Vous êtes sur la page 1sur 1

UCHWAA NR XLI/224/2010 RADY GMINY KORNOWAC zdnia27maja2010r.

w sprawie zmiany wysokoci opaty za usugi opiekucze Napodstawieart.17ust.1iart.50ust.6ustawyzdnia12marca2004r.opomocyspoecznej (tekst jednolity z2009r.,Nr175,poz.162zpn.zm.)orazart.18ust.2pkt15ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdzie gminnym (tekstjednolityDz.U.z2010r,Nr142,poz.1591zpn. zm.). Rada Gminy Kornowac uchwala 1.W5UchwayNrXXIII/88/2004RadyGminyKornowaczdnia30wrzenia2004r.wsprawieszczegowych zasad przyznawania usug opiekuczychispecjalistycznychusug opiekuczych kwot10,00 z zastpuje si kwot 12,50 z. 2.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminy. 3.Uchwa ogasza si wDziennikuUrzdowymWojewdztwalskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogoszewUrzdzie Gminy. 4.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od ogoszeniawDziennikuUrzdowymWjewdztwalskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Kornowac PaweDuda

ID: YUPXQ-RZAGJ-SGDCX-AEURL-KLOJP. Podpisany.

Strona 1 / 1