Vous êtes sur la page 1sur 1

UCHWAA NR 5.23.2011 RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILIC z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego w 2011 roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 roku z pn. zm./ oraz art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/, Rada Gminy w Grabowie nad Pilic uchwala : 1. Postanawia si udzieli w 2011 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Kozienicach w kwocie 100 000 z z przeznaczeniem na dofinansowanie zada biecych: - Remont drogi powiatowej Nr 1701W Grabw n/P. - Augustw w miejscowoci Brzozwka 50 000 z, - Remont drogi powiatowej Nr 1710W Dziecinw - Grabw n/Pilic 50 000 z 2. Wykonanie uchway zleca si Wjtowi Gminy 3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem powzicia i podlega ogoszeniu w trybie przewidzianym dla aktw prawa miejscowego.

Id: FNVHS-QOOWQ-ZXXJV-UWJQZ-VLIYJ. Podpisany

Strona 1