SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

In comparaţie cu limba romînă. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. ţ. vor servi ca norme de orientare generală. intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. 13 1 a . pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. pe lîngă literele alfabetului latin. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. trema). Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. în afară de literele alfabetului francez.NOŢIUNI DE FONETICĂ. î. ş. V. utilizează şi unele simboluri speciale. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. mai departe). s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. pe care le dăm aici. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. Acolo unde a fost posibil. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă .

sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general. de obicei. e mut care: a) nu se rosteşte.z. -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin. 14 . Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie. meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie.r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin .

(v. o nazalizează pe aceasta. l. hot. y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care. z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. a. buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h. u r m î n d după o vocală. El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u. /. mai d e p a r t e ) . Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă . d. k. p. u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e. n2. în general cînd este u r m a t de două consoane. C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane. o.vocalelor a. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. Se transcrie p r i n t r . P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. m1. Acest sunet se transcrie p r i n t r .u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i.b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. 15 . r 3 . i. iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e.u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art.) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o).

23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . o. i. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e. de obicei. y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. ca un t romînesc (se transcrie prin t). precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. şi p. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. în general. ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. mai departe). Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. de obicei.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v.

— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. h aspirat. Se d i s t i n g două feluri de h: 1. E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă . h mut. Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş . î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r . m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2. [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 .o s i n g u r ă literă.

p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au. oe. ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea. în scris. sunetele ce. sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 .G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . oeu. a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. ue redau t o a t e . în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e . î n numele p r o p r i i s t r ă i n e .i în romîneşte (ex. n'iel = m i e l ) . G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. inexistent în limba r o m î n ă . ace­ laşi s u n e t . sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic.

g r u p u r i l e d e vocale eu. r e d a t e în scris p r i n t r . constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. en. om. E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . Combinaţiile de litere an. ain. ein. sunete inexistente în limba r o m î n ă . e deschis [s]. im. im. yn. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . in. em. en. un. L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. em. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. on etc. în general. cu deosebirea că este închis. em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . aim. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. am. ain. un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on. nu reproduc. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. en. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. Vocale nazale Vocalele nazale. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un.

u r m a t e de o vocală sau. 20 . citindu-se il: [mii] (o mie). fin [ve] (vin). grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale. y. arai [ami] (prieten). enfant [ălă] (copil) etc. bonbon [bôbô] (bomboană). cu care formează împreună un diftong). inerte [inert] (inert). ii. de consoana d u b l a t ă m sau n. Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/. ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). oi. cu unele excepţii.în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. lundi [lôadi] (luni). oe etc.: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3. Cînd sînt. 1.vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. In scris se redă prin i. Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. son [s3] (sunet). Semivocala w este redată în scris prin ou. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. grupul ill nu are valoarea lui yod. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte. Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. ill ( -j. ennemi [enmi] (duş­ man). Se transcrie prin [/]. viile [vil] (oraş) etc. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare.

gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . alteori au rol pur ortografic. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga].De asemenea. In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta. Accente In limba franceză 1. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis. rolul lor fiind p u r etimologic. Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. Astfel. mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r . dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. Accentele au uneori rol fonetic.

Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. Observaţie. exact1 [egzakt] (exact. gn: déchet [de/e] (deşeu). accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. i. 3. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 .Observaţie. Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. rol etimologic. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. déjà. ph. In astfel de cazuri. are în limba franceză un rol cu totul diferit. înaintea grupurilor eh.) Accentul se păstrează însă. 2 1 22 . compararea. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. o. grafic. {à. la rubrica Observaţie. régner [rene] (a domni). ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde). Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). în primul rînd. de asemenea. éclairer [eklere] (a lumina). Accentul se m e n ţ i n e . pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. efficace [efikas] (eficace). De exemplu: gust — goût [gu] . şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. 2. baston — bâton [bată] . Accentul cir­ cumflex are. uneori. Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. deşi este. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . dessin [desë] (desen). In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. castel — château [/ato]. In al doilea rînd. cu limba romînă poate fi. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. téléphone [telefon] (telefon). e. cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ].s). th. etc.

i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . Pe lîngă rolul fonetic. de obicei. i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 . care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei. se pot elida vocalele a. Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . care se aşază deasupra vocalelor e. Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă .— aşezat deasupra vocalei e dă. accentul circumflex indică. e. faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol). o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . în gene­ ral. valoarea pôle [pol] pol Observaţie. sûr [syr] (sigur). côte [kot] (coastă). respectiv. Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. unui a închis şi.

F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că. Şi c u m . -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. fiind m u t . m a i a p ă s a t . Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv. în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r . iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă. legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate.I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . în cursul l e g ă t u r i i . 1 . căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. faţă de celelalte. în c u v î n t u l petit. nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme. % • . cuvintele nu se folosesc izolat. în general. E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . Spre deosebire de limba r o m î n ă .homme2.u n c u v î n t . unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică.u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. De e x e m p l u .

l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie. T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f. e + 2 cons. — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea). — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens. Există unele legături interzise. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 .-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i . — în general.cons.

z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons.Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J. (r. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 .eons.

y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 . oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce.act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i.

cinéma [fas. o. i t i -f.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face.(intervocalic) c + e. y ç + a. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - . sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s. u se + e. ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts. i.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss.

PARTEA ! .

.

une chaise C'est une chaise.un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre. T\ une table Voilà une table. une porte Voici une porte. 31 . une fenêtre Voici une fenêtre.

. une lampe C'est une lampe. un portrait Voilà un portrait. Voici un livre sur une table. un stylo Voici un stylo. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. un crayon Voilà un cravon.Voilà une chaise et une table. un livre Voici un livre.

bine d e t e r m i n a t .. " rJ. chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. r .VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . une chambre lyn Sabrl o camera . N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 . une chambre (feminin). . » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r . . une lampe 1 vn lap o lampa v . Genul n e u t r u nu e x i s t ă . Feminin une [yn] une porte [yn port]. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. . Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective. ' s . .. . .-. r . lampe. voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v. fille—grupul UI redă s u n e t u l yod. . P a r t e a i n t r o • ductivă). rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici. i . în general. . se referă.. u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m . S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à.

o cameră. o masă. Iată un portret. I I . un creion. Iată o lampă. un scaun. o lampă. o carte. Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. un stilou. Iată un scaun. Iată o uşă şi o fereastră. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I. .Observaţie. Iată un stilou şi un creion pe o carte. Iată o lampă pe o masă. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv.

35 .§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui. c'est„une armoire. 3* Je ferme l'armoire. Ouvrez l'armoire. Fermez l'armoire. J'ouvre l'armoire. C'est l'armoire.

Où est le chien? Le chien est dans la cour. C'est^un chat. Où est le lit? Le lit est dans la chambre. Voici un chat.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. . 36 Voilà un chien.

Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre. Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin.Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 . Voici un homme.

sous.) [larbr] p o m u l .. se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v. Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e . la chambre [ l a ^ / â b r ] . el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i . u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 .. où—grupul ou se citeşte u. este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m..VOCABULAR Qu'est-ce que c'est. copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit. ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/. Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă . ouvres. bureau — grupul eau redă s u n e t u l o. ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est.? (Est-ce. GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă .. ouvrez. fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă . l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie. Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t . a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r .

închideţi fereastra. o grădină. I I I . u n fotoliu. . Unde este lampa? L a m p a este pe masă. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. d u l a p u l . în dulapul mare). Eu închid fereastra. fereastra. u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . E u des­ chid uşa. p r e p o z i ţ i i l e s î n t . Qu'est-ce que c'est? .d e t e r m i n a n t (pe masa mea. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. un p o m . cîinele. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . în l i m b a franceză. Unde este pisica? Pisica este în grădină. II. Deschideţi uşa. de o b i c e i . o m u l . pisica.

III Voici un livre. Le livre est sur la table.. y . L'homme et la femme sont dans la chambre. Voici un„homme et une femme. Les livres sont dans la bibliothèque. nnrn amu Voici une maison. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED . 40 Voici 'des maisons. Voici des livres.

copilul 41 .)[làfô]. !. ».</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m. J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s . Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e . Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n .Voici d e s w h o m m e s et des femmes.

. l'enfant. p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i .. stylo C'est.. un portrait. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I . un chat. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u . le magasin.. bibliothèque .. la p l u r a l . înlocuiţi punctele cu articolul C'est. II. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte"..PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . maison C'est. garçon C'est. .. le fau­ teuil. un livre. p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează. F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. un crayon. P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-].. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. lit nehotărît corespunzător: C'est... Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. de obi­ cei. le chien.. la chaise.armoire C'est. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie.

est courte. Nous sommes petits. vous^êtes petits. Elles sont w amies. Le veston est large. Le livre est rouge. 43 . La fillette est petite. La montre est ronde.§ IV Le garçon est petit. La serviette est rouge. Ils sont_amis. La blouse est bleue. Oui. Le béret est rond. La jaquette est large. Je suis grand. Le mouchoir est bleu. Le pantalon La jupe est court.

-e [grâ.serviet] servieta rouge [rug] roşu. râd] r o t u n d . î n limba franceză. grad] mare petit.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_. kurt] scurt. -ă la jupe [la.) [il] elle (/. -à le veston [la^vssto] vestonul. Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m.bluz] bluza bleu. -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_. -e [bl#j albastru.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m.VOCABULAR grand.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). Partea introductivă)._3. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 . -e [leur.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_. sacoul large |larg I larg. -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court. -ă le béret [la^bere] basca rond. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. -e [ro.) [il] elles (/. ptit] mic. orice verb se conjugă numele personal subiect. -e [pti. -e [ami] prieten.

Observaţie. 1. III. Servieta este albastră. montre. 45 . f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. Noi sîntem pe stradă. I I .grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2.F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. jardin. de obicei. Bluza este roşie. Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. d a n s . Traduceţi în limba franceză: Ea este mică. Cărţile sînt pe masă. ils sont. Pluralul adjectivelor se formează. Les chaises sont (gris). Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. chambre. Les fauteuils sont (bleu). Vestonul este scurt. rond. Ei sînt prieteni. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . lampe. Les rues sont (large). Fusta este scurtă. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). La maison est (grand) Les lampes sont (rond). Cartea este albastră. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. grand. Voi sînteţi prieteni. bleus •— lieues etc. ca şi la substantive. E u sînt mare. enfant.

§ v Voici un boulevard de Bucarest. Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets.entrent dans^un cinéma. Des garçons et des filles traversent la rue. Ils regardent les objets. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison.des_employés. Des w ouvriers. Ils^. Les w autos circulent à grande vitesse. Les passants admirent les vitrines. au théâtre ou au cinéma. ICINLMA 46 .

f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). ) [Ielev] elevul. eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/. pronunţă regardent.) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m. cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m. E l e formează.VOCABULAR de [do] din. a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e . cuvinte. de l a . A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1. entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u .) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 . (feminin). în general. ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent. în aceste traversent. două genuri.) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m.) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2. /.

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « a * a o s

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

Le guide parle aux touristes. G. prepoziţia à se c o n t r a c t ă . une. le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. à Â .les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève. D.b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. à -f. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). A. des: Je montre une photo à nn ami. r e s p e c t i v . formînd articolele contrac­ t a t e au şi. 3). [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe. aux (à -f.le = au. G D. G. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N. les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 . A. de D. [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. la G. la N. IV. A.

El vorbeşte turiştilor. Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. Pierre donne une poire à Marguerite. gravure. populaire. Rochia unei fetiţe este mică. République. Les vitrines du magasin sont splendides. La Bucureşti sînt muzee interesante.EXERCIŢII I. Citiţi cuvintele următoare. I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne. E u arăt. Les usines de Bucarest sont grandes. Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. cine­ matografe şi stadioane moderne. Pantofii Iui Vasile sînt negri. Durand. Les fenêtres de la chambre sont grandes. Basile montre des livres a u x touristes. băieţilor harta ţării. H . culturel. t e a t r e . Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. F a t a vecinului are şapte ani. Grădina uzinei este verde. E l dă o jucărie copilului. III. universel. s t a t u e . fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. Fratele Marier este muncitor. . Nous admirons les statues de la ville. Zidurile imobilului sînt albe.

Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. merci. La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. M. c'est M. merci. Celle-ci coûte 20 francs. M. Durand qui désire des m o u c h o i r s . Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . Lefèvre: Bonjour mademoiselle. et toi? — De m ê m e . qui admire une v i t r i n e . comment ça va? -—Merci bien. Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs.§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. — Bonjour cher Lefèvre. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. c e r t a i n e m e n t . celle-là coûte 18 francs. 72 . Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . monsieur.

Abréviations courantes M. Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. M. Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n . -ă. Durand: Mes_. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c . piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. chère [Jer] scump. d r a g . Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt. bien s û r . 73 . et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. Celui-ci coûte 4 francs. M.re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce. m a d a m e .allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n . bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a .-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s .M. m o n s i e u r . kôtàl] jmulţumit. -e [kâtà. ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . Comjmlent ^. M.hommages. Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . Lefècre et M. m a d a m e . au revoir. Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n . mademoiselle? La vendeuse: Oui. -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c . Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. Lefèvre: Oui.

elle [lqi. elles \0. il a besoin de mouchoirs. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. acel celle [selj cea. [33 Jwazi la k r a v a t 1113. et toi? [mersi^bjs. La persoanele I şi a I I . p .a lui. si] Observaţie. 74 . i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux. e w t w a ] Qui est là? Moi. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien. care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . se întîlneşte la unele categorii de pronume. 4 4 ) . acei celles [sal] cele. acele Singular celui [salqi] cel.Formele simple mase. acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. care nu există pentru s u b s t a n t i v e .sl. precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. celui de Catherine est bleu. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l . [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui. 1 Genul neutru. Le mouchoir de Marie est rouge. în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . acest lucru i [ aceea. [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . celle qui coûte 20 francs. acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t . s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] . fem.a plural.

gru­ pul iss.z. ce rrrai faceţi?— Bine. -it. Verbele din această grupă sînt regulate. în general. -issent. Fiind relativ puţine la număr.. nimic. -/«. doamnă. doamnă Leblanc. mulţumesc. — La revedere. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate. domnule. între radical şi terminaţie. — Omagiile mele. — Alegeţi ceva? — Nu.Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is.. privesc vitrinele. frecvent în­ trebuinţate.. doamnă. EXERCIŢII I. spre deosebire de cele din grupa I.-isse. Persoana 1 . intercalînd la unele timpuri. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. dar dumnea­ voastră. dar.Verbele. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. a Ii-a . la fel. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. rs . -issons. consoana finală -r se pronunţă. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a.

Vecinul lui Alexandru este muncitor. demander. dans. din următoarele Les (splendide) villes (roumain). Cine este acest domn? Ce contempli? IV. entrer. cel al lui Vasile este profesor. IV. Vasile dă un măr lui Anton. eux. Des cravates (bleu). fillette. sur. Des chemises (blanc). Fructele acestor copaci sînt roşii. Henri. aceia sînt Ion şi P a u l . choisir. acela este verde. technicien. tailleur. J e a n . Qui admire ce film? Vous. Iată doi copii. papillon. prune. Toi. Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. Alain. différent. — famille. Dupont. elle. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. Aceştia sînt Mihai şi Petre. Conjugaţi H I . rien. elle est artiste. sœur. comment. je suis ouvrier. Un (jeune) ouvrier. costume. Antoine. passant. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. lui. II. jeune. chambre. bureau. nous sommes à la maison. ensemble. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. Arăt studenţilor o carte. vêtement. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. pays.' travailler. mouchoir. enfant. soie. souvent. Nous. I a t ă două mere: acesta este roşu. Des souliers (jaune). Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. acela este albastru. Traduceţi: Moi. Noi nu dorim războiul. ils sont au cinéma. raisin.I I . gravure. couleur. — boîte. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. ils sont. doigt. peuple. Les (grand) usines. fonctionnaire. Acestea sînt Maria şi Elena. universel. paysan. il est technicien. Conjugaţi I U . 76 . cinq. tu es fonctionnaire. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. client. on construit. V. — déjeuner. Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. cel care ave pantofi negri este fratele meu. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. lutter. voisin. — maison. EXERCIŢII I . Noi luptăm pentru pace. Des boutons (noir). m a m a n . noix. é t u d i a n t . m a i n . Daniela este prietena Elenei. — mur. — magasin.

PARTEA A lia .

.

est chim i s t e . J ' a i d e u x frères. Ma mère. Claire. Antoine G i r a r d . Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. 79 . Mon père. L u c i e n . est w écolier et m a soeur a î n é e . J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . H u g u e t t e et mes cousins G u y . Mon frère cadet. H e n r i et Claude. P a u l et Michel. J a c q u e l i n e . Hélène G i r a r d . J a c q u e l i n e . Marc. Micheline. P a u l . J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e .1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . est s t é n o d a c t y l o . et une sœur. Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e .

) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist.iiislrurt ils.w«^r A <( Mi ^^§^> ^m. D o r m a n t b i e n .e | pue] mai vîrstnie. L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier. :^.) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* . <?«. -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m.) [lekolje] şcolarul a î n é . (ÊÈXjt't$ 80 . n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l . VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m. -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m. lisant des |]'vres_. . flân a n t .Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . n a g e a n t .

Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină.) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. în desfăşurare: les années de guerre. Spre deosebire de limba romînă.Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m. Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 .

participiul are două timpuri: prezent şi trecut. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . tale săi. în locul formelor de feminin ma. mele t ă i . ton. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t . Observaţie. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. 82 . noastră votre vostru. 0 iubesc m u l t pe prietena mea. Leur frère cadet est écolier. son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. Il passe son congé à la mer. în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse.a grupa a I l I . I a t ă a d r e s a m e a . Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză.a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. Ca şi în limba romînă. Notre maison est grande. iar al lui être este étant. sa se folosesc formele de mas­ culin mon.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i . ta. Ma mère est chimiste. voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur. sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru.

Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir. . ami sont ouvriers. .. ouvrières sortent de l'usine. ouvriers e t . . EXERCICES I. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé. cousin. Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei. enfants dans le j a r d i n . ... travailler. nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . a m i est jeune. La verbele din grupa I. . . Indicaţi participiul être. frères d e . Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e . Marna lui Alain este chimistă. Cărţile lor sînt instructive. frère de René est l'ami de . Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat. parler — parlé La verbele din grupa a II-a. -is. surgir. Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant. îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii.. mer. maisons et . amie e s t . în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . livres. . Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. . . III. aller. ... . avoir... Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. acheter.. J e vois . IV. . finir. accepter. de mod e t c . -it.. 83 . Familia sa este destul de numeroasă. iar al verbului auxiliar être este été. Elle me d o n n e . -u: partir — parti apprendre — appris etc. . Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II. . jardins. Je r e g a r d e .. Iii merge anul acesta la m a r e . E i se p l i m b ă c î n t î n d . el serveşte la formarea timpurilor compuse.. înlocuiţi punctele cu articolul hotărît... . Il passe ses vacances à .. t a n t e d e . Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. el precizează împrejurarea de t i m p ... . chimiste excellente. Sora mea este stenodactilografă. . . père d'Alain est ingénieur. . .. . î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e ..Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . . Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer. cousine de Marie est étudiante.

Robert Girard. J e a n n e Gir a r d . M a i n t e n a n t il est^. e s t ^ u n e femme énergique et 84 . h a b i t e n t assez loin de nous. Mon grandpère. Ils sont. v i e u x . a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions.2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e . nous sommes^allés voir nos grands-parents qui. Ma grandm è r e .à la r e t r a i t e . comme d ' h a b i t u d e .

fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . proiectul prochain [pro/ë] viitor. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. m o n t a t o r l'usine (/.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/.pourtant pleine de douceur. On a fait des projets pour dimanche prochain. ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . a duce l'image (/. ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. Oncle Gérard n'est pas marié. plsn] plin. Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. qui aime le sport. număr cu soţ 85 . Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Oncle Gérard. -e [plë. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . Il est célibataire. ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi. cu toate aces­ tea plein. Nous^aimons bien nos grands-parents.

deci ca p r o n u n ţ a r e . în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller.).Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut. precum şi numeroase verbe intranzitive. mourir. venir. El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete. Spre deosebire de limba romînă. arriver. 86 . naître etc. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive.

le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . Us cailloux. le caillou (pietricica). P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. ) . les carnavals e t c . Astfel. le festival e t c . Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A. formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. B . le carnaval. C. S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . le chou (varza). les joujoux. c a : le bal. le joujou (jucărioara). adică cu t e r m i n a ţ i a -s. s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului.In acest caz. -eau. le chacal (şacalul). les choux. . les genoux etc. cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală.

.. Cette fillette aime ses (joujou). Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor... Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer.. livres.. II. I I I . Nous chantons cette V . Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance. . Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor. . cris. écolier. Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare.. Elle n'aime pas les (bijou). manger. montagne. . I V . fabriques.. Bunica mea a crescut cinci copii. Les hommes doivent être (égal).. Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. Irène. Tu as dix pommes. Il est ouvrier.. Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents. El a lucrat într-o uzină de avioane.. Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle).. Unchiul Gérard este celibatar. Nepoţii îşi iubesc bunicii. cousines. trouver. maison. Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique. Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale. Bunica lui Alain este o femeie energică. Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor. Ce sont des livres (nouveau). Je déjeune en famille...în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . . Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse.. jardin. nehotărîte: cu articolele . finir. .. . petits-fils.. înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante..

-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e 3 s Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob.13 3.. r^ <*~ a. •3 £ •* * > t» M» -Q -. ci _ . a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu „ " -t) 8 — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t.Oi X -. 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D .1 C D O 3 w ~ ci .5 2 0.S If. -o ep «: -S-aO-cO . Ci > Ci .IU « eu a -X. a. o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain. .= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q . .CD o / 3 3 -3 .T.? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 . f-.h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a. bfl C D i.5 • ! S* cr ^5s =« CD - I.- C D 3 CD -CD OH •C' « .5 l-H . eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I . ™ / " \ cy a. w w o r^l .

la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans. deux frères et une sœur. — Bonjour.en plus le besoin d'être entouré de jeunes. si je ne me trompe. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants.ans. Yves Grégoire. Il y a quinze ans. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans. le petit-fils de votre ami Robert Girard. jeune homme? — Dix-huit ans. On voit que vous faites du sport. Monsieur Grégoire. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. je sens de plus„. elle a quarante et un^. Vous„ avez. puisque j ' a i . mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze. — Ah. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. Monsieur Grégoire. — Vos parents doivent„être encore jeunes.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour.

a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte. ) 1. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă .) la vieillesse (f.m. ) la jeunesse (f. veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i . moşneagul bătrîneţea îmbătrînit.) tinerel. evul: le moyen âge evul mediu.) vieille (s.epoca. Notre famille est grande. Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures.) se rajeunir (vb. m. Saluez de ma part votre famille.eu sept enfants ! Les^uns sont petits. -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m. tineretul (fam.) jeunet. şi adj. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 .) vieilli. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans.) rajeunir (vb.) t î n ă r . tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^.) le vieillard (m. -e (adj. René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. tinerică a întineri a se întineri.) vieillir (vb. f. şi adj.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i . -ne [<îsjs] vechi. je suis pressé. Maintenant je dois vous quitter. -e (adj.) le rajeunissement (s.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien.) le vieillissement (s. Louis — dix-neuf. a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea . vîrsta 2. şi adj. -te (adj. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s.f. veche b ă t r î n u l .) rajeunissant. -ă tinereţea .) vieux (s. VOCABULAIRE l'âge (m. m. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans.f.

50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. trente et un. Scrieţi în litere următoarele abolir. 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. I V . instaurer. 1. după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. inspecter. fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. î n limba franceză. 40 (quarante). Această carte are 25 de capitole. trente-trois. 2. I I I . trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. J'ai 35 ans. glorieux. 3. 4 1 . EXERCICES I . E l este încă tînăr. Verişoara mea are 22 de a n i . 60 (soixante). Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. 29. le cou. 38. 57. 3 1 . Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. Scrieţi grandir. a m i c a l . E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). Casa are 14 ferestre. V . 53. soigner. Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . quante). E l are 42 de a n i . quarante et un. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. II. cinquante et un. Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. 30. cardinale: numerale 25. blanchir. le genou. le b a t e a u . 49.GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . 92 . le cheveu. Tatăl meu are 51 de a n i . beau.

Les garçons se posent des q u e s t i o n s . — 2000 k m . Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. interroge avec a t l e n l i o n ses copains. des sciences t e c h n i q u e s . posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . — Très b i e n . Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . indiquez i aussi celle . — O h ! vous m ' i n s u l t e z . du sport. Michel. d e s _ a r t s . Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e . les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances. premier prix de géographie au lycée. indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. de l'hisloire.4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. — Bien. Guy. 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . du D a n u b e .

-ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l .] el este e u . Pog':r.. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. le mont Everest a 8 848 m. Moscou et Tokyo. . . m a i lung d e c î t ..) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e . — Si je ne me trompe. ply^.) prietenul. plus long que le Rhin. Moscou — 6 208 000 habitants.) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev. sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune. . Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000). le nombre d'habitants de Bucarest. amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/. Et „l'examen" continue.. -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/..-— Cette fois-ci c'est w inexact. — C'est ça. Paris. Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. . —• Vous w avez bien répondu. un student) l'attention (/. felul agréable [agreabl] p l ă c u t . ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam. . a re­ flecta l'instant (m. plus long q u e . grea la. -elle [natyrel] n a t u r a l . Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. ) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m. VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui. .15^ka . indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. . Tokyo — plus de 1C 000 000. — Bucarest —environ 1 300 000. ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 . Il est de 1 500 km. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. agrea­ bil. . a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci. -ă. ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m. [ i l „ e dd . -e [ekseîà] excelent. -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e . Claude.

-ă l'examen (m.. a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă. culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1.) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful. ocolul. î n v î r t i t u r a .. Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e . plimbarea 2. construi.[batir] élever [batirj batir [elve] I f a .répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar.. strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir ru *• i i. .-..

1. vingt. cent. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2. Numeralele cardinale sînt invariabile. se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 .60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. După numeralele 80 (quatre-vingts). La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 . Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4. cu excepţia lui un.

t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral. i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane. Mille. I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r . Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil.a p l u r a l . I şi a I i . Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin. întrebuinţat ca substantiv ( = milă. capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte. La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . măsură de lungime). Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. 2. E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă . Notă. u n în­ d e m n . 1. Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm).5. u n sfat. Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t .

Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. 1980. Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. 84. Volga (La Volga) are 3 688 k m . Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. Staţi mîine acasă. 98 . 1320. au Champ-de-Mars. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. Sena are 776 k m . 111. Alege o cravată roşie. 71. Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. 700. IV. 1970. admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. "78. tirer. 1799.EXERCICES I . parmi lesquelles Charles Gounod. 102. Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. 1840. Maupassant s-a născut în 1850. 201. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. el are 81 de a n i . 70. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. 94. Victorien Sardou. Să dormim bine. V. Elle a 306 mètres de haut. 1271. 81. Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. 91. Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . choisir. Alexandre Dumas. domine toute la ville. Balzac s-a născut (est né) în 1799. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". III. 74. Această carte are 987 de pagini. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi.

le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. unique au monde. du Luxembourg. la célèbre Tour Eiffel. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. le Panthéon. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. objectif touristique de premier ordre. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. gracieuse et massive à la fois. qui coule sous trente ponts. les poétiques quais de la Seine. les jardins verdoyants des Tuileries. . ville coupée en deux parties par la Seine. sur la rive droite. sans nul doute. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est. le Sacré-Cœur. monuments et places.

Elle est si jolie.. Par exemple. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. le cou. La petite Yvonne. Je guérirai les malades. écoute parler son cousin Alain.. elle a des joues vermeilles. les. ses_ yeux sont bleus. Je m'inscrirai à la faculté de médecine. je peux t'indiquer le nom de 100 ..la bibliothèque de mon oncle.. — Vois-tu. les jambes. — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. un petit nez retroussé. très sérieuse. les mains. Pour cela il faut bien connaître le corps humain.. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète.. ce mécanisme si compliqué. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. les bras. j ' a i décidé de devenir médecin. poursuit son cousin. le tronc. Tu sais.

a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m. m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s .) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. [lewzwo] 101 .-oasă écouter [ekute] à asculta joli. -e [joli] drăguţ. la c o m p o s i t i o n d u s a n g .v o u s s a t i s f a i t . -le [vermsj] r u m e n . a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. — Tire la l a n g u e . m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a .-euse [serj0]. . aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . -e [ratruse] cîrn. . la p l u r a l . -e [ymif] omenesc. -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil. — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . -e [ata/e] legat. des d e n t s . ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. des v e i n e s e t d e s w os. le n o m des nerfs et des m u s c l e s . -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s. l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/. p r i n s . de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . -ă le nez [ne] nasul retroussé. ANECDOTE Chez le d o c t e u r . serios. a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca. -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux. ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. . E t e s . .c h a q u e doigt de la m a i n .-ă.

îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. Verbele din grupa a IlI-a. -ez. sare în ochi a fi curajos. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s.-oasă urît.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. . -ons. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a. -as. -e frumos.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie. belle laid. bel. terminate la infinitiv în -re.

les (végétal). Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. oaselor. laver une chemise. le corail (coralul). J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). l'émail (smalţul). El va fi student la facul­ tatea de medicină. Je (attendre) ton retour avec impatience. loin du cœur. PROVERBE Loin des_jyeux. Vous (regretter) le temps perdu. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. Ochii care nu se văd se uită. I I . Mes deux (aïeul) sont très vieux. les (minéral). muşchilor. I V . entrer dans la chambre. Il (penser) souvent à toi. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. les coraux. are ochi albaştri şi obraji rumeni. Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". Yvonne este blondă.. c a : le travail (munca). le vitrail (vitraliul) etc. Elle (finir) la lecture de ce roman demain. Odette a des (œil) noirs. Elle (choisir) ces fleurs. Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. Il (prendre) des leçons de français. Tu (répondre) tout de suite à cette question. Alain va învăţa numele nervilor. 103 . vinelor. El va munci mult şi va vindeca bolnavii. III. V. Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine.F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . Ils (manger) ces fruits. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. Tu (être) un homme cultivé. S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . Ils (danser) toute la nuit. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. les émaux etc.

La mienne est cassée ! — Impossible. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. dit Claude. dit-il à ses cousins. La nôtre est cassée depuis longtemps. la vue. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. l'estomac. . Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis.-tels le cerveau. l'odorat. le cœur. Voilà par exemple une clavicule. Mais ce n'est pas tout. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. parce que ce sont les nôtres. le goût et le toucher. les poumons.. le rein. Il faut bien connaître ces organes. J'étudierai aussi les sens de l'homme. des^os. Demande à Odette de te donner la sienne. une omoplate. — Ils sont^à moi. répond Alain. l'ouïe.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. quelques vertèbres. — Prêtez-moi votre seringue.. je dois vérifier mes connaissances.

-euse encourager (vb. aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/. -oasă a încuraja a descuraja (adj. Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c . ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m.fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a .fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^.) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum..) curajul curajos. _ a w n r w a ] sînt ai m e i . Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n . în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^.A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue. aici: t o t lui a donné [ltji^. ) [ui] auzul l'odorat (m. -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t . Il a i m e déjà ce noble m é t i e r . ) décourager (vb. -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t .) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/.) 105 .) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m.) courageux. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins. I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes. m a l a d e de b r o n c h i t e .a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m. VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé.

Observaţie. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. a doua le second [zgo]. 1.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. şi Compen­ diul de gramatică). Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea. în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième. le second (la deuxième.

le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v . votre livre. fem.— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. P r o n u m e l e le (la) nôtre. les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. . P e r . ca şi în limba romînă. şi fem. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . le (la) vôtre. fem. ^ennl mase. mase. Ces portraits sont les vôtres. P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . Adjectivele notre. I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. fem. 107 . La numeralele compuse.

sont vieux. ale stomacului. . u n omoplat. mirosului.. perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . Va studia organele văzului... Marie est le (5) enfant de m o n oncle. est p e t i t e . perfectul compus si I V . Conjugaţi la prezent... gustului şi p i p ă i t u l u i . l'heure est la (24) partie du jour. E l va fi medic. Alain îi arată nişte oase: o claviculă. ale rinichiului şi ale inimii. . chambre d'André est g r a n d e . Completaţi spaţiile sive cerute de sens: . E l vindecă rănile prietenilor săi. E l va învăţa funcţiile creieru­ lui. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord... V . viitor. est professeur. înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France. a 8 étages.. .EXERCICES I . Le jour est la (7) partie de la semaine. viitor.. ale plămînilor. Conjugaţi imperativ.. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. .. père est ouvrier. C'est le (21) livre de m a bibliothèque. La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages.. la seconde est la(60) partie de la m i n u t e . I I . parents sont j e u n e s . III.. îi place deja să îngrijească bolnavii. . P a u l est le (1) de sa classe. verbul m o n t r e r la prezent. .. auzului.

ce qui fera la joie de ma < V 109 . ils^ont besoin maintenant de trois chambres . doit^avoir la sienne et les garçons. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet. les leurs. pas neuve mais^en très bon w état. Tu comprends. qui travaille. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. Denise.n'avaient pas w assez de place pour étudier. Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer. — Mais non. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue.. Ils. J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse. Les^enfants ont grandi.. un déménagement !. Elle est_entourée d'un beau jardin. j'habite ce quartier depuis^une semaine.

Là il y a deux chambres à coucher. -e [ e t r v a . un grenier et une cave. Et moi de même. nœv] nou. on peut dîner dans le jardin. deux balcons. etrwat] s t r i m t . p e n t r u că l'occasion (/.. la cuisine. mais il a d'autres^avantages: le silence. nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s . de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro. On monte à l'étage par un^escalier intérieur. il est vrai. un couloir et une salle de bains. les fleurs et les^arbres._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. un vestibule.) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă. -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux. la chambre de Jacques. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m.s.) [akazj5] ocazia 110 .chienne Louloute.) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. l'air frais. un débarras. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. en„été. neuve [nœf. -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect. La maison a une belle terrasse. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent.. — Tu as de la veine. la salle à manger. aici: perfectă raison [rsz. -oasă neuf. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t .5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit. Le soir. Le quartier n'est pas central. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c .

E l se traduce p r i n : 1. 111 . descendre Elle descend l'escalier. Elle ferme la fenêtre. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée. casa Notă. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. Antonime monter Elle monte l'escalier. p a r t e r (la teatru) 2. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre.Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa. Cuvîntul le parterre are u n a l t sens.

-1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag. scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă. nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam. t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère. scumpă amară întreagă 112 .a l i-a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f -ion ( -ions plural < -iez plural < -iez [ -aie I -aient singular Nous parl(ons) .GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I a Ii-a U-a a I II .

apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas.: romîncă sănătoasă -s. -in ş. — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l.— Substantivele terminate la masculin în -x. -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple. Ea nu şi-a mîncat prăjitura. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. La timpurile compuse. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 .a. -n. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau. Eu nu ştiu.

II. camera lui Jacques. Casa lor are mai multe camere: la parter. de.Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar.. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. à. La fenêtre est trop large. mon ami est parti en province. mon amie .. un culoar. înlocuiţi punctele sous. Il se dirige ... III.. Casa are o terasă frumoasă. o baie. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers.. sufrageria. Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V. J'(être) son amie. Je veux passer mes vacances. 114 . Il a écrit cette lettre. vers): cu prepoziţiile necesare (pour. les enfants (s'amuser). Ils doivent aller. Tu as vu ce film. ma bibliothèque. p a r .. Tu es malade.. la fenêtre. în propo­ ziţiile scurte. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. Ils (habiter) une belle maison. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. un arbre. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. două balcoane.. Copiii aveau nevoie de trei camere. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. Tu (attendre) sa lettre. dar este în stare bună.. Les hommes et les femmes (discuter).. Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic. la mer. Il entra dans la chambre. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire..... Il se repose. Lucien a été mon ami. l'usine. Ea nu este nouă. Vous (dîner) en été dans le jardin. Le frère. la etaj. la maison. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină.. Vous trouverez ce livre. EXERCICES I . I V .. J'ai reçu une lettre . J'ai reçu votre cadeau. un pod şi o pivniţă. Yves a rencontré Mireille.. două dormitoare. bucătăria şi o debara. d a n s .

Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. — Tu sais très bien. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. rouges. A présent. les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable.I inspii' iTiïuliiiil . que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire . jaunes. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. deux non lier nur (le jardin) 8* . Tu me connais de longue date.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. violettes. bleues. une table. a-t-il dit. qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer. tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet.i I|. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir.

Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. un fauteuil. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. deux pupitres. VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. deux chaises. mingea a comunica cuiva o ştire. (pop.chaises. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa.) francul 116 . Apprendre Am aflat ieri această veste. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. 3. nouvel [nuvel]. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. 2. învăţ şase ore pe zi. il y a des balles et des jeux mécaniques. une armoire à glace. a comunica. Sur l'armoire. -ă clair. un bureau. nouvelle [nuvel] nou. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. glonţul 3. a învăţa: J'apprends six heures par jour. -e [klsr] luminos. 2. une armoire et une petite bibliothèque.

m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i . ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r .-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi. nulle nici un.) prietenul. guère de fel: guère.F a m i l i e de cuvinte l'ami. rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum. mal. Je n'ai nulle envie de partir. o: N-am nici u n chef să plec. -e (m. nici Tu n-ai nici p prietenă. adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien. nul. Nu sînt de loc egoist. E l n-aude de fel. . comment. aucune Tu n'as aucune amie. -a l'amitié (f. personne nimeni: maintenant. ainsi e t c . Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir. Nimeni n-a venit să mă vadă. 117 . nici o: Il n'entend aucun. -e (adj.şif. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . nici un.) [amitje] prietenia amical.) prietenesc.) amicalement (adv.

A mea are trei ferestre. III. le vase. EXERCICES I . nici pe m a m a sa. roşii. un fotoliu. confundat cu o Ohseryaţie. N . Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s . î n camera sa se află u n p a t . Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . un dulap şi un birou. E l nu se gîndeşte la n i m i c . Nimic nu mă interesează. t a t ă l său. î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien..a m decît două creioane. înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes. Ea nu m a i este la fabrică. II. Camera sa este m a r e şi frumoasă. Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre. trei scaune.que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. sînt două t a b l o u r i . a t a este mică. două p u p i t r e . Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă. a l b a s t r e . o bibliotecă mică. Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. Adverbul l i m i t a t i v ne. galbene. în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. adverbul ne: personne. In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . jamais. o m a s ă . II ne pense à rien. ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse..jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază. n i sa mère. L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e . două scaune. Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . la chambre de votre ami(e).

négatif... Le professeur n ' a trouvé . V. la couleur j a u n e . Il n ' a . indigne.. jamais. ma sœur.. Il m a r c h a i t (avec lenteur). rien.. Mon père ne s ' i r r i t e . . mangé depuis deux jours. . dans cette chambre. ni. personne. Ils ne ferment . Il n ' y a . .... joyeux.. cette porte. de b r u i t . . plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s . aucun. . Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). .... élève dans la classe. familier. Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. Hélène n ' a i m e . J e ne v o i s . pas.g r a m m a i r e . coquet. IV. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. . elle préfère m a i n t e n a n t le rouge.. P a u l n ' a . mon frère . înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point.. La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i . envie d'aller au cinéma.

Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e . — Alors t o u t s ' e x p l i q u e . J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e . de g a n t s .. En t o u t cas. Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils. -e [syr] sigur. q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles. mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r . de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets. Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies.9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. u n pardessus. de m a n t e a u x et de c h a p e a u x . Moi je n ' a i pas de temps. d ' é c h a r p e s . de jupes et de blouses. B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u . que [ply^do . ka] mai mult . — Moi. decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant. de souliers.m ê m e . t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e .) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e .. j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. P a u l e t t e . VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul. c'est_. — C'est v r a i .elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e .. J ' a i m e les t o i l e t t e s simples.. deux j u p e s . J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes. ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de . Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . H e u r e u s e m e n t . et je l ' a d o r e . de sacs à m a i n . je t â c h e r a i de me parer m o i . quelques blouses. — Mais pas du t o u t . de colliers. t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . -e [rakonesô] recunos­ cător. et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin. quelques chandails et c'est t o u t . Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr. J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière. îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/. -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 ._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages. E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. plus de b a s . de fleurs. t u es devenue t r o p c o q u e t t e . -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. de broches... u n ^ i m p e r m é a b l e .

.

) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect. p . se aşază. Forme neaccentuate. d a t i v (comple­ ment indirect). după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent. à elle. paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . E l îmi vorbeşte.compliqué. Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general. a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . -e [kôplike] complicat. -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/. 4 4 . Tu îi eşti indiferent ei. fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m. 122 . v.' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie. p a r t e a I. ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe. Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. acuzativ (complement direct).

elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. Trebuie să-i fii recunoscătoare. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. V. Parle-lui de Guy. Tu dois lui être reconnaissante. în loc d e : Tu m'écris. Notă. Nous les invitons chaque dimanche. le. Je vous écris. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre. Tu îmi scrii. 123 . Formele accentuate marchează o insistenţă. Je l'adore. Elena îi povesteşte un film frumos. Ea mă priveşte. te. Nu trebuie confundat pronumele le (la. Te felicit din toată inima. Vorbeşte-i de Guy. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. Ies).). î m i dai o carte. h m u t pierd pe e. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. P e n t r u a insista. Nu m ă refuzaţi. cu articolul le (la. ) . forma afirmativă. Vă scriu. lui la. à toi et à lui. i. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. moi pe toi pe le. u. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei.) 2. la. ţie şi lui. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. E u îl v ă d . 0 (îl) ador. Dă-mi să m ă n î n c . se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. 11 iubesc m u l t (pe el. Mie îmi scrii. Hélène lui raconte un beau film. Ini. Observaţie. în general. 3. me. Ies).Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. Je t e félicite de tout mon cœur. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. La forma negativă a imperativului. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. se va spune: C'est à moi que tu écris. ô. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. e. + a. reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. 1. t'. E u văd cîinele. pe ele Notă.

vi-1 voi prezenta. i le voi da m î i n e . colete) 124 . d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. à scooter. au théâtre. e s t e n e r e g u l a t . à bicyclette. cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c . à la boulangerie.rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. en avion par le train. V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être. au concert. chez le coiffeur à l'épicerie. V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. par avion (mai ales p e n t r u scrisori. à pied au cinéma. Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e . demain.C î n d î n t r . se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. je vous le présenterai. o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . à la fabrique. au bal en voiture. Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a .o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique. en bateau.

. cîteva bluze. le voi mînca chiar azi.. Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . . et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . . donne. . serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . il. Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e . . PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. . . Mîine voi merge la d e n t i s t . Ea are cîteva rochii elegante.. V. accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour . l'année pro­ chaine en Union Soviétique. i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . ces chemises? P o u r . chaque été chez mes grands-parents. avez fait des progrès. Vorbeşte-i despre copilăria noastră. Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. . . Ion îţi a r a t ă casa lui. E a îi dă o carte. .. . Mama sa este o b u n ă croitoreasă. E l merge la fabrică cu bicicleta.. cu flori sau coliere... Spune-i să plece. F i l m u l a fost intere­ s a n t . Voulez-.. L ' a n n é e passée n o u s . fertilise e n . Prietena mea schimbă des toaletele. . . . en Pologne. . entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r . .. . . . . . Lorsque j ' é t a i s p e t i t e .. . două fuste. . . . . I V . chez le d e n t i s t e . ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . . t o u t de suite à la maison ! . N o u s . t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n . înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-. ţi-1 voi povesti m î i n e . . oppose.'. souvent au t h é â t r e . . I l s . en ville il rencontra son a m i . . E u a m fost la coafor. Nu h a i n a face pe om. un p a l t o n . . . Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. retrouverons c h e z . ...EXERCICES I .. . Qui v e u t . Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u .. . un pardesiu. . . Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e ... N o u s . . écoute tous les conseils que son p è r e . . Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple. . . d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. . . Enumeraţi I I . . d e m a i n me promener au bois. . Le N i l traverse l ' E g y p t e . III. . . m a n g e n t comme des loups. .

Tout dans ¥m*i!BM! . Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite. Toute sa famille s'affaire autour de lui.10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne.

une brosse. — N'oublie pas les pull-overs. des bas. des s ouliers. — Prends ton complet. partout. dit l'autre. des w essuie-ma ins. Du linge. un pyjama. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. des mouchoirs. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. — Prends ta cravate préférée! dit l'un. .la chambre est sens dessus dessous. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude. des chemises. traînent.

a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza. ses frères et sa soeur. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t . Enfin. du­ b l a t .. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/. -e [duble] căptuşit. non. ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul.) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios. — Maman. dit Paul malicieusement. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/. Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. des ciseaux. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul. —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines.— Non.. -ă 128 . il en a besoin. Comme il aime toujours être bien mis. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche.. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/. Puis il em­ brasse tendrement ses parents. la valise est prête.) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor.. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a . Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. du fil à coudre. des boutons. objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. même à la montagne. donne-lui un fer à repasser. -ă .

E x p r e s i a c'est. Ce ne sont pas mes amis. sont. Fetele au m î n e a t fructele. que qui) (ce sont . qui (ce sont . a asculta. Cărţile acestea vreau să le cumpăr. que) la scoaterea în Expresia c'est. a a u z i . Va fi fără îndoială o mare surpriză.... il cherchait un livre. învăţaţi limba franceză fără profesor 129 . C'était mon cousin... Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère... căuta o carte.. Ce sont ces livres que je veux acheter. este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances. eare.: entendre une voix a auzi o voce 2. Ce sont mes amis. Ce sera sans doute unegrande surprise. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont. în acest caz. Expresiile c'est . Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo. foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits. Este m a m a mea. ce sera).. P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo..a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était. Era vărul m e u . que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l . que (ce sont..... La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a . a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I .Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1. a înţelege. Maria a mîneat fructele. qui) şi c'est ...

pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que. se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir. a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber.Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r . blînd lung favor it favorite . F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t .u n n u m e p e r s o n a l . sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce. Pe el vreau să-1 v ă d .

Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I . folosind construcţiile c'est.. Fratele său îi spune să-şi ia (de. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec . Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin.. foarfecele şi aţă. cu f în. batiste. făcînd acordul necesar: bon heureux V. Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. J'aime les poésies de Victor Hugo. IV.EXERCICES I. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii.. Mama lui Alain este neliniştită. cămăşi. El este în întîrziere. Mon oncle est là. ce sont. Tu préfères le jaune.. Alain are nevoie de ciorapi. Il veut devenir chimiste. Jacqueline îi dă ace de cusut. Alain est allé à la montagne. Camera sa este în dezordine. Les peuples luttent pour la paix. que: Je remarque cette actrice. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. III.. qui. Alain nu are nevoie de palton. nasturi. Ils dénoncent la guerre. qui. c'est.prendre) costumul la munte. perii şi prosoape. pijamale.. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. El îmbracă o jachetă îmblănită. Alain nu-şi găseşte bascul.

. Une nappe blanche recouvrait la t a b l e .11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . les cuillères. déclara P a u l . Le déjeuner fut composé d'un potage. et toute la famille l ' a p prouva. les c o u t e a u x . Aujourd'hui je suis pressé. À la fin du repas. d'un rôti de veau garni de pommes de terre. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . — Excellent déjeuner. 132 . Le d i m a n c h e . les serviettes. Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. le p e t i t déjeuner. les fourchettes. d'une salade de t o m a t e s et comme dessert. dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. À t o u t _ à l'heure ! . . E n e n t r a n t dans la salle à manger. Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . ie dîner réunissent toute la famille. ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . le déjeuner. le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. d'une t a r t e à la crème. et même un vase de fleurs.

a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. geanta. ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1. la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . sticla 1. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . ) salé (adj. prosopul 3. paharul 2. şervetul 2. a face o gafă 133 . ) saler [vb.

El este folosit mai ales în limba literară. mou) prezintă două forme pentru masculin. în limba romînă se traduce.a -a -âmes I i . prin perfectul compus. a cărui consoană finală nu se pronunţă). vieux.a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu .al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. în naraţiuni. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i . fou.a -as I l I . în general. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 . Prima formă.a -ătes I l l . terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. nouveau. terminată în consoană.GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un .nouveau un courage professeur fou Forma a doua.

. Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et. friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. . maison. îmi plac prăjiturile şi fructele. Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. Il ne peut manger que des poires. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. III.. fermer.. être şi avoir. Jacquelinei îi place să pună masa. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă).. V. . Nous habi­ tons u n . Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. ordre social. nouveau. . Am cumpărat farfurii. Elle acheta u n e . . . mou. H . Vous (rentrer) fort tard. .. homme qui se promenait dans ce jardin. robe. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec". cuţite. linguri şi pahare. . . la prînz şi la cină. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins.. vieux. Je connais u n e . Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. arbre. Ei au mîncat ciorbă.. Dans sa modestie. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. IV. J ' a i vu hier u n . . Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner.. furculiţe.. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. quartier. Les pays de démocratie populaire ont établi un . Nous occupons une.F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. femme qui sait très bien tricoter.. Dans ce parc il y a un .. fou. Le malade (garder) le lit deux semaines.

de la limonade et de l'orangeade. t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e . du pâle de foie gras. des truites au beurre.m a m a n . 136 . Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau. les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e . les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine. De mon t e m p s .m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic. J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé. G r a n d . une dinde r ô t i e . ma chère. d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . — Tu as un b o n j i p p é t i t . On a bu du Champagne. un délicieux soufflé au fromage.12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. du vin b l a n c et du vin rouge. les sauces.d i x ième anniversaire de g r a n d . La v i a n d e .

) foi (f. -e [grije] prăjit. Omonime foie (m. Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m. . .) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj . q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e . ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/.) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé.ă .) ficat credinţă d a t ă . Regardez notre grand-mère. elles font du s p o r t . a întinde les mets [ms] felurile de mîncare. aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e .] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part. t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/.. d i t A l a i n .) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m.. La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] . în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m.) fois (f. ) [oràjad] oranjada l'appétit (m.) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. . -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . bucatele délicat.— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s . Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme.été m a l a d e . -ă l'invité (m. elles d o i v e n t se n o u r r i r .) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r . fin. -e [delika] d e l i c a t r . E l l e n ' a j a m a i s ^. o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 . a î n ă l ţ a .

Il faut du courage pour escalader ce sommet. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. Gustul limonadei este excelent. Observaţie.Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. Acest copil mă întristează. de la. Nu trebuie confundate articolele partitive du. de la. Am băut vin. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . dacă substantivul începe cu o consoană sau cu jem. du vin blanc et du vin rouge. Le goût de la limonade est excellent. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. mut: de l'huile. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. Eu fac sport. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. de l'eau. 'i de — hdacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h .un aspirat: de la viande V. Cet enfant me fait de la peine. Tu manges du beurre. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . vin alb şi vin roşu. specific limbii franceze. 138 . Je bois de la limonade. La consommation du vin est élevée en France. S-a băut şampanie. indică o parte. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. Beau limonada.

a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites. dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit.Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i . prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 . -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. médire (a vorbi de r ă u ) . La fel se conjugă verbul redire. Verbele contredire (a contrazice). 1. Trecut dite spus. 2. -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie.a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana . R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i .. interdire (a interzice).

. Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. Cine fură azi un ou. . I V . V e u x . . bière(bere). courage pour traverser cette rivière. J ' a d m i r e . . . Conjugaţi verbul redire la indicativul pus.EXERCICES I . Nous m a n g e o n s . fenêtre de ma chambre est grande. Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. . E l este împotriva slăbire. . I I .' înaintea următoarelor pain. vole un bœuf. mîine fură! şi un bou. viande. merci. sub­ fruits. perfectul simplu şi imperativ. hotărî*. Champagne. l'eau. . . beurre. J e mange s o u v e n t . des livres (nouveau) . . . viande. III. . courage. beurre e t . œufs p o c h é s . argent. arbres qui se trouvent d a n s . .t u . au b ă u t v i n . des enfants (intelligent]. des yeux (bleu). fromage. . S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. fromage. . . . perfectul nehotărît com­ sau . Qui vole un œuf. fleurs e t . V . . . café? N o n . des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). Il faut v r a i m e n t . PROVERBE L'appétit vient en mangeant.. . . . Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. ei au b ă u t oranjadă şi limonada.je b o i s . jardin. Pofta vine mîncînd. .

La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. -e [kur. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. confortables. D'ici deux semaines. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. spectacle à l'Opéra. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. Les jours sont plus courts que d'habitude. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. Bucarest. On construit partout et beaucoup. ses stations climatiques plus confortables. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. kurt] scurt. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. ses villes deviennent plus grandes. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. de retour.5 juin 1964. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute. L'hôtel est très confortable.. Chère Hélène. Vendredi. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. surtout lorsqu'on^est touriste.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. promenade en car dans Sa ville et le soir. t.

Une lettre Une enveloppe \\i .v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

1. le mois d'août 2. ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie. -oare l'hôtel (m. pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars.de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l . se. -ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le. Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*. -e [akœjô] p r i m i t o r . gentil accueillant.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . -ère [aspiţalje] ospita­ lier.

— d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. aussi ( c o m p . Prietena mea este foarte (extrem de) bună. — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . Această carte este foarte interesantă. Ies. C u v i n t e l e decît. p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le. E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que. Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. la. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe.GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. bien. p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . Camera mea este mai mare decît a ta. S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. cei mai mare fluviu din E u r o p a . a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . Ce livre est très intéressant. d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . infiniment etc. 144 . d e s u p e r i o r i t a t e ) . Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. extrêmement. d e i n f e r i o r i t a t e ) . Mon amie est extrêmement bonne.

vêtir. joi. miercuri. ouvrir. II. content. Plural La fel se conjugă: courir. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. mourir. voi pleca în deltă. Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. partir. croire. vineri. boire. EXERCICES I . Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. sîmbătă. lire e t c . marţi. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir. decembrie — ultima. Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. Astăzi sîntem în 5 mai. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. intéressant. duminică.a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. mai frumos. 10 145 . servir. în luna septembrie. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'. dire etc.a ) Verbele din grupa a I l I . devenind mai mare. sentir. sortir.Perfectul simplu (grupa a H l .

Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. 2. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r . Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). IV. Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri.III. 5 lequel est Henri? 146 . P a r m i les cinq personnages numérotés 1. Iată omul cel mai primilor. LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . offrir. vouloir. Aceste fructe sînt foarte bune. Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. 3. 4. Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. mais heureusement pas aussi gros que Louis. Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi.

un couteau et une boîte de conserves. Près de la table il y a un chat. Sur la table il y a une bouteille. 147 .Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait. Sous la table il y a un chien. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau.

toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin. . în limba franceză.Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie.

alors que renaît toute la nature. vacances. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. des fleurs poussent partout: la perce-neige. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant. dire congés. car c'est^. brille au printemps avec plus d'éclat. Le soleil.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. mer. Les champs. 149 . dit Jacqueline à son^amie Laure. le muguet. la primevère. la violette. C'est difficile à dire. J'aime le printemps. les parcs et les jardins verdissent. tourisme. timide à la fin de l'hiver.

VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. Moi.) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 . Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i . dans la vigne. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies. je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n .— Tu vois toujours la vie en rose. Il pleut r a r e m e n t . -e [prefere] preferat. dans le j a r d i n . Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. -e [labure] a r a t . car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e . Pense qu'en élé il fait très c h a u d . -ă l'éclat (m. Il y a des jours où l'on respire à peine. -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d . dans le verger et dans la basse-cour. Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé.

Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i . luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p . ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. funcţia. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig.-e [akôpli] î n d e p l i n i t .[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. ) a fi r u p t de oboseală accompli. cîmpia.). campania (militară etc. dar şi alte verbe. e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda.) a merge la ţară Observaţie. 151 . de exemplu. ploaie. -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1. Mai este încă o lună. aller à la campagne 2. ca. Il reste encore un mois. Il arrive qu'on se sépare. la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii. E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt.) [cïplwa] aici: postul.à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister . ninsoare etc.

: il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea. Ce fericită eşti ! Eu nu sînt. verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe. je ne le suis pas.. e x i s t ă . Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir. Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien. tard. „ „ de l ' a u t o m n e sont . frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I . E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e .... . spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t .Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este. u n s u b s t a n t i v . „ . je le suis. un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi. sînt (bolnavă). „ „ de l'été sont . Eşti bolnavă. o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r . în afară de i m p e r a t i v .. repede fort. Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin.. extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I .a (v. adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e . de l'hiver sont . Completaţi 152 . Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v . Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. se află). .. Hélène? Oui. Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e . souvent. Elena? Da.u n adjectiv. Êtes-vous malade. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i . la t e m p e r a t u r ă etc. adverbele: I I . Compendiul de g r a m a t i c ă ) .

Astăzi este prea cald. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. E mai cald decît primăvara. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. violeta. lungi şi nopţile scurte. Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). Cum este timpul astăzi? I V . este vreme. frumoasă. Săptămîna trecută a plouat des. Toate anotimpurile anului sînt frumoase. Veux-tu partir? Non. vara. Vara zilele sînt. florile cresc pretutindeni. je suis (heureux). Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. Ieri a bătut vîntul. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. Veux-tu m'accompagner? Oui.u n s chaleur et du froid? — Oui. Primăvara. Există prieteni devotaţi (dévoués). Primele florisînt: ghiocelul. Êtes-vous heureux? Oui.III. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. V. monsieur. Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. Uneori vara cade grindină. soarele străluceşte. je veux (t'accompagner). La munte este frig. Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . 153 . Iarna zilele sînt scurte. Vara este cald. Tu es content? Je ne suis pas (content). je ne veux pas (partir). contracte. en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. toamna şi iarna. Uneori ninge. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald.

en tout cas. C'est l'automne. les noix. — D'accord. dit Laure. il gèle et le vent souffle avec violence. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. C'est la rentrée des classes.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. Il pleut souvent et il fait du vent. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. les poires et surtout le raisin. car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. les jours deviennent de plus_en plus courts. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école. l'automne a quand même ses bons côtés. Les 154 . La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. Tu vois. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. mais le plus souvent il fait très froid. — Oui. En échange. mais tu es^une petite capricieuse. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. j ' a i m e tous les fruits.

-oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . -e [kur] scurt. -ă froid [frwa] rece. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel. latura . VOCABULAIRE court. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. partea capricieux.a-şi oferi il gèle [3^1] e ger..jours sont courts. îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m. ) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . -euse [kaprisj0] capri­ cios. Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace. -e [30m] îngălbenit. -sse [epe] gros. — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique.ă le tapis [tapi] covorul épais. des mince subţire 155 . de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut.

feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1.Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. (Eu) nu am bani. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. Il fait un vent à décorner les bœufs. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre. Suflă un vînt de te ia pe sus. E un ger de crapă pietrele. A ţ i citit m u l t e cărţi. Je n'ai pas d'argent. nu Observaţie. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. î n această grădină sînt flori fru- 156 . ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face.: feuille de paye stat de s a l a r i i . Il a peu de cousins. la 1. 3. 2. răcoros: il fait frais 2. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. coala. fila. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. 4. E l are p u ţ i n i veri. 2. 3. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. Maria are m u l t e prietene.

vous dites. -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e . Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera. la indicativ prezent şi la impera­ t i v . La persoana I p l u r a l . I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). satisfaire (a satisface). mase.a p l u r a l . Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv . „toată". fern. Se traduce prin „tot". „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. 3. v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut.Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. „toţi". vous êtes. 2. în acest caz are sensul de „orice". Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface).(nous faisons[nu^faz3J). el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. la i m p e r a t i v (pers. La persoana a I l . rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az. „toate". 1. Orice om trebuie să apere pacea. refaire (a reface). 157 . tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat.

.Tout este şi pronume nehotărît.. argent. Mon voi­ sin a .. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. Elle se charge de tout. Cet édifice a . Florile se ofilesc rînd pe rînd. Il n'a pas. Sora mea mănîncă multe fructe. Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte.. Nous avons mangé. III.. musique. petits-enfants bien sages. Uneori plouă.. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . La forma de masculin plural a pronumelui tous. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. . Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte. petits pains.. aerul este răco­ ros. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. . . Toamna e mai puţin frig decît iarna. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut... perfectul simplu si perfectul compus. Acest magazin expune mărfuri frumoase.. Ils sont tous contre la guerre. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. 158 . Je n'ai pas rencontré . iar nopţile mai lungi. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie. Il y a bien . J'ai écouté. . . . general: La terre appartient à tous. Buturuga mică răstoarnă carul mare. sport depuis dix années. bons livres.. J ' a i .. Elle fait. ... Il veut tout savoir.. Francezii mănîncă multe fructe şi legume. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. musique. Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . courage pour faire cette ascension.. . . livres. Noi sîntem toţi acasă. Toţi copiii sînt acasă. iar frunzele copacilor cad. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. tout fut vendu: meubles. films. argent.. beaux salons de réception. Il veut tout savoir. Il vous faut. fleurs dans ce jardin. Măriei îi plac sporturile de iarnă. PROVERBE Petite pluie abat grand vent. Tout homme doit défendre la paix. în timp ce la adjectivul tous.. fromage.. . In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. eiitor. EXERCICES I . El vrea să ştie tot. la viande et. Pămîntul aparţine tuturor. -s final se pro­ n u n ţ ă .. Je n'ai pas écouté. Cette semaine j'ai vu beaucoup . connaissances à la mer. IV. sau un fapt vag. vêtements. tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté . V.

— Il sera bientôt onze heures et demie. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut). L'autre. tantôt elle s'arrêtait net. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. Partons à dix^heures. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. — Mais demain c'est dimanche. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. — A propos. et il est très content. On rentrera par le train de sept w heures et quart. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. propose-t-il timidement.. celle que j'avais jusqu'à présent. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. Il a reçu beaucoup de cadeaux. Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. Pas moyen de la faire marcher. pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt.. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. On_.16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. je voudrais dormir un peu plus tard. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet. 159 . n'est pas d'accord avec l'heure du départ. quelle heure est-il? demande Michel. Guy. à cinq heures juste. le meilleur ami d'Alain.

a ţine cu orice preţ 160 . tantôt ftâto] cînd. cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net..-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a ..) tarder (vb.— Ou bien à midi. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux..) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p . grommelle Guy.. pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est. une proposition à laquelle je ne m'attendais guère.. aici: a rămîne în urmă tantôt. a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a . -e [revolte] revoltat. -e [kôtô] m u l ţ u m i t . aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi. -euse [parss0] leneş. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. a rezista. a ţine piept a-şi băga în cap .Tyran.) întîrziat.. Pas la peine de se déranger alors ! —.) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux. .. aici: fix. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv. care vine cu întirziere tardivement (adv. -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just. -ve (adj.ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/. dit Alain révolté.) tîrziu a întîrzia tardif. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i . -ă.. qui finit par être d'accord avec l'heure du départ. ) [cer] ora content. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a. drept. VOCABULAIRE l'heure {/.

mauvais. Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . Il est trois heures moins le quart. douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. Note. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. / ( est midi. Este ora p a t r u şi un sfert. Il est neuf heures et quart. Este ora unsprezece fără cinci (minute). est dix heures trente (minutes). / ( est quatre heures et quart. Il est cinq heures moins le quart. Este ora nouă şi u n sfert. Este ora zece şi j u m ă t a t e . Este ora şapte (fix)'. 1.Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. Este ora trei fără un sfert. petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . în limbajul familiar. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . Este ora două şi j u m ă t a t e . est dix heures et demie. Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. trois secondes. Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute).EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. E s t e ora cinci­ sprezece. est onze heures moins cinq (minutes). vingt-quatre minutes. (minutes). Este ora douăsprezece (amiaza). Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. juste). Este ora cinci fără un sfert. Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde).

moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . E l ieşi din cameră. P e n t r u n u m e de l u c r u r i . se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. Le jour où il est venu. e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". „al cărui". „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. „a cărei". Voilà l'homme dont j'ai besoin. „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. où. Ziua în care a v e n i t . şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . Notă. L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. Il est attentif à la moindre observation. P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. F a m i l i a din care m ă t r a g . Il n'y a pas de quoi. A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. I a t ă omul de care am nevoie. Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. în aceeaşi s i t u a ţ i e . E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. a cărei uşă o închise. P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie.r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . „despre care". quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . N-ai p e n t r u ce. La plus mauvaise des montres. Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. Sala în care lucrez este m a r e . Are cu ce t r ă i . Observaţie. Minele din care se extrage huila. P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne.

E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a . pour). şi A. { mase[ fem. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a . Observaţie. Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . vers. pour laquelle je suis heureux de travailler. lesquels desquels auxquels Plural fem. . Casa spre care mă î n d r e p t . D. Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï .(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. J'aime beaucoup ma patrie. s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la.. Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. pentru care sînt fericit să muncesc.Formele compuse ale pronumelui relativ le. à. La zece. tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . Exemple: La maison vers laquelle je me dirige. Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. laquelle de laquelle à laquelle masc. N. lequel duquel auquel fem. lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . .. masc. f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori. F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de. şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . sur. a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . G.

. înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t . il se trouvait était beau. merge înainte.. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară.. j ' a i salué est mon professeur. Le garçon. de aur. 164 . nouă şi cinci (minute). nous passons chaque jour a 400 mètres. I I . je ne me séparerai jamais. vole un oeuf. Este ora zece... Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. Ceasul meu nu merge bine. Le pont sur. I I I ... La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. C'est mon amie.. Le monsieur. Donnez-moi le crayon. Elle cueillit un panier de fraises. Le livre ... ils allèrent dans le parc.. Este ora două fix.. Ceasul său rămîne în urmă totdeauna.. se trouve sur la table. patru fără şapte (minute). Voilà quelquesobjets. Le jardin. în curînd va fi ora trei.. .cinematograf. Am lucrat pînă la miezul nopţii. Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză). La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. nous avons rencontré est le fils de mon amie .. .. Te voi aştepta o jumătate de oră...j'ai besoin ne se trouve plus... vole un bœuf.. Am avut un ceas foarte bun... j'habite est grande. Ils mangèrent quelque chose après. vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur. La ville.. Te aştept la restaurant la ora 8 seara. Voi veni la tine mîine la ora 11. je confie tous mes secrets. Le tableau. quelques-unes étaient très grosses.. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert.. j ' a i admiré la vallée.

V. 71. Camera Luciei este mai mică decît a ta.IV. 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. 41. A căuta nod în p a p u r ă . Dă-mi o carte mai bună. Qui choisit prend souvent le pire. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. 749. Chercher midi à quatorze heures. 564. El a fost atent la cele mai mici detalii. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. Apele line s î n t a d î n e i . 99. . 875. V I . Compoziţia lui Paul este cea mai bună. Cine alege culege. Mieux vaut tard que jamais'. Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. 73. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. Nu t o t ce luceşte e a u r . Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. Tout ce qui reluit n'est pas or. Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort. Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă .

Que d e v e n i r ? A v o c a t e .) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . Ca se v o i t . C'est son r ê v e . Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t .17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté.t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. professeur. n a t u r e l l e m e n t . E n t o u t c a s . —. E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. . — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é . E t que d e v i e n t B r i g i t t e . fam. F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s . cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] . m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x . T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n . M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas. — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . il y a u n g r a n d m a i s . Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. t u ne t e p r o m è n e s p l u s . Tu as été une e x c e l l e n t e élève. . t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a . J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. c h i m i s t e . R e g a r d e . je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s . M a i s .P o u r q u o i p a s . Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r .

.

) a călăuzi. le pilote le pilotage piloter (m. u n a u t o m o b i l .f. munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul.) le journalisme (m.) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1.) le téléviseur [m.) le journalier (m.) la journée (f.) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l . -triée (m 2 . gazetarul z i u a . fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer.) ziua j u r n a l u l . soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi.) téléviser (vb. a reflecta l'avenir (m.) le journal (m. le jour (m.ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi.) .) journallement (adv. conducerea u n u i v a s . se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/.) (m. ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l . (fig. salariul pe o zi. -ière (adj. la télévision (la télé) (f. u n avion.) journalier. a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb.) le téléspectateur. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o .) 3 . Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se.) le journaliste (m. a u n u i avion a conduce u n v a s . 168 .

je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. te. se. Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. el nu trăieşte decît p e n t r u sine. te. vous. ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. s'emparer. nous. se souvenir etc. Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi.). elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. spălam être: reflexivă: mor. se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă.t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. Observaţie. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. * en aller. Marc este un egoist. 2. P r o n u m e l e me. il ne vit que pour lui. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t . se réfugier. vous în u r m a v e r b u l u i . 1. s'évader. se. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. Celui qui parle trop de soi est un vantard. 169 . nous. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste.soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. Imperativ lave-toi! s p a l ă .

Se v a s p u n e . în special de b ă r b a ţ i . une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . député. partisan. in­ génieur. amateur. Je parle à mon amie. De asemenea. penseur. disciple. adjectivele. chauffeur. chef. écrivain. N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă . pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . Ea este profesoară. Verişoara mea este ingineră. E x em p le: Elle est professeur. P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. philosophe. Articolele. Ma cousine est ingénieur. guide. femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. în general. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . Je me lave. Elles se parlaient tout le temps. ministre. possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin. George Sand este o mare scriitoare franceză. peintre. Cuvinte c a : professeur. Ele îşi vorbeau tot timpul. (Eu) mă spăl. historien. de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . fournisseur. juge. în t r e c u t . Eu spăl un obiect. Eu vorbesc cu prietena mea. tourneur. u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie.Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. sculpteur.s e p e n t r u ambele genuri. Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. Este v o r b a .

Multe femei au devenit piloţi. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. il est un admirable chauffeur. profesoară. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. Paul est un admirable sculpteur. Astăzi. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. învăţătoare. în acest caz. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. V. mă culc la ora 11. o'femeie poate deveni ingineră. III. Cet homme se croyait un grand philosophe. doc­ toriţă. Treceţi la feminin prezent. Voi vă distraţi foarte bine. Nepoata mea este poetă. II. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. Mă numesc Mauriciu. Noi ne plimbam în parc. deputată şi chiar ministru. Mama prietenului meu este pictoriţă. Il est le meilleur tourneur de notre usine. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. Este ora 4 şi jumătate. Son frère est un peintre de premier ordre. Este o meserie pasionantă. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . Ei îşi vorbeau prieteneşte. IV. imperfect. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. Adriana a fost o elevă excelentă. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. Cet homme est le professeur de mon enfant.

attendit le signal d'appel et forma le numéro. — C'est toi. Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert.18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. dit-elle. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! . — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. — C'est elle-même qui parle.

Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e . — Très bien.) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant . — Entendu. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m. (fam. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m.) [apsl] apelul.) Ce mai faci? Très bien. merci. — Alors. ? Comme ci.) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__. C'est ce que je voulais te proposer. chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée..Boulevard".connais son^adresse. comme ça. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce. m u l ţ u m e s c . un soir. Bine (mă simt bine) şi dv.) Aşa şi aşa.) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m. Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 . Que dis-tu d'une sortie. A bientôt. Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones.sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam. au restaurant.

în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem. Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal. plus mal este m a i des folosit decît forma pis. Notă. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă.). Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 .GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. în limba franceză el este un timp compus . eu mîncasem etc. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal. cu a t î t mai bine (rău). eu pis. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais.

EXERCICES I . raconter. Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. Merg foarte des la con­ certe. Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. François (aller) chez le d e n t i s t e . Te a ş t e p t a m m a i devreme. Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. I I . Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. Petre este mai p u ţ i n v i o i . I I I . Pe curînd. apoi închid telefonul (raccrocher). Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. ele vorbesc m u l t . D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u . La revedere. m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. le moins. Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . choisir. Andrei se simte m a i bine. E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . Ea îmi telefonează în fiecare seară. Cu a t î t mai bine ! V . De obicei. B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău. Michel (aller) au t h é â t r e . Vorbesc. aller. faire.i m a i u ş o r . Cet écrivain (écrire) un très beau roman. Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . Il (pleuvoir) pendant trois jours. Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. poţi 175 . ş i d v . I V . Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. se simte bine. Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. E l muncea cît putea m a i bine. ? Simona nu se simte prea bine. Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. Vous (faire) peu de fautes. Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . Je (penser) souvent à lui. J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire.

) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/. des haricots verts.) [ober3in] vînăta l'oignon (m. du raisin. Il a bien travaillé ce matin-là.) [ e t a l a t tejgheaua. prêts à être préparés.79-EME LEÇON AU MARCHÉ . des choux. sur les_étalages. Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché. des^.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m. des poires. aubergines.) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica . t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/.. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. des pommes. des pommes de terre. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin. Étant_en Roumanie en tant que touriste.. car mon départ approche.. que j'aime tant. je pourrais même dire artistiquement. j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. de la viande tranchée.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^. Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a . des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient. des carottes. des noix.J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés.) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i .tă w k8] în calitate de l'imagination (m. J'achèterais pour la dernière fois des fruits. des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs. Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins. a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m.. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits. Des tomates. le siècle „de la vitesse". Des prunes. pour notre siècle. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 .

) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .) [aspei'3] l'épinard (m.) [aj] l'oignon (m.) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.

de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. Spre deosebire de limba r o m î n ă . în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain.Expresii poisson d'avril ni chair. Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă . nici peşte . nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l . în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu. un ingénieur français 178 . nici laie. une belle ville. un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză.

beaucoup.c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde. există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă. EXERCICES I . adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e . înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle .. noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . La t i m p u r i l e compuse însă. : Il a beaucoup mangé. cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien. un poêle chaud d) în general. a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé. ca peu e t c . un garçon intelligent In limba franceză..

. Tel maître. piersici. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. struguri. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. El ar mînca o salată de ţelină. Ea a cumpărat morcovi şi praz. Ménager la chèvre et le chou. tel caiet. Petre a cumpărat o cămaşă albă. IV. PROVERBES Garder une poire pour la soif. vinetele şi varza. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. la condiţionalul prezent verbele garder.I I . pere. Conjugaţi dire. tel fruit Tel père. Mama a terminat repede această bluză. Un singur om îl aştepta. Mihaela a citit mult. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. A strînge bani albi pentru zile negre. A împăca şi capra şi varza. Irina are părul blond. mere. dar a scris puţin. cu 10 etaje. Mihai este un om cumsecade. Am vizitat ieri un magazin mare. Locuiesc într-un imobil mare. { Cum e sacul şi peticul. tel fils. III. Aş cumpăra legume şi fructe. Citesc o carte interesantă. îmi place vinul bun. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. nuci. Dunărea este un fluviu lung. Tel arbre. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. Antoaneta este o fetiţă mică. punir. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile.

Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs. Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux. Il est plein de fautes et de pâtés . c'est lui qui l'a écrit en w entier.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai. Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh.. Deux snobs vont w au concert. L'élève: — Ce n'est pas la peine. t 181 . un petit. répond l'autre. — Tu reconnais Beethoven? dit l'un.. je suis w obligé de prévenir ton père. monsieur.

Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. Expliquez-vous. — C'est bien possible. j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. monsieur. En cours de route. monsieur? 182 ... Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. monsieur. il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté. c'est moi que vous w avez renversé hier.Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. mais^à quelle heure. Madame. la tête entièrement bandée. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?. Il s'approche: — Me reconnaissezvous. — Hier.

-ă . et encore en deux? Des frites. B i e n . exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa. m o n s i e u r . VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a . m o n s i e u r . frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. prăjit. q u ' e s t . -e [fri. frit] fript. a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul. B i e n .-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit. -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent . monsieur. et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s .Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x .c e que ça Deux moitiés.

El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. je lisais Perfectul simplu este je lus. lue c i t i t . Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. relire (a reciti) etc. -ă La fel se conjugă élire (a alege). 184 .E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal.

Voi citi o carte bună. Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p . Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit. Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf. j'écrivis.). E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t . Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r .a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. prescrire (a prescrie).V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I . Scriam o scrisoare prietenului meu.) şi să scrie (inf. N . -e scris. souscrire (a subscrie). I I . A ţ i c i t i t această poezie? 185 . EXERCICES I . Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e . réussir. Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . U . La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). inscrire (a înscrie). Citeşte această poezie. écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. transcrire (a transcrie). j'ai écrit. E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O . c o n t e m p l e r .

186 .. haut... deux années. Ces bonbons sont. la table. heureux. il sera bientôt fait Quoique en miniature. Le vase est. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. II.. amis. . A. fromage et. bons fruits. je le dis sans façon Et sans fades grimaces. bas. corail. fleurs. Paris.. doux. Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine. . ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri... pur. pain d'épice. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes.. les enfants. J'ai rencontré. Il y a une grande différence. genou.III.. voilà Pouchkine.. IV. Point sot.. détail.... Il est parti. travail. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe. nez.. Je viendrai demain. Budapest est bâtie.. Il y a bien.. Michel a décidé d'étudier la méde­ cine. amis. l'armoire... timide. les cheveux blonds Et la tète bouclée. V. ces frères. à l'âge de 15 ans)... beurre.. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi. rail. les rives du Danube... LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature... toi.. pommes cette année. cher. Mon cher.vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons. bijou. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. clou. I l y a t a n t . chou. Brigitte a reçu beau­ coup. poissons dans cette rivière... Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais.. . il n'a pas rencontré. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé.. Marius mange. REVIZIE EXERCICES I . Indicaţi numele zilelor săptămînii... Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. À l'occasion de son anniversaire. cheval. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv...

Aştept azi un vechi prieten.. long. gros. gras. Dă-i să (à) mănînce (inf. Avant d'aller à la (. Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école. folosind si voca­ chaud. étranger. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. VI. Copilul său se simte mai bine acum. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert.. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière.. de cette ville. Traduceţi la indicativul prezent. viitor fi perfectul compus faire. 187 .) il faut apprendre à nager.) de Guy est très jeune.. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul. Astăzi e cald. Mă plimb în fiecare zi. Este vreme rea. Toţi tinerii purtau cra­ vate. VII. nul. beau. Este ora 12 noaptea. Casa lui este mai mare decît a ta. VIII. grand. mère. Dintre cuvintele mer.. lire şi écrire.). sot. La (.. V. Claude Àchard est le. cinci şi jumătate. Sora mea este profesoară de muzică. blanc. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. şapte fără un sfert. N-am nici o poftă să plec la plimbare. El a aşteptat o jumătate de oră. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot.). Ea le dă să mănînce. maire. joli. bref. IX. beau. Am citit cărţi mai bune. premier. des hommes (travailler) dans le jardin. Conjugaţi verbele: IV. menteur.III. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel.. Este ora 12 (amiaza). iarna ca şi vara. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. dire. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti..

.

PARTEA A lll-a .

.

Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. c l i m a t u l tempéré. Paris est la capitale de la France. Le territoire français est divisé. Saint-Malo. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . À l'Est. une haute chaîne de montagnes. Strasbourg. Nantes. Brest. -e [tâpere] t e m p e r a t . ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. lui. C'est une république bourgeoise. la Meuse. burşwaz] bur­ ghez. s'achemine vers la Méditerranée. Nice. l'Océan et la Méditerranée. Toulouse. les Alpes. La Manche reçoit la Seine. le Rhin. (le Mont Blanc). -e [bur3wa. La population rurale représente presque la moitié de la population française. au point de vue administratif. en plusieurs départements. podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. Le Rhône. la Mer du Nord. Le Havre. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. VOCABULAIRE bourgeois. Lyon. s'élevant jusqu'à 4 810 m. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. Lille. Rouen etc. Saint-Étienne. doux et humide en général. Les principales villes du pays sont Marseille. Cherbourg. -ă le plateau [plato] p l a t o u l .21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. Toulon. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. dit Plateau (ou Massif) Central. Le climat de la'France est tempéré au Nord. Au Sud. la Mer du Nord. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. Bordeaux. La Rochelle. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne.

quelconque (oarecare).) l a n ţ u l ta chaînette (f. „însăşi"). oricare).-ă"). nulle (nici u n . tel. sigur. cîteva). t o a t e .) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f.la le le lă côte (f. nici oi).) veriga ~. maint. Cîţiva copii se j u c a u în grădină.-e (cu sensul „sigur. t o a t ă .) lănţişorul le chaînon (m. 192 . Toată lumea voia să-1 felicite. n e n u m ă r a t e ) . aceeaşi. m a i m u l t e ) . -e (nici u n . -e. tous.'-le (cutare). înaintea substanti­ vului determinat. tout.) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. vreo. ceva). t o ţ i . de obicei.) coasta côté (m. -e (anumit. -ă). quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat.) colina côtelette (f. certain. Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin. -e ( n e n u m ă r a ţ i . Tout le monde voulait le féliciter. chaque (fiecare).) partea coteau (m. toutes (tot. nici o).-ă .! quelque (vreun. nul. même (eu sen­ sul „însuşi". Certain. quelques (cîţiva. a l t a ) . aucun. même (acelaşi. plusieurs (mai m u l ţ i . însăşi).la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m. Adjectivele nehotărîte se aşază.) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul. însuşi.

-e Observaţie. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă . cea de-a doua. este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi). I m p e r a t i v u l are două forme . a I i .Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu. în schimb. în special veuillez (pers.a p l u r a l ) .

enfants. t o u s . J ' a i m e m a n g e r des. famille. pages par jour. Verbul pouvoir nu are imperativ. de montagnes. mois. 194 . autre: t o n . gauche de la rue. se între­ b u i n ţ e a z ă . Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală. plusieurs: étages. q u e l q u e s . à . m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . Daţi-i o carte oarecare. . Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. paroles. saisons. I V . p l u s i e u r s . certain: heures. les plaisirs du repos. a r t . Les Carpates forment une longue. p a y s . On p l a n t e des vignes sur les. . Jérôme é t a i t présent à. Notre pays offre au peuple. Le magasin se trouve d u . Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. I I I . Nu pot să m ă hotărăsc. Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin.Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie.. v i e .salles d ' é t u d e .. réponses. . h o m m e . j u p e .. .. . les m a n i festations... toutes. jours. rue... EXERCICES I .. L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a . tel: père. la persoana I singular. Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u . b i b l i o t h è q u e . Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre. . de la Mer Noire_ sont très belles.. fils. objets. Vous devez lire au m o i n s .. personne.. . de porc.. . manières. T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare. les réunions. I I .. distractions. E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori.. 2 . même: âge. 1.

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

(Am vrut să citesc „l'Humanité". a o duce de minune. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français.) a huzuri. Conjuguez.travers 3 se la couler douce — (pop.) — Je pourrai lire des journaux français.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf. (Voi putea să citesc ziare franceze. pare a o privi „oblic". (Vreau să lucrez din răsputeri. fiind orientată paralel cu Sena. Aş vrea să vă întreb ceva.) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis. (Pot să învăţ franceza.) se uită chiorîş.) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv. (fig. 196 1 2 3 .? Nu am vrut să-1 mai vedem.) — J ' a i voulu lire „l'Humanité". Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază. Pot să plec? V. la regarde de travers — Notre-Dame. sans se faire de la mousse — fără griji (pop. à toutes les personnes.). Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de. ) — Je veux travailler de toutes mes forces.

Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa. (Jacques Prérert.Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. .

textiles synthétiques). Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles. VOCABULAIRE l'industrie (/.). centrales nucléaires). l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. de volaille. auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts. l'industrie textile (industrie cotonnière. fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. thermiques. soieries. 45 sont consacrés à l'agriculture: labours. industrie automobile et aéronautique etc. de produits laitiers. Sur ces 55 millions. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . Il nous faut mentionner. l'industrie électrique (usines hydrauliques. La France est aussi un pays agricole. caoutchouc). de betteraves et de fruits. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse. La France compte parmi les exportateurs de blé. vignes. cultures maraîchères et fruitières. de vin. en outre. que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. lainière.

) l'exploitation (f. -oarea a exploata vitejie şi adj. -ère [frqitje. -ă électrique [elektrik] electric.) l'exportateur.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. c u l t i v a b i l .m. fructifer.f. -ère [ m a r e / e . fapta de exploatabil. frqitjsr] de fructe. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. exporter (vb. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f. -ă. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier.) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 .) (m.) l'exploit (m. -ă exploatarea exploatatorul. -euse exploiter (vb.) l'exploiteur.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă.) exploitable (adj. -trice(s.f. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher.

Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. 200 . de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui. je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela.P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets.. Ce gisement minier est. de la. J e connais tous les détails de l'histoire. î n cazul unei propoziţii negative. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . réjouis Notă. III. d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. exploitable. v e r b .. Veux-tu des fruits? Merci. ne veut renoncer à ses profits. negaţia a I i .. je ne veux pas de fruits. f i i n d e c h i v a l e n t . Cette. Les. exploiteur. forestière obtient de gros bénéfices.. et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . Aucun. Les esclaves étaient d u r e m e n t . . J ' a i plusieurs livres. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. negaţia I. il r i t de cela... Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. exploitation: ) (exploiter. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. u n e o r i . de obicei. Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v . Elle se souviendra toujours de cet anniversaire.. Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. î n a c e s t c a z . en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I . I I . Nous en avons (du beurre). .a : Je n'en parle plus. pronumele en. je vais acheter des fleurs. Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . J ' a i m e les fleurs. il s'en occupe. En p o a t e î n l o c u i . o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e .. c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu.

Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. Ele ar fi putut pleca. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Je n'aurais rien dit.I V . V. J'en aurais lu quelques pages. Ar fi vrut să alerge mai repede. Voi aţi fi avut mai mult succes. • . Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. Noi am fi scris mult mai multe articole.

Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. au plus tard. c'est décidé. alors: Marseille. Alain '. et demie. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. Jacqueline: Ecoute.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. Il t'arrivera un jour de faire comme. Tu vas te coucher à minuit. Jacqueline. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. Alain: Quelle histoire. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir. La gare. Alain: C'est à quelle heure. 202 .

a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . m a i s . s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . p r e n d de la vi­ tesse. a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 . p l u s lestes. ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . D e u x d ' e n t r e e u x . u n p e t i t gros v e n t r u . a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t . -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. .) [avjâ] avionul l'aéroport (m. -oasă. ~.. Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . -e [vàtry] pîntecos. p u i s q u e . -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. Le t r o i s i è m e . Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m.. Vous êtes r e s t é . rl se lamenter lamate a se t i n g u i . t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir. b u r t o s . . a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi.) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i . ne vous en faites p a s . . -oară. J a c q u e l i n e . cercel: boucle d'oreille 203 . -. g r a d u e l l e m e n t . * mişcare. inel de fier prin care se trece o curea 3 . ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. sprinten.. A ce m o m e n t . d u m o i n s . se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e .Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . buclă (de păr) 2 . t o u t essoufflé. . vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s . D ' a i l l e u r s . c a t a r a m ă . U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. -ă soupirer [supire] a ofta. a se năpusti a se grăbi a încerca. a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. .

pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela).GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e . există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte. d e o b i c e i . P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i .a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află. înaintea verbului. Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. j'y ai pensé. D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v . de o b i c e i . d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 . P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . forma afirmativă.

appartenir [a apar­ ţine) etc. t â c h e r ) : Elle est venue très. a se întoarce). P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. réfléchirai cette nuit... Traduisez en français. Alain n ' . 205 . I I I . tar­ d e r . J ' . vrei să iei o carte? I V .. L'enfant voulait se.. . dans les rues.. vas pas? I I . ... Tu n'as q u ' à m ' . soutenir (a susţine. Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison.. parvenir (a parveni). I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. Ces regrets. a sprijini). .. b) Vom ajunge azi după-masă la mare. Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin. féliciter. . vers les joujoux. 2 . se p r é c i p i t e r . . . parler à personne. -e Observaţie.. 1. [viitor) de lui expliquer cette question. verbele: tenir (a ţine). obtenir (a obţine). Se conjugă la fel.. en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard.. intervenir (a interveni). se p r e s s e r .. Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. verbele: revenir (a reveni. . . Ne g î n d i m . Vom fi la ora i e c e la gară. t a r d i f . Nous.. Mă duc imediat acolo. Ne. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' . Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. EXERCICES I . . R î d e m încă de povestea voastră. Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă . tot cu a u x i l i a r u l être. que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . dar cu auxiliarul avoir.Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 . a t t e n d r e . . ne peuvent nous impressionner. . la sfaturile tale. Se conjugă la fel. Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'. Participe Présent Passé venant venu. plus. N u . se souvenir (a-şi aminti).m i m a i vorbi de plecare. pense plus. î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. La foule.. ce t r a v a i l est urgent. Tu n ' .

' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. -ă estomaqué. Elle m'a demandé si. l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. . Je viens de raconter à ma voisine. ) [inaràs] . a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . . a lua loc într-adevăr. — L'ignorance des élèves — dit-il. aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. en apercevant un de ses amis. a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde. . Estomaqué. à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. aborder [abardej a aborda. . le professeur ne réplique point. je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin. ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . Croyez-moi. încît conclure [kàklyr] a încheia. Mais. au fond. efectiv 206 . W.a] astfel că. Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '. -. . au baccalauréat. a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. a replica a se aşeza. -e [sstomake] înmărmurit. . au cours du repas.2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. -ă répliquer [replike] a replica. c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J.

alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n . E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat. l'autre. chiar acum): Il vient d'entrer.. nici u n a ) . Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni). rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e . a sosi.-e (nici u n u l . . plusieurs (mai m u l ţ i . In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r . l'autre ( u n u l . Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t .) imaginable (adj. 207 .. î n s o ţ i t . l'une. .Mots à plusieurs sens 1.. nul. Voi pleca (îndată) de la birou. Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t . quelqu'un. nulle (nici u n u l . a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat.u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau. nici u n a ) .) l'imagination (f. aucun. -ă care poate fi închipuit. a l t u l .) a închipui imaginaţia închipuit. tocmai. u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. u n a . chacun. Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. . de obicei.quelqu'une (cineva).-e (fiecare). (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb.) imaginaire (adj. . a ajunge 2. l'un. .. de u n a d v e r b de t i m p (de-abia. m a i m u l t e ) . De-abia a intrat. -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi.

Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă.. I I . Nu este nimeni în această sală... la colţul străzii. Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent. pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. unul după altul. LEXI- Cette jeune femme se.. toute—tous [tus].. On est toujours pressé lorsqu'il faut partir. On est venu vous voir.. Diseară veţi pleca la Cluj. . Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v. toutes. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat. Se spune că pleacă mîine. I-am spus tot. après. autres de décharger les armes. 208 . Cet artiste.. prin persoana a I l I . ei dispărură. . III.... I se spuse tot adevărul. Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare.. Rabelais est un écrivain plein d'.cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers.. Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce. Lors de la course de 100 m plat. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: . Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul. On ne voit rien. cu valoare nedeterminală ( se". Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde. Georges a. Ils ont refusé. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain. IV. cineva"). un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies. Apoi.. (Noi) am venit să vă vedem. tous les autres..ont pris part au combat.. Petre a sosit chiar acum o clipă..de plus horrible que leurs logis. Nu se vede nimic.. de obicei. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout.E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle. Je lui ai tout dit.. EXERCICES I . l'innovateur. ami. Mon. Jean se va îmbrăca îndată.savait qu'il devait s'opposer à la guerre... . tous les autres concurrents. . Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci.. a ..a sau a Ii-a singular.

l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. On y rencontre les chefs d'état.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. est un musée de figures de eire. les costumes plus ou moins fripés. la Reine d'Angleterre. Pablo Picasso. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. le coureur à pied Mimoun. Nimeni nu să uite Guernica. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. on le sait. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. les vedettes du théâtre et du cinéma. François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. des champions de boxe. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. le Pape. le cinéaste René Clair. Lidice sau Oradour. s'il vous plaît). Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. Les visages de cire plus ou moins ressemblants. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor . des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). Corneille écoutant le Cid.

— C'est au deuxième étage.25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. 216 et 217. monsieur. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. 210 . Les chambres étaient élégamment meublées. les chambres numéros 215. Le portier fit monter les bagages. demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant.

VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. je préfère les couleurs c l a i r e s . . . Alain. dit le coiffeur. J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a . —• Les osgles un peu plus c o u r t s . pieptă­ nătura W* 211 . Q u a n t à t o i . Oh non. pas de vernis foncé. a ieşi lentement [lâtmà] încet. C'est fini. — J ' y pensais déjà. les m u l e s . . —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . Les cheveux une fois coupés. d e u x serviettes. Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e . — Moi je descends chez le coiffeur. monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e .Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui.. il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . je vais me reposer u n peu. coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. la brosse à dents et la p â t e dentifrice. ochire sortir [sortir] a scoate. d i t gaiement A l a i n . s'il vous p l a î t . Rincezmoi a u v i n a i g r e . — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable.. On paye à la caisse. Moi je suis né pour être t o u r i s t e . l'entour a i e n t . dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. monsieur. — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux. condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . . — E n a t t e n d a n t le déjeuner. . . * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura.

Face excepţie adjectivul lentement. voios (adv.) a lega. -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi.) a t r ă g ă t o r . învecinat. -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre . -ă. -ă. ) Antonymes attacher a lega s'amuser. -e [fose] închis.) l'attaché (m. -oàre. a acorda afecţiunea legătura.) l'attache (f. în -emment: indépendant prudent élégant Notă. a a t r i b u i . interesant. -â clair. r e s p e c t i v . 212 . aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a . -e [avwazinô] vecin.. a lua.[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé. a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb.s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a . a da o raită vesel. LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a .) l'attachement (m. c a p t i v a n t . de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel. la bribe [brib] frintura avoisinant. — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent. încheietura a t a ş a t u l (comercial. -e (adj.) attachant..) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica. -e [ k l e ^ deschis. -ă 1 ' indéfrisable (n. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t .

Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. absolue) (fem. în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). de obicei. -i. pe e m u t de la feminin. vraie) (fera.Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. 3 . 213 . Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t. L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent. în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . 1 . profondément etc. aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . 2. Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. -u. -é) p i e r d . Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être.

Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. v b . Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. Ioana citea curent texte latine. Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră. naître. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. Traduisez immense patient en français (vb. U l t i m a povestire m-a impresionat profund. E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i .EXERCICES I . Hier soir. Cîinele înainta p r u d e n t . Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. on avait attaché le chien. II. Traduisez en français (v. Mariana dormea a t î t de adînc ! V . LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. vaut mieux que deux „tu l'auras". Ce-i î n m i n ă nu-i . Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. I I I . M-am născut la 23 septembrie.

— Du jambon. dit Jacqueline. On choisit une table dans un coin plus retiré. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M. 215 . Sur la nappe d'une blancheur étincelante. continua-t-elle. je voudrais des pâtés. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. des sardines au beurre. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. — Oui. Antoine. — Quant à la viande. des olives. de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. Girard. Girard. répondit Mme Girard. des couverts et un vase de fleurs. — Moi. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. On se mit à consulter la carte. se trouvaient des assiettes.

seulement. J a c q u e l i n e ? — Non. ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m. — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . — tout — — après Alors. — Du v i n b l a n c . — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e .) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. compléta le g a r ç o n . m a m a n . -e [vitre] cu geamuri retiré. -e [retire] retras. S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. -e [etëslâ] strălucitor. des liqueurs? — Du vin blanc. on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s . fraged.— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . G i r a r d . merci. -ă étincelant.— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . des filets de b œ u f grillés et des saucisses. -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. — Merci. merci. m a d a m e ? Oui. ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. -oare. VOCABULAIRE vitré. trois p o r t i o n s de g r u y è r e . ajouta M. pas de m e l o n . des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. d u v e r m o u t h . -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. Du café t u r c . aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/. sclipitor. — P a s d ' a b r i c o t s .

ajouter a mpléter.) la grillade (f. N u m a i persoana a I l I .) griller (vb. a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t . duios 2 .) rôtir (vb. In vorbirea curentă. élire a a] oisir.) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir. moale.a singular se foloseşte m a i m u l t .a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex.) 1 .a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) . imperfectul conjunctivului este. l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i . înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i . Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 . alege compléter.) le grillage (m. p e r s o a n a a I i .) la grille (f. ajoute) completa.a -t a I l I .LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă . a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj.a -ssiez a I l I . de obicei.) — le rôti (m. E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie. fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i . culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m.

Formele due (feminin singular). ea trăise departe de căminul părintesc. décevoir (a decepţiona). dus. sans que personne lui parler (Flaubert). Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e .Le verbe devoir (a trebui. I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. 3 . EXERCICES I. Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège. Exupèry). Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . De la vîrsta cea m a i fragedă. apercevoir (a zări). La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). 2 . s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre.t e . due O b s e r v a ţ i e i . Trebuie să frigi carnea . să fie moale. recevoir (a p r i m i ) . masculin singular. a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû. loin de tous les a u t r e s . il affirma q u ' i l moins sombre. Bien que la pluie (continuer). 218 .

je pleure. A trebuit să-i dau (inf. parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. . pourtant frais. Se întîmpla să alunece des. — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e . ea se ascunse în grădină. (gSenu S'i) 219 . — C'est pour un gâteau — explique-t-elle. PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs. (uied 9-j) je n'ai ni ailes. Traduisez en français (vb. PROVERBES Chaque vin a sa lie. Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva.) explicaţii. Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf. — Ce sont toujours les plus gros. . Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. j SUPPLÉMENTAIRE . Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva. ni yeux. LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i . Il n y a pas de roses sans épines. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue.) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf.) imediat un răspuns. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria.) seama de propunerile voastre. plus je suis Je vole. Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e . Traduisez en français. DEVINETTES Plus je suis chaud.III. — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. T. Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . I V . — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. .

c h a u d i è r e s . ni celui de m a m a n . E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s . u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. une nouvelle fabrique. au m ê m e e n d r o i t .d e m a i n pour M a m a ï a . . q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. C'est en 1948. a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . je vois. La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . vers la fin du mois de j a n v i e r . d i t J a c q u e l i n e . — A h . m a t é r i e l ferroviaire. Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s .27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. en u n m o t . p a p a . Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . une grande fabrique de la c a p i t a l e . on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. dans la m a t i n é e . i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . -e [bykarestwa] bucureştean. . pour b â t i r . C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . je vous propose de v i s i t e r d e m a i n .

. .

-ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c .) unealta utilajul u t i l a t .) outiller (vb. utilajul marquer [marke] a marca. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation(/. Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres. a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r . bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m. Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i . a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj.) outillé.) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a .) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. 222 . Celtelcomédie a eu un grand succès. Această comediei a a v u t u n mare succes.au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m.) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a .) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial). vesel: ciudat.) l'outillage [m. -e (adj. a înzestra l'équipement (m. -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv. promisiune a sfîrşi. quelques): Mon frère est parti.) a m u z a n t . Fratele meu a plecat. -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m. a doborî a n g a j a m e n t . ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. a distruge.

t o ţ i se îngrămădeau la uşi. Elena este arhitectă. c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. nr. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . B ă r b a ţ i . femmes. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . verişoară ! Mulţumesc. 37. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. f) In adrese. tous se pressaient copii. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. sora Horaţilor. Istoria l i t e r a t u r i i franceze. camarade! B u n ă seara. g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur.b) într-o enumerare: aux portes. Histoire de la littérature française. enfants. P a u l este strungar. Camille. Hommes. proverbe: pluie abat grand vent. rue Jules Michelet. femei. e) în Petite sœur des Horaces. cousine! Merci. Hélène est architecte. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille.

-e Observaţie. E a a ieşit în oraş de o oră. m a i jos verbul partir. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 . El şi-a scos batista. P e n t r u alte observaţii v.Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. Il a sorti son mouchoir. Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure.

m a m ă . . Ca şi sortir. sentir (şi compuşii lor). Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni. Je l'en ai déjà menacé. t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. .. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă . Traduisez en français (vb. employez ou non l'article.. partir... . 2. EXERCICES I . „ J e vous assure et. et. vb. — Rien à faire. gloire.. vos paroles. . t o u t était descendu.. „. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz . je vais lui chanter quelque chose. .. Vrei să ieşi (inf. F e m m e s . Elle h a b i t e 32. . verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r . Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă. .. . ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir..Participe Présent partant Passé parti. Un utilaj modern asigură creşterea producţiei.. .) în oraş? Aş pleca la m u n t e . . À la place des points. . Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare.. J ' a i relu. e n f a n t s . U l t i m i i călători au plecat aseară.Odes et b a l l a d e s " est. officier. m ă întorc î n d a t ă . H I . Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être. selon que les règles le demandent: I l e n t e n d . v i e .. .. rue de P a r i s . e t . mentir. Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr. v i e i l l a r d s . dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e ....-e Observaţie. Quel est. . î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. .. ma chère. IV. ce roman. liberté" (Corneille).. EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . . sortir): Trenul pleacă la ora zece. dormir. . servir. I I . La revedere. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . . m o t d'ordre? d e m a n d a .

P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] .PROVERBES Partir c'est mourir un peu. Plus fait douceur que violence. Vorba dulce m u l t a d u c e . M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J.

Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. J ' a i noté la sienne. Elle semblait très pressée. C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. devant l'Université de Bucarest. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. ce matin. mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. Autrefois. l'étudiante de la Faculté de Philosophie. Je lui ai donné notre adresse. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. maman. à la fin des cours elle va quitter la capitale. c'était 15* .

chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é . légumes. •— Oh.u n hair>eau q u e l c o n q u e . m a ï s .) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . si t u s a v a i s . m a m a n . comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. b e t t e r a v e . grâce a u x engrais c h i m i q u e s . a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n . a b u n d e n t — paraître a părea 226 . t o u t a c h a n g é . Après la moisson. ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . seigle. orge. — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle. Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/.

Intr-o propoziţie principală. bientôt (curînd).) la paysannerie (f. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. -e (adj.) échanger (vb. lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé. A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t . -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior.) le paysan (m. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia).) changeant. atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. en un clin d'œil (într-o clipă). Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată.) changer (vb. Abia a i n t r a t .) le changement (m. 229 . după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început.Familles de mots • l'échange (m. dès que (de îndată ce). a se schimba s c h i m b ă t o r .) le change (m.) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a . après que (după ce). peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença.

2 . Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 . 1 . La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular. -e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e .Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. combattre (a lupta) débattre (a dezbate).

Cînd deschiserăm fereastra. ea se sculă să plece. elle se m i t à r i r e . IV. Bate fierul cît e cald. 1 . Traduisez en français (v. Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). association. — Alors. Cînd t e r m i ­ n a r ă . î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . promesse. je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. pensée. LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. Q u a n d il (achever) ses lettres. Q u a n d nous (marcher) des heures. II. suivants: obtention. După ce începură noi cercetări (recherches). formation. commettre (a comite). t a t a se duse să se p l i m b e . p r o d u i t . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. permettre (a p e r m i t e ) .Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir).Mais il ne l'est pas. Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. récolte. Lai i n d i c a t i v prezent singular şi iim p e rra ttiiv singular. EXERCICES I . soumettre (a supune).pierde un t. III. -e preze i t O b s e r v a ţ i e . il se leva. nous commençâmes à travailler. Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate. omettre (a o m i t e ) . en silence. —. la n u i t t o m b a . PRÉCISION — Mademoiselle. quel est le côté beurré? 231 . promettre (a făgădui). m u n c a îi pasiona. place. mpe a v r a d i c a l u l mett. D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . transmettre (a transmite) etc. 2 .

mais sans insensibilisation.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. 232 . — C'est pour arracher une dent. Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé. Dans la salle d'attente. arrive chez un dentiste. le temps semble s'écouler très lentement. assez peu éclairée. accompagnée de sa petite sœur. parce que je me dépêche.

) a pierde pierderea p i e r d u t . Vous êtes courageuse. -e (adj. a trece .-— Mes compliments.*\ i i . a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb. . . . Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. . dit le dentiste. accompagner — conduire a însoţi. ...) perdu. 233 . VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé. voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv.) la perte (f. i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t . ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' . j'aurai fini la lettre avant votre retour. F i ţ i l i n i ş t i t . Marguerite. Montrez-moi la dent. r °. courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/. mademoiselle. . D'ici une seconde nous l'aurons arrachée. -e [eklere] l u m i n a t . -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. .

La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être. dublînd consoana r. 1. Probabil că i-a cumpărat bomboane. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort. la viitor şi la condiţionalul prezent. (I-o fi cumpărat bomboane. 2 . -e Observaţie.) De obicei. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail. Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv. 234 .

O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. Beaucoup de choses. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. Te rog să citeşti acest roman. Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri. III. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout.EXERCICES I. elle est morte de peur. Devant l'université. . C'est normal. Une grande quantité. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. Traduisez en français: Trouver un ami. Traduisez en roumain: Rassurez-la . Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. I I . je te raconterai de belles histoires. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). e deja ora 6. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. On meurt de chaleur dans cette pièce. On ira se promener lorsque papa (rentrer). IV. C'est très compliqué.

N'aurais-tu pas. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. de croissants et de paind'épice. Mme Girard: — Mais non. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. Tu ne t'en souviens plus? M. par hasard. MV {QxLca^y 236 . du beurre. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. M. Les allumettes sont trop encombrantes. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches.30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. H y a une épicerie au coin de la rue. des macaronis. des citrons et des biscuits. Antoine. Mme Girard: — Je t'accompagne. des timbres-poste? M. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue.

incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. de farine.) les lettres (f. Le cacao. scrisoarea literele (literatura) 237 . Mme Girard: — Pourquoi donc? M. grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a . pi.mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m.d9^. Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. -e [lur] greu.M. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes. cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a .vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. litera 2 . d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a . ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^. ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce.-e. Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. -e [dkôbrô] stînjenitor. t r a ­ bucul l'essence (/. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd. M. de riz ou de sucre. la levure. le thé.) 1 .) [a/a] c u m p ă r a r e a . le poivre.

Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t . participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr. la diateza pasivă. cu auxiliarul être.) Vachat (m. -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 . cumpărătoarea (m. a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. Acest a r t i s t este i u b i t de public. Ce comédien est aimé par le public.j..Famille de mots acheter (vb. Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i .) l'acheteur.) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua. c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul. Verbele se conjugă. -euse a cumpăra cumpărarea .

2 . comprendre (a înţelege). 1 . entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . nous prenons. -e Observaţie. A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană. şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends. surprendre (a surprinde). L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a .Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris. a afla). 239 .

Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani.EXERCICES I . Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. Traduisez en français (vb. Drept cine mă iei? IV. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. I I . écrire. séparer. V. attraper. El fusese admirat pentru atitudinea lui. traduisez-les punir. regarder. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. dar nu mi se par serioase. Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. lire. diviser. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. Aş lua în consideraţie argumentele dv. vendre. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. Je t'emmène au théâtre ce soir. DI. .. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. prendre): Ies puţin ca să iau aer. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate.

des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . On file. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. On ira dans un magasin universel. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. des livres. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. viens. On va sûrement trouver quelque chose. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. prends ta jaquette et ton sac. il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. bah ! Ne t'en fais plus. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. Jacqueline: — Tu as raison.

.) a toarce (tranz.. a o şterge . ) suggestif. ) a pleca r e p e d e .) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u .i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m . . Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs. ) a sugera sugestiv. « J. tes suggestions. VOCABULAIRE être désolé[etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u . a o şterge (intranz. scump catedra esenţial.) a fila (despre lampă) 242 .•.) a pleca r e p e d e . 4.) suggestion (f.a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul. . (tranz.ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria.) m î n c a r e a (bună) d r a g . . principal Famille de mots suggérer (vb. J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain. ça ne m'enchante guère. 3. Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux. ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn .' • . Il faudrait penser à autre chose. * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^. -ve (adj.) a urmări (intranz. L r . . şirul o şterg carnea (anat.?.terie roumaine? D'ailleurs tu sais. . a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i . -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1.. la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m. 2.

E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu. 16' 243 . -e.GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat.

Am văzut o scenă foarte sugestivă. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. arriver. oublier. Supraveghează lampa. beaucoup. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). mi se pare că filează.EXERCICES I. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. universel. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. Je boirai de la bière. Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. Stofa asta e prea scumpă. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. acheter. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. . A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. Sugestia ta e remarcabilă. IV. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. prendre. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III.

Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M. — Moi. l'eau n'était pas froide. il y a trop de nuages. mais. —. 245 ..Excellente idée. — On a organisé une petite excursion en car. malgré l'orage de la veille. suggéra M. pour les touristes. papa. Girard. mais on voulait prendre une barque. papa. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral.. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. — Non. Les vagues moutonnaient. Il faisait frais au bord de la mer.32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage. Mangalia.

l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e .N o r d . [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . c u l t u r e . c o n c l u t M. — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r . scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s . destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m.S u d ... d i t A l a i n . cu toate că l'orage (m. G i r a r d . VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d . — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . ce sera p o u r une a u t r e fois. vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe. — O h . l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a . la falaise d ' E f o r i e .— N o n . a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul. E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e . a debuta 246 . — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n . le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a . J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s . il y a encore b e a u c o u p . v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda. -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de. — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . V o i l à : le p o r t . i n d u s t r i e .) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. J a c q u e l i n e . b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M. G i r a r d .

) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus. ziua precedentă la veillée (f.) a veghea le veilleur (m.) ajunul.) m ă t u r a le balayeur (m.) măturătorul la veille (f. El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert.Familles de mots — balayer (vb.-e 247 .) a m ă t u r a le balai (m.) veghea veiller (vb.

Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. 2. -es. Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. a suporta) etc. Unele magazine sînt deschise şi duminica. IV. Traduisez en français (vb. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . . Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. Cine rîde la urmă rîde mai bine. în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista. III.. Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi).Observaţie.. Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui. Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . -e. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). II. Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). Paulette m'avait tourné le dos. Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. 1. Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. . „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. souffrir (a suferi. o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. Vîntul măturase coasta. EXERCICES I . offrir (a oferi).

se tienne haut. (Emile Verhaeren. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . Belle santé. pour qu'enfin mon cœur. toujours. Mes nerfs semblent refaits. Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière. Et. ..En ma course rythmée à travers la campagne. Brille en mes yeux. L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux. mes muscles sont heureux. bats sous mon front. Les Flammes hautes) ..

le vertige. 250 . surtout en cette saison. Des alpinistes enthousiastes. — Inutile de te déranger. Ils ont vite fait de s'entendre. — Et puis. c'est un véritable enchantement. les chemins escarpés. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. L'automne surtout. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. Jacqueline. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. — C'est bien agréable. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. — Avec des amis? — Oui. les rochers à pic. les excursions. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette. la fatigue de la montée. quelle satisfaction on a. Alain et eux.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain.

manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 . à m o i . d ' a l t i t u d e .) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de. à plus de 1 500 m . -e [bigare] bălţat. p a p a .— C'est v r a i . nu le-a trebuit mult ca să. VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m.) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré.. frunza le feuillage (m.) foiletonul le feuilletage (m. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s .. pes­ triţ.. [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să.. -ă..) frunzişul feuilleter (vb.) foaia.) a răsfoi le feuilleton (m. is­ tovit Famille de mots la feuille (f. -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea.bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f.) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1.. ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit.. cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes. c'est ce grand silence. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m.

n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 . nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . d e t e r m i n a n t u l .F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. La substantivele compuse. invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi. precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e . adverbe). dintre care p r i m u l . formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. cuvintele invariabile (prepoziţii. Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt.

Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. H . c i t e ş t e . 2 . apparaître (a a p ă r e a ) . Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e . Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. reconnaître (a recunoaşte). B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . HI. EXERCICES I .-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie. Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. Traduisez en français (vb. La fel se conjugă: paraître (a părea). î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti. 253 .o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. 1 . dispa­ raître (a dispărea). connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . Nu răsfoi cartea. La pomme de terre est un a l i m e n t très sain. Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i . Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu.Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu.

Les précipices de l'autre côté sont terrifiants. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche. premier 8 000) . À présent nous touchons au but. Nous nous hâtons.. Annapurna. Le sommet est une crête de glace en corniche. les rudes escalades. Nous nous hissons comme nous pouvons. Un vent brutal nous gifle. Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. Nous devons contourner quelques blocs rocheux.. Déjà nous commençons la descente. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. nous saisissons nos piolets. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. nos lunettes. Le sommet se rapproche insensiblement. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. l'héroïsme quotidien de mes camarades. (D'après M a u r i c e Herzog. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne.

l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 . Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule. à la recherche... une des plus belles stations de la côte.3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie. l'air pur. nous sommes partis pour la côte. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Après un court séjour dans la capitale. Je t'écris de Mamaïa. de la Mer Noire. L'eau de mer à faible salinité.

rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. de sa chambre. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . -ă l'aube (/.. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. Ils ont raison. Oeuvre du régime de démocratie populaire. -ve [kyratiî] curativ. une foule de touristes. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. à sable particulièrement fin. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. On peut donc admirer. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. Ils ont raison d'être fiers. le lever ou le cou­ cher du soleil. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. on élève d'autres colosses en briques.. Tekirghiol. Nous logeons à „l'International". Et ce n'est qu'un début. -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. un repos des plus agréables. un des plus beaux hôtels de la station. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même. -ă curatif. Eforie. pour la plupart. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. comme de juste. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. m'ont dit tous les Roumains. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. Mangalia. acier et ciment. -e [dsolsje] însorit. une plage en pente douce.

) a urmări.) a mişca mouvant. -ă. Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba.-e (adj. ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t .) animat.-ă le mouvement (m.-e (adj. -oare Ia villa [vila] vila exquis.) [asje] oţelul fier. agitat.) căutarea rechercher (vb.) c ă u t a t . ales. -e [fl^ri] înflorit.) a însufleţi mouvementé . Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie. de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific). -ă chatoyant.) mişcarea mouvementer (vb. -oasă. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 . -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^. afec­ tat. grămadă remarquer — constater remarca.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m.-e (adj. . -ère [fjer] m î n d r u . Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2.ă . -e [ekski] fin. -e | / a t w a j à ] lucios. sclipitor.travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e . de obicei.-ă mouvoir (vb. a căuta recherché.-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1.) mişcător. a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f.-ă.

geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie. schimbă acest e mut sau é în è. Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . feuilleter (a răsfoi) e t c . adjectiv cu funcţie de adverb. rappeler (a rechema). Alte v e r b e . Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . înaintea unui « mut din terminaţie. céder (a ceda)—tu cèdes. chanceler (a se c l ă t i n a ) .b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. renouveler (a reînnoi). peser (a cîntări) — il pèse. îngheţa) e t c . a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. 258 . jeter (a a r u n c a ) . d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t . -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . un adverb. ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . étinceler (a străluci). consoana. -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv.u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). achever (a t e r m i n a ) . De exemplu: lever (a ridica)—je lève.

Ces nouvelles sont quasi-officiel. Une porte (grand ouvert). Va îngheţa curînd. Je n'aime point les fruits aigredoux. III. Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Des enfants (nouveau-né). Elle aime les robes gris perle. Des formes (aéro-dynamique). Am remarcat că vă place mult istoria. I I . Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Des personnes (bien-intentionné). Des bas (extra-fin). Discuţia lor a fost foarte animată. IV. Elle allait nu-pied. à travers le monde. que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Des filles (sourd-muet). Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Depuis sa fondation. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Des oeuvres (tragicomique). Des cellules (photo-électrique). Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal.EXERCICES I . Ce sont des mouvements semi-circulaire. Ces épisodes sont héroï-comique. la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . en 1945. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. Tot oraşul era în mişcare. Răsfoiesc această carte. Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. à Copenhague. Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. Des relations (franco-belge). Aujourd'hui. Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Des yeux (gris bleu).

fait pour populariser le 8 mars. Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications. Dans les démocraties populaires. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. c'est une véritable fête. pour qu'il n'y ait plus de guerre. Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. (D'après „l'Humanité") .

Girard: — Quel film. papa? M. mon cher. Jacqueline? Alain: — Son faible.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. Mais on pourrait aller au théâtre. Le jeu des 261 . car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle. c'est les dessins animés. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. On aurait retenu des places. évidemment. Je préfère le cinémascope en couleurs. je n'ai rien contre. non? Jacqueline: — Moi.

. Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. Toutefois. fal] nebun. a l o r s . operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon. . a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie. 262 . a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou. . Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e . ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r .) [fu. je préfère la p r e m i è r e . . M. -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie. Girard: — E h b i e n .Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e . un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s . J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. Jacqueline (en chantonnant): — „..comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i . Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r .. folle (adj.

-ă la production (f.) productiv. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită.) a destina.) destinaţia le destinataire (m.) producţia la productivité (f. reflectarea le réflecteur (m.Familles de mots le producteur (m. destinul destiner (vb. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que).) soarta.) produsul refléter (vb. Il s'est mis à écrire. începu să rîdă.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb.) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. -ce (adj. A început să scrie.) producătorul productif.) reflectorul le destin (m.) a produce le produit (m. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire.) a reflecta le reflet (m) reflexul. 2. 1. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit). urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. a hărăzi la destination (f. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 .

2. înaintea vocalelor a. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. Destinatarul nu era la adresa indicată. Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. Si Pierre eût été attentif. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II. Mon enfant était devenu très tendre. 1. i. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. il aurait gagné la partie. 3. Je me mis à déchirer le papier.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. comme s'il eût deviné combien je souffrais. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. 264 . Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. La indicativ prezent. e. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. Il ne voulait rien voir. Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. EXERCICES I .-e Observaţie. persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. Piesa e foarte bine primită. o din terminaţie. Apele rîului reflectau cerul albastru.

vb. arrivée. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. formation. accueil. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. regard. regret. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. ses tours et ses sveltes aiguilles. a l'horizon. sur lesquelles régnait un absolu silence. dans le ciel pur. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. création. le Mont-Blanc. production. Traduisez en français (vh. avec son énorme dôme. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. destination. A-m reuşit să o conving? V. pareil à une grosse étoile d'or. devenait orange. puis vermeil. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. puis. Tout à coup l'astre surgit. devinette. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. vaincre.IV. pleurs. Au-dessus du Mont-Blanc. entre deux aiguilles lointaines. destruction. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. André Theuriet (Amour d'automne) . qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. Il se colorait peu a peu. ses pointes. à mesure que le lever du soleil approchait.

Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire.. ravirent les spectateurs..) [edifis] clădirea. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. — Je m'en doute. Le concert commença. VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi. -oasâ. — Moi aussi.. edificiul l'ouvreuse (/. au juste? lui demande sa sœur. ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 .. a z b î m î i louer [lue] a închiria. répond Madame Girard. alors.. Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. Antoine a loué des places pour le concert. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios. chuchote Alain. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia. — Je crains que nous ne soyons en retard. Quelques minutes après s'être assis. — Je n'ose demander. c'est une surprise. avoua Jacqueline après le concert. M. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures.. — Je suis complètement bouleversée. J'aime surtout l'Allégro final. elle s'écrie joyeusement: — Ah. Il est sept heures et demie. conclut Alain. — Mais quelle heure est-il.Georges Enesco". interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique . -eaţă l'édifice (m. măreţ.. le chef d'orchestre fit son apparition. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite.36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute .

înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr].) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea.) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1.) întîrzierea le retardement (m. piaţa ravir 1 .) — cîntecul la chansonnette (f.) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f.) întîrzierea. căminul casa. amînarea le retardataire (m. locul 2 .) î n t î r z i a t u l retarder (vb. postul 3 . serviciul. le chœur se p r o n u n ţ ă k. — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m. 3. 2. . a răpi 2 . locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 . v a t r a .) a î n t î r z i a .le chef d'orchestre [/if. [kœr. a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat.) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 . a încînta Famille de mots le retard (m. l'hymne (m. 4.) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f.darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta .l — a cînta la chanson (f. a încetini le chant (m.) — şansoneta le chanteur (m.) — c î n t u l chanter (vb.

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară. Nu suflă o vorbă. Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. (fig. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. 269 . Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. a scoate (petele) élever a înălţa. ca à moins que e t c . Observaţie. savoir. : je n'ose. b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a . cesser e t c . guère. JVe vous déplaise. ) . personne e t c . 2 .Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi. a creşte. point. Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . tu vas pas sauter etc. : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. moins que.) a stîrni entuziasmul. Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u . E mult mai rău decît se spune. î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . meilleur que. Nu vă fie cu supărare.) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale.z i s ă . rien. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. je ne cesse etc. Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine.s e cu t i m p u l . în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. oser. autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas. In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1.

. EXERCICES I .. 2 . . Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r . N .. Ce produit chimique. 270 ...-e uzitată: Observaţie. plus aux concerts! L'ignorance.. toujours le progrès. Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i . e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder.. 1. l'égalité et la fraternité. Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc. N e . Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. .a m încetat să-1 rugăm. II. le peuple français. la séance (şedinţa). E n 1789.Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis. Ne aşezarăm pe scaunele noastre. rapidement les taches (petele). La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). pour la liberté. . Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. Nous dé­ cidâmes d e . l e v e r .

— Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. lui dit-il. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. eram foarte obosit. La souris osait quitter sa cachette. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. Il fit détruire un magnifique édifice. V . Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. l'autre jour. en baissant la tête. Elle se lève très tôt le matin. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. — Comment.I I I . me dit-elle tristement. grand-père. îi era imposibil să ridice (inf. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât. Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). C'est impossible. I V . MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. Louis cîntă minunat la vioară. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. Il descendit lentement les marches. cette anecdote. — Trois. — Je n'ose pas. Mă voi aşeza mai tîrziu. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. — Eh bien? explique-toi. mon petit. ça ne coûte rien. vă rog. b) Mă aşezai pe iarbă. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. me répondit-elle. Tu pourrais pas. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . la Pastorale et la Neuvième.) această greutate. traduisez en Ma montre retarde chaque jour. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. — Pierrot. prefer să stau în picioare (rester debout).

Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. J'ai longuement admiré les Grigoresco. Mme Girard: —• Bonsoir. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. des Rembrandt. papa? M. Alain: — Tu disais que c'est tout près? > M. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. des Greco. on ne savait pas où te chercher. des chefs-d'œuvre. Girard: — Non. Alain: — Il y a aussi des sculptures. elles aussi. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. Antoine. des Monet. je vous accompagne demain. Alain: — Mais quel musée. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. à l'aide de leur pinceau. les Andreesco et les Luchian. Voilà trois heures que tu es parti. mais il paraît que les autres renferment. Il faut absolument que vous le visitiez. des Van Eyck. 272 . Girard: — Évidemment. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. une troisième est réservée à l'art oriental. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. sans nul doute. On y trouve. la plus intéressante pour le visiteur étranger.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . Tu as rencontré des amis en ville? M. On commençait à s'inquiéter. des Répine. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. les Aman. qui ont réussi à rendre. n'est-ce pas? M. en plein centre de la ville. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. La section d'art roumain est. une autre d'art occidental. entre autres. Si vous voulez. Girard: — Oui. de quelques peintres roumains. M.

) centrul la centrale (f. a conţine rendre — exprimer a reda.) u r m a r e a . -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.-oare — le centre (m.m.) partidul la partie (f.) centralizarea centraliser (vb.) centrala central.) p a r t e a .-e [oksidâtal] occidental. -e [rwajal] regal.) a u r m a suivjant.) următor.-e (adj.) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n .VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal.c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 .-ă centralisateur (s.-ă oriental. suita suivre (vb. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e . si adj. -e [arjàtal] o r i e n t a l . a e x p r i m a Homonymes le parti (m.) central. consecinţa. p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f. b u c a t a .-e (adj. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e . -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.) cen­ tralizator la centralisation (f. -ă occidental.

-e Observaţie. Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări).Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . 274 . at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi.

entretenir. Marcel est un brave garçon. Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. Cette boîte ne renferme que des papiers. Cette partie est très difficile à lire.m ă . Germain sera récompensé pour son courage. La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. style Renaissance. Il était fidèle à son P a r t i . enfermer. III. il se leva. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a . Gilbert est très influencé par son cousin. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. contenir. gnifique palais. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele.EXERCICES I . Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. un grand château fort. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. prévenir. l'un des plus riches musées du m o n d e . depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . renvoyer. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . m a i puţin interesante. Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. m a i n t e n i r . I I . Christian s'est arrêté devant la gare. comprendre. de nos j o u r s . Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire. sur la rive droite de la Seine. renfermer. repartir. c o m b a t t r e . vă voi arăta drumul. Ancien palais r o y a l . Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. I V . Un siècle et demi plus t a r d . Paul est p a r t i il y a deux minutes. le Louvre est devenu. U r m a ţ i . Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. 18* 275 .

Michel-Ange. les sculptures du Moyen Âge. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. monument en basalte noir. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. des coupes et des bijoux finement ciselés. des poignards d'argent. devant les sculptures de Jean Goujon. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée. les Courbet. couvert d'inscriptions. de Rubens. 276 . le Titien. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. principale source du droit sumérien. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av.ère). les Delacroix ou les Manet. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. Houdon ou Rude..n. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité.ère). véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. une partie des splendeurs conçues par le génie humain. Léonard de Vinci. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. On s'attarde devant les Ingres et les David. celles des sculptures du Moyen Âge. Les objets de culte et de sacre.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. les bas-reliefs de Gilgamesh. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier..n. grecques et romaines. nous voyons se succéder les Vernet. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. les admirables statuettes de Tanagra. Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. la dignité enfin retrouvée. L'épanouissement individualiste de la Renaissance. Rembrandt ou Vélasquez. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya.

. aigle. loup. âne. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. merci. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine.. oiseaux.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS. Il te faut trois éléments. serpent. insectes. Alain. perroquet. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 ." — Que fais-tu là. chien. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. chacal. tigre. — D'accord. souris. lion. cigale.. — Arrête. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau. boeuf. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. Je préfère connaître le deuxième élément. — Tu crois. Que je recommence alors? — Non. mouche. héron. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre. fourmi. grenouille.. chat.

Hat .

pivoines etc. lis.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m.) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. ) [ôd] unda pur. -ă l'insecte (m. dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c . etc — Tu as bien fait de finir.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/.. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. — Bon. bien sûr. puisque tel est votre désir. des forêts de chênes. -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r . vio­ lettes. c'est moins pénétrant. œillets. pour ne plus parler de leur parfum. ma Jacqueline. — Du génie. VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a . Alors.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 .) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l .— Le cadre. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. -e [pyr] limpede. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses.. — Je préfère le parfum des fleurs. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m.) [Ësekt] insecta l'oiseau (m. -euse [sablant] nisipos. lilas. p u r . -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m. des étangs bordés de roseaux. des chemins sablonneux. enfin des ormes ou des tilleuls. -oasă l'étang (m. jasmin. tulipes. muguets. Et tu sais. Des rivières aux ondes pures.) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m.

D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m.ARBRES À l'acacia (m. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire.) a înflori.-ă le fleuriste (m.) floarea la fleurette (f.-e (adj. 280 . a î n c e p u t să rîdă.) [iris] stînjenelul l'œillet (m.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m. El credea că a ajuns.) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m.) [ak«sja] saleimul l'aune (m.) florarul fleurir (vb.) floricica fleuri.) înflorit.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f.

Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures.El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. sans. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. ca în exemplul de mai sus. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire. După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf. 281 . Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire. b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. ca în exemplele de m a i sus. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance.

g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures. e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul. parfois à petits pas.P. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 .R. p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R. sont'à toi.

en français les phrases suivantes.Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie.. Ils parlaient.. Tu te lèves . prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a .. voix basse. Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St. V. P u i s . travailler... rester. (St. ei au început să aplaude. colère. I I . la rue. en utilisant (présent. l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie. î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i ... Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare. ils revinrent avec précaution (Maupassant). Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e . Après jeter au feu quelques morceaux de bois. III. requérir EXERCICES I .. Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard. finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé).. après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e .. Elle semblait très heureuse. il s-'approcha du balcon.. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l . Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r . Conjuguez imparfait. 285 . futur. Exupéry). A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e . cinq heures? Il a décidé. Nous sommes au coin.. a cere pe cale judiciară). Exupéry). IV. L i v a d a (le verger) este înflo­ rită.. Je vais vous donner un livre agréable. E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele. Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r . Cet enfant pleure... După ce au ascultat conferinţa... lire.vous revoir. (a cuceri).. Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons.

Jupin 5 les renvoya. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. Lynx envers nos pareils. 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. on ne l'a qu'ébauché. Venez. contents d'eux. s'étant censurés tous. s'il me veut croire. et taupes envers nous. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. ôter à ses oreilles. un colosse. car tout 6 ce que nous sommes. il ne se fera peindre. Glosa2 sur l'éléphant. glosa — comentă în mod critic. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. Tout sage qu'il était. Je mettrai remède à la chose. Voyez ces animaux. 8 tout — toţi. Du reste. Etes-vous satisfait? — Moi. 2 1 284 . Il peut le déclarer sans peur. on crut qu'il s'allait plaindre. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. fără nici o excepţie. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. Jamais. L'éléphant étant écouté. singe.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. parlez le premier. et pour cause. Que c'était une masse informe et sans beauté. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. pour elle. Se croyant. dit-il. Nous nous pardonnons tout. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. L'ours venant là-dessus. 3 appétit — (aici) gust. Dame fourmi trouva le ciron trop petit.

soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. Traduisez en roumain: Fontaine. (La RÉVISION I . Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). Le pêcheur abandonne la ligne. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Et même il parla haut plusieurs fois. III. un pêcheur. Soudain il entend courir près de lui. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. soit qu'il rêver. malgré lui (Maupassantj. Il le pria avec instance de ne le point quitter. Mais l'autre veut absolument mourir. T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. Il se redresse et de nouveau. E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . ramène le désespéré. À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. 285 . Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. il se jette dans le vide. se livre à son occupation favorite. Sans s'impatienter. II. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. gravement. ramène le désespéré. une fois le nœud coulant fixé à son cou. s'élance. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). L'homme se redresse et ne va pas loin. et. l'attache à une branche.Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). le pêcheur abandonne sa ligne. Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. Fables) Sur la plage.

France s'opposent . ai fait mon ami.. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot).. Exupéry). Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria. fauteurs .. c'. Zadig n'.... guerre. la paix.I V . faire . guerre... Les travailleurs ... Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' .est une que d'. la défense . Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre... parlerons ce soir.. et il allait la surprendre (Flaubert). V . V I ... fête son anniversaire.. Elle dormait sans doute. sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny). d'études (Vigny). est une que kle courir devant l'orage.. établir son pabinei. Le peuple français lutte...est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire . Je vais chez mon ami: on.. ... c'. usines.. Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose. . dar opera lui va trăi veşnic. Exupèry). Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots. Nous... dormir et d'. pensa beaucoup (Voltaire)... ses libertés démocra­ tiques. Le marin vit dans une perpétuelle victoire.. ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi. Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor.. V I I . pensa pas et la femme de l'envieux. Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant)..... une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant).. c'... et il est maintenant unique au monde (St. Traduisez en français: Lenin a murit... Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St. Ils n'ont aucune envie .. . est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir. c'.

PARTEA A IV-a .

.I X.

R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 .-e espagnol.-e français.-en ne belge allemand.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii.finnois.-e Français Anglais anglais. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă. 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le. le roumain = limba r o m î n ă . 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 .-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan.a.Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois. le serbe = limba sîrbă.39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1. numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive. spre deosebire de limba romînă. 1 î n limba franceză. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză.-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien. R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais. l'arabe — limba a r a b ă ş.-e ou landais finlandais.-e Finnois ou Fin.

grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois. turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U. -e Portugais p o r t u g a i s . -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n .-e italien.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? . -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais.R. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova. -e suédois. -e Polonais polonais.S.Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc.Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec."S. -enne norvégien.

-enne (1') Indonésie nezi] indonésien. -enne abyssinien. -enne guinéen. -e [ppg.Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien. R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 . tunisien. -enne iranien. -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. -e 291 . -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan. -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . -eniie Éthiopiens (Abyssins. Coréens coréen. -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 . -enne marocain. Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois.J an g] .

R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol. -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n .U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n . -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * .N a m [ v j e t w nam] 1 . -enne chiliîen. -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n . -e c a n a d i e n .N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . -enne uruguayen. -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien.I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -enne 2 . -enne péruvien. -e | Cubains SUD cubain. V i e t . -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien. -e brésilien.

(Iaşi) etc.-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. 293 . Bologne. Iassy Turin. Barcelone. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. în limba franceză. Milan. Munich. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin).Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. alteori foarte apropiate. Naples. Cracovie. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il. -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. în limba franceză. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. Nuremberg. Cu toate acestea există şi unele excepţii.

Observaţie. Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. Milan. F a c e x c e p ţ i e : La Havre. la Seine. c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. la Méditerranée. la Touraine. l'Everest le Danube. Leningrad. le Mexique. les Philippines dar Cuba. Guernesey etc. iar altele nu: la Sicile. l'Argentine. la Pologne. la Baltique les Carpates. Madagascar. les Baléares.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. b) n u s î n t . le Togo. 294 * . t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. Haye. la Martinique. Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. Marseille. Le oraşe. le Canada. masculin: etc. Ceylan. Jersey. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. Le Caire. la Volga. le Japon la Bretagne. regiuni şi provincii. î n g e n e r a l . p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . New York. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. Oslo La Rochelle etc. le Rhin. Malte. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . les Alpes. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. la Crète.

în g e n e r a l .sent vivant Passé vécu. Apennins les Pyrénées. care sînt de genul f e m i n i n . L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t . les Carpates.: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône. F a c e x c e p ţ i e : les Alpes.Se s p u n e î n s ă : Rome est belle.. de g e n u l le Caucase. les Andes e t c . les Vosges. la historiques. la Loire. ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u . masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse. les le Mont-Blanc. le Nil. s î n t . . gre­ e s t e fie m a s c u l i n . fie f e m i n i n : Bêrésina.s e e x p r e s i a : la cille de.-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 .. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t ..

russe. Herzenafost rus. Florenţa. Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma. Chopin a fost polonez. Bucureşti. on l i t : „Ici l'on p a r l e français. Pékin est la capitale de la .. là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. e s p a g n o l .. Brazilia are o capitală nouă.. Eminescu.. Neapole. Gogol. La capitale de la République Populaire Polonaise est . Noi studiem fran­ ceza. III. la France est un pays méditerranéen. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord. Milano. 296 .. II. La capitale de la Grèce est . chinois e t c . Tolstoi. q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s . Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . Caragiale. i t a l i e n . La Manche la relie à la Grande-Bretagne. r o u m a i n . Turgheniev şi alţi mari scriitori. Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale. Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor.... a l l e m a n d ... suédois. Des Alpes aux Pyrénées. Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a .EXERCICES I . La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est . Torino. Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la .. Bologna. Brîncuşi. Ruşii au dat lumii pe Puşkin. Romînia a dat lumii pe George Enescu. Moscou est la capitale de 1'. L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine. Lisbonne est la capitale du .. p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger... ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . a n g l a i s .

Rome et Tokyo. les étudiants roumains ont occupé la deuxième place. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. Melbourne. balkaniques ou de champions du monde universitaires.de champions du monde. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. Aux Jeux Olympiques. la plus grande compétition sportive internationale. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. Dans la période 1958—1964.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. avant et après le 23 Août 1944.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. Course de haies Lancement du javelot . nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée. européens. qui ont réuni 32 pays. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

-e [krwasà] mărit.) [eskrim] scrima l'équitation (/.) a marca un gol antrenamentul 300 .) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/. -e [akry] sporit. -ă croissant. pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus. dovada accroître [akrwatr] a mări. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m.

Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin.) înotul nager (vb.) patinatorul la patineuse (f. atterrissage. valeur. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . danseur. fie cu sens diferit. soudeur.) patinoarul 301 . patinage. a) c a l i t a t e a : rougeur. nettoyage. Sufixul -eur indică: coiffeur.) înotătorul la nageuse (f.) a înota le nageur (m. Familles de mots la nage (f. nageur. un substantiv colectiv: feuillage. o c a l i t a t e : courage. surmenage.) patinajul patiner (vb.) înotâtoarea le patinage (m. démarrage. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage. candeur.) patinatoarea la patinoire (f. blancheur. conteur. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care. langage. formează c u v i n t e noi.) a patina le patin (m.) patina le patineur (m.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie. fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage.

. din limba franceză. 302 .. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de . frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v . respectiv. Cu t o a t e acestea. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à.. A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu . în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e . ca sens. à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri. la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză. Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni. De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor..GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze.

Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. 1 répond le manager. se moquer. 2 dit tristement le manager. conter. nageur. — Knock out. chasseur. — O. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. — Comment ça va maintenant? —• K. Ea a învins numeroase atlete consacrate. patineur.O.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. ressembler. triompher. survivre etc. prétendre. nuire. penser. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. Elle appelle à nouveau dix minutes après. porter. II. se servir. renoncer. chauffer. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. joueur. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. (O Kay) [o keil —foarte K. bine. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. flatteur. penser. Ea se interesează de sport. résister. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. De două ori campioană olimpică. In ţara noastră au. boxer. coureur. aspirer. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. s'emparer. 303 . plaire. perfect (expresie americană).K. jouir.O. tireur. Patinajul se practică iarna. ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. skieur. 1 2 O. Ei locuiesc pe strada Universităţii. obéir.K. succéder. sauter. s'occuper. EXERCICES I . échapper. se souvenir etc. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. profiter. lolanda Balaş. s'indigner. souder. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime. III. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna.

Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .

est lancée dans l'espace cosmique. Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. est placé sur l'orbite. Cooper. Un autre Américain. Valérl Bykovski. Pour la première fois dans l'histoire. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. Moins de quatre mois plus tard. Le 6 août 1961. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. après un voyage de 700 000 kilomètres. piloté par Titov. apprendre à diriger les lois de la nature. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. a voulu connaître sa place dans l'Univers. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. Le vaisseau cosmique „Vostok-1". La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. G. le 12 avril 1961. L'Américain W. de plus longue durée cette fois-ci. comprenant 17 rotations. Youri Gagarine. accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. En août 1962. et ces minutes ont ébranlé le monde. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. 305 . Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. Le premier cosmonaute du monde. Glenn et S. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. Valentine Térechkova.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires.

.

exécution. énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. tonique. : français. contribution Sufixele -ais. căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . -ois. bordelais. alsacien etc. italien. Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. lorrain. a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/.) [aval] zborul l'espace (m. Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea. une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . m a i r a r . a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . roumain. categoria g r a m a t i c a l ă .) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş.Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation. la o regiune e t c . îi modifica sensul s a u . -ain. suédois. VOCABULAIRE l'assaut (m.

.( î m p r e u n ă ) : concourir. comprendre. collaborer.cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire.ei. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos.. „ s u b " : sous-directeur. P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. extra-fin etc. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. 2 . soutirer.. sub-) are sensul contrar lui super.. les travaux m e n é s » .(sou-.. subordonner etc. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure.. est placé sur une orbite. (v.) Iată cîteva prefixe: Prefixul e. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 .şi înseamnă „dedesubt". ca a t a r e . Prefixul sur. care vor fi studiate mai departe. surnom etc. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue. surcharger. cor. super-son etc. col-. Observaţie. interplanétaire etc. 308 . Prefixul inter(între): international.(peste. Prefixul sous. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. pe d e a s u p r a ) : survoler. P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. supra. correspondre etc.rtra. corn-. Prefixul con-.

conscience. structure. IV. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. lieutenant. Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme.(ou super-). Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. sub-) aux mots suivants: sur. estimer. le système d'atterrissage entre en jeu. Hongrie. cent. Egypte. Chine. Amérique. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). Marseille. Milan. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . . Lyon. est (doté) de trois hublots. tirer. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. III. puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire.EXERCICES I . Inde. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. vivre. abondant.(ou sou-. naturel. porter. La cabine. sol. Maroc. Irlande. nom. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous.

La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste. avec dévouement et a b n é g a t i o n . Malgré ses erreurs et ses faiblesses. t r a v a i l l a n t pour lui.m ê m e s . P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s . les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. gouvernement du peuple. (D'après F l o r i m o n d B o n t e. Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . C'était la C o m m u n e . La répression fut féroce.) 310 . Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s . Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. Certitude de victoire. la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . Trois mois. par le peuple et pour le p e u p l e .42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie. Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . contrôlé par lui. le siège de son gouvernement. la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . Le peuple t r i o m p h a i t . les affaires de la N a t i o n .

-elle [eternei] veşnic. ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba. pillard. ca­ pitulard.j [ebo/] s c h i ţ a . acest sufix nu are acest sens: communard. -ă noir. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. însă. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş. pe adeptul acestei ideologii. {-ité. încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel. fausseté etc. -e [nwar] (fig. fraternité. a se răscula l'audace (/. dez­ gustător. -ă. o doctrină. -ă se soulever [sa__. socialiste. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. marxisme. ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. -ă l'erreur (/.sulve] a se ridica. liberté. un curent literar etc. -e [etrwa] s t r î m t .) [etrepidite] curajul. cruauté. -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. campagnard. -oasă immonde [im5d] m u r d a r . -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a . frecvente şi în limba romînă. -e [pretâdy] pretins. crud. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m. în general. socialisme. a muri farouche [faru/] sălbatic. -iste. magnifie. doctrine sau curentului literar: communisme. unité. réaliste 311 . un sens peiorativ: capitulard. maquisard etc.. In unele cuvinte. bavard. iar al doilea.) groaznic. aclamarea l'ébauche (/. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa .-ă. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c . réalisme marxiste. beauté. fuyard etc. indică: pri­ mul o ideologie. Sufixele -isme.-e [kapitylar] laş. pavajul Sufixe Sufixul -ard are.) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. -e [sôglà] sîngeros. communiste. a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. -été) indică o calitate: capacité.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. -ă. -ă le combat [kôba] lupta sanglant. ) [erœr] eroarea. -eaţă. Sufixul -té.

dar nazi etc. Observaţie. pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . se spune: sufixe se prezintă ca o pereche. b) un pronume personal: boulevard.Nu întotdeauna aceste două De exemplu. dar romantique nazisme.. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. Mes amies. Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet. Observaţie.. 312 . Ils ont mangé.Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. . La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă. In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat. La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que.. romantisme. (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire).. b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . passage. . (Complementul direct este ! ' = la Commune). Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés.

indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. égal. Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor. d u r . cher. Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. Comunarzii au l u p t a t eroic. III. solide. perspicace. je les a i (connaître) a v a n t vous. fertile. je les ai (égarer). celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir). Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". Ces personnes. En utilisant le suffixe -té (-ité. -été). ferme. . Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. honnête. en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I . s u b t i l . Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime.EXERCICES I . IV. Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n .

je d i s : „ J e suis a l l é " . Caboussat: O u i .) pas même les discours que je p r o n o n c e . 314 . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . . (Regardant autour de lui avec inquiétude. de m o n t e m p s .. . . je fais un p â t é .) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t . . Caboussat. . J e ne sais p a s . le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! . . on ne moisissait pas dans les écoles. .. lisant: „Messieurs et chers collègues. . . . . et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . . . (L'embrassant. .s i x leçons. . . ça ne se v o i t p a s . . comme un i m b é c i l e ! ." (S'arrêtant. . . . . et à l i r e .t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat.43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat.) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! .. . . . . J e suis riche.. .. . t a n t ô t ils s'accordent.. j ' é v i t e les liaisons. j ' a i appris à écrire en v i n g t . la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! . . . . mais grâce à qui? grâce à un ange. .) Ah ! d a m e . je ne sais pas c o m m e n t . . . ça va très bien. . seul: . . (Dépliant le papier. je cube. tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole. mais je ne rédige p a s . . j ' a i une r é p u t a t i o n . . Blanche. . puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . . . . sans toi !. . . des discours étonn a n t s ! . . . .) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e .. . l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions. . .. . . (Tristement. . à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche. quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é .) Comment t r o u v e s . A la campagne c'est p r é t e n t i e u x . . . (Il prononce sans lier l's avec Va. .. j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . (Regardant autour de lui. on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e .. paraissant: Papa. comme les a u t r e s .) A h ! chère p e t i t e . . mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e . considéré.. et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?.. Caboussat: Si je suis r é é l u . Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . . a d o r é . . J e serais m a i r e . et d a n g e r e u x . Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t . On me croit s a v a n t . . .

récrire.) Tiens. retéléphoner. Prefixul re. 315 . celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue.) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface..... s t i m a t . VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré.. repartir..) „J'ose le dire.) „La richesse des nations. " (Parlé..) Moi.) Moi. a dezdoi (o stofă. el poate exprima : — înapoierea: retourner. -ă l'orthographe (/.. les t. -e [kôsidere] respectat. j'avais mis un s tout simplement !. reprendre..poate avea şi alte valori. renaissance. proastă. réédi­ ter etc. les s. -ă. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir. (Lisant. revoir. Vembrassant: Ah ! chère petite !..Caboussat. U embrassant : Ah! chère petite !. rapporter. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !. tout simplement. redire.." (Parlé. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours. r ă u .) „La plus noble des professions. sau res-: ressaisir etc. rea embarrasser [âbarase] a încurca. De exemplu. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant. rasseoir... -e [fi/y] prost. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m.. celui qui n'aime pas la terre. (A part.. réexpédier. Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu.) avec un t. Caboussat. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă. (À part. rallumer etc. j'avais mis un t.." ( S'arrêtant. raffoler. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-. alteori r-: ramener.) Avec deux s (Lisant.. indică de obicei o repetiţie: recopier.

De asemenea. 1 . 3 . il vit. n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus.GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant . je pourvoirais. Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai. a procura). Se conjugă la fel ca verbul voir. verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i . tu vis. Passé vu. 2 .a plural) verbul voir se ortografiază cu yi. La perfectul simplu singular.-e Observaţie.

ils ont cru. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i .(ré-. habiller. Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. le-am făcut şi eu la început. je crois. primeşte un accent circumflex. il croît (la plural însă: nous croissons. 2 . appeler. Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. 1. commencer.-e Observaţie. pentru a ajuta la muncile agricole. Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. Greşelile comise de Caboussat. r-). Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. verbul croire se ortografiază cu yi. Caboussat ignorait les règles de l'orthographe. il c r o y a i t . En à partir utilisant de: le préfixe re.Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. indiquez les mots formés chercher. tu croîs. approcher. embarquer. Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. allonger. engager. ils croissent) . Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural). p e u p l e m e n t . pentru a se deosebi de acesta. vous croissez. 317 .: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. la perfec­ t u l simplu: je crûs. Astfel. Ca şi verbul voir. elles v i r e n t . Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . I I . vous verrez. EXERCICES I . a p p r o v i s i o n n e m e n t . la unele forme identice cu cele ale verbului croire.) I V . vois-tu? (ex. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. établir. la participiul t r e c u t : crû. conduire. III.

. — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains.ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait.

A ces mots la dame éclata de rire. -e fcpolî] nepoliticos. — Monsieur. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. méchant. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. L'écrivain. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. adăugate la un substantiv. — Alors je peux parler franchement. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli. répondit la dame. Astfel: in. ) [ekrityr] scrisul. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. Il ne fera jamais rien de bon. ii-. adjectiv.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . Ce garçon est paresseux. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". impoli. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. peu intelligent. monsieur.fim-. •— Madame. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. dit Alexandre Dumas. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv. distrait. étonné.

non-: non-intervention.= Je sais que tu apprendras le zeste.= Je sais que t u a s a p p r i s le français. désapprouver. zeste. = Je sais que tu apprends le français.(dés-. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. b) Ştiu că ai învăţat franţu.o frază. décharger. în limba franceză. discrédit. 1 . discontinuer. î n t r . Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . c) Ştiu că vei învăţa franţu. mécontent. difficile a-: anormal. în limba franceză. disjoindre. Pentru a se exprima un adevăr general. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . trecutul. 320 . în s u b o r d o n a t ă se folosesc. permanent valabil. — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă . apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. non-sens. mécontentement. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r . dis-): dégoût. mésestimer dé. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul. — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă . dégonfler. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. 2 . français. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte.(mes-): médire. malaisément. Observaţie. non-valeur mal-: maladroit. malhonnête mé. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre. = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens.

Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. dit Alexandre Dumas. la dame se mit à rire. modéré. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. logique. remédiable. facile. II. La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. moral. inattentif. En entendant les paroles de l'écrivain. Ce garçon est peu travailleur. contenter. = Je savais qu'il arriverait à temps. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". Les deux espéraient que le temps serait beau. 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . Indiquez le contraire des mots suivants: juste. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas. honnête. III.c) Condiţionalul prezent. proportion. semblable. IV. bête. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". conscient. con­ naître. grossier. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. altérable. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. lettré.

Boema de G. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. Massenet şi Manon Lescaut de G. Puccini. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. Bărbierul din Sevilla de G. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. Puccini. Sardou. Tosca de G. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. Thorez) 2 . A. Verdi. Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Verdi. după „Le Roi s'amuse" de V. Bizet. Manon de J. Rossini. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. după „Scènes de la vie de bohème" de H. Hugo. după „Carmen" de Prosper Mérimée. Puccini. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. Nunta lui Figaro de W. Murger. Verne) L'âme enchantée (R. fran- . Daudet) Le livre de mon ami (A. France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. după „La Dame aux camélias" de Al. Dumas-fils. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. după „La Tosca" de V. Mozart. Traviata de G.Exercices supplémentaires 1 . după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. Rolland) Fils du peuple (M. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Carmen de G.

Cra. Des millions de chemins croisent leurs fils. Aux heures de pointe. Les pas griffent l'asphalte. de Bois-Colombes. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre. A chaque poussée de fièvre. de Garches. les camionneurs s'interpellent. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. la foule. La foule jaillit de la bouche du métro. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. il se calme un peu. Des millions de visages se frôlent.. Les gens arrivent. d'Argenteuil? Un visage efface un visage. Ils deviennent le flot. Mais de temps à autre. le cœur s'enfle à nouveau. les gens s'en vont. parce que les métros se sont délivrés en abondance. Ils passent devant vous. Arrêtez-vous. era. fermez les yeux. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. Un torrent dévale les escaliers des quais.. Les vendeuses crient. de Saint-Cloud... 21* 323 .45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. écoutez les bruits des pas.

324 .p a s a j u l de nivel. G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f. accelerat . puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m.d r u m u l de fier • calea ferată . Les pas résonnent. Le soir. î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul. les lampes éclairent mal. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u . des confidences perdues. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous.v i z a .tunelul podul . croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. (D'après P . quand les boutiques ont mis leurs volets verts. Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu.) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată.. b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul .şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres. vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze. L'architecture devient plus étrange. les échos s'éveillent. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule..) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus . quand la marchande de journaux a fait ses comptes. des mots oubliés. les sous-sols prennent leur habit de -solitude.Il y a des noms. On se croirait dans un palais abandonné. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés.

în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. greacă: ellipse. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i . syllabe. lettre. commode. 2 . terrestre. fille. année.1. quadratus) verre (de la lat. difficile. ville. affluence e t c . m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain. mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre. s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 .). lasse. remettre etc. S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille. inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i . î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice.). terri­ toire. ballet engleză: tennis. bouillir etc. Astfel. tunnel spaniolă: bizarre 3 . chaussée. transmettre. bouffon.respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . vitrum) 4 . în general. consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. enterrer etc. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable. Ortografia franceză fiind etimologică.o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r . Astfel. programme italiană: corridor. innover. presse etc.

IV. I I . O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. r a i l s . a combate. a recunoaşte. a incomoda» d i s c u ţ i a . -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . Observaţie. Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . a dezbate. Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. combatantul. 326 . m . d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e . m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . milig r a m . In Paris există m u l t e autobuze. Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. milionar. la bouche du m é t r o . EXERCICES I. h e u r e de p o i n t e .Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. i n o v a t o r . irigaţia. cunoaşterea. P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). a a d u n a (cifre). Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. neregulat. de obicei. Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . c a n i b a l . la con­ signe. t r a i n o m n i b u s . comod.

même si vous l'habitez depuis bien longtemps.. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers. comment arriver à la place N..? PARIS — . c'est une population énorme. Levallois. le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans. monsieur (madame. (près du musée L... — Elle est grande en effet. Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) ..? Est-ce loin pour aller boulevard N. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions. (à l'Opéra)? Ditesmoi. s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N.? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N. Courbevoie. Pour Paris. dit Barbassou. elle est bien belle. Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers.?). s'il vous plaît.? Cette rue me conduira-t-elle à.? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de.. et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre..)? Par où dois-je passer pour gagner. II.y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques. mon petit etc. St-Ouen.).. Clichy. Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées. St-Denis.. Vous avez la chance d'habiter Paris.\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville. C'est une ville magnifique. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris.... mais elle est bien grande. il y a le Paris des révolutions. mademoiselle. Vernéjou. Colombes. — Oui. voudriez-vous m'indiquer la rue N.? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N. Au total. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale. Asnières. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie.. dit M.. jusqu'au théâtre N. 3 millions d'habitants. Arg*enteuil.. Est-ce que l'autobus No.? (à la gare N.. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon.la place N...

Le résultat est que. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. — Seize lions. L'animal tombe. triomphant. mais une minute après remonte.. puis la dresse à nouveau. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. D'à p r è s A. Je m'énerve. je serai mangé. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis.. mais je crois que vous allez le faire. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. cache sa tête. je me précipite. puis.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 . il ne reapparaît pas. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson.. puis je tire. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul.. Quatrième coup: même résultat. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil. deux. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion. le soir. — Le lion. dix. Un second coup: même résultat. je tire plus mal. Voici l'histoire de mon premier lion. me mis à l'affût.. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion. Troisième coup: même résultat. Il m'avait senti et regardait de mon côté. J'attends encore un peu.. Une seconde.. après le quinzième coup. — Si je manque le dernier coup. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion.. Une demi-heure avant minuit.46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman... l'animal redresse encore la tête. L'animal effrayé.. et devinez ce que je trouve derrière le buisson. J'attends un instant pour me calmer.

il serait arrivé à temps.) n e r v u l énerver (vb. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut). în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede. ai fi ajuns la t i m p . Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. = Si t u avais marché plus vite. vei ajunge la t i m p .) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m.) a enerva Vènervement (m. 329 .) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale.a devinette (f. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. tu marchais plus vite. ai ajunge la t i m p .Famille de mots — deviner (vb. tu serais arrivé à temps. după si. -e (adj. je serai mangé. Observaţie. =Si tu arriverais à temps. c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă. b) In locul viitorului din romînă. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent). în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede. V. î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. tu arriveras à temps. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul).) enervarea énervant. în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede. condiţionalul t r e c u t forma a I i .) ghicitorul la devineresse (f. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. fiind vorba de o acţiune nerealizată.a : S'il eût marché plus vite. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate.) a ghici le devin (m.) ghicitoarea {persoana) /. = Si tu marches plus vite.

în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". vous trouverez la ville changée. elle aurait duré plus longtemps. elle serait restée un pays retardataire. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. Nu orice st este un „si condiţional". Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Vom reuşi să îndeplinim . Il ne savait s'il irait au théâtre. dacă vom lucra cu dîrzenie. De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif). 2. Nommez II. je soulèverais le monde.' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. I V . V. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. 1. disait Archimède. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier.sarcinile planului înainte de termenul fixat. După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). ai fi văzut racheta cosmică. roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. S'il te (demander) à boire. Dacă ai fi privit mai atent. EXERCICES I . Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. Prononcez III.Not&. ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. Paul Fort (Ballades françaises) . S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. il faut q u ' u n chasseur sache chasser. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. tu lui donneras ceci. nous apprendrions plus vite cette langue.

Manqué. à droite. Mais les engrenages grincèrent. une autre. le soldat mit en joue. Téléguine bascula sur le siège de cuir. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont. dans l'encadrement de la fenêtre.. des soldats couraient. vers la montagne. Melchine se retourna . 331 . En arrière. La voiture bondit. un revolver dansant dans sa main. Le vent lui souffla plus fort au visage. dans la cour du camp. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. au tournant le camp disparut. montait dans l'auto. Joukov se retourna et menaça du poing. un fusil entre les mains. monocle à l'œil.. appuya sur les pédales. Melchine empoigna le volant. capturés et condamnés à mort par les Allemands. relate Vévasion de Téléguine. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. des buissons. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. Pan ! La voiture passa comme un ouragan. — Joukov. „Manqué. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux.. des bornes kilométriques. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. Manqué". Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. tombaient sur un genou. l'autre gémit et s'affaissa. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". une longue face tordue. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 .47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant.c le soldat pour lui arracher son fusil. de Joukov et de Melchine. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. Une détonation. son front. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui. en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. plus bas.. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou.

-e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t .) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e .) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u . -e (adj.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a . -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil.) puşca fusiller (vb. ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul.VOCABULAIRE l'évasion (/. . ) a m e n i n ţ ă t o r . -e [tordy] s t r î m b a t .) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/. a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu.ă . aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m. ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a . -e [reje] v ă r g a t . -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m. . durerea relater [ralate] a povesti.) puşcaşul — menacer [vb. -oare 332 . suferin­ ţ a . a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/. ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m. -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m.) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m. ) a m e n i n ţ a r e a menaçant.) a a m e n i n ţ a la menace (/. fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l .

. plaindre (a deplînge).. II sortit. cu monoclu la ochi.. une cigarette au coin de la bouche. La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . . teindre (a vopsi). rejoindre (a reuni) etc. -oindre. Une longue face tordue. J u k o v cu o puşcă în m î n ă . e x p r i m a t p r i n t r . . O faţă lungă. schimonosită. 333 . 1. un fusil entre les mains. ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) . joindre (a u n i ) .GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l ... -eindre. î n -aindre.u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. peindre (a p i c t a ) . Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint.. éteindre (a stinge). -e Observaţie. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. monocle à l'œil.

vă rog. Stingeţi lampa.m e n t . Traduisez en roumain: Il lisait. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . les lunettes sur son nez. H . il peignit etc. Il continuait à travailler. I V . = domnule căpitan. nous éteignons.2. il partit chasser le lièvre. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. Le fusil en bandoulière. în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. 3. domnule generai etc. Noi nu ne temem de greutăţi. nous peindrons etc. Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. Verbele din această categorie schimbă consoana d. EXERCICES I . les doigts gar­ nis de bagues. il restait immobile. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. mon général etc. H I . Ele pictează o fabrică. le sourire aux lèvres. Elle allait au bal. Debout. les bras croisés. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. . din radical.

335 . Monsieur. dis-je en moi-même. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. „Madame. Rica et Usbek. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. Ah !. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. elle veut faire la jeune. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". que vous décidiez un pari que j ' a i fait. — Eh ! vraiment. et la plaignais dans mon âme.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. et commençons par la vieille qui est au sommet. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. Madame. qui voyagent en France. bon Dieu. me dit-elle. qu'il semble que vous soyez deux sœurs. Quand je tins 2 cette femme décrépite. qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. disais-je ensuite. descendons à présent. lorsque l'une mourra. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. je me trouvai auprès de sa tante. et qui met des rubans couleur de feu. Un moment après." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. vous vous ressemblez si fort. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. je tins = j'entretins — m-am întreţinut. lui dis-je. cette dame à qui je viens de parler et vous. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". une de soixante. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. Deux Persans. am stat de vorbă. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. une de quarante.

dit-elle. elle a même quelque chose dans le visage de passé. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. qui est à l'autre table. •—Attendez. et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint. que vous n'avez certainement pas.. m'y voilà. je suis sa tante. Bon. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ . „Madame. et j'allai à la femme de quarante ans.— Ma foi. me dit-elle. Je descendis encore. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. continuons.. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence".

-e [persan] persan. -ă.. s'écria-t-il. ) . r ă p o s a t . — J e le d i s a i s b i e n .) focul decedat.c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t .. feu la grand-mère. m a i ales în expresia j'ai oui dire que. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite). -ă. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•. ţelul le feu feu. a se distral'amant (m.. M a d a m e . alinarea decrepit.) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/. -ă. (am a u z i t spunîndu-se c ă . C'est du temps perdu. dit-elle. I d s d l U l Ici l ' â m e (/. -ă. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère. -e [dekrepi] decrepit. -e (adj. .) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI . ) [âfăs] copilăria feu. . a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi.pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e .. -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a . j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e .-ă Observaţie. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv. et il faut avoir vos charmes. răpo­ sat. lui dis-je. e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " . -e [f0] d e c e d a t . -ă. r a m o l i t . î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur. defunct. Quel bonheur. -ă ouïr [înv.. en sautant de joie! 22 337 . VOCABULAIRE persan..) [ama] a m a n t u l . la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. defunct. Adjectivul feu. je ne crois pas.

t e a m a . D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. Elle désire que tu lui écrives. aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. eventuală.) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. 3 . spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură. Je regrette que tu partes. Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie.Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. ) . sembler etc. affirmer. D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. 2 . m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă. il est juste. nesigură. d o r i n ţ a . î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 . e t c . La forma afirmativă. il est temps e t c .: Je veux qu'il vienne plus vite. p o r u n c a . regretul etc. Il semble que vous soyez deux sœurs. penser. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . Il est temps que tu partes. ) : Il faut qne nous nous hâtions. il est bon.

regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. verbul rire se ortografiază cu doi i. Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . vom merge să-i facem o vizită. Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. I I . Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. Traduisez en français (vb. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). Daca n-ar fi p l o u a t . am fi făcut o excursie. rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. Il ne se trompait pas. Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement. Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans.Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. 1. 2. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire.a p l u r a l ) . Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. I V . III. 22* 339 . EXERCICES I . Dacă aş cunoaşte oraşul. Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie.

combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation. Je crois que jamais.. seul exemplaire que je possédais. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". je vis soudain L'Hérétique ralentir. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. plongeant. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. J'étais épuisé moralement et physiquement et. j'avais nagé vingt et une heures. Alors. Boiteux père. s'était mise en drapeau. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. L'ancre flottante. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position.. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. en bonne condition physique. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. 340 . en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique".49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. comme un parachute. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées.la traversée. comme par miracle. je l'atteignis en quelques minutes. Plus rien ne freinait la dérive. je partis à sa recherche. en 1951. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. même pendant ma course à Las Palmas avec M. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. Bon nageur. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. me jurai que ce serait le dernier bain de. voulant revenir à bord. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis.

marginea 2. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r .) effréné. -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a . coşul. bordul (la u n vas) 3. ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/.) la nourrice (f.) la nourriture (f. frîul a frîna frînarea neînfrînat. ) le freinage (m. fausse [fo] aici: greşit.) le nourrisson (m.) nutritif. -euse [dulur^] dureros. bobocul (la floare) 3. b u b i ţ a l'escarre (/. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . -ve (adj. ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada . ) [sskar] (med. nasturele 2. b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1. a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta . -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. -oasă le bouton [buto] aici: coşul.VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c . -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale.) escara. ) [erypsjô] erupţia douloureux. î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb. ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/.) freiner (vb.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m.) le garde-frein (m ) frîna . -e (adj. a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l . coaja le coussin [kusëj perna faux.

en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit. pînă ce). on a balayé la salle. III. Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. entraînement. Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. nager. Il avait traversé la Manche à la nage. Indiquez des mots de la même famille voyage. EXERCICES I . Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique.avant que je puisse rattraper le fugitif. flotter. Il a quitté son canot pour rattraper son coussin. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette. Il avait perdu l'espoir de le rattraper. Observaţie. jusqu'à ce que (pînă să. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. . Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). 2 . Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. II. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti.1 .

l ' a u t r e une espèce de n a i n . conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. les y e u x injectés de sang. l ' u n une espèce de géant. le second D a n t o n . Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. -ă ganté. q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. b o u t o n n é . Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . s e m b l a i t difforme. Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t . une h a u t e c r a v a t e . brossé. -ă boutonné.. le troisième M a r a t . la veste ouverte avec des boutons arrachés. a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. q u i . -e [brose] periat. le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. . j e u n e . g a n t é . plăpînd. assis. -e [butone] încheiat. u n poing de portefaix. . ( V i c t o r H u g o .-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. avec les lèvres minces et le regard froid. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d . Ce café a v a i t une arrière-chambre.. Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. le pli de la bonté au coin de la bouche. il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s . une bouche énorme et t e r r i b l e . pas de front. g r a v e . une ride de colère entre les sourcils. Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire.50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. des plaques livides sur le visage. u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . des bas blancs. les lèvres épaisses. de larges souliers. Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e . Il é t a i t p o u d r é . des souliers à boucles d ' a r g e n t . -e [gâte] înmânuşat. -e [pudre] pudrat. -ă brossé. l'œil é c l a t a n t . Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . les dents grandes. u n j a b o t plissé. Le 28 juin 1793. Le g r a n d .

-ă neglijent. valenciennes (dantelă). -oare difforme [diform] diform. canadienne etc. trecătoarea. ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. roquefort. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid. 3. -e [bote] î n c ă l ţ a t . -e [pla]. sèvres (porţelan). landau (de la Landau. oraş în Algeria). 344 .Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. sclipitor.ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. -ă l'apprêt (m. -ă. staco­ jiu botté. -oare. epss] gros. épaisse [eps. bordeaux. berline. camembert (brînză). cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. -e [erise] z b î r l i t . LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. de la Bougie. cearşaful le col le pli 1. cafeaua 2. ş l e a m p ă t . Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin. groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. gulerul 2. -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. pasul 1. v î n ă t . -ă nouer [nue] a înnoda plat. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. aici: lins. oraş în Germania). . tulle (ţesătură). -ă le gilet foils] jiletca. bourgogne (vinuri). cachemire (de la Cachemire). -e [debraje] îmbrăcat. postavul 2. bougie (luminare. -e [eklatà] strălucitor. baïonnette (de la Bayonne). 4.) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. 1. cognac (băutură). 2.

donjuan. EXERCICES j'assisterai I. 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . soit que je le suive à la télévision. Je viendrai vous voir. Observaţie. opem literară din evul m e d i u . la b o t t e . î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv). Spre deosebire de limba romînă. care se traduc prin „deşi". guillotine (de la Guillotin). bien que. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1.i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure. arhitect). legate de o invenţie. mécène. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. adonis etc. tartufe. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. à un spectacle palpitant. 345 . vechiul nume al v u l p i i (goupil). de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match. calepin (de la Calepino). le front. bien que je sois très occupé. la poudre. Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t .. c) nume de personaje literare.b) nume de persoane. Indiquez les différents sens des mots: le p l i . soldat al lui Napoleon I). numele propriu Renart a înlocuit.. praline (de la Praslin). mansarde (de la Mansart. în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). harpagon. chauvin (de la Nicolas Chauvin.

tartufe. tout obéit à la même pensée... la réalise. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable. Elle portait une belle robe de .. l'ornementation. dans les allées désertes. et d u .. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables. ou plutôt vers la fin de l'automne. Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour.. bourgogne. cachemire. l'État leur accorde les meilleures conditions de vie. mécène. roquefort. dans nos villages.. Les enfants aiment les. Le déjeuner a été riche en fromages. il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine.. ont bien arrosé ce déjeuner. l'exalte et l'impose. son décor royal encore debout. soit qu'elles (arriver) par avion. L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. on devrait choisir pour cette visite. elles seront ici ce soir. saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction.. Il y a plusieurs types d e . IV.. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. et du . On n'emploie plus de . mansarde. ont été remplacées par les autos. . camembert. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . bordeaux. avec son château. ses marbres et ses fontaines. au moment du printemps. Soit qu'elles (venir) par le train.III.. dans la littérature roumaine. il a peur de le parler. Versailles n'est qu'une harmonie. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. . bougie. un jour de solitude.. ses terrasses. .. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français.. Du. . Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e . quand. berline. Les ... nous avons mangé du . . . P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . . Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas.. l'électricité les a remplacées.

t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t . Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . De gros nuages gris assombrissaient le ciel. une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. n o t r e vaisseau était. i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . Voici un bref extrait de ce livre. quelque 347 . où il relate les principaux événements de l'expédition. Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . Faisant partie. en qualité de naturaliste. Au d é b u t du mois de m a r s 1898. Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e .51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud".

-ă le yaisseau [vsso] vasul. nous avons fait à une heure d'intervalle.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés. En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement. Nous avons beaucoup souffert. brève [bref] scurt. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 . mais nous avons eu aussi des moments de félicité. nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science. des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient.) a acoperi. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c .) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. vaporul bref. ce foyer de lumière et de progrès. Pendant 13 mois. ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m. Chaque fois que cela était possible. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins.

scrisă într-un singur c u v î n t . quelque difficiles qu'aient été les moments . m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind. cu Observaţie.. Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. .. O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind. que. oricît de grele au fost momentele . Orice Observaţie. nous avons rempli notre mandat. 2.. que (oricît d e . Observaţie. adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque. dificultăţile.Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 .. je le tiens pour un homme honnête. b) Quelques dangers que présente cette entreprise. îl consider drept un om cinstit.. 3 . Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul.. adverb — v. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) .. quel: nous les surmonterons. je ne reculerai pas. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. Oricare ar fi c u v î n t ) .. N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi).. . ) : . 349 .. D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet. Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t .. s-ar spune despre el.. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte... .. je ne reculerai pas... le vom învinge. în acest caz. . O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e .. După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés. si. je ne reculerai pas. nu v o i da î n a p o i . în acest caz. Oricît de a t e n t a fost .

opérer. EXERCICES I. divers. q u i t t e r . en q u a l i t é de. espoir. Indiquez des mots de la même famille que: observer. écrasement. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. t e l l e m e n t . -e Observaţie. 350 . Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. sud. I I . m o m e n t . commencement. trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I.Le verbe envoyer (a. défendre. court. v ê t e m e n t s . La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir. Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé.

Hugo).III. si isolés et opprimés qu'ils aient été. V-am trimis o carte poştală ilustrată. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. Elle sera mieux chez vous. J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. quelque pauvre que vous soyez. et. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. V-am •trimis fructe. » Un touriste: — Cela n'est rien. Bruhat). PROVERBE Le chat parti. IV. Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. şoarecii pe m a s ă . Donc. Peut-être de Grèjce. elle est très vieille. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. il n'est peut-être pas inutile (V. dar ne temem să nu se strice. y demeura rebelle (V. joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. Traduisez en français (vb. elle a au moins cinq cents ans. . elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. Au moment où Cosette sortit. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). Trimite-mi banii prin mandat poştal. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). Hugo). Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. Cînd pisica nu-i acasă. si morne et si accablée qu'elle fût. Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. Hugo). que dans la maison paternelle (Balzac). quoi que fît le père Madeleine. son seau à la main. les souris dansent.

de journalistes. pi. malgré la sécheresse de son exposé. immobile. elle laisse aller ses pensées.. parce qu'elle désire l'entendre. Pierre Curie. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m. dans l'émotion grandissante. de gens du monde. aplauzele 352 . un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. les cheveux blonds relevés en casque. quelques heures auparavant était seule.. ayant terminé. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. Seule dans la petite pièce.\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a . est là. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. le 5 Novembre 1906. là où il l'avait laissé.. Pour la première fois. le visage très pâle. Marie. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux. elle attend debout.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. d'amis. plein de curiosité. Et cette femme.. elle était entrée. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant. Marie salue d'un geste bref de la tête. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. D'une voix assurée. elle a tout simplement repris le cours de son mari. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. Vêtue de noir. sur la tombe de son mari.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. Et. Pour la première fois en France. mais surtout de respect. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond.

) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m. Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c . Avancez. -e (adj.) la peuplade (f.) dépeupler (vb. . afin qu'on vous voie.m.le respect [respe] respectul grandissant. aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c .) pacifismul s e m i n ţ i a . ca să fiţi văzut. ) populairement (adv. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps. -trice (adj..-ă le pacifisme (m. -ă . . şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l . D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que.f. la coexisa popula tence .) poporul — pacifique (adj.) la population (f. Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f. -ă pacifier (vb.) la popularité (f.) peupler (vb. t r i b u l pacifiste (adj.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m. -e [grâdisă] crescînd. de sorte que.) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca).) pacificarea popularitatea pacificateur.f.) surpeuplé. î m p l i n i t . 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 .) populaire (adj.) în mod paşnic popular.pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat. înaintaţi. Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l . de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l .) paşnic. dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher.) pacifist populaţia pacifiquement (adv. şis. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que. şis.m.) le peuplement (m..

Elle désire l ' e n t e n d r e . L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . ordonner. sentir. prier. In general. laisser. dar II pense que vous irez à la montagne. i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă .) In acest caz. aimer etc. déclarer. Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer. vouloir. regarder. défendre etc. écouter. construcţia infinitivală este preferată. Fiecare poate să acţioneze. şi nu II veut qu'il parte demain. s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. Chacun peut agir.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . Observaţie. pouvoir. Se va s p u n e : Il veut partir demain. entendre. Doresc să văd acest film. croire. demander. penser. savoir.) Je désire voir ce film. Je l'ai prié de finir plus vite son travail. Cînd subiectul este acelaşi. voir. Je regarde les gens se p r o m e n e r .

certaines régions de notre pays sont p l u s . iar la perfectul simplu nu se folosesc. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . Participe Présent Passé résolvant résolu... Lăsaţi-i să plece la m u n t e . dissoute. -e Observaţie.. EXERCICES I . Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). r o u m a i n édifie le socialisme. . Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet. Am dori să cunoaştem Bulgaria. Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. dacă vor. I V . Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi. . . Colegul meu crede că are d r e p t a t e . dissous. . E i rezolvau o problemă de şah. . I I . Spune-i să intre. au mode nécessaire. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema. A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf. qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ .. . Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e . Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. La grande majorité de la . . Ea ştie să cînte la p i a n . III. 23* 355 .. La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . ) rezolvă problema modernizării oraşului. . Mettez le verbe à l'infinitif. m a i n t e n a n t .Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă . Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e . cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous.. P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). Sperăm să o vizităm în curînd. Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. . absoute. . Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t ..

je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s .i l . lui d i t . ne sauriez-vous p o i n t 1e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. Le roi charmé lui de- 356 . répondit Zadig.53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . — Vous q u i savez t a n t de belles choses.

sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. le déclara trésorier. le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . qui a v a i t le m o t 1 . vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. t o u t é t a i t préparé pour le b a l . le j a r r e t ferme.—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. 357 . d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e . et il fallait. — Vous vous m o q u e z .— Il n ' y a. mais la porte de ce salon é t a i t fermée. fils de N u s s a n a b . Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. pour y entrer. le corps droit. — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. dit Z a d i g . l'un après l ' a u t r e . Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. comment il fallait s'y prendre. Laissez-moi faire. au nom du r o i . passer par une p e t i t e galerie assez obscure. Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. les reins courbés. Le roi. le regard assuré. les mains collées à leurs côtés. a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. eussent à se r e n d r e . On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . d i t Zadig. la tète h a u t e . en h a b i t s de soie légère. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . perfect.m a n d a . ils a v a i e n t tous la tête baissée. les bras é t e n d u s . en l ' e m b r a s s a n t . -ă. que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . . r e p a r t i t Z a d i g . par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . (Voltaire. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . . Le roi embrassa ce bon danseur. Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon.

) dansant. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m. -ă.): C'est la plus grande usine que j'aie grande. malhonnêtement (adv.) la danseuse (f. -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant. sigur. -e [asyre] stăpîn. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul. -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/. -ă. -e [plezà. ) [a3ilite] sprinteneala assuré. ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru. (Antecedentul este la plus . greoi les reins [rë] şalele courbé. -ă la déshonnêteté. nette [net] curat. (Antecedentul este un homme).) necinstea déshonnêtement.) le danseur (m.) în mod cinsiit déshonnête.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t . unique. ) 358 visitée.net.) cinstit. -e [kurbe] îndoit. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 . hazliu. cinstit.) necinstit. -e (adj.) cinstea honnêtement (adv.) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e . -ă Vhonnêteté (f. 2 . Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. principal etc. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului. -ă — honnête (adj. aici: violo­ nistul l'huissier (m. -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/. plszàt] p l ă c u t . malhonnête (adj. la malhonnêteté (f. -ă pe sine.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e . ) danser (vb. opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f.

C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. b) nu este urmată de semnul întrebării . s'y prendre. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. nu se aplică regula lui si condiţional. Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. gagner. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. trésor. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. EXERCICES I. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. te rog. au 359 . cît este ceasul. Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). II. Spune-mi. Indiquez la famille des mots: h a b i l e . IV. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . III. J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă . Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. J'ignore si le déjeuner sera prêt. p l a i s a n t . ci regula corespondenţei timpurilor.

— dans la chambre haute où nous avions mangé. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. Les deux personnages du récit sont des officiers français. Mon camarade y grimpa seul. J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. finit par nous égarer. au contraire: il riait. qui fut long. et m'assis auprès. mais plus nous cherchions. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. déterminé à veiller. plus nous nous perdions. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. mais la maison. Enfin il parla de sa valise. et il pria fort qu'on en eût soin. Mon camarade. mais comment faire? Là. sabres. où du premier mot on nous invita. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. je fis bon feu. coutelas. non sans soupçon. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. Et je n'entendis plus rien. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. on nous laisse.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. pistolets. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. qui. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. et se coucha tout endormi. et je vis bien que je déplaisais aussi. 360 . Nous deux presque sans armes. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. Ce n'étaient que fusils. nos hôtes couchaient en bas. C'est un pays de méchantes gens. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. Nous y entrâmes. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. qu'on la mît au chevet de son lit. je crois. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. Le souper fini. couteaux. Nous cherchâmes. Moi. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. tant qu'il fit jour. la tête sur la précieuse valise. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. vous l'eussiez prise pour un arsenal. Tout me déplut. notre chemin à travers ces bois. voulut prendre un sentier plus praticable et. nous.

a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . -e [me/â] r ă u . On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e . -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. Dès q u e le j o u r p a r u t . sa l a m p e d a n s une m a i n . . d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x .] felia. D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . l'hôtesse 1.e t . et de l ' a u t r e . moi derrière la p o r t e . fort b o n .) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u . gazda 2. bucata propre [propr] c u r a t . à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller.) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. Il m o n t a i t . sa femme après l u i . iubita le souper [supe] cina. rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. oaspetele I 361 . ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t . et v e n u à la h a u t e u r du l i t . . masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . va d o u c e m e n t . je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant. comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é . p a r les fentes de la p o r t e . je v i s le p è r e . t o u t e la f a m i l l e . a sfătui saisir [sezir] a apuca.) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. Il m o n t e . en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u . E n les v o y a n t .

Je voudrais qu'il vînt me voir. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. maître — maîtresse. qu'on la mît au chevet de son lit. âne—ânesse. 362 . b) substantive care indică o calitate: jeunesse. b) conjunctivul perfect. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. respectiv. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). Doream ca el să fi reuşit. tristesse. mollesse etc. 2. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi. conjunctivul perfect. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. Dorim ca ei să reuşească. Dorim ca ei să fi reuşit. chasseur — chasseresse etc.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. Doream ca el să reuşească. diable — diablesse. Observaţie. vieillesse. Je désirais qu'il réussît. Aş vrea să vină să mă vadă. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir.

fin. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra. gentil. Fiindcă nu pot p l ă t i .a singular. în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv. EXERCICES I . h a r d i . Deşi băuse un pahar cu apă . . beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle... j u s t e . français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. poli. petit.Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie. noble.. Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. faible. Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini. bas. 363 .. large. il avait encore soij. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I . bleue entra dans la salle. on nous laisse. gros. rude... la celelalte persoane. En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple. . După ce s-a t e r m i n a t cina . étroit.

du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. Les hôtes. si vieillesse pouvait. Bien qu'étant armé. Il est possible qu'ils (s'égarer). Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. CHARADES 1 . Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. La nuit tombée. l'un des jeunes gens avait peur. III. PROVERBE Si jeunesse savait. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. Voulant faire le riche. Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . vous avez réussi à bien apprendre le français. De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. parlant bas. Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois.I I .

Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 .4 . Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 .

fit Tartarin assez dédaigneusement. lui.. on attela. On passe quelquefois de mauvais moments. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions.. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre.... répondit l'autre fort tranquillement. la portière s'ouvrit.. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. qui s'était assis en face.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. Si je le connais. sourit doucement.. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement.. On détela.. Le petit monsieur.. vous êtes. Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel. sec. le tueur de panthères.. un tout petit monsieur en redingote noisette. dans le parfum des orangers fleuris.. monsieur Tartarin!... — Non ! Ça me gène. •—• Vous chassez donc la panthère aussi. la diligence partit.. monsieur Tartarin? 366 . ne se déconcerta pas.. — Ah! oui.. compassé. Le petit monsieur regarda son parapluie. Une bouffée d'air frais entra. puis toujours avec son même flegme: — Alors.. Le petit monsieur sourit. apportant sur ses ailes.. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. une figure grosse comme le poing.. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. vieux. le petit monsieur. — Té ! pardi.. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. un parapluie: le parfait notaire de village.. une serviette en cuir. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes. ridé. monsieur. monsieur!. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face.? — Tartarin de Tarascon. une cravate en soie noire haute de cinq doigts. — Si j'en ai beaucoup tué.

a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère.. -oasă pardi! [interj. figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 . puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta. vous avez l'air d'un brave homme.— Quelquefois. slab. -ă. mon­ sieur Tartarin? — Lequel.. Le petit monsieur se leva. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/. qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. lui dit-il d'un air très respec­ tueux. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca.. fit l'enragé Tarasconnais. Retournez vite à Tarascon. f ] a se enerva. mon­ sieur Tartarin. descendit.. Sur quoi le petit monsieur salua... p e legea mea fi donc! (interj.-ă compassé.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a . ) [el] aripa l'oranger (m.. Quant aux lions. -ă. Vous perdez votre temps ici. — Conducteur.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec. -e [kôpase] tacticos. sèche [s ek] aici: uscăţiv. demanda Tartarin. c'est fini. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. en faisant sa moue... [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé. furios. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous. Il n'en reste plus en Algérie. j'aime mieux vous dire ce qu'il en est... Il ajouta. par passe-temps.. e [àra3e] t u r b a t . Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul).) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u . ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u . moisieur. (D'après A l p h o n s e Daudet. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/. ferma la portière. monsieur? — Ma foi ! écoutez.

da. vers la forêt. prin perfectul simplu sau prin prezent). indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. Il approche.LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire .. şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e .. compendiul de gramatică. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. etc. Se a p r o p i e . Şi întreaga diligentă rîse. Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă. nu se iveşte. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V. 368 . Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. Si fiecare răspunse: da. El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. et tous les oiseaux de s'eiiToIer. oui. Et chacun de répondre: oui.

adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !). Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. . p a r a p l u i e et ombrelle. les canards accouraient. Hé! l ' a m i . III. criait. Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . Lu nuit porte conseil. cuir et peau. E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. Ouf! je respire enfin. este u n b u n sfătuitor. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil.Cîteodată. adjective. Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. II. verbe. Bah! je m ' e n m o q u e . E t le géant s'effraya. gloussait. viens ici! Gare! u n camion. unele părţi de vorbire (substantive. Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . Noaptec. Indiquez la différence entre: porte et portière. Elle a b a t t u le record du m o n d e . Fi! que c'est v i l a i n . PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. Pouah! quelle horreur.

. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. de là.. Le 12 Mai 1930. Leur appareil. accepte des lignes que d'autres refusent. Mermoz le raconte d'une voix calme. Plus d'une.56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. Dix fois. vole sur des appareils trop vieux. Jean Mermoz adore l'aventure. Sûr de lui. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu. il faut qu'il supporte tout. il est fait prisonnier par des Arabes. essayer de traverser l'Atlantique Sud. un Latécoère de 5500 kilos. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. ils quittent le Sénégal. vendu. Cette fois encore. son avion tombe. Pour satisfaire sa passion. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. le visage souriant. glorieux représentant de l'aviation française. Mermoz. Mermoz n'hésite pas un instant. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. 370 .fois. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé.. battu et laissé pour mort. il échappe à une mort certaine. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire. S'il aime le danger. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. il transporte le courrier de France en Afrique. Aux Français heureusement ! Tout cela. la joie au coeur. transporte 2600 litres d'essence. Un jour cependant. puis. exécute divers travaux lourds..érir un nouveau morceau de ciel. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. la plus noble.

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. ...» , . , la confiance r lkotias încrederea l , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

l'argent mat des décorations. c'était le résumé. une curiosité respectueuse. 383 . argintul mat al decoraţiilor. ducele purta admira­ bil fracul. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. o curiozitate respectuoasă. să se urce surîzînd la tri­ bună. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. să ia fleacurile în serios. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. il portait merveilleusement l'habit noir. monter en souriant à la tribune. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. traverser gravement un salon. il avait mis quelquesunes de ses plaques. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. Reflexe­ le cămăşii. sur lequel. să traverseze grav un sa­ lon. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. pour faire honneur à Jenkins. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. Encore beau malgré ses cinquantesix ans. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. Bărbat fru­ mos încă. rangée sur deux haies. traiter légèrement les choses graves. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. de la cravate blanche. donner du sérieux aux choses futiles. la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. ale cravatei albe. une distinction paradoxale. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. de son attitude dans la vie. aşe­ zată pe două rînduri. Le reflet du linge. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit.

du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine. Regele. Monpavon.. fireşte. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară. essayait de faire la présentation si attendue. permettezmoi de vous. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. et cette visite princière. I. cu plasstronul bombat. distraite. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină. Le roi. le jabot gonflé. solemn. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906].Il menait une vie si terrible ! La politique. solennel. II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica. ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. lui . „Mon cher Duc.. à tout son être cet enavant si vibr. Da.OEUVRES (1907. continuant sa route vers le grand salon. dar Excelenţa. Caragiale .ant et si extraordinaire.O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări.L. distrată. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . — Scumpul meu duce.. pe vremea Expoziţiei jubiliare. mais l'Excellence. permite-mi să. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli." Monpavon. cu drept cuvînt.. nu auzea. coups de bourse et coups de baccara. 384 Caragiale . şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. guvernul conservator (sub barba căruia. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix. pe'ndelete. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă. adînc îngrijat şi bănuind. n'entendait pas. toate jocurile de noroc cunoscute. încă din vara anului trecut (1906). le jeu sous toutes ses formes. lovituri de bursă şi la bacara.

le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie".. très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. se transformait en sau385 . Tout le monde a pleuré. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. foarte înclinată. avait besoin d'être lavé. senatori. tombèrent d'accord. ministres en titre. cătră nota sen­ timentală. tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth". sénateurs. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă. sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve . ministres sortants. fit appel au patrio­ tisme de leur chef. les conserva­ teurs. Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut".. doi mari între mari fruntaşi. In publicitatea romînească. il est vrai. iar conservatorii. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. Et devant cette foule si émue. la ocaziuni mari. re­ portera şi tribune publice. publicişti. hier encore. şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate. deux grands parmi les plus grands chefs.el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. Au urmat în Cameră. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. miniştri de ieri.exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor. un conservateur et un libéral. Toată lumea a plîns. duioase scene teatrale. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales. Dans la 'presse roumaine. ce-i drept. publicistes. un conservator şi un liberal. de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. depu­ t a ţ i . honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. miniştri de azi. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. astfel de. lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. députés. reporters et public. s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. s-au plecat învoielii.

vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da. Care va să zică.. En face du danger également menaçant pour elles. veur de la patrie . tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. dès le début. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour. .vator al patriei. cade. tom­ be. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită. les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. fără nicio rezervă.. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim. acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. un guvern incapabil. incapable. bien que disposant d'une majorité écrasante. deşi dispune de majorităţi for­ midabile. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare.

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. ayant pris une part active à la Commune. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. il fut écrit par E. en composa la musique. Pierre Degeyter. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. Ni Dieu. compositeur amateur. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. C'est la lutte finale. Pottier en juin 1871. ni César. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. Groupons-nous. ni tribun. un ouvrier de Lille. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . Pour tirer l'esprit du cachot. sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. L'année suivante. Soufflons nous-mêmes notre forge. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. et demain. L'Internationale Sera le genre humain. C'est l'éruption de la fin. faisons table rase ! Foule esclave. Producteurs.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. Du passé. dans VInternationale.

En décrétant qu'on le lui rende. les vautours Un de ces matins disparaissent. ces cannibales. 390 . Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. nous sommes Le grand parti des travailleurs. paysans. C'est la lutte finale. Groupons-nous. Égaux.L'État comprime et la loi triche. Ce qu'il a créé s'est fondu. Paix entre nous. Crosse en l'air. Le peuple ne veut que son dû. Le soleil brillera toujours. L'impôt saigne le malheureux. dit-elle. „Pas de droits sans devoirs. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées. Ouvriers. L'oisif ira loger ailleurs. C'est assez languir en tutelle. Les rois nous soûlaient de fumées. La terre n'appartient qu'aux hommes. À. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent.faire de nous des héros. et denjain. Nul devoir ne s'impose au riche. L'égalité veut d'autres lois. Le droit du pauvre est un mot creux. L'Internationale Sera le genre humain. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande.

L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. Conduis. marchons. enfants de la Patrie. de la tyrannie. liberté chérie. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. paroles et musique. Allons. que la victoire Accoure à tes mâles accents . Egorger nos fils. Rouget de Lisle. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras.LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. Contre nous. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. marchons. Entendez-vous dans nos campagnes. (Refrain) Aux armes. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . Le jour de gloire est arrivé. L'étendard sanglant est levé. Que nos ennemis expirants. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. nos compagnes.

citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes. marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! .Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus.

est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. il faut commencer selon l'ordre des choses. l'hypocrisie du clergé catholique. — sont dirigées contre la société féodale française. et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . E . E . Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . Monsieur Jourdain: — A . et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x .A. Ma f o i ! o u i . le Malade imaginaire (1673) etc. l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. A . Cela est v r a i . Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h . fragment) Maître de philosophie. Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . et de la différente manière de les prononcer t o u t e s . I . (Acte II. Don Juan (1665). l'École des femmes (1662). pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . E . leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. 1. A h ! que cela est beau. l'Avare (1668). E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. O u i .— Soit. Tartuffe (1664).LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. Monsieur Jourdain. le héros du Bourgeois gentilhomme. p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . scène 4. Maître de philosophie: . a été le plus grand auteur comique de la littérature française. Monsieur Jourdain: — A. Monsieur Jourdain. l'ignorance des médecins de l'époque. Dans la scène qui suit. Monsieur Jourdain: — A . étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu.1. Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . le Bourgeois gentilhomme (1670). et en consonnes. E .1. Vive la s c i e n c e ! 393 . en présence de son maître de philosophie. le Misanthrope (1666). U . Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A. I . les Femmes savantes (1672). E . 0 . E . ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs.1. de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela.

Vous avez raison. Cela est admirable! 1. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA. Ah! la belle chose. Il n'y a rien de plus juste A. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un.1. Monsieur Jourdain: — DA.R. Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R.R. 0 . nous verrons les autres lettres.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires. et revient toujours au même endroit. vous ne sauriez lui dire que : U. 0 . Monsieur Jourdain: — 0 .I. Ah ! mon père et ma mère. et allongeant les deux lèvres en dehors. Oui.FA. et vous moquer de lui. Cela est vrai. Monsieur Jourdain: —• U. et rapprochant les lèvres par les deux coins.R.R. elle lui cède. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie.RA. 0 . 0 .Et l'R.RA. Il n'y a rien de plus véritable: U. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. C'est la vérité.0. Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . Cela est vrai.R.R. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités.RA. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. Au reste.E.R.R.U. 0 . le haut et le bas: 0 . Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt. faisant une manière de tremblement: RRA.U.R. qui sont les consonnes. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais. il faut que je vous fasse une confidence. 0 . Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. Monsieur Jourdain: — FA. Monsieur Jourdain: — R. Je suis amoureux d'une personne 394 . Monsieur Jourdain: — 0 .DA. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA. de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force. Monsieur Jourdain: — U. 0 .0. les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U. par exemple. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —. La consonne D.

Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. sans que j ' e n susse rien. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. scène 3) Figaro. Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle. est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. (Acte V . et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. tout ce qui n'est point prose est vers. Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole. q u i .de qualité.A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . nul animal créé ne peut manquer à son instinct.. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. Monsieur. Monsieur.. Maître de philosophie: — Fort bien. Monsieur. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . non. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. Le monologue de F i g a r o . est F i g a r o . et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. oui. se promenant dans Vobscurité. LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E . point de vers. et tout ce qui n'est point vers est prose. Maître de philosophie: — Sans doute. le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). r e p r o d u i t ci-dessous. 395 . c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. ou les vers.è m e siècle. seul. qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. je ne veux ni prose ni vers. à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i . Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies. représentant du Tiers é t a t . apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit".

à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. Il s'élève une question sur la nature des richesses. et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. auteur espagnol....) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. je crois. Monsieur le Comte.. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. élevé dans leurs moeurs. des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus.. —Mes joues creusaient. pour plaire aux princes mahométans. toute l'Egypte. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie. c'est elle. — La nuit est noire en diable. à l'instant qu'elle me donne sa parole. fortune. se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte . je lui dirais. je m'évertue. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant.. n'ayant pas un sou. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 . le perfide! et moi.. ce n'est personne. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. tenir — a poseda. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc.. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. au milieu même de la cérémonie. et qui nous meurtrissent l'omoplate. et me voilà faisant le sot métier de mari. ne sait lire. vous vous croyez un grand génie !. je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. vous ne l'aurez pas. volé par des bandits. de Tripoli.tromper?.. un envoyé. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta... il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort. homme assez ordinaire. la pharmacie. la Perse. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. on se venge en le maltraitant. morbleu! perdu dans la foule obscure. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. de Tunis. un rang. du reste. tandis que moi.. je voyais de loin arriver l'affreux recors. a se măsura cu. Noblesse. mon terme était échu... .. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse. Parce que vous êtes un grand Seigneur. 396 . Il riait en lisant. dont pas un. (Il se levé. -comme un benêt ! Non. On vient. la chirurgie. de je ne sais où.. . et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner.. une partie de la presqu'île de l'Inde. vous ne l'aurez pas.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. les royaumes de Barca.

il n'est point d'éloge flatteur. ni de personne qui tienne à quelque chose. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. J'aurais bien pu me remonter. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. et je vis enfin sans souci. et. bonnes gens ! je soupe en ville. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. ni de la politique.) On se débat. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. (Il se lève en s'échauffant. je commençais même à comprendre que. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. il me reconnaît. on me supprime.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. il veut intercepter la mienne ! Intrique. ce fut un danseur qui l'obtint. il fallut bien périr encore. 397 . eh! mais qui donc? (Il retombe assis. 3 pharaon — un joc de noroc. ni de l'Opéra. Pour le coup je quittais le monde. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. (Il se rassied. au moment d'épouser ma mère.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. ni du culte. ce n'est pas nous. non. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. orage à ce sujet. on me met un jour dans la rue. comme trop lourde à un piéton. c'est lui. ni des autres spectacles.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . c'est toi. je me fais banquier de pharaon 3 : alors. je puis tout imprimer librement. et comme il faut dîner. c'est vous. ni des gens en place. qui s'étend même à celles de la presse. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. Pour profiter de cette douce liberté. en exigeant que je fusse honnête. pour gagner du bien. je taille encore ma plume. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. Prêt à tomber dans un abîme. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. on pense à moi pour une place. Mais comme chacun pillait autour de moi. que. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). c'est moi. j'énonce un écrit périodique. je vais rasant de ville en ville. Un grand seigneur passe à Séville. je le nomme Journal inutile. et que. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. et la honte au milieu du chemin. ni de la morale. sans la liberté de blâmer. je le marie. mes parents m'arrivent à la file. quoiqu'on ne soit plus en prison. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. ni des corps en crédit. Il ne me restait plus qu'à voler.

Ruy-Blas (1838). Alors. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. l'un au nord. aujourd'hui. s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. trop à l'étroit dans son île. Hernani (1830). Paris passa l'eau. V. le Grand-Châtelet sur la rive droite. Les romans de V. qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. use et efface cette enceinte. Pendant plus d'un siècle. q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . au delà du Petit-Châtelet. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. ronge. Comme romancier. les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). dont le plus célèbre. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . dès les rois de la première race. dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. Puis. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . avec deux ponts. roman historique (1831). Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris.Le Roi s'amuse (1832). Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . Peu à peu.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). hautes et solides. le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). Dans Notre-Dame de Paris. au delà du Grand. Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. comme on sait. La grève de cette île fut sa première enceinte. la Seine son premier fossé. où V. le Petit-Châtelet sur la rive gauche. V. Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. 398 . Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. exploités et humiliés par u n régime injuste. la porte Baudets ou Baudoyer. a créé une oeuvre immense. l'autre au midi. déborde. et ne pouvant plus s'y retourner. les maisons se pressent. Porta Bagauda. et deux têtes de pont. il n'en reste que le souvenir. P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. et çà et là une tradition.

Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. prennent leurs aises 2 . comme des échappées. dépassée. quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. pour ainsi dire. Paris s'est encore transformé. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. prennent leurs aises — se fac comode. Dès la fin du quinzième siècle. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. toute place se comble et disparaît. dès le quinzième siècle. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. elle est enjambée. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. et aussi des égouts. industrie. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. dans cette mer de maisons. on voyait. Ainsi. sans ordre et tout de travers. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. tout ce qui est vie. Depuis lors. moraux. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau.un réservoir. percer. Charles V la bâtit. 399 . par places. malheureusement pour nos yeux. vîrf. tout ce qui est âme dans une nation. et le faubourg court plus loin. Là. siècle à siècle. population. Au seizième. pour nous arrêter là. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. surtout sur la rive droite. Sous Louis X I . Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. Dès 1367. se taillent des jardins dans les shamps. elles mettent étages sur étages. toutes les pentes naturelles d'un peuple . Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. intelligence. où commerce. intellectuels d'un pays. piton — culme. il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. Elles commencent à devenir profondes. digne du roi qui l'a bâti. tout ce qui est sève. La rue de plus en plus se creuse e". à vue d'œil — văzînd cu ochii. elles se carrent 1 . ce misérable mur de boue et de crachat. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. elles montent les unes sur les autres. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. étaient. des puits de civilisation. celle de Louis XV. se rétrécit. pour ainsi dire. politiques. se carrer — a fi în largul său. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. du temps de Julien l'Apostat.

Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. les Paysans (1844). „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. leurs coutumes. Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833). qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Illusions perdues (1837). le talent est rare. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. en un mot. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. La corruption est en force. leurs privilèges. et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . L'honnêteté ne sert à rien. dont le mari a cinquante mille livres de rente. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. parce qu'il prend sans partager. fût-elle riche. mais on plie s'il persiste. ou s'y glisser comme une peste. César Birotieau (1837). la Ville. Ainsi. în total. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. il a reflété dans ses romans. leur spécialité. économistes et statisticiens de métier pris ensemble". Dans le texte qui suit. 1 pour tout potage — cu totul. on le hait. le Père Goriot (1834). extrait du Père Goriot. leura mœurs. on tâche de le calomnier. 400 . Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. ayant chacune leur physionomie. et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. la Cousine Bette (1846). l'Université. groupés sous le titre général de Comédie humaine. On plie sous le pouvoir du génie. le Cousin Pons (1847) etc.Au quinzième siècle. Cultivant le réalisme critique. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. leur histoire: la Cité. Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger.

mais là est la misère. Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. ça pue tout autant. soyez-en sûr. J u l i e n Sorel. le public les appelle des voleurs. il faut être déjà riche ou le paraître. jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . Ses d e u x chefs-d'œuvre. directeur de la prison c o m m u n a l e . et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . rarement par vertu. sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . Valenod. le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). autrement. il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . un riche bourgeois de la ville de Verrières. Certes. J u l i e n Sorel. se trouve au d é b u t de sa carrière. qui le cherchait dans toute la ville. à côté de Balzac. est. en guerre avec leurs maris à propos de tout. Toutes sont bricolées 1 par les lois. carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . Voilà la vie telle qu'elle est. il trouva un valet de M. la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. Ça n'est pas plus beau que la cuisine. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . Pour s'enrichir. Si donc vous voulez promptement la fortune. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. pour des enfants. fils de p a y s a n s . pour le ménage ou pour la vanité. Tirez vos conclusions. Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. on carotte 4 . pour des chiffons. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . de son vrai nom Henri Beyle. l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager.belle et jeune. En rentrant. en grande livrée. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). Dans le fragment qui suit.

qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. le directeur du dépôt 1 . il eut l'avantage d'assister à celle de M. l'une des plus considérables de Verrières. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. On annonça le dîner. închisoare. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. et tout cet appareil d'un financier de province. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. Elle y déploya tout le pathos maternel. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. et on lui disait le prix de chaque meuble. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. Ses gros favoris noirs. elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. se trouvaient de pauvres détenus. il lui fut impossible de manger et presque de parler. sa pipe immense. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Ils ont faim peut-être en ce moment. Par compensation. Ce fut pis un quart d'heure après. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. se dit-il à lui-même. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. Tout y était magnifique et neuf. le directeur du dépôt. sa gorge se serra. l'homme des impositions directes. n'imposaient point à Julien. son énorme quantité de cheveux. Julien pensait à madame de Rénal. On la lui fit visiter.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. 402 . Cette dame. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. elle était à sa toilette — se îmbrăca. quelques jours seulement auparavant. Jusqu'aux domestiques. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . ses pantoufles brodées. avait une grosse figure d'homme. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. déjà fort mal disposé. Julien. On passa ensuite chez madame Valenod. Le percepteur des contributions.

un valet offrait à Julien du vin du Rhin. ô mon Dieu! et. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. mais non pas encore le cœur de son état. et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. dans un verre vert. mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. Le personnage central du r o m a n . 26* 403 . Dans ce moment. Monsieur Parent (1886). qui disparut. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français.quelques accents d'une chanson populaire. il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . É c r i v a i n antibourgeois. R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). la petite Roque (1886). Contes de la Bécasse (1883). un peu ignoble. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . Pendant le tapage du refrain. et il faut l'avouer. la sale fortune à laquelle tu parviendras. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. — Parbleu ! je le crois bien. L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. répondit le directeur triomphant. que chantait l'un des reclus. tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. M. Miss Harriel (1884). Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. Il essaya de la cacher avec le verre vert. tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . dont le meilleur est Bel-Ami (1885). il avait les manières. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. tu le souffres! Par bonheur. Julien. le Uorla (1881) etc. L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. dit à M. mais il faudra que. Toine (1885). j ' a i fait imposer silence aux gueux.è m e siècle. et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. tenant son verre vert. Ce mot fut trop fort pour Julien. chanté en chœur: voilà donc. personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. Georges D u r o y . pitance — raţie zilnică. pendant que tu te gorges 1 de viandes. est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. et bientôt on n'entendit plus chanter. se disait la conscience de Julien.

ressource suspecte à coup sûr. fort célèbres. tripotages — afaceri necinstite. •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. louche — suspect. savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. II les connaissait presque tous de. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. savoureux comme une friandise de printemps. Ce jeu l'amusait beaucoup. excité. D'autres. et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale. et qu'on recevait partout. buvant l'air léger. trottant pu galopant. Il les regardait. avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. consolé. Le voici. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). comme on récite les litanies dans une église. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. avant d'aller à son rendez-vous. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. Les amazones passaient.. pour qui les cercles 2 .scrupules. la seule ressource. sous les sévères apparences. 404 .nom. cédant à l'appel du ciel clair et doux. le temps s'était adouci pendant la nuit. hommes et femmes. dans les plus nobles maisons. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. et que cela l'eût réjoui. en tout cas. comme s'il eût constaté. on l'affirmait. au d é b u t de sa carrière. étaient la grande ressource. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. b a n d ă . les riches du monde.. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. les noms. Le vent ayant changé. cercle — (aici) c l u b . Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. Duroy marchait lentement. l'éternelle et profonde infamie de l'homme. et c'est à pe.irie s'il les enviait maintenant. vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait.

la Débâcle (1892). demanda-t-il. préféraient se tenir debout. Il parla le premier. dans ses r o m a n s .. la lèvre fière. Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s . Hennebeau. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. tas de crapules 1 .effrontés. Il y eut un silence. M. qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. Et il s'interrompit. n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . l'œil insolent. — Voyons. dans les grandes entreprises nationales. — Ah! vous voilà!. On y assiste. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. cherchèrent des sièges du regard. un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). caché au dernier rang. M. Il venait de reconnaître Pierron. Germinal (1885). théoricien du n a t u r a l i s m e . Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. assis en face de lui. Les mineurs se tournèrent. Son excellence Eugène Rougon (1876).. inquiétés par les soies brodées. tandis que les autres. Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. l'Argent (189-1). Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. à une grève déclenchée par les mineurs. escarpes — t î l h a r i . Au bonheur des dames (1883). la 'Curée (1872). ceux à favoris et ceux à moustaches. Hennebeau entra. boutonné militairement. Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. les dénombrait vivement. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. Enfin.. 405 . je ne demande pas mieux que de causer. portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. tâchaitde se rappeler leurs visages. à ce qu'il paraît. les théories q u ' i l a soutenues. Tous avaient l'air hautain. entre a u t r e s .. pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. Vous vous révoltez. auquel ils présentent leurs revendications.

Du reste. il faut que le travail soit payé pour être fait. Si cela était vrai. Mais ce qui nous enrage. c'est la vérité. nous boiserons mieux. et qui sortaient. Par moments. nous mettrons aux bois les heures voulues. C'est vrai. dans un gonflement de son cœur. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. Sa voix se raffermissait. Hennebeau faire un geste violent. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. auquel on n'a rien à reprocher. nous n'en serions pas moins volés. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. oui. Puis. en voyant M. il était lancé. au lieu de nous acharner à l'abatage. comme si un étranger avait parlé en lui. voilà ! — Oui. — Monsieur le directeur.. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre. il s'écoutait avec surprise. nous sommes las de crever de faim. Mais. la femme et les petits criant la faim à la maison. que les camarades m'ont choisi. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . Payez-nous davantage.. Il disait leur misère à tous. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête. Nous voulons seulement la justice. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. murmurèrent les autres délégués. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. les mots venaient tout seuls. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. la vie de brute. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. des choses qu'il ne savait même pas là. Il leva les yeux. il commença. la seule besogne productive. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire.au fond depuis le premier coup de pioche !. ce serait donc la fin de tout. 406 . notre journée se trouverait réduite encore. les yeux baissés... C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. Maheu coupa la parole au directeur. Ah ! c'est mal. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. comme pour interrompre. Maintenant. le travail dur. boiser — a căptuşi cu lemn... pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. c'est justement parce que je suis un homme tranquille. la voix hésitante et sourde d'abord. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. si nous le donnions. On nous accuse de mal boiser 3 .

la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). où il a été le principal soutien de Zola. ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. l'Anneau d'améthyste (1899). . Le fragment suivant. . France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. Des v o i x . En tant que critique littéraire. est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. mangées p a r les amendes et les chômages. nous sommes donc venus vous dire q u e . Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . M. p a y e r le boisage à p a r t . . illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. le Mannequin d'osier (1897). il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . A. nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . finit-il p a r conclure. E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . les q u i n z a i n e s dérisoires. Ce sera de la fatigue de m o i n s . les Dieux ont soif (1912) etc. lorsque. Nous avons q u i t t é les fosses. A. . extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. p a r m i les m i n e u r s . m o n s i e u r le d i r e c t e u r . À. . France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. . s ' é l e v è r e n t . Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. . nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . A. Nous a u t r e s . L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . Il a d i t n o t r e idée à t o u s . a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. à savoir: l'Orme du mail (1897). t e x t e en m a i n . Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881).désastreuses. et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. —• C'est c e l a . . fils d'un libraire parisien. r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . nous préférons crever à ne rien faire. crever p o u r crever 1 . Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). pseudonyme de François-Anatole Thibault. son style atteignant la perfection. M a i n t e n a n t . le Livre de mon ami (1885). 407 . Thaïs (1890). Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s .

temps n'était pas le temps présent. C'était un fameux homme de guerre. „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . des sièges. il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. blocuri. un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. avec les rusés capitaines. dispenser — a distribui. sur la nef de Thémistocle . des cérémonies expiatoires et propitiatoires. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. en sorte que. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. „Il nous donnait pour sujet de compositions. où. dans la mer de Salamine. à Pharsale. par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. plus tard. il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. César et les dieux. aux Thermopyles avec Léonidas . son âme était dans l'antiquité. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. aux stratagèmes les plus perfides. „Il avait peur des voleurs. pensums — pedepse scrise (date elevilor). Il bravait. des combats. tant latines que françaises. dans la forêt Hercynie. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. en commentant un texte d'Elien. est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. cet excellent homme. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. de près ou de loin. mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. nous dit un jour monsieur Chotard. 408 . des voitures et de tout ce qui peut. près de PaulÉmile . dans les champs de Cannes. Il vivait. du tonnerre. On l'effrayait facilement. des chiens enragés. endommager le cuir d'un honnête homme.

après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. Monsieur Nozière. Messieurs. monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. du sein de l ' E l y s é e . représentant tardif du romantisme. Ce d i s c o u r s . Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . Chantecler (1910). CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). Cyrano de Bergerac. car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . pour la p a t r i e . l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . Il est inepte de rire sans motif. d a n s l ' i m m o r t a l i t é .l à . „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . une prodigieuse faculté de r i r e . Dans sa meilleure pièce.m o i et ne me pleurez p a s . E n v i e z . Le gouffre m ' a t t e n d . vous serez consigné j e u d i . je vous infligerai une retenue générale. „ J ' a v a i s . auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. en ce t e m p s . peu nombreux. nous le sûmes t o u s p a r c œ u r . J u p i t e r C a p i t o l i n u s . Ainsi l'a d é c i d é . Monsieur Nozière. mais toujours malheureux. e t . Monsieur F o n t a n e t . Gorki). J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s . q u a n d . je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . si.discours i n c o m p a r a b l e . comme il me s e m b l e . vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t . l'Aiglon (1900). La Princesse lointaine (1895). d a n s sa sagesse. Les 409 . tel que je l ' e n t e n d s encore. J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . selon son h a b i t u d e . o u v e r t a u x mânes des héros. v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. Cyrano de Bergerac (1897). J ' e n t r e . DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894).

bien des choses en somme. monsieur. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps.. heu.... C'est une péninsule!" Curieux: . c'est un pic!. c'est un cap?. C'est tout?. folosit cu pedanterie ironică. (Acte I.vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces. jeune homme ! On pouvait dire. Oh! Dieu!.. C'est la fameuse „tirade du nez".. fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe... très grand. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle.. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire. gravement: Très. — p a r exemple. vous avez un nez. Ha! Cyrano.. et se campant devant lui d'un air fat) Vous.. faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: . si j'avais un tel nez. c'est un c a p ! Que dis-je..... Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court. Cyrano de Bergerac.. scène 4. Le Vicomte. un nez.. Dans la scène qui suit.... Cyrano. ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului. Le Vicomte: Mais... 410 .... monsieur. En variant le ton. C'est un roc!. tenez: Agressif: „Moi. Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire..

monsieur. qu'on vous salue. le traître !" — Voilà ce qu'à peu près. monsieur.Truculent: „Ça. l'ami. monsieur. ô le plus lamentable des êtres. votre tête entraînée Par ce poids. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . monsieur. ce sera le gros lot !" Enfin. Vous n'en eûtes jamais un atome. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. 411 . qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. lorsque vous pétunez. d'ailleurs. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. avec assez de verve. a fi om cu vază. d'esprit: Mais d'esprit. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. car Je me les sers moi-même. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. l'invention qu'il faut Pour pouvoir là.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. nez magistral. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. mon cher. T'enrhumer tout entier.

p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . et à essayer de t u e r . 412 . il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. type d'écrivain militant. Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. avec Romain Rolland. Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . La Conversion de Ion Grecea en fait partie.— de bine.LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . il m a n i a i t . Il fut. é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s . E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. à m a n œ u v r e r . Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). et à essayer. un fusil. t a n t bien que m a l 1 . depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . C ' é t a i t en temps de guerre. comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. comme ces terres. C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. Membre du Parti Communiste Français. a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . de rău. il d e v i n t soldat de la m a r i n e . Sur ces p a p i e r s . ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e . soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. il pensait q u ' i l faisait. Après une visite en Roumanie en 1925. Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. Barbusse se consacre entre les deux guerres.

il avait cru que c'était une loi de la vie. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. il fut battu. totalement inconnue. selon la pente de son obéissance passive. à la vje. s'écria le petit paysan Grecea. Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". dit-il „que notre sueur se changeât en or". Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. mais il n'avait même pas. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. ensanglanté de coups. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. Maintenant je ne suis plus le même homme. „Je vous ai dit. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. un nouveau 413 . „afin". et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. l'homme que je fus autrefois. messieurs les juges. une multitude d'esclaves obscurcis. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. torturé. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. apporta magnifiquement. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. à la lumière. Comme tous les inculpés politiques. Lui. en plein tribunal militaire. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. contre lui-même. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. le communisme. Devant le tribunal militaire. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. Grecea fut arrêté. Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. cherché à le savoir. Le socialisme. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme.

et si Dieu conduisait les choses du monde. On chercha alors à empoisonner Grecea. les châtiments suprêmes. il y a plusieurs moyens de la rétablir. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. cependant. chaque paysan et ouvrier. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. volontairement. en même temps que lui. réduit — colţişor. Bratianu. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. Il y demeura pendant des mois accroupi. Il fit alors la grève de la faim. où la peine de mort est supprimée. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. Cette fois. Quand M. on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. Tl attira sur sa tête. dans les coulisses de la Justice officielle. En Roumanie. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. l'essai de fuite échoua. Le directeur de la prison dut céder.chef d'accusation 1 . sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. Président du Conseil des Ministres. Restaient les tortures quotidiennes. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. 414 . il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". On le priva de nourriture. lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. la grève de la faim. on n'y réussit non plus. il tomba dans un grand accès de fureur.

Pour se conserver une marge. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. se résoudrait au demi-tour. Guillaumet e t c . Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . et Fabien renonçait à le contourner. Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes. le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. Il l'estimait trop étendu. qui remue. 415 . Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. m'a dit un témoin. traînant le cadavre de sa pensée. a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde. l'avion trembla. sur la carte. et. Vol de nuit — 1930.1 9 4 4 ) . le courrier de Patagonie abordait l'orage. Ses romans les plus i m p o r t a n t s . Grecea n'est pas encore mort. puis. Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . 1 au jugé — din ochi. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . Mais il est devenu fou. si l'affaire se présentait mal. n'est plus qu'un fantôme. XII Cependant. À côté de J e a n Mermoz.que des morts. .E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. il naviguerait vers sept cents. l'angle de descente. au jugé 1 . corrigea. A. Fabien. Il tenterait de passer par-dessous. Dans le fragment s u i v a n t . pilote de son métier. Le médecin de la prison a. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée. du reste. S a i n t . Le moteur vibra très fort et.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. extrait de son roman Vol de nuit.

d'épaves. qui trembla plus fort. sa veille terrible. pour vérifier le gyroscope et le compas. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. à la boussole. qu'il avait déplié et lu mille fois. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce. par les nuits les plus épaisses. ou une fatigue des yeux. un orage. Là. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. le radio — radiotelegrafistul. signalait un ciel trois quarts couvert. Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. absorbait le monde visible..Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. Penché à gauche contre la masse du vent. Il la regarda. et tout ce qu'elle portait de rocs. Mais ce n'était même plus des lueurs. vent Ouest faible. Il répondit. „Où sommes-nous. Il était gêné par la flamme de l'échappement. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. La nuit. Elle était tressée drue par le vent. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. qui l'éblouissaient pour longtemps. au milieu d'aiguilles et de chiffres." Si Trelew était trois quarts couvert. et reprenait. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. À moins que. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. comme il doutait. sale et chiffonné. 416 . mais qui. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. dans l'épaisseur des ombres. comme la flamme d'une torche. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. Chaque trente secondes. dans ce néant. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. puisque Trelew. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. À peine des changements de densité.. mais il ne vira pas d'un degré. de collines." Il se pencha encore. circulent encore. Un remous fit plonger l'avion. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . „Je ne sais pas. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. appuyé à gauche. Et pourtant le pilote s'inquiétait. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui. Nous traversons. probablement. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. Il ne savait plus combien de temps. Il doutait presque d'en être jamais délivré. pourtant. car il jouait sa vie sur ce petit papier. la prochaine escale.

Critique littéraire et critique d'art. le cyclone raflerait. directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. de la Cordillère des Andes. t u peux v i v r e . Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . membre du Conseil Mondial de la Paix. ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . Deux h o m m e s . . comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. Membre du Parti Communiste Français. il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). . les villes. cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie.La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. T e m p ê t e . Tu p e u x v i v r e . se r a b a t t a i t vers la mer. Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . On dit que dans sa cellule. BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. Après avoir débuté comme poète surréaliste. ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. . il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). . Aragon est également un grand romancier.

. Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand.J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri..Rien qu un mot: la porte cède. Je meurs et France demeure Mon amour. songe À la douceur des matins. songe. Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède.. rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin. Songe.. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin". S'ouvre et tu sors... L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 . „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. . si je meurs... Une messe pour Paris... Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot. Un cheval pour mon empire. songe.. et mon refus O mes amis... Rien à faire." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain.

. et l'autre ait pour lui l'armée. lui.. Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815). 1 affliger— (aici) a copleşi. sous les balles. Des mots: „. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. L'alliance de l'ar­ mée et du peuple. ou non. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé. — dit encore le mousquetaire. pourrait influer sur ma décision.. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti.. sanglant est levé. peut-être que le seul fait que l'un fuie. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe. et haussait les épaules. Que chantent les lendemains !" 11 chantait. „Si je n'avais à choisir. Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré. confiance en Carnot. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII. Quelle importance cela avait-il? On avait.. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait. voilà l'important. si l'envie me prenait de le choisir.'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever. 419 27* .. Sous vos coups chargé de fers.„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin.reur..

. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 . on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. L'armée. si on m'en laisse latitude. blêmir. Le peuple continuera à crever la faim. Je me remettrai à peindre. c'est là pour moi le travail. . porter >mbrage — a lăsa în umbră.. elle entrera dans le camp de la misère. Si elle est battue par l'étranger. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte.. d'être l'Empereur de la «inaille. son teint s'obscurcir. voyons ! Oui. ni forgeron. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte. se révulser ses yeux. Voilà tout le choix qui m'est donné. même Hercule. est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction.. tout ce que nous avons vu. a eclipsa 420 . il y a des retours. un prétexte ou l'autre de répandre le sang. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. des chutes. Mais moi. La Révolution. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence... Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat.. mais on a embrigadé la jeunesse.. sanglant.. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste.. Napoléon. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. et personne n'y peut rien. il l'appellera Constitution. servira à l'intimider. pas d'autre perspective ! Seigneur. Le désordre ou la guerre. par là." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde... ni charretier. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur. c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple. regardez sa bouche se tordre. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. chez Monsieur mon père. voilà donc — s'exclama Théodore.. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer... voilà tout.. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias.. si elle est victorieuse..Houdetot dit que Napoléon a refusé. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. sans doute. aux conspirateurs et aux armées étrangères. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes.... de notre vivant. je ne suis ni boulanger. que si l'on donne les armes au peuple... la guillotine a disparu des places. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. Mais.. évidemment les choses ne vont point en ligne droite.

Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. Son premier roman. 421 . Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. extrait de Classe 42. se faisant sans cesse bousculer. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. Jean aperçut Christian et Mathieu. Son deuxième roman. Le fragment suivant. la Marseillaise éclata. Mathieu. la Dernière forteresse (1950). Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . il prit Claude à part. Classe 42 (4 volumes. Jean erra encore quelques minutes. lancés au pas de course 2 . présente une manifestation patriotique organisée par le P. Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. dans Paris occupé par les Allemands. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. Enfin. Il hésita. Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation.F. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. 1 2 à tout le moins — cel puţin. 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. devant les vitrines de la cour de Rome. surgie de la foule.C. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. mais Hubert avait disparu. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. barem au pas de course — în pas alergător. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. Roberte. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". — C'est décommandé ici. de glace.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis.

déboucha des marches. l'autre posa sa moto 5 . tenant toujours le drapeau à sa main. l'un se saisit du revolver. son grand imperméable clair volait à ses côtés. Jean attendait. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). un des motocyclistes noirs. avec Mercosur et Saint. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. sur le trottoir. déjà il était engagé dans le coupegorge1. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i .. la Marseillaise repartit. 2 1 422 . Une troisième fois. une pétarade 3 trancha le chant. prêt à tirer. Au loin. ayant abandonné sa machine. pris par la bousculade. André s'envola par-dessus la grille. l'Allemand. Brusquement. Il y eut quelques secondes d'attente muette. tendu à coupe-gorge — loc periculas. on le vit s'engouffrer. dans un escalier. on sentait l'horreur sur le groupe.. lui aussi. un instant surpris. un autre tournoyait au milieu des manifestants. liesse — bucurie. Au même moment. Mathieu avait soudain disparu. Tout d'un coup. revolver au poing. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. pris de peur. La Marseillaise reprit. L'euphorie. Jean se retrouva. On aperçut un policier à terre. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. André s'en alla vers la droite. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil.Au croisement du boulevard Sébastopol. il y eut une hésitation. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. Le cortège les aborda de front. se jeta à sa poursuite. s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. Pour l'instant il fallait gagner. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. revolver au poing. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. dans le groupe de tête du cortège. L'Allemand. sur le trottoir. Le premier moto­ cycliste le suivit. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. éperdu. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. D'autres flics couraient vers eux. déjà lancé à toute vitesse. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. * moto — motocicletă. André se mit à courir évitant le soldat. Après on verrait.

. on discernait ses traits crispés. prenez garde Vous les sabreurs. émacié. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour. un frisson de joie parcourait le groupe. le Boche tira . retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. A son étonnement. Le groupe entier s'était refermé sur André. tirant au hasard. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour. sans se presser. A cet instant. La Jeune Garde continuait comme un défi: . Plus que dix mètres entre eux. crochet — ocol. il ne parvenait pas à reprendre son souffle.. l'Allemand allait le rejoindre. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. il regarda Jean. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier. devant un portail ouvert. comme s'il allait s'évanouir. Derrière eux. Jean reçut André dans ses bras. le trait noir s'abattit. Les copains firent une redoute de leur poitrine. les yeux exorbités. il lui semblait qu'allait partir. Jean dut le porter sur son épaule. le croiser. une jeune fille blonde l'entraînait. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. sûr de tenir sa proie. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. l'autre toute noire. c'était André sans imperméable. d'une seconde à l'autre. La Jeune Garde. André ne tenait plus sur ses jambes. plus longue. André continua de courir. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André... 423 . cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. le coup de revolver fatal. mettant la main sur son cœur. Jean voyait seulement deux silhouettes. puis ferma les yeux aussitôt. tendre la jambe devant le soldat noir. Le cortège semblait cloué de stupeur. André tenta un crochet 1 pour l'éviter. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. ni drapeau.. Jean se sentit agrippé par sa manche. un visage fou. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. l'Allemand s'abattit lourdement. blême.l'extrême. une claire: André. André fit non de la tête..

J e a n s'y faufila longeant les m u r s . La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. v e n a n t du boulev a r d .. J e a n p a r t i t en éclaireur. . Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . — Ce s e r a i t . La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e . puis dans une a u t r e . Assourdie. rassuré. Il a t t e n d i t une seconde. André susurra. Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e . la chanson jaillit une fois encore. Ils courent. elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x .. obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme. J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. André devenait é c a r l a t e . puis r e v i n t sur ses p a s . T o u t était calme. — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. J e a n fit signe de se t a i r e . il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t .. André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e . t r o p b ê t e . Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t . 424 . Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e .. Même alors. LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . garnitură. ils obliquèrent dans une rue. il mit le nez dehors. à m o r t . . La s t a t i o n du m é t r o . Sa voix s'éteignit. Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui.— J ' a i couru. 1 rame — tren. ce qu'ils venaient de v i v r e . grommela A n d r é .

) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. Jaurès et ses amis formaient. Jean entraîna son camarade au dehors. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. à gauche de l'entrée. En face de Renaudel. — „Le voyez-vous?" dit Jacques. c'est Philippe Landrieu. A sa gauche. c'est Jean Longuet. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. il lui prit le coude. Celui qui est à droite de Jaurès. à côté de Dubreuihl. une longue tablée. — „Les autres aussi. la femme du type qui est en face de Landrieu. le gros. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. il se tourne pour parler à Albert. Et. 425 . murmura Jenny. c'est Amédée Dunois. au milieu. — Il était plus de neuf heures et demie. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. La rame s'arrêtait dans une station." — . c'est Renaudel. malgré certaines confusions. et le serra doucement. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". c'est Dubreuihl. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle. L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. le gérant". le dos à la fenêtre. faite de plusieurs tables mises bout à bout. vous les connaissez?" — „Oui. où il y avait peu de monde.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. Tenez. là. „Sur la banquette. Et. parallèlement à la rue Montmartre. a côté d'elle. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français.

il arracha la cravate. des curieux. en courant. c'est un ami de Mighel Almereyda. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. une glace avait volé en éclats. chercha le pouls. ouvrit le col. Il devait s'être évanoui. — fendit le cercle. les yeux clos. un dîneur. vite!" — „La police!" Un cercle de gens. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. celui qui est debout près de la table. il hocha lentement la tête. dont les paupières battaient. assis. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. Jacques s'était dressé. le bras tendu pour protéger Jenny. Il joua des coudes. l'interrompit net.. Il était pâle.Et en face d'elle. était resté à sa place.s'élancèrent dehors. d'une deuxième détonation. la bouche entr'ouverte. De la rue. Avec autorité. debout. puis un brouhaha' assourdissant. Il se précipita vers la table du Patron. suivi. debout." Un claquement bref. entourait les amis de Jaurès. le front. envahissaient le café. Toute la salle. ce sont les deux frères Renoult. A ce moment. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . qui se penchait. A demi caché par le dos de Renaudel." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. sans doute. saisit la main qui pendait. Instinctivement. Sans changer de pose. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. à flots. il cherchait Jaurès des yeux. un éclatement de pneu. Puis il cessa de le voir. La voix de M. et empêchait d'approcher. en. qui tenait le poignet de Jaurès. Un homme. 426 . d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. Il était courbé en deux.... Albert retentit. très calme. et. gesticulant. la gérante.. Au mur du fond. et la forçant à se rasseoir. Et celui qui vient d'arriver." souffla Jacques. — un médecin. Il ne disait rien. presque aussitôt. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. la barbe. ses amis s'étaient levés lui seul. Mme Albert. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. et d'un fracas de vitres. passa devant la table de Jacques. un collaborateur du Bonnet Roage. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. sans regarder personne. Une seconde de stupeur. Chut !.. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !.. J'ai oublié son.. d'où partaient des cris.

serrés l'un contre l'autre. Jacques reconnut un socialiste. n'attendant qu'un signal. rapprochées en hâte. —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin.. autour du blessé. dont la masse élastique se referma derrière eux. Mais. prête à bondir. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. poussés. l'attroupement devenait de plus en plus compact.. Le docteur.. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. Le d o c teur. Jacques cherchait à voir." Les yeux pleins de larmes. énormes. un ami de Jaurès.. Il est mort.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". Henri Fabre.. se trouvèrent pris dans le remous. sans un mot.. Des amis avaient soulevé le corps. passèrent de bouche en bouche: — ). Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle. sourdement répétés. poussiéreuses. Fabre se retourna: au centre." Une longue minute s'écoula. Elle était debout. On chuchotait: j. .IJ est mort.. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre. s'accrocha à son bras. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. pour le coucher sur deux tables.d'un espace vide. Jacques et Jenny. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. Il était blême.. entraînés vers la porte. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. l'emportaient avec précaution. Trois mots. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . Elle se faufila jusqu'à lui. et procédait à l'évacuation de la salle. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. Alors. Au moment où ils allaient la franchir. bousculés.

. > .

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

perprin parcourir. riul réagir subordonné. des-. correspondre centra-. tresdincolo de t r a n s a l p i n . prédisposé pour.deasupra. prédire. sur. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . trépasser. sous-directeur. r a p p o r t e r . n e g a t i v nemi inter-. col-. ir-. ememmagasiner immobile. projeter re-. ad-. al. sousub-.(ac-. separare enlever. separare défaire. bipède. superior superstructure.. outre-mer vice-. bénéfice de două ori bicyclette. repetiţie redire. r1.) ante-. contra­ retourner. în mijlocul intercostal. bénébi-. 1. entreî n t r e . înainte poursuivre. emmener. suprasensible. supersonique. enfermer. d i s p a r a î t r e en-. en2.pro­ în faţă. vicomte a. exdepărtare. perforer préînainte p r é a v i s . apporter. tressaillir ultra-. în incarcérer. con­ direcţie. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. biscuit cohabiter. af-. tré-. bisco-. î n a p o i . illogique. im-. antichambre împotriva antifasciste. survoler trans-.etc. ii-. anti-impérialiste bine bienfaisant. supra-. rasseoir 2. désarmer. soudedesubt mettre super-. em-. antiantibien-. collaboîmpreună rer. discontrariul. oulredincolo de ultra-royaliste. a t t i r e r . importer. coexistence. réarmement. contresigner dé-. en-. sous-. exporter in-. viîn locul vice-président. a l ­ longer înainte antédiluvien. ré-. r a p a t r i e r . com-. irréel.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. ra-. scop .

demni­ syndicat. doctrină.-ette . vengeance. -ation acţiune pendaison. technicien -ise calitate franchise -isme 1.-elette d i m i n u t i v coffret. lisible. obiect cendrier. soupière -esse stare. profesiune charpentier.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. fourchette. dessinateur 2. visiteur. p a r t i z a n u l unei communiste. parisien. écolier 2. ^ois origine F r a n ç a i s . rougeur -ie. -eance. -elle diminutiv chevreau. encrier. paperasse peiorativ produs citronnade. -erie calitate perfidie. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . sucrerie -ien origine. m a l a d i e . réalisme 2. -1ère 1. professorat. doctorat -at tate -eau. agent danseur. ourson -té. italien anglais. classement -on diminutiv aiglon. réaliste -iste doctrine 2. socialiste. soluble r o u m a i n . profesie journalisme 1. r e z u l t a t u l tempérance. finesse -et . prêtraille_ -ain origine R o u m a i n . -ité calitate parenté. -ain. humanité -ace. Chinois -aison. acţiune n e t t o y a g e . fillette -eur. a d m i n i s t r a t i o n -ance. marseillais. -ence a c ţ i u n e . bavardage 2. valetaille. stare r e m a n i e m e n t . calitate blancheur. calitate politesse. c u r e n t communisme. poignée -ier.-vlet . suédois caricatural. -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e . dentiste -(e)ment acţiune. stare esclavage -aille peiorativ ferraille. -ible. profesie Parisien. ruelle -êe conţinut bouchée. Marocain -ais. r o y a l - 432 . lorrain. profesie j o u r n a l i s t e . -ateur 1. français. -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able. orangeade 1. -ien -ais.

barbu -ard -âtre -aud -et. aigrelet menteur. alpin héroïque. noiraud p r o p r e t . socialiste richissime. rougeâtre l o u r d a u d . communard. scénique c o m m u n i s t e . caracter. bavard campagnard. vaniteux saisonnier. pensif enfantin. rarissime p o i n t u . calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard.Sufixul Sensul 1. m a quisard n o i r â t r e . coutumier inventif. -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . peiorativ 2. -elet -eur.

Pékin 434 . Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. Observaţie. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest. armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. Moscou. Paris. tables) les (élèves. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école.MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres.

Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. 28* 435 . PrietenuJ său este simpatic. hommes. Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. camarade ! Merci. d) î n t r . Ce paysage est magnifique. de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. Numele de ţări. toute la foule était joyeuse. femmes. les Alpes.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. Le Mans.Humanitè". enfants. Le Caire e t c . docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. la Corse. c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. rue de la Victoire. fluvii şi munţi. O b s e r v a ţ i e i . precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès. le Rhin. fondateur de „l'. d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part.o e n u m e r a r e : Vieillards. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir.

apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse .formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s. In limba franceză nu există substantive de gen neutru. Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua. masculin sau feminin. care se recunoaşte după articolul care le precedă. apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I . Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. te la masculin în -x le curieux une boulan.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri.

-x. -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au.I I . La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc. în -s 437 . le c h a p e a u -eau. cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. les bras les noia. Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i .p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e . care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc. la noia. în le­ g ă t u r i . acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . les nez formează les noyaua. les chapeau.T dăugind les jeua. les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă .

în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. formează pluralul adă­ les cailloua. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme. gentilshommes.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. al căror plural este: bonshommes. 1 les chevaua. gentilhomme. etc. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1. 438 . ugind un ~x les choua.

monsieur. prepoziţii. mademoiselle. Observaţie. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. substantivele: madame. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. prepoziţia de se contractă cu acestea. Dacă substantivul este compus din două substantive. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. adverbe. mesdemoiselles.De asemenea. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. messieurs. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. acestea rămîn invariabile. Les livres de l'étudiant sont gros. al căror plural este: mesdames. dintre care unul este determinantul celuilalt. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. 2. Les fenêtres de la chambre sont fermées. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie.

\ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. prepoziţia à se contractă cu acestea. l'élève Feminin N. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. à l'élève A. l'étudiante G. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. G. à l'étudiante A. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. J'écris à la soeur de mon ami.les = aux: La directrice parle a u x élèves. l'élève G. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. D. G. D. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . de Vélève D. ami. A.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. A. Adresse-toi à l'élève de service. de cette fabrique. de l'étudiante D.

în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua.ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc. -n. majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 . -s. pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate.

nouveauforme la masculin nouvel. nouvelles etc. sociales. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel. 442 . prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. F e m i n i n u l p l u r a l se formează. pentru t o a t e adjectivele. fou-îol Observaţie.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană.formează la fel ca acela al substanti­ velor. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc. vieux-vieil. Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. conform regulii generale. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc.

m 443 . Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce. ta. ton. 2 . cet hiver. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . son habitude. F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. cet cette Plural Observaţie. sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. son pentru a se evita h i a t u l : mon amie. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. î n limba franceză.Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort. 1 . ton armoire. în locul formelor ma. Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie.

quatre-vingt-onze. 2. soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. 444 . quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un.Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv. Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. (la) huitième Observaţie. unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier. înainte de a primi terminaţia -ième. cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . 1. Numeralele cardinale sînt invariabile.de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents .

Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .

toi.170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . tu.-e. à lui. nous. vous. ils lies me. eux. il. nul. quelque. toi. 446 . telle. même. î n gramatica franceză million stantive. î n acest caz. à moi. certain. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă . Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . tel. lui Forma accentuată moi. elles moi. elle nous. lui.v i n g t .. vous. -e. Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. nulle.d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. à toi. plusieurs. à elle ». f vtominativ < l Dativ lui. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . elle ' -. chaque. autre. Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) . tout. te. . Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. elle.

ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. eux. il faut être persévérant. À eïle. leur ' te' ie' ' a nous. 447 . elles à elles Observaţie. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. Qui veut lire? Moi. b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. vous. leur. à vous. je lui offre un bouquet de fleurs. à eux. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas.Acuzativ 1 me nous. cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. vous. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b . se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. je le sais. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t . les m( à nous. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. je vous le recommande chaleureusement. je le lui donnerai demain. les. se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. Je le répète. vous.

U n e o r i . j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). 448 . vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. U n e o r i . u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. te. fiind. Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat. P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. nous. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. de obicei. în acest caz. 2 . il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). P r o n u m e l e y înlocuieşte. se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. vous Pronumele personale en şi y 1 . în afară de p r o n u m e l e se. fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă .P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. nous en sommes très heureux (de cela). care corespunde articolului posesiv din limba romînă.

. d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. r e s p e c t i v . se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur. b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère.. que Expresia c'est. . Expresiile de prezentare c'est.. ce sera. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est. care. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. c'est. • \ cela (ça) Observaţie.Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés.. C'est lui que je cherche. în acest caz. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure.... qui. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului. Expresia c'est. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ . etc. P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi.. este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche. 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 .

plusieurs. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se".Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care. autre. care variază după număr şi gen. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. cu înţeles nedeterminat.. nul. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l . l'autre.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. personne.. al căror ce. destul de rar folosite. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite. rien. care sînt invariabile chacun. al c ă r u i . l'un. laquelle etc. compuse [lequel. A. G. certain. tel. a cărei. 450 . •D. -e. quiconque. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N. -une. l'une. despre care. tout. Observaţie. quelqu'un.

VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). viitorul II. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior. perfect şi mai-mult-ca-perfect. conjunctivul • imperfect. infinitivul trecut. Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. imperativul trecut. .

marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir.(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie. Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 . La timpurile compuse.

entrer. ţin-(ir) e t c . -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. -ions. -e. -e. care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. a Ill-a -ir -oir. -ait. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. -ais.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. 453 . -iez. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. mourir. -ez. partir. venir etc. -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. -is -is -it -imes -ites -irent -as. rester. arriver. tomber. T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . -iez. -ait. -u. -s. -a. -re -ant -i. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. finiss-(ant)].i n t r a n z i t i v e c a : aller. la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. sortir. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant). ] . -ions. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. -es. naître. -ais. Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais.

ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ . C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que). Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 ..conjunctiv imperfect perfect Observaţie.m u l t . j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca.Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i .

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t . Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .

în acest caz. consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : . ils appelleront (dar nous aţpelons etc. ils achèteront (dar vous achetez etc.Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 . Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v .) il appuiera (dar nous appuyons etc. -eter. il emploiera (dar nous employons etc.) acheter — j'achète. nous pèserons Observaţie.) dublează A l t e v e r b e . Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède. n u d u b l e a z ă consoana l sau t.) 457 . u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle.) 5 . jeter — je jette. Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 . oue je cède — je pèse. je céderais 4 . Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons. ) ils jetteront (dar nous jetons etc. appeler — j'appelle. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 . ils modèleront (dar vous modelez etc. ci p r i m e s c . appuyer — j'appuie. Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler.

Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. venir la indicativul prezent. urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. Spre deosebire de limba romînă. Tocmai i n t r a s e . Voi pleca (în c u r î n d . Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. venir. 4 . Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular. formează trecutul apropiat (le passé récent). il hait (dar nous haïssons etc. ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. î n d a t ă ) . faire etc. tu hais. 6. faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. il fallait etc. exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. 3 . il neigera. A î n c e p u t să lucreze. A m pus să-1 cheme. 2. se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). 458 .

E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . il arrive. neiger. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. ) : En lisant on s'instruit.Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. tonner. Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. nous sommes partis. Il s'est blessé en fendant du bois. Ces portraits sont parlants. gerunziul Participiul prezent. adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. Observaţie. il fait etc. b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. de t i m p e t c . adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . Trouvant le film ennuyeux. geler. grêler e t c . La un număr redus de verbe. In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . ^ şi a l t e verbe (falloir). ca de e x e m p l u : il suffit. de cauză. il convient. il paraît.

. . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului. . .1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent. 460 . unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect . .Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i . .

Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 .verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! . paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc. atteindre. je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul. teindre etc. ! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey. être) plaindre.bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc. accourir (eu avoir.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil. peindre.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

prédire contredire care fac la pers.Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire. de aseme­ nea interdire.prez. j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc. partir 1 eu a u x . mentir. a I l . [vous) contredisez etc. sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc. servir.a p l . il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 . ind. şi imper.

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

1nu 1 . tre..Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre. que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez . . . . admettre. pendre.are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc. vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 . répondre. défendre. mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc. combat. . attendre. dépendre. il pleuvra ... per1 mettre etc. commettre..entendre.

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

eu aux. intervenir. devenir.être: revenir. suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux. appartenir etc.Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 . obtenir. soutenir. se souvenir. avoir: tenir.

i l s pas? 468 . Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. personne. la verbele din grupa I. aşezată după verb: II ne parle pas français. aşe­ zată înaintea verbului. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . pentru propoziţiile scurte. forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. Je ne le rencontre j a m a i s . Il ne veut plus avancer. rien. jamais. La timpurile compuse. point. guère etc: Je ne vois rien. verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus. şi pas.

cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. tant. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. ici. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment. Adverbe de afirmaţie: oui. soudain. loin. hier. là. tard. Observaţie. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. ainsi. gratis etc. ensuite.. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien. parfois. le bâtiment. hautement. demain. ne.ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite. heureusement etc. partout etc. précisément. Adverbe de loc: ailleurs. ensemble. dessous. profondément etc. toujours etc. dehors.). longtemps. 469 . Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. Adverbe de cantitate: assez. l'assortiment etc. Adverbe de negaţie: non. trop etc. dessus. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément. bien. jamais. confusément. commodément. bientôt. Adverbe de timp: aujourd'hui.. assurément etc. plutôt. davantage. peu. où. souvent. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. certes. beaucoup. exprès. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor.

pas. entre. pendant. chez. courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. jusqu'à. outre. après. près de. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . de.Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. malgré. avec. a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. la adverbele care se p o t c o m p a r a . loin de. Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. dès. E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. sur. parmi. m o d u l : aller à pied. sous. depuis. dans. pour. vers. à côté de. contre. derrière.devant. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. en. au milieu de. t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. 470 . fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. avant. sans. quant à e t c . le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t .

agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée.— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table.— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. monta dans la diligence. t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. 471 point . — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large . il s'établit à la campagne. ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau. — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. un parapluie à la main. — t i m p u l : Sur ses vieux jours. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail. prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur.

c'est-à-dire: pas sérieusement. qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. Il est entré dans la maison. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . pourtant. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. en effet. Il échouera. Balzac était royaliste et catholique. toutefois. Il parle fort. Elle ne sait ni nager. ainsi il est écoulé. par J'ai fini. P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. enfin.Prepoziţiile en şi dans In general. car il ne travaille 472 . la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. ainsi. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. donc je peux partir. aussi. b) adversative (conjonctions cependant. Je crie mais on ne m'entend pas. ni: Il lit et commente le journal. ni ramer.

de peur que — consecutive: de sorte que. ainsi que. bien que. c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. pour peu que. jusqu'à ce que. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que. non que — finale: pour que. on se couche. pendant que — cauzale: parce que. de façon que. après que. afin que. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e . (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. d) quand: partir. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . à mesure que — concesive: quoique. je suis parti. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. puisque. Observaţie. vu que. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. tu réussirais. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que. de manière que. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. (comparativă) : Comme on fait son lit.

— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! . verbe. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adjective.

d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. sau p r i n subordonare cînd. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. m'a communiqué quelque chose d'important. R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. care nu depinde de a l t ă propoziţie. depind unele de a l t e l e .SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. Pierre est charpentier. nefiind de acelaşi fel. Je m'habille et je viens tout de suite. b) prin joncţiune. cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. Propoziţia independentă (proposition indépendante). La personne qui m'a téléphoné. 2 . ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. Propoziţia principală (proposition principale). 475 . Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere.

pourrait construire plus d'écoles. c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix. temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. 476 . — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français.3 . •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. il est un grand réaliste critique. d'hôpitaux etc. on. d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais. — concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement. b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi.

jusqu'à b) de loc. il est juste. ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que. t e a m a . regretul e t c . In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . 3 .: 1 . il est nécessaire e t c . b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul. ) : Il faut que tu écrives une lettre. quelque 477 .) şi după unele expresii impersonale (il est bon. posibil. b) după un verb impersonal (falloir. d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère. In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. de côté que: Où que nous regardions. E l se foloseşte. 4 . d o r i n ţ a . Je veux qu'ils partent. sembler etc. Il est bon que nous apprenions le français. unique. Il regrette que tu sois malade. que. ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . il n'y a que des champs de blé. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . principal e t c .ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general.

si. locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva.. p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. are putere — Bien qu'il soit maigre. mérites. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . avant que. — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque. ) : Approche que je te voie (que = pour que). Quoiqu'on fasse. î n limba romînă. d u p ă pour peu que.c) d e c a u z ă . Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. sans que: Bien qu'elle soit jeune... Quelles que fussent les précautions de Bartholo. Observaţie. on ne peut contenter tout le monde. que.. de manière que. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que. pour. pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun. elles n'eurent aucun résultat. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. quoique.. bien que. se foloseşte indicativul în limba romînă. De asemenea. Deşi este slab. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. • e) c o n s e c u t i v e . cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. f) c o n d i ţ i o n a l e . ce n'est pas que. pour non que. pour que. elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. 2 . Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul. à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. sans que e t c . 1. d) f i n a l e . de. Observaţie. după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît. il a de la force.. quoique e t c . pentru a exprima un fapt real.

c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 .ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . Après avoir passé un beau congé. c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. raţele se reped. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer. Şi iată că găinile se ţivîntă. a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. il faut se laver les mains. propoziţiei 479 . j'ai repris mon travail. Ne pas se pencher en dehors. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . les canards d'accourir. o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir. c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train. manger tout cela! 2 . 3 .

spre deosebire de gramatica roinînâ. 2. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. 480 . Observaţie. se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie.d) consecutive: II rit à se tordre. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. il travaille. on remarquait ses rides. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie. la reconstruction commença. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. Rîde de se prăpădeşte. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. în gramatica franceză. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant.

expuse m a i departe (punctul 4). P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se). deci nu se face acordul. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. Elles étaient appréciées par leurs camarades. Marie. în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés. (Complement direct. (Complement indirect. P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. Ils ont lu la gazette. b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres).2 . 4 . 3 . Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. Elles se sont parlé. Observaţie. je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t . t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. deci acordul se face^.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 .

Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes. 482 . nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t . (Acordul se face cu complementul direct les lettres. CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i . la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect.m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular. Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés.T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă .) Observaţie. în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect. deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect.

(subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 .a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie. 2 . ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. 1 . în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză. în general. î n schimb.a a condiţionalului trecut). î n limba franceză. 3 . ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i . E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut).REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i .

în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă . dar este r e l u a t p r i n t r . . encore. incidente: instants. adver­ comment il procédera. aussi \'a-t-on condamné. Acest strigăt îl lansează Barbusse.u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 . v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. en vain. à peine. Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . dit-elle. au Inversiunea este moins etc. À peine « ( . a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi.S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. d) c î n d .e l l e entrée qu'elle se mit à parler. Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. 1 . el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . Ce cri le lance Barbusse. toujours: Il avait volé. ainsi. facultativă după sans doute. p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . peut-être. O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie. Reste la question essentielle.

CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent.

) . dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 . relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face. -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz.) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier .chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat. représentant (fig.) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar. eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

infinitiv interj. 2. zoologie Observaţii. indicativ inf. juridic Ut.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. arhitectură art. interjecţie interog. trecut v. vezi vb. locuţiune adverbială loc. expresie /. botanică comp. invariabil ist. quelqu'un qch.) masculin maj. substantiv iehn. 1. prezent pron. tipografie tr. personal pi. familiar fig. construcţii expr. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. auxiliar bot. figurat gram. tehnică ţipogr. majusculă mar. interogativ invar. (gradul) comparativ conj. plural pop. conj. articol aux. verb tranzitiv zool. adjectiv adm. quelque chose rel. verb intranzitiv vt. prep. istorie înv. mitologie muz. locuţiune verbală m. adverb. matematică mii. perfect pers. literatură loc. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. popular prep. gramatică hot. prepoziţie prez. verb. verb vi. antichitate arhit. imperativ impers. locuţiune conjuncţională loc. hotărît imper. (fem. relativ s. muzică nehot. (mase.) feminin fam. adverbial ant. conjuncţie constr. impersonal ini. locuţiune prepoziţională loc. adv. numeral part. învechit jur. . pronume qn. marină mai. administraţie adv. participiu perf. nehotărît num. militar mitol.

.

invar. a b s e n ţ ă . acu­ zator accusation s.) d' ~ m a i î n t î i . a grăbi. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. III a sosi în grabă accrocher vb. d u p ă .VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep. accident acclamation s. cais abriter vb. p r i m i t o r . a b s u r d i t a t e abus s. m.m. m. II a suprima. a b a ţ i e . a p ă r ă s i . desăvîrşit absolument adv. abuz acacia s.m. c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb. accent accepter vb. -trice s. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. îmbelşugat.f. a a c a p a r a accélération s. a a c u m u l a . a înghiţi absoudre vb.m. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. doborîre (a co­ pacilor.m. ro. preot abîme s. a strînge accusateur. negreşit absorber vb. [fig. a a d u n a . cu.f. c u m p ă r ă t o r achever vb. a p r i m i accès s.f. de. a adăposti absence s. p l ă c u t accueillir vb. 493 . a a t î r n a . a b a t a j abattre vb. [mar. a sfîrşi. a vitelor) .) împreju­ r i m i . acuzare acharner vb. a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . [loc.-eadj. absolut . a t ă i a . n e a p ă r a t . Aceste vocabulare nu p o t . I I I a absolvi. acord. cumpărare . (pi. a copleşi. adăpost abricot s. acces.f. abis abnégation s. a însoţi. a a c o r d a .m. a se împăca accoster vb. a b u n d e n t abord s. a a c l a m a accompagner vb. abnegaţie abolir vb. p r ă p a s t i e . a r e n u n ţ a abat-jour s. a acosta. II a se aşeza pe vine accueil s. a înverşuna achat s. aşadar. -e adj.m. a b u n d e n ţ ă . a a g ă ţ a . a î n t î m p i n a accumuler vb. adv. la. a efectua accords. I I a î m p l i n i . a lipsi. a accelera accent s. a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. a se î n d r e p t a acheter vb. ţii ie loc de dicţionar.m.m. II a atinge (ceva). lipsă absenter (s') vb. (fig. a cumpăra acheteur. a ierta absurdité s. a b a t e . tăiere . intrare accident s. I I I [în expr. caisă abricotier s. a b o r d a r e . a î m p o v ă r a . a nu fi de faţă absolu. a t e r m i n a . a a d ă p a abri s. a c l a m a ţ i e acclamer vb. a îndîrji.) a acosta accoupler vb. III a doborî.m. accelerare accélérer vb.f. abajur abattage s. şi s.f. I I I a p r i m i . s' ~ a se p o t r i v i . m ă r i r e . pe.m.f. a a c o m p a n i a accomplir vb. m. f. peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n . m ă n ă s t i r e abbé s.f. m. î n v o i a l ă .) a descuraja abbaye s. I I I a m ă r i . f. consim­ ţământ accordéon s. ) a duce (la) abreuver vb. salcîm accabler vb.m. a săvîrşi. sporire accroître vb. a lega accourir vb. -euse s. a accepta. acordeon accorder vb. belşug abondant. a umili accaparer vb. à pied pe jos . în .m. a absorbi. a d a . în p r i m u l rînd aborder vb. m. şi adj. cîte.) faire ->qch. cu t o t u l .m. a împerechea. m. m. a aboli abondance s. -e adj. a aborda. a spori accroupir (s') vb. a ajunge (la) . p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant.

înfăţişare aisance s. a micşora affaire s. agenţie agent s. a a g i t a agneau s.f. acţiune activité s. v u l t u r aiglon s. agricultură agripper vb. a se prăbuşi affaler (s') vb.acier s. m. a c o n s i m ţ i . a consolida affermissement s.m. f. f./. a a d u n a adhésion s. strident a i g u i l l e s . a d r e s ă .m. agreabil agressif.) ~ de pentru a .m. m a i în v î r s t ă .m. a adora adoucir vb.) p i ţ i g ă i a t .f. p u i de v u l t u r aigre adj.f. ac. a g r a v a r e aggraver vb. (în loc. /.m. a g i l i t a t e . -~ s. dibăcie. cum îi p l a c e . aulx. / . (fig. oţel acquérir vb. în a l t l o c .f. ~ que p e n t r u ca.f.m. a d m i r a ţ i e admirer vb. conj. trea­ b ă . I I a slăbi. o votre — • c u m d o r i ţ i . s. a adresa adroit. a afirma affluence s. sprinteneală agir vb. (pi.) a se prăbuşi affection s. u ş u r i n ţ ă .f. m i n ă . (pi. (pi. în scopul âge s. a îmblînzi adresses. astfel. aeroport affaiblir vb. -e adj. a-i plăcea aîné. iscusinţă adresser vb. -ive adj.m. t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa. miel agraire adj. cu dare de mînă 494 . il fait mon •«.f. rn. I I I a m ă r i agréable adj. î n r ă u t ă ţ i r e . a d m i r a t o r admiratif. -e adj. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv.f. -enne adj. a a p u c a . p l ă c u t agréablement adv. a înfrunta afin conj. II a î n d u l c i . m . -douce adj. a f l u e n ţ ă . (fig. acru. bot. a n d r e a .m.f.m. m. aglomerare aggravations. à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c . agresiune. a g r a r agrandir vb. a a d m i r a admission s. adv. a se a g i t a . (în)aripat ailier s . II a î n t ă r i . î n t ă r i r e . être à son ~ a fi m u l ţ u m i t .m.f.f. -é s. ajutor aide 2 s. în mod p l ă c u t .f. afacere. p r e c u m şi air s. afecţiune affermir vb. a se s i m ţ i bine aisé. p r o b l e m ă .f. a se învoi acteur. -trice s. arie (muzicală).m. a î n r ă u t ă ţ i . -s) usturoi aile s. aşa. -e adj. aïeux strămoş) aigle s. deci ainsi que loc. dezinvoltură aise s. al muntelui) ail s. I I I a d o b î n d i . a cîştiga acquiescer vb. conj. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb. sprijin. -es. a d m i r a t i v admiration s. d'-~ de altfel aimable adj. uşor.f. conj. agreabil. aflux affranchir (s'j vb.e omul care-mi trebuie . au ! v a i ! aïeul. a-şi face de lucru affaisser (s') vb. aripă ailé. adonis adorer vb. a d m i r a b i l admirateur. vîrstnic agence s. şi adj.f. dulce-acrişor aigu. -e adj. în v î r s t ă . -trice s. ajutor aider vb. a î n h ă ţ a a h ! interj. agresiv agression s. a i u b i . a agrava agilité s. a s c u ţ i t . -ive adj. agent agglomération s. a t a c agriculture s.) aglo­ meraţie afflux s. f.f. a d m i t e r e adonis s. I I I a a d m i t e admirable adj. î n d e m î n a t i c . a e r .m. m. a h ! o h ! aide 1 s. I I a a c ţ i o n a agiter vb. actor action s. vîrf (al t u r ­ n u l u i . p r i m u l născut ainsi 1 . -ë adj. conso­ lidare affirmer vb. înăcrit aigre-doux. adeziune admettre vb.f. aerian aéronautique s.m. dragoste.f. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . a m a b i l aimer vb. aerodinamic .f. aglomeraţie ./. ~ es) bun i c .f plăcere. aerodinamică aéroports. a c t u a l i t a t e acuité s. dibaci aérien. vîrstă âgé. II a se elibera affronter vb. aeronautică aérodynamique adj. aşa precum. b u c u r i e . se tirer d' — a se descurca. ascuţime additionner vb. a ajuta aie ! interj. 2 . cu a r i p i . a c t i v i t a t e actualité s.. (fam.f.

alsacian altérable adj.f. chemare appeler vb. c a m (aşa). a aduce apprendre vb.pi. a n o r m a l antarctique adj. a n i m a l animation s. m ă g a r . .f. a t u n c i alpestre adf. III a î n v ă ţ a . a n t a r c t i c antérieur. alegorie allemand. aluzie almanach s.m. m. german aller vb. grămadă amasser vb. împrejurimi allécher vb. a l a r m ă alarmer vb.f.m.m.m. (cu maj. III a a p a r ţ i n e appel s.) a strivi anecdote s.. a se d u c e . II a a p l a u d a applaudissement s. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s. a se duce alliance s. prietenesc amicalement adv. a p l a u z e appétit s. poftă de m î n e a r e appointements s. a se d i s t r a .f. -e adj. (cu maj.m. a n u a r . -e adj.f.f. iubit a m a r r e .m. adv. a aduce ami. m. / . amazoane ambition s. a m u z a m e n t . alfabet alpiniste s. a m i c amical. a a m p u t a amusant. m. m. a strînge amateur s.f. a p e t a l à peu près loc. a a n u n ţ a .f. a m i c a l . m . cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb.) şi adj.a se l u n g i .f. II a n i m i c i . a m p l u . s p a i m ă animal s.m.f.) şi adj. august apercevoir vb.9.f. prieten. a m f i t e a t r u amplement adv. -e s.) d o b i t o c anéantir vb. a n t i s e m i t août s.f.m. a m b i ţ i e âme s. * ' .m. a o d u c e . -e adj. (fig.f. ancoră âne s. după cit se pare apparent.f. a chema. m. a lungi. iubire a m p h i t é â t r e s. englezesc a n g l e s . vechi ancre s. c h i b r i t allure s. m e r s . a n .m.f.pi. a l p i n i s t alsacien.f. a p r e l u n g i . a m ă ­ nunţit ampleur s. a m p u t a ţ i e amputer vb. à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s . prieteneşte amitié s. m. a a p r i n d e allumette s. suflet amende s. a l p e s t r u alphabet s. verighetă allier vb.f. p a r î m ă amas s. b o g a t . a l m a n a h alors adv. a se î n t i n d e allumer vb. -e adj.-enne s. a merge. nelinişte. s'en ~ a pleca.m.m. m. a p a r e n t appartement s.f. a n u m i applaudir vb.m. -e s. d i s t r a c t i v amusement s.e s. m . p u r t a r e . a î m b i n a allonger vb.m. a m a n t . englez. a l t e r a b i l altitude s. a n a t o m i e ancien. a prevesti annuaire s. a se amuza anachronique adj. dis­ tracţie amuser (s') vb. -e adj.m. înger a n g l a i s . a p a r t a m e n t appartenir vb. alee allégorie s.f. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s.f. a î n g r ă m ă d i . (degetul) inelar anormal.e s. I I I a zări apétale adj. însufleţire. a g ă t i . a n a c r o n i c anatomie s. a p l a u d a r e . prietenie a m o u r s . amploare amputation s. (fig. a n t i c h i t a t e antisémite s. slăbire a m a n t .aisément adv. a p r e g ă t i . III a a p ă r e a appareil s. a speria angoisse s.m. -enne adj.m.m. u n g h i .) şi adj. a n e c d o t ă ange s.f.f. a n t e r i o r antichambre s.f. a n t i c a m e r ă antipathique adj. a însufleţi anneau s. a a d e m e n i allée s. salariu apporter vb. a m a t o r amazone s.m. . inel année s.f. aniversare annoncer vb. odgon. (cu maj. a m e n d ă amener vb. a d a a l a r m a alentours s.f.m.m./. a a l a r m a . a p r e t apprêter vb. a n i m a ţ i e animer vb. a p e l . a l t i t u d i n e amaigrissement s. aproape apparaître vb. m. colţ angoisser vb. a l i a n ţ ă . pi. a apreta 495 . a n t i p a t i c antiquité s. a a t r a g e .f. a a d ă u g a alarme s.f. a afla apprêt s. a p a r a t apparemment adv.m.

m. a se aşeza la masă a t t a c h e s .f.m. a aproîunda approuver vb. ascensor ascension s.s. cartier arroser vb. reazem. suficient. a asfalta a s p i c s . ariergardă arrière-grand-mère s. \ ardoare. aromă arracher vb. partea d i n a p o i . s t ă p î n pe sine. a a p r o v i z i o n a appui.f. 2 . a a t a c a attarder (s') vb. m. a t a ş a m e n t attacher vb. I I a a d î n c i . şifonier arôme s. a aresta arrière 1 . groaznic attabler (s') vb.) a se posomori assourdir vb.m. -e adj. asistenţă association s. I I a se î n t u n e c a .f. a asigura astronautique s.m. -e adj. arivist arrondir vb. c u r e a . d e s t u l .nl. nefi­ resc artiste s. înfăţişare asperge s. înduioşare attendu prep.f. cu artă ascenseur s. en avoir ~ a fi s ă t u l . a se asocia assombrir (s') vb.m.f.approche s. asalt assentiment s.m. a s e n t i m e n t . curcubeu archipel s.f.f.m.) aspi­ raţie assassinat s. a opri .m. desi­ gur assurer vb.m. a înjuga attendre vb. b a n i armée s. a t l e t i s m atome s. III a se aşeza assez adv. [invar. arsenal a r t s . m. cameră din dos arrière-garde s. a piciorului) attaché s. m. legătură. arbore arc s.f. a asedia assiette s. şi s.) si adj.f. a s t r o n a u t i c à astronomique adj.f.f.-elle adj. rîvnă arène s. p o m . m. a i z b u t i . a face (un sunet) m a i surd assuré. a î n h ă m a . atenţie 496 . asociaţie associer (s') vb. de ambasadă) attachement s.f. ateneu athlétisme s.m. arc arc-en-ciel s. a r t i c u l a ţ i e articuler vb. şi adj.f.f.m. farfurie assistance s. a t o m atroce adj.m.m. c r u n t .m.m. a a t a ş a . ascensiune aspect s. a sprijini âpre adj. a r m a m e n t . sprijin appuyer vb. măiestrie artère s. a a j u n g e . a a p ă s a .a m i a z ă arabe s. cu s i g u r a n ţ ă . astronomie athée s. asfalt asphalter vb.f. a r t i s t artistiquement adv. arteră artichaut s. a se a p r o p i a approfondir vb.f. I I a rotunji arrondissement s. aspect.m. a t a ş a t (de legaţie. a zăbovi atteindre vb.f.f. pe urină.m. a a r t i c u l a artificiel.f.f. a asasina assaut s. [fig. I I I a a s u r z i . a r h i t e c t ardeur s. a r t i f i c i a l . şi adv. (impers. a smulge arrangement s.m. I I I a a ş t e p t a attendrissant. (fig.f. s.) raion. a sosi.f. a r a b araignée s.m. apropiere approcher (s') vb. a t e n t a t attente s. sigur assurément adv. păianjen arbre s. arenă argent s.m. arhipelag architecte s. a s p i r a r e . înduioşător attendrissement s. m. (sport) fundaş. m . a r m a t ă armement s. (cu maj. înarmare armoire s. / . a r t i s t i c . a u d a .m.) a se î n t î m p l a arriviste s. a s a s i n a t assassiner vb. /. d u l a p . d u p ă . (fig. m . sosire arriver vb. a fi de ajuns assiéger vb.) poimîine après-midi s. ateu athénée s.m. a r t ă .f. a r a n j a m e n t arrêter vb.) d u p ă . (adm. aşteptare attention s. aspru après prep. a stropi arsenal s. încheie­ t u r ă (a m î i n i i .m. d u p ă aceea après-demain adv. s t r ă b u n i c ă arrivée s. a r g i n t .m. a a p r o b a .m. învoire asseoir (s') vb. a întîrzia.m.m. a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. piftie aspiration s. aprovizionare approvisionner vb. sparanghel asphalte s. [invar. a lega attaquer vb.f. înapoi ! arrière-chambre s. a v î n d în vedere attentat s. a r ş i ţ ă . interj. m. a s p i c . I I I a atinge atteler vb. a n g h i n a r e articulation s.

există avoisinant.s.-euse s. a atrage attraper vb.f. şi adj. cu a t e n ţ i e atterrissage s. lăcomie.m. aux. a grăbi (plecarea e t c . ochi de fereastră. a m î h n i attroupement s. m ă t u r ă balayer vb. a se îmbăia 32* bain s. hot. orb aveuglément adv. (pe) aproape auriculaire s. nici un(ul) audace . m a i înainte auprès 1 . a m ă r t u r i s i avril s.m.m.m./. b a c a l a u r e a t badiner vb. cale averse s. loc. a bolborosi. a spori aujourd'hui adv. prep. /. a micşora' bal s. d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s.m. a pune mîna attrister vb. m ă t u r ă t o r balcon s.m. ~ faim a-i fi foame. a l ă t u r a t . adv. îndrăzneţ au-dessous adv.f. m. lacom. a l t ă d a t ă .) c e l ă l a l t . m. aterizare atterrir vb. -euse adj. t o a m n ă automobile s. scădere baisser vb. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. -e adj.f.m.attentivement adv. azi aune s.m. aşa de aussitôt 1 . a l a l t ă i e r i avant-poste s. a v i a ţ i e avide adj.f. a-i f i . s î n t . zgîrcit avec prep. şi prep.f. aversă avertir vb. b a l balai s. î n d a t ă ce autant adv. a î n t r i s t a .m. autor auto s. deget mic (de la mînă) aussi adv. 2 . zori aubergine s. vecin avouer vb. t o t a t î t a . sărut(are) baisse s. m.f. de uşă baigner (se) vb. adv. m . I I a ateriza attirrer vb. a u t o d i d a c t automne s.f. a m ă t u r a balayeur. ~ chose altceva autrement adv. m. a glumi bafouiller vb. î n t î m p l a r e . •*• soif a-i fi s e t e . p ă r e r e . a v i d . a î n a i n t a avant adv.f. au­ tomobilistic autorité s. inel bah! interj. aş ! baie s. -e adj. 11 a a v e r t i z a . m i c golf. 2 . a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s. balcon 497 .f.f. orb din naştere aviation s. a l t a . a u d i t o r augmenter vb. a u t o m o b i l automatiquement adv. / . şi pron. a v a n p o s t a v a r e * . a v e n t u r ă avenue s. dedesubt au-dessus . a l t u l . (impers. a m ă r i . a informa aveugle s. de asemenea. odinioară autrui pron. a întinde (înainte) .m. a v a r .f. baie baïonnette s. împrejurul autre I .m. şi pron. şi.f. a bîlbîi bagage s. a v i d i t a t e avilir vb.) il y a este. a l t m i n t e r i autrefois adv. adv. şi adj. ) . cu avenir s. înainte a v a n t a g e s. r a d ă . lîngă. bagaj bague s. a înjosi avion s.) ~ de în j u r u l . î n d a t ă . a u x i l i a r avance s.m.m. aviz aviser vb. avocat avoir vb. h r ă p ă r e ţ avidité s. pătlăgea v î n ă t ă aucun.-trice s. a u t o m o b i l .f. a p r i l i e B baccalauréat s. şi adj. a p r i n d e . a î n ş t i i n ţ a avocat s. aproapele auxiliaire adj. viitor aventure s. a u t o r i t a t e autour adv. a v a n s . conj.m. 2 .m. î n a i n t a r e avancer vb. a scădea.m.m. şi adj. a v a n t a j avant-hier adv. îndrăzneală audacieux. a se s c ă l d a . prep. I I a deprecia (o marfă) .f. baionetă baiser s.f. pron. arin auparavant adv. m.m. î m p r e j u r . în mod a u t o m a t autodétermination s. deasupra auditeur. a z ă r i .f.f. orbeşte aveugle-né (e) s. adj. altfel. a a v e a . (precedat de art.f.m.f. alt(ul). {loc.m. avion avis s.

m. sitar belle-fille s.f. j o ­ s u l .f. guraliv bazar s.m. il y a beau temps que . b ă ţ . conj. b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv.f.m.f. v a s . care se leagănă b a l l e s . v o r b ă r e ţ . (pop.m.f.f. a cădea base s. foarte m u l t . a lega . (fig. ballet s. m grîu Wême adj. şotie blâmer vb. a b ă l ţ a . bilet biscuit s. desagă besogne s. n e v o i e . -che adj. sfeclă beurre s. -e adj. frumos . balnear banane s. barcă barreau s. b a n d i t bandoulière s.m.f./. banchiză baraquement s. a unge cu u n t bibliothèque s. a toci sensibili­ tatea blé s. foarte p a l i d blêmir vb. .m. de peşti) bandes.m. a blaza.m.m. banderolă bandit s.m.) b a r a c a m e n t barbare s. t r e a b ă . m.f. bancher banquise s.f. c u m n a t beau-père s. ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s . b a n d ă .m. (mil.m. a beneficia benêt s./.f. batoză battre vb. baston batteuse s. noră belle-mère s. fleac béton s.m. a dezaproba . beneficiu bénéficier vb. inferior. (în) curînd bienvenu.m. n a v ă bâtiment s.m. plisc bécasse s. -e adj.f. baliză ballade s. b a t a l i o n bateau s. deşi. î n d a t ă . sărăcie bétail s. / . b ă t ă l i e . a se legăna . . -euse adj. -e adj. s c ă z u t .m. u n t beurrer vb. g l o n ţ . r ă z b o i n i c . cărucior. -e s.baleine s. barbă barbier s.f. /.f. m u l t beau -frère s. bere bigarrer vb. b a r b a r barbarie s. be­ licos bénéfice s. . p r o s t i e . bazar béant. ciorap basalte s. belle adj. basorelief basse-cour s. m u n c ă b e s o i n s . soacră belle-sœur s.f. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s.f.f. bască berline s. / . a î m p e s t r i ţ a bijou s. mai dihai beaucoup adv. p a r t e a de j o s . . în şoaptă bas 2 s. şi adj. I I a p ă l i .m. — sûr desigur bien que loc. a se îngălbeni blesser vb. ceată bander vb. a b l a m a blanc. m i n g e . . I I a c l ă d i . b a n a n ă bananier s.m. socru beauté s. clădire bâtir vb.m. . m . a construi bâton s. bandulieră banlieue s.m. -e adj. bastion bataille s. şi adj. prune bec s. curte de păsări bastion s.m. beretă.f. bine .f. c i u d a t . e m u l t de cînd . leagăn béret s. 2.m. prost bête 2 s.f. a l b e a ţ ă blanchir ' 6 . larg deschis.e s. a b a n d a j a banderole s. b a z a l t basculer vb. bărbier barbouiller vb.) a învinge b a v a r d .m. s.f. bijuterie billet s. I I a a l b i blaser vb. bicicletă bien adv.f. b i n e v e n i t bière s. şi adj. s c u n d . adj.f.f. banc (de n i s i p . p r o s t ă n a c berceau s. bizar blague s. beton betterave s.m. b a n a n b a n c s .f. -se 1. balenă balise s. d u n g ă . l u p t ă bataillon s. vite bête 1 adj.f. j o s . a r ă n i 498 . a l b blancheur s. căscat beau. c u m n a t ă belliqueux. a n i m a l . gratie bas 1 .f. barbarie barbe s.f. a mîzgăli barque s. m. I I I a b a l e .m.m. tout ~ încetişor.f. bibliotecă bicyclette s. binefăcător. fîşie. cu t o a t e că bienfaisant. cioc.m.m. sa­ lutar bien-intentionné.f. de plus belle şi m a i şi.m. t r ă s u r ă besace s. baladă ballant.m. bază bas-relief s. biscuit bizarre adj. balet balnéaire adj.m. b a n c ă .) franc. m . frumuseţe bébé s. b e c a ţ ă .m. şi adj. bel.f.f.

m. blajin bonjour s.m. om b u n şi c r e d u l . bombă bon 1 .m.f. a străluci brioche s. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. măcelărie b o u c h o n s . (în mod) s t r ă l u c i t briller vb. (fam. a broda 499 . stană blond.m. marcaj (crengi r u p t e . bună ziua bonnet «. -euse adj. pungă (de bani) . c a t a r a m ă .f. strălucitor brillamment adv. t a r g a . şchiop bombe s.m.f. mesteacăn boulet s.m. montre. a rupe broche s.m. a clocoti boulanger s. s n o p . boier bracelet s. b r i c h e t ă . a se m ă r g i n i botte s. a bîzîi bourgeois. bor (la o pălărie) bordeaux s.m. a se mişca. b o b i n a r e . n a s t u r e . călău bourrelet s. b u b i ţ ă boutonner vb. sticlă b o u t i q u e s . ghiulea boulevard s. pi. bord (la un vas) . m.m.f. căptuşire. fericire. m a r g i n e . b r u t a r boulangerie s. a m n a r brisées s. a l b a s t r u bloc s. — homme om cumsecade .m. bine bonbon s. boucles d'oreilles cercei boucler vb. b u c h e t . a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb. î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s. 1.-e o.m. brioşă. d o p . bomboană bond s. a căptuşi cu lemn boîte s. coş. bluză bluet $. -e adj. b l î n d . à — pe bord. m. f ă r î m i t u r ă . bonne adj. -euse adj.f. a broşa (o carte) . m. l u m i n a r e bouillir vb. o m u l e ţ .m. burghez bourreau s. bornă borner (se) vb.f. g u r ă . b l o c .m.m. b r u t ă r i e bouleau s. nămol bouffée s.f. margine. suflare. frag­ ment bricoler vb. noroios bourdonner vb.m.f. (fig. n o r o i .f.f. vin de Bordeaux borne s. a răscoli bouquet s.f. b r ă ţ a r ă . v a t ă etc. II a sări.m. p ă d u r e boisage s. m.f. a încheia (o cataramă) . a î m p ă d u r i .f. b u l e v a r d bouleverser vb.f.m. a meremetisi briliant. sfîrşit bouteille s.f.) bourse s.) buşon b o u c l e s . -e adj.blessure s.m. salt. sul (umplut cu c î l ţ i . cărămidă briquet s. h o t a r . a înfrunta. r a n ă bleu. brav braver vb. a r m a r e cu lemn boiser vb.f.) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb.) a lucra n i m i c u r i . bun bon 2 adv. brève adj.f.m. a bucla p ă r u l boue s.f. r a m u r ă . bursă bousculer vb. / . succint bribe s. prăvălie bouton s.f. a îmbrînci boussole s. a nu sta lo­ cului bougie s. a b r a v a bref.m./.m. curajos. albăstrea bobinage s. fărîmă . boxer boyard s. m.) aller sur les ~ de qn. brancardă branches. box boxeur s. c i z m ă . m . a sparge. c a p ă t . legătură de legume botté. brav . a zăpăci.f.f. boboc (la floa­ re) . a t u l b u r a . I I I a fierbe.f. val de aer bouger vb. c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i .~~ ceas de mînă brancard s. cozonac brique s. a închide. pe p u n t e . adj. busolă bout s. blond blouse s. -e adj. şi adj. şi adj. homme ~ om curajos. / . săritură bondir vb. buclă (de p ă r ) . a încheia n a s t u r i i boxe s. cutie boiteux. bou boire vb. viteaz. bras (fel de înot) brave s. à ~ le corps la t r î n t ă brasse s.m. m. broşa brocher vb. m ă n u n c h i bourbeux. măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2. a face salturi bonheur s. b r a ţ . branşă bras s. bobinaj bœuf s. I I I a bea bois s. -e adj. (fam. scurt.m. bonetă bord s. ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s.f.m.m. cracă. (tehn. l e m n .

j. canalie. cantinier c a n t o n s . scop. ceaţă broussaille s.m. capitală capitalisme s.-euse adj. capitulard capitulation s. caporal c a p r i c e s . cantină cantinier. capriciu •capsule s. raţă candélabre s. a locui t e m p o ­ rar . laş. sătean. "iens •*. socoteală. cîmpie . 2. {fig. a linişti calomnier vb. birou but s. cadru. ţ ă r a n . de frunte. esenţial capitale s. casă (de bani).m. ţeava (de armă) canot s. ladă. ca«ao cacher vb.m. veste brûler vb. carafă caresser vb.m.m.m.f.m. calcar calcul s.f. colivie. cutie calcaire s. mărăciniş bru s.f. dem. -e adj. / . t a b ă r ă . a copia (şi fig.) campanie 1 camper vb. pietricică c a i s s e s . capitulare caporal s. m . m . carceră.m. barcă cantine s.m. z g o m o t . b r u t ă bruyant. -e s. c'est ~ aşa este ça 2 adv.m.m. galoş cap s. însuşire carafe s. cafenea cage s.-trice s. capsulă capturer vb. {sport) gol buveur s.m. beţiv c ça pron. cuşcă cahier s. bronz brosse s. circiumă cabine s. neguros brun.m. capabil capitaine s. (fam.f. lagăr.f. şi adj. căpitan capital. a calea. cap. canibal canon s.m. închisoare cadeau s.f.m. b r u t a l brute s. a t r ă n c ă n i car 1 conj.m. noră bruit s.m. calcul calculateur. s a t . -e adj. -e adj. cabinet c a c a o s . / .m.m. calorie calquer vb.f. ţărănesc campagne s.f.f. carlingă 500 . zarvă brouillard s.m.f. caracter. candidat cane s.m. a p a r a t de filmat camionneur s. comme ~ astfel.f. b r u n . se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s. -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1.m. bufet buisson s. canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s. ) asia .f. cabină cabinet s. camee caméra s. m .f. a mîngîia carlingue s.f. {fam. mezin.m.) camarade s. ) prevăzător c a l m e s .m. calm calmer vb.f. m . bronşită bronze s.m.m.f.f. -te adj.m. ţ e l . tufiş bureau s.m. aici . ceţos.m. z v o n . (mii. bucureştean bûcheron s. s.bronchite s. m. caiet caillou s. zgomotos bucarestois. m a i t î n ă r cadre s. cafea. şi adj.m. ascunzătoare cachot s. cadou cadet. (persoană) calculat(ă) . a arde brumeux. n e m e r n i c . cafeniu brutal. capitalism capitulard adj.f.m. a potoli.m. cauciuc. adj. a calomnia calorie s. tăietor de lemne buffet s. şi adj.m. r a ţ ă cannibale s.f. perie brosser vb.f. a ascunde cachette s. şi adj. t u n .m.f.f. t o v a r ă ş . a captura caqueter vb. căci car 2 s. promontoriu capable adj. b ă u t o r . ramă café s.m. candoare candidat s.m. m.f.m.) hărmălaie. -ère s. adu­ nătură canard s. autocar caractère s. c a m a r a d camée s. « a p i t a l . a peria brouhaha s.m. candelabru candeur s. à la -~ la ţ a r ă .m.f. -e adj. a cotcpdăci .vino încoace cabaret s. cal­ c u l a t o r . r ă ţ o i . camionagiu camp s. canadiană c a n a i l l e s . a poposi.

cet. dem. nehot. scrumieră censeur*.m. pulover.f. catedră chaise s. cavalerie c a v a l i e r * . car. a certifica.m.m. -ïère adj.m. ţelină célibataire s. a înceta chacal s. ceux-là) pron. -e adj. centrală centralisateur s.m. necăsătorit. a n u m i ţ i certainement adv. a ascunde.f. dem.m.m. t a n c . m. crap carré. ceux-ci) pron.m.m. încetare cesser vb.m.m. pivniţă caveau s. î n t î m p l a r e . ceux) pron. m. zmeu (de hîrtie) cerise s. călăreţ. desigur certifier vb. tricou chandelle s. şantier chapeau s. m. a sta de vorbă (cu) cavalerie *. (o) sută centimètre *. m. celebritate celer vb. p ă t r a t carreau s. căldură chaleureux. si­ gur. celibatar celle (pi. centru cependant conj.f. dem. şi adj.m. dem.carnassier. centură célèbre adj. a schimba chanson s. a sărbători célébrité s. cu toate aces­ tea cercle s. celulă celui (pi.tn./. centralizare centraliser vb. -e adj. (jain. pi. lanţ. -e adj. profesie. carnivor. carton cas s. şansă chandail s.f. campion chance s.m. a centraliza centre s. şi adj.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s. şampanie champignon s. orice char s. m. cameră ./. m . cenzură.f. a se m î h n i . -e s.m. ochi de geam carrière s.f. /. scaun chaleur *.m.) carton s. c i m p . a pricinui.m./. clapon chapitre s. -. m. /.m. (ceea) ce ce. a cînta chantier s. şi adj. carne chaire s. c e n t r a l . en tout ~~ în t o t cazul casque s. carnivor carotte *.f./. schimb changeant. cîntec chanter vb. cască casser vb. ciupercă champion ş. capitol chaque adj.f. cavou caviar s.f.m.m. -ci (pi. luminare change s. dem.f. cette adj. morcov carotter vb. c a v a l e r i s t . catedrală cause*. schimbător changement s. dem. m. pron.f.m.m. mîhnire chagriner (se) vb. -e adj. acela cendrier s. -euse adj. fiecare.f. castă cathédrale*. a adeveri cerveau s. a cauza causer vb./.f. dem. a sparge cassé. cîirte (de joc.m.m. c e n t i m e t r u central. cîmpie Champagne s. a t ă i n u i céleri s.f. de vizită etc.à coucher dormitor champ s.f. noroc. celles) pron. car de luptă 501 . icre negre ce pron.f. a n u m i t . oarecare. acest ceci pron. şi adj. a ceda ceinture *.m. cireaşă cerisier*. cenzor censure s. şir chaînette s. î n l ă n ţ u i r e . /. ceremonie cérémonieusement adv. cerc cercueil *. cireş certain. poş­ t a l ă . *. a vorbi. carieră carte s. acest lucru céder vb. centrali­ zator centralisation s.m. critică. acea cellule s. t o t u ş i . h a r t ă . a cenzura cent adj. b l a m public censurer vb. sicriu cérémonie s. schimbare changer vb. acel(a) celui. u n i i ./. acesta celui-là (pi. a se amari chaîne s. în mod cere­ monios cerf-volant s. spart caste *. călduros chambre *. m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. cauză.f. şacal chagrin s. ca­ valer cave s.f.m./. c a z .f. celebru célébrer vb. lănţişor chair s. creier cessation s.f. pălărie chapon *. car­ nasier carnivore s. aceasta.

m. -e adj. I I a alege choix s.f./. cinematograf cinémascope s. m. clasifi­ care clé s. lumină classe s. şomaj chômeur. a civiliza c l a i r .f. cărbunar charger vb. (fig.f. cald. ~. m ă n ă s t i r e chasser vb. a m o t o t o l i .m. iubire de oameni charmant.m. a şuşoti chut ! interj. şef.f.f.f. cler. [constr. pi.m. î n c î n t ă t o r charme 1 s. cămin. aici ciel s.f. a încînta charpentes. m î n c a r e . şofer chaussée s. m.m. s c u m p . pedeapsă chaton s.f.f. cămaşă chêne s. m.m.f. capră chez prep.m. cercetător cheval s. -e adj.m. lămîie citronnier s.m. scump . fierbinte chaudière s. greiere cigare s. alegere chômage s. ceară cirer vb. stejar cher. a încălţa chauve-souris s.f. /. căţea chiffon s. chinezesc chiot s. a cita citoyen. cavalerie chevaucher vb. cinemascop circuit s. -e adj. m. preoţime 502 . a încărca charger (se) vb. m.m. m. m.) liliac chauvin. cale cheminée s.-ère 1 adj. c i m i t i r cinéma . drag chère 2 . lecţie classement s.m. şicană chien. m. m. sumă chimère s. var chef s. varză chou-fleur s. cu dragoste chercher vb. fir de p ă r cheville s. căruţă charité s.f.m. -ière s. [bol. a căuta chercheur s.m.m. a călări chevet s.?. circuitul circuler vb. -e adj. căruţaş charrue s. creştin chuchoter vb. vîrf ciment s. conopida chou-rave s. c l a r .f. pisică château s. lucios. şomer chose s. a-şi lua sarcina de a chariot s. -te s.m. mină.m.f.m.m. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier.m.f. c l a s a m e n t . a vîna chasseur s. c a s t e l ./. a circula cire s.m. c e t ă ţ e a n c i t r o n s . care face ape chaud.m. ) a supăra chiffre s . car. chinez. cîrpă. -e s. . ţigară de foi. v.m.m.) carpen charmer vb.) şi adj. m. capodoperă chef-d'orchestre s.f. civil civiliser vb. m .m. căţeluş choeur s.m. cor choisir vb. cifră. che­ restea charretier s. lămîi civil. ţigară cime s.m.f. (cu maj. foarfece ciseler vb. cetate citer vb. c l e f clef s.f. şovin chaux s.m.f.m.e adj. pisoi chatoyant. limpede. chimie chinois. c ă p ă t î i cheveu s.f.f. -enne s. a cizela cité s. şi adv. cheie clergé s.f. cîine.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s. cădere ci adv.s. d r u m . c o n d u c ă t o r . m. sst ! linişte ! chute s. gulie chrétien.m. -ne s. cazan mare chauffeur s.m. cal chevalerie s.f. m.f.f. şosea chausser vb. [despre culori) deschis clarté s. m .m. a şopti. a v ă x u i ciron s. şi adj. lucru chou s. gleznă chèvre s. (zool. la chicane s. petic chiffonner vb. dirijor chemin s.j.m.f. căldare. şi adj. cer cigale s. a şifona.f. clasă.f. ospăţ chèrement adv.charbonnage s. plug chartreuse s.) ş a r p a n t ă . m u ş i ţ ă ciseaux s. -euse s. ciment cimetière s./. himeră chimie s.m. h a v a n ă cigarette s. farmec. încîntare charme 2 s.m./. ~ jort cetate châtiment s.f.f. -enne s. v î n ă t o r chat. v a t r ă chemise s.m. -e s.

m. cu t o t u l compléter vb.f. clipire clinique adj. coniac coiffer vb. a compune./. (fig. soţie compagnie s. a colabora collectif. a n u m ă r a comte s.m. colonial colonne s.f.f.f. uriaş combat s.f. t o v a r ă ş ă . l u p t ă t o r combattre vb.m. împrejmuire clouer vb. I I I a comite commode adj.f. p i e p t ă n ă t u r ă . -ète adj. pas colère s. clopot clocher s. a complica composer vb. compozitor composition s. închis clôture s. deal. colină colonel s. a completa compliment s. comerţ commettre vb. asemănare. colier colline s. c o m a n d a n t . a înţelege comprimer vb. comunist compagne s. tovărăşie.f. coafură. a socoti. a comprima compte s. conte concentrer vb. m.m. ardere comédie s. tacticos compensation s. ca.m.m.m. c î ţ i . m.f. (fig. fleac.m. comandă (a unei m a ­ şini) comme adv. colos. -e adj. complicat compliquer vb.f. coafor coiffure s. c l i m a t climatique adj. comu­ nard commune s. c o m u n .f.f. asociaţie. clopotniţă cloison s. colectiv collection s. complet complètement adv. comună communiquer vb. complet.m. supărare colifichet s.m.m. m î n i e . colonel colonial. cocardă. a compara compas s. compliment compliqué.e s.j.) a satisface (năzuin­ ţele. climă. I I I a se complace complet 1 s. cod coeur s. m . a copleşi combustion s.f.m. a întregi. comod commun. client climat s. cont compter vb. fanteziuri collaborer vb.m. a concentra 503 . cîte combiner vb. -ive s. [pi. a lupta combien adv. colegiu coller vb. şi adj.f. -e adj. şi adj. clinic cloche s. a (a) lipi c o l l i e r s . cîtă. şi adj. m . tovarăş comparaison s. comedie comité s.f.f. i n i m ă . a comunica communiste s. compa­ raţie comparaître vb.f. tout — la fel commencer vb. a ţ i n t u i club s.m.m.f. club coalition s. colectivitate collège s. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb. şi adj.m. I I I a c o m b a t e . trecătoare. societate compagnon s.m. compas compassé.m.f. pre­ c u m . c î t . colţ c o l s . .-e adj.m. socoteală.m.f. compoziţie. p u ­ blic communard. costum complet 2 . coexistenţă.f. I I I a închide clos. climat(er)ic clin (d'oeil) s. guler. c u m . cum? de ce? commentaire s. a începe comment adv. casă de b a n i cognac s. coaliţie cocarde s. colectivist collectivité s. luptă combattant.m. cucurigu ! code s.f. comentariu commerçant s. colecţie collectiviste -s. a p i e p t ă n a coiffeur.m. compensaţie. -e s.f. obştesc. c î t . I I I a se prezenta.f. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s. ca (si). vîrf.) culme combler vb. maior commande s. a combina comble s. a alcătui compositeur s. III a c u p r i n d e .m. -e adj.c l i e n t . a compensa complaire (se) vb.f. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb.m. -e s.m. com­ punere comprendre vb.m.m. -euse s. coloană colosse s. des­ păgubire compenser vb.f.m. a umple (cu vîrf şi în­ desat) . şap­ că etc 1 coin s. m. -e adj. dorinţele cuiva) .f.m.) podoabe. insignă cocorico ! interj. salbă.m. comerciant commerce s. t o t ce acoperă capul (pălărie.m. comitet commandant s. par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences. a prinde în cuie.

f. a u n i consul s. cucerire consacrer vb.f. asociaţie confus. concluzie. confort confortable adj. III a cuceri conquête s. concurs concret. condiţie conducteur fi.f. a consulta contact s. basm. adv. a închina conscience s. confortabil confrérie s. concurs de împreju­ rări conjugaison s.f. I I I a construi consulter vb.) a da un consemn consolation s. contrariu contre-amiral s. a consolida.f.m. a înconjura contracter vb. I I I a cuprinde.f. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. -e adj. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. I I I a concepe concierge s. a u r m a contourner vb. a contempla contenance s. -e adj. construire. a j u t o r . conştient conseil s. de acelaşi s o i . respectat.-euse s. a constitui construction s.m. clădire construire vb. a consemna. I I I a conduce confection s.f. consiliu conseiller vb.) a preţui considéré. c o n t r a a m i r a l 504 . a confecţiona conférence s. -e s.f.m. a conţine content. (mil. a consacra. -ète adj. atingere.f. a î n t ă r i consonne s.f.m. confuz. a c o n d a m n a condition s. -e adj.f.m. conţinut conteur. conferinţă confesseur s.f. a conjuga. s t i m a t consigner vb. u r m a r e . a contracta contradictoire adj. constant.m.f.f. confuzie.concentrique adj. -e adj. m. duhovnic confiance s. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu. a consola consolider vb. au •*. şi adj.f. poveste. constrîngere contraire s. sfătuitor consentement ». faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb. nuvelă contempler vb. a consulta connaissance s. a m ă r t u r i s i . congres conjonction s. a considera: [fijL. confi­ denţă confier vb. de aceeaşi specie congrès s. cu perseverenţă. a sfătui conseiller. mhigîiere.-enne s. a trage concluzia conclusion s.d i m p o t r i v ă . conjugare conjuguer vb. potriv­ n i c . I I I a confunda. a consterna constituer vb. c o n s i m ţ ă m î n t . concret concurrent. conducător conduire vb.f. statornic constater vb.f. consoană constamment adv. I I I a concura concours s.f. -le adj. şi adj. ghioc conquérir vb.m. a constata consterner vb.m. d e s t ă i n u i r e . consilier.f. I I I a încheia. conjuncţie conjoncture s. -e s. m. concetăţean conclure vb. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . înfăţişare. sfat. dulceaţă confondre vb.m.f. m. contrar. contact contagion s.m. a c o n t i n u a . I I I a consimţi conséquence s.f.m. aer. a confirma confisquer vb.f. povestitor continuel. în­ voire consentir vb. a conserva considérer vb. I I I a cunoaşte conque s. c o n t i n u u . concentric concerner vb. concediu congénère adj. concurent condamnation s. m u l ţ u m i t contenter vb. consolare consoler vb. încheiere concombre s. /.c o n d a m n a r e condamner vb.m. castravete concourir vb.m. în mod constant constant. conştiinţă conscient.f. -ère s. -e adj. I I I a constrînge contrainte s.f. neînce­ tat continuer vb. consul consulter vb. c u n o ş t i n ţ ă .m. confuz confusion s. a încurca confort s.f.f. loc. contagiune conte s. confecţie confectionner vb. încredere confidence s. p o r t a r concitoyen.f. a t i ­ t u d i n e . a fi în l e g ă t u r ă c u . molipsire. contradictoriu contraindre vb. încurcat confusément adv. a confisca confiture s.m.f. cunoaş­ tere connaître vb.. consecinţă conserver vb. m. m.

cotlet coton s.un ~ de fil a telefona. — de force puci coupe 1 s. amic copier vb. apusul soarelui couche s. -euse adj./.f.m.d e o d a t ă .f. culcuş. găoace (de nucă. a copia coq s.m. -ère adj.m. ~ d'oeil privire. I I I a alerga. m. m. mărgean corbeau s. contraofensivă contre-valeur s.m. après — prea tîrziu . culme côtelette s. coastă côté s.m.) corn corail s. telegar court.f. a încorona courrier s. conversaţie. vară coussin s.) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. -ette adj. colină./. ochire. corectare. cupă. d'un seul ~ dintr-o d a t ă . con­ vorbire c o n v e r s i o n s . cocoş coque s. cosmonaut cosmos s. a se îndoi. acoperit couvrir vb. cuţit coutelas s. cortegiu. goană.f. I I I a a c o p e r i . d r u m . cosmos costume s. / . îndrăzneală courageux. sur le ~ îndată . coş corde s.m. vopsea coulisse s./. conver­ tire copain s. curaj. cost couteau s. curs course s.f. t r u p . s.m. III a convinge convenir vb. /.f. l o v i t u r ă .} corec­ ţ i o n a l .à ~ corp la corp. coral.f. c o t . a se curba coureur.m.f. c o n t r i b u ţ i e . m.lîngă coteau s. I I I a r e c u n o a ş t e .m.f.m. pernă coût s. a s p e c t . a ascunde 505 . cornée corniche s. prieten. a se cùlca coude s. s t r i c a r e . cunună couronner vb.m. -e adj.f. de ouă) . t e m ă corectată corriger vb. costum côte s.f. jouer des^ s a da d i n coate coudre vb.f. f. curier. alai cosmonaute s. p a r t e . apus (de soare) coucher 2 (se) vb. cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb. corespondenţă correspondre vb. -. t a c î m couvert 2 . co­ rupţie cortège s. a corecta corruptions.f. I I I a corespunde. culoar coups. a umbla după (şi fig.m.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s.-ère s. -le adj. călduros cornée s. l a t u r ă . conversiune.f. culisă couloir s. [muz. m a c coquet. în­ drăzneţ courber (se) vb. gît couchant s.m.f. -e adj. m. donner . cupă couper vb. croială coupe 2 s.m. i z b i t u r ă . a aluneca de-a lungul . ţ i n u t . cursă.m.m.m.m. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s. cornişă corps s. corecţie correctionnel. a se învoi conversation s. f. à -~ sûr cu siguranţă . impozit contrôler vb.f. m. a costa coutume s. contravaloare contribution s. regiune contre-offensive s.f. b u m b a c cotonnier.m. îndreptare.f. s t r a t coucher 1 s. obicei couturier. corb corbeille s. coroană. m. cordial. (pop. culoare. (despre un vas) a se scufunda couleur s. cochet cor s. III a coase couler vb. c o r p . frînghie .de dinspre .m.contrebasse s. a curge.-euse s. m. coridor corrigé s. {jur.f. m.m. curajos. .m. curte courage s.ni. de ~* deoparte . croitor couvert 1 s. a controla convaincre vb. a fi în corespondenţă corridor s.f.f. m. poştă cours s. scurt c o u s i n . contrabas contredire vb. coardă cordial. de b u m b a c . du •». la "•. corupere.f. a bumbacului cou s.m.f. b i d i v i u .m. à . tout à —. -e adj. alergător courir vb. a se scurge. v ă r . III a contrazice contrée ş.e s. a tăia cour s. corrections.) couronne s.

c u r a t i v cure s. a afurisi danger s. s m i n t î n ă . crud crue s. c u l t u r ă culturel. a socoti croisades. interj. prăbuşire débarbouiller (se) vb. creştere croissant s. cretin cretonne s. cult cultivé adj. a î n t î l n i croissance s.-e adj.m.dent s.m.critică croc s. d a n s a n t danse s. ciclism cyclone s. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i . scobit. c u r i o z i t a t e cuver vb. a face cubajul cueillir vb. de. a crea crème s.m. făptură.f. cremă crépuscule s. creatură crèche s. pe*te. primejdios dans prep. III a culege cuiller. fricos. cruce crosse s.f. d a t ă datte s.f.f. creion création s.m.şi adj. ocol.f.) culture s. a crăpa.f. m. şi adj.f. coamă crise s. -e s. a trosni cratère s. cîrlig. crud. a se spăla pe faţă débarquer vb. scobitoare curée s.f. d e ! damner vb.f. creaţie créature s. a debarca débarras s.un mois peste o lună dansant. a cultiva (şi fig. -e adj. a crispa critique s. c r a v a t ă crawler vb. gol creux 2 s. cură cure. a se m ă r i croix s. p r a d ă curiosité s.m.m. m. s t r i g ă t crime . /. lingură cuir s. scobitură. b u c ă t ă r i e culotte s.critic.f. fiinţă.f.f.m. -euse adj. c r u n t cuber vb. goi crever vb. {sport) crosă cruauté s. I I I a crede. m.m. s e m i l u n ă .m.m. pe. a scobi creux 1 . -ive adj. în. croşetă croire vb. t i m i d crâne s. dansator date s. nemernic.m. corn (franzeluţă) croître vb. cange . se ~ a se z b a t e 506 . d i n . p r ă p ă d . III a creşte. a săpa.f. p a n t a l o n i s c u r ţ i . scuipat craindre vb.m. crater cravate s. cruzime ( / i g ) cru. cuillère s. curmal davantage adv. m.m. -ïve adj. c a v i t a t e .s. -euse ad].m. chiloţi culte s. m. i n s t r u i t cultiver vb.m. pericol. a pîrîi. I I I a se teme craintif. creşă crédits. c r e d i t . -elle adj. d o a m n ă . şi adv. ciclon D dahlia s. p a t (de puşcă) . influenţă créer vb. a sparge .f./. c u r m a l ă dattier s. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s. a se rupe cri s.m. gău­ nos. cult.f. ciclu cyclisme s. a dansa danseur. c u l t u r a l curatif.f. dans danser vb. m. dalie dame s.f. primejdie dangereux. de la. a scăpa débattre vb.f.c r a c h a t s . crimă crinière s. m. a fermenta cycle s. colţ (la a n i ­ male) crochets. a se debarasa. / . cruciadă croisement s. craniu crapule s. «.f. -euse s.f. creştere (a unei ape) cruel.f. ~. craquer vb. a înota în stilul crawl crayon s.m. criză crisper vb. des) prep. m .f. creastă crétin.f. a m u r g crête s.f. piele cuisine s. despre. bojocii. trecere. -le adj. I I I a d e z b a t e .f. debara débarrasser (se) vb. a încrucişa. creton creuser vb.f. — fouettée friş­ ca.f. m a i m u l t de (<T.f. m. cîrlig. încrucişare croiser vb. du.

în picioare. a prînzi déjuger vb.m. a se revărsa. j u m ă t a t e demi-teinte s.f. m. I I I a descoperi decrepit. a zăpăci décoration s. a defila définir vb.m. a declara déclencher vb. d e c o r a ţ i e .m.f. I I I a a p ă r a défense s. demon denier s. a sfida défiler vb. -e adj. ferme­ cător délivrer vb. sfîşiere décidément adv.m. a deconcerta. întrebare demander vb. m u t a t déménager vb. a declama déclarer vb.m. m. I I a defini définition s. p e s t e . cerere. deltă demain adv. h o t ă r î t . defunct. a întreba démarrage s. peste. j u m ă t a t e de oră demi 2 . a declina. a declanşa décliner vb. a deceda. m a i departe de délégation s. dehors adv. r a m o l i t décréter vb.m.) dantelură 507 . a dezlega dent s.f. î n ă u n t r u défaire vb. m. a delega délicat.f. I I I a desface. a sfîşia déchirure s. a porni déménagement s.f. denunţare dénouer vb. a demara. r u p t u r ă . demaraj démarrer vb.f. -e adj.pe dinafară déboucher vb. î n c e p u t . a descuraja découvrir vb. m . provocare défier vb. şi adj. a descărca déchet s. au — de d u p ă . a d e b u t a . a p ă r ă t o r défi s.f.f. I I I a descrie décrocher vb. a decide décision s. ţîn) sus débraillé. cu dispreţ dedans adv. j u m ă t a t e . deja déjeuner 1 s.f. d i n t e . a rupe coarnele décourager vb. n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s.f. decrepit. a dispreţui dédaigneusement adv.f.) au ~~ d u p ă . ban dénombrer c i . -e s. a da. m.débit s. (arhit. decizie déclamer vb. a dezgusta degré s. a începe décéder vb. (numai în loc.f. deşeu déchirer vb.f. delicat délicieux. a dezumfla d é g o û t s . sfidare. dantelă dentelure s. se ~ a se descotorosi. dejun déjeuner 2 vb. a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . deceniu décerner vb. -e adj. mîine démailloter vb. I I I a d ă r î m a démon s. dinar. demograf démolir vb. {despre ape) a se vărsa debout adv. a d e z l ă n ţ u i décharger vb. delegaţie déléguer vb. a cere . t r e a p t ă . definitiv déformation s.f. a deznoda. -euse adj. deformare défunt. decembrie décennie s. débit (la lichide şi gaze). III a decepţiona déchaîner vb. ră­ posat dégeler vb. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb. a scăpa défaut s. -e adj. cu siguranţă décider vb.m.m. afară déjà adv. a refuza décommander vb. definiţie définitivement adv. a răposa décembre s. a (se) dezgheţa dégonfler vb. a locui: a r ă m î n e demi 1 s. delicios. a dezlega. a decerna décevant. decor décorner vb. I I I a serînti demeurer vb.f. grad. m.m. h o t ă r î r e . -e adj. a (se) muta démettre vb. a desfide. a decreta décrire vb. a desfăşa (un copil) demande s. p r î n z . a decomanda déconcerter vb.m.f. amăgitor décevoir vb.f. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s. h a l b ă . j u m ă t a t e . dezgust dégoûter vb. s.m. apărare défenseur s.m. {sport) mijlocaş. a elibera delta s. au ~ la început débuter vb. defect.m. a r u p e . cusur défendre vb. democraţie démographe s. d«but . mutare . d e z m ă ţ a t début s. a denunţa dénonciation s.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres.m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • de m î n t u i a l ă — diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trices.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — fără îndoială • douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat,bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices.m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire;s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant,-e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen.s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — negreşit • fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • pe legea mea — foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — de • fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson.s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • • et à me­ — fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — mal ~~ • de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers.m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — a • hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

impers.m. a indica indiscret. nepoliticos impolitesse s. n e p i e r i t o r imperméable s. (fig.f. nelegiuire impoli. -e adj. a i m p u n e . i n e r ţ i e . imaginar imagination s. nelegitim illusion s. -ète adj. şi adj. i m p u r .f. inconştient inconvenance s. -e s. fără îndoială industrie s.f. sclav image s. infailibil. i m p e r t u r b a b i l impétueux. a inaugura incarner vb. inginer 520 . -e adj. -ête adj.idée s. ne­ m u r i t o r . imperfect.m.m. -e adj. ne­ greşit infamie s. imoral immortel.) nepăsare inexact. -e adj.m. s. a imobiliza immonde adj.f. m u r d a r .f.m. i m a g i n a b i l imaginaire adj.m. -e adj.f. -ive adj. impozit impression s. -e adj. (timpul) imperfect impatience s.f. [fig.m.m.f. imagine imaginable adj. impresie impressionner vb. industrie ineffaçable ad}. m. infraroşu ingénieur s.f.. s t r ă v e c h i immense adj. i m i n e n t immixtion s. nesfîrşit immeuble s. veşnic imparfait. -e s./?. imbecil imiter vb. prost. a aplica (o pedeapsă) influence s. ilustru ilote s.f.m. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv.f. şi adj. inexact infaillible adj.f. infailibil. şi adj. i m a c u l a t immédiat. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb.f. inconvenient. independent index s. im­ pozit impossibles. -e s. i n a c t i v . -e adj. infinit infirmerie s. a imita immaculé. -elle adj. şi adj. a i m p r i m a . imaginaţie imaginer vb. . a influenţa informer vb. a întrupa incidence s. violent impiété s.-e adj. incomod incomplet. (modul) i n d i c a t i v indigne adj. nepoliteţe important. şi adj. -euse adj. amestec immobiliser vb. a t i p ă r i improprement adv. ) dezgus­ tător immoral. incidenţă incident s. imens. i m p e t u o s . nerăbdare impérissable adj. a incarna.f. i m i x t i u n e . -elle s. infernal infini. m.f. -e adj. leneş inactivité s. i m p r u d e n ţ ă impur.) a p r i g . m. a nu cunoaşte île s. şi adj. (în mod) impro­ priu imprudence s. a impresiona imprimer vb. de neşters. ticăloşie. de neconceput inconnu. necunoscut inconscient. -e adj.f. incident incommode adj. n e c u v i i n ţ ă inconvénient s.e s. incomplet inconcevable adj. -e adj.f. degetul ară­ tător indicatif s. a obliga imposition s. ignoranţă ignorer vb. i n c u l p a t indéfrisable s. de necrezut i n c u l p é .m. indiscret indubitablement adj. influenţă influencer vb. impunere fiscală.f. nedemn indiquer vb. perfect infailliblement adv.j. impermeabil impersonnel. în m o d in­ dependent indépendance s.f. de n e u i t a t inepte adj. infamie infernal. impersonal imperturbable adj. i n d i c e . inaccesibil. -e adj. a imagina imbécile adj. independenţă indépendant. a ignora. inert inertie s. ilegal illégitime adj. şi adj.m. -e adj. index. mîrşav ignorance s.f. iluzie illustre adj. ne­ ajuns incroyable adj.f. a informa infrarouge s. idee identique adj. i m e d i a t immémorial. -e adj. insulă illégal. s t u p i d inerte adj.m. a avea impor­ tanţă imposer vb. imposibil(ul) impôt s. idiot ignoble adj. identic idiot. i m e d i a t immédiatement adv.f.f.f. {fig. i m p o r t a n t importer vb. infirmerie infliger vb. m u r d a r inabordable adj. inabor­ dabil inactif.m. imobil imminent.f. infinit infiniment adv.

m. m o m e n t . invazie inventer vb.f. i n t e r v a l . / . i n v i t a ţ i e . ne­ bun insensibiliser vb. clipă. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb. -ive adj. a insensibiliza insensible adj. insolit. a se n e l i n i ş t i .m. inte­ lectual intelligence s. activ intention s. n e o b i ş n u i t . î n v ă ţ ă mînt instrument s. -e adj.f. a invita iris s. r e z u l t a t italien. a inventa invention s.m. a izvorî j a l o u s i e s ./. i n s t a l a ţ i e . I I I a se înscrie insecte s. n e l i n i ş t i t . -e s. odinioară jaillir vb. instinct instituer vb. inovator inonder vb. (cu maj.f. indiferent insistance s. i n u t i l inutilement adv. -e adj. a se răscula. interes intéressant . a inunda inquiet. iresponsabil irresponsable adj. -ète adj. v i u . provenit.m.) şi adj. obraznic insolite adj. a se i n t i t u l a intraveineux. à V — imediat instaurations. r ă s t i m p intervenir vb. intens.f.f. inteligenţă intense adj. i n s t r u c t i v instruction s. integru. n c uzitat inspection s.f. de n e î n c h i p u i t injuste adj. a înfiinţa instituteur. fildeş ivre adj. instaurare instaurer vb. italienesc italique s.f.) entuziasm ivrogne s.m.m. -enne s.5. ironie ironiquement adv. a insulta insurger (s') vb. i n t a n g i b i l . s m i n t i t .f. b e ţ i e ./.f. invidios jamais adv. şi adj. -e adj.m. beţiv J jabot s. i n t e r n .) caracter italic.e * . j a d jadis adv. curaj. internare interpeller vb. m . n i c i o d a t ă .f.f. -e adj. ) ne­ p ă s ă t o r . -e adj. a i n s t a u r a instinct s. î n v ă ţ ă t o r instructif.m. ieşire. / .f. şi adj. îndrăzneală intrigue s. italian . a i n s t i t u i . a intercepta interdire vb. stînjenel ironie . -e adj.m. a irita issu. [tipogr. v r e o d a t ă . a instala instant s.m. i n t e r p l a n e t a r interroger vb. beat ivresse s. nedrept innocent. a se răzvrăti intangible adj. insensibil . neîn­ destulător insulter vb. I I I a interzice intérêt s.f.m.j. insistenţă insolent. intrigă introduire vb.m.m. jabou jade s. i n s t r u c ţ i e . de neatins intègre adj. insectă insensé. I I I a interveni intituler (s') vb. întrerupere intervalle s.f. zadarnic invasion s. instalare installer vb. invenţie inversement adv.ingrat.f. ieşit d i n issue s.m. a interpela interplanétaire adj. m. gelos. (jig. -e adj. insuficient. m . [fig. [med. tot­ deauna 521 . I I I a întrerupe interruption s. interesant intérieur. n e v i n o v a t innovateur. ingrat inimaginable adj. inspecţie i n s t a l l a t i o n s . cursiv ivoire s. a întreba interrompre vb. invers invitation s. -trice s. gelozie jaloux. şi adj. intenţie intercepter vb. iresponsabil irriter vb. cinstit intellectuel. eşec insuffisant. i n s t r u m e n t insuccès s. l ă u n t r i c internaţional. i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s. -elle s.m.f. o use adj. sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb. -euse adj. I I a ţ î ş n i . -trice s.m.f. i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s.f.m.m. . I I I a introduce inutile adj. a se îngrijora inquiétude s.) in­ travenos intrépidité s.m.. nelinişte inscrire (s') vh.

m. a se lamenta. lumesc lait s. şi adj.) a poseda jour s.m. drept justement adv. / .f. limbă languir vb. . referitor la lînă laïque s. iasomie jaune adj. lanţetă landeau s. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s. -euse adj. m o r m a n j o u e s . jucărie joug s. limbă. -e adj.f. j u s t . lăptucă lame s.f. j u s t i f i c a t i v justification s. o b r a z .m.m. a se introduce (în lume) lancette s. cu d r e p t a t e .à Vautre de pe o zi pe a l t a — Journal s.m. vrednic de plîns lamenter (se) vb. (fig. -ive adj. suc. j u s t i ţ i e justifier vb. pron. n o s t i m jonchée s. m u n c i t o r .f.m.jambe s. ianuarie jaquette s.m. lac lâche adj. z i . b u c u r i e joindre vb. a lăsa să-i scape laid.m. care dă lapte laitue s.f.m. iunie jupe s. (fig. (fig. d r ă g u ţ . t i n e r e ţ e .) a face cu­ n o s c u t .m. t î n ă r jeunesse s. a se l u p t a . larg 522 . voios juge s. I I I a î m p r e u n a .m. m. a se tîngui laminage s. zeamă juste adj. -e adj. i e z u i t jeter vb. d r e p t a t e . lapte laitier. a desface. ~ chambre camera. laic.m.m. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb.m.f. d'un . grădină jardinier s.m. m. m . tocmai justesse s. a lansa.f.m.m. -ère adj. z i a r i s t . a arunca jeu s.m.f. zi jouter vb. vesel.f. har­ nic labour s. galben jaunir vb. grai langue s.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv. fustă jurer vb. a jura jus s. -euse adj. iulie juin s. kilogram kilomètre s. jachetă jardin s. landou langage s. o . judecător jugement s.f. grădinar jarret s.f.f. m.m. lînă lainier. I I a îngălbeni javelot s. -e adj. a r u n c a t . lampă lancé. kilometru la 1 1 . joc jeudi s.m. urît laine s.m.m. I l a se folosi. şi adj. arătură lac s. şi adj. l a m ă . m. gazetar journée s. je ~ vois o văd là 2 adv. aruncare lancer vb. şuncă janvier s. art. acolo l a b e u r s . fricos lâcher vb. kilogramme s. judecată juillet s.f. a cînta (la u n instrument) jouet s. hol.m. ) lansat lancement s. e x a c t i t a t e justice s. j u s t e ţ e . t i n e r e t joie s. justificare K kilo.f. f. j u g jouir vb. v a l lamentable adj. picior jambon s.f. ziar journaliste s. I I a lîncezi large adj. 2 . cu veselie joyeux. (fig.m.m. a justifica justificatif.m. a se juca . joi jeune s.m. laminare lampe s. -ère adj.m. muncă (grea) laboratoire s. laborator laborieux. pe ea. Vautre ~ d e u n ă z i . laş. suliţă jésuite s. a u n i joii.f. g r ă m a d ă . a se b u c u r a .f.f.

f. chiorîş .) le ~~ de de-a lungul longuement adv. şi pron. liceu lynx s.m.m. pers. neînţelegere littérature s. ~ — même el însuşi luire vb. liric 523 . — de cu ocazia .) şi adj. drojdie de bere liaison s. latinesc latitude s. a scula. (fig. m. (pi. legal légume s. s p r i n t e n légèreté s. (fig. l u g u b r u . sprinteneală légitime adj. iepure ligne s. liliac limiter vb. d u r a t ă lors adv. .f. loc lieue s. legitim. s p ă l a t .f. depuis ~. iederă lieu s. legal légende s. a t u n c i .f. ) albia u n u i r î u litanies s. v î n ă t livre s.f. rel. a locui logique adj. p u i de lup lucide adj. -e adj. leu lionne s. greu louve s. m u l t t i m p . la­ t i n . -e s. p u i de leu liqueur s. m. leghe lieutenant s.f. legătură libération s. încet l e n t e u r s . l o t . m. lumină lundi s.) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s.larme 5.f. litoral livide adj. saşiu. m. în a m ă ­ nunt longueur s. pe el. 2.f. suspect louer vb.f. l i t e r a t u r ă littoral s. -e adj. locotenent lièvre s.m. pron.f.f.m. art. l u n g i m e .f. logic logis s. dès •».f. cînd lot s. ~ s jumeaux p a t d u b l u . lucid.m. loz loterie s.m. I I I a citi lis.f. livid. şi adj. scrisoare. rufă lion s. răgaz.) rîs lyrique adj. (loc. m. l a t i t u d i n e lavage s. u ş u r i n ţ ă . uşor .m. lenjerie. l u i . a preda logement s. î l .f. carte livrée s.m. pos. rînd . ziua de mîine lentement adv.f.de a t u n c i . u n d i ţ ă lilas s. cu m i n t e a limpede lueur s. a m ă r g i n i limonades. ~ chat pisica. m./. lesquel­ les) pron. buză levure s.m. lacrimă las. legendă léger. a închiria loup s. şi adj. î n c e t i n e a l ă . leoaică lionceau s. . linte lequel.f. sprinten lettre s. p a r t e .f. litigiu. crin lit s. el. l u m i n ă s l a b ă . s t r ă l u c i t o r lumineux. a l b i t u r ă . l i b e r t i n . [fig. r ă s ă r i t levier s.d i n acel m o m e n t lorsque conj. lichior lire vb.m.m. je -~ vois îl v ă d leçon s./.m. care leste adj.m. eliberare libérer vb. pîrghie lèvre s.pi. lup lourd. l u p t ă lutter vb. livrea livrer vb. locuinţă loger vb. luminos lumière s. -e adj.m.) echi­ voc.f.m. a livra . luni lune s.m. le lever 1 vb. (cu maj. legumă lendemain s. chirie louche adj. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s. s u m b r u lui pron.. (fig. m. i n s t r u i t leur adj. locuinţă loi s.f. I I I a luci. départe lointain. m. hol.f. a s t r ă l u c i luisant.f. uşuratic libraire s. l i t a n i e .f. î n c h i r i e r e .) p l i c t i s i t latin.f. lege loin adv. a lăuda . lună lunette s. l u n e t ă . a l i m i t a . librar lie s. -ère adj. lesquels. drojdie lierre s.) l i ­ teratură lettré.f. spălare le 1 . a elibera liberté s.f. m. pron.f. a r i d i c a . l u n g . (fig. licărire lugubre adj. limonada linge s. a lupta lycée s.-euse adj. -e s. î n d e p ă r t a t loisir s. obosit. (zool. prep.f. (pi. m. t i m p liber l o n g . m. m. o c h e a n .f.m. uşor. laquelle (pi. / . l i t e r ă .m. lys s. p a t . loţiune louage s. l i b e r t a t e libertins.g u e adj. lectură légal. -e adj. (al) l o r . lasse adj. linie . m. a răscula lever 2 s.f. m.) ochelari lutte s. (căsătorie . lecţie lecture s.m. loterie lotion s.m.f. lupoaică louveteau s.

castel. fel manifeste adj.marcă. s t ă p î n .m. a nu ni­ meri mansarde s. a m î n u i m a n i è r e s . scară d u b l ă . m a m ă manager s. -euse s. durere malade s. în prezent maintenir vb. -e adj. major (ca v î r s t ă .f.m.f. mînă de lucru maint. căsătorit mariage s. ) miş­ care de rezistenţă maquisard.m. m a r ş . a n u i z b u t i . bărbătesc malgré prep. doamnă mademoiselle s.m.f.m. • de a duce lipsă — de.f. nenorocire. necinstit malhonnêtement adv. manechin manoeuvre s.f. adj.m.f. manifest. locuinţă feudală manque? vb.m. m a e s t r u . m o d . magazin magistrat s. şi adj.m. maro mars s. aut. m a r a t o n marbre s. (impers. manoeuvrer vb. p o r u m b maison s.m. (lunaj mai maigre adj.m. însă . d a r . r ă u v o i t o r maman s. m a n s a r d ă manteau s. f. -e s. m. răutăcios malle s. scara (unui vehicul) marcher vb. /. -e adj.f.m.f. (vt. m a n d a t a r mânes s. mascul. falcă madame s. d i n nefericire malheureux.m. b ă r b a t marié. manajer manche s. -e adj.f. -e adj.». vicleşug. :x m a l t r a t a malveillant. domnişoară magasin s. a nu a v e a .m. m l a ş t i n ă marathon s.. slab mail s.m.m. m a r i n a r marine s. manifest manigance s.f. m a r g a r e t ă mari s. anevoie mâle s. a merge mardi s.m. magnetic magnifique adj.9. m. a m a n t ă majeur. p a l t o n manuel s.m. [fig. p i a ţ ă . t r e a p t ă marché s. m a r i n ă marquant. desiş. m.m.f. şi adj. r ă u .m. u m b r e l e morţilor manger vb. acum. -e s. negustor marchandise s.m. şi adj. m a n t o u . . m.m. a greşi. bolnav maladroit. ) in­ trigă . m a h o ­ medan mai s. -e s.f. mînecă mandat s. / .f. pi. soţ./. evident. I I I a m e n ţ i n e maire s. căsătorie m a r i n s.f. [ist. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s.f. m.f. par ~ din nenorocire malheureusement adv. a marca marron adj. alee main s.f. tîrg marchepied s.m. invar. ne­ norocit malhonnête s. m a r ţ i marge s. marfă marche s. casă. (fig.-es. m. margine marguerite s. p r i m a r mais conj.f. cufăr maltraiter vb.f. a cîrmui manoir s. indiciu marquer vb.f. şi adj. a fi cît pe aci să . m a g i s t r a t magnétique adj. a fi pe p u n c t u l de a. manevră . intrigă mannequin s. majorat mal s. şi adj. a p i e r d e . ~ si ba da maïs s. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. semn..jn. a mînca manier vb. -es.m.M macaroni s. stăpînă .m. m a r c a n t . -ère adj. a u i t a .f. dascăl maîtresse s.f. familie maître s. de z a r z a v a t u r i marais s. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) .) a scăpa.. s.m. a a r ă t a . m a n u a l maquis . m. maşină mâchoire s. mînă main-d'œuvre s. cu greu. m e r s . n e î n d e m î n a t i c malaisément adv. cafeniu.f..f. macaroană machine s. m a i m a r e .) m a n i . cu m ă r e ţ i e mahométan. m a j o r i t a t e . în ciuda malheurs. necinste malicieusement adv.m.m. m i n u n a t magnifiquement adv.m.m. ca importanţă) majorités.) a l i p s i . m a r m u r ă marchand. a manevra . chip. însemnat marque s. m a r t i e 524 . şi adj. m a n d a t mandataire s.f. a însemna.f.f. m. m a i m u l ţ i maintenant adv.

. m a t e r i e . a aşeza. fel de m î n e a r e .m. . m u l ţ i m e massif. . m i n u n a t mésestimer vb.m. a subestima message s.f. excelent merveilleux.. a amesteca.marseillais. r ă u m a x i m u m s. miere mieux adv. m u l ţ u m i r e .f. -e adj.m. m a r e . neîncredere meilleur -e adj.m.e s. metalurgic météorite s.m. răutăcios mécontent. n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s. j u m ă t a t e miauler vb.f.pe măsură ce. meci matière s. ~ d'eau pepene verde membre s.f.e adj. de — la fel. g r ă m a d ă .f. se ~ bien a se îmbrăca b i n e . m i ­ leniu 525 .f. (fig. mediu militaire adj. nu e nici o scofală merci 1 s.f. m i l e n a r . adv. adv c h i a r . (în mod) meca­ nic mécanisme s.f. şi s.m. m. m a m ă meringue s. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s. încetul cu încetul métal s. medie médecine s. . dire ~ a mulţumi mercredi s.m. bucate mettre vb. m e n a j . mecanism mécène s.m. mobilă. prăjitură din albuş de ouă mériter vb.m. maxim mayonnaise s. m a s i v m a t c h s.m.m.m. căsnicie ménagère s. (loc. metru métro s. lui el î n s u ş i . tout de ~ totuşi m e n a ç a n t . acelaşi. m. n e m u l ţ u m i r e médaille . a îm­ brăca . a bîrfi médius s.f. miezul zilei. m ê l a ! m é t a l l i q u e adj.f. protector ai arte loiméchanceté s. gospodină mener vb.f. maioneza m é c a n i q u e adj. slujbă mesure s. m a r t i r martyre s. metalurgie métallurgique adj.m.f. r ă u t a t e m é c h a n t .) à ~ m i n u n a t . -e adj.f.m.m. m i l ă ..) au fur et à •». sud miel s. m a i b u n mêler vb. a dispreţul mer s. meteorit métier s. a m e n i n ţ ă t o r menacé s. a duce mensonge s. minciună m e n t e u r . medalie médecin s. m a i bine milieu s. chinuire. marsiliez. mecanic m é c a n i q u e m e n t adv. însuşi. metro métropole S. medicină medicament s. I I I a m i n ţ i mépris s. ciocan m a r t i a l . mijloc. m a x i m u m . metropolă. I I I a vorbi de r ă u . ~ en joue a ochi meuble s. m i l i t a r militairement adv.f. a u n i melon s. (cu maj.f. .f. r ă u . . şi adj.f.f.m. ce n'est pas la — à boire n u i mare lucru . -euse adj.m. m a r ţ i a l .m. ! ï a face v î n ă t ă i . activist millénaire adj. mobilier meurtrir vb.) şi adj.f. meserie. a m e r i t a merveille s.m.e u s e s. dispreţ mépriser vb.m.m. m i n u n e . degetul mijlociu méfiance s.i v e adj. m i n u n ă ţ i e . I I I a pune. pepene (galben)./. m ă s u r ă . -e s. mesaj. a m i a z ă .m. membru même adj. a mieuna midi s. adv. a a m e n i n ţ a ménage s.f. mediocritate médire vb. profesie mètre s. si adj. l u p t ă t o r . capitală mets s.m. r ă z b o i n i c .m. s. e adj.m.m.e curte m a r ţ i a l ă martyr s. m e d i c a m e n t médiocrité s. {loc. -e adj. s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . a m e n i n ţ a r e menacer vb. cour ~.m. metalic métallurgie s.m. milităreşte m i l i t a n t . oraş m a r e . mecena. şi adj. tor­ tură masse s.m. a conduce.f. m i l i t a n t . miercuri inwe s. m a r t i r i u .) a răni mi adj.m. comunicare messe s. minci­ nos mentionner vb. iertare merci 2 s. a menţiona mentir vb.f.m.

m. aluşchi mousseline s. (loc. a culege recolta moitié s. m u n t e montée s.m.f. ~ d'ordre lozincă.m.m.f. i m i t a ţ i e de piele mollesse s. m o d e r a t . motor mou. a b ă t u t .m. v o r b ă . modest modestie s. mortel. m u n t e montagnard. m o r t a l . şi s. messieurs) s. a m i t r a l i a mode s. obiceiuri moindre adj.) n u m ă r . j u m ă t a t e moleskines. {pi. mozaic mot s. monopolist monseigneur s.m. c u m p ă t a t modeste adj. parte morne adj. oaie. m i n i a t u r ă minimum s.f. mondial monocle s.m. m u r i t o r . -e adj. minister ministre s. a spumega m o u v a n t . şi adj. I I a mucegai moissonner vb. b a t i s t ă moue s. o m i e .-euse s. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p . m a l d ă r monde s. mol.m. lume m o n d i a l . modă modéré. m a i p u ţ i n . a-şi bate joc moralement adv. m i l i a r d a r m i l l i e r s .m. î n t u n e c a t mort 1 s. berbec moutonner vb./. -euse adj. à'~ pe m a i p u ţ i n . m o l i c i u n e .f. a urca.m.m. -e adj. a-i sări ţ a n d ă r a .m. m. m i n a r e t mince adj.bon m a i p u ţ i n b u n . t i p ă r i t mouler vb. s p u m ă . o mie mille-pattes s.f. la dracu ! la naiba ! morceau s. moraliceşte. rezervă moeurs s. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s . misiune mistral s. mort. adj.f. groaznic mont s.f. c u v î n t .m. b a r e m . înfăţişare minerai s. m. m u s c ă . du ~ cel p u ţ i n .f. m o n u m e n t moquer (se) vb. a sui monteur. fără. m i n u n e misanthrope s. muşchetar mousse s. prep. prendre la •*. m i n e r a i mineur s.f. t u r n a t . pluş m o a r a t . m o r m a n . de moarte mosaïque s. ministru minute s. pi. m o m e n t momifier vb. a a r ă t a . mizerie mission s. monolog monopole s. -elle adj. moale mouches. mişcător mouvement s. a t u r n a moulin s. miriapod milliardaire s. m. şi adj. m . -e adj. minor miniature s.m. m u n ­ t e a n . monsenior monsieur (pi.f. mistral (vînt) mitrailler vb. m a i m i c moine s.f. minim ministère s. monopol monopoleur s. a secera.miile adj. monstruos. din p u n c t de vedere moral morbleu interj. ceas montrer vb. figură mouiller vb. de la m u n t e montagne s. m i n e r . m u ş a m a . conj. montor montre s.f. au •*• . m .f.f.) slă­ biciune moment s. m u s t a ţ ă mouton s. m i n u t m i r a c l e s .f./. urcuş monter vb.m.f.f. m u ş t a r u l mouchoir s.m. m. moarte mort*.a se înfuria. molle adj. m i z a n t r o p misère s. moară mourir vb. -e adj. şi adj. -e s. subţire . monoclu monologue s.f. m i n ă .m. a muia moulé. I I I a m u r i mousquetaire s. domn monstrueux./.m.m. b u c a t ă .m. m o r a v u r i . călugăr moins adv. (fig. -e adj. m u t r ă .m. can­ t i t a t e mare minaret s.m. clipă. a mumifica monceau s. mişcare 526 . m i n i m u m . f. lună moisir vb.m.f. a m u l a . modestie. m . miracol.m. ) p l ă p î n d mine s.f.) à ~~ que afară de cazul cînd mois s.m. {fig. muselină moustache s.m.m. a dovedi monument s. •*.m.m.

curat.m. / .f.m. n a p navire s. faţă de m a s ă . acoperit cu zăpa­ dă .f. m u l ţ i m e . t i n d a bisericii négatif. medie mugir vb.m. fel. nivel noble adj. din evul mediu moyenne s. a nega niveau s. muşchi musée s. negreală.f. nins nerf s. v a s . n o b l e ţ e . nervos net. adj. cuib nièce s. nu né. (în mod) necesar n e f s . narcisă narration s. negru.f.f. a v u i muguet s.m. negru neige s.f. reciproc.m.m. mister. -elle adj. nobil noblesses.f. m. m. quoi de ••. piesă de 20 franci aur nappe s. nerv nerveux.-euse adj. m u r m u r . m. nette adj. . origine naître vb.f. -e ddj.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s. m u n i c i p a l munir vb. m. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s. înot nager vb. negativ négligence s. zid gros mûrir vb. şi adj. impers. naos. ~ d'eau pînză de apă narcisse s. nas ni conj. nepoată nier vb./. -'ive adj. négresse s. nepot nez s. firesc naturellement adv.m. (fig.f. (fig. stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «.f. -euse adj.f. papuc.moyen s. n a ş t e r e . a m u r m u r a muscle s.f. nu tal ie nation s. a naufragia naval.m. I I a m u g i . înotător naif. -e adj.f. a l u n ă . n a t u r ă . cuşcă (pentru cîini) nickel s. m. neglijent nègre. neglijenţă négligent. I I I a se n a ş t e . neant nécessaire adj.) î n ă l ţ i m e morală n o i r .m. pol. nazist nazisme s.f. şoaptă murmurer vb. povestire natation s. nazism ne adv. a începe naïveté s. de culoarea alunei noix s./.-euse adj. I I I a înnegri noisetier s. naiv nain. a înota nageur.f. medieval.f. clar nettoyage s. -ive adj. t a i n ă N nage s. naufragiat naufrager vb.f. lăcrimioară mule s. / . întunecos. nou. -elle adj. f. î n m u l ţ i r e multitude s. n a t u r a l naufragé s.m. muzică mutuel. m. m. -e s. mutu­ al mystères. sumedenie municipal. alun noisette s. şi adj. teolog m a h o m e ­ dan mur s.m. necesar nécessairement adv.m.f. şi adj. a curăţa neuf. nici niche s.m. zid muraille s. n a t u r a l . muzeu musique s. nobilime. m. n a ţ i u n e naturaliste s.m. m. neuve adj.f. nichel nid s. -e s.m. a ninge neigeux. pitic naissance s.) r ă u t a t e noircir vb. a prevedea muphti s. muftiu.m. mijloc moyenâgeux.e adj. i n e d i t . -e adj. zăpadă neiger vb. perete. soi naturel. navals) adj. n a t u r a l i s t n a t u r e s .f. II a coace. nucă 527 . (fig.f. I I a înzestra cu cele nece­ sare . navă nazi.) îngrozitor noirceurs. curăţenie nettoyer vb. a m a t u r i z a murmure s. n a v a l navet s. născut néanmoins adv.m. totuşi néant s.m. n a i v i t a t e nankin s.-euse s. -e (pi. m.f. m.

ocean octobre s.f.-trice s. (în mod) obscur. a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb. miros odorat s.f. obiect. privire oeillet s. n u m e . ceafă. î n d ă r ă t n i c .f.m.m.nom s. -e adj. i m p a r ţ i a l objet s.f.f. -e s. pasăre oisif. -le adj.f.f. lucru obligation s.f. nou nouveau-né. m. jaune d' -». şi adj. m. nu non-intervention s. obscur.f. gîscă oignon s. lipsit de valoare nu-pieds adv. -elle adj. a obliga' obliquer vb. a îneca nuage s. grumaz 0 obéir vb. octombrie odeur s. în mod oficial officier s. umbră ombrelle s. cine­ va . I I a h r ă n i . nonsens. m. nouvel. n o t ă . sugar nourriture s. nehot. occiden­ tal occuper vb. n o i e m b r i e noyer vb.re. hei ! oie s. .m. a strica nuisible adj. a se supune obéissance*. o b s c u r i t a t e . a n u t r i nourrisson s.-e s. (fig. olimpic ombre s.m. unchi onde s. m. o u . invar. u n d ă . m u l t notaire s. I I I a v ă t ă m a . gol. m. yeux) s. m. -ongue adj.. -euse adj. miros (simţul) oeil [pi. lumea. şi adj.f. -ive adj. nuclear nu.f. lenevie olive s. ofiţer offrir vb. I I a întuneca obscurément adv. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s. nor nucléaire adj. garoafă oeuf s.m.™. doică nourrir vb. observaţie observer vb. l u c r a r e . întunecat obscurantisme s. v ă t ă m ă t o r nul. ceapă oiseau s.f. nounâscut nouvelle s. obligaţie obligeamment adv. o n d u l a ţ i e .m.g ă l b e n u ş . I I I a oferi ohé ! interj. a (se) n u m i non adv.f. m. v a l ondulation s. (gram.) de neînvins obstinément adv. întuneric observation s. nici u n u l . muncă.f. o b s c u r a n t i s m obscurcir vb. m. ascultare. numeros nommer (se) vb. ştire. n e i n t e r v e n ţ i e .f.m. a respecta obstacle*. ondulare opérateur.m. operă. se.f.m. a produce 528 . m. mîncare nouveau.f. eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. şi adj./. lunguieţ obscur.m. I I I a omite omoplate s. neamestec non-sens s. m. operaţie opérer vb. n u d nuire vb. u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb. oficial officiellement adj.f. a merge oblic oblong. obiectiv. ocazie occidental.f. leneş oisiveté s.f. bună­ voinţă obliger vb.f. notar note s. u n i i . ~ dit se spune oncle s. a p u s e a n . -e adj. blanc d' ~ albuş oeuvre s. însemnare nouer vb. supunere objectif. absur­ ditate non-valeur s. cu a m a b i l i t a t e . îndatorire.i v e adj. I I a asculta. piedică obstiné. operator opération s. n u l . -e adj. h r a n ă . o c h i . o m o p l a t on pron. m. lipsă de valoare nord s. î n c ă p ă ţ î n a t .f. neclar obscurité s. n o u t a t e . obţinere occasion s. faire -~ de a da dovadă de officiel. nulle pron.f. a înnoda. măslină olympique adj. nuvelist novembre s.f.f. nord notablement adv.f.f. III a obţineobtention s. m. nuvelă nouvelliste s.) s u b s t a n t i v nombreux. a opera . a o b s e r v a . a ocupa océan s. desculţ nnque s. a lega nourrice s.

uf ! oui adv. în plus ouverture s. pereche paisible adj.f.m. p a i . a organiza orge s. de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s. orgoliu. izvor orme s. portocală orangeade s. producţie lite­ rară ouvrier. păstîrnac panier s.f. uitare oublier vb. orz orgueil s. (în mod) paşnic pacifisme s.) en ~.f. I I I a deschide oxygène s.m.m.m. r a m u r ă de palmier palpitant. -e adj. p a l a t . împilare opprimé.m. deschidere. pacifist page s.m. sau. os oscillation s.m.m. a u r orage s. pîine . a înzestra outre prep. m u n c i t o r .f. oxigen P pacificateur. a auzi o u r a g a n s . opresiune. înzestrat outiller vb. urs outil s. o r c h e s t r a . a cuteza osier s. adv.) uvertură ouvrage s. p r i v e l i ­ şte pantalon s. p a c e . ortografie o s s. paşnic . panteră pantoufle s. -trice s. m .f.m.f.f. -e adj. părere opposer (s') vb. palton pâlir vb.m. m. lucru. da ouïe s. şi adj. orientare (în spaţiu) original. la care oubli s. ~ d'épice turtă dulce . şi adj. a oscila. utilaj outillé. ~ bis pîine neagră paire s. I I a păli. obişnuit ordonner vb.m. şi adj.m. şters paletot s.m.f.f. eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s. (fig. măcriş oser vb. auz oreiller s. î m p i l a t opprimer vb. peste. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb. (muz.m. paie pain s. în care. oscilaţie osciller vb. a lua înapoi ou conj. papuc paon. pacificare pacifier vb. pacifism pacifiste s. a pacifica pacifique adj. -onne s.m. o r d i n e .f. original origine s.f.f. a ordona ordre s./. organ organiser vb.m. -e adj.opiniâtrement adv. 2 . instrument outillage s. p a n t a l o n panthère s. (loc. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv.f. -ère s. poc ! panais s. pernă organe s. uragan ours s. deget (de la picior) orthographe s. m. m. o r d i n .m.m.m. a ezita oseille s. a se opune oppression vb.m. ordinar. adv. t a t ă 529 . liniştit paix s. ureche . păun papa s. unde. f. a r î n d u i . paşnic.f. a u t i l a .m. a decora orteil s.m.m.f. u n e a l t ă .f. p a n o r a m ă .f. a î m p i l a or s. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s.peste. (bot. a împodobi. a s u p r i t . furtună orange s. a asupri. m. auz ouïr vb. a îngălbeni palme s. u l m orner vb. a îndrăzni. cerul gurii pâle adj. orbită orchestre s. origine. u t i l a t . pa­ cificator pacification s. adv.f. coş panorama s. pagină paille s.m.m.f. m.f. -e adj. oranjadă oranger s.f. opinie.f.m. chef d' • — dirijor ordinaire adj. care p a l p i t ă pan ! interj. o p r i m a r e . mîndrie oriental.) a şovăi. ori où 1. r ă c h i t ă ôter vb.m. vest. a scoate. p a l i d .f. a uita ouest s.) portocal orbite s. pron. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r . dincolo. apus ouf ! interj. -e adj. oriental orientation s.

m.m. -e s. m. traversare . m a i ales parties..f. . I I I a p a r v e n i .m. p a r a ş u t ă paraître vb.-euse s. căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb. ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj. mauvais •>. de c ă t r e . piersică pêche 2 s. ~ ha­ sard d i n întîmplare . a ajunge parvenu.m. trecere . păcătos pêcheur. distracţie passif.f. -e s. participiu participer vb. a petrece passe-temps s.f. con}. -le adj. p a r v e n i t parvis s. pasiv passion s. trecut passe-montagne s./. patron. -e adj. şi adj.) documente. răbdare patiemment adv. adept partout adv. (pi. a trece . a participa particulièrement adv. p a r t e r . deopotrivă. n u . parc. fluture paquets. a patina pâtisserie s. so­ nor parler vb. printre parodier vb. păşune paume s. s t r a t de flori parti s. privelişte paysan . cu excepţia partager vb. sărac pauvreté s. fără.papier s .f.m.rh.m. ţ ă r a n paysannerie s.m. la fel parent s.e s . m . I I I a p ă r e a . r ă b d ă t o r patinage s. partid participe s.f.m.m. I I I a pleca. a vorbi parmi prep.m.f. h i r t i e .m.m.m. p e . şi adj. pavilion payer vb. peisaj.f. labă pâturage s. stăpîn patte s././. v o r b i r e . a ierta pareil. şi adj. pentru că. p a ş a p o r t .m. emfază patience s. a para paresseux. mireasmă parfumeur. trecător passé. palmă (a mîinii) paupérisation s. pas. caldarîm. perfect parfaitement adv. m. v o r b i t o r . a porni partiellement adv. umbrelă (de soare) parbleu ! interj. a apărea parallèlement adv. -e adj.f. à ~ de loup t i p t i l . pescuit pécher vb. fragment passant. pari­ zian parlant. cu răbdare patient. grădină parce que loc.m. în parte partir vb. în p a r t e partisan. {pi. pavaj pavilion s.f. egal. a paria. ţ a r ă .f. paralel parapet s. sărăcie pavé s. în special. umbrelă (de ploaie) parasol s. rămăşag parier vb. p a r i u . r u d ă . fabri­ cant de parfumuri pari s.f. şi adj.f. p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s. părinteşte pathos s. p a t e u . a parodia parole s. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s. a î m p o d o b i . a împărţi parterre s. -enne s. ţ ă r ă n i m e peau s. m .f. buf ! pâte s. pescar 530 . grăitor. parfum.m. p a s t ă .f. pasiune patatras ! interj. a l u a t pâté s. şi adj.-ne s./. zău ! parc s. a p l ă t i .m. partidă partiellement adv. piersic pêcher 2 vb. uneori parfums. din . a face prinsoare parisien. parachimic parachute s. ~ buvard sugativă papillon s.m. donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts. la dracu ! pardonner vb'. p r e t u t i n d e n i parvenir vb. patos. pachet par prep.m. parte. a r ă s p l ă t i pays s. ~ bonheur din fericire . şi adj.m.-eresse s.m.f.m.m. d e .f.f. leneş parfait. parapet parapluie s.f.f.m. -elle adj.m. -e adj. -euse s. piele pêche * s. patiserie patron s.f. pour quoi^-de ce n u ? .) p ă r i n ţ i parer vb.încurcătură pas 2 adv.m. à — a p a r t e .»!. a păcătui pêcher 1 s.m. a pescui pécheur. m. -e s. p a r t i z a n . p r i n . şi adj. regiune p a y s a g e s .m.m.m. prendre la ~ a lua c u v î n t u l . -ive adj. părintesc paternellement adv.m. c u v î n t . pauperizare pauvre s.m. şi adj. patinaj patiner vb.m.f. perfect parfois adv. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj. -euse s. parte (dintr-un întreg). îndeosebi. fiindcă pardessus s. p a t ă de cerneală paternei.m.

ghiocel percepteur s. nimeni personnel.f. personalitate personne l. (în mod) perio­ dic périphérie s. p i c t u r ă . -e adj. zugrăvire pelouse s.f. ) ascuţit perce-neige s.-le s. conj. — o — încetul cu încetul petit-déjeuner s. capot (de casa) peindre vb. perpetuu. farmacie phénix s. farmaceutic pharmacie s. m. gîndire. micul dejun petite-fille s. I I I a permite 34* permission s.) à ~ de-abia. povîrniş perçant. popor peuplement s. a străpunge. a p ă t r u n d e pénible adj.f. m i c . mon — dragul m e u .m.f. sclipitor petit. pătrundere pénétré.f. seminţie. fără greutate peintres. -e adj. t a t ă .a se s t r ă d u i . se don­ ner de la ->. peluză. s. greoi.m. nepoată petit-fils s. cela ne vaut pas la • nu merită oste­ — neala . avoir — a se speria. -e adj.m. s t r ă p u n g ă t o r .) descriere. p a n t ă . m i c u ţ .m. I I I a p i c t a . prăjină percher vb. pericol. a se înclina. adv. à ~ près a p r o a p e .m. pierdere pesamment adv.f.f.pictor peintures. halat de b a i e . a persecuta persécution s. a se căţăra perchoir s.m. şi adj.à -«.f. a se p i e p t ă n a peignoir s. primejdie périodique adj. persecuţie persévérance s.m. cu greutate pensée s.f.f. I I a pieri permettre vb. a se convinge . ~. perucă persan. • a-i fi frică pharaon s. pi. ciumă pétarade s. perspicace persuader (se) vb.s. populare peupler vb. personal perspective s.f.f. uşor de p ă t r u n s pénétrant. strălucitor. m.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s.f. (în mod) p e n i b i l .) p ă r i n t e . veşnic perplexe adj. m o ş . şi /. greutate .f. faraon phare s. perfid performance s. penibil péniblement adv. b ă t r î n frelig. a persista personnage s.pédale s. (fig. -elle adj.m.m. pasărea fenix 531 . -e s. persoană. (fig. papagal perruque s.) — que în t i m p u l pendre (se) vb. persoană importantă personnalité s. pă­ t r u n z ă t o r .m. a se apleca pendant prep. performanţă péril s.f.f. far pharmaceutique adj. perseverent. m.m. m. p ă t r u n s pénétrer vb.) şi adj. stăruinţă persévérant. şir de d e t u n ă t u r i pétillant. stă­ ruitor persil s. şi 2. -e adj. p u ţ i n . pedeapsă . pajişte pencher (se) vb. a reflecta pensionnaire s. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s. perspectivă perspicace adj. p ă t r u n z ă t o r pénétration s. sans ~ uşor. călugăr perfide s. personaj. şi adj. chiriaş (într-o pensiune) . permisie perpétuel. a popula peur s./.m. periferie périr vb. m.m. a găuri perche s.f.f. judecată penser vb. c a m . pătrunjel persister vb.m. c î n t ă r i r e . pron.f. nepoţi (de fiu. (cu maj. periodic périodiquement adv. pedală pédant.f. fără graţie pesant. -e adj. persan persécuter ^6.f. şi adj.f. a zugrăvi peine s.f. m i t i ­ t e l . (loc. c a n t i t a t e clntărită peser vb. pedant peigner (se) vb. (loc. nehot. perceptor percer vb. a (se) gîndi. t r i b peuple s. de fiică) pétuner vb. m. a cîntări peste s.f. în t i m p u l . (înv. frică. -e adj. pensionar pente s. -e adj.m. m.) a fuma peu adv.f.f. greu pesée s. a se spînzura penetraţie adj.f. perplex perroquet s.f.m. nepot petits-enfants s.f.-e s. a-şi închipui perte s.

A se cufunda ployer vb. rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s.m. de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s. şi adj.m.f. m a i r ă u . piolet pionnier s.m. adv.f. ) à ~~ perpendicular . a îndoi. distracţie plan s. p l ă c u t . Încheietura m î i n i i poing s. à ~ pe jos piétiner vb. plus plusieurs adj. m.m.f.f. plonjon. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s. pour la ~ în mare parte plus adv. I a ~ d u jour zorii zilei 532 . r i d . p u n c t . planşeu. pană.m. m a i m u l ţ i plus-Value s.f. frază physiologique adj.f. a prăda pilote s. de loc pointe s. focă phosphore s.f. cazma.m./.f. filozofie phoque s. a înjunghia p o i g n é e s . p n e u m a t i c poche s. fosfor photo s. coama u n u i z i d . pUngere plaire vb.m. p i a ţ ă . p u m n point 1 s. m. t ă b l i ţ ă plastique adj.m. la mise en ->.m. a pune placeur. a jefui./. avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s . ~ atomique pilă atomică pillard.m. lacrimi pleuvoir vb. a se încovoia pluie s. poezie poétique adj. prendre ~ a lua loc. podiş plein.m. m . p u m n a l poignarder vb. p i a n pic s.m. picior. plafon.m. -e adj. fel de mîncare plate-bande s.f. încărcat pleura s. penele unei păsări. cu pietate p i g n o n s .f.m. a fi agreabil plaisant. jefuitor pilier vb. cameră pied s. serviciu placer vb. bujor p l a c e s . fiziologic physionomie s. m a i .f. pensulă pingouin s.m. fizică physique 2 adj.cel m a i r ă u pis adv. fotografie photo-électrique adj. placă. învineţit . săritură plonger vb.m. fotografic phrase s. c u l m e . a fotografia photographique adj. une — de main o strîngere de m î n ă poignet s. injecţie. penaj plume s. I I I a plăcea. /. / .m. m a i degrabă pneumatique adj.m. -e adj. proiect plancher s. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. fizic physiquement adv. pinguin pioche s. a plasa. hîrleţ piolet s.f. cea m a i mare parte . pionier pipe s.m. g r ă m a d ă . t a i n pivoine s. strat de flori plate-forme s. -euse s. -e adj. plusvaloare plutôt adv. cîmpie plainte s. impers.philatélie s.vîrf . sobă poésie s. p l a n .f.m. c u t ă . t î r n ă c o p . buzunar poché. hrana zilnică. m a i curînd.m.f. filozof philosophie s. f.f. [loc. plăcere. plastic plat s. farfurie . zbîrcitură . pieton pieusement adv. a plisa plongeon s. a compă­ timi plaine s. peniţă plupart s. piesă. poetic poids s. p o a l e .f.f. p l i c . p l i n . m î n è r . majoritate. m. p u m n .s m i z a n p l i .m. p l a t o u .f. a strînge plisser vb. -»• de vue punct de vedere .f. greutate poignard s. a ploua pli s. p l a s a t o r plafond s. n u . a î n d o i . din punct de v e ­ dere fizic piano s. p i p ă . / . platformă plateau s.m.m. I I I a plînge.f. î n ţ e p ă t u r ă pire adj. t a v a n plaindre vb. p i l ă . m a i m u l t . pi. ploaie plumage s. fotograf photographier vb.m.f. l o c .m. podea planete s. -e s.m. planetă plaque s. lulea piqûre s. pisc. fizionomie. / .m. pilot pinceau s.m.f. fotoelectriu photographe s.f. pistol pitance s. a călca în picioare piéton s. m a i rău . filatelie philosophe s. înfăţi­ şare physique 1 s. le ~. glumă plaisir s. hazliu plaisanterie *. b u c a t ă . a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb. ondulatul părului plier "b. şi adj.f.

s. -onne s. m. I I a putrezi (şi fig. şi adj. m ă r . potasiu poteau s. populaţie popu!eux. în mod politicos polisson.f. adu­ cător portière s.f.m. a poseda .) m ă r pompe s.m. (în mod) popu­ lar populariser vb. m.f. m.m. cu toate acestea pourvoir vb.) pourrir vb. creion a u t o m a t porter vb.m.cu t o t u l . p u n c t u a l i t a t e ponctuel. m. I I I a u r m ă r i pourtant adv. pod. c i o r b ă .m.m. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. găină poulet s. cu exactitate pont. a se înălţa poireau s. păpuşă pour prep. p u d r ă poudré. popular populairement adv. portieră portier. portal porte s. a fur­ niza pourvu que loc. exact précisément adv. a p u r t a . exact ponctuellement adv. foarte p o p u l a t porcelaine s.f. pentru.m. stîlp pouah ! interj. s p r e .m.m. punte populaire adj. prăfuit. portofoliu portemanteau s. post. poziţie posséder vb.f. precedent précéder vb. a pune. {bot. invar. pol poli.f. la. ~ de terre cartof pommette s. (poetic) roşu.m. -euse adj.f. a se repezi.)». a aşeza position s. t i n d ă port s. a duce se ~ a se s i m ţ i . si­ gur . d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s.) p ă r poire s. / « . {bot. pour tout *. pompă (şi fig. preţios. ştrengar politesse s.f. plămîn poupée s.f. portic. practicabil . peşte poitrines. serviciu pot s. precis. potasă potassium s. h a m a l portefeuille s. cu condiţia ca.f. putred (şi fig. sînge pourquoi conj. p u n c t u a l .f. m. oală potage s. a domina possesseur s.m. cuier porte-mine . port portail s.) pompeusement adv. piper pole s. pralină praticable adj. / .f. precauţie précédent.m. mazăre poisson s. m'.m.m. cu fast ponctualité s./. în mod precis. v a s .-euse adj. şi adj. acces. -e adj. în t o t a l potasse s.f.f.m. p u r p u r ă . p l ă m î n i poivre s.f. a o duce porteur.m. a însemna .m.m. politicos police s.pointer vb.m. a împinge . a practica. praf poussiéreux. posesiv possible adj.f. a puncta . I I I a prevedea. poştă poste 2 s. a profesa précaution s. a p o p u l a r i / a population s. conj. pentru ce pourri. -e adj. p i e p t .f. -e adj.m. ni. cuse adj. pulbere .f. p u i (de găină) poumon s. pară pois s.f. puseu pousser vb. ptiu ! pouce s.«. în mod pompos.f. praf. portaiportion s. posesor possessif s.f. posibil. porţelan porche s. de ce. cu p u t i n ţ ă poste 1 s. tocmai 533 .f. uşă portefaix s.f. u m ă r u l obrazului pommier s.f. scump précipices.f. -elle adj. totuşi.f. policlinică polygraphique adj.m. portret poser vb. . -ère s. -e adj. p u r t ă t o r . degetul gros de la mînă p o u d r e s .) poursuite s. p o a r t ă . praz poirier s. porţie portrait s. pe care se poate u m b l a pratiquer vb. -euse s. m ă r u n t ca p r a f u l . politică politiquement adv. n u m a i să poussée s.f. -e adj. poliţie poliment adv. prăpastie précipiter (se) vb. urmărire poursuivre vb. a îmbrînci poussière s. poligrafic pomme s. l u s t r u i t . p o r t o f e l . a preceda précieux. plin de praf pouvoir vb. a se năpusti précis. I I I a putea praline s. p u n c t u a l . p u d r a t poule s.f. politeţe politique s. f i n .

ziarele pressé.m./».m. p r u d e n t prune s. comment s'y •»• cum să (se) facă . -euse s. prezent présent s. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial. produs professeur s. a trage cu urechea prétoir s.presa. probabil problèmes. apăsare prêt. închisoare.j.m. a proiecta prolétaire s.m. şi adj. c a m .m.m. provincie proviseur s. p r e m a t u r (şi fig.v. -e adj.m.m. pro­ ducător productif. cum să (se) pro­ cedeze prénom . se •+• a se grăbi pression s. p l i m b a r e promesse s. p r i m i t i v . III a prezice. pretenţios prétention s. a aver­ tiza préventif.f.m.m. -e adj. a p r o p i a t . peninsulă presse s. presiune.m.f.m. preventiv prévoir vb. profit profond. I I I a l u a . -e adj. a prefera prématuré. promisiune promettre vb. t i p a r . -le adj. i n i ţ i a t o r promptement adv. productiv production s. p r o l e t a r promenade *. şi adj. m. îndată prononcer vb. m. probă. -e adj.) premier. preşedinte presque adv. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. p r i m u l première s. c u v î n t proposer vb. -ière adj. I I I a produce. de aproape prodige s. -ive adj.f.f.m.m. a prevesti préférer vb. la -».f.préconiser vb. a strînge .m.f.f. c u r a t protester vb. -ière s. a ruga primevère s. m.f. prună 534 .f. -e adj. m i n u n e prodigieux. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj.f.f. a d î n c profondément adv. a proceda procès s. maşină de presat. a preconiza prédire vb. apropia! . t e a s c . -e adj. răsplată probablement adv. d a r préserver vb.f. eiuboţica-cucului primitif. aproape. pretins prétentieux. a da cu î m p r u m u t . -e adj. corect. -e adj. prenume préparer vb. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel. cadou.f. director de liceu prudemment adv. -e adj. a priva (de ceva). belşug progrès s. a prepara près adv. a p r o x i m a t i v prescrire vb.f.m. gherlă prisonnier.f. -euse adj. cu p r u d e n ţ ă prudent. a proporţiona propos s.f. proverb providence s. şi adj. I I I a pretinde prétendu. s.m. a apăsa .m. a apăra présidence s. a crea produit s. ~ Voreille a a s c u l t a . I I I a presimţi presser vb.m. cu caracter împă­ ciuitor. privilegiu prix s.-e s. p r i v a ţ i u n e . u i m i t o r producteur. deţi­ n u t . grăbit pressentir vb. -e adj. pradă projet s. pretenţie prêter vb. -e adj. profund. premieră prendre vb.m. preşedinţie président. primordial prince s. -trice s.f.f. înda­ toritor prévenir vb. a pregăti./. III a prescrie présent. p r e ţ . profesor profession s. proiect projeter vb. a pro­ mite promoteur s.f.f. principal printemps s. proces prochain. aproape presqu'île s. în mod profund. proporţional proportionner vb. a dovedi proverbe s. prevenitor.m. a propune propre adj. lipsă priver vb. curat proprement adv. I I I a prevedea prier vb. şi adj. a p r e z e r v a . progres proie s.f. -ive adj. adînc profusion s. a protesta prouver vb. problemă procéder vb.-ive adj. I I I a făgădui. primăvară prison s. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. d o v a d ă . producţie productivité s. pretoriu preuve s.f. vecin proche adj. I I I a î n ş t i i n ţ a . providenţă province s. p r i n ţ principal. gata prétendre vb. . a î m p r u m u t a . profesie profit s. prizonier privation s. premiu. p r o d u c t i v i t a t e produire vb. promotor. vorbă.

rel. pupitru p u r . v r e u n . chenzină quinze adj. p u t e r n i c . ciripit 535 . a încuraja raffoler vb.f.f. nehot. r i g i d i t a t e . a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. chestiune questionner vb. cineva. ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj. I I I a întineri ralentir vb. a reduce. pron. l i m p e d e . gîlceavă questions. 2. a se a l ă t u r a rallumer vb. -e adj. a zeflemisi. oricine. zilnic R rabattre vb. pijama quai s. s. III a coborî. putere puissant.f.s. oarecare quelque 1.m. c î ţ i v a . î n t r e b a r e . şină railler vb. reclamă publier . ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj.m. peron qualité s. publica­ ţie publicité s. adj. a jefui raideur s.m. m. sfert quartier s. ! public. rel. pseudonim pseudo-science . p u b l i c a r e . m. II a scurta. glumă proastă quotidien. adv. vesel radio s.f. a întreba queue s. -ique adj. influent puits s. ceartă.m. r a ţ i o n a l raisonner vb. cu toate că quolibet s.f. (fam. rafală raffermir vb. a ralia. înţepenire raifort s. care./. -e pron. să.m.f. m. r a d i u m rafale s. hrean rail s. radio . coadă qui pron. quelle adj. I I a î n t ă r i . vreun querelle s. II a pedepsi punition s. forţă. a ridi­ culiza pe cineva raisin s. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. prun pseudonyme s.f. ce?. cîteodată quelqu'un. apoi. psst. totuşi quart s.m.f. chei. a publica. purice pucelle s. (vreo) cincisprezece. ca să quel. I I a încetini rallier vb.m. (fig. a p u ţ i puis adv. aproape quatre adj. cînd . entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron. deşi.m. rel. uneori.f. calitate quand adv. pedeapsă pupitre s.f. -e adj. cauză. (pi. -euse adj. interog. a r a ţ i o n a . ce quoique conj. care quiconque pron.f. raţiune. ) nişte. puternic puissance s. ridiche radium s.m. radiodifuziune radis s. psst ! interj. a scădea raccourcir vb.f. dreptate. pe care . p u r . radios.m. public publication s. a aprinde din nou ramage s. oricît quelquefois adv./. ce quelconque adj.prunier . c o t i d i a n . ~ même chiar dacă. curat pyjama s. p u ţ pull-over s.s-.j. a părăsi quoi pron. strugure raisons. pseudoştiinţă psitt. p u b l i c i t a t e . de vreme ce puissamment adv.m. cincisprezece quitter vb.m. -ne adj. a agăţa . a povesti radieux. şi interog. pulover punir vb. nehot.fb.) a ş t e r p e l i . v r e o . orişicine quinzaine s. cine.) a înjosi raccrocher vb. a râspîndi puce s.m. a-i plăcea la nebunie rafler vb. p a t r u .m. a judeca rajeunir vb. u n i i . a răscumpăra raconter vb. ~ qn. cartier quasi adv./.f. după aceea puisque conj. şi conj. nehot. fecioară puer vb.

r ă z v r ă t i t . I I a reacţiona redouter vb. a se réaliste adj. a recompensa. real. efectiv réchauffer vb. c h i t a n ţ ă recueil s. realist ridica réapparaître vh. a critica . rang s.) faire table rase a face t a b u l a rasa. a reîncepe. rassemblement s. a se linişti rassurer (se) vb. a a m i n t i . reflex 536 . rar rarement adv. repede rappeler vb. t î r c o a l ă . trouver à ~ a găsi réaction s. r e d u t ă réagir vb. m. a readuce. vărgat rayon s. a căuta din réflecteur s. călătorie . a rîndui rapide adj. reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s. realism redresser (se) vb. recepţionare réélire vb. a cugeta rechercher vb. reînarmare réduit s. I I I a spune din nou.m.f. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. a nu mai ţine cont de ce a fost. III a reconstrui recopier vb. a apropia rare adj. adv. a re­ dacta din nou rectification s. a prinde. recordmen) s. a r e t r i m i t e recherche s. reacţionar redoute s. reflector n o u . [loc.f. p u ţ i n comun réfléchir vb. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s.m. [fig. -e adj. I I I a recunoaşte. ajutor de portărel recouvrir vb. corec­ tare reçu s. a da înapoi redescendre vb. a recomanda recommencer vb. se ^ a se referi rapprocher vb. Ioc retras rebelle s. r a z ă . a relua récompenser vb.m. a se îndrepta. repede rapidement adv. a coborî din nou rédiger vb. I I I a culege. recunoscător reconnaître vb. a se lega. record recordman (pi. -le adj. a încălzi réexpédier vb. r a p o r t rapporter vb. căutare . r i n a . a recopia r e c o r d s .f.m. m. a se teme de ceva réaliser vb. s t r ă l u c i r e . a se linişti rat s. în mod real. r e c e p ţ i e . m receptor réel. a înveli récrire vb. a î n c î n t a . a recolta recommander vb.ramasser vb.-e adj. rebel rééditer vb.f. adunarè de oam e n i . a aduce . III a acoperi din nou. a răs­ plăti reconnaissant.m. a d e v ă r a t réception s. m . redingotă redire vb. reducere réarmement s. şobolan rattacher (se) vb. singuratic récolte s. (fig. a redresa réalisme s. p l i m b a r e . a redacta redingote s.f. à refaire vb. . a a d u n a . şi adj. {jur. afectat . rar. a realiza redresser vb. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb. I I I a realege recevoir vb.f. a reînchide recherché. cercetare .f. rareori ras.m. f. radiere récit s. recoltă récolter vb. f.) a se înse­ nina . m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb. a strînge rasseoir (se) vb. a raporta .m. p l i n . a recita réclamer vb. m. spiţă (de r o a t ă ) .) a u r m ă r i reflet s. raion rayonnement s. a cerceta . a întoarce randonnée s. şir ranger vb. a mărturisi reconstruire vb. I I a r ă p i . a culege ramener vb.m. a reclama. a reedita récepteur s. reflectare.f.m. persoană care trăieşte de­ parte de lume. m i n u n a t rayé.m. re­ cordman recors s. III a reflecta. a aduna reculer vb.f. a re­ peta . m. a a d u n a .m.m. a aşeza. a ajunge din urmă ravir vb. a se alipi rattraper vb. culegere recueillir vb. a rechema . a strînge. -e adj. rectificare.m. povestire réciter vb. m. a căpăta réellement adv. -e adj. I I I a reapărea réduction s.m. a cere cu insistenţă reclus s. I I I a p r i m i . I I I a scrie din nou.) à ~ a d m i r a b i l .

a arunca înapoi rejoindre vb.f. a p r i v i . a replica.m. riglă. registru. informaţie renseigner (se) vb. loc de întîlnire rendre vb. a călca rufe repentir (se) vb. a se uita régime s./. a face rnari servicii cuiva . I I a bucura. repertoriu répétition s. I I I a răspunde repos s. a t r i m i t e înapoi. 2 . I I I a pune la Ioc. observaţie remèdes. refren réfugier (se) vb. a amîna repaître vb. a reprezenta répression s. r e l u a r e . r e p a r a r e . regiune. a mişca renaissance s.f. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s. m.f.m. r e p r i z ă . a pleca din nou répartir vb. domnie régner vb. m. r e p e t a r e . I I I a răspunde p r o m p t . p r e d a r e . I I I a se căi répertoire s. respingere. [despre plante) a creşte reprendre vb. relaţie. a reîncepe rénovation s. a povesti. a r e p u r t a remuer vb. a reînnoi . condică règle s. remediabil remercier vb. întărire renommé. remiza . a respinge .) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 . i n t î l n i r c . a urca. a (se) sui din novi . a î m p l i n i . meterez remplacer vb. regiment région s. a reflecta refluer vb.ro. I I I a luci. a cîştiga. a arunca din nou.f. regină rejeter vb. a regreta régularité s.m. I I I a î n a p o i a .m. répliquer vb. a î n t î l n i rendormir vb. a înlocui remplir vb./. r i n i c h i . adv. (fig.m. I I I a împreuna réjouir vb. m. •«. a se odihni repousser vb. a se informa rentabilité s. a întoarce un ceas remous s. a reda . reîncepere rentrer vb.f.) refulare réfractaire adj. a orîndui règne s.. vulpe rencontre s. reni a b i l i t a t e rentrée s.f. r e g u l a m e n t . deschidere.m. ştafetă relater vb.de grands services à qn. a r e n u n ţ a renouveler vb. regim régiment s.m. I I I a relua représentant s. a* reface repartir vb./??.m. renaştere renaître vb. a inspira r e p u l s i e . a se î n t o a r c e . a reglementa. nesupus r e f r a i n s .m. a înmîna remises. a înveseli relais s. ţ i n u t registre s.m.f. a domni regret s. ridicare relire vb. mîncare repasser vb. I I I a renaşte renard s. regret regretter vb. masă. [pi. se — a se duce la renfermer vb. II a î m p ă r ţ i . remitere . a răsturna . -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb. a străluci remarquable adj. refractar. m. se ~ a se hrăni réparations.m. leac remédiable adj. ni. a repartiza repas s.f. I I I a p a ş t e . a întregi remporter vb. a repeta . I I I a adormi din nou rendez-vous s. a refuza regard s. reglementare régler vb. r e p r e z e n t a n t représenter vb. în mod regulat rein s.9. I I I a reciti reluire vb. privire regarder vb. releu. a repara. a relata relation s. a m u l ţ u m i remettre vb. c u t ă . reînnoire renseignement s. m. m.m. remediu. a ascunde.) ascunziş.refléter vb. refuz refuser vb.f. r e n u m i t renoncer vb. a răspunde répondre vb.f. represiune reprise s. (loc. -e adj. întîlnire rencontrer vb. r e p a r a ţ i e réparer vb.f.f.f. viitoare (produsă de mersul unei nave) . vîrtej de apă rempart s./. repetiţie repli s. m. regulă règlement s. r a p o r t relèvement s. a se refugia refus s. 1.m. şopron remonter vb. a cuprinde renfort s. odihnă reposer (se) vb. I l a u m p l e . (med. regularitate régulièrement adv.m. linie. remarcabil remarque .] sale reine s. m . a inversa renvoyer vb. a trece din nou prin .

întîrziere. adv. rest rester vb. s. a da tîrcoale roi s.m.f. revistă révulser vb. a acoperi revoir vb. être de -~ a se fi întors retourner (se) vb. (fig.m. se ~ a se însănătoşi rétablissement s.m. I I I a rîde rire s. m.) încercare.e s.m. resursă.f. rîu riz s. mijloc de t r a i restaurant s. a se răscula. rezistenţă résister vb. II.f. a retrage retordre vb. st încă rocher s. a m u t a din loc rez-de-chaussée s. a visa cu ochii deschişi rêve s. (fig. pron. rever. rochie roc s. a-şi întoarce capul retracer vb. a simţi ressource s. a sufleca retrouver vb. fleac. a l i p i r e . a expune retraite s.m. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux.m.m. rimă rincer vb. răsuflare respirer vb. grupare réunir vb. I I I a r e ţ i n e .m. I I I a r e s i m ţ i . II a reuşi rêvasser vb. a s t r i m t a (şi fig. .m.m.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. şi adj. a rezista résolu. [fig.f. m. bogat. rezervă réserver vb. a clăti riposter vb. -euse adj. a amîna retenir vb. nenorocire revêtir vb. a sta. a regăsi r é u n i o n s . a se întoarce rêver vb. a se întoarce.f.m. / . felinar (de stradă) revers s. înviere rétablir vb. cu hotărîre r é s o l u t i o n s .m. a avea r e ş e d i n ţ a .f.m.f. rechiziţie réquisitoire s. 2. a întîrzia . întîrziat . reţea réserve s. rînjeală riche adj. rezumat résurrection s. I I I a reveni. a rezerva réservoir s. m a l . II a apuca iar ressembler vb.f. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb.f. rege rôle s. rîs risquer vb. întîrziere retardataire adj.f. au ~ la revedere révolte s. bogăţie ride s. a risca rive s. a visa réverbère s. h o t ă r î t résolument adv. I I I a chema.m.m. / . pensie rétrécir vb.f. a deplasa. rezervor résider vb.) a Consta résistance s. stîncos rôder vb.m. a r ă m î n e résultat s. reunire. reve­ dere . pensionare.m. r ă m ă ş i ţ ă . a reproşa république s.) critică violentă réseau s. ţ ă r m r i v i è r e s.reprocher vb. rol roman s. I I a r e s t a b i l i . / . discreţie.f.f. restabilire. întoarcere. revoluţie revolver s. zbîrcitură rideau s. înapoiat retardement s. nimic. III a r e v e d e a . h o t ă r î r e . rechizitoriu.m. faire le •«. însă­ nătoşi'«s retard s. revendicare revenir vb. m. a respira resplendir vb. respectuos respiration s. om ridicol rien 1. [loc. r e s t a u r a n t reste «./. republică requérir vb. re/. a solicita réquisition s.m. revoltă r é v o l t é . IJ a răsuna retenue s. r e v e n i r e . m o d e r a ţ i e . -e adj.f. a se ase­ măna cu ressentir vb. a trasa din nou. a se revolta révolution s. r i d i c o l u l .a face pe bogatul richement adv. -euse adj.f. m.m. răsculat révolter (se) vb.f. b o g a t . a riposta rire vb. parter (la casă) ricanement s. I I I a rezolva respectueux.f. roman 538 . a opri retentir vb. ) retrousser vb. orez robe s. re­ ţinere retirer vb.m. din belşug richesse s. perdea ridicule s. respiraţie. vis revendication s. I I a r e u n i .f. s.olvare résoudre vb. amînare retarder vb.m. m. I I I a răsuci retour «.m. m. rid. r e z u l t a t résumé s. r e t r a g e r e . nehot. a semăna. a î n t r u n i réussir vb. revolver revue s. III a îmbrăca din n o u . ţeapăn r i m e s .

f.f.m. încoronare a unui suveran sacré -e adj. şofran s a g e s . înţelept sagement adv. {fig. roşeaţă rougir vb. sacru sacrifice s. primele no­ ţiuni r u e s. satisfacţie satisfaire vb. rotaţie rôti s . m. trandafir. s a l i n i t a t e . m u r d a r .f.m. a înţelege saison s. r o t u n d ronde s.f. şi adj.m.ni s a c . concentraţia sării în apă salir vb. a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb. ~ à main po­ şetă sacoche s. » . romînesc. I I a prăji. spadasin sac s. ». sănătos saint. a saluta salut s. aspru. m .f.j. salon salubre adj. stradă ruisseau s. regalist royaume ». s. I I I a redeschide roux. -e adj. şi adj. a lovi cu sabia sabreur s. s. ungere. (fig. sîmbătă sang s. 2 . a face sul r o u m a i n .. g r ă t a r . I I a m u r d ă r i salle s. a singera . panglică r u d e adj.f.m. (fig. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. satin satire s. sfinţit. adj.e adj. -e s. m.) hazliu saler vb. cu înţelepciune sagesse s. m./. salariu sale adj. greu r u d i m e n t » . sardea satellite s. a r u i n a . a distruge ruer ( s e ) vb. rupture s. I I a (se) înroşi rouler vb. adj. r a n i ţ ă . m. a fi lac de.m. a n o t i m p salade s. s a l ă .f.m. romantism rompre vb. m. salut Salve s. sabotor sabre s. -e adj. (fig. -euse s. regal royaliste s. rozător . sacoşă sacre. limba romînă rouppe s. ~ à manger sufragerie salon s. suspin sans prep. şiretenie. r u d i m e n t .) a măcina rongeur. sabie sabrer vb.m. r u p t u r ă ruse s. sînge sanglant. sf'înt. -e adj. şiretlic rythme s. sănătos. a lua sînge . sîngeros. hohot de plîns.m. s a l v a r e .f. roz roseau «. horă ronfler vb. însîngerat sanglot s.f. a sforăi ronger vb. s ă r a t . bluză ciobănească route s. a r o a d e . a săra salinité s.) necorect s a l é .m.m. a frige rôtisserie s.. romancier r o m a n t i q u e adj. r i t m . -e s. I I I a satisface sauce s f. a curge şiroaie. I I J a r u p e . mistuitor rose 1. roşu rougeur s. d r u m . salată salaire s. nisipos saboteur.f.f. ) chinuitor. . -e adj. şi adj. m . (pop.f. -euse adj. satelit satin s.m. înţelepciune saigner vb. fără santé s. roşcovan r o y a l . friptură (la tavă) rôtir vb. m.f. a sparge r o n d . -e adj. privighetoare rotation s. s a l u b r u saluer vb.m.) a stoarce (de bani) sain.f.m.f.f. I I a a p u c a . s ă n ă t a t e sapin s. m.m. nisip sablonneux. (eu maj.j. roşcat. roată rouge adj.f. odaie. t r a n d a ­ firiu. rupere.f. sos.m. regat r u b a n s.m.) romîn . satiră satisfaction s.m.f.f. trestie rossignol s. salvă s a m e d i s . rousse adj. zeamă 539 .m. sfînt saisir vb.j. romantic r o m a n t i s m e s. pîrîu ruiner vb. măsură r y t h m é . a rostogoli .f. m.romancier s.m.f. a sesiza. brad sardine s. jertfă safran s. m . -euse adj. r i t m a t S gable s. cale r o u v r i r vb.

s i g u r a n ţ ă . a ocroti. scrupul sculpteur s. şarpe serrer vb.m. III a şti. a apăsa service s.m. — à barbe săpun de bărbierit savoureux. ş e r v e t . a scutura secourir vb. săpl. sectarism secteur*. seringa serpent s. simţ. m.m. secol. ni. susan seul. scenariu scène s.m.f. şedere într-un loc. slugă. singur seulement adv.f.f. séjourner vb. şi adj. veac siège s.m.m. dibăcie. secvenţă sequin s. III a servi serviteur s.f. m.f.f. dacă. a avea sen­ sul de silence s.m. săritură sauter vb. linişte.m. delicios scandale s.m.f. sentinelă sentir vb. senzaţie sensationnel. pantof uzat.saucisse s. a şedea un t i m p undeva sel s. vas din porţelan de Sèvres sexe s. n u m a i . găleată sec.m. pecete sceller vb. a semăna semi-circulaire adj. potecă sentiment s.?. spălare a c a p u l u i . a sigila scénario s. cîrnat saucisson s. sec. a p a r e n ţ ă . salvator savant s. conj. salvator sauveur s. sălbatic sauvagerie s.m. siluetă sillon s. potrivit cu semaine s. a fluiera s i g n a i s . septembrie séquence s.m. a a p ă r a . a s e m ă n ă t o r . conj.m.-euse adj. ţechin (monedă de aur) sérail s. uscăciune seconde s.m. a însemna. t a i n i c . sèche adj. m. asediu siffler vb.f.m. salam. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb. m. a t î t . III a s i m ţ i .-ète adj. s a v a n t savate s. sensibil sentier. III a ajuta. s c a u n . sector section s.f. a sări sauvage adj. shampooings. secară séjour s. doar sève s. papuc savetier s. a strînge. şedinţă seau s. sens. a t î t de siècle s. sentiment sentinelle s. salt. scriitor. a sta. m. brazdă 540 . s e d i u . m.»!.ăinînă semblable adj.m.f. cu excepţia saule s. serios.-euse adj. m.f. în caz că. m. serviciu.m. • > une rose a mirosi un trandafir *séparation s. a usca sécheresse s. linişte seigle s. sculptor séance s.f. s. a separa. după. scepticism science s. m. sare selle s. adv.m. ştiinţă scientifique s. (loc. m. mezel sauf prep. secundă secouer vb. cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb.m.f. şampon si 1. gustos. a scînteia scooter s. judecată sensation s.f. a părea semelles.f. sevă sèvres s. a sprijini secret. a c u n o a ş t e . pricepere savon. salcie s a u t s . a pecetlui. sex. a salva sauver vb. semnalizare signifier vb. s c r i b . talpă semer vb. -elle adj. prosop. scenă scepticisme s.nt. afară de. a salva sauveteur s. semicircular sens s. semnal signalisation s.m. faire — de a se preface că sembler vb. a despărţi septembre s. m.m.f. a pune şaua selon prep.f. a sclipi. copist scrupule s.f. ser­ vietă servir vb. a m i r o s i . m. şa seller vb.f.m. funcţie serviette s.«. tăcere silhouette s. sigiliu.m. -e adj. serai sérieux.f.m. scuter scribe s. real seringue s.m. 2. secret sectarisme s.m. scandai sceau s. servitor sésame s./. s ă p u n . ) à — a n u m e • savoir-faire s. secţie sécurité s. m.f. uscat sécher vb. despărţire séparer vb. m.m. sălbăticie sauvegarder vb. aseme­ nea semblant s. senzaţional sensible adj.

surîs souris s.m.j. simplu simplicité s. suferind souffrir vb. solid.f.m.m.f. ~. a î m b ă t a soulever vb.m. adj.que î n d a t ă ce situation s.f./.m. fel. somn sommet s. supeu souper 2 vb. a a d m i t e souhaiter vb. subterană soutiens. seară. -e adj. a solicita solution s. (cu maj. pantof souligner vb. în caz contrar site s.f. a subestima sous-ingénieur s. III a supune soupçon s.m. suveran. grijă soucieux.m.m. sovhoz spacieux. social socialisme s. -trice s. s u b t i t l u soutenir vb.f.m. u ş u r a r e soûler vb. situaţie situer vb.f. mătase soif s.) şi adj.m. seară soirée s. a gîndi. cala­ mitate sinon conj. spaţios spatial. n e a ş t e p t a t soudeur. a supa source s.m. m.m. izvor sourcil s. crainic (Ia r a d i o . în. sete soigner vb. surd sourd-muet s. sursă. s u m ă . a se solidariza solide adj. nerozie souci s. III a îndura. a ridica.simple adj. -le adj.m. rezolvare solvabilité s. III a ieşi sot. socialism société s. întunecos.m.m. amintire souvenir 2 (se) vb. en — que astfel că sortie s. ii fait ~ e întuneric somme s. -e adj.f. m . bănuială soupçonner vb. societate soeur s.m. s u m b r u . a sprijini souterrain s. subinginer sous-lieutenant s.m. surdomut souriceau s. a răsufla souffratit. a b ă n u i souper 1 s. III a s e m n a .m. îngrijire soir s.f.f. solar soldat s. sunet songer vb.m. m a i m u ţ ă sinistre 1. a ura soulagement s. subdirec­ tor sous entendu s. spaţial speaker. s o l v a b i l i t a t e sombre adj. s u b c u t a n a t sous-directeur. serată sol s. sublocotenent sous-marin s.m.m. sufleu souffler vb.m. 2.' a aşeza s k i s . s. a s u p o r t a .m. a sublinia soumettre vb.m. m. şoarece sous prep. şi adj. -e adj. soluţie.f. -e adj. răsuflare soufflé s.m. a sufla. adv.m. -e adj. a îngriji soin s. a sustrage souvenir 1 s. privelişte sitôt 1. culme son s. ieşire sortir vb.m. adesea souverain. solemnitate solidariser (se) vb.m. sinistru.m. so­ vietic sovkhoze s. adj. dacă n u .m.m. -e adj. îndată. s u b . conj.f. (loc.m.m.-euse adj. a suferi . solemn solennité s. grijuliu . prostie. faire du ~~ a schia snob s.f. soviet soviétique s. suflare. soră soie s.) de ~ que astfel. preo­ cupat soudain. prost. î n c î t . subînţeles sous-estimer vb. soare solennel.m.m.»!. speakerine s. a reflecta sonner vb. [loc.) soutirer vb. s u b m a r i n sous-préfet s. subsol sous-titre s. sprijin. proptea (şi fig. ă suna sort s.j. -te adj. a situa. a s ă t u r a . -euse s. subprefect sous-sol s. 2. III a surîde sourire 2 s. sudor souffle s. I I I a-şi a m i n t i souvent adv. I I I a susţine. soartă sortes.f. neghiob sottise s. a cere. conj. grijă. m . p ă m î n t solaire adj. poziţie. puternic solliciter vb. soldat soleil s.f. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s.f. vîrf. snob social. şoricel sourire 1 vb. a dori . a răscula soulier s.f. suflu. -euse adj.) en ~~ pe s c u r t . -e adj. s c h i . s o i . î n ă u n t r u souscrire vb. sprinceană sourd. simplitate singe s. suprem s o v i e t s .m.m. a sub­ scrie sous-cutané.f. la televiziune) 541 .

succes succéder vb.m. a împovăra surclasser vb.m. -e adj. a fi sufi­ cient suggérer c i .m.f. a sta pieziş. m . s u p r a p o p u l a t surplomber vb.m. a trece peste surnaturel.m. statistician statue s. simbol sympathique adj. -e s. -e adj.m. suedez suer vb. m. m .f. II a suferi.) şi adj. şi adj.m. cu siguranţă. -e adj. a î n t r e c e . a tresări surtout adv. surprinzător surprendre vb.f. surmenaj surmonter vb. spectator splendide adj. a sucomba sucre s. sigur.f. urmaş succomber vb. suprem sur prep. sudoare suffire vb. spontaneitate sport s. stil stylo s. supraproducţie surréaliste s.f. sugestiv suggestion s. a supraveghea survivre vb. fin. a subordona subsister vb. structură stupeur s. I I I a surprinde. stadion s t a t i o n s .f. -trice s. stupoare stupide adj. statuie sténodactylo s. / . a subzista subtil. p e . s p o r t m a n . sprijin supporter vb. -e s. (/(g.)şi adj. stilou subir vb.) bien ~~ desigur . supliciu support s. zahăr sucreries s.m.m. elve­ ţian s u i t e s .-e s. -e adj. supliment supplémentaire adj. staţiune statisticien s. a porecli surpasser vb. n u m a i decît suivant. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s . -ive adj. m. silabă s y m b o l e s . -e adj. -e adj. dulciuri sud s. -e adj. stoc stratagème s. -e adj. supraîncărcare surcharger vb. [loc. adv.f. I I I a supravieţui survoler vb. a mira surprise s. a scufunda subordonner vb.m. fără între­ r u p e r e .m. sublim submerger vb. a sugera suggestif. siguranţă surface s. m. a m u r m u r a syllabe s.f. consecinţă.f. se — a se întrece pe sine surpeuplé.m.m. {cu maj. extrem de fin surgir vb.-ive s.f. a suprima suprême adj. simpatic 542 .f. a depăşi. sigur sûreté s. a îndura s u b l i m e s . a îneca . s u i t ă . şi adj. suspect susurrer vb. schelet stade s. à coup ~.m.f. superb supérieur. a suporta supprimer vb. splendid s p o n t a n é i t é s . stenodactilografă stock s. m . subiect. a isca. pe. u r m ă t o r suivre vb. a încărca peste măsu­ r ă . sport sportif. m .f. m o t i v superbe adj. a veni după successeur s. a asuda useur s. s t a ţ i e . a suscita.m. peste. subtil. m. / . I I a se arăta (în depărtare) . mai cu seamă. a suprapune supersonique adj. stratagemă structure s. lit. pi. suprafaţă surfin.m.f. /. stupid style s. {sport} a depăşi sûrement adv.m. u r m a r e . şi adj. succesor. Elveţia suisse s. / .f.m. a susura. deasupra sur.m.spectacle s. I I I a ajunge. I I I a urma s u j e t s . supersonic superstructure s.f.negre­ şit surabondant. tout de ~ pe loc. a succeda. sputnic squelette s. şi adj. a se isca surmenage s. suport. chin. a zbura deasupra sus prep. a sta plecat. suburban succès s.m. {arte. surpriză surproduction s. a stîrni suspect.f.) de -~ în şir. asupra susciter vb. sud suédois. spectacol spectateur. sportiv sport uman s. suprastructură supplément s.) suprarea­ list sursauter vb. (loc. ) a se i v i . sugestie Suisse s. sportiv spoutnik s. a inunda . adv. poreclă surnommer vb.m. s u p r a n a t u r a l surnom s. delicat sub urbain.f. pour ~~. -le adj. a atîrna peste surprenant. s u p r a a b u n d e n t surcharge s.m. m a i aies surveiller vb. superior superposer vb. (cu maj.f.f.

f. adineaori tapage s.f. a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s . a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. g r ă m a d ă . a t ă i a . a t î t t i m p . I I I a î n t i n d e . t e n t a ţ i e tentative s. teanc tasse s. gălăgie tapageur. m. teribil terriblement adv. / .f. a tempera. fraged. zgomot. taluz tambour s.) comeseni tablier s. astfel. povîrniş. t e r i b i l . talent talus s. cumpătare température s. tehnician technique s. sindicat synonime adj. m. t a r ă . -ve adj. eu întîrziere tare s. culoare t e i n t e s . sindical syndicat s. l i p s ă . n u a n ţ ă . m. tenis tentation s.) t a i l l e s . curînd.a îngrozi 543 . martor tempérance s.) sinonim synthétique adj. culoare tel. v r e m e . simfonic syndical. cîrtiţă taureau s.f. tobă tant adv.sympathie s. covor taquiner vb. cu dragoste tendu. telegramă téléphone s. vijelie temps s. ţ i ­ pător taper vb. t i m p . astfel. teroare. cusur tarte s. asemenea télégramme s. -e adj. I I I a tăcea talent s. ) technicien s. m.f. termen .m. ipocrit tas s.f. de haute ~ înalt tailler vb. à ~ la t i m p . m. a încerca tenue s'. a t î t de témoignage s. m. t a l i e .m. t e n t ă . a potoli tempête s. încordat tenir vb. simfonie symphonique adj. m. ţ i n u t ă . tehnică teindre vb. t e n t a t i v ă tenter vb. a p ă t a tâcher 2 vb.f. m. a se strădui tact s. t u t u n table s.m. aşa de.' sistem tabac s. -euse adj. a t i n d e tendre 2 adj. simpatie symphonie s.f.f. teren terrasse s. m. mărturie témoigner vb. tîrziu tarder vb. faire ~ rase a face t a b u l a r a s a . m.m. telle adj. a colora teint s. tartă tartufe s. m. p â m î n t terreur s. m. sf îrsit terminaison s. a t î t .-e adj.f. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. încercare. a c r o i . telefonic télévision s. m. televiziune tellement adv. p a t ă tâche 2 s. zgomotos . defect fizic m o ş t e n i t . / . III a ţ i n e . întîrziat tardivement adv. simţul p i p ă i t u l u i . a t a c h i n a tard adv. t e n . sintetic système s. m.f. (gram. a dovedi. a b a t e . eu atît mai rău . a termina terrain s.m.f. m a s ă . comportare terme s. f. de ~.f. furtună. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. terasă terre s.f. m.f.m. / .f. t e r m i n a ţ i e terminer vb. tablou t a b l é e s . m. ceaşcă tâter vb. afectuos tendrement adv. a gusta taudis s. m. a p ă l m u i tapis s. I I I a vopsi. t e m p e r a t u r ă tempérer vb. en ~ que în calitate de ca tante s. a telefona téléphonique adj. p a t ă m o r a l ă . a întîrzia tardif.f. a t a x a (şi fig. a rezista tiens ! interj. nemaipo­ menit terrifier vh. (inv. croitor taire (se) vb. taur taxer vb.f. a depune mărturie témoin s. groază terrible adj. a tenta . telefon téléphoner vb.m. m.en — din cînd în cînd tendre 1 vb.f. tact (şi fiş. sarcină tacher 1 vb. m.f. şorţ tache 1 s. cocioabă taupe s. mătuşă tantôt adv. a p i p ă i .f.

a î n v î r t i . a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori. t e i . verb. a l a n d a l a torture s.rn. volbură touriste s. à juste ->• pe drept c u v î n t .f. . a cădea tome s.rn.rn./.f.f.-e adj. tigroaică tilleul s.f. ceai théâtre s. a se r o t i tousser vb. ~ de vie fel. m. -e adj. à la ~ în fruntea textile adj. p i p ă i t toujours adv.rn. se -»• a scăpa.f. teoretician théorie s. m. / . devreme. s t r î m b a t . v î r t e j .) -»• en ridicule a ridicu­ liza. cîrpă tordre vb. volum ton s. t i t l u . tonă tonner vb. sucit . t o r t u r ă torturer vb. găteală toit s. totuşi tracasser vb.f. nehot. mau­ vaise ~ uşuratic. t i g r u . a tuşi tout. î n t ă r i t o r tonne . tragedian.f. rînd . actor de tragedie trahison s. a indica tract s. il voit ~~ vede t o t . şi adj. a c h i n u i tôt adv. cu t i t l u d e .) -~ à ~ pe r î n d . j u d e c a t ă . à son ~ la r î n d u l său tour 3 s. tragedie tragédien.m.rn. m. sfios timidement adv. tonic. t u r b ă tourbillon s. a t r a g e . a trasa .f. m i n t e . a t u n a tonnerre s. în întregime toutefois adv. şi pron. (loc. ~ de main dibăcie . (loc. floare de tei timbale s. t r a d i ţ i e traducteur. strungar tournoyer vb./. t u r i s t i c tourment s. a răsuci tordu.f./. phiză toilette*. a ţese tissu s. termoelectric thèse s. invar. a primi . m. încălzire u ş o a r ă . cu t o t u l . -trice s.f. t o m . à ~ de în c a l i t a t e de.rn. être en — a fi bine d i s p u s . t u r i s t touristique adj. trădare trahir vb.9. t o b ă metalică timbre-poste s. v o c e . a se descurca tireur. tizană (ceai medicinal) tisser vb. t o r i d torse s. m. t r a d u c ă t o r traduire vb. curînd touchant. cu t i m i d i t a t e tir s. negoţ tragédie s. marcă poştală timide adj. ca. [fig.m. à •*• et à travers fără socoteală. termic thermo-électrique adj. jouer un mauvais ~ à qn.) à ~~ pe n e d r e p t . mod de v i a ţ ă . adv.m. a revela t r a i n s . a juca o festă cuiva . m o r m î n t tomber vb. -»• de force realizare iscusită . n e d i s c i p l i n a t . t o t . . chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i . adv. schi­ monosit torride adj. ţesătură titre s. tic (şi fig. r ă u . m. vijelie tournant s.m. m. teorie thermique adj.f.m. n e ­ ajuns . t u n e t torchon s.f. t u r n tour 2 s. adv. a î n t o a r c e . încon­ jur . teatru) t i r a d ă tirer vb. I I a t r ă d a . . tractor tradition s. être en -«. t o a l e t ă . (loc./. toile s. -e adj. pătlăgea roşie tombe s. chin.f.-esse s. e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. m. teritoriu t ê t e s .f. a înduioşa toucher 2 s. m. tors tort s. afiş. m i ş c ă t o r .f. m .f. p a g u b ă .m. a t o r t u r a . t o n . m. I I I a suci. ocol.f. suferinţă tourmente s. orice.} starea a treia tigre.m. {Ut. m. m. 544 . a h ă r ţ u i trace s. tic-tac tiédeur s. t i r tirade *. trafic. . impers. totdeauna tour 1 s. teză tic s.rn. acoperiş tomate s. manifest. strung tourbe s. I I I a traduce trafic s. nedreptate . u r m ă tracer vb.rn. -euse s. se ~ a se schimba. dîră. m a n i e r ă tonique adj. a ajunge l a . p u r t a r e . cotitură tourner vb. a se preface tourneur s. t i m i d . diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*. t e a t r u théoricien s.) indiferenţă tiers état {ist.f. t r ă g ă t o r tisane s. m.m. a a t i n g e .de a fi pe cale d e . t r e n . ~ à tout vent a fi nestatornic.) tic-tac s. t e x t i l thé s.m.territoire s.a nu avea d r e p t a t e .rn. rînd pe r î n d . chin.f. c a p .. -ne*. avoir -».rn. î n v î r t i t u r ă . t i m p a n .rn.

m. ardelean travail s. (loc.f. comoară trésoriers. cu tristeţe triton s. a reteza tranquille adj.f.f. a fi în urmărirea cuiva trouver vb. ţ a r tuer vb.--esse s. m.f.m.m. uniune unique adj. t r a m v a i tranche s.f.f. t r î m b i ţ a ş tronc s. p ă s t r ă v tsar s. vistiernic tressaillir vb. sanic traîner vb. potlogărie triste adj.m. a t ă i a . şi adj.) şi adj. t r a p trotter vb. prep.m. a traversa tremblement s. (mitol. neted uniforme s.f. t r i u m f ă t o r triomphe s.m.. a zăpăci trouer vb.m. prea . t r e m u r ă t u r ă ..m. ţigănesc U ultérieur. t i r a n .m. unic uniquement adv. uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s. traversare traverser vb.m. bucată trancher vb.m.f.-e adj.m.(/ig.f. tricotare tricoter vb.m. trilogie triomphant. lu­ crător.Jpacoste tulipe s. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. /am.olan . felie.) a fi. a t u l b u r a . curmeziş. b a n d ă . tranziţie transmettre vb. să încetăm cu tribun s. a t u t u i type s. penibil tristement adv. I I I a t r a n s m i t e transporter vb. trădă­ tor tram s. în linişte transcrire vb. t r ă s ă t u r ă traiter vb.m. -ette adf. a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb.m. t r o m p e t ă trompette 2 s. a împleti trêve s. transfer transformer vb. -euse s. s. a lucra travailleur. t r u p ă . t r a n s i l v ă n e a n . de •»• de prisos trot s. t r i b u n a l tricher vb. n u m a i unir (s') vb. ceată trousse s.m. a omorî. model. l ă ţ i m e . a merge repede şi cu paşi mici trottoirs. t r i b u n tribunal s./. m .m.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s.. u n i t . ultraviolet uni. lucru travailler vb.f. être aux ~~ s de qn. adj.m. [pop.». -e adj.f. se ~ a se a f l a .f. -e adj. m. t r u s ă . t r i p l u .f. I I I a tresări tresser vb. a t r a t a traître. a transforma transit s.m. t r u n c h i trop adv. I I I a transcrie transfert s. şi adj. foarte trésor s. dezbinare troubler vb. (loc. a merge la t r a p . r ă g a z . m u n c ă . -e adj. triumf.) t r i t o n tromper (se) vb. a muri très adv. a u d a . a r m i s t i ţ i u . t r a m b u l i n ă trépasser vb.m. liniştit tranquillement adv.m.m. a trişa tricheur s. ulterior ultraviolet.m. trişor tricotage s. ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb.m.m.e. b r u t a l truite s.f. s. izbîndă triple adj. a m u n c i . a ucide tueur. figură t y r a n s . despot tsigane s.) t r a m v a i tramway s. a se înşela trompette 1 s. a găuri troupe s. a se afla truculent. a t r a n s p o r t a transylvain. a găsi.m.m.m.m. (cu maj.f. II a se u n i 545 . adv. t r i c o t a j .ţiglă. muncitor. ţ i g a n .traîneau s.m. t u n e l tutelle s. ~ tard prea tîrziu . om al muncii travers s. t r o t u a r trouble s.f. t u l b u r a r e .-euse s.f. t r i s t . t r a n z i t transition s. a t î r î . t i p . t u t e l ă tutoyer y5. t u l tunnel s.) de — s t r î m b .pi. a tricota trilogie s.m. (impers. a înmuia tremplin s. întreit tripotage s. ucigaş tuile s.m. lalea tulle s. ~ de destul cu.

f. cam la ora cinci verser vb.. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s.-euse s. curaj vaillant. povîrniş vers 1 s. înverzit verdure s. (impers. haide ! vacances s.m. vas. (fam.f. m.f. a ajunge. viţel véhémence s. -e adj. ajun veillée s. vi­ teaz valise s. a se folosi. -le adj. -e adj. în mod vag vaillance s. a sosi.f. lacheu valeur s. • cinq heures — a p r o x i m a t i v . a birui vaisseau s. vacă va-et-vient s.m. burtos ver s. a veghea. servitor. vază (de flori) vaste adj. I I I a veni. (pop. a d e v ă r a t vérité s.m.f. l a c .m. III a valora. lustru véroles.m. vîlcea valoir vb. lăudăros vanter vb. răzbunare vengeur.f. il fait ~ este vînt vente s.m. vehemenţă véhicule s.m.) en ~ într-adevăr vermeil. -e adj. iluzoriu .m. m . vermut vernis s.-euse adj. III a vinde vendredi s. paznic. care se cumpără eu bani vendeur. către. veridic vérifier vb. uraniu urgent. s. clacă veiller vb. v i t e a z . a utiliza va ! interj. veghere. versant.f. a t u r n a 546 . vienne verdir vb. sticlărie versant s. vînzător vendre vb. vers vers 2 prep. v a l . a m e r i t a . v u l t u r pleşuv veau s.m. verre s.f. a vărsa.m. vapor varier vb. (fig. v î n t .f.m. verdeaţă vendTique adj.. II a înverzi verdoyant. veghe.m. talaz vaguement adv. m. a d e v ă r . răz­ bunător venir vb. uz.f./. nămol. şi adj. v a n i t a t e vantard. invar. zadarnic . (loc. a lăuda vapeur 1 s. vale vallon s.f.pi.f. argint aurit vermouth s.f. a supraveghea veilleur s. vînzare ventru. folosinţă user vb. a verifica véritable adj. / . pahar verrerie s. î n t i n s . vapor vapeur 2 s. m . folositor utiliser vb. de c u r î n d . pîntecos. vărsat. venal.f. universal université s. urgent u s a g e s . valoare valeureux. în­ fumurat vaincre vb. şi adj.m.f.) spoială. a (se) schimba . spre.f. -e adj.f. abur.m. a uza de usine s. vacanţă vache s.m.m.m.f.m.f.f. rumen . sticlă. III a învinge.) il vaut mieux este preferabil. vast vautour s.) noroc. -eresse s. vineri vénération s. persoană care veghează veine s. ça ne vaut pas. ~ cosmique navă cosmică valable adj.f.f. valiză vallée s. v a p o r .m. mîl vase 2 s. -e adj.unité s. m. dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s. seară (între cină şi cul­ care) .) bicicletă vénal. nu se compară cu vampire s. curajos vain. uzină utile adj. u n i t a t e universel.f. vehicul v e i l l e s . avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s . a varia vase 1 s. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. vampir vanité s. -e adj. v i n ă . -le adj.m./. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent. v a s . vitejie.f. v a l o r o s .m. veneraţie vengeance s.-e s. este mai bine .f. adv. valabil valenciennes s. u n i v e r s i t a t e uranium s. du-te-vino vague s.

f. -e < dj. v i u .m. iute. fecioară'. vitrină vivant. à haute -~ cu glas tare .m. virgin (a).f. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb.m. vieille s.-e adj. vive adj. în comparaţie cu viser vb. violenţă violent. vizită visiter vb. feuille ^e foaie volantă volée s. bucuros.m. vedere. a avea pică.) voilà prep. în v i a ţ ă vivement adv. a călători voyageur. m. cale.f. ameţeală verve -s\/. -e s.m. cu vioiciune vivre vb.f. mon ~ dragul meu vif. haină vétérinaire s. veşmînt. veston.m. v i r g i n ă .f. defect vice-président s. peste d r u m . sacpu vêtement s. de bună voie volume s. vestă vestibule s. necaz pe cineva voyager vb.m. glas. şi adj.f. a făgădui prin legămînt . verva vestes. călător voyelle s. zbor voi 2 s.f. şi adj.f. viză vis-à-vis loc.f. si adv.) a închina. victorie vide s. vocaţie voici prep. vigilenţă vigne s.f. veterinar vêtir vb. viteză vitrail s.f. sat ville s. vestibul vestige s. viorea violon s.) v ă d u v i t de viande s. a fura volet s.) drag. voluntar volontiers adv. prep. à ~ basse pe şoptite . (fig.m. I I I a îmbrăca veuf. vicepreşedinte vicomte s. I I I a vedea voisin.f. a vizita vite adj.f. a se învîrti virgule s. veritabil vraiment adv. -e adj.m. vieil. d r u m (şi fig. m u r d a r . haină (pînă în talie). m.f.f. I I I a vrea. carne vice s. a d e v ă r a t . v ă d u v . vin vinaigres. viaţă vieillard s.m.f. m.f.f. m. vestigiu veston *. iu­ b i t . a ţinti visite s. -e adj. vitraliu vitré. vecin.m. -euse s./.f. a zbura voler 2 vb.m. vilă village s. a vira . şi adj. -e adj. r ă u villa s. volan volant 2 . pasăre de curte volant 1 s. (fig. b ă t r î n . moş vierge s.f.f.f.f.f. oţet violemment adv. viconte victoire s. r ă m ă ş i ţ ă .m. n e c i n s t i t . vioară virer vb. a ochi. vertebră vertige s. iată voile s.f./. (gram. v i c i u . I I I a trăi vocation s.m. neîntinat(ă) vieux. în faţă . voce. repede vitesse s. adj. [fam. bătaie zdravănă voler 1 vb.f. oblon voleur. z b u r ă t o r . scump. iute vigilance s.m. furt volaille s. verde vertèbre s. cu adevă­ rat vue s. s i m ţ u l văzului 547 .f. u r m ă . vocală vrai. t r ă s u r ă . violetă.f. -e adj. -e adj. a v o i . virgulă visa s. va­ gon voix s. oraş vin s. cu geamuri vitrine s. -euse s.m.m. m.m.) diateză voi 1 s. gol vie s. iată voie s.m. volum.m. b ă t r î n . m.f. în mod violent violence s. viu. apro­ piat voiture s. în adevăr. hoţ volière s. colivie mare volontaire adj. tom vouer vb. veuve s. velă voir vb. viţă de vie vilain. violent violette s. a u t o m o b i l . en ~ ă qn.m.vert.

m. la aceasta yacht s. vagon wagon-restaurant g.) d r a c e ! la n a i b a ! . zero (şi fig.m. iaht zèbre s. pron. m. rant vagon-restauweek-end s.m. t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv. zebră zéro s.) zut! inierj. acolo. {pop.w wagon s.m.m.

assurer alianţă s. aspirator s. courir I I I asemenea (dej loc. année /. à la maison aluneca. a n t a g o n i s t e admirator s. p a r a î t r e I I I . aspirateur m. arăta vb. agricole aranja vb.. alături prep. agressif. a r t m. celle-là american adj. pro­ aniversare s. armată s. aider articol s. artă s. aceea pron. adresser apartament s. -e activ adj. an m. acoperi vb. a p p a r e i l m. -ve aproape adv. à côté arunca vb. armée /. eau / . ajutor s. arranger agricultură s. avril m.affection/. fondément anotimp s. actual adj. celui-là. apprendre III apoi adv. a d m i r e r antagonist adj. adv. ici ajun s. aide / . alt adj. -ve an s. aici adv. arbre m. épingle / . suffire I I I .m. couvrir III amuzant adj. adresă s-. s'affirmer aplica vb. ac s. jeter alb adj. glisser accident s. près agricol adj.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. vertige m. hier soir alerga vb. 549 . vb. adj. a m b u l a n t . choisir II aseară adv. air m. a m u s a n t . a p p a r a î t r e III afecţiune s. . accident m. afectat adj. a p p l i q u e r afla vb.. veille /. adevăr s. a d m i r a t e u r m. a l i m e n t m . bleu. a p p a r t e m e n t m. l a n c e m e n t m. a n i m é . ajunge vb. vérité /. artist s. alliance / . agriculture / . -e acela. actif. montrer arbore s. această adj. profond. apporter apă s. après. aplauda vb. animat adj. défense /. a c t u e l . m a i n t e n a n t anecdotă s. aer s. adv. albastru adj. ambulant adj. -e. admira vb. puis agreabil adj. acum adv. agréable aprilie s. agresiv adj. anniversaire m. saison / . -e adînc 1. près. aiguille / . vivres m. enrsuite. -e asculta vb. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. a m é r i c a i n . là-bas ameţeală s. article m. -elle anatomie s. apăra vb. aparat s. défendre I I I aeroport s. arhitect s. artiste m. cette aminti vb. a t t a c h e m e n t m. surtout asigura vb. -e adresa vb. écouter. autre acasă adv. a r r i v e r . cet. . rappeler acolo adv. 2. devenir I I I ajuta vb. obéir II alege vb. anecdote /. anumit adj. affecté. également aies (mai) loc. a n a t o m i e / . aéroport apărare s. p r e s q u e . -e apărea vb. à peine aliment s. -che aruncare s.. certain. b l a n c . adv.pi. -e acest. aduce vb. ce. adresse /. architecte m.

caractère ni. automobil s. carte (postale) /. morceau ni. a v e n t u r e f. malade m. că conj. blond. ouïe / . a t t a q u e r ataşat s. cald adj. bon. atît adv. a u j o u r d ' h u i baie s.. entendre I I I avea vb. pour ca 2 adv. â p r e . maladie / . bureau m. athlétisme m. âprement aţă s. caracter .-s. blasé. bate vb. atent adj. broşa s. bilet s. capitală . jouir jouir II bulevard s. asseoir I I I aştepta vb. bucura (a se) vb. richesse /. calificativ s. cause / . boire I I I beretă s. broche /. bătrîn adj. auxiliaire m. 2. bien birou s. chaud. bibliothèque / . a u t e u r m. m . azi adv. casă s. avion s. bine adv. aşa adj. bun adj. béret m. capitale / . cartof s. salle de bains / . voie / . bucătărie ». fil m. b a t t r e I I I batistă s. -e blînd adj. abricot ni.pi.aspru 1. billet m. a t t e i n d r e I I I atitudine s. adv. bicicletă s. comme cadou s. viande / . caisă s. cadeau ni. cuisine /. caiet s. t e l l e m e n t aşeza vb. douce blond adj. bouquet m. ca 1 conj. a u t o automobile / . t a n t atletism s. vieil. . a t t a c h é m. băiat s. a t t e n t i o n / . bolnav s. aur s. caz s.9. capitalist adj. boală s. cameră n. a t t e n d r e I I I ataca vb. bicyclette / .. bibliotecă s. avion m. o r . blazat adj. bucată s. cas m. care pron. bogat adj. que 550 . chambre / . vie Llie bea vb. pomme de terre / . grand-père m. bunică s. doux. tète /. carte s. capitalisme m. attentif. cauză s. auzi vb. livre m. vieux. balcon m. qui c a r n e s . chair / . bani s. août m. aţiţa vb. auxiliar s. champion m. grand-mère /. a t t i t u d e / . balcon s. -ve atenţie s. -e bluză s. capitalism s. mouchoir m. adj. fauteur august s. bonne bunic s. cap s. boulevard m. atinge vb. buchet s. capitaliste capitol v. argent m. auz s. maison /. garçon m. blouse / . homme m. cahier m. inciter aţîţător s. -e cale s. autor s. campion s. avoir aventură s. chapitre m. bărbat s. riche bogăţie s. qualificatif m.

comercial adj. creşte vb. coeziune s. considérer consideraţie s. quelque chose chema vb. adv. cîmpie s. adj. coiffeur m. cărbune s. -e comic adj. consimţi vb. q u e l q u ' u n cinsti vb. enfant m copilărie s. arbre m. cyclisme m. corect 1. consentir I I I construi vb. cere vb. appeler chiar adv. pousser. classe / . instant m. montre / . cetăţean s. conditionnel m. . coleg s. bas m. création / . correct. 2. grandir I I . enfance f. c o m m e n t a t e u r m. chimiste m. bâtir I I . confirmat adj. demander cereală s. 2. crâne m. cămaşă s. cravată s. adj. commis. comique comis adj. dîner m. gagner cît adv. citi vb.. b â t i m e n t m. colier s. cohésion /.s'. cime / . cotlet s. -e compila vb. ciel m. cosmique costa vb. tomber călător s. cină s. charbon m. circuler circulaţie s. classement m. collaboration / . ceva pron. élever creştere s. cercetare s. conférence /. construire I I I . coin m. quoi ceas s. loyal. clar 1. couturière /. condiţional s. boucle d'oreille / . c h a n t e r . copac s. ciclism s. 551 . -e confunda vb. circulation / . commercial. composer comunard s. communiste concert s. . clair. -e ciorap s. honorer cinstit adj. cireaşă s. recherche / . -e. citoyen m. celibatar s. vi. céréale /.s'. condiţie s. conduire III conferinţă s. conduce vb. que. heure / . cerc . ciorbă s. confondre III congres s. a u g m e n t a t i o n /. côte / . comentator s. champ m. créer creastă s. cine pron. fidèle' creier s. compiler compune vb. considération / . coûter coş . accrois­ sement m. conjuguer consacra vb. consacrer considera vb. cămin s. circula vb. vt. comunism s. comedie s. cercle m. clique /. sommet' m. concurs s. colţ s. foyer m. clasă s. coafor s. l ' a u t r e ceaşcă s. chercher ce pron. congrès m. correctement corespunde vb. croire III credincios adj. contempler contemporan adj. cînd adv. potage m. şi adj. crede vb. creaţie s.f. confirmé. concours m. côtelette / . crea vb. conjuga vb. craniu s. chien m. cerise /. célibataire m. édifier contempla vb. même chimist s. şi adj. collègue m. combien cîtva num. q u a n d cïnta vb. tasse / . celălalt pron. cerveau m. cer s. c o n t e m p o r a i n . qui cinematograf s. voyageur m. cîine «. clasic s. colaborare s. primevère / . cravate /. comédie / . condition / . communisme m. căuta vb. collier m. coastă s. -e contribuţie s. adv. comunist s. corbeille / . copil s. concert m. cercel s. lire III ciuboţica-cucului s. (la un instrument) jouer cîştiga vb. cinéma m. clipă s. classique clică s.cădea vb. correspondre I I I cosmic adj. c o n t r i b u t i o n / . croitoreasă s. communard m. -e. cineva pron. clairement elasament s. chemise / . penser. quelque clădire s.

démolir II de prep. -ère drapel s. dreptate s. destinaţie s. mot m. ouvrir III deschis adj. -e deschide vb. 552 . donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. 2. détail m. cours m. destin s. ce soir dispărea vb. raison / . a c h a r n e m e n t m. cure /. chambre à cou­ cher / . curent adv. différent. disparaître I I I dispreţ s. -e dimineaţa s. cher. doigt m. D da 1 adv. cutie s. dévoué. connaître III cuprinde vb. couloir m. destinée f. délégation / . dezordine s. couleur /. culoar s. coucher culme s. souvent desfăşurare s. déjeuner delegaţie s. au contraire din prep. destina vb. dictionnaire m. si dar conj. que definitiv adj. loin depăşi vb. cuţit s. cuvînt s. sage cumpăra vb. dicţionar s. dovadă •«. tôt deznodămînt s. dărîma vb. distraire III diversitate s. d a m e . curajos adj. dormir I I I dormitor s. boîte /. destiné. -e deseori adv. domn s. au-dessus debara s. devenir 111 devotat adj. discussion / . adv particulièrement departe adv. preuve / . devoir m. deosebit 1. dise s. cu prep. comme cum 2 adv. ouvert. distra vb. dépasser des adv. chef d'orchestre m. destul adv. cum 1 cônj. assez detaliu s. m a t i n m. déroulement m. comment cuminte adj. dezvoltare s. drag adj. decît adv. deveni vb. drapeau m. avec culca vb. -euse cura S. acheter cumsecade adj. contenir I I I . -ve deget *•. différent. couramment curge vb.cruzime s. destiner destinat adj. devoir III datorie s. cultură s. décembre m. délicieux. cuvîntare s. dimpotrivă adv. -e. définitif. de deasupra prep. adj. dentiste m. cruauté / . de de la prep. delicios adj. désirer dormi vb. courageux. doamnă s. -e destinatar s. redevable datora vb. brave cunoaşte vb. couler curînd adv. diferit adj. compren dre I I I curaj s. souvent desăvîrşit adj. développement m. delta m. culoare s. mépris m. discuter discuţie s. dentist s. destin m.v. monsieur m. dori vb. dejuna vb. sommet m. couteau m. destination / .«. m a d a m e / . bientôt curs s. déjeuner m. dénouement m. destinataire m. parfait. diversité / . disque m. débarras m. de dirijor . decembrie s. dirzenie s. oui da2 vb. -se deltă s. discuta vb. culture / . désordre m. domaine m. courage m. -e devreme adv. domeniu s. discours m. dejun .. mais dator adj. diseară adv.

duminică s. libération /. favorabil adj. énergique englez s.5. fauteuil m. fixé. heureux.duce (a se) vb. ecuaţie s. examen m. femme /. fotoliu s. fasole s. écluse / . fils m. fidèle fiecare pron. economic adj. 2. 2. adv. juste fixat adj. chacun fier (de călcat) ». être fidel adj. économie /. fenêtre /. papillon m. figură s.«. an­ glais. fiică s. esenţial adj. excellent. şi s. ennemi m. şi adj. -e fîşîit . egoist adj. foaie *•. -e energic adj. fi vb. féliciter femeie s. feuille /. effort m. extérieur. façade /. faţă de masă s. n a t u r e l . fericit adj. faptă s. Anglais. familie s. fin. faire I I I factor s. fleurette /. égoïste eliberare s. étage m. haricot m. fabrique /. assiette /. faţadă s. vous după prep. essentiel. -e s. extrêmement m. fel (la) loc. exemplu s. exception /. fin adj. etaj s. bruissement m. excelent adj. -e adj. eclipsă s. -elle eşarfă s. p h o t o g r a p h e m. foarfece s. favorable fără prep. adj. farfurie s. fluture s. forme /. équipe / . adv. face vb. tranche /. -e excepţie . extrême. économique economie s. héroïsme m.pi. foarte adv. famille /. après după-amiază adv. efort s. -e fiu s. fată s. etala vb. ecluză s. tendre dulap s. 553 . former fotbal s. emoţionat adj. fereastră s. février m. étaler evita vb. floricică s. exemple m. ediţie s. fiindcă conj. héros m. fotograf s. emoţie s. facteur m. très folosi vb.s-. football m. exista vb. ciseaux m. après-midi duşman s. fleuve m. 1er à repasser eroism s. s'en aller III duios adj. équation /. extern adj. fillette /. exister explica vb. facultate s. excursion /. -se fetiţă s. dumneavoastră pron. entuziast adj. d i m a n c h e m. adj. éviter examen . forma vb. fixe. ému. enthousiaste' eroic 1. expliquer explicaţie s. firesc adj. utile formă s. faculté /. émotion /. armoire /. éclipse / . fait m. filie /. édition /. adv. figure f. de même felie s. . excursie s. erou s. écharpe /. -e . floare *\ fleur /. moins februarie s. -elle fix adj. nappe /. externe extrem 1. film m. héroïquement F fabrică s. sans. filer film s. fille /. parce que fila vb. explication /. utiliser folositor adj. E echipă s. felicita vb. fluviu s. héroïque.

grădină s. grijă s. guide m. imperialist s. portefaix m. grammaire /. sortir I I I ilustrat adj. fraged adj. iarbă s. fustă A'. (jig. impressionner. savoureux. fran­ çais. gloire /. furtună s. fardeau m. gust s. degré m. . gîndi vb. gospodărie s. idéologique ieri adv. gymnastique /. .francez s. fonctionnaire m. nourrir II m. ir agă s. tas m. beau. éclat (de rire) m. frunziş s. trouver geam s. foule /. impossible impresie s. frunză s. peur /. hohot (de ris) s. plaisanterie /. em­ ployé m. tendre frate s. décider hofărîre s. jupe /. difficulté /. gardă s. frică s. . adv. tempête /. griller friptură s. fonction /. phrase /. hartă ş. herbe / . jardin m. implica vb. froid m. gomme /. -e s. glumă .. fourchette /. impermeabil s. greutate 2 s. valise /. grêle /. gramatică s. iată prep. carte /. immeuble m. prêt găsi vb. grindină s. penser glorie s. feuille /. frère m. imperméable m. geamantan s. impérialiste m. garde /. généralement ghid s. .) difficile greutate 1 s. blague /. frază s. gata adv. gumă s. i m p o r t a n t . immédiatement imobil s. frig s.e . e x p l o i t a t i o n / . iarnă s. funcţie s. fraise /. . jolie frunte s. gouvernement m. galben adj. janvier m. goût m. jaune gară s. şi adj.' impliquer important o '. lourd. soin m. . gril m. ianuarie s. j o l i . gimnastică s. faute /. b e l l e ..5. hotărî vb. -e adj. greşeală s. general (în) loc. hiver m. voilà ideologic adj. fenêtre /. funcţionar s.9. H hamal s. bel. frumos adj. feuillage m. fruit m. grămadă s. . frige vb. front m. furculiţă s. impresiona vb. brigand hrăni vb. ghiocel s. rôti m. illustré. vo"ici. voleur m. orage m. fruct . -e imposibil adj. hier ieşi vb. gare /. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. poids m. -e imediat adv. perce-neige /. Français.. é m o u ­ voir I I I 554 . impression / . hoţ s. gustos adj. décision / . grătar s. greu adj. -se guvern s.

habile îndepărta vb. inimă s. rencontrer întîlnire s. revenir. fourré. întrebuinţa vb. îndeplini vb. -ve intens adj. indestructible indicat adj. avancer înainte adv. éloigner îndepărtare s. întîlni vb. histoire / . . encore începe vb. étouffer înălţa vb. écartement ni. individu m. ingénieur m. retarder întîrziat s. intéressant. j u i n m. -e inginer s. ensemble împrumuta l'A. dès que îndelung adv. braver îngheţa vb.«. instructiv adj. utiliser întrecere s. adj. conj. commencer început s. -e înfrumuseţa vb. geler îngriji vb. dans înainta vb. coeur m. diriger în faţă loc. istoric adj. devant înăbuşi vb. indépendance / . retard m. vaincu. prep. . embrasser împărat s. iubi vb. intérêt m. împreună adv. vaincre III învins adj. indestructibil adj. -e individ ».independenţă s. . doucement înceta vb. informe. entier. historique istorie s. instaura vb. demander întrebare . velir I I I îmbrăcat adj. commencement m. con­ solidation /. habillé. avant înaintea prep. inondation / . partager împinge vb. devant înflorit adj. tourner întoarce 2 (a se) vb. -e împrejurare s. instaurer instituţie s. longuement îndcmînatic adj.«. immédiatement îndată ce loc. (vi. entreprise / . écarter însă conj. adv. inevitabil 1. obscurité / . -e îmbrăţişa vb. -e îmbina vb. enchanté. soigner înlătura vb. renforcement m. mais însemna vb. -e 555 . indiqué. circonstance f. -e îndată adv. embellir II înfrunta vb. cesser închide vb. -ère întreprindere s. -e intra vb. -e internaţional adj. affermissement m . émulation / . i n t e r n a t i o n a l . institution / . industrie s. împărţi vb. retour­ ner. demande / . verdir II învingător s. arriver întîrzia vb. essayer încet adv. rencontre / . accompagner întărire s. réaliser îndrăzni vb. remonter (une montre) între prep. intîrziere s. aimer iulie s. signifier însoţi vb. pousser împotriva prep. fleuri. r e t a r d a t a i r e m. înţelege vb. accomplir I I . h a b i l l e r . juillet m. intense interes s. empereur m. întuneric s. întîmpla (a se) vb. întoarce 1 vb. contre împrăştiat adj. inévitablement informat adj. introduire III inundaţie . 1 îmblănit adj. 2. v a i n q u e u r m. croisé. comprendre I I I învăţa vb. învinge vb. oser îndrepta vb. allier îmbrăca vb. en. entrer introduce vb. inévitable. încerca vb. fermer încïntat-adj. -e înconjura vb. écart m. instructif. prêter: e m p r u n t e " în prep. entre întreba vb. élever încă adv. industrie / . entourer încrucişat adj.) rentrer întoarce 3 vb. întreg adj. dissipé. apprendre I I I înverzi vb. iunie s. interesant adj.

tranquille Iipgit adj. -e lumină s. joc s. demi. jeudi m. livadă s. silence m. large lăcrimioară s. lua vb. lină 8. massacrer mare 1 s. lieu m. chose /. dépourvu. lingură s. marţi s.5. joi s. fiancé m. magasin m. jaquette /. monde ru.J acheta s. lutte /. lutter luptă s. limonade / . attacher legătură . grand. travail m. martie s. limonada s. legătură s. kilo L la prep. langue /. pe jos par t jucărie s. locui vb. mer /. laisser lega vb. latin. mandat m. littéraire literatură s. lieu m. lucru s. kilogramme. liste /. c a m p m. legumă s. plus mamă 4. -e lună 1 A'. mai m. mardi ni. jos adj. mois m. mère. travailler lucrare s. libre libertate s.s. bas. longueur / . lume s. lingă prep. lance /. 556 . place /. liniştit adj. lung adj. -gue lungime . habiter logodnic s. à lagăr s. cuillère linişte s. mai 1 . leçon f. muguet m. mai 2 adv. lege *'. demie K kilogram s. liberté /. lupta vb. table /. masă 1 v. lună 2 s. combat m. jeu m. -e listă s. marchandise / . literar adj. jumătate s. loi /. près loc 1 s. literă s. mandat s. limbă s. lance s. prendre I I I lucra vb. loc 2 s. -e marfă s. verger m. mare 2 adj. cuiller. hindi m. larg adj. clair. M magazin s. luminos adj. long. luni s. luminat adj.. éclairé.s*. lampă s. masacra vb. lier. lumière /. mars m. littérature / . légume m. maman /. -se. lecţie . liber adj. attache /.5. lune f. lăsa vb. lampe /. jouet m. lettre /. large latin adj. -e lat adj. laine /.

inutile negru adj. médecine /. mărar s. miros s. fenouil m. naviguer navigare s. toujours merge vb. niciodată adv. non-officiel. -été nemulţumire s. minut s. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. mecanic adj. mişcător adj. naître 111 naţional adj. (simţul) odorat m.. nepoată (după frate sau soră) s. miliţie s. t r a v a i l l e u r . monument s. măr s. fier. pomme /. n a t u r e /. i n n o m ­ brable neoficial adj. masse /. nerf m. mercredi in. m é c o n t e n t e m e n t m. petit. naviga vb. 2. sable m. nerv s. morcov s. milice /. muta vb. 55? . medicină s. minge s. -e neîndestulător adj. măsură s. personne nimic adv. mécanique. déménager muzeu s. nerăbdare s. m o n u m e n t m. in­ justement nefolositor adj. aller I I I . munci vb. demain mînea vb. mondial. petit-fils m. carotte / . insuffisant. mérite m. m o n t e u r m. medic s. mourir III muşchi s. . avouer măslină s. mouvement m. navigation /. modern adj. -e necontenit adj. mecanică s. -e mîine adv. moyen m. besoin m. bouton ni. noir. mécani­ cien m. mărturisi vb. misiune s. miracol s. navigation / . i\ naiv adj. t a n t e / . t r a v a i l m. muscle m. menţinere s. rien ninge vb. milieu m. métier metro s.. million m.e natură s. déloyal. mémoire /. mesure /. -elle nepot. -e moale adj.. mécanique / .. manger mîneare s. travailler muncitor 1 adj. . impatience /. musée m. ouvrier. petite-fille / . milion nuni. muzică s. s.. mine /. -oare s. -euse muncitor 2 . minute / . memorie s. nécessaire necinstit adj. t e n d r e . -ère munte s. mişcare s. ballon m.-e neliniştit adj. membru s. balayer mătuşă s.. mină s. machine /. mijloc s. naïf. maintien m. incessant. remercier. métro m. nevoie s. m a i n t . mode m. plat m. metru s. musique j . moderne modernizare s.-e nedrept 1. medicament s. mets m. adv. montagne /. -e. naïve nasture s. balle / . a ~ înainte avancer merit s. muri vb. jamais nimeni pron. médecin m. n a t i o n a l . mîndru adj. motiv s. contenter muncă s. olive / . manière / . odeur /. . mission /. adj. membre m. motif m. . miracle m. nepot. naşte la se) i'b. navigaţie s. -e miercuri s. nièce /. neiger nisip s. nenumărat adi. mult adj. mètre m. injuste. neveu m. meserie s. nepoată (după fiu sau fiică) s. -ère mod s. mină s. necesar adj. mereu adv. mou. auto f. modernisation / . i n q u i e t . maşină s. m o u v a n t . main /. mic adj. médicament m.masă 2 s. mătura vb. molle montor s. mondial adj.

ortografie s. -euse numi vb. pantof ». homme m. honneur m. novembre m. 558 . patriotism ». noter nou adj. oraş s. obiect s. octobre m. pasiona vb. parcouru. pădure ». fatigant. oiseau m. parents m. -elle nu adv. nombre m. olympique om s. -enne p a r l a m e n t a r adj. sembler părinţi ». omoplate / . nuit /. -ve oboseală ». parc m. [pi. participa vb. -e pardesiu ». parc s. pace s. observer obţine vb. pardessus m. numeros adj. . terre / . joue /. paix /. habitude / . patrie s. persil m. nuage m. -e orinduire s. noix / . pasaj s. p a r l e m e n t a i r e parte s. se faner olimpic adj. numéro m. pachet ». rez-de-chaussée m. compter nume s. naguère oferi vb. pahar s.) yeux m. -elle pătrunde vb. patrie / . onoare s. n o u v e a u . p a t e r n e l . fois / . page / . -e orice pron. aveuglément orbit adj. partizan s. aveuglé. pénétrer pătrundere s. paraître I I I . régime m. patriotisme m. părea vb. oranjadă s. oeuvre /. parisien. -e oricare pron. autrefois. lit m. paradoxal adj. m a n t e a u m. t o u t . nota vb. appeler O oară s. p a r a d o x a l . occuper ocupant s. omenire s. bois m. nor s. objectif. p&mînt ». verre m. t o u t . fatigue / . operă ». obtenir I I I ochi s. parizian adj. pătrunjel s. os s. parter s. partid s. os m. ou s. odinioară adv. ville / ..pi. hommage m. aveugle m. pénétration / . noapte s. forêt / . noiembrie s. oeil.s. p a t h é t i q u e patinaj ». paisible pat s. păr s. participer participiu s. orangeade / . omagiu ». obosit adj. patetic adj. palid adj. parcurs adj. observa vb. ocupa vb. octombrie s. p a r t i m. partie / . nom m. pagină s. soulier m. participe m. œuf m. occupant m. părintesc adj. des nivel . seulement număr s. pasăre s. cheveux m. pâle palton s. . patinage m. partisan m. niveau m. opéra m. omoplat s. non nucă s. -e obraz s. -e pară s. offrir III ofili (a se) vb. passionner paşnic adj.nişte art. obicei s. orthographe / . n o m b r e u x . -e obositor adj. număra vb. objet m.pi. poire / . h u m a n i t é / . orbeşte adv. numai adv. passage m. obiectiv adj. paquet m. orb s. pacifique. fatigué.

politique politică s. a p p é t i t m. -e principiu s. ploua vb. -e pe prep. p r o b a b l e . déjeuner m. jusque plafon s. posibil adj. pieton s. probablement problemă s. planter plantaţie s. I I I plecare . -e persoană s. -e povestire s. préférer pregăti vb. piéton m. portret s. -e pronunţa vb. permettre III perseverent adj. poète m. adv. prolétaire m. promenade / . perche / . şi prep. p r i n t e m p s m. p r a t i q u e r praf s. Polonais. projeter proletar s. poireau m. plaisir m. peuple m. polonez s. sur pedepsi vb. p o r t r a i t m. danger m. histoire /. toucher m. principe m. povesti vb. plan m. p r o m u . -ère primi vb. départ m.. pom s. p r i n c i p a l . pleuvoir I I I plăcere s. aimer plâinîn s. . recevoir 111 primitor adj. polonais. pisică s. plafond m. probabil l. préparer premieră s. peindre III pierde vb. possible poştal adj.s-. regarder prînz s. profondément proiecta vb. plaindre I I I poartă s. à travers principal adj. place / . poésie / . pod (la case) s. procurer produpe vb. bau lieue / . prononcer 559 . pivniţă s. punir II pentru prep. périphérie / . printre prep. chat m. grille / . prăjit adj. raconter practica vb. accueillant. amitié / . poussière /. professeur m. prăjină s. envie / . adv. perdre I I I . persévérant. -e. permanent adv. plan s. picta vb. parce que pericol s. -e adj. pour pentru că conj. conte m. poumon m. présenter prieten s. brosse / . sans cesse permite vb. pièce / . p é n é t r a n t . pyramide / . 2. promener plimbare s. plin adj'. politic adj. production / . produire I I I producţie s. premier. perie s. p a r t i r .pătruns adj. poftă 2 (de mîncare) s. plăcea vb. procura vb. promettre I I I promovat adj. agréable pleca vb. pyjama m. -e plînge vb. . periferie*. -e pătrunzător adj. plăcut adj. cave /. grenier m. à t r a v e r s privi vb. praz A". personne / . grillé. -e prin prep. profond. prăvălie . prea adv. şi adj. pipăit s. arbre m. popular adj. 2. prescrie vb. popor s. p l a n t a t i o n / . portefeuille m. -e prieteneşte adv. amicalement prietenie s. . populaire portofel s. pain m. plimba vb. trop prefera vb. poftă 1 s. prescrire III preţ s. piersică s. profund 1. -e prăjitură s. problème m. presă s. gâteau m. pretutindeni adv. presse / . prévoir I I I prezenta vb. pină conj. marché m. poet s. passer piaţă s. faubourg m. magasin m.adj. première / . p r i x m. perte / . a m i .«. prim num. m a n q u e r pierdere s. pèche / . . piesă s. p a r . profesor . p a r t o u t prevedea vb. plein. pénétré. postal. adj. pîine s. pleurer. primăvară s. poezie s. piramidă s.1. petrece vb. -e s. politique / . planta vb. pijama s. promite vb.

a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. t o m a t e / .s*. adj. prosop s. recunoaşte vb. réaliser realizare s. provoquer prozator s. p r u d e n t . adv prudemment prună s. adv. adv. pupitre m. retentir II rău 1 adj. -e. tour m. rochie s. reprezenta vb. rivière / . plaie / . révolution / . peu R rachetă s. ramură s. reportage m. pune vb. patience /.9. -le rus s. r e s t a u r a n t m. revoir III revoluţie s. renouveler relaţie . proposer propunere s.-elle reduce vb. répondre III răsuna vb. 2. rédaction f. -e. -e prostie .s. realiza vb. r e m a r q u a b l e renaşte vb. vermeil. romîncă s. revedea vb. R o u m a i n . regularitate (cu) loc. retenir I I I reuni la se1 vb. récolte /.. relation /. -e roman 2 s. rece adj. roman 1 adj. porter putea vb. -e receptor s. restaurant s. adv. réussir I I reuşită . public m. prononcé. pouvoir I I I puternic 1. patiemment răcori vb. réciproque. mal război s. rană s. représenter reprezentant s. r a v i r II răsfoi vb. robe / . résister rezolva vb. réalisation / . remarca vb. -e rostit adj. réconnaître I I I redacţie s. réduire III reflecta vb. p r o s a t e u r m e prudent 1. adj. reciproc 1. rîu s. răbdare s. rester. essuie-main m. roşu adj. public s. reţine vb. serviette /. republică s. réalité j . représentant m. guerre /. reînnoi vb. prier rumen adj. for­ tement puţin adv. adj. soulever rinichi s. demeurer răpi vb. romîn 1 adj. rire III rînd . 2 . p a t i e n t . reglementare s. règle / . m a u v a i s . provoca vh. realitate .propune vh. russe adj. blessure /. risquer rîde vb. bêtise / . rafraîchir II răcoros adj. purta vh. m e t t r e I I I . Russe s. rédactionnel. romain. -e roşie s. renaître III repara vh.s. réussite / . rustique 560 . branche / . repede adv. 2. rouge ruga vb.. -e rău 2 adv. réparer reparaţie s. rein m. feuilleter răspunde vb. fort. 2. réglementation /. redacţional adj. risca vb. fraîche ranime vb. roman m. république / . proposition / . prost adj. şi adj. réparation / . răbdător 1. r o u m a i n . réflecteur m.s'. réciproquement recoltă s. rustic adj. rezista vb. froid.. vite reportaj s. frais. se réunir II reuşi vb. mauvais. -e romîn 2 . remarquer remarcabil adj. écouteur m. refléter reflector s. fusée /. résoudre I I I ridica vb. régulièrement regulă s. adj. adv. prune / . récepteur.

sistem s. -ve spre prep. soi singur adj. scrimă s. sală s. sclav s. serbare s. soleil m. étoffe / . espérer splendid adj. accru. sang m. épouse / . femme. secol s. servitor s. socialiste solid adj. verre m. serios adj. schimba vb. sport m. serviette / . sticlă 1 s. -euse servi vb. sauver sanie s. sarcină s. état m. stat s. splendide sporire s. salaire salată s. servietă s. scène /. staţie o. service m. stylo m. tâche / . (s')écouler scurt adj. fêter săritură s. de săptămînă s. sat s. E t a t m. sénat m. -e socialist adj. fête / . scoate vb. estomac m. chaise / . cendrier m. -ère străinătate s. sacré. sardines / . conseil m. sfînt adj. silhouette / . traîneau ni. sabre m . -ère scurge (a se) vb. sărbătoare s. stradă s. poêle m. scribe m. spectacle m. străin s. b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. stomac s. sphère / . slăbi vb. sardele s. savant s. scrumieră s. village m. scăpa vb. sûr. Spartiate m. -e 36 siluetă s. changement m. rue /. lever stofă s. carafe / . s u i c i d e m. simbătă s. changer schimbare s. -e spectacol s. augmentation /. sentir I I I sindical adj. excuse /. domestique m. salade /. social. salle /. spăla vb. soviétique sparge vb. esclave m. casser spartan s. să conj. écrire I I I scriitor s. sfătui vb. simplu adj. securitate s. -e. şi adj. siècle m. blanchisseuse f. sine pron. -e sinucidere s. lever scump adj. conseiller sferă s. saut m. sel m. sécurité / . sare s. salva vb. samedi m. stade m. dire I I I stadion s. soir m. semaine /. escrime / . sărbători vb. seul. pi. s a i n t . -e sport s. -e scuză s. écrivain m. -e sigur adj. sortir I I I . lettre /. ski m. stăpîn s. enlever scrib s. se gâter 561 . salariu s. strica (a se) vb.. schi s. syndicat m. vers spune vb. étranger. sportif. échapper scenă s. q u a r t m. septembre m. sérieux. bouteille f. septembrie s. sovietic adj. singe s. sobă s. arriver soţie s. sportiv s. -e sindicat s. simple simţi vb. special adj. éteindre I I I stîrni vb. syndical. spera vb. maigrir II soare s.s gabie s. stare s. cher. que. maître m. système m. se glisser I. savant m. străluci vb. laver spălătoreasă s. signe m. sporit adj. briller strălucit adv. court. sfert s. stinge vb. social adj. seară s. scrisoare s. scaun s. station /. solide sosi vb. scrie vb. sfat s. scula vb. şi adj. . tête / . étranger m. servir I I I serviciu s. sticlă 2 (de apâ) s. spécial. senat s. semn s. stilou s.

camarade m. teamă s. toilette /. aussi şofer s. papa m. imprimé. sumă s. filer şti vb. tehnician s. strungar . terme m. temps m. t r a i n m. père. succès m. şold s. strungăriţă s. trezi_ vb. souffrir I I I . texte m. t u . t o i ' 562 . tourneur m.strîns adj. tentativă s. tenis s. hanche /. négation f. sub prep. trainic adj. filer ton s. peur /. avoir peur temelie s. supărat adj. supérieur. tout. t r a h i r I I trăi vb. vie f. tot adj. sous subteran adj. échecs m. (en) h a u t şterge (a o) vb. tăgăduire s. suggestif. souterrain. technicien m. trece vb. télé­ phoner telegramă s. t r a d u c t i o n / . tableau m. télégramme m. jeune tîrziu adv. théâtre m. science / .-e tipografie s. -e trai s. finir II text s. t e n t a t i o n / . é t u d i a n t m. raisin m. serré. savoir I I I ştiinţă s. t r a m w a y m. envoyer triumfa vb. base /. -e succes s. fâché. imprimerie / . vivre I I I trebui vb. automne m. et. telefona. subi. termen s. (femme) tourneur student s. tir m. serviette / . tradus adj. tractor s. trolleybus m. étudier studiu s. terrasse / . passer tren s. termina vb. surveiller surpriză s. ştiinţific adj. tînăr adj. ton m. -ère totdeauna adv. tir s. tată s. en même t e m p s totuşi conj. sugera vb. transformer tratament s. tennis m. toarce vb. tipări vb. teatru s. terasă s. triompher troleibuz s. toujours totodată adv. sugestiv adj. -e Ş şah s. monter suliţă s. teme (a se) vb. a da telefon vb.sufragerie s. étude /. suggérer sugestie s. salle à manger / . suferi vb. tennis m. şervet s. falloir I I I trecător s. somme / . chauffeur m. . entier. subir I I suferit adj. terrain m. -e superior adj. t r a i t e m e n t m. passant m. p o u r t a n t .s. trăda vb. scientifique T tablou s. surprise /. -e strugure s. teren s. durable tramvai s. tărîm s. j a v e l o t m. t r a d u i t . réveiller trimite vb. studia vb. toutefois tovarăş s. toamnă s. suggestion / . şi conj. tracteur m. imprimer tipărit adj. tenis s. donner un coup de téléphone (de fil) . tard toaletă s. terrain m. devoir I I I . -e supraveghea vb. traduce vb. traduire I I I traducere s. -ve $ui vb. t e n t a t i v e f. transforma vb. tentaţie s. tu pron. craindre I I I . téléphone m. sus adv. telefon s. terminer. -e.pi. timp s.

vase m. vive violetă s. /)/. union / .. chou m.. vesel adj. -e uita 1 vb. violette / . région / . guérir II vineri s. uneori adv. outil m. viu adv. volume m.s1. vertèbre /. tuer uimit adj. viteaz arlj. vitrine / . zi s. véhicule in. stupéfait. apercevoir III zdrobi vb. urî vb. zice vb. venir 111 venire s. victorie s. vară s. vers m. vicisitudine s. vue /. uniune s. prochain. veni vb. varză s. navire m. où unealtă s.. vivement vizita vb. umed adj. céleri m. jour m. vain. văr.à la cam ţăran s. vitesse /. vertebră s. université / . humide umezi vb. -e vers s. mur m.. vacances /. usine / . vie /. vină s. vîrstă . verde adj.9. veillée / . vouloir I I I vreme s. uşor adj. vacanţa s. paysan m. surpris.. anéantissement m. quelquefois unii pron. âge m. veau m. parfois. vinătă s. cousin. outillage m. oncle m. cigarette / . ţine vb. universal adj. vent m. certains unire s. valeur / . vară s. universel. dernier. vert. pays m. suivre I I I uşă s. vas s. vorbă s. arrivée / . gne ţigară s.. regarder ultim adj. gai. zări ^6. vorbi vb. . vioară s. veine / . viguros adj. -e. visite / . vitrină s. visiter vizită s. mouiller unchi s. vapor s. facile uşura vb. uzină s. brave viteză . -e zădărnicire ». ţărănime s. oublier uita 2 (a se) vb. union / . épaule / . -e vin s. vindeca vb. paysannerie / . 563 . temps ni. pays m. vioi adj. -euse Z zadarnic adj. a — seama tenir compte ţinut s. écraser viitor adj. haïr II urma vb. la •*. mot m. contrée /. vin ni. victoire / .«. vif. -e văz s. şi adj. vecin s. faciliter utilaj s. aubergine / . volum s. valoare s. verb ». été m. vendredi m. ziar s. violon m. voisin. verbe m. parler vrea vb. dire I I I zid s. bateau m. -e vçsnie adv. vicissitude f. -c vedea vb. vehicul s. journal ni. viţel s. ţelină s. U ucide vb. vînt s. voir I I I veghe s. journée / . vigoureux. tenir I I I . -le universitate s. parole /. éternellement viaţă s. unde adv. -ère um&r .ţară ». porte / .

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

Un. larges. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. des livres. fenêtre. le chien. Une. une c h a m b r e . table. Voilà un p o r t r a i t . Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . PARAGRAFUL I. b l e u s . un j a r d i n . la fenêtre. La jupe est courte. Voici une lampe. J e suis grand. II. La serviette est bleue. lampe. grises. une chaise. III des lits. Une. IV Elle est petite. Voilà une chaise. J ' o u v r e la porte. les chaises. III. un fauteuil. g r a n d e . le chat. u n a r b r e . rondes. Le livre est sur la table. II. une l a m p e . Un. Je ferme la fenêtre. II. Où est le chien? Le chien est dans la cour. V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . Un. Le veston est court. II le lit. PARAGRAFUL II. des p o r t r a i t s . P e t i t e . l'armoire. Ils sont amis. l ' h o m m e . Voici un stylo et un crayon sur u n livre. Vous êtes amis. Voici une porte et une fenêtre. une t a b l e . III. un stylo. les fauteuils. des chats. les chiens. Les livres sont dans la bibliothèque. III'. Nous sommes dans la rue. des crayons. 567 . les enfants. PARAGRAFUL I. Le livre est bleu. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue.PARTEA I PARAGRAFUL I. I une porte. un livre. Où est la lampe? La lampe est sur la table. La blouse est rouge. Une. livre. Les enfants sont dans le jardin. u n crayon. Voici une fenêtre. chaise. les magasins. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. Ouvrez la porte. Les livres sont sur la table. Fermez la fenêtre.

III. les filles. Elle a une gomme. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. le livre est sur le bureau. V une é t u d i a n t e . Iată o cutie de chibrituri. l ' é l è v e . Iată cinci ţigări. VI Voi sînteţi opt copii. deux. J e a n et Georges comptent les maisons. III. la f e m m e . Voici des boutons. Ils v o n t au t h é â t r e . Les passants e n t r e n t dans un cinéma. quinze. î n bibliotecă se află zece cărţi. Les passants admirent les magasins. IV. Le vase est sur la table. La chambre a deux portes et trois fenêtres. Tu ai şapte bluze. J e compte de dix à vingt. Nicolas aime beaucoup les pommes. In grădină se află zece oameni. Voici des ouvriers. Les garçons regardent les autos. Voici des é t u d i a n t s . Michel regarde un p o r t r a i t .h u i t .PARAGRAFUL II. î n odaie sînt trei p a t u r i . je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . Le crayon est sur le livre. Il y a huit cigarettes dans le paquet. La maison a dix étages. dix-neuf. dix. PARAGRAFUL I. Us (elles) aiment les fleurs. Oui. Nous avons quatre stylos. Vous regardez les papillons. PARAGRAFUL II. Tu aimes les poires. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. douze. î n curte sînt şase pomi. Le chat est sous la table. h u i t . dix-sept. Nous comptons les arbres. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. v i n g t . I m o b i l u l are nouă etaje. d i x . treize. Voici un cendrier. Eu am cinci creioane. J ' a i m e le raisin. Elle a une serviette noire. III. seize. six.

Les peuples l u t t e n t contre la guerre. Ei doresc să dejuneze. ce. IV. Ils ne regardent pas la v i t r i n e . ces. Le chat est sur la chaise. Vrem să l u p t ă m pentru pace. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Il y a six fleurs. cet. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. PARAGRAFUL I. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis.III. La m a i n a cinq doigts. cet. C'est une armoire. ce. Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. cette. N ' a s . Ce garçon a dix-huit ans. cette. L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . des cravates et des jouets. C'est un jeune ouvrier. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. C'est u n magasin universel. des chemises. mais j ' a i m e aussi !es pommes. PARAGRAFUL II.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. PARAGRAFUL II. Tu n'aimes pas les fruits. I m i place să muncesc. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. Ils sont p a y s a n s . Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. Ferestrele camerei sînt m a r i . Il est ouvrier. Ces magasins sont grands. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . IV. Il y a sept fenêtres. Georges n ' a i m e pas les fleurs. Vă place să v o r b i ţ i . Dans l'assiette il y a neuf pommes. cet. Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. 569 . j ' a i m e le raisin. cet. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. Marie a une serviette verte. Dans ce magasin on trouve des robes. X cette. cette. XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. Petre dă o pară Margaretei. IV. ce. HI. Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . Ea preferă să privească gravurile. cet.

J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . IV. des t h é â t r e s . m a d a m e . Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. celui-ci est j a u n e . Les souliers de Basile sont noirs. el este tehnician. a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. bien. grandes. m a d a m e Leblanc. J e montre a u x garçons la carte du pays. Il donne un jouet à l'enfant. rien. je regarde les vitrines. j e u n e . blancs. celle-là est verte. PARAGRAFUL I. et vous monsieur Lefèvre? — Merci. Le frère de Marie est ouvrier. Voici deux p o m m e s . — Mes hommages. Il parle a u x touristes. Tu eşti funcţionar. bleues. Basile donne une pomme à Antoine. celui-là est bleu. blanches. Aimez-vous les bleues. XII —Bonjour.II. À Bucarest il y a des musées intéressants. celui qui a des souliers noirs est mon frère. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . Danielle est l'amie d ' H é l è n e . monsieur. Nous ne guerre. Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. ea este artistă. La fille du voisin a sept ans. Nous l u t t o n s pour la p a i x . Cine admiră acest film? Voi. roumaines. Le j a r d i n de l'usine est vert. de m ê m e . Les murs de l ' i m m e u b l e sont. Les fruits des arbres sont encore verts. — A u revoir. je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. ei sînt la cinematograf. La maison où Pierre h a b i t e a six étages. celui de Basile est professeur. m a d a m e . Il donne un mouchoir à Nicolas. Voici deux papil­ lons. a sept lettres. nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. celle-ci est rouge. La couleur des raisins est verte ou noire. Voilà deux enfants. noirs. Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . IV. 570 . j a u n e s . La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . HI. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. Les fruits de ces arbres sont rouges. Ceux-ci sont Michel et Pierre. Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. Celles-ci sont Marie et Hélène. comment allez-vous? — Merci. Noi sîntem acasă. des cinémas et des stades modernes. ceux-là sont J e a n et P a u l . V. Le voisin d'Alexandre est ouvrier.

Ton. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. Oncle. é t u d i a n t e . Nous avons chanté cette dix pommes. Des. Bijoux. progressistes. Des. Ils ont travaillé dans une fabrique. La mère d ' A l a i n est chimiste. Chevaux. La. Des. V. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. Des. a y a n t allé. Des . dormant travaillé. Des. Tu as eu IV. Une. Joujoux. allant fini. Gâteaux. mangé. Cette année il va à la mer. une. Coloniaux. V i t a u x . Un. trouvé. L e s . Mon amie a été ouvrier. Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. III. Tes frères passent. Nouveaux. mon. N a t i o n a u x . Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. achetant s u r g i . Festivals Mondiaux. des. Exceptionnelles. surgissant accepté. travaillant acheté. mon. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. 11 a travaillé dans une usine d'avions. Ma soeur est sténodactylo. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. Uni'. 1 III. acceptant LECŢIA I. La grand-mère d'Alain est une femme énergique. D e s . P a u l contré Georges et Irène. Egaux. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. son. Je compte mes cigarettes. Le. Sa famille est assez nombreuse. Nous avons visité nos parents. Des. L e .PARTEA A II-a LECŢIA II. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. été. La. 571 . Mon père est ingénieur. Gérard est. Un. finissant dormi. L a . des. mille. célibataire. a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. é t a n t eu. fini. Leurs livres sont instructifs. leurs vacances à la montagne.

treize cent vingt. blanchissant aboli. les bateaux. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. Il a quarante-deux ans. soixante-dix-huit. LECŢIA II. dix-neuf cent soixante-dix. sept cents. II. tirons. V. ^ o n S r a n d-pére est vieux. choisis. soixante-quatorze. aimons. choisissons. Ma cousine a vingt-deux ans. les genoux. les bras. dix-huit cent quarante. V. les cous. quarante-neuf. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. nous avons soigné j'ai grandi. douze cent soixante et onze. trente-huit. trente. 572 . a 4-a Soixante et un. cinquantetrois. J'ai travaillé. cent deux. amicaux. les cheveux. cent quatre-vingts. quatre-vingt-un. tirez. tire. Restez demain à la maison. inspectant instauré . La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. Dormons bien.LECŢIA I. beaux. cinquante-sept. aime. soixante et onze. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. deux cent un. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. vingt-neuf. dix-neuf cent quatre-vingts. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. quatre-vingt-quatorze. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. Regarde ce portrait. nous avons travaillé j ' a i soigné. glorieux. La maison a quatorze fenêtres. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. cent onze. quatre-vingtonze. Il est encore jeune. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. Ce livre a vingt-cinq chapitres. instaurant blanchi. soixante-dix. Ce vieillard a dépassé soixante ans. III. choisissez. il a quatre-vingt-un ans. Mon père a cinquante et un ans. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. Choisis une cravate rouge. IV. aimez. abolissant vingt-cinq. quatre-vingt-quatre. IV. nous avons grandi ramassé . J'ai lu cinquante-neuf pages. ramassant inspecté.

Il guérit les blessures de ses a m i s . de l ' o d o r a t . Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . Il sera médecin. IV. Vous visiterez. Coraux. un crâne et des os. La première.c i n q u i è m e . Y v o n n e est b l o n d e . m. J ' a t t e n d r a i . Ils m a n g e r o n t . v i n g t q u a t r i è m e . V. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e . V i n g t et u n i è m e . Il étudiera les organes de la v u e . du rein et du cœur. Il aime déjà soigner les m a l a des. Aïeux. Cinquième. 573 . Elle finira. Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine. E m a u x et Camées. A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. des muscles. Tu r e p o n d r a s . a 5-a Nous serons. T r e n t e . Il pensera. minéraux. d e l ' e s t o m a c . S e p t i è m e . soixantième. elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. Vous r e g r e t t e r e z . Ils p r e n d r o n t . Elle choisira. j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin. Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u . soixante-douzième. II. des poumons. A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . Y e u x . Aïeuls. Il p r e n d r a . D é t a i l s . du goût et du toucher.LECŢIA I. Tu seras. végétaux. des os. des veines. Ils danseront. a n i m a u x . Premier. de l'ouïe. une omoplate.

nous finissons le livre J e finirai le l i v r e . II. Par. À . finissez le livre LECŢIA I. la cuisine et und é b a r r a s . V. La maison a une belle terrasse. un couloir. P r o m e n a i t . IV. Leur nou­ velle maison est entourée d ' u n beau jardin. portez une valise J e finis le l i v r e . Une ouvrière française. trois chaises. J e n ' a i pas reçu votre cadeau. une salle de bains. Dans sa chambre il y a un lit. la vôtre. la chambre de Jacques. Dans. la salle à manger. Leurs amis n ' o n t pas trouvé une maison avec jardin. un grenier et une cave. a 7-a La famille Maquet a déménagé parce que leur a p p a r t e m e n t était trop petit. un fauteuil. Yves n ' a pas rencontré Mireille. s'amusaient. De. À. Dansaient. Sous. La mienne a trois fenêtres. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. Vers. Pour. Lucien n ' a pas été mon a m i . Il n ' a pas écrit cette lettre. La maison n'est pas grande. La fenêtre n'est pas trop large. Y a-t-il des t a b l e a u x dans sa chambre? Oui. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. V. III. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. Les enfants avaient besoin de trois chambres. deux chambres à coucher. J e porte une valise. à l'étage. a 8-« La chambre de Jacques est claire.III. Mes. LECŢIA II. A t t e n d a i s . nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . le sien. Des paysannes roumaines. H a b i t a i e n t . un bureau. il y a deux t a b l e a u x . Tu n'as pas vu ce film. nous avons porté une valise Porte "une valise . Une bonne épouse. deux 574 t . Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. portons une valise . Ma cousine n ' a pas mangé tous les gâteaux. les tiens. deux balcons. finissons le l i v r e . La sienne. IV. De. Vezi compendiul de gramatică. Dîniez. Les petites chattes. une t a b l e . É t a i s . Tu n'es pas m a l a d e . T o n . Mes camarades n ' o n t pas passé les vacances à la mer. N o t r e . Avait. nous avons fini le livre Finis le l i v r e . une armoire et. nous portons une valise J e porterai une valise . D i s c u t a i e n t . nous finirons le livre J ' a i fini le l i v r e .

H é r o ï q u e m e n t . ils. F e r m e m e n t . Ils vont. Sévèrement. Toi. C'est cette actrice que je r e m a r q u e . eux. je te le raconterai demain. III. bleues. Jean te montre sa m a i son. J ' i r a i . LECŢIA I. J e lui parle de toi. Elle a quelques robes élégantes. j e . N o u s . Jacqueline lui donne des aiguilles. vous. Personne. Accidentellem e n t . Alain a besoin de bas. m ' . C'est moi qui remarque cette actrice. Vous. Sa mère est une bonne couturière. Son frère lui d i t de prendre son complet à la montagne. R a p i d e m e n t . eux. V o u s . Ne l'oubliez p a s ! Ne l'oubliez p a s ! J ' a i acheté des p o m m e s : je les mangerai aujourd' h u i même. Sa chambre est sens dessus dessous. mais elle les embellit d'écharpes ou de broches. ("est là q u ' e s t mon oncle. C'est moi qui aime les poésies de V. C o q u e t t e m e n t . IV. Nous irons. allé. ni. Nous. J e suis allé. V o u s : vous. Moi. toi et ton a m i . rouges. Sa chambre est grande et b e l l e . Je vous félicite. Familière- P a s . quelques blouses. Alain n ' a pas besoin de paletot. Curieusement. Dis-lui de partir. deux chaises. J ' a l l a i s . Hier j ' a i été chez le coiffeur. a 10-a Alain va souvent à la montagne avec ses amis. L a . Elle lui donne un livre. un pardessus. des boutons.p u p i t r e s . 11 est en retard. C'est à la m o n t a g n e q u ' A l a i n est. J ' i r a i à Bucarest par le t r a i n ou par avion. de p y j a m a s . J ' . J a m a i s . Demain j ' i r a i chez le dentiste. A l l a n t . N é g a t i v e m e n t . III. Gracieusement. P a u l d i t à sa mère de donner à Alain un fer à repasser. Claire se souvient de vous. de fleurs ou de colliers. Ce sont les poésies de V. ment. E u x . V. la tienne est petite. Alain ne trouve plus son béret. LECŢIA II. une petite bibliothèque. Le film a été intéressant. Légalement. u n m a n t e a u . des ciseaux et du fil à coudre. deux jupes. IV. Aucun. Hugo que j ' a i m e . 575 . 1'. Joyeusement. lui. Plus. Va. Dans le j a r d i n il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. I n d i g n e m e n t . Hugo. Nous sommes allés. Il endosse une j a q u e t t e doublée de fourrure. J a c q u e l i n e aime les robes simples. Rien. La mère d'Alain est inquiète. Tu. de mouchoirs. de chemi­ ses. Pas. Parle-lui de notre enfance. j a u n e s . L e n t e m e n t . J a m a i s . de brosses et d'essuie-mains (serviet­ tes). Il va à la fabrique à bicyclette. I l . N i . C'est Alain qui est allé à la m o n t a g n e . lui. Allons. a 9-a Mon amie change souvent de t o i l e t t e . C'est mon oncle qui est là. III. V.

directeur. instrumentaux. du. lovaux . de i'. LECŢIA a 12-a La famille Girard s'est réunie pour fêter le soixante-dixième anniversaire de grand-maman. Tante Madeleine remarqua l'appétit de sa nièce. Acteur. des fourchet­ tes. Il est contre les cures d amaigrissement. Bel. de la. Rentrâmes. bonne année femme heureuse intelligence supérieure pente douce énergie créatrice femme fille mère coiffeuse longue route voix sèche séance publique poésie favorite province grecque cousine institutrice tainte danseuse LECŢIA a lia Toute la famille se réunit au petit-déjeuner. Nouvelle. Les enfants n'ont pas bu de vin. les. Belle. des. Vezi compendiul de gramatică. J'aime les gâteaux et les fruits. C'est pour la paix que luttent les peuples. Beau. C'est le jaune que tu préfères. du rôti de veau garni de pommes de terre et de la salade de tomates. Nouvel. du.C'est lui qui veut devenir chimiste. Vieil. Du. C'est la guerre qu'ils dénoncent. de la. de la. On a servi des mets savoureux et de bons vins. Jacqueline aime mettre le couvert. du. des cuillères et des verres. du. J'ai acheté des assiettes. Molles. Du. Du. C'est toi qui préfères le jaune. Remarqua. Garda. C'