Vous êtes sur la page 1sur 1

UCHWAA NR XLV/ 330/ 10 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany uchway Rady Gminy Spytkowice Nr XXXX/345/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami stanowicymi wasno Gminy Spytkowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z pn. zm.) Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co nastpuje : 1. W uchwale Nr XXXX/345/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami stanowicymi wasno Gminy Spytkowice Zacznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Lp. 1 2 Lokalizacja lokalu mieszkalnego Soectwo Bachowice Soectwo Ryczw "Weterynaria" Adres ul. Pod Borem 33 ul. Parkowa 7 Powierzchnia 28 m2 1. 71,00 m2 2. 60,00 m2 3. 57,00 m2 4. 31,10 m2 5. 33,80 m2 53,00 m2 60,00 m2

3 4

Soectwo Ryczw "Agronomwka" Soectwo Lipowa

ul. Parkowa 9 ul. Nadwilaska 9

2. Pozostae zapisy Uchway nie ulegaj zmianie. 3. Uchwaa wchodzi w ycie z po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Spytkowice mgr Zenon Szewczyk

Id: DXEPF-ENQYO-TPOHG-WEZUV-BARES. Podpisany

Strona 1