P. 1
franceza

franceza

|Views: 433|Likes:
Publié par1403lidia1976

More info:

Published by: 1403lidia1976 on Aug 02, 2011
Droits d'auteur :Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

text

original

SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. vor servi ca norme de orientare generală. 13 1 a . în afară de literele alfabetului francez. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. In comparaţie cu limba romînă. î. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. ţ. V. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. ş. mai departe). Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. trema). precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. pe lîngă literele alfabetului latin. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. utilizează şi unele simboluri speciale. Acolo unde a fost posibil.NOŢIUNI DE FONETICĂ. S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. pe care le dăm aici. şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice.

Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie. meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin . 14 .z. sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general. e mut care: a) nu se rosteşte.r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi. de obicei. -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă. Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie.

mai d e p a r t e ) . k. o. p. Acest sunet se transcrie p r i n t r . Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă . o nazalizează pe aceasta.b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. (v. C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. hot.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i. /. 15 . în general cînd este u r m a t de două consoane. El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u. a.vocalelor a. u r m î n d după o vocală. n2.u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art.) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). d. r 3 . Se transcrie p r i n t r . l. z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e. y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care. i. buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h. m1. P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e.

prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune. ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. şi p. mai departe). de obicei. ca un t romînesc (se transcrie prin t). Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. de obicei. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. i. o. 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. în general. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e.

î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă . Se d i s t i n g două feluri de h: 1.o s i n g u r ă literă. î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. h aspirat. fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 . P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r . h mut.— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş . [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2.

i în romîneşte (ex. sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 . G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. sunetele ce. ace­ laşi s u n e t . p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t .G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. inexistent în limba r o m î n ă . oe. în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e . ue redau t o a t e . în scris. oeu. n'iel = m i e l ) . ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea. Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic. a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. î n numele p r o p r i i s t r ă i n e .

am. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . en. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. em.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . r e d a t e în scris p r i n t r . în general. e deschis [s]. em. yn. en. en. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. Combinaţiile de litere an. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. ain. ein. sunete inexistente în limba r o m î n ă . in. E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . im. em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. nu reproduc. L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. om.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. Vocale nazale Vocalele nazale. ain. E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. cu deosebirea că este închis. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. g r u p u r i l e d e vocale eu. aim. on etc. im. un. un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on.

ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. lundi [lôadi] (luni). Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. viile [vil] (oraş) etc. Se transcrie prin [/]. 20 . Cînd sînt. bonbon [bôbô] (bomboană). grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale. de consoana d u b l a t ă m sau n. In scris se redă prin i. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc.vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. grupul ill nu are valoarea lui yod. 1. ii. son [s3] (sunet). oi. y. u r m a t e de o vocală sau. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. cu care formează împreună un diftong). cu unele excepţii. Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. fin [ve] (vin). ennemi [enmi] (duş­ man). arai [ami] (prieten). enfant [ălă] (copil) etc. Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/. inerte [inert] (inert).: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3. ill ( -j. oe etc. citindu-se il: [mii] (o mie). în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte.în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). Semivocala w este redată în scris prin ou.

Astfel. oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . alteori au rol pur ortografic. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga].De asemenea. gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r . Accentele au uneori rol fonetic. In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis. Accente In limba franceză 1. în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . rolul lor fiind p u r etimologic. dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate.

are în limba franceză un rol cu totul diferit. dessin [desë] (desen). téléphone [telefon] (telefon). uneori. exact1 [egzakt] (exact. 2 1 22 . 2. Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. ph. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. In al doilea rînd. de asemenea. baston — bâton [bată] . 3. gn: déchet [de/e] (deşeu). th. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. régner [rene] (a domni).) Accentul se păstrează însă. înaintea grupurilor eh. efficace [efikas] (eficace). Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ]. In astfel de cazuri. compararea. Observaţie. Accentul cir­ cumflex are. Accentul se m e n ţ i n e . {à. deşi este. cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). etc. cu limba romînă poate fi. éclairer [eklere] (a lumina). Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. în primul rînd. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . De exemplu: gust — goût [gu] . identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. grafic. rol etimologic.s). ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde). In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . e. déjà. i. o. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze.Observaţie. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. castel — château [/ato]. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. la rubrica Observaţie.

o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . respectiv. Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). se pot elida vocalele a. faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol). care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. e. i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 . valoarea pôle [pol] pol Observaţie. t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. unui a închis şi. i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . sûr [syr] (sigur). Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . de obicei. côte [kot] (coastă).— aşezat deasupra vocalei e dă. în gene­ ral. Pe lîngă rolul fonetic. Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. care se aşază deasupra vocalelor e. a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei. accentul circumflex indică.

I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . m a i a p ă s a t . De e x e m p l u . acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. fiind m u t . % • . Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme. nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. în cursul l e g ă t u r i i . faţă de celelalte. în c u v î n t u l petit. u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă. legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că. Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r .u n c u v î n t . Spre deosebire de limba r o m î n ă . iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . în general.homme2. 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). 1 . -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. Şi c u m . unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză.u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. cuvintele nu se folosesc izolat. Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv.

— după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens.cons.-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f. bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i . — în general. l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . e + 2 cons. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 . Există unele legături interzise. — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea).

u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 . z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons.Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J. (r.eons.

Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce.y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 .act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i. oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.

(intervocalic) c + e. cinéma [fas. u se + e. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - .Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss. i t i -f. o. ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts. sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce. i.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face. y ç + a.

PARTEA ! .

.

31 . une fenêtre Voici une fenêtre. une chaise C'est une chaise. une porte Voici une porte.un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre. T\ une table Voilà une table.

Voici un livre sur une table. un portrait Voilà un portrait. une lampe C'est une lampe. un crayon Voilà un cravon.Voilà une chaise et une table. un stylo Voici un stylo. . 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. un livre Voici un livre.

. . GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. une chambre lyn Sabrl o camera . . chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à. u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m . P a r t e a i n t r o • ductivă). . 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective. în general. bine d e t e r m i n a t . . i . chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc... Genul n e u t r u nu e x i s t ă . S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). r . » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r . ' s . . portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . " rJ.VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 . N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i .. se referă. une lampe 1 vn lap o lampa v . lampe. rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici. . r . Feminin une [yn] une porte [yn port].-. une chambre (feminin). fille—grupul UI redă s u n e t u l yod. . voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v.

Iată o uşă şi o fereastră. I I . Iată o lampă pe o masă. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv. Iată un portret. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. un stilou. o cameră. Iată un stilou şi un creion pe o carte. une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I.Observaţie. o lampă. Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. Iată o lampă. . o masă. Iată un scaun. o carte. un creion. un scaun.

c'est„une armoire. 3* Je ferme l'armoire. C'est l'armoire. 35 .§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau. Fermez l'armoire. J'ouvre l'armoire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui. Ouvrez l'armoire.

C'est^un chat. Où est le chien? Le chien est dans la cour. Voici un chat. 36 Voilà un chien. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. Où est le lit? Le lit est dans la chambre. .

Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre.Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. Voici un homme. Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 .

.) [larbr] p o m u l . sous. où—grupul ou se citeşte u. u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 . ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r . ouvres.VOCABULAR Qu'est-ce que c'est. le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e .. ouvrez. Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă .? (Est-ce. ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/. GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă . Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i .. la chambre [ l a ^ / â b r ] .. l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie. fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă . este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m. bureau — grupul eau redă s u n e t u l o. Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t . copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit. se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v.

II. p r e p o z i ţ i i l e s î n t . Deschideţi uşa. . Eu închid fereastra. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . de o b i c e i . Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. o grădină. I I I . o m u l . un p o m . Qu'est-ce que c'est? . E u des­ chid uşa. Unde este pisica? Pisica este în grădină. închideţi fereastra. Unde este lampa? L a m p a este pe masă. u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . cîinele.d e t e r m i n a n t (pe masa mea. în l i m b a franceză. pisica. d u l a p u l . Unde este cîinele? Cîinele este în curte. în dulapul mare). u n fotoliu. fereastra.

Les livres sont dans la bibliothèque. nnrn amu Voici une maison.. Le livre est sur la table.III Voici un livre. y . L'homme et la femme sont dans la chambre. Voici des livres. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED . 40 Voici 'des maisons. Voici un„homme et une femme.

J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s . ».)[làfô]. Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e . Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n . !.copilul 41 .Voici d e s w h o m m e s et des femmes.</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m.

un chat. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte".armoire C'est.. bibliothèque . lit nehotărît corespunzător: C'est.PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t .. stylo C'est. la p l u r a l . înlocuiţi punctele cu articolul C'est.. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u . p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză.. garçon C'est. le fau­ teuil. de obi­ cei. la chaise. l'enfant. .. P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-].. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. un livre. maison C'est. un portrait... II. o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie.. p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i . le magasin.. F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. un crayon. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I . Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. le chien..

Ils sont_amis. Le pantalon La jupe est court. Le béret est rond.§ IV Le garçon est petit. Je suis grand. est courte. vous^êtes petits. La serviette est rouge. La jaquette est large. Elles sont w amies. La fillette est petite. Nous sommes petits. Le mouchoir est bleu. Le veston est large. Le livre est rouge. Oui. La blouse est bleue. 43 . La montre est ronde.

-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i .s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie. -e [grâ. -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court. Partea introductivă).) [il] elles (/.bluz] bluza bleu. orice verb se conjugă numele personal subiect. -e [pti.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_. râd] r o t u n d . -e [bl#j albastru.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. -e [leur. -ă le béret [la^bere] basca rond. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 . GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_. grad] mare petit. ptit] mic. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). -e [ami] prieten. î n limba franceză. -à le veston [la^vssto] vestonul.) [il] elle (/.serviet] servieta rouge [rug] roşu._3. -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_.VOCABULAR grand.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m. -e [ro. -ă la jupe [la. kurt] scurt. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v. Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m. sacoul large |larg I larg.

lampe. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. Servieta este albastră. enfant. III. Les rues sont (large). jardin. Les fauteuils sont (bleu). Les chaises sont (gris). de obicei. Cărţile sînt pe masă. Pluralul adjectivelor se formează. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. chambre. ils sont. Ei sînt prieteni. Traduceţi în limba franceză: Ea este mică. d a n s . 45 . rond. Bluza este roşie. montre. ca şi la substantive. bleus •— lieues etc. Vestonul este scurt.F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. E u sînt mare. Cartea este albastră. Noi sîntem pe stradă. grand. Fusta este scurtă. Observaţie. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . Voi sînteţi prieteni. 1.grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. I I . La maison est (grand) Les lampes sont (rond).

des_employés. Ils regardent les objets. ICINLMA 46 . Des w ouvriers. Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets.entrent dans^un cinéma. Les w autos circulent à grande vitesse.§ v Voici un boulevard de Bucarest. au théâtre ou au cinéma. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison. Ils^. Les passants admirent les vitrines. Des garçons et des filles traversent la rue.

(feminin).) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. două genuri. de l a . A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 . f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent. în general. în aceste traversent. entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u . E l e formează.) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m. a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e .) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. ) [Ielev] elevul. cuvinte. Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2.) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m. eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/. /. pronunţă regardent.VOCABULAR de [do] din. cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m.

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « a * a o s

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. r e s p e c t i v . à Â . la N.le = au. les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 . [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). formînd articolele contrac­ t a t e au şi.b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève. A. G. A. [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. prepoziţia à se c o n t r a c t ă . à -f. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N. de D. 3). [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). une.les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. G D. des: Je montre une photo à nn ami. D. aux (à -f. Le guide parle aux touristes. IV. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. G. la G. [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe. A.

s t a t u e . . Fratele Marier este muncitor. universel. Rochia unei fetiţe este mică. Zidurile imobilului sînt albe. Citiţi cuvintele următoare. Grădina uzinei este verde.EXERCIŢII I. Basile montre des livres a u x touristes. République. Nous admirons les statues de la ville. Pantofii Iui Vasile sînt negri. Les fenêtres de la chambre sont grandes. populaire. Durand. culturel. La Bucureşti sînt muzee interesante. El vorbeşte turiştilor. F a t a vecinului are şapte ani. Pierre donne une poire à Marguerite. III. Les vitrines du magasin sont splendides. gravure. I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne. Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. cine­ matografe şi stadioane moderne. t e a t r e . Les usines de Bucarest sont grandes. E u arăt. Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. băieţilor harta ţării. H . E l dă o jucărie copilului.

Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . merci. Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . M. Durand qui désire des m o u c h o i r s . Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui.§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs. La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. et toi? — De m ê m e . qui admire une v i t r i n e . celle-là coûte 18 francs. merci. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. — Bonjour cher Lefèvre. c e r t a i n e m e n t . Celle-ci coûte 20 francs. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. comment ça va? -—Merci bien. M. monsieur. Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . 72 . c'est M.

au revoir. Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. Abréviations courantes M. Comjmlent ^. kôtàl] jmulţumit.M. ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce.-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e .allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n . -ă. Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . Durand: Mes_. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c . Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. M. Celui-ci coûte 4 francs. -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c . Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt. Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n .hommages. et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. bien s û r . piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. Lefèvre: Oui. d r a g . mademoiselle? La vendeuse: Oui. bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a . m o n s i e u r . -e [kâtà. M.re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. M. Lefècre et M. Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s . Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n . m a d a m e . chère [Jer] scump. m a d a m e . 73 .

si] Observaţie. celui de Catherine est bleu. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. acele Singular celui [salqi] cel. acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. fem. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien. precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate.Formele simple mase. i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. acest lucru i [ aceea. et toi? [mersi^bjs.a lui. s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] . care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux. e w t w a ] Qui est là? Moi. care nu există pentru s u b s t a n t i v e . celle qui coûte 20 francs. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l . 4 4 ) . Le mouchoir de Marie est rouge. p .a plural. salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. 74 . acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t . acei celles [sal] cele. neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. se întîlneşte la unele categorii de pronume.sl. F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . La persoanele I şi a I I . [33 Jwazi la k r a v a t 1113. elles \0. elle [lqi. acel celle [selj cea. 1 Genul neutru. [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui. il a besoin de mouchoirs.

între radical şi terminaţie. în general. -/«. EXERCIŢII I. consoana finală -r se pronunţă. doamnă. a Ii-a .Verbele. privesc vitrinele. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir.-isse. intercalînd la unele timpuri. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării.z. mulţumesc. -issent. — Omagiile mele. dar. spre deosebire de cele din grupa I. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. -issons. la fel. doamnă Leblanc. frecvent în­ trebuinţate. Verbele din această grupă sînt regulate. Fiind relativ puţine la număr.Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. domnule. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a. doamnă. — La revedere. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. domnule Lefèvre? — Mulţumesc.. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate.. — Alegeţi ceva? — Nu. nimic.. ce rrrai faceţi?— Bine. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit. gru­ pul iss. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi. Persoana 1 . dar dumnea­ voastră. rs . -it.

entrer. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. cinq. ils sont au cinéma. Alain. din următoarele Les (splendide) villes (roumain). gravure. Conjugaţi H I . aceia sînt Ion şi P a u l . — magasin. Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. pays. Antoine. Conjugaţi I U . Traduceţi: Moi. sœur. lutter. Noi nu dorim războiul. voisin. dans. jeune. Des boutons (noir). — boîte. demander. eux. elle est artiste. Des chemises (blanc). Dupont. EXERCIŢII I . Arăt studenţilor o carte. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. rien. prune. Les (grand) usines. papillon. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben.I I . — famille. ensemble. Des cravates (bleu). costume. elle. — déjeuner. soie. tu es fonctionnaire. fonctionnaire. universel. — mur. lui. noix. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. couleur. choisir. Vecinul lui Alexandru este muncitor. Toi. Noi luptăm pentru pace. Aceştia sînt Mihai şi Petre. nous sommes à la maison. chambre. Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. Daniela este prietena Elenei. IV. Iată doi copii. comment. Henri. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. Acestea sînt Maria şi Elena. il est technicien. paysan. Un (jeune) ouvrier. é t u d i a n t . I a t ă două mere: acesta este roşu. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. fillette. Des souliers (jaune). J e a n . cel al lui Vasile este profesor. m a i n . tailleur. Nous. vêtement. enfant. — maison. Fructele acestor copaci sînt roşii. bureau. passant. mouchoir. m a m a n . acela este albastru.' travailler. acela este verde. ils sont. Vasile dă un măr lui Anton. 76 . II. différent. V. doigt. sur. peuple. Cine este acest domn? Ce contempli? IV. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. souvent. raisin. cel care ave pantofi negri este fratele meu. je suis ouvrier. client. on construit. Qui admire ce film? Vous. technicien.

PARTEA A lia .

.

J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . Ma mère. J a c q u e l i n e . Mon frère cadet. J ' a i d e u x frères. Micheline. Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e . e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . et une sœur. est w écolier et m a soeur a î n é e . J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . Antoine G i r a r d . 79 . Marc. H e n r i et Claude. P a u l . H u g u e t t e et mes cousins G u y . est s t é n o d a c t y l o . Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. Mon père. Hélène G i r a r d . Claire. L u c i e n .1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . P a u l et Michel. est chim i s t e . J a c q u e l i n e .

) [lekolje] şcolarul a î n é . . (ÊÈXjt't$ 80 . VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m. n a g e a n t . lisant des |]'vres_.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m. D o r m a n t b i e n . -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m.w«^r A <( Mi ^^§^> ^m.) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist. <?«. L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier. flân a n t .) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* .iiislrurt ils.e | pue] mai vîrstnie. n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l . :^.

) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune.Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 . Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. Spre deosebire de limba romînă. în desfăşurare: les années de guerre. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans.

Il passe son congé à la mer. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. ton. son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. Ma mère est chimiste. Notre maison est grande. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t . ta. mele t ă i . iar al lui être este étant. 82 . sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. 0 iubesc m u l t pe prietena mea. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. tale săi. în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . I a t ă a d r e s a m e a . Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate. voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur. sa se folosesc formele de mas­ culin mon.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i . Leur frère cadet est écolier. Observaţie.a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. noastră votre vostru. participiul are două timpuri: prezent şi trecut.a grupa a I l I . Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. Ca şi în limba romînă. în locul formelor de feminin ma.

-u: partir — parti apprendre — appris etc. . Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant. chimiste excellente. Je r e g a r d e . Indicaţi participiul être. Iii merge anul acesta la m a r e . .. . . Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i.. aller. avoir. . acheter. Sora mea este stenodactilografă. . . amie e s t . IV. enfants dans le j a r d i n . finir. cousine de Marie est étudiante. EXERCICES I.. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé. Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e .. Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). Cărţile lor sînt instructive. -is.. E i se p l i m b ă c î n t î n d .. frères d e .Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . Familia sa este destul de numeroasă.. îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii. Elle me d o n n e . a m i est jeune. . père d'Alain est ingénieur. accepter. 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. . . surgir. Il passe ses vacances à .. î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e . ami sont ouvriers. parler — parlé La verbele din grupa a II-a. Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. .. ... nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . ouvrières sortent de l'usine. de mod e t c .. . Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat. înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. . mer. .. -it. travailler. iar al verbului auxiliar être este été.. jardins.... J e vois . Marna lui Alain este chimistă.. . cousin. . . ouvriers e t . . 83 . . maisons et . t a n t e d e . el serveşte la formarea timpurilor compuse. livres. Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei.. el precizează împrejurarea de t i m p . La verbele din grupa I. . Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II. frère de René est l'ami de . III. în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . . Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer.

à la r e t r a i t e . Robert Girard. Ma grandm è r e . nous sommes^allés voir nos grands-parents qui. comme d ' h a b i t u d e . a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. Ils sont. Mon grandpère.2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e . M a i n t e n a n t il est^. J e a n n e Gir a r d . v i e u x . e s t ^ u n e femme énergique et 84 . h a b i t e n t assez loin de nous.

fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. Oncle Gérard n'est pas marié. a duce l'image (/. -e [plë. proiectul prochain [pro/ë] viitor. Il est célibataire. bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. număr cu soţ 85 . -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . m o n t a t o r l'usine (/.pourtant pleine de douceur. On a fait des projets pour dimanche prochain. ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . plsn] plin. Oncle Gérard. cu toate aces­ tea plein. Nous^aimons bien nos grands-parents. qui aime le sport. Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r .

deci ca p r o n u n ţ a r e . El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller.). Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. venir. Spre deosebire de limba romînă. naître etc. arriver. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. 86 . mourir.Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. precum şi numeroase verbe intranzitive.

Us cailloux. le chou (varza). le carnaval. le festival e t c . -eau. adică cu t e r m i n a ţ i a -s. c a : le bal. Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A.In acest caz. s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). les genoux etc. . les choux. p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. B . Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . Astfel. le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . les carnavals e t c . le joujou (jucărioara). S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. ) . care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. le caillou (pietricica). Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. le chacal (şacalul). cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. C. les joujoux.

Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle). Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. Tu as dix pommes.. Elle n'aime pas les (bijou). Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer. Irène. finir. montagne. II.. fabriques. nehotărîte: cu articolele . Bunica mea a crescut cinci copii.. . Bunica lui Alain este o femeie energică. El a lucrat într-o uzină de avioane. livres. jardin. . Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor. maison.în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . .. .. . Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor. Je déjeune en famille.. manger.. Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. I I I ... I V . Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse. înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante. Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents. cris.. Nous chantons cette V . Il est ouvrier.... . Cette fillette aime ses (joujou).. Nepoţii îşi iubesc bunicii. petits-fils. Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale. Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance. Les hommes doivent être (égal). Ce sont des livres (nouveau)... trouver. Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor. Unchiul Gérard este celibatar. cousines. écolier. Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique. .. Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare.

13 3.T. ™ / " \ cy a.- C D 3 CD -CD OH •C' « .5 l-H . o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain. 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D .IU « eu a -X.? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 .= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q . . w w o r^l .Oi X -. ci _ .h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a. a.. r^ <*~ a. Ci > Ci . -o ep «: -S-aO-cO . •3 £ •* * > t» M» -Q -. bfl C D i.1 C D O 3 w ~ ci . eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I .5 2 0. f-. a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu „ " -t) 8 — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t.-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e 3 s Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob.5 • ! S* cr ^5s =« CD - I. .CD o / 3 3 -3 .S If.

jeune homme? — Dix-huit ans. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. Il y a quinze ans. le petit-fils de votre ami Robert Girard. je sens de plus„. — Vos parents doivent„être encore jeunes. puisque j ' a i .ans. elle a quarante et un^. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans. Vous„ avez. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze. — Bonjour. — Ah.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. Monsieur Grégoire. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . Monsieur Grégoire. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. deux frères et une sœur. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. Yves Grégoire. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans.en plus le besoin d'être entouré de jeunes. On voit que vous faites du sport. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. si je ne me trompe.

ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i . f. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea . René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf. ) 1.) la vieillesse (f.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien. Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures.epoca. veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i .eu sept enfants ! Les^uns sont petits. m.) rajeunissant.) vieille (s. m. Maintenant je dois vous quitter. vîrsta 2. je suis pressé. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s. Notre famille est grande. tinerică a întineri a se întineri. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans.) vieillir (vb. evul: le moyen âge evul mediu.f.) t î n ă r .) rajeunir (vb. -e (adj. VOCABULAIRE l'âge (m.f.) le rajeunissement (s. vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă . Louis — dix-neuf.) le vieillard (m.) jeunet. -e (adj.) tinerel. veche b ă t r î n u l . -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m.) vieux (s. şi adj. ) la jeunesse (f. -ă tinereţea .) le vieillissement (s.) se rajeunir (vb. şi adj. tineretul (fam.) vieilli. Saluez de ma part votre famille. a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte. -ne [<îsjs] vechi. -te (adj. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^. şi adj. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 .m.

Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . 38. Tatăl meu are 51 de a n i . 3 1 . inspecter. trente et un. 92 . soigner. Scrieţi în litere următoarele abolir. le cheveu. II. 60 (soixante). Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . trente-trois. V . EXERCICES I . Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. 1. Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). le b a t e a u . le genou. 40 (quarante). Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. blanchir. cinquante et un. quante). I V . după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. 53. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. a m i c a l . E l este încă tînăr. le cou. quarante et un. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). î n limba franceză. Această carte are 25 de capitole. J'ai 35 ans. glorieux. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. 57. Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . 3. Casa are 14 ferestre. 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie.GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . instaurer. 49. Scrieţi grandir. 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). 30. E l are 42 de a n i . fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. I I I . Verişoara mea are 22 de a n i . 4 1 . Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. 29. beau. 2. cardinale: numerale 25.

A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. du sport. — O h ! vous m ' i n s u l t e z . premier prix de géographie au lycée. 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e . — Bien. indiquez i aussi celle . interroge avec a t l e n l i o n ses copains. les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances. des sciences t e c h n i q u e s . Les garçons se posent des q u e s t i o n s .4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . Michel. — 2000 k m . — Très b i e n . Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. de l'hisloire. du D a n u b e . posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. d e s _ a r t s . Guy. Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n .

VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. . . -elle [natyrel] n a t u r a l . Paris. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. — Si je ne me trompe. — Bucarest —environ 1 300 000. -ă. sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. grea la. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m. a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci.. -e [ekseîà] excelent.) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e . . . c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam. —• Vous w avez bien répondu. Il est de 1 500 km. agrea­ bil.) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev. le nombre d'habitants de Bucarest. — C'est ça. le mont Everest a 8 848 m. ) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m.) prietenul. ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 . [ i l „ e dd . felul agréable [agreabl] p l ă c u t . . plus long q u e . Pog':r. un student) l'attention (/. Tokyo — plus de 1C 000 000. Moscou et Tokyo.] el este e u . — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui.. . ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu. Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000). Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel.. .-— Cette fois-ci c'est w inexact. longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune. Moscou — 6 208 000 habitants. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. .. plus long que le Rhin. indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. Et „l'examen" continue. -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l . -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e . ply^. a re­ flecta l'instant (m. m a i lung d e c î t . -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/.15^ka . Claude. amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/.

) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful. a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă. -ă l'examen (m. realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e .. .[batir] élever [batirj batir [elve] I f a . strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir ru *• i i... culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1.-. î n v î r t i t u r a . Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . construi. ocolul.répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar. plimbarea 2..

După numeralele 80 (quatre-vingts).60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 . La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 . cu excepţia lui un. Numeralele cardinale sînt invariabile. cent. 1. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4. vingt. se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2.

u n în­ d e m n . măsură de lungime). Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral. Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte. Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. I şi a I i . 1. u n sfat. cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . întrebuinţat ca substantiv ( = milă. Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm).a p l u r a l . Mille. 2. I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r .5. Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin. Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t . Notă. în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane. Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă .

102. 70. Maupassant s-a născut în 1850. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. 1980. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. parmi lesquelles Charles Gounod. Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. 98 . Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. 700. 71. Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . 1840. Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. Alege o cravată roşie.EXERCICES I . 1271. Victorien Sardou. domine toute la ville. Alexandre Dumas. Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. 201. choisir. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . "78. Elle a 306 mètres de haut. Sena are 776 k m . 1320. III. Balzac s-a născut (est né) în 1799. Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . au Champ-de-Mars. 94. 1799. tirer. Staţi mîine acasă. 111. 91. admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. IV. 1970. 74. V. 84. el are 81 de a n i . Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. 81. Să dormim bine. Volga (La Volga) are 3 688 k m . Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". Această carte are 987 de pagini. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889.

On peut voir d'ici le dôme des Invalides. les jardins verdoyants des Tuileries. ville coupée en deux parties par la Seine. le Panthéon. monuments et places. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. qui coule sous trente ponts. gracieuse et massive à la fois. sans nul doute. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. du Luxembourg. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. les poétiques quais de la Seine. . objectif touristique de premier ordre. la célèbre Tour Eiffel. unique au monde. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. le Sacré-Cœur. sur la rive droite.

le cou. les. j ' a i décidé de devenir médecin. Pour cela il faut bien connaître le corps humain.. — Vois-tu. Tu sais. — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. écoute parler son cousin Alain. le tronc. Elle est si jolie.. je peux t'indiquer le nom de 100 . un petit nez retroussé. La petite Yvonne. les mains.. les jambes. elle a des joues vermeilles. poursuit son cousin. ses_ yeux sont bleus. Je guérirai les malades.. ce mécanisme si compliqué. Par exemple.. Je m'inscrirai à la faculté de médecine. les bras. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches.la bibliothèque de mon oncle. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds.. très sérieuse. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète.

-ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a . .c h a q u e doigt de la m a i n . ANECDOTE Chez le d o c t e u r .-ă. a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. des v e i n e s e t d e s w os. -le [vermsj] r u m e n . . le n o m des nerfs et des m u s c l e s . -e [ymif] omenesc. •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/. -e [joli] drăguţ. la c o m p o s i t i o n d u s a n g . — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . . -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux. E t e s . . ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. -ă le nez [ne] nasul retroussé.-oasă écouter [ekute] à asculta joli. aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. -e [ratruse] cîrn. m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s . a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca. — Tire la l a n g u e . de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . la p l u r a l . [lewzwo] 101 . a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m.v o u s s a t i s f a i t . -e [ata/e] legat. p r i n s . des d e n t s . m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. serios.) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil. ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s.-euse [serj0].

-ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie. terminate la infinitiv în -re. belle laid. -ez. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s. -as. îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. sare în ochi a fi curajos. Verbele din grupa a IlI-a. . -ons.-oasă urît. bel. -e frumos.

Vous (regretter) le temps perdu. loin du cœur. J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine. are ochi albaştri şi obraji rumeni. entrer dans la chambre. oaselor. Yvonne este blondă. Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. le corail (coralul). Ochii care nu se văd se uită. Elle (choisir) ces fleurs. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. muşchilor. Ils (manger) ces fruits. les (minéral). Mes deux (aïeul) sont très vieux. PROVERBE Loin des_jyeux.. Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. c a : le travail (munca). les coraux. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. Je (attendre) ton retour avec impatience.F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . El va fi student la facul­ tatea de medicină. S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . les (végétal). I I . El va munci mult şi va vindeca bolnavii. Alain va învăţa numele nervilor. Il (prendre) des leçons de français. l'émail (smalţul). Tu (être) un homme cultivé. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". Il (penser) souvent à toi. Ils (danser) toute la nuit. III. le vitrail (vitraliul) etc. laver une chemise. Tu (répondre) tout de suite à cette question. L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. V. les émaux etc. 103 . Elle (finir) la lecture de ce roman demain. Odette a des (œil) noirs. I V . vinelor.

une omoplate. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. l'ouïe.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. le goût et le toucher. Demande à Odette de te donner la sienne. l'estomac. .. Mais ce n'est pas tout. le cœur. — Prêtez-moi votre seringue. répond Alain. le rein. — Ils sont^à moi. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. Il faut bien connaître ces organes. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. je dois vérifier mes connaissances. dit-il à ses cousins. la vue.-tels le cerveau. J'étudierai aussi les sens de l'homme. l'odorat.. dit Claude. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. parce que ce sont les nôtres. les poumons. des^os. La mienne est cassée ! — Impossible. La nôtre est cassée depuis longtemps. Voilà par exemple une clavicule. quelques vertèbres.

fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a .) courageux. VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. -euse encourager (vb. aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/. ) [ui] auzul l'odorat (m.A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue.fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. m a l a d e de b r o n c h i t e . _ a w n r w a ] sînt ai m e i .) 105 .) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/.) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum. -oasă a încuraja a descuraja (adj. ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m..) curajul curajos. aici: t o t lui a donné [ltji^. Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c . -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t . -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t . Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins. Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n . în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^. I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes. ) décourager (vb.a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m.) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/. Il a i m e déjà ce noble m é t i e r .

a doua le second [zgo]. Observaţie. Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea. în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième. [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. şi Compen­ diul de gramatică).Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. 1. le second (la deuxième. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin.

numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. votre livre. Adjectivele notre. . şi fem. Ces portraits sont les vôtres. P e r .— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. 107 . ca şi în limba romînă. P r o n u m e l e le (la) nôtre. I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. ^ennl mase. de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . La numeralele compuse. cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. fem. votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . fem. fem. mase. les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. le (la) vôtre. le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v .

La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages. . mirosului. Marie est le (5) enfant de m o n oncle. l'heure est la (24) partie du jour.. I I . Alain îi arată nişte oase: o claviculă.. Le jour est la (7) partie de la semaine. V .EXERCICES I . chambre d'André est g r a n d e . est p e t i t e . viitor. est professeur. E l va învăţa funcţiile creieru­ lui. E l vindecă rănile prietenilor săi. înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France. auzului.. sont vieux. C'est le (21) livre de m a bibliothèque. Completaţi spaţiile sive cerute de sens: . ale plămînilor. perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . . gustului şi p i p ă i t u l u i . ale rinichiului şi ale inimii. . ale stomacului.. parents sont j e u n e s . E l va fi medic. viitor. P a u l est le (1) de sa classe. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. la seconde est la(60) partie de la m i n u t e . Conjugaţi la prezent. Conjugaţi imperativ.. . père est ouvrier.... perfectul compus si I V . a 8 étages. verbul m o n t r e r la prezent. Va studia organele văzului. III. .. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord. .. îi place deja să îngrijească bolnavii..... u n omoplat.

ce qui fera la joie de ma < V 109 . — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis.. un déménagement !. Elle est_entourée d'un beau jardin. pas neuve mais^en très bon w état. — Mais non. J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse. les leurs. Les^enfants ont grandi. j'habite ce quartier depuis^une semaine. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet. doit^avoir la sienne et les garçons. Tu comprends.. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue.n'avaient pas w assez de place pour étudier. qui travaille. Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer. Denise. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . Ils.

La maison a une belle terrasse. de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro. mais il a d'autres^avantages: le silence. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée. un grenier et une cave.s.. p e n t r u că l'occasion (/. -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect. la salle à manger. la chambre de Jacques. la cuisine. les fleurs et les^arbres. l'air frais.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t . etrwat] s t r i m t . en„été.) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. un vestibule. Le soir.) [akazj5] ocazia 110 .5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit. -oasă neuf. neuve [nœf. On monte à l'étage par un^escalier intérieur. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s . on peut dîner dans le jardin. Le quartier n'est pas central. un débarras. Et moi de même.. un couloir et une salle de bains. aici: perfectă raison [rsz.) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent. — Tu as de la veine._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c . nœv] nou.chienne Louloute. deux balcons. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. il est vrai. -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux. Là il y a deux chambres à coucher. nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m. -e [ e t r v a .

partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor.Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa. casa Notă. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée. Elle ferme la fenêtre. E l se traduce p r i n : 1. 111 . Antonime monter Elle monte l'escalier. Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. p a r t e r (la teatru) 2. descendre Elle descend l'escalier. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre.

scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă. -1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag.GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I a Ii-a U-a a I II .a l i-a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f -ion ( -ions plural < -iez plural < -iez [ -aie I -aient singular Nous parl(ons) . t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère. scumpă amară întreagă 112 . nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam.

pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v. -in ş. Ea nu şi-a mîncat prăjitura. -n. apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain. La timpurile compuse.: romîncă sănătoasă -s. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s.— Substantivele terminate la masculin în -x. Eu nu ştiu. -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple.a. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau.

. l'usine. Treceţi la forma negativă: La maison est grande.. Je veux passer mes vacances. III. înlocuiţi punctele sous. EXERCICES I . Copiii aveau nevoie de trei camere. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. Les hommes et les femmes (discuter). un arbre. Vous trouverez ce livre. p a r . Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic. Il se repose. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. un pod şi o pivniţă. Ea nu este nouă. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. Casa are o terasă frumoasă.. Vous (dîner) en été dans le jardin.. dar este în stare bună. I V . la mer. la etaj. Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V. Le frère.. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. de. J'ai reçu votre cadeau. o baie. J'(être) son amie. 114 . două balcoane.. Tu (attendre) sa lettre. Tu as vu ce film.. à.. Yves a rencontré Mireille. camera lui Jacques. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. vers): cu prepoziţiile necesare (pour. Ils (habiter) une belle maison. la maison. bucătăria şi o debara. d a n s .. mon amie . bien apprendre le français il faut étudier la grammaire.. Il entra dans la chambre. J'ai reçu une lettre .. mon ami est parti en province. sufrageria.. Lucien a été mon ami. II. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer.. Ils doivent aller. Tu es malade.. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. Casa lor are mai multe camere: la parter.. două dormitoare. Il a écrit cette lettre... un culoar..Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar. les enfants (s'amuser). La fenêtre est trop large. la fenêtre. Il se dirige . în propo­ ziţiile scurte. ma bibliothèque.

les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. — Tu sais très bien.I inspii' iTiïuliiiil . Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. deux non lier nur (le jardin) 8* . mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. rouges. Tu me connais de longue date. A présent. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir. La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire . une table. violettes.i I|. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. bleues. jaunes. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable. Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer. que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. a-t-il dit.

une armoire et une petite bibliothèque. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. un bureau. Apprendre Am aflat ieri această veste. nouvel [nuvel]. 3. glonţul 3. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. deux pupitres. 2. VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. mingea a comunica cuiva o ştire. (pop. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. a comunica. Sur l'armoire. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. învăţ şase ore pe zi. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. -e [klsr] luminos. a învăţa: J'apprends six heures par jour.) francul 116 . il y a des balles et des jeux mécaniques. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. 2. -ă clair. deux chaises. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. une armoire à glace.chaises. nouvelle [nuvel] nou. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. un fauteuil.

) amicalement (adv. Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir. nici un. -e (adj. Nimeni n-a venit să mă vadă. nici Tu n-ai nici p prietenă. 117 . o: N-am nici u n chef să plec. . m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i . E l n-aude de fel. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r . rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum. personne nimeni: maintenant.-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi.F a m i l i e de cuvinte l'ami. comment. nulle nici un. ainsi e t c . guère de fel: guère. nici o: Il n'entend aucun.) prietenesc.) prietenul. Je n'ai nulle envie de partir. mal. adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien.) [amitje] prietenia amical.şif. -a l'amitié (f. Nu sînt de loc egoist. nul. -e (m. ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste. aucune Tu n'as aucune amie.

N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien. EXERCICES I .que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. a l b a s t r e . In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . nici pe m a m a sa. A mea are trei ferestre. a t a este mică. t a t ă l său. î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice. n i sa mère. Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . Nimic nu mă interesează. un fotoliu. galbene. E l nu se gîndeşte la n i m i c . le vase. Adverbul l i m i t a t i v ne. sînt două t a b l o u r i . Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. adverbul ne: personne. Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . trei scaune. două scaune. î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . Ea nu m a i este la fabrică. II. roşii. înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes. Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s . II ne pense à rien. III. jamais. confundat cu o Ohseryaţie. un dulap şi un birou. L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e . Camera sa este m a r e şi frumoasă. ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse.a m decît două creioane. în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă.. î n camera sa se află u n p a t .jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază. Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre. N .. o m a s ă . două p u p i t r e . o bibliotecă mică. la chambre de votre ami(e). Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x .

Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir.. négatif.g r a m m a i r e . ma sœur. indigne... . coquet. elle préfère m a i n t e n a n t le rouge. . Mon père ne s ' i r r i t e . . mangé depuis deux jours.. plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s . envie d'aller au cinéma. jamais. J e ne v o i s .. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. Il n ' y a .. familier.. ni. Le professeur n ' a trouvé . joyeux. élève dans la classe. Ils ne ferment . mon frère . de b r u i t . P a u l n ' a .. la couleur j a u n e .. V... pas. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. . . aucun. La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). . Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). Hélène n ' a i m e . IV. . rien... Il n ' a . Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i .. personne. cette porte. dans cette chambre. Il m a r c h a i t (avec lenteur).

q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles. plus de b a s . u n ^ i m p e r m é a b l e . t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant.elle qui confectionne mes t o i l e t t e s .m ê m e . ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de .. Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e . de souliers.) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets. — Alors t o u t s ' e x p l i q u e . c'est_. J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/. VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul. -e [rakonesô] recunos­ cător. J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e . t u es devenue t r o p c o q u e t t e . — Moi. Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils. de g a n t s . -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. et je l ' a d o r e . E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. P a u l e t t e . j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites.. ka] mai mult . m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e . que [ply^do . B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u .. deux j u p e s . — C'est v r a i .. de fleurs. J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e ._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages.. de jupes et de blouses.. de broches. de sacs à m a i n . quelques chandails et c'est t o u t . t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e . de m a n t e a u x et de c h a p e a u x . je t â c h e r a i de me parer m o i . Moi je n ' a i pas de temps. J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes. H e u r e u s e m e n t . Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . de colliers. quelques blouses. — Mais pas du t o u t . et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin. En t o u t cas. Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 . J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière. paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr. u n pardessus. d ' é c h a r p e s . Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies. mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r . -e [syr] sigur.9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément.

.

à elle. Forme neaccentuate. 4 4 . acuzativ (complement direct).' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie. a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect. E l îmi vorbeşte. Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. Tu îi eşti indiferent ei.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general. p a r t e a I. -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/. 122 .compliqué. se aşază. v. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent. -e [kôplike] complicat. p . fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m. ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe. d a t i v (comple­ ment indirect).

în loc d e : Tu m'écris. Vă scriu. à toi et à lui. Nu trebuie confundat pronumele le (la. ô. Formele accentuate marchează o insistenţă. Je vous écris. pe ele Notă. Te felicit din toată inima. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. h m u t pierd pe e. La forma negativă a imperativului. 1.). Dă-mi să m ă n î n c . Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. ) . moi pe toi pe le. Tu dois lui être reconnaissante. 11 iubesc m u l t (pe el. Tu îmi scrii. Ini. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. t'. Parle-lui de Guy. i. P e n t r u a insista. E u văd cîinele. în general. Ies). Ies). te. 123 . ţie şi lui. Elena îi povesteşte un film frumos. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. e. u. Observaţie. Notă. me. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. se va spune: C'est à moi que tu écris. + a. Ea mă priveşte. forma afirmativă. Je l'adore.) 2. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre. le. se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. 3. 0 (îl) ador. Je t e félicite de tout mon cœur. Trebuie să-i fii recunoscătoare. Nu m ă refuzaţi. V. E u îl v ă d . Mie îmi scrii.Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. î m i dai o carte. Hélène lui raconte un beau film. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. la. cu articolul le (la. Vorbeşte-i de Guy. lui la. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. Nous les invitons chaque dimanche. elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază.

el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a . V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. à scooter. à bicyclette. d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. par avion (mai ales p e n t r u scrisori. demain. en avion par le train. en bateau. au théâtre. vi-1 voi prezenta. o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être. se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique. à pied au cinéma. au bal en voiture.rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. à la fabrique. Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. je vous le présenterai. à la boulangerie. Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e .o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . e s t e n e r e g u l a t . i le voi da m î i n e . colete) 124 . au concert.C î n d î n t r . chez le coiffeur à l'épicerie. Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c .

. .. . Prietena mea schimbă des toaletele.. . entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r .. . il. t o u t de suite à la maison ! . . . chaque été chez mes grands-parents.. le voi mînca chiar azi.... J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple. PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. E u a m fost la coafor. . oppose. Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . donne. I V . d e m a i n me promener au bois. . . en ville il rencontra son a m i . III. . . d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. . . înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-. cu flori sau coliere. . ces chemises? P o u r . două fuste. N o u s . fertilise e n . Nu h a i n a face pe om. . Mîine voi merge la d e n t i s t . E l merge la fabrică cu bicicleta. Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. . m a n g e n t comme des loups. . . . souvent au t h é â t r e . Mama sa este o b u n ă croitoreasă.. en Pologne. E a îi dă o carte. .. I l s . un p a l t o n . . Le N i l traverse l ' E g y p t e . F i l m u l a fost intere­ s a n t . . . ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . . . ... .. cîteva bluze. ţi-1 voi povesti m î i n e .. . Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u . .. . . t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n . un pardesiu. . . Qui v e u t . . . Voulez-. N o u s . serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . chez le d e n t i s t e .. . Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e . . l'année pro­ chaine en Union Soviétique. .EXERCICES I . V. i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . retrouverons c h e z . . accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour . et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . Spune-i să plece. L ' a n n é e passée n o u s . écoute tous les conseils que son p è r e . Vorbeşte-i despre copilăria noastră.'. . . Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . Enumeraţi I I . . Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e . . Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. . Ion îţi a r a t ă casa lui. avez fait des progrès. . . Ea are cîteva rochii elegante. .

Toute sa famille s'affaire autour de lui. Tout dans ¥m*i!BM! . Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite.10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne.

des s ouliers. des bas. des w essuie-ma ins. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. .la chambre est sens dessus dessous. une brosse. traînent. partout. — N'oublie pas les pull-overs. des chemises. dit l'autre. Du linge. un pyjama. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude. des mouchoirs. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. — Prends ta cravate préférée! dit l'un. — Prends ton complet.

Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a . Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. dit Paul malicieusement. — Maman. des boutons. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t . -ă 128 .. des ciseaux.) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor.. Puis il em­ brasse tendrement ses parents.) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche.— Non. donne-lui un fer à repasser. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul. ses frères et sa soeur. non. du­ b l a t . Comme il aime toujours être bien mis. —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. même à la montagne. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/. -e [duble] căptuşit. du fil à coudre. il en a besoin. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé.. ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul. la valise est prête. objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions.. Enfin. -ă . cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles.

a asculta.. învăţaţi limba franceză fără profesor 129 .. Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère.. eare.a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était. que qui) (ce sont . qui (ce sont .. Expresiile c'est . căuta o carte. ce sera). il cherchait un livre.. a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I . Fetele au m î n e a t fructele. Este m a m a mea.. Maria a mîneat fructele. Ce sera sans doute unegrande surprise. este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances. în acest caz. P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo. que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l . La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a .. Va fi fără îndoială o mare surpriză. qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont. Cărţile acestea vreau să le cumpăr. Era vărul m e u .... foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits. Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. Ce sont mes amis.. sont...Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1. E x p r e s i a c'est.: entendre une voix a auzi o voce 2. que) la scoaterea în Expresia c'est. a înţelege.. que (ce sont. qui) şi c'est . Ce sont ces livres que je veux acheter. C'était mon cousin.. a a u z i .. Ce ne sont pas mes amis.

sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce. F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t . se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir. blînd lung favor it favorite . pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que. Pe el vreau să-1 v ă d . a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber.Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r .u n n u m e p e r s o n a l .

Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. Alain nu-şi găseşte bascul.. Camera sa este în dezordine.. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I .prendre) costumul la munte. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Mon oncle est là. Tu préfères le jaune. nasturi. qui. perii şi prosoape. Fratele său îi spune să-şi ia (de. ce sont. Mama lui Alain este neliniştită. făcînd acordul necesar: bon heureux V. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin. cu f în. IV.. El este în întîrziere. J'aime les poésies de Victor Hugo.. Jacqueline îi dă ace de cusut. foarfecele şi aţă. que: Je remarque cette actrice. folosind construcţiile c'est. pijamale. III. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec . qui. Alain are nevoie de ciorapi. cămăşi. c'est. Ils dénoncent la guerre. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii. El îmbracă o jachetă îmblănită.. batiste. Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin. Alain est allé à la montagne.EXERCICES I. Il veut devenir chimiste. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat.. Alain nu are nevoie de palton. Les peuples luttent pour la paix.

Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. le déjeuner. Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . les serviettes. Le déjeuner fut composé d'un potage. les c o u t e a u x . Aujourd'hui je suis pressé. d'une t a r t e à la crème. et même un vase de fleurs. À la fin du repas. et toute la famille l ' a p prouva. dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. les fourchettes. 132 . . déclara P a u l . — Excellent déjeuner. d'un rôti de veau garni de pommes de terre. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . .11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . les cuillères. ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . d'une salade de t o m a t e s et comme dessert. À t o u t _ à l'heure ! . Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . le p e t i t déjeuner. Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. E n e n t r a n t dans la salle à manger. ie dîner réunissent toute la famille. Le d i m a n c h e . Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert.

şervetul 2.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1. ) saler [vb. servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . sticla 1. a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. prosopul 3. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . a face o gafă 133 . geanta. paharul 2. la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. ) salé (adj. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune.

Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i .a -as I l I .a -a -âmes I i . fou. Prima formă. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. nouveau. vieux. în general. prin perfectul compus. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . terminată în consoană. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 .al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. în limba romînă se traduce. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat.a -ătes I l l .a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu . mou) prezintă două forme pentru masculin.GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. în naraţiuni.nouveau un courage professeur fou Forma a doua. El este folosit mai ales în limba literară. a cărui consoană finală nu se pronunţă).

Dans sa modestie. Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et. Am cumpărat farfurii. Nous habi­ tons u n . Le malade (garder) le lit deux semaines. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice.. Je connais u n e . femme qui sait très bien tricoter. V.. Vous (rentrer) fort tard. . H . J ' a i vu hier u n .F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. homme qui se promenait dans ce jardin. linguri şi pahare. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner.. Elle acheta u n e . ordre social. Nous occupons une. friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. nouveau. mou. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. fou. fermer. .. robe.. arbre.. quartier. îmi plac prăjiturile şi fructele. vieux. III. maison. . IV. . Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. . Les pays de démocratie populaire ont établi un . . .. . Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette.. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. Il ne peut manger que des poires.. furculiţe. être şi avoir. la prînz şi la cină. cuţite. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. . en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec".. Jacquelinei îi place să pună masa. Dans ce parc il y a un . Ei au mîncat ciorbă. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă)..

Le repas finit par des fruits et des pêches au riz.m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic. d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces. un délicieux soufflé au fromage. les sauces. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e . De mon t e m p s . de la limonade et de l'orangeade. ma chère. Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau. les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine.d i x ième anniversaire de g r a n d . — Tu as un b o n j i p p é t i t . On a bu du Champagne.12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé.m a m a n . des truites au beurre. du pâle de foie gras. G r a n d . du vin b l a n c et du vin rouge. les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e . La v i a n d e . une dinde r ô t i e . 136 .

) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. E l l e n ' a j a m a i s ^. elles font du s p o r t .ă . -e [grije] prăjit. elles d o i v e n t se n o u r r i r . fin.) ficat credinţă d a t ă . -e [delika] d e l i c a t r . q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e . La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] .) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj . Omonime foie (m..) foi (f. . Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme. -ă l'invité (m.— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s . . t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/. în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m. .) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m. aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e .) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé.) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r . bucatele délicat. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/..été m a l a d e . a î n ă l ţ a . Regardez notre grand-mère. ) [oràjad] oranjada l'appétit (m.) fois (f. Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m. d i t A l a i n . a întinde les mets [ms] felurile de mîncare.] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part. o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 .

specific limbii franceze. de l'eau. Je bois de la limonade. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. du vin blanc et du vin rouge. Il faut du courage pour escalader ce sommet. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . Tu manges du beurre. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. de la. Am băut vin. de la. vin alb şi vin roşu.Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. mut: de l'huile. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). Gustul limonadei este excelent. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne. 'i de — hdacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h . 138 . Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. Cet enfant me fait de la peine. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu jem. La consommation du vin est élevée en France. Le goût de la limonade est excellent. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. Eu fac sport. Observaţie. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . Acest copil mă întristează.un aspirat: de la viande V. indică o parte. Nu trebuie confundate articolele partitive du. Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. S-a băut şampanie. Beau limonada.

prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 .a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana . -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat.Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i . La fel se conjugă verbul redire.a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites. médire (a vorbi de r ă u ) .. 2. Trecut dite spus. interdire (a interzice). 1. -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie. dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit. Verbele contredire (a contrazice). R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i .

Il faut v r a i m e n t . S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. fromage. Cine fură azi un ou. . café? N o n . Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. . Nous m a n g e o n s . fenêtre de ma chambre est grande.t u . courage pour traverser cette rivière. bière(bere). viande. I I . des livres (nouveau) . Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. beurre. viande. V . arbres qui se trouvent d a n s . . J e mange s o u v e n t . ei au b ă u t oranjadă şi limonada. Champagne. III. Conjugaţi verbul redire la indicativul pus. V e u x . œufs p o c h é s . E l este împotriva slăbire. . fromage. beurre e t . . . .' înaintea următoarelor pain.. l'eau. jardin. Pofta vine mîncînd. .EXERCICES I . . . des enfants (intelligent]. PROVERBE L'appétit vient en mangeant. . au b ă u t v i n . I V . des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). . perfectul simplu şi imperativ. argent. merci. . . sub­ fruits. perfectul nehotărît com­ sau . hotărî*. . . Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. . . .. . Qui vole un œuf. mîine fură! şi un bou. courage.je b o i s . . fleurs e t . înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. vole un bœuf. . des yeux (bleu). J ' a d m i r e .

Le guide parle le français presque aussi bien que nous.5 juin 1964. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. spectacle à l'Opéra. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. de retour. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. t. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. D'ici deux semaines. On construit partout et beaucoup. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. ses stations climatiques plus confortables. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . confortables. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. -e [kur. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute. Vendredi. kurt] scurt. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. surtout lorsqu'on^est touriste. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. ses villes deviennent plus grandes. Bucarest. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. promenade en car dans Sa ville et le soir.. L'hôtel est très confortable. Chère Hélène. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. Les jours sont plus courts que d'habitude.

Une lettre Une enveloppe \\i .v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . gentil accueillant. -ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier.de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l . ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie. 1. Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*. In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le. se. pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars. -ère [aspiţalje] ospita­ lier. -e [akœjô] p r i m i t o r . le mois d'août 2. -oare l'hôtel (m.

infiniment etc. cei mai mare fluviu din E u r o p a . la. p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . d e s u p e r i o r i t a t e ) . Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . aussi ( c o m p . a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien. S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que. Ies. d e i n f e r i o r i t a t e ) . Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . Ce livre est très intéressant. bien. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. Această carte este foarte interesantă. E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . 144 . extrêmement. Mon amie est extrêmement bonne. Camera mea este mai mare decît a ta. Prietena mea este foarte (extrem de) bună.GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . C u v i n t e l e decît. p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le.

marţi. ouvrir. Astăzi sîntem în 5 mai. content. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir. Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. decembrie — ultima. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'. devenind mai mare. partir.Perfectul simplu (grupa a H l . croire.a ) Verbele din grupa a I l I . Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. sîmbătă. II. voi pleca în deltă. dire etc. boire. în luna septembrie. Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. lire e t c . Plural La fel se conjugă: courir. sentir. joi. sortir. duminică.a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. vêtir. EXERCICES I . vineri. 10 145 . mourir. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. intéressant. miercuri. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. servir. mai frumos.

ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. offrir. Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). 5 lequel est Henri? 146 . LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. 3. Aceste fructe sînt foarte bune. IV. 2. Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. Iată omul cel mai primilor. P a r m i les cinq personnages numérotés 1. vouloir. Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r .III. mais heureusement pas aussi gros que Louis. Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. 4.

un couteau et une boîte de conserves.Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait. Sur la table il y a une bouteille. 147 . Près de la table il y a un chat. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau. Sous la table il y a un chien.

.Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. în limba franceză. toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin.

vacances. timide à la fin de l'hiver. des fleurs poussent partout: la perce-neige. le muguet. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. brille au printemps avec plus d'éclat.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. tourisme. les parcs et les jardins verdissent. dire congés. mer. Le soleil. J'aime le printemps. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. Les champs. dit Jacqueline à son^amie Laure. car c'est^. la violette. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent.alors que renaît toute la nature. la primevère. C'est difficile à dire. 149 . ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant.

VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i . -e [prefere] preferat. car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e . -ă l'éclat (m. dans le verger et dans la basse-cour. Il pleut r a r e m e n t . Moi.— Tu vois toujours la vie en rose. Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. dans la vigne. -e [labure] a r a t . -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d . Pense qu'en élé il fait très c h a u d . Il y a des jours où l'on respire à peine. Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé. dans le j a r d i n . -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 . je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n .) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies.

Mai este încă o lună. ) a fi r u p t de oboseală accompli.[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p . e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda. funcţia. Il reste encore un mois.à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister .) a merge la ţară Observaţie. dar şi alte verbe.). la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii. aller à la campagne 2. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt.-e [akôpli] î n d e p l i n i t . 151 . falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1. ploaie. cîmpia. ninsoare etc. de exemplu. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig.) [cïplwa] aici: postul. ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat. campania (militară etc. Il arrive qu'on se sépare. E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . ca. Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i .

tard. je le suis. repede fort. E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e . Êtes-vous malade. un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi... Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e . Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien. adverbele: I I . Elena? Da. o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r . la t e m p e r a t u r ă etc. .. je ne le suis pas. Hélène? Oui. adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e . Completaţi 152 . verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe.u n adjectiv.. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i . „ „ de l ' a u t o m n e sont . frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I . e x i s t ă . Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. souvent. Eşti bolnavă. Compendiul de g r a m a t i c ă ) . u n s u b s t a n t i v .. spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t . Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin. „ „ de l'été sont . de l'hiver sont . Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir.. Ce fericită eşti ! Eu nu sînt. se află). Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v .Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este.a (v. extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I . „ . în afară de i m p e r a t i v . : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea. sînt (bolnavă).. .

Veux-tu m'accompagner? Oui. soarele străluceşte. Toate anotimpurile anului sînt frumoase. contracte. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. je veux (t'accompagner). Veux-tu partir? Non. Êtes-vous heureux? Oui. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. Iarna zilele sînt scurte. je ne veux pas (partir).III. aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). violeta. V. Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. Cum este timpul astăzi? I V . lungi şi nopţile scurte. Tu es content? Je ne suis pas (content). Primăvara. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. toamna şi iarna. Săptămîna trecută a plouat des. 153 . Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. vara. Vara este cald. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua.u n s chaleur et du froid? — Oui. monsieur. E mai cald decît primăvara. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps. je suis (heureux). lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). frumoasă. Ieri a bătut vîntul. Primele florisînt: ghiocelul. La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . florile cresc pretutindeni. Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. Astăzi este prea cald. Uneori ninge. Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. La munte este frig. Există prieteni devotaţi (dévoués). Uneori vara cade grindină. Vara zilele sînt. este vreme.

— Oui.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école. les poires et surtout le raisin. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. Tu vois. dit Laure. Les 154 . les jours deviennent de plus_en plus courts. mais le plus souvent il fait très froid. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. en tout cas. j ' a i m e tous les fruits. C'est la rentrée des classes. il gèle et le vent souffle avec violence. — D'accord. mais tu es^une petite capricieuse. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. les noix. l'automne a quand même ses bons côtés. En échange. Il pleut souvent et il fait du vent. C'est l'automne.

-oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . latura . des mince subţire 155 . -e [30m] îngălbenit.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut. -euse [kaprisj0] capri­ cios. îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m. VOCABULAIRE court. — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni. ) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. -ă froid [frwa] rece. Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace. partea capricieux. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel. -e [kur] scurt. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables..a-şi oferi il gèle [3^1] e ger.ă le tapis [tapi] covorul épais. de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros.jours sont courts. -sse [epe] gros.

E l are p u ţ i n i veri. coala. 3. Il fait un vent à décorner les bœufs. fila. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre. A ţ i citit m u l t e cărţi. 2.: feuille de paye stat de s a l a r i i . Je n'ai pas d'argent. Maria are m u l t e prietene. la 1. nu Observaţie. răcoros: il fait frais 2. 3. feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face. 2. 4. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. î n această grădină sînt flori fru- 156 . Il a peu de cousins. E un ger de crapă pietrele. ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. Suflă un vînt de te ia pe sus. (Eu) nu am bani.Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises.

Orice om trebuie să apere pacea. fern. la i m p e r a t i v (pers. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv.Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. La persoana I p l u r a l . 3. Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv . La persoana a I l . „toţi". refaire (a reface). rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az. tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera. „toate". faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). mase. 2. I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix.a p l u r a l . la indicativ prezent şi la impera­ t i v . Se traduce prin „tot". vous êtes. -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e . 157 . „toată". vous dites. în acest caz are sensul de „orice".(nous faisons[nu^faz3J). 1. satisfaire (a satisface). Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface).

. Florile se ofilesc rînd pe rînd. Il y a bien . eiitor. sport depuis dix années.. III. -s final se pro­ n u n ţ ă . iar nopţile mai lungi. beaux salons de réception. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. fromage.. sau un fapt vag. petits pains. connaissances à la mer. Măriei îi plac sporturile de iarnă. la viande et.Tout este şi pronume nehotărît.. 158 . Francezii mănîncă multe fructe şi legume. . J ' a i . Tout homme doit défendre la paix. argent. Ils sont tous contre la guerre. Acest magazin expune mărfuri frumoase. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Il veut tout savoir. Uneori plouă. Je n'ai pas rencontré .. în timp ce la adjectivul tous. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. general: La terre appartient à tous.. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . Noi sîntem toţi acasă.. Mon voi­ sin a . Elle fait. EXERCICES I . fleurs dans ce jardin.. vêtements. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte. PROVERBE Petite pluie abat grand vent. Il vous faut. petits-enfants bien sages. Nous avons mangé... tout fut vendu: meubles. tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté . El vrea să ştie tot. Il veut tout savoir. .. La forma de masculin plural a pronumelui tous. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. Pămîntul aparţine tuturor. Cette semaine j'ai vu beaucoup . Elle se charge de tout... .. . livres. . înlocuiţi punctele prin articolul partiţie... IV. musique. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. Sora mea mănîncă multe fructe. musique. . In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. . films. argent. .. iar frunzele copacilor cad. Cet édifice a .. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison.. J'ai écouté. Je n'ai pas écouté.. V.. Toţi copiii sînt acasă. . atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. Il n'a pas. Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . courage pour faire cette ascension. Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte. bons livres. perfectul simplu si perfectul compus. Toamna e mai puţin frig decît iarna. aerul este răco­ ros.

16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. — Il sera bientôt onze heures et demie. Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. à cinq heures juste. le meilleur ami d'Alain. n'est pas d'accord avec l'heure du départ. pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet. On rentrera par le train de sept w heures et quart. Partons à dix^heures. et il est très content. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui. propose-t-il timidement. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. tantôt elle s'arrêtait net. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. Guy. quelle heure est-il? demande Michel.. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre. On_. L'autre. Pas moyen de la faire marcher. 159 . — A propos. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. — Mais demain c'est dimanche.. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. Il a reçu beaucoup de cadeaux. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut). celle que j'avais jusqu'à présent. je voudrais dormir un peu plus tard.

grommelle Guy. qui finit par être d'accord avec l'heure du départ. -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just.) întîrziat. a ţine piept a-şi băga în cap .) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux.ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/. pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est.) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p . cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net.-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a .. -ve (adj. a ţine cu orice preţ 160 .. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv. -e [kôtô] m u l ţ u m i t . -ă. . -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i .. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi.. aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a. a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a .Tyran.) tîrziu a întîrzia tardif. -euse [parss0] leneş. une proposition à laquelle je ne m'attendais guère. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. aici: a rămîne în urmă tantôt.. dit Alain révolté. Pas la peine de se déranger alors ! —.) tarder (vb. drept. ) [cer] ora content. care vine cu întirziere tardivement (adv.— Ou bien à midi. aici: fix... -e [revolte] revoltat. VOCABULAIRE l'heure {/. a rezista. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. tantôt ftâto] cînd..

în limbajul familiar. Este ora două şi j u m ă t a t e . Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . Este ora unsprezece fără cinci (minute). petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. Il est neuf heures et quart. Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . Il est trois heures moins le quart. demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. Este ora douăsprezece (amiaza). (minutes). Il est cinq heures moins le quart. est onze heures moins cinq (minutes). Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute). / ( est midi. 1. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. / ( est quatre heures et quart. ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde). Este ora p a t r u şi un sfert. Este ora nouă şi u n sfert. se întrebuinţează numeralele fracţionare: .EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. est dix heures trente (minutes). est dix heures et demie. mauvais. juste). Note. Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. vingt-quatre minutes. Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon.Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. Este ora şapte (fix)'. E s t e ora cinci­ sprezece. Este ora zece şi j u m ă t a t e . Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. Este ora trei fără un sfert. Este ora cinci fără un sfert. trois secondes.

Sala în care lucrez este m a r e .r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie. F a m i l i a din care m ă t r a g . P e n t r u n u m e de l u c r u r i . a cărei uşă o închise. Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. où. Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. „a cărei". La plus mauvaise des montres. şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. N-ai p e n t r u ce. Voilà l'homme dont j'ai besoin. Ziua în care a v e n i t . în aceeaşi s i t u a ţ i e . Le jour où il est venu. Are cu ce t r ă i . Observaţie. Il est attentif à la moindre observation. „al cărui". „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. Minele din care se extrage huila. moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . „despre care". plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. Notă. I a t ă omul de care am nevoie. Il n'y a pas de quoi. E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. E l ieşi din cameră. se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont.

. pour). Casa spre care mă î n d r e p t . lesquels desquels auxquels Plural fem. D. sur. Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . pour laquelle je suis heureux de travailler. f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori. Observaţie. şi A. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a . lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . J'aime beaucoup ma patrie.(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la. G.Formele compuse ale pronumelui relativ le. E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . lequel duquel auquel fem. s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. N.. a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . La zece. { mase[ fem. Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. . laquelle de laquelle à laquelle masc. à. Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de.. pentru care sînt fericit să muncesc. Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï . vers. masc. Exemple: La maison vers laquelle je me dirige. I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a . tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă .

se trouve sur la table.... Le livre . Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară.j'ai besoin ne se trouve plus... patru fără şapte (minute). Te aştept la restaurant la ora 8 seara... Ceasul meu nu merge bine... j ' a i admiré la vallée.... în curînd va fi ora trei.. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. Le jardin.. il se trouvait était beau. vole un oeuf. de aur. Le tableau. Am lucrat pînă la miezul nopţii.. je ne me séparerai jamais. Este ora două fix. La ville. Ceasul său rămîne în urmă totdeauna. .cinematograf. vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur. Ils mangèrent quelque chose après. Le monsieur... nouă şi cinci (minute). La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert... Am avut un ceas foarte bun.... C'est mon amie.. j'habite est grande. I I I . Voi veni la tine mîine la ora 11. nous avons rencontré est le fils de mon amie . 164 . Este ora zece.. ils allèrent dans le parc. merge înainte. j ' a i salué est mon professeur. Elle cueillit un panier de fraises. .. înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t . vole un bœuf. Voilà quelquesobjets. I I . Le garçon. Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză). Te voi aştepta o jumătate de oră.. Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. quelques-unes étaient très grosses. Donnez-moi le crayon. Le pont sur. je confie tous mes secrets. nous passons chaque jour a 400 mètres.

Apele line s î n t a d î n e i . 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. Cine alege culege. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. Camera Luciei este mai mică decît a ta. 564. A căuta nod în p a p u r ă . . Tout ce qui reluit n'est pas or. Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort. 71. 875. V I .IV. 749. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. Compoziţia lui Paul este cea mai bună. 41. Mieux vaut tard que jamais'. 99. Dă-mi o carte mai bună. El a fost atent la cele mai mici detalii. V. Nu t o t ce luceşte e a u r . Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . Qui choisit prend souvent le pire. 73. Chercher midi à quatorze heures.

ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] . J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile.t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . t u ne t e p r o m è n e s p l u s . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s . il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté. M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas. i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n . C'est son r ê v e . — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . n a t u r e l l e m e n t . R e g a r d e . Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t .) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . —. M a i s . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x . F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s . E n t o u t c a s . Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r . il y a u n g r a n d m a i s .P o u r q u o i p a s . — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é . . je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e .17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . Ca se v o i t . Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . fam. E t que d e v i e n t B r i g i t t e . t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a . . Que d e v e n i r ? A v o c a t e .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . professeur. c h i m i s t e . Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. Tu as été une e x c e l l e n t e élève.

.

le jour (m.) le téléspectateur. a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb. u n avion.) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1. 168 . -ière (adj. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o . Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se. a reflecta l'avenir (m.f.ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi. le pilote le pilotage piloter (m.) (m. se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/. conducerea u n u i v a s .) la journée (f.) le journaliste (m. a u n u i avion a conduce u n v a s .) journallement (adv. u n a u t o m o b i l .) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l .) le journalier (m.) a călăuzi. munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul. (fig. salariul pe o zi. -triée (m 2 .) 3 . ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l .) .) téléviser (vb. fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer.) ziua j u r n a l u l .) journalier.) le téléviseur [m.) le journalisme (m. gazetarul z i u a . la télévision (la télé) (f.) le journal (m.

Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me.t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste. ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. se. elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi.). nous. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. se souvenir etc. Marc este un egoist. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. s'évader. c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e .soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. s'emparer. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. vous în u r m a v e r b u l u i . Cînd subiectul este d e t e r m i n a t . el nu trăieşte decît p e n t r u sine. il ne vit que pour lui. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . 169 . vous. Celui qui parle trop de soi est un vantard. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. 1. te. spălam être: reflexivă: mor. te. 2. se. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. Observaţie. Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi. nous. se réfugier. Imperativ lave-toi! s p a l ă . P r o n u m e l e me. * en aller.

Cuvinte c a : professeur. de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . De asemenea. possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin. juge. George Sand este o mare scriitoare franceză. écrivain. Ele îşi vorbeau tot timpul. Eu vorbesc cu prietena mea. în t r e c u t . penseur. ministre. partisan. Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . disciple. E x em p le: Elle est professeur. Eu spăl un obiect. peintre. pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n .s e p e n t r u ambele genuri. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . în general. Articolele. fournisseur. N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă . P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. Este v o r b a . (Eu) mă spăl. Se v a s p u n e . guide. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. în special de b ă r b a ţ i . Verişoara mea este ingineră. amateur. Elles se parlaient tout le temps. chauffeur. Je parle à mon amie. in­ génieur. u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. philosophe.Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. Je me lave. historien. Ea este profesoară. adjectivele. député. chef. Ma cousine est ingénieur. sculpteur. tourneur.

Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. Este o meserie pasionantă.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. Adriana a fost o elevă excelentă. Son frère est un peintre de premier ordre. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. profesoară. Cet homme se croyait un grand philosophe. o'femeie poate deveni ingineră. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. Astăzi. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . Voi vă distraţi foarte bine. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. Mă numesc Mauriciu. Ei îşi vorbeau prieteneşte. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. Multe femei au devenit piloţi. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. Paul est un admirable sculpteur. Cet homme est le professeur de mon enfant. mă culc la ora 11. IV. V. în acest caz. III. il est un admirable chauffeur. Mama prietenului meu este pictoriţă. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. Nepoata mea este poetă. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). învăţătoare. Il est le meilleur tourneur de notre usine. imperfect. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. Noi ne plimbam în parc. II. doc­ toriţă. Treceţi la feminin prezent. Este ora 4 şi jumătate. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. deputată şi chiar ministru. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer.

Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert. — C'est toi.18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. — C'est elle-même qui parle. dit-elle. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. attendit le signal d'appel et forma le numéro. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! .

) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée.) Aşa şi aşa. — Très bien. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant .) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__. merci. A bientôt. Que dis-tu d'une sortie. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m. C'est ce que je voulais te proposer.) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce. (fam. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m.) [apsl] apelul. m u l ţ u m e s c . Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 .) Ce mai faci? Très bien.Boulevard". comme ça.sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam. Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones. — Alors. un soir. ? Comme ci. chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd.. — Entendu. au restaurant. Bine (mă simt bine) şi dv. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e .connais son^adresse.

Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă. cu a t î t mai bine (rău). în limba franceză el este un timp compus . Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. Notă. plus mal este m a i des folosit decît forma pis. Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal. Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais. eu pis. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal. eu mîncasem etc. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 . Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor.). în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem.GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie.

Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău. I I I . Te a ş t e p t a m m a i devreme. Merg foarte des la con­ certe. Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u . ? Simona nu se simte prea bine. le moins. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. La revedere. î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . choisir. François (aller) chez le d e n t i s t e . ş i d v . Cu a t î t mai bine ! V . Il (pleuvoir) pendant trois jours.i m a i u ş o r . Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. faire.EXERCICES I . I I . Michel (aller) au t h é â t r e . Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. Ea îmi telefonează în fiecare seară. Je (penser) souvent à lui. apoi închid telefonul (raccrocher). Petre este mai p u ţ i n v i o i . Cet écrivain (écrire) un très beau roman. Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . poţi 175 . Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . Vous (faire) peu de fautes. PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . Pe curînd. se simte bine. Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . De obicei. Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Andrei se simte m a i bine. raconter. m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. Vorbesc. Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. E l muncea cît putea m a i bine. pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. aller. ele vorbesc m u l t . I V . Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t .

des noix. J'achèterais pour la dernière fois des fruits.) [ober3in] vînăta l'oignon (m. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. des haricots verts. des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m. aubergines. t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/. Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché.. je pourrais même dire artistiquement. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits. de la viande tranchée.) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica .J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 . le siècle „de la vitesse". Étant_en Roumanie en tant que touriste.tă w k8] în calitate de l'imagination (m. des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient. sur les_étalages.79-EME LEÇON AU MARCHÉ . tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m. car mon départ approche.. prêts à être préparés. Des prunes. des pommes. des^. Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins. Il a bien travaillé ce matin-là. des poires. des carottes. des pommes de terre.) [ e t a l a t tejgheaua. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin. pour notre siècle. j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée.) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i . a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^. que j'aime tant.) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/. Des tomates... du raisin. des choux. Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a .

) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.) [aj] l'oignon (m.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.) [aspei'3] l'épinard (m.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .

un ingénieur français 178 . Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă . nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l . nici peşte . nici laie. E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză. une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu. Spre deosebire de limba r o m î n ă . une belle ville. în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin. de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne.Expresii poisson d'avril ni chair.

un poêle chaud d) în general. noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . EXERCICES I . Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e . există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă. La t i m p u r i l e compuse însă.c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde. beaucoup. a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé. cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien... un garçon intelligent In limba franceză. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle . adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant. ca peu e t c . : Il a beaucoup mangé.

la condiţionalul prezent verbele garder. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. tel caiet. mere. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. Aş cumpăra legume şi fructe. Petre a cumpărat o cămaşă albă. Conjugaţi dire. El ar mînca o salată de ţelină. struguri. Tel maître. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos.I I . Antoaneta este o fetiţă mică. III. IV. Locuiesc într-un imobil mare. Mihaela a citit mult. Dunărea este un fluviu lung. Mama a terminat repede această bluză. . Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. A strînge bani albi pentru zile negre. vinetele şi varza. A împăca şi capra şi varza. tel fruit Tel père. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. Tel arbre. Irina are părul blond. pere. dar a scris puţin. PROVERBES Garder une poire pour la soif. îmi place vinul bun. Mihai este un om cumsecade. Ménager la chèvre et le chou. { Cum e sacul şi peticul. nuci. Ea a cumpărat morcovi şi praz. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. Citesc o carte interesantă. piersici. cu 10 etaje. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. tel fils. Un singur om îl aştepta. punir. Am vizitat ieri un magazin mare.

c'est lui qui l'a écrit en w entier. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai. Il est plein de fautes et de pâtés . L'élève: — Ce n'est pas la peine. monsieur. Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux.. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs. répond l'autre.. t 181 . Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir. Deux snobs vont w au concert. je suis w obligé de prévenir ton père. un petit. — Tu reconnais Beethoven? dit l'un.

mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?. la tête entièrement bandée. mais^à quelle heure. monsieur. c'est moi que vous w avez renversé hier. j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. monsieur? 182 . En cours de route.. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. — Hier. monsieur.. Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. Madame. il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté. Expliquez-vous. — C'est bien possible. Il s'approche: — Me reconnaissezvous.Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez.

VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a . exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa. B i e n . q u ' e s t . prăjit.Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x . monsieur. m o n s i e u r . frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. B i e n . frit] fript. -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent . et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s . m o n s i e u r .-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit. -e [fri. a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul.c e que ça Deux moitiés. et encore en deux? Des frites. -ă .

je lisais Perfectul simplu este je lus. Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). lue c i t i t . 184 . relire (a reciti) etc.E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal. -ă La fel se conjugă élire (a alege).

-e scris. Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit. EXERCICES I . E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t . souscrire (a subscrie). Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf. Scriam o scrisoare prietenului meu.) şi să scrie (inf. j'écrivis. U .). A ţ i c i t i t această poezie? 185 . c o n t e m p l e r . Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". Voi citi o carte bună. I I .a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. j'ai écrit. N . La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). transcrire (a transcrie). Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e . Citeşte această poezie. Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p . prescrire (a prescrie). écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais.V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I . Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r . inscrire (a înscrie). E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O . réussir.

fleurs. A.... détail. . les cheveux blonds Et la tète bouclée. 186 . Brigitte a reçu beau­ coup. bijou. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. l'armoire.. Budapest est bâtie. Point sot. ces frères.. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval.. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe. Paris. deux années. fromage et. Indicaţi numele zilelor săptămînii.... Michel a décidé d'étudier la méde­ cine. REVIZIE EXERCICES I . genou...III. timide. à l'âge de 15 ans).. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi. doux.vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons.. pommes cette année.. Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine. heureux. je le dis sans façon Et sans fades grimaces. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais. haut. poissons dans cette rivière. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé. amis. cheval.. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. II. I l y a t a n t . V... Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. nez.. À l'occasion de son anniversaire. il n'a pas rencontré. .. Marius mange. il sera bientôt fait Quoique en miniature. ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv.. toi.. Il y a une grande différence. les enfants. amis.. les rives du Danube.. Il y a bien..... corail. voilà Pouchkine. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature. beurre.. Je viendrai demain. travail. J'ai rencontré.. Ces bonbons sont. bons fruits. rail. cher.. Il est parti.. IV. la table.. chou. clou. Le vase est. . bas.. Mon cher. pur... pain d'épice.

Este ora 12 noaptea. Traduceţi la indicativul prezent. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. lire şi écrire.) il faut apprendre à nager.) de Guy est très jeune. viitor fi perfectul compus faire. cinci şi jumătate. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. long. étranger. bref. Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul.. Astăzi e cald. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école. VII. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. Dă-i să (à) mănînce (inf. Toţi tinerii purtau cra­ vate. Dintre cuvintele mer. grand. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (. nul. Am citit cărţi mai bune.. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre.).. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. VI. maire. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot. des hommes (travailler) dans le jardin. N-am nici o poftă să plec la plimbare. Conjugaţi verbele: IV. folosind si voca­ chaud. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. beau. de cette ville. Avant d'aller à la (. La (. El a aşteptat o jumătate de oră. premier. gros. Copilul său se simte mai bine acum.. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel.. iarna ca şi vara. Sora mea este profesoară de muzică. Este vreme rea. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier.III. beau. gras. V. dire.. şapte fără un sfert. joli. VIII. mère. 187 . Mă plimb în fiecare zi.. Ea le dă să mănînce. Claude Àchard est le. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul. sot. Aştept azi un vechi prieten.). menteur. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes.. Este ora 12 (amiaza). blanc. Casa lui este mai mare decît a ta. IX.

.

PARTEA A lll-a .

.

Le climat de la'France est tempéré au Nord. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. Le territoire français est divisé. Cherbourg. la Mer du Nord. en plusieurs départements. au point de vue administratif. Toulon. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . À l'Est. La population rurale représente presque la moitié de la population française. Toulouse. lui. la Mer du Nord. fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. dit Plateau (ou Massif) Central. Rouen etc. Paris est la capitale de la France. s'élevant jusqu'à 4 810 m. Nice. C'est une république bourgeoise. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . La Rochelle. -e [tâpere] t e m p e r a t . une haute chaîne de montagnes. (le Mont Blanc). les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. s'achemine vers la Méditerranée. Le Rhône. -e [bur3wa. c l i m a t u l tempéré. Bordeaux. Les principales villes du pays sont Marseille. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. la Meuse. Saint-Étienne. VOCABULAIRE bourgeois. le Rhin. Lille. doux et humide en général. Le Havre. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . les Alpes. Strasbourg. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. Saint-Malo. Brest. l'Océan et la Méditerranée. Nantes. podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. Lyon. burşwaz] bur­ ghez. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. Au Sud. La Manche reçoit la Seine.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique.

nici oi). Cîţiva copii se j u c a u în grădină.'-le (cutare). Tout le monde voulait le féliciter. oricare). Toată lumea voia să-1 felicite. t o a t e .la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m. t o a t ă .-ă"). aceeaşi. n e n u m ă r a t e ) .) veriga ~.) l a n ţ u l ta chaînette (f. même (acelaşi.) colina côtelette (f. -ă). toutes (tot. -e (anumit. chaque (fiecare). însăşi). m a i m u l t e ) . tous. tout. quelconque (oarecare). „însăşi"). -e.! quelque (vreun. sigur. ceva). maint. nici o). 192 . de obicei.) lănţişorul le chaînon (m. quelques (cîţiva. cîteva). quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat. certain. plusieurs (mai m u l ţ i . Adjectivele nehotărîte se aşază.-e (cu sensul „sigur. nul. -e ( n e n u m ă r a ţ i . nulle (nici u n . aucun.-ă . vreo. -e (nici u n .) coasta côté (m. tel.la le le lă côte (f.) partea coteau (m. même (eu sen­ sul „însuşi". Certain.) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul.) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f. însuşi. înaintea substanti­ vului determinat. Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin. a l t a ) .) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. t o ţ i .

este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi).Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă . în schimb. I m p e r a t i v u l are două forme . a I i . în special veuillez (pers. -e Observaţie.a p l u r a l ) . cea de-a doua.

On p l a n t e des vignes sur les. fils. Daţi-i o carte oarecare. Notre pays offre au peuple. EXERCICES I .. a r t . Jérôme é t a i t présent à.. de la Mer Noire_ sont très belles. famille. même: âge. j u p e . . . Vous devez lire au m o i n s . à .. saisons. Les Carpates forment une longue. 2 . réponses.. paroles. L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a . les réunions. se între­ b u i n ţ e a z ă . v i e . autre: t o n .. m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider.. Nu pot să m ă hotărăsc. rue. p a y s .. t o u s . Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. les plaisirs du repos..salles d ' é t u d e . p l u s i e u r s . 194 . b i b l i o t h è q u e . Le magasin se trouve d u . Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală. Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. jours. certain: heures. . distractions. J ' a i m e m a n g e r des.. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . tel: père. pages par jour. Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre. plusieurs: étages. objets. .. de montagnes. . les m a n i festations. . E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori.. T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare. Verbul pouvoir nu are imperativ. mois. Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. gauche de la rue. . I V . h o m m e . enfants..Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie. manières. q u e l q u e s .. de porc. I I . toutes. . Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u . I I I .. personne. 1. la persoana I singular..

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis. (Pot să învăţ franceza. 196 1 2 3 .) — J ' a i voulu lire „l'Humanité". les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. la regarde de travers — Notre-Dame. Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de.travers 3 se la couler douce — (pop. (Am vrut să citesc „l'Humanité".? Nu am vrut să-1 mai vedem. à toutes les personnes. Pot să plec? V.) — Je pourrai lire des journaux français.) se uită chiorîş. (Vreau să lucrez din răsputeri. (fig. (Voi putea să citesc ziare franceze. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf. pare a o privi „oblic".Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. a o duce de minune.) a huzuri. sans se faire de la mousse — fără griji (pop. Conjuguez.).) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv. fiind orientată paralel cu Sena. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. Aş vrea să vă întreb ceva. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază.

. (Jacques Prérert.Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa.

Sur ces 55 millions. fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . La France compte parmi les exportateurs de blé. grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. l'industrie électrique (usines hydrauliques. soieries. thermiques. industrie automobile et aéronautique etc. Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. en outre. de vin. Il nous faut mentionner. cultures maraîchères et fruitières. de betteraves et de fruits. lainière. vignes. de volaille. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . caoutchouc). Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. de produits laitiers. VOCABULAIRE l'industrie (/. que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. La France est aussi un pays agricole. centrales nucléaires). l'industrie textile (industrie cotonnière. 45 sont consacrés à l'agriculture: labours.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse. auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts.). Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles. textiles synthétiques).

frqitjsr] de fructe. fapta de exploatabil. -ère [ m a r e / e .) exploitable (adj. fructifer. -ă.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic.) l'exploiteur. -oarea a exploata vitejie şi adj. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. exporter (vb.) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 .f. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher. -ă électrique [elektrik] electric.) l'exploit (m. -euse exploiter (vb.f.) l'exploitation (f. -ă exploatarea exploatatorul. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f.) (m.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă.m. c u l t i v a b i l . m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier.) l'exportateur. -ère [frqitje. -trice(s.

. Les. negaţia a I i . Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. Nous en avons (du beurre). exploitation: ) (exploiter.. je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela. Aucun. . exploiteur. J ' a i m e les fleurs. de obicei. de la. de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui. forestière obtient de gros bénéfices. ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi.. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I . 200 . je vais acheter des fleurs. Les esclaves étaient d u r e m e n t . o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e . v e r b .P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . Elle se souviendra toujours de cet anniversaire. c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v . exploitable.. Cette. En p o a t e î n l o c u i . Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. il s'en occupe. . J e connais tous les détails de l'histoire. je ne veux pas de fruits. pronumele en. On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en.. Ce gisement minier est. J ' a i plusieurs livres. b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets.. ne veut renoncer à ses profits. Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir.a : Je n'en parle plus. î n cazul unei propoziţii negative. negaţia I. u n e o r i . î n a c e s t c a z . Veux-tu des fruits? Merci. J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. I I . Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . f i i n d e c h i v a l e n t . III.. Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. réjouis Notă. il r i t de cela.. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins.

Noi am fi scris mult mai multe articole. V. Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi.I V . Ar fi vrut să alerge mai repede. Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. Ele ar fi putut pleca. Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. • . Je n'aurais rien dit. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. J'en aurais lu quelques pages. Voi aţi fi avut mai mult succes.

le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. La gare. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. Tu vas te coucher à minuit. Alain: Quelle histoire. c'est décidé. Alain '. Il t'arrivera un jour de faire comme. Alain: C'est à quelle heure. 202 . moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. Jacqueline. Jacqueline: Ecoute. alors: Marseille. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. au plus tard. et demie. on part demain? Jacqueline: Bien sûr.

cercel: boucle d'oreille 203 . . a se năpusti a se grăbi a încerca. -oară. buclă (de păr) 2 . J a c q u e l i n e . vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s . c a t a r a m ă . D e u x d ' e n t r e e u x . p r e n d de la vi­ tesse. ~. a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t . -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. -ă soupirer [supire] a ofta. p l u s lestes. sprinten. u n p e t i t gros v e n t r u . Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m. t o u t essoufflé.. ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi.. m a i s . d u m o i n s . A ce m o m e n t . Le t r o i s i è m e . a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 . Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t .) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . rl se lamenter lamate a se t i n g u i .Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . -e [vàtry] pîntecos. * mişcare. ne vous en faites p a s . D ' a i l l e u r s .. -. a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. . C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i .) [avjâ] avionul l'aéroport (m. se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e . s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . . inel de fier prin care se trece o curea 3 . . a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi. . g r a d u e l l e m e n t . b u r t o s . Vous êtes r e s t é . t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir. U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. p u i s q u e . -oasă. -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r .

P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . j'y ai pensé. y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 .a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află. există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte.GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e . Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . d e o b i c e i . pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela). forma afirmativă. înaintea verbului. de o b i c e i . d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v . u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i .

î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. . Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. .. se souvenir (a-şi aminti). .. t â c h e r ) : Elle est venue très. ne peuvent nous impressionner. . intervenir (a interveni). Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin. vas pas? I I .m i m a i vorbi de plecare. . verbele: revenir (a reveni. . J ' .... t a r d i f . 2 . Alain n ' .. Tu n'as q u ' à m ' .. plus. Participe Présent Passé venant venu. tot cu a u x i l i a r u l être. Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard. Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'. vers les joujoux. Ces regrets. .. Se conjugă la fel. Tu n ' . pense plus. Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. b) Vom ajunge azi după-masă la mare. La foule.. que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . I I I . L'enfant voulait se. EXERCICES I . Mă duc imediat acolo. 1. verbele: tenir (a ţine). . soutenir (a susţine. féliciter. . -e Observaţie. Nous. tar­ d e r . la sfaturile tale. Se conjugă la fel. parler à personne. I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. [viitor) de lui expliquer cette question. . Ne g î n d i m . N u ... P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. obtenir (a obţine). se p r e s s e r .. Traduisez en français. a se întoarce). vrei să iei o carte? I V . Ne. a t t e n d r e . se p r é c i p i t e r .. Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' .. 205 .Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 . en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. Vom fi la ora i e c e la gară. Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. dans les rues. dar cu auxiliarul avoir. parvenir (a parveni). . Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă .. appartenir [a apar­ ţine) etc. Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison. R î d e m încă de povestea voastră. a sprijini). ce t r a v a i l est urgent. réfléchirai cette nuit.

l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. . -.2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. aborder [abardej a aborda. Estomaqué. Elle m'a demandé si. Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. au cours du repas. . ) [inaràs] . à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. -e [sstomake] înmărmurit. a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. a replica a se aşeza. . aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . efectiv 206 .a] astfel că. au fond. -ă répliquer [replike] a replica. Mais. au baccalauréat. je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin. Croyez-moi. Je viens de raconter à ma voisine. Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. încît conclure [kàklyr] a încheia. . . il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '. -ă estomaqué. — L'ignorance des élèves — dit-il. a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde. en apercevant un de ses amis. le professeur ne réplique point. a lua loc într-adevăr. c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. W. ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . .

.Mots à plusieurs sens 1. . 207 . . a l t u l . nul. u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat.. l'autre ( u n u l . E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat.) a închipui imaginaţia închipuit. a ajunge 2. -ă care poate fi închipuit. î n s o ţ i t . nici u n a ) . plusieurs (mai m u l ţ i . . -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi.) imaginaire (adj. Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t .-e (nici u n u l . chiar acum): Il vient d'entrer. u n a .. . In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r .quelqu'une (cineva). . m a i m u l t e ) . a sosi.) imaginable (adj. De-abia a intrat.. nulle (nici u n u l . rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e . quelqu'un. a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. aucun. l'autre. de u n a d v e r b de t i m p (de-abia. (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb. de obicei. Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni). Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t .) l'imagination (f. Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n . chacun. tocmai. l'une. nici u n a ) . Voi pleca (îndată) de la birou.u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau.-e (fiecare). l'un.

. Nu se vede nimic. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: . ei dispărură... pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. Georges a. (Noi) am venit să vă vedem. un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies.. Mon. . EXERCICES I .. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain.ont pris part au combat. Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde... Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent. la colţul străzii. prin persoana a I l I . . selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat. Nu este nimeni în această sală.... On est toujours pressé lorsqu'il faut partir. . I se spuse tot adevărul.a sau a Ii-a singular. de obicei.. toute—tous [tus]. toutes.. Jean se va îmbrăca îndată. I-am spus tot. 208 . Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v. Diseară veţi pleca la Cluj. III. Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă. cu valoare nedeterminală ( se". On est venu vous voir. ami. a . Je lui ai tout dit.E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle. unul după altul... Apoi.. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout. Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare.cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers. Rabelais est un écrivain plein d'. cineva"). Cet artiste. autres de décharger les armes. On ne voit rien. Petre a sosit chiar acum o clipă. IV.. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul.. Se spune că pleacă mîine. Ils ont refusé. après.. tous les autres concurrents. LEXI- Cette jeune femme se. Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci. tous les autres.. l'innovateur. ... Lors de la course de 100 m plat. Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce.savait qu'il devait s'opposer à la guerre.de plus horrible que leurs logis. I I ..

Nimeni nu să uite Guernica. le Pape. Corneille écoutant le Cid. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. les vedettes du théâtre et du cinéma. le coureur à pied Mimoun. puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. Les visages de cire plus ou moins ressemblants. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. les costumes plus ou moins fripés.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. s'il vous plaît). Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. on le sait. des champions de boxe. Pablo Picasso. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. On y rencontre les chefs d'état. le cinéaste René Clair. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor . la Reine d'Angleterre. Lidice sau Oradour. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . est un musée de figures de eire.

monsieur. demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. Les chambres étaient élégamment meublées. 216 et 217. les chambres numéros 215. 210 .25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. Le portier fit monter les bagages. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. — C'est au deuxième étage.

ochire sortir [sortir] a scoate. — J ' y pensais déjà. je vais me reposer u n peu. .. les m u l e s . —• Les osgles un peu plus c o u r t s . . d i t gaiement A l a i n . condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . d e u x serviettes. —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . monsieur.Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. — E n a t t e n d a n t le déjeuner. C'est fini. la brosse à dents et la p â t e dentifrice. — Moi je descends chez le coiffeur. pas de vernis foncé. — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux. On paye à la caisse. . monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . Moi je suis né pour être t o u r i s t e . VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. Q u a n t à t o i . s'il vous p l a î t . pieptă­ nătura W* 211 .. . fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. . . coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. Oh non. a ieşi lentement [lâtmà] încet. — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. Rincezmoi a u v i n a i g r e . dit le coiffeur. l'entour a i e n t . Les cheveux une fois coupés. J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a . Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e . Alain. dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. je préfère les couleurs c l a i r e s .

-ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre . -ă 1 ' indéfrisable (n.) l'attache (f.) attachant. la bribe [brib] frintura avoisinant. încheietura a t a ş a t u l (comercial. -e [ k l e ^ deschis.) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica.s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a .) a lega. -â clair. -e [avwazinô] vecin. a da o raită vesel. -oàre.. interesant. a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb. în -emment: indépendant prudent élégant Notă. -ă.) l'attaché (m. a acorda afecţiunea legătura. ) Antonymes attacher a lega s'amuser. voios (adv. — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent. -e (adj. LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a . de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t . r e s p e c t i v . 212 .) a t r ă g ă t o r .. aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a . c a p t i v a n t . -e [fose] închis.) l'attachement (m. Face excepţie adjectivul lentement. a a t r i b u i . a lua. -ă. -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi. învecinat.[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé.

-u. Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent. Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. de obicei. Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t. absolue) (fem. în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r .Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. profondément etc. 1 . -i. 3 . Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). vraie) (fera. Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. pe e m u t de la feminin. 2. -é) p i e r d . în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . 213 .

E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. M-am născut la 23 septembrie. Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. vaut mieux que deux „tu l'auras". V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. Mariana dormea a t î t de adînc ! V . Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . II. I I I . Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră. uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . Traduisez en français (v. on avait attaché le chien. Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. naître. iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. v b . Ioana citea curent texte latine. U l t i m a povestire m-a impresionat profund.EXERCICES I . Traduisez immense patient en français (vb. Cîinele înainta p r u d e n t . Hier soir. Ce-i î n m i n ă nu-i . Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară.

— On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. — Quant à la viande.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M. On choisit une table dans un coin plus retiré. dit Jacqueline. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. — Moi. — Du jambon. 215 . se trouvaient des assiettes. de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. répondit Mme Girard. des sardines au beurre. des olives. continua-t-elle. Sur la nappe d'une blancheur étincelante. des couverts et un vase de fleurs. Girard. Antoine. je voudrais des pâtés. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. Girard. On se mit à consulter la carte. — Oui.

m a d a m e ? Oui. -e [vitre] cu geamuri retiré.) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e . ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. fraged. -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. d u v e r m o u t h . — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . des filets de b œ u f grillés et des saucisses. m a m a n . S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s . -ă étincelant. trois p o r t i o n s de g r u y è r e . merci.— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . -e [etëslâ] strălucitor. -e [retire] retras. — Merci. — tout — — après Alors. -oare. des liqueurs? — Du vin blanc. merci. G i r a r d .— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/. J a c q u e l i n e ? — Non. ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m. sclipitor. seulement. Du café t u r c . VOCABULAIRE vitré. — Du v i n b l a n c . -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . ajouta M. pas de m e l o n . compléta le g a r ç o n . — P a s d ' a b r i c o t s .

alege compléter. culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. imperfectul conjunctivului este. înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i . de obicei. moale.) le grillage (m.a -t a I l I .) 1 .a singular se foloseşte m a i m u l t . p e r s o a n a a I i .) rôtir (vb. ajouter a mpléter.a -ssiez a I l I .a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) .) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir. l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i . Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 . ajoute) completa. duios 2 . a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t . fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i .) la grillade (f.LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă . N u m a i persoana a I l I . E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie. In vorbirea curentă. élire a a] oisir.) — le rôti (m.) griller (vb. a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj.) la grille (f.

EXERCICES I. J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. dus. 3 . 2 . ea trăise departe de căminul părintesc.Le verbe devoir (a trebui. De la vîrsta cea m a i fragedă. Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. Exupèry). a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). 218 . masculin singular. Trebuie să frigi carnea . décevoir (a decepţiona). să fie moale. Formele due (feminin singular). t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. sans que personne lui parler (Flaubert).t e . Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège. Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. recevoir (a p r i m i ) . il affirma q u ' i l moins sombre. care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . apercevoir (a zări). Bien que la pluie (continuer). dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. due O b s e r v a ţ i e i . loin de tous les a u t r e s . Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e .

.) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf. . Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf. d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. je pleure. (gSenu S'i) 219 . DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs. ni yeux. pourtant frais. j SUPPLÉMENTAIRE . A trebuit să-i dau (inf.) explicaţii. — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. T. I V . Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais.) seama de propunerile voastre.) imediat un răspuns. — C'est pour un gâteau — explique-t-elle. Il n y a pas de roses sans épines. Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e . Traduisez en français. Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. plus je suis Je vole.III. Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva. ea se ascunse în grădină. (uied 9-j) je n'ai ni ailes. — Ce sont toujours les plus gros. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva. . — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . Se întîmpla să alunece des. DEVINETTES Plus je suis chaud. — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e . LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i . PROVERBES Chaque vin a sa lie. Traduisez en français (vb.

La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique.27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . — A h . VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. m a t é r i e l ferroviaire. Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . . — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . p a p a . je vois. m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. dans la m a t i n é e . — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . ni celui de m a m a n . -e [bykarestwa] bucureştean. E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s . — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. . O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . pour b â t i r . C'est en 1948. une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . d i t J a c q u e l i n e . je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . c h a u d i è r e s . Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t .d e m a i n pour M a m a ï a . une grande fabrique de la c a p i t a l e . a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. vers la fin du mois de j a n v i e r . — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. une nouvelle fabrique. en u n m o t . au m ê m e e n d r o i t .

. .

Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i . demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. -e (adj.) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a . a înzestra l'équipement (m. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m.au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m.) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. 222 .) a m u z a n t .) outiller (vb. utilajul marquer [marke] a marca. a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r . -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m. Fratele meu a plecat. -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv. Celtelcomédie a eu un grand succès.) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial). vesel: ciudat. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation(/.) l'outillage [m. promisiune a sfîrşi. Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres.) outillé. -ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c . a distruge.) unealta utilajul u t i l a t . Această comediei a a v u t u n mare succes. a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj. a doborî a n g a j a m e n t .) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a . quelques): Mon frère est parti.

Hommes.b) într-o enumerare: aux portes. B ă r b a ţ i . f) In adrese. femmes. tous se pressaient copii. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. verişoară ! Mulţumesc. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . camarade! B u n ă seara. Histoire de la littérature française. t o ţ i se îngrămădeau la uşi. c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. nr. Elena este arhitectă. P a u l este strungar. g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. Camille. femei. Hélène est architecte. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . sora Horaţilor. Istoria l i t e r a t u r i i franceze. 37. cousine! Merci. rue Jules Michelet. e) în Petite sœur des Horaces. enfants. proverbe: pluie abat grand vent.

m a i jos verbul partir. Il a sorti son mouchoir. Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure.Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. -e Observaţie. P e n t r u alte observaţii v. E a a ieşit în oraş de o oră. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 . El şi-a scos batista.

. . .. F e m m e s ... . Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e .. À la place des points. . Vrei să ieşi (inf.. liberté" (Corneille). ce roman. mentir.. Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare. .. I I . selon que les règles le demandent: I l e n t e n d . U l t i m i i călători au plecat aseară. ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir. J ' a i relu. . m ă întorc î n d a t ă . . v i e i l l a r d s . partir. Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni. verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r . IV. v i e . Je l'en ai déjà menacé. Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă. . „ J e vous assure et... ma chère.. t o u t était descendu.. dormir. e n f a n t s . servir. . Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz .. Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr.Participe Présent partant Passé parti.) în oraş? Aş pleca la m u n t e . „. . rue de P a r i s . et. gloire. . H I . Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être. sentir (şi compuşii lor).. . vb. EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . officier. sortir): Trenul pleacă la ora zece. m o t d'ordre? d e m a n d a . — Rien à faire. . î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. . Un utilaj modern asigură creşterea producţiei. e t . La revedere.. ... 2. employez ou non l'article. dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e . Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă ... Traduisez en français (vb. je vais lui chanter quelque chose.-e Observaţie. t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo.Odes et b a l l a d e s " est. . EXERCICES I . Elle h a b i t e 32. Ca şi sortir. vos paroles. Quel est. m a m ă .

P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] . M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare. Plus fait douceur que violence.PROVERBES Partir c'est mourir un peu. Vorba dulce m u l t a d u c e . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J.

mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée. Autrefois. Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. devant l'Université de Bucarest. à la fin des cours elle va quitter la capitale. J ' a i noté la sienne. Elle semblait très pressée. l'étudiante de la Faculté de Philosophie. Je lui ai donné notre adresse.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. ce matin. maman. C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. c'était 15* .

grâce a u x engrais c h i m i q u e s . a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. orge. chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é . si t u s a v a i s . Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n . Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. •— Oh. Après la moisson. m a m a n . — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . t o u t a c h a n g é . a b u n d e n t — paraître a părea 226 . b e t t e r a v e . a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e .u n hair>eau q u e l c o n q u e . légumes. seigle.) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle. ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. m a ï s .

Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată.) le changement (m. A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t . bientôt (curînd).) le change (m.) la paysannerie (f. -e (adj. 229 . în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. en un clin d'œil (într-o clipă). peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença. a se schimba s c h i m b ă t o r .) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a .) changer (vb. Abia a i n t r a t .Familles de mots • l'échange (m.) changeant. lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé. Intr-o propoziţie principală. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia).) échanger (vb. après que (după ce). atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu.) le paysan (m. dès que (de îndată ce). -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior. după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început.

combattre (a lupta) débattre (a dezbate). La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). 1 . -e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e . 2 . Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular.Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 .

association. nous commençâmes à travailler. III. commettre (a comite). Cînd deschiserăm fereastra. ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . t a t a se duse să se p l i m b e . Lai i n d i c a t i v prezent singular şi iim p e rra ttiiv singular. —. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. pensée. O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. PRÉCISION — Mademoiselle. -e preze i t O b s e r v a ţ i e . Cînd t e r m i ­ n a r ă .pierde un t. transmettre (a transmite) etc. A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). ea se sculă să plece. m u n c a îi pasiona. place. suivants: obtention. LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. p r o d u i t . formation. 1 . 2 . Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate. quel est le côté beurré? 231 . Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . promesse. Traduisez en français (v. EXERCICES I . IV. en silence. permettre (a p e r m i t e ) . soumettre (a supune). Q u a n d il (achever) ses lettres. Bate fierul cît e cald. Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). II.Mais il ne l'est pas. je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. il se leva.Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. După ce începură noi cercetări (recherches). promettre (a făgădui). mpe a v r a d i c a l u l mett. omettre (a o m i t e ) . î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . — Alors. Q u a n d nous (marcher) des heures. aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. récolte. Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. la n u i t t o m b a . elle se m i t à r i r e .

le temps semble s'écouler très lentement. Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. mais sans insensibilisation. Dans la salle d'attente. — C'est pour arracher une dent. arrive chez un dentiste. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé. accompagnée de sa petite sœur. parce que je me dépêche. assez peu éclairée. 232 .29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille.

-e [eklere] l u m i n a t . F i ţ i l i n i ş t i t . Marguerite. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. accompagner — conduire a însoţi. . . -e (adj.) a pierde pierderea p i e r d u t . D'ici une seconde nous l'aurons arrachée. . -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. . Vous êtes courageuse. . i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t . mademoiselle. a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb. a trece . ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' . r °. j'aurai fini la lettre avant votre retour.) perdu.) la perte (f. Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. dit le dentiste.-— Mes compliments. courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge. voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/. ... . VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé. 233 .*\ i i . Montrez-moi la dent.

Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être. 2 . Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv. la viitor şi la condiţionalul prezent.) De obicei.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. 1. (I-o fi cumpărat bomboane. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort. Probabil că i-a cumpărat bomboane. dublînd consoana r. v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail. 234 . -e Observaţie.

Beaucoup de choses. Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai.EXERCICES I. N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. IV. e deja ora 6. Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. . Traduisez en français: Trouver un ami. Une grande quantité. III. C'est normal. je te raconterai de belles histoires. Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. C'est très compliqué. Devant l'université. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. On ira se promener lorsque papa (rentrer). On meurt de chaleur dans cette pièce. Traduisez en roumain: Rassurez-la . Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. Te rog să citeşti acest roman. elle est morte de peur. I I . Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei.

Mme Girard: — Je t'accompagne. M. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. N'aurais-tu pas. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. Mme Girard: — Mais non. des macaronis. des citrons et des biscuits. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. des timbres-poste? M. MV {QxLca^y 236 . Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. de croissants et de paind'épice. Les allumettes sont trop encombrantes. Tu ne t'en souviens plus? M. du beurre. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue. par hasard. Antoine. H y a une épicerie au coin de la rue. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture.30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches.

d9^. M. -e [dkôbrô] stînjenitor. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^.) [a/a] c u m p ă r a r e a . scrisoarea literele (literatura) 237 . a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce. d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a . grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a . a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes.-e.) les lettres (f. pi. litera 2 . de riz ou de sucre. Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. le thé. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m.) 1 . Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. Le cacao. incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. t r a ­ bucul l'essence (/.mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat. -e [lur] greu. le poivre. la levure. de farine. cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a .M. Mme Girard: — Pourquoi donc? M. cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi.

Verbele se conjugă. Ce comédien est aimé par le public. Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i . participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr.) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua.. -euse a cumpăra cumpărarea . a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier.) l'acheteur.j. cumpărătoarea (m.) Vachat (m. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t . -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 .Famille de mots acheter (vb. la diateza pasivă. Acest a r t i s t este i u b i t de public. cu auxiliarul être. c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul.

1 . L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends. entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . surprendre (a surprinde). Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană. A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. 2 . 239 . a afla). -e Observaţie. comprendre (a înţelege). nous prenons.Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris.

EXERCICES I . écrire. prendre): Ies puţin ca să iau aer. lire. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. regarder.. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. Aş lua în consideraţie argumentele dv. V. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. traduisez-les punir. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. El fusese admirat pentru atitudinea lui. . Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. Je t'emmène au théâtre ce soir. attraper. DI. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. I I . diviser. Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. vendre. séparer. Traduisez en français (vb. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. dar nu mi se par serioase. Drept cine mă iei? IV.

des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . bah ! Ne t'en fais plus. On file. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. On ira dans un magasin universel. On va sûrement trouver quelque chose. Jacqueline: — Tu as raison. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. viens. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. prends ta jaquette et ton sac. des livres.

-ve (adj. şirul o şterg carnea (anat. L r . VOCABULAIRE être désolé[etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u . ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn .' • .) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u ..a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul. . . J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain. . 4. Il faudrait penser à autre chose.) a toarce (tranz..) a fila (despre lampă) 242 . a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i . a o şterge (intranz. « J.terie roumaine? D'ailleurs tu sais.) a pleca r e p e d e . scump catedra esenţial. ) a pleca r e p e d e . * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^. .) m î n c a r e a (bună) d r a g . a o şterge . ) suggestif. principal Famille de mots suggérer (vb.•. la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1. tes suggestions. .) suggestion (f. Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. ) a sugera sugestiv.?. Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux.i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m .) a urmări (intranz. 2. .ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria. ça ne m'enchante guère. 3. (tranz.

16' 243 .GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat. E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu. -e.

IV. A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). acheter. oublier. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. Je boirai de la bière. prendre. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. . Sugestia ta e remarcabilă. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. Supraveghează lampa. Am văzut o scenă foarte sugestivă. Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă.EXERCICES I. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. Stofa asta e prea scumpă. mi se pare că filează. beaucoup. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. arriver. universel.

245 . Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. — On a organisé une petite excursion en car. pour les touristes. malgré l'orage de la veille. papa..32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel. il y a trop de nuages.. —. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M. suggéra M. mais. — Moi. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral. Mangalia. Il faisait frais au bord de la mer. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. mais on voulait prendre une barque.Excellente idée. — Non. Les vagues moutonnaient. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. Girard. papa. l'eau n'était pas froide.

) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de. [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . — O h . vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe. c o n c l u t M.— N o n . G i r a r d . — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n .. E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e . J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s . — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r . VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d . scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . la falaise d ' E f o r i e . destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m. V o i l à : le p o r t . il y a encore b e a u c o u p . d i t A l a i n .. l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a . a debuta 246 . ce sera p o u r une a u t r e fois. — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a . -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l . J a c q u e l i n e . c u l t u r e . i n d u s t r i e . — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . cu toate că l'orage (m. b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M. A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s . a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul.N o r d .S u d . v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda.) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. G i r a r d .

) a veghea le veilleur (m. ziua precedentă la veillée (f.) veghea veiller (vb. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert. El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus.-e 247 .) măturătorul la veille (f.) m ă t u r a le balayeur (m.) ajunul.Familles de mots — balayer (vb.) a m ă t u r a le balai (m.

Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). . Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 .Observaţie. 1. O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui. Cine rîde la urmă rîde mai bine. II. Traduisez en français (vb. souffrir (a suferi. Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). IV. Vîntul măturase coasta. „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). 2.. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . EXERCICES I . a suporta) etc. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). .. Unele magazine sînt deschise şi duminica. Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista. -e. Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. III. offrir (a oferi). Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. -es. Paulette m'avait tourné le dos. în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti.

L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. Les Flammes hautes) . brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux.En ma course rythmée à travers la campagne. pour qu'enfin mon cœur. . se tienne haut. (Emile Verhaeren. Belle santé. Mes nerfs semblent refaits. Et. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . mes muscles sont heureux.. toujours.. bats sous mon front. Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière. Brille en mes yeux.

Jacqueline. c'est un véritable enchantement. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. — C'est bien agréable. — Inutile de te déranger. — Avec des amis? — Oui. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. Des alpinistes enthousiastes. la fatigue de la montée. le vertige. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette. quelle satisfaction on a. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. Ils ont vite fait de s'entendre. les rochers à pic. les excursions. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. — Et puis. surtout en cette saison. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. Alain et eux. 250 . — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. les chemins escarpés. L'automne surtout.

.bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f.) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré. nu le-a trebuit mult ca să.) foaia. -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea. VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m.) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de.) frunzişul feuilleter (vb.. à plus de 1 500 m . cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes. d ' a l t i t u d e . p a p a .— C'est v r a i . c'est ce grand silence. -ă.. pes­ triţ. ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit.. frunza le feuillage (m.) foiletonul le feuilletage (m.manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 .) a răsfoi le feuilleton (m.. [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m. à m o i .. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s . Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f. -e [bigare] bălţat. is­ tovit Famille de mots la feuille (f.) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1..

formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi. cuvintele invariabile (prepoziţii.F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. adverbe). acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e . n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . dintre care p r i m u l . d e t e r m i n a n t u l . primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 . precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. La substantivele compuse. Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt.

253 .Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu. connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . dispa­ raître (a dispărea). apparaître (a a p ă r e a ) . c i t e ş t e . Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. reconnaître (a recunoaşte). La fel se conjugă: paraître (a părea). 2 . B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . 1 . La pomme de terre est un a l i m e n t très sain.-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie. Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti. Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. H . Traduisez en français (vb. HI. EXERCICES I . Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e .o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. Nu răsfoi cartea. Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i .

Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. nos lunettes. Le sommet se rapproche insensiblement. À présent nous touchons au but. premier 8 000) . Un vent brutal nous gifle. les rudes escalades.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. (D'après M a u r i c e Herzog. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants.. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. Annapurna. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. Déjà nous commençons la descente. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. nous saisissons nos piolets. Le sommet est une crête de glace en corniche. Nous nous hissons comme nous pouvons. Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres. Nous nous hâtons. l'héroïsme quotidien de mes camarades. un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche..

Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. Je t'écris de Mamaïa. nous sommes partis pour la côte. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 . de la Mer Noire.3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie. L'eau de mer à faible salinité. à la recherche. C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres.. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule.. une des plus belles stations de la côte. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. Après un court séjour dans la capitale. l'air pur.

une foule de touristes. pour la plupart. une plage en pente douce. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. On peut donc admirer. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis. Nous logeons à „l'International". Tekirghiol. Ils ont raison d'être fiers. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. Ils ont raison. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même.rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. un repos des plus agréables. m'ont dit tous les Roumains. on élève d'autres colosses en briques. Eforie. comme de juste. Et ce n'est qu'un début. à sable particulièrement fin. de sa chambre. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". un des plus beaux hôtels de la station. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes. -ă curatif. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. -e [dsolsje] însorit. le lever ou le cou­ cher du soleil. Oeuvre du régime de démocratie populaire. -ă l'aube (/.. acier et ciment. -ve [kyratiî] curativ. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer..) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. Mangalia.

-oare Ia villa [vila] vila exquis. -ă chatoyant.-e (adj. -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 .-e (adj.) mişcarea mouvementer (vb. -e [ekski] fin. sclipitor. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e . -e [fl^ri] înflorit. Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba.) c ă u t a t .) căutarea rechercher (vb.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie. grămadă remarquer — constater remarca. -e | / a t w a j à ] lucios.) a însufleţi mouvementé .ă . de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific). ales. a căuta recherché.) a mişca mouvant. . Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective. -oasă.) mişcător. Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2.-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1. -ă.) [asje] oţelul fier. de obicei.travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri.-ă.) animat.-e (adj. agitat. a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f. -ère [fjer] m î n d r u . afec­ tat.-ă mouvoir (vb. ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t .) a urmări.-ă le mouvement (m.

îngheţa) e t c . adjectiv cu funcţie de adverb. consoana. schimbă acest e mut sau é în è. ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. jeter (a a r u n c a ) . Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t . Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. înaintea unui « mut din terminaţie. -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie.b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . un adverb. ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . De exemplu: lever (a ridica)—je lève. rappeler (a rechema). renouveler (a reînnoi). Alte v e r b e . peser (a cîntări) — il pèse. In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv. 258 . étinceler (a străluci). chanceler (a se c l ă t i n a ) . feuilleter (a răsfoi) e t c . Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) .u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. céder (a ceda)—tu cèdes. achever (a t e r m i n a ) .

Elle aime les robes gris perle. Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. III. Des filles (sourd-muet). Ces nouvelles sont quasi-officiel. Des cellules (photo-électrique). Des enfants (nouveau-né). Depuis sa fondation. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. à Copenhague. Aujourd'hui. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. Am remarcat că vă place mult istoria. Des relations (franco-belge). à travers le monde. que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Tot oraşul era în mişcare. en 1945. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. I I . En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Des formes (aéro-dynamique). Elle allait nu-pied. Ces épisodes sont héroï-comique. Discuţia lor a fost foarte animată. Je n'aime point les fruits aigredoux. Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Va îngheţa curînd. Des bas (extra-fin). Des personnes (bien-intentionné). ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique).EXERCICES I . Des oeuvres (tragicomique). Răsfoiesc această carte. Une porte (grand ouvert). la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . IV. Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. Des yeux (gris bleu). Ce sont des mouvements semi-circulaire. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê.

(D'après „l'Humanité") . pour qu'il n'y ait plus de guerre.fait pour populariser le 8 mars. Dans les démocraties populaires. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. c'est une véritable fête. Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente.

35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. On aurait retenu des places. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. mon cher. non? Jacqueline: — Moi. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions. Je préfère le cinémascope en couleurs. évidemment. Jacqueline? Alain: — Son faible. je n'ai rien contre. Girard: — Quel film. Mais on pourrait aller au théâtre. papa? M. c'est les dessins animés. Le jeu des 261 . papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle.

operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon.) [fu.comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . Girard: — E h b i e n . ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i . să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s .. " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r .. . Toutefois. folle (adj. je préfère la p r e m i è r e . -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie. Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . M. . .Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e . Jacqueline (en chantonnant): — „. . 262 . ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r . Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . fal] nebun. J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie. allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. a l o r s . a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou. Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e .

) destinaţia le destinataire (m. începu să rîdă.) reflectorul le destin (m. reflectarea le réflecteur (m.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb.-ă la production (f. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită. a hărăzi la destination (f. destinul destiner (vb.) a destina. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 . A început să scrie. 1.) soarta.) produsul refléter (vb. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à.) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit).) a produce le produit (m.) producătorul productif.) productiv. -ce (adj.) producţia la productivité (f. Il s'est mis à écrire. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat.Familles de mots le producteur (m. 2. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire.) a reflecta le reflet (m) reflexul. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que).

Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II. persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. Apele rîului reflectau cerul albastru. Il ne voulait rien voir. il aurait gagné la partie. înaintea vocalelor a. Destinatarul nu era la adresa indicată. 264 . Piesa e foarte bine primită. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. Si Pierre eût été attentif. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). e. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. 3.-e Observaţie. 2. Je me mis à déchirer le papier. i. 1. EXERCICES I . litera c din rădăcină este înlocuită prin qu.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. o din terminaţie. comme s'il eût deviné combien je souffrais. Mon enfant était devenu très tendre. Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . La indicativ prezent.

et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. entre deux aiguilles lointaines. avec son énorme dôme. création. pleurs. Il se colorait peu a peu. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. puis. a l'horizon. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. le Mont-Blanc. à mesure que le lever du soleil approchait. dans le ciel pur. devinette. devenait orange. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. A-m reuşit să o conving? V. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. André Theuriet (Amour d'automne) . convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. formation. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. destination. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. puis vermeil. ses tours et ses sveltes aiguilles. Au-dessus du Mont-Blanc. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. destruction. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. accueil. regard. production. sur lesquelles régnait un absolu silence. ses pointes. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. pareil à une grosse étoile d'or. arrivée. regret.IV. Tout à coup l'astre surgit. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. Traduisez en français (vh. vaincre. vb. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran.

Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. Quelques minutes après s'être assis. ravirent les spectateurs. c'est une surprise. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements. au juste? lui demande sa sœur. Antoine a loué des places pour le concert. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire. conclut Alain.36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute .. edificiul l'ouvreuse (/.. -oasâ. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 . landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. M. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite. — Je n'ose demander. Le concert commença... Il est sept heures et demie. — Mais quelle heure est-il. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. répond Madame Girard.. le chef d'orchestre fit son apparition. elle s'écrie joyeusement: — Ah. avoua Jacqueline après le concert. — Je m'en doute. J'aime surtout l'Allégro final.. — Je suis complètement bouleversée.Georges Enesco". a z b î m î i louer [lue] a închiria. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. alors.) [edifis] clădirea. -eaţă l'édifice (m. Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. — Moi aussi. chuchote Alain. VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi. măreţ. — Je crains que nous ne soyons en retard. interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique . Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre.. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia.

amînarea le retardataire (m.) — c î n t u l chanter (vb. 3.) a î n t î r z i a .) — cîntecul la chansonnette (f.) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 .) — şansoneta le chanteur (m. căminul casa. — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m. .) întîrzierea.) întîrzierea le retardement (m.darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta .) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1. le chœur se p r o n u n ţ ă k. a încînta Famille de mots le retard (m. serviciul.) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f.l — a cînta la chanson (f. locul 2 . a încetini le chant (m. 4. piaţa ravir 1 . 2.) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea. a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat.le chef d'orchestre [/if. [kœr. înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr].) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f. l'hymne (m. postul 3 . v a t r a .) î n t î r z i a t u l retarder (vb. a răpi 2 . locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 .

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a . î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . Nu suflă o vorbă. oser. point. je ne cesse etc. (fig. Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u .z i s ă . ca à moins que e t c .) a stîrni entuziasmul. ) . (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. a scoate (petele) élever a înălţa. moins que. autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. meilleur que. cesser e t c . tu vas pas sauter etc. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. JVe vous déplaise. 2 . 269 . a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1. In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . guère. a creşte. rien. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. E mult mai rău decît se spune. : je n'ose. Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas.) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. Nu vă fie cu supărare.s e cu t i m p u l . iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară. personne e t c .Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi. Observaţie. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas. savoir.

. . . rapidement les taches (petele). Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r . N . 270 . 2 . E n 1789. EXERCICES I . La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). Nous dé­ cidâmes d e . Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit.. l'égalité et la fraternité.. e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder.. 1.Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis. toujours le progrès. .. l e v e r .. la séance (şedinţa).. pour la liberté. Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc. plus aux concerts! L'ignorance.a m încetat să-1 rugăm. II. Ne aşezarăm pe scaunele noastre. N e . Ce produit chimique. le peuple français. Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i .-e uzitată: Observaţie.

îi era imposibil să ridice (inf. eram foarte obosit. Il descendit lentement les marches. — Je n'ose pas. en baissant la tête. Tu pourrais pas. Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. l'autre jour. I V . Elle se lève très tôt le matin. traduisez en Ma montre retarde chaque jour. b) Mă aşezai pe iarbă. Louis cîntă minunat la vioară. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven.) această greutate. MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. me dit-elle tristement. — Pierrot. Mă voi aşeza mai tîrziu. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. vă rog.I I I . La souris osait quitter sa cachette. mon petit. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. — Comment. V . la Pastorale et la Neuvième. Il fit détruire un magnifique édifice. grand-père. ça ne coûte rien. Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. me répondit-elle. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. prefer să stau în picioare (rester debout). Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . C'est impossible. cette anecdote. — Eh bien? explique-toi. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. — Trois. lui dit-il.

en plein centre de la ville. Voilà trois heures que tu es parti.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. Si vous voulez. Girard: — Non. à l'aide de leur pinceau. les Aman. qui ont réussi à rendre. je vous accompagne demain. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. Girard: — Évidemment. M. des Répine. des Van Eyck. sans nul doute. Il faut absolument que vous le visitiez. J'ai longuement admiré les Grigoresco. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. de quelques peintres roumains. une autre d'art occidental. entre autres. Antoine. une troisième est réservée à l'art oriental. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. des Monet. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. Alain: — Mais quel musée. Girard: — Oui. Mme Girard: —• Bonsoir. On commençait à s'inquiéter. des chefs-d'œuvre. les Andreesco et les Luchian. 272 . n'est-ce pas? M. on ne savait pas où te chercher. elles aussi. Alain: — Il y a aussi des sculptures. Alain: — Tu disais que c'est tout près? > M. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. Tu as rencontré des amis en ville? M. la plus intéressante pour le visiteur étranger. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. papa? M. La section d'art roumain est. mais il paraît que les autres renferment. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. des Rembrandt. des Greco. On y trouve.

) u r m a r e a .) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n . p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f.) centrul la centrale (f.-ă oriental.) cen­ tralizator la centralisation (f. b u c a t a .) partidul la partie (f.-oare — le centre (m. -ă occidental. -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.) central.VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e .-e (adj.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir. consecinţa.c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 .m. si adj. a e x p r i m a Homonymes le parti (m. suita suivre (vb.-e (adj. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e . a conţine rendre — exprimer a reda.) centrala central.-e [oksidâtal] occidental.-ă centralisateur (s. -e [arjàtal] o r i e n t a l .) p a r t e a .) a u r m a suivjant. -e [rwajal] regal.) centralizarea centraliser (vb.) următor.

Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări).Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . -e Observaţie. 274 . at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi.

Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. renfermer. La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. un grand château fort. 18* 275 . renvoyer. Germain sera récompensé pour son courage. Cette partie est très difficile à lire. LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire. Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. l'un des plus riches musées du m o n d e . On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. comprendre.EXERCICES I .m ă . Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . Ancien palais r o y a l . sur la rive droite de la Seine. prévenir. Il était fidèle à son P a r t i . c o m b a t t r e . Cette boîte ne renferme que des papiers. Un siècle et demi plus t a r d . contenir. enfermer. m a i n t e n i r . Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. Marcel est un brave garçon. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). U r m a ţ i . m a i puţin interesante. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. I V . repartir. Paul est p a r t i il y a deux minutes. Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. de nos j o u r s . Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . vă voi arăta drumul. style Renaissance. Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a . I I . gnifique palais. III. le Louvre est devenu. il se leva. Gilbert est très influencé par son cousin. Christian s'est arrêté devant la gare. entretenir. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele.

les Delacroix ou les Manet. Rembrandt ou Vélasquez. une partie des splendeurs conçues par le génie humain. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée. les bas-reliefs de Gilgamesh. les Courbet.. la dignité enfin retrouvée. devant les sculptures de Jean Goujon. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. Léonard de Vinci.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. Houdon ou Rude. des poignards d'argent. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. les admirables statuettes de Tanagra. On s'attarde devant les Ingres et les David. couvert d'inscriptions. Michel-Ange. L'épanouissement individualiste de la Renaissance. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. celles des sculptures du Moyen Âge. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av. de Rubens. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. des coupes et des bijoux finement ciselés. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin.n. nous voyons se succéder les Vernet. les sculptures du Moyen Âge. monument en basalte noir. principale source du droit sumérien. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité.n. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud.ère). le Titien. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. 276 . Les objets de culte et de sacre.. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. grecques et romaines. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes.ère).

. Il te faut trois éléments. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable. — Tu crois. insectes. Que je recommence alors? — Non. lion. chat.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS.. fourmi.. Je préfère connaître le deuxième élément. serpent. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat. grenouille. âne. — Arrête. chien. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. — D'accord. merci. oiseaux. Alain. perroquet. aigle. héron. boeuf. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre. cigale. souris. tigre. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. chacal. mouche. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 .. loup." — Que fais-tu là.

Hat .

des chemins sablonneux. Et tu sais. -ă l'insecte (m. vio­ lettes.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 .— Le cadre. p u r . — Bon. c'est moins pénétrant. tulipes. pour ne plus parler de leur parfum. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m.) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l . ma Jacqueline.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m.. des forêts de chênes. Alors. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. — Je préfère le parfum des fleurs.) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m.) [Ësekt] insecta l'oiseau (m. Des rivières aux ondes pures. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. pivoines etc. muguets. jasmin. des étangs bordés de roseaux.. dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c . bien sûr.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/. -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r . -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m.) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. puisque tel est votre désir. -e [pyr] limpede. œillets. ) [ôd] unda pur. — Du génie. lis. -euse [sablant] nisipos. enfin des ormes ou des tilleuls. etc — Tu as bien fait de finir. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a . lilas. -oasă l'étang (m.

) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m.) a înflori. a î n c e p u t să rîdă.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m.-e (adj.) [ak«sja] saleimul l'aune (m.-ă le fleuriste (m.) floricica fleuri.) floarea la fleurette (f. El credea că a ajuns. D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire.) [iris] stînjenelul l'œillet (m.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m.ARBRES À l'acacia (m.) florarul fleurir (vb.) înflorit. 280 .) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f.

d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table.El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. ca în exemplele de m a i sus. După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures. 281 . f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. ca în exemplul de mai sus. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. sans.

p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures. e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur. parfois à petits pas. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul. sont'à toi.R. g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R.P.

Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r . Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St. Cet enfant pleure. V.. Tu te lèves . Exupéry). IV. colère. travailler. en utilisant (présent. P u i s . Nous sommes au coin. requérir EXERCICES I . (St.. î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i . il s-'approcha du balcon. Exupéry). A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e .. cinq heures? Il a décidé. Conjuguez imparfait..Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie.. Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons. Je vais vous donner un livre agréable... Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard.vous revoir... rester. prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a . la rue. Ils parlaient. finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé). I I . Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r . Après jeter au feu quelques morceaux de bois. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare... III. voix basse. ei au început să aplaude. Elle semblait très heureuse... 285 . (a cuceri). ils revinrent avec précaution (Maupassant)... E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele. après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e . lire. futur.. l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie. a cere pe cale judiciară). După ce au ascultat conferinţa. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l .. en français les phrases suivantes. L i v a d a (le verger) este înflo­ rită.. Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e .

dit-il. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. Glosa2 sur l'éléphant. 2 1 284 . un colosse. Jamais. il ne se fera peindre. parlez le premier. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Lynx envers nos pareils. pour elle. fără nici o excepţie. Il peut le déclarer sans peur. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. Du reste. Jupin 5 les renvoya. glosa — comentă în mod critic. on crut qu'il s'allait plaindre. s'étant censurés tous. 3 appétit — (aici) gust. Etes-vous satisfait? — Moi. on ne l'a qu'ébauché. contents d'eux. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. et taupes envers nous. s'il me veut croire. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. Nous nous pardonnons tout. et pour cause. car tout 6 ce que nous sommes. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. Venez. Que c'était une masse informe et sans beauté. ôter à ses oreilles. singe. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. Tout sage qu'il était. 8 tout — toţi. Se croyant. Voyez ces animaux. 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. Je mettrai remède à la chose.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. L'éléphant étant écouté. L'ours venant là-dessus.

ramène le désespéré. Traduisez en roumain: Fontaine. L'homme se redresse et ne va pas loin. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. soit qu'il rêver. ramène le désespéré. se livre à son occupation favorite.Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. Sans s'impatienter. Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. (La RÉVISION I . le couche sur le sable et se remet à pêcher. Il se redresse et de nouveau. Soudain il entend courir près de lui. une fois le nœud coulant fixé à son cou. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. le pêcheur abandonne sa ligne. et. 285 . malgré lui (Maupassantj. Et même il parla haut plusieurs fois. Le pêcheur abandonne la ligne. un pêcheur. T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. le couche sur le sable et se remet à pêcher. l'attache à une branche. II. gravement. Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. s'élance. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. Mais l'autre veut absolument mourir. il se jette dans le vide. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. III. Fables) Sur la plage. Il le pria avec instance de ne le point quitter.

c'. Les travailleurs . Nous.. faire .. Le peuple français lutte. Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant).. la défense .. Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre. guerre... Exupéry). parlerons ce soir. Exupèry). guerre... et il est maintenant unique au monde (St..est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire .. Zadig n'.... . usines. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St.. Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor. dormir et d'. Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria. d'études (Vigny).. est une que kle courir devant l'orage. V I ..... .... V I I . c'. une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant). ses libertés démocra­ tiques. Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots... Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot).. c'....est une que d'... sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny). dar opera lui va trăi veşnic. fauteurs . fête son anniversaire. Je vais chez mon ami: on. la paix.. est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir. ai fait mon ami... établir son pabinei. Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' .. Elle dormait sans doute. Traduisez en français: Lenin a murit.I V . et il allait la surprendre (Flaubert).. . Le marin vit dans une perpétuelle victoire. pensa beaucoup (Voltaire).. Ils n'ont aucune envie ... France s'opposent . ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi. c'. V .. pensa pas et la femme de l'envieux.

PARTEA A IV-a .

.I X.

-en ne belge allemand. le roumain = limba r o m î n ă .-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii. R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 .finnois. numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive. spre deosebire de limba romînă.-e ou landais finlandais. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă.-e Français Anglais anglais. 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 .a.-e Finnois ou Fin.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan. 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le.Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză.39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1. l'arabe — limba a r a b ă ş.-e français. le serbe = limba sîrbă.-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien. 1 î n limba franceză.-e espagnol.

-e suédois.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? . -e Polonais polonais. turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U. -e Portugais p o r t u g a i s . -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois.S. -enne norvégien.Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n .Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova."S.R.-e italien.

R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 . -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan. -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. -enne guinéen. -e [ppg. -e 291 . -enne (1') Indonésie nezi] indonésien. -enne iranien.J an g] . -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . -eniie Éthiopiens (Abyssins. tunisien. -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 . Coréens coréen. -enne marocain. Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois.Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien. -enne abyssinien.

I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien. V i e t . -e c a n a d i e n . -e | Cubains SUD cubain. R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol. -enne uruguayen. -enne chiliîen. -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien.N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n . -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n .U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n . -e brésilien. -enne péruvien.N a m [ v j e t w nam] 1 . -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * . -enne 2 .

alteori foarte apropiate. Munich. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin). Cracovie. în limba franceză. Naples. Nuremberg. (Iaşi) etc. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il. Iassy Turin.-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. Barcelone.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. 293 . -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. Bologne. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă.Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. în limba franceză. Milan. Cu toate acestea există şi unele excepţii.

le Rhin. Guernesey etc. Haye. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France. Oslo La Rochelle etc. Le Caire. Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. Jersey. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . les Philippines dar Cuba. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. l'Everest le Danube. Ceylan. la Méditerranée. le Japon la Bretagne.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. iar altele nu: la Sicile. l'Argentine. la Touraine. F a c e x c e p ţ i e : La Havre. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . la Seine. 294 * . Leningrad. regiuni şi provincii. le Togo. î n g e n e r a l . c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. la Crète. masculin: etc. Madagascar. les Baléares. Observaţie. le Canada. t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. les Alpes. Le oraşe. Marseille. la Pologne. la Baltique les Carpates. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. Malte. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. Milan. Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. la Volga. New York. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. b) n u s î n t . le Mexique. la Martinique.

.s e e x p r e s i a : la cille de.Se s p u n e î n s ă : Rome est belle. . les Vosges. care sînt de genul f e m i n i n . în g e n e r a l .sent vivant Passé vécu. le Nil. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t . s î n t . F a c e x c e p ţ i e : les Alpes. les Andes e t c . de g e n u l le Caucase. les Carpates. L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t . la historiques.. masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse. les le Mont-Blanc. fie f e m i n i n : Bêrésina. Apennins les Pyrénées. la Loire. ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u . gre­ e s t e fie m a s c u l i n ..-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 .: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône.

Caragiale. Noi studiem fran­ ceza.. Ruşii au dat lumii pe Puşkin.. Lisbonne est la capitale du . q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s . on l i t : „Ici l'on p a r l e français.. Florenţa. chinois e t c . Milano.. Neapole... Chopin a fost polonez. Brîncuşi. Bologna. là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. Tolstoi. III. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord. " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . Romînia a dat lumii pe George Enescu. suédois. e s p a g n o l ... p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma. Turgheniev şi alţi mari scriitori. Brazilia are o capitală nouă. Moscou est la capitale de 1'.. la France est un pays méditerranéen. Torino. L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine. Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique.. La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est .. Gogol. Herzenafost rus. Eminescu. La capitale de la République Populaire Polonaise est . Pékin est la capitale de la . Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. Bucureşti.. La capitale de la Grèce est . russe. Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. 296 .EXERCICES I . Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale. b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la ... La Manche la relie à la Grande-Bretagne. a l l e m a n d . Des Alpes aux Pyrénées. a n g l a i s . r o u m a i n . II. i t a l i e n . Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a . ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l .

balkaniques ou de champions du monde universitaires. nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. Aux Jeux Olympiques. européens. la plus grande compétition sportive internationale. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. Rome et Tokyo.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années.de champions du monde. les étudiants roumains ont occupé la deuxième place. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. Course de haies Lancement du javelot .) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. qui ont réuni 32 pays. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or. Dans la période 1958—1964. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. avant et après le 23 Août 1944. Melbourne.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/.) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/. -e [krwasà] mărit.) [eskrim] scrima l'équitation (/. dovada accroître [akrwatr] a mări. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus. -ă croissant.) a marca un gol antrenamentul 300 . ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba. -e [akry] sporit.

) înotâtoarea le patinage (m. nageur. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin. conteur. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care. blancheur. valeur. nettoyage. Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . langage.) patinajul patiner (vb. a) c a l i t a t e a : rougeur. fie cu sens diferit. danseur.) înotătorul la nageuse (f. un substantiv colectiv: feuillage.) înotul nager (vb. formează c u v i n t e noi. soudeur. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur.) a patina le patin (m.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie. Familles de mots la nage (f. o c a l i t a t e : courage. patinage. surmenage.) patinatorul la patineuse (f.) patina le patineur (m.) a înota le nageur (m. Sufixul -eur indică: coiffeur. démarrage. candeur.) patinoarul 301 . r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage. fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . atterrissage.) patinatoarea la patinoire (f.

.. respectiv. în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză. 302 . la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v . à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri. A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu .. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de . din limba franceză. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à. De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. Cu t o a t e acestea.GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze. Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni.. ca sens. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e .

Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. — Comment ça va maintenant? —• K. 303 .O. succéder. résister. boxer. lolanda Balaş. 1 répond le manager. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. In ţara noastră au.O. skieur. profiter. s'emparer. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. sauter. conter. se moquer. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. ressembler. nuire. — O. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. EXERCICES I . II. flatteur. nageur. se servir. 1 2 O. joueur. chauffer. s'occuper. jouir. survivre etc. ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle.K. prétendre. s'indigner. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. Patinajul se practică iarna. échapper. Ea se interesează de sport. chasseur. Ei locuiesc pe strada Universităţii. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". perfect (expresie americană). penser. souder. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni.K. III. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. (O Kay) [o keil —foarte K. penser. triompher. De două ori campioană olimpică. plaire. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime. renoncer. porter. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. Elle appelle à nouveau dix minutes après. tireur. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. 2 dit tristement le manager. coureur. — Knock out. obéir. bine. aspirer. se souvenir etc. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. patineur. Ea a învins numeroase atlete consacrate.

Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .

est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. comprenant 17 rotations. Glenn et S. Pour la première fois dans l'histoire. Valentine Térechkova. après un voyage de 700 000 kilomètres. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. a voulu connaître sa place dans l'Univers. est placé sur l'orbite. piloté par Titov. de plus longue durée cette fois-ci. est lancée dans l'espace cosmique. Cooper. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. Le 6 août 1961. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. Le premier cosmonaute du monde. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. Le vaisseau cosmique „Vostok-1". accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. Youri Gagarine. Un autre Américain. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. Moins de quatre mois plus tard. G. 305 . le 12 avril 1961. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. Valérl Bykovski. et ces minutes ont ébranlé le monde. Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. apprendre à diriger les lois de la nature. En août 1962.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. L'Américain W. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos.

.

Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. lorrain. Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). suédois. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea. îi modifica sensul s a u . alsacien etc. la o regiune e t c . -ois. ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. : français. exécution. m a i r a r .) [aval] zborul l'espace (m. contribution Sufixele -ais. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. roumain.) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. bordelais. italien. une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . -ain. tonique. a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/. categoria g r a m a t i c a l ă . căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique.Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation. -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş. VOCABULAIRE l'assaut (m. a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t .

. col-.( î m p r e u n ă ) : concourir. cor. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure.(sou-. les travaux m e n é s » . ca a t a r e . interplanétaire etc. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos. care vor fi studiate mai departe.. P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 . comprendre. Prefixul con-. P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. supra.. est placé sur une orbite. Prefixul inter(între): international.) Iată cîteva prefixe: Prefixul e. corn-. Observaţie.. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue. 308 . sub-) are sensul contrar lui super. correspondre etc. Prefixul sur. surcharger. collaborer. super-son etc.cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire. Prefixul sous.. „ s u b " : sous-directeur. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze. 2 . extra-fin etc.ei. (v. pe d e a s u p r a ) : survoler.(peste. surnom etc. soutirer. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale.. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. subordonner etc.şi înseamnă „dedesubt".rtra.

estimer. cent. Chine. tirer. Egypte. lieutenant.(ou super-). sub-) aux mots suivants: sur. conscience. Maroc. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . Milan. La cabine. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. abondant. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. est (doté) de trois hublots. porter. III. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze.(ou sou-. structure. puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. Lyon. Marseille. nom.EXERCICES I . naturel. sol. IV. . Irlande. Amérique. Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. vivre. le système d'atterrissage entre en jeu. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). Hongrie. Inde.

gouvernement du peuple. Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste. P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . les affaires de la N a t i o n . par le peuple et pour le p e u p l e . pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s . (D'après F l o r i m o n d B o n t e.) 310 . Certitude de victoire. Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie.m ê m e s . contrôlé par lui. le siège de son gouvernement. Le peuple t r i o m p h a i t . Malgré ses erreurs et ses faiblesses.42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . C'était la C o m m u n e . Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . La répression fut féroce. la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s . les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. t r a v a i l l a n t pour lui. Trois mois. avec dévouement et a b n é g a t i o n .

-oasă immonde [im5d] m u r d a r . -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/.sulve] a se ridica. marxisme. -ă le combat [kôba] lupta sanglant. -ă noir. încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. frecvente şi în limba romînă. ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba. a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. magnifie. {-ité. fraternité. maquisard etc. a muri farouche [faru/] sălbatic. un sens peiorativ: capitulard. -iste. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. iar al doilea. communiste. aclamarea l'ébauche (/. Sufixele -isme. fausseté etc. în general. -été) indică o calitate: capacité. pe adeptul acestei ideologii. -e [nwar] (fig. ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. indică: pri­ mul o ideologie. -e [pretâdy] pretins. o doctrină. ) [erœr] eroarea. -ă. -elle [eternei] veşnic. campagnard. -ă se soulever [sa__.) groaznic. acest sufix nu are acest sens: communard.j [ebo/] s c h i ţ a .) [etrepidite] curajul. Sufixul -té. liberté. a se răscula l'audace (/. -ă l'erreur (/.-e [kapitylar] laş. ca­ pitulard. ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. réaliste 311 . -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. pillard. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa . -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c . beauté. doctrine sau curentului literar: communisme. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel.) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. un curent literar etc. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a .-ă. însă. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . -eaţă.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. fuyard etc. greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m. socialiste. socialisme. cruauté. bavard. dez­ gustător. crud. -e [sôglà] sîngeros. réalisme marxiste. -ă. -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. unité. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. In unele cuvinte. -e [etrwa] s t r î m t ..

Mes amies.. passage. (Complementul direct este ! ' = la Commune). romantisme. (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire). La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . b) un pronume personal: boulevard. în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat. . Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet. Observaţie.Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. dar nazi etc. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé.. Observaţie.. 312 . dar romantique nazisme. je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă.. b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . se spune: sufixe se prezintă ca o pereche. .Nu întotdeauna aceste două De exemplu. Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés. La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que. Ils ont mangé.

Ces personnes. en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . égal. Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. je les a i (connaître) a v a n t vous. d u r . Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. je les ai (égarer). Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I . Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar".EXERCICES I . perspicace. s u b t i l . fertile. celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir). Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. III. IV. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. solide. indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. Comunarzii au l u p t a t eroic. dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. cher. ferme. En utilisant le suffixe -té (-ité. Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . . honnête. -été). Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor.

.) Comment t r o u v e s . ça ne se v o i t p a s .) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . (Regardant autour de lui avec inquiétude. . l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions. .. .t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat.) Ah ! d a m e . .. on ne moisissait pas dans les écoles. le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! . .) pas même les discours que je p r o n o n c e . A la campagne c'est p r é t e n t i e u x . J e suis riche. je fais un p â t é . Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t . . je d i s : „ J e suis a l l é " . . Caboussat: O u i . sans toi !. . considéré. (Dépliant le papier. . . . j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . comme un i m b é c i l e ! . . . . et à l i r e . On me croit s a v a n t .. (Regardant autour de lui. .s i x leçons.. t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . . . Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . ça va très bien." (S'arrêtant. a d o r é . . . . . 314 . . on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e . . J e serais m a i r e .. . . comme les a u t r e s . . . . . mais je ne rédige p a s .. . . tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole. (L'embrassant. Caboussat. j ' a i une r é p u t a t i o n . seul: .43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat. . . .. mais grâce à qui? grâce à un ange. mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e . .. paraissant: Papa.) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e . . . puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . des discours étonn a n t s ! . Caboussat: Si je suis r é é l u . à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche. . . (Il prononce sans lier l's avec Va. . . lisant: „Messieurs et chers collègues. . . . ..) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t . . . Blanche. . de m o n t e m p s . .. (Tristement. . et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?. . et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . . j ' a i appris à écrire en v i n g t . . . quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é . . je cube.. J e ne sais p a s . t a n t ô t ils s'accordent. . . et d a n g e r e u x . je ne sais pas c o m m e n t . j ' é v i t e les liaisons. . la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! .. .) A h ! chère p e t i t e .

) „La plus noble des professions. les t. repartir. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu. (Lisant.) „La richesse des nations. retéléphoner. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant. alteori r-: ramener.. celui qui n'aime pas la terre. rasseoir. -e [fi/y] prost. VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré. (A part." (Parlé.. rapporter. r ă u .) „J'ose le dire. j'avais mis un t. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări.." ( S'arrêtant. redire. U embrassant : Ah! chère petite !..poate avea şi alte valori. sau res-: ressaisir etc. Vembrassant: Ah ! chère petite !.. Caboussat.. renaissance. reprendre. rallumer etc. Prefixul re... j'avais mis un s tout simplement !. s t i m a t . indică de obicei o repetiţie: recopier. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-.) Moi.) Tiens. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m. (À part.) Avec deux s (Lisant. proastă.. -ă l'orthographe (/. les s. revoir. 315 . Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu.) avec un t. rea embarrasser [âbarase] a încurca..Caboussat.) Moi. -ă.... " (Parlé. De exemplu. raffoler. réédi­ ter etc. el poate exprima : — înapoierea: retourner. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !. a dezdoi (o stofă. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue..... tout simplement. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă. réexpédier. récrire. -e [kôsidere] respectat.) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface.

1 . verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis. 3 . De asemenea. je pourvoirais. tu vis.a plural) verbul voir se ortografiază cu yi. La perfectul simplu singular. d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai. 2 .GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant .-e Observaţie. Passé vu. Se conjugă la fel ca verbul voir. il vit. n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus. Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . a procura). verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i .

elles v i r e n t . I I . Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele.-e Observaţie. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. approcher. il croît (la plural însă: nous croissons. appeler. verbul croire se ortografiază cu yi. la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural). embarquer. Caboussat ignorait les règles de l'orthographe.(ré-.) I V . primeşte un accent circumflex. Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. Greşelile comise de Caboussat. la perfec­ t u l simplu: je crûs. p e u p l e m e n t . Astfel. tu croîs. r-). pentru a se deosebi de acesta. je crois. ils croissent) . III. ils ont cru. Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . conduire. Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i . allonger. 1.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. a p p r o v i s i o n n e m e n t . établir. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. Ca şi verbul voir.Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. vous verrez. 317 . En à partir utilisant de: le préfixe re. pentru a ajuta la muncile agricole. EXERCICES I . vous croissez. 2 . habiller. commencer. il c r o y a i t . indiquez les mots formés chercher. engager. la participiul t r e c u t : crû. vois-tu? (ex. T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . le-am făcut şi eu la început.

. — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait.ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine.

) [ekrityr] scrisul. distrait. ii-. -e fcpolî] nepoliticos. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . peu intelligent.fim-. •— Madame. adjectiv. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. adăugate la un substantiv. dit Alexandre Dumas. — Monsieur. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. étonné. A ces mots la dame éclata de rire. Astfel: in. — Alors je peux parler franchement. répondit la dame. monsieur. impoli. méchant. Ce garçon est paresseux. Il ne fera jamais rien de bon. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. L'écrivain.

mécontent. discrédit.non-: non-intervention. 2 . c) Ştiu că vei învăţa franţu. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . mésestimer dé. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei.= Je sais que t u a s a p p r i s le français. = Je sais que tu apprends le français. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. disjoindre. î n t r .o frază. în limba franceză. b) Ştiu că ai învăţat franţu. malhonnête mé. în s u b o r d o n a t ă se folosesc.= Je sais que tu apprendras le zeste. discontinuer. Observaţie. = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens. non-valeur mal-: maladroit. apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu. în limba franceză. non-sens. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. permanent valabil. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité. français. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r . malaisément. difficile a-: anormal. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. mécontentement. zeste.(mes-): médire. décharger. dis-): dégoût. Pentru a se exprima un adevăr general. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . 1 . désapprouver.(dés-. dégonfler. — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă . 320 . trecutul. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă .

moral. Ce garçon est peu travailleur. IV. II. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. = Je savais qu'il arriverait à temps. conscient. inattentif.c) Condiţionalul prezent. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. III. lettré. honnête. remédiable. Les deux espéraient que le temps serait beau. la dame se mit à rire. bête. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. proportion. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. altérable. contenter. dit Alexandre Dumas. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. Indiquez le contraire des mots suivants: juste. grossier. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. En entendant les paroles de l'écrivain. logique. con­ naître. modéré. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas. semblable. facile. Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună.

după „La Dame aux camélias" de Al. după „Scènes de la vie de bohème" de H. Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Carmen de G. France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. Verne) L'âme enchantée (R. Bizet. Tosca de G. Thorez) 2 . A. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. Murger. Sardou. Traviata de G. Rolland) Fils du peuple (M. Puccini. Verdi. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. Manon de J. după „Carmen" de Prosper Mérimée. Daudet) Le livre de mon ami (A. Hugo. Rossini. Verdi. Mozart. Dumas-fils. Nunta lui Figaro de W. după „Le Roi s'amuse" de V. Bărbierul din Sevilla de G. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. Puccini. Puccini. Massenet şi Manon Lescaut de G. fran- .Exercices supplémentaires 1 . după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. după „La Tosca" de V. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. Boema de G. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française.

Aux heures de pointe.. Les pas griffent l'asphalte.. era. fermez les yeux. Ils passent devant vous. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. Un torrent dévale les escaliers des quais. Arrêtez-vous. Les gens arrivent. La foule jaillit de la bouche du métro. les camionneurs s'interpellent. Les vendeuses crient. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. d'Argenteuil? Un visage efface un visage. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. de Saint-Cloud. 21* 323 . Des millions de visages se frôlent.. la foule. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre. Des millions de chemins croisent leurs fils. A chaque poussée de fièvre. il se calme un peu. de Garches. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. Mais de temps à autre. Ils deviennent le flot. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. les gens s'en vont.. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. Cra. le cœur s'enfle à nouveau. écoutez les bruits des pas.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. parce que les métros se sont délivrés en abondance. de Bois-Colombes.

v i z a .) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată.d r u m u l de fier • calea ferată . quand les boutiques ont mis leurs volets verts. les lampes éclairent mal. î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul. (D'après P . les sous-sols prennent leur habit de -solitude.Il y a des noms. G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f.tunelul podul . puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m.p a s a j u l de nivel. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. quand la marchande de journaux a fait ses comptes. Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. des mots oubliés. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u . Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous. des confidences perdues.şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres.. les échos s'éveillent. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule..) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni. b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul . L'architecture devient plus étrange. Le soir.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus . On se croirait dans un palais abandonné. Les pas résonnent. accelerat . 324 .

ballet engleză: tennis. lasse. vitrum) 4 . transmettre. Astfel. în general. lettre.). syllabe. Astfel. remettre etc. inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i .1. Ortografia franceză fiind etimologică. Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. fille. quadratus) verre (de la lat. presse etc. innover. S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille. în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser.respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice. année. 2 . difficile. bouillir etc. greacă: ellipse. affluence e t c . Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r . enterrer etc. s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre. m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain. terri­ toire. chaussée. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable. consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i .o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat.). terrestre. bouffon. programme italiană: corridor. ville. commode. tunnel spaniolă: bizarre 3 .

I I . Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . a recunoaşte. O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). comod. a incomoda» d i s c u ţ i a . m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . c a n i b a l . Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. EXERCICES I. milig r a m . h e u r e de p o i n t e . Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e . a dezbate. In Paris există m u l t e autobuze. r a i l s . t r a i n o m n i b u s . -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . irigaţia. Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. a a d u n a (cifre). Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. cunoaşterea. de obicei. la con­ signe. combatantul.Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. IV. milionar. a combate. P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . i n o v a t o r . la bouche du m é t r o . neregulat. Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. m . 326 . Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. Observaţie. Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i .

...\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville. comment arriver à la place N. Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées. — Elle est grande en effet.. jusqu'au théâtre N. Levallois.y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques.? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N. Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) ... il y a le Paris des révolutions.?). St-Denis. monsieur (madame. Est-ce que l'autobus No. (à l'Opéra)? Ditesmoi...la place N. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie. C'est une ville magnifique. c'est une population énorme. Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers. s'il vous plaît. voudriez-vous m'indiquer la rue N. le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans. s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N.? (à la gare N. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N. (près du musée L. Arg*enteuil. — Oui. Courbevoie.. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris. Clichy..? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N. St-Ouen.? Cette rue me conduira-t-elle à. Vous avez la chance d'habiter Paris..)? Par où dois-je passer pour gagner. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers.? PARIS — .). Pour Paris.. Colombes.? Est-ce loin pour aller boulevard N. Vernéjou. mademoiselle. mais elle est bien grande. dit Barbassou.. II.. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale... Asnières.. dit M. et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre.? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions. elle est bien belle. même si vous l'habitez depuis bien longtemps. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon. 3 millions d'habitants.. mon petit etc. Au total.

46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. puis la dresse à nouveau. mais je crois que vous allez le faire. et devinez ce que je trouve derrière le buisson. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. L'animal tombe. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et... puis. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. Le résultat est que. après le quinzième coup. Une seconde. Quatrième coup: même résultat. deux. triomphant. L'animal effrayé. — Le lion. — Si je manque le dernier coup. — Seize lions. Un second coup: même résultat. et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 ... Une demi-heure avant minuit. puis je tire. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis. je serai mangé. mais une minute après remonte.. je tire plus mal. le soir.. Je m'énerve. D'à p r è s A. Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson. cache sa tête.. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. me mis à l'affût. l'animal redresse encore la tête... il ne reapparaît pas. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. Voici l'histoire de mon premier lion. J'attends encore un peu. dix. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. Troisième coup: même résultat... Il m'avait senti et regardait de mon côté. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul. J'attends un instant pour me calmer. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion. je me précipite.

î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă. tu arriveras à temps.) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m. -e (adj. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent). în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul). Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate.) a enerva Vènervement (m.a : S'il eût marché plus vite. ai fi ajuns la t i m p . tu marchais plus vite. =Si tu arriverais à temps.) a ghici le devin (m. il serait arrivé à temps. condiţionalul t r e c u t forma a I i . 329 .) n e r v u l énerver (vb. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede.) ghicitorul la devineresse (f. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede.) ghicitoarea {persoana) /. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede. b) In locul viitorului din romînă. Observaţie. je serai mangé. = Si t u avais marché plus vite.a devinette (f. vei ajunge la t i m p . în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. ai ajunge la t i m p . V. = Si tu marches plus vite. fiind vorba de o acţiune nerealizată. tu serais arrivé à temps. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut).) enervarea énervant. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate.Famille de mots — deviner (vb.) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. după si.

Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. Prononcez III. în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional".' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. S'il te (demander) à boire. 2. Nu orice st este un „si condiţional". roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie.Not&. Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. dacă vom lucra cu dîrzenie. V. ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. Paul Fort (Ballades françaises) . tu lui donneras ceci. ai fi văzut racheta cosmică. elle serait restée un pays retardataire. De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif). S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes. Vom reuşi să îndeplinim . Dacă ai fi privit mai atent. vous trouverez la ville changée. 1. Il ne savait s'il irait au théâtre. ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde.sarcinile planului înainte de termenul fixat. După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. je soulèverais le monde. elle aurait duré plus longtemps. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. Nommez II. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. disait Archimède. EXERCICES I . I V . Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. il faut q u ' u n chasseur sache chasser. nous apprendrions plus vite cette langue. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie.

Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui. „Manqué. l'autre gémit et s'affaissa. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. tombaient sur un genou. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 . Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. Manqué. dans l'encadrement de la fenêtre.c le soldat pour lui arracher son fusil. une autre. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. au tournant le camp disparut. de Joukov et de Melchine. monocle à l'œil. 331 . Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont. un revolver dansant dans sa main. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. Pan ! La voiture passa comme un ouragan. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. le soldat mit en joue. Melchine se retourna . Manqué"... plus bas. appuya sur les pédales. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. Téléguine bascula sur le siège de cuir. montait dans l'auto.. son front. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. Mais les engrenages grincèrent. La voiture bondit. en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. En arrière. des buissons. dans la cour du camp. — Joukov. relate Vévasion de Téléguine. un fusil entre les mains. Joukov se retourna et menaça du poing. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. vers la montagne.. capturés et condamnés à mort par les Allemands. des bornes kilométriques. Une détonation. Melchine empoigna le volant. Le vent lui souffla plus fort au visage. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. une longue face tordue. des soldats couraient.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. à droite.

) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. ) a m e n i n ţ a r e a menaçant. .) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u . a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu. suferin­ ţ a . -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t . -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil. ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m. -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/. -e [reje] v ă r g a t . ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a . ) a m e n i n ţ ă t o r .) puşcaşul — menacer [vb.) puşca fusiller (vb. -oare 332 . -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m. aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m. s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a .) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m.) a a m e n i n ţ a la menace (/.VOCABULAIRE l'évasion (/. durerea relater [ralate] a povesti.ă . a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e . -e [tordy] s t r î m b a t . -e (adj. fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l . ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul. .) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/.) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé.

Une longue face tordue. schimonosită. cu monoclu la ochi. -eindre.. La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . une cigarette au coin de la bouche.. éteindre (a stinge). -oindre. Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint. teindre (a vopsi). E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. . joindre (a u n i ) . J u k o v cu o puşcă în m î n ă .. ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) . II sortit. 1.. un fusil entre les mains. î n -aindre. plaindre (a deplînge).u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. -e Observaţie. peindre (a p i c t a ) . e x p r i m a t p r i n t r . rejoindre (a reuni) etc. 333 .. . O faţă lungă.GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l . monocle à l'œil..

din radical. H I . il restait immobile. EXERCICES I . Ele pictează o fabrică. les bras croisés. Stingeţi lampa. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. Traduisez en roumain: Il lisait. nous peindrons etc. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine. Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure).2. il peignit etc. 3. I V . les doigts gar­ nis de bagues. les lunettes sur son nez. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. Le fusil en bandoulière. le sourire aux lèvres. Il continuait à travailler. . domnule generai etc. Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire.m e n t . Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. il partit chasser le lièvre. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . = domnule căpitan. în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. Elle allait au bal. mon général etc. Noi nu ne temem de greutăţi. H . vă rog. nous éteignons. Verbele din această categorie schimbă consoana d. Debout.

j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. qui voyagent en France. que vous décidiez un pari que j ' a i fait. — Eh ! vraiment. me dit-elle. l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". cette dame à qui je viens de parler et vous. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. vous vous ressemblez si fort. je tins = j'entretins — m-am întreţinut. je me trouvai auprès de sa tante. Un moment après. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. elle veut faire la jeune. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). Ah !. et la plaignais dans mon âme. et commençons par la vieille qui est au sommet. qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. bon Dieu. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. dis-je en moi-même. am stat de vorbă. Monsieur. Deux Persans. „Madame. disais-je ensuite. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. lorsque l'une mourra. une de soixante. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. Rica et Usbek. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". 335 . Madame. Quand je tins 2 cette femme décrépite. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. une de quarante. lui dis-je. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. et qui met des rubans couleur de feu. qu'il semble que vous soyez deux sœurs. descendons à présent. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans.

faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence". continuons. „Madame. qui est à l'autre table.— Ma foi. •—Attendez. que vous n'avez certainement pas. m'y voilà.. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ . et j'allai à la femme de quarante ans. elle a même quelque chose dans le visage de passé.. dit-elle. me dit-elle. Je descendis encore. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. Bon. et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint. je suis sa tante.

. la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse.) focul decedat. VOCABULAIRE persan. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite)... -ă. e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " . . -e [dekrepi] decrepit. defunct. — J e le d i s a i s b i e n . Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv. . i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•. r a m o l i t . Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. en sautant de joie! 22 337 . -e [f0] d e c e d a t .) [ama] a m a n t u l . -ă. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur. feu la grand-mère. -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a . -e (adj. răpo­ sat. M a d a m e . m a i ales în expresia j'ai oui dire que. et il faut avoir vos charmes. -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI .) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. (am a u z i t spunîndu-se c ă . lui dis-je. GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère.. j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e . ţelul le feu feu. Quel bonheur. C'est du temps perdu. je ne crois pas. defunct. -ă.. alinarea decrepit. a se distral'amant (m. s'écria-t-il. -e [persan] persan. -ă.. ) . I d s d l U l Ici l ' â m e (/. -ă ouïr [înv.pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e . Adjectivul feu. r ă p o s a t . dit-elle.-ă Observaţie. -ă. ) [âfăs] copilăria feu.c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t . a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea.) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/.

p o r u n c a . 2 . ) . aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. regretul etc. Elle désire que tu lui écrives. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . il est temps e t c . penser. D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă. Je regrette que tu partes. folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. sembler etc. Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . Il est temps que tu partes. d o r i n ţ a . nesigură. D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. Il semble que vous soyez deux sœurs.Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. t e a m a . ) : Il faut qne nous nous hâtions. La forma afirmativă. Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie. eventuală. spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură. 3 . e t c .: Je veux qu'il vienne plus vite. il est juste. î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 . affirmer.) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. il est bon.

vom merge să-i facem o vizită. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . I I . Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). verbul rire se ortografiază cu doi i. EXERCICES I . De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. 2. Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale.a p l u r a l ) . Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . Traduisez en français (vb. Daca n-ar fi p l o u a t . Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix.Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. Il ne se trompait pas. Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. am fi făcut o excursie. Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). 1. Dacă aş cunoaşte oraşul. regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement. Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. I V . Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. III. d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . 22* 339 .

J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis. 340 . me jurai que ce serait le dernier bain de. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. comme un parachute. Alors. s'était mise en drapeau. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. je partis à sa recherche. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. je vis soudain L'Hérétique ralentir...la traversée.49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. seul exemplaire que je possédais. en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. je l'atteignis en quelques minutes. voulant revenir à bord. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. J'étais épuisé moralement et physiquement et. en 1951. Boiteux père. Je crois que jamais. Bon nageur. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". je le rattrapai et m'y hissai péniblement. comme par miracle. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées. plongeant. j'avais nagé vingt et une heures. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation. même pendant ma course à Las Palmas avec M. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique". Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. en bonne condition physique. L'ancre flottante. Plus rien ne freinait la dérive.

) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/. b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1. ) [sskar] (med. nasturele 2. ) le freinage (m. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a . după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 .) effréné. a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta .) escara. coaja le coussin [kusëj perna faux. coşul. fausse [fo] aici: greşit.) le garde-frein (m ) frîna . -oasă le bouton [buto] aici: coşul. -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/. bobocul (la floare) 3. marginea 2. ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada . frîul a frîna frînarea neînfrînat. -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r . a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l .) nutritif. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/.) la nourriture (f. -ve (adj. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb.) le nourrisson (m. -euse [dulur^] dureros.) la nourrice (f.VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c . ) [erypsjô] erupţia douloureux.) freiner (vb. -e (adj. b u b i ţ a l'escarre (/. bordul (la u n vas) 3.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m.

II. nager. . Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail.1 .avant que je puisse rattraper le fugitif. pînă ce). Indiquez des mots de la même famille voyage. Il avait perdu l'espoir de le rattraper. Il a quitté son canot pour rattraper son coussin. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. EXERCICES I . Il avait traversé la Manche à la nage. jusqu'à ce que (pînă să. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. flotter. III. Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique. Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. on a balayé la salle. entraînement. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette. 2 . Observaţie. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit.

. q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . brossé.. Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . pas de front. l ' u n une espèce de géant. b o u t o n n é . le pli de la bonté au coin de la bouche. Le g r a n d . Le 28 juin 1793. u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s . q u i . le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . une h a u t e c r a v a t e . avec les lèvres minces et le regard froid. -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . des plaques livides sur le visage. -e [brose] periat. conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. les dents grandes. u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . u n j a b o t plissé. j e u n e . . il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. Il é t a i t p o u d r é . le troisième M a r a t . -ă ganté. Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t . Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. g a n t é ..-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. -ă boutonné. -e [butone] încheiat. ( V i c t o r H u g o . ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. -e [gâte] înmânuşat. la veste ouverte avec des boutons arrachés. Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. une bouche énorme et t e r r i b l e . Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e . les y e u x injectés de sang. Ce café a v a i t une arrière-chambre. -e [pudre] pudrat. le second D a n t o n . assis. Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. u n poing de portefaix. des bas blancs. plăpînd. Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. l ' a u t r e une espèce de n a i n . Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. les lèvres épaisses.50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. g r a v e . des souliers à boucles d ' a r g e n t . une ride de colère entre les sourcils. -ă brossé. il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . l'œil é c l a t a n t . de larges souliers. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d . s e m b l a i t difforme. débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e .

LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. staco­ jiu botté. sèvres (porţelan). 1. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid. -e [eklatà] strălucitor. oraş în Algeria). cafeaua 2. camembert (brînză). de la Bougie. ş l e a m p ă t . trecătoarea. -oare.ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. oraş în Germania).) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. 344 . -e [bote] î n c ă l ţ a t . tulle (ţesătură). épaisse [eps. groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. postavul 2. -ă l'apprêt (m. -ă nouer [nue] a înnoda plat. bourgogne (vinuri). -oare difforme [diform] diform. bordeaux. aici: lins. baïonnette (de la Bayonne). roquefort.-ă neglijent. cognac (băutură). v î n ă t . Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin. 4. bougie (luminare. -ă le gilet foils] jiletca.Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. . valenciennes (dantelă). landau (de la Landau. canadienne etc. 2. ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. cearşaful le col le pli 1. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. -e [pla]. gulerul 2. epss] gros. berline. -ă. sclipitor. -e [erise] z b î r l i t . pasul 1. 3. -e [debraje] îmbrăcat. cachemire (de la Cachemire).

Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t . tartufe. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv).i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. mécène. la poudre. praline (de la Praslin). à un spectacle palpitant. arhitect). bien que je sois très occupé. Spre deosebire de limba romînă. 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. bien que. legate de o invenţie. numele propriu Renart a înlocuit. calepin (de la Calepino). c) nume de personaje literare. Observaţie.. guillotine (de la Guillotin). chauvin (de la Nicolas Chauvin.. care se traduc prin „deşi". donjuan. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1.b) nume de persoane. la b o t t e . 345 . le front. soldat al lui Napoleon I). în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match. Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. mansarde (de la Mansart. în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure. vechiul nume al v u l p i i (goupil). adonis etc. Je viendrai vous voir. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . harpagon. EXERCICES j'assisterai I. Indiquez les différents sens des mots: le p l i . soit que je le suive à la télévision. opem literară din evul m e d i u .

.. l'exalte et l'impose. cachemire. on devrait choisir pour cette visite.III.. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . . mécène. berline. bordeaux. ont bien arrosé ce déjeuner. ses terrasses. dans la littérature roumaine. l'électricité les a remplacées. dans les allées désertes. . . Elle portait une belle robe de . la réalise... les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. Les . L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. ou plutôt vers la fin de l'automne. son décor royal encore debout. Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. mansarde. il a peur de le parler. . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables. tartufe. ont été remplacées par les autos. et du . Soit qu'elles (venir) par le train. l'ornementation. Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose. . au moment du printemps. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. roquefort. Du. . Les enfants aiment les. camembert. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas. Le déjeuner a été riche en fromages.. tout obéit à la même pensée. un jour de solitude. Versailles n'est qu'une harmonie. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des ... . On n'emploie plus de .. elles seront ici ce soir. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline... avec son château. il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine. et d u ... quand. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français. bougie.. ses marbres et ses fontaines.. saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. nous avons mangé du . l'État leur accorde les meilleures conditions de vie. Il y a plusieurs types d e . dans nos villages. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable.. IV. bourgogne. soit qu'elles (arriver) par avion. Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e .

Faisant partie. Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud".51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. Voici un bref extrait de ce livre. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t . où il relate les principaux événements de l'expédition. Au d é b u t du mois de m a r s 1898. i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . quelque 347 . Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . n o t r e vaisseau était. une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. en qualité de naturaliste. Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n .

vaporul bref. brève [bref] scurt. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c . nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation. Chaque fois que cela était possible.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. Nous avons beaucoup souffert. En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 . Pendant 13 mois.) a acoperi. ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient. -ă le yaisseau [vsso] vasul. nous avons fait à une heure d'intervalle. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. ce foyer de lumière et de progrès. des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés.

. O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . 2. 349 . D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet. ... si. nous avons rempli notre mandat.. dificultăţile. adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées... Orice Observaţie. ) : . m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) . Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t .. je le tiens pour un homme honnête. .. După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés. . cu Observaţie. în acest caz. Observaţie.. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte.. Oricare ar fi c u v î n t ) .Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 .. .. je ne reculerai pas. je ne reculerai pas. adverb — v. O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e . Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul. N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi). je ne reculerai pas. quel: nous les surmonterons... Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind. oricît de grele au fost momentele . 3 . quelque difficiles qu'aient été les moments . Oricît de a t e n t a fost . que. b) Quelques dangers que présente cette entreprise.. nu v o i da î n a p o i .. Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise.. s-ar spune despre el. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise.. que (oricît d e . în acest caz. le vom învinge. îl consider drept un om cinstit. D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque. scrisă într-un singur c u v î n t .

EXERCICES I. en q u a l i t é de. t e l l e m e n t . La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir. divers. q u i t t e r . 350 . verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. I I . sud. Indiquez des mots de la même famille que: observer. commencement. -e Observaţie.Le verbe envoyer (a. Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. court. défendre. écrasement. opérer. trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. v ê t e m e n t s . Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. m o m e n t . espoir.

Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. şoarecii pe m a s ă . si isolés et opprimés qu'ils aient été. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. Hugo). quoi que fît le père Madeleine. quelque pauvre que vous soyez. Au moment où Cosette sortit. il n'est peut-être pas inutile (V. elle est très vieille. » Un touriste: — Cela n'est rien. dar ne temem să nu se strice. elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. Hugo). Hugo). si morne et si accablée qu'elle fût. que dans la maison paternelle (Balzac). Trimite-mi banii prin mandat poştal. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). Elle sera mieux chez vous. Traduisez en français (vb. J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. V-am •trimis fructe. son seau à la main. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. y demeura rebelle (V. Cînd pisica nu-i acasă. . Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). Peut-être de Grèjce. Donc. Bruhat). les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. V-am trimis o carte poştală ilustrată. et.III. PROVERBE Le chat parti. les souris dansent. elle a au moins cinq cents ans. IV. joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table.

Pour la première fois. Pour la première fois en France. le visage très pâle. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym.. est là.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. Vêtue de noir. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. le 5 Novembre 1906. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux. immobile. de gens du monde. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. malgré la sécheresse de son exposé. Marie salue d'un geste bref de la tête. Et. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. parce qu'elle désire l'entendre. dans l'émotion grandissante. elle était entrée. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant. elle attend debout. plein de curiosité.. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m. ayant terminé. de journalistes. sur la tombe de son mari.. elle a tout simplement repris le cours de son mari. pi. d'amis. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. Pierre Curie. D'une voix assurée. mais surtout de respect. elle laisse aller ses pensées. quelques heures auparavant était seule.\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a . là où il l'avait laissé. Seule dans la petite pièce. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. Marie. les cheveux blonds relevés en casque. Et cette femme.. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. aplauzele 352 .

î m p l i n i t .. Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l .) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca). ) populairement (adv.f. dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher.m.m.) pacifist populaţia pacifiquement (adv.) le peuplement (m. Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher.) pacifismul s e m i n ţ i a .) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m.) la popularité (f.) la population (f. Avancez.) în mod paşnic popular.) paşnic. de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l .le respect [respe] respectul grandissant. de sorte que. -e [grâdisă] crescînd. la coexisa popula tence .) surpeuplé.. afin qu'on vous voie. şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l . -ă pacifier (vb. -e (adj.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m. D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps.-ă le pacifisme (m. ca să fiţi văzut.pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat. înaintaţi.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f.) la peuplade (f. şis. 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 . Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c . t r i b u l pacifiste (adj. şis.f. -ă .) peupler (vb. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que. .) dépeupler (vb. -trice (adj. aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c .) poporul — pacifique (adj. .) populaire (adj.) pacificarea popularitatea pacificateur.

vouloir. défendre etc. i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă .) Je désire voir ce film. Cînd subiectul este acelaşi. Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer. Doresc să văd acest film. Elle désire l ' e n t e n d r e . déclarer. écouter. croire.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . sentir. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. Se va s p u n e : Il veut partir demain. î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . In general. entendre. D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. demander. aimer etc. Chacun peut agir. Je l'ai prié de finir plus vite son travail. Observaţie.) In acest caz. dar II pense que vous irez à la montagne. penser. s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. pouvoir. savoir. voir. Je regarde les gens se p r o m e n e r . Fiecare poate să acţioneze. prier. şi nu II veut qu'il parte demain. regarder. laisser. A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . construcţia infinitivală este preferată. ordonner.

Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet. . au mode nécessaire. III.. iar la perfectul simplu nu se folosesc. Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. dacă vor. absoute. La grande majorité de la . Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. Spune-i să intre. . Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t . qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ . I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă . Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. Lăsaţi-i să plece la m u n t e . Mettez le verbe à l'infinitif. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi. Sperăm să o vizităm în curînd.. Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e . Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . Colegul meu crede că are d r e p t a t e . La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema.. .Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . . A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf. Participe Présent Passé résolvant résolu. 23* 355 . . P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). -e Observaţie. . EXERCICES I .. .. Am dori să cunoaştem Bulgaria. de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. I I . . r o u m a i n édifie le socialisme. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e . I V . certaines régions de notre pays sont p l u s . Ea ştie să cînte la p i a n . E i rezolvau o problemă de şah. m a i n t e n a n t .. dissoute. ) rezolvă problema modernizării oraşului. dissous.. Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . . .

i l . ne sauriez-vous p o i n t 1e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. Le roi charmé lui de- 356 . — Vous q u i savez t a n t de belles choses. je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s .53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . répondit Zadig. lui d i t .

la tète h a u t e . . fils de N u s s a n a b . Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . les bras é t e n d u s . Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. le j a r r e t ferme. par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . dit Z a d i g . le regard assuré.m a n d a . perfect. Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . Laissez-moi faire. — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. qui a v a i t le m o t 1 . Le roi. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e . comment il fallait s'y prendre. et il fallait. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. pour y entrer. VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil.— Il n ' y a. . le déclara trésorier. J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. r e p a r t i t Z a d i g . sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. 357 . mais la porte de ce salon é t a i t fermée. le corps droit. les reins courbés. passer par une p e t i t e galerie assez obscure. q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. d i t Zadig. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. (Voltaire. les mains collées à leurs côtés. ils a v a i e n t tous la tête baissée. en l ' e m b r a s s a n t . Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. -ă. et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . l'un après l ' a u t r e . Le roi embrassa ce bon danseur. au nom du r o i . que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . — Vous vous m o q u e z . a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. eussent à se r e n d r e .—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. en h a b i t s de soie légère. t o u t é t a i t préparé pour le b a l .

2 . greoi les reins [rë] şalele courbé. plszàt] p l ă c u t . ) danser (vb. -ă. unique.): C'est la plus grande usine que j'aie grande. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. (Antecedentul este un homme). ) [a3ilite] sprinteneala assuré. -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru. -ă pe sine.) dansant. hazliu.net.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e . ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara. la malhonnêteté (f.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t . -ă Vhonnêteté (f. -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant.) cinstea honnêtement (adv. (Antecedentul este la plus . -ă — honnête (adj.) necinstea déshonnêtement. -e [kurbe] îndoit. aici: violo­ nistul l'huissier (m. malhonnête (adj. cinstit. nette [net] curat. principal etc. -e (adj.) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e . -ă.) cinstit. sigur. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m.) necinstit. ) 358 visitée.) în mod cinsiit déshonnête. -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 . -ă la déshonnêteté. malhonnêtement (adv.) la danseuse (f. opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f. -e [plezà. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul.) le danseur (m. -e [asyre] stăpîn.

Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. IV. M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. te rog. J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. s'y prendre. J'ignore si le déjeuner sera prêt. II. L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. gagner. Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. EXERCICES I.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. Spune-mi. ci regula corespondenţei timpurilor. Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . trésor. C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. nu se aplică regula lui si condiţional. au 359 . b) nu este urmată de semnul întrebării . cît este ceasul. p l a i s a n t . Indiquez la famille des mots: h a b i l e . O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. III. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă .

— dans la chambre haute où nous avions mangé. Nous y entrâmes. on nous laisse.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. Nous deux presque sans armes. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . nous. Tout me déplut. mais la maison. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. la tête sur la précieuse valise. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. et je vis bien que je déplaisais aussi. je crois. je fis bon feu. Les deux personnages du récit sont des officiers français. couteaux. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. Mon camarade. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. sabres. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. voulut prendre un sentier plus praticable et. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. mais plus nous cherchions. J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. Enfin il parla de sa valise. mais comment faire? Là. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. C'est un pays de méchantes gens. où du premier mot on nous invita. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. et se coucha tout endormi. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. Et je n'entendis plus rien. Nous cherchâmes. 360 . qui fut long. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. pistolets. Mon camarade y grimpa seul. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. plus nous nous perdions. et m'assis auprès. Le souper fini. nos hôtes couchaient en bas. Ce n'étaient que fusils. tant qu'il fit jour. notre chemin à travers ces bois. qu'on la mît au chevet de son lit. et il pria fort qu'on en eût soin. non sans soupçon. qui. Moi. déterminé à veiller. coutelas. finit par nous égarer. au contraire: il riait. vous l'eussiez prise pour un arsenal.

je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant.] felia. va d o u c e m e n t . gazda 2. il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . je v i s le p è r e . p a r les fentes de la p o r t e . . fort b o n . La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t . -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. Dès q u e le j o u r p a r u t . oaspetele I 361 . sa femme après l u i . Il m o n t a i t . son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é .) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. moi derrière la p o r t e . bucata propre [propr] c u r a t . iubita le souper [supe] cina.) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller. t o u t e la f a m i l l e . d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u . et de l ' a u t r e . rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e . a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . .e t . a sfătui saisir [sezir] a apuca. l'hôtesse 1. sa l a m p e d a n s une m a i n . masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. -e [me/â] r ă u . E n les v o y a n t . et v e n u à la h a u t e u r du l i t . en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u .) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x . D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . Il m o n t e .

cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi. 362 . în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. 2. mollesse etc. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). Je désirais qu'il réussît.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. tristesse. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. Doream ca el să reuşească. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. qu'on la mît au chevet de son lit. b) conjunctivul perfect. Doream ca el să fi reuşit. Observaţie. conjunctivul perfect. âne—ânesse. diable — diablesse. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. respectiv. Dorim ca ei să reuşească. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. Dorim ca ei să fi reuşit. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. maître — maîtresse. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. vieillesse. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. chasseur — chasseresse etc. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. Aş vrea să vină să mă vadă. Je voudrais qu'il vînt me voir.

. on nous laisse. EXERCICES I . beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle. rude. faible... noble. în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv.Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie. ..a singular. . étroit. bleue entra dans la salle. large. gros. poli. petit. il avait encore soij. gentil. Deşi băuse un pahar cu apă .. Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I . h a r d i . la celelalte persoane. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra. Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. 363 . En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple. bas. Fiindcă nu pot p l ă t i . fin. français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. j u s t e . După ce s-a t e r m i n a t cina ..

La nuit tombée.I I . ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. Bien qu'étant armé. Voulant faire le riche. si vieillesse pouvait. vous avez réussi à bien apprendre le français. Les hôtes. Il est possible qu'ils (s'égarer). toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. III. l'un des jeunes gens avait peur. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. parlant bas. Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. CHARADES 1 . Bien que vous (avoir) des difficultés au début. PROVERBE Si jeunesse savait. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense.

Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) .4 . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 . Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 .

monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement.. monsieur!. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. le petit monsieur... ne se déconcerta pas. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. puis toujours avec son même flegme: — Alors.. Une bouffée d'air frais entra. sec.. la portière s'ouvrit. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. dans le parfum des orangers fleuris. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur.. compassé. Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel.. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes. la diligence partit. monsieur Tartarin!. •—• Vous chassez donc la panthère aussi. — Non ! Ça me gène.. Le petit monsieur regarda son parapluie.. un parapluie: le parfait notaire de village. Le petit monsieur sourit. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. — Si j'en ai beaucoup tué...? — Tartarin de Tarascon. une cravate en soie noire haute de cinq doigts... qui s'était assis en face. une serviette en cuir.. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. monsieur Tartarin? 366 . vous êtes. un tout petit monsieur en redingote noisette. lui. On détela. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions... Si je le connais. le tueur de panthères. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. — Té ! pardi. vieux. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur.. monsieur... — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement.... Le petit monsieur. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête. apportant sur ses ailes. répondit l'autre fort tranquillement. fit Tartarin assez dédaigneusement. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. — Ah! oui. une figure grosse comme le poing. On passe quelquefois de mauvais moments. ridé. on attela. sourit doucement.

) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a .. Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul). Retournez vite à Tarascon. par passe-temps. Sur quoi le petit monsieur salua. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. slab.. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie.. mon­ sieur Tartarin. f ] a se enerva. en faisant sa moue. ferma la portière.. mon­ sieur Tartarin? — Lequel. ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u .. j'aime mieux vous dire ce qu'il en est. -ă...) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u . qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel. Il n'en reste plus en Algérie. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta. moisieur. e [àra3e] t u r b a t . puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. sèche [s ek] aici: uscăţiv. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca. vous avez l'air d'un brave homme. (D'après A l p h o n s e Daudet. figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 . -ă.— Quelquefois. ) [el] aripa l'oranger (m. monsieur? — Ma foi ! écoutez. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. fit l'enragé Tarasconnais. lui dit-il d'un air très respec­ tueux.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier.. Le petit monsieur se leva. Il ajouta. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous. -oasă pardi! [interj. -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/. — Conducteur. p e legea mea fi donc! (interj. -e [kôpase] tacticos. c'est fini.. Quant aux lions. Vous perdez votre temps ici. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère.. furios..-ă compassé. descendit. demanda Tartarin.. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/. [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé.

Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V. şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e . în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. oui. 368 . compendiul de gramatică. răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. Et chacun de répondre: oui. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire . indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de..LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. vers la forêt. Si fiecare răspunse: da. El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei.. etc. Şi întreaga diligentă rîse. Il approche. prin perfectul simplu sau prin prezent). nu se iveşte. Se a p r o p i e . Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. et tous les oiseaux de s'eiiToIer. da.

adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !). PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. Hé! l ' a m i . E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. cuir et peau. E t le géant s'effraya. Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . criait. Bah! je m ' e n m o q u e . p a r a p l u i e et ombrelle. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. Lu nuit porte conseil. Noaptec. Elle a b a t t u le record du m o n d e . gloussait. este u n b u n sfătuitor. Pouah! quelle horreur. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I.Cîteodată. les canards accouraient. Fi! que c'est v i l a i n . les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. Indiquez la différence entre: porte et portière. unele părţi de vorbire (substantive. viens ici! Gare! u n camion. II. Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . Ouf! je respire enfin. Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. adjective. . III. verbe.

glorieux représentant de l'aviation française. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. vole sur des appareils trop vieux. Plus d'une. S'il aime le danger. il échappe à une mort certaine. Aux Français heureusement ! Tout cela. Mermoz n'hésite pas un instant. Jean Mermoz adore l'aventure. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. Leur appareil. Pour satisfaire sa passion. Sûr de lui. Le 12 Mai 1930. exécute divers travaux lourds. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu. la plus noble. son avion tombe. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part.fois. il est fait prisonnier par des Arabes. 370 . Mermoz le raconte d'une voix calme. puis.. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire. le visage souriant.. essayer de traverser l'Atlantique Sud. la joie au coeur. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui.. vendu. Mermoz. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. Cette fois encore. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. il faut qu'il supporte tout.. un Latécoère de 5500 kilos. de là.56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. battu et laissé pour mort. accepte des lignes que d'autres refusent. il transporte le courrier de France en Afrique. Dix fois. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. Un jour cependant. transporte 2600 litres d'essence. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote.érir un nouveau morceau de ciel. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. ils quittent le Sénégal.

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. ...» , . , la confiance r lkotias încrederea l , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. traiter légèrement les choses graves. il portait merveilleusement l'habit noir. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. să se urce surîzînd la tri­ bună. sur lequel. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. il avait mis quelquesunes de ses plaques. Bărbat fru­ mos încă. donner du sérieux aux choses futiles. Encore beau malgré ses cinquantesix ans. la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. c'était le résumé. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. argintul mat al decoraţiilor. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. să ia fleacurile în serios. o curiozitate respectuoasă. une distinction paradoxale. pour faire honneur à Jenkins. monter en souriant à la tribune. rangée sur deux haies. ale cravatei albe. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. 383 . de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. să traverseze grav un sa­ lon. aşe­ zată pe două rînduri. ducele purta admira­ bil fracul. traverser gravement un salon. Le reflet du linge. de la cravate blanche.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. Reflexe­ le cămăşii. une curiosité respectueuse. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. l'argent mat des décorations. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. de son attitude dans la vie.

lovituri de bursă şi la bacara. permite-mi să." Monpavon.. permettezmoi de vous. le jeu sous toutes ses formes. cu drept cuvînt. pe'ndelete. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine.O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări. pe vremea Expoziţiei jubiliare. lui . încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată. — Scumpul meu duce. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară. 384 Caragiale . ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină.L. essayait de faire la présentation si attendue. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906]. Da. Le roi. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. fireşte. cu plasstronul bombat. toate jocurile de noroc cunoscute. solennel. II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica.OEUVRES (1907. Regele. distraite. Caragiale . I. le jabot gonflé. Monpavon.. guvernul conservator (sub barba căruia. solemn. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli. coups de bourse et coups de baccara.. continuant sa route vers le grand salon.Il menait une vie si terrible ! La politique. n'entendait pas. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. à tout son être cet enavant si vibr. dar Excelenţa. şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă.ant et si extraordinaire. încă din vara anului trecut (1906). „Mon cher Duc. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix. nu auzea.. mais l'Excellence. distrată. et cette visite princière. adînc îngrijat şi bănuind.

tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth". Tout le monde a pleuré. tombèrent d'accord. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. un conservator şi un liberal. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. députés. sénateurs. Dans la 'presse roumaine. miniştri de azi. publicişti. un conservateur et un libéral. sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn.el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. iar conservatorii. astfel de. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. cătră nota sen­ timentală. fit appel au patrio­ tisme de leur chef. Au urmat în Cameră. pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". ministres en titre.. Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate. très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. ministres sortants. senatori. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve . hier encore. că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor. foarte înclinată. s-au plecat învoielii. de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements.exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". ce-i drept. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. Et devant cette foule si émue. avait besoin d'être lavé. duioase scene teatrale. se transformait en sau385 . la ocaziuni mari. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă. le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie". doi mari între mari fruntaşi. In publicitatea romînească. miniştri de ieri. depu­ t a ţ i . spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. les conserva­ teurs. il est vrai. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. re­ portera şi tribune publice. reporters et public.. deux grands parmi les plus grands chefs. lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. Toată lumea a plîns. publicistes.

Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. Care va să zică. un guvern incapabil. incapable. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da. deşi dispune de majorităţi for­ midabile. dès le début. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim. . Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour. veur de la patrie ..vator al patriei. tom­ be. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable. acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. fără nicio rezervă.. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . bien que disposant d'une majorité écrasante. les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. cade. En face du danger également menaçant pour elles. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth.

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

et demain. Du passé. un ouvrier de Lille. compositeur amateur. faisons table rase ! Foule esclave. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. Producteurs. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. ayant pris une part active à la Commune. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. dans VInternationale. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . Pour tirer l'esprit du cachot. L'année suivante. en composa la musique. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. ni tribun. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. L'Internationale Sera le genre humain. Ni Dieu. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. Pierre Degeyter. C'est la lutte finale. C'est l'éruption de la fin. Soufflons nous-mêmes notre forge. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. Pottier en juin 1871. il fut écrit par E. sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. Groupons-nous. ni César.

guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées. À. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. Nul devoir ne s'impose au riche. et denjain. Égaux. C'est assez languir en tutelle. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. 390 . L'Internationale Sera le genre humain. nous sommes Le grand parti des travailleurs. En décrétant qu'on le lui rende. Crosse en l'air. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. Ouvriers. ces cannibales. Le peuple ne veut que son dû. L'oisif ira loger ailleurs. Groupons-nous. C'est la lutte finale. La terre n'appartient qu'aux hommes.faire de nous des héros. dit-elle. L'égalité veut d'autres lois. Le droit du pauvre est un mot creux. paysans. Les rois nous soûlaient de fumées. L'impôt saigne le malheureux. les vautours Un de ces matins disparaissent. Paix entre nous.L'État comprime et la loi triche. „Pas de droits sans devoirs. Ce qu'il a créé s'est fondu. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. Le soleil brillera toujours. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux.

Entendez-vous dans nos campagnes. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. Le jour de gloire est arrivé. (Refrain) Aux armes. Allons. de la tyrannie. nos compagnes. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. marchons.LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. marchons. Conduis. paroles et musique. L'étendard sanglant est levé. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. liberté chérie. Rouget de Lisle. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. Que nos ennemis expirants. Contre nous. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . Egorger nos fils. enfants de la Patrie. que la victoire Accoure à tes mâles accents .

citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus. Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! . marchons. Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes.

Monsieur Jourdain: — A. et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . Cela est v r a i . l'ignorance des médecins de l'époque.— Soit. Monsieur Jourdain. Ma f o i ! o u i . le Bourgeois gentilhomme (1670). Monsieur Jourdain: — A . A . I . Monsieur Jourdain. p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. le Malade imaginaire (1673) etc. Vive la s c i e n c e ! 393 .A. en présence de son maître de philosophie. Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . A h ! que cela est beau. pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . l'Avare (1668). O u i . E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . et de la différente manière de les prononcer t o u t e s . étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. les Femmes savantes (1672). Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . le héros du Bourgeois gentilhomme. a été le plus grand auteur comique de la littérature française. Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. I .1. 0 . 1. Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673).LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. — sont dirigées contre la société féodale française. Don Juan (1665). Tartuffe (1664).1. Dans la scène qui suit. est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. le Misanthrope (1666). leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h . U . Monsieur Jourdain: — A . Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . (Acte II. Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A. E . ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. E . fragment) Maître de philosophie. l'École des femmes (1662). E . E . ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . il faut commencer selon l'ordre des choses. l'hypocrisie du clergé catholique. Maître de philosophie: .1. et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . scène 4. E . et en consonnes. E . Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs.

de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force.R. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un.U. 0 . La consonne D.R.R. et vous moquer de lui. Cela est admirable! 1. Monsieur Jourdain: — R. faisant une manière de tremblement: RRA. le haut et le bas: 0 . les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U. Je suis amoureux d'une personne 394 . Monsieur Jourdain: — 0 . par exemple. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. Cela est vrai. et rapprochant les lèvres par les deux coins. elle lui cède. Monsieur Jourdain: — DA.E. et revient toujours au même endroit. vous ne sauriez lui dire que : U. Il n'y a rien de plus véritable: U.Et l'R. Monsieur Jourdain: — 0 . Au reste.R. Monsieur Jourdain: —• U.RA. 0 . 0 . Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires.DA. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. et allongeant les deux lèvres en dehors. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement.RA.R. Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute.R. Monsieur Jourdain: — U. Ah! la belle chose. 0 .I. Oui.R. Monsieur Jourdain: — FA.0. Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt. 0 .0. nous verrons les autres lettres. Il n'y a rien de plus juste A. C'est la vérité. Ah ! mon père et ma mère. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —.R. Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA. 0 .U. Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . Vous avez raison.R.FA.1. qui sont les consonnes. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Cela est vrai. il faut que je vous fasse une confidence. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais.RA. 0 .

non. représentant du Tiers é t a t . Monsieur. et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. (Acte V . r e p r o d u i t ci-dessous. et tout ce qui n'est point vers est prose. Monsieur. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. tout ce qui n'est point prose est vers.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . sans que j ' e n susse rien. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non.. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. point de vers. 395 . est F i g a r o . Le monologue de F i g a r o . Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". Monsieur. q u i . Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789. LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E . et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. seul. scène 3) Figaro.A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i . se promenant dans Vobscurité. qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. je ne veux ni prose ni vers. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Maître de philosophie: — Sans doute.de qualité. Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies.è m e siècle. se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi. Maître de philosophie: — Fort bien. ou les vers. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. oui..

396 . ne sait lire.. volé par des bandits. pour plaire aux princes mahométans. des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta. Parce que vous êtes un grand Seigneur. a se măsura cu. et qui nous meurtrissent l'omoplate. homme assez ordinaire.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. on se venge en le maltraitant.. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. —Mes joues creusaient. un rang. tandis que moi.. je lui dirais. . sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort. morbleu! perdu dans la foule obscure. la pharmacie. . Monsieur le Comte. n'ayant pas un sou.. On vient. toute l'Egypte. (Il se levé. c'est elle. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc. de Tunis... je voyais de loin arriver l'affreux recors. au milieu même de la cérémonie. de je ne sais où..) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. de Tripoli. à l'instant qu'elle me donne sa parole. ce n'est personne. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse.. vous ne l'aurez pas. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 . Il s'élève une question sur la nature des richesses. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil.. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie.. -comme un benêt ! Non. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail.. élevé dans leurs moeurs. fortune. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. un envoyé.. Il riait en lisant.. et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. je crois. Noblesse. tenir — a poseda. et me voilà faisant le sot métier de mari.tromper?. auteur espagnol. — La nuit est noire en diable. je m'évertue. mon terme était échu. vous ne l'aurez pas. du reste. une partie de la presqu'île de l'Inde. dont pas un.. les royaumes de Barca.. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement.. je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte . la chirurgie. vous vous croyez un grand génie !. le perfide! et moi. la Perse.. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner.

orage à ce sujet. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. ni du culte. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. Prêt à tomber dans un abîme. je le nomme Journal inutile. c'est toi. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. ni de l'Opéra. c'est vous. et la honte au milieu du chemin. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . je le marie.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . on pense à moi pour une place. il n'est point d'éloge flatteur. ce fut un danseur qui l'obtint. ni des gens en place. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. on me met un jour dans la rue. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Pour profiter de cette douce liberté. comme trop lourde à un piéton. il veut intercepter la mienne ! Intrique. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. et je vis enfin sans souci. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. on me supprime. en exigeant que je fusse honnête. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). bonnes gens ! je soupe en ville. ce n'est pas nous. et. je commençais même à comprendre que. ni de la politique. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. qui s'étend même à celles de la presse. ni des corps en crédit. Mais comme chacun pillait autour de moi. Il ne me restait plus qu'à voler. non. je taille encore ma plume. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. Un grand seigneur passe à Séville. c'est moi. et comme il faut dîner. sans la liberté de blâmer. je me fais banquier de pharaon 3 : alors. mes parents m'arrivent à la file. (Il se rassied. ni de la morale.) On se débat. je puis tout imprimer librement. pour gagner du bien. ni des autres spectacles. J'aurais bien pu me remonter. je vais rasant de ville en ville. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. Pour le coup je quittais le monde. il me reconnaît. au moment d'épouser ma mère. et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. et que. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. j'énonce un écrit périodique. il fallut bien périr encore. 397 . que. (Il se lève en s'échauffant.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. quoiqu'on ne soit plus en prison. c'est lui. ni de personne qui tienne à quelque chose. 3 pharaon — un joc de noroc.

398 . le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . et deux têtes de pont. q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. Porta Bagauda. il n'en reste que le souvenir. les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). la porte Baudets ou Baudoyer. Comme romancier. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. les maisons se pressent. qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. le Grand-Châtelet sur la rive droite. l'un au nord. Peu à peu. Puis. use et efface cette enceinte. s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. avec deux ponts. exploités et humiliés par u n régime injuste. aujourd'hui. a créé une oeuvre immense. déborde. dès les rois de la première race. trop à l'étroit dans son île. Pendant plus d'un siècle. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. au delà du Grand. au delà du Petit-Châtelet. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. la Seine son premier fossé.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. où V. l'autre au midi. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. et çà et là une tradition. ronge. Ruy-Blas (1838). hautes et solides. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. La grève de cette île fut sa première enceinte. Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). Paris passa l'eau. roman historique (1831). le Petit-Châtelet sur la rive gauche. une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. dont le plus célèbre. Les romans de V. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . comme on sait.Le Roi s'amuse (1832). De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. V. Alors. P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. Hernani (1830). Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. V. et ne pouvant plus s'y retourner. Dans Notre-Dame de Paris. Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes.

tout ce qui est vie. Là. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. sans ordre et tout de travers. piton — culme. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Paris s'est encore transformé. 399 . quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. population. siècle à siècle. prennent leurs aises — se fac comode. pour ainsi dire. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. dépassée.un réservoir. intelligence. Elles commencent à devenir profondes. La rue de plus en plus se creuse e". Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. malheureusement pour nos yeux. digne du roi qui l'a bâti. comme des échappées. vîrf. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. elles mettent étages sur étages. prennent leurs aises 2 . la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. celle de Louis XV. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. Sous Louis X I . comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. tout ce qui est sève. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. elle est enjambée. des puits de civilisation. elles se carrent 1 . surtout sur la rive droite. elles montent les unes sur les autres. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. se taillent des jardins dans les shamps. à vue d'œil — văzînd cu ochii. pour nous arrêter là. dans cette mer de maisons. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. on voyait. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. Dès la fin du quinzième siècle. percer. politiques. par places. toutes les pentes naturelles d'un peuple . toute place se comble et disparaît. Au seizième. pour ainsi dire. dès le quinzième siècle. Depuis lors. étaient. industrie. tout ce qui est âme dans une nation. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. et le faubourg court plus loin. se rétrécit. il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. Ainsi. se carrer — a fi în largul său. et aussi des égouts. intellectuels d'un pays. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. ce misérable mur de boue et de crachat. Dès 1367. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. où commerce. du temps de Julien l'Apostat. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. moraux. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. Charles V la bâtit.

Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833). leura mœurs. leurs privilèges. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. 400 . La corruption est en force. le Cousin Pons (1847) etc. on le hait. économistes et statisticiens de métier pris ensemble". la Cousine Bette (1846). în total. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. leurs coutumes. ou s'y glisser comme une peste. et vous en sentirez partout la pointe. Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. on tâche de le calomnier. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. groupés sous le titre général de Comédie humaine. le talent est rare. Ainsi. ayant chacune leur physionomie. L'honnêteté ne sert à rien.Au quinzième siècle. César Birotieau (1837). parce qu'il prend sans partager. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. Dans le texte qui suit. il a reflété dans ses romans. 1 pour tout potage — cu totul. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. mais on plie s'il persiste. qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. leur histoire: la Cité. les Paysans (1844). le Père Goriot (1834). Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. l'Université. extrait du Père Goriot. dont le mari a cinquante mille livres de rente. Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . On plie sous le pouvoir du génie. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Cultivant le réalisme critique. en un mot. Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. la Ville. leur spécialité. Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. Illusions perdues (1837). fût-elle riche.

le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. pour des enfants. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). un riche bourgeois de la ville de Verrières. Tirez vos conclusions. mais là est la misère. à côté de Balzac. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. en grande livrée. c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . en guerre avec leurs maris à propos de tout. soyez-en sûr. on carotte 4 . Ça n'est pas plus beau que la cuisine. autrement. J u l i e n Sorel. directeur de la prison c o m m u n a l e . Ses d e u x chefs-d'œuvre. il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . ça pue tout autant. de son vrai nom Henri Beyle. pour le ménage ou pour la vanité.belle et jeune. qui le cherchait dans toute la ville. Pour s'enrichir. Toutes sont bricolées 1 par les lois. il trouva un valet de M. rarement par vertu. Voilà la vie telle qu'elle est. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . En rentrant. Dans le fragment qui suit. là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). se trouve au d é b u t de sa carrière. il faut être déjà riche ou le paraître. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. fils de p a y s a n s . sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. pour des chiffons. il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. J u l i e n Sorel. il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. Valenod. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. est. Si donc vous voulez promptement la fortune. Certes. l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . le public les appelle des voleurs. avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 .

On annonça le dîner. avait une grosse figure d'homme. elle était à sa toilette — se îmbrăca. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. Cette dame. et tout cet appareil d'un financier de province. l'une des plus considérables de Verrières. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. Julien. Ce fut pis un quart d'heure après. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. sa gorge se serra. il lui fut impossible de manger et presque de parler. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. l'homme des impositions directes. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Elle y déploya tout le pathos maternel. il eut l'avantage d'assister à celle de M. închisoare. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. se trouvaient de pauvres détenus. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. n'imposaient point à Julien. quelques jours seulement auparavant. Par compensation. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. Le percepteur des contributions. Tout y était magnifique et neuf. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. 402 . il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. sa pipe immense. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. le directeur du dépôt 1 . et on lui disait le prix de chaque meuble. Julien pensait à madame de Rénal. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. Ses gros favoris noirs. Jusqu'aux domestiques. ses pantoufles brodées. son énorme quantité de cheveux. il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. Ils ont faim peut-être en ce moment. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. se dit-il à lui-même. On la lui fit visiter. On passa ensuite chez madame Valenod. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. le directeur du dépôt. déjà fort mal disposé.

mais il faudra que. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. qui disparut. la sale fortune à laquelle tu parviendras. et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. dont le meilleur est Bel-Ami (1885). la petite Roque (1886). ô mon Dieu! et. R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. tu le souffres! Par bonheur. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. il avait les manières. que chantait l'un des reclus. mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. Il essaya de la cacher avec le verre vert. Miss Harriel (1884). répondit le directeur triomphant. pitance — raţie zilnică. Le personnage central du r o m a n . É c r i v a i n antibourgeois. tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . dans un verre vert. dit à M. R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). tenant son verre vert. tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. Georges D u r o y . un valet offrait à Julien du vin du Rhin. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. le Uorla (1881) etc. Monsieur Parent (1886). et il faut l'avouer. chanté en chœur: voilà donc. se disait la conscience de Julien. pendant que tu te gorges 1 de viandes. mais non pas encore le cœur de son état. Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. et bientôt on n'entendit plus chanter. est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. Ce mot fut trop fort pour Julien. 26* 403 . Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. — Parbleu ! je le crois bien. Dans ce moment. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . Contes de la Bécasse (1883). L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. M. Toine (1885). j ' a i fait imposer silence aux gueux. Julien.quelques accents d'une chanson populaire. et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. un peu ignoble. L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. Pendant le tapage du refrain.è m e siècle.

et que cela l'eût réjoui. et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. et c'est à pe.. b a n d ă . vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. pour qui les cercles 2 . l'éternelle et profonde infamie de l'homme. buvant l'air léger. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril.. tripotages — afaceri necinstite. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. sous les sévères apparences. consolé. Le vent ayant changé. Il les regardait. savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. et qu'on recevait partout. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. louche — suspect. les noms. cercle — (aici) c l u b . ressource suspecte à coup sûr. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. dans les plus nobles maisons. comme s'il eût constaté. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). 404 . dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. II les connaissait presque tous de. étaient la grande ressource. •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. on l'affirmait. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . cédant à l'appel du ciel clair et doux. comme on récite les litanies dans une église. le temps s'était adouci pendant la nuit. mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. avant d'aller à son rendez-vous. les riches du monde. fort célèbres. excité. minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. en tout cas. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale. hommes et femmes. au d é b u t de sa carrière.scrupules.nom. savoureux comme une friandise de printemps. trottant pu galopant. D'autres. ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. Duroy marchait lentement. la seule ressource. Les amazones passaient. Ce jeu l'amusait beaucoup. Le voici. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu.irie s'il les enviait maintenant.

un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. Son excellence Eugène Rougon (1876). n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. Vous vous révoltez. Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . — Ah! vous voilà!.. Il parla le premier. portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration.. qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. 405 . un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. Et il s'interrompit. préféraient se tenir debout. On y assiste. Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste.. M. n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. Germinal (1885). les dénombrait vivement. pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous.effrontés. théoricien du n a t u r a l i s m e . — Voyons. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . cherchèrent des sièges du regard.. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. l'Argent (189-1). demanda-t-il. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. l'œil insolent. dans les grandes entreprises nationales. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. dans ses r o m a n s . tâchaitde se rappeler leurs visages. tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). Au bonheur des dames (1883). comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). escarpes — t î l h a r i . Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. Hennebeau. je ne demande pas mieux que de causer. Il y eut un silence. tandis que les autres. à une grève déclenchée par les mineurs. auquel ils présentent leurs revendications. inquiétés par les soies brodées. M. Tous avaient l'air hautain. à ce qu'il paraît. les théories q u ' i l a soutenues. Les mineurs se tournèrent. entre a u t r e s . Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. assis en face de lui. Hennebeau entra. tas de crapules 1 . boutonné militairement. la Débâcle (1892). la lèvre fière. la 'Curée (1872). caché au dernier rang. ceux à favoris et ceux à moustaches. Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s . Il venait de reconnaître Pierron. Enfin.

en voyant M. Du reste. la seule besogne productive. Il disait leur misère à tous. les yeux baissés. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête. Maheu coupa la parole au directeur. Puis. C'est vrai. auquel on n'a rien à reprocher. la femme et les petits criant la faim à la maison. il s'écoutait avec surprise. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire.. Maintenant. et qui sortaient. si nous le donnions. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine.. Hennebeau faire un geste violent. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. Mais. Sa voix se raffermissait. il faut que le travail soit payé pour être fait. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. au lieu de nous acharner à l'abatage. la vie de brute. 406 . murmurèrent les autres délégués. il était lancé. nous boiserons mieux. Nous voulons seulement la justice. Il leva les yeux. nous sommes las de crever de faim. c'est la vérité. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. voilà ! — Oui. il commença.. comme pour interrompre. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. nous mettrons aux bois les heures voulues. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. Mais ce qui nous enrage.. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. la voix hésitante et sourde d'abord. Si cela était vrai. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. oui. On nous accuse de mal boiser 3 . ce serait donc la fin de tout.au fond depuis le premier coup de pioche !. — Monsieur le directeur. comme si un étranger avait parlé en lui. nous n'en serions pas moins volés. les mots venaient tout seuls. dans un gonflement de son cœur. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . Par moments. c'est justement parce que je suis un homme tranquille. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. boiser — a căptuşi cu lemn. notre journée se trouverait réduite encore. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. le travail dur.. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. que les camarades m'ont choisi.. Payez-nous davantage. des choses qu'il ne savait même pas là. Ah ! c'est mal.

A. fils d'un libraire parisien. Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. A. il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . nous sommes donc venus vous dire q u e . ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. finit-il p a r conclure. . Nous avons q u i t t é les fosses. —• C'est c e l a .désastreuses. E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . Ce sera de la fatigue de m o i n s . c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). lorsque. m o n s i e u r le d i r e c t e u r . Des v o i x . „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . son style atteignant la perfection. A. p a y e r le boisage à p a r t . Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. Thaïs (1890). où il a été le principal soutien de Zola. le Mannequin d'osier (1897). la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . Le fragment suivant. . . extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. l'Anneau d'améthyste (1899). a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. le Livre de mon ami (1885). nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . nous préférons crever à ne rien faire. pseudonyme de François-Anatole Thibault. nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . 407 . p a r m i les m i n e u r s . les Dieux ont soif (1912) etc. M. À. . En tant que critique littéraire. crever p o u r crever 1 . et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. Il a d i t n o t r e idée à t o u s . M a i n t e n a n t . . . Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). à savoir: l'Orme du mail (1897). . par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. . t e x t e en m a i n . France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . mangées p a r les amendes et les chômages. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. Nous a u t r e s . s ' é l e v è r e n t . les q u i n z a i n e s dérisoires.

mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. blocuri. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. Il bravait. où. pensums — pedepse scrise (date elevilor). „Il nous donnait pour sujet de compositions. en sorte que. aux Thermopyles avec Léonidas . nous dit un jour monsieur Chotard. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. Il vivait. „Il avait peur des voleurs. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. à Pharsale. de près ou de loin. avec les rusés capitaines. dans les champs de Cannes. des voitures et de tout ce qui peut. On l'effrayait facilement. tant latines que françaises. des sièges.temps n'était pas le temps présent. il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. dispenser — a distribui. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. dans la forêt Hercynie. dans la mer de Salamine. près de PaulÉmile . aux stratagèmes les plus perfides. des combats. 408 . monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. C'était un fameux homme de guerre. „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. des cérémonies expiatoires et propitiatoires. un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. plus tard. des chiens enragés. endommager le cuir d'un honnête homme. cet excellent homme. en commentant un texte d'Elien. du tonnerre. sur la nef de Thémistocle . son âme était dans l'antiquité. César et les dieux.

Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . La Princesse lointaine (1895). J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . en ce t e m p s . comme il me s e m b l e . Ce d i s c o u r s . peu nombreux. Monsieur F o n t a n e t . vous serez consigné j e u d i . je vous infligerai une retenue générale. représentant tardif du romantisme. Il est inepte de rire sans motif. Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. Les 409 .discours i n c o m p a r a b l e . nous le sûmes t o u s p a r c œ u r . d a n s l ' i m m o r t a l i t é . j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . J u p i t e r C a p i t o l i n u s . une prodigieuse faculté de r i r e . incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. Gorki). Monsieur Nozière. v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. Ainsi l'a d é c i d é . E n v i e z . a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). o u v e r t a u x mânes des héros. je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . Cyrano de Bergerac. si. J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . l'Aiglon (1900). vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t . après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . tel que je l ' e n t e n d s encore. „ J ' a v a i s . „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . J ' e n t r e . il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. Cyrano de Bergerac (1897). Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s .m o i et ne me pleurez p a s . Chantecler (1910). car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . du sein de l ' E l y s é e . Messieurs. e t . q u a n d . Le gouffre m ' a t t e n d . d a n s sa sagesse. pour la p a t r i e . selon son h a b i t u d e .l à . les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . Monsieur Nozière. Dans sa meilleure pièce. monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. mais toujours malheureux.

.. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court. Ha! Cyrano. monsieur. En variant le ton.. Oh! Dieu!. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire.... gravement: Très.. (Acte I. très grand... monsieur. jeune homme ! On pouvait dire. tenez: Agressif: „Moi. folosit cu pedanterie ironică.. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps... C'est une péninsule!" Curieux: .. et se campant devant lui d'un air fat) Vous. Le Vicomte: Mais.. 410 .. C'est un roc!... c'est un pic!. — p a r exemple.vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces.. si j'avais un tel nez. C'est la fameuse „tirade du nez". ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului.. c'est un c a p ! Que dis-je. Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire.. bien des choses en somme.. C'est tout?. c'est un cap?.. scène 4. Le Vicomte. un nez. fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe... faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: . Dans la scène qui suit. vous avez un nez. Cyrano de Bergerac. heu. Cyrano... qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle.

l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. Vous n'en eûtes jamais un atome. avec assez de verve. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. l'ami. T'enrhumer tout entier. quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . monsieur. d'ailleurs. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. ce sera le gros lot !" Enfin. nez magistral. d'esprit: Mais d'esprit. mon cher. lorsque vous pétunez. ô le plus lamentable des êtres. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. a fi om cu vază. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. monsieur. car Je me les sers moi-même. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu.Truculent: „Ça. monsieur. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. monsieur. votre tête entraînée Par ce poids. 411 . qu'on vous salue. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . le traître !" — Voilà ce qu'à peu près.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et.

de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . et à essayer. Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s . un fusil. Il fut. t a n t bien que m a l 1 . ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e .LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. avec Romain Rolland. Barbusse se consacre entre les deux guerres. il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. Après une visite en Roumanie en 1925. à m a n œ u v r e r . il m a n i a i t . comme ces terres. é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. de rău. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. et à essayer de t u e r . Sur ces p a p i e r s . Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. il pensait q u ' i l faisait. p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. La Conversion de Ion Grecea en fait partie. Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. il d e v i n t soldat de la m a r i n e . type d'écrivain militant. p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. C ' é t a i t en temps de guerre. Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . Membre du Parti Communiste Français.— de bine. sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. 412 .

Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. en plein tribunal militaire. il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. ensanglanté de coups. mais il n'avait même pas. torturé. l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. totalement inconnue. s'écria le petit paysan Grecea. „Je vous ai dit. „afin". Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. un nouveau 413 . Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Maintenant je ne suis plus le même homme. une multitude d'esclaves obscurcis. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. contre lui-même. messieurs les juges. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". cherché à le savoir. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. Lui. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. Le socialisme. selon la pente de son obéissance passive. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. il fut battu. le communisme. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. dit-il „que notre sueur se changeât en or".La distribution des tracts fut surprise par les autorités. Comme tous les inculpés politiques. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. l'homme que je fus autrefois. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. apporta magnifiquement. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. Grecea fut arrêté. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". Devant le tribunal militaire. à la vje. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. il avait cru que c'était une loi de la vie. à la lumière. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse.

on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). Il y demeura pendant des mois accroupi. il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". dans les coulisses de la Justice officielle. eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. Tl attira sur sa tête. et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. Cette fois. Le directeur de la prison dut céder. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. cependant. et si Dieu conduisait les choses du monde. réduit — colţişor. l'essai de fuite échoua. on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. En Roumanie. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. volontairement. Bratianu. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. Il fit alors la grève de la faim. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. Restaient les tortures quotidiennes. les châtiments suprêmes. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. où la peine de mort est supprimée. il y a plusieurs moyens de la rétablir. On chercha alors à empoisonner Grecea. Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. Quand M. On le priva de nourriture. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. la grève de la faim. chaque paysan et ouvrier. Président du Conseil des Ministres. 414 . on n'y réussit non plus. en même temps que lui.chef d'accusation 1 . il tomba dans un grand accès de fureur.

Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle. puis. il naviguerait vers sept cents. corrigea. Guillaumet e t c . a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde. le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. Mais il est devenu fou. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. sur la carte. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. extrait de son roman Vol de nuit. Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes. Grecea n'est pas encore mort.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . et. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. qui remue. Il tenterait de passer par-dessous. A. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée. Vol de nuit — 1930. 1 au jugé — din ochi. l'avion trembla. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. du reste. traînant le cadavre de sa pensée. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. S a i n t . Le médecin de la prison a. XII Cependant. 415 . l'angle de descente. n'est plus qu'un fantôme. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'. À côté de J e a n Mermoz. Le moteur vibra très fort et. Dans le fragment s u i v a n t . au jugé 1 . . et Fabien renonçait à le contourner.1 9 4 4 ) . Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . pilote de son métier.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. m'a dit un témoin. si l'affaire se présentait mal. se résoudrait au demi-tour. Fabien. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. Ses romans les plus i m p o r t a n t s . Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. Il l'estimait trop étendu. le courrier de Patagonie abordait l'orage. Pour se conserver une marge.que des morts.

coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. appuyé à gauche. probablement. de collines. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. la prochaine escale. d'épaves. mais qui. „Je ne sais pas. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. mais il ne vira pas d'un degré. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. un orage. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. Il était gêné par la flamme de l'échappement. comme la flamme d'une torche. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. Il ne savait plus combien de temps. „Où sommes-nous. signalait un ciel trois quarts couvert. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. 416 ." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce.. absorbait le monde visible. comme il doutait. Nous traversons. qui trembla plus fort. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. pourtant. Penché à gauche contre la masse du vent. qu'il avait déplié et lu mille fois. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau." Il se pencha encore. et tout ce qu'elle portait de rocs. Et pourtant le pilote s'inquiétait. ou une fatigue des yeux.. Il doutait presque d'en être jamais délivré. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. dans l'épaisseur des ombres. Mais ce n'était même plus des lueurs. qui l'éblouissaient pour longtemps. À peine des changements de densité. Là. puisque Trelew. et reprenait. au milieu d'aiguilles et de chiffres. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. La nuit.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. sale et chiffonné. circulent encore. à la boussole. Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. dans ce néant. À moins que. vent Ouest faible. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. Elle était tressée drue par le vent. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. Un remous fit plonger l'avion. sa veille terrible." Si Trelew était trois quarts couvert. par les nuits les plus épaisses. le radio — radiotelegrafistul. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. Chaque trente secondes. Il répondit. Il la regarda. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui. pour vérifier le gyroscope et le compas. car il jouait sa vie sur ce petit papier. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements.

les villes. Deux h o m m e s . Aragon est également un grand romancier. . cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. Après avoir débuté comme poète surréaliste. . ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. . De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . t u peux v i v r e . T e m p ê t e . Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . Tu p e u x v i v r e . „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . de la Cordillère des Andes. Membre du Parti Communiste Français. " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . se r a b a t t a i t vers la mer. La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. membre du Conseil Mondial de la Paix.La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . le cyclone raflerait. Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . . comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). Critique littéraire et critique d'art. BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. On dit que dans sa cellule. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises".

rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin... Rien à faire. Je meurs et France demeure Mon amour. L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 . Une messe pour Paris.. S'ouvre et tu sors. si je meurs. . songe... songe À la douceur des matins." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain. et mon refus O mes amis.... Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède. Un cheval pour mon empire...Rien qu un mot: la porte cède. Songe. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin". songe. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot... „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent. Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand..J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri.

Sous vos coups chargé de fers.„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin. si l'envie me prenait de le choisir. pourrait influer sur ma décision. voilà l'important. peut-être que le seul fait que l'un fuie. „Si je n'avais à choisir. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815). confiance en Carnot. sous les balles. sanglant est levé. et haussait les épaules.. Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré... — qu'entre Napoléon et Louis XVIII. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient. lui.. 1 affliger— (aici) a copleşi. L'alliance de l'ar­ mée et du peuple. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait. 419 27* ..reur. Des mots: „. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe.. et l'autre ait pour lui l'armée. Quelle importance cela avait-il? On avait. — dit encore le mousquetaire.. Que chantent les lendemains !" 11 chantait. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe. ou non.'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever.

que si l'on donne les armes au peuple. ni forgeron. Mais moi. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. il l'appellera Constitution. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste.. a eclipsa 420 . .. voyons ! Oui.. même Hercule.. Je me remettrai à peindre... blêmir. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence. chez Monsieur mon père." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde. d'être l'Empereur de la «inaille. je ne suis ni boulanger.. Le peuple continuera à crever la faim. porter >mbrage — a lăsa în umbră. voilà tout. ni charretier. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes. Napoléon.. c'est là pour moi le travail. si on m'en laisse latitude.. elle entrera dans le camp de la misère. La Révolution. sans doute. sanglant.. par là. est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort.. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 .... regardez sa bouche se tordre..Houdetot dit que Napoléon a refusé. si elle est victorieuse.. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court.. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police.. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. il y a des retours.. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte. la guillotine a disparu des places. Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat.. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure... voilà donc — s'exclama Théodore. un prétexte ou l'autre de répandre le sang. mais on a embrigadé la jeunesse. et personne n'y peut rien. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias. Le désordre ou la guerre. tout ce que nous avons vu. son teint s'obscurcir. se révulser ses yeux. Voilà tout le choix qui m'est donné. on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple. servira à l'intimider. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction. de notre vivant.. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. pas d'autre perspective ! Seigneur. aux conspirateurs et aux armées étrangères.. des chutes. Mais. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. L'armée. Si elle est battue par l'étranger.

Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. Enfin. Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. Mathieu. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. Son deuxième roman. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. devant les vitrines de la cour de Rome. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". Il hésita. organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi.C. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. la Marseillaise éclata. Roberte. lancés au pas de course 2 . présente une manifestation patriotique organisée par le P. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. Le fragment suivant. de glace. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. la Dernière forteresse (1950). Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960).F. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. il prit Claude à part. surgie de la foule. Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. — C'est décommandé ici.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. barem au pas de course — în pas alergător. Jean aperçut Christian et Mathieu. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. se faisant sans cesse bousculer. Classe 42 (4 volumes. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. dans Paris occupé par les Allemands. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. mais Hubert avait disparu. Son premier roman. Jean erra encore quelques minutes. extrait de Classe 42. 1 2 à tout le moins — cel puţin. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. 421 . passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration.

tendu à coupe-gorge — loc periculas. Au loin. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . déboucha des marches. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. dans un escalier. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. L'euphorie. Jean se retrouva. déjà il était engagé dans le coupegorge1. une pétarade 3 trancha le chant. 2 1 422 . lui aussi. Brusquement. liesse — bucurie. éperdu. un autre tournoyait au milieu des manifestants. la Marseillaise repartit. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). un instant surpris. Le cortège les aborda de front. La Marseillaise reprit. Tout d'un coup. Une troisième fois. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. l'autre posa sa moto 5 . on le vit s'engouffrer. s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. Il y eut quelques secondes d'attente muette.. Mathieu avait soudain disparu. sur le trottoir. revolver au poing. Au même moment. tenant toujours le drapeau à sa main. se jeta à sa poursuite. déjà lancé à toute vitesse. son grand imperméable clair volait à ses côtés. L'Allemand. Le premier moto­ cycliste le suivit. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. pris de peur. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. D'autres flics couraient vers eux. Jean attendait. André s'envola par-dessus la grille. l'Allemand. Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. ayant abandonné sa machine. Après on verrait. dans le groupe de tête du cortège. avec Mercosur et Saint. on sentait l'horreur sur le groupe. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. André s'en alla vers la droite. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. il y eut une hésitation. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. André se mit à courir évitant le soldat. * moto — motocicletă. sur le trottoir. On aperçut un policier à terre. un des motocyclistes noirs. prêt à tirer. l'un se saisit du revolver.Au croisement du boulevard Sébastopol. de l'autre côté de la Porte SaintMartin.. pris par la bousculade. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. revolver au poing. Pour l'instant il fallait gagner.

sûr de tenir sa proie. A cet instant. le coup de revolver fatal. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. Le cortège semblait cloué de stupeur. André continua de courir. André ne tenait plus sur ses jambes. devant un portail ouvert. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. Jean se sentit agrippé par sa manche. l'Allemand allait le rejoindre. cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. l'Allemand s'abattit lourdement. les yeux exorbités. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier.. plus longue. crochet — ocol. Derrière eux. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. sans se presser. il lui semblait qu'allait partir.. tirant au hasard. un visage fou. comme s'il allait s'évanouir. le croiser. 423 . La manifestation s'avança à la rencontre d'André. La Jeune Garde continuait comme un défi: . une jeune fille blonde l'entraînait.l'extrême.. A son étonnement. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André. ni drapeau. d'une seconde à l'autre. un frisson de joie parcourait le groupe. on discernait ses traits crispés. une claire: André. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. le Boche tira . La Jeune Garde. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste... Plus que dix mètres entre eux. il regarda Jean. tendre la jambe devant le soldat noir. mettant la main sur son cœur. c'était André sans imperméable. Les copains firent une redoute de leur poitrine. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. André fit non de la tête. prenez garde Vous les sabreurs. Jean dut le porter sur son épaule. Jean voyait seulement deux silhouettes. l'autre toute noire.. Jean reçut André dans ses bras. André tenta un crochet 1 pour l'éviter. le trait noir s'abattit. blême. puis ferma les yeux aussitôt. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. émacié. Le groupe entier s'était refermé sur André.

garnitură. Sa voix s'éteignit. LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . J e a n fit signe de se t a i r e . André devenait é c a r l a t e . rassuré. ce qu'ils venaient de v i v r e . — Ce s e r a i t . à m o r t . La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . La s t a t i o n du m é t r o . ils obliquèrent dans une rue. André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e . Ils courent. Assourdie. J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . 424 . Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. v e n a n t du boulev a r d . La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. André susurra. On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t . Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e . T o u t était calme. Même alors. Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . t r o p b ê t e . puis r e v i n t sur ses p a s . il mit le nez dehors.— J ' a i couru. J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e . s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante. grommela A n d r é . Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t . 1 rame — tren. .. puis dans une a u t r e . J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. . obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme. J e a n p a r t i t en éclaireur. et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages.. Il a t t e n d i t une seconde. J e a n s'y faufila longeant les m u r s . la chanson jaillit une fois encore.. Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui.. La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e .

et le serra doucement. vous les connaissez?" — „Oui. le gros. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. le gérant". „Sur la banquette. Jean entraîna son camarade au dehors. malgré certaines confusions. c'est Dubreuihl. A sa gauche. La rame s'arrêtait dans une station. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. Et. une longue tablée. Et. faite de plusieurs tables mises bout à bout. — „Les autres aussi. c'est Philippe Landrieu. où il y avait peu de monde. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite. Tenez. la femme du type qui est en face de Landrieu. à côté de Dubreuihl. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. c'est Amédée Dunois." — . L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. En face de Renaudel. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. Celui qui est à droite de Jaurès. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. — „Le voyez-vous?" dit Jacques. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. c'est Jean Longuet. à gauche de l'entrée. c'est Renaudel. il se tourne pour parler à Albert. là. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. le dos à la fenêtre. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. 425 . — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". il lui prit le coude. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. murmura Jenny. Jaurès et ses amis formaient. parallèlement à la rue Montmartre. a côté d'elle. — Il était plus de neuf heures et demie. au milieu. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918.

Sans changer de pose. et d'un fracas de vitres." souffla Jacques. Au mur du fond. chercha le pouls.. debout. envahissaient le café. et empêchait d'approcher. assis. ses amis s'étaient levés lui seul. Il devait s'être évanoui. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. Puis il cessa de le voir. à flots. presque aussitôt. Instinctivement. Chut !. celui qui est debout près de la table. 426 . et la forçant à se rasseoir. Il se précipita vers la table du Patron. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. Il était pâle. en courant. très calme. ouvrit le col.. A ce moment. Albert retentit. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. debout.. Toute la salle.. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. entourait les amis de Jaurès. en. sans doute. d'une deuxième détonation. l'interrompit net. Avec autorité. saisit la main qui pendait. puis un brouhaha' assourdissant. Et celui qui vient d'arriver.s'élancèrent dehors. il arracha la cravate. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. la gérante. des curieux. La voix de M. — un médecin. — fendit le cercle. A demi caché par le dos de Renaudel. dont les paupières battaient. suivi. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. un collaborateur du Bonnet Roage. c'est un ami de Mighel Almereyda." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. la barbe. était resté à sa place. le front. sans regarder personne. gesticulant. Il ne disait rien. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. Il joua des coudes. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. Il était courbé en deux. il hocha lentement la tête..Et en face d'elle. De la rue. ce sont les deux frères Renoult. les yeux clos. un éclatement de pneu. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . d'où partaient des cris. il cherchait Jaurès des yeux. qui tenait le poignet de Jaurès.. et. vite!" — „La police!" Un cercle de gens. la bouche entr'ouverte." Un claquement bref. le bras tendu pour protéger Jenny. Une seconde de stupeur. J'ai oublié son.. qui se penchait. passa devant la table de Jacques. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. Mme Albert.. une glace avait volé en éclats. Un homme. un dîneur. Jacques s'était dressé.

rapprochées en hâte. Jacques cherchait à voir.. Mais. Il était blême. dont la masse élastique se referma derrière eux. Elle était debout. poussiéreuses." Une longue minute s'écoula. Trois mots. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle. bousculés. sans un mot.d'un espace vide. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre. s'accrocha à son bras. serrés l'un contre l'autre. poussés.. pour le coucher sur deux tables. autour du blessé.IJ est mort. l'emportaient avec précaution. prête à bondir. Elle se faufila jusqu'à lui. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin.. Fabre se retourna: au centre. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". Au moment où ils allaient la franchir. l'attroupement devenait de plus en plus compact. n'attendant qu'un signal. . On chuchotait: j. sourdement répétés. et procédait à l'évacuation de la salle.. Le d o c teur. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. Henri Fabre.. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. passèrent de bouche en bouche: — ). Le docteur. Des amis avaient soulevé le corps. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. Alors. énormes. entraînés vers la porte. Jacques reconnut un socialiste. Jacques et Jenny." Les yeux pleins de larmes. se trouvèrent pris dans le remous.. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. un ami de Jaurès.. Il est mort. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant..

. > .

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

sous-. con­ direcţie. col-. désarmer. 1. antichambre împotriva antifasciste. contresigner dé-. soudedesubt mettre super-. survoler trans-. prédisposé pour. separare défaire. bénéfice de două ori bicyclette. bipède.pro­ în faţă. enfermer. discontrariul. illogique. ra-. superior superstructure.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. a l ­ longer înainte antédiluvien. exdepărtare. î n a p o i .. repetiţie redire. perforer préînainte p r é a v i s . emmener. sur. outre-mer vice-. en2. rasseoir 2. ir-. perprin parcourir. entreî n t r e . d i s p a r a î t r e en-. ememmagasiner immobile. n e g a t i v nemi inter-. r a p p o r t e r . în incarcérer.deasupra. oulredincolo de ultra-royaliste. irréel. riul réagir subordonné. antiantibien-. r a p a t r i e r . separare enlever. bisco-. ad-. suprasensible. im-. a t t i r e r . af-. apporter. viîn locul vice-président. al. trépasser. sousub-. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. coexistence. scop . tresdincolo de t r a n s a l p i n . bénébi-. collaboîmpreună rer. prédire. biscuit cohabiter. correspondre centra-. en-. com-. în mijlocul intercostal. projeter re-. des-.) ante-. supra-. anti-impérialiste bine bienfaisant. em-. ré-. r1. supersonique. exporter in-.etc. réarmement.(ac-. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . importer. tressaillir ultra-. contra­ retourner. tré-. înainte poursuivre. vicomte a. sous-directeur. ii-.

poignée -ier. -ien -ais. finesse -et . écolier 2. orangeade 1. soupière -esse stare. professorat. -ité calitate parenté. socialiste. profesie j o u r n a l i s t e . fourchette. -eance. calitate blancheur. c u r e n t communisme. visiteur. -ateur 1. obiect cendrier. acţiune n e t t o y a g e . m a l a d i e . réaliste -iste doctrine 2. rougeur -ie. agent danseur. demni­ syndicat. stare r e m a n i e m e n t .-ette . humanité -ace. calitate politesse. r o y a l - 432 . ^ois origine F r a n ç a i s . ruelle -êe conţinut bouchée. doctrină. paperasse peiorativ produs citronnade. Marocain -ais. -ation acţiune pendaison. fillette -eur. ourson -té. encrier. sucrerie -ien origine. p a r t i z a n u l unei communiste. français. -elle diminutiv chevreau. -ain. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n . a d m i n i s t r a t i o n -ance. parisien.-vlet . dentiste -(e)ment acţiune. bavardage 2. profesie Parisien. vengeance.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. valetaille. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . suédois caricatural. stare esclavage -aille peiorativ ferraille. doctorat -at tate -eau. -erie calitate perfidie. lisible. italien anglais. marseillais. lorrain. soluble r o u m a i n . Chinois -aison. profesiune charpentier. -ible. classement -on diminutiv aiglon.-elette d i m i n u t i v coffret. -1ère 1. réalisme 2. -ence a c ţ i u n e . dessinateur 2. technicien -ise calitate franchise -isme 1. profesie journalisme 1. r e z u l t a t u l tempérance. -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e . -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able.

scénique c o m m u n i s t e . bavard campagnard. coutumier inventif.Sufixul Sensul 1. peiorativ 2. barbu -ard -âtre -aud -et. noiraud p r o p r e t . calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. pensif enfantin. m a quisard n o i r â t r e . communard. socialiste richissime. vaniteux saisonnier. -elet -eur. -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . caracter. alpin héroïque. rougeâtre l o u r d a u d . rarissime p o i n t u . aigrelet menteur.

tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école.MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. Paris. Observaţie. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest. Moscou. Pékin 434 . armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. tables) les (élèves.

Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. la Corse. femmes. e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. PrietenuJ său este simpatic. n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes. c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. fluvii şi munţi. les Alpes.o e n u m e r a r e : Vieillards. rue de la Victoire. g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès. Le Mans. enfants. de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. camarade ! Merci. Le Caire e t c . fondateur de „l'. docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. O b s e r v a ţ i e i . ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. Ce paysage est magnifique. precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. toute la foule était joyeuse. Numele de ţări. d) î n t r . 28* 435 . le Rhin. hommes.Humanitè".

apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . In limba franceză nu există substantive de gen neutru. Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua.formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s. apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v. care se recunoaşte după articolul care le precedă. masculin sau feminin.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I . te la masculin în -x le curieux une boulan.

-eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc. les chapeau. în -s 437 . La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc. les bras les noia.p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e . le c h a p e a u -eau. Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i . les nez formează les noyaua.T dăugind les jeua. la noia. care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă . în le­ g ă t u r i .I I . acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . -x. -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s.

Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme. al căror plural este: bonshommes. etc. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1. 1 les chevaua. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. formează pluralul adă­ les cailloua.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. ugind un ~x les choua. gentilshommes. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua. 438 . în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. gentilhomme.

substantivele: madame. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. prepoziţia de se contractă cu acestea. dintre care unul este determinantul celuilalt. Dacă substantivul este compus din două substantive. mademoiselle. adverbe. monsieur.De asemenea. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. acestea rămîn invariabile. al căror plural este: mesdames. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. messieurs. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . mesdemoiselles. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie. numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. prepoziţii. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. Observaţie. Les livres de l'étudiant sont gros. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. Les fenêtres de la chambre sont fermées. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. 2. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor.

l'élève G. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. de Vélève D.les = aux: La directrice parle a u x élèves. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. ami. prepoziţia à se contractă cu acestea. A. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . l'élève Feminin N. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. de l'étudiante D. G. à l'étudiante A. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. l'étudiante G.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. G. A. à l'élève A. de cette fabrique. D. Adresse-toi à l'élève de service. D. J'écris à la soeur de mon ami.

-s. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc. pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate. în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua.ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 . sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l. majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat. -n.

prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc. F e m i n i n u l p l u r a l se formează. pentru t o a t e adjectivele. prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. nouvelles etc. sociales. nouveauforme la masculin nouvel. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. 442 . d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel. Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. conform regulii generale.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană.formează la fel ca acela al substanti­ velor. fou-îol Observaţie. vieux-vieil. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc.

adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . ton armoire. son habitude. î n limba franceză. cet cette Plural Observaţie. ton. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce. cet hiver. son pentru a se evita h i a t u l : mon amie.Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort. sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . ta. în locul formelor ma. m 443 . 2 . 1 .

2. Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième. 444 . unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. Numeralele cardinale sînt invariabile. quatre-vingt-onze. cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. înainte de a primi terminaţia -ième. cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un. (la) huitième Observaţie. soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier.Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv. cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . 1. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second.de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts.

Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .

toi. 446 . certain. PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. nulle. telle. ils lies me. toi. lui Forma accentuată moi. eux. à moi. tout. elles moi. vous. te.-e.d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. lui. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă . f vtominativ < l Dativ lui. il. à toi. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . tel. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. à elle ». plusieurs.. nous. chaque. elle nous. Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . à lui. î n acest caz. vous.170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . nul. tu. même. autre. elle ' -. Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) .v i n g t . -e. Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. . elle. quelque. î n gramatica franceză million stantive.

cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. à vous. b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. les.Acuzativ 1 me nous. vous. À eïle. il faut être persévérant. 447 . cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. je lui offre un bouquet de fleurs. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t . se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous. vous. Qui veut lire? Moi. je le lui donnerai demain. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. je vous le recommande chaleureusement. elles à elles Observaţie. les m( à nous. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b . leur ' te' ie' ' a nous. vous. à eux. je le sais. ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. Je le répète. leur. eux.

te. U n e o r i . 448 . e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. fiind. nous. P r o n u m e l e y înlocuieşte. în afară de p r o n u m e l e se. U n e o r i . vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. 2 . vous Pronumele personale en şi y 1 .P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. de obicei. il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). nous en sommes très heureux (de cela). P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. în acest caz. j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat. fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . care corespunde articolului posesiv din limba romînă.

. este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche... qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure. ce sera.. .Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. r e s p e c t i v . etc. în acest caz. c'est. que Expresia c'est. C'est lui que je cherche. care. Expresiile de prezentare c'est. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ . se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur. d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte.. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est.. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. Expresia c'est. qui. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului. 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 . P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi.. • \ cela (ça) Observaţie. b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère..

al c ă r u i . laquelle etc. compuse [lequel. despre care. -e. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l .Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care. Observaţie. 450 . toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite. care sînt invariabile chacun. l'autre. •D.. quiconque. plusieurs. personne. pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N. l'un. care variază după număr şi gen. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se". tel. nul.. rien. quelqu'un. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. autre. tout. l'une. certain.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. G. al căror ce. a cărei. destul de rar folosite. -une. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. A. cu înţeles nedeterminat.

Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior. Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). perfect şi mai-mult-ca-perfect. Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. conjunctivul • imperfect.VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. infinitivul trecut. imperativul trecut. viitorul II. .

marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir. Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 . La timpurile compuse.(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie.

venir etc. -re -ant -i. finiss-(ant)]. -ais. -ait. -u. -ions. T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). sortir. -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. entrer. ] . ţin-(ir) e t c . -a. a Ill-a -ir -oir. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv.i n t r a n z i t i v e c a : aller. -iez. -e. -e. -ait. -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. -is -is -it -imes -ites -irent -as. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. -s. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. -ions. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. 453 . Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. -ez. la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. partir. arriver. naître. mourir. rester. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. -ais. -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. -es.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. -iez. tomber. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant).

Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i .conjunctiv imperfect perfect Observaţie. Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 .ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ . C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que)..m u l t . j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca.

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t .

Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 . nous pèserons Observaţie. care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v .) 5 .) acheter — j'achète.) il appuiera (dar nous appuyons etc. -eter. în acest caz.) 457 . u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle.) dublează A l t e v e r b e . ) ils jetteront (dar nous jetons etc. jeter — je jette. ils appelleront (dar nous aţpelons etc. consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : . appuyer — j'appuie. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 . ils modèleront (dar vous modelez etc. Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède.Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 . appeler — j'appelle. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. je céderais 4 . oue je cède — je pèse. n u d u b l e a z ă consoana l sau t. ils achèteront (dar vous achetez etc. il emploiera (dar nous employons etc. Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler. Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons. ci p r i m e s c .

faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. 2. aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). Voi pleca (în c u r î n d . Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. 6. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. il neigera. venir. venir la indicativul prezent. 458 . A m pus să-1 cheme. Spre deosebire de limba romînă. 3 . formează trecutul apropiat (le passé récent). tu hais. il hait (dar nous haïssons etc. urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. Tocmai i n t r a s e .P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. A î n c e p u t să lucreze. faire etc. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . 4 . î n d a t ă ) .) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. il fallait etc.

adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . de t i m p e t c . grêler e t c . Ces portraits sont parlants. neiger. il fait etc. ^ şi a l t e verbe (falloir). il paraît. Il s'est blessé en fendant du bois. Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. geler. E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . Observaţie. il arrive. E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . de cauză. ) : En lisant on s'instruit. nous sommes partis. il convient. La un număr redus de verbe. gerunziul Participiul prezent. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. ca de e x e m p l u : il suffit. Trouvant le film ennuyeux. c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en.Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. tonner. b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e .

1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent. . . unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului.Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i . 460 . . . . .

verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! . peindre.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil. accourir (eu avoir. atteindre.bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc. paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc. teindre etc. Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 . je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul. être) plaindre. ! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

servir. il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 .prez. prédire contredire care fac la pers. de aseme­ nea interdire. [vous) contredisez etc. sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc. a I l . mentir.Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire. şi imper. ind. partir 1 eu a u x . j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc.a p l .

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

. . il pleuvra . que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez .are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc. combat. .. .. admettre. . répondre. per1 mettre etc. vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 . pendre. 1nu 1 . mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc.Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre. attendre. tre.entendre. dépendre.. commettre. défendre.

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

être: revenir. obtenir.Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. devenir. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 . intervenir. suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux. se souvenir. avoir: tenir. eu aux. appartenir etc. soutenir.

jamais. La timpurile compuse. păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. aşe­ zată înaintea verbului. la verbele din grupa I. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus. Je ne le rencontre j a m a i s . care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. guère etc: Je ne vois rien. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . point. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă. aşezată după verb: II ne parle pas français. rien. personne. verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. şi pas. pentru propoziţiile scurte.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect.i l s pas? 468 . forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. Il ne veut plus avancer.

ici. dehors. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément. demain. le bâtiment. ainsi. trop etc. toujours etc. hier. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. longtemps.). In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien. ensuite. Adverbe de loc: ailleurs. l'assortiment etc. là. profondément etc. où. heureusement etc. Observaţie. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. Adverbe de afirmaţie: oui. assurément etc. tard. plutôt.. ne. ensemble.. parfois. partout etc. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment. commodément. hautement. beaucoup. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. exprès. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. souvent. Adverbe de timp: aujourd'hui. bientôt. 469 . bien. Adverbe de negaţie: non. Adverbe de cantitate: assez. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. dessous. dessus. davantage. peu.ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite. jamais. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. certes. soudain. confusément. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. précisément. loin. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor. gratis etc. tant. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2.

près de. à côté de. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. de. P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère.Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . 470 .devant. chez. sur. depuis. avant. d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. derrière. m o d u l : aller à pied. la adverbele care se p o t c o m p a r a . jusqu'à. entre. vers. d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . après. en. sans. quant à e t c . a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. sous. dans. dès. pas. loin de. outre. parmi. avec. courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. au milieu de. pendant. contre. fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t . pour. malgré. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul.

Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur. il s'établit à la campagne.— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie.— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large . P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table. agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs. 471 point . cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée. ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau. un parapluie à la main. monta dans la diligence. — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail. — t i m p u l : Sur ses vieux jours.

pourtant. Il est entré dans la maison. Je crie mais on ne m'entend pas. ni: Il lit et commente le journal. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. Balzac était royaliste et catholique. Il parle fort. P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. ainsi il est écoulé. aussi. car il ne travaille 472 .Prepoziţiile en şi dans In general. Il échouera. enfin. ainsi. qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. par J'ai fini. toutefois. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. en effet. b) adversative (conjonctions cependant. ni ramer. donc je peux partir. c'est-à-dire: pas sérieusement. Elle ne sait ni nager.

de manière que. après que.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que. c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. afin que. tu réussirais. d) quand: partir. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. on se couche. pour peu que. de peur que — consecutive: de sorte que. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. vu que. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e . ainsi que. je suis parti. non que — finale: pour que. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. pendant que — cauzale: parce que. Observaţie. puisque. (comparativă) : Comme on fait son lit. de façon que. à mesure que — concesive: quoique. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. bien que. jusqu'à ce que. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que.

adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. verbe. adjective.

b) prin joncţiune. depind unele de a l t e l e . care nu depinde de a l t ă propoziţie. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. 475 . cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur.SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. Pierre est charpentier. R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. nefiind de acelaşi fel. d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. Propoziţia principală (proposition principale). cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. Propoziţia independentă (proposition indépendante). Je m'habille et je viens tout de suite. R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. m'a communiqué quelque chose d'important. 2 . Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . La personne qui m'a téléphoné. sau p r i n subordonare cînd.

— concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme. c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve. il est un grand réaliste critique. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement. d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français. d'hôpitaux etc. 476 .pourrait construire plus d'écoles.3 . •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais. on. b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra. temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik.

il est nécessaire e t c . b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul. Je veux qu'ils partent. p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . de côté que: Où que nous regardions. d o r i n ţ a . quelque 477 .ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general. il n'y a que des champs de blé. conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. Il regrette que tu sois malade.: 1 . unique. jusqu'à b) de loc. 4 . Il est bon que nous apprenions le français. c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère. que.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. sembler etc. ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que. 3 . ) : Il faut que tu écrives une lettre. il est juste. b) după un verb impersonal (falloir. t e a m a . en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . posibil. principal e t c . regretul e t c . ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. E l se foloseşte.

. que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît.. que. Observaţie.c) d e c a u z ă ... à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que.. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul. on ne peut contenter tout le monde. ce n'est pas que. il a de la force. d) f i n a l e . pour. după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . pentru a exprima un fapt real. mérites. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que. g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. Observaţie. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. De asemenea. pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun. afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende. quoique. are putere — Bien qu'il soit maigre. quoique e t c . Quoiqu'on fasse. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . d u p ă pour peu que. pour non que.. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. f) c o n d i ţ i o n a l e . de. Quelles que fussent les précautions de Bartholo. bien que. se foloseşte indicativul în limba romînă. avant que. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. • e) c o n s e c u t i v e . cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. ) : Approche que je te voie (que = pour que). ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que. î n limba romînă. sans que e t c . de manière que. sans que: Bien qu'elle soit jeune. 1. si. pour que. 2 . p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. Deşi este slab. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. elles n'eurent aucun résultat.

Après avoir passé un beau congé. cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. raţele se reped. les canards d'accourir. c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir. c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i .ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer. j'ai repris mon travail. este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . il faut se laver les mains. Ne pas se pencher en dehors. propoziţiei 479 . Şi iată că găinile se ţivîntă. In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. 3 . c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. manger tout cela! 2 .

Rîde de se prăpădeşte. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. la reconstruction commença. în gramatica franceză. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. spre deosebire de gramatica roinînâ. il travaille. 480 . se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. Observaţie. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie.d) consecutive: II rit à se tordre. 2. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. on remarquait ses rides.

P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. deci acordul se face^. t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se). b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres).2 . Elles se sont parlé. Marie. Elles étaient appréciées par leurs camarades. Observaţie. 4 . je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). (Complement indirect. P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . deci nu se face acordul. expuse m a i departe (punctul 4). Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t . P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. Ils ont lu la gazette.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. 3 . (Complement direct. Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles.

CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i . deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect. nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t . (Acordul se face cu complementul direct les lettres.) Observaţie. Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes. în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect. Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés. la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect. 482 .T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă .m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular.

Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză. E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt. î n schimb. 1 . (subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 . 3 . după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i .a a condiţionalului trecut). ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. î n limba franceză. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. 2 .a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie. în general.REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i .

v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. adver­ comment il procédera. p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . en vain. peut-être. O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie. el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . Ce cri le lance Barbusse. incidente: instants. toujours: Il avait volé. dit-elle. encore. Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . À peine « ( . Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. d) c î n d . în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă . au Inversiunea este moins etc. ainsi.u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 . 1 . à peine. a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi. dar este r e l u a t p r i n t r . Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v .e l l e entrée qu'elle se mit à parler. facultativă după sans doute.S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. aussi \'a-t-on condamné. Acest strigăt îl lansează Barbusse. Reste la question essentielle. .

SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent. CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .

) . dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 . représentant (fig.) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz. eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier .chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face. -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz.

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. personal pi. (fem. plural pop. 1. arhitectură art. auxiliar bot. vezi vb. botanică comp. quelque chose rel. construcţii expr. adjectiv adm. substantiv iehn. participiu perf. expresie /. verb. mitologie muz. tehnică ţipogr. tipografie tr. familiar fig. (mase. (gradul) comparativ conj. militar mitol. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. marină mai.) feminin fam. popular prep. hotărît imper. locuţiune conjuncţională loc. matematică mii. articol aux. locuţiune prepoziţională loc. figurat gram. impersonal ini. infinitiv interj. adverb. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. juridic Ut. antichitate arhit. imperativ impers. locuţiune verbală m. . relativ s. 2. interjecţie interog. muzică nehot. zoologie Observaţii. conjuncţie constr. trecut v. gramatică hot. locuţiune adverbială loc. pronume qn. prepoziţie prez. literatură loc. numeral part. adv. verb tranzitiv zool. nehotărît num. perfect pers. administraţie adv.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. conj. verb vi. învechit jur. majusculă mar.) masculin maj. istorie înv. prezent pron. interogativ invar. invariabil ist. prep. indicativ inf. verb intranzitiv vt. quelqu'un qch. adverbial ant.

.

a îndîrji. acuzare acharner vb. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant. a b s e n ţ ă . preot abîme s. a strînge accusateur. a efectua accords. abnegaţie abolir vb. a b o r d a r e . a aboli abondance s.-eadj. consim­ ţământ accordéon s.m. m. a umili accaparer vb. a a t î r n a . cu t o t u l . a a d ă p a abri s.m.f.m.) împreju­ r i m i . m ă n ă s t i r e abbé s. III a doborî. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. m. absolut . accent accepter vb. m. adv. [fig. p r ă p a s t i e . a t ă i a . (fig. a d a . în . pe. a sfîrşi. a accepta. a aborda.m. adăpost abricot s.f. a î n t î m p i n a accumuler vb. a grăbi. m. a a c a p a r a accélération s. a se î n d r e p t a acheter vb. salcîm accabler vb. caisă abricotier s. ro. a nu fi de faţă absolu. sporire accroître vb. de. s' ~ a se p o t r i v i . acces.f. a vitelor) . aşadar. peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n . a împerechea. a a d u n a .m. [loc. a cumpăra acheteur. a accelera accent s. a b u n d e n t abord s. a se împăca accoster vb. belşug abondant. -e adj.m. a p r i m i accès s. a c l a m a ţ i e acclamer vb. tăiere . invar. ) a duce (la) abreuver vb. n e a p ă r a t .m. a î m p o v ă r a . a înghiţi absoudre vb. f. I I I a absolvi.f. cumpărare . a a g ă ţ a . şi adj. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. îmbelşugat. a săvîrşi. II a suprima. a a c l a m a accompagner vb. 493 .m. Aceste vocabulare nu p o t . p r i m i t o r . a lipsi. a absorbi. a b a t e . a t e r m i n a . abis abnégation s. II a atinge (ceva).f. m. doborîre (a co­ pacilor. abajur abattage s.) faire ->qch.) a acosta accoupler vb. ţii ie loc de dicţionar. d u p ă .m. acordeon accorder vb.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep.m. a ierta absurdité s. abuz acacia s. la. I I I a p r i m i . -e adj. a acosta.f. a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . I I I a m ă r i . -euse s. desăvîrşit absolument adv. a a c u m u l a . a b a t a j abattre vb. [mar. p l ă c u t accueillir vb. a ajunge (la) . I I a î m p l i n i . c u m p ă r ă t o r achever vb.f. negreşit absorber vb. a b s u r d i t a t e abus s. I I I [în expr. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. a adăposti absence s. în p r i m u l rînd aborder vb. intrare accident s. şi s. f. a a c o m p a n i a accomplir vb. accident acclamation s. a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb.m. acord.m. m ă r i r e .m. a a c o r d a . cais abriter vb. III a sosi în grabă accrocher vb. m. î n v o i a l ă . accelerare accélérer vb.) d' ~ m a i î n t î i . II a se aşeza pe vine accueil s. -trice s. lipsă absenter (s') vb. a lega accourir vb. a p ă r ă s i . m. a b u n d e n ţ ă . c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb.f. cîte. à pied pe jos . a însoţi.) a descuraja abbaye s. a înverşuna achat s. a r e n u n ţ a abat-jour s. a b a ţ i e . cu. acu­ zator accusation s. a copleşi. a spori accroupir (s') vb. (pi.

m. în mod p l ă c u t . strident a i g u i l l e s . a adresa adroit. a adora adoucir vb. aripă ailé. î n t ă r i r e . -~ s. cu a r i p i . II a î n t ă r i .f.m. I I I a m ă r i agréable adj.m. a înfrunta afin conj. agresiv agression s.f. / . d'-~ de altfel aimable adj. a cîştiga acquiescer vb. sprinteneală agir vb. oţel acquérir vb. (pi. sprijin. u ş u r i n ţ ă . t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa.f. î n d e m î n a t i c .m. aeronautică aérodynamique adj. agenţie agent s.f. a agrava agilité s. miel agraire adj. I I I a a d m i t e admirable adj. conj. a micşora affaire s. s. -es. arie (muzicală). ajutor aide 2 s. -s) usturoi aile s. uşor.f. se tirer d' — a se descurca. dulce-acrişor aigu. acru. I I a slăbi. m. agent agglomération s. a e r ./. f. /.f. -e adj.f. conj. -e adj. a î n h ă ţ a a h ! interj. a g r a r agrandir vb. p l ă c u t agréablement adv. 2 .f. a se a g i t a . în a l t l o c . a a d u n a adhésion s.f. a a d m i r a admission s. a se s i m ţ i bine aisé. ~ que p e n t r u ca. dibăcie. a ajuta aie ! interj. a m a b i l aimer vb. vîrstă âgé. I I a a c ţ i o n a agiter vb. II a se elibera affronter vb.f. agricultură agripper vb.f./.f. a d m i r a ţ i e admirer vb. agresiune.m. a se prăbuşi affaler (s') vb. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. în v î r s t ă . m. m . aşa precum. f. cum îi p l a c e . -ive adj. dragoste. à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c . au ! v a i ! aïeul.acier s.f. aerian aéronautique s.f.m. conj. m i n ă . a n d r e a . î n r ă u t ă ţ i r e . p r e c u m şi air s. il fait mon •«. m. (în loc. aeroport affaiblir vb. II a î n d u l c i .) p i ţ i g ă i a t . a-şi face de lucru affaisser (s') vb.m. m a i în v î r s t ă .m. a c t i v i t a t e actualité s. ajutor aider vb. adv. -é s. o votre — • c u m d o r i ţ i .m..f. în scopul âge s. a îmblînzi adresses. cu dare de mînă 494 .f. şi adj. a d m i r a t o r admiratif. a f l u e n ţ ă .) ~ de pentru a . -ive adj. a-i plăcea aîné. -trice s. a i u b i . -trice s. bot. a g r a v a r e aggraver vb. înăcrit aigre-doux. -e adj. (fig.f.m.f. a î n r ă u t ă ţ i . a c o n s i m ţ i . a a p u c a .) a se prăbuşi affection s. conso­ lidare affirmer vb. -enne adj. -e adj. -ë adj. trea­ b ă . a d m i r a t i v admiration s. rn. aflux affranchir (s'j vb. a h ! o h ! aide 1 s. a g i l i t a t e . aïeux strămoş) aigle s. a a g i t a agneau s. (fam. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb.m. actor action s. I I I a d o b î n d i . aşa. a afirma affluence s. p u i de v u l t u r aigre adj. aglomeraţie . aerodinamică aéroports. vîrstnic agence s.f. deci ainsi que loc. agreabil agressif. acţiune activité s. -douce adj. (fig. adonis adorer vb. adeziune admettre vb. a s c u ţ i t . a se învoi acteur. ascuţime additionner vb. vîrf (al t u r ­ n u l u i . aulx. astfel. a consolida affermissement s. b u c u r i e . înfăţişare aisance s. (în)aripat ailier s . agreabil. f. aglomerare aggravations. ~ es) bun i c . être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . ac. p r o b l e m ă . a d m i t e r e adonis s. (pi. a t a c agriculture s. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m .m.) aglo­ meraţie afflux s. a d r e s ă . iscusinţă adresser vb. dibaci aérien. dezinvoltură aise s. (pi.f plăcere.e omul care-mi trebuie . p r i m u l născut ainsi 1 . v u l t u r aiglon s. a c t u a l i t a t e acuité s. aerodinamic . a d m i r a b i l admirateur.m.f. al muntelui) ail s. afecţiune affermir vb. afacere.

m.m.m. -e adj. b o g a t .f. a se î n t i n d e allumer vb. a n e c d o t ă ange s.m. a p r e g ă t i . a o d u c e . alee allégorie s. poftă de m î n e a r e appointements s. a m f i t e a t r u amplement adv. a merge. m. a m ă ­ nunţit ampleur s. (cu maj.f. -e adj. a n t i c h i t a t e antisémite s. prieteneşte amitié s. a m a t o r amazone s. înger a n g l a i s . -e adj. (fig. german aller vb. m e r s . s'en ~ a pleca. după cit se pare apparent. -e adj. p u r t a r e .f. . a n t a r c t i c antérieur. a l p e s t r u alphabet s.) şi adj.f. grămadă amasser vb. a n t i s e m i t août s. m. a apreta 495 . a l m a n a h alors adv. (fig.-enne s.m. adv. a n u m i applaudir vb. . -e s. a se duce alliance s.f. III a a p ă r e a appareil s.m. alegorie allemand. a n i m a l animation s.f. m . a l t i t u d i n e amaigrissement s. inel année s. a m p l u . a se d u c e . ancoră âne s. a aduce ami. a n a c r o n i c anatomie s. alsacian altérable adj. a prevesti annuaire s. a n i m a ţ i e animer vb.f.m.f. a a l a r m a . odgon. suflet amende s.) a strivi anecdote s. a m a n t . a n t e r i o r antichambre s.m. à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s . a a p r i n d e allumette s. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s.f. a însufleţi anneau s. amploare amputation s. a a d e m e n i allée s. aproape apparaître vb. -enne adj.m.m.aisément adv.f. a a t r a g e . a m i c a l . cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb. a p l a u d a r e . a n t i c a m e r ă antipathique adj. a afla apprêt s. a strînge amateur s.f. iubire a m p h i t é â t r e s. aluzie almanach s. vechi ancre s. m. (cu maj.f. m ă g a r . prietenesc amicalement adv.m.m. verighetă allier vb.a se l u n g i . a a n u n ţ a .m. alfabet alpiniste s.m. a l t e r a b i l altitude s. englezesc a n g l e s . a a m p u t a amusant.f.pi. a î n g r ă m ă d i .f.f. a p a r e n t appartement s. a se d i s t r a .f. chemare appeler vb. II a n i m i c i .m. pi. colţ angoisser vb.e s. m. împrejurimi allécher vb.m.) şi adj.f. a aduce apprendre vb. I I I a zări apétale adj.m.f. a l p i n i s t alsacien. prieten. a m u z a m e n t .f. a l a r m ă alarmer vb./. / . a speria angoisse s. a t u n c i alpestre adf. a p a r a t apparemment adv.f. aniversare annoncer vb.m. slăbire a m a n t . a n u a r . a n t i p a t i c antiquité s. m. a m b i ţ i e âme s. a a d ă u g a alarme s.f.f.m. -e adj. însufleţire. a î m b i n a allonger vb. a n a t o m i e ancien.m. c a m (aşa). (degetul) inelar anormal. amazoane ambition s. dis­ tracţie amuser (s') vb. -e s. III a a p a r ţ i n e appel s.m. p a r î m ă amas s. III a î n v ă ţ a . a p l a u z e appétit s.pi. c h i b r i t allure s. a m p u t a ţ i e amputer vb. prietenie a m o u r s . a se amuza anachronique adj..) şi adj. u n g h i . august apercevoir vb.f.m. m. a p a r t a m e n t appartenir vb. salariu apporter vb. a p r e l u n g i . a n o r m a l antarctique adj. d i s t r a c t i v amusement s. II a a p l a u d a applaudissement s. a l i a n ţ ă .f. (cu maj. a p e l .) d o b i t o c anéantir vb.e s. a d a a l a r m a alentours s. nelinişte. a m e n d ă amener vb. a lungi. m . englez. a p r e t apprêter vb. * ' . a m i c amical. a p e t a l à peu près loc.f.f. s p a i m ă animal s. a n .f. a g ă t i . m.9. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s.m. a chema. iubit a m a r r e .

cartier arroser vb. d u p ă aceea après-demain adv. III a se aşeza assez adv. a n g h i n a r e articulation s.f.m.m. -e adj. a s p i r a r e . m . asistenţă association s.f.approche s.m. s t ă p î n pe sine. m. curcubeu archipel s.m. I I I a atinge atteler vb.f. pe urină. a t o m atroce adj. a opri .f. c r u n t . a v î n d în vedere attentat s. a asedia assiette s. m. d e s t u l .f. 2 .f. arivist arrondir vb. a se a p r o p i a approfondir vb. cu s i g u r a n ţ ă .f. a s e n t i m e n t . aromă arracher vb. / . legătură.f.f. a t e n t a t attente s.m. a stropi arsenal s. (impers. a r g i n t .f. a întîrzia. aspect. aşteptare attention s. ateu athénée s. a se aşeza la masă a t t a c h e s . /. d u p ă .) si adj. m. a aresta arrière 1 .m. [invar. a sprijini âpre adj.f. înduioşare attendu prep. a s t r o n a u t i c à astronomique adj. a r ş i ţ ă .m.f. înfăţişare asperge s. apropiere approcher (s') vb.a m i a z ă arabe s. d u l a p . ascensiune aspect s. I I I a a ş t e p t a attendrissant. (cu maj. groaznic attabler (s') vb. a a j u n g e . a u d a .f. măiestrie artère s. a a p r o b a . a lega attaquer vb. a a r t i c u l a artificiel. a t l e t i s m atome s.m.m. şifonier arôme s.m.m. I I a a d î n c i . partea d i n a p o i . a a t a ş a . a î n c u v i i n ţ a approvisionnements.m.f. atenţie 496 . a î n h ă m a .m. m. a smulge arrangement s. a r t i c u l a ţ i e articuler vb. c u r e a . arsenal a r t s . şi s. piftie aspiration s.f.f. nefi­ resc artiste s.m. a r t i f i c i a l .m. asociaţie associer (s') vb.-elle adj. a face (un sunet) m a i surd assuré. şi adj. m . înapoi ! arrière-chambre s. a aproîunda approuver vb. en avoir ~ a fi s ă t u l . (adm. desi­ gur assurer vb. a înjuga attendre vb.s. (sport) fundaş. a sosi. p o m . -e adj. a r t i s t artistiquement adv. a asasina assaut s.m. (fig. suficient.m. ariergardă arrière-grand-mère s. cameră din dos arrière-garde s.m. \ ardoare. arc arc-en-ciel s. arenă argent s.m. arhipelag architecte s. sparanghel asphalte s. a a t a c a attarder (s') vb. interj. b a n i armée s. păianjen arbre s.f. învoire asseoir (s') vb. [invar.) d u p ă . cu artă ascenseur s. arteră artichaut s. a s a s i n a t assassiner vb.f. reazem. a a p r o v i z i o n a appui. a fi de ajuns assiéger vb. încheie­ t u r ă (a m î i n i i . I I a se î n t u n e c a .f. a r m a t ă armement s. [fig. aspru après prep. a r t i s t i c . asalt assentiment s. m. s t r ă b u n i c ă arrivée s.) aspi­ raţie assassinat s.m. a t a ş a t (de legaţie. s. (fig. astronomie athée s. a a p ă s a .f. a asfalta a s p i c s . înduioşător attendrissement s.m.f.nl. rîvnă arène s. I I a rotunji arrondissement s. asfalt asphalter vb. a t a ş a m e n t attacher vb. şi adv. sosire arriver vb. a i z b u t i .m. a asigura astronautique s.) raion.m. ateneu athlétisme s. aprovizionare approvisionner vb. sigur assurément adv. de ambasadă) attachement s.) a se î n t î m p l a arriviste s. înarmare armoire s.) poimîine après-midi s.) a se posomori assourdir vb.f.m.f.f. I I I a a s u r z i . a se asocia assombrir (s') vb. farfurie assistance s.m. m. a zăbovi atteindre vb.m. a r m a m e n t . ascensor ascension s.m. arbore arc s. a r a b araignée s. a r h i t e c t ardeur s. a piciorului) attaché s. sprijin appuyer vb. a r a n j a m e n t arrêter vb. a r t ă . a s p i c .

împrejurul autre I .attentivement adv.-trice s. a l ă t u r a t .m. deget mic (de la mînă) aussi adv.m. a u t o m o b i l .f. prep. m .f.f.m.f.m. a l t ă d a t ă . a întinde (înainte) . alt(ul). a u t o r i t a t e autour adv. vecin avouer vb. a l t u l . b a c a l a u r e a t badiner vb. a î n t r i s t a . I I a deprecia (o marfă) . lacom. aş ! baie s.m.f. a scădea.) c e l ă l a l t . a l t m i n t e r i autrefois adv. m i c golf. scădere baisser vb.m. a u t o d i d a c t automne s. -euse adj. avion avis s. a v i d i t a t e avilir vb. aterizare atterrir vb. ~ chose altceva autrement adv. cu avenir s. a v a n s . prep.m. r a d ă . / . 11 a a v e r t i z a .f. zgîrcit avec prep. au­ tomobilistic autorité s. î n a i n t a r e avancer vb. adv. a u x i l i a r avance s. odinioară autrui pron. de asemenea.m. a l t a . aversă avertir vb. {loc. viitor aventure s.f. orb din naştere aviation s. î m p r e j u r . adj. m.f. şi. 2 . m a i înainte auprès 1 . /. -e adj. m ă t u r ă t o r balcon s. şi adj. de uşă baigner (se) vb. bagaj bague s. ~ faim a-i fi foame. a m ă r t u r i s i avril s. (pe) aproape auriculaire s. există avoisinant. şi adj. inel bah! interj. m. (impers. a z ă r i . nici un(ul) audace .) il y a este. cale averse s. adv./. a atrage attraper vb. autor auto s.f.f. zori aubergine s. a v a n p o s t a v a r e * .f. t o t a t î t a . balcon 497 . orb aveuglément adv.f. baionetă baiser s. s î n t . a m ă t u r a balayeur.m. a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s. a v i d . a a v e a .m. îndrăzneală audacieux. p ă r e r e .f. şi pron. altfel.m. a î n ş t i i n ţ a avocat s. a se s c ă l d a . şi pron. lăcomie. a pune mîna attrister vb. orbeşte aveugle-né (e) s.) ~ de în j u r u l .s. m. loc.-euse s.m. a u d i t o r augmenter vb. a-i f i . a v a n t a j avant-hier adv. azi aune s. a p r i l i e B baccalauréat s. h r ă p ă r e ţ avidité s. aux. I I a ateriza attirrer vb.m. a v i a ţ i e avide adj. aşa de aussitôt 1 . a v a r . a î n a i n t a avant adv. aviz aviser vb. a u t o m o b i l automatiquement adv. a bolborosi. şi adj. d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s. a informa aveugle s. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. m ă t u r ă balayer vb. a înjosi avion s.m.m. t o a m n ă automobile s.f. a micşora' bal s. 2 . a l a l t ă i e r i avant-poste s. m. în mod a u t o m a t autodétermination s. a m ă r i . adv. ) . •*• soif a-i fi s e t e . şi prep. a se îmbăia 32* bain s. aproapele auxiliaire adj. ochi de fereastră. conj. a grăbi (plecarea e t c . lîngă. î n t î m p l a r e .f. avocat avoir vb. cu a t e n ţ i e atterrissage s. a glumi bafouiller vb.f. înainte a v a n t a g e s.m. şi adj.f. îndrăzneţ au-dessous adv. arin auparavant adv. sărut(are) baisse s. î n d a t ă . hot. a p r i n d e .m.f. -e adj. a v e n t u r ă avenue s. a bîlbîi bagage s. a spori aujourd'hui adv. 2 . b a l balai s. deasupra auditeur. dedesubt au-dessus . pron.m. pătlăgea v î n ă t ă aucun. a m î h n i attroupement s. î n d a t ă ce autant adv. m.m. baie baïonnette s. (precedat de art.m.f.

conj.m.f. sărăcie bétail s. barbarie barbe s. biscuit bizarre adj. b a z a l t basculer vb. balnear banane s.) franc. -e adj.m. m grîu Wême adj.f. b ă t ă l i e .f.m. a se îngălbeni blesser vb. b a n c ă . b a n d i t bandoulière s. care se leagănă b a l l e s .m. bibliotecă bicyclette s. -e s. b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv. c u m n a t beau-père s.m. ceată bander vb. sa­ lutar bien-intentionné. b a t a l i o n bateau s.m. j o ­ s u l . bilet biscuit s.f. u n t beurrer vb. p r o s t ă n a c berceau s. baliză ballade s. baston batteuse s.m. il y a beau temps que . . a se legăna . m . a b a n d a j a banderole s. a lega .m. cioc. barbă barbier s.f. fîşie. b a n a n b a n c s . a r ă n i 498 . şi adj. p r o s t i e . I I a a l b i blaser vb.f.f.m. guraliv bazar s.f.f. soacră belle-sœur s.m. ciorap basalte s.m. curte de păsări bastion s. sitar belle-fille s. v o r b ă r e ţ . a blaza. . m. e m u l t de cînd .f. bazar béant. -e adj. I I I a b a l e . a beneficia benêt s. ballet s. clădire bâtir vb.) b a r a c a m e n t barbare s.f. bază bas-relief s. I I a c l ă d i . m u n c ă b e s o i n s . n a v ă bâtiment s. basorelief basse-cour s. banc (de n i s i p . a l b blancheur s. (pop.f. gratie bas 1 .f.m.e s. s. -e adj. (fig.m. / .m. tout ~ încetişor. — sûr desigur bien que loc. fleac béton s. căscat beau. şi adj. l u p t ă bataillon s.f. belle adj.baleine s. (mil. bancher banquise s. în şoaptă bas 2 s. beton betterave s. foarte p a l i d blêmir vb. de plus belle şi m a i şi. a b l a m a blanc.m.m. (în) curînd bienvenu. cărucior. /. -se 1. / . c i u d a t . b ă ţ .f.f.m.m./. a b ă l ţ a .f. t r e a b ă . a n i m a l .f. beneficiu bénéficier vb. inferior. a cădea base s. î n d a t ă . -e adj. . t r ă s u r ă besace s. d u n g ă . a toci sensibili­ tatea blé s.f.f.f. vite bête 1 adj. beretă. b a r b a r barbarie s. prost bête 2 s.m.m.m. plisc bécasse s. larg deschis./. m .f.m. n e v o i e . v a s . prune bec s. g l o n ţ . I I a p ă l i . a mîzgăli barque s.m. s c ă z u t . b e c a ţ ă . -euse adj. mai dihai beaucoup adv. bărbier barbouiller vb. frumuseţe bébé s.m. m u l t beau -frère s. a î m p e s t r i ţ a bijou s.m. balenă balise s. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s. binefăcător. . banchiză baraquement s. m. bicicletă bien adv. adj.m. foarte m u l t .) a învinge b a v a r d . a dezaproba . ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s . sfeclă beurre s. bandulieră banlieue s. b a n d ă . b i n e v e n i t bière s. s c u n d . 2.f. bere bigarrer vb. a unge cu u n t bibliothèque s.m. a l b e a ţ ă blanchir ' 6 .m. de peşti) bandes. cu t o a t e că bienfaisant. batoză battre vb.f.m.m. şi adj. bel. bine . deşi. p a r t e a de j o s . m i n g e . banderolă bandit s. -che adj. desagă besogne s. baladă ballant. be­ licos bénéfice s.f. barcă barreau s. şotie blâmer vb.m. bijuterie billet s.f. a construi bâton s. socru beauté s.f.f. c u m n a t ă belliqueux.f.f. frumos . j o s . . bizar blague s. . bască berline s. leagăn béret s. balet balnéaire adj. şi adj.f. noră belle-mère s. bastion bataille s. b a n a n ă bananier s. r ă z b o i n i c .m.

călău bourrelet s. brioşă. (fam. — homme om cumsecade . o m u l e ţ . şi adj.m. a broda 499 . a broşa (o carte) . r a m u r ă . prăvălie bouton s. n o r o i . b o b i n a r e . m.f. m. a t u l b u r a . boier bracelet s. a face salturi bonheur s.m.m. salt. b r a ţ . à ~ le corps la t r î n t ă brasse s.) bourse s. a bucla p ă r u l boue s. ghiulea boulevard s.f.-e o. suflare. p ă d u r e boisage s. blond blouse s. -e adj. r a n ă bleu. cutie boiteux.~~ ceas de mînă brancard s. (fig. fericire. bine bonbon s. 1.m. bobinaj bœuf s. a r m a r e cu lemn boiser vb. marcaj (crengi r u p t e . c a t a r a m ă . h o t a r .f.f. scurt.f. bursă bousculer vb. c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i . pungă (de bani) . b r u t ă r i e bouleau s.f. cracă. (în mod) s t r ă l u c i t briller vb. a meremetisi briliant. săritură bondir vb. ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s. şchiop bombe s. a sparge. d o p . strălucitor brillamment adv. a încheia n a s t u r i i boxe s. a nu sta lo­ cului bougie s.f.f. bombă bon 1 . a rupe broche s.f. stană blond. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. -euse adj. î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s.m. a m n a r brisées s. curajos. / .m. branşă bras s.m. frag­ ment bricoler vb. a încheia (o cataramă) . a îmbrînci boussole s. om b u n şi c r e d u l . m . a se mişca. pi. a î m p ă d u r i . albăstrea bobinage s. val de aer bouger vb.f. -e adj. II a sări. bor (la o pălărie) bordeaux s. -e adj. sticlă b o u t i q u e s . nămol bouffée s. homme ~ om curajos. bomboană bond s. m.f. pe p u n t e . a zăpăci. -e adj. a b r a v a bref. s n o p . cărămidă briquet s.f. bord (la un vas) .m. b u b i ţ ă boutonner vb. l u m i n a r e bouillir vb. boucles d'oreilles cercei boucler vb. a răscoli bouquet s.m.m.m. b l î n d . f ă r î m i t u r ă . (fam. boxer boyard s. n a s t u r e .blessure s.f. bras (fel de înot) brave s. bluză bluet $. brève adj. a se m ă r g i n i botte s. (tehn. a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb. măcelărie b o u c h o n s . g u r ă .m.m. burghez bourreau s. b l o c . vin de Bordeaux borne s.f. -euse adj.f. box boxeur s. c i z m ă . t a r g a . noroios bourdonner vb.m. fărîmă . bornă borner (se) vb.m.m.m.) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb.m.m. a căptuşi cu lemn boîte s.m. adj. m ă n u n c h i bourbeux. viteaz. b r ă ţ a r ă . căptuşire. şi adj. sul (umplut cu c î l ţ i . busolă bout s. bou boire vb. sfîrşit bouteille s. legătură de legume botté.m. brav braver vb. b u l e v a r d bouleverser vb. l e m n . c a p ă t ./. margine. I I I a bea bois s. / . bun bon 2 adv. brancardă branches.f. măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2.) a lucra n i m i c u r i . bună ziua bonnet «. a străluci brioche s.f. a l b a s t r u bloc s.f. b r u t a r boulangerie s. blajin bonjour s. b r i c h e t ă .m.f.m. b u c h e t . bonetă bord s.f. v a t ă etc.) buşon b o u c l e s .f. montre.m. coş. I I I a fierbe.) aller sur les ~ de qn.f. a înfrunta. mesteacăn boulet s.f. a bîzîi bourgeois. buclă (de p ă r ) . m.m. boboc (la floa­ re) . m a r g i n e . à — pe bord. a clocoti boulanger s. brav . cozonac brique s. bonne adj. broşa brocher vb. a închide. succint bribe s. m. m.

şi adj.m. m a i t î n ă r cadre s.m.m.f. candidat cane s. a locui t e m p o ­ rar .f. -e s. a t r ă n c ă n i car 1 conj.m.m. neguros brun. cutie calcaire s. mezin. bronşită bronze s. ceţos.f.m.f. n e m e r n i c . căci car 2 s.m. cabinet c a c a o s .m. cafeniu brutal. bucureştean bûcheron s. à la -~ la ţ a r ă . sătean. pietricică c a i s s e s . capsulă capturer vb. de frunte. beţiv c ça pron.) hărmălaie.bronchite s. calorie calquer vb. scop.-trice s.) camarade s.m. se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s.f. cantinier c a n t o n s . calcul calculateur. / . cadou cadet.m.m. t u n .m. a linişti calomnier vb. 2.f. calcar calcul s.m. a captura caqueter vb. m. zgomotos bucarestois. comme ~ astfel.f.f. ramă café s.-euse adj.m. ascunzătoare cachot s.f. caporal c a p r i c e s .m.m. canibal canon s.m. cîmpie . s.m. -e adj. a calea. a cotcpdăci . bufet buisson s. cabină cabinet s. a poposi. caiet caillou s.f. z g o m o t .m.m.m.m.) campanie 1 camper vb.m. m . ladă. capabil capitaine s.m. cuşcă cahier s. esenţial capitale s.m. aici . c a m a r a d camée s. (fam. galoş cap s.f. -ère s. / . dem. ţărănesc campagne s. -e adj. tăietor de lemne buffet s.m. ) prevăzător c a l m e s . cantină cantinier. şi adj. t a b ă r ă . a copia (şi fig. a arde brumeux. a potoli.vino încoace cabaret s. carceră.f.m. -te adj. m . adj. capitală capitalisme s.m. -e adj. candelabru candeur s. însuşire carafe s.f. capitalism capitulard adj.m. m. şi adj.f. b ă u t o r . -e adj. capitulare caporal s. socoteală.m. camee caméra s.m. noră bruit s. {fig. t o v a r ă ş . -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1. cauciuc. ) asia . cafenea cage s.m. circiumă cabine s. adu­ nătură canard s. căpitan capital. b r u t ă bruyant. carafă caresser vb.m. a p a r a t de filmat camionneur s. lagăr. b r u t a l brute s.m.m.f. barcă cantine s. camionagiu camp s.m. a calomnia calorie s. ca«ao cacher vb. r a ţ ă cannibale s. a peria brouhaha s.f. a mîngîia carlingue s.f. b r u n . (persoană) calculat(ă) . colivie. ţ ă r a n .m.m.f.f. mărăciniş bru s. capriciu •capsule s. perie brosser vb. ţeava (de armă) canot s. a ascunde cachette s. cap. bronz brosse s. canalie. {sport) gol buveur s. {fam.f.f. casă (de bani). caracter. candoare candidat s. laş. birou but s.f.f. r ă ţ o i . capitulard capitulation s. canadiană c a n a i l l e s . canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s.m. închisoare cadeau s. tufiş bureau s. raţă candélabre s. "iens •*. z v o n .j. c'est ~ aşa este ça 2 adv. promontoriu capable adj. (mii. veste brûler vb.f. cadru. « a p i t a l . zarvă brouillard s. autocar caractère s. s a t . ceaţă broussaille s. carlingă 500 . cafea. calm calmer vb. m . cal­ c u l a t o r . m . şi adj. ţ e l .

necăsătorit.m. a centraliza centre s. orice char s. a se amari chaîne s. scaun chaleur *.f.m. celibatar celle (pi. lănţişor chair s. -. centrali­ zator centralisation s.m. m. a adeveri cerveau s. icre negre ce pron. lanţ. castă cathédrale*.f. (ceea) ce ce. campion chance s. -e s.m./.f. a t ă i n u i céleri s. a ascunde.f. cerc cercueil *. critică.f. t o t u ş i . a înceta chacal s. celebru célébrer vb.m. a se m î h n i . schimbare changer vb. crap carré. cenzor censure s. -e adj. c a v a l e r i s t . car de luptă 501 . pivniţă caveau s.m. încetare cesser vb. carnivor carotte *. şir chaînette s. tricou chandelle s. şampanie champignon s. ţelină célibataire s. catedrală cause*. /. pulover. a ceda ceinture *. catedră chaise s.m. şi adj. si­ gur. schimb changeant.f. în mod cere­ monios cerf-volant s.f.f. şi adj. cet.f. centrală centralisateur s. cavou caviar s. de vizită etc. a n u m i t ./.m.carnassier. c e n t i m e t r u central. m. desigur certifier vb. /.m. a sărbători célébrité s. acel(a) celui. dem. car­ nasier carnivore s. celles) pron.m. şi adj./. zmeu (de hîrtie) cerise s. creier cessation s. a sta de vorbă (cu) cavalerie *.f. -ïère adj. a sparge cassé. dem. ceremonie cérémonieusement adv.m.m. mîhnire chagriner (se) vb.f. fiecare. acesta celui-là (pi. î n l ă n ţ u i r e . ceux-là) pron.f.à coucher dormitor champ s. sicriu cérémonie s.f. m . ca­ valer cave s. călduros chambre *. m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. a cauza causer vb. dem.m. -e adj. m. (jain. cu toate aces­ tea cercle s. p ă t r a t carreau s. m. a vorbi. celebritate celer vb.m. dem. clapon chapitre s. cască casser vb.f. călăreţ. noroc. carieră carte s. m.f. acela cendrier s. dem.) carton s. şi adj. acea cellule s. -euse adj. a schimba chanson s.m. scrumieră censeur*. oarecare. cavalerie c a v a l i e r * . -e adj./.m. m. cireaşă cerisier*. carnivor.m. ochi de geam carrière s. centru cependant conj. î n t î m p l a r e . en tout ~~ în t o t cazul casque s. a certifica./. şacal chagrin s. car. a pricinui. cireş certain.f.m. a cenzura cent adj. luminare change s. h a r t ă . nehot. pălărie chapon *. carne chaire s.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s. ceux) pron. -e adj. u n i i . profesie. c e n t r a l . m. acest ceci pron.f.m. -ci (pi.m./. centură célèbre adj.tn. a n u m i ţ i certainement adv.m. a cînta chantier s.m.f. celulă celui (pi. dem.f. (o) sută centimètre *. b l a m public censurer vb. cette adj.m. c a z ./. schimbător changement s. *. pron. carton cas s. acest lucru céder vb. ciupercă champion ş. cîntec chanter vb. morcov carotter vb. spart caste *. cenzură. căldură chaleureux.m. dem. t a n c . poş­ t a l ă . centralizare centraliser vb.m. pi. cîmpie Champagne s. şantier chapeau s. şansă chandail s. capitol chaque adj. ceux-ci) pron. cameră . cauză.m. /. c i m p . cîirte (de joc.f. aceasta.

) a supăra chiffre s . c e t ă ţ e a n c i t r o n s .f. m î n c a r e . a călări chevet s.f.f.m. m.f. -ne s. ţigară de foi. -e adj. -e adj. s c u m p .m. cinematograf cinémascope s. aici ciel s. lămîie citronnier s.-ère 1 adj. fir de p ă r cheville s. şi adj. a încînta charpentes. chinez. -te s. dirijor chemin s.s. cămaşă chêne s. pi. a cita citoyen. v a t r ă chemise s. cădere ci adv. şomer chose s. şofer chaussée s. ciment cimetière s. -e s. himeră chimie s. vîrf ciment s.m. cifră. m. m u ş i ţ ă ciseaux s. cheie clergé s. alegere chômage s.m.charbonnage s. chimie chinois.f. var chef s. greiere cigare s. căruţă charité s.f.m.m.f.m.m.m. căţeluş choeur s. plug chartreuse s. ceară cirer vb. m. conopida chou-rave s. care face ape chaud. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier. m. circuitul circuler vb. (cu maj./. m.m. cărbunar charger vb. a şopti. cercetător cheval s. preoţime 502 .f. -enne s.f. iubire de oameni charmant. -enne s. mină. ospăţ chèrement adv./. a cizela cité s. a încălţa chauve-souris s.f. ~ jort cetate châtiment s.m.f. a v ă x u i ciron s. cămin.f.m. a încărca charger (se) vb. m. limpede. fierbinte chaudière s. gulie chrétien.m. şi adv. c o n d u c ă t o r .f. chinezesc chiot s.m. drag chère 2 .f. capodoperă chef-d'orchestre s. -ière s. cavalerie chevaucher vb. /.f. cer cigale s. cîrpă. [bol. căldare. -euse s. h a v a n ă cigarette s. a şuşoti chut ! interj.m./. a m o t o t o l i . c a s t e l .m. m.m.m. m.) ş a r p a n t ă . şomaj chômeur.m.f. a vîna chasseur s. -e adj. (zool.f.?.f. [constr. cinemascop circuit s.m. lucios. încîntare charme 2 s. car. cale cheminée s.f.m.) liliac chauvin. [despre culori) deschis clarté s.f. creştin chuchoter vb. gleznă chèvre s. clasifi­ care clé s. m. I I a alege choix s.m.m.f.m. -e s. c l a s a m e n t . şicană chien. şosea chausser vb. şi adj. a căuta chercheur s. d r u m . c l a r .m. c l e f clef s. m.f. cal chevalerie s. m. m . cazan mare chauffeur s.j. varză chou-fleur s.m. ~. stejar cher. căţea chiffon s. pisoi chatoyant. foarfece ciseler vb.f.m.f. m . .f.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s. a civiliza c l a i r .m. petic chiffonner vb.m. sst ! linişte ! chute s. pisică château s. cald. î n c î n t ă t o r charme 1 s. m. şovin chaux s. c ă p ă t î i cheveu s. scump .f.e adj. sumă chimère s.f. lucru chou s. -e adj. cu dragoste chercher vb./.m. civil civiliser vb. (fig. la chicane s. lumină classe s. che­ restea charretier s. şef.f. lecţie classement s. pedeapsă chaton s.m. m.m.m. c i m i t i r cinéma .m. cetate citer vb.) carpen charmer vb. a circula cire s. căruţaş charrue s.f. cîine. m ă n ă s t i r e chasser vb. farmec. clasă. v î n ă t o r chat. ţigară cime s. a şifona. cler. v. cor choisir vb.f. lămîi civil. a-şi lua sarcina de a chariot s.) şi adj. capră chez prep.

dorinţele cuiva) . -e s. uriaş combat s. I I I a se prezenta. comerţ commettre vb.m. m .f. coafor coiffure s./. ardere comédie s. şi adj. cu t o t u l compléter vb. t o v a r ă ş ă . -euse s. c u m .m. p i e p t ă n ă t u r ă . a compara compas s.f. complet complètement adv. a (a) lipi c o l l i e r s .f. a începe comment adv. c î t . conte concentrer vb. supărare colifichet s.m. obştesc. comedie comité s. clinic cloche s. a complica composer vb. maior commande s. complet. climă. club coalition s. a comunica communiste s.f. pre­ c u m .m. m .f. tout — la fel commencer vb. cucurigu ! code s. p u ­ blic communard. a completa compliment s. luptă combattant. cîte combiner vb.c l i e n t . compensaţie. coloană colosse s. comerciant commerce s. III a c u p r i n d e . şap­ că etc 1 coin s.m. comentariu commerçant s.m. t o t ce acoperă capul (pălărie.f. cont compter vb. soţie compagnie s. cîtă. l u p t ă t o r combattre vb. casă de b a n i cognac s. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s. colier colline s.f. comandă (a unei m a ­ şini) comme adv.f.m. a copleşi combustion s.m. a ţ i n t u i club s. a umple (cu vîrf şi în­ desat) . cod coeur s. m. colectivist collectivité s.m.f. com­ punere comprendre vb. închis clôture s. societate compagnon s.f.) a satisface (năzuin­ ţele. des­ păgubire compenser vb. a lupta combien adv. -ive s. şi adj. a socoti. socoteală. -e s.f.m. ca. clopot clocher s. comu­ nard commune s. a comprima compte s.m.m. tovarăş comparaison s. colonel colonial.f. complicat compliquer vb. compa­ raţie comparaître vb. -e adj.f. c o m u n . pas colère s.m. a compune. fanteziuri collaborer vb. fleac. colonial colonne s. comună communiquer vb. coexistenţă. coaliţie cocarde s.m. deal. . trecătoare.m. coafură.e s. comitet commandant s. şi adj. a înţelege comprimer vb. compozitor composition s. a alcătui compositeur s. comod commun. a p i e p t ă n a coiffeur. I I I a comite commode adj. I I I a se complace complet 1 s.f. tacticos compensation s. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb. climat(er)ic clin (d'oeil) s. vîrf.m.m.m. m î n i e . colegiu coller vb. a prinde în cuie. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb.m. i n i m ă .m.m. colţ c o l s .m. c l i m a t climatique adj. a colabora collectif. client climat s. colos. (fig.m.m. (fig. m.f. compoziţie. salbă.f. -e adj.f. compliment compliqué.f.f.) podoabe. a concentra 503 . I I I a c o m b a t e .m. insignă cocorico ! interj. colectiv collection s.j. colină colonel s. -e adj. a n u m ă r a comte s. tovărăşie. a întregi. -ète adj. c î ţ i . împrejmuire clouer vb. c î t . clipire clinique adj.f. costum complet 2 .m.f.f. colectivitate collège s. par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences.m. a combina comble s. comunist compagne s. clopotniţă cloison s.m. m. cum? de ce? commentaire s. şi adj. a compensa complaire (se) vb. coniac coiffer vb. asociaţie. colecţie collectiviste -s.-e adj. ca (si). c o m a n d a n t .) culme combler vb.f. [pi.m.m. asemănare. guler.f. cocardă. I I I a închide clos.f.f. -e adj. compas compassé.m.

a consacra.f. consiliu conseiller vb.m. c o n t r a a m i r a l 504 . î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . de acelaşi s o i . încurcat confusément adv. confuz. congres conjonction s. a înconjura contracter vb.f. -e adj.m. consecinţă conserver vb. confort confortable adj. şi adj. -e adj. consul consulter vb. a confirma confisquer vb.f. confuz confusion s. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. a trage concluzia conclusion s.m. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. III a cuceri conquête s. sfătuitor consentement ». de aceeaşi specie congrès s. a consemna. a consolida. (mil.m.f. adv. au •*.f. a sfătui conseiller. -e adj. -ère s. în­ voire consentir vb. încredere confidence s. neînce­ tat continuer vb. castravete concourir vb. confi­ denţă confier vb. constrîngere contraire s. -e adj. înfăţişare. -le adj. m u l ţ u m i t contenter vb. m. conducător conduire vb. a u r m a contourner vb.f. contrar. concurent condamnation s. a c o n d a m n a condition s.m. a încurca confort s. clădire construire vb. a t i ­ t u d i n e . poveste. m.f. a închina conscience s. contagiune conte s. d e s t ă i n u i r e .f.m. sfat. p o r t a r concitoyen.m.f.d i m p o t r i v ă . m.m. cu perseverenţă. concetăţean conclure vb. consolare consoler vb. atingere. contact contagion s. constant. consoană constamment adv. conştient conseil s.m. -e adj. conjugare conjuguer vb. cucerire consacrer vb. încheiere concombre s. I I I a încheia.f.f. faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb. c u n o ş t i n ţ ă . nuvelă contempler vb. concret concurrent.f. cunoaş­ tere connaître vb. a m ă r t u r i s i . a conţine content. -e s.m.f.m. conştiinţă conscient.. a consola consolider vb.f.-enne s. povestitor continuel.m. a u n i consul s. confecţie confectionner vb. c o n t i n u u .) a preţui considéré.f. I I I a concepe concierge s. dulceaţă confondre vb. -ète adj. concurs de împreju­ rări conjugaison s.f. c o n s i m ţ ă m î n t . concediu congénère adj.m. a constitui construction s.f. I I I a constrînge contrainte s. I I I a cuprinde. concentric concerner vb. consilier. loc. a j u t o r . a considera: [fijL. confortabil confrérie s.f.f. a contracta contradictoire adj. a conjuga. asociaţie confus. în mod constant constant. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu. conţinut conteur. conferinţă confesseur s. /. construire. concluzie. a confisca confiture s. a î n t ă r i consonne s. I I I a construi consulter vb. basm.concentrique adj.f. condiţie conducteur fi. I I I a cunoaşte conque s.f. duhovnic confiance s. I I I a consimţi conséquence s. s t i m a t consigner vb. mhigîiere.f. molipsire. statornic constater vb. aer. a consulta connaissance s. contradictoriu contraindre vb. confuzie. a fi în l e g ă t u r ă c u . a c o n t i n u a .f. a conserva considérer vb. respectat. conjuncţie conjoncture s. contrariu contre-amiral s. ghioc conquérir vb.f.m. a confecţiona conférence s. I I I a conduce confection s. şi adj. a consterna constituer vb. a consulta contact s. u r m a r e . m. a constata consterner vb.-euse s. m.c o n d a m n a r e condamner vb.f. I I I a concura concours s. potriv­ n i c .f.f. -e s.) a da un consemn consolation s. I I I a confunda. concurs concret.m. a contempla contenance s.f.

a fi în corespondenţă corridor s. t e m ă corectată corriger vb. culme côtelette s. costum côte s. -e adj. s t r i c a r e . conversiune. a tăia cour s. ţ i n u t . culisă couloir s. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s.} corec­ ţ i o n a l . l o v i t u r ă . curajos. ~ d'oeil privire. après — prea tîrziu . coroană. corb corbeille s. b u m b a c cotonnier. I I I a alerga.m.f.m. cortegiu. (pop.m. frînghie ./. a bumbacului cou s.f. cost couteau s.ni. alergător courir vb.lîngă coteau s. à -~ sûr cu siguranţă . con­ vorbire c o n v e r s i o n s .m.m. coridor corrigé s. b i d i v i u . a se învoi conversation s.f.-euse s. a umbla după (şi fig. acoperit couvrir vb. f. conver­ tire copain s. cosmonaut cosmos s. l a t u r ă . culcuş. a se curba coureur. cornée corniche s. III a convinge convenir vb.f.m. amic copier vb. m. t r u p . poştă cours s. -le adj. d r u m . colină. m. III a coase couler vb.f. /. co­ rupţie cortège s. m. cursă. cupă couper vb. m. contravaloare contribution s. -. cosmos costume s. a copia coq s. du •».f. curte courage s. alai cosmonaute s. cordial.m. d'un seul ~ dintr-o d a t ă . a se cùlca coude s. curaj. îndrăzneală courageux. croială coupe 2 s. a s p e c t . cocoş coque s. culoare. m. -euse adj.m.) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. m. a aluneca de-a lungul .m. a se scurge.de dinspre .f. contraofensivă contre-valeur s.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s. -e adj. gît couchant s. a corecta corruptions.m. tout à —. III a contrazice contrée ş. de ~* deoparte .e s.f. apus (de soare) coucher 2 (se) vb.m.f.f. donner .f. a se îndoi. m. prieten. a curge. curier. v ă r . t a c î m couvert 2 . telegar court. m. corrections. cunună couronner vb.m. în­ drăzneţ courber (se) vb. s t r a t coucher 1 s./.m. a costa coutume s. coastă côté s. . c o n t r i b u ţ i e . îndreptare. s. I I I a corespunde. c o r p . corecţie correctionnel. cotlet coton s. obicei couturier.m.m.m.m. mărgean corbeau s. culoar coups. cupă.f.f. [muz. coral. {jur. I I I a a c o p e r i .f. -e adj. -ère adj. găoace (de nucă.f. vară coussin s. -ette adj.m.f. jouer des^ s a da d i n coate coudre vb. à . corupere. vopsea coulisse s. a ascunde 505 .f. corectare. ochire. m. regiune contre-offensive s. — de force puci coupe 1 s. conversaţie.f. pernă coût s.m.m. a controla convaincre vb.f. corespondenţă correspondre vb. c o t . impozit contrôler vb.f.contrebasse s. de ouă) . a încorona courrier s.un ~ de fil a telefona. p a r t e . de b u m b a c . (despre un vas) a se scufunda couleur s.m. călduros cornée s.f. croitor couvert 1 s.) corn corail s. cuţit coutelas s. contrabas contredire vb. goană. apusul soarelui couche s. sur le ~ îndată .f. curs course s.m.à ~ corp la corp./. cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb. scurt c o u s i n .-ère s.f. i z b i t u r ă . coardă cordial.m. f. cornişă corps s. cochet cor s. / .d e o d a t ă . coş corde s. I I I a r e c u n o a ş t e . m a c coquet.m. la "•.) couronne s.

crater cravate s. p r a d ă curiosité s.m.m. p r ă p ă d .m. m. a scăpa débattre vb. chiloţi culte s. I I I a crede. -euse ad]. cretin cretonne s. interj. t i m i d crâne s. goi crever vb. a crăpa.f. făptură. criză crisper vb. creastă crétin. d o a m n ă .critic. pe*te. a scobi creux 1 . cuillère s. creion création s. / . lingură cuir s.f. croşetă croire vb. m. colţ (la a n i ­ male) crochets. a se rupe cri s. a m u r g crête s.critică croc s. /. cură cure.f. creton creuser vb. cruzime ( / i g ) cru. s t r i g ă t crime .f. {sport) crosă cruauté s. d i n . debara débarrasser (se) vb. gău­ nos.f. ~. prăbuşire débarbouiller (se) vb. des) prep. curmal davantage adv.f. pe. a fermenta cycle s. -elle adj.f. în. cange .f. crud. d a n s a n t danse s. m. despre. a înota în stilul crawl crayon s.m. -euse adj. scuipat craindre vb. dansator date s.f. -le adj. -euse s.f. -ive adj. a dansa danseur.m. cult. coamă crise s. creştere (a unei ape) cruel. d e ! damner vb. m.m. pericol.un mois peste o lună dansant.f. a î n t î l n i croissance s. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s./. piele cuisine s. — fouettée friş­ ca. p a n t a l o n i s c u r ţ i . a crea crème s. a cultiva (şi fig. m . a săpa.m. III a culege cuiller.f. m. III a creşte. a încrucişa. şi adj.f.m. trecere. -e adj. a pîrîi. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i . s e m i l u n ă .) culture s.f.m.dent s. bojocii. cruciadă croisement s.f. dalie dame s. a se spăla pe faţă débarquer vb.m. scobitură.c r a c h a t s . m a i m u l t de (<T. ciclism cyclone s. crimă crinière s. c r u n t cuber vb.m. p a t (de puşcă) . corn (franzeluţă) croître vb. creştere croissant s.-e adj. c r e d i t . i n s t r u i t cultiver vb. «. m.f. m. craniu crapule s. cruce crosse s. s m i n t î n ă . a se debarasa. a socoti croisades. -ïve adj.f. b u c ă t ă r i e culotte s. c u l t u r a l curatif. ocol.m.f. I I I a d e z b a t e .f. scobit. a sparge . şi adv. m. -e s. c u r i o z i t a t e cuver vb.f.f. d a t ă datte s. creatură crèche s. a trosni cratère s. gol creux 2 s.f. c a v i t a t e . c u r a t i v cure s. de.m. du. nemernic. I I I a se teme craintif.f.şi adj. a debarca débarras s. creşă crédits. c r a v a t ă crawler vb.f. dans danser vb. c u l t u r ă culturel. creaţie créature s. cîrlig. influenţă créer vb. cîrlig. de la.s.m.f. fiinţă. primejdios dans prep. fricos. c u r m a l ă dattier s. cult cultivé adj.f. a afurisi danger s. scobitoare curée s. primejdie dangereux. a se m ă r i croix s. craquer vb.f.m. ciclon D dahlia s. se ~ a se z b a t e 506 .m. a crispa critique s. cremă crépuscule s.m. a face cubajul cueillir vb. ciclu cyclisme s.f. încrucişare croiser vb. crud crue s.

delegaţie déléguer vb.f. ferme­ cător délivrer vb. a deceda. -e s. dehors adv. decrepit.f. a decide décision s. I I I a serînti demeurer vb. cu dispreţ dedans adv. delicat délicieux. mîine démailloter vb. a decerna décevant. delicios. a declanşa décliner vb. mutare .f. dinar. dantelă dentelure s. n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s. {despre ape) a se vărsa debout adv. a porni déménagement s. p e s t e . a dezumfla d é g o û t s . definiţie définitivement adv. d i n t e . j u m ă t a t e demi-teinte s. d«but . a descuraja découvrir vb. d e c o r a ţ i e . a r u p e .f. m. demon denier s.f.m. m. apărare défenseur s. j u m ă t a t e . a decreta décrire vb.m.) au ~~ d u p ă .pe dinafară déboucher vb. -e adj. a declina. a începe décéder vb. h a l b ă . definitiv déformation s.f. deformare défunt. se ~ a se descotorosi.) dantelură 507 . I I I a descoperi decrepit. a descărca déchet s.f. r u p t u r ă . î n c e p u t .débit s.m. a locui: a r ă m î n e demi 1 s. denunţare dénouer vb. au ~ la început débuter vb. a elibera delta s. (numai în loc. a scăpa défaut s.f. t r e a p t ă . cusur défendre vb. a deznoda.m. a rupe coarnele décourager vb. demaraj démarrer vb. a p ă r ă t o r défi s. defunct. -e adj. m.m.f. a dezlega. j u m ă t a t e .f.m. ră­ posat dégeler vb.f. a răposa décembre s. a declara déclencher vb. sfidare. m. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s.m. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. deltă demain adv. a (se) muta démettre vb.m. a sfîşia déchirure s. a (se) dezgheţa dégonfler vb. j u m ă t a t e de oră demi 2 . î n ă u n t r u défaire vb. (arhit. h o t ă r î t . a d e z l ă n ţ u i décharger vb. a denunţa dénonciation s. provocare défier vb. a prînzi déjuger vb. dezgust dégoûter vb. întrebare demander vb. m . m u t a t déménager vb. deceniu décerner vb. p r î n z . a defila définir vb. a cere . a sfida défiler vb. a declama déclarer vb. I I I a a p ă r a défense s.f. d e z m ă ţ a t début s. m. cu siguranţă décider vb. -e adj. deşeu déchirer vb. I I a defini définition s.f. defect. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . r a m o l i t décréter vb. a desfide. -e adj.f. decizie déclamer vb. I I I a descrie décrocher vb.m. grad. m a i departe de délégation s. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. a dispreţui dédaigneusement adv. a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb. dejun déjeuner 2 vb. I I I a d ă r î m a démon s. a deconcerta. s. cerere.f. I I I a desface. a delega délicat. c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb.m. au — de d u p ă . democraţie démographe s.f. ţîn) sus débraillé. -euse adj.f. decor décorner vb.m.m. a dezlega dent s. III a decepţiona déchaîner vb. a desfăşa (un copil) demande s. h o t ă r î r e .m. afară déjà adv. a dezgusta degré s. avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s. a demara. demograf démolir vb. -e adj. deja déjeuner 1 s. amăgitor décevoir vb. a decomanda déconcerter vb. a d e b u t a . a da. {sport) mijlocaş. sfîşiere décidément adv. şi adj. în picioare. a refuza décommander vb. peste. ban dénombrer c i . a întreba démarrage s. decembrie décennie s. a se revărsa. débit (la lichide şi gaze). a zăpăci décoration s.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres.m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • de m î n t u i a l ă — diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trices.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — fără îndoială • douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat,bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices.m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire;s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant,-e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen.s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — negreşit • fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • pe legea mea — foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — de • fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson.s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • • et à me­ — fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — mal ~~ • de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers.m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — a • hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

m. sclav image s. -e adj. idiot ignoble adj. a indica indiscret. ne­ greşit infamie s. impresie impressionner vb.m. n e c u v i i n ţ ă inconvénient s. i n c u l p a t indéfrisable s. ticăloşie. nepoliteţe important. -e adj.e s.j. inabor­ dabil inactif. leneş inactivité s.f. i m p o r t a n t importer vb./?.. a i m p u n e . de neşters. i m i x t i u n e . a impresiona imprimer vb. inexact infaillible adj. şi adj. imagine imaginable adj. a imagina imbécile adj. a ignora. m. a întrupa incidence s. m u r d a r . de n e u i t a t inepte adj. incomplet inconcevable adj. i m i n e n t immixtion s.m. i m p e t u o s . (modul) i n d i c a t i v indigne adj. index. şi adj. a t i p ă r i improprement adv. -e adj. impozit impression s. ilegal illégitime adj.f. -e s. şi adj.m. infamie infernal. . inconvenient.) nepăsare inexact. de necrezut i n c u l p é . independent index s. infraroşu ingénieur s. imobil imminent. identic idiot. a nu cunoaşte île s. de neconceput inconnu.f. industrie ineffaçable ad}.f. ne­ ajuns incroyable adj. ignoranţă ignorer vb. influenţă influencer vb. incomod incomplet. veşnic imparfait.m. -e s. şi adj. şi adj. degetul ară­ tător indicatif s. perfect infailliblement adv. inconştient inconvenance s.f.f. inaccesibil. [fig. nepoliticos impolitesse s. infirmerie infliger vb. i m p e r t u r b a b i l impétueux. a i m p r i m a . imposibil(ul) impôt s. amestec immobiliser vb. a influenţa informer vb. impermeabil impersonnel. -ète adj. imperfect. a imita immaculé. m. i n a c t i v . i m e d i a t immédiatement adv. impersonal imperturbable adj. inginer 520 .f.f.f. nelegitim illusion s.f. -e adj. -e adj. infinit infiniment adv. -e adj.f. în m o d in­ dependent indépendance s. insulă illégal. impunere fiscală. imoral immortel. infailibil. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv.m. a avea impor­ tanţă imposer vb.m. inert inertie s. -e adj.f.f. i m p r u d e n ţ ă impur. imaginar imagination s. a aplica (o pedeapsă) influence s. necunoscut inconscient.m.f.m. -ête adj. imens. i m e d i a t immémorial. idee identique adj. nesfîrşit immeuble s. s t u p i d inerte adj. infailibil. nelegiuire impoli. impers. fără îndoială industrie s. s t r ă v e c h i immense adj. a obliga imposition s. -elle adj.m. -e adj. m. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb. şi adj. mîrşav ignorance s.m.f. (fig. -ive adj. nerăbdare impérissable adj. iluzie illustre adj.f.f. ilustru ilote s. i m a c u l a t immédiat. independenţă indépendant.f.f. imaginaţie imaginer vb. ne­ m u r i t o r .) a p r i g .-e adj. violent impiété s.f. i m a g i n a b i l imaginaire adj. -e adj. indiscret indubitablement adj. n e p i e r i t o r imperméable s. s. a incarna. incidenţă incident s. -elle s. -e s.f. i m p u r . -e adj. infinit infirmerie s. im­ pozit impossibles. (în mod) impro­ priu imprudence s. i n d i c e .m. ) dezgus­ tător immoral. incident incommode adj. -e adj. şi adj.f. i n e r ţ i e . a imobiliza immonde adj. nedemn indiquer vb.f. (timpul) imperfect impatience s.m. m u r d a r inabordable adj. a inaugura incarner vb. imbecil imiter vb.idée s. -euse adj. infernal infini. a informa infrarouge s.f. {fig. prost.f. -e adj. -e adj.

m.) in­ travenos intrépidité s. interesant intérieur. a insulta insurger (s') vb.m. şi adj. / . I I I a introduce inutile adj.f.f. i n t a n g i b i l . n c uzitat inspection s. a i n s t i t u i . -ive adj. -ète adj.f. activ intention s. integru. n e o b i ş n u i t . cinstit intellectuel. i n s t r u c t i v instruction s. a inunda inquiet. [tipogr. I I I a interveni intituler (s') vb. beţiv J jabot s. nelinişte inscrire (s') vh.f. insectă insensé. sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb. I I I a întrerupe interruption s..f. odinioară jaillir vb.m. a intercepta interdire vb. şi adj. . clipă. invers invitation s.f. îndrăzneală intrigue s.j. i n t e r p l a n e t a r interroger vb. a întreba interrompre vb.) şi adj. r ă s t i m p intervenir vb.m. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb. cursiv ivoire s. i n s t r u c ţ i e . -e adj. insistenţă insolent. -trice s. î n v ă ţ ă t o r instructif. m o m e n t . -e adj. invidios jamais adv. indiferent insistance s. î n v ă ţ ă mînt instrument s.m. ieşit d i n issue s./. I I a ţ î ş n i . ironie ironiquement adv. ingrat inimaginable adj. instinct instituer vb. a se răzvrăti intangible adj. intenţie intercepter vb.m. i n t e r n . eşec insuffisant. insolit.f. [med. fildeş ivre adj. v i u . inteligenţă intense adj.f. m . italian . n e l i n i ş t i t .m. a inventa invention s. a se n e l i n i ş t i .f. intrigă introduire vb. (jig. m .f.m.m. a înfiinţa instituteur. -elle s. a insensibiliza insensible adj. m. interes intéressant . -e adj.m. stînjenel ironie . întrerupere intervalle s. italienesc italique s.m. a i n s t a u r a instinct s. gelozie jaloux. -trice s. nedrept innocent. de neatins intègre adj. insensibil . [fig. de n e î n c h i p u i t injuste adj. -euse adj. beat ivresse s. insuficient. i n s t r u m e n t insuccès s. i n s t a l a ţ i e . inte­ lectual intelligence s. -e adj. provenit. I I I a se înscrie insecte s./. instalare installer vb. ieşire.m.) caracter italic. iresponsabil irriter vb. I I I a interzice intérêt s. -e adj. a izvorî j a l o u s i e s . a interpela interplanétaire adj. invenţie inversement adv.f.f.f. b e ţ i e . a irita issu. tot­ deauna 521 .5.) entuziasm ivrogne s. a instala instant s.e * . inspecţie i n s t a l l a t i o n s . n e v i n o v a t innovateur. -e adj. / . neîn­ destulător insulter vb. s m i n t i t .m. (cu maj.m. ne­ bun insensibiliser vb. şi adj. a se îngrijora inquiétude s. n i c i o d a t ă .m.ingrat. internare interpeller vb. gelos.f. ) ne­ p ă s ă t o r .m. -e adj. r e z u l t a t italien. curaj. o use adj. iresponsabil irresponsable adj. a se răscula. jabou jade s.f.m. invazie inventer vb. intens. i n u t i l inutilement adv. i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s. a se i n t i t u l a intraveineux. obraznic insolite adj. -enne s. à V — imediat instaurations.m.f. i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s. instaurare instaurer vb. l ă u n t r i c internaţional. -e s. j a d jadis adv. inovator inonder vb. a invita iris s. v r e o d a t ă .m.f. zadarnic invasion s. i n v i t a ţ i e . i n t e r v a l .f.

t î n ă r jeunesse s. (fig.jambe s. -ive adj. jachetă jardin s.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv. j u s t e ţ e .m.f. lanţetă landeau s. larg 522 .f. lampă lancé.m. limbă. I l a se folosi.m. laminare lampe s. .m. justificare K kilo. a se juca .f. j u s t i f i c a t i v justification s. t i n e r e ţ e . şi adj.m. o .m. kilometru la 1 1 . f.m.m. d r e p t a t e . tocmai justesse s.f. m. m o r m a n j o u e s .f.f. lapte laitier. je ~ vois o văd là 2 adv. landou langage s. suliţă jésuite s. har­ nic labour s. voios juge s. I I a îngălbeni javelot s. -euse adj.f. a se b u c u r a . vrednic de plîns lamenter (se) vb.f. v a l lamentable adj. galben jaunir vb.m. a se l u p t a . I I a lîncezi large adj. lăptucă lame s. fustă jurer vb. a cînta (la u n instrument) jouet s. gazetar journée s.) a poseda jour s. şi adj. joi jeune s. a se tîngui laminage s.m. ianuarie jaquette s.m. lînă lainier. b u c u r i e joindre vb. a se introduce (în lume) lancette s. j u s t .f. -ère adj. ) lansat lancement s.m. jucărie joug s. kilogramme s. (fig. limbă languir vb. e x a c t i t a t e justice s.f. a r u n c a t .m.f. (fig. referitor la lînă laïque s. iulie juin s. -ère adj. judecată juillet s.f.f.f. m u n c i t o r .m. m. Vautre ~ d e u n ă z i .m.m. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb. laş. zi jouter vb. g r ă m a d ă .m. hol.m. pe ea. -e adj. arătură lac s. -e adj. -e adj. o b r a z . art. a u n i joii. l a m ă .) a face cu­ n o s c u t . d'un . iunie jupe s. şuncă janvier s. z i . a se lamenta. joc jeudi s. laic.f.m. (fig. cu d r e p t a t e .f. a lansa.m.à Vautre de pe o zi pe a l t a — Journal s. picior jambon s. vesel. muncă (grea) laboratoire s. drept justement adv. iasomie jaune adj.m.m.m. t i n e r e t joie s. n o s t i m jonchée s. zeamă juste adj. i e z u i t jeter vb. aruncare lancer vb. j u s t i ţ i e justifier vb. suc. / .m. grădină jardinier s. judecător jugement s. lac lâche adj. a justifica justificatif. -euse adj. d r ă g u ţ . z i a r i s t . care dă lapte laitue s.f.m. ziar journaliste s. ~ chambre camera.f. şi adj. urît laine s. pron. laborator laborieux.m. m . lumesc lait s. 2 . grai langue s. a lăsa să-i scape laid. m. kilogram kilomètre s. m.m. I I I a î m p r e u n a . fricos lâcher vb. a jura jus s. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s. j u g jouir vb. grădinar jarret s.m. a desface. acolo l a b e u r s . cu veselie joyeux. a arunca jeu s.

(loc. p u i de leu liqueur s. livrea livrer vb. (al) l o r .m. încet l e n t e u r s .) echi­ voc. pos. uşor .m.) rîs lyrique adj. spălare le 1 . lesquels.) ochelari lutte s. m.f. (fig.m. saşiu. -e s.) l i ­ teratură lettré. limonada linge s. şi adj. linie . cu m i n t e a limpede lueur s. în a m ă ­ nunt longueur s.f. rînd . p a t . s p ă l a t . a m ă r g i n i limonades.m. (zool. locotenent lièvre s. l i t e r ă . m. î l .m. u ş u r i n ţ ă . u n d i ţ ă lilas s. p a r t e . loţiune louage s. lecţie lecture s. pron. r ă s ă r i t levier s. a l i m i t a .m. ~ s jumeaux p a t d u b l u . m.f. lună lunette s. loz loterie s.f. loc lieue s.) le ~~ de de-a lungul longuement adv.f. librar lie s.f. rufă lion s.m. depuis ~. chiorîş .de a t u n c i .f. -e s. legal légume s. l u m i n ă s l a b ă .m. litoral livide adj. chirie louche adj. l i t a n i e .d i n acel m o m e n t lorsque conj. l u p t ă lutter vb. m. lumină lundi s. legitim. crin lit s. l o t . litigiu. / . sprinten lettre s. a preda logement s. pers. o c h e a n . l a t i t u d i n e lavage s.f.. la­ t i n .f.m. sprinteneală légitime adj. şi adj. s u m b r u lui pron. l i b e r t a t e libertins. pîrghie lèvre s. lege loin adv.f. rel. lys s. lesquel­ les) pron. prep.) p l i c t i s i t latin.m. liliac limiter vb.f. lenjerie. -e adj.f.f.f. lucid.m. a locui logique adj. buză levure s.m. leu lionne s. -e adj. linte lequel.m. a lupta lycée s. lupoaică louveteau s. a lăuda . le lever 1 vb. m u l t t i m p . -e adj. l u n g . pe el. ziua de mîine lentement adv. (pi.m. a s t r ă l u c i luisant. a răscula lever 2 s. I I I a luci. dès •». loterie lotion s. je -~ vois îl v ă d leçon s. lasse adj. carte livrée s. scrisoare. î n c e t i n e a l ă .f.f. lup lourd. iepure ligne s. legătură libération s.f./. v î n ă t livre s. leoaică lionceau s. m. m.pi. legumă lendemain s.f. liceu lynx s.m. (căsătorie .f. m. uşuratic libraire s. cînd lot s.) şi adj.g u e adj. leghe lieutenant s./.m. a r i d i c a . (fig. drojdie lierre s. a scula. laquelle (pi. latinesc latitude s. legendă léger. legal légende s.f. care leste adj.f. . a elibera liberté s. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s.f. l u i . locuinţă loger vb. m. s p r i n t e n légèreté s.f. 2. ~ chat pisica. t i m p liber l o n g . greu louve s. .f.f. p u i de lup lucide adj. — de cu ocazia . liric 523 . l u n g i m e .f.f. m. şi pron. î n d e p ă r t a t loisir s. drojdie de bere liaison s. m. a l b i t u r ă . a t u n c i . lichior lire vb. livid. neînţelegere littérature s. lacrimă las. -e adj. pron. m. licărire lugubre adj. (pi. obosit. départe lointain. s t r ă l u c i t o r lumineux. luni lune s.m.m. d u r a t ă lors adv.m.f. el.f.) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s. art.f. ~ — même el însuşi luire vb. luminos lumière s. -ère adj. m. î n c h i r i e r e .-euse adj. lectură légal. l i t e r a t u r ă littoral s. logic logis s.f. iederă lieu s. suspect louer vb. locuinţă loi s. I I I a citi lis. (fig. a închiria loup s. l u g u b r u . l i b e r t i n . a livra .m. (cu maj. eliberare libérer vb. ) albia u n u i r î u litanies s. uşor. m. i n s t r u i t leur adj. m. l u n e t ă . [fig. (fig. hol.larme 5. răgaz.

a mînca manier vb. -es./. ) in­ trigă . m.m. a manevra . invar.f.. m a g i s t r a t magnétique adj. manifest. şi adj. /. t r e a p t ă marché s.f. a merge mardi s. maro mars s.m. m a h o ­ medan mai s. / .f. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. indiciu marquer vb. mînă de lucru maint. -e s. evident. margine marguerite s.f.f. a fi pe p u n c t u l de a.f. m.f. m. pi.m.m. de z a r z a v a t u r i marais s. desiş. a a r ă t a .M macaroni s. căsătorie m a r i n s. m a i m a r e . a m î n u i m a n i è r e s . scara (unui vehicul) marcher vb. m a r i n ă marquant. s. ~ si ba da maïs s. însă . aut. în prezent maintenir vb. răutăcios malle s. cu greu.». p i a ţ ă . casă. mînecă mandat s. -e s. a u i t a .f. familie maître s.m. (lunaj mai maigre adj. m a r g a r e t ă mari s.f. bolnav maladroit. . (impers. m.f. dascăl maîtresse s. mascul. d a r .f. [fig. şi adj. locuinţă feudală manque? vb.f. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. [ist.marcă. fel manifeste adj.m. alee main s.m. m a n s a r d ă manteau s. m a r t i e 524 . m a r i n a r marine s. şi adj.-es.m. chip. (fig.m..f. -e adj. m. m. a n u i z b u t i . :x m a l t r a t a malveillant. m e r s . m a n u a l maquis . -e s. manevră . a fi cît pe aci să .f.f. căsătorit mariage s. majorat mal s.m. m a n t o u . m a r a t o n marbre s.f. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) . m. în ciuda malheurs. negustor marchandise s.m.m. a p i e r d e . ne­ norocit malhonnête s. magnetic magnifique adj. slab mail s. a cîrmui manoir s. par ~ din nenorocire malheureusement adv. nenorocire. (vt.m. I I I a m e n ţ i n e maire s.f.m.f. a însemna. m a e s t r u .m.. castel.m. manifest manigance s. d i n nefericire malheureux.) a scăpa. n e î n d e m î n a t i c malaisément adv.m. manoeuvrer vb.m.f.m. şi adj. -e adj.m. necinste malicieusement adv. m a r ş . m a m ă manager s. -e adj. maşină mâchoire s.f. a m a n t ă majeur.m. m. scară d u b l ă . • de a duce lipsă — de.m.) a l i p s i . marfă marche s.m. m i n u n a t magnifiquement adv. mînă main-d'œuvre s. magazin magistrat s. cu m ă r e ţ i e mahométan.f.f. p a l t o n manuel s. necinstit malhonnêtement adv. major (ca v î r s t ă . m a r ţ i marge s. -euse s. m a r c a n t . s t ă p î n . ) miş­ care de rezistenţă maquisard. macaroană machine s. falcă madame s. b ă r b a t marié. stăpînă . -ère adj. p r i m a r mais conj. şi adj.jn.m. u m b r e l e morţilor manger vb. m l a ş t i n ă marathon s. r ă u v o i t o r maman s. soţ.9. tîrg marchepied s.f.f. durere malade s. şi adj. cufăr maltraiter vb. p o r u m b maison s. m o d . a greşi. m a j o r i t a t e . însemnat marque s.m. f.f. a marca marron adj. domnişoară magasin s.f.. m a i m u l ţ i maintenant adv.m. bărbătesc malgré prep. cafeniu. m a n d a t mandataire s.m. m a n d a t a r mânes s. m a r m u r ă marchand. vicleşug. r ă u . a nu a v e a . manajer manche s.m. acum. adj. -e adj. anevoie mâle s. doamnă mademoiselle s. semn. ca importanţă) majorités. manechin manoeuvre s.f.m. intrigă mannequin s. a nu ni­ meri mansarde s.) m a n i .

dire ~ a mulţumi mercredi s.m. ciocan m a r t i a l . r ă u m a x i m u m s. medicină medicament s. m a i b u n mêler vb. a conduce. răutăcios mécontent. maioneza m é c a n i q u e adj. metropolă. şi adj. a bîrfi médius s. a îm­ brăca . .) au fur et à •». iertare merci 2 s. lui el î n s u ş i .f. m i n u n e . m a r e .m.m.f.m. şi adj. ~ en joue a ochi meuble s. n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s.f.m.m.f. ! ï a face v î n ă t ă i .f.m. si adj. m e n a j . ~ d'eau pepene verde membre s.e u s e s.f. -e adj.m. minciună m e n t e u r .m. m u l ţ i m e massif. m a s i v m a t c h s. adv. capitală mets s. meci matière s.m.f.e adj.f.f. m. nu e nici o scofală merci 1 s. a m i a z ă . . mijloc. adv. mobilă.m.f. r ă z b o i n i c . mobilier meurtrir vb. mediu militaire adj. marsiliez. miezul zilei. r ă u . a m e n i n ţ a r e menacer vb. r ă u t a t e m é c h a n t .) a răni mi adj. metalic métallurgie s. miere mieux adv. a m e r i t a merveille s.m. activist millénaire adj. slujbă mesure s. tor­ tură masse s. -e adj. m a t e r i e . m i l e n a r .. mesaj.f. de — la fel. metro métropole S. bucate mettre vb.pe măsură ce. însuşi. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t . acelaşi. prăjitură din albuş de ouă mériter vb. a aşeza.f.m. m i ­ leniu 525 . m e d i c a m e n t médiocrité s. .f.marseillais. metru métro s. m.m. membru même adj.f. a amesteca. g r ă m a d ă . neîncredere meilleur -e adj.m.m. chinuire. m i l i t a r militairement adv.m.m. n e m u l ţ u m i r e médaille . meteorit métier s. mecanism mécène s. a dispreţul mer s. profesie mètre s. pepene (galben). oraş m a r e . m ă s u r ă . (fig. m ê l a ! m é t a l l i q u e adj. încetul cu încetul métal s. fel de m î n e a r e . dispreţ mépriser vb.m.f. maxim mayonnaise s. a menţiona mentir vb.m.f. m a r t i r i u . {loc. cour ~.m. (cu maj.e s.i v e adj. protector ai arte loiméchanceté s. l u p t ă t o r . mecena.m. m a x i m u m .f. sud miel s. mecanic m é c a n i q u e m e n t adv..m. gospodină mener vb. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s. m i l ă . I I I a pune. a m e n i n ţ ă t o r menacé s. comunicare messe s.m. -euse adj. metalurgic météorite s. medalie médecin s. a subestima message s. medie médecine s. m i l i t a n t .m.. e adj. I I I a vorbi de r ă u . s u b s t a n ţ ă m a u v a i s .m.e curte m a r ţ i a l ă martyr s. m a m ă meringue s. degetul mijlociu méfiance s. j u m ă t a t e miauler vb. m a r ţ i a l . m i n u n a t mésestimer vb.m.) à ~ m i n u n a t . se ~ bien a se îmbrăca b i n e . excelent merveilleux. a mieuna midi s.f. mediocritate médire vb. m u l ţ u m i r e . m a r t i r martyre s. (loc.m. miercuri inwe s. a duce mensonge s.m.f. -e adj. a u n i melon s./. căsnicie ménagère s. meserie. a a m e n i n ţ a ménage s.) şi adj. I I I a m i n ţ i mépris s. -e s. m a i bine milieu s.f.m. adv c h i a r .f. minci­ nos mentionner vb. ce n'est pas la — à boire n u i mare lucru . m i n u n ă ţ i e . milităreşte m i l i t a n t . . s. . (în mod) meca­ nic mécanisme s. metalurgie métallurgique adj.f.m. şi s.

berbec moutonner vb. m i n i m u m . •*. prep. m i n u n e misanthrope s. m u n t e montagnard. montor montre s. figură mouiller vb.f. {pi. m i l i a r d a r m i l l i e r s . -e adj. monsenior monsieur (pi.m. ~ d'ordre lozincă. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p . oaie. modă modéré. t i p ă r i t mouler vb. ceas montrer vb. m u t r ă . motor mou. a-i sări ţ a n d ă r a . de moarte mosaïque s. moarte mort*. i m i t a ţ i e de piele mollesse s. -elle adj. m i n u t m i r a c l e s .f. I I I a m u r i mousquetaire s. subţire .f. o mie mille-pattes s./. m. m a i p u ţ i n .m. mistral (vînt) mitrailler vb. m u n t e montée s.f. {fig.f. conj. la dracu ! la naiba ! morceau s. a muia moulé. m u ş t a r u l mouchoir s.m.) slă­ biciune moment s. a spumega m o u v a n t .) à ~~ que afară de cazul cînd mois s. a t u r n a moulin s.f. lună moisir vb. b a r e m .a se înfuria. m u ş a m a . o m i e . -e adj. miriapod milliardaire s.m. s p u m ă . m u r i t o r . pluş m o a r a t . î n t u n e c a t mort 1 s. c u v î n t . moară mourir vb. m i n a r e t mince adj. pi. de la m u n t e montagne s. urcuş monter vb. m.f. can­ t i t a t e mare minaret s.f. m o r a v u r i . m i n e r . -e s. şi s. f. clipă.m. şi adj. şi adj. monstruos. misiune mistral s. fără. monopol monopoleur s. c u m p ă t a t modeste adj. m o l i c i u n e .f. obiceiuri moindre adj. au •*• . m . m. (loc. m . miracol. ministru minute s. şi adj.) n u m ă r . I I a mucegai moissonner vb. -e adj. m u s t a ţ ă mouton s. parte morne adj.f. a-şi bate joc moralement adv. v o r b ă .f. lume m o n d i a l . înfăţişare minerai s.m. modestie.m. monolog monopole s. m i n e r a i mineur s.f. mol.m. m u n ­ t e a n .bon m a i p u ţ i n b u n . moale mouches. m o r t a l . a sui monteur.m.m.f.f.m.m. minim ministère s. mozaic mot s. m a i m i c moine s. a m u l a . a urca.m. călugăr moins adv. monoclu monologue s. minister ministre s.f. a m i t r a l i a mode s.-euse s. b a t i s t ă moue s. m o m e n t momifier vb. j u m ă t a t e moleskines.m.m. mişcare 526 . a a r ă t a .m.m. adj.m. m . mizerie mission s. domn monstrueux. à'~ pe m a i p u ţ i n . m o r m a n .m. a mumifica monceau s. m i n ă . minor miniature s.m. aluşchi mousseline s.m. a secera. monopolist monseigneur s.f. rezervă moeurs s. -euse adj. mort. prendre la •*. m a l d ă r monde s.miile adj. m o n u m e n t moquer (se) vb. a culege recolta moitié s. -e adj. mondial monocle s. m i z a n t r o p misère s. messieurs) s. a b ă t u t . -e adj. molle adj.m. moraliceşte. modest modestie s. a dovedi monument s.m. du ~ cel p u ţ i n . groaznic mont s. ) p l ă p î n d mine s.m. (fig./. b u c a t ă . m i n i a t u r ă minimum s. m u s c ă . muşchetar mousse s. mortel.f./.f. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s . mişcător mouvement s. t u r n a t .m. m.f. din p u n c t de vedere moral morbleu interj.m. m o d e r a t . muselină moustache s.m.m.f.m.

f. impers. medieval. mutu­ al mystères. f. m u l ţ i m e .f. a începe naïveté s. lăcrimioară mule s. / . întunecos. m. nazist nazisme s. nervos net.) r ă u t a t e noircir vb. născut néanmoins adv.m.f.) îngrozitor noirceurs.m. totuşi néant s. negru. zid muraille s. nici niche s.f. necesar nécessairement adv. navals) adj.m. nazism ne adv. a ninge neigeux. nerv nerveux. II a coace. nichel nid s. n a t u r ă . zid gros mûrir vb. m. t i n d a bisericii négatif. I I I a înnegri noisetier s. nobil noblesses. faţă de m a s ă . neglijenţă négligent.moyen s. zăpadă neiger vb. nas ni conj./. n a i v i t a t e nankin s. nou.m.f. cuşcă (pentru cîini) nickel s. mister.m. n a p navire s.m. înot nager vb. şi adj. (fig. înotător naif. nepot nez s. (fig. curăţenie nettoyer vb. m. -elle adj. i n e d i t . m u r m u r .m.e adj. -e (pi. -e s.m.-euse s. a nega niveau s. negru neige s. a m a t u r i z a murmure s.f. origine naître vb.f. negreală. a l u n ă . naos. clar nettoyage s. stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «. -e s. nobilime. piesă de 20 franci aur nappe s.m.f. de culoarea alunei noix s. n o b l e ţ e .f. curat. fel. a naufragia naval.f. muzeu musique s. neant nécessaire adj. m. m. n a ţ i u n e naturaliste s. nivel noble adj. şi adj. I I a înzestra cu cele nece­ sare . adj. -euse adj.f.m. teolog m a h o m e ­ dan mur s. n a t u r a l . I I a m u g i . -elle adj.f. alun noisette s. négresse s. papuc. naiv nain.f.-euse adj.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s. perete.f. nucă 527 . din evul mediu moyenne s. -e ddj. muşchi musée s. sumedenie municipal. negativ négligence s.f.f. a curăţa neuf. m.f. m.m. muftiu.m. n a t u r a l naufragé s. pol. naufragiat naufrager vb. m. . ~ d'eau pînză de apă narcisse s. m. -e adj. m. nu tal ie nation s.m. t a i n ă N nage s. a v u i muguet s. neglijent nègre. î n m u l ţ i r e multitude s.m. reciproc. medie mugir vb. narcisă narration s. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s. I I I a se n a ş t e . cuib nièce s. soi naturel. / . neuve adj. a m u r m u r a muscle s. povestire natation s. acoperit cu zăpa­ dă .m. m u n i c i p a l munir vb. nu né. -'ive adj. v a s . pitic naissance s. nepoată nier vb. nins nerf s. n a ş t e r e . -ive adj. n a v a l navet s. a prevedea muphti s.) î n ă l ţ i m e morală n o i r . (în mod) necesar n e f s . navă nazi.f. a înota nageur. muzică mutuel.f.f.m. m.-euse adj. mijloc moyenâgeux.m. quoi de ••.f. nette adj.m. -e adj. n a t u r a l i s t n a t u r e s ./. firesc naturellement adv. şi adj. şoaptă murmurer vb. (fig.f.

o b s c u r a n t i s m obscurcir vb.) de neînvins obstinément adv. a merge oblic oblong. I I a întuneca obscurément adv. u n d ă . lumea. oficial officiellement adj. ondulare opérateur. lunguieţ obscur. garoafă oeuf s. şi adj. privire oeillet s. m. blanc d' ~ albuş oeuvre s. eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. obligaţie obligeamment adv. m u l t notaire s. III a obţineobtention s.m. m. a obliga' obliquer vb. I I I a oferi ohé ! interj. a lega nourrice s. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s.f.f. absur­ ditate non-valeur s. -e adj.f.f. lipsă de valoare nord s. măslină olympique adj. a (se) n u m i non adv. notar note s. operaţie opérer vb. m.m. a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb. a n u t r i nourrisson s.f. m. a o b s e r v a . a strica nuisible adj. n e i n t e r v e n ţ i e . a ocupa océan s. . faire -~ de a da dovadă de officiel. (fig. ştire. se. i m p a r ţ i a l objet s. ceafă. (gram. cine­ va . ~ dit se spune oncle s. gîscă oignon s. obscur. a îneca nuage s.-e s. piedică obstiné. grumaz 0 obéir vb. nor nucléaire adj. cu a m a b i l i t a t e . I I I a v ă t ă m a . nuclear nu.) s u b s t a n t i v nombreux.m. n u m e . îndatorire. a p u s e a n . î n d ă r ă t n i c .f. I I a h r ă n i . m. nord notablement adv. jaune d' -». a produce 528 .f. u n i i . nonsens. observaţie observer vb.nom s.re. miros (simţul) oeil [pi. -elle adj. obiectiv.m.f. operator opération s.. nu non-intervention s. o b s c u r i t a t e .f. î n c ă p ă ţ î n a t . (în mod) obscur.f. -ongue adj. ofiţer offrir vb. m. n o i e m b r i e noyer vb. lenevie olive s.f. neamestec non-sens s. nou nouveau-né. o n d u l a ţ i e .m. operă. nounâscut nouvelle s.i v e adj. h r a n ă . ocazie occidental.f.f. ascultare.f. -e adj. ceapă oiseau s. I I a asculta.f.f. m. obiect. nulle pron. m./. nuvelist novembre s. invar. o m o p l a t on pron. a respecta obstacle*. yeux) s. sugar nourriture s.m. întuneric observation s. n o t ă . doică nourrir vb.g ă l b e n u ş . şi adj.f. lipsit de valoare nu-pieds adv.f.f. n u d nuire vb. a opera . m. m. supunere objectif. leneş oisiveté s. l u c r a r e . miros odorat s. olimpic ombre s. hei ! oie s. numeros nommer (se) vb.f. -e s. bună­ voinţă obliger vb. octombrie odeur s. occiden­ tal occuper vb. obţinere occasion s. muncă. -e adj. I I I a omite omoplate s. n u l .m. în mod oficial officier s. întunecat obscurantisme s. desculţ nnque s. umbră ombrelle s. neclar obscurité s.f. -le adj. a înnoda. a se supune obéissance*. v ă t ă m ă t o r nul. şi adj. lucru obligation s. v a l ondulation s. mîncare nouveau. m.f. pasăre oisif. u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb. nuvelă nouvelliste s.m. o c h i .m.™.f.f.f. n o u t a t e . nouvel. nici u n u l .f. nehot.f. o u . ocean octobre s. însemnare nouer vb. gol.-trice s. unchi onde s.m. -ive adj. m. -euse adj.

f.m.f.m. origine. portocală orangeade s. m. a asupri. adv./. pernă organe s. peste.f. uitare oublier vb. a u r orage s.f.m.m. pereche paisible adj. p a n t a l o n panthère s. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb. I I I a deschide oxygène s. os oscillation s. în plus ouverture s.f. păun papa s.m. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r . adv. oranjadă oranger s. înzestrat outiller vb. şi adj.m. (fig. a pacifica pacifique adj. liniştit paix s. -e adj.m.f. oriental orientation s. m. (loc. adv. (în mod) paşnic pacifisme s.f. cerul gurii pâle adj. -onne s.f. a decora orteil s. m u n c i t o r . urs outil s. paie pain s. a înzestra outre prep. o r c h e s t r a .f. ortografie o s s.f. a scoate.m. orgoliu. organ organiser vb. măcriş oser vb. pacificare pacifier vb. chef d' • — dirijor ordinaire adj. -e adj. pa­ cificator pacification s.) uvertură ouvrage s. a îndrăzni.f.m. ~ d'épice turtă dulce .f. pîine . coş panorama s. pron. o r d i n . -e adj.f. lucru. eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s. ordinar. da ouïe s.m.f. vest. o p r i m a r e . a oscila. a ezita oseille s. auz ouïr vb.m. (bot. auz oreiller s.m. t a t ă 529 . obişnuit ordonner vb. şi adj. p a l i d .m. pagină paille s. p a i . la care oubli s. a lua înapoi ou conj. sau.m.m. -e adj.m. care p a l p i t ă pan ! interj. -trice s.m. m.m. deschidere. oscilaţie osciller vb.) a şovăi.m. de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s.m. deget (de la picior) orthographe s. împilare opprimé. paşnic. izvor orme s. -e adj. a se opune oppression vb. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv.m. a î m p i l a or s. a r î n d u i .f.opiniâtrement adv. a s u p r i t .f. uragan ours s. pacifism pacifiste s. u t i l a t . a u t i l a . orientare (în spaţiu) original. p a c e .m. I I a păli. şters paletot s.) portocal orbite s.f. a ordona ordre s. păstîrnac panier s.m.) en ~. părere opposer (s') vb. p r i v e l i ­ şte pantalon s. unde. ori où 1.m. r a m u r ă de palmier palpitant.f. apus ouf ! interj. m. m . u l m orner vb. utilaj outillé. papuc paon.f. dincolo. a uita ouest s. furtună orange s. oxigen P pacificateur.m. o r d i n e . r ă c h i t ă ôter vb. p a n o r a m ă . a împodobi. opinie. opresiune. mîndrie oriental. şi adj. p a l a t . (muz. paşnic . î m p i l a t opprimer vb.m. a îngălbeni palme s. -ère s. a organiza orge s. m. ureche . palton pâlir vb. panteră pantoufle s. orbită orchestre s. pacifist page s. poc ! panais s. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s. uf ! oui adv.f. f. ~ bis pîine neagră paire s. producţie lite­ rară ouvrier. orz orgueil s. original origine s. a auzi o u r a g a n s . 2 .peste. în care. a cuteza osier s.f.m.f. instrument outillage s. u n e a l t ă .f.

m. a vorbi parmi prep. p r e t u t i n d e n i parvenir vb. buf ! pâte s. fără. a parodia parole s./. caldarîm. p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s.m. părintesc paternellement adv.f.m. p a r t e r . cu excepţia partager vb./. umbrelă (de soare) parbleu ! interj. p a ş a p o r t . şi adj. palmă (a mîinii) paupérisation s. m . I I I a p a r v e n i . egal.m. de c ă t r e .»!.m. . mireasmă parfumeur.m. parfum.f. şi adj. m. a păcătui pêcher 1 s. -le adj. ţ ă r ă n i m e peau s.m. -euse s. deopotrivă. labă pâturage s.f. piele pêche * s. a face prinsoare parisien.f.f.) documente. pasiv passion s. paralel parapet s. p a t ă de cerneală paternei.m. parapet parapluie s. pachet par prep. peisaj. şi adj. căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb. fabri­ cant de parfumuri pari s.e s . -enne s.f. pavilion payer vb. partid participe s.m./. p a r a ş u t ă paraître vb.m.f. -ive adj. m a i ales parties. -euse s. parte.m. mauvais •>. sărac pauvreté s. a porni partiellement adv. sărăcie pavé s. parachimic parachute s. a trece . regiune p a y s a g e s .f. a pescui pécheur. I I I a p ă r e a . păcătos pêcheur. fiindcă pardessus s. -e s. şi adj. ţ ă r a n paysannerie s. pas.m.m.m. păşune paume s. părinteşte pathos s. a petrece passe-temps s. a ierta pareil. p a t e u .f. v o r b i t o r . a p l ă t i . m . a l u a t pâté s. a împărţi parterre s.f. şi adj.m. {pi.f.f. perfect parfois adv.f.f. ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj.m. zău ! parc s. umbrelă (de ploaie) parasol s. a apărea parallèlement adv.f.f. I I I a pleca. p r i n . ţ a r ă . ~ bonheur din fericire . p a r i u .m. privelişte paysan . so­ nor parler vb. şi adj. n u . -elle adj. în p a r t e partisan. à — a p a r t e . patos. grădină parce que loc. -e adj. piersic pêcher 2 vb. -e adj. pari­ zian parlant. partidă partiellement adv. rămăşag parier vb.m. h i r t i e . trecere . din . îndeosebi. m. p e .m. parte (dintr-un întreg). -e s.m.m. adept partout adv. pour quoi^-de ce n u ? . -e adj. fragment passant. pauperizare pauvre s.f. a r ă s p l ă t i pays s.f. pavaj pavilion s.m. a paria. r ă b d ă t o r patinage s. ~ ha­ sard d i n întîmplare . a participa particulièrement adv. pescuit pécher vb. patinaj patiner vb. trecut passe-montagne s. a patina pâtisserie s. a î m p o d o b i . în special. p a s t ă . emfază patience s. trecător passé. patiserie patron s. perfect parfaitement adv. grăitor. ~ buvard sugativă papillon s. donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts. m.f.f.m. v o r b i r e . la dracu ! pardonner vb'. răbdare patiemment adv. c u v î n t . pardesiu ' par di ! pardieu ! interj.rh. pescar 530 .m. leneş parfait.papier s . p a r t i z a n . p a r v e n i t parvis s. printre parodier vb. -e s. şi adj. parc.-eresse s. cu răbdare patient. la fel parent s. pasiune patatras ! interj.) p ă r i n ţ i parer vb. à ~ de loup t i p t i l .m. distracţie passif. traversare .-euse s.-ne s. s t r a t de flori parti s. a para paresseux. pentru că. fluture paquets.f.m. piersică pêche 2 s.m.m.m. uneori parfums. stăpîn patte s.m. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s.m. a ajunge parvenu. r u d ă . d e . (pi. participiu participer vb.. patron.m./.încurcătură pas 2 adv. şi adj.m.m. con}. în parte partir vb. prendre la ~ a lua c u v î n t u l .

f. — o — încetul cu încetul petit-déjeuner s. şir de d e t u n ă t u r i pétillant. a străpunge. povîrniş perçant.f. m i t i ­ t e l . -e adj. -e s.) — que în t i m p u l pendre (se) vb. perseverent. a reflecta pensionnaire s. -e adj. popor peuplement s.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s. seminţie. perucă persan.m.f.f. (înv. gîndire. perfid performance s. a se spînzura penetraţie adj.) şi adj.f. conj.a se s t r ă d u i . s.f.) p ă r i n t e .-e s.f. pierdere pesamment adv. greu pesée s.m.m. a cîntări peste s. stăruinţă persévérant. persan persécuter ^6. şi adj.f. în t i m p u l . cu greutate pensée s. a popula peur s. ciumă pétarade s. m o ş .pictor peintures. ghiocel percepteur s. peluză. pi. sans ~ uşor.m. far pharmaceutique adj. perpetuu.s.) à ~ de-abia. m. p a n t ă .f.m. p ă t r u n s pénétrer vb. nehot. a se apleca pendant prep. chiriaş (într-o pensiune) . t r i b peuple s. a persecuta persécution s. papagal perruque s.f. -e adj. a se convinge . p ă t r u n z ă t o r pénétration s. perspectivă perspicace adj. micul dejun petite-fille s. perceptor percer vb. a-şi închipui perte s. -e adj.m.f.m. m.f. a p ă t r u n d e pénible adj. pericol. -e adj.m. pedeapsă . nepot petits-enfants s.f. p i c t u r ă .f. frică. -e adj. capot (de casa) peindre vb.m./. halat de b a i e . călugăr perfide s.f. I I a pieri permettre vb. persoană importantă personnalité s. b ă t r î n frelig. a găuri perche s. faraon phare s. a se căţăra perchoir s. I I I a permite 34* permission s. persecuţie persévérance s. de fiică) pétuner vb. (în mod) p e n i b i l .f. à ~ près a p r o a p e .m.f. şi adj. a se p i e p t ă n a peignoir s. -elle adj. c î n t ă r i r e .pédale s. (în mod) perio­ dic périphérie s. m. (loc. p u ţ i n .m.f. personaj. fără greutate peintres. c a m .f. pedală pédant. pătrunjel persister vb. (cu maj.m. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s.f. cela ne vaut pas la • nu merită oste­ — neala . performanţă péril s. pătrundere pénétré. • a-i fi frică pharaon s. personal perspective s. zugrăvire pelouse s. pasărea fenix 531 . periodic périodiquement adv. pă­ t r u n z ă t o r . pedant peigner (se) vb. t a t ă . m. şi /. pensionar pente s. ) ascuţit perce-neige s. nimeni personnel.m. c a n t i t a t e clntărită peser vb. persoană. sclipitor petit. pajişte pencher (se) vb.f.) descriere. greoi. se don­ ner de la ->. farmaceutic pharmacie s. nepoţi (de fiu. perplex perroquet s. populare peupler vb. -e adj. m. adv. periferie périr vb.f. a (se) gîndi. nepoată petit-fils s. farmacie phénix s.f. perspicace persuader (se) vb. m.f.m.f. veşnic perplexe adj. m i c . şi 2.f. ~. permisie perpétuel. fără graţie pesant. judecată penser vb. (loc.f. avoir — a se speria. primejdie périodique adj.f.) a fuma peu adv. a zugrăvi peine s.m. stă­ ruitor persil s. penibil péniblement adv. prăjină percher vb. mon — dragul m e u . s t r ă p u n g ă t o r .-le s. I I I a p i c t a . şi adj. uşor de p ă t r u n s pénétrant. m i c u ţ . a persista personnage s. m.m. greutate . (fig. a se înclina. (fig.à -«. pron. strălucitor.f. personalitate personne l.

m. pi. p l a t o u . [loc. cameră pied s. filozof philosophie s. -e adj.f. lacrimi pleuvoir vb. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. impers. sobă poésie s.cel m a i r ă u pis adv.f. a jefui. poezie poétique adj. plusvaloare plutôt adv. pinguin pioche s. p n e u m a t i c poche s. a îndoi. farfurie . plăcere.f. une — de main o strîngere de m î n ă poignet s. a prăda pilote s. a se încovoia pluie s. fizionomie.m. p l i c . pour la ~ în mare parte plus adv. cea m a i mare parte . pistol pitance s. majoritate. m î n è r .m. plonjon.m. serviciu placer vb.vîrf . fotograf photographier vb. p i p ă .f. picior. poetic poids s. p l a n . p i a n pic s.m. hîrleţ piolet s. m a i rău .m.f.f.m.m. c u l m e . filozofie phoque s.m. p u m n . p u m n a l poignarder vb. r i d ./. pieton pieusement adv. p u n c t . înfăţi­ şare physique 1 s.f. platformă plateau s. A se cufunda ployer vb.m.f.m.m.s m i z a n p l i . m a i m u l ţ i plus-Value s. I I I a plînge.f. p l a s a t o r plafond s.f. m. jefuitor pilier vb. p o a l e . hrana zilnică. ~ atomique pilă atomică pillard. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s. peniţă plupart s. a fi agreabil plaisant. greutate poignard s. ) à ~~ perpendicular .f. coama u n u i z i d .f. plastic plat s. p i a ţ ă . zbîrcitură . din punct de v e ­ dere fizic piano s. -e s. /. lulea piqûre s. a strînge plisser vb. de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s.m. plus plusieurs adj. pisc.f. m a i r ă u . -e adj. / .m. fotoelectriu photographe s.f.f. I a ~ d u jour zorii zilei 532 . a fotografia photographique adj. frază physiologique adj. p l ă c u t . m a i m u l t . l o c . podiş plein. a compă­ timi plaine s.m. n u . învineţit . m.m. fotografic phrase s. fizic physiquement adv.philatélie s. încărcat pleura s. de loc pointe s. a călca în picioare piéton s.m. le ~. adv. p i l ă . b u c a t ă . a înjunghia p o i g n é e s .m.f. t ă b l i ţ ă plastique adj. î n ţ e p ă t u r ă pire adj. fizică physique 2 adj. g r ă m a d ă . plafon. fel de mîncare plate-bande s. a ploua pli s. t î r n ă c o p . penele unei păsări. pensulă pingouin s. bujor p l a c e s .f. piesă. a plisa plongeon s. podea planete s. m. t a v a n plaindre vb. hazliu plaisanterie *. c u t ă . cîmpie plainte s. buzunar poché. injecţie. la mise en ->. a plasa. piolet pionnier s. m a i curînd. focă phosphore s.f. cazma. / . şi adj. ploaie plumage s. -»• de vue punct de vedere . pionier pipe s. f. t a i n pivoine s. planetă plaque s.m. pUngere plaire vb. glumă plaisir s. à ~ pe jos piétiner vb. m a i degrabă pneumatique adj. a pune placeur. planşeu.m. a î n d o i .m.f.m.f. / .m.m. fiziologic physionomie s. m . fosfor photo s. proiect plancher s. pană. fotografie photo-électrique adj.m. distracţie plan s. Încheietura m î i n i i poing s. -e adj. filatelie philosophe s. avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s . placă. penaj plume s.f. pilot pinceau s.f. şi adj. I I I a plăcea. săritură plonger vb. m a i . rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s.m.f. ondulatul părului plier "b. p l i n . strat de flori plate-forme s. -euse s./. prendre ~ a lua loc.m. cu pietate p i g n o n s .m.f. p u m n point 1 s.m. a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb.

m. (în mod) popu­ lar populariser vb. pompă (şi fig.m. putred (şi fig.) pompeusement adv. la. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. şi adj. plămîn poupée s. a domina possesseur s. potasiu poteau s. m ă r u n t ca p r a f u l . în t o t a l potasse s.) poursuite s.m. -elle adj.f. invar. piper pole s.cu t o t u l . a practica.f.m. c i o r b ă .f. cu toate acestea pourvoir vb.m. pulbere . n u m a i să poussée s.«. a se înălţa poireau s. p o a r t ă .m. d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s. pralină praticable adj. păpuşă pour prep. a duce se ~ a se s i m ţ i . a o duce porteur. conj. precis. p o r t o f e l . stîlp pouah ! interj. I I I a u r m ă r i pourtant adv.m. a puncta . prăfuit. degetul gros de la mînă p o u d r e s . precedent précéder vb. pentru. portofoliu portemanteau s. a profesa précaution s. f i n .m. p u n c t u a l . în mod politicos polisson. policlinică polygraphique adj.f. politică politiquement adv. (poetic) roşu.f. praf poussiéreux.m.f. praz poirier s. popular populairement adv.f. p u d r ă poudré.m. a însemna . ~ de terre cartof pommette s. p u n c t u a l . p l ă m î n i poivre s.m. urmărire poursuivre vb.m. -euse adj. prăpastie précipiter (se) vb. pară pois s. a p u r t a . pol poli. cuier porte-mine . praf.m.f. -euse s. portal porte s.-euse adj. post. si­ gur .m. -e adj. pour tout *. a fur­ niza pourvu que loc. cu p u t i n ţ ă poste 1 s.f.) pourrir vb. preţios. creion a u t o m a t porter vb.f. I I I a putea praline s. în mod pompos. poziţie posséder vb. p u r t ă t o r . ni.f.f. porţie portrait s. poştă poste 2 s. posesiv possible adj. şi adj. politeţe politique s.m. p u r p u r ă . scump précipices. -e adj. găină poulet s. m.pointer vb.f. peşte poitrines. a p o p u l a r i / a population s. .f. portieră portier.f. -e adj.) p ă r poire s.m.f. / . portret poser vb.f. practicabil . în mod precis. l u s t r u i t .m. acces. v a s . m. poligrafic pomme s. pentru ce pourri. mazăre poisson s. precauţie précédent.f. m'. exact précisément adv. cuse adj.f. a se năpusti précis. exact ponctuellement adv.) m ă r pompe s. -e adj. pod. s p r e . -ère s. cu condiţia ca. tocmai 533 . serviciu pot s. populaţie popu!eux.f. uşă portefaix s. pe care se poate u m b l a pratiquer vb. portic. m. a îmbrînci poussière s. puseu pousser vb. {bot.f.f. I I a putrezi (şi fig. -e adj.f. ptiu ! pouce s. {bot. a aşeza position s. totuşi. p u i (de găină) poumon s. portaiportion s.m. adu­ cător portière s. a se repezi. cu exactitate pont. potasă potassium s. politicos police s. plin de praf pouvoir vb. p u d r a t poule s. porţelan porche s.m. a pune. m. oală potage s.s. foarte p o p u l a t porcelaine s.m. posibil.f. t i n d ă port s.f. I I I a prevedea. a împinge .f. / « . punte populaire adj. m ă r . sînge pourquoi conj. ştrengar politesse s./.m. de ce. port portail s.m. posesor possessif s. a poseda .f.f. cu fast ponctualité s. poliţie poliment adv. u m ă r u l obrazului pommier s. h a m a l portefeuille s. a preceda précieux. p u n c t u a l i t a t e ponctuel. -onne s. p i e p t .)».

a prevesti préférer vb.m. III a prezice. c u v î n t proposer vb. proces prochain.f.m. -e adj.f. I I I a făgădui. a da cu î m p r u m u t .f. pretins prétentieux. peninsulă presse s. apăsare prêt. c a m . prună 534 . vecin proche adj. prevenitor.m./». maşină de presat. I I I a l u a .f. şi adj.m. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. gherlă prisonnier. i n i ţ i a t o r promptement adv. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial. pradă projet s. profesor profession s. provincie proviseur s.m. -trice s. îndată prononcer vb. providenţă province s.m.m. a priva (de ceva).f. corect. preşedinte presque adv.v. a p r o x i m a t i v prescrire vb.f. p r i m u l première s.m. -e adj. proporţional proportionner vb./.f. primordial prince s.f. cadou. deţi­ n u t .j. -euse s. de aproape prodige s. a prepara près adv.m. comment s'y •»• cum să (se) facă . a apăra présidence s. p l i m b a r e promesse s. d a r préserver vb. prezent présent s.-e s. profit profond.f. -ière adj. t e a s c .f. a p r o p i a t . a proceda procès s. -e adj. eiuboţica-cucului primitif.f. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. grăbit pressentir vb. privilegiu prix s. premieră prendre vb. produs professeur s. a aver­ tiza préventif. şi adj. III a prescrie présent. m. pro­ ducător productif.f.f. a protesta prouver vb. I I I a î n ş t i i n ţ a .m. p r e m a t u r (şi fig. u i m i t o r producteur. a crea produit s. a ruga primevère s. a pregăti. pretenţie prêter vb.m. p r i v a ţ i u n e .f. m i n u n e prodigieux. pretenţios prétention s. lipsă priver vb. la -». p r u d e n t prune s. ziarele pressé. -ière s. p r o d u c t i v i t a t e produire vb. profund.-ive adj. -e adj. promotor. preventiv prévoir vb. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj. t i p a r . aproape presqu'île s. -e adj.m.m. se •+• a se grăbi pression s. I I I a presimţi presser vb. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel. profesie profit s. I I I a pretinde prétendu. prenume préparer vb. -e adj.f. p r e ţ . promisiune promettre vb. p r o l e t a r promenade *. m. cu caracter împă­ ciuitor. director de liceu prudemment adv. primăvară prison s.f. -e adj. m. a î m p r u m u t a .f.m. c u r a t protester vb. -e adj.m. a strînge .m. presiune. a prefera prématuré. principal printemps s. -ive adj.m. răsplată probablement adv. producţie productivité s. . probabil problèmes. p r i m i t i v . aproape. -e adj.m.f. şi adj. şi adj.f. p r i n ţ principal. a propune propre adj. ~ Voreille a a s c u l t a . a apăsa . probă.) premier. în mod profund. -euse adj.préconiser vb. premiu. I I I a prevedea prier vb. închisoare.f. vorbă. cum să (se) pro­ cedeze prénom .f. a dovedi proverbe s. s. a proporţiona propos s.m.m. înda­ toritor prévenir vb. -e adj. a p r e z e r v a . a pro­ mite promoteur s.f. a preconiza prédire vb. proiect projeter vb. adînc profusion s. apropia! . d o v a d ă . -e adj. proverb providence s. -le adj. a d î n c profondément adv.m. productiv production s. prizonier privation s.presa. gata prétendre vb. progres proie s. a trage cu urechea prétoir s. cu p r u d e n ţ ă prudent. a proiecta prolétaire s. curat proprement adv. preşedinţie président. I I I a produce. -ive adj. pretoriu preuve s. belşug progrès s. problemă procéder vb.

(pi. II a pedepsi punition s. a aprinde din nou ramage s. apoi. p u r . (fig. -ique adj.m. p a t r u . ~ qn. quelle adj. a râspîndi puce s. care. a publica.m. a-i plăcea la nebunie rafler vb.m. ridiche radium s. (fam. p u b l i c a r e . ce quoique conj. public publication s.j. chenzină quinze adj. r i g i d i t a t e . putere puissant. ce quelconque adj. a judeca rajeunir vb. după aceea puisque conj. a jefui raideur s. 2. radiodifuziune radis s.f. r a d i u m rafale s.f.m. forţă. prun pseudonyme s. gîlceavă questions. a agăţa .m. î n t r e b a r e . puternic puissance s. entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron. pupitru p u r ./. ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj.s.m.m. cu toate că quolibet s. -e adj. publica­ ţie publicité s. oricît quelquefois adv. curat pyjama s. psst. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. totuşi quart s. p u b l i c i t a t e .f. -e pron. a încuraja raffoler vb. r a ţ i o n a l raisonner vb. pulover punir vb. să. -e adj. hrean rail s. a scădea raccourcir vb. şi interog.f. I I a încetini rallier vb. I I I a întineri ralentir vb. cincisprezece quitter vb. a r a ţ i o n a . adv. a zeflemisi. pron. ce?. c î ţ i v a . radios.m.) a ş t e r p e l i . c o t i d i a n . p u t e r n i c .fb. a părăsi quoi pron. m.f. (vreo) cincisprezece. sfert quartier s.f. rel.) a înjosi raccrocher vb. raţiune. vesel radio s. pe care . pseudoştiinţă psitt. nehot. oarecare quelque 1. aproape quatre adj. rel.f.f. ciripit 535 .f. III a coborî. ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj. deşi.m. nehot. v r e o . nehot. cineva./. ~ même chiar dacă. reclamă publier .m. cauză. l i m p e d e . psst ! interj. influent puits s. chei.m. coadă qui pron. cartier quasi adv. oricine.m. care quiconque pron. purice pucelle s. ceartă. radio . a reduce. cîteodată quelqu'un. cînd . ) nişte. pseudonim pseudo-science . rel. calitate quand adv. zilnic R rabattre vb. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. uneori. a răscumpăra raconter vb. orişicine quinzaine s. p u ţ pull-over s. a povesti radieux.m. -euse adj. peron qualité s. a ralia. glumă proastă quotidien. înţepenire raifort s.f. şină railler vb.s-. şi conj. cine. vreun querelle s. v r e u n . pedeapsă pupitre s. de vreme ce puissamment adv. a p u ţ i puis adv. a ridi­ culiza pe cineva raisin s./.f.prunier . I I a î n t ă r i . pijama quai s. m. s. ! public. interog. strugure raisons. a se a l ă t u r a rallumer vb.f. -ne adj. adj. m.m.f. dreptate. II a scurta. ca să quel. fecioară puer vb. a întreba queue s. chestiune questionner vb. u n i i . rafală raffermir vb.

şir ranger vb. a recomanda recommencer vb. III a reflecta. a se îndrepta. m receptor réel. I I I a spune din nou. a d e v ă r a t réception s. a căpăta réellement adv. a recopia r e c o r d s . a strînge. I I I a recunoaşte. a întoarce randonnée s. a prinde. [loc. a cere cu insistenţă reclus s. realist ridica réapparaître vh. m. p u ţ i n comun réfléchir vb. [fig. reflectare. reducere réarmement s. s t r ă l u c i r e . a strînge rasseoir (se) vb. a r e t r i m i t e recherche s. povestire réciter vb. a recita réclamer vb. m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb.m. spiţă (de r o a t ă ) . trouver à ~ a găsi réaction s. recordmen) s.m. c h i t a n ţ ă recueil s. rar rarement adv.f. a culege ramener vb. a re­ dacta din nou rectification s.m. a reînchide recherché.m. a recolta recommander vb. reflex 536 . a redresa réalisme s. raion rayonnement s. p l i m b a r e . recunoscător reconnaître vb. persoană care trăieşte de­ parte de lume. adv. a se linişti rassurer (se) vb.m. a răs­ plăti reconnaissant. I I I a realege recevoir vb. în mod real.m. r ă z v r ă t i t . f. a a d u n a . efectiv réchauffer vb. culegere recueillir vb. a re­ peta . I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. rassemblement s. a a d u n a . I I a reacţiona redouter vb. a rechema . m.f. -e adj. căutare . şobolan rattacher (se) vb. se ^ a se referi rapprocher vb. r a z ă . afectat . a mărturisi reconstruire vb. a î n c î n t a .f. redingotă redire vb. a reedita récepteur s. p l i n . a se teme de ceva réaliser vb. reflector n o u . m. corec­ tare reçu s.) à ~ a d m i r a b i l . realism redresser (se) vb. ajutor de portărel recouvrir vb. f. a se lega. rareori ras. III a acoperi din nou.m.-e adj. radiere récit s. a ajunge din urmă ravir vb.f. a coborî din nou rédiger vb.f. r e c e p ţ i e . a nu mai ţine cont de ce a fost. -le adj.) faire table rase a face t a b u l a rasa. a apropia rare adj. a cugeta rechercher vb. a cerceta . real. recoltă récolter vb.m. a aduna reculer vb. a critica . r e d u t ă réagir vb. cercetare .f. repede rappeler vb. à refaire vb. r i n a .m. III a reconstrui recopier vb. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s. a înveli récrire vb. a reclama. I I a r ă p i . a încălzi réexpédier vb. -e adj. vărgat rayon s. m. a readuce. m. călătorie . Ioc retras rebelle s.f. a rîndui rapide adj.ramasser vb. repede rapidement adv. I I I a culege.m. a aduce . reînarmare réduit s. recepţionare réélire vb. adunarè de oam e n i . reacţionar redoute s. (fig. a raporta .m.f. rar. r a p o r t rapporter vb. singuratic récolte s. m i n u n a t rayé.) a u r m ă r i reflet s.f. I I I a scrie din nou. m . a se linişti rat s.m.) a se înse­ nina . a căuta din réflecteur s. a reîncepe. rectificare. -e adj. a aşeza.m. a da înapoi redescendre vb. {jur. t î r c o a l ă . rebel rééditer vb. I I I a p r i m i . a a m i n t i . reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s. a realiza redresser vb. record recordman (pi. re­ cordman recors s. a se réaliste adj. . I I I a reapărea réduction s. a se alipi rattraper vb. şi adj. rang s. a recompensa. a relua récompenser vb. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb.m. a redacta redingote s.

m. remiza . reni a b i l i t a t e rentrée s. I I I a renaşte renard s.m.ro. riglă.m. remarcabil remarque . repertoriu répétition s. vulpe rencontre s. a reda .m./??. c u t ă . a se uita régime s. a r e p u r t a remuer vb. I I I a răspunde repos s. a reîncepe rénovation s. ridicare relire vb. a respinge . a cuprinde renfort s. a repartiza repas s. se — a se duce la renfermer vb. r e p r e z e n t a n t représenter vb.m. a t r i m i t e înapoi. regret regretter vb. I l a u m p l e . m ./. ştafetă relater vb. remitere .f. I I I a î n a p o i a .m. a arunca înapoi rejoindre vb. masă. a inversa renvoyer vb. r a p o r t relèvement s.f. a pleca din nou répartir vb. nesupus r e f r a i n s . I I I a relua représentant s. I I a bucura. a trece din nou prin . odihnă reposer (se) vb. a cîştiga. II a î m p ă r ţ i . m. adv. a domni regret s. a î m p l i n i . a urca.f.de grands services à qn.m. a inspira r e p u l s i e . I I I a adormi din nou rendez-vous s. condică règle s. a relata relation s. a m u l ţ u m i remettre vb.f. r e g u l a m e n t . a întoarce un ceas remous s. vîrtej de apă rempart s. a face rnari servicii cuiva . represiune reprise s. domnie régner vb. întărire renommé. r e p e t a r e . a povesti.f. refuz refuser vb. a înveseli relais s. se ~ a se hrăni réparations. privire regarder vb. m. r e p r i z ă . regulă règlement s. (loc.f. r e n u m i t renoncer vb. r e l u a r e . m.m. releu.. r e p a r a r e . reînnoire renseignement s. I I I a pune la Ioc. répliquer vb.) refulare réfractaire adj.m.) ascunziş. a* reface repartir vb.f. (med. i n t î l n i r c . a refuza regard s. -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb. a replica.m. întîlnire rencontrer vb. I I I a reciti reluire vb. a reprezenta répression s. reîncepere rentrer vb. loc de întîlnire rendre vb.9. a î n t î l n i rendormir vb. leac remédiable adj. informaţie renseigner (se) vb. I I I a răspunde p r o m p t .refléter vb.] sale reine s. -e adj. a răspunde répondre vb. remediabil remercier vb. a ascunde. regină rejeter vb. a mişca renaissance s. regiune. a amîna repaître vb. a r e n u n ţ a renouveler vb. (fig. a (se) sui din novi . a înmîna remises.f. m. ţ i n u t registre s.f. refren réfugier (se) vb. remediu. respingere. a reînnoi . I I I a împreuna réjouir vb.m.f. I I I a se căi répertoire s. r i n i c h i . a înlocui remplir vb. 2 . linie. repetiţie repli s. a se informa rentabilité s.f. viitoare (produsă de mersul unei nave) . a se î n t o a r c e . a repeta . m. reglementare régler vb.m. a întregi remporter vb. p r e d a r e . regim régiment s. I I I a p a ş t e . deschidere. în mod regulat rein s. a se refugia refus s. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s. a călca rufe repentir (se) vb. I I I a luci. m. şopron remonter vb. meterez remplacer vb. a p r i v i . regularitate régulièrement adv.m. a arunca din nou.f. mîncare repasser vb. a repara. registru. m. a străluci remarquable adj. [pi./. a reflecta refluer vb. 1. observaţie remèdes. [despre plante) a creşte reprendre vb. r e p a r a ţ i e réparer vb. •«.) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 . renaştere renaître vb. relaţie. a regreta régularité s. a reglementa. regiment région s. refractar.m./.f. a orîndui règne s. ni. a răsturna . a se odihni repousser vb.

h o t ă r î t résolument adv.f.m. a se întoarce rêver vb.m. I I I a r e ţ i n e .f. I I I a chema.olvare résoudre vb. a avea r e ş e d i n ţ a . felinar (de stradă) revers s. m. a respira resplendir vb. însă­ nătoşi'«s retard s. [fig. discreţie. -euse adj. rezumat résurrection s. revoluţie revolver s.f. a l i p i r e .f. I I a r e s t a b i l i . a r ă m î n e résultat s. s.f. rimă rincer vb.m. [loc. a rezerva réservoir s. fleac. m o d e r a ţ i e . a se întoarce. a simţi ressource s.f. revoltă r é v o l t é . rîs risquer vb. perdea ridicule s.m. r e t r a g e r e . pensie rétrécir vb.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. întîrziere. rechizitoriu.reprocher vb. I I I a rîde rire s. a deplasa. -euse adj. 2.m. m. restabilire. a întîrzia . s. roman 538 . a m u t a din loc rez-de-chaussée s. (fig. stîncos rôder vb. au ~ la revedere révolte s. a riposta rire vb. II a reuşi rêvasser vb. răsculat révolter (se) vb. a risca rive s. . a regăsi r é u n i o n s . a s t r i m t a (şi fig.f. şi adj. a reproşa république s. din belşug richesse s. reunire. a î n t r u n i réussir vb. respiraţie. a visa réverbère s. III a îmbrăca din n o u . a solicita réquisition s. grupare réunir vb./. revistă révulser vb. nehot. înapoiat retardement s. republică requérir vb. re/. I I I a r e s i m ţ i . r e s t a u r a n t reste «. a-şi întoarce capul retracer vb. r i d i c o l u l . stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux.m. rîu riz s. I I I a rezolva respectueux. a rezista résolu. / .m. ţ ă r m r i v i è r e s. bogăţie ride s. a clăti riposter vb. III a r e v e d e a .f.m. ) retrousser vb. întîrziere retardataire adj. se ~ a se însănătoşi rétablissement s. faire le •«. I I I a reveni.m.m. nenorocire revêtir vb. a acoperi revoir vb. IJ a răsuna retenue s. revolver revue s. m. b o g a t . rid. zbîrcitură rideau s. r e v e n i r e . r ă m ă ş i ţ ă . respectuos respiration s. rol roman s.m. a opri retentir vb. rest rester vb. rezervă réserver vb. a da tîrcoale roi s. resursă. parter (la casă) ricanement s. rever. a se ase­ măna cu ressentir vb. a retrage retordre vb. r e z u l t a t résumé s. a semăna. pron. întîrziat .f. revendicare revenir vb.f.f.m. rege rôle s. rechiziţie réquisitoire s.f. mijloc de t r a i restaurant s.) critică violentă réseau s. a visa cu ochii deschişi rêve s. înviere rétablir vb. m.) a Consta résistance s. (fig. bogat.f. răsuflare respirer vb. m. / . II. a trasa din nou. a sufleca retrouver vb. a se revolta révolution s. re­ ţinere retirer vb. rezervor résider vb. m.m.a face pe bogatul richement adv. m a l .m. a se răscula. adv. pensionare.f. rochie roc s. reve­ dere .f.m. nimic.m. reţea réserve s.) încercare. orez robe s. I I I a răsuci retour «. ţeapăn r i m e s .m. cu hotărîre r é s o l u t i o n s . om ridicol rien 1. rînjeală riche adj. vis revendication s. a sta. a amîna retenir vb.e s. întoarcere. h o t ă r î r e . II a apuca iar ressembler vb. / . être de -~ a se fi întors retourner (se) vb.f.m.m. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb. -e adj.m. rezistenţă résister vb. st încă rocher s.f. a expune retraite s.m.m.f.m. amînare retarder vb. I I a r e u n i .

m.) romîn . sănătos saint..f. trestie rossignol s. şi adj. a curge şiroaie.m. şofran s a g e s . a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb. limba romînă rouppe s.) a măcina rongeur.m. sardea satellite s. r o t u n d ronde s. adj. rupture s. trandafir. s. r i t m . nisip sablonneux. a lovi cu sabia sabreur s. m.j. s. sănătos. a r o a d e . a frige rôtisserie s.m.f. I I a a p u c a .m.f.f. bluză ciobănească route s.m. m . r u p t u r ă ruse s. m. concentraţia sării în apă salir vb.f.f. -e adj.f. a săra salinité s. m.f.f. I I a prăji. a n o t i m p salade s. a lua sînge . jertfă safran s.f. s a l u b r u saluer vb. panglică r u d e adj. şi adj.m. sacoşă sacre. » . suspin sans prep. stradă ruisseau s. greu r u d i m e n t » . rousse adj.f.romancier s. adj. I I J a r u p e .f. -euse adj. 2 . a sparge r o n d . s a l i n i t a t e . odaie. salariu sale adj. roşeaţă rougir vb. regat r u b a n s. cale r o u v r i r vb. -e s. roată rouge adj. m . s a l v a r e .) necorect s a l é . -e adj.m. friptură (la tavă) rôtir vb. salon salubre adj. -euse adj. I I a (se) înroşi rouler vb.f. a sforăi ronger vb.m. sacru sacrifice s. salată salaire s. romancier r o m a n t i q u e adj. romantism rompre vb. ) chinuitor. m. satiră satisfaction s. r u d i m e n t . g r ă t a r . -e adj.f.j.f. primele no­ ţiuni r u e s. sabotor sabre s. sf'înt. .ni s a c .m. a face sul r o u m a i n . sabie sabrer vb. r i t m a t S gable s. şiretlic rythme s. I I I a redeschide roux. regal royaliste s. mistuitor rose 1. salut Salve s. romînesc. -e adj. s ă n ă t a t e sapin s.m. a fi lac de.f. (fig. m. şi adj. t r a n d a ­ firiu. nisipos saboteur. (fig.m. hohot de plîns. -e s. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. a r u i n a . m u r d a r .f.m. rozător . romantic r o m a n t i s m e s. satelit satin s. sîmbătă sang s. zeamă 539 . rupere. roz roseau «. fără santé s.) a stoarce (de bani) sain. satisfacţie satisfaire vb.j. a sesiza.m. a distruge ruer ( s e ) vb. rotaţie rôti s . d r u m .m. roşcovan r o y a l .m. ~ à manger sufragerie salon s. sfînt saisir vb. a singera . ungere./.f. m. a saluta salut s. horă ronfler vb. spadasin sac s.f. salvă s a m e d i s . cu înţelepciune sagesse s. (eu maj. încoronare a unui suveran sacré -e adj. r a n i ţ ă . sos.m.f. roşcat. pîrîu ruiner vb. înţelepciune saigner vb.f. {fig.) hazliu saler vb. măsură r y t h m é ..f. m. însîngerat sanglot s. brad sardine s. m . -euse s. a înţelege saison s. I I I a satisface sauce s f. a rostogoli . ~ à main po­ şetă sacoche s. s ă r a t .m. I I a m u r d ă r i salle s.m. înţelept sagement adv.e adj. m. privighetoare rotation s. (fig. ». satin satire s. regalist royaume ». aspru. roşu rougeur s. sînge sanglant. (pop. sfinţit. sîngeros. -e adj. s a l ă . şiretenie.

m. a t î t . m. siluetă sillon s. a usca sécheresse s.»!.m. III a ajuta.m.f. sevă sèvres s. shampooings. 2. sălbăticie sauvegarder vb.m.nt. a separa. a c u n o a ş t e . brazdă 540 . vas din porţelan de Sèvres sexe s.m.f. pricepere savon. serviciu. sex. pecete sceller vb. m.m. -elle adj. III a şti.m. séjourner vb. potrivit cu semaine s. sector section s.f.f.«.f. şa seller vb. a pecetlui. s e d i u .f. şi adj.-ète adj.f. sensibil sentier. a salva sauver vb. salvator savant s. gustos. adv. m. s c a u n . senzaţie sensationnel. s. m.m.m. n u m a i . m. simţ.f. secvenţă sequin s.f. mezel sauf prep. sare selle s. talpă semer vb. conj. papuc savetier s. secţie sécurité s. s a v a n t savate s.m.-euse adj. prosop. a şedea un t i m p undeva sel s.f. şarpe serrer vb. sèche adj.ăinînă semblable adj. şampon si 1.f. singur seulement adv. a semăna semi-circulaire adj. s c r i b . funcţie serviette s.m. ş e r v e t . a însemna. aseme­ nea semblant s. semnal signalisation s.f. m.m.f. a a p ă r a . sens. doar sève s. pantof uzat. m. m. semicircular sens s. linişte seigle s. cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb. delicios scandale s. sentinelă sentir vb. în caz că. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb./. despărţire séparer vb. scenariu scène s.m.m. salt. asediu siffler vb. scenă scepticisme s. scrupul sculpteur s.m. seringa serpent s. cu excepţia saule s. m.?. sălbatic sauvagerie s. potecă sentiment s.f. ţechin (monedă de aur) sérail s. • > une rose a mirosi un trandafir *séparation s. ni.saucisse s. tăcere silhouette s.f. a strînge.m. faire — de a se preface că sembler vb. a salva sauveteur s. a s e m ă n ă t o r . cîrnat saucisson s. uscat sécher vb. servitor sésame s. dibăcie. dacă. ) à — a n u m e • savoir-faire s. a sclipi. m. a sta.m. spălare a c a p u l u i . afară de. sectarism secteur*.f. conj. secol. m. real seringue s.m.f. a părea semelles.f. slugă. a p a r e n ţ ă . sec. a sprijini secret. scepticism science s. a avea sen­ sul de silence s. linişte. s ă p u n . ser­ vietă servir vb. III a s i m ţ i .m. a apăsa service s. t a i n i c . secară séjour s.-euse adj. a fluiera s i g n a i s .f. săpl. scuter scribe s. scandai sceau s. a scînteia scooter s. copist scrupule s. serai sérieux.f. judecată sensation s. m. a sări sauvage adj. salcie s a u t s . după. a despărţi septembre s.m. senzaţional sensible adj. secundă secouer vb. s i g u r a n ţ ă . găleată sec.m.m. sculptor séance s. — à barbe săpun de bărbierit savoureux. veac siège s. şedere într-un loc. a m i r o s i . salvator sauveur s. septembrie séquence s. a sigila scénario s. semnalizare signifier vb. şedinţă seau s. a scutura secourir vb. săritură sauter vb.m. serios. m. ştiinţă scientifique s. III a servi serviteur s. a pune şaua selon prep.f. salam. uscăciune seconde s. a t î t de siècle s.m. susan seul.m. secret sectarisme s. sentiment sentinelle s.m. m. scriitor. a ocroti.m. (loc. -e adj. sigiliu.

a subestima sous-ingénieur s. spaţial speaker. cala­ mitate sinon conj. 2. soldat soleil s. solid. sufleu souffler vb. a sufla. a gîndi. s o l v a b i l i t a t e sombre adj.m.) de ~ que astfel.m.' a aşeza s k i s . şoarece sous prep. ă suna sort s. a îngriji soin s.) en ~~ pe s c u r t . serată sol s. ii fait ~ e întuneric somme s. spaţios spatial. solemnitate solidariser (se) vb. grijă soucieux. -e adj. s u b t i t l u soutenir vb. dacă n u .m. en — que astfel că sortie s. a ridica.»!. amintire souvenir 2 (se) vb. a ura soulagement s. sprinceană sourd. nerozie souci s. neghiob sottise s. -te adj. în caz contrar site s. ~. soare solennel.m. s u m b r u . sunet songer vb.m. simplitate singe s. simplu simplicité s. -trice s. suveran. izvor sourcil s.m. sublocotenent sous-marin s. s u b m a r i n sous-préfet s. situaţie situer vb. -e adj. s u b . vîrf.f. a solicita solution s. soartă sortes.m. poziţie. a supa source s.f. so­ vietic sovkhoze s. -euse adj. solemn solennité s.f. mătase soif s. prostie. grijuliu . p ă m î n t solaire adj.m. s u m ă .m. adj.m. a cere. bănuială soupçonner vb. a reflecta sonner vb.m. a dori . a se solidariza solide adj. m. u ş u r a r e soûler vb. m . sete soigner vb.m.m.) şi adj.j. s o i . sursă.m. şi adj. 2.m. a răsufla souffratit.f. III a ieşi sot.f. m . seară. prost.f.f. -e adj. somn sommet s. soră soie s. suferind souffrir vb. a sub­ scrie sous-cutané.f. a sprijini souterrain s. subinginer sous-lieutenant s.m.m. solar soldat s.m. soluţie. a sublinia soumettre vb.simple adj. (cu maj. soviet soviétique s.f.m. a suferi . -euse s. subsol sous-titre s.m.m. î n ă u n t r u souscrire vb. sovhoz spacieux. a s ă t u r a . î n c î t . -le adj. a s u p o r t a . m. s c h i . adv. n e a ş t e p t a t soudeur. şoricel sourire 1 vb.m. sudor souffle s. proptea (şi fig. surd sourd-muet s. culme son s.m.m. suflare.m.f. rezolvare solvabilité s. I I I a susţine.m. la televiziune) 541 . seară soirée s.f. -e adj.f. a b ă n u i souper 1 s. m a i m u ţ ă sinistre 1. speakerine s. socialism société s.m. subprefect sous-sol s. grijă. subdirec­ tor sous entendu s. surdomut souriceau s. snob social./.j. -e adj. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s.-euse adj.f.) soutirer vb.f. fel.f.f. (loc. adj. supeu souper 2 vb. suflu.m. adesea souverain. conj. sprijin. a situa. -e adj. I I I a-şi a m i n t i souvent adv. preo­ cupat soudain.m. surîs souris s. faire du ~~ a schia snob s. conj. îndată.m. pantof souligner vb. întunecos. în. -e adj. ieşire sortir vb. III a s e m n a .m. societate soeur s. s. III a supune soupçon s. subînţeles sous-estimer vb.m. suprem s o v i e t s . răsuflare soufflé s. a sustrage souvenir 1 s.m. crainic (Ia r a d i o . îngrijire soir s. subterană soutiens. a răscula soulier s.que î n d a t ă ce situation s. puternic solliciter vb.m.f. privelişte sitôt 1. social socialisme s. sinistru. s u b c u t a n a t sous-directeur. a a d m i t e souhaiter vb.m. [loc. III a îndura. a î m b ă t a soulever vb.m. III a surîde sourire 2 s.m.

m. a subzista subtil.) suprarea­ list sursauter vb. a isca. sugestie Suisse s. II a suferi. adv. stadion s t a t i o n s . n u m a i decît suivant. succesor. dulciuri sud s. surpriză surproduction s.m. fin. staţiune statisticien s. surprinzător surprendre vb. /. u r m a r e . suburban succès s. I I I a surprinde. siguranţă surface s. extrem de fin surgir vb. -e adj.f. şi adj. supersonic superstructure s.m. m. a scufunda subordonner vb. pe. suspect susurrer vb. delicat sub urbain. elve­ ţian s u i t e s . -ive adj. subtil. a succeda.-ive s. I I I a urma s u j e t s . cu siguranţă.f. simpatic 542 .f. a sta pieziş. a fi sufi­ cient suggérer c i . / .m. supraproducţie surréaliste s. -e adj. s p o r t m a n . se — a se întrece pe sine surpeuplé.m. adv. Elveţia suisse s. (/(g.m. -e adj. I I I a supravieţui survoler vb. statistician statue s. suprastructură supplément s. simbol sympathique adj.f.f.f. stratagemă structure s.f. -e adj. suprafaţă surfin. superior superposer vb. sigur sûreté s. -e adj.f. urmaş succomber vb. sprijin supporter vb.f. statuie sténodactylo s. a suporta supprimer vb. a sucomba sucre s.m. a trece peste surnaturel. m. deasupra sur. a veni după successeur s. {sport} a depăşi sûrement adv. surmenaj surmonter vb. silabă s y m b o l e s . sud suédois. -e adj. spectacol spectateur. m.m. şi adj. pour ~~. sugestiv suggestion s. a inunda . a suprapune supersonique adj.f.-e s.m. u r m ă t o r suivre vb.m.f. m.f.m. a atîrna peste surprenant. a încărca peste măsu­ r ă . consecinţă. s u p r a p o p u l a t surplomber vb. suport.m. a zbura deasupra sus prep. m . I I I a ajunge. supliciu support s.f.m. s t a ţ i e . ) a se i v i . fără între­ r u p e r e . a suscita. a suprima suprême adj. sigur. sublim submerger vb.) şi adj. s u p r a n a t u r a l surnom s. schelet stade s. poreclă surnommer vb. sudoare suffire vb.m. a împovăra surclasser vb. a porecli surpasser vb. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s .m.m. suedez suer vb. m .m. stoc stratagème s. spectator splendide adj. structură stupeur s.m. s u p r a a b u n d e n t surcharge s. m . p e . a m u r m u r a syllabe s. m a i aies surveiller vb. -e s. şi adj. chin. {arte. lit. a supraveghea survivre vb. zahăr sucreries s. / . supliment supplémentaire adj.m.negre­ şit surabondant. stupoare stupide adj. a asuda useur s. supraîncărcare surcharger vb. asupra susciter vb. pi.m. subiect.f.)şi adj. superb supérieur. sportiv spoutnik s. a î n t r e c e . mai cu seamă.f. sportiv sport uman s. tout de ~ pe loc. a mira surprise s. spontaneitate sport s.spectacle s. m . I I a se arăta (în depărtare) . succes succéder vb. m o t i v superbe adj. splendid s p o n t a n é i t é s . -trice s. stil stylo s. peste. a se isca surmenage s. -e s. sputnic squelette s. a îneca .f. a depăşi.f.f. à coup ~.) bien ~~ desigur . a îndura s u b l i m e s . a stîrni suspect. -e adj. stenodactilografă stock s. a sugera suggestif. [loc. sport sportif.) de -~ în şir.f. stilou subir vb. (cu maj. a susura.m.f. (loc.m. {cu maj. stupid style s. -le adj. / . a subordona subsister vb. suprem sur prep. -e adj. a sta plecat. a tresări surtout adv. şi adj. s u i t ă .

f. terasă terre s. simţul p i p ă i t u l u i .f. sarcină tacher 1 vb. a t i n d e tendre 2 adj. faire ~ rase a face t a b u l a r a s a .f. (inv. a colora teint s. sindical syndicat s. m.m. a telefona téléphonique adj. m. de ~.f. culoare tel. asemenea télégramme s. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. sindicat synonime adj. cumpătare température s.m.en — din cînd în cînd tendre 1 vb.sympathie s. cîrtiţă taureau s. p a t ă tâche 2 s. tenis tentation s. tehnician technique s. a dovedi. / . şorţ tache 1 s.f. tact (şi fiş. m a s ă . mătuşă tantôt adv. m. m.m. t e n . culoare t e i n t e s . simpatie symphonie s. tîrziu tarder vb. a potoli tempête s.' sistem tabac s. ţ i n u t ă . m. a întîrzia tardif. m. m.f.f. III a ţ i n e . telle adj. telegramă téléphone s. (gram. astfel. cusur tarte s.m. t e n t a ţ i e tentative s.m. p â m î n t terreur s. a termina terrain s. t i m p . m. I I I a vopsi. a c r o i . gălăgie tapageur. m.f. a t a x a (şi fig.) t a i l l e s . a b a t e .f. cu dragoste tendu. afectuos tendrement adv. tobă tant adv. a tenta . t a l i e . I I I a tăcea talent s.m. a p ă l m u i tapis s.f. a încerca tenue s'.f. m. -euse adj. astfel. v r e m e . ceaşcă tâter vb. en ~ que în calitate de ca tante s.) sinonim synthétique adj. -ve adj.f. taluz tambour s. t e m p e r a t u r ă tempérer vb. m. croitor taire (se) vb. ţ i ­ pător taper vb. curînd. a se strădui tact s. mărturie témoigner vb. sf îrsit terminaison s. povîrniş. fraged. a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. p a t ă m o r a l ă . încercare. vijelie temps s. defect fizic m o ş t e n i t .) comeseni tablier s. întîrziat tardivement adv. t e n t a t i v ă tenter vb. t e r m i n a ţ i e terminer vb. de haute ~ înalt tailler vb. / . t a r ă . simfonic syndical.f. / . t e r i b i l . n u a n ţ ă .-e adj. tablou t a b l é e s . furtună. cocioabă taupe s. zgomot. t e n t ă . sintetic système s. a t a c h i n a tard adv. m. m. tartă tartufe s. adineaori tapage s.f. termen . a t î t t i m p . teren terrasse s. t u t u n table s. talent talus s.a îngrozi 543 . eu întîrziere tare s.f. încordat tenir vb. m. nemaipo­ menit terrifier vh. à ~ la t i m p .f. a p i p ă i . I I I a î n t i n d e . zgomotos . m. ) technicien s.f. a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s . groază terrible adj.f. eu atît mai rău .f. m. telefonic télévision s. ipocrit tas s. teribil terriblement adv. a depune mărturie témoin s. g r ă m a d ă . telefon téléphoner vb. m.f. taur taxer vb. simfonie symphonique adj.f. tehnică teindre vb. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. comportare terme s. teroare. a tempera. m. f. a gusta taudis s. l i p s ă . a rezista tiens ! interj. -e adj. martor tempérance s. teanc tasse s. aşa de. m. a t ă i a . televiziune tellement adv. covor taquiner vb. a p ă t a tâcher 2 vb. a t î t .m. a t î t de témoignage s.

-e adj. tragedie tragédien. ţesătură titre s.rn. v o c e . afiş. tic (şi fig.f. {Ut. il voit ~~ vede t o t . tors tort s. -trice s. mod de v i a ţ ă .f. t u r i s t touristique adj.rn. -ne*./.) à ~~ pe n e d r e p t . t e a t r u théoricien s. suferinţă tourmente s. e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. (loc.) indiferenţă tiers état {ist. à la ~ în fruntea textile adj. marcă poştală timide adj. c a p . t u r n tour 2 s. tractor tradition s. a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori. m. r ă u . m . tonic. trafic. cu t o t u l . 544 . adv. a ajunge l a . încon­ jur .f.f.f. a răsuci tordu. (loc.rn. ~ à tout vent a fi nestatornic. verb. t e x t i l thé s. m. p i p ă i t toujours adv. p a g u b ă .f. a t o r t u r a . curînd touchant. m. [fig. şi adj. î n v î r t i t u r ă . a se r o t i tousser vb. tigroaică tilleul s. t r ă g ă t o r tisane s. t i m p a n . se ~ a se schimba. m i n t e . chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i . a se descurca tireur. (loc. a primi .f. m.f. m. totdeauna tour 1 s. ceai théâtre s. t o r t u r ă torturer vb. jouer un mauvais ~ à qn. totuşi tracasser vb.f. t u n e t torchon s. chin.} starea a treia tigre. nedreptate . t u r b ă tourbillon s. ocol. m.-esse s.rn.rn. sucit . t e i . a se preface tourneur s. dîră. adv. manifest. cu t i m i d i t a t e tir s. trădare trahir vb. s t r î m b a t . nehot. . à son ~ la r î n d u l său tour 3 s. mau­ vaise ~ uşuratic. p u r t a r e . I I I a traduce trafic s. chin. floare de tei timbale s. cîrpă tordre vb. teatru) t i r a d ă tirer vb.f. n e ­ ajuns . . negoţ tragédie s. a trasa .) -~ à ~ pe r î n d . a cădea tome s.m. .f. t r a d i ţ i e traducteur. m a n i e r ă tonique adj. rînd pe r î n d .f.m.f. I I I a suci. m. . ~ de vie fel.f./. a a t i n g e . se -»• a scăpa. t i t l u . j u d e c a t ă . u r m ă tracer vb. m. vijelie tournant s. diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*.territoire s.f. tic-tac tiédeur s.rn.f. v î r t e j . a înduioşa toucher 2 s. găteală toit s. acoperiş tomate s. invar. ca. a tuşi tout. m o r m î n t tomber vb.m. î n t ă r i t o r tonne .de a fi pe cale d e .) tic-tac s. a î n v î r t i . à ~ de în c a l i t a t e de. teoretician théorie s. à •*• et à travers fără socoteală. în întregime toutefois adv. devreme.m. t o b ă metalică timbre-poste s.f. t o t . t r e n . teorie thermique adj. volbură touriste s. toile s. phiză toilette*. a revela t r a i n s . t o n . t u r i s t i c tourment s. t o r i d torse s. actor de tragedie trahison s. rînd . cotitură tourner vb.9. t r a d u c ă t o r traduire vb.rn. orice. t o m .m. teză tic s. a t r a g e .m. a î n t o a r c e .m.rn. termoelectric thèse s.f. à juste ->• pe drept c u v î n t . t o a l e t ă . ~ de main dibăcie . strungar tournoyer vb. être en — a fi bine d i s p u s .m./. m.m. m. m i ş c ă t o r . a indica tract s. -e adj. a l a n d a l a torture s.rn. a ţese tissu s. tizană (ceai medicinal) tisser vb. / . -euse s.f.-e adj. termic thermo-électrique adj. şi pron. a t u n a tonnerre s. -»• de force realizare iscusită . pătlăgea roşie tombe s. volum ton s.rn. tonă tonner vb. avoir -». t i m i d . t i g r u .a nu avea d r e p t a t e . schi­ monosit torride adj..rn. cu t i t l u d e . t i r tirade *. être en -«. m. încălzire u ş o a r ă .) -»• en ridicule a ridicu­ liza. n e d i s c i p l i n a t . sfios timidement adv. m. a c h i n u i tôt adv. a h ă r ţ u i trace s. tragedian. I I a t r ă d a ./. a juca o festă cuiva . impers. adv. strung tourbe s. teritoriu t ê t e s . m.

ulterior ultraviolet. penibil tristement adv. b r u t a l truite s. -e adj. vistiernic tressaillir vb. t r e m u r ă t u r ă . t u l b u r a r e . ucigaş tuile s.m.f. t r a m v a i tranche s.m. r ă g a z . prep.m.m. om al muncii travers s. a t u t u i type s. t r u p ă .m.m.olan .f. a t r a n s p o r t a transylvain. uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s. a transforma transit s. ~ de destul cu.f.m. a t u l b u r a .f.f. t r ă s ă t u r ă traiter vb. adv. a m u n c i . triumf. I I I a transcrie transfert s. foarte trésor s. a omorî. -ette adf. p ă s t r ă v tsar s. să încetăm cu tribun s. ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb. u n i t .traîneau s. ultraviolet uni. être aux ~~ s de qn. n u m a i unir (s') vb. I I I a tresări tresser vb. a merge la t r a p .m.) t r a m v a i tramway s.Jpacoste tulipe s. t u n e l tutelle s. a lucra travailleur.m.f.m.) şi adj. a muri très adv.m. a fi în urmărirea cuiva trouver vb. ceată trousse s.m. m. (impers.f. t i p .m. traversare traverser vb.m. izbîndă triple adj. sanic traîner vb.e. cu tristeţe triton s. a r m i s t i ţ i u . liniştit tranquillement adv.m.f. ~ tard prea tîrziu . model.) de — s t r î m b . transfer transformer vb. a merge repede şi cu paşi mici trottoirs. l ă ţ i m e . a traversa tremblement s.f. muncitor. -e adj.m. t r o m p e t ă trompette 2 s. prea . t r a p trotter vb.f.-e adj.m. -euse s.m. t r i c o t a j . t u l tunnel s.f. -e adj.m. ardelean travail s. II a se u n i 545 .f. a se înşela trompette 1 s. a t r a t a traître. a t î r î . adj. a reteza tranquille adj. t r i p l u . s. şi adj. a înmuia tremplin s. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s.m. ţ a r tuer vb.»./. m . a trişa tricheur s.(/ig. b a n d ă . tricotare tricoter vb. lu­ crător.pi. t r a n s i l v ă n e a n . a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb.ţiglă. a împleti trêve s.m. unic uniquement adv. a ucide tueur.-euse s. a u d a . trădă­ tor tram s. (mitol. t r i b u n a l tricher vb.m. t r u n c h i trop adv. de •»• de prisos trot s.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s. şi adj. uniune unique adj. trilogie triomphant. t r o t u a r trouble s.m. comoară trésoriers. dezbinare troubler vb. (loc.f. t r i s t . a se afla truculent. despot tsigane s.--esse s. tranziţie transmettre vb. t r î m b i ţ a ş tronc s.. m u n c ă . t u t e l ă tutoyer y5. a tricota trilogie s. ţigănesc U ultérieur.m. lalea tulle s.m.m. s.) t r i t o n tromper (se) vb.f. m. bucată trancher vb. /am. felie. t i r a n .f. t r a m b u l i n ă trépasser vb. I I I a t r a n s m i t e transporter vb. figură t y r a n s ..m.m. (loc.m.) a fi.m. curmeziş.. întreit tripotage s.f. în linişte transcrire vb. trişor tricotage s. t r i u m f ă t o r triomphe s. neted uniforme s.f.m. [pop. t r a n z i t transition s. a zăpăci trouer vb. potlogărie triste adj. a t ă i a . ţ i g a n . a găuri troupe s. t r i b u n tribunal s. lucru travailler vb. m. se ~ a se a f l a . t r u s ă . (cu maj. a găsi.

avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s .f. vi­ teaz valise s.m. du-te-vino vague s.f. v î n t .. vacanţă vache s. m . v a s . uz. a se folosi. v i t e a z . vienne verdir vb. a supraveghea veilleur s. lacheu valeur s. a d e v ă r a t vérité s. III a valora.f. povîrniş vers 1 s. ajun veillée s.f.m. zadarnic . a birui vaisseau s. de c u r î n d . veneraţie vengeance s. în­ fumurat vaincre vb. vîlcea valoir vb. a utiliza va ! interj. spre. venal. pahar verrerie s. vînzare ventru. vînzător vendre vb./. v i n ă . ça ne vaut pas.m. v a l .m. II a înverzi verdoyant. m . a sosi. verdeaţă vendTique adj. a ajunge.m.m. vehemenţă véhicule s. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. servitor.m. vapor varier vb. vermut vernis s. adv. valoare valeureux. este mai bine . pîntecos. -e adj. -eresse s. universal université s. uzină utile adj. curajos vain. III a vinde vendredi s. v a n i t a t e vantard. s. care se cumpără eu bani vendeur. invar.-e s. nămol. persoană care veghează veine s.m. folosinţă user vb. vacă va-et-vient s. m. viţel véhémence s. v a l o r o s .f. haide ! vacances s. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent.f. m. a d e v ă r . u n i v e r s i t a t e uranium s. î n t i n s .f.f.f. -e adj.m.m.f. sticlărie versant s. valiză vallée s. veghere. abur.f. sticlă.m. vast vautour s.-euse adj. seară (între cină şi cul­ care) .f.. urgent u s a g e s . il fait ~ este vînt vente s. mîl vase 2 s.m. (loc. a veghea. a verifica véritable adj.m. a m e r i t a . vehicul v e i l l e s . în mod vag vaillance s. către. vineri vénération s. a lăuda vapeur 1 s. -e adj. uraniu urgent. a (se) schimba . răzbunare vengeur. lăudăros vanter vb. (impers.f. versant.f.f. iluzoriu .unité s. l a c . clacă veiller vb. a varia vase 1 s. înverzit verdure s.m. ~ cosmique navă cosmică valable adj. nu se compară cu vampire s.m. veghe. (fig. (pop. vitejie. vază (de flori) vaste adj.f. lustru véroles.f.f. vapor vapeur 2 s. veridic vérifier vb. I I I a veni.) en ~ într-adevăr vermeil. şi adj.f.-euse s. a vărsa.m. -e adj. talaz vaguement adv. burtos ver s. vale vallon s. răz­ bunător venir vb. a uza de usine s. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s. valabil valenciennes s.m. vampir vanité s.f.) bicicletă vénal.pi.) noroc. rumen .f. -le adj. • cinq heures — a p r o x i m a t i v . (fam. vărsat. vas. folositor utiliser vb. -le adj. curaj vaillant.m. -e adj.) il vaut mieux este preferabil. vers vers 2 prep.f. dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s.m. a t u r n a 546 .m. verre s. u n i t a t e universel. m. paznic. argint aurit vermouth s. / . III a învinge.) spoială.f.f. -e adj.f. v u l t u r pleşuv veau s.m. cam la ora cinci verser vb. v a p o r ./. şi adj.

volan volant 2 . [fam.m. virgin (a)././.f. v i c i u . vitraliu vitré. m.f. oţet violemment adv. (gram. vieil. viză vis-à-vis loc. veritabil vraiment adv. călător voyelle s. în faţă . -e adj. gol vie s.f.f. I I I a trăi vocation s. m. -euse s.f. vive adj. prep. iute vigilance s. vecin. violetă. şi adj.m.f. viaţă vieillard s.m. carne vice s. ameţeală verve -s\/. vedere. a vira . cu adevă­ rat vue s. victorie vide s. u r m ă . şi adj. a ochi. în v i a ţ ă vivement adv. moş vierge s. haină (pînă în talie). -e adj. en ~ ă qn.f. în mod violent violence s. apro­ piat voiture s. -e s.f. repede vitesse s. a v o i . (fig.f. b ă t r î n .f. de bună voie volume s. I I I a îmbrăca veuf.m. vitrină vivant. hoţ volière s.m. vestigiu veston *.m. volum. I I I a vedea voisin. bătaie zdravănă voler 1 vb.f. cale. necaz pe cineva voyager vb. furt volaille s. r ă m ă ş i ţ ă . haină vétérinaire s. veterinar vêtir vb.f. I I I a vrea.f.m. violent violette s.) drag. si adv. peste d r u m .m. viteză vitrail s.f. violenţă violent. vocaţie voici prep. în comparaţie cu viser vb. a se învîrti virgule s. pasăre de curte volant 1 s.) diateză voi 1 s. a zbura voler 2 vb. voluntar volontiers adv. vestă vestibule s. va­ gon voix s.-e adj. a d e v ă r a t . t r ă s u r ă . viţă de vie vilain. -euse s. a fura volet s. m. a vizita vite adj. z b u r ă t o r . oblon voleur. veston. -e adj. -e adj. r ă u villa s. veşmînt. bucuros. tom vouer vb. iată voie s. mon ~ dragul meu vif. vioară virer vb. colivie mare volontaire adj. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. defect vice-président s. verde vertèbre s. vigilenţă vigne s. vocală vrai.m.f. iu­ b i t . şi adj. cu geamuri vitrine s.m.f. a ţinti visite s.m.f.m.m.f.f. viorea violon s. à haute -~ cu glas tare . à ~ basse pe şoptite .) a închina. oraş vin s. m. m. b ă t r î n .f. viconte victoire s. viu. voce.f. d r u m (şi fig. v i u . vilă village s. a făgădui prin legămînt .) voilà prep.m. adj. zbor voi 2 s.m. m u r d a r .m. glas.f. s i m ţ u l văzului 547 . v ă d u v . n e c i n s t i t . (fig. a u t o m o b i l .f. sat ville s.m.m.m. scump.vert. verva vestes. feuille ^e foaie volantă volée s.f.f.) v ă d u v i t de viande s. fecioară'. în adevăr.f. velă voir vb. m. vertebră vertige s. a avea pică. vin vinaigres. cu vioiciune vivre vb. vestibul vestige s. vicepreşedinte vicomte s. iute.m. virgulă visa s.f. vieille s. v i r g i n ă . veuve s. a călători voyageur. iată voile s. neîntinat(ă) vieux.f.f.m. sacpu vêtement s. -e adj. -e < dj. vizită visiter vb.

m.w wagon s.) d r a c e ! la n a i b a ! .m. rant vagon-restauweek-end s. t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv. {pop. iaht zèbre s.m. zebră zéro s.m. m. vagon wagon-restaurant g. acolo.m. la aceasta yacht s.) zut! inierj. zero (şi fig. pron.

acoperi vb. profond. à la maison aluneca. glisser accident s. article m. avril m. a n t a g o n i s t e admirator s. enrsuite. a m é r i c a i n . a m u s a n t . -e apărea vb. -che aruncare s. alături prep. adv. défendre I I I aeroport s. a n i m é . puis agreabil adj. aer s. bleu. artă s. -e. artiste m. rappeler acolo adv. animat adj. l a n c e m e n t m. suffire I I I . m a i n t e n a n t anecdotă s. adresă s-. a t t a c h e m e n t m. ajunge vb. certain. après. air m. là-bas ameţeală s. défense /. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. aiguille / . ambulant adj. ici ajun s. montrer arbore s. adresse /. -e acela. anniversaire m. autre acasă adv. arbre m. aduce vb. vivres m.. assurer alianţă s. vb. p r e s q u e . obéir II alege vb. ac s. anumit adj. a p p a r t e m e n t m. apăra vb. -e acest. choisir II aseară adv. armată s. p a r a î t r e I I I . année /. agréable aprilie s. près. a p p a r e i l m. aparat s. arăta vb. architecte m. a m b u l a n t . affecté. couvrir III amuzant adj. 549 . vérité /. à côté arunca vb. a d m i r a t e u r m. a p p l i q u e r afla vb. adevăr s. aider articol s. aceea pron. arhitect s. această adj. a r t m. adv. fondément anotimp s..m. aéroport apărare s. . cette aminti vb.affection/. 2. ce.. agressif. agresiv adj. épingle / . a p p a r a î t r e III afecţiune s. aici adv. alt adj. adv. alliance / . aspirator s. eau / . a r r i v e r . également aies (mai) loc. aplauda vb. à peine aliment s. saison / . arranger agricultură s. a n a t o m i e / . courir I I I asemenea (dej loc. celle-là american adj. actual adj. aide / . . agricole aranja vb. admira vb. -e asculta vb. accident m. écouter. surtout asigura vb. -ve an s. armée /. près agricol adj. -e adresa vb. s'affirmer aplica vb. veille /. albastru adj. ajutor s. -ve aproape adv. celui-là. a c t u e l . acum adv. -elle anatomie s.pi. aspirateur m. vertige m. pro­ aniversare s.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. a l i m e n t m . actif. artist s. adj. devenir I I I ajuta vb. an m. adresser apartament s. cet. -e activ adj. apprendre III apoi adv. hier soir alerga vb. anecdote /. b l a n c . a d m i r e r antagonist adj. -e adînc 1. apporter apă s. agriculture / . jeter alb adj. afectat adj.

boire I I I beretă s. chambre / . balcon m. attentif. bibliotecă s. a v e n t u r e f. blond. a u t e u r m. a t t e i n d r e I I I atitudine s. carte s. că conj. autor s. jouir jouir II bulevard s. argent m. a u j o u r d ' h u i baie s. pomme de terre / . bătrîn adj. -e bluză s. pour ca 2 adv. -ve atenţie s. qui c a r n e s . blouse / . bunică s. bolnav s. a t t i t u d e / . capitaliste capitol v. auzi vb. chair / . atinge vb. cald adj. bilet s.-s. bonne bunic s. auz s. atît adv. b a t t r e I I I batistă s.. a u t o automobile / . maison /. août m. campion s. caractère ni. bărbat s. blasé. cas m. que 550 . abricot ni. richesse /. azi adv. cuisine /. asseoir I I I aştepta vb. caz s. t e l l e m e n t aşeza vb. băiat s.9. riche bogăţie s. o r . vie Llie bea vb. homme m. garçon m. avion s. aşa adj. t a n t atletism s. m . care pron. bicicletă s. bine adv. bien birou s. a t t a c h é m. viande / . athlétisme m. a t t a q u e r ataşat s. a t t e n t i o n / . . bon. atent adj. bucătărie ». avion m. qualificatif m. aur s. boulevard m. buchet s. caracter . capitală . carte (postale) /. blazat adj. voie / . billet m. grand-père m. livre m. â p r e . entendre I I I avea vb. mouchoir m.. calificativ s. -e cale s. bouquet m. chaud. automobil s. casă s. vieux. cauză s. caiet s.aspru 1. caisă s. inciter aţîţător s. adv. cartof s. salle de bains / . cap s. bani s. cameră n. ca 1 conj. broşa s. malade m. adj. chapitre m. bucată s. capitale / . maladie / . tète /. auxiliaire m. morceau ni. bun adj. fauteur august s. ouïe / . bate vb. auxiliar s. comme cadou s. béret m. fil m. cadeau ni. a t t e n d r e I I I ataca vb. bibliothèque / . bureau m. capitalist adj. boală s. capitalism s. doux. bogat adj. 2. capitalisme m. champion m.pi. bicyclette / . avoir aventură s. cahier m. vieil. broche /. douce blond adj. grand-mère /. bucura (a se) vb. aţiţa vb. cause / . balcon s. -e blînd adj. âprement aţă s.

corbeille / . potage m. chimiste m. vi. collaboration / . contempler contemporan adj. -e. ciorbă s. cînd adv. colţ s. cetăţean s. correct. concurs s. consacrer considera vb. 2. coeziune s. citi vb. lire III ciuboţica-cucului s. c o m m e n t a t e u r m. quelque chose chema vb. confondre III congres s. accrois­ sement m. qui cinematograf s. cireaşă s. comedie s. crea vb. élever creştere s. citoyen m. concours m. cotlet s. cerc . -e confunda vb. primevère / . căuta vb. copil s. correctement corespunde vb. comunism s. comunist s. şi adj. chercher ce pron. clasic s. chemise / . celibatar s. créer creastă s.cădea vb. heure / . cyclisme m. collègue m. coafor s. -e contribuţie s. loyal. fidèle' creier s. consentir I I I construi vb. cină s. bas m. cohésion /. a u g m e n t a t i o n /. grandir I I . q u a n d cïnta vb. croitoreasă s. condiţional s. c h a n t e r . concert m. croire III credincios adj. charbon m. corect 1. pousser. gagner cît adv. celălalt pron.. classique clică s. appeler chiar adv. consimţi vb. . 551 . condiţie s. penser. commis. foyer m. cărbune s. combien cîtva num. comédie / . c o n t r i b u t i o n / . cerise /. enfance f. cîmpie s. cinéma m. ceva pron. cravată s. conjuga vb. comercial adj. collier m. vt. cime / . -e compila vb. quelque clădire s. construire I I I . adj. colier s. édifier contempla vb. confirmat adj. . même chimist s. cercel s. communard m. tomber călător s. clasă s. création / . cîine «. que. bâtir I I . sommet' m. copac s. cineva pron. coin m. conférence /. classe / . coûter coş . quoi ceas s. considération / . clair. craniu s. cine pron. c o n t e m p o r a i n . céréale /. comentator s. ciel m. crede vb. adv. enfant m copilărie s. clipă s. l ' a u t r e ceaşcă s. (la un instrument) jouer cîştiga vb. célibataire m. cămin s.f. circuler circulaţie s. cercetare s. ciclism s. -e ciorap s. cer s.s'. coastă s. cerveau m. cere vb. coiffeur m. champ m. couturière /. commercial. conduire III conferinţă s. cercle m. 2. cosmique costa vb. recherche / . côtelette / . communiste concert s. crâne m. boucle d'oreille / . cravate /. clique /.s'. circula vb. chien m. honorer cinstit adj. confirmé. conjuguer consacra vb. coleg s. dîner m. cămaşă s. clar 1. compiler compune vb. şi adj. adj. q u e l q u ' u n cinsti vb. colaborare s. correspondre I I I cosmic adj. montre / . congrès m. classement m. composer comunard s. arbre m. conditionnel m. adv. tasse / . condition / . creşte vb. clairement elasament s. circulation / . voyageur m. communisme m. côte / . comique comis adj. demander cereală s. -e comic adj. conduce vb. creaţie s. instant m. considérer consideraţie s. -e. b â t i m e n t m.

au-dessus debara s. distraire III diversitate s. différent. culture / . culoar s. diferit adj. tôt deznodămînt s. destiné. contenir I I I . destiner destinat adj. doigt m. -euse cura S. ouvrir III deschis adj. culoare s. D da 1 adv. boîte /. développement m. deosebit 1. discours m. désordre m. courageux. drapeau m. destinée f. loin depăşi vb. acheter cumsecade adj. dénouement m. decît adv. décembre m. discussion / . chef d'orchestre m. m a d a m e / . destination / . couramment curge vb. cure /. 552 . dise s. différent. domaine m. raison / . mais dator adj. curent adv. diversité / . discuta vb. destin m. souvent desfăşurare s. dépasser des adv. au contraire din prep. bientôt curs s. 2. doamnă s. -e deseori adv.v. disque m. delicios adj. devoir III datorie s. ouvert.cruzime s. couler curînd adv. parfait. dori vb. cu prep. connaître III cuprinde vb. dezvoltare s. -e dimineaţa s. curajos adj. de dirijor . disparaître I I I dispreţ s. discuter discuţie s. dovadă •«. domeniu s. chambre à cou­ cher / . distra vb. avec culca vb. dezordine s. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. courage m. comme cum 2 adv. -e destinatar s. domn s. destin s. cum 1 cônj. comment cuminte adj. sommet m. preuve / . dentiste m. diseară adv. dormir I I I dormitor s. délégation / . détail m. a c h a r n e m e n t m. d a m e . dictionnaire m.«. souvent desăvîrşit adj. -ve deget *•. sage cumpăra vb. redevable datora vb. dévoué. que definitiv adj. compren dre I I I curaj s. dejun . cours m. brave cunoaşte vb. débarras m. cher. désirer dormi vb. dicţionar s. ce soir dispărea vb. couloir m. couteau m. devoir m. cruauté / . adj. -ère drapel s. démolir II de prep. delta m. de de la prep. dentist s. déjeuner delegaţie s. m a t i n m. mot m. adv particulièrement departe adv. dejuna vb. cultură s. dărîma vb. définitif. deveni vb. -e devreme adv. cuvînt s. si dar conj. dimpotrivă adv. destinataire m. cutie s. -se deltă s. decembrie s. dirzenie s. mépris m. cuvîntare s. -e deschide vb. déroulement m. monsieur m. assez detaliu s. cuţit s.. délicieux. oui da2 vb. drag adj. devenir 111 devotat adj. couleur /. déjeuner m. -e. dreptate s. destinaţie s. destina vb. destul adv. coucher culme s. de deasupra prep.

egoist adj. favorabil adj. exemple m. fleuve m. éviter examen . sans. fereastră s. E echipă s. assiette /. figure f. chacun fier (de călcat) ». écharpe /. foarfece s. écluse / . figură s. . façade /. ediţie s. favorable fără prep. ému. armoire /. fată s. faculté /. extérieur. fluture s. emoţie s. être fidel adj. Anglais. égoïste eliberare s. très folosi vb. héroïquement F fabrică s. extrême. adv. ennemi m. nappe /. fils m. fait m.duce (a se) vb. parce que fila vb. fotoliu s. faptă s. efort s. fin adj. exception /. fericit adj. haricot m. şi adj. fiindcă conj. tendre dulap s.5. vous după prep. après-midi duşman s. extern adj. faţă de masă s. adv. şi s. felicita vb. fixé. -e s. p h o t o g r a p h e m. adv. foarte adv. héros m. fi vb. etala vb. s'en aller III duios adj. floare *\ fleur /. de même felie s. étaler evita vb. utiliser folositor adj. erou s. enthousiaste' eroic 1. fille /. étage m. fotograf s.s-. filie /. essentiel. -se fetiţă s. économique economie s. excursion /. édition /. adj. fixe. fenêtre /. -elle eşarfă s. fluviu s. fauteuil m. -elle fix adj. bruissement m. -e adj. femme /. farfurie s. excellent. dumneavoastră pron. facteur m. 2. utile formă s. forma vb. après după-amiază adv. équipe / . fasole s. explication /. faţadă s. feuille /. héroïsme m. facultate s. famille /. papillon m. expliquer explicaţie s.«. -e excepţie . fleurette /. 1er à repasser eroism s. éclipse / . etaj s. emoţionat adj. tranche /. esenţial adj. externe extrem 1. 553 . eclipsă s. émotion /. moins februarie s. juste fixat adj. faire I I I factor s. duminică s. examen m. ecluză s. énergique englez s. face vb. féliciter femeie s. 2. exista vb. -e fîşîit . economic adj. foaie *•. -e . football m. extrêmement m. -e energic adj. film m. équation /. héroïque. ecuaţie s. entuziast adj. économie /. floricică s. n a t u r e l . excursie s. fin. familie s. forme /. excelent adj. fabrique /. fillette /. exemplu s. firesc adj. février m. an­ glais. effort m. fiică s. libération /. fel (la) loc. filer film s.pi. ciseaux m. former fotbal s. fidèle fiecare pron. adj. d i m a n c h e m. -e fiu s. heureux. exister explica vb.

em­ ployé m. difficulté /. gouvernement m. rôti m. . guide m. impressionner. greu adj. fraged adj. implica vb. frumos adj. lourd. glumă . prêt găsi vb. frază s.e . valise /. voilà ideologic adj. foule /. ghiocel s. tendre frate s. gîndi vb. trouver geam s. . iarnă s. griller friptură s. imperméable m. gare /. H hamal s. grădină s. carte /. tempête /. . gomme /. grătar s. fraise /.) difficile greutate 1 s. fardeau m. şi adj. jardin m. -e s.5. general (în) loc. savoureux. gata adv. voleur m. idéologique ieri adv. front m. immeuble m. faute /. -e adj. funcţionar s. e x p l o i t a t i o n / . illustré. goût m. nourrir II m. jaune gară s. grijă s. fourchette /. iată prep. gospodărie s. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. froid m. frunziş s. décider hofărîre s. herbe / . furtună s. é m o u ­ voir I I I 554 . hotărî vb. impérialiste m. soin m. gril m. hier ieşi vb. frige vb. imperialist s. gloire /. frunză s. gimnastică s. funcţie s. portefaix m. beau. grindină s. gardă s. hartă ş. grammaire /. gust s. gymnastique /. -e imposibil adj. hiver m. éclat (de rire) m. jupe /. ianuarie s. adv. plaisanterie /. gumă s. fustă A'. impresiona vb. impression / . . ir agă s.. perce-neige /. . impossible impresie s. immédiatement imobil s. -e imediat adv. peur /. Français. -se guvern s. grămadă s.. garde /. greşeală s. grêle /. greutate 2 s.' impliquer important o '. poids m.9. feuille /. fenêtre /. b e l l e . . jolie frunte s. phrase /. bel. fonctionnaire m. hohot (de ris) s. janvier m. i m p o r t a n t . iarbă s. fonction /.francez s. penser glorie s. furculiţă s. degré m. frig s. généralement ghid s. vo"ici. brigand hrăni vb. sortir I I I ilustrat adj. . (jig. hoţ s. galben adj. gustos adj. geamantan s. décision / . impermeabil s. gramatică s. j o l i . fran­ çais. fruit m. fruct . frère m.. feuillage m. orage m. blague /. tas m. frică s.

inevitabil 1. adj. obscurité / . inévitable. croisé. întoarce 1 vb. renforcement m. indestructibil adj. retarder întîrziat s. conj. diriger în faţă loc. încerca vb. dans înainta vb. . împărţi vb. prep. inimă s. iubi vb. -e înconjura vb. -e îndată adv. comprendre I I I învăţa vb. élever încă adv. împreună adv. instructif. indépendance / . avant înaintea prep. utiliser întrecere s. . h a b i l l e r . demander întrebare . revenir. (vi. embellir II înfrunta vb. habile îndepărta vb. iunie s. doucement înceta vb. aimer iulie s. encore începe vb. istoric adj. mais însemna vb. v a i n q u e u r m. devant înflorit adj. retour­ ner.«. entre întreba vb. partager împinge vb. -e internaţional adj. vaincu. -e împrejurare s. 1 îmblănit adj. éloigner îndepărtare s. adv. dissipé. pousser împotriva prep. historique istorie s. înţelege vb. fourré. braver îngheţa vb. contre împrăştiat adj. indiqué. intense interes s. introduire III inundaţie . écartement ni. ensemble împrumuta l'A. intîrziere s. signifier însoţi vb. étouffer înălţa vb. en. réaliser îndrăzni vb. entreprise / . întîmpla (a se) vb. -ve intens adj. inondation / . immédiatement îndată ce loc. dès que îndelung adv. . industrie / . con­ solidation /. -e intra vb. intérêt m. habillé. interesant adj. intéressant. 2. instaura vb. circonstance f. vaincre III învins adj. essayer încet adv. demande / . apprendre I I I înverzi vb. oser îndrepta vb. întrebuinţa vb. tourner întoarce 2 (a se) vb. empereur m. soigner înlătura vb. enchanté.independenţă s. allier îmbrăca vb. devant înăbuşi vb. fermer încïntat-adj. instructiv adj. commencement m. avancer înainte adv. embrasser împărat s.) rentrer întoarce 3 vb. întreg adj. retard m. velir I I I îmbrăcat adj. accomplir I I . rencontre / . juillet m. ingénieur m. -e 555 . entier. commencer început s. instaurer instituţie s. -e îmbina vb. întuneric s. entourer încrucişat adj. -e îmbrăţişa vb. émulation / . învinge vb. accompagner întărire s. -ère întreprindere s. -e inginer s. r e t a r d a t a i r e m. écarter însă conj. individu m. informe. institution / . coeur m. écart m. affermissement m . fleuri. verdir II învingător s. rencontrer întîlnire s. entrer introduce vb. geler îngriji vb. remonter (une montre) între prep. -e înfrumuseţa vb. indestructible indicat adj. întîlni vb. îndeplini vb. i n t e r n a t i o n a l . cesser închide vb. industrie s. j u i n m. longuement îndcmînatic adj. arriver întîrzia vb.«. -e individ ». histoire / . prêter: e m p r u n t e " în prep. inévitablement informat adj.

pe jos par t jucărie s. mardi ni. lettre /. verger m. dépourvu. -e marfă s. lance /. marchandise / . lăsa vb. lance s. masă 1 v. longueur / . libre libertate s. grand. leçon f. massacrer mare 1 s. chose /. lupta vb. bas. hindi m. liberté /. habiter logodnic s. combat m. -se. latin. livadă s. legătură s. jeudi m. mer /. clair. demie K kilogram s. cuiller. lampe /. liniştit adj. lume s. lingă prep. luminat adj. mandat m. lieu m. lucru s. jumătate s.s. travailler lucrare s. à lagăr s. limbă s. langue /. luminos adj. lutter luptă s. jos adj. laine /. laisser lega vb. cuillère linişte s.5. -gue lungime . silence m. -e lună 1 A'. marţi s. lua vb. lutte /. -e lumină s. martie s. place /. joc s. tranquille Iipgit adj.5. locui vb. fiancé m. attacher legătură . kilo L la prep. 556 . M magazin s. demi.. large latin adj. lung adj. monde ru. literă s. travail m. mandat s. jouet m. -e lat adj. -e listă s. lampă s. lecţie . luni s. mai m. magasin m. mars m. littéraire literatură s. littérature / .J acheta s. mois m. plus mamă 4. loc 2 s. limonade / . lună 2 s. joi s. lină 8. lier. larg adj. lieu m. muguet m. masacra vb. liber adj. lege *'.s*. mai 1 . loi /. mai 2 adv. prendre I I I lucra vb. lumière /. c a m p m. large lăcrimioară s. jaquette /. lingură s. mère. literar adj. table /. liste /. long. legumă s. près loc 1 s. attache /. éclairé. limonada s. mare 2 adj. kilogramme. jeu m. lune f. maman /. légume m.

medicament s. déloyal. inutile negru adj. membru s. mişcare s. olive / . nerv s.masă 2 s. mémoire /. mic adj. a ~ înainte avancer merit s. mătura vb. déménager muzeu s. m o n u m e n t m. nevoie s. milice /. navigation / . s. mecanică s. balayer mătuşă s.. injuste. miracol s. ballon m. -été nemulţumire s. sable m. . morcov s. minut s. memorie s. . . membre m. main /. maintien m. métro m. nerăbdare s. miracle m. neveu m. modernisation / . besoin m. mărar s. naviga vb. nenumărat adi.. m o u v a n t . moderne modernizare s. carotte / . m é c o n t e n t e m e n t m. mode m. impatience /.. non-officiel. -e miercuri s. montagne /.. i n n o m ­ brable neoficial adj. mou. médecine /. -ère munte s. naître 111 naţional adj. mécani­ cien m. adj. milieu m. mult adj. milion nuni. travailler muncitor 1 adj. măr s. bouton ni. niciodată adv. minute / . mission /. mişcător adj. miliţie s. machine /. i\ naiv adj. petit-fils m. -e neîndestulător adj. neiger nisip s. nepot. avouer măslină s. (simţul) odorat m. maşină s. 2. . jamais nimeni pron. miros s.-e neliniştit adj. toujours merge vb.. misiune s. meserie s. plat m. petite-fille / . moyen m. pomme /. mourir III muşchi s. manière / . m a i n t . minge s. métier metro s. naïf. t r a v a i l l e u r . musée m. mets m. mină s. petit. mină s. remercier. t a n t e / . million m. nerf m. -ère mod s. necesar adj. mecanic adj. m o n t e u r m. incessant. t r a v a i l m. noir. médicament m. -e moale adj. mécanique. mondial. nepoată (după fiu sau fiică) s. musique j . motiv s. -e. muta vb. mereu adv. t e n d r e . muri vb. adv. n a t i o n a l . in­ justement nefolositor adj. naşte la se) i'b. i n q u i e t . insuffisant. fenouil m.e natură s. mérite m. motif m. mine /. -e necontenit adj.-e nedrept 1. rien ninge vb. ouvrier. personne nimic adv. balle / . mécanique / .. mouvement m. -e mîine adv. nécessaire necinstit adj. 55? . naïve nasture s. manger mîneare s. metru s. medicină s. muzică s. menţinere s. monument s. -euse muncitor 2 . médecin m. muscle m. nepoată (după frate sau soră) s. medic s. fier. n a t u r e /. navigaţie s. molle montor s. mărturisi vb. -elle nepot. mesure /. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. mètre m. mondial adj. măsură s. odeur /. nièce /. navigation /. aller I I I . mîndru adj. -oare s. contenter muncă s. auto f. mijloc s. demain mînea vb. naviguer navigare s. munci vb. masse /. modern adj. mercredi in.

obiect s. participa vb. compter nume s. oranjadă s. parc m. passage m. parc s. oeuvre /. [pi. operă ». -ve oboseală ». pătrunjel s. palid adj. fatigué. oraş s. aveugle m. păr s. hommage m. pagină s. ou s. onoare s. occuper ocupant s. nor s. . -e orice pron. m a n t e a u m. pădure ». aveuglé. n o m b r e u x . parcouru. nota vb. non nucă s. pantof ». partid s. omoplate / . parisien. parizian adj. parents m. aveuglément orbit adj. ville / . obiectiv adj. nombre m. fatigue / . habitude / . -e obositor adj.pi. număra vb. bois m. orthographe / . forêt / . noix / . obosit adj. observa vb. -euse numi vb. nom m. observer obţine vb. -e oricare pron. oeil. novembre m. pasăre s. octobre m. paradoxal adj. poire / . părintesc adj. -elle pătrunde vb. t o u t . paraître I I I . n o u v e a u . noapte s. objet m. patinage m. parcurs adj. page / . ocupa vb. patrie / . pacifique. t o u t . participer participiu s. obicei s. nuit /. paisible pat s. pahar s. orbeşte adv. noter nou adj. participe m. pasiona vb. omoplat s. occupant m. os s.) yeux m. os m. p a t e r n e l . partizan s. pasaj s. pâle palton s. patetic adj. fatigant. p&mînt ». des nivel . autrefois. octombrie s. cheveux m.pi. orangeade / . niveau m. parter s. naguère oferi vb. 558 . patriotisme m. olympique om s. pardessus m. obtenir I I I ochi s. pachet ». p a r t i m. ortografie s. verre m. sembler părinţi ». patriotism ». omenire s. oiseau m. omagiu ». odinioară adv. paquet m. appeler O oară s. offrir III ofili (a se) vb. se faner olimpic adj.. seulement număr s. joue /. passionner paşnic adj.nişte art. pénétration / .s. numéro m. lit m. pénétrer pătrundere s. p a r a d o x a l . partisan m. p a t h é t i q u e patinaj ». homme m. objectif. terre / . . părea vb. h u m a n i t é / . soulier m. régime m. -e obraz s. -e orinduire s. persil m. noiembrie s. orb s. -enne p a r l a m e n t a r adj. partie / . numeros adj. p a r l e m e n t a i r e parte s. pace s. fois / . rez-de-chaussée m. -elle nu adv. paix /. œuf m. -e pardesiu ». opéra m. nuage m. -e pară s. numai adv. honneur m. patrie s.

aimer plâinîn s. à t r a v e r s privi vb. ploua vb. prăvălie . grillé. faubourg m. p o r t r a i t m. agréable pleca vb. -e persoană s. perche / . arbre m. popular adj. prim num. perie s. probabil l. polonais. I I I plecare . povesti vb. -e pătrunzător adj. p r i n t e m p s m. praz A". gâteau m. raconter practica vb. préparer premieră s. -e povestire s. grenier m. envie / . projeter proletar s. poireau m. profondément proiecta vb. amicalement prietenie s. politique / . déjeuner m. grille / . . production / . amitié / . pénétré. principe m. trop prefera vb. printre prep. accueillant. Polonais. presse / . prăjit adj. cave /. regarder prînz s. pieton s. sans cesse permite vb. prea adv. popor s. 2. promenade / . p a r . piéton m. promite vb. profond. postal. şi adj. prononcer 559 . portefeuille m. marché m. pipăit s. pleurer. şi prep. poezie s. -ère primi vb. planter plantaţie s. perte / . p é n é t r a n t . m a n q u e r pierdere s. pisică s. brosse / . p r o b a b l e . procura vb. parce que pericol s. périphérie / . p r i x m. première / . piersică s. perdre I I I . -e prăjitură s. populaire portofel s. poète m. p r o m u . place / . piesă s. poftă 1 s. periferie*. punir II pentru prep. plein. -e plînge vb. -e principiu s. sur pedepsi vb. . plan m. posibil adj. problème m. promener plimbare s. -e prieteneşte adv. profund 1. plaisir m. promettre I I I promovat adj. poumon m. politique politică s. plafond m. piramidă s. p a r t o u t prevedea vb. premier. politic adj. poftă 2 (de mîncare) s. 2. petrece vb. . prescrire III preţ s. -e prin prep. possible poştal adj. pleuvoir I I I plăcere s. jusque plafon s.adj. chat m. à travers principal adj. pivniţă s. pom s. planta vb. permanent adv. persévérant. primăvară s. prăjină s. plăcut adj. prévoir I I I prezenta vb. a m i . pièce / . permettre III perseverent adj.«. -e s. toucher m. p a r t i r . probablement problemă s. presă s. recevoir 111 primitor adj. pijama s. pyramide / . plin adj'. conte m. pină conj. procurer produpe vb. poussière /. plan s. magasin m. poet s. pain m. pîine s. p l a n t a t i o n / . profesor . p r a t i q u e r praf s. pyjama m. prolétaire m. adv.1. p r i n c i p a l . a p p é t i t m. passer piaţă s. pretutindeni adv. personne / . préférer pregăti vb. poésie / . départ m. -e adj. présenter prieten s.pătruns adj. picta vb.s-. -e. professeur m. adv.. plimba vb. portret s. peuple m. peindre III pierde vb. prescrie vb. adj. polonez s. -e pronunţa vb. produire I I I producţie s. bau lieue / . pèche / . plaindre I I I poartă s. danger m. plăcea vb. pour pentru că conj. histoire /. pod (la case) s. . -e pe prep.

réalisation / . renouveler relaţie . rédaction f. prune / . p a t i e n t . réparation / . adv prudemment prună s. -e receptor s. réciproque. -e roman 2 s. branche / . purta vh. adv. remarquer remarcabil adj. proposition / . rustic adj. risca vb. 2. reţine vb. résister rezolva vb. rivière / . mauvais. renaître III repara vh. règle / . peu R rachetă s. 2 . fort. pupitre m. répondre III răsuna vb. réduire III reflecta vb. réalité j . şi adj. adj. relation /. pune vb. russe adj. răbdare s. r e m a r q u a b l e renaşte vb.propune vh. t o m a t e / . reglementare s. rochie s. -e. răbdător 1. roman 1 adj. porter putea vb. réaliser realizare s. rédactionnel. roşu adj. provoquer prozator s. Russe s. adj. prost adj. régulièrement regulă s. plaie / . prosop s. guerre /. se réunir II reuşi vb. froid. recunoaşte vb. révolution / . 2. rană s. vite reportaj s. p r u d e n t . proposer propunere s.-elle reduce vb. restaurant s. a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. réglementation /. romîn 1 adj. p r o s a t e u r m e prudent 1.9. romain. reciproc 1. refléter reflector s. vermeil. public m. tour m.. redacţional adj. 2. -e romîn 2 . fraîche ranime vb. représentant m. repede adv. realiza vb. rouge ruga vb. rece adj.. prononcé. adv. écouteur m. -e rău 2 adv. -e prostie . public s.s. serviette /. rîu s. r a v i r II răsfoi vb.s. retenir I I I reuni la se1 vb. frais. récepteur. soulever rinichi s. prier rumen adj. réussite / . rustique 560 . mal război s. r e s t a u r a n t m. république / . roman m. m e t t r e I I I . provoca vh. regularitate (cu) loc. demeurer răpi vb. rafraîchir II răcoros adj. rein m. réflecteur m. essuie-main m. feuilleter răspunde vb. fusée /. pouvoir I I I puternic 1. adj. realitate . résoudre I I I ridica vb. représenter reprezentant s. patiemment răcori vb.. reînnoi vb. réparer reparaţie s. ramură s. rester. retentir II rău 1 adj. for­ tement puţin adv. adj.s'. réconnaître I I I redacţie s. risquer rîde vb. rire III rînd . m a u v a i s . reportage m. patience /. blessure /. robe / . revedea vb. -e rostit adj. r o u m a i n . réussir I I reuşită . republică s. rezista vb. adv. -e. reprezenta vb. revoir III revoluţie s. bêtise / .s*. réciproquement recoltă s. R o u m a i n . -le rus s. romîncă s. adv. -e roşie s. remarca vb. récolte /.

. scène /. salva vb. saut m. soi singur adj. ski m. service m. serbare s. salariu s. arriver soţie s. soir m. străluci vb. -ère străinătate s. casser spartan s. servitor s. sărbători vb. station /.s gabie s. village m. que. étranger. splendide sporire s. sine pron. spécial. -ère scurge (a se) vb. sfert s. changement m. -e sindicat s. sacré. scribe m. -e scuză s. serviette / . sfat s. sauver sanie s. -e 36 siluetă s. rue /. verre m. sfătui vb. securitate s. étranger m. stade m. cendrier m. social. strica (a se) vb. simbătă s. semaine /. sticlă 1 s. de săptămînă s. sobă s. servir I I I serviciu s. dire I I I stadion s. tête / . septembre m. sclav s. -e sinucidere s. estomac m. scula vb. sardele s. spăla vb. s u i c i d e m. scăpa vb. escrime / . scrumieră s. stare s. signe m. Spartiate m. sporit adj. -ve spre prep. sticlă 2 (de apâ) s. sphère / . scoate vb. -euse servi vb. syndicat m. schi s. stomac s. semn s. lever scump adj. senat s. système m. espérer splendid adj. se gâter 561 . stat s. siècle m. savant m. sénat m. sovietic adj. échapper scenă s. savant s. singe s. excuse /. salaire salată s. court. sarcină s. sardines / . écrire I I I scriitor s. şi adj. sat s. sang m. salade /. se glisser I. sport m. lettre /. épouse / . conseil m. simplu adj. staţie o. éteindre I I I stîrni vb. secol s. domestique m. conseiller sferă s. sare s. salle /. socialiste solid adj. sabre m . slăbi vb. stilou s. seul. maître m. sel m. bouteille f. esclave m. sală s. blanchisseuse f. traîneau ni. -e spectacol s. état m. spera vb. special adj. silhouette / . laver spălătoreasă s. social adj. -e sport s. pi. sistem s. tâche / . fête / . spectacle m. scaun s. sortir I I I . samedi m. simple simţi vb. stăpîn s. (s')écouler scurt adj. să conj. écrivain m. accru. scrisoare s. şi adj. briller strălucit adv. seară s. sérieux. fêter săritură s. soleil m. -e sigur adj. servietă s. sportif. enlever scrib s. vers spune vb. scrie vb. b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. cher. sûr. septembrie s. maigrir II soare s. soviétique sparge vb. stinge vb. E t a t m. sărbătoare s. scrimă s. schimba vb. sécurité / . solide sosi vb. femme. sfînt adj. străin s. carafe / . poêle m. serios adj. q u a r t m. syndical. -e. s a i n t . augmentation /. -e socialist adj.. stradă s. changer schimbare s. lever stofă s. stylo m. étoffe / . sportiv s. chaise / . sentir I I I sindical adj.

terrain m.strîns adj. tipări vb. tir m. devoir I I I . donner un coup de téléphone (de fil) . temps m. terrain m. é t u d i a n t m. t e n t a t i o n / . -e succes s. imprimerie / . strungar . t r a m w a y m. somme / . passer tren s. en même t e m p s totuşi conj. toamnă s. telefona. -e superior adj. négation f. t u . trainic adj. téléphone m. a da telefon vb. hanche /. suggestion / . şervet s. supérieur. t r a d u i t .s. şi conj. (en) h a u t şterge (a o) vb. serré. imprimer tipărit adj. télé­ phoner telegramă s. termina vb. teatru s. monter suliţă s. teren s. filer ton s. envoyer triumfa vb. terme m. studia vb. tot adj. camarade m. finir II text s. échecs m. toarce vb. étudier studiu s. t o i ' 562 . technicien m. tenis s. toilette /. transforma vb. avoir peur temelie s. trezi_ vb. surprise /. tableau m. vie f. passant m. tir s. tracteur m. père. sous subteran adj. tard toaletă s. souffrir I I I . j a v e l o t m. triompher troleibuz s. savoir I I I ştiinţă s. tăgăduire s. sub prep. et. t e n t a t i v e f. timp s. surveiller surpriză s. subir I I suferit adj. strungăriţă s. base /. şold s. vivre I I I trebui vb. jeune tîrziu adv. craindre I I I . t r a i n m. tennis m. . teamă s. -e trai s. théâtre m. tennis m. trăda vb. tentaţie s. raisin m. sumă s. fâché. trece vb. tărîm s. sugera vb. t r a d u c t i o n / . réveiller trimite vb. suggérer sugestie s. traduce vb. tradus adj. -ère totdeauna adv. p o u r t a n t . suferi vb. tourneur m. transformer tratament s.pi. telefon s. -e supraveghea vb. filer şti vb. papa m. salle à manger / . sus adv. terminer. t r a h i r I I trăi vb. serviette / . aussi şofer s. tehnician s. tu pron. terrasse / . succès m. tînăr adj. peur /. suggestif. texte m.sufragerie s. -e. étude /. durable tramvai s. -e Ş şah s. tentativă s. toutefois tovarăş s. terasă s. ton m. souterrain. supărat adj. -ve $ui vb. sugestiv adj. t r a i t e m e n t m. subi. falloir I I I trecător s. automne m. termen s. entier. télégramme m. science / . trolleybus m. toujours totodată adv. tractor s. scientifique T tablou s. tenis s. tată s. traduire I I I traducere s. teme (a se) vb. tout. chauffeur m. ştiinţific adj. (femme) tourneur student s. -e strugure s. imprimé.-e tipografie s.

-e zădărnicire ». la •*. âge m. zări ^6. quelquefois unii pron. vapor s. vertèbre /. verde adj. vent m. viţel s. tenir I I I . guérir II vineri s. vivement vizita vb. zice vb. dernier. ţine vb. . union / . prochain. /)/. paysannerie / . vert. vară s. vesel adj. vacances /. vară s. verbe m. céleri m. veine / . vină s. aubergine / . écraser viitor adj. contrée /. vendredi m. vas s. certains unire s. universal adj. vertebră s. haïr II urma vb. veillée / . vitesse /. umed adj. vîrstă . uneori adv. gne ţigară s. mur m. vicissitude f. victorie s. vie /.. suivre I I I uşă s. U ucide vb. humide umezi vb. temps ni. parole /. arrivée / . ţărănime s. gai. -e vin s. facile uşura vb. volume m. vînt s. ţelină s. varză s. pays m. unde adv. zi s.ţară ». -e văz s. paysan m. viteaz arlj.9. valoare s. visiter vizită s. véhicule in. surpris. usine / . parler vrea vb. veau m. vehicul s. cousin. vorbă s. 563 . volum s. vicisitudine s. vindeca vb. navire m. valeur / . -e vçsnie adv. vinătă s. voir I I I veghe s. -e. porte / . vase m.s1.«. journal ni. journée / . viguros adj. mot m. văr. universel. urî vb.. où unealtă s. a — seama tenir compte ţinut s. anéantissement m. vorbi vb. jour m. vers m. vecin s. victoire / . éternellement viaţă s. veni vb. -le universitate s. -c vedea vb. uzină s. pays m. regarder ultim adj. venir 111 venire s. université / . vif. -e vers s. violon m. été m. oublier uita 2 (a se) vb. uşor adj. -euse Z zadarnic adj. épaule / . vin ni.. oncle m. violette / . cigarette / . outil m. uniune s. vacanţa s. viu adv.. bateau m. dire I I I zid s. verb ». vioară s.. outillage m. vouloir I I I vreme s. vitrină s. visite / . vain. vigoureux. mouiller unchi s. brave viteză . -ère um&r . vue /. stupéfait. apercevoir III zdrobi vb. vioi adj. voisin. vitrine / . vive violetă s. union / . région / . ziar s. tuer uimit adj. şi adj. parfois. faciliter utilaj s..à la cam ţăran s. -e uita 1 vb. chou m.

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

la fenêtre. les fauteuils.PARTEA I PARAGRAFUL I. PARAGRAFUL I. Où est la lampe? La lampe est sur la table. III des lits. V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . III'. les chiens. un livre. une chaise. b l e u s . Ils sont amis. l ' h o m m e . Voici une porte et une fenêtre. le chat. une t a b l e . Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . J ' o u v r e la porte. larges. J e suis grand. Fermez la fenêtre. Voilà un p o r t r a i t . La serviette est bleue. I une porte. II. Une. fenêtre. II. les chaises. Le livre est bleu. les magasins. l'armoire. Voici un stylo et un crayon sur u n livre. Nous sommes dans la rue. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. Où est le chien? Le chien est dans la cour. des p o r t r a i t s . Voilà une chaise. lampe. livre. P e t i t e . le chien. Un. III. Les enfants sont dans le jardin. un j a r d i n . II le lit. PARAGRAFUL I. Un. Une. Un. rondes. les enfants. 567 . La jupe est courte. Vous êtes amis. grises. II. Voici une fenêtre. des livres. Le veston est court. Les livres sont sur la table. IV Elle est petite. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. u n a r b r e . III. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. un fauteuil. Le livre est sur la table. une c h a m b r e . un stylo. La blouse est rouge. des crayons. table. chaise. une l a m p e . Une. Voici une lampe. Je ferme la fenêtre. u n crayon. PARAGRAFUL II. Les livres sont dans la bibliothèque. des chats. g r a n d e . Ouvrez la porte.

la f e m m e . h u i t . Les passants e n t r e n t dans un cinéma. Us (elles) aiment les fleurs. v i n g t . IV.h u i t . seize. Iată cinci ţigări. Le vase est sur la table. PARAGRAFUL II. Oui. l ' é l è v e . Tu aimes les poires. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. III. je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. VI Voi sînteţi opt copii. J ' a i m e le raisin. Il y a huit cigarettes dans le paquet. Elle a une serviette noire. les filles. PARAGRAFUL I. Voici des é t u d i a n t s . d i x . PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. I m o b i l u l are nouă etaje. Nicolas aime beaucoup les pommes. Iată o cutie de chibrituri. III. Le chat est sous la table. Elle a une gomme. quinze. Vous regardez les papillons. Les garçons regardent les autos. Tu ai şapte bluze. Voici des boutons. Eu am cinci creioane. le livre est sur le bureau. Voici des ouvriers. In grădină se află zece oameni. Le crayon est sur le livre. Voici un cendrier. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. Nous comptons les arbres. î n curte sînt şase pomi. La maison a dix étages. treize. six. J e a n et Georges comptent les maisons. Nous avons quatre stylos. III. V une é t u d i a n t e . î n odaie sînt trei p a t u r i . Les passants admirent les magasins.PARAGRAFUL II. dix. Michel regarde un p o r t r a i t . dix-sept. î n bibliotecă se află zece cărţi. dix-neuf. Ils v o n t au t h é â t r e . La chambre a deux portes et trois fenêtres. deux. J e compte de dix à vingt. douze. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 .

Vrem să l u p t ă m pentru pace. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. Il y a sept fenêtres. Ce garçon a dix-huit ans. L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. Ces magasins sont grands. PARAGRAFUL II. Dans ce magasin on trouve des robes. Il y a six fleurs. C'est un jeune ouvrier. Vă place să v o r b i ţ i . Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. Petre dă o pară Margaretei. mais j ' a i m e aussi !es pommes. X cette. cet. Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . ce. ce. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. cette. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. PARAGRAFUL I. Le chat est sur la chaise. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. IV. Tu n'aimes pas les fruits. ces. cet. cet. La m a i n a cinq doigts. I m i place să muncesc. 569 . Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. cette. N ' a s . HI. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. Marie a une serviette verte. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . Ils ne regardent pas la v i t r i n e . C'est une armoire. Dans l'assiette il y a neuf pommes. j ' a i m e le raisin. cette. Il est ouvrier. PARAGRAFUL II. des chemises. C'est u n magasin universel.III.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. Ei doresc să dejuneze. IV. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. ce. cet. Ferestrele camerei sînt m a r i . des cravates et des jouets. Ea preferă să privească gravurile. Ils sont p a y s a n s . cet. Les peuples l u t t e n t contre la guerre. IV. Georges n ' a i m e pas les fleurs.

Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . — Mes hommages. XII —Bonjour. V. HI. PARAGRAFUL I. celle-là est verte. IV. roumaines. La maison où Pierre h a b i t e a six étages. celui de Basile est professeur. Le voisin d'Alexandre est ouvrier. grandes. je regarde les vitrines. et vous monsieur Lefèvre? — Merci. Aimez-vous les bleues. noirs. rien. m a d a m e Leblanc. celle-ci est rouge. el este tehnician. Le j a r d i n de l'usine est vert. a sept lettres. Cine admiră acest film? Voi. La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . Le frère de Marie est ouvrier. cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . — A u revoir. de m ê m e . j e u n e . je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. comment allez-vous? — Merci. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . celui qui a des souliers noirs est mon frère. m a d a m e . bleues. Nous l u t t o n s pour la p a i x . j a u n e s . Voici deux p o m m e s . Les murs de l ' i m m e u b l e sont. a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. Basile donne une pomme à Antoine. Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. Ceux-ci sont Michel et Pierre. Danielle est l'amie d ' H é l è n e . À Bucarest il y a des musées intéressants.II. Celles-ci sont Marie et Hélène. ei sînt la cinematograf. Tu eşti funcţionar. Il parle a u x touristes. m a d a m e . Il donne un jouet à l'enfant. blanches. ea este artistă. des t h é â t r e s . Voilà deux enfants. EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. Noi sîntem acasă. Nous ne guerre. J e montre a u x garçons la carte du pays. La fille du voisin a sept ans. Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. Les fruits des arbres sont encore verts. J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . ceux-là sont J e a n et P a u l . Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. Voici deux papil­ lons. Les fruits de ces arbres sont rouges. La couleur des raisins est verte ou noire. Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. bien. celui-là est bleu. Les souliers de Basile sont noirs. nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. blancs. Il donne un mouchoir à Nicolas. celui-ci est j a u n e . 570 . monsieur. IV. des cinémas et des stades modernes.

11 a travaillé dans une usine d'avions. Cette année il va à la mer. Des. mon. acceptant LECŢIA I. Bijoux.PARTEA A II-a LECŢIA II. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. Nous avons visité nos parents. V i t a u x . son. Uni'. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. 1 III. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. fini. Gâteaux. Joujoux. La. achetant s u r g i . P a u l contré Georges et Irène. Des . V. Exceptionnelles. des. Gérard est. allant fini. La mère d ' A l a i n est chimiste. Tu as eu IV. Nous avons chanté cette dix pommes. Des. Leurs livres sont instructifs. L e . Un. Une. travaillant acheté. finissant dormi. surgissant accepté. une. Tes frères passent. D e s . N a t i o n a u x . 571 . Coloniaux. Un. célibataire. des. a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. été. mangé. Des. Festivals Mondiaux. Nouveaux. Ma soeur est sténodactylo. Egaux. Chevaux. Ils ont travaillé dans une fabrique. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. mon. Des. Des. a y a n t allé. progressistes. L e s . Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. é t a n t eu. Sa famille est assez nombreuse. leurs vacances à la montagne. Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. Mon amie a été ouvrier. Ton. Mon père est ingénieur. La. Des. Le. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. III. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. Je compte mes cigarettes. L a . trouvé. é t u d i a n t e . J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. La grand-mère d'Alain est une femme énergique. dormant travaillé. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. mille. Oncle.

quatre-vingtonze. tire. cent quatre-vingts. quarante-neuf. soixante-quatorze. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. aimons. LECŢIA II. cent onze. Dormons bien. dix-neuf cent soixante-dix. inspectant instauré . 572 . quatre-vingt-quatre. Mon père a cinquante et un ans. Ce vieillard a dépassé soixante ans. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. Ce livre a vingt-cinq chapitres. les cous. blanchissant aboli. quatre-vingt-un. choisissez. vingt-neuf. instaurant blanchi. les genoux. choisis. J'ai lu cinquante-neuf pages. glorieux. abolissant vingt-cinq. cinquantetrois. trente. dix-neuf cent quatre-vingts. La maison a quatorze fenêtres. cent deux. douze cent soixante et onze. Il est encore jeune. soixante et onze. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. Restez demain à la maison. quatre-vingt-quatorze. il a quatre-vingt-un ans. soixante-dix. les bateaux. II. Il a quarante-deux ans. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. les bras. tirez. J'ai travaillé. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. soixante-dix-huit. a 4-a Soixante et un. ^ o n S r a n d-pére est vieux. dix-huit cent quarante. sept cents. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. beaux. V.LECŢIA I. Regarde ce portrait. tirons. trente-huit. choisissons. ramassant inspecté. amicaux. IV. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. treize cent vingt. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. nous avons grandi ramassé . Choisis une cravate rouge. les cheveux. Ma cousine a vingt-deux ans. deux cent un. aime. V. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. aimez. IV. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. cinquante-sept. nous avons soigné j'ai grandi. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. III. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. nous avons travaillé j ' a i soigné. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf.

II. A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . D é t a i l s . un crâne et des os. Premier. Elle finira. Elle choisira. soixante-douzième. La première. Cinquième. v i n g t q u a t r i è m e . V. E m a u x et Camées. Tu r e p o n d r a s . Aïeul