Vous êtes sur la page 1sur 1

46 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH z dnia 30 grudnia 2008 r. o nieprzeprowadzaniu wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy Domanice. Na podstawie art.

12 ust. 1 pkt 1 i 8, w zwizku z art. 64j oraz art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z pn. zm.1)) - podaje si do publicznej wiadomoci, co nastpuje: 1. W wyborach uzupeniajcych do Rady Gminy Domanice zarzdzonych na dzie 15 lutego 2009r. w okrgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Domanice, obejmujcym dwa mandaty, w ustawowym terminie tj. do dnia 27 grudnia 2008 r. przewidzianym do zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgaszania kandydata na radnego, nie dokonano adnego zawiadomienia i nie zarejestrowano adnego komitetu wyborczego. W zwizku z powyszym wyborw uzupeniajcych zarzdzonych na dzie 15 lutego 2009 r. nie przeprowadza si, a jeden mandat w tym okrgu pozostaje nieobsadzony. 2. Wybory uzupeniajce do Rady Gminy Domanice w okrgu wyborczym nr 3 zostan powtrzone midzy 6 a 9 miesicem liczc od dnia 15 lutego 2009r. 3. Obwieszczenie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci przez rozplakatowanie na obszarze gminy Domanice.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 63, poz. 425, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607.

Komisarz Wyborczy: Mirosaw Onisko