Vous êtes sur la page 1sur 1

Zacznik nr 2

do Uchway Nr 29/IV/2011 Rady Gminy Trbki Wielkie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczcego fragmentu obrbu Kaczki na terenie Gminy Trbki Wielkie

Rozstrzygnicie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu dotyczy miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego zgodnie z uchwa nr 72/VI/2009 Rady Gminy Trbki Wielkie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczcego fragmentu obrbu Kaczki na terenie Gminy Trbki Wielkie. Zawiadomienie o wyoeniu do publicznego wgldu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko ukazao si: a) w lokalnej prasie, b) na tablicy ogosze Urzdu Gminy Trbki Wielkie, c) na stronie internetowej Urzdu Gminy Trbki Wielkie. Projekt zmiany planu zosta wyoony do publicznego wgldu w dniach od 3 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. W dniu 18 sierpnia 2010 r. odbya si dyskusja publiczna nad przyjtymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwizaniami. Termin skadania uwag do projektu planu upyn z dniem 18 wrzenia 2010 r. W okresie przewidzianym do skadania uwag do projektu planu po wyoeniu do publicznego wgldu nie wpyno adne pismo z uwagami do projektu planu.

PRZEWODNICZCY RADY GMINY TRBKI WIELKIE