Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR XXXVIII/ 253 / 2010 RADY GMINY RACIECHOWICE z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie: wyznaczenia obszarw, na ktrych nastpio zniszczenie lub uszkodzenie obiektw budowlanych w wyniku osunicia ziemi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z pniejszymi zmianami) oraz art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r., o szczeglnych zasadach odbudowy, remontw i rozbirek obiektw budowlanych w wyniku dziaania ywiou (Dz. U. Nr 84, poz. 906 z pniejszymi zmianami) - Rada Gminy Raciechowice uchwala co nastpuje: 1. Wyznacza si obszary, na ktrych nastpio zniszczenie lub uszkodzenie obiektw budowlanych w wyniku osunicia ziemi. 2. Obszary, o ktrych mowa w 1 okrelaj zaczniki graficzne od Nr 1 do Nr 4: 1. Zacznik Nr 1 osuwisko Czasaw, w obszarze drogi Za lasem. 2. Zacznik Nr 2 osuwisko Czasaw nieruchomoci: Bulga, Lenart, Leniak 3. Zacznik Nr 3 osuwisko Raciechowice koo dworu w Czasawiu, 4. Zacznik Nr 4 osuwisko Bojaczyce / Krzesawice nieruchomoci : ak, Kapera, stanowice integraln cz uchway. 3. Powysze obszary zostay wyznaczone na podstawie Kart dokumentacyjnych osuwiska sporzdzonych przez Pastwowy Instytut Geologiczny Pastwowy Instytut Badawczy Oddzia Karpacki w lipcu 2010 r. 4. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Raciechowice. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Raciechowice Jzef Zajc

Id: LMLFJ-NCOOF-VFFUT-LZJIC-ZFIYE. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XXXVIII/ 253 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik1.jpg

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XXXVIII/ 253 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik2.jpg

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XXXVIII/ 253 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik3.jpg

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XXXVIII/ 253 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik4.jpg

Id: LMLFJ-NCOOF-VFFUT-LZJIC-ZFIYE. Podpisany

Strona 2