Vous êtes sur la page 1sur 1

OBWIESZCZENIE NR 1/2011 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W RZESZOWIE z dnia 11 lutego 2011 r.

w sprawie wykazu osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym umorzono zalegoci podatkowe, odsetki za zwok lub opaty prolongacyjne w kwocie przewyszajcej 5.000 z Na podstawie art.36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726) oraz 3 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym umorzono zalegoci podatkowe, odsetki za zwok lub opaty prolongacyjne w kwocie przewyszajcej 5.000 z (Dz. U. Nr 22, poz. 112 oraz Nr 196, poz. 1301) ogasza si wykaz osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym umorzono zalegoci podatkowe, odsetki za zwok lub opaty prolongacyjne w kwocie przewyszajcej 5.000 z w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., stanowicy zacznik do obwieszczenia. Zacznik do Obwieszczenia Nr 1/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2011 r. Zalacznik1.doc wykaz osb prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktrym umorzono zalegoci podatkowe, odsetki za zwok lub opaty prolongacyjne w kwocie przewyszajcej 5.000 z

Id: HXFZY-POWWF-XAALW-SGGOQ-MJSMJ. Podpisany

Strona 1