SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. mai departe). pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. 13 1 a . intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. utilizează şi unele simboluri speciale. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. pe care le dăm aici.NOŢIUNI DE FONETICĂ. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. pe lîngă literele alfabetului latin. ş. V. vor servi ca norme de orientare generală. In comparaţie cu limba romînă. î. ţ. în afară de literele alfabetului francez. s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. Acolo unde a fost posibil. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. trema).

r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi.z. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin . -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie. sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general. e mut care: a) nu se rosteşte. 14 . de obicei. Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie. meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t.

C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane. k. r 3 . Se transcrie p r i n t r . 15 . iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e. El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u.) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care. o nazalizează pe aceasta. (v. a.vocalelor a. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. l. u r m î n d după o vocală. /. în general cînd este u r m a t de două consoane. buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h. P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e. Acest sunet se transcrie p r i n t r . i. p. o. mai d e p a r t e ) . Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă .u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i.b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. n2. hot. d. m1.

şi p. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. de obicei.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e. în general. i. 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. mai departe). Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. de obicei. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . o. ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. ca un t romînesc (se transcrie prin t). y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k.

î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v.— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 . h mut. h aspirat. î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2. Se d i s t i n g două feluri de h: 1. P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r . E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă . Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş .o s i n g u r ă literă.

oeu.i în romîneşte (ex. Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic. inexistent în limba r o m î n ă . G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. ue redau t o a t e . în scris. ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea. p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au.G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . ace­ laşi s u n e t . n'iel = m i e l ) . sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 . eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e . î n numele p r o p r i i s t r ă i n e . sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. oe. sunetele ce.

am. E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . em. on etc. E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. r e d a t e în scris p r i n t r . im. ain.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. in. e deschis [s]. em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. cu deosebirea că este închis. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus. en. ein. ain. aim. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. om. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. Combinaţiile de litere an. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. sunete inexistente în limba r o m î n ă . en. un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on. en. g r u p u r i l e d e vocale eu.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. em. în general. L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. yn. im. Vocale nazale Vocalele nazale. un. nu reproduc.

son [s3] (sunet). cu unele excepţii. grupul ill nu are valoarea lui yod. grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale. Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. oe etc. Semivocala w este redată în scris prin ou.în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). oi. u r m a t e de o vocală sau. arai [ami] (prieten). cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. 20 . viile [vil] (oraş) etc. ill ( -j. Cînd sînt. In scris se redă prin i. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. citindu-se il: [mii] (o mie).: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3. Se transcrie prin [/]. ii. 1. y. de consoana d u b l a t ă m sau n. ennemi [enmi] (duş­ man).vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. bonbon [bôbô] (bomboană). cu care formează împreună un diftong). Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/. enfant [ălă] (copil) etc. inerte [inert] (inert). lundi [lôadi] (luni). Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). fin [ve] (vin). în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte.

Accentele au uneori rol fonetic. In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . rolul lor fiind p u r etimologic. nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r . în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta. oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . Astfel. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga]. dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. Accente In limba franceză 1. gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. alteori au rol pur ortografic.De asemenea. Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis.

De exemplu: gust — goût [gu] . accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. e. cu limba romînă poate fi. compararea. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. 2 1 22 . etc. în primul rînd. rol etimologic. In astfel de cazuri. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. deşi este. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav.s). téléphone [telefon] (telefon). dessin [desë] (desen). déjà. exact1 [egzakt] (exact. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ]. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. th. la rubrica Observaţie. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). uneori. régner [rene] (a domni). baston — bâton [bată] . ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde). o. Accentul se m e n ţ i n e . In al doilea rînd. Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). {à. 2. are în limba franceză un rol cu totul diferit. cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. Accentul cir­ cumflex are. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus.) Accentul se păstrează însă. éclairer [eklere] (a lumina). De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. ph. înaintea grupurilor eh. grafic. 3. mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . i. gn: déchet [de/e] (deşeu). Observaţie. castel — château [/ato]. efficace [efikas] (eficace).Observaţie. Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. de asemenea.

se pot elida vocalele a. côte [kot] (coastă). de obicei. i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 .— aşezat deasupra vocalei e dă. Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). e. Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . sûr [syr] (sigur). accentul circumflex indică. care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol). care se aşază deasupra vocalelor e. t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei. unui a închis şi. Pe lîngă rolul fonetic. Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . în gene­ ral. o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . valoarea pôle [pol] pol Observaţie. respectiv.

% • . m a i a p ă s a t . în general. Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme. Şi c u m . Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r . iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . cuvintele nu se folosesc izolat. acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. Spre deosebire de limba r o m î n ă . 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). 1 . în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . faţă de celelalte. în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. fiind m u t .u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă. căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. De e x e m p l u . nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. în cursul l e g ă t u r i i . în c u v î n t u l petit.I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r .u n c u v î n t . F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că.homme2. Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv.

bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i .cons. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea).-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. e + 2 cons. l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie. — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens. Există unele legături interzise. — în general. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 . T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f.

eons. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 .Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J. z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons. (r.

y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 . oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce.act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i.

sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce. cinéma [fas. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - .(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face. i. u se + e. y ç + a. o. ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s.(intervocalic) c + e. i t i -f.

PARTEA ! .

.

une fenêtre Voici une fenêtre. une chaise C'est une chaise. T\ une table Voilà une table. une porte Voici une porte.un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre. 31 .

un stylo Voici un stylo. Voici un livre sur une table. un crayon Voilà un cravon. un portrait Voilà un portrait. une lampe C'est une lampe. . un livre Voici un livre.Voilà une chaise et une table. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre.

chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 . . » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r . . în general. r . Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. une lampe 1 vn lap o lampa v . S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. ' s . " rJ. i . Feminin une [yn] une porte [yn port]. bine d e t e r m i n a t . . .-. portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . P a r t e a i n t r o • ductivă). voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v.. . 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective.VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . .. r . Genul n e u t r u nu e x i s t ă . une chambre lyn Sabrl o camera . lampe. GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à. rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici. une chambre (feminin). u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m . fille—grupul UI redă s u n e t u l yod. .. . se referă.

Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv. un creion. o lampă. o cameră. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. . un stilou.Observaţie. Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. I I . Iată un portret. Iată o lampă. o carte. Iată un stilou şi un creion pe o carte. une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I. o masă. un scaun. Iată un scaun. Iată o lampă pe o masă. Iată o uşă şi o fereastră.

Fermez l'armoire. J'ouvre l'armoire. C'est l'armoire. 35 . 3* Je ferme l'armoire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui. c'est„une armoire.§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau. Ouvrez l'armoire.

Où est le lit? Le lit est dans la chambre. 36 Voilà un chien. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. Où est le chien? Le chien est dans la cour.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. Voici un chat. C'est^un chat. .

Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre. Voici un homme. Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin.Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 .

l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie. ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit. el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i . sous. la chambre [ l a ^ / â b r ] . Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t .. bureau — grupul eau redă s u n e t u l o.? (Est-ce. fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă . este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m.. le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e .. u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 .VOCABULAR Qu'est-ce que c'est. ouvrez. Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă .) [larbr] p o m u l . a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r . où—grupul ou se citeşte u. ouvres. se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v. GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă . ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/..

d u l a p u l . Eu închid fereastra. Unde este pisica? Pisica este în grădină. închideţi fereastra. Qu'est-ce que c'est? . de o b i c e i . în l i m b a franceză. u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I .d e t e r m i n a n t (pe masa mea. o m u l . Unde este cîinele? Cîinele este în curte. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. . Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . Unde este lampa? L a m p a este pe masă. I I I . II. fereastra. p r e p o z i ţ i i l e s î n t . E u des­ chid uşa. în dulapul mare). pisica. u n fotoliu. un p o m . cîinele. o grădină. Deschideţi uşa.

III Voici un livre.. Voici un„homme et une femme. 40 Voici 'des maisons. Voici des livres. y . Les livres sont dans la bibliothèque. nnrn amu Voici une maison. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED . Le livre est sur la table. L'homme et la femme sont dans la chambre.

J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s . !. ». Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n .copilul 41 .)[làfô]. Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e .Voici d e s w h o m m e s et des femmes.</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m.

.. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I . un crayon...PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t ... la p l u r a l . un livre. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u . la chaise. le chien. stylo C'est. le magasin. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză.. p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i . un chat. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. înlocuiţi punctele cu articolul C'est. lit nehotărît corespunzător: C'est. o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie. garçon C'est. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte".. p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează. .armoire C'est. l'enfant.. de obi­ cei. le fau­ teuil. bibliothèque . F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v.. P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-]. II. un portrait.. maison C'est.

§ IV Le garçon est petit. Le mouchoir est bleu. est courte. 43 . Elles sont w amies. Ils sont_amis. Le pantalon La jupe est court. Oui. La montre est ronde. La jaquette est large. vous^êtes petits. Le veston est large. Le béret est rond. La blouse est bleue. La serviette est rouge. Je suis grand. Nous sommes petits. La fillette est petite. Le livre est rouge.

sacoul large |larg I larg.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . -e [leur. grad] mare petit. -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie. -ă le béret [la^bere] basca rond. -ă la jupe [la. orice verb se conjugă numele personal subiect.) [il] elles (/. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v._3. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis).serviet] servieta rouge [rug] roşu. -e [pti. -e [ami] prieten. -à le veston [la^vssto] vestonul. î n limba franceză.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m. ptit] mic. -e [grâ. -e [ro. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 . GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_.bluz] bluza bleu. râd] r o t u n d . -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_. Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m. -e [bl#j albastru.) [il] elle (/.VOCABULAR grand.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. Partea introductivă).yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_. kurt] scurt.

Servieta este albastră.grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. rond. 1. bleus •— lieues etc. Traduceţi în limba franceză: Ea este mică. Voi sînteţi prieteni. enfant. Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. Vestonul este scurt. Les fauteuils sont (bleu). Observaţie. chambre. Pluralul adjectivelor se formează. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . de obicei. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. Fusta este scurtă. Cărţile sînt pe masă. Noi sîntem pe stradă. ils sont. Les rues sont (large).F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. I I . d a n s . Ei sînt prieteni. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). III. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. E u sînt mare. 45 . Les chaises sont (gris). grand. montre. jardin. Cartea este albastră. lampe. Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. ca şi la substantive. Bluza este roşie.

Des garçons et des filles traversent la rue. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison. au théâtre ou au cinéma. Des w ouvriers.entrent dans^un cinéma. Ils^. Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets.des_employés. Les passants admirent les vitrines. Ils regardent les objets. Les w autos circulent à grande vitesse. ICINLMA 46 .§ v Voici un boulevard de Bucarest.

) [Ielev] elevul. entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u . în aceste traversent. cuvinte. pronunţă regardent.) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m. E l e formează. /. de l a . eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/. ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent.) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m. A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1.) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 . cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2.) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e .VOCABULAR de [do] din. două genuri. în general. (feminin).

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « a * a o s

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. prepoziţia à se c o n t r a c t ă . [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe. A. de D. r e s p e c t i v . formînd articolele contrac­ t a t e au şi. une. [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. A. la N. IV. A. Le guide parle aux touristes. D. [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). G D.les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. des: Je montre une photo à nn ami. d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève. à -f. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. 3).le = au. G. les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 . aux (à -f. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). G. la G. le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. à Â .

Les vitrines du magasin sont splendides. Durand. Grădina uzinei este verde. . Basile montre des livres a u x touristes. I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne. gravure. culturel. El vorbeşte turiştilor. Zidurile imobilului sînt albe. H . La Bucureşti sînt muzee interesante. E u arăt. Rochia unei fetiţe este mică. Pierre donne une poire à Marguerite. Nous admirons les statues de la ville. Les fenêtres de la chambre sont grandes. République. Les usines de Bucarest sont grandes. universel. s t a t u e . Fratele Marier este muncitor. F a t a vecinului are şapte ani. Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. populaire. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. Pantofii Iui Vasile sînt negri. Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. III. E l dă o jucărie copilului. Citiţi cuvintele următoare.EXERCIŢII I. cine­ matografe şi stadioane moderne. t e a t r e . Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. băieţilor harta ţării.

La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. monsieur. qui admire une v i t r i n e . Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. c e r t a i n e m e n t . 72 . et toi? — De m ê m e . M. — Bonjour cher Lefèvre. Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . Lefèvre: Bonjour mademoiselle. Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. comment ça va? -—Merci bien. Celle-ci coûte 20 francs.§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. celle-là coûte 18 francs. c'est M. Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . Durand qui désire des m o u c h o i r s . M. merci. j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. merci.

Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n . mademoiselle? La vendeuse: Oui. Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s . ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content.-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a . Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce. m a d a m e . Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. Celui-ci coûte 4 francs. Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n . Lefèvre: Oui. M. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c . au revoir. m a d a m e . M. d r a g . Lefècre et M. m o n s i e u r . M. -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c . Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt. Comjmlent ^. 73 . bien s û r . -e [kâtà.hommages. kôtàl] jmulţumit.M.allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n . Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. Durand: Mes_. Abréviations courantes M.re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. chère [Jer] scump. -ă.

a plural. elles \0. si] Observaţie. precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. 1 Genul neutru. s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] . La persoanele I şi a I I . i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. acele Singular celui [salqi] cel. se întîlneşte la unele categorii de pronume. acei celles [sal] cele. acest lucru i [ aceea. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l . care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t . [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui.Formele simple mase. p . [33 Jwazi la k r a v a t 1113. il a besoin de mouchoirs. [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien. celle qui coûte 20 francs.a lui. e w t w a ] Qui est là? Moi. elle [lqi. et toi? [mersi^bjs. 4 4 ) . acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. care nu există pentru s u b s t a n t i v e .sl. Le mouchoir de Marie est rouge. 74 . acel celle [selj cea. fem. F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. celui de Catherine est bleu. [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux.

dar dumnea­ voastră. frecvent în­ trebuinţate. — Alegeţi ceva? — Nu.Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. între radical şi terminaţie. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. intercalînd la unele timpuri.Verbele. gru­ pul iss. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. nimic. în general. Verbele din această grupă sînt regulate. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is.. -it. -/«.z. a Ii-a . doamnă. ce rrrai faceţi?— Bine. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi.. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. Fiind relativ puţine la număr. mulţumesc. domnule. spre deosebire de cele din grupa I. -issent. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir. — La revedere. EXERCIŢII I. -issons.-isse. dar. la fel. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate. privesc vitrinele. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit.. rs . doamnă Leblanc. doamnă. consoana finală -r se pronunţă. Persoana 1 . — Omagiile mele.

pays. sur. soie. — déjeuner. Aceştia sînt Mihai şi Petre. fonctionnaire. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. prune. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. cinq. entrer. din următoarele Les (splendide) villes (roumain).' travailler. Arăt studenţilor o carte. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. Vecinul lui Alexandru este muncitor. Des cravates (bleu). papillon.I I . peuple. — famille. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. acela este albastru. client. choisir. Les (grand) usines. Un (jeune) ouvrier. chambre. Des boutons (noir). couleur. Conjugaţi I U . demander. Iată doi copii. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. II. Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. I a t ă două mere: acesta este roşu. Nous. passant. eux. lui. Acestea sînt Maria şi Elena. Antoine. elle est artiste. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. jeune. m a m a n . Dupont. — mur. vêtement. Henri. costume. Cine este acest domn? Ce contempli? IV. Qui admire ce film? Vous. elle. — maison. Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. Fructele acestor copaci sînt roşii. Conjugaţi H I . universel. — boîte. ils sont. souvent. ils sont au cinéma. EXERCIŢII I . je suis ouvrier. dans. ensemble. bureau. Daniela este prietena Elenei. Noi luptăm pentru pace. Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. Traduceţi: Moi. 76 . J e a n . différent. gravure. Toi. m a i n . Noi nu dorim războiul. cel care ave pantofi negri este fratele meu. doigt. sœur. é t u d i a n t . il est technicien. enfant. cel al lui Vasile este profesor. on construit. rien. Des souliers (jaune). tailleur. aceia sînt Ion şi P a u l . mouchoir. lutter. noix. IV. technicien. fillette. voisin. Alain. Des chemises (blanc). tu es fonctionnaire. Vasile dă un măr lui Anton. V. raisin. acela este verde. paysan. nous sommes à la maison. comment. — magasin.

PARTEA A lia .

.

e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . 79 . L u c i e n . Claire. Marc. Antoine G i r a r d . P a u l et Michel. H u g u e t t e et mes cousins G u y . J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . J a c q u e l i n e . est w écolier et m a soeur a î n é e . J a c q u e l i n e . est chim i s t e . H e n r i et Claude. P a u l . Micheline. Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e . Mon frère cadet. J ' a i d e u x frères. Mon père. J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . Hélène G i r a r d . Ma mère.1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . est s t é n o d a c t y l o . et une sœur.

iiislrurt ils. flân a n t . n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l . L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier. D o r m a n t b i e n . (ÊÈXjt't$ 80 .w«^r A <( Mi ^^§^> ^m.) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* . n a g e a n t . VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m.) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . lisant des |]'vres_. -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m.) [lekolje] şcolarul a î n é . -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m. .e | pue] mai vîrstnie. <?«. :^.

) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune.Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m. în desfăşurare: les années de guerre. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 . Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină. L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. Spre deosebire de limba romînă.

voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t . Ma mère est chimiste. Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. Notre maison est grande. son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. participiul are două timpuri: prezent şi trecut.a grupa a I l I . noastră votre vostru. tale săi. ta. A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . în locul formelor de feminin ma.a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. Observaţie. ton.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i . Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. iar al lui être este étant. 82 . I a t ă a d r e s a m e a . în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . 0 iubesc m u l t pe prietena mea. sa se folosesc formele de mas­ culin mon. sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. Ca şi în limba romînă. Il passe son congé à la mer. mele t ă i . Leur frère cadet est écolier. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate.

. parler — parlé La verbele din grupa a II-a. Familia sa este destul de numeroasă. J e vois .. Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer. . Conjugat cu auxiliarele avoir şi être.. père d'Alain est ingénieur. Iii merge anul acesta la m a r e . frère de René est l'ami de . . IV. ouvriers e t ... ami sont ouvriers. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. La verbele din grupa I. mer. frères d e .. . enfants dans le j a r d i n . 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir. EXERCICES I. . III. nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: .. . avoir. . cousin. . Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e . ... . Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). . t a n t e d e . Cărţile lor sînt instructive. . Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II.Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . . . Indicaţi participiul être. Elle me d o n n e ... de mod e t c . livres. Marna lui Alain este chimistă. accepter. maisons et . . . înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. el precizează împrejurarea de t i m p . . . Je r e g a r d e . amie e s t . ouvrières sortent de l'usine. iar al verbului auxiliar être este été. Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune.. î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e . Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. el serveşte la formarea timpurilor compuse. Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat. E i se p l i m b ă c î n t î n d . -u: partir — parti apprendre — appris etc. . travailler. -is. . . Sora mea este stenodactilografă. cousine de Marie est étudiante.. -it. aller. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé. surgir. în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant. chimiste excellente... Il passe ses vacances à . 83 . îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii... jardins.. . finir. . a m i est jeune. acheter.. Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei.

J e a n n e Gir a r d .à la r e t r a i t e . Mon grandpère. nous sommes^allés voir nos grands-parents qui. a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. comme d ' h a b i t u d e . e s t ^ u n e femme énergique et 84 . v i e u x . h a b i t e n t assez loin de nous. M a i n t e n a n t il est^. Robert Girard. Ma grandm è r e . Ils sont.2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e .

) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi. qui aime le sport. Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. plsn] plin. On a fait des projets pour dimanche prochain. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. Oncle Gérard n'est pas marié.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. a duce l'image (/. -e [plë. Oncle Gérard. Il est célibataire. proiectul prochain [pro/ë] viitor. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/. m o n t a t o r l'usine (/. Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. cu toate aces­ tea plein.pourtant pleine de douceur. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . număr cu soţ 85 . Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. Nous^aimons bien nos grands-parents.

arriver. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. precum şi numeroase verbe intranzitive. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. Spre deosebire de limba romînă. El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete. venir.). unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. naître etc. mourir. 86 . deci ca p r o n u n ţ a r e .Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut.

les carnavals e t c . -eau. le joujou (jucărioara). le caillou (pietricica). les choux. Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . le festival e t c . Astfel. gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. adică cu t e r m i n a ţ i a -s. p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. le chacal (şacalul). care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A. Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . c a : le bal. formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. les genoux etc. s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. le chou (varza). B . le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . le carnaval. les joujoux. P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au.In acest caz. ) . Us cailloux. C. .

. Bunica lui Alain este o femeie energică. montagne. El a lucrat într-o uzină de avioane.. . Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. Nepoţii îşi iubesc bunicii. livres. Elle n'aime pas les (bijou).. I V ... écolier. Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance... Bunica mea a crescut cinci copii. . . Je déjeune en famille. I I I ... II. Nous chantons cette V . Les hommes doivent être (égal). cris. Cette fillette aime ses (joujou).. Irène. finir. Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor. fabriques. cousines..în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor. nehotărîte: cu articolele ... Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer. Unchiul Gérard este celibatar. Tu as dix pommes. . Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse.. Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents. . . Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle). Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale. maison. jardin. manger.. . petits-fils. Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique.. trouver.. înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante. Il est ouvrier. Ce sont des livres (nouveau). Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor. Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare.

? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 . a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu „ " -t) 8 — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t.1 C D O 3 w ~ ci . 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D . a.Oi X -.5 l-H . . w w o r^l .13 3.CD o / 3 3 -3 .T. .S If. bfl C D i.- C D 3 CD -CD OH •C' « . eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I .IU « eu a -X. r^ <*~ a. ™ / " \ cy a. Ci > Ci .-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e 3 s Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob. ci _ . •3 £ •* * > t» M» -Q -. o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain.. -o ep «: -S-aO-cO . f-.h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a.5 • ! S* cr ^5s =« CD - I.= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q .5 2 0.

si je ne me trompe. jeune homme? — Dix-huit ans. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard.ans. le petit-fils de votre ami Robert Girard. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. Vous„ avez. — Vos parents doivent„être encore jeunes. deux frères et une sœur. Monsieur Grégoire. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans. On voit que vous faites du sport. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. Monsieur Grégoire. je sens de plus„. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. Yves Grégoire. — Bonjour. elle a quarante et un^. — Ah. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. puisque j ' a i .en plus le besoin d'être entouré de jeunes. Il y a quinze ans.

) tinerel. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans.) la vieillesse (f. vîrsta 2. şi adj.) vieille (s.) le vieillard (m. şi adj. tinerică a întineri a se întineri. -ne [<îsjs] vechi.m. -ă tinereţea . a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte.) t î n ă r .) jeunet. m. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. şi adj.) vieilli.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien. veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i .) le rajeunissement (s. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s. evul: le moyen âge evul mediu. -e (adj. je suis pressé.f. -te (adj. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 . a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea . René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf. Saluez de ma part votre famille. Maintenant je dois vous quitter. -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m. ) la jeunesse (f.) rajeunir (vb. f.) vieux (s. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit. tineretul (fam.f.eu sept enfants ! Les^uns sont petits. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. VOCABULAIRE l'âge (m. tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^.) vieillir (vb. veche b ă t r î n u l .epoca. Louis — dix-neuf.) le vieillissement (s.) rajeunissant. Notre famille est grande. m. ) 1. -e (adj. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i . Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures.) se rajeunir (vb. vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă .

cardinale: numerale 25. 60 (soixante). Casa are 14 ferestre. quante). I V . Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . Această carte are 25 de capitole. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . E l este încă tînăr. Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. 4 1 . 30. E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). quarante et un. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). soigner. E l are 42 de a n i . V .GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . 53. 49. II. instaurer. Scrieţi în litere următoarele abolir. J'ai 35 ans. a m i c a l . Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. beau. blanchir. 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. le genou. 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). 40 (quarante). I I I . Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. trente et un. trente-trois. le cou. le b a t e a u . fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. inspecter. Scrieţi grandir. Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. EXERCICES I . 57. 1. 38. î n limba franceză. 92 . glorieux. Verişoara mea are 22 de a n i . le cheveu. 2. Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . 3 1 . Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. cinquante et un. Tatăl meu are 51 de a n i . Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. 29. 3. după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani.

Michel. premier prix de géographie au lycée. Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . — O h ! vous m ' i n s u l t e z . diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. Guy. les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances. du D a n u b e . — 2000 k m . posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . des sciences t e c h n i q u e s . indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. du sport. de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e . Les garçons se posent des q u e s t i o n s . — Très b i e n . Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . d e s _ a r t s . 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . interroge avec a t l e n l i o n ses copains.4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . de l'hisloire. indiquez i aussi celle . — Bien. A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie.

-e [ekseîà] excelent. . Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000). Paris. ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu. Moscou et Tokyo. amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/. —• Vous w avez bien répondu.) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e .-— Cette fois-ci c'est w inexact. . plus long que le Rhin. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. — C'est ça. a re­ flecta l'instant (m. . sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. Il est de 1 500 km. a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci. m a i lung d e c î t . ply^. — Si je ne me trompe.. — Bucarest —environ 1 300 000. agrea­ bil. Et „l'examen" continue. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 .. ) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m. .] el este e u . le nombre d'habitants de Bucarest. [ i l „ e dd . indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. . le mont Everest a 8 848 m. VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune. felul agréable [agreabl] p l ă c u t . Moscou — 6 208 000 habitants. -elle [natyrel] n a t u r a l . grea la. un student) l'attention (/. — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui. . ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e . Claude. -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/.. ..) prietenul.) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev. Pog':r. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. plus long q u e . Tokyo — plus de 1C 000 000. -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l . .15^ka . -ă. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m.

a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă. strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir ru *• i i. culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1.-.... realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e . î n v î r t i t u r a . construi. Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 .) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful.répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar. ocolul.[batir] élever [batirj batir [elve] I f a . plimbarea 2.. . -ă l'examen (m.

La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 . 1. se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3. cent. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2.60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. După numeralele 80 (quatre-vingts). vingt. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 . Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4. cu excepţia lui un. Numeralele cardinale sînt invariabile.

Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t . La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . u n sfat. Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie.5. cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. măsură de lungime). Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral. Notă. Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă . Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . 1. Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin. capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte. I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r . u n în­ d e m n .a p l u r a l . Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm). întrebuinţat ca substantiv ( = milă. în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane. 2. t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . I şi a I i . Mille.

81. 70. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. Alexandre Dumas. choisir. 84. Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. 102. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. 1970. IV. domine toute la ville. Victorien Sardou. Volga (La Volga) are 3 688 k m . Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. Staţi mîine acasă. Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . 1320. "78. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". 98 . 91. Alege o cravată roşie. Această carte are 987 de pagini.EXERCICES I . III. Sena are 776 k m . parmi lesquelles Charles Gounod. tirer. 1799. 201. 1840. 94. 1980. admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. Balzac s-a născut (est né) în 1799. 74. V. au Champ-de-Mars. Să dormim bine. Maupassant s-a născut în 1850. el are 81 de a n i . 1271. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. Elle a 306 mètres de haut. 71. Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. 700. Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. 111.

Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est. ville coupée en deux parties par la Seine. la célèbre Tour Eiffel. sur la rive droite.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. gracieuse et massive à la fois. qui coule sous trente ponts. sans nul doute. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. objectif touristique de premier ordre. le Panthéon. monuments et places. du Luxembourg. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. le Sacré-Cœur. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. les poétiques quais de la Seine. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde. les jardins verdoyants des Tuileries. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. . unique au monde. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage.

le cou. écoute parler son cousin Alain... — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. Elle est si jolie. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète. j ' a i décidé de devenir médecin... les mains. ce mécanisme si compliqué. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds.. Par exemple. Je m'inscrirai à la faculté de médecine.la bibliothèque de mon oncle.. Je guérirai les malades. — Vois-tu. le tronc. un petit nez retroussé. les. poursuit son cousin. je peux t'indiquer le nom de 100 . Pour cela il faut bien connaître le corps humain. Tu sais. les jambes. elle a des joues vermeilles. les bras. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. ses_ yeux sont bleus. La petite Yvonne. très sérieuse.

serios. -e [ata/e] legat. . — Tire la l a n g u e . la p l u r a l .-euse [serj0]. m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s . . aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil. . des v e i n e s e t d e s w os. [lewzwo] 101 . E t e s . -e [joli] drăguţ. l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/.-oasă écouter [ekute] à asculta joli. de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . p r i n s . a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m.) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. ANECDOTE Chez le d o c t e u r . •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca. des d e n t s . -e [ymif] omenesc. — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . .c h a q u e doigt de la m a i n . -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux.v o u s s a t i s f a i t . ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. -e [ratruse] cîrn. ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. -le [vermsj] r u m e n . -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s. a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. le n o m des nerfs et des m u s c l e s .-ă. -ă le nez [ne] nasul retroussé. m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a . la c o m p o s i t i o n d u s a n g .

Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. -as.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. bel. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s. . sare în ochi a fi curajos. terminate la infinitiv în -re. Verbele din grupa a IlI-a. -ons. -e frumos. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie.-oasă urît. îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a. -ez. belle laid.

Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine. l'émail (smalţul). laver une chemise. V. Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. I V . Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. Elle (finir) la lecture de ce roman demain. le vitrail (vitraliul) etc. El va fi student la facul­ tatea de medicină. les (minéral). Alain va învăţa numele nervilor. Ils (danser) toute la nuit. care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). Yvonne este blondă. Ils (manger) ces fruits. S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . c a : le travail (munca). les (végétal). Il (penser) souvent à toi. les coraux. are ochi albaştri şi obraji rumeni. loin du cœur. entrer dans la chambre. Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". I I . Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. Tu (répondre) tout de suite à cette question. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. Je (attendre) ton retour avec impatience. J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". Vous (regretter) le temps perdu. les émaux etc. vinelor. El va munci mult şi va vindeca bolnavii. Mes deux (aïeul) sont très vieux. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle.F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . III. 103 . Elle (choisir) ces fleurs.. Ochii care nu se văd se uită. Il (prendre) des leçons de français. muşchilor. PROVERBE Loin des_jyeux. le corail (coralul). oaselor. Tu (être) un homme cultivé. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. Odette a des (œil) noirs.

des^os. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. Il faut bien connaître ces organes. quelques vertèbres. Mais ce n'est pas tout.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. le rein. Voilà par exemple une clavicule. J'étudierai aussi les sens de l'homme. le cœur. La nôtre est cassée depuis longtemps. Demande à Odette de te donner la sienne. l'ouïe. les poumons. — Prêtez-moi votre seringue.-tels le cerveau.. une omoplate. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. — Ils sont^à moi. . — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. le goût et le toucher. dit Claude.. La mienne est cassée ! — Impossible. l'odorat. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. dit-il à ses cousins. je dois vérifier mes connaissances. répond Alain. la vue. l'estomac. parce que ce sont les nôtres. Yvonne regarde son-cousin avec admiration.

-euse encourager (vb. I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes.fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a . aici: t o t lui a donné [ltji^. -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t ..) 105 .fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^.) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/. aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m.A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue. Il a i m e déjà ce noble m é t i e r .) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum.) courageux. -oasă a încuraja a descuraja (adj. în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^. ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/. _ a w n r w a ] sînt ai m e i . ) [ui] auzul l'odorat (m. Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c . -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t .) curajul curajos. VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé.a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins. Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n . ) décourager (vb. m a l a d e de b r o n c h i t e .

Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea. Observaţie. la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . a doua le second [zgo]. în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième. şi Compen­ diul de gramatică). Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. le second (la deuxième. 1.

La numeralele compuse. de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . Adjectivele notre. votre livre. votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. ca şi în limba romînă. şi fem. fem. mase.— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v . P e r . I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. le (la) vôtre. P r o n u m e l e le (la) nôtre. ^ennl mase. . Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . Ces portraits sont les vôtres. fem. fem. 107 . cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre.

. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord.. est p e t i t e . Conjugaţi imperativ. sont vieux. E l va fi medic. viitor. verbul m o n t r e r la prezent.. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. Completaţi spaţiile sive cerute de sens: . Le jour est la (7) partie de la semaine. . l'heure est la (24) partie du jour. u n omoplat. . III. îi place deja să îngrijească bolnavii. auzului.. Va studia organele văzului. . I I . Conjugaţi la prezent. Alain îi arată nişte oase: o claviculă. mirosului. la seconde est la(60) partie de la m i n u t e ... P a u l est le (1) de sa classe. C'est le (21) livre de m a bibliothèque. . gustului şi p i p ă i t u l u i . înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France. E l va învăţa funcţiile creieru­ lui. est professeur. ale stomacului. a 8 étages. viitor.. perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre .. E l vindecă rănile prietenilor săi. .. ale rinichiului şi ale inimii.. père est ouvrier. parents sont j e u n e s . .EXERCICES I . V . Marie est le (5) enfant de m o n oncle. La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages. perfectul compus si I V .. chambre d'André est g r a n d e ... ale plămînilor..

Denise. j'habite ce quartier depuis^une semaine. Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet. J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse.. Ils.. — Mais non. Les^enfants ont grandi. pas neuve mais^en très bon w état. les leurs. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. ce qui fera la joie de ma < V 109 . Elle est_entourée d'un beau jardin. doit^avoir la sienne et les garçons. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . un déménagement !. Tu comprends. qui travaille.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue.n'avaient pas w assez de place pour étudier.

les fleurs et les^arbres. un vestibule. La maison a une belle terrasse. Et moi de même. -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux.s. nœv] nou. etrwat] s t r i m t . -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect. de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro. un grenier et une cave. deux balcons. neuve [nœf. p e n t r u că l'occasion (/. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de.chienne Louloute. un couloir et une salle de bains. la cuisine. — Tu as de la veine.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t .) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă. nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_. en„été. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent. l'air frais. aici: perfectă raison [rsz. Là il y a deux chambres à coucher.) [akazj5] ocazia 110 . mais il a d'autres^avantages: le silence. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c ._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. -e [ e t r v a . Le quartier n'est pas central. on peut dîner dans le jardin. On monte à l'étage par un^escalier intérieur. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s .5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit. Le soir.) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. -oasă neuf. la chambre de Jacques. la salle à manger. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée... il est vrai. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m. un débarras.

111 . E l se traduce p r i n : 1. casa Notă. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. descendre Elle descend l'escalier. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. Antonime monter Elle monte l'escalier.Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa. p a r t e r (la teatru) 2. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée. Elle ferme la fenêtre.

scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă. scumpă amară întreagă 112 .a l i-a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f -ion ( -ions plural < -iez plural < -iez [ -aie I -aient singular Nous parl(ons) . t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère.GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I a Ii-a U-a a I II . nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam. -1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag.

apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain.— Substantivele terminate la masculin în -x.a. -n. — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v. -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple. Ea nu şi-a mîncat prăjitura.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . Eu nu ştiu. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau. La timpurile compuse. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. -in ş.: romîncă sănătoasă -s. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas.

Casa lor are mai multe camere: la parter. II. la etaj. un arbre. Ils doivent aller. Tu as vu ce film... 114 .. Il a écrit cette lettre. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. J'(être) son amie. Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V. o baie. Tu (attendre) sa lettre. vers): cu prepoziţiile necesare (pour.. EXERCICES I . la mer. sufrageria. două dormitoare. Vous (dîner) en été dans le jardin. mon amie . Copiii aveau nevoie de trei camere. bucătăria şi o debara. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. III. d a n s . Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic. Vous trouverez ce livre. Tu es malade. I V . Yves a rencontré Mireille. J'ai reçu votre cadeau. la maison. Casa are o terasă frumoasă. Je veux passer mes vacances. La fenêtre est trop large. dar este în stare bună.. Il se dirige . camera lui Jacques.Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar.. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles.. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină.. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. Les hommes et les femmes (discuter). l'usine. Ils (habiter) une belle maison. un pod şi o pivniţă. Ea nu este nouă. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous.. de. p a r . Lucien a été mon ami.. ma bibliothèque. Il entra dans la chambre.. la fenêtre. à. J'ai reçu une lettre .. Le frère. în propo­ ziţiile scurte.. două balcoane.. les enfants (s'amuser).. un culoar.. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. mon ami est parti en province. Il se repose. înlocuiţi punctele sous...

que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. a-t-il dit.I inspii' iTiïuliiiil . violettes. deux non lier nur (le jardin) 8* . bleues. A présent.i I|. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. une table. jaunes. qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer. rouges. Tu me connais de longue date. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir. — Tu sais très bien. les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable. Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire .

nouvelle [nuvel] nou. deux pupitres. (pop. -ă clair. învăţ şase ore pe zi. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. Apprendre Am aflat ieri această veste. Sur l'armoire. une armoire à glace. nouvel [nuvel]. un fauteuil. mingea a comunica cuiva o ştire. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. deux chaises. glonţul 3. il y a des balles et des jeux mécaniques.chaises. 2. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. 2. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. 3. -e [klsr] luminos. une armoire et une petite bibliothèque. a comunica. a învăţa: J'apprends six heures par jour. un bureau. VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real.) francul 116 .

nici o: Il n'entend aucun. ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste. guère de fel: guère.) prietenul. nici un. . Je n'ai nulle envie de partir. nulle nici un. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r . m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i . nul.şif. Nu sînt de loc egoist. E l n-aude de fel. personne nimeni: maintenant. -a l'amitié (f. -e (adj.) [amitje] prietenia amical. rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum. mal. -e (m. o: N-am nici u n chef să plec.) amicalement (adv. aucune Tu n'as aucune amie.) prietenesc. ainsi e t c . adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . 117 . comment.-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi. Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir. nici Tu n-ai nici p prietenă. Nimeni n-a venit să mă vadă.F a m i l i e de cuvinte l'ami.

Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . a t a este mică. două scaune. In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . sînt două t a b l o u r i . Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s . Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice. galbene. Nimic nu mă interesează. Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique.. Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre. Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă. o bibliotecă mică. confundat cu o Ohseryaţie. o m a s ă . II ne pense à rien. jamais. L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e . Camera sa este m a r e şi frumoasă. î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . EXERCICES I . III. n i sa mère. Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien. un fotoliu. nici pe m a m a sa. la chambre de votre ami(e). un dulap şi un birou. î n camera sa se află u n p a t . în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. adverbul ne: personne.jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază. a l b a s t r e . două p u p i t r e . roşii. ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. E l nu se gîndeşte la n i m i c . Adverbul l i m i t a t i v ne. II.a m decît două creioane. Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . le vase.que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. N . A mea are trei ferestre. trei scaune. t a t ă l său. înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes. Ea nu m a i este la fabrică.. ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse.

Il m a r c h a i t (avec lenteur). Le professeur n ' a trouvé . coquet. Mon père ne s ' i r r i t e . . Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. ni. cette porte. Il n ' y a . . La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). mon frère . . . familier. Hélène n ' a i m e . înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. pas.. Il n ' a .. aucun.. personne. Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i .. plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s . indigne.. Ils ne ferment .g r a m m a i r e ... jamais. . elle préfère m a i n t e n a n t le rouge. envie d'aller au cinéma. ma sœur. Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). la couleur j a u n e .. . J e ne v o i s . PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. mangé depuis deux jours. . négatif. P a u l n ' a . rien.. Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. joyeux. dans cette chambre... V.... IV. élève dans la classe. de b r u i t .

je t â c h e r a i de me parer m o i . Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . H e u r e u s e m e n t . J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e . de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets.... de jupes et de blouses. et je l ' a d o r e . plus de b a s . -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 .) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta..9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul. de g a n t s . ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de . ka] mai mult . E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. — Mais pas du t o u t . — Alors t o u t s ' e x p l i q u e . îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/. de colliers. Moi je n ' a i pas de temps. de sacs à m a i n . P a u l e t t e . J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière. mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r . d ' é c h a r p e s . En t o u t cas. u n pardessus. u n ^ i m p e r m é a b l e . paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr. c'est_. — C'est v r a i . -e [syr] sigur. Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e . — Moi._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages. t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . t u es devenue t r o p c o q u e t t e . t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e . m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e . decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant. de m a n t e a u x et de c h a p e a u x . J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes.. B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u . J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e .m ê m e . J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies. quelques blouses. quelques chandails et c'est t o u t .. de fleurs. que [ply^do .elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin. de souliers. -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. de broches. q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles. Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils. -e [rakonesô] recunos­ cător. deux j u p e s .

.

' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie. à elle. acuzativ (complement direct). -e [kôplike] complicat. Tu îi eşti indiferent ei. fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m. Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. v. 122 .compliqué. a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect. ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. Forme neaccentuate. -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/. Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent. 4 4 . paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . se aşază. p . p a r t e a I. E l îmi vorbeşte. d a t i v (comple­ ment indirect).

ô. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre. se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. Formele accentuate marchează o insistenţă.Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. Nu trebuie confundat pronumele le (la. t'. i. La forma negativă a imperativului. Vorbeşte-i de Guy. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. 11 iubesc m u l t (pe el. reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. Ies). Parle-lui de Guy. E u văd cîinele. Ea mă priveşte. lui la.) 2.). Hélène lui raconte un beau film. Notă. pe ele Notă. 123 . se va spune: C'est à moi que tu écris. Elena îi povesteşte un film frumos. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. Tu dois lui être reconnaissante. Ies). forma afirmativă. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. în general. Je t e félicite de tout mon cœur. E u îl v ă d . Je l'adore. 3. cu articolul le (la. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. Observaţie. Nous les invitons chaque dimanche. u. 0 (îl) ador. 1. Dă-mi să m ă n î n c . la. te. î m i dai o carte. Nu m ă refuzaţi. Mie îmi scrii. V. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. e. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. Vă scriu. Te felicit din toată inima. h m u t pierd pe e. me. Trebuie să-i fii recunoscătoare. + a. moi pe toi pe le. ) . le. P e n t r u a insista. Tu îmi scrii. Ini. în loc d e : Tu m'écris. Je vous écris. ţie şi lui. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. à toi et à lui.

par avion (mai ales p e n t r u scrisori. se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique. à la fabrique. d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. chez le coiffeur à l'épicerie. au théâtre. au bal en voiture.o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e . au concert. se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. à scooter. vi-1 voi prezenta. V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être. à pied au cinéma. demain.C î n d î n t r . Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. à la boulangerie. i le voi da m î i n e . V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a . je vous le présenterai. en avion par le train. cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c . e s t e n e r e g u l a t . à bicyclette.rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . colete) 124 . en bateau.

. serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . L ' a n n é e passée n o u s . Enumeraţi I I .. Voulez-. Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. m a n g e n t comme des loups. . écoute tous les conseils que son p è r e .. . . .. chaque été chez mes grands-parents. Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . . d e m a i n me promener au bois. Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri... . Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . il. Ion îţi a r a t ă casa lui. d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. . .. E u a m fost la coafor. două fuste. l'année pro­ chaine en Union Soviétique. . . . le voi mînca chiar azi. . N o u s . . . . . souvent au t h é â t r e .. . Prietena mea schimbă des toaletele.. . cu flori sau coliere.'. Spune-i să plece. . . chez le d e n t i s t e . E a îi dă o carte. . oppose. . Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l .. . Mama sa este o b u n ă croitoreasă. E l merge la fabrică cu bicicleta. . III. un pardesiu. I l s . . Vorbeşte-i despre copilăria noastră. en ville il rencontra son a m i . entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r . Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e . ces chemises? P o u r . fertilise e n .. . Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e . N o u s . PROVERBE L'habit ne fait pas le moine.. t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n . . . . J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple. t o u t de suite à la maison ! . en Pologne. Le N i l traverse l ' E g y p t e . . ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . F i l m u l a fost intere­ s a n t . avez fait des progrès. cîteva bluze. . înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-. . . .. . un p a l t o n . . retrouverons c h e z . . . Nu h a i n a face pe om. . V.EXERCICES I . . . . . . I V . . .. Mîine voi merge la d e n t i s t . . donne. Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u .. Qui v e u t . accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour . . et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . Ea are cîteva rochii elegante. ţi-1 voi povesti m î i n e .

Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite. Toute sa famille s'affaire autour de lui. Tout dans ¥m*i!BM! .10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne.

le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude. des mouchoirs. des chemises. . — Prends ton complet. Du linge. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. — N'oublie pas les pull-overs. partout. dit l'autre. traînent. une brosse. des bas. un pyjama. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. des s ouliers.la chambre est sens dessus dessous. — Prends ta cravate préférée! dit l'un. des w essuie-ma ins.

) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios. —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines. Puis il em­ brasse tendrement ses parents. des boutons. ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul. la valise est prête. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. ses frères et sa soeur. non..) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor. Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. Enfin. Comme il aime toujours être bien mis. cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/.— Non. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé.. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner.. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/. il en a besoin. Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t . -ă 128 . objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. donne-lui un fer à repasser. — Maman. -e [duble] căptuşit. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste.. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles. même à la montagne. a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza. des ciseaux. dit Paul malicieusement. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a . du fil à coudre. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. -ă . du­ b l a t .

a a u z i . Este m a m a mea. que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l .a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était. învăţaţi limba franceză fără profesor 129 . que qui) (ce sont ..: entendre une voix a auzi o voce 2.. a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I .... Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo. Va fi fără îndoială o mare surpriză.. que (ce sont. căuta o carte. Maria a mîneat fructele. foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits. în acest caz... Ce sont mes amis.. Era vărul m e u . E x p r e s i a c'est. Ce ne sont pas mes amis. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. qui (ce sont ... il cherchait un livre. C'était mon cousin. Ce sera sans doute unegrande surprise. a înţelege. Ce sont ces livres que je veux acheter.. Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère. este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances. ce sera). sont.. P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo.Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1.. La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a . Fetele au m î n e a t fructele. Expresiile c'est . a asculta. Cărţile acestea vreau să le cumpăr. qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont. que) la scoaterea în Expresia c'est. qui) şi c'est . eare...

sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce. blînd lung favor it favorite . a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber. F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t . pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que. Pe el vreau să-1 v ă d .u n n u m e p e r s o n a l . se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir.Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r .

Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. Jacqueline îi dă ace de cusut. foarfecele şi aţă. Il veut devenir chimiste. folosind construcţiile c'est. cămăşi.. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. Mama lui Alain este neliniştită. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I . El îmbracă o jachetă îmblănită. qui. Tu préfères le jaune. J'aime les poésies de Victor Hugo. batiste. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii. qui. Alain est allé à la montagne. perii şi prosoape. pijamale. Alain nu-şi găseşte bascul.prendre) costumul la munte.EXERCICES I.. Camera sa este în dezordine. ce sont. Fratele său îi spune să-şi ia (de. Alain are nevoie de ciorapi. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec . Les peuples luttent pour la paix. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. nasturi. Mon oncle est là. Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin.. Ils dénoncent la guerre. c'est. El este în întîrziere... III. făcînd acordul necesar: bon heureux V. Alain nu are nevoie de palton. que: Je remarque cette actrice. cu f în.. IV. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin.

Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . À la fin du repas. déclara P a u l .11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . et toute la famille l ' a p prouva. les serviettes. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . ie dîner réunissent toute la famille. Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . les fourchettes. les c o u t e a u x . . . le déjeuner. d'un rôti de veau garni de pommes de terre. À t o u t _ à l'heure ! . E n e n t r a n t dans la salle à manger. le p e t i t déjeuner. dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. d'une salade de t o m a t e s et comme dessert. Le déjeuner fut composé d'un potage. et même un vase de fleurs. Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. — Excellent déjeuner. les cuillères. Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . Aujourd'hui je suis pressé. 132 . Le d i m a n c h e . I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . d'une t a r t e à la crème. le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert.

paharul 2. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . sticla 1. a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. a face o gafă 133 . ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune. prosopul 3. geanta.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. ) saler [vb. ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1. şervetul 2. ) salé (adj.

în naraţiuni. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i .a -a -âmes I i . prin perfectul compus.nouveau un courage professeur fou Forma a doua. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus.al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 . a cărui consoană finală nu se pronunţă). se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. mou) prezintă două forme pentru masculin. nouveau. vieux. terminată în consoană. fou. în limba romînă se traduce. Prima formă.a -ătes I l l .GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux.a -as I l I . în general.a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu . El este folosit mai ales în limba literară.

quartier. Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. Le malade (garder) le lit deux semaines. . înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau.. Dans ce parc il y a un . . Elle acheta u n e . cuţite. Vous (rentrer) fort tard. Am cumpărat farfurii.. femme qui sait très bien tricoter. H . Masa este acoperită cu o faţă de masă albă.. .. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. . mou.. nouveau. Nous occupons une. Nous habi­ tons u n .F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. J ' a i vu hier u n . linguri şi pahare... . furculiţe. III. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. Dans sa modestie. ordre social. fermer. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. . fou. IV. . en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec".. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. Les pays de démocratie populaire ont établi un . îmi plac prăjiturile şi fructele. Jacquelinei îi place să pună masa. être şi avoir.. Ei au mîncat ciorbă.. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. Il ne peut manger que des poires. . V. la prînz şi la cină.. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. vieux. . Je connais u n e . homme qui se promenait dans ce jardin. maison. Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et. robe. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. arbre.

des truites au beurre. du pâle de foie gras. La v i a n d e . ma chère. — Tu as un b o n j i p p é t i t . d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . De mon t e m p s . une dinde r ô t i e . On a bu du Champagne. un délicieux soufflé au fromage. de la limonade et de l'orangeade. les sauces. t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e . J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé.d i x ième anniversaire de g r a n d .m a m a n . 136 . les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e . Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau.12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine.m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic. du vin b l a n c et du vin rouge. G r a n d .

Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme. bucatele délicat.. ) [oràjad] oranjada l'appétit (m.— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s . o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 .) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r .) fois (f. Regardez notre grand-mère.été m a l a d e .) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m. elles font du s p o r t . . aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e .) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m. a î n ă l ţ a . q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e .. E l l e n ' a j a m a i s ^. . elles d o i v e n t se n o u r r i r .] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part. t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/.) ficat credinţă d a t ă . ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/.) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé. -e [delika] d e l i c a t r . a întinde les mets [ms] felurile de mîncare. fin. -ă l'invité (m. -e [grije] prăjit. în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . Omonime foie (m. La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] .ă .) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj . .) foi (f. d i t A l a i n .

de l'eau. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. La consommation du vin est élevée en France. indică o parte. Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. Am băut vin. mut: de l'huile. Il faut du courage pour escalader ce sommet. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. Tu manges du beurre. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. specific limbii franceze. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). Cet enfant me fait de la peine.un aspirat: de la viande V. 138 . Eu fac sport. Beau limonada. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu jem. Acest copil mă întristează. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne.Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. Je bois de la limonade. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. Nu trebuie confundate articolele partitive du. 'i de — hdacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h . S-a băut şampanie. Gustul limonadei este excelent. de la. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. de la. vin alb şi vin roşu. du vin blanc et du vin rouge. Le goût de la limonade est excellent. Observaţie.

-ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie.a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana .a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites. Trecut dite spus. Verbele contredire (a contrazice). 2. prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 .Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i . 1.. médire (a vorbi de r ă u ) . dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit. interdire (a interzice). -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i . La fel se conjugă verbul redire.

.t u . café? N o n . fleurs e t . fenêtre de ma chambre est grande. . . beurre. . . vole un bœuf. J ' a d m i r e . Qui vole un œuf. J e mange s o u v e n t . Nous m a n g e o n s . sub­ fruits. merci. courage pour traverser cette rivière. des yeux (bleu). perfectul simplu şi imperativ. hotărî*. fromage. .. . bière(bere). mîine fură! şi un bou. V . des enfants (intelligent]. Champagne. des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). PROVERBE L'appétit vient en mangeant. des livres (nouveau) . III. Il faut v r a i m e n t . Cine fură azi un ou. argent. . . Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. viande. . . Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. courage. . I V .. l'eau. V e u x . . . fromage. . înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. perfectul nehotărît com­ sau . Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. Pofta vine mîncînd. beurre e t . S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. arbres qui se trouvent d a n s .je b o i s .' înaintea următoarelor pain. I I . . E l este împotriva slăbire. .EXERCICES I . au b ă u t v i n . jardin. . . ei au b ă u t oranjadă şi limonada. viande. œufs p o c h é s . . . . Conjugaţi verbul redire la indicativul pus.

Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. L'hôtel est très confortable.5 juin 1964. promenade en car dans Sa ville et le soir. D'ici deux semaines. spectacle à l'Opéra. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. surtout lorsqu'on^est touriste. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. ses villes deviennent plus grandes. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. kurt] scurt. Chère Hélène. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. Vendredi.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. t. Les jours sont plus courts que d'habitude. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. ses stations climatiques plus confortables.. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. de retour. -e [kur. On construit partout et beaucoup. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. confortables. Bucarest. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre.

Une lettre Une enveloppe \\i .v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .

1. Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier.de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l . In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le. pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars. -ère [aspiţalje] ospita­ lier. gentil accueillant. -oare l'hôtel (m. -ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. le mois d'août 2. care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . se. ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie. -e [akœjô] p r i m i t o r .

Ce livre est très intéressant. C u v i n t e l e decît. p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le. extrêmement. I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. Mon amie est extrêmement bonne. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . Această carte este foarte interesantă. c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . bien. Camera mea este mai mare decît a ta. — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien.GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . la. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. cei mai mare fluviu din E u r o p a . S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . 144 . Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. Prietena mea este foarte (extrem de) bună. infiniment etc. Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . Ies. aussi ( c o m p . E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . d e s u p e r i o r i t a t e ) . — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. d e i n f e r i o r i t a t e ) . ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que.

10 145 . sortir. ouvrir. intéressant. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'.a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. decembrie — ultima. joi. sîmbătă. duminică. dire etc. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. Astăzi sîntem în 5 mai.Perfectul simplu (grupa a H l . devenind mai mare. marţi. boire.a ) Verbele din grupa a I l I . Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. în luna septembrie. miercuri. content. Plural La fel se conjugă: courir. croire. sentir. EXERCICES I . voi pleca în deltă. vineri. lire e t c . II. mourir. Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir. mai frumos. Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. vêtir. servir. partir.

offrir. Aceste fructe sînt foarte bune. vouloir. Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r . 4. Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. IV. Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). P a r m i les cinq personnages numérotés 1. 2. ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. 5 lequel est Henri? 146 . Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. 3. mais heureusement pas aussi gros que Louis. LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . Iată omul cel mai primilor.III.

147 .Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait. Sur la table il y a une bouteille. un couteau et une boîte de conserves. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau. Sous la table il y a un chien. Près de la table il y a un chat.

Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. în limba franceză. toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin. .

le muguet. tourisme. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. J'aime le printemps. les parcs et les jardins verdissent. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. 149 .14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. dit Jacqueline à son^amie Laure. C'est difficile à dire. la primevère. Les champs.alors que renaît toute la nature. ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. timide à la fin de l'hiver. vacances. dire congés. des fleurs poussent partout: la perce-neige. mer. Le soleil. brille au printemps avec plus d'éclat. car c'est^. la violette.

Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i . Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé. -ă l'éclat (m. Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. Moi. dans la vigne. Pense qu'en élé il fait très c h a u d . VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. -e [labure] a r a t . Il pleut r a r e m e n t . je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n . -e [prefere] preferat. dans le verger et dans la basse-cour. dans le j a r d i n . Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies. car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e . Il y a des jours où l'on respire à peine. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 . -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d .— Tu vois toujours la vie en rose.) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré.

luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p . la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii.à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister . falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. ca. -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1. cîmpia. e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda. Il reste encore un mois. Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i . 151 . ploaie.-e [akôpli] î n d e p l i n i t . dar şi alte verbe. ) a fi r u p t de oboseală accompli.). Mai este încă o lună. campania (militară etc. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig. funcţia. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . Il arrive qu'on se sépare.[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m.) a merge la ţară Observaţie.) [cïplwa] aici: postul. aller à la campagne 2. de exemplu. ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat. ninsoare etc.

. se află). E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e . „ . Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin.. e x i s t ă .. adverbele: I I . „ „ de l ' a u t o m n e sont . frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I .. : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i . Ce fericită eşti ! Eu nu sînt.u n adjectiv. spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t .a (v. Compendiul de g r a m a t i c ă ) . Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v . Eşti bolnavă.Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este. la t e m p e r a t u r ă etc. extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I . je ne le suis pas. de l'hiver sont .. Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e . Êtes-vous malade. Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir. sînt (bolnavă). repede fort. u n s u b s t a n t i v . tard. în afară de i m p e r a t i v . Completaţi 152 . o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r . adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e ... . Elena? Da. Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien. un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi. Hélène? Oui. Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. je le suis.. souvent. verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe. „ „ de l'été sont .

Astăzi este prea cald. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. frumoasă. violeta. La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps. je suis (heureux). Toate anotimpurile anului sînt frumoase. E mai cald decît primăvara. Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni).III. Vara este cald. Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. Iarna zilele sînt scurte. Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. Există prieteni devotaţi (dévoués). Ieri a bătut vîntul. La munte este frig. Êtes-vous heureux? Oui. Cum este timpul astăzi? I V . Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. florile cresc pretutindeni. Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. Tu es content? Je ne suis pas (content). Săptămîna trecută a plouat des. Uneori ninge. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. 153 . Veux-tu partir? Non. je veux (t'accompagner). Vara zilele sînt. vara. aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). Primele florisînt: ghiocelul. en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. lungi şi nopţile scurte. Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. Primăvara. monsieur. toamna şi iarna. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . Veux-tu m'accompagner? Oui. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. V. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants).u n s chaleur et du froid? — Oui. je ne veux pas (partir). soarele străluceşte. Uneori vara cade grindină. contracte. este vreme.

mais le plus souvent il fait très froid. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. C'est la rentrée des classes. — Oui. car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. les poires et surtout le raisin. Tu vois. en tout cas. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. Il pleut souvent et il fait du vent. l'automne a quand même ses bons côtés. mais tu es^une petite capricieuse. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. dit Laure. — D'accord. Les 154 . les noix. les jours deviennent de plus_en plus courts. C'est l'automne. il gèle et le vent souffle avec violence. En échange. j ' a i m e tous les fruits.

) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . -sse [epe] gros. des mince subţire 155 . VOCABULAIRE court. -e [30m] îngălbenit.. -ă froid [frwa] rece.jours sont courts. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel. -euse [kaprisj0] capri­ cios. partea capricieux. îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni. Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace.a-şi oferi il gèle [3^1] e ger. latura . de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros.ă le tapis [tapi] covorul épais. -e [kur] scurt. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables.

Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. 2. î n această grădină sînt flori fru- 156 . glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. la 1. E l are p u ţ i n i veri. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face. feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. 4.: feuille de paye stat de s a l a r i i . Je n'ai pas d'argent. (Eu) nu am bani. Il a peu de cousins. Il fait un vent à décorner les bœufs.Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. coala. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. răcoros: il fait frais 2. A ţ i citit m u l t e cărţi. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre. 3. 2. Maria are m u l t e prietene. Suflă un vînt de te ia pe sus. E un ger de crapă pietrele. 3. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. fila. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. nu Observaţie. ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies.

în acest caz are sensul de „orice". refaire (a reface). vous dites. La persoana I p l u r a l . „toate". „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. la i m p e r a t i v (pers. Se traduce prin „tot".(nous faisons[nu^faz3J). vous êtes.a p l u r a l . Orice om trebuie să apere pacea. tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. satisfaire (a satisface). fern. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera. „toată". Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv . 1. la indicativ prezent şi la impera­ t i v . 2. faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). mase. I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e .Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. 3. rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az. La persoana a I l . la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). 157 . „toţi".

. .. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie.. In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. connaissances à la mer. III. beaux salons de réception. . Je n'ai pas écouté. musique.. Francezii mănîncă multe fructe şi legume. courage pour faire cette ascension. eiitor. Ils sont tous contre la guerre. Sora mea mănîncă multe fructe. petits-enfants bien sages. Il veut tout savoir. Mon voi­ sin a . Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison.. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H .. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. Florile se ofilesc rînd pe rînd. 158 . Cette semaine j'ai vu beaucoup . Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté . . iar frunzele copacilor cad. . petits pains. Acest magazin expune mărfuri frumoase. J'ai écouté.. vêtements. Elle fait.. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte. Il veut tout savoir. Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte. bons livres. V. Nous avons mangé. Il n'a pas.. EXERCICES I . fleurs dans ce jardin. .. general: La terre appartient à tous.... argent. . Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur.Tout este şi pronume nehotărît.. .. argent. Toamna e mai puţin frig decît iarna. Il y a bien .. fromage.. . aerul este răco­ ros. Je n'ai pas rencontré . Toţi copiii sînt acasă. Cet édifice a . IV. sport depuis dix années. Uneori plouă. films. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent. sau un fapt vag. La forma de masculin plural a pronumelui tous. Elle se charge de tout.. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. -s final se pro­ n u n ţ ă .. la viande et. Noi sîntem toţi acasă. în timp ce la adjectivul tous. Il vous faut. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. Tout homme doit défendre la paix.. El vrea să ştie tot. Măriei îi plac sporturile de iarnă. musique. iar nopţile mai lungi. J ' a i . Buturuga mică răstoarnă carul mare. perfectul simplu si perfectul compus. livres. tout fut vendu: meubles.. Pămîntul aparţine tuturor. PROVERBE Petite pluie abat grand vent. .

celle que j'avais jusqu'à présent. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. tantôt elle s'arrêtait net. — Mais demain c'est dimanche. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui. propose-t-il timidement. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut). On_.16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. 159 . pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt. n'est pas d'accord avec l'heure du départ.. je voudrais dormir un peu plus tard. — A propos. Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. à cinq heures juste. le meilleur ami d'Alain. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. quelle heure est-il? demande Michel. L'autre. Partons à dix^heures.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. Il a reçu beaucoup de cadeaux. Pas moyen de la faire marcher. Guy. On rentrera par le train de sept w heures et quart. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. et il est très content. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre.. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. — Il sera bientôt onze heures et demie. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet.

ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a. aici: a rămîne în urmă tantôt..) tîrziu a întîrzia tardif. a ţine piept a-şi băga în cap .— Ou bien à midi. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i . care vine cu întirziere tardivement (adv.Tyran. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi. -e [revolte] revoltat... pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est. -euse [parss0] leneş. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. VOCABULAIRE l'heure {/. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv. aici: fix. qui finit par être d'accord avec l'heure du départ. -ve (adj. tantôt ftâto] cînd.. Pas la peine de se déranger alors ! —.) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux. ) [cer] ora content. . -ă. a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a . -e [kôtô] m u l ţ u m i t . aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi..) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p . grommelle Guy. drept. a rezista. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net.) tarder (vb. une proposition à laquelle je ne m'attendais guère. -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just. dit Alain révolté.) întîrziat.-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a .. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. a ţine cu orice preţ 160 ...

Este ora trei fără un sfert. Este ora p a t r u şi un sfert. Il est trois heures moins le quart. Este ora şapte (fix)'. est dix heures et demie. Este ora douăsprezece (amiaza). Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . mauvais. Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . se întrebuinţează numeralele fracţionare: . Este ora două şi j u m ă t a t e . Este ora zece şi j u m ă t a t e . Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. E s t e ora cinci­ sprezece. Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. est onze heures moins cinq (minutes). ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde). vingt-quatre minutes. în limbajul familiar. Este ora nouă şi u n sfert. / ( est quatre heures et quart. douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. Il est neuf heures et quart. est dix heures trente (minutes). juste). (minutes). / ( est midi.EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. Note. Este ora cinci fără un sfert. Este ora unsprezece fără cinci (minute). Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute).Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. Il est cinq heures moins le quart. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. trois secondes. 1.

Il n'y a pas de quoi. Ziua în care a v e n i t . E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. Notă. Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . „a cărei". A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . La plus mauvaise des montres. e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". „despre care". Observaţie. Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. F a m i l i a din care m ă t r a g . în aceeaşi s i t u a ţ i e . Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. „al cărui". Voilà l'homme dont j'ai besoin. Le jour où il est venu. E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. a cărei uşă o închise. Are cu ce t r ă i . Il est attentif à la moindre observation. „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. I a t ă omul de care am nevoie. Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . P e n t r u n u m e de l u c r u r i . où. E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie. Minele din care se extrage huila.r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . Sala în care lucrez este m a r e . „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. E l ieşi din cameră. N-ai p e n t r u ce. Il sortit de la chambre dont il ferma la porte.

pour). Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï . lesquels desquels auxquels Plural fem. s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. J'aime beaucoup ma patrie. lequel duquel auquel fem. Observaţie.(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . D. a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . Casa spre care mă î n d r e p t . Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. à. Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de. şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a .. N. masc. Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori. P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la. E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a . . sur. pour laquelle je suis heureux de travailler.Formele compuse ale pronumelui relativ le.. laquelle de laquelle à laquelle masc. . vers. Exemple: La maison vers laquelle je me dirige. şi A. pentru care sînt fericit să muncesc. { mase[ fem. G. La zece.

.. Este ora două fix. nous passons chaque jour a 400 mètres. Este ora zece. vole un bœuf.... Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză). ils allèrent dans le parc. La ville. Le livre . j ' a i salué est mon professeur. Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră.j'ai besoin ne se trouve plus.. j'habite est grande. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară. Le pont sur. . nouă şi cinci (minute). Le tableau. Le garçon. merge înainte. C'est mon amie.. Donnez-moi le crayon.. I I I .. I I ... vole un oeuf... Le monsieur. de aur.. nous avons rencontré est le fils de mon amie . Te aştept la restaurant la ora 8 seara... în curînd va fi ora trei.. Voi veni la tine mîine la ora 11.. 164 . Le jardin. Elle cueillit un panier de fraises. Ceasul său rămîne în urmă totdeauna. Voilà quelquesobjets. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. Ils mangèrent quelque chose après.cinematograf.. Am avut un ceas foarte bun. je ne me séparerai jamais. Am lucrat pînă la miezul nopţii. se trouve sur la table. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert.. patru fără şapte (minute). . Te voi aştepta o jumătate de oră. je confie tous mes secrets.. înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t ... quelques-unes étaient très grosses.. il se trouvait était beau. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert.. Ceasul meu nu merge bine. j ' a i admiré la vallée.. vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur.

. Dă-mi o carte mai bună.IV. Compoziţia lui Paul este cea mai bună. Tout ce qui reluit n'est pas or. 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. V I . Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . A căuta nod în p a p u r ă . 99. 749. Mieux vaut tard que jamais'. V. Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort. 564. 875. Nu t o t ce luceşte e a u r . 73. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. El a fost atent la cele mai mici detalii. Chercher midi à quatorze heures. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. 41. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. Camera Luciei este mai mică decît a ta. 71. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. Apele line s î n t a d î n e i . Qui choisit prend souvent le pire. Cine alege culege.

t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a . M a i s . Tu as été une e x c e l l e n t e élève. i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n . E n t o u t c a s . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t .t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . E t que d e v i e n t B r i g i t t e . Que d e v e n i r ? A v o c a t e . —.P o u r q u o i p a s . E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . . F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s . Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . R e g a r d e . il y a u n g r a n d m a i s . . J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . Ca se v o i t . ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. professeur. c h i m i s t e . n a t u r e l l e m e n t . M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas. m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s . C'est son r ê v e . il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté. — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é . fam.17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] .) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . t u ne t e p r o m è n e s p l u s .

.

) le téléviseur [m.) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se.) journalier. u n avion.) 3 . soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. conducerea u n u i v a s . le pilote le pilotage piloter (m.) la journée (f.) téléviser (vb. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o .) (m.) . la télévision (la télé) (f. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/.) le journal (m. 168 . salariul pe o zi. u n a u t o m o b i l .) le journalisme (m. a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb.) le téléspectateur. ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l . fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer.) ziua j u r n a l u l . munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul. a reflecta l'avenir (m. (fig.) a călăuzi. se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale. gazetarul z i u a .) le journaliste (m. -triée (m 2 . le jour (m.) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l . a u n u i avion a conduce u n v a s .f.) le journalier (m.) journallement (adv.ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi. Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni. -ière (adj.

Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. Imperativ lave-toi! s p a l ă . Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. se réfugier. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. nous. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . s'emparer. se. te. P r o n u m e l e me. Celui qui parle trop de soi est un vantard. elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi. s'évader. nous. * en aller. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier.t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie.). el nu trăieşte decît p e n t r u sine. Marc este un egoist. Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi. 1. se. 169 . vous. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste. se souvenir etc. il ne vit que pour lui.soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. vous în u r m a v e r b u l u i . 2. te. Observaţie. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t . spălam être: reflexivă: mor.

Verişoara mea este ingineră. Eu vorbesc cu prietena mea. Ma cousine est ingénieur. Cuvinte c a : professeur. possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin. historien. sculpteur. disciple. Articolele. penseur. in­ génieur. Ea este profesoară. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . fournisseur. în special de b ă r b a ţ i . partisan. Je parle à mon amie. Se v a s p u n e . philosophe. Eu spăl un obiect. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. E x em p le: Elle est professeur. Ele îşi vorbeau tot timpul. N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă . tourneur. în general. une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. George Sand este o mare scriitoare franceză. chauffeur. Elles se parlaient tout le temps. Este v o r b a . peintre. juge. P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. De asemenea. în t r e c u t .s e p e n t r u ambele genuri. femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. chef. ministre. écrivain. pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . député. (Eu) mă spăl. guide. amateur.Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. adjectivele. Je me lave.

deputată şi chiar ministru. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. în acest caz. IV. o'femeie poate deveni ingineră. Ei îşi vorbeau prieteneşte. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. Paul est un admirable sculpteur.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. il est un admirable chauffeur. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. Este ora 4 şi jumătate. V. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. Nepoata mea este poetă. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. imperfect. Multe femei au devenit piloţi. Noi ne plimbam în parc. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. Cet homme se croyait un grand philosophe. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. II. Treceţi la feminin prezent. doc­ toriţă. profesoară. Mama prietenului meu este pictoriţă. Este o meserie pasionantă. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. Astăzi. Il est le meilleur tourneur de notre usine. III. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). Adriana a fost o elevă excelentă. în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. Cet homme est le professeur de mon enfant. Voi vă distraţi foarte bine. învăţătoare. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. Mă numesc Mauriciu. mă culc la ora 11. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. Son frère est un peintre de premier ordre. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine.

dit-elle. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! . attendit le signal d'appel et forma le numéro. Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert.18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. — C'est elle-même qui parle. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. — C'est toi.

Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. — Entendu.connais son^adresse. Bine (mă simt bine) şi dv.) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m. chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant . — Très bien.) [apsl] apelul. au restaurant. m u l ţ u m e s c . (fam.. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e . merci. un soir. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m.Boulevard". Que dis-tu d'une sortie. C'est ce que je voulais te proposer. A bientôt. ? Comme ci.) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m. Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 . — Alors.) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m. comme ça.) Aşa şi aşa. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce.) Ce mai faci? Très bien.sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam.

plus mal este m a i des folosit decît forma pis. în limba franceză el este un timp compus . în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor. Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais.). se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal. Notă. eu pis. cu a t î t mai bine (rău).GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă. eu mîncasem etc. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 . le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal.

ş i d v . raconter. Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. De obicei. Te a ş t e p t a m m a i devreme. Michel (aller) au t h é â t r e . poţi 175 . Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. ele vorbesc m u l t . Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău. faire.EXERCICES I . Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau.i m a i u ş o r . a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . Vous (faire) peu de fautes. Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . I I . Pe curînd. J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . I I I . Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. apoi închid telefonul (raccrocher). ? Simona nu se simte prea bine. Ea îmi telefonează în fiecare seară. Merg foarte des la con­ certe. Il (pleuvoir) pendant trois jours. Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . François (aller) chez le d e n t i s t e . Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. La revedere. Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. se simte bine. pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. choisir. le moins. Andrei se simte m a i bine. I V . Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . Je (penser) souvent à lui. aller. Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. E l muncea cît putea m a i bine. D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u . Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . Petre este mai p u ţ i n v i o i . Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . Cu a t î t mai bine ! V . Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. Vorbesc.

Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits. Des prunes.) [ e t a l a t tejgheaua. je pourrais même dire artistiquement. Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a . t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/. J'achèterais pour la dernière fois des fruits. Étant_en Roumanie en tant que touriste. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m.tă w k8] în calitate de l'imagination (m. des choux. Il a bien travaillé ce matin-là. que j'aime tant.. j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs. des carottes. des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient.) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i . des poires.79-EME LEÇON AU MARCHÉ . Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché. sur les_étalages.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^. pour notre siècle. des pommes. des haricots verts.J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés. le siècle „de la vitesse". Des tomates..) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica . car mon départ approche.) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/. des pommes de terre. des noix. de la viande tranchée. prêts à être préparés. aubergines. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m. a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 ..) [ober3in] vînăta l'oignon (m. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin.. du raisin. des^. Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins.

) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.) [aj] l'oignon (m.LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.) [aspei'3] l'épinard (m.

E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză. une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă . nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l . un ingénieur français 178 . ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. nici laie. une belle ville. nici peşte . în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu.Expresii poisson d'avril ni chair. de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. Spre deosebire de limba r o m î n ă . în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin.

. noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . EXERCICES I . un garçon intelligent In limba franceză. un poêle chaud d) în general. adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant. beaucoup..c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde. cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien. a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e . : Il a beaucoup mangé. ca peu e t c . există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle . La t i m p u r i l e compuse însă.

Mihaela a citit mult. A împăca şi capra şi varza. tel fils. Locuiesc într-un imobil mare. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. Am vizitat ieri un magazin mare. Petre a cumpărat o cămaşă albă. Aş cumpăra legume şi fructe. Dunărea este un fluviu lung. mere. Ea a cumpărat morcovi şi praz. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. A strînge bani albi pentru zile negre. îmi place vinul bun. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. Mihai este un om cumsecade. III. Tel arbre. . dar a scris puţin. tel fruit Tel père. nuci. PROVERBES Garder une poire pour la soif. Citesc o carte interesantă. Ménager la chèvre et le chou. IV. Irina are părul blond. Conjugaţi dire. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi.I I . Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. struguri. El ar mînca o salată de ţelină. Mama a terminat repede această bluză. tel caiet. vinetele şi varza. { Cum e sacul şi peticul. Un singur om îl aştepta. Tel maître. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. pere. cu 10 etaje. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. la condiţionalul prezent verbele garder. punir. piersici. Antoaneta este o fetiţă mică.

Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux. Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh. t 181 . répond l'autre. Il est plein de fautes et de pâtés . L'élève: — Ce n'est pas la peine. un petit..20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir. je suis w obligé de prévenir ton père. c'est lui qui l'a écrit en w entier. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai. Deux snobs vont w au concert. monsieur. — Tu reconnais Beethoven? dit l'un..

Madame. c'est moi que vous w avez renversé hier. monsieur. la tête entièrement bandée. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?. En cours de route. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. — Hier. Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. monsieur? 182 ..Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez.. mais^à quelle heure. — C'est bien possible. Expliquez-vous. monsieur. il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté. Il s'approche: — Me reconnaissezvous.

prăjit. monsieur. -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent . et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s .-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit.Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x . m o n s i e u r . frit] fript. B i e n . exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa. a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul. -ă . VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a . q u ' e s t . -e [fri. B i e n . frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé.c e que ça Deux moitiés. et encore en deux? Des frites. m o n s i e u r .

-ă La fel se conjugă élire (a alege). El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). relire (a reciti) etc. lue c i t i t . 184 . aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal. je lisais Perfectul simplu este je lus.E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons.

E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t . Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p .) şi să scrie (inf.a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . Scriam o scrisoare prietenului meu. Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf. A ţ i c i t i t această poezie? 185 . j'écrivis. prescrire (a prescrie). Voi citi o carte bună. j'ai écrit. Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e . Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit. U . E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O . Citeşte această poezie. écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. c o n t e m p l e r . N . La fel se conjugă verbele décrire (a descrie).). souscrire (a subscrie). inscrire (a înscrie). I I . EXERCICES I . transcrire (a transcrie). Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r . réussir. -e scris.V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I .

Il y a bien. bijou. bas. haut.. 186 . Il y a une grande différence. Le vase est. les cheveux blonds Et la tète bouclée... cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé. amis. il n'a pas rencontré.. A. J'ai rencontré. Brigitte a reçu beau­ coup. il sera bientôt fait Quoique en miniature. toi... Marius mange. bons fruits. à l'âge de 15 ans). fromage et.. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. Point sot. les rives du Danube. ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri.. travail.. . pur.. rail. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. ces frères...vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons.. nez. pommes cette année. cher. IV. genou.. II. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. timide... heureux. chou. . Indicaţi numele zilelor săptămînii. voilà Pouchkine.. Ces bonbons sont.. deux années.. Je viendrai demain. pain d'épice.. V... Michel a décidé d'étudier la méde­ cine. amis.. fleurs... REVIZIE EXERCICES I . Paris. corail.. je le dis sans façon Et sans fades grimaces. clou. détail....III. . Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. cheval. les enfants. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais. l'armoire. doux. I l y a t a n t . la table. Il est parti. Mon cher. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe. À l'occasion de son anniversaire. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi. Budapest est bâtie.... Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine... LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature.. beurre. poissons dans cette rivière.

şapte fără un sfert. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel.) il faut apprendre à nager. gras. cinci şi jumătate. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. de cette ville. nul. viitor fi perfectul compus faire. gros.) de Guy est très jeune. menteur. Este ora 12 (amiaza). Conjugaţi verbele: IV. Este ora 12 noaptea. 187 .. long. Claude Àchard est le. sot. joli. beau.. Este vreme rea. Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul. Astăzi e cald. Casa lui este mai mare decît a ta. Traduceţi la indicativul prezent. premier. IX.. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. N-am nici o poftă să plec la plimbare. Copilul său se simte mai bine acum. beau. Am citit cărţi mai bune. V.). Dă-i să (à) mănînce (inf. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (. El a aşteptat o jumătate de oră. mère. VII. bref. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école.. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot. Mă plimb în fiecare zi. blanc.. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul.. VI. maire. dire. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. Sora mea este profesoară de muzică. VIII.). des hommes (travailler) dans le jardin.. La (. iarna ca şi vara. Dintre cuvintele mer. Aştept azi un vechi prieten. lire şi écrire. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. folosind si voca­ chaud. étranger. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. grand. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti.III. Ea le dă să mănînce. Avant d'aller à la (. Toţi tinerii purtau cra­ vate..

.

PARTEA A lll-a .

.

Brest. Au Sud. Nantes. (le Mont Blanc). Strasbourg. Nice. C'est une république bourgeoise. Cherbourg. Le territoire français est divisé. les Alpes. Lyon. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. À l'Est. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. s'achemine vers la Méditerranée. lui. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . l'Océan et la Méditerranée. La Rochelle. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. Rouen etc. burşwaz] bur­ ghez. en plusieurs départements. Le climat de la'France est tempéré au Nord. Saint-Malo. -e [tâpere] t e m p e r a t . Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. La Manche reçoit la Seine. Toulouse. Bordeaux. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. doux et humide en général. la Mer du Nord. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . le Rhin. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. s'élevant jusqu'à 4 810 m. la Mer du Nord. c l i m a t u l tempéré. Le Havre. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. la Meuse. Le Rhône. dit Plateau (ou Massif) Central. podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. Toulon. Paris est la capitale de la France.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. Les principales villes du pays sont Marseille. VOCABULAIRE bourgeois. Lille. une haute chaîne de montagnes. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. Saint-Étienne. La population rurale représente presque la moitié de la population française. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. au point de vue administratif. -e [bur3wa.

-e (nici u n . aucun. Toată lumea voia să-1 felicite. „însăşi"). Cîţiva copii se j u c a u în grădină. Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin. maint. t o a t ă . însuşi. nulle (nici u n .'-le (cutare).) partea coteau (m. m a i m u l t e ) . aceeaşi. Adjectivele nehotărîte se aşază.) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. a l t a ) . ceva). certain. tout. -ă). cîteva). oricare). 192 . nici o). vreo.-ă").) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f.) lănţişorul le chaînon (m. quelconque (oarecare). même (acelaşi. înaintea substanti­ vului determinat. t o a t e . n e n u m ă r a t e ) . chaque (fiecare). de obicei.) l a n ţ u l ta chaînette (f.la le le lă côte (f.-e (cu sensul „sigur. -e. plusieurs (mai m u l ţ i . t o ţ i . quelques (cîţiva. însăşi). tous.) colina côtelette (f.) coasta côté (m. Tout le monde voulait le féliciter. même (eu sen­ sul „însuşi". quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat. -e (anumit. nul. sigur.! quelque (vreun. Certain.-ă . -e ( n e n u m ă r a ţ i .) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul.) veriga ~. nici oi). toutes (tot.la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m. tel.

este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi). p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă . -e Observaţie.Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . a I i . cea de-a doua. în schimb.a p l u r a l ) . în special veuillez (pers. I m p e r a t i v u l are două forme .

saisons. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . objets. Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u . Jérôme é t a i t présent à. Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. enfants. de montagnes. Daţi-i o carte oarecare. 1.. .Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie. Les Carpates forment une longue. . Verbul pouvoir nu are imperativ. mois. réponses. jours. T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare. manières. Le magasin se trouve d u . certain: heures. p l u s i e u r s .. a r t . de la Mer Noire_ sont très belles. .. les réunions. 2 .. Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală. se între­ b u i n ţ e a z ă . . h o m m e ... v i e . q u e l q u e s . tel: père. plusieurs: étages. distractions. Vous devez lire au m o i n s . L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a . les plaisirs du repos. Notre pays offre au peuple.. paroles... à .. Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. b i b l i o t h è q u e .. J ' a i m e m a n g e r des. pages par jour. Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. I I I . j u p e . On p l a n t e des vignes sur les. t o u s . p a y s . . fils. 194 . gauche de la rue. m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider.. toutes. E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori. personne.. de porc. autre: t o n . famille. Nu pot să m ă hotărăsc. . EXERCICES I . I I . . la persoana I singular. Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre. .. même: âge.salles d ' é t u d e .. les m a n i festations. rue. I V .

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

) a huzuri. Pot să plec? V. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf.) — Je pourrai lire des journaux français. (Am vrut să citesc „l'Humanité". (Vreau să lucrez din răsputeri.) se uită chiorîş.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere.) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis. la regarde de travers — Notre-Dame. (Voi putea să citesc ziare franceze.) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv. 196 1 2 3 . Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de. (fig. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. sans se faire de la mousse — fără griji (pop. (Pot să învăţ franceza. Conjuguez. pare a o privi „oblic". Aş vrea să vă întreb ceva.) — J ' a i voulu lire „l'Humanité". a o duce de minune. fiind orientată paralel cu Sena. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază.travers 3 se la couler douce — (pop.). à toutes les personnes.? Nu am vrut să-1 mai vedem.

Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa. . (Jacques Prérert.

de vin. l'industrie textile (industrie cotonnière. industrie automobile et aéronautique etc. caoutchouc). La France compte parmi les exportateurs de blé. cultures maraîchères et fruitières.). Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. centrales nucléaires). fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. l'industrie électrique (usines hydrauliques. textiles synthétiques). lainière. en outre. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . de betteraves et de fruits. Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. Il nous faut mentionner. thermiques. que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. La France est aussi un pays agricole. de volaille. soieries. Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles. vignes. l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. Sur ces 55 millions. de produits laitiers. 45 sont consacrés à l'agriculture: labours. VOCABULAIRE l'industrie (/. ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse.

f. -ă électrique [elektrik] electric. fructifer. -ă. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher.) l'exploitation (f.) exploitable (adj. -ă exploatarea exploatatorul. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier. exporter (vb.) l'exportateur. frqitjsr] de fructe. -euse exploiter (vb.) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 . -trice(s.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă.) l'exploit (m. -oarea a exploata vitejie şi adj. -ère [frqitje. fapta de exploatabil.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. -ère [ m a r e / e .) l'exploiteur. c u l t i v a b i l .m. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f.) (m.f.

de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui. réjouis Notă. Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. Cette.. J e connais tous les détails de l'histoire. ne veut renoncer à ses profits. forestière obtient de gros bénéfices. je vais acheter des fleurs. negaţia I. J ' a i plusieurs livres. ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. exploiteur. pronumele en.. J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. exploitable. Les esclaves étaient d u r e m e n t . I I . Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. de la. o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e ..P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . de obicei. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e .. Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins. je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela. J ' a i m e les fleurs. Nous en avons (du beurre). en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I . Les. v e r b . En p o a t e î n l o c u i . d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . u n e o r i . 200 . Ce gisement minier est. exploitation: ) (exploiter. Aucun. b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. f i i n d e c h i v a l e n t . Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. il s'en occupe. III. Veux-tu des fruits? Merci. Elle se souviendra toujours de cet anniversaire. . je ne veux pas de fruits. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets.. î n a c e s t c a z . Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v . negaţia a I i . Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi.. c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu.. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en..a : Je n'en parle plus. . On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . il r i t de cela. î n cazul unei propoziţii negative.

V. Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. Ele ar fi putut pleca. Voi aţi fi avut mai mult succes. Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. Noi am fi scris mult mai multe articole. Je n'aurais rien dit. J'en aurais lu quelques pages.I V . • . Ar fi vrut să alerge mai repede.

c'est décidé. Jacqueline. alors: Marseille. et demie. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. La gare. Tu vas te coucher à minuit. Jacqueline: Ecoute. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. 202 . Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. Alain: Quelle histoire. Alain: C'est à quelle heure. Il t'arrivera un jour de faire comme. Alain '. au plus tard. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir.

. se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e . -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. c a t a r a m ă . -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. -. inel de fier prin care se trece o curea 3 . a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi. . . ~. ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. -ă soupirer [supire] a ofta. a se năpusti a se grăbi a încerca.Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . b u r t o s . U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. m a i s . a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t . buclă (de păr) 2 . ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . -e [vàtry] pîntecos. Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m. t o u t essoufflé. p l u s lestes. J a c q u e l i n e . C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i . a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 .) [avjâ] avionul l'aéroport (m. cercel: boucle d'oreille 203 .. .. p u i s q u e . g r a d u e l l e m e n t . p r e n d de la vi­ tesse. Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . sprinten. D ' a i l l e u r s . * mişcare. -oasă. a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir. ne vous en faites p a s . rl se lamenter lamate a se t i n g u i . Le t r o i s i è m e . -oară. . Vous êtes r e s t é . .) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . u n p e t i t gros v e n t r u . A ce m o m e n t . s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . d u m o i n s . D e u x d ' e n t r e e u x . vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s .

u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . j'y ai pensé. există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte.GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e . înaintea verbului. P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela). d e o b i c e i . forma afirmativă. y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 . D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v . P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . de o b i c e i .a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află.

. t â c h e r ) : Elle est venue très. 2 . Nous. intervenir (a interveni). dar cu auxiliarul avoir. a t t e n d r e . 1. ne peuvent nous impressionner. . vers les joujoux. Ne g î n d i m . Alain n ' . parler à personne. I I I . ce t r a v a i l est urgent. tar­ d e r . Mă duc imediat acolo. t a r d i f . dans les rues. Se conjugă la fel.Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 . -e Observaţie. que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ .. [viitor) de lui expliquer cette question. se souvenir (a-şi aminti). Vom fi la ora i e c e la gară. verbele: revenir (a reveni. Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin. Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta.. EXERCICES I . plus. obtenir (a obţine). a se întoarce). La foule. N u . verbele: tenir (a ţine).. vrei să iei o carte? I V ... Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă . se p r e s s e r . J ' . . en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. . . Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. .. Tu n ' . 205 .. Ces regrets. .. Tu n'as q u ' à m ' ..m i m a i vorbi de plecare. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. Participe Présent Passé venant venu. Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' . se p r é c i p i t e r . tot cu a u x i l i a r u l être. Traduisez en français. pense plus. .. a sprijini). parvenir (a parveni). Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard.. R î d e m încă de povestea voastră. réfléchirai cette nuit... la sfaturile tale.. . I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison. . féliciter. soutenir (a susţine. Ne. . vas pas? I I . b) Vom ajunge azi după-masă la mare. . appartenir [a apar­ ţine) etc. Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'. Se conjugă la fel. L'enfant voulait se.

2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. efectiv 206 . je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin. Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. aborder [abardej a aborda. Mais. ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. ) [inaràs] . -ă répliquer [replike] a replica. aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. -ă estomaqué. încît conclure [kàklyr] a încheia. au baccalauréat. a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde. Croyez-moi. — L'ignorance des élèves — dit-il. a replica a se aşeza. a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. . en apercevant un de ses amis. c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. -e [sstomake] înmărmurit. le professeur ne réplique point. à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. . il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '. a lua loc într-adevăr. . -. ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . Estomaqué. Elle m'a demandé si. Je viens de raconter à ma voisine. . au fond. . au cours du repas. W. . l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet.a] astfel că.

De-abia a intrat. m a i m u l t e ) . . Voi pleca (îndată) de la birou.. nul.-e (fiecare). a ajunge 2. -ă care poate fi închipuit.Mots à plusieurs sens 1. Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t . (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb.. Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. de u n a d v e r b de t i m p (de-abia. plusieurs (mai m u l ţ i . 207 . nici u n a ) . l'un. chacun.) a închipui imaginaţia închipuit. nulle (nici u n u l . Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni). tocmai.quelqu'une (cineva). l'une. . aucun. a sosi. u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. chiar acum): Il vient d'entrer. .u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau. a l t u l . -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi.) imaginable (adj. rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e . E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat.) l'imagination (f. alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n . quelqu'un. . u n a . In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r . Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t .-e (nici u n u l . nici u n a ) . l'autre. de obicei. î n s o ţ i t . l'autre ( u n u l . a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. ...) imaginaire (adj.

ei dispărură.. cu valoare nedeterminală ( se".. Petre a sosit chiar acum o clipă. . l'innovateur. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain.savait qu'il devait s'opposer à la guerre. . la colţul străzii. III. Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent. On est venu vous voir. Lors de la course de 100 m plat. cineva"). On est toujours pressé lorsqu'il faut partir. LEXI- Cette jeune femme se.. Jean se va îmbrăca îndată.. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat.a sau a Ii-a singular. pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble... Je lui ai tout dit. unul după altul.. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul..ont pris part au combat. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: . Mon. EXERCICES I . toute—tous [tus]. ... prin persoana a I l I . Ils ont refusé. tous les autres. Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce. Nu se vede nimic. Rabelais est un écrivain plein d'. I I .. a ..de plus horrible que leurs logis.. On ne voit rien. Apoi.cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers. Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare. I se spuse tot adevărul. Se spune că pleacă mîine.. Diseară veţi pleca la Cluj. IV. un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies.. Georges a. Nu este nimeni în această sală. de obicei. après.. Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v. . ami. toutes. 208 . I-am spus tot. Cet artiste.E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle. Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci.... tous les autres concurrents.. autres de décharger les armes. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout. Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă... (Noi) am venit să vă vedem. Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde.

Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). le Pape. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. le cinéaste René Clair. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. est un musée de figures de eire. Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. Lidice sau Oradour. Nimeni nu să uite Guernica. la Reine d'Angleterre. des champions de boxe. puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. les costumes plus ou moins fripés. Pablo Picasso. on le sait. le coureur à pied Mimoun. Corneille écoutant le Cid. Les visages de cire plus ou moins ressemblants. On y rencontre les chefs d'état. Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. les vedettes du théâtre et du cinéma. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor .b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. s'il vous plaît).

25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. monsieur. Le portier fit monter les bagages. les chambres numéros 215. 216 et 217. Les chambres étaient élégamment meublées. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. 210 . demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. — C'est au deuxième étage.

a ieşi lentement [lâtmà] încet. Oh non. je vais me reposer u n peu. . — E n a t t e n d a n t le déjeuner. les m u l e s . fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . s'il vous p l a î t . condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux. Les cheveux une fois coupés. . d e u x serviettes. C'est fini. . On paye à la caisse. ochire sortir [sortir] a scoate. il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . pieptă­ nătura W* 211 . Alain. monsieur. pas de vernis foncé. en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. Moi je suis né pour être t o u r i s t e . * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée.Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a .. Rincezmoi a u v i n a i g r e . . — J ' y pensais déjà. VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. dit le coiffeur. d i t gaiement A l a i n . — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. Q u a n t à t o i . dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. je préfère les couleurs c l a i r e s . — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . l'entour a i e n t . . — Moi je descends chez le coiffeur. .. la brosse à dents et la p â t e dentifrice. —• Les osgles un peu plus c o u r t s . monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e .

-ă 1 ' indéfrisable (n.[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé. la bribe [brib] frintura avoisinant. ) Antonymes attacher a lega s'amuser. -e [avwazinô] vecin. încheietura a t a ş a t u l (comercial. în -emment: indépendant prudent élégant Notă.) l'attaché (m. -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi. -oàre.) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica. -ă. învecinat. interesant. voios (adv.. aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a . a a t r i b u i . -â clair. de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel.) attachant. a acorda afecţiunea legătura. -e [fose] închis. r e s p e c t i v . -e (adj. a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb. LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a .s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a . c a p t i v a n t . -ă. a da o raită vesel. Face excepţie adjectivul lentement.) l'attache (f.. -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre . — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent. -e [ k l e ^ deschis. a lua.) l'attachement (m. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t .) a t r ă g ă t o r .) a lega. 212 .

se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). -u. 3 . -é) p i e r d .Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. -i. 2. Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent. pe e m u t de la feminin. polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . profondément etc. 1 . aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. vraie) (fera. de obicei. în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t. absolue) (fem. 213 .

Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. Ce-i î n m i n ă nu-i . iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră. Hier soir. Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . Cîinele înainta p r u d e n t . Traduisez immense patient en français (vb. M-am născut la 23 septembrie. naître. A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie.EXERCICES I . Ioana citea curent texte latine. II. I I I . Traduisez en français (v. v b . Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . on avait attaché le chien. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. U l t i m a povestire m-a impresionat profund. Mariana dormea a t î t de adînc ! V . V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. vaut mieux que deux „tu l'auras". Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune.

des couverts et un vase de fleurs. répondit Mme Girard. On se mit à consulter la carte. 215 . — Oui. Girard. dit Jacqueline. continua-t-elle. de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. des sardines au beurre. On choisit une table dans un coin plus retiré. se trouvaient des assiettes. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M. je voudrais des pâtés. — Moi.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. Antoine. des olives. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. Sur la nappe d'une blancheur étincelante. — Quant à la viande. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. — Du jambon. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. Girard.

— P a s d ' a b r i c o t s . sclipitor. — Du v i n b l a n c . — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . — Merci. -e [etëslâ] strălucitor. J a c q u e l i n e ? — Non. — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e . des liqueurs? — Du vin blanc. merci. -e [retire] retras. -oare. on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s .— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. m a m a n . compléta le g a r ç o n . trois p o r t i o n s de g r u y è r e . — tout — — après Alors. aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/. pas de m e l o n . fraged.) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. ajouta M. d u v e r m o u t h . des filets de b œ u f grillés et des saucisses. S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. Du café t u r c . -ă étincelant. G i r a r d . ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. m a d a m e ? Oui. -e [vitre] cu geamuri retiré. ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m.— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . VOCABULAIRE vitré. merci. -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. seulement.

a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t .) — le rôti (m.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i . moale. Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 .a -t a I l I . înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i .) la grillade (f.a singular se foloseşte m a i m u l t .a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) . duios 2 .) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir.) la grille (f. imperfectul conjunctivului este. a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj. ajouter a mpléter.LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă . culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m. de obicei.) rôtir (vb. élire a a] oisir.) griller (vb.) 1 .a -ssiez a I l I . p e r s o a n a a I i . N u m a i persoana a I l I . ajoute) completa. E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie. In vorbirea curentă. l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i .) le grillage (m. alege compléter.

il affirma q u ' i l moins sombre. 3 . Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e . Trebuie să frigi carnea . J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela.Le verbe devoir (a trebui. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . EXERCICES I. Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. décevoir (a decepţiona). să fie moale. dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. sans que personne lui parler (Flaubert). 218 . Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège.t e . dus. s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. Bien que la pluie (continuer). 2 . a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû. ea trăise departe de căminul părintesc. due O b s e r v a ţ i e i . Exupèry). loin de tous les a u t r e s . recevoir (a p r i m i ) . Formele due (feminin singular). De la vîrsta cea m a i fragedă. Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. masculin singular. apercevoir (a zări). I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar.

Traduisez en français (vb. — C'est pour un gâteau — explique-t-elle. . d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. Traduisez en français. Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf. Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva.) explicaţii. Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e . De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria.) seama de propunerile voastre.) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf. Il n y a pas de roses sans épines.) imediat un răspuns. parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. PROVERBES Chaque vin a sa lie. ni yeux. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue.III. Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva. T. . je pleure. LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i . Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . Se întîmpla să alunece des. PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs. ea se ascunse în grădină. — Ce sont toujours les plus gros. I V . (gSenu S'i) 219 . j SUPPLÉMENTAIRE . — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . . pourtant frais. A trebuit să-i dau (inf. (uied 9-j) je n'ai ni ailes. DEVINETTES Plus je suis chaud. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. plus je suis Je vole. — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e .

m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. d i t J a c q u e l i n e . Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . p a p a . . une nouvelle fabrique. VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . pour b â t i r . on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. c h a u d i è r e s . je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . je vois. ni celui de m a m a n . Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. — A h . O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . m a t é r i e l ferroviaire. La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . -e [bykarestwa] bucureştean. en u n m o t .27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . vers la fin du mois de j a n v i e r . Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. au m ê m e e n d r o i t . a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . une grande fabrique de la c a p i t a l e . une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. dans la m a t i n é e . C'est en 1948.d e m a i n pour M a m a ï a . E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s . . — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir.

. .

) unealta utilajul u t i l a t .) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea.) l'outillage [m. 222 . demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. a doborî a n g a j a m e n t . vesel: ciudat. bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m. -e (adj. utilajul marquer [marke] a marca.) outillé. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation(/. Celtelcomédie a eu un grand succès.) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a . a înzestra l'équipement (m.) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a .au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r . Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i . -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv.) a m u z a n t .) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial). quelques): Mon frère est parti.) outiller (vb. promisiune a sfîrşi. Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres. -ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c . Fratele meu a plecat. Această comediei a a v u t u n mare succes. -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m. a distruge. a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj.

g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. t o ţ i se îngrămădeau la uşi. nr. femmes. Hélène est architecte. sora Horaţilor. cousine! Merci. f) In adrese. Hommes. B ă r b a ţ i .b) într-o enumerare: aux portes. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. Camille. proverbe: pluie abat grand vent. e) în Petite sœur des Horaces. Elena este arhitectă. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . P a u l este strungar. camarade! B u n ă seara. tous se pressaient copii. enfants. 37. Istoria l i t e r a t u r i i franceze. Histoire de la littérature française. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. verişoară ! Mulţumesc. c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. femei. rue Jules Michelet. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet.

E a a ieşit în oraş de o oră. El şi-a scos batista. m a i jos verbul partir. Il a sorti son mouchoir. P e n t r u alte observaţii v. -e Observaţie. Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 .Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti.

Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni. sortir): Trenul pleacă la ora zece. selon que les règles le demandent: I l e n t e n d . e t . ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir. m ă întorc î n d a t ă . Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . ma chère. . gloire. . t o u t était descendu. Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă. . partir.Participe Présent partant Passé parti. Traduisez en français (vb. servir. . Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă . . e n f a n t s .. t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. . mentir. .. .. . Vrei să ieşi (inf. m a m ă . liberté" (Corneille).. et. I I . Un utilaj modern asigură creşterea producţiei.. v i e i l l a r d s . J ' a i relu. Je l'en ai déjà menacé... . . Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr. Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être. verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r . . Ca şi sortir. . F e m m e s . vos paroles. 2.... . „.-e Observaţie. U l t i m i i călători au plecat aseară.. EXERCICES I . ce roman. officier. vb. je vais lui chanter quelque chose. . dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e . . Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz . „ J e vous assure et. m o t d'ordre? d e m a n d a . sentir (şi compuşii lor). dormir.. . À la place des points.. Quel est.) în oraş? Aş pleca la m u n t e . La revedere..Odes et b a l l a d e s " est. Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare.. v i e . Elle h a b i t e 32.. rue de P a r i s . — Rien à faire. H I . î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. IV.. employez ou non l'article..

Vorba dulce m u l t a d u c e . Plus fait douceur que violence. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J. M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare.PROVERBES Partir c'est mourir un peu. P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] .

ce matin. devant l'Université de Bucarest. C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. c'était 15* . Je lui ai donné notre adresse. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. à la fin des cours elle va quitter la capitale. Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée. J ' a i noté la sienne. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. Autrefois. l'étudiante de la Faculté de Philosophie. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. Elle semblait très pressée.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. maman.

a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. m a m a n . a b u n d e n t — paraître a părea 226 . — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . grâce a u x engrais c h i m i q u e s . b e t t e r a v e . seigle. légumes. Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. Après la moisson. chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é .u n hair>eau q u e l c o n q u e . comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. m a ï s . t o u t a c h a n g é . Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . •— Oh. ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n . — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle. orge. si t u s a v a i s .) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera.

) le changement (m. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. 229 . Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată.Familles de mots • l'échange (m. A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t . a se schimba s c h i m b ă t o r .) le paysan (m. Abia a i n t r a t . peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença. atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé. -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior.) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a . dès que (de îndată ce).) changer (vb.) le change (m. après que (după ce). perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia). după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). -e (adj.) échanger (vb. că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început. bientôt (curînd). en un clin d'œil (într-o clipă).) la paysannerie (f. Intr-o propoziţie principală.) changeant.

Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 .Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular. -e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e . combattre (a lupta) débattre (a dezbate). 1 . 2 . La fel se conjugă verbele abattre (a doborî).

ea se sculă să plece. După ce începură noi cercetări (recherches). p r o d u i t . nous commençâmes à travailler. Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . 2 . — Alors. je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). II.pierde un t.Mais il ne l'est pas. Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . place. Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate. en silence. permettre (a p e r m i t e ) . association. Lai i n d i c a t i v prezent singular şi iim p e rra ttiiv singular. il se leva. Cînd deschiserăm fereastra. pensée. EXERCICES I . O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. t a t a se duse să se p l i m b e . III. -e preze i t O b s e r v a ţ i e . omettre (a o m i t e ) . commettre (a comite). A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). formation. suivants: obtention. récolte. quel est le côté beurré? 231 . IV. Q u a n d nous (marcher) des heures. mpe a v r a d i c a l u l mett. soumettre (a supune). transmettre (a transmite) etc. LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. PRÉCISION — Mademoiselle. Cînd t e r m i ­ n a r ă . elle se m i t à r i r e . î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . —.Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. Bate fierul cît e cald. Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. Q u a n d il (achever) ses lettres. promettre (a făgădui). promesse. m u n c a îi pasiona. Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). Traduisez en français (v. 1 . la n u i t t o m b a .

arrive chez un dentiste. le temps semble s'écouler très lentement. — C'est pour arracher une dent. assez peu éclairée. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé. 232 . Dans la salle d'attente.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. mais sans insensibilisation. accompagnée de sa petite sœur. parce que je me dépêche.

. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/.. courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge.-— Mes compliments. Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. . 233 . . F i ţ i l i n i ş t i t . . . -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. r °. mademoiselle.) la perte (f.. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. accompagner — conduire a însoţi. a trece . . -e [eklere] l u m i n a t . VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé. i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t . -e (adj. dit le dentiste. Marguerite. D'ici une seconde nous l'aurons arrachée.*\ i i . Vous êtes courageuse. j'aurai fini la lettre avant votre retour.) perdu. a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb. voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv.) a pierde pierderea p i e r d u t . Montrez-moi la dent. . ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' .

) De obicei. -e Observaţie. 234 . (I-o fi cumpărat bomboane. 1. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. la viitor şi la condiţionalul prezent. 2 . dublînd consoana r. v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail. Probabil că i-a cumpărat bomboane. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort. La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv.

Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. Une grande quantité. e deja ora 6. N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. On meurt de chaleur dans cette pièce. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri. . je te raconterai de belles histoires. Beaucoup de choses. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). Traduisez en français: Trouver un ami. C'est normal. On ira se promener lorsque papa (rentrer).EXERCICES I. Te rog să citeşti acest roman. elle est morte de peur. C'est très compliqué. Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. I I . Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. IV. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. III. Traduisez en roumain: Rassurez-la . Devant l'université.

Mme Girard: — Je t'accompagne. MV {QxLca^y 236 .30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. N'aurais-tu pas. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. de croissants et de paind'épice. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. Tu ne t'en souviens plus? M. Antoine. M. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches. des timbres-poste? M. H y a une épicerie au coin de la rue. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. des citrons et des biscuits. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. du beurre. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. des macaronis. Mme Girard: — Mais non. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue. Les allumettes sont trop encombrantes. par hasard.

Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. le poivre. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd. de farine. litera 2 . grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a .) les lettres (f.mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat. Mme Girard: — Pourquoi donc? M.M. incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. t r a ­ bucul l'essence (/. le thé.) 1 . ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^. cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a . Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m. a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce.-e. ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. Le cacao. -e [lur] greu.d9^. M. -e [dkôbrô] stînjenitor. d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a . scrisoarea literele (literatura) 237 .vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. la levure. cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. pi.) [a/a] c u m p ă r a r e a . de riz ou de sucre.

) Vachat (m. Verbele se conjugă. a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier.) l'acheteur. Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i . c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul. -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 . Ce comédien est aimé par le public.Famille de mots acheter (vb. participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr.. cumpărătoarea (m. cu auxiliarul être.) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua.j. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t . la diateza pasivă. Acest a r t i s t este i u b i t de public. -euse a cumpăra cumpărarea .

a afla). 239 . nous prenons. comprendre (a înţelege). entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . surprendre (a surprinde). 1 . 2 . L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . -e Observaţie. A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană. şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends.Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris.

Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. diviser. . regarder. Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. Drept cine mă iei? IV. traduisez-les punir. DI. Aş lua în consideraţie argumentele dv. Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. prendre): Ies puţin ca să iau aer. I I . attraper. Piesa a fost pusă în scenă de curînd.. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. El fusese admirat pentru atitudinea lui. lire. vendre. Traduisez en français (vb. Je t'emmène au théâtre ce soir. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. V. séparer. dar nu mi se par serioase. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. écrire. Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs.EXERCICES I . Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare.

bah ! Ne t'en fais plus. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. On file. On ira dans un magasin universel. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. On va sûrement trouver quelque chose. des livres. Jacqueline: — Tu as raison. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. prends ta jaquette et ton sac. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. viens. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel.

. L r . (tranz. 2. ) a sugera sugestiv.) a fila (despre lampă) 242 . * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^.) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u . ) a pleca r e p e d e .) a urmări (intranz.) suggestion (f.) a pleca r e p e d e . a o şterge (intranz. tes suggestions.) a toarce (tranz. . J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain.i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m . . -ve (adj.a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul. a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i . 4.' • . ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux. ça ne m'enchante guère..?. scump catedra esenţial. ) suggestif. 3. la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m.terie roumaine? D'ailleurs tu sais. . principal Famille de mots suggérer (vb. .) m î n c a r e a (bună) d r a g . ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn . VOCABULAIRE être désolé[etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u .. .•. Il faudrait penser à autre chose. şirul o şterg carnea (anat. Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1. « J. a o şterge . Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs.ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria.

-e. E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu. 16' 243 .GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat.

IV. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. oublier. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. mi se pare că filează.EXERCICES I. A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. . Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. universel. Am văzut o scenă foarte sugestivă. prendre. Je boirai de la bière. acheter. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. beaucoup. Supraveghează lampa. Sugestia ta e remarcabilă. Stofa asta e prea scumpă. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. arriver.

Les vagues moutonnaient. —.. — On a organisé une petite excursion en car. papa. — Non. papa.32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage. 245 . Girard. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. il y a trop de nuages. l'eau n'était pas froide. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. Il faisait frais au bord de la mer. pour les touristes. malgré l'orage de la veille.Excellente idée. — Moi. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel. Mangalia. mais. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral. mais on voulait prendre une barque.. suggéra M.

destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m. c o n c l u t M. v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda. J a c q u e l i n e . il y a encore b e a u c o u p . a debuta 246 .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e . l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a .. d i t A l a i n . a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul. le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a . A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s .S u d . G i r a r d . J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s . cu toate că l'orage (m.. E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e . [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d .— N o n . — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M.N o r d . -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l . V o i l à : le p o r t . c u l t u r e . la falaise d ' E f o r i e . G i r a r d . vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe. — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r . — O h . ce sera p o u r une a u t r e fois. — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n . i n d u s t r i e . ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de.) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e .

) a veghea le veilleur (m.) veghea veiller (vb.) măturătorul la veille (f.) ajunul. El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.Familles de mots — balayer (vb.-e 247 .) m ă t u r a le balayeur (m. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert.) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus.) a m ă t u r a le balai (m. ziua precedentă la veillée (f.

Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui.. _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. Vîntul măturase coasta. Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . Unele magazine sînt deschise şi duminica. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). 2. . Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). Traduisez en français (vb. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . -es.Observaţie. EXERCICES I . Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. II. -e. Cine rîde la urmă rîde mai bine. Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista. Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). Paulette m'avait tourné le dos. O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. III. Nous regrettions tous qu'il (être) si malade.. IV. . souffrir (a suferi. o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. 1. ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. offrir (a oferi). a suporta) etc.

. toujours. pour qu'enfin mon cœur. brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux. L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. bats sous mon front. (Emile Verhaeren.En ma course rythmée à travers la campagne. mes muscles sont heureux. Brille en mes yeux. Belle santé. Et. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . Les Flammes hautes) .. se tienne haut. Mes nerfs semblent refaits. Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière. .

— Et puis. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. le vertige. L'automne surtout. — C'est bien agréable. Ils ont vite fait de s'entendre. la fatigue de la montée. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette. les chemins escarpés. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. Des alpinistes enthousiastes. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. les rochers à pic. Jacqueline. surtout en cette saison. quelle satisfaction on a. 250 . des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. — Inutile de te déranger. c'est un véritable enchantement. les excursions. — Avec des amis? — Oui. Alain et eux.

. d ' a l t i t u d e . le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m.) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de. cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes....) foaia. frunza le feuillage (m.) frunzişul feuilleter (vb. is­ tovit Famille de mots la feuille (f. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s . c'est ce grand silence. p a p a . [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să.) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1..) a răsfoi le feuilleton (m. VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m.) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f. à plus de 1 500 m . -ă. nu le-a trebuit mult ca să. pes­ triţ.) foiletonul le feuilletage (m.bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f. ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit. à m o i .manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 . -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea. -e [bigare] bălţat.— C'est v r a i ...

nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 . precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . La substantivele compuse. d e t e r m i n a n t u l .F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. cuvintele invariabile (prepoziţii. invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi. formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e . Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt. dintre care p r i m u l . adverbe).

î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti. 1 . Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. dispa­ raître (a dispărea). EXERCICES I . Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. reconnaître (a recunoaşte). 253 . B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i . La fel se conjugă: paraître (a părea).Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu. Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. HI. H . c i t e ş t e . apparaître (a a p ă r e a ) .o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. Traduisez en français (vb. Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . 2 . La pomme de terre est un a l i m e n t très sain. connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e . Nu răsfoi cartea.-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie.

À présent nous touchons au but.. Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres. l'héroïsme quotidien de mes camarades. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants. un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Annapurna. nos lunettes. Un vent brutal nous gifle. premier 8 000) . Nous nous hâtons. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. Le sommet est une crête de glace en corniche. les rudes escalades. Nous nous hissons comme nous pouvons. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants.. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. (D'après M a u r i c e Herzog. nous saisissons nos piolets. Déjà nous commençons la descente.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. Le sommet se rapproche insensiblement.

à la recherche. L'eau de mer à faible salinité. Après un court séjour dans la capitale. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 . C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres. nous sommes partis pour la côte.. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule. une des plus belles stations de la côte. l'air pur.3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie. Je t'écris de Mamaïa. de la Mer Noire..

voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. une plage en pente douce.. un des plus beaux hôtels de la station. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". On peut donc admirer. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. Ils ont raison d'être fiers. on élève d'autres colosses en briques. -e [dsolsje] însorit. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. -ă curatif. Oeuvre du régime de démocratie populaire. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. le lever ou le cou­ cher du soleil.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. acier et ciment. Ils ont raison. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . pour la plupart. m'ont dit tous les Roumains. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage. une foule de touristes. -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. -ve [kyratiî] curativ. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. comme de juste. Et ce n'est qu'un début. à sable particulièrement fin. un repos des plus agréables. Nous logeons à „l'International".. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes. -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. tous ces bâtiments offrent un parfait confort.rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. -ă l'aube (/. Mangalia. de sa chambre. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même. Tekirghiol. Eforie.

-e [ekski] fin. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 . ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t .) c ă u t a t .-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1.) animat. a căuta recherché.) mişcător.travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri. -ă chatoyant. Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective. Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba. -e | / a t w a j à ] lucios. de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific).) mişcarea mouvementer (vb.-ă.) a însufleţi mouvementé .-e (adj. -ère [fjer] m î n d r u .) a mişca mouvant. sclipitor. -e [fl^ri] înflorit.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie.) căutarea rechercher (vb.) a urmări. -ă. -oare Ia villa [vila] vila exquis. -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^.) [asje] oţelul fier. Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2. . a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f. ales.-ă mouvoir (vb. grămadă remarquer — constater remarca.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m. de obicei.ă . -oasă.-e (adj. agitat.-ă le mouvement (m. afec­ tat. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e .-e (adj.

258 . înaintea unui « mut din terminaţie. étinceler (a străluci). îngheţa) e t c . ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. un adverb. Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). consoana. chanceler (a se c l ă t i n a ) . a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. céder (a ceda)—tu cèdes. ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . achever (a t e r m i n a ) . Alte v e r b e . De exemplu: lever (a ridica)—je lève. feuilleter (a răsfoi) e t c . -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. rappeler (a rechema). schimbă acest e mut sau é în è. peser (a cîntări) — il pèse.b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t .u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie. el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv. -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . renouveler (a reînnoi). adjectiv cu funcţie de adverb. jeter (a a r u n c a ) .

la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Ces épisodes sont héroï-comique. Des relations (franco-belge). Tot oraşul era în mişcare. Des formes (aéro-dynamique). Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. Des oeuvres (tragicomique). Ces nouvelles sont quasi-officiel. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. à Copenhague. Ce sont des mouvements semi-circulaire. à travers le monde. Discuţia lor a fost foarte animată. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Aujourd'hui.EXERCICES I . IV. I I . que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Va îngheţa curînd. Des yeux (gris bleu). Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. III. Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. en 1945. Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). Am remarcat că vă place mult istoria. Depuis sa fondation. Elle aime les robes gris perle. Je n'aime point les fruits aigredoux. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). Răsfoiesc această carte. Elle allait nu-pied. Des personnes (bien-intentionné). Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. Des cellules (photo-électrique). Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. Des filles (sourd-muet). Des bas (extra-fin). Une porte (grand ouvert). LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. Des enfants (nouveau-né).

une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général.fait pour populariser le 8 mars. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. (D'après „l'Humanité") . Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications. Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. Dans les démocraties populaires. pour qu'il n'y ait plus de guerre. c'est une véritable fête.

Girard: — Quel film. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle. Je préfère le cinémascope en couleurs. non? Jacqueline: — Moi. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. évidemment. Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. On aurait retenu des places. mon cher. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions. c'est les dessins animés. je n'ai rien contre. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. Mais on pourrait aller au théâtre. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. Jacqueline? Alain: — Son faible. Le jeu des 261 . papa? M. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain.

) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i . allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. 262 . fal] nebun.Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e .. J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie. ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r .) [fu. Toutefois. Girard: — E h b i e n . un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s . . . .comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon. . folle (adj.. M. a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie. să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r . a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou. a l o r s . Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e . je préfère la p r e m i è r e . Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . Jacqueline (en chantonnant): — „.

verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire. a hărăzi la destination (f.Familles de mots le producteur (m.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb.) a destina. 2.) productiv.) a produce le produit (m. reflectarea le réflecteur (m.) a reflecta le reflet (m) reflexul. 1.) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que). -ce (adj. A început să scrie.) soarta. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 . Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit). urmat de participiul trecut al verbului de conjugat.-ă la production (f. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie.) destinaţia le destinataire (m. Il s'est mis à écrire. destinul destiner (vb. Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită.) producţia la productivité (f. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb.) producătorul productif.) produsul refléter (vb.) reflectorul le destin (m. începu să rîdă.

Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. e. il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. Apele rîului reflectau cerul albastru. Je me mis à déchirer le papier. 3. Piesa e foarte bine primită. La indicativ prezent. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . Il ne voulait rien voir. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. comme s'il eût deviné combien je souffrais. 2. înaintea vocalelor a. o din terminaţie. Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie.-e Observaţie. EXERCICES I . Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. il aurait gagné la partie. Si Pierre eût été attentif. Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. Mon enfant était devenu très tendre.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. Destinatarul nu era la adresa indicată. i. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. 1. 264 . La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge).

à mesure que le lever du soleil approchait. destruction. le Mont-Blanc. devenait orange. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. création. pleurs. production. dans le ciel pur. ses tours et ses sveltes aiguilles. devinette. a l'horizon.IV. regard. sur lesquelles régnait un absolu silence. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. Il se colorait peu a peu. regret. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. Au-dessus du Mont-Blanc. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. puis. destination. pareil à une grosse étoile d'or. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. puis vermeil. ses pointes. A-m reuşit să o conving? V. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. Traduisez en français (vh. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. entre deux aiguilles lointaines. accueil. arrivée. vaincre. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. vb. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. avec son énorme dôme. formation. Tout à coup l'astre surgit. André Theuriet (Amour d'automne) .

-eaţă l'édifice (m. le chef d'orchestre fit son apparition. — Je n'ose demander. măreţ. M.36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute . faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. — Moi aussi. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios. Le concert commença. au juste? lui demande sa sœur. ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 . Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places.. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia. avoua Jacqueline après le concert. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone.. -oasâ. VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi. c'est une surprise.) [edifis] clădirea... Antoine a loué des places pour le concert.. Quelques minutes après s'être assis. edificiul l'ouvreuse (/. alors. conclut Alain. — Mais quelle heure est-il. Il est sept heures et demie. Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre. répond Madame Girard. interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique .. — Je suis complètement bouleversée. ravirent les spectateurs. J'aime surtout l'Allégro final. chuchote Alain. elle s'écrie joyeusement: — Ah.. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements. a z b î m î i louer [lue] a închiria. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République.Georges Enesco". — Je crains que nous ne soyons en retard. — Je m'en doute. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin.

a răpi 2 .) î n t î r z i a t u l retarder (vb. locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 . înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr].) întîrzierea. .l — a cînta la chanson (f. v a t r a . [kœr.le chef d'orchestre [/if.darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta . — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m.) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1. 3. a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat.) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea. serviciul.) — c î n t u l chanter (vb.) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 . l'hymne (m. postul 3 . amînarea le retardataire (m. 2. le chœur se p r o n u n ţ ă k.) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f. a încetini le chant (m. piaţa ravir 1 .) întîrzierea le retardement (m.) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f. locul 2 .) a î n t î r z i a . a încînta Famille de mots le retard (m. căminul casa. 4.) — cîntecul la chansonnette (f.) — şansoneta le chanteur (m.

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. ) . 269 . : je n'ose. Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u . Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară. (fig. 2 . b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a . JVe vous déplaise. î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . rien. Observaţie. In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . meilleur que. point.) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie.z i s ă . folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas.) a stîrni entuziasmul. E mult mai rău decît se spune. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. a creşte. : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. Nu vă fie cu supărare. Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi.s e cu t i m p u l . tu vas pas sauter etc. cesser e t c . Nu suflă o vorbă. guère. Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. personne e t c . oser. a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1. ca à moins que e t c . în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. moins que. Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. a scoate (petele) élever a înălţa. je ne cesse etc. a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas. savoir. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que.

1. pour la liberté. II... N e . Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i .Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis. La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). plus aux concerts! L'ignorance.. la séance (şedinţa). Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. 2 . Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. . le peuple français. 270 . N . . E n 1789. l'égalité et la fraternité.. . Ce produit chimique. Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc.. e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder. Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r .-e uzitată: Observaţie. toujours le progrès. . rapidement les taches (petele).. EXERCICES I . Nous dé­ cidâmes d e . Ne aşezarăm pe scaunele noastre.a m încetat să-1 rugăm. l e v e r .

eram foarte obosit. — Eh bien? explique-toi. lui dit-il. ça ne coûte rien. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. b) Mă aşezai pe iarbă. grand-père. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non.I I I . — Comment. Louis cîntă minunat la vioară. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore.) această greutate. Elle se lève très tôt le matin. La souris osait quitter sa cachette. Il descendit lentement les marches. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. C'est impossible. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. cette anecdote. Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. îi era imposibil să ridice (inf. Tu pourrais pas. me répondit-elle. Il fit détruire un magnifique édifice. traduisez en Ma montre retarde chaque jour. prefer să stau în picioare (rester debout). — Trois. — Pierrot. Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). la Pastorale et la Neuvième. l'autre jour. Mă voi aşeza mai tîrziu. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . vă rog. me dit-elle tristement. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. I V . en baissant la tête. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. V . Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. mon petit. — Je n'ose pas. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât.

Il faut absolument que vous le visitiez. La section d'art roumain est. à l'aide de leur pinceau. Girard: — Oui. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. une autre d'art occidental. des Van Eyck. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. Alain: — Il y a aussi des sculptures. Tu as rencontré des amis en ville? M. des Rembrandt. 272 . Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. la plus intéressante pour le visiteur étranger. Voilà trois heures que tu es parti. mais il paraît que les autres renferment. Girard: — Non. des chefs-d'œuvre. les Andreesco et les Luchian. je vous accompagne demain. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. M. Alain: — Mais quel musée. des Répine. qui ont réussi à rendre. les Aman. On y trouve. On commençait à s'inquiéter.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . on ne savait pas où te chercher. papa? M. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. Girard: — Évidemment. Antoine. Si vous voulez. une troisième est réservée à l'art oriental. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. sans nul doute. de quelques peintres roumains. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. elles aussi. des Monet. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. n'est-ce pas? M. Mme Girard: —• Bonsoir. entre autres. en plein centre de la ville. des Greco. Alain: — Tu disais que c'est tout près? > M. J'ai longuement admiré les Grigoresco.

-ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.) cen­ tralizator la centralisation (f.) partidul la partie (f. -e [arjàtal] o r i e n t a l .) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n . si adj.) p a r t e a . -e [rwajal] regal.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m.m. suita suivre (vb.-ă oriental. p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f.-oare — le centre (m.c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 . consecinţa.-e [oksidâtal] occidental.) centrala central. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e .-e (adj.VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal.) a u r m a suivjant. -ă occidental.) centralizarea centraliser (vb.-ă centralisateur (s. a e x p r i m a Homonymes le parti (m. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e . a conţine rendre — exprimer a reda.) centrul la centrale (f.) central.) următor.-e (adj. b u c a t a .) u r m a r e a .

Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . -e Observaţie. Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări). at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi. 274 .

Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. le Louvre est devenu. c o m b a t t r e . renfermer. il se leva. Paul est p a r t i il y a deux minutes. Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. m a i puţin interesante. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. U r m a ţ i . gnifique palais. Christian s'est arrêté devant la gare. repartir. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. Cette partie est très difficile à lire. renvoyer. l'un des plus riches musées du m o n d e . Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. Ancien palais r o y a l . I V . style Renaissance. LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire. de nos j o u r s . Marcel est un brave garçon. Il était fidèle à son P a r t i . Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . comprendre. III. enfermer. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). Germain sera récompensé pour son courage. Gilbert est très influencé par son cousin. entretenir. contenir. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele. un grand château fort. 18* 275 .m ă . sur la rive droite de la Seine. Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a . Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. I I . m a i n t e n i r . Cette boîte ne renferme que des papiers. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. Un siècle et demi plus t a r d . Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. vă voi arăta drumul. La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. prévenir.EXERCICES I . depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle.

En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. principale source du droit sumérien. les bas-reliefs de Gilgamesh. nous voyons se succéder les Vernet. Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. de Rubens. On s'attarde devant les Ingres et les David. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. les admirables statuettes de Tanagra. monument en basalte noir. celles des sculptures du Moyen Âge. Léonard de Vinci.n. Rembrandt ou Vélasquez.n. devant les sculptures de Jean Goujon. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. L'épanouissement individualiste de la Renaissance. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre. des coupes et des bijoux finement ciselés. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse. les Courbet. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël.ère). d'un réalisme étrangement expressif (2500 av.ère).. une partie des splendeurs conçues par le génie humain. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. le Titien. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. la dignité enfin retrouvée. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. grecques et romaines.. Michel-Ange. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. des poignards d'argent. Houdon ou Rude. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. 276 . Les objets de culte et de sacre. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. les Delacroix ou les Manet. couvert d'inscriptions. les sculptures du Moyen Âge.

38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS. merci. souris. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. — Tu crois. Que je recommence alors? — Non.. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 .. aigle. mouche. — Arrête. tigre." — Que fais-tu là. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine. serpent. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau. fourmi. chat. boeuf. âne. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre. héron. chien. insectes. loup. Il te faut trois éléments. — D'accord. cigale. Alain. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat. grenouille.. perroquet. oiseaux.. chacal. Je préfère connaître le deuxième élément. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. lion.

Hat .

-e [penetra] p ă t r u n z ă t o r . — Bon. etc — Tu as bien fait de finir. -e [pyr] limpede. VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a . pivoines etc. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes.) [Ësekt] insecta l'oiseau (m. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. — Je préfère le parfum des fleurs. -oasă l'étang (m.) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l .) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m. tulipes. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. pour ne plus parler de leur parfum.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m. des forêts de chênes. des étangs bordés de roseaux. c'est moins pénétrant.— Le cadre. jasmin. Alors. Des rivières aux ondes pures. puisque tel est votre désir.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . vio­ lettes. lilas. œillets.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. ) [ôd] unda pur. muguets.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m. p u r . -euse [sablant] nisipos. Et tu sais. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m. — Du génie. bien sûr... dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c .) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant. ma Jacqueline. -ă l'insecte (m. des chemins sablonneux. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. enfin des ormes ou des tilleuls. lis.

-ă le fleuriste (m. 280 .) a înflori.ARBRES À l'acacia (m.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m.) înflorit. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire. D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé.) [ak«sja] saleimul l'aune (m.) floricica fleuri.) [iris] stînjenelul l'œillet (m.-e (adj.) floarea la fleurette (f.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m.) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m. El credea că a ajuns. a î n c e p u t să rîdă.) florarul fleurir (vb.

Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. 281 . c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. ca în exemplul de mai sus. ca în exemplele de m a i sus. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte.El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire. După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. sans. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire.

Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures.P.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R. e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul. g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité. parfois à petits pas. sont'à toi.R. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne.

ei au început să aplaude. lire. î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i .. ils revinrent avec précaution (Maupassant).. Exupéry).Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie. IV. Après jeter au feu quelques morceaux de bois.vous revoir. Nous sommes au coin. après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e . L i v a d a (le verger) este înflo­ rită. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare. il s-'approcha du balcon. rester.. prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a . l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie. voix basse. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l . E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele. Exupéry). Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons. I I . P u i s . Conjuguez imparfait. travailler.. Cet enfant pleure. Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r ... Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e . Tu te lèves .. requérir EXERCICES I .. en utilisant (présent. Ils parlaient. Elle semblait très heureuse. colère... III. După ce au ascultat conferinţa... 285 . la rue... Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard.. en français les phrases suivantes. cinq heures? Il a décidé.. Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St... futur. Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r . (St. a cere pe cale judiciară). (a cuceri). finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé). Je vais vous donner un livre agréable. A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e . V.

4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. pour elle. et taupes envers nous. et pour cause. contents d'eux. Jamais. L'ours venant là-dessus. on ne l'a qu'ébauché. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. parlez le premier. un colosse. Glosa2 sur l'éléphant. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. glosa — comentă în mod critic. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. L'éléphant étant écouté. Il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. Lynx envers nos pareils. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. il ne se fera peindre. 2 1 284 . Se croyant. Jupin 5 les renvoya. Etes-vous satisfait? — Moi. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. Que c'était une masse informe et sans beauté. Voyez ces animaux. singe. Nous nous pardonnons tout. s'étant censurés tous. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. s'il me veut croire. car tout 6 ce que nous sommes. Tout sage qu'il était. Du reste. ôter à ses oreilles. on crut qu'il s'allait plaindre. fără nici o excepţie. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. Venez. 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. dit-il. 3 appétit — (aici) gust. 8 tout — toţi.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire.

Il se redresse et de nouveau. ramène le désespéré. il se jette dans le vide. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. III. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. Et même il parla haut plusieurs fois. ramène le désespéré. se livre à son occupation favorite. Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). s'élance. une fois le nœud coulant fixé à son cou. l'attache à une branche. soit qu'il rêver. soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . le couche sur le sable et se remet à pêcher. Le pêcheur abandonne la ligne. Soudain il entend courir près de lui. Fables) Sur la plage. II. et. Il le pria avec instance de ne le point quitter. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. Mais l'autre veut absolument mourir. le pêcheur abandonne sa ligne. gravement. un pêcheur. Sans s'impatienter. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. le couche sur le sable et se remet à pêcher. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. L'homme se redresse et ne va pas loin. 285 .Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. malgré lui (Maupassantj. il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. Traduisez en roumain: Fontaine. T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. (La RÉVISION I . Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler.

c'. Elle dormait sans doute. Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre.... V . Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot).est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire .. ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi.. V I I . fauteurs ... la défense . dormir et d'.. ... Le peuple français lutte. faire ... . dar opera lui va trăi veşnic. Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots... Les travailleurs . usines. est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir... Ils n'ont aucune envie . Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' .. Nous. c'. Zadig n'..I V .. d'études (Vigny).... la paix. Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria.. et il est maintenant unique au monde (St. une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant). pensa pas et la femme de l'envieux. Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose. Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor. est une que kle courir devant l'orage....... Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant).. c'..est une que d'.. parlerons ce soir. V I . Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St. sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny). établir son pabinei. Exupéry). guerre.. c'. pensa beaucoup (Voltaire). ai fait mon ami. Le marin vit dans une perpétuelle victoire.. Je vais chez mon ami: on. Traduisez en français: Lenin a murit.. et il allait la surprendre (Flaubert).. France s'opposent . fête son anniversaire. guerre.. Exupèry).. ses libertés démocra­ tiques. ..

PARTEA A IV-a .

.I X.

39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1.-en ne belge allemand. 1 î n limba franceză. l'arabe — limba a r a b ă ş.Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois.a.finnois. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii. le roumain = limba r o m î n ă . numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză. 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan. le serbe = limba sîrbă.-e ou landais finlandais. spre deosebire de limba romînă.-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien. 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 .-e Finnois ou Fin.-e espagnol. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 .-e Français Anglais anglais.-e français. R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais.

Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc."S.Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? . -enne norvégien. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova. turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U. -e Portugais p o r t u g a i s . -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois.S. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n .-e italien. -e suédois. -e Polonais polonais.R.

-enne guinéen. -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois. -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 . -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. -e 291 . -enne (1') Indonésie nezi] indonésien.Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien. -e [ppg. R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 . -enne iranien.J an g] . -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. Coréens coréen. -enne marocain. -eniie Éthiopiens (Abyssins. -enne abyssinien. tunisien. -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan.

R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol.U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n . V i e t . -enne 2 . -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * . -enne péruvien.N a m [ v j e t w nam] 1 . -e | Cubains SUD cubain. -enne chiliîen. -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien. -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n .I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -enne uruguayen. -e brésilien.N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . -e c a n a d i e n . -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n . -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien.

Munich. alteori foarte apropiate. Cracovie. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin). De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. Naples. 293 .Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. Iassy Turin. -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. (Iaşi) etc. Cu toate acestea există şi unele excepţii. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă.-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. Nuremberg. Milan.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. Barcelone. Bologne. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il. în limba franceză. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. în limba franceză.

les Philippines dar Cuba. Observaţie. b) n u s î n t . la Crète. Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. Marseille. 294 * . Madagascar. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. Ceylan. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . iar altele nu: la Sicile. la Touraine. la Martinique. la Volga. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . regiuni şi provincii. F a c e x c e p ţ i e : La Havre. l'Everest le Danube. Le Caire. t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. Londres est habité par plusieurs millions d'habitants.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. masculin: etc. la Seine. le Togo. Le oraşe. le Mexique. le Japon la Bretagne. Oslo La Rochelle etc. p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France. la Méditerranée. Malte. le Canada. Milan. la Pologne. les Alpes. Leningrad. la Baltique les Carpates. le Rhin. Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. New York. Jersey. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. î n g e n e r a l . a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. Haye. Guernesey etc. les Baléares. l'Argentine. c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes.

ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u .s e e x p r e s i a : la cille de. Apennins les Pyrénées. L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t .. s î n t . . les Vosges. masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse. în g e n e r a l . de g e n u l le Caucase. le Nil.Se s p u n e î n s ă : Rome est belle. fie f e m i n i n : Bêrésina. la Loire. care sînt de genul f e m i n i n .. les Carpates. la historiques. les le Mont-Blanc.. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t .: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône.sent vivant Passé vécu.-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 . gre­ e s t e fie m a s c u l i n . les Andes e t c . F a c e x c e p ţ i e : les Alpes.

296 . b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor. q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s . Gogol. Neapole. Brazilia are o capitală nouă. là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. la France est un pays méditerranéen.. a n g l a i s . e s p a g n o l . Lisbonne est la capitale du . Torino.. Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale.. Ruşii au dat lumii pe Puşkin. Tolstoi... suédois.. ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . Milano. Moscou est la capitale de 1'. Pékin est la capitale de la . " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é .. Noi studiem fran­ ceza. Bucureşti. r o u m a i n . Florenţa. La capitale de la République Populaire Polonaise est . Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a . Bologna. L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine.. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . La Manche la relie à la Grande-Bretagne. Chopin a fost polonez. La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est . chinois e t c . Des Alpes aux Pyrénées. Romînia a dat lumii pe George Enescu. Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. on l i t : „Ici l'on p a r l e français. Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique.. Eminescu. a l l e m a n d . Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord. Caragiale. Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. Herzenafost rus.. russe. p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. III. Brîncuşi.. Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma. i t a l i e n . Turgheniev şi alţi mari scriitori. La capitale de la Grèce est .... II.EXERCICES I .

qui ont réuni 32 pays.de champions du monde. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. Aux Jeux Olympiques. Melbourne. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. avant et après le 23 Août 1944. les étudiants roumains ont occupé la deuxième place. balkaniques ou de champions du monde universitaires.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. la plus grande compétition sportive internationale. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. Dans la période 1958—1964. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. Course de haies Lancement du javelot . européens. nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or. Rome et Tokyo.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru.) [eskrim] scrima l'équitation (/. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m. pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/. -e [akry] sporit.) a marca un gol antrenamentul 300 . dovada accroître [akrwatr] a mări. -e [krwasà] mărit. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba. -ă croissant.) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m.

soudeur. nageur. blancheur. fie cu sens diferit. danseur. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur. surmenage.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie. démarrage. candeur.) înotâtoarea le patinage (m.) înotul nager (vb. valeur.) patina le patineur (m. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i .) patinatorul la patineuse (f. Sufixul -eur indică: coiffeur.) patinatoarea la patinoire (f. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care.) a patina le patin (m.) patinoarul 301 . langage. o c a l i t a t e : courage. patinage. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin. Familles de mots la nage (f. atterrissage. Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage.) înotătorul la nageuse (f. conteur. fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . nettoyage.) a înota le nageur (m.) patinajul patiner (vb. formează c u v i n t e noi. a) c a l i t a t e a : rougeur. un substantiv colectiv: feuillage.

. în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză. à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e . la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. ca sens. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à.. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v . a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de . 302 . din limba franceză. De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. respectiv.GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze. A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu . Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni... Cu t o a t e acestea.

flatteur. conter. résister. survivre etc. patineur. tireur. chasseur. joueur. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. III. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. s'occuper. renoncer. Elle appelle à nouveau dix minutes après. 1 2 O. ressembler.K. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. souder. coureur. In ţara noastră au. De două ori campioană olimpică. succéder. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. jouir. Ea se interesează de sport. prétendre. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. s'indigner.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. (O Kay) [o keil —foarte K. se moquer. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. 303 . Patinajul se practică iarna. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. s'emparer. 2 dit tristement le manager. porter.O. EXERCICES I . penser. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. — Comment ça va maintenant? —• K.O. boxer. perfect (expresie americană). plaire. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. se servir. aspirer. triompher. se souvenir etc. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime. penser. nuire. Ea a învins numeroase atlete consacrate. 1 répond le manager. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". nageur. chauffer. sauter. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. échapper. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. — O. Ei locuiesc pe strada Universităţii. bine. ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle.K. skieur. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. lolanda Balaş. obéir. profiter. II. — Knock out.

9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.

apprendre à diriger les lois de la nature. Le vaisseau cosmique „Vostok-1". est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. a voulu connaître sa place dans l'Univers. Moins de quatre mois plus tard. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. Valentine Térechkova. G. piloté par Titov. et ces minutes ont ébranlé le monde. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. le 12 avril 1961. Cooper. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. En août 1962. Valérl Bykovski. comprenant 17 rotations. de plus longue durée cette fois-ci. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. est placé sur l'orbite. L'Américain W. après un voyage de 700 000 kilomètres. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. Le premier cosmonaute du monde. 305 . La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. Le 6 août 1961. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. est lancée dans l'espace cosmique. Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. Glenn et S. Pour la première fois dans l'histoire.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. Youri Gagarine. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. Un autre Américain.

.

a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . bordelais. Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care.) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m.) [aval] zborul l'espace (m. categoria g r a m a t i c a l ă .Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation. une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . exécution. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea. énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. suédois. -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş. roumain. -ois. lorrain. ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/. îi modifica sensul s a u . Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). contribution Sufixele -ais. căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. -ain. alsacien etc. tonique. VOCABULAIRE l'assaut (m. m a i r a r . : français. italien. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . la o regiune e t c .

Prefixul sur. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure. 308 . extra-fin etc. supra. surnom etc. est placé sur une orbite.. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. collaborer.ei.cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire.(sou-. correspondre etc. cor. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos. care vor fi studiate mai departe. les travaux m e n é s » . corn-. interplanétaire etc.şi înseamnă „dedesubt".. P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. comprendre. (v. „ s u b " : sous-directeur. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue. soutirer. Observaţie. surcharger.rtra. sub-) are sensul contrar lui super. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze. 2 .( î m p r e u n ă ) : concourir. super-son etc. Prefixul inter(între): international. Prefixul sous.. P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. pe d e a s u p r a ) : survoler. col-. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 . Prefixul con-.) Iată cîteva prefixe: Prefixul e..(peste. subordonner etc. ca a t a r e ...

Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. Maroc. structure. est (doté) de trois hublots. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. nom. Milan. III.(ou super-). conscience. Hongrie. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. naturel. Marseille. Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. sub-) aux mots suivants: sur.EXERCICES I . puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. abondant. lieutenant.(ou sou-. estimer. porter. sol. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. Egypte. Chine. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. Amérique. le système d'atterrissage entre en jeu. Irlande. vivre. IV. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). cent. tirer. Lyon. Inde. La cabine. .

pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s . avec dévouement et a b n é g a t i o n . Certitude de victoire. Trois mois. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste. Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . par le peuple et pour le p e u p l e . La répression fut féroce. — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. le siège de son gouvernement. (D'après F l o r i m o n d B o n t e. Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie. Malgré ses erreurs et ses faiblesses.) 310 . t r a v a i l l a n t pour lui. contrôlé par lui.42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s .m ê m e s . C'était la C o m m u n e . les affaires de la N a t i o n . la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . gouvernement du peuple. Le peuple t r i o m p h a i t .

-été) indică o calitate: capacité. -ă se soulever [sa__. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. -iste. indică: pri­ mul o ideologie. acest sufix nu are acest sens: communard. magnifie. în general.-ă. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa . a se răscula l'audace (/. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . unité.) groaznic. -e [pretâdy] pretins. fraternité.. ) [erœr] eroarea. o doctrină. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel. greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m. -ă le combat [kôba] lupta sanglant. un curent literar etc. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a . un sens peiorativ: capitulard. iar al doilea. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/.sulve] a se ridica. réalisme marxiste. maquisard etc. -e [nwar] (fig. ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba. -ă. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. aclamarea l'ébauche (/. socialisme. -oasă immonde [im5d] m u r d a r .) [etrepidite] curajul. Sufixele -isme. pe adeptul acestei ideologii. -ă noir. -e [etrwa] s t r î m t . fausseté etc. {-ité. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. marxisme. -elle [eternei] veşnic. fuyard etc. -ă l'erreur (/.) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. -e [sôglà] sîngeros. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. beauté. pillard.-e [kapitylar] laş. a muri farouche [faru/] sălbatic.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c . dez­ gustător. campagnard. -ă. Sufixul -té. ca­ pitulard. ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit. socialiste. In unele cuvinte. frecvente şi în limba romînă. a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. doctrine sau curentului literar: communisme. -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. communiste. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş. réaliste 311 . cruauté. liberté.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. crud. -eaţă. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. bavard. însă.j [ebo/] s c h i ţ a .

je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă.. (Complementul direct este ! ' = la Commune)... în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. Ils ont mangé. Observaţie. b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire). . passage. b) un pronume personal: boulevard. Observaţie. La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que.Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat. 312 . Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet.Nu întotdeauna aceste două De exemplu. dar romantique nazisme. Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés.. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. . pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . Mes amies. romantisme. se spune: sufixe se prezintă ca o pereche. dar nazi etc.

Comunarzii au l u p t a t eroic. Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I . Ces personnes. -été). en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . solide. Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. IV. Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs.EXERCICES I . Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. En utilisant le suffixe -té (-ité. fertile. celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir). Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor. . Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". honnête. je les ai (égarer). égal. je les a i (connaître) a v a n t vous. ferme. dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. III. cher. d u r . Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . s u b t i l . perspicace.

et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?. . . ça va très bien. .) Comment t r o u v e s . .. paraissant: Papa. et d a n g e r e u x . (Regardant autour de lui avec inquiétude. quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é . . a d o r é . et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . . ça ne se v o i t p a s . (Il prononce sans lier l's avec Va. je cube.) Ah ! d a m e . Caboussat. (Tristement. seul: . . t a n t ô t ils s'accordent. des discours étonn a n t s ! .) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t . je fais un p â t é . j ' a i appris à écrire en v i n g t . .. A la campagne c'est p r é t e n t i e u x . . . considéré. . j ' é v i t e les liaisons. . . . .. . .s i x leçons. . . (L'embrassant. . . .t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat.) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e .. On me croit s a v a n t . . . . . mais je ne rédige p a s . . .) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . . sans toi !. . (Dépliant le papier. .. puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e .. . .) A h ! chère p e t i t e . . J e ne sais p a s . . . on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e . . j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . on ne moisissait pas dans les écoles. la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! . . . mais grâce à qui? grâce à un ange. Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e .. . J e serais m a i r e . .43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat. et à l i r e . .) pas même les discours que je p r o n o n c e . . . . ." (S'arrêtant. je ne sais pas c o m m e n t . . . Caboussat: O u i ... . je d i s : „ J e suis a l l é " . . . . . l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions. . 314 . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . . comme les a u t r e s . comme un i m b é c i l e ! . de m o n t e m p s .. tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole. J e suis riche. lisant: „Messieurs et chers collègues. à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche.. Caboussat: Si je suis r é é l u .. . j ' a i une r é p u t a t i o n . . le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! . (Regardant autour de lui. Blanche. . mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e . . Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t . .

les s.. retéléphoner. " (Parlé. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu.) „La plus noble des professions..) avec un t.) Avec deux s (Lisant. (Lisant. a dezdoi (o stofă. rallumer etc. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări. celui qui n'aime pas la terre.) Tiens.. j'avais mis un t..Caboussat. récrire.) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface. (A part.. proastă.. Caboussat. (À part. tout simplement. rapporter. -e [fi/y] prost. réexpédier. r ă u . réédi­ ter etc... Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu. reprendre..) Moi. De exemplu. repartir. s t i m a t ..) Moi. rasseoir." ( S'arrêtant. -e [kôsidere] respectat. Prefixul re.) „La richesse des nations.. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue. -ă.. raffoler. renaissance.. -ă l'orthographe (/. 315 .. Vembrassant: Ah ! chère petite !.. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m. sau res-: ressaisir etc. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant. les t. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !..poate avea şi alte valori. alteori r-: ramener. indică de obicei o repetiţie: recopier. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir. j'avais mis un s tout simplement !.. rea embarrasser [âbarase] a încurca.) „J'ose le dire. el poate exprima : — înapoierea: retourner. U embrassant : Ah! chère petite !." (Parlé. revoir. VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré. redire.

n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus. De asemenea. Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . Se conjugă la fel ca verbul voir. Passé vu. il vit. verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis. je pourvoirais. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. tu vis.a plural) verbul voir se ortografiază cu yi. La perfectul simplu singular. 2 . La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i . 1 .-e Observaţie.GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant . d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai. a procura). 3 .

Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. vous croissez. il croît (la plural însă: nous croissons. pentru a ajuta la muncile agricole. T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . pentru a se deosebi de acesta. embarquer. vous verrez. la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural). Les participes s u r t o u t l'embarrassaient.(ré-. III. elles v i r e n t . approcher. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. il c r o y a i t . 1. appeler. Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. I I . Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest.) I V .Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. conduire. vois-tu? (ex. primeşte un accent circumflex. allonger. je crois. commencer. p e u p l e m e n t . a p p r o v i s i o n n e m e n t . 317 . établir. 2 . De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. Astfel. Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele. engager. indiquez les mots formés chercher.-e Observaţie. Caboussat ignorait les règles de l'orthographe. habiller. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. En à partir utilisant de: le préfixe re. verbul croire se ortografiază cu yi. Ca şi verbul voir. ils ont cru. le-am făcut şi eu la început. EXERCICES I . Greşelile comise de Caboussat. ils croissent) . r-). la perfec­ t u l simplu: je crûs. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i . la participiul t r e c u t : crû. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. tu croîs.

— Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington.ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains. .

44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. adăugate la un substantiv. répondit la dame. — Monsieur. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. monsieur. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. — Alors je peux parler franchement. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. dit Alexandre Dumas. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. A ces mots la dame éclata de rire. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv. distrait. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. Astfel: in. étonné. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. impoli. ii-. peu intelligent. L'écrivain. Ce garçon est paresseux. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. Il ne fera jamais rien de bon.fim-. ) [ekrityr] scrisul. •— Madame. -e fcpolî] nepoliticos. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . méchant. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. adjectiv.

= Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. discrédit.non-: non-intervention. mésestimer dé.(dés-. dégonfler. apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu. în limba franceză. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . în s u b o r d o n a t ă se folosesc.= Je sais que tu apprendras le zeste. trecutul. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r . = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre. b) Ştiu că ai învăţat franţu. în limba franceză. 1 .o frază. = Je sais que tu apprends le français. Pentru a se exprima un adevăr general. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité. discontinuer. désapprouver. non-sens. zeste. disjoindre. î n t r . français.= Je sais que t u a s a p p r i s le français. mécontentement. — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă . 2 . aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul. difficile a-: anormal. dis-): dégoût. c) Ştiu că vei învăţa franţu. non-valeur mal-: maladroit. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. malaisément. 320 .(mes-): médire. Observaţie. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. décharger. mécontent. malhonnête mé. — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă . permanent valabil. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t .

André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. = Je savais qu'il arriverait à temps. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. logique. Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". II. bête. facile. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". grossier. con­ naître. honnête. III. IV. la dame se mit à rire. proportion. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. altérable. conscient. lettré. Ce garçon est peu travailleur. moral. Les deux espéraient que le temps serait beau. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. dit Alexandre Dumas. En entendant les paroles de l'écrivain. contenter. semblable. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. remédiable. qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . inattentif.c) Condiţionalul prezent. modéré. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. Indiquez le contraire des mots suivants: juste.

Verne) L'âme enchantée (R. după „Le Roi s'amuse" de V. după „Carmen" de Prosper Mérimée. Verdi. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Rossini. Rolland) Fils du peuple (M. după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. Hugo. după „La Tosca" de V. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Nunta lui Figaro de W. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. Murger. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Traviata de G. Puccini. Sardou. Dumas-fils. A. Puccini. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. Boema de G. Thorez) 2 . Verdi.Exercices supplémentaires 1 . după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. Mozart. France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. Bărbierul din Sevilla de G. Tosca de G. Massenet şi Manon Lescaut de G. Puccini. Daudet) Le livre de mon ami (A. după „Scènes de la vie de bohème" de H. Carmen de G. Manon de J. Bizet. după „La Dame aux camélias" de Al. fran- .

La foule jaillit de la bouche du métro.. fermez les yeux. Un torrent dévale les escaliers des quais. Mais de temps à autre. de Saint-Cloud. Ils deviennent le flot. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. la foule. Les gens arrivent.. il se calme un peu. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. les gens s'en vont. Arrêtez-vous. Les pas griffent l'asphalte.. A chaque poussée de fièvre. Ils passent devant vous.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. de Bois-Colombes. le cœur s'enfle à nouveau. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre. d'Argenteuil? Un visage efface un visage.. Les vendeuses crient. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. Cra. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. Des millions de chemins croisent leurs fils. parce que les métros se sont délivrés en abondance. écoutez les bruits des pas. de Garches. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. era. Aux heures de pointe. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. Des millions de visages se frôlent. les camionneurs s'interpellent. 21* 323 .

şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres. les lampes éclairent mal. des confidences perdues. quand les boutiques ont mis leurs volets verts. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u . puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m.p a s a j u l de nivel.Il y a des noms.. 324 . des mots oubliés. vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze. quand la marchande de journaux a fait ses comptes. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule.tunelul podul . Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. (D'après P . G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f..) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus . On se croirait dans un palais abandonné. î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul. b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul . les échos s'éveillent. les sous-sols prennent leur habit de -solitude. Le soir.) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. Les pas résonnent. accelerat .) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni. L'architecture devient plus étrange. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous.d r u m u l de fier • calea ferată .v i z a .

1. terrestre. 2 . greacă: ellipse. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i .respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille. în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. transmettre. Ortografia franceză fiind etimologică. în general.). lettre.o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat. année. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r . terri­ toire. bouffon. chaussée. consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . remettre etc. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable. difficile. syllabe. ville. quadratus) verre (de la lat.). ballet engleză: tennis. vitrum) 4 . mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre. Astfel. lasse. enterrer etc. innover. m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain. bouillir etc. Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. presse etc. inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i . affluence e t c . s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . fille. programme italiană: corridor. î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice. Astfel. consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. tunnel spaniolă: bizarre 3 . commode.

a combate. a a d u n a (cifre). i n o v a t o r . O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. c a n i b a l . IV. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare".Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. irigaţia. m . comod. Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. r a i l s . Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . milig r a m . Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. combatantul. Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. t r a i n o m n i b u s . I I . Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). a dezbate. a incomoda» d i s c u ţ i a . Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . Observaţie. la bouche du m é t r o . EXERCICES I. la con­ signe. de obicei. Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e . 326 . neregulat. milionar. a recunoaşte. cunoaşterea. In Paris există m u l t e autobuze. h e u r e de p o i n t e .

.? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N. 3 millions d'habitants. Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées..)..y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques.. s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N.? Est-ce loin pour aller boulevard N. Courbevoie. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers. Levallois. dit Barbassou.)? Par où dois-je passer pour gagner..? PARIS — .. (à l'Opéra)? Ditesmoi. même si vous l'habitez depuis bien longtemps. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions. — Oui. dit M. Pour Paris. elle est bien belle.la place N.. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon. comment arriver à la place N. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N. (près du musée L. Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) .. mademoiselle.. et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre.. c'est une population énorme.. mais elle est bien grande. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale. mon petit etc. Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers. St-Ouen. — Elle est grande en effet. jusqu'au théâtre N.. Arg*enteuil. le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans. C'est une ville magnifique.\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville..? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N.? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de. Asnières. Colombes.? Cette rue me conduira-t-elle à. II. Vernéjou. il y a le Paris des révolutions... Au total. voudriez-vous m'indiquer la rue N. Est-ce que l'autobus No... s'il vous plaît.?).. St-Denis. monsieur (madame.? (à la gare N. Clichy. Vous avez la chance d'habiter Paris. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris.

Il m'avait senti et regardait de mon côté. — Seize lions. il ne reapparaît pas.. mais je crois que vous allez le faire. Quatrième coup: même résultat. l'animal redresse encore la tête. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis. je tire plus mal. dix. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion. puis.. et devinez ce que je trouve derrière le buisson. triomphant... Une seconde. Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson.. le soir. — Si je manque le dernier coup. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. Je m'énerve. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion. je me précipite. Troisième coup: même résultat. J'attends un instant pour me calmer. mais une minute après remonte. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et. après le quinzième coup. je serai mangé. puis je tire.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 . Voici l'histoire de mon premier lion.. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul. Un second coup: même résultat. Le résultat est que. J'attends encore un peu.. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m.. deux. L'animal tombe.. cache sa tête. Une demi-heure avant minuit.46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil. — Le lion... me mis à l'affût. L'animal effrayé. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. D'à p r è s A. puis la dresse à nouveau.

în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede. je serai mangé. î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. -e (adj.) ghicitorul la devineresse (f. după si.Famille de mots — deviner (vb. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede. ai ajunge la t i m p .) enervarea énervant. = Si t u avais marché plus vite. 329 . Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. Observaţie. = Si tu marches plus vite. tu serais arrivé à temps.) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale.) a enerva Vènervement (m.) n e r v u l énerver (vb. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. =Si tu arriverais à temps.) ghicitoarea {persoana) /.) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m. vei ajunge la t i m p .a : S'il eût marché plus vite. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă. tu marchais plus vite. condiţionalul t r e c u t forma a I i . în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut). în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă. il serait arrivé à temps. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede.a devinette (f. fiind vorba de o acţiune nerealizată. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul). Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. V. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent). tu arriveras à temps.) a ghici le devin (m. b) In locul viitorului din romînă. ai fi ajuns la t i m p .

ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. disait Archimède. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. Vom reuşi să îndeplinim . nous apprendrions plus vite cette langue. 2. ai fi văzut racheta cosmică. Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. V. Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest.Not&. Prononcez III. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră.sarcinile planului înainte de termenul fixat. ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. Nommez II. S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. elle serait restée un pays retardataire. De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif). elle aurait duré plus longtemps. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. EXERCICES I . je soulèverais le monde. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". S'il te (demander) à boire. dacă vom lucra cu dîrzenie. si tous les gens du monde voulaient se donner la main.' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. Nu orice st este un „si condiţional". Dacă ai fi privit mai atent. După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). il faut q u ' u n chasseur sache chasser. Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes. Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. I V . Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. Il ne savait s'il irait au théâtre. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. vous trouverez la ville changée. tu lui donneras ceci. 1. Paul Fort (Ballades françaises) . Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde.

Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont.. Melchine se retourna . un fusil entre les mains.. vers la montagne. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. le soldat mit en joue. de Joukov et de Melchine. Melchine empoigna le volant. monocle à l'œil. — Joukov. 331 . Mais les engrenages grincèrent. son front.. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. au tournant le camp disparut.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. une longue face tordue. relate Vévasion de Téléguine. appuya sur les pédales. un revolver dansant dans sa main. Manqué". des soldats couraient. l'autre gémit et s'affaissa. En arrière. „Manqué. en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave.c le soldat pour lui arracher son fusil. Manqué. tombaient sur un genou. Joukov se retourna et menaça du poing. La voiture bondit. montait dans l'auto. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. une autre. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 . Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. dans la cour du camp. des buissons. à droite. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. des bornes kilométriques. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés.. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. Pan ! La voiture passa comme un ouragan. Téléguine bascula sur le siège de cuir. plus bas. Une détonation. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. capturés et condamnés à mort par les Allemands. dans l'encadrement de la fenêtre. Le vent lui souffla plus fort au visage.

-e (adj. ) a m e n i n ţ a r e a menaçant. ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a . -oare 332 . -e [tordy] s t r î m b a t .) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m.) puşca fusiller (vb. ) a m e n i n ţ ă t o r .) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/. -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m. suferin­ ţ a . -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t . . durerea relater [ralate] a povesti.VOCABULAIRE l'évasion (/. -e [reje] v ă r g a t .) a a m e n i n ţ a la menace (/. . a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu.ă .) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/. ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul.) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m. -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil.) puşcaşul — menacer [vb. a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e . s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a . fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l . ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m. -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m.) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u .

un fusil entre les mains. monocle à l'œil. Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint. O faţă lungă. 333 .GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l .. -e Observaţie. -oindre. ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) . peindre (a p i c t a ) .. . î n -aindre. J u k o v cu o puşcă în m î n ă . teindre (a vopsi). E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. 1....u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. éteindre (a stinge).. La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . joindre (a u n i ) . plaindre (a deplînge). rejoindre (a reuni) etc. e x p r i m a t p r i n t r . Une longue face tordue. -eindre. cu monoclu la ochi. II sortit. une cigarette au coin de la bouche. schimonosită. .

les bras croisés. Il continuait à travailler. Stingeţi lampa. nous éteignons.m e n t . il peignit etc. Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . Ele pictează o fabrică. le sourire aux lèvres. il partit chasser le lièvre. I V . Noi nu ne temem de greutăţi. EXERCICES I . il restait immobile. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă.2. nous peindrons etc. în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. . domnule generai etc. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. Traduisez en roumain: Il lisait. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. 3. vă rog. Debout. H . Verbele din această categorie schimbă consoana d. Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). les doigts gar­ nis de bagues. H I . = domnule căpitan. Elle allait au bal. din radical. les lunettes sur son nez. Le fusil en bandoulière. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine. mon général etc. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii.

lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. disais-je ensuite. qui voyagent en France. je me trouvai auprès de sa tante. et commençons par la vieille qui est au sommet. que vous décidiez un pari que j ' a i fait. me dit-elle. lui dis-je. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. elle veut faire la jeune. l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. dis-je en moi-même. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. — Eh ! vraiment. Madame. lorsque l'une mourra. Ah !. je tins = j'entretins — m-am întreţinut. une de quarante. vous vous ressemblez si fort. descendons à présent. Un moment après. am stat de vorbă. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. 335 . une de soixante. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. bon Dieu. Deux Persans. Rica et Usbek. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. Monsieur. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. et la plaignais dans mon âme.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. „Madame. et qui met des rubans couleur de feu. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. cette dame à qui je viens de parler et vous. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. Quand je tins 2 cette femme décrépite. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. qu'il semble que vous soyez deux sœurs.

— Ma foi. dit-elle. elle a même quelque chose dans le visage de passé. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. me dit-elle. •—Attendez.. m'y voilà. et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint. je suis sa tante. continuons. qui est à l'autre table. Bon.. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. et j'allai à la femme de quarante ans. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence". Je descendis encore. „Madame. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ . que vous n'avez certainement pas.

r ă p o s a t ... (am a u z i t spunîndu-se c ă .) [ama] a m a n t u l . et il faut avoir vos charmes. je ne crois pas. j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e . -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère. -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a .) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/. Quel bonheur.. — J e le d i s a i s b i e n .c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t . dit-elle. r a m o l i t . -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI . ) [âfăs] copilăria feu. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur. e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " . i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•. s'écria-t-il. ) . -ă. defunct. -ă ouïr [înv. I d s d l U l Ici l ' â m e (/. defunct. VOCABULAIRE persan. -ă.) focul decedat. -ă. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv.. -e (adj. . -e [f0] d e c e d a t . -e [persan] persan. en sautant de joie! 22 337 . răpo­ sat. lui dis-je.pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e . alinarea decrepit.. Adjectivul feu. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie.. -ă. a se distral'amant (m. C'est du temps perdu. m a i ales în expresia j'ai oui dire que. a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. -ă. . M a d a m e . ţelul le feu feu. -e [dekrepi] decrepit. feu la grand-mère. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite).) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul.-ă Observaţie. GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi.

il est juste. e t c . 2 . Je regrette que tu partes. d o r i n ţ a . La forma afirmativă. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . p o r u n c a . D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie. aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 .) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. 3 . t e a m a . folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. ) : Il faut qne nous nous hâtions. m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă. ) . sembler etc.Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. eventuală. Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . penser.: Je veux qu'il vienne plus vite. spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură. nesigură. il est temps e t c . regretul etc. Elle désire que tu lui écrives. il est bon. Il semble que vous soyez deux sœurs. Il est temps que tu partes. affirmer. D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir.

Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement.a p l u r a l ) . J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). Daca n-ar fi p l o u a t . Il ne se trompait pas. EXERCICES I . Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . 22* 339 . nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . Traduisez en français (vb. Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. I I . rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. am fi făcut o excursie. Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). 1. Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). III. J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . I V . verbul rire se ortografiază cu doi i. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire.Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. vom merge să-i facem o vizită. 2. Dacă aş cunoaşte oraşul. Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix.

Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. comme par miracle. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. Boiteux père. Bon nageur. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. s'était mise en drapeau. en bonne condition physique. comme un parachute. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. je l'atteignis en quelques minutes. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. L'ancre flottante. plongeant. Je crois que jamais. je vis soudain L'Hérétique ralentir. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique"..la traversée. je partis à sa recherche. 340 . Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. me jurai que ce serait le dernier bain de. Plus rien ne freinait la dérive. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis.49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. j'avais nagé vingt et une heures. en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. voulant revenir à bord. en 1951. Alors. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation. J'étais épuisé moralement et physiquement et. seul exemplaire que je possédais.. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. même pendant ma course à Las Palmas avec M.

) effréné. -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/.) escara. î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1. -e (adj. ) [sskar] (med. b u b i ţ a l'escarre (/.) la nourriture (f. -euse [dulur^] dureros. -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a .) le garde-frein (m ) frîna . -oasă le bouton [buto] aici: coşul. bobocul (la floare) 3. ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada .VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c . -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r . -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . coşul.) nutritif.) freiner (vb.) le nourrisson (m. fausse [fo] aici: greşit. marginea 2. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l . ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m. nasturele 2. a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta . ) [erypsjô] erupţia douloureux. b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1. frîul a frîna frînarea neînfrînat. bordul (la u n vas) 3.) la nourrice (f. ) le freinage (m. coaja le coussin [kusëj perna faux. ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/. -ve (adj.

Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. III. Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit.avant que je puisse rattraper le fugitif. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. Indiquez des mots de la même famille voyage. EXERCICES I . Il a quitté son canot pour rattraper son coussin. nager. pînă ce). Il avait traversé la Manche à la nage. Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique. Il avait perdu l'espoir de le rattraper. Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. on a balayé la salle. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti. flotter. II.1 . entraînement. jusqu'à ce que (pînă să. . On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. 2 . Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). Observaţie.

-ă boutonné. des bas blancs. g a n t é . conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. -e [pudre] pudrat.-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. le troisième M a r a t . Le 28 juin 1793. j e u n e . les y e u x injectés de sang.50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. pas de front. Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. des plaques livides sur le visage. Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . . l ' a u t r e une espèce de n a i n . et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d . une ride de colère entre les sourcils. é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. une bouche énorme et t e r r i b l e . s e m b l a i t difforme. a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . la veste ouverte avec des boutons arrachés. une h a u t e c r a v a t e . l'œil é c l a t a n t . u n poing de portefaix. Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e . b o u t o n n é . des souliers à boucles d ' a r g e n t . le second D a n t o n . l ' u n une espèce de géant. de larges souliers. -ă brossé. Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . le pli de la bonté au coin de la bouche. Il é t a i t p o u d r é . il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . plăpînd. débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . -e [butone] încheiat. ( V i c t o r H u g o . -ă ganté. avec les lèvres minces et le regard froid. u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s . Le g r a n d . Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t . Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . assis. q u i . Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. -e [brose] periat. u n j a b o t plissé. -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . Ce café a v a i t une arrière-chambre. g r a v e . brossé.. -e [gâte] înmânuşat.. les dents grandes. . Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . les lèvres épaisses. Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied.

LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. -oare difforme [diform] diform. -ă nouer [nue] a înnoda plat. postavul 2. tulle (ţesătură). sèvres (porţelan). . landau (de la Landau. oraş în Germania). 3. 4. berline. pasul 1. -e [bote] î n c ă l ţ a t . bourgogne (vinuri). Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin. -e [eklatà] strălucitor. cognac (băutură). oraş în Algeria). -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. ş l e a m p ă t . 2. cachemire (de la Cachemire). vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă.Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. trecătoarea. valenciennes (dantelă). v î n ă t . -e [erise] z b î r l i t . sclipitor. bordeaux. canadienne etc. epss] gros. 344 . baïonnette (de la Bayonne). de la Bougie. -oare. -e [debraje] îmbrăcat.) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins.-ă neglijent. cafeaua 2. roquefort. -ă l'apprêt (m. épaisse [eps. -ă le gilet foils] jiletca. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid. groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. gulerul 2. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. -ă. 1.ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. aici: lins. bougie (luminare. camembert (brînză). -e [pla]. staco­ jiu botté. cearşaful le col le pli 1.

EXERCICES j'assisterai I. numele propriu Renart a înlocuit. vechiul nume al v u l p i i (goupil). soldat al lui Napoleon I). tartufe. le front.. Indiquez les différents sens des mots: le p l i . de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). chauvin (de la Nicolas Chauvin. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv). Je viendrai vous voir. Spre deosebire de limba romînă. arhitect). 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . soit que je le suive à la télévision. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. la poudre.. adonis etc. à un spectacle palpitant. Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match. î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure. donjuan. bien que. praline (de la Praslin). în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). guillotine (de la Guillotin). 345 . harpagon. mansarde (de la Mansart. c) nume de personaje literare. care se traduc prin „deşi". opem literară din evul m e d i u . legate de o invenţie. calepin (de la Calepino). bien que je sois très occupé.i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. la b o t t e .b) nume de persoane. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. Observaţie. mécène. Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t .

. . . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables.. l'ornementation.. IV. . cachemire. son décor royal encore debout. camembert.. quand. Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. ou plutôt vers la fin de l'automne. L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas. ont bien arrosé ce déjeuner. la réalise. Versailles n'est qu'une harmonie.. Les . tartufe. tout obéit à la même pensée. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable. il a peur de le parler.. Il y a plusieurs types d e .. bordeaux. On n'emploie plus de . avec son château. dans la littérature roumaine. Le déjeuner a été riche en fromages.. Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e .. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose.III. . on devrait choisir pour cette visite. dans nos villages. Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction. et d u .. berline. soit qu'elles (arriver) par avion. nous avons mangé du . ont été remplacées par les autos. l'exalte et l'impose. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) .. l'État leur accorde les meilleures conditions de vie. elles seront ici ce soir.. bourgogne. Soit qu'elles (venir) par le train. Les enfants aiment les. un jour de solitude. bougie. dans les allées désertes. roquefort. et du . saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs... alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. Elle portait une belle robe de . au moment du printemps. . l'électricité les a remplacées.. mansarde. mécène. Du. ses marbres et ses fontaines. il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine. ses terrasses. .. . Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des .

Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud". de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. Voici un bref extrait de ce livre. n o t r e vaisseau était. où il relate les principaux événements de l'expédition. Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . quelque 347 . t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t . Faisant partie. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . Au d é b u t du mois de m a r s 1898.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. en qualité de naturaliste.

En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science. nous avons fait à une heure d'intervalle. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 . ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. ce foyer de lumière et de progrès. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/. brève [bref] scurt. des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. vaporul bref.) a acoperi. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. Pendant 13 mois.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. Nous avons beaucoup souffert. Chaque fois que cela était possible. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c . -ă le yaisseau [vsso] vasul.

je ne reculerai pas... dificultăţile. ) : . b) Quelques dangers que présente cette entreprise. le vom învinge.. ..Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 . je ne reculerai pas. Oricare ar fi c u v î n t ) .. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. Oricît de a t e n t a fost ... adverb — v. . D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque.. în acest caz. s-ar spune despre el. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) . N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi).. que.. oricît de grele au fost momentele . Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul.. O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind. je ne reculerai pas. . scrisă într-un singur c u v î n t . D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet. Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t . Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise.. quel: nous les surmonterons. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise.. nu v o i da î n a p o i . cu quoi que (orice) scris în două cuvinte. 2. si. Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind.. Orice Observaţie. quelque difficiles qu'aient été les moments . 3 . . în acest caz.. 349 . îl consider drept un om cinstit. adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés. cu Observaţie.. nous avons rempli notre mandat. Observaţie.. je le tiens pour un homme honnête. O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e .. que (oricît d e .

divers. EXERCICES I. Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. sud. m o m e n t . opérer. espoir. I I . Indiquez des mots de la même famille que: observer. t e l l e m e n t . trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. court. -e Observaţie. en q u a l i t é de.Le verbe envoyer (a. écrasement. 350 . verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. v ê t e m e n t s . La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir. commencement. q u i t t e r . défendre.

si isolés et opprimés qu'ils aient été. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. Hugo). Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). Trimite-mi banii prin mandat poştal. si morne et si accablée qu'elle fût. IV. Peut-être de Grèjce. joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. Elle sera mieux chez vous. . Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. PROVERBE Le chat parti. J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. V-am •trimis fructe. şoarecii pe m a s ă . Traduisez en français (vb. les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. il n'est peut-être pas inutile (V. Au moment où Cosette sortit. quoi que fît le père Madeleine. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. » Un touriste: — Cela n'est rien. elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. dar ne temem să nu se strice. et. les souris dansent. y demeura rebelle (V. Donc. V-am trimis o carte poştală ilustrată. Hugo). Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. que dans la maison paternelle (Balzac). Hugo). son seau à la main. Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. Cînd pisica nu-i acasă. Bruhat). elle est très vieille. elle a au moins cinq cents ans.III. quelque pauvre que vous soyez.

là où il l'avait laissé. Seule dans la petite pièce. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants. Marie. ayant terminé. sur la tombe de son mari. Et cette femme. les cheveux blonds relevés en casque. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. le 5 Novembre 1906. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond.. Pierre Curie. malgré la sécheresse de son exposé. Vêtue de noir. Pour la première fois en France. le visage très pâle. elle attend debout. dans l'émotion grandissante.\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a . plein de curiosité. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. elle était entrée. pi. est là.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. D'une voix assurée.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. Pour la première fois.. aplauzele 352 . Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant. mais surtout de respect. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Et. de journalistes. parce qu'elle désire l'entendre. elle a tout simplement repris le cours de son mari. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. quelques heures auparavant était seule. immobile... que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. d'amis. de gens du monde. elle laisse aller ses pensées. Marie salue d'un geste bref de la tête.

-e (adj.f.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m. şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l .) la peuplade (f. înaintaţi. afin qu'on vous voie.) surpeuplé.pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat. de sorte que.f. ) populairement (adv. -ă pacifier (vb. .) pacifist populaţia pacifiquement (adv.. D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que.) poporul — pacifique (adj.) la population (f. şis.m. la coexisa popula tence . aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c . î m p l i n i t . -e [grâdisă] crescînd. -ă .) dépeupler (vb.) populaire (adj. Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l .) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca). Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c ..) le peuplement (m. Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher. -trice (adj. ca să fiţi văzut.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f. şis.) în mod paşnic popular. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que.) peupler (vb. 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 .) pacifismul s e m i n ţ i a .) paşnic.) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m.) pacificarea popularitatea pacificateur. t r i b u l pacifiste (adj. dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher. Avancez.-ă le pacifisme (m.m. de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l . afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps.) la popularité (f. .le respect [respe] respectul grandissant.

s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. savoir. A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer. dar II pense que vous irez à la montagne.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . laisser. şi nu II veut qu'il parte demain.) In acest caz. Je regarde les gens se p r o m e n e r . penser. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. vouloir. î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l .) Je désire voir ce film. sentir. voir. i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . Je l'ai prié de finir plus vite son travail. croire. demander. aimer etc. Chacun peut agir. construcţia infinitivală este preferată. D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. ordonner. regarder. L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . défendre etc. entendre. écouter. In general. Cînd subiectul este acelaşi. Se va s p u n e : Il veut partir demain. prier. Observaţie. déclarer. Elle désire l ' e n t e n d r e . Fiecare poate să acţioneze. Doresc să văd acest film. pouvoir.

de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. .. Am dori să cunoaştem Bulgaria. I V . Colegul meu crede că are d r e p t a t e . -e Observaţie. . Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t . . Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e . . A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf. La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . EXERCICES I . P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre).. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . Ea ştie să cînte la p i a n . Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet... Spune-i să intre. m a i n t e n a n t . certaines régions de notre pays sont p l u s . Sperăm să o vizităm în curînd.. E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. . dissous. qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ . cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. I I . E i rezolvau o problemă de şah. ) rezolvă problema modernizării oraşului. r o u m a i n édifie le socialisme. iar la perfectul simplu nu se folosesc. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema. III. Lăsaţi-i să plece la m u n t e ... Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . dacă vor.Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . . . 23* 355 . dissoute. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă . La grande majorité de la . Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi. . Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . Participe Présent Passé résolvant résolu. absoute. au mode nécessaire. . . Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e . Mettez le verbe à l'infinitif. Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e .

— Vous q u i savez t a n t de belles choses. Le roi charmé lui de- 356 . répondit Zadig.i l . ne sauriez-vous p o i n t 1e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s .53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . lui d i t .

l'un après l ' a u t r e . fils de N u s s a n a b . Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . en h a b i t s de soie légère. sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. qui a v a i t le m o t 1 . a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. r e p a r t i t Z a d i g . La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . le déclara trésorier. Laissez-moi faire. q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. perfect. Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . au nom du r o i . Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . eussent à se r e n d r e . Le roi. VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. les mains collées à leurs côtés. a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. la tète h a u t e . vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . le j a r r e t ferme. d i t Zadig. Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité.m a n d a . et il fallait. dit Z a d i g . ils a v a i e n t tous la tête baissée. les bras é t e n d u s .—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . pour y entrer. — Vous vous m o q u e z . mais la porte de ce salon é t a i t fermée. les reins courbés. . . le regard assuré. par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . en l ' e m b r a s s a n t . Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. -ă. comment il fallait s'y prendre. 357 . (Voltaire. le corps droit. t o u t é t a i t préparé pour le b a l . d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e . et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e .— Il n ' y a. passer par une p e t i t e galerie assez obscure. Le roi embrassa ce bon danseur.

) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e . -e [kurbe] îndoit. ) [a3ilite] sprinteneala assuré.) necinstea déshonnêtement. -ă la déshonnêteté. -e (adj.net.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e . hazliu.) necinstit. malhonnête (adj. malhonnêtement (adv. (Antecedentul este un homme). -ă pe sine. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 . -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului. nette [net] curat.) în mod cinsiit déshonnête.) cinstit. -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t . opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f.) dansant. sigur. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. aici: violo­ nistul l'huissier (m. principal etc.) cinstea honnêtement (adv. greoi les reins [rë] şalele courbé. plszàt] p l ă c u t . -ă. la malhonnêteté (f.): C'est la plus grande usine que j'aie grande.) le danseur (m. unique. (Antecedentul este la plus . -e [plezà. cinstit. ) danser (vb. -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/. -e [asyre] stăpîn.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru. -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m. -ă. -ă — honnête (adj. 2 . ) 358 visitée. -ă Vhonnêteté (f. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul.) la danseuse (f. ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara.

au 359 . gagner. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. EXERCICES I.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. p l a i s a n t . Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. J'ignore si le déjeuner sera prêt. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . III. b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. Indiquez la famille des mots: h a b i l e . Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). trésor. II. te rog. Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă . J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . Spune-mi. nu se aplică regula lui si condiţional. Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. cît este ceasul. ci regula corespondenţei timpurilor. IV. b) nu este urmată de semnul întrebării . C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. s'y prendre.

et il pria fort qu'on en eût soin. Ce n'étaient que fusils. — dans la chambre haute où nous avions mangé. Tout me déplut. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. Moi. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. au contraire: il riait. la tête sur la précieuse valise. sabres. couteaux. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. mais plus nous cherchions. notre chemin à travers ces bois. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. et se coucha tout endormi. Mon camarade y grimpa seul. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. Les deux personnages du récit sont des officiers français. plus nous nous perdions. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. Mon camarade. déterminé à veiller. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. vous l'eussiez prise pour un arsenal. Nous deux presque sans armes. finit par nous égarer. on nous laisse. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. je crois. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. je fis bon feu. mais la maison. Le souper fini. non sans soupçon. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. Et je n'entendis plus rien. et je vis bien que je déplaisais aussi. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . nous. qui. Enfin il parla de sa valise. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. nos hôtes couchaient en bas. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. tant qu'il fit jour. C'est un pays de méchantes gens. pistolets. mais comment faire? Là. où du premier mot on nous invita. coutelas. qu'on la mît au chevet de son lit. qui fut long. Nous y entrâmes. Nous cherchâmes. J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. et m'assis auprès. voulut prendre un sentier plus praticable et. 360 .

je v i s le p è r e . D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . t o u t e la f a m i l l e . On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e . il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. . sa l a m p e d a n s une m a i n . je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant.] felia. Il m o n t e . d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u . bucata propre [propr] c u r a t . l'hôtesse 1. a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . iubita le souper [supe] cina. comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é . et v e n u à la h a u t e u r du l i t . oaspetele I 361 . a sfătui saisir [sezir] a apuca. son c o u t e a u e n t r e les d e n t s .) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. fort b o n .e t . gazda 2. E n les v o y a n t .) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. p a r les fentes de la p o r t e . . en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u . La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t . sa femme après l u i . moi derrière la p o r t e . Il m o n t a i t . à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller.) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. va d o u c e m e n t . Dès q u e le j o u r p a r u t . ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x . -e [me/â] r ă u . et de l ' a u t r e .

Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. Je voudrais qu'il vînt me voir. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. Dorim ca ei să reuşească. Observaţie. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. mollesse etc. conjunctivul perfect. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. diable — diablesse. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. vieillesse. Doream ca el să reuşească. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. Aş vrea să vină să mă vadă. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. chasseur — chasseresse etc. tristesse. b) conjunctivul perfect. 362 . âne—ânesse. 2. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. maître — maîtresse. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. Dorim ca ei să fi reuşit. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. Doream ca el să fi reuşit. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi. respectiv. qu'on la mît au chevet de son lit. Je désirais qu'il réussît.

noble. Deşi băuse un pahar cu apă . .. . Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I . beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle. Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. rude. faible. il avait encore soij...Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie. j u s t e . în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv.. En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple. français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. petit. bas. gros.. EXERCICES I . Fiindcă nu pot p l ă t i . După ce s-a t e r m i n a t cina . poli. Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini. fin.a singular.. 363 . étroit. la celelalte persoane. large. gentil. bleue entra dans la salle. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra. on nous laisse. h a r d i .

si vieillesse pouvait. Bien qu'étant armé. parlant bas. Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . III. du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . vous avez réussi à bien apprendre le français. Voulant faire le riche. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. CHARADES 1 . Il est possible qu'ils (s'égarer). La nuit tombée. PROVERBE Si jeunesse savait. Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru.I I . l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. l'un des jeunes gens avait peur. toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois. Les hôtes.

Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) .4 . Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 .

Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes.. ridé. un parapluie: le parfait notaire de village. — Non ! Ça me gène. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. la diligence partit.. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. lui. — Té ! pardi.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions... apportant sur ses ailes.. on attela.. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. Le petit monsieur regarda son parapluie.. sourit doucement. dans le parfum des orangers fleuris.. Le petit monsieur sourit. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement..? — Tartarin de Tarascon. monsieur Tartarin? 366 . qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. une figure grosse comme le poing. ne se déconcerta pas. le petit monsieur. le tueur de panthères. •—• Vous chassez donc la panthère aussi. répondit l'autre fort tranquillement. un tout petit monsieur en redingote noisette.. monsieur!... monsieur Tartarin!. la portière s'ouvrit. qui s'était assis en face. une serviette en cuir. puis toujours avec son même flegme: — Alors... fit Tartarin assez dédaigneusement. monsieur. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante. Le petit monsieur.. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête.. On passe quelquefois de mauvais moments. sec.. — Ah! oui... On détela... — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. Une bouffée d'air frais entra. compassé. une cravate en soie noire haute de cinq doigts. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face. Si je le connais. — Si j'en ai beaucoup tué. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. vieux.. vous êtes.

) [el] aripa l'oranger (m. Retournez vite à Tarascon.. ferma la portière. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier... furios. Sur quoi le petit monsieur salua.— Quelquefois.. mon­ sieur Tartarin. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca.. f ] a se enerva. demanda Tartarin. figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 . Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul). j'aime mieux vous dire ce qu'il en est.-ă compassé. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec.. -ă. vous avez l'air d'un brave homme. Quant aux lions. mon­ sieur Tartarin? — Lequel.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a . p e legea mea fi donc! (interj. -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/. c'est fini.. descendit. -ă. sèche [s ek] aici: uscăţiv. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé. moisieur. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère. monsieur? — Ma foi ! écoutez. par passe-temps.. -oasă pardi! [interj. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. -e [kôpase] tacticos... qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel. Il ajouta. Le petit monsieur se leva. fit l'enragé Tarasconnais.. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. en faisant sa moue.. slab. — Conducteur. (D'après A l p h o n s e Daudet. lui dit-il d'un air très respec­ tueux. e [àra3e] t u r b a t . ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u .) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u . Vous perdez votre temps ici. Il n'en reste plus en Algérie. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé.

368 . El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune... Et chacun de répondre: oui. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. nu se iveşte. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire . da. Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V. răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. Il approche.LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. Se a p r o p i e . Si fiecare răspunse: da. compendiul de gramatică. şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e . vers la forêt. prin perfectul simplu sau prin prezent). Şi întreaga diligentă rîse. oui. et tous les oiseaux de s'eiiToIer. etc.

PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. Fi! que c'est v i l a i n . cuir et peau. Hé! l ' a m i . Bah! je m ' e n m o q u e . les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. II. Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . criait. unele părţi de vorbire (substantive. Pouah! quelle horreur. Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !). viens ici! Gare! u n camion. E t le géant s'effraya. Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. Ouf! je respire enfin. gloussait. Elle a b a t t u le record du m o n d e . Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. les canards accouraient. III. adjective. Indiquez la différence entre: porte et portière. verbe.Cîteodată. este u n b u n sfătuitor. . p a r a p l u i e et ombrelle. Noaptec. Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. Lu nuit porte conseil.

370 . la joie au coeur. il échappe à une mort certaine. transporte 2600 litres d'essence.. Pour satisfaire sa passion. vole sur des appareils trop vieux. la plus noble. le visage souriant. battu et laissé pour mort. Sûr de lui. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu..56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. Mermoz n'hésite pas un instant. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. Cette fois encore. son avion tombe. Aux Français heureusement ! Tout cela. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. il est fait prisonnier par des Arabes. Dix fois. glorieux représentant de l'aviation française. Mermoz. puis. Un jour cependant.fois. Plus d'une. vendu.. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. S'il aime le danger. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique.. Leur appareil. Mermoz le raconte d'une voix calme. accepte des lignes que d'autres refusent. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire. il faut qu'il supporte tout.érir un nouveau morceau de ciel. essayer de traverser l'Atlantique Sud. il transporte le courrier de France en Afrique. ils quittent le Sénégal. Jean Mermoz adore l'aventure. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. exécute divers travaux lourds. Le 12 Mai 1930. un Latécoère de 5500 kilos. de là.

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. ...» , . , la confiance r lkotias încrederea l , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

sur lequel. c'était le résumé. să traverseze grav un sa­ lon. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. il portait merveilleusement l'habit noir. Reflexe­ le cămăşii. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . donner du sérieux aux choses futiles. rangée sur deux haies. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. ducele purta admira­ bil fracul. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. 383 . traiter légèrement les choses graves. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. monter en souriant à la tribune. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. il avait mis quelquesunes de ses plaques. să ia fleacurile în serios. argintul mat al decoraţiilor. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. o curiozitate respectuoasă. une distinction paradoxale. de son attitude dans la vie. Bărbat fru­ mos încă. l'argent mat des décorations. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. ale cravatei albe. Le reflet du linge. să se urce surîzînd la tri­ bună. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. aşe­ zată pe două rînduri. traverser gravement un salon. pour faire honneur à Jenkins. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. une curiosité respectueuse. la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. de la cravate blanche. qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. Encore beau malgré ses cinquantesix ans.

O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări. Le roi.. — Scumpul meu duce. adînc îngrijat şi bănuind. le jeu sous toutes ses formes. 384 Caragiale . permite-mi să. coups de bourse et coups de baccara. „Mon cher Duc." Monpavon. Regele. permettezmoi de vous. lui . toate jocurile de noroc cunoscute. continuant sa route vers le grand salon. II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit. le jabot gonflé. n'entendait pas. încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată. Monpavon. cu drept cuvînt. mais l'Excellence. nu auzea. et cette visite princière. ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. I. distrată.ant et si extraordinaire. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . à tout son être cet enavant si vibr. cu plasstronul bombat. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906].Il menait une vie si terrible ! La politique.OEUVRES (1907. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă. Da... pe'ndelete. essayait de faire la présentation si attendue. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară. şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix. fireşte. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină. Caragiale . solennel. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. distraite. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. pe vremea Expoziţiei jubiliare. guvernul conservator (sub barba căruia. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli. lovituri de bursă şi la bacara.. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine. dar Excelenţa. solemn. încă din vara anului trecut (1906). évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison.L.

In publicitatea romînească. un conservator şi un liberal. honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. députés. lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. ministres en titre. s-au plecat învoielii. se transformait en sau385 . très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. cătră nota sen­ timentală. les conserva­ teurs. senatori. şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. astfel de. duioase scene teatrale. reporters et public. miniştri de ieri. la ocaziuni mari. publicistes. Et devant cette foule si émue. Au urmat în Cameră. iar conservatorii. hier encore. le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie". sénateurs. de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". ce-i drept. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales. deux grands parmi les plus grands chefs. depu­ t a ţ i . pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam".. un conservateur et un libéral. Toată lumea a plîns. s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. publicişti. re­ portera şi tribune publice.. tombèrent d'accord. miniştri de azi. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. doi mari între mari fruntaşi. sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth". fit appel au patrio­ tisme de leur chef. Tout le monde a pleuré. foarte înclinată. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor.el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. avait besoin d'être lavé. il est vrai. ministres sortants.exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". Dans la 'presse roumaine. Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve . Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă.

vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour.. tom­ be. incapable. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable. deşi dispune de majorităţi for­ midabile.vator al patriei.. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . . Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. En face du danger également menaçant pour elles. cade. un guvern incapabil. fără nicio rezervă. bien que disposant d'une majorité écrasante. dès le début. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim. veur de la patrie . în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare. acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. Care va să zică. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită.

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. Pour tirer l'esprit du cachot. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. dans VInternationale. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. L'année suivante. Pierre Degeyter. ayant pris une part active à la Commune. Ni Dieu. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. faisons table rase ! Foule esclave. un ouvrier de Lille. ni César. Du passé. et demain. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. compositeur amateur. Groupons-nous. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . C'est l'éruption de la fin. il fut écrit par E. Soufflons nous-mêmes notre forge. Producteurs. en composa la musique. ni tribun. Pottier en juin 1871. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. C'est la lutte finale. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. L'Internationale Sera le genre humain.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui.

paysans. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. et denjain. Paix entre nous. Groupons-nous.L'État comprime et la loi triche. dit-elle. Le soleil brillera toujours. L'égalité veut d'autres lois. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. La terre n'appartient qu'aux hommes. Nul devoir ne s'impose au riche. L'oisif ira loger ailleurs. 390 . À. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. Le droit du pauvre est un mot creux. ces cannibales. Égaux. Ouvriers. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées. L'impôt saigne le malheureux. C'est assez languir en tutelle. L'Internationale Sera le genre humain. Le peuple ne veut que son dû. „Pas de droits sans devoirs. les vautours Un de ces matins disparaissent. Crosse en l'air. En décrétant qu'on le lui rende. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. C'est la lutte finale. nous sommes Le grand parti des travailleurs. Les rois nous soûlaient de fumées. Ce qu'il a créé s'est fondu.faire de nous des héros.

Le jour de gloire est arrivé. Rouget de Lisle. marchons. L'étendard sanglant est levé. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. Conduis. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Que nos ennemis expirants. de la tyrannie. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. Contre nous. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux.LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. (Refrain) Aux armes. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. Entendez-vous dans nos campagnes. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. enfants de la Patrie. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. Egorger nos fils. nos compagnes. Allons. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. marchons. que la victoire Accoure à tes mâles accents . liberté chérie. paroles et musique.

Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! .

l'hypocrisie du clergé catholique. l'École des femmes (1662). Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. A .1. et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . E . 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). l'ignorance des médecins de l'époque. leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. U . le Malade imaginaire (1673) etc. Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h . A h ! que cela est beau. E . La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. Monsieur Jourdain: — A . Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A.A. Monsieur Jourdain. pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . scène 4. Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . Vive la s c i e n c e ! 393 . I . l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. E . et de la différente manière de les prononcer t o u t e s . le Misanthrope (1666). Monsieur Jourdain: — A. Cela est v r a i .— Soit.1. et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . Dans la scène qui suit.1. 1. Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . E . ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. Maître de philosophie: . Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . O u i . p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. les Femmes savantes (1672). Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . l'Avare (1668). (Acte II. le Bourgeois gentilhomme (1670). fragment) Maître de philosophie. — sont dirigées contre la société féodale française. de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). Monsieur Jourdain.LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. 0 . Tartuffe (1664). I . a été le plus grand auteur comique de la littérature française. en présence de son maître de philosophie. Ma f o i ! o u i . E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Don Juan (1665). E . étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. et en consonnes. ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . il faut commencer selon l'ordre des choses. le héros du Bourgeois gentilhomme. E . Monsieur Jourdain: — A .

Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. Il n'y a rien de plus juste A. de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force.0. 0 .FA.R. qui sont les consonnes.R.RA.U.E. Monsieur Jourdain: — R.R. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA.U. nous verrons les autres lettres.R.RA. Monsieur Jourdain: — DA. Monsieur Jourdain: — FA. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie.RA. 0 . et allongeant les deux lèvres en dehors. par exemple. Cela est admirable! 1. 0 . Il n'y a rien de plus véritable: U. Monsieur Jourdain: — 0 . Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt. le haut et le bas: 0 . Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA. La consonne D. vous ne sauriez lui dire que : U. faisant une manière de tremblement: RRA.R.R. Ah ! mon père et ma mère. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. Monsieur Jourdain: — U.R. Au reste. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. Cela est vrai. et vous moquer de lui. Cela est vrai.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires. 0 . elle lui cède. et rapprochant les lèvres par les deux coins. 0 .0. 0 . Je suis amoureux d'une personne 394 . Monsieur Jourdain: —• U. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais. Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 .I. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —. Vous avez raison.1.R. les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U. Monsieur Jourdain: — 0 . Ah! la belle chose.Et l'R.R. Oui. 0 . C'est la vérité. il faut que je vous fasse une confidence.DA. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. et revient toujours au même endroit.

Monsieur. scène 3) Figaro.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!.A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . non. Le monologue de F i g a r o .. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". représentant du Tiers é t a t . est F i g a r o . Maître de philosophie: — Fort bien. je ne veux ni prose ni vers. le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). se promenant dans Vobscurité. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. tout ce qui n'est point prose est vers. LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E . 395 . Maître de philosophie: — Sans doute. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non.de qualité. oui. point de vers. Monsieur. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. (Acte V . le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i . et tout ce qui n'est point vers est prose. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. r e p r o d u i t ci-dessous. Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole. sans que j ' e n susse rien. qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. q u i . et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi. Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle.è m e siècle.. seul. est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789. ou les vers. et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Monsieur. nul animal créé ne peut manquer à son instinct.

une partie de la presqu'île de l'Inde. Parce que vous êtes un grand Seigneur.... Il riait en lisant.. un envoyé. toute l'Egypte.. je crois... on se venge en le maltraitant. dont pas un. tandis que moi. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 . et me voilà faisant le sot métier de mari.. il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement.. ne sait lire. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. je lui dirais. je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête.. volé par des bandits. le perfide! et moi. vous vous croyez un grand génie !. homme assez ordinaire. Noblesse. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. mon terme était échu. c'est elle. la chirurgie. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. de Tunis. je m'évertue. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. de Tripoli. tenir — a poseda. des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner. vous ne l'aurez pas. se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte . (Il se levé. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. la pharmacie.. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui.. je voyais de loin arriver l'affreux recors.tromper?.. Monsieur le Comte. élevé dans leurs moeurs.. a se măsura cu. et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. . les royaumes de Barca. et qui nous meurtrissent l'omoplate. auteur espagnol. n'ayant pas un sou. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie. morbleu! perdu dans la foule obscure.. au milieu même de la cérémonie. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. de je ne sais où.. fortune. à l'instant qu'elle me donne sa parole. la Perse. Il s'élève une question sur la nature des richesses. . —Mes joues creusaient. — La nuit est noire en diable. pour plaire aux princes mahométans. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. 396 . que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta. du reste. -comme un benêt ! Non. vous ne l'aurez pas.. un rang. sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort. On vient. ce n'est personne.

au moment d'épouser ma mère. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. je taille encore ma plume. il me reconnaît. 397 . (Il se lève en s'échauffant. ni de la morale. on me supprime.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. et je vis enfin sans souci. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. Un grand seigneur passe à Séville. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. pour gagner du bien. ce n'est pas nous. j'énonce un écrit périodique. je le nomme Journal inutile. je commençais même à comprendre que. il fallut bien périr encore. Mais comme chacun pillait autour de moi. J'aurais bien pu me remonter. orage à ce sujet. 3 pharaon — un joc de noroc. on pense à moi pour une place. je puis tout imprimer librement. et la honte au milieu du chemin.) On se débat. non. c'est moi.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). Pour profiter de cette douce liberté. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. (Il se rassied. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. je me fais banquier de pharaon 3 : alors. bonnes gens ! je soupe en ville. ni des autres spectacles. et que. c'est toi. sans la liberté de blâmer. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . il veut intercepter la mienne ! Intrique. ni des gens en place. il n'est point d'éloge flatteur. en exigeant que je fusse honnête.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . comme trop lourde à un piéton. qui s'étend même à celles de la presse. que. Prêt à tomber dans un abîme. mes parents m'arrivent à la file. Il ne me restait plus qu'à voler. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. ni de personne qui tienne à quelque chose. ni de l'Opéra. ce fut un danseur qui l'obtint. quoiqu'on ne soit plus en prison. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. c'est vous. ni du culte. Pour le coup je quittais le monde. et comme il faut dîner. et. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. je vais rasant de ville en ville. on me met un jour dans la rue. c'est lui. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. ni des corps en crédit. ni de la politique. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. je le marie.

ronge. a créé une oeuvre immense. le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Comme romancier. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. comme on sait. Alors. hautes et solides. l'autre au midi.Le Roi s'amuse (1832). Puis. Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. V. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . exploités et humiliés par u n régime injuste. une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. trop à l'étroit dans son île. déborde. aujourd'hui. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. Hernani (1830). le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . la porte Baudets ou Baudoyer. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. La grève de cette île fut sa première enceinte. Pendant plus d'un siècle. considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . au delà du Petit-Châtelet.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). Ruy-Blas (1838). P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. Peu à peu. il n'en reste que le souvenir. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). use et efface cette enceinte. dès les rois de la première race. dont le plus célèbre. V. Paris passa l'eau. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. roman historique (1831). 398 . Dans Notre-Dame de Paris. et ne pouvant plus s'y retourner. Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. l'un au nord. la Seine son premier fossé. au delà du Grand. Les romans de V. où V. avec deux ponts. les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. et çà et là une tradition. les maisons se pressent. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. le Grand-Châtelet sur la rive droite. et deux têtes de pont. Porta Bagauda. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I .

digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. et aussi des égouts. toutes les pentes naturelles d'un peuple . Dès 1367. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. celle de Louis XV. Ainsi. sans ordre et tout de travers. se rétrécit. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. on voyait. vîrf. siècle à siècle. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. elles montent les unes sur les autres. toute place se comble et disparaît. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. malheureusement pour nos yeux. tout ce qui est vie. Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. se taillent des jardins dans les shamps. et le faubourg court plus loin. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. industrie. à vue d'œil — văzînd cu ochii. Dès la fin du quinzième siècle. intelligence. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. étaient.un réservoir. prennent leurs aises 2 . et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. ce misérable mur de boue et de crachat. pour ainsi dire. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. politiques. elles mettent étages sur étages. percer. Au seizième. dans cette mer de maisons. elle est enjambée. piton — culme. Paris s'est encore transformé. dès le quinzième siècle. pour nous arrêter là. elles se carrent 1 . il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. population. des puits de civilisation. pour ainsi dire. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. comme des échappées. Depuis lors. Là. moraux. Sous Louis X I . se carrer — a fi în largul său. surtout sur la rive droite. digne du roi qui l'a bâti. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. 399 . dépassée. Elles commencent à devenir profondes. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. La rue de plus en plus se creuse e". du temps de Julien l'Apostat. Charles V la bâtit. où commerce. par places. tout ce qui est âme dans une nation. intellectuels d'un pays. prennent leurs aises — se fac comode. tout ce qui est sève.

Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. Dans le texte qui suit. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. dont le mari a cinquante mille livres de rente. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. fût-elle riche. en un mot. économistes et statisticiens de métier pris ensemble". Cultivant le réalisme critique. on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. ayant chacune leur physionomie. leur histoire: la Cité. la Cousine Bette (1846). Illusions perdues (1837). 400 . 1 pour tout potage — cu totul. Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833). on tâche de le calomnier. leur spécialité. qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. on le hait. le Père Goriot (1834). il a reflété dans ses romans. le Cousin Pons (1847) etc. Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. On plie sous le pouvoir du génie. L'honnêteté ne sert à rien. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. groupés sous le titre général de Comédie humaine. la Ville. leurs privilèges. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. leurs coutumes. extrait du Père Goriot. mais on plie s'il persiste. ou s'y glisser comme une peste. le talent est rare. La corruption est en force. Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens.Au quinzième siècle. în total. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. parce qu'il prend sans partager. leura mœurs. Ainsi. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. les Paysans (1844). César Birotieau (1837). „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. l'Université.

Si donc vous voulez promptement la fortune. il faut être déjà riche ou le paraître. à côté de Balzac. avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. Valenod. pour des chiffons. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). rarement par vertu. l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). se trouve au d é b u t de sa carrière. il trouva un valet de M. et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. le public les appelle des voleurs. Pour s'enrichir. là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. En rentrant. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. pour des enfants. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. soyez-en sûr. fils de p a y s a n s . en grande livrée.belle et jeune. J u l i e n Sorel. carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . mais là est la misère. la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . Dans le fragment qui suit. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . un riche bourgeois de la ville de Verrières. Ça n'est pas plus beau que la cuisine. Ses d e u x chefs-d'œuvre. ça pue tout autant. Tirez vos conclusions. on carotte 4 . de son vrai nom Henri Beyle. c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . en guerre avec leurs maris à propos de tout. et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . Certes. sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. directeur de la prison c o m m u n a l e . il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . Voilà la vie telle qu'elle est. et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. qui le cherchait dans toute la ville. l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. Toutes sont bricolées 1 par les lois. pour le ménage ou pour la vanité. autrement. J u l i e n Sorel. il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. est.

Ils furent suivis de quelques libéraux riches. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. Julien. n'imposaient point à Julien. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. et on lui disait le prix de chaque meuble. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . Julien pensait à madame de Rénal. sa pipe immense. închisoare. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. Cette dame. le directeur du dépôt 1 . ses pantoufles brodées. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. Ce fut pis un quart d'heure après. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. On passa ensuite chez madame Valenod. On la lui fit visiter. Ils ont faim peut-être en ce moment. l'une des plus considérables de Verrières. sa gorge se serra. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. il lui fut impossible de manger et presque de parler. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. On annonça le dîner. il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. se dit-il à lui-même. Par compensation. elle était à sa toilette — se îmbrăca. déjà fort mal disposé. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. Ses gros favoris noirs. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. l'homme des impositions directes. avait une grosse figure d'homme. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Jusqu'aux domestiques. son énorme quantité de cheveux. Tout y était magnifique et neuf. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. le directeur du dépôt. quelques jours seulement auparavant. 402 . il eut l'avantage d'assister à celle de M. Elle y déploya tout le pathos maternel. sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. Le percepteur des contributions.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. se trouvaient de pauvres détenus. et tout cet appareil d'un financier de province. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt.

Miss Harriel (1884). tu le souffres! Par bonheur. ô mon Dieu! et. Monsieur Parent (1886). — Parbleu ! je le crois bien. tenant son verre vert. Ce mot fut trop fort pour Julien. et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. que chantait l'un des reclus. il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée.quelques accents d'une chanson populaire. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. répondit le directeur triomphant. 26* 403 . Toine (1885). Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. le Uorla (1881) etc. dans un verre vert. Le personnage central du r o m a n . É c r i v a i n antibourgeois. Pendant le tapage du refrain. mais il faudra que. tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 .è m e siècle. et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. la sale fortune à laquelle tu parviendras. se disait la conscience de Julien. et il faut l'avouer. pitance — raţie zilnică. chanté en chœur: voilà donc. il avait les manières. un peu ignoble. et bientôt on n'entendit plus chanter. la petite Roque (1886). Georges D u r o y . R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . M. Il essaya de la cacher avec le verre vert. L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. j ' a i fait imposer silence aux gueux. pendant que tu te gorges 1 de viandes. Contes de la Bécasse (1883). Dans ce moment. Julien. mais non pas encore le cœur de son état. un valet offrait à Julien du vin du Rhin. L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. dont le meilleur est Bel-Ami (1885). personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. dit à M. qui disparut. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. tu empêches de chanter le pauvre prisonnier.

404 . les noms. •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale. Duroy marchait lentement. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. hommes et femmes. les riches du monde. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. D'autres. fort célèbres. avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. on l'affirmait. cercle — (aici) c l u b . dans les plus nobles maisons. ressource suspecte à coup sûr. minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. et c'est à pe.nom. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. consolé.scrupules. la seule ressource. en tout cas. ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. comme on récite les litanies dans une église. savoureux comme une friandise de printemps. avant d'aller à son rendez-vous. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. l'éternelle et profonde infamie de l'homme. et qu'on recevait partout. Les amazones passaient. le temps s'était adouci pendant la nuit. excité. buvant l'air léger. b a n d ă . sous les sévères apparences. vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie.. trottant pu galopant. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . comme s'il eût constaté. tripotages — afaceri necinstite. cédant à l'appel du ciel clair et doux. pour qui les cercles 2 . Le vent ayant changé. Ce jeu l'amusait beaucoup. II les connaissait presque tous de. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril.irie s'il les enviait maintenant. au d é b u t de sa carrière. Le voici. Il les regardait.. et que cela l'eût réjoui. mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. louche — suspect. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. étaient la grande ressource.

un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. Au bonheur des dames (1883). n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. à une grève déclenchée par les mineurs. Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . Vous vous révoltez. Il y eut un silence.effrontés.. M. tas de crapules 1 . portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. caché au dernier rang.. Et il s'interrompit. d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. les théories q u ' i l a soutenues. entre a u t r e s . les dénombrait vivement. ceux à favoris et ceux à moustaches. tandis que les autres. la 'Curée (1872). l'Argent (189-1). Il venait de reconnaître Pierron. — Voyons. tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). — Ah! vous voilà!. 405 . n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . Germinal (1885). théoricien du n a t u r a l i s m e . dans ses r o m a n s . à ce qu'il paraît. Tous avaient l'air hautain. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. tâchaitde se rappeler leurs visages.. Hennebeau entra. la Débâcle (1892). Son excellence Eugène Rougon (1876). Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. Hennebeau. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. On y assiste. pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. assis en face de lui. Il parla le premier. Enfin. boutonné militairement. qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s . M. préféraient se tenir debout. inquiétés par les soies brodées. escarpes — t î l h a r i . demanda-t-il. Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. l'œil insolent. dans les grandes entreprises nationales. cherchèrent des sièges du regard. Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. la lèvre fière.. auquel ils présentent leurs revendications. Les mineurs se tournèrent. je ne demande pas mieux que de causer.

ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. Maheu coupa la parole au directeur. la voix hésitante et sourde d'abord. il faut que le travail soit payé pour être fait.. Payez-nous davantage. ce serait donc la fin de tout.. il commença. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. des choses qu'il ne savait même pas là. Si cela était vrai. Mais ce qui nous enrage. nous sommes las de crever de faim. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. les yeux baissés. nous mettrons aux bois les heures voulues.. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. les mots venaient tout seuls. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. c'est la vérité. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. Maintenant. C'est vrai.. voilà ! — Oui.. Par moments. comme pour interrompre. notre journée se trouverait réduite encore. Ah ! c'est mal.au fond depuis le premier coup de pioche !. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii.. oui. Il leva les yeux. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. 406 . le travail dur. Nous voulons seulement la justice. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. murmurèrent les autres délégués. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . Du reste. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . Il disait leur misère à tous. que les camarades m'ont choisi. au lieu de nous acharner à l'abatage. On nous accuse de mal boiser 3 . et qui sortaient. auquel on n'a rien à reprocher. c'est justement parce que je suis un homme tranquille. Hennebeau faire un geste violent. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. nous n'en serions pas moins volés. comme si un étranger avait parlé en lui. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. en voyant M. Sa voix se raffermissait. il était lancé. Puis. il s'écoutait avec surprise. la vie de brute. si nous le donnions. la femme et les petits criant la faim à la maison. — Monsieur le directeur. la seule besogne productive. dans un gonflement de son cœur. Mais. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête. boiser — a căptuşi cu lemn. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. nous boiserons mieux.

Nous a u t r e s . les q u i n z a i n e s dérisoires. . crever p o u r crever 1 . A. s ' é l e v è r e n t . . l'Anneau d'améthyste (1899). mangées p a r les amendes et les chômages. les Dieux ont soif (1912) etc. lorsque. Thaïs (1890). Ce sera de la fatigue de m o i n s . nous sommes donc venus vous dire q u e . Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . . p a y e r le boisage à p a r t . extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . p a r m i les m i n e u r s . où il a été le principal soutien de Zola. il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . A. t e x t e en m a i n . Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. En tant que critique littéraire. À.désastreuses. pseudonyme de François-Anatole Thibault. —• C'est c e l a . Le fragment suivant. 407 . nous préférons crever à ne rien faire. Nous avons q u i t t é les fosses. r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). m o n s i e u r le d i r e c t e u r . Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . son style atteignant la perfection. le Livre de mon ami (1885). . A. le Mannequin d'osier (1897). c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . Il a d i t n o t r e idée à t o u s . la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . à savoir: l'Orme du mail (1897). . . France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. Des v o i x . ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. . est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. . et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . M. fils d'un libraire parisien. a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. finit-il p a r conclure. Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . M a i n t e n a n t .

un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. 408 . par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. nous dit un jour monsieur Chotard. des combats. des sièges. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . à Pharsale. „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. des cérémonies expiatoires et propitiatoires. „Il nous donnait pour sujet de compositions. plus tard. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. pensums — pedepse scrise (date elevilor). Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. sur la nef de Thémistocle . endommager le cuir d'un honnête homme. en sorte que. dispenser — a distribui. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. C'était un fameux homme de guerre. près de PaulÉmile . mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. avec les rusés capitaines. „Il avait peur des voleurs. Il bravait.temps n'était pas le temps présent. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. en commentant un texte d'Elien. blocuri. des voitures et de tout ce qui peut. du tonnerre. tant latines que françaises. dans les champs de Cannes. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. aux Thermopyles avec Léonidas . des chiens enragés. aux stratagèmes les plus perfides. dans la forêt Hercynie. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. son âme était dans l'antiquité. Il vivait. de près ou de loin. dans la mer de Salamine. César et les dieux. cet excellent homme. On l'effrayait facilement. où. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée.

a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. nous le sûmes t o u s p a r c œ u r . J u p i t e r C a p i t o l i n u s . Gorki). en ce t e m p s . E n v i e z . j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . o u v e r t a u x mânes des héros. Chantecler (1910). CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). J ' e n t r e . J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . Les 409 . Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . La Princesse lointaine (1895). e t . d a n s sa sagesse. il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. Il est inepte de rire sans motif. monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. représentant tardif du romantisme. q u a n d . „ J ' a v a i s . l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . Messieurs. je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . comme il me s e m b l e . du sein de l ' E l y s é e . tel que je l ' e n t e n d s encore. peu nombreux. selon son h a b i t u d e . je vous infligerai une retenue générale. Cyrano de Bergerac (1897). Monsieur F o n t a n e t . Cyrano de Bergerac. Monsieur Nozière. vous serez consigné j e u d i .m o i et ne me pleurez p a s . DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . Monsieur Nozière. J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . Le gouffre m ' a t t e n d . Ce d i s c o u r s . Ainsi l'a d é c i d é . v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie.l à .discours i n c o m p a r a b l e . l'Aiglon (1900). vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t . Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s . si. après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. Dans sa meilleure pièce. pour la p a t r i e . mais toujours malheureux. une prodigieuse faculté de r i r e . les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. d a n s l ' i m m o r t a l i t é .

bien des choses en somme... Dans la scène qui suit. Cyrano de Bergerac. jeune homme ! On pouvait dire.... C'est la fameuse „tirade du nez". vous avez un nez.. c'est un cap?.. monsieur. tenez: Agressif: „Moi. si j'avais un tel nez..vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces. c'est un pic!. (Acte I. très grand... raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. — p a r exemple. 410 . gravement: Très... Le Vicomte: Mais. C'est une péninsule!" Curieux: . scène 4... Ha! Cyrano.. fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle. folosit cu pedanterie ironică... Oh! Dieu!.... un nez. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire. Le Vicomte. faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: . heu. En variant le ton.. et se campant devant lui d'un air fat) Vous.. ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului. C'est tout?... Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire. C'est un roc!.. c'est un c a p ! Que dis-je. monsieur. Cyrano..

T'enrhumer tout entier. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi.Truculent: „Ça. c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et. Vous n'en eûtes jamais un atome. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. mon cher. qu'on vous salue. monsieur. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. votre tête entraînée Par ce poids. monsieur. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. monsieur. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. monsieur. a fi om cu vază. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). ô le plus lamentable des êtres.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . d'ailleurs. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. avec assez de verve. nez magistral. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. ce sera le gros lot !" Enfin. l'ami. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. car Je me les sers moi-même. le traître !" — Voilà ce qu'à peu près. lorsque vous pétunez. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. 411 . d'esprit: Mais d'esprit. l'invention qu'il faut Pour pouvoir là.

t a n t bien que m a l 1 . C ' é t a i t en temps de guerre. sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. un fusil.LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). de rău. Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). à m a n œ u v r e r . Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . et à essayer. Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé.— de bine. si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. il d e v i n t soldat de la m a r i n e . type d'écrivain militant. C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e . et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . La Conversion de Ion Grecea en fait partie. Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s . il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. Après une visite en Roumanie en 1925. é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. Membre du Parti Communiste Français. Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. il m a n i a i t . Il fut. depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . avec Romain Rolland. 412 . Barbusse se consacre entre les deux guerres. Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . et à essayer de t u e r . Sur ces p a p i e r s . E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . comme ces terres. soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . il pensait q u ' i l faisait.

torturé. Devant le tribunal militaire. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. l'homme que je fus autrefois. messieurs les juges. un nouveau 413 . Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. il avait cru que c'était une loi de la vie. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. à la vje. Grecea fut arrêté. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. à la lumière. une multitude d'esclaves obscurcis. ensanglanté de coups. contre lui-même. il fut battu. Comme tous les inculpés politiques. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. Le socialisme. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. Maintenant je ne suis plus le même homme. apporta magnifiquement. l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. selon la pente de son obéissance passive. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. s'écria le petit paysan Grecea. en plein tribunal militaire.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. „afin". Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". totalement inconnue. cherché à le savoir. Lui. Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. mais il n'avait même pas. „Je vous ai dit. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. dit-il „que notre sueur se changeât en or". Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. le communisme. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée.

Restaient les tortures quotidiennes. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". 414 . en même temps que lui. on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. Tl attira sur sa tête. lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. où la peine de mort est supprimée. Le directeur de la prison dut céder. En Roumanie. dans les coulisses de la Justice officielle. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. et si Dieu conduisait les choses du monde. Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. la grève de la faim. volontairement. On chercha alors à empoisonner Grecea. réduit — colţişor. il y a plusieurs moyens de la rétablir. mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. Bratianu. cependant. on n'y réussit non plus. Il fit alors la grève de la faim. Il y demeura pendant des mois accroupi. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. On le priva de nourriture. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. il tomba dans un grand accès de fureur. chaque paysan et ouvrier. les châtiments suprêmes. Président du Conseil des Ministres. Quand M. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. l'essai de fuite échoua. Cette fois.chef d'accusation 1 . Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire.

a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde. XII Cependant.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. m'a dit un témoin. du reste.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'. À côté de J e a n Mermoz. n'est plus qu'un fantôme. Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. se résoudrait au demi-tour. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . il naviguerait vers sept cents. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. Il l'estimait trop étendu. et Fabien renonçait à le contourner. corrigea. Fabien. Dans le fragment s u i v a n t . sur la carte. l'angle de descente. traînant le cadavre de sa pensée. S a i n t . Le médecin de la prison a. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. . Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. et.1 9 4 4 ) . Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. Ses romans les plus i m p o r t a n t s . Pour se conserver une marge. Vol de nuit — 1930. pilote de son métier. puis. l'avion trembla. le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . au jugé 1 . qui remue. 1 au jugé — din ochi. Le moteur vibra très fort et. Guillaumet e t c . il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. extrait de son roman Vol de nuit. si l'affaire se présentait mal. Mais il est devenu fou. A. Il tenterait de passer par-dessous.que des morts. 415 . Grecea n'est pas encore mort. le courrier de Patagonie abordait l'orage.

" 1 2 faire demi-tour — a se întoarce. et tout ce qu'elle portait de rocs.. 416 . ou une fatigue des yeux. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. de collines. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. au milieu d'aiguilles et de chiffres. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. pour vérifier le gyroscope et le compas. et reprenait. „Je ne sais pas. qu'il avait déplié et lu mille fois. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. d'épaves. dans l'épaisseur des ombres. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui. Il répondit. sa veille terrible. Il était gêné par la flamme de l'échappement. Un remous fit plonger l'avion. qui l'éblouissaient pour longtemps. dans ce néant. Il ne savait plus combien de temps. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. Là. probablement. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. À moins que. pourtant. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. comme il doutait. La nuit. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . un orage. Chaque trente secondes. par les nuits les plus épaisses. appuyé à gauche. „Où sommes-nous. car il jouait sa vie sur ce petit papier. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. Il doutait presque d'en être jamais délivré. la prochaine escale. Mais ce n'était même plus des lueurs. Il la regarda. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. qui trembla plus fort. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. puisque Trelew." Si Trelew était trois quarts couvert. À peine des changements de densité. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. Elle était tressée drue par le vent. Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. signalait un ciel trois quarts couvert. mais il ne vira pas d'un degré. circulent encore. à la boussole. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir." Il se pencha encore. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. mais qui. absorbait le monde visible. Penché à gauche contre la masse du vent. le radio — radiotelegrafistul. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. sale et chiffonné. vent Ouest faible. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. Nous traversons. Et pourtant le pilote s'inquiétait. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. comme la flamme d'une torche..

„ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. t u peux v i v r e . Membre du Parti Communiste Français. Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . les villes. se r a b a t t a i t vers la mer. Aragon est également un grand romancier. Deux h o m m e s . ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. Tu p e u x v i v r e . Après avoir débuté comme poète surréaliste. Critique littéraire et critique d'art. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). . membre du Conseil Mondial de la Paix. 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). le cyclone raflerait.La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . T e m p ê t e . La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . . On dit que dans sa cellule. de la Cordillère des Andes. ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. . cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. .

Une messe pour Paris. songe À la douceur des matins." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain.. S'ouvre et tu sors. et mon refus O mes amis... si je meurs..Rien qu un mot: la porte cède. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot. Je meurs et France demeure Mon amour. Un cheval pour mon empire. Songe. L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 . rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin.. Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède.. Rien à faire. songe...J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri. songe.. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin". Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand.. „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent.. ...

L'alliance de l'ar­ mée et du peuple. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. Sous vos coups chargé de fers. peut-être que le seul fait que l'un fuie.. et l'autre ait pour lui l'armée. sanglant est levé. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question... lui. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé. Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré.. et haussait les épaules. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII. pourrait influer sur ma décision. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait. „Si je n'avais à choisir.. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe. 1 affliger— (aici) a copleşi. sous les balles. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient. Des mots: „.„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin. confiance en Carnot.. — dit encore le mousquetaire. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815).'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever. ou non. Que chantent les lendemains !" 11 chantait. Quelle importance cela avait-il? On avait.. 419 27* . voilà l'important.reur. si l'envie me prenait de le choisir.

il y a des retours. chez Monsieur mon père... L'armée. et personne n'y peut rien.. la guillotine a disparu des places. il l'appellera Constitution. regardez sa bouche se tordre. si elle est victorieuse... mais on a embrigadé la jeunesse.. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction. par là. Mais moi.. se révulser ses yeux. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes. je ne suis ni boulanger. voilà donc — s'exclama Théodore... son teint s'obscurcir.." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte. Voilà tout le choix qui m'est donné. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. de notre vivant. ni charretier. servira à l'intimider. a eclipsa 420 . Le peuple continuera à crever la faim. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés.. tout ce que nous avons vu. La Révolution. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 . Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat. voilà tout.... Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence. est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. sanglant. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. sans doute. blêmir. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste. Si elle est battue par l'étranger. on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. un prétexte ou l'autre de répandre le sang. elle entrera dans le camp de la misère. d'être l'Empereur de la «inaille. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias. c'est là pour moi le travail. si on m'en laisse latitude. . pas d'autre perspective ! Seigneur. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte... même Hercule... Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur.. Je me remettrai à peindre. Napoléon. ni forgeron.. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple.. des chutes. Mais.Houdetot dit que Napoléon a refusé. Le désordre ou la guerre... aux conspirateurs et aux armées étrangères. voyons ! Oui. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. porter >mbrage — a lăsa în umbră.. que si l'on donne les armes au peuple.

Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu.F. Enfin. lancés au pas de course 2 . Jean erra encore quelques minutes. Roberte. mais Hubert avait disparu. Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. — C'est décommandé ici. de glace. 1 2 à tout le moins — cel puţin.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Jean aperçut Christian et Mathieu. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. se faisant sans cesse bousculer. surgie de la foule. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. la Marseillaise éclata. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation.C. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. Il hésita. devant les vitrines de la cour de Rome. il prit Claude à part. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. barem au pas de course — în pas alergător. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. Son premier roman. Classe 42 (4 volumes. Son deuxième roman. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. dans Paris occupé par les Allemands. présente une manifestation patriotique organisée par le P. Le fragment suivant. passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. 421 . Mathieu. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . la Dernière forteresse (1950). extrait de Classe 42.

s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . se jeta à sa poursuite. l'un se saisit du revolver. Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. ayant abandonné sa machine. tenant toujours le drapeau à sa main. on le vit s'engouffrer. Le cortège les aborda de front. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. lui aussi. * moto — motocicletă. avec Mercosur et Saint. André se mit à courir évitant le soldat. pris par la bousculade. L'Allemand. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. André s'en alla vers la droite. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. Jean se retrouva. D'autres flics couraient vers eux. un autre tournoyait au milieu des manifestants. liesse — bucurie. revolver au poing. pris de peur. déjà lancé à toute vitesse. sur le trottoir. déjà il était engagé dans le coupegorge1. On aperçut un policier à terre. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. Pour l'instant il fallait gagner. une pétarade 3 trancha le chant. dans le groupe de tête du cortège. Mathieu avait soudain disparu. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. déboucha des marches. il y eut une hésitation. André s'envola par-dessus la grille. éperdu. L'euphorie. revolver au poing. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. la Marseillaise repartit. Tout d'un coup. Il y eut quelques secondes d'attente muette. La Marseillaise reprit. tendu à coupe-gorge — loc periculas. s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. un instant surpris. sur le trottoir. Jean attendait. on sentait l'horreur sur le groupe. Au même moment. Le premier moto­ cycliste le suivit. l'autre posa sa moto 5 . 2 1 422 . Une troisième fois. un des motocyclistes noirs. * Boche — n e a m ţ (peiorativ).Au croisement du boulevard Sébastopol. l'Allemand. dans un escalier. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. son grand imperméable clair volait à ses côtés. Après on verrait.. Au loin. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète.. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. prêt à tirer. Brusquement. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin.

A son étonnement. A cet instant. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour. cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. le Boche tira . retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André. tendre la jambe devant le soldat noir. tirant au hasard.l'extrême. Jean voyait seulement deux silhouettes. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. il regarda Jean. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. le coup de revolver fatal. puis ferma les yeux aussitôt.. comme s'il allait s'évanouir. sûr de tenir sa proie. devant un portail ouvert. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. La Jeune Garde.. André continua de courir. Jean dut le porter sur son épaule. crochet — ocol. les yeux exorbités. plus longue.. c'était André sans imperméable. un frisson de joie parcourait le groupe. Le groupe entier s'était refermé sur André. on discernait ses traits crispés. prenez garde Vous les sabreurs. André fit non de la tête. sans se presser. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour. André ne tenait plus sur ses jambes. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. André tenta un crochet 1 pour l'éviter. l'autre toute noire. le croiser. ni drapeau. émacié. d'une seconde à l'autre. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier. Les copains firent une redoute de leur poitrine. le trait noir s'abattit.. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. blême. La Jeune Garde continuait comme un défi: . un visage fou. une claire: André. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. Jean se sentit agrippé par sa manche... mettant la main sur son cœur. une jeune fille blonde l'entraînait. l'Allemand s'abattit lourdement. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. Derrière eux. 423 . Plus que dix mètres entre eux. l'Allemand allait le rejoindre. Le cortège semblait cloué de stupeur. Jean reçut André dans ses bras. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. il lui semblait qu'allait partir.

elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante.— J ' a i couru. On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t . rassuré. à m o r t . il mit le nez dehors.. Sa voix s'éteignit. J e a n p a r t i t en éclaireur. Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e . 1 rame — tren.. Même alors. 424 . Ils courent. obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme. Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. puis r e v i n t sur ses p a s . v e n a n t du boulev a r d . André devenait é c a r l a t e . J e a n s'y faufila longeant les m u r s . ils obliquèrent dans une rue.. puis dans une a u t r e . Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . . garnitură. La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e . J e a n fit signe de se t a i r e . la chanson jaillit une fois encore.. Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e . t r o p b ê t e . LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. André susurra. La s t a t i o n du m é t r o . Assourdie. J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e . et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. Il a t t e n d i t une seconde. Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t . T o u t était calme. — Ce s e r a i t . J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . ce qu'ils venaient de v i v r e . grommela A n d r é . . Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait.

faite de plusieurs tables mises bout à bout. c'est Amédée Dunois. En face de Renaudel. il lui prit le coude. Jean entraîna son camarade au dehors. c'est Jean Longuet. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. la femme du type qui est en face de Landrieu. — Il était plus de neuf heures et demie. — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". où il y avait peu de monde. L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. parallèlement à la rue Montmartre. — „Le voyez-vous?" dit Jacques. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. c'est Dubreuihl." — . une longue tablée. à côté de Dubreuihl. il se tourne pour parler à Albert. c'est Renaudel. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. 425 . Tenez. à gauche de l'entrée. — „Les autres aussi. là. et le serra doucement. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite. le dos à la fenêtre. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. malgré certaines confusions. murmura Jenny. Et. vous les connaissez?" — „Oui. a côté d'elle. le gros. La rame s'arrêtait dans une station. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. au milieu. A sa gauche. le gérant". Jaurès et ses amis formaient. Celui qui est à droite de Jaurès. Et. c'est Philippe Landrieu. „Sur la banquette. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle.

Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. entourait les amis de Jaurès. suivi.. — fendit le cercle. dont les paupières battaient. c'est un ami de Mighel Almereyda. 426 . d'une deuxième détonation. ce sont les deux frères Renoult. Albert retentit. la bouche entr'ouverte. ses amis s'étaient levés lui seul. celui qui est debout près de la table. assis. qui se penchait. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. en courant. était resté à sa place. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. il hocha lentement la tête.. gesticulant. il cherchait Jaurès des yeux. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. A ce moment.. vite!" — „La police!" Un cercle de gens. saisit la main qui pendait. le bras tendu pour protéger Jenny.Et en face d'elle. Jacques s'était dressé. Puis il cessa de le voir.. Il ne disait rien. d'où partaient des cris. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. l'interrompit net. Il devait s'être évanoui. La voix de M. ouvrit le col. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. debout." Un claquement bref. il arracha la cravate. et. envahissaient le café. presque aussitôt. la gérante. en.. un dîneur. les yeux clos. le front. qui tenait le poignet de Jaurès." souffla Jacques. Chut !. passa devant la table de Jacques. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. — un médecin.s'élancèrent dehors. sans regarder personne. debout. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. très calme.. Avec autorité. Sans changer de pose. sans doute. Il était pâle. Instinctivement. et d'un fracas de vitres. Au mur du fond. Mme Albert. à flots. Un homme. puis un brouhaha' assourdissant. Il joua des coudes. un éclatement de pneu.. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. Et celui qui vient d'arriver. des curieux. A demi caché par le dos de Renaudel. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . Toute la salle. De la rue. une glace avait volé en éclats. chercha le pouls. la barbe.. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. et empêchait d'approcher. un collaborateur du Bonnet Roage." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. Une seconde de stupeur. et la forçant à se rasseoir. Il était courbé en deux. Il se précipita vers la table du Patron. J'ai oublié son.

l'emportaient avec précaution. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. serrés l'un contre l'autre. Jacques cherchait à voir. Jacques reconnut un socialiste..— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". sans un mot.. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. Henri Fabre. l'attroupement devenait de plus en plus compact. On chuchotait: j. rapprochées en hâte." Une longue minute s'écoula. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin. Le docteur. s'accrocha à son bras. énormes.. pour le coucher sur deux tables. Jacques et Jenny. Le d o c teur. n'attendant qu'un signal. prête à bondir. se trouvèrent pris dans le remous.. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Trois mots. un ami de Jaurès.IJ est mort. Alors. entraînés vers la porte. Il était blême. bousculés.. sourdement répétés." Les yeux pleins de larmes. Mais. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle. . Fabre se retourna: au centre. Elle se faufila jusqu'à lui.. passèrent de bouche en bouche: — ). Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. Elle était debout. Au moment où ils allaient la franchir. et procédait à l'évacuation de la salle. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. Des amis avaient soulevé le corps. poussés. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées .. poussiéreuses.d'un espace vide.. Il est mort. dont la masse élastique se referma derrière eux. autour du blessé.

> ..

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

superior superstructure. projeter re-. n e g a t i v nemi inter-. prédire. vicomte a. exdepărtare. rasseoir 2. prédisposé pour.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. sous-. désarmer. suprasensible. trépasser. r a p p o r t e r . î n a p o i . a t t i r e r . supersonique. ra-. bipède. exporter in-. outre-mer vice-. soudedesubt mettre super-. irréel. scop . discontrariul. com-. coexistence. viîn locul vice-président. în mijlocul intercostal. ememmagasiner immobile. oulredincolo de ultra-royaliste. r a p a t r i e r . sousub-. importer. tressaillir ultra-. af-.) ante-. supra-. contra­ retourner. bénéfice de două ori bicyclette. réarmement. biscuit cohabiter. bénébi-. separare enlever. ii-. illogique.pro­ în faţă. perforer préînainte p r é a v i s . im-.(ac-.etc. collaboîmpreună rer. contresigner dé-. entreî n t r e . en2. antiantibien-. correspondre centra-. ir-. în incarcérer. tré-. enfermer. anti-impérialiste bine bienfaisant. tresdincolo de t r a n s a l p i n . al.. separare défaire. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. d i s p a r a î t r e en-. antichambre împotriva antifasciste. sur. col-. en-. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . ré-. bisco-. riul réagir subordonné. 1. a l ­ longer înainte antédiluvien. em-. emmener. repetiţie redire. sous-directeur. perprin parcourir. ad-. apporter. con­ direcţie.deasupra. r1. des-. survoler trans-. înainte poursuivre.

^ois origine F r a n ç a i s . -ain. demni­ syndicat. agent danseur. r e z u l t a t u l tempérance. lisible. valetaille. fillette -eur. Chinois -aison. technicien -ise calitate franchise -isme 1. -ence a c ţ i u n e . paperasse peiorativ produs citronnade. suédois caricatural. obiect cendrier. écolier 2. -1ère 1. profesie j o u r n a l i s t e . -erie calitate perfidie. soupière -esse stare. p a r t i z a n u l unei communiste. doctorat -at tate -eau. -ien -ais. c u r e n t communisme.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. stare esclavage -aille peiorativ ferraille. dentiste -(e)ment acţiune. -ité calitate parenté. réaliste -iste doctrine 2. -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able. -ateur 1. -ible. Marocain -ais. profesie journalisme 1. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n . humanité -ace. -elle diminutiv chevreau. fourchette. socialiste. ruelle -êe conţinut bouchée. orangeade 1.-elette d i m i n u t i v coffret. -ation acţiune pendaison. r o y a l - 432 . classement -on diminutiv aiglon. parisien. profesiune charpentier. finesse -et . réalisme 2. français. profesie Parisien. dessinateur 2. a d m i n i s t r a t i o n -ance. sucrerie -ien origine.-ette . italien anglais. encrier. m a l a d i e . lorrain. calitate blancheur. marseillais. visiteur. bavardage 2. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e .-vlet . soluble r o u m a i n . calitate politesse. stare r e m a n i e m e n t . doctrină. ourson -té. -eance. professorat. rougeur -ie. vengeance. poignée -ier. acţiune n e t t o y a g e .

noiraud p r o p r e t . aigrelet menteur. -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. alpin héroïque. barbu -ard -âtre -aud -et.Sufixul Sensul 1. rougeâtre l o u r d a u d . vaniteux saisonnier. caracter. scénique c o m m u n i s t e . peiorativ 2. communard. socialiste richissime. m a quisard n o i r â t r e . -elet -eur. coutumier inventif. rarissime p o i n t u . pensif enfantin. bavard campagnard.

Pékin 434 . Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest.MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. Paris. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école. tables) les (élèves. Moscou. armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. Observaţie.

d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. O b s e r v a ţ i e i . Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien.Humanitè". de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. Numele de ţări. PrietenuJ său este simpatic. rue de la Victoire. femmes. c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique.o e n u m e r a r e : Vieillards. docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès. Le Mans. hommes. Ce paysage est magnifique. le Rhin. toute la foule était joyeuse. fondateur de „l'. camarade ! Merci. c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. les Alpes. precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. fluvii şi munţi. d) î n t r . Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. Le Caire e t c . e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir. la Corse. enfants. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. 28* 435 . n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes.

care se recunoaşte după articolul care le precedă.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I . Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua. apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v. In limba franceză nu există substantive de gen neutru. masculin sau feminin. apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . te la masculin în -x le curieux une boulan.formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s.

les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă .T dăugind les jeua. -x. acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . les bras les noia. -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc.p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e .I I . Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i . La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc. în le­ g ă t u r i . les nez formează les noyaua. care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. în -s 437 . la noia. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s. le c h a p e a u -eau. -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au. les chapeau.

etc. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1. gentilshommes. 438 . l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. al căror plural este: bonshommes. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. 1 les chevaua. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme. formează pluralul adă­ les cailloua. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua. gentilhomme.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. ugind un ~x les choua.

mademoiselle. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. dintre care unul este determinantul celuilalt. messieurs. Les livres de l'étudiant sont gros. Dacă substantivul este compus din două substantive. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. Observaţie. 2. acestea rămîn invariabile. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. Les fenêtres de la chambre sont fermées. al căror plural este: mesdames.De asemenea. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. mesdemoiselles. prepoziţii. prepoziţia de se contractă cu acestea. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. substantivele: madame. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. adverbe. monsieur. numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor.

J'écris à la soeur de mon ami. ami. D.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. D. l'étudiante G. G. de Vélève D. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. de cette fabrique. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. à l'élève A. à l'étudiante A. G. A. prepoziţia à se contractă cu acestea. Adresse-toi à l'élève de service.les = aux: La directrice parle a u x élèves. l'élève Feminin N. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. l'élève G. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . A. de l'étudiante D. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ.

directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 . pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l. -n.ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat. -s. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc. în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua.

prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. F e m i n i n u l p l u r a l se formează. conform regulii generale. 442 .Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană. sociales. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. vieux-vieil. pentru t o a t e adjectivele. Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc. nouveauforme la masculin nouvel. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel.formează la fel ca acela al substanti­ velor. fou-îol Observaţie. nouvelles etc. prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie.

F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. ta. ton armoire. m 443 . sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. son habitude.Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort. ton. în locul formelor ma. î n limba franceză. Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie. cet hiver. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . 2 . 1 . adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . cet cette Plural Observaţie. son pentru a se evita h i a t u l : mon amie.

cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième. cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un.Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv. Numeralele cardinale sînt invariabile. înainte de a primi terminaţia -ième.de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. (la) huitième Observaţie. 1. quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. 2. soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier. quatre-vingt-onze. unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. 444 . soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts.

Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .

î n gramatica franceză million stantive. elles moi. PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. vous. lui Forma accentuată moi. Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . elle. à moi. . Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. tout. tel. eux. tu. lui. te. même. chaque. nous. à elle ». Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. -e. elle nous. nulle. à lui. ils lies me. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă .d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. f vtominativ < l Dativ lui. elle ' -.170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . à toi. toi.. Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) . toi. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . î n acest caz. nul. il. plusieurs.v i n g t . 446 .-e. autre. certain. quelque. telle. vous.

leur ' te' ie' ' a nous. Qui veut lire? Moi. les. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. il faut être persévérant. elles à elles Observaţie. cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. à eux. se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. vous. je le sais. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b . Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. 447 . À eïle. vous. je lui offre un bouquet de fleurs. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. à vous. eux. vous. ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. leur. b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t . les m( à nous. je vous le recommande chaleureusement. Je le répète. je le lui donnerai demain.Acuzativ 1 me nous. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous.

Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît.P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. 448 . de obicei. te. P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. U n e o r i . vous Pronumele personale en şi y 1 . fiind. nous. P r o n u m e l e y înlocuieşte. 2 . P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). care corespunde articolului posesiv din limba romînă. j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. în afară de p r o n u m e l e se. în acest caz. U n e o r i . nous en sommes très heureux (de cela). vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie.

în acest caz. Expresiile de prezentare c'est. ce sera.. que Expresia c'est. c'est. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului. qui. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure. d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte.. care. se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ . b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère.. C'est lui que je cherche.Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. .. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est. • \ cela (ça) Observaţie... 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 . Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi. r e s p e c t i v . este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche.. etc. Expresia c'est..

A. rien. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l . -une. •D. a cărei.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care. destul de rar folosite. l'autre. care sînt invariabile chacun. care variază după număr şi gen. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. tel. despre care.. personne. laquelle etc.. tout. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se". care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. quelqu'un. -e. pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. cu înţeles nedeterminat. 450 . certain. plusieurs. al c ă r u i . quiconque. Observaţie. al căror ce. compuse [lequel. nul. l'un. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. l'une. autre. G.

VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. conjunctivul • imperfect. viitorul II. Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). imperativul trecut. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior. Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. perfect şi mai-mult-ca-perfect. infinitivul trecut. .

Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 . marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir. La timpurile compuse.(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie.

] . -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. rester. -iez. -ais. -re -ant -i. naître. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant). tomber. a Ill-a -ir -oir. -e. sortir. -es. mourir. -iez. -ait. care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. -a.i n t r a n z i t i v e c a : aller. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. -ait. Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. -ais. T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. partir. -ions. -u. -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. -is -is -it -imes -ites -irent -as. -ions. -s. venir etc. ţin-(ir) e t c . arriver. finiss-(ant)]. entrer. -ez. -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. 453 . -e.

j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca. C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que). Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 .Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i .m u l t .ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ ..conjunctiv imperfect perfect Observaţie.

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t .

Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons. -eter. appeler — j'appelle. n u d u b l e a z ă consoana l sau t.) 457 . nous pèserons Observaţie. appuyer — j'appuie. ci p r i m e s c .) dublează A l t e v e r b e . ils achèteront (dar vous achetez etc. Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler.Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 .) il appuiera (dar nous appuyons etc. jeter — je jette.) 5 . ils appelleront (dar nous aţpelons etc. ils modèleront (dar vous modelez etc. care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v . il emploiera (dar nous employons etc. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 . oue je cède — je pèse. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : . în acest caz. Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 .) acheter — j'achète. Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède. je céderais 4 . u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle. ) ils jetteront (dar nous jetons etc.

3 . formează trecutul apropiat (le passé récent). il neigera. faire etc.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. venir la indicativul prezent. il fallait etc. 458 . A î n c e p u t să lucreze. 6. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate. tu hais. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . il hait (dar nous haïssons etc. ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular. 2. î n d a t ă ) . Tocmai i n t r a s e . exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. Spre deosebire de limba romînă. aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). venir. A m pus să-1 cheme. se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. Voi pleca (în c u r î n d . faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. 4 .

La un număr redus de verbe. gerunziul Participiul prezent. geler. adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. grêler e t c . adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . il arrive. nous sommes partis. E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . Observaţie.Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. il paraît. Trouvant le film ennuyeux. b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . de cauză. il convient. neiger. ca de e x e m p l u : il suffit. de t i m p e t c . ^ şi a l t e verbe (falloir). il fait etc. In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . tonner. c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. ) : En lisant on s'instruit. Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. Ces portraits sont parlants. Il s'est blessé en fendant du bois.

. . . unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect .Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i . 460 . .1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent. . . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului.

! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey. peindre. être) plaindre. Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 . je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul. accourir (eu avoir. teindre etc. atteindre. paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc.verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! .bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc. ind. a I l . [vous) contredisez etc.prez. şi imper. j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc. partir 1 eu a u x . servir. mentir.a p l . il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 .Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire. prédire contredire care fac la pers. de aseme­ nea interdire.

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc. .. combat. défendre.. il pleuvra .entendre. commettre.are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc.Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre. . que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez . attendre. per1 mettre etc. pendre. admettre. . tre... . répondre. 1nu 1 . vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 . dépendre.

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

avoir: tenir. intervenir. appartenir etc. devenir. soutenir. se souvenir.être: revenir. eu aux.Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. obtenir. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 . suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux.

care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. personne. point. La timpurile compuse. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . guère etc: Je ne vois rien. verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. pentru propoziţiile scurte.i l s pas? 468 . aşezată după verb: II ne parle pas français. păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. la verbele din grupa I. aşe­ zată înaintea verbului.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. Je ne le rencontre j a m a i s . Il ne veut plus avancer. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. jamais. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus. fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă. rien. şi pas.

longtemps. dessus. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. Adverbe de cantitate: assez. là. plutôt. tant. peu.. partout etc. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. ensemble. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. tard. assurément etc. le bâtiment. gratis etc. davantage. jamais. bientôt. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien. exprès. ici. souvent. 469 . Adverbe de negaţie: non. loin. profondément etc. ensuite. certes. toujours etc. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment.). trop etc.. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. confusément. Observaţie. dessous. où. précisément. soudain. heureusement etc. ainsi. dehors. beaucoup. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. demain. l'assortiment etc. ne. Adverbe de loc: ailleurs. hier.ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite. Adverbe de afirmaţie: oui. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. commodément. Adverbe de timp: aujourd'hui. bien. parfois. hautement.

vers. près de. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . parmi. d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. entre. E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. dès. la adverbele care se p o t c o m p a r a . t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. contre. derrière. malgré. pendant. dans. pour. a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. 470 . d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. sur. jusqu'à. outre. sous. à côté de. m o d u l : aller à pied. sans. depuis. avec. le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t . avant. P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. quant à e t c . de. chez.devant.Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . après. loin de. P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . en. au milieu de. pas.

— t i m p u l : Sur ses vieux jours. 471 point . c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail. prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur. il s'établit à la campagne. — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau. cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée. agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs. monta dans la diligence. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table. un parapluie à la main. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République.— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large .— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie.

Prepoziţiile en şi dans In general. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. ni ramer. toutefois. la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. en effet. Balzac était royaliste et catholique. Je crie mais on ne m'entend pas. Il est entré dans la maison. ainsi il est écoulé. Il échouera. b) adversative (conjonctions cependant. Il parle fort. Elle ne sait ni nager. qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. ni: Il lit et commente le journal. c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. pourtant. c'est-à-dire: pas sérieusement. P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. aussi. enfin. ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. par J'ai fini. donc je peux partir. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . car il ne travaille 472 . ainsi.

à mesure que — concesive: quoique. après que. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. bien que. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e . tu réussirais. de manière que. vu que. de façon que. jusqu'à ce que. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. je suis parti. d) quand: partir. Observaţie.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. ainsi que. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. pendant que — cauzale: parce que. de peur que — consecutive: de sorte que. non que — finale: pour que. afin que. puisque. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. on se couche. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que. pour peu que. (comparativă) : Comme on fait son lit. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que.

adjective.— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! . verbe.

SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. m'a communiqué quelque chose d'important. La personne qui m'a téléphoné. d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. care nu depinde de a l t ă propoziţie. Je m'habille et je viens tout de suite. Pierre est charpentier. 2 . depind unele de a l t e l e . cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere. Propoziţia principală (proposition principale). cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . sau p r i n subordonare cînd. nefiind de acelaşi fel. b) prin joncţiune. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. Propoziţia independentă (proposition indépendante). 475 .

b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français. c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix.pourrait construire plus d'écoles. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve.3 . temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. il est un grand réaliste critique. on. 476 . d'hôpitaux etc. — concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra. d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez.

In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 .ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general. Je veux qu'ils partent. jusqu'à b) de loc. d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que. 4 . ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. E l se foloseşte. il est nécessaire e t c . t e a m a . b) după un verb impersonal (falloir. Il regrette que tu sois malade. il n'y a que des champs de blé. quelque 477 . en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul. ) : Il faut que tu écrives une lettre. principal e t c . unique. il est juste. c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère. de côté que: Où que nous regardions.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. regretul e t c . Il est bon que nous apprenions le français.: 1 . In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. d o r i n ţ a . d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. 3 . posibil. que. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . sembler etc. ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic.

Quoiqu'on fasse. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. De asemenea.c) d e c a u z ă .. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun. sans que: Bien qu'elle soit jeune.. à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. se foloseşte indicativul în limba romînă. cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. pour. afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende. mérites.. g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. avant que. ce n'est pas que. î n limba romînă. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. d) f i n a l e . are putere — Bien qu'il soit maigre.. ) : Approche que je te voie (que = pour que). que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît. Observaţie. il a de la force. 2 . elles n'eurent aucun résultat. bien que. d u p ă pour peu que. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. 1. Deşi este slab. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . que. locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que.. Quelles que fussent les précautions de Bartholo. f) c o n d i ţ i o n a l e . pour non que. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que. si. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. quoique. pour que. • e) c o n s e c u t i v e . on ne peut contenter tout le monde. quoique e t c . sans que e t c . — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque. Observaţie. de manière que. de.. pentru a exprima un fapt real.

ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . Après avoir passé un beau congé. In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer. In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. 3 . il faut se laver les mains. este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . propoziţiei 479 . E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. j'ai repris mon travail. Şi iată că găinile se ţivîntă. b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir. manger tout cela! 2 . les canards d'accourir. cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. raţele se reped. c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . Ne pas se pencher en dehors. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain.

(La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. Observaţie. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant. la reconstruction commença. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. spre deosebire de gramatica roinînâ. se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail.d) consecutive: II rit à se tordre. Rîde de se prăpădeşte. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. 480 . il travaille. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. în gramatica franceză. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. 2. on remarquait ses rides. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas.

expuse m a i departe (punctul 4). P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se). P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. 3 . Elles étaient appréciées par leurs camarades. Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. Observaţie. Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t . Marie. (Complement indirect. Elles se sont parlé. 4 . în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés. b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). Ils ont lu la gazette.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . (Complement direct.2 . deci nu se face acordul. sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. deci acordul se face^.

nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t . Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes.T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă . la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect.m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular. Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés. CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i . în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect. 482 . (Acordul se face cu complementul direct les lettres.) Observaţie. deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect.

(subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 . î n schimb. după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i . ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt. 1 .REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i .a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie.a a condiţionalului trecut). 2 . 3 . în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză. I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. î n limba franceză. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). în general.

à peine. v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. aussi \'a-t-on condamné. facultativă după sans doute.S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse.u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 . a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi. dit-elle. incidente: instants. ainsi. el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . en vain. în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă . p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . Acest strigăt îl lansează Barbusse. toujours: Il avait volé. encore. adver­ comment il procédera. Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. . Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . dar este r e l u a t p r i n t r . peut-être. Reste la question essentielle. 1 . d) c î n d . Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v .e l l e entrée qu'elle se mit à parler. O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie. au Inversiunea este moins etc. À peine « ( . Ce cri le lance Barbusse.

SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent. CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .

) . -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz. eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat. représentant (fig. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face. dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 .) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz.) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier .

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

învechit jur. quelque chose rel. hotărît imper.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. expresie /. 2. substantiv iehn. articol aux. juridic Ut. relativ s. locuţiune adverbială loc. marină mai. nehotărît num. verb vi. familiar fig. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. numeral part. locuţiune prepoziţională loc. antichitate arhit. construcţii expr. verb. impersonal ini. verb tranzitiv zool. matematică mii. indicativ inf.) feminin fam. interogativ invar. invariabil ist. infinitiv interj. verb intranzitiv vt. locuţiune verbală m. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. pronume qn. plural pop. 1. (gradul) comparativ conj. mitologie muz. prep. perfect pers. personal pi. tehnică ţipogr. imperativ impers. vezi vb. adjectiv adm. interjecţie interog.) masculin maj. adv. participiu perf. muzică nehot. trecut v. auxiliar bot. istorie înv. prepoziţie prez. majusculă mar. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. prezent pron. figurat gram. administraţie adv. adverb. (mase. quelqu'un qch. (fem. literatură loc. popular prep. botanică comp. conjuncţie constr. locuţiune conjuncţională loc. . conj. zoologie Observaţii. tipografie tr. arhitectură art. gramatică hot. militar mitol. adverbial ant.

.

desăvîrşit absolument adv. a însoţi. accent accepter vb. II a suprima.f. a efectua accords.m. lipsă absenter (s') vb. a se î n d r e p t a acheter vb. a adăposti absence s. şi adj. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant. a umili accaparer vb. III a sosi în grabă accrocher vb. m. a a c u m u l a . II a atinge (ceva). abuz acacia s. aşadar. a absorbi.) a acosta accoupler vb. preot abîme s.-eadj. p r i m i t o r . 493 . acuzare acharner vb. a a g ă ţ a . (fig. I I I a m ă r i . (pi.) împreju­ r i m i . a săvîrşi. ) a duce (la) abreuver vb. f. a spori accroupir (s') vb. m.) a descuraja abbaye s. p r ă p a s t i e . abnegaţie abolir vb. belşug abondant. adv. a îndîrji. la. a accelera accent s. consim­ ţământ accordéon s. negreşit absorber vb. I I I a p r i m i . salcîm accabler vb. a cumpăra acheteur. a î n t î m p i n a accumuler vb. acu­ zator accusation s. a p r i m i accès s. a b s e n ţ ă . II a se aşeza pe vine accueil s.m. caisă abricotier s. abajur abattage s. acord. pe. cais abriter vb. a a c a p a r a accélération s. adăpost abricot s. m ă n ă s t i r e abbé s.f. a lipsi. a d a . p l ă c u t accueillir vb. m.m. a grăbi. a înghiţi absoudre vb.m. a b a ţ i e . îmbelşugat. n e a p ă r a t . a î m p o v ă r a . [mar. a nu fi de faţă absolu. a a d ă p a abri s. -euse s. tăiere . m. doborîre (a co­ pacilor. cîte.m. şi s. Aceste vocabulare nu p o t .m. c u m p ă r ă t o r achever vb. a sfîrşi.f. I I I a absolvi. a b u n d e n ţ ă . a b a t a j abattre vb. a ajunge (la) . a vitelor) . a t e r m i n a . a c l a m a ţ i e acclamer vb. accident acclamation s. a împerechea. a accepta.m. absolut . intrare accident s. a a d u n a .f. în p r i m u l rînd aborder vb. a aboli abondance s. a b u n d e n t abord s. acces. cu t o t u l . m ă r i r e . a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb.m. a b s u r d i t a t e abus s. a aborda. d u p ă . m. cumpărare . à pied pe jos . abis abnégation s.f. c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb. î n v o i a l ă . a copleşi. a p ă r ă s i . -trice s. de. accelerare accélérer vb. I I I [în expr. a acosta. invar. [fig.f. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . a t ă i a . a b o r d a r e . ro. m. III a doborî.m. ţii ie loc de dicţionar. [loc. în . a a t î r n a . s' ~ a se p o t r i v i . f.m. peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n . cu. a se împăca accoster vb.m.) faire ->qch. a strînge accusateur. a lega accourir vb. sporire accroître vb.) d' ~ m a i î n t î i . -e adj.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep.m. a ierta absurdité s. acordeon accorder vb. a b a t e . a înverşuna achat s. a r e n u n ţ a abat-jour s. a a c o r d a . -e adj. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. I I a î m p l i n i .f. a a c o m p a n i a accomplir vb.m. a a c l a m a accompagner vb.f. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. m.

/ . -e adj. a afirma affluence s. aïeux strămoş) aigle s. conso­ lidare affirmer vb. (pi.f. t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa. (fig. ascuţime additionner vb.m. acţiune activité s. aeroport affaiblir vb.f. a se prăbuşi affaler (s') vb. p r e c u m şi air s. dulce-acrişor aigu. dibaci aérien. (fam. cu a r i p i .f. cum îi p l a c e . a agrava agilité s. miel agraire adj. dragoste.m. a d m i r a t i v admiration s. înfăţişare aisance s.f plăcere. b u c u r i e . vîrstnic agence s. m. a s c u ţ i t . acru. a se a g i t a . în a l t l o c . p u i de v u l t u r aigre adj. aglomeraţie . f. a d m i r a ţ i e admirer vb. conj. a d r e s ă . m . -~ s. vîrf (al t u r ­ n u l u i . vîrstă âgé. il fait mon •«.f. a consolida affermissement s.) a se prăbuşi affection s. adeziune admettre vb. a g i l i t a t e .f. /. a a g i t a agneau s. (în)aripat ailier s . m a i în v î r s t ă . a cîştiga acquiescer vb.f. I I I a a d m i t e admirable adj. -e adj. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . I I a slăbi. aeronautică aérodynamique adj. ajutor aide 2 s.m. p l ă c u t agréablement adv.) aglo­ meraţie afflux s.f. a se s i m ţ i bine aisé. à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c .f. v u l t u r aiglon s. aerian aéronautique s. 2 . a adresa adroit. a d m i t e r e adonis s. p r i m u l născut ainsi 1 . a a d m i r a admission s.) ~ de pentru a . f. a i u b i . şi adj. a g r a v a r e aggraver vb.m. agenţie agent s. cu dare de mînă 494 . au ! v a i ! aïeul. -douce adj. a se învoi acteur. afecţiune affermir vb. a h ! o h ! aide 1 s. a d m i r a b i l admirateur. agreabil. aşa. a c t i v i t a t e actualité s. II a î n d u l c i . în v î r s t ă . ~ que p e n t r u ca. I I a a c ţ i o n a agiter vb. m. aflux affranchir (s'j vb. adonis adorer vb. trea­ b ă .f. oţel acquérir vb. être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . a e r . -e adj. a îmblînzi adresses. a micşora affaire s.m. aripă ailé. a î n h ă ţ a a h ! interj.f./. m. în scopul âge s. al muntelui) ail s. -enne adj.m. a n d r e a . -s) usturoi aile s. (pi. ~ es) bun i c .acier s. p r o b l e m ă .m. iscusinţă adresser vb. î n d e m î n a t i c . a a p u c a . I I I a m ă r i agréable adj. s. II a î n t ă r i . se tirer d' — a se descurca.f.f. aşa precum. a d m i r a t o r admiratif.m.m. astfel. (pi. a c t u a l i t a t e acuité s. -e adj. bot. a c o n s i m ţ i . -ë adj.. (fig. o votre — • c u m d o r i ţ i . dezinvoltură aise s. agresiv agression s. I I I a d o b î n d i . strident a i g u i l l e s . agresiune. ac./. d'-~ de altfel aimable adj. arie (muzicală). a ajuta aie ! interj.f. a m a b i l aimer vb. a t a c agriculture s. a a d u n a adhésion s.f.f. -ive adj. aglomerare aggravations. -é s. -trice s. f. dibăcie. afacere. deci ainsi que loc. uşor. a-şi face de lucru affaisser (s') vb. aulx. u ş u r i n ţ ă .m. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb.f. conj. a-i plăcea aîné. agent agglomération s.m. -trice s. a g r a r agrandir vb. sprijin. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. sprinteneală agir vb.m. conj. î n t ă r i r e .f. înăcrit aigre-doux. agricultură agripper vb. actor action s.f.e omul care-mi trebuie . rn. a adora adoucir vb. adv.) p i ţ i g ă i a t .f.m. agreabil agressif. aerodinamică aéroports. în mod p l ă c u t . m i n ă . a f l u e n ţ ă . a înfrunta afin conj.f. î n r ă u t ă ţ i r e . aerodinamic . II a se elibera affronter vb. -es. (în loc. -ive adj. a î n r ă u t ă ţ i . ajutor aider vb.

a m i c a l .m.f. / . dis­ tracţie amuser (s') vb. a a d e m e n i allée s.m. (fig. -enne adj.9. nelinişte. s p a i m ă animal s.e s. a p l a u d a r e . august apercevoir vb. à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s .m. m. aproape apparaître vb.f.f. m e r s . a l m a n a h alors adv. a n a c r o n i c anatomie s.f./. a p r e l u n g i .f. a p e t a l à peu près loc. a o d u c e .f. prieteneşte amitié s.aisément adv. p a r î m ă amas s. colţ angoisser vb. a m p u t a ţ i e amputer vb.m. a n a t o m i e ancien. d i s t r a c t i v amusement s. german aller vb. englez.f. a se d i s t r a . după cit se pare apparent.m.f. m .f.m. ancoră âne s.m. III a a p ă r e a appareil s.m. m. a a m p u t a amusant.m. m. a g ă t i . a a l a r m a .m.m. însufleţire.) a strivi anecdote s.f.m. a n u a r . a se duce alliance s. m ..m. amploare amputation s. înger a n g l a i s . alfabet alpiniste s. a însufleţi anneau s.f. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s. a m a t o r amazone s. aniversare annoncer vb.) şi adj. a chema. a afla apprêt s. prietenie a m o u r s . a n u m i applaudir vb. a m ă ­ nunţit ampleur s. vechi ancre s.-enne s. prieten. a l t i t u d i n e amaigrissement s. a m b i ţ i e âme s. a n i m a ţ i e animer vb. grămadă amasser vb. I I I a zări apétale adj.f.f. englezesc a n g l e s . verighetă allier vb. m. a l t e r a b i l altitude s. a l p e s t r u alphabet s.e s. a p e l . a n t i s e m i t août s. a p r e g ă t i .m. s'en ~ a pleca.m. adv. a p a r e n t appartement s. m. a prevesti annuaire s.m. a p a r a t apparemment adv. alegorie allemand. a a p r i n d e allumette s. -e adj. a m f i t e a t r u amplement adv. a n t a r c t i c antérieur. a n . a m a n t . a l i a n ţ ă .f. (cu maj. b o g a t . a m u z a m e n t . a merge. a strînge amateur s. c h i b r i t allure s. a a d ă u g a alarme s. a lungi. cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb.pi. . II a n i m i c i . alsacian altérable adj.f. -e adj. a n t e r i o r antichambre s. poftă de m î n e a r e appointements s. alee allégorie s. a aduce apprendre vb.m. * ' . . a l p i n i s t alsacien. slăbire a m a n t . amazoane ambition s. aluzie almanach s. (cu maj. (fig. chemare appeler vb. a p a r t a m e n t appartenir vb.f.f. a se amuza anachronique adj.f.m.m. a l a r m ă alarmer vb. a speria angoisse s. m. -e s. -e adj. a n e c d o t ă ange s. m. inel année s. (cu maj.) d o b i t o c anéantir vb.a se l u n g i .f. a n t i c h i t a t e antisémite s. a n t i p a t i c antiquité s.f. a n o r m a l antarctique adj. iubit a m a r r e . bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s. suflet amende s. a m p l u .f. a t u n c i alpestre adf. a n i m a l animation s. a î n g r ă m ă d i .f.) şi adj.pi. a aduce ami. a m i c amical.f. -e s. pi. împrejurimi allécher vb. (degetul) inelar anormal. -e adj. a d a a l a r m a alentours s. -e adj. II a a p l a u d a applaudissement s.m. prietenesc amicalement adv. m ă g a r .f. a î m b i n a allonger vb. a p l a u z e appétit s. iubire a m p h i t é â t r e s.f. u n g h i .) şi adj. a a n u n ţ a . a a t r a g e . a n t i c a m e r ă antipathique adj.f.m. III a a p a r ţ i n e appel s.m. p u r t a r e . a se d u c e . a apreta 495 . III a î n v ă ţ a . a p r e t apprêter vb. a m e n d ă amener vb. m. c a m (aşa). odgon. a se î n t i n d e allumer vb. salariu apporter vb.f.

f. a piciorului) attaché s.m.m. cu artă ascenseur s.f. s. asfalt asphalter vb. a asedia assiette s. reazem. sigur assurément adv. a se asocia assombrir (s') vb. asistenţă association s.m.f.f. a v î n d în vedere attentat s. arivist arrondir vb.m.m. piftie aspiration s. d e s t u l . a a p r o b a . a n g h i n a r e articulation s. a r a n j a m e n t arrêter vb. asalt assentiment s. ariergardă arrière-grand-mère s. (fig. a a p ă s a . [invar.f. şi adj. s t ă p î n pe sine.) a se î n t î m p l a arriviste s. 2 . arteră artichaut s. a aresta arrière 1 . curcubeu archipel s.m. înduioşător attendrissement s. a r t i s t i c . cameră din dos arrière-garde s. ascensor ascension s. a r t ă . interj. / .f. a î n h ă m a .m. a opri .m. a a t a c a attarder (s') vb. -e adj.m. b a n i armée s. a aproîunda approuver vb. înfăţişare asperge s. şi adv. şifonier arôme s. asociaţie associer (s') vb. d u l a p .a m i a z ă arabe s. a r t i s t artistiquement adv. p o m . încheie­ t u r ă (a m î i n i i .f. d u p ă aceea après-demain adv. măiestrie artère s. a r h i t e c t ardeur s. c r u n t . (adm.) aspi­ raţie assassinat s. aromă arracher vb. m.f. I I I a a s u r z i . (sport) fundaş. I I I a atinge atteler vb. a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. ascensiune aspect s. a i z b u t i . a r m a t ă armement s. înarmare armoire s. partea d i n a p o i .f.m. cu s i g u r a n ţ ă .m. a r g i n t .m. a face (un sunet) m a i surd assuré. a asigura astronautique s.f.m. (impers.nl.m. pe urină.s. învoire asseoir (s') vb. farfurie assistance s.f. sparanghel asphalte s.m.approche s. păianjen arbre s. m. a s a s i n a t assassiner vb.f. arhipelag architecte s. a s e n t i m e n t . a fi de ajuns assiéger vb. a t e n t a t attente s. a stropi arsenal s. a lega attaquer vb.) poimîine après-midi s.m. /. III a se aşeza assez adv.) si adj.-elle adj. I I a a d î n c i . a s p i r a r e . arsenal a r t s .) a se posomori assourdir vb. I I a se î n t u n e c a . groaznic attabler (s') vb. aspect. a asasina assaut s. legătură. (cu maj.f.f.f. a a j u n g e .f. \ ardoare. înapoi ! arrière-chambre s. arc arc-en-ciel s. c u r e a . a întîrzia.f. a t a ş a m e n t attacher vb. sprijin appuyer vb. aprovizionare approvisionner vb. a s p i c . a t a ş a t (de legaţie.f. atenţie 496 . d u p ă . m .m. suficient. a a t a ş a . s t r ă b u n i c ă arrivée s. sosire arriver vb. a t l e t i s m atome s. a sprijini âpre adj. a sosi. a a r t i c u l a artificiel. m. I I I a a ş t e p t a attendrissant. înduioşare attendu prep. a înjuga attendre vb. a se a p r o p i a approfondir vb. m.m. a r ş i ţ ă .m. ateneu athlétisme s. cartier arroser vb. aspru après prep. a u d a . rîvnă arène s. en avoir ~ a fi s ă t u l . astronomie athée s. ateu athénée s. apropiere approcher (s') vb.f.f.f. a s t r o n a u t i c à astronomique adj. a a p r o v i z i o n a appui.f. de ambasadă) attachement s.m. arenă argent s.m. m . a r t i c u l a ţ i e articuler vb.m.) d u p ă . desi­ gur assurer vb. nefi­ resc artiste s. arbore arc s. a zăbovi atteindre vb. [invar.m. a r m a m e n t . [fig. a t o m atroce adj. m.f.m.m.f. a r a b araignée s. -e adj. a r t i f i c i a l . m. şi s. aşteptare attention s.m. I I a rotunji arrondissement s.m.) raion. a asfalta a s p i c s . a smulge arrangement s. (fig. a se aşeza la masă a t t a c h e s .

m.f.f.f. a î n ş t i i n ţ a avocat s. m ă t u r ă t o r balcon s. r a d ă . baionetă baiser s.m. (pe) aproape auriculaire s. şi adj. î m p r e j u r . lăcomie. bagaj bague s. ) . înainte a v a n t a g e s. aşa de aussitôt 1 .m.f. a v i d . cu a t e n ţ i e atterrissage s. •*• soif a-i fi s e t e . a u t o r i t a t e autour adv. orb din naştere aviation s. m ă t u r ă balayer vb.m. a m î h n i attroupement s. ~ chose altceva autrement adv.m. îndrăzneţ au-dessous adv. î n d a t ă . a pune mîna attrister vb. 11 a a v e r t i z a . a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s. m. aproapele auxiliaire adj. I I a deprecia (o marfă) .m. m. a m ă t u r a balayeur. loc. m . inel bah! interj.s. altfel. au­ tomobilistic autorité s. a u t o m o b i l automatiquement adv. şi pron. t o a m n ă automobile s. aş ! baie s. a m ă r t u r i s i avril s.f. şi prep. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. împrejurul autre I . lîngă. a v a n p o s t a v a r e * . a glumi bafouiller vb. / . deget mic (de la mînă) aussi adv. aterizare atterrir vb. a v i d i t a t e avilir vb. şi adj. b a c a l a u r e a t badiner vb. a v e n t u r ă avenue s.f.m. cu avenir s. m. scădere baisser vb.m. a bîlbîi bagage s. alt(ul). m.f.f. viitor aventure s. s î n t .f.f.f. (impers. a l t u l . pătlăgea v î n ă t ă aucun. dedesubt au-dessus . 2 . m a i înainte auprès 1 . a l t ă d a t ă . de uşă baigner (se) vb. conj. ~ faim a-i fi foame. {loc. a m ă r i . a p r i l i e B baccalauréat s. cale averse s. a v a n s . prep. aversă avertir vb. avion avis s.m. (precedat de art.m. a scădea. deasupra auditeur. a p r i n d e . a v i a ţ i e avide adj. a u t o d i d a c t automne s. aux. a a v e a . a u t o m o b i l . a micşora' bal s.m.f. a l a l t ă i e r i avant-poste s. zori aubergine s. a se îmbăia 32* bain s.-euse s. î n d a t ă ce autant adv.m. autor auto s.attentivement adv. aviz aviser vb.m. adv. -e adj. I I a ateriza attirrer vb.m. balcon 497 . şi pron. orbeşte aveugle-né (e) s. în mod a u t o m a t autodétermination s. î n a i n t a r e avancer vb. a înjosi avion s.m. arin auparavant adv. ochi de fereastră. b a l balai s. vecin avouer vb.m.f. m. a grăbi (plecarea e t c . t o t a t î t a . d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s.m.f. sărut(are) baisse s. a u d i t o r augmenter vb. -euse adj. 2 .m. a u x i l i a r avance s. m i c golf.f.-trice s. a atrage attraper vb. h r ă p ă r e ţ avidité s.) il y a este. lacom.f. 2 .m. avocat avoir vb. hot. prep. îndrăzneală audacieux. odinioară autrui pron. p ă r e r e . a v a n t a j avant-hier adv. -e adj. de asemenea. a z ă r i . a l t m i n t e r i autrefois adv. zgîrcit avec prep. pron. a informa aveugle s. şi adj. a î n t r i s t a . a spori aujourd'hui adv. a l t a . a î n a i n t a avant adv. există avoisinant. a v a r . adv. /. adv.m. nici un(ul) audace . a bolborosi.f. şi. orb aveuglément adv.f./. azi aune s. adj. î n t î m p l a r e . şi adj. a l ă t u r a t .) ~ de în j u r u l .) c e l ă l a l t . a se s c ă l d a . a întinde (înainte) . baie baïonnette s.f. a-i f i .

bancher banquise s. tout ~ încetişor. a toci sensibili­ tatea blé s.m.f.f.f. sfeclă beurre s. -che adj././.m.f. balet balnéaire adj.m.m. il y a beau temps que . sitar belle-fille s. şi adj.m. / . t r ă s u r ă besace s. noră belle-mère s. conj. beton betterave s. de plus belle şi m a i şi. adj. deşi.f. desagă besogne s. barbarie barbe s. leagăn béret s. a b ă l ţ a .f. -e adj. barcă barreau s. balnear banane s.m. cărucior.f. (mil.) b a r a c a m e n t barbare s. în şoaptă bas 2 s. b i n e v e n i t bière s. inferior. bastion bataille s.f. gratie bas 1 . beneficiu bénéficier vb. cu t o a t e că bienfaisant. (pop. (fig. a b a n d a j a banderole s. şi adj.m. a unge cu u n t bibliothèque s. bijuterie billet s. I I a p ă l i .f.f. t r e a b ă .m. beretă. şotie blâmer vb. bine . foarte p a l i d blêmir vb.m. .m. a blaza.f. a lega .m. bibliotecă bicyclette s.f. belle adj.m. b a r b a r barbarie s.m. b a t a l i o n bateau s. bere bigarrer vb. e m u l t de cînd .f. p a r t e a de j o s . — sûr desigur bien que loc.m.m. b e c a ţ ă .f. g l o n ţ .f. prost bête 2 s.f. şi adj. prune bec s. -se 1. sa­ lutar bien-intentionné. m i n g e . s c u n d . b a n d i t bandoulière s. vite bête 1 adj. -e s. basorelief basse-cour s.f. soacră belle-sœur s. cioc. ciorap basalte s. a mîzgăli barque s. socru beauté s.m. curte de păsări bastion s. -e adj. v o r b ă r e ţ .f.m. bel. c u m n a t beau-père s.f. . b a n a n b a n c s . banchiză baraquement s. ceată bander vb.m.baleine s.f. larg deschis. batoză battre vb. biscuit bizarre adj. c u m n a t ă belliqueux.f. a l b blancheur s. a n i m a l . m . plisc bécasse s. /. bilet biscuit s. m. fleac béton s.m. . .m. / .m. m u l t beau -frère s. b a n d ă . bască berline s.m. bărbier barbouiller vb.m. b a n c ă . sărăcie bétail s. j o ­ s u l . j o s .f.f. a r ă n i 498 . foarte m u l t . bandulieră banlieue s. l u p t ă bataillon s. (în) curînd bienvenu. barbă barbier s. m .) franc. guraliv bazar s. m. c i u d a t . b ă t ă l i e . v a s . a l b e a ţ ă blanchir ' 6 . b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv.m. frumuseţe bébé s.f. -euse adj.) a învinge b a v a r d . .e s.f.f. baston batteuse s. a se legăna . m u n c ă b e s o i n s . banderolă bandit s. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s.f.m. balenă balise s. bază bas-relief s. căscat beau.m. î n d a t ă . fîşie. I I a c l ă d i .m. banc (de n i s i p . s. a beneficia benêt s. bazar béant. m grîu Wême adj. I I I a b a l e . s c ă z u t . p r o s t i e . d u n g ă . clădire bâtir vb. baliză ballade s. u n t beurrer vb.f. b a z a l t basculer vb. -e adj. binefăcător. bizar blague s. frumos .m. n e v o i e . a construi bâton s. ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s . n a v ă bâtiment s. a î m p e s t r i ţ a bijou s. de peşti) bandes. r ă z b o i n i c . .m.m. baladă ballant.f. be­ licos bénéfice s. p r o s t ă n a c berceau s. b ă ţ .f.f. a b l a m a blanc. 2.m. -e adj. mai dihai beaucoup adv. a dezaproba . a se îngălbeni blesser vb. b a n a n ă bananier s. a cădea base s. şi adj.m. bicicletă bien adv. ballet s. care se leagănă b a l l e s . I I a a l b i blaser vb.

(fam. — homme om cumsecade .f.m. bornă borner (se) vb. / . 1. boxer boyard s. a zăpăci. prăvălie bouton s. a î m p ă d u r i . -e adj. b r i c h e t ă . busolă bout s.f.f. l u m i n a r e bouillir vb.m. b r u t ă r i e bouleau s. boboc (la floa­ re) . b r u t a r boulangerie s.f. (tehn. m a r g i n e . val de aer bouger vb.m. a răscoli bouquet s. bord (la un vas) .) buşon b o u c l e s . v a t ă etc.f. bonetă bord s. brioşă.-e o.f. a bîzîi bourgeois. bursă bousculer vb./. om b u n şi c r e d u l .f. -e adj. II a sări. frag­ ment bricoler vb. montre. şi adj.m. bou boire vb. a îmbrînci boussole s. / . a încheia (o cataramă) .f.f.f. o m u l e ţ . à — pe bord. boier bracelet s. adj.m.m. (fig. a străluci brioche s. a înfrunta. bobinaj bœuf s. r a m u r ă . a sparge.f.m. a b r a v a bref. burghez bourreau s. m. b l o c . a face salturi bonheur s.f.m. cărămidă briquet s. h o t a r .f. brève adj. f ă r î m i t u r ă . d o p . par ~ din fe­ ricire bonhomme s.m. noroios bourdonner vb. brav braver vb. a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb. l e m n .) bourse s. m.f. b o b i n a r e .m. brav .blessure s. a clocoti boulanger s. şchiop bombe s. r a n ă bleu. sticlă b o u t i q u e s . b r ă ţ a r ă . -e adj. a l b a s t r u bloc s. a bucla p ă r u l boue s. bună ziua bonnet «. n a s t u r e . a broşa (o carte) . m ă n u n c h i bourbeux.f. a căptuşi cu lemn boîte s. succint bribe s. măcelărie b o u c h o n s . marcaj (crengi r u p t e .m. bluză bluet $. cozonac brique s. bras (fel de înot) brave s.m. c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i . -euse adj. cutie boiteux. bun bon 2 adv. bonne adj.m. t a r g a .m. strălucitor brillamment adv. cracă. m. -euse adj. c i z m ă . à ~ le corps la t r î n t ă brasse s. a se m ă r g i n i botte s. I I I a fierbe.m. blond blouse s. g u r ă . a t u l b u r a .f. a meremetisi briliant. branşă bras s. b u b i ţ ă boutonner vb. săritură bondir vb. coş. sul (umplut cu c î l ţ i . fărîmă .m. a încheia n a s t u r i i boxe s.m. a broda 499 .m. bombă bon 1 . ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s. box boxeur s. a rupe broche s. p ă d u r e boisage s. pungă (de bani) . b u l e v a r d bouleverser vb. brancardă branches.m. m. bor (la o pălărie) bordeaux s. s n o p . nămol bouffée s.f. boucles d'oreilles cercei boucler vb. b r a ţ . legătură de legume botté. fericire. măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2. c a t a r a m ă .f.f. călău bourrelet s. I I I a bea bois s.m. pi. a se mişca.) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb. î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s.~~ ceas de mînă brancard s.m. m. (fam. bomboană bond s. şi adj. m.f. a închide.) a lucra n i m i c u r i . curajos. salt.m. buclă (de p ă r ) . ghiulea boulevard s. scurt.f.m.f. (în mod) s t r ă l u c i t briller vb. m .m. stană blond. bine bonbon s. n o r o i . blajin bonjour s. viteaz. sfîrşit bouteille s. a nu sta lo­ cului bougie s. mesteacăn boulet s. pe p u n t e .m. căptuşire. a m n a r brisées s. homme ~ om curajos. -e adj. b u c h e t . albăstrea bobinage s. c a p ă t . broşa brocher vb. margine. suflare.f. vin de Bordeaux borne s. a r m a r e cu lemn boiser vb.) aller sur les ~ de qn. b l î n d .

m. ) prevăzător c a l m e s .m. colivie.f. cantină cantinier. a p a r a t de filmat camionneur s. -e adj. ţ e l .m. c a m a r a d camée s. ascunzătoare cachot s. b r u n . cabinet c a c a o s . cutie calcaire s.f.m. zgomotos bucarestois. cadou cadet.m.j.m. raţă candélabre s. m. canadiană c a n a i l l e s . sătean.f. -e adj. birou but s.f.m.f. m . calcul calculateur. a mîngîia carlingue s.f. r ă ţ o i . caiet caillou s.f. tăietor de lemne buffet s. camionagiu camp s.m.m.) hărmălaie.m.f. a copia (şi fig. n e m e r n i c . cafeniu brutal. socoteală. ramă café s. şi adj. pietricică c a i s s e s . {fig. perie brosser vb. à la -~ la ţ a r ă .f. m a i t î n ă r cadre s. -ère s. a ascunde cachette s. comme ~ astfel. 2. -te adj. ceaţă broussaille s. (fam.m.m. a peria brouhaha s. barcă cantine s.) campanie 1 camper vb. m . a poposi. ţărănesc campagne s.m. {sport) gol buveur s. -e s.m. cafenea cage s.m. veste brûler vb.f. a calea. s. aici .m. a locui t e m p o ­ rar . beţiv c ça pron.f. bronşită bronze s. / .f. cauciuc. a potoli. a arde brumeux.m. promontoriu capable adj. calcar calcul s. carlingă 500 . m . neguros brun. cadru.f. căci car 2 s. bufet buisson s. ca«ao cacher vb. s a t . mezin. calm calmer vb.m. lagăr. bucureştean bûcheron s. candoare candidat s. z v o n . c'est ~ aşa este ça 2 adv. de frunte. cantinier c a n t o n s . ladă. casă (de bani). {fam. m.m. z g o m o t .m.m.m. carceră.m. cuşcă cahier s. caporal c a p r i c e s . galoş cap s. carafă caresser vb. ţ ă r a n .f. t o v a r ă ş . capitulard capitulation s. tufiş bureau s.f. a captura caqueter vb. r a ţ ă cannibale s. circiumă cabine s. a linişti calomnier vb.-euse adj. camee caméra s.m. cabină cabinet s. t u n .f. a calomnia calorie s.f.f.f. b r u t ă bruyant.-trice s. laş.f. / . închisoare cadeau s.m. m . capriciu •capsule s. dem. a t r ă n c ă n i car 1 conj.m.f. şi adj. zarvă brouillard s. scop. capabil capitaine s. capsulă capturer vb. canibal canon s. şi adj. capitalism capitulard adj. caracter. însuşire carafe s. cafea. adu­ nătură canard s.f.m. cal­ c u l a t o r . (persoană) calculat(ă) . calorie calquer vb.m.m. candidat cane s.m. « a p i t a l . canalie. cîmpie . capitală capitalisme s.) camarade s. căpitan capital. autocar caractère s. capitulare caporal s.m.m. ţeava (de armă) canot s.m. t a b ă r ă . ceţos. "iens •*. b r u t a l brute s.m. b ă u t o r . -e adj.f. cap. esenţial capitale s.vino încoace cabaret s. se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s. mărăciniş bru s. adj. bronz brosse s.m.m. (mii.bronchite s.m.m.f.m. -e adj. -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1. noră bruit s. şi adj. ) asia . a cotcpdăci . candelabru candeur s. canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s.

/. a sărbători célébrité s. -euse adj.m.m. poş­ t a l ă . -e adj. campion chance s. cenzor censure s.f. m. catedrală cause*.m. orice char s. şacal chagrin s. p ă t r a t carreau s. si­ gur./. morcov carotter vb.f.m. (o) sută centimètre *. m. a t ă i n u i céleri s. a cauza causer vb.f. creier cessation s. cu toate aces­ tea cercle s. acest lucru céder vb. a ceda ceinture *.m. a schimba chanson s. c e n t r a l ./.m. centralizare centraliser vb.f.f. acea cellule s.m.m. şi adj. ceux-ci) pron. a se amari chaîne s. şi adj. centru cependant conj. î n t î m p l a r e .à coucher dormitor champ s.m. m . schimbare changer vb. necăsătorit. în mod cere­ monios cerf-volant s.m. -. pălărie chapon *.f. ceux) pron. dem. cîntec chanter vb. car­ nasier carnivore s.m. sicriu cérémonie s. lanţ.tn. m. -ïère adj. m. de vizită etc. c a v a l e r i s t . carton cas s. zmeu (de hîrtie) cerise s.f./.f.f. ca­ valer cave s. a înceta chacal s. a centraliza centre s. t o t u ş i .f. cireaşă cerisier*.m. oarecare.m.carnassier. m. scrumieră censeur*. catedră chaise s. t a n c . scaun chaleur *. luminare change s. b l a m public censurer vb. î n l ă n ţ u i r e . acest ceci pron.m. călăreţ.f.f. cavou caviar s. (jain. a adeveri cerveau s. cîmpie Champagne s.m. dem. icre negre ce pron.m. ciupercă champion ş. critică. m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. dem.m. cauză. cette adj.f. călduros chambre *. /. şir chaînette s. ceux-là) pron. profesie.m. celulă celui (pi. cet. încetare cesser vb. spart caste *. fiecare. crap carré. celles) pron. a pricinui.m. pivniţă caveau s. a n u m i t . -ci (pi.m. cenzură. -e adj. car de luptă 501 . -e s. şampanie champignon s. cîirte (de joc. noroc. nehot.m. a sta de vorbă (cu) cavalerie *. *. cască casser vb. şi adj. dem. -e adj. c e n t i m e t r u central. acela cendrier s. pron. a vorbi. cireş certain.m.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s. carne chaire s. a n u m i ţ i certainement adv. u n i i .f. carieră carte s.m. celibatar celle (pi. centură célèbre adj. dem. pi. celebru célébrer vb. aceasta. centrală centralisateur s.f. a cînta chantier s. căldură chaleureux. schimb changeant.f. acel(a) celui. cerc cercueil *.m. h a r t ă ./.m././.) carton s. cavalerie c a v a l i e r * . a cenzura cent adj. -e adj. m. ţelină célibataire s. dem. /. en tout ~~ în t o t cazul casque s.f. schimbător changement s. c a z . m. castă cathédrale*. lănţişor chair s. mîhnire chagriner (se) vb. /. şansă chandail s.f. centrali­ zator centralisation s. a ascunde. celebritate celer vb. tricou chandelle s. c i m p . şi adj. carnivor. dem. şantier chapeau s.m. acesta celui-là (pi. (ceea) ce ce. pulover. a se m î h n i . a sparge cassé.f. car. a certifica. cameră . desigur certifier vb. ceremonie cérémonieusement adv. ochi de geam carrière s.f. capitol chaque adj. carnivor carotte *. clapon chapitre s.

m.m. a căuta chercheur s. [constr./. î n c î n t ă t o r charme 1 s. lumină classe s.f. şosea chausser vb.m. circuitul circuler vb. preoţime 502 .f.m.m. a şopti. lucru chou s. m. c i m i t i r cinéma . -e adj. plug chartreuse s.m. şi adv. ceară cirer vb. d r u m . cler.m. -euse s.f.f. -enne s. pedeapsă chaton s. chinez. chimie chinois. stejar cher.f. şovin chaux s.f. conopida chou-rave s. -ne s. la chicane s.f.charbonnage s. a şifona. pisoi chatoyant.f.) şi adj. m. ţigară de foi. -enne s.m. cavalerie chevaucher vb. a încărca charger (se) vb. m. I I a alege choix s. limpede.m.f. cazan mare chauffeur s.j. cale cheminée s././. cîine. fierbinte chaudière s.m.m. cu dragoste chercher vb. -e adj. cercetător cheval s. cîrpă. v a t r ă chemise s. cărbunar charger vb. m . m.m. c l e f clef s.f. m u ş i ţ ă ciseaux s.m. şi adj. c l a s a m e n t . var chef s.m. civil civiliser vb.f.f. m. m î n c a r e . cetate citer vb. c l a r . fir de p ă r cheville s.) ş a r p a n t ă . -te s.f. cal chevalerie s.m. himeră chimie s. căldare. (cu maj. foarfece ciseler vb. m. capră chez prep.f.f. căţeluş choeur s. car. cald. m. cămin. care face ape chaud.?. (fig. [despre culori) deschis clarté s. . a m o t o t o l i . ospăţ chèrement adv. lucios. ~. petic chiffonner vb. a vîna chasseur s. m. ~ jort cetate châtiment s. creştin chuchoter vb. pi. a v ă x u i ciron s. mină. gleznă chèvre s. cor choisir vb. -e s.m. m . gulie chrétien.-ère 1 adj. farmec. cer cigale s.m.f. cinemascop circuit s. greiere cigare s.m. drag chère 2 .f.f.e adj. clasă.f. s c u m p . m. a şuşoti chut ! interj.m. sst ! linişte ! chute s. cheie clergé s. iubire de oameni charmant. cădere ci adv.m. c e t ă ţ e a n c i t r o n s .m. cifră. ţigară cime s. şofer chaussée s.m.f.s. m. ciment cimetière s. chinezesc chiot s. pisică château s. a-şi lua sarcina de a chariot s. lecţie classement s. (zool. căţea chiffon s. clasifi­ care clé s. a cizela cité s.) liliac chauvin. lămîie citronnier s. cinematograf cinémascope s. căruţaş charrue s. -e adj.f.f.m. a călări chevet s. c o n d u c ă t o r . şicană chien.m. dirijor chemin s. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s.m./.f.m.m.f. a încînta charpentes.f. m.f. -e s. h a v a n ă cigarette s.f. şomer chose s. a încălţa chauve-souris s. m. a civiliza c l a i r . capodoperă chef-d'orchestre s. /. şef. şomaj chômeur.m. aici ciel s. v.m. -ière s. che­ restea charretier s. lămîi civil. m ă n ă s t i r e chasser vb. alegere chômage s. -e adj.f. vîrf ciment s. cămaşă chêne s.) carpen charmer vb. scump .f.m. c ă p ă t î i cheveu s. şi adj. a cita citoyen. căruţă charité s.m. m. încîntare charme 2 s. [bol. ) a supăra chiffre s .f. a circula cire s. c a s t e l .m.m.m. v î n ă t o r chat. sumă chimère s. varză chou-fleur s.

f.f.) culme combler vb.f. obştesc. comod commun. compoziţie.f. a complica composer vb. coafură. costum complet 2 . -e adj. a înţelege comprimer vb. complicat compliquer vb. colecţie collectiviste -s. -euse s. a umple (cu vîrf şi în­ desat) .m.f. comună communiquer vb. colonel colonial.m. fanteziuri collaborer vb. c o m a n d a n t . -e adj. m î n i e .m.f. com­ punere comprendre vb.f. I I I a se prezenta. a completa compliment s.m. comitet commandant s. a compensa complaire (se) vb.m. cucurigu ! code s. a compune.) podoabe. colectivitate collège s. comunist compagne s. client climat s. colonial colonne s.j.m.m. colină colonel s. colectiv collection s. a copleşi combustion s. coaliţie cocarde s.f.m. complet complètement adv. comu­ nard commune s. a întregi.m. tovărăşie. cîte combiner vb.f.f.f. colos. (fig. -ive s. şi adj.f. a p i e p t ă n a coiffeur. colegiu coller vb. ardere comédie s. compozitor composition s. tout — la fel commencer vb. şi adj. a începe comment adv. c î t . închis clôture s. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb. ca.m.f. cu t o t u l compléter vb. a ţ i n t u i club s. m .f.f.f. -e s. c o m u n . tovarăş comparaison s. m. trecătoare. compa­ raţie comparaître vb. coafor coiffure s. a comunica communiste s. i n i m ă . I I I a comite commode adj. compas compassé.m. comedie comité s. III a c u p r i n d e . complet.-e adj.m. dorinţele cuiva) . m. c l i m a t climatique adj. insignă cocorico ! interj. colectivist collectivité s. coniac coiffer vb. l u p t ă t o r combattre vb. I I I a se complace complet 1 s. pre­ c u m . -e s.e s.m. cod coeur s.m./. comerţ commettre vb.f. tacticos compensation s. vîrf.m. socoteală.m. şap­ că etc 1 coin s.m. compensaţie. [pi.m. a lupta combien adv. p i e p t ă n ă t u r ă .f. c î t . colier colline s. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s. c î ţ i .f. colţ c o l s . asociaţie.f.m.m. t o v a r ă ş ă . m. societate compagnon s. soţie compagnie s. supărare colifichet s. a socoti. t o t ce acoperă capul (pălărie. des­ păgubire compenser vb. a n u m ă r a comte s. a prinde în cuie.m. deal.) a satisface (năzuin­ ţele.f.m. a alcătui compositeur s. I I I a c o m b a t e . clopot clocher s. p u ­ blic communard.m. fleac. cîtă.f. a concentra 503 . casă de b a n i cognac s. climă. a (a) lipi c o l l i e r s . clipire clinique adj. pas colère s.m. -ète adj. -e adj. club coalition s. comentariu commerçant s.f. şi adj. compliment compliqué.m. I I I a închide clos.m.m.m. uriaş combat s. clopotniţă cloison s. .m.f. şi adj.c l i e n t . împrejmuire clouer vb. a combina comble s. conte concentrer vb. maior commande s. luptă combattant. salbă. coloană colosse s. asemănare. m . clinic cloche s. -e adj. cocardă. c u m . ca (si). a comprima compte s.f.m. (fig. comerciant commerce s. cont compter vb. cum? de ce? commentaire s. a colabora collectif.f. climat(er)ic clin (d'oeil) s. coexistenţă. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb.m. par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences. comandă (a unei m a ­ şini) comme adv. a compara compas s. guler.

f. m.m. duhovnic confiance s. au •*. constant. a consemna. conjugare conjuguer vb. congres conjonction s. a contracta contradictoire adj. nuvelă contempler vb. c u n o ş t i n ţ ă . de aceeaşi specie congrès s. faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb.m.f. dulceaţă confondre vb. I I I a construi consulter vb. adv. a înconjura contracter vb. a fi în l e g ă t u r ă c u . contrariu contre-amiral s. m.f. m u l ţ u m i t contenter vb.f. -e adj. a contempla contenance s. încredere confidence s. a confecţiona conférence s. -e adj. sfat. -ète adj. încurcat confusément adv. concurent condamnation s.m. sfătuitor consentement ».m. I I I a cunoaşte conque s.f.m. a c o n d a m n a condition s.f. a t i ­ t u d i n e . mhigîiere. a conţine content.m. molipsire. I I I a conduce confection s. a sfătui conseiller. a consterna constituer vb. de acelaşi s o i . povestitor continuel.m.c o n d a m n a r e condamner vb. -e s.concentrique adj. a c o n t i n u a .f. a constitui construction s. a închina conscience s. confuz confusion s.-enne s. cunoaş­ tere connaître vb. contagiune conte s.f.f.f. clădire construire vb.m. consolare consoler vb.f. I I I a confunda. m.m. a confirma confisquer vb. castravete concourir vb. potriv­ n i c . concluzie. -e adj. I I I a concura concours s.f.f. -ère s. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. contradictoriu contraindre vb. a considera: [fijL. asociaţie confus.) a preţui considéré. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. aer.f. consecinţă conserver vb. -e adj. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . confortabil confrérie s. concurs concret. a trage concluzia conclusion s. a consola consolider vb. p o r t a r concitoyen. confi­ denţă confier vb. a u r m a contourner vb. în mod constant constant. contrar.f.m. ghioc conquérir vb. confort confortable adj. cu perseverenţă. contact contagion s.m. a m ă r t u r i s i .f. III a cuceri conquête s. respectat. a u n i consul s. neînce­ tat continuer vb. concurs de împreju­ rări conjugaison s. conştient conseil s.f. conducător conduire vb. conştiinţă conscient. a î n t ă r i consonne s. a încurca confort s. constrîngere contraire s. înfăţişare.) a da un consemn consolation s. -e adj. I I I a concepe concierge s. -le adj. a confisca confiture s. /. I I I a constrînge contrainte s.f. a consulta contact s. I I I a încheia. s t i m a t consigner vb.f. a j u t o r . m. concediu congénère adj.f. a consacra. consiliu conseiller vb. u r m a r e . condiţie conducteur fi. I I I a consimţi conséquence s. -e s. cucerire consacrer vb. atingere. (mil.f. a consulta connaissance s. I I I a cuprinde. consul consulter vb.f. a conjuga. a conserva considérer vb. c o n t r a a m i r a l 504 .m. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu. conjuncţie conjoncture s. construire. m. concetăţean conclure vb. şi adj.f.f. c o n t i n u u . concret concurrent.m. concentric concerner vb. confuzie. conţinut conteur. d e s t ă i n u i r e . şi adj.d i m p o t r i v ă . poveste..m. în­ voire consentir vb. statornic constater vb.f. încheiere concombre s.f. basm.f. loc. c o n s i m ţ ă m î n t . consilier. confuz.-euse s.f. consoană constamment adv. a constata consterner vb.m. a consolida. conferinţă confesseur s. confecţie confectionner vb.

acoperit couvrir vb. s t r a t coucher 1 s. corupere. s. conver­ tire copain s. contraofensivă contre-valeur s. après — prea tîrziu . cornée corniche s. scurt c o u s i n . III a coase couler vb. {jur.f.-ère s. curte courage s. f./. m a c coquet.m. conversiune.f. coroană. cupă. poştă cours s. ~ d'oeil privire. apusul soarelui couche s. vară coussin s. cocoş coque s. l a t u r ă . de b u m b a c . impozit contrôler vb.d e o d a t ă . a curge.f. /. găoace (de nucă. a se scurge.f. d r u m .f. corb corbeille s. .ni.m. coş corde s. I I I a alerga. curier. în­ drăzneţ courber (se) vb.f. curs course s.contrebasse s. jouer des^ s a da d i n coate coudre vb. cosmonaut cosmos s. colină. -ette adj.f. cochet cor s. m.m. culme côtelette s. a umbla după (şi fig. îndrăzneală courageux.m. croitor couvert 1 s. a se îndoi. a aluneca de-a lungul .un ~ de fil a telefona. frînghie . a se cùlca coude s. a s p e c t . i z b i t u r ă . ţ i n u t . culisă couloir s. t e m ă corectată corriger vb.m. -e adj. -e adj. m. b i d i v i u . co­ rupţie cortège s. cunună couronner vb. -.} corec­ ţ i o n a l . la "•.m.) corn corail s. coridor corrigé s. cosmos costume s.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s.f.m. l o v i t u r ă ./. pernă coût s. cornişă corps s.f. coardă cordial. a se curba coureur.m. a bumbacului cou s. corespondenţă correspondre vb. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s. cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb. a ascunde 505 . m.f. de ouă) . m. I I I a corespunde. culoar coups. III a convinge convenir vb. vopsea coulisse s.de dinspre .m. donner .m. m.f. sur le ~ îndată . t r u p . cordial. prieten. — de force puci coupe 1 s.m.m. gît couchant s. m. alai cosmonaute s.m. a costa coutume s. croială coupe 2 s./. s t r i c a r e . c o n t r i b u ţ i e . cotlet coton s. culoare. a tăia cour s. -le adj. f. -euse adj. obicei couturier. apus (de soare) coucher 2 (se) vb.f. coastă côté s. cost couteau s. cuţit coutelas s.m. curajos. contrabas contredire vb.) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s.f. tout à —.f.m.f. curaj. m. costum côte s. (despre un vas) a se scufunda couleur s.m.m.f. con­ vorbire c o n v e r s i o n s . corrections.m.m. călduros cornée s. coral. -e adj. / . cupă couper vb. cortegiu. (pop. a copia coq s. t a c î m couvert 2 . c o r p . de ~* deoparte .m. à -~ sûr cu siguranţă . regiune contre-offensive s.lîngă coteau s. telegar court.-euse s. culcuş.m. m.f. v ă r . -ère adj. c o t . conversaţie. corecţie correctionnel. goană. a fi în corespondenţă corridor s.m. I I I a r e c u n o a ş t e . à . ochire.) couronne s. III a contrazice contrée ş.f. [muz. alergător courir vb.f. a se învoi conversation s. corectare.à ~ corp la corp.e s. contravaloare contribution s. I I I a a c o p e r i .f. du •». a corecta corruptions.f. cursă. b u m b a c cotonnier. d'un seul ~ dintr-o d a t ă . m. mărgean corbeau s. a încorona courrier s.m. îndreptare.f. a controla convaincre vb. p a r t e . amic copier vb.m.f.

c u r m a l ă dattier s.f. ciclism cyclone s. crater cravate s. dans danser vb. c u l t u r a l curatif. influenţă créer vb. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s.m.critică croc s. III a culege cuiller. III a creşte. a cultiva (şi fig.m. i n s t r u i t cultiver vb.m.f. cruce crosse s. d e ! damner vb. a trosni cratère s. corn (franzeluţă) croître vb. a scobi creux 1 . a debarca débarras s. -ïve adj. s t r i g ă t crime .f. curmal davantage adv. cîrlig. -euse adj. creştere croissant s. creastă crétin. de.m. p a n t a l o n i s c u r ţ i . primejdie dangereux. a scăpa débattre vb. croşetă croire vb. m. chiloţi culte s. c r e d i t . pe.m.f. creion création s. scobit. m . craniu crapule s. încrucişare croiser vb./. I I I a se teme craintif. a crăpa. p a t (de puşcă) . creştere (a unei ape) cruel. d a t ă datte s. m. cîrlig. c u l t u r ă culturel. şi adj. a socoti croisades.f. a crea crème s. interj. gău­ nos. trecere.m.f.critic. prăbuşire débarbouiller (se) vb. a dansa danseur.m. -elle adj. creşă crédits.-e adj. {sport) crosă cruauté s. crud. c a v i t a t e .f. a m u r g crête s. I I I a crede. cange .f. debara débarrasser (se) vb.m. cremă crépuscule s. a fermenta cycle s.f. / . cretin cretonne s. -e s. -euse ad]. ocol. colţ (la a n i ­ male) crochets. cură cure. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i . ciclu cyclisme s.f. d i n .m.s. a sparge . coamă crise s.f. făptură. creaţie créature s.f. cuillère s. s e m i l u n ă .f. fiinţă. c u r i o z i t a t e cuver vb. a crispa critique s. fricos. m.m. -e adj. crud crue s.f. a î n t î l n i croissance s.f.f. «.f.f. creton creuser vb.m. s m i n t î n ă . -le adj. a înota în stilul crawl crayon s.) culture s. m.m. criză crisper vb. crimă crinière s. a se debarasa. a se m ă r i croix s.f.f. m. du. b u c ă t ă r i e culotte s. d o a m n ă . c r u n t cuber vb. -ive adj. scuipat craindre vb.şi adj. d a n s a n t danse s. creatură crèche s. a se spăla pe faţă débarquer vb. m.f. a încrucişa. a se rupe cri s. scobitoare curée s. ~. a afurisi danger s. — fouettée friş­ ca. şi adv. des) prep.f.m. în. a săpa. m. t i m i d crâne s. bojocii. /. m.f. a pîrîi.m. despre.f.f. cult.m. ciclon D dahlia s. m a i m u l t de (<T. a face cubajul cueillir vb. p r ă p ă d . lingură cuir s.m. pe*te. primejdios dans prep. -euse s.c r a c h a t s . cult cultivé adj. gol creux 2 s. scobitură. dalie dame s. nemernic. piele cuisine s. cruzime ( / i g ) cru. dansator date s. I I I a d e z b a t e . craquer vb.f. p r a d ă curiosité s.un mois peste o lună dansant.m. c r a v a t ă crawler vb.dent s. pericol.f. cruciadă croisement s. se ~ a se z b a t e 506 . goi crever vb.f. de la. c u r a t i v cure s.

m.f. a declanşa décliner vb. a refuza décommander vb. deformare défunt. decembrie décennie s. a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb. j u m ă t a t e . -e adj. a se revărsa.m. d i n t e . s.f.m. au — de d u p ă . dehors adv. a decomanda déconcerter vb. decor décorner vb. sfîşiere décidément adv. a deconcerta. cerere. m. deltă demain adv. cusur défendre vb. delegaţie déléguer vb. m. p r î n z . întrebare demander vb. d«but . a decerna décevant. m a i departe de délégation s. provocare défier vb. a deceda. deceniu décerner vb. III a decepţiona déchaîner vb.m. deşeu déchirer vb. şi adj. a d e z l ă n ţ u i décharger vb. afară déjà adv.f. a răposa décembre s.f. a descărca déchet s. a declama déclarer vb. a prînzi déjuger vb. a dezgusta degré s. delicios.f. m. a (se) muta démettre vb. dinar. n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s.f. dejun déjeuner 2 vb.m. m . {despre ape) a se vărsa debout adv. -e adj. demon denier s. h o t ă r î t . î n ă u n t r u défaire vb. deja déjeuner 1 s. î n c e p u t . apărare défenseur s. a da. a cere . mutare . democraţie démographe s. I I I a d ă r î m a démon s. I I I a descoperi decrepit. débit (la lichide şi gaze).f. m.m. t r e a p t ă .f. (arhit. r a m o l i t décréter vb.m. demaraj démarrer vb. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. ţîn) sus débraillé. avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s.f. definiţie définitivement adv.débit s. a demara. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. h o t ă r î r e . a declara déclencher vb. -e adj.f. {sport) mijlocaş. p e s t e . în picioare. defect. a rupe coarnele décourager vb. decrepit.f. a porni déménagement s. a denunţa dénonciation s. a începe décéder vb. a deznoda. (numai în loc. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . dantelă dentelure s. a dezumfla d é g o û t s .m. a desfide. d e z m ă ţ a t début s.m. r u p t u r ă . a delega délicat. a decide décision s. cu dispreţ dedans adv. a p ă r ă t o r défi s.f.) dantelură 507 . I I I a descrie décrocher vb. I I a defini définition s.m. -euse adj. cu siguranţă décider vb. a dispreţui dédaigneusement adv.m. a (se) dezgheţa dégonfler vb.pe dinafară déboucher vb. m u t a t déménager vb.) au ~~ d u p ă . mîine démailloter vb. a r u p e . sfidare. defunct. a desfăşa (un copil) demande s. a decreta décrire vb. se ~ a se descotorosi. denunţare dénouer vb. j u m ă t a t e de oră demi 2 .f. au ~ la început débuter vb. ban dénombrer c i .m. a descuraja découvrir vb. a locui: a r ă m î n e demi 1 s. -e adj. I I I a desface. grad. a sfîşia déchirure s. ferme­ cător délivrer vb. peste. amăgitor décevoir vb. a defila définir vb. a zăpăci décoration s. d e c o r a ţ i e . a d e b u t a . -e s.m. a sfida défiler vb. h a l b ă . decizie déclamer vb. I I I a serînti demeurer vb. a declina. a dezlega. delicat délicieux.f. a întreba démarrage s. a elibera delta s. j u m ă t a t e demi-teinte s. a dezlega dent s.m.f.f. demograf démolir vb. a scăpa défaut s. I I I a a p ă r a défense s.f. ră­ posat dégeler vb. j u m ă t a t e . dezgust dégoûter vb. -e adj. definitiv déformation s. c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres.m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • de m î n t u i a l ă — diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trices.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — fără îndoială • douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat,bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices.m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire;s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant,-e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen.s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — negreşit • fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • pe legea mea — foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — de • fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson.s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • • et à me­ — fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — mal ~~ • de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers.m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — a • hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

ne­ greşit infamie s. i m e d i a t immémorial. m. i m p e t u o s . . (modul) i n d i c a t i v indigne adj. necunoscut inconscient. m u r d a r . -ive adj. -ête adj. infamie infernal. ignoranţă ignorer vb. imposibil(ul) impôt s.f. leneş inactivité s. inconştient inconvenance s. identic idiot. imperfect. impers. imens.f. în m o d in­ dependent indépendance s. a t i p ă r i improprement adv. ne­ m u r i t o r . idee identique adj. impunere fiscală. a i m p r i m a . inconvenient.f. sclav image s. şi adj. şi adj. influenţă influencer vb. fără îndoială industrie s.f. a obliga imposition s. inginer 520 . iluzie illustre adj. i n e r ţ i e . (în mod) impro­ priu imprudence s. -elle s. i n a c t i v . n e p i e r i t o r imperméable s. i m p e r t u r b a b i l impétueux.f. index.f.f.m. amestec immobiliser vb.) nepăsare inexact. impermeabil impersonnel. -e adj. imaginaţie imaginer vb.f. infailibil. (fig. infirmerie infliger vb. incomplet inconcevable adj.m.m. imaginar imagination s.e s. a indica indiscret..m. {fig. a imita immaculé. -e s. mîrşav ignorance s. şi adj.f. infinit infiniment adv. i m p r u d e n ţ ă impur. incident incommode adj.m. ne­ ajuns incroyable adj.idée s. -e adj. i m i n e n t immixtion s. inabor­ dabil inactif.f. a inaugura incarner vb. inert inertie s. -e adj.m. independenţă indépendant. de n e u i t a t inepte adj.) a p r i g . nedemn indiquer vb.f.m. impersonal imperturbable adj. independent index s. indiscret indubitablement adj. -e s. [fig. prost. inaccesibil.f. infernal infini. impozit impression s. insulă illégal. a întrupa incidence s. (timpul) imperfect impatience s. i n d i c e . impresie impressionner vb.m. -e adj. infinit infirmerie s.f. -e adj. ilustru ilote s. de neconceput inconnu. a nu cunoaşte île s. şi adj. nelegitim illusion s. -e adj. s.m. a informa infrarouge s.f.m. incomod incomplet. a aplica (o pedeapsă) influence s. a ignora. i m p o r t a n t importer vb. degetul ară­ tător indicatif s. imoral immortel. de necrezut i n c u l p é .m. -e s.f. a i m p u n e .m. -elle adj./?.f. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb. imbecil imiter vb. industrie ineffaçable ad}. de neşters. nesfîrşit immeuble s. a incarna. ticăloşie. -e adj. -e adj. m. perfect infailliblement adv. şi adj.m. a impresiona imprimer vb.f.f. m u r d a r inabordable adj.f. şi adj. -e adj. im­ pozit impossibles. a imobiliza immonde adj. i m a g i n a b i l imaginaire adj.j.f. i m i x t i u n e . -e adj.f. -e adj. violent impiété s. şi adj. i m p u r . s t r ă v e c h i immense adj. i n c u l p a t indéfrisable s. a imagina imbécile adj. nerăbdare impérissable adj.f. ilegal illégitime adj. incidenţă incident s. infraroşu ingénieur s. inexact infaillible adj. nepoliticos impolitesse s. -euse adj. imagine imaginable adj. a avea impor­ tanţă imposer vb.f.-e adj. imobil imminent. -e adj. n e c u v i i n ţ ă inconvénient s. nepoliteţe important. i m a c u l a t immédiat. nelegiuire impoli. m.f. idiot ignoble adj. infailibil. i m e d i a t immédiatement adv. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv. ) dezgus­ tător immoral.f. -e adj. s t u p i d inerte adj. -ète adj. veşnic imparfait. a influenţa informer vb.

cinstit intellectuel. i n t e r n . -e adj.f.) in­ travenos intrépidité s. a insulta insurger (s') vb. -ète adj. -e adj.m.f.m.m. a inventa invention s. a se răscula. fildeş ivre adj.f. m . iresponsabil irriter vb. b e ţ i e . m o m e n t . nelinişte inscrire (s') vh. î n v ă ţ ă mînt instrument s. / . invazie inventer vb. beat ivresse s. ingrat inimaginable adj. odinioară jaillir vb. n e l i n i ş t i t . a se n e l i n i ş t i . ironie ironiquement adv.m.f. m . iresponsabil irresponsable adj.) caracter italic. a înfiinţa instituteur.f. a invita iris s. nedrept innocent. activ intention s. eşec insuffisant. i n t e r v a l . invers invitation s. tot­ deauna 521 . m.f.) entuziasm ivrogne s.j. v i u . î n v ă ţ ă t o r instructif. clipă.m. integru. a se i n t i t u l a intraveineux. r e z u l t a t italien.m. I I I a interzice intérêt s. gelozie jaloux. [tipogr. -elle s.m.m. îndrăzneală intrigue s. i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s.m. italian .5. inte­ lectual intelligence s. -trice s. I I I a se înscrie insecte s.f. (cu maj.f.m. gelos. -ive adj. indiferent insistance s. a întreba interrompre vb. o use adj. insensibil . a intercepta interdire vb. inovator inonder vb. i n t e r p l a n e t a r interroger vb.. -e adj. interesant intérieur. invidios jamais adv. i n u t i l inutilement adv.f. i n s t r u m e n t insuccès s. / . de neatins intègre adj. obraznic insolite adj. neîn­ destulător insulter vb. sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb. i n v i t a ţ i e . italienesc italique s. i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s. v r e o d a t ă . inteligenţă intense adj. insistenţă insolent. j a d jadis adv.m. n i c i o d a t ă .f.m.f. a insensibiliza insensible adj. intrigă introduire vb.f.f. -e s. i n s t r u c ţ i e . beţiv J jabot s. I I I a întrerupe interruption s. ./.m.m. şi adj. s m i n t i t . (jig. -enne s. insolit.f.m.e * . intens.f. stînjenel ironie . a interpela interplanétaire adj. a i n s t i t u i . i n t a n g i b i l . [fig. de n e î n c h i p u i t injuste adj. a se îngrijora inquiétude s.f. şi adj. instinct instituer vb. n e v i n o v a t innovateur. instalare installer vb. I I a ţ î ş n i . invenţie inversement adv. interes intéressant . inspecţie i n s t a l l a t i o n s . ) ne­ p ă s ă t o r . a inunda inquiet. i n s t a l a ţ i e . ieşire. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb. ne­ bun insensibiliser vb. ieşit d i n issue s. I I I a introduce inutile adj. insectă insensé. l ă u n t r i c internaţional. instaurare instaurer vb. a se răzvrăti intangible adj.f. [med. à V — imediat instaurations. i n s t r u c t i v instruction s. I I I a interveni intituler (s') vb. intenţie intercepter vb. zadarnic invasion s.f. -e adj. n e o b i ş n u i t . a izvorî j a l o u s i e s .m. provenit. a irita issu. jabou jade s. curaj. cursiv ivoire s. -euse adj. a i n s t a u r a instinct s.m. internare interpeller vb. -trice s.m. întrerupere intervalle s. şi adj. r ă s t i m p intervenir vb. insuficient. n c uzitat inspection s. -e adj.m. a instala instant s.) şi adj. -e adj./.ingrat. -e adj.

zi jouter vb. -e adj.m.f. acolo l a b e u r s . joi jeune s.f. jucărie joug s.) a poseda jour s. j u s t i ţ i e justifier vb. j u s t i f i c a t i v justification s. -e adj. lampă lancé. m u n c i t o r . grai langue s.m. -ère adj.m. judecător jugement s.m. lînă lainier. pron. har­ nic labour s.f. I l a se folosi. d'un . a justifica justificatif.m. a cînta (la u n instrument) jouet s. laborator laborieux. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb. -euse adj. laic. ziar journaliste s. landou langage s.f.f. m . cu veselie joyeux.m. m. aruncare lancer vb. cu d r e p t a t e .f. ) lansat lancement s. f. a desface.m.m. (fig. o . zeamă juste adj. tocmai justesse s. suliţă jésuite s. lumesc lait s.m. d r ă g u ţ . -ive adj. ianuarie jaquette s. a lansa. -euse adj.f. (fig.m. lanţetă landeau s. referitor la lînă laïque s.m.f. (fig. pe ea. j u s t . i e z u i t jeter vb. z i . l a m ă .m. a r u n c a t . suc. a arunca jeu s. a se juca . urît laine s. lăptucă lame s. şi adj. kilogram kilomètre s. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s.f. şi adj.m. a jura jus s. iulie juin s. laminare lampe s.f. j u g jouir vb. judecată juillet s.f. . e x a c t i t a t e justice s. vesel. m. galben jaunir vb. larg 522 .m. picior jambon s. o b r a z .m. I I a îngălbeni javelot s. fustă jurer vb. (fig. -ère adj.f. Vautre ~ d e u n ă z i . lac lâche adj.m. hol.f.m.m. joc jeudi s. art.m. vrednic de plîns lamenter (se) vb. -e adj.m.jambe s. care dă lapte laitue s. voios juge s. a se introduce (în lume) lancette s. a se lamenta. limbă languir vb.f. justificare K kilo.m. laş. g r ă m a d ă . a se tîngui laminage s. drept justement adv. z i a r i s t .m. iunie jupe s. grădină jardinier s. a lăsa să-i scape laid.) a face cu­ n o s c u t . m.m. grădinar jarret s.f. m o r m a n j o u e s . lapte laitier. b u c u r i e joindre vb. t i n e r e ţ e . ~ chambre camera. j u s t e ţ e .m.f. / . je ~ vois o văd là 2 adv. t î n ă r jeunesse s. şi adj. d r e p t a t e .) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv. a u n i joii. m.m. muncă (grea) laboratoire s. a se b u c u r a . jachetă jardin s.f. I I I a î m p r e u n a .f. 2 . arătură lac s. gazetar journée s. kilometru la 1 1 . şuncă janvier s. t i n e r e t joie s. n o s t i m jonchée s. v a l lamentable adj. kilogramme s. limbă.m.à Vautre de pe o zi pe a l t a — Journal s. fricos lâcher vb. I I a lîncezi large adj.m.m. iasomie jaune adj. a se l u p t a .

f. litoral livide adj. neînţelegere littérature s. .f. (căsătorie . depuis ~.f. lacrimă las. (loc.) rîs lyrique adj.f. lună lunette s. a r i d i c a . lucid. rufă lion s. hol. pîrghie lèvre s. (cu maj. rînd . d u r a t ă lors adv. a l b i t u r ă .f.f. l i t e r a t u r ă littoral s. m. u n d i ţ ă lilas s.. î l . a scula.m.g u e adj. je -~ vois îl v ă d leçon s. l a t i t u d i n e lavage s. sprinten lettre s.f.) ochelari lutte s. legitim. -e adj. u ş u r i n ţ ă . logic logis s. m.f. lesquels. s u m b r u lui pron.m.m. m. départe lointain.d i n acel m o m e n t lorsque conj.m. / . l u n g . î n c e t i n e a l ă .f. l u i . livid./. î n d e p ă r t a t loisir s. încet l e n t e u r s . spălare le 1 .m. (fig. lupoaică louveteau s. -e adj. cînd lot s. liliac limiter vb. legumă lendemain s. a preda logement s. iepure ligne s. i n s t r u i t leur adj. m.) le ~~ de de-a lungul longuement adv. m u l t t i m p .m. iederă lieu s. a închiria loup s. p a r t e . legătură libération s. suspect louer vb. pers. (fig.f.) echi­ voc. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s.m. chiorîş . (fig.m. liceu lynx s.) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s. livrea livrer vb. legal légende s. locuinţă loi s. art.m. luni lune s. locuinţă loger vb. greu louve s. p u i de leu liqueur s. m.f. buză levure s. loc lieue s. l u n e t ă .m. lege loin adv. a m ă r g i n i limonades.f. m. dès •». chirie louche adj. linie . î n c h i r i e r e . (pi. a locui logique adj.f. a lăuda .f.m. a lupta lycée s. loz loterie s. m. t i m p liber l o n g .pi. şi pron. (al) l o r . l i t e r ă . leoaică lionceau s.-euse adj. a elibera liberté s.m. linte lequel.m. luminos lumière s. drojdie lierre s.larme 5. lecţie lecture s. . loţiune louage s.f. limonada linge s. m. I I I a luci. lesquel­ les) pron. a livra .) p l i c t i s i t latin. p u i de lup lucide adj.m. leghe lieutenant s. drojdie de bere liaison s. ~ — même el însuşi luire vb.m. I I I a citi lis. s p r i n t e n légèreté s. l u p t ă lutter vb.f. pron. m.) l i ­ teratură lettré. -e s.f. l u n g i m e .f.f. uşor . lasse adj. lys s.f. leu lionne s. răgaz. care leste adj. (pi. în a m ă ­ nunt longueur s.m. uşuratic libraire s.m. (zool.) şi adj. r ă s ă r i t levier s. v î n ă t livre s. -e s. s t r ă l u c i t o r lumineux. l i t a n i e . şi adj. locotenent lièvre s. l u g u b r u . ) albia u n u i r î u litanies s. pron. uşor. s p ă l a t . a t u n c i . a răscula lever 2 s. carte livrée s.de a t u n c i .f. — de cu ocazia . a l i m i t a . loterie lotion s./. l i b e r t a t e libertins.f. p a t . -ère adj. litigiu. m. eliberare libérer vb. licărire lugubre adj. ~ chat pisica. m. l o t . şi adj. a s t r ă l u c i luisant. [fig. le lever 1 vb. obosit. legendă léger. m. lenjerie. lectură légal.f. liric 523 . prep. pe el. lumină lundi s.f.f.m. ~ s jumeaux p a t d u b l u .f. el.f. sprinteneală légitime adj. pos.f. -e adj. cu m i n t e a limpede lueur s.m. legal légume s. latinesc latitude s.m. librar lie s. (fig. ziua de mîine lentement adv. crin lit s. lichior lire vb. l u m i n ă s l a b ă .f. -e adj. scrisoare. laquelle (pi. saşiu. l i b e r t i n . rel. m. o c h e a n . la­ t i n .f.f. 2. lup lourd. m.

însă .m.m. a cîrmui manoir s. semn. indiciu marquer vb. m a i m a r e . magnetic magnifique adj. cufăr maltraiter vb. locuinţă feudală manque? vb.f. manechin manoeuvre s. u m b r e l e morţilor manger vb. a marca marron adj.) a l i p s i . marfă marche s. s t ă p î n . durere malade s.f.. mînă de lucru maint. a fi cît pe aci să . m.f.9. acum. (fig. major (ca v î r s t ă . intrigă mannequin s.f.». -ère adj. t r e a p t ă marché s. r ă u .) m a n i . bărbătesc malgré prep.f. stăpînă . casă. răutăcios malle s. (impers. m a r c a n t . necinstit malhonnêtement adv.-es. şi adj. a manevra .f.f.f. -e adj. anevoie mâle s.m. manifest..f. m e r s . [ist. m a r m u r ă marchand. maro mars s. a n u i z b u t i .f. par ~ din nenorocire malheureusement adv.f. /. m. -e s.m.m. a nu a v e a . de z a r z a v a t u r i marais s. n e î n d e m î n a t i c malaisément adv. şi adj. m a j o r i t a t e . a m a n t ă majeur. p i a ţ ă . m a i m u l ţ i maintenant adv. dascăl maîtresse s.f. -es. f. ne­ norocit malhonnête s. în prezent maintenir vb. macaroană machine s. scara (unui vehicul) marcher vb. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) . a merge mardi s. p a l t o n manuel s. -e s.f.jn. nenorocire. m a m ă manager s. mînecă mandat s.m.m. m o d . a greşi. desiş.m. m a n d a t mandataire s. / . şi adj. manajer manche s. .m.m. m i n u n a t magnifiquement adv.f.) a scăpa. ) in­ trigă . a nu ni­ meri mansarde s. scară d u b l ă . [fig. m a n u a l maquis . m. m a n s a r d ă manteau s. manifest manigance s. alee main s. r ă u v o i t o r maman s.m.marcă. -e adj.f.m. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. -e adj.f.m.f. a p i e r d e . :x m a l t r a t a malveillant. a însemna.m. m. căsătorit mariage s. (vt. margine marguerite s. căsătorie m a r i n s.m. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. aut.m. cu m ă r e ţ i e mahométan.m. m a n t o u . m a r i n a r marine s. m a r a t o n marbre s. necinste malicieusement adv.M macaroni s. evident. m a r g a r e t ă mari s. vicleşug. cu greu. şi adj. falcă madame s.. m a r t i e 524 . chip. ca importanţă) majorités. p o r u m b maison s. a fi pe p u n c t u l de a. pi. adj. a mînca manier vb. magazin magistrat s. bolnav maladroit.. în ciuda malheurs. doamnă mademoiselle s.m. d i n nefericire malheureux. şi adj. m a r ţ i marge s. d a r .m. domnişoară magasin s. însemnat marque s.f. a m î n u i m a n i è r e s .f. • de a duce lipsă — de. mînă main-d'œuvre s. mascul. maşină mâchoire s. ) miş­ care de rezistenţă maquisard.m. m a g i s t r a t magnétique adj.m. ~ si ba da maïs s.f. m. manevră . majorat mal s. m l a ş t i n ă marathon s. -euse s.m.m. m a h o ­ medan mai s. cafeniu.m. m a r ş . castel. fel manifeste adj.f. m a r i n ă marquant. -e s. negustor marchandise s. m. a a r ă t a . soţ. şi adj. slab mail s. (lunaj mai maigre adj.f.m. familie maître s./. -e adj.m. I I I a m e n ţ i n e maire s.f. invar. m a n d a t a r mânes s. p r i m a r mais conj. s. m a e s t r u . m. tîrg marchepied s. b ă r b a t marié.f.m.m.f. a u i t a . m.f.m.f. manoeuvrer vb.

metro métropole S. neîncredere meilleur -e adj. slujbă mesure s. protector ai arte loiméchanceté s. încetul cu încetul métal s.m. meteorit métier s. medie médecine s. I I I a vorbi de r ă u . prăjitură din albuş de ouă mériter vb. adv c h i a r . a conduce. r ă u m a x i m u m s. metalurgic météorite s. r ă u . l u p t ă t o r . şi adj. metru métro s. m a t e r i e .m. dire ~ a mulţumi mercredi s. metalic métallurgie s. a m e n i n ţ ă t o r menacé s. adv. şi adj.pe măsură ce. r ă z b o i n i c .f. . m i n u n e . . fel de m î n e a r e .marseillais. mecena.f. mijloc. a mieuna midi s.e u s e s. I I I a pune.f.m. . r ă u t a t e m é c h a n t . minci­ nos mentionner vb. medalie médecin s.f. g r ă m a d ă . capitală mets s. mediu militaire adj. milităreşte m i l i t a n t . m a r ţ i a l .m.m. a aşeza.m. m ă s u r ă . m e n a j . m. m a x i m u m . ! ï a face v î n ă t ă i . mecanism mécène s.. chinuire. a îm­ brăca .f.m.. m i ­ leniu 525 . meserie. miere mieux adv.m.m. -e adj.m. n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s. tor­ tură masse s. maxim mayonnaise s. bucate mettre vb. degetul mijlociu méfiance s. medicină medicament s. -e adj.m.m. m a r t i r i u . -e adj.f. nu e nici o scofală merci 1 s.f.f. căsnicie ménagère s. cour ~.f. m a s i v m a t c h s. excelent merveilleux. n e m u l ţ u m i r e médaille . ~ en joue a ochi meuble s.m.) şi adj. gospodină mener vb.i v e adj. m a m ă meringue s. marsiliez. s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . a duce mensonge s.m. m i l e n a r . .) à ~ m i n u n a t . profesie mètre s. mobilier meurtrir vb. a m i a z ă . m i n u n ă ţ i e .m. a a m e n i n ţ a ménage s. m i l ă . şi s. mediocritate médire vb. oraş m a r e . ce n'est pas la — à boire n u i mare lucru . minciună m e n t e u r . membru même adj. maioneza m é c a n i q u e adj. m e d i c a m e n t médiocrité s.m. j u m ă t a t e miauler vb. m a i b u n mêler vb. acelaşi./. m ê l a ! m é t a l l i q u e adj. m. a dispreţul mer s. ciocan m a r t i a l . mesaj.f. -euse adj.m. m a r t i r martyre s. dispreţ mépriser vb. {loc.f. a menţiona mentir vb.m.) au fur et à •». de — la fel. (loc.m.m. si adj. ~ d'eau pepene verde membre s.e adj.f. adv.m. a u n i melon s.m. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t . m i n u n a t mésestimer vb. se ~ bien a se îmbrăca b i n e .f. răutăcios mécontent. m u l ţ i m e massif. .m. m u l ţ u m i r e . s. I I I a m i n ţ i mépris s.f. m a r e . a bîrfi médius s. sud miel s. mobilă. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s.f.m. m i l i t a r militairement adv. activist millénaire adj. (în mod) meca­ nic mécanisme s.e curte m a r ţ i a l ă martyr s. e adj. însuşi. (cu maj. miercuri inwe s.f. pepene (galben).f. miezul zilei..f.f.e s.f. metalurgie métallurgique adj. (fig.m.m. -e s. mecanic m é c a n i q u e m e n t adv.m. a m e n i n ţ a r e menacer vb. m i l i t a n t . metropolă.f.) a răni mi adj.m.m. meci matière s.m. m a i bine milieu s. iertare merci 2 s. a subestima message s. a amesteca.m. a m e r i t a merveille s.f. lui el î n s u ş i . comunicare messe s.

j u m ă t a t e moleskines. subţire . a t u r n a moulin s. ceas montrer vb. de la m u n t e montagne s. a m u l a .f. m .m. moarte mort*. a-i sări ţ a n d ă r a . m o r a v u r i . muselină moustache s. rezervă moeurs s.) slă­ biciune moment s. monopol monopoleur s. moară mourir vb.m. mondial monocle s. domn monstrueux. m u s t a ţ ă mouton s. a culege recolta moitié s. b a t i s t ă moue s. modă modéré. t i p ă r i t mouler vb. c u m p ă t a t modeste adj. conj. fără. à'~ pe m a i p u ţ i n . monstruos. mortel. m i z a n t r o p misère s. du ~ cel p u ţ i n .-euse s.f. -e adj. i m i t a ţ i e de piele mollesse s.f. muşchetar mousse s.bon m a i p u ţ i n b u n .) n u m ă r . mistral (vînt) mitrailler vb.f. a-şi bate joc moralement adv. t u r n a t . I I a mucegai moissonner vb.f. m u s c ă .m.m. m i n e r a i mineur s./.m. b a r e m . m o r t a l .m.m.f. clipă. înfăţişare minerai s. misiune mistral s. motor mou. -e s. m i n ă .m.f. mozaic mot s. f. groaznic mont s. {fig.f. m o l i c i u n e . ~ d'ordre lozincă. m a i p u ţ i n . m i n u n e misanthrope s.m. m a i m i c moine s.f. miracol.m. modest modestie s. a mumifica monceau s. a a r ă t a . m i n i a t u r ă minimum s. mort. adj.m.m. mişcare 526 . a b ă t u t .f. m i n i m u m . -e adj. b u c a t ă . a urca. o mie mille-pattes s.m. monoclu monologue s.f. şi adj. m u n t e montée s. pluş m o a r a t . (fig.f. m i n a r e t mince adj. mol.f. lună moisir vb. prep. parte morne adj.f. m i n u t m i r a c l e s . m i l i a r d a r m i l l i e r s . I I I a m u r i mousquetaire s.m.m. {pi. oaie. m. messieurs) s. a dovedi monument s. î n t u n e c a t mort 1 s. •*.) à ~~ que afară de cazul cînd mois s. m. şi adj. au •*• .m. m u r i t o r ./. m u n t e montagnard.m. ) p l ă p î n d mine s. m o r m a n . o m i e . prendre la •*. urcuş monter vb. a sui monteur. (loc. monopolist monseigneur s.m. minim ministère s. m u t r ă . modestie. pi. m u ş t a r u l mouchoir s. can­ t i t a t e mare minaret s.m. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p . m .m. a secera. -elle adj.m. -e adj. a muia moulé. m .f. mişcător mouvement s. m o n u m e n t moquer (se) vb. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s . m. m u ş a m a . călugăr moins adv. monsenior monsieur (pi. minister ministre s. a spumega m o u v a n t . moraliceşte.m.m.m. mizerie mission s. -euse adj. a m i t r a l i a mode s.a se înfuria.f. v o r b ă . aluşchi mousseline s. moale mouches.m. berbec moutonner vb. din p u n c t de vedere moral morbleu interj.m.f. m o d e r a t . montor montre s. şi adj. la dracu ! la naiba ! morceau s. m u n ­ t e a n . m o m e n t momifier vb. c u v î n t . obiceiuri moindre adj. de moarte mosaïque s. m a l d ă r monde s. miriapod milliardaire s. monolog monopole s. m.m.miile adj.m.m. şi s. lume m o n d i a l ./. molle adj. m i n e r . -e adj.f. s p u m ă .f.f. minor miniature s. ministru minute s. figură mouiller vb. -e adj.

t a i n ă N nage s.m. nette adj. -e (pi. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s. (fig. origine naître vb. -elle adj. înot nager vb. -ive adj. întunecos.m. adj.moyen s. negru. (fig. naufragiat naufrager vb. I I I a înnegri noisetier s. a prevedea muphti s. nervos net. mijloc moyenâgeux. I I a înzestra cu cele nece­ sare . a nega niveau s. muftiu. n a t u r a l . muşchi musée s. nivel noble adj. m. alun noisette s. a curăţa neuf.-euse adj. zăpadă neiger vb. nerv nerveux. a l u n ă . neglijent nègre. a m a t u r i z a murmure s. n a v a l navet s. n a ţ i u n e naturaliste s. impers.m. -e s.f.m. naiv nain. a începe naïveté s. acoperit cu zăpa­ dă . de culoarea alunei noix s.f. a ninge neigeux.m. zid gros mûrir vb. n a t u r a l i s t n a t u r e s . -e adj. nucă 527 .f.m. muzeu musique s./. -elle adj.f.) r ă u t a t e noircir vb. II a coace. m.f. -e ddj. faţă de m a s ă . teolog m a h o m e ­ dan mur s. povestire natation s. -e s. navă nazi. i n e d i t . nepoată nier vb. nobil noblesses. m. n a t u r ă .f. nepot nez s. mutu­ al mystères. nu tal ie nation s. piesă de 20 franci aur nappe s. papuc. înotător naif. stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «. muzică mutuel. curat. pitic naissance s. perete.m. nou. n a p navire s. n a i v i t a t e nankin s.m. clar nettoyage s. neant nécessaire adj. -'ive adj. m.f. din evul mediu moyenne s.f.m.m. medieval. f. totuşi néant s.f. m. reciproc. nobilime. negru neige s. ~ d'eau pînză de apă narcisse s. soi naturel.-euse adj. şi adj. m u l ţ i m e . I I I a se n a ş t e . . nazism ne adv.f. lăcrimioară mule s.m. négresse s. m.f.f.f. / . n a t u r a l naufragé s. cuib nièce s. m. t i n d a bisericii négatif.) î n ă l ţ i m e morală n o i r . cuşcă (pentru cîini) nickel s. curăţenie nettoyer vb. v a s . navals) adj. narcisă narration s.f.m. neuve adj.m. a v u i muguet s. nins nerf s. fel.f. pol. m u r m u r .f.m.m. (în mod) necesar n e f s . m. şi adj. m u n i c i p a l munir vb. / . medie mugir vb. naos. m. şoaptă murmurer vb. quoi de ••. m.f.) îngrozitor noirceurs.-euse s. î n m u l ţ i r e multitude s. negreală. mister.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s. a m u r m u r a muscle s. sumedenie municipal. nichel nid s. a naufragia naval. firesc naturellement adv.m. necesar nécessairement adv. neglijenţă négligent. negativ négligence s.m. nazist nazisme s. n o b l e ţ e .f.f.f. nas ni conj. -euse adj. m. a înota nageur. (fig.f. I I a m u g i . nici niche s.m. -e adj. n a ş t e r e . nu né. zid muraille s. născut néanmoins adv.f.e adj. şi adj./.

şi adj. observaţie observer vb. lenevie olive s. -ive adj.f. -e adj. m. operă. m.f. m.f. doică nourrir vb.f.m. miros (simţul) oeil [pi. (fig. nouvel.m.m. n o t ă . hei ! oie s. supunere objectif. în mod oficial officier s. a n u t r i nourrisson s.m.f. yeux) s. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s. -e s. nu non-intervention s.m. şi adj. ceafă. gîscă oignon s. I I I a omite omoplate s. piedică obstiné. n u d nuire vb. faire -~ de a da dovadă de officiel. a obliga' obliquer vb. n u l .f. v ă t ă m ă t o r nul. o b s c u r i t a t e . a se supune obéissance*. desculţ nnque s. nuvelist novembre s.g ă l b e n u ş . ondulare opérateur.f. nulle pron. a lega nourrice s.. nonsens. m. nehot.m. obiect. a ocupa océan s. m. m u l t notaire s. nounâscut nouvelle s. n u m e . m.™.nom s.) de neînvins obstinément adv. neamestec non-sens s. blanc d' ~ albuş oeuvre s. întuneric observation s. a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb. (gram. grumaz 0 obéir vb. a opera .f. o u . pasăre oisif. (în mod) obscur.f. obligaţie obligeamment adv. operaţie opérer vb. numeros nommer (se) vb. -elle adj. şi adj. nou nouveau-né. nord notablement adv. n e i n t e r v e n ţ i e . m. o b s c u r a n t i s m obscurcir vb. I I a asculta. muncă.m. u n i i . unchi onde s. umbră ombrelle s. invar. -euse adj.f.f. a merge oblic oblong.i v e adj.m.m. n o i e m b r i e noyer vb. I I I a v ă t ă m a . u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb. nici u n u l . oficial officiellement adj. lumea. î n d ă r ă t n i c ./. operator opération s. î n c ă p ă ţ î n a t .f. ofiţer offrir vb.f.f. l u c r a r e .f. ocean octobre s.f. bună­ voinţă obliger vb. privire oeillet s. nor nucléaire adj.f. III a obţineobtention s. occiden­ tal occuper vb. ceapă oiseau s. o n d u l a ţ i e . lipsă de valoare nord s. m. cu a m a b i l i t a t e . notar note s. I I I a oferi ohé ! interj. -e adj. -le adj.m.f. u n d ă . -ongue adj. lunguieţ obscur.f. obscur. miros odorat s. sugar nourriture s.f. v a l ondulation s.f. neclar obscurité s. măslină olympique adj. n o u t a t e . ocazie occidental. a o b s e r v a . m. lipsit de valoare nu-pieds adv. mîncare nouveau. a (se) n u m i non adv. a strica nuisible adj. eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb.f. însemnare nouer vb. se. m. nuvelă nouvelliste s.f.f. nuclear nu.f. a înnoda. i m p a r ţ i a l objet s.f. lucru obligation s. ştire. o m o p l a t on pron. h r a n ă . a îneca nuage s.-e s. obiectiv. a p u s e a n . -e adj. leneş oisiveté s. I I a întuneca obscurément adv.-trice s. olimpic ombre s. cine­ va . a respecta obstacle*. octombrie odeur s. garoafă oeuf s. jaune d' -».) s u b s t a n t i v nombreux. ascultare. o c h i . I I a h r ă n i . m. întunecat obscurantisme s.re. gol. a produce 528 .f. absur­ ditate non-valeur s. ~ dit se spune oncle s. îndatorire. m. obţinere occasion s. .

-e adj.f.m. a u t i l a .m. a împodobi. p a c e . a organiza orge s.m.f. eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s.m. a cuteza osier s.m. în care. deschidere. p a n o r a m ă . paşnic. -trice s. a îngălbeni palme s.m. instrument outillage s. a oscila. î m p i l a t opprimer vb. oranjadă oranger s.m.f.f. care p a l p i t ă pan ! interj. a îndrăzni. da ouïe s. coş panorama s. papuc paon. ordinar. a ezita oseille s. ~ d'épice turtă dulce . p a l a t . mîndrie oriental. I I I a deschide oxygène s. păun papa s. o r d i n e . la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb. peste.f.f. origine.) en ~.m.f.f. pacifism pacifiste s.m. sau.f. oscilaţie osciller vb. palton pâlir vb. f. p a l i d . m. la care oubli s. a ordona ordre s. auz oreiller s. m. izvor orme s. organ organiser vb. u n e a l t ă .f.f. lucru. adv. pagină paille s. pereche paisible adj. (loc. a s u p r i t . a lua înapoi ou conj. a r î n d u i .m. t a t ă 529 . apus ouf ! interj.f. a asupri. deget (de la picior) orthographe s. u t i l a t .m. a u r orage s. o p r i m a r e .f. poc ! panais s. m . -onne s. urs outil s. împilare opprimé. a auzi o u r a g a n s . şters paletot s.m.) uvertură ouvrage s. liniştit paix s. (muz. orientare (în spaţiu) original. portocală orangeade s. -ère s. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r . original origine s. r ă c h i t ă ôter vb. chef d' • — dirijor ordinaire adj. dincolo. a înzestra outre prep.f. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv.m. opinie. orz orgueil s. -e adj. (fig. p r i v e l i ­ şte pantalon s. auz ouïr vb.m./. os oscillation s.f. de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s. -e adj. (bot.f.m.m.m. a pacifica pacifique adj. şi adj. ortografie o s s. a î m p i l a or s. m. p a i . păstîrnac panier s. măcriş oser vb. paşnic .m. adv.f. m. părere opposer (s') vb. a uita ouest s. opresiune. -e adj. -e adj. vest.m. oxigen P pacificateur.) portocal orbite s.m. ori où 1.m. uf ! oui adv.f.f. a scoate. u l m orner vb. înzestrat outiller vb. cerul gurii pâle adj. o r c h e s t r a .peste. paie pain s. producţie lite­ rară ouvrier.) a şovăi. m. orgoliu. p a n t a l o n panthère s. pacifist page s. uitare oublier vb. unde. pernă organe s. pron.m.m. orbită orchestre s. m u n c i t o r . uragan ours s. ureche .m.opiniâtrement adv. adv. (în mod) paşnic pacifisme s. în plus ouverture s. şi adj. pacificare pacifier vb. şi adj. ~ bis pîine neagră paire s. obişnuit ordonner vb. pa­ cificator pacification s. furtună orange s. o r d i n .f. r a m u r ă de palmier palpitant. utilaj outillé. pîine . linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s.m. oriental orientation s. 2 . a se opune oppression vb.m.f.m.f. panteră pantoufle s.f. a decora orteil s. I I a păli.

în parte partir vb.m. parte.m. ţ ă r a n paysannerie s.e s . p a r v e n i t parvis s. egal. pas. a l u a t pâté s.m. buf ! pâte s.m. pour quoi^-de ce n u ? . sărăcie pavé s. umbrelă (de soare) parbleu ! interj. leneş parfait.m. con}.) p ă r i n ţ i parer vb.m.încurcătură pas 2 adv. (pi. partid participe s. piersic pêcher 2 vb. d e ./. -euse s. parc. m. v o r b i r e .m. umbrelă (de ploaie) parasol s. privelişte paysan . şi adj. cu răbdare patient. -e adj. de c ă t r e . răbdare patiemment adv.m. pasiune patatras ! interj. {pi.f. grădină parce que loc. şi adj. rămăşag parier vb. pescar 530 . la dracu ! pardonner vb'. -e adj. trecut passe-montagne s. c u v î n t . m . m. perfect parfois adv.m. şi adj. îndeosebi. p a r t e r . uneori parfums. pachet par prep. zău ! parc s. păcătos pêcheur. m a i ales parties. fabri­ cant de parfumuri pari s. a trece . -e s.f. stăpîn patte s. cu excepţia partager vb. -e adj. prendre la ~ a lua c u v î n t u l . a pescui pécheur.f. trecător passé. parte (dintr-un întreg). -e s./. patron. -elle adj.papier s . a ajunge parvenu. parapet parapluie s.m. piersică pêche 2 s.f.m.m. patinaj patiner vb. traversare .f.m.m./.f.m. p a ş a p o r t . fragment passant.m.) documente. căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb.f. p e . p a s t ă . a r ă s p l ă t i pays s.f. r u d ă . patiserie patron s. ţ ă r ă n i m e peau s. -enne s. a păcătui pêcher 1 s.. şi adj. labă pâturage s. m. fără.f. din .m. părinteşte pathos s. piele pêche * s.f. s t r a t de flori parti s. a patina pâtisserie s.m.f. perfect parfaitement adv. p a r t i z a n . p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s. participiu participer vb.-euse s. I I I a pleca. mireasmă parfumeur.-ne s. distracţie passif.f. la fel parent s.f. sărac pauvreté s. parachimic parachute s.m. a vorbi parmi prep. şi adj. deopotrivă. p r i n .m. pentru că. -e s.m. so­ nor parler vb.m.m. păşune paume s. pauperizare pauvre s. emfază patience s. ~ buvard sugativă papillon s. pavilion payer vb. a paria. grăitor. r ă b d ă t o r patinage s. p a t ă de cerneală paternei. a împărţi parterre s. a para paresseux. pavaj pavilion s.m. paralel parapet s. a î m p o d o b i . fiindcă pardessus s./. trecere . -ive adj.m. regiune p a y s a g e s . şi adj.m. I I I a p a r v e n i . ~ ha­ sard d i n întîmplare . palmă (a mîinii) paupérisation s. a petrece passe-temps s. ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj. à ~ de loup t i p t i l . şi adj. în special.f. mauvais •>. parfum.f. donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts. I I I a p ă r e a . a parodia parole s. p a t e u .f. a participa particulièrement adv. h i r t i e . a apărea parallèlement adv. . adept partout adv. şi adj.m. p r e t u t i n d e n i parvenir vb.f. părintesc paternellement adv. pari­ zian parlant. v o r b i t o r .m. p a r i u . -le adj. a porni partiellement adv. a face prinsoare parisien. a ierta pareil. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj.m.f.m. -euse s. m . printre parodier vb.f.m.m. ~ bonheur din fericire .-eresse s. caldarîm. a p l ă t i . partidă partiellement adv.f.»!.m. à — a p a r t e . fluture paquets. patos. în p a r t e partisan. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s. p a r a ş u t ă paraître vb. peisaj. ţ a r ă . pasiv passion s.m. n u .f. pescuit pécher vb.rh.

şir de d e t u n ă t u r i pétillant.m. nepoţi (de fiu.) — que în t i m p u l pendre (se) vb.-le s. b ă t r î n frelig. (înv. pi.f. m o ş . -e adj. şi /.f. (fig. frică.) descriere. cela ne vaut pas la • nu merită oste­ — neala . p u ţ i n . fără graţie pesant. m i c . -e adj. greutate . cu greutate pensée s. perceptor percer vb. şi 2. persan persécuter ^6.f. ~.m. t r i b peuple s. pericol. capot (de casa) peindre vb.f. farmaceutic pharmacie s. m. a persecuta persécution s. a se convinge .) p ă r i n t e . a zugrăvi peine s.m. personal perspective s. şi adj. -e adj.f. greu pesée s. a se apleca pendant prep. persecuţie persévérance s.f. • a-i fi frică pharaon s.f. pajişte pencher (se) vb.f. farmacie phénix s. sclipitor petit.f. penibil péniblement adv. chiriaş (într-o pensiune) . perplex perroquet s. perfid performance s.f. a cîntări peste s.-e s.f. sans ~ uşor. fără greutate peintres. pedeapsă . a p ă t r u n d e pénible adj. pron.m.m. a se spînzura penetraţie adj. personaj. personalitate personne l.m. perspicace persuader (se) vb.f. periferie périr vb. perseverent. -e adj. -e adj. s.m. nimeni personnel. gîndire. şi adj.) a fuma peu adv. permisie perpétuel. a se căţăra perchoir s.f.f. ) ascuţit perce-neige s. a-şi închipui perte s. perpetuu. c a m . călugăr perfide s. à ~ près a p r o a p e . persoană importantă personnalité s.a se s t r ă d u i . -elle adj. greoi. (în mod) p e n i b i l . stăruinţă persévérant. m. judecată penser vb. nepot petits-enfants s.f. prăjină percher vb. c a n t i t a t e clntărită peser vb. uşor de p ă t r u n s pénétrant.m. -e adj. I I I a permite 34* permission s. — o — încetul cu încetul petit-déjeuner s. I I a pieri permettre vb.f. a găuri perche s. seminţie.f. ciumă pétarade s.f. se don­ ner de la ->.m. a persista personnage s. perucă persan.m. m. stă­ ruitor persil s.m.pédale s. pensionar pente s.s.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s.m. m. (în mod) perio­ dic périphérie s.f. pedant peigner (se) vb. m i c u ţ . p ă t r u n z ă t o r pénétration s. perspectivă perspicace adj. pă­ t r u n z ă t o r . de fiică) pétuner vb. micul dejun petite-fille s. -e s. performanţă péril s.f. pierdere pesamment adv.m. nepoată petit-fils s.f. m. pătrundere pénétré. pedală pédant. m i t i ­ t e l . m.f. p a n t ă . a se p i e p t ă n a peignoir s. p ă t r u n s pénétrer vb.f. mon — dragul m e u . I I I a p i c t a . pătrunjel persister vb. papagal perruque s. (loc. pasărea fenix 531 . ghiocel percepteur s. avoir — a se speria.) şi adj. far pharmaceutique adj. a (se) gîndi. zugrăvire pelouse s. persoană. c î n t ă r i r e . a popula peur s.f.f.pictor peintures.m.f. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s. veşnic perplexe adj. a se înclina. -e adj.f. populare peupler vb.m. nehot. halat de b a i e .m. s t r ă p u n g ă t o r . (fig. în t i m p u l . (loc. popor peuplement s. primejdie périodique adj. peluză. adv. m.à -«.) à ~ de-abia. (cu maj. povîrniş perçant. t a t ă ./. periodic périodiquement adv.f. şi adj. p i c t u r ă . conj.f. faraon phare s. strălucitor. a reflecta pensionnaire s. a străpunge.

p l ă c u t . p l i n . t ă b l i ţ ă plastique adj.m. plusvaloare plutôt adv. fel de mîncare plate-bande s.f. a înjunghia p o i g n é e s . şi adj. p u m n point 1 s. jefuitor pilier vb. distracţie plan s. la mise en ->.m. pilot pinceau s. l o c . de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s. m a i .f. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. m . -e adj.m.s m i z a n p l i . prendre ~ a lua loc. încărcat pleura s. filozof philosophie s. proiect plancher s. fizic physiquement adv. lacrimi pleuvoir vb. p l a n .m.m. poezie poétique adj. t a i n pivoine s. podiş plein.m. filatelie philosophe s.m. m a i curînd. fosfor photo s. strat de flori plate-forme s. podea planete s. p i l ă . hazliu plaisanterie *. p i p ă . p u m n . bujor p l a c e s . t a v a n plaindre vb. serviciu placer vb. cazma.f. a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb. -e adj. cîmpie plainte s. piesă. a jefui. majoritate.m. picior.f.f. / .m.f. g r ă m a d ă . I I I a plînge. platformă plateau s. penaj plume s. c u t ă .f. p l a t o u .m.m. avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s .vîrf . -e s. pisc. a fotografia photographique adj. pUngere plaire vb. -»• de vue punct de vedere . a ploua pli s. fizionomie. r i d . p o a l e . n u . I I I a plăcea. zbîrcitură .f. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s. / .m. p u m n a l poignarder vb.f. m. piolet pionnier s.f. p i a n pic s. pistol pitance s. lulea piqûre s. din punct de v e ­ dere fizic piano s.f.f.m. de loc pointe s. placă. t î r n ă c o p . b u c a t ă . ploaie plumage s. a strînge plisser vb.f.m.f. penele unei păsări./. peniţă plupart s. injecţie. m a i rău . c u l m e . fotografic phrase s. le ~. sobă poésie s. frază physiologique adj. plastic plat s. cameră pied s. rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s. pensulă pingouin s./. pinguin pioche s. impers. p l a s a t o r plafond s. /. / . cea m a i mare parte . pionier pipe s.f.f.f.f. Încheietura m î i n i i poing s.f. a prăda pilote s. hîrleţ piolet s. p i a ţ ă . cu pietate p i g n o n s . înfăţi­ şare physique 1 s. A se cufunda ployer vb. fizică physique 2 adj.m. p u n c t .m.f. a călca în picioare piéton s. -euse s. m.m. greutate poignard s. pieton pieusement adv. a îndoi. farfurie . planşeu.m. focă phosphore s. m a i r ă u . buzunar poché.philatélie s.m. şi adj. plăcere. învineţit . m î n è r . [loc. hrana zilnică. fotoelectriu photographe s.f.m. fiziologic physionomie s. une — de main o strîngere de m î n ă poignet s. pour la ~ în mare parte plus adv.m. a pune placeur.m. ) à ~~ perpendicular .f.m. a se încovoia pluie s. -e adj.m. î n ţ e p ă t u r ă pire adj. adv. a plasa. poetic poids s. ~ atomique pilă atomică pillard. coama u n u i z i d . fotograf photographier vb. a fi agreabil plaisant. p n e u m a t i c poche s. m a i m u l ţ i plus-Value s.m.f. ondulatul părului plier "b. pi. m a i m u l t . m. plonjon. plafon. a compă­ timi plaine s. a plisa plongeon s.m. plus plusieurs adj. m a i degrabă pneumatique adj. fotografie photo-électrique adj. săritură plonger vb. pană.cel m a i r ă u pis adv. à ~ pe jos piétiner vb. glumă plaisir s. p l i c .m. I a ~ d u jour zorii zilei 532 .f.m. planetă plaque s.m. f. a î n d o i . filozofie phoque s.

f.f. -euse s. p o r t o f e l . poziţie posséder vb. -euse adj. (poetic) roşu. posibil.f. stîlp pouah ! interj. m ă r u n t ca p r a f u l . a duce se ~ a se s i m ţ i . a însemna .m.)». m'. plin de praf pouvoir vb. pentru. pralină praticable adj. şi adj. a o duce porteur. politică politiquement adv. portieră portier. la.«. p u r t ă t o r . p u n c t u a l . m. conj. poliţie poliment adv. I I I a prevedea. p u d r a t poule s. si­ gur .m.f.f.f.m. sînge pourquoi conj. pol poli. degetul gros de la mînă p o u d r e s . I I I a u r m ă r i pourtant adv. pour tout *. praz poirier s. p u n c t u a l . -e adj. a se repezi. l u s t r u i t . pulbere . practicabil . -e adj.m. în mod pompos. a pune. praf poussiéreux. a îmbrînci poussière s. m.f. portic. populaţie popu!eux. cu condiţia ca. cu fast ponctualité s. în mod politicos polisson. peşte poitrines. posesor possessif s. serviciu pot s. foarte p o p u l a t porcelaine s. cuier porte-mine . uşă portefaix s. port portail s.f. p u i (de găină) poumon s.) pourrir vb. precedent précéder vb.f. s p r e . p i e p t . (în mod) popu­ lar populariser vb.m. prăpastie précipiter (se) vb. puseu pousser vb. praf.m.f. d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s.m. a profesa précaution s. portaiportion s.f. f i n . în mod precis. găină poulet s.f.f. m.f. policlinică polygraphique adj. ptiu ! pouce s. m. păpuşă pour prep. mazăre poisson s.) pompeusement adv. m ă r . v a s .f.f. urmărire poursuivre vb./. preţios. porţie portrait s. de ce.f. portret poser vb. porţelan porche s. pompă (şi fig.f. invar.m. a se năpusti précis.m. . p o a r t ă .m. cuse adj.f. poştă poste 2 s. a aşeza position s. a împinge .m. tocmai 533 . portal porte s. / « . exact précisément adv. cu exactitate pont. a fur­ niza pourvu que loc. a domina possesseur s. potasă potassium s. politeţe politique s. pentru ce pourri. pară pois s. p l ă m î n i poivre s.f. post.) poursuite s. punte populaire adj. c i o r b ă . poligrafic pomme s. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. t i n d ă port s. m.-euse adj.) p ă r poire s.) m ă r pompe s. popular populairement adv.cu t o t u l .f. pod. ni.f.f. în t o t a l potasse s.s. a p u r t a . a se înălţa poireau s. -e adj. h a m a l portefeuille s. exact ponctuellement adv. a puncta . n u m a i să poussée s. p u r p u r ă . potasiu poteau s. adu­ cător portière s. acces.m.f. cu p u t i n ţ ă poste 1 s. -e adj. cu toate acestea pourvoir vb.pointer vb. p u n c t u a l i t a t e ponctuel. precis. posesiv possible adj. u m ă r u l obrazului pommier s. {bot.m. precauţie précédent.f.f.m.m. ~ de terre cartof pommette s. {bot.m. putred (şi fig.f.m.m. prăfuit. I I I a putea praline s. portofoliu portemanteau s. plămîn poupée s. -e adj. p u d r ă poudré. şi adj. a preceda précieux. pe care se poate u m b l a pratiquer vb.m. scump précipices. piper pole s. a p o p u l a r i / a population s. a practica. totuşi.f. -onne s. I I a putrezi (şi fig.m. -elle adj. creion a u t o m a t porter vb. -ère s.m. politicos police s. / . ştrengar politesse s. oală potage s. a poseda .

aproape presqu'île s. preventiv prévoir vb. privilegiu prix s.m. pretenţios prétention s. produs professeur s. promotor. I I I a prevedea prier vb. lipsă priver vb. a p r e z e r v a . pretins prétentieux. director de liceu prudemment adv. preşedinte presque adv. I I I a produce. pretoriu preuve s. vecin proche adj.f. a pregăti. premiu. p r e ţ . proverb providence s.f. productiv production s.m. -le adj. -euse s. cadou. profund.-e s. c u v î n t proposer vb. presiune. înda­ toritor prévenir vb. -e adj. prizonier privation s. probabil problèmes. I I I a pretinde prétendu./. îndată prononcer vb. a strînge . faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. cum să (se) pro­ cedeze prénom .m. preşedinţie président. a proceda procès s. a propune propre adj. în mod profund. a trage cu urechea prétoir s.f. -e adj. providenţă province s.f. a protesta prouver vb. I I I a făgădui. a dovedi proverbe s.préconiser vb. de aproape prodige s. a p r o x i m a t i v prescrire vb. aproape. a d î n c profondément adv. III a prezice.) premier. a p r o p i a t . curat proprement adv. profesie profit s. a î m p r u m u t a . proiect projeter vb. şi adj.f. deţi­ n u t .f. d a r préserver vb. probă. p r e m a t u r (şi fig. belşug progrès s.f. răsplată probablement adv. -e adj.m. problemă procéder vb. prenume préparer vb. p r u d e n t prune s. provincie proviseur s. gherlă prisonnier. producţie productivité s. premieră prendre vb. la -». s. maşină de presat. m.m. şi adj.m.f.f. -e adj. ziarele pressé. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial. prevenitor. I I I a l u a . vorbă.m. şi adj. III a prescrie présent. -trice s. t e a s c .-ive adj. apăsare prêt.f. promisiune promettre vb. profesor profession s.f.m. -e adj.f.presa. a prefera prématuré. -e adj.j. apropia! .f. a aver­ tiza préventif. adînc profusion s.m. progres proie s. a crea produit s./». primordial prince s. u i m i t o r producteur. comment s'y •»• cum să (se) facă . a apăra présidence s. -e adj. grăbit pressentir vb. primăvară prison s.m. c a m . profit profond. gata prétendre vb.f. -e adj. cu p r u d e n ţ ă prudent.m.m. principal printemps s. p r i m i t i v . -ière adj. p r o l e t a r promenade *. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj. peninsulă presse s.f.m. I I I a presimţi presser vb. -ive adj. a proiecta prolétaire s. i n i ţ i a t o r promptement adv. m i n u n e prodigieux. a pro­ mite promoteur s. m. -ive adj. închisoare. prună 534 . a proporţiona propos s. a priva (de ceva). -e adj. t i p a r . a da cu î m p r u m u t . pretenţie prêter vb. ~ Voreille a a s c u l t a . proces prochain. -ière s. a prevesti préférer vb.f. c u r a t protester vb. p r i n ţ principal. pro­ ducător productif. a apăsa .f.f.m. p l i m b a r e promesse s. eiuboţica-cucului primitif. -e adj. şi adj. p r i v a ţ i u n e .m. se •+• a se grăbi pression s.m. -e adj.f. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s.f. corect. d o v a d ă . m. a ruga primevère s.m. p r i m u l première s.v.m. a prepara près adv.m.f. pradă projet s.f. -euse adj. cu caracter împă­ ciuitor. a preconiza prédire vb. I I I a î n ş t i i n ţ a .m. . proporţional proportionner vb. prezent présent s. p r o d u c t i v i t a t e produire vb.m.

m.f. forţă. p u ţ pull-over s. şi interog. a ralia. III a coborî. vesel radio s. pupitru p u r . a încuraja raffoler vb.m. nehot. psst ! interj. puternic puissance s. a publica. ce quelconque adj. deşi.f. ce?. ) nişte. a jefui raideur s. a aprinde din nou ramage s.m. zilnic R rabattre vb. a scădea raccourcir vb. quelle adj. să.m. ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj.f. adv. a p u ţ i puis adv. oricît quelquefois adv. (fig. radio . -e adj. strugure raisons. cincisprezece quitter vb. ~ même chiar dacă. (pi. a-i plăcea la nebunie rafler vb. cîteodată quelqu'un. chestiune questionner vb. de vreme ce puissamment adv. totuşi quart s. ciripit 535 . public publication s.m. ridiche radium s. u n i i . oricine.f. II a scurta. cartier quasi adv. -ne adj. prun pseudonyme s. c o t i d i a n .m. radiodifuziune radis s.f. II a pedepsi punition s.f. fecioară puer vb. ce quoique conj. r a d i u m rafale s.f.f.m. aproape quatre adj. curat pyjama s. rafală raffermir vb. gîlceavă questions. r i g i d i t a t e .) a înjosi raccrocher vb. (fam.m. chei. radios./. a întreba queue s. s. pijama quai s. p u t e r n i c . apoi. glumă proastă quotidien. pron. p a t r u . nehot. şi conj. chenzină quinze adj. ! public. raţiune. ceartă.f. care quiconque pron. sfert quartier s. hrean rail s. î n t r e b a r e . înţepenire raifort s. m. pulover punir vb. a părăsi quoi pron. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s.prunier . p u r . -e adj. a r a ţ i o n a ./. nehot. putere puissant. a judeca rajeunir vb. a agăţa . -ique adj.m.f. publica­ ţie publicité s. p u b l i c a r e . I I a încetini rallier vb. oarecare quelque 1. I I I a întineri ralentir vb. rel. influent puits s. ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj. c î ţ i v a .m.m. cauză. coadă qui pron. a se a l ă t u r a rallumer vb. -euse adj. uneori. a răscumpăra raconter vb. rel. I I a î n t ă r i . a râspîndi puce s./. cu toate că quolibet s. peron qualité s. entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron. pseudoştiinţă psitt. v r e u n . -e pron.) a ş t e r p e l i . a povesti radieux. 2. a reduce.s. ca să quel. a ridi­ culiza pe cineva raisin s. pe care . psst.fb. dreptate. interog.f. reclamă publier . a zeflemisi. r a ţ i o n a l raisonner vb.f. pedeapsă pupitre s. adj. după aceea puisque conj.m.j. rel.s-. purice pucelle s. l i m p e d e . p u b l i c i t a t e . cine.m. cînd . v r e o .m.m. (vreo) cincisprezece. cineva. calitate quand adv. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. orişicine quinzaine s. vreun querelle s. care. şină railler vb. m. ~ qn. pseudonim pseudo-science .f.

rang s. rareori ras. a recopia r e c o r d s . a cerceta . ajutor de portărel recouvrir vb.m. I I a reacţiona redouter vb. Ioc retras rebelle s. I I a r ă p i . rar.f. m i n u n a t rayé. călătorie . {jur.f.f. p l i n . a r e t r i m i t e recherche s. m . rassemblement s. m. singuratic récolte s. povestire réciter vb. afectat . persoană care trăieşte de­ parte de lume. r a p o r t rapporter vb.ramasser vb. a strînge. a re­ dacta din nou rectification s. repede rapidement adv. re­ cordman recors s. a răs­ plăti reconnaissant.m. a da înapoi redescendre vb.-e adj. recordmen) s. t î r c o a l ă . reînarmare réduit s. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s. a recomanda recommencer vb. a apropia rare adj.m. reducere réarmement s.f. corec­ tare reçu s.f. a se îndrepta. în mod real. I I I a culege. a înveli récrire vb.f. şir ranger vb. a culege ramener vb.m. redingotă redire vb. a realiza redresser vb. radiere récit s. spiţă (de r o a t ă ) . recunoscător reconnaître vb. a întoarce randonnée s. a a d u n a . III a acoperi din nou. a se teme de ceva réaliser vb. f. reacţionar redoute s. c h i t a n ţ ă recueil s. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s. [fig. I I I a recunoaşte. I I I a p r i m i . I I I a reapărea réduction s. culegere recueillir vb. record recordman (pi. a rechema . -e adj. a se alipi rattraper vb. a încălzi réexpédier vb. a se lega. a coborî din nou rédiger vb. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb.m. a aduce . a a m i n t i . a î n c î n t a .m. r ă z v r ă t i t . m. a căuta din réflecteur s. a se linişti rassurer (se) vb. à refaire vb. trouver à ~ a găsi réaction s. a prinde.m. rebel rééditer vb. a rîndui rapide adj. m receptor réel. a d e v ă r a t réception s. r a z ă . realist ridica réapparaître vh. a critica . a relua récompenser vb. a se linişti rat s. s t r ă l u c i r e . -e adj. a cere cu insistenţă reclus s. reflectare.m. r e d u t ă réagir vb. a reedita récepteur s. [loc. a re­ peta . şi adj. a readuce. m. a a d u n a . cercetare . rectificare. a aşeza. a nu mai ţine cont de ce a fost. m. a recolta recommander vb. I I I a scrie din nou. rar rarement adv. a cugeta rechercher vb. p l i m b a r e .m. efectiv réchauffer vb. a recita réclamer vb. reflex 536 . a reclama. a aduna reculer vb.) à ~ a d m i r a b i l . a căpăta réellement adv. . r e c e p ţ i e . repede rappeler vb. a redacta redingote s. m. p u ţ i n comun réfléchir vb. a reînchide recherché. III a reflecta. a ajunge din urmă ravir vb. a se réaliste adj. r i n a . căutare . m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb. raion rayonnement s.m.f. -le adj. a mărturisi reconstruire vb. I I I a realege recevoir vb.m. real. şobolan rattacher (se) vb. a raporta .m. III a reconstrui recopier vb.m. a recompensa.f. a strînge rasseoir (se) vb. recoltă récolter vb. se ^ a se referi rapprocher vb. (fig.) a se înse­ nina .) a u r m ă r i reflet s. adunarè de oam e n i . vărgat rayon s. realism redresser (se) vb. I I I a spune din nou. recepţionare réélire vb. -e adj.f. adv. f. reflector n o u . a reîncepe.) faire table rase a face t a b u l a rasa. a redresa réalisme s.m.

c u t ă .f. privire regarder vb.f. condică règle s. respingere.m. I I I a se căi répertoire s.) refulare réfractaire adj. refractar. remiza . riglă. a inversa renvoyer vb. m. se — a se duce la renfermer vb.f. I I I a î n a p o i a .f. a reglementa. regulă règlement s. m. nesupus r e f r a i n s . a î m p l i n i . odihnă reposer (se) vb. informaţie renseigner (se) vb.f.f. a repara. a întregi remporter vb. I I I a p a ş t e .m. reînnoire renseignement s.m. r e n u m i t renoncer vb. meterez remplacer vb. a refuza regard s. domnie régner vb. întîlnire rencontrer vb.de grands services à qn. ştafetă relater vb. I I I a adormi din nou rendez-vous s.f.) ascunziş. répliquer vb. a arunca înapoi rejoindre vb. remarcabil remarque ./. (loc./. m. refuz refuser vb. -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb. loc de întîlnire rendre vb. a r e n u n ţ a renouveler vb. -e adj. a replica. [despre plante) a creşte reprendre vb. a urca.m. a înveseli relais s. a întoarce un ceas remous s. I I I a împreuna réjouir vb. a reîncepe rénovation s. I I I a pune la Ioc. a cuprinde renfort s.refléter vb. r e p r e z e n t a n t représenter vb. a se odihni repousser vb.. remediabil remercier vb. a regreta régularité s. regiune. regret regretter vb. repertoriu répétition s. r e p a r a ţ i e réparer vb. masă. m . deschidere. vîrtej de apă rempart s. remediu. linie. m. I l a u m p l e . I I I a reciti reluire vb.f. a răsturna .m. a înmîna remises. 1. a* reface repartir vb. ni. a povesti. regină rejeter vb. a t r i m i t e înapoi. I I I a relua représentant s.] sale reine s.m. represiune reprise s.9. a pleca din nou répartir vb. m. a înlocui remplir vb. a mişca renaissance s. se ~ a se hrăni réparations. observaţie remèdes. a repartiza repas s. (fig. a arunca din nou. a se î n t o a r c e . [pi. reglementare régler vb. leac remédiable adj. I I I a răspunde repos s. a p r i v i . •«. a se informa rentabilité s. r e g u l a m e n t . adv. m. repetiţie repli s.f. a î n t î l n i rendormir vb. a se uita régime s. I I I a luci.ro. a inspira r e p u l s i e . (med. m.m. a cîştiga. I I a bucura. a reprezenta répression s.m. a trece din nou prin . r a p o r t relèvement s. ţ i n u t registre s. a respinge ./??.f. regiment région s. vulpe rencontre s. r e p e t a r e . regim régiment s. a amîna repaître vb. a răspunde répondre vb. întărire renommé. a străluci remarquable adj. şopron remonter vb. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s. registru.m.m. reni a b i l i t a t e rentrée s. mîncare repasser vb.m. regularitate régulièrement adv./.f. reîncepere rentrer vb.m. 2 . I I I a răspunde p r o m p t . a reînnoi . r i n i c h i . r e l u a r e . p r e d a r e . viitoare (produsă de mersul unei nave) .f. a călca rufe repentir (se) vb. a (se) sui din novi . a se refugia refus s.) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 .m. i n t î l n i r c . a relata relation s.f.m. I I I a renaşte renard s. a orîndui règne s. renaştere renaître vb. relaţie. ridicare relire vb. a reda . II a î m p ă r ţ i . r e p a r a r e . a m u l ţ u m i remettre vb. în mod regulat rein s. a face rnari servicii cuiva . releu. a domni regret s. refren réfugier (se) vb. a repeta . a r e p u r t a remuer vb. a ascunde. r e p r i z ă . a reflecta refluer vb. remitere .

f. m. m.m. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. nimic. r e v e n i r e .) pour — (pe) de­ geaba rigide adj.f. a opri retentir vb. rezervă réserver vb. a rezerva réservoir s. a î n t r u n i réussir vb. a visa réverbère s. rînjeală riche adj. [fig.m. a m u t a din loc rez-de-chaussée s. h o t ă r î t résolument adv. parter (la casă) ricanement s. (fig. I I I a răsuci retour «.f. être de -~ a se fi întors retourner (se) vb. a-şi întoarce capul retracer vb. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb. a acoperi revoir vb. întîrziat .m. -euse adj. pensie rétrécir vb. rechiziţie réquisitoire s. b o g a t .m.m. s. respectuos respiration s. bogăţie ride s. a respira resplendir vb. pron. / . I I I a r e ţ i n e . republică requérir vb. m a l . a s t r i m t a (şi fig.) a Consta résistance s.m. bogat. I I I a rîde rire s.f. h o t ă r î r e . a amîna retenir vb. III a îmbrăca din n o u . pensionare. r e t r a g e r e .f.m. rege rôle s. r i d i c o l u l . a se întoarce. răsuflare respirer vb. a sta. întîrziere retardataire adj. m. rezumat résurrection s. a reproşa république s.m. a l i p i r e . II a reuşi rêvasser vb. a deplasa. II. rezervor résider vb. m o d e r a ţ i e . rîu riz s. întoarcere. -e adj. st încă rocher s. a expune retraite s. a risca rive s. mijloc de t r a i restaurant s. 2.f.f.m. m.m.m. II a apuca iar ressembler vb. a regăsi r é u n i o n s .f. I I I a rezolva respectueux. rochie roc s. r e z u l t a t résumé s. -euse adj. . a se întoarce rêver vb. a întîrzia . a r ă m î n e résultat s. r e s t a u r a n t reste «. / .olvare résoudre vb. reve­ dere .m.m. om ridicol rien 1. orez robe s. m. s. rol roman s. au ~ la revedere révolte s.f.f. din belşug richesse s.m. r ă m ă ş i ţ ă . rest rester vb. restabilire. zbîrcitură rideau s. rever.f. I I I a chema. felinar (de stradă) revers s. amînare retarder vb. rîs risquer vb./. ţ ă r m r i v i è r e s. / . [loc.m. înviere rétablir vb. I I I a reveni. ) retrousser vb.f. vis revendication s.a face pe bogatul richement adv. a se revolta révolution s. reţea réserve s. a semăna. nehot. stîncos rôder vb. perdea ridicule s. a avea r e ş e d i n ţ a .) încercare. a visa cu ochii deschişi rêve s. însă­ nătoşi'«s retard s. re/. înapoiat retardement s. întîrziere. revoluţie revolver s. răsculat révolter (se) vb.m. revoltă r é v o l t é . I I a r e u n i .m. rechizitoriu.m. nenorocire revêtir vb. a se răscula. resursă. III a r e v e d e a .m. a rezista résolu.f. ţeapăn r i m e s .m.f. cu hotărîre r é s o l u t i o n s . revolver revue s. (fig. se ~ a se însănătoşi rétablissement s. a da tîrcoale roi s.m. reunire. a sufleca retrouver vb. roman 538 . a solicita réquisition s.m.m. şi adj. a retrage retordre vb.f. a simţi ressource s. a trasa din nou. grupare réunir vb.) critică violentă réseau s. faire le •«. respiraţie. m.e s. rezistenţă résister vb. I I a r e s t a b i l i . a riposta rire vb. re­ ţinere retirer vb.reprocher vb. I I I a r e s i m ţ i .f.f. rid. rimă rincer vb. IJ a răsuna retenue s. a clăti riposter vb. a se ase­ măna cu ressentir vb. revistă révulser vb.f. discreţie. adv. revendicare revenir vb. fleac.

-e s.j.m. a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb. m. r u d i m e n t . -e adj. 2 . şiretlic rythme s.f. sfînt saisir vb. sănătos. s a l ă . limba romînă rouppe s. rupere. I I a (se) înroşi rouler vb.m. odaie. t r a n d a ­ firiu.f.f. (pop. pîrîu ruiner vb. a n o t i m p salade s. r u p t u r ă ruse s. m .ni s a c . sabotor sabre s. roşcovan r o y a l .m. şi adj.f. a distruge ruer ( s e ) vb. satin satire s. a singera . rotaţie rôti s . r i t m a t S gable s. s a l i n i t a t e . spadasin sac s. roşu rougeur s.f. s a l v a r e .) romîn . -e adj. sînge sanglant.f.m. » . roz roseau «. măsură r y t h m é . zeamă 539 . cu înţelepciune sagesse s. s. -euse adj. I I a a p u c a . sacru sacrifice s. m. rozător . -euse adj. a curge şiroaie. bluză ciobănească route s.f. .f. sfinţit. hohot de plîns. m. (fig. s ă n ă t a t e sapin s. ». cale r o u v r i r vb. suspin sans prep.) a stoarce (de bani) sain. (fig. satiră satisfaction s.f. a sesiza. -euse s. sănătos saint.) necorect s a l é .f. satelit satin s. m. roşeaţă rougir vb.m. sîmbătă sang s.j. jertfă safran s. însîngerat sanglot s. brad sardine s. s ă r a t . regat r u b a n s. salvă s a m e d i s . a săra salinité s. salată salaire s.m. s a l u b r u saluer vb. a lua sînge .m.m. şofran s a g e s . friptură (la tavă) rôtir vb. -e adj. a sforăi ronger vb. a fi lac de. regal royaliste s. înţelept sagement adv.f. horă ronfler vb. m. ~ à main po­ şetă sacoche s. rousse adj. roată rouge adj. a frige rôtisserie s.. r o t u n d ronde s. romantic r o m a n t i s m e s.) hazliu saler vb. I I a m u r d ă r i salle s. m. fără santé s. greu r u d i m e n t » ./.f. d r u m . sardea satellite s. sabie sabrer vb. panglică r u d e adj. primele no­ ţiuni r u e s. a r o a d e . sos.m. înţelepciune saigner vb. roşcat. a rostogoli .m. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. sf'înt. regalist royaume ». s.m.) a măcina rongeur.f.f. I I I a satisface sauce s f. a face sul r o u m a i n . rupture s. şi adj. a r u i n a . I I I a redeschide roux. ~ à manger sufragerie salon s.f. adj. trandafir. (eu maj. I I J a r u p e .f. încoronare a unui suveran sacré -e adj. ungere. mistuitor rose 1.m. trestie rossignol s. privighetoare rotation s.m. salariu sale adj.m. romînesc. nisipos saboteur. stradă ruisseau s. nisip sablonneux.m.m. g r ă t a r . {fig. sîngeros. a saluta salut s..m. (fig. -e adj. m. romancier r o m a n t i q u e adj.j.e adj.f. m . -e s.f.m.f. I I a prăji. r a n i ţ ă . sacoşă sacre. a lovi cu sabia sabreur s. adj. romantism rompre vb.f. m. ) chinuitor. salut Salve s. concentraţia sării în apă salir vb. -e adj. r i t m . a înţelege saison s. şiretenie. şi adj. aspru. satisfacţie satisfaire vb.f. m u r d a r .m.f. a sparge r o n d . salon salubre adj.romancier s. m .

secol. cu excepţia saule s. linişte. şedinţă seau s. a ocroti. scriitor. spălare a c a p u l u i .m. a apăsa service s. secret sectarisme s. gustos. în caz că.f. m. adv. conj.m. găleată sec.m. prosop. -elle adj.m. salam. salt. a despărţi septembre s.m. copist scrupule s. m. III a şti.m.f.f. ) à — a n u m e • savoir-faire s. şedere într-un loc. (loc.m.f. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb. a scutura secourir vb.m.f. shampooings.f. a c u n o a ş t e . linişte seigle s. faire — de a se preface că sembler vb. a separa. senzaţie sensationnel.f.f. m. funcţie serviette s. n u m a i .f. secundă secouer vb. mezel sauf prep.f. dacă. a p a r e n ţ ă . tăcere silhouette s. ser­ vietă servir vb. sec. siluetă sillon s. uscăciune seconde s. a t î t de siècle s.m.m. săpl. sentinelă sentir vb.ăinînă semblable adj. şa seller vb.f.f. — à barbe săpun de bărbierit savoureux.-euse adj. scenariu scène s.m. 2. m.m. despărţire séparer vb.«. pricepere savon.m. sălbatic sauvagerie s. s c r i b . m. s. a fluiera s i g n a i s .-euse adj. sector section s.m. şi adj.f.m. talpă semer vb. sevă sèvres s. slugă.m. scrupul sculpteur s. judecată sensation s. şarpe serrer vb.m. şampon si 1. s e d i u . a sprijini secret. s ă p u n .?. salcie s a u t s .m. • > une rose a mirosi un trandafir *séparation s. aseme­ nea semblant s. s c a u n .m.f. semnal signalisation s. a şedea un t i m p undeva sel s.f. a semăna semi-circulaire adj. a sclipi. serviciu. m. m.m. senzaţional sensible adj. săritură sauter vb. secţie sécurité s. după. doar sève s. III a servi serviteur s. uscat sécher vb. pantof uzat. a salva sauver vb. m.m. scandai sceau s./. a avea sen­ sul de silence s.m. susan seul. sex. vas din porţelan de Sèvres sexe s. a scînteia scooter s.f. a pune şaua selon prep.f.m. potrivit cu semaine s. salvator sauveur s. m. a m i r o s i . serios. servitor sésame s. ţechin (monedă de aur) sérail s.»!. delicios scandale s. pecete sceller vb. -e adj. sigiliu. a pecetlui. asediu siffler vb. a a p ă r a .f. scuter scribe s.f. III a s i m ţ i . papuc savetier s.m. a strînge. cîrnat saucisson s. scepticism science s. simţ. potecă sentiment s. secară séjour s. m. a s e m ă n ă t o r .m. sectarism secteur*. a părea semelles. sare selle s. t a i n i c . m. scenă scepticisme s.saucisse s. sentiment sentinelle s. seringa serpent s. brazdă 540 . m. afară de. salvator savant s. m. singur seulement adv.nt.f.m. ş e r v e t .f. veac siège s. s i g u r a n ţ ă . septembrie séquence s. sens. a sta. cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb. s a v a n t savate s. sensibil sentier. dibăcie. ştiinţă scientifique s. semicircular sens s. real seringue s. a salva sauveteur s. a usca sécheresse s. secvenţă sequin s. a t î t . m. serai sérieux.-ète adj. a însemna.m. ni. III a ajuta. séjourner vb. semnalizare signifier vb. sculptor séance s. a sări sauvage adj. conj. sălbăticie sauvegarder vb. a sigila scénario s. sèche adj.

-le adj.-euse adj. a ura soulagement s.m.m. vîrf.f.) şi adj. suferind souffrir vb.m.f. subterană soutiens. III a surîde sourire 2 s. fel. proptea (şi fig. seară. situaţie situer vb.' a aşeza s k i s . ă suna sort s. a îngriji soin s. -te adj. s u b m a r i n sous-préfet s. amintire souvenir 2 (se) vb. prostie./.m.f. solid. nerozie souci s.j. a supa source s. sublocotenent sous-marin s. m . sufleu souffler vb. (cu maj.m. preo­ cupat soudain.m. m. III a ieşi sot.m.f.simple adj. a ridica.m. suveran.m. 2. -e adj.m. -e adj. en — que astfel că sortie s. III a îndura. a solicita solution s. soluţie.m. simplitate singe s.j. crainic (Ia r a d i o . u ş u r a r e soûler vb.f. a răscula soulier s.m. III a s e m n a . ~. sprijin. suprem s o v i e t s . şoricel sourire 1 vb. a dori . suflu.f. [loc. a î m b ă t a soulever vb. socialism société s. 2.m. adesea souverain.f. sudor souffle s. soră soie s. în.f. p ă m î n t solaire adj. spaţios spatial.m. a răsufla souffratit. seară soirée s. s o i . s c h i .»!. surîs souris s. -euse s. a b ă n u i souper 1 s. adj. snob social. a suferi . surdomut souriceau s. conj. m .que î n d a t ă ce situation s. grijă soucieux. -e adj.m. s u b t i t l u soutenir vb. a reflecta sonner vb. îndată. -e adj. pantof souligner vb.m. îngrijire soir s. cala­ mitate sinon conj. (loc. î n c î t . faire du ~~ a schia snob s. a sprijini souterrain s.m. subprefect sous-sol s. suflare. în caz contrar site s.m. î n ă u n t r u souscrire vb. speakerine s. a s ă t u r a . poziţie.m. adv.f. -trice s. a sustrage souvenir 1 s.f. societate soeur s.f.m. sprinceană sourd. sinistru. m a i m u ţ ă sinistre 1. rezolvare solvabilité s. s u m b r u . sunet songer vb. solemnitate solidariser (se) vb.m. neghiob sottise s.m. s o l v a b i l i t a t e sombre adj. ii fait ~ e întuneric somme s. subdirec­ tor sous entendu s. mătase soif s. sete soigner vb. subsol sous-titre s. grijuliu . simplu simplicité s.f.m.m. -e adj. a gîndi. soartă sortes. a a d m i t e souhaiter vb. prost. somn sommet s. s u b .f. şoarece sous prep. grijă. serată sol s. subinginer sous-lieutenant s.m. I I I a susţine. s u m ă . social socialisme s. subînţeles sous-estimer vb. solar soldat s.m.m. conj.m. a se solidariza solide adj. sovhoz spacieux.f. a s u p o r t a . spaţial speaker. soviet soviétique s.m. sursă. la televiziune) 541 . întunecos.) soutirer vb. puternic solliciter vb.m. s. n e a ş t e p t a t soudeur.m. izvor sourcil s. răsuflare soufflé s. culme son s.f. soldat soleil s. m.) de ~ que astfel.m. III a supune soupçon s. a sufla. solemn solennité s. bănuială soupçonner vb.m.) en ~~ pe s c u r t .m. şi adj. privelişte sitôt 1. adj. ieşire sortir vb. a situa. surd sourd-muet s.m. I I I a-şi a m i n t i souvent adv.m. a sublinia soumettre vb. so­ vietic sovkhoze s. a sub­ scrie sous-cutané. -e adj. a cere.f. a subestima sous-ingénieur s. -e adj.m. -euse adj. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s. soare solennel. supeu souper 2 vb.f. dacă n u . s u b c u t a n a t sous-directeur.

a sta pieziş. {cu maj. schelet stade s. suburban succès s. a îndura s u b l i m e s .f. m. spectator splendide adj.) suprarea­ list sursauter vb. subiect. a isca.f.f. -e adj. a scufunda subordonner vb. succes succéder vb. delicat sub urbain.f.m. superb supérieur.m.m. I I I a supravieţui survoler vb. a îneca . suprastructură supplément s.spectacle s. sprijin supporter vb. a susura. / . subtil. (/(g. poreclă surnommer vb.) de -~ în şir. I I I a surprinde. a tresări surtout adv. statuie sténodactylo s. supliment supplémentaire adj. spontaneitate sport s. sudoare suffire vb. sugestie Suisse s. a se isca surmenage s.m. spectacol spectateur.-ive s. silabă s y m b o l e s .-e s. sublim submerger vb. a atîrna peste surprenant. extrem de fin surgir vb. / . I I I a urma s u j e t s .f. asupra susciter vb. m .m. a sugera suggestif. elve­ ţian s u i t e s . a depăşi.m. a fi sufi­ cient suggérer c i . Elveţia suisse s.f. m a i aies surveiller vb. I I I a ajunge. structură stupeur s. sport sportif.) şi adj. cu siguranţă. a zbura deasupra sus prep. suprem sur prep. a m u r m u r a syllabe s.f. -le adj. stoc stratagème s. supersonic superstructure s. s t a ţ i e .m. tout de ~ pe loc. -e s. chin. a încărca peste măsu­ r ă . suport. a stîrni suspect. simbol sympathique adj. stadion s t a t i o n s .f. stilou subir vb. a suprapune supersonique adj. [loc. a suporta supprimer vb. pour ~~. staţiune statisticien s. sigur. siguranţă surface s. surmenaj surmonter vb. surpriză surproduction s.f. (loc. deasupra sur. suprafaţă surfin. a subzista subtil. m.m.f.f. fără între­ r u p e r e . -ive adj. s u p r a a b u n d e n t surcharge s. -e adj. m . à coup ~. surprinzător surprendre vb.f. m o t i v superbe adj. splendid s p o n t a n é i t é s . m.) bien ~~ desigur . sugestiv suggestion s. a î n t r e c e . pi. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s .m. a succeda. p e . a inunda . a veni după successeur s. suedez suer vb.f. supraproducţie surréaliste s. sportiv sport uman s.m. dulciuri sud s.m. stupid style s. -e adj. şi adj. sud suédois.m. a trece peste surnaturel. m. {arte.f. fin. statistician statue s. a asuda useur s. simpatic 542 . urmaş succomber vb. consecinţă.negre­ şit surabondant. ) a se i v i . a mira surprise s.m. adv.f. n u m a i decît suivant.m. a sucomba sucre s.m. {sport} a depăşi sûrement adv. pe. peste.f. II a suferi.f. -e adj. superior superposer vb. stratagemă structure s.f. -e s. stupoare stupide adj. supliciu support s.)şi adj. a suprima suprême adj. şi adj. s u p r a n a t u r a l surnom s. -e adj. sportiv spoutnik s.m.m. şi adj. -trice s. şi adj.m.f. s u i t ă . s p o r t m a n . zahăr sucreries s.m. sigur sûreté s. stenodactilografă stock s. s u p r a p o p u l a t surplomber vb. / . u r m a r e . a porecli surpasser vb. I I a se arăta (în depărtare) . supraîncărcare surcharger vb. a subordona subsister vb. suspect susurrer vb. mai cu seamă. (cu maj.f.m. u r m ă t o r suivre vb. -e adj. se — a se întrece pe sine surpeuplé. m .m. a sta plecat. a supraveghea survivre vb. adv. -e adj. a suscita. lit. succesor. m . stil stylo s. sputnic squelette s. -e adj. a împovăra surclasser vb. /.m.

cu dragoste tendu. a rezista tiens ! interj.f. / . teanc tasse s. m. telefonic télévision s. simfonic syndical.) comeseni tablier s. n u a n ţ ă . tact (şi fiş. cumpătare température s. covor taquiner vb.f. m. t e n . de ~. m. p a t ă m o r a l ă . culoare tel. t i m p . teren terrasse s. televiziune tellement adv.en — din cînd în cînd tendre 1 vb.a îngrozi 543 . a telefona téléphonique adj. I I I a tăcea talent s. defect fizic m o ş t e n i t . şorţ tache 1 s.f. croitor taire (se) vb.f.m. m. a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s . terasă terre s.f.) t a i l l e s . a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. taluz tambour s. ) technicien s. t a l i e . zgomot. vijelie temps s. tartă tartufe s. a p ă l m u i tapis s. adineaori tapage s. v r e m e . tehnician technique s.m. m. -ve adj. a t a x a (şi fig. a t ă i a . afectuos tendrement adv.f.' sistem tabac s. tobă tant adv. taur taxer vb.f. eu întîrziere tare s.m. de haute ~ înalt tailler vb. a b a t e . sf îrsit terminaison s. încordat tenir vb.f. astfel.f. cîrtiţă taureau s. / . încercare.f. a tempera. a potoli tempête s. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. telefon téléphoner vb. întîrziat tardivement adv. à ~ la t i m p .f. m. a p i p ă i . telle adj. t e n t a ţ i e tentative s. fraged. povîrniş. a tenta .m. gălăgie tapageur. t e r m i n a ţ i e terminer vb. ţ i n u t ă . sarcină tacher 1 vb. faire ~ rase a face t a b u l a r a s a . p a t ă tâche 2 s. ipocrit tas s. aşa de.f. a întîrzia tardif. tehnică teindre vb. m. m.f. l i p s ă . a c r o i . a depune mărturie témoin s.m. t u t u n table s. mărturie témoigner vb. f.f. m. telegramă téléphone s. cocioabă taupe s. tablou t a b l é e s . ţ i ­ pător taper vb. teroare. sindical syndicat s. m. a încerca tenue s'. sintetic système s. talent talus s. a p ă t a tâcher 2 vb. III a ţ i n e .) sinonim synthétique adj. p â m î n t terreur s. cusur tarte s. a termina terrain s. sindicat synonime adj. zgomotos . comportare terme s.m. tîrziu tarder vb. asemenea télégramme s. a t a c h i n a tard adv. groază terrible adj. en ~ que în calitate de ca tante s. eu atît mai rău . t e r i b i l .f. a t î t de témoignage s. t e n t ă . ceaşcă tâter vb. furtună.f.sympathie s. culoare t e i n t e s . I I I a vopsi. a se strădui tact s. a t î t t i m p . m. tenis tentation s. nemaipo­ menit terrifier vh. / . martor tempérance s. m. m.m. m. astfel.f. m. m. teribil terriblement adv. a colora teint s. simpatie symphonie s. m a s ă .f. termen . -euse adj. curînd. mătuşă tantôt adv. t e m p e r a t u r ă tempérer vb. a t î t . -e adj. g r ă m a d ă . a t i n d e tendre 2 adj. simfonie symphonique adj. (inv.-e adj. m. simţul p i p ă i t u l u i . a gusta taudis s. a dovedi. t a r ă .f. m. (gram. m.f.f. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. I I I a î n t i n d e . t e n t a t i v ă tenter vb.

m. à •*• et à travers fără socoteală. être en — a fi bine d i s p u s . totdeauna tour 1 s. .rn. m. mau­ vaise ~ uşuratic. t o n .m. acoperiş tomate s./.rn. n e d i s c i p l i n a t . sfios timidement adv. t i r tirade *. actor de tragedie trahison s. t i t l u .f. tizană (ceai medicinal) tisser vb.rn. şi pron. cu t o t u l . phiză toilette*. schi­ monosit torride adj. u r m ă tracer vb. -euse s.f./. tragedie tragédien. r ă u . (loc.f. a î n t o a r c e . încon­ jur . teatru) t i r a d ă tirer vb. în întregime toutefois adv.de a fi pe cale d e . vijelie tournant s. s t r î m b a t . tractor tradition s. m. m.rn.m. -»• de force realizare iscusită . dîră.f. teorie thermique adj. toile s. t r a d u c ă t o r traduire vb. {Ut. a înduioşa toucher 2 s. impers.) à ~~ pe n e d r e p t . être en -«. se -»• a scăpa. t o r t u r ă torturer vb. m o r m î n t tomber vb. à son ~ la r î n d u l său tour 3 s.m. -trice s. cu t i t l u d e . I I I a suci. m i n t e . t u r b ă tourbillon s. m. t u r i s t i c tourment s. il voit ~~ vede t o t .f. afiş. . e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. a î n v î r t i . teoretician théorie s. tonă tonner vb. teritoriu t ê t e s .f. sucit . cotitură tourner vb.m. a indica tract s. t i m i d . î n v î r t i t u r ă . termoelectric thèse s. a se preface tourneur s. t o r i d torse s.rn. teză tic s.f.rn.m. negoţ tragédie s./. trafic.f.. t u n e t torchon s. tonic. t o b ă metalică timbre-poste s. a revela t r a i n s .) indiferenţă tiers état {ist. chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i . t u r i s t touristique adj. a tuşi tout. m i ş c ă t o r . avoir -». totuşi tracasser vb. m. à la ~ în fruntea textile adj. v î r t e j . chin. manifest. m. curînd touchant. (loc. c a p . adv.a nu avea d r e p t a t e . ca.f.f. p a g u b ă . ~ de vie fel. strung tourbe s. .) -»• en ridicule a ridicu­ liza. m. şi adj. p i p ă i t toujours adv. a ajunge l a . adv. nehot.f. ~ de main dibăcie .-e adj. floare de tei timbale s. a l a n d a l a torture s.rn. termic thermo-électrique adj. [fig.f. invar. t e i . nedreptate .rn. a se r o t i tousser vb. I I I a traduce trafic s. à juste ->• pe drept c u v î n t . tic-tac tiédeur s. t u r n tour 2 s.m. I I a t r ă d a .rn. a t o r t u r a . ceai théâtre s. -ne*. a t r a g e . volbură touriste s. m. mod de v i a ţ ă . tigroaică tilleul s./.f. (loc. rînd . t e a t r u théoricien s. marcă poştală timide adj. a t u n a tonnerre s.f. t r e n . se ~ a se schimba. adv.) tic-tac s. jouer un mauvais ~ à qn.m. verb. devreme. -e adj. strungar tournoyer vb.m.territoire s. n e ­ ajuns . pătlăgea roşie tombe s. a h ă r ţ u i trace s. trădare trahir vb. ~ à tout vent a fi nestatornic. cu t i m i d i t a t e tir s. t o a l e t ă .9. t o m .f. . a răsuci tordu.} starea a treia tigre. à ~ de în c a l i t a t e de. a c h i n u i tôt adv. -e adj. tors tort s. cîrpă tordre vb. a ţese tissu s.) -~ à ~ pe r î n d . t e x t i l thé s. ţesătură titre s.f. volum ton s. t r a d i ţ i e traducteur. m. a primi . 544 . a se descurca tireur. j u d e c a t ă .rn.f. tic (şi fig. a cădea tome s. m. orice.rn. rînd pe r î n d . a a t i n g e . t o t . a juca o festă cuiva . p u r t a r e . t i m p a n . găteală toit s. a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori. m . t i g r u . ocol. încălzire u ş o a r ă . t r ă g ă t o r tisane s. tragedian. / .f. suferinţă tourmente s. chin. v o c e . diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*.-esse s.f. m a n i e r ă tonique adj. m.m. î n t ă r i t o r tonne . m. a trasa .

t r e m u r ă t u r ă . adv. uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s.m.m. a tricota trilogie s. foarte trésor s. potlogărie triste adj. şi adj.f. être aux ~~ s de qn. în linişte transcrire vb.f. m. prea . m . l ă ţ i m e .(/ig. a împleti trêve s.m. t i p . a lucra travailleur. a ucide tueur.m. ~ de destul cu.m. a r m i s t i ţ i u . a merge repede şi cu paşi mici trottoirs.m.-euse s.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s. [pop.m.traîneau s. a găuri troupe s. a omorî.f. t r a m v a i tranche s. t r i s t . m./.f. ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb. a se înşela trompette 1 s. traversare traverser vb.f.. t r a n s i l v ă n e a n .m. să încetăm cu tribun s. -e adj. uniune unique adj. t r ă s ă t u r ă traiter vb. a m u n c i .m.) a fi. sanic traîner vb.-e adj.m. trădă­ tor tram s. ceată trousse s. ţ i g a n . m. t r î m b i ţ a ş tronc s.m. II a se u n i 545 .) t r i t o n tromper (se) vb. a reteza tranquille adj. a t ă i a . a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb.m. a t r a n s p o r t a transylvain. t u l b u r a r e . a t u l b u r a . t r u p ă . lu­ crător. (loc. t r i b u n tribunal s.m. tricotare tricoter vb. comoară trésoriers.f. izbîndă triple adj. t r i u m f ă t o r triomphe s. lucru travailler vb. I I I a transcrie transfert s.Jpacoste tulipe s. a transforma transit s.m. r ă g a z .f. -e adj. a trişa tricheur s. a fi în urmărirea cuiva trouver vb. t r o m p e t ă trompette 2 s. dezbinare troubler vb..) şi adj.olan . /am. -euse s. ulterior ultraviolet. m u n c ă . -ette adf. ardelean travail s.m.m. u n i t . om al muncii travers s. b r u t a l truite s. n u m a i unir (s') vb. trilogie triomphant. ucigaş tuile s.m. se ~ a se a f l a .m. a muri très adv. ţigănesc U ultérieur. triumf. t r u n c h i trop adv. t r i p l u .m. t r a m b u l i n ă trépasser vb.f. s. t r i b u n a l tricher vb. lalea tulle s.ţiglă. t r a p trotter vb.m. a merge la t r a p . t u l tunnel s.f. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. trişor tricotage s. (impers. muncitor. tranziţie transmettre vb. a înmuia tremplin s.f. neted uniforme s.m. prep.m. vistiernic tressaillir vb. curmeziş. I I I a tresări tresser vb. de •»• de prisos trot s.f.». t u t e l ă tutoyer y5. model. a traversa tremblement s.m.m.f. a t u t u i type s. ~ tard prea tîrziu . ţ a r tuer vb. s.m. t u n e l tutelle s.f. t r o t u a r trouble s. (mitol.f. (cu maj. cu tristeţe triton s. t r i c o t a j .f. ultraviolet uni.f. -e adj..m. felie. figură t y r a n s .m. unic uniquement adv.) de — s t r î m b . a se afla truculent. liniştit tranquillement adv. (loc. despot tsigane s.m. transfer transformer vb.f.m. t r u s ă . t i r a n . a găsi. a t î r î .pi. penibil tristement adv.e. b a n d ă . a zăpăci trouer vb.m. a t r a t a traître.m. a u d a . bucată trancher vb. t r a n z i t transition s. şi adj. I I I a t r a n s m i t e transporter vb.) t r a m v a i tramway s. p ă s t r ă v tsar s.--esse s. întreit tripotage s. adj.

a (se) schimba . m.f. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. vacanţă vache s.f. vapor varier vb. III a învinge. verre s. versant.m. vineri vénération s.m. povîrniş vers 1 s. vîlcea valoir vb. şi adj. a veghea. u n i t a t e universel.f. a verifica véritable adj. burtos ver s.m.m. s. -e adj.f.) spoială.) noroc. v i n ă . vas./.m. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s. verdeaţă vendTique adj. a sosi. cam la ora cinci verser vb. a t u r n a 546 . adv. urgent u s a g e s . ça ne vaut pas. vapor vapeur 2 s. seară (între cină şi cul­ care) . a vărsa.m. v î n t .f. valiză vallée s. haide ! vacances s.m.f. folositor utiliser vb. vast vautour s. / . III a valora. vînzare ventru. a utiliza va ! interj.f. servitor. a ajunge.m.f. a m e r i t a . vers vers 2 prep.f. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent. în­ fumurat vaincre vb. lustru véroles. vehicul v e i l l e s . uz.) il vaut mieux este preferabil. î n t i n s . viţel véhémence s. v a l o r o s .) en ~ într-adevăr vermeil. vărsat. rumen . pîntecos.f. valoare valeureux.f. argint aurit vermouth s. (loc. paznic.m. (fam. înverzit verdure s.f. a d e v ă r . ajun veillée s. II a înverzi verdoyant. v a l .f.m.f. venal.. abur. -le adj. veridic vérifier vb. care se cumpără eu bani vendeur. il fait ~ este vînt vente s.m.f.f.f. (pop. l a c .m. -eresse s. curaj vaillant. -e adj. -e adj. uraniu urgent.m. m. (impers. -le adj.-euse adj. veneraţie vengeance s. pahar verrerie s. vînzător vendre vb.f. (fig.unité s.f.) bicicletă vénal. zadarnic . vermut vernis s. vază (de flori) vaste adj. universal université s.m. a se folosi. m . spre. a varia vase 1 s. vitejie. talaz vaguement adv. • cinq heures — a p r o x i m a t i v . sticlă. III a vinde vendredi s. în mod vag vaillance s. -e adj. -e adj. şi adj. folosinţă user vb. lacheu valeur s. către.m. v a p o r . curajos vain. I I I a veni. uzină utile adj..m. nu se compară cu vampire s.f. vehemenţă véhicule s. v u l t u r pleşuv veau s. persoană care veghează veine s.f.m. vacă va-et-vient s. u n i v e r s i t a t e uranium s. vi­ teaz valise s. a lăuda vapeur 1 s.f. a supraveghea veilleur s. invar. a birui vaisseau s. clacă veiller vb. v i t e a z . veghe. v a n i t a t e vantard. a uza de usine s. de c u r î n d . du-te-vino vague s.-e s./. ~ cosmique navă cosmică valable adj. vampir vanité s. valabil valenciennes s.f.m. lăudăros vanter vb.m. m . m. -e adj. răzbunare vengeur. dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s. răz­ bunător venir vb. veghere. este mai bine .m. iluzoriu . a d e v ă r a t vérité s.pi.f. vienne verdir vb. mîl vase 2 s. sticlărie versant s. avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s . vale vallon s.-euse s. v a s . nămol.f.m.

n e c i n s t i t . repede vitesse s.m. furt volaille s. oţet violemment adv.) drag. I I I a vrea.m. vicepreşedinte vicomte s. hoţ volière s. -euse s. vertebră vertige s. haină vétérinaire s. tom vouer vb.f. bucuros. a u t o m o b i l . vestibul vestige s.) diateză voi 1 s. iute vigilance s. colivie mare volontaire adj. -euse s. viteză vitrail s. vitraliu vitré. în adevăr. a călători voyageur. virgin (a).f. en ~ ă qn.f.f.f. I I I a îmbrăca veuf. a avea pică.f. b ă t r î n . veston.m. voluntar volontiers adv.m.m. a zbura voler 2 vb. moş vierge s.vert.f.m.m.f. a vira . oblon voleur.m.f.m. şi adj. cu adevă­ rat vue s. iată voie s. v ă d u v . m.) a închina.m.f. a ţinti visite s. bătaie zdravănă voler 1 vb. I I I a vedea voisin.f.f. viţă de vie vilain.f. a fura volet s. vioară virer vb. à haute -~ cu glas tare . (gram.m. cu vioiciune vivre vb. carne vice s. în comparaţie cu viser vb.-e adj. vizită visiter vb. [fam.f. şi adj. velă voir vb.m. haină (pînă în talie).f.m. si adv. vilă village s.m. apro­ piat voiture s. vigilenţă vigne s.f. vedere./. I I I a trăi vocation s. -e s. cu geamuri vitrine s.m.f. -e adj. a se învîrti virgule s. voce. vieille s. veuve s. verde vertèbre s. t r ă s u r ă . s i m ţ u l văzului 547 . à ~ basse pe şoptite . vocală vrai. glas. a d e v ă r a t . feuille ^e foaie volantă volée s.f.m. m. sacpu vêtement s.m. iată voile s. veterinar vêtir vb. gol vie s. m. mon ~ dragul meu vif. m u r d a r . verva vestes.f. necaz pe cineva voyager vb./. violent violette s.f. v i u . veritabil vraiment adv. scump. fecioară'. defect vice-président s. viu.f.f. oraş vin s.) voilà prep.f. şi adj. de bună voie volume s. d r u m (şi fig. violenţă violent. -e adj. în v i a ţ ă vivement adv. va­ gon voix s. peste d r u m . virgulă visa s. a vizita vite adj. ameţeală verve -s\/. viză vis-à-vis loc. a v o i . iu­ b i t . vocaţie voici prep. m. v i r g i n ă . vieil.m. vive adj. adj. a făgădui prin legămînt . a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. viconte victoire s.f. neîntinat(ă) vieux. prep. (fig.m. u r m ă . cale. volum. iute.f. r ă m ă ş i ţ ă .f. în mod violent violence s. m. sat ville s.f. r ă u villa s. z b u r ă t o r . -e adj. -e < dj. b ă t r î n . -e adj.f. m. zbor voi 2 s. volan volant 2 . violetă. viaţă vieillard s. vestă vestibule s. vin vinaigres. viorea violon s. călător voyelle s. a ochi. pasăre de curte volant 1 s. vecin. veşmînt. (fig. vitrină vivant. v i c i u .m.m.) v ă d u v i t de viande s. -e adj. victorie vide s. în faţă . vestigiu veston *.f.

) zut! inierj. m.m. rant vagon-restauweek-end s. {pop. la aceasta yacht s.m.) d r a c e ! la n a i b a ! . t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv. zero (şi fig. zebră zéro s.w wagon s. pron. vagon wagon-restaurant g.m.m.m. acolo. iaht zèbre s.

là-bas ameţeală s. agréable aprilie s. enrsuite. ajunge vb. vertige m. a p p a r a î t r e III afecţiune s. a r t m.. aspirator s. rappeler acolo adv. adv. hier soir alerga vb. agriculture / . a n a t o m i e / . a d m i r e r antagonist adj. acoperi vb. a m b u l a n t . défense /. alliance / . eau / . certain. -ve aproape adv. a p p l i q u e r afla vb. -elle anatomie s. architecte m. saison / . agricole aranja vb. vb. a p p a r e i l m. surtout asigura vb. à la maison aluneca. adv. à côté arunca vb. aéroport apărare s. ce.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. pro­ aniversare s. jeter alb adj. p r e s q u e . armată s. actif. obéir II alege vb. après. l a n c e m e n t m. aide / .. choisir II aseară adv. anecdote /. écouter. affecté. ambulant adj.pi. apporter apă s. autre acasă adv. actual adj. celle-là american adj. près. arranger agricultură s.affection/. . -e. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. armée /. -e activ adj. artă s. -e acest. acum adv. a c t u e l . bleu. adresă s-. arăta vb. article m. ac s.. veille /. a m u s a n t . aspirateur m. s'affirmer aplica vb. alături prep. puis agreabil adj. vérité /. -e adresa vb. -e asculta vb. air m. a d m i r a t e u r m. aparat s. a p p a r t e m e n t m. 2. a n t a g o n i s t e admirator s. devenir I I I ajuta vb. arhitect s. assurer alianţă s. aici adv. année /.m. défendre I I I aeroport s. alt adj. également aies (mai) loc. agressif. a t t a c h e m e n t m. vivres m. anniversaire m. a l i m e n t m . aider articol s. artist s. afectat adj. -che aruncare s. aer s. cette aminti vb. aiguille / . près agricol adj. a r r i v e r . adresse /. fondément anotimp s. adj. avril m. p a r a î t r e I I I . albastru adj. animat adj. aduce vb. a n i m é . glisser accident s. a m é r i c a i n . courir I I I asemenea (dej loc. agresiv adj. adresser apartament s. aceea pron. épingle / . anumit adj. b l a n c . adv. à peine aliment s. accident m. -e acela. profond. cet. an m. -e adînc 1. ajutor s. -ve an s. couvrir III amuzant adj. 549 . ici ajun s. . -e apărea vb. această adj. suffire I I I . adevăr s. apprendre III apoi adv. celui-là. montrer arbore s. arbre m. admira vb. m a i n t e n a n t anecdotă s. aplauda vb. artiste m. apăra vb.

ca 1 conj. -e blînd adj. bătrîn adj. béret m. douce blond adj. viande / . cadeau ni. vie Llie bea vb. care pron. automobil s. aşa adj. m . buchet s.aspru 1. livre m. campion s. cas m. vieil. bureau m. că conj. aur s. capitalism s. bucată s. comme cadou s. balcon m. atît adv. bunică s. bogat adj. capitală . cap s. athlétisme m. b a t t r e I I I batistă s. blouse / . chambre / . -e bluză s. capitale / . chaud. auxiliar s. t a n t atletism s. bon. richesse /. attentif.. a t t e n t i o n / . capitalist adj. bucura (a se) vb. cahier m. a t t a q u e r ataşat s. a t t a c h é m. bine adv. riche bogăţie s. champion m. grand-père m. carte (postale) /. cartof s. maison /. pomme de terre / . bien birou s. cauză s. atent adj. grand-mère /. qualificatif m. malade m. qui c a r n e s . tète /. . bărbat s. août m. garçon m. fauteur august s. morceau ni. maladie / .-s. bibliotecă s. auzi vb. bucătărie ». homme m. a u j o u r d ' h u i baie s. entendre I I I avea vb. doux. adv. 2. capitalisme m. salle de bains / . abricot ni.9. inciter aţîţător s. cameră n. băiat s. a t t i t u d e / . blazat adj. pour ca 2 adv. bicyclette / . a t t e n d r e I I I ataca vb. o r . avion m. billet m. chair / . casă s. bicicletă s. fil m. auz s. caracter . caz s. ouïe / . â p r e . bolnav s. bani s. jouir jouir II bulevard s. bilet s. cause / . cald adj. cuisine /. a t t e i n d r e I I I atitudine s.. que 550 . caisă s. mouchoir m. a u t e u r m. boală s. a v e n t u r e f. argent m. bouquet m. adj. âprement aţă s. -ve atenţie s. auxiliaire m. broche /. aţiţa vb. bonne bunic s. -e cale s. t e l l e m e n t aşeza vb. broşa s. atinge vb.pi. bate vb. calificativ s. autor s. boulevard m. vieux. a u t o automobile / . avoir aventură s. avion s. capitaliste capitol v. blasé. balcon s. caractère ni. bibliothèque / . chapitre m. blond. voie / . caiet s. asseoir I I I aştepta vb. boire I I I beretă s. bun adj. azi adv. carte s.

commis. arbre m. fidèle' creier s. composer comunard s. bas m. compiler compune vb. chien m. qui cinematograf s. considération / .. recherche / . cerise /. crea vb. -e comic adj. potage m. loyal. creaţie s. cotlet s. comedie s. quoi ceas s. colier s. montre / . -e. chemise / . comédie / . enfance f. ciorbă s. circuler circulaţie s. cercetare s. a u g m e n t a t i o n /. coeziune s. cravate /. cîmpie s. şi adj. b â t i m e n t m. primevère / . communiste concert s. correct. cine pron. clique /. colaborare s. cămaşă s. . conjuga vb. condiţie s. cinéma m. clipă s. corect 1. cer s. comercial adj. classement m. confirmé. cămin s. q u e l q u ' u n cinsti vb. cînd adv. ceva pron. crede vb. sommet' m. cercel s. adv. adj. cerveau m. circulation / . couturière /. coiffeur m. 2. confondre III congres s. coastă s. clair. champ m. appeler chiar adv. clar 1. celălalt pron. charbon m. ciclism s. concurs s. cime / . croire III credincios adj. voyageur m. confirmat adj. cere vb. -e contribuţie s. côte / . quelque clădire s. correspondre I I I cosmic adj. communard m. comentator s. concert m. tasse / . cetăţean s. clairement elasament s.f. coleg s. grandir I I . cineva pron. conduce vb. . heure / . creşte vb. (la un instrument) jouer cîştiga vb. correctement corespunde vb.cădea vb. consentir I I I construi vb. lire III ciuboţica-cucului s. honorer cinstit adj. celibatar s. craniu s. citoyen m. considérer consideraţie s. céréale /.s'. dîner m. conditionnel m. foyer m. comique comis adj. c o n t r i b u t i o n / . même chimist s. célibataire m. gagner cît adv. classe / . croitoreasă s. cercle m. citi vb. cravată s. cină s. combien cîtva num. collègue m. c o n t e m p o r a i n . -e ciorap s. vi. que. cyclisme m. copac s. boucle d'oreille / . instant m. communisme m. chercher ce pron. conjuguer consacra vb. demander cereală s. cosmique costa vb. concours m. côtelette / . copil s. penser.s'. édifier contempla vb. élever creştere s. şi adj. collier m. quelque chose chema vb. căuta vb. coin m. adv. collaboration / . l ' a u t r e ceaşcă s. coûter coş . accrois­ sement m. consimţi vb. ciel m. consacrer considera vb. corbeille / . cohésion /. 551 . cărbune s. bâtir I I . comunism s. cîine «. commercial. tomber călător s. q u a n d cïnta vb. conduire III conferinţă s. clasă s. adj. classique clică s. -e. c o m m e n t a t e u r m. vt. circula vb. clasic s. conférence /. cerc . enfant m copilărie s. condition / . création / . 2. créer creastă s. colţ s. congrès m. -e confunda vb. cireaşă s. pousser. chimiste m. condiţional s. c h a n t e r . -e compila vb. comunist s. construire I I I . coafor s. contempler contemporan adj. crâne m.

comme cum 2 adv. courageux. loin depăşi vb. débarras m. destina vb. curajos adj. -ère drapel s. devenir 111 devotat adj.«. couteau m. redevable datora vb. dirzenie s. decît adv. de dirijor . souvent desfăşurare s. dévoué.v. discours m. de de la prep. dezordine s. avec culca vb. cum 1 cônj. -e deschide vb. doamnă s. raison / . délicieux. au-dessus debara s. tôt deznodămînt s. couler curînd adv. doigt m. domaine m. dărîma vb. dépasser des adv. destinataire m. monsieur m. destinaţie s. compren dre I I I curaj s. cu prep. culoare s. disparaître I I I dispreţ s. devoir III datorie s. ouvrir III deschis adj. destination / . cher. démolir II de prep. 2. discuter discuţie s. assez detaliu s. domeniu s. cuvîntare s. dejun . dejuna vb. courage m. diversité / .. dezvoltare s. -ve deget *•. decembrie s. sommet m. délégation / . dentist s. cutie s. différent. discuta vb. destiner destinat adj. domn s. couloir m. deosebit 1. m a d a m e / . différent. connaître III cuprinde vb. m a t i n m. destin m. cuţit s. oui da2 vb. coucher culme s. sage cumpăra vb. destin s. a c h a r n e m e n t m. déroulement m. dicţionar s. comment cuminte adj. dénouement m. contenir I I I . boîte /. détail m. culoar s. décembre m. chambre à cou­ cher / . diseară adv. mot m. adj. au contraire din prep. dori vb. -e deseori adv. mais dator adj. distra vb. couleur /. -e dimineaţa s. dentiste m. cuvînt s. parfait. souvent desăvîrşit adj. désordre m. cours m. dovadă •«. delta m. culture / . -euse cura S. -e. mépris m. ce soir dispărea vb. preuve / . delicios adj. curent adv. acheter cumsecade adj. -e devreme adv. deveni vb. devoir m. destiné. dise s. dimpotrivă adv. dreptate s. 552 . disque m. désirer dormi vb. cruauté / . -se deltă s. discussion / . dormir I I I dormitor s. d a m e . D da 1 adv. que definitiv adj. diferit adj. drag adj. couramment curge vb. développement m. dictionnaire m. chef d'orchestre m. drapeau m. définitif. adv particulièrement departe adv.cruzime s. distraire III diversitate s. de deasupra prep. destinée f. déjeuner delegaţie s. destul adv. cultură s. si dar conj. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. brave cunoaşte vb. déjeuner m. -e destinatar s. ouvert. bientôt curs s. cure /.

adj. adv. haricot m. utile formă s. fixe. firesc adj. étage m. farfurie s. tranche /. équipe / . familie s. émotion /. football m. adv. juste fixat adj. fin. fabrique /. femme /. faţă de masă s. famille /. fotograf s. assiette /. eclipsă s. fixé. -se fetiţă s. fleuve m. 2. feuille /. etala vb. -elle fix adj. essentiel. erou s. ému. sans. nappe /. fiică s. fată s. etaj s. bruissement m. adv. floare *\ fleur /. externe extrem 1. foaie *•. -e . forme /. économie /. vous după prep. héroïsme m. exista vb. février m. armoire /. şi s. fereastră s. ediţie s. fluviu s. fiindcă conj. fenêtre /. effort m. duminică s. ecuaţie s. fin adj.pi.5. tendre dulap s. E echipă s. éclipse / . fericit adj. dumneavoastră pron. heureux. être fidel adj. emoţionat adj. excursie s. facultate s. fleurette /. après după-amiază adv. exemplu s. ennemi m. extrêmement m. fauteuil m. façade /. fille /. filie /. parce que fila vb. filer film s. économique economie s. héroïque. extern adj. explication /. 1er à repasser eroism s. chacun fier (de călcat) ». égoïste eliberare s. esenţial adj. féliciter femeie s. favorable fără prep. emoţie s. foarfece s. enthousiaste' eroic 1. faire I I I factor s. papillon m. fel (la) loc. éviter examen . 553 . n a t u r e l . s'en aller III duios adj. faţadă s. ecluză s. fait m. excelent adj. . adj. fidèle fiecare pron.«. fasole s. -e fîşîit . fils m. face vb. équation /. faculté /. facteur m. fi vb. très folosi vb. -elle eşarfă s. -e adj. faptă s. héroïquement F fabrică s. extrême. exception /. d i m a n c h e m. entuziast adj. excellent. -e fiu s. felicita vb. moins februarie s. favorabil adj. film m. fillette /. efort s. -e excepţie . egoist adj. ciseaux m. héros m. economic adj. écharpe /. 2. floricică s. foarte adv. p h o t o g r a p h e m. de même felie s.s-. figură s. former fotbal s. exemple m. après-midi duşman s.duce (a se) vb. étaler evita vb. Anglais. énergique englez s. fotoliu s. examen m. écluse / . excursion /. utiliser folositor adj. fluture s. exister explica vb. édition /. libération /. expliquer explicaţie s. şi adj. -e s. -e energic adj. forma vb. figure f. an­ glais. extérieur.

fruit m. . blague /. valise /. bel. implica vb. -e adj. jaune gară s. carte /. décision / . general (în) loc. tempête /. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. imperialist s. gospodărie s. gustos adj. poids m. grammaire /. fourchette /. sortir I I I ilustrat adj. fenêtre /. griller friptură s. greşeală s. décider hofărîre s. (jig. iarnă s. geamantan s. H hamal s. jolie frunte s. frică s. garde /. fruct . voilà ideologic adj. glumă . gîndi vb. savoureux. furtună s. penser glorie s. degré m. nourrir II m. impression / . portefaix m. rôti m. froid m. b e l l e . idéologique ieri adv. em­ ployé m. hohot (de ris) s. iată prep. frunziş s. gimnastică s. herbe / . greutate 2 s. funcţie s.9. é m o u ­ voir I I I 554 . hiver m. soin m. şi adj. gramatică s. iarbă s. -e imposibil adj. fustă A'. funcţionar s. . grindină s. gouvernement m. grămadă s. frige vb. frig s. perce-neige /. trouver geam s. hotărî vb. peur /. e x p l o i t a t i o n / . gomme /. jupe /... grădină s. hoţ s. gust s.5. adv. gymnastique /. gumă s. voleur m. frază s. orage m. illustré. . fraise /. -e imediat adv. furculiţă s. frunză s. greu adj. j o l i . gare /. ir agă s. lourd.francez s. fran­ çais. impérialiste m. goût m. ghiocel s. frère m. i m p o r t a n t . . immédiatement imobil s. hartă ş. grêle /. prêt găsi vb. -e s. gloire /. ianuarie s. brigand hrăni vb. guide m. plaisanterie /.) difficile greutate 1 s. gril m. hier ieşi vb. frumos adj. impressionner. fraged adj.e . galben adj. impresiona vb. gata adv. janvier m. feuillage m. -se guvern s. feuille /. Français. tas m. gardă s. . fonctionnaire m. vo"ici. imperméable m. grijă s. fardeau m. . tendre frate s. beau. grătar s. faute /. généralement ghid s. immeuble m. fonction /. foule /. jardin m.' impliquer important o '. impossible impresie s. front m. . impermeabil s. éclat (de rire) m.. difficulté /. phrase /.

întrebuinţa vb. . h a b i l l e r . -e individ ». (vi. avant înaintea prep. împreună adv. entourer încrucişat adj. juillet m. -e inginer s. partager împinge vb. împărţi vb. braver îngheţa vb. embrasser împărat s. indépendance / . 1 îmblănit adj. -e împrejurare s. coeur m. histoire / . 2. commencement m. instructiv adj. indestructibil adj. prêter: e m p r u n t e " în prep. tourner întoarce 2 (a se) vb. étouffer înălţa vb. -e înfrumuseţa vb. mais însemna vb. essayer încet adv. affermissement m . instaurer instituţie s. doucement înceta vb. vaincre III învins adj. întreg adj. accomplir I I . încerca vb. entre întreba vb. ingénieur m.«. intense interes s. r e t a r d a t a i r e m.«. arriver întîrzia vb. învinge vb. encore începe vb. indestructible indicat adj. inimă s. dès que îndelung adv. accompagner întărire s. . dissipé. avancer înainte adv. vaincu. écartement ni. instaura vb. intéressant. retarder întîrziat s. éloigner îndepărtare s. ensemble împrumuta l'A. croisé. embellir II înfrunta vb. historique istorie s. immédiatement îndată ce loc. întîlni vb. empereur m. entrer introduce vb. întîmpla (a se) vb. indiqué. devant înflorit adj. circonstance f. înţelege vb. velir I I I îmbrăcat adj. -e internaţional adj. remonter (une montre) între prep. rencontre / . întuneric s.independenţă s. entreprise / . instructif. longuement îndcmînatic adj. inévitable. -e îndată adv. fermer încïntat-adj. rencontrer întîlnire s. inévitablement informat adj. renforcement m. fleuri. intérêt m. individu m. intîrziere s. istoric adj. introduire III inundaţie . signifier însoţi vb. revenir. pousser împotriva prep. prep. interesant adj. . informe. demander întrebare . aimer iulie s. commencer început s. contre împrăştiat adj. -e îmbrăţişa vb. enchanté. oser îndrepta vb. iunie s. retour­ ner. cesser închide vb. conj. -e intra vb. en. industrie s. -ère întreprindere s. verdir II învingător s. adj. retard m. fourré. institution / . soigner înlătura vb. habillé. dans înainta vb. -ve intens adj. -e înconjura vb. demande / . élever încă adv. îndeplini vb. j u i n m. adv. diriger în faţă loc. écart m. geler îngriji vb. allier îmbrăca vb. -e îmbina vb. iubi vb. comprendre I I I învăţa vb. obscurité / . i n t e r n a t i o n a l . con­ solidation /. réaliser îndrăzni vb. émulation / . utiliser întrecere s. inevitabil 1. -e 555 . v a i n q u e u r m. inondation / . écarter însă conj. entier. habile îndepărta vb. întoarce 1 vb. devant înăbuşi vb. apprendre I I I înverzi vb. industrie / .) rentrer întoarce 3 vb.

literar adj. joc s. laine /. mandat m. place /. cuiller. -gue lungime . travailler lucrare s. limonada s. lingă prep. magasin m. travail m. lucru s. mare 2 adj. liber adj. jos adj. luni s. fiancé m. jaquette /. lecţie . combat m.5. long. silence m. lua vb. cuillère linişte s. leçon f. lutte /. lună 2 s. lance s. 556 . hindi m. -e lumină s. légume m. lune f. libre libertate s. plus mamă 4. jeu m. mois m. luminos adj.. habiter logodnic s. larg adj. lingură s. chose /. lăsa vb. masacra vb. laisser lega vb. lung adj. grand. pe jos par t jucărie s. liniştit adj. attache /.s*. dépourvu. clair. legumă s. bas. mandat s. tranquille Iipgit adj. liste /.s. mer /. maman /. lege *'. limonade / . mars m. -se. langue /. muguet m. littérature / . mai 1 . attacher legătură . kilogramme. près loc 1 s. demi. joi s. lumière /. luminat adj. à lagăr s. legătură s. lampă s. monde ru. lance /. -e lat adj. lieu m. marchandise / . loi /. literă s. éclairé. prendre I I I lucra vb. kilo L la prep. liberté /. masă 1 v. lutter luptă s. massacrer mare 1 s. littéraire literatură s. large latin adj. -e marfă s. mère. livadă s. lieu m. lier. -e listă s. latin.5. M magazin s. mardi ni. marţi s. demie K kilogram s. limbă s. lină 8. lume s. locui vb. lettre /. jeudi m. mai 2 adv. lupta vb. jouet m.J acheta s. martie s. -e lună 1 A'. loc 2 s. lampe /. c a m p m. mai m. verger m. large lăcrimioară s. table /. jumătate s. longueur / .

modern adj. ouvrier. metru s. t e n d r e . petit. muri vb. nerăbdare s. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. travailler muncitor 1 adj. incessant. carotte / . . jamais nimeni pron. n a t i o n a l .-e neliniştit adj. petit-fils m. auto f.. nevoie s. nerv s. mecanic adj. t a n t e / . -e moale adj. médicament m. sable m. naïf. médecin m. million m. muscle m. maşină s. déloyal. măsură s. m é c o n t e n t e m e n t m. mètre m. -e necontenit adj. -e miercuri s. m a i n t .. nièce /. noir. neveu m. membre m. manger mîneare s. mult adj. remercier. necesar adj.. inutile negru adj.. mécanique.. navigaţie s. menţinere s. -e. n a t u r e /. olive / . nerf m. injuste. odeur /. mourir III muşchi s. mărturisi vb. mou. milice /. t r a v a i l m. mişcare s. neiger nisip s. miracle m. plat m. molle montor s. monument s. muzică s. mercredi in. minut s. i n n o m ­ brable neoficial adj. mérite m. mijloc s. m o n t e u r m. naviguer navigare s. miracol s. main /. mécani­ cien m. machine /. -oare s. musique j . navigation / . medicament s. adj. pomme /. motif m. i\ naiv adj. . fier. medicină s. miros s. naïve nasture s. moyen m. nécessaire necinstit adj. mină s. . morcov s. balayer mătuşă s. t r a v a i l l e u r . métro m. balle / . aller I I I . mecanică s.masă 2 s. rien ninge vb. .. minute / . mondial. -ère munte s. m o u v a n t . -elle nepot. manière / . toujours merge vb. médecine /. muta vb. milieu m. nepoată (după frate sau soră) s. medic s. minge s.-e nedrept 1. mode m. mouvement m. mîndru adj. motiv s. adv. masse /. mărar s. -e mîine adv. -euse muncitor 2 . mesure /. mondial adj. mătura vb. naviga vb. métier metro s. măr s. personne nimic adv. montagne /. memorie s. besoin m. mécanique / . bouton ni. mémoire /. 2. insuffisant. nepot. non-officiel. -e neîndestulător adj. ballon m. navigation /. m o n u m e n t m. avouer măslină s. contenter muncă s. -été nemulţumire s. naître 111 naţional adj. mets m. fenouil m. munci vb. déménager muzeu s. (simţul) odorat m.e natură s. meserie s. in­ justement nefolositor adj. modernisation / . mic adj. moderne modernizare s. i n q u i e t . naşte la se) i'b. milion nuni. niciodată adv. impatience /. mine /. s. nepoată (după fiu sau fiică) s. maintien m. mission /. mină s. mereu adv. -ère mod s. demain mînea vb. misiune s. a ~ înainte avancer merit s. petite-fille / . 55? . miliţie s. musée m. nenumărat adi. membru s. mişcător adj.

œuf m. verre m. . păr s. parter s. habitude / . paix /. lit m. părintesc adj. pădure ». offrir III ofili (a se) vb. omagiu ». oiseau m. aveugle m. sembler părinţi ». părea vb. 558 .pi. -e oricare pron. parc s. participe m. homme m. participer participiu s. orthographe / . partisan m. parcouru. omoplat s. -enne p a r l a m e n t a r adj. -elle nu adv. non nucă s. p a t h é t i q u e patinaj ». nota vb. forêt / . pantof ». patriotism ». onoare s. noapte s. p a r t i m. palid adj. objet m. m a n t e a u m. joue /. participa vb. opéra m. parcurs adj. ou s. p a r a d o x a l . pénétration / . -e obositor adj. page / . patinage m. oeil. nom m. pénétrer pătrundere s. passionner paşnic adj. terre / . oranjadă s. compter nume s. numeros adj. nor s. fatigue / . occuper ocupant s. [pi. partie / . pardessus m. paradoxal adj. patetic adj. t o u t . patrie s.) yeux m. odinioară adv. occupant m.nişte art. pagină s. rez-de-chaussée m. pahar s. . parents m. ortografie s. număra vb. pasăre s. pasaj s. fatigué. persil m.. autrefois. omoplate / . -e orinduire s. niveau m. obiectiv adj. numéro m. parc m. obosit adj. orangeade / . -e pardesiu ». fois / . patrie / . -e orice pron. pacifique. cheveux m. parisien. operă ». appeler O oară s. paisible pat s. hommage m. seulement număr s. noiembrie s. h u m a n i t é / . pace s. obtenir I I I ochi s. ville / . fatigant. partizan s. honneur m. régime m. bois m. pătrunjel s. observer obţine vb. partid s. pasiona vb. -euse numi vb. orb s. numai adv. obiect s.s. nuage m. observa vb. aveuglément orbit adj. obicei s. orbeşte adv. passage m. ocupa vb. soulier m. octobre m. -ve oboseală ». octombrie s. objectif. oraş s. des nivel . paraître I I I . -e pară s. p a t e r n e l . se faner olimpic adj. noix / . patriotisme m. nombre m. parizian adj. olympique om s. oeuvre /. -elle pătrunde vb. p a r l e m e n t a i r e parte s. novembre m. p&mînt ». pâle palton s. paquet m. poire / . os m. n o u v e a u . nuit /.pi. t o u t . naguère oferi vb. noter nou adj. n o m b r e u x . pachet ». omenire s. aveuglé. -e obraz s. os s.

plimba vb. . regarder prînz s. prăjit adj. p é n é t r a n t . p r o b a b l e . poussière /. piesă s. picta vb. grillé. plein. place / .adj. principe m. 2. perdre I I I . -e prieteneşte adv. peindre III pierde vb. pîine s. promite vb. périphérie / . pom s. -e pătrunzător adj. parce que pericol s. pièce / . p r i n c i p a l . gâteau m. pénétré. trop prefera vb. -ère primi vb. possible poştal adj. planter plantaţie s. poet s. poezie s. conte m. prea adv. poireau m. şi adj. bau lieue / . marché m. personne / . plan m. -e persoană s. primăvară s. pisică s. periferie*. présenter prieten s. m a n q u e r pierdere s. jusque plafon s. profund 1. brosse / . persévérant. p r i n t e m p s m. p r o m u . perte / . profesor . -e pronunţa vb. plafond m. cave /. départ m. poftă 1 s. probablement problemă s. probabil l. prescrie vb. pain m. envie / . amitié / . . permettre III perseverent adj. adj. a m i . p a r . promener plimbare s. sur pedepsi vb. printre prep. histoire /. p a r t i r . pipăit s. piersică s.. şi prep. production / . posibil adj. prăjină s. pod (la case) s. p r a t i q u e r praf s. poésie / . accueillant. problème m. à t r a v e r s privi vb. pyjama m. plaisir m. -e prin prep. ploua vb. prăvălie . -e. politic adj. pleuvoir I I I plăcere s. plăcut adj. -e adj. praz A". poumon m. sans cesse permite vb. piramidă s. procurer produpe vb. aimer plâinîn s. arbre m. pivniţă s. recevoir 111 primitor adj. pretutindeni adv. préférer pregăti vb. p a r t o u t prevedea vb. grille / . planta vb. prim num. passer piaţă s. p r i x m. permanent adv. profondément proiecta vb. déjeuner m. prévoir I I I prezenta vb. -e povestire s. chat m. professeur m. profond. promenade / . p l a n t a t i o n / . toucher m. pieton s.s-. I I I plecare . Polonais. polonez s. polonais. adv. populaire portofel s. a p p é t i t m. prononcer 559 . poftă 2 (de mîncare) s. préparer premieră s. plăcea vb. amicalement prietenie s. danger m. -e prăjitură s. petrece vb. faubourg m. premier. procura vb. perie s. prescrire III preţ s. punir II pentru prep. plin adj'. presse / . première / . pyramide / . p o r t r a i t m. popor s. pijama s. portefeuille m. produire I I I producţie s. pour pentru că conj. -e s. postal. grenier m. adv.1. à travers principal adj.pătruns adj. -e plînge vb. plan s.«. . projeter proletar s. presă s. prolétaire m. plaindre I I I poartă s. agréable pleca vb. pèche / . piéton m. pleurer. pină conj. . raconter practica vb. -e principiu s. -e pe prep. portret s. popular adj. politique / . 2. povesti vb. poète m. magasin m. politique politică s. perche / . peuple m. promettre I I I promovat adj.

adj. revoir III revoluţie s. écouteur m. représenter reprezentant s. refléter reflector s. rédaction f. retenir I I I reuni la se1 vb. recunoaşte vb. prononcé. prier rumen adj. -e romîn 2 . r a v i r II răsfoi vb. mauvais. rîu s. risquer rîde vb. règle / . peu R rachetă s.-elle reduce vb. r e m a r q u a b l e renaşte vb. répondre III răsuna vb. r o u m a i n . purta vh. frais. réduire III reflecta vb. réussite / . romîn 1 adj. rein m. réconnaître I I I redacţie s. vite reportaj s. vermeil. russe adj. p r o s a t e u r m e prudent 1. adj. reglementare s. patiemment răcori vb.9. romain. réparation / . risca vb.propune vh. fort. rezista vb. adv. -e prostie . pupitre m. for­ tement puţin adv. răbdător 1. repede adv. réglementation /. réalité j . résister rezolva vb. renaître III repara vh. réciproque. relation /. rester. récolte /. reprezenta vb. ramură s. provoca vh. 2. régulièrement regulă s. m a u v a i s . -e rostit adj.s*. rédactionnel. revedea vb. représentant m. fraîche ranime vb. soulever rinichi s. résoudre I I I ridica vb. reţine vb. rustique 560 . plaie / . pune vb. 2 . realitate . reînnoi vb. renouveler relaţie . réparer reparaţie s. république / . redacţional adj. realiza vb. -le rus s. r e s t a u r a n t m. răbdare s.. rire III rînd . rafraîchir II răcoros adj. tour m. remarquer remarcabil adj. Russe s. -e roşie s. bêtise / . feuilleter răspunde vb. mal război s. p r u d e n t . branche / .. a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. 2. rece adj. guerre /. republică s. prost adj. t o m a t e / .. blessure /. proposer propunere s. -e rău 2 adv. rivière / . porter putea vb. public s. restaurant s. -e roman 2 s. adj. p a t i e n t . rustic adj. rană s. adv. essuie-main m. rochie s. roman m. rouge ruga vb. -e. R o u m a i n . serviette /. se réunir II reuşi vb.s'. robe / . patience /. -e receptor s. révolution / . retentir II rău 1 adj.s. -e. prosop s. réalisation / . réflecteur m. roman 1 adj. prune / . réciproquement recoltă s. fusée /. adv prudemment prună s. romîncă s. m e t t r e I I I . reportage m. adv. reciproc 1. remarca vb. réaliser realizare s. récepteur. provoquer prozator s. roşu adj. 2. pouvoir I I I puternic 1. public m. demeurer răpi vb. adj. şi adj. regularitate (cu) loc. adv. proposition / .s. froid. réussir I I reuşită .

. étranger m. social. sérieux. -e sigur adj. -e scuză s. état m. carafe / . tête / . fête / . écrire I I I scriitor s. sat s. scoate vb. -ère scurge (a se) vb. sporit adj. staţie o. femme. social adj. dire I I I stadion s. străluci vb. serviette / . syndicat m. sfat s. sportiv s. silhouette / . esclave m. special adj. spera vb. securitate s. vers spune vb. schimba vb. -e socialist adj. fêter săritură s. sénat m. court. saut m. serios adj. sardele s. solide sosi vb. stare s. sticlă 1 s. conseiller sferă s. que. sare s. salariu s. scrisoare s. stinge vb. soleil m. senat s. stat s. siècle m. sărbători vb. şi adj. sport m. străin s. augmentation /. Spartiate m. stăpîn s. sclav s. simbătă s. -e sport s. ski m. échapper scenă s. tâche / . salva vb. secol s. signe m. espérer splendid adj..s gabie s. briller strălucit adv. să conj. sûr. scrimă s. septembrie s. scrie vb. sine pron. sistem s. servir I I I serviciu s. b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. se gâter 561 . salade /. semn s. étoffe / . sphère / . service m. -ère străinătate s. schi s. şi adj. lever stofă s. spăla vb. station /. sobă s. strica (a se) vb. -e sinucidere s. seul. stylo m. simplu adj. scribe m. sel m. sfert s. stade m. scène /. slăbi vb. stilou s. serbare s. spécial. se glisser I. sărbătoare s. scaun s. excuse /. savant m. syndical. étranger. -e sindicat s. poêle m. lettre /. estomac m. -e spectacol s. scăpa vb. arriver soţie s. épouse / . changer schimbare s. sabre m . sală s. escrime / . -euse servi vb. -ve spre prep. lever scump adj. servietă s. domestique m. scula vb. semaine /. sang m. sarcină s. sticlă 2 (de apâ) s. sfînt adj. sardines / . septembre m. savant s. traîneau ni. casser spartan s. servitor s. socialiste solid adj. sportif. salaire salată s. bouteille f. soir m. écrivain m. éteindre I I I stîrni vb. rue /. maître m. conseil m. cher. sauver sanie s. spectacle m. blanchisseuse f. sfătui vb. verre m. s u i c i d e m. sortir I I I . accru. de săptămînă s. enlever scrib s. samedi m. stradă s. soviétique sparge vb. s a i n t . -e 36 siluetă s. soi singur adj. scrumieră s. (s')écouler scurt adj. chaise / . village m. sovietic adj. -e. laver spălătoreasă s. E t a t m. splendide sporire s. sécurité / . stomac s. sacré. sentir I I I sindical adj. simple simţi vb. q u a r t m. cendrier m. pi. singe s. changement m. salle /. système m. seară s. maigrir II soare s.

falloir I I I trecător s. filer ton s. şi conj. teren s. timp s. succès m. suggérer sugestie s. serré. base /. tennis m. t e n t a t i o n / . sugestiv adj. suggestif. t r a i n m. donner un coup de téléphone (de fil) . hanche /. subi. terme m. teamă s. durable tramvai s. finir II text s. craindre I I I . salle à manger / . filer şti vb. toutefois tovarăş s. télégramme m. triompher troleibuz s. surveiller surpriză s. étudier studiu s. strungar . terasă s. imprimé. étude /. temps m. vivre I I I trebui vb. -e Ş şah s. t o i ' 562 . tată s. supérieur. trainic adj. toamnă s. şervet s. sugera vb. trolleybus m. chauffeur m. studia vb. ştiinţific adj. t r a d u i t . -e succes s. et. tenis s. en même t e m p s totuşi conj. şold s. termen s. terrain m. sous subteran adj. transformer tratament s. tir m. réveiller trimite vb. telefon s. supărat adj. serviette / . fâché. passer tren s. jeune tîrziu adv. t r a d u c t i o n / . tînăr adj. subir I I suferit adj. scientifique T tablou s. a da telefon vb. t u . tennis m. télé­ phoner telegramă s. tipări vb. tout. -e superior adj. -e supraveghea vb. texte m. (en) h a u t şterge (a o) vb. terrasse / . trăda vb. tourneur m. sub prep. science / . souterrain. t r a m w a y m. papa m. terrain m. échecs m. tableau m. surprise /. peur /. toarce vb. sus adv. passant m. tenis s. terminer. toujours totodată adv. monter suliţă s. suferi vb. telefona. trezi_ vb. raisin m. strungăriţă s. teatru s. vie f. -ère totdeauna adv. trece vb. imprimerie / . envoyer triumfa vb. -ve $ui vb. sumă s. transforma vb. automne m. père. tot adj. tard toaletă s. négation f. technicien m. tăgăduire s. t r a h i r I I trăi vb. devoir I I I . é t u d i a n t m. j a v e l o t m. -e strugure s.strîns adj. téléphone m. teme (a se) vb. somme / . aussi şofer s. tentaţie s. tentativă s. toilette /. traduce vb. -e trai s.-e tipografie s. (femme) tourneur student s. souffrir I I I . imprimer tipărit adj. camarade m. . tir s. tărîm s. théâtre m. savoir I I I ştiinţă s.pi. tracteur m. tradus adj. t r a i t e m e n t m. termina vb. traduire I I I traducere s. t e n t a t i v e f. avoir peur temelie s.sufragerie s. tu pron. entier. ton m. tractor s.s. p o u r t a n t . suggestion / . tehnician s. -e.

faciliter utilaj s. vouloir I I I vreme s. humide umezi vb. varză s. visiter vizită s. vendredi m. mouiller unchi s. violon m. oncle m. jour m. verde adj. visite / . -e vers s. venir 111 venire s. U ucide vb. vorbi vb. vertebră s. mur m. universal adj. urî vb. vicisitudine s. porte / . pays m. vas s. vigoureux. chou m. vitesse /. viteaz arlj. . prochain.. vînt s. ţărănime s. facile uşura vb. -e uita 1 vb. vitrină s. outil m. apercevoir III zdrobi vb. outillage m. vesel adj. tenir I I I . -euse Z zadarnic adj. victorie s. vif. valeur / . zice vb. vin ni. zi s. ziar s.. voisin.. vioi adj. vacances /. vicissitude f. -e. stupéfait. vioară s.. volum s. gai. paysan m. cigarette / . regarder ultim adj. vară s. journée / . haïr II urma vb. où unealtă s. valoare s. -le universitate s.ţară ». şi adj. văr. vive violetă s. viguros adj. parfois. parler vrea vb. vehicul s. gne ţigară s. temps ni. verb ». voir I I I veghe s. région / . veau m. épaule / . violette / . -ère um&r . viţel s. volume m. vertèbre /. vîrstă . -e vin s. université / . uneori adv. âge m. -e vçsnie adv. pays m. vain. vorbă s. veine / . navire m. arrivée / . brave viteză . unde adv. vue /. aubergine / . union / . vapor s. veillée / . uzină s. vară s. surpris. vină s. viu adv. vert. umed adj. éternellement viaţă s. la •*. zări ^6. -c vedea vb. journal ni. ţine vb. union / . guérir II vineri s. universel. vacanţa s. véhicule in. victoire / . bateau m. dire I I I zid s. paysannerie / .. tuer uimit adj. certains unire s. céleri m. ţelină s. quelquefois unii pron. vie /. vitrine / . écraser viitor adj.à la cam ţăran s. vinătă s. uşor adj. mot m. vindeca vb.«. parole /. été m. /)/. vivement vizita vb. 563 . suivre I I I uşă s. vent m. vase m. dernier. a — seama tenir compte ţinut s.s1. cousin. usine / . anéantissement m. oublier uita 2 (a se) vb. verbe m.. uniune s. vecin s.9. contrée /. vers m. -e zădărnicire ». -e văz s. veni vb.

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

les chiens. Les livres sont dans la bibliothèque. une c h a m b r e . Le livre est bleu. des crayons. III'. Un. Un. Une. II. V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . I une porte. PARAGRAFUL I. une t a b l e . La serviette est bleue.PARTEA I PARAGRAFUL I. Nous sommes dans la rue. Voici une porte et une fenêtre. les fauteuils. Les enfants sont dans le jardin. un j a r d i n . l ' h o m m e . PARAGRAFUL I. Où est le chien? Le chien est dans la cour. PARAGRAFUL II. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. La jupe est courte. Où est la lampe? La lampe est sur la table. II. Un. J ' o u v r e la porte. Je ferme la fenêtre. lampe. III des lits. Les livres sont sur la table. b l e u s . Voici une fenêtre. Le livre est sur la table. des livres. Voici une lampe. une l a m p e . Voici un stylo et un crayon sur u n livre. le chat. larges. grises. un fauteuil. III. un stylo. Vous êtes amis. La blouse est rouge. fenêtre. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. le chien. des p o r t r a i t s . table. III. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. IV Elle est petite. la fenêtre. Ouvrez la porte. les enfants. Voilà une chaise. II. une chaise. Fermez la fenêtre. des chats. livre. Une. rondes. P e t i t e . un livre. g r a n d e . les chaises. l'armoire. Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . 567 . chaise. Le veston est court. u n crayon. J e suis grand. Une. Ils sont amis. II le lit. Voilà un p o r t r a i t . les magasins. u n a r b r e .

Nous avons quatre stylos. Michel regarde un p o r t r a i t . Iată o cutie de chibrituri. La maison a dix étages. î n curte sînt şase pomi. dix-neuf. Oui. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. v i n g t . le livre est sur le bureau. Elle a une gomme. seize. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . Tu aimes les poires. V une é t u d i a n t e . î n odaie sînt trei p a t u r i . J e a n et Georges comptent les maisons. Vous regardez les papillons. Voici des é t u d i a n t s . la f e m m e . III. PARAGRAFUL I. Nicolas aime beaucoup les pommes. dix-sept. quinze. IV. d i x . Elle a une serviette noire. douze. VI Voi sînteţi opt copii. Iată cinci ţigări. Les passants admirent les magasins. les filles. l ' é l è v e . I m o b i l u l are nouă etaje. Les garçons regardent les autos. Voici des ouvriers. J e compte de dix à vingt. Voici un cendrier. Le chat est sous la table. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. III. Voici des boutons. dix. six. Nous comptons les arbres.PARAGRAFUL II. Le vase est sur la table. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. treize. Les passants e n t r e n t dans un cinéma. Tu ai şapte bluze. Il y a huit cigarettes dans le paquet.h u i t . Us (elles) aiment les fleurs. J ' a i m e le raisin. deux. III. Ils v o n t au t h é â t r e . î n bibliotecă se află zece cărţi. La chambre a deux portes et trois fenêtres. h u i t . Eu am cinci creioane. PARAGRAFUL II. Le crayon est sur le livre. In grădină se află zece oameni.

cette. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. Ei doresc să dejuneze. I m i place să muncesc. Vrem să l u p t ă m pentru pace. Ea preferă să privească gravurile. des cravates et des jouets. Se p o a r t ă c r a v a t e g r i .t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. j ' a i m e le raisin. IV. Marie a une serviette verte. cet. Il y a six fleurs. Ce garçon a dix-huit ans. Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. cet. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. HI. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . Le chat est sur la chaise. cette. Dans ce magasin on trouve des robes. PARAGRAFUL II. Petre dă o pară Margaretei. cet. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi.III. N ' a s . mais j ' a i m e aussi !es pommes. Georges n ' a i m e pas les fleurs. cet. Ils sont p a y s a n s . ce. Ferestrele camerei sînt m a r i . cet. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. IV. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. des chemises. XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. Ces magasins sont grands. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . ce. X cette. 569 . PARAGRAFUL II. Dans l'assiette il y a neuf pommes. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. Tu n'aimes pas les fruits. La m a i n a cinq doigts. C'est un jeune ouvrier. ces. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. Les peuples l u t t e n t contre la guerre. cette. PARAGRAFUL I. Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. Il y a sept fenêtres. L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. C'est u n magasin universel. Il est ouvrier. ce. Ils ne regardent pas la v i t r i n e . Vă place să v o r b i ţ i . IV. C'est une armoire.

Les fruits des arbres sont encore verts. Il donne un jouet à l'enfant. La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . celui de Basile est professeur. Aimez-vous les bleues. celui qui a des souliers noirs est mon frère. m a d a m e . comment allez-vous? — Merci. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. J e montre a u x garçons la carte du pays. Nous l u t t o n s pour la p a i x . Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. PARAGRAFUL I. J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . 570 . IV. Voilà deux enfants. Le j a r d i n de l'usine est vert. À Bucarest il y a des musées intéressants. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . Nous ne guerre. Voici deux p o m m e s . je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. celui-là est bleu. celle-ci est rouge. Noi sîntem acasă. bleues. blancs. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. m a d a m e . Tu eşti funcţionar. Voici deux papil­ lons. Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. La maison où Pierre h a b i t e a six étages. HI. j e u n e . roumaines. celui-ci est j a u n e . XII —Bonjour. des t h é â t r e s . rien. de m ê m e . EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. bien. Il donne un mouchoir à Nicolas. Basile donne une pomme à Antoine. des cinémas et des stades modernes. a sept lettres. grandes. Les souliers de Basile sont noirs. monsieur. ceux-là sont J e a n et P a u l . je regarde les vitrines. Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. La couleur des raisins est verte ou noire. V. Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . m a d a m e Leblanc. Le frère de Marie est ouvrier. IV. blanches. — Mes hommages. el este tehnician. Les fruits de ces arbres sont rouges. La fille du voisin a sept ans. celle-là est verte. Cine admiră acest film? Voi. ei sînt la cinematograf. ea este artistă. noirs. et vous monsieur Lefèvre? — Merci. Il parle a u x touristes. nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. j a u n e s . Danielle est l'amie d ' H é l è n e . cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e .II. Ceux-ci sont Michel et Pierre. Le voisin d'Alexandre est ouvrier. — A u revoir. Celles-ci sont Marie et Hélène.

V i t a u x . a y a n t allé. Un. Sa famille est assez nombreuse. Uni'. Exceptionnelles. achetant s u r g i . progressistes. Un. Oncle. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. une. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. dormant travaillé. La mère d ' A l a i n est chimiste. Tu as eu IV. a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. Bijoux. allant fini. 11 a travaillé dans une usine d'avions. Des. Le. des. mon. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. Gâteaux. Mon amie a été ouvrier. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. 571 . Des. Des.PARTEA A II-a LECŢIA II. mangé. finissant dormi. leurs vacances à la montagne. Leurs livres sont instructifs. son. La. surgissant accepté. L e . J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. Coloniaux. La grand-mère d'Alain est une femme énergique. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. Joujoux. Chevaux. é t a n t eu. P a u l contré Georges et Irène. des. Festivals Mondiaux. mon. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. III. Ma soeur est sténodactylo. Une. Ils ont travaillé dans une fabrique. Cette année il va à la mer. Des . travaillant acheté. mille. La. Tes frères passent. trouvé. 1 III. Des. Mon père est ingénieur. Gérard est. Nous avons visité nos parents. L e s . Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. é t u d i a n t e . Egaux. Je compte mes cigarettes. N a t i o n a u x . fini. D e s . Nouveaux. acceptant LECŢIA I. célibataire. Des. Nous avons chanté cette dix pommes. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. V. été. Des. Ton. L a .

Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. Dormons bien. nous avons soigné j'ai grandi. choisissons. ^ o n S r a n d-pére est vieux. Il a quarante-deux ans. Restez demain à la maison. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. tire. V. beaux. trente. IV. cent onze. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. douze cent soixante et onze. les cheveux. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. vingt-neuf. cinquantetrois. tirez. dix-huit cent quarante. dix-neuf cent quatre-vingts. instaurant blanchi. les genoux. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. inspectant instauré . choisissez. IV. J'ai lu cinquante-neuf pages. blanchissant aboli. soixante-dix-huit. quatre-vingt-un. La maison a quatorze fenêtres. aimez. nous avons travaillé j ' a i soigné. LECŢIA II. III. trente-huit. nous avons grandi ramassé . sept cents. dix-neuf cent soixante-dix. soixante-quatorze. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. Mon père a cinquante et un ans. amicaux. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. Il est encore jeune. quatre-vingt-quatorze. cent quatre-vingts. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. cent deux. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. J'ai travaillé. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. glorieux. II. soixante-dix. quatre-vingtonze. quarante-neuf. Ce vieillard a dépassé soixante ans. les bras.LECŢIA I. il a quatre-vingt-un ans. ramassant inspecté. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. abolissant vingt-cinq. soixante et onze. Ce livre a vingt-cinq chapitres. choisis. treize cent vingt. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. cinquante-sept. deux cent un. quatre-vingt-quatre. V. aime. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. les cous. 572 . Ma cousine a vingt-deux ans. aimons. a 4-a Soixante et un. Regarde ce portrait. tirons. les bateaux. Choisis une cravate rouge.

Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine. Il pensera. a 5-a Nous serons.c i n q u i è m e . Premier. Aïeuls. Aïeux. 573 . Elle choisira. v i n g t q u a t r i è m e . elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. S e p t i è m e . a n i m a u x . des muscles. des poumons. des veines. Y e u x . Cinquième. minéraux. Elle finira. Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u . T r e n t e . une omoplate. J ' a t t e n d r a i . Vous visiterez. du goût et du toucher. un crâne et des os. végétaux. Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . Il étudiera les organes de la v u e . je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. soixante-douzième. de l'ouïe. j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin. A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. Ils danseront. A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . Ils m a n g e r o n t . A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e . Il guérit les blessures de ses a m i s . de l ' o d o r a t . Il p r e n d r a . E m a u x et Camées. D é t a i l s . Ils p r e n d r o n t . Tu seras. du rein et du cœur. soixantième. Il sera médecin. Il aime déjà soigner les m a l a des. d e l ' e s t o m a c . V i n g t et u n i è m e . II. IV. m. des os. Coraux. V. Y v o n n e est b l o n d e .LECŢIA I. La première. Vous r e g r e t t e r e z . Tu r e p o n d r a s .

Dans. Y a-t-il des t a b l e a u x dans sa chambre? Oui. la cuisine et und é b a r r a s . La maison n'est pas grande. Sous. Par. A t t e n d a i s . nous portons une valise J e porterai une valise . le sien. nous avons porté une valise Porte "une valise . Mes camarades n ' o n t pas passé les vacances à la mer. deux balcons. D i s c u t a i e n t . la salle à manger. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. a 7-a La famille Maquet a déménagé parce que leur a p p a r t e m e n t était trop petit. Leur nou­ velle maison est entourée d ' u n beau jardin. N o t r e . Avait. Une bonne épouse. De. Pour. Une ouvrière française. La fenêtre n'est pas trop large. Leurs amis n ' o n t pas trouvé une maison avec jardin. La sienne. Les enfants avaient besoin de trois chambres. nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . les tiens. II. T o n . É t a i s . Tu n'es pas m a l a d e . finissez le livre LECŢIA I. Tu n'as pas vu ce film. IV. Des paysannes roumaines. finissons le l i v r e . Dansaient. J e porte une valise. deux chambres à coucher. Mes. la chambre de Jacques. IV.III. deux 574 t . une salle de bains. Vers. une armoire et. s'amusaient. J e n ' a i pas reçu votre cadeau. La maison a une belle terrasse. H a b i t a i e n t . nous avons fini le livre Finis le l i v r e . P r o m e n a i t . Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. un fauteuil. il y a deux t a b l e a u x . à l'étage. a 8-« La chambre de Jacques est claire. LECŢIA II. V. un bureau. La mienne a trois fenêtres. Lucien n ' a pas été mon a m i . un couloir. nous finirons le livre J ' a i fini le l i v r e . Yves n ' a pas rencontré Mireille. trois chaises. Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. III. portez une valise J e finis le l i v r e . Vezi compendiul de gramatică. À. la vôtre. une t a b l e . un grenier et une cave. V. Il n ' a pas écrit cette lettre. À . nous finissons le livre J e finirai le l i v r e . Dîniez. De. Dans sa chambre il y a un lit. portons une valise . Les petites chattes. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. Ma cousine n ' a pas mangé tous les gâteaux.

C'est moi qui aime les poésies de V. deux chaises. Sa chambre est grande et b e l l e . Jean te montre sa m a i son. Parle-lui de notre enfance. J ' a l l a i s . quelques blouses. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. Claire se souvient de vous. 575 . j e . Personne. ment. la tienne est petite. de chemi­ ses. C'est mon oncle qui est là. C o q u e t t e m e n t . Dis-lui de partir. A l l a n t . III. IV. J a c q u e l i n e aime les robes simples. Son frère lui d i t de prendre son complet à la montagne. Ne l'oubliez p a s ! Ne l'oubliez p a s ! J ' a i acheté des p o m m e s : je les mangerai aujourd' h u i même. L a . de mouchoirs. 11 est en retard. LECŢIA II. bleues. J e suis allé. Nous sommes allés. 1'.p u p i t r e s . Dans le j a r d i n il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. je te le raconterai demain. Jacqueline lui donne des aiguilles. toi et ton a m i . J ' i r a i . Hier j ' a i été chez le coiffeur. Alain ne trouve plus son béret. Plus. Joyeusement. des ciseaux et du fil à coudre. Allons. L e n t e m e n t . Vous. Rien. Aucun. Nous. IV. V o u s : vous. Légalement. E u x . LECŢIA I. Elle a quelques robes élégantes. Sa chambre est sens dessus dessous. ("est là q u ' e s t mon oncle. C'est Alain qui est allé à la m o n t a g n e . m ' . I n d i g n e m e n t . un pardessus. Elle lui donne un livre. Alain n ' a pas besoin de paletot. III. Moi. N o u s . Le film a été intéressant. C'est à la m o n t a g n e q u ' A l a i n est. P a u l d i t à sa mère de donner à Alain un fer à repasser. Alain a besoin de bas. Ils vont. Il va à la fabrique à bicyclette. eux. Familière- P a s . a 9-a Mon amie change souvent de t o i l e t t e . de p y j a m a s . Hugo que j ' a i m e . Ce sont les poésies de V. V. H é r o ï q u e m e n t . V o u s . N é g a t i v e m e n t . Demain j ' i r a i chez le dentiste. des boutons. lui. mais elle les embellit d'écharpes ou de broches. ils. eux. rouges. Accidentellem e n t . j a u n e s . Pas. Nous irons. C'est moi qui remarque cette actrice. La mère d'Alain est inquiète. allé. F e r m e m e n t . Curieusement. Toi. J a m a i s . Sévèrement. J ' . N i . vous. ni. Va. III. J ' i r a i à Bucarest par le t r a i n ou par avion. J a m a i s . Sa mère est une bonne couturière. deux jupes. I l . Je vous félicite. a 10-a Alain va souvent à la montagne avec ses amis. Tu. lui. de brosses et d'essuie-mains (serviet­ tes). u n m a n t e a u . Il endosse une j a q u e t t e doublée de fourrure. une petite bibliothèque. R a p i d e m e n t . J e lui parle de toi. de fleurs ou de colliers. Gracieusement. V. Hugo. C'est cette actrice que je r e m a r q u e .

Beau. nouveaux. Du. Remarqua. C'est toi qui préfères le jaune. des cuillères et des verres. lovaux . du. de la. Du. le. LECŢIA a 12-a La famille Girard s'est réunie pour fêter le soixante-dixième anniversaire de grand-maman. De. Trouvâmes. Acteur. La. Jacqueline aime mettre le couvert. instituteur. du. Vezi compendiul de gramatică. Nouvel. de la. au déjeuner et au dîner. Fou. Belle. du. des couteaux. Du. Nouvelle. Vezi compendiul de gramatică. du rôti de veau garni de pommes de terre et de la salade de tomates. les. C'est la guerre qu'ils dénoncent. Molles. Rentrâmes. C'est chimiste qu'il veut devenir. Bel. J'aime les gâteaux et les fruits. Les. C'est pour la paix que luttent les peuples. Vieille. C'est le libraire qui nous a montré un grand dictionnaire. Garda. directeur. Ce sont eux qui dénoncent la guerre. Beaux bleus. Tante Madeleine remarqua l'appétit de sa nièce. du. du. Apportèrent. de i'. des fourchet­ tes. C'est le jaune que tu préfères. . Vieil. de la. Montai. La t