Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR XXXVIII / 293 / 2009 RADYMIEJSKIEJWWIERUSZOWIE zdnia17listopada2009r. zmieniajca uchwaNrIII/17/2006zdnia6grudnia2006rokuwsprawieokrelenia wzorwformularzydeklaracjiiinformacjidotyczcych podatku lenego Napodstawieart.6ust.9ustawyzdnia30padziernika2002r.opodatkulenym ( tekst jednolity:Dz.Uz2002r.Nr200,poz.1682,Nr216,poz.1826z2005r.Nr143,poz.1199, Nr164,poz.1365,Nr179,poz.1484z2006r.Nr245,poz.1775,Nr249,poz.

1825z2008 r.Nr116,poz.730z2009r.Nr56,poz.458)uchwalasico nastpuje: 1.WuchwaleRadyMiejskiejNrIII/17/2006zdnia6grudnia2006rokuwsprawie okreleniawzorwformularzydeklaracjiiinformacjidotyczcych podatku lenego wprowadza sinastpujczmian: - zacznikNr4,oktrymmowaw1ust.4uchway,otrzymujebrzmieniejakwzaczniku do niniejszej uchway. 2.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowi Wieruszowa. 3.1. Uchwaa podlega ogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwadzkiego, na tablicach ogoszeUrzduMiejskiegowWieruszowieiposzczeglnychwsisoeckich GminyWieruszworazwBiuletynieInformacjiPublicznej. 2. Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszeniawDzienniku UrzdowymWojewdztwadzkiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Ryszard Olbromski Zacznik do Uchway Nr XXXVIII / 293 / 2009 RadyMiejskiejwWieruszowie zdnia17listopada2009r. Zalacznik1.doc Daneozwolnieniachpodatkowychwpodatkulenym

ID: TZVEP-QIOSI-GLQKI-YGKVG-AJBPM. Podpisany.

Strona 1 / 2

Ryszard Olbromski Zacznik do Uchway Nr XXXVIII / 293 / 2009 RadyMiejskiejwWieruszowie zdnia17listopada2009r. Zalacznik1.doc Daneozwolnieniachpodatkowychwpodatkulenym

ID: TZVEP-QIOSI-GLQKI-YGKVG-AJBPM. Podpisany.

Strona 2 / 2