Vous êtes sur la page 1sur 3

Zacznik nr 2 do uchway nr XXII/206/10

Rady Gminy Augustw z dnia 12.03.2010


r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
w tym:

Lp.

Projekt

1.1

Wydatki majtkowe
razem:
Program: PROW
Priorytet: Jako ycia na
obszarach wiejskich i
rnicowanie gospodarstw
wiejskich
Dziaanie: Podstawowe
usugi dla gospodarki i
ludnoci wiejskiej
Nazwa projektu:
Podniesienie wydajnoci
urzdze uzdatniajcych
wod na ujciu Janwka i
Grabowo
Razem wydatki:

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)

010,01010,60
5

2010 r.
2011 r.

Wydatki
w okresie
realizacji
rodki
Projektu
rodki
z
Wydatki
(cakowita z budetu
warto krajowego budetu razem
UE
(9+13)
Projektu)
(6+7)
5

Planowane wydatki
2010 r.
z tego:
rodki z budetu krajowego**

rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania:

Wydatki
razem
(10+11+12
)
9

z tego, rda finansowania:


poyczki na
Wydatki
poyczki
prefinansow
razem
poyczki obligacj pozosta
i
obligacje pozostae** (14+15+16+17)
anie z
i kredyty
e
e
kredyty
budetu
pastwa
10

11

3607071

1370361

245671
0

1171321

451248

720073

560088

215772

560088
611233

215772
235476

344316
375757

560088
0

215772

365000

182500

182500

365000

182500

182500

12

13

14

15

16

17

764088

419772

419772

344316

344316

215772

344316

344316

215772

344316

344316

2012 r
1.2

Program: PROW
Priorytet: Jako ycia na
obszarach wiejskich
Dziaanie: Odnowa i rozwj
wsi
Nazwa projektu: Budowa
boiska
wielkopowierzchniowego w
Biaobrzegach
Razem wydatki:

801,80101,60
5

2010 r.
2011 r.
2012 r

0
0

Program: RPOWP
Priorytet: Rozwj
infrastruktury spoecznej

1.3

Dziaanie: Rozwj
infrastruktury z zakresu
edukacji
Nazwa projektu: Remont
budynkw szkl
podstawowych w Netcie i
Janwce
Razem wydatki:

801,80101,60
5

2010 r.
2011 r.
2012 r

600000

420000

400000

200000

200000

200000
110000
290000

20000
0
400000

0
110000
290000

200000
0

200000

300000

141000

159000

0
100000
200000

47000
94000

53000
106000

1170750

175613

995137

4000

4000

4000
1166750
0

4000
171613

4000

4000

995137

200000

200000

4000

Program: PROW
Priorytet:
Dziaanie: Odnowa i rozwj
wsi
Nazwa projektu: Budowa
boiska z bieni w Netcie
1.4

Razem wydatki:

801,80101,60
5

2010 r.
2011 r.
2012 r

1.5

Program: RPO WP
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Zintegrowany projekt
ochrony przyrody na
obszarach chronionych
pojezierza suwalskoaugustowskiego poprzez
zakup sprztu ratowniczego
Razem wydatki:

2010 r.
2011 r.
2012 r

754,75412,60
6

4000

2.

Wydatki biece razem

571861

80201

491660

276590

39396

39396

237194

237194

854,85404

41400
25300
16100
0

828
506
322
0

40572
24794
15778
0

16100
0
16100

322
0
322

0
0

322
0
322

15778
0
15778

15778
0
15778

853,85395

530461
49481
260490
220490
0

79373
7225
39074
33074
0

260490
0
260490

39074
0
39074

0
0

39074
0
39074

221416
0
221416

221416
0
221416

4178932

1450562

451088
42256
221416
187416
0
294837
0

1040678

459168

459168

581510

344316

237194

Program: Kapita Ludzki


Priorytet:
Dziaanie:

2.1

Nazwa projektu: Orodek


Wychowania Przedszkolnego
wedug metody M.
Montessori przy SP w
Rutkach
Razem wydatki:
Z tego do koca 2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r
Program: PO Kapita Ludzki
Priorytet: IX Rozwj
wyksztacenia i kompetencji
w regionach

2.2

Dziaanie: 9.1
Wyrwnywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakoci usug
edukacyjnych wiadczonych
w systemie owiaty
Nazwa projektu: Da szans
przedszkolakom w Gminie
Augustw
Razem wydatki:
Z tego do koca 2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r

Wydatki ogem: