Vous êtes sur la page 1sur 1

UCHWAA Nr XXX/253/10 RADY GMINY PRAMW z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie zniesienia form ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Pramw. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j.. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220) Rada Gminy Pramw uchwala, co nastpuje: 1. Ze wzgldu na utrat wartoci przyrodniczej i zapewnienie bezpieczestwa powszechnego znosi si ochron nastpujcych pomnikw przyrody na terenie gminy Pramw: 1. lipa drobnolistna 1 szt. o obwodzie pnia 420cm, wysokoci 28m, w miejscowoci Pramw, przy drodze wojewdzkiej nr 722 (ul. Fr, Ryxa); forma ochrony przyrody ustanowiona zostaa Orzeczeniem Nr 267 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 1976r. (Nr rej. 421) ochron objto obiekt przyrodniczy, skadajcy si z 2 drzew lip drobnolistnych, zwanych lipami Ryxa; 2. lipa drobnolistna 1 szt. o obwodzie pnia 340 cm, wysokoci 18 m, w miejscowoci Wilcza Wlka, na posesji prywatnej (dziaka nr ewid. 354) stanowicej wasno Pani Ewy Kesler; forma ochrony przyrody ustanowiona zostaa Orzeczeniem Nr 810 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 21 wrzenia 1983r. (nr rej. 964); 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Pramw. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Gminy Pramw: Witold Balikowski