SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . trema). î. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. V. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. mai departe). în afară de literele alfabetului francez. utilizează şi unele simboluri speciale. In comparaţie cu limba romînă. vor servi ca norme de orientare generală.NOŢIUNI DE FONETICĂ. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. ş. 13 1 a . Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. ţ. şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. pe lîngă literele alfabetului latin. Acolo unde a fost posibil. intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. pe care le dăm aici.

t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă. -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin. Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie. 14 .r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi. de obicei. e mut care: a) nu se rosteşte. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin . meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t. sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general.z.

Acest sunet se transcrie p r i n t r . d. o. r 3 . 15 . u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e. /. în general cînd este u r m a t de două consoane. mai d e p a r t e ) . o nazalizează pe aceasta. m1.b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. k. P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. p. El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u. Se transcrie p r i n t r .vocalelor a.u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art. a. u r m î n d după o vocală. y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care. hot. Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă . iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e. n2. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i. l.) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). (v. i. z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane. buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h.

ca un t romînesc (se transcrie prin t). i. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune. y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. în general. ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. de obicei. de obicei. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. o. şi p. mai departe).

h mut.o s i n g u r ă literă. î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă . î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. h aspirat. se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 .— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2. Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş . P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r . fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . Se d i s t i n g două feluri de h: 1.

ue redau t o a t e . î n numele p r o p r i i s t r ă i n e . n'iel = m i e l ) . G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. inexistent în limba r o m î n ă .G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e . a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 .i în romîneşte (ex. ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea. în scris. oe. ace­ laşi s u n e t . Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic. sunetele ce. eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. oeu.

en. cu deosebirea că este închis. un. in. Vocale nazale Vocalele nazale. un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on. ein. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. on etc. în general. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. en. en. om. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. im. r e d a t e în scris p r i n t r .u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. yn. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . am. nu reproduc. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . sunete inexistente în limba r o m î n ă . ain. im. g r u p u r i l e d e vocale eu. aim. Combinaţiile de litere an. em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. e deschis [s]. em.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. ain. em. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus.

ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte. Cînd sînt. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. fin [ve] (vin). inerte [inert] (inert). cu care formează împreună un diftong).: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3. enfant [ălă] (copil) etc. oe etc. de consoana d u b l a t ă m sau n. u r m a t e de o vocală sau. y. lundi [lôadi] (luni). In scris se redă prin i. grupul ill nu are valoarea lui yod. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. viile [vil] (oraş) etc. Semivocala w este redată în scris prin ou. oi. citindu-se il: [mii] (o mie). Se transcrie prin [/]. 20 . Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. ill ( -j. grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale. son [s3] (sunet). 1. ii. arai [ami] (prieten). Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/.vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. cu unele excepţii.în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). ennemi [enmi] (duş­ man). Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. bonbon [bôbô] (bomboană). cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare.

în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta. Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis.De asemenea. Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. alteori au rol pur ortografic. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. Accentele au uneori rol fonetic. gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. Accente In limba franceză 1. rolul lor fiind p u r etimologic. oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r . Astfel. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga].

2 1 22 . téléphone [telefon] (telefon). Accentul cir­ cumflex are. mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . déjà. Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. Observaţie. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. 3.s). deşi este. în primul rînd. baston — bâton [bată] . grafic. In al doilea rînd. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. etc. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). gn: déchet [de/e] (deşeu). In astfel de cazuri. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. compararea.) Accentul se păstrează însă. Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. Accentul se m e n ţ i n e . înaintea grupurilor eh. efficace [efikas] (eficace). Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î.Observaţie. Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ]. 2. ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde). De exemplu: gust — goût [gu] . éclairer [eklere] (a lumina). cu limba romînă poate fi. e. régner [rene] (a domni). de asemenea. Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. la rubrica Observaţie. castel — château [/ato]. dessin [desë] (desen). ph. uneori. i. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. th. rol etimologic. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . are în limba franceză un rol cu totul diferit. {à. o. exact1 [egzakt] (exact. cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie).

i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . e. în gene­ ral. a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei. Pe lîngă rolul fonetic. valoarea pôle [pol] pol Observaţie. care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol). Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . unui a închis şi. care se aşază deasupra vocalelor e. accentul circumflex indică. o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e .— aşezat deasupra vocalei e dă. côte [kot] (coastă). Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 . acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . de obicei. sûr [syr] (sigur). Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. se pot elida vocalele a. respectiv.

acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. m a i a p ă s a t . în cursul l e g ă t u r i i . unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că.u n c u v î n t . E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . faţă de celelalte. De e x e m p l u . în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. fiind m u t . Şi c u m . nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r . -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. cuvintele nu se folosesc izolat. 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. Spre deosebire de limba r o m î n ă .homme2. % • . în c u v î n t u l petit. legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv. u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber.u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme. căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă. 1 . în general.I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r .

cons. — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea). e + 2 cons. — în general. l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie. cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f.-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 . bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i . Există unele legături interzise.

(r.Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 .eons. z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons.

Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce.y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 .act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i. oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.

ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - . sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce. u se + e.(intervocalic) c + e. o.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s. i. cinéma [fas. i t i -f. y ç + a.

PARTEA ! .

.

T\ une table Voilà une table.un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre. une chaise C'est une chaise. une fenêtre Voici une fenêtre. 31 . une porte Voici une porte.

Voici un livre sur une table. un stylo Voici un stylo.Voilà une chaise et une table. une lampe C'est une lampe. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. un portrait Voilà un portrait. un crayon Voilà un cravon. . un livre Voici un livre.

. . chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à. voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective. Feminin une [yn] une porte [yn port]. lampe. Genul n e u t r u nu e x i s t ă . . u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m .. bine d e t e r m i n a t . GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. ' s .. fille—grupul UI redă s u n e t u l yod. rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici. une chambre (feminin). r . în general. . N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 . r . . S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. " rJ. Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin).. se referă.VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . P a r t e a i n t r o • ductivă). . i . une chambre lyn Sabrl o camera . . une lampe 1 vn lap o lampa v . chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc.-. . » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r . portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t .

Iată un scaun. une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I.Observaţie. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv. Iată o lampă. Iată un portret. o lampă. . o carte. I I . Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. Iată un stilou şi un creion pe o carte. Iată o lampă pe o masă. Iată o uşă şi o fereastră. un scaun. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. un creion. o masă. o cameră. un stilou.

C'est l'armoire. Fermez l'armoire. 35 . c'est„une armoire. J'ouvre l'armoire. Ouvrez l'armoire.§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau. 3* Je ferme l'armoire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui.

Voici un chat. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. 36 Voilà un chien. Où est le lit? Le lit est dans la chambre. . Où est le chien? Le chien est dans la cour. C'est^un chat.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit.

Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre.Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. Voici un homme. Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 .

Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t .. se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v. Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă . fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă .. a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r . bureau — grupul eau redă s u n e t u l o. où—grupul ou se citeşte u. ouvres. el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i .VOCABULAR Qu'est-ce que c'est.? (Est-ce. le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e . ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/. u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 . ouvrez. Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li].. este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m. l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie.) [larbr] p o m u l . GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă .. sous. ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. la chambre [ l a ^ / â b r ] . copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit.

Unde este lampa? L a m p a este pe masă. Qu'est-ce que c'est? . cîinele. închideţi fereastra. Eu închid fereastra. d u l a p u l . de o b i c e i . un p o m . fereastra. Deschideţi uşa. Unde este pisica? Pisica este în grădină. E u des­ chid uşa. u n fotoliu. în l i m b a franceză. II. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . o grădină. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. p r e p o z i ţ i i l e s î n t . u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . pisica. în dulapul mare).d e t e r m i n a n t (pe masa mea. I I I . o m u l . . Unde este cîinele? Cîinele este în curte.

. Les livres sont dans la bibliothèque. y .III Voici un livre. Le livre est sur la table. Voici des livres. L'homme et la femme sont dans la chambre. Voici un„homme et une femme. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED . nnrn amu Voici une maison. 40 Voici 'des maisons.

)[làfô].Voici d e s w h o m m e s et des femmes. !.</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m.copilul 41 . J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s . ». Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n . Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e .

bibliothèque . o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie. le chien. la chaise. un livre. le magasin... la p l u r a l . înlocuiţi punctele cu articolul C'est. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I ... un crayon.. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză.. II.. de obi­ cei. . garçon C'est. lit nehotărît corespunzător: C'est. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. un chat.. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u . l'enfant. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte". stylo C'est. P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-]. le fau­ teuil. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. un portrait. maison C'est...PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează. F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v.armoire C'est.. p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i .

Le béret est rond. Le pantalon La jupe est court. Ils sont_amis. Le mouchoir est bleu. Le livre est rouge.§ IV Le garçon est petit. Le veston est large. vous^êtes petits. Oui. La jaquette est large. Nous sommes petits. est courte. Je suis grand. La fillette est petite. 43 . La blouse est bleue. La montre est ronde. La serviette est rouge. Elles sont w amies.

-ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_. ptit] mic. -ă le béret [la^bere] basca rond.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m. î n limba franceză.) [il] elles (/. -e [ami] prieten. -e [ro. Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m. -e [bl#j albastru. -e [pti.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v. -à le veston [la^vssto] vestonul.serviet] servieta rouge [rug] roşu. Partea introductivă). kurt] scurt. -ă la jupe [la._3.bluz] bluza bleu.) [il] elle (/. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). orice verb se conjugă numele personal subiect. -e [grâ. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 .s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . grad] mare petit.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_.VOCABULAR grand. -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court. râd] r o t u n d . -e [leur. sacoul large |larg I larg.

Les chaises sont (gris). ca şi la substantive. chambre. de obicei. Cartea este albastră. I I . Bluza este roşie. Noi sîntem pe stradă. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . III. Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. ils sont. Fusta este scurtă. Ei sînt prieteni. lampe. Cărţile sînt pe masă. d a n s .grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. E u sînt mare. Observaţie. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). bleus •— lieues etc. rond. 1. Les fauteuils sont (bleu). montre. Traduceţi în limba franceză: Ea este mică. Voi sînteţi prieteni. Pluralul adjectivelor se formează. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. grand. Les rues sont (large). Servieta este albastră. enfant. Vestonul este scurt.F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. 45 . Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). jardin.

Les w autos circulent à grande vitesse.des_employés. Les passants admirent les vitrines. Ils^. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison. Des garçons et des filles traversent la rue.entrent dans^un cinéma. Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets. ICINLMA 46 . Ils regardent les objets.§ v Voici un boulevard de Bucarest. Des w ouvriers. au théâtre ou au cinéma.

f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/. /. în aceste traversent. a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e . entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u . două genuri. ) [Ielev] elevul.) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m.) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m. ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 .VOCABULAR de [do] din. cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m. de l a .) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m. în general. E l e formează.) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2. (feminin). cuvinte. pronunţă regardent. A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1.

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « a * a o s

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

A. Le guide parle aux touristes. les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 . aux (à -f. G. G D. la G. c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. des: Je montre une photo à nn ami. le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe.b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. la N. formînd articolele contrac­ t a t e au şi. à -f. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N.le = au. une. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. r e s p e c t i v .les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). D. A. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève. à Â . A. G. 3). prepoziţia à se c o n t r a c t ă . IV. de D. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion.

Pierre donne une poire à Marguerite. Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. El vorbeşte turiştilor. băieţilor harta ţării. cine­ matografe şi stadioane moderne. . Nous admirons les statues de la ville. I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne. Grădina uzinei este verde. Durand. F a t a vecinului are şapte ani. E l dă o jucărie copilului. Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. E u arăt. universel. Les usines de Bucarest sont grandes.EXERCIŢII I. Les fenêtres de la chambre sont grandes. Fratele Marier este muncitor. s t a t u e . Pantofii Iui Vasile sînt negri. Rochia unei fetiţe este mică. Zidurile imobilului sînt albe. La Bucureşti sînt muzee interesante. République. gravure. culturel. Basile montre des livres a u x touristes. H . t e a t r e . Citiţi cuvintele următoare. III. Les vitrines du magasin sont splendides. populaire.

Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs. merci. et toi? — De m ê m e . — Bonjour cher Lefèvre. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. comment ça va? -—Merci bien. M. Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . M. merci. Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . qui admire une v i t r i n e .§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. celle-là coûte 18 francs. Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. 72 . Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. c e r t a i n e m e n t . c'est M. monsieur. Celle-ci coûte 20 francs. Durand qui désire des m o u c h o i r s .

-e [kâtà. Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e .hommages. M. piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. M. bien s û r . Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt. et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n . 73 . -ă.M. m a d a m e . Comjmlent ^. Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s . au revoir. m a d a m e . M. d r a g . chère [Jer] scump. bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a . m o n s i e u r . Lefècre et M. Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce.allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n . Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. Abréviations courantes M. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c .-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . kôtàl] jmulţumit. Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n .re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. mademoiselle? La vendeuse: Oui. -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c . Celui-ci coûte 4 francs. Lefèvre: Oui. Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. Durand: Mes_.

p . se întîlneşte la unele categorii de pronume. [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux. acei celles [sal] cele. il a besoin de mouchoirs. F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. [33 Jwazi la k r a v a t 1113. 1 Genul neutru. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l .sl. si] Observaţie. în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien. celui de Catherine est bleu. elles \0. acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t . e w t w a ] Qui est là? Moi. La persoanele I şi a I I . fem.Formele simple mase. celle qui coûte 20 francs. et toi? [mersi^bjs. acel celle [selj cea. acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. care nu există pentru s u b s t a n t i v e . elle [lqi. s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] .a lui. precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui. Le mouchoir de Marie est rouge. acest lucru i [ aceea. 4 4 ) . neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. acele Singular celui [salqi] cel. salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta.a plural. 74 .

— Omagiile mele. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is.Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. a Ii-a . E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. în general.. -it. ce rrrai faceţi?— Bine.. doamnă. -/«. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. gru­ pul iss.-isse. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi.. mulţumesc. privesc vitrinele. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir. între radical şi terminaţie. consoana finală -r se pronunţă. frecvent în­ trebuinţate. dar dumnea­ voastră. doamnă Leblanc. -issons. EXERCIŢII I. domnule. — Alegeţi ceva? — Nu. intercalînd la unele timpuri. — La revedere. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. nimic. doamnă. rs . spre deosebire de cele din grupa I. -issent.z. dar. Persoana 1 . la fel. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a. Fiind relativ puţine la număr. Verbele din această grupă sînt regulate. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate.Verbele.

vêtement. on construit. Des boutons (noir). 76 . Fructele acestor copaci sînt roşii. nous sommes à la maison. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. Dupont. Qui admire ce film? Vous. acela este verde. ils sont. prune. différent. gravure. Noi luptăm pentru pace. soie. Un (jeune) ouvrier. noix. sœur. bureau. tu es fonctionnaire. Noi nu dorim războiul. entrer. Des cravates (bleu). Antoine. — magasin. universel. lui. Les (grand) usines. din următoarele Les (splendide) villes (roumain). peuple. Nous. — déjeuner. m a i n . Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. aceia sînt Ion şi P a u l . acela este albastru. Conjugaţi I U . — famille. dans. é t u d i a n t . Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. costume. Acestea sînt Maria şi Elena. il est technicien. Des chemises (blanc). Traduceţi: Moi. je suis ouvrier. ensemble. V. I a t ă două mere: acesta este roşu. Toi. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. elle. ils sont au cinéma. Daniela este prietena Elenei. choisir. cinq. — boîte. comment. couleur. — maison. elle est artiste. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. Aceştia sînt Mihai şi Petre. Vasile dă un măr lui Anton. demander. IV. Conjugaţi H I . Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. sur. m a m a n . tailleur. Henri. Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. rien. Arăt studenţilor o carte. cel al lui Vasile este profesor. doigt. cel care ave pantofi negri este fratele meu. jeune. enfant. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. Des souliers (jaune). mouchoir. paysan. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. Vecinul lui Alexandru este muncitor. chambre.' travailler. eux. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. lutter. papillon. passant. EXERCIŢII I . II. fillette. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. fonctionnaire. pays. J e a n . Iată doi copii. souvent. Alain.I I . client. raisin. technicien. voisin. Cine este acest domn? Ce contempli? IV. — mur.

PARTEA A lia .

.

est s t é n o d a c t y l o . J ' a i d e u x frères. J a c q u e l i n e . Hélène G i r a r d . Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e . H u g u e t t e et mes cousins G u y . Micheline. Mon père. Ma mère. est w écolier et m a soeur a î n é e . 79 . P a u l et Michel. e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. est chim i s t e . Antoine G i r a r d . Marc. H e n r i et Claude. Claire. P a u l . et une sœur. Mon frère cadet. L u c i e n . J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a .1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . J a c q u e l i n e .

) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist.e | pue] mai vîrstnie. . -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m.iiislrurt ils.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . <?«. L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier. :^. D o r m a n t b i e n . flân a n t . VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m.) [lekolje] şcolarul a î n é .) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* . n a g e a n t .w«^r A <( Mi ^^§^> ^m. -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m. (ÊÈXjt't$ 80 . n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l . lisant des |]'vres_.

o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 .Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans. L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. Spre deosebire de limba romînă. în desfăşurare: les années de guerre.) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.

Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. ton. sa se folosesc formele de mas­ culin mon.a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. iar al lui être este étant. Leur frère cadet est écolier. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t . son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. Notre maison est grande.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i . Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . Ca şi în limba romînă. sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. Ma mère est chimiste. în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . noastră votre vostru. 0 iubesc m u l t pe prietena mea. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. Observaţie.a grupa a I l I . în locul formelor de feminin ma. voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur. tale săi. mele t ă i . ta. Il passe son congé à la mer. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate. 82 . I a t ă a d r e s a m e a . participiul are două timpuri: prezent şi trecut.

.. Elle me d o n n e . livres. î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e . . el serveşte la formarea timpurilor compuse. ouvrières sortent de l'usine. EXERCICES I. Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II. . maisons et . père d'Alain est ingénieur. frère de René est l'ami de .. t a n t e d e . . -u: partir — parti apprendre — appris etc. Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei. aller. . Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). finir. Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e . nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . avoir.. Je r e g a r d e .. travailler. . . participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. Il passe ses vacances à .... . parler — parlé La verbele din grupa a II-a. ouvriers e t .. . 83 . . a m i est jeune... Familia sa este destul de numeroasă. enfants dans le j a r d i n . .. accepter. jardins. înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. J e vois .Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant. . IV. . . frères d e . Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. cousin. La verbele din grupa I. Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer.. cousine de Marie est étudiante. acheter. în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . mer. Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. chimiste excellente.. . -is. Indicaţi participiul être. . participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé.. ami sont ouvriers. de mod e t c . 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir. îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii.. Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat.. Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. Cărţile lor sînt instructive. . . Marna lui Alain este chimistă.. E i se p l i m b ă c î n t î n d . . . . . surgir. -it. amie e s t . Sora mea este stenodactilografă. III. Iii merge anul acesta la m a r e . el precizează împrejurarea de t i m p . iar al verbului auxiliar être este été. ..

Ils sont. e s t ^ u n e femme énergique et 84 . Mon grandpère. comme d ' h a b i t u d e . Robert Girard.2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e . M a i n t e n a n t il est^.à la r e t r a i t e . h a b i t e n t assez loin de nous. J e a n n e Gir a r d . Ma grandm è r e . a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. v i e u x . nous sommes^allés voir nos grands-parents qui.

proiectul prochain [pro/ë] viitor. Oncle Gérard. Oncle Gérard n'est pas marié. apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. plsn] plin. ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi. ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . a duce l'image (/. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. On a fait des projets pour dimanche prochain.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . număr cu soţ 85 . -e [plë. Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. cu toate aces­ tea plein.pourtant pleine de douceur. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/. Il est célibataire. Nous^aimons bien nos grands-parents. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. m o n t a t o r l'usine (/. ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. qui aime le sport. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux.

Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. naître etc. 86 .). deci ca p r o n u n ţ a r e . unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete. dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. venir. Spre deosebire de limba romînă. precum şi numeroase verbe intranzitive. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. mourir. arriver. El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller.Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut.

P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A. p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . les joujoux. Astfel. C. Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . ) . c a : le bal. -eau. les carnavals e t c . le joujou (jucărioara). le chacal (şacalul). adică cu t e r m i n a ţ i a -s. formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. .In acest caz. care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. les choux. le festival e t c . s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . le carnaval. cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. le chou (varza). Us cailloux. les genoux etc. le caillou (pietricica). B . le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l .

Cette fillette aime ses (joujou)...... manger. . . maison.. Ce sont des livres (nouveau). .în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I .. Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. I I I . Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance. nehotărîte: cu articolele . Nous chantons cette V . petits-fils. Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. .. înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante.. Unchiul Gérard este celibatar. Bunica lui Alain este o femeie energică. Tu as dix pommes.... Bunica mea a crescut cinci copii. Irène... Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare. cousines.. Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique. fabriques. . Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse. finir. trouver.. Je déjeune en famille. écolier. jardin. Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor. . montagne. Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer. Les hommes doivent être (égal). Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle). I V . Il est ouvrier. El a lucrat într-o uzină de avioane. Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents. Nepoţii îşi iubesc bunicii. livres. Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor. cris. Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor. Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale. .. Elle n'aime pas les (bijou). II.

r^ <*~ a.S If.-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e 3 s Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob. . f-.- C D 3 CD -CD OH •C' « . 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D . •3 £ •* * > t» M» -Q -.. bfl C D i. a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu „ " -t) 8 — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t. a.CD o / 3 3 -3 .5 2 0.5 • ! S* cr ^5s =« CD - I. ci _ . -o ep «: -S-aO-cO .= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q .1 C D O 3 w ~ ci .5 l-H . eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I . w w o r^l . ™ / " \ cy a. Ci > Ci . o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain.13 3.Oi X -.h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a.IU « eu a -X.? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 . .T.

un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. — Vos parents doivent„être encore jeunes.ans. Yves Grégoire. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. Monsieur Grégoire. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. si je ne me trompe. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . jeune homme? — Dix-huit ans. le petit-fils de votre ami Robert Girard. Il y a quinze ans. la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans. — Bonjour.en plus le besoin d'être entouré de jeunes. puisque j ' a i . elle a quarante et un^. Vous„ avez. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans. je sens de plus„. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. — Ah. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze. On voit que vous faites du sport. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. Monsieur Grégoire. deux frères et une sœur.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour.

Notre famille est grande.epoca. Saluez de ma part votre famille.) le rajeunissement (s. Louis — dix-neuf.) rajeunissant.) le vieillissement (s.m.) vieillir (vb. ) 1. f. tineretul (fam. şi adj.) jeunet. vîrsta 2. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit. Maintenant je dois vous quitter.) se rajeunir (vb. veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i .) le vieillard (m. -e (adj. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. evul: le moyen âge evul mediu.) la vieillesse (f. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 . Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures.) rajeunir (vb. m. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans. René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien.) vieilli.) vieux (s.) tinerel. ) la jeunesse (f. tinerică a întineri a se întineri. -ne [<îsjs] vechi. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. -e (adj. a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte. tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^.) t î n ă r . je suis pressé. VOCABULAIRE l'âge (m. veche b ă t r î n u l . -te (adj. a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea . vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă . -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m. m.) vieille (s. şi adj.f.eu sept enfants ! Les^uns sont petits. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. şi adj. -ă tinereţea .f.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i .

Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. V . 92 . Scrieţi grandir. cinquante et un. E l are 42 de a n i . le genou. le cheveu. 38. 3 1 . II. 30. blanchir. trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. I I I . Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. 49. instaurer. Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. E l este încă tînăr. le b a t e a u . 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). 53. Această carte are 25 de capitole.GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. trente et un. 1. 3. Casa are 14 ferestre. 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. î n limba franceză. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . Scrieţi în litere următoarele abolir. trente-trois. 29. 60 (soixante). fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). 40 (quarante). inspecter. 2. Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . cardinale: numerale 25. I V . EXERCICES I . Tatăl meu are 51 de a n i . beau. glorieux. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. quarante et un. E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). quante). Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. soigner. J'ai 35 ans. a m i c a l . Verişoara mea are 22 de a n i . 4 1 . 57. le cou.

— Bien. Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. des sciences t e c h n i q u e s . diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. — 2000 k m . Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . indiquez i aussi celle . de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e . posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . Michel. les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances. Les garçons se posent des q u e s t i o n s . 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . d e s _ a r t s . interroge avec a t l e n l i o n ses copains. — Très b i e n . de l'hisloire. du D a n u b e . du sport. Guy.4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . premier prix de géographie au lycée. — O h ! vous m ' i n s u l t e z .

un student) l'attention (/. amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/. — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui. . —• Vous w avez bien répondu. grea la. VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. .. Tokyo — plus de 1C 000 000. Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000). ) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m. -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e . Claude.) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev. plus long q u e . — Bucarest —environ 1 300 000. m a i lung d e c î t . Moscou et Tokyo. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. -ă. [ i l „ e dd .-— Cette fois-ci c'est w inexact. ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam.] el este e u . . -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/. Et „l'examen" continue. Moscou — 6 208 000 habitants.. Pog':r.) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e . felul agréable [agreabl] p l ă c u t . sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. a re­ flecta l'instant (m. -e [ekseîà] excelent. . le nombre d'habitants de Bucarest. . indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. le mont Everest a 8 848 m. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. agrea­ bil.. — C'est ça. Paris. Il est de 1 500 km. ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu. ply^. plus long que le Rhin. .. .15^ka . ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 .) prietenul. -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l . . longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune. — Si je ne me trompe. Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. -elle [natyrel] n a t u r a l .

-... Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 .répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar... strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir ru *• i i.) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful. -ă l'examen (m. .[batir] élever [batirj batir [elve] I f a . construi. a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă. î n v î r t i t u r a . realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e . plimbarea 2. culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1. ocolul.

La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 . 1. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 .60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. După numeralele 80 (quatre-vingts). se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4. Numeralele cardinale sînt invariabile. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2. vingt. cent. cu excepţia lui un.

Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm). t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane. I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r . Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral. 2. Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin. u n în­ d e m n .a p l u r a l . măsură de lungime). u n sfat. Mille. Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă . Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t .5. capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte. 1. I şi a I i . Notă. La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . întrebuinţat ca substantiv ( = milă. Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă.

Alege o cravată roşie. 1980. III. Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. domine toute la ville. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. 98 . el are 81 de a n i . Să dormim bine. Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. Balzac s-a născut (est né) în 1799. 201. 81. Alexandre Dumas. "78. 1271. admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. Victorien Sardou. 700. V. 71. Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. 111. 1799. 74. Această carte are 987 de pagini. Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . parmi lesquelles Charles Gounod. Volga (La Volga) are 3 688 k m . Elle a 306 mètres de haut. 94. 1320. 84.EXERCICES I . 1840. tirer. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. Staţi mîine acasă. Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. 91. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . au Champ-de-Mars. choisir. 102. IV. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". Sena are 776 k m . 70. Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . Maupassant s-a născut în 1850. 1970.

qui coule sous trente ponts. sans nul doute. ville coupée en deux parties par la Seine. du Luxembourg. . Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est. sur la rive droite. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. la célèbre Tour Eiffel. unique au monde. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. les jardins verdoyants des Tuileries. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. gracieuse et massive à la fois. les poétiques quais de la Seine. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. le Panthéon. objectif touristique de premier ordre. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. le Sacré-Cœur. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. monuments et places.

la bibliothèque de mon oncle. très sérieuse. — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain.. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. ce mécanisme si compliqué. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. elle a des joues vermeilles. le tronc. — Vois-tu. écoute parler son cousin Alain. ses_ yeux sont bleus.. Je m'inscrirai à la faculté de médecine.. Je guérirai les malades. poursuit son cousin. Pour cela il faut bien connaître le corps humain.. Elle est si jolie. les jambes. le cou. les mains. j ' a i décidé de devenir médecin.. Tu sais. Par exemple.. je peux t'indiquer le nom de 100 . un petit nez retroussé. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète. les bras. La petite Yvonne. les.

p r i n s . l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/. -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil. des d e n t s . -e [ymif] omenesc. a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca. . -le [vermsj] r u m e n . E t e s . a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. serios.c h a q u e doigt de la m a i n .-oasă écouter [ekute] à asculta joli. a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m.) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. -e [ata/e] legat. aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. . -e [ratruse] cîrn. •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . -ă le nez [ne] nasul retroussé. ANECDOTE Chez le d o c t e u r . -e [joli] drăguţ. le n o m des nerfs et des m u s c l e s .v o u s s a t i s f a i t . -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s. [lewzwo] 101 . m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s . la p l u r a l . a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux. — Tire la l a n g u e . la c o m p o s i t i o n d u s a n g . de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . . ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a .-euse [serj0].-ă. des v e i n e s e t d e s w os. . ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e .

. îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. bel. sare în ochi a fi curajos. terminate la infinitiv în -re. -ons. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a. Verbele din grupa a IlI-a.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s. belle laid.-oasă urît. -ez. -as. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. -e frumos.

S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. Mes deux (aïeul) sont très vieux. Ils (danser) toute la nuit. 103 . PROVERBE Loin des_jyeux. Vous (regretter) le temps perdu. le corail (coralul). Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". III. entrer dans la chambre. J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". les (minéral). Elle (choisir) ces fleurs. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. are ochi albaştri şi obraji rumeni. Ils (manger) ces fruits. Je (attendre) ton retour avec impatience. V. Odette a des (œil) noirs. Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. Tu (répondre) tout de suite à cette question. vinelor. Yvonne este blondă. Il (prendre) des leçons de français. El va munci mult şi va vindeca bolnavii. oaselor.F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. I V . le vitrail (vitraliul) etc. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. c a : le travail (munca). Ochii care nu se văd se uită. les (végétal). Il (penser) souvent à toi. les émaux etc. Alain va învăţa numele nervilor. muşchilor. El va fi student la facul­ tatea de medicină. Elle (finir) la lecture de ce roman demain. loin du cœur. I I . Tu (être) un homme cultivé. les coraux. Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine.. laver une chemise. L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. l'émail (smalţul).

J'étudierai aussi les sens de l'homme. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. la vue. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. une omoplate. Demande à Odette de te donner la sienne. l'ouïe. les poumons. La mienne est cassée ! — Impossible. répond Alain. La nôtre est cassée depuis longtemps. Mais ce n'est pas tout.. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. dit-il à ses cousins. — Ils sont^à moi. parce que ce sont les nôtres. Voilà par exemple une clavicule. le rein. le cœur.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. l'estomac. des^os. l'odorat. Il faut bien connaître ces organes. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. . — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. dit Claude. le goût et le toucher. — Prêtez-moi votre seringue.-tels le cerveau. quelques vertèbres. je dois vérifier mes connaissances..

m a l a d e de b r o n c h i t e . ) décourager (vb.fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/. Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c .) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m. VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m.. ) [ui] auzul l'odorat (m. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins.A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue. I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes. în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^. _ a w n r w a ] sînt ai m e i .) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum.) curajul curajos.) courageux. Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n .) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/.fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a .) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/. Il a i m e déjà ce noble m é t i e r . -oasă a încuraja a descuraja (adj. aici: t o t lui a donné [ltji^.a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m.) 105 . -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t . -euse encourager (vb. -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t .

Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea. [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. şi Compen­ diul de gramatică). la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. 1. în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. a doua le second [zgo]. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. le second (la deuxième. Observaţie.

mase. fem. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. Ces portraits sont les vôtres.— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. P r o n u m e l e le (la) nôtre. şi fem. P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . fem. fem. . cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. La numeralele compuse. le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v . ^ennl mase. ca şi în limba romînă. Adjectivele notre. de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. 107 . P e r . votre livre. le (la) vôtre.

EXERCICES I .. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. .. mirosului.. perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre .. I I ..... père est ouvrier. gustului şi p i p ă i t u l u i . ale stomacului. E l va fi medic. est professeur. ale plămînilor. chambre d'André est g r a n d e . . La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages. Le jour est la (7) partie de la semaine. . îi place deja să îngrijească bolnavii. est p e t i t e . Marie est le (5) enfant de m o n oncle.. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord.. viitor. E l vindecă rănile prietenilor săi. . Completaţi spaţiile sive cerute de sens: . u n omoplat. perfectul compus si I V . sont vieux. Alain îi arată nişte oase: o claviculă. P a u l est le (1) de sa classe. Conjugaţi la prezent. la seconde est la(60) partie de la m i n u t e .. . C'est le (21) livre de m a bibliothèque. a 8 étages. Conjugaţi imperativ.. parents sont j e u n e s . Va studia organele văzului. viitor. . l'heure est la (24) partie du jour. E l va învăţa funcţiile creieru­ lui.. verbul m o n t r e r la prezent. ale rinichiului şi ale inimii. III. înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France. V .. auzului.

Denise. doit^avoir la sienne et les garçons. J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse.. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . les leurs. pas neuve mais^en très bon w état. Les^enfants ont grandi. un déménagement !. qui travaille. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet. Elle est_entourée d'un beau jardin. Tu comprends.. ce qui fera la joie de ma < V 109 . — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer. j'habite ce quartier depuis^une semaine. Ils.n'avaient pas w assez de place pour étudier.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. — Mais non.

-ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux. La maison a une belle terrasse.) [akazj5] ocazia 110 . les fleurs et les^arbres. Le quartier n'est pas central. p e n t r u că l'occasion (/. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m. Là il y a deux chambres à coucher.) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă.) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. la chambre de Jacques. On monte à l'étage par un^escalier intérieur._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s . l'air frais. nœv] nou. on peut dîner dans le jardin.5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit. il est vrai. nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_. -oasă neuf.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t . la salle à manger. Et moi de même. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. -e [ e t r v a . un débarras.. Le soir.. un vestibule. mais il a d'autres^avantages: le silence. -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect. deux balcons. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée. un grenier et une cave. — Tu as de la veine. aici: perfectă raison [rsz. la cuisine. un couloir et une salle de bains. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent.s. de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro. neuve [nœf. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c . en„été. etrwat] s t r i m t .chienne Louloute.

Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. casa Notă. Elle ferme la fenêtre. E l se traduce p r i n : 1.Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa. p a r t e r (la teatru) 2. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée. descendre Elle descend l'escalier. 111 . Antonime monter Elle monte l'escalier. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor.

scumpă amară întreagă 112 .a l i-a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f -ion ( -ions plural < -iez plural < -iez [ -aie I -aient singular Nous parl(ons) . t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère. scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă. nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam.GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I a Ii-a U-a a I II . -1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag.

apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain.— Substantivele terminate la masculin în -x.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. Ea nu şi-a mîncat prăjitura. -in ş. -n. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. La timpurile compuse. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. Eu nu ştiu. -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple. — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l.: romîncă sănătoasă -s. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v.a.

J'ai reçu une lettre ... I V . un culoar.. Il se dirige . Les hommes et les femmes (discuter). Ils doivent aller. Treceţi la forma negativă: La maison est grande.. de. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. Ea nu este nouă. EXERCICES I . în propo­ ziţiile scurte. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire.. Tu as vu ce film. Casa lor are mai multe camere: la parter. Vous trouverez ce livre. Vous (dîner) en été dans le jardin. J'(être) son amie. dar este în stare bună. Il se repose. Lucien a été mon ami. la fenêtre. Il a écrit cette lettre. la maison. Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic.. Il entra dans la chambre.. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. d a n s .. un arbre. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. camera lui Jacques. la etaj.. mon ami est parti en province. J'ai reçu votre cadeau.Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar. Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V.. două dormitoare. mon amie . l'usine.. Je veux passer mes vacances. înlocuiţi punctele sous. Le frère. vers): cu prepoziţiile necesare (pour. Ils (habiter) une belle maison. II. 114 . Yves a rencontré Mireille. La fenêtre est trop large. două balcoane. bucătăria şi o debara. Tu es malade. Copiii aveau nevoie de trei camere. un pod şi o pivniţă. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. p a r . III. sufrageria. o baie.... Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină.... Tu (attendre) sa lettre. ma bibliothèque. Casa are o terasă frumoasă.. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. à. les enfants (s'amuser). la mer.

qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer. une table. Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait.I inspii' iTiïuliiiil . Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. A présent. Tu me connais de longue date. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. violettes.i I|. les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. rouges. deux non lier nur (le jardin) 8* . j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable. bleues. que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. a-t-il dit. La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire . tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. — Tu sais très bien. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. jaunes. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir.

Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. deux chaises.chaises. 2. -e [klsr] luminos. une armoire à glace. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. Sur l'armoire. învăţ şase ore pe zi. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. Apprendre Am aflat ieri această veste. un fauteuil. deux pupitres. VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. -ă clair. a învăţa: J'apprends six heures par jour. 2. une armoire et une petite bibliothèque. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. il y a des balles et des jeux mécaniques. un bureau. glonţul 3. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. mingea a comunica cuiva o ştire. nouvel [nuvel]. nouvelle [nuvel] nou. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. 3. a comunica.) francul 116 . (pop.

-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r . n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . nici Tu n-ai nici p prietenă. rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum. mal. comment. Je n'ai nulle envie de partir.) [amitje] prietenia amical. o: N-am nici u n chef să plec.) prietenesc. nici o: Il n'entend aucun.) amicalement (adv. ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste. -e (adj.) prietenul. aucune Tu n'as aucune amie. adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien. personne nimeni: maintenant. nul. guère de fel: guère. ainsi e t c . nici un. Nu sînt de loc egoist.şif. 117 . m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i . nulle nici un. Nimeni n-a venit să mă vadă. -e (m.F a m i l i e de cuvinte l'ami. -a l'amitié (f. . Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir. E l n-aude de fel.

a t a este mică. două scaune. jamais. o m a s ă . galbene. II ne pense à rien. Nimic nu mă interesează. A mea are trei ferestre. î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice. t a t ă l său. la chambre de votre ami(e). II. confundat cu o Ohseryaţie. sînt două t a b l o u r i . înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes... In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . Camera sa este m a r e şi frumoasă. n i sa mère. Adverbul l i m i t a t i v ne. N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien. E l nu se gîndeşte la n i m i c . Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . III. Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. nici pe m a m a sa. Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre. în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. EXERCICES I . două p u p i t r e . ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse. î n camera sa se află u n p a t .jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază. Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă.a m decît două creioane. a l b a s t r e . ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. trei scaune. Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . Ea nu m a i este la fabrică. un dulap şi un birou. le vase.que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. N . un fotoliu. Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . roşii. L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e . o bibliotecă mică. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . adverbul ne: personne. Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s .

. Ils ne ferment . . envie d'aller au cinéma.. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. joyeux. dans cette chambre... La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). aucun. pas. . personne... Mon père ne s ' i r r i t e . mangé depuis deux jours. indigne... Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i . mon frère . rien.. . V. la couleur j a u n e . Il m a r c h a i t (avec lenteur). elle préfère m a i n t e n a n t le rouge. . .. ni. Il n ' a . înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. coquet. élève dans la classe. négatif. Hélène n ' a i m e .. Il n ' y a .. . Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s . Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). Le professeur n ' a trouvé . . jamais. cette porte. ma sœur.. familier. de b r u i t . P a u l n ' a .. J e ne v o i s .g r a m m a i r e . IV.

— C'est v r a i . En t o u t cas. -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m.elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils. d ' é c h a r p e s . Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . Moi je n ' a i pas de temps. de sacs à m a i n . et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin.9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. u n ^ i m p e r m é a b l e . Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies. — Moi. m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e . que [ply^do . u n pardessus. de souliers. de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets. de colliers._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages. — Mais pas du t o u t . J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e . E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes.. t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . de m a n t e a u x et de c h a p e a u x . paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr.. t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e .. de broches.. -e [syr] sigur. B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u . -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 . quelques blouses. c'est_. Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e .. j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant. J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes. J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles. H e u r e u s e m e n t . -e [rakonesô] recunos­ cător. ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de . — Alors t o u t s ' e x p l i q u e . et je l ' a d o r e . deux j u p e s . J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière. Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/. VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul.) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e . quelques chandails et c'est t o u t .. de g a n t s . P a u l e t t e . de jupes et de blouses. ka] mai mult . je t â c h e r a i de me parer m o i . mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r .m ê m e . t u es devenue t r o p c o q u e t t e . plus de b a s . de fleurs.

.

după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent. se aşază. p a r t e a I. d a t i v (comple­ ment indirect).' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie. E l îmi vorbeşte. 4 4 . -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/. a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect. paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . à elle. a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . p . Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general. ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe. v. acuzativ (complement direct). -e [kôplike] complicat.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. Forme neaccentuate. fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m. 122 .compliqué. Tu îi eşti indiferent ei.

lui la. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. Formele accentuate marchează o insistenţă. e. t'. Observaţie. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre. à toi et à lui. moi pe toi pe le. Je t e félicite de tout mon cœur. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. ô. E u văd cîinele. 11 iubesc m u l t (pe el. în loc d e : Tu m'écris. Trebuie să-i fii recunoscătoare. 0 (îl) ador. h m u t pierd pe e. Elena îi povesteşte un film frumos. Ea mă priveşte. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. Parle-lui de Guy. ) . La forma negativă a imperativului. u. reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. 123 . 1. se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. P e n t r u a insista. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. i. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. Ini. Vorbeşte-i de Guy. me. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. forma afirmativă. + a. Tu dois lui être reconnaissante. în general. le. î m i dai o carte. ţie şi lui. Notă. Mie îmi scrii. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. cu articolul le (la. Hélène lui raconte un beau film. Ies).Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. 3.). Ies). Vă scriu. Nu m ă refuzaţi. Je vous écris. E u îl v ă d . Dă-mi să m ă n î n c . Tu îmi scrii. la. Nous les invitons chaque dimanche. te. Je l'adore.) 2. Nu trebuie confundat pronumele le (la. pe ele Notă. V. se va spune: C'est à moi que tu écris. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. Te felicit din toată inima.

demain. i le voi da m î i n e . au concert. à la fabrique. el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . en avion par le train. au bal en voiture. V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être. e s t e n e r e g u l a t . cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c . Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e . au théâtre.C î n d î n t r . je vous le présenterai. se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. à scooter. V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. à bicyclette. par avion (mai ales p e n t r u scrisori. colete) 124 . à la boulangerie. Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a . à pied au cinéma.o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique. chez le coiffeur à l'épicerie. en bateau.rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . vi-1 voi prezenta.

Le N i l traverse l ' E g y p t e . N o u s . F i l m u l a fost intere­ s a n t . două fuste. L ' a n n é e passée n o u s .. en Pologne. I l s . . l'année pro­ chaine en Union Soviétique. . III. . Nu h a i n a face pe om.. Enumeraţi I I . . d e m a i n me promener au bois. en ville il rencontra son a m i . . PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. ces chemises? P o u r . . Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. Ea are cîteva rochii elegante. m a n g e n t comme des loups. Voulez-.. .. . Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . .. . înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-..... . retrouverons c h e z . . t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n .. . . . . . N o u s . . Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e . E a îi dă o carte. Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u . Mama sa este o b u n ă croitoreasă. . . i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . . . cu flori sau coliere. . . . . il. . un p a l t o n . fertilise e n . . . t o u t de suite à la maison ! . donne. . Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e . . écoute tous les conseils que son p è r e . le voi mînca chiar azi.EXERCICES I . accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour . . .. . I V . . . . . E u a m fost la coafor. V. souvent au t h é â t r e . . entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r . Prietena mea schimbă des toaletele. . E l merge la fabrică cu bicicleta. cîteva bluze. . J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple. chez le d e n t i s t e . oppose. Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. Spune-i să plece. Qui v e u t .. ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . avez fait des progrès. Ion îţi a r a t ă casa lui. . Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . ţi-1 voi povesti m î i n e . . . Mîine voi merge la d e n t i s t .. .. chaque été chez mes grands-parents. un pardesiu.. . serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . . Vorbeşte-i despre copilăria noastră.'. .

Tout dans ¥m*i!BM! .10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne. Toute sa famille s'affaire autour de lui. Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite.

Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. — Prends ton complet. partout. dit l'autre. — N'oublie pas les pull-overs. des s ouliers. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. des chemises. une brosse. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude. traînent. des bas.la chambre est sens dessus dessous. . Du linge. un pyjama. des mouchoirs. — Prends ta cravate préférée! dit l'un. des w essuie-ma ins.

-e [duble] căptuşit. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles. non. Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/. donne-lui un fer à repasser. des boutons. objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions.— Non. Puis il em­ brasse tendrement ses parents. Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. Enfin. Comme il aime toujours être bien mis. -ă 128 . du fil à coudre. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/. la valise est prête. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru.) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t . — Maman.. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. ses frères et sa soeur.. des ciseaux. a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza.. il en a besoin. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a . ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul. cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/. -ă . dit Paul malicieusement. même à la montagne. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner.. Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines.) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor. du­ b l a t . dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche.

... Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère. Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo. Ce sera sans doute unegrande surprise. Cărţile acestea vreau să le cumpăr. Maria a mîneat fructele. căuta o carte.. a asculta. C'était mon cousin. que (ce sont. qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont. Va fi fără îndoială o mare surpriză. qui (ce sont . în acest caz. a înţelege. La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a . que qui) (ce sont . que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l . Fetele au m î n e a t fructele.a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était. sont. a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I .... eare. Este m a m a mea.. Era vărul m e u .. învăţaţi limba franceză fără profesor 129 ...Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1. E x p r e s i a c'est. este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances....: entendre une voix a auzi o voce 2. a a u z i . Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. ce sera). Ce ne sont pas mes amis. qui) şi c'est . que) la scoaterea în Expresia c'est.. Ce sont ces livres que je veux acheter.. Ce sont mes amis. il cherchait un livre. foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits. Expresiile c'est . P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo.

Pe el vreau să-1 v ă d . F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t . blînd lung favor it favorite . pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que. sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce.Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r . se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir.u n n u m e p e r s o n a l . a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber.

. El este în întîrziere. Mama lui Alain este neliniştită. Tu préfères le jaune. făcînd acordul necesar: bon heureux V. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec . que: Je remarque cette actrice. foarfecele şi aţă. Camera sa este în dezordine. J'aime les poésies de Victor Hugo.. Ils dénoncent la guerre. Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. pijamale. qui. cu f în. perii şi prosoape. cămăşi.. Les peuples luttent pour la paix. ce sont. Jacqueline îi dă ace de cusut.. batiste.EXERCICES I. c'est. nasturi.prendre) costumul la munte. Alain nu are nevoie de palton. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I . Alain nu-şi găseşte bascul. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin. Alain are nevoie de ciorapi. Alain est allé à la montagne. El îmbracă o jachetă îmblănită. qui. III.. Il veut devenir chimiste. IV. Mon oncle est là.. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii. folosind construcţiile c'est. Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin. Fratele său îi spune să-şi ia (de.

le déjeuner. le p e t i t déjeuner. d'une salade de t o m a t e s et comme dessert. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . Aujourd'hui je suis pressé. Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. . déclara P a u l . Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . — Excellent déjeuner. d'une t a r t e à la crème. Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. les fourchettes. . E n e n t r a n t dans la salle à manger. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . Le déjeuner fut composé d'un potage. et même un vase de fleurs. et toute la famille l ' a p prouva. À t o u t _ à l'heure ! . Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. À la fin du repas. ie dîner réunissent toute la famille. les c o u t e a u x .11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . les serviettes. d'un rôti de veau garni de pommes de terre. 132 . Le d i m a n c h e . les cuillères.

şervetul 2. a face o gafă 133 . sticla 1. geanta. paharul 2. a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. prosopul 3. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . ) salé (adj.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. ) saler [vb. servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune. ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1.

fou. Prima formă. în general.nouveau un courage professeur fou Forma a doua. nouveau.al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau.a -a -âmes I i . în naraţiuni. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus.a -as I l I . mou) prezintă două forme pentru masculin.a -ătes I l l .a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu . se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. în limba romînă se traduce. terminată în consoană. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 . terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. El este folosit mai ales în limba literară.GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. vieux. a cărui consoană finală nu se pronunţă). prin perfectul compus. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i .

la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec". Dans sa modestie.F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. arbre. Am cumpărat farfurii. linguri şi pahare.. . .. quartier. mou. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. maison. .. Les pays de démocratie populaire ont établi un . la prînz şi la cină. îmi plac prăjiturile şi fructele. fermer. Nous occupons une... . fou.. être şi avoir. vieux... Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. III. Je connais u n e . înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. Vous (rentrer) fort tard. V. H . Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). Il ne peut manger que des poires. Le malade (garder) le lit deux semaines. friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii.. . J ' a i vu hier u n . IV. Ei au mîncat ciorbă. .. . Dans ce parc il y a un . Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. ordre social. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. Elle acheta u n e . . Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. femme qui sait très bien tricoter. Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et. cuţite. Jacquelinei îi place să pună masa. robe. homme qui se promenait dans ce jardin. Nous habi­ tons u n . Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner.. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. . furculiţe. nouveau.

12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. les sauces. La v i a n d e .m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic. un délicieux soufflé au fromage. De mon t e m p s . une dinde r ô t i e . ma chère. de la limonade et de l'orangeade. du pâle de foie gras. 136 .m a m a n . J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé. G r a n d .d i x ième anniversaire de g r a n d . des truites au beurre. les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine. — Tu as un b o n j i p p é t i t . t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e . d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces. les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e . Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. du vin b l a n c et du vin rouge. On a bu du Champagne.

o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 . t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/.. q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e .) fois (f. elles font du s p o r t .) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé.) ficat credinţă d a t ă . -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe .) foi (f.) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r . elles d o i v e n t se n o u r r i r . E l l e n ' a j a m a i s ^. d i t A l a i n . aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e .) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m.. -e [grije] prăjit. Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme. -e [delika] d e l i c a t r . -ă l'invité (m. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/. . în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m. .) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj . bucatele délicat.— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s .été m a l a d e . fin. La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] . Omonime foie (m. Regardez notre grand-mère. a întinde les mets [ms] felurile de mîncare. Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m.] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part. a î n ă l ţ a . ) [oràjad] oranjada l'appétit (m.) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica.ă . .

Acest copil mă întristează. indică o parte. de l'eau. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. La consommation du vin est élevée en France. Gustul limonadei este excelent. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. Nu trebuie confundate articolele partitive du. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. Am băut vin. Tu manges du beurre. Le goût de la limonade est excellent. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. de la. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. du vin blanc et du vin rouge. Il faut du courage pour escalader ce sommet. Beau limonada. specific limbii franceze. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . mut: de l'huile. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . Cet enfant me fait de la peine. S-a băut şampanie. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu jem. 'i de — hdacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h . 138 . Tu mănînci unt (o anumită cantitate).Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne.un aspirat: de la viande V. vin alb şi vin roşu. Observaţie. Je bois de la limonade. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. de la. Eu fac sport.

1. -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. médire (a vorbi de r ă u ) . 2. Trecut dite spus. interdire (a interzice). Verbele contredire (a contrazice).a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites. R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i .Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i . dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit. La fel se conjugă verbul redire. prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 .. -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie.a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana .

I I . . . Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. viande. J e mange s o u v e n t . Il faut v r a i m e n t . au b ă u t v i n . . Cine fură azi un ou. . . PROVERBE L'appétit vient en mangeant. mîine fură! şi un bou. beurre e t . . l'eau. . viande. fromage. vole un bœuf. Conjugaţi verbul redire la indicativul pus. . înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. Nous m a n g e o n s . Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. ei au b ă u t oranjadă şi limonada. . sub­ fruits. jardin. courage. V . arbres qui se trouvent d a n s . Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. fleurs e t . . . des livres (nouveau) . Qui vole un œuf. beurre. . . V e u x .. . argent. café? N o n . E l este împotriva slăbire.EXERCICES I . I V . . bière(bere). . . des yeux (bleu).. perfectul nehotărît com­ sau . des enfants (intelligent]. Champagne. fromage. III. S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. . Pofta vine mîncînd. perfectul simplu şi imperativ. fenêtre de ma chambre est grande. œufs p o c h é s .je b o i s .' înaintea următoarelor pain. J ' a d m i r e . courage pour traverser cette rivière. .t u . merci. hotărî*. . des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). . . Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale.

D'ici deux semaines.5 juin 1964. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute. Chère Hélène. Vendredi. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. ses villes deviennent plus grandes. -e [kur. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. Bucarest.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. spectacle à l'Opéra. confortables. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. de retour. L'hôtel est très confortable. surtout lorsqu'on^est touriste. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. ses stations climatiques plus confortables.. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. kurt] scurt. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. Les jours sont plus courts que d'habitude. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. promenade en car dans Sa ville et le soir. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. On construit partout et beaucoup. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. t.

v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .Une lettre Une enveloppe \\i .

In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le. ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie.de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l . se. -e [akœjô] p r i m i t o r . gentil accueillant.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. -ère [aspiţalje] ospita­ lier. 1. Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*. pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars. -ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. le mois d'août 2. care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . -oare l'hôtel (m.

cei mai mare fluviu din E u r o p a . Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le. Ies. 144 . la. infiniment etc. C u v i n t e l e decît. a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . d e i n f e r i o r i t a t e ) . I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. aussi ( c o m p .GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . Camera mea este mai mare decît a ta. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. extrêmement. bien. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien. Mon amie est extrêmement bonne. ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que. S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. Prietena mea este foarte (extrem de) bună. d e s u p e r i o r i t a t e ) . p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . Această carte este foarte interesantă. d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . Ce livre est très intéressant.

miercuri. dire etc. sîmbătă. Astăzi sîntem în 5 mai. devenind mai mare. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. mourir. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir.a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. sentir. sortir. croire. EXERCICES I . decembrie — ultima.Perfectul simplu (grupa a H l . ouvrir. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. content. în luna septembrie. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'. lire e t c . 10 145 . mai frumos. partir. Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. servir. boire. duminică. marţi.a ) Verbele din grupa a I l I . intéressant. voi pleca în deltă. Plural La fel se conjugă: courir. joi. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. vineri. II. vêtir.

3. Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r . LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . 5 lequel est Henri? 146 . Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. Aceste fructe sînt foarte bune. IV.III. Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. offrir. Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. 2. 4. ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. mais heureusement pas aussi gros que Louis. P a r m i les cinq personnages numérotés 1. Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. vouloir. Iată omul cel mai primilor.

un couteau et une boîte de conserves. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau. Sur la table il y a une bouteille. Près de la table il y a un chat. 147 . Sous la table il y a un chien.Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait.

. toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin. în limba franceză.Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie.

As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. des fleurs poussent partout: la perce-neige. Les champs. la primevère. brille au printemps avec plus d'éclat. vacances.alors que renaît toute la nature. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. timide à la fin de l'hiver. Le soleil. 149 . J'aime le printemps. dit Jacqueline à son^amie Laure. car c'est^. la violette. mer. dire congés. tourisme. C'est difficile à dire.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. les parcs et les jardins verdissent. le muguet.

-ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 . dans le verger et dans la basse-cour.— Tu vois toujours la vie en rose. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies. Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé. je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n . Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. dans la vigne. -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d . Il pleut r a r e m e n t . -e [labure] a r a t .) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré. Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i . Moi. car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e . Il y a des jours où l'on respire à peine. -ă l'éclat (m. dans le j a r d i n . Pense qu'en élé il fait très c h a u d . -e [prefere] preferat.

-ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1.à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister .-e [akôpli] î n d e p l i n i t .[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. 151 . ) a fi r u p t de oboseală accompli.) [cïplwa] aici: postul.). E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . ninsoare etc. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p . aller à la campagne 2. ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat. funcţia. e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda. Mai este încă o lună. cîmpia. ploaie. Il arrive qu'on se sépare. de exemplu. ca. dar şi alte verbe.) a merge la ţară Observaţie. campania (militară etc. Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i . la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii. Il reste encore un mois. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt.

. e x i s t ă . repede fort. Êtes-vous malade. „ „ de l'été sont .u n adjectiv. de l'hiver sont . Hélène? Oui. „ „ de l ' a u t o m n e sont .Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este. adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e . un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi. Elena? Da. Completaţi 152 . Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin. Ce fericită eşti ! Eu nu sînt.. . în afară de i m p e r a t i v . adverbele: I I . tard. Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien.a (v. Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e . . „ . extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I . Compendiul de g r a m a t i c ă ) .. verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe. se află)... je ne le suis pas. je le suis. Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i . o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r . : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea. Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. u n s u b s t a n t i v . E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e . Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v . spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t . sînt (bolnavă). frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I . Eşti bolnavă. la t e m p e r a t u r ă etc. souvent...

lungi şi nopţile scurte. Tu es content? Je ne suis pas (content). aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). Primăvara. E mai cald decît primăvara. je suis (heureux). La munte este frig. Săptămîna trecută a plouat des. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). je veux (t'accompagner). Cum este timpul astăzi? I V . frumoasă. en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. soarele străluceşte. vara. Uneori ninge. Toate anotimpurile anului sînt frumoase. Primele florisînt: ghiocelul. Êtes-vous heureux? Oui. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. contracte. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. V. Vara este cald. Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. Astăzi este prea cald. este vreme. PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps.III. florile cresc pretutindeni. Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. Există prieteni devotaţi (dévoués). Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. monsieur. Veux-tu m'accompagner? Oui. violeta. Vara zilele sînt. Iarna zilele sînt scurte. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. Ieri a bătut vîntul. je ne veux pas (partir). toamna şi iarna. Uneori vara cade grindină. 153 . La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. Veux-tu partir? Non.u n s chaleur et du froid? — Oui.

les poires et surtout le raisin. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. Il pleut souvent et il fait du vent. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. mais le plus souvent il fait très froid. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. les noix. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. les jours deviennent de plus_en plus courts. car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. il gèle et le vent souffle avec violence. En échange. C'est la rentrée des classes. Les 154 . dit Laure. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. j ' a i m e tous les fruits. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. Tu vois. — D'accord. l'automne a quand même ses bons côtés. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. — Oui. mais tu es^une petite capricieuse. C'est l'automne. en tout cas. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs.

des mince subţire 155 . -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel. îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m. -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] .) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut.jours sont courts. VOCABULAIRE court.a-şi oferi il gèle [3^1] e ger. de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. -ă froid [frwa] rece.ă le tapis [tapi] covorul épais. — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni.. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. -e [30m] îngălbenit. latura . à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables. -sse [epe] gros. Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace. ) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . -euse [kaprisj0] capri­ cios. -e [kur] scurt. partea capricieux.

2.: feuille de paye stat de s a l a r i i . A ţ i citit m u l t e cărţi. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. Maria are m u l t e prietene. Il fait un vent à décorner les bœufs. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. la 1. Il a peu de cousins. coala. î n această grădină sînt flori fru- 156 . nu Observaţie. Suflă un vînt de te ia pe sus. fila. 2. Je n'ai pas d'argent. 3. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face. răcoros: il fait frais 2. E un ger de crapă pietrele. E l are p u ţ i n i veri. feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises.Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. 3. 4. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. (Eu) nu am bani. ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies.

„oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. Orice om trebuie să apere pacea. „toate". I plural) şi p a r t i c i p i u prezent.Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. Se traduce prin „tot". mase. 3.a p l u r a l . vous êtes. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). la i m p e r a t i v (pers. v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. vous dites. în acest caz are sensul de „orice". Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv . refaire (a reface). tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv.(nous faisons[nu^faz3J). satisfaire (a satisface). 1. faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e . 157 . 2. „toţi". La persoana a I l . „toată". Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera. Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az. fern. la indicativ prezent şi la impera­ t i v . La persoana I p l u r a l .

iar nopţile mai lungi. sport depuis dix années. Il n'a pas. EXERCICES I . la viande et.. Elle se charge de tout. Je n'ai pas écouté. iar frunzele copacilor cad. courage pour faire cette ascension. 158 .. Acest magazin expune mărfuri frumoase. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. Je n'ai pas rencontré .. Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . III. connaissances à la mer. IV. Toamna e mai puţin frig decît iarna. . musique. livres. argent.. Florile se ofilesc rînd pe rînd. In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. tout fut vendu: meubles. El vrea să ştie tot. Mon voi­ sin a ... Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes..Tout este şi pronume nehotărît. perfectul simplu si perfectul compus. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie. eiitor. . -s final se pro­ n u n ţ ă . vêtements. J'ai écouté. beaux salons de réception. . Sora mea mănîncă multe fructe. films. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte. musique. aerul este răco­ ros. Măriei îi plac sporturile de iarnă. Il veut tout savoir. Cette semaine j'ai vu beaucoup ... tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté . Il y a bien . petits-enfants bien sages. Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte. . Cet édifice a . La forma de masculin plural a pronumelui tous. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. Uneori plouă. Francezii mănîncă multe fructe şi legume. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. Nous avons mangé. Ils sont tous contre la guerre. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur.. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . argent. Il veut tout savoir. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Toţi copiii sînt acasă. Tout homme doit défendre la paix.... bons livres.. în timp ce la adjectivul tous. . Elle fait. PROVERBE Petite pluie abat grand vent. Noi sîntem toţi acasă. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent. petits pains. .. Il vous faut. V. J ' a i . Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout.. sau un fapt vag... . Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. fleurs dans ce jardin. . . general: La terre appartient à tous. -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. fromage... Pămîntul aparţine tuturor. .

C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. Partons à dix^heures. pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt. Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. n'est pas d'accord avec l'heure du départ. Il a reçu beaucoup de cadeaux. je voudrais dormir un peu plus tard. — Il sera bientôt onze heures et demie. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre. On_. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. — Mais demain c'est dimanche. quelle heure est-il? demande Michel.. et il est très content. tantôt elle s'arrêtait net. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut). 159 . L'autre. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. celle que j'avais jusqu'à présent. propose-t-il timidement. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui.16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire.. — A propos. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. le meilleur ami d'Alain. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet. à cinq heures juste. Guy. Pas moyen de la faire marcher. On rentrera par le train de sept w heures et quart. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde.

) tîrziu a întîrzia tardif. aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi..— Ou bien à midi.) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p . tantôt ftâto] cînd. Pas la peine de se déranger alors ! —.. a rezista. grommelle Guy. -e [kôtô] m u l ţ u m i t . aici: a rămîne în urmă tantôt.) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux..) tarder (vb. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. a ţine piept a-şi băga în cap .. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i . -ve (adj. drept..Tyran. a ţine cu orice preţ 160 . qui finit par être d'accord avec l'heure du départ. dit Alain révolté. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. aici: fix.ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/.. -ă. . care vine cu întirziere tardivement (adv. VOCABULAIRE l'heure {/. pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi.-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a . cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a. -euse [parss0] leneş. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux...) întîrziat. une proposition à laquelle je ne m'attendais guère. -e [revolte] revoltat. ) [cer] ora content. a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a . -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv.

Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. vingt-quatre minutes. 1. Este ora şapte (fix)'. / ( est midi. Este ora zece şi j u m ă t a t e . se întrebuinţează numeralele fracţionare: . Este ora două şi j u m ă t a t e . Il est cinq heures moins le quart. Este ora cinci fără un sfert.Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. Este ora nouă şi u n sfert. douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. Il est neuf heures et quart. Este ora p a t r u şi un sfert. Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . est dix heures trente (minutes). se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. E s t e ora cinci­ sprezece. Este ora unsprezece fără cinci (minute). Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute). Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. Note. în limbajul familiar. (minutes). Este ora douăsprezece (amiaza). / ( est quatre heures et quart. Este ora trei fără un sfert. Il est trois heures moins le quart. juste). trois secondes. Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . est onze heures moins cinq (minutes). mauvais. ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde). Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale.EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . est dix heures et demie.

„al cărui". Notă. Observaţie. Voilà l'homme dont j'ai besoin.r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . N-ai p e n t r u ce. a cărei uşă o închise. E l ieşi din cameră. „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . Sala în care lucrez este m a r e . Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. F a m i l i a din care m ă t r a g . f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. P e n t r u n u m e de l u c r u r i . Il n'y a pas de quoi. Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. Le jour où il est venu. Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . Ziua în care a v e n i t . I a t ă omul de care am nevoie. Il est attentif à la moindre observation. „despre care". où. „a cărei". şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie. La plus mauvaise des montres. în aceeaşi s i t u a ţ i e . E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. Are cu ce t r ă i . Minele din care se extrage huila. E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i .

P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la. şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori. J'aime beaucoup ma patrie. lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. . pour).. a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . pentru care sînt fericit să muncesc. { mase[ fem. . şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert.Formele compuse ale pronumelui relativ le. Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. à.(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . lesquels desquels auxquels Plural fem. tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . Exemple: La maison vers laquelle je me dirige. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a . I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a . lequel duquel auquel fem. D. s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. vers. şi A. F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de. pour laquelle je suis heureux de travailler. Casa spre care mă î n d r e p t . La zece.. Observaţie. Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï . sur. masc. G. laquelle de laquelle à laquelle masc. N. E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n .

.. nous passons chaque jour a 400 mètres. Elle cueillit un panier de fraises.. Este ora zece. în curînd va fi ora trei. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. . patru fără şapte (minute). Te aştept la restaurant la ora 8 seara. Le pont sur. de aur. quelques-unes étaient très grosses. Te voi aştepta o jumătate de oră.. merge înainte.. Le jardin. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert.. Am lucrat pînă la miezul nopţii.cinematograf. Le livre .. C'est mon amie. înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t .. Am avut un ceas foarte bun.... Este ora două fix... vole un bœuf... se trouve sur la table. j ' a i admiré la vallée.. je ne me séparerai jamais.. je confie tous mes secrets. Le monsieur.. I I . Le tableau... Voi veni la tine mîine la ora 11. I I I . Donnez-moi le crayon. .. Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. Ils mangèrent quelque chose après. vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur.. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară.. nouă şi cinci (minute).. j ' a i salué est mon professeur. Voilà quelquesobjets. ils allèrent dans le parc. j'habite est grande. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară. La ville. Ceasul meu nu merge bine.j'ai besoin ne se trouve plus. vole un oeuf. Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză).. 164 . il se trouvait était beau. nous avons rencontré est le fils de mon amie . Ceasul său rămîne în urmă totdeauna. Le garçon..

71. 875. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. 99. 749. Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . Mieux vaut tard que jamais'. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. . Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. V I . Apele line s î n t a d î n e i . Tout ce qui reluit n'est pas or. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20.IV. A căuta nod în p a p u r ă . Chercher midi à quatorze heures. Camera Luciei este mai mică decît a ta. 564. Cine alege culege. Compoziţia lui Paul este cea mai bună. 73. Qui choisit prend souvent le pire. El a fost atent la cele mai mici detalii. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. 41. V. Dă-mi o carte mai bună. Nu t o t ce luceşte e a u r . Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort.

cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] .17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas.t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. M a i s . n a t u r e l l e m e n t . T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . —. Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t . . R e g a r d e . il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté. t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a . Ca se v o i t . Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . c h i m i s t e . je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e . Que d e v e n i r ? A v o c a t e .P o u r q u o i p a s . F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x . E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . . i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n . E t que d e v i e n t B r i g i t t e . ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. fam. Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r .) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . professeur. — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. t u ne t e p r o m è n e s p l u s . Tu as été une e x c e l l e n t e élève. il y a u n g r a n d m a i s . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . C'est son r ê v e . J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. E n t o u t c a s .

.

) . gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o . la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/.) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1. ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l .) a călăuzi. a u n u i avion a conduce u n v a s .) journallement (adv.) 3 .) ziua j u r n a l u l . (fig. salariul pe o zi. la télévision (la télé) (f. se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale.) le journalisme (m.) la journée (f. gazetarul z i u a .) journalier. -triée (m 2 . Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni.) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l . -ière (adj.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se. fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer.) le journal (m.) téléviser (vb. conducerea u n u i v a s . 168 .f.) le téléviseur [m.) le journaliste (m.) le journalier (m. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. le pilote le pilotage piloter (m. a reflecta l'avenir (m.ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi. munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul.) (m.) le téléspectateur. u n a u t o m o b i l . le jour (m. u n avion. a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb.

nous. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. s'évader. Observaţie. vous. s'emparer. 2.soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. Celui qui parle trop de soi est un vantard. 1. Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . * en aller. Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. Marc este un egoist. Imperativ lave-toi! s p a l ă . se. te. se réfugier. se souvenir etc. Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t . 169 . T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez.). el nu trăieşte decît p e n t r u sine. Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste. P r o n u m e l e me. vous în u r m a v e r b u l u i . nous. se. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. il ne vit que pour lui. te. c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi. ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. spălam être: reflexivă: mor.t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie.

penseur. De asemenea. (Eu) mă spăl. Se v a s p u n e . guide. juge. philosophe. în general. Elles se parlaient tout le temps.Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă . sculpteur. Eu vorbesc cu prietena mea. chauffeur. Ea este profesoară. P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. tourneur.s e p e n t r u ambele genuri. u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . disciple. de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . Este v o r b a . Verişoara mea este ingineră. député. Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin. partisan. pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . historien. ministre. Cuvinte c a : professeur. Je parle à mon amie. Je me lave. în t r e c u t . amateur. fournisseur. Ma cousine est ingénieur. adjectivele. in­ génieur. în special de b ă r b a ţ i . Ele îşi vorbeau tot timpul. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. peintre. George Sand este o mare scriitoare franceză. Eu spăl un obiect. E x em p le: Elle est professeur. femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . chef. écrivain. une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . Articolele.

il est un admirable chauffeur. Treceţi la feminin prezent. Multe femei au devenit piloţi. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. Astăzi. profesoară. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. Adriana a fost o elevă excelentă. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. doc­ toriţă. mă culc la ora 11. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. Noi ne plimbam în parc. II. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . Mama prietenului meu este pictoriţă. III. Nepoata mea este poetă. V. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. imperfect. în acest caz. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. Este o meserie pasionantă. Cet homme se croyait un grand philosophe. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. învăţătoare. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. o'femeie poate deveni ingineră. Il est le meilleur tourneur de notre usine. Voi vă distraţi foarte bine. IV. Paul est un admirable sculpteur. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. Este ora 4 şi jumătate. Mă numesc Mauriciu. deputată şi chiar ministru. Cet homme est le professeur de mon enfant. Ei îşi vorbeau prieteneşte. Son frère est un peintre de premier ordre.

attendit le signal d'appel et forma le numéro. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! . — C'est toi. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert.18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. dit-elle. — C'est elle-même qui parle.

C'est ce que je voulais te proposer. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m.) Ce mai faci? Très bien.connais son^adresse.) [apsl] apelul. — Entendu. — Alors. — Très bien.) Aşa şi aşa.sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones. un soir. au restaurant. m u l ţ u m e s c . Bine (mă simt bine) şi dv. chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd. Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 . ? Comme ci.) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m. merci. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce. comme ça. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e . (fam. A bientôt. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant .Boulevard".) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__.. Que dis-tu d'une sortie.) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m.

Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 . Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal. Notă. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal.). în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem. cu a t î t mai bine (rău). eu pis.GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. eu mîncasem etc. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. în limba franceză el este un timp compus . se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. plus mal este m a i des folosit decît forma pis. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup.

J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. I V . choisir. aller. Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău.i m a i u ş o r . Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. raconter. Vous (faire) peu de fautes. ? Simona nu se simte prea bine. I I I . Te a ş t e p t a m m a i devreme. m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . apoi închid telefonul (raccrocher).EXERCICES I . se simte bine. Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. ş i d v . Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . De obicei. Cu a t î t mai bine ! V . a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . Pe curînd. Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . Je (penser) souvent à lui. ele vorbesc m u l t . Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. Il (pleuvoir) pendant trois jours. La revedere. Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. faire. Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Petre este mai p u ţ i n v i o i . pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. le moins. Michel (aller) au t h é â t r e . François (aller) chez le d e n t i s t e . Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . Vorbesc. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. Merg foarte des la con­ certe. Andrei se simte m a i bine. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. poţi 175 . E l muncea cît putea m a i bine. Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. I I . Cet écrivain (écrire) un très beau roman. D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u . Ea îmi telefonează în fiecare seară.

des choux. des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs. pour notre siècle. Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a . Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin.. des pommes de terre. Il a bien travaillé ce matin-là. des haricots verts.. le siècle „de la vitesse". Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. J'achèterais pour la dernière fois des fruits. des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient. je pourrais même dire artistiquement. aubergines.) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i .) [ober3in] vînăta l'oignon (m.) [ e t a l a t tejgheaua.tă w k8] în calitate de l'imagination (m.) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/. t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/. sur les_étalages. des noix. prêts à être préparés.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m. car mon départ approche. Des prunes. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m..) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^. des carottes. Étant_en Roumanie en tant que touriste. que j'aime tant. du raisin. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits..) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica . Des tomates. j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m.J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés. des poires.79-EME LEÇON AU MARCHÉ . Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins. Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché. de la viande tranchée. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 . des pommes. des^.

LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.) [aj] l'oignon (m.) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.) [aspei'3] l'épinard (m.) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .

în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. une belle ville. nici peşte . une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului.Expresii poisson d'avril ni chair. nici laie. Spre deosebire de limba r o m î n ă . Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă . E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză. în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin. un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l . un ingénieur français 178 .

un poêle chaud d) în general. La t i m p u r i l e compuse însă. ca peu e t c . înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle .c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e . adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant. EXERCICES I . un garçon intelligent In limba franceză. cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien. noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 .. : Il a beaucoup mangé. a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé.. beaucoup. există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă.

mere. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. IV. { Cum e sacul şi peticul. Dunărea este un fluviu lung. Un singur om îl aştepta. Antoaneta este o fetiţă mică. tel fils. Conjugaţi dire. tel caiet. Mama a terminat repede această bluză. PROVERBES Garder une poire pour la soif. Mihai este un om cumsecade. Locuiesc într-un imobil mare. Tel arbre. Ménager la chèvre et le chou. vinetele şi varza. El ar mînca o salată de ţelină. la condiţionalul prezent verbele garder. Petre a cumpărat o cămaşă albă. Irina are părul blond. Aş cumpăra legume şi fructe. Citesc o carte interesantă. îmi place vinul bun. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. struguri. Mihaela a citit mult. nuci. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. A strînge bani albi pentru zile negre. Ea a cumpărat morcovi şi praz. A împăca şi capra şi varza. Am vizitat ieri un magazin mare. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. pere.I I . tel fruit Tel père. Tel maître. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. . III. punir. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. cu 10 etaje. piersici. dar a scris puţin.

Deux snobs vont w au concert. répond l'autre. Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh. un petit. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir. monsieur. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs.. Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux. Il est plein de fautes et de pâtés .. je suis w obligé de prévenir ton père. t 181 . — Tu reconnais Beethoven? dit l'un. L'élève: — Ce n'est pas la peine. c'est lui qui l'a écrit en w entier.

il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. monsieur. c'est moi que vous w avez renversé hier. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?. monsieur? 182 . Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. la tête entièrement bandée. mais^à quelle heure. Madame.. En cours de route.Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. — Hier. Expliquez-vous. — C'est bien possible. monsieur.. Il s'approche: — Me reconnaissezvous.

B i e n . m o n s i e u r . prăjit. B i e n . -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent . frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a . -e [fri. -ă .Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x .-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit. et encore en deux? Des frites.c e que ça Deux moitiés. et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s . monsieur. frit] fript. q u ' e s t . a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul. m o n s i e u r . exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa.

El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. relire (a reciti) etc. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. 184 . aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal. Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). je lisais Perfectul simplu este je lus.E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. lue c i t i t . Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. -ă La fel se conjugă élire (a alege).

La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). souscrire (a subscrie). N . prescrire (a prescrie). réussir. A ţ i c i t i t această poezie? 185 .). U . -e scris. E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O . transcrire (a transcrie). écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. Voi citi o carte bună. inscrire (a înscrie).) şi să scrie (inf. Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r . Scriam o scrisoare prietenului meu. Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e . I I . Citeşte această poezie. Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf. E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t .a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons.V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I . j'écrivis. EXERCICES I . c o n t e m p l e r . Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p . j'ai écrit. Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit.

Il y a une grande différence. ces frères... Indicaţi numele zilelor săptămînii. V. à l'âge de 15 ans). bons fruits.. heureux. Paris. . Je viendrai demain... Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine.. timide. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. À l'occasion de son anniversaire. il n'a pas rencontré. rail.. Le vase est. . Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. Ces bonbons sont.. les cheveux blonds Et la tète bouclée.. REVIZIE EXERCICES I . 186 . fleurs. IV.. Point sot. Budapest est bâtie. amis. II. amis... Mon cher. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. l'armoire. détail. je le dis sans façon Et sans fades grimaces.. les enfants. les rives du Danube... fromage et.vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons... cheval. chou. travail.. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais.. bijou. voilà Pouchkine. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi. Brigitte a reçu beau­ coup....... pain d'épice. pommes cette année.. cher. . deux années. I l y a t a n t . înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe. clou. il sera bientôt fait Quoique en miniature. doux... LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature.. A. beurre. Michel a décidé d'étudier la méde­ cine.. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé.III... bas. J'ai rencontré.. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. la table. genou.. ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri. toi. poissons dans cette rivière.. Marius mange. nez. pur. haut. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. Il est parti. Il y a bien. corail.

VI. de cette ville. Traduceţi la indicativul prezent. IX. Este vreme rea. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. Dintre cuvintele mer. Avant d'aller à la (. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école. cinci şi jumătate. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. V.. N-am nici o poftă să plec la plimbare.. 187 .. des hommes (travailler) dans le jardin. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. étranger. Mă plimb în fiecare zi.. premier. Claude Àchard est le. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. blanc. Sora mea este profesoară de muzică. VIII. Este ora 12 noaptea. Conjugaţi verbele: IV. Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul. gros. Am citit cărţi mai bune. beau. maire. Ea le dă să mănînce. dire. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. El a aşteptat o jumătate de oră. La (.. şapte fără un sfert.).. mère. long. Copilul său se simte mai bine acum. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul. iarna ca şi vara.) de Guy est très jeune. Dă-i să (à) mănînce (inf.) il faut apprendre à nager. VII. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert.III. gras.. Astăzi e cald. Toţi tinerii purtau cra­ vate. nul. grand. viitor fi perfectul compus faire. folosind si voca­ chaud. menteur. beau. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl.). Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. sot. Casa lui este mai mare decît a ta. Este ora 12 (amiaza).. lire şi écrire. bref. joli. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot. Aştept azi un vechi prieten.

.

PARTEA A lll-a .

.

C'est une république bourgeoise. Le territoire français est divisé. burşwaz] bur­ ghez. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. Rouen etc. s'achemine vers la Méditerranée. Saint-Étienne. Lyon. -e [tâpere] t e m p e r a t . c l i m a t u l tempéré. dit Plateau (ou Massif) Central. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . La population rurale représente presque la moitié de la population française. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . La Rochelle. Lille. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. Nice. la Meuse. fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. la Mer du Nord. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . Brest. lui. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. Le Havre. s'élevant jusqu'à 4 810 m. À l'Est. Saint-Malo. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. le Rhin. Nantes.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. Au Sud. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. Cherbourg. Bordeaux. -e [bur3wa. Toulon. l'Océan et la Méditerranée. au point de vue administratif. Les principales villes du pays sont Marseille. la Mer du Nord. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. en plusieurs départements. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. (le Mont Blanc). podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. doux et humide en général. une haute chaîne de montagnes. VOCABULAIRE bourgeois. Toulouse. Le Rhône. La Manche reçoit la Seine. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. Strasbourg. Paris est la capitale de la France. Le climat de la'France est tempéré au Nord. les Alpes.

) l a n ţ u l ta chaînette (f. sigur. nulle (nici u n . t o a t e . t o ţ i . -e (anumit. nul. même (eu sen­ sul „însuşi". maint. t o a t ă . toutes (tot.la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m.) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul. quelques (cîţiva.) lănţişorul le chaînon (m. -e. Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin.) colina côtelette (f. tous. aucun. Adjectivele nehotărîte se aşază.) partea coteau (m.) veriga ~. Toată lumea voia să-1 felicite. ceva).! quelque (vreun. nici oi). n e n u m ă r a t e ) . chaque (fiecare). -e ( n e n u m ă r a ţ i . nici o). quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat. aceeaşi. „însăşi"). m a i m u l t e ) . -ă). de obicei. 192 .) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m.'-le (cutare). -e (nici u n . înaintea substanti­ vului determinat. oricare). plusieurs (mai m u l ţ i . tel. tout.la le le lă côte (f. Certain. vreo.) coasta côté (m. cîteva). însuşi. quelconque (oarecare). a l t a ) .-e (cu sensul „sigur. même (acelaşi. însăşi).-ă"). Cîţiva copii se j u c a u în grădină.-ă . certain.) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f. Tout le monde voulait le féliciter.

Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu.a p l u r a l ) . I m p e r a t i v u l are două forme . în schimb. în special veuillez (pers. a I i . cea de-a doua. p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă . Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi). -e Observaţie.

. Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . Nu pot să m ă hotărăsc. tel: père. même: âge. Daţi-i o carte oarecare. les plaisirs du repos. se între­ b u i n ţ e a z ă .. toutes. 1. j u p e . mois. . saisons. pages par jour. 194 . q u e l q u e s . t o u s . v i e . EXERCICES I . de porc. . m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider. Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală. les m a n i festations. a r t . T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare. Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre. enfants.. p a y s .salles d ' é t u d e . Le magasin se trouve d u .. réponses... . Les Carpates forment une longue. I V .Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie. autre: t o n . distractions. Jérôme é t a i t présent à. la persoana I singular. p l u s i e u r s . fils. objets. certain: heures. à .. plusieurs: étages.. famille.. b i b l i o t h è q u e . E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori. . . paroles. Verbul pouvoir nu are imperativ. Vous devez lire au m o i n s . jours. Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u . gauche de la rue. de montagnes. . L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a .. J ' a i m e m a n g e r des.. de la Mer Noire_ sont très belles. On p l a n t e des vignes sur les.. personne. I I I . . Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative.. 2 . les réunions.. manières. Notre pays offre au peuple.. rue.. h o m m e . Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. I I .

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

) — Je pourrai lire des journaux français. (Pot să învăţ franceza. Conjuguez. 196 1 2 3 . les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de.) a huzuri. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf. (Vreau să lucrez din răsputeri.) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv.). sans se faire de la mousse — fără griji (pop. Aş vrea să vă întreb ceva. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază. a o duce de minune. (Am vrut să citesc „l'Humanité".) — J ' a i voulu lire „l'Humanité". la regarde de travers — Notre-Dame.) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis.? Nu am vrut să-1 mai vedem.travers 3 se la couler douce — (pop. (Voi putea să citesc ziare franceze.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere.) se uită chiorîş. pare a o privi „oblic". ) — Je veux travailler de toutes mes forces. Pot să plec? V. à toutes les personnes. fiind orientată paralel cu Sena. (fig.

Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa.Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. . (Jacques Prérert.

La France est aussi un pays agricole. thermiques. grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. de produits laitiers. vignes. que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. industrie automobile et aéronautique etc. fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles. soieries. Il nous faut mentionner. lainière.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse. Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. Sur ces 55 millions. ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . centrales nucléaires). La France compte parmi les exportateurs de blé. caoutchouc). de betteraves et de fruits.). l'industrie électrique (usines hydrauliques. VOCABULAIRE l'industrie (/. de volaille. auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts. textiles synthétiques). 45 sont consacrés à l'agriculture: labours. de vin. l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . l'industrie textile (industrie cotonnière. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. cultures maraîchères et fruitières. en outre.

) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă. -ă électrique [elektrik] electric. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f. -ă. -ère [ m a r e / e .) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 .) exploitable (adj.m. fructifer. -trice(s.) (m.) l'exploitation (f. -oarea a exploata vitejie şi adj. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier.f. -ă exploatarea exploatatorul.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher. -euse exploiter (vb. -ère [frqitje.f. frqitjsr] de fructe. c u l t i v a b i l .) l'exploit (m.) l'exploiteur. fapta de exploatabil. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra.) l'exportateur. exporter (vb.

Aucun. Les esclaves étaient d u r e m e n t . d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. Veux-tu des fruits? Merci.. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. J e connais tous les détails de l'histoire.. je vais acheter des fleurs. negaţia a I i . ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. III. v e r b . Cette. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. pronumele en. Les. je ne veux pas de fruits. Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. f i i n d e c h i v a l e n t .. réjouis Notă.. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . de obicei. c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu.. il r i t de cela. ne veut renoncer à ses profits.a : Je n'en parle plus. Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets. J ' a i m e les fleurs. . Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. En p o a t e î n l o c u i . On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . u n e o r i . exploitation: ) (exploiter. î n a c e s t c a z . Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins. I I .. Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi.. J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I . il s'en occupe. o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e .P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . î n cazul unei propoziţii negative. b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. J ' a i plusieurs livres. Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v . Nous en avons (du beurre). negaţia I. . Ce gisement minier est. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. Elle se souviendra toujours de cet anniversaire. et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i .. 200 . de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui. exploiteur. exploitable. forestière obtient de gros bénéfices. Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. de la. je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela.

Voi aţi fi avut mai mult succes. Noi am fi scris mult mai multe articole. V. Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi.I V . Ar fi vrut să alerge mai repede. Je n'aurais rien dit. Ele ar fi putut pleca. Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. J'en aurais lu quelques pages. • . Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva.

et demie. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. La gare. alors: Marseille. 202 . Alain: Quelle histoire. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. Il t'arrivera un jour de faire comme. Alain: C'est à quelle heure. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. Jacqueline: Ecoute. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. Tu vas te coucher à minuit. Alain '. Jacqueline. au plus tard. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. c'est décidé.

D e u x d ' e n t r e e u x . ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i . Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m. U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. cercel: boucle d'oreille 203 . t o u t essoufflé. . p l u s lestes. Le t r o i s i è m e . g r a d u e l l e m e n t . -oară. sprinten. . d u m o i n s . se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e . ~.) [avjâ] avionul l'aéroport (m.. t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir.. b u r t o s . inel de fier prin care se trece o curea 3 . ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . . a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi. m a i s . a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . buclă (de păr) 2 . p u i s q u e . p r e n d de la vi­ tesse. s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n .) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . D ' a i l l e u r s . a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. Vous êtes r e s t é . a se năpusti a se grăbi a încerca.Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . u n p e t i t gros v e n t r u . J a c q u e l i n e . a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 . Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. rl se lamenter lamate a se t i n g u i . c a t a r a m ă . ne vous en faites p a s . -ă soupirer [supire] a ofta. . a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t . -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. . * mişcare. A ce m o m e n t .. -oasă. -e [vàtry] pîntecos. -. vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s .

d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 . pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela). D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v . P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte. j'y ai pensé. înaintea verbului. u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . forma afirmativă. d e o b i c e i .a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află. de o b i c e i .GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e .

. R î d e m încă de povestea voastră.. Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin. se souvenir (a-şi aminti). vas pas? I I . Participe Présent Passé venant venu. Ces regrets. Se conjugă la fel. Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă . Vom fi la ora i e c e la gară.. P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. . que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . dar cu auxiliarul avoir. en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. intervenir (a interveni). t a r d i f . Ne g î n d i m . La foule. t â c h e r ) : Elle est venue très. Ne.. tar­ d e r .. . Traduisez en français. Tu n'as q u ' à m ' . soutenir (a susţine. b) Vom ajunge azi după-masă la mare. . dans les rues. I I I . a sprijini). . vers les joujoux. la sfaturile tale. ... Tu n ' . Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard. N u . pense plus. EXERCICES I . . î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre.Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 . Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'. . . Mă duc imediat acolo. ce t r a v a i l est urgent. . 1. verbele: revenir (a reveni.. 2 . Se conjugă la fel. réfléchirai cette nuit. se p r é c i p i t e r . Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir.. Nous. parler à personne. appartenir [a apar­ ţine) etc. verbele: tenir (a ţine).. ne peuvent nous impressionner. [viitor) de lui expliquer cette question. 205 . vrei să iei o carte? I V . se p r e s s e r . J ' . . I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison. Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. parvenir (a parveni).. a t t e n d r e . obtenir (a obţine). Alain n ' .. féliciter.. tot cu a u x i l i a r u l être. . L'enfant voulait se. -e Observaţie.m i m a i vorbi de plecare.. Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. plus. Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' .. a se întoarce).

a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut .2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . a replica a se aşeza. au fond. . -. . . încît conclure [kàklyr] a încheia. . . W. au cours du repas. . Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. -ă répliquer [replike] a replica. Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/.a] astfel că. Elle m'a demandé si. Mais. -ă estomaqué. a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde. je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin. -e [sstomake] înmărmurit. aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. — L'ignorance des élèves — dit-il. Estomaqué. l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. en apercevant un de ses amis. ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. aborder [abardej a aborda. au baccalauréat. a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. a lua loc într-adevăr. Je viens de raconter à ma voisine. efectiv 206 . le professeur ne réplique point. ) [inaràs] . à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '. Croyez-moi.

Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni). de u n a d v e r b de t i m p (de-abia.u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau. rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e .-e (fiecare). De-abia a intrat. î n s o ţ i t . a sosi. nici u n a ) . Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. l'autre ( u n u l . nul.. u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. .) imaginable (adj. In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r . aucun.Mots à plusieurs sens 1. nici u n a ) . . -ă care poate fi închipuit. quelqu'un. a l t u l . u n a . nulle (nici u n u l . . 207 .. Voi pleca (îndată) de la birou..) imaginaire (adj. a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t . l'une. . alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n . de obicei. tocmai. E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat. (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb. l'un. a ajunge 2. . chacun. l'autre.) l'imagination (f. -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi. m a i m u l t e ) . plusieurs (mai m u l ţ i . chiar acum): Il vient d'entrer.) a închipui imaginaţia închipuit.quelqu'une (cineva).-e (nici u n u l .. Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t .

Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă.. cineva").a sau a Ii-a singular.de plus horrible que leurs logis.. I-am spus tot.cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers.savait qu'il devait s'opposer à la guerre. toute—tous [tus]. On ne voit rien. unul după altul. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain. On est venu vous voir. . ami. IV. Cet artiste.. cu valoare nedeterminală ( se"... tous les autres concurrents. pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble.... prin persoana a I l I .. Je lui ai tout dit.. Lors de la course de 100 m plat.. Diseară veţi pleca la Cluj. I I . la colţul străzii. Jean se va îmbrăca îndată. III. Ils ont refusé. toutes.. de obicei. Mon.. (Noi) am venit să vă vedem. LEXI- Cette jeune femme se. .. Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v. Apoi. Nu se vede nimic. 208 .. l'innovateur. .. Se spune că pleacă mîine. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul. Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde. I se spuse tot adevărul.. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout. Georges a. Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare. autres de décharger les armes. Rabelais est un écrivain plein d'. un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies.ont pris part au combat. a . On est toujours pressé lorsqu'il faut partir. Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci.. tous les autres... EXERCICES I . Nu este nimeni în această sală. Petre a sosit chiar acum o clipă. Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent.. . ei dispărură. après. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: . Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce.E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle..

On y rencontre les chefs d'état. Pablo Picasso. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). Corneille écoutant le Cid. est un musée de figures de eire. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. le cinéaste René Clair. Nimeni nu să uite Guernica. on le sait. Lidice sau Oradour. les costumes plus ou moins fripés. le Pape. puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . Les visages de cire plus ou moins ressemblants. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. les vedettes du théâtre et du cinéma. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor . le coureur à pied Mimoun. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. des champions de boxe. la Reine d'Angleterre. s'il vous plaît). Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). Cel mai entuziast dintre toţi era Denis.

216 et 217. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. 210 .25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. monsieur. — C'est au deuxième étage. Les chambres étaient élégamment meublées. Le portier fit monter les bagages. les chambres numéros 215.

— Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă .. —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . —• Les osgles un peu plus c o u r t s . pas de vernis foncé. Alain. — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. monsieur. Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e . s'il vous p l a î t . . C'est fini. dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. — J ' y pensais déjà. Q u a n t à t o i .Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. . fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. On paye à la caisse. je vais me reposer u n peu. d i t gaiement A l a i n . — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux. . . d e u x serviettes. pieptă­ nătura W* 211 . . — E n a t t e n d a n t le déjeuner. ochire sortir [sortir] a scoate. Rincezmoi a u v i n a i g r e . VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . l'entour a i e n t . je préfère les couleurs c l a i r e s . .. a ieşi lentement [lâtmà] încet. en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. la brosse à dents et la p â t e dentifrice. les m u l e s . Les cheveux une fois coupés. — Moi je descends chez le coiffeur. Moi je suis né pour être t o u r i s t e . coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. dit le coiffeur. Oh non. * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a .

. Face excepţie adjectivul lentement. -ă 1 ' indéfrisable (n. de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel. c a p t i v a n t .s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a . aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a . -e [fose] închis. — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent.) l'attachement (m.. ) Antonymes attacher a lega s'amuser. a acorda afecţiunea legătura.) attachant. a da o raită vesel.) l'attache (f. -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre . încheietura a t a ş a t u l (comercial. în -emment: indépendant prudent élégant Notă. învecinat. -e [ k l e ^ deschis. -â clair.) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica.) a lega. -e [avwazinô] vecin. LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a . -ă. a a t r i b u i . interesant. -ă. -oàre. la bribe [brib] frintura avoisinant. -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t . -e (adj. r e s p e c t i v .) a t r ă g ă t o r .) l'attaché (m. a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb. voios (adv. 212 .[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé. a lua.

profondément etc. vraie) (fera. polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . -é) p i e r d . se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). 2. Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. 1 . -i.Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. 213 . pe e m u t de la feminin. Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. de obicei. Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t. L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). -u. absolue) (fem. Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent. în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. 3 .

iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. Ce-i î n m i n ă nu-i . Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. vaut mieux que deux „tu l'auras". Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră. M-am născut la 23 septembrie. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . Mariana dormea a t î t de adînc ! V . Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. v b . I I I . on avait attaché le chien. Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. Traduisez immense patient en français (vb. A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. Ioana citea curent texte latine. U l t i m a povestire m-a impresionat profund. LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. naître.EXERCICES I . Traduisez en français (v. Cîinele înainta p r u d e n t . Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. II. Hier soir.

26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. répondit Mme Girard. — Du jambon. se trouvaient des assiettes. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. je voudrais des pâtés. dit Jacqueline. — Moi. Girard. 215 . — Oui. de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. des olives. On se mit à consulter la carte. continua-t-elle. Girard. On choisit une table dans un coin plus retiré. Sur la nappe d'une blancheur étincelante. Antoine. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. des couverts et un vase de fleurs. — Quant à la viande. des sardines au beurre.

ajouta M. merci. -e [vitre] cu geamuri retiré. fraged. pas de m e l o n . compléta le g a r ç o n . J a c q u e l i n e ? — Non. m a m a n . -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. d u v e r m o u t h . trois p o r t i o n s de g r u y è r e . S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. seulement. sclipitor. — Merci. VOCABULAIRE vitré. -e [etëslâ] strălucitor. -e [retire] retras. m a d a m e ? Oui. -oare. on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s . des filets de b œ u f grillés et des saucisses. ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m. aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/.— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . Du café t u r c . — P a s d ' a b r i c o t s . G i r a r d . — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. -ă étincelant. merci. — Du v i n b l a n c .) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e . des liqueurs? — Du vin blanc. -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. — tout — — après Alors.— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i .

fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i . duios 2 .a -t a I l I . imperfectul conjunctivului este.) griller (vb. E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie. alege compléter. a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj. ajouter a mpléter. N u m a i persoana a I l I . înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i .) — le rôti (m.) la grillade (f.) le grillage (m.) la grille (f. Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 . In vorbirea curentă. a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t . ajoute) completa.a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) . culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m. moale.) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir. élire a a] oisir.a -ssiez a I l I .a singular se foloseşte m a i m u l t .) 1 .LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă . de obicei.) rôtir (vb. l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i .a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. p e r s o a n a a I i .

il affirma q u ' i l moins sombre. masculin singular. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). 2 . dus. 218 .Le verbe devoir (a trebui. să fie moale. 3 . Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. Exupèry). care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège. ea trăise departe de căminul părintesc. Bien que la pluie (continuer). Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . recevoir (a p r i m i ) . a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû. apercevoir (a zări). De la vîrsta cea m a i fragedă. loin de tous les a u t r e s .t e . Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e . s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. décevoir (a decepţiona). t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. sans que personne lui parler (Flaubert). due O b s e r v a ţ i e i . dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. EXERCICES I. Trebuie să frigi carnea . Formele due (feminin singular). J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit.

Traduisez en français (vb. ni yeux. (gSenu S'i) 219 . je pleure. ea se ascunse în grădină. parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. j SUPPLÉMENTAIRE . Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e . — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. PROVERBES Chaque vin a sa lie. — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e .) seama de propunerile voastre.III. (uied 9-j) je n'ai ni ailes. plus je suis Je vole. I V . LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i .) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf. Se întîmpla să alunece des. — C'est pour un gâteau — explique-t-elle. Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf. — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva. — Ce sont toujours les plus gros. Il n y a pas de roses sans épines.) explicaţii.) imediat un răspuns. Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . . Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva. . A trebuit să-i dau (inf. pourtant frais. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Traduisez en français. PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs. T. . d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. DEVINETTES Plus je suis chaud.

— A h . d i t J a c q u e l i n e .d e m a i n pour M a m a ï a . q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". . C'est en 1948. Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . vers la fin du mois de j a n v i e r . P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. m a t é r i e l ferroviaire. une nouvelle fabrique. La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. en u n m o t . — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . une grande fabrique de la c a p i t a l e . m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller.27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. c h a u d i è r e s . — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . je vois. E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s . . dans la m a t i n é e . -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. ni celui de m a m a n . p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . au m ê m e e n d r o i t . une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. -e [bykarestwa] bucureştean. Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. p a p a . — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. pour b â t i r . je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i .

..

-ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c . a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj. -e (adj. Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i . -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m.) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres.) a m u z a n t .) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a . 222 . Fratele meu a plecat. promisiune a sfîrşi. bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m.) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a .) outiller (vb. vesel: ciudat. -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv. a distruge.) outillé. quelques): Mon frère est parti. a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r .) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial).) l'outillage [m. Celtelcomédie a eu un grand succès. utilajul marquer [marke] a marca.au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m.) unealta utilajul u t i l a t . demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. a doborî a n g a j a m e n t . ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. Această comediei a a v u t u n mare succes. a înzestra l'équipement (m. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation(/.

L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. Elena este arhitectă. e) în Petite sœur des Horaces. P a u l este strungar. nr. Hélène est architecte.b) într-o enumerare: aux portes. femei. c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. rue Jules Michelet. sora Horaţilor. camarade! B u n ă seara. verişoară ! Mulţumesc. f) In adrese. cousine! Merci. Istoria l i t e r a t u r i i franceze. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. Histoire de la littérature française. proverbe: pluie abat grand vent. g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. Camille. enfants. 37. t o ţ i se îngrămădeau la uşi. Hommes. femmes. B ă r b a ţ i . tous se pressaient copii. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 .

E a a ieşit în oraş de o oră. -e Observaţie. Il a sorti son mouchoir.Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. P e n t r u alte observaţii v. Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 . El şi-a scos batista. m a i jos verbul partir.

. 2. .. . .. selon que les règles le demandent: I l e n t e n d . Quel est.. ma chère. Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être.Participe Présent partant Passé parti. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz .. „. Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr. Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare. v i e .. î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. EXERCICES I . employez ou non l'article. partir. .. EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . . t o u t était descendu. . dormir. rue de P a r i s . IV. . liberté" (Corneille). Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă .. m ă întorc î n d a t ă . Je l'en ai déjà menacé. et. . J ' a i relu. Elle h a b i t e 32.-e Observaţie. m a m ă . e t . gloire. À la place des points. vb. H I . m o t d'ordre? d e m a n d a . verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r . servir. „ J e vous assure et. t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă... . e n f a n t s . Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni. . ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir. . v i e i l l a r d s . sentir (şi compuşii lor). ce roman. . dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e .. Vrei să ieşi (inf. La revedere.. Traduisez en français (vb. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . sortir): Trenul pleacă la ora zece. mentir.. Un utilaj modern asigură creşterea producţiei. . . Ca şi sortir.. I I . officier.. F e m m e s . .) în oraş? Aş pleca la m u n t e . vos paroles... je vais lui chanter quelque chose. — Rien à faire...Odes et b a l l a d e s " est. . U l t i m i i călători au plecat aseară.

P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] .PROVERBES Partir c'est mourir un peu. Vorba dulce m u l t a d u c e . Plus fait douceur que violence. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J. M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare.

l'étudiante de la Faculté de Philosophie. Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. devant l'Université de Bucarest. c'était 15* . Autrefois.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. Elle semblait très pressée. C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. maman. J ' a i noté la sienne. ce matin. à la fin des cours elle va quitter la capitale. Je lui ai donné notre adresse. mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée.

Après la moisson. Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . •— Oh. ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. légumes. a b u n d e n t — paraître a părea 226 . seigle. b e t t e r a v e . chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é .u n hair>eau q u e l c o n q u e . t o u t a c h a n g é . a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat.) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. m a ï s . ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . m a m a n . a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n . — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle. comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. si t u s a v a i s . grâce a u x engrais c h i m i q u e s . orge. — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses.

Intr-o propoziţie principală. a se schimba s c h i m b ă t o r .Familles de mots • l'échange (m. peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença. lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé. après que (după ce). -e (adj. bientôt (curînd).) le change (m. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia).) échanger (vb. Abia a i n t r a t .) la paysannerie (f. -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior.) le paysan (m. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat.) changeant. 229 . Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată.) changer (vb. en un clin d'œil (într-o clipă).) le changement (m.) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a . că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început. după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. dès que (de îndată ce). A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t .

2 .Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. -e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e . combattre (a lupta) débattre (a dezbate). 1 . Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 . La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular.

mpe a v r a d i c a l u l mett. elle se m i t à r i r e . formation. je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. — Alors. promettre (a făgădui). p r o d u i t . permettre (a p e r m i t e ) . Traduisez en français (v. IV. en silence. t a t a se duse să se p l i m b e . transmettre (a transmite) etc. î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . Bate fierul cît e cald. association.Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. Q u a n d il (achever) ses lettres. Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . place. 1 . -e preze i t O b s e r v a ţ i e . omettre (a o m i t e ) . —. ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . nous commençâmes à travailler. D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala.Mais il ne l'est pas. soumettre (a supune). quel est le côté beurré? 231 . Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. EXERCICES I . Lai i n d i c a t i v prezent singular şi iim p e rra ttiiv singular. commettre (a comite). récolte. A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. După ce începură noi cercetări (recherches). III. Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate. Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . la n u i t t o m b a .pierde un t. promesse. aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). ea se sculă să plece. suivants: obtention. PRÉCISION — Mademoiselle. Cînd deschiserăm fereastra. Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . m u n c a îi pasiona. Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). II. 2 . O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. il se leva. Q u a n d nous (marcher) des heures. Cînd t e r m i ­ n a r ă . pensée.

accompagnée de sa petite sœur. assez peu éclairée. le temps semble s'écouler très lentement. arrive chez un dentiste. mais sans insensibilisation. — C'est pour arracher une dent. 232 . parce que je me dépêche. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. Dans la salle d'attente.

i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t .. . -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/. -e [eklere] l u m i n a t . accompagner — conduire a însoţi. .) a pierde pierderea p i e r d u t . Vous êtes courageuse. D'ici une seconde nous l'aurons arrachée. F i ţ i l i n i ş t i t . j'aurai fini la lettre avant votre retour. courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge.) perdu. -e (adj. a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb. 233 . VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé. . Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche.*\ i i . a trece . . Marguerite. . dit le dentiste.-— Mes compliments. Montrez-moi la dent.. . . Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. mademoiselle. r °.) la perte (f. voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv. ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' .

(I-o fi cumpărat bomboane. dublînd consoana r. 1. La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort. Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv. la viitor şi la condiţionalul prezent. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. Probabil că i-a cumpărat bomboane. 2 . v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail.) De obicei.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. 234 . -e Observaţie.

Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. C'est très compliqué. On ira se promener lorsque papa (rentrer). Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. I I . Traduisez en français: Trouver un ami.EXERCICES I. On meurt de chaleur dans cette pièce. IV. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Une grande quantité. Traduisez en roumain: Rassurez-la . elle est morte de peur. Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. je te raconterai de belles histoires. Te rog să citeşti acest roman. Beaucoup de choses. . III. Devant l'université. Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. C'est normal. e deja ora 6.

des citrons et des biscuits. du beurre. Mme Girard: — Je t'accompagne. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. N'aurais-tu pas. MV {QxLca^y 236 . Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches. par hasard. des timbres-poste? M.30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. Mme Girard: — Mais non. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. H y a une épicerie au coin de la rue. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. de croissants et de paind'épice. des macaronis. M. Tu ne t'en souviens plus? M. Antoine. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. Les allumettes sont trop encombrantes. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats.

vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. -e [dkôbrô] stînjenitor. a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce. cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a . cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi.d9^. le poivre. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd.) 1 .) les lettres (f. Mme Girard: — Pourquoi donc? M.mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes. le thé. incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. de farine. Le cacao. de riz ou de sucre. scrisoarea literele (literatura) 237 . d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a . -e [lur] greu.) [a/a] c u m p ă r a r e a .M. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m. litera 2 . grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a . la levure. t r a ­ bucul l'essence (/.-e. M. ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^. pi. Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande.

) l'acheteur.) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua. participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr. Acest a r t i s t este i u b i t de public. Verbele se conjugă. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t . Ce comédien est aimé par le public. -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 . Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i . -euse a cumpăra cumpărarea .Famille de mots acheter (vb.. cu auxiliarul être. cumpărătoarea (m. c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul.) Vachat (m. a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. la diateza pasivă.j.

-e Observaţie. comprendre (a înţelege). surprendre (a surprinde). nous prenons. L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . 2 . şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends. Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană. A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. a afla). 1 . 239 .Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris. entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) .

Aş lua în consideraţie argumentele dv. Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. Je t'emmène au théâtre ce soir. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. Drept cine mă iei? IV. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. . écrire. traduisez-les punir. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. séparer. lire. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. Piesa a fost pusă în scenă de curînd.. El fusese admirat pentru atitudinea lui. prendre): Ies puţin ca să iau aer. regarder. DI. Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. Traduisez en français (vb. Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. dar nu mi se par serioase. I I . V. attraper. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză.EXERCICES I . diviser. vendre.

31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. On file. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . On ira dans un magasin universel. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. prends ta jaquette et ton sac. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. bah ! Ne t'en fais plus. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. des livres. On va sûrement trouver quelque chose. Jacqueline: — Tu as raison. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. viens.

) suggestif.) a toarce (tranz.. VOCABULAIRE être désolé[etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u . . .) suggestion (f. 3.. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux. Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs. ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn . a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i . Il faudrait penser à autre chose. J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain.) a urmări (intranz. tes suggestions.a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul.i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m . . L r .?. 4. la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m. ) a sugera sugestiv.' • . ) a pleca r e p e d e . .) a pleca r e p e d e . * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^. scump catedra esenţial. . -ve (adj. 2.•.ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria. şirul o şterg carnea (anat. ça ne m'enchante guère. (tranz.) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u . Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus.) a fila (despre lampă) 242 . a o şterge (intranz.terie roumaine? D'ailleurs tu sais. « J. a o şterge . principal Famille de mots suggérer (vb. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1.) m î n c a r e a (bună) d r a g . .

-e. 16' 243 . E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu.GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat.

universel. mi se pare că filează. Stofa asta e prea scumpă. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. prendre.EXERCICES I. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. . Je boirai de la bière. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. Am văzut o scenă foarte sugestivă. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. arriver. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. Sugestia ta e remarcabilă. acheter. Supraveghează lampa. IV. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. oublier. beaucoup.

Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. Girard. Il faisait frais au bord de la mer. — Moi. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. — On a organisé une petite excursion en car. l'eau n'était pas froide. papa. suggéra M. —. papa. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. — Non. Mangalia. mais on voulait prendre une barque. mais. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral.Excellente idée. malgré l'orage de la veille. 245 . il y a trop de nuages.. Les vagues moutonnaient. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel.32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage. pour les touristes..

i n d u s t r i e . V o i l à : le p o r t . destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m.. cu toate că l'orage (m. a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul. J a c q u e l i n e . c o n c l u t M.. — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . ce sera p o u r une a u t r e fois.S u d .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda. le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a . — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n . c u l t u r e . b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M. -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l .N o r d . E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e . ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de. vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe. G i r a r d . d i t A l a i n . a debuta 246 .) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. — O h . l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e . G i r a r d . scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s .— N o n . l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a . — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r . il y a encore b e a u c o u p . VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d . la falaise d ' E f o r i e . A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s .

El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus.-e 247 .) m ă t u r a le balayeur (m.) veghea veiller (vb.) a m ă t u r a le balai (m.) ajunul. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert.Familles de mots — balayer (vb. ziua precedentă la veillée (f.) măturătorul la veille (f.) a veghea le veilleur (m.

ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). IV. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). EXERCICES I . în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. 1. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . . Traduisez en français (vb. souffrir (a suferi. -e. Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. Unele magazine sînt deschise şi duminica. offrir (a oferi). II..Observaţie. Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista. -es.. a suporta) etc. Cine rîde la urmă rîde mai bine. Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui. Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). Vîntul măturase coasta. Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. . Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. III. Paulette m'avait tourné le dos. Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. 2. Nous regrettions tous qu'il (être) si malade.

Et. (Emile Verhaeren. . Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . Belle santé.. se tienne haut. toujours. mes muscles sont heureux. Mes nerfs semblent refaits..En ma course rythmée à travers la campagne. Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière. Brille en mes yeux. L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. Les Flammes hautes) . bats sous mon front. brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux. pour qu'enfin mon cœur.

— Avec des amis? — Oui. c'est un véritable enchantement. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. 250 . L'automne surtout. Des alpinistes enthousiastes. le vertige. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette. Jacqueline. Alain et eux. les rochers à pic. les excursions. — Et puis. surtout en cette saison. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. les chemins escarpés. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. la fatigue de la montée. quelle satisfaction on a. Ils ont vite fait de s'entendre. — C'est bien agréable. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. — Inutile de te déranger.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain.

-e [bigare] bălţat. cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes. à plus de 1 500 m .. VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m.manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 . frunza le feuillage (m..) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de.) frunzişul feuilleter (vb.) foiletonul le feuilletage (m. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s . is­ tovit Famille de mots la feuille (f.) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré.. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m.) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1. nu le-a trebuit mult ca să. -ă. à m o i . d ' a l t i t u d e .) a răsfoi le feuilleton (m..) foaia. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f. p a p a ... ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit. -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea. c'est ce grand silence.— C'est v r a i .. pes­ triţ. [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să.bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f.

n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e .F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. d e t e r m i n a n t u l . dintre care p r i m u l . adverbe). invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi. La substantivele compuse. formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. cuvintele invariabile (prepoziţii. primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 . Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt. nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele .

c i t e ş t e . dispa­ raître (a dispărea). Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . La fel se conjugă: paraître (a părea). La pomme de terre est un a l i m e n t très sain. Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. apparaître (a a p ă r e a ) . î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti. Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. HI.o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. reconnaître (a recunoaşte).-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie. Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e .Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu. 1 . H . Traduisez en français (vb. 253 . EXERCICES I . Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i . Nu răsfoi cartea. Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. 2 . B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e .

À présent nous touchons au but. Nous nous hissons comme nous pouvons. Nous nous hâtons. Le sommet est une crête de glace en corniche. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. nous saisissons nos piolets. l'héroïsme quotidien de mes camarades. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. (D'après M a u r i c e Herzog. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche. nos lunettes. Nulle difficulté ne peut nous arrêter.. Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres. Nous devons contourner quelques blocs rocheux..LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. Le sommet se rapproche insensiblement. Déjà nous commençons la descente. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. premier 8 000) . Annapurna. Un vent brutal nous gifle. les rudes escalades.

. une des plus belles stations de la côte. L'eau de mer à faible salinité. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 . Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule. C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. Après un court séjour dans la capitale.3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie.. nous sommes partis pour la côte. l'air pur. à la recherche. de la Mer Noire. Je t'écris de Mamaïa.

Eforie. acier et ciment. Oeuvre du régime de démocratie populaire. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. Ils ont raison.. -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. -e [dsolsje] însorit. Ils ont raison d'être fiers. On peut donc admirer. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes. -ă curatif. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. Nous logeons à „l'International". de sa chambre. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. -ă l'aube (/. -ve [kyratiî] curativ. Tekirghiol. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis. le lever ou le cou­ cher du soleil. un repos des plus agréables. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. m'ont dit tous les Roumains.. -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. une foule de touristes. un des plus beaux hôtels de la station. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage. une plage en pente douce. on élève d'autres colosses en briques. pour la plupart. Mangalia.rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". Et ce n'est qu'un début. comme de juste. à sable particulièrement fin. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol.

de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific).-ă le mouvement (m. agitat.) mişcarea mouvementer (vb. Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2. -ă. -e [fl^ri] înflorit. -ă chatoyant.-e (adj.) animat. a căuta recherché. Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective. -oasă. de obicei. Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba.-ă.-ă mouvoir (vb. -e [ekski] fin.-e (adj. afec­ tat.) a însufleţi mouvementé .-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1. ales.) a mişca mouvant. -oare Ia villa [vila] vila exquis. .travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri.ă .) c ă u t a t .) a urmări.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie.) mişcător. ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t .-e (adj. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e . grămadă remarquer — constater remarca. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 .) [asje] oţelul fier. -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^. sclipitor. a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f.) căutarea rechercher (vb. -ère [fjer] m î n d r u . -e | / a t w a j à ] lucios.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m.

In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv.b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. De exemplu: lever (a ridica)—je lève. a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. schimbă acest e mut sau é în è. rappeler (a rechema). jeter (a a r u n c a ) . îngheţa) e t c . feuilleter (a răsfoi) e t c . adjectiv cu funcţie de adverb. d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t . étinceler (a străluci).u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). înaintea unui « mut din terminaţie. chanceler (a se c l ă t i n a ) . Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . consoana. -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . peser (a cîntări) — il pèse. un adverb. ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . renouveler (a reînnoi). el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie. céder (a ceda)—tu cèdes. Alte v e r b e . achever (a t e r m i n a ) . Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . 258 .

EXERCICES I . Des filles (sourd-muet). Elle aime les robes gris perle. Elle allait nu-pied. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. en 1945. Discuţia lor a fost foarte animată. En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. à Copenhague. Une porte (grand ouvert). la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . Tot oraşul era în mişcare. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. IV. Des formes (aéro-dynamique). Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Des relations (franco-belge). Va îngheţa curînd. Des enfants (nouveau-né). Des bas (extra-fin). Am remarcat că vă place mult istoria. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. I I . à travers le monde. Ces épisodes sont héroï-comique. Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. Des cellules (photo-électrique). Depuis sa fondation. Ce sont des mouvements semi-circulaire. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). Des personnes (bien-intentionné). Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. III. Des oeuvres (tragicomique). que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). Des yeux (gris bleu). Aujourd'hui. Răsfoiesc această carte. Ces nouvelles sont quasi-officiel. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Je n'aime point les fruits aigredoux.

pour qu'il n'y ait plus de guerre. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général.fait pour populariser le 8 mars. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. c'est une véritable fête. (D'après „l'Humanité") . Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications. Dans les démocraties populaires. Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays.

Girard: — Quel film. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. c'est les dessins animés. On aurait retenu des places. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. non? Jacqueline: — Moi. je n'ai rien contre. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. mon cher. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. papa? M. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. Je préfère le cinémascope en couleurs. Jacqueline? Alain: — Son faible. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions. Le jeu des 261 . évidemment. Mais on pourrait aller au théâtre.

M.Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e .comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . 262 . Toutefois. -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie. Girard: — E h b i e n . un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s . Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r . . a l o r s . Jacqueline (en chantonnant): — „. J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e . Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon. allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu.) [fu. ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r . . . a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou.. folle (adj.. fal] nebun. a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie. . ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i . să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. je préfère la p r e m i è r e .

) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. Il s'est mis à écrire.) destinaţia le destinataire (m.Familles de mots le producteur (m. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire. 1. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit). -ce (adj.-ă la production (f. reflectarea le réflecteur (m.) a produce le produit (m. A început să scrie. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que).) producătorul productif. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 . 2.) soarta. începu să rîdă. Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită.) producţia la productivité (f. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. a hărăzi la destination (f.) produsul refléter (vb.) reflectorul le destin (m.) a destina. destinul destiner (vb.) a reflecta le reflet (m) reflexul.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie.) productiv.

Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. comme s'il eût deviné combien je souffrais. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. 3. il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. Piesa e foarte bine primită. il aurait gagné la partie. înaintea vocalelor a. Destinatarul nu era la adresa indicată. La indicativ prezent. 1. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. 2. i. e. Si Pierre eût été attentif. EXERCICES I . litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. Apele rîului reflectau cerul albastru. Je me mis à déchirer le papier.-e Observaţie. persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. 264 . Il ne voulait rien voir. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II. Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. Mon enfant était devenu très tendre. o din terminaţie.

devenait orange. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. à mesure que le lever du soleil approchait. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. sur lesquelles régnait un absolu silence. Il se colorait peu a peu. Tout à coup l'astre surgit. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. arrivée. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. A-m reuşit să o conving? V. dans le ciel pur. pareil à une grosse étoile d'or. puis. Au-dessus du Mont-Blanc. regret. destination. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. entre deux aiguilles lointaines. regard. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. formation. vaincre. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. ses pointes. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. vb. accueil. devinette. production. André Theuriet (Amour d'automne) . destruction. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. ses tours et ses sveltes aiguilles. avec son énorme dôme. création. Traduisez en français (vh. a l'horizon. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. puis vermeil.IV. pleurs. le Mont-Blanc.

. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia.. -oasâ. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. — Mais quelle heure est-il. — Je suis complètement bouleversée. ravirent les spectateurs. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. — Je crains que nous ne soyons en retard. c'est une surprise. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements. au juste? lui demande sa sœur. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios.Georges Enesco".. le chef d'orchestre fit son apparition..) [edifis] clădirea. — Moi aussi. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice.. J'aime surtout l'Allégro final. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. M. ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 .36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute . elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. măreţ. alors. — Je n'ose demander. répond Madame Girard. VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. conclut Alain. chuchote Alain. interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique . Antoine a loué des places pour le concert. avoua Jacqueline après le concert. Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre.. elle s'écrie joyeusement: — Ah. edificiul l'ouvreuse (/. a z b î m î i louer [lue] a închiria. — Je m'en doute. Le concert commença. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire. Quelques minutes après s'être assis. Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places.. Il est sept heures et demie. -eaţă l'édifice (m.

le chef d'orchestre [/if.) a î n t î r z i a . a răpi 2 .) — c î n t u l chanter (vb. . le chœur se p r o n u n ţ ă k. 4. 3. amînarea le retardataire (m.) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 .) întîrzierea. v a t r a . căminul casa. locul 2 .l — a cînta la chanson (f. l'hymne (m. locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 . serviciul.) — cîntecul la chansonnette (f.darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta . — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m.) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1.) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea. a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat. a încetini le chant (m. a încînta Famille de mots le retard (m.) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f. [kœr.) î n t î r z i a t u l retarder (vb. postul 3 . 2. piaţa ravir 1 . înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr].) întîrzierea le retardement (m.) — şansoneta le chanteur (m.) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f.

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . tu vas pas sauter etc. autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. 2 . Nu vă fie cu supărare. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. E mult mai rău decît se spune. ) . Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . (fig. In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. guère. : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. Observaţie. cesser e t c . a scoate (petele) élever a înălţa. Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u . JVe vous déplaise. meilleur que.z i s ă . oser. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. savoir. Nu suflă o vorbă. point.) a stîrni entuziasmul. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas. rien. a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas. : je n'ose.) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară. Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a . a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi. ca à moins que e t c . d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot.s e cu t i m p u l . moins que. personne e t c . a creşte. Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. je ne cesse etc. 269 .

. le peuple français. l'égalité et la fraternité. 270 . . pour la liberté. 1. La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). N e . l e v e r . rapidement les taches (petele). . e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder. N ... Ce produit chimique. E n 1789.. EXERCICES I . Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r . . la séance (şedinţa).. Ne aşezarăm pe scaunele noastre. Nous dé­ cidâmes d e . Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe.Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis.. 2 . toujours le progrès. Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i .a m încetat să-1 rugăm.-e uzitată: Observaţie. . Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. plus aux concerts! L'ignorance. Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc. II.

MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. la Pastorale et la Neuvième. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. Il descendit lentement les marches. — Pierrot. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. V . Louis cîntă minunat la vioară. Tu pourrais pas. Il fit détruire un magnifique édifice.) această greutate. en baissant la tête. I V . b) Mă aşezai pe iarbă. traduisez en Ma montre retarde chaque jour. Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. lui dit-il. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. eram foarte obosit. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. La souris osait quitter sa cachette. prefer să stau în picioare (rester debout). îi era imposibil să ridice (inf. mon petit. cette anecdote. ça ne coûte rien. me répondit-elle. C'est impossible. vă rog. — Je n'ose pas. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin.I I I . Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. Elle se lève très tôt le matin. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. — Trois. Mă voi aşeza mai tîrziu. grand-père. me dit-elle tristement. l'autre jour. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. — Eh bien? explique-toi. — Comment.

Alain: — Tu disais que c'est tout près? > M. la plus intéressante pour le visiteur étranger. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. entre autres. Alain: — Mais quel musée. Il faut absolument que vous le visitiez. On y trouve. mais il paraît que les autres renferment. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. Tu as rencontré des amis en ville? M. Alain: — Il y a aussi des sculptures. des Greco. de quelques peintres roumains. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. Voilà trois heures que tu es parti. des Répine. Si vous voulez. Girard: — Non. sans nul doute. Antoine. elles aussi. des Van Eyck. à l'aide de leur pinceau. les Andreesco et les Luchian. des Rembrandt. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. en plein centre de la ville. une autre d'art occidental. Girard: — Oui. On commençait à s'inquiéter. La section d'art roumain est. n'est-ce pas? M. Girard: — Évidemment. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. je vous accompagne demain. qui ont réussi à rendre. on ne savait pas où te chercher.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . une troisième est réservée à l'art oriental. papa? M. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. Mme Girard: —• Bonsoir. M. des chefs-d'œuvre. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. des Monet. 272 . J'ai longuement admiré les Grigoresco. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. les Aman.

si adj. p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f. a e x p r i m a Homonymes le parti (m. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e . a conţine rendre — exprimer a reda.) central.) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n . -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m.c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 .) partidul la partie (f.-oare — le centre (m.) cen­ tralizator la centralisation (f.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir. -e [rwajal] regal. -e [arjàtal] o r i e n t a l .) centrala central.-ă oriental.-ă centralisateur (s.) următor.) u r m a r e a . b u c a t a . -ă occidental.) a u r m a suivjant.-e [oksidâtal] occidental.VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e . -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.-e (adj.m. suita suivre (vb.) centrul la centrale (f.) centralizarea centraliser (vb. consecinţa.-e (adj.) p a r t e a .

Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . 274 . Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări). -e Observaţie. at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi.

Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. I I . Paul est p a r t i il y a deux minutes. enfermer. III. un grand château fort. On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. Il était fidèle à son P a r t i . le Louvre est devenu. m a i puţin interesante. de nos j o u r s . il se leva. Marcel est un brave garçon. Ancien palais r o y a l . gnifique palais. I V . Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. entretenir. l'un des plus riches musées du m o n d e . U r m a ţ i . renvoyer. prévenir. LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire. Cette partie est très difficile à lire. depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . contenir. Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a .EXERCICES I . vă voi arăta drumul. Christian s'est arrêté devant la gare.m ă . Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. Un siècle et demi plus t a r d . Germain sera récompensé pour son courage. repartir. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele. sur la rive droite de la Seine. m a i n t e n i r . comprendre. Cette boîte ne renferme que des papiers. style Renaissance. La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. 18* 275 . Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . Gilbert est très influencé par son cousin. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. c o m b a t t r e . renfermer.

des poignards d'argent. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. monument en basalte noir. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée.. les bas-reliefs de Gilgamesh. le Titien. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi.ère). Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. devant les sculptures de Jean Goujon. les Delacroix ou les Manet. Léonard de Vinci. celles des sculptures du Moyen Âge. Les objets de culte et de sacre.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. Rembrandt ou Vélasquez. la dignité enfin retrouvée. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes.n. les sculptures du Moyen Âge. Houdon ou Rude. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. L'épanouissement individualiste de la Renaissance. 276 . On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse.ère). de Rubens. On s'attarde devant les Ingres et les David. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. principale source du droit sumérien. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre. des coupes et des bijoux finement ciselés. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. couvert d'inscriptions.. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. une partie des splendeurs conçues par le génie humain. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. nous voyons se succéder les Vernet. Michel-Ange. grecques et romaines. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. les Courbet. les admirables statuettes de Tanagra.n.

cigale. mouche. aigle. oiseaux. boeuf. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. loup. merci." — Que fais-tu là. insectes. héron. fourmi. Alain. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre. chat. — D'accord. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. Il te faut trois éléments. tigre. perroquet. serpent. — Arrête. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS.. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple.. chien. Je préfère connaître le deuxième élément. chacal. âne.. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 . souris. lion. — Tu crois.. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau. grenouille. Que je recommence alors? — Non. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable.

Hat .

p u r . -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r .— Le cadre. Des rivières aux ondes pures. vio­ lettes. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. bien sûr.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . pour ne plus parler de leur parfum. -oasă l'étang (m. ) [ôd] unda pur. lilas. — Du génie. des chemins sablonneux. lis.) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant. Alors.) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m. tulipes. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses.) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l . il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a . puisque tel est votre désir. — Je préfère le parfum des fleurs. etc — Tu as bien fait de finir. des étangs bordés de roseaux.. œillets.. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. muguets.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m. ma Jacqueline. pivoines etc. — Bon. -e [pyr] limpede. Et tu sais. jasmin. -ă l'insecte (m. dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c . Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri.) [Ësekt] insecta l'oiseau (m.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. -euse [sablant] nisipos. c'est moins pénétrant. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m. enfin des ormes ou des tilleuls. des forêts de chênes.

) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m.) a înflori. 280 . a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire.ARBRES À l'acacia (m.) florarul fleurir (vb.-e (adj.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m. a î n c e p u t să rîdă.) floricica fleuri. D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f.) [iris] stînjenelul l'œillet (m.) floarea la fleurette (f.) [ak«sja] saleimul l'aune (m.-ă le fleuriste (m. El credea că a ajuns.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m.) înflorit.

c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire.El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. ca în exemplele de m a i sus. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. ca în exemplul de mai sus. 281 . sans. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique.

e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur. ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures. p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne.R. parfois à petits pas.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R.P. sont'à toi. g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 .

Tu te lèves . en français les phrases suivantes. il s-'approcha du balcon. (a cuceri). Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons. 285 ... Exupéry). en utilisant (présent. P u i s .. rester. Cet enfant pleure. la rue.. IV. L i v a d a (le verger) este înflo­ rită.vous revoir.. ei au început să aplaude. après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e . Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St.. I I . cinq heures? Il a décidé. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare. Ils parlaient. Exupéry)..... colère. prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a . futur.Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie.. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l . voix basse. După ce au ascultat conferinţa.. requérir EXERCICES I . lire. Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r .. E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele.. Conjuguez imparfait. V. Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r .. Elle semblait très heureuse. Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e . (St. l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie... III. A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e . Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard. Je vais vous donner un livre agréable. ils revinrent avec précaution (Maupassant). travailler.. Après jeter au feu quelques morceaux de bois. î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i . finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé). a cere pe cale judiciară). Nous sommes au coin.

Je mettrai remède à la chose. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. singe. Jamais. L'ours venant là-dessus. s'étant censurés tous. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. contents d'eux. et taupes envers nous. ôter à ses oreilles. et pour cause. glosa — comentă în mod critic. 8 tout — toţi. s'il me veut croire. Etes-vous satisfait? — Moi. on crut qu'il s'allait plaindre. 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. Se croyant.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. 3 appétit — (aici) gust. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Lynx envers nos pareils. Voyez ces animaux. Glosa2 sur l'éléphant. car tout 6 ce que nous sommes. Il peut le déclarer sans peur. Nous nous pardonnons tout. Jupin 5 les renvoya. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. Du reste. pour elle. dit-il. Venez. L'éléphant étant écouté. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. on ne l'a qu'ébauché. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. Que c'était une masse informe et sans beauté. Tout sage qu'il était. fără nici o excepţie. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. parlez le premier. il ne se fera peindre. un colosse. 2 1 284 .

malgré lui (Maupassantj. 285 . le couche sur le sable et se remet à pêcher. III. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. soit qu'il rêver. soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. gravement. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. L'homme se redresse et ne va pas loin. se livre à son occupation favorite. II. Le pêcheur abandonne la ligne. le pêcheur abandonne sa ligne. Mais l'autre veut absolument mourir. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. ramène le désespéré. s'élance. Il se redresse et de nouveau. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. l'attache à une branche. Sans s'impatienter. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). Fables) Sur la plage. il se jette dans le vide. (La RÉVISION I . Et même il parla haut plusieurs fois. une fois le nœud coulant fixé à son cou. À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. Soudain il entend courir près de lui. Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. et. E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i .Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . Traduisez en roumain: Fontaine. le couche sur le sable et se remet à pêcher. T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. Il le pria avec instance de ne le point quitter. un pêcheur. ramène le désespéré.

V I ..... Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant). parlerons ce soir. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St.. ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi.. c'. . c'. ai fait mon ami. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' . Elle dormait sans doute. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot). Le peuple français lutte... Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria...est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire . pensa pas et la femme de l'envieux.. guerre. c'. dar opera lui va trăi veşnic. établir son pabinei. Exupèry).. V .. Nous... fauteurs .. Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre. Ils n'ont aucune envie ..I V . une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant). usines. et il allait la surprendre (Flaubert). Traduisez en français: Lenin a murit. Je vais chez mon ami: on. Exupéry). fête son anniversaire. Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor.. d'études (Vigny). sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny).... c'. . dormir et d'... Le marin vit dans une perpétuelle victoire. pensa beaucoup (Voltaire)... . la paix... guerre. ses libertés démocra­ tiques. est une que kle courir devant l'orage. la défense .. Zadig n'..... et il est maintenant unique au monde (St.est une que d'. Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose..... est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir.. faire .. Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots. France s'opposent .. V I I . Les travailleurs .

PARTEA A IV-a .

I X. .

-en ne belge allemand. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă.-e espagnol.finnois.-e ou landais finlandais.39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1. le serbe = limba sîrbă. 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le. 1 î n limba franceză. le roumain = limba r o m î n ă . 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 .-e Français Anglais anglais. R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 . spre deosebire de limba romînă. numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive.-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien.Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois.a. l'arabe — limba a r a b ă ş.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii.-e Finnois ou Fin.-e français. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan.

turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n ."S. -enne norvégien.S.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? . -e suédois.-e italien. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois. -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova.Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec. -e Portugais p o r t u g a i s .Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc.R. -e Polonais polonais.

R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 . -e 291 . -enne (1') Indonésie nezi] indonésien. -eniie Éthiopiens (Abyssins. Coréens coréen. -enne iranien. -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. -enne abyssinien. Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois. -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan.Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 . -enne guinéen. -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . -enne marocain.J an g] . Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien. tunisien. -e [ppg.

-enne uruguayen. R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol. -e | Cubains SUD cubain. -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien. -enne péruvien. -enne chiliîen.N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . -enne 2 . V i e t .U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n . -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien. -e brésilien. -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * .N a m [ v j e t w nam] 1 .I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n . -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n . -e c a n a d i e n .

Cracovie. Barcelone. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. (Iaşi) etc. Nuremberg. alteori foarte apropiate. Milan. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence.-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. Naples. Munich.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. în limba franceză.Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. Iassy Turin. în limba franceză. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il. Cu toate acestea există şi unele excepţii. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin). 293 . Bologne. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă.

a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. Leningrad. Observaţie. l'Argentine. Malte. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. Le oraşe. Milan. Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. la Touraine. Madagascar. le Rhin. la Pologne. regiuni şi provincii. Jersey. Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . î n g e n e r a l . la Méditerranée. Marseille. la Volga. New York. les Alpes. les Baléares. t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. les Philippines dar Cuba. Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. la Crète. le Mexique. c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. Haye. Oslo La Rochelle etc. le Canada. le Togo. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. F a c e x c e p ţ i e : La Havre. 294 * . Ceylan. Guernesey etc. masculin: etc. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. la Seine. iar altele nu: la Sicile. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . l'Everest le Danube. le Japon la Bretagne. b) n u s î n t . p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France. la Baltique les Carpates. Le Caire. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. la Martinique.

. gre­ e s t e fie m a s c u l i n . fie f e m i n i n : Bêrésina.s e e x p r e s i a : la cille de. la historiques.: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t . le Nil. care sînt de genul f e m i n i n . Apennins les Pyrénées. masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse. F a c e x c e p ţ i e : les Alpes. les le Mont-Blanc. .-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 ..sent vivant Passé vécu. s î n t . în g e n e r a l . L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t .Se s p u n e î n s ă : Rome est belle. les Vosges. ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u . la Loire. les Andes e t c . les Carpates. de g e n u l le Caucase..

ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . Brîncuşi. russe. Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale. Herzenafost rus. Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a .EXERCICES I . Bologna. Tolstoi. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord. Gogol. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . i t a l i e n . Florenţa. La capitale de la Grèce est . Noi studiem fran­ ceza. e s p a g n o l . Milano. Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. suédois. III. Moscou est la capitale de 1'. Neapole. 296 . r o u m a i n . Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique.. là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. Turgheniev şi alţi mari scriitori.. La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est .. Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma.. on l i t : „Ici l'on p a r l e français. Romînia a dat lumii pe George Enescu. p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Chopin a fost polonez.. II.. Torino. La Manche la relie à la Grande-Bretagne. La capitale de la République Populaire Polonaise est . Pékin est la capitale de la . q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s . a n g l a i s . Des Alpes aux Pyrénées. Ruşii au dat lumii pe Puşkin. Bucureşti...... L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine. Eminescu... chinois e t c . Brazilia are o capitală nouă. Lisbonne est la capitale du . b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor. la France est un pays méditerranéen. a l l e m a n d .. Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. Caragiale.

européens. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée. Dans la période 1958—1964. les étudiants roumains ont occupé la deuxième place.de champions du monde. la plus grande compétition sportive internationale. Course de haies Lancement du javelot . Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. balkaniques ou de champions du monde universitaires. qui ont réuni 32 pays. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. avant et après le 23 Août 1944. Aux Jeux Olympiques.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. Rome et Tokyo. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. Melbourne.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

dovada accroître [akrwatr] a mări.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus. -ă croissant. -e [akry] sporit. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru.) a marca un gol antrenamentul 300 . -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba.) [eskrim] scrima l'équitation (/.) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m. -e [krwasà] mărit.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/. pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/.

langage.) patinatorul la patineuse (f. démarrage.) înotătorul la nageuse (f.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie.) înotul nager (vb. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . valeur.) a înota le nageur (m.) patinatoarea la patinoire (f. a) c a l i t a t e a : rougeur.) patinajul patiner (vb. conteur. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care. surmenage. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin. Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage. patinage. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage.) patina le patineur (m. un substantiv colectiv: feuillage. candeur. fie cu sens diferit. Familles de mots la nage (f. Sufixul -eur indică: coiffeur. formează c u v i n t e noi.) patinoarul 301 . nageur.) a patina le patin (m. blancheur. nettoyage. fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . danseur.) înotâtoarea le patinage (m. soudeur. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur. atterrissage. o c a l i t a t e : courage.

. în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză. Cu t o a t e acestea. respectiv. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e .. à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri. din limba franceză.. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à. A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu . Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni. ca sens. la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v .GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de . De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations.. 302 .

se servir. porter.K. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio.O. succéder. renoncer. résister. tireur. chasseur. nageur. In ţara noastră au. penser. (O Kay) [o keil —foarte K. Elle appelle à nouveau dix minutes après. échapper. ressembler. II. jouir. s'indigner. nuire. III. Ea se interesează de sport. De două ori campioană olimpică. se moquer. lolanda Balaş.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. skieur. 303 . flatteur. boxer. 1 répond le manager. EXERCICES I . b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. s'occuper. penser. ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. 2 dit tristement le manager. conter. survivre etc. profiter. 1 2 O. coureur. sauter. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. Ei locuiesc pe strada Universităţii. obéir. — Comment ça va maintenant? —• K.O. — O. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. se souvenir etc. s'emparer. plaire. aspirer. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. souder. Ea a învins numeroase atlete consacrate.K. Patinajul se practică iarna. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. chauffer. — Knock out. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. joueur. patineur. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. prétendre. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". perfect (expresie americană). triompher. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. bine.

Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .

Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. Le 6 août 1961. apprendre à diriger les lois de la nature. a voulu connaître sa place dans l'Univers. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. le 12 avril 1961. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. G. Cooper. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. Youri Gagarine. Glenn et S. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. après un voyage de 700 000 kilomètres. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. Valérl Bykovski. est lancée dans l'espace cosmique. Pour la première fois dans l'histoire. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. L'Américain W. Moins de quatre mois plus tard. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. Le premier cosmonaute du monde. En août 1962. de plus longue durée cette fois-ci. piloté par Titov. 305 . Le vaisseau cosmique „Vostok-1". Valentine Térechkova. et ces minutes ont ébranlé le monde. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. Un autre Américain. comprenant 17 rotations. est placé sur l'orbite. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique.

.

-ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş. căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. contribution Sufixele -ais. Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. VOCABULAIRE l'assaut (m.Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation. exécution. italien. m a i r a r . roumain. Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . tonique. categoria g r a m a t i c a l ă . une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. îi modifica sensul s a u . la o regiune e t c . bordelais. : français. suédois. alsacien etc.) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea. -ain. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 .) [aval] zborul l'espace (m. -ois. lorrain. a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/.

cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire. Observaţie. correspondre etc. surnom etc.. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. (v. subordonner etc. pe d e a s u p r a ) : survoler. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos. comprendre. 2 .ei. les travaux m e n é s » . Prefixul sous. „ s u b " : sous-directeur. Prefixul con-. 308 ..(sou-. ca a t a r e . La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique.rtra. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 . interplanétaire etc. sub-) are sensul contrar lui super.) Iată cîteva prefixe: Prefixul e. P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. corn-.( î m p r e u n ă ) : concourir.. Prefixul sur. surcharger. collaborer.şi înseamnă „dedesubt".. soutirer.. est placé sur une orbite. care vor fi studiate mai departe. col-. supra. Prefixul inter(între): international.. P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue.(peste. cor. extra-fin etc. super-son etc.

(ou sou-. Egypte. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. III. Hongrie. Inde. Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme. lieutenant.(ou super-). sub-) aux mots suivants: sur. est (doté) de trois hublots. Irlande. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. cent. abondant. puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . Amérique. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). Marseille. structure. tirer. Chine.EXERCICES I . Lyon. La cabine. sol. IV. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. porter. vivre. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. Maroc. naturel. Milan. le système d'atterrissage entre en jeu. conscience. estimer. nom. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. .

les affaires de la N a t i o n . par le peuple et pour le p e u p l e . la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r .42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie. la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. t r a v a i l l a n t pour lui. Le peuple t r i o m p h a i t . C'était la C o m m u n e . Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s .) 310 .m ê m e s . Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . Trois mois. Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . Malgré ses erreurs et ses faiblesses. les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste. pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s . Certitude de victoire. gouvernement du peuple. contrôlé par lui. Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . (D'après F l o r i m o n d B o n t e. La répression fut féroce. le siège de son gouvernement. la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . avec dévouement et a b n é g a t i o n .

pillard. a muri farouche [faru/] sălbatic. -oasă immonde [im5d] m u r d a r . ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. un curent literar etc. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa . unité. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. fraternité. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a . socialiste. -e [sôglà] sîngeros.sulve] a se ridica.-e [kapitylar] laş. greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m. -ă. communiste.) groaznic. cruauté. dez­ gustător. -elle [eternei] veşnic. în general. Sufixul -té. In unele cuvinte. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel. -e [pretâdy] pretins. un sens peiorativ: capitulard. frecvente şi în limba romînă. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. pe adeptul acestei ideologii. beauté. acest sufix nu are acest sens: communard. -iste. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. socialisme. a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. fuyard etc.j [ebo/] s c h i ţ a . a se răscula l'audace (/. maquisard etc. crud. liberté. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. iar al doilea.) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. -ă l'erreur (/. doctrine sau curentului literar: communisme.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. ) [erœr] eroarea. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c .-ă. însă. -e [etrwa] s t r î m t . aclamarea l'ébauche (/. ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit. -été) indică o calitate: capacité. marxisme. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. -eaţă. -ă se soulever [sa__.. ca­ pitulard. campagnard. -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. -ă. încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. magnifie. -ă noir. réaliste 311 . o doctrină.) [etrepidite] curajul. {-ité. -ă le combat [kôba] lupta sanglant. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba. -e [nwar] (fig. indică: pri­ mul o ideologie. Sufixele -isme. fausseté etc. réalisme marxiste. bavard.

je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă.. Ils ont mangé. dar romantique nazisme. La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que. în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. Observaţie. . In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat. Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés. Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet.Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste.. passage.. (Complementul direct este ! ' = la Commune). 312 . b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . . Mes amies. romantisme. Observaţie. pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . se spune: sufixe se prezintă ca o pereche. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire). b) un pronume personal: boulevard.Nu întotdeauna aceste două De exemplu. dar nazi etc..

Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I . Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir). Comunarzii au l u p t a t eroic. je les a i (connaître) a v a n t vous. indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. En utilisant le suffixe -té (-ité. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. honnête. je les ai (égarer). III. -été). Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. perspicace. égal.EXERCICES I . Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. IV. L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. s u b t i l . Ces personnes. ferme. d u r . Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor. Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . fertile. solide. Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. . cher.

Caboussat. lisant: „Messieurs et chers collègues. J e ne sais p a s . . ...) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t . quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é . . des discours étonn a n t s ! . je cube... et d a n g e r e u x . . . . . mais je ne rédige p a s . l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions. . je ne sais pas c o m m e n t . . puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . . le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! .) A h ! chère p e t i t e . Caboussat: O u i . . . .. mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e .) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e .. . comme un i m b é c i l e ! . . . . . . . . . comme les a u t r e s . j ' é v i t e les liaisons. (Il prononce sans lier l's avec Va. . . . j ' a i une r é p u t a t i o n . . a d o r é . . Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . (Tristement. paraissant: Papa. (Dépliant le papier. . à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche. t a n t ô t ils s'accordent. .) Comment t r o u v e s . mais grâce à qui? grâce à un ange. . J e suis riche.. (L'embrassant.. sans toi !. j ' a i appris à écrire en v i n g t . . et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . On me croit s a v a n t . .) Ah ! d a m e . seul: . . . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . . (Regardant autour de lui avec inquiétude.. .) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . .) pas même les discours que je p r o n o n c e . . . on ne moisissait pas dans les écoles. . . je d i s : „ J e suis a l l é " . . J e serais m a i r e . 314 . je fais un p â t é .. . . Caboussat: Si je suis r é é l u . .. la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! . ça ne se v o i t p a s . . (Regardant autour de lui. Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t . . . et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?. . de m o n t e m p s . considéré." (S'arrêtant. et à l i r e . . j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . Blanche. . . tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole. . . .. . . A la campagne c'est p r é t e n t i e u x .t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat. .43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat. on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e .s i x leçons. . ça va très bien. .

récrire.. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări.. j'avais mis un s tout simplement !.. -ă l'orthographe (/. Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu. (Lisant. raffoler. De exemplu..) „La richesse des nations." ( S'arrêtant. repartir. VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré. " (Parlé. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-. tout simplement. Caboussat.Caboussat. rallumer etc.) avec un t. les s. renaissance. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă...) „J'ose le dire. (A part. réédi­ ter etc. (À part. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !. s t i m a t .) Tiens. U embrassant : Ah! chère petite !.) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface. les t. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m.. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue.) Avec deux s (Lisant. -e [kôsidere] respectat. retéléphoner. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir.) Moi." (Parlé. r ă u . alteori r-: ramener.) „La plus noble des professions. j'avais mis un t. a dezdoi (o stofă.. rea embarrasser [âbarase] a încurca. reprendre.. Prefixul re.. indică de obicei o repetiţie: recopier.. -e [fi/y] prost.) Moi.. 315 . redire. -ă.. revoir. réexpédier... el poate exprima : — înapoierea: retourner. rasseoir.. Vembrassant: Ah ! chère petite !. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours. celui qui n'aime pas la terre. proastă.poate avea şi alte valori. rapporter.. sau res-: ressaisir etc.

d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai. verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis. 3 . De asemenea.-e Observaţie. La perfectul simplu singular. je pourvoirais. 1 . tu vis. Se conjugă la fel ca verbul voir. La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i . n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus. 2 . il vit. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra.a plural) verbul voir se ortografiază cu yi.GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant . Passé vu. a procura). Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 .

le-am făcut şi eu la început. elles v i r e n t . pentru a se deosebi de acesta. embarquer. En à partir utilisant de: le préfixe re. commencer. vois-tu? (ex. appeler. la perfec­ t u l simplu: je crûs. tu croîs. verbul croire se ortografiază cu yi. 1. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. 2 . Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . ils croissent) . p e u p l e m e n t . EXERCICES I . ils ont cru. il croît (la plural însă: nous croissons. la participiul t r e c u t : crû. Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural). je crois. allonger. T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect.) I V . I I . Astfel. primeşte un accent circumflex. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. engager. Ca şi verbul voir.Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. Caboussat ignorait les règles de l'orthographe. Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. vous croissez. indiquez les mots formés chercher. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. vous verrez. habiller. Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele. pentru a ajuta la muncile agricole. Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . conduire. établir. Greşelile comise de Caboussat. r-). a p p r o v i s i o n n e m e n t . approcher. III.(ré-. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i . il c r o y a i t . la unele forme identice cu cele ale verbului croire. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. 317 .-e Observaţie.

ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington. — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait. .

Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. peu intelligent. Ce garçon est paresseux. ) [ekrityr] scrisul. Il ne fera jamais rien de bon. •— Madame. distrait. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. lui de­ manda l'explication de sa gaieté.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. — Monsieur. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. A ces mots la dame éclata de rire. ii-. monsieur. adăugate la un substantiv. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. -e fcpolî] nepoliticos. Astfel: in. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care.fim-. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli. dit Alexandre Dumas. méchant. étonné. impoli. adjectiv. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . — Alors je peux parler franchement. L'écrivain. répondit la dame.

alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. décharger. 1 . français. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre. în limba franceză. désapprouver. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. trecutul. în limba franceză. c) Ştiu că vei învăţa franţu. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. Pentru a se exprima un adevăr general. difficile a-: anormal. 320 . non-valeur mal-: maladroit. — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă . în s u b o r d o n a t ă se folosesc. disjoindre. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité. 2 .(mes-): médire. discontinuer. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. b) Ştiu că ai învăţat franţu. Observaţie. mécontentement.o frază. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul. malaisément. dégonfler. = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea.non-: non-intervention. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r . malhonnête mé. = Je sais que tu apprends le français.= Je sais que t u a s a p p r i s le français. discrédit. dis-): dégoût. — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă .(dés-. non-sens.= Je sais que tu apprendras le zeste. mécontent. mésestimer dé. î n t r . permanent valabil. zeste.

moral. III. 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . dit Alexandre Dumas. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". facile. Ce garçon est peu travailleur. inattentif. La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". semblable. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. la dame se mit à rire. proportion. modéré. II. = Je savais qu'il arriverait à temps. contenter. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. honnête. En entendant les paroles de l'écrivain. Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. lettré. con­ naître. Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise.c) Condiţionalul prezent. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. logique. bête. Indiquez le contraire des mots suivants: juste. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. altérable. Les deux espéraient que le temps serait beau. IV. remédiable. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. conscient. grossier.

după „Le Roi s'amuse" de V. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. Hugo. după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. Puccini. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Mozart. Puccini. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. Tosca de G. A. după „La Tosca" de V. Verdi. după „Scènes de la vie de bohème" de H. Rolland) Fils du peuple (M. Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Bizet. Rossini. France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Massenet şi Manon Lescaut de G.Exercices supplémentaires 1 . Puccini. după „Carmen" de Prosper Mérimée. Verne) L'âme enchantée (R. Verdi. fran- . Carmen de G. Nunta lui Figaro de W. după „La Dame aux camélias" de Al. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. Bărbierul din Sevilla de G. Manon de J. Sardou. Dumas-fils. Traviata de G. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. Daudet) Le livre de mon ami (A. Murger. Thorez) 2 . Boema de G.

A chaque poussée de fièvre. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. Mais de temps à autre... Des millions de chemins croisent leurs fils. Un torrent dévale les escaliers des quais. parce que les métros se sont délivrés en abondance. le cœur s'enfle à nouveau. La foule jaillit de la bouche du métro. 21* 323 . Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. era. Ils deviennent le flot. de Saint-Cloud. écoutez les bruits des pas. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. Arrêtez-vous.. de Garches. Les vendeuses crient.. les gens s'en vont. Ils passent devant vous.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. d'Argenteuil? Un visage efface un visage. de Bois-Colombes. la foule. Des millions de visages se frôlent. Les pas griffent l'asphalte. Les gens arrivent. Aux heures de pointe. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. Cra. les camionneurs s'interpellent. il se calme un peu. fermez les yeux. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain.

. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u . On se croirait dans un palais abandonné. vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze. î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul.v i z a .Il y a des noms. des confidences perdues. b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul .p a s a j u l de nivel. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule.) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni..şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. les lampes éclairent mal. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus . les échos s'éveillent. 324 . quand la marchande de journaux a fait ses comptes. quand les boutiques ont mis leurs volets verts. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous. (D'après P . L'architecture devient plus étrange. Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. accelerat . G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f.tunelul podul . des mots oubliés. Les pas résonnent. les sous-sols prennent leur habit de -solitude. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés.) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. Le soir.d r u m u l de fier • calea ferată .

lettre. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable. difficile.respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . ballet engleză: tennis. fille. Astfel. commode. vitrum) 4 . consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. în general. Ortografia franceză fiind etimologică. bouillir etc. s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . lasse. transmettre.o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat. chaussée. ville. 2 . Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. Astfel. innover. consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . syllabe. terrestre. m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r . mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre. remettre etc. enterrer etc. bouffon.). quadratus) verre (de la lat.1. greacă: ellipse. terri­ toire.). tunnel spaniolă: bizarre 3 . î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice. presse etc. année. în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i . S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille. inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i . programme italiană: corridor. affluence e t c .

Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". de obicei. consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . h e u r e de p o i n t e . Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. neregulat. milig r a m . la con­ signe. t r a i n o m n i b u s . In Paris există m u l t e autobuze. I I . a combate. -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. r a i l s . Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. EXERCICES I. P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . i n o v a t o r . milionar. a dezbate.Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . cunoaşterea. a incomoda» d i s c u ţ i a . 326 . Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. IV. O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. irigaţia. m . c a n i b a l . a a d u n a (cifre). combatantul. a recunoaşte. Observaţie. comod. la bouche du m é t r o . Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e .

et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre. comment arriver à la place N... Colombes. Asnières.. Levallois..\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville.. 3 millions d'habitants. dit Barbassou. (à l'Opéra)? Ditesmoi. Vous avez la chance d'habiter Paris.)? Par où dois-je passer pour gagner..? (à la gare N. Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées. mademoiselle.... très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie. II.).? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N.... St-Denis. Au total. — Elle est grande en effet.. dit M. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N. Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers. il y a le Paris des révolutions.? Est-ce loin pour aller boulevard N. Est-ce que l'autobus No. c'est une population énorme..y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques.. Pour Paris.?). St-Ouen. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale. elle est bien belle. Vernéjou. mais elle est bien grande.? PARIS — . le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans. (près du musée L.? Cette rue me conduira-t-elle à.. mon petit etc. Courbevoie. s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N. Clichy. C'est une ville magnifique. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris. jusqu'au théâtre N. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions. s'il vous plaît.? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N. voudriez-vous m'indiquer la rue N. monsieur (madame. même si vous l'habitez depuis bien longtemps. Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) . Arg*enteuil.la place N...? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de. — Oui. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon.

Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson. après le quinzième coup.. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis. J'attends encore un peu.. je me précipite. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. il ne reapparaît pas. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. me mis à l'affût. dix. je serai mangé. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. Une demi-heure avant minuit. J'attends un instant pour me calmer. cache sa tête. L'animal effrayé. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. D'à p r è s A. puis la dresse à nouveau... Quatrième coup: même résultat. Je m'énerve. triomphant. Un second coup: même résultat. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et. L'animal tombe. je tire plus mal. puis.. Voici l'histoire de mon premier lion.. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul. mais je crois que vous allez le faire... deux. le soir. et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil. Il m'avait senti et regardait de mon côté.. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion. Troisième coup: même résultat. Le résultat est que.46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. — Si je manque le dernier coup.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 . près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. et devinez ce que je trouve derrière le buisson. mais une minute après remonte. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion.. — Seize lions. l'animal redresse encore la tête. puis je tire. Une seconde. — Le lion..

) a enerva Vènervement (m. Observaţie. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede. î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. = Si t u avais marché plus vite. il serait arrivé à temps. în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent). fiind vorba de o acţiune nerealizată.a : S'il eût marché plus vite. -e (adj.) enervarea énervant. =Si tu arriverais à temps. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut). tu arriveras à temps.Famille de mots — deviner (vb. c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă.) a ghici le devin (m. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede. tu serais arrivé à temps.) n e r v u l énerver (vb. ai ajunge la t i m p . tu marchais plus vite. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup.a devinette (f.) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m.) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. după si. condiţionalul t r e c u t forma a I i .) ghicitoarea {persoana) /. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul). Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. b) In locul viitorului din romînă. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede.) ghicitorul la devineresse (f. vei ajunge la t i m p . je serai mangé. = Si tu marches plus vite. 329 . V. ai fi ajuns la t i m p .

1. nous apprendrions plus vite cette langue.' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes. roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". disait Archimède. elle aurait duré plus longtemps. je soulèverais le monde. EXERCICES I . Paul Fort (Ballades françaises) . Il ne savait s'il irait au théâtre.Not&. tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. V. ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). elle serait restée un pays retardataire. Prononcez III. De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif). Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. Nommez II. Nu orice st este un „si condiţional". dacă vom lucra cu dîrzenie. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică.sarcinile planului înainte de termenul fixat. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. tu lui donneras ceci. I V . Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. il faut q u ' u n chasseur sache chasser. S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. S'il te (demander) à boire. Dacă ai fi privit mai atent. vous trouverez la ville changée. Vom reuşi să îndeplinim . 2. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. ai fi văzut racheta cosmică.

un fusil entre les mains. montait dans l'auto. Le vent lui souffla plus fort au visage. capturés et condamnés à mort par les Allemands. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. dans l'encadrement de la fenêtre. Manqué. Mais les engrenages grincèrent. Joukov se retourna et menaça du poing. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. vers la montagne. Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont. „Manqué. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui. des buissons.c le soldat pour lui arracher son fusil. au tournant le camp disparut. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. tombaient sur un genou.. Pan ! La voiture passa comme un ouragan. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 . En arrière. à droite. Melchine se retourna . prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. appuya sur les pédales. des bornes kilométriques. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. de Joukov et de Melchine. dans la cour du camp.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. une autre. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. un revolver dansant dans sa main. Manqué". en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. Melchine empoigna le volant. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". l'autre gémit et s'affaissa. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. le soldat mit en joue. — Joukov. 331 . son front.. une longue face tordue. Une détonation.. des soldats couraient. La voiture bondit.. relate Vévasion de Téléguine. monocle à l'œil. plus bas. Téléguine bascula sur le siège de cuir. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux.

) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/.) puşca fusiller (vb. . ) a m e n i n ţ a r e a menaçant. suferin­ ţ a .) a a m e n i n ţ a la menace (/. -e [tordy] s t r î m b a t .) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m.) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u .) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m. durerea relater [ralate] a povesti. a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e .VOCABULAIRE l'évasion (/. s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a . . ) a m e n i n ţ ă t o r . aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m. a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu. -oare 332 . ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m. ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul. -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t . -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m. ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a . fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l . -e (adj. -e [reje] v ă r g a t .) puşcaşul — menacer [vb. -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil.ă .

-e Observaţie. O faţă lungă. e x p r i m a t p r i n t r . 333 .u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. -oindre. î n -aindre. teindre (a vopsi). un fusil entre les mains. Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint. rejoindre (a reuni) etc. éteindre (a stinge). joindre (a u n i ) . cu monoclu la ochi...GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l .. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. plaindre (a deplînge). Une longue face tordue.. J u k o v cu o puşcă în m î n ă .. schimonosită. La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) . monocle à l'œil. une cigarette au coin de la bouche. -eindre.. . II sortit. . peindre (a p i c t a ) . 1.

I V . Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. mon général etc. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. Ele pictează o fabrică. Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). le sourire aux lèvres. vă rog. Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . Debout. les doigts gar­ nis de bagues. Il continuait à travailler. Stingeţi lampa. les bras croisés. Verbele din această categorie schimbă consoana d.2. H . Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. din radical. nous peindrons etc. 3. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. il peignit etc. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine. nous éteignons. . domnule generai etc. les lunettes sur son nez.m e n t . EXERCICES I . Le fusil en bandoulière. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. il partit chasser le lièvre. H I . = domnule căpitan. Elle allait au bal. Traduisez en roumain: Il lisait. il restait immobile. Noi nu ne temem de greutăţi.

j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. Un moment après. vous vous ressemblez si fort. Rica et Usbek. disais-je ensuite. am stat de vorbă. qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. je me trouvai auprès de sa tante. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). que vous décidiez un pari que j ' a i fait. Madame. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. cette dame à qui je viens de parler et vous. „Madame. lorsque l'une mourra. Deux Persans. et qui met des rubans couleur de feu." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. bon Dieu. une de quarante. l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". je tins = j'entretins — m-am întreţinut. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. lui dis-je. Monsieur. qu'il semble que vous soyez deux sœurs. me dit-elle. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. — Eh ! vraiment. Ah !. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. descendons à présent. elle veut faire la jeune. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. et commençons par la vieille qui est au sommet. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. Quand je tins 2 cette femme décrépite. une de soixante. dis-je en moi-même. 335 . laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. qui voyagent en France. et la plaignais dans mon âme.

je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence". Bon. me dit-elle. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. et j'allai à la femme de quarante ans. m'y voilà. „Madame. •—Attendez. qui est à l'autre table. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ . et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. que vous n'avez certainement pas.. elle a même quelque chose dans le visage de passé. dit-elle. je suis sa tante. continuons.— Ma foi. Je descendis encore..

S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite). -ă ouïr [înv. -e [persan] persan. s'écria-t-il. . la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse.pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e .) [ama] a m a n t u l . dit-elle. GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi. a se distral'amant (m. -e [f0] d e c e d a t . e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " . -ă. VOCABULAIRE persan. je ne crois pas. m a i ales în expresia j'ai oui dire que. lui dis-je. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv... . -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI . feu la grand-mère. — J e le d i s a i s b i e n . M a d a m e . defunct.. -ă. defunct. i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•. -e (adj. r a m o l i t . -e [dekrepi] decrepit. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère.. alinarea decrepit. en sautant de joie! 22 337 . -ă. j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e .. ţelul le feu feu. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur.. r ă p o s a t . Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. ) .) focul decedat. a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. C'est du temps perdu. -ă. -ă. -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a . (am a u z i t spunîndu-se c ă .-ă Observaţie.) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/. Quel bonheur. I d s d l U l Ici l ' â m e (/. ) [âfăs] copilăria feu. Adjectivul feu. răpo­ sat. et il faut avoir vos charmes.) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul.c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t .

) . Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . p o r u n c a . affirmer. il est juste.Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . nesigură. aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. regretul etc. d o r i n ţ a . D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. ) : Il faut qne nous nous hâtions. Elle désire que tu lui écrives. t e a m a . Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie. Il semble que vous soyez deux sœurs. penser. il est bon. folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. 3 . sembler etc. Je regrette que tu partes. m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă. La forma afirmativă. eventuală. Il est temps que tu partes.: Je veux qu'il vienne plus vite. il est temps e t c . 2 . spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură. î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 . D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. e t c .) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire.

Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. 2. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . 22* 339 . Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville.a p l u r a l ) . d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . I I . Il ne se trompait pas. EXERCICES I . verbul rire se ortografiază cu doi i. Traduisez en français (vb. regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). 1. Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. vom merge să-i facem o vizită. Dacă aş cunoaşte oraşul.Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . am fi făcut o excursie. I V . III. De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . Daca n-ar fi p l o u a t . Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement.

340 . Alors. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. je l'atteignis en quelques minutes. Bon nageur. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. seul exemplaire que je possédais. Plus rien ne freinait la dérive. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. Boiteux père. me jurai que ce serait le dernier bain de. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. je vis soudain L'Hérétique ralentir. j'avais nagé vingt et une heures. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. s'était mise en drapeau. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. comme un parachute. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation. je partis à sa recherche. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées.. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. plongeant. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait.la traversée. L'ancre flottante. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique". J'étais épuisé moralement et physiquement et. voulant revenir à bord. même pendant ma course à Las Palmas avec M.49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. comme par miracle. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. en 1951. Je crois que jamais. en bonne condition physique.. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque.

) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/.) la nourrice (f. fausse [fo] aici: greşit. ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/. -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. nasturele 2.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m.) nutritif. -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb. -euse [dulur^] dureros. b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1.) effréné. coşul. ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada .) le nourrisson (m.) freiner (vb. -e (adj. bordul (la u n vas) 3. ) [erypsjô] erupţia douloureux. a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta . frîul a frîna frînarea neînfrînat. -ve (adj. -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l . marginea 2. ) [sskar] (med. b u b i ţ a l'escarre (/.) le garde-frein (m ) frîna .) escara. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r .VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c . cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a . ) le freinage (m.) la nourriture (f. î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . bobocul (la floare) 3. -oasă le bouton [buto] aici: coşul. coaja le coussin [kusëj perna faux.

avant que je puisse rattraper le fugitif. Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. Observaţie. en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit. jusqu'à ce que (pînă să. Indiquez des mots de la même famille voyage. pînă ce). nager. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère.1 . flotter. on a balayé la salle. . Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. EXERCICES I . entraînement. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. 2 . Il a quitté son canot pour rattraper son coussin. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette. III. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). II. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. Il avait perdu l'espoir de le rattraper. Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique. Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. Il avait traversé la Manche à la nage.

une h a u t e c r a v a t e . il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. g r a v e .. u n poing de portefaix. une bouche énorme et t e r r i b l e . é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. s e m b l a i t difforme. Ce café a v a i t une arrière-chambre. la veste ouverte avec des boutons arrachés. j e u n e . . -e [brose] periat. Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. une ride de colère entre les sourcils. débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . q u i . Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. les lèvres épaisses. il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s . Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. -e [pudre] pudrat. des souliers à boucles d ' a r g e n t . b o u t o n n é . u n j a b o t plissé. brossé. les dents grandes. -e [butone] încheiat. Il é t a i t p o u d r é .50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/.-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré.. Le 28 juin 1793. -ă boutonné. -ă ganté. avec les lèvres minces et le regard froid. des plaques livides sur le visage. l ' u n une espèce de géant. assis. le troisième M a r a t . de larges souliers. Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t . le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . le second D a n t o n . -e [gâte] înmânuşat. g a n t é . ( V i c t o r H u g o . -ă brossé. les y e u x injectés de sang. l ' a u t r e une espèce de n a i n . Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. l'œil é c l a t a n t . le pli de la bonté au coin de la bouche. a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . Le g r a n d . Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e . Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. pas de front. -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . des bas blancs. u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . plăpînd. q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d . .

-ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. bordeaux. bourgogne (vinuri). ş l e a m p ă t . ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. bougie (luminare. 4. staco­ jiu botté. pasul 1. roquefort. sclipitor. sèvres (porţelan). -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid. 3. cafeaua 2. cognac (băutură). -e [eklatà] strălucitor. canadienne etc. trecătoarea.) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. 344 . landau (de la Landau. -e [debraje] îmbrăcat. épaisse [eps. camembert (brînză). cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. 1. oraş în Germania). LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. v î n ă t . -e [bote] î n c ă l ţ a t . 2. -ă l'apprêt (m. aici: lins. cearşaful le col le pli 1. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. de la Bougie. valenciennes (dantelă). tulle (ţesătură). sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. -oare. gulerul 2.-ă neglijent. postavul 2. -ă.ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m.Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. -e [pla]. oraş în Algeria). berline. -ă nouer [nue] a înnoda plat. groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. baïonnette (de la Bayonne). -ă le gilet foils] jiletca. -oare difforme [diform] diform. cachemire (de la Cachemire). . -e [erise] z b î r l i t . epss] gros.

legate de o invenţie. în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. Je viendrai vous voir. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. la b o t t e . chauvin (de la Nicolas Chauvin. arhitect). Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t . bien que. 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure. guillotine (de la Guillotin). donjuan. 345 . à un spectacle palpitant. vechiul nume al v u l p i i (goupil).. adonis etc. mansarde (de la Mansart. Observaţie. mécène. în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match.b) nume de persoane. harpagon. Indiquez les différents sens des mots: le p l i . Spre deosebire de limba romînă. care se traduc prin „deşi".i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. c) nume de personaje literare. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. numele propriu Renart a înlocuit. le front. tartufe. praline (de la Praslin). la poudre. opem literară din evul m e d i u . î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . soldat al lui Napoleon I). bien que je sois très occupé. calepin (de la Calepino). soit que je le suive à la télévision.. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv). EXERCICES j'assisterai I.

quand.. mécène.. Il y a plusieurs types d e . son décor royal encore debout. roquefort. L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e . bordeaux. il a peur de le parler. tout obéit à la même pensée. dans les allées désertes... mansarde. l'État leur accorde les meilleures conditions de vie. bourgogne. tartufe. avec son château. ses marbres et ses fontaines. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable. Les . et du .. soit qu'elles (arriver) par avion.. Le déjeuner a été riche en fromages.. . Les enfants aiment les. ou plutôt vers la fin de l'automne. un jour de solitude. au moment du printemps. berline. bougie.. . Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français. On n'emploie plus de . les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. . alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . la réalise... l'exalte et l'impose. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline. nous avons mangé du . Versailles n'est qu'une harmonie. ses terrasses. ont été remplacées par les autos.. et d u . .III. Du. Elle portait une belle robe de . Soit qu'elles (venir) par le train. dans nos villages.. IV. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose.. il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine. dans la littérature roumaine. Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. l'électricité les a remplacées. .. elles seront ici ce soir.. ont bien arrosé ce déjeuner. . Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas. l'ornementation. on devrait choisir pour cette visite.. saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. cachemire. camembert. .

Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. quelque 347 . n o t r e vaisseau était.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. en qualité de naturaliste. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t . Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud". i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . Voici un bref extrait de ce livre. Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . Faisant partie. une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. où il relate les principaux événements de l'expédition. Au d é b u t du mois de m a r s 1898.

des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. brève [bref] scurt. Nous avons beaucoup souffert. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient. En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement. Pendant 13 mois. ce foyer de lumière et de progrès. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. -ă le yaisseau [vsso] vasul. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 . -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/. Chaque fois que cela était possible. nous avons fait à une heure d'intervalle.) a acoperi. ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m. vaporul bref. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés. nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c .

. adverb — v. Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul.. O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. cu Observaţie. que (oricît d e . je ne reculerai pas.. je le tiens pour un homme honnête. Oricît de a t e n t a fost . Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. dificultăţile. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte. După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés. 2... N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi). nu v o i da î n a p o i . în acest caz. si. . .. scrisă într-un singur c u v î n t . D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet. 349 . . oricît de grele au fost momentele . que. Observaţie.. Oricare ar fi c u v î n t ) . Orice Observaţie. b) Quelques dangers que présente cette entreprise. D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque.. . Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind. m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind. je ne reculerai pas. în acest caz.. je ne reculerai pas. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) . le vom învinge. 3 . s-ar spune despre el..Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 ... îl consider drept un om cinstit.. Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t ... quel: nous les surmonterons.. O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e . nous avons rempli notre mandat. ) : .. quelque difficiles qu'aient été les moments .. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune.

sud. en q u a l i t é de. t e l l e m e n t . -e Observaţie. opérer. 350 . écrasement. v ê t e m e n t s . divers. Indiquez des mots de la même famille que: observer. La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir.Le verbe envoyer (a. q u i t t e r . Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. m o m e n t . Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. défendre. commencement. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. court. trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. I I . EXERCICES I. espoir.

Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. les souris dansent. Hugo). Bruhat). Peut-être de Grèjce. . joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. elle a au moins cinq cents ans. y demeura rebelle (V. quelque pauvre que vous soyez. elle est très vieille. Hugo). et. Hugo). Au moment où Cosette sortit.III. V-am •trimis fructe. dar ne temem să nu se strice. Traduisez en français (vb. Elle sera mieux chez vous. elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. quoi que fît le père Madeleine. Donc. şoarecii pe m a s ă . » Un touriste: — Cela n'est rien. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). V-am trimis o carte poştală ilustrată. Trimite-mi banii prin mandat poştal. son seau à la main. Cînd pisica nu-i acasă. que dans la maison paternelle (Balzac). si morne et si accablée qu'elle fût. il n'est peut-être pas inutile (V. PROVERBE Le chat parti. Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. IV. Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. si isolés et opprimés qu'ils aient été. J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J.

résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. Pour la première fois en France. mais surtout de respect.. là où il l'avait laissé. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. le visage très pâle.. Et. D'une voix assurée. ayant terminé. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari.. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants. dans l'émotion grandissante. Marie. immobile. Vêtue de noir. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. elle laisse aller ses pensées. quelques heures auparavant était seule. de journalistes. d'amis. parce qu'elle désire l'entendre.\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a . pi. elle attend debout. Pour la première fois. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant.. est là. malgré la sécheresse de son exposé. Marie salue d'un geste bref de la tête.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. de gens du monde. les cheveux blonds relevés en casque. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. sur la tombe de son mari. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. le 5 Novembre 1906. Seule dans la petite pièce. elle a tout simplement repris le cours de son mari. Pierre Curie.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. Et cette femme. aplauzele 352 . elle était entrée. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. plein de curiosité. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m.

) paşnic.) pacificarea popularitatea pacificateur.) la popularité (f. 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 . ) populairement (adv. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que. -trice (adj. şis. t r i b u l pacifiste (adj. înaintaţi.) le peuplement (m.m.. de sorte que.) în mod paşnic popular.m. ca să fiţi văzut.) populaire (adj. Avancez. afin qu'on vous voie.) peupler (vb. î m p l i n i t . D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que. Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c . Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher. . afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps. aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c .) pacifist populaţia pacifiquement (adv. de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l .) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca).) pacifismul s e m i n ţ i a .le respect [respe] respectul grandissant.-ă le pacifisme (m. -e (adj.) dépeupler (vb.) la peuplade (f.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m.) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f. -ă .f. dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher.) poporul — pacifique (adj. şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l . -ă pacifier (vb.f. Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l .pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat. la coexisa popula tence . -e [grâdisă] crescînd.) la population (f.. şis. .) surpeuplé.

Je regarde les gens se p r o m e n e r . Je l'ai prié de finir plus vite son travail. ordonner. écouter. construcţia infinitivală este preferată. entendre. A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . savoir. Fiecare poate să acţioneze. croire. In general. şi nu II veut qu'il parte demain. aimer etc. voir. î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. penser. Cînd subiectul este acelaşi. sentir. Se va s p u n e : Il veut partir demain. défendre etc.) Je désire voir ce film. Elle désire l ' e n t e n d r e . L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . déclarer.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . prier. pouvoir. regarder. dar II pense que vous irez à la montagne. demander. laisser. D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. Chacun peut agir. Observaţie. Doresc să văd acest film. s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă.) In acest caz. vouloir.

. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . m a i n t e n a n t . absoute. Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t . Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire.. A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf. E i rezolvau o problemă de şah. -e Observaţie. Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet. . Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ . Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e . Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema. Am dori să cunoaştem Bulgaria. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva).. cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. ) rezolvă problema modernizării oraşului.. r o u m a i n édifie le socialisme. Spune-i să intre. Colegul meu crede că are d r e p t a t e . .. La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi. . dacă vor. I I . Sperăm să o vizităm în curînd. iar la perfectul simplu nu se folosesc. Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e . EXERCICES I . . Lăsaţi-i să plece la m u n t e .. . au mode nécessaire. III. . . certaines régions de notre pays sont p l u s . dissous. La grande majorité de la . P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă . Ea ştie să cînte la p i a n . 23* 355 . dissoute.Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . Participe Présent Passé résolvant résolu. Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e .. de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. .. . I V . Mettez le verbe à l'infinitif.

— Vous q u i savez t a n t de belles choses. je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s . Le roi charmé lui de- 356 . lui d i t . ne sauriez-vous p o i n t 1e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément.i l .53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . répondit Zadig.

fils de N u s s a n a b . que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. r e p a r t i t Z a d i g . J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . en h a b i t s de soie légère. le regard assuré. comment il fallait s'y prendre. perfect. a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. les bras é t e n d u s . le déclara trésorier. -ă. Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . le j a r r e t ferme. . Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e . — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. — Vous vous m o q u e z . Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. au nom du r o i . le corps droit. ils a v a i e n t tous la tête baissée.m a n d a . 357 . d i t Zadig. l'un après l ' a u t r e . Laissez-moi faire. dit Z a d i g . qui a v a i t le m o t 1 . et il fallait.—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . les reins courbés. Le roi embrassa ce bon danseur. la tète h a u t e . Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. en l ' e m b r a s s a n t . La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. passer par une p e t i t e galerie assez obscure. t o u t é t a i t préparé pour le b a l . a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . pour y entrer. q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. les mains collées à leurs côtés. (Voltaire.— Il n ' y a. On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . mais la porte de ce salon é t a i t fermée. Le roi. eussent à se r e n d r e . . vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e .

(Antecedentul este la plus . (Antecedentul este un homme). -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant. principal etc.) la danseuse (f. -ă la déshonnêteté. 2 . ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului.) cinstit.): C'est la plus grande usine que j'aie grande. -e [asyre] stăpîn. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 .) necinstit. nette [net] curat. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. sigur. hazliu. -ă.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e . -ă.) necinstea déshonnêtement. -ă — honnête (adj.) le danseur (m. aici: violo­ nistul l'huissier (m. ) [a3ilite] sprinteneala assuré. -e [kurbe] îndoit.) dansant. ) danser (vb. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m. -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/. la malhonnêteté (f.) cinstea honnêtement (adv. malhonnêtement (adv. -e (adj. cinstit.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t . opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f. greoi les reins [rë] şalele courbé.) în mod cinsiit déshonnête. ) 358 visitée. -ă Vhonnêteté (f. malhonnête (adj. plszàt] p l ă c u t . Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul. -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/. unique.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru.net.) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e . -e [plezà. -ă pe sine.

Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . cît este ceasul. Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. nu se aplică regula lui si condiţional. III. ci regula corespondenţei timpurilor. p l a i s a n t . Indiquez la famille des mots: h a b i l e . cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. IV. L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. II. gagner. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. s'y prendre.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . te rog. EXERCICES I. J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. b) nu este urmată de semnul întrebării . trésor. au 359 . J'ignore si le déjeuner sera prêt. Spune-mi. C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă .

il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. mais la maison. nos hôtes couchaient en bas. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. la tête sur la précieuse valise. Le souper fini. pistolets. et je vis bien que je déplaisais aussi. et se coucha tout endormi. Mon camarade. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. et il pria fort qu'on en eût soin. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. mais comment faire? Là. Nous y entrâmes. plus nous nous perdions.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. Nous cherchâmes. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. sabres. C'est un pays de méchantes gens. Mon camarade y grimpa seul. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. déterminé à veiller. Nous deux presque sans armes. notre chemin à travers ces bois. vous l'eussiez prise pour un arsenal. J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. nous. tant qu'il fit jour. 360 . qu'on la mît au chevet de son lit. Et je n'entendis plus rien. — dans la chambre haute où nous avions mangé. finit par nous égarer. voulut prendre un sentier plus praticable et. Ce n'étaient que fusils. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . coutelas. Tout me déplut. je crois. Les deux personnages du récit sont des officiers français. non sans soupçon. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. qui fut long. Enfin il parla de sa valise. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. on nous laisse. et m'assis auprès. couteaux. où du premier mot on nous invita. je fis bon feu. Moi. qui. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. au contraire: il riait. mais plus nous cherchions.

. son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . -e [me/â] r ă u . p a r les fentes de la p o r t e . a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . sa femme après l u i . E n les v o y a n t . sa l a m p e d a n s une m a i n . et de l ' a u t r e . fort b o n .) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m.] felia. Dès q u e le j o u r p a r u t . moi derrière la p o r t e . ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . oaspetele I 361 . . On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e . je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant. gazda 2.e t .) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x . La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t . -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. Il m o n t e . rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. t o u t e la f a m i l l e . d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u . l'hôtesse 1. D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . Il m o n t a i t . comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é . masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u . iubita le souper [supe] cina. bucata propre [propr] c u r a t . et v e n u à la h a u t e u r du l i t . va d o u c e m e n t . a sfătui saisir [sezir] a apuca.) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller. je v i s le p è r e .

Je voudrais qu'il vînt me voir. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). Dorim ca ei să fi reuşit. Doream ca el să reuşească. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. Aş vrea să vină să mă vadă. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . b) substantive care indică o calitate: jeunesse. 362 . chasseur — chasseresse etc. 2. diable — diablesse.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. maître — maîtresse. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. âne—ânesse. Doream ca el să fi reuşit. Dorim ca ei să reuşească. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. mollesse etc. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi. conjunctivul perfect. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. Observaţie. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. Je désirais qu'il réussît. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. b) conjunctivul perfect. respectiv. tristesse. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. qu'on la mît au chevet de son lit. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. vieillesse.

. După ce s-a t e r m i n a t cina .. Fiindcă nu pot p l ă t i . c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra. Deşi băuse un pahar cu apă . beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle. étroit. noble. gentil. 363 . français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. gros. bas. h a r d i ... . petit. on nous laisse.. bleue entra dans la salle.. în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv. rude. Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. faible.a singular. large. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I . fin.Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie. EXERCICES I . poli. . Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini. il avait encore soij. j u s t e . En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple. la celelalte persoane.

III. ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. Il est possible qu'ils (s'égarer). La nuit tombée. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois.I I . CHARADES 1 . PROVERBE Si jeunesse savait. Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. vous avez réussi à bien apprendre le français. si vieillesse pouvait. Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. l'un des jeunes gens avait peur. parlant bas. Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. Voulant faire le riche. Bien qu'étant armé. toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. Les hôtes.

Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 .4 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) .

— Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face. dans le parfum des orangers fleuris. Le petit monsieur regarda son parapluie. Si je le connais. la diligence partit. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante.. monsieur Tartarin? 366 . Le petit monsieur regardait toujours Tartarin... lui. — Ah! oui. ridé.. une figure grosse comme le poing.. ne se déconcerta pas. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble.. fit Tartarin assez dédaigneusement. sec.. vieux. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. qui s'était assis en face. Une bouffée d'air frais entra. •—• Vous chassez donc la panthère aussi. puis toujours avec son même flegme: — Alors. on attela. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête. une cravate en soie noire haute de cinq doigts.. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions.. — Si j'en ai beaucoup tué.. monsieur. On passe quelquefois de mauvais moments.. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. monsieur!.. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. On détela. vous êtes.. un parapluie: le parfait notaire de village. apportant sur ses ailes. sourit doucement.. monsieur Tartarin!.. le tueur de panthères. compassé.. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. un tout petit monsieur en redingote noisette. le petit monsieur. une serviette en cuir. Le petit monsieur. — Non ! Ça me gène... En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. Le petit monsieur sourit. répondit l'autre fort tranquillement. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement.. Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel. — Té ! pardi..? — Tartarin de Tarascon. la portière s'ouvrit. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement...

mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. (D'après A l p h o n s e Daudet. Vous perdez votre temps ici.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a . a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère. — Conducteur... le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. -e [kôpase] tacticos. qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel.— Quelquefois. Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul). Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province.. -ă. vous avez l'air d'un brave homme. p e legea mea fi donc! (interj. e [àra3e] t u r b a t .. lui dit-il d'un air très respec­ tueux.. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous. monsieur? — Ma foi ! écoutez. Sur quoi le petit monsieur salua. Il n'en reste plus en Algérie. demanda Tartarin. c'est fini. [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. furios. ferma la portière. ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u . figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 . sèche [s ek] aici: uscăţiv.. mon­ sieur Tartarin? — Lequel. en faisant sa moue. j'aime mieux vous dire ce qu'il en est. mon­ sieur Tartarin. -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/. -oasă pardi! [interj. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca. Le petit monsieur se leva. moisieur.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u . f ] a se enerva.. slab.-ă compassé. descendit. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. -ă... par passe-temps. fit l'enragé Tarasconnais. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/.. Retournez vite à Tarascon.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec.. Il ajouta. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta. Quant aux lions. ) [el] aripa l'oranger (m..

LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. etc. da. Et chacun de répondre: oui. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire . Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. et tous les oiseaux de s'eiiToIer. şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e .. 368 . compendiul de gramatică. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. Se a p r o p i e . oui. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de.. El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. prin perfectul simplu sau prin prezent). răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. Şi întreaga diligentă rîse. nu se iveşte. vers la forêt. Si fiecare răspunse: da. Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă. Il approche.

este u n b u n sfătuitor. Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . Bah! je m ' e n m o q u e . les canards accouraient. Indiquez la différence entre: porte et portière. Pouah! quelle horreur. p a r a p l u i e et ombrelle. E t le géant s'effraya. adjective. Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. Elle a b a t t u le record du m o n d e . Ouf! je respire enfin. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. viens ici! Gare! u n camion. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !). gloussait. Lu nuit porte conseil. criait. Hé! l ' a m i . verbe. . Fi! que c'est v i l a i n . II. III. cuir et peau. E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. unele părţi de vorbire (substantive. Noaptec. Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p .Cîteodată. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille.

Mermoz. la plus noble. Leur appareil. il échappe à une mort certaine. transporte 2600 litres d'essence. il faut qu'il supporte tout. Sûr de lui. Mermoz n'hésite pas un instant. battu et laissé pour mort. Mermoz le raconte d'une voix calme. vole sur des appareils trop vieux. Jean Mermoz adore l'aventure. Pour satisfaire sa passion. glorieux représentant de l'aviation française. ils quittent le Sénégal. vendu. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire. S'il aime le danger. le visage souriant. 370 .. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. Le 12 Mai 1930. Aux Français heureusement ! Tout cela. exécute divers travaux lourds. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie.. de là..56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. son avion tombe. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu. Plus d'une. Un jour cependant. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. accepte des lignes que d'autres refusent. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. Dix fois. la joie au coeur. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique..érir un nouveau morceau de ciel. puis. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. essayer de traverser l'Atlantique Sud. il transporte le courrier de France en Afrique.fois. Cette fois encore. il est fait prisonnier par des Arabes. un Latécoère de 5500 kilos.

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. ...» , . , la confiance r lkotias încrederea l , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. argintul mat al decoraţiilor. traiter légèrement les choses graves. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. să ia fleacurile în serios. 383 . donner du sérieux aux choses futiles. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. Reflexe­ le cămăşii. qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. să se urce surîzînd la tri­ bună. rangée sur deux haies. aşe­ zată pe două rînduri. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. de son attitude dans la vie. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . il avait mis quelquesunes de ses plaques. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. monter en souriant à la tribune. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. o curiozitate respectuoasă. traverser gravement un salon. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. l'argent mat des décorations. c'était le résumé. de la cravate blanche. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. ducele purta admira­ bil fracul. la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. une distinction paradoxale. Encore beau malgré ses cinquantesix ans. Bărbat fru­ mos încă. ale cravatei albe. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. pour faire honneur à Jenkins. il portait merveilleusement l'habit noir. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. sur lequel. une curiosité respectueuse. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. să traverseze grav un sa­ lon. Le reflet du linge. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M.

lui . Le roi. adînc îngrijat şi bănuind. toate jocurile de noroc cunoscute. solennel. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix. le jeu sous toutes ses formes.. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906]. permite-mi să. — Scumpul meu duce. lovituri de bursă şi la bacara. dar Excelenţa. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . încă din vara anului trecut (1906). du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli.ant et si extraordinaire. pe'ndelete. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. cu drept cuvînt.Il menait une vie si terrible ! La politique. distrată. coups de bourse et coups de baccara. „Mon cher Duc. fireşte. solemn. à tout son être cet enavant si vibr. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit. cu plasstronul bombat.. nu auzea. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină.OEUVRES (1907." Monpavon. 384 Caragiale . II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica. pe vremea Expoziţiei jubiliare. şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. essayait de faire la présentation si attendue. continuant sa route vers le grand salon. I. le jabot gonflé. Regele. ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. Caragiale .. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine. n'entendait pas. mais l'Excellence. guvernul conservator (sub barba căruia. distraite.L. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. permettezmoi de vous. et cette visite princière.O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări. Monpavon.. încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă. Da. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară.

s-au plecat învoielii. astfel de. s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. foarte înclinată. Tout le monde a pleuré.el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. miniştri de azi. hier encore. fit appel au patrio­ tisme de leur chef. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. reporters et public. că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor. ministres en titre. depu­ t a ţ i . tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth". Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. senatori. publicistes. députés. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve . tombèrent d'accord. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate. il est vrai. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales. un conservateur et un libéral. publicişti.exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". deux grands parmi les plus grands chefs. le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie".. très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. un conservator şi un liberal. Toată lumea a plîns. Et devant cette foule si émue. ministres sortants. iar conservatorii. duioase scene teatrale. de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. Dans la 'presse roumaine. re­ portera şi tribune publice. sénateurs. avait besoin d'être lavé. cătră nota sen­ timentală. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă. les conserva­ teurs. miniştri de ieri. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". doi mari între mari fruntaşi. ce-i drept. se transformait en sau385 . Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. In publicitatea romînească. la ocaziuni mari. honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. Au urmat în Cameră..

. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour.vator al patriei. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare. un guvern incapabil. incapable. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim. cade. Care va să zică. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. dès le début. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable. En face du danger également menaçant pour elles.. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da. deşi dispune de majorităţi for­ midabile. les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită. Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. veur de la patrie . bien que disposant d'une majorité écrasante. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . fără nicio rezervă. tom­ be. .

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

et demain.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. en composa la musique. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . Pour tirer l'esprit du cachot. Pierre Degeyter. Producteurs. C'est l'éruption de la fin. sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. faisons table rase ! Foule esclave. ni César. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. Groupons-nous. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. il fut écrit par E. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. un ouvrier de Lille. ayant pris une part active à la Commune. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. ni tribun. L'Internationale Sera le genre humain. L'année suivante. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. Ni Dieu. compositeur amateur. Du passé. Soufflons nous-mêmes notre forge. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. Pottier en juin 1871. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. dans VInternationale. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. C'est la lutte finale. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris.

Le droit du pauvre est un mot creux. L'impôt saigne le malheureux. C'est assez languir en tutelle. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. En décrétant qu'on le lui rende. les vautours Un de ces matins disparaissent. Égaux. Nul devoir ne s'impose au riche. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. Crosse en l'air. Le peuple ne veut que son dû. et denjain. Paix entre nous. ces cannibales. C'est la lutte finale. nous sommes Le grand parti des travailleurs. dit-elle. L'oisif ira loger ailleurs. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées. Ce qu'il a créé s'est fondu. L'Internationale Sera le genre humain. 390 . L'égalité veut d'autres lois. La terre n'appartient qu'aux hommes.L'État comprime et la loi triche. „Pas de droits sans devoirs.faire de nous des héros. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. Les rois nous soûlaient de fumées. paysans. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. Groupons-nous. Ouvriers. À. Le soleil brillera toujours.

marchons. L'étendard sanglant est levé. Que nos ennemis expirants. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. enfants de la Patrie. Le jour de gloire est arrivé. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux.LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. de la tyrannie. Egorger nos fils. nos compagnes. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. (Refrain) Aux armes. que la victoire Accoure à tes mâles accents . paroles et musique. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. Contre nous. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. marchons. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. liberté chérie. Rouget de Lisle. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. Entendez-vous dans nos campagnes. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. Conduis. Allons.

Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus. marchons. Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes. Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! . citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons.

les Femmes savantes (1672). Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h . Monsieur Jourdain: — A . le Malade imaginaire (1673) etc. fragment) Maître de philosophie. ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. A h ! que cela est beau.— Soit.A. Dans la scène qui suit. U . leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. Monsieur Jourdain: — A . 1. A . en présence de son maître de philosophie. Ma f o i ! o u i . Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . Monsieur Jourdain: — A. p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. l'Avare (1668). I . ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. l'hypocrisie du clergé catholique. (Acte II. Cela est v r a i . le héros du Bourgeois gentilhomme. l'ignorance des médecins de l'époque. E . Monsieur Jourdain. I . Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). E . Vive la s c i e n c e ! 393 .1. scène 4. a été le plus grand auteur comique de la littérature française. étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . l'École des femmes (1662). E . et de la différente manière de les prononcer t o u t e s . O u i . l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. Don Juan (1665). — sont dirigées contre la société féodale française. pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . le Bourgeois gentilhomme (1670). Monsieur Jourdain. et en consonnes. le Misanthrope (1666). Maître de philosophie: . et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A .1. Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A. Tartuffe (1664).1. et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). 0 . Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . E .LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. il faut commencer selon l'ordre des choses. E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . E . La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. E . 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A .

C'est la vérité. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais.I. Monsieur Jourdain: — 0 . nous verrons les autres lettres. 0 . Ah ! mon père et ma mère. Monsieur Jourdain: —• U. 0 . par exemple. les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U. il faut que je vous fasse une confidence. faisant une manière de tremblement: RRA. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. Cela est vrai. Vous avez raison. Monsieur Jourdain: — 0 . qui sont les consonnes. Oui.Et l'R. Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 .Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires.RA. et revient toujours au même endroit.R. Monsieur Jourdain: — DA. Monsieur Jourdain: — U.0. et allongeant les deux lèvres en dehors. 0 . que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un.R.U. Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt. Au reste.R. Cela est vrai. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Monsieur Jourdain: — FA.1.R.R.E.FA. La consonne D. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA.RA. 0 . de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force.R. 0 .U.0.RA. Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. Il n'y a rien de plus véritable: U. 0 . Cela est admirable! 1. Il n'y a rien de plus juste A. et rapprochant les lèvres par les deux coins.DA. le haut et le bas: 0 . Ah! la belle chose.R.R. vous ne sauriez lui dire que : U. Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R. elle lui cède. Je suis amoureux d'une personne 394 . se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. Monsieur Jourdain: — R. et vous moquer de lui. 0 .R.

le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789.è m e siècle. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. non. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. q u i . qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. sans que j ' e n susse rien.. Maître de philosophie: — Sans doute. est F i g a r o . Monsieur. et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". ou les vers. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. nul animal créé ne peut manquer à son instinct.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . représentant du Tiers é t a t . le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i . se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi. 395 . Monsieur. Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. Monsieur.A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . Le monologue de F i g a r o . Maître de philosophie: — Fort bien. Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. oui. et tout ce qui n'est point vers est prose. Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies. tout ce qui n'est point prose est vers. point de vers. Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle. je ne veux ni prose ni vers. LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E .. (Acte V . seul.de qualité. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. se promenant dans Vobscurité. r e p r o d u i t ci-dessous. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. scène 3) Figaro. est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal.

de Tripoli.. -comme un benêt ! Non.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. à l'instant qu'elle me donne sa parole. a se măsura cu. je lui dirais.. toute l'Egypte. ... —Mes joues creusaient. Monsieur le Comte.. ne sait lire.tromper?. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 .. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. je crois.. et me voilà faisant le sot métier de mari. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc. une partie de la presqu'île de l'Inde. n'ayant pas un sou. la chirurgie. de je ne sais où... à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner. Noblesse. la Perse. . et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. et qui nous meurtrissent l'omoplate.. homme assez ordinaire. de Tunis. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. On vient.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. élevé dans leurs moeurs. 396 . vous ne l'aurez pas. dont pas un. les royaumes de Barca. se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte . la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. vous vous croyez un grand génie !. tenir — a poseda. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie. on se venge en le maltraitant. — La nuit est noire en diable. sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort. il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. Il s'élève une question sur la nature des richesses. fortune. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. volé par des bandits. la pharmacie... un envoyé. mon terme était échu. auteur espagnol. le perfide! et moi. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant. c'est elle. Parce que vous êtes un grand Seigneur... au milieu même de la cérémonie. ce n'est personne. du reste. je m'évertue. vous ne l'aurez pas. des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. tandis que moi. morbleu! perdu dans la foule obscure. (Il se levé.. un rang. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta. pour plaire aux princes mahométans. je voyais de loin arriver l'affreux recors.. Il riait en lisant..

puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. c'est toi. pour gagner du bien. on me met un jour dans la rue. Il ne me restait plus qu'à voler. quoiqu'on ne soit plus en prison. je vais rasant de ville en ville. ce fut un danseur qui l'obtint.) On se débat. et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. ni du culte. je le marie. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. comme trop lourde à un piéton. j'énonce un écrit périodique. et je vis enfin sans souci. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. c'est vous. ni des gens en place. que. ce n'est pas nous. en exigeant que je fusse honnête. et comme il faut dîner. Mais comme chacun pillait autour de moi. on pense à moi pour une place. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . Un grand seigneur passe à Séville. je taille encore ma plume. il n'est point d'éloge flatteur. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. il me reconnaît. 3 pharaon — un joc de noroc. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. je commençais même à comprendre que. bonnes gens ! je soupe en ville. qui s'étend même à celles de la presse. ni de la politique. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. et que. au moment d'épouser ma mère. Prêt à tomber dans un abîme. je puis tout imprimer librement. (Il se lève en s'échauffant. mes parents m'arrivent à la file. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. il fallut bien périr encore. ni des corps en crédit. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. c'est lui. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. ni de la morale. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. et. je le nomme Journal inutile.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . J'aurais bien pu me remonter. ni de personne qui tienne à quelque chose. Pour profiter de cette douce liberté. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). on me supprime. 397 . croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. c'est moi. non. il veut intercepter la mienne ! Intrique. je me fais banquier de pharaon 3 : alors.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. Pour le coup je quittais le monde. et la honte au milieu du chemin. ni des autres spectacles. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. (Il se rassied. ni de l'Opéra. orage à ce sujet. sans la liberté de blâmer.

exploités et humiliés par u n régime injuste. l'autre au midi. dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). 398 .Le Roi s'amuse (1832). roman historique (1831). la porte Baudets ou Baudoyer. Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. V. le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Dans Notre-Dame de Paris. dès les rois de la première race. P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. Paris passa l'eau. Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. use et efface cette enceinte.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). ronge. où V. dont le plus célèbre. Les romans de V. les maisons se pressent. les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). Comme romancier. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. a créé une oeuvre immense. au delà du Petit-Châtelet. Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . Peu à peu. le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . Ruy-Blas (1838). Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. au delà du Grand. déborde. Alors. considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . et çà et là une tradition. Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. Porta Bagauda. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . avec deux ponts. Puis. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . Hernani (1830). une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. trop à l'étroit dans son île. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. et ne pouvant plus s'y retourner. il n'en reste que le souvenir. hautes et solides. aujourd'hui. la Seine son premier fossé. comme on sait. le Grand-Châtelet sur la rive droite. et deux têtes de pont. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. V. l'un au nord. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Pendant plus d'un siècle.

par places. malheureusement pour nos yeux. intelligence. politiques. piton — culme. La rue de plus en plus se creuse e". digne du roi qui l'a bâti. Dès 1367. surtout sur la rive droite. celle de Louis XV. Depuis lors. tout ce qui est âme dans une nation. Ainsi. elles mettent étages sur étages. dépassée. 399 . et aussi des égouts. pour ainsi dire. Là. percer. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. dès le quinzième siècle. et le faubourg court plus loin. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. se carrer — a fi în largul său. prennent leurs aises 2 . filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. Elles commencent à devenir profondes. elles montent les unes sur les autres. ce misérable mur de boue et de crachat. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. tout ce qui est sève. on voyait. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. Charles V la bâtit. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. Dès la fin du quinzième siècle. industrie. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. population. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. elle est enjambée. toute place se comble et disparaît. tout ce qui est vie. Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. où commerce. siècle à siècle. des puits de civilisation. Au seizième. intellectuels d'un pays. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales.un réservoir. se taillent des jardins dans les shamps. dans cette mer de maisons. vîrf. prennent leurs aises — se fac comode. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. comme des échappées. moraux. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. pour nous arrêter là. Paris s'est encore transformé. elles se carrent 1 . à vue d'œil — văzînd cu ochii. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. pour ainsi dire. il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. étaient. sans ordre et tout de travers. du temps de Julien l'Apostat. toutes les pentes naturelles d'un peuple . Sous Louis X I . se rétrécit.

ayant chacune leur physionomie. et vous en sentirez partout la pointe. le Père Goriot (1834). on tâche de le calomnier. Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833).Au quinzième siècle. leurs privilèges. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. leura mœurs. în total. ou s'y glisser comme une peste. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. on le hait. leur spécialité. fût-elle riche. Dans le texte qui suit. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. extrait du Père Goriot. L'honnêteté ne sert à rien. la Ville. leurs coutumes. Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. le Cousin Pons (1847) etc. Cultivant le réalisme critique. mais on plie s'il persiste. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. César Birotieau (1837). Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. La corruption est en force. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . 1 pour tout potage — cu totul. Illusions perdues (1837). Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. il a reflété dans ses romans. économistes et statisticiens de métier pris ensemble". Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. l'Université. groupés sous le titre général de Comédie humaine. dont le mari a cinquante mille livres de rente. parce qu'il prend sans partager. Ainsi. le talent est rare. 400 . qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. en un mot. les Paysans (1844). la Cousine Bette (1846). leur histoire: la Cité. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. On plie sous le pouvoir du génie.

et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . Ça n'est pas plus beau que la cuisine. Si donc vous voulez promptement la fortune. rarement par vertu. se trouve au d é b u t de sa carrière. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. le public les appelle des voleurs.belle et jeune. sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. il faut être déjà riche ou le paraître. Toutes sont bricolées 1 par les lois. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . un riche bourgeois de la ville de Verrières. le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. pour des enfants. Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. il trouva un valet de M. l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. Pour s'enrichir. autrement. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. J u l i e n Sorel. la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . de son vrai nom Henri Beyle. Voilà la vie telle qu'elle est. en guerre avec leurs maris à propos de tout. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. ça pue tout autant. avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. mais là est la misère. il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. à côté de Balzac. Valenod. En rentrant. Tirez vos conclusions. Ses d e u x chefs-d'œuvre. qui le cherchait dans toute la ville. pour le ménage ou pour la vanité. Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. directeur de la prison c o m m u n a l e . il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. fils de p a y s a n s . on carotte 4 . jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . est. en grande livrée. là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. J u l i e n Sorel. l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. pour des chiffons. Certes. soyez-en sûr. carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . Dans le fragment qui suit. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842).

Le percepteur des contributions. Julien pensait à madame de Rénal. quelques jours seulement auparavant. Ils ont faim peut-être en ce moment. elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. Par compensation. Cette dame. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. se trouvaient de pauvres détenus. Elle y déploya tout le pathos maternel. sa gorge se serra.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. le directeur du dépôt 1 . închisoare. et tout cet appareil d'un financier de province. n'imposaient point à Julien. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. son énorme quantité de cheveux. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. ses pantoufles brodées. On passa ensuite chez madame Valenod. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. On annonça le dîner. avait une grosse figure d'homme. l'homme des impositions directes. sa pipe immense. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. Tout y était magnifique et neuf. l'une des plus considérables de Verrières. et on lui disait le prix de chaque meuble. On la lui fit visiter. déjà fort mal disposé. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . Julien. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. le directeur du dépôt. elle était à sa toilette — se îmbrăca. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. il lui fut impossible de manger et presque de parler. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. il eut l'avantage d'assister à celle de M. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. Ce fut pis un quart d'heure après. Jusqu'aux domestiques. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. se dit-il à lui-même. Ses gros favoris noirs. 402 . il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait.

se disait la conscience de Julien. R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . que chantait l'un des reclus. un valet offrait à Julien du vin du Rhin. la sale fortune à laquelle tu parviendras. mais non pas encore le cœur de son état. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . j ' a i fait imposer silence aux gueux. un peu ignoble. il avait les manières. mais il faudra que. chanté en chœur: voilà donc.quelques accents d'une chanson populaire. Georges D u r o y . mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. Pendant le tapage du refrain. É c r i v a i n antibourgeois. dont le meilleur est Bel-Ami (1885). pitance — raţie zilnică. la petite Roque (1886). dans un verre vert. ô mon Dieu! et. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . Monsieur Parent (1886). et il faut l'avouer. Ce mot fut trop fort pour Julien. Le personnage central du r o m a n . M. 26* 403 . pendant que tu te gorges 1 de viandes. L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. Toine (1885). Dans ce moment. et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs.è m e siècle. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. Julien. qui disparut. Miss Harriel (1884). Il essaya de la cacher avec le verre vert. — Parbleu ! je le crois bien. Contes de la Bécasse (1883). R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. tenant son verre vert. tu le souffres! Par bonheur. L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. le Uorla (1881) etc. tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. et bientôt on n'entendit plus chanter. dit à M. répondit le directeur triomphant.

b a n d ă . Le vent ayant changé. comme s'il eût constaté. les noms. louche — suspect. on l'affirmait. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. étaient la grande ressource. la seule ressource. hommes et femmes. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. II les connaissait presque tous de. pour qui les cercles 2 . le temps s'était adouci pendant la nuit. et c'est à pe. dans les plus nobles maisons. Le voici. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. Ce jeu l'amusait beaucoup. en tout cas.nom. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . buvant l'air léger.. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. comme on récite les litanies dans une église. ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. tripotages — afaceri necinstite. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. ressource suspecte à coup sûr. les riches du monde. et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. et qu'on recevait partout. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. et que cela l'eût réjoui. savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. Les amazones passaient. 404 . minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. sous les sévères apparences. excité. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale. cercle — (aici) c l u b . avant d'aller à son rendez-vous. trottant pu galopant. savoureux comme une friandise de printemps. D'autres. mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. Il les regardait. au d é b u t de sa carrière. vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. consolé. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. cédant à l'appel du ciel clair et doux. l'éternelle et profonde infamie de l'homme. Duroy marchait lentement. fort célèbres. •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires.irie s'il les enviait maintenant.scrupules. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu..

Les mineurs se tournèrent. Vous vous révoltez. un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. Enfin. la Débâcle (1892). Il venait de reconnaître Pierron.. d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. les dénombrait vivement. Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. à ce qu'il paraît. tandis que les autres. l'Argent (189-1). Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. tâchaitde se rappeler leurs visages. Au bonheur des dames (1883).. la lèvre fière. l'œil insolent. boutonné militairement. la 'Curée (1872). Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. assis en face de lui. dans ses r o m a n s . un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. escarpes — t î l h a r i . Hennebeau. Tous avaient l'air hautain. demanda-t-il. tas de crapules 1 . tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). préféraient se tenir debout. je ne demande pas mieux que de causer. Hennebeau entra. Il parla le premier. entre a u t r e s . qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. caché au dernier rang. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. dans les grandes entreprises nationales. pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. Il y eut un silence. 405 . n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . Germinal (1885). les théories q u ' i l a soutenues. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. théoricien du n a t u r a l i s m e . inquiétés par les soies brodées. auquel ils présentent leurs revendications. Et il s'interrompit. — Voyons. M. M. cherchèrent des sièges du regard. On y assiste. Son excellence Eugène Rougon (1876). Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871).. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s . — Ah! vous voilà!. à une grève déclenchée par les mineurs.. ceux à favoris et ceux à moustaches.effrontés.

au fond depuis le premier coup de pioche !. ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. il commença. la voix hésitante et sourde d'abord. oui.. Il disait leur misère à tous. 406 . ce serait donc la fin de tout. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. des choses qu'il ne savait même pas là. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. Hennebeau faire un geste violent. Maintenant. le travail dur. et qui sortaient. nous mettrons aux bois les heures voulues. auquel on n'a rien à reprocher. nous boiserons mieux. au lieu de nous acharner à l'abatage. boiser — a căptuşi cu lemn. Ah ! c'est mal. Du reste. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. Payez-nous davantage. Si cela était vrai. les mots venaient tout seuls. Mais ce qui nous enrage. nous n'en serions pas moins volés... de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête. comme si un étranger avait parlé en lui. C'est vrai. si nous le donnions. en voyant M. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. dans un gonflement de son cœur. — Monsieur le directeur. Maheu coupa la parole au directeur. il était lancé. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. Par moments. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . il s'écoutait avec surprise. voilà ! — Oui. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. nous sommes las de crever de faim. On nous accuse de mal boiser 3 . murmurèrent les autres délégués. il faut que le travail soit payé pour être fait. la femme et les petits criant la faim à la maison. la vie de brute. Il leva les yeux. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. Sa voix se raffermissait. Mais. les yeux baissés. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes.. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. c'est la vérité. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. la seule besogne productive.. Nous voulons seulement la justice. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . comme pour interrompre.. Puis. c'est justement parce que je suis un homme tranquille. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. que les camarades m'ont choisi. notre journée se trouverait réduite encore.

M a i n t e n a n t . nous sommes donc venus vous dire q u e . —• C'est c e l a . . a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. finit-il p a r conclure. c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. où il a été le principal soutien de Zola. Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). son style atteignant la perfection. est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. . A. p a y e r le boisage à p a r t . nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . les Dieux ont soif (1912) etc. France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. t e x t e en m a i n . Thaïs (1890). . nous préférons crever à ne rien faire. mangées p a r les amendes et les chômages. À. Le fragment suivant. Nous avons q u i t t é les fosses. Ce sera de la fatigue de m o i n s . Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . A. s ' é l e v è r e n t . . . L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). Il a d i t n o t r e idée à t o u s . Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . les q u i n z a i n e s dérisoires. et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. . pseudonyme de François-Anatole Thibault.désastreuses. le Livre de mon ami (1885). nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). p a r m i les m i n e u r s . Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. . par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. Des v o i x . lorsque. r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . m o n s i e u r le d i r e c t e u r . M. En tant que critique littéraire. . l'Anneau d'améthyste (1899). 407 . crever p o u r crever 1 . à savoir: l'Orme du mail (1897). Nous a u t r e s . France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. A. fils d'un libraire parisien. le Mannequin d'osier (1897).

est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. dans la forêt Hercynie. C'était un fameux homme de guerre. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. des chiens enragés. des combats. César et les dieux. nous dit un jour monsieur Chotard. il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. avec les rusés capitaines. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. 408 . des voitures et de tout ce qui peut. des cérémonies expiatoires et propitiatoires. près de PaulÉmile . Il vivait. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. sur la nef de Thémistocle . en sorte que. à Pharsale. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. endommager le cuir d'un honnête homme. dispenser — a distribui. mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. dans la mer de Salamine. plus tard. „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. du tonnerre. de près ou de loin. pensums — pedepse scrise (date elevilor). monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. „Il nous donnait pour sujet de compositions. en commentant un texte d'Elien. dans les champs de Cannes. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. tant latines que françaises. Il bravait. „Il avait peur des voleurs. On l'effrayait facilement. où. aux stratagèmes les plus perfides. aux Thermopyles avec Léonidas .temps n'était pas le temps présent. blocuri. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. cet excellent homme. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. des sièges. son âme était dans l'antiquité.

Monsieur F o n t a n e t . Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. Il est inepte de rire sans motif. je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . nous le sûmes t o u s p a r c œ u r . car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e .discours i n c o m p a r a b l e . Monsieur Nozière. il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. vous serez consigné j e u d i . e t . Les 409 . du sein de l ' E l y s é e . Chantecler (1910). en ce t e m p s . Dans sa meilleure pièce. tel que je l ' e n t e n d s encore. q u a n d . selon son h a b i t u d e . monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. „ J ' a v a i s . pour la p a t r i e . Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . Monsieur Nozière. Ce d i s c o u r s . vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. J u p i t e r C a p i t o l i n u s . peu nombreux. E n v i e z . auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. si. J ' e n t r e . une prodigieuse faculté de r i r e . je vous infligerai une retenue générale. CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). mais toujours malheureux. après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . comme il me s e m b l e . j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. l'Aiglon (1900). o u v e r t a u x mânes des héros. „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . d a n s sa sagesse. les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. Ainsi l'a d é c i d é . Cyrano de Bergerac (1897). Le gouffre m ' a t t e n d . Gorki). représentant tardif du romantisme. vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t . incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. Cyrano de Bergerac. d a n s l ' i m m o r t a l i t é . Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s .l à . Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). La Princesse lointaine (1895). Messieurs.m o i et ne me pleurez p a s .

. En variant le ton. 410 . c'est un pic!.. Le Vicomte.. — p a r exemple. monsieur.. gravement: Très. C'est tout?. Oh! Dieu!.. et se campant devant lui d'un air fat) Vous.. très grand. c'est un cap?... Le Vicomte: Mais.. jeune homme ! On pouvait dire. C'est une péninsule!" Curieux: . (Acte I. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire.... monsieur. un nez. tenez: Agressif: „Moi. Cyrano de Bergerac. si j'avais un tel nez. C'est un roc!.. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court.. Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire.. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. scène 4. heu. faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: . folosit cu pedanterie ironică.. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle. c'est un c a p ! Que dis-je. bien des choses en somme.. Dans la scène qui suit.. ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului. Cyrano. Ha! Cyrano...... C'est la fameuse „tirade du nez".vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces. vous avez un nez.... fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe.

) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . ce sera le gros lot !" Enfin. le traître !" — Voilà ce qu'à peu près. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. monsieur. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. Vous n'en eûtes jamais un atome. d'esprit: Mais d'esprit. T'enrhumer tout entier. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. car Je me les sers moi-même. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. 411 . ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. monsieur. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. ô le plus lamentable des êtres. avec assez de verve. a fi om cu vază.Truculent: „Ça. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . d'ailleurs. mon cher. qu'on vous salue. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. l'ami. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. nez magistral. c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). monsieur. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. votre tête entraînée Par ce poids. lorsque vous pétunez. vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et. monsieur.

Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e .— de bine. Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. type d'écrivain militant. comme ces terres. Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. Membre du Parti Communiste Français. sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . Il fut. p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. un fusil. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . C ' é t a i t en temps de guerre. Sur ces p a p i e r s . Après une visite en Roumanie en 1925. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. il pensait q u ' i l faisait. il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. et à essayer. é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . 412 . de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . il m a n i a i t . depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . t a n t bien que m a l 1 . de rău. avec Romain Rolland. il d e v i n t soldat de la m a r i n e . ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e . soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste.LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . Barbusse se consacre entre les deux guerres. p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s . La Conversion de Ion Grecea en fait partie. Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. à m a n œ u v r e r . C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. et à essayer de t u e r .

maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". apporta magnifiquement. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. ensanglanté de coups. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. le communisme. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. torturé. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. il fut battu. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. mais il n'avait même pas. il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. Maintenant je ne suis plus le même homme. dit-il „que notre sueur se changeât en or". en plein tribunal militaire. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. une multitude d'esclaves obscurcis. selon la pente de son obéissance passive. Devant le tribunal militaire. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. contre lui-même. Le socialisme. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. à la lumière. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. „afin". messieurs les juges. à la vje. Comme tous les inculpés politiques. Lui. Grecea fut arrêté. „Je vous ai dit. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. l'homme que je fus autrefois. l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. totalement inconnue. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. cherché à le savoir. un nouveau 413 . Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes".La distribution des tracts fut surprise par les autorités. s'écria le petit paysan Grecea. il avait cru que c'était une loi de la vie.

Mais il se trouva que par un hasard surprenant. l'essai de fuite échoua. et si Dieu conduisait les choses du monde. Le directeur de la prison dut céder. Bratianu. On le priva de nourriture. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". Restaient les tortures quotidiennes. lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. dans les coulisses de la Justice officielle. 414 . Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. la grève de la faim. Il y demeura pendant des mois accroupi. chaque paysan et ouvrier. Cette fois. mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. il tomba dans un grand accès de fureur. il y a plusieurs moyens de la rétablir. et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. cependant. Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. En Roumanie. Président du Conseil des Ministres. en même temps que lui. réduit — colţişor. les châtiments suprêmes. on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. volontairement. On chercha alors à empoisonner Grecea. où la peine de mort est supprimée. Quand M. on n'y réussit non plus. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là".chef d'accusation 1 . sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. Tl attira sur sa tête. Il fit alors la grève de la faim.

m'a dit un témoin. extrait de son roman Vol de nuit. de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e .1 9 4 4 ) . XII Cependant. se résoudrait au demi-tour. 1 au jugé — din ochi. Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. puis. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . Il lut son altitude: mille sept cents mètres. Guillaumet e t c . . Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle. S a i n t . pilote de son métier. A.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. Vol de nuit — 1930. l'angle de descente. du reste.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. au jugé 1 . Le médecin de la prison a. a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde. Pour se conserver une marge. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée. Dans le fragment s u i v a n t . Grecea n'est pas encore mort. Il tenterait de passer par-dessous. Mais il est devenu fou. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'. corrigea. et Fabien renonçait à le contourner. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. traînant le cadavre de sa pensée. Fabien. n'est plus qu'un fantôme.que des morts. À côté de J e a n Mermoz. si l'affaire se présentait mal. Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. Il l'estimait trop étendu. 415 . le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. Le moteur vibra très fort et. Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages. et. qui remue. il naviguerait vers sept cents. le courrier de Patagonie abordait l'orage. Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes. sur la carte. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. l'avion trembla. Ses romans les plus i m p o r t a n t s .

accrochée au moteur comme un bouquet de feu. probablement. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. pour vérifier le gyroscope et le compas. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue." Si Trelew était trois quarts couvert. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . Un remous fit plonger l'avion. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. „Où sommes-nous. Nous traversons. ou une fatigue des yeux. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. d'épaves. la prochaine escale. 416 . signalait un ciel trois quarts couvert. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce. par les nuits les plus épaisses.. de collines. „Je ne sais pas. mais il ne vira pas d'un degré. comme la flamme d'une torche. et reprenait. Il était gêné par la flamme de l'échappement. sale et chiffonné.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. le radio — radiotelegrafistul. La nuit. car il jouait sa vie sur ce petit papier. Là. À moins que. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. Elle était tressée drue par le vent. et tout ce qu'elle portait de rocs. Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. absorbait le monde visible. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. mais qui. dans l'épaisseur des ombres.. qui trembla plus fort. À peine des changements de densité. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. appuyé à gauche. Il doutait presque d'en être jamais délivré. Il répondit. Mais ce n'était même plus des lueurs. sa veille terrible. Penché à gauche contre la masse du vent. circulent encore. Il ne savait plus combien de temps. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer." Il se pencha encore. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. Il la regarda. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. un orage. à la boussole. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. vent Ouest faible. Chaque trente secondes. pourtant. comme il doutait. puisque Trelew. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. dans ce néant. qui l'éblouissaient pour longtemps. Et pourtant le pilote s'inquiétait. qu'il avait déplié et lu mille fois. au milieu d'aiguilles et de chiffres.

Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . de la Cordillère des Andes. ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine.La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. T e m p ê t e . le cyclone raflerait. " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . Critique littéraire et critique d'art. Après avoir débuté comme poète surréaliste. Tu p e u x v i v r e . Deux h o m m e s . . ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. membre du Conseil Mondial de la Paix. se r a b a t t a i t vers la mer. On dit que dans sa cellule. directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. . les villes. Membre du Parti Communiste Français. BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . . t u peux v i v r e . . 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . Aragon est également un grand romancier. Après avoir écrit le cycle le Monde Réel.

. et mon refus O mes amis.. . Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand. rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin. si je meurs. Songe. Rien à faire.. Une messe pour Paris." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain.. L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 . Un cheval pour mon empire. songe. Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin"...Rien qu un mot: la porte cède. S'ouvre et tu sors.. Je meurs et France demeure Mon amour..J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri... „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent. songe.... songe À la douceur des matins. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot.

sous les balles. Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815). Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault. Des mots: „. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII. — dit encore le mousquetaire. confiance en Carnot.reur. Sous vos coups chargé de fers. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait. lui. si l'envie me prenait de le choisir. et haussait les épaules. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. Que chantent les lendemains !" 11 chantait. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe. et l'autre ait pour lui l'armée. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient.. L'alliance de l'ar­ mée et du peuple..'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever. 1 affliger— (aici) a copleşi... sanglant est levé. voilà l'important.„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin. „Si je n'avais à choisir.. ou non.. peut-être que le seul fait que l'un fuie. 419 27* . vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. Quelle importance cela avait-il? On avait.. Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé. pourrait influer sur ma décision.

Houdetot dit que Napoléon a refusé... porter >mbrage — a lăsa în umbră. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés.. Napoléon. . voilà donc — s'exclama Théodore. la guillotine a disparu des places.. Mais moi. par là.. ni charretier.. mais on a embrigadé la jeunesse. sans doute. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes.. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. L'armée.. Mais.. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. pas d'autre perspective ! Seigneur. Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat. des chutes.. elle entrera dans le camp de la misère... aux conspirateurs et aux armées étrangères. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte. d'être l'Empereur de la «inaille." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste. tout ce que nous avons vu.. voyons ! Oui.... c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple. si on m'en laisse latitude. La Révolution. regardez sa bouche se tordre. ni forgeron. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias.. c'est là pour moi le travail. Le peuple continuera à crever la faim. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. a eclipsa 420 . même Hercule. son teint s'obscurcir.. Si elle est battue par l'étranger. que si l'on donne les armes au peuple. est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. un prétexte ou l'autre de répandre le sang.. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur.. et personne n'y peut rien. je ne suis ni boulanger. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 . on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. voilà tout. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence.. Le désordre ou la guerre. servira à l'intimider. si elle est victorieuse.. blêmir. Je me remettrai à peindre. il l'appellera Constitution. chez Monsieur mon père. se révulser ses yeux. il y a des retours. sanglant. de notre vivant.. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction.. Voilà tout le choix qui m'est donné. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche.

lancés au pas de course 2 . Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. Mathieu.F. Le fragment suivant. présente une manifestation patriotique organisée par le P. surgie de la foule. Il hésita.C. devant les vitrines de la cour de Rome. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. barem au pas de course — în pas alergător. extrait de Classe 42. mais Hubert avait disparu. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. il prit Claude à part. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. la Dernière forteresse (1950). organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. Enfin. se faisant sans cesse bousculer. Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. 1 2 à tout le moins — cel puţin. Son deuxième roman. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. Jean aperçut Christian et Mathieu. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. la Marseillaise éclata. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . dans Paris occupé par les Allemands. — C'est décommandé ici. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. Classe 42 (4 volumes. Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. Jean erra encore quelques minutes. Son premier roman. 421 . passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. Roberte. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. de glace. Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis.

l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. Tout d'un coup. revolver au poing. s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. prêt à tirer. lui aussi. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. Il y eut quelques secondes d'attente muette. sur le trottoir. dans le groupe de tête du cortège. ayant abandonné sa machine. l'Allemand. On aperçut un policier à terre. L'euphorie. avec Mercosur et Saint. on le vit s'engouffrer. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. sur le trottoir. André s'envola par-dessus la grille. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. Le premier moto­ cycliste le suivit. L'Allemand. Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. tendu à coupe-gorge — loc periculas. un autre tournoyait au milieu des manifestants.Au croisement du boulevard Sébastopol. la Marseillaise repartit. dans un escalier. pris de peur. son grand imperméable clair volait à ses côtés. André se mit à courir évitant le soldat. Jean attendait.. on sentait l'horreur sur le groupe. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). déjà lancé à toute vitesse. André s'en alla vers la droite. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. déboucha des marches. La Marseillaise reprit. 2 1 422 . André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. liesse — bucurie. déjà il était engagé dans le coupegorge1. Au loin. D'autres flics couraient vers eux. il y eut une hésitation. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . revolver au poing. Le cortège les aborda de front. Au même moment. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. Brusquement. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. Mathieu avait soudain disparu. se jeta à sa poursuite. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie.. pris par la bousculade. tenant toujours le drapeau à sa main. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. Pour l'instant il fallait gagner. l'autre posa sa moto 5 . * moto — motocicletă. Jean se retrouva. l'un se saisit du revolver. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. Une troisième fois. Après on verrait. une pétarade 3 trancha le chant. éperdu. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. un instant surpris. un des motocyclistes noirs.

un frisson de joie parcourait le groupe. le Boche tira . mettant la main sur son cœur. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. André fit non de la tête. d'une seconde à l'autre. le trait noir s'abattit. c'était André sans imperméable. le coup de revolver fatal. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier. sans se presser. on discernait ses traits crispés. l'Allemand s'abattit lourdement. émacié. il lui semblait qu'allait partir.. plus longue. les yeux exorbités. Le cortège semblait cloué de stupeur. Les copains firent une redoute de leur poitrine. une jeune fille blonde l'entraînait. Derrière eux. l'autre toute noire. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. André ne tenait plus sur ses jambes. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour. ni drapeau. La Jeune Garde continuait comme un défi: . André tenta un crochet 1 pour l'éviter. blême. Jean reçut André dans ses bras. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André.. A cet instant. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde.. Plus que dix mètres entre eux. A son étonnement. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour.. tendre la jambe devant le soldat noir. André continua de courir. sûr de tenir sa proie. crochet — ocol. Jean voyait seulement deux silhouettes. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. Jean se sentit agrippé par sa manche. un visage fou. comme s'il allait s'évanouir. Jean dut le porter sur son épaule. une claire: André.. 423 .l'extrême. La Jeune Garde. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. tirant au hasard. Le groupe entier s'était refermé sur André.. il regarda Jean. l'Allemand allait le rejoindre. prenez garde Vous les sabreurs. puis ferma les yeux aussitôt. le croiser. devant un portail ouvert.

J e a n p a r t i t en éclaireur.— J ' a i couru. ce qu'ils venaient de v i v r e . T o u t était calme. Même alors. J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t . Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . André susurra. s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . grommela A n d r é . obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme. J e a n fit signe de se t a i r e . La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. puis r e v i n t sur ses p a s . Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. rassuré. à m o r t . t r o p b ê t e . — Ce s e r a i t . Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e . Sa voix s'éteignit.. garnitură. La s t a t i o n du m é t r o . On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t . . v e n a n t du boulev a r d . il mit le nez dehors. puis dans une a u t r e . Il a t t e n d i t une seconde. . Ils courent. Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e . André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e . Assourdie. La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e . elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . J e a n s'y faufila longeant les m u r s . ils obliquèrent dans une rue. 424 . LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . André devenait é c a r l a t e . la chanson jaillit une fois encore... 1 rame — tren.. Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière.

le dos à la fenêtre. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. Tenez. faite de plusieurs tables mises bout à bout. une longue tablée. le gros. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. il se tourne pour parler à Albert. — Il était plus de neuf heures et demie. c'est Amédée Dunois. La rame s'arrêtait dans une station. En face de Renaudel. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. malgré certaines confusions. — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". à gauche de l'entrée. c'est Jean Longuet. sur un ton de surprise qui ravit Jacques.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. Jaurès et ses amis formaient. c'est Renaudel. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. Et. c'est Philippe Landrieu. là. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. parallèlement à la rue Montmartre." — . Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite. où il y avait peu de monde. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle. la femme du type qui est en face de Landrieu. le gérant". „Sur la banquette. vous les connaissez?" — „Oui. A sa gauche. Celui qui est à droite de Jaurès. à côté de Dubreuihl. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. il lui prit le coude. — „Les autres aussi. — „Le voyez-vous?" dit Jacques. a côté d'elle. Jean entraîna son camarade au dehors. et le serra doucement. au milieu. L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. 425 . Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. murmura Jenny. c'est Dubreuihl. Et. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson.

assis. 426 ... c'est un ami de Mighel Almereyda. saisit la main qui pendait. et d'un fracas de vitres. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . vite!" — „La police!" Un cercle de gens. A demi caché par le dos de Renaudel. un corps était allongé sur la banquette de moleskine.. un dîneur. entourait les amis de Jaurès. l'interrompit net. sans regarder personne. la gérante. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron.. A ce moment. le front. sans doute. Il ne disait rien. puis un brouhaha' assourdissant. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. ouvrit le col. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. un collaborateur du Bonnet Roage. Avec autorité. Il joua des coudes. qui tenait le poignet de Jaurès.. — un médecin. Albert retentit. celui qui est debout près de la table... Il était pâle. des curieux. dont les paupières battaient. il hocha lentement la tête. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre." Un claquement bref. Jacques s'était dressé. d'où partaient des cris. et. Instinctivement. Sans changer de pose. chercha le pouls.s'élancèrent dehors. il arracha la cravate. Il se précipita vers la table du Patron. suivi. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. le bras tendu pour protéger Jenny. et empêchait d'approcher. passa devant la table de Jacques. gesticulant. presque aussitôt. Mme Albert.. il cherchait Jaurès des yeux. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. très calme. Et celui qui vient d'arriver. debout. Puis il cessa de le voir. debout. les yeux clos. De la rue. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. Il était courbé en deux. — fendit le cercle." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. Un homme. qui se penchait. ce sont les deux frères Renoult." souffla Jacques. en courant. était resté à sa place. un éclatement de pneu. envahissaient le café. la barbe. Au mur du fond. une glace avait volé en éclats. La voix de M. J'ai oublié son.Et en face d'elle. à flots. Toute la salle. et la forçant à se rasseoir. Une seconde de stupeur. d'une deuxième détonation. la bouche entr'ouverte. ses amis s'étaient levés lui seul. en. Il devait s'être évanoui. Chut !. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès.

Elle était debout. et procédait à l'évacuation de la salle. l'emportaient avec précaution. poussiéreuses. un ami de Jaurès." Les yeux pleins de larmes. Jacques et Jenny.. énormes. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. On chuchotait: j. s'accrocha à son bras. Il était blême. sourdement répétés. se trouvèrent pris dans le remous. Alors. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. Le docteur. n'attendant qu'un signal... serrés l'un contre l'autre. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées .IJ est mort. bousculés. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées... Il est mort. autour du blessé. dont la masse élastique se referma derrière eux. Le d o c teur. Fabre se retourna: au centre. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle..d'un espace vide. poussés. Au moment où ils allaient la franchir. sans un mot. Mais. entraînés vers la porte. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. rapprochées en hâte. . Jacques reconnut un socialiste. passèrent de bouche en bouche: — ). Jacques cherchait à voir. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. Trois mots. Elle se faufila jusqu'à lui. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. pour le coucher sur deux tables. Henri Fabre... —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin. Des amis avaient soulevé le corps. l'attroupement devenait de plus en plus compact. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre." Une longue minute s'écoula.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". prête à bondir.

> ..

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

) ante-. prédire.deasupra. désarmer. exdepărtare. contresigner dé-. perforer préînainte p r é a v i s . contrecontra c o n t r a d i c t i o n . af-. ir-. correspondre centra-. riul réagir subordonné. entreî n t r e . r a p a t r i e r . en-. con­ direcţie. d i s p a r a î t r e en-. n e g a t i v nemi inter-. antiantibien-. î n a p o i . sous-directeur. ad-. oulredincolo de ultra-royaliste. apporter. irréel. trépasser. ememmagasiner immobile. separare défaire. viîn locul vice-président. în incarcérer. em-. a l ­ longer înainte antédiluvien. collaboîmpreună rer. r1.etc. rasseoir 2. soudedesubt mettre super-.(ac-. bisco-. supra-. ra-.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. a t t i r e r . sous-. prédisposé pour. tré-. tresdincolo de t r a n s a l p i n . ré-. réarmement. 1. r a p p o r t e r . survoler trans-. projeter re-. im-. perprin parcourir. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. ii-. exporter in-. în mijlocul intercostal. bipède.. en2. antichambre împotriva antifasciste. col-. outre-mer vice-. bénébi-. enfermer. contra­ retourner. supersonique. bénéfice de două ori bicyclette. illogique. vicomte a. des-.pro­ în faţă. superior superstructure. sousub-. înainte poursuivre. emmener. separare enlever. scop . biscuit cohabiter. com-. sur. anti-impérialiste bine bienfaisant. repetiţie redire. tressaillir ultra-. discontrariul. importer. suprasensible. coexistence. al.

-vlet . m a l a d i e . r e z u l t a t u l tempérance. écolier 2. marseillais. fillette -eur. finesse -et . calitate politesse. r o y a l - 432 . socialiste. poignée -ier. sucrerie -ien origine.-ette . c u r e n t communisme. acţiune n e t t o y a g e . technicien -ise calitate franchise -isme 1. réaliste -iste doctrine 2. -ien -ais. p a r t i z a n u l unei communiste. lorrain. -ation acţiune pendaison. lisible. -ité calitate parenté. parisien. rougeur -ie. -ence a c ţ i u n e . doctrină. ourson -té. Chinois -aison. -ateur 1. calitate blancheur. italien anglais. valetaille. classement -on diminutiv aiglon. vengeance. -erie calitate perfidie. soupière -esse stare. -1ère 1. -ible. Marocain -ais. ^ois origine F r a n ç a i s .SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. ruelle -êe conţinut bouchée. dessinateur 2. profesie Parisien. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n . réalisme 2. -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e . -eance. orangeade 1.-elette d i m i n u t i v coffret. profesiune charpentier. humanité -ace. soluble r o u m a i n . profesie journalisme 1. stare r e m a n i e m e n t . -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able. professorat. -ain. a d m i n i s t r a t i o n -ance. doctorat -at tate -eau. bavardage 2. visiteur. dentiste -(e)ment acţiune. agent danseur. français. encrier. paperasse peiorativ produs citronnade. obiect cendrier. stare esclavage -aille peiorativ ferraille. fourchette. suédois caricatural. -elle diminutiv chevreau. profesie j o u r n a l i s t e . demni­ syndicat. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e .

pensif enfantin. aigrelet menteur. caracter. noiraud p r o p r e t .Sufixul Sensul 1. rarissime p o i n t u . peiorativ 2. communard. calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. alpin héroïque. bavard campagnard. m a quisard n o i r â t r e . -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . coutumier inventif. vaniteux saisonnier. socialiste richissime. -elet -eur. scénique c o m m u n i s t e . rougeâtre l o u r d a u d . barbu -ard -âtre -aud -et.

Observaţie. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école. Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac.MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. Moscou. Paris. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest. tables) les (élèves. armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. Pékin 434 .

g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès. Ce paysage est magnifique. enfants. la Corse. d) î n t r .o e n u m e r a r e : Vieillards. femmes. c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. Le Mans. de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. fondateur de „l'. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes. Le Caire e t c . fluvii şi munţi.Humanitè". precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. camarade ! Merci. PrietenuJ său este simpatic. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. le Rhin. O b s e r v a ţ i e i . 28* 435 . Numele de ţări. docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir. rue de la Victoire. toute la foule était joyeuse. Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. les Alpes. hommes. c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ.

care se recunoaşte după articolul care le precedă. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I . apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . masculin sau feminin. Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v.formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s. te la masculin în -x le curieux une boulan. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. In limba franceză nu există substantive de gen neutru.

acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . les bras les noia. la noia. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. -x.p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e . în -s 437 . le c h a p e a u -eau. cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s. La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc. les nez formează les noyaua. Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i . care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. les chapeau.T dăugind les jeua. -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc. les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă .I I . -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au. în le­ g ă t u r i .

Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme. al căror plural este: bonshommes. în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. 1 les chevaua. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1. etc. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. 438 . ugind un ~x les choua. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua. formează pluralul adă­ les cailloua. gentilshommes. în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. gentilhomme.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală.

formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. 2. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. Les fenêtres de la chambre sont fermées. al căror plural este: mesdames. prepoziţia de se contractă cu acestea. messieurs. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. Les livres de l'étudiant sont gros. adverbe. monsieur. mesdemoiselles. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. mademoiselle. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie. Dacă substantivul este compus din două substantive. prepoziţii. substantivele: madame. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. Observaţie. dintre care unul este determinantul celuilalt.De asemenea. acestea rămîn invariabile.

înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. A. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. de cette fabrique. prepoziţia à se contractă cu acestea. ami. G. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. à l'élève A. l'étudiante G. de Vélève D. l'élève Feminin N. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. Adresse-toi à l'élève de service. D. à l'étudiante A. A. D. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. J'écris à la soeur de mon ami. G. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 .les = aux: La directrice parle a u x élèves. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. de l'étudiante D. l'élève G.

-f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc. în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua. -s. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l. -n. pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 .ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat.

F e m i n i n u l p l u r a l se formează. pentru t o a t e adjectivele. sociales.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel. fou-îol Observaţie. conform regulii generale. prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc. nouveauforme la masculin nouvel.formează la fel ca acela al substanti­ velor. nouvelles etc. 442 . pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. vieux-vieil. prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie.

cet cette Plural Observaţie. sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon.Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort. adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . son pentru a se evita h i a t u l : mon amie. în locul formelor ma. son habitude. ta. m 443 . cet hiver. Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie. ton armoire. 1 . F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . î n limba franceză. 2 . ton. Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat.

444 . Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième. quatre-vingt-onze. (la) huitième Observaţie.Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv. înainte de a primi terminaţia -ième. 1. 2. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un. soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier.de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts. quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. Numeralele cardinale sînt invariabile. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second.

h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .

spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . elle nous. chaque. à elle ». PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. à moi. ils lies me. même. lui. nul. nous. te. lui Forma accentuată moi. elles moi. vous. autre. certain. à toi. telle. tout.d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie.170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e .v i n g t . Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. vous.-e. 446 . Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) . Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă . Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. -e. elle ' -. toi. elle. f vtominativ < l Dativ lui. eux. quelque. à lui. tu. î n gramatica franceză million stantive. toi.. il. . tel. î n acest caz. nulle. plusieurs.

à vous. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t . eux. se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. à eux. je le sais. les. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. Qui veut lire? Moi. les m( à nous. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. vous. vous. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b . cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. il faut être persévérant. je le lui donnerai demain. elles à elles Observaţie.Acuzativ 1 me nous. leur ' te' ie' ' a nous. 447 . À eïle. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. je lui offre un bouquet de fleurs. ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous. je vous le recommande chaleureusement. Je le répète. leur. vous.

u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. de obicei. il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre).P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. U n e o r i . P r o n u m e l e y înlocuieşte. mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. care corespunde articolului posesiv din limba romînă. 2 . Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat. în acest caz. p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. vous Pronumele personale en şi y 1 . U n e o r i . fiind. în afară de p r o n u m e l e se. fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . 448 . se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. te. nous. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). nous en sommes très heureux (de cela). P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre.

P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est. • \ cela (ça) Observaţie. C'est lui que je cherche. qui. care. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure. 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 .Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. r e s p e c t i v . que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului..... ce sera. Expresia c'est. d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. . Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ . c'est. etc. se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur. este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche. b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère.. Expresiile de prezentare c'est. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal.. în acest caz. que Expresia c'est...

quiconque. compuse [lequel. quelqu'un. care sînt invariabile chacun.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. -une. certain. pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N. personne. Observaţie. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite. G. -e. autre. care variază după număr şi gen.. l'un. 450 . destul de rar folosite.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. •D.. despre care. l'autre. a cărei. nul. l'une. A. al căror ce. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se". cu înţeles nedeterminat. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l . Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. rien. tel. laquelle etc. tout. plusieurs. al c ă r u i .

VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior. Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). perfect şi mai-mult-ca-perfect. Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. imperativul trecut. infinitivul trecut. . viitorul II. conjunctivul • imperfect.

La timpurile compuse.(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie. marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir. Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 .

-ions.i n t r a n z i t i v e c a : aller. 453 . -e. -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. finiss-(ant)]. rester. entrer. tomber. -ais. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant).-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. partir. -iez. -is -is -it -imes -ites -irent -as. a Ill-a -ir -oir. -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. -u. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. venir etc. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. -iez. -a. -ait. T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . -s. naître. -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. mourir. -e. ţin-(ir) e t c . -ait. arriver. -ez. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. -ions. -ais. sortir. care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). ] . -es. -re -ant -i.

Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i .ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ .conjunctiv imperfect perfect Observaţie.. Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 . j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca.m u l t . C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que).

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t . Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .

consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : . ) ils jetteront (dar nous jetons etc.) il appuiera (dar nous appuyons etc.) 457 . -eter.) acheter — j'achète. jeter — je jette.) 5 .) dublează A l t e v e r b e . oue je cède — je pèse. je céderais 4 . ils appelleront (dar nous aţpelons etc. Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler. nous pèserons Observaţie. il emploiera (dar nous employons etc. appuyer — j'appuie. care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v .Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 . ils achèteront (dar vous achetez etc. Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède. u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle. în acest caz. ci p r i m e s c . Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 . n u d u b l e a z ă consoana l sau t. appeler — j'appelle. ils modèleront (dar vous modelez etc. Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 .

il neigera. ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. Voi pleca (în c u r î n d . venir. il fallait etc. se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. tu hais. 2. faire etc. V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate. Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular. venir la indicativul prezent. faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. Tocmai i n t r a s e . pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. il hait (dar nous haïssons etc. A î n c e p u t să lucreze. aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat).) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. 4 . formează trecutul apropiat (le passé récent). A m pus să-1 cheme. urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. 458 . î n d a t ă ) . 3 . 6. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . Spre deosebire de limba romînă.

il fait etc. E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . gerunziul Participiul prezent. Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. nous sommes partis. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. geler. il paraît. ^ şi a l t e verbe (falloir). ca de e x e m p l u : il suffit. il arrive. ) : En lisant on s'instruit. tonner. Il s'est blessé en fendant du bois. Observaţie. b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . neiger. grêler e t c .Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. Ces portraits sont parlants. Trouvant le film ennuyeux. adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . il convient. La un număr redus de verbe. E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . de cauză. de t i m p e t c .

Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i . . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului. unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect . . .1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent. . . 460 . .

verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! . atteindre.bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc. être) plaindre.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil. ! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey. Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 . teindre etc. accourir (eu avoir. je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul. peindre. paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

partir 1 eu a u x . sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc.Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire. ind. de aseme­ nea interdire. [vous) contredisez etc. şi imper. il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 . mentir. j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc. servir.a p l . prédire contredire care fac la pers.prez. a I l .

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc. . vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 . il pleuvra . combat. 1nu 1 . défendre. mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc. admettre. commettre. per1 mettre etc.entendre... dépendre. que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez . répondre. . . pendre. tre. .Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre... attendre.

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 . obtenir. avoir: tenir. suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux.être: revenir. appartenir etc. intervenir. devenir. se souvenir. soutenir. eu aux.

La timpurile compuse. la verbele din grupa I. fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. personne. verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. Je ne le rencontre j a m a i s . forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. şi pas.i l s pas? 468 . Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă. care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. rien. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. guère etc: Je ne vois rien.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. Il ne veut plus avancer. jamais. păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. pentru propoziţiile scurte. point. aşe­ zată înaintea verbului. aşezată după verb: II ne parle pas français. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus.

heureusement etc. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. ensemble. Observaţie. Adverbe de timp: aujourd'hui. l'assortiment etc. confusément. parfois. souvent. 469 . longtemps. hier. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. où. ici. certes. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. plutôt. précisément. commodément. hautement. davantage. demain. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. beaucoup. ensuite.). profondément etc. bien. Adverbe de cantitate: assez. exprès. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément. ne. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment. le bâtiment. soudain. bientôt. tant. assurément etc. dessous.ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite.. loin. Adverbe de loc: ailleurs. dehors. Adverbe de afirmaţie: oui. là. dessus. partout etc. tard. jamais. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. Adverbe de negaţie: non. gratis etc. ainsi. toujours etc.. trop etc. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. peu.

Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . après. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . sur. malgré. fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . pendant. près de. derrière.devant. au milieu de. jusqu'à. a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. 470 . dans. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. en. à côté de. quant à e t c . depuis. pas. sous. t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. parmi. pour. P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. avant. de. m o d u l : aller à pied. Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. la adverbele care se p o t c o m p a r a . A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. entre. contre. le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t . avec. dès. vers. sans. d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. outre. courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. loin de. chez.

Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail. agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table. prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur. — t i m p u l : Sur ses vieux jours. 471 point .— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. monta dans la diligence.— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie. un parapluie à la main. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large . ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau. cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée. — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. il s'établit à la campagne.

donc je peux partir. car il ne travaille 472 . en effet. Balzac était royaliste et catholique. Elle ne sait ni nager. b) adversative (conjonctions cependant. Il parle fort. ainsi. aussi. Il échouera. ni ramer. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . toutefois. c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. c'est-à-dire: pas sérieusement. ainsi il est écoulé.Prepoziţiile en şi dans In general. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. Je crie mais on ne m'entend pas. ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. par J'ai fini. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. pourtant. enfin. Il est entré dans la maison. ni: Il lit et commente le journal.

je suis parti. ainsi que. pendant que — cauzale: parce que. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . de peur que — consecutive: de sorte que. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e . de manière que. pour peu que. bien que. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. tu réussirais. après que. puisque. afin que. vu que. (comparativă) : Comme on fait son lit. d) quand: partir. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. non que — finale: pour que. Observaţie.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. jusqu'à ce que. c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. à mesure que — concesive: quoique. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que. de façon que. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. on se couche.

Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. verbe. adjective.

2 . Propoziţia independentă (proposition indépendante). b) prin joncţiune. La personne qui m'a téléphoné. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. 475 . cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. Je m'habille et je viens tout de suite. R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . depind unele de a l t e l e . m'a communiqué quelque chose d'important. Propoziţia principală (proposition principale). R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. nefiind de acelaşi fel.SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. care nu depinde de a l t ă propoziţie. d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. Pierre est charpentier. sau p r i n subordonare cînd.

476 . temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français.pourrait construire plus d'écoles. — concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme. d'hôpitaux etc.3 . il est un grand réaliste critique. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra. c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix. d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez. on. •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais. b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi.

b) după un verb impersonal (falloir. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . sembler etc. 4 . In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. E l se foloseşte. de côté que: Où que nous regardions. b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul. d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que. il n'y a que des champs de blé. quelque 477 . t e a m a . il est nécessaire e t c . regretul e t c . ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu.: 1 . c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. il est juste. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . unique. ) : Il faut que tu écrives une lettre. ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . 3 . posibil. conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. jusqu'à b) de loc. Il regrette que tu sois malade. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. principal e t c . p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . Il est bon que nous apprenions le français. que. Je veux qu'ils partent. d o r i n ţ a .

pentru a exprima un fapt real. Observaţie. De asemenea. on ne peut contenter tout le monde. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que. d) f i n a l e . de. pour. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. î n limba romînă. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . Observaţie. p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. f) c o n d i ţ i o n a l e . si. mérites.. afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende.. 2 . locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que. Deşi este slab. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. bien que. elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. ) : Approche que je te voie (que = pour que). d u p ă pour peu que.. pour non que. à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. sans que: Bien qu'elle soit jeune. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul. are putere — Bien qu'il soit maigre. ce n'est pas que. quoique. pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. quoique e t c . Quoiqu'on fasse.c) d e c a u z ă . 1. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois.. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. elles n'eurent aucun résultat. il a de la force. avant que. g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît.. pour que. se foloseşte indicativul în limba romînă. sans que e t c . Quelles que fussent les précautions de Bartholo. de manière que. • e) c o n s e c u t i v e .. — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque. que.

raţele se reped. Ne pas se pencher en dehors. 3 .ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . il faut se laver les mains. b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer. j'ai repris mon travail. Şi iată că găinile se ţivîntă. cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. Après avoir passé un beau congé. les canards d'accourir. In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. propoziţiei 479 . o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir. manger tout cela! 2 . In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train.

se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie. 480 . In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. la reconstruction commença.d) consecutive: II rit à se tordre. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. în gramatica franceză. Rîde de se prăpădeşte. spre deosebire de gramatica roinînâ. on remarquait ses rides. 2. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. Observaţie. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. il travaille. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant.

2 . 3 . P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se). Elles se sont parlé. Ils ont lu la gazette. Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. deci acordul se face^. 4 . je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. Marie. (Complement direct. sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. (Complement indirect. Elles étaient appréciées par leurs camarades. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. deci nu se face acordul. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t . expuse m a i departe (punctul 4). b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres).) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés. Observaţie.

) Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés. în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect. nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t . (Acordul se face cu complementul direct les lettres. 482 . deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect. la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect.m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular.T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă . CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i . Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes.

3 . Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni.a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie. I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. în general.REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i . î n limba franceză. după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i . E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt. î n schimb. în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). 1 . ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. 2 .a a condiţionalului trecut). ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. (subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 .

adver­ comment il procédera. p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie. el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . . 1 .u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 . dit-elle. Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. encore. Reste la question essentielle. Acest strigăt îl lansează Barbusse. aussi \'a-t-on condamné. Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . peut-être. au Inversiunea este moins etc. Ce cri le lance Barbusse. ainsi. a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi. facultativă după sans doute. v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. toujours: Il avait volé. în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă . en vain. à peine. d) c î n d .S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse.e l l e entrée qu'elle se mit à parler. À peine « ( . dar este r e l u a t p r i n t r . incidente: instants.

SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent. CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .

-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz. -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz.) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier .chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat.) . dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 . représentant (fig.) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face. eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

juridic Ut. construcţii expr. majusculă mar.) masculin maj. familiar fig. tipografie tr. figurat gram. participiu perf. personal pi.) feminin fam. militar mitol. indicativ inf. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. arhitectură art.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. prepoziţie prez. interjecţie interog. adverb. istorie înv. quelque chose rel. auxiliar bot. verb. articol aux. verb tranzitiv zool. prezent pron. locuţiune prepoziţională loc. imperativ impers. 2. popular prep. zoologie Observaţii. verb intranzitiv vt. antichitate arhit. expresie /. adverbial ant. locuţiune adverbială loc. administraţie adv. 1. conj. plural pop. matematică mii. hotărît imper. substantiv iehn. pronume qn. impersonal ini. infinitiv interj. marină mai. vezi vb. botanică comp. adjectiv adm. (gradul) comparativ conj. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. muzică nehot. numeral part. relativ s. învechit jur. invariabil ist. nehotărît num. adv. mitologie muz. literatură loc. perfect pers. verb vi. (fem. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. conjuncţie constr. trecut v. . quelqu'un qch. gramatică hot. tehnică ţipogr. (mase. locuţiune conjuncţională loc. prep. locuţiune verbală m. interogativ invar.

.

preot abîme s. a săvîrşi. a acosta. a vitelor) . à pied pe jos . a a c l a m a accompagner vb. a a c u m u l a . a accelera accent s. Aceste vocabulare nu p o t . a b a ţ i e . a a d ă p a abri s. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant. I I I [în expr. s' ~ a se p o t r i v i .m. a ajunge (la) . -e adj. acordeon accorder vb.m.) a descuraja abbaye s. a b s u r d i t a t e abus s.m. caisă abricotier s. a îndîrji.m. a p ă r ă s i . abajur abattage s. II a suprima. a accepta. a aboli abondance s. acord. a împerechea. a b s e n ţ ă . pe. acces. şi s. tăiere . n e a p ă r a t . a nu fi de faţă absolu. a strînge accusateur. c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb. desăvîrşit absolument adv.m. a aborda. absolut .m. I I a î m p l i n i . a î m p o v ă r a . [loc.) împreju­ r i m i . a grăbi. [mar.f.f. de.f. m. a copleşi. a b o r d a r e . acu­ zator accusation s.m. a a g ă ţ a . f. d u p ă . adăpost abricot s. III a sosi în grabă accrocher vb. abuz acacia s. accident acclamation s. abis abnégation s. accelerare accélérer vb.m. -euse s.m. cais abriter vb. a î n t î m p i n a accumuler vb. II a se aşeza pe vine accueil s. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. intrare accident s. accent accepter vb. a t ă i a . a a d u n a . consim­ ţământ accordéon s. -e adj.-eadj. a a c a p a r a accélération s. a lega accourir vb. adv. m. p r ă p a s t i e .) d' ~ m a i î n t î i . a însoţi. c u m p ă r ă t o r achever vb. m. a r e n u n ţ a abat-jour s.m. salcîm accabler vb. m. a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . m. cîte. I I I a p r i m i .f. î n v o i a l ă . a b u n d e n t abord s. III a doborî. f.f. belşug abondant. ro. ţii ie loc de dicţionar. p r i m i t o r .) a acosta accoupler vb. cu. a cumpăra acheteur. a se î n d r e p t a acheter vb.f. lipsă absenter (s') vb. cu t o t u l . a lipsi. a d a . a adăposti absence s. doborîre (a co­ pacilor. a spori accroupir (s') vb. a t e r m i n a . a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. şi adj. sporire accroître vb.m. a a t î r n a . acuzare acharner vb. a se împăca accoster vb. a efectua accords. aşadar.f. I I I a m ă r i . [fig. a absorbi. p l ă c u t accueillir vb. a ierta absurdité s.) faire ->qch. a înverşuna achat s. m. a b a t e .VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep. 493 . a a c o r d a . în . la. invar. a p r i m i accès s. a înghiţi absoudre vb.f. a sfîrşi. (fig. a b u n d e n ţ ă . în p r i m u l rînd aborder vb. a c l a m a ţ i e acclamer vb. abnegaţie abolir vb. a b a t a j abattre vb. a umili accaparer vb. ) a duce (la) abreuver vb. m ă r i r e .m. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. -trice s. m ă n ă s t i r e abbé s. II a atinge (ceva). cumpărare .m. I I I a absolvi. a a c o m p a n i a accomplir vb. (pi. m. îmbelşugat. negreşit absorber vb. peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n .

a d m i r a t o r admiratif. (pi. a micşora affaire s. m. aflux affranchir (s'j vb.f./. / . a se a g i t a .f. oţel acquérir vb. aerian aéronautique s. (în loc. a consolida affermissement s. f. f. I I a a c ţ i o n a agiter vb. -e adj. a î n h ă ţ a a h ! interj. conj. al muntelui) ail s. arie (muzicală). se tirer d' — a se descurca.f. î n d e m î n a t i c . în a l t l o c . -s) usturoi aile s.e omul care-mi trebuie . adeziune admettre vb. 2 . a c t u a l i t a t e acuité s.) p i ţ i g ă i a t . -enne adj.m.f.f.f. -trice s. a adora adoucir vb. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb. aeronautică aérodynamique adj. a d r e s ă .m. ajutor aider vb. a g i l i t a t e . b u c u r i e . agricultură agripper vb.m. a d m i t e r e adonis s. agent agglomération s. acţiune activité s. -ive adj. a h ! o h ! aide 1 s. m. o votre — • c u m d o r i ţ i . II a se elibera affronter vb. aeroport affaiblir vb. strident a i g u i l l e s . înfăţişare aisance s. afacere. a ajuta aie ! interj.m.f. sprijin. -trice s. a f l u e n ţ ă . aglomerare aggravations. a a d m i r a admission s. (fig. aulx.m. aglomeraţie .f plăcere. d'-~ de altfel aimable adj. a m a b i l aimer vb. -ë adj. (fig. (fam. t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa. I I I a d o b î n d i . p l ă c u t agréablement adv.acier s.f.m. a se învoi acteur. II a î n t ă r i . dibăcie./.f. a t a c agriculture s. a d m i r a ţ i e admirer vb. miel agraire adj.f. a e r . sprinteneală agir vb. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . I I I a m ă r i agréable adj. şi adj. ~ es) bun i c . aerodinamic .f. ac. m.) a se prăbuşi affection s. afecţiune affermir vb. ascuţime additionner vb. dulce-acrişor aigu. il fait mon •«. a afirma affluence s. a î n r ă u t ă ţ i .m. agreabil agressif.m. aripă ailé. I I a slăbi. a n d r e a . (pi. être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . a îmblînzi adresses. a adresa adroit. aşa. actor action s. dezinvoltură aise s. în mod p l ă c u t . cu a r i p i . adv.f. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. bot. uşor. a c t i v i t a t e actualité s. a i u b i .) ~ de pentru a . -~ s.m. agresiune. în scopul âge s.f.f.f. p r o b l e m ă .f. a c o n s i m ţ i . -douce adj. I I I a a d m i t e admirable adj. deci ainsi que loc. î n t ă r i r e . trea­ b ă . agreabil. p u i de v u l t u r aigre adj.m. a-i plăcea aîné.m. astfel. a d m i r a t i v admiration s. à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c . v u l t u r aiglon s.. p r i m u l născut ainsi 1 . m a i în v î r s t ă . dibaci aérien. (pi.f. a a p u c a . înăcrit aigre-doux. a g r a r agrandir vb. ~ que p e n t r u ca. m i n ă . conj. a a d u n a adhésion s. a agrava agilité s. vîrf (al t u r ­ n u l u i . -e adj.m. u ş u r i n ţ ă . a cîştiga acquiescer vb. în v î r s t ă . acru. a s c u ţ i t .f. au ! v a i ! aïeul. p r e c u m şi air s. vîrstă âgé. -ive adj. aïeux strămoş) aigle s. a se s i m ţ i bine aisé.f. a se prăbuşi affaler (s') vb. agresiv agression s. agenţie agent s. cu dare de mînă 494 .) aglo­ meraţie afflux s. ajutor aide 2 s. -es. rn. -é s. conj. f.m. m . a g r a v a r e aggraver vb. (în)aripat ailier s . aşa precum. a înfrunta afin conj. conso­ lidare affirmer vb. /. cum îi p l a c e . dragoste. s. a a g i t a agneau s. -e adj. a-şi face de lucru affaisser (s') vb. II a î n d u l c i . -e adj. î n r ă u t ă ţ i r e . vîrstnic agence s. aerodinamică aéroports. a d m i r a b i l admirateur.f. adonis adorer vb. iscusinţă adresser vb.

m. a n a c r o n i c anatomie s.m. a aduce apprendre vb.) şi adj. a m u z a m e n t . vechi ancre s.m. a m i c a l .f.m. b o g a t .m.a se l u n g i . a n i m a ţ i e animer vb. I I I a zări apétale adj.f. amazoane ambition s.f. -e adj.f. a m a n t . III a a p a r ţ i n e appel s.f.m. II a a p l a u d a applaudissement s. a se amuza anachronique adj. a l p i n i s t alsacien. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s. s'en ~ a pleca.m.f. a a l a r m a . a î n g r ă m ă d i . a m a t o r amazone s. a l t e r a b i l altitude s. m e r s .f.f. -e adj. p u r t a r e . a a n u n ţ a . a m p l u .m. u n g h i . a prevesti annuaire s.f. aniversare annoncer vb.f.pi.f. . a aduce ami. prietenesc amicalement adv. chemare appeler vb. III a î n v ă ţ a . a n t e r i o r antichambre s. a p e t a l à peu près loc.) şi adj.f. colţ angoisser vb.m. a n . . (cu maj.e s. a a p r i n d e allumette s. german aller vb. a se d i s t r a .f. m. a l p e s t r u alphabet s. a n a t o m i e ancien. poftă de m î n e a r e appointements s. (cu maj. a p l a u z e appétit s. a n t i p a t i c antiquité s. a l m a n a h alors adv. a se d u c e .m. a se duce alliance s. m. alegorie allemand. pi. (cu maj.) d o b i t o c anéantir vb.f. a m f i t e a t r u amplement adv. inel année s. -e adj. odgon. ancoră âne s. prieten. a însufleţi anneau s. alfabet alpiniste s. II a n i m i c i .f. verighetă allier vb. a a t r a g e . englez. grămadă amasser vb. c h i b r i t allure s.m. m. a n i m a l animation s. -e adj. nelinişte. alee allégorie s. III a a p ă r e a appareil s. aluzie almanach s. (fig. a a d ă u g a alarme s.f.f. suflet amende s.f. a a d e m e n i allée s.f./. salariu apporter vb. m. m. a m p u t a ţ i e amputer vb. d i s t r a c t i v amusement s. m.f. a n e c d o t ă ange s. după cit se pare apparent.f. a o d u c e . a p r e g ă t i .f. a d a a l a r m a alentours s. a p e l .m. a speria angoisse s. a strînge amateur s. a l a r m ă alarmer vb. însufleţire. à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s .m. înger a n g l a i s . a se î n t i n d e allumer vb. a n o r m a l antarctique adj. iubit a m a r r e . -enne adj.9. a m i c amical.m. p a r î m ă amas s.f. a n u m i applaudir vb. aproape apparaître vb. a n t i s e m i t août s. amploare amputation s. a g ă t i . englezesc a n g l e s . m . s p a i m ă animal s. m.e s. a p a r t a m e n t appartenir vb.f. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s.pi. a l t i t u d i n e amaigrissement s. * ' . august apercevoir vb. a p l a u d a r e . a l i a n ţ ă . împrejurimi allécher vb. a m ă ­ nunţit ampleur s. -e adj. prieteneşte amitié s. iubire a m p h i t é â t r e s.aisément adv. a merge. slăbire a m a n t . / . a n t i c h i t a t e antisémite s.m. a a m p u t a amusant.) a strivi anecdote s.) şi adj. a p a r e n t appartement s. a n t a r c t i c antérieur. a m b i ţ i e âme s. a n t i c a m e r ă antipathique adj. a p r e t apprêter vb.f.-enne s. -e s.m. alsacian altérable adj. prietenie a m o u r s . a t u n c i alpestre adf. m . a p a r a t apparemment adv.m.m.f. (fig. a apreta 495 . cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb. adv.m. a p r e l u n g i . a lungi. m ă g a r . a m e n d ă amener vb. a chema. dis­ tracţie amuser (s') vb. c a m (aşa).m. m..m. (degetul) inelar anormal.m. a n u a r . a afla apprêt s.f. a î m b i n a allonger vb. -e s.

păianjen arbre s.m.) raion. \ ardoare. a înjuga attendre vb.f.f.m. de ambasadă) attachement s. a a p ă s a . a opri . a asasina assaut s. a smulge arrangement s.m. aromă arracher vb. atenţie 496 . a s e n t i m e n t . aşteptare attention s. m. a r m a t ă armement s. ateu athénée s. I I I a a s u r z i .m. a asigura astronautique s.f. groaznic attabler (s') vb. c u r e a .m. I I a a d î n c i .m.f. a r t ă .m. a r t i s t i c .approche s. m . a t o m atroce adj. d u l a p .m. şi adv.nl. reazem. ascensiune aspect s.m. /.f.f. învoire asseoir (s') vb. c r u n t .f. a r h i t e c t ardeur s. ascensor ascension s. înarmare armoire s. a r t i c u l a ţ i e articuler vb. a r m a m e n t . (adm.) d u p ă . a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. I I I a atinge atteler vb. arsenal a r t s .m.f. m . a întîrzia.a m i a z ă arabe s.f.f. a a r t i c u l a artificiel. (fig. asistenţă association s. a r a b araignée s. 2 . rîvnă arène s. aspect. asociaţie associer (s') vb. m. a se aşeza la masă a t t a c h e s . legătură. asfalt asphalter vb. sprijin appuyer vb. -e adj. arc arc-en-ciel s. a t a ş a t (de legaţie. cu s i g u r a n ţ ă . (impers. înduioşare attendu prep.f. a face (un sunet) m a i surd assuré.m. a s p i r a r e . ariergardă arrière-grand-mère s. I I I a a ş t e p t a attendrissant. d e s t u l . a u d a . piftie aspiration s. pe urină. [invar. a n g h i n a r e articulation s.) poimîine après-midi s. m.f. / . d u p ă . -e adj. a aproîunda approuver vb. sparanghel asphalte s. s t ă p î n pe sine.f. s. a a t a c a attarder (s') vb.m. III a se aşeza assez adv. cameră din dos arrière-garde s. cu artă ascenseur s. a t l e t i s m atome s.f. a r a n j a m e n t arrêter vb.m. (fig. desi­ gur assurer vb. I I a se î n t u n e c a . a asedia assiette s. încheie­ t u r ă (a m î i n i i . a r g i n t .f. [fig. ateneu athlétisme s. a v î n d în vedere attentat s. a aresta arrière 1 . sigur assurément adv. a se a p r o p i a approfondir vb. a s p i c .-elle adj. arivist arrondir vb. curcubeu archipel s. (cu maj.f. a r t i f i c i a l . măiestrie artère s. I I a rotunji arrondissement s.m.m.) si adj.) aspi­ raţie assassinat s. nefi­ resc artiste s. a stropi arsenal s. m. a fi de ajuns assiéger vb.m. cartier arroser vb. m. a a p r o v i z i o n a appui.f.m. (sport) fundaş. şi s. şi adj. a se asocia assombrir (s') vb.m. a asfalta a s p i c s . a lega attaquer vb.m. a s t r o n a u t i c à astronomique adj. şifonier arôme s. aprovizionare approvisionner vb. arhipelag architecte s. m. sosire arriver vb. a s a s i n a t assassiner vb. a r ş i ţ ă .m. a i z b u t i . suficient.) a se î n t î m p l a arriviste s.m. a piciorului) attaché s. înduioşător attendrissement s. a t a ş a m e n t attacher vb. p o m .f.m.m.m. înapoi ! arrière-chambre s. arbore arc s.f.m.f. a a p r o b a . arteră artichaut s.m.m. arenă argent s. en avoir ~ a fi s ă t u l . a a j u n g e . d u p ă aceea après-demain adv. farfurie assistance s.f.f. a a t a ş a .f. a zăbovi atteindre vb. b a n i armée s. a t e n t a t attente s. partea d i n a p o i .) a se posomori assourdir vb. interj. apropiere approcher (s') vb.f. s t r ă b u n i c ă arrivée s. a r t i s t artistiquement adv. [invar. înfăţişare asperge s. astronomie athée s. a sosi. a sprijini âpre adj. asalt assentiment s. a î n h ă m a . aspru après prep.s.

/. a u t o m o b i l automatiquement adv. a î n t r i s t a .) c e l ă l a l t . a v i d . a u x i l i a r avance s. a l a l t ă i e r i avant-poste s. î n t î m p l a r e .m. t o t a t î t a . a l t u l .m. deget mic (de la mînă) aussi adv.f. zori aubergine s. t o a m n ă automobile s. 2 . a întinde (înainte) . •*• soif a-i fi s e t e . 2 . a bolborosi. bagaj bague s. prep. a î n ş t i i n ţ a avocat s.m. azi aune s. î n d a t ă . lîngă.m.m. a v i a ţ i e avide adj. vecin avouer vb. a v a r .m.m. dedesubt au-dessus . aproapele auxiliaire adj. a informa aveugle s.f. pron. pătlăgea v î n ă t ă aucun. a se îmbăia 32* bain s.m. a micşora' bal s. viitor aventure s. a v i d i t a t e avilir vb. sărut(are) baisse s. prep. aşa de aussitôt 1 . / . balcon 497 .m. inel bah! interj. alt(ul). nici un(ul) audace . a p r i l i e B baccalauréat s. cu avenir s.m. a z ă r i . a v a n s . şi adj. îndrăzneală audacieux. 11 a a v e r t i z a . baionetă baiser s. m. aversă avertir vb. I I a deprecia (o marfă) . aux.f.f. a bîlbîi bagage s. (pe) aproape auriculaire s. m ă t u r ă balayer vb. şi adj. a se s c ă l d a . şi adj. î n a i n t a r e avancer vb. a m ă r t u r i s i avril s. baie baïonnette s. ~ chose altceva autrement adv. şi pron. -euse adj. aterizare atterrir vb. există avoisinant. h r ă p ă r e ţ avidité s. adv. {loc. a u t o r i t a t e autour adv. şi pron. aş ! baie s. orb din naştere aviation s.m.s. a v a n p o s t a v a r e * . şi prep.f. ) .f.f. a l t a . conj.m. 2 . a p r i n d e . autor auto s. cu a t e n ţ i e atterrissage s. -e adj. orb aveuglément adv.f. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. împrejurul autre I . m.f. a l t ă d a t ă . a grăbi (plecarea e t c .f. aviz aviser vb. a v e n t u r ă avenue s. a l ă t u r a t . ochi de fereastră.f.f.f.-euse s. şi. b a c a l a u r e a t badiner vb. lacom. m. a m ă r i . m. r a d ă .f.m. cale averse s. odinioară autrui pron.m. scădere baisser vb. a spori aujourd'hui adv. a înjosi avion s. în mod a u t o m a t autodétermination s.f. m a i înainte auprès 1 . m i c golf. a m î h n i attroupement s. î n d a t ă ce autant adv. hot.m.attentivement adv./. a u t o d i d a c t automne s.) ~ de în j u r u l . î m p r e j u r . înainte a v a n t a g e s. au­ tomobilistic autorité s. p ă r e r e .m. avocat avoir vb. lăcomie.m. m .-trice s.) il y a este.f.m. a u t o m o b i l . zgîrcit avec prep. a-i f i . d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s.m. m ă t u r ă t o r balcon s. orbeşte aveugle-né (e) s. ~ faim a-i fi foame. -e adj. adj. de uşă baigner (se) vb. avion avis s. a î n a i n t a avant adv. adv. a atrage attraper vb.f. altfel. îndrăzneţ au-dessous adv. a a v e a . b a l balai s. (impers. (precedat de art. de asemenea. a pune mîna attrister vb. adv. şi adj.f. deasupra auditeur. a l t m i n t e r i autrefois adv.f. m.m. a scădea. arin auparavant adv. a glumi bafouiller vb. a v a n t a j avant-hier adv. s î n t . a m ă t u r a balayeur. I I a ateriza attirrer vb. a u d i t o r augmenter vb. a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s. loc.

a b ă l ţ a . b a t a l i o n bateau s. b a n d i t bandoulière s. bilet biscuit s. a mîzgăli barque s.m. b i n e v e n i t bière s.f. ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s . belle adj.m. bizar blague s. m .f. a n i m a l ./. il y a beau temps que . socru beauté s. a beneficia benêt s. leagăn béret s. bere bigarrer vb.f. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s. c i u d a t . bel. bijuterie billet s.m. banchiză baraquement s.f. m grîu Wême adj. de peşti) bandes.f.m. prost bête 2 s. b a n a n ă bananier s.f. şi adj. v o r b ă r e ţ . c u m n a t beau-père s. cu t o a t e că bienfaisant. . a se îngălbeni blesser vb. a lega . -e adj.f. t r e a b ă . beretă. cărucior. a l b blancheur s. bază bas-relief s. r ă z b o i n i c .m. a toci sensibili­ tatea blé s. -che adj. I I a c l ă d i . balnear banane s.) a învinge b a v a r d . beneficiu bénéficier vb.) franc. m u n c ă b e s o i n s . deşi.m.f. căscat beau.f.m. mai dihai beaucoup adv. soacră belle-sœur s.f. -e adj. sărăcie bétail s. p r o s t i e .m. b a z a l t basculer vb. care se leagănă b a l l e s . / . noră belle-mère s. v a s . ballet s.f.f. sfeclă beurre s. banc (de n i s i p . 2. gratie bas 1 . bine .e s.m. sitar belle-fille s. bazar béant. prune bec s. m i n g e . a unge cu u n t bibliothèque s. I I a p ă l i . g l o n ţ .f.f. ceată bander vb. I I a a l b i blaser vb.m.) b a r a c a m e n t barbare s.m. balenă balise s.m. (fig. — sûr desigur bien que loc. l u p t ă bataillon s.f. .m. banderolă bandit s. m. a cădea base s. baliză ballade s. b a n d ă . bicicletă bien adv.f. a î m p e s t r i ţ a bijou s.f.m. adj. şotie blâmer vb. -e s. frumos . foarte p a l i d blêmir vb.f. biscuit bizarre adj.f.f. b a n a n b a n c s . vite bête 1 adj.f. inferior. -e adj. bărbier barbouiller vb. bastion bataille s. guraliv bazar s. -e adj. de plus belle şi m a i şi. m. a b a n d a j a banderole s. cioc.f. . bască berline s.m. b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv. baston batteuse s. . bancher banquise s. a dezaproba .m. -euse adj. (mil.m.baleine s. a se legăna . beton betterave s.f. j o s . a b l a m a blanc.m.f. b ă ţ . -se 1.m. j o ­ s u l . a construi bâton s. a l b e a ţ ă blanchir ' 6 . larg deschis.m.m. t r ă s u r ă besace s.f.f. ciorap basalte s. bandulieră banlieue s. . n e v o i e .m. sa­ lutar bien-intentionné. p r o s t ă n a c berceau s. î n d a t ă . basorelief basse-cour s. b a r b a r barbarie s. plisc bécasse s. balet balnéaire adj. baladă ballant.m. frumuseţe bébé s.m. barbarie barbe s. s. foarte m u l t . batoză battre vb. b ă t ă l i e . m . desagă besogne s. conj. barcă barreau s. fîşie. şi adj. c u m n a t ă belliqueux. I I I a b a l e .m.f.m. (pop. be­ licos bénéfice s. clădire bâtir vb.m. u n t beurrer vb. m u l t beau -frère s. fleac béton s. n a v ă bâtiment s.m.f. bibliotecă bicyclette s. s c u n d .m. e m u l t de cînd . . curte de păsări bastion s. b a n c ă . tout ~ încetişor. binefăcător./. barbă barbier s.f. d u n g ă .m. (în) curînd bienvenu. /.f.m. p a r t e a de j o s . şi adj. a r ă n i 498 . s c ă z u t . a blaza.f.m. în şoaptă bas 2 s. / . b e c a ţ ă . şi adj.

a zăpăci. b u l e v a r d bouleverser vb. I I I a bea bois s. a înfrunta. m. şi adj. à — pe bord. boxer boyard s. bursă bousculer vb.) a lucra n i m i c u r i . pe p u n t e . montre. m.m.m. branşă bras s. -e adj. ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s.blessure s.f.m.f. broşa brocher vb. v a t ă etc. boboc (la floa­ re) .f.f. (tehn.m. / . bornă borner (se) vb. margine. fărîmă . legătură de legume botté. a broda 499 . r a m u r ă .m. t a r g a . a bucla p ă r u l boue s.f. a l b a s t r u bloc s. a îmbrînci boussole s.f. -e adj. (în mod) s t r ă l u c i t briller vb. pi. b u c h e t . o m u l e ţ . à ~ le corps la t r î n t ă brasse s.m. bombă bon 1 . salt. a î m p ă d u r i . b l o c . căptuşire.f. bobinaj bœuf s.) buşon b o u c l e s .f. b r a ţ . măcelărie b o u c h o n s . vin de Bordeaux borne s. mesteacăn boulet s.m.m. om b u n şi c r e d u l .f. bine bonbon s. bluză bluet $.f. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. — homme om cumsecade . r a n ă bleu. a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb. bun bon 2 adv. box boxeur s. bou boire vb.m. a se m ă r g i n i botte s. marcaj (crengi r u p t e . a încheia (o cataramă) . a face salturi bonheur s.m.f. m a r g i n e . prăvălie bouton s. scurt. -euse adj. a bîzîi bourgeois. brioşă.m./. cozonac brique s. bonetă bord s. burghez bourreau s. a încheia n a s t u r i i boxe s.m. a nu sta lo­ cului bougie s. h o t a r . g u r ă .f. c a t a r a m ă .f. brancardă branches. a broşa (o carte) .m. sul (umplut cu c î l ţ i . ghiulea boulevard s. homme ~ om curajos. bord (la un vas) .m. b r i c h e t ă . nămol bouffée s. I I I a fierbe. î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s. şi adj. coş. a rupe broche s. b r u t ă r i e bouleau s.m. boucles d'oreilles cercei boucler vb. a b r a v a bref. s n o p .f.f. bor (la o pălărie) bordeaux s. a răscoli bouquet s. noroios bourdonner vb. curajos. m. blond blouse s. stană blond. frag­ ment bricoler vb.m. cărămidă briquet s. l u m i n a r e bouillir vb.f. cutie boiteux. şchiop bombe s. -e adj. boier bracelet s. bună ziua bonnet «.) aller sur les ~ de qn. strălucitor brillamment adv. b r u t a r boulangerie s.m. II a sări. a sparge.f.) bourse s.m. (fam. p ă d u r e boisage s. -euse adj. c i z m ă . m. săritură bondir vb. a clocoti boulanger s. brav braver vb. suflare. a închide.f. c a p ă t .f. adj. (fam.m. a r m a r e cu lemn boiser vb. busolă bout s. m . f ă r î m i t u r ă . albăstrea bobinage s.-e o. m. sticlă b o u t i q u e s . buclă (de p ă r ) . / . a m n a r brisées s. a t u l b u r a . b r ă ţ a r ă .f. a străluci brioche s. b o b i n a r e .m. d o p . pungă (de bani) .m. a căptuşi cu lemn boîte s. succint bribe s. m. val de aer bouger vb. a se mişca.f.f. 1. (fig. a meremetisi briliant. blajin bonjour s. m ă n u n c h i bourbeux. bomboană bond s. n a s t u r e . brève adj.f. cracă. măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2. sfîrşit bouteille s. b u b i ţ ă boutonner vb. c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i . n o r o i .m.m.m. l e m n .m. -e adj. bras (fel de înot) brave s. viteaz. brav . bonne adj. fericire. b l î n d . călău bourrelet s.~~ ceas de mînă brancard s.) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb.

bufet buisson s. ţărănesc campagne s. m. calcar calcul s. camionagiu camp s. / .m. a mîngîia carlingue s. a poposi. capitalism capitulard adj. m.f. cal­ c u l a t o r . candoare candidat s. promontoriu capable adj. carafă caresser vb. se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s. cafea. z g o m o t . ceaţă broussaille s.m. sătean.m. caiet caillou s. zarvă brouillard s. mărăciniş bru s. c a m a r a d camée s. adu­ nătură canard s. (persoană) calculat(ă) .f. autocar caractère s.f.f.m.m.m.) camarade s.m.m.m. colivie. capitulare caporal s.m. b r u t a l brute s. r a ţ ă cannibale s. şi adj. -ère s. pietricică c a i s s e s . şi adj.f. m a i t î n ă r cadre s. cabină cabinet s. bronşită bronze s. neguros brun.m. -te adj.) campanie 1 camper vb. {sport) gol buveur s. canalie. noră bruit s. laş. caporal c a p r i c e s . birou but s. a copia (şi fig. calorie calquer vb. a cotcpdăci . cafenea cage s. camee caméra s.m. cabinet c a c a o s .m. perie brosser vb. şi adj.m. c'est ~ aşa este ça 2 adv.m. b r u n .f. carlingă 500 . {fig. capitală capitalisme s.m.f. cafeniu brutal.f. s a t . "iens •*. a calomnia calorie s. căci car 2 s. capriciu •capsule s. lagăr.m.f.f. à la -~ la ţ a r ă . şi adj.f. mezin. a locui t e m p o ­ rar . calm calmer vb.m.-trice s. tăietor de lemne buffet s. -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1. cauciuc. ) asia . însuşire carafe s. carceră. capsulă capturer vb. a peria brouhaha s. beţiv c ça pron.j.m. comme ~ astfel.m. a captura caqueter vb.m.m. -e adj. ţeava (de armă) canot s. raţă candélabre s. caracter. aici .m.m. circiumă cabine s.m. s. cadru. « a p i t a l . cuşcă cahier s. cantinier c a n t o n s . canadiană c a n a i l l e s . -e adj.m.f.m. scop. ceţos. m . ascunzătoare cachot s. -e adj. dem. candidat cane s. z v o n .m. m . căpitan capital.f. a linişti calomnier vb. t o v a r ă ş .m. veste brûler vb.f. m .f.m.m.m. canibal canon s. barcă cantine s. capitulard capitulation s.f. -e adj. 2. ca«ao cacher vb.f. (mii. a t r ă n c ă n i car 1 conj.f.f. t u n . a potoli. n e m e r n i c .-euse adj.f.) hărmălaie.vino încoace cabaret s. m . {fam. b r u t ă bruyant. esenţial capitale s.f.f.m.f.m. -e s. cîmpie . ramă café s. / . ţ ă r a n . canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s. casă (de bani). a calea. a arde brumeux. (fam. cadou cadet. ) prevăzător c a l m e s . galoş cap s. adj. capabil capitaine s.m. închisoare cadeau s. cantină cantinier. de frunte. zgomotos bucarestois. cap. a ascunde cachette s. calcul calculateur. candelabru candeur s.m. bronz brosse s. tufiş bureau s. socoteală.m. ţ e l .bronchite s. bucureştean bûcheron s. cutie calcaire s.m. ladă.f. t a b ă r ă . a p a r a t de filmat camionneur s.m. r ă ţ o i . b ă u t o r .

celulă celui (pi. ceremonie cérémonieusement adv. critică. schimbare changer vb. centru cependant conj.m. m ./. icre negre ce pron. ca­ valer cave s.f. fiecare. lănţişor chair s. cireş certain. pivniţă caveau s. şampanie champignon s. c a z . şansă chandail s. pi.m. şi adj.f. -e adj. cenzor censure s. /. campion chance s. dem. noroc. si­ gur. en tout ~~ în t o t cazul casque s. ceux) pron. a se m î h n i . luminare change s. cameră . aceasta. c i m p . cerc cercueil *. ceux-là) pron.m.f.m.m. profesie. tricou chandelle s. acest lucru céder vb. centralizare centraliser vb. pălărie chapon *. t a n c . castă cathédrale*.m. carnivor.m. acest ceci pron. /. ţelină célibataire s.m.tn. car­ nasier carnivore s. celibatar celle (pi. schimb changeant. -e adj.m. a sparge cassé.f. h a r t ă . a t ă i n u i céleri s.m. î n l ă n ţ u i r e .m. (jain. c a v a l e r i s t . a schimba chanson s.m. (o) sută centimètre *. /. catedrală cause*.) carton s. a sta de vorbă (cu) cavalerie *. b l a m public censurer vb.carnassier. călăreţ. celles) pron. -ci (pi. a n u m i t . dem. a ceda ceinture *. m. a ascunde. mîhnire chagriner (se) vb. m. a cenzura cent adj.f. călduros chambre *.f. schimbător changement s. spart caste *. cu toate aces­ tea cercle s.f.f. crap carré./. dem. cavou caviar s. cenzură. căldură chaleureux. şir chaînette s.m. zmeu (de hîrtie) cerise s. a centraliza centre s.f. şi adj.f. carton cas s. nehot. pron./. carieră carte s.m. şi adj. m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. u n i i . centrali­ zator centralisation s.m. a cauza causer vb. morcov carotter vb. orice char s. c e n t r a l .m. m. ochi de geam carrière s. acesta celui-là (pi. a pricinui. -e adj. t o t u ş i . -e s.m. a sărbători célébrité s. acel(a) celui.f. -euse adj. acea cellule s. cauză. încetare cesser vb. a vorbi.f. scaun chaleur *. şacal chagrin s. car de luptă 501 . cască casser vb. dem. clapon chapitre s.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s. carne chaire s. c e n t i m e t r u central. poş­ t a l ă . a adeveri cerveau s./. oarecare. şi adj.m. (ceea) ce ce. cireaşă cerisier*. carnivor carotte *. capitol chaque adj. -. dem.f.à coucher dormitor champ s. acela cendrier s.m. m.m. centură célèbre adj. catedră chaise s. creier cessation s.m. m.m. a cînta chantier s.f. dem. cet. sicriu cérémonie s. pulover.f. a certifica. scrumieră censeur*. celebritate celer vb. necăsătorit.m.m. a se amari chaîne s. centrală centralisateur s. cette adj.m. cîirte (de joc./. cîntec chanter vb. cîmpie Champagne s. de vizită etc. a înceta chacal s.f. şantier chapeau s. dem. a n u m i ţ i certainement adv. p ă t r a t carreau s. celebru célébrer vb.f./. ceux-ci) pron.f. -e adj. în mod cere­ monios cerf-volant s. lanţ.f. cavalerie c a v a l i e r * . *.f. m. ciupercă champion ş. î n t î m p l a r e ./.m. -ïère adj. m. desigur certifier vb. car.

plug chartreuse s. chinezesc chiot s. c i m i t i r cinéma . petic chiffonner vb. iubire de oameni charmant. m./.m. ) a supăra chiffre s .m. c e t ă ţ e a n c i t r o n s . creştin chuchoter vb. a cita citoyen. încîntare charme 2 s. cinematograf cinémascope s. ospăţ chèrement adv. lămîi civil. a circula cire s.m. alegere chômage s.m. v. lumină classe s.m. [despre culori) deschis clarté s. căruţă charité s. d r u m . m .f. m. I I a alege choix s.m. himeră chimie s. a încălţa chauve-souris s. cifră.m.m.) carpen charmer vb. var chef s.f. şi adj. cer cigale s. m. căţeluş choeur s. m î n c a r e . -ne s.m.f./.m. a încărca charger (se) vb. m. ~ jort cetate châtiment s.m. -enne s.?. lucios.f.f. -ière s. civil civiliser vb. a v ă x u i ciron s. m.m. a călări chevet s. cor choisir vb. m. dirijor chemin s.s.f. gleznă chèvre s. cetate citer vb. m. a m o t o t o l i .m.f. cămin.f. fierbinte chaudière s. şomaj chômeur. a încînta charpentes.m. c a s t e l .f. şovin chaux s.m.m. drag chère 2 . ciment cimetière s.j. m. cal chevalerie s. circuitul circuler vb. pisoi chatoyant. -e s. pisică château s. (fig. . car. a şuşoti chut ! interj.m. varză chou-fleur s. şi adv.m. cărbunar charger vb.m.m.e adj.) ş a r p a n t ă . căţea chiffon s.f. -e adj. cinemascop circuit s. care face ape chaud.f. cămaşă chêne s. cu dragoste chercher vb. mină. pi. şef. c l e f clef s. capră chez prep. a şopti. ţigară cime s. la chicane s. v a t r ă chemise s. v î n ă t o r chat.m. [constr.m. m ă n ă s t i r e chasser vb.m.f. m. a vîna chasseur s. -te s.f. a cizela cité s. -e adj. c ă p ă t î i cheveu s. h a v a n ă cigarette s.f. cheie clergé s. a şifona./. c l a r . cler. sumă chimère s. scump . greiere cigare s. cald. lucru chou s.m. limpede. m u ş i ţ ă ciseaux s.m. ţigară de foi. c o n d u c ă t o r . che­ restea charretier s. şicană chien. vîrf ciment s. cîine. a-şi lua sarcina de a chariot s. stejar cher. cădere ci adv. [bol.f.-ère 1 adj. cercetător cheval s.m. sst ! linişte ! chute s. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier.f. fir de p ă r cheville s.) şi adj. căruţaş charrue s. m. gulie chrétien.m. cazan mare chauffeur s. şomer chose s. şosea chausser vb. ceară cirer vb. capodoperă chef-d'orchestre s. chimie chinois. -e adj. conopida chou-rave s.m. m. aici ciel s.f. -e adj. cavalerie chevaucher vb.m. m. cale cheminée s. clasă. (cu maj. -euse s. s c u m p . ~.f.f.f. m. preoţime 502 . /. î n c î n t ă t o r charme 1 s. şi adj. şofer chaussée s.f. căldare.m.f. c l a s a m e n t . m .f. cîrpă.m.charbonnage s.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s. chinez.f.f. farmec.m.f.m. foarfece ciseler vb. (zool.m. a civiliza c l a i r . lecţie classement s. a căuta chercheur s. pedeapsă chaton s.f./. clasifi­ care clé s.f.f. -enne s. lămîie citronnier s.) liliac chauvin. -e s.f.

c o m u n . insignă cocorico ! interj. c o m a n d a n t . -ive s. -e adj. cîtă. coafură.m. climă. fleac.m. socoteală. -e s. c l i m a t climatique adj. a socoti. c î t .m. -e adj. comandă (a unei m a ­ şini) comme adv. c î ţ i . asociaţie.m. tacticos compensation s. compoziţie. comedie comité s. maior commande s.) culme combler vb. cu t o t u l compléter vb. compa­ raţie comparaître vb. împrejmuire clouer vb. . a complica composer vb. comod commun.m. şi adj. clipire clinique adj. ca (si).f.f.m.f. ardere comédie s. colecţie collectiviste -s.f. a colabora collectif.m. I I I a se complace complet 1 s. colectivitate collège s.m. comerciant commerce s.f.f. a p i e p t ă n a coiffeur. şap­ că etc 1 coin s.f.f. colectiv collection s. coloană colosse s. a copleşi combustion s. pas colère s. comitet commandant s.f. -e adj. şi adj.m.f. m . com­ punere comprendre vb. compensaţie. club coalition s.f. a alcătui compositeur s. a lupta combien adv. a completa compliment s. tovărăşie.f. coafor coiffure s.m.f. fanteziuri collaborer vb.m.f.f. compliment compliqué. uriaş combat s. a combina comble s. t o v a r ă ş ă . colonial colonne s. m. coniac coiffer vb.m.m. colţ c o l s . casă de b a n i cognac s.-e adj. a comunica communiste s. compozitor composition s. -euse s. pre­ c u m . cum? de ce? commentaire s. m. cîte combiner vb. (fig. -e adj. -ète adj. deal. colos. I I I a închide clos. a înţelege comprimer vb.m. tovarăş comparaison s. complicat compliquer vb. conte concentrer vb. închis clôture s. dorinţele cuiva) . p u ­ blic communard. clopot clocher s. I I I a comite commode adj.f. I I I a se prezenta.f. obştesc.f. şi adj.m. guler. colectivist collectivité s.e s.m.m. coaliţie cocarde s. p i e p t ă n ă t u r ă . cod coeur s. comerţ commettre vb. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb.m.f. cucurigu ! code s. m î n i e .m. complet. comentariu commerçant s.m. clopotniţă cloison s. colonel colonial.m. a întregi.f. coexistenţă.m. colegiu coller vb.f. t o t ce acoperă capul (pălărie. a n u m ă r a comte s. complet complètement adv.m. i n i m ă . cont compter vb.m. vîrf. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb. comu­ nard commune s. client climat s. a ţ i n t u i club s. trecătoare. luptă combattant. [pi./.m.f.f. des­ păgubire compenser vb.m. cocardă. comună communiquer vb.f. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s. a compara compas s. m. a umple (cu vîrf şi în­ desat) . a compune. societate compagnon s. asemănare. m . a (a) lipi c o l l i e r s . c î t . (fig.) a satisface (năzuin­ ţele.m. a începe comment adv.m. I I I a c o m b a t e . salbă.c l i e n t . a comprima compte s. şi adj. colier colline s. III a c u p r i n d e .m. a concentra 503 . -e s.m. colină colonel s. a compensa complaire (se) vb. c u m . climat(er)ic clin (d'oeil) s. ca. a prinde în cuie. clinic cloche s. l u p t ă t o r combattre vb. tout — la fel commencer vb.m.f. compas compassé. supărare colifichet s. comunist compagne s. par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences. costum complet 2 .f. soţie compagnie s.j.) podoabe.

mhigîiere. c u n o ş t i n ţ ă . conjugare conjuguer vb. a c o n d a m n a condition s. -e adj. a consulta contact s. confuzie. duhovnic confiance s. contradictoriu contraindre vb. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb. de aceeaşi specie congrès s. I I I a cuprinde. în­ voire consentir vb.m. castravete concourir vb. a conjuga.f.m.f. -e s. molipsire. -e adj.m. confortabil confrérie s. concetăţean conclure vb.f.d i m p o t r i v ă . nuvelă contempler vb. congres conjonction s.f. d e s t ă i n u i r e . a u r m a contourner vb. contrar. povestitor continuel. conştiinţă conscient. a t i ­ t u d i n e . -le adj.f. consul consulter vb. -e adj. a c o n t i n u a . conţinut conteur. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . a închina conscience s. potriv­ n i c . de acelaşi s o i . conducător conduire vb. m u l ţ u m i t contenter vb. consoană constamment adv.m. statornic constater vb. a confirma confisquer vb. confort confortable adj.f. constrîngere contraire s. -ère s. încurcat confusément adv. consiliu conseiller vb. a trage concluzia conclusion s. a consolida.m. a înconjura contracter vb.m. I I I a cunoaşte conque s.m.f. c o n s i m ţ ă m î n t . m.f. cunoaş­ tere connaître vb. a î n t ă r i consonne s. concurent condamnation s.m. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu. a u n i consul s. poveste. concurs concret. asociaţie confus. concluzie. a constata consterner vb. neînce­ tat continuer vb.f. I I I a consimţi conséquence s.f. cu perseverenţă..f. contagiune conte s.concentrique adj. clădire construire vb. s t i m a t consigner vb. consecinţă conserver vb. p o r t a r concitoyen.c o n d a m n a r e condamner vb. loc.f. aer. a sfătui conseiller. au •*. cucerire consacrer vb. c o n t i n u u .m.f. adv.f. confuz confusion s. a consulta connaissance s.f. I I I a concura concours s.f. -e s. (mil.f. a fi în l e g ă t u r ă c u . sfătuitor consentement ». -ète adj. construire. dulceaţă confondre vb. basm. conjuncţie conjoncture s. conferinţă confesseur s. atingere. I I I a construi consulter vb. consolare consoler vb. şi adj. m. I I I a încheia. încredere confidence s.m. sfat. a consola consolider vb. a constitui construction s. contrariu contre-amiral s. -e adj.-euse s. III a cuceri conquête s. a considera: [fijL. a consemna. a încurca confort s. concret concurrent. a consterna constituer vb. condiţie conducteur fi.f.f. a confecţiona conférence s. a contempla contenance s. concurs de împreju­ rări conjugaison s. a conserva considérer vb. constant. a consacra. I I I a conduce confection s. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. a conţine content.f. a j u t o r . I I I a concepe concierge s.m.m. m.m. încheiere concombre s.f.f. a m ă r t u r i s i .m. c o n t r a a m i r a l 504 . I I I a constrînge contrainte s.m. în mod constant constant. m.) a preţui considéré. contact contagion s. concediu congénère adj. I I I a confunda. şi adj. m.f. consilier. înfăţişare. respectat.) a da un consemn consolation s.f. a confisca confiture s. a contracta contradictoire adj. conştient conseil s. confuz. u r m a r e . confecţie confectionner vb.f. concentric concerner vb.f.-enne s.f. -e adj. confi­ denţă confier vb.f. /. ghioc conquérir vb.

coastă côté s.f.f. acoperit couvrir vb. de b u m b a c . à -~ sûr cu siguranţă . après — prea tîrziu . culcuş. m. contrabas contredire vb.m.) couronne s. contraofensivă contre-valeur s. III a convinge convenir vb. conver­ tire copain s. / . regiune contre-offensive s. a bumbacului cou s. (despre un vas) a se scufunda couleur s. a corecta corruptions.m. l a t u r ă . s t r a t coucher 1 s. alai cosmonaute s.f.} corec­ ţ i o n a l . frînghie . c o r p . b u m b a c cotonnier. pernă coût s. cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb. jouer des^ s a da d i n coate coudre vb. -euse adj. s t r i c a r e .f.m. -.m. a costa coutume s. ~ d'oeil privire. conversaţie. cupă couper vb. a se îndoi. -e adj. p a r t e . . m. a ascunde 505 .f.contrebasse s. a se scurge. culisă couloir s.m. în­ drăzneţ courber (se) vb. {jur. m. d'un seul ~ dintr-o d a t ă . I I I a alerga. coridor corrigé s.un ~ de fil a telefona. apusul soarelui couche s. de ouă) . b i d i v i u .f.m. a încorona courrier s.m.m. cosmonaut cosmos s. c o t . I I I a r e c u n o a ş t e .m. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s. găoace (de nucă. telegar court.f. cost couteau s. -ette adj. la "•. t r u p .f. -le adj.f. vară coussin s.) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. gît couchant s. cuţit coutelas s.f. cortegiu. t a c î m couvert 2 .-euse s. coral. m. c o n t r i b u ţ i e .m. a fi în corespondenţă corridor s.m. călduros cornée s. i z b i t u r ă . m. vopsea coulisse s. costum côte s.-ère s. îndreptare. corrections. tout à —. culoar coups. cunună couronner vb.à ~ corp la corp. cupă. curte courage s.f. impozit contrôler vb. l o v i t u r ă .m. amic copier vb.de dinspre .) corn corail s. apus (de soare) coucher 2 (se) vb. culoare. croială coupe 2 s. corecţie correctionnel. cochet cor s. cornişă corps s. îndrăzneală courageux. -e adj. v ă r . I I I a a c o p e r i . cosmos costume s. ochire. coş corde s./. poştă cours s. donner . f. croitor couvert 1 s. du •».m. con­ vorbire c o n v e r s i o n s . curs course s. cursă. a umbla după (şi fig.m.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s. coroană. III a coase couler vb. -e adj. m a c coquet. coardă cordial. corupere. à . m.f. cocoş coque s.f. a s p e c t . f./.ni. a curge.m. co­ rupţie cortège s. alergător courir vb.m. d r u m .f. colină. de ~* deoparte . [muz. culme côtelette s.m. m. a tăia cour s. a se curba coureur.m. curier. a aluneca de-a lungul .f. m.d e o d a t ă . I I I a corespunde. goană.m. ţ i n u t . curaj.f. curajos. conversiune. cotlet coton s.f.f. a controla convaincre vb. corb corbeille s. a se învoi conversation s.f.lîngă coteau s. corespondenţă correspondre vb. (pop. — de force puci coupe 1 s. m. t e m ă corectată corriger vb.f./. mărgean corbeau s. sur le ~ îndată . cordial. obicei couturier. a se cùlca coude s. corectare.f.f.m.e s. cornée corniche s. contravaloare contribution s. a copia coq s. /. prieten. scurt c o u s i n . s.m. III a contrazice contrée ş.m.m.m. -ère adj.f.

m.m. m . d i n .f. creaţie créature s. piele cuisine s.m. cruciadă croisement s. a trosni cratère s. {sport) crosă cruauté s. m.f.critic.f. III a creşte. -euse adj./. ciclu cyclisme s.f. a se rupe cri s. creton creuser vb.f. a săpa. creion création s. primejdios dans prep.f.f. în. c u r a t i v cure s. -ïve adj.f. a se spăla pe faţă débarquer vb. lingură cuir s. d a n s a n t danse s. fricos. pericol. m. a î n t î l n i croissance s.f. c u l t u r a l curatif. cult cultivé adj.f. colţ (la a n i ­ male) crochets. / . m. c r u n t cuber vb.dent s.f.f.m. des) prep.m. I I I a d e z b a t e . craniu crapule s. t i m i d crâne s. de la. -le adj. a fermenta cycle s. nemernic. a scobi creux 1 . cîrlig. influenţă créer vb. a socoti croisades.m. ~. m.f. a cultiva (şi fig. -elle adj. p r a d ă curiosité s. scobit. de. c r a v a t ă crawler vb.f. -euse ad]. du. s m i n t î n ă . croşetă croire vb. III a culege cuiller. despre. d o a m n ă .s. a înota în stilul crawl crayon s. scuipat craindre vb.f. crimă crinière s.m. cange . dalie dame s.critică croc s. «. chiloţi culte s. cîrlig.f.f. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s. trecere. fiinţă. d e ! damner vb. -euse s.f. a m u r g crête s. a afurisi danger s. p a n t a l o n i s c u r ţ i . a crispa critique s.m.f. m a i m u l t de (<T. creatură crèche s.m. -e adj. a dansa danseur. -e s.f. cruzime ( / i g ) cru.f.f. m. creşă crédits. cruce crosse s. făptură. m. c r e d i t . crud crue s. ocol.f. m.m. c a v i t a t e . craquer vb.m. c u r i o z i t a t e cuver vb.un mois peste o lună dansant. dansator date s. d a t ă datte s. debara débarrasser (se) vb. ciclon D dahlia s.m. crater cravate s. bojocii.şi adj. şi adv. cult.m. gău­ nos. şi adj. I I I a se teme craintif. I I I a crede.f. m. p a t (de puşcă) . a crăpa. -ive adj.f. scobitoare curée s. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i .m.m. s e m i l u n ă . a se debarasa. cremă crépuscule s. goi crever vb. cretin cretonne s. ciclism cyclone s. — fouettée friş­ ca. interj. coamă crise s. c u r m a l ă dattier s.-e adj.f. a scăpa débattre vb. gol creux 2 s. scobitură. primejdie dangereux. a se m ă r i croix s. creştere croissant s. criză crisper vb. a pîrîi. corn (franzeluţă) croître vb. curmal davantage adv. pe*te. creştere (a unei ape) cruel. dans danser vb.f. a sparge .m. crud.c r a c h a t s . a debarca débarras s. a încrucişa.m. a crea crème s.) culture s. p r ă p ă d . cuillère s. încrucişare croiser vb. pe.f. a face cubajul cueillir vb. prăbuşire débarbouiller (se) vb. i n s t r u i t cultiver vb. c u l t u r ă culturel. s t r i g ă t crime . se ~ a se z b a t e 506 . b u c ă t ă r i e culotte s. creastă crétin. cură cure. /.

a se revărsa.f. -e adj. a zăpăci décoration s. m. a refuza décommander vb. decor décorner vb.m. (arhit. a (se) dezgheţa dégonfler vb. delicios. definiţie définitivement adv. afară déjà adv. c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb. a deconcerta. I I I a desface.m. decrepit. a d e b u t a . a porni déménagement s. avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s. {despre ape) a se vărsa debout adv. débit (la lichide şi gaze). a dezumfla d é g o û t s . a sfida défiler vb. a r u p e .f.m. î n ă u n t r u défaire vb. a dezgusta degré s. m. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. a sfîşia déchirure s. d e z m ă ţ a t début s. mutare . m a i departe de délégation s.f.m. -e adj.f. a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb. grad. a dezlega. m. h a l b ă . a decerna décevant. întrebare demander vb. d e c o r a ţ i e . m u t a t déménager vb. democraţie démographe s. cerere. a dezlega dent s.m. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . dinar. delegaţie déléguer vb. j u m ă t a t e demi-teinte s.f. decizie déclamer vb. n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s. j u m ă t a t e . a întreba démarrage s. a descuraja découvrir vb. şi adj. -euse adj.m.f.m. a declara déclencher vb. deformare défunt. a demara. j u m ă t a t e . a d e z l ă n ţ u i décharger vb.m.) au ~~ d u p ă . a denunţa dénonciation s. a cere .f. defect. m .f. -e adj. deltă demain adv. I I I a d ă r î m a démon s. p r î n z . decembrie décennie s. a delega délicat. ră­ posat dégeler vb. a decide décision s. a prînzi déjuger vb.m. dantelă dentelure s. t r e a p t ă . au — de d u p ă . a desfide. denunţare dénouer vb. j u m ă t a t e de oră demi 2 . h o t ă r î t . cu dispreţ dedans adv. m.m. dejun déjeuner 2 vb.f. a elibera delta s. deja déjeuner 1 s.f. a scăpa défaut s. I I I a a p ă r a défense s. dehors adv. a locui: a r ă m î n e demi 1 s. -e s. deşeu déchirer vb. a (se) muta démettre vb. provocare défier vb. a declina. a defila définir vb. deceniu décerner vb. d«but . I I I a descoperi decrepit. au ~ la început débuter vb. sfidare.m. d i n t e .f. a desfăşa (un copil) demande s. {sport) mijlocaş. a rupe coarnele décourager vb.m.pe dinafară déboucher vb. -e adj. cusur défendre vb. a p ă r ă t o r défi s. a decomanda déconcerter vb.f. apărare défenseur s.f. p e s t e .f. a începe décéder vb. delicat délicieux.f. I I a defini définition s. ţîn) sus débraillé. definitiv déformation s. a decreta décrire vb. a declama déclarer vb. demon denier s. a deznoda. dezgust dégoûter vb. -e adj.) dantelură 507 . în picioare. a răposa décembre s.f. se ~ a se descotorosi. a deceda. sfîşiere décidément adv. demaraj démarrer vb. demograf démolir vb. ban dénombrer c i . amăgitor décevoir vb. ferme­ cător délivrer vb. r u p t u r ă .débit s. a dispreţui dédaigneusement adv. defunct. I I I a serînti demeurer vb.f. î n c e p u t . a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. I I I a descrie décrocher vb. (numai în loc. a descărca déchet s. peste. h o t ă r î r e . m. mîine démailloter vb. s. a declanşa décliner vb. a da. r a m o l i t décréter vb.m. cu siguranţă décider vb. III a decepţiona déchaîner vb.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres.m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • de m î n t u i a l ă — diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trices.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — fără îndoială • douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat,bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices.m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire;s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant,-e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen.s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — negreşit • fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • pe legea mea — foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — de • fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson.s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • • et à me­ — fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — mal ~~ • de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers.m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — a • hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

m u r d a r . a întrupa incidence s. i m a g i n a b i l imaginaire adj. infailibil. ignoranţă ignorer vb.f. inabor­ dabil inactif. i n a c t i v . s t r ă v e c h i immense adj.f. infernal infini. infailibil. im­ pozit impossibles. mîrşav ignorance s. -elle s. a nu cunoaşte île s. independent index s.idée s. -elle adj. impresie impressionner vb. de n e u i t a t inepte adj. leneş inactivité s.f. inaccesibil. nepoliticos impolitesse s. de neconceput inconnu.j. i m p e t u o s . -e s. i m p e r t u r b a b i l impétueux. m.m. {fig. sclav image s. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb. nesfîrşit immeuble s. a i m p u n e . inconvenient.) a p r i g .f. infraroşu ingénieur s. imbecil imiter vb. -e adj. (în mod) impro­ priu imprudence s. imposibil(ul) impôt s.f. -e adj. şi adj. imobil imminent. infinit infiniment adv. imaginar imagination s. infinit infirmerie s. a t i p ă r i improprement adv.m. nerăbdare impérissable adj.m. impersonal imperturbable adj. a inaugura incarner vb. a imobiliza immonde adj. inginer 520 . -euse adj.f.f.) nepăsare inexact.f. i m p r u d e n ţ ă impur. n e c u v i i n ţ ă inconvénient s. m.m.f. ilustru ilote s. m u r d a r inabordable adj. (fig. -ète adj. iluzie illustre adj. i n e r ţ i e . impermeabil impersonnel. (modul) i n d i c a t i v indigne adj. violent impiété s. imaginaţie imaginer vb.m. a imita immaculé. amestec immobiliser vb. degetul ară­ tător indicatif s. a impresiona imprimer vb.m. -e s. infamie infernal.m. infirmerie infliger vb.f. în m o d in­ dependent indépendance s.f. imens. incidenţă incident s.f. i m p o r t a n t importer vb.f. -e adj. -e adj. nelegitim illusion s. şi adj.f. de neşters. n e p i e r i t o r imperméable s. imagine imaginable adj. identic idiot. şi adj. . -e adj. a obliga imposition s. imperfect. ticăloşie.m. -e s. a informa infrarouge s. ) dezgus­ tător immoral.m.f. -ive adj. index. ne­ m u r i t o r . impers.f. şi adj. a incarna.f. s t u p i d inerte adj. i m p u r .f. m. impozit impression s.m.m. i m a c u l a t immédiat.f. -e adj.f. imoral immortel.-e adj.f. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv. şi adj. indiscret indubitablement adj. industrie ineffaçable ad}. -e adj. -e adj. de necrezut i n c u l p é .f. -e adj. -ête adj. a avea impor­ tanţă imposer vb. influenţă influencer vb. impunere fiscală. independenţă indépendant.f. -e adj. prost. -e adj. ilegal illégitime adj.e s.f. ne­ greşit infamie s. şi adj. [fig. a ignora. insulă illégal. -e adj. veşnic imparfait. i m e d i a t immédiatement adv.m. s. i m e d i a t immémorial. a aplica (o pedeapsă) influence s. a indica indiscret./?..m. fără îndoială industrie s. i m i x t i u n e . nedemn indiquer vb. -e adj. inert inertie s. i m i n e n t immixtion s. a influenţa informer vb. inexact infaillible adj. a imagina imbécile adj. i n d i c e . idee identique adj. incomplet inconcevable adj. i n c u l p a t indéfrisable s. nelegiuire impoli. idiot ignoble adj.f. nepoliteţe important. şi adj. incomod incomplet. perfect infailliblement adv. incident incommode adj. inconştient inconvenance s. ne­ ajuns incroyable adj. (timpul) imperfect impatience s. necunoscut inconscient. a i m p r i m a .

ironie ironiquement adv. j a d jadis adv.f. a instala instant s.f. -trice s. nelinişte inscrire (s') vh. şi adj. -e adj. I I I a introduce inutile adj.f. a insensibiliza insensible adj. invazie inventer vb. gelos. provenit. odinioară jaillir vb. ne­ bun insensibiliser vb. a inventa invention s. a înfiinţa instituteur.f. i n s t r u c ţ i e .f. a se răzvrăti intangible adj. n c uzitat inspection s. iresponsabil irresponsable adj. gelozie jaloux. -ive adj.m. întrerupere intervalle s.) şi adj. -e adj. cinstit intellectuel.m. instaurare instaurer vb. ieşire. i n s t r u m e n t insuccès s. intrigă introduire vb./. iresponsabil irriter vb. interes intéressant . a se n e l i n i ş t i .) caracter italic. insensibil . ) ne­ p ă s ă t o r . integru. i n t e r n . cursiv ivoire s. o use adj. [tipogr. à V — imediat instaurations.m. eşec insuffisant.f. -e adj. ieşit d i n issue s. i n t e r p l a n e t a r interroger vb. italian . -elle s. activ intention s. -trice s. indiferent insistance s. de n e î n c h i p u i t injuste adj. -enne s.m. r ă s t i m p intervenir vb. instalare installer vb. zadarnic invasion s. -e adj. -ète adj.j. italienesc italique s. r e z u l t a t italien. instinct instituer vb. insistenţă insolent. -e adj. -e adj.m. î n v ă ţ ă t o r instructif. l ă u n t r i c internaţional. -e adj. / . beţiv J jabot s. jabou jade s. îndrăzneală intrigue s.5. invers invitation s. obraznic insolite adj. -e s. i n v i t a ţ i e .m. a se îngrijora inquiétude s. I I I a se înscrie insecte s.m. a insulta insurger (s') vb. m. a se răscula.m. intens. inovator inonder vb. internare interpeller vb.f. a interpela interplanétaire adj. i n s t r u c t i v instruction s. [med. I I I a interveni intituler (s') vb. de neatins intègre adj. m . i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s.m. insolit.m. a intercepta interdire vb.f.f.ingrat. curaj. a se i n t i t u l a intraveineux. v r e o d a t ă . clipă. a i n s t i t u i . i n s t a l a ţ i e . m o m e n t . interesant intérieur. sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb.m. i n t e r v a l . / . i n u t i l inutilement adv. tot­ deauna 521 . inteligenţă intense adj. beat ivresse s. s m i n t i t .m. a întreba interrompre vb. n i c i o d a t ă . insectă insensé. (jig.m. nedrept innocent. a izvorî j a l o u s i e s . intenţie intercepter vb./.f. a invita iris s.f. invenţie inversement adv.e * . [fig.m. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb. n e l i n i ş t i t .f. stînjenel ironie . invidios jamais adv. b e ţ i e . n e o b i ş n u i t . inspecţie i n s t a l l a t i o n s .m. ingrat inimaginable adj. . (cu maj. I I I a interzice intérêt s. i n t a n g i b i l . a irita issu. î n v ă ţ ă mînt instrument s.. insuficient. fildeş ivre adj. I I I a întrerupe interruption s.f. şi adj. n e v i n o v a t innovateur.m. I I a ţ î ş n i .f. inte­ lectual intelligence s. m . -euse adj.m.m.m.) in­ travenos intrépidité s.f. a i n s t a u r a instinct s.) entuziasm ivrogne s.f. a inunda inquiet.f. v i u . şi adj. neîn­ destulător insulter vb. i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s.f.

a desface. iulie juin s. . lac lâche adj. a se lamenta. cu d r e p t a t e . kilogram kilomètre s. z i . j u s t i ţ i e justifier vb.m.m. gazetar journée s.f. care dă lapte laitue s.f. art. (fig. -euse adj.m. m .m. a se introduce (în lume) lancette s. suliţă jésuite s. şuncă janvier s.m. laic. ianuarie jaquette s.m.f. -ère adj. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s.f. m u n c i t o r .m. f. pron. n o s t i m jonchée s. a se juca .m.f. a u n i joii. a se tîngui laminage s. a arunca jeu s.m. zeamă juste adj. j u g jouir vb. o . lumesc lait s. laborator laborieux. fustă jurer vb. -euse adj. ziar journaliste s.f. lanţetă landeau s. kilogramme s. landou langage s. m. j u s t .m. a cînta (la u n instrument) jouet s. joc jeudi s. laminare lampe s.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv.m. acolo l a b e u r s .f. justificare K kilo.f. -ère adj.) a poseda jour s. joi jeune s.m. t î n ă r jeunesse s. j u s t e ţ e .f. d r ă g u ţ . arătură lac s. judecată juillet s.m. g r ă m a d ă . a jura jus s.f. drept justement adv. a lăsa să-i scape laid.m. iunie jupe s.m. judecător jugement s. I I a lîncezi large adj. voios juge s. lînă lainier. referitor la lînă laïque s.m. I I I a î m p r e u n a .) a face cu­ n o s c u t .m.f. suc. b u c u r i e joindre vb. (fig. lampă lancé. i e z u i t jeter vb.à Vautre de pe o zi pe a l t a — Journal s. m. a r u n c a t . zi jouter vb. a se b u c u r a . o b r a z .f.f. ) lansat lancement s. -e adj. limbă languir vb. I I a îngălbeni javelot s. v a l lamentable adj. m. iasomie jaune adj. / . muncă (grea) laboratoire s.m.f. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb.m. şi adj. t i n e r e ţ e . urît laine s. m. 2 . d r e p t a t e .f. kilometru la 1 1 . hol. vrednic de plîns lamenter (se) vb. I l a se folosi.m. vesel. picior jambon s. m o r m a n j o u e s . limbă. Vautre ~ d e u n ă z i . lăptucă lame s. jachetă jardin s. a se l u p t a . jucărie joug s. a justifica justificatif.m. e x a c t i t a t e justice s.f. tocmai justesse s.m. -e adj. -ive adj.m. grădină jardinier s. fricos lâcher vb. (fig.f.m. aruncare lancer vb.m. d'un . laş.jambe s. grădinar jarret s. ~ chambre camera. l a m ă .m.m. galben jaunir vb. t i n e r e t joie s. grai langue s. şi adj. şi adj. har­ nic labour s. cu veselie joyeux. a lansa. j u s t i f i c a t i v justification s. z i a r i s t . pe ea. larg 522 .f. je ~ vois o văd là 2 adv. lapte laitier. -e adj.m. (fig.

m.f. m u l t t i m p . m.f. l i b e r t i n . chiorîş . lys s.m. loc lieue s. laquelle (pi. legitim. m. I I I a citi lis. pe el.f. şi pron. uşor. .m.f.) şi adj.f. r ă s ă r i t levier s./. l u n e t ă . (cu maj.f. cînd lot s. (fig.f. lecţie lecture s. cu m i n t e a limpede lueur s. -ère adj. buză levure s. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s.f./.m. sprinten lettre s. leoaică lionceau s. scrisoare. locotenent lièvre s. -e s. loz loterie s.m. l i t e r ă . la­ t i n . drojdie de bere liaison s.) rîs lyrique adj. lupoaică louveteau s. eliberare libérer vb. crin lit s. lesquel­ les) pron. (pi. m. logic logis s.f. răgaz. în a m ă ­ nunt longueur s. pron. rufă lion s. şi adj. p u i de lup lucide adj. lenjerie. liric 523 .f.larme 5. a închiria loup s.f. s p r i n t e n légèreté s.m. depuis ~.m. / . u n d i ţ ă lilas s. legal légume s.m.f. el. latinesc latitude s. m.f. -e s. m. m. a l b i t u r ă . încet l e n t e u r s . limonada linge s. a răscula lever 2 s.f.f.f. rel. pos. loterie lotion s. -e adj. lege loin adv. legal légende s. m.f. (căsătorie .de a t u n c i . t i m p liber l o n g . l u n g i m e . linte lequel. legătură libération s.m. î n d e p ă r t a t loisir s. prep. s u m b r u lui pron. s t r ă l u c i t o r lumineux. licărire lugubre adj. liliac limiter vb.f.) le ~~ de de-a lungul longuement adv. lumină lundi s.f. lucid. neînţelegere littérature s. litigiu. leu lionne s. î l . départe lointain. lesquels. iepure ligne s. liceu lynx s. a t u n c i . m. a preda logement s. -e adj. . obosit. a s t r ă l u c i luisant.m.) echi­ voc. p a r t e . iederă lieu s. [fig. pîrghie lèvre s. lună lunette s. d u r a t ă lors adv. (loc. m. ) albia u n u i r î u litanies s. chirie louche adj. ziua de mîine lentement adv. l i b e r t a t e libertins. p u i de leu liqueur s. dès •».f.f.g u e adj. l u g u b r u .) l i ­ teratură lettré..) p l i c t i s i t latin.m. pers. locuinţă loger vb. luni lune s. -e adj. saşiu. livrea livrer vb.m. i n s t r u i t leur adj. a l i m i t a .) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s. -e adj. lacrimă las. lasse adj. legendă léger. l u i . suspect louer vb. locuinţă loi s. m. o c h e a n . I I I a luci. ~ s jumeaux p a t d u b l u . carte livrée s. p a t . u ş u r i n ţ ă . lichior lire vb. a m ă r g i n i limonades. luminos lumière s. l i t a n i e . art. care leste adj. (fig. je -~ vois îl v ă d leçon s.pi.f. drojdie lierre s. î n c e t i n e a l ă . (fig. a livra .m.f. a elibera liberté s. a lupta lycée s. livid. rînd .f. a scula. şi adj. ~ chat pisica.m. l a t i t u d i n e lavage s. (pi. m. l o t . l u p t ă lutter vb.) ochelari lutte s. a locui logique adj. l u n g . ~ — même el însuşi luire vb. l i t e r a t u r ă littoral s. le lever 1 vb.f.f. leghe lieutenant s.-euse adj.f. a r i d i c a . linie . 2. litoral livide adj. v î n ă t livre s. lectură légal. hol. loţiune louage s. m. î n c h i r i e r e .m.m. greu louve s. lup lourd.m. uşuratic libraire s. uşor .f.m.m. a lăuda . (al) l o r . legumă lendemain s. (zool. pron. sprinteneală légitime adj. — de cu ocazia . m.d i n acel m o m e n t lorsque conj. spălare le 1 . l u m i n ă s l a b ă . m.f.f. (fig. librar lie s. s p ă l a t .f.m.

şi adj.f.».m. m. -e adj. şi adj.) a l i p s i .. manechin manoeuvre s. major (ca v î r s t ă . cu m ă r e ţ i e mahométan.f. p a l t o n manuel s. a nu a v e a .m. -e adj. necinstit malhonnêtement adv. r ă u v o i t o r maman s. falcă madame s.m. cafeniu.f. f. însă . ~ si ba da maïs s.f. m a e s t r u .f. slab mail s.m. m a r g a r e t ă mari s. ) miş­ care de rezistenţă maquisard. m a g i s t r a t magnétique adj. a n u i z b u t i . căsătorie m a r i n s. m a r i n a r marine s. d a r . a p i e r d e . :x m a l t r a t a malveillant. a mînca manier vb. -ère adj. a m î n u i m a n i è r e s .f.m. şi adj. m. alee main s. t r e a p t ă marché s. desiş. familie maître s. de z a r z a v a t u r i marais s. a merge mardi s. mînă main-d'œuvre s. m a r ţ i marge s. anevoie mâle s. cu greu. /. r ă u . pi. evident.f.m. • de a duce lipsă — de.m. m a h o ­ medan mai s. a fi pe p u n c t u l de a. m a n s a r d ă manteau s.m. (lunaj mai maigre adj.9. m a r t i e 524 . chip.M macaroni s./. durere malade s. a a r ă t a . maro mars s. acum. b ă r b a t marié. p o r u m b maison s. par ~ din nenorocire malheureusement adv. şi adj. manevră . semn. a însemna. negustor marchandise s. m e r s .f. dascăl maîtresse s. m a r c a n t . şi adj. căsătorit mariage s.m. a marca marron adj.m. . m.m. I I I a m e n ţ i n e maire s. locuinţă feudală manque? vb. m. m a r ş . m a n d a t mandataire s. a manevra . m a i m a r e .f. d i n nefericire malheureux. în ciuda malheurs.f. soţ. m a i m u l ţ i maintenant adv.) m a n i .m. şi adj. scară d u b l ă . (vt. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher.f.m.f. manifest. m a r i n ă marquant. a m a n t ă majeur. ) in­ trigă . magnetic magnifique adj.m.m.m. în prezent maintenir vb. a nu ni­ meri mansarde s.m. casă.m. m a n u a l maquis . aut. ca importanţă) majorités. m a j o r i t a t e . cufăr maltraiter vb. marfă marche s. p i a ţ ă . [fig. u m b r e l e morţilor manger vb.m. macaroană machine s. -e adj.f. -euse s. indiciu marquer vb. a u i t a . invar. (impers. m. s. mascul. m a n d a t a r mânes s. -e adj.f. scara (unui vehicul) marcher vb. vicleşug.m. -es. însemnat marque s. m. -e s. majorat mal s.f.jn. [ist. (fig.f.-es.f. a cîrmui manoir s. -e s..m. m a r a t o n marbre s.m. a greşi.f.m. mînă de lucru maint. margine marguerite s..) a scăpa.m.f.f.f. maşină mâchoire s.. magazin magistrat s. tîrg marchepied s. m. m o d . m.m.f. m a m ă manager s. domnişoară magasin s. s t ă p î n .m. m i n u n a t magnifiquement adv.m.f.marcă.f.m. / . intrigă mannequin s. m a n t o u . -e s. nenorocire. ne­ norocit malhonnête s. doamnă mademoiselle s. bărbătesc malgré prep. fel manifeste adj.f.m. stăpînă . adj. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) . răutăcios malle s. m l a ş t i n ă marathon s. necinste malicieusement adv. m a r m u r ă marchand.f. n e î n d e m î n a t i c malaisément adv. manoeuvrer vb. castel. bolnav maladroit. a fi cît pe aci să . manajer manche s. manifest manigance s.f. mînecă mandat s. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. p r i m a r mais conj.

si adj.) à ~ m i n u n a t .e adj. medalie médecin s.i v e adj. tor­ tură masse s.m.f. .m. a aşeza. ~ en joue a ochi meuble s.m. m e d i c a m e n t médiocrité s. ce n'est pas la — à boire n u i mare lucru .f.f. încetul cu încetul métal s. a duce mensonge s. mijloc.f. mediocritate médire vb. chinuire. I I I a vorbi de r ă u . iertare merci 2 s.m.f. meci matière s. sud miel s./.f. maxim mayonnaise s.pe măsură ce. prăjitură din albuş de ouă mériter vb. mecena. ~ d'eau pepene verde membre s. de — la fel. m i ­ leniu 525 . . e adj.m.m. degetul mijlociu méfiance s. mobilă.f. a conduce. a bîrfi médius s. -e adj. a mieuna midi s. mecanism mécène s. medie médecine s. a m e n i n ţ ă t o r menacé s. oraş m a r e .m. şi s.f. a subestima message s. slujbă mesure s. m a t e r i e .e s. m ê l a ! m é t a l l i q u e adj. maioneza m é c a n i q u e adj. r ă u . pepene (galben). căsnicie ménagère s. s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . minci­ nos mentionner vb. ciocan m a r t i a l . neîncredere meilleur -e adj. comunicare messe s. m a r ţ i a l . -e adj. adv. a a m e n i n ţ a ménage s. bucate mettre vb. m a i bine milieu s. m i l i t a n t . a dispreţul mer s. n e m u l ţ u m i r e médaille . . cour ~. r ă z b o i n i c .f. . m a m ă meringue s.m. adv c h i a r . r ă u t a t e m é c h a n t . milităreşte m i l i t a n t .. m i n u n a t mésestimer vb.f. metropolă. m a i b u n mêler vb.m. mediu militaire adj.f. m i l ă . m a s i v m a t c h s.) şi adj. fel de m î n e a r e .m.m. a m e n i n ţ a r e menacer vb. s.m.m. m a x i m u m . dire ~ a mulţumi mercredi s. m e n a j .m.m. l u p t ă t o r . metalic métallurgie s. a m i a z ă . m a r t i r martyre s. activist millénaire adj. n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s. metru métro s.m. -euse adj. mobilier meurtrir vb. acelaşi. meteorit métier s.m.f. m i n u n ă ţ i e .m.m.m. membru même adj. a amesteca.) a răni mi adj. m a r t i r i u .m. (fig.m. gospodină mener vb. j u m ă t a t e miauler vb. m i l e n a r .m. {loc.f. (cu maj.f. mesaj.m. m.. marsiliez.f. a menţiona mentir vb.) au fur et à •». . ! ï a face v î n ă t ă i . dispreţ mépriser vb.f. capitală mets s.m. -e s. m i l i t a r militairement adv. însuşi. g r ă m a d ă . nu e nici o scofală merci 1 s. meserie. protector ai arte loiméchanceté s. minciună m e n t e u r . m i n u n e .f. (loc. miere mieux adv. răutăcios mécontent. m. miercuri inwe s. şi adj.e u s e s. se ~ bien a se îmbrăca b i n e . -e adj.m. r ă u m a x i m u m s.e curte m a r ţ i a l ă martyr s. m a r e . lui el î n s u ş i .m. m ă s u r ă . a m e r i t a merveille s. metalurgic météorite s. medicină medicament s.f.m.. a u n i melon s. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s. metalurgie métallurgique adj. (în mod) meca­ nic mécanisme s. I I I a m i n ţ i mépris s. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t .f. adv. m u l ţ i m e massif. metro métropole S. şi adj. profesie mètre s. m u l ţ u m i r e .m.f.f.m. a îm­ brăca .m.f. miezul zilei. I I I a pune. excelent merveilleux.marseillais. mecanic m é c a n i q u e m e n t adv.

m i n ă . moarte mort*. călugăr moins adv. ministru minute s. t u r n a t . de la m u n t e montagne s. I I I a m u r i mousquetaire s.m. mort. (fig. mol. m o r m a n . j u m ă t a t e moleskines. -e adj. mistral (vînt) mitrailler vb.m. m i n e r .m. m i n u n e misanthrope s.f. -e s. -e adj. •*. berbec moutonner vb./.m. a urca.m.miile adj.f. m. monopolist monseigneur s. a t u r n a moulin s. -e adj.f.f. î n t u n e c a t mort 1 s. o mie mille-pattes s.f. monoclu monologue s.m.m. m o r a v u r i . parte morne adj. şi adj.m. a mumifica monceau s. m o d e r a t .m. m u ş t a r u l mouchoir s. m i n i a t u r ă minimum s.f. m o l i c i u n e . m a l d ă r monde s. c u v î n t . moale mouches. m . m u t r ă . -e adj. muşchetar mousse s.m. messieurs) s.m. modă modéré. lună moisir vb. moară mourir vb. şi s. m. -e adj. I I a mucegai moissonner vb. fără.) slă­ biciune moment s.m. clipă. modest modestie s.m. a b ă t u t . b a t i s t ă moue s. v o r b ă . mortel. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s . m i n u t m i r a c l e s . m u n t e montée s. a dovedi monument s. obiceiuri moindre adj.m. m o r t a l . a-i sări ţ a n d ă r a . m i n e r a i mineur s.m.m. au •*• . groaznic mont s./.m. aluşchi mousseline s. a m u l a . b u c a t ă .m. monopol monopoleur s. înfăţişare minerai s. m u r i t o r .f. rezervă moeurs s. prendre la •*.f.f.m. m . a spumega m o u v a n t . m i n i m u m . figură mouiller vb. -elle adj. a a r ă t a .a se înfuria. minister ministre s.f. domn monstrueux. oaie. m a i m i c moine s. m u n t e montagnard. à'~ pe m a i p u ţ i n .f. mizerie mission s. f. m i n a r e t mince adj. misiune mistral s. şi adj. m u ş a m a . m. ) p l ă p î n d mine s. adj.bon m a i p u ţ i n b u n . monsenior monsieur (pi.f. molle adj.m. miriapod milliardaire s. t i p ă r i t mouler vb.f.m. can­ t i t a t e mare minaret s. ceas montrer vb.f. a secera.m. {fig. şi adj.m.f. m a i p u ţ i n .f. m i l i a r d a r m i l l i e r s . monstruos. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p .m. (loc. de moarte mosaïque s. i m i t a ţ i e de piele mollesse s.m. subţire . m . a culege recolta moitié s. conj.m. prep.m. m u s t a ţ ă mouton s. mişcare 526 . monolog monopole s. montor montre s. moraliceşte. a-şi bate joc moralement adv./. pluş m o a r a t .) à ~~ que afară de cazul cînd mois s. s p u m ă . a muia moulé. ~ d'ordre lozincă. la dracu ! la naiba ! morceau s. o m i e . urcuş monter vb. m o m e n t momifier vb. {pi. m u s c ă . miracol.) n u m ă r .m. a sui monteur.-euse s. din p u n c t de vedere moral morbleu interj. lume m o n d i a l .f. mişcător mouvement s.f. c u m p ă t a t modeste adj. m. minor miniature s. -euse adj. minim ministère s. a m i t r a l i a mode s.m. m o n u m e n t moquer (se) vb.f. modestie. m i z a n t r o p misère s. b a r e m . du ~ cel p u ţ i n . mozaic mot s. motor mou. muselină moustache s. m u n ­ t e a n .f. mondial monocle s. pi.

m. a nega niveau s. m.m. înotător naif. . a v u i muguet s. negru neige s.m. t a i n ă N nage s. curat.m.-euse s.f. (fig. nervos net. -'ive adj.m. muftiu. I I a înzestra cu cele nece­ sare . cuşcă (pentru cîini) nickel s. nu né.f. a l u n ă . mutu­ al mystères. stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «. a curăţa neuf. nu tal ie nation s.m. muzeu musique s. n a t u r ă .f.-euse adj. I I I a se n a ş t e .m. -e s. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s.f. n a t u r a l naufragé s. narcisă narration s. f. medie mugir vb.) r ă u t a t e noircir vb.f. nici niche s. a începe naïveté s. -elle adj.f. zid gros mûrir vb. papuc. n a t u r a l .e adj. nette adj. cuib nièce s. quoi de ••. -e s. (fig.m. II a coace. I I I a înnegri noisetier s. nepot nez s. (fig.f. neuve adj. navals) adj. şoaptă murmurer vb. t i n d a bisericii négatif. totuşi néant s.m. înot nager vb. (în mod) necesar n e f s . m u r m u r . n a t u r a l i s t n a t u r e s . / . ~ d'eau pînză de apă narcisse s. naos. m u n i c i p a l munir vb. m. nazism ne adv.f. navă nazi. m. reciproc. v a s . zăpadă neiger vb.m.f. nichel nid s. medieval. teolog m a h o m e ­ dan mur s. muşchi musée s.-euse adj. negru.m. nobilime.m. fel. povestire natation s. născut néanmoins adv. sumedenie municipal. m. nucă 527 . negreală. pol. a naufragia naval. naiv nain.f. acoperit cu zăpa­ dă . n a ţ i u n e naturaliste s. adj.f. -e (pi.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s. origine naître vb. m. m. m. pitic naissance s.moyen s.m. negativ négligence s. a înota nageur.f. nepoată nier vb. -e ddj. neglijent nègre.) îngrozitor noirceurs. faţă de m a s ă . n a i v i t a t e nankin s. întunecos. nazist nazisme s. curăţenie nettoyer vb. m.f.f. clar nettoyage s. -e adj. zid muraille s. neglijenţă négligent. din evul mediu moyenne s. nins nerf s. a ninge neigeux. nas ni conj. -e adj. alun noisette s. nobil noblesses. î n m u l ţ i r e multitude s.) î n ă l ţ i m e morală n o i r . şi adj. şi adj. n a ş t e r e . i n e d i t . nerv nerveux. / .f./. mijloc moyenâgeux.f. firesc naturellement adv.f. perete.m. I I a m u g i . şi adj. a m u r m u r a muscle s./.m.m. necesar nécessairement adv.f. -euse adj. m u l ţ i m e .f.m. de culoarea alunei noix s. a m a t u r i z a murmure s. soi naturel.f. nou. a prevedea muphti s. n o b l e ţ e .f. lăcrimioară mule s. neant nécessaire adj.m. muzică mutuel.f. nivel noble adj. -ive adj.m. naufragiat naufrager vb. n a v a l navet s. n a p navire s. négresse s. piesă de 20 franci aur nappe s. m. mister. -elle adj. impers. m.

o m o p l a t on pron.m. a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb. în mod oficial officier s. ondulare opérateur. lumea. neamestec non-sens s. bună­ voinţă obliger vb. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s. h r a n ă .f.f. I I I a omite omoplate s. nounâscut nouvelle s. desculţ nnque s. a ocupa océan s. u n d ă . operă. nuclear nu. şi adj.f. m. hei ! oie s. a produce 528 . nonsens. grumaz 0 obéir vb. n o u t a t e . î n d ă r ă t n i c .f.f. a înnoda. olimpic ombre s. -e s. occiden­ tal occuper vb. m u l t notaire s. blanc d' ~ albuş oeuvre s. cine­ va . -euse adj. operaţie opérer vb. gol.f. m. (gram. m. I I I a v ă t ă m a . invar. o c h i .f. operator opération s.f. privire oeillet s.f.-trice s.f.f. a opera .m. muncă. m. a p u s e a n . ~ dit se spune oncle s. nord notablement adv. nou nouveau-né. ocean octobre s. -ive adj. nulle pron. leneş oisiveté s. ascultare.f. unchi onde s. o b s c u r i t a t e .f. măslină olympique adj. lipsit de valoare nu-pieds adv. a strica nuisible adj. lunguieţ obscur. şi adj. o u . numeros nommer (se) vb. nuvelist novembre s. n e i n t e r v e n ţ i e .f.f. obţinere occasion s.m.f. m. însemnare nouer vb. întunecat obscurantisme s.f.f.m. m. jaune d' -». m. umbră ombrelle s.m. -e adj. a lega nourrice s. ceapă oiseau s. ştire.m. î n c ă p ă ţ î n a t . n u d nuire vb. observaţie observer vb. obiect. -le adj. cu a m a b i l i t a t e . (fig. doică nourrir vb. I I a întuneca obscurément adv. oficial officiellement adj. se. . m. a se supune obéissance*.re. I I I a oferi ohé ! interj. şi adj.m. a respecta obstacle*.f. m. a obliga' obliquer vb.nom s. nouvel. mîncare nouveau. nor nucléaire adj.f. gîscă oignon s.m. I I a asculta.) s u b s t a n t i v nombreux.f. a n u t r i nourrisson s.™.. a îneca nuage s. lipsă de valoare nord s. faire -~ de a da dovadă de officiel. garoafă oeuf s. a o b s e r v a .i v e adj. m. -e adj. eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. o b s c u r a n t i s m obscurcir vb. v ă t ă m ă t o r nul. n u l . m. -elle adj. a (se) n u m i non adv.) de neînvins obstinément adv. ocazie occidental.f. v a l ondulation s. l u c r a r e .g ă l b e n u ş .-e s. sugar nourriture s.m.f. ceafă./.f. miros (simţul) oeil [pi. u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb. m. nehot. obiectiv. supunere objectif. lenevie olive s. nuvelă nouvelliste s. n o t ă . u n i i . obscur. întuneric observation s. neclar obscurité s. miros odorat s.m. a merge oblic oblong. nici u n u l .f.f. -ongue adj. o n d u l a ţ i e . octombrie odeur s. nu non-intervention s. n o i e m b r i e noyer vb. i m p a r ţ i a l objet s. ofiţer offrir vb. îndatorire. n u m e . piedică obstiné. lucru obligation s. pasăre oisif. notar note s. yeux) s. (în mod) obscur. obligaţie obligeamment adv. -e adj.f. I I a h r ă n i . III a obţineobtention s. absur­ ditate non-valeur s.

-e adj. oscilaţie osciller vb. peste.f. ~ bis pîine neagră paire s. o r d i n . la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb. uf ! oui adv.m. deschidere.m.m. p a n o r a m ă . a cuteza osier s.peste.f. pacifist page s.f.m.m. î m p i l a t opprimer vb. împilare opprimé. p a i .) en ~. (fig.f. a asupri. a decora orteil s.m. orgoliu. u t i l a t .f. ori où 1.m. a îndrăzni. a pacifica pacifique adj. p a l i d . a înzestra outre prep.f. unde. m u n c i t o r . a împodobi. origine.m.f. păun papa s. a organiza orge s. I I a păli. în care.m. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv.f. I I I a deschide oxygène s.m.f.m. producţie lite­ rară ouvrier.f.f.) portocal orbite s. liniştit paix s. urs outil s. orz orgueil s. care p a l p i t ă pan ! interj.f. a îngălbeni palme s. înzestrat outiller vb. lucru. adv.m.opiniâtrement adv. a oscila. -trice s. a s u p r i t . furtună orange s. a scoate.f.m. ureche . coş panorama s.f.m. orientare (în spaţiu) original. -e adj. r ă c h i t ă ôter vb. 2 . a uita ouest s. f.m. opinie. vest. pacificare pacifier vb. de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s.f. original origine s. părere opposer (s') vb. papuc paon. ~ d'épice turtă dulce . oranjadă oranger s. p a c e . panteră pantoufle s. m. sau. dincolo.f. a î m p i l a or s. organ organiser vb. a r î n d u i . şi adj. şi adj. a se opune oppression vb. m . t a t ă 529 . auz oreiller s. -e adj. măcriş oser vb. la care oubli s.m. pacifism pacifiste s. uitare oublier vb.f.f. m. obişnuit ordonner vb. paşnic . u n e a l t ă . ortografie o s s. (în mod) paşnic pacifisme s. eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s. adv. ordinar. pernă organe s./.m. p a n t a l o n panthère s. a ordona ordre s. a u t i l a .m.m.) uvertură ouvrage s. os oscillation s.m. în plus ouverture s. palton pâlir vb. u l m orner vb. -e adj.f. m. oxigen P pacificateur. p a l a t . (muz.m. m. p r i v e l i ­ şte pantalon s. paie pain s.m. auz ouïr vb. paşnic. uragan ours s. r a m u r ă de palmier palpitant. a ezita oseille s. a u r orage s. a auzi o u r a g a n s .m. pa­ cificator pacification s.m. a lua înapoi ou conj. orbită orchestre s. o p r i m a r e . izvor orme s. deget (de la picior) orthographe s. pîine . oriental orientation s. o r d i n e . -ère s. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r . portocală orangeade s.m. -onne s. mîndrie oriental. poc ! panais s. păstîrnac panier s.f. -e adj.m. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s. da ouïe s. cerul gurii pâle adj. apus ouf ! interj. adv. şi adj.f. instrument outillage s.f.) a şovăi. m. o r c h e s t r a . şters paletot s.m. utilaj outillé. chef d' • — dirijor ordinaire adj. pagină paille s. pron. opresiune.f. pereche paisible adj. (bot. (loc.

p a r v e n i t parvis s.m. ~ ha­ sard d i n întîmplare . pardesiu ' par di ! pardieu ! interj. parte. {pi. şi adj. de c ă t r e . cu răbdare patient. ţ ă r a n paysannerie s. cu excepţia partager vb. pas. umbrelă (de ploaie) parasol s. (pi. fluture paquets.m.m. adept partout adv. printre parodier vb. ~ buvard sugativă papillon s. donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts. p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s. la dracu ! pardonner vb'. a ierta pareil.m. grădină parce que loc. I I I a p a r v e n i . pescar 530 . m ./. h i r t i e . parachimic parachute s.f. p a r a ş u t ă paraître vb. p a r t e r .-ne s. m. părintesc paternellement adv. -e adj. umbrelă (de soare) parbleu ! interj.m. mireasmă parfumeur. pauperizare pauvre s.m.m. patinaj patiner vb.m. m a i ales parties. p r i n . pentru că.m.m. a petrece passe-temps s.f. emfază patience s. trecut passe-montagne s.m. a ajunge parvenu.m.m.f. pari­ zian parlant. a r ă s p l ă t i pays s. a vorbi parmi prep.f. peisaj. căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb.f. perfect parfois adv. ţ ă r ă n i m e peau s. à ~ de loup t i p t i l .m.m. a apărea parallèlement adv. pasiune patatras ! interj.f. pescuit pécher vb. -e s. parte (dintr-un întreg). a păcătui pêcher 1 s. v o r b i t o r . patiserie patron s.m. pasiv passion s.f. a porni partiellement adv. -le adj.f. d e .f. piersic pêcher 2 vb. I I I a p ă r e a . a p l ă t i .încurcătură pas 2 adv. -e adj. . p a r t i z a n . m. piersică pêche 2 s. răbdare patiemment adv. parapet parapluie s. -euse s. în parte partir vb. so­ nor parler vb. păşune paume s.m. m. a î m p o d o b i . partid participe s.f.rh.f. ţ a r ă .) documente.m./.f. în special.. leneş parfait. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s. şi adj. a pescui pécheur.) p ă r i n ţ i parer vb. m . piele pêche * s. -e s. palmă (a mîinii) paupérisation s. n u . a face prinsoare parisien.m. sărac pauvreté s. à — a p a r t e . fragment passant. con}.m. perfect parfaitement adv. r ă b d ă t o r patinage s. din . mauvais •>. în p a r t e partisan. -ive adj.m. paralel parapet s. partidă partiellement adv. -enne s. trecere .m. grăitor.m.m.m. p a r i u . I I I a pleca.-eresse s. egal. patron. şi adj. s t r a t de flori parti s. şi adj.m.f. fabri­ cant de parfumuri pari s. uneori parfums.m. păcătos pêcheur. a patina pâtisserie s. p r e t u t i n d e n i parvenir vb. ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj. parc. patos. buf ! pâte s. rămăşag parier vb. privelişte paysan . participiu participer vb. pachet par prep. a trece . p a ş a p o r t . r u d ă . p a t ă de cerneală paternei.m. a parodia parole s. p a s t ă .m. îndeosebi. distracţie passif. deopotrivă. -euse s.f.f. -elle adj.e s . p e . regiune p a y s a g e s . fiindcă pardessus s. la fel parent s.f.m. şi adj. trecător passé. pour quoi^-de ce n u ? .m. a paria.f. p a t e u . a para paresseux. caldarîm. şi adj./. stăpîn patte s. şi adj.-euse s./.m. c u v î n t .papier s . pavilion payer vb. -e adj. zău ! parc s.m. a împărţi parterre s. traversare . părinteşte pathos s.f. ~ bonheur din fericire .m. sărăcie pavé s. -e s. a participa particulièrement adv. v o r b i r e .»!. labă pâturage s. pavaj pavilion s. fără. parfum. a l u a t pâté s.f.f. prendre la ~ a lua c u v î n t u l . şi adj.f.

frică.s. nepot petits-enfants s. performanţă péril s. a zugrăvi peine s. p i c t u r ă . (în mod) perio­ dic périphérie s. a reflecta pensionnaire s. greutate .) descriere. în t i m p u l . chiriaş (într-o pensiune) .f. m i t i ­ t e l .f.m. adv. p ă t r u n z ă t o r pénétration s.m. persoană importantă personnalité s.f.a se s t r ă d u i . farmacie phénix s. primejdie périodique adj. mon — dragul m e u .m. şi 2.à -«. penibil péniblement adv. personaj.f. periferie périr vb.-le s. -e adj. ) ascuţit perce-neige s. c a n t i t a t e clntărită peser vb. popor peuplement s. -e adj. pi.m. pătrunjel persister vb. pensionar pente s.m. m. pedant peigner (se) vb. a se spînzura penetraţie adj. farmaceutic pharmacie s.f. avoir — a se speria. stă­ ruitor persil s. a găuri perche s. a se convinge . ciumă pétarade s. şi adj.f. pericol. a p ă t r u n d e pénible adj. micul dejun petite-fille s. -e adj.m. perceptor percer vb. călugăr perfide s.f. strălucitor. far pharmaceutique adj. stăruinţă persévérant. -e adj.) a fuma peu adv. c î n t ă r i r e . persan persécuter ^6. capot (de casa) peindre vb. sans ~ uşor.) p ă r i n t e . (fig.f.) — que în t i m p u l pendre (se) vb. m. — o — încetul cu încetul petit-déjeuner s.) à ~ de-abia. (fig. cela ne vaut pas la • nu merită oste­ — neala . -e adj. a străpunge. nepoţi (de fiu. a persecuta persécution s.f. gîndire. -e s. m.f. de fiică) pétuner vb. -e adj. perspectivă perspicace adj.f. personal perspective s.m.pédale s. nepoată petit-fils s. à ~ près a p r o a p e . populare peupler vb. perspicace persuader (se) vb.f.f. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s. şi /. pierdere pesamment adv. m i c .f. c a m .f. permisie perpétuel./. • a-i fi frică pharaon s. a-şi închipui perte s. a se apleca pendant prep. seminţie.f. a se înclina.m. povîrniş perçant. m. a (se) gîndi. cu greutate pensée s.m. se don­ ner de la ->. sclipitor petit. halat de b a i e . pă­ t r u n z ă t o r . (în mod) p e n i b i l . judecată penser vb. p a n t ă . prăjină percher vb. t r i b peuple s. pedală pédant. p u ţ i n . pătrundere pénétré. a cîntări peste s.f. greu pesée s.f. b ă t r î n frelig. s. conj. pedeapsă . perseverent.f.m. şi adj. (cu maj. persoană. ghiocel percepteur s.f. perplex perroquet s. persecuţie persévérance s. fără graţie pesant. perpetuu. p ă t r u n s pénétrer vb. (înv.f.m. I I I a p i c t a .f.m. peluză.m. pasărea fenix 531 .m. (loc. nimeni personnel. perfid performance s.f. -e adj.m. pajişte pencher (se) vb. a se p i e p t ă n a peignoir s. faraon phare s. s t r ă p u n g ă t o r .f.f. zugrăvire pelouse s. m o ş . I I a pieri permettre vb.f. perucă persan. şi adj. m i c u ţ .f. -elle adj. a popula peur s. periodic périodiquement adv. papagal perruque s. a se căţăra perchoir s.m. I I I a permite 34* permission s. fără greutate peintres. ~.f.pictor peintures.-e s. m. t a t ă . pron. a persista personnage s. m.f. m. personalitate personne l. nehot. greoi.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s. şir de d e t u n ă t u r i pétillant. (loc. uşor de p ă t r u n s pénétrant. veşnic perplexe adj.) şi adj.

rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s. lulea piqûre s. Încheietura m î i n i i poing s. ~ atomique pilă atomică pillard.f. filozof philosophie s. pilot pinceau s. p i l ă .m.f./.f. p i p ă . lacrimi pleuvoir vb. /. fotografic phrase s.m. bujor p l a c e s . p u m n a l poignarder vb.m. pisc. -e adj. frază physiologique adj. cameră pied s. fosfor photo s. focă phosphore s. a fotografia photographique adj. pinguin pioche s. A se cufunda ployer vb. a compă­ timi plaine s.m. a înjunghia p o i g n é e s . impers. piesă.f.m. şi adj. glumă plaisir s.f.f.f. le ~. poezie poétique adj. -e adj. I I I a plînge.m. m. strat de flori plate-forme s. une — de main o strîngere de m î n ă poignet s.f. -e adj. c u l m e . p l a s a t o r plafond s. fotograf photographier vb. înfăţi­ şare physique 1 s. pensulă pingouin s. cazma. plafon. pionier pipe s. p l a n . ploaie plumage s. greutate poignard s.f. -»• de vue punct de vedere . planetă plaque s. f.f. ondulatul părului plier "b. m a i m u l t . pour la ~ în mare parte plus adv. fizionomie. fizic physiquement adv.f.philatélie s. proiect plancher s. a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb.f.m. podea planete s.m.f. săritură plonger vb. -euse s. buzunar poché. p u m n .f. prendre ~ a lua loc.f.m. de loc pointe s. fel de mîncare plate-bande s. coama u n u i z i d . a călca în picioare piéton s. g r ă m a d ă .m. jefuitor pilier vb.m.m. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s. a pune placeur. distracţie plan s.m.f. I I I a plăcea. p o a l e . plusvaloare plutôt adv.m. p n e u m a t i c poche s. ) à ~~ perpendicular .m./. fotografie photo-électrique adj. poetic poids s.f. hîrleţ piolet s.f. p l a t o u . adv. sobă poésie s. m . t î r n ă c o p . p i a ţ ă . a î n d o i . a fi agreabil plaisant. picior. zbîrcitură . m. a strînge plisser vb.m. podiş plein. la mise en ->. p u n c t .m. injecţie.f. -e s.m. a ploua pli s. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. placă. p l i n . î n ţ e p ă t u r ă pire adj. filatelie philosophe s. pUngere plaire vb. m a i m u l ţ i plus-Value s. fizică physique 2 adj. m a i rău .vîrf . piolet pionnier s. din punct de v e ­ dere fizic piano s. n u .f. peniţă plupart s.m. penele unei păsări. avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s . l o c . fotoelectriu photographe s. à ~ pe jos piétiner vb. I a ~ d u jour zorii zilei 532 . m a i . m a i r ă u . a prăda pilote s. hazliu plaisanterie *. şi adj. farfurie . [loc.cel m a i r ă u pis adv. planşeu. pi. cu pietate p i g n o n s . plus plusieurs adj. pană. încărcat pleura s. m a i degrabă pneumatique adj. pistol pitance s. filozofie phoque s. p i a n pic s. t ă b l i ţ ă plastique adj. m. b u c a t ă . a plasa.m. p u m n point 1 s. fiziologic physionomie s. / . de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s. plonjon. a îndoi. plăcere.f. penaj plume s.m. p l i c . hrana zilnică. t a v a n plaindre vb. platformă plateau s.m.m.m. pieton pieusement adv. / .f. învineţit . a plisa plongeon s. plastic plat s.s m i z a n p l i . serviciu placer vb.f. m a i curînd.m. majoritate. m î n è r .m. a jefui. cîmpie plainte s.f. t a i n pivoine s.m. r i d .m. a se încovoia pluie s.m. cea m a i mare parte . p l ă c u t . c u t ă . / .

f. a p o p u l a r i / a population s.f. a se năpusti précis. d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s. m ă r u n t ca p r a f u l . -e adj. porţie portrait s.m.m.m. poştă poste 2 s.) m ă r pompe s. găină poulet s. a împinge . a fur­ niza pourvu que loc. politică politiquement adv. n u m a i să poussée s. pe care se poate u m b l a pratiquer vb.m. poligrafic pomme s.s.m. pompă (şi fig. portofoliu portemanteau s.f.f.f. degetul gros de la mînă p o u d r e s . a pune. I I I a prevedea.m.f.) pompeusement adv. p o a r t ă . invar.f.f. m. portieră portier. portaiportion s.f. ni.f. puseu pousser vb.m. I I I a putea praline s. pară pois s. m. precedent précéder vb. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. p u r t ă t o r .f. exact ponctuellement adv. l u s t r u i t . p l ă m î n i poivre s. I I I a u r m ă r i pourtant adv.m. a însemna .m. policlinică polygraphique adj. -euse adj. m. -ère s. {bot. a poseda . pentru. putred (şi fig.cu t o t u l . a practica. m. v a s . în mod politicos polisson. portret poser vb. -e adj. piper pole s.pointer vb. cu toate acestea pourvoir vb. u m ă r u l obrazului pommier s.m.m. praf. creion a u t o m a t porter vb. poliţie poliment adv. p o r t o f e l . şi adj. totuşi.m. m ă r . pol poli. posesor possessif s. cuse adj.f. praz poirier s. a aşeza position s.f. posibil.f. de ce.m. mazăre poisson s.m. ~ de terre cartof pommette s. portal porte s.f. pulbere .m. tocmai 533 .-euse adj. plin de praf pouvoir vb. cu fast ponctualité s.f. p i e p t . h a m a l portefeuille s. a o duce porteur.m. poziţie posséder vb.) pourrir vb.m. cuier porte-mine . p u n c t u a l .f. precauţie précédent. prăfuit.f.f. pentru ce pourri. a se repezi. peşte poitrines.f. exact précisément adv. m'. populaţie popu!eux. s p r e . plămîn poupée s. preţios. popular populairement adv. păpuşă pour prep.f./.f. stîlp pouah ! interj. -euse s. ştrengar politesse s. urmărire poursuivre vb. p u i (de găină) poumon s. port portail s. . sînge pourquoi conj. a îmbrînci poussière s.m. cu p u t i n ţ ă poste 1 s.m. p u d r ă poudré. I I a putrezi (şi fig. politicos police s. ptiu ! pouce s. porţelan porche s.f. adu­ cător portière s. scump précipices. -e adj. acces. şi adj. potasiu poteau s. p u r p u r ă . la. în mod precis.«. post. pod. p u d r a t poule s. -e adj. pralină praticable adj. pour tout *. practicabil .) poursuite s. a domina possesseur s.)». a se înălţa poireau s. (în mod) popu­ lar populariser vb. politeţe politique s. t i n d ă port s.f. m.m.f. cu condiţia ca.f. si­ gur . prăpastie précipiter (se) vb. c i o r b ă . / « . cu exactitate pont. conj. a p u r t a .f. f i n . serviciu pot s. uşă portefaix s. punte populaire adj. (poetic) roşu. în mod pompos. potasă potassium s. oală potage s. -onne s. posesiv possible adj. -elle adj. -e adj.m. portic. praf poussiéreux. p u n c t u a l . a duce se ~ a se s i m ţ i . în t o t a l potasse s. a puncta . p u n c t u a l i t a t e ponctuel.) p ă r poire s. / . precis.f. {bot. a preceda précieux. a profesa précaution s. foarte p o p u l a t porcelaine s.

adînc profusion s. ziarele pressé. pretenţios prétention s. maşină de presat. a proporţiona propos s. p r i m i t i v . p r o l e t a r promenade *.m. a propune propre adj. a apăsa . promisiune promettre vb. p r i n ţ principal. d a r préserver vb.f. se •+• a se grăbi pression s.m. probabil problèmes. III a prescrie présent. I I I a făgădui. vecin proche adj.f. p r i v a ţ i u n e . proiect projeter vb. -euse s. a strînge .f. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant.m. primăvară prison s. preşedinte presque adv.m. a p r e z e r v a . p r e m a t u r (şi fig. grăbit pressentir vb.m. a p r o p i a t .m.m. -e adj. preventiv prévoir vb. a proceda procès s. profesie profit s. închisoare. -ière s.f.m. apăsare prêt. profund.f. apropia! . i n i ţ i a t o r promptement adv. proverb providence s. prevenitor. cu caracter împă­ ciuitor. peninsulă presse s. -e adj.m. t i p a r .m. premieră prendre vb.m. de aproape prodige s. m. proporţional proportionner vb. problemă procéder vb.) premier.m. -e adj. prună 534 .m. îndată prononcer vb.f. progres proie s.f. III a prezice. presiune. şi adj. provincie proviseur s.presa.m. a d î n c profondément adv. m. gata prétendre vb. a priva (de ceva).m. a ruga primevère s. -e adj. -ive adj. p r u d e n t prune s.f. aproape presqu'île s. a prepara près adv. d o v a d ă . -e adj. -ière adj. p l i m b a r e promesse s. belşug progrès s.j. înda­ toritor prévenir vb. cu p r u d e n ţ ă prudent.f. proces prochain. a prefera prématuré. -e adj.m. a apăra présidence s. a aver­ tiza préventif. cum să (se) pro­ cedeze prénom . productiv production s. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel./. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s.-ive adj. . ~ Voreille a a s c u l t a .m. a pregăti. I I I a prevedea prier vb. pretenţie prêter vb. probă.v.f. -euse adj.f. lipsă priver vb. cadou. profesor profession s. -e adj. premiu. în mod profund. profit profond. I I I a pretinde prétendu. providenţă province s.f.f. şi adj. deţi­ n u t . I I I a l u a . a trage cu urechea prétoir s. aproape. primordial prince s. şi adj. c u v î n t proposer vb. promotor. I I I a produce. c u r a t protester vb. p r o d u c t i v i t a t e produire vb.m. pretins prétentieux. gherlă prisonnier.f. m. u i m i t o r producteur. producţie productivité s. principal printemps s. a crea produit s. a dovedi proverbe s. s. -e adj. eiuboţica-cucului primitif. prenume préparer vb.f.m. privilegiu prix s. produs professeur s. -ive adj. director de liceu prudemment adv. a protesta prouver vb.f. -le adj. prezent présent s. p r i m u l première s.m. la -». a pro­ mite promoteur s. corect. vorbă. I I I a î n ş t i i n ţ a . a p r o x i m a t i v prescrire vb. a preconiza prédire vb. şi adj. p r e ţ .f. pretoriu preuve s. t e a s c . prizonier privation s.f. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial.préconiser vb.f. răsplată probablement adv. a prevesti préférer vb. c a m . curat proprement adv.f./». a p r o n u n ţ a propitiatoire adj. I I I a presimţi presser vb. pradă projet s. a î m p r u m u t a . preşedinţie président. pro­ ducător productif. a proiecta prolétaire s.f. -e adj. m i n u n e prodigieux. -e adj. comment s'y •»• cum să (se) facă . a da cu î m p r u m u t .m.f. -trice s. -e adj.-e s.

orişicine quinzaine s. dreptate. a publica. public publication s. strugure raisons. aproape quatre adj. î n t r e b a r e . după aceea puisque conj.m. a p u ţ i puis adv. cîteodată quelqu'un.f. a ridi­ culiza pe cineva raisin s. care. -ique adj. ceartă./.m. c î ţ i v a . deşi. cartier quasi adv. şi conj.m. p a t r u . I I a încetini rallier vb. totuşi quart s.f. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. a povesti radieux. cauză.f. apoi. rel. a agăţa . pe care . a ralia. cînd . ca să quel. oricît quelquefois adv.f. cu toate că quolibet s. -e pron. pulover punir vb.prunier . ce?. înţepenire raifort s. r i g i d i t a t e . pijama quai s.m. r a d i u m rafale s. II a pedepsi punition s. ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj. chenzină quinze adj. p u r . (pi. -e adj. psst ! interj.m. cine. purice pucelle s.m. -ne adj.f. 2. a întreba queue s. pseudoştiinţă psitt. curat pyjama s.m. nehot.m. r a ţ i o n a l raisonner vb. sfert quartier s. oricine. a râspîndi puce s. prun pseudonyme s. a r a ţ i o n a . v r e o . şi interog. chestiune questionner vb. I I I a întineri ralentir vb. ciripit 535 . a zeflemisi.f. quelle adj. vesel radio s. II a scurta. s.s-. gîlceavă questions. ce quoique conj.f. c o t i d i a n . adv.) a ş t e r p e l i . m. I I a î n t ă r i . a încuraja raffoler vb. cineva.m. să.m. ) nişte.f. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. p u b l i c a r e . putere puissant. de vreme ce puissamment adv. radios.m. interog. p u ţ pull-over s.m. uneori. a se a l ă t u r a rallumer vb.f. entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron.f. l i m p e d e . influent puits s. a jefui raideur s. cincisprezece quitter vb. a aprinde din nou ramage s. ~ même chiar dacă. publica­ ţie publicité s. rafală raffermir vb. forţă.j.f. raţiune.m. radiodifuziune radis s. m. III a coborî. p u b l i c i t a t e . care quiconque pron. pron. glumă proastă quotidien./. ! public.s. rel.f.f. nehot. pupitru p u r . p u t e r n i c . (fam. a părăsi quoi pron. m. puternic puissance s. reclamă publier . zilnic R rabattre vb. (vreo) cincisprezece. adj. radio . nehot. oarecare quelque 1. a scădea raccourcir vb. a răscumpăra raconter vb.fb. a reduce. peron qualité s.m. -e adj. coadă qui pron. v r e u n . -euse adj. hrean rail s. fecioară puer vb. (fig. calitate quand adv. ce quelconque adj./. ~ qn. chei. psst. ridiche radium s.) a înjosi raccrocher vb. pedeapsă pupitre s. şină railler vb. a judeca rajeunir vb. rel. u n i i . ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj. vreun querelle s. pseudonim pseudo-science . a-i plăcea la nebunie rafler vb.

în mod real. efectiv réchauffer vb. I I I a scrie din nou. a a d u n a . rang s. reînarmare réduit s. reflector n o u . reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s. à refaire vb. a a d u n a . a d e v ă r a t réception s. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. a se lega.-e adj. rareori ras. a se réaliste adj.) faire table rase a face t a b u l a rasa. reacţionar redoute s. căutare .m. a a m i n t i . se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s. realist ridica réapparaître vh. a recompensa. record recordman (pi. a r e t r i m i t e recherche s. a rechema . I I a reacţiona redouter vb.f. real. adv. spiţă (de r o a t ă ) . I I a r ă p i . ajutor de portărel recouvrir vb. -e adj.f. m.m. a re­ peta . I I I a culege. a recita réclamer vb.f. a reedita récepteur s. I I I a recunoaşte. şobolan rattacher (se) vb.m. I I I a reapărea réduction s. t î r c o a l ă . a strînge. Ioc retras rebelle s.) à ~ a d m i r a b i l . a se linişti rat s. corec­ tare reçu s. -e adj. reducere réarmement s. a se teme de ceva réaliser vb. şir ranger vb. p l i m b a r e . III a acoperi din nou.m. a realiza redresser vb. p l i n . r i n a . culegere recueillir vb. m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb. singuratic récolte s. recoltă récolter vb. r e c e p ţ i e . a întoarce randonnée s. a aşeza. a redacta redingote s. redingotă redire vb. a î n c î n t a . .) a u r m ă r i reflet s. a rîndui rapide adj.m.ramasser vb. m . persoană care trăieşte de­ parte de lume.m. (fig. m. a re­ dacta din nou rectification s. re­ cordman recors s.m.f. III a reconstrui recopier vb. a cerceta . c h i t a n ţ ă recueil s. m. raion rayonnement s. rebel rééditer vb. realism redresser (se) vb. a nu mai ţine cont de ce a fost. a se linişti rassurer (se) vb. recordmen) s. a relua récompenser vb.m. se ^ a se referi rapprocher vb. I I I a p r i m i . I I I a spune din nou. m. rar. I I I a realege recevoir vb. a reîncepe. repede rappeler vb. radiere récit s. a apropia rare adj. a culege ramener vb.m. reflex 536 . cercetare . [loc. m i n u n a t rayé. r ă z v r ă t i t . p u ţ i n comun réfléchir vb. a încălzi réexpédier vb.m. afectat . -le adj. a ajunge din urmă ravir vb. a se alipi rattraper vb. a recomanda recommencer vb. a căpăta réellement adv. şi adj. călătorie . a coborî din nou rédiger vb. a căuta din réflecteur s. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb. a cere cu insistenţă reclus s. a înveli récrire vb. rar rarement adv. a se îndrepta. povestire réciter vb. adunarè de oam e n i . r a p o r t rapporter vb. recunoscător reconnaître vb. [fig. a critica . a redresa réalisme s. r e d u t ă réagir vb. recepţionare réélire vb. a cugeta rechercher vb.) a se înse­ nina . a aduna reculer vb.f. f. vărgat rayon s. reflectare. rectificare.f. a recopia r e c o r d s .m.m. a prinde. {jur. a readuce. a reînchide recherché. a strînge rasseoir (se) vb. a mărturisi reconstruire vb.f. m receptor réel.m. a aduce .f. -e adj. a raporta . trouver à ~ a găsi réaction s.m. rassemblement s. repede rapidement adv. r a z ă .f. III a reflecta. a răs­ plăti reconnaissant. a reclama. s t r ă l u c i r e . m. a da înapoi redescendre vb. a recolta recommander vb. f.

a refuza regard s. adv. deschidere. a reîncepe rénovation s. c u t ă . se — a se duce la renfermer vb.) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 . represiune reprise s./. repertoriu répétition s. observaţie remèdes. I I I a se căi répertoire s. I I I a răspunde repos s. linie. a respinge . releu.f. a răspunde répondre vb. leac remédiable adj.f.f. a î m p l i n i . 1. (med. ni. r e p a r a r e .ro. a se refugia refus s. m. renaştere renaître vb. p r e d a r e .f.] sale reine s.m.m. a povesti.m. a urca. a cuprinde renfort s. a străluci remarquable adj. respingere././??. a înveseli relais s. r e p a r a ţ i e réparer vb.m.m. a repara. I I I a reciti reluire vb. a întoarce un ceas remous s.f. I I I a renaşte renard s. în mod regulat rein s. regim régiment s. -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb.f. r e l u a r e . întărire renommé. regină rejeter vb. reînnoire renseignement s.m. regiune.f. m. domnie régner vb. a t r i m i t e înapoi. a arunca din nou.m. a reda . riglă. reglementare régler vb. a reflecta refluer vb. 2 . I I I a adormi din nou rendez-vous s. refractar. şopron remonter vb.m.) refulare réfractaire adj. a regreta régularité s.f. r e n u m i t renoncer vb. a inspira r e p u l s i e . II a î m p ă r ţ i .refléter vb. r a p o r t relèvement s. mîncare repasser vb. a* reface repartir vb. a reînnoi . ridicare relire vb. m. refren réfugier (se) vb. r e g u l a m e n t . a trece din nou prin . odihnă reposer (se) vb. [despre plante) a creşte reprendre vb.f. ţ i n u t registre s. remiza . regret regretter vb.f. reîncepere rentrer vb. r i n i c h i . I I I a împreuna réjouir vb. remediabil remercier vb./. ştafetă relater vb. a reprezenta répression s. m. meterez remplacer vb. I I I a î n a p o i a .f. regulă règlement s. vulpe rencontre s. I I I a p a ş t e . r e p e t a r e . a p r i v i . a repeta . repetiţie repli s. privire regarder vb. a mişca renaissance s. a se odihni repousser vb. I I I a răspunde p r o m p t . a pleca din nou répartir vb. registru. I I I a pune la Ioc.f. reni a b i l i t a t e rentrée s. a (se) sui din novi . (loc.9. I I I a luci. refuz refuser vb. r e p r e z e n t a n t représenter vb.. a întregi remporter vb.m. regularitate régulièrement adv.m. i n t î l n i r c . remediu. a repartiza repas s. a r e n u n ţ a renouveler vb. remarcabil remarque . a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s.m. a cîştiga. répliquer vb. I I I a relua représentant s. vîrtej de apă rempart s. se ~ a se hrăni réparations. r e p r i z ă . a face rnari servicii cuiva . a î n t î l n i rendormir vb. condică règle s. relaţie. a arunca înapoi rejoindre vb. a relata relation s. loc de întîlnire rendre vb. (fig.f. a orîndui règne s.m. a amîna repaître vb. a înlocui remplir vb. [pi. regiment région s. a domni regret s. m . a replica. masă. m. a se î n t o a r c e . a m u l ţ u m i remettre vb.m. a se informa rentabilité s. informaţie renseigner (se) vb. a ascunde. m. a călca rufe repentir (se) vb. I l a u m p l e .de grands services à qn. nesupus r e f r a i n s . întîlnire rencontrer vb. -e adj. viitoare (produsă de mersul unei nave) . remitere . a se uita régime s. •«. a înmîna remises.m. I I a bucura. a r e p u r t a remuer vb. a răsturna . a inversa renvoyer vb. m. a reglementa.) ascunziş.

/ . nehot. a-şi întoarce capul retracer vb. mijloc de t r a i restaurant s.m.) a Consta résistance s. respiraţie.e s. IJ a răsuna retenue s. m a l . a m u t a din loc rez-de-chaussée s. se ~ a se însănătoşi rétablissement s. felinar (de stradă) revers s. întîrziere retardataire adj. rîs risquer vb. bogat. I I I a r e s i m ţ i .m. a simţi ressource s. être de -~ a se fi întors retourner (se) vb. înviere rétablir vb. înapoiat retardement s. a se revolta révolution s. au ~ la revedere révolte s.f.m.f. republică requérir vb. r ă m ă ş i ţ ă . a avea r e ş e d i n ţ a . rest rester vb.f. r e s t a u r a n t reste «.m. a visa cu ochii deschişi rêve s. revoltă r é v o l t é . pensionare. fleac. s. nenorocire revêtir vb. discreţie.m. zbîrcitură rideau s. răsculat révolter (se) vb. s.f.f. pron. a se întoarce. perdea ridicule s.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj.f. re­ ţinere retirer vb.m./. m.reprocher vb. revistă révulser vb.f. rîu riz s. resursă. a sufleca retrouver vb. m. revoluţie revolver s. însă­ nătoşi'«s retard s.m. rol roman s.m.) încercare. a î n t r u n i réussir vb. a clăti riposter vb. rînjeală riche adj. rezumat résurrection s. a rezerva réservoir s. stîncos rôder vb. III a r e v e d e a . . I I I a chema.) critică violentă réseau s.m. I I I a răsuci retour «. I I a r e s t a b i l i . I I I a r e ţ i n e . a expune retraite s.f. -euse adj. răsuflare respirer vb.f. I I I a rîde rire s. amînare retarder vb. I I I a rezolva respectueux. reunire. a semăna. a risca rive s. a da tîrcoale roi s.m. / . roman 538 . -euse adj.f. revolver revue s.f.f. r i d i c o l u l . reve­ dere . [loc. pensie rétrécir vb. (fig. I I I a reveni. r e t r a g e r e . a respira resplendir vb. a întîrzia .m.m. rezervă réserver vb. a opri retentir vb. ) retrousser vb.f. rever.f. din belşug richesse s. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb. rege rôle s. m o d e r a ţ i e .m. respectuos respiration s. rid. restabilire. a acoperi revoir vb. cu hotărîre r é s o l u t i o n s . a s t r i m t a (şi fig. m. reţea réserve s. re/. vis revendication s. a reproşa république s.m.a face pe bogatul richement adv. faire le •«.m. nimic. a rezista résolu. grupare réunir vb. / . a visa réverbère s. b o g a t .f.m. întoarcere. a deplasa. rimă rincer vb. II a reuşi rêvasser vb. m. rochie roc s. orez robe s. a riposta rire vb. om ridicol rien 1. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. ţeapăn r i m e s . I I a r e u n i . st încă rocher s. r e v e n i r e .m. [fig. a se întoarce rêver vb. a regăsi r é u n i o n s . a trasa din nou. -e adj. II. adv. ţ ă r m r i v i è r e s. II a apuca iar ressembler vb. parter (la casă) ricanement s. h o t ă r î t résolument adv. 2. a l i p i r e . bogăţie ride s. şi adj. întîrziat . a sta. m.f. a r ă m î n e résultat s. a retrage retordre vb.f.f. III a îmbrăca din n o u . rechizitoriu.m.m. a solicita réquisition s. a amîna retenir vb. r e z u l t a t résumé s. a se ase­ măna cu ressentir vb. h o t ă r î r e .m. rechiziţie réquisitoire s.m. întîrziere.m. a se răscula.m. (fig. rezervor résider vb. m. revendicare revenir vb. rezistenţă résister vb.olvare résoudre vb.

m.) romîn .m. s ă r a t . sîmbătă sang s.m. -e adj. ~ à main po­ şetă sacoche s.m. I I I a satisface sauce s f. mistuitor rose 1. ». m. salată salaire s./. ) chinuitor. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. -e adj. trandafir. roz roseau «. s ă n ă t a t e sapin s. şiretlic rythme s. s a l u b r u saluer vb. măsură r y t h m é .f. brad sardine s. satiră satisfaction s. sabotor sabre s.m. a r o a d e .m. sînge sanglant. nisip sablonneux. pîrîu ruiner vb. suspin sans prep.. a distruge ruer ( s e ) vb. m. rousse adj. a săra salinité s. sacru sacrifice s. a frige rôtisserie s. ~ à manger sufragerie salon s. cu înţelepciune sagesse s. m. adj.) a măcina rongeur. s a l i n i t a t e . r o t u n d ronde s. a lua sînge .) a stoarce (de bani) sain. I I J a r u p e . concentraţia sării în apă salir vb. satelit satin s. regat r u b a n s.f. a n o t i m p salade s. r i t m .f.ni s a c . (fig. -e s. a sesiza. şi adj. (fig. panglică r u d e adj. încoronare a unui suveran sacré -e adj.j. (fig. şi adj. hohot de plîns.) necorect s a l é .) hazliu saler vb. -euse adj.f. trestie rossignol s.f. şiretenie.f. a fi lac de.m. s a l v a r e . sf'înt. d r u m . r u d i m e n t . şi adj. 2 . (eu maj. sîngeros. rozător . a r u i n a . a face sul r o u m a i n . -euse adj. romantism rompre vb.f. ungere. -euse s. m. salvă s a m e d i s . sfinţit.m. sardea satellite s. m . m. şofran s a g e s .f. (pop.m. a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb. r a n i ţ ă . romînesc. I I a a p u c a . stradă ruisseau s.. sfînt saisir vb. a lovi cu sabia sabreur s. I I a prăji.f. -e adj. roşeaţă rougir vb.f.f.m. romantic r o m a n t i s m e s.f. primele no­ ţiuni r u e s. salut Salve s. a curge şiroaie. m . cale r o u v r i r vb. sacoşă sacre.m.f. I I a m u r d ă r i salle s. roşu rougeur s. adj. satisfacţie satisfaire vb. zeamă 539 . horă ronfler vb. -e s. s. -e adj. a sparge r o n d .f.m. romancier r o m a n t i q u e adj. a singera . sos. regalist royaume ». g r ă t a r .f.m. rupture s. înţelepciune saigner vb.f. friptură (la tavă) rôtir vb. spadasin sac s. salariu sale adj. roşcovan r o y a l . rotaţie rôti s . salon salubre adj. {fig. m.m. a saluta salut s.m. I I I a redeschide roux. m. a înţelege saison s. jertfă safran s.f. roată rouge adj. sănătos. a rostogoli . odaie. a sforăi ronger vb.e adj. -e adj.j. bluză ciobănească route s.f. m u r d a r .m. greu r u d i m e n t » . însîngerat sanglot s. m . aspru. satin satire s.f.f. . r i t m a t S gable s. limba romînă rouppe s. nisipos saboteur. s a l ă . înţelept sagement adv. privighetoare rotation s. regal royaliste s.romancier s.m.f. sănătos saint. r u p t u r ă ruse s. m.m. s. » . t r a n d a ­ firiu. sabie sabrer vb.j. rupere. I I a (se) înroşi rouler vb.m.f. fără santé s. roşcat.

şedere într-un loc. serviciu.m.f. -e adj. linişte seigle s. sector section s. real seringue s.-euse adj. a pecetlui. cîrnat saucisson s. 2. • > une rose a mirosi un trandafir *séparation s. talpă semer vb. a sclipi. a p a r e n ţ ă . papuc savetier s. prosop. m.m. — à barbe săpun de bărbierit savoureux. funcţie serviette s. afară de. scenariu scène s.-euse adj. cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb. m.f. singur seulement adv. a sta.m. s e d i u . m. mezel sauf prep. asediu siffler vb.m. semnal signalisation s.saucisse s. pecete sceller vb. a şedea un t i m p undeva sel s. a m i r o s i . găleată sec. şampon si 1. şa seller vb. vas din porţelan de Sèvres sexe s. veac siège s. sevă sèvres s.f.f. a strînge. n u m a i .f. potecă sentiment s. séjourner vb. ni.f. salvator sauveur s. aseme­ nea semblant s. a a p ă r a . a scutura secourir vb. despărţire séparer vb. delicios scandale s. m.m. după. secol. m. şi adj. s a v a n t savate s. secvenţă sequin s.-ète adj. secundă secouer vb. scenă scepticisme s. s i g u r a n ţ ă .m.m. săritură sauter vb. dibăcie. serios.m. a fluiera s i g n a i s . servitor sésame s.m.m. a t î t de siècle s. slugă. scriitor. ser­ vietă servir vb. sculptor séance s. a salva sauveteur s. salam.f. a sigila scénario s. a sprijini secret. judecată sensation s. sentiment sentinelle s. seringa serpent s.m. susan seul. scrupul sculpteur s. m. semnalizare signifier vb. ) à — a n u m e • savoir-faire s. a însemna. a t î t . dacă. m. potrivit cu semaine s.m.»!. ţechin (monedă de aur) sérail s. în caz că. scepticism science s. şedinţă seau s. sigiliu. t a i n i c . a avea sen­ sul de silence s.?.m. septembrie séquence s.f. m. sălbăticie sauvegarder vb. III a s i m ţ i . a sări sauvage adj.m. ş e r v e t . a c u n o a ş t e . senzaţie sensationnel. a despărţi septembre s. serai sérieux. copist scrupule s. faire — de a se preface că sembler vb. gustos.ăinînă semblable adj.m. (loc. pricepere savon.m. m.f.f. cu excepţia saule s. a părea semelles.f.f. simţ.m. uscat sécher vb. conj. s ă p u n . senzaţional sensible adj. brazdă 540 . salcie s a u t s .m. III a ajuta. s.m. sălbatic sauvagerie s. -elle adj.m.f. sentinelă sentir vb. s c a u n . m.f. secret sectarisme s. ştiinţă scientifique s. shampooings. secară séjour s. siluetă sillon s. sensibil sentier.m.f. sec. salt.m. sectarism secteur*. scuter scribe s. şarpe serrer vb. secţie sécurité s. scandai sceau s. semicircular sens s. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb. III a şti. m. III a servi serviteur s. sare selle s. a separa.m. adv. a salva sauver vb. m. a pune şaua selon prep.f. a s e m ă n ă t o r .f. sèche adj. spălare a c a p u l u i .f./.m. a apăsa service s.«.nt. linişte.m.f.m.f.m.f. m. uscăciune seconde s. conj. a usca sécheresse s. s c r i b . săpl. a semăna semi-circulaire adj. a scînteia scooter s. tăcere silhouette s. sex. doar sève s. salvator savant s. a ocroti. sens. m. pantof uzat.

f. a ura soulagement s. a b ă n u i souper 1 s. simplitate singe s.m. adj.m.m.) şi adj.m. societate soeur s. a situa. suferind souffrir vb. somn sommet s. suprem s o v i e t s . a s ă t u r a . -euse adj.-euse adj.f. sursă. izvor sourcil s. speakerine s.f. şi adj. sprinceană sourd. sudor souffle s. m. culme son s. sunet songer vb. -trice s. -e adj. -e adj. sovhoz spacieux. -e adj. întunecos. grijuliu .m. îngrijire soir s.f. soare solennel.m. a sprijini souterrain s. s u m b r u . suveran. (loc. grijă./.m. surîs souris s. a sub­ scrie sous-cutané.simple adj.) de ~ que astfel. s u b t i t l u soutenir vb. n e a ş t e p t a t soudeur.m. en — que astfel că sortie s. solemn solennité s. surdomut souriceau s. s u b m a r i n sous-préfet s. în caz contrar site s. a suferi .m. preo­ cupat soudain. şoarece sous prep. III a surîde sourire 2 s. a gîndi. rezolvare solvabilité s. s c h i . sete soigner vb. sinistru. III a ieşi sot. adj. soră soie s.»!. răsuflare soufflé s. s u b c u t a n a t sous-directeur.m. privelişte sitôt 1. poziţie.m. conj. proptea (şi fig. supeu souper 2 vb. solar soldat s. bănuială soupçonner vb. soluţie.f. I I I a-şi a m i n t i souvent adv. III a îndura. soartă sortes. -e adj.f. I I I a susţine.m. a s u p o r t a .m.m.f. sufleu souffler vb.) en ~~ pe s c u r t . surd sourd-muet s.f. subprefect sous-sol s. solemnitate solidariser (se) vb.m. III a s e m n a . subînţeles sous-estimer vb. a răsufla souffratit. [loc. seară. s o l v a b i l i t a t e sombre adj.m.f. (cu maj. puternic solliciter vb. m . neghiob sottise s. a subestima sous-ingénieur s.f. grijă soucieux.m. conj.m. a a d m i t e souhaiter vb. m .) soutirer vb.m. m a i m u ţ ă sinistre 1. cala­ mitate sinon conj. situaţie situer vb. suflu.m. crainic (Ia r a d i o . -le adj. u ş u r a r e soûler vb. în. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s. a îngriji soin s. sublocotenent sous-marin s. a cere.m.m.m.f.m. s u b .m. adesea souverain. -euse s. spaţial speaker. solid. s o i . fel. şoricel sourire 1 vb. soldat soleil s.que î n d a t ă ce situation s. subinginer sous-lieutenant s. sprijin. a sufla. 2. soviet soviétique s. îndată.f. simplu simplicité s. -te adj. a răscula soulier s. nerozie souci s. seară soirée s. m. subdirec­ tor sous entendu s. s. a supa source s. socialism société s. a dori .f. pantof souligner vb. spaţios spatial. a sublinia soumettre vb. social socialisme s. la televiziune) 541 . ieşire sortir vb.m. s u m ă . suflare. mătase soif s.m. adv. faire du ~~ a schia snob s. prost.m. -e adj. a î m b ă t a soulever vb.m.f. a reflecta sonner vb.j.m. ~. a sustrage souvenir 1 s. -e adj. î n ă u n t r u souscrire vb.j. snob social. a ridica.' a aşeza s k i s . a se solidariza solide adj. serată sol s. subsol sous-titre s.m. ă suna sort s. a solicita solution s. p ă m î n t solaire adj.m. ii fait ~ e întuneric somme s.m. 2. prostie.f.m. so­ vietic sovkhoze s. î n c î t .m. amintire souvenir 2 (se) vb. vîrf.m. III a supune soupçon s. dacă n u .m.f.f. subterană soutiens. -e adj.

a subzista subtil. dulciuri sud s.f. -e adj.m. supersonic superstructure s. sigur.f.m. I I I a urma s u j e t s . II a suferi.m. -e adj. a susura.m. -e adj. poreclă surnommer vb. sportiv sport uman s. a inunda .) de -~ în şir.) şi adj.)şi adj. m. -e adj. p e . a trece peste surnaturel.f. simbol sympathique adj. s t a ţ i e .m. m . a suprapune supersonique adj.f.f. u r m a r e . m. m . / . s p o r t m a n . spectacol spectateur. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s . a scufunda subordonner vb. supraîncărcare surcharger vb. -e s. adv. [loc. m. u r m ă t o r suivre vb. stenodactilografă stock s. a zbura deasupra sus prep. sprijin supporter vb. a depăşi. a îneca . sudoare suffire vb.f. schelet stade s.m. mai cu seamă. Elveţia suisse s. supraproducţie surréaliste s. cu siguranţă.f. siguranţă surface s. a sugera suggestif. superb supérieur.f.m. / . simpatic 542 . a suprima suprême adj. suburban succès s. chin. statuie sténodactylo s.f. / . a sucomba sucre s. -le adj.f.f.spectacle s. (loc. delicat sub urbain.m. lit.m. a supraveghea survivre vb. s u p r a a b u n d e n t surcharge s. stratagemă structure s. consecinţă. {sport} a depăşi sûrement adv. urmaş succomber vb. spontaneitate sport s.f. -e adj. pour ~~.f.f. suprafaţă surfin. -e adj. s u i t ă . a mira surprise s. suspect susurrer vb. -ive adj. splendid s p o n t a n é i t é s . staţiune statisticien s. suedez suer vb. deasupra sur. {cu maj. a sta plecat. sugestie Suisse s. a sta pieziş. tout de ~ pe loc. a fi sufi­ cient suggérer c i .m. statistician statue s. subtil. asupra susciter vb. à coup ~.-ive s. şi adj. I I I a ajunge.m. m . surmenaj surmonter vb. pi. -e adj. supliment supplémentaire adj. surpriză surproduction s. sud suédois. pe. silabă s y m b o l e s .negre­ şit surabondant. {arte. a încărca peste măsu­ r ă . a tresări surtout adv. a î n t r e c e . a succeda.m.m. ) a se i v i . supliciu support s.) bien ~~ desigur . stil stylo s. I I I a surprinde. fără între­ r u p e r e .m. sputnic squelette s. structură stupeur s. a îndura s u b l i m e s .f.m. adv. a m u r m u r a syllabe s. (cu maj. a suporta supprimer vb. s u p r a p o p u l a t surplomber vb.m. fin. a subordona subsister vb. şi adj. succesor. m o t i v superbe adj. extrem de fin surgir vb.m. a asuda useur s. zahăr sucreries s. subiect. succes succéder vb. sugestiv suggestion s. suprem sur prep. n u m a i decît suivant. sublim submerger vb. I I I a supravieţui survoler vb. superior superposer vb. a veni după successeur s. m.f. a împovăra surclasser vb. elve­ ţian s u i t e s . stilou subir vb. stupoare stupide adj. spectator splendide adj. stoc stratagème s.m.m.f. stadion s t a t i o n s . sigur sûreté s.m.f. a stîrni suspect. -e s.) suprarea­ list sursauter vb. I I a se arăta (în depărtare) . suprastructură supplément s. surprinzător surprendre vb. suport. şi adj. se — a se întrece pe sine surpeuplé. a isca. a porecli surpasser vb. /. a suscita. sport sportif. şi adj. peste.f. a se isca surmenage s. -e adj. m a i aies surveiller vb.f. s u p r a n a t u r a l surnom s. (/(g. m .m. stupid style s. -trice s. sportiv spoutnik s.m. a atîrna peste surprenant.-e s.

-euse adj.f. tact (şi fiş. vijelie temps s. eu întîrziere tare s. a tenta . t e n t a ţ i e tentative s.m. curînd. m. a t a c h i n a tard adv.f. zgomotos . a t ă i a .f.m.f.sympathie s. t e n t ă . teribil terriblement adv. I I I a î n t i n d e . covor taquiner vb. a dovedi. talent talus s. simţul p i p ă i t u l u i . a termina terrain s.) t a i l l e s . simfonic syndical. faire ~ rase a face t a b u l a r a s a . ipocrit tas s. afectuos tendrement adv. -ve adj. f.f. a t î t . ţ i n u t ă . a se strădui tact s. ţ i ­ pător taper vb. m. telle adj. I I I a tăcea talent s. de ~. m. a rezista tiens ! interj. taluz tambour s.f. / . m. sindicat synonime adj. eu atît mai rău .f.f. m. zgomot. teren terrasse s. nemaipo­ menit terrifier vh. a t î t de témoignage s.m. a potoli tempête s. t e m p e r a t u r ă tempérer vb.) sinonim synthétique adj. m.m. cusur tarte s. televiziune tellement adv. întîrziat tardivement adv. n u a n ţ ă . simfonie symphonique adj. culoare tel. teroare.f. t i m p .f. cumpătare température s. telefonic télévision s. m. p â m î n t terreur s.f. asemenea télégramme s. m. cocioabă taupe s.f. (gram. terasă terre s. t a r ă .f. a t î t t i m p . telegramă téléphone s. t a l i e . m. a încerca tenue s'. à ~ la t i m p .a îngrozi 543 . a gusta taudis s. adineaori tapage s. m. a p ă t a tâcher 2 vb. t e r i b i l . tartă tartufe s. sarcină tacher 1 vb. t e r m i n a ţ i e terminer vb. tenis tentation s. comportare terme s.f. p a t ă m o r a l ă . simpatie symphonie s. de haute ~ înalt tailler vb. tehnician technique s. tobă tant adv.f. povîrniş.f. a depune mărturie témoin s. cu dragoste tendu. v r e m e . cîrtiţă taureau s. a colora teint s. en ~ que în calitate de ca tante s. p a t ă tâche 2 s. a întîrzia tardif.' sistem tabac s.-e adj. m a s ă . telefon téléphoner vb. I I I a vopsi. a c r o i . groază terrible adj. / .) comeseni tablier s. astfel. t u t u n table s. fraged. furtună. m. m. tablou t a b l é e s . astfel. a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. încercare. culoare t e i n t e s . a p ă l m u i tapis s. m. III a ţ i n e . m.f. mărturie témoigner vb. g r ă m a d ă . teanc tasse s. şorţ tache 1 s. -e adj. tehnică teindre vb. sf îrsit terminaison s. m. termen . ceaşcă tâter vb.f. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. / . a b a t e . mătuşă tantôt adv.m. ) technicien s. încordat tenir vb. a telefona téléphonique adj. m.m. croitor taire (se) vb.f. taur taxer vb.f.m. aşa de. m. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. (inv.en — din cînd în cînd tendre 1 vb. a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s . sindical syndicat s. sintetic système s. a tempera. m. t e n t a t i v ă tenter vb.f. defect fizic m o ş t e n i t . gălăgie tapageur. a t i n d e tendre 2 adj. tîrziu tarder vb. t e n . martor tempérance s. m. a t a x a (şi fig. l i p s ă . a p i p ă i .

être en -«.f. t o t . negoţ tragédie s. a tuşi tout.f. impers. rînd pe r î n d . chin. m a n i e r ă tonique adj. p a g u b ă . nehot. ceai théâtre s.f. vijelie tournant s. m. j u d e c a t ă . a î n v î r t i . -ne*. toile s. t r a d u c ă t o r traduire vb. suferinţă tourmente s. n e ­ ajuns .} starea a treia tigre. à •*• et à travers fără socoteală. a cădea tome s. a juca o festă cuiva . mau­ vaise ~ uşuratic. sucit . trafic. à la ~ în fruntea textile adj. se -»• a scăpa. m. m. cu t i m i d i t a t e tir s. orice. termoelectric thèse s. p i p ă i t toujours adv. -e adj. teorie thermique adj. a c h i n u i tôt adv.. găteală toit s. -e adj. m. c a p . m.9.f.f. a se r o t i tousser vb. ~ à tout vent a fi nestatornic. tractor tradition s.rn. s t r î m b a t . chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i . t e a t r u théoricien s. -trice s.f. a revela t r a i n s . I I a t r ă d a .f. sfios timidement adv. verb. phiză toilette*. t o b ă metalică timbre-poste s. / .m. a se preface tourneur s. cîrpă tordre vb.m. 544 ./.f. tors tort s. I I I a traduce trafic s.rn. n e d i s c i p l i n a t . încon­ jur . tonic. t r ă g ă t o r tisane s. schi­ monosit torride adj.f. t u r n tour 2 s. t o m . tic-tac tiédeur s. în întregime toutefois adv. teritoriu t ê t e s . tragedian. încălzire u ş o a r ă .f. t u n e t torchon s. v î r t e j . cu t i t l u d e .-e adj. ~ de main dibăcie . à juste ->• pe drept c u v î n t .f. t r e n . şi pron.rn. v o c e . m.) indiferenţă tiers état {ist.m.f.rn. jouer un mauvais ~ à qn./. tragedie tragédien.-esse s. adv. (loc. a t u n a tonnerre s. adv. a trasa .territoire s. teoretician théorie s.m. e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. a a t i n g e . pătlăgea roşie tombe s. a ajunge l a . . a primi . à son ~ la r î n d u l său tour 3 s. acoperiş tomate s. marcă poştală timide adj. şi adj. m. ~ de vie fel. tizană (ceai medicinal) tisser vb. volbură touriste s. m. se ~ a se schimba. a ţese tissu s. m. a t o r t u r a . t o r t u r ă torturer vb. m i n t e . t i r tirade *. m . actor de tragedie trahison s. t i m i d . -euse s. t i m p a n . tigroaică tilleul s. m.f. tic (şi fig.rn. avoir -».m. chin. totdeauna tour 1 s. strung tourbe s. p u r t a r e .f. mod de v i a ţ ă . a h ă r ţ u i trace s./.f.) tic-tac s. strungar tournoyer vb.f.rn. t i t l u . -»• de force realizare iscusită . m o r m î n t tomber vb. devreme.rn. invar. totuşi tracasser vb. t o n . {Ut. t e x t i l thé s. a l a n d a l a torture s. î n t ă r i t o r tonne . à ~ de în c a l i t a t e de.f. (loc. volum ton s. t o a l e t ă . u r m ă tracer vb. t u r b ă tourbillon s. termic thermo-électrique adj.m. t o r i d torse s.) -~ à ~ pe r î n d . il voit ~~ vede t o t . afiş. a se descurca tireur.rn. dîră./.) à ~~ pe n e d r e p t . a t r a g e . diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*. .de a fi pe cale d e . a înduioşa toucher 2 s.m. a indica tract s. ţesătură titre s. cu t o t u l . t i g r u . m. t e i .f.m. a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori. t r a d i ţ i e traducteur. m i ş c ă t o r . [fig.a nu avea d r e p t a t e .rn.f. cotitură tourner vb. t u r i s t i c tourment s. m.m. manifest.) -»• en ridicule a ridicu­ liza. a răsuci tordu. r ă u . (loc. curînd touchant. teatru) t i r a d ă tirer vb.rn. trădare trahir vb. t u r i s t touristique adj. teză tic s. ca. adv. . être en — a fi bine d i s p u s . ocol. . I I I a suci. tonă tonner vb. rînd . floare de tei timbale s. m.rn. a î n t o a r c e . nedreptate . î n v î r t i t u r ă .

cu tristeţe triton s.m. ceată trousse s.olan .f.m.) de — s t r î m b . u n i t .) a fi.m.Jpacoste tulipe s. a reteza tranquille adj.m.m.m. -e adj. I I I a t r a n s m i t e transporter vb.m. t u l b u r a r e . -e adj. bucată trancher vb.pi.m. a t u t u i type s.m.. om al muncii travers s. comoară trésoriers. ţ i g a n . t r a m v a i tranche s. şi adj. t r i b u n tribunal s. t r i p l u .f. a împleti trêve s. t r a p trotter vb./. t u t e l ă tutoyer y5.m. t r ă s ă t u r ă traiter vb. II a se u n i 545 . (mitol. a t r a n s p o r t a transylvain. penibil tristement adv. uniune unique adj. a lucra travailleur. a r m i s t i ţ i u . lalea tulle s.f. [pop. (loc. t i r a n . adv.m. uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s.(/ig. a t ă i a . a u d a . a se înşela trompette 1 s. ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb.m. tricotare tricoter vb. t u l tunnel s. l ă ţ i m e .f. t u n e l tutelle s..m. dezbinare troubler vb. m . t r î m b i ţ a ş tronc s. felie.f. să încetăm cu tribun s. m. I I I a transcrie transfert s. vistiernic tressaillir vb. a merge repede şi cu paşi mici trottoirs. a traversa tremblement s. b a n d ă . transfer transformer vb. a găsi.». potlogărie triste adj. a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb. a transforma transit s.f.m.f.m. întreit tripotage s. s. (cu maj. triumf. curmeziş. a t u l b u r a . /am.m. ardelean travail s. şi adj. m.m. I I I a tresări tresser vb. t r o m p e t ă trompette 2 s. se ~ a se a f l a . t r a n z i t transition s. ultraviolet uni.ţiglă. t r e m u r ă t u r ă .-euse s.f. de •»• de prisos trot s.f. adj. prep. ~ tard prea tîrziu .m. figură t y r a n s . liniştit tranquillement adv. (loc. être aux ~~ s de qn. prea . t r i b u n a l tricher vb. lu­ crător. t r u n c h i trop adv.f. s.m. a merge la t r a p .) t r a m v a i tramway s. t r i u m f ă t o r triomphe s.m.e.. -e adj. neted uniforme s.) şi adj.f. t r a m b u l i n ă trépasser vb. foarte trésor s.f. tranziţie transmettre vb. a omorî. ţ a r tuer vb.f. m. ucigaş tuile s. t r i c o t a j . -ette adf.m.m. a zăpăci trouer vb. izbîndă triple adj. a ucide tueur. ţigănesc U ultérieur.f. trilogie triomphant. traversare traverser vb. a tricota trilogie s. a fi în urmărirea cuiva trouver vb. a trişa tricheur s. lucru travailler vb.) t r i t o n tromper (se) vb. m u n c ă . -euse s. b r u t a l truite s. a înmuia tremplin s.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s. n u m a i unir (s') vb. ulterior ultraviolet.m.f. t r u p ă . (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. t r i s t .m. a muri très adv. sanic traîner vb. a se afla truculent. a t r a t a traître. model. în linişte transcrire vb. trădă­ tor tram s.f.m. muncitor.m. t i p . (impers. unic uniquement adv. p ă s t r ă v tsar s.m.f. r ă g a z .traîneau s. t r o t u a r trouble s. a găuri troupe s.-e adj. trişor tricotage s. a m u n c i . despot tsigane s.--esse s.m.m. t r a n s i l v ă n e a n . t r u s ă .m. a t î r î .m. ~ de destul cu.

a sosi. vale vallon s. clacă veiller vb. a ajunge. a (se) schimba . adv. vază (de flori) vaste adj. ajun veillée s. în mod vag vaillance s. m . î n t i n s . nu se compară cu vampire s. v i n ă . nămol. vărsat. curajos vain.-euse s. verre s. valiză vallée s. valoare valeureux. valabil valenciennes s.m. spre.f. sticlă. veneraţie vengeance s. -le adj.m. III a vinde vendredi s.f. rumen .m.f. I I I a veni. vapor vapeur 2 s. -e adj. servitor. m .m. (fam.m. v a l o r o s . vehemenţă véhicule s.f. a lăuda vapeur 1 s. vermut vernis s.f. zadarnic .) il vaut mieux este preferabil.unité s. vast vautour s. ~ cosmique navă cosmică valable adj./. vîlcea valoir vb. vapor varier vb. v a s . verdeaţă vendTique adj. iluzoriu .) spoială. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent. ça ne vaut pas.m. vacă va-et-vient s. de c u r î n d . vienne verdir vb.m. venal.. s. invar. -e adj. m. folosinţă user vb. vînzător vendre vb. il fait ~ este vînt vente s. mîl vase 2 s.f.-euse adj. (pop. -le adj. v u l t u r pleşuv veau s. lustru véroles. veghere. lacheu valeur s. către.m. a supraveghea veilleur s.f.f. m.) en ~ într-adevăr vermeil.f.-e s.f. paznic.f. uraniu urgent.m. sticlărie versant s.f. persoană care veghează veine s. v a n i t a t e vantard./. a birui vaisseau s. versant. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s. haide ! vacances s. -e adj. abur. vampir vanité s.f. răzbunare vengeur. argint aurit vermouth s. II a înverzi verdoyant. este mai bine . a verifica véritable adj. care se cumpără eu bani vendeur. -e adj.f.m. pahar verrerie s.. a t u r n a 546 . universal université s. a d e v ă r . v i t e a z . curaj vaillant.f. l a c . veridic vérifier vb. • cinq heures — a p r o x i m a t i v . pîntecos. (impers. cam la ora cinci verser vb. vas. vineri vénération s.m.pi.m. vi­ teaz valise s. burtos ver s. avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s . a m e r i t a .m.) noroc. -eresse s. vers vers 2 prep. lăudăros vanter vb.m. vacanţă vache s.m.m. III a valora.f. în­ fumurat vaincre vb. (loc. v a l .f. vehicul v e i l l e s .f.m. / . III a învinge. seară (între cină şi cul­ care) . a d e v ă r a t vérité s.m. folositor utiliser vb.f.f. -e adj. v î n t . a uza de usine s. (fig. veghe. a utiliza va ! interj. a varia vase 1 s. a veghea. şi adj. u n i v e r s i t a t e uranium s.f. a se folosi. urgent u s a g e s .f.f. şi adj. u n i t a t e universel. povîrniş vers 1 s. vitejie. -e adj. m. uz. talaz vaguement adv.f. du-te-vino vague s. viţel véhémence s.m. înverzit verdure s. răz­ bunător venir vb.) bicicletă vénal. v a p o r .m.f. uzină utile adj. dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s. a vărsa.m. vînzare ventru.

gol vie s.m.) voilà prep.f. b ă t r î n .f. v ă d u v . prep.f.f. I I I a vrea.m. violent violette s. a u t o m o b i l . victorie vide s. ameţeală verve -s\/. sacpu vêtement s. b ă t r î n . -e s. haină (pînă în talie).f. mon ~ dragul meu vif. pasăre de curte volant 1 s. viteză vitrail s.m.f.f. v i u . I I I a îmbrăca veuf. iată voile s. vocaţie voici prep. a făgădui prin legămînt .f.m. violenţă violent. -e adj./. vitrină vivant. glas. necaz pe cineva voyager vb.f. în faţă . şi adj.f. viaţă vieillard s. m.f. carne vice s. d r u m (şi fig. vizită visiter vb. violetă.f. în mod violent violence s. velă voir vb.f.) v ă d u v i t de viande s. în adevăr. vigilenţă vigne s.f. veston.f.m. a ochi.f. cu adevă­ rat vue s. -e adj. s i m ţ u l văzului 547 . vitraliu vitré. a fura volet s. colivie mare volontaire adj. călător voyelle s. à haute -~ cu glas tare . -e < dj. vicepreşedinte vicomte s. de bună voie volume s. va­ gon voix s. a zbura voler 2 vb. veşmînt. cu vioiciune vivre vb. volan volant 2 . m. m. oraş vin s. vioară virer vb. r ă u villa s. adj. voce. vilă village s.f. şi adj. r ă m ă ş i ţ ă . v i r g i n ă . neîntinat(ă) vieux. în v i a ţ ă vivement adv. virgulă visa s.m. vive adj.m.f. en ~ ă qn. voluntar volontiers adv. iu­ b i t .m. m. volum.m.m. viconte victoire s.f. bucuros. z b u r ă t o r . m u r d a r . peste d r u m . iute.) diateză voi 1 s. [fam. veterinar vêtir vb. hoţ volière s. vestă vestibule s. defect vice-président s.f. (fig. I I I a trăi vocation s. a se învîrti virgule s. repede vitesse s. vin vinaigres.m. viorea violon s. vedere.f.m. n e c i n s t i t .) drag. scump. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. viu. apro­ piat voiture s. moş vierge s.m. I I I a vedea voisin. zbor voi 2 s. (fig. virgin (a). t r ă s u r ă . u r m ă . vecin.f. m.m.f. tom vouer vb. a d e v ă r a t . vestibul vestige s. vestigiu veston *.f. vieille s.m. haină vétérinaire s. a vira . -e adj. a v o i . a vizita vite adj. şi adj.m. viţă de vie vilain.f. bătaie zdravănă voler 1 vb.f. a ţinti visite s. în comparaţie cu viser vb. iată voie s. oţet violemment adv. a călători voyageur. v i c i u . furt volaille s. viză vis-à-vis loc. -euse s. verde vertèbre s.-e adj.f.f. cu geamuri vitrine s. veuve s. a avea pică.) a închina.m. feuille ^e foaie volantă volée s.m. veritabil vraiment adv. vocală vrai. -e adj.f. vertebră vertige s. sat ville s. cale. si adv. m.vert.m. oblon voleur.m. -e adj. iute vigilance s. à ~ basse pe şoptite .m. -euse s. verva vestes. fecioară'. (gram./. vieil.

zebră zéro s.w wagon s. acolo. {pop.m. m. zero (şi fig. vagon wagon-restaurant g. pron. t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv.m.) d r a c e ! la n a i b a ! . iaht zèbre s.) zut! inierj. rant vagon-restauweek-end s.m. la aceasta yacht s.m.m.

celui-là. saison / . a l i m e n t m . -elle anatomie s. aiguille / . choisir II aseară adv. a d m i r e r antagonist adj. an m. aspirateur m. courir I I I asemenea (dej loc. autre acasă adv. a n t a g o n i s t e admirator s. agressif. adresă s-. aide / . 2. montrer arbore s. ici ajun s. aduce vb. près. cet.affection/. article m. a r t m. anecdote /. actual adj. adevăr s. alt adj. adresser apartament s. artă s. -e asculta vb. accident m. b l a n c . devenir I I I ajuta vb. profond. apăra vb. aspirator s. alături prep. p a r a î t r e I I I . artiste m. après. -ve an s. rappeler acolo adv. agréable aprilie s. arbre m. apporter apă s. artist s. afectat adj. animat adj. pro­ aniversare s. -e adresa vb. vivres m. apprendre III apoi adv. a p p a r a î t r e III afecţiune s. m a i n t e n a n t anecdotă s. a m é r i c a i n . aer s. a r r i v e r . eau / . assurer alianţă s. p r e s q u e . arhitect s. glisser accident s. -che aruncare s. 549 . a n i m é . celle-là american adj. adv. admira vb. a c t u e l . écouter. -ve aproape adv. épingle / . acoperi vb.m. albastru adj.. vérité /. -e acest. agriculture / . -e. couvrir III amuzant adj. adv.. enrsuite. a p p a r t e m e n t m. actif. air m. a m b u l a n t . ac s. avril m.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. obéir II alege vb. là-bas ameţeală s. anumit adj. puis agreabil adj. affecté. adresse /. anniversaire m. près agricol adj. agricole aranja vb. également aies (mai) loc. arăta vb. ajunge vb. adv. această adj. agresiv adj. . cette aminti vb. adj. arranger agricultură s. a d m i r a t e u r m. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. -e adînc 1. vertige m. a t t a c h e m e n t m. bleu. veille /. armată s. acum adv. armée /. a p p l i q u e r afla vb. aplauda vb. ce. ambulant adj. aceea pron. -e apărea vb. a m u s a n t . à la maison aluneca. défense /. jeter alb adj. l a n c e m e n t m. alliance / . -e activ adj. défendre I I I aeroport s. fondément anotimp s. certain. . aici adv. hier soir alerga vb. année /. suffire I I I . aparat s. aider articol s. surtout asigura vb. a n a t o m i e / . ajutor s. architecte m. s'affirmer aplica vb. à côté arunca vb. vb. à peine aliment s.pi. a p p a r e i l m. -e acela. aéroport apărare s..

bon. fil m. -e blînd adj. capitale / . adj. b a t t r e I I I batistă s. bibliothèque / . cartof s. a u j o u r d ' h u i baie s. . caracter . athlétisme m. -e cale s. atinge vb. vieil. azi adv. jouir jouir II bulevard s. blazat adj. capitalist adj. voie / . a v e n t u r e f. bate vb. maison /. cas m. bicyclette / . â p r e .. entendre I I I avea vb. bonne bunic s. bunică s. salle de bains / . caz s. boulevard m. bucată s. cauză s. casă s. a t t e n t i o n / . richesse /. balcon m. chambre / . capitalism s. a u t o automobile / . garçon m. a u t e u r m. que 550 . auxiliaire m. buchet s. care pron. aur s. riche bogăţie s.pi. bouquet m. ouïe / . caiet s. atît adv. că conj. blouse / . balcon s. bani s. morceau ni. attentif. capitalisme m. bine adv. avion s. automobil s. capitaliste capitol v. bilet s. t e l l e m e n t aşeza vb. pomme de terre / . boală s. -ve atenţie s. chapitre m. caisă s. cuisine /. aţiţa vb.-s.aspru 1. blond. -e bluză s. comme cadou s. bucura (a se) vb. caractère ni. bolnav s.. août m. boire I I I beretă s. bărbat s. homme m. vie Llie bea vb. campion s. auzi vb. carte s. qui c a r n e s . adv. argent m. pour ca 2 adv. a t t e i n d r e I I I atitudine s. cadeau ni. t a n t atletism s. champion m. bureau m. o r . blasé. billet m. béret m. asseoir I I I aştepta vb. fauteur august s. bun adj. 2. cald adj. atent adj.9. capitală . a t t a c h é m. inciter aţîţător s. malade m. cameră n. viande / . doux. tète /. chaud. ca 1 conj. grand-mère /. mouchoir m. qualificatif m. bibliotecă s. âprement aţă s. calificativ s. avoir aventură s. cap s. băiat s. a t t a q u e r ataşat s. broşa s. avion m. bucătărie ». bicicletă s. cause / . abricot ni. douce blond adj. cahier m. autor s. bien birou s. carte (postale) /. bătrîn adj. livre m. auxiliar s. broche /. aşa adj. vieux. m . bogat adj. maladie / . chair / . a t t i t u d e / . grand-père m. auz s. a t t e n d r e I I I ataca vb.

cotlet s. clar 1. -e ciorap s. classement m. celălalt pron. cravată s.f. cerise /. cercle m. voyageur m. cineva pron. clair. conférence /. cercel s. arbre m. . cîine «. célibataire m. coleg s. cosmique costa vb. couturière /. classique clică s. coûter coş . correspondre I I I cosmic adj. dîner m. charbon m. congrès m. coiffeur m. accrois­ sement m. c o m m e n t a t e u r m. adv. c h a n t e r . fidèle' creier s. chien m. collier m. primevère / . cohésion /. confirmé. côte / . colier s. cetăţean s. champ m. l ' a u t r e ceaşcă s. crâne m. craniu s. honorer cinstit adj. cerc .s'. édifier contempla vb. heure / . loyal. consacrer considera vb. collègue m. clasic s. coastă s. croitoreasă s. enfance f. cîmpie s. commis. vi. circuler circulaţie s. creşte vb. conduce vb. comedie s. comunism s. concurs s. cere vb. chemise / . montre / . condition / . chercher ce pron. recherche / . adj. vt. cărbune s. communard m. consimţi vb. ceva pron. copac s. bâtir I I . crea vb. cireaşă s. citi vb. comentator s. a u g m e n t a t i o n /. cine pron. cină s. cercetare s. combien cîtva num. bas m. construire I I I . quoi ceas s. classe / . -e comic adj. cămaşă s. penser. q u a n d cïnta vb. confondre III congres s. -e. condiţional s. conjuga vb. clasă s. . 2. (la un instrument) jouer cîştiga vb.. contempler contemporan adj. -e compila vb. gagner cît adv. communiste concert s. créer creastă s. cyclisme m. -e. enfant m copilărie s. corbeille / . sommet' m. adj. ciel m. considérer consideraţie s. coeziune s. composer comunard s. création / . conduire III conferinţă s. şi adj. croire III credincios adj. tomber călător s. cînd adv. demander cereală s. conjuguer consacra vb. copil s. pousser. grandir I I .cădea vb. potage m. clairement elasament s. -e confunda vb. cerveau m. cămin s. tasse / . coafor s. correct. lire III ciuboţica-cucului s. appeler chiar adv. colaborare s. concert m. circula vb. même chimist s. cravate /. şi adj. quelque clădire s. foyer m. cer s. comunist s. condiţie s. adv. conditionnel m. -e contribuţie s. chimiste m. clipă s. c o n t e m p o r a i n . comercial adj. c o n t r i b u t i o n / . compiler compune vb. confirmat adj. céréale /. communisme m. côtelette / . comique comis adj. clique /. qui cinematograf s. 551 . citoyen m. căuta vb. collaboration / . considération / . consentir I I I construi vb. q u e l q u ' u n cinsti vb. élever creştere s. commercial. cime / . ciorbă s. coin m. concours m. 2. colţ s. celibatar s. instant m. ciclism s. que. corect 1. boucle d'oreille / . crede vb. correctement corespunde vb. quelque chose chema vb. b â t i m e n t m. creaţie s. circulation / .s'. cinéma m. comédie / .

destiné. désordre m.. diversité / . différent. devoir m. culoar s. drapeau m. dirzenie s. diseară adv. démolir II de prep. dormir I I I dormitor s. dépasser des adv. acheter cumsecade adj. destin s. m a d a m e / . comment cuminte adj. destinaţie s. mais dator adj. -euse cura S. couteau m. dicţionar s.cruzime s. boîte /. cuvîntare s. devenir 111 devotat adj. cure /. dentist s. cu prep. cultură s. -e destinatar s. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj.«. d a m e . cuvînt s. couleur /. doamnă s. decît adv. m a t i n m. adv particulièrement departe adv. chef d'orchestre m. dezordine s. deosebit 1. que definitiv adj. désirer dormi vb. coucher culme s. oui da2 vb. destination / . culture / . connaître III cuprinde vb. déroulement m. de de la prep. dictionnaire m. dénouement m. curent adv. cum 1 cônj. cruauté / . dori vb. -se deltă s. destin m. -e devreme adv. souvent desăvîrşit adj. dentiste m. raison / . delta m. -e deschide vb. déjeuner m. différent. souvent desfăşurare s. dejun . cutie s. D da 1 adv. couler curînd adv. parfait. délicieux. destinataire m. monsieur m. disparaître I I I dispreţ s. de deasupra prep. délégation / . développement m. -e deseori adv. destinée f. ouvert.v. compren dre I I I curaj s. redevable datora vb. loin depăşi vb. dejuna vb. preuve / . a c h a r n e m e n t m. comme cum 2 adv. décembre m. mépris m. destul adv. domaine m. avec culca vb. dreptate s. définitif. -ère drapel s. déjeuner delegaţie s. distraire III diversitate s. dovadă •«. -e. delicios adj. cuţit s. sommet m. bientôt curs s. disque m. cher. curajos adj. 2. mot m. doigt m. cours m. distra vb. decembrie s. deveni vb. -ve deget *•. contenir I I I . domeniu s. devoir III datorie s. dévoué. adj. discours m. brave cunoaşte vb. discussion / . couloir m. de dirijor . courageux. dise s. -e dimineaţa s. détail m. tôt deznodămînt s. drag adj. couramment curge vb. 552 . dimpotrivă adv. dezvoltare s. au-dessus debara s. débarras m. destina vb. culoare s. dărîma vb. sage cumpăra vb. au contraire din prep. diferit adj. destiner destinat adj. ce soir dispărea vb. ouvrir III deschis adj. domn s. discuta vb. discuter discuţie s. si dar conj. assez detaliu s. courage m. chambre à cou­ cher / .

femme /. écluse / . favorable fără prep. floare *\ fleur /. fin. foaie *•. être fidel adj. ecuaţie s. famille /. parce que fila vb. foarte adv. faptă s. filie /. esenţial adj. fleurette /. fluture s. 1er à repasser eroism s. égoïste eliberare s. héroïsme m. favorabil adj. feuille /. féliciter femeie s. édition /. erou s. adv. ciseaux m. s'en aller III duios adj. forme /. équipe / . firesc adj. -e . fixé. 553 . foarfece s. étaler evita vb. examen m. fille /. expliquer explicaţie s. de même felie s. filer film s. eclipsă s. fel (la) loc.s-. -e fîşîit . etala vb. farfurie s. effort m. adv. emoţionat adj. assiette /. faculté /. exception /. excellent. -elle eşarfă s. héros m.«. explication /. . figură s. fauteuil m. extrêmement m. économique economie s. an­ glais. -e adj. etaj s. écharpe /. economic adj. tranche /. exister explica vb. faţă de masă s. excursie s. étage m. tendre dulap s. fillette /. şi adj. façade /. football m. adj. haricot m. n a t u r e l . former fotbal s. héroïquement F fabrică s. essentiel. E echipă s. facultate s. libération /. éviter examen . fotoliu s. facteur m. faţadă s. excelent adj. émotion /. héroïque. après după-amiază adv. utile formă s. énergique englez s. enthousiaste' eroic 1. figure f. février m. efort s. forma vb.duce (a se) vb. armoire /. fils m. sans. nappe /. fleuve m. juste fixat adj. ému. familie s. ecluză s. fasole s. moins februarie s. dumneavoastră pron. entuziast adj. papillon m. fidèle fiecare pron. exemplu s. adv. après-midi duşman s. excursion /. très folosi vb.5. -elle fix adj. fi vb. fată s. fereastră s. duminică s. bruissement m. face vb. şi s. extrême. fotograf s. équation /. extern adj. Anglais. -e fiu s. faire I I I factor s. -e energic adj. fluviu s. felicita vb. p h o t o g r a p h e m. emoţie s. fiică s. économie /. floricică s. fiindcă conj.pi. -se fetiţă s. fabrique /. externe extrem 1. fericit adj. chacun fier (de călcat) ». -e s. utiliser folositor adj. exemple m. -e excepţie . éclipse / . 2. adj. fait m. egoist adj. film m. extérieur. fin adj. fixe. 2. ennemi m. vous după prep. heureux. ediţie s. fenêtre /. d i m a n c h e m. exista vb.

fenêtre /. fruct . voleur m.9. fustă A'. valise /. grammaire /. general (în) loc. feuille /. ir agă s. généralement ghid s. fardeau m. frunză s. impérialiste m. hohot (de ris) s. greutate 2 s. . frică s. brigand hrăni vb. ianuarie s. gustos adj. perce-neige /. fraise /. hiver m. -e s. tas m. soin m. frige vb. é m o u ­ voir I I I 554 . carte /. peur /. gust s. H hamal s. beau. em­ ployé m.5. éclat (de rire) m. gumă s. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. imperméable m. penser glorie s. . feuillage m. hartă ş. fonction /. nourrir II m. garde /. (jig. impresiona vb. şi adj. -e adj. difficulté /. imperialist s. plaisanterie /. sortir I I I ilustrat adj. . Français.. geamantan s. gouvernement m. glumă . grindină s. j o l i . trouver geam s. frère m.francez s. janvier m. grêle /. fonctionnaire m. fruit m.) difficile greutate 1 s. tendre frate s.' impliquer important o '. vo"ici. adv. grădină s. voilà ideologic adj. . phrase /. lourd. décider hofărîre s. fraged adj. . grijă s. gata adv. jolie frunte s. -e imediat adv. impressionner.. front m. prêt găsi vb. iarnă s. furculiţă s. fourchette /. gare /. froid m. gardă s. impression / . frunziş s. b e l l e . décision / . iarbă s. e x p l o i t a t i o n / . immeuble m. griller friptură s. immédiatement imobil s. greu adj. jupe /. frig s. gospodărie s. -e imposibil adj. grătar s. illustré. orage m. idéologique ieri adv. funcţionar s. hoţ s. degré m. galben adj. goût m. iată prep. rôti m. gloire /. tempête /. guide m. impossible impresie s. gîndi vb. blague /. funcţie s. impermeabil s. foule /. frază s. gimnastică s. savoureux. furtună s. jardin m.. . faute /. implica vb. gril m. ghiocel s. herbe / . hier ieşi vb. gymnastique /. . jaune gară s. hotărî vb. poids m.e . fran­ çais. portefaix m. frumos adj. gramatică s. -se guvern s. gomme /. greşeală s. i m p o r t a n t . bel. grămadă s.

entre întreba vb. commencer început s. învinge vb. înţelege vb. -ve intens adj. émulation / . întîmpla (a se) vb. -e îmbina vb. dès que îndelung adv. cesser închide vb. essayer încet adv. -e 555 . -e împrejurare s. introduire III inundaţie . încerca vb. juillet m. soigner înlătura vb. prêter: e m p r u n t e " în prep. historique istorie s. pousser împotriva prep. indépendance / . -e îmbrăţişa vb. adv. aimer iulie s. retarder întîrziat s. empereur m. oser îndrepta vb. . entreprise / . intense interes s. v a i n q u e u r m. intîrziere s. intérêt m. réaliser îndrăzni vb. mais însemna vb. braver îngheţa vb. longuement îndcmînatic adj. affermissement m . inévitablement informat adj. demander întrebare . -e înconjura vb. accompagner întărire s. fleuri. iubi vb. vaincre III învins adj. inevitabil 1. adj. prep. devant înflorit adj. habile îndepărta vb. . institution / . immédiatement îndată ce loc. fermer încïntat-adj. arriver întîrzia vb. dans înainta vb. dissipé. instaurer instituţie s. împreună adv. întreg adj. retour­ ner. h a b i l l e r . encore începe vb. circonstance f. istoric adj. interesant adj. rencontrer întîlnire s. signifier însoţi vb. i n t e r n a t i o n a l . vaincu. împărţi vb. întîlni vb. -e internaţional adj. j u i n m. (vi.) rentrer întoarce 3 vb. geler îngriji vb. accomplir I I . inimă s. histoire / . întrebuinţa vb. écart m. embrasser împărat s.independenţă s. apprendre I I I înverzi vb. r e t a r d a t a i r e m. devant înăbuşi vb. -e înfrumuseţa vb. fourré. conj. indestructible indicat adj. 1 îmblănit adj. écarter însă conj. ingénieur m. avant înaintea prep. étouffer înălţa vb. -e îndată adv. . individu m. -e inginer s. con­ solidation /. éloigner îndepărtare s. remonter (une montre) între prep. informe. habillé. inévitable. contre împrăştiat adj. élever încă adv. întoarce 1 vb. allier îmbrăca vb. écartement ni. enchanté. coeur m. embellir II înfrunta vb. velir I I I îmbrăcat adj. revenir. -e intra vb. obscurité / .«. retard m. entourer încrucişat adj. demande / . întuneric s. croisé. rencontre / . entier. doucement înceta vb. inondation / . ensemble împrumuta l'A. -ère întreprindere s. tourner întoarce 2 (a se) vb. partager împinge vb. iunie s. indiqué. industrie s. 2. avancer înainte adv.«. en. renforcement m. indestructibil adj. industrie / . îndeplini vb. diriger în faţă loc. instructif. comprendre I I I învăţa vb. instaura vb. instructiv adj. -e individ ». commencement m. utiliser întrecere s. entrer introduce vb. intéressant. verdir II învingător s.

lieu m. verger m. lua vb. large latin adj. lance s. mai 2 adv. lung adj. demie K kilogram s. hindi m. literă s. luminat adj. longueur / . lutte /. lucru s. demi. -se. laine /. liste /. mère. mer /. larg adj. lampe /. lingură s.. large lăcrimioară s. à lagăr s. maman /.s. limonada s. kilo L la prep. martie s. -e marfă s. table /. c a m p m. lume s. mai 1 . cuiller. éclairé. travail m. lieu m. mai m.J acheta s. magasin m. 556 . liniştit adj. jaquette /. dépourvu. cuillère linişte s. mars m. travailler lucrare s. lier. jouet m. habiter logodnic s. liber adj. liberté /. lumière /. littéraire literatură s. kilogramme.5. fiancé m. jos adj. tranquille Iipgit adj. légume m. -e listă s. legumă s. libre libertate s. lune f. -e lună 1 A'. lettre /. langue /. lingă prep. lună 2 s. chose /. lance /. près loc 1 s. jeudi m. prendre I I I lucra vb. lampă s. plus mamă 4. latin.s*. combat m. mandat m. mois m. leçon f. bas. jeu m. monde ru. M magazin s. mardi ni. laisser lega vb. joi s. masacra vb. luminos adj. marchandise / . lăsa vb. lege *'. massacrer mare 1 s. locui vb. lină 8. attacher legătură . legătură s. livadă s. joc s. luni s. lupta vb. attache /. littérature / . literar adj.5. clair. -gue lungime . masă 1 v. lutter luptă s. loc 2 s. silence m. muguet m. place /. mare 2 adj. marţi s. -e lat adj. pe jos par t jucărie s. -e lumină s. limonade / . jumătate s. loi /. long. limbă s. mandat s. lecţie . grand.

naviga vb. motif m. adv. inutile negru adj. petit. milion nuni. ballon m. meserie s. morcov s. -e mîine adv. necesar adj. . -e moale adj. 2. m é c o n t e n t e m e n t m. main /. nevoie s. nepot. minute / . noir. mets m. minut s. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. nepoată (după fiu sau fiică) s. nièce /. s. mişcare s. -été nemulţumire s. non-officiel. -euse muncitor 2 . m a i n t . insuffisant. t r a v a i l l e u r . mult adj. mourir III muşchi s. mode m.. misiune s. -e neîndestulător adj.. impatience /. ouvrier. odeur /. 55? . million m. . t r a v a i l m. olive / . mătura vb. naïf. rien ninge vb. fenouil m. nerv s. muta vb.masă 2 s. déloyal. moyen m. mondial. -ère munte s. demain mînea vb. nepoată (după frate sau soră) s. toujours merge vb. muri vb. nenumărat adi. mission /. mécanique / . m o n t e u r m. (simţul) odorat m. machine /. mécanique. milieu m. balle / .e natură s. i n n o m ­ brable neoficial adj. balayer mătuşă s. contenter muncă s. -oare s. naşte la se) i'b. mecanic adj. navigation / . -elle nepot. mesure /. măr s. măsură s. muzică s. personne nimic adv. bouton ni. i\ naiv adj. mecanică s. nerăbdare s. musée m. muscle m. m o u v a n t . médecin m. menţinere s. mercredi in. navigation /. mérite m. monument s. moderne modernizare s. mémoire /. mîndru adj. minge s. miracol s. in­ justement nefolositor adj. avouer măslină s. fier. -e necontenit adj. médecine /. travailler muncitor 1 adj.-e neliniştit adj. petite-fille / . -e. . naïve nasture s. aller I I I . maintien m. métro m. neveu m. -e miercuri s. mişcător adj. a ~ înainte avancer merit s. navigaţie s. niciodată adv. petit-fils m. miros s. mine /. mouvement m. besoin m. carotte / . mou. mărar s. t e n d r e . mic adj. médicament m. auto f. i n q u i e t . n a t u r e /. membre m.. modern adj. masse /. musique j . modernisation / ... mereu adv. membru s. -ère mod s. . neiger nisip s. t a n t e / . naître 111 naţional adj. remercier. miliţie s. sable m. injuste. mètre m. mină s. déménager muzeu s. milice /. adj.. mărturisi vb. nerf m. plat m. mină s. mondial adj. n a t i o n a l . molle montor s. pomme /. munci vb. medic s.-e nedrept 1. m o n u m e n t m. memorie s. manger mîneare s. montagne /. naviguer navigare s. metru s. miracle m. incessant. motiv s. maşină s. medicină s. nécessaire necinstit adj. mécani­ cien m. manière / . mijloc s. medicament s. jamais nimeni pron. métier metro s.

număra vb. olympique om s. patinage m. participe m. -e orice pron. compter nume s. paix /. cheveux m. -e obraz s. honneur m. seulement număr s.pi. t o u t . parc s. pătrunjel s. habitude / . 558 . paraître I I I . orb s. odinioară adv. soulier m. . parc m. occupant m. -euse numi vb. parcurs adj. nom m. ou s. opéra m. pacifique. terre / . părea vb. partie / .) yeux m. pădure ». pagină s. nuage m. os s. omoplat s. noix / . objet m. oeil. des nivel . fatigue / . appeler O oară s. aveuglément orbit adj. rez-de-chaussée m. noter nou adj. oiseau m. participer participiu s. pardessus m. operă ». objectif. numeros adj. -ve oboseală ». parisien. participa vb. onoare s. pace s. parcouru.nişte art. m a n t e a u m. bois m. -e pardesiu ». orbeşte adv. p a r l e m e n t a i r e parte s. partid s. lit m.s. ville / . passionner paşnic adj. os m. -e oricare pron. orangeade / . obtenir I I I ochi s. fois / . -elle pătrunde vb. numai adv. octobre m. nombre m. joue /. [pi. p&mînt ».pi. aveuglé. oeuvre /. patetic adj. niveau m. nuit /. octombrie s. paradoxal adj. non nucă s. parents m. obiectiv adj. pâle palton s. passage m. oranjadă s. n o m b r e u x . fatigant. noiembrie s. offrir III ofili (a se) vb. nota vb. parter s. régime m. numéro m. nor s. oraş s. . -e orinduire s. t o u t . observa vb. verre m. partizan s. -enne p a r l a m e n t a r adj. autrefois. -e pară s. -e obositor adj. pasiona vb. naguère oferi vb. patrie / . obiect s. œuf m. pachet ». n o u v e a u . pasăre s. p a r a d o x a l . novembre m. omenire s. pénétration / . obosit adj. păr s. parizian adj. omagiu ». fatigué. persil m. pantof ». orthographe / . ocupa vb. noapte s. observer obţine vb. partisan m. pasaj s. patrie s. palid adj. pénétrer pătrundere s. părintesc adj. obicei s. poire / . -elle nu adv.. ortografie s. occuper ocupant s. p a t e r n e l . patriotisme m. homme m. omoplate / . p a r t i m. pahar s. patriotism ». sembler părinţi ». paisible pat s. hommage m. aveugle m. h u m a n i t é / . p a t h é t i q u e patinaj ». forêt / . se faner olimpic adj. paquet m. page / .

promenade / . planta vb. pină conj. déjeuner m. printre prep. . perie s. pijama s. promener plimbare s. plăcea vb. préparer premieră s. procura vb. perte / . bau lieue / . projeter proletar s. agréable pleca vb. piramidă s. p a r t o u t prevedea vb. arbre m. première / .adj. -e povestire s. perche / . premier. -e adj. prescrire III preţ s. regarder prînz s. 2. conte m.pătruns adj. I I I plecare . praz A". à travers principal adj. piesă s. -e. .«. probabil l. cave /. adv. -ère primi vb. profondément proiecta vb. punir II pentru prep. plăcut adj. poet s. primăvară s. plaindre I I I poartă s.s-. problème m. prim num. pyramide / . profund 1. pieton s. p r o b a b l e . poireau m. portefeuille m. p l a n t a t i o n / . pod (la case) s. -e plînge vb. poezie s. prăjină s. p r i n t e m p s m. histoire /. pipăit s. prăvălie . plaisir m. p a r t i r . p r a t i q u e r praf s. posibil adj. şi prep. départ m. piersică s. danger m. pivniţă s. poussière /. préférer pregăti vb. pain m. permanent adv. permettre III perseverent adj. accueillant. prononcer 559 . passer piaţă s. promettre I I I promovat adj. production / . sans cesse permite vb. polonez s. politique politică s. envie / . -e prăjitură s. place / . . presse / . faubourg m. pour pentru că conj. pleurer. persévérant. peuple m. brosse / . populaire portofel s. ploua vb. plein. professeur m. pièce / . jusque plafon s. presă s. grillé. prăjit adj. magasin m.. trop prefera vb. Polonais. périphérie / . pénétré. şi adj. polonais. plin adj'. prescrie vb. poftă 1 s. povesti vb. -e persoană s. principe m. gâteau m. marché m. à t r a v e r s privi vb. peindre III pierde vb. p r i n c i p a l . -e s. -e pronunţa vb. popular adj. pleuvoir I I I plăcere s. grenier m. planter plantaţie s. -e pătrunzător adj. pîine s. piéton m. politique / . postal. prea adv. popor s. . prolétaire m. perdre I I I . adj. personne / . p é n é t r a n t . pyjama m. toucher m. plimba vb. probablement problemă s. parce que pericol s. plafond m. profesor . produire I I I producţie s. possible poştal adj. plan m. profond. p o r t r a i t m. periferie*. procurer produpe vb. politic adj. grille / . -e prin prep. p r o m u . p a r . pèche / . a p p é t i t m. adv. présenter prieten s. -e pe prep. 2. a m i . -e prieteneşte adv. poftă 2 (de mîncare) s. picta vb.1. aimer plâinîn s. portret s. chat m. promite vb. pisică s. raconter practica vb. poète m. p r i x m. plan s. recevoir 111 primitor adj. petrece vb. sur pedepsi vb. pom s. amicalement prietenie s. m a n q u e r pierdere s. prévoir I I I prezenta vb. poésie / . -e principiu s. pretutindeni adv. amitié / . poumon m.

relation /. proposition / . réparer reparaţie s. reglementare s. purta vh. rustique 560 . proposer propunere s. R o u m a i n . peu R rachetă s. rezista vb. 2. -e rostit adj. public m. réparation / . -e prostie . réaliser realizare s.. adv. 2 . reprezenta vb. froid. réconnaître I I I redacţie s. r e m a r q u a b l e renaşte vb. réduire III reflecta vb. règle / . refléter reflector s. bêtise / . pune vb. -e. t o m a t e / . p a t i e n t . représentant m. se réunir II reuşi vb. récolte /. for­ tement puţin adv. feuilleter răspunde vb. romîncă s. vite reportaj s. rană s. pupitre m. roşu adj.9. republică s. recunoaşte vb. fraîche ranime vb. -e receptor s. -e roşie s. mal război s. prune / . branche / . p r o s a t e u r m e prudent 1. r e s t a u r a n t m. roman m. răbdare s. adv. renaître III repara vh. şi adj. pouvoir I I I puternic 1. rivière / . prost adj.. écouteur m.-elle reduce vb. fusée /. risquer rîde vb. remarca vb. adv. rouge ruga vb. m e t t r e I I I . realiza vb. Russe s. soulever rinichi s. adj. mauvais. résister rezolva vb. rochie s. fort. rafraîchir II răcoros adj.s. adj. rédaction f. risca vb. -e romîn 2 . adj. retenir I I I reuni la se1 vb. reportage m. essuie-main m. reţine vb. résoudre I I I ridica vb. r o u m a i n . provoquer prozator s. restaurant s. r a v i r II răsfoi vb. regularitate (cu) loc. public s. représenter reprezentant s. prier rumen adj. récepteur. réglementation /. adj. patiemment răcori vb. romîn 1 adj. répondre III răsuna vb. p r u d e n t . ramură s.s'. rece adj. plaie / . serviette /. tour m. -e roman 2 s. réciproquement recoltă s. prononcé. -e. răbdător 1. frais. 2.propune vh. rire III rînd . réflecteur m. -le rus s. remarquer remarcabil adj. romain. revedea vb. renouveler relaţie . roman 1 adj. redacţional adj. rîu s. revoir III revoluţie s. rédactionnel. a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. révolution / . république / . provoca vh.. realitate . réalisation / . réciproque. adv prudemment prună s. réalité j . adv. régulièrement regulă s. rustic adj. robe / . réussite / . réussir I I reuşită . blessure /. vermeil. guerre /.s.s*. rester. demeurer răpi vb. russe adj. retentir II rău 1 adj. porter putea vb. patience /. -e rău 2 adv. reciproc 1. prosop s. m a u v a i s . repede adv. rein m. 2. reînnoi vb.

scrumieră s. secol s. şi adj. verre m. casser spartan s. cendrier m. spăla vb. chaise / . securitate s. semaine /. stomac s. service m. briller strălucit adv. schimba vb. scaun s. q u a r t m. silhouette / . singe s. sentir I I I sindical adj. bouteille f. sacré. salle /. simple simţi vb. -e sport s. saut m. arriver soţie s. s a i n t . sang m. septembrie s. sportif. scăpa vb. que. scribe m. serviette / . pi. stat s. sauver sanie s. sabre m . -ve spre prep. seul. scène /. augmentation /. salariu s. sécurité / . s u i c i d e m. syndicat m. sare s. schi s. strica (a se) vb. sat s. sûr. septembre m. sport m. dire I I I stadion s. simplu adj. -euse servi vb. servietă s. carafe / . salaire salată s. spera vb. état m. conseil m. -ère scurge (a se) vb. străin s. -e sigur adj. să conj. scrimă s. maigrir II soare s. -e. sticlă 1 s. échapper scenă s. système m. ski m. senat s. écrivain m. savant s. spécial. sărbători vb. court. stylo m. station /. stilou s. village m. . special adj. changer schimbare s. soleil m. social. escrime / . lettre /. accru. siècle m. semn s. simbătă s. social adj. -ère străinătate s. poêle m. staţie o. samedi m. şi adj. de săptămînă s. scrie vb. -e scuză s. femme. estomac m. excuse /. signe m. sarcină s. -e sinucidere s. scoate vb. sel m. soi singur adj. Spartiate m. fêter săritură s. stinge vb. laver spălătoreasă s. servir I I I serviciu s. sporit adj. sovietic adj. rue /. sistem s. vers spune vb. -e sindicat s. E t a t m. b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. scrisoare s. étranger. sticlă 2 (de apâ) s. étoffe / . tâche / . sclav s. -e 36 siluetă s. sortir I I I . solide sosi vb. syndical. cher. se gâter 561 . soviétique sparge vb. servitor s. blanchisseuse f. sărbătoare s. épouse / . étranger m. sală s. serbare s. spectacle m. sfînt adj. (s')écouler scurt adj. sérieux. sardele s. salva vb. salade /. tête / . -e socialist adj. sphère / . esclave m. socialiste solid adj. străluci vb. scula vb. seară s. stare s. domestique m. sobă s. écrire I I I scriitor s. conseiller sferă s. éteindre I I I stîrni vb. maître m. soir m. changement m. sine pron. sardines / . espérer splendid adj. sportiv s. fête / . -e spectacol s.s gabie s. se glisser I. stade m. splendide sporire s. stăpîn s. sénat m. stradă s. sfert s. traîneau ni. lever stofă s. enlever scrib s.. serios adj. lever scump adj. sfat s. savant m. sfătui vb. slăbi vb.

souffrir I I I . serviette / . passer tren s. tentativă s. tehnician s. transforma vb. souterrain. télé­ phoner telegramă s. tipări vb. timp s. şervet s. tir s. toutefois tovarăş s. base /. tard toaletă s. étude /. subi. t u . terasă s. imprimerie / . tenis s. teren s. père. sugestiv adj. suferi vb. tot adj. ştiinţific adj. sous subteran adj. j a v e l o t m. teme (a se) vb. filer şti vb. terminer. savoir I I I ştiinţă s. transformer tratament s.pi. traduce vb. télégramme m. téléphone m. suggérer sugestie s. succès m. scientifique T tablou s.strîns adj. théâtre m. temps m. traduire I I I traducere s. serré. telefon s. -e strugure s. termina vb. -ve $ui vb. tout. trolleybus m. filer ton s. terrain m.-e tipografie s. imprimer tipărit adj.s. raisin m. t o i ' 562 . t e n t a t i v e f. -e Ş şah s. craindre I I I . terrasse / . ton m. t e n t a t i o n / . telefona. terme m. -e succes s. automne m. durable tramvai s. tourneur m. toamnă s. finir II text s. suggestion / . a da telefon vb. strungăriţă s. tărîm s. . suggestif. imprimé. şold s. sus adv. strungar . (en) h a u t şterge (a o) vb. studia vb. étudier studiu s. termen s. passant m. toilette /. sugera vb. t r a d u c t i o n / . envoyer triumfa vb. t r a i n m. entier. -e superior adj. (femme) tourneur student s. trezi_ vb. tradus adj. vie f. tir m. tu pron. trece vb. peur /. texte m. camarade m. réveiller trimite vb. tennis m. tennis m. sumă s. teatru s. échecs m. subir I I suferit adj. somme / . -e trai s. p o u r t a n t . şi conj. tenis s. supérieur. tracteur m. surveiller surpriză s. et. -e. t r a h i r I I trăi vb. tăgăduire s. donner un coup de téléphone (de fil) . teamă s. papa m. supărat adj. salle à manger / . é t u d i a n t m. en même t e m p s totuşi conj. -ère totdeauna adv. science / . technicien m. devoir I I I . falloir I I I trecător s. triompher troleibuz s. négation f. t r a i t e m e n t m. chauffeur m. aussi şofer s. avoir peur temelie s. terrain m. hanche /. t r a d u i t . toarce vb. fâché. tractor s. tableau m. vivre I I I trebui vb. trăda vb.sufragerie s. monter suliţă s. t r a m w a y m. toujours totodată adv. tentaţie s. trainic adj. jeune tîrziu adv. surprise /. sub prep. tată s. tînăr adj. -e supraveghea vb.

«. unde adv. pays m. parfois. veine / . vouloir I I I vreme s. université / . vară s.. -e. tenir I I I . /)/. vacanţa s. surpris. voisin. -le universitate s. visite / .ţară ». vertebră s. bateau m. vorbi vb. stupéfait. veau m. vitrină s. épaule / . union / . paysan m. vinătă s. vin ni. victorie s. journée / . vioară s. suivre I I I uşă s. céleri m. ziar s. viteaz arlj. vacances /. aubergine / . véhicule in. vue /. vas s. porte / . varză s. vase m. vie /. zări ^6. vînt s. journal ni. chou m. 563 . gai. victoire / . vitesse /. vif. quelquefois unii pron. région / . mouiller unchi s. outillage m. uzină s. contrée /. valoare s. voir I I I veghe s. tuer uimit adj. cousin. -e văz s. jour m. humide umezi vb. visiter vizită s. faciliter utilaj s. violette / . vert. vivement vizita vb. -e vçsnie adv.9. viguros adj. vecin s. écraser viitor adj. facile uşura vb. viţel s. . universel. âge m. verbe m. venir 111 venire s.. regarder ultim adj. cigarette / . prochain. brave viteză . a — seama tenir compte ţinut s. vină s. guérir II vineri s. vesel adj. umed adj. vain. ţărănime s. zi s. ţine vb. vară s.. où unealtă s. uneori adv. vicisitudine s. U ucide vb. éternellement viaţă s. -euse Z zadarnic adj. vendredi m. la •*. zice vb. outil m. volum s. vive violetă s. oublier uita 2 (a se) vb. -e vin s. temps ni. urî vb. şi adj. vîrstă . vent m. -e uita 1 vb. usine / . dernier. haïr II urma vb. verde adj. -e vers s. parler vrea vb. volume m. été m. vicissitude f. navire m. veni vb. paysannerie / . vers m. vehicul s. mur m. arrivée / . vapor s. vitrine / . vioi adj. vorbă s..à la cam ţăran s. apercevoir III zdrobi vb. -c vedea vb. violon m. văr. mot m. pays m. union / . dire I I I zid s. oncle m. uşor adj. ţelină s.. viu adv. anéantissement m. parole /. valeur / . certains unire s.s1. vindeca vb. -e zădărnicire ». vertèbre /. -ère um&r . universal adj. gne ţigară s. verb ».. veillée / . vigoureux. uniune s.

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

Le veston est court. rondes. Où est la lampe? La lampe est sur la table. une c h a m b r e . Un. Où est le chien? Le chien est dans la cour. lampe. IV Elle est petite. Les enfants sont dans le jardin. un j a r d i n . Voici une lampe. Ouvrez la porte. livre. Le livre est bleu. Voici un stylo et un crayon sur u n livre. PARAGRAFUL II. larges. une l a m p e . III'. J ' o u v r e la porte. Une. le chien. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. La jupe est courte. u n a r b r e . fenêtre. La blouse est rouge. II le lit. une chaise. III. table. Le livre est sur la table. PARAGRAFUL I. PARAGRAFUL I. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. des crayons. III.PARTEA I PARAGRAFUL I. Une. grises. g r a n d e . Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. Les livres sont dans la bibliothèque. l'armoire. Un. les magasins. II. un fauteuil. un livre. une t a b l e . J e suis grand. un stylo. Nous sommes dans la rue. Vous êtes amis. V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . Ils sont amis. les fauteuils. Un. Une. Voici une fenêtre. II. l ' h o m m e . P e t i t e . les chaises. les enfants. 567 . Les livres sont sur la table. Voilà une chaise. des p o r t r a i t s . les chiens. b l e u s . des livres. II. la fenêtre. chaise. le chat. I une porte. des chats. La serviette est bleue. Je ferme la fenêtre. III des lits. u n crayon. Voici une porte et une fenêtre. Voilà un p o r t r a i t . Fermez la fenêtre.

PARAGRAFUL II. Nous avons quatre stylos. Il y a huit cigarettes dans le paquet. Oui. l ' é l è v e . six. Michel regarde un p o r t r a i t . III. dix-sept. h u i t . Eu am cinci creioane. v i n g t . deux. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. Les passants e n t r e n t dans un cinéma. quinze. le livre est sur le bureau. seize. Voici des boutons. Nicolas aime beaucoup les pommes. dix. î n odaie sînt trei p a t u r i . In grădină se află zece oameni. III. PARAGRAFUL I. III. J ' a i m e le raisin. Le crayon est sur le livre. Nous comptons les arbres. Voici des ouvriers. Voici un cendrier. î n curte sînt şase pomi. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . Iată cinci ţigări. Les passants admirent les magasins. Elle a une serviette noire. J e a n et Georges comptent les maisons. J e compte de dix à vingt. Le vase est sur la table. dix-neuf. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. Iată o cutie de chibrituri. Le chat est sous la table. î n bibliotecă se află zece cărţi. Voici des é t u d i a n t s . I m o b i l u l are nouă etaje.h u i t . La chambre a deux portes et trois fenêtres. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. treize. Us (elles) aiment les fleurs. La maison a dix étages. je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. Vous regardez les papillons. IV. douze. V une é t u d i a n t e . Ils v o n t au t h é â t r e . Tu aimes les poires. Les garçons regardent les autos. d i x . VI Voi sînteţi opt copii. la f e m m e .PARAGRAFUL II. Elle a une gomme. Tu ai şapte bluze. les filles.

I m i place să muncesc. Vrem să l u p t ă m pentru pace. ces. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. Ferestrele camerei sînt m a r i . cet. IV. X cette. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. cet. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. Dans l'assiette il y a neuf pommes. des chemises. ce. La m a i n a cinq doigts. Georges n ' a i m e pas les fleurs. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă .t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. ce. Ces magasins sont grands. PARAGRAFUL I. PARAGRAFUL II. Ea preferă să privească gravurile. cet. Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . IV. Il y a sept fenêtres. Les peuples l u t t e n t contre la guerre. C'est une armoire. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. 569 . cette. Dans ce magasin on trouve des robes. Marie a une serviette verte. Tu n'aimes pas les fruits. cet. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. ce. des cravates et des jouets. mais j ' a i m e aussi !es pommes. N ' a s . Ils ne regardent pas la v i t r i n e .III. Ils sont p a y s a n s . HI. PARAGRAFUL II. cette. Il est ouvrier. Ei doresc să dejuneze. L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . cette. Petre dă o pară Margaretei. IV. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. C'est u n magasin universel. cet. Le chat est sur la chaise. C'est un jeune ouvrier. Vă place să v o r b i ţ i . Il y a six fleurs. j ' a i m e le raisin. Ce garçon a dix-huit ans. Noi a d m i r ă m statuile oraşului.

Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. Noi sîntem acasă. Aimez-vous les bleues. Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . m a d a m e . bleues. Nous ne guerre. blancs. Basile donne une pomme à Antoine. a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. Il donne un mouchoir à Nicolas. je regarde les vitrines. IV. cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . j e u n e . nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. Voici deux papil­ lons. noirs. À Bucarest il y a des musées intéressants. IV. Le j a r d i n de l'usine est vert. et vous monsieur Lefèvre? — Merci. Tu eşti funcţionar. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. roumaines. Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. monsieur. celle-là est verte. Les souliers de Basile sont noirs. Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . Cine admiră acest film? Voi. Il parle a u x touristes. de m ê m e . La maison où Pierre h a b i t e a six étages. el este tehnician. blanches. des t h é â t r e s . Voilà deux enfants. Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. j a u n e s . Il donne un jouet à l'enfant. Celles-ci sont Marie et Hélène. HI. des cinémas et des stades modernes. bien. grandes. La fille du voisin a sept ans. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. V. comment allez-vous? — Merci. La couleur des raisins est verte ou noire. celle-ci est rouge. — Mes hommages. Nous l u t t o n s pour la p a i x . Le frère de Marie est ouvrier. Le voisin d'Alexandre est ouvrier. La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . m a d a m e . — A u revoir. ei sînt la cinematograf. Ceux-ci sont Michel et Pierre. a sept lettres. J e montre a u x garçons la carte du pays. XII —Bonjour. celui-ci est j a u n e . 570 . EXERCIŢII RECAPITULATIVE II.II. Voici deux p o m m e s . m a d a m e Leblanc. ceux-là sont J e a n et P a u l . ea este artistă. PARAGRAFUL I. celui-là est bleu. Danielle est l'amie d ' H é l è n e . rien. Les fruits de ces arbres sont rouges. Les fruits des arbres sont encore verts. celui qui a des souliers noirs est mon frère. celui de Basile est professeur.

mangé. Festivals Mondiaux. Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. des. Sa famille est assez nombreuse. Des. achetant s u r g i . D e s . Ma soeur est sténodactylo. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. Mon père est ingénieur. Nouveaux. acceptant LECŢIA I. surgissant accepté. é t a n t eu. Egaux. é t u d i a n t e . Uni'. J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. Ils ont travaillé dans une fabrique. Gérard est. La. allant fini. N a t i o n a u x . Une. Bijoux. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. Cette année il va à la mer. Le. Je compte mes cigarettes. dormant travaillé. Nous avons visité nos parents. Oncle. Gâteaux. a y a n t allé. 1 III. Des.PARTEA A II-a LECŢIA II. progressistes. mon. été. Coloniaux. Tes frères passent. Leurs livres sont instructifs. Un. L a . mon. leurs vacances à la montagne. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. 571 . L e s . Des. Nous avons chanté cette dix pommes. travaillant acheté. Des . La. célibataire. La grand-mère d'Alain est une femme énergique. III. P a u l contré Georges et Irène. des. finissant dormi. 11 a travaillé dans une usine d'avions. son. Ton. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. une. a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. La mère d ' A l a i n est chimiste. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. Tu as eu IV. trouvé. Mon amie a été ouvrier. L e . Un. V. fini. Des. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. Des. Joujoux. mille. Des. Exceptionnelles. V i t a u x . Les petits-enfants aiment leur grands-parents. Chevaux.

II. J'ai lu cinquante-neuf pages. tirez. soixante-dix-huit. vingt-neuf. aimez. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. instaurant blanchi. Choisis une cravate rouge. 572 . inspectant instauré . Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. cent quatre-vingts. LECŢIA II. nous avons grandi ramassé . tirons. Ce livre a vingt-cinq chapitres. ramassant inspecté. cinquante-sept. J'ai travaillé. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. quatre-vingt-quatre. Il est encore jeune. les cous. trente. Regarde ce portrait. cent onze. IV. deux cent un. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. dix-neuf cent quatre-vingts. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. les bateaux. blanchissant aboli. cent deux. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. quatre-vingtonze. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. abolissant vingt-cinq. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. douze cent soixante et onze. choisis. quatre-vingt-un. Mon père a cinquante et un ans. Ma cousine a vingt-deux ans. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. sept cents. quarante-neuf. dix-neuf cent soixante-dix.LECŢIA I. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. aimons. a 4-a Soixante et un. beaux. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. Il a quarante-deux ans. aime. nous avons travaillé j ' a i soigné. trente-huit. V. les cheveux. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. soixante-dix. glorieux. amicaux. choisissons. soixante et onze. tire. les genoux. Dormons bien. les bras. La maison a quatorze fenêtres. Ce vieillard a dépassé soixante ans. V. choisissez. IV. soixante-quatorze. il a quatre-vingt-un ans. ^ o n S r a n d-pére est vieux. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. Restez demain à la maison. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. nous avons soigné j'ai grandi. III. dix-huit cent quarante. treize cent vingt. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. cinquantetrois. quatre-vingt-quatorze.

Ils m a n g e r o n t . Y e u x . une omoplate. Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . du rein et du cœur. Cinquième. v i n g t q u a t r i è m e . Il pensera. A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e . un crâne et des os. m. a 5-a Nous serons. soixante-douzième. Ils p r e n d r o n t . A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. V i n g t et u n i è m e . végétaux. Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u . Aïeux. 573 . soixantième. des os. D é t a i l s . Elle choisira. Elle finira. Tu r e p o n d r a s . des veines. Vous visiterez. Ils danseront. a n i m a u x . Y v o n n e est b l o n d e .LECŢIA I. IV. A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . E m a u x et Camées. de l ' o d o r a t . Il p r e n d r a .c i n q u i è m e . S e p t i è m e . d e l ' e s t o m a c . Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine. La première. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. Il étudiera les organes de la v u e . Aïeuls. Premier. Coraux. Il guérit les blessures de ses a m i s . Vous r e g r e t t e r e z . Il sera médecin. du goût et du toucher. des poumons. Tu seras. elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. minéraux. j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin. V. Il aime déjà soigner les m a l a des. II. T r e n t e . des muscles. de l'ouïe. J ' a t t e n d r a i .

Leur nou­ velle maison est entourée d ' u n beau jardin. Il n ' a pas écrit cette lettre. la chambre de Jacques. Des paysannes roumaines. finissons le l i v r e . Une ouvrière française. La sienne. il y a deux t a b l e a u x . III. nous avons porté une valise Porte "une valise . a 7-a La famille Maquet a déménagé parce que leur a p p a r t e m e n t était trop petit. Vers. Mes. Dans. II. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. V. Par. É t a i s . une armoire et. Sous. finissez le livre LECŢIA I. Y a-t-il des t a b l e a u x dans sa chambre? Oui. De. a 8-« La chambre de Jacques est claire. D i s c u t a i e n t . De.III. LECŢIA II. un bureau. À. P r o m e n a i t . la salle à manger. Tu n'as pas vu ce film. le sien. deux balcons. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. Leurs amis n ' o n t pas trouvé une maison avec jardin. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. un couloir. la vôtre. à l'étage. La maison n'est pas grande. portons une valise . Lucien n ' a pas été mon a m i . nous avons fini le livre Finis le l i v r e . une salle de bains. s'amusaient. portez une valise J e finis le l i v r e . Avait. Vezi compendiul de gramatică. nous portons une valise J e porterai une valise . nous finirons le livre J ' a i fini le l i v r e . La mienne a trois fenêtres. IV. un fauteuil. T o n . nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . trois chaises. Ma cousine n ' a pas mangé tous les gâteaux. deux 574 t . les tiens. Les petites chattes. V. H a b i t a i e n t . Une bonne épouse. Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. A t t e n d a i s . J e n ' a i pas reçu votre cadeau. Tu n'es pas m a l a d e . un grenier et une cave. La maison a une belle terrasse. Dansaient. J e porte une valise. une t a b l e . Les enfants avaient besoin de trois chambres. Pour. la cuisine et und é b a r r a s . À . Mes camarades n ' o n t pas passé les vacances à la mer. IV. N o t r e . Dîniez. La fenêtre n'est pas trop large. nous finissons le livre J e finirai le l i v r e . Dans sa chambre il y a un lit. Yves n ' a pas rencontré Mireille. deux chambres à coucher.

Dis-lui de partir. lui. rouges. Aucun. Claire se souvient de vous. Hugo que j ' a i m e . Légalement. Sa chambre est grande et b e l l e . ils. a 9-a Mon amie change souvent de t o i l e t t e . m ' . Curieusement. Demain j ' i r a i chez le dentiste. je te le raconterai demain. Il va à la fabrique à bicyclette. J a m a i s . Alain a besoin de bas. eux. Ils vont. F e r m e m e n t . Il endosse une j a q u e t t e doublée de fourrure. A l l a n t . vous. des ciseaux et du fil à coudre. Jacqueline lui donne des aiguilles. N o u s . de brosses et d'essuie-mains (serviet­ tes). C'est moi qui aime les poésies de V. Pas. mais elle les embellit d'écharpes ou de broches. Accidentellem e n t . Personne. u n m a n t e a u . L a . ment. Jean te montre sa m a i son. J a c q u e l i n e aime les robes simples. C'est Alain qui est allé à la m o n t a g n e . Plus. Sa chambre est sens dessus dessous. Elle a quelques robes élégantes. LECŢIA I. de p y j a m a s . III. I n d i g n e m e n t . 1'. J ' i r a i à Bucarest par le t r a i n ou par avion. une petite bibliothèque. J e suis allé. Rien. des boutons. Parle-lui de notre enfance. Nous irons. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. N é g a t i v e m e n t . J ' a l l a i s . Elle lui donne un livre. j a u n e s . Ne l'oubliez p a s ! Ne l'oubliez p a s ! J ' a i acheté des p o m m e s : je les mangerai aujourd' h u i même. j e . Moi. Allons. J ' . 575 . III. 11 est en retard. allé. J ' i r a i . ni. C o q u e t t e m e n t . Nous. C'est mon oncle qui est là. V. C'est cette actrice que je r e m a r q u e . N i . I l . Nous sommes allés. Hugo. La mère d'Alain est inquiète. C'est à la m o n t a g n e q u ' A l a i n est. de chemi­ ses.p u p i t r e s . J e lui parle de toi. deux chaises. a 10-a Alain va souvent à la montagne avec ses amis. Joyeusement. Vous. bleues. LECŢIA II. la tienne est petite. C'est moi qui remarque cette actrice. toi et ton a m i . Familière- P a s . E u x . V o u s : vous. lui. R a p i d e m e n t . IV. Toi. Tu. ("est là q u ' e s t mon oncle. deux jupes. H é r o ï q u e m e n t . Sa mère est une bonne couturière. de mouchoirs. Hier j ' a i été chez le coiffeur. de fleurs ou de colliers. Ce sont les poésies de V. III. P a u l d i t à sa mère de donner à Alain un fer à repasser. Dans le j a r d i n il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. V. Sévèrement. IV. Gracieusement. Son frère lui d i t de prendre son complet à la montagne. Je vous félicite. eux. Le film a été intéressant. quelques blouses. Alain ne trouve plus son béret. J a m a i s . un pardessus. Va. V o u s . Alain n ' a pas besoin de paletot. L e n t e m e n t .

Ce sont les peuples qui luttent pour la paix. Triomphâmes. ils ont bu de l'orangeade et de la limonade. de la. Jacqueline aime mettre le couvert. Du. C'est la guerre qu'ils dénoncent. de i'. Du. Ils ont mangé du potagç. du. Bel. Montai. du. du. On a servi des mets savoureux et de bons vins. Garda. J'ai acheté des assiettes. intelligents. lovaux . instituteur. LECŢIA a 12-a La famille Girard s'est réunie pour fêter le soixante-dixième anniversaire de grand-maman. Ce sont eux qui dénoncent la guerre. Du. Belle. Vieil. Vezi compendiul de gramatică. C'est chimiste qu'il veut devenir. Les. La. Des. La table est recouverte d'une nappe blanche. . les. Tante Madeleine remarqua l'appétit de sa nièce. C'est pour la paix qu