Vous êtes sur la page 1sur 1

UCHWAA NR XXXI/178/2009 RADY GMINY ALEKSANDRW z dnia 6 padziernika 2009 r.

zmieniajca uchwa w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Aleksandrw na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218) uchwala si, co nastpuje: 1. W 4 ust. 5 zacznika do uchway Nr IV/19/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Aleksandrw na lata 2007-2011 (Dz.Urz. Wojewdztwa dzkiego Nr 107, poz. 944) wyrazy 1,20 z zastpuje si wyrazami 1,50 z. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy w Aleksandrowie. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego. Przewodniczcy Rady Gminy Aleksandrw: Grzegorz Jzefowski