Vous êtes sur la page 1sur 1

UCHWAA NR III/14/2010 RADY GMINY SUBICE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Subice Na podstawie art.

18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Subice uchwala, co nastpuje: 1. W Statucie Gminy Subice stanowicym zacznik do Uchway Nr V/33/2003 Rady Gminy Subice z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Subice (Dz.Urz. Wojewdztwa Mazowieckiego Nr 73, poz. 1939 z dnia 15 marca 2003 r.) zmienionym Uchwa Nr XVI/110/2004 Rady Gminy Subice z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchway Nr V/33/2003 Rady Gminy Subice z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Subice (Dz.Urz. Wojewdztwa Mazowieckiego z 2004 r. Nr 194, poz. 5157), Uchwa Nr XXXV/217/06 Rady Gminy Subice z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Subice (Dz.Urz. Wojewdztwa Mazowieckiego z 2006 r. Nr 136, poz. 4487) oraz Uchwaa XXVI/144/2009 Rady Gminy Subice z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Subice (Dz.Urz. Wojewdztwa Mazowieckiego z 2009 r. Nr 123, poz. 3627) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w 13 ust. 2 skrela si wyraz czterech oraz wyraenie w roku, kropk na kocu zdania zastpuj si przecinkiem i dopisuje si wyrazy w tym przypadku nie ma zastosowania zapis ust. 1. 2) W 14 ust. 3 kropk na kocu zdania drugiego zastpuje si przecinkiem i dopisuje si wyrazy z wyczeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Subicach. 1. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Subice. 2. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia jej w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Sawomir Januszewski

Id: MSSCD-XDHRJ-ZBGFF-GHQJU-GABQU. Podpisany

Strona 1