Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR II/9/2010 RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE z dnia 14 grudnia 2010 r.

zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia wzorw formularzy deklaracji i informacji dotyczcych podatku rolnego. Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala si, co nastpuje: 1. W uchwale Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie okrelenia wzorw formularzy deklaracji i informacji dotyczcych podatku rolnego, zmienionej uchwa Nr XXXVIII/294/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. wprowadza si nastpujc zmian: - zacznik Nr 4, o ktrym mowa w 1 ust. 4 uchway, otrzymuje brzmienie jak w zaczniku do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Wieruszowa. 3. 1. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci na tablicach ogosze Urzdu Miejskiego w Wieruszowie i poszczeglnych wsi soeckich Gminy Wieruszw oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 2. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Wieruszowie Ryszard Olbromski

Id: VPRME-VUZTM-KUFJD-KLUQV-PLMGM. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 14 grudnia 2010 r. Zalacznik1.doc ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Id: VPRME-VUZTM-KUFJD-KLUQV-PLMGM. Podpisany

Strona 2