Vous êtes sur la page 1sur 1

UCHWAA NR V/69/2011 RADY GMINY GOUCHW z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Soectwa MACEW Na podstawie art.

35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkacami Soectwa Macew, Rada Gminy Gouchw postanawia, co nastpuje: 1. Uchwala si Statut Soectwa MACEW stanowicy Zacznik do niniejszej Uchway. 2. Traci moc Uchwaa Nr VI/57/99 Rady Gminy Gouchw z dnia 30 kwietnia 1999r. w sprawie Statutu Soectwa z pniejszymi zmianami. 3. Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi Gminy. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczcy Rady Jan Sobczak

Zacznik do Uchway Nr V/69/2011 Rady Gminy Gouchw z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik1.doc Statut Soectwa Macew

Id: NEHGO-QVCOL-JLZDR-SLIWV-GJWRD. Podpisany

Strona 1