P. 1
franceza

franceza

|Views: 433|Likes:
Publié par1403lidia1976

More info:

Published by: 1403lidia1976 on Aug 02, 2011
Droits d'auteur :Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

text

original

SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

pe lîngă literele alfabetului latin. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. pe care le dăm aici. vor servi ca norme de orientare generală. şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. 13 1 a .NOŢIUNI DE FONETICĂ. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . In comparaţie cu limba romînă. V. S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. în afară de literele alfabetului francez. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. ţ. mai departe). ş. trema). Acolo unde a fost posibil. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. utilizează şi unele simboluri speciale. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. î.

r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie. e mut care: a) nu se rosteşte. sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin . -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie. 14 . de obicei. Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie.z. meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t.

vocalelor a. Se transcrie p r i n t r . Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă . C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane. u r m î n d după o vocală. a. m1. p. (v. mai d e p a r t e ) . z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. r 3 . i. P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. l. hot. d.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i. k. 15 . n2. El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u. u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e. iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e.u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art. y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care.b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e.) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. în general cînd este u r m a t de două consoane. Acest sunet se transcrie p r i n t r . o. /. buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h. o nazalizează pe aceasta.

de obicei. y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. mai departe). prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . în general. şi p. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. o. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. i.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. ca un t romînesc (se transcrie prin t). ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. de obicei. 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e.

m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2.— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 . fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. h mut. Se d i s t i n g două feluri de h: 1. h aspirat. î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă . P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r . [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş .o s i n g u r ă literă.

în scris. n'iel = m i e l ) . sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . sunetele ce. ue redau t o a t e . Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic. oe. eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez.i în romîneşte (ex. p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au. ace­ laşi s u n e t . inexistent în limba r o m î n ă . G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 . ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea. oeu. a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e .G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . î n numele p r o p r i i s t r ă i n e .

im. ain. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. yn. un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. am. e deschis [s]. g r u p u r i l e d e vocale eu. in. Vocale nazale Vocalele nazale. L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. aim. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. ein. em. em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. ain. im. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus. em.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. om. r e d a t e în scris p r i n t r . vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . en. E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . en. nu reproduc. en. Combinaţiile de litere an. în general. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. un. sunete inexistente în limba r o m î n ă . cu deosebirea că este închis. on etc. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie.

bonbon [bôbô] (bomboană). y. oe etc. 20 . grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale. citindu-se il: [mii] (o mie). ii. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. grupul ill nu are valoarea lui yod. Cînd sînt. oi. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/. Semivocala w este redată în scris prin ou. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte. In scris se redă prin i.vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. enfant [ălă] (copil) etc. 1. lundi [lôadi] (luni). de consoana d u b l a t ă m sau n. Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. cu unele excepţii. son [s3] (sunet). cu care formează împreună un diftong). Se transcrie prin [/]. inerte [inert] (inert). fin [ve] (vin). ill ( -j. ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. viile [vil] (oraş) etc. u r m a t e de o vocală sau. ennemi [enmi] (duş­ man).în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an).: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. arai [ami] (prieten). Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori.

Accente In limba franceză 1. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga].De asemenea. dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r . Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis. Astfel. în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta. Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. Accentele au uneori rol fonetic. rolul lor fiind p u r etimologic. alteori au rol pur ortografic. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă .

accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. exact1 [egzakt] (exact. Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ]. de asemenea. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. cu limba romînă poate fi. ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde). baston — bâton [bată] . rol etimologic. téléphone [telefon] (telefon). Accentul se m e n ţ i n e . mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . înaintea grupurilor eh. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) .Observaţie. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. în primul rînd. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. Observaţie. i. deşi este. In astfel de cazuri. Accentul cir­ cumflex are. déjà. Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. dessin [desë] (desen). Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. etc. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). compararea. uneori. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. 3. ph. la rubrica Observaţie. efficace [efikas] (eficace). gn: déchet [de/e] (deşeu). e. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. 2. régner [rene] (a domni). th. 2 1 22 . Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. o. éclairer [eklere] (a lumina). In al doilea rînd.s). Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). castel — château [/ato]. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. De exemplu: gust — goût [gu] . are în limba franceză un rol cu totul diferit. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. grafic. {à.) Accentul se păstrează însă. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze.

respectiv. i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . valoarea pôle [pol] pol Observaţie. Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . Pe lîngă rolul fonetic. t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. care se aşază deasupra vocalelor e. în gene­ ral. accentul circumflex indică. se pot elida vocalele a.— aşezat deasupra vocalei e dă. sûr [syr] (sigur). Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 . e. acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). unui a închis şi. côte [kot] (coastă). care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei. de obicei. faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol).

fiind m u t . Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. m a i a p ă s a t .I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. în general.homme2. una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă. De e x e m p l u . Şi c u m . cuvintele nu se folosesc izolat. 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r . % • . Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv.u n c u v î n t . Spre deosebire de limba r o m î n ă . F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că. 1 . în c u v î n t u l petit. -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. în cursul l e g ă t u r i i . acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t .u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme. căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . faţă de celelalte.

e + 2 cons. — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea).cons. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 . — în general. T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f. Există unele legături interzise. cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens.-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie. bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i .

Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J.eons. (r. z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 .

act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce. oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 .

y ç + a. sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce. u se + e.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face.(intervocalic) c + e. ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts. i t i -f.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s. o. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - . cinéma [fas. i.

PARTEA ! .

.

une fenêtre Voici une fenêtre. une chaise C'est une chaise.un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre. T\ une table Voilà une table. une porte Voici une porte. 31 .

32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. . une lampe C'est une lampe. un portrait Voilà un portrait. un stylo Voici un stylo. un crayon Voilà un cravon.Voilà une chaise et une table. Voici un livre sur une table. un livre Voici un livre.

N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . în general. . une lampe 1 vn lap o lampa v . bine d e t e r m i n a t . S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). i . Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. " rJ. voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v. 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective. lampe. Genul n e u t r u nu e x i s t ă . une chambre (feminin). fille—grupul UI redă s u n e t u l yod. chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. . r . . . ' s . Feminin une [yn] une porte [yn port]. chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à.. . portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . . » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r .. se referă.VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . r . GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. P a r t e a i n t r o • ductivă). . rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici. une chambre lyn Sabrl o camera .-. 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 . . u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m ..

une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I.Observaţie. o masă. Iată un portret. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. o lampă. Iată o uşă şi o fereastră. . un stilou. o carte. Iată o lampă. Iată un stilou şi un creion pe o carte. Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. Iată un scaun. un creion. I I . Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv. un scaun. Iată o lampă pe o masă. o cameră.

Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui. Fermez l'armoire. C'est l'armoire. c'est„une armoire. Ouvrez l'armoire. 3* Je ferme l'armoire. J'ouvre l'armoire. 35 .§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau.

Où est le lit? Le lit est dans la chambre. . Où est le chien? Le chien est dans la cour. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. 36 Voilà un chien. Voici un chat. C'est^un chat.

Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 . Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin. Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre. Voici un homme.

.) [larbr] p o m u l . Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t . se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v. ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m. ouvrez. u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 . copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit. fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă . bureau — grupul eau redă s u n e t u l o. le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e .? (Est-ce. Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r .VOCABULAR Qu'est-ce que c'est.. sous.. l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie. la chambre [ l a ^ / â b r ] . Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă .. el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i . ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/. où—grupul ou se citeşte u. GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă . ouvres.

o m u l . Qu'est-ce que c'est? . Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . d u l a p u l . . u n fotoliu. de o b i c e i .d e t e r m i n a n t (pe masa mea. în l i m b a franceză. II. p r e p o z i ţ i i l e s î n t . Deschideţi uşa. o grădină. un p o m . Eu închid fereastra. fereastra. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. I I I . cîinele. E u des­ chid uşa. în dulapul mare). închideţi fereastra. Unde este lampa? L a m p a este pe masă. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . pisica. Unde este pisica? Pisica este în grădină.

40 Voici 'des maisons.. Voici des livres. Les livres sont dans la bibliothèque. Le livre est sur la table. y .III Voici un livre. L'homme et la femme sont dans la chambre. Voici un„homme et une femme. nnrn amu Voici une maison. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED .

)[làfô]. Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e .Voici d e s w h o m m e s et des femmes.</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m. ». !. Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n . J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s .copilul 41 .

de obi­ cei. o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie. lit nehotărît corespunzător: C'est. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. le magasin. F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. un portrait. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte". p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i .. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u ..... Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-]. le chien. garçon C'est. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză.. la p l u r a l .. un crayon. maison C'est.armoire C'est.. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I . p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează. II. . la chaise... bibliothèque . l'enfant. un livre. le fau­ teuil. stylo C'est. un chat.PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . înlocuiţi punctele cu articolul C'est..

La montre est ronde. La blouse est bleue. Nous sommes petits. Le veston est large. La serviette est rouge. Le mouchoir est bleu. Elles sont w amies. Ils sont_amis. vous^êtes petits.§ IV Le garçon est petit. est courte. La jaquette est large. Oui. Le livre est rouge. Le béret est rond. Je suis grand. La fillette est petite. 43 . Le pantalon La jupe est court.

Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_. -ă la jupe [la. ptit] mic. kurt] scurt. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m. -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court. -e [leur. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis)._3.bluz] bluza bleu. râd] r o t u n d .VOCABULAR grand.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie. -e [ami] prieten. î n limba franceză.) [il] elles (/.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . orice verb se conjugă numele personal subiect. sacoul large |larg I larg. grad] mare petit. -e [grâ. -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_. -e [pti.) [il] elle (/. GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_. -e [bl#j albastru. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 .serviet] servieta rouge [rug] roşu. -e [ro. -à le veston [la^vssto] vestonul. Partea introductivă). -ă le béret [la^bere] basca rond.

grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. Ei sînt prieteni. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). 45 . Cartea este albastră. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). rond. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . 1. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. Servieta este albastră. Traduceţi în limba franceză: Ea este mică. Voi sînteţi prieteni. ca şi la substantive. montre. Vestonul este scurt.F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. ils sont. bleus •— lieues etc. Les chaises sont (gris). enfant. Les fauteuils sont (bleu). Noi sîntem pe stradă. de obicei. Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. Fusta este scurtă. Observaţie. chambre. d a n s . Les rues sont (large). I I . Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. E u sînt mare. grand. III. jardin. lampe. Cărţile sînt pe masă. Bluza este roşie. Pluralul adjectivelor se formează.

Ils^. Les passants admirent les vitrines. ICINLMA 46 .entrent dans^un cinéma. au théâtre ou au cinéma. Des garçons et des filles traversent la rue.des_employés.§ v Voici un boulevard de Bucarest. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison. Les w autos circulent à grande vitesse. Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets. Ils regardent les objets. Des w ouvriers.

(feminin). Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 . A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1. Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2. E l e formează. două genuri. ) [Ielev] elevul. eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/. pronunţă regardent. cuvinte.) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e . cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m. entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u .) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m.) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m. /. în aceste traversent. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent.VOCABULAR de [do] din. în general.) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m. de l a .

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « a * a o s

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 .le = au. r e s p e c t i v . [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. D. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. à Â . formînd articolele contrac­ t a t e au şi. [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. aux (à -f. A. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N. prepoziţia à se c o n t r a c t ă . de D. la G. le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. Le guide parle aux touristes. G. la N. des: Je montre une photo à nn ami. G. A. IV. A. G D. à -f.les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). 3).b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. une. d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève.

Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. t e a t r e . Les usines de Bucarest sont grandes. Grădina uzinei este verde. F a t a vecinului are şapte ani. Basile montre des livres a u x touristes. . Zidurile imobilului sînt albe. E u arăt. République. Les fenêtres de la chambre sont grandes.EXERCIŢII I. Durand. universel. Citiţi cuvintele următoare. Les vitrines du magasin sont splendides. s t a t u e . Pantofii Iui Vasile sînt negri. Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. cine­ matografe şi stadioane moderne. populaire. gravure. H . E l dă o jucărie copilului. Pierre donne une poire à Marguerite. Nous admirons les statues de la ville. culturel. III. Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. Rochia unei fetiţe este mică. I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne. La Bucureşti sînt muzee interesante. băieţilor harta ţării. El vorbeşte turiştilor. Fratele Marier este muncitor. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume.

qui admire une v i t r i n e . Durand qui désire des m o u c h o i r s . comment ça va? -—Merci bien. et toi? — De m ê m e . Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . celle-là coûte 18 francs. Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e .§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. c e r t a i n e m e n t . Celle-ci coûte 20 francs. j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs. c'est M. M. Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . — Bonjour cher Lefèvre. merci. M. merci. 72 . monsieur.

hommages. Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt. Celui-ci coûte 4 francs. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c . M. bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a .allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n . m a d a m e . -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c . au revoir.-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . Abréviations courantes M. Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . -ă. m a d a m e . Durand: Mes_. d r a g .M. Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce. M. Comjmlent ^. Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s . Lefècre et M.re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . 73 . bien s û r . kôtàl] jmulţumit. -e [kâtà. chère [Jer] scump. M. Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n . Lefèvre: Oui. Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n . mademoiselle? La vendeuse: Oui. Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. m o n s i e u r . piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content.

neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. acel celle [selj cea.sl. 4 4 ) .Formele simple mase. 1 Genul neutru. salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. [33 Jwazi la k r a v a t 1113. celui de Catherine est bleu. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux. care nu există pentru s u b s t a n t i v e .a plural. [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui. 74 . precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. elle [lqi. elles \0. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l . s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] . et toi? [mersi^bjs. acei celles [sal] cele. acest lucru i [ aceea. il a besoin de mouchoirs. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. La persoanele I şi a I I . celle qui coûte 20 francs. fem. acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t . acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien. Le mouchoir de Marie est rouge. acele Singular celui [salqi] cel. i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. si] Observaţie. p .a lui. se întîlneşte la unele categorii de pronume. care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . e w t w a ] Qui est là? Moi.

rs . în general. Persoana 1 .z. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. — Alegeţi ceva? — Nu. consoana finală -r se pronunţă. între radical şi terminaţie. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a. Verbele din această grupă sînt regulate.Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. privesc vitrinele. ce rrrai faceţi?— Bine. intercalînd la unele timpuri. — Omagiile mele. mulţumesc. la fel. domnule.. EXERCIŢII I.. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. -issent. nimic. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. Fiind relativ puţine la număr. doamnă. -issons. gru­ pul iss. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. spre deosebire de cele din grupa I.. dar dumnea­ voastră. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi. -/«. -it. doamnă Leblanc. doamnă. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate. — La revedere. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir. dar. frecvent în­ trebuinţate. a Ii-a .-isse.Verbele.

Conjugaţi H I . noix. I a t ă două mere: acesta este roşu. passant. tu es fonctionnaire. soie. lutter. fillette. mouchoir. Des souliers (jaune). Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. dans. choisir. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. comment. Vasile dă un măr lui Anton. prune. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. client. — déjeuner. Un (jeune) ouvrier. fonctionnaire. m a i n . Acestea sînt Maria şi Elena. cinq. raisin. technicien. chambre. Alain. tailleur. enfant. Qui admire ce film? Vous. demander. différent. sœur. Les (grand) usines. Traduceţi: Moi. Aceştia sînt Mihai şi Petre. jeune. Cine este acest domn? Ce contempli? IV.I I . — boîte. on construit. ils sont au cinéma. Des boutons (noir). sur. Noi luptăm pentru pace. paysan. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. J e a n . Iată doi copii. EXERCIŢII I . II. je suis ouvrier. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. bureau. Nous. gravure. couleur. Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. Des chemises (blanc). — mur. eux. Arăt studenţilor o carte. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. din următoarele Les (splendide) villes (roumain). m a m a n . Dupont. — magasin. cel care ave pantofi negri este fratele meu. aceia sînt Ion şi P a u l . Toi. — famille. Conjugaţi I U . Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. elle est artiste. peuple. IV. cel al lui Vasile este profesor. pays. vêtement. Fructele acestor copaci sînt roşii. il est technicien. ensemble. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. souvent. Henri. papillon. elle. universel. lui. Des cravates (bleu). doigt. nous sommes à la maison. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. Noi nu dorim războiul. voisin. costume. ils sont. — maison.' travailler. Antoine. acela este verde. rien. acela este albastru. é t u d i a n t . Vecinul lui Alexandru este muncitor. entrer. 76 . Daniela este prietena Elenei. V.

PARTEA A lia .

.

J a c q u e l i n e . Ma mère.1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . H e n r i et Claude. est chim i s t e . J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . H u g u e t t e et mes cousins G u y . Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e . J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . Marc. P a u l . Mon frère cadet. Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. Antoine G i r a r d . Claire. Hélène G i r a r d . J a c q u e l i n e . et une sœur. Mon père. L u c i e n . est s t é n o d a c t y l o . Micheline. J ' a i d e u x frères. P a u l et Michel. est w écolier et m a soeur a î n é e . 79 .

.) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* . n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l . (ÊÈXjt't$ 80 .Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m.) [lekolje] şcolarul a î n é . flân a n t . <?«. -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m.w«^r A <( Mi ^^§^> ^m.e | pue] mai vîrstnie. L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier. lisant des |]'vres_. :^. D o r m a n t b i e n .iiislrurt ils.) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist. -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m. n a g e a n t .

în desfăşurare: les années de guerre. Spre deosebire de limba romînă. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp.) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans. Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 .Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m.

iar al lui être este étant.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i .a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. participiul are două timpuri: prezent şi trecut. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t .a grupa a I l I . Ca şi în limba romînă. Leur frère cadet est écolier. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . noastră votre vostru. Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. sa se folosesc formele de mas­ culin mon. A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. I a t ă a d r e s a m e a . 82 . ton. mele t ă i . tale săi. sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . Ma mère est chimiste. în locul formelor de feminin ma. Il passe son congé à la mer. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . ta. Observaţie. 0 iubesc m u l t pe prietena mea. voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur. Notre maison est grande. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate.

chimiste excellente... Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. .. . Cărţile lor sînt instructive. Je r e g a r d e . Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei. Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II. parler — parlé La verbele din grupa a II-a. . .. Elle me d o n n e . -it. surgir. EXERCICES I. Iii merge anul acesta la m a r e . . Indicaţi participiul être. el precizează împrejurarea de t i m p .. . el serveşte la formarea timpurilor compuse. avoir. accepter. enfants dans le j a r d i n . ouvriers e t . Familia sa este destul de numeroasă. travailler. . înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. -u: partir — parti apprendre — appris etc.. . Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e .Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . . t a n t e d e . . Sora mea este stenodactilografă. père d'Alain est ingénieur. Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. -is.. cousin.. . Marna lui Alain este chimistă. Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). . . La verbele din grupa I. J e vois . . mer. IV. .. .. III. a m i est jeune. Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant. ouvrières sortent de l'usine. cousine de Marie est étudiante. E i se p l i m b ă c î n t î n d . aller.. Il passe ses vacances à . . maisons et . livres.. Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat. jardins. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé. acheter. ami sont ouvriers. frères d e . iar al verbului auxiliar être este été. . î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e . Cele mai frecvente terminaţii sînt -i... nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . .. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. .. .. de mod e t c . amie e s t . în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir. frère de René est l'ami de . 83 . Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer... îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii. . finir.

2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e . Ma grandm è r e . e s t ^ u n e femme énergique et 84 . comme d ' h a b i t u d e . a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. J e a n n e Gir a r d . h a b i t e n t assez loin de nous. Robert Girard. Ils sont. v i e u x . nous sommes^allés voir nos grands-parents qui. M a i n t e n a n t il est^. Mon grandpère.à la r e t r a i t e .

im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi. bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. Nous^aimons bien nos grands-parents. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. cu toate aces­ tea plein. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . Il est célibataire. ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. -e [plë. plsn] plin. qui aime le sport. Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. Oncle Gérard. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . On a fait des projets pour dimanche prochain. Oncle Gérard n'est pas marié. număr cu soţ 85 . ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par.pourtant pleine de douceur. -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/. m o n t a t o r l'usine (/. proiectul prochain [pro/ë] viitor. a duce l'image (/. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux.

Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller.Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. 86 .). Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. venir. arriver. Spre deosebire de limba romînă. mourir. precum şi numeroase verbe intranzitive. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. naître etc. deci ca p r o n u n ţ a r e .

C. care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. les joujoux. les genoux etc. s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A. les choux. Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. les carnavals e t c . le festival e t c . le caillou (pietricica). cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. c a : le bal. Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . adică cu t e r m i n a ţ i a -s. le carnaval. gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . -eau. le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. Us cailloux. . ) . Astfel. le chou (varza). B . Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. le joujou (jucărioara). le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux.In acest caz. -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. le chacal (şacalul). S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e .

Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson.. cousines. Cette fillette aime ses (joujou). jardin. écolier.. Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale.. Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare. montagne. cris. Nepoţii îşi iubesc bunicii. maison.. II. Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor.. Bunica lui Alain este o femeie energică. I V . . Irène... . Tu as dix pommes. El a lucrat într-o uzină de avioane. Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor. nehotărîte: cu articolele . Unchiul Gérard este celibatar... Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse. manger. . Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle). Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor. .. . Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance. Il est ouvrier. finir. I I I .. Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux... petits-fils. . Bunica mea a crescut cinci copii. Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique. Nous chantons cette V ... trouver. . Elle n'aime pas les (bijou). Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer. înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante. Ce sont des livres (nouveau).. livres.în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . Je déjeune en famille. Les hommes doivent être (égal).. Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents. fabriques.

5 2 0. ™ / " \ cy a.- C D 3 CD -CD OH •C' « . eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I .= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q .13 3.IU « eu a -X. .5 l-H . •3 £ •* * > t» M» -Q -. a. .S If.CD o / 3 3 -3 . r^ <*~ a. Ci > Ci .? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 . f-.5 • ! S* cr ^5s =« CD - I. w w o r^l .-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e 3 s Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob.1 C D O 3 w ~ ci ..T. a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu „ " -t) 8 — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t. 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D . o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain. ci _ .Oi X -. -o ep «: -S-aO-cO . bfl C D i.h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a.

elle a quarante et un^. la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. Monsieur Grégoire.en plus le besoin d'être entouré de jeunes. si je ne me trompe. — Bonjour. — Ah. — Vos parents doivent„être encore jeunes. puisque j ' a i . un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. le petit-fils de votre ami Robert Girard. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. On voit que vous faites du sport. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. Monsieur Grégoire. Il y a quinze ans. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans.ans. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. Yves Grégoire. je sens de plus„. Vous„ avez. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. jeune homme? — Dix-huit ans. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. deux frères et une sœur.

-ne [<îsjs] vechi.f. René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i .) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s. a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea . şi adj. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans.) vieille (s. VOCABULAIRE l'âge (m. şi adj.) le vieillissement (s. ) 1. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 .epoca.) rajeunissant. Maintenant je dois vous quitter.eu sept enfants ! Les^uns sont petits. -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m.) tinerel. Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures.) le vieillard (m.) se rajeunir (vb. vîrsta 2. -e (adj.f. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. je suis pressé. tineretul (fam.) rajeunir (vb. -ă tinereţea . Saluez de ma part votre famille. Louis — dix-neuf. -e (adj. Notre famille est grande.) vieux (s. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. m. -te (adj. m. a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte. vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă . tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^.) le rajeunissement (s.) t î n ă r . şi adj. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit. veche b ă t r î n u l . veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i .) jeunet. f.) la vieillesse (f. ) la jeunesse (f. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie.) vieillir (vb. tinerică a întineri a se întineri.) vieilli. evul: le moyen âge evul mediu.m.

51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). 29. le genou. Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. beau. 30. 38. Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . II. 92 . Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . 60 (soixante). Scrieţi grandir. a m i c a l . Scrieţi în litere următoarele abolir. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). blanchir. 4 1 . cinquante et un. le b a t e a u . Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. I V . le cheveu. trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. le cou. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. I I I . inspecter. glorieux. trente et un. 2. 3 1 . 1. fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. E l are 42 de a n i . Verişoara mea are 22 de a n i . Această carte are 25 de capitole. Tatăl meu are 51 de a n i . după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. quarante et un. 53. instaurer. 57. EXERCICES I . E l este încă tînăr. î n limba franceză. trente-trois. 3. soigner. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. V . cardinale: numerale 25. J'ai 35 ans. E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). quante).GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. 40 (quarante). 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. 49. Casa are 14 ferestre.

interroge avec a t l e n l i o n ses copains. diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. — Très b i e n . — 2000 k m . du D a n u b e . premier prix de géographie au lycée. Michel. posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . de l'hisloire. de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e . — O h ! vous m ' i n s u l t e z .4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . Guy. Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. des sciences t e c h n i q u e s . d e s _ a r t s . indiquez i aussi celle . Les garçons se posent des q u e s t i o n s . 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances. — Bien. du sport.

Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu.. -elle [natyrel] n a t u r a l . indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc.-— Cette fois-ci c'est w inexact.] el este e u . Claude. Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000).. Moscou et Tokyo. -e [ekseîà] excelent. ply^. . ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam. Il est de 1 500 km. -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l . a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. . longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune.15^ka . agrea­ bil. grea la. ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 .) prietenul. —• Vous w avez bien répondu. m a i lung d e c î t . le mont Everest a 8 848 m. amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/. ) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m. felul agréable [agreabl] p l ă c u t . a re­ flecta l'instant (m. un student) l'attention (/. . Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. Et „l'examen" continue. Paris. le nombre d'habitants de Bucarest. — C'est ça. — Si je ne me trompe. -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e . . Moscou — 6 208 000 habitants.) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev. VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m.) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e . c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde.. . plus long q u e . — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui. -ă.. Pog':r. sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. . plus long que le Rhin. [ i l „ e dd . -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/. a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci. Tokyo — plus de 1C 000 000. — Bucarest —environ 1 300 000. . .

a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă. -ă l'examen (m.. construi. ocolul..répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar. î n v î r t i t u r a .-.) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful. realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e . .. strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir ru *• i i.. plimbarea 2. Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1.[batir] élever [batirj batir [elve] I f a .

Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4. Numeralele cardinale sînt invariabile. După numeralele 80 (quatre-vingts). cent. 1. vingt. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2. se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3. cu excepţia lui un. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 .60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 .

a p l u r a l . în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane. Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral. Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm). u n sfat. cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . întrebuinţat ca substantiv ( = milă. 2. I şi a I i . Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t . 1. i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r . u n în­ d e m n . Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin. Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. măsură de lungime). Mille.5. capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte. Notă. Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă .

1980. parmi lesquelles Charles Gounod. 98 . tirer. 700. el are 81 de a n i . "78. Să dormim bine. 111. 1840. au Champ-de-Mars. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. 1271. 91. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. 74. 1970. Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . Alexandre Dumas. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. Volga (La Volga) are 3 688 k m . V. domine toute la ville.EXERCICES I . 81. Staţi mîine acasă. Sena are 776 k m . Această carte are 987 de pagini. admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. Elle a 306 mètres de haut. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. 201. Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . Maupassant s-a născut în 1850. Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. 70. Alege o cravată roşie. Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. 1799. Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. 1320. Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . choisir. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". Balzac s-a născut (est né) în 1799. 102. IV. Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. 84. Victorien Sardou. III. 71. 94.

la célèbre Tour Eiffel. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. unique au monde. le Sacré-Cœur. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. les poétiques quais de la Seine.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. le Panthéon. qui coule sous trente ponts. du Luxembourg. ville coupée en deux parties par la Seine. objectif touristique de premier ordre. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. sans nul doute. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. . monuments et places. gracieuse et massive à la fois. sur la rive droite. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est. les jardins verdoyants des Tuileries.

un petit nez retroussé. j ' a i décidé de devenir médecin. — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain.. — Vois-tu. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète. Elle est si jolie.. le tronc. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. très sérieuse. les mains.. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. les bras. les jambes. Je guérirai les malades.. le cou. Je m'inscrirai à la faculté de médecine. Tu sais. ce mécanisme si compliqué. La petite Yvonne.. Par exemple. elle a des joues vermeilles. les. poursuit son cousin.. écoute parler son cousin Alain.la bibliothèque de mon oncle. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. ses_ yeux sont bleus. je peux t'indiquer le nom de 100 .

-ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux. la p l u r a l .-oasă écouter [ekute] à asculta joli.c h a q u e doigt de la m a i n . -le [vermsj] r u m e n .-ă. a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. -e [ymif] omenesc. m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m. . -e [ratruse] cîrn. — Tire la l a n g u e .) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . -e [ata/e] legat. E t e s . ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. le n o m des nerfs et des m u s c l e s . serios. . -e [joli] drăguţ. -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s. a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca. a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil. [lewzwo] 101 . la c o m p o s i t i o n d u s a n g . ANECDOTE Chez le d o c t e u r . . m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s .v o u s s a t i s f a i t .-euse [serj0]. ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a . de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . des d e n t s . des v e i n e s e t d e s w os. aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. p r i n s . . -ă le nez [ne] nasul retroussé.

sare în ochi a fi curajos. -as. Verbele din grupa a IlI-a. bel.-oasă urît. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a. terminate la infinitiv în -re.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s. îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. -ez. belle laid. -ons. . -e frumos.

entrer dans la chambre. muşchilor. III. le corail (coralul). Ils (danser) toute la nuit. Alain va învăţa numele nervilor. Mes deux (aïeul) sont très vieux. L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). Elle (choisir) ces fleurs. les (minéral).F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". les (végétal). I I .. Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. les coraux. I V . care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. Il (penser) souvent à toi. El va fi student la facul­ tatea de medicină. vinelor. Yvonne este blondă. are ochi albaştri şi obraji rumeni. Elle (finir) la lecture de ce roman demain. Odette a des (œil) noirs. le vitrail (vitraliul) etc. Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine. PROVERBE Loin des_jyeux. Vous (regretter) le temps perdu. Ils (manger) ces fruits. Ochii care nu se văd se uită. S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . c a : le travail (munca). les émaux etc. Il (prendre) des leçons de français. oaselor. 103 . loin du cœur. Je (attendre) ton retour avec impatience. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. l'émail (smalţul). El va munci mult şi va vindeca bolnavii. Tu (répondre) tout de suite à cette question. V. laver une chemise. Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. Tu (être) un homme cultivé. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter.

La mienne est cassée ! — Impossible.-tels le cerveau.. la vue. parce que ce sont les nôtres. La nôtre est cassée depuis longtemps. — Prêtez-moi votre seringue. quelques vertèbres. J'étudierai aussi les sens de l'homme. le cœur. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. Il faut bien connaître ces organes. dit-il à ses cousins. les poumons. Mais ce n'est pas tout. le goût et le toucher. Demande à Odette de te donner la sienne. — Ils sont^à moi. Voilà par exemple une clavicule. Yvonne regarde son-cousin avec admiration.. l'estomac. répond Alain. l'ouïe. le rein. . je dois vérifier mes connaissances. dit Claude. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. des^os. l'odorat. une omoplate.

) [ui] auzul l'odorat (m. aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/.A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue. -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t . I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes.fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a . Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c .a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m. ) décourager (vb.) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/.) curajul curajos.) 105 . VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé..) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins. în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/. -euse encourager (vb. m a l a d e de b r o n c h i t e . -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t .) courageux. _ a w n r w a ] sînt ai m e i .) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m. Il a i m e déjà ce noble m é t i e r .fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. aici: t o t lui a donné [ltji^. Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n . -oasă a încuraja a descuraja (adj. ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m.

a doua le second [zgo]. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. Observaţie. la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. 1. în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième. la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. le second (la deuxième. şi Compen­ diul de gramatică). Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième.

şi fem. votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. fem. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. 107 . le (la) vôtre. de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e .— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. fem. P e r . mase. fem. P r o n u m e l e le (la) nôtre. ^ennl mase. Adjectivele notre. le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v . . P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. ca şi în limba romînă. Ces portraits sont les vôtres. numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. votre livre. La numeralele compuse.

V . P a u l est le (1) de sa classe.. . La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages... perfectul compus si I V . Alain îi arată nişte oase: o claviculă. C'est le (21) livre de m a bibliothèque. E l va învăţa funcţiile creieru­ lui. . E l va fi medic. sont vieux.. parents sont j e u n e s ... E l vindecă rănile prietenilor săi. . la seconde est la(60) partie de la m i n u t e . u n omoplat.. Marie est le (5) enfant de m o n oncle. III. auzului. .. ale plămînilor. îi place deja să îngrijească bolnavii.. înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France. .. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. Completaţi spaţiile sive cerute de sens: . verbul m o n t r e r la prezent. gustului şi p i p ă i t u l u i . chambre d'André est g r a n d e . père est ouvrier.. l'heure est la (24) partie du jour. perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . .EXERCICES I . L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord. Conjugaţi la prezent... Va studia organele văzului. mirosului. Le jour est la (7) partie de la semaine. est professeur. a 8 étages. I I . Conjugaţi imperativ. viitor. est p e t i t e .. viitor. ale stomacului. ale rinichiului şi ale inimii.

Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer.n'avaient pas w assez de place pour étudier. les leurs. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. Les^enfants ont grandi.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue. Elle est_entourée d'un beau jardin. j'habite ce quartier depuis^une semaine. un déménagement !. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. qui travaille. ce qui fera la joie de ma < V 109 . doit^avoir la sienne et les garçons. — Mais non. ils^ont besoin maintenant de trois chambres .. pas neuve mais^en très bon w état. Tu comprends. Ils. J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse.. Denise.

p e n t r u că l'occasion (/.) [akazj5] ocazia 110 . la cuisine. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c . la chambre de Jacques. — Tu as de la veine. -oasă neuf. un vestibule.) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. -e [ e t r v a . la salle à manger. un grenier et une cave.chienne Louloute.s. La maison a une belle terrasse. deux balcons. un couloir et une salle de bains. les fleurs et les^arbres. on peut dîner dans le jardin. nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_.) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă. neuve [nœf. un débarras.. Le quartier n'est pas central. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent.. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. en„été. nœv] nou. Là il y a deux chambres à coucher. Le soir. mais il a d'autres^avantages: le silence. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s .5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t . de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro. -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux. etrwat] s t r i m t . aici: perfectă raison [rsz. Et moi de même. -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect. On monte à l'étage par un^escalier intérieur. il est vrai. l'air frais.

descendre Elle descend l'escalier. 111 . Antonime monter Elle monte l'escalier. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée. casa Notă. E l se traduce p r i n : 1. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. Elle ferme la fenêtre. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. p a r t e r (la teatru) 2.Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa.

GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I a Ii-a U-a a I II . scumpă amară întreagă 112 . nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam. t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère.a l i-a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f -ion ( -ions plural < -iez plural < -iez [ -aie I -aient singular Nous parl(ons) . -1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag. scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă.

— Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau. -in ş.: romîncă sănătoasă -s. -n. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . Ea nu şi-a mîncat prăjitura. Eu nu ştiu. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain. La timpurile compuse. -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple.a.— Substantivele terminate la masculin în -x. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s.

EXERCICES I . Il se dirige . II.. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. un arbre. Vous (dîner) en été dans le jardin. Tu (attendre) sa lettre. la fenêtre. Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic. înlocuiţi punctele sous. o baie. Ils (habiter) une belle maison. Tu es malade.Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar. Lucien a été mon ami. Ea nu este nouă. Yves a rencontré Mireille.. sufrageria. două balcoane.. Casa are o terasă frumoasă. la etaj. J'(être) son amie. bucătăria şi o debara. Les hommes et les femmes (discuter). bien apprendre le français il faut étudier la grammaire... camera lui Jacques. Le frère. La fenêtre est trop large. două dormitoare. d a n s . I V . Vous trouverez ce livre. la maison..... J'ai reçu une lettre . Il se repose. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. à.. ma bibliothèque. mon ami est parti en province. Casa lor are mai multe camere: la parter. Tu as vu ce film. 114 ... un culoar. la mer. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. p a r . mon amie . Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V. Je veux passer mes vacances. les enfants (s'amuser). III.. Copiii aveau nevoie de trei camere. Ils doivent aller.. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. în propo­ ziţiile scurte. dar este în stare bună. vers): cu prepoziţiile necesare (pour.. l'usine. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. un pod şi o pivniţă.. Il entra dans la chambre. Il a écrit cette lettre. de. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. J'ai reçu votre cadeau...

que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir. Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. bleues. tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. jaunes. Tu me connais de longue date.i I|. les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. violettes. rouges. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. a-t-il dit. La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire . j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable. A présent.I inspii' iTiïuliiiil . deux non lier nur (le jardin) 8* . qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer. une table. — Tu sais très bien.

Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. a comunica. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. -ă clair. glonţul 3.) francul 116 . 2. deux pupitres. un bureau. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum.chaises. nouvel [nuvel]. a învăţa: J'apprends six heures par jour. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. une armoire à glace. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. Sur l'armoire. 3. învăţ şase ore pe zi. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. 2. nouvelle [nuvel] nou. deux chaises. VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. Apprendre Am aflat ieri această veste. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. un fauteuil. -e [klsr] luminos. une armoire et une petite bibliothèque. mingea a comunica cuiva o ştire. (pop. il y a des balles et des jeux mécaniques. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist.

comment. aucune Tu n'as aucune amie. E l n-aude de fel. o: N-am nici u n chef să plec. Je n'ai nulle envie de partir. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r . nulle nici un. Nu sînt de loc egoist. -e (adj. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . nici o: Il n'entend aucun.) amicalement (adv. -a l'amitié (f.-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi. rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum.F a m i l i e de cuvinte l'ami. 117 . adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien. m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i .) prietenul. ainsi e t c . ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste. . nul. Nimeni n-a venit să mă vadă. personne nimeni: maintenant.) [amitje] prietenia amical. nici un. mal. Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir.şif. guère de fel: guère. nici Tu n-ai nici p prietenă.) prietenesc. -e (m.

ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă. Camera sa este m a r e şi frumoasă. înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes. II.a m decît două creioane. In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . Nimic nu mă interesează. sînt două t a b l o u r i . confundat cu o Ohseryaţie. a t a este mică. III. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . două p u p i t r e . un dulap şi un birou. în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s . o m a s ă . galbene. Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . Ea nu m a i este la fabrică.. î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien. a l b a s t r e .. adverbul ne: personne. Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre. t a t ă l său. Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . E l nu se gîndeşte la n i m i c . trei scaune.jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază. Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . jamais. î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice. roşii. A mea are trei ferestre. o bibliotecă mică. Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. n i sa mère. Adverbul l i m i t a t i v ne. î n camera sa se află u n p a t . la chambre de votre ami(e). L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e . N .que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. le vase. II ne pense à rien. două scaune. nici pe m a m a sa. ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse. un fotoliu. EXERCICES I .

Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). Il n ' y a . pas. elle préfère m a i n t e n a n t le rouge. Ils ne ferment . coquet. aucun. . . Il n ' a ..g r a m m a i r e . Il m a r c h a i t (avec lenteur). familier. . . Hélène n ' a i m e .. élève dans la classe. indigne. . dans cette chambre. V. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. ni. Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i . joyeux. personne. la couleur j a u n e .. Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). jamais. rien.. .. IV. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche..... de b r u i t . Le professeur n ' a trouvé . mangé depuis deux jours... .. J e ne v o i s . ma sœur.. mon frère . envie d'aller au cinéma. cette porte. Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. Mon père ne s ' i r r i t e . P a u l n ' a . négatif. plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s ..

m ê m e . d ' é c h a r p e s . c'est_.. — Alors t o u t s ' e x p l i q u e . -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m.. de souliers. mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r ... deux j u p e s . de colliers. t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e .. J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e . m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e . Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e . Moi je n ' a i pas de temps. -e [syr] sigur. J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant. j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. de broches. — Mais pas du t o u t . de g a n t s .. -e [rakonesô] recunos­ cător. u n ^ i m p e r m é a b l e . de jupes et de blouses. de fleurs. H e u r e u s e m e n t . quelques chandails et c'est t o u t . -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 .elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . — C'est v r a i . de m a n t e a u x et de c h a p e a u x . Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies. B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u . îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/. J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière. q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles. de sacs à m a i n . Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . — Moi. plus de b a s . et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin. P a u l e t t e . je t â c h e r a i de me parer m o i . quelques blouses. que [ply^do . Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . u n pardessus. ka] mai mult . de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets. En t o u t cas. et je l ' a d o r e . J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e . ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de .) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr. VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul. t u es devenue t r o p c o q u e t t e . J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages. E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes.9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils.

.

v. fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m. à elle. E l îmi vorbeşte. p . a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect.' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie.compliqué. paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. 122 . ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe. a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . -e [kôplike] complicat. Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general. se aşază. Tu îi eşti indiferent ei. acuzativ (complement direct). după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent. d a t i v (comple­ ment indirect). 4 4 . -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. Forme neaccentuate. p a r t e a I.

Hélène lui raconte un beau film. î m i dai o carte. în general. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. 3. à toi et à lui. forma afirmativă. te. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. e. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. E u îl v ă d . 11 iubesc m u l t (pe el. Ea mă priveşte. Tu îmi scrii. Ies). Observaţie. h m u t pierd pe e. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. Vă scriu.Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. + a. Vorbeşte-i de Guy. Nous les invitons chaque dimanche. 1. Elena îi povesteşte un film frumos. i. cu articolul le (la. Je l'adore. Mie îmi scrii. elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. Je t e félicite de tout mon cœur. ô. le. se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. Ies). pe ele Notă. Formele accentuate marchează o insistenţă. Je vous écris. Parle-lui de Guy. P e n t r u a insista. Notă. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. 123 . se va spune: C'est à moi que tu écris.) 2. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. Tu dois lui être reconnaissante. la. me. moi pe toi pe le. u. Ini. Nu trebuie confundat pronumele le (la. în loc d e : Tu m'écris. ) . Trebuie să-i fii recunoscătoare. Te felicit din toată inima. 0 (îl) ador. Nu m ă refuzaţi. E u văd cîinele. lui la. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. ţie şi lui.). t'. Dă-mi să m ă n î n c . V. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. La forma negativă a imperativului.

en bateau.o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. au bal en voiture. Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e . chez le coiffeur à l'épicerie. à pied au cinéma. je vous le présenterai. à la boulangerie. demain. o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . i le voi da m î i n e . vi-1 voi prezenta.C î n d î n t r . Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être. el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique. par avion (mai ales p e n t r u scrisori. se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. colete) 124 . je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a . Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. e s t e n e r e g u l a t . à scooter. cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c . à bicyclette. au théâtre. au concert. à la fabrique. en avion par le train.rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie.

. ţi-1 voi povesti m î i n e .'. . serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . donne. înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-. . et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . . . . E l merge la fabrică cu bicicleta.. . Vorbeşte-i despre copilăria noastră. Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. Prietena mea schimbă des toaletele.. Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . Qui v e u t . chez le d e n t i s t e . ces chemises? P o u r . . . . . . . en Pologne. d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe.. F i l m u l a fost intere­ s a n t . ...EXERCICES I . I V . cîteva bluze. . . Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . . Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e . Spune-i să plece. l'année pro­ chaine en Union Soviétique. ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . . . . L ' a n n é e passée n o u s .. i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . . PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. Voulez-. Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . . fertilise e n .. . . .. Ion îţi a r a t ă casa lui. . E a îi dă o carte. Mîine voi merge la d e n t i s t . Nu h a i n a face pe om. écoute tous les conseils que son p è r e . . E u a m fost la coafor. . t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n . il. Enumeraţi I I . un p a l t o n . chaque été chez mes grands-parents. cu flori sau coliere. accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour .. N o u s . . J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple. . . . . . III. . t o u t de suite à la maison ! . avez fait des progrès. oppose. I l s .. Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u .. . . le voi mînca chiar azi. Le N i l traverse l ' E g y p t e . un pardesiu. . Mama sa este o b u n ă croitoreasă. m a n g e n t comme des loups. . . entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r . .. d e m a i n me promener au bois. N o u s . Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e . retrouverons c h e z . . . souvent au t h é â t r e . . .. V. . Ea are cîteva rochii elegante. . două fuste. en ville il rencontra son a m i .. ..

Toute sa famille s'affaire autour de lui. Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite. Tout dans ¥m*i!BM! .10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne.

— Prends ta cravate préférée! dit l'un. — Prends ton complet. une brosse. un pyjama. des bas. des w essuie-ma ins. des mouchoirs. des chemises. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. Du linge. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude. dit l'autre. des s ouliers. partout. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. traînent.la chambre est sens dessus dessous. — N'oublie pas les pull-overs. .

-ă .) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios.) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor. il en a besoin. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul. donne-lui un fer à repasser. dit Paul malicieusement. -e [duble] căptuşit. -ă 128 . des boutons. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t . objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. Comme il aime toujours être bien mis. Enfin.— Non. —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines.. Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a . cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/.. même à la montagne. la valise est prête. ses frères et sa soeur. a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. Puis il em­ brasse tendrement ses parents. non.. ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul. Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste. Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. du­ b l a t . — Maman. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. des ciseaux.. du fil à coudre. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/.

Este m a m a mea. învăţaţi limba franceză fără profesor 129 ... Ce sont ces livres que je veux acheter. sont. Cărţile acestea vreau să le cumpăr. a a u z i . foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits.: entendre une voix a auzi o voce 2. a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I .... Era vărul m e u . este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances. eare. Fetele au m î n e a t fructele. Expresiile c'est . que (ce sont.. Va fi fără îndoială o mare surpriză. a asculta... qui) şi c'est . Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo. que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l ... E x p r e s i a c'est. que qui) (ce sont . Ce ne sont pas mes amis. il cherchait un livre.. Ce sera sans doute unegrande surprise.Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1.. La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a . căuta o carte. C'était mon cousin. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits.a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était.. Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère. qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont. P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo.. ce sera).. a înţelege.. Ce sont mes amis. în acest caz. Maria a mîneat fructele. qui (ce sont . que) la scoaterea în Expresia c'est.

Pe el vreau să-1 v ă d .Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r . blînd lung favor it favorite . se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir. a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber. sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce.u n n u m e p e r s o n a l . pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que. F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t .

Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin.prendre) costumul la munte.. Mama lui Alain este neliniştită.. que: Je remarque cette actrice. batiste. Mon oncle est là. Ils dénoncent la guerre. c'est. nasturi. qui. III. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. Il veut devenir chimiste.. pijamale.EXERCICES I.. perii şi prosoape. Alain are nevoie de ciorapi. qui. Fratele său îi spune să-şi ia (de.. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec . J'aime les poésies de Victor Hugo. El îmbracă o jachetă îmblănită. ce sont. IV. Les peuples luttent pour la paix. Alain nu are nevoie de palton. cămăşi. El este în întîrziere. Tu préfères le jaune. Camera sa este în dezordine. Jacqueline îi dă ace de cusut. cu f în. folosind construcţiile c'est. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I . Alain est allé à la montagne.. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. foarfecele şi aţă. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii. Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin. Alain nu-şi găseşte bascul. făcînd acordul necesar: bon heureux V.

132 . le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . . dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. Le déjeuner fut composé d'un potage. . Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. les cuillères. ie dîner réunissent toute la famille. et même un vase de fleurs. E n e n t r a n t dans la salle à manger. À t o u t _ à l'heure ! . d'un rôti de veau garni de pommes de terre. d'une t a r t e à la crème. les serviettes. le p e t i t déjeuner.11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . Aujourd'hui je suis pressé. déclara P a u l . I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . les fourchettes. d'une salade de t o m a t e s et comme dessert. Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . Le d i m a n c h e . — Excellent déjeuner. Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . les c o u t e a u x . Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. et toute la famille l ' a p prouva. le déjeuner. À la fin du repas.

) salé (adj. la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. şervetul 2. geanta. prosopul 3. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . a face o gafă 133 . paharul 2. sticla 1. servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1. ) saler [vb.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune.

se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux.a -as I l I . sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . El este folosit mai ales în limba literară. în general. nouveau.nouveau un courage professeur fou Forma a doua. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 . Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i .a -a -âmes I i . mou) prezintă două forme pentru masculin.a -ătes I l l .a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu .al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau.GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. vieux. în naraţiuni. prin perfectul compus. fou. în limba romînă se traduce. Prima formă. a cărui consoană finală nu se pronunţă). terminată în consoană.

H . maison. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. . III. ordre social.. IV. fou.... îmi plac prăjiturile şi fructele. nouveau. .. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. Nous occupons une. homme qui se promenait dans ce jardin. en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec".. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. robe. .. Il ne peut manger que des poires. . mou. la prînz şi la cină. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux.. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. Elle acheta u n e .. Ei au mîncat ciorbă. Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et. Am cumpărat farfurii. femme qui sait très bien tricoter. Jacquelinei îi place să pună masa. Vous (rentrer) fort tard. Nous habi­ tons u n .. Dans ce parc il y a un . arbre. Je connais u n e . V.F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. . Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). être şi avoir.. . Dans sa modestie. fermer. vieux. . cuţite. friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. Les pays de démocratie populaire ont établi un . . furculiţe. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. linguri şi pahare. Le malade (garder) le lit deux semaines. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. J ' a i vu hier u n . quartier. Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. .

du pâle de foie gras. De mon t e m p s . les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e . Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . On a bu du Champagne.d i x ième anniversaire de g r a n d . 136 . J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. ma chère. un délicieux soufflé au fromage.m a m a n . Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau. les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine. du vin b l a n c et du vin rouge.12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. des truites au beurre. La v i a n d e . d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces.m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic. — Tu as un b o n j i p p é t i t . G r a n d . t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e . les sauces. de la limonade et de l'orangeade. une dinde r ô t i e .

Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m.été m a l a d e .) fois (f. d i t A l a i n . -e [delika] d e l i c a t r .) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r . La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] . E l l e n ' a j a m a i s ^. Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . . Regardez notre grand-mère.) ficat credinţă d a t ă . -e [grije] prăjit. elles font du s p o r t . t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/. Omonime foie (m. în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m. a întinde les mets [ms] felurile de mîncare. .] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part..) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj .) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé.ă . o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 . ) [oràjad] oranjada l'appétit (m. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/. . q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e . elles d o i v e n t se n o u r r i r .. aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e .) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m. a î n ă l ţ a .— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s .) foi (f. -ă l'invité (m.) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. fin. bucatele délicat.

S-a băut şampanie. de la. du vin blanc et du vin rouge. Acest copil mă întristează.un aspirat: de la viande V. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu jem. Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. Le goût de la limonade est excellent. Eu fac sport. vin alb şi vin roşu. La consommation du vin est élevée en France. Gustul limonadei este excelent. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne. mut: de l'huile. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. Je bois de la limonade. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. Tu manges du beurre. de l'eau. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). 'i de — hdacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h . 138 . Beau limonada. Cet enfant me fait de la peine. Observaţie. Nu trebuie confundate articolele partitive du.Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . Il faut du courage pour escalader ce sommet. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. specific limbii franceze. Am băut vin. indică o parte. de la. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf.

2. R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i . La fel se conjugă verbul redire.Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i .. interdire (a interzice). -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. médire (a vorbi de r ă u ) . prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 .a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites. Trecut dite spus. dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit.a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana . 1. Verbele contredire (a contrazice). -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie.

ei au b ă u t oranjadă şi limonada. l'eau. Qui vole un œuf. . I I . Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. hotărî*..EXERCICES I . . viande. fleurs e t . des yeux (bleu). . fromage.. fromage. au b ă u t v i n . J e mange s o u v e n t . des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). . jardin. PROVERBE L'appétit vient en mangeant. des enfants (intelligent]. courage pour traverser cette rivière. I V .t u . V . œufs p o c h é s .je b o i s . V e u x . . III. beurre e t . S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. . J ' a d m i r e . . Pofta vine mîncînd. . . Champagne. . . Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. sub­ fruits. courage. argent. bière(bere). perfectul nehotărît com­ sau . Nous m a n g e o n s . . . beurre. Cine fură azi un ou. des livres (nouveau) . . . .' înaintea următoarelor pain. Il faut v r a i m e n t . arbres qui se trouvent d a n s . . . mîine fură! şi un bou. . . . perfectul simplu şi imperativ. Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. . café? N o n . Conjugaţi verbul redire la indicativul pus. E l este împotriva slăbire. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. merci. fenêtre de ma chambre est grande. viande. Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. vole un bœuf.

5 juin 1964. kurt] scurt. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . L'hôtel est très confortable. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. surtout lorsqu'on^est touriste. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. D'ici deux semaines. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. ses villes deviennent plus grandes. Vendredi. t. spectacle à l'Opéra. Chère Hélène. de retour. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. promenade en car dans Sa ville et le soir. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. ses stations climatiques plus confortables. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. confortables.. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute. -e [kur. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. Bucarest. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. On construit partout et beaucoup. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. Les jours sont plus courts que d'habitude.

v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .Une lettre Une enveloppe \\i .

Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*. 1. gentil accueillant. -e [akœjô] p r i m i t o r .) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le. -oare l'hôtel (m. le mois d'août 2. -ère [aspiţalje] ospita­ lier. -ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars. se. ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie.de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l .

Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . Această carte este foarte interesantă. Ce livre est très intéressant. Prietena mea este foarte (extrem de) bună. Mon amie est extrêmement bonne. Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. 144 . p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . d e i n f e r i o r i t a t e ) . I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. Ies. — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien. ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que. extrêmement. infiniment etc. E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . C u v i n t e l e decît.GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. Camera mea este mai mare decît a ta. la. a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . cei mai mare fluviu din E u r o p a . c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . bien. p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le. d e s u p e r i o r i t a t e ) . aussi ( c o m p .

a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. joi. vineri. servir. intéressant. Astăzi sîntem în 5 mai.Perfectul simplu (grupa a H l . mourir. sîmbătă. vêtir. Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. mai frumos. duminică. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. dire etc. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. devenind mai mare. Plural La fel se conjugă: courir. partir. voi pleca în deltă. sentir. 10 145 . marţi. miercuri. lire e t c . decembrie — ultima. ouvrir. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. content. sortir.a ) Verbele din grupa a I l I . croire. EXERCICES I . boire. în luna septembrie. II. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'.

Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. Aceste fructe sînt foarte bune. Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. P a r m i les cinq personnages numérotés 1. Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. Iată omul cel mai primilor. 4. Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. mais heureusement pas aussi gros que Louis. IV. 3.III. offrir. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r . Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). 2. ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. vouloir. LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . 5 lequel est Henri? 146 .

Sous la table il y a un chien. un couteau et une boîte de conserves. Sur la table il y a une bouteille. Près de la table il y a un chat. 147 . Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau.Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait.

Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. . toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin. în limba franceză.

J'aime le printemps. timide à la fin de l'hiver. mer. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. dire congés. la violette. des fleurs poussent partout: la perce-neige. car c'est^. tourisme. vacances. le muguet. Le soleil.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. les parcs et les jardins verdissent. brille au printemps avec plus d'éclat. 149 . ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant. dit Jacqueline à son^amie Laure. Les champs. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps.alors que renaît toute la nature. C'est difficile à dire. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. la primevère.

) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré. Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé. dans le j a r d i n .— Tu vois toujours la vie en rose. Il pleut r a r e m e n t . Moi. Pense qu'en élé il fait très c h a u d . dans le verger et dans la basse-cour. -e [labure] a r a t . dans la vigne. car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e . Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. -ă l'éclat (m. Il y a des jours où l'on respire à peine. -e [prefere] preferat. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 . Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies. VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n . -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d . Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i .

) a merge la ţară Observaţie. E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda. Mai este încă o lună. la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii.) [cïplwa] aici: postul. ) a fi r u p t de oboseală accompli.). funcţia. aller à la campagne 2. campania (militară etc. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p . Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i . cîmpia. de exemplu. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. Il reste encore un mois.à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister . dar şi alte verbe. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. ploaie. 151 .-e [akôpli] î n d e p l i n i t . ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat.[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. ca. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig. Il arrive qu'on se sépare. -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1. ninsoare etc.

. Hélène? Oui.. verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe. extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I . Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin. de l'hiver sont . un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi. Completaţi 152 . Êtes-vous malade. adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e . Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e . repede fort. E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e . Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative.. „ „ de l'été sont . . adverbele: I I . la t e m p e r a t u r ă etc.. : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea. Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v . Ce fericită eşti ! Eu nu sînt.Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este. souvent. Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i . se află).. o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r ... Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien. e x i s t ă . . „ „ de l ' a u t o m n e sont . în afară de i m p e r a t i v . „ . tard. sînt (bolnavă). frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I .u n adjectiv. je le suis. Compendiul de g r a m a t i c ă ) . spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t . u n s u b s t a n t i v . Eşti bolnavă.a (v. je ne le suis pas. Elena? Da.

Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. monsieur. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. Tu es content? Je ne suis pas (content). je suis (heureux). vara. Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. La munte este frig. Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). gră­ dinile şi parcurile înverzesc. en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. E mai cald decît primăvara.III. Veux-tu m'accompagner? Oui. Săptămîna trecută a plouat des. 153 . Uneori vara cade grindină. florile cresc pretutindeni. je veux (t'accompagner). Êtes-vous heureux? Oui. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . Ieri a bătut vîntul. Cum este timpul astăzi? I V . je ne veux pas (partir). Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. Vara este cald. Astăzi este prea cald. soarele străluceşte. este vreme. contracte. toamna şi iarna. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. Primele florisînt: ghiocelul. V. aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). Toate anotimpurile anului sînt frumoase. frumoasă. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara.u n s chaleur et du froid? — Oui. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). lungi şi nopţile scurte. Uneori ninge. violeta. Vara zilele sînt. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps. Veux-tu partir? Non. Primăvara. Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. Iarna zilele sînt scurte. Există prieteni devotaţi (dévoués). Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. Vara noi mîncăm multe fructe şi legume.

Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. — D'accord. C'est la rentrée des classes. En échange. il gèle et le vent souffle avec violence. C'est l'automne. — Oui. en tout cas. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. les poires et surtout le raisin. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. les noix. mais tu es^une petite capricieuse. Les 154 . Il pleut souvent et il fait du vent. les jours deviennent de plus_en plus courts. dit Laure. Tu vois. j ' a i m e tous les fruits. mais le plus souvent il fait très froid. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. l'automne a quand même ses bons côtés.

. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut. -sse [epe] gros. de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. -euse [kaprisj0] capri­ cios. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. partea capricieux.a-şi oferi il gèle [3^1] e ger. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel. Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace. -e [30m] îngălbenit. ) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique. -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . -e [kur] scurt.jours sont courts. VOCABULAIRE court. îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m. des mince subţire 155 . latura .ă le tapis [tapi] covorul épais. -ă froid [frwa] rece.

fila. la 1. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. 2. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face.: feuille de paye stat de s a l a r i i . î n această grădină sînt flori fru- 156 .Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre. Suflă un vînt de te ia pe sus. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. E un ger de crapă pietrele. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. E l are p u ţ i n i veri. răcoros: il fait frais 2. ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies. 4. feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. Il a peu de cousins. Il fait un vent à décorner les bœufs. (Eu) nu am bani. Maria are m u l t e prietene. A ţ i citit m u l t e cărţi. 3. coala. Je n'ai pas d'argent. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. nu Observaţie. 2. 3.

1. „toate". v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. 2. satisfaire (a satisface). la i m p e r a t i v (pers. vous êtes. La persoana I p l u r a l . Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv . tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e . La persoana a I l . Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). la indicativ prezent şi la impera­ t i v . „toţi". în acest caz are sensul de „orice". Se traduce prin „tot". fern. I plural) şi p a r t i c i p i u prezent.Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. 3. refaire (a reface). „toată". Orice om trebuie să apere pacea. mase. faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. vous dites. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera.(nous faisons[nu^faz3J). 157 .a p l u r a l .

. vêtements. Je n'ai pas écouté. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent. IV. 158 . Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. aerul este răco­ ros.. Nous avons mangé. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie. courage pour faire cette ascension.. tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté . Toţi copiii sînt acasă. fromage. general: La terre appartient à tous.Tout este şi pronume nehotărît. sport depuis dix années.. Ils sont tous contre la guerre. Florile se ofilesc rînd pe rînd. Je n'ai pas rencontré ... argent. . Il veut tout savoir. In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. . Il veut tout savoir. connaissances à la mer.. . Buturuga mică răstoarnă carul mare.. Sora mea mănîncă multe fructe. tout fut vendu: meubles. petits-enfants bien sages. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. J ' a i . Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte.. la viande et. bons livres. . Uneori plouă.. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. iar frunzele copacilor cad.. -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. eiitor. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . Cette semaine j'ai vu beaucoup . PROVERBE Petite pluie abat grand vent.. EXERCICES I . . Elle se charge de tout. Il n'a pas. Elle fait. Toamna e mai puţin frig decît iarna. argent. Cet édifice a .. perfectul simplu si perfectul compus. iar nopţile mai lungi. El vrea să ştie tot. . Noi sîntem toţi acasă. III. Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . beaux salons de réception. Il y a bien . La forma de masculin plural a pronumelui tous. Il vous faut... musique.. Francezii mănîncă multe fructe şi legume.. V. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. petits pains. films. . Pămîntul aparţine tuturor. în timp ce la adjectivul tous. musique. Mon voi­ sin a . Acest magazin expune mărfuri frumoase.. .. Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte. -s final se pro­ n u n ţ ă . Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. Tout homme doit défendre la paix.. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase.. sau un fapt vag. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. fleurs dans ce jardin. livres. . Măriei îi plac sporturile de iarnă. J'ai écouté.

Partons à dix^heures. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. Guy. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui. Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt. et il est très content.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. Il a reçu beaucoup de cadeaux. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut). celle que j'avais jusqu'à présent. n'est pas d'accord avec l'heure du départ. je voudrais dormir un peu plus tard.. — A propos. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. tantôt elle s'arrêtait net. quelle heure est-il? demande Michel. le meilleur ami d'Alain. — Il sera bientôt onze heures et demie. à cinq heures juste. propose-t-il timidement. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre.. 159 .16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. On_. Pas moyen de la faire marcher. L'autre. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. — Mais demain c'est dimanche. On rentrera par le train de sept w heures et quart.

Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv.. -e [revolte] revoltat. cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net. aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a. VOCABULAIRE l'heure {/. -ve (adj. ) [cer] ora content.. Pas la peine de se déranger alors ! —. -euse [parss0] leneş. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi. a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a .. -ă. tantôt ftâto] cînd.. grommelle Guy.Tyran.) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p .ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. care vine cu întirziere tardivement (adv. aici: a rămîne în urmă tantôt...— Ou bien à midi. a rezista. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i .) tarder (vb. aici: fix.) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux.. . -e [kôtô] m u l ţ u m i t .. -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. a ţine cu orice preţ 160 . qui finit par être d'accord avec l'heure du départ. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux.) întîrziat. dit Alain révolté.-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a . pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est. drept. une proposition à laquelle je ne m'attendais guère.) tîrziu a întîrzia tardif. a ţine piept a-şi băga în cap .

douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. Este ora zece şi j u m ă t a t e . Este ora cinci fără un sfert. Il est trois heures moins le quart. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . Este ora trei fără un sfert. mauvais. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. vingt-quatre minutes. Este ora p a t r u şi un sfert. petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . Il est cinq heures moins le quart. Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute). Este ora şapte (fix)'. Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. Este ora unsprezece fără cinci (minute). / ( est midi. est dix heures trente (minutes). Este ora două şi j u m ă t a t e .Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. în limbajul familiar. Il est neuf heures et quart. juste).EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. (minutes). se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. E s t e ora cinci­ sprezece. Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. est onze heures moins cinq (minutes). ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde). Este ora nouă şi u n sfert. demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. / ( est quatre heures et quart. Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . trois secondes. Note. est dix heures et demie. 1. Este ora douăsprezece (amiaza).

La plus mauvaise des montres. P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " .r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. Il est attentif à la moindre observation. „despre care". f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie. P e n t r u n u m e de l u c r u r i . Are cu ce t r ă i . Le jour où il est venu. P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. Notă. Il n'y a pas de quoi. Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. I a t ă omul de care am nevoie. Sala în care lucrez este m a r e . F a m i l i a din care m ă t r a g . Observaţie. se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. „al cărui". Ziua în care a v e n i t . où. e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". a cărei uşă o închise. Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . Voilà l'homme dont j'ai besoin. moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. în aceeaşi s i t u a ţ i e . „a cărei". P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. Minele din care se extrage huila. quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. E l ieşi din cameră. N-ai p e n t r u ce. La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne.

La zece. vers. tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï . lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. şi A. şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a . G. şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . masc. P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la.. lesquels desquels auxquels Plural fem. F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de. Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori. Casa spre care mă î n d r e p t . laquelle de laquelle à laquelle masc. E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . sur. Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. D. I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a . à. Exemple: La maison vers laquelle je me dirige.. Observaţie. N. { mase[ fem. pour laquelle je suis heureux de travailler. Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. lequel duquel auquel fem. pour). pentru care sînt fericit să muncesc. .(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u .Formele compuse ale pronumelui relativ le. J'aime beaucoup ma patrie. s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. .

Le garçon. Ceasul său rămîne în urmă totdeauna. vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur.. Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră... înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t .. Te aştept la restaurant la ora 8 seara. Am avut un ceas foarte bun.... nous avons rencontré est le fils de mon amie . je ne me séparerai jamais.. Voi veni la tine mîine la ora 11. Le pont sur. în curînd va fi ora trei.... Le tableau. Ils mangèrent quelque chose après.. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară..cinematograf.j'ai besoin ne se trouve plus. I I . Este ora zece. Voilà quelquesobjets. j ' a i admiré la vallée. Am lucrat pînă la miezul nopţii.. Elle cueillit un panier de fraises. nouă şi cinci (minute). merge înainte. C'est mon amie. Este ora două fix. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. se trouve sur la table.. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert... je confie tous mes secrets. de aur. vole un oeuf. quelques-unes étaient très grosses. patru fără şapte (minute). Te voi aştepta o jumătate de oră. . il se trouvait était beau. I I I . 164 . ils allèrent dans le parc.. Le monsieur. Le livre . Le jardin. vole un bœuf.. Donnez-moi le crayon... j'habite est grande. Ceasul meu nu merge bine.. nous passons chaque jour a 400 mètres... Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză). . j ' a i salué est mon professeur. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară. La ville...

41. 73. Chercher midi à quatorze heures. Apele line s î n t a d î n e i . Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. Camera Luciei este mai mică decît a ta. V I . Tout ce qui reluit n'est pas or. 71. Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort. Qui choisit prend souvent le pire. Compoziţia lui Paul este cea mai bună. Nu t o t ce luceşte e a u r . A căuta nod în p a p u r ă .IV. Mieux vaut tard que jamais'. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. V. Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . El a fost atent la cele mai mici detalii. . 99. 564. 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. 749. Dă-mi o carte mai bună. Cine alege culege. Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. 875.

C'est son r ê v e . —. J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r . t u ne t e p r o m è n e s p l u s . je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e .17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas. t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a . il y a u n g r a n d m a i s .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. n a t u r e l l e m e n t . cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] . m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x . M a i s .) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. c h i m i s t e . Tu as été une e x c e l l e n t e élève. E n t o u t c a s . . il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté. ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. E t que d e v i e n t B r i g i t t e . Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t .P o u r q u o i p a s . — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . professeur. i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n . Que d e v e n i r ? A v o c a t e . Ca se v o i t . R e g a r d e . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s .t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é . fam. F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s .

.

) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l . (fig.ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi. -triée (m 2 . conducerea u n u i v a s . -ière (adj. le jour (m. ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l .) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1. 168 .) le journalisme (m.f. u n avion. a reflecta l'avenir (m.) le téléspectateur. u n a u t o m o b i l .) le téléviseur [m.) journalier. Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni.) le journalier (m.) a călăuzi.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. le pilote le pilotage piloter (m.) journallement (adv.) le journaliste (m. fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer.) la journée (f.) ziua j u r n a l u l .) téléviser (vb. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o .) 3 . se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale. a u n u i avion a conduce u n v a s .) . la télévision (la télé) (f. salariul pe o zi.) (m. munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul.) le journal (m. gazetarul z i u a . a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/.

vous. ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. nous. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. Imperativ lave-toi! s p a l ă . Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi. se souvenir etc. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. te. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t . A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. * en aller. P r o n u m e l e me. c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . spălam être: reflexivă: mor.t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. Celui qui parle trop de soi est un vantard. se. il ne vit que pour lui. nous. Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. s'évader. te.). Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste. Observaţie. el nu trăieşte decît p e n t r u sine. 2. se réfugier. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. se. s'emparer. 169 . 1. vous în u r m a v e r b u l u i . Marc este un egoist.soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi.

juge. în special de b ă r b a ţ i .s e p e n t r u ambele genuri. u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . Ea este profesoară. peintre. pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. in­ génieur. Se v a s p u n e . aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . amateur. ministre. partisan. în general. De asemenea. fournisseur. Elles se parlaient tout le temps. Articolele.Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. guide. Je me lave. possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. chauffeur. Cuvinte c a : professeur. philosophe. Ma cousine est ingénieur. chef. George Sand este o mare scriitoare franceză. penseur. historien. sculpteur. Ele îşi vorbeau tot timpul. tourneur. adjectivele. E x em p le: Elle est professeur. Este v o r b a . député. în t r e c u t . Eu spăl un obiect. Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. Je parle à mon amie. une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . écrivain. Verişoara mea este ingineră. Eu vorbesc cu prietena mea. (Eu) mă spăl. disciple. N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă .

Astăzi. Multe femei au devenit piloţi. în acest caz. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. o'femeie poate deveni ingineră. Il est le meilleur tourneur de notre usine. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. il est un admirable chauffeur. Nepoata mea este poetă. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . învăţătoare. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. Adriana a fost o elevă excelentă. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. doc­ toriţă. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. II. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. Cet homme est le professeur de mon enfant. Treceţi la feminin prezent. Mă numesc Mauriciu. Mama prietenului meu este pictoriţă. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. Voi vă distraţi foarte bine. în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. Ei îşi vorbeau prieteneşte. deputată şi chiar ministru. V. imperfect.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. mă culc la ora 11. Paul est un admirable sculpteur. Cet homme se croyait un grand philosophe. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). profesoară. Este ora 4 şi jumătate. Este o meserie pasionantă. IV. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. III. Son frère est un peintre de premier ordre. Noi ne plimbam în parc.

attendit le signal d'appel et forma le numéro. — C'est toi. dit-elle.18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. — C'est elle-même qui parle. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! . Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard.

— Entendu. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e . VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m. Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones. — Alors. Bine (mă simt bine) şi dv. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m. merci. C'est ce que je voulais te proposer.) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce.) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m.) [apsl] apelul. au restaurant. Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 . un soir. ? Comme ci. comme ça. chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd. m u l ţ u m e s c .sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam.) Ce mai faci? Très bien. (fam.) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__.connais son^adresse. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant . — Très bien. Que dis-tu d'une sortie.Boulevard". A bientôt.) Aşa şi aşa..

în limba franceză el este un timp compus . eu pis. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem. cu a t î t mai bine (rău). Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. eu mîncasem etc.GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 . Notă. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă. plus mal este m a i des folosit decît forma pis. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal.). Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor.

î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . Ea îmi telefonează în fiecare seară. PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . I I I . I I . Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. ş i d v . François (aller) chez le d e n t i s t e . Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. aller. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. Vorbesc. Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Vous (faire) peu de fautes. faire. Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. Michel (aller) au t h é â t r e . choisir. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. Petre este mai p u ţ i n v i o i . Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. Je (penser) souvent à lui. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. se simte bine. J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. E l muncea cît putea m a i bine. a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. La revedere. Andrei se simte m a i bine. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. Cet écrivain (écrire) un très beau roman.EXERCICES I . E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . ele vorbesc m u l t . Il (pleuvoir) pendant trois jours. Te a ş t e p t a m m a i devreme. poţi 175 . Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. De obicei. apoi închid telefonul (raccrocher). D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u . Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. Pe curînd. Merg foarte des la con­ certe. pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. raconter. B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău. ? Simona nu se simte prea bine. I V . Cu a t î t mai bine ! V . le moins.i m a i u ş o r .

sur les_étalages. prêts à être préparés. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m.. Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a . des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient.) [ e t a l a t tejgheaua. pour notre siècle. des pommes. le siècle „de la vitesse". t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/. je pourrais même dire artistiquement. des choux. des pommes de terre. des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs. de la viande tranchée. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates.. Il a bien travaillé ce matin-là.tă w k8] în calitate de l'imagination (m... des poires. des haricots verts.) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/.) [ober3in] vînăta l'oignon (m. Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins.) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica . j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée.) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i .J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^. J'achèterais pour la dernière fois des fruits.79-EME LEÇON AU MARCHÉ . des noix. aubergines.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 . Des prunes. Des tomates. Étant_en Roumanie en tant que touriste. Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché. car mon départ approche. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits. du raisin. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin. des carottes. des^. que j'aime tant. a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m.

) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.) [aspei'3] l'épinard (m.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.) [aj] l'oignon (m.) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.

nici peşte . une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă . în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu. de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. nici laie. în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză. un ingénieur français 178 . Spre deosebire de limba r o m î n ă . nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l . un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge.Expresii poisson d'avril ni chair. une belle ville.

. un poêle chaud d) în general. La t i m p u r i l e compuse însă. beaucoup. noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă. un garçon intelligent In limba franceză. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle . a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé..c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde. cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e . : Il a beaucoup mangé. adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant. ca peu e t c . EXERCICES I .

Citesc o carte interesantă. dar a scris puţin. Petre a cumpărat o cămaşă albă. cu 10 etaje. Tel maître. vinetele şi varza. punir. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. { Cum e sacul şi peticul. . Ea a cumpărat morcovi şi praz. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. Am vizitat ieri un magazin mare. nuci. piersici. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. Ménager la chèvre et le chou. Conjugaţi dire. tel fruit Tel père. PROVERBES Garder une poire pour la soif. El ar mînca o salată de ţelină. tel caiet. la condiţionalul prezent verbele garder. Antoaneta este o fetiţă mică. A împăca şi capra şi varza. Irina are părul blond. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi.I I . Un singur om îl aştepta. Aş cumpăra legume şi fructe. îmi place vinul bun. Dunărea este un fluviu lung. IV. Locuiesc într-un imobil mare. Mihaela a citit mult. III. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. tel fils. Tel arbre. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. Mama a terminat repede această bluză. A strînge bani albi pentru zile negre. Mihai este un om cumsecade. mere. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. struguri. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. pere.

je suis w obligé de prévenir ton père.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir. Deux snobs vont w au concert. L'élève: — Ce n'est pas la peine. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs. répond l'autre. Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh. c'est lui qui l'a écrit en w entier. monsieur. Il est plein de fautes et de pâtés .. un petit. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai. Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux. — Tu reconnais Beethoven? dit l'un.. t 181 .

Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. monsieur.. j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. c'est moi que vous w avez renversé hier. Madame. monsieur. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?. la tête entièrement bandée. Expliquez-vous. mais^à quelle heure. monsieur? 182 . il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté.. En cours de route. Il s'approche: — Me reconnaissezvous. — C'est bien possible. Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. — Hier. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes.

et encore en deux? Des frites. m o n s i e u r . -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent . a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul. B i e n . monsieur. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a .c e que ça Deux moitiés. -ă . m o n s i e u r . frit] fript. B i e n . -e [fri.-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit. frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. prăjit. exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa. et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s . q u ' e s t .Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x .

aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal. El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. je lisais Perfectul simplu este je lus. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. -ă La fel se conjugă élire (a alege).E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. 184 . Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. lue c i t i t . relire (a reciti) etc.

j'ai écrit. N . écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. souscrire (a subscrie). EXERCICES I . Citeşte această poezie. E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O .) şi să scrie (inf. Scriam o scrisoare prietenului meu. inscrire (a înscrie). Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r . Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e . A ţ i c i t i t această poezie? 185 . prescrire (a prescrie). I I . U . Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf.). réussir. E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t .V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I . Voi citi o carte bună. La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). j'écrivis. transcrire (a transcrie). Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet".a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. c o n t e m p l e r . Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . -e scris. Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p . Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit.

. 186 ... beurre. la table. Indicaţi numele zilelor săptămînii. Brigitte a reçu beau­ coup. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. les cheveux blonds Et la tète bouclée.III. timide.. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. pain d'épice. J'ai rencontré. les enfants. IV. I l y a t a n t . ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri. Michel a décidé d'étudier la méde­ cine. doux... Il est parti. détail. clou. genou.. A.. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. ces frères.. il n'a pas rencontré. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. rail.. il sera bientôt fait Quoique en miniature.. à l'âge de 15 ans). Le vase est. l'armoire. . REVIZIE EXERCICES I . .. haut.. nez. amis. bijou. cheval. Ces bonbons sont. voilà Pouchkine. À l'occasion de son anniversaire.... Il y a une grande différence... înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe.... corail. V.... Marius mange.... toi. II. travail. bons fruits. Il y a bien..vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons. cher.... LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature.. pommes cette année. Point sot.. les rives du Danube. . Je viendrai demain.. fromage et. pur. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi. Mon cher. Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine. bas. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. heureux. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais. chou. amis. Budapest est bâtie. fleurs. je le dis sans façon Et sans fades grimaces. poissons dans cette rivière.. deux années. Paris.

Copilul său se simte mai bine acum. Casa lui este mai mare decît a ta. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. menteur. Am citit cărţi mai bune. nul.) de Guy est très jeune. Ea le dă să mănînce. 187 . VIII.. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. Astăzi e cald.) il faut apprendre à nager. VII... maire. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (. Conjugaţi verbele: IV. premier. Este ora 12 (amiaza). unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. Traduceţi la indicativul prezent. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. grand. Este ora 12 noaptea.. gras.. El a aşteptat o jumătate de oră. gros. Dă-i să (à) mănînce (inf. des hommes (travailler) dans le jardin. bref. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. viitor fi perfectul compus faire. Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. étranger. Avant d'aller à la (.). de cette ville. VI. Este vreme rea.. Mă plimb în fiecare zi. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier.III. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. beau. mère. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. IX. blanc. cinci şi jumătate. iarna ca şi vara. joli. long. sot. folosind si voca­ chaud. N-am nici o poftă să plec la plimbare. Dintre cuvintele mer. Aştept azi un vechi prieten. Claude Àchard est le. lire şi écrire. V. Sora mea este profesoară de muzică. Toţi tinerii purtau cra­ vate. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot.). beau.. dire. şapte fără un sfert.. La (.

.

PARTEA A lll-a .

.

Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. la Mer du Nord. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. la Meuse. au point de vue administratif. Toulon. dit Plateau (ou Massif) Central. lui. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. À l'Est. -e [tâpere] t e m p e r a t . Le Rhône. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. Rouen etc.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. Brest. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . La Rochelle. une haute chaîne de montagnes. Toulouse. Les principales villes du pays sont Marseille. Lyon. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. doux et humide en général. podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. Paris est la capitale de la France. Au Sud. en plusieurs départements. Saint-Malo. Saint-Étienne. Strasbourg. La population rurale représente presque la moitié de la population française. la Mer du Nord. Le climat de la'France est tempéré au Nord. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. Bordeaux. (le Mont Blanc). les Alpes. Le Havre. C'est une république bourgeoise. La Manche reçoit la Seine. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. c l i m a t u l tempéré. le Rhin. Nice. l'Océan et la Méditerranée. VOCABULAIRE bourgeois. s'élevant jusqu'à 4 810 m. Le territoire français est divisé. burşwaz] bur­ ghez. s'achemine vers la Méditerranée. Nantes. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. Cherbourg. fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . Lille. -e [bur3wa. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a .

quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat. plusieurs (mai m u l ţ i . ceva). quelconque (oarecare). tout. nici o). Toată lumea voia să-1 felicite.) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. „însăşi"). -ă). Cîţiva copii se j u c a u în grădină. chaque (fiecare). Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin.) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul.) colina côtelette (f. sigur. -e ( n e n u m ă r a ţ i . aceeaşi. de obicei. tel.'-le (cutare). même (acelaşi.) partea coteau (m.) l a n ţ u l ta chaînette (f. aucun.-e (cu sensul „sigur.la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m. însuşi. maint. -e (anumit. tous. însăşi).) lănţişorul le chaînon (m. nul. n e n u m ă r a t e ) . Adjectivele nehotărîte se aşază.-ă"). toutes (tot. nulle (nici u n . a l t a ) . 192 . t o ţ i . -e (nici u n . -e. certain. vreo.! quelque (vreun. Certain.) veriga ~.) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f. nici oi). oricare). t o a t ă . cîteva).la le le lă côte (f. înaintea substanti­ vului determinat. t o a t e . m a i m u l t e ) . même (eu sen­ sul „însuşi".-ă . Tout le monde voulait le féliciter.) coasta côté (m. quelques (cîţiva.

p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă . a I i . este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi). I m p e r a t i v u l are două forme . în schimb.a p l u r a l ) . Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 .Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu. cea de-a doua. -e Observaţie. în special veuillez (pers.

salles d ' é t u d e . de la Mer Noire_ sont très belles. jours. autre: t o n . plusieurs: étages. gauche de la rue. Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u ... j u p e . les plaisirs du repos.. manières. L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a . EXERCICES I . q u e l q u e s ... les m a n i festations. réponses. distractions. . enfants. certain: heures. J ' a i m e m a n g e r des. . . p l u s i e u r s . 194 . mois. de porc. Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. rue.. Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală. saisons. I V .. famille. à . Nu pot să m ă hotărăsc. m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider. b i b l i o t h è q u e . Le magasin se trouve d u .Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie. . objets. t o u s . toutes. Vous devez lire au m o i n s .. 1.. même: âge. Verbul pouvoir nu are imperativ.. E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori. Daţi-i o carte oarecare.. . tel: père. v i e . selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . a r t . p a y s . . fils. paroles. Jérôme é t a i t présent à... personne. I I I . Notre pays offre au peuple. Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. . se între­ b u i n ţ e a z ă . . les réunions. I I . Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. On p l a n t e des vignes sur les. T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare. de montagnes. la persoana I singular... pages par jour. h o m m e . Les Carpates forment une longue. 2 . Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre.

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

196 1 2 3 . (Pot să învăţ franceza. la regarde de travers — Notre-Dame. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. à toutes les personnes.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere.? Nu am vrut să-1 mai vedem.) se uită chiorîş. (Vreau să lucrez din răsputeri. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază. Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de.) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis. Aş vrea să vă întreb ceva. a o duce de minune. (Am vrut să citesc „l'Humanité".) — J ' a i voulu lire „l'Humanité".) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf. pare a o privi „oblic".) — Je pourrai lire des journaux français. sans se faire de la mousse — fără griji (pop. Pot să plec? V. (Voi putea să citesc ziare franceze.travers 3 se la couler douce — (pop.) a huzuri. (fig. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français.). fiind orientată paralel cu Sena. Conjuguez.

Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa. . (Jacques Prérert.

de vin. textiles synthétiques). l'industrie textile (industrie cotonnière. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . centrales nucléaires). caoutchouc). Il nous faut mentionner. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . de betteraves et de fruits. soieries. de produits laitiers. La France compte parmi les exportateurs de blé. vignes. Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. en outre. l'industrie électrique (usines hydrauliques. Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles. Sur ces 55 millions. industrie automobile et aéronautique etc. que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes.). de volaille. lainière.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse. auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts. grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. La France est aussi un pays agricole. VOCABULAIRE l'industrie (/. thermiques. cultures maraîchères et fruitières. ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . 45 sont consacrés à l'agriculture: labours.

a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher. -ă. fructifer.) l'exploitation (f.) l'exploiteur. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă.m.) (m.) exploitable (adj.) l'exploit (m. -euse exploiter (vb. -ă électrique [elektrik] electric. c u l t i v a b i l .f. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. -oarea a exploata vitejie şi adj. frqitjsr] de fructe. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier. -ère [frqitje. exporter (vb. fapta de exploatabil.) l'exportateur. -ère [ m a r e / e .) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 .f. -ă exploatarea exploatatorul. -trice(s.

. o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e .. c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu. . Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . negaţia a I i . de la.. et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . exploitable. forestière obtient de gros bénéfices. il r i t de cela. Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. ne veut renoncer à ses profits. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de... Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. réjouis Notă. en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I . Nous en avons (du beurre). v e r b . exploitation: ) (exploiter..a : Je n'en parle plus.. u n e o r i . je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela. Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi. negaţia I. Elle se souviendra toujours de cet anniversaire. Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. J ' a i m e les fleurs. je ne veux pas de fruits. de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui. de obicei. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. je vais acheter des fleurs. exploiteur. J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. Les esclaves étaient d u r e m e n t . I I . Ce gisement minier est.. il s'en occupe. III. Les. Veux-tu des fruits? Merci. 200 . ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v . pronumele en. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . En p o a t e î n l o c u i . J e connais tous les détails de l'histoire. J ' a i plusieurs livres. f i i n d e c h i v a l e n t . Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins.. Aucun. î n a c e s t c a z . Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en.P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . Cette. î n cazul unei propoziţii negative.

I V . J'en aurais lu quelques pages. Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. Ele ar fi putut pleca. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. Je n'aurais rien dit. V. Noi am fi scris mult mai multe articole. Voi aţi fi avut mai mult succes. • . Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. Ar fi vrut să alerge mai repede.

Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. 202 . Alain '. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. c'est décidé. Tu vas te coucher à minuit. Alain: Quelle histoire. Jacqueline: Ecoute. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. Alain: C'est à quelle heure. Il t'arrivera un jour de faire comme.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. alors: Marseille. Jacqueline. et demie. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. au plus tard. La gare. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. on part demain? Jacqueline: Bien sûr.

a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi. ne vous en faites p a s . rl se lamenter lamate a se t i n g u i . -. . Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . c a t a r a m ă . -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . -oară. se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e .. * mişcare. Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m. ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . g r a d u e l l e m e n t . sprinten. t o u t essoufflé. p r e n d de la vi­ tesse. vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s .) [avjâ] avionul l'aéroport (m. u n p e t i t gros v e n t r u . a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 . t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir.. Le t r o i s i è m e . s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . cercel: boucle d'oreille 203 . .) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . . J a c q u e l i n e . . a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. m a i s . a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t . p u i s q u e .Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . p l u s lestes.. buclă (de păr) 2 . Vous êtes r e s t é . b u r t o s . D ' a i l l e u r s . -e [vàtry] pîntecos. -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. . d u m o i n s . -oasă. U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. a se năpusti a se grăbi a încerca. D e u x d ' e n t r e e u x . ~. C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i . -ă soupirer [supire] a ofta. A ce m o m e n t . inel de fier prin care se trece o curea 3 .

d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. de o b i c e i . j'y ai pensé. y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 . D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v . u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. forma afirmativă. pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela). P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . înaintea verbului.GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e .a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află. d e o b i c e i . P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte.

Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. soutenir (a susţine. tot cu a u x i l i a r u l être. se p r é c i p i t e r .. Se conjugă la fel.. . . . se p r e s s e r . .. . Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' .. tar­ d e r . 2 . . Se conjugă la fel. -e Observaţie.. Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'. Traduisez en français. obtenir (a obţine). Nous. I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. . vrei să iei o carte? I V . dans les rues. Alain n ' . vers les joujoux. t a r d i f . se souvenir (a-şi aminti). appartenir [a apar­ ţine) etc.. . Tu n'as q u ' à m ' ... en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. N u . 205 . verbele: tenir (a ţine). a sprijini). Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin.m i m a i vorbi de plecare. P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. plus. réfléchirai cette nuit. Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard.. que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . La foule. vas pas? I I . L'enfant voulait se.. ce t r a v a i l est urgent. [viitor) de lui expliquer cette question. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. . . Tu n ' . féliciter.Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 . . a se întoarce). dar cu auxiliarul avoir. I I I . Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. la sfaturile tale. Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă . t â c h e r ) : Elle est venue très. Ces regrets. J ' . Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison.. verbele: revenir (a reveni. EXERCICES I .. Vom fi la ora i e c e la gară. pense plus... a t t e n d r e . intervenir (a interveni). R î d e m încă de povestea voastră. Ne g î n d i m . b) Vom ajunge azi după-masă la mare. Ne. Participe Présent Passé venant venu.. ne peuvent nous impressionner. parler à personne. parvenir (a parveni). î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. Mă duc imediat acolo. 1.

je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin. — L'ignorance des élèves — dit-il. efectiv 206 . -. Elle m'a demandé si. . aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. en apercevant un de ses amis. l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. -ă estomaqué. il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '. ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. Mais. Je viens de raconter à ma voisine. ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . ) [inaràs] . à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. . Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. a lua loc într-adevăr. încît conclure [kàklyr] a încheia. au cours du repas.a] astfel că. Croyez-moi.2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. Estomaqué. aborder [abardej a aborda. . . . a replica a se aşeza. . au baccalauréat. -e [sstomake] înmărmurit. W. au fond. le professeur ne réplique point. a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. -ă répliquer [replike] a replica. a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde.

a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. l'autre ( u n u l . 207 .) imaginaire (adj. -ă care poate fi închipuit. a l t u l . Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni).-e (fiecare). (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb. alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n .Mots à plusieurs sens 1. Voi pleca (îndată) de la birou. l'autre. nici u n a ) . plusieurs (mai m u l ţ i . m a i m u l t e ) . nul. . . . E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat. .. de u n a d v e r b de t i m p (de-abia. a sosi. a ajunge 2. u n a . î n s o ţ i t . aucun. .) l'imagination (f. De-abia a intrat. Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t . Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t . Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e . nici u n a ) . In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r . -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi. nulle (nici u n u l .) imaginable (adj... l'une. u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. quelqu'un.-e (nici u n u l . chiar acum): Il vient d'entrer. tocmai. chacun. de obicei..quelqu'une (cineva).u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau.) a închipui imaginaţia închipuit. l'un.

tous les autres concurrents.. 208 .. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul. de obicei. prin persoana a I l I . Se spune că pleacă mîine. III.savait qu'il devait s'opposer à la guerre.. .. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat. Ils ont refusé.. On est toujours pressé lorsqu'il faut partir.. après. cineva"). Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă. l'innovateur.. Apoi. On ne voit rien. toute—tous [tus]. ....de plus horrible que leurs logis. Mon. (Noi) am venit să vă vedem. Cet artiste. Nu este nimeni în această sală. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: . On est venu vous voir... unul după altul.. Petre a sosit chiar acum o clipă.. la colţul străzii. LEXI- Cette jeune femme se. . nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout. EXERCICES I . Lors de la course de 100 m plat. cu valoare nedeterminală ( se". Georges a. autres de décharger les armes. I-am spus tot. Diseară veţi pleca la Cluj. pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble.cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers. Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v... Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce. Nu se vede nimic. Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde.. Je lui ai tout dit.. IV.E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle. Rabelais est un écrivain plein d'.. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain...a sau a Ii-a singular. ei dispărură. Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare. I se spuse tot adevărul.. I I . . Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci. toutes. tous les autres. a . Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent. ami.ont pris part au combat. un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies. Jean se va îmbrăca îndată.

François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. le cinéaste René Clair.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. s'il vous plaît). est un musée de figures de eire. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor . les costumes plus ou moins fripés. Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). On y rencontre les chefs d'état. on le sait. des champions de boxe. Nimeni nu să uite Guernica. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. la Reine d'Angleterre. Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. le coureur à pied Mimoun. les vedettes du théâtre et du cinéma. puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. le Pape. Pablo Picasso. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . Lidice sau Oradour. Les visages de cire plus ou moins ressemblants. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. Corneille écoutant le Cid.

216 et 217. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. monsieur. Les chambres étaient élégamment meublées. 210 . demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. Le portier fit monter les bagages. les chambres numéros 215. — C'est au deuxième étage. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant.25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains.

dit le coiffeur. — E n a t t e n d a n t le déjeuner. je vais me reposer u n peu. en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. pieptă­ nătura W* 211 .. Rincezmoi a u v i n a i g r e . On paye à la caisse. . condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă .Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . d i t gaiement A l a i n . les m u l e s . dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil.. s'il vous p l a î t . fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. Les cheveux une fois coupés. Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e . pas de vernis foncé. . il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . monsieur. VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. Alain. — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. je préfère les couleurs c l a i r e s . coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. . — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . —• Les osgles un peu plus c o u r t s . la brosse à dents et la p â t e dentifrice. d e u x serviettes. * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. — Moi je descends chez le coiffeur. C'est fini. . . Q u a n t à t o i . . Oh non. monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . a ieşi lentement [lâtmà] încet. ochire sortir [sortir] a scoate. Moi je suis né pour être t o u r i s t e . l'entour a i e n t . — J ' y pensais déjà. J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a . — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux.

la bribe [brib] frintura avoisinant. în -emment: indépendant prudent élégant Notă. -e [avwazinô] vecin. Face excepţie adjectivul lentement. a da o raită vesel.[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé. -ă 1 ' indéfrisable (n. -e [fose] închis.) a t r ă g ă t o r . încheietura a t a ş a t u l (comercial.s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a . interesant. -e [ k l e ^ deschis. aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a . -â clair. LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a . -e (adj. -ă. -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre . 212 .. r e s p e c t i v . a acorda afecţiunea legătura. -ă.) a lega.) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica.) l'attaché (m. -oàre.) attachant. voios (adv. de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel. c a p t i v a n t . învecinat.) l'attachement (m.) l'attache (f. a lua. a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb. — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t .. a a t r i b u i . ) Antonymes attacher a lega s'amuser. -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi.

aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. vraie) (fera. -i. -é) p i e r d . pe e m u t de la feminin. L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte).Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. absolue) (fem. Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent. de obicei. 1 . 213 . în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. 3 . Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. profondément etc. se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t. -u. Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. 2.

Mariana dormea a t î t de adînc ! V . V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră. iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. on avait attaché le chien. A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. Hier soir. Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. Ioana citea curent texte latine. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. U l t i m a povestire m-a impresionat profund. Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . vaut mieux que deux „tu l'auras". M-am născut la 23 septembrie. Traduisez en français (v. naître. Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. I I I . II. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V .EXERCICES I . Traduisez immense patient en français (vb. uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. Cîinele înainta p r u d e n t . Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. v b . Ce-i î n m i n ă nu-i . Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară.

— Du jambon. Antoine. je voudrais des pâtés. — Moi. Girard. des couverts et un vase de fleurs. 215 . Sur la nappe d'une blancheur étincelante. se trouvaient des assiettes. des sardines au beurre. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M. continua-t-elle. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. — Quant à la viande. — Oui. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. des olives. On se mit à consulter la carte. dit Jacqueline. Girard. On choisit une table dans un coin plus retiré. répondit Mme Girard. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard.

-oare. -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. J a c q u e l i n e ? — Non. des filets de b œ u f grillés et des saucisses. — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e . -ă étincelant. G i r a r d . -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. ajouta M. ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m. d u v e r m o u t h . des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. merci.) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . trois p o r t i o n s de g r u y è r e . seulement. sclipitor. — Du v i n b l a n c . Du café t u r c . on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s . merci. des liqueurs? — Du vin blanc.— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . fraged. — P a s d ' a b r i c o t s . — Merci. ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. — tout — — après Alors. aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/. -e [etëslâ] strălucitor. compléta le g a r ç o n . m a m a n . VOCABULAIRE vitré. -e [retire] retras. m a d a m e ? Oui. pas de m e l o n .— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . -e [vitre] cu geamuri retiré.

) 1 . alege compléter. culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m. fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i . imperfectul conjunctivului este.a -t a I l I . E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie. N u m a i persoana a I l I .) la grille (f. a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t .a singular se foloseşte m a i m u l t . Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 . duios 2 . a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj.a -ssiez a I l I .) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir. In vorbirea curentă. élire a a] oisir.) le grillage (m.) la grillade (f. de obicei.) — le rôti (m.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. ajoute) completa. l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i . moale.LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă .) griller (vb. p e r s o a n a a I i .a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) .) rôtir (vb. înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i . ajouter a mpléter.

Trebuie să frigi carnea . loin de tous les a u t r e s . ea trăise departe de căminul părintesc. De la vîrsta cea m a i fragedă. s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. Formele due (feminin singular). dus. Bien que la pluie (continuer). 218 . J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. il affirma q u ' i l moins sombre. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. décevoir (a decepţiona). a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège. I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. să fie moale. Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . due O b s e r v a ţ i e i . masculin singular. 2 . Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e . Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. 3 . dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. recevoir (a p r i m i ) . EXERCICES I. sans que personne lui parler (Flaubert).Le verbe devoir (a trebui. care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar.t e . Exupèry). apercevoir (a zări).

Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Se întîmpla să alunece des. T. Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . ea se ascunse în grădină. (uied 9-j) je n'ai ni ailes. LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i .) imediat un răspuns. Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva. parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd.) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf. — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. ni yeux. Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf. — C'est pour un gâteau — explique-t-elle. Traduisez en français (vb. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. . d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. Il n y a pas de roses sans épines. j SUPPLÉMENTAIRE .) seama de propunerile voastre. pourtant frais. DEVINETTES Plus je suis chaud. — Ce sont toujours les plus gros. — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . plus je suis Je vole. (gSenu S'i) 219 . PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs. I V . Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e . PROVERBES Chaque vin a sa lie.) explicaţii. — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e . .III. A trebuit să-i dau (inf. . je pleure. Traduisez en français. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva.

je vois. u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. dans la m a t i n é e . . a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. -e [bykarestwa] bucureştean. on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . en u n m o t . pour b â t i r . E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s . — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . C'est en 1948.27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. m a t é r i e l ferroviaire. c h a u d i è r e s . m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. d i t J a c q u e l i n e . Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. une grande fabrique de la c a p i t a l e . p a p a . La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . vers la fin du mois de j a n v i e r . — A h .d e m a i n pour M a m a ï a . au m ê m e e n d r o i t . une nouvelle fabrique. Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . . -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. ni celui de m a m a n .

. .

-ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c . Celtelcomédie a eu un grand succès. utilajul marquer [marke] a marca. Fratele meu a plecat.) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial). Această comediei a a v u t u n mare succes. a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r .) outiller (vb. promisiune a sfîrşi. bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m. -e (adj. Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres.au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m. -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv. -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m. vesel: ciudat.) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a .) a m u z a n t . quelques): Mon frère est parti.) outillé. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. a înzestra l'équipement (m.) l'outillage [m. demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. 222 . a doborî a n g a j a m e n t .) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a . Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i .) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation(/. a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj. a distruge.) unealta utilajul u t i l a t .

cousine! Merci. proverbe: pluie abat grand vent. c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. Hommes. Histoire de la littérature française. B ă r b a ţ i . Camille. femei. t o ţ i se îngrămădeau la uşi. sora Horaţilor. rue Jules Michelet. camarade! B u n ă seara. tous se pressaient copii. 37. P a u l este strungar. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. e) în Petite sœur des Horaces. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. verişoară ! Mulţumesc. Istoria l i t e r a t u r i i franceze. enfants. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . femmes.b) într-o enumerare: aux portes. Elena este arhitectă. nr. f) In adrese. Hélène est architecte.

-e Observaţie. E a a ieşit în oraş de o oră. El şi-a scos batista. m a i jos verbul partir. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 . Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure.Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. Il a sorti son mouchoir. P e n t r u alte observaţii v.

t o u t était descendu.Participe Présent partant Passé parti...Odes et b a l l a d e s " est.. partir. F e m m e s .. . . EXERCICES I . officier.. Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr. ma chère. J ' a i relu.. 2.. je vais lui chanter quelque chose. .. dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e . m a m ă .) în oraş? Aş pleca la m u n t e . . . e t . Vrei să ieşi (inf.. v i e i l l a r d s . Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz . — Rien à faire.. liberté" (Corneille). e n f a n t s . Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă. ce roman. Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni. t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . Je l'en ai déjà menacé. Traduisez en français (vb. La revedere. . H I .. U l t i m i i călători au plecat aseară. . sortir): Trenul pleacă la ora zece. et. v i e . Ca şi sortir. Quel est. .. gloire. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă . . ... vb. selon que les règles le demandent: I l e n t e n d . „ J e vous assure et. Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être.. servir. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . sentir (şi compuşii lor). . vos paroles. employez ou non l'article. .. Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare.. . . dormir. rue de P a r i s . mentir. . . I I .. À la place des points. „. Elle h a b i t e 32. m ă întorc î n d a t ă . IV. m o t d'ordre? d e m a n d a . ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir. Un utilaj modern asigură creşterea producţiei. verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r . î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. .-e Observaţie.

M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare. Plus fait douceur que violence. P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] .PROVERBES Partir c'est mourir un peu. Vorba dulce m u l t a d u c e . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J.

Je lui ai donné notre adresse. Autrefois. C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. J ' a i noté la sienne. c'était 15* . Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. maman. Elle semblait très pressée. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. ce matin.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. l'étudiante de la Faculté de Philosophie. à la fin des cours elle va quitter la capitale. devant l'Université de Bucarest. Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée.

a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle. grâce a u x engrais c h i m i q u e s . •— Oh. Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n . — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . orge. légumes. ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . m a m a n . a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/.u n hair>eau q u e l c o n q u e . chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é . b e t t e r a v e . Après la moisson. si t u s a v a i s . ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. seigle.) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. m a ï s . ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. t o u t a c h a n g é . a b u n d e n t — paraître a părea 226 . comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m.

) le change (m. A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t .) changer (vb. Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată. 229 . perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia).) le changement (m. après que (după ce). atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. dès que (de îndată ce). -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior.Familles de mots • l'échange (m.) le paysan (m. lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé.) changeant. Abia a i n t r a t . Intr-o propoziţie principală. en un clin d'œil (într-o clipă). a se schimba s c h i m b ă t o r . că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început.) la paysannerie (f. bientôt (curînd).) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a . -e (adj. după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença.) échanger (vb. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat.

La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 . -e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e .Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular. 1 . combattre (a lupta) débattre (a dezbate). 2 .

Bate fierul cît e cald. EXERCICES I . je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. pensée. O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate.Mais il ne l'est pas. omettre (a o m i t e ) . 2 . t a t a se duse să se p l i m b e . Q u a n d nous (marcher) des heures.Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. II. LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare.pierde un t. soumettre (a supune). Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . commettre (a comite). — Alors. promesse. quel est le côté beurré? 231 . Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. Cînd deschiserăm fereastra. î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . la n u i t t o m b a . IV. promettre (a făgădui). 1 . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. elle se m i t à r i r e . en silence. D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. p r o d u i t . m u n c a îi pasiona. Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . transmettre (a transmite) etc. il se leva. mpe a v r a d i c a l u l mett. După ce începură noi cercetări (recherches). Cînd t e r m i ­ n a r ă . -e preze i t O b s e r v a ţ i e . A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). Lai i n d i c a t i v prezent singular şi iim p e rra ttiiv singular. formation. Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . place. nous commençâmes à travailler. suivants: obtention. PRÉCISION — Mademoiselle. aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). récolte. Q u a n d il (achever) ses lettres. Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . —. association. ea se sculă să plece. permettre (a p e r m i t e ) . Traduisez en français (v. III.

— C'est pour arracher une dent. Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. accompagnée de sa petite sœur. 232 .29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. arrive chez un dentiste. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé. le temps semble s'écouler très lentement. mais sans insensibilisation. parce que je me dépêche. assez peu éclairée. Dans la salle d'attente.

) a pierde pierderea p i e r d u t .. . . . -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/. a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb. . Montrez-moi la dent. Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. dit le dentiste. -e (adj.*\ i i . F i ţ i l i n i ş t i t . . ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' . voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv. .) perdu. Marguerite.. -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. D'ici une seconde nous l'aurons arrachée. r °. Vous êtes courageuse. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. -e [eklere] l u m i n a t . VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé. accompagner — conduire a însoţi.) la perte (f. . mademoiselle. 233 .-— Mes compliments. j'aurai fini la lettre avant votre retour. a trece . i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t . courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge.

Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort. 234 . La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être. (I-o fi cumpărat bomboane. la viitor şi la condiţionalul prezent. 2 . Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv.) De obicei.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. dublînd consoana r. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail. -e Observaţie. Probabil că i-a cumpărat bomboane. 1.

Traduisez en roumain: Rassurez-la . je te raconterai de belles histoires. Te rog să citeşti acest roman. Traduisez en français: Trouver un ami. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri.EXERCICES I. elle est morte de peur. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. III. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). On ira se promener lorsque papa (rentrer). Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Beaucoup de choses. Une grande quantité. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. C'est normal. Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. e deja ora 6. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. IV. C'est très compliqué. . Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. Devant l'université. N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. On meurt de chaleur dans cette pièce. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. I I . Camerele bine luminate sînt foarte plăcute.

de croissants et de paind'épice. Antoine. par hasard. des macaronis. des citrons et des biscuits. Mme Girard: — Je t'accompagne. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. Mme Girard: — Mais non. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. M. MV {QxLca^y 236 . Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. du beurre. H y a une épicerie au coin de la rue. Tu ne t'en souviens plus? M. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. Les allumettes sont trop encombrantes. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. N'aurais-tu pas. des timbres-poste? M.30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre.

litera 2 .vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. Le cacao.-e.M. Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. le thé. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd. Mme Girard: — Pourquoi donc? M. d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a . cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a . ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^. scrisoarea literele (literatura) 237 .) 1 . -e [lur] greu. M. incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. pi.mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes. t r a ­ bucul l'essence (/. le poivre. la levure. -e [dkôbrô] stînjenitor. de riz ou de sucre. Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a .) les lettres (f.) [a/a] c u m p ă r a r e a . de farine.d9^. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m. a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce.

-euse a cumpăra cumpărarea . -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 . a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. cu auxiliarul être.) Vachat (m. Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i . Verbele se conjugă.) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua.j.Famille de mots acheter (vb. c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul. Ce comédien est aimé par le public. cumpărătoarea (m. la diateza pasivă..) l'acheteur. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t . Acest a r t i s t este i u b i t de public. participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr.

Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană.Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris. 239 . nous prenons. L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . -e Observaţie. şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends. comprendre (a înţelege). surprendre (a surprinde). a afla). 1 . 2 .

El fusese admirat pentru atitudinea lui. V. traduisez-les punir. Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. lire. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. DI. Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. dar nu mi se par serioase. prendre): Ies puţin ca să iau aer. Drept cine mă iei? IV. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. Aş lua în consideraţie argumentele dv. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. . Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. écrire. séparer. regarder. Traduisez en français (vb. Je t'emmène au théâtre ce soir. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. attraper. vendre. I I . diviser.. Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre.EXERCICES I .

il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . Jacqueline: — Tu as raison. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. viens. On va sûrement trouver quelque chose. prends ta jaquette et ton sac. bah ! Ne t'en fais plus. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. On ira dans un magasin universel. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. des livres. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. On file.

a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i .) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u . 4. Il faudrait penser à autre chose. la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m. . (tranz.a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul. 3. L r .ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria. . ça ne m'enchante guère. . şirul o şterg carnea (anat. tes suggestions.) a urmări (intranz. ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn . VOCABULAIRE être désolé[etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u .) a pleca r e p e d e . * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^. . Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus.) suggestion (f.) m î n c a r e a (bună) d r a g .?. ) a sugera sugestiv. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1. scump catedra esenţial. .' • . -ve (adj. J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain. a o şterge . a o şterge (intranz. Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs. « J.. ) a pleca r e p e d e .•..) a fila (despre lampă) 242 . .) a toarce (tranz. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux.terie roumaine? D'ailleurs tu sais. 2. ) suggestif.i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m . principal Famille de mots suggérer (vb.

-e. E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu.GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat. 16' 243 .

acheter. Supraveghează lampa. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. Je boirai de la bière. Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. beaucoup. arriver. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. . oublier. universel. Stofa asta e prea scumpă. A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu. Sugestia ta e remarcabilă. prendre. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. IV. mi se pare că filează.EXERCICES I. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. Am văzut o scenă foarte sugestivă.

Excellente idée. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel. il y a trop de nuages. mais. pour les touristes. Les vagues moutonnaient.. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. Il faisait frais au bord de la mer. —. 245 . — On a organisé une petite excursion en car. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. malgré l'orage de la veille. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M. Girard. l'eau n'était pas froide. papa. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral. papa. suggéra M. — Moi.. Mangalia. mais on voulait prendre une barque.32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage. — Non.

— On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r . -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l . vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe. il y a encore b e a u c o u p . — O h . i n d u s t r i e . le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a . c u l t u r e .N o r d . A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s . VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d . l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a . — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n . destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m. b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M.— N o n . G i r a r d . la falaise d ' E f o r i e . ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de. a debuta 246 . d i t A l a i n . l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e . J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s .) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul. V o i l à : le p o r t . — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . c o n c l u t M. cu toate că l'orage (m. J a c q u e l i n e . G i r a r d . v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda...S u d . E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. ce sera p o u r une a u t r e fois. [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n .

El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.) măturătorul la veille (f.) a veghea le veilleur (m. ziua precedentă la veillée (f.) veghea veiller (vb.-e 247 . Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert.Familles de mots — balayer (vb.) a m ă t u r a le balai (m.) ajunul.) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus.) m ă t u r a le balayeur (m.

Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. II. Traduisez en français (vb. Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. souffrir (a suferi. Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista. 2. offrir (a oferi). Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. 1. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). EXERCICES I . Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . Vîntul măturase coasta. Paulette m'avait tourné le dos. o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. -es. III. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui..Observaţie. Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. Cine rîde la urmă rîde mai bine. O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation).. „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. IV. Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). a suporta) etc. Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). . în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. -e. _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. Unele magazine sînt deschise şi duminica. .

toujours. Brille en mes yeux.. (Emile Verhaeren.En ma course rythmée à travers la campagne. pour qu'enfin mon cœur. L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. Belle santé. se tienne haut. Mes nerfs semblent refaits. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . mes muscles sont heureux. Les Flammes hautes) . Et. brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux. Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière. bats sous mon front.. .

Jacqueline. — C'est bien agréable. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. quelle satisfaction on a. la fatigue de la montée. — Et puis. le vertige.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. 250 . une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. — Inutile de te déranger. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. Ils ont vite fait de s'entendre. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. les excursions. c'est un véritable enchantement. L'automne surtout. surtout en cette saison. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. Des alpinistes enthousiastes. les rochers à pic. — Avec des amis? — Oui. Alain et eux. les chemins escarpés. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette.

pes­ triţ.) foiletonul le feuilletage (m. VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m.) a răsfoi le feuilleton (m..manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 . -ă. c'est ce grand silence. frunza le feuillage (m. d ' a l t i t u d e .) frunzişul feuilleter (vb. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s . -e [bigare] bălţat. à m o i . [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să. p a p a .— C'est v r a i .) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de.bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f... à plus de 1 500 m . cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m.) foaia.) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f... ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit. -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea. nu le-a trebuit mult ca să. is­ tovit Famille de mots la feuille (f..) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1..

cuvintele invariabile (prepoziţii. invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi.F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. La substantivele compuse. precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . dintre care p r i m u l . Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt. acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e . adverbe). n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . d e t e r m i n a n t u l . primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 .

Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti. dispa­ raître (a dispărea). B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage.o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. c i t e ş t e . La fel se conjugă: paraître (a părea). 2 . 1 . H . 253 . Nu răsfoi cartea. HI. Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e . Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd.-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie. La pomme de terre est un a l i m e n t très sain. connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . Traduisez en français (vb.Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu. reconnaître (a recunoaşte). Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i . Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. EXERCICES I . apparaître (a a p ă r e a ) . Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV.

les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres. Nous nous hâtons. (D'après M a u r i c e Herzog. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. nous saisissons nos piolets. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants.. un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche. premier 8 000) . Nous nous hissons comme nous pouvons. Annapurna. Déjà nous commençons la descente. Le sommet se rapproche insensiblement. les rudes escalades. Un vent brutal nous gifle. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure..LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. À présent nous touchons au but. l'héroïsme quotidien de mes camarades. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. Le sommet est une crête de glace en corniche. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. nos lunettes.

de la Mer Noire. à la recherche. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule. Après un court séjour dans la capitale.. nous sommes partis pour la côte. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. l'air pur. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 . Je t'écris de Mamaïa. C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici.3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie. L'eau de mer à faible salinité. une des plus belles stations de la côte..

Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. -ă l'aube (/. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. Eforie. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis. m'ont dit tous les Roumains. à sable particulièrement fin.. une plage en pente douce.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. On peut donc admirer. le lever ou le cou­ cher du soleil. Oeuvre du régime de démocratie populaire. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. Ils ont raison. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. comme de juste. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . -ă curatif. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. -ve [kyratiî] curativ. Mangalia. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes.rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. Nous logeons à „l'International". -e [dsolsje] însorit. un des plus beaux hôtels de la station. on élève d'autres colosses en briques. -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. Et ce n'est qu'un début. acier et ciment. de sa chambre. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. Tekirghiol.. pour la plupart. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. un repos des plus agréables. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage. une foule de touristes. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même. Ils ont raison d'être fiers. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol.

acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 . . -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^.-e (adj.) animat. -ă.ă . afec­ tat. ales.) c ă u t a t . Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2.-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1. -e [ekski] fin. -e | / a t w a j à ] lucios.-ă le mouvement (m.) a însufleţi mouvementé . Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective. -ère [fjer] m î n d r u .) căutarea rechercher (vb. -oare Ia villa [vila] vila exquis. sclipitor. a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f.) mişcător. Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba.-ă.travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri. -e [fl^ri] înflorit.-e (adj. a căuta recherché.) a urmări.) mişcarea mouvementer (vb.) a mişca mouvant.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie. de obicei. grămadă remarquer — constater remarca.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m.-ă mouvoir (vb. ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t . de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific). -oasă. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e . -ă chatoyant.-e (adj.) [asje] oţelul fier. agitat.

b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. jeter (a a r u n c a ) . renouveler (a reînnoi). -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. un adverb. schimbă acest e mut sau é în è.u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. înaintea unui « mut din terminaţie. De exemplu: lever (a ridica)—je lève. Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t . adjectiv cu funcţie de adverb. ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. rappeler (a rechema). îngheţa) e t c . geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie. -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). achever (a t e r m i n a ) . céder (a ceda)—tu cèdes. chanceler (a se c l ă t i n a ) . peser (a cîntări) — il pèse. a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. feuilleter (a răsfoi) e t c . Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . Alte v e r b e . el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . 258 . étinceler (a străluci). consoana. In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv.

à travers le monde. Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Răsfoiesc această carte. Je n'aime point les fruits aigredoux. IV. Va îngheţa curînd. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. Des bas (extra-fin). Des filles (sourd-muet). Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Elle aime les robes gris perle. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Des yeux (gris bleu). Ce sont des mouvements semi-circulaire. à Copenhague. Des oeuvres (tragicomique). Des enfants (nouveau-né). Am remarcat că vă place mult istoria. En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Ces nouvelles sont quasi-officiel. Utilajul acestei uzine va fi reînnoit.EXERCICES I . en 1945. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). III. Discuţia lor a fost foarte animată. Ces épisodes sont héroï-comique. Elle allait nu-pied. Des personnes (bien-intentionné). Une porte (grand ouvert). que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Tot oraşul era în mişcare. I I . Depuis sa fondation. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). Aujourd'hui. Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Des formes (aéro-dynamique). Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . Des cellules (photo-électrique). Des relations (franco-belge). LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910.

Dans les démocraties populaires. pour qu'il n'y ait plus de guerre. Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. (D'après „l'Humanité") . D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. c'est une véritable fête.fait pour populariser le 8 mars.

Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. Le jeu des 261 . papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. Girard: — Quel film. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. papa? M. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. non? Jacqueline: — Moi. Je préfère le cinémascope en couleurs. Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. On aurait retenu des places. évidemment. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. Jacqueline? Alain: — Son faible. c'est les dessins animés. je n'ai rien contre. mon cher. Mais on pourrait aller au théâtre.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir.

" 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r . ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i . J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. je préfère la p r e m i è r e .comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r . a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou. să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. .. a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie.) [fu. 262 . allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e . Girard: — E h b i e n . Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon.Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e . . a l o r s . Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . folle (adj. -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie. fal] nebun. Toutefois. un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s . M. .. . Jacqueline (en chantonnant): — „.

) a produce le produit (m.) a reflecta le reflet (m) reflexul.) reflectorul le destin (m. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb.Familles de mots le producteur (m.) a destina. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit). Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que). reflectarea le réflecteur (m. Il s'est mis à écrire. 2. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. a hărăzi la destination (f.) produsul refléter (vb. Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb.) destinaţia le destinataire (m.) producătorul productif. 1.) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect.) producţia la productivité (f. -ce (adj. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. A început să scrie.-ă la production (f.) soarta. destinul destiner (vb. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire.) productiv. începu să rîdă. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 .

La indicativ prezent. 1.-e Observaţie. Je me mis à déchirer le papier. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. Si Pierre eût été attentif. 264 . il aurait gagné la partie. Piesa e foarte bine primită. Il ne voulait rien voir. Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. comme s'il eût deviné combien je souffrais. o din terminaţie. înaintea vocalelor a. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). Apele rîului reflectau cerul albastru. e. i. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. 2.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. Mon enfant était devenu très tendre. il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. EXERCICES I . S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. 3. Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. Destinatarul nu era la adresa indicată. Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu.

formation. vb. vaincre. ses tours et ses sveltes aiguilles. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. Tout à coup l'astre surgit. destination. puis. sur lesquelles régnait un absolu silence.IV. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. Il se colorait peu a peu. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. a l'horizon. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. arrivée. avec son énorme dôme. puis vermeil. regret. le Mont-Blanc. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. André Theuriet (Amour d'automne) . entre deux aiguilles lointaines. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. Au-dessus du Mont-Blanc. création. A-m reuşit să o conving? V. destruction. pleurs. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. Traduisez en français (vh. devinette. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. à mesure que le lever du soleil approchait. regard. ses pointes. dans le ciel pur. production. devenait orange. accueil. pareil à une grosse étoile d'or. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées.

. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. avoua Jacqueline après le concert. au juste? lui demande sa sœur. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. Le concert commença.) [edifis] clădirea. c'est une surprise. măreţ. J'aime surtout l'Allégro final.. Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre. conclut Alain.. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite.. Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. elle s'écrie joyeusement: — Ah. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique . — Je crains que nous ne soyons en retard. ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 .. le chef d'orchestre fit son apparition. M. — Moi aussi. Il est sept heures et demie. -oasâ. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. chuchote Alain. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios. ravirent les spectateurs. alors.Georges Enesco". Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. edificiul l'ouvreuse (/. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. Quelques minutes après s'être assis. a z b î m î i louer [lue] a închiria. — Mais quelle heure est-il.. — Je m'en doute.36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute . VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi. Antoine a loué des places pour le concert. -eaţă l'édifice (m. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire. — Je n'ose demander. répond Madame Girard.. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements. — Je suis complètement bouleversée.

[kœr. a încînta Famille de mots le retard (m.l — a cînta la chanson (f.) a î n t î r z i a . a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat. le chœur se p r o n u n ţ ă k.) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea. a încetini le chant (m.) î n t î r z i a t u l retarder (vb. . postul 3 . a răpi 2 . serviciul. v a t r a .) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f.) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1. căminul casa.) — cîntecul la chansonnette (f. amînarea le retardataire (m. înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr]. 3. locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 . 2.) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 . — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m.) întîrzierea. 4.darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta .) — c î n t u l chanter (vb. locul 2 .) — şansoneta le chanteur (m. l'hymne (m.) întîrzierea le retardement (m.) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f. piaţa ravir 1 .le chef d'orchestre [/if.

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

JVe vous déplaise. guère. Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. personne e t c . : je n'ose. rien. meilleur que.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi. î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. ca à moins que e t c .) a stîrni entuziasmul. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit.s e cu t i m p u l . point. a creşte. a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1. iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară. b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a .z i s ă . tu vas pas sauter etc. 269 .) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . savoir. a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas. cesser e t c . Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. Observaţie. Nu vă fie cu supărare. ) . 2 . în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. oser. je ne cesse etc. E mult mai rău decît se spune. Nu suflă o vorbă. moins que. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u . a scoate (petele) élever a înălţa. (fig. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas.

l'égalité et la fraternité.. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit.a m încetat să-1 rugăm. . e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder.-e uzitată: Observaţie.. Nous dé­ cidâmes d e . Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc. N e . E n 1789. . le peuple français. plus aux concerts! L'ignorance. rapidement les taches (petele).. pour la liberté. 2 . II. La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r .Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis. 1. Ne aşezarăm pe scaunele noastre. . la séance (şedinţa). . 270 . Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i . toujours le progrès. N . l e v e r .. Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe.. EXERCICES I .. Ce produit chimique.

vă rog. La souris osait quitter sa cachette.I I I . îi era imposibil să ridice (inf. — Trois. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. traduisez en Ma montre retarde chaque jour. b) Mă aşezai pe iarbă. Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). Tu pourrais pas. eram foarte obosit. grand-père. I V . Il descendit lentement les marches. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin.) această greutate. lui dit-il. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. C'est impossible. me répondit-elle. — Je n'ose pas. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. me dit-elle tristement. MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . — Comment. Elle se lève très tôt le matin. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât. Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. en baissant la tête. — Pierrot. l'autre jour. la Pastorale et la Neuvième. prefer să stau în picioare (rester debout). Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. V . Louis cîntă minunat la vioară. ça ne coûte rien. Mă voi aşeza mai tîrziu. cette anecdote. — Eh bien? explique-toi. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. mon petit. Il fit détruire un magnifique édifice.

M. en plein centre de la ville. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. Il faut absolument que vous le visitiez. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. la plus intéressante pour le visiteur étranger. Antoine. sans nul doute. papa? M. Alain: — Mais quel musée. La section d'art roumain est. Voilà trois heures que tu es parti. n'est-ce pas? M. des Monet. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. Alain: — Tu disais que c'est tout près? > M. qui ont réussi à rendre. 272 . Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. à l'aide de leur pinceau. Si vous voulez. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. Tu as rencontré des amis en ville? M. on ne savait pas où te chercher. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. des Greco. une troisième est réservée à l'art oriental. Mme Girard: —• Bonsoir. Girard: — Oui. Girard: — Non.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . des Rembrandt. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. mais il paraît que les autres renferment. je vous accompagne demain. les Aman. des Van Eyck. des chefs-d'œuvre. de quelques peintres roumains. Alain: — Il y a aussi des sculptures. J'ai longuement admiré les Grigoresco. les Andreesco et les Luchian. On commençait à s'inquiéter. Girard: — Évidemment. une autre d'art occidental. des Répine. On y trouve. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. elles aussi. entre autres.

) central.VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal. a conţine rendre — exprimer a reda.) cen­ tralizator la centralisation (f.) u r m a r e a .-ă oriental.-e (adj. -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.-e [oksidâtal] occidental.-ă centralisateur (s.) următor.) partidul la partie (f.) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n . si adj.-e (adj. consecinţa.-oare — le centre (m. -e [rwajal] regal. suita suivre (vb. -ă occidental. b u c a t a . -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m. a e x p r i m a Homonymes le parti (m.m.) centrala central.) p a r t e a .) centrul la centrale (f.) centralizarea centraliser (vb. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e . p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f. -e [arjàtal] o r i e n t a l .) a u r m a suivjant. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e .) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 .

at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi. 274 .Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . -e Observaţie. Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări).

U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele.EXERCICES I . Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. U r m a ţ i . Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. renfermer. I V . Ancien palais r o y a l . La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. Christian s'est arrêté devant la gare. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a . Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. l'un des plus riches musées du m o n d e . III. contenir. comprendre. Marcel est un brave garçon. depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . Cette boîte ne renferme que des papiers. repartir. c o m b a t t r e . renvoyer. enfermer. Il était fidèle à son P a r t i . LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire. 18* 275 . On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. de nos j o u r s . il se leva. Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. m a i puţin interesante. sur la rive droite de la Seine. un grand château fort. m a i n t e n i r .m ă . gnifique palais. Gilbert est très influencé par son cousin. I I . le Louvre est devenu. Un siècle et demi plus t a r d . Germain sera récompensé pour son courage. Cette partie est très difficile à lire. Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. vă voi arăta drumul. style Renaissance. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . entretenir. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. Paul est p a r t i il y a deux minutes. prévenir. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). Henri s'est peigné avec beaucoup de soin.

grecques et romaines. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. Houdon ou Rude.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. des poignards d'argent. L'épanouissement individualiste de la Renaissance. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée. une partie des splendeurs conçues par le génie humain. le Titien. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av. Michel-Ange. les Courbet.ère). principale source du droit sumérien. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. celles des sculptures du Moyen Âge. devant les sculptures de Jean Goujon. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. les sculptures du Moyen Âge. Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin.ère). les admirables statuettes de Tanagra. les bas-reliefs de Gilgamesh. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. les Delacroix ou les Manet.. des coupes et des bijoux finement ciselés. Léonard de Vinci. On s'attarde devant les Ingres et les David.n. la dignité enfin retrouvée. nous voyons se succéder les Vernet. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre. Les objets de culte et de sacre. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya.n. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. couvert d'inscriptions. monument en basalte noir. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse. 276 .. Rembrandt ou Vélasquez. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. de Rubens.

fourmi. chien. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable.. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau. lion. Je préfère connaître le deuxième élément.. aigle. — D'accord. mouche. merci. cigale. âne. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat. chacal. Il te faut trois éléments.. oiseaux. chat. Que je recommence alors? — Non.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS." — Que fais-tu là. loup. héron.. insectes. boeuf. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. serpent. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 . perroquet. souris. grenouille. — Arrête. tigre. — Tu crois. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine. Alain.

Hat .

lilas. VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a ..) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m. p u r . enfin des ormes ou des tilleuls.) [Ësekt] insecta l'oiseau (m. Et tu sais. œillets. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. puisque tel est votre désir. Alors. -e [pyr] limpede. -ă l'insecte (m. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. — Du génie.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m. c'est moins pénétrant. pivoines etc. vio­ lettes. des forêts de chênes. lis. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes.) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l . il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. Des rivières aux ondes pures. -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r . muguets.) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant. — Bon. tulipes.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses.. dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c . pour ne plus parler de leur parfum.— Le cadre. — Je préfère le parfum des fleurs. ma Jacqueline. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m. ) [ôd] unda pur. etc — Tu as bien fait de finir. des chemins sablonneux. jasmin. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. des étangs bordés de roseaux. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m. bien sûr. -oasă l'étang (m. -euse [sablant] nisipos.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m.

) floarea la fleurette (f.) florarul fleurir (vb.) [iris] stînjenelul l'œillet (m. 280 .) înflorit.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m. D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m. a î n c e p u t să rîdă.ARBRES À l'acacia (m. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire.-ă le fleuriste (m.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f. El credea că a ajuns.) floricica fleuri.) [ak«sja] saleimul l'aune (m.-e (adj.) a înflori.) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m.

d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. ca în exemplul de mai sus. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte.El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. ca în exemplele de m a i sus. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. 281 . f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. sans. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf.

sont'à toi. e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures.R. ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul. p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité. parfois à petits pas.P.

Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard... a cere pe cale judiciară). rester. Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r .... l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie.. P u i s . la rue. III. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare.vous revoir. Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r . IV. ils revinrent avec précaution (Maupassant). Cet enfant pleure. cinq heures? Il a décidé. L i v a d a (le verger) este înflo­ rită. Je vais vous donner un livre agréable. Exupéry). en français les phrases suivantes.. V. (a cuceri). Elle semblait très heureuse... I I . E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele. futur. colère. voix basse. Tu te lèves .. Après jeter au feu quelques morceaux de bois. Conjuguez imparfait. ei au început să aplaude. (St. finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé).. A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e . Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St. prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a .... après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e . Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l . il s-'approcha du balcon.. travailler. 285 .. Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons. lire. Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e .Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie.. î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i . Exupéry). După ce au ascultat conferinţa. requérir EXERCICES I . Ils parlaient. en utilisant (présent.. Nous sommes au coin.

Venez. car tout 6 ce que nous sommes. s'étant censurés tous. singe. Il peut le déclarer sans peur. Lynx envers nos pareils. 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. Que c'était une masse informe et sans beauté. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. Se croyant. Je mettrai remède à la chose. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. Nous nous pardonnons tout. Jupin 5 les renvoya. il ne se fera peindre. Glosa2 sur l'éléphant. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. dit-il. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. Jamais. 8 tout — toţi. pour elle. et pour cause. Du reste. 3 appétit — (aici) gust. un colosse. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. parlez le premier. et taupes envers nous. L'ours venant là-dessus. on crut qu'il s'allait plaindre. Tout sage qu'il était. s'il me veut croire. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Etes-vous satisfait? — Moi. 2 1 284 . glosa — comentă în mod critic. fără nici o excepţie. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. contents d'eux. Voyez ces animaux. on ne l'a qu'ébauché. L'éléphant étant écouté. ôter à ses oreilles.

Fables) Sur la plage. Mais l'autre veut absolument mourir. L'homme se redresse et ne va pas loin. T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. 285 . b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. III. Soudain il entend courir près de lui. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. Il se redresse et de nouveau. se livre à son occupation favorite. (La RÉVISION I . un pêcheur. Sans s'impatienter. E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . Traduisez en roumain: Fontaine. Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. s'élance. gravement. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. et. Et même il parla haut plusieurs fois. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). ramène le désespéré. soit qu'il rêver. le couche sur le sable et se remet à pêcher. II. le pêcheur abandonne sa ligne. malgré lui (Maupassantj. Il le pria avec instance de ne le point quitter. Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. l'attache à une branche. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. Le pêcheur abandonne la ligne. ramène le désespéré. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). une fois le nœud coulant fixé à son cou. il se jette dans le vide.Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e .

est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir. fauteurs . Ils n'ont aucune envie ... d'études (Vigny). Elle dormait sans doute.. dormir et d'..est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire .. ses libertés démocra­ tiques. c'... guerre. c'.... et il est maintenant unique au monde (St.. faire . Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor. Les travailleurs . Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant). Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre. c'.....I V . Exupèry). Nous... sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny). Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose. c'.. parlerons ce soir. V . Zadig n'. et il allait la surprendre (Flaubert). Le peuple français lutte. ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi. Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots. Le marin vit dans une perpétuelle victoire.. pensa pas et la femme de l'envieux.... établir son pabinei. .. Exupéry).. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot). Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria... fête son anniversaire.. la paix..est une que d'. ai fait mon ami... . est une que kle courir devant l'orage.. guerre. usines. France s'opposent .. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' . la défense . . une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant).. Traduisez en français: Lenin a murit. Je vais chez mon ami: on. V I . V I I . dar opera lui va trăi veşnic...... Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St.. pensa beaucoup (Voltaire).

PARTEA A IV-a .

I X. .

19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 .39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan. le serbe = limba sîrbă.a. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză. numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive. le roumain = limba r o m î n ă . R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais. l'arabe — limba a r a b ă ş. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă. 1 î n limba franceză.-e espagnol.-en ne belge allemand.-e français. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 .finnois.-e Français Anglais anglais. 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le. spre deosebire de limba romînă.Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois.-e Finnois ou Fin.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii.-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien.-e ou landais finlandais.

-e Portugais p o r t u g a i s .Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n .-e italien.Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec. -enne norvégien. -e suédois. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova.S. turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U."S. -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? .R. -e Polonais polonais.

-e [ppg. -enne guinéen. -enne abyssinien. Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien. -eniie Éthiopiens (Abyssins. R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 . -enne marocain. -e 291 . tunisien. -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . -enne iranien. Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois.Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. -enne (1') Indonésie nezi] indonésien. -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien.J an g] . -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan. Coréens coréen. -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 .

U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n . -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n .N a m [ v j e t w nam] 1 . -e c a n a d i e n . -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n . -enne uruguayen. R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol. V i e t . -e | Cubains SUD cubain.I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -enne chiliîen. -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien. -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * . -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien. -e brésilien. -enne péruvien. -enne 2 .N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s .

Iassy Turin. 293 . -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. Bologne. în limba franceză.-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. Milan. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. Munich. Barcelone. Cu toate acestea există şi unele excepţii. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. (Iaşi) etc. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin).Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. Cracovie. Nuremberg. în limba franceză. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. alteori foarte apropiate. Naples.

le Togo. la Touraine. la Martinique. Le oraşe. Oslo La Rochelle etc. la Pologne. les Philippines dar Cuba. Londres est habité par plusieurs millions d'habitants.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. Observaţie. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . la Baltique les Carpates. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. la Volga. p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . la Crète. Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. Madagascar. le Canada. masculin: etc. Malte. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. la Méditerranée. les Baléares. le Japon la Bretagne. î n g e n e r a l . Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. regiuni şi provincii. le Rhin. les Alpes. 294 * . F a c e x c e p ţ i e : La Havre. la Seine. le Mexique. New York. Ceylan. iar altele nu: la Sicile. Guernesey etc. Leningrad. Milan. Le Caire. Marseille. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. l'Argentine. Jersey. Haye. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. l'Everest le Danube. b) n u s î n t .

les Vosges. s î n t . les Carpates. fie f e m i n i n : Bêrésina.s e e x p r e s i a : la cille de.sent vivant Passé vécu.. le Nil. F a c e x c e p ţ i e : les Alpes.. ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u . les le Mont-Blanc. în g e n e r a l .: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône. masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse. la historiques. L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t . Apennins les Pyrénées. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t .. la Loire. gre­ e s t e fie m a s c u l i n .-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 . .Se s p u n e î n s ă : Rome est belle. care sînt de genul f e m i n i n . de g e n u l le Caucase. les Andes e t c .

Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . La Manche la relie à la Grande-Bretagne. Des Alpes aux Pyrénées. Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a . suédois. Romînia a dat lumii pe George Enescu. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord. Ruşii au dat lumii pe Puşkin.. Florenţa. la France est un pays méditerranéen. i t a l i e n . a n g l a i s . " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . La capitale de la République Populaire Polonaise est . Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique. Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. Bucureşti. r o u m a i n . Caragiale.EXERCICES I .. Bologna. Brazilia are o capitală nouă. a l l e m a n d . e s p a g n o l .. Torino. Pékin est la capitale de la ... Moscou est la capitale de 1'.. Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma. Eminescu. II. là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. russe. La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est . III. b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor... 296 . Turgheniev şi alţi mari scriitori. L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine. Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. on l i t : „Ici l'on p a r l e français.. p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Chopin a fost polonez. Noi studiem fran­ ceza. Gogol.. Milano.. Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale. Tolstoi. Lisbonne est la capitale du .. Brîncuşi.. chinois e t c . ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . La capitale de la Grèce est . Herzenafost rus.. Neapole. q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s .

Course de haies Lancement du javelot . Aux Jeux Olympiques. la plus grande compétition sportive internationale. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or. Melbourne.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. les étudiants roumains ont occupé la deuxième place.de champions du monde. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. qui ont réuni 32 pays.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. balkaniques ou de champions du monde universitaires. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. avant et après le 23 Août 1944. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. Rome et Tokyo. Dans la période 1958—1964. européens.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

) [eskrim] scrima l'équitation (/.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/.) a marca un gol antrenamentul 300 .) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m. pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus. -e [akry] sporit. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. dovada accroître [akrwatr] a mări. -ă croissant. -e [krwasà] mărit. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m.

fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . soudeur. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin.) patinatoarea la patinoire (f. Sufixul -eur indică: coiffeur.) patina le patineur (m.) patinoarul 301 . a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . danseur. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage. formează c u v i n t e noi. nettoyage.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie.) a înota le nageur (m. fie cu sens diferit.) patinajul patiner (vb. candeur. Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage. démarrage. o c a l i t a t e : courage. conteur. langage. a) c a l i t a t e a : rougeur. patinage. atterrissage.) înotâtoarea le patinage (m. un substantiv colectiv: feuillage. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care. nageur. Familles de mots la nage (f. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur.) a patina le patin (m. valeur.) înotul nager (vb. blancheur. surmenage.) înotătorul la nageuse (f.) patinatorul la patineuse (f.

De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri.. Cu t o a t e acestea. 302 . respectiv. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à.. din limba franceză. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor.GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e .. în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză. ca sens. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v . Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de.. la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu . a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de .

survivre etc. porter. III. coureur. joueur.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. chasseur. s'occuper. prétendre. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. bine.O. chauffer. Ea se interesează de sport. nageur. De două ori campioană olimpică. — Comment ça va maintenant? —• K. s'emparer.K. s'indigner. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie.O. succéder. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. 1 2 O. perfect (expresie americană). „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". profiter. 1 répond le manager. penser. — Knock out. boxer. se moquer. plaire. résister. 2 dit tristement le manager. obéir. se souvenir etc. — O.K. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. souder. jouir. Elle appelle à nouveau dix minutes après. Ea a învins numeroase atlete consacrate. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. conter. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime. lolanda Balaş. flatteur. sauter. Ei locuiesc pe strada Universităţii. II. In ţara noastră au. se servir. patineur. triompher. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. penser. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. skieur. EXERCICES I . La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. tireur. (O Kay) [o keil —foarte K. 303 . Patinajul se practică iarna. nuire. aspirer. ressembler. échapper. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. renoncer.

9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.

Un autre Américain. après un voyage de 700 000 kilomètres. Le 6 août 1961. Glenn et S. 305 . Valérl Bykovski. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. apprendre à diriger les lois de la nature. accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. Le premier cosmonaute du monde. L'Américain W. En août 1962. Pour la première fois dans l'histoire. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. a voulu connaître sa place dans l'Univers. Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. G. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. Le vaisseau cosmique „Vostok-1". Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. Moins de quatre mois plus tard. et ces minutes ont ébranlé le monde. le 12 avril 1961. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. Valentine Térechkova. piloté par Titov. Youri Gagarine. est placé sur l'orbite. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. comprenant 17 rotations. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. Cooper. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. est lancée dans l'espace cosmique. de plus longue durée cette fois-ci. La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962.

.

alsacien etc.) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. m a i r a r . lorrain. Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. suédois. ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. : français. căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. exécution. énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/. Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). italien.) [aval] zborul l'espace (m. une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . tonique. bordelais.Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . roumain. îi modifica sensul s a u . la o regiune e t c . VOCABULAIRE l'assaut (m. categoria g r a m a t i c a l ă . contribution Sufixele -ais. -ain. a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . -ois. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea. -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş.

P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. supra. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. corn-.. „ s u b " : sous-directeur. Prefixul con-.ei. surcharger.cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire. les travaux m e n é s » . cor. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. super-son etc. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue.. 2 . Observaţie. subordonner etc..(peste.şi înseamnă „dedesubt". surnom etc.(sou-.) Iată cîteva prefixe: Prefixul e. Prefixul inter(între): international. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze. interplanétaire etc. col-. Prefixul sous. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure. est placé sur une orbite. comprendre. ca a t a r e . P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique.. care vor fi studiate mai departe. 308 . pe d e a s u p r a ) : survoler. Prefixul sur. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 . collaborer. (v.( î m p r e u n ă ) : concourir.. extra-fin etc.rtra. soutirer.. correspondre etc. sub-) are sensul contrar lui super.

Chine. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. Hongrie. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . tirer. Lyon. sol. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. le système d'atterrissage entre en jeu. puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme. est (doté) de trois hublots. cent. naturel. Inde. Maroc.(ou super-). Irlande. abondant. structure.EXERCICES I . IV. nom. Egypte. sub-) aux mots suivants: sur. lieutenant. La cabine.(ou sou-. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). porter. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. . Milan. conscience. Amérique. III. vivre. Marseille. estimer. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze.

pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s . contrôlé par lui. (D'après F l o r i m o n d B o n t e. Trois mois.) 310 .m ê m e s .42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. par le peuple et pour le p e u p l e . Certitude de victoire. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s . Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie. la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. t r a v a i l l a n t pour lui. Malgré ses erreurs et ses faiblesses. La répression fut féroce. avec dévouement et a b n é g a t i o n . gouvernement du peuple. les affaires de la N a t i o n . Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. le siège de son gouvernement. P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste. les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. Le peuple t r i o m p h a i t . Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . C'était la C o m m u n e .

-eaţă. o doctrină. -iste. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel. fuyard etc.) groaznic. -oasă immonde [im5d] m u r d a r . maquisard etc. communiste. acest sufix nu are acest sens: communard. a muri farouche [faru/] sălbatic. réalisme marxiste. a se răscula l'audace (/. Sufixul -té.. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. -e [nwar] (fig. bavard. unité. cruauté. însă. -été) indică o calitate: capacité. pillard. {-ité.j [ebo/] s c h i ţ a . beauté. -elle [eternei] veşnic. pe adeptul acestei ideologii. un curent literar etc. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. -e [pretâdy] pretins. fraternité. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . dez­ gustător. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c . -ă le combat [kôba] lupta sanglant. -ă se soulever [sa__. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş. -ă. ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba.) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. marxisme.-e [kapitylar] laş. magnifie. -ă noir. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/. în general. ca­ pitulard. doctrine sau curentului literar: communisme. Sufixele -isme. réaliste 311 . -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. In unele cuvinte. liberté. ) [erœr] eroarea. aclamarea l'ébauche (/.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. socialiste. -ă l'erreur (/. un sens peiorativ: capitulard. socialisme. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu.sulve] a se ridica. ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m. -e [etrwa] s t r î m t . campagnard. indică: pri­ mul o ideologie.-ă. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. iar al doilea. -ă. a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa .) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. fausseté etc.) [etrepidite] curajul. -e [sôglà] sîngeros. crud. încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a . ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit. frecvente şi în limba romînă.

Ils ont mangé. 312 . Observaţie. b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . Mes amies.. se spune: sufixe se prezintă ca o pereche. .. dar nazi etc. dar romantique nazisme. .. romantisme. Observaţie. (Complementul direct este ! ' = la Commune).. La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que. je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă. La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. passage. b) un pronume personal: boulevard. pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă .Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés. Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire). în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat.Nu întotdeauna aceste două De exemplu.

IV. honnête. Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar".EXERCICES I . En utilisant le suffixe -té (-ité. perspicace. égal. Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. solide. je les a i (connaître) a v a n t vous. Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. cher. fertile. Ces personnes. en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . d u r . je les ai (égarer). . III. indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. Comunarzii au l u p t a t eroic. Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I . La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . ferme. celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir). Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor. s u b t i l . -été). Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé.

J e ne sais p a s . je fais un p â t é . j ' a i une r é p u t a t i o n . . de m o n t e m p s . je d i s : „ J e suis a l l é " . lisant: „Messieurs et chers collègues. . . . ça va très bien. .. . .43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat. j ' é v i t e les liaisons. et d a n g e r e u x . quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é . seul: . . . Caboussat. j ' a i appris à écrire en v i n g t . puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . . . la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! . (L'embrassant. mais grâce à qui? grâce à un ange. . . . t a n t ô t ils s'accordent. tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole. .) A h ! chère p e t i t e . . mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e . et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . . . . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . . . (Regardant autour de lui. . on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e ... . . A la campagne c'est p r é t e n t i e u x . J e suis riche. . . . Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t . 314 . et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?.) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t ... On me croit s a v a n t . a d o r é . ..s i x leçons. . . . Blanche.. . .) Ah ! d a m e . . . . et à l i r e . paraissant: Papa. (Tristement. ..t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat. J e serais m a i r e . mais je ne rédige p a s . . je cube. des discours étonn a n t s ! . . comme les a u t r e s . . . .. . . . (Dépliant le papier. sans toi !. comme un i m b é c i l e ! . ça ne se v o i t p a s . on ne moisissait pas dans les écoles. . (Il prononce sans lier l's avec Va.." (S'arrêtant. Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . . considéré. (Regardant autour de lui avec inquiétude.. à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche.) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . Caboussat: O u i . . je ne sais pas c o m m e n t . . .) Comment t r o u v e s . . j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t .. .) pas même les discours que je p r o n o n c e . le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! . Caboussat: Si je suis r é é l u . . .) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e . . . . . . . l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions.

rapporter. repartir.) Moi. U embrassant : Ah! chère petite !. les s. j'avais mis un t..) Moi.. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări. (À part. j'avais mis un s tout simplement !. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m. -e [fi/y] prost. Caboussat. VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-.. Vembrassant: Ah ! chère petite !. réexpédier. indică de obicei o repetiţie: recopier. 315 . " (Parlé.. Prefixul re.. reprendre.) Tiens. récrire.) „La richesse des nations. retéléphoner." ( S'arrêtant.. renaissance. réédi­ ter etc. De exemplu. raffoler. -e [kôsidere] respectat.. a dezdoi (o stofă. celui qui n'aime pas la terre." (Parlé.) „J'ose le dire... proastă.. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu... les t. s t i m a t .. revoir.Caboussat.) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface.) Avec deux s (Lisant.) „La plus noble des professions. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir. tout simplement. (A part. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă. alteori r-: ramener. sau res-: ressaisir etc. rallumer etc. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours. -ă l'orthographe (/.poate avea şi alte valori.. el poate exprima : — înapoierea: retourner.... rea embarrasser [âbarase] a încurca. r ă u .) avec un t. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !. Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu. rasseoir. redire. (Lisant. -ă.

-e Observaţie. d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai. 1 . tu vis. La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i . La perfectul simplu singular. Se conjugă la fel ca verbul voir. je pourvoirais. n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus.a plural) verbul voir se ortografiază cu yi. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 .GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant . verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis. a procura). Passé vu. il vit. 2 . 3 . De asemenea.

la perfec­ t u l simplu: je crûs. vous croissez. a p p r o v i s i o n n e m e n t . tu croîs. pentru a ajuta la muncile agricole. Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. ils croissent) . Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă .-e Observaţie. embarquer. conduire. engager. T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. I I . p e u p l e m e n t . la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural). commencer. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . Greşelile comise de Caboussat. appeler. verbul croire se ortografiază cu yi. primeşte un accent circumflex. il croît (la plural însă: nous croissons. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs.Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru.(ré-. la participiul t r e c u t : crû. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . le-am făcut şi eu la început. Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. approcher. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. elles v i r e n t . III. je crois. 1. pentru a se deosebi de acesta. 317 . vois-tu? (ex.) I V . Caboussat ignorait les règles de l'orthographe. Ca şi verbul voir. Astfel. En à partir utilisant de: le préfixe re. r-). ils ont cru. habiller. 2 . allonger. vous verrez. Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele. Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. EXERCICES I . il c r o y a i t . établir.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. indiquez les mots formés chercher. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i .

— Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains.ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait. . — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington.

fim-. impoli. — Alors je peux parler franchement. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. -e fcpolî] nepoliticos. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. ii-. adjectiv. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv. A ces mots la dame éclata de rire. — Monsieur. monsieur.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. ) [ekrityr] scrisul. dit Alexandre Dumas. L'écrivain. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". méchant. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. adăugate la un substantiv. Il ne fera jamais rien de bon. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. Astfel: in. peu intelligent. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . étonné. distrait. répondit la dame. Ce garçon est paresseux. •— Madame. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli.

b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. = Je sais que tu apprends le français. = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens. mésestimer dé. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité. discrédit. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii.(mes-): médire. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. mécontent. î n t r . Observaţie.o frază.= Je sais que t u a s a p p r i s le français. malhonnête mé. în limba franceză. français. zeste. — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă . non-sens. désapprouver. b) Ştiu că ai învăţat franţu. în s u b o r d o n a t ă se folosesc.non-: non-intervention. 320 .(dés-. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. dis-): dégoût.= Je sais que tu apprendras le zeste. mécontentement. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . trecutul. disjoindre. non-valeur mal-: maladroit. dégonfler. 1 . apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu. décharger. discontinuer. c) Ştiu că vei învăţa franţu. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r . permanent valabil. Pentru a se exprima un adevăr general. difficile a-: anormal. — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă . = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre. 2 . malaisément. în limba franceză.

qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. modéré. facile. moral. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas. En entendant les paroles de l'écrivain. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. III. IV. dit Alexandre Dumas. = Je savais qu'il arriverait à temps. 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . contenter. Les deux espéraient que le temps serait beau. altérable. Ce garçon est peu travailleur. proportion. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. con­ naître. inattentif. Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. conscient. remédiable. Indiquez le contraire des mots suivants: juste. Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". semblable. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". honnête.c) Condiţionalul prezent. II. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. logique. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. grossier. lettré. bête. la dame se mit à rire. La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă.

Carmen de G. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. Bărbierul din Sevilla de G. după „Scènes de la vie de bohème" de H. Nunta lui Figaro de W. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. după „La Dame aux camélias" de Al. Puccini. Puccini. Hugo. France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. după „Le Roi s'amuse" de V. Dumas-fils. Thorez) 2 . Rossini. Massenet şi Manon Lescaut de G. după „La Tosca" de V. Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Rolland) Fils du peuple (M. Tosca de G. fran- . Daudet) Le livre de mon ami (A. A. Manon de J. Sardou. Murger. Verdi. Bizet. Puccini. Traviata de G. după „Carmen" de Prosper Mérimée. Mozart. Verne) L'âme enchantée (R. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. Boema de G. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. Verdi. după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française.Exercices supplémentaires 1 .

La foule jaillit de la bouche du métro. le cœur s'enfle à nouveau.. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour.. de Garches. d'Argenteuil? Un visage efface un visage. Un torrent dévale les escaliers des quais. Les vendeuses crient. Cra. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. Arrêtez-vous. 21* 323 . era. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. la foule. de Saint-Cloud. Aux heures de pointe. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. A chaque poussée de fièvre. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. Mais de temps à autre. Des millions de visages se frôlent. parce que les métros se sont délivrés en abondance. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre. fermez les yeux. de Bois-Colombes. Les pas griffent l'asphalte.. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. il se calme un peu. Les gens arrivent. Des millions de chemins croisent leurs fils. Ils deviennent le flot.. Ils passent devant vous. écoutez les bruits des pas. les camionneurs s'interpellent. les gens s'en vont.

. 324 . quand la marchande de journaux a fait ses comptes. Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. des mots oubliés. les sous-sols prennent leur habit de -solitude. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u .v i z a . des confidences perdues.. î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul.tunelul podul . croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. Les pas résonnent. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m. Le soir. On se croirait dans un palais abandonné.p a s a j u l de nivel. accelerat . L'architecture devient plus étrange. les échos s'éveillent. vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule. quand les boutiques ont mis leurs volets verts.Il y a des noms. b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul .d r u m u l de fier • calea ferată .) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus .) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. les lampes éclairent mal. G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f.) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. (D'après P .şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres.

enterrer etc. affluence e t c . în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. difficile. innover. consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . presse etc. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i . în general. terri­ toire. s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . ville. Astfel. inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i . 2 . Astfel. Ortografia franceză fiind etimologică. m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable. consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. ballet engleză: tennis. Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r .o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat. bouillir etc. commode. S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille. remettre etc.respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre.1. î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice.). bouffon. lasse. année. quadratus) verre (de la lat. programme italiană: corridor. greacă: ellipse. transmettre.). lettre. chaussée. tunnel spaniolă: bizarre 3 . terrestre. fille. syllabe. vitrum) 4 .

combatantul. irigaţia. P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. comod. Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. de obicei. a dezbate. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". la con­ signe. Observaţie.Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. milig r a m . Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. IV. neregulat. -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . a a d u n a (cifre). m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . a incomoda» d i s c u ţ i a . Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. cunoaşterea. c a n i b a l . 326 . m . d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e . consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . a recunoaşte. r a i l s . t r a i n o m n i b u s . Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. i n o v a t o r . In Paris există m u l t e autobuze. Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). milionar. la bouche du m é t r o . h e u r e de p o i n t e . a combate. I I . EXERCICES I.

Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées. s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale...? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N. Arg*enteuil. monsieur (madame. dit M. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie. Courbevoie.. Pour Paris.? PARIS — .. St-Ouen. c'est une population énorme..? Cette rue me conduira-t-elle à. mon petit etc. même si vous l'habitez depuis bien longtemps. mademoiselle.. Au total.?). Clichy... s'il vous plaît.. II.. C'est une ville magnifique. (près du musée L. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris.\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville. dit Barbassou. — Elle est grande en effet. Colombes. — Oui. (à l'Opéra)? Ditesmoi. il y a le Paris des révolutions.)? Par où dois-je passer pour gagner... et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre... Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) .. Vous avez la chance d'habiter Paris.la place N.? (à la gare N. Levallois. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon. Est-ce que l'autobus No. mais elle est bien grande. jusqu'au théâtre N. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions.y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques.). le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans. Vernéjou.. voudriez-vous m'indiquer la rue N. Asnières. comment arriver à la place N. 3 millions d'habitants.. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers. Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers. elle est bien belle..? Est-ce loin pour aller boulevard N. St-Denis.? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N.? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N.

et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil.. et devinez ce que je trouve derrière le buisson.. Quatrième coup: même résultat.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 . Le résultat est que..46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. — Le lion. cache sa tête. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. — Seize lions. deux. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion.. J'attends encore un peu. dix. le soir. puis la dresse à nouveau. — Si je manque le dernier coup. Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul. Une seconde. D'à p r è s A. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis.. puis je tire. je tire plus mal. J'attends un instant pour me calmer. L'animal effrayé.. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. mais une minute après remonte. triomphant. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. me mis à l'affût. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion. Je m'énerve. puis. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion. après le quinzième coup. Il m'avait senti et regardait de mon côté. il ne reapparaît pas. Une demi-heure avant minuit. Voici l'histoire de mon premier lion. Un second coup: même résultat.. mais je crois que vous allez le faire.. Troisième coup: même résultat. je serai mangé. l'animal redresse encore la tête. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils.. L'animal tombe... je me précipite. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais.

) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m. = Si tu marches plus vite. Raportul temporal exprimat este de posterioritate.) n e r v u l énerver (vb. 329 . î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. je serai mangé. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate.) a ghici le devin (m.a : S'il eût marché plus vite. tu arriveras à temps. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. fiind vorba de o acţiune nerealizată. condiţionalul t r e c u t forma a I i . tu marchais plus vite. V. ai fi ajuns la t i m p . il serait arrivé à temps. =Si tu arriverais à temps.a devinette (f.) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. vei ajunge la t i m p .) ghicitoarea {persoana) /. c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede. după si. b) In locul viitorului din romînă. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul).) a enerva Vènervement (m.) enervarea énervant. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut). In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent).) ghicitorul la devineresse (f. = Si t u avais marché plus vite. -e (adj.Famille de mots — deviner (vb. tu serais arrivé à temps. în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă. ai ajunge la t i m p . Observaţie.

Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". V. elle aurait duré plus longtemps. ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. ai fi văzut racheta cosmică. Nommez II. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. S'il te (demander) à boire. nous apprendrions plus vite cette langue. je soulèverais le monde. elle serait restée un pays retardataire. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. EXERCICES I . ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. tu lui donneras ceci. 2.sarcinile planului înainte de termenul fixat. După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. dacă vom lucra cu dîrzenie. Paul Fort (Ballades françaises) . Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. Il ne savait s'il irait au théâtre. il faut q u ' u n chasseur sache chasser. tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes.Not&. Prononcez III. Nu orice st este un „si condiţional". Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. I V . Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Vom reuşi să îndeplinim . vous trouverez la ville changée. De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif). S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. disait Archimède. Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. 1. Dacă ai fi privit mai atent.' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français.

des bornes kilométriques. un fusil entre les mains. Manqué". Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui.. Pan ! La voiture passa comme un ouragan.. une autre. en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. son front. montait dans l'auto. relate Vévasion de Téléguine. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. dans l'encadrement de la fenêtre. dans la cour du camp. Le vent lui souffla plus fort au visage. monocle à l'œil. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. des soldats couraient. En arrière. Joukov se retourna et menaça du poing. Mais les engrenages grincèrent. l'autre gémit et s'affaissa. tombaient sur un genou. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit.c le soldat pour lui arracher son fusil. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. à droite. La voiture bondit. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 .. Melchine empoigna le volant. Une détonation. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. de Joukov et de Melchine. des buissons. appuya sur les pédales. 331 . une longue face tordue. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. au tournant le camp disparut. — Joukov.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. Manqué. capturés et condamnés à mort par les Allemands. le soldat mit en joue.. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. „Manqué. vers la montagne. plus bas. Melchine se retourna . Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". Téléguine bascula sur le siège de cuir. un revolver dansant dans sa main.

) puşca fusiller (vb. s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a . -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m. ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m. ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul. -e (adj. fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l . -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m. .) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u .) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m. ) a m e n i n ţ a r e a menaçant.ă . a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e . suferin­ ţ a . -e [tordy] s t r î m b a t . -e [reje] v ă r g a t .) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu. -oare 332 . durerea relater [ralate] a povesti.) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/.) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. . -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t .) a a m e n i n ţ a la menace (/.VOCABULAIRE l'évasion (/. aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/. ) a m e n i n ţ ă t o r . ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a . -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil.) puşcaşul — menacer [vb.

-e Observaţie. . La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . 1. Une longue face tordue.. -oindre.GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l .. -eindre. 333 . O faţă lungă. une cigarette au coin de la bouche. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. teindre (a vopsi). joindre (a u n i ) . un fusil entre les mains. peindre (a p i c t a ) .u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) . .. î n -aindre. e x p r i m a t p r i n t r .. rejoindre (a reuni) etc. Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint. cu monoclu la ochi. plaindre (a deplînge). II sortit. éteindre (a stinge). J u k o v cu o puşcă în m î n ă .. schimonosită.. monocle à l'œil.

les doigts gar­ nis de bagues.m e n t . les bras croisés. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. nous peindrons etc. mon général etc. . din radical.2. I V . în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. vă rog. Il continuait à travailler. Ele pictează o fabrică. domnule generai etc. Debout. = domnule căpitan. il partit chasser le lièvre. Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . Le fusil en bandoulière. les lunettes sur son nez. H I . Traduisez en roumain: Il lisait. Stingeţi lampa. Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. 3. Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. EXERCICES I . Verbele din această categorie schimbă consoana d. il restait immobile. Noi nu ne temem de greutăţi. le sourire aux lèvres. il peignit etc. H . nous éteignons. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. Elle allait au bal. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine.

disais-je ensuite. 335 . Rica et Usbek. je me trouvai auprès de sa tante. — Eh ! vraiment. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. et la plaignais dans mon âme. qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. lui dis-je. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. am stat de vorbă. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. bon Dieu. me dit-elle. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. Un moment après. une de soixante. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. qu'il semble que vous soyez deux sœurs. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). Quand je tins 2 cette femme décrépite. et qui met des rubans couleur de feu. vous vous ressemblez si fort. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". „Madame. Ah !. elle veut faire la jeune. Monsieur. cette dame à qui je viens de parler et vous. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. lorsque l'une mourra. Madame. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. que vous décidiez un pari que j ' a i fait. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. une de quarante. j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. dis-je en moi-même. je tins = j'entretins — m-am întreţinut." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. qui voyagent en France. l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". descendons à présent. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. et commençons par la vieille qui est au sommet. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. Deux Persans.

m'y voilà. „Madame. Bon.. qui est à l'autre table. Je descendis encore. continuons. que vous n'avez certainement pas. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence". et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. je suis sa tante. me dit-elle. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ . et j'allai à la femme de quarante ans. elle a même quelque chose dans le visage de passé.. dit-elle. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. •—Attendez.— Ma foi.

. Quel bonheur. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur.. la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. -ă. -ă. -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a . ) . M a d a m e . ţelul le feu feu. ) [âfăs] copilăria feu. m a i ales în expresia j'ai oui dire que. -ă.. a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI . I d s d l U l Ici l ' â m e (/.. s'écria-t-il. lui dis-je. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv. feu la grand-mère. -e [f0] d e c e d a t .. C'est du temps perdu.. et il faut avoir vos charmes. -ă. — J e le d i s a i s b i e n .) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. je ne crois pas. (am a u z i t spunîndu-se c ă . -ă ouïr [înv. r a m o l i t . -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère.) [ama] a m a n t u l . VOCABULAIRE persan. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie.-ă Observaţie. e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " . r ă p o s a t . -e (adj. -ă. Adjectivul feu.) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/. -e [dekrepi] decrepit. j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e . dit-elle. defunct.c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t . a se distral'amant (m. GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi. alinarea decrepit.pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e . . i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite). defunct. -e [persan] persan. răpo­ sat.) focul decedat. en sautant de joie! 22 337 . .

d o r i n ţ a . folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. t e a m a . 3 . ) : Il faut qne nous nous hâtions. La forma afirmativă. Je regrette que tu partes. nesigură. aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. penser. spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură. D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a .: Je veux qu'il vienne plus vite. 2 .) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. affirmer. ) . Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie.Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. sembler etc. D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. p o r u n c a . Il est temps que tu partes. Elle désire que tu lui écrives. î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 . e t c . il est juste. eventuală. Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă. il est bon. il est temps e t c . Il semble que vous soyez deux sœurs. regretul etc.

Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. EXERCICES I . Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française.a p l u r a l ) . I I . Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement. 2. 22* 339 . regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. Dacă aş cunoaşte oraşul. Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . 1. Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . Il ne se trompait pas. J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. III. vom merge să-i facem o vizită. Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e .Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. I V . J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. Traduisez en français (vb. rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). am fi făcut o excursie. verbul rire se ortografiază cu doi i. J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. Daca n-ar fi p l o u a t .

j'avais nagé vingt et une heures. Alors. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique". je vis soudain L'Hérétique ralentir. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. Bon nageur. je partis à sa recherche.. en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. seul exemplaire que je possédais. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis.la traversée. en bonne condition physique. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. en 1951. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. voulant revenir à bord. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. plongeant. Je crois que jamais. même pendant ma course à Las Palmas avec M. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. Plus rien ne freinait la dérive. comme par miracle.. L'ancre flottante. s'était mise en drapeau. 340 . Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice.49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. me jurai que ce serait le dernier bain de. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. comme un parachute. Boiteux père. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. J'étais épuisé moralement et physiquement et. je l'atteignis en quelques minutes.

fausse [fo] aici: greşit. î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1. ) le freinage (m.VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c .) escara. ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/. coşul.) nutritif. bordul (la u n vas) 3. ) [erypsjô] erupţia douloureux.) effréné.) le nourrisson (m. -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada .) la nourrice (f. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l . -e (adj. ) [sskar] (med. ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m.) la nourriture (f. coaja le coussin [kusëj perna faux. b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1. -oasă le bouton [buto] aici: coşul.) le garde-frein (m ) frîna . a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta . cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a . frîul a frîna frînarea neînfrînat. -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. b u b i ţ a l'escarre (/. -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/.) freiner (vb. -ve (adj. nasturele 2. bobocul (la floare) 3. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r . marginea 2. -euse [dulur^] dureros. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa.

III. nager. Il a quitté son canot pour rattraper son coussin.avant que je puisse rattraper le fugitif. Observaţie. pînă ce).1 . Il avait traversé la Manche à la nage. Indiquez des mots de la même famille voyage. en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. on a balayé la salle. Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique. Il avait perdu l'espoir de le rattraper. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). jusqu'à ce que (pînă să. EXERCICES I . 2 . Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti. II. . flotter. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. entraînement. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette. Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance.

l ' a u t r e une espèce de n a i n . . a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . j e u n e . u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s . une bouche énorme et t e r r i b l e . -e [pudre] pudrat. Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e .50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. une h a u t e c r a v a t e . Le g r a n d . u n j a b o t plissé. les lèvres épaisses. b o u t o n n é . les y e u x injectés de sang. le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . -e [butone] încheiat. avec les lèvres minces et le regard froid. débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . des bas blancs. pas de front. brossé. s e m b l a i t difforme.. q u i . le pli de la bonté au coin de la bouche. Le 28 juin 1793. Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t . Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . la veste ouverte avec des boutons arrachés. ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. des plaques livides sur le visage. le second D a n t o n . g a n t é .. plăpînd. u n poing de portefaix. Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. g r a v e . il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . des souliers à boucles d ' a r g e n t . et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d . -ă ganté. -ă boutonné. q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . Ce café a v a i t une arrière-chambre. le troisième M a r a t . trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. de larges souliers. ( V i c t o r H u g o .-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . . Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. assis. -e [gâte] înmânuşat. conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. -e [brose] periat. les dents grandes. é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. une ride de colère entre les sourcils. Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. Il é t a i t p o u d r é . Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. -ă brossé. l'œil é c l a t a n t . l ' u n une espèce de géant.

-oare.ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. ş l e a m p ă t . gulerul 2. landau (de la Landau. pasul 1. postavul 2.) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. -ă nouer [nue] a înnoda plat. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. epss] gros. valenciennes (dantelă). -ă le gilet foils] jiletca. -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. cafeaua 2. bourgogne (vinuri). LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. sclipitor. groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. berline. canadienne etc. -e [eklatà] strălucitor. roquefort. -e [bote] î n c ă l ţ a t . oraş în Algeria). .-ă neglijent. v î n ă t . cachemire (de la Cachemire). 1. cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. -e [debraje] îmbrăcat. 3. trecătoarea. tulle (ţesătură). épaisse [eps. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin. baïonnette (de la Bayonne). aici: lins. staco­ jiu botté. cognac (băutură). vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. -e [erise] z b î r l i t . sèvres (porţelan). bougie (luminare. bordeaux. -ă. 2. -ă l'apprêt (m. -e [pla].Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. de la Bougie. -oare difforme [diform] diform. oraş în Germania). ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. 4. 344 . camembert (brînză). cearşaful le col le pli 1. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid.

harpagon. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. Observaţie. Spre deosebire de limba romînă. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv). praline (de la Praslin). la b o t t e . chauvin (de la Nicolas Chauvin. vechiul nume al v u l p i i (goupil). Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. guillotine (de la Guillotin). c) nume de personaje literare. donjuan. EXERCICES j'assisterai I. î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . Je viendrai vous voir. calepin (de la Calepino). adonis etc. Indiquez les différents sens des mots: le p l i . tartufe. soldat al lui Napoleon I). la poudre. le front. à un spectacle palpitant.. Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t . opem literară din evul m e d i u . numele propriu Renart a înlocuit. 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . bien que je sois très occupé.i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). care se traduc prin „deşi". 345 . în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). mécène. soit que je le suive à la télévision. mansarde (de la Mansart. legate de o invenţie. „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure. arhitect). bien que.. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match.b) nume de persoane.

l'ornementation. . alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles.. mécène.. l'exalte et l'impose. . il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine. Soit qu'elles (venir) par le train. . l'État leur accorde les meilleures conditions de vie... . Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose. Les enfants aiment les. cachemire. au moment du printemps. On n'emploie plus de . Les .. un jour de solitude. Elle portait une belle robe de .III. . son décor royal encore debout. saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. . dans nos villages. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas. Il y a plusieurs types d e . roquefort.. l'électricité les a remplacées. soit qu'elles (arriver) par avion. il a peur de le parler. ou plutôt vers la fin de l'automne. ses terrasses. la réalise. ont été remplacées par les autos. bougie... les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. bordeaux. et d u .. L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle... ses marbres et ses fontaines. bourgogne. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables. tout obéit à la même pensée. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . tartufe. on devrait choisir pour cette visite. et du . mansarde. .. nous avons mangé du . ont bien arrosé ce déjeuner.. Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e . elles seront ici ce soir. Du. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline.. Versailles n'est qu'une harmonie. camembert. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . Le déjeuner a été riche en fromages.. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable. avec son château. dans la littérature roumaine. quand. berline. Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction. IV.. dans les allées désertes. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français.

quelque 347 . en qualité de naturaliste. une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. n o t r e vaisseau était. Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . Faisant partie. où il relate les principaux événements de l'expédition. Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . Au d é b u t du mois de m a r s 1898. i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . De gros nuages gris assombrissaient le ciel. Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t . de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. Voici un bref extrait de ce livre.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud".

ce foyer de lumière et de progrès. ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c . nous avons fait à une heure d'intervalle.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 . parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins.) a acoperi. Pendant 13 mois. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. brève [bref] scurt. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient. Nous avons beaucoup souffert. Chaque fois que cela était possible. En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. vaporul bref. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation. -ă le yaisseau [vsso] vasul.

Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t . îl consider drept un om cinstit. .. cu Observaţie. nu v o i da î n a p o i . je le tiens pour un homme honnête. scrisă într-un singur c u v î n t .. Orice Observaţie. je ne reculerai pas... N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi). le vom învinge. si. . 3 . 2. Oricît de a t e n t a fost . je ne reculerai pas. O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . b) Quelques dangers que présente cette entreprise.. După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés. que. ... Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet.. dificultăţile. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) . oricît de grele au fost momentele .. Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind. Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul. O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e .. D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque. quelque difficiles qu'aient été les moments ..Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 . adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind. s-ar spune despre el.. în acest caz. que (oricît d e . adverb — v. je ne reculerai pas. în acest caz.. nous avons rempli notre mandat.. 349 . c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte.. quel: nous les surmonterons. ) : .. . Observaţie.. Oricare ar fi c u v î n t ) ..

trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. court. écrasement. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. Indiquez des mots de la même famille que: observer. EXERCICES I. Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. t e l l e m e n t . défendre. espoir. m o m e n t . Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. v ê t e m e n t s . La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir. I I . -e Observaţie. divers. en q u a l i t é de. 350 . q u i t t e r .Le verbe envoyer (a. sud. commencement. opérer.

J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. Cînd pisica nu-i acasă. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. elle a au moins cinq cents ans. quoi que fît le père Madeleine. Trimite-mi banii prin mandat poştal. y demeura rebelle (V. PROVERBE Le chat parti. Hugo). Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. et. les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. şoarecii pe m a s ă . son seau à la main. si isolés et opprimés qu'ils aient été. Donc. Peut-être de Grèjce. V-am trimis o carte poştală ilustrată. IV. » Un touriste: — Cela n'est rien. elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V.III. Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. dar ne temem să nu se strice. Hugo). Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. Hugo). que dans la maison paternelle (Balzac). elle est très vieille. Au moment où Cosette sortit. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). V-am •trimis fructe. Bruhat). il n'est peut-être pas inutile (V. si morne et si accablée qu'elle fût. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. les souris dansent. . Traduisez en français (vb. Elle sera mieux chez vous. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. quelque pauvre que vous soyez.

est là. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants. Et. immobile. aplauzele 352 . un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. Et cette femme. sur la tombe de son mari. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. D'une voix assurée. Marie salue d'un geste bref de la tête. le 5 Novembre 1906. de journalistes. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant. Seule dans la petite pièce.. dans l'émotion grandissante. elle attend debout. mais surtout de respect. Marie. malgré la sécheresse de son exposé.. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. Pour la première fois en France. plein de curiosité. de gens du monde. elle a tout simplement repris le cours de son mari. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. Pierre Curie. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. elle laisse aller ses pensées. pi. là où il l'avait laissé.. ayant terminé. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. les cheveux blonds relevés en casque. le visage très pâle. quelques heures auparavant était seule.\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a . parce qu'elle désire l'entendre. d'amis.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Vêtue de noir.. elle était entrée. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. Pour la première fois.

) pacificarea popularitatea pacificateur. D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que.) surpeuplé.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f. 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 .) peupler (vb. ) populairement (adv.) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca).-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m.) la popularité (f.m. .le respect [respe] respectul grandissant. -e (adj. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps. -ă . şis.) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m. aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c . înaintaţi. î m p l i n i t .) pacifismul s e m i n ţ i a . de sorte que. ca să fiţi văzut. afin qu'on vous voie. la coexisa popula tence . Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher. Avancez.) populaire (adj..-ă le pacifisme (m. -e [grâdisă] crescînd.) pacifist populaţia pacifiquement (adv. de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l . -trice (adj. dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher.f.) la peuplade (f. t r i b u l pacifiste (adj.. -ă pacifier (vb.) paşnic. .) la population (f. şis.m.pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat.) le peuplement (m. Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c .f. Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l .) în mod paşnic popular.) poporul — pacifique (adj.) dépeupler (vb. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que. şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l .

penser. dar II pense que vous irez à la montagne. écouter. î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . aimer etc. Se va s p u n e : Il veut partir demain. Je regarde les gens se p r o m e n e r . Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer. déclarer. demander.) Je désire voir ce film. prier. sentir. entendre. défendre etc. savoir. pouvoir. regarder. voir.) In acest caz. Doresc să văd acest film. croire.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . ordonner. Chacun peut agir. Fiecare poate să acţioneze. Elle désire l ' e n t e n d r e . Cînd subiectul este acelaşi. Je l'ai prié de finir plus vite son travail. s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. vouloir. Observaţie. In general. L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . laisser. A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . şi nu II veut qu'il parte demain. i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . construcţia infinitivală este preferată. D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire.

Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e . III. au mode nécessaire.. . . dacă vor.. La grande majorité de la . m a i n t e n a n t . cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire.. I I . Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi.Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema. . Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . 23* 355 . Am dori să cunoaştem Bulgaria. dissous.. P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e . de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. Sperăm să o vizităm în curînd. Lăsaţi-i să plece la m u n t e . iar la perfectul simplu nu se folosesc. . -e Observaţie. Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. ) rezolvă problema modernizării oraşului. La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . certaines régions de notre pays sont p l u s . absoute. .. Ea ştie să cînte la p i a n . Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet. r o u m a i n édifie le socialisme. . Mettez le verbe à l'infinitif.. EXERCICES I . A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf. E i rezolvau o problemă de şah. . I V . Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . dissoute. Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t . Colegul meu crede că are d r e p t a t e . E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. Participe Présent Passé résolvant résolu. Spune-i să intre. . qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ . . I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă . Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva).. . Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e .

je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s .i l . répondit Zadig. Le roi charmé lui de- 356 . lui d i t .53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . ne sauriez-vous p o i n t 1e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. — Vous q u i savez t a n t de belles choses.

— Vous vous m o q u e z . dit Z a d i g . fils de N u s s a n a b .—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. les mains collées à leurs côtés.— Il n ' y a. Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . l'un après l ' a u t r e . en h a b i t s de soie légère. Le roi. en l ' e m b r a s s a n t . mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. le corps droit. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. eussent à se r e n d r e . ils a v a i e n t tous la tête baissée. comment il fallait s'y prendre. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . qui a v a i t le m o t 1 . Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. les reins courbés. a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. passer par une p e t i t e galerie assez obscure. q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . au nom du r o i . et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. la tète h a u t e . que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . r e p a r t i t Z a d i g . le déclara trésorier.m a n d a . (Voltaire. sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. . Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . -ă. mais la porte de ce salon é t a i t fermée. perfect. le j a r r e t ferme. d i t Zadig. pour y entrer. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. 357 . Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e . les bras é t e n d u s . . Laissez-moi faire. le regard assuré. et il fallait. Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . t o u t é t a i t préparé pour le b a l . J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . Le roi embrassa ce bon danseur.

-ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/. -ă. opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f.net. hazliu.) le danseur (m.) necinstea déshonnêtement. greoi les reins [rë] şalele courbé. -ă pe sine.) dansant.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e . -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/. principal etc. 2 .) necinstit. -ă Vhonnêteté (f. -e (adj. (Antecedentul este un homme). ) 358 visitée. (Antecedentul este la plus .) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e . malhonnête (adj. -ă — honnête (adj.) cinstea honnêtement (adv. plszàt] p l ă c u t . malhonnêtement (adv. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m. ) [a3ilite] sprinteneala assuré. -e [plezà. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului. -e [asyre] stăpîn.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru. sigur. ) danser (vb.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t . ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara.) în mod cinsiit déshonnête. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. -ă. la malhonnêteté (f. -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant. aici: violo­ nistul l'huissier (m.) la danseuse (f. cinstit. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 . unique. -e [kurbe] îndoit. -ă la déshonnêteté.): C'est la plus grande usine que j'aie grande. nette [net] curat.) cinstit.

Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. gagner. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. b) nu este urmată de semnul întrebării . s'y prendre. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă . au 359 . IV. C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. trésor. III. Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. ci regula corespondenţei timpurilor. cît este ceasul. J'ignore si le déjeuner sera prêt. Spune-mi. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . II. EXERCICES I. L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). nu se aplică regula lui si condiţional. Indiquez la famille des mots: h a b i l e . Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . te rog. p l a i s a n t .

la tête sur la précieuse valise. déterminé à veiller. Tout me déplut. et il pria fort qu'on en eût soin. couteaux. Le souper fini. et se coucha tout endormi. tant qu'il fit jour. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. pistolets. Mon camarade y grimpa seul. voulut prendre un sentier plus praticable et. mais plus nous cherchions. au contraire: il riait. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. nous. Nous deux presque sans armes. Les deux personnages du récit sont des officiers français. je crois. Enfin il parla de sa valise. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. Nous y entrâmes. Nous cherchâmes. coutelas. qui fut long. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. je fis bon feu. Mon camarade. C'est un pays de méchantes gens. J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. Moi. mais comment faire? Là. plus nous nous perdions. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. mais la maison. et je vis bien que je déplaisais aussi. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. notre chemin à travers ces bois. sabres. qui. et m'assis auprès. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. Et je n'entendis plus rien. nos hôtes couchaient en bas. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. qu'on la mît au chevet de son lit. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. où du premier mot on nous invita. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 .54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. — dans la chambre haute où nous avions mangé. vous l'eussiez prise pour un arsenal. on nous laisse. non sans soupçon. 360 . finit par nous égarer. Ce n'étaient que fusils.

iubita le souper [supe] cina.) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. . Il m o n t e . t o u t e la f a m i l l e . va d o u c e m e n t . il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e . en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u . a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x . E n les v o y a n t . et v e n u à la h a u t e u r du l i t . fort b o n . et de l ' a u t r e . gazda 2. sa l a m p e d a n s une m a i n . La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t . -e [me/â] r ă u . . à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller. l'hôtesse 1.) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u .e t . a sfătui saisir [sezir] a apuca.) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. p a r les fentes de la p o r t e . je v i s le p è r e . bucata propre [propr] c u r a t . comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é . moi derrière la p o r t e . -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. Dès q u e le j o u r p a r u t . oaspetele I 361 .] felia. sa femme après l u i . je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant. masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. Il m o n t a i t .

Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). Dorim ca ei să fi reuşit. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . 362 . Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. âne—ânesse. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. diable — diablesse. respectiv. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. chasseur — chasseresse etc. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi. maître — maîtresse. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. Aş vrea să vină să mă vadă. mollesse etc. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. Doream ca el să fi reuşit.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. Dorim ca ei să reuşească. Je désirais qu'il réussît. vieillesse. qu'on la mît au chevet de son lit. 2. conjunctivul perfect. Je voudrais qu'il vînt me voir. Doream ca el să reuşească. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. b) conjunctivul perfect. tristesse. Observaţie.

j u s t e .. gros. fin. français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. EXERCICES I . c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra.Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie. 363 . faible. large. gentil. în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv. Deşi băuse un pahar cu apă . En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple.a singular. poli. noble. După ce s-a t e r m i n a t cina . rude. bas. Fiindcă nu pot p l ă t i . étroit.. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I ... beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle.. il avait encore soij. h a r d i . Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. . Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini.. on nous laisse. petit. bleue entra dans la salle. . la celelalte persoane.

Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. Il est possible qu'ils (s'égarer). vous avez réussi à bien apprendre le français.I I . III. Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. CHARADES 1 . dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. l'un des jeunes gens avait peur. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. Voulant faire le riche. Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois. PROVERBE Si jeunesse savait. si vieillesse pouvait. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. Les hôtes. La nuit tombée. Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. parlant bas. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. Bien qu'étant armé.

Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) .4 .

Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête.. Le petit monsieur.. une figure grosse comme le poing... dans le parfum des orangers fleuris. — Ah! oui. monsieur. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble.. le tueur de panthères. une serviette en cuir. Le petit monsieur regarda son parapluie. une cravate en soie noire haute de cinq doigts. sec. •—• Vous chassez donc la panthère aussi. qui s'était assis en face. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin.. la diligence partit. On détela. Si je le connais.. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes. On passe quelquefois de mauvais moments..55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment.. — Si j'en ai beaucoup tué. — Té ! pardi. ne se déconcerta pas. sourit doucement... — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face.. monsieur!.. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel.. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. vous êtes.. — Non ! Ça me gène. ridé.. lui.. compassé. répondit l'autre fort tranquillement. monsieur Tartarin!. apportant sur ses ailes. vieux. un parapluie: le parfait notaire de village.. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur.. Une bouffée d'air frais entra.? — Tartarin de Tarascon. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. fit Tartarin assez dédaigneusement. le petit monsieur. puis toujours avec son même flegme: — Alors. la portière s'ouvrit. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante.. un tout petit monsieur en redingote noisette. monsieur Tartarin? 366 . Le petit monsieur sourit. on attela.. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais.. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement.

descendit. Vous perdez votre temps ici. demanda Tartarin. lui dit-il d'un air très respec­ tueux. moisieur. -ă. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province... (D'après A l p h o n s e Daudet. -oasă pardi! [interj. -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/. ) [el] aripa l'oranger (m. par passe-temps.. p e legea mea fi donc! (interj. Retournez vite à Tarascon. ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u . Il n'en reste plus en Algérie. monsieur? — Ma foi ! écoutez. c'est fini. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a . -e [kôpase] tacticos.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca.. vous avez l'air d'un brave homme. Le petit monsieur se leva. mon­ sieur Tartarin.. e [àra3e] t u r b a t . Sur quoi le petit monsieur salua. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/. fit l'enragé Tarasconnais.— Quelquefois. sèche [s ek] aici: uscăţiv. slab. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 ...-ă compassé. Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul). Il ajouta. Quant aux lions.. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. ferma la portière. qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u . j'aime mieux vous dire ce qu'il en est. — Conducteur. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie.. mon­ sieur Tartarin? — Lequel. furios.. f ] a se enerva. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère. [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta.. en faisant sa moue.. -ă.

prin perfectul simplu sau prin prezent). da. et tous les oiseaux de s'eiiToIer. oui. Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă. Se a p r o p i e . nu se iveşte. vers la forêt. răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e . compendiul de gramatică. Il approche. Şi întreaga diligentă rîse.LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. etc. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire . 368 .. Si fiecare răspunse: da. El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. Et chacun de répondre: oui. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V.. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de.

E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. Noaptec. E t le géant s'effraya. Elle a b a t t u le record du m o n d e . Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . . Fi! que c'est v i l a i n . adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !). criait. gloussait. Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . Ouf! je respire enfin. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. unele părţi de vorbire (substantive. este u n b u n sfătuitor. viens ici! Gare! u n camion. adjective. p a r a p l u i e et ombrelle. verbe. Pouah! quelle horreur. Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. Lu nuit porte conseil. Hé! l ' a m i . Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. Indiquez la différence entre: porte et portière. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. III. II. cuir et peau.Cîteodată. Bah! je m ' e n m o q u e . les canards accouraient.

Sûr de lui.. Mermoz. essayer de traverser l'Atlantique Sud. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. glorieux représentant de l'aviation française. Jean Mermoz adore l'aventure.fois. de là. la joie au coeur. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. transporte 2600 litres d'essence.. un Latécoère de 5500 kilos. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. 370 . vendu. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu. il faut qu'il supporte tout. accepte des lignes que d'autres refusent. la plus noble. Mermoz n'hésite pas un instant. ils quittent le Sénégal. Leur appareil. Aux Français heureusement ! Tout cela. Un jour cependant. il transporte le courrier de France en Afrique. vole sur des appareils trop vieux. le visage souriant. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. il est fait prisonnier par des Arabes. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote.érir un nouveau morceau de ciel. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique.. Cette fois encore. battu et laissé pour mort. Pour satisfaire sa passion. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. exécute divers travaux lourds. son avion tombe. puis. Mermoz le raconte d'une voix calme. S'il aime le danger. Le 12 Mai 1930. Plus d'une.. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire. il échappe à une mort certaine. Dix fois. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé.56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930.

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. ...» , . , la confiance r lkotias încrederea l , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

traverser gravement un salon. qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. de la cravate blanche. Encore beau malgré ses cinquantesix ans. rangée sur deux haies. să traverseze grav un sa­ lon. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. une curiosité respectueuse. pour faire honneur à Jenkins. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. il portait merveilleusement l'habit noir. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. Le reflet du linge. ducele purta admira­ bil fracul. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. monter en souriant à la tribune. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. une distinction paradoxale. l'argent mat des décorations. sur lequel. Reflexe­ le cămăşii. c'était le résumé. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. să ia fleacurile în serios. argintul mat al decoraţiilor. să se urce surîzînd la tri­ bună. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. donner du sérieux aux choses futiles. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. 383 . traiter légèrement les choses graves. aşe­ zată pe două rînduri. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. ale cravatei albe. il avait mis quelquesunes de ses plaques. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. o curiozitate respectuoasă. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. Bărbat fru­ mos încă. de son attitude dans la vie. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase .TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul.

. cu drept cuvînt. ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. solemn. toate jocurile de noroc cunoscute. continuant sa route vers le grand salon. 384 Caragiale . dar Excelenţa... essayait de faire la présentation si attendue. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină.O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări. nu auzea.OEUVRES (1907. Regele. „Mon cher Duc. le jabot gonflé. lovituri de bursă şi la bacara." Monpavon. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906]. Le roi. şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. guvernul conservator (sub barba căruia. Monpavon. à tout son être cet enavant si vibr. adînc îngrijat şi bănuind. încă din vara anului trecut (1906). et cette visite princière. Da. le jeu sous toutes ses formes. II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit. fireşte. — Scumpul meu duce. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. mais l'Excellence. I. distrată. pe vremea Expoziţiei jubiliare. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă. pe'ndelete. permite-mi să. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . coups de bourse et coups de baccara. Caragiale . emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine.L. distraite.Il menait une vie si terrible ! La politique. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli. lui .ant et si extraordinaire. cu plasstronul bombat. n'entendait pas. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix. permettezmoi de vous. solennel. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme.. încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată.

pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". senatori. deux grands parmi les plus grands chefs. Toată lumea a plîns. ministres sortants. la ocaziuni mari. sénateurs. miniştri de ieri. duioase scene teatrale. că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor. très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. Dans la 'presse roumaine. Au urmat în Cameră. re­ portera şi tribune publice. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". publicistes. sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie". Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. reporters et public. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. cătră nota sen­ timentală. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve . les conserva­ teurs. foarte înclinată. şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient.exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". Et devant cette foule si émue. ministres en titre. miniştri de azi.el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. fit appel au patrio­ tisme de leur chef. doi mari între mari fruntaşi. iar conservatorii. un conservateur et un libéral. depu­ t a ţ i . il est vrai. Tout le monde a pleuré. publicişti.. tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth". s-au plecat învoielii. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. astfel de. ce-i drept. lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. députés. un conservator şi un liberal. avait besoin d'être lavé. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales.. hier encore. tombèrent d'accord. de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". se transformait en sau385 . In publicitatea romînească. s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni.

deşi dispune de majorităţi for­ midabile. dès le début. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour... Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. En face du danger également menaçant pour elles. veur de la patrie . fără nicio rezervă. acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. bien que disposant d'une majorité écrasante.vator al patriei. incapable. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. un guvern incapabil. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim. . cade. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită. Care va să zică. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. tom­ be. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable.

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

Producteurs. en composa la musique. ni César. Soufflons nous-mêmes notre forge. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. L'Internationale Sera le genre humain. Du passé. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. L'année suivante. il fut écrit par E. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. et demain. C'est la lutte finale. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. compositeur amateur. ayant pris une part active à la Commune. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. faisons table rase ! Foule esclave. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. C'est l'éruption de la fin. Groupons-nous. ni tribun. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. Pottier en juin 1871. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. Ni Dieu. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. un ouvrier de Lille. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . dans VInternationale. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. Pour tirer l'esprit du cachot. Pierre Degeyter.

Nul devoir ne s'impose au riche. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées.faire de nous des héros. 390 . Le peuple ne veut que son dû. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. nous sommes Le grand parti des travailleurs. dit-elle. ces cannibales. L'oisif ira loger ailleurs. Groupons-nous. L'Internationale Sera le genre humain.L'État comprime et la loi triche. La terre n'appartient qu'aux hommes. C'est assez languir en tutelle. Le soleil brillera toujours. En décrétant qu'on le lui rende. Le droit du pauvre est un mot creux. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. „Pas de droits sans devoirs. et denjain. C'est la lutte finale. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. Les rois nous soûlaient de fumées. Crosse en l'air. L'égalité veut d'autres lois. Égaux. Ce qu'il a créé s'est fondu. Ouvriers. paysans. À. les vautours Un de ces matins disparaissent. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. Paix entre nous. L'impôt saigne le malheureux.

Rouget de Lisle. (Refrain) Aux armes. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. L'étendard sanglant est levé. que la victoire Accoure à tes mâles accents . citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . Entendez-vous dans nos campagnes. paroles et musique. Contre nous. Allons. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français.LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. marchons. Le jour de gloire est arrivé. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. Egorger nos fils. nos compagnes. Que nos ennemis expirants. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. Conduis. marchons. de la tyrannie. liberté chérie. enfants de la Patrie.

Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil. Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! .Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus. marchons. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes.

étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. le héros du Bourgeois gentilhomme. ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. (Acte II.A. l'hypocrisie du clergé catholique. l'ignorance des médecins de l'époque. Ma f o i ! o u i . Tartuffe (1664). est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. E . E . et en consonnes. E . I .1. leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. Monsieur Jourdain: — A . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). E . l'Avare (1668). Cela est v r a i . Maître de philosophie: . p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). E . La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles.LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. il faut commencer selon l'ordre des choses. Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A. et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . le Misanthrope (1666). Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . A . Vive la s c i e n c e ! 393 . E . Monsieur Jourdain: — A . 1. les Femmes savantes (1672). scène 4. 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . le Bourgeois gentilhomme (1670). Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . A h ! que cela est beau. l'École des femmes (1662). et de la différente manière de les prononcer t o u t e s . Dans la scène qui suit. Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . O u i . Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s .1. — sont dirigées contre la société féodale française. et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x .1. l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. a été le plus grand auteur comique de la littérature française. Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h . Monsieur Jourdain: — A. en présence de son maître de philosophie.— Soit. Monsieur Jourdain. I . Monsieur Jourdain. le Malade imaginaire (1673) etc. Don Juan (1665). fragment) Maître de philosophie. U . 0 .

et revient toujours au même endroit.1. le haut et le bas: 0 . de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement.R. Vous avez raison.E. par exemple. 0 .0.R. Au reste. C'est la vérité. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA. vous ne sauriez lui dire que : U. les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U. qui sont les consonnes.FA. il faut que je vous fasse une confidence. 0 . Monsieur Jourdain: — U. Je suis amoureux d'une personne 394 . Oui. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA.R. 0 . 0 . Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités.R. Il n'y a rien de plus juste A. 0 .0. La consonne D.I. 0 . Cela est admirable! 1. Il n'y a rien de plus véritable: U. 0 .R. et vous moquer de lui.U. Monsieur Jourdain: — 0 . et rapprochant les lèvres par les deux coins. Ah ! mon père et ma mère. Ah! la belle chose. elle lui cède. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais.Et l'R. Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 .Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie.RA. nous verrons les autres lettres. Monsieur Jourdain: — 0 . faisant une manière de tremblement: RRA. Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt. Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R. Cela est vrai. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —. Monsieur Jourdain: — FA.RA. Cela est vrai.U. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un. Monsieur Jourdain: — DA.R. Monsieur Jourdain: —• U. et allongeant les deux lèvres en dehors. Monsieur Jourdain: — R.R.R. Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute.RA.DA.R.

dénonce les abus et la corruption de la société féodale. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole. (Acte V . Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". r e p r o d u i t ci-dessous.A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . non. Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle.de qualité. Monsieur. et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. est F i g a r o . dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. 395 . à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789. et tout ce qui n'est point vers est prose. ou les vers. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. se promenant dans Vobscurité. point de vers. nul animal créé ne peut manquer à son instinct. je ne veux ni prose ni vers. Maître de philosophie: — Fort bien. le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). seul. représentant du Tiers é t a t . scène 3) Figaro. oui. Monsieur. Monsieur. tout ce qui n'est point prose est vers. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. Le monologue de F i g a r o .è m e siècle. sans que j ' e n susse rien. Maître de philosophie: — Sans doute.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I .. q u i . Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi. LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E . qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i . et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds..

Noblesse.. —Mes joues creusaient. toute l'Egypte. les royaumes de Barca. Monsieur le Comte. ce n'est personne. se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte . je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. (Il se levé. Il riait en lisant. une partie de la presqu'île de l'Inde. la chirurgie.. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner. on se venge en le maltraitant. fortune. — La nuit est noire en diable. morbleu! perdu dans la foule obscure.... je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. c'est elle.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours.. un rang.. homme assez ordinaire. du reste. pour plaire aux princes mahométans.. la pharmacie. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie. dont pas un. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil.. de Tripoli.. -comme un benêt ! Non. et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. vous ne l'aurez pas. je m'évertue. sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort. je crois. et me voilà faisant le sot métier de mari. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté..tromper?. et qui nous meurtrissent l'omoplate.. de je ne sais où. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc. Il s'élève une question sur la nature des richesses. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant. a se măsura cu. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 .. ne sait lire. élevé dans leurs moeurs.. tenir — a poseda. la Perse. vous vous croyez un grand génie !. . il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. auteur espagnol.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. . un envoyé.. je lui dirais. Parce que vous êtes un grand Seigneur. à l'instant qu'elle me donne sa parole. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. vous ne l'aurez pas. le perfide! et moi. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. mon terme était échu. volé par des bandits.. n'ayant pas un sou. de Tunis. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. 396 . Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse.. je voyais de loin arriver l'affreux recors. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. On vient. tandis que moi. des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta. au milieu même de la cérémonie.

et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. je taille encore ma plume. ni des corps en crédit. (Il se rassied. bonnes gens ! je soupe en ville. qui s'étend même à celles de la presse. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. J'aurais bien pu me remonter. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. Il ne me restait plus qu'à voler. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . 397 . mes parents m'arrivent à la file. ni de personne qui tienne à quelque chose. je commençais même à comprendre que. ce n'est pas nous. Prêt à tomber dans un abîme.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . c'est moi. quoiqu'on ne soit plus en prison. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. il me reconnaît.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. non. Pour le coup je quittais le monde. je le marie. ni de l'Opéra. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. et comme il faut dîner. c'est lui.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. je le nomme Journal inutile. il n'est point d'éloge flatteur. il veut intercepter la mienne ! Intrique. je puis tout imprimer librement. ni du culte. comme trop lourde à un piéton. au moment d'épouser ma mère. 3 pharaon — un joc de noroc. (Il se lève en s'échauffant. Pour profiter de cette douce liberté. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. en exigeant que je fusse honnête.) On se débat. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. ce fut un danseur qui l'obtint. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. et. ni de la politique. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. ni des autres spectacles. Mais comme chacun pillait autour de moi. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. et la honte au milieu du chemin. et je vis enfin sans souci. on me met un jour dans la rue. que. on me supprime. sans la liberté de blâmer. j'énonce un écrit périodique. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. orage à ce sujet. je me fais banquier de pharaon 3 : alors. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). c'est vous. pour gagner du bien. je vais rasant de ville en ville. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. c'est toi. et que. ni de la morale. il fallut bien périr encore. on pense à moi pour une place. Un grand seigneur passe à Séville. ni des gens en place.

déborde. V. roman historique (1831). Les romans de V. dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. dont le plus célèbre. au delà du Grand. La grève de cette île fut sa première enceinte. Pendant plus d'un siècle. qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. les maisons se pressent. le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. Paris passa l'eau. Ruy-Blas (1838). la porte Baudets ou Baudoyer. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. ronge. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . Peu à peu. P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. Hernani (1830). une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885).Le Roi s'amuse (1832). De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. hautes et solides. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. Alors. il n'en reste que le souvenir. comme on sait. et çà et là une tradition. et ne pouvant plus s'y retourner. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. et deux têtes de pont. Puis. dès les rois de la première race. l'autre au midi. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). trop à l'étroit dans son île. V. use et efface cette enceinte. Comme romancier. le Grand-Châtelet sur la rive droite. Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . la Seine son premier fossé. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). 398 . le Petit-Châtelet sur la rive gauche. avec deux ponts. l'un au nord. exploités et humiliés par u n régime injuste. Dans Notre-Dame de Paris. a créé une oeuvre immense. où V. au delà du Petit-Châtelet. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . aujourd'hui. Porta Bagauda. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I .

Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. piton — culme. digne du roi qui l'a bâti. se taillent des jardins dans les shamps. elles montent les unes sur les autres. industrie. pour ainsi dire. dès le quinzième siècle. du temps de Julien l'Apostat. La rue de plus en plus se creuse e". tout ce qui est vie. tout ce qui est sève. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. où commerce. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. sans ordre et tout de travers. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Depuis lors. à vue d'œil — văzînd cu ochii. 399 . population. se rétrécit. Au seizième. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. tout ce qui est âme dans une nation. Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. siècle à siècle. comme des échappées. quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. Paris s'est encore transformé. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. on voyait. prennent leurs aises — se fac comode. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. étaient. moraux. malheureusement pour nos yeux. ce misérable mur de boue et de crachat.un réservoir. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. celle de Louis XV. et aussi des égouts. toute place se comble et disparaît. Ainsi. intellectuels d'un pays. Dès 1367. surtout sur la rive droite. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. intelligence. et le faubourg court plus loin. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. Dès la fin du quinzième siècle. elles mettent étages sur étages. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. par places. politiques. dans cette mer de maisons. Elles commencent à devenir profondes. toutes les pentes naturelles d'un peuple . elle est enjambée. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. pour ainsi dire. prennent leurs aises 2 . elles se carrent 1 . Sous Louis X I . il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. vîrf. percer. Charles V la bâtit. des puits de civilisation. se carrer — a fi în largul său. Là. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. dépassée. pour nous arrêter là.

Dans le texte qui suit. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. Cultivant le réalisme critique. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. parce qu'il prend sans partager. leura mœurs. leur spécialité. Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. on tâche de le calomnier. économistes et statisticiens de métier pris ensemble". L'honnêteté ne sert à rien. Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. il a reflété dans ses romans. 400 . Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833).Au quinzième siècle. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. et vous en sentirez partout la pointe. 1 pour tout potage — cu totul. groupés sous le titre général de Comédie humaine. extrait du Père Goriot. Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. dont le mari a cinquante mille livres de rente. l'Université. Ainsi. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. la Ville. Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. mais on plie s'il persiste. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. Illusions perdues (1837). en un mot. la Cousine Bette (1846). Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. On plie sous le pouvoir du génie. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. le Père Goriot (1834). fût-elle riche. La corruption est en force. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. César Birotieau (1837). ou s'y glisser comme une peste. „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. leur histoire: la Cité. ayant chacune leur physionomie. on le hait. în total. le talent est rare. leurs privilèges. Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. leurs coutumes. les Paysans (1844). le Cousin Pons (1847) etc.

Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. Toutes sont bricolées 1 par les lois. en grande livrée. le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. il faut être déjà riche ou le paraître. il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . Voilà la vie telle qu'elle est. il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. est. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). pour des enfants. jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . J u l i e n Sorel. le public les appelle des voleurs. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. Tirez vos conclusions. En rentrant. Ses d e u x chefs-d'œuvre. Pour s'enrichir. Si donc vous voulez promptement la fortune.belle et jeune. la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . de son vrai nom Henri Beyle. Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. ça pue tout autant. et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. Certes. J u l i e n Sorel. l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. un riche bourgeois de la ville de Verrières. Dans le fragment qui suit. là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . Valenod. directeur de la prison c o m m u n a l e . mais là est la misère. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . autrement. pour le ménage ou pour la vanité. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. Ça n'est pas plus beau que la cuisine. et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . à côté de Balzac. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. pour des chiffons. fils de p a y s a n s . en guerre avec leurs maris à propos de tout. rarement par vertu. soyez-en sûr. qui le cherchait dans toute la ville. se trouve au d é b u t de sa carrière. il trouva un valet de M. on carotte 4 .

402 . le directeur du dépôt. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. închisoare. Tout y était magnifique et neuf. son énorme quantité de cheveux. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. l'homme des impositions directes. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. se trouvaient de pauvres détenus. se dit-il à lui-même. Par compensation. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. Julien. quelques jours seulement auparavant. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. On la lui fit visiter. Ses gros favoris noirs. Julien pensait à madame de Rénal. On annonça le dîner. Elle y déploya tout le pathos maternel. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. sa pipe immense. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. avait une grosse figure d'homme. ses pantoufles brodées. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. Ce fut pis un quart d'heure après. déjà fort mal disposé. il lui fut impossible de manger et presque de parler. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. l'une des plus considérables de Verrières. Ils ont faim peut-être en ce moment. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. Le percepteur des contributions. n'imposaient point à Julien.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. On passa ensuite chez madame Valenod. le directeur du dépôt 1 . les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. Cette dame. Jusqu'aux domestiques. et tout cet appareil d'un financier de province. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. et on lui disait le prix de chaque meuble. elle était à sa toilette — se îmbrăca. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . il eut l'avantage d'assister à celle de M. il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. sa gorge se serra.

26* 403 . il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. dit à M. — Parbleu ! je le crois bien. dans un verre vert. chanté en chœur: voilà donc. Ce mot fut trop fort pour Julien. Miss Harriel (1884). mais non pas encore le cœur de son état. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . Pendant le tapage du refrain. Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. tenant son verre vert. répondit le directeur triomphant. le Uorla (1881) etc. un valet offrait à Julien du vin du Rhin. R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. et bientôt on n'entendit plus chanter. et il faut l'avouer. Julien. M. un peu ignoble. mais il faudra que. ô mon Dieu! et. Dans ce moment. Il essaya de la cacher avec le verre vert. tu le souffres! Par bonheur. L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. se disait la conscience de Julien. il avait les manières. la petite Roque (1886). Le personnage central du r o m a n . Monsieur Parent (1886). qui disparut. L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. la sale fortune à laquelle tu parviendras. tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. pitance — raţie zilnică.è m e siècle. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. pendant que tu te gorges 1 de viandes.quelques accents d'une chanson populaire. que chantait l'un des reclus. personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). Toine (1885). Georges D u r o y . et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. j ' a i fait imposer silence aux gueux. É c r i v a i n antibourgeois. Contes de la Bécasse (1883). et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . dont le meilleur est Bel-Ami (1885).

comme on récite les litanies dans une église. consolé.. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale.scrupules. ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. étaient la grande ressource.nom. savoureux comme une friandise de printemps. fort célèbres. en tout cas. Le voici. cercle — (aici) c l u b . dans les plus nobles maisons. Il les regardait. buvant l'air léger.irie s'il les enviait maintenant. le temps s'était adouci pendant la nuit. hommes et femmes. louche — suspect. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. Ce jeu l'amusait beaucoup. et qu'on recevait partout. mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. on l'affirmait. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . Duroy marchait lentement. les noms. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. la seule ressource. minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. excité. 404 . ressource suspecte à coup sûr. D'autres. tripotages — afaceri necinstite. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. l'éternelle et profonde infamie de l'homme. avant d'aller à son rendez-vous. b a n d ă . II les connaissait presque tous de. comme s'il eût constaté. sous les sévères apparences. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. cédant à l'appel du ciel clair et doux. savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. et que cela l'eût réjoui. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. au d é b u t de sa carrière. trottant pu galopant. Le vent ayant changé. pour qui les cercles 2 . Les amazones passaient. vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. les riches du monde.. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. et c'est à pe. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable).

Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s . entre a u t r e s . Vous vous révoltez.effrontés. Il venait de reconnaître Pierron. Tous avaient l'air hautain. Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. boutonné militairement. tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). — Voyons. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. cherchèrent des sièges du regard. tandis que les autres. et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. — Ah! vous voilà!. qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. Germinal (1885). les dénombrait vivement. Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. Les mineurs se tournèrent. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). M.. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. caché au dernier rang.. l'œil insolent. M. Hennebeau entra. Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. préféraient se tenir debout. Et il s'interrompit. 405 . auquel ils présentent leurs revendications. les théories q u ' i l a soutenues. n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. inquiétés par les soies brodées. n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . demanda-t-il. On y assiste. tâchaitde se rappeler leurs visages. un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. Il y eut un silence. à une grève déclenchée par les mineurs. assis en face de lui. Son excellence Eugène Rougon (1876). Il parla le premier. Enfin.. dans les grandes entreprises nationales. la lèvre fière. la 'Curée (1872). Hennebeau. théoricien du n a t u r a l i s m e .. dans ses r o m a n s . la Débâcle (1892). qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . je ne demande pas mieux que de causer. l'Argent (189-1). escarpes — t î l h a r i . ceux à favoris et ceux à moustaches. tas de crapules 1 . Au bonheur des dames (1883). Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. à ce qu'il paraît. pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous.

il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. ce serait donc la fin de tout. Il leva les yeux. Il disait leur misère à tous. nous mettrons aux bois les heures voulues. nous n'en serions pas moins volés.. la voix hésitante et sourde d'abord. nous sommes las de crever de faim. Nous voulons seulement la justice. les mots venaient tout seuls. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps.. Payez-nous davantage. — Monsieur le directeur. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. Du reste. la seule besogne productive. murmurèrent les autres délégués. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. des choses qu'il ne savait même pas là.. et qui sortaient. 406 . en voyant M.. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . dans un gonflement de son cœur. Ah ! c'est mal. Hennebeau faire un geste violent. il s'écoutait avec surprise. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. Si cela était vrai.. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. le travail dur. que les camarades m'ont choisi. il était lancé. Mais. la vie de brute. voilà ! — Oui. On nous accuse de mal boiser 3 . notre journée se trouverait réduite encore. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. il commença. c'est justement parce que je suis un homme tranquille. comme pour interrompre. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. Par moments. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. Maheu coupa la parole au directeur. il faut que le travail soit payé pour être fait. au lieu de nous acharner à l'abatage.au fond depuis le premier coup de pioche !.. c'est la vérité. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre. Sa voix se raffermissait. Maintenant. les yeux baissés. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. nous boiserons mieux. la femme et les petits criant la faim à la maison. C'est vrai. oui. ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. Puis. comme si un étranger avait parlé en lui. auquel on n'a rien à reprocher. boiser — a căptuşi cu lemn. si nous le donnions. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . Mais ce qui nous enrage. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours.

la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). . Thaïs (1890). illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). nous préférons crever à ne rien faire. lorsque. À. Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). Ce sera de la fatigue de m o i n s . où il a été le principal soutien de Zola. p a r m i les m i n e u r s . E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . . et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . Nous a u t r e s . nous sommes donc venus vous dire q u e . nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. son style atteignant la perfection. En tant que critique littéraire. . t e x t e en m a i n . . les Dieux ont soif (1912) etc. A. . . . Des v o i x . extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. A. à savoir: l'Orme du mail (1897). L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . pseudonyme de François-Anatole Thibault. . Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . fils d'un libraire parisien. p a y e r le boisage à p a r t . finit-il p a r conclure. —• C'est c e l a . France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . 407 . Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . crever p o u r crever 1 . A. M. et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm.désastreuses. „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. m o n s i e u r le d i r e c t e u r . il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . l'Anneau d'améthyste (1899). est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. le Livre de mon ami (1885). s ' é l e v è r e n t . r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. le Mannequin d'osier (1897). Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). Il a d i t n o t r e idée à t o u s . M a i n t e n a n t . Le fragment suivant. ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. mangées p a r les amendes et les chômages. Nous avons q u i t t é les fosses. les q u i n z a i n e s dérisoires.

il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. pensums — pedepse scrise (date elevilor). Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. de près ou de loin. des chiens enragés. Il vivait.temps n'était pas le temps présent. des combats. sur la nef de Thémistocle . parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. à Pharsale. tant latines que françaises. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. plus tard. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. dans la forêt Hercynie. il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. Il bravait. près de PaulÉmile . par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. blocuri. aux Thermopyles avec Léonidas . dans les champs de Cannes. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. „Il nous donnait pour sujet de compositions. du tonnerre. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. des voitures et de tout ce qui peut. César et les dieux. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. endommager le cuir d'un honnête homme. mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. dans la mer de Salamine. cet excellent homme. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. aux stratagèmes les plus perfides. un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. des sièges. C'était un fameux homme de guerre. 408 . avec les rusés capitaines. des cérémonies expiatoires et propitiatoires. en sorte que. est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. son âme était dans l'antiquité. en commentant un texte d'Elien. où. On l'effrayait facilement. „Il avait peur des voleurs. nous dit un jour monsieur Chotard. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. dispenser — a distribui.

mais toujours malheureux. car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . Gorki). a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). „ J ' a v a i s . je vous infligerai une retenue générale. Les 409 . o u v e r t a u x mânes des héros. vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. en ce t e m p s . La Princesse lointaine (1895). après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . peu nombreux. J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. Chantecler (1910). v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. E n v i e z . CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). vous serez consigné j e u d i . monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. Cyrano de Bergerac (1897). J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . Ainsi l'a d é c i d é . l'Aiglon (1900). Dans sa meilleure pièce. Monsieur Nozière. l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . Ce d i s c o u r s .discours i n c o m p a r a b l e .m o i et ne me pleurez p a s . pour la p a t r i e . je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . d a n s sa sagesse. selon son h a b i t u d e . J u p i t e r C a p i t o l i n u s . vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t . Monsieur F o n t a n e t . Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . du sein de l ' E l y s é e . q u a n d . J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . Messieurs. nous le sûmes t o u s p a r c œ u r . d a n s l ' i m m o r t a l i t é . j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . une prodigieuse faculté de r i r e . Cyrano de Bergerac. Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. tel que je l ' e n t e n d s encore. J ' e n t r e . représentant tardif du romantisme. e t . les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. Le gouffre m ' a t t e n d .l à . Il est inepte de rire sans motif. Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s . Monsieur Nozière. „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . si. comme il me s e m b l e . auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M.

un nez. monsieur. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court.... fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe. Ha! Cyrano... heu..... Le Vicomte. Le Vicomte: Mais. ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului.. 410 .. C'est un roc!. Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire. C'est tout?... C'est une péninsule!" Curieux: . raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. C'est la fameuse „tirade du nez". tenez: Agressif: „Moi.... bien des choses en somme. et se campant devant lui d'un air fat) Vous. c'est un c a p ! Que dis-je... faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: . — p a r exemple. scène 4.. gravement: Très. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle. (Acte I.. folosit cu pedanterie ironică. En variant le ton. très grand.. si j'avais un tel nez.. Dans la scène qui suit..vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces. jeune homme ! On pouvait dire.. vous avez un nez.. Cyrano. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire. Cyrano de Bergerac. monsieur. Oh! Dieu!. c'est un cap?.. c'est un pic!.

ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. monsieur. a fi om cu vază. le traître !" — Voilà ce qu'à peu près. vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et. votre tête entraînée Par ce poids. monsieur.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. lorsque vous pétunez. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. Vous n'en eûtes jamais un atome. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . monsieur. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. qu'on vous salue. c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. ô le plus lamentable des êtres. l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. T'enrhumer tout entier. ce sera le gros lot !" Enfin. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. mon cher. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous.Truculent: „Ça. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. d'ailleurs. quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. nez magistral. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. monsieur. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. l'ami. car Je me les sers moi-même. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. avec assez de verve. d'esprit: Mais d'esprit. 411 .

Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). de rău. C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . 412 . et à essayer. t a n t bien que m a l 1 . C ' é t a i t en temps de guerre. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. type d'écrivain militant. p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. il pensait q u ' i l faisait. E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t .— de bine. ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e . car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. Il fut. Membre du Parti Communiste Français. Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s .LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . et à essayer de t u e r . Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . comme ces terres. Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . La Conversion de Ion Grecea en fait partie. il d e v i n t soldat de la m a r i n e . Barbusse se consacre entre les deux guerres. soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . avec Romain Rolland. à m a n œ u v r e r . Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. Sur ces p a p i e r s . Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. il m a n i a i t . un fusil. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . Après une visite en Roumanie en 1925.

il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. un nouveau 413 . Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. à la vje. selon la pente de son obéissance passive. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. Maintenant je ne suis plus le même homme. torturé. une multitude d'esclaves obscurcis. s'écria le petit paysan Grecea. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. Devant le tribunal militaire. cherché à le savoir. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. ensanglanté de coups. en plein tribunal militaire.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. Le socialisme. Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". l'homme que je fus autrefois. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. contre lui-même. à la lumière. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. Lui. Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. Comme tous les inculpés politiques. totalement inconnue. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". apporta magnifiquement. l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. „afin". dit-il „que notre sueur se changeât en or". „Je vous ai dit. mais il n'avait même pas. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. messieurs les juges. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. Grecea fut arrêté. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. le communisme. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. il avait cru que c'était une loi de la vie. il fut battu.

l'essai de fuite échoua. On chercha alors à empoisonner Grecea. dans les coulisses de la Justice officielle. la grève de la faim. il tomba dans un grand accès de fureur. eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. Il fit alors la grève de la faim. et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. Cette fois. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. En Roumanie. on n'y réussit non plus. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. On le priva de nourriture. 414 . les châtiments suprêmes. Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. Bratianu. Quand M. il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. où la peine de mort est supprimée. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. Il y demeura pendant des mois accroupi. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). Tl attira sur sa tête. Président du Conseil des Ministres. cependant. on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. réduit — colţişor. Le directeur de la prison dut céder.chef d'accusation 1 . Mais il se trouva que par un hasard surprenant. Restaient les tortures quotidiennes. sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. volontairement. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". chaque paysan et ouvrier. il y a plusieurs moyens de la rétablir. mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. en même temps que lui. et si Dieu conduisait les choses du monde. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne.

À côté de J e a n Mermoz. m'a dit un témoin. Mais il est devenu fou.que des morts. . puis. Pour se conserver une marge. Ses romans les plus i m p o r t a n t s . il naviguerait vers sept cents. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. 1 au jugé — din ochi.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . qui remue. Il tenterait de passer par-dessous. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages. n'est plus qu'un fantôme. a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. Il l'estimait trop étendu. Grecea n'est pas encore mort. l'angle de descente. sur la carte. 415 . le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. S a i n t . Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée. de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . pilote de son métier. A. traînant le cadavre de sa pensée. se résoudrait au demi-tour. l'avion trembla. corrigea. et. le courrier de Patagonie abordait l'orage. Guillaumet e t c . si l'affaire se présentait mal. du reste. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. et Fabien renonçait à le contourner. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. extrait de son roman Vol de nuit. Le moteur vibra très fort et. Le médecin de la prison a. XII Cependant. Fabien. Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle. Vol de nuit — 1930. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . au jugé 1 . Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes. Dans le fragment s u i v a n t .1 9 4 4 ) . Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie.

À moins que. Il ne savait plus combien de temps. qui trembla plus fort. „Où sommes-nous. Mais ce n'était même plus des lueurs. de collines. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. sa veille terrible. Chaque trente secondes. Il était gêné par la flamme de l'échappement. Penché à gauche contre la masse du vent. Il doutait presque d'en être jamais délivré. qu'il avait déplié et lu mille fois. la prochaine escale. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. par les nuits les plus épaisses. „Je ne sais pas. à la boussole. le radio — radiotelegrafistul. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. dans ce néant. et reprenait. mais il ne vira pas d'un degré. un orage. d'épaves. À peine des changements de densité. probablement. Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. mais qui.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. Il répondit. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. qui l'éblouissaient pour longtemps. puisque Trelew. Elle était tressée drue par le vent. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . et tout ce qu'elle portait de rocs. comme il doutait. au milieu d'aiguilles et de chiffres. vent Ouest faible. La nuit." Si Trelew était trois quarts couvert. absorbait le monde visible." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. pourtant. appuyé à gauche. Un remous fit plonger l'avion. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements.. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. dans l'épaisseur des ombres. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. Là. comme la flamme d'une torche. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. pour vérifier le gyroscope et le compas. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. car il jouait sa vie sur ce petit papier. signalait un ciel trois quarts couvert. Et pourtant le pilote s'inquiétait. ou une fatigue des yeux. sale et chiffonné." Il se pencha encore. Nous traversons. circulent encore. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. Il la regarda. 416 ..

„ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . T e m p ê t e . il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). Deux h o m m e s . Membre du Parti Communiste Français. t u peux v i v r e . Critique littéraire et critique d'art. . Aragon est également un grand romancier. A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . . La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. se r a b a t t a i t vers la mer. comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. Tu p e u x v i v r e . il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . membre du Conseil Mondial de la Paix. cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . le cyclone raflerait. Après avoir débuté comme poète surréaliste.La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. de la Cordillère des Andes. . directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". . Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . les villes. On dit que dans sa cellule. ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e .

. rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin. songe À la douceur des matins.Rien qu un mot: la porte cède..J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri. Une messe pour Paris.... L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 . Songe.. Rien à faire.. songe. Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède.. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot. Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand. . songe..... si je meurs." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain. „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent. et mon refus O mes amis.. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin". La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. Je meurs et France demeure Mon amour. S'ouvre et tu sors. Un cheval pour mon empire.

Quelle importance cela avait-il? On avait. et haussait les épaules. „Si je n'avais à choisir.. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient.'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait.„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII. 419 27* .. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. voilà l'important.. peut-être que le seul fait que l'un fuie. Des mots: „. — dit encore le mousquetaire.. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe. confiance en Carnot. sanglant est levé.. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin.reur. L'alliance de l'ar­ mée et du peuple. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815). pourrait influer sur ma décision. Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré.. ou non.. et l'autre ait pour lui l'armée. Que chantent les lendemains !" 11 chantait. si l'envie me prenait de le choisir. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault. Sous vos coups chargé de fers. sous les balles. 1 affliger— (aici) a copleşi. lui.

c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple.. regardez sa bouche se tordre. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. c'est là pour moi le travail. Napoléon. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. voilà donc — s'exclama Théodore. je ne suis ni boulanger. elle entrera dans le camp de la misère.. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. Le peuple continuera à crever la faim.. sanglant. a eclipsa 420 .. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction. servira à l'intimider.. ni charretier.. il y a des retours. chez Monsieur mon père. un prétexte ou l'autre de répandre le sang.. Mais.. d'être l'Empereur de la «inaille.. des chutes. Si elle est battue par l'étranger. aux conspirateurs et aux armées étrangères.. voilà tout.. blêmir.. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes. tout ce que nous avons vu. Le désordre ou la guerre. Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer.. même Hercule. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias. et personne n'y peut rien. la guillotine a disparu des places. se révulser ses yeux.. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que.. par là.... le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte. que si l'on donne les armes au peuple. son teint s'obscurcir.Houdetot dit que Napoléon a refusé." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 . mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte.. La Révolution. est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. mais on a embrigadé la jeunesse. porter >mbrage — a lăsa în umbră. de notre vivant... si on m'en laisse latitude. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. voyons ! Oui. ni forgeron.. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur. Voilà tout le choix qui m'est donné.. Mais moi. sans doute. Je me remettrai à peindre. il l'appellera Constitution. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police. si elle est victorieuse. pas d'autre perspective ! Seigneur. L'armée.. .

Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. la Dernière forteresse (1950). Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. se faisant sans cesse bousculer. devant les vitrines de la cour de Rome. barem au pas de course — în pas alergător.C. présente une manifestation patriotique organisée par le P. la Marseillaise éclata. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. Mathieu. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Classe 42 (4 volumes. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. il prit Claude à part. Son deuxième roman. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. Roberte. Jean erra encore quelques minutes. de glace. Son premier roman.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960).F. — C'est décommandé ici. lancés au pas de course 2 . Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . surgie de la foule. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. Jean aperçut Christian et Mathieu. Le fragment suivant. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. Enfin. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. mais Hubert avait disparu. Il hésita. 421 . 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. dans Paris occupé par les Allemands. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. extrait de Classe 42. 1 2 à tout le moins — cel puţin. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises".

Le premier moto­ cycliste le suivit. l'autre posa sa moto 5 . André s'envola par-dessus la grille. revolver au poing. déjà il était engagé dans le coupegorge1. on le vit s'engouffrer. Tout d'un coup. * moto — motocicletă. liesse — bucurie. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. l'Allemand. Mathieu avait soudain disparu. La Marseillaise reprit. revolver au poing. L'Allemand. tenant toujours le drapeau à sa main.Au croisement du boulevard Sébastopol. un des motocyclistes noirs. André se mit à courir évitant le soldat. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. un autre tournoyait au milieu des manifestants. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. On aperçut un policier à terre. se jeta à sa poursuite. pris de peur. Au loin. sur le trottoir. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. on sentait l'horreur sur le groupe. la Marseillaise repartit. Jean se retrouva. 2 1 422 . son grand imperméable clair volait à ses côtés. prêt à tirer. Une troisième fois. Brusquement. déjà lancé à toute vitesse. sur le trottoir. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. D'autres flics couraient vers eux. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . Au même moment. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage.. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. Après on verrait. dans le groupe de tête du cortège. Pour l'instant il fallait gagner. dans un escalier. lui aussi. une pétarade 3 trancha le chant. Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. André s'en alla vers la droite. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. Il y eut quelques secondes d'attente muette. pris par la bousculade. Le cortège les aborda de front. tendu à coupe-gorge — loc periculas. avec Mercosur et Saint. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. l'un se saisit du revolver. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. déboucha des marches. L'euphorie. éperdu. il y eut une hésitation. un instant surpris. ayant abandonné sa machine.. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. Jean attendait.

l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier.. le coup de revolver fatal. le croiser. les yeux exorbités. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. puis ferma les yeux aussitôt. Plus que dix mètres entre eux. il regarda Jean. mettant la main sur son cœur. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André. prenez garde Vous les sabreurs. Jean dut le porter sur son épaule.. Le groupe entier s'était refermé sur André. plus longue.. blême. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. André fit non de la tête. devant un portail ouvert. 423 . — Tu es blessé? demanda Jean anxieux.l'extrême. une claire: André. La Jeune Garde. sans se presser. comme s'il allait s'évanouir. Le cortège semblait cloué de stupeur. André continua de courir.. un visage fou. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. Jean reçut André dans ses bras. André ne tenait plus sur ses jambes. cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. d'une seconde à l'autre. il lui semblait qu'allait partir. A cet instant. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. l'Allemand allait le rejoindre. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour. un frisson de joie parcourait le groupe. l'autre toute noire.. sûr de tenir sa proie. Les copains firent une redoute de leur poitrine. Derrière eux. l'Allemand s'abattit lourdement. A son étonnement. on discernait ses traits crispés. André tenta un crochet 1 pour l'éviter. tirant au hasard. le Boche tira . une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. c'était André sans imperméable. Jean voyait seulement deux silhouettes. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. Jean se sentit agrippé par sa manche. ni drapeau. émacié. tendre la jambe devant le soldat noir. La Jeune Garde continuait comme un défi: . Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour. le trait noir s'abattit. une jeune fille blonde l'entraînait.. crochet — ocol.

il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . Sa voix s'éteignit. T o u t était calme. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. puis dans une a u t r e .. LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . . Il a t t e n d i t une seconde. La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e . rassuré. On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t . obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme. Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . il mit le nez dehors. puis r e v i n t sur ses p a s . la chanson jaillit une fois encore. La s t a t i o n du m é t r o .. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e . J e a n fit signe de se t a i r e . ils obliquèrent dans une rue. Même alors. t r o p b ê t e . s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante. Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e . J e a n p a r t i t en éclaireur. ce qu'ils venaient de v i v r e . Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. Ils courent. elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. André susurra. 424 . Assourdie.. garnitură. . grommela A n d r é . — Ce s e r a i t . 1 rame — tren. André devenait é c a r l a t e .. J e a n s'y faufila longeant les m u r s . Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . à m o r t . v e n a n t du boulev a r d . André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e .— J ' a i couru. Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t .

— „Il n'a pas l'air tellement inquiet". LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle. Et. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. il se tourne pour parler à Albert. Et. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. c'est Jean Longuet. une longue tablée. — „Les autres aussi. faite de plusieurs tables mises bout à bout. „Sur la banquette. c'est Amédée Dunois. vous les connaissez?" — „Oui. c'est Dubreuihl. là. murmura Jenny. à côté de Dubreuihl. malgré certaines confusions. et le serra doucement. parallèlement à la rue Montmartre.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. — Il était plus de neuf heures et demie. le gros. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918." — . le gérant". c'est Philippe Landrieu. à gauche de l'entrée. Jaurès et ses amis formaient. 425 . sur un ton de surprise qui ravit Jacques. c'est Renaudel. — „Le voyez-vous?" dit Jacques. a côté d'elle. où il y avait peu de monde. il lui prit le coude. la femme du type qui est en face de Landrieu. Tenez. En face de Renaudel. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. Jean entraîna son camarade au dehors. le dos à la fenêtre. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite. Celui qui est à droite de Jaurès. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. au milieu. La rame s'arrêtait dans une station. A sa gauche.

La voix de M. — fendit le cercle. il cherchait Jaurès des yeux. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. des curieux. gesticulant. qui tenait le poignet de Jaurès. il arracha la cravate. Et celui qui vient d'arriver. très calme. Il ne disait rien. un dîneur. A ce moment. envahissaient le café. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. celui qui est debout près de la table. qui se penchait. Sans changer de pose. ses amis s'étaient levés lui seul. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. Avec autorité. le bras tendu pour protéger Jenny." Un claquement bref. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . Au mur du fond.s'élancèrent dehors. assis. la bouche entr'ouverte. Puis il cessa de le voir. suivi. Il était pâle. un éclatement de pneu.. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. vite!" — „La police!" Un cercle de gens. une glace avait volé en éclats. debout.. ce sont les deux frères Renoult. la gérante. était resté à sa place. presque aussitôt. puis un brouhaha' assourdissant." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. la barbe. à flots. et. d'une deuxième détonation. 426 . en courant. dont les paupières battaient. d'où partaient des cris. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. Jacques s'était dressé. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. sans regarder personne. Chut !.Et en face d'elle. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. entourait les amis de Jaurès. Une seconde de stupeur. — un médecin. l'interrompit net.. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. un collaborateur du Bonnet Roage. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. il hocha lentement la tête. et d'un fracas de vitres. Albert retentit. debout." souffla Jacques. Il se précipita vers la table du Patron.. Un homme. c'est un ami de Mighel Almereyda.. sans doute. J'ai oublié son. Il devait s'être évanoui... passa devant la table de Jacques. Il joua des coudes. Mme Albert. chercha le pouls. Toute la salle. Il était courbé en deux. ouvrit le col. A demi caché par le dos de Renaudel. en.. et la forçant à se rasseoir. le front. De la rue. les yeux clos. et empêchait d'approcher. saisit la main qui pendait. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. Instinctivement.

sourdement répétés. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre. Alors. prête à bondir. poussiéreuses. un ami de Jaurès.. Trois mots. Henri Fabre. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. et procédait à l'évacuation de la salle.. passèrent de bouche en bouche: — ). Des amis avaient soulevé le corps. s'accrocha à son bras. bousculés. autour du blessé. On chuchotait: j." Une longue minute s'écoula." Les yeux pleins de larmes. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir.. Il est mort.d'un espace vide. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. . pour le coucher sur deux tables. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. Le d o c teur.. Il était blême. Elle se faufila jusqu'à lui. n'attendant qu'un signal. Au moment où ils allaient la franchir. Le docteur.. rapprochées en hâte. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. l'emportaient avec précaution. dont la masse élastique se referma derrière eux. sans un mot. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées.. Mais. entraînés vers la porte. poussés.. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle. —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . Jacques reconnut un socialiste. se trouvèrent pris dans le remous.IJ est mort.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets".. serrés l'un contre l'autre. Jacques et Jenny. Elle était debout. énormes. Jacques cherchait à voir. Fabre se retourna: au centre. l'attroupement devenait de plus en plus compact. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle.

. > .

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

superior superstructure. illogique. contresigner dé-. survoler trans-. des-. în mijlocul intercostal. ii-. exdepărtare. coexistence. sous-. en2. ra-. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . scop . tresdincolo de t r a n s a l p i n . im-. a l ­ longer înainte antédiluvien. î n a p o i . anti-impérialiste bine bienfaisant. perprin parcourir. enfermer. a t t i r e r .(ac-. vicomte a. n e g a t i v nemi inter-. ir-. sousub-. 1. r1. af-. riul réagir subordonné. com-. suprasensible. trépasser. importer. antichambre împotriva antifasciste. emmener. ré-. sous-directeur. sur. ememmagasiner immobile. în incarcérer. antiantibien-. r a p p o r t e r . outre-mer vice-.) ante-. bénébi-. désarmer. bipède.pro­ în faţă. tressaillir ultra-. r a p a t r i e r . d i s p a r a î t r e en-. entreî n t r e . perforer préînainte p r é a v i s . viîn locul vice-président. irréel..FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. al.etc. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. repetiţie redire. réarmement. soudedesubt mettre super-. col-. collaboîmpreună rer. discontrariul. correspondre centra-. prédisposé pour. rasseoir 2. contra­ retourner. supra-. biscuit cohabiter. ad-. separare défaire. prédire. separare enlever. bisco-. con­ direcţie. tré-. em-. en-. supersonique.deasupra. oulredincolo de ultra-royaliste. bénéfice de două ori bicyclette. projeter re-. înainte poursuivre. apporter. exporter in-.

humanité -ace. français. -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able. -ité calitate parenté. demni­ syndicat. calitate politesse. italien anglais. vengeance. r o y a l - 432 . ruelle -êe conţinut bouchée. Chinois -aison. profesie Parisien. professorat. marseillais. -ateur 1. technicien -ise calitate franchise -isme 1. fillette -eur. agent danseur. -ible. -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e . doctorat -at tate -eau. -eance. -ation acţiune pendaison. acţiune n e t t o y a g e . valetaille. bavardage 2. -1ère 1. visiteur. orangeade 1. profesie journalisme 1. p a r t i z a n u l unei communiste. stare r e m a n i e m e n t . réalisme 2. -elle diminutiv chevreau. a d m i n i s t r a t i o n -ance.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. -ain. lisible. -ien -ais. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n . finesse -et . négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . profesie j o u r n a l i s t e .-ette . -erie calitate perfidie. c u r e n t communisme. ^ois origine F r a n ç a i s . calitate blancheur. r e z u l t a t u l tempérance. stare esclavage -aille peiorativ ferraille. Marocain -ais. dentiste -(e)ment acţiune. soluble r o u m a i n . lorrain. profesiune charpentier. doctrină. classement -on diminutiv aiglon. suédois caricatural. rougeur -ie. parisien. obiect cendrier. -ence a c ţ i u n e . sucrerie -ien origine.-vlet . réaliste -iste doctrine 2. écolier 2. dessinateur 2. encrier. paperasse peiorativ produs citronnade. poignée -ier. fourchette. soupière -esse stare.-elette d i m i n u t i v coffret. socialiste. ourson -té. m a l a d i e .

communard. coutumier inventif. aigrelet menteur. vaniteux saisonnier. pensif enfantin. rougeâtre l o u r d a u d . socialiste richissime. calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard.Sufixul Sensul 1. caracter. bavard campagnard. m a quisard n o i r â t r e . barbu -ard -âtre -aud -et. peiorativ 2. alpin héroïque. -elet -eur. scénique c o m m u n i s t e . noiraud p r o p r e t . -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . rarissime p o i n t u .

armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. Pékin 434 . Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école. Observaţie.MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest. tables) les (élèves. Moscou. Paris.

O b s e r v a ţ i e i . la Corse. fondateur de „l'. fluvii şi munţi. d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. femmes. g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès. Ce paysage est magnifique.o e n u m e r a r e : Vieillards. precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. camarade ! Merci. Numele de ţări. Le Mans.Humanitè". le Rhin. d) î n t r . înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. rue de la Victoire.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. hommes. PrietenuJ său este simpatic. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir. 28* 435 . Le Caire e t c . les Alpes. de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. toute la foule était joyeuse. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. enfants. n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes.

SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. care se recunoaşte după articolul care le precedă. masculin sau feminin. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I . In limba franceză nu există substantive de gen neutru. apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . te la masculin în -x le curieux une boulan. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua. apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v.formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s.

în -s 437 . cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s. les chapeau. les bras les noia. acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . le c h a p e a u -eau. les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă . -x. -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au. care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc.I I .p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e . -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc.T dăugind les jeua. Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i . la noia. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. în le­ g ă t u r i . les nez formează les noyaua.

ugind un ~x les choua. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1. al căror plural este: bonshommes. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. formează pluralul adă­ les cailloua. 438 .Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. 1 les chevaua. gentilshommes. în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme. etc. în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. gentilhomme. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală.

2. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. monsieur. Dacă substantivul este compus din două substantive. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie.De asemenea. dintre care unul este determinantul celuilalt. mademoiselle. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. acestea rămîn invariabile. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. Les livres de l'étudiant sont gros. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. substantivele: madame. al căror plural este: mesdames. prepoziţia de se contractă cu acestea. mesdemoiselles. numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. prepoziţii. messieurs. Les fenêtres de la chambre sont fermées. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . adverbe. Observaţie. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table.

à l'étudiante A. G. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. J'écris à la soeur de mon ami. A. D. de Vélève D.les = aux: La directrice parle a u x élèves. à l'élève A. G. D. l'élève G. Adresse-toi à l'élève de service.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. l'étudiante G. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. A. de cette fabrique. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. prepoziţia à se contractă cu acestea. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. ami. de l'étudiante D. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . l'élève Feminin N.

majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat. pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate. -s. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 . în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l. -n.ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a.

nouveauforme la masculin nouvel.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană. F e m i n i n u l p l u r a l se formează. pentru t o a t e adjectivele. conform regulii generale. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc. nouvelles etc. prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. sociales. Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. vieux-vieil. fou-îol Observaţie.formează la fel ca acela al substanti­ velor. 442 . prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses.

cet cette Plural Observaţie. adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . î n limba franceză. în locul formelor ma. F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie. cet hiver. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. m 443 . son pentru a se evita h i a t u l : mon amie. 1 . ton armoire. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . ton. 2 . sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. son habitude. ta. Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce.Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort.

quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. 444 .de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts. soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. înainte de a primi terminaţia -ième.Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv. unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. quatre-vingt-onze. cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un. 1. (la) huitième Observaţie. 2. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. Numeralele cardinale sînt invariabile. Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième. cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil.

Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .

d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. il. elle nous. à toi. chaque. PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă . vous. lui Forma accentuată moi. à lui. toi. nous. autre. Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. à elle ». elle. à moi.v i n g t . î n acest caz. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . te.-e. vous. 446 . même. ils lies me. elles moi. lui. Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) . f vtominativ < l Dativ lui. certain. tel. toi. plusieurs.. -e. nulle. tout. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. quelque. î n gramatica franceză million stantive. telle. eux. tu. elle ' -. .170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . nul.

b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. je lui offre un bouquet de fleurs. je le lui donnerai demain. elles à elles Observaţie. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. à eux. vous. vous. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. les m( à nous. 447 . ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. je le sais. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous. leur ' te' ie' ' a nous. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. vous. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b . eux. je vous le recommande chaleureusement. Qui veut lire? Moi. à vous. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t . Je le répète.Acuzativ 1 me nous. il faut être persévérant. se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. leur. À eïle. cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. les.

fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat. vous Pronumele personale en şi y 1 . 448 . e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. fiind. în afară de p r o n u m e l e se. de obicei. vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. în acest caz. mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. nous. care corespunde articolului posesiv din limba romînă. U n e o r i . te. 2 . il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). nous en sommes très heureux (de cela). p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît.P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. U n e o r i . j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). P r o n u m e l e y înlocuieşte. p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui.

P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului.Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. que Expresia c'est.. r e s p e c t i v . Expresiile de prezentare c'est. C'est lui que je cherche. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. care.. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ . b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère.. ce sera... Expresia c'est. d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure. în acest caz. 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 . • \ cela (ça) Observaţie. qui. . c'est. etc. se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur.. este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche...

lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. G. Observaţie. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l . •D. -e.. al căror ce. care sînt invariabile chacun. certain. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite. cu înţeles nedeterminat. l'une. A. compuse [lequel.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. autre. nul. despre care. l'autre. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. quiconque. l'un. pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N. 450 . quelqu'un.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care. personne. a cărei. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. plusieurs. care variază după număr şi gen. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se".. al c ă r u i . destul de rar folosite. laquelle etc. tout. -une. rien. tel.

infinitivul trecut. Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate.VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. perfect şi mai-mult-ca-perfect. . Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). viitorul II. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior. imperativul trecut. conjunctivul • imperfect.

(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie. Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 . marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir. La timpurile compuse.

-ais. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. venir etc. rester. -es.i n t r a n z i t i v e c a : aller. -ais. -a. -ez. mourir. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. partir. -iez. -re -ant -i. sortir. tomber. -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant). care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). -ions. naître. -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. arriver. -s. entrer. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. ţin-(ir) e t c . a Ill-a -ir -oir. -u. -iez. -ait. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. finiss-(ant)]. Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. -ait. la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. -is -is -it -imes -ites -irent -as. 453 . -e. -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. ] . -e. -ions. T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i .

conjunctiv imperfect perfect Observaţie. C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que).Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i .. Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 .m u l t .ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ . j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca.

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t .

) ils jetteront (dar nous jetons etc. ci p r i m e s c . oue je cède — je pèse. Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler. n u d u b l e a z ă consoana l sau t. appuyer — j'appuie.) 5 . ils modèleront (dar vous modelez etc. Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède. ils appelleront (dar nous aţpelons etc.) il appuiera (dar nous appuyons etc. care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v .) dublează A l t e v e r b e . ils achèteront (dar vous achetez etc.) acheter — j'achète. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 . consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : . Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons. u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle. -eter. nous pèserons Observaţie. Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 . jeter — je jette. appeler — j'appelle. je céderais 4 .) 457 . il emploiera (dar nous employons etc. în acest caz. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie.Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 .

venir. î n d a t ă ) . se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. A m pus să-1 cheme. 6. il fallait etc.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . 4 . il neigera. exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. 2. 458 . pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. tu hais. faire etc. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. A î n c e p u t să lucreze. 3 . Tocmai i n t r a s e . il hait (dar nous haïssons etc. formează trecutul apropiat (le passé récent). Spre deosebire de limba romînă. Voi pleca (în c u r î n d . faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). venir la indicativul prezent.

nous sommes partis.Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. ) : En lisant on s'instruit. adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. ca de e x e m p l u : il suffit. Ces portraits sont parlants. il convient. adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . Trouvant le film ennuyeux. La un număr redus de verbe. c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. il arrive. de cauză. Observaţie. geler. Il s'est blessé en fendant du bois. de t i m p e t c . ^ şi a l t e verbe (falloir). gerunziul Participiul prezent. il fait etc. neiger. E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . tonner. il paraît. In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . grêler e t c . d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage.

. . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului. . . .1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent. . unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect .Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i . 460 .

peindre.bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil. Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 . ! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey. atteindre. je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul. être) plaindre. paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc. teindre etc.verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! . accourir (eu avoir.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

şi imper. partir 1 eu a u x . de aseme­ nea interdire.a p l .Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire. servir. ind. prédire contredire care fac la pers. mentir. [vous) contredisez etc. il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 . a I l . j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc.prez. sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc.

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

attendre. . . que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez . admettre. pendre. il pleuvra . .. commettre. per1 mettre etc. défendre.. mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc.Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre.entendre.. 1nu 1 . vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 . .are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc. répondre. combat.. dépendre. tre.

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

soutenir. appartenir etc. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 .Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je.être: revenir. intervenir. suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux. eu aux. obtenir. se souvenir. devenir. avoir: tenir.

verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . guère etc: Je ne vois rien. personne. aşe­ zată înaintea verbului. păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. jamais. Il ne veut plus avancer. şi pas.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus. la verbele din grupa I. La timpurile compuse. aşezată după verb: II ne parle pas français. Je ne le rencontre j a m a i s .i l s pas? 468 . care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă. point. rien. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. pentru propoziţiile scurte.

Adverbe de afirmaţie: oui. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. tard. 469 . dehors.ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite. peu. précisément. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. souvent. toujours etc. partout etc. bientôt. ensemble. parfois. Adverbe de timp: aujourd'hui. jamais. hier. ici. longtemps. trop etc. dessous.). hautement. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. gratis etc. ne. assurément etc. exprès. plutôt. heureusement etc. beaucoup. dessus. l'assortiment etc. bien. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. tant. Observaţie. soudain. demain. où. Adverbe de negaţie: non. certes. le bâtiment.. là. confusément. loin. commodément. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. Adverbe de loc: ailleurs. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. ainsi.. Adverbe de cantitate: assez. ensuite. profondément etc. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment. davantage. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien.

devant. pas. jusqu'à. P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. derrière.Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . sous. quant à e t c . depuis. avant. t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. la adverbele care se p o t c o m p a r a . malgré. d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. sans. m o d u l : aller à pied. dans. vers. E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . en. loin de. au milieu de. fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . chez. après. sur. entre. le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t . parmi. à côté de. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. près de. 470 . contre. de. outre. pendant. avec. pour. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. dès.

ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau. — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs. cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée. monta dans la diligence.— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. il s'établit à la campagne. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail.— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie. prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur. un parapluie à la main. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table. 471 point . t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. — t i m p u l : Sur ses vieux jours. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large . Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant.

Elle ne sait ni nager. Je crie mais on ne m'entend pas. Balzac était royaliste et catholique. ainsi il est écoulé. aussi. Il est entré dans la maison. donc je peux partir. ainsi. toutefois. c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. b) adversative (conjonctions cependant. Il parle fort.Prepoziţiile en şi dans In general. ni: Il lit et commente le journal. enfin. car il ne travaille 472 . toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. en effet. P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . Il échouera. par J'ai fini. qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. ni ramer. pourtant. c'est-à-dire: pas sérieusement. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car.

e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. tu réussirais. vu que. de peur que — consecutive: de sorte que. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e . ainsi que. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. de façon que. puisque. afin que. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . pendant que — cauzale: parce que. non que — finale: pour que. on se couche. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que. (comparativă) : Comme on fait son lit. d) quand: partir. Observaţie. c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. bien que. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. pour peu que. après que. à mesure que — concesive: quoique.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. jusqu'à ce que. de manière que. je suis parti.

— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. adjective. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. verbe. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .

R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. 475 . Propoziţia principală (proposition principale). ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. La personne qui m'a téléphoné. nefiind de acelaşi fel. 2 . care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere. d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. m'a communiqué quelque chose d'important. sau p r i n subordonare cînd. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . b) prin joncţiune. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. depind unele de a l t e l e . cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. care nu depinde de a l t ă propoziţie. Propoziţia independentă (proposition indépendante). Pierre est charpentier.SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. Je m'habille et je viens tout de suite.

— concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme. 476 . il est un grand réaliste critique.pourrait construire plus d'écoles. c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix. d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez. on. •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. d'hôpitaux etc. b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement.3 . —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais. temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français.

) şi după unele expresii impersonale (il est bon. il n'y a que des champs de blé. ) : Il faut que tu écrives une lettre. p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . de côté que: Où que nous regardions. t e a m a . ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . regretul e t c . d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que. b) după un verb impersonal (falloir. 3 . c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère. que. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e .ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general. d o r i n ţ a . unique. 4 . posibil. conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. principal e t c . Il regrette que tu sois malade. Je veux qu'ils partent. In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite.: 1 . Il est bon que nous apprenions le français. sembler etc. b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul. jusqu'à b) de loc. d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. E l se foloseşte. il est nécessaire e t c . In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . il est juste. quelque 477 .

d u p ă pour peu que. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . on ne peut contenter tout le monde. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. avant que. afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende.. à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. bien que. elles n'eurent aucun résultat.. si.. f) c o n d i ţ i o n a l e . ce n'est pas que. are putere — Bien qu'il soit maigre.. pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun. quoique e t c . elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . Quelles que fussent les précautions de Bartholo. pour. que. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît. il a de la force. pentru a exprima un fapt real. pour non que. De asemenea. g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. d) f i n a l e . ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. 1. Deşi este slab. se foloseşte indicativul în limba romînă. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que. pour que. cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. de manière que. î n limba romînă. ) : Approche que je te voie (que = pour que). locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que.. 2 . de. sans que: Bien qu'elle soit jeune.. mérites. • e) c o n s e c u t i v e . — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque. p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. Quoiqu'on fasse. quoique. Observaţie. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois.c) d e c a u z ă . sans que e t c . Observaţie.

In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . j'ai repris mon travail. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. raţele se reped. cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. 3 . il faut se laver les mains. In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i .ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. Şi iată că găinile se ţivîntă. Après avoir passé un beau congé. b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. propoziţiei 479 . c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train. les canards d'accourir. Ne pas se pencher en dehors. a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir. E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. manger tout cela! 2 .

se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. Observaţie. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. Rîde de se prăpădeşte. la reconstruction commença. spre deosebire de gramatica roinînâ. în gramatica franceză. 2. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. il travaille. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas.d) consecutive: II rit à se tordre. 480 . f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. on remarquait ses rides. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité.

je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se). Marie. (Complement indirect. sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). 4 . expuse m a i departe (punctul 4). (Complement direct. P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . Ils ont lu la gazette. deci acordul se face^. 3 . Observaţie. Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. deci nu se face acordul. Elles se sont parlé. în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés. Elles étaient appréciées par leurs camarades.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t .2 . P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit.

T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă . (Acordul se face cu complementul direct les lettres.) Observaţie. Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes. CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i . în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect. nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t . la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect. deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect. Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés. 482 .m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular.

în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză. ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. î n limba franceză.a a condiţionalului trecut). 3 . ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. 2 . I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă.REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i . Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). în general. (subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 . 1 .a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt. î n schimb. după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i .

incidente: instants. dar este r e l u a t p r i n t r . au Inversiunea este moins etc. ainsi.e l l e entrée qu'elle se mit à parler. Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. 1 . p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . Reste la question essentielle. în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă . en vain. O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie. À peine « ( . Ce cri le lance Barbusse. dit-elle. Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . à peine.S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. facultativă după sans doute. .u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 . a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi. encore. toujours: Il avait volé. adver­ comment il procédera. Acest strigăt îl lansează Barbusse. aussi \'a-t-on condamné. v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. peut-être. el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . d) c î n d .

CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent.

représentant (fig.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz.) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier . eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar. -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz.) .chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat. dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 . relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face.

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

mitologie muz. plural pop. (gradul) comparativ conj. verb vi. zoologie Observaţii. prezent pron. quelque chose rel. învechit jur. botanică comp. (mase. articol aux. literatură loc. tipografie tr. interogativ invar. figurat gram. trecut v. indicativ inf. infinitiv interj. muzică nehot. popular prep. expresie /. adjectiv adm. tehnică ţipogr. quelqu'un qch. adverb. personal pi. adverbial ant. participiu perf. perfect pers. verb intranzitiv vt. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. istorie înv. impersonal ini. 1. imperativ impers. prepoziţie prez. arhitectură art. relativ s. interjecţie interog. familiar fig. verb. locuţiune conjuncţională loc. conjuncţie constr. administraţie adv. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. adv. . nehotărît num. locuţiune verbală m. militar mitol. 2. locuţiune prepoziţională loc. construcţii expr. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. juridic Ut. conj. prep.) masculin maj. marină mai. numeral part. (fem. antichitate arhit. substantiv iehn. vezi vb. auxiliar bot. pronume qn. hotărît imper.) feminin fam. majusculă mar. gramatică hot. matematică mii. locuţiune adverbială loc. verb tranzitiv zool. invariabil ist.LISTA PRESCURTĂRILOR adj.

.

m. a absorbi. a a c l a m a accompagner vb. I I I a m ă r i . a împerechea.m.m.f. a d a . a îndîrji. f. I I I a p r i m i . a aboli abondance s.f. a aborda.m.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep. a a t î r n a . m ă r i r e .f. II a atinge (ceva). a copleşi. II a suprima. adv. accident acclamation s. accelerare accélérer vb. a acosta. a î n t î m p i n a accumuler vb. şi s. negreşit absorber vb. a spori accroupir (s') vb. aşadar. m. a b a t a j abattre vb. n e a p ă r a t . a adăposti absence s. peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n . a vitelor) . a r e n u n ţ a abat-jour s.m.f. a accepta. şi adj. III a doborî.f.m. salcîm accabler vb. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. I I a î m p l i n i . desăvîrşit absolument adv. a nu fi de faţă absolu. à pied pe jos . a a g ă ţ a . à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. a se î n d r e p t a acheter vb.m. a t e r m i n a . c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb. a cumpăra acheteur. a lipsi. a a d ă p a abri s. abajur abattage s.-eadj. a î m p o v ă r a . a a c a p a r a accélération s. cumpărare . a a d u n a . a înverşuna achat s. cu t o t u l . p r i m i t o r . caisă abricotier s. doborîre (a co­ pacilor.m. m. a c l a m a ţ i e acclamer vb. a strînge accusateur. cîte. a b s e n ţ ă . (pi. c u m p ă r ă t o r achever vb. a a c o m p a n i a accomplir vb. ) a duce (la) abreuver vb.m. în .f. acu­ zator accusation s. abnegaţie abolir vb. lipsă absenter (s') vb. a b a t e . absolut . I I I a absolvi. m. II a se aşeza pe vine accueil s. acordeon accorder vb. acces. acord. f. [mar. p r ă p a s t i e .) împreju­ r i m i . cu. a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. a b a ţ i e . [fig. a grăbi. a t ă i a . m ă n ă s t i r e abbé s. I I I [în expr. accent accepter vb.) a descuraja abbaye s. a p ă r ă s i . abuz acacia s. pe. Aceste vocabulare nu p o t . îmbelşugat. -e adj.m. m. a a c u m u l a .m. tăiere .f. abis abnégation s. a înghiţi absoudre vb.) a acosta accoupler vb. în p r i m u l rînd aborder vb. invar. p l ă c u t accueillir vb. s' ~ a se p o t r i v i . a se împăca accoster vb. a b o r d a r e . a ajunge (la) . a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . î n v o i a l ă . m. a săvîrşi. sporire accroître vb. [loc. belşug abondant. 493 . intrare accident s. cais abriter vb. a b s u r d i t a t e abus s. a umili accaparer vb. a ierta absurdité s. (fig.m. a p r i m i accès s. a b u n d e n t abord s. la. acuzare acharner vb.) faire ->qch. ro. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant. a accelera accent s. m. m. a efectua accords. preot abîme s.f. -trice s. d u p ă . -euse s. III a sosi în grabă accrocher vb. a lega accourir vb. a b u n d e n ţ ă . a a c o r d a .) d' ~ m a i î n t î i . consim­ ţământ accordéon s. de. a sfîrşi. -e adj. a însoţi.m. ţii ie loc de dicţionar. adăpost abricot s.

adeziune admettre vb. ajutor aide 2 s.f. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb. o votre — • c u m d o r i ţ i . -e adj. être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . dibăcie.. cu a r i p i . / . agresiv agression s. -ë adj. a g r a r agrandir vb./. în v î r s t ă . agent agglomération s. b u c u r i e . m i n ă . -ive adj. -trice s. I I I a a d m i t e admirable adj. a d m i r a b i l admirateur. v u l t u r aiglon s. a înfrunta afin conj. (în)aripat ailier s . -es. vîrf (al t u r ­ n u l u i . conso­ lidare affirmer vb. a s c u ţ i t . II a î n t ă r i . a n d r e a . astfel. p l ă c u t agréablement adv. aerian aéronautique s.m. a d m i r a t i v admiration s. în mod p l ă c u t . conj. m a i în v î r s t ă . în a l t l o c . afecţiune affermir vb. acţiune activité s. al muntelui) ail s. a a p u c a . a d m i r a ţ i e admirer vb. a d m i r a t o r admiratif.f. (în loc.f. a micşora affaire s. m. agenţie agent s. -douce adj. ~ es) bun i c .f.f plăcere. aïeux strămoş) aigle s. î n t ă r i r e . ajutor aider vb. -e adj.f. p r o b l e m ă . a se învoi acteur. aeronautică aérodynamique adj. ~ que p e n t r u ca.m. a m a b i l aimer vb. a g i l i t a t e . oţel acquérir vb.f. î n d e m î n a t i c . aeroport affaiblir vb. a-i plăcea aîné. a f l u e n ţ ă . aerodinamic . a î n h ă ţ a a h ! interj. aşa precum.m. a i u b i . II a î n d u l c i .m. iscusinţă adresser vb.) a se prăbuşi affection s.f. a se a g i t a . miel agraire adj.) aglo­ meraţie afflux s. a-şi face de lucru affaisser (s') vb. (pi.f./. a agrava agilité s. se tirer d' — a se descurca. vîrstnic agence s. sprinteneală agir vb. u ş u r i n ţ ă . (fig. aşa. a c t u a l i t a t e acuité s. arie (muzicală). dulce-acrişor aigu.e omul care-mi trebuie . a afirma affluence s. -trice s. agreabil. t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa. aerodinamică aéroports. afacere. a se s i m ţ i bine aisé.m. a adresa adroit. şi adj.f. /. a g r a v a r e aggraver vb. -enne adj. f. -s) usturoi aile s. m. sprijin. aripă ailé. agreabil agressif.m. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . a se prăbuşi affaler (s') vb.f.m. trea­ b ă .f. a c o n s i m ţ i . I I I a m ă r i agréable adj. f. înăcrit aigre-doux. î n r ă u t ă ţ i r e . strident a i g u i l l e s . cum îi p l a c e .acier s. -é s.f. I I a a c ţ i o n a agiter vb. dibaci aérien. -ive adj.f.f. I I I a d o b î n d i . à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c .f. adonis adorer vb. a c t i v i t a t e actualité s. (pi. a adora adoucir vb. vîrstă âgé. a consolida affermissement s.f. p r e c u m şi air s. a d m i t e r e adonis s. conj. -~ s. m . conj.f. a ajuta aie ! interj. aulx.m.m. a îmblînzi adresses. acru. a e r . a d r e s ă . a a d m i r a admission s. a cîştiga acquiescer vb. p u i de v u l t u r aigre adj. a a d u n a adhésion s.m. actor action s. în scopul âge s.) ~ de pentru a . adv. aglomeraţie . deci ainsi que loc. agricultură agripper vb. aglomerare aggravations. m. dezinvoltură aise s. au ! v a i ! aïeul.m.f. ac. a h ! o h ! aide 1 s. (pi. il fait mon •«. p r i m u l născut ainsi 1 . (fig. -e adj. a a g i t a agneau s. s. f. d'-~ de altfel aimable adj. dragoste. ascuţime additionner vb. I I a slăbi. cu dare de mînă 494 . uşor. bot.f.) p i ţ i g ă i a t . -e adj. II a se elibera affronter vb. a î n r ă u t ă ţ i .m. (fam. a t a c agriculture s.f.m. aflux affranchir (s'j vb. rn. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. înfăţişare aisance s. agresiune. 2 .

a l a r m ă alarmer vb. a m p u t a ţ i e amputer vb.f. I I I a zări apétale adj. a a l a r m a . a se amuza anachronique adj. m e r s . după cit se pare apparent. a n t a r c t i c antérieur.f. d i s t r a c t i v amusement s. prieten. însufleţire.f.f. . ~ de téléphone carte de telefon annulaire s.f. / . prieteneşte amitié s. a n i m a ţ i e animer vb. înger a n g l a i s . a prevesti annuaire s. alee allégorie s. iubit a m a r r e . a m b i ţ i e âme s. m.) a strivi anecdote s. a l i a n ţ ă . a m i c amical.e s. a a p r i n d e allumette s. a m u z a m e n t . III a î n v ă ţ a . a apreta 495 . m. a p r e g ă t i . prietenie a m o u r s . adv.f. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s.m. a n t i s e m i t août s. aluzie almanach s. slăbire a m a n t . a p a r e n t appartement s. a n t i p a t i c antiquité s. iubire a m p h i t é â t r e s. p u r t a r e . a n u a r .m. nelinişte.-enne s. a n t e r i o r antichambre s. a p a r a t apparemment adv.m. a î n g r ă m ă d i . vechi ancre s. a l t i t u d i n e amaigrissement s. cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb. a t u n c i alpestre adf. inel année s.m. grămadă amasser vb.f. a aduce apprendre vb.m.f. -e adj.f. chemare appeler vb. a n i m a l animation s. s p a i m ă animal s. a l p e s t r u alphabet s. a chema. a speria angoisse s. german aller vb. aproape apparaître vb.m. a n e c d o t ă ange s. a o d u c e .f. a afla apprêt s. a a m p u t a amusant.m. a p l a u d a r e . a însufleţi anneau s. a merge. m . m. p a r î m ă amas s. a n t i c a m e r ă antipathique adj. suflet amende s. a m a t o r amazone s.f. a p r e l u n g i .f.m.m.e s. a m i c a l . -e adj. a n u m i applaudir vb. (fig. m. a l p i n i s t alsacien. m.m.f. a se î n t i n d e allumer vb.m. a strînge amateur s.f. -e adj. a î m b i n a allonger vb. aniversare annoncer vb. a p e l . à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s . a aduce ami.f.m.f. a n o r m a l antarctique adj. a n t i c h i t a t e antisémite s.9. a l m a n a h alors adv. (cu maj. verighetă allier vb.) şi adj. poftă de m î n e a r e appointements s. a p l a u z e appétit s. c h i b r i t allure s. m. u n g h i . a p r e t apprêter vb. m ă g a r . alfabet alpiniste s. b o g a t . alegorie allemand. a a d e m e n i allée s. alsacian altérable adj.aisément adv. pi. a n a t o m i e ancien. prietenesc amicalement adv.) şi adj. II a n i m i c i . a lungi.f.f. a a n u n ţ a . a m e n d ă amener vb.m. (cu maj. a p a r t a m e n t appartenir vb. a n a c r o n i c anatomie s. a a t r a g e . (degetul) inelar anormal. m. -e adj.m. englezesc a n g l e s . c a m (aşa).m. împrejurimi allécher vb.f. ancoră âne s. englez. a m a n t . dis­ tracţie amuser (s') vb. a se duce alliance s.) şi adj. colţ angoisser vb.f. a m f i t e a t r u amplement adv. a n . a d a a l a r m a alentours s. august apercevoir vb. -e adj. a m p l u .m.f.f. (fig. a se d i s t r a .m.. -e s. a l t e r a b i l altitude s.pi. * ' .m.f. a se d u c e .a se l u n g i .pi./.m.m. .f. III a a p ă r e a appareil s.) d o b i t o c anéantir vb. m . a a d ă u g a alarme s. amazoane ambition s. II a a p l a u d a applaudissement s.m.m. s'en ~ a pleca.f. m. odgon.f. (cu maj. -e s. a m ă ­ nunţit ampleur s. salariu apporter vb. a g ă t i .f. -enne adj. a p e t a l à peu près loc. amploare amputation s. III a a p a r ţ i n e appel s.

ateu athénée s. înduioşare attendu prep.m. învoire asseoir (s') vb.m. d u l a p .f. I I I a a ş t e p t a attendrissant. p o m . a u d a . asalt assentiment s. 2 . m. a a p ă s a .m.m. a s p i c . legătură. s.approche s. a s p i r a r e . a r a n j a m e n t arrêter vb. arhipelag architecte s. a a p r o b a .f. a aresta arrière 1 . a i z b u t i .f. a t a ş a t (de legaţie. a a t a c a attarder (s') vb. a sosi. a t l e t i s m atome s. asociaţie associer (s') vb. a a p r o v i z i o n a appui.) d u p ă . a v î n d în vedere attentat s. cu s i g u r a n ţ ă . I I a rotunji arrondissement s. apropiere approcher (s') vb. (cu maj.f.f. a r ş i ţ ă . d e s t u l . înfăţişare asperge s. arbore arc s. a r g i n t . aromă arracher vb. asistenţă association s. m. piftie aspiration s.m. atenţie 496 . a r m a t ă armement s. şi adj.) a se posomori assourdir vb.m. suficient. a zăbovi atteindre vb.a m i a z ă arabe s. a se a p r o p i a approfondir vb. a aproîunda approuver vb. pe urină. asfalt asphalter vb. a s e n t i m e n t .) aspi­ raţie assassinat s.f.m.f. a r t i c u l a ţ i e articuler vb.f.m. b a n i armée s.f. ateneu athlétisme s.m. şi adv. înarmare armoire s. m .m.f. a asigura astronautique s. partea d i n a p o i .m. desi­ gur assurer vb. cu artă ascenseur s. III a se aşeza assez adv. cartier arroser vb. arteră artichaut s. a t e n t a t attente s. m . înduioşător attendrissement s. a r t i s t artistiquement adv. ascensor ascension s.m.s. a smulge arrangement s. [invar.m. s t ă p î n pe sine. a s a s i n a t assassiner vb. I I I a a s u r z i . m.) a se î n t î m p l a arriviste s. aşteptare attention s. şifonier arôme s. a r h i t e c t ardeur s. a fi de ajuns assiéger vb. a r t i s t i c . arivist arrondir vb. de ambasadă) attachement s. sigur assurément adv. a asedia assiette s. păianjen arbre s.f. a a r t i c u l a artificiel. a r t i f i c i a l . groaznic attabler (s') vb. încheie­ t u r ă (a m î i n i i . farfurie assistance s.f.m. a t a ş a m e n t attacher vb. astronomie athée s. sprijin appuyer vb. arc arc-en-ciel s. a stropi arsenal s. a r a b araignée s. (sport) fundaş. ascensiune aspect s. a întîrzia. (impers. s t r ă b u n i c ă arrivée s. en avoir ~ a fi s ă t u l . I I a se î n t u n e c a .m. măiestrie artère s.m. (adm.) poimîine après-midi s.f. d u p ă aceea après-demain adv.m. a r m a m e n t .m. aspru après prep. m. (fig. a asasina assaut s.m. / . aprovizionare approvisionner vb. m. rîvnă arène s. şi s.f. a înjuga attendre vb. \ ardoare.f. a a t a ş a . sparanghel asphalte s.f. c r u n t .f. aspect. a asfalta a s p i c s . /.m. (fig. -e adj. arsenal a r t s .f.) si adj. a piciorului) attaché s. nefi­ resc artiste s. a sprijini âpre adj. d u p ă . [invar. -e adj. I I I a atinge atteler vb. reazem.f. a se aşeza la masă a t t a c h e s . cameră din dos arrière-garde s. a se asocia assombrir (s') vb. a t o m atroce adj.) raion.m.m.f. arenă argent s. interj. a lega attaquer vb. a opri .m.m.f. înapoi ! arrière-chambre s. a face (un sunet) m a i surd assuré. a n g h i n a r e articulation s. a r t ă .m.nl. I I a a d î n c i .f. m. sosire arriver vb.f.-elle adj. ariergardă arrière-grand-mère s. [fig.m.m. a a j u n g e . curcubeu archipel s.f. a s t r o n a u t i c à astronomique adj. c u r e a . a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. a î n h ă m a .

m.f. de asemenea. a î n a i n t a avant adv. sărut(are) baisse s. {loc. r a d ă . a se s c ă l d a .f. baie baïonnette s.f. î m p r e j u r .f. deasupra auditeur.m. m. a glumi bafouiller vb. şi prep. dedesubt au-dessus . viitor aventure s.m. a u t o r i t a t e autour adv. a se îmbăia 32* bain s. adv. a l t u l . a m î h n i attroupement s. alt(ul).m. vecin avouer vb. /. orb din naştere aviation s. a grăbi (plecarea e t c . a spori aujourd'hui adv. 2 .f.f. (pe) aproape auriculaire s.attentivement adv.-euse s. pron. (impers.f. a scădea.f. a u t o m o b i l automatiquement adv. şi adj.m. adv. avion avis s. / . aterizare atterrir vb. a atrage attraper vb.m. a v i d . în mod a u t o m a t autodétermination s. cale averse s. a l ă t u r a t . hot.f. aşa de aussitôt 1 .f.f. există avoisinant. au­ tomobilistic autorité s. a v i d i t a t e avilir vb. î n d a t ă ce autant adv. î n t î m p l a r e . a v e n t u r ă avenue s. ~ chose altceva autrement adv. orbeşte aveugle-né (e) s. b a l balai s. -e adj.s.m.f. a v a n p o s t a v a r e * . m i c golf. a p r i l i e B baccalauréat s.m. p ă r e r e . -euse adj. aproapele auxiliaire adj. I I a ateriza attirrer vb. î n d a t ă . a p r i n d e . împrejurul autre I . aş ! baie s. şi pron. a întinde (înainte) . a l t m i n t e r i autrefois adv. bagaj bague s.) ~ de în j u r u l . baionetă baiser s. lîngă.f. a v i a ţ i e avide adj. a înjosi avion s.m. -e adj. ochi de fereastră. h r ă p ă r e ţ avidité s.f. ) . b a c a l a u r e a t badiner vb. t o a m n ă automobile s. şi adj.f. a v a n t a j avant-hier adv. a î n t r i s t a .f. zgîrcit avec prep. a pune mîna attrister vb. m. m.m. deget mic (de la mînă) aussi adv. adv. m ă t u r ă balayer vb. 2 . a l t ă d a t ă . a m ă r t u r i s i avril s. m ă t u r ă t o r balcon s. autor auto s.m. lacom. înainte a v a n t a g e s. a micşora' bal s. şi pron. balcon 497 . a a v e a . odinioară autrui pron. d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s. a bolborosi. t o t a t î t a . îndrăzneţ au-dessous adv. a u d i t o r augmenter vb.m. s î n t . I I a deprecia (o marfă) . orb aveuglément adv. m . loc. a u t o d i d a c t automne s. conj. nici un(ul) audace . 11 a a v e r t i z a . şi adj. a v a n s . a informa aveugle s. m a i înainte auprès 1 . a-i f i . îndrăzneală audacieux. a l t a . •*• soif a-i fi s e t e . a m ă t u r a balayeur.m. m.) c e l ă l a l t . arin auparavant adv.f.m. pătlăgea v î n ă t ă aucun.m. zori aubergine s. a bîlbîi bagage s. aversă avertir vb. m. 2 . a m ă r i . î n a i n t a r e avancer vb. de uşă baigner (se) vb. a v a r ./. ~ faim a-i fi foame. avocat avoir vb. scădere baisser vb. şi. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. a î n ş t i i n ţ a avocat s. cu a t e n ţ i e atterrissage s.f. prep. (precedat de art. aviz aviser vb. a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s. inel bah! interj. adj. a u x i l i a r avance s.m. a l a l t ă i e r i avant-poste s.-trice s. lăcomie.m.m.) il y a este.f. aux. cu avenir s. şi adj. prep. altfel. azi aune s. a z ă r i .m.m. a u t o m o b i l .

b a r b a r barbarie s. a beneficia benêt s. c u m n a t beau-père s.m. b a n a n ă bananier s. t r ă s u r ă besace s. -e adj. a se legăna . . a blaza. şi adj. batoză battre vb. biscuit bizarre adj. -e s. socru beauté s.m.f. sitar belle-fille s. balnear banane s. sa­ lutar bien-intentionné.f.) a învinge b a v a r d .m.f. frumos . basorelief basse-cour s.m. g l o n ţ . b ă ţ . î n d a t ă . desagă besogne s. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s. m . ciorap basalte s. m. b e c a ţ ă .f. m . a lega .f. n e v o i e . m u n c ă b e s o i n s .baleine s. de plus belle şi m a i şi. -e adj.m. . soacră belle-sœur s. bine .m. j o ­ s u l . (în) curînd bienvenu. balenă balise s. bere bigarrer vb. b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv.m. a cădea base s. a unge cu u n t bibliothèque s.f. mai dihai beaucoup adv.f. s. a î m p e s t r i ţ a bijou s. I I I a b a l e . m u l t beau -frère s.f. bizar blague s. r ă z b o i n i c . n a v ă bâtiment s. larg deschis.f.f. beton betterave s. a b a n d a j a banderole s. şi adj. cioc. curte de păsări bastion s. a l b e a ţ ă blanchir ' 6 .m. prune bec s.f. banchiză baraquement s. care se leagănă b a l l e s .m. bilet biscuit s. căscat beau. cărucior. banc (de n i s i p .f. v a s . inferior. balet balnéaire adj.m.f.m. beretă. a b ă l ţ a .m. conj. m grîu Wême adj. a se îngălbeni blesser vb.f. be­ licos bénéfice s.m.m.f. bandulieră banlieue s.m. m i n g e . plisc bécasse s. u n t beurrer vb. a mîzgăli barque s. a construi bâton s. şi adj. binefăcător. . fîşie. ceată bander vb. p r o s t ă n a c berceau s. vite bête 1 adj. ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s . d u n g ă .m. j o s .f.f.f. ./. tout ~ încetişor. noră belle-mère s. belle adj. v o r b ă r e ţ . b a t a l i o n bateau s. b a n a n b a n c s . bancher banquise s. s c u n d . baliză ballade s. bază bas-relief s.m.m. / . a l b blancheur s. b i n e v e n i t bière s. în şoaptă bas 2 s.f. a r ă n i 498 .f.m. baston batteuse s.m. sărăcie bétail s.f. e m u l t de cînd . guraliv bazar s.f. b ă t ă l i e . banderolă bandit s. (fig. şotie blâmer vb. şi adj. foarte m u l t . t r e a b ă . beneficiu bénéficier vb.) franc. bibliotecă bicyclette s. bastion bataille s. c i u d a t .e s.m.m. b a n d ă . bazar béant. 2. a dezaproba . deşi.m. sfeclă beurre s. prost bête 2 s.) b a r a c a m e n t barbare s. -euse adj. bărbier barbouiller vb. s c ă z u t . . b a n d i t bandoulière s. a toci sensibili­ tatea blé s. -se 1. c u m n a t ă belliqueux. /. gratie bas 1 .f. cu t o a t e că bienfaisant.f.f. a n i m a l . (mil.f. frumuseţe bébé s. p a r t e a de j o s . barcă barreau s. bască berline s. bicicletă bien adv.m./. baladă ballant.m. p r o s t i e .m. a b l a m a blanc. (pop. m. bijuterie billet s.m.f. I I a a l b i blaser vb.f. b a z a l t basculer vb. leagăn béret s.f. — sûr desigur bien que loc.m.m.f. I I a p ă l i . bel. il y a beau temps que . I I a c l ă d i . clădire bâtir vb. foarte p a l i d blêmir vb.m.m. -e adj. barbarie barbe s. l u p t ă bataillon s. b a n c ă . adj. fleac béton s. / .f. barbă barbier s. de peşti) bandes. -e adj. . -che adj. ballet s.m.

mesteacăn boulet s.m. box boxeur s. pe p u n t e . à ~ le corps la t r î n t ă brasse s. a străluci brioche s. a se m ă r g i n i botte s. legătură de legume botté.m. m .f.f. b r ă ţ a r ă . brioşă.~~ ceas de mînă brancard s. s n o p . (în mod) s t r ă l u c i t briller vb. bou boire vb. b o b i n a r e . l e m n . n a s t u r e . şi adj. adj.m. h o t a r . a nu sta lo­ cului bougie s. m.m. m.-e o. m.m. vin de Bordeaux borne s. m. bomboană bond s. b r i c h e t ă . b l o c . pi. brav braver vb.f. bombă bon 1 . -e adj. bonne adj. -e adj. cutie boiteux. bun bon 2 adv. r a m u r ă .f. — homme om cumsecade . / . (fam. ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s. frag­ ment bricoler vb. a îmbrînci boussole s. (fig. à — pe bord. bord (la un vas) .m. a încheia (o cataramă) . I I I a bea bois s. succint bribe s. p ă d u r e boisage s. val de aer bouger vb.m. a căptuşi cu lemn boîte s. blond blouse s. fărîmă . săritură bondir vb. brancardă branches. -e adj./. a b r a v a bref. brève adj.f. a răscoli bouquet s. prăvălie bouton s. fericire.f. I I I a fierbe. branşă bras s. montre.m. b u b i ţ ă boutonner vb.m. strălucitor brillamment adv. stană blond. cărămidă briquet s. m ă n u n c h i bourbeux. m a r g i n e .f. b l î n d .f. a bîzîi bourgeois. -euse adj. î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s. cracă.m.f. a înfrunta. sticlă b o u t i q u e s .m.m. a încheia n a s t u r i i boxe s.f.m.m.m.f. n o r o i . a rupe broche s.f.f. boier bracelet s. sfîrşit bouteille s. -e adj. căptuşire.f. a zăpăci.m.f. -euse adj.f.m.f. boucles d'oreilles cercei boucler vb. (fam. cozonac brique s. a m n a r brisées s. salt. a bucla p ă r u l boue s. a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb. m.m.f. a l b a s t r u bloc s. a face salturi bonheur s. c i z m ă . boxer boyard s. c a t a r a m ă .m. (tehn. buclă (de p ă r ) . broşa brocher vb. a broda 499 . m. v a t ă etc. a t u l b u r a . g u r ă . coş. suflare. bine bonbon s. homme ~ om curajos. măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2.m. pungă (de bani) . a meremetisi briliant. bras (fel de înot) brave s.) a lucra n i m i c u r i . bonetă bord s. scurt. bluză bluet $.m. ghiulea boulevard s. sul (umplut cu c î l ţ i .) bourse s.f. bună ziua bonnet «. noroios bourdonner vb. 1. margine. curajos.f. t a r g a . a sparge. a clocoti boulanger s. bornă borner (se) vb.m. r a n ă bleu. c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i . a broşa (o carte) .f. brav . busolă bout s. şi adj.m. om b u n şi c r e d u l . l u m i n a r e bouillir vb. b r a ţ . blajin bonjour s.) aller sur les ~ de qn.blessure s. d o p . viteaz. b r u t a r boulangerie s. bursă bousculer vb. bor (la o pălărie) bordeaux s. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. a închide. călău bourrelet s.) buşon b o u c l e s .m.m. / . şchiop bombe s.f. marcaj (crengi r u p t e . a r m a r e cu lemn boiser vb. bobinaj bœuf s. II a sări. nămol bouffée s.) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb. c a p ă t . boboc (la floa­ re) . albăstrea bobinage s. măcelărie b o u c h o n s . b r u t ă r i e bouleau s. a î m p ă d u r i .f. b u c h e t . b u l e v a r d bouleverser vb. f ă r î m i t u r ă . a se mişca. burghez bourreau s. o m u l e ţ .

caporal c a p r i c e s .f.m.m. perie brosser vb. calorie calquer vb. închisoare cadeau s. capitulard capitulation s. capabil capitaine s. s. pietricică c a i s s e s .m. a peria brouhaha s.m. circiumă cabine s. a poposi.) camarade s.m. a locui t e m p o ­ rar . capitulare caporal s.m. / . z v o n . a mîngîia carlingue s. tăietor de lemne buffet s. raţă candélabre s. ) asia . comme ~ astfel. canibal canon s. m . canalie.m.f. şi adj.f. cantinier c a n t o n s .f. a calea.m. şi adj.m.m. capitalism capitulard adj. z g o m o t .m.f. cal­ c u l a t o r . ceţos. ceaţă broussaille s.m. m.m. à la -~ la ţ a r ă . a potoli. c'est ~ aşa este ça 2 adv. calcar calcul s. / .f. a captura caqueter vb. -ère s.m.f. camionagiu camp s. cauciuc. aici .j. cuşcă cahier s. bufet buisson s.m. caiet caillou s. colivie. b r u t ă bruyant.f.m. ţeava (de armă) canot s. socoteală. ramă café s. ascunzătoare cachot s.f. promontoriu capable adj. -e s. m .f. ladă. m.f. calcul calculateur. ) prevăzător c a l m e s . mezin. birou but s. bronşită bronze s.m.) hărmălaie.f.m. {sport) gol buveur s.m. -te adj.bronchite s.m. {fam. cantină cantinier.m. laş. cafea. carafă caresser vb. beţiv c ça pron. -e adj.m.m. sătean. cap. capsulă capturer vb. b r u n . cabină cabinet s. tufiş bureau s. a calomnia calorie s. căpitan capital. ţărănesc campagne s. 2. bucureştean bûcheron s.m. a t r ă n c ă n i car 1 conj. b r u t a l brute s. n e m e r n i c . canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s. (mii. b ă u t o r .f. -e adj. lagăr. a copia (şi fig. noră bruit s. c a m a r a d camée s.m. şi adj. a ascunde cachette s. ca«ao cacher vb. m .f.m. ţ e l . galoş cap s.) campanie 1 camper vb. dem.m. candidat cane s.m. cadru. « a p i t a l . zgomotos bucarestois.m.m. t a b ă r ă .vino încoace cabaret s.f.m.f.f.-euse adj. cadou cadet. bronz brosse s. -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1. t o v a r ă ş .m. candelabru candeur s.f.f.m. autocar caractère s.m. r ă ţ o i . m . veste brûler vb. scop. {fig. cîmpie . candoare candidat s. -e adj. t u n . neguros brun. cutie calcaire s. (fam. şi adj.f. a p a r a t de filmat camionneur s. s a t .f. -e adj.-trice s.m.f. ţ ă r a n . m a i t î n ă r cadre s.f. a arde brumeux. a cotcpdăci . (persoană) calculat(ă) . adu­ nătură canard s. căci car 2 s. capriciu •capsule s. camee caméra s. caracter.m. cafeniu brutal. însuşire carafe s. carceră. esenţial capitale s. adj. zarvă brouillard s. cafenea cage s. a linişti calomnier vb. capitală capitalisme s. canadiană c a n a i l l e s . "iens •*.m. mărăciniş bru s. r a ţ ă cannibale s.m. cabinet c a c a o s . calm calmer vb. barcă cantine s. de frunte.f. carlingă 500 . se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s.m. casă (de bani).

f. cîmpie Champagne s. carton cas s. a schimba chanson s. lănţişor chair s. cenzură. cireş certain.m. fiecare. a ceda ceinture *.m. celebru célébrer vb. -euse adj. m. călduros chambre *./. creier cessation s. capitol chaque adj. -. a cînta chantier s. şi adj. ca­ valer cave s. a adeveri cerveau s.m.m. a sărbători célébrité s. şi adj.) carton s. şantier chapeau s. cerc cercueil *. şacal chagrin s. cet.m. pulover.f. catedră chaise s. necăsătorit. carne chaire s. c i m p . cavou caviar s. a sta de vorbă (cu) cavalerie *. sicriu cérémonie s. a pricinui. poş­ t a l ă . h a r t ă .f. a n u m i t . (ceea) ce ce. -e adj. a vorbi.m. celebritate celer vb. carnivor. centrali­ zator centralisation s. a certifica.f. *. centralizare centraliser vb. -e adj. acela cendrier s. schimbător changement s. dem.f. desigur certifier vb. oarecare.f. dem. scaun chaleur *. carnivor carotte *. schimbare changer vb. crap carré. şansă chandail s.m.f.m. cameră . si­ gur.f. c e n t i m e t r u central. catedrală cause*. profesie./. c e n t r a l . acesta celui-là (pi. ciupercă champion ş.tn.m. de vizită etc. cauză.f. şi adj. şir chaînette s. b l a m public censurer vb. a n u m i ţ i certainement adv. celibatar celle (pi.f. a se m î h n i . pi. -e s. dem.m.m. dem. icre negre ce pron.m. morcov carotter vb. cîirte (de joc. car de luptă 501 . noroc. a sparge cassé.m.m.m.f. nehot. luminare change s.m. schimb changeant. ochi de geam carrière s. -e adj. călăreţ././. scrumieră censeur*. cenzor censure s.m. ceux-ci) pron. acea cellule s. centură célèbre adj. m. acest lucru céder vb./. -ïère adj. cîntec chanter vb.m.m.f. a se amari chaîne s.m. /. m. ţelină célibataire s. /. pălărie chapon *. dem. celulă celui (pi. î n t î m p l a r e . car­ nasier carnivore s. cu toate aces­ tea cercle s. căldură chaleureux. a cauza causer vb. cavalerie c a v a l i e r * . lanţ. şampanie champignon s.m. u n i i . aceasta. (o) sută centimètre *. dem./. încetare cesser vb.f. cette adj. acest ceci pron. m . orice char s. cireaşă cerisier*. m. mîhnire chagriner (se) vb. a cenzura cent adj. a ascunde. cască casser vb. c a v a l e r i s t .f. a t ă i n u i céleri s./. acel(a) celui. m. m. în mod cere­ monios cerf-volant s. c a z .m.m. (jain. celles) pron. m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. ceux) pron. clapon chapitre s. dem.f. ceremonie cérémonieusement adv. t o t u ş i .m. p ă t r a t carreau s. tricou chandelle s.f. î n l ă n ţ u i r e . -ci (pi. en tout ~~ în t o t cazul casque s.f. car. /. pron. ceux-là) pron.m. campion chance s. centrală centralisateur s.f.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s. castă cathédrale*. t a n c . zmeu (de hîrtie) cerise s. -e adj. pivniţă caveau s. centru cependant conj.m.f.carnassier.f. a înceta chacal s. carieră carte s. spart caste *. şi adj. m.à coucher dormitor champ s. a centraliza centre s. critică.

ciment cimetière s.m. d r u m . farmec.f.m.m. vîrf ciment s. pedeapsă chaton s. m.e adj.f. m u ş i ţ ă ciseaux s. chinezesc chiot s. -e s.m. a m o t o t o l i . chimie chinois. şofer chaussée s. sst ! linişte ! chute s.f. şosea chausser vb. cler. c l a r . himeră chimie s.m. a circula cire s. s c u m p . m. [constr. c o n d u c ă t o r . a cizela cité s. m.f.f. drag chère 2 . ~.f. dirijor chemin s. ) a supăra chiffre s . -enne s. mină. lecţie classement s.f. lămîie citronnier s.m.f. -e s. v. cetate citer vb. a încărca charger (se) vb. -euse s. cămin. şef. ospăţ chèrement adv. m. cer cigale s. lămîi civil. şi adj.m. ceară cirer vb. cavalerie chevaucher vb. var chef s.f. şomer chose s. (cu maj. a vîna chasseur s. lumină classe s. circuitul circuler vb.f.m.f. pi. h a v a n ă cigarette s.m. civil civiliser vb.m.f.) ş a r p a n t ă . cinematograf cinémascope s. a civiliza c l a i r . cor choisir vb.m. scump .m.f.m.f.m. a şifona. cale cheminée s. -e adj. căţeluş choeur s.charbonnage s. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier.f. şovin chaux s.m. [despre culori) deschis clarté s. a încînta charpentes. c ă p ă t î i cheveu s. c a s t e l . m . -te s. capodoperă chef-d'orchestre s.f.m. -ière s.j. alegere chômage s. şicană chien. a-şi lua sarcina de a chariot s. ~ jort cetate châtiment s. fierbinte chaudière s. iubire de oameni charmant. gleznă chèvre s.f. cădere ci adv.f. limpede.m. gulie chrétien. cămaşă chêne s. conopida chou-rave s. a călări chevet s. pisică château s.f. -e adj.m. lucru chou s. preoţime 502 .m. foarfece ciseler vb. a şopti. stejar cher./. petic chiffonner vb.s.f. cercetător cheval s.m.m. creştin chuchoter vb. cinemascop circuit s. I I a alege choix s. a căuta chercheur s. pisoi chatoyant. [bol.f.f. a v ă x u i ciron s. cal chevalerie s. sumă chimère s. lucios. c l a s a m e n t . /.) carpen charmer vb. la chicane s. m.m. m. cu dragoste chercher vb. m . a încălţa chauve-souris s.m.m. greiere cigare s. m.m. cazan mare chauffeur s.-ère 1 adj. cîrpă. şomaj chômeur.) liliac chauvin./. fir de p ă r cheville s. a cita citoyen.f.f. cifră. m. şi adj. -ne s.m.) şi adj. capră chez prep. m î n c a r e . căruţă charité s. şi adv. che­ restea charretier s. care face ape chaud. cheie clergé s. varză chou-fleur s. plug chartreuse s.m. (fig.?. v a t r ă chemise s. aici ciel s.f. clasă. căldare. .f.m.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s.m./. m.f. ţigară de foi. m ă n ă s t i r e chasser vb. c e t ă ţ e a n c i t r o n s . (zool. căruţaş charrue s.m. cîine. m.m.f. clasifi­ care clé s.f. încîntare charme 2 s. m.m. c i m i t i r cinéma . chinez. -e adj. m. cald. -e adj. m. căţea chiffon s.m. -enne s. c l e f clef s. a şuşoti chut ! interj. v î n ă t o r chat.f. î n c î n t ă t o r charme 1 s. ţigară cime s. cărbunar charger vb. car./.m.

m. a copleşi combustion s.m.m. tout — la fel commencer vb. a completa compliment s. guler. t o t ce acoperă capul (pălărie. ca. ardere comédie s. şi adj. supărare colifichet s.m.f. -e adj.f. -e s. luptă combattant.m. client climat s. complet. a colabora collectif. c î ţ i . comerciant commerce s. . colier colline s. pre­ c u m ./. -euse s.m. maior commande s. asemănare.m.m. clopot clocher s.f. -ive s.m. compa­ raţie comparaître vb. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb.f. cîtă. societate compagnon s. complicat compliquer vb. [pi. m.m. dorinţele cuiva) . a concentra 503 . a lupta combien adv. închis clôture s.m.j. comerţ commettre vb.m. fanteziuri collaborer vb.m.f.f. colectiv collection s. coexistenţă.f. comod commun. -e adj. compensaţie.f. -ète adj. şap­ că etc 1 coin s. comedie comité s. com­ punere comprendre vb. pas colère s. a comunica communiste s. colină colonel s. des­ păgubire compenser vb. tacticos compensation s. şi adj.m.c l i e n t .m. deal. (fig. cu t o t u l compléter vb. compozitor composition s. şi adj.m.f. m.f. clopotniţă cloison s. c î t . colţ c o l s . I I I a se complace complet 1 s. l u p t ă t o r combattre vb.f. c l i m a t climatique adj. coafor coiffure s. coniac coiffer vb.m. compas compassé.f.m. a prinde în cuie. a (a) lipi c o l l i e r s . a p i e p t ă n a coiffeur. obştesc. a compara compas s. m . soţie compagnie s. -e adj. cucurigu ! code s. c o m u n . vîrf.m.f. a comprima compte s. costum complet 2 . m. m .) podoabe. ca (si).m.m. trecătoare. a socoti. colos.f. comună communiquer vb. p i e p t ă n ă t u r ă .f.f. salbă. comandă (a unei m a ­ şini) comme adv. conte concentrer vb.m.m. I I I a c o m b a t e . comentariu commerçant s. colonial colonne s.f. complet complètement adv. comitet commandant s. c u m . colectivitate collège s. climat(er)ic clin (d'oeil) s. i n i m ă .m.m. a n u m ă r a comte s.f. p u ­ blic communard.) culme combler vb. casă de b a n i cognac s. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s. -e adj. colonel colonial. m î n i e . club coalition s. cod coeur s.f. fleac. a ţ i n t u i club s. a umple (cu vîrf şi în­ desat) .m. clinic cloche s. socoteală. climă.m.f. tovarăş comparaison s. a alcătui compositeur s. asociaţie. compliment compliqué.) a satisface (năzuin­ ţele.f.m.f. coaliţie cocarde s. a înţelege comprimer vb.f. -e s. c î t . comu­ nard commune s. coafură. c o m a n d a n t . cocardă. tovărăşie. a compensa complaire (se) vb. şi adj. a combina comble s.m. t o v a r ă ş ă . I I I a comite commode adj. colectivist collectivité s. compoziţie. III a c u p r i n d e . par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences. coloană colosse s. uriaş combat s.f. I I I a se prezenta. a începe comment adv. împrejmuire clouer vb. colegiu coller vb.-e adj.f. clipire clinique adj. comunist compagne s. I I I a închide clos. a complica composer vb. a compune. cîte combiner vb. insignă cocorico ! interj.e s.f. a întregi. colecţie collectiviste -s. (fig.m. cont compter vb.m. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb. cum? de ce? commentaire s.

(mil. I I I a încheia. a t i ­ t u d i n e .f.f. conjuncţie conjoncture s. a confisca confiture s. în­ voire consentir vb. a u n i consul s. consoană constamment adv. a contracta contradictoire adj. cunoaş­ tere connaître vb. concurs de împreju­ rări conjugaison s.f.f.m. confuz confusion s. potriv­ n i c .f. III a cuceri conquête s. a înconjura contracter vb. I I I a consimţi conséquence s. castravete concourir vb.f. a fi în l e g ă t u r ă c u .f.m. -ète adj.m. consilier. a confecţiona conférence s. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu. I I I a construi consulter vb. m. dulceaţă confondre vb.f. încredere confidence s. construire. sfătuitor consentement ».f. -e adj.f. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. conştiinţă conscient. a constitui construction s. a j u t o r . mhigîiere. concetăţean conclure vb. poveste. a trage concluzia conclusion s. I I I a concura concours s. au •*. sfat. contagiune conte s.f. a confirma confisquer vb.-enne s.m. c o n t i n u u . conducător conduire vb. concluzie. molipsire. a consola consolider vb.f.) a da un consemn consolation s. a u r m a contourner vb. a conţine content.m. cu perseverenţă. c o n t r a a m i r a l 504 . I I I a cuprinde.m. a conjuga. p o r t a r concitoyen. -le adj. conjugare conjuguer vb. conferinţă confesseur s. cucerire consacrer vb. conştient conseil s. încurcat confusément adv. conţinut conteur.m.f. confort confortable adj. consiliu conseiller vb. constant. a consulta contact s. înfăţişare. în mod constant constant.m. -e adj. statornic constater vb. contact contagion s. m u l ţ u m i t contenter vb. -e adj. concurent condamnation s.m.f. a consterna constituer vb. a considera: [fijL. contrar. /.d i m p o t r i v ă . concret concurrent. I I I a conduce confection s. confi­ denţă confier vb. adv. a conserva considérer vb.m. de aceeaşi specie congrès s. basm. concurs concret. I I I a confunda. concentric concerner vb. d e s t ă i n u i r e . nuvelă contempler vb.m. -e s. a consulta connaissance s. concediu congénère adj. consolare consoler vb.f. constrîngere contraire s. a î n t ă r i consonne s.f. confuz. a constata consterner vb. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. loc. a sfătui conseiller. congres conjonction s. a c o n t i n u a .f. şi adj. neînce­ tat continuer vb. -e adj.f. a închina conscience s. a consemna.f. încheiere concombre s.f. a contempla contenance s. consecinţă conserver vb. confecţie confectionner vb. condiţie conducteur fi. I I I a cunoaşte conque s. m. u r m a r e . contrariu contre-amiral s.f.f. respectat. aer. a consacra.-euse s. atingere.m.f.c o n d a m n a r e condamner vb. şi adj. faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb..f. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . -ère s.f. s t i m a t consigner vb. asociaţie confus. clădire construire vb. -e s. a consolida. de acelaşi s o i . -e adj. confuzie. a c o n d a m n a condition s. I I I a constrînge contrainte s. ghioc conquérir vb.m.m. m. c o n s i m ţ ă m î n t . consul consulter vb. contradictoriu contraindre vb.concentrique adj. duhovnic confiance s. confortabil confrérie s.m. m.f. a încurca confort s. m. a m ă r t u r i s i .f. c u n o ş t i n ţ ă . povestitor continuel.f.) a preţui considéré. I I I a concepe concierge s.

f. f. (pop. -e adj. acoperit couvrir vb.f. p a r t e . cunună couronner vb. -euse adj.ni. l o v i t u r ă . de ouă) . I I I a a c o p e r i .m. curaj. cursă. b u m b a c cotonnier. cochet cor s. obicei couturier. curte courage s. de b u m b a c ./.m. I I I a r e c u n o a ş t e .m. cotlet coton s. ţ i n u t .m. prieten. -e adj.f. costum côte s. m.m. a se curba coureur. -le adj. t e m ă corectată corriger vb. co­ rupţie cortège s. scurt c o u s i n . mărgean corbeau s. -e adj.m. a se îndoi.un ~ de fil a telefona.m. cuţit coutelas s. cost couteau s. m. îndreptare. a tăia cour s.f.) corn corail s. m.f. curier.f. f.f. m.} corec­ ţ i o n a l . a copia coq s.m. m. a ascunde 505 . III a contrazice contrée ş. colină. culisă couloir s. d'un seul ~ dintr-o d a t ă . ochire. du •». -ère adj. m. apusul soarelui couche s. cordial.d e o d a t ă . III a convinge convenir vb. /. culoar coups. găoace (de nucă. m.m./. a corecta corruptions. corrections. III a coase couler vb. cornée corniche s. impozit contrôler vb.m. a încorona courrier s.-euse s.m.m. îndrăzneală courageux. a curge.à ~ corp la corp.f. goană. a bumbacului cou s. — de force puci coupe 1 s. telegar court. contrabas contredire vb. d r u m . a aluneca de-a lungul . m. conver­ tire copain s. tout à —. corecţie correctionnel. pernă coût s. amic copier vb. sur le ~ îndată .f. m. curajos.f. ~ d'oeil privire. a fi în corespondenţă corridor s. . conversaţie.-ère s. curs course s. -ette adj. culme côtelette s. c o n t r i b u ţ i e . I I I a alerga. coastă côté s. a s p e c t . corupere.f. corb corbeille s. a se cùlca coude s. s t r i c a r e .m. contravaloare contribution s. corectare. în­ drăzneţ courber (se) vb. călduros cornée s. donner . cosmos costume s.f.f. (despre un vas) a se scufunda couleur s. a costa coutume s. poştă cours s. cocoş coque s. alai cosmonaute s. regiune contre-offensive s. vopsea coulisse s. contraofensivă contre-valeur s. cornişă corps s.m. {jur. cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb. culcuş.f.m. croitor couvert 1 s. i z b i t u r ă . coardă cordial. l a t u r ă .lîngă coteau s.) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. cupă. t a c î m couvert 2 . cupă couper vb. corespondenţă correspondre vb. frînghie . c o r p . m a c coquet. c o t . vară coussin s. v ă r .m. s. a se scurge.f. a se învoi conversation s.m. coridor corrigé s.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s. -.f.e s.f. coroană.m. coş corde s. apus (de soare) coucher 2 (se) vb. t r u p .f.contrebasse s.f. coral.m.m.m. cosmonaut cosmos s./.m. I I I a corespunde.m. culoare. après — prea tîrziu . b i d i v i u .f. cortegiu. a controla convaincre vb. alergător courir vb. s t r a t coucher 1 s. jouer des^ s a da d i n coate coudre vb.de dinspre . la "•.m.) couronne s. à -~ sûr cu siguranţă . / . conversiune. à . con­ vorbire c o n v e r s i o n s . gît couchant s. a umbla după (şi fig.f.f.f. croială coupe 2 s. de ~* deoparte . [muz.

scobit. a crăpa. criză crisper vb. c u r a t i v cure s. de. dalie dame s. ~.f.-e adj. colţ (la a n i ­ male) crochets. «. — fouettée friş­ ca.dent s. bojocii. gol creux 2 s. -euse s. dans danser vb. m. coamă crise s.f.f.un mois peste o lună dansant. lingură cuir s. cîrlig. cruzime ( / i g ) cru. m. în. a m u r g crête s.f. /. fiinţă. d a n s a n t danse s.m. c r e d i t . p a n t a l o n i s c u r ţ i .m. crud. a se debarasa. c u l t u r ă culturel. ciclism cyclone s. craquer vb. m a i m u l t de (<T. prăbuşire débarbouiller (se) vb. m . crud crue s.f.f. despre. corn (franzeluţă) croître vb.f. ciclu cyclisme s.s. nemernic. ocol. cruciadă croisement s. şi adj. cremă crépuscule s. şi adv. de la. creatură crèche s.) culture s.şi adj.m.f. a pîrîi. pe. a trosni cratère s.m. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i . creştere croissant s. -e adj.f. III a creşte. a se m ă r i croix s. a se rupe cri s. des) prep.m.f. a afurisi danger s. p r a d ă curiosité s.m. croşetă croire vb. p r ă p ă d .m. I I I a crede. a cultiva (şi fig. m. scobitoare curée s. -ive adj. cult.c r a c h a t s . scobitură. a sparge . a î n t î l n i croissance s.critică croc s.f. crimă crinière s. a încrucişa. primejdios dans prep. d a t ă datte s. creştere (a unei ape) cruel. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s. a se spăla pe faţă débarquer vb. t i m i d crâne s. a face cubajul cueillir vb.m. -le adj. cruce crosse s. primejdie dangereux.f.m. b u c ă t ă r i e culotte s. a crispa critique s. I I I a d e z b a t e .m.f. piele cuisine s. s e m i l u n ă . -ïve adj. crater cravate s.f. -e s. chiloţi culte s.f. cult cultivé adj. pe*te. goi crever vb. a socoti croisades. a săpa. scuipat craindre vb.f. cîrlig. a scobi creux 1 . m. făptură.m. d o a m n ă .m.f.m. c r u n t cuber vb.m.f. I I I a se teme craintif. -elle adj. p a t (de puşcă) . gău­ nos. creaţie créature s. fricos.m.f. craniu crapule s. c u r i o z i t a t e cuver vb. a scăpa débattre vb.f.critic.f.m. / . d e ! damner vb.m. a înota în stilul crawl crayon s. pericol.f. trecere. cuillère s. a debarca débarras s.f.f.f. încrucişare croiser vb. m./. cură cure. c a v i t a t e . m. interj. III a culege cuiller. s m i n t î n ă . -euse adj. c r a v a t ă crawler vb. cretin cretonne s. ciclon D dahlia s. creton creuser vb. creastă crétin. influenţă créer vb. creşă crédits. a fermenta cycle s.f. {sport) crosă cruauté s. c u l t u r a l curatif. se ~ a se z b a t e 506 . cange . a dansa danseur. debara débarrasser (se) vb. d i n . c u r m a l ă dattier s. creion création s.f. m. -euse ad]. du. dansator date s. s t r i g ă t crime . i n s t r u i t cultiver vb.f. m. a crea crème s. curmal davantage adv.

I I a defini définition s. r u p t u r ă . î n ă u n t r u défaire vb. dejun déjeuner 2 vb. a decreta décrire vb. a dispreţui dédaigneusement adv.f. ră­ posat dégeler vb. r a m o l i t décréter vb. (numai în loc. m. în picioare. a desfăşa (un copil) demande s. -e s. a declara déclencher vb. a (se) dezgheţa dégonfler vb. amăgitor décevoir vb. deformare défunt. a decerna décevant. a decide décision s. a defila définir vb. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. a refuza décommander vb. I I I a d ă r î m a démon s. -e adj. defect. delicios. m a i departe de délégation s. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. a d e z l ă n ţ u i décharger vb. n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s. m. deltă demain adv. decembrie décennie s. a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb. a declanşa décliner vb.m.f.f.m. sfidare. a elibera delta s. demograf démolir vb. deceniu décerner vb.f.débit s. m u t a t déménager vb. denunţare dénouer vb. I I I a a p ă r a défense s. a rupe coarnele décourager vb. {sport) mijlocaş. cu siguranţă décider vb. m. demaraj démarrer vb. t r e a p t ă . d«but .m. cerere. î n c e p u t . -e adj. grad. {despre ape) a se vărsa debout adv. I I I a descrie décrocher vb.m. a se revărsa.m. a cere . a scăpa défaut s. a demara.m. se ~ a se descotorosi.f. -e adj. a dezlega.f.f. democraţie démographe s. a deconcerta. I I I a desface.f. dehors adv.f. m. p e s t e .pe dinafară déboucher vb. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . delicat délicieux. a dezlega dent s. h o t ă r î t . a sfida défiler vb. -e adj.m. defunct. j u m ă t a t e . avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s. m. deşeu déchirer vb. mîine démailloter vb.f. ţîn) sus débraillé. au ~ la început débuter vb. h o t ă r î r e . a descărca déchet s. ban dénombrer c i . a denunţa dénonciation s. cu dispreţ dedans adv. decizie déclamer vb. apărare défenseur s. a r u p e . I I I a serînti demeurer vb. decrepit. deja déjeuner 1 s.m. cusur défendre vb. m . definiţie définitivement adv. mutare . afară déjà adv. a deceda. d e z m ă ţ a t début s. definitiv déformation s. c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb.f. (arhit. d i n t e . d e c o r a ţ i e . şi adj. -e adj.f.f. a prînzi déjuger vb. III a decepţiona déchaîner vb. sfîşiere décidément adv. peste. dinar. I I I a descoperi decrepit. débit (la lichide şi gaze). j u m ă t a t e de oră demi 2 . a p ă r ă t o r défi s. a răposa décembre s. s. j u m ă t a t e demi-teinte s. delegaţie déléguer vb. a deznoda. a (se) muta démettre vb.m. a da. întrebare demander vb. h a l b ă . a declama déclarer vb. decor décorner vb. demon denier s. p r î n z . a dezumfla d é g o û t s . j u m ă t a t e . a porni déménagement s. ferme­ cător délivrer vb. provocare défier vb. a locui: a r ă m î n e demi 1 s.m. a descuraja découvrir vb.f. a decomanda déconcerter vb. a întreba démarrage s.) au ~~ d u p ă .f.m. a declina. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. a începe décéder vb.m. a zăpăci décoration s. au — de d u p ă .) dantelură 507 . dezgust dégoûter vb. a dezgusta degré s. a sfîşia déchirure s. a d e b u t a . a desfide. a delega délicat. dantelă dentelure s.f.m. -euse adj.f.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres.m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • de m î n t u i a l ă — diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trices.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — fără îndoială • douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat,bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices.m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire;s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant,-e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen.s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — negreşit • fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • pe legea mea — foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — de • fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson.s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • • et à me­ — fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — mal ~~ • de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers.m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — a • hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

j. imaginar imagination s. imoral immortel.f.f. index. i m a g i n a b i l imaginaire adj. infamie infernal. infinit infiniment adv. fără îndoială industrie s. a impresiona imprimer vb.f. -e adj.f. i n c u l p a t indéfrisable s. şi adj. veşnic imparfait. incidenţă incident s. imagine imaginable adj. de necrezut i n c u l p é .m. a incarna.f. -e adj. i m p u r .m.f. leneş inactivité s. incident incommode adj. -e adj. a avea impor­ tanţă imposer vb. nesfîrşit immeuble s. im­ pozit impossibles. impunere fiscală. nerăbdare impérissable adj. şi adj. imbecil imiter vb. infinit infirmerie s. n e p i e r i t o r imperméable s. -ète adj. i m p o r t a n t importer vb. s t u p i d inerte adj. [fig.f. infailibil.m. (fig. i m a c u l a t immédiat. a ignora. nelegiuire impoli. nedemn indiquer vb. n e c u v i i n ţ ă inconvénient s. influenţă influencer vb. incomod incomplet. inexact infaillible adj. nepoliteţe important.idée s. independent index s.f.f. i m e d i a t immédiatement adv.m. inert inertie s. inconvenient. (modul) i n d i c a t i v indigne adj. şi adj. -e adj. -e adj. -euse adj. a imita immaculé. şi adj. violent impiété s.f.f.f.m.. i n d i c e . s t r ă v e c h i immense adj. a aplica (o pedeapsă) influence s. m.m. şi adj.f. -elle s.f. imens. m. ) dezgus­ tător immoral. a inaugura incarner vb. amestec immobiliser vb. idiot ignoble adj. a imobiliza immonde adj. i m p e r t u r b a b i l impétueux. -ive adj.m. -elle adj. inabor­ dabil inactif. ignoranţă ignorer vb. inaccesibil. nepoliticos impolitesse s.f. imobil imminent. şi adj. inginer 520 .-e adj. independenţă indépendant. a nu cunoaşte île s. mîrşav ignorance s. incomplet inconcevable adj. impresie impressionner vb.f. de neşters. i n e r ţ i e . impersonal imperturbable adj. prost.m. -e adj.) a p r i g . i m p r u d e n ţ ă impur. a i m p u n e . a i m p r i m a . sclav image s. şi adj. imposibil(ul) impôt s. industrie ineffaçable ad}. a obliga imposition s. de neconceput inconnu. i m i n e n t immixtion s. -e s. -ête adj.f. -e adj.f. -e s. nelegitim illusion s. -e s. a t i p ă r i improprement adv. a influenţa informer vb. impermeabil impersonnel. ticăloşie. ne­ greşit infamie s. -e adj. m.) nepăsare inexact. -e adj. identic idiot. imperfect.f.f. impers. s. indiscret indubitablement adj. -e adj. a indica indiscret.f. ilustru ilote s.m. infailibil. a informa infrarouge s. impozit impression s. -e adj. imaginaţie imaginer vb. necunoscut inconscient.f. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb.m. i m i x t i u n e . i n a c t i v . insulă illégal. a imagina imbécile adj. ne­ ajuns incroyable adj. a întrupa incidence s.f. m u r d a r . inconştient inconvenance s. (în mod) impro­ priu imprudence s. (timpul) imperfect impatience s. -e adj.m.m. -e adj. . i m e d i a t immémorial. ilegal illégitime adj. de n e u i t a t inepte adj. infraroşu ingénieur s. ne­ m u r i t o r ./?. {fig.m. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv. iluzie illustre adj.f.f. în m o d in­ dependent indépendance s. idee identique adj. infernal infini. i m p e t u o s . infirmerie infliger vb. m u r d a r inabordable adj. perfect infailliblement adv.e s. degetul ară­ tător indicatif s.

v r e o d a t ă . r ă s t i m p intervenir vb..f. nelinişte inscrire (s') vh.f. n c uzitat inspection s. a intercepta interdire vb. a se răscula.f. a se răzvrăti intangible adj. i n s t r u c ţ i e . şi adj. nedrept innocent. italienesc italique s. -e adj. -elle s.m. instalare installer vb. r e z u l t a t italien. -ive adj. i n s t a l a ţ i e . i n t e r p l a n e t a r interroger vb. n e o b i ş n u i t .m. -ète adj. a inunda inquiet.f.f. de n e î n c h i p u i t injuste adj. intenţie intercepter vb. / .f. ironie ironiquement adv. I I a ţ î ş n i . -e s.m.f. [tipogr. ieşit d i n issue s. provenit.m. [fig.m. insectă insensé. î n v ă ţ ă mînt instrument s. ne­ bun insensibiliser vb.m.) caracter italic. neîn­ destulător insulter vb. a interpela interplanétaire adj. inovator inonder vb. I I I a interzice intérêt s. a se n e l i n i ş t i . à V — imediat instaurations. n i c i o d a t ă . (cu maj. internare interpeller vb. fildeş ivre adj. instinct instituer vb.) entuziasm ivrogne s. sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb. zadarnic invasion s.m. ieşire.f.f. -trice s. integru. I I I a întrerupe interruption s. -trice s. eşec insuffisant. a irita issu. iresponsabil irresponsable adj. iresponsabil irriter vb. I I I a introduce inutile adj. intens. intrigă introduire vb. (jig./. de neatins intègre adj. a i n s t i t u i . activ intention s. i n s t r u c t i v instruction s. insistenţă insolent.m.f. a invita iris s. a inventa invention s.f. ) ne­ p ă s ă t o r . -e adj. ingrat inimaginable adj. -enne s. clipă. odinioară jaillir vb.j. j a d jadis adv. -e adj.f.5. interesant intérieur.f. invidios jamais adv. şi adj.m.f.m. l ă u n t r i c internaţional. cursiv ivoire s. inteligenţă intense adj. m o m e n t . tot­ deauna 521 . -e adj. stînjenel ironie . a întreba interrompre vb.f.f. [med. interes intéressant . invenţie inversement adv. i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s.m.m. întrerupere intervalle s. îndrăzneală intrigue s. o use adj. -e adj./. i n t e r n . indiferent insistance s. gelos. obraznic insolite adj.m. I I I a interveni intituler (s') vb. a izvorî j a l o u s i e s . beţiv J jabot s. şi adj. gelozie jaloux. i n s t r u m e n t insuccès s.ingrat. a insulta insurger (s') vb. italian .m. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb. î n v ă ţ ă t o r instructif. invers invitation s.m. a insensibiliza insensible adj. invazie inventer vb.) şi adj.m.f. a se i n t i t u l a intraveineux. n e l i n i ş t i t . m. v i u .e * . beat ivresse s. s m i n t i t . a instala instant s.f. a înfiinţa instituteur. inspecţie i n s t a l l a t i o n s . m . a i n s t a u r a instinct s. I I I a se înscrie insecte s.) in­ travenos intrépidité s. -e adj. instaurare instaurer vb. insolit. inte­ lectual intelligence s.m. m . i n v i t a ţ i e . i n u t i l inutilement adv. insuficient.m. -euse adj. i n t e r v a l . / . i n t a n g i b i l . b e ţ i e .m. . a se îngrijora inquiétude s. jabou jade s. cinstit intellectuel. i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s. curaj. n e v i n o v a t innovateur. insensibil . -e adj.

t i n e r e ţ e . acolo l a b e u r s .f. d'un . laş. -euse adj. pron.f. I I I a î m p r e u n a . (fig. cu veselie joyeux. ianuarie jaquette s. d r e p t a t e . hol. j u s t i ţ i e justifier vb.m. -ère adj.m. a se tîngui laminage s. a jura jus s. a r u n c a t . fricos lâcher vb. m o r m a n j o u e s . cu d r e p t a t e . j u g jouir vb.m.m. judecată juillet s. -e adj.m. m.m. ~ chambre camera. arătură lac s.f. a se b u c u r a .à Vautre de pe o zi pe a l t a — Journal s. . lînă lainier. / . z i a r i s t . l a m ă . muncă (grea) laboratoire s. j u s t i f i c a t i v justification s. m. g r ă m a d ă . n o s t i m jonchée s. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb.f. lanţetă landeau s.m. limbă.m.m. e x a c t i t a t e justice s. o . şi adj. a justifica justificatif.m. z i . m . urît laine s. şi adj.f. suliţă jésuite s. tocmai justesse s. limbă languir vb. d r ă g u ţ .m.m. m.m. iulie juin s.m. zi jouter vb. şi adj.m. judecător jugement s. a se introduce (în lume) lancette s. a se l u p t a . larg 522 .m. kilometru la 1 1 . kilogram kilomètre s. landou langage s. a lansa. zeamă juste adj. Vautre ~ d e u n ă z i .m.m.m. I I a lîncezi large adj. -e adj.f.m. şuncă janvier s. lac lâche adj.) a face cu­ n o s c u t . suc. joc jeudi s. pe ea.f. -ive adj.f. jachetă jardin s. art. vrednic de plîns lamenter (se) vb.f. t î n ă r jeunesse s. lăptucă lame s. ) lansat lancement s. i e z u i t jeter vb.f. (fig.f. grai langue s. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s. a u n i joii. laborator laborieux. m.m. f. grădinar jarret s. lumesc lait s. laic. drept justement adv. I l a se folosi.m. lampă lancé.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv.m. a se lamenta. I I a îngălbeni javelot s. a desface.m. a arunca jeu s. aruncare lancer vb.f. justificare K kilo. vesel.m. je ~ vois o văd là 2 adv. har­ nic labour s. iasomie jaune adj. (fig. jucărie joug s. a cînta (la u n instrument) jouet s. iunie jupe s. galben jaunir vb. a se juca .f. referitor la lînă laïque s. o b r a z . 2 .f. fustă jurer vb. kilogramme s. care dă lapte laitue s. ziar journaliste s. -e adj.m. v a l lamentable adj. m u n c i t o r . -euse adj. gazetar journée s.f. lapte laitier. grădină jardinier s. t i n e r e t joie s. b u c u r i e joindre vb. -ère adj.m. a lăsa să-i scape laid. joi jeune s. laminare lampe s. voios juge s.) a poseda jour s.jambe s.f. picior jambon s.f. j u s t e ţ e . (fig. j u s t .f.m.

m.f. m.f.f. lecţie lecture s.f. l u n e t ă . l i t a n i e .f. l i b e r t i n . buză levure s. rel. carte livrée s. (loc. pe el. rînd . legătură libération s. ~ chat pisica. lucid. hol.m. drojdie lierre s. legal légende s.f. u n d i ţ ă lilas s. liric 523 . î n c e t i n e a l ă . pron. litoral livide adj. . licărire lugubre adj. a închiria loup s. [fig.m. neînţelegere littérature s. a l b i t u r ă . locuinţă loger vb. m.f.) echi­ voc. lys s.-euse adj. l u m i n ă s l a b ă .m. livrea livrer vb. s u m b r u lui pron. a lupta lycée s. legumă lendemain s. librar lie s. liliac limiter vb.f. şi pron. m. lup lourd. dès •».f../. linte lequel. luni lune s. drojdie de bere liaison s.m. scrisoare. m. cînd lot s. leu lionne s. v î n ă t livre s. (fig. (zool.) şi adj. obosit. leghe lieutenant s. (pi. l u g u b r u . m. lesquels.f.f. spălare le 1 . sprinten lettre s. în a m ă ­ nunt longueur s.m. m. lege loin adv. art. pron. lesquel­ les) pron. p u i de leu liqueur s.pi. a r i d i c a . locotenent lièvre s. l u n g i m e . I I I a luci. a m ă r g i n i limonades.m. m.larme 5.m. I I I a citi lis. lectură légal. (fig. eliberare libérer vb. a scula. s p ă l a t .f. a locui logique adj. loc lieue s. a preda logement s. saşiu. pos.m.m. ziua de mîine lentement adv. legal légume s. l a t i t u d i n e lavage s. p a r t e . şi adj.m. (pi. litigiu. (fig. cu m i n t e a limpede lueur s.f.m. départe lointain. (cu maj. chiorîş . pers.f.) rîs lyrique adj. uşor. lasse adj. a t u n c i .m. le lever 1 vb. m. p a t . lumină lundi s. l u n g . o c h e a n . l i t e r ă . u ş u r i n ţ ă . depuis ~. ~ — même el însuşi luire vb.) ochelari lutte s. prep. s p r i n t e n légèreté s. legendă léger. loterie lotion s. m. -e adj. a lăuda .m./. latinesc latitude s. răgaz. greu louve s. l i t e r a t u r ă littoral s. lună lunette s. -e s. m u l t t i m p . je -~ vois îl v ă d leçon s.f. logic logis s. a s t r ă l u c i luisant.m.) le ~~ de de-a lungul longuement adv. rufă lion s.f. / . m. chirie louche adj. limonada linge s.f. uşor . liceu lynx s. sprinteneală légitime adj. -e adj. a elibera liberté s. iepure ligne s.f.g u e adj.) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s. loz loterie s. uşuratic libraire s. m.f.m. m. s t r ă l u c i t o r lumineux.f. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s. lupoaică louveteau s. -e adj.m. r ă s ă r i t levier s. a l i m i t a . el. p u i de lup lucide adj. t i m p liber l o n g .f.f. -ère adj. loţiune louage s.m. m. leoaică lionceau s. ~ s jumeaux p a t d u b l u . l i b e r t a t e libertins.) l i ­ teratură lettré. (al) l o r . lacrimă las.f. ) albia u n u i r î u litanies s. linie . (fig.f.f. încet l e n t e u r s . î l . i n s t r u i t leur adj.de a t u n c i . la­ t i n . lenjerie. î n c h i r i e r e .f. luminos lumière s. . laquelle (pi. suspect louer vb. -e adj. l u i . m. care leste adj. d u r a t ă lors adv.m. pîrghie lèvre s.m. a livra . — de cu ocazia . (căsătorie .f.f. l u p t ă lutter vb. şi adj.f. livid.f. 2.f. legitim. -e s. locuinţă loi s. l o t . iederă lieu s. a răscula lever 2 s. lichior lire vb.) p l i c t i s i t latin. crin lit s.d i n acel m o m e n t lorsque conj. î n d e p ă r t a t loisir s.

(fig. d i n nefericire malheureux. manajer manche s. aut.m. u m b r e l e morţilor manger vb.m. m a n t o u . casă. majorat mal s. m. p r i m a r mais conj. m a h o ­ medan mai s.m. -e s.m. a m î n u i m a n i è r e s . magazin magistrat s.) a scăpa. /.m. acum. ne­ norocit malhonnête s.f. r ă u .f. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) . ~ si ba da maïs s. m. m a n d a t a r mânes s.m. căsătorie m a r i n s. p i a ţ ă .». • de a duce lipsă — de. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. magnetic magnifique adj. m a r a t o n marbre s. dascăl maîtresse s. a mînca manier vb. cufăr maltraiter vb. par ~ din nenorocire malheureusement adv.m. chip. s t ă p î n . de z a r z a v a t u r i marais s. mînă de lucru maint.m. a fi pe p u n c t u l de a. a nu a v e a . [ist. m a r g a r e t ă mari s. -e adj. a n u i z b u t i . cu greu. m a m ă manager s. a m a n t ă majeur. negustor marchandise s.jn. m. cafeniu.. şi adj. m a r c a n t . manevră . a u i t a .m. indiciu marquer vb. m a r i n a r marine s.9. şi adj. m o d . evident.f. m a n s a r d ă manteau s. scara (unui vehicul) marcher vb.m..f. :x m a l t r a t a malveillant. invar. durere malade s. m a r i n ă marquant. manoeuvrer vb.m. -euse s.m. macaroană machine s. marfă marche s. / . t r e a p t ă marché s.f.f. n e î n d e m î n a t i c malaisément adv.m.m. alee main s. m i n u n a t magnifiquement adv. a p i e r d e . în mod ne­ cinstit malhonnêteté s.f. castel.. şi adj.f. a fi cît pe aci să . ca importanţă) majorités. -e adj.f. a nu ni­ meri mansarde s.f.f. şi adj. (vt. d a r . domnişoară magasin s. s. maşină mâchoire s.f. vicleşug. m a r m u r ă marchand.. m a i m a r e . tîrg marchepied s.m. a merge mardi s. -e s. (lunaj mai maigre adj. m. însă . margine marguerite s. locuinţă feudală manque? vb.m. falcă madame s. m a i m u l ţ i maintenant adv. m a n d a t mandataire s. bolnav maladroit. nenorocire. m. necinste malicieusement adv. [fig. şi adj. căsătorit mariage s.f.f.m. major (ca v î r s t ă . . m a j o r i t a t e .m.) a l i p s i .marcă. b ă r b a t marié.-es. soţ. a marca marron adj.m. şi adj. m. (impers. cu m ă r e ţ i e mahométan. a manevra . răutăcios malle s.f.f. m a e s t r u . m a n u a l maquis . f. adj.m.f. mînecă mandat s. a a r ă t a . scară d u b l ă . manifest manigance s.m. bărbătesc malgré prep. a greşi. doamnă mademoiselle s.m.m.m.f. mînă main-d'œuvre s.m. ) miş­ care de rezistenţă maquisard. maro mars s.m. m. -e s. m a g i s t r a t magnétique adj. ) in­ trigă . a cîrmui manoir s. -e adj.f. m.m.m.f. desiş. p o r u m b maison s. manifest. slab mail s. a însemna.f.f. m l a ş t i n ă marathon s.M macaroni s. manechin manoeuvre s. fel manifeste adj.f. -e adj. mascul. în prezent maintenir vb. pi. intrigă mannequin s. semn.f. -es./. însemnat marque s. stăpînă . necinstit malhonnêtement adv. m a r ţ i marge s. anevoie mâle s. r ă u v o i t o r maman s.f. p a l t o n manuel s.m. m a r ş .f. I I I a m e n ţ i n e maire s. m a r t i e 524 .f. m e r s . -ère adj. în ciuda malheurs.) m a n i . familie maître s.

f. m i n u n e . e adj. r ă u m a x i m u m s. g r ă m a d ă . a u n i melon s.m.m. miercuri inwe s.f. . -e adj. metru métro s.m.f.f. s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . si adj. medicină medicament s.m. degetul mijlociu méfiance s.) a răni mi adj.m. .f. medie médecine s.f. şi s. prăjitură din albuş de ouă mériter vb. protector ai arte loiméchanceté s.m. a amesteca.m.m. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t . m i ­ leniu 525 . n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s. gospodină mener vb.e u s e s. mijloc. sud miel s. j u m ă t a t e miauler vb. marsiliez. dire ~ a mulţumi mercredi s.f. m. tor­ tură masse s.f.f. ~ d'eau pepene verde membre s. a conduce. a bîrfi médius s.m. meci matière s. excelent merveilleux.f.. nu e nici o scofală merci 1 s.f.m.pe măsură ce.) au fur et à •». neîncredere meilleur -e adj. mobilă. a m e r i t a merveille s.m. s. minciună m e n t e u r .f. membru même adj. m a r ţ i a l . adv. medalie médecin s. mecanic m é c a n i q u e m e n t adv.f.m. (loc.m.m. (cu maj. a a m e n i n ţ a ménage s. dispreţ mépriser vb. căsnicie ménagère s.f. cour ~. m i l ă .m. meteorit métier s. -e s. iertare merci 2 s. m i n u n a t mésestimer vb. metropolă. I I I a m i n ţ i mépris s. încetul cu încetul métal s. (în mod) meca­ nic mécanisme s. capitală mets s. -e adj./. şi adj. miere mieux adv. bucate mettre vb. lui el î n s u ş i .m. a subestima message s. fel de m î n e a r e . şi adj. activist millénaire adj. . m i l i t a n t . miezul zilei.marseillais. meserie. a menţiona mentir vb. a m e n i n ţ ă t o r menacé s. m a x i m u m .m. m u l ţ i m e massif.. a aşeza. maioneza m é c a n i q u e adj.m. m u l ţ u m i r e . m a r t i r i u . m ê l a ! m é t a l l i q u e adj. metalurgie métallurgique adj. m a i bine milieu s. n e m u l ţ u m i r e médaille . acelaşi.m. de — la fel. m e d i c a m e n t médiocrité s.m.) şi adj. pepene (galben). ciocan m a r t i a l . m.f. I I I a vorbi de r ă u . mobilier meurtrir vb.m. r ă u t a t e m é c h a n t .m. mecena. m a t e r i e . . a m i a z ă . mediu militaire adj.m. (fig. metalurgic météorite s. însuşi.m. a dispreţul mer s. oraş m a r e . m e n a j . ~ en joue a ochi meuble s. m a r t i r martyre s.f. slujbă mesure s. I I I a pune.e adj. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s.e curte m a r ţ i a l ă martyr s. a duce mensonge s. chinuire. maxim mayonnaise s.f. minci­ nos mentionner vb. {loc. m i l i t a r militairement adv. adv.f. r ă z b o i n i c . m ă s u r ă .m.m. comunicare messe s.i v e adj. metro métropole S.m. răutăcios mécontent.m.m.e s. .. m a i b u n mêler vb. m a s i v m a t c h s. m a m ă meringue s. adv c h i a r .m. mecanism mécène s. a mieuna midi s. l u p t ă t o r .f. mesaj. m i n u n ă ţ i e . a îm­ brăca . r ă u .f. m i l e n a r . ce n'est pas la — à boire n u i mare lucru .f. -euse adj.) à ~ m i n u n a t .m. metalic métallurgie s. a m e n i n ţ a r e menacer vb.f. m a r e . -e adj. milităreşte m i l i t a n t . profesie mètre s. se ~ bien a se îmbrăca b i n e . ! ï a face v î n ă t ă i . mediocritate médire vb.

mort. (fig. a spumega m o u v a n t . moarte mort*. c u m p ă t a t modeste adj.m. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p . b a t i s t ă moue s.bon m a i p u ţ i n b u n .f. rezervă moeurs s.f. can­ t i t a t e mare minaret s. î n t u n e c a t mort 1 s. mortel.m. a m u l a .m. -e adj. monopol monopoleur s. {fig. messieurs) s. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s .f. m u n t e montée s. m . au •*• .f. I I a mucegai moissonner vb. mizerie mission s.) n u m ă r . -euse adj. lume m o n d i a l .m. m u ş t a r u l mouchoir s. c u v î n t .f.f. ) p l ă p î n d mine s. modestie.miile adj.m.m. m a l d ă r monde s. m o r m a n .f. mistral (vînt) mitrailler vb. (loc. t u r n a t .m. muşchetar mousse s. m i n u t m i r a c l e s . obiceiuri moindre adj.m. a t u r n a moulin s. m.f. berbec moutonner vb. modă modéré. a b ă t u t . prendre la •*. I I I a m u r i mousquetaire s. lună moisir vb. motor mou.m.f. mondial monocle s.m. subţire . a-şi bate joc moralement adv. de la m u n t e montagne s. du ~ cel p u ţ i n . v o r b ă . molle adj. m o r a v u r i . o m i e . a a r ă t a . j u m ă t a t e moleskines. t i p ă r i t mouler vb. i m i t a ţ i e de piele mollesse s. monsenior monsieur (pi.m.m. a secera. à'~ pe m a i p u ţ i n . m u ş a m a .f. minim ministère s. -e adj. m i n u n e misanthrope s. modest modestie s.m.m. adj. înfăţişare minerai s.m. a sui monteur. miriapod milliardaire s. aluşchi mousseline s. minister ministre s. m u s c ă . fără.m. parte morne adj. clipă. m i n a r e t mince adj. minor miniature s. mişcător mouvement s. moară mourir vb. şi adj. •*. ministru minute s. m a i m i c moine s.m.f. monoclu monologue s.f.m. m u r i t o r . s p u m ă . m i n i a t u r ă minimum s.m. moale mouches. m o m e n t momifier vb.f. m o l i c i u n e . m i n e r . mişcare 526 .m. pluş m o a r a t .f.) à ~~ que afară de cazul cînd mois s. prep. ceas montrer vb. m i n e r a i mineur s. b a r e m . a-i sări ţ a n d ă r a . m i n ă . m i l i a r d a r m i l l i e r s .m. o mie mille-pattes s. m u n ­ t e a n . a culege recolta moitié s. pi. -e s. mol. m u s t a ţ ă mouton s. a dovedi monument s. -e adj./. m.m. m o d e r a t . m u t r ă .f. m a i p u ţ i n . şi adj. monstruos. a mumifica monceau s. domn monstrueux.f. monopolist monseigneur s. {pi.m. urcuş monter vb. m o n u m e n t moquer (se) vb.) slă­ biciune moment s. conj. -e adj. muselină moustache s. ~ d'ordre lozincă. de moarte mosaïque s.m.m. monolog monopole s. a muia moulé. m. m i n i m u m . m u n t e montagnard. călugăr moins adv.-euse s. m i z a n t r o p misère s.f./. la dracu ! la naiba ! morceau s. -elle adj.m. m .f. şi adj.a se înfuria. m .m. -e adj. b u c a t ă ./. a m i t r a l i a mode s.m. montor montre s. misiune mistral s. m o r t a l .f. a urca. m. figură mouiller vb. şi s.f. miracol. f. mozaic mot s. din p u n c t de vedere moral morbleu interj. moraliceşte. groaznic mont s. oaie.m.

f. / .) î n ă l ţ i m e morală n o i r . n o b l e ţ e . zid gros mûrir vb. înot nager vb.f. n a i v i t a t e nankin s.f. (fig. -elle adj. m.f. -e s.f. reciproc. m u r m u r .m.f.m. pitic naissance s.) îngrozitor noirceurs. i n e d i t . n a t u r a l naufragé s.f. născut néanmoins adv. v a s . nette adj. cuşcă (pentru cîini) nickel s.m. piesă de 20 franci aur nappe s. medieval. f. adj. / . m. m.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s.f. a v u i muguet s.f. a înota nageur. II a coace. -elle adj. sumedenie municipal.f. totuşi néant s. negreală.-euse adj. î n m u l ţ i r e multitude s. m. m. clar nettoyage s.m. şi adj. alun noisette s. negru. -ive adj. din evul mediu moyenne s. a naufragia naval.m. naiv nain. nazism ne adv. muşchi musée s.-euse adj. m. (în mod) necesar n e f s . n a p navire s. nucă 527 . stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «.f.m. teolog m a h o m e ­ dan mur s. navă nazi. origine naître vb. nervos net. nins nerf s. nici niche s. m u l ţ i m e . medie mugir vb. nepoată nier vb. t i n d a bisericii négatif.m.f. I I I a înnegri noisetier s. nazist nazisme s. mister. muzeu musique s. n a t u r a l . . mutu­ al mystères. naufragiat naufrager vb. a ninge neigeux.m.m. -e s. firesc naturellement adv. povestire natation s. m. -'ive adj.) r ă u t a t e noircir vb. m. m u n i c i p a l munir vb. neant nécessaire adj. t a i n ă N nage s.m. quoi de ••. nivel noble adj. negativ négligence s. I I a m u g i . pol. (fig.m. -euse adj. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s.m. naos.f. de culoarea alunei noix s. nerv nerveux. lăcrimioară mule s. m. negru neige s. -e adj. (fig. acoperit cu zăpa­ dă .m.f. muzică mutuel. n a v a l navet s.moyen s. impers. fel. perete.m. n a t u r a l i s t n a t u r e s .m.-euse s. I I a înzestra cu cele nece­ sare . mijloc moyenâgeux.f.f. neglijenţă négligent.f. soi naturel. necesar nécessairement adv. -e ddj. I I I a se n a ş t e . nichel nid s. a începe naïveté s. şi adj. n a ş t e r e . nu tal ie nation s. n a t u r ă . nou. narcisă narration s. şoaptă murmurer vb. a nega niveau s.f. nu né. zid muraille s./. întunecos. m. a m a t u r i z a murmure s. ~ d'eau pînză de apă narcisse s.f.f. şi adj. curat.m. a curăţa neuf. cuib nièce s.m. négresse s. papuc. nobilime. m. faţă de m a s ă ./. nepot nez s. curăţenie nettoyer vb. zăpadă neiger vb. n a ţ i u n e naturaliste s. -e adj.f. neuve adj. -e (pi. a prevedea muphti s. neglijent nègre. navals) adj. nas ni conj.m. a m u r m u r a muscle s.e adj. a l u n ă . înotător naif.f. nobil noblesses. muftiu.

nouvel.f. cine­ va . ştire. miros (simţul) oeil [pi. umbră ombrelle s.f. obligaţie obligeamment adv. nou nouveau-né. întunecat obscurantisme s.f. obţinere occasion s. şi adj. n o u t a t e . a strica nuisible adj. notar note s. octombrie odeur s. m.f. gîscă oignon s.m. yeux) s. III a obţineobtention s.m. m.-trice s. nuvelist novembre s. şi adj. m.f. în mod oficial officier s. o m o p l a t on pron. a obliga' obliquer vb. numeros nommer (se) vb. -le adj. nici u n u l . I I a h r ă n i .f. ~ dit se spune oncle s. unchi onde s. ceafă. însemnare nouer vb. desculţ nnque s.m. bună­ voinţă obliger vb. I I I a oferi ohé ! interj. operator opération s.f.™.f. I I I a v ă t ă m a . şi adj.f.nom s. muncă. o c h i . îndatorire. n e i n t e r v e n ţ i e . ocean octobre s. a (se) n u m i non adv. absur­ ditate non-valeur s. î n c ă p ă ţ î n a t . -ive adj. n u l . o b s c u r a n t i s m obscurcir vb. obiectiv. -euse adj. nehot. lipsit de valoare nu-pieds adv. obiect. a lega nourrice s. ascultare. garoafă oeuf s. a înnoda.i v e adj. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s.m. măslină olympique adj.m. a p u s e a n . mîncare nouveau.m. sugar nourriture s. î n d ă r ă t n i c . întuneric observation s. v ă t ă m ă t o r nul. v a l ondulation s.) de neînvins obstinément adv. n o t ă . lenevie olive s. piedică obstiné. n u m e . a o b s e r v a .m. gol. lucru obligation s. pasăre oisif. -e adj.f. m. m. nuvelă nouvelliste s. n u d nuire vb.f. occiden­ tal occuper vb.f. a opera . jaune d' -». obscur. nonsens. u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb. h r a n ă .f.f. supunere objectif.f. m u l t notaire s.f. -ongue adj. nulle pron. m. a respecta obstacle*.g ă l b e n u ş .f. (în mod) obscur. lipsă de valoare nord s.f. -e adj.m.f. m.m. ofiţer offrir vb.) s u b s t a n t i v nombreux. nounâscut nouvelle s. doică nourrir vb. nu non-intervention s. observaţie observer vb. a n u t r i nourrisson s. a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb./. olimpic ombre s. invar. .f. -e adj.f. m. m. u n i i . neamestec non-sens s. faire -~ de a da dovadă de officiel.m.f.f. m. o n d u l a ţ i e . l u c r a r e . u n d ă . cu a m a b i l i t a t e . a îneca nuage s. nord notablement adv. lunguieţ obscur. -e s. a merge oblic oblong. a produce 528 .f. i m p a r ţ i a l objet s. o u . operaţie opérer vb..re. ocazie occidental. oficial officiellement adj. nor nucléaire adj.-e s. a se supune obéissance*. (gram. blanc d' ~ albuş oeuvre s. I I a întuneca obscurément adv. ceapă oiseau s. nuclear nu. grumaz 0 obéir vb. miros odorat s. operă. m. eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. I I I a omite omoplate s.f. I I a asculta. se. ondulare opérateur. a ocupa océan s. -elle adj. neclar obscurité s. privire oeillet s. o b s c u r i t a t e . lumea. hei ! oie s.f. m. (fig.f. n o i e m b r i e noyer vb. leneş oisiveté s.

m. t a t ă 529 . o r d i n . ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r . ordinar. p a l a t .f. original origine s. ortografie o s s. coş panorama s. m u n c i t o r . obişnuit ordonner vb.m. pa­ cificator pacification s. şters paletot s. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb. de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s. a îngălbeni palme s. -ère s. care p a l p i t ă pan ! interj.m.f.m.f. pacificare pacifier vb. a înzestra outre prep. şi adj. a ezita oseille s. p a i . p a c e . m. ~ d'épice turtă dulce . p a n t a l o n panthère s.f. părere opposer (s') vb. a decora orteil s. (loc.m. oriental orientation s. împilare opprimé. unde.f. a lua înapoi ou conj.f.m.m.f. -e adj. organ organiser vb. la care oubli s. (în mod) paşnic pacifisme s. izvor orme s. da ouïe s. auz ouïr vb. orz orgueil s. -trice s. păun papa s. lucru. dincolo. orgoliu.f. vest. os oscillation s. apus ouf ! interj. în care. m. p a n o r a m ă . şi adj.m.) portocal orbite s. a auzi o u r a g a n s .m. o p r i m a r e . instrument outillage s. înzestrat outiller vb. orientare (în spaţiu) original. sau. ureche . opinie.f. r a m u r ă de palmier palpitant. pîine .m. deget (de la picior) orthographe s. cerul gurii pâle adj.f.f. (muz.m. o r d i n e . a cuteza osier s. şi adj. a uita ouest s.f. orbită orchestre s. oscilaţie osciller vb. eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s. ori où 1. r ă c h i t ă ôter vb. -e adj.) uvertură ouvrage s.opiniâtrement adv.) en ~. urs outil s.m. I I a păli.) a şovăi. -onne s.f. măcriş oser vb. opresiune. uitare oublier vb. liniştit paix s.m. în plus ouverture s.peste. mîndrie oriental.m.m. furtună orange s.f. producţie lite­ rară ouvrier. auz oreiller s. pereche paisible adj.m. papuc paon.m. u n e a l t ă . -e adj. a u t i l a . m.m. a asupri. o r c h e s t r a .m. (bot. m. păstîrnac panier s. m .f. palton pâlir vb. I I I a deschide oxygène s. a scoate. paşnic . panteră pantoufle s.f. pron.f.m.m. uragan ours s.m. p a l i d . pernă organe s. 2 . utilaj outillé. deschidere. oxigen P pacificateur. paşnic. a s u p r i t . poc ! panais s. î m p i l a t opprimer vb. origine. peste. pacifism pacifiste s. adv.m. ~ bis pîine neagră paire s. a u r orage s. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv.f. a ordona ordre s. oranjadă oranger s.m.f. a î m p i l a or s. (fig.f. portocală orangeade s. adv. adv./. pacifist page s. a îndrăzni. uf ! oui adv. u t i l a t .f. paie pain s. a împodobi.m. chef d' • — dirijor ordinaire adj. u l m orner vb. a organiza orge s. -e adj.f. f. pagină paille s. p r i v e l i ­ şte pantalon s. a oscila. m. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s. a se opune oppression vb.f.m. a r î n d u i . a pacifica pacifique adj. -e adj.m.

p a r a ş u t ă paraître vb. I I I a p a r v e n i . din . căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb.»!.m. s t r a t de flori parti s. con}. păcătos pêcheur. ~ ha­ sard d i n întîmplare .f. -le adj. m . parfum. p a t ă de cerneală paternei. părinteşte pathos s. regiune p a y s a g e s . fără.m. pavaj pavilion s. a p l ă t i . şi adj. so­ nor parler vb. păşune paume s. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj.f.m.m. pas. rămăşag parier vb. p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s. n u . patos.m. mireasmă parfumeur. trecere . -e adj.m. p a s t ă . zău ! parc s. ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj. ~ buvard sugativă papillon s. -euse s. a ierta pareil. sărac pauvreté s.m. părintesc paternellement adv.f. în special. p a ş a p o r t . -e s.f. -e adj. fabri­ cant de parfumuri pari s. a ajunge parvenu.f. caldarîm. în p a r t e partisan.m. p a r t e r . ţ a r ă . traversare . şi adj. a trece .m.m. a împărţi parterre s./.f.f.f. p e . la dracu ! pardonner vb'. participiu participer vb. à — a p a r t e . în parte partir vb. parachimic parachute s. a patina pâtisserie s. {pi. umbrelă (de soare) parbleu ! interj. pour quoi^-de ce n u ? . sărăcie pavé s. cu răbdare patient.m..m. buf ! pâte s.m. patron. şi adj.m.f. m.f. uneori parfums. stăpîn patte s. distracţie passif. palmă (a mîinii) paupérisation s. ~ bonheur din fericire .m. fragment passant. şi adj.-eresse s. piersică pêche 2 s. à ~ de loup t i p t i l . m a i ales parties. pescuit pécher vb.m.m. pachet par prep.m.f. grăitor. I I I a p ă r e a . pavilion payer vb.) p ă r i n ţ i parer vb./. v o r b i r e . parte (dintr-un întreg). pasiv passion s. -elle adj. trecător passé.f. şi adj. răbdare patiemment adv.m.f.f. r ă b d ă t o r patinage s. -enne s. deopotrivă.m.m. piersic pêcher 2 vb.m. h i r t i e . -euse s. umbrelă (de ploaie) parasol s.e s .m.m.-ne s. pasiune patatras ! interj. patinaj patiner vb. fiindcă pardessus s.papier s . labă pâturage s. parapet parapluie s. a î m p o d o b i . perfect parfois adv. a păcătui pêcher 1 s. peisaj. mauvais •>. a petrece passe-temps s.m. a participa particulièrement adv. ţ ă r ă n i m e peau s.f. şi adj. perfect parfaitement adv. p a r v e n i t parvis s. c u v î n t . pescar 530 . egal./. parc. şi adj.f. I I I a pleca. partid participe s.f. a apărea parallèlement adv. paralel parapet s. leneş parfait. a para paresseux. p a r i u . donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s. pentru că. -e adj. p r i n . pauperizare pauvre s. p a t e u . . emfază patience s. a face prinsoare parisien. ţ ă r a n paysannerie s.m.m. de c ă t r e .m.m. prendre la ~ a lua c u v î n t u l . -ive adj. şi adj.rh. privelişte paysan . grădină parce que loc. la fel parent s.m. a paria. p a r t i z a n .f.f.) documente.încurcătură pas 2 adv. a pescui pécheur. p r e t u t i n d e n i parvenir vb. a r ă s p l ă t i pays s. parte. m. a l u a t pâté s. -e s. v o r b i t o r . partidă partiellement adv. a vorbi parmi prep. m .m.m. fluture paquets. r u d ă .m. printre parodier vb. patiserie patron s. -e s.f. adept partout adv.-euse s. d e .m. a porni partiellement adv. îndeosebi./. piele pêche * s.f. pari­ zian parlant. cu excepţia partager vb. trecut passe-montagne s. (pi. a parodia parole s. m.

cela ne vaut pas la • nu merită oste­ — neala . perpetuu.m. — o — încetul cu încetul petit-déjeuner s. -e adj. şir de d e t u n ă t u r i pétillant. a persista personnage s. (loc. stă­ ruitor persil s. gîndire. m i c u ţ . c î n t ă r i r e . t r i b peuple s. personaj.f. (loc. greoi.m. populare peupler vb. halat de b a i e .) — que în t i m p u l pendre (se) vb. a p ă t r u n d e pénible adj. ) ascuţit perce-neige s.f.a se s t r ă d u i .m. sclipitor petit. -e adj.f. pătrundere pénétré. perucă persan. persecuţie persévérance s.f. pi. cu greutate pensée s. pasărea fenix 531 .m. frică.f.f. m.f. m.f. p ă t r u n s pénétrer vb. personal perspective s. peluză. a străpunge. a se p i e p t ă n a peignoir s. c a m .f. stăruinţă persévérant. (fig. a zugrăvi peine s. -e adj. papagal perruque s. nepot petits-enfants s. pierdere pesamment adv. perplex perroquet s. m i t i ­ t e l .m. s. periferie périr vb. şi adj. veşnic perplexe adj. seminţie. permisie perpétuel. chiriaş (într-o pensiune) .f. -e adj. I I I a p i c t a . c a n t i t a t e clntărită peser vb. şi 2. capot (de casa) peindre vb. şi adj.m.) à ~ de-abia.-e s. I I I a permite 34* permission s.f. a reflecta pensionnaire s.f.-le s. nepoată petit-fils s. -elle adj.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s.s. (cu maj.f.f. I I a pieri permettre vb. popor peuplement s. nehot. farmaceutic pharmacie s. m. perceptor percer vb. à ~ près a p r o a p e .f. (în mod) perio­ dic périphérie s.f.) p ă r i n t e . prăjină percher vb.pictor peintures. mon — dragul m e u . • a-i fi frică pharaon s. pătrunjel persister vb. şi /. a se spînzura penetraţie adj. şi adj. de fiică) pétuner vb. persoană importantă personnalité s.f. -e adj. pedeapsă . ciumă pétarade s. b ă t r î n frelig.f. persoană.m. s t r ă p u n g ă t o r .f.) şi adj. -e adj. m i c . pă­ t r u n z ă t o r . a popula peur s. (în mod) p e n i b i l .à -«. a se înclina. ghiocel percepteur s. p a n t ă . m o ş .f. p u ţ i n . în t i m p u l . performanţă péril s.f. a se convinge . faraon phare s. p ă t r u n z ă t o r pénétration s. a (se) gîndi. călugăr perfide s. strălucitor. micul dejun petite-fille s. -e s. uşor de p ă t r u n s pénétrant. farmacie phénix s. t a t ă . se don­ ner de la ->. pedală pédant. a găuri perche s. perspicace persuader (se) vb. greu pesée s. m. greutate .m.m. sans ~ uşor. penibil péniblement adv.f. fără greutate peintres. m.) a fuma peu adv. avoir — a se speria. far pharmaceutique adj. -e adj.m. perspectivă perspicace adj. conj. m. pensionar pente s. a persecuta persécution s. (înv. a se apleca pendant prep. adv. a se căţăra perchoir s. periodic périodiquement adv. perfid performance s. persan persécuter ^6. ~. nimeni personnel. nepoţi (de fiu. a-şi închipui perte s. m. (fig. pron.m./.f. perseverent.m.m.f. judecată penser vb. p i c t u r ă .f.m. pajişte pencher (se) vb.m. zugrăvire pelouse s.f. fără graţie pesant. povîrniş perçant. pericol.) descriere. pedant peigner (se) vb.pédale s. personalitate personne l.f.f. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s. primejdie périodique adj. a cîntări peste s.m.f.

oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s. m a i curînd. hazliu plaisanterie *. poetic poids s.f. m. fotografie photo-électrique adj. /. î n ţ e p ă t u r ă pire adj. p i a ţ ă . ploaie plumage s. fizică physique 2 adj. greutate poignard s. / . pistol pitance s.m. filozofie phoque s. p l a t o u . focă phosphore s. strat de flori plate-forme s. platformă plateau s.m. picior. ondulatul părului plier "b. m a i rău . une — de main o strîngere de m î n ă poignet s.m. a îndoi. plonjon.m. p u n c t .vîrf . cameră pied s. injecţie.m. hîrleţ piolet s. planşeu. a se încovoia pluie s.m.m.f. a pune placeur. / . ) à ~~ perpendicular . piesă. înfăţi­ şare physique 1 s.f. f. -e adj. bujor p l a c e s . m. a înjunghia p o i g n é e s . podiş plein. zbîrcitură . ~ atomique pilă atomică pillard. plăcere.f. p u m n . I I I a plăcea. învineţit . p l a s a t o r plafond s.f. pană. poezie poétique adj.philatélie s. à ~ pe jos piétiner vb.m. m a i r ă u . fotoelectriu photographe s.f. sobă poésie s. penele unei păsări. coama u n u i z i d .m. pilot pinceau s. p o a l e . fizic physiquement adv. l o c . fotograf photographier vb. p l i c .f.f.m. p l i n . plastic plat s.f./. a jefui.m.f. pensulă pingouin s. I I I a plînge. proiect plancher s. rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s.m.m. p n e u m a t i c poche s. -»• de vue punct de vedere .f.m. le ~. m a i . peniţă plupart s. m a i m u l ţ i plus-Value s. pionier pipe s.f. farfurie . hrana zilnică. săritură plonger vb. adv. -e adj.m. lulea piqûre s. de loc pointe s. I a ~ d u jour zorii zilei 532 . a strînge plisser vb. -euse s. distracţie plan s.m. m î n è r . filozof philosophie s. pUngere plaire vb. m a i degrabă pneumatique adj.f. m . a ploua pli s. plafon.m. la mise en ->. r i d .f.f. lacrimi pleuvoir vb. a fotografia photographique adj. a compă­ timi plaine s.s m i z a n p l i .f. buzunar poché.f. p i a n pic s. piolet pionnier s. pi. n u .f. -e adj. frază physiologique adj. podea planete s.cel m a i r ă u pis adv. -e s. c u t ă . m. încărcat pleura s.f. pour la ~ în mare parte plus adv. t ă b l i ţ ă plastique adj. fizionomie. serviciu placer vb. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. t a i n pivoine s. A se cufunda ployer vb.m./. p u m n point 1 s. cea m a i mare parte . p i l ă . avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s . cazma.m.m.m. / . a călca în picioare piéton s. planetă plaque s. g r ă m a d ă . pieton pieusement adv. de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s. placă.m.m. plus plusieurs adj. impers. p u m n a l poignarder vb. cîmpie plainte s. şi adj. prendre ~ a lua loc.m. t a v a n plaindre vb. din punct de v e ­ dere fizic piano s. a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb. Încheietura m î i n i i poing s.f. p i p ă . a fi agreabil plaisant. pinguin pioche s.m.f. şi adj. fiziologic physionomie s. b u c a t ă . c u l m e . fosfor photo s. a î n d o i .f. fel de mîncare plate-bande s. plusvaloare plutôt adv.f. penaj plume s. t î r n ă c o p .m. jefuitor pilier vb. fotografic phrase s.m. a prăda pilote s. p l ă c u t . a plisa plongeon s.m. filatelie philosophe s.f. glumă plaisir s. pisc. majoritate.m. a plasa. cu pietate p i g n o n s . m a i m u l t . p l a n . [loc.

a poseda . t i n d ă port s. uşă portefaix s. a puncta . (în mod) popu­ lar populariser vb. -e adj. posesiv possible adj. şi adj.f. m'.m. p u d r ă poudré. a p o p u l a r i / a population s.m. exact ponctuellement adv.f. {bot. pod. ni. invar. I I I a u r m ă r i pourtant adv. politeţe politique s.m. a îmbrînci poussière s. a se năpusti précis. prăpastie précipiter (se) vb.f.s.f. -e adj. mazăre poisson s.) p ă r poire s. acces. tocmai 533 . în mod pompos. -elle adj. I I I a putea praline s. portofoliu portemanteau s. p o r t o f e l . m. -ère s. m.f.f.m. portaiportion s. / « .m. ptiu ! pouce s. poligrafic pomme s.f.m. p u n c t u a l . poziţie posséder vb. precis. pol poli. a profesa précaution s.m. popular populairement adv. potasă potassium s.f. pentru ce pourri. praz poirier s. conj. precedent précéder vb. sînge pourquoi conj. port portail s.)». . a fur­ niza pourvu que loc. în mod politicos polisson. de ce. cu p u t i n ţ ă poste 1 s./. în mod precis. creion a u t o m a t porter vb.f. găină poulet s. a o duce porteur. p u n c t u a l i t a t e ponctuel. poştă poste 2 s.f. scump précipices. -onne s.m. cuier porte-mine .m.m. a preceda précieux. portic. p u d r a t poule s. oală potage s. la. -euse s. I I a putrezi (şi fig.f. portal porte s.m. posesor possessif s. n u m a i să poussée s.f. -e adj. cu condiţia ca. plămîn poupée s. c i o r b ă . pulbere .) pourrir vb. punte populaire adj. pară pois s. practicabil . plin de praf pouvoir vb. a p u r t a . p i e p t . urmărire poursuivre vb. post. cu toate acestea pourvoir vb. cu fast ponctualité s. m. m ă r . ~ de terre cartof pommette s. foarte p o p u l a t porcelaine s. populaţie popu!eux. a duce se ~ a se s i m ţ i .-euse adj. praf. ştrengar politesse s. {bot. portret poser vb. precauţie précédent. a aşeza position s. putred (şi fig.f. porţelan porche s.m.m. si­ gur . politicos police s.) m ă r pompe s. păpuşă pour prep.f. d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s. I I I a prevedea. p o a r t ă . posibil. cu exactitate pont. a se înălţa poireau s. -euse adj. peşte poitrines. adu­ cător portière s. pompă (şi fig. s p r e . potasiu poteau s.«. pentru.pointer vb. policlinică polygraphique adj. (poetic) roşu.f.f. politică politiquement adv. stîlp pouah ! interj. p u n c t u a l . degetul gros de la mînă p o u d r e s . piper pole s. f i n .f. -e adj. şi adj.f.m. a însemna .m. -e adj.m. pour tout *.m. preţios. v a s . pralină praticable adj. porţie portrait s. serviciu pot s.f. în t o t a l potasse s. / . totuşi.f.) poursuite s. m. exact précisément adv. praf poussiéreux.m. u m ă r u l obrazului pommier s.f. h a m a l portefeuille s. cuse adj.f.f. prăfuit.f. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. p u r p u r ă .cu t o t u l .m. l u s t r u i t . p u r t ă t o r . poliţie poliment adv. a se repezi. a practica. a pune.f. m ă r u n t ca p r a f u l .m. puseu pousser vb. a împinge . m. a domina possesseur s.) pompeusement adv. p l ă m î n i poivre s. portieră portier.f.f. p u i (de găină) poumon s. pe care se poate u m b l a pratiquer vb.f.m.

-trice s. deţi­ n u t .f. maşină de presat. premieră prendre vb. preşedinte presque adv. -le adj.f. -euse adj. progres proie s. pretoriu preuve s. prizonier privation s. producţie productivité s. a aver­ tiza préventif. şi adj. gherlă prisonnier. -e adj. pro­ ducător productif. p r o l e t a r promenade *. p r e m a t u r (şi fig.f.m. a pregăti. prenume préparer vb. răsplată probablement adv. -e adj. a proiecta prolétaire s. premiu. -e adj.f. aproape presqu'île s. -ière adj. aproape. cadou. principal printemps s. c a m .f.m. m.f. privilegiu prix s.f. a ruga primevère s. prezent présent s. a prevesti préférer vb. a propune propre adj. a apăsa . a p r o p i a t . preşedinţie président. profesor profession s. a priva (de ceva). -e adj.m. a preconiza prédire vb. eiuboţica-cucului primitif. p l i m b a r e promesse s. p r i m u l première s.m. promotor.f. proporţional proportionner vb. vorbă.m. III a prescrie présent. I I I a l u a .f. şi adj.f. se •+• a se grăbi pression s. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel.m. pretenţios prétention s. t i p a r . şi adj. pradă projet s. a prefera prématuré. apropia! . p r i v a ţ i u n e .m. a strînge .j./». a d î n c profondément adv.v.f.m. promisiune promettre vb. I I I a pretinde prétendu. profesie profit s. c u v î n t proposer vb.) premier.f.m. la -». a pro­ mite promoteur s. prună 534 . -e adj.m. I I I a prevedea prier vb. a p r e z e r v a . d o v a d ă . adînc profusion s. prevenitor. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. cum să (se) pro­ cedeze prénom . a p r o n u n ţ a propitiatoire adj. a p r o x i m a t i v prescrire vb. închisoare. probabil problèmes. u i m i t o r producteur. m i n u n e prodigieux. probă. a proporţiona propos s. -e adj. problemă procéder vb. productiv production s. p r u d e n t prune s. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. lipsă priver vb.-e s.f. -ière s.m. a î m p r u m u t a . a dovedi proverbe s. p r o d u c t i v i t a t e produire vb.f. produs professeur s. cu p r u d e n ţ ă prudent.presa.m. a proceda procès s. .f. a da cu î m p r u m u t . preventiv prévoir vb./. vecin proche adj. -e adj. comment s'y •»• cum să (se) facă . -e adj. c u r a t protester vb.f. I I I a produce.-ive adj. presiune. p r i m i t i v . primordial prince s. proces prochain. -e adj. -e adj. III a prezice.m.f. a prepara près adv.m. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial. -e adj. apăsare prêt. pretenţie prêter vb.f.préconiser vb. proiect projeter vb. proverb providence s. -ive adj.f. corect. providenţă province s.f. a protesta prouver vb. t e a s c . -euse s.m. îndată prononcer vb. d a r préserver vb.m. a crea produit s. ziarele pressé. primăvară prison s. belşug progrès s. curat proprement adv.m. peninsulă presse s. ~ Voreille a a s c u l t a . I I I a presimţi presser vb.m. gata prétendre vb. i n i ţ i a t o r promptement adv. provincie proviseur s. profund. -ive adj. şi adj.f. în mod profund. grăbit pressentir vb. înda­ toritor prévenir vb. I I I a făgădui.m. director de liceu prudemment adv.m. I I I a î n ş t i i n ţ a . p r i n ţ principal. a apăra présidence s. a trage cu urechea prétoir s. p r e ţ . m. m. s.m. cu caracter împă­ ciuitor. de aproape prodige s. profit profond.f. pretins prétentieux.

m. c o t i d i a n . oricît quelquefois adv. de vreme ce puissamment adv. -ique adj. a reduce. cîteodată quelqu'un. radiodifuziune radis s.f./. c î ţ i v a .m. rel. reclamă publier . r i g i d i t a t e . pseudoştiinţă psitt.f. coadă qui pron. p a t r u . -euse adj. deşi. a povesti radieux.prunier .m. rel. apoi. radios. II a scurta. pe care .m. adv. a p u ţ i puis adv. (fam. a ridi­ culiza pe cineva raisin s. chestiune questionner vb. uneori. ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj.m. p u b l i c a r e . a publica.m. a răscumpăra raconter vb. şi interog. 2. ~ qn. a se a l ă t u r a rallumer vb. orişicine quinzaine s. ceartă. puternic puissance s. ) nişte. nehot. s. a râspîndi puce s. după aceea puisque conj. cineva. radio .f. aproape quatre adj.m.f. a-i plăcea la nebunie rafler vb. înţepenire raifort s. calitate quand adv. pedeapsă pupitre s. raţiune. -e adj. şină railler vb. totuşi quart s. a întreba queue s. a scădea raccourcir vb. -e adj. să. ce quoique conj. pulover punir vb. rel.) a înjosi raccrocher vb. p u ţ pull-over s. glumă proastă quotidien. r a ţ i o n a l raisonner vb. ca să quel. public publication s. cartier quasi adv. sfert quartier s. prun pseudonyme s. a agăţa .f. -e pron. a jefui raideur s. II a pedepsi punition s. oarecare quelque 1. ridiche radium s. putere puissant. purice pucelle s.m. forţă. a zeflemisi.j. psst ! interj. nehot.f. pron./.f. cincisprezece quitter vb. a r a ţ i o n a . I I a încetini rallier vb. interog. pseudonim pseudo-science . entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron. v r e u n . I I I a întineri ralentir vb. gîlceavă questions. p u r .fb. curat pyjama s. a încuraja raffoler vb.s-. (fig.s.m. a ralia. III a coborî.f. I I a î n t ă r i . pupitru p u r . a judeca rajeunir vb. rafală raffermir vb. (vreo) cincisprezece. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. m. psst. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj. strugure raisons. î n t r e b a r e . nehot. publica­ ţie publicité s. vesel radio s.f. a părăsi quoi pron. ~ même chiar dacă. r a d i u m rafale s. ce?. fecioară puer vb. adj. zilnic R rabattre vb. v r e o .m. oricine. care. -ne adj. dreptate. cauză. quelle adj. p u t e r n i c . cînd . hrean rail s. cine. u n i i .m.m. ciripit 535 . a aprinde din nou ramage s.f. chei. ! public. ce quelconque adj. (pi.f. m.m.m.m.f. care quiconque pron.) a ş t e r p e l i . vreun querelle s. şi conj.f. l i m p e d e . cu toate că quolibet s. influent puits s. pijama quai s. p u b l i c i t a t e . chenzină quinze adj. peron qualité s./.

) a se înse­ nina . f. a recolta recommander vb. reflector n o u . a da înapoi redescendre vb. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. reflex 536 . a reînchide recherché. III a reconstrui recopier vb. rassemblement s. I I I a scrie din nou. real. a înveli récrire vb. şi adj.f. p l i n . a recomanda recommencer vb. r e d u t ă réagir vb. a redacta redingote s. m i n u n a t rayé. corec­ tare reçu s. în mod real. recepţionare réélire vb. afectat . III a reflecta. I I a r ă p i . a r e t r i m i t e recherche s. a căpăta réellement adv. a reîncepe. m. r i n a . a se teme de ceva réaliser vb. (fig. căutare . ajutor de portărel recouvrir vb. reînarmare réduit s. I I I a recunoaşte. [fig.m. a strînge rasseoir (se) vb. a căuta din réflecteur s. a se lega. a rîndui rapide adj.m. III a acoperi din nou.-e adj. a se réaliste adj. a se linişti rat s.) a u r m ă r i reflet s.) à ~ a d m i r a b i l . efectiv réchauffer vb. realist ridica réapparaître vh.m. reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s. raion rayonnement s. rang s. a relua récompenser vb. s t r ă l u c i r e . rectificare. singuratic récolte s.m.f.f. a întoarce randonnée s.m. se ^ a se referi rapprocher vb. a rechema . vărgat rayon s. radiere récit s.m. p u ţ i n comun réfléchir vb. repede rappeler vb. a a m i n t i .m. recunoscător reconnaître vb. {jur.f. I I a reacţiona redouter vb. a se linişti rassurer (se) vb. a recompensa. a nu mai ţine cont de ce a fost. reducere réarmement s. m.f. r a p o r t rapporter vb.f. t î r c o a l ă . adv. a cere cu insistenţă reclus s. I I I a culege. I I I a p r i m i . a apropia rare adj. p l i m b a r e . a redresa réalisme s. a culege ramener vb. şir ranger vb. adunarè de oam e n i . rareori ras.f. r a z ă . a răs­ plăti reconnaissant. rebel rééditer vb. a cugeta rechercher vb. I I I a spune din nou. a aduce . I I I a reapărea réduction s. -e adj. à refaire vb. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb. a d e v ă r a t réception s. a mărturisi reconstruire vb.m. reacţionar redoute s. a încălzi réexpédier vb.) faire table rase a face t a b u l a rasa. reflectare. persoană care trăieşte de­ parte de lume. -e adj. a aduna reculer vb.m. c h i t a n ţ ă recueil s. . r e c e p ţ i e . m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb. a strînge. a se alipi rattraper vb. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s. a reedita récepteur s. culegere recueillir vb. -e adj. a realiza redresser vb.f. rar rarement adv. a recopia r e c o r d s . a aşeza. a critica . recoltă récolter vb. povestire réciter vb. record recordman (pi. a reclama. a readuce. redingotă redire vb. -le adj. repede rapidement adv. realism redresser (se) vb. a a d u n a . a re­ dacta din nou rectification s.m.m.f. re­ cordman recors s. a a d u n a . a prinde. m. trouver à ~ a găsi réaction s.m. [loc. a î n c î n t a . a re­ peta .m.m. a cerceta . spiţă (de r o a t ă ) . m . m.ramasser vb. a coborî din nou rédiger vb. şobolan rattacher (se) vb. a raporta . a recita réclamer vb. f. I I I a realege recevoir vb. Ioc retras rebelle s. a ajunge din urmă ravir vb. rar. cercetare . recordmen) s. m. călătorie . m receptor réel. a se îndrepta. r ă z v r ă t i t .

/. I l a u m p l e . I I I a î n a p o i a . întîlnire rencontrer vb. repetiţie repli s. I I I a răspunde repos s. [despre plante) a creşte reprendre vb. i n t î l n i r c .f.m./. mîncare repasser vb.m. a* reface repartir vb.m. în mod regulat rein s. observaţie remèdes. [pi. a repartiza repas s. r a p o r t relèvement s.m.refléter vb. a respinge .f.m. a urca. regulă règlement s. r e p a r a ţ i e réparer vb. I I I a p a ş t e . a domni regret s. a r e p u r t a remuer vb. vulpe rencontre s.. a regreta régularité s.] sale reine s. regină rejeter vb. a călca rufe repentir (se) vb.9.f. meterez remplacer vb. se ~ a se hrăni réparations. 2 . a înveseli relais s. remediabil remercier vb. a trece din nou prin . a repeta ./??. a reînnoi . a m u l ţ u m i remettre vb. a r e n u n ţ a renouveler vb./. a inspira r e p u l s i e . m . a relata relation s. regiune. viitoare (produsă de mersul unei nave) . •«. a se uita régime s. I I I a se căi répertoire s. r e n u m i t renoncer vb. refren réfugier (se) vb. a pleca din nou répartir vb. vîrtej de apă rempart s. (fig.f. 1. represiune reprise s. a î m p l i n i . reîncepere rentrer vb. a refuza regard s. (med. I I a bucura. c u t ă . regret regretter vb. m. m. releu. a reda . remarcabil remarque . refractar. a cîştiga. registru.ro.) refulare réfractaire adj. a străluci remarquable adj. a arunca înapoi rejoindre vb. a întoarce un ceas remous s. adv.f. privire regarder vb. a î n t î l n i rendormir vb. a amîna repaître vb. a se informa rentabilité s. informaţie renseigner (se) vb. nesupus r e f r a i n s . m. a face rnari servicii cuiva . I I I a adormi din nou rendez-vous s. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s. -e adj. remiza . a arunca din nou. répliquer vb.f. a (se) sui din novi .f. condică règle s. I I I a relua représentant s. relaţie. a se î n t o a r c e . leac remédiable adj. a cuprinde renfort s. m. odihnă reposer (se) vb. (loc.m. regularitate régulièrement adv. II a î m p ă r ţ i . I I I a răspunde p r o m p t . renaştere renaître vb. masă. a orîndui règne s. ridicare relire vb. r i n i c h i . şopron remonter vb. repertoriu répétition s. m.m. reglementare régler vb. remitere . linie. I I I a reciti reluire vb.m.f. a reglementa. r e l u a r e . a răspunde répondre vb. a replica.f.f.f. refuz refuser vb. regim régiment s. a reflecta refluer vb. I I I a pune la Ioc.m. a se refugia refus s. reînnoire renseignement s.m. a reîncepe rénovation s. I I I a împreuna réjouir vb. se — a se duce la renfermer vb.) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 . a t r i m i t e înapoi. r e p r i z ă . a întregi remporter vb. ni.de grands services à qn. a povesti.) ascunziş.m. loc de întîlnire rendre vb. -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb. r e p a r a r e .m. r e g u l a m e n t .f. r e p e t a r e . remediu. riglă.m. m. I I I a luci. a răsturna . p r e d a r e . deschidere. a înlocui remplir vb.f. întărire renommé. a p r i v i .m. I I I a renaşte renard s. domnie régner vb. r e p r e z e n t a n t représenter vb. ştafetă relater vb. a reprezenta répression s. reni a b i l i t a t e rentrée s. a inversa renvoyer vb. a înmîna remises. m. a se odihni repousser vb. respingere. a repara. regiment région s. a ascunde. ţ i n u t registre s. a mişca renaissance s.

II. întîrziat . adv. -euse adj. a expune retraite s. [fig. din belşug richesse s. rezervă réserver vb. rechiziţie réquisitoire s. revendicare revenir vb.m. 2.) încercare. amînare retarder vb. h o t ă r î r e . I I I a reveni. r e v e n i r e . r e s t a u r a n t reste «. r e z u l t a t résumé s./.m. nehot. om ridicol rien 1.m. rîu riz s. III a îmbrăca din n o u .m. pensie rétrécir vb. re/. mijloc de t r a i restaurant s. pensionare. (fig. m. a se întoarce.m. r e t r a g e r e . m o d e r a ţ i e . re­ ţinere retirer vb. a semăna.e s. însă­ nătoşi'«s retard s. a deplasa. respiraţie. r i d i c o l u l . revistă révulser vb. m.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. s. nenorocire revêtir vb. rezervor résider vb.m. a se revolta révolution s. a regăsi r é u n i o n s . ) retrousser vb. a rezerva réservoir s. a trasa din nou. înviere rétablir vb. / . pron. être de -~ a se fi întors retourner (se) vb. -e adj.m. rest rester vb. resursă. întîrziere.) a Consta résistance s.) critică violentă réseau s. grupare réunir vb. I I a r e u n i . a î n t r u n i réussir vb. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb. I I I a chema. şi adj. m. II a reuşi rêvasser vb. reunire.f. revolver revue s. rezistenţă résister vb.m. . a se întoarce rêver vb. bogat. întîrziere retardataire adj.f.m. ţ ă r m r i v i è r e s. reve­ dere . a se răscula. a visa cu ochii deschişi rêve s. [loc.olvare résoudre vb. / . a s t r i m t a (şi fig.m. faire le •«. I I I a rezolva respectueux.f.m. I I I a răsuci retour «.f. a visa réverbère s.f. a riposta rire vb. b o g a t . perdea ridicule s. răsuflare respirer vb. / . (fig.m. rid. rever.m.f.f. s. a-şi întoarce capul retracer vb. răsculat révolter (se) vb.reprocher vb. felinar (de stradă) revers s.f.m. -euse adj. vis revendication s. parter (la casă) ricanement s. st încă rocher s. rimă rincer vb. m. a solicita réquisition s. restabilire. a avea r e ş e d i n ţ a .m. a risca rive s.m. reţea réserve s. a sufleca retrouver vb.f. bogăţie ride s. ţeapăn r i m e s .m.a face pe bogatul richement adv. a retrage retordre vb.m. rege rôle s. fleac. se ~ a se însănătoşi rétablissement s. III a r e v e d e a .f.f. rol roman s. cu hotărîre r é s o l u t i o n s .f. a amîna retenir vb. revoluţie revolver s. a da tîrcoale roi s.m. orez robe s. a m u t a din loc rez-de-chaussée s. a rezista résolu. a acoperi revoir vb. rechizitoriu.f. respectuos respiration s.m. I I I a rîde rire s. a simţi ressource s. r ă m ă ş i ţ ă . m. revoltă r é v o l t é . a clăti riposter vb. II a apuca iar ressembler vb. rînjeală riche adj. stîncos rôder vb.m. a se ase­ măna cu ressentir vb. discreţie. m a l . a respira resplendir vb. înapoiat retardement s.m.f. rîs risquer vb. a r ă m î n e résultat s. republică requérir vb.f. a sta. IJ a răsuna retenue s.f. nimic. a l i p i r e . au ~ la revedere révolte s. rochie roc s. I I I a r e ţ i n e . I I a r e s t a b i l i . a reproşa république s. h o t ă r î t résolument adv. a întîrzia .f.m. m. I I I a r e s i m ţ i . întoarcere. rezumat résurrection s. roman 538 . a opri retentir vb. zbîrcitură rideau s.f. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux.

pîrîu ruiner vb. regat r u b a n s.f. spadasin sac s. a curge şiroaie.f. m. sfînt saisir vb.romancier s. salon salubre adj.m. 2 . limba romînă rouppe s. satin satire s. a r u i n a .f. roşeaţă rougir vb./. primele no­ ţiuni r u e s. r i t m . roată rouge adj.f.j. -e adj.m. şi adj. ungere. suspin sans prep. (fig. roz roseau «.f. -euse s. romantic r o m a n t i s m e s.f. a rostogoli . s a l i n i t a t e . salvă s a m e d i s . fără santé s. aspru. m u r d a r .m. (fig. bluză ciobănească route s. sabotor sabre s. ». roşu rougeur s.j. zeamă 539 . s a l ă .f. brad sardine s.) necorect s a l é . ) chinuitor. sardea satellite s. însîngerat sanglot s. ~ à manger sufragerie salon s. I I a a p u c a . salată salaire s.f. a distruge ruer ( s e ) vb. friptură (la tavă) rôtir vb.m. m. -e adj. -e s. sănătos saint.m. (fig. sos. nisip sablonneux. înţelepciune saigner vb.m. încoronare a unui suveran sacré -e adj. şofran s a g e s . a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb. -e adj. romantism rompre vb.f. roşcat. » . r u p t u r ă ruse s.m. a fi lac de.ni s a c . a sesiza. s a l u b r u saluer vb. d r u m . I I a prăji.f.. rotaţie rôti s . trandafir. rupture s. m.) hazliu saler vb. -e adj. m. sf'înt.m. t r a n d a ­ firiu.f.m. a saluta salut s. s. concentraţia sării în apă salir vb. regalist royaume ». rozător . nisipos saboteur. greu r u d i m e n t » .f. sacru sacrifice s. cale r o u v r i r vb. sfinţit. trestie rossignol s. satisfacţie satisfaire vb. satiră satisfaction s. -euse adj.f. I I a (se) înroşi rouler vb. salut Salve s. regal royaliste s. s ă r a t . m . I I I a redeschide roux. -e adj.) a măcina rongeur. g r ă t a r . (pop. {fig. r o t u n d ronde s. -euse adj.m.e adj. salariu sale adj. satelit satin s. a r o a d e . a n o t i m p salade s.m. I I I a satisface sauce s f. sîmbătă sang s. m . romînesc.f. hohot de plîns. m. sînge sanglant. adj.f. jertfă safran s. m. măsură r y t h m é . r u d i m e n t . m. sîngeros.m.m. şi adj. a sforăi ronger vb.m. adj.f.m. a frige rôtisserie s. m. r a n i ţ ă . cu înţelepciune sagesse s. s a l v a r e .f. s ă n ă t a t e sapin s. stradă ruisseau s. a singera . a înţelege saison s. a face sul r o u m a i n .m.) a stoarce (de bani) sain. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s.f.m. ~ à main po­ şetă sacoche s. sabie sabrer vb.m. a lua sînge . sacoşă sacre.f. rousse adj. înţelept sagement adv. a săra salinité s. s.f. mistuitor rose 1. a sparge r o n d . (eu maj. -e s. sănătos.j. romancier r o m a n t i q u e adj.. şiretenie. şi adj. m . privighetoare rotation s. r i t m a t S gable s.f. .m. I I a m u r d ă r i salle s. a lovi cu sabia sabreur s. I I J a r u p e . odaie. rupere.f. panglică r u d e adj. horă ronfler vb. şiretlic rythme s. roşcovan r o y a l .) romîn .

m. ni. secol.-euse adj.m. -e adj. serviciu. şedere într-un loc.m.m.f. a sta. scepticism science s. sentiment sentinelle s. şa seller vb. cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb. dacă. secvenţă sequin s. m. III a şti.f. m. semnalizare signifier vb. serios. salvator sauveur s. potrivit cu semaine s.-ète adj. şampon si 1.m. conj. m.m. salam.m.f. a salva sauveteur s. simţ. salcie s a u t s . a usca sécheresse s. veac siège s. a sări sauvage adj. cîrnat saucisson s. pricepere savon. scandai sceau s. senzaţie sensationnel. săpl. funcţie serviette s. talpă semer vb. în caz că. potecă sentiment s. a separa. linişte. salt. a pune şaua selon prep.f. n u m a i .f. sălbăticie sauvegarder vb.m. a părea semelles. a semăna semi-circulaire adj. scuter scribe s. m.f.f.m. judecată sensation s. a t î t de siècle s. senzaţional sensible adj. secţie sécurité s. şi adj. s i g u r a n ţ ă .m. săritură sauter vb. semnal signalisation s. a ocroti. real seringue s. uscăciune seconde s.m.m.m. scenariu scène s. a scînteia scooter s.?. salvator savant s.f. semicircular sens s. slugă. m.-euse adj.f.f. sens. mezel sauf prep. • > une rose a mirosi un trandafir *séparation s. secundă secouer vb. vas din porţelan de Sèvres sexe s. s c a u n . scrupul sculpteur s. sare selle s.m. sculptor séance s. susan seul. m.m. s c r i b .m. ş e r v e t .f.f.»!. (loc. t a i n i c . sevă sèvres s.ăinînă semblable adj. singur seulement adv. m. m.saucisse s. a salva sauver vb. afară de.f. siluetă sillon s. a sprijini secret.m.f.m.m. ţechin (monedă de aur) sérail s. III a servi serviteur s. dibăcie. delicios scandale s. despărţire séparer vb. a avea sen­ sul de silence s.m.m. spălare a c a p u l u i . a sclipi.f. a m i r o s i . III a ajuta./. scriitor. s.m. s ă p u n . m. a t î t .f. a şedea un t i m p undeva sel s. sector section s. s e d i u . -elle adj. a însemna.«. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb. a apăsa service s. m. sigiliu. şedinţă seau s. servitor sésame s. şarpe serrer vb. brazdă 540 .nt. a c u n o a ş t e . m. linişte seigle s. doar sève s. m. sensibil sentier.m. séjourner vb. sectarism secteur*. III a s i m ţ i . septembrie séquence s. faire — de a se preface că sembler vb. papuc savetier s. seringa serpent s. a s e m ă n ă t o r . a despărţi septembre s. sălbatic sauvagerie s.m. m. uscat sécher vb. s a v a n t savate s. tăcere silhouette s. cu excepţia saule s. găleată sec. a strînge. — à barbe săpun de bărbierit savoureux. ştiinţă scientifique s. copist scrupule s. shampooings. a p a r e n ţ ă . sex. sec. secară séjour s. prosop. 2. pecete sceller vb. gustos.f. scenă scepticisme s. a pecetlui. aseme­ nea semblant s. adv.f.m. serai sérieux. sentinelă sentir vb. a fluiera s i g n a i s . secret sectarisme s. asediu siffler vb.f.f.f. după. conj. m.m.m. ser­ vietă servir vb. sèche adj. ) à — a n u m e • savoir-faire s. pantof uzat. a a p ă r a . a sigila scénario s. a scutura secourir vb.

grijă.j.f.) şi adj.f. a sub­ scrie sous-cutané. (cu maj. conj. a suferi . en — que astfel că sortie s. ă suna sort s. m .m. prostie. soviet soviétique s.f. sete soigner vb.que î n d a t ă ce situation s. suprem s o v i e t s . s o l v a b i l i t a t e sombre adj. neghiob sottise s. s. adv.m.m. a răscula soulier s. seară. puternic solliciter vb. nerozie souci s. [loc.m.m. sovhoz spacieux. socialism société s. adj.m. serată sol s. societate soeur s. speakerine s.m. sublocotenent sous-marin s. III a supune soupçon s.f. faire du ~~ a schia snob s. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s. solar soldat s.m. soldat soleil s. a solicita solution s.) soutirer vb.-euse adj. fel. surîs souris s. grijă soucieux. preo­ cupat soudain. îndată. a s ă t u r a . -te adj. m. surdomut souriceau s.m. I I I a-şi a m i n t i souvent adv. a sufla. adesea souverain.m. -e adj. s c h i . întunecos. şi adj. seară soirée s.m. sudor souffle s.f. ~. 2. culme son s.) de ~ que astfel. suveran. şoarece sous prep. u ş u r a r e soûler vb. III a ieşi sot.»!.m. s o i . a sustrage souvenir 1 s. s u b t i t l u soutenir vb. suflare. solid. s u b m a r i n sous-préfet s. privelişte sitôt 1. a reflecta sonner vb. a b ă n u i souper 1 s. adj.f.m. răsuflare soufflé s. sprinceană sourd.) en ~~ pe s c u r t .f.m. crainic (Ia r a d i o . a s u p o r t a .m. -e adj. poziţie.f. a dori . ii fait ~ e întuneric somme s. p ă m î n t solaire adj. a se solidariza solide adj.m. bănuială soupçonner vb. mătase soif s.m. m . în caz contrar site s. sprijin. dacă n u . î n ă u n t r u souscrire vb.m.f. subinginer sous-lieutenant s. n e a ş t e p t a t soudeur. subdirec­ tor sous entendu s. sinistru. grijuliu . ieşire sortir vb. -euse adj. III a s e m n a . în. -e adj. a răsufla souffratit. situaţie situer vb. a a d m i t e souhaiter vb.m. s u b .simple adj.f.' a aşeza s k i s .f.f. I I I a susţine. -e adj. -e adj.m. a cere.m.m. a subestima sous-ingénieur s. izvor sourcil s. III a îndura.m.m. soluţie. a ridica.m.m. a ura soulagement s. supeu souper 2 vb. solemnitate solidariser (se) vb. 2. solemn solennité s. î n c î t . -e adj.m.m.m.f.m. subînţeles sous-estimer vb. soare solennel. la televiziune) 541 . soră soie s. suflu. suferind souffrir vb. a î m b ă t a soulever vb.m. -e adj. prost. a îngriji soin s.f. şoricel sourire 1 vb.m. a situa. s u m b r u . amintire souvenir 2 (se) vb. snob social. a supa source s.m. surd sourd-muet s. social socialisme s. soartă sortes.j. s u m ă . -le adj.f./. III a surîde sourire 2 s. a gîndi. cala­ mitate sinon conj.m. conj. pantof souligner vb.m. spaţial speaker. m. a sprijini souterrain s. simplitate singe s. subsol sous-titre s. sunet songer vb. sursă. rezolvare solvabilité s. sufleu souffler vb. (loc.f. îngrijire soir s. subterană soutiens.f. proptea (şi fig. simplu simplicité s. somn sommet s. -trice s. -euse s. s u b c u t a n a t sous-directeur. m a i m u ţ ă sinistre 1. so­ vietic sovkhoze s.m.m. spaţios spatial. subprefect sous-sol s. vîrf. a sublinia soumettre vb.

-e s.m. a tresări surtout adv. tout de ~ pe loc. a îneca . a succeda.m. supersonic superstructure s. m . / .m. peste.f. a îndura s u b l i m e s . m . surprinzător surprendre vb. s u i t ă . m . a scufunda subordonner vb. sportiv spoutnik s. dulciuri sud s. elve­ ţian s u i t e s . II a suferi. supraproducţie surréaliste s. sport sportif. -e adj. mai cu seamă. simbol sympathique adj. stupoare stupide adj.f.) bien ~~ desigur . stil stylo s. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s . suprafaţă surfin. n u m a i decît suivant. adv. sigur. supliciu support s.m. surpriză surproduction s. /. urmaş succomber vb. sigur sûreté s. a atîrna peste surprenant.m. sprijin supporter vb. s u p r a a b u n d e n t surcharge s. -e adj. a isca.m. a se isca surmenage s. Elveţia suisse s. siguranţă surface s. se — a se întrece pe sine surpeuplé. -ive adj. à coup ~. a asuda useur s. -e adj. supliment supplémentaire adj.spectacle s. / .f. stoc stratagème s.f. (cu maj.m. sud suédois. stupid style s. fără între­ r u p e r e . a stîrni suspect. a inunda . sublim submerger vb. {sport} a depăşi sûrement adv.f. p e . şi adj. suprem sur prep. I I I a urma s u j e t s . adv. m. fin. -e adj. a suporta supprimer vb. -e adj. pe. extrem de fin surgir vb.m.f.m. ) a se i v i .f. schelet stade s. delicat sub urbain. a porecli surpasser vb.-ive s. stadion s t a t i o n s . subiect. m. s p o r t m a n . sugestiv suggestion s. -le adj. a suprima suprême adj.) şi adj. I I I a surprinde.m.f. superb supérieur. succesor. I I a se arăta (în depărtare) .m.m.m. superior superposer vb. [loc. suburban succès s. a mira surprise s. m . -e adj. a m u r m u r a syllabe s. a subzista subtil. şi adj. poreclă surnommer vb. şi adj. u r m a r e . deasupra sur.-e s. subtil. stilou subir vb. {arte. sugestie Suisse s. I I I a ajunge.m. a susura. structură stupeur s. sputnic squelette s.m. a î n t r e c e . suport.m. staţiune statisticien s. stenodactilografă stock s. a încărca peste măsu­ r ă . u r m ă t o r suivre vb.m. asupra susciter vb. spectator splendide adj. m. a sucomba sucre s.f. simpatic 542 . silabă s y m b o l e s . m o t i v superbe adj. a veni după successeur s. a zbura deasupra sus prep. -trice s. statuie sténodactylo s. suedez suer vb. a depăşi. şi adj.f.) suprarea­ list sursauter vb.f. a suscita.f. a împovăra surclasser vb.f.m. splendid s p o n t a n é i t é s . spectacol spectateur. sportiv sport uman s. cu siguranţă. a subordona subsister vb. s u p r a n a t u r a l surnom s. -e adj. -e adj. a fi sufi­ cient suggérer c i . pour ~~. spontaneitate sport s. suspect susurrer vb. chin. stratagemă structure s.)şi adj. (/(g.f.m. I I I a supravieţui survoler vb.f. a sta pieziş.f. / . a supraveghea survivre vb. suprastructură supplément s.f. -e s.f.f. consecinţă. {cu maj. lit.m. zahăr sucreries s. s u p r a p o p u l a t surplomber vb. (loc.negre­ şit surabondant.) de -~ în şir.f.m. a sta plecat. a sugera suggestif.m. statistician statue s. m. surmenaj surmonter vb. succes succéder vb. sudoare suffire vb. a suprapune supersonique adj. m a i aies surveiller vb. a trece peste surnaturel. pi. supraîncărcare surcharger vb. s t a ţ i e .

I I I a vopsi. martor tempérance s.f. şorţ tache 1 s. tact (şi fiş.f. încordat tenir vb. à ~ la t i m p . teroare. m.f. a tenta . a p i p ă i . a rezista tiens ! interj. -ve adj. teren terrasse s. / . f.' sistem tabac s. faire ~ rase a face t a b u l a r a s a . întîrziat tardivement adv. culoare t e i n t e s .f. culoare tel. a dovedi. simfonie symphonique adj.f. teanc tasse s.f. m. a termina terrain s. cusur tarte s. a se strădui tact s. furtună. asemenea télégramme s. -e adj. t e r i b i l . t e m p e r a t u r ă tempérer vb. (gram. a b a t e . simpatie symphonie s. covor taquiner vb. cu dragoste tendu. p a t ă tâche 2 s. m. l i p s ă . zgomotos . tîrziu tarder vb. vijelie temps s. tehnică teindre vb.f.m.) t a i l l e s . ţ i n u t ă . a p ă l m u i tapis s. m. telegramă téléphone s. I I I a tăcea talent s. sintetic système s. m. termen . adineaori tapage s. încercare. a c r o i . t i m p . t e n t ă . a întîrzia tardif. m. telle adj. mătuşă tantôt adv. afectuos tendrement adv. m.f.f. sindical syndicat s. a t ă i a .f. sindicat synonime adj. -euse adj. groază terrible adj.m. telefon téléphoner vb. nemaipo­ menit terrifier vh.sympathie s. ipocrit tas s. / . t u t u n table s. m. gălăgie tapageur. fraged. m.m. a p ă t a tâcher 2 vb. a t a c h i n a tard adv. defect fizic m o ş t e n i t . t e n t a ţ i e tentative s. tablou t a b l é e s . astfel. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. a colora teint s.) sinonim synthétique adj.m. teribil terriblement adv. t a l i e . eu întîrziere tare s. a gusta taudis s. tenis tentation s.f. tobă tant adv. cumpătare température s.en — din cînd în cînd tendre 1 vb. telefonic télévision s.m. I I I a î n t i n d e . a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s . ) technicien s. m. t e n t a t i v ă tenter vb. taluz tambour s. en ~ que în calitate de ca tante s. p a t ă m o r a l ă . a t î t t i m p . t e n . m a s ă .f. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. cocioabă taupe s. curînd. t e r m i n a ţ i e terminer vb. III a ţ i n e . comportare terme s. mărturie témoigner vb. sarcină tacher 1 vb. a t a x a (şi fig. g r ă m a d ă . talent talus s. simfonic syndical.f.f. a t î t . m. / . m. tartă tartufe s. t a r ă . a t i n d e tendre 2 adj. de ~. croitor taire (se) vb.) comeseni tablier s.m. a încerca tenue s'.f. m. a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. de haute ~ înalt tailler vb. tehnician technique s. ceaşcă tâter vb.f. aşa de. a t î t de témoignage s. m. terasă terre s.f.m. a depune mărturie témoin s. m. p â m î n t terreur s. sf îrsit terminaison s. m. m. povîrniş. ţ i ­ pător taper vb. n u a n ţ ă . a telefona téléphonique adj. a potoli tempête s.-e adj. cîrtiţă taureau s. (inv.f. zgomot. a tempera. astfel. taur taxer vb. eu atît mai rău .f. m. simţul p i p ă i t u l u i . v r e m e .a îngrozi 543 .f. m. televiziune tellement adv.f.

în întregime toutefois adv. r ă u . t u r n tour 2 s. [fig.f.f.m. .f.) -»• en ridicule a ridicu­ liza. schi­ monosit torride adj. invar. cotitură tourner vb. a tuşi tout. I I I a suci. sucit . t r a d i ţ i e traducteur. a juca o festă cuiva . p a g u b ă . t e a t r u théoricien s. a cădea tome s. actor de tragedie trahison s. t i r tirade *. m o r m î n t tomber vb. marcă poştală timide adj. m. j u d e c a t ă .f./.f. nedreptate . ~ de main dibăcie .} starea a treia tigre.f. à la ~ în fruntea textile adj. m. t u r b ă tourbillon s. m. m a n i e r ă tonique adj.rn. tragedie tragédien. t o a l e t ă . mod de v i a ţ ă . s t r î m b a t . tractor tradition s. m i n t e . à juste ->• pe drept c u v î n t . ceai théâtre s.m. a h ă r ţ u i trace s.f. teorie thermique adj. m.a nu avea d r e p t a t e . a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori. totdeauna tour 1 s. tigroaică tilleul s. phiză toilette*. a t u n a tonnerre s. t u r i s t i c tourment s. t o m .m.m. adv.rn. mau­ vaise ~ uşuratic. m. t o n . -euse s. chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i . m. t u r i s t touristique adj. t e i . à ~ de în c a l i t a t e de. n e d i s c i p l i n a t . chin.f. negoţ tragédie s. t e x t i l thé s.m. termoelectric thèse s. a ajunge l a . (loc. p i p ă i t toujours adv. tonic. curînd touchant. cîrpă tordre vb. totuşi tracasser vb.f.f. toile s. găteală toit s.9. m. a se descurca tireur. cu t o t u l . tic (şi fig. . rînd pe r î n d . ţesătură titre s. / . t o b ă metalică timbre-poste s.f. I I I a traduce trafic s. ~ de vie fel. (loc. volum ton s.. teoretician théorie s. -e adj. a l a n d a l a torture s. t i g r u .f.f. t o r i d torse s. v î r t e j ./. a t r a g e . t o t ./. termic thermo-électrique adj.rn.) -~ à ~ pe r î n d .) tic-tac s.rn. a trasa . m i ş c ă t o r .de a fi pe cale d e . t i m i d . t i t l u . u r m ă tracer vb. cu t i t l u d e . tonă tonner vb. t r a d u c ă t o r traduire vb. a î n v î r t i . tic-tac tiédeur s. î n v î r t i t u r ă . 544 . v o c e .) indiferenţă tiers état {ist. jouer un mauvais ~ à qn. rînd .rn. sfios timidement adv. t u n e t torchon s. încon­ jur .f. tragedian. a primi . m . nehot. m. trafic. a î n t o a r c e . ~ à tout vent a fi nestatornic. t r ă g ă t o r tisane s. a a t i n g e . -»• de force realizare iscusită .-esse s.territoire s.m. şi pron. dîră. pătlăgea roşie tombe s. volbură touriste s. a ţese tissu s. manifest.m. {Ut. verb. adv.rn. m. teză tic s.f. suferinţă tourmente s. floare de tei timbale s. être en -«.rn. strungar tournoyer vb. a t o r t u r a . -e adj.rn. tizană (ceai medicinal) tisser vb. încălzire u ş o a r ă .rn. -ne*. orice.rn. î n t ă r i t o r tonne . adv. . chin. teritoriu t ê t e s . e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. trădare trahir vb. se -»• a scăpa. t i m p a n .) à ~~ pe n e d r e p t . a înduioşa toucher 2 s. diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*. devreme. m. p u r t a r e . cu t i m i d i t a t e tir s. ca. (loc. n e ­ ajuns .m. afiş. a răsuci tordu. t r e n . strung tourbe s.m. . ocol. I I a t r ă d a . m. m. être en — a fi bine d i s p u s .rn. a c h i n u i tôt adv. acoperiş tomate s.f.-e adj. a revela t r a i n s . à •*• et à travers fără socoteală. c a p . avoir -». à son ~ la r î n d u l său tour 3 s. m.f. şi adj. teatru) t i r a d ă tirer vb.f. t o r t u r ă torturer vb. se ~ a se schimba. impers. vijelie tournant s./. il voit ~~ vede t o t . -trice s. a se preface tourneur s. tors tort s. a indica tract s. a se r o t i tousser vb.f.

. lucru travailler vb.m. t r i b u n a l tricher vb. ~ de destul cu.f. [pop.) t r i t o n tromper (se) vb.m.traîneau s. ucigaş tuile s. a transforma transit s. r ă g a z . s. t i p . întreit tripotage s.f. p ă s t r ă v tsar s. s. lu­ crător. m . t r u p ă . felie. cu tristeţe triton s. om al muncii travers s.m. t r i c o t a j .m. t r a p trotter vb.f.--esse s. se ~ a se a f l a . ceată trousse s. a u d a . t r a m b u l i n ă trépasser vb.m.f.f. în linişte transcrire vb. prea .m. I I I a transcrie transfert s. uniune unique adj.. ardelean travail s.Jpacoste tulipe s. triumf. a muri très adv. t i r a n . unic uniquement adv. tranziţie transmettre vb. liniştit tranquillement adv.m. a merge la t r a p .m.f.m.) t r a m v a i tramway s.f. t r o t u a r trouble s. de •»• de prisos trot s. a se înşela trompette 1 s.-e adj. ulterior ultraviolet. (cu maj. b r u t a l truite s.m.m.m. ultraviolet uni. şi adj. a r m i s t i ţ i u . l ă ţ i m e . ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb. (mitol. trilogie triomphant.pi. t r i s t .m.m.f. şi adj. a înmuia tremplin s. ţ i g a n . tricotare tricoter vb. a t r a t a traître. -e adj. a zăpăci trouer vb. transfer transformer vb. ~ tard prea tîrziu . a se afla truculent. lalea tulle s.m. a trişa tricheur s.f. m. (impers.m.e. ţ a r tuer vb. adv.olan ./.m.f. t r a n z i t transition s. m.f. I I I a tresări tresser vb.f.m.m.-euse s.f. II a se u n i 545 . a lucra travailleur.m. a reteza tranquille adj. a găuri troupe s. potlogărie triste adj. I I I a t r a n s m i t e transporter vb.f. penibil tristement adv. a ucide tueur. a t u l b u r a . u n i t . dezbinare troubler vb.(/ig. -e adj. n u m a i unir (s') vb. t u l b u r a r e . vistiernic tressaillir vb. muncitor. model.f. t r î m b i ţ a ş tronc s. uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s. a t î r î . sanic traîner vb. b a n d ă . a merge repede şi cu paşi mici trottoirs.ţiglă. a m u n c i .m.f. ţigănesc U ultérieur. t r e m u r ă t u r ă .m. t r ă s ă t u r ă traiter vb. t r a m v a i tranche s. t r u s ă . -euse s.) a fi. trişor tricotage s. (loc. a împleti trêve s. t r a n s i l v ă n e a n . m. să încetăm cu tribun s. a t u t u i type s. a t ă i a . a t r a n s p o r t a transylvain. prep.f. comoară trésoriers.m.m.m. t r i p l u . a omorî. être aux ~~ s de qn. a tricota trilogie s. izbîndă triple adj. traversare traverser vb. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. t u l tunnel s. t r u n c h i trop adv. t r i u m f ă t o r triomphe s.m.) de — s t r î m b . despot tsigane s.m. adj. -ette adf. a traversa tremblement s. m u n c ă .m.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s. curmeziş.». t u n e l tutelle s. a găsi. neted uniforme s.m. t r o m p e t ă trompette 2 s. figură t y r a n s . t u t e l ă tutoyer y5. -e adj. t r i b u n tribunal s. trădă­ tor tram s..m. a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb. foarte trésor s. bucată trancher vb. (loc. a fi în urmărirea cuiva trouver vb.m. /am.) şi adj.

abur.m. zadarnic . a d e v ă r .f.f. iluzoriu . uzină utile adj. care se cumpără eu bani vendeur. vampir vanité s. curajos vain. vast vautour s. vacanţă vache s.f. vapor varier vb. viţel véhémence s. uz. m . a m e r i t a . du-te-vino vague s. vînzător vendre vb.-euse adj. (fam. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s. povîrniş vers 1 s. în mod vag vaillance s.m. şi adj.) noroc..m. a (se) schimba .m. • cinq heures — a p r o x i m a t i v . vînzare ventru. valiză vallée s. invar. vehemenţă véhicule s. urgent u s a g e s .m.m.) en ~ într-adevăr vermeil.m.f.f. servitor. m. haide ! vacances s. m . l a c . III a valora. veridic vérifier vb.f. vienne verdir vb. -e adj. avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s .f. sticlărie versant s. v î n t . răz­ bunător venir vb. a varia vase 1 s. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent. paznic.f. v a p o r . m. adv.f. (fig.. v i n ă . vermut vernis s. -e adj. ~ cosmique navă cosmică valable adj. v a s .m. m. u n i t a t e universel. a t u r n a 546 . v i t e a z . a vărsa. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. spre. -le adj./. (impers. către.m. dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s.m. a lăuda vapeur 1 s. în­ fumurat vaincre vb.f. III a vinde vendredi s.m. a se folosi. cam la ora cinci verser vb. valoare valeureux. înverzit verdure s. ajun veillée s. v u l t u r pleşuv veau s. lăudăros vanter vb. (pop.f.f.) il vaut mieux este preferabil. vale vallon s. a uza de usine s. / .f. -e adj. a verifica véritable adj. este mai bine . -le adj. vineri vénération s. veghere. a birui vaisseau s.unité s.f. lustru véroles.f. şi adj. vapor vapeur 2 s. ça ne vaut pas. v a n i t a t e vantard. uraniu urgent. valabil valenciennes s. vărsat. talaz vaguement adv. -eresse s. -e adj.f. il fait ~ este vînt vente s.pi.f. -e adj. răzbunare vengeur.m.m. veneraţie vengeance s.m.m. vîlcea valoir vb. veghe. vers vers 2 prep.f. clacă veiller vb. argint aurit vermouth s. lacheu valeur s. vacă va-et-vient s.f. verre s. seară (între cină şi cul­ care) .m.f. II a înverzi verdoyant. mîl vase 2 s.m.-e s. universal université s.) bicicletă vénal. folosinţă user vb.f. a sosi. burtos ver s.f. III a învinge.-euse s. folositor utiliser vb. vitejie.m. versant.m. pîntecos.m. (loc.f.m. -e adj. v a l o r o s . rumen . v a l . vi­ teaz valise s. de c u r î n d . pahar verrerie s. venal. curaj vaillant./. a supraveghea veilleur s. persoană care veghează veine s.f. vază (de flori) vaste adj. vehicul v e i l l e s .f. a ajunge. u n i v e r s i t a t e uranium s. sticlă. a utiliza va ! interj.) spoială. s. I I I a veni. nămol. vas. a veghea. nu se compară cu vampire s. a d e v ă r a t vérité s. verdeaţă vendTique adj. î n t i n s .

-e adj. viţă de vie vilain.f. vestă vestibule s.f. şi adj. a u t o m o b i l .m.f. ameţeală verve -s\/. -e < dj.m. m. şi adj.m. à haute -~ cu glas tare . mon ~ dragul meu vif.f. necaz pe cineva voyager vb.f.m.f. -euse s. vive adj. I I I a trăi vocation s. neîntinat(ă) vieux. verde vertèbre s.f. viteză vitrail s. veuve s. defect vice-président s. bătaie zdravănă voler 1 vb. u r m ă . a vira .m. v i u . viu. vicepreşedinte vicomte s. (fig. furt volaille s. iată voile s.f.m. [fam./. en ~ ă qn. m. sacpu vêtement s.m. virgin (a).m. în faţă . m. s i m ţ u l văzului 547 . în adevăr.m. si adv. prep. apro­ piat voiture s. adj. cale. à ~ basse pe şoptite . veşmînt.f. de bună voie volume s. vilă village s. bucuros. a fura volet s./. virgulă visa s.) drag. v i c i u . pasăre de curte volant 1 s. a vizita vite adj.f. viză vis-à-vis loc. violent violette s. glas.vert. vocală vrai.f. v ă d u v . verva vestes. vin vinaigres. viconte victoire s.m. r ă m ă ş i ţ ă . -e adj. -e adj. oblon voleur. fecioară'. cu geamuri vitrine s.m.) a închina.f. I I I a vrea. -e adj. vocaţie voici prep. -e s. va­ gon voix s. haină vétérinaire s. -e adj. a avea pică.f. violenţă violent. a d e v ă r a t .m. vestibul vestige s. m. feuille ^e foaie volantă volée s. b ă t r î n . a se învîrti virgule s. în v i a ţ ă vivement adv.f. n e c i n s t i t . vestigiu veston *. vitrină vivant. iute vigilance s. peste d r u m . r ă u villa s. în mod violent violence s.f. a ochi. volan volant 2 .f. a călători voyageur. colivie mare volontaire adj. m. veterinar vêtir vb. haină (pînă în talie). victorie vide s. b ă t r î n .f. vitraliu vitré.f. vieille s.) diateză voi 1 s.f. iute. vecin. vioară virer vb. vigilenţă vigne s.m.f. I I I a îmbrăca veuf. m u r d a r . vizită visiter vb. v i r g i n ă . z b u r ă t o r . moş vierge s.f.) voilà prep. voce.m. cu adevă­ rat vue s. hoţ volière s.f. veston. sat ville s. d r u m (şi fig. în comparaţie cu viser vb. a ţinti visite s. oţet violemment adv. (fig. repede vitesse s. tom vouer vb. a făgădui prin legămînt .m.m. m.f. călător voyelle s.m. (gram. -euse s.f. carne vice s. cu vioiciune vivre vb. a v o i .m. zbor voi 2 s. a zbura voler 2 vb. violetă. I I I a vedea voisin. volum.f. vertebră vertige s. voluntar volontiers adv. iu­ b i t .m. iată voie s. vedere. viaţă vieillard s. viorea violon s.f. veritabil vraiment adv.m. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb.f.m. velă voir vb.f. t r ă s u r ă . -e adj. vieil. oraş vin s. gol vie s. şi adj.f. scump.) v ă d u v i t de viande s.

pron. t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv. zero (şi fig.m. iaht zèbre s. m.m. {pop. zebră zéro s. acolo.m. rant vagon-restauweek-end s. la aceasta yacht s.m.w wagon s. vagon wagon-restaurant g.) zut! inierj.) d r a c e ! la n a i b a ! .m.

m a i n t e n a n t anecdotă s. adevăr s. agréable aprilie s. alături prep. arranger agricultură s. apăra vb. choisir II aseară adv. rappeler acolo adv. défendre I I I aeroport s. anumit adj. aceea pron. épingle / . adj. veille /. suffire I I I . apporter apă s. cet. a m u s a n t . couvrir III amuzant adj. aider articol s. affecté. a d m i r a t e u r m. eau / . a p p a r a î t r e III afecţiune s. albastru adj. bleu.m. autre acasă adv. armée /. 2. l a n c e m e n t m. a t t a c h e m e n t m. vérité /. adresse /. b l a n c . vb. admira vb. aspirateur m. -e activ adj. celui-là. artist s. a p p l i q u e r afla vb. là-bas ameţeală s. courir I I I asemenea (dej loc. a m é r i c a i n . enrsuite. a p p a r e i l m. s'affirmer aplica vb. écouter. armată s. adv. aparat s. devenir I I I ajuta vb. alt adj. a n i m é . celle-là american adj. à peine aliment s. -che aruncare s. anecdote /. accident m. -e. jeter alb adj. à la maison aluneca. aduce vb. surtout asigura vb. saison / . -ve aproape adv. ac s. agresiv adj. ajunge vb. an m. alliance / . arhitect s. cette aminti vb. a c t u e l . arăta vb. adresser apartament s. pro­ aniversare s. -e adînc 1. arbre m. également aies (mai) loc. agriculture / . agricole aranja vb. a n t a g o n i s t e admirator s. aéroport apărare s. agressif. à côté arunca vb. adresă s-. a l i m e n t m . certain. obéir II alege vb. animat adj. ici ajun s. ajutor s. aiguille / . a n a t o m i e / . année /. près agricol adj. hier soir alerga vb.affection/. puis agreabil adj. montrer arbore s. -ve an s. p a r a î t r e I I I . a m b u l a n t . a r r i v e r . glisser accident s. artă s. adv. adv.. . . aide / . fondément anotimp s. anniversaire m. p r e s q u e . -e acela. apprendre III apoi adv.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. -elle anatomie s. ambulant adj.. aici adv. această adj. article m. aplauda vb. -e asculta vb. a r t m. actif. architecte m. avril m. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. artiste m. assurer alianţă s. 549 .pi. actual adj. -e apărea vb. défense /. ce. -e adresa vb. aer s.. a d m i r e r antagonist adj. aspirator s. vertige m. acum adv. a p p a r t e m e n t m. air m. après. -e acest. profond. près. afectat adj. vivres m. acoperi vb.

bureau m. cap s. qui c a r n e s . vieux. avoir aventură s. doux. că conj. riche bogăţie s. comme cadou s. malade m. -e cale s. caracter . douce blond adj. bicyclette / . bucătărie ». cauză s. bucura (a se) vb. azi adv. automobil s. mouchoir m. boulevard m. bani s. bucată s. champion m. avion s. -e bluză s. auz s. chambre / . tète /.aspru 1. cuisine /. abricot ni. ca 1 conj. inciter aţîţător s. auzi vb. bien birou s. salle de bains / . bate vb. livre m. bouquet m. ouïe / . grand-mère /. asseoir I I I aştepta vb. âprement aţă s. bibliothèque / . a v e n t u r e f. atît adv. auxiliaire m. broşa s. morceau ni. capitaliste capitol v. cas m.-s. cadeau ni. carte s. balcon s. bogat adj. pour ca 2 adv. pomme de terre / . jouir jouir II bulevard s. bonne bunic s. aşa adj.. avion m. homme m. billet m. richesse /. garçon m. campion s. chair / . août m. athlétisme m. bine adv. maladie / . bătrîn adj. buchet s. capitalisme m. t e l l e m e n t aşeza vb. caisă s. casă s. bicicletă s. qualificatif m. balcon m. aur s. autor s. carte (postale) /. blouse / . -e blînd adj. a u t e u r m. caiet s. blasé. bărbat s.9. bun adj. vieil. a t t a q u e r ataşat s. a t t e n d r e I I I ataca vb. voie / . capitalist adj. attentif.. băiat s. bolnav s. béret m. a t t i t u d e / . a u j o u r d ' h u i baie s. care pron. o r . bunică s. atent adj. boală s. cahier m. adv. vie Llie bea vb. m .pi. cameră n. cartof s. cald adj. blazat adj. cause / . fil m. boire I I I beretă s. capitalism s. viande / . a t t e n t i o n / . â p r e . entendre I I I avea vb. broche /. grand-père m. maison /. atinge vb. bibliotecă s. fauteur august s. bon. calificativ s. argent m. a u t o automobile / . chapitre m. blond. -ve atenţie s. que 550 . bilet s. b a t t r e I I I batistă s. chaud. a t t e i n d r e I I I atitudine s. auxiliar s. 2. caractère ni. t a n t atletism s. caz s. a t t a c h é m. . capitale / . aţiţa vb. capitală . adj.

chien m. célibataire m. celălalt pron. cere vb. crâne m. cercle m. honorer cinstit adj. creaţie s. cotlet s. l ' a u t r e ceaşcă s. enfant m copilărie s. clairement elasament s. condiţie s. même chimist s. communard m. coleg s. congrès m. créer creastă s. condiţional s. collègue m. crea vb. cercetare s. instant m. cine pron. gagner cît adv. clique /. charbon m.s'. appeler chiar adv. céréale /. commercial. croitoreasă s. comédie / . adj. cer s. celibatar s. comentator s. -e ciorap s. composer comunard s. căuta vb. enfance f. communiste concert s. vt. quelque clădire s. concert m. côtelette / . collaboration / . chercher ce pron. correspondre I I I cosmic adj. que. q u e l q u ' u n cinsti vb. adv. clair. -e compila vb. şi adj. clasă s. champ m. couturière /. b â t i m e n t m. croire III credincios adj. correctement corespunde vb. -e confunda vb. citoyen m. cetăţean s. cireaşă s. demander cereală s. compiler compune vb. craniu s. colaborare s. tomber călător s. correct. -e.cădea vb. comedie s. cravată s. combien cîtva num. voyageur m. . consimţi vb. concours m. cinéma m. confondre III congres s. condition / . qui cinematograf s. communisme m. consentir I I I construi vb. recherche / . creşte vb. cerc . dîner m. fidèle' creier s. cohésion /. comercial adj. vi. cîine «. citi vb. clasic s. création / . cămin s. colţ s. coûter coş . accrois­ sement m. grandir I I . circulation / . primevère / . c o n t r i b u t i o n / . comunist s. bas m. circula vb. 551 . élever creştere s.s'. copil s. côte / . chemise / . heure / . cerise /. cînd adv. cerveau m. consacrer considera vb. collier m. considérer consideraţie s. . comunism s. potage m. adj. contempler contemporan adj. colier s. montre / . conduire III conferinţă s. cyclisme m. cineva pron. coastă s. conditionnel m. cosmique costa vb. comique comis adj. c h a n t e r . 2. crede vb. confirmé. classe / . -e comic adj. q u a n d cïnta vb. classique clică s. corbeille / . -e contribuţie s. bâtir I I . cercel s. ceva pron. coiffeur m. conjuga vb. conférence /. cime / . ciclism s. copac s. quelque chose chema vb. considération / . lire III ciuboţica-cucului s. coafor s. commis. cărbune s. clar 1. cîmpie s. cămaşă s. arbre m. c o m m e n t a t e u r m. tasse / . c o n t e m p o r a i n . boucle d'oreille / . cină s. penser. loyal. (la un instrument) jouer cîştiga vb. classement m. édifier contempla vb. circuler circulaţie s. quoi ceas s. a u g m e n t a t i o n /. coin m. adv. coeziune s. corect 1. conduce vb. clipă s.f. cravate /. confirmat adj.. conjuguer consacra vb. sommet' m. ciorbă s. pousser. şi adj. -e. concurs s. foyer m. chimiste m. construire I I I . 2. ciel m.

cu prep. destina vb. decembrie s. delta m. cours m. dépasser des adv. curent adv. delicios adj. cruauté / . ouvrir III deschis adj. decît adv. discussion / . destinataire m.. si dar conj.cruzime s. -se deltă s. deveni vb. adv particulièrement departe adv. démolir II de prep. connaître III cuprinde vb. bientôt curs s. détail m. doamnă s. preuve / . courageux. culture / . destul adv. comme cum 2 adv. adj. boîte /. mépris m. -ère drapel s. -e destinatar s. disque m. sage cumpăra vb. couloir m. discuter discuţie s. deosebit 1. dimpotrivă adv. m a t i n m. disparaître I I I dispreţ s. cuvîntare s. avec culca vb. déroulement m. dejun . devenir 111 devotat adj. dénouement m. -e deseori adv. d a m e . distra vb. cum 1 cônj. mot m. culoar s. destiner destinat adj. doigt m. drapeau m. de de la prep. dicţionar s. dejuna vb. -e dimineaţa s. délégation / .«. décembre m. brave cunoaşte vb. curajos adj. au contraire din prep. 2.v. chambre à cou­ cher / . dezvoltare s. de dirijor . sommet m. drag adj. de deasupra prep. diferit adj. dreptate s. déjeuner delegaţie s. chef d'orchestre m. mais dator adj. cuvînt s. dentist s. différent. -e deschide vb. destin m. domn s. destiné. contenir I I I . culoare s. diseară adv. que definitiv adj. monsieur m. compren dre I I I curaj s. cutie s. D da 1 adv. a c h a r n e m e n t m. cher. développement m. courage m. destinaţie s. assez detaliu s. redevable datora vb. -e. -euse cura S. cultură s. parfait. déjeuner m. dévoué. souvent desăvîrşit adj. discours m. m a d a m e / . débarras m. différent. délicieux. souvent desfăşurare s. désordre m. oui da2 vb. couramment curge vb. couleur /. dise s. dentiste m. diversité / . cure /. couteau m. -e devreme adv. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. discuta vb. dărîma vb. dormir I I I dormitor s. couler curînd adv. destination / . cuţit s. tôt deznodămînt s. devoir m. dirzenie s. distraire III diversitate s. destin s. ce soir dispărea vb. domeniu s. comment cuminte adj. ouvert. domaine m. coucher culme s. dovadă •«. -ve deget *•. destinée f. dori vb. acheter cumsecade adj. au-dessus debara s. dictionnaire m. devoir III datorie s. 552 . loin depăşi vb. raison / . désirer dormi vb. dezordine s. définitif.

fin. fidèle fiecare pron. héros m. -e s. -e fîşîit . foaie *•. floare *\ fleur /. bruissement m. former fotbal s. fel (la) loc. -se fetiţă s. s'en aller III duios adj. farfurie s. faire I I I factor s. édition /. feuille /.«.s-. fait m.duce (a se) vb. économie /. fillette /. ému. fi vb. filie /. utiliser folositor adj. favorable fără prep. şi adj. football m. héroïquement F fabrică s. heureux. armoire /. papillon m. facultate s. fasole s. şi s. vous după prep. assiette /. adv. exemple m. féliciter femeie s. fleurette /. -e adj. extrême. examen m. très folosi vb. chacun fier (de călcat) ». façade /. fixé. an­ glais. fabrique /. 1er à repasser eroism s. fiindcă conj. forma vb. facteur m. figure f. ecuaţie s. -e fiu s. famille /. filer film s. équation /. egoist adj. écharpe /. 553 . adv. dumneavoastră pron. etala vb. haricot m. emoţionat adj. écluse / . familie s. expliquer explicaţie s. face vb. moins februarie s. nappe /. emoţie s. excursion /. équipe / . excelent adj. fiică s. héroïsme m. fille /. externe extrem 1. faţadă s. fotoliu s. felicita vb. utile formă s. après-midi duşman s. excursie s. exista vb. adj. essentiel. étaler evita vb. parce que fila vb. foarfece s. p h o t o g r a p h e m. firesc adj. après după-amiază adv. tranche /. ciseaux m. extrêmement m. être fidel adj. excellent. fluture s. fenêtre /. eclipsă s. faptă s. erou s. de même felie s. juste fixat adj. éclipse / . -e excepţie . exister explica vb. fin adj. Anglais. fleuve m. fixe. adv. fericit adj. 2. figură s. esenţial adj. ecluză s. -e . ediţie s. émotion /. duminică s. 2. exception /. enthousiaste' eroic 1. . fotograf s. foarte adv. effort m. fils m. economic adj. sans. E echipă s. faţă de masă s.5. film m. n a t u r e l . explication /. etaj s. égoïste eliberare s. extern adj. faculté /. libération /. tendre dulap s. éviter examen .pi. efort s. héroïque. fauteuil m. entuziast adj. -elle fix adj. d i m a n c h e m. février m. adj. -elle eşarfă s. forme /. -e energic adj. fată s. économique economie s. femme /. fluviu s. floricică s. fereastră s. exemplu s. extérieur. ennemi m. énergique englez s. étage m. favorabil adj.

grindină s. iarbă s.. gomme /. ianuarie s. . gust s. b e l l e . frunză s. peur /. degré m. grammaire /. immeuble m. trouver geam s. portefaix m. gimnastică s.e . guide m. griller friptură s. hohot (de ris) s. iată prep. .. -e imposibil adj. glumă . feuillage m. grijă s. bel. valise /. gumă s. plaisanterie /. voilà ideologic adj. fonction /. iarnă s. geamantan s. -e s.) difficile greutate 1 s. généralement ghid s. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. hartă ş. frère m. fraged adj. idéologique ieri adv. impermeabil s. difficulté /. greu adj. -se guvern s. immédiatement imobil s. ghiocel s. décision / . impérialiste m. sortir I I I ilustrat adj. fustă A'.. froid m. gloire /. jaune gară s. fran­ çais. gîndi vb. general (în) loc. jardin m. illustré. impresiona vb. grămadă s. penser glorie s. éclat (de rire) m. i m p o r t a n t . . frază s. . gymnastique /. fourchette /. tendre frate s. adv. -e imediat adv. hiver m. frumos adj. faute /. soin m. . (jig. beau. imperialist s. hotărî vb. impression / . gare /. fruct . frig s. brigand hrăni vb. . janvier m. hoţ s. goût m. jolie frunte s. frige vb. vo"ici. herbe / . fonctionnaire m. funcţie s. gril m.9. impressionner. imperméable m. funcţionar s. foule /. savoureux. j o l i . tempête /. H hamal s. şi adj. poids m. grêle /. gramatică s. garde /. orage m. galben adj. greşeală s. feuille /. ir agă s. gospodărie s. greutate 2 s. é m o u ­ voir I I I 554 .' impliquer important o '. implica vb. prêt găsi vb. fardeau m. em­ ployé m. nourrir II m. rôti m. impossible impresie s. perce-neige /. blague /. front m. gardă s. décider hofărîre s. gouvernement m. phrase /. hier ieşi vb.francez s. frunziş s. fenêtre /. e x p l o i t a t i o n / . fraise /. furculiţă s. Français. frică s. gata adv. grătar s. grădină s.5. fruit m. voleur m. jupe /. gustos adj. -e adj. tas m. . lourd. carte /. furtună s.

apprendre I I I înverzi vb. demander întrebare . encore începe vb. dans înainta vb. -e înfrumuseţa vb. essayer încet adv. informe. iubi vb. étouffer înălţa vb. 1 îmblănit adj. . habile îndepărta vb. entre întreba vb. -e 555 . entrer introduce vb. émulation / . fleuri. adv. utiliser întrecere s. avant înaintea prep. conj. pousser împotriva prep. -e intra vb. historique istorie s. 2. v a i n q u e u r m. éloigner îndepărtare s. comprendre I I I învăţa vb. indestructibil adj. enchanté. prêter: e m p r u n t e " în prep. iunie s. croisé. contre împrăştiat adj. diriger în faţă loc. soigner înlătura vb. vaincu. întîlni vb. întreg adj. accompagner întărire s. -e înconjura vb. instaurer instituţie s. intense interes s. empereur m. demande / . -ère întreprindere s. embellir II înfrunta vb. îndeplini vb. entreprise / . en. commencer început s. affermissement m . intîrziere s. verdir II învingător s. partager împinge vb. adj. renforcement m. con­ solidation /. écart m. inévitablement informat adj. întoarce 1 vb. juillet m. indestructible indicat adj. -e inginer s.«. écartement ni. -e individ ». longuement îndcmînatic adj. întuneric s. -e îndată adv. intérêt m. -e împrejurare s. j u i n m. istoric adj. fermer încïntat-adj. oser îndrepta vb. prep. braver îngheţa vb. învinge vb. indépendance / . înţelege vb. încerca vb. -e internaţional adj. remonter (une montre) între prep. împreună adv. rencontre / . coeur m. signifier însoţi vb. avancer înainte adv. (vi. retour­ ner. întîmpla (a se) vb. inévitable. ingénieur m. histoire / . instaura vb. inimă s. întrebuinţa vb. dissipé. velir I I I îmbrăcat adj. mais însemna vb. réaliser îndrăzni vb. r e t a r d a t a i r e m. industrie / . vaincre III învins adj. -e îmbina vb. institution / .) rentrer întoarce 3 vb. industrie s. devant înăbuşi vb. retard m. -ve intens adj. revenir. inevitabil 1. inondation / . intéressant. .«. commencement m. i n t e r n a t i o n a l . obscurité / . doucement înceta vb. individu m. allier îmbrăca vb. habillé. cesser închide vb. circonstance f. -e îmbrăţişa vb. devant înflorit adj. interesant adj. instructif. aimer iulie s. instructiv adj. embrasser împărat s. accomplir I I . tourner întoarce 2 (a se) vb. împărţi vb. indiqué. h a b i l l e r . fourré. geler îngriji vb. . entourer încrucişat adj. retarder întîrziat s. immédiatement îndată ce loc. ensemble împrumuta l'A. élever încă adv. rencontrer întîlnire s. introduire III inundaţie . entier. dès que îndelung adv. écarter însă conj. arriver întîrzia vb.independenţă s.

attache /. legumă s. lupta vb. -e listă s. loc 2 s. jos adj. dépourvu. mer /. maman /. mandat s. joc s. 556 . liniştit adj. -se. lumière /.5. laine /. pe jos par t jucărie s. laisser lega vb. légume m. massacrer mare 1 s. travail m. éclairé. jeu m. demie K kilogram s. lună 2 s. muguet m. prendre I I I lucra vb. mère. limbă s. lua vb. long. lecţie . jeudi m. marţi s. -e lună 1 A'. chose /. leçon f. -e marfă s. langue /. locui vb. attacher legătură . luni s. literar adj. mars m. demi. loi /. luminat adj. monde ru. verger m. liste /. à lagăr s. lune f. mai 1 .s*. lampe /. legătură s.J acheta s. jouet m. marchandise / . large lăcrimioară s. hindi m.5. place /. -e lumină s. lucru s. M magazin s. lină 8. lung adj. -gue lungime . lettre /. lutte /. mandat m. lance /. masacra vb. lier. littéraire literatură s. lieu m. silence m. libre libertate s.s. liber adj. kilo L la prep. mare 2 adj. lance s. limonada s. mai 2 adv. joi s. fiancé m. c a m p m. lieu m. longueur / . limonade / . magasin m. grand. -e lat adj. luminos adj. lege *'. literă s. lume s. lingă prep. lampă s. lăsa vb. mois m. lutter luptă s. larg adj. combat m. bas. latin. table /. cuillère linişte s. lingură s. cuiller. livadă s. habiter logodnic s. liberté /. kilogramme. mai m. littérature / . tranquille Iipgit adj. clair. travailler lucrare s. jumătate s. martie s. large latin adj. jaquette /. près loc 1 s. mardi ni.. plus mamă 4. masă 1 v.

musée m. modern adj. muzică s. membre m. miliţie s. molle montor s. morcov s. n a t u r e /. mecanică s. medicament s. -ère mod s. i n q u i e t . naïve nasture s. nerf m. munci vb. miracol s. 55? . motiv s.. t e n d r e . niciodată adv. mîndru adj. -euse muncitor 2 . montagne /. mérite m. maintien m. auto f. petite-fille / . ouvrier. nerv s. mission /. muta vb. neveu m. insuffisant. medicină s. mătura vb. jamais nimeni pron. million m. médicament m. . carotte / . nevoie s. m o n u m e n t m. mouvement m. petit-fils m. mode m. m é c o n t e n t e m e n t m. aller I I I . navigaţie s. mètre m. mereu adv. demain mînea vb.. mult adj. -e neîndestulător adj. médecin m.e natură s. avouer măslină s. ballon m. déloyal. nerăbdare s. sable m. menţinere s. mărar s. mecanic adj. in­ justement nefolositor adj. nenumărat adi. besoin m. t r a v a i l l e u r . m o u v a n t .. muscle m. i\ naiv adj. personne nimic adv. métro m. neiger nisip s. inutile negru adj. minute / . mic adj. mets m. mercredi in. injuste. medic s. necesar adj. adv. nièce /. membru s. rien ninge vb. déménager muzeu s. miros s. mondial. -e. mécani­ cien m. mourir III muşchi s. moyen m. minut s. fier. . nepoată (după fiu sau fiică) s. odeur /. non-officiel. petit. -ère munte s. a ~ înainte avancer merit s. măr s. travailler muncitor 1 adj. -e moale adj. nepot. mémoire /. toujours merge vb. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. -e necontenit adj. m a i n t . nepoată (după frate sau soră) s. remercier. metru s. t r a v a i l m.. mijloc s. misiune s.masă 2 s. impatience /. memorie s. mişcător adj. mou. fenouil m. bouton ni. olive / . mondial adj. .. -été nemulţumire s. mesure /. meserie s. mécanique / . maşină s. naître 111 naţional adj. mină s. i n n o m ­ brable neoficial adj. modernisation / . milieu m. médecine /. contenter muncă s. m o n t e u r m. balle / . . machine /.. incessant. musique j . -oare s. milion nuni. milice /. naşte la se) i'b. mécanique. mine /. s. motif m. -e mîine adv. 2. manger mîneare s. minge s. adj. noir. (simţul) odorat m. nécessaire necinstit adj. naïf. măsură s. mină s. métier metro s. miracle m. -e miercuri s. t a n t e / . navigation /. naviga vb.-e neliniştit adj. pomme /. main /. moderne modernizare s. n a t i o n a l .-e nedrept 1. mişcare s. -elle nepot. naviguer navigare s. mărturisi vb. masse /. plat m. manière / . balayer mătuşă s. muri vb. navigation / . monument s.

t o u t . pénétrer pătrundere s. -e pară s. soulier m.pi. orthographe / . -e pardesiu ». joue /. p a t h é t i q u e patinaj ». patinage m. olympique om s. os m. appeler O oară s. compter nume s. aveuglé. oranjadă s. patriotisme m. obiectiv adj. p a r a d o x a l . orb s. omagiu ». paisible pat s. oiseau m. partizan s. lit m. noiembrie s. onoare s. ocupa vb. seulement număr s. omoplat s. obiect s. passage m. naguère oferi vb. fatigué. verre m.pi. număra vb. p a t e r n e l . sembler părinţi ». partie / . parter s. partid s. passionner paşnic adj. patrie / . pătrunjel s. pădure ». oeil. palid adj. se faner olimpic adj. -euse numi vb. oraş s. des nivel . paix /. orangeade / . paradoxal adj. pachet ». pardessus m. patetic adj. pahar s. noapte s. terre / . patrie s. novembre m. p a r t i m. objectif. nuit /. omenire s. [pi. cheveux m. œuf m. poire / . nom m. aveuglément orbit adj. părintesc adj. -e obositor adj. pasaj s. octobre m. fatigant. persil m. omoplate / . p&mînt ». bois m. operă ». nor s. -e orice pron.s. pasăre s. paquet m. numai adv. pantof ». oeuvre /. occuper ocupant s. patriotism ». parcouru. aveugle m. . non nucă s. -elle nu adv.. parisien.) yeux m. hommage m. -e obraz s. participe m. paraître I I I . pasiona vb. pace s. . parc s. homme m. fatigue / . h u m a n i t é / . nombre m. -e orinduire s. părea vb. pacifique. numeros adj. occupant m. obtenir I I I ochi s. m a n t e a u m. régime m. habitude / . ville / . -elle pătrunde vb. obosit adj. autrefois. honneur m. -enne p a r l a m e n t a r adj. parents m. octombrie s. -e oricare pron. noter nou adj. fois / . pâle palton s. t o u t . obicei s. pénétration / . observer obţine vb. numéro m. participa vb. n o m b r e u x . objet m. partisan m. page / . p a r l e m e n t a i r e parte s. pagină s. observa vb. noix / . niveau m. participer participiu s. parizian adj. opéra m. 558 . os s. nuage m. parc m. ortografie s. păr s. odinioară adv. orbeşte adv.nişte art. ou s. forêt / . -ve oboseală ». n o u v e a u . offrir III ofili (a se) vb. rez-de-chaussée m. parcurs adj. nota vb.

poftă 2 (de mîncare) s. agréable pleca vb. presse / . p a r t i r . prescrire III preţ s. prescrie vb. profond. déjeuner m. pyramide / . adv. plimba vb. piesă s. şi prep. p r a t i q u e r praf s. perte / . a m i . permettre III perseverent adj. polonez s. toucher m. p a r .s-. jusque plafon s. départ m. praz A". production / . . poet s. produire I I I producţie s. raconter practica vb. prăjit adj. prononcer 559 . première / . probabil l. p r o m u . promenade / . povesti vb. pieton s. piéton m. chat m. poumon m. . grenier m. prévoir I I I prezenta vb. -e pronunţa vb. peuple m. profesor . à travers principal adj. pîine s. professeur m. piramidă s. conte m. -e adj. sans cesse permite vb. faubourg m. perie s. portret s. posibil adj. 2. periferie*. parce que pericol s. perche / . a p p é t i t m. peindre III pierde vb. p r o b a b l e . regarder prînz s. prăjină s. polonais. popular adj. poésie / . promettre I I I promovat adj. brosse / . pleuvoir I I I plăcere s. picta vb. -e pătrunzător adj. gâteau m. -e pe prep. passer piaţă s. . plafond m. bau lieue / . possible poştal adj. amitié / . place / . planta vb. promener plimbare s. primăvară s. poezie s. amicalement prietenie s. Polonais. planter plantaţie s. piersică s.pătruns adj. sur pedepsi vb. préférer pregăti vb. p r i n t e m p s m. prim num. politique / . plaindre I I I poartă s. promite vb. I I I plecare . à t r a v e r s privi vb. arbre m. probablement problemă s. p o r t r a i t m. populaire portofel s. histoire /. recevoir 111 primitor adj. prea adv. p é n é t r a n t . -e prin prep. -e. poftă 1 s.. préparer premieră s. profund 1. principe m. présenter prieten s. presă s. grille / . 2. -e plînge vb. pénétré. pivniţă s. m a n q u e r pierdere s. pod (la case) s. personne / . trop prefera vb. p a r t o u t prevedea vb. punir II pentru prep. persévérant. adj. périphérie / . p r i n c i p a l . pretutindeni adv. aimer plâinîn s. plan s. pom s.1. danger m. problème m. -e principiu s. prolétaire m. printre prep. pisică s. petrece vb. p l a n t a t i o n / . -e s. premier. popor s. cave /. poireau m. . permanent adv. pièce / . plein. profondément proiecta vb. pleurer. -e prieteneşte adv. pipăit s. pyjama m. -e prăjitură s. grillé. -ère primi vb. magasin m. pèche / . politic adj. plaisir m. poussière /. ploua vb. accueillant. poète m. prăvălie .«. -e povestire s. plin adj'. pină conj. projeter proletar s. politique politică s. -e persoană s. envie / . şi adj. perdre I I I .adj. procurer produpe vb. postal. adv. pijama s. plăcut adj. plăcea vb. pour pentru că conj. pain m. p r i x m. marché m. plan m. portefeuille m. procura vb.

provoca vh. public m. rédactionnel.s. prononcé. adj. r e s t a u r a n t m. revoir III revoluţie s. essuie-main m. a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. rédaction f. -e romîn 2 . demeurer răpi vb. représentant m.9. tour m.. rană s. réciproquement recoltă s. retentir II rău 1 adj. -e receptor s.s. robe / . adv. republică s.s*. fraîche ranime vb. prost adj. fusée /. retenir I I I reuni la se1 vb. p a t i e n t . proposition / . 2. adj. résister rezolva vb. récepteur. regularitate (cu) loc. réduire III reflecta vb. realitate . plaie / . patiemment răcori vb. révolution / . redacţional adj. -e. réconnaître I I I redacţie s. r o u m a i n . reglementare s. romain. ramură s. rochie s. rezista vb. feuilleter răspunde vb. patience /. 2 . rustic adj.. russe adj. soulever rinichi s. réciproque. -e rostit adj. adv prudemment prună s. revedea vb. pupitre m. prier rumen adj. représenter reprezentant s. repede adv. mauvais. rîu s. blessure /. serviette /. réaliser realizare s. rouge ruga vb.s'. R o u m a i n . rivière / . régulièrement regulă s. adj. renouveler relaţie . se réunir II reuşi vb. r a v i r II răsfoi vb. realiza vb. adv. vermeil. roşu adj. répondre III răsuna vb. mal război s. rein m. 2. récolte /. réussir I I reuşită .-elle reduce vb. for­ tement puţin adv. romîncă s. rece adj. şi adj. prune / . -e roşie s. réalisation / . adj. -le rus s. reţine vb. guerre /. fort. réussite / . pouvoir I I I puternic 1. république / . roman m. răbdare s. -e roman 2 s. refléter reflector s. provoquer prozator s. rire III rînd . bêtise / . reciproc 1. renaître III repara vh. m e t t r e I I I . purta vh. vite reportaj s. remarca vb. public s. p r o s a t e u r m e prudent 1. risquer rîde vb.propune vh. relation /. adv. reportage m. règle / . réflecteur m. -e. peu R rachetă s. proposer propunere s. prosop s. remarquer remarcabil adj. rustique 560 . froid. Russe s. réparer reparaţie s. t o m a t e / . reprezenta vb. romîn 1 adj. m a u v a i s . réglementation /. porter putea vb. frais. r e m a r q u a b l e renaşte vb. risca vb. răbdător 1. recunoaşte vb. écouteur m. reînnoi vb. 2. branche / . roman 1 adj. réalité j . rester. p r u d e n t .. réparation / . adv. -e rău 2 adv. rafraîchir II răcoros adj. restaurant s. pune vb. résoudre I I I ridica vb. -e prostie .

s gabie s. écrire I I I scriitor s. casser spartan s. scribe m. scula vb. special adj. salle /. -e. singe s. sfat s. salva vb. stomac s. état m. s u i c i d e m. femme. stăpîn s. poêle m. soleil m. serviette / . -e sport s. dire I I I stadion s.. silhouette / . sentir I I I sindical adj. sel m. système m. savant m. social adj. stat s. domestique m. briller strălucit adv. ski m. serbare s. social. senat s. fête / . pi. maître m. soi singur adj. esclave m. se glisser I. soviétique sparge vb. -euse servi vb. laver spălătoreasă s. chaise / . străin s. savant s. -e spectacol s. sfert s. spécial. sărbătoare s. vers spune vb. stradă s. să conj. salaire salată s. şi adj. semaine /. saut m. bouteille f. sport m. échapper scenă s. village m. -ve spre prep. stylo m. lever scump adj. étranger. sărbători vb. stare s. sérieux. -e sindicat s. socialiste solid adj. sauver sanie s. augmentation /. (s')écouler scurt adj. staţie o. spera vb. sovietic adj. sortir I I I . septembrie s. seul. spectacle m. sat s. changer schimbare s. sarcină s. sénat m. . excuse /. sphère / . scrimă s. verre m. station /. étranger m. servir I I I serviciu s. syndical. espérer splendid adj. sare s. sine pron. éteindre I I I stîrni vb. spăla vb. stilou s. écrivain m. scrumieră s. accru. b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. scaun s. service m. scăpa vb. schi s. sfătui vb. şi adj. escrime / . épouse / . cher. samedi m. -e 36 siluetă s. conseil m. străluci vb. tête / . -e sinucidere s. siècle m. enlever scrib s. -e scuză s. sfînt adj. serios adj. simple simţi vb. sobă s. de săptămînă s. semn s. lettre /. securitate s. secol s. rue /. maigrir II soare s. s a i n t . carafe / . seară s. conseiller sferă s. sticlă 1 s. sardele s. traîneau ni. sporit adj. simbătă s. solide sosi vb. servietă s. salade /. strica (a se) vb. court. sûr. arriver soţie s. septembre m. scrie vb. -e sigur adj. stade m. lever stofă s. Spartiate m. scoate vb. -ère străinătate s. sclav s. sportiv s. splendide sporire s. que. se gâter 561 . slăbi vb. sacré. E t a t m. blanchisseuse f. scène /. salariu s. -e socialist adj. q u a r t m. sistem s. sardines / . cendrier m. sang m. sabre m . stinge vb. tâche / . estomac m. sportif. scrisoare s. sticlă 2 (de apâ) s. fêter săritură s. étoffe / . sală s. syndicat m. sécurité / . -ère scurge (a se) vb. signe m. servitor s. schimba vb. simplu adj. soir m. changement m.

t e n t a t i o n / . teamă s. trainic adj. automne m. camarade m. terrain m. aussi şofer s. -ve $ui vb. strungar . tennis m. tehnician s. terme m. suferi vb. suggérer sugestie s. teren s. souterrain. télégramme m. -e Ş şah s. texte m. terrasse / .pi. base /. tout. transformer tratament s. trolleybus m. finir II text s. strungăriţă s. filer şti vb. hanche /. souffrir I I I . tradus adj. ton m. studia vb. sus adv. t r a i n m. t r a d u i t . tableau m. salle à manger / . étude /. surprise /. toamnă s. tenis s. şold s. t r a m w a y m. şi conj. craindre I I I . toutefois tovarăş s. chauffeur m. temps m. (femme) tourneur student s. trăda vb. toarce vb. scientifique T tablou s. şervet s. teme (a se) vb. télé­ phoner telegramă s. jeune tîrziu adv. tu pron. termen s. terminer. subir I I suferit adj. tennis m. filer ton s. imprimerie / . trece vb. tată s. imprimé. t r a h i r I I trăi vb. savoir I I I ştiinţă s. et. vivre I I I trebui vb. sumă s. avoir peur temelie s. é t u d i a n t m. sous subteran adj. tourneur m. tentativă s. tracteur m. j a v e l o t m. p o u r t a n t . succès m. somme / . -e supraveghea vb. t r a i t e m e n t m. t r a d u c t i o n / . -ère totdeauna adv. étudier studiu s. t e n t a t i v e f. vie f. traduce vb. telefona. envoyer triumfa vb. science / . entier. papa m. tot adj. imprimer tipărit adj. triompher troleibuz s. -e trai s. tir m. traduire I I I traducere s. -e superior adj. passer tren s.-e tipografie s. serré. suggestif. ştiinţific adj. -e. peur /.strîns adj. en même t e m p s totuşi conj. timp s. trezi_ vb.s. négation f. technicien m. fâché. tentaţie s. suggestion / . devoir I I I . réveiller trimite vb. (en) h a u t şterge (a o) vb. . toilette /. tractor s. tard toaletă s. -e succes s. terrain m. échecs m. falloir I I I trecător s. a da telefon vb. termina vb. transforma vb. père. raisin m. tînăr adj. supărat adj. serviette / . sugera vb. tenis s. téléphone m. telefon s. sugestiv adj. subi. théâtre m. -e strugure s. terasă s. t u . durable tramvai s. toujours totodată adv. teatru s. surveiller surpriză s. tărîm s. tir s. monter suliţă s. supérieur. t o i ' 562 .sufragerie s. donner un coup de téléphone (de fil) . tăgăduire s. tipări vb. sub prep. passant m.

ţară ». vină s. vitrină s. vacanţa s. unde adv. union / . vouloir I I I vreme s. vert. vitesse /. quelquefois unii pron. vapor s. été m. volum s. venir 111 venire s. a — seama tenir compte ţinut s. violette / . vertebră s. haïr II urma vb. cousin. văr. la •*. vecin s.. -e vin s. volume m. valeur / . viţel s. voir I I I veghe s. mur m. vioi adj. gai. journal ni. vivement vizita vb. parler vrea vb. éternellement viaţă s. tuer uimit adj. vigoureux. vioară s. vîrstă . vicisitudine s. cigarette / . universel. brave viteză . -e vçsnie adv. parfois. anéantissement m. -e.. umed adj. vue /. université / . parole /. temps ni. viguros adj. bateau m. -e zădărnicire ». urî vb. céleri m. veillée / . viteaz arlj. union / . mot m. surpris. 563 . /)/. vif. où unealtă s. vînt s. vorbă s. voisin. vară s. visite / . ţărănime s. verde adj. vinătă s. tenir I I I . navire m. ziar s.9. mouiller unchi s.s1. écraser viitor adj. -le universitate s. apercevoir III zdrobi vb. vie /. paysannerie / . vin ni. journée / . contrée /. veau m.à la cam ţăran s. épaule / . . U ucide vb. facile uşura vb. -e văz s. uşor adj. outil m. usine / . uneori adv. humide umezi vb. vase m. guérir II vineri s. vară s. -e vers s. prochain. vorbi vb. oncle m. vicissitude f. oublier uita 2 (a se) vb. visiter vizită s. jour m. certains unire s. porte / . zi s. viu adv.«. varză s. vain. ţine vb. -ère um&r . stupéfait. violon m. vacances /. zări ^6. victoire / . vive violetă s. uniune s. -e uita 1 vb. veni vb. verbe m. universal adj. vitrine / . dernier. pays m. vers m. âge m. zice vb. outillage m. faciliter utilaj s. suivre I I I uşă s. vertèbre /. verb ». chou m. paysan m.. pays m. vent m. victorie s. veine / . gne ţigară s. valoare s. vesel adj. ţelină s. arrivée / . -c vedea vb. uzină s.. région / . şi adj. dire I I I zid s. vehicul s.. vas s. regarder ultim adj. véhicule in. vendredi m. aubergine / .. vindeca vb. -euse Z zadarnic adj.

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

II. le chien. un fauteuil. Un. livre. IV Elle est petite. Vous êtes amis. III. Voici un stylo et un crayon sur u n livre. une l a m p e . Voici une lampe. rondes. III'. les chaises. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. J e suis grand. Les livres sont sur la table. Je ferme la fenêtre. une chaise. J ' o u v r e la porte. la fenêtre. larges. La blouse est rouge. Le veston est court. II le lit. un stylo. PARAGRAFUL I. Voici une fenêtre. le chat. III. Une. un j a r d i n . une t a b l e . Où est le chien? Le chien est dans la cour. l ' h o m m e . Ouvrez la porte. Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . II. PARAGRAFUL II. Les enfants sont dans le jardin. Fermez la fenêtre. P e t i t e . 567 . chaise. les magasins. u n a r b r e . III des lits. fenêtre. La jupe est courte. II. grises. des p o r t r a i t s . Nous sommes dans la rue. PARAGRAFUL I. les chiens. Ils sont amis. Voici une porte et une fenêtre. u n crayon.PARTEA I PARAGRAFUL I. g r a n d e . Où est la lampe? La lampe est sur la table. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. des crayons. table. Voilà un p o r t r a i t . une c h a m b r e . l'armoire. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. I une porte. un livre. des livres. Le livre est sur la table. Une. Un. Le livre est bleu. lampe. Voilà une chaise. des chats. les enfants. Un. b l e u s . Une. La serviette est bleue. V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . les fauteuils. Les livres sont dans la bibliothèque.

J e compte de dix à vingt. quinze. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . Elle a une gomme. I m o b i l u l are nouă etaje. Le vase est sur la table. douze. V une é t u d i a n t e . les filles. Iată cinci ţigări. h u i t . Us (elles) aiment les fleurs. Iată o cutie de chibrituri. Voici des é t u d i a n t s . six. Nous avons quatre stylos. treize.h u i t . le livre est sur le bureau. l ' é l è v e . III. III. je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. Oui.PARAGRAFUL II. î n curte sînt şase pomi. La maison a dix étages. Voici des ouvriers. v i n g t . Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. î n odaie sînt trei p a t u r i . Les garçons regardent les autos. Vous regardez les papillons. VI Voi sînteţi opt copii. Il y a huit cigarettes dans le paquet. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. PARAGRAFUL I. Tu ai şapte bluze. la f e m m e . seize. PARAGRAFUL II. Nicolas aime beaucoup les pommes. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. Les passants e n t r e n t dans un cinéma. deux. Le crayon est sur le livre. Le chat est sous la table. Ils v o n t au t h é â t r e . Voici un cendrier. La chambre a deux portes et trois fenêtres. In grădină se află zece oameni. III. dix-sept. Eu am cinci creioane. dix. IV. Michel regarde un p o r t r a i t . Nous comptons les arbres. J ' a i m e le raisin. Les passants admirent les magasins. Voici des boutons. d i x . î n bibliotecă se află zece cărţi. Elle a une serviette noire. dix-neuf. Tu aimes les poires. J e a n et Georges comptent les maisons.

Ils ne regardent pas la v i t r i n e . Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. HI. ces. Il y a six fleurs. mais j ' a i m e aussi !es pommes. N ' a s . ce. des cravates et des jouets. ce. Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . Dans l'assiette il y a neuf pommes. cette. IV. Dans ce magasin on trouve des robes. cette. Ils sont p a y s a n s . cet. ce. IV. Le chat est sur la chaise. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. Ces magasins sont grands. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. IV. cet. Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. Georges n ' a i m e pas les fleurs. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. Ea preferă să privească gravurile. Ce garçon a dix-huit ans. cette. Vrem să l u p t ă m pentru pace. Vă place să v o r b i ţ i . PARAGRAFUL II. L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. Petre dă o pară Margaretei. Les peuples l u t t e n t contre la guerre. cet. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. 569 . Il y a sept fenêtres. PARAGRAFUL I. Tu n'aimes pas les fruits. C'est u n magasin universel. C'est une armoire. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. j ' a i m e le raisin. La m a i n a cinq doigts. Ei doresc să dejuneze. Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui.III. X cette. des chemises. XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. PARAGRAFUL II. cet. Ferestrele camerei sînt m a r i . I m i place să muncesc. cet. C'est un jeune ouvrier. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . Il est ouvrier.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. Marie a une serviette verte.

Il parle a u x touristes. ei sînt la cinematograf. j e u n e . celle-là est verte. Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. celui qui a des souliers noirs est mon frère. Voilà deux enfants. Cine admiră acest film? Voi. Voici deux papil­ lons. Aimez-vous les bleues. Les souliers de Basile sont noirs. rien. grandes. celui de Basile est professeur. monsieur. ceux-là sont J e a n et P a u l . Il donne un mouchoir à Nicolas. Voici deux p o m m e s . roumaines. celle-ci est rouge. Noi sîntem acasă. el este tehnician. je regarde les vitrines. Il donne un jouet à l'enfant.II. m a d a m e . Nous l u t t o n s pour la p a i x . ea este artistă. celui-ci est j a u n e . je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. La maison où Pierre h a b i t e a six étages. IV. cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . bleues. La couleur des raisins est verte ou noire. V. HI. Les fruits des arbres sont encore verts. Le j a r d i n de l'usine est vert. m a d a m e Leblanc. Le frère de Marie est ouvrier. Danielle est l'amie d ' H é l è n e . J e montre a u x garçons la carte du pays. — Mes hommages. blanches. Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. a sept lettres. J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. XII —Bonjour. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . comment allez-vous? — Merci. de m ê m e . Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. IV. j a u n e s . blancs. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. et vous monsieur Lefèvre? — Merci. PARAGRAFUL I. — A u revoir. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. des cinémas et des stades modernes. Celles-ci sont Marie et Hélène. Les fruits de ces arbres sont rouges. bien. À Bucarest il y a des musées intéressants. La fille du voisin a sept ans. EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. noirs. Basile donne une pomme à Antoine. Tu eşti funcţionar. Nous ne guerre. La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . 570 . des t h é â t r e s . m a d a m e . Ceux-ci sont Michel et Pierre. celui-là est bleu. Le voisin d'Alexandre est ouvrier.

Gérard est. Festivals Mondiaux.PARTEA A II-a LECŢIA II. La. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. trouvé. a y a n t allé. Des. 571 . Tes frères passent. Chevaux. N a t i o n a u x . Oncle. leurs vacances à la montagne. Cette année il va à la mer. Ton. des. été. Des. J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. Nous avons chanté cette dix pommes. Mon amie a été ouvrier. L e s . Des. La grand-mère d'Alain est une femme énergique. Des . dormant travaillé. Des. Leurs livres sont instructifs. 11 a travaillé dans une usine d'avions. Nous avons visité nos parents. Je compte mes cigarettes. Des. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. travaillant acheté. Bijoux. P a u l contré Georges et Irène. des. Une. La. Des. Tu as eu IV. Ils ont travaillé dans une fabrique. fini. Coloniaux. surgissant accepté. Exceptionnelles. L a . é t a n t eu. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. son. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. mille. é t u d i a n t e . La mère d ' A l a i n est chimiste. Le. achetant s u r g i . V i t a u x . Ma grand-mère a élevé cinq enfants. L e . Un. V. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. 1 III. mon. III. progressistes. Un. Sa famille est assez nombreuse. acceptant LECŢIA I. D e s . célibataire. Nouveaux. Uni'. Egaux. une. allant fini. mangé. Joujoux. mon. Gâteaux. Mon père est ingénieur. Ma soeur est sténodactylo. finissant dormi.

La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. ramassant inspecté. tirons. Mon père a cinquante et un ans. trente. soixante-dix. il a quatre-vingt-un ans. soixante et onze. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. aime. quatre-vingt-quatorze. II. quatre-vingt-quatre. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. inspectant instauré . Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. cinquante-sept. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. Ce livre a vingt-cinq chapitres. soixante-quatorze. nous avons soigné j'ai grandi. vingt-neuf. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. J'ai lu cinquante-neuf pages. Ce vieillard a dépassé soixante ans. choisis. 572 . choisissez. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. III. quarante-neuf. cent quatre-vingts. La maison a quatorze fenêtres. Choisis une cravate rouge. glorieux. abolissant vingt-cinq.LECŢIA I. tire. IV. douze cent soixante et onze. soixante-dix-huit. amicaux. J'ai travaillé. Regarde ce portrait. nous avons grandi ramassé . Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. les bateaux. aimez. IV. Il est encore jeune. treize cent vingt. a 4-a Soixante et un. les cous. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. sept cents. blanchissant aboli. Il a quarante-deux ans. les bras. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. les cheveux. Ma cousine a vingt-deux ans. aimons. choisissons. dix-neuf cent quatre-vingts. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. les genoux. dix-huit cent quarante. beaux. LECŢIA II. nous avons travaillé j ' a i soigné. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. Dormons bien. trente-huit. tirez. quatre-vingt-un. cent onze. ^ o n S r a n d-pére est vieux. instaurant blanchi. Restez demain à la maison. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. deux cent un. dix-neuf cent soixante-dix. quatre-vingtonze. V. cent deux. cinquantetrois. V.

a 5-a Nous serons. une omoplate. minéraux.LECŢIA I. Il étudiera les organes de la v u e . IV. La première. soixante-douzième. Cinquième. de l ' o d o r a t . V i n g t et u n i è m e . Ils danseront. V. A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . Coraux. A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. Premier. Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u . S e p t i è m e . Il sera médecin. Y e u x . des muscles. Aïeux. soixantième. Il aime déjà soigner les m a l a des. Vous visiterez. Tu r e p o n d r a s . E m a u x et Camées. Ils p r e n d r o n t . Il pensera. Aïeuls. Tu seras. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin. des veines. Ils m a n g e r o n t . du rein et du cœur. T r e n t e . Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . a n i m a u x . Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine. Vous r e g r e t t e r e z . du goût et du toucher. A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e . J ' a t t e n d r a i . des os. elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. de l'ouïe. Il p r e n d r a . des poumons. D é t a i l s . m. Elle finira. d e l ' e s t o m a c . 573 . v i n g t q u a t r i è m e .c i n q u i è m e . végétaux. Il guérit les blessures de ses a m i s . Y v o n n e est b l o n d e . un crâne et des os. II. Elle choisira.

s'amusaient. La mienne a trois fenêtres. Des paysannes roumaines. Ma cousine n ' a pas mangé tous les gâteaux. Une ouvrière française. nous avons porté une valise Porte "une valise . un grenier et une cave. Les enfants avaient besoin de trois chambres. De. la cuisine et und é b a r r a s . LECŢIA II. La fenêtre n'est pas trop large. V. Les petites chattes. T o n . Yves n ' a pas rencontré Mireille. la salle à manger. Mes. III. Mes camarades n ' o n t pas passé les vacances à la mer. deux 574 t . Une bonne épouse. à l'étage. une t a b l e . il y a deux t a b l e a u x . Tu n'es pas m a l a d e . la chambre de Jacques. a 7-a La famille Maquet a déménagé parce que leur a p p a r t e m e n t était trop petit. J e n ' a i pas reçu votre cadeau. É t a i s . portez une valise J e finis le l i v r e . Dîniez. Leurs amis n ' o n t pas trouvé une maison avec jardin. Vers. La maison a une belle terrasse. la vôtre. nous portons une valise J e porterai une valise . nous finirons le livre J ' a i fini le l i v r e . Dansaient. le sien. A t t e n d a i s . Sous. J e porte une valise. Par. trois chaises.III. Pour. De. finissez le livre LECŢIA I. finissons le l i v r e . II. Avait. Tu n'as pas vu ce film. Dans. Dans sa chambre il y a un lit. Y a-t-il des t a b l e a u x dans sa chambre? Oui. les tiens. D i s c u t a i e n t . portons une valise . Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. Leur nou­ velle maison est entourée d ' u n beau jardin. un bureau. À . un couloir. IV. nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . N o t r e . P r o m e n a i t . La sienne. À. IV. Il n ' a pas écrit cette lettre. deux chambres à coucher. deux balcons. nous avons fini le livre Finis le l i v r e . a 8-« La chambre de Jacques est claire. La maison n'