Vous êtes sur la page 1sur 1

UCHWAA NR V/22/2011 RADY GMINY SEROKOMLA z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie obnienia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorw placwek owiatowych na terenie gminy Serokomla w roku szkolnym 2011/2012 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm./ oraz art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z pn. zm./, Rada Gminy postanawia: 1. Obniy tygodniowy wymiar godzin dla dyrektorw placwek owiatowych w roku szkolnym 2011/2012 do nastpujcego wymiaru: Dyrektor Zespou Szk w Serokomli - 3 godziny, Wicedyrektor Zespou Szk w Serokomli ds. pedagogicznych - 6 godzin, Wicedyrektor Zespou Szk w Serokomli ds. ksztacenia przedszkolnego i nauczania zintegrowanego - 10 godzin, Dyrektor Szkoy Podstawowej w Krzwce - 8 godzin. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Lubelskiego i ma zastosowanie od 1 wrzenia 2011 r.

Przewodniczcy Rady Gminy Janusz Kozarski

Id: IOVRN-KQINJ-ZPSCQ-XZKYM-BOAOZ. Podpisany

Strona 1