Vous êtes sur la page 1sur 2

Zacznik Nr 7 do uchway Nr XLVI/232/2010 Rady Gminy w Batowie z dnia 5 sierpnia 2010r.

Wydatki majtkowe na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2010 rok w z
Jednostk a org. realizujc a zadanie lub koordynu jca program Przewidywane nakady i rda finansowania Dzia Rozdzia rdo kwota Wydatki poniesione do 31.12.2009 r. Planowane wydatki budetowe na Wydatki w realizacj zada programu w latach 2010 - 20 roku budetowym 2010 po 2012 2011 rok 2012 rok roku

L.p.

Projekt

Okres realizacji zadania

Program: PROW-Program Rozwoju 1 Obszarw Wiejskich (2007-2013) Priorytet: O 3 - Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowaniem gospodarki wiejskiej Dziaanie:3.3 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodocigowej z przyczami w Gminie Batw - V etap oraz przebudowa z nadbudow stacji wodocigowej, budowa zbiornikw wyrwnawczych w Wlce Batowskiej Program: RPO Wojewdztwa 2 witokrzyskiego Priorytet: O priorytetowa Nr 4 Dziaanie:4,2 Projekt: Budowa oczyszczalni ciekw oraz kanalizacji sanitarnej w Gminie Batw (2008-2011) Program: Program Operacyjny Kapita 20082011 Urzd Gminy 900 90095 20072011 Urzd Gminy

Warto zadania:

6310927,00

139100,00

2554128,00

3617699,00

010

01010

- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego

3028936,00

139100,00

1191197,00

1698639,00

- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

3281991,00

1362931,00

1919060,00

Warto zadania:
- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

14972570,19 8026142,39

98052,00 49829,70

8068189,67 4320637,54

6606328,52 3455675,15

200000,00 200000,00

6946427,80

48222,30

3747552,13

3150653,37

Warto zadania:

56300,00

51550,00

4750

Ludzki Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie:9.1 Wyrwnanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug wiadczonych w systemie owiaty Projekt: "Super dzieci - Zmniejszenie nierwnoci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Batw Program: RPO Wojewdztwa 4 witokrzyskiego Priorytet: O priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informatycznego oraz wzrost potencjau innowacyjnego regionu Dziaanie 2.2:Budowa infrastruktury spoeczestwa informacyjnego Projekt: "e - witokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 5 Program PROW (2007-2013) priorytet O 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej Dziaanie 3.4 Projekt :Budowa wietlicy w Maksymilianowie ,zagospodarowanie terenu wok budynku Ogem wydatki majtkowe - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego
- rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

20102012

Urzd Gminy

801

80104 - rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

7456,92

6826,92

630

48843,08

44723,08

4120

285612,72

73295,25

121927,69

90389,78

20082012

Urzd 750 Urzd Marsza kowski

75023

- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

49912,90

10994,29

18289,15

20629,46

235699,82 604244,10 12624,00

62300,96 591620,10

103638,54

69760,32

Warto zadania: 20082010 Urzd Gminy

921

92109

- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych

240543,22

12624,00

227919,22

363700,88 22229654,01 11345534,51 7456,92 10876662,58 48222,30 249776,00 201553,70

363700,88 11338783,02 5750748,05 6826,92 5581208,05 10350705,21 5172603,30 630,00 5177471,91 69760,33 290389,79 220629,46