Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR XLIX/459/10 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 12 listopada 2010 r.

zmieniajca uchwa nr XXX/307/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu dotyczcego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkw motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw oraz nagrd dla nauczycieli zatrudnionych w szkoach prowadzonych przez Gmin Mszczonw (Dz. Urz. Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2009 r. Nr 51, poz. 1271). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm. ) w zwizku z art. 30 ust. 6 i 6a, ust. 10 i 10a, art. 49 ust. 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm. ) i art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 1), Rada Miejska w Mszczonowie uchwaa, co nastpuje: 1. 4 ust. 3 Zacznika do Uchway Nr XXX/307/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2009 r. otrzymuje brzmienie: ,,Dodatek motywacyjny przyznaje si na czas okrelony, nie krtszy ni 2 miesice i nie duszy ni 12 miesicy." 2. 7 Zacznika do Uchway Nr XXX/307/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2009 r. otrzymuje brzmienie: Ustala si nastepujce stawki dodatkw funkcyjnych:
L.p. Stanowisko kierownicze lub peniona funkcja 1. Dyrektor szkoy 1) do 2) od 8 oddziaw 3) powyej 15 oddziaw Wicedyrektor 1) do 2) powyej 15 oddziaw Wychowawca klasy / 1) do 2) powyej 20 uczniw Opiekun stau szkoy 15 opiekun grupy 20 przedszkolnej (zespou do (zespou Miesicznie w zotych: szk)/przedszkola: 7 oddziaw od 600,00 15 oddziaw od 700,00 od 800,00 do 1700,00 szk): oddziaw od 400,00 od 500,00 do 700,00 liczcej: uczniw 80,00 100,00 50,00 do do 1300,00 1500,00

2.

do

600,00

3. 4.

3. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Mszczonowa. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego z moc od dnia 1 stycznia 2011 r.

Id: HRUWX-MGWJJ-KTWSE-RKMOL-DYPPS. Podpisany

Strona 1

Wiceprzewodniczcy Rady Miejskiej Mirosaw Wirowski

Id: HRUWX-MGWJJ-KTWSE-RKMOL-DYPPS. Podpisany

Strona 2