SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

Acolo unde a fost posibil. intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. 13 1 a . vor servi ca norme de orientare generală. în afară de literele alfabetului francez. S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. V. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. utilizează şi unele simboluri speciale.NOŢIUNI DE FONETICĂ. ţ. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. ş. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. î. pe care le dăm aici. In comparaţie cu limba romînă. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. mai departe). precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. pe lîngă literele alfabetului latin. trema). s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze.

Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin . de obicei. -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie. sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general.r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi. e mut care: a) nu se rosteşte. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie.z. meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t. 14 .

p. iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e. Acest sunet se transcrie p r i n t r . El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u.) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o).b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. l. 15 . hot. i.u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art. m1.vocalelor a. u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e. Se transcrie p r i n t r . P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. o nazalizează pe aceasta. Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă . z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. (v. /. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. r 3 . a. d. k. în general cînd este u r m a t de două consoane.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i. C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane. mai d e p a r t e ) . buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h. o. y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care. u r m î n d după o vocală. n2.

y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. de obicei. de obicei. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. mai departe). nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. o. ca un t romînesc (se transcrie prin t). şi p. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune. în general. 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e. i. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 .

E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă .o s i n g u r ă literă.— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş . î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. h aspirat. se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 . m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2. P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r . h mut. fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . Se d i s t i n g două feluri de h: 1. î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială.

G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . inexistent în limba r o m î n ă . sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . ace­ laşi s u n e t . p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au. î n numele p r o p r i i s t r ă i n e . Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic. în scris. sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 . G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea. eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. oe. în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e . a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. n'iel = m i e l ) . oeu.i în romîneşte (ex. sunetele ce. ue redau t o a t e .

in. en. E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. ain. g r u p u r i l e d e vocale eu. ain. r e d a t e în scris p r i n t r . L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on. cu deosebirea că este închis. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. yn. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus. Vocale nazale Vocalele nazale. em. im. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. om. on etc. aim. en. sunete inexistente în limba r o m î n ă . E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e .u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. e deschis [s]. Combinaţiile de litere an. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. en. im. în general. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. un. am. nu reproduc.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. em. ein.

Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. ennemi [enmi] (duş­ man). Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/. de consoana d u b l a t ă m sau n. bonbon [bôbô] (bomboană). ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). enfant [ălă] (copil) etc. Cînd sînt. cu unele excepţii. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. ill ( -j. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. 1. inerte [inert] (inert). 20 . citindu-se il: [mii] (o mie). Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. oi. grupul ill nu are valoarea lui yod. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte. In scris se redă prin i. oe etc. y. grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale. Semivocala w este redată în scris prin ou. lundi [lôadi] (luni).în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). Se transcrie prin [/]. fin [ve] (vin). arai [ami] (prieten). viile [vil] (oraş) etc. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. u r m a t e de o vocală sau. cu care formează împreună un diftong).: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3. ii. son [s3] (sunet).vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2.

In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis. Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. Accentele au uneori rol fonetic. în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta. oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. Astfel. dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r . mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . Accente In limba franceză 1. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga]. alteori au rol pur ortografic.De asemenea. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . rolul lor fiind p u r etimologic.

pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. castel — château [/ato]. régner [rene] (a domni). uneori. déjà. o. mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . th. cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. Accentul se m e n ţ i n e . Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ]. ph. are în limba franceză un rol cu totul diferit. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. etc. dessin [desë] (desen). e. grafic. gn: déchet [de/e] (deşeu). în primul rînd. éclairer [eklere] (a lumina). u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. cu limba romînă poate fi. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. de asemenea. Observaţie. {à.) Accentul se păstrează însă. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic.s). — în cuvintele de două sau mai multe silabe. ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde). şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. 2. téléphone [telefon] (telefon). compararea. efficace [efikas] (eficace). De exemplu: gust — goût [gu] .Observaţie. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. i. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. 3. Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. 2 1 22 . deşi este. exact1 [egzakt] (exact. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. Accentul cir­ cumflex are. rol etimologic. înaintea grupurilor eh. In al doilea rînd. la rubrica Observaţie. baston — bâton [bată] . In astfel de cazuri.

côte [kot] (coastă). acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . accentul circumflex indică. a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei.— aşezat deasupra vocalei e dă. în gene­ ral. i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . valoarea pôle [pol] pol Observaţie. Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . Pe lîngă rolul fonetic. se pot elida vocalele a. i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 . Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). unui a închis şi. care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. respectiv. t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. de obicei. Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. e. faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol). care se aşază deasupra vocalelor e. o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . sûr [syr] (sigur).

m a i a p ă s a t . una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă. -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r .u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe.I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. în general. De e x e m p l u . faţă de celelalte. căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . % • .u n c u v î n t .homme2. se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. în c u v î n t u l petit. F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că. Spre deosebire de limba r o m î n ă . acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. cuvintele nu se folosesc izolat. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv. în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. Şi c u m . Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme. în cursul l e g ă t u r i i . 1 . 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). fiind m u t . nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor.

ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i .-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 . — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens. l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie. Există unele legături interzise. T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f.cons. e + 2 cons. — în general. — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea).

(r. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 .Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J.eons. z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons.

y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 .Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce. oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i.

i. y ç + a. sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce. i t i -f. cinéma [fas. o. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - .(intervocalic) c + e.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face. u se + e. ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts.

PARTEA ! .

.

T\ une table Voilà une table. une fenêtre Voici une fenêtre. 31 . une chaise C'est une chaise. une porte Voici une porte.un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre.

. une lampe C'est une lampe. un livre Voici un livre. un crayon Voilà un cravon. un portrait Voilà un portrait.Voilà une chaise et une table. Voici un livre sur une table. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. un stylo Voici un stylo.

Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. se referă. . Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici.-. 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective. ' s . . în general. P a r t e a i n t r o • ductivă). une chambre (feminin). . .. portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t .. bine d e t e r m i n a t . i . . u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m . . 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 . r . Feminin une [yn] une porte [yn port]. chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à. " rJ. » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r .. .VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . . voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v. une lampe 1 vn lap o lampa v . N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . une chambre lyn Sabrl o camera . GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. fille—grupul UI redă s u n e t u l yod. r . S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. Genul n e u t r u nu e x i s t ă . lampe.

Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. Iată o uşă şi o fereastră. Iată un scaun. o masă. Iată o lampă. o carte. o lampă. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. un creion. o cameră.Observaţie. un stilou. . Iată un portret. I I . Iată un stilou şi un creion pe o carte. une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv. un scaun. Iată o lampă pe o masă.

Fermez l'armoire. c'est„une armoire. 3* Je ferme l'armoire.§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau. 35 . C'est l'armoire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui. Ouvrez l'armoire. J'ouvre l'armoire.

.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. Où est le lit? Le lit est dans la chambre. Voici un chat. 36 Voilà un chien. Où est le chien? Le chien est dans la cour. C'est^un chat. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil.

Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre.Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. Voici un homme. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 . Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin.

. ouvrez. l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie. le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e . Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i . Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă . sous. bureau — grupul eau redă s u n e t u l o.. se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v.. Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t . a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r . este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m.) [larbr] p o m u l .VOCABULAR Qu'est-ce que c'est. GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă . ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/.. ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. ouvres. fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă . où—grupul ou se citeşte u. copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit. u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 .? (Est-ce. la chambre [ l a ^ / â b r ] .

Unde este pisica? Pisica este în grădină. u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . închideţi fereastra. o m u l . Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . Qu'est-ce que c'est? . în l i m b a franceză. în dulapul mare). d u l a p u l . fereastra. E u des­ chid uşa. II. . Unde este lampa? L a m p a este pe masă. I I I . o grădină. Deschideţi uşa. u n fotoliu. un p o m . pisica.d e t e r m i n a n t (pe masa mea. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. Eu închid fereastra. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. p r e p o z i ţ i i l e s î n t . de o b i c e i . cîinele.

nnrn amu Voici une maison. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED .. Les livres sont dans la bibliothèque. Voici des livres. Le livre est sur la table. y . L'homme et la femme sont dans la chambre. 40 Voici 'des maisons. Voici un„homme et une femme.III Voici un livre.

)[làfô]. ». Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n . J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s . !.</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m.Voici d e s w h o m m e s et des femmes. Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e .copilul 41 .

. p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează. stylo C'est... la chaise.. un chat. înlocuiţi punctele cu articolul C'est. un livre. bibliothèque .. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. . le fau­ teuil. un crayon.. un portrait.. de obi­ cei. II. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte". Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. la p l u r a l .. garçon C'est.armoire C'est.PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t .. lit nehotărît corespunzător: C'est.. maison C'est. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u . le chien.. o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-]. p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i . le magasin. F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I . l'enfant.

La fillette est petite. Je suis grand. La serviette est rouge. 43 . Oui. Ils sont_amis. Nous sommes petits. Le béret est rond. Elles sont w amies. Le livre est rouge. La blouse est bleue. La jaquette est large. Le pantalon La jupe est court. Le mouchoir est bleu. est courte. Le veston est large. La montre est ronde.§ IV Le garçon est petit. vous^êtes petits.

serviet] servieta rouge [rug] roşu. GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_. -e [ami] prieten.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_. î n limba franceză. -ă la jupe [la._3. -e [ro.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie. -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court. râd] r o t u n d . roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . -ă le béret [la^bere] basca rond.) [il] elles (/. Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m. Partea introductivă).) [il] elle (/. -e [grâ. -e [bl#j albastru.bluz] bluza bleu. -à le veston [la^vssto] vestonul.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 . ptit] mic. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis).VOCABULAR grand. sacoul large |larg I larg. orice verb se conjugă numele personal subiect. -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_. kurt] scurt. -e [leur. -e [pti. grad] mare petit.

grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. I I . Pluralul adjectivelor se formează. Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. 45 . Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. rond. Bluza este roşie. lampe. bleus •— lieues etc. montre. chambre.F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. Les fauteuils sont (bleu). Noi sîntem pe stradă. enfant. grand. Traduceţi în limba franceză: Ea este mică. Les rues sont (large). ils sont. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). III. Cărţile sînt pe masă. Vestonul este scurt. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. Cartea este albastră. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . Servieta este albastră. d a n s . Voi sînteţi prieteni. ca şi la substantive. 1. jardin. E u sînt mare. Les chaises sont (gris). Fusta este scurtă. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. Ei sînt prieteni. de obicei. Observaţie.

ICINLMA 46 .entrent dans^un cinéma. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison. Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets.§ v Voici un boulevard de Bucarest. Les passants admirent les vitrines.des_employés. Des garçons et des filles traversent la rue. au théâtre ou au cinéma. Les w autos circulent à grande vitesse. Ils regardent les objets. Ils^. Des w ouvriers.

Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2. de l a .VOCABULAR de [do] din. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). pronunţă regardent. E l e formează. cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m. entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u . în general.) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m. ) [Ielev] elevul. două genuri. în aceste traversent. (feminin). A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1. eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/. ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent. /.) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 .) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m.) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e . cuvinte.

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « a * a o s

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

A. à Â . Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N. r e s p e c t i v . A. une. prepoziţia à se c o n t r a c t ă . 3). Le guide parle aux touristes. G. d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). des: Je montre une photo à nn ami. G. la G. IV. c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. A. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe. G D. la N. aux (à -f. [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 . le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N.le = au. de D.les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. formînd articolele contrac­ t a t e au şi. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies.b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. D. à -f. [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor.

E l dă o jucărie copilului. République. universel. populaire. Nous admirons les statues de la ville. . Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. Les vitrines du magasin sont splendides. Grădina uzinei este verde. t e a t r e . băieţilor harta ţării. culturel. Citiţi cuvintele următoare. I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. Durand. Pierre donne une poire à Marguerite.EXERCIŢII I. gravure. Basile montre des livres a u x touristes. Rochia unei fetiţe este mică. F a t a vecinului are şapte ani. E u arăt. s t a t u e . La Bucureşti sînt muzee interesante. cine­ matografe şi stadioane moderne. Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. III. H . Pantofii Iui Vasile sînt negri. Fratele Marier este muncitor. El vorbeşte turiştilor. Zidurile imobilului sînt albe. Les usines de Bucarest sont grandes. Les fenêtres de la chambre sont grandes. Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle.

Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . Lefèvre: Bonjour mademoiselle. M. et toi? — De m ê m e . c'est M. comment ça va? -—Merci bien. monsieur. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. qui admire une v i t r i n e . — Bonjour cher Lefèvre. Durand qui désire des m o u c h o i r s . merci. M. Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . c e r t a i n e m e n t . Celle-ci coûte 20 francs. La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. merci. Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs.§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. celle-là coûte 18 francs. Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs. 72 .

Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n .hommages. Lefècre et M. Abréviations courantes M. Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . bien s û r . m o n s i e u r . M. chère [Jer] scump. -e [kâtà.-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n . -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c . Durand: Mes_. Comjmlent ^. et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. m a d a m e . M. piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. -ă. Lefèvre: Oui. Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt. Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s . mademoiselle? La vendeuse: Oui. Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce.M. kôtàl] jmulţumit.allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n . M. Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. d r a g . bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a . au revoir. ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . 73 . m a d a m e .re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. Celui-ci coûte 4 francs. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c .

e w t w a ] Qui est là? Moi. 4 4 ) . el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l . et toi? [mersi^bjs. acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t . se întîlneşte la unele categorii de pronume. care nu există pentru s u b s t a n t i v e .a lui.a plural. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. La persoanele I şi a I I . acest lucru i [ aceea. acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. 1 Genul neutru. acel celle [selj cea. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui.sl. fem. acei celles [sal] cele. celle qui coûte 20 francs. precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. Le mouchoir de Marie est rouge. [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. il a besoin de mouchoirs. 74 . p . i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. [33 Jwazi la k r a v a t 1113. [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux. care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . acele Singular celui [salqi] cel. F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. elle [lqi. elles \0. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien.Formele simple mase. celui de Catherine est bleu. si] Observaţie. s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] .

E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. frecvent în­ trebuinţate. nimic. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is. Verbele din această grupă sînt regulate.z.. între radical şi terminaţie. mulţumesc. rs . — La revedere. spre deosebire de cele din grupa I. ce rrrai faceţi?— Bine. Fiind relativ puţine la număr. doamnă Leblanc. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. -/«. — Omagiile mele. -issons. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit. privesc vitrinele. domnule. doamnă. doamnă. Persoana 1 .. a Ii-a . Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi. consoana finală -r se pronunţă.Verbele. -it. — Alegeţi ceva? — Nu.-isse. -issent. la fel. gru­ pul iss. EXERCIŢII I. în general. dar..Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. intercalînd la unele timpuri. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. dar dumnea­ voastră. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate.

Noi luptăm pentru pace. m a m a n .' travailler. Qui admire ce film? Vous. Toi. choisir. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. m a i n . Des cravates (bleu). gravure. eux. EXERCIŢII I . Arăt studenţilor o carte. Conjugaţi I U . raisin. costume. tailleur. différent. lutter. — boîte. lui. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. rien. il est technicien. sur. Traduceţi: Moi. Des chemises (blanc). Vecinul lui Alexandru este muncitor. ils sont au cinéma. Dupont. cinq. Un (jeune) ouvrier. Conjugaţi H I . bureau. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. Fructele acestor copaci sînt roşii. tu es fonctionnaire. dans. Antoine. — magasin. acela este albastru. din următoarele Les (splendide) villes (roumain). on construit. papillon. universel. mouchoir. fillette. nous sommes à la maison. Alain. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. voisin. enfant. — famille. technicien. passant. souvent. — mur. prune. ensemble. ils sont. IV. Henri. Les (grand) usines. Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. noix. cel al lui Vasile este profesor. Aceştia sînt Mihai şi Petre. — maison. Acestea sînt Maria şi Elena. pays. client. Cine este acest domn? Ce contempli? IV. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. fonctionnaire. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir.I I . J e a n . — déjeuner. é t u d i a n t . soie. aceia sînt Ion şi P a u l . Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. vêtement. comment. doigt. I a t ă două mere: acesta este roşu. jeune. Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. Iată doi copii. couleur. acela este verde. Vasile dă un măr lui Anton. II. demander. cel care ave pantofi negri este fratele meu. 76 . peuple. Nous. V. Daniela este prietena Elenei. paysan. entrer. Des boutons (noir). Noi nu dorim războiul. elle. chambre. sœur. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. Des souliers (jaune). je suis ouvrier. elle est artiste. acelea sînt Margareta şi Antoaneta.

PARTEA A lia .

.

Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. H u g u e t t e et mes cousins G u y . Mon frère cadet. Micheline. Antoine G i r a r d . est chim i s t e . Claire. e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . H e n r i et Claude. P a u l . est s t é n o d a c t y l o . L u c i e n . 79 . J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . P a u l et Michel. est w écolier et m a soeur a î n é e . Mon père. Hélène G i r a r d . Ma mère. J a c q u e l i n e . J a c q u e l i n e . J ' a i d e u x frères. Marc. Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e . J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . et une sœur.1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e .

) [lekolje] şcolarul a î n é .e | pue] mai vîrstnie.iiislrurt ils. (ÊÈXjt't$ 80 . L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier. -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m. -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m. D o r m a n t b i e n . VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . lisant des |]'vres_.w«^r A <( Mi ^^§^> ^m. . flân a n t .) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist.) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* . :^. <?«. n a g e a n t . n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l .

ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte.) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m. Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină. L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 . Spre deosebire de limba romînă. în desfăşurare: les années de guerre.

Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i .a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. Ca şi în limba romînă. Il passe son congé à la mer. participiul are două timpuri: prezent şi trecut. Notre maison est grande. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant.a grupa a I l I . I a t ă a d r e s a m e a . în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . 0 iubesc m u l t pe prietena mea. noastră votre vostru. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t . Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate. voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur. mele t ă i . sa se folosesc formele de mas­ culin mon. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. tale săi. Observaţie. în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . Ma mère est chimiste. iar al lui être este étant. Leur frère cadet est écolier. 82 . ton. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. în locul formelor de feminin ma. ta.

ami sont ouvriers. Cărţile lor sînt instructive.. finir. ouvriers e t .. -u: partir — parti apprendre — appris etc.. frères d e . mer. Familia sa este destul de numeroasă... parler — parlé La verbele din grupa a II-a. Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). J e vois . La verbele din grupa I. . . -it. E i se p l i m b ă c î n t î n d . 83 . în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . . . . . Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant.. . Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei. .. .. Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune.. Je r e g a r d e . Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer. Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e . III.. îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii. -is. Indicaţi participiul être. accepter..Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . el serveşte la formarea timpurilor compuse. . a m i est jeune. Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. frère de René est l'ami de . cousine de Marie est étudiante. . .. ouvrières sortent de l'usine. Iii merge anul acesta la m a r e . amie e s t . . cousin. .. nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . . père d'Alain est ingénieur. Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé.. .. chimiste excellente. Marna lui Alain este chimistă.. el precizează împrejurarea de t i m p . participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. Elle me d o n n e . de mod e t c . enfants dans le j a r d i n . travailler. avoir. . înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. . surgir. jardins. EXERCICES I. . .. Il passe ses vacances à . iar al verbului auxiliar être este été. maisons et . î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e . . IV. aller. t a n t e d e . Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat.. . acheter. Sora mea este stenodactilografă. 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir. livres..

h a b i t e n t assez loin de nous. comme d ' h a b i t u d e . nous sommes^allés voir nos grands-parents qui. J e a n n e Gir a r d . Ils sont. M a i n t e n a n t il est^. Robert Girard. Mon grandpère.à la r e t r a i t e . a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. e s t ^ u n e femme énergique et 84 . v i e u x . Ma grandm è r e .2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e .

Nous^aimons bien nos grands-parents. cu toate aces­ tea plein.pourtant pleine de douceur. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . qui aime le sport. Il est célibataire. a duce l'image (/. bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. Oncle Gérard. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. număr cu soţ 85 . Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. plsn] plin.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. -e [plë. proiectul prochain [pro/ë] viitor. Oncle Gérard n'est pas marié. m o n t a t o r l'usine (/. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi. On a fait des projets pour dimanche prochain. ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l .

El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. venir. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. 86 . mourir.). naître etc. deci ca p r o n u n ţ a r e . precum şi numeroase verbe intranzitive. arriver. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete. dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea.Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. Spre deosebire de limba romînă.

le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . C. le chacal (şacalul). Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. les joujoux. Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A.In acest caz. Us cailloux. les choux. adică cu t e r m i n a ţ i a -s. Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. ) . P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. le joujou (jucărioara). les genoux etc. le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . les carnavals e t c . le caillou (pietricica). le chou (varza). le carnaval. -eau. . s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. B . Astfel. formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. c a : le bal. le festival e t c .

.. Irène.. Nous chantons cette V . petits-fils....în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I .. Il est ouvrier. . Je déjeune en famille. Bunica mea a crescut cinci copii.. maison.. cousines. Elle n'aime pas les (bijou). cris. livres. Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents. .. II. Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor. Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique. nehotărîte: cu articolele .. Tu as dix pommes. trouver. Unchiul Gérard este celibatar. Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. I I I .. .. Les hommes doivent être (égal). Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer.. Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. manger. Nepoţii îşi iubesc bunicii. înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante. jardin. Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare... Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle). . . Ce sont des livres (nouveau). Cette fillette aime ses (joujou). . fabriques. Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor. Bunica lui Alain este o femeie energică. montagne. finir.. écolier. Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance. Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor. I V . El a lucrat într-o uzină de avioane. Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale. Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse. .

- C D 3 CD -CD OH •C' « .= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q . . •3 £ •* * > t» M» -Q -. Ci > Ci .5 • ! S* cr ^5s =« CD - I.13 3. f-.? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 . o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain. a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu „ " -t) 8 — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t. . ci _ .T.CD o / 3 3 -3 . w w o r^l .5 l-H .h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a.-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e 3 s Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob.5 2 0. bfl C D i. a. r^ <*~ a. 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D . eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I . ™ / " \ cy a.1 C D O 3 w ~ ci .S If. -o ep «: -S-aO-cO .IU « eu a -X.Oi X -..

Yves Grégoire. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . Monsieur Grégoire. je sens de plus„. le petit-fils de votre ami Robert Girard.ans. Monsieur Grégoire. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. jeune homme? — Dix-huit ans. si je ne me trompe. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. — Vos parents doivent„être encore jeunes. Il y a quinze ans. elle a quarante et un^. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. deux frères et une sœur. la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans. On voit que vous faites du sport. — Bonjour. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant.en plus le besoin d'être entouré de jeunes. puisque j ' a i . — Ah. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. Vous„ avez. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze.

şi adj. a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea .f. ) 1. -e (adj.) rajeunir (vb.) vieilli. evul: le moyen âge evul mediu. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s. m. -e (adj. vîrsta 2. vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă . VOCABULAIRE l'âge (m. a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans.) se rajeunir (vb.) t î n ă r .) tinerel.) vieille (s. Notre famille est grande. Louis — dix-neuf.eu sept enfants ! Les^uns sont petits.) le vieillard (m. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. -ne [<îsjs] vechi. tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^.f. f. veche b ă t r î n u l . Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures. şi adj.) jeunet. -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. je suis pressé. tinerică a întineri a se întineri.) le vieillissement (s.) la vieillesse (f. Maintenant je dois vous quitter. tineretul (fam.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i . -ă tinereţea .) le rajeunissement (s.epoca.) vieillir (vb.) rajeunissant. m.m. Saluez de ma part votre famille.) vieux (s. şi adj. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 . ) la jeunesse (f.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien. -te (adj. veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i .

29. Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. I V . Scrieţi în litere următoarele abolir. soigner. 2. cardinale: numerale 25. Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. 3. 38. fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. Tatăl meu are 51 de a n i . 57. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . le cheveu. le genou. EXERCICES I . E l este încă tînăr. II. E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). Verişoara mea are 22 de a n i . trente-trois. cinquante et un. le b a t e a u . 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. Casa are 14 ferestre. J'ai 35 ans. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. a m i c a l . V . 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). 1. Scrieţi grandir. Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . 92 . 60 (soixante).GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . quante). 49. inspecter. 30. I I I . trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. blanchir. Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. î n limba franceză. instaurer. glorieux. beau. 53. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). le cou. Această carte are 25 de capitole. 4 1 . 40 (quarante). quarante et un. trente et un. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. 3 1 . E l are 42 de a n i .

les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances. indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. du D a n u b e . Les garçons se posent des q u e s t i o n s . des sciences t e c h n i q u e s . de l'hisloire.4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . — 2000 k m . — Très b i e n . — O h ! vous m ' i n s u l t e z . premier prix de géographie au lycée. de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e . d e s _ a r t s . Guy. — Bien. diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . indiquez i aussi celle . du sport. Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . interroge avec a t l e n l i o n ses copains. Michel.

) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m. VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. Claude.] el este e u . indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc.. . Tokyo — plus de 1C 000 000. Et „l'examen" continue. — C'est ça. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. — Si je ne me trompe. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. . grea la. a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci. felul agréable [agreabl] p l ă c u t . agrea­ bil. -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e . —• Vous w avez bien répondu. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l . -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/. -ă. Paris. . -elle [natyrel] n a t u r a l . ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam. Moscou — 6 208 000 habitants. . . longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune. . ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu. — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui. m a i lung d e c î t . Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. plus long q u e . . a re­ flecta l'instant (m..-— Cette fois-ci c'est w inexact. — Bucarest —environ 1 300 000. Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000). amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/. plus long que le Rhin. Moscou et Tokyo. Il est de 1 500 km. le nombre d'habitants de Bucarest. [ i l „ e dd .. sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau.) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev.15^ka . ply^. le mont Everest a 8 848 m. .) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e .) prietenul. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. un student) l'attention (/. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m. ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 . -e [ekseîà] excelent.. Pog':r.

plimbarea 2.répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar. î n v î r t i t u r a . -ă l'examen (m. ocolul.-.. a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă. Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e . .[batir] élever [batirj batir [elve] I f a . strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir ru *• i i... construi.) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful. culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1..

La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 .60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 . cent. După numeralele 80 (quatre-vingts). se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3. vingt. 1. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2. cu excepţia lui un. Numeralele cardinale sînt invariabile. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4.

Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte. întrebuinţat ca substantiv ( = milă. 1. Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . 2. I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r . măsură de lungime). Notă. Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin. Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t . u n în­ d e m n . La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral. Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă . Mille. u n sfat. I şi a I i .5.a p l u r a l . Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm). E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane.

102. Sena are 776 k m . 98 . 201. Alexandre Dumas. Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. IV. 1980. tirer. V. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . el are 81 de a n i . Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. 1840. Să dormim bine. Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . 1320. admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. Volga (La Volga) are 3 688 k m . Victorien Sardou. Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. 81.EXERCICES I . parmi lesquelles Charles Gounod. choisir. Această carte are 987 de pagini. Balzac s-a născut (est né) în 1799. Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. 70. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. 74. 84. "78. Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. domine toute la ville. 1799. Staţi mîine acasă. III. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. 71. 1271. Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . 111. 91. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. Alege o cravată roşie. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". Elle a 306 mètres de haut. 94. 1970. au Champ-de-Mars. Maupassant s-a născut în 1850. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. 700.

sur la rive droite. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. . Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est. qui coule sous trente ponts. monuments et places. les jardins verdoyants des Tuileries. sans nul doute. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. le Sacré-Cœur. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. objectif touristique de premier ordre. unique au monde. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. ville coupée en deux parties par la Seine. du Luxembourg. le Panthéon. gracieuse et massive à la fois.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. la célèbre Tour Eiffel. les poétiques quais de la Seine.

je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches.. les bras. très sérieuse... écoute parler son cousin Alain. les jambes. Je guérirai les malades. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. j ' a i décidé de devenir médecin. je peux t'indiquer le nom de 100 . le tronc. Je m'inscrirai à la faculté de médecine..la bibliothèque de mon oncle. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds.. La petite Yvonne. — Vois-tu. elle a des joues vermeilles. ce mécanisme si compliqué. les. Elle est si jolie. un petit nez retroussé. poursuit son cousin.. Par exemple. ses_ yeux sont bleus. — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. les mains. le cou. Tu sais.

.c h a q u e doigt de la m a i n . a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. E t e s . -e [ata/e] legat. . — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . . -e [joli] drăguţ. la p l u r a l . -le [vermsj] r u m e n .-oasă écouter [ekute] à asculta joli. [lewzwo] 101 . des d e n t s . a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m. m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s . -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux. des v e i n e s e t d e s w os. . le n o m des nerfs et des m u s c l e s . — Tire la l a n g u e . -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s. -e [ratruse] cîrn. de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e .-ă. la c o m p o s i t i o n d u s a n g . serios. -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil. a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca.v o u s s a t i s f a i t .) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. p r i n s .-euse [serj0]. •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. -ă le nez [ne] nasul retroussé. -e [ymif] omenesc. ANECDOTE Chez le d o c t e u r . -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a . a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/.

.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. bel. -ons. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s. terminate la infinitiv în -re. sare în ochi a fi curajos. -ez. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. belle laid. -e frumos. îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie. -as.-oasă urît. Verbele din grupa a IlI-a.

J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". Je (attendre) ton retour avec impatience. are ochi albaştri şi obraji rumeni. vinelor. Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine. El va fi student la facul­ tatea de medicină. I I . 103 . care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. Ils (danser) toute la nuit. El va munci mult şi va vindeca bolnavii. Il (penser) souvent à toi. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . les coraux. Vous (regretter) le temps perdu. muşchilor. le corail (coralul). V. Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. Elle (finir) la lecture de ce roman demain. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. les (végétal). le vitrail (vitraliul) etc. III. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français.F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. Il (prendre) des leçons de français. Tu (être) un homme cultivé. oaselor. Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". l'émail (smalţul). Elle (choisir) ces fleurs. c a : le travail (munca). Odette a des (œil) noirs. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. I V . Ochii care nu se văd se uită. laver une chemise. les (minéral). Ils (manger) ces fruits. Alain va învăţa numele nervilor. Mes deux (aïeul) sont très vieux. PROVERBE Loin des_jyeux. Tu (répondre) tout de suite à cette question. Yvonne este blondă. les émaux etc.. loin du cœur. entrer dans la chambre. L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal).

Voilà par exemple une clavicule. la vue. quelques vertèbres. La mienne est cassée ! — Impossible. des^os. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. Mais ce n'est pas tout. l'odorat. le rein. l'estomac. répond Alain. le cœur. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. dit Claude. le goût et le toucher. — Ils sont^à moi. dit-il à ses cousins. Il faut bien connaître ces organes.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. une omoplate. parce que ce sont les nôtres.. — Prêtez-moi votre seringue. l'ouïe. les poumons. La nôtre est cassée depuis longtemps. J'étudierai aussi les sens de l'homme. je dois vérifier mes connaissances. Demande à Odette de te donner la sienne. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants.-tels le cerveau. ..

Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c . -oasă a încuraja a descuraja (adj. m a l a d e de b r o n c h i t e . Il a i m e déjà ce noble m é t i e r . _ a w n r w a ] sînt ai m e i . VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé.) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum. ) décourager (vb.fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a . -euse encourager (vb.) curajul curajos.) courageux.fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^.a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/. în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^. Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n . I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes. ) [ui] auzul l'odorat (m.) 105 . ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m.A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue. aici: t o t lui a donné [ltji^. -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t .. -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t . Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins.) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m. aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/.

la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea. le second (la deuxième. la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. 1. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. Observaţie. în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième. a doua le second [zgo].Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. şi Compen­ diul de gramatică).

^ennl mase. votre livre. P r o n u m e l e le (la) nôtre. 107 . de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . P e r . Adjectivele notre. fem. P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v . votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. şi fem. .— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. fem. Ces portraits sont les vôtres. ca şi în limba romînă. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. mase. La numeralele compuse. les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. fem. cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. le (la) vôtre.

. perfectul compus si I V .. îi place deja să îngrijească bolnavii.. viitor. ale plămînilor. u n omoplat.. la seconde est la(60) partie de la m i n u t e . père est ouvrier. viitor. a 8 étages. Conjugaţi imperativ. est professeur.... ale rinichiului şi ale inimii. . Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. verbul m o n t r e r la prezent. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord. Va studia organele văzului. înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France. gustului şi p i p ă i t u l u i . C'est le (21) livre de m a bibliothèque.. ale stomacului. E l va fi medic. est p e t i t e . Conjugaţi la prezent. . Marie est le (5) enfant de m o n oncle. I I ..EXERCICES I . chambre d'André est g r a n d e . E l vindecă rănile prietenilor săi. V . P a u l est le (1) de sa classe. III. auzului. mirosului.. parents sont j e u n e s ... Completaţi spaţiile sive cerute de sens: . .. . . Alain îi arată nişte oase: o claviculă. l'heure est la (24) partie du jour... sont vieux. perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . E l va învăţa funcţiile creieru­ lui. La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages. Le jour est la (7) partie de la semaine.

Denise. doit^avoir la sienne et les garçons. Ils. j'habite ce quartier depuis^une semaine. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. Elle est_entourée d'un beau jardin. pas neuve mais^en très bon w état.n'avaient pas w assez de place pour étudier. qui travaille. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse. Les^enfants ont grandi. un déménagement !.. Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer. les leurs. ce qui fera la joie de ma < V 109 ..7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue. Tu comprends. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. — Mais non.

la cuisine.) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă.) [akazj5] ocazia 110 . etrwat] s t r i m t . neuve [nœf. deux balcons. Le soir. p e n t r u că l'occasion (/. il est vrai. les fleurs et les^arbres. -e [ e t r v a . -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux.chienne Louloute.5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit. -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect. en„été. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s . -oasă neuf._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. un débarras. mais il a d'autres^avantages: le silence..) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. — Tu as de la veine. un grenier et une cave. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de.. l'air frais. de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro. on peut dîner dans le jardin. la chambre de Jacques. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m. nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_. La maison a une belle terrasse. la salle à manger. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t . Là il y a deux chambres à coucher. un couloir et une salle de bains. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c . Le quartier n'est pas central. aici: perfectă raison [rsz. Et moi de même. nœv] nou. un vestibule.s. On monte à l'étage par un^escalier intérieur.

p a r t e r (la teatru) 2. Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée. 111 . Elle ferme la fenêtre.Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa. Antonime monter Elle monte l'escalier. casa Notă. descendre Elle descend l'escalier. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. E l se traduce p r i n : 1. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor.

nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam. t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère. -1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag. scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă.GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I a Ii-a U-a a I II .a l i-a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f -ion ( -ions plural < -iez plural < -iez [ -aie I -aient singular Nous parl(ons) . scumpă amară întreagă 112 .

— Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l.: romîncă sănătoasă -s.— Substantivele terminate la masculin în -x. Eu nu ştiu. -n. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v. apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. La timpurile compuse. -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. -in ş.a.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . Ea nu şi-a mîncat prăjitura. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau.

Vous trouverez ce livre.. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. dar este în stare bună.Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar. III. în propo­ ziţiile scurte. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină.. la maison.. mon amie . Casa are o terasă frumoasă. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. ma bibliothèque. La fenêtre est trop large. la etaj.... un arbre. Copiii aveau nevoie de trei camere. Casa lor are mai multe camere: la parter. Les hommes et les femmes (discuter). vers): cu prepoziţiile necesare (pour. à. de.... Tu as vu ce film. Ils (habiter) une belle maison. Tu (attendre) sa lettre. l'usine. Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V. un pod şi o pivniţă. mon ami est parti en province. Ils doivent aller. J'ai reçu votre cadeau. p a r . Vous (dîner) en été dans le jardin. Ea nu este nouă. EXERCICES I . două dormitoare. două balcoane.. Le frère... Il se dirige . la mer. J'(être) son amie. J'ai reçu une lettre . la fenêtre. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. Je veux passer mes vacances. Tu es malade. bucătăria şi o debara. sufrageria... un culoar.. înlocuiţi punctele sous. I V . d a n s . Treceţi la forma negativă: La maison est grande. les enfants (s'amuser). Il a écrit cette lettre. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. Il entra dans la chambre.. camera lui Jacques.. Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic.. Lucien a été mon ami. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. II. Yves a rencontré Mireille. o baie. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. Il se repose. 114 .

I inspii' iTiïuliiiil . La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire . jaunes. deux non lier nur (le jardin) 8* . les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir. A présent. Tu me connais de longue date. — Tu sais très bien. bleues. tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. rouges. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. une table. a-t-il dit. que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite.i I|. violettes. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer.

-ă clair. un bureau. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. deux chaises. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. une armoire à glace. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. învăţ şase ore pe zi. nouvelle [nuvel] nou. 2. a comunica. Apprendre Am aflat ieri această veste. glonţul 3. il y a des balles et des jeux mécaniques. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. deux pupitres. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. un fauteuil. Sur l'armoire. mingea a comunica cuiva o ştire. -e [klsr] luminos. a învăţa: J'apprends six heures par jour. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase.) francul 116 .chaises. nouvel [nuvel]. 2. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. une armoire et une petite bibliothèque. 3. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. (pop. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real.

Je n'ai nulle envie de partir. ainsi e t c . adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien.) [amitje] prietenia amical. o: N-am nici u n chef să plec. nici o: Il n'entend aucun. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . aucune Tu n'as aucune amie. -e (adj.) amicalement (adv. nici un. personne nimeni: maintenant. Nimeni n-a venit să mă vadă. nulle nici un. -e (m. . rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum. guère de fel: guère. mal.F a m i l i e de cuvinte l'ami.) prietenesc. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r .-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi.) prietenul. Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir. nul.şif. ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste. nici Tu n-ai nici p prietenă. comment. E l n-aude de fel. m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i . Nu sînt de loc egoist. -a l'amitié (f. 117 .

Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre. ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. N . î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice. adverbul ne: personne. L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e . le vase. un dulap şi un birou. nici pe m a m a sa. ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse. Ea nu m a i este la fabrică. III. Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă. o m a s ă . înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes. Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . î n camera sa se află u n p a t . trei scaune. Nimic nu mă interesează. N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien. confundat cu o Ohseryaţie. t a t ă l său.que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. două scaune. la chambre de votre ami(e). In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . roşii. jamais. Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . II. Adverbul l i m i t a t i v ne. a t a este mică. II ne pense à rien. galbene. în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. a l b a s t r e .a m decît două creioane. EXERCICES I . Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . o bibliotecă mică. Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s ... sînt două t a b l o u r i . A mea are trei ferestre. Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . Camera sa este m a r e şi frumoasă. un fotoliu. n i sa mère. E l nu se gîndeşte la n i m i c . două p u p i t r e .jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază.

P a u l n ' a . Le professeur n ' a trouvé . pas. indigne.. Il n ' y a ... ma sœur. IV.... Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. . négatif. . mangé depuis deux jours.. mon frère . Il m a r c h a i t (avec lenteur).. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. . Mon père ne s ' i r r i t e . Il n ' a . rien. de b r u i t . cette porte. la couleur j a u n e .. envie d'aller au cinéma. personne. Ils ne ferment . Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. familier.. . plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s . Hélène n ' a i m e . La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). coquet. Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i .g r a m m a i r e . . J e ne v o i s .. . élève dans la classe. Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). ni. joyeux. dans cette chambre. V. jamais. . PROVERBE Comme on fait son lit on se couche.. elle préfère m a i n t e n a n t le rouge.. aucun..

9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant. quelques blouses. VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul. et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin. ka] mai mult . — Moi. d ' é c h a r p e s .. En t o u t cas.) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. — C'est v r a i . J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e . paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr. ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de . u n ^ i m p e r m é a b l e . de g a n t s .._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages. — Alors t o u t s ' e x p l i q u e .. îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/. mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r . E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. quelques chandails et c'est t o u t . de souliers. u n pardessus. Moi je n ' a i pas de temps. H e u r e u s e m e n t .. de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets. et je l ' a d o r e . de jupes et de blouses.. J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière. je t â c h e r a i de me parer m o i . Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies. m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e . de fleurs. -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 . t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e . deux j u p e s . Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e . c'est_. Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . que [ply^do .m ê m e . j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. -e [rakonesô] recunos­ cător.. de m a n t e a u x et de c h a p e a u x . P a u l e t t e . Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . — Mais pas du t o u t . J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . -e [syr] sigur. Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils. plus de b a s . B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u . de broches. J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes. t u es devenue t r o p c o q u e t t e . de colliers. de sacs à m a i n . q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles. J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e .elle qui confectionne mes t o i l e t t e s .

.

Forme neaccentuate. a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect. p a r t e a I. se aşază. Tu îi eşti indiferent ei. paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . p . după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent. 122 . acuzativ (complement direct). v. -e [kôplike] complicat. fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m.compliqué.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v.' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie. a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . 4 4 . Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general. E l îmi vorbeşte. Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/. à elle. ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe. d a t i v (comple­ ment indirect).

pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas.Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. se va spune: C'est à moi que tu écris. le. Ea mă priveşte. 11 iubesc m u l t (pe el. Hélène lui raconte un beau film. 123 . în loc d e : Tu m'écris. La forma negativă a imperativului. e. me. Formele accentuate marchează o insistenţă. V. t'. Notă. Vă scriu. ô. te. Mie îmi scrii. forma afirmativă. ţie şi lui. elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. în general. pe ele Notă. à toi et à lui. 0 (îl) ador. + a. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre.). Je t e félicite de tout mon cœur. î m i dai o carte. Tu dois lui être reconnaissante. moi pe toi pe le. Trebuie să-i fii recunoscătoare. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. P e n t r u a insista. 1. Dă-mi să m ă n î n c . Je vous écris. Elena îi povesteşte un film frumos. lui la. la. ) . h m u t pierd pe e. E u îl v ă d . reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. 3. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. Nu trebuie confundat pronumele le (la. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. Ini. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. Nu m ă refuzaţi. Te felicit din toată inima. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. Tu îmi scrii. u. Parle-lui de Guy. Je l'adore. i.) 2. cu articolul le (la. E u văd cîinele. Vorbeşte-i de Guy. Ies). Ies). Nous les invitons chaque dimanche. Observaţie.

rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a . cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c . par avion (mai ales p e n t r u scrisori.C î n d î n t r . chez le coiffeur à l'épicerie. au concert. V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être. à scooter. à bicyclette. colete) 124 . el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique.o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . i le voi da m î i n e . Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. au bal en voiture. à la boulangerie. e s t e n e r e g u l a t . à la fabrique. se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. à pied au cinéma. je vous le présenterai. en bateau. vi-1 voi prezenta. au théâtre. o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . demain. en avion par le train. Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e .

Clara îşi a m i n t e ş t e de voi.. . entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r . . souvent au t h é â t r e . Qui v e u t . le voi mînca chiar azi. J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple. t o u t de suite à la maison ! . chaque été chez mes grands-parents. d e m a i n me promener au bois.. . . . . Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . . . E a îi dă o carte. PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. oppose. . două fuste. un p a l t o n . E l merge la fabrică cu bicicleta. . Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e . . .'. . . . .EXERCICES I .. Spune-i să plece. . en Pologne. .. . Vorbeşte-i despre copilăria noastră. Le N i l traverse l ' E g y p t e .. . d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . .. ţi-1 voi povesti m î i n e . . cîteva bluze. l'année pro­ chaine en Union Soviétique. . Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u . . Mama sa este o b u n ă croitoreasă. Lorsque j ' é t a i s p e t i t e .. . . L ' a n n é e passée n o u s . chez le d e n t i s t e . cu flori sau coliere. Ea are cîteva rochii elegante. III. . fertilise e n .. un pardesiu. Prietena mea schimbă des toaletele. . serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . Ion îţi a r a t ă casa lui. t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n . .. Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . Voulez-. Nu h a i n a face pe om. F i l m u l a fost intere­ s a n t . E u a m fost la coafor. . . et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . avez fait des progrès. .. . V. ces chemises? P o u r . .. . N o u s . . . I V . Enumeraţi I I . . . . . Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e . . . Mîine voi merge la d e n t i s t .. accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour . N o u s . I l s . m a n g e n t comme des loups. i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. retrouverons c h e z . en ville il rencontra son a m i . donne. .. écoute tous les conseils que son p è r e . înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-. il. ... . . .

Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite.10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne. Toute sa famille s'affaire autour de lui. Tout dans ¥m*i!BM! .

des s ouliers. des w essuie-ma ins. des chemises. — Prends ta cravate préférée! dit l'un. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. partout. des mouchoirs. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude. traînent.la chambre est sens dessus dessous. — N'oublie pas les pull-overs. — Prends ton complet. . une brosse. dit l'autre. Du linge. des bas. un pyjama. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret.

-ă . Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a . a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles. -e [duble] căptuşit. donne-lui un fer à repasser.. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste. Comme il aime toujours être bien mis. il en a besoin. objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t . Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. Puis il em­ brasse tendrement ses parents. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul.— Non. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/.. ses frères et sa soeur. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/. -ă 128 .. non. Enfin. même à la montagne. la valise est prête. cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/. dit Paul malicieusement. Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. des boutons. des ciseaux. — Maman. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul.) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios.) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines. du fil à coudre. du­ b l a t ..

.a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était. în acest caz. que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l . ce sera).. qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont. que (ce sont. Ce sont mes amis. Fetele au m î n e a t fructele. Maria a mîneat fructele. Expresiile c'est . E x p r e s i a c'est... La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a . a a u z i ... Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère. Era vărul m e u ... a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I . Este m a m a mea.. C'était mon cousin.. sont. este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances. învăţaţi limba franceză fără profesor 129 .: entendre une voix a auzi o voce 2. Va fi fără îndoială o mare surpriză. a asculta. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits.. Ce sera sans doute unegrande surprise.Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1. P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo.. Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo. Ce ne sont pas mes amis.. eare. qui) şi c'est . que qui) (ce sont . Ce sont ces livres que je veux acheter. foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits. Cărţile acestea vreau să le cumpăr.. qui (ce sont .. il cherchait un livre. căuta o carte. a înţelege. que) la scoaterea în Expresia c'est..

blînd lung favor it favorite . Pe el vreau să-1 v ă d .Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r . a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber. F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t . sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce.u n n u m e p e r s o n a l . pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que. se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir.

Alain are nevoie de ciorapi.. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I . Ils dénoncent la guerre. qui. III. foarfecele şi aţă. Alain est allé à la montagne. El este în întîrziere.EXERCICES I. făcînd acordul necesar: bon heureux V.. Mama lui Alain este neliniştită. nasturi. El îmbracă o jachetă îmblănită. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii. Il veut devenir chimiste. qui. perii şi prosoape.. J'aime les poésies de Victor Hugo. Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. c'est. Fratele său îi spune să-şi ia (de. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. cu f în. IV. Alain nu-şi găseşte bascul. batiste. pijamale. Tu préfères le jaune. Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin. Mon oncle est là.. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. Les peuples luttent pour la paix. ce sont.prendre) costumul la munte. cămăşi. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin. Camera sa este în dezordine. Jacqueline îi dă ace de cusut. folosind construcţiile c'est.. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec .. Alain nu are nevoie de palton. que: Je remarque cette actrice.

— Excellent déjeuner. les c o u t e a u x . les cuillères. Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . le p e t i t déjeuner. le déjeuner. et même un vase de fleurs. ie dîner réunissent toute la famille. Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . Le d i m a n c h e . déclara P a u l . dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . Aujourd'hui je suis pressé. E n e n t r a n t dans la salle à manger. 132 . À t o u t _ à l'heure ! . le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. d'une t a r t e à la crème. d'un rôti de veau garni de pommes de terre. . et toute la famille l ' a p prouva. les fourchettes. À la fin du repas. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . les serviettes. . Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. Le déjeuner fut composé d'un potage. d'une salade de t o m a t e s et comme dessert.11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r .

paharul 2. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune. ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1. a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. prosopul 3.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. ) saler [vb. şervetul 2. la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . ) salé (adj. geanta. sticla 1. servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . a face o gafă 133 .

Prima formă.a -a -âmes I i . terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. vieux. mou) prezintă două forme pentru masculin. în general. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat.nouveau un courage professeur fou Forma a doua.a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu . fou. în limba romînă se traduce. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 . terminată în consoană. prin perfectul compus. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i . a cărui consoană finală nu se pronunţă). în naraţiuni.a -ătes I l l . în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus.a -as I l I . sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un .al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. El este folosit mai ales în limba literară. nouveau.GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut.

IV. V. vieux. la prînz şi la cină. . . Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. fermer.. Il ne peut manger que des poires. robe.. .. . Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. Le malade (garder) le lit deux semaines.. Nous habi­ tons u n . Les pays de démocratie populaire ont établi un . Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et.. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. Vous (rentrer) fort tard.. Nous occupons une. mou. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec". linguri şi pahare. Ei au mîncat ciorbă. fou. ordre social. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. Dans ce parc il y a un .. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. Dans sa modestie.. nouveau. Elle acheta u n e . Jacquelinei îi place să pună masa.. être şi avoir. femme qui sait très bien tricoter. homme qui se promenait dans ce jardin. quartier. arbre. III. Je connais u n e . .F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. furculiţe. . maison. . înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. Am cumpărat farfurii.. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. J ' a i vu hier u n .. H . cuţite. . . Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). îmi plac prăjiturile şi fructele.

les sauces. On a bu du Champagne. du vin b l a n c et du vin rouge. — Tu as un b o n j i p p é t i t . ma chère. de la limonade et de l'orangeade. une dinde r ô t i e . des truites au beurre. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. 136 . La v i a n d e .d i x ième anniversaire de g r a n d .m a m a n .m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic. du pâle de foie gras. les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine. un délicieux soufflé au fromage. J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . G r a n d . t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e .12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces. Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau. De mon t e m p s . les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e .

) [oràjad] oranjada l'appétit (m. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/. Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme.) ficat credinţă d a t ă . .) foi (f. -e [grije] prăjit. . elles d o i v e n t se n o u r r i r .) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj . elles font du s p o r t . o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 .) fois (f. -ă l'invité (m.été m a l a d e .. a î n ă l ţ a . -e [delika] d e l i c a t r .) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r .ă . bucatele délicat.) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m. La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] . a întinde les mets [ms] felurile de mîncare. în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m. ..) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé. Regardez notre grand-mère. Omonime foie (m. E l l e n ' a j a m a i s ^.— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s . d i t A l a i n . Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m. q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e . fin.] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/.) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e .

vin alb şi vin roşu. de l'eau. Tu manges du beurre. Gustul limonadei este excelent.un aspirat: de la viande V. Acest copil mă întristează. Il faut du courage pour escalader ce sommet. La consommation du vin est élevée en France. Le goût de la limonade est excellent. du vin blanc et du vin rouge. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne.Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . Cet enfant me fait de la peine. de la. Je bois de la limonade. de la. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . mut: de l'huile. 'i de — hdacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h . specific limbii franceze. S-a băut şampanie. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. 138 . dacă substantivul începe cu o consoană sau cu jem. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. Observaţie. Beau limonada. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. indică o parte. Nu trebuie confundate articolele partitive du. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. Am băut vin. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). Eu fac sport.

. médire (a vorbi de r ă u ) .a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites.a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana . dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit. La fel se conjugă verbul redire. Verbele contredire (a contrazice). interdire (a interzice). R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i . -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie.Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i . 2. prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 . Trecut dite spus. 1. -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat.

au b ă u t v i n . J e mange s o u v e n t . bière(bere). jardin. . merci. arbres qui se trouvent d a n s .je b o i s . sub­ fruits. des livres (nouveau) . mîine fură! şi un bou. Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. fromage. . fenêtre de ma chambre est grande. l'eau. PROVERBE L'appétit vient en mangeant. fromage. I I .. . Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. III. . Qui vole un œuf. courage. . . V e u x . . S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. viande. beurre e t . Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. . . perfectul nehotărît com­ sau . fleurs e t . . . . des yeux (bleu). . . Nous m a n g e o n s . Conjugaţi verbul redire la indicativul pus. café? N o n . . Champagne. argent. des enfants (intelligent]. Pofta vine mîncînd.' înaintea următoarelor pain. Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. viande. beurre. . perfectul simplu şi imperativ. E l este împotriva slăbire. . Il faut v r a i m e n t . . courage pour traverser cette rivière. ei au b ă u t oranjadă şi limonada. I V .t u .EXERCICES I . vole un bœuf. . . hotărî*.. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. œufs p o c h é s . . des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). Cine fură azi un ou. . V . J ' a d m i r e .

Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. surtout lorsqu'on^est touriste. L'hôtel est très confortable. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. Vendredi. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. kurt] scurt. Chère Hélène. de retour. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. t. promenade en car dans Sa ville et le soir. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute.5 juin 1964. Les jours sont plus courts que d'habitude.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. spectacle à l'Opéra. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. ses stations climatiques plus confortables. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. Bucarest. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. On construit partout et beaucoup. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. -e [kur. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. confortables. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . ses villes deviennent plus grandes.. D'ici deux semaines. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu.

v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .Une lettre Une enveloppe \\i .

Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*. 1. se. le mois d'août 2. -e [akœjô] p r i m i t o r . In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le. -oare l'hôtel (m. -ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie. gentil accueillant. care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 .de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l . -ère [aspiţalje] ospita­ lier. pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier.

Această carte este foarte interesantă. infiniment etc. Ies. I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. C u v i n t e l e decît. Camera mea este mai mare decît a ta. — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe.GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . cei mai mare fluviu din E u r o p a . S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. Ce livre est très intéressant. Mon amie est extrêmement bonne. d e i n f e r i o r i t a t e ) . la. 144 . Prietena mea este foarte (extrem de) bună. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. d e s u p e r i o r i t a t e ) . c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. bien. ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que. a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . extrêmement. d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le. aussi ( c o m p . — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien. Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p .

content. în luna septembrie. EXERCICES I . boire. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. servir. intéressant. II. devenind mai mare. 10 145 . Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir. miercuri. ouvrir. dire etc. Astăzi sîntem în 5 mai.a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. mourir. voi pleca în deltă. sentir. mai frumos. decembrie — ultima. croire. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. partir. Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'. vineri. marţi.a ) Verbele din grupa a I l I . Plural La fel se conjugă: courir. sîmbătă. joi. sortir.Perfectul simplu (grupa a H l . Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. duminică. lire e t c . vêtir.

Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. 4. 3. 2. ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. Iată omul cel mai primilor. Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. P a r m i les cinq personnages numérotés 1. offrir. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r . LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). vouloir. Aceste fructe sînt foarte bune. 5 lequel est Henri? 146 . Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. IV.III. mais heureusement pas aussi gros que Louis.

147 .Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait. Sur la table il y a une bouteille. Près de la table il y a un chat. un couteau et une boîte de conserves. Sous la table il y a un chien. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau.

Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. în limba franceză. . toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin.

ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant. J'aime le printemps. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. tourisme. dit Jacqueline à son^amie Laure. des fleurs poussent partout: la perce-neige. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. mer. brille au printemps avec plus d'éclat. la violette. les parcs et les jardins verdissent. Les champs. la primevère. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. timide à la fin de l'hiver. car c'est^. dire congés.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. 149 . vacances.alors que renaît toute la nature. Le soleil. C'est difficile à dire. le muguet.

dans le j a r d i n . Moi. Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i . -e [labure] a r a t . dans le verger et dans la basse-cour. -ă l'éclat (m. Il pleut r a r e m e n t . car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e . Pense qu'en élé il fait très c h a u d . je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n . -e [prefere] preferat. VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies. -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d .— Tu vois toujours la vie en rose. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 .) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré. dans la vigne. Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé. Il y a des jours où l'on respire à peine. Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli.

dar şi alte verbe. la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii.) [cïplwa] aici: postul.-e [akôpli] î n d e p l i n i t . Il reste encore un mois. de exemplu. Mai este încă o lună. campania (militară etc. -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1.[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda. Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i .à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister . ca. Il arrive qu'on se sépare.) a merge la ţară Observaţie. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. ) a fi r u p t de oboseală accompli. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p . cîmpia. ninsoare etc. ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat. E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . 151 . funcţia. aller à la campagne 2.). falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. ploaie. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig.

. adverbele: I I . verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe. Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. „ „ de l'été sont .. Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e .. Hélène? Oui.a (v.. frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I . Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir. la t e m p e r a t u r ă etc. . Eşti bolnavă.. o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r . adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e . souvent. Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien. repede fort. Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin. de l'hiver sont . je ne le suis pas. Completaţi 152 .. Ce fericită eşti ! Eu nu sînt.Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este.u n adjectiv. „ . E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e . Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v .. „ „ de l ' a u t o m n e sont . Elena? Da. se află). spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t . tard. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i . : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea. sînt (bolnavă). Êtes-vous malade. . e x i s t ă . în afară de i m p e r a t i v . je le suis. un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi. Compendiul de g r a m a t i c ă ) . u n s u b s t a n t i v . extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I .

monsieur. Vara zilele sînt. Veux-tu partir? Non. Uneori ninge. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. Toate anotimpurile anului sînt frumoase. E mai cald decît primăvara. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. florile cresc pretutindeni. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. Primele florisînt: ghiocelul. Săptămîna trecută a plouat des. 153 .III. toamna şi iarna. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. je suis (heureux). lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . je veux (t'accompagner). Veux-tu m'accompagner? Oui. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. Êtes-vous heureux? Oui. PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps. lungi şi nopţile scurte. Vara este cald. Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). vara. soarele străluceşte. Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. Cum este timpul astăzi? I V . Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). Ieri a bătut vîntul.u n s chaleur et du froid? — Oui. Primăvara. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. violeta. Tu es content? Je ne suis pas (content). Există prieteni devotaţi (dévoués). en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. Iarna zilele sînt scurte. je ne veux pas (partir). frumoasă. V. contracte. Astăzi este prea cald. este vreme. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. Uneori vara cade grindină. La munte este frig.

Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. j ' a i m e tous les fruits. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. — D'accord. dit Laure. mais le plus souvent il fait très froid. en tout cas. l'automne a quand même ses bons côtés. mais tu es^une petite capricieuse. les jours deviennent de plus_en plus courts.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. Il pleut souvent et il fait du vent. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. il gèle et le vent souffle avec violence. C'est l'automne. Les 154 . Tu vois. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. les poires et surtout le raisin. C'est la rentrée des classes. les noix. En échange. — Oui.

-e [30m] îngălbenit. -ă froid [frwa] rece. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni. -euse [kaprisj0] capri­ cios. VOCABULAIRE court. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel.ă le tapis [tapi] covorul épais. de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. partea capricieux. -sse [epe] gros. -e [kur] scurt.jours sont courts. Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace. — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique. des mince subţire 155 . groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . ) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m. latura ..a-şi oferi il gèle [3^1] e ger.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut.

Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. Suflă un vînt de te ia pe sus.: feuille de paye stat de s a l a r i i . c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. Maria are m u l t e prietene. feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. fila. Il a peu de cousins. 2. 2. A ţ i citit m u l t e cărţi. (Eu) nu am bani. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face. nu Observaţie. 3. la 1. E l are p u ţ i n i veri. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. răcoros: il fait frais 2. Il fait un vent à décorner les bœufs. ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. î n această grădină sînt flori fru- 156 . 4. 3. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre. Je n'ai pas d'argent. E un ger de crapă pietrele. coala.

vous êtes. 157 . la i m p e r a t i v (pers. „toată". rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az. I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. în acest caz are sensul de „orice". Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv . faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. la indicativ prezent şi la impera­ t i v . „toţi".(nous faisons[nu^faz3J). Se traduce prin „tot".a p l u r a l . v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. refaire (a reface). 2. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera. La persoana a I l . vous dites. „toate". Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). 3. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). Orice om trebuie să apere pacea. satisfaire (a satisface). 1. mase. „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. La persoana I p l u r a l .Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. fern. -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e .

tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté . Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte. Il vous faut. livres. III. -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. 158 .Tout este şi pronume nehotărît.. . eiitor. Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . . Sora mea mănîncă multe fructe. petits pains. Uneori plouă. bons livres.. .. Il y a bien . films. V. Cet édifice a . EXERCICES I . Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. connaissances à la mer. Ils sont tous contre la guerre. Florile se ofilesc rînd pe rînd. IV. El vrea să ştie tot. Nous avons mangé. La forma de masculin plural a pronumelui tous. courage pour faire cette ascension. Toţi copiii sînt acasă. Il veut tout savoir. Tout homme doit défendre la paix. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent. .. Je n'ai pas rencontré . argent.. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. la viande et. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. . . . . In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. Elle fait. -s final se pro­ n u n ţ ă . J ' a i . beaux salons de réception. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. Noi sîntem toţi acasă. vêtements. sport depuis dix années.. Acest magazin expune mărfuri frumoase.... PROVERBE Petite pluie abat grand vent.. Francezii mănîncă multe fructe şi legume. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. general: La terre appartient à tous. argent.. J'ai écouté.. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. petits-enfants bien sages... Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte.. Cette semaine j'ai vu beaucoup . iar frunzele copacilor cad. fleurs dans ce jardin. în timp ce la adjectivul tous. Je n'ai pas écouté. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . Măriei îi plac sporturile de iarnă. Mon voi­ sin a . Toamna e mai puţin frig decît iarna.. Elle se charge de tout. musique. tout fut vendu: meubles. iar nopţile mai lungi... Il n'a pas.. . perfectul simplu si perfectul compus. sau un fapt vag. aerul este răco­ ros. fromage. . Il veut tout savoir.. musique. Pămîntul aparţine tuturor. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie.

Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. je voudrais dormir un peu plus tard. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre. Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. Pas moyen de la faire marcher. quelle heure est-il? demande Michel. — Il sera bientôt onze heures et demie.. propose-t-il timidement. n'est pas d'accord avec l'heure du départ. — Mais demain c'est dimanche. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet. Il a reçu beaucoup de cadeaux. à cinq heures juste. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. On rentrera par le train de sept w heures et quart. 159 . tantôt elle s'arrêtait net. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. On_.16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut). L'autre. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain.. Partons à dix^heures. et il est très content. celle que j'avais jusqu'à présent. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. Guy. le meilleur ami d'Alain. pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt. — A propos.

a rezista. a ţine cu orice preţ 160 ..ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/. a ţine piept a-şi băga în cap .-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a . care vine cu întirziere tardivement (adv.. VOCABULAIRE l'heure {/.. drept. -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté.. aici: fix. dit Alain révolté.. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. aici: a rămîne în urmă tantôt. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i . ) [cer] ora content. -ă. -e [kôtô] m u l ţ u m i t . -e [revolte] revoltat.) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux. -ve (adj. pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est.Tyran. aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi.. . tantôt ftâto] cînd.. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi. qui finit par être d'accord avec l'heure du départ.) tîrziu a întîrzia tardif. Pas la peine de se déranger alors ! —.) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p . une proposition à laquelle je ne m'attendais guère.) întîrziat. a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a . -euse [parss0] leneş.— Ou bien à midi. grommelle Guy. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a.) tarder (vb..

Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. Este ora p a t r u şi un sfert. Este ora trei fără un sfert. Este ora şapte (fix)'. / ( est quatre heures et quart. petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . se întrebuinţează numeralele fracţionare: . Note.EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. Este ora zece şi j u m ă t a t e . demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. Este ora două şi j u m ă t a t e .Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. est onze heures moins cinq (minutes). E s t e ora cinci­ sprezece. Il est neuf heures et quart. ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde). Este ora douăsprezece (amiaza). Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute). Il est cinq heures moins le quart. mauvais. Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. juste). 1. / ( est midi. (minutes). Il est trois heures moins le quart. Este ora cinci fără un sfert. est dix heures trente (minutes). Este ora nouă şi u n sfert. trois secondes. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. vingt-quatre minutes. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. est dix heures et demie. Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. Este ora unsprezece fără cinci (minute). în limbajul familiar. Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v .

La plus mauvaise des montres. „a cărei". P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. F a m i l i a din care m ă t r a g . Voilà l'homme dont j'ai besoin. Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. Il n'y a pas de quoi. I a t ă omul de care am nevoie. „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. Observaţie. E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. N-ai p e n t r u ce. moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. „al cărui". La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. Minele din care se extrage huila. f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. Are cu ce t r ă i . Sala în care lucrez este m a r e . Il est attentif à la moindre observation. „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. P e n t r u n u m e de l u c r u r i . où. în aceeaşi s i t u a ţ i e . Le jour où il est venu. „despre care". E l ieşi din cameră. a cărei uşă o închise. Il sortit de la chambre dont il ferma la porte.r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. Ziua în care a v e n i t . Notă. E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie. quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 .

Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. vers. Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel.(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . La zece.Formele compuse ale pronumelui relativ le. şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . lesquels desquels auxquels Plural fem. pour laquelle je suis heureux de travailler. F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de. şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . Exemple: La maison vers laquelle je me dirige. P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la. E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . Observaţie. f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori. { mase[ fem. masc.. G.. lequel duquel auquel fem. sur. şi A. pentru care sînt fericit să muncesc. a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . J'aime beaucoup ma patrie. s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. à. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a . . I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a . N. lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. laquelle de laquelle à laquelle masc. . tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . Casa spre care mă î n d r e p t . Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï . Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. pour). D.

nouă şi cinci (minute). Voilà quelquesobjets... ils allèrent dans le parc. La ville. Este ora două fix. Te aştept la restaurant la ora 8 seara. merge înainte. I I I .. . .. je ne me séparerai jamais. Le tableau.. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. Voi veni la tine mîine la ora 11..... vole un oeuf... Le livre . j ' a i admiré la vallée. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară.. nous passons chaque jour a 400 mètres. Donnez-moi le crayon.. Ils mangèrent quelque chose après... nous avons rencontré est le fils de mon amie ... Ceasul său rămîne în urmă totdeauna. Le jardin. C'est mon amie. il se trouvait était beau.. 164 . Ceasul meu nu merge bine. în curînd va fi ora trei. I I . Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert... Am avut un ceas foarte bun.. Este ora zece. Am lucrat pînă la miezul nopţii. patru fără şapte (minute). vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur. j'habite est grande. se trouve sur la table.j'ai besoin ne se trouve plus. j ' a i salué est mon professeur. Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză).. quelques-unes étaient très grosses.. Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară... je confie tous mes secrets. Te voi aştepta o jumătate de oră. de aur.. Le garçon. vole un bœuf. Le monsieur. înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t . Elle cueillit un panier de fraises.cinematograf. Le pont sur.

Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. A căuta nod în p a p u r ă . 73. V. 749. Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . . Camera Luciei este mai mică decît a ta. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. Apele line s î n t a d î n e i .IV. Qui choisit prend souvent le pire. Nu t o t ce luceşte e a u r . 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. Chercher midi à quatorze heures. 875. 41. 71. V I . Tout ce qui reluit n'est pas or. Compoziţia lui Paul este cea mai bună. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort. Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. 564. Cine alege culege. Mieux vaut tard que jamais'. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. 99. El a fost atent la cele mai mici detalii. Dă-mi o carte mai bună.

. n a t u r e l l e m e n t . t u ne t e p r o m è n e s p l u s . —. Ca se v o i t . fam.t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. Tu as été une e x c e l l e n t e élève. J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. Que d e v e n i r ? A v o c a t e .) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é . Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. il y a u n g r a n d m a i s . R e g a r d e .P o u r q u o i p a s . E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r . — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n . je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e . E n t o u t c a s . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis.17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . professeur. T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté. m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x . M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas. Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t . C'est son r ê v e . c h i m i s t e . F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s . M a i s . t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a . cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] . E t que d e v i e n t B r i g i t t e .

.

conducerea u n u i v a s . se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale.) le journaliste (m.) 3 . munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul.) le téléspectateur.) le journal (m. a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb. u n a u t o m o b i l .) ziua j u r n a l u l . 168 . le jour (m.) . fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer. a u n u i avion a conduce u n v a s .ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi.) téléviser (vb. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/.) le journalier (m. salariul pe o zi.) (m.) la journée (f.) le journalisme (m. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi.) journallement (adv.) a călăuzi. a reflecta l'avenir (m. u n avion. gazetarul z i u a . la télévision (la télé) (f. le pilote le pilotage piloter (m. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o .) journalier. (fig.f.) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1.) le téléviseur [m.) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l .) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se. -triée (m 2 . -ière (adj. ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l . Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni.

spălam être: reflexivă: mor. elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi. ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi.). 169 . el nu trăieşte decît p e n t r u sine. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. vous în u r m a v e r b u l u i . vous. nous. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. te. se. se. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. P r o n u m e l e me.soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. s'emparer. Imperativ lave-toi! s p a l ă .t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . s'évader. * en aller. se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste. il ne vit que pour lui. nous. se réfugier. Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. Marc este un egoist. se souvenir etc. te. se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. 1. Celui qui parle trop de soi est un vantard. Observaţie. 2. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t .

Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. adjectivele. Eu vorbesc cu prietena mea. De asemenea. peintre. sculpteur. Articolele. chauffeur. Elles se parlaient tout le temps. E x em p le: Elle est professeur. disciple. în special de b ă r b a ţ i . amateur. une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . Se v a s p u n e . ministre. George Sand este o mare scriitoare franceză. N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă . écrivain. pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin.Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. Eu spăl un obiect. Je parle à mon amie. philosophe. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français.s e p e n t r u ambele genuri. chef. Ele îşi vorbeau tot timpul. Je me lave. în t r e c u t . juge. Cuvinte c a : professeur. guide. in­ génieur. Verişoara mea este ingineră. în general. penseur. de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . député. tourneur. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . fournisseur. (Eu) mă spăl. Ea este profesoară. Este v o r b a . historien. partisan. P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. Ma cousine est ingénieur.

o'femeie poate deveni ingineră. profesoară. Mama prietenului meu este pictoriţă. Cet homme se croyait un grand philosophe. în acest caz. mă culc la ora 11. Noi ne plimbam în parc. Son frère est un peintre de premier ordre. Ei îşi vorbeau prieteneşte. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. doc­ toriţă. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. IV. Nepoata mea este poetă. II. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. il est un admirable chauffeur. Mă numesc Mauriciu. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). V. deputată şi chiar ministru. III. Paul est un admirable sculpteur. în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. Este o meserie pasionantă. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. Este ora 4 şi jumătate. Adriana a fost o elevă excelentă. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 .Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. Astăzi. învăţătoare. imperfect. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. Multe femei au devenit piloţi. Cet homme est le professeur de mon enfant. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. Voi vă distraţi foarte bine. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. Il est le meilleur tourneur de notre usine. Treceţi la feminin prezent. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer.

dit-elle.18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. — C'est toi. attendit le signal d'appel et forma le numéro. — C'est elle-même qui parle. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! . — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert.

— Entendu.) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__. Que dis-tu d'une sortie.) [apsl] apelul. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e . — Alors.) Ce mai faci? Très bien. Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m. Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 . m u l ţ u m e s c . comme ça.sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam.connais son^adresse. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant . VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m. ? Comme ci.) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m. — Très bien.) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m. un soir. (fam.. au restaurant. Bine (mă simt bine) şi dv. C'est ce que je voulais te proposer. A bientôt.) Aşa şi aşa.Boulevard". merci. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce. chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée.

Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 . în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem.). le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. eu mîncasem etc. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal. în limba franceză el este un timp compus . Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor. plus mal este m a i des folosit decît forma pis. Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. Notă. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă. eu pis.GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. cu a t î t mai bine (rău).

I I . aller. De obicei. PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . Vous (faire) peu de fautes. Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. I I I . Te a ş t e p t a m m a i devreme. Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. E l muncea cît putea m a i bine. ş i d v .EXERCICES I . Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . Ea îmi telefonează în fiecare seară. choisir. poţi 175 . se simte bine. ele vorbesc m u l t . I V . Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs.i m a i u ş o r . J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău. ? Simona nu se simte prea bine. raconter. Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . faire. Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. Je (penser) souvent à lui. La revedere. a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. Michel (aller) au t h é â t r e . Andrei se simte m a i bine. Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . Vorbesc. m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. François (aller) chez le d e n t i s t e . Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . Pe curînd. Merg foarte des la con­ certe. Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. Il (pleuvoir) pendant trois jours. Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . Cu a t î t mai bine ! V . E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. Petre este mai p u ţ i n v i o i . pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. le moins. Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. apoi închid telefonul (raccrocher). D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u .

. des carottes. Des prunes. que j'aime tant. des pommes de terre. des pommes.tă w k8] în calitate de l'imagination (m. Étant_en Roumanie en tant que touriste. de la viande tranchée. Des tomates. pour notre siècle. des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient..) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i . je pourrais même dire artistiquement. du raisin. des noix.J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés.79-EME LEÇON AU MARCHÉ . J'achèterais pour la dernière fois des fruits. Il a bien travaillé ce matin-là.. des poires. a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m. aubergines. des choux. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m. t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/. des^. le siècle „de la vitesse". j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché. prêts à être préparés.) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica . car mon départ approche.) [ober3in] vînăta l'oignon (m. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates.) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/. Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^. des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs. des haricots verts. Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a .) [ e t a l a t tejgheaua. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 . sur les_étalages..

) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.) [aspei'3] l'épinard (m.) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.) [aj] l'oignon (m.LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.

Expresii poisson d'avril ni chair. nici peşte . Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă . ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. nici laie. une belle ville. un ingénieur français 178 . în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin. în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu. une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l . E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză. Spre deosebire de limba r o m î n ă .

adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant. ca peu e t c . : Il a beaucoup mangé. EXERCICES I . un garçon intelligent In limba franceză. există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă..c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e . a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé.. un poêle chaud d) în general. cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien. beaucoup. La t i m p u r i l e compuse însă. noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle .

Citesc o carte interesantă. . tel fruit Tel père. Ménager la chèvre et le chou. Mihaela a citit mult. Am vizitat ieri un magazin mare. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. Mihai este un om cumsecade. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. dar a scris puţin. PROVERBES Garder une poire pour la soif. struguri. Petre a cumpărat o cămaşă albă. la condiţionalul prezent verbele garder. El ar mînca o salată de ţelină. Antoaneta este o fetiţă mică. nuci. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. Locuiesc într-un imobil mare. tel caiet. Conjugaţi dire. A împăca şi capra şi varza. Dunărea este un fluviu lung. Irina are părul blond. tel fils. Aş cumpăra legume şi fructe. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. punir. Tel arbre. III. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. mere. Mama a terminat repede această bluză. pere. vinetele şi varza. Un singur om îl aştepta. piersici. A strînge bani albi pentru zile negre. Tel maître. îmi place vinul bun. { Cum e sacul şi peticul.I I . cu 10 etaje. IV. Ea a cumpărat morcovi şi praz. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii.

t 181 . Deux snobs vont w au concert.. Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh. un petit. c'est lui qui l'a écrit en w entier. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai.. Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux. monsieur. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs. Il est plein de fautes et de pâtés .20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir. je suis w obligé de prévenir ton père. répond l'autre. L'élève: — Ce n'est pas la peine. — Tu reconnais Beethoven? dit l'un.

j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. la tête entièrement bandée.. — Hier. Madame. monsieur. Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. Il s'approche: — Me reconnaissezvous. — C'est bien possible.Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté. mais^à quelle heure. monsieur. monsieur? 182 . Expliquez-vous.. c'est moi que vous w avez renversé hier. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?. En cours de route.

Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x . -e [fri. et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s .c e que ça Deux moitiés. frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. m o n s i e u r . B i e n . -ă . monsieur. q u ' e s t . prăjit. B i e n . VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a . et encore en deux? Des frites. -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent . frit] fript. a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul.-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit. m o n s i e u r . exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa.

je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. relire (a reciti) etc. -ă La fel se conjugă élire (a alege). El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal.E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). 184 . je lisais Perfectul simplu este je lus. lue c i t i t .

j'écrivis. U .) şi să scrie (inf. -e scris.a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. A ţ i c i t i t această poezie? 185 . Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r . Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". Scriam o scrisoare prietenului meu. EXERCICES I . La fel se conjugă verbele décrire (a descrie).V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I . E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t . Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p . prescrire (a prescrie). Voi citi o carte bună. réussir. c o n t e m p l e r . transcrire (a transcrie). souscrire (a subscrie). Citeşte această poezie. I I . j'ai écrit. E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O .). Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf. Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit. écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. inscrire (a înscrie). N . Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e .

À l'occasion de son anniversaire. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. bas. haut. amis. à l'âge de 15 ans). Mon cher. timide.vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons. cher. .. il n'a pas rencontré. les cheveux blonds Et la tète bouclée.. poissons dans cette rivière. 186 . pommes cette année. fleurs.. Budapest est bâtie. Paris. la table.. . détail.... IV. travail... amis. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814..... corail. A. II... l'armoire. je le dis sans façon Et sans fades grimaces. beurre. pur.... Brigitte a reçu beau­ coup. V. bons fruits. Ces bonbons sont...III. REVIZIE EXERCICES I . I l y a t a n t ... voilà Pouchkine. Il y a bien.. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe.. les rives du Danube. clou. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. J'ai rencontré. Il y a une grande différence. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv.. ces frères.. .. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. doux. Le vase est.. deux années. toi. il sera bientôt fait Quoique en miniature. Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine.. Indicaţi numele zilelor săptămînii. les enfants. heureux. Michel a décidé d'étudier la méde­ cine. Marius mange.. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature. Je viendrai demain. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi. Point sot... Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais. ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri. rail. Il est parti. chou. genou. pain d'épice. fromage et.. nez. bijou... cheval. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé.

. beau. grand. blanc. VIII. V. nul. El a aşteptat o jumătate de oră. 187 . Am citit cărţi mai bune. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot. iarna ca şi vara. şapte fără un sfert. Ea le dă să mănînce.. étranger.III. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école. mère. N-am nici o poftă să plec la plimbare. des hommes (travailler) dans le jardin. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. La (. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul. Este vreme rea.). Mă plimb în fiecare zi. Copilul său se simte mai bine acum.. Sora mea este profesoară de muzică.). joli.. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (. sot. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. cinci şi jumătate. gros. menteur. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. VII. viitor fi perfectul compus faire. bref. Astăzi e cald. IX. long. premier. Claude Àchard est le. Toţi tinerii purtau cra­ vate. folosind si voca­ chaud. lire şi écrire. Aştept azi un vechi prieten. Avant d'aller à la (. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. Este ora 12 noaptea. Este ora 12 (amiaza).) de Guy est très jeune. Dintre cuvintele mer.) il faut apprendre à nager. de cette ville. Dă-i să (à) mănînce (inf. Casa lui este mai mare decît a ta. beau. VI. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul... Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. gras... Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. Traduceţi la indicativul prezent. maire. dire. Conjugaţi verbele: IV.

.

PARTEA A lll-a .

.

Bordeaux. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. la Mer du Nord. Lille. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. La Rochelle. Les principales villes du pays sont Marseille. Le climat de la'France est tempéré au Nord. la Meuse. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. le Rhin. Lyon. Nantes. C'est une république bourgeoise. burşwaz] bur­ ghez. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . -e [bur3wa. La Manche reçoit la Seine. lui. Cherbourg. s'élevant jusqu'à 4 810 m. (le Mont Blanc). l'Océan et la Méditerranée. Toulon. Le Rhône. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. les Alpes. Brest. Le territoire français est divisé. À l'Est. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. VOCABULAIRE bourgeois. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. Saint-Malo.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. Le Havre. dit Plateau (ou Massif) Central. podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . c l i m a t u l tempéré. Nice. au point de vue administratif. une haute chaîne de montagnes. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. en plusieurs départements. Toulouse. Rouen etc. la Mer du Nord. fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. doux et humide en général. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . Au Sud. La population rurale représente presque la moitié de la population française. s'achemine vers la Méditerranée. Strasbourg. -e [tâpere] t e m p e r a t . Paris est la capitale de la France. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. Saint-Étienne.

! quelque (vreun. maint.) veriga ~. însuşi. -e (nici u n . Adjectivele nehotărîte se aşază. Tout le monde voulait le féliciter. 192 .-ă"). Cîţiva copii se j u c a u în grădină. sigur.) partea coteau (m. certain.la le le lă côte (f.) colina côtelette (f. însăşi). tel. de obicei. Certain. -ă).la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m.-ă .-e (cu sensul „sigur. a l t a ) . m a i m u l t e ) . -e. plusieurs (mai m u l ţ i . cîteva).) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul.) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. tous. nul. quelconque (oarecare). nulle (nici u n . Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin. aucun. tout. „însăşi"). chaque (fiecare). aceeaşi. -e ( n e n u m ă r a ţ i . oricare). n e n u m ă r a t e ) . t o a t ă . quelques (cîţiva. toutes (tot.) coasta côté (m. înaintea substanti­ vului determinat. nici oi). t o ţ i . nici o).) lănţişorul le chaînon (m. -e (anumit. même (acelaşi. ceva). vreo. quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat. même (eu sen­ sul „însuşi".) l a n ţ u l ta chaînette (f. Toată lumea voia să-1 felicite. t o a t e .) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f.'-le (cutare).

I m p e r a t i v u l are două forme . Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 .Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu. a I i . în special veuillez (pers. cea de-a doua. p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă . este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi). în schimb.a p l u r a l ) . -e Observaţie.

Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. ... de montagnes.. 2 . réponses. E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori. Notre pays offre au peuple.Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie. On p l a n t e des vignes sur les. Verbul pouvoir nu are imperativ.. la persoana I singular. manières. les m a n i festations. autre: t o n . Le magasin se trouve d u . p l u s i e u r s . même: âge. se între­ b u i n ţ e a z ă . Les Carpates forment une longue. objets. I V .. les réunions.. q u e l q u e s .. Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u . J ' a i m e m a n g e r des. certain: heures. t o u s .. m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider. tel: père. p a y s . famille.. I I . à . plusieurs: étages. gauche de la rue. . rue.. pages par jour. h o m m e . .. Nu pot să m ă hotărăsc. mois. Jérôme é t a i t présent à. j u p e . Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre. jours. Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală. 194 ... T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare. Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. toutes. enfants. 1. . a r t . EXERCICES I . selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. . de porc. I I I .. personne. Daţi-i o carte oarecare. de la Mer Noire_ sont très belles.. saisons. les plaisirs du repos. .salles d ' é t u d e . b i b l i o t h è q u e . . Vous devez lire au m o i n s . fils. L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a . . distractions. paroles. v i e .

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

196 1 2 3 . Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de. sans se faire de la mousse — fără griji (pop. (Vreau să lucrez din răsputeri.) — J ' a i voulu lire „l'Humanité". Aş vrea să vă întreb ceva. Pot să plec? V. Conjuguez. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf. (Am vrut să citesc „l'Humanité". fiind orientată paralel cu Sena. ) — Je veux travailler de toutes mes forces.) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere.) a huzuri. (Pot să învăţ franceza. la regarde de travers — Notre-Dame. (fig.travers 3 se la couler douce — (pop.? Nu am vrut să-1 mai vedem. a o duce de minune.) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis. (Voi putea să citesc ziare franceze. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază. à toutes les personnes. pare a o privi „oblic".) se uită chiorîş.). les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français.) — Je pourrai lire des journaux français.

Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa. . (Jacques Prérert.Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris.

La France est aussi un pays agricole. industrie automobile et aéronautique etc. vignes. centrales nucléaires). l'industrie électrique (usines hydrauliques. Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse. thermiques. Il nous faut mentionner. 45 sont consacrés à l'agriculture: labours. La France compte parmi les exportateurs de blé. textiles synthétiques). que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. soieries. lainière. de produits laitiers. Sur ces 55 millions. VOCABULAIRE l'industrie (/. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. en outre. l'industrie textile (industrie cotonnière. de betteraves et de fruits. de vin. fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals.). de volaille. grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. cultures maraîchères et fruitières. caoutchouc). auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts. Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles.

) exploitable (adj. -euse exploiter (vb.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă. -ă exploatarea exploatatorul. -ère [ m a r e / e . frqitjsr] de fructe.) l'exploiteur. -ère [frqitje.f. -trice(s. -ă.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic.) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 . -oarea a exploata vitejie şi adj.) l'exploit (m. c u l t i v a b i l .) l'exportateur. fructifer.) (m. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra.) l'exploitation (f. -ă électrique [elektrik] electric.m. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier. exporter (vb. fapta de exploatabil. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f.f.

et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . pronumele en. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. Cette. J ' a i plusieurs livres. je ne veux pas de fruits. Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets. de obicei. J e connais tous les détails de l'histoire. Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului.a : Je n'en parle plus. J ' a i m e les fleurs. negaţia I. ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi. negaţia a I i . J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e . u n e o r i . il s'en occupe. b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. il r i t de cela. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui. I I .. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en... exploitable. III. Aucun. je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela. forestière obtient de gros bénéfices. Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. En p o a t e î n l o c u i . Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v .. 200 . v e r b . c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu. ne veut renoncer à ses profits. f i i n d e c h i v a l e n t . . î n a c e s t c a z ..P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . .. Nous en avons (du beurre). en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I .. d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins. exploitation: ) (exploiter. exploiteur. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n .. î n cazul unei propoziţii negative. Veux-tu des fruits? Merci. de la. réjouis Notă. Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. Elle se souviendra toujours de cet anniversaire. je vais acheter des fleurs. Les esclaves étaient d u r e m e n t . Ce gisement minier est. Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. Les.

Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Ele ar fi putut pleca. Voi aţi fi avut mai mult succes. J'en aurais lu quelques pages. Ar fi vrut să alerge mai repede. Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. • . Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. V. Noi am fi scris mult mai multe articole. Je n'aurais rien dit.I V .

Il t'arrivera un jour de faire comme. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. et demie. le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. Alain: Quelle histoire. La gare. au plus tard. Jacqueline. Alain '. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. Tu vas te coucher à minuit. Alain: C'est à quelle heure. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. alors: Marseille. 202 . moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. c'est décidé. Jacqueline: Ecoute. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h.

. u n p e t i t gros v e n t r u . Le t r o i s i è m e . a se năpusti a se grăbi a încerca.) [avjâ] avionul l'aéroport (m. -. p r e n d de la vi­ tesse. vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s . U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. p u i s q u e . a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi. . b u r t o s . rl se lamenter lamate a se t i n g u i . ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. t o u t essoufflé. c a t a r a m ă . ne vous en faites p a s .Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . inel de fier prin care se trece o curea 3 . Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . buclă (de păr) 2 .. -oară. Vous êtes r e s t é . . . p l u s lestes. sprinten. g r a d u e l l e m e n t . Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m. a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . . * mişcare. s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . m a i s . -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. J a c q u e l i n e . D e u x d ' e n t r e e u x .. a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t . . d u m o i n s . t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir. C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i . A ce m o m e n t . -e [vàtry] pîntecos. -oasă. se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e . a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. D ' a i l l e u r s . -ă soupirer [supire] a ofta.) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . ~. ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . cercel: boucle d'oreille 203 . a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 .

P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . d e o b i c e i . u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. de o b i c e i . y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 . P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . j'y ai pensé. există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte. D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v . pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela). Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . forma afirmativă. d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout.GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e .a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află. înaintea verbului.

Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă . Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. Se conjugă la fel. verbele: revenir (a reveni.. parvenir (a parveni). que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . tot cu a u x i l i a r u l être. réfléchirai cette nuit. obtenir (a obţine). I I I ... -e Observaţie. Ces regrets. Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison. t â c h e r ) : Elle est venue très. vers les joujoux. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. intervenir (a interveni). a sprijini). dans les rues. J ' .. . parler à personne. pense plus.. verbele: tenir (a ţine).. L'enfant voulait se.. a se întoarce). N u . . plus. se p r é c i p i t e r . R î d e m încă de povestea voastră. soutenir (a susţine. Mă duc imediat acolo. Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'. se souvenir (a-şi aminti). . Se conjugă la fel. 205 . 1.. a t t e n d r e . appartenir [a apar­ ţine) etc..Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 . ne peuvent nous impressionner. Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin. Alain n ' . .. vrei să iei o carte? I V . féliciter.. . Participe Présent Passé venant venu. . EXERCICES I . Tu n ' . [viitor) de lui expliquer cette question. Traduisez en français. Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. se p r e s s e r . tar­ d e r . P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. dar cu auxiliarul avoir. Ne g î n d i m . b) Vom ajunge azi după-masă la mare. Ne. Tu n'as q u ' à m ' . . 2 . t a r d i f . La foule. Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard. . vas pas? I I .. î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre.. . .. en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' . . ce t r a v a i l est urgent.m i m a i vorbi de plecare. la sfaturile tale.. Vom fi la ora i e c e la gară. Nous.

c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin. a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . efectiv 206 . — L'ignorance des élèves — dit-il. Croyez-moi. Mais. W. . -. aborder [abardej a aborda. aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '. Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. .2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. . . le professeur ne réplique point. a lua loc într-adevăr. en apercevant un de ses amis. Je viens de raconter à ma voisine. Elle m'a demandé si. ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . . -ă répliquer [replike] a replica. au fond. l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. încît conclure [kàklyr] a încheia. a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde.a] astfel că. . ) [inaràs] . au baccalauréat. -ă estomaqué. Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. au cours du repas. -e [sstomake] înmărmurit. a replica a se aşeza. Estomaqué.

) imaginaire (adj. rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e . E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat.) l'imagination (f. 207 .Mots à plusieurs sens 1. nul. In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r . aucun. î n s o ţ i t .u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau.-e (fiecare).. (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb. plusieurs (mai m u l ţ i . l'autre ( u n u l . chacun.-e (nici u n u l . m a i m u l t e ) . l'une. De-abia a intrat.. Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t .. a sosi. alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n . Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi. .) a închipui imaginaţia închipuit. Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t . u n a . chiar acum): Il vient d'entrer..quelqu'une (cineva). . de u n a d v e r b de t i m p (de-abia. nici u n a ) .) imaginable (adj. tocmai. . Voi pleca (îndată) de la birou. a l t u l . nulle (nici u n u l . a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. l'un. l'autre. . u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. . nici u n a ) . Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni). -ă care poate fi închipuit. de obicei. a ajunge 2. quelqu'un.

cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers. la colţul străzii... Se spune că pleacă mîine. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul.. ei dispărură. . On ne voit rien. cu valoare nedeterminală ( se". Ils ont refusé. Diseară veţi pleca la Cluj. EXERCICES I .de plus horrible que leurs logis. Petre a sosit chiar acum o clipă. a . Nu este nimeni în această sală. . (Noi) am venit să vă vedem. Mon. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat.. I-am spus tot.E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle. I I .. Lors de la course de 100 m plat. Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce. Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă.savait qu'il devait s'opposer à la guerre. Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde. après. Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent. 208 . toutes. Apoi. On est toujours pressé lorsqu'il faut partir. . pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. de obicei. On est venu vous voir... LEXI- Cette jeune femme se.... un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies. Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout... autres de décharger les armes. tous les autres concurrents.a sau a Ii-a singular. unul după altul. III. IV. prin persoana a I l I . ami... Jean se va îmbrăca îndată. Georges a... toute—tous [tus]. ... I se spuse tot adevărul. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain. cineva"). tous les autres. Cet artiste. Rabelais est un écrivain plein d'.. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: . Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare... l'innovateur. Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci.ont pris part au combat.. Je lui ai tout dit. Nu se vede nimic.

le cinéaste René Clair. des champions de boxe. on le sait. la Reine d'Angleterre. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. Lidice sau Oradour. On y rencontre les chefs d'état. Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. le coureur à pied Mimoun. s'il vous plaît).b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. Pablo Picasso. est un musée de figures de eire. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor . Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. Les visages de cire plus ou moins ressemblants. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. les costumes plus ou moins fripés. puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. les vedettes du théâtre et du cinéma. Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). le Pape. Corneille écoutant le Cid. Nimeni nu să uite Guernica. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin.

demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. Le portier fit monter les bagages. 216 et 217. Les chambres étaient élégamment meublées. monsieur. les chambres numéros 215. 210 .25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. — C'est au deuxième étage. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. Il tendit les trois clés à monsieur Girard.

dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. — E n a t t e n d a n t le déjeuner. — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. . C'est fini. — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux. . les m u l e s . Les cheveux une fois coupés. — Moi je descends chez le coiffeur. monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . s'il vous p l a î t . je préfère les couleurs c l a i r e s .. — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . dit le coiffeur. ochire sortir [sortir] a scoate. J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a .Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. Rincezmoi a u v i n a i g r e . . d i t gaiement A l a i n . —• Les osgles un peu plus c o u r t s . Moi je suis né pour être t o u r i s t e . — J ' y pensais déjà. Alain. pieptă­ nătura W* 211 . coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. . Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e . pas de vernis foncé. il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . Q u a n t à t o i . monsieur. la brosse à dents et la p â t e dentifrice. a ieşi lentement [lâtmà] încet. * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . d e u x serviettes. l'entour a i e n t . . On paye à la caisse. en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard.. Oh non. . je vais me reposer u n peu.

aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a . c a p t i v a n t .. învecinat. — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent.[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé. -â clair. -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre .. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t . -ă. -oàre. de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel. -ă. interesant. -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi. 212 . -e [ k l e ^ deschis. a lua.) l'attaché (m.) a lega. a da o raită vesel. a a t r i b u i . Face excepţie adjectivul lentement.) a t r ă g ă t o r .) l'attachement (m. -ă 1 ' indéfrisable (n. încheietura a t a ş a t u l (comercial. a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb. voios (adv.) attachant. la bribe [brib] frintura avoisinant. -e [avwazinô] vecin. -e (adj. r e s p e c t i v . în -emment: indépendant prudent élégant Notă.s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a . -e [fose] închis.) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica. ) Antonymes attacher a lega s'amuser. a acorda afecţiunea legătura. LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a .) l'attache (f.

-é) p i e r d . 213 . polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. absolue) (fem. de obicei. 1 . în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. -i. 3 . pe e m u t de la feminin. L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). vraie) (fera. în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent.Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. profondément etc. Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). -u. 2. aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t.

Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. I I I . Hier soir. Ioana citea curent texte latine. Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. II. LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. Ce-i î n m i n ă nu-i . Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. M-am născut la 23 septembrie. iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. vaut mieux que deux „tu l'auras". A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. on avait attaché le chien. V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. v b . uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. Mariana dormea a t î t de adînc ! V . Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . Traduisez en français (v. Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră. Cîinele înainta p r u d e n t . Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. U l t i m a povestire m-a impresionat profund. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . naître.EXERCICES I . Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . Traduisez immense patient en français (vb.

des couverts et un vase de fleurs. des olives. On choisit une table dans un coin plus retiré.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. continua-t-elle. Girard. On se mit à consulter la carte. Girard. je voudrais des pâtés. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. répondit Mme Girard. — Du jambon. de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. — Moi. — Oui. — Quant à la viande. 215 . — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M. Sur la nappe d'une blancheur étincelante. des sardines au beurre. dit Jacqueline. Antoine. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. se trouvaient des assiettes.

-oare. on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s . -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. ajouta M. -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . m a d a m e ? Oui. J a c q u e l i n e ? — Non. des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. des liqueurs? — Du vin blanc. -e [etëslâ] strălucitor. -ă étincelant. trois p o r t i o n s de g r u y è r e . — Du v i n b l a n c . seulement. ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m. sclipitor. — P a s d ' a b r i c o t s . merci. Du café t u r c . — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e .) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/. G i r a r d . — Merci. merci. des filets de b œ u f grillés et des saucisses. -e [vitre] cu geamuri retiré.— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. VOCABULAIRE vitré. liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . pas de m e l o n . fraged. compléta le g a r ç o n . d u v e r m o u t h . m a m a n . — tout — — après Alors.— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . -e [retire] retras.

) rôtir (vb.a -ssiez a I l I . a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj.) la grillade (f. ajouter a mpléter. de obicei. N u m a i persoana a I l I . fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i .) — le rôti (m. élire a a] oisir.LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă . p e r s o a n a a I i . ajoute) completa.) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir.) la grille (f. înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i . alege compléter.) griller (vb.) le grillage (m. In vorbirea curentă.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t .a -t a I l I .a singular se foloseşte m a i m u l t . l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i .a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) . culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m. duios 2 .) 1 . imperfectul conjunctivului este. E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie. Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 . moale.

Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. EXERCICES I. Trebuie să frigi carnea . recevoir (a p r i m i ) . loin de tous les a u t r e s . 2 . Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège. 218 . s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . apercevoir (a zări). Bien que la pluie (continuer). să fie moale. dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. il affirma q u ' i l moins sombre. décevoir (a decepţiona). Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . Exupèry). De la vîrsta cea m a i fragedă. Formele due (feminin singular).t e . dus. ea trăise departe de căminul părintesc. Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. masculin singular. sans que personne lui parler (Flaubert).Le verbe devoir (a trebui. Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e . 3 . t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. due O b s e r v a ţ i e i . a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû.

. I V . Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva. — Ce sont toujours les plus gros. Il n y a pas de roses sans épines. plus je suis Je vole. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . . parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. (gSenu S'i) 219 . d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. PROVERBES Chaque vin a sa lie. — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e .) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf. LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i . DEVINETTES Plus je suis chaud. je pleure. ni yeux. Traduisez en français. Traduisez en français (vb. T. ea se ascunse în grădină. pourtant frais. — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. (uied 9-j) je n'ai ni ailes. Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva.) imediat un răspuns. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. j SUPPLÉMENTAIRE . A trebuit să-i dau (inf. Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf. — C'est pour un gâteau — explique-t-elle. .) seama de propunerile voastre. — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . Se întîmpla să alunece des.) explicaţii. Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e . PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs.III.

p a p a .27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . — A h . m a t é r i e l ferroviaire. c h a u d i è r e s . ni celui de m a m a n . au m ê m e e n d r o i t . C'est en 1948. une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s . VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . vers la fin du mois de j a n v i e r . La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . . d i t J a c q u e l i n e . — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. en u n m o t . — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. -e [bykarestwa] bucureştean. je vois. pour b â t i r . une grande fabrique de la c a p i t a l e .d e m a i n pour M a m a ï a . — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. . dans la m a t i n é e . m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. une nouvelle fabrique. — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n .

..

Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres. Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i . utilajul marquer [marke] a marca. Această comediei a a v u t u n mare succes. -e (adj. vesel: ciudat.) l'outillage [m. promisiune a sfîrşi.) outiller (vb. a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r .) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial).) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea.) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a . -ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c . bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m. a doborî a n g a j a m e n t . a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj. Celtelcomédie a eu un grand succès. quelques): Mon frère est parti.) outillé. Fratele meu a plecat. demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. a înzestra l'équipement (m. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation(/. 222 . ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar.) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a . a distruge.) a m u z a n t . -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv. -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m.au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m.) unealta utilajul u t i l a t .

Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . P a u l este strungar. Camille. Elena este arhitectă. tous se pressaient copii. rue Jules Michelet. Hélène est architecte. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. Istoria l i t e r a t u r i i franceze. femmes. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. f) In adrese. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . e) în Petite sœur des Horaces. cousine! Merci. verişoară ! Mulţumesc. Histoire de la littérature française. sora Horaţilor. camarade! B u n ă seara. 37. Hommes. nr. g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. proverbe: pluie abat grand vent. B ă r b a ţ i . c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir.b) într-o enumerare: aux portes. t o ţ i se îngrămădeau la uşi. enfants. femei.

m a i jos verbul partir. P e n t r u alte observaţii v. E a a ieşit în oraş de o oră. -e Observaţie. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 . Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure.Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. Il a sorti son mouchoir. El şi-a scos batista.

t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz . IV. . .. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă . employez ou non l'article. I I . . rue de P a r i s . m ă întorc î n d a t ă . La revedere. Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni.-e Observaţie. . F e m m e s . ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir. .) în oraş? Aş pleca la m u n t e . — Rien à faire. J ' a i relu.. sortir): Trenul pleacă la ora zece... .. dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e . . Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr.. partir. officier. vb.. Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être... mentir.. EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . vos paroles. verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r . liberté" (Corneille). . À la place des points. Elle h a b i t e 32.. Un utilaj modern asigură creşterea producţiei. . dormir. 2. H I . Traduisez en français (vb. e n f a n t s . je vais lui chanter quelque chose. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e .Participe Présent partant Passé parti. Quel est. et. .. . „ J e vous assure et. . U l t i m i i călători au plecat aseară. sentir (şi compuşii lor). Ca şi sortir. m a m ă . î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. ce roman.. ma chère... . t o u t était descendu. e t . „. .. Vrei să ieşi (inf. servir.Odes et b a l l a d e s " est. EXERCICES I .. . . gloire. selon que les règles le demandent: I l e n t e n d .. v i e . Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă. v i e i l l a r d s . . Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare. Je l'en ai déjà menacé. m o t d'ordre? d e m a n d a .

Vorba dulce m u l t a d u c e . M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare.PROVERBES Partir c'est mourir un peu. P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] . Plus fait douceur que violence. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J.

ce matin. Elle semblait très pressée. mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. Autrefois. Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. l'étudiante de la Faculté de Philosophie.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. à la fin des cours elle va quitter la capitale. maman. c'était 15* . C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. devant l'Université de Bucarest. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. J ' a i noté la sienne. Je lui ai donné notre adresse.

Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . orge. chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é . si t u s a v a i s . Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. légumes. a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/.) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. t o u t a c h a n g é . Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n . a b u n d e n t — paraître a părea 226 . Après la moisson. b e t t e r a v e . m a m a n . grâce a u x engrais c h i m i q u e s .u n hair>eau q u e l c o n q u e . ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . seigle. comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. m a ï s . •— Oh. — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle. ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat.

-e (adj.) le changement (m. Intr-o propoziţie principală. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. 229 . après que (după ce). dès que (de îndată ce). după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé.) changer (vb. en un clin d'œil (într-o clipă). Abia a i n t r a t . -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior. Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată.) le change (m.) le paysan (m. peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença.) échanger (vb. A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t .) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a . a se schimba s c h i m b ă t o r . perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia).) la paysannerie (f. atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. bientôt (curînd).Familles de mots • l'échange (m.) changeant. că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început.

Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular. combattre (a lupta) débattre (a dezbate).Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. -e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e . 2 . Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 . La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). 1 .

pierde un t. Lai i n d i c a t i v prezent singular şi iim p e rra ttiiv singular. quel est le côté beurré? 231 . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. omettre (a o m i t e ) . il se leva. suivants: obtention.Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. 2 . 1 . PRÉCISION — Mademoiselle. Bate fierul cît e cald. Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate. II. Cînd deschiserăm fereastra. je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. ea se sculă să plece. IV. nous commençâmes à travailler. récolte. Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. p r o d u i t . commettre (a comite). Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. formation. soumettre (a supune). Cînd t e r m i ­ n a r ă . Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). en silence. la n u i t t o m b a . association. —. Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . mpe a v r a d i c a l u l mett. Q u a n d il (achever) ses lettres. m u n c a îi pasiona. -e preze i t O b s e r v a ţ i e . III. pensée. EXERCICES I . Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . permettre (a p e r m i t e ) . Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a .Mais il ne l'est pas. î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. După ce începură noi cercetări (recherches). D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. transmettre (a transmite) etc. Traduisez en français (v. t a t a se duse să se p l i m b e . place. promettre (a făgădui). elle se m i t à r i r e . Q u a n d nous (marcher) des heures. ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . promesse. aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). — Alors. A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages).

Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. 232 . arrive chez un dentiste.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé. le temps semble s'écouler très lentement. parce que je me dépêche. Dans la salle d'attente. mais sans insensibilisation. accompagnée de sa petite sœur. assez peu éclairée. — C'est pour arracher une dent.

-ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. mademoiselle. -e (adj. -e [eklere] l u m i n a t . a trece . 233 . ..) a pierde pierderea p i e r d u t . ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' . i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t . . .. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/. courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge. accompagner — conduire a însoţi. .-— Mes compliments. . VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé. Marguerite. dit le dentiste.*\ i i .) perdu. D'ici une seconde nous l'aurons arrachée.) la perte (f. Vous êtes courageuse. voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv. a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb. Montrez-moi la dent. . j'aurai fini la lettre avant votre retour. Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. . r °. F i ţ i l i n i ş t i t .

2 . Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. 1. dublînd consoana r. (I-o fi cumpărat bomboane. Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv. 234 . Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons.) De obicei. -e Observaţie. v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail. la viitor şi la condiţionalul prezent. La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être. Probabil că i-a cumpărat bomboane.

IV. Devant l'université. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). C'est très compliqué. Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Traduisez en roumain: Rassurez-la . Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. e deja ora 6. Beaucoup de choses. elle est morte de peur. III. . On meurt de chaleur dans cette pièce. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te.EXERCICES I. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Te rog să citeşti acest roman. Une grande quantité. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. On ira se promener lorsque papa (rentrer). Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. I I . O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri. C'est normal. Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. Traduisez en français: Trouver un ami. je te raconterai de belles histoires.

des citrons et des biscuits. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. M. MV {QxLca^y 236 .30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. H y a une épicerie au coin de la rue. Tu ne t'en souviens plus? M. Mme Girard: — Je t'accompagne. Antoine. N'aurais-tu pas. par hasard. du beurre. Les allumettes sont trop encombrantes. des macaronis. Mme Girard: — Mais non. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. de croissants et de paind'épice. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. des timbres-poste? M. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches.

pi. Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. t r a ­ bucul l'essence (/. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^.d9^. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. scrisoarea literele (literatura) 237 . le thé. grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a . la levure. cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a . de farine. -e [dkôbrô] stînjenitor. d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a . incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. de riz ou de sucre.-e. a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce. Mme Girard: — Pourquoi donc? M. cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. M. -e [lur] greu.) 1 .M. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes.) les lettres (f.) [a/a] c u m p ă r a r e a .mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m. Le cacao. le poivre. litera 2 .

j. cu auxiliarul être.. -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 . a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul. -euse a cumpăra cumpărarea . participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr.) Vachat (m. Verbele se conjugă. cumpărătoarea (m. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t .) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua. Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i . Ce comédien est aimé par le public.) l'acheteur. Acest a r t i s t este i u b i t de public. la diateza pasivă.Famille de mots acheter (vb.

A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. comprendre (a înţelege). entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . -e Observaţie. surprendre (a surprinde). 2 . şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends.Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris. a afla). Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană. 1 . nous prenons. 239 .

Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs.EXERCICES I . lire. Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele.. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. Je t'emmène au théâtre ce soir. traduisez-les punir. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. dar nu mi se par serioase. DI. regarder. I I . diviser. séparer. attraper. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. écrire. Drept cine mă iei? IV. Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. Traduisez en français (vb. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. Aş lua în consideraţie argumentele dv. V. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. vendre. prendre): Ies puţin ca să iau aer. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. El fusese admirat pentru atitudinea lui. .

viens. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. des livres. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. On ira dans un magasin universel. On va sûrement trouver quelque chose. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . Jacqueline: — Tu as raison. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. prends ta jaquette et ton sac. bah ! Ne t'en fais plus. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. On file. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain.

) a fila (despre lampă) 242 . scump catedra esenţial. . 4. Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs..) a pleca r e p e d e . ) suggestif. 2. şirul o şterg carnea (anat.) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u . . principal Famille de mots suggérer (vb.) a toarce (tranz.a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul. a o şterge . ) a pleca r e p e d e . Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. Il faudrait penser à autre chose. ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn .) suggestion (f. a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i . -ve (adj. a o şterge (intranz. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1.' • . ) a sugera sugestiv. . . J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain.) m î n c a r e a (bună) d r a g . .. .•. ça ne m'enchante guère. 3.?. la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m.ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria. (tranz. * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^.terie roumaine? D'ailleurs tu sais. L r . ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux. VOCABULAIRE être désolé[etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u .) a urmări (intranz.i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m . tes suggestions. « J.

-e. 16' 243 .GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat. E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu.

Supraveghează lampa. mi se pare că filează. Sugestia ta e remarcabilă. Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais.EXERCICES I. Am văzut o scenă foarte sugestivă. IV. arriver. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. acheter. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. . universel. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. Stofa asta e prea scumpă. prendre. Je boirai de la bière. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. oublier. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. beaucoup. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu.

Excellente idée. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. Les vagues moutonnaient. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. suggéra M. Il faisait frais au bord de la mer. mais on voulait prendre une barque. —. malgré l'orage de la veille.32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage.. papa. l'eau n'était pas froide. Girard. pour les touristes. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M. 245 . Mangalia. papa. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral. il y a trop de nuages. — On a organisé une petite excursion en car. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel. — Moi.. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. mais. — Non.

— Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . cu toate că l'orage (m. J a c q u e l i n e . V o i l à : le p o r t .— N o n .. A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s . — O h . v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda. scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . c u l t u r e .) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. la falaise d ' E f o r i e .N o r d . [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n . — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r .S u d . ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de. J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s . il y a encore b e a u c o u p . G i r a r d . ce sera p o u r une a u t r e fois. le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a .. d i t A l a i n . G i r a r d .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m. VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d . vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe. i n d u s t r i e . l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a . a debuta 246 . l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e . — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . c o n c l u t M. b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M. a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul. -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l . E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e .

) a veghea le veilleur (m.) a m ă t u r a le balai (m.) veghea veiller (vb.) m ă t u r a le balayeur (m. ziua precedentă la veillée (f.-e 247 .Familles de mots — balayer (vb. El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.) măturătorul la veille (f. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert.) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus.) ajunul.

. Traduisez en français (vb. IV. Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. Unele magazine sînt deschise şi duminica. -e. „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. souffrir (a suferi. Paulette m'avait tourné le dos. Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. 1. Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. Cine rîde la urmă rîde mai bine.Observaţie. Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista. . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). offrir (a oferi). 2. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e.. Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. EXERCICES I . Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui. -es. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). III. _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. a suporta) etc. Vîntul măturase coasta. . II.

Belle santé.. (Emile Verhaeren. Brille en mes yeux. Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière.. pour qu'enfin mon cœur. mes muscles sont heureux. L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. Et. bats sous mon front. Mes nerfs semblent refaits.En ma course rythmée à travers la campagne. toujours. se tienne haut. . Les Flammes hautes) . brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine .

— Et puis. surtout en cette saison. Alain et eux. les chemins escarpés. le vertige. la fatigue de la montée. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. 250 . Des alpinistes enthousiastes. L'automne surtout. Jacqueline.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. — Avec des amis? — Oui. les excursions. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. quelle satisfaction on a. Ils ont vite fait de s'entendre. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. les rochers à pic. — Inutile de te déranger. — C'est bien agréable. c'est un véritable enchantement.

nu le-a trebuit mult ca să.manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 . -e [bigare] bălţat.) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1. à plus de 1 500 m . cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes..) a răsfoi le feuilleton (m. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m.) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de. -ă.— C'est v r a i ..) foaia. d ' a l t i t u d e ..bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f.) foiletonul le feuilletage (m.) frunzişul feuilleter (vb.. p a p a . [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s . VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m.) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré. ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit.. -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea. à m o i . is­ tovit Famille de mots la feuille (f. pes­ triţ.. c'est ce grand silence.. frunza le feuillage (m. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f.

nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . dintre care p r i m u l .F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 . Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt. formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. adverbe). La substantivele compuse. d e t e r m i n a n t u l . acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e . cuvintele invariabile (prepoziţii. invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi. precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie.

La pomme de terre est un a l i m e n t très sain. Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. 2 . EXERCICES I . 1 . c i t e ş t e . apparaître (a a p ă r e a ) . B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . reconnaître (a recunoaşte).-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie. HI. Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e . Traduisez en français (vb. La fel se conjugă: paraître (a părea). Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti.Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu.o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. H . dispa­ raître (a dispărea). Nu răsfoi cartea. 253 . Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i .

Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. les rudes escalades. Nous devons contourner quelques blocs rocheux.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants.. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. l'héroïsme quotidien de mes camarades. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. nous saisissons nos piolets. Le sommet est une crête de glace en corniche. Nous nous hissons comme nous pouvons. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. Déjà nous commençons la descente. Annapurna. Le sommet se rapproche insensiblement. premier 8 000) . (D'après M a u r i c e Herzog. Un vent brutal nous gifle. nos lunettes. À présent nous touchons au but. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants.. un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche. Nous nous hâtons.

3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie. l'air pur.. Après un court séjour dans la capitale. à la recherche. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. une des plus belles stations de la côte. nous sommes partis pour la côte. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 . C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres. de la Mer Noire. Je t'écris de Mamaïa. L'eau de mer à faible salinité. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule.. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici.

Mangalia. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même. une plage en pente douce. à sable particulièrement fin. Oeuvre du régime de démocratie populaire. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. -ă curatif. On peut donc admirer.. -ve [kyratiî] curativ. de sa chambre. -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. Tekirghiol. Ils ont raison d'être fiers. pour la plupart. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. acier et ciment.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. un des plus beaux hôtels de la station. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage. un repos des plus agréables. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes. Nous logeons à „l'International".rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. une foule de touristes. Eforie. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. m'ont dit tous les Roumains. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. le lever ou le cou­ cher du soleil. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur.. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis. Et ce n'est qu'un début. Ils ont raison. on élève d'autres colosses en briques. -ă l'aube (/. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". comme de juste. -e [dsolsje] însorit. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de.

Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba. -ère [fjer] m î n d r u . grămadă remarquer — constater remarca. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 .-e (adj. -ă. -oasă. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e .travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri. -oare Ia villa [vila] vila exquis. de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific). a căuta recherché.) căutarea rechercher (vb. Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2.-e (adj.ă .-ă mouvoir (vb. -ă chatoyant.) a însufleţi mouvementé . Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective. de obicei. ales.) mişcarea mouvementer (vb. agitat. -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^. -e | / a t w a j à ] lucios.) a urmări.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie.-e (adj.-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1.) [asje] oţelul fier.-ă le mouvement (m.) c ă u t a t . . a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f. ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t .) a mişca mouvant.) animat. -e [ekski] fin.) mişcător. sclipitor. afec­ tat. -e [fl^ri] înflorit.-ă.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m.

ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . 258 . el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . chanceler (a se c l ă t i n a ) . a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. îngheţa) e t c . ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t .u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. înaintea unui « mut din terminaţie. céder (a ceda)—tu cèdes. geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie. rappeler (a rechema). jeter (a a r u n c a ) . Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv. renouveler (a reînnoi). Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . Alte v e r b e . -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). schimbă acest e mut sau é în è. peser (a cîntări) — il pèse. étinceler (a străluci). feuilleter (a răsfoi) e t c .b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. De exemplu: lever (a ridica)—je lève. achever (a t e r m i n a ) . consoana. adjectiv cu funcţie de adverb. un adverb.

Des oeuvres (tragicomique). Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). Une porte (grand ouvert). Ce sont des mouvements semi-circulaire. Ces nouvelles sont quasi-officiel. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. Elle allait nu-pied. IV. Des relations (franco-belge). Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Răsfoiesc această carte. Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Des formes (aéro-dynamique). Tot oraşul era în mişcare. Des yeux (gris bleu). à travers le monde. la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . Ces épisodes sont héroï-comique. Am remarcat că vă place mult istoria. en 1945. Des cellules (photo-électrique). ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. III. En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Des enfants (nouveau-né). Des bas (extra-fin). à Copenhague. Depuis sa fondation. Elle aime les robes gris perle. Aujourd'hui. que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. I I . Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. Je n'aime point les fruits aigredoux. Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. Des personnes (bien-intentionné). Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante.EXERCICES I . Discuţia lor a fost foarte animată. Va îngheţa curînd. Des filles (sourd-muet).

fait pour populariser le 8 mars. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. (D'après „l'Humanité") . pour qu'il n'y ait plus de guerre. c'est une véritable fête. Dans les démocraties populaires. Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications.

papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. évidemment. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. Le jeu des 261 . Girard: — Quel film. Je préfère le cinémascope en couleurs. Mais on pourrait aller au théâtre. je n'ai rien contre. Jacqueline? Alain: — Son faible. c'est les dessins animés. non? Jacqueline: — Moi. papa? M. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions. On aurait retenu des places. mon cher.

. folle (adj. Jacqueline (en chantonnant): — „. a l o r s . a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou. Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e . . M. 262 .comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. fal] nebun. ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i .) [fu. J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon. allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r . a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie.. ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r .. . un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s .Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e . Toutefois. -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie. Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . je préfère la p r e m i è r e . Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . Girard: — E h b i e n . .

) a destina.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb. Il s'est mis à écrire.) destinaţia le destinataire (m.) reflectorul le destin (m. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 . Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que). 1. A început să scrie.) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. începu să rîdă. -ce (adj.) soarta. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit).-ă la production (f. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à.) a produce le produit (m.) produsul refléter (vb. Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. reflectarea le réflecteur (m. destinul destiner (vb. a hărăzi la destination (f.Familles de mots le producteur (m.) producţia la productivité (f. 2.) a reflecta le reflet (m) reflexul.) producătorul productif.) productiv. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb.

Je me mis à déchirer le papier. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). il aurait gagné la partie. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . EXERCICES I . comme s'il eût deviné combien je souffrais. Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. La indicativ prezent. i. Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. Si Pierre eût été attentif. înaintea vocalelor a. Apele rîului reflectau cerul albastru. Mon enfant était devenu très tendre. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. e.-e Observaţie. 2. Destinatarul nu era la adresa indicată. persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. 264 . Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. 3.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. Il ne voulait rien voir. o din terminaţie. 1. Piesa e foarte bine primită. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu.

regret. regard. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. Au-dessus du Mont-Blanc. pleurs. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. avec son énorme dôme. production. entre deux aiguilles lointaines. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. vb. à mesure que le lever du soleil approchait. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. ses pointes. pareil à une grosse étoile d'or. destruction. devinette. dans le ciel pur. formation. André Theuriet (Amour d'automne) . puis vermeil.IV. le Mont-Blanc. sur lesquelles régnait un absolu silence. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. Tout à coup l'astre surgit. création. ses tours et ses sveltes aiguilles. Traduisez en français (vh. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. devenait orange. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. puis. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. A-m reuşit să o conving? V. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. destination. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. vaincre. accueil. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. arrivée. Il se colorait peu a peu. a l'horizon.

VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios.. — Je crains que nous ne soyons en retard. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. Antoine a loué des places pour le concert. ravirent les spectateurs. répond Madame Girard. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements. alors. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. elle s'écrie joyeusement: — Ah. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique . ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 . — Mais quelle heure est-il. Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. — Je n'ose demander.36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute . Quelques minutes après s'être assis. J'aime surtout l'Allégro final.. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire.. măreţ. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. au juste? lui demande sa sœur. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. chuchote Alain. avoua Jacqueline après le concert.) [edifis] clădirea.. — Moi aussi. Il est sept heures et demie. edificiul l'ouvreuse (/. — Je suis complètement bouleversée.. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice..Georges Enesco". Le concert commença. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. conclut Alain. c'est une surprise. — Je m'en doute. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia. a z b î m î i louer [lue] a închiria. -oasâ. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite.. le chef d'orchestre fit son apparition. M. -eaţă l'édifice (m.

locul 2 . a încînta Famille de mots le retard (m.l — a cînta la chanson (f. căminul casa.) a î n t î r z i a . înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr]. serviciul. [kœr. locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 . — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m. 3. a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat.) întîrzierea le retardement (m. l'hymne (m. 2.) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1.darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta .le chef d'orchestre [/if. v a t r a . 4.) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f.) — c î n t u l chanter (vb. amînarea le retardataire (m.) î n t î r z i a t u l retarder (vb. postul 3 . a încetini le chant (m.) — şansoneta le chanteur (m.) — cîntecul la chansonnette (f. a răpi 2 .) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f.) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea.) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 .) întîrzierea. le chœur se p r o n u n ţ ă k. piaţa ravir 1 . .

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

2 . Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi. E mult mai rău decît se spune. Observaţie. meilleur que. ) . guère. î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1. JVe vous déplaise. b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a . point. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. Nu suflă o vorbă. Nu vă fie cu supărare. în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. personne e t c .) a stîrni entuziasmul. Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. 269 . a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. rien. je ne cesse etc. (fig. moins que. Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. savoir. tu vas pas sauter etc. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas. a creşte. Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. oser.s e cu t i m p u l .) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit.z i s ă . a scoate (petele) élever a înălţa. cesser e t c . : je n'ose. ca à moins que e t c . Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u . d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară. In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e .

la séance (şedinţa). l'égalité et la fraternité. La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc. N e .. E n 1789. e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder. Nous dé­ cidâmes d e .-e uzitată: Observaţie. Ce produit chimique. N . Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i . le peuple français.. l e v e r .. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit.a m încetat să-1 rugăm. toujours le progrès. Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe.. . II.. Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r . pour la liberté. . . plus aux concerts! L'ignorance. . 1.. EXERCICES I .Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis. Ne aşezarăm pe scaunele noastre. 2 . 270 . rapidement les taches (petele).

— Pierrot. Elle se lève très tôt le matin.I I I . Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât. MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. lui dit-il. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. cette anecdote. — Trois. prefer să stau în picioare (rester debout). — Comment. en baissant la tête. Mă voi aşeza mai tîrziu. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. l'autre jour. la Pastorale et la Neuvième. V . traduisez en Ma montre retarde chaque jour. Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. Louis cîntă minunat la vioară. ça ne coûte rien.) această greutate. La souris osait quitter sa cachette. — Je n'ose pas. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. Il fit détruire un magnifique édifice. me dit-elle tristement. Il descendit lentement les marches. mon petit. C'est impossible. me répondit-elle. vă rog. eram foarte obosit. — Eh bien? explique-toi. Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). grand-père. I V . Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. b) Mă aşezai pe iarbă. Tu pourrais pas. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. îi era imposibil să ridice (inf. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle.

Si vous voulez. On commençait à s'inquiéter. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. mais il paraît que les autres renferment. une troisième est réservée à l'art oriental. Girard: — Oui. des Greco. on ne savait pas où te chercher. Girard: — Non. Tu as rencontré des amis en ville? M. Voilà trois heures que tu es parti. à l'aide de leur pinceau. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. des Monet. des Van Eyck. 272 . entre autres. les Andreesco et les Luchian. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. Alain: — Tu disais que c'est tout près? > M. des chefs-d'œuvre. sans nul doute.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. J'ai longuement admiré les Grigoresco. Alain: — Il y a aussi des sculptures. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. M. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. les Aman. des Répine. La section d'art roumain est. la plus intéressante pour le visiteur étranger. On y trouve. une autre d'art occidental. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. Girard: — Évidemment. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. Il faut absolument que vous le visitiez. des Rembrandt. n'est-ce pas? M. qui ont réussi à rendre. papa? M. Alain: — Mais quel musée. de quelques peintres roumains. Mme Girard: —• Bonsoir. Antoine. elles aussi. en plein centre de la ville. je vous accompagne demain.

) u r m a r e a .) centralizarea centraliser (vb. -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.-ă centralisateur (s. a conţine rendre — exprimer a reda.) a u r m a suivjant.-e (adj. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e . consecinţa.) p a r t e a . -e [rwajal] regal.m. suita suivre (vb.) partidul la partie (f.c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 .-ă oriental.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir. -ă occidental. b u c a t a .-e [oksidâtal] occidental. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e .-e (adj.) centrul la centrale (f. p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f. a e x p r i m a Homonymes le parti (m. -e [arjàtal] o r i e n t a l .) central.) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n .-oare — le centre (m. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m.) următor.VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal.) centrala central.) cen­ tralizator la centralisation (f. si adj.

Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări). at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi. 274 .Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . -e Observaţie.

Il était fidèle à son P a r t i . Un siècle et demi plus t a r d . Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. m a i puţin interesante. style Renaissance.EXERCICES I . comprendre. c o m b a t t r e . Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. U r m a ţ i . Gilbert est très influencé par son cousin. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). renvoyer. Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. de nos j o u r s . un grand château fort. Paul est p a r t i il y a deux minutes. Cette boîte ne renferme que des papiers. Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. entretenir. Germain sera récompensé pour son courage. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . 18* 275 . Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. Marcel est un brave garçon. vă voi arăta drumul. enfermer. III. Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. m a i n t e n i r . Christian s'est arrêté devant la gare. le Louvre est devenu. I V . sur la rive droite de la Seine. repartir. prévenir. La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a . gnifique palais. Cette partie est très difficile à lire. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele. renfermer. I I . l'un des plus riches musées du m o n d e . contenir. il se leva. Ancien palais r o y a l .m ă . Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire.

Léonard de Vinci.n. une partie des splendeurs conçues par le génie humain.ère). Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. monument en basalte noir.. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. des coupes et des bijoux finement ciselés.ère). d'un réalisme étrangement expressif (2500 av. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre. L'épanouissement individualiste de la Renaissance. les Delacroix ou les Manet. On s'attarde devant les Ingres et les David. Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. les admirables statuettes de Tanagra. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. des poignards d'argent. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. Michel-Ange. la dignité enfin retrouvée. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. le Titien. devant les sculptures de Jean Goujon. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. couvert d'inscriptions. 276 .n. les Courbet. grecques et romaines. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. nous voyons se succéder les Vernet. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse. Houdon ou Rude. de Rubens. les bas-reliefs de Gilgamesh. les sculptures du Moyen Âge. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. principale source du droit sumérien. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. celles des sculptures du Moyen Âge. Les objets de culte et de sacre.. Rembrandt ou Vélasquez.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère.

loup. — Arrête. chien. serpent. héron. aigle. insectes. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat. Que je recommence alors? — Non. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable. Alain. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine. cigale.. Je préfère connaître le deuxième élément. Il te faut trois éléments. lion. souris.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS. mouche. boeuf. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. perroquet. âne. tigre.. — D'accord. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. fourmi. merci.. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 . — Tu crois. chacal. chat. oiseaux." — Que fais-tu là. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. grenouille.. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre.

Hat .

) [Ësekt] insecta l'oiseau (m. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m. puisque tel est votre désir.— Le cadre. dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c . -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r . — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. ) [ôd] unda pur.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m. des forêts de chênes.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m. -oasă l'étang (m. -e [pyr] limpede. vio­ lettes. enfin des ormes ou des tilleuls. p u r . etc — Tu as bien fait de finir. des étangs bordés de roseaux. Des rivières aux ondes pures.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . lis. pivoines etc. œillets. ma Jacqueline. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. bien sûr.. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine.) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant.. — Je préfère le parfum des fleurs. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m. — Du génie. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/. — Bon. c'est moins pénétrant. jasmin. VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a . -ă l'insecte (m. Et tu sais. des chemins sablonneux. muguets.) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l . Alors. pour ne plus parler de leur parfum. lilas. tulipes. -euse [sablant] nisipos.) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m.

El credea că a ajuns.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m.) floricica fleuri.) a înflori.) floarea la fleurette (f.) florarul fleurir (vb.-e (adj. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire.ARBRES À l'acacia (m.-ă le fleuriste (m.) înflorit.) [ak«sja] saleimul l'aune (m. a î n c e p u t să rîdă.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m. D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé.) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m.) [iris] stînjenelul l'œillet (m. 280 .

A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire.El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. 281 . ca în exemplul de mai sus. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. ca în exemplele de m a i sus. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table. sans. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures.

P.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R. e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. parfois à petits pas. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur. sont'à toi.R. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures. ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul. p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité.

.. voix basse. après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e . (a cuceri). L i v a d a (le verger) este înflo­ rită.. Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e . I I . Elle semblait très heureuse.. en français les phrases suivantes. futur. Nous sommes au coin.. V. prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a . Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r . la rue. Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard... Ils parlaient.Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie. Exupéry). Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r .. Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St. ei au început să aplaude... P u i s .... ils revinrent avec précaution (Maupassant). Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare. Je vais vous donner un livre agréable. requérir EXERCICES I . a cere pe cale judiciară). Après jeter au feu quelques morceaux de bois. Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons. IV.. î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i . Tu te lèves .vous revoir.. en utilisant (présent. Conjuguez imparfait.. il s-'approcha du balcon. rester. E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele. finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé). După ce au ascultat conferinţa. III. l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie. cinq heures? Il a décidé. colère.. (St. Exupéry). lire. travailler. A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e .. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l . 285 . Cet enfant pleure.

Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. on ne l'a qu'ébauché. dit-il. Tout sage qu'il était. pour elle. Nous nous pardonnons tout. s'étant censurés tous. on crut qu'il s'allait plaindre. 2 1 284 . Jupin 5 les renvoya. 8 tout — toţi. parlez le premier. singe. et taupes envers nous. glosa — comentă în mod critic. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. 3 appétit — (aici) gust. 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. Du reste. Lynx envers nos pareils. Etes-vous satisfait? — Moi. Glosa2 sur l'éléphant. un colosse. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. il ne se fera peindre. s'il me veut croire. Jamais. fără nici o excepţie. car tout 6 ce que nous sommes. Il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. et pour cause. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. L'ours venant là-dessus. ôter à ses oreilles. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. L'éléphant étant écouté. Que c'était une masse informe et sans beauté. Venez. Se croyant. Voyez ces animaux.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. contents d'eux. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse.

soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. III. T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. malgré lui (Maupassantj. Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. une fois le nœud coulant fixé à son cou. L'homme se redresse et ne va pas loin. un pêcheur. Mais l'autre veut absolument mourir. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. s'élance. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. II. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. (La RÉVISION I . Il se redresse et de nouveau.Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . Fables) Sur la plage. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. et. le pêcheur abandonne sa ligne. Et même il parla haut plusieurs fois. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). l'attache à une branche. Traduisez en roumain: Fontaine. il se jette dans le vide. gravement. Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. Sans s'impatienter. Soudain il entend courir près de lui. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. soit qu'il rêver. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. 285 . Il le pria avec instance de ne le point quitter. il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. ramène le désespéré. se livre à son occupation favorite. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. Le pêcheur abandonne la ligne. le couche sur le sable et se remet à pêcher. jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). ramène le désespéré. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même.

France s'opposent . et il allait la surprendre (Flaubert).est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire . c'.. la défense ....I V . Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' . Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St. Nous... ....... . la paix. Je vais chez mon ami: on.. c'. Le peuple français lutte.... guerre.. c'.. V I .. fauteurs . Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre. établir son pabinei. Les travailleurs .. pensa pas et la femme de l'envieux. .. dar opera lui va trăi veşnic. fête son anniversaire. Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant)... sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny).. Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor. d'études (Vigny). et il est maintenant unique au monde (St.... Zadig n'. Exupèry). Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots. pensa beaucoup (Voltaire). Le marin vit dans une perpétuelle victoire. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot)... faire . Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose.. c'. Exupéry).. Ils n'ont aucune envie . est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir. dormir et d'.. Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria. parlerons ce soir.. usines. V I I ..est une que d'. guerre... est une que kle courir devant l'orage. Elle dormait sans doute. ses libertés démocra­ tiques... ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi. Traduisez en français: Lenin a murit.. une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant). V . ai fait mon ami.

PARTEA A IV-a .

I X. .

spre deosebire de limba romînă.-e ou landais finlandais. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 .a. 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 . le roumain = limba r o m î n ă .finnois. 1 î n limba franceză. R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais. l'arabe — limba a r a b ă ş.-en ne belge allemand. le serbe = limba sîrbă. numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză.-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien.39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1.Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă. 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le.-e espagnol.-e français.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan.-e Français Anglais anglais.-e Finnois ou Fin.

-enne norvégien. -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais. -e Polonais polonais.Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc."S.R. -e Portugais p o r t u g a i s . turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U.Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n . -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova.-e italien. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? . -e suédois.S.

tunisien. -enne (1') Indonésie nezi] indonésien. R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 . -enne marocain. -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien.Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 . -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois. -enne guinéen. -e 291 . -enne abyssinien. -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan. -eniie Éthiopiens (Abyssins. Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien. -enne iranien. -e [ppg.J an g] . Coréens coréen.

-e | Cubains SUD cubain. -enne 2 . -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien. -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien.U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n . -e c a n a d i e n . -e brésilien. -enne péruvien.I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n . -enne uruguayen. -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n .N a m [ v j e t w nam] 1 . -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * .N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . -enne chiliîen. R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol. V i e t .

(Iaşi) etc. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il. alteori foarte apropiate.Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. Cu toate acestea există şi unele excepţii. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. Nuremberg. Naples. Barcelone. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. Milan.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. Bologne. 293 . Iassy Turin. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin).-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. în limba franceză. Munich. -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. în limba franceză. Cracovie. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence.

Marseille. Malte. les Alpes. Milan. New York. le Mexique. Haye. l'Everest le Danube. la Pologne. t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. Guernesey etc. la Méditerranée. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. le Togo. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . F a c e x c e p ţ i e : La Havre. la Seine. Le Caire. les Philippines dar Cuba. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. Leningrad. b) n u s î n t . p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France. l'Argentine. Observaţie. le Canada. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. la Touraine. Ceylan. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. Madagascar. le Japon la Bretagne. la Baltique les Carpates. Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. la Crète. masculin: etc. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. le Rhin. la Martinique. iar altele nu: la Sicile. î n g e n e r a l . regiuni şi provincii. Oslo La Rochelle etc. Le oraşe. la Volga. 294 * . Jersey. les Baléares.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări.

G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t .. la Loire..s e e x p r e s i a : la cille de. s î n t . care sînt de genul f e m i n i n . F a c e x c e p ţ i e : les Alpes. fie f e m i n i n : Bêrésina. les le Mont-Blanc. masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse. L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t . . gre­ e s t e fie m a s c u l i n . le Nil. les Andes e t c . les Vosges. de g e n u l le Caucase.Se s p u n e î n s ă : Rome est belle.. les Carpates.-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 . ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u .: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône. la historiques. în g e n e r a l .sent vivant Passé vécu. Apennins les Pyrénées.

russe. Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale. L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine. Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma.EXERCICES I . Turgheniev şi alţi mari scriitori. e s p a g n o l . Neapole. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord. Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. Eminescu. Caragiale.. a l l e m a n d .. La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est . Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a .. Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique. Brîncuşi. suédois. Torino. la France est un pays méditerranéen. Lisbonne est la capitale du .. La capitale de la Grèce est . Chopin a fost polonez. i t a l i e n . a n g l a i s . 296 . Tolstoi. III.. b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor... Bucureşti. Romînia a dat lumii pe George Enescu.. chinois e t c .. Des Alpes aux Pyrénées. Ruşii au dat lumii pe Puşkin.. Noi studiem fran­ ceza. p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Brazilia are o capitală nouă. Bologna. Moscou est la capitale de 1'. q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s .. Milano. Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. La Manche la relie à la Grande-Bretagne. Gogol. " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . II.. Pékin est la capitale de la . on l i t : „Ici l'on p a r l e français. r o u m a i n .. là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. Florenţa. La capitale de la République Populaire Polonaise est . ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l .. Herzenafost rus.

Dans la période 1958—1964. balkaniques ou de champions du monde universitaires. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. européens. qui ont réuni 32 pays. nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. Course de haies Lancement du javelot . Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents.de champions du monde. avant et après le 23 Août 1944. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. Aux Jeux Olympiques. les étudiants roumains ont occupé la deuxième place. Melbourne. Rome et Tokyo. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. la plus grande compétition sportive internationale.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

-e [akry] sporit. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba. pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/.) a marca un gol antrenamentul 300 . -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/. -ă croissant.) [eskrim] scrima l'équitation (/.) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m. dovada accroître [akrwatr] a mări. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. -e [krwasà] mărit.

formează c u v i n t e noi. Sufixul -eur indică: coiffeur. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage. patinage. a) c a l i t a t e a : rougeur.) înotul nager (vb. fie cu sens diferit.) înotâtoarea le patinage (m. atterrissage. nageur.) patinatoarea la patinoire (f. o c a l i t a t e : courage. surmenage. langage. valeur.) înotătorul la nageuse (f. nettoyage. danseur.) a patina le patin (m. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . un substantiv colectiv: feuillage. soudeur.) a înota le nageur (m. candeur. conteur. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur.) patinatorul la patineuse (f.) patina le patineur (m.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin.) patinoarul 301 .) patinajul patiner (vb. fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . blancheur. Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage. Familles de mots la nage (f. démarrage.

De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză. respectiv. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de . frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v . à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri.GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze. din limba franceză. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à.. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor. Cu t o a t e acestea.. ca sens. 302 .. A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu . la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni.. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e .

renoncer. bine. — O. se servir. skieur. porter. Ea se interesează de sport. nageur. penser. penser. sauter. lolanda Balaş. patineur. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. s'occuper. flatteur. Ei locuiesc pe strada Universităţii. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. s'indigner. résister. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. obéir. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni.O. — Comment ça va maintenant? —• K. tireur. chasseur.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. II. In ţara noastră au. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime. échapper. De două ori campioană olimpică. boxer. Patinajul se practică iarna. 2 dit tristement le manager. — Knock out. chauffer. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. aspirer. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. se souvenir etc. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. succéder. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. 1 2 O. Elle appelle à nouveau dix minutes après. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. perfect (expresie americană). Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. joueur.O. profiter. coureur. se moquer. triompher. conter. souder. jouir. prétendre.K. III. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. s'emparer. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. 303 . survivre etc. ressembler. nuire. EXERCICES I . (O Kay) [o keil —foarte K. plaire. 1 répond le manager. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. Ea a învins numeroase atlete consacrate.K.

9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.

est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. après un voyage de 700 000 kilomètres. Moins de quatre mois plus tard. est placé sur l'orbite. Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. 305 . Glenn et S. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. Le 6 août 1961.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. le 12 avril 1961. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. Youri Gagarine. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. L'Américain W. piloté par Titov. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. et ces minutes ont ébranlé le monde. de plus longue durée cette fois-ci. Cooper. G. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. Valérl Bykovski. Un autre Américain. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. est lancée dans l'espace cosmique. apprendre à diriger les lois de la nature. Pour la première fois dans l'histoire. La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. a voulu connaître sa place dans l'Univers. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. Valentine Térechkova. Le vaisseau cosmique „Vostok-1". Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. En août 1962. Le premier cosmonaute du monde. comprenant 17 rotations.

.

: français. -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş. m a i r a r . -ain. Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). bordelais. lorrain. suédois. énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. roumain.) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea.Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation. ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini.) [aval] zborul l'espace (m. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . exécution. contribution Sufixele -ais. Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. îi modifica sensul s a u . tonique. alsacien etc. -ois. categoria g r a m a t i c a l ă . une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . italien. VOCABULAIRE l'assaut (m. la o regiune e t c . a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/.

rtra. Prefixul sous. cor.. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 . Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure. comprendre. care vor fi studiate mai departe. Observaţie.ei. surnom etc. (v. pe d e a s u p r a ) : survoler. ca a t a r e . surcharger. sub-) are sensul contrar lui super.(sou-. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos. collaborer. extra-fin etc. subordonner etc. correspondre etc. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue.. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique.( î m p r e u n ă ) : concourir.cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire...) Iată cîteva prefixe: Prefixul e.. est placé sur une orbite. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. super-son etc. 2 . supra. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze.(peste. P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. Prefixul con-. 308 . interplanétaire etc.. Prefixul inter(între): international. Prefixul sur. col-. les travaux m e n é s » . P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. soutirer. corn-.şi înseamnă „dedesubt". „ s u b " : sous-directeur.

estimer. sol. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. est (doté) de trois hublots. nom. Amérique. lieutenant. Egypte. naturel. le système d'atterrissage entre en jeu. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. tirer. cent. Irlande. Hongrie. sub-) aux mots suivants: sur. IV. abondant. III.(ou sou-. Milan. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). Maroc. structure. . puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . conscience. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme.(ou super-). vivre. porter. Inde. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. La cabine.EXERCICES I . Chine. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. Marseille. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. Lyon.

la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste.m ê m e s . les affaires de la N a t i o n . P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . Malgré ses erreurs et ses faiblesses. Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . (D'après F l o r i m o n d B o n t e.) 310 . le siège de son gouvernement. Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s . Certitude de victoire. contrôlé par lui. avec dévouement et a b n é g a t i o n .42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. gouvernement du peuple. t r a v a i l l a n t pour lui. La répression fut féroce. C'était la C o m m u n e . Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. Le peuple t r i o m p h a i t . Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie. la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s . Trois mois. par le peuple et pour le p e u p l e . Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles.

Sufixele -isme. -e [etrwa] s t r î m t . campagnard. ca­ pitulard.sulve] a se ridica.-ă. greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m.) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. însă. a se răscula l'audace (/. -iste. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c . -eaţă. crud. bavard. -ă. ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a . -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. -e [pretâdy] pretins. fuyard etc. o doctrină. iar al doilea. dez­ gustător. a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar.) [etrepidite] curajul. un sens peiorativ: capitulard. -ă le combat [kôba] lupta sanglant. -e [sôglà] sîngeros. ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. -ă se soulever [sa__. pe adeptul acestei ideologii. fraternité. acest sufix nu are acest sens: communard. socialisme.) groaznic. unité. frecvente şi în limba romînă. {-ité. -ă noir. In unele cuvinte. marxisme. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. socialiste. fausseté etc. un curent literar etc. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş. a muri farouche [faru/] sălbatic. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . Sufixul -té. pillard. -e [nwar] (fig.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa . magnifie.-e [kapitylar] laş. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. doctrine sau curentului literar: communisme. indică: pri­ mul o ideologie. ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba. communiste. în general. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/. cruauté. -ă. -oasă immonde [im5d] m u r d a r . maquisard etc. réaliste 311 .) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. aclamarea l'ébauche (/. ) [erœr] eroarea. -elle [eternei] veşnic. beauté. réalisme marxiste.j [ebo/] s c h i ţ a . pavajul Sufixe Sufixul -ard are.. -ă l'erreur (/. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel. încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. -été) indică o calitate: capacité. -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. liberté.

In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat.Nu întotdeauna aceste două De exemplu.Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. Ils ont mangé. Observaţie.. dar nazi etc.. în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. romantisme. Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés. Observaţie. . Mes amies. b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e .. La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que. Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet. (Complementul direct este ! ' = la Commune). se spune: sufixe se prezintă ca o pereche. . je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă. b) un pronume personal: boulevard. pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire). passage. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. 312 . La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite.. dar romantique nazisme.

honnête. indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. je les ai (égarer). Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. . Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I . L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir). Ces personnes. Comunarzii au l u p t a t eroic. s u b t i l . ferme. Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor. cher. je les a i (connaître) a v a n t vous. d u r . IV. Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . perspicace. Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. égal. III. En utilisant le suffixe -té (-ité. dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime.EXERCICES I . -été). solide. fertile. Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t .

. ça va très bien. (Regardant autour de lui avec inquiétude.) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t . mais je ne rédige p a s .. . . . (L'embrassant. considéré. . (Regardant autour de lui. j ' é v i t e les liaisons.) A h ! chère p e t i t e ." (S'arrêtant. paraissant: Papa. puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . t a n t ô t ils s'accordent. . . .. . 314 . j ' a i une r é p u t a t i o n .) pas même les discours que je p r o n o n c e . ça ne se v o i t p a s . comme les a u t r e s . et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . . . .. .. . seul: ...) Comment t r o u v e s . . tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole. .. t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . . . .. je fais un p â t é . mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e . . comme un i m b é c i l e ! . . . le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! . . . a d o r é . . . . . .43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat. . . (Il prononce sans lier l's avec Va.t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat. je cube.. . l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions. quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é . . . . on ne moisissait pas dans les écoles. Blanche. . des discours étonn a n t s ! . je ne sais pas c o m m e n t . . J e serais m a i r e . . . j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . A la campagne c'est p r é t e n t i e u x . . . de m o n t e m p s . et à l i r e . et d a n g e r e u x . . Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . (Tristement. on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e . Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t . j ' a i appris à écrire en v i n g t . . la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! . . . On me croit s a v a n t . . . Caboussat.) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . .s i x leçons. .) Ah ! d a m e . .. lisant: „Messieurs et chers collègues. . (Dépliant le papier. . Caboussat: O u i . sans toi !.) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e . . J e suis riche.. . . je d i s : „ J e suis a l l é " . . . à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche. mais grâce à qui? grâce à un ange. . . . Caboussat: Si je suis r é é l u .. J e ne sais p a s . et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?.

) Avec deux s (Lisant... a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-. " (Parlé. r ă u .) „J'ose le dire.. alteori r-: ramener.) avec un t." (Parlé. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări. (Lisant.) Tiens. renaissance. -e [fi/y] prost.. les s. rasseoir.) „La plus noble des professions..) „La richesse des nations.) Moi. (A part.) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface. réexpédier. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue. (À part. celui qui n'aime pas la terre. sau res-: ressaisir etc.. reprendre... el poate exprima : — înapoierea: retourner. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu.. revoir. -ă l'orthographe (/. récrire. retéléphoner. -e [kôsidere] respectat. s t i m a t . -ă.) Moi.. rea embarrasser [âbarase] a încurca.. a dezdoi (o stofă. repartir.poate avea şi alte valori. Caboussat. Vembrassant: Ah ! chère petite !. 315 . racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir. raffoler. De exemplu. redire..." ( S'arrêtant.. réédi­ ter etc. VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré. tout simplement.. j'avais mis un s tout simplement !.. j'avais mis un t. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant. U embrassant : Ah! chère petite !. proastă.. Prefixul re. les t.Caboussat. rapporter. indică de obicei o repetiţie: recopier. Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu. rallumer etc. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !.

Se conjugă la fel ca verbul voir. a procura). verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra.-e Observaţie. La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i . De asemenea. je pourvoirais. n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus. 2 .GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant . 3 . Passé vu. tu vis. d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai. 1 . Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis. La perfectul simplu singular. il vit.a plural) verbul voir se ortografiază cu yi.

Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. III. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. commencer. p e u p l e m e n t . T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect. habiller. 317 . Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. je crois. a p p r o v i s i o n n e m e n t . EXERCICES I . vois-tu? (ex. En à partir utilisant de: le préfixe re. Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele.Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. allonger. verbul croire se ortografiază cu yi. indiquez les mots formés chercher. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. la participiul t r e c u t : crû. tu croîs. il c r o y a i t . I I . conduire. Astfel. appeler. 2 . primeşte un accent circumflex. engager. Caboussat ignorait les règles de l'orthographe.(ré-.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. elles v i r e n t . 1. vous croissez. Ca şi verbul voir. Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. la perfec­ t u l simplu: je crûs. il croît (la plural însă: nous croissons. pentru a se deosebi de acesta. r-). la unele forme identice cu cele ale verbului croire. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care.) I V . approcher.-e Observaţie. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i . ils ont cru. vous verrez. Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. pentru a ajuta la muncile agricole. la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural). établir. Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . embarquer. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . ils croissent) . Greşelile comise de Caboussat. le-am făcut şi eu la început.

Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. .ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington.

monsieur. -e fcpolî] nepoliticos. peu intelligent. adăugate la un substantiv.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. méchant. ii-. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. dit Alexandre Dumas. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. Il ne fera jamais rien de bon. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. impoli. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. — Monsieur. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". répondit la dame.fim-. — Alors je peux parler franchement. A ces mots la dame éclata de rire. •— Madame. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv. ) [ekrityr] scrisul. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. adjectiv. Astfel: in. étonné. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. distrait. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli. L'écrivain. Ce garçon est paresseux.

= Je sais que tu apprends le français.= Je sais que tu apprendras le zeste. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . 1 . discontinuer. c) Ştiu că vei învăţa franţu.non-: non-intervention.= Je sais que t u a s a p p r i s le français. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul. malhonnête mé. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r . français. trecutul. 320 . — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă . în s u b o r d o n a t ă se folosesc. = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu. Observaţie. b) Ştiu că ai învăţat franţu. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă . mécontent. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. în limba franceză. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei.(dés-. désapprouver.o frază. dis-): dégoût. Pentru a se exprima un adevăr general. mécontentement.(mes-): médire. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. dégonfler. difficile a-: anormal. 2 . malaisément. î n t r . décharger. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité. non-sens. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre. discrédit. permanent valabil. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. zeste. în limba franceză. mésestimer dé. non-valeur mal-: maladroit. disjoindre.

c) Condiţionalul prezent. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. contenter. altérable. grossier. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. Ce garçon est peu travailleur. 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . IV. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. logique. III. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. bête. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. honnête. con­ naître. Les deux espéraient que le temps serait beau. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. moral. proportion. semblable. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. dit Alexandre Dumas. = Je savais qu'il arriverait à temps. modéré. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. inattentif. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas. Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". II. Indiquez le contraire des mots suivants: juste. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. En entendant les paroles de l'écrivain. conscient. facile. remédiable. lettré. la dame se mit à rire.

Verdi. Verdi. Boema de G. Sardou. Dumas-fils. Massenet şi Manon Lescaut de G. Daudet) Le livre de mon ami (A. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. Thorez) 2 . Hugo. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. Bărbierul din Sevilla de G. fran- . Tosca de G. Bizet. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais.Exercices supplémentaires 1 . Puccini. după „Scènes de la vie de bohème" de H. Puccini. Mozart. după „La Tosca" de V. Puccini. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. Carmen de G. Murger. Verne) L'âme enchantée (R. A. după „La Dame aux camélias" de Al. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. Traviata de G. Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Rossini. după „Carmen" de Prosper Mérimée. Rolland) Fils du peuple (M. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. după „Le Roi s'amuse" de V. Manon de J. Nunta lui Figaro de W.

Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. le cœur s'enfle à nouveau. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie.. La foule jaillit de la bouche du métro. Mais de temps à autre. les gens s'en vont.. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. il se calme un peu. écoutez les bruits des pas. les camionneurs s'interpellent. Ils passent devant vous. Les pas griffent l'asphalte. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. Les gens arrivent. Aux heures de pointe.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. Arrêtez-vous. la foule. A chaque poussée de fièvre. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. Ils deviennent le flot. de Bois-Colombes. parce que les métros se sont délivrés en abondance. Un torrent dévale les escaliers des quais. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour.. Des millions de visages se frôlent. de Garches. 21* 323 . d'Argenteuil? Un visage efface un visage. Les vendeuses crient. fermez les yeux. Cra. era. de Saint-Cloud. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre. Des millions de chemins croisent leurs fils..

) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus . des confidences perdues. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u . On se croirait dans un palais abandonné. quand les boutiques ont mis leurs volets verts.d r u m u l de fier • calea ferată ..şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule. les sous-sols prennent leur habit de -solitude. vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze. î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul. les lampes éclairent mal. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés.) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. quand la marchande de journaux a fait ses comptes. accelerat . puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m. Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f. des mots oubliés.) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni. L'architecture devient plus étrange. 324 .Il y a des noms. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous. les échos s'éveillent.v i z a .tunelul podul .p a s a j u l de nivel.. b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul . Les pas résonnent. (D'après P . Le soir.

în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. tunnel spaniolă: bizarre 3 . ballet engleză: tennis. Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. vitrum) 4 .o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat. terri­ toire. bouillir etc. S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille. terrestre. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r .). chaussée. î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice. mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre. Astfel. lasse. syllabe. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable.). s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . fille. ville. affluence e t c . inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i . bouffon. Ortografia franceză fiind etimologică. année. programme italiană: corridor. innover. presse etc.1. în general. consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . commode. difficile. Astfel. remettre etc. quadratus) verre (de la lat. enterrer etc. 2 . greacă: ellipse.respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain. lettre. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i . transmettre.

milig r a m . Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. comod. d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e . Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). IV. a incomoda» d i s c u ţ i a . 326 . r a i l s . milionar. m . EXERCICES I. h e u r e de p o i n t e . m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i .Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. combatantul. cunoaşterea. O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. a combate. Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. a a d u n a (cifre). Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. de obicei. t r a i n o m n i b u s . la con­ signe. la bouche du m é t r o . neregulat. a dezbate. P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . Observaţie. a recunoaşte. irigaţia. c a n i b a l . I I . In Paris există m u l t e autobuze. i n o v a t o r . consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6.

. — Elle est grande en effet.. il y a le Paris des révolutions. même si vous l'habitez depuis bien longtemps.. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris... s'il vous plaît.). Arg*enteuil.. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions. s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N.y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques. comment arriver à la place N. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale. St-Ouen. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers.)? Par où dois-je passer pour gagner. dit Barbassou.. Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers.? Cette rue me conduira-t-elle à. II.? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N.la place N. (à l'Opéra)? Ditesmoi.. mon petit etc. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon.. Asnières. Au total. mademoiselle. C'est une ville magnifique. — Oui.? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de..? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N. Vous avez la chance d'habiter Paris. 3 millions d'habitants..? Est-ce loin pour aller boulevard N. Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) . Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées. elle est bien belle...? PARIS — . dit M.. St-Denis.\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville. jusqu'au théâtre N..?). et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre. mais elle est bien grande.. Levallois. monsieur (madame. Colombes..? (à la gare N. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie. c'est une population énorme. le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans.. (près du musée L. Vernéjou. voudriez-vous m'indiquer la rue N. Pour Paris. Est-ce que l'autobus No. Courbevoie. Clichy.

. puis la dresse à nouveau. mais je crois que vous allez le faire. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion. Une demi-heure avant minuit. Il m'avait senti et regardait de mon côté. triomphant. cache sa tête. L'animal effrayé. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. Je m'énerve. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et. je me précipite. je serai mangé.. me mis à l'affût.. Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson. dix. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. Voici l'histoire de mon premier lion.46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. J'attends encore un peu. et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. deux. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis. Un second coup: même résultat.. l'animal redresse encore la tête. — Le lion. Troisième coup: même résultat. puis. après le quinzième coup. — Seize lions. Une seconde. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul.. L'animal tombe. il ne reapparaît pas. mais une minute après remonte. je tire plus mal. Le résultat est que.. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion.. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. D'à p r è s A.. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. Quatrième coup: même résultat. J'attends un instant pour me calmer.. le soir. — Si je manque le dernier coup.. et devinez ce que je trouve derrière le buisson. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion.. puis je tire.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 .

) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul). vei ajunge la t i m p . tu marchais plus vite. în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede. = Si t u avais marché plus vite. il serait arrivé à temps.) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă. după si. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede.a devinette (f. ai fi ajuns la t i m p .) a enerva Vènervement (m. condiţionalul t r e c u t forma a I i . ai ajunge la t i m p .) ghicitorul la devineresse (f. V. = Si tu marches plus vite. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut). fiind vorba de o acţiune nerealizată.) enervarea énervant. b) In locul viitorului din romînă. -e (adj.) n e r v u l énerver (vb. tu arriveras à temps. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup.Famille de mots — deviner (vb. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. tu serais arrivé à temps. =Si tu arriverais à temps. Observaţie.) ghicitoarea {persoana) /. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent).) a ghici le devin (m. 329 . î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi.a : S'il eût marché plus vite. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede. je serai mangé.

S'il te (demander) à boire.' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. disait Archimède. Nommez II. Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes. Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. tu lui donneras ceci. EXERCICES I . De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif). Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. Vom reuşi să îndeplinim . nous apprendrions plus vite cette langue.sarcinile planului înainte de termenul fixat. Dacă ai fi privit mai atent. il faut q u ' u n chasseur sache chasser. 2. elle aurait duré plus longtemps. elle serait restée un pays retardataire. I V . Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. 1. Il ne savait s'il irait au théâtre. ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps.Not&. ai fi văzut racheta cosmică. După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). Nu orice st este un „si condiţional". Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. dacă vom lucra cu dîrzenie. Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. Paul Fort (Ballades françaises) . V. ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. Prononcez III. je soulèverais le monde. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. vous trouverez la ville changée.

relate Vévasion de Téléguine.. Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. appuya sur les pédales. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. dans l'encadrement de la fenêtre. des bornes kilométriques. monocle à l'œil. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". des buissons.c le soldat pour lui arracher son fusil. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. un revolver dansant dans sa main. capturés et condamnés à mort par les Allemands. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui. „Manqué. Melchine se retourna . une longue face tordue. Téléguine bascula sur le siège de cuir. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. — Joukov. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. son front.. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. Manqué. le soldat mit en joue. en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. à droite. Manqué". Pan ! La voiture passa comme un ouragan. 331 . La voiture bondit. des soldats couraient. de Joukov et de Melchine. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit.. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 . vers la montagne.. Le vent lui souffla plus fort au visage. l'autre gémit et s'affaissa. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. Joukov se retourna et menaça du poing. Une détonation. une autre. dans la cour du camp. un fusil entre les mains. au tournant le camp disparut. En arrière. tombaient sur un genou.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. Melchine empoigna le volant. montait dans l'auto. plus bas. Mais les engrenages grincèrent.

) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u .ă .) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. ) a m e n i n ţ a r e a menaçant. durerea relater [ralate] a povesti. aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m. . s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a . -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/. -oare 332 .VOCABULAIRE l'évasion (/.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l . -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t . ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a . -e (adj. -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m. a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu. a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e .) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m.) puşca fusiller (vb. -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil.) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/. ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul. suferin­ ţ a .) puşcaşul — menacer [vb. -e [tordy] s t r î m b a t .) a a m e n i n ţ a la menace (/. . -e [reje] v ă r g a t . ) a m e n i n ţ ă t o r . ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m.

rejoindre (a reuni) etc. cu monoclu la ochi. 333 . -oindre. ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) . peindre (a p i c t a ) . -e Observaţie. 1. ..GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l . schimonosită. un fusil entre les mains. Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint.. II sortit. plaindre (a deplînge).. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. éteindre (a stinge). teindre (a vopsi)... monocle à l'œil. La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . une cigarette au coin de la bouche. . O faţă lungă. î n -aindre. joindre (a u n i ) . J u k o v cu o puşcă în m î n ă .u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. Une longue face tordue. -eindre. e x p r i m a t p r i n t r ..

il partit chasser le lièvre. domnule generai etc. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. il restait immobile. Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. Verbele din această categorie schimbă consoana d. 3. le sourire aux lèvres. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. Ele pictează o fabrică. din radical. nous éteignons. Il continuait à travailler. les doigts gar­ nis de bagues. în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais.m e n t . nous peindrons etc. Elle allait au bal. Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . H . Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. Debout. les bras croisés. vă rog. I V . il peignit etc. les lunettes sur son nez. mon général etc. Noi nu ne temem de greutăţi. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine. . = domnule căpitan. EXERCICES I . Traduisez en roumain: Il lisait. H I .2. Stingeţi lampa. Le fusil en bandoulière.

et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. Un moment après. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". bon Dieu. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. disais-je ensuite. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. que vous décidiez un pari que j ' a i fait. lui dis-je. qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. et qui met des rubans couleur de feu. 335 . j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. „Madame. qui voyagent en France. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. am stat de vorbă. descendons à présent. et commençons par la vieille qui est au sommet. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. je me trouvai auprès de sa tante." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. Rica et Usbek. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. je tins = j'entretins — m-am întreţinut. Ah !. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. cette dame à qui je viens de parler et vous. et la plaignais dans mon âme. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. dis-je en moi-même. Monsieur. lorsque l'une mourra. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. me dit-elle. qu'il semble que vous soyez deux sœurs. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. — Eh ! vraiment. une de soixante. elle veut faire la jeune. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. une de quarante.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). Madame. Deux Persans. vous vous ressemblez si fort. Quand je tins 2 cette femme décrépite.

je suis sa tante. me dit-elle. m'y voilà. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ . qui est à l'autre table. et j'allai à la femme de quarante ans. et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint. que vous n'avez certainement pas. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. •—Attendez. elle a même quelque chose dans le visage de passé. dit-elle. „Madame.. continuons..— Ma foi. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence". Je descendis encore. Bon. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle.

-e [persan] persan. -e [f0] d e c e d a t . . ) . m a i ales în expresia j'ai oui dire que. la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. feu la grand-mère. VOCABULAIRE persan. i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•. lui dis-je. et il faut avoir vos charmes. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e .c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t . defunct.-ă Observaţie. -ă. M a d a m e . a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. -e (adj.pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e . ţelul le feu feu. -ă. ) [âfăs] copilăria feu. -ă ouïr [înv.. Adjectivul feu. . dit-elle. răpo­ sat. r a m o l i t . alinarea decrepit. s'écria-t-il. -ă. en sautant de joie! 22 337 . -e [dekrepi] decrepit. -ă.. r ă p o s a t .) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/. e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " . -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI . (am a u z i t spunîndu-se c ă . S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite).) [ama] a m a n t u l . -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a .. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur. — J e le d i s a i s b i e n .. je ne crois pas. C'est du temps perdu. GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi. defunct. a se distral'amant (m. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère. Quel bonheur.. I d s d l U l Ici l ' â m e (/.) focul decedat. -ă..) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul.

folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. t e a m a . penser. ) : Il faut qne nous nous hâtions. Elle désire que tu lui écrives. il est bon. Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie. Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . il est juste. regretul etc. m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă.: Je veux qu'il vienne plus vite. Il est temps que tu partes. d o r i n ţ a . Je regrette que tu partes. Il semble que vous soyez deux sœurs. 2 . il est temps e t c .) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. ) . e t c .Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. eventuală. D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. nesigură. p o r u n c a . La forma afirmativă. î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 . aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură. 3 . affirmer. sembler etc.

dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . Daca n-ar fi p l o u a t . am fi făcut o excursie. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. vom merge să-i facem o vizită. EXERCICES I . J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. Il ne se trompait pas. III. Traduisez en français (vb. Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . 2. I V . I I . Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli.a p l u r a l ) . Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement. verbul rire se ortografiază cu doi i. J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. Dacă aş cunoaşte oraşul. Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i .Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. 22* 339 . rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). 1.

en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. j'avais nagé vingt et une heures. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. en bonne condition physique.. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. en 1951.. plongeant. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. seul exemplaire que je possédais. je partis à sa recherche. 340 . je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation. même pendant ma course à Las Palmas avec M. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. J'étais épuisé moralement et physiquement et.49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. Je crois que jamais. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. Alors. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. Bon nageur. comme par miracle. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique". sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. comme un parachute. je vis soudain L'Hérétique ralentir. voulant revenir à bord. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. je l'atteignis en quelques minutes. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. s'était mise en drapeau. Boiteux père. Plus rien ne freinait la dérive.la traversée. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. L'ancre flottante. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". me jurai que ce serait le dernier bain de. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position.

b u b i ţ a l'escarre (/. -oasă le bouton [buto] aici: coşul.) escara.) la nourriture (f. -ve (adj.) le nourrisson (m. a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta . ) [erypsjô] erupţia douloureux.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m. ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/. -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l . frîul a frîna frînarea neînfrînat. b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1. bobocul (la floare) 3. coaja le coussin [kusëj perna faux. -euse [dulur^] dureros. -e (adj.VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c . ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada .) le garde-frein (m ) frîna .) la nourrice (f. coşul.) nutritif. marginea 2. fausse [fo] aici: greşit. -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r . bordul (la u n vas) 3. -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. ) [sskar] (med. nasturele 2. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb.) effréné. ) le freinage (m. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/.) freiner (vb. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a .

Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique. Indiquez des mots de la même famille voyage. Observaţie. Il avait traversé la Manche à la nage. 2 . EXERCICES I . jusqu'à ce que (pînă să. III. on a balayé la salle. nager. Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. flotter. pînă ce). en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette.1 . Il a quitté son canot pour rattraper son coussin. Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca).avant que je puisse rattraper le fugitif. Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. entraînement. Il avait perdu l'espoir de le rattraper. II. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. . Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti.

le pli de la bonté au coin de la bouche. . des plaques livides sur le visage. j e u n e . plăpînd. Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . u n j a b o t plissé. u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . le second D a n t o n .50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café.. Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . l ' a u t r e une espèce de n a i n . les lèvres épaisses. l'œil é c l a t a n t . brossé. é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. assis. s e m b l a i t difforme. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d . u n poing de portefaix. ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. ( V i c t o r H u g o . les dents grandes. Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t . Le g r a n d . q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. une h a u t e c r a v a t e . une bouche énorme et t e r r i b l e .. Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . g a n t é . q u i . de larges souliers. .-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. -ă ganté. Il é t a i t p o u d r é . -e [gâte] înmânuşat. -e [butone] încheiat. une ride de colère entre les sourcils. conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. avec les lèvres minces et le regard froid. a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. Le 28 juin 1793. pas de front. -ă brossé. u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s . -e [brose] periat. les y e u x injectés de sang. le troisième M a r a t . l ' u n une espèce de géant. Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e . b o u t o n n é . Ce café a v a i t une arrière-chambre. la veste ouverte avec des boutons arrachés. -ă boutonné. des bas blancs. des souliers à boucles d ' a r g e n t . Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . g r a v e . -e [pudre] pudrat.

pasul 1.-ă neglijent. valenciennes (dantelă). vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. tulle (ţesătură).Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. -ă. gulerul 2. bordeaux. canadienne etc. -e [pla]. LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. -ă le gilet foils] jiletca. groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. cearşaful le col le pli 1. -ă nouer [nue] a înnoda plat. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin. staco­ jiu botté. 344 . de la Bougie. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid. bougie (luminare. epss] gros. baïonnette (de la Bayonne). landau (de la Landau. . épaisse [eps. cafeaua 2. -e [eklatà] strălucitor. cognac (băutură). bourgogne (vinuri). v î n ă t . postavul 2. -e [debraje] îmbrăcat. cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. sèvres (porţelan). 2. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. 4. 1. camembert (brînză). -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. aici: lins.ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. -e [erise] z b î r l i t . cachemire (de la Cachemire).) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. -ă l'apprêt (m. 3. berline. -oare. trecătoarea. oraş în Germania). oraş în Algeria). roquefort. ş l e a m p ă t . sclipitor. ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. -oare difforme [diform] diform. -e [bote] î n c ă l ţ a t .

soit que je le suive à la télévision. „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure. donjuan. numele propriu Renart a înlocuit. vechiul nume al v u l p i i (goupil). Indiquez les différents sens des mots: le p l i . Je viendrai vous voir. praline (de la Praslin). c) nume de personaje literare. în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv). 345 . la poudre.. guillotine (de la Guillotin). conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. Observaţie. chauvin (de la Nicolas Chauvin. la b o t t e . harpagon. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). EXERCICES j'assisterai I. mécène. arhitect). le front. calepin (de la Calepino). care se traduc prin „deşi". soldat al lui Napoleon I). Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t . opem literară din evul m e d i u . 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " .. bien que je sois très occupé. î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . mansarde (de la Mansart.b) nume de persoane. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. legate de o invenţie. adonis etc. în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. bien que.i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. à un spectacle palpitant. tartufe. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. Spre deosebire de limba romînă.

l'ornementation. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) ... l'État leur accorde les meilleures conditions de vie.... ses terrasses. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. l'exalte et l'impose. Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. quand. . cachemire. tartufe. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. ont été remplacées par les autos.. nous avons mangé du . On n'emploie plus de . L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. roquefort. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable. et du . Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction. berline. on devrait choisir pour cette visite. et d u . Versailles n'est qu'une harmonie. dans la littérature roumaine.. avec son château. bourgogne.III.... il a peur de le parler. un jour de solitude. Les . camembert. la réalise. il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine. .. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas. . mansarde. dans les allées désertes. l'électricité les a remplacées.. au moment du printemps. . Du. bordeaux. ou plutôt vers la fin de l'automne. ses marbres et ses fontaines. Elle portait une belle robe de . mécène. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables. son décor royal encore debout. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . IV. Le déjeuner a été riche en fromages. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose. tout obéit à la même pensée. saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. . .. elles seront ici ce soir. Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e . Les enfants aiment les. Il y a plusieurs types d e . ont bien arrosé ce déjeuner... soit qu'elles (arriver) par avion. Soit qu'elles (venir) par le train. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français. bougie.. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline. . dans nos villages.

Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud". De gros nuages gris assombrissaient le ciel. Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . Faisant partie. une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. n o t r e vaisseau était. Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . Au d é b u t du mois de m a r s 1898. quelque 347 . Voici un bref extrait de ce livre. en qualité de naturaliste.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. où il relate les principaux événements de l'expédition. t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t .

Chaque fois que cela était possible. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 . Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m.) a acoperi. En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c . nous avons fait à une heure d'intervalle. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science. ce foyer de lumière et de progrès. Nous avons beaucoup souffert.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés. brève [bref] scurt. -ă le yaisseau [vsso] vasul. nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation. vaporul bref. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. Pendant 13 mois. des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig.

Observaţie. După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés.. nu v o i da î n a p o i .. Oricît de a t e n t a fost . je le tiens pour un homme honnête. quelque difficiles qu'aient été les moments . si. quel: nous les surmonterons. je ne reculerai pas. oricît de grele au fost momentele . je ne reculerai pas. Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul. scrisă într-un singur c u v î n t . nous avons rempli notre mandat. adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi).. Orice Observaţie. cu Observaţie.. Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte. b) Quelques dangers que présente cette entreprise.. 2. îl consider drept un om cinstit. que... Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise.Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 . O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . Oricare ar fi c u v î n t ) .. adverb — v. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet. m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind. . je ne reculerai pas. le vom învinge.. în acest caz. . ) : ... Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) .. .. s-ar spune despre el. 3 .. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. în acest caz... O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e . dificultăţile.. . 349 . D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque. que (oricît d e .. Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t .

Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. v ê t e m e n t s . écrasement. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. espoir. divers. trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I.Le verbe envoyer (a. en q u a l i t é de. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. -e Observaţie. EXERCICES I. défendre. court. m o m e n t . 350 . t e l l e m e n t . Indiquez des mots de la même famille que: observer. La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir. q u i t t e r . commencement. opérer. sud. I I .

Bruhat). V-am trimis o carte poştală ilustrată. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. Traduisez en français (vb. son seau à la main. les souris dansent. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. y demeura rebelle (V. Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. Donc. dar ne temem să nu se strice. şoarecii pe m a s ă . PROVERBE Le chat parti. quelque pauvre que vous soyez. Trimite-mi banii prin mandat poştal. . Au moment où Cosette sortit. V-am •trimis fructe. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). elle a au moins cinq cents ans. quoi que fît le père Madeleine. Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. si isolés et opprimés qu'ils aient été. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. il n'est peut-être pas inutile (V. IV. et. Elle sera mieux chez vous. elle est très vieille. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). Cînd pisica nu-i acasă. les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. Peut-être de Grèjce.III. » Un touriste: — Cela n'est rien. si morne et si accablée qu'elle fût. joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. que dans la maison paternelle (Balzac). Hugo). Hugo). elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. Hugo).

Seule dans la petite pièce. sur la tombe de son mari. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux. le 5 Novembre 1906. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. est là. quelques heures auparavant était seule. elle a tout simplement repris le cours de son mari. immobile... aplauzele 352 . Pour la première fois en France. elle était entrée. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. d'amis. Marie. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. Et. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. dans l'émotion grandissante. Et cette femme. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. elle laisse aller ses pensées. mais surtout de respect. pi. là où il l'avait laissé. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant. malgré la sécheresse de son exposé. Marie salue d'un geste bref de la tête.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. les cheveux blonds relevés en casque. ayant terminé.\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a . Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. elle attend debout. parce qu'elle désire l'entendre. de gens du monde. Pour la première fois. de journalistes. Pierre Curie.. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. Vêtue de noir. D'une voix assurée. plein de curiosité. le visage très pâle.. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants.

Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c . de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que.) dépeupler (vb.m. t r i b u l pacifiste (adj.) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca). şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l . î m p l i n i t .le respect [respe] respectul grandissant.) pacificarea popularitatea pacificateur.) paşnic. ) populairement (adv.m.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m.) populaire (adj. dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher.) la popularité (f.f.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f.) peupler (vb.) le peuplement (m. şis. ca să fiţi văzut. afin qu'on vous voie.. Avancez. de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l .) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m. D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que.) pacifismul s e m i n ţ i a . -ă pacifier (vb. -e (adj. Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher. .f.) în mod paşnic popular.) la peuplade (f.) la population (f.) pacifist populaţia pacifiquement (adv. şis. la coexisa popula tence . -ă . aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c . de sorte que. înaintaţi. .. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps.) poporul — pacifique (adj. Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l .) surpeuplé. -e [grâdisă] crescînd.pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat.-ă le pacifisme (m. -trice (adj. 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 .

Fiecare poate să acţioneze. Elle désire l ' e n t e n d r e . entendre. Je l'ai prié de finir plus vite son travail. prier. aimer etc. penser. i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . pouvoir. Doresc să văd acest film. In general. A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . regarder. Chacun peut agir. Observaţie. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. vouloir. défendre etc. construcţia infinitivală este preferată.) Je désire voir ce film. savoir. écouter. şi nu II veut qu'il parte demain. Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer. laisser.) In acest caz. sentir. Se va s p u n e : Il veut partir demain. Cînd subiectul este acelaşi. demander. î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . Je regarde les gens se p r o m e n e r . s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. déclarer. L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . dar II pense que vous irez à la montagne. D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. croire.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . voir. ordonner.

Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e .. EXERCICES I . . dissoute. Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t . La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . . P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf. . -e Observaţie. Colegul meu crede că are d r e p t a t e .Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . Am dori să cunoaştem Bulgaria. I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă .. Ea ştie să cînte la p i a n . m a i n t e n a n t . Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . .. . de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. certaines régions de notre pays sont p l u s . absoute... au mode nécessaire. Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi. dissous. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema. iar la perfectul simplu nu se folosesc. E i rezolvau o problemă de şah. Sperăm să o vizităm în curînd. Spune-i să intre. . I I . III. .. I V . qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ .. Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. 23* 355 . Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . La grande majorité de la . Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). Mettez le verbe à l'infinitif. Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e . cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. . . Participe Présent Passé résolvant résolu. Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet. dacă vor. E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. r o u m a i n édifie le socialisme. . ) rezolvă problema modernizării oraşului. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . Lăsaţi-i să plece la m u n t e .

je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s . — Vous q u i savez t a n t de belles choses.53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . ne sauriez-vous p o i n t 1e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. lui d i t .i l . Le roi charmé lui de- 356 . répondit Zadig.

r e p a r t i t Z a d i g . par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . en h a b i t s de soie légère.—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. d i t Zadig. les mains collées à leurs côtés. sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. le regard assuré. l'un après l ' a u t r e . q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. t o u t é t a i t préparé pour le b a l . ils a v a i e n t tous la tête baissée. au nom du r o i . fils de N u s s a n a b . que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . les bras é t e n d u s . J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. eussent à se r e n d r e . d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e . la tète h a u t e . Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. et il fallait. Laissez-moi faire. Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. -ă. qui a v a i t le m o t 1 . comment il fallait s'y prendre.— Il n ' y a. le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . en l ' e m b r a s s a n t . . dit Z a d i g . On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . les reins courbés. a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. — Vous vous m o q u e z . 357 . mais la porte de ce salon é t a i t fermée. le j a r r e t ferme. Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. (Voltaire. perfect. Le roi. Le jour m ê m e il fit p u b l i e r .m a n d a . et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. Le roi embrassa ce bon danseur. mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . le déclara trésorier. pour y entrer. passer par une p e t i t e galerie assez obscure. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . le corps droit. Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. . vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez.

) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara. -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant. plszàt] p l ă c u t . -e [plezà. -e [asyre] stăpîn. -e [kurbe] îndoit.) la danseuse (f. nette [net] curat. principal etc. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m.) cinstea honnêtement (adv. malhonnêtement (adv. ) [a3ilite] sprinteneala assuré. cinstit. ) danser (vb.) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e . -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/.) le danseur (m.) necinstit. -ă pe sine. la malhonnêteté (f.) dansant. hazliu. -ă. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t .): C'est la plus grande usine que j'aie grande. -e (adj. unique. -ă.) în mod cinsiit déshonnête. -ă — honnête (adj. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului. -ă Vhonnêteté (f.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e .) cinstit. (Antecedentul este un homme). greoi les reins [rë] şalele courbé. malhonnête (adj. -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/. (Antecedentul este la plus . -ă la déshonnêteté.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru. aici: violo­ nistul l'huissier (m. ) 358 visitée.net. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 . sigur.) necinstea déshonnêtement. opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f. 2 .

Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. II. Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. p l a i s a n t . Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. IV. EXERCICES I. C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. te rog. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. Spune-mi. nu se aplică regula lui si condiţional. M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. gagner. ci regula corespondenţei timpurilor. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . Indiquez la famille des mots: h a b i l e . au 359 . cît este ceasul. Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă . L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. III. b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). trésor. b) nu este urmată de semnul întrebării . s'y prendre. J'ignore si le déjeuner sera prêt.

et il pria fort qu'on en eût soin. Nous y entrâmes. Mon camarade. Mon camarade y grimpa seul. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. et je vis bien que je déplaisais aussi. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. Les deux personnages du récit sont des officiers français. sabres. pistolets. Ce n'étaient que fusils. je crois. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. nous. et se coucha tout endormi. nos hôtes couchaient en bas. 360 . et m'assis auprès. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. coutelas. Et je n'entendis plus rien. C'est un pays de méchantes gens. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. Moi. mais plus nous cherchions. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . la tête sur la précieuse valise. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. — dans la chambre haute où nous avions mangé. tant qu'il fit jour. finit par nous égarer. non sans soupçon. plus nous nous perdions. qui. déterminé à veiller. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. voulut prendre un sentier plus praticable et. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. Le souper fini. où du premier mot on nous invita. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. Nous cherchâmes. je fis bon feu. Enfin il parla de sa valise. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. vous l'eussiez prise pour un arsenal. J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. couteaux. qu'on la mît au chevet de son lit. mais comment faire? Là.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. mais la maison. au contraire: il riait. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. notre chemin à travers ces bois. Tout me déplut. qui fut long. Nous deux presque sans armes. on nous laisse.

Il m o n t e .] felia. comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é . à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller.e t . en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u . p a r les fentes de la p o r t e . il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x .) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. Il m o n t a i t . On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e .) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . fort b o n . . a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . E n les v o y a n t . moi derrière la p o r t e . -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. Dès q u e le j o u r p a r u t . a sfătui saisir [sezir] a apuca. La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t . d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u . -e [me/â] r ă u . je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant. rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . sa femme après l u i . et v e n u à la h a u t e u r du l i t . . iubita le souper [supe] cina.) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. sa l a m p e d a n s une m a i n . gazda 2. bucata propre [propr] c u r a t . oaspetele I 361 . masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. va d o u c e m e n t . l'hôtesse 1. et de l ' a u t r e . t o u t e la f a m i l l e . je v i s le p è r e .

Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. Observaţie. diable — diablesse. b) conjunctivul perfect. tristesse. 2. conjunctivul perfect. Dorim ca ei să reuşească. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. Je désirais qu'il réussît. Doream ca el să fi reuşit. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. Aş vrea să vină să mă vadă. maître — maîtresse. qu'on la mît au chevet de son lit. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . Je voudrais qu'il vînt me voir. 362 . respectiv. Doream ca el să reuşească. mollesse etc. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. chasseur — chasseresse etc. vieillesse. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. Dorim ca ei să fi reuşit. âne—ânesse.

. il avait encore soij. 363 .. . poli. Deşi băuse un pahar cu apă . En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple.Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie. j u s t e . étroit. Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. bas.. în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv. Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini. fin. EXERCICES I . large. la celelalte persoane. gentil.a singular. on nous laisse. petit. gros. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I .. . Fiindcă nu pot p l ă t i . h a r d i . rude. După ce s-a t e r m i n a t cina .. beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle. français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. bleue entra dans la salle. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra. faible.. noble.

Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. Voulant faire le riche. du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. Bien qu'étant armé. parlant bas. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois. Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . l'un des jeunes gens avait peur. PROVERBE Si jeunesse savait. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. La nuit tombée. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. si vieillesse pouvait.I I . De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. CHARADES 1 . Il est possible qu'ils (s'égarer). vous avez réussi à bien apprendre le français. Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . Les hôtes. III. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament.

Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 . Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 .4 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) .

puis toujours avec son même flegme: — Alors. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face. le tueur de panthères. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin..? — Tartarin de Tarascon. lui. qui s'était assis en face. apportant sur ses ailes.. monsieur!. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement. — Si j'en ai beaucoup tué. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions. vieux. ne se déconcerta pas.. un tout petit monsieur en redingote noisette. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur.. dans le parfum des orangers fleuris. monsieur. sourit doucement. vous êtes. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur.. ridé. on attela. — Non ! Ça me gène. répondit l'autre fort tranquillement. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. Si je le connais.. monsieur Tartarin? 366 . fit Tartarin assez dédaigneusement.. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante... En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. •—• Vous chassez donc la panthère aussi. le petit monsieur. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes. compassé. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête. une serviette en cuir... sec. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. — Ah! oui. Une bouffée d'air frais entra. la diligence partit. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement.... qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur... monsieur Tartarin!. — Té ! pardi. une cravate en soie noire haute de cinq doigts. Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel. Le petit monsieur regarda son parapluie. Le petit monsieur.. On détela.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment.. une figure grosse comme le poing.. la portière s'ouvrit.. un parapluie: le parfait notaire de village... Le petit monsieur sourit. On passe quelquefois de mauvais moments. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble.

j'aime mieux vous dire ce qu'il en est.— Quelquefois. descendit. p e legea mea fi donc! (interj. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. e [àra3e] t u r b a t .. Il ajouta. Il n'en reste plus en Algérie.-ă compassé.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a . -oasă pardi! [interj.. f ] a se enerva. demanda Tartarin. mon­ sieur Tartarin.. -ă. moisieur. Quant aux lions. (D'après A l p h o n s e Daudet. — Conducteur. sèche [s ek] aici: uscăţiv.. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil.. monsieur? — Ma foi ! écoutez. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 . Retournez vite à Tarascon. en faisant sa moue. furios. Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul).. ) [el] aripa l'oranger (m.. ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u . -e [kôpase] tacticos. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta... par passe-temps. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca.. fit l'enragé Tarasconnais. qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel.. Sur quoi le petit monsieur salua. -ă. mon­ sieur Tartarin? — Lequel. [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé. Vous perdez votre temps ici.. ferma la portière. lui dit-il d'un air très respec­ tueux. slab. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/. c'est fini. Le petit monsieur se leva. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u . mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous. vous avez l'air d'un brave homme.

vers la forêt. oui. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e . Se a p r o p i e . Et chacun de répondre: oui. nu se iveşte. Şi întreaga diligentă rîse. da. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire . etc. 368 . Si fiecare răspunse: da. El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. et tous les oiseaux de s'eiiToIer. răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. compendiul de gramatică.LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. prin perfectul simplu sau prin prezent). Il approche. Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă...

p a r a p l u i e et ombrelle. verbe. unele părţi de vorbire (substantive. Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . Bah! je m ' e n m o q u e . allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. adjective. gloussait. este u n b u n sfătuitor. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !). E t le géant s'effraya. Lu nuit porte conseil. Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. Indiquez la différence entre: porte et portière. Fi! que c'est v i l a i n . E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. III. Elle a b a t t u le record du m o n d e . criait. cuir et peau. Pouah! quelle horreur. Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . viens ici! Gare! u n camion.Cîteodată. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. . PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. les canards accouraient. Hé! l ' a m i . Noaptec. II. Ouf! je respire enfin.

son avion tombe. ils quittent le Sénégal. Mermoz. le visage souriant. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. Leur appareil. il faut qu'il supporte tout. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. glorieux représentant de l'aviation française.. essayer de traverser l'Atlantique Sud. il est fait prisonnier par des Arabes. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire.érir un nouveau morceau de ciel. vendu. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. il transporte le courrier de France en Afrique. Aux Français heureusement ! Tout cela.. Le 12 Mai 1930. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. Jean Mermoz adore l'aventure. transporte 2600 litres d'essence. Cette fois encore. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu. vole sur des appareils trop vieux. il échappe à une mort certaine..56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. la plus noble. Dix fois. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. la joie au coeur. Pour satisfaire sa passion. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. Plus d'une. puis. Un jour cependant. accepte des lignes que d'autres refusent. de là. Sûr de lui. battu et laissé pour mort. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. exécute divers travaux lourds. 370 . Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. S'il aime le danger. Mermoz le raconte d'une voix calme.fois. Mermoz n'hésite pas un instant. un Latécoère de 5500 kilos..

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. ...» , . , la confiance r lkotias încrederea l , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

une distinction paradoxale. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. il portait merveilleusement l'habit noir. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. 383 . pour faire honneur à Jenkins. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. ducele purta admira­ bil fracul. monter en souriant à la tribune. Reflexe­ le cămăşii. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. Le reflet du linge. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. de la cravate blanche. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. il avait mis quelquesunes de ses plaques. să ia fleacurile în serios. să traverseze grav un sa­ lon. să se urce surîzînd la tri­ bună.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. Encore beau malgré ses cinquantesix ans. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. de son attitude dans la vie. o curiozitate respectuoasă. Bărbat fru­ mos încă. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. aşe­ zată pe două rînduri. argintul mat al decoraţiilor. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. sur lequel. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. ale cravatei albe. l'argent mat des décorations. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. donner du sérieux aux choses futiles. traverser gravement un salon. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. rangée sur deux haies. c'était le résumé. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . une curiosité respectueuse. traiter légèrement les choses graves.

Da. Caragiale . n'entendait pas. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. Regele. permite-mi să. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine. şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. pe vremea Expoziţiei jubiliare. distraite. „Mon cher Duc. I.Il menait une vie si terrible ! La politique.. continuant sa route vers le grand salon. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison.OEUVRES (1907. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară.. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906]. cu plasstronul bombat. Monpavon. solennel. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă. fireşte. guvernul conservator (sub barba căruia. cu drept cuvînt. à tout son être cet enavant si vibr. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit. încă din vara anului trecut (1906).L. încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată. le jeu sous toutes ses formes. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. dar Excelenţa.. permettezmoi de vous. et cette visite princière. nu auzea. lui . le jabot gonflé. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli. solemn." Monpavon. adînc îngrijat şi bănuind. coups de bourse et coups de baccara. toate jocurile de noroc cunoscute. pe'ndelete. — Scumpul meu duce.O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix. 384 Caragiale . Le roi. mais l'Excellence.ant et si extraordinaire. distrată. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină. ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. essayait de faire la présentation si attendue.. lovituri de bursă şi la bacara.

s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. Dans la 'presse roumaine.el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. Toată lumea a plîns. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. un conservateur et un libéral. pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. miniştri de ieri. honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. ministres sortants. deux grands parmi les plus grands chefs. duioase scene teatrale. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve . spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". députés. doi mari între mari fruntaşi. Et devant cette foule si émue. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă. de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". Au urmat în Cameră. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor. tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth".. ce-i drept. sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. sénateurs. fit appel au patrio­ tisme de leur chef.exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". cătră nota sen­ timentală. ministres en titre. Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. hier encore. senatori. Tout le monde a pleuré. le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie". se transformait en sau385 . astfel de. tombèrent d'accord. şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate.. les conserva­ teurs. avait besoin d'être lavé. re­ portera şi tribune publice. iar conservatorii. miniştri de azi. très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales. foarte înclinată. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. In publicitatea romînească. publicişti. publicistes. reporters et public. un conservator şi un liberal. lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. il est vrai. depu­ t a ţ i . s-au plecat învoielii. la ocaziuni mari.

dès le début. fără nicio rezervă. acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. En face du danger également menaçant pour elles. deşi dispune de majorităţi for­ midabile. incapable. veur de la patrie . Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. un guvern incapabil. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită.. . cade. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da.vator al patriei. tom­ be. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim. Care va să zică.. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare. bien que disposant d'une majorité écrasante.

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

Pour tirer l'esprit du cachot. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. en composa la musique. ni tribun. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. L'année suivante. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. ayant pris une part active à la Commune. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. compositeur amateur. Ni Dieu. C'est l'éruption de la fin. et demain. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. Pottier en juin 1871. ni César. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. C'est la lutte finale. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. dans VInternationale. il fut écrit par E. Pierre Degeyter. Producteurs. L'Internationale Sera le genre humain.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. Groupons-nous. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. un ouvrier de Lille. Du passé. faisons table rase ! Foule esclave. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. Soufflons nous-mêmes notre forge.

Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux.L'État comprime et la loi triche. Nul devoir ne s'impose au riche. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. Ce qu'il a créé s'est fondu. Le droit du pauvre est un mot creux. Ouvriers.faire de nous des héros. En décrétant qu'on le lui rende. C'est assez languir en tutelle. paysans. dit-elle. La terre n'appartient qu'aux hommes. L'oisif ira loger ailleurs. ces cannibales. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées. L'impôt saigne le malheureux. 390 . Crosse en l'air. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. Paix entre nous. L'égalité veut d'autres lois. L'Internationale Sera le genre humain. Groupons-nous. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. Le peuple ne veut que son dû. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. Le soleil brillera toujours. nous sommes Le grand parti des travailleurs. C'est la lutte finale. Égaux. les vautours Un de ces matins disparaissent. À. „Pas de droits sans devoirs. et denjain. Les rois nous soûlaient de fumées.

marchons. L'étendard sanglant est levé. de la tyrannie. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . Contre nous. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. paroles et musique. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. que la victoire Accoure à tes mâles accents .LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. Conduis. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. Entendez-vous dans nos campagnes. marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. nos compagnes. Le jour de gloire est arrivé. Egorger nos fils. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. liberté chérie. (Refrain) Aux armes. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Que nos ennemis expirants. Rouget de Lisle. Allons. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. enfants de la Patrie. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris.

marchons.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus. Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! . citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes. Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil.

Maître de philosophie: . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). A . Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h . U . le héros du Bourgeois gentilhomme. Monsieur Jourdain: — A . E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. l'ignorance des médecins de l'époque. Monsieur Jourdain. l'hypocrisie du clergé catholique. Vive la s c i e n c e ! 393 . Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . fragment) Maître de philosophie. et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . Cela est v r a i . Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . a été le plus grand auteur comique de la littérature française. — sont dirigées contre la société féodale française. Dans la scène qui suit. I . Monsieur Jourdain: — A . Ma f o i ! o u i . E . Tartuffe (1664). il faut commencer selon l'ordre des choses. leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. le Bourgeois gentilhomme (1670). le Malade imaginaire (1673) etc. La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. O u i . pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t .1. (Acte II. l'École des femmes (1662). Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . le Misanthrope (1666). Monsieur Jourdain. E . E . Don Juan (1665). E . 1. et en consonnes. est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. E .1.LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A.A. I . Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . scène 4. Monsieur Jourdain: — A. l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e .1. p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . E . et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A .— Soit. Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. en présence de son maître de philosophie. A h ! que cela est beau. et de la différente manière de les prononcer t o u t e s . 0 . ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. l'Avare (1668). les Femmes savantes (1672).

0 .R.R. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 .U. elle lui cède.DA.E. La consonne D. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —.R. Monsieur Jourdain: — FA. Il n'y a rien de plus véritable: U. Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt.U. Oui. les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U.R.RA. et vous moquer de lui.R.0.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires. le haut et le bas: 0 .0. par exemple. Ah ! mon père et ma mère. 0 . 0 .FA. Monsieur Jourdain: —• U. Il n'y a rien de plus juste A. Monsieur Jourdain: — 0 . de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force. qui sont les consonnes.RA. Ah! la belle chose. Monsieur Jourdain: — 0 . il faut que je vous fasse une confidence. Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. 0 . Vous avez raison.R. C'est la vérité.R. Monsieur Jourdain: — DA. vous ne sauriez lui dire que : U. Cela est vrai. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. 0 . faisant une manière de tremblement: RRA. Monsieur Jourdain: — U. 0 .I. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un.R. Cela est admirable! 1.1. 0 . Cela est vrai. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA. et rapprochant les lèvres par les deux coins. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement.Et l'R.RA. Au reste. Je suis amoureux d'une personne 394 . nous verrons les autres lettres.R. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais. et revient toujours au même endroit. et allongeant les deux lèvres en dehors. Monsieur Jourdain: — R. Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R.

non. Maître de philosophie: — Fort bien. se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi. je ne veux ni prose ni vers. 395 . Le monologue de F i g a r o . Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole. sans que j ' e n susse rien. Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies. le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. r e p r o d u i t ci-dessous. point de vers. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. et tout ce qui n'est point vers est prose. et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. (Acte V . et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela..de qualité. est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. Monsieur. LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E . ou les vers. q u i .. est F i g a r o .A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789. se promenant dans Vobscurité. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". Monsieur.è m e siècle. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. Monsieur. Maître de philosophie: — Sans doute. représentant du Tiers é t a t . tout ce qui n'est point prose est vers. seul. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i . nul animal créé ne peut manquer à son instinct. scène 3) Figaro.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . oui.

. la chirurgie. la pharmacie.. —Mes joues creusaient. mon terme était échu. tenir — a poseda..tromper?. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. volé par des bandits. je crois. Il s'élève une question sur la nature des richesses. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant. Il riait en lisant.. au milieu même de la cérémonie.. On vient. sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner. la Perse. -comme un benêt ! Non.. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. tandis que moi. auteur espagnol. vous ne l'aurez pas. dont pas un. ne sait lire.. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. élevé dans leurs moeurs. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie. morbleu! perdu dans la foule obscure. pour plaire aux princes mahométans. de je ne sais où. Monsieur le Comte. Noblesse.. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. je lui dirais. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 . de Tripoli. se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte . des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. — La nuit est noire en diable. fortune... et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. toute l'Egypte.. je m'évertue.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui.. . n'ayant pas un sou. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. 396 . un rang. je voyais de loin arriver l'affreux recors.. une partie de la presqu'île de l'Inde. un envoyé. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse. à l'instant qu'elle me donne sa parole.. vous vous croyez un grand génie !. a se măsura cu. et me voilà faisant le sot métier de mari. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. de Tunis.. vous ne l'aurez pas.. et qui nous meurtrissent l'omoplate. je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. c'est elle. les royaumes de Barca.. . homme assez ordinaire. ce n'est personne. on se venge en le maltraitant. le perfide! et moi. (Il se levé. du reste. Parce que vous êtes un grand Seigneur.

on pense à moi pour une place. au moment d'épouser ma mère. il me reconnaît. il fallut bien périr encore. Pour le coup je quittais le monde. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. sans la liberté de blâmer. orage à ce sujet. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. (Il se rassied. pour gagner du bien. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. ni des autres spectacles. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. je le marie. Mais comme chacun pillait autour de moi. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. c'est toi. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Pour profiter de cette douce liberté. on me supprime. (Il se lève en s'échauffant. je taille encore ma plume. et que. ni de personne qui tienne à quelque chose. qui s'étend même à celles de la presse. j'énonce un écrit périodique. que. en exigeant que je fusse honnête. Prêt à tomber dans un abîme. bonnes gens ! je soupe en ville. ni de l'Opéra. je le nomme Journal inutile. Il ne me restait plus qu'à voler. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . c'est moi. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. je commençais même à comprendre que. et la honte au milieu du chemin. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. ni de la politique. et. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. je vais rasant de ville en ville. comme trop lourde à un piéton. il veut intercepter la mienne ! Intrique.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . et comme il faut dîner. je puis tout imprimer librement. 3 pharaon — un joc de noroc. 397 . c'est lui. ni des gens en place. ni de la morale. c'est vous. Un grand seigneur passe à Séville. ni du culte. on me met un jour dans la rue. non. J'aurais bien pu me remonter. quoiqu'on ne soit plus en prison. ni des corps en crédit. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. mes parents m'arrivent à la file.) On se débat.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. je me fais banquier de pharaon 3 : alors. ce n'est pas nous. ce fut un danseur qui l'obtint. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. il n'est point d'éloge flatteur. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. et je vis enfin sans souci.

Le Roi s'amuse (1832). s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. où V. 398 . l'un au nord. dont le plus célèbre. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. Comme romancier. exploités et humiliés par u n régime injuste. une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. roman historique (1831). déborde. Paris passa l'eau. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . Pendant plus d'un siècle. hautes et solides. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). et çà et là une tradition. use et efface cette enceinte. au delà du Petit-Châtelet. le Grand-Châtelet sur la rive droite. et ne pouvant plus s'y retourner. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. La grève de cette île fut sa première enceinte. la porte Baudets ou Baudoyer. dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. Dans Notre-Dame de Paris. au delà du Grand. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. a créé une oeuvre immense. la Seine son premier fossé. Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . avec deux ponts. Peu à peu. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . l'autre au midi. Les romans de V. q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. le Petit-Châtelet sur la rive gauche. il n'en reste que le souvenir. Ruy-Blas (1838). dès les rois de la première race. Hernani (1830). aujourd'hui. ronge. et deux têtes de pont. les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. Alors. V. Porta Bagauda. les maisons se pressent. Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. V. trop à l'étroit dans son île.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . comme on sait. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Puis.

se carrer — a fi în largul său. malheureusement pour nos yeux. celle de Louis XV. Là. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. se rétrécit. il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. tout ce qui est vie. pour ainsi dire. moraux. Sous Louis X I . du temps de Julien l'Apostat. tout ce qui est âme dans une nation. Charles V la bâtit. pour nous arrêter là. elles se carrent 1 . comme les pitons 4 des collines dans une inondation. siècle à siècle. où commerce. Dès 1367. sans ordre et tout de travers. des puits de civilisation. Dès la fin du quinzième siècle. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. population. Depuis lors. politiques. toute place se comble et disparaît. dépassée. comme des échappées. se taillent des jardins dans les shamps. Au seizième. 399 . Elles commencent à devenir profondes. toutes les pentes naturelles d'un peuple . dans cette mer de maisons. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. et le faubourg court plus loin. par places. quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. pour ainsi dire. digne du roi qui l'a bâti. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. vîrf. piton — culme. Paris s'est encore transformé. et aussi des égouts.un réservoir. surtout sur la rive droite. intelligence. prennent leurs aises — se fac comode. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. à vue d'œil — văzînd cu ochii. elles mettent étages sur étages. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. elles montent les unes sur les autres. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. La rue de plus en plus se creuse e". tout ce qui est sève. dès le quinzième siècle. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. prennent leurs aises 2 . industrie. Ainsi. étaient. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. on voyait. percer. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. elle est enjambée. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. ce misérable mur de boue et de crachat. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. intellectuels d'un pays. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors.

fût-elle riche. Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. L'honnêteté ne sert à rien. l'Université. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. le Cousin Pons (1847) etc. en un mot. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. la Cousine Bette (1846). et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. leur histoire: la Cité.Au quinzième siècle. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. on le hait. leurs coutumes. Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. leura mœurs. ou s'y glisser comme une peste. il a reflété dans ses romans. în total. le talent est rare. Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. 1 pour tout potage — cu totul. 400 . Ainsi. Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833). Dans le texte qui suit. César Birotieau (1837). qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. La corruption est en force. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. le Père Goriot (1834). Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. la Ville. On plie sous le pouvoir du génie. Illusions perdues (1837). ayant chacune leur physionomie. leur spécialité. Cultivant le réalisme critique. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. mais on plie s'il persiste. „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. dont le mari a cinquante mille livres de rente. groupés sous le titre général de Comédie humaine. extrait du Père Goriot. les Paysans (1844). on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. parce qu'il prend sans partager. et vous en sentirez partout la pointe. économistes et statisticiens de métier pris ensemble". leurs privilèges. on tâche de le calomnier. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres.

on carotte 4 . sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . Ça n'est pas plus beau que la cuisine. ça pue tout autant. le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . le public les appelle des voleurs. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). mais là est la misère. Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. Valenod. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. est. et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. de son vrai nom Henri Beyle. et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. pour des chiffons. soyez-en sûr. fils de p a y s a n s . pour des enfants. là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. Dans le fragment qui suit. jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . J u l i e n Sorel. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux.belle et jeune. l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. en guerre avec leurs maris à propos de tout. Pour s'enrichir. J u l i e n Sorel. se trouve au d é b u t de sa carrière. Certes. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . il trouva un valet de M. pour le ménage ou pour la vanité. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. Voilà la vie telle qu'elle est. carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. il faut être déjà riche ou le paraître. et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . en grande livrée. c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . rarement par vertu. à côté de Balzac. Si donc vous voulez promptement la fortune. qui le cherchait dans toute la ville. le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). Tirez vos conclusions. il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. Ses d e u x chefs-d'œuvre. autrement. Toutes sont bricolées 1 par les lois. un riche bourgeois de la ville de Verrières. En rentrant. directeur de la prison c o m m u n a l e .

ses pantoufles brodées. 402 . Julien. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. et on lui disait le prix de chaque meuble. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. sa pipe immense. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. Elle y déploya tout le pathos maternel. l'homme des impositions directes. On la lui fit visiter. închisoare. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. Le percepteur des contributions. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. le directeur du dépôt. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. Ses gros favoris noirs. Cette dame. Par compensation. Ce fut pis un quart d'heure après. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. Tout y était magnifique et neuf. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. Ils ont faim peut-être en ce moment. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. son énorme quantité de cheveux. sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. et tout cet appareil d'un financier de province. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. il eut l'avantage d'assister à celle de M. il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. déjà fort mal disposé. sa gorge se serra. elle était à sa toilette — se îmbrăca. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. l'une des plus considérables de Verrières. se dit-il à lui-même. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. On passa ensuite chez madame Valenod. le directeur du dépôt 1 . se trouvaient de pauvres détenus. On annonça le dîner. avait une grosse figure d'homme. elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. n'imposaient point à Julien. il lui fut impossible de manger et presque de parler. Jusqu'aux domestiques. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. quelques jours seulement auparavant. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. Julien pensait à madame de Rénal.

il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . dit à M. et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. M. j ' a i fait imposer silence aux gueux. se disait la conscience de Julien. et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. Georges D u r o y . Le personnage central du r o m a n . un peu ignoble. la petite Roque (1886). il avait les manières. Pendant le tapage du refrain. Julien. É c r i v a i n antibourgeois. qui disparut. pitance — raţie zilnică. et bientôt on n'entendit plus chanter. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. mais non pas encore le cœur de son état. mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. dans un verre vert. et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. chanté en chœur: voilà donc. tu le souffres! Par bonheur. 26* 403 . tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . répondit le directeur triomphant. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . — Parbleu ! je le crois bien. dont le meilleur est Bel-Ami (1885). L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque.quelques accents d'une chanson populaire. R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). Toine (1885). pendant que tu te gorges 1 de viandes. ô mon Dieu! et. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Contes de la Bécasse (1883). la sale fortune à laquelle tu parviendras. que chantait l'un des reclus. le Uorla (1881) etc. et il faut l'avouer. personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. Ce mot fut trop fort pour Julien. Dans ce moment. Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. un valet offrait à Julien du vin du Rhin. Il essaya de la cacher avec le verre vert. Miss Harriel (1884). mais il faudra que. Monsieur Parent (1886). tenant son verre vert.è m e siècle. tu empêches de chanter le pauvre prisonnier.

. 404 . Le vent ayant changé. louche — suspect. et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. les riches du monde. Les amazones passaient. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. excité. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. consolé. comme s'il eût constaté. et c'est à pe. buvant l'air léger. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. et qu'on recevait partout. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. Ce jeu l'amusait beaucoup. dans les plus nobles maisons. b a n d ă . Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. D'autres. avant d'aller à son rendez-vous. sous les sévères apparences. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. Il les regardait. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale.. fort célèbres.scrupules. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . ressource suspecte à coup sûr. les noms. l'éternelle et profonde infamie de l'homme. avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. on l'affirmait. le temps s'était adouci pendant la nuit. au d é b u t de sa carrière. en tout cas. vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. cédant à l'appel du ciel clair et doux. étaient la grande ressource. ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. Le voici. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. tripotages — afaceri necinstite. II les connaissait presque tous de. comme on récite les litanies dans une église. trottant pu galopant. Duroy marchait lentement.irie s'il les enviait maintenant. savoureux comme une friandise de printemps. la seule ressource. minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. cercle — (aici) c l u b . pour qui les cercles 2 . •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. et que cela l'eût réjoui. hommes et femmes.nom.

portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. Son excellence Eugène Rougon (1876). Et il s'interrompit. assis en face de lui. qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. je ne demande pas mieux que de causer. Il y eut un silence. à une grève déclenchée par les mineurs.effrontés. Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. escarpes — t î l h a r i . la Débâcle (1892). On y assiste. et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. Il parla le premier. Enfin. caché au dernier rang. n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . la 'Curée (1872). tâchaitde se rappeler leurs visages. un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable.. entre a u t r e s . Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. l'œil insolent. Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . auquel ils présentent leurs revendications. à ce qu'il paraît. préféraient se tenir debout. Germinal (1885). théoricien du n a t u r a l i s m e . Vous vous révoltez. Les mineurs se tournèrent. dans ses r o m a n s . tandis que les autres. Hennebeau entra... l'Argent (189-1). tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). inquiétés par les soies brodées.. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. M. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. Il venait de reconnaître Pierron. boutonné militairement. Tous avaient l'air hautain. d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. cherchèrent des sièges du regard. les dénombrait vivement. M. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. — Ah! vous voilà!. 405 . dans les grandes entreprises nationales. tas de crapules 1 . la lèvre fière. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. Au bonheur des dames (1883). — Voyons. Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. Hennebeau. ceux à favoris et ceux à moustaches. demanda-t-il. les théories q u ' i l a soutenues. Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s .

On nous accuse de mal boiser 3 . Hennebeau faire un geste violent. en voyant M.. Par moments. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. Du reste.. la seule besogne productive. il commença. ce serait donc la fin de tout. des choses qu'il ne savait même pas là. 406 . Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. il s'écoutait avec surprise. Mais. la vie de brute. nous sommes las de crever de faim. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre... c'est la vérité. Il leva les yeux. oui. la voix hésitante et sourde d'abord. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. il faut que le travail soit payé pour être fait. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. nous mettrons aux bois les heures voulues. le travail dur. nous n'en serions pas moins volés. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. Il disait leur misère à tous. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . si nous le donnions. comme pour interrompre. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. les yeux baissés. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . C'est vrai.. la femme et les petits criant la faim à la maison. auquel on n'a rien à reprocher.. boiser — a căptuşi cu lemn. — Monsieur le directeur. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. et qui sortaient. murmurèrent les autres délégués. dans un gonflement de son cœur. comme si un étranger avait parlé en lui. Payez-nous davantage. voilà ! — Oui. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. Ah ! c'est mal. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. Mais ce qui nous enrage. notre journée se trouverait réduite encore. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. Puis. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. Maintenant. au lieu de nous acharner à l'abatage. nous boiserons mieux.au fond depuis le premier coup de pioche !. il était lancé. Nous voulons seulement la justice. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. c'est justement parce que je suis un homme tranquille. que les camarades m'ont choisi. Si cela était vrai. Maheu coupa la parole au directeur. les mots venaient tout seuls. Sa voix se raffermissait.

il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). 407 . le Mannequin d'osier (1897). fils d'un libraire parisien. A. M a i n t e n a n t . M. „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . finit-il p a r conclure. En tant que critique littéraire. extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. lorsque. à savoir: l'Orme du mail (1897). où il a été le principal soutien de Zola. Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . p a r m i les m i n e u r s . Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . s ' é l e v è r e n t . . est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. les q u i n z a i n e s dérisoires. Nous avons q u i t t é les fosses. France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. Le fragment suivant. le Livre de mon ami (1885). . E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. Il a d i t n o t r e idée à t o u s . Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. . . p a y e r le boisage à p a r t . . . a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. son style atteignant la perfection. —• C'est c e l a . A. pseudonyme de François-Anatole Thibault. r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. crever p o u r crever 1 . nous préférons crever à ne rien faire. Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. . m o n s i e u r le d i r e c t e u r .désastreuses. . l'Anneau d'améthyste (1899). À. c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. mangées p a r les amendes et les chômages. A. Ce sera de la fatigue de m o i n s . et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . Des v o i x . nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . nous sommes donc venus vous dire q u e . les Dieux ont soif (1912) etc. Nous a u t r e s . t e x t e en m a i n . Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). Thaïs (1890). la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893).

en commentant un texte d'Elien. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. dispenser — a distribui. du tonnerre. des combats. des voitures et de tout ce qui peut. pensums — pedepse scrise (date elevilor). 408 . nous dit un jour monsieur Chotard. à Pharsale. plus tard. Il bravait. est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. „Il avait peur des voleurs. tant latines que françaises. aux stratagèmes les plus perfides. des sièges. des cérémonies expiatoires et propitiatoires. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. Il vivait. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. César et les dieux. C'était un fameux homme de guerre. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. des chiens enragés. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. blocuri. On l'effrayait facilement. où. avec les rusés capitaines. dans la forêt Hercynie. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. sur la nef de Thémistocle . dans la mer de Salamine. près de PaulÉmile . par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. de près ou de loin. aux Thermopyles avec Léonidas . „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. „Il nous donnait pour sujet de compositions.temps n'était pas le temps présent. en sorte que. cet excellent homme. son âme était dans l'antiquité. il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. endommager le cuir d'un honnête homme. mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. dans les champs de Cannes.

vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M.l à . l'Aiglon (1900). Chantecler (1910). si. J u p i t e r C a p i t o l i n u s . Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . q u a n d . du sein de l ' E l y s é e . J ' e n t r e . incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . représentant tardif du romantisme. monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t . „ J ' a v a i s . Monsieur Nozière.discours i n c o m p a r a b l e . CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918).m o i et ne me pleurez p a s . e t . mais toujours malheureux. Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. Dans sa meilleure pièce. Ainsi l'a d é c i d é . car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . peu nombreux. je vous infligerai une retenue générale. pour la p a t r i e . d a n s l ' i m m o r t a l i t é . Il est inepte de rire sans motif. en ce t e m p s . La Princesse lointaine (1895). Gorki). „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. Messieurs. selon son h a b i t u d e . j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. vous serez consigné j e u d i . nous le sûmes t o u s p a r c œ u r . l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . o u v e r t a u x mânes des héros. J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . Le gouffre m ' a t t e n d . Ce d i s c o u r s . Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s . j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . E n v i e z . Cyrano de Bergerac (1897). a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. une prodigieuse faculté de r i r e . tel que je l ' e n t e n d s encore. d a n s sa sagesse. J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . Cyrano de Bergerac. Monsieur F o n t a n e t . comme il me s e m b l e . Monsieur Nozière. Les 409 .

C'est une péninsule!" Curieux: . si j'avais un tel nez. 410 . vous avez un nez. Cyrano de Bergerac... gravement: Très.. fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe. c'est un cap?.. Ha! Cyrano. Le Vicomte.. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle. bien des choses en somme. Cyrano. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire. C'est tout?. heu. — p a r exemple. c'est un c a p ! Que dis-je.. folosit cu pedanterie ironică. C'est un roc!. Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire..... Le Vicomte: Mais. monsieur. tenez: Agressif: „Moi. un nez.... jeune homme ! On pouvait dire. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court. faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: . et se campant devant lui d'un air fat) Vous. très grand.. ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului... monsieur. c'est un pic!..... C'est la fameuse „tirade du nez". scène 4. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. (Acte I... En variant le ton..... Oh! Dieu!. Dans la scène qui suit.vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces.

monsieur. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. d'esprit: Mais d'esprit. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . votre tête entraînée Par ce poids. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. Vous n'en eûtes jamais un atome. qu'on vous salue. a fi om cu vază. vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et. avec assez de verve. mon cher. nez magistral. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. 411 . Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. l'ami. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. monsieur. c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. T'enrhumer tout entier. l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . ô le plus lamentable des êtres. monsieur. quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. car Je me les sers moi-même. monsieur.Truculent: „Ça. ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. lorsque vous pétunez. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). d'ailleurs. le traître !" — Voilà ce qu'à peu près. ce sera le gros lot !" Enfin.

Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . il pensait q u ' i l faisait. Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. type d'écrivain militant. Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . 412 . depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. comme ces terres. et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . C ' é t a i t en temps de guerre. et à essayer. Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). Après une visite en Roumanie en 1925. avec Romain Rolland. un fusil. E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e .LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s . il m a n i a i t . et à essayer de t u e r . Membre du Parti Communiste Français. t a n t bien que m a l 1 . a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . La Conversion de Ion Grecea en fait partie. sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . Barbusse se consacre entre les deux guerres. p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . Il fut. comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . à m a n œ u v r e r . de rău. Sur ces p a p i e r s . é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . il d e v i n t soldat de la m a r i n e .— de bine.

maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. ensanglanté de coups. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. un nouveau 413 . Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. à la lumière. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. Devant le tribunal militaire. en plein tribunal militaire. une multitude d'esclaves obscurcis. le communisme. messieurs les juges. „afin". Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. il avait cru que c'était une loi de la vie. Lui. mais il n'avait même pas. totalement inconnue. torturé. Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes".La distribution des tracts fut surprise par les autorités. contre lui-même. Le socialisme. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Maintenant je ne suis plus le même homme. selon la pente de son obéissance passive. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. à la vje. „Je vous ai dit. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. dit-il „que notre sueur se changeât en or". et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. Comme tous les inculpés politiques. s'écria le petit paysan Grecea. cherché à le savoir. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. l'homme que je fus autrefois. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. apporta magnifiquement. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. il fut battu. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. Grecea fut arrêté.

C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. la grève de la faim. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. volontairement. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). 414 . mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. Restaient les tortures quotidiennes. il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". où la peine de mort est supprimée. dans les coulisses de la Justice officielle. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. Président du Conseil des Ministres.chef d'accusation 1 . on n'y réussit non plus. en même temps que lui. Il y demeura pendant des mois accroupi. Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. Tl attira sur sa tête. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. On le priva de nourriture. et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. il tomba dans un grand accès de fureur. Le directeur de la prison dut céder. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. En Roumanie. Bratianu. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. Il fit alors la grève de la faim. réduit — colţişor. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. il y a plusieurs moyens de la rétablir. les châtiments suprêmes. eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. et si Dieu conduisait les choses du monde. chaque paysan et ouvrier. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". l'essai de fuite échoua. Quand M. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. Cette fois. On chercha alors à empoisonner Grecea. sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. cependant.

S a i n t . À côté de J e a n Mermoz. sur la carte. Dans le fragment s u i v a n t . Mais il est devenu fou. . et Fabien renonçait à le contourner. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. traînant le cadavre de sa pensée. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e .E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. et. Il tenterait de passer par-dessous. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'. extrait de son roman Vol de nuit. au jugé 1 . il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. pilote de son métier. Le médecin de la prison a. l'angle de descente. 1 au jugé — din ochi. Fabien. Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. Grecea n'est pas encore mort. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages. le courrier de Patagonie abordait l'orage. puis. du reste.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire.que des morts. Le moteur vibra très fort et. le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. l'avion trembla. se résoudrait au demi-tour. Guillaumet e t c . Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes. qui remue. Vol de nuit — 1930. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée. Ses romans les plus i m p o r t a n t s . corrigea.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. il naviguerait vers sept cents. n'est plus qu'un fantôme. a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. A. 415 . XII Cependant. Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle. Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. m'a dit un témoin. si l'affaire se présentait mal.1 9 4 4 ) . Pour se conserver une marge. Il l'estimait trop étendu. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres.

. de collines. qui l'éblouissaient pour longtemps. qui trembla plus fort. mais il ne vira pas d'un degré. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. Il répondit. et reprenait. comme il doutait. appuyé à gauche. Mais ce n'était même plus des lueurs. circulent encore. vent Ouest faible. par les nuits les plus épaisses. au milieu d'aiguilles et de chiffres. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. „Où sommes-nous. probablement. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce." Si Trelew était trois quarts couvert. à la boussole. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. dans l'épaisseur des ombres. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui. puisque Trelew. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. À peine des changements de densité. Un remous fit plonger l'avion. et tout ce qu'elle portait de rocs.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. „Je ne sais pas. Là. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. la prochaine escale. Il la regarda. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. Il doutait presque d'en être jamais délivré. mais qui. Et pourtant le pilote s'inquiétait. signalait un ciel trois quarts couvert. pourtant. Penché à gauche contre la masse du vent." Il se pencha encore. d'épaves. Elle était tressée drue par le vent. comme la flamme d'une torche. absorbait le monde visible. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. dans ce néant. car il jouait sa vie sur ce petit papier. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. La nuit. un orage. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. le radio — radiotelegrafistul. Il était gêné par la flamme de l'échappement. Chaque trente secondes. À moins que. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. sale et chiffonné. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre .. ou une fatigue des yeux. sa veille terrible. qu'il avait déplié et lu mille fois. pour vérifier le gyroscope et le compas. Il ne savait plus combien de temps. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. 416 . Nous traversons.

BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . On dit que dans sa cellule. T e m p ê t e . Critique littéraire et critique d'art. La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . Aragon est également un grand romancier. Après avoir débuté comme poète surréaliste. „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux.La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. Membre du Parti Communiste Français. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". membre du Conseil Mondial de la Paix. il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. les villes. . se r a b a t t a i t vers la mer. t u peux v i v r e . Tu p e u x v i v r e . „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . . Deux h o m m e s . " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. le cyclone raflerait. de la Cordillère des Andes. 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . . ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. .

. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot. Une messe pour Paris. Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand. songe.." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain. Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède. songe. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. songe À la douceur des matins.. rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin. et mon refus O mes amis.J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri. Rien à faire... ..... Songe. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin".. Un cheval pour mon empire.Rien qu un mot: la porte cède.. si je meurs. „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent. Je meurs et France demeure Mon amour... S'ouvre et tu sors. L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 .

pourrait influer sur ma décision. confiance en Carnot.„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin.. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII. ou non. voilà l'important. sanglant est levé.. L'alliance de l'ar­ mée et du peuple. Sous vos coups chargé de fers. sous les balles. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe.. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé. — dit encore le mousquetaire. Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815). „Si je n'avais à choisir. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. si l'envie me prenait de le choisir.'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever. Que chantent les lendemains !" 11 chantait.. Quelle importance cela avait-il? On avait. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question.. et haussait les épaules. 1 affliger— (aici) a copleşi. lui. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault. et l'autre ait pour lui l'armée... 419 27* . Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe. peut-être que le seul fait que l'un fuie.reur. Des mots: „.

.. sanglant. Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat. son teint s'obscurcir. La Révolution.. a eclipsa 420 . de notre vivant. porter >mbrage — a lăsa în umbră. des chutes. c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple. Le désordre ou la guerre. Mais. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police. Voilà tout le choix qui m'est donné.. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias. ni charretier. mais on a embrigadé la jeunesse. ni forgeron. que si l'on donne les armes au peuple. sans doute." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes. Mais moi. il y a des retours... sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. servira à l'intimider. je ne suis ni boulanger. d'être l'Empereur de la «inaille. Le peuple continuera à crever la faim. voyons ! Oui. Je me remettrai à peindre. Napoléon. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 . par là. c'est là pour moi le travail. . — Cocarde tricolore ou cocarde blanche.... tout ce que nous avons vu. pas d'autre perspective ! Seigneur. blêmir. aux conspirateurs et aux armées étrangères. regardez sa bouche se tordre. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte.. L'armée. est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort.. si elle est victorieuse. elle entrera dans le camp de la misère..Houdetot dit que Napoléon a refusé. il l'appellera Constitution.. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. voilà tout.. Si elle est battue par l'étranger..... se révulser ses yeux.. un prétexte ou l'autre de répandre le sang. voilà donc — s'exclama Théodore.. si on m'en laisse latitude. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte.. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction.. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste. et personne n'y peut rien. même Hercule... ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. la guillotine a disparu des places. chez Monsieur mon père. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. évidemment les choses ne vont point en ligne droite.

Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation.C. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. de glace. mais Hubert avait disparu. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. dans Paris occupé par les Allemands. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais .F. devant les vitrines de la cour de Rome. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. se faisant sans cesse bousculer. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Jean erra encore quelques minutes. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. présente une manifestation patriotique organisée par le P. 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. la Dernière forteresse (1950). Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. Roberte. Classe 42 (4 volumes. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . extrait de Classe 42. Jean aperçut Christian et Mathieu. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". Son premier roman. Le fragment suivant. 1 2 à tout le moins — cel puţin. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). Son deuxième roman. Enfin. Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. il prit Claude à part. surgie de la foule. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. — C'est décommandé ici. lancés au pas de course 2 . Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. Il hésita. barem au pas de course — în pas alergător. 421 . Mathieu. la Marseillaise éclata.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis.

on le vit s'engouffrer. déjà lancé à toute vitesse. revolver au poing. Une troisième fois. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin.. Tout d'un coup. Au même moment. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. revolver au poing. un des motocyclistes noirs. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. ayant abandonné sa machine. avec Mercosur et Saint. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. se jeta à sa poursuite. dans un escalier. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. Pour l'instant il fallait gagner. Le cortège les aborda de front. * moto — motocicletă. dans le groupe de tête du cortège. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. André s'en alla vers la droite. il y eut une hésitation. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. André s'envola par-dessus la grille. Jean se retrouva. On aperçut un policier à terre. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. la Marseillaise repartit. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. Au loin. sur le trottoir. Jean attendait. son grand imperméable clair volait à ses côtés. Brusquement. on sentait l'horreur sur le groupe. D'autres flics couraient vers eux. tenant toujours le drapeau à sa main. Après on verrait. pris par la bousculade. l'autre posa sa moto 5 . André se mit à courir évitant le soldat. La Marseillaise reprit. prêt à tirer. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). lui aussi. déboucha des marches. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. liesse — bucurie. pris de peur. un instant surpris. déjà il était engagé dans le coupegorge1. Le premier moto­ cycliste le suivit. Il y eut quelques secondes d'attente muette. l'un se saisit du revolver. tendu à coupe-gorge — loc periculas. 2 1 422 . éperdu. sur le trottoir.Au croisement du boulevard Sébastopol. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. l'Allemand. une pétarade 3 trancha le chant.. un autre tournoyait au milieu des manifestants. s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. L'euphorie. L'Allemand. Mathieu avait soudain disparu. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui.

Jean voyait seulement deux silhouettes. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. André ne tenait plus sur ses jambes. on discernait ses traits crispés. l'autre toute noire. sûr de tenir sa proie. Les copains firent une redoute de leur poitrine. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. André tenta un crochet 1 pour l'éviter. devant un portail ouvert. c'était André sans imperméable. Le groupe entier s'était refermé sur André.. tendre la jambe devant le soldat noir. les yeux exorbités. blême. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. mettant la main sur son cœur. tirant au hasard. le trait noir s'abattit. une jeune fille blonde l'entraînait. puis ferma les yeux aussitôt. Le cortège semblait cloué de stupeur. Jean dut le porter sur son épaule. Jean se sentit agrippé par sa manche. Derrière eux. André fit non de la tête. comme s'il allait s'évanouir. André continua de courir. d'une seconde à l'autre. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. le Boche tira .. le croiser. prenez garde Vous les sabreurs. l'Allemand allait le rejoindre. sans se presser. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour. A cet instant. le coup de revolver fatal. un frisson de joie parcourait le groupe. ni drapeau. Jean reçut André dans ses bras. une claire: André. La Jeune Garde. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde..l'extrême.. il lui semblait qu'allait partir. émacié. un visage fou.. plus longue. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. crochet — ocol. La Jeune Garde continuait comme un défi: .. A son étonnement. Plus que dix mètres entre eux. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André. il regarda Jean. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. l'Allemand s'abattit lourdement. 423 .

André devenait é c a r l a t e . et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. Assourdie. On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t . André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e . elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. J e a n fit signe de se t a i r e . 424 .. rassuré.. v e n a n t du boulev a r d . s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante. Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. ce qu'ils venaient de v i v r e . La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. J e a n p a r t i t en éclaireur. J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . . Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t . t r o p b ê t e . — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . Même alors. André susurra. J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e . Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. J e a n s'y faufila longeant les m u r s . T o u t était calme. obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme. Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . 1 rame — tren. la chanson jaillit une fois encore. grommela A n d r é .. Ils courent. La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e . Il a t t e n d i t une seconde. puis r e v i n t sur ses p a s . à m o r t . La s t a t i o n du m é t r o .— J ' a i couru. Sa voix s'éteignit. ils obliquèrent dans une rue. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. il mit le nez dehors. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e . — Ce s e r a i t . Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . garnitură. puis dans une a u t r e . . La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison..

A sa gauche. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite. a côté d'elle. c'est Dubreuihl. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. à côté de Dubreuihl. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. le gros. La rame s'arrêtait dans une station. — Il était plus de neuf heures et demie. En face de Renaudel. c'est Amédée Dunois. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. au milieu. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. Jean entraîna son camarade au dehors. parallèlement à la rue Montmartre. c'est Jean Longuet. — „Le voyez-vous?" dit Jacques. 425 . c'est Philippe Landrieu. murmura Jenny. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. c'est Renaudel. la femme du type qui est en face de Landrieu. — „Les autres aussi. — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. Tenez. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. il se tourne pour parler à Albert. le dos à la fenêtre. Et. où il y avait peu de monde. Celui qui est à droite de Jaurès. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. le gérant". Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. à gauche de l'entrée. une longue tablée. malgré certaines confusions.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. Jaurès et ses amis formaient. faite de plusieurs tables mises bout à bout. vous les connaissez?" — „Oui. là. Et. il lui prit le coude. „Sur la banquette. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle." — . et le serra doucement.

fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. à flots. d'où partaient des cris. et empêchait d'approcher. Avec autorité. un éclatement de pneu. De la rue. la barbe. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre.Et en face d'elle. celui qui est debout près de la table. des curieux. il arracha la cravate. un collaborateur du Bonnet Roage. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. Au mur du fond. dont les paupières battaient. assis..." souffla Jacques. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. vite!" — „La police!" Un cercle de gens. il cherchait Jaurès des yeux. le front. Albert retentit. et la forçant à se rasseoir. ouvrit le col. ses amis s'étaient levés lui seul. les yeux clos. passa devant la table de Jacques.. le bras tendu pour protéger Jenny. la gérante. Toute la salle. envahissaient le café." Un claquement bref.. il hocha lentement la tête. Puis il cessa de le voir. Il était pâle. une glace avait volé en éclats. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . et d'un fracas de vitres. entourait les amis de Jaurès. en courant. sans doute. Mme Albert. Il était courbé en deux. Instinctivement. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. J'ai oublié son. A ce moment." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu.. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. Chut !. Il joua des coudes. La voix de M. gesticulant. et. Il ne disait rien. Il devait s'être évanoui.s'élancèrent dehors.. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. — fendit le cercle. Il se précipita vers la table du Patron. puis un brouhaha' assourdissant. — un médecin. Et celui qui vient d'arriver. l'interrompit net. Jacques s'était dressé. Un homme. sans regarder personne. Une seconde de stupeur. très calme. ce sont les deux frères Renoult. saisit la main qui pendait. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. Sans changer de pose. en. debout. un dîneur. 426 . était resté à sa place. qui se penchait.. d'une deuxième détonation.. qui tenait le poignet de Jaurès. presque aussitôt. chercha le pouls. debout. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. c'est un ami de Mighel Almereyda. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. A demi caché par le dos de Renaudel. suivi. la bouche entr'ouverte.

Jacques reconnut un socialiste.." Les yeux pleins de larmes.. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. passèrent de bouche en bouche: — ). poussiéreuses. . poussés. Alors. Au moment où ils allaient la franchir. sourdement répétés. Le d o c teur. Henri Fabre. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. rapprochées en hâte. Des amis avaient soulevé le corps. Mais.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". Jacques cherchait à voir. l'emportaient avec précaution. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. et procédait à l'évacuation de la salle. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. Il était blême. n'attendant qu'un signal. bousculés." Une longue minute s'écoula.IJ est mort. autour du blessé... Trois mots.. Fabre se retourna: au centre. Il est mort. Elle se faufila jusqu'à lui.. pour le coucher sur deux tables. énormes. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. Le docteur. prête à bondir. sans un mot.. —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre. l'attroupement devenait de plus en plus compact. On chuchotait: j. serrés l'un contre l'autre. Jacques et Jenny.d'un espace vide. Elle était debout. entraînés vers la porte. un ami de Jaurès.. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . Une main timide fit un geste vers le fond de la salle. s'accrocha à son bras. se trouvèrent pris dans le remous. dont la masse élastique se referma derrière eux.

. > .

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

outre-mer vice-. importer. entreî n t r e .. contresigner dé-.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. ré-. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . collaboîmpreună rer. r a p a t r i e r . suprasensible. antiantibien-. separare enlever. ad-. sous-. perprin parcourir. réarmement. viîn locul vice-président. prédisposé pour. bipède. exdepărtare. superior superstructure. prédire.deasupra. survoler trans-. ra-. irréel. en2. 1. désarmer. col-. com-. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. n e g a t i v nemi inter-. discontrariul. a t t i r e r . bisco-. rasseoir 2. emmener. scop .etc. supra-. supersonique.pro­ în faţă. a l ­ longer înainte antédiluvien. repetiţie redire. sousub-. perforer préînainte p r é a v i s . trépasser. r a p p o r t e r . sous-directeur. înainte poursuivre. des-. illogique. anti-impérialiste bine bienfaisant. ii-. separare défaire. în mijlocul intercostal. enfermer. en-. tré-. biscuit cohabiter. af-. riul réagir subordonné. în incarcérer. al. r1. tresdincolo de t r a n s a l p i n . apporter. correspondre centra-. sur. contra­ retourner. ir-. î n a p o i . bénébi-. bénéfice de două ori bicyclette. tressaillir ultra-. em-. d i s p a r a î t r e en-. projeter re-.) ante-. vicomte a. exporter in-. ememmagasiner immobile. im-.(ac-. coexistence. soudedesubt mettre super-. oulredincolo de ultra-royaliste. con­ direcţie. antichambre împotriva antifasciste.

vengeance. c u r e n t communisme. lisible. demni­ syndicat. fourchette. lorrain. -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able. doctorat -at tate -eau.-ette . -ien -ais. agent danseur. stare esclavage -aille peiorativ ferraille.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. parisien. orangeade 1. professorat. acţiune n e t t o y a g e . français. ourson -té. rougeur -ie. valetaille. encrier. socialiste. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n . fillette -eur. sucrerie -ien origine. -ence a c ţ i u n e . technicien -ise calitate franchise -isme 1. -ible. profesie j o u r n a l i s t e . r e z u l t a t u l tempérance. -ateur 1. suédois caricatural. -ation acţiune pendaison. soluble r o u m a i n . Marocain -ais. italien anglais. classement -on diminutiv aiglon. ruelle -êe conţinut bouchée.-vlet . finesse -et . r o y a l - 432 . dentiste -(e)ment acţiune. soupière -esse stare. obiect cendrier. -elle diminutiv chevreau. -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e . calitate blancheur. Chinois -aison. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . doctrină. bavardage 2. paperasse peiorativ produs citronnade. dessinateur 2. -ité calitate parenté. visiteur. réaliste -iste doctrine 2. marseillais. ^ois origine F r a n ç a i s . -erie calitate perfidie. stare r e m a n i e m e n t . calitate politesse. profesie journalisme 1. écolier 2. -eance. p a r t i z a n u l unei communiste. réalisme 2. m a l a d i e . profesiune charpentier. profesie Parisien. -1ère 1. humanité -ace. a d m i n i s t r a t i o n -ance. poignée -ier.-elette d i m i n u t i v coffret. -ain.

noiraud p r o p r e t . m a quisard n o i r â t r e . rarissime p o i n t u . alpin héroïque.Sufixul Sensul 1. peiorativ 2. communard. pensif enfantin. socialiste richissime. calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. vaniteux saisonnier. coutumier inventif. scénique c o m m u n i s t e . aigrelet menteur. -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . bavard campagnard. rougeâtre l o u r d a u d . -elet -eur. barbu -ard -âtre -aud -et. caracter.

Moscou.MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. Paris. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école. tables) les (élèves. Observaţie. Pékin 434 .

d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. Numele de ţări. Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. fondateur de „l'. fluvii şi munţi. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique.o e n u m e r a r e : Vieillards. O b s e r v a ţ i e i . de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes. d) î n t r . Le Caire e t c . e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir. rue de la Victoire. la Corse. g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. Le Mans. hommes. femmes. docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. Ce paysage est magnifique. les Alpes. enfants. toute la foule était joyeuse. precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde.Humanitè". PrietenuJ său este simpatic. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. camarade ! Merci. le Rhin. 28* 435 . c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ.

formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s. apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v. apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . In limba franceză nu există substantive de gen neutru. masculin sau feminin. care se recunoaşte după articolul care le precedă. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I . te la masculin în -x le curieux une boulan. Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu.

le c h a p e a u -eau. les bras les noia. La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc. în -s 437 . -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc. acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . les chapeau.p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e . Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i . -x.T dăugind les jeua. -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au. care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă . les nez formează les noyaua. în le­ g ă t u r i .I I . cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. la noia.

gentilhomme. în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. formează pluralul adă­ les cailloua. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme. etc. 438 . în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua. în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. ugind un ~x les choua. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1. gentilshommes. al căror plural este: bonshommes. 1 les chevaua.

dintre care unul este determinantul celuilalt. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. mesdemoiselles. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . substantivele: madame.De asemenea. mademoiselle. monsieur. 2. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. Les fenêtres de la chambre sont fermées. al căror plural este: mesdames. messieurs. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie. acestea rămîn invariabile. Les livres de l'étudiant sont gros. Observaţie. numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. adverbe. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. prepoziţii. Dacă substantivul este compus din două substantive. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. prepoziţia de se contractă cu acestea.

Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. D. l'étudiante G. de Vélève D. à l'élève A.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. A. A. l'élève G.les = aux: La directrice parle a u x élèves. ami. Adresse-toi à l'élève de service. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . G. D. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. J'écris à la soeur de mon ami. de cette fabrique. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. prepoziţia à se contractă cu acestea. de l'étudiante D. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. à l'étudiante A. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. G. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. l'élève Feminin N.

pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate. majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat. -n.ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 . -s.

prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. conform regulii generale. pentru t o a t e adjectivele. sociales. 442 . vieux-vieil.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. nouveauforme la masculin nouvel. Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. fou-îol Observaţie. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. F e m i n i n u l p l u r a l se formează. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel. prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses.formează la fel ca acela al substanti­ velor. nouvelles etc.

Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie. î n limba franceză. Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce. son habitude. cet cette Plural Observaţie. ton. 1 . cet hiver. adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i .Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort. ta. în locul formelor ma. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . ton armoire. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. 2 . sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. son pentru a se evita h i a t u l : mon amie. m 443 . F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami.

1. (la) huitième Observaţie. soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier. cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un. cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil. quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième. Numeralele cardinale sînt invariabile. 2. cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second.de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents .Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv. quatre-vingt-onze. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . 444 . unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. înainte de a primi terminaţia -ième. soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts.

h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .

telle. nul. lui Forma accentuată moi. elle. tout. . il. Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t .. elle ' -. te. nous. elle nous.170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. elles moi. eux. î n acest caz. tu. plusieurs. quelque. à elle ». 446 . -e. à moi. ils lies me. toi. lui. î n gramatica franceză million stantive. tel. vous. f vtominativ < l Dativ lui.d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă . vous. nulle. toi. autre. Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) . certain. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. à toi.v i n g t . PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. chaque. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . à lui. même.-e.

Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. je lui offre un bouquet de fleurs. vous. leur ' te' ie' ' a nous. je vous le recommande chaleureusement.Acuzativ 1 me nous. ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. leur. à vous. vous. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. À eïle. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b . p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. Qui veut lire? Moi. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous. les m( à nous. Je le répète. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. vous. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. elles à elles Observaţie. cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. les. b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. 447 . il faut être persévérant. je le lui donnerai demain. je le sais. à eux. eux. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t . se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel.

U n e o r i . u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . nous en sommes très heureux (de cela). de obicei. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. nous. 448 . fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă .P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. 2 . e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. fiind. U n e o r i . în acest caz. P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. în afară de p r o n u m e l e se. vous Pronumele personale en şi y 1 . te. care corespunde articolului posesiv din limba romînă. Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat. vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). P r o n u m e l e y înlocuieşte. mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la.

c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est. qui.. care. c'est. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului. d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère.. que Expresia c'est. C'est lui que je cherche.. Expresia c'est. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ . r e s p e c t i v . Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche.. ce sera. .. 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 . qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure. P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi... • \ cela (ça) Observaţie.Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. etc. în acest caz.. Expresiile de prezentare c'est. se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur.

al c ă r u i .. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. despre care. quelqu'un.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. autre. Observaţie. care variază după număr şi gen. a cărei. plusieurs. l'un. rien. al căror ce. -une. laquelle etc.. compuse [lequel. l'une. certain. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. tel. A. G. l'autre. -e. 450 . tout. care sînt invariabile chacun.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care. nul. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se". quiconque. pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N. •D. personne. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l . Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. cu înţeles nedeterminat. destul de rar folosite. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite.

viitorul II. conjunctivul • imperfect. Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). . Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate.VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. perfect şi mai-mult-ca-perfect. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior. infinitivul trecut. imperativul trecut.

(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie. marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir. Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 . La timpurile compuse.

Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. tomber. -ais. -ais. partir. -ait. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. -is -is -it -imes -ites -irent -as. -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. -ait. finiss-(ant)]. -es. venir etc. mourir. arriver. entrer. -ions. -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant). -re -ant -i.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. 453 . -iez. care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. -ions. -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. -iez. -u. a Ill-a -ir -oir. -s. rester. ţin-(ir) e t c . Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. ] .i n t r a n z i t i v e c a : aller. sortir. -ez. naître. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. -e. -e. T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. -a. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai.

C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que).conjunctiv imperfect perfect Observaţie. j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca.ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ .m u l t .Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i . Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 ..

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t . Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .

care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v . appeler — j'appelle. în acest caz. ils appelleront (dar nous aţpelons etc. il emploiera (dar nous employons etc. ci p r i m e s c . Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. je céderais 4 . ) ils jetteront (dar nous jetons etc.) il appuiera (dar nous appuyons etc. -eter. oue je cède — je pèse.) acheter — j'achète. jeter — je jette.) dublează A l t e v e r b e . Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède. appuyer — j'appuie. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 . consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : . nous pèserons Observaţie. ils achèteront (dar vous achetez etc. Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 .) 457 . Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons.) 5 . u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle. ils modèleront (dar vous modelez etc. Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler.Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 . n u d u b l e a z ă consoana l sau t.

faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. Spre deosebire de limba romînă. Voi pleca (în c u r î n d . 3 . ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. formează trecutul apropiat (le passé récent). il neigera. 458 . A î n c e p u t să lucreze. il hait (dar nous haïssons etc. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . il fallait etc. V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate. urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. 6. venir la indicativul prezent. faire etc. Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. Tocmai i n t r a s e .) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. A m pus să-1 cheme.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. venir. 4 . Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. î n d a t ă ) . Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular. se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. 2. exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). tu hais.

) : En lisant on s'instruit. il convient. il paraît. gerunziul Participiul prezent. ^ şi a l t e verbe (falloir). Ces portraits sont parlants. E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . geler. adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. tonner. grêler e t c . il fait etc. de t i m p e t c . E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . Observaţie. Trouvant le film ennuyeux. de cauză. Il s'est blessé en fendant du bois.Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. La un număr redus de verbe. ca de e x e m p l u : il suffit. adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. neiger. In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . il arrive. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . nous sommes partis.

. . . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului. . . unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect . . 460 .Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i .1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent.

je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul.verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! . accourir (eu avoir. peindre. Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 .bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc. ! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil. être) plaindre. teindre etc. atteindre. paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 .a p l . de aseme­ nea interdire. sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc. [vous) contredisez etc.prez. mentir. servir. partir 1 eu a u x . prédire contredire care fac la pers. j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc.Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire. ind. a I l . şi imper.

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc. que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez . attendre. répondre.Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre. per1 mettre etc. combat. .entendre. il pleuvra . vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 . tre. . admettre.. . pendre. .. défendre.. 1nu 1 . commettre. dépendre..are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc.

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

appartenir etc. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 . se souvenir. suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux.Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. soutenir. devenir. obtenir.être: revenir. avoir: tenir. intervenir. eu aux.

rien. pentru propoziţiile scurte. forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. Je ne le rencontre j a m a i s . guère etc: Je ne vois rien. şi pas. păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. aşe­ zată înaintea verbului. aşezată după verb: II ne parle pas français. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus.i l s pas? 468 . jamais. personne. La timpurile compuse. point. la verbele din grupa I. verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. Il ne veut plus avancer.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect.

(pas) Adverbe de îndoială: apparemment.. tard. longtemps. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. Adverbe de cantitate: assez. dessus. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. ensuite. davantage. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. Adverbe de loc: ailleurs. Adverbe de timp: aujourd'hui. là. beaucoup. trop etc. bientôt. loin. ne. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. peu. hier. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. jamais. le bâtiment. partout etc. toujours etc. commodément. soudain.. gratis etc. Observaţie. confusément. profondément etc. Adverbe de afirmaţie: oui. dessous. bien. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1.ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite. précisément. où. ici. Adverbe de negaţie: non. souvent. demain. dehors. ainsi. 469 . la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément. parfois. tant.). Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien. heureusement etc. hautement. ensemble. plutôt. assurément etc. l'assortiment etc. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor. exprès. certes.

Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. pour. chez. courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. près de. la adverbele care se p o t c o m p a r a . outre. de. quant à e t c . au milieu de. vers. pendant. sous. jusqu'à. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. m o d u l : aller à pied. dès. derrière. a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . malgré. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . contre. 470 . dans.devant. à côté de. loin de. t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. avec. entre. en. pas. après. P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. sur. sans. avant. P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t . E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. depuis.Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . parmi. d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer.

— t i m p u l : Sur ses vieux jours. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large . — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. 471 point . il s'établit à la campagne. un parapluie à la main. cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée. agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs.— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table.— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie. monta dans la diligence. Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau. prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur.

c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. ainsi. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. Il est entré dans la maison. ni ramer. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. toutefois. donc je peux partir. Elle ne sait ni nager. c'est-à-dire: pas sérieusement. Il échouera. pourtant. aussi. par J'ai fini. ainsi il est écoulé. car il ne travaille 472 . qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. Je crie mais on ne m'entend pas.Prepoziţiile en şi dans In general. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. en effet. Il parle fort. b) adversative (conjonctions cependant. ni: Il lit et commente le journal. ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. Balzac était royaliste et catholique. enfin.

Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. de manière que. jusqu'à ce que. tu réussirais. Observaţie. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. pendant que — cauzale: parce que. de peur que — consecutive: de sorte que. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e .Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. puisque. de façon que. pour peu que. ainsi que. c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. non que — finale: pour que. à mesure que — concesive: quoique. (comparativă) : Comme on fait son lit. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . après que. je suis parti. d) quand: partir. vu que. bien que. afin que. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que. on se couche.

verbe.— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! . adjective. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive.

R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. 2 . Propoziţia independentă (proposition indépendante). La personne qui m'a téléphoné. depind unele de a l t e l e . sau p r i n subordonare cînd. Propoziţia principală (proposition principale). cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. Je m'habille et je viens tout de suite. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. care nu depinde de a l t ă propoziţie. R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere. Pierre est charpentier.SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. 475 . b) prin joncţiune. nefiind de acelaşi fel. m'a communiqué quelque chose d'important.

—• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais. d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez. •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français. d'hôpitaux etc. il est un grand réaliste critique. on.pourrait construire plus d'écoles. b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi. temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement. 476 . Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra. c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix.3 . — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve. — concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme.

4 .ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general. quelque 477 . posibil. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère. sembler etc. d o r i n ţ a . Il regrette que tu sois malade. que. Il est bon que nous apprenions le français.: 1 . principal e t c . en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. il n'y a que des champs de blé. conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . E l se foloseşte. ) : Il faut que tu écrives une lettre. regretul e t c . In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . jusqu'à b) de loc. b) după un verb impersonal (falloir. d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que. ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . 3 . de côté que: Où que nous regardions. il est nécessaire e t c . b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul. Je veux qu'ils partent. unique. il est juste. t e a m a .) şi după unele expresii impersonale (il est bon.

pour que. pour non que. pentru a exprima un fapt real. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva.. afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende. î n limba romînă. quoique. are putere — Bien qu'il soit maigre. quoique e t c . p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. Observaţie.. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. Deşi este slab. pour. Observaţie. que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul. il a de la force. după locuţiunile mais il est conjuncţionale que.. • e) c o n s e c u t i v e . que.c) d e c a u z ă . cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. f) c o n d i ţ i o n a l e . elles n'eurent aucun résultat. mérites.. Quelles que fussent les précautions de Bartholo.. Quoiqu'on fasse. g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. se foloseşte indicativul în limba romînă. locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que. 1. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que. 2 . pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . sans que e t c . avant que. elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. d u p ă pour peu que. De asemenea. de manière que.. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. bien que. si. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. d) f i n a l e . de. ) : Approche que je te voie (que = pour que). ce n'est pas que. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . sans que: Bien qu'elle soit jeune. on ne peut contenter tout le monde. — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque.

les canards d'accourir. o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir. Şi iată că găinile se ţivîntă. In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer. E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. il faut se laver les mains. In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. raţele se reped. c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. Ne pas se pencher en dehors. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . manger tout cela! 2 . propoziţiei 479 . 3 . c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. j'ai repris mon travail. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . Après avoir passé un beau congé. este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio.

Observaţie. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. 480 . se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie. în gramatica franceză. la reconstruction commença. spre deosebire de gramatica roinînâ. 2. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. Rîde de se prăpădeşte. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant. il travaille. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. on remarquait ses rides. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité.d) consecutive: II rit à se tordre. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie.

Observaţie. deci nu se face acordul.) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . 3 . P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . Ils ont lu la gazette. Elles se sont parlé.2 . P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se). P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t . Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. (Complement indirect. t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. deci acordul se face^. sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. (Complement direct. 4 . Elles étaient appréciées par leurs camarades. je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). Marie. expuse m a i departe (punctul 4). în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés.

Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés.) Observaţie. (Acordul se face cu complementul direct les lettres. Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes. la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect. CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i . deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect.m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular. nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t . în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect.T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă . 482 .

Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i . 3 .a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie. ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt.REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i . I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. în general. î n limba franceză. 2 . 1 . (subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 . Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză. î n schimb.a a condiţionalului trecut).

ainsi. facultativă după sans doute.u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 . . el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi. au Inversiunea este moins etc. peut-être.e l l e entrée qu'elle se mit à parler. dar este r e l u a t p r i n t r . v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. À peine « ( . d) c î n d . en vain. O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie. à peine. adver­ comment il procédera. p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . aussi \'a-t-on condamné.S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. encore. incidente: instants. Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. dit-elle. Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă . toujours: Il avait volé. Ce cri le lance Barbusse. Acest strigăt îl lansează Barbusse. 1 . Reste la question essentielle.

SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent. CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .

eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face.) . représentant (fig. dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 .-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz.) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar. -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz.) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier .chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat.

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

2. quelqu'un qch. indicativ inf. trecut v. adv. prezent pron. adjectiv adm. interogativ invar. expresie /. istorie înv. 1. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. plural pop. locuţiune conjuncţională loc. personal pi. construcţii expr. pronume qn. prep. verb. infinitiv interj. administraţie adv. (fem. popular prep. (mase. invariabil ist. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. zoologie Observaţii. juridic Ut. adverb. familiar fig. numeral part. perfect pers. verb vi. adverbial ant. muzică nehot. locuţiune prepoziţională loc. . tipografie tr. nehotărît num. mitologie muz. vezi vb. matematică mii. participiu perf.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. impersonal ini. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. antichitate arhit. auxiliar bot. prepoziţie prez. conjuncţie constr. imperativ impers. botanică comp. majusculă mar. substantiv iehn. verb tranzitiv zool. gramatică hot. locuţiune adverbială loc. învechit jur. hotărît imper. conj. interjecţie interog.) feminin fam. arhitectură art. relativ s. articol aux. locuţiune verbală m. literatură loc. figurat gram.) masculin maj. quelque chose rel. militar mitol. marină mai. tehnică ţipogr. verb intranzitiv vt. (gradul) comparativ conj.

.

(pi. a a c a p a r a accélération s. m ă n ă s t i r e abbé s.m. [loc. la. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant. p r i m i t o r . ro.m. a spori accroupir (s') vb. a aboli abondance s. a a t î r n a .f. accelerare accélérer vb. negreşit absorber vb. a î m p o v ă r a . a ajunge (la) .f. cumpărare . a se împăca accoster vb. acu­ zator accusation s. îmbelşugat.f.f. a b s e n ţ ă .m. m. a acosta. a înverşuna achat s. caisă abricotier s. a nu fi de faţă absolu.m. I I I a absolvi. [mar. intrare accident s. III a doborî.m.f. a copleşi. a strînge accusateur. m. a a c o m p a n i a accomplir vb. f. peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n . cais abriter vb. m. acordeon accorder vb. pe.m. a b s u r d i t a t e abus s. II a se aşeza pe vine accueil s. a a c u m u l a . acord. a b u n d e n ţ ă . m. abis abnégation s.) a acosta accoupler vb. a a d u n a . m. a accelera accent s. î n v o i a l ă .f. aşadar.m.f. tăiere . adăpost abricot s. a c l a m a ţ i e acclamer vb. a a d ă p a abri s. a d a .m. a îndîrji. accent accepter vb. n e a p ă r a t . cu t o t u l . (fig. a săvîrşi. a efectua accords. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. a aborda. a b a t e . 493 . Aceste vocabulare nu p o t . ţii ie loc de dicţionar. a înghiţi absoudre vb. I I I [în expr. cîte. invar. a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . a lega accourir vb. a a c o r d a . a cumpăra acheteur. a t ă i a . a a c l a m a accompagner vb. I I I a p r i m i . à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. lipsă absenter (s') vb.m.m. accident acclamation s. a se î n d r e p t a acheter vb. preot abîme s. sporire accroître vb. p r ă p a s t i e . consim­ ţământ accordéon s. belşug abondant. a t e r m i n a .m. m. II a atinge (ceva). -e adj. p l ă c u t accueillir vb. şi s. a adăposti absence s. abajur abattage s. absolut . II a suprima. acuzare acharner vb. -euse s. -trice s.m. a însoţi. a grăbi. d u p ă .) a descuraja abbaye s. adv. a ierta absurdité s. a împerechea. a p ă r ă s i . -e adj.f. cu.-eadj. a b a ţ i e . III a sosi în grabă accrocher vb. abuz acacia s. şi adj. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. m ă r i r e . ) a duce (la) abreuver vb. a b a t a j abattre vb. à pied pe jos . a a g ă ţ a . a lipsi. c u m p ă r ă t o r achever vb.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep. a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. acces. a accepta. în . a umili accaparer vb. a vitelor) . a p r i m i accès s. f. în p r i m u l rînd aborder vb. a b u n d e n t abord s. salcîm accabler vb. a sfîrşi. de.) d' ~ m a i î n t î i . I I I a m ă r i .) faire ->qch. a r e n u n ţ a abat-jour s. desăvîrşit absolument adv. s' ~ a se p o t r i v i . m. a b o r d a r e . [fig.) împreju­ r i m i . doborîre (a co­ pacilor. a î n t î m p i n a accumuler vb. c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb. abnegaţie abolir vb. I I a î m p l i n i .m. a absorbi.

a c o n s i m ţ i . -é s. a g r a r agrandir vb. deci ainsi que loc. a-i plăcea aîné. dibăcie. m. o votre — • c u m d o r i ţ i . miel agraire adj./. acţiune activité s.m. aerian aéronautique s. (fig. înăcrit aigre-doux. -e adj. aerodinamică aéroports.m. î n r ă u t ă ţ i r e . conso­ lidare affirmer vb. p r i m u l născut ainsi 1 . -ive adj. strident a i g u i l l e s . I I a slăbi. a d m i r a t o r admiratif.f. I I I a d o b î n d i ./.m. conj. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. arie (muzicală). -e adj. (fam. 2 . à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c . II a se elibera affronter vb. p l ă c u t agréablement adv. -trice s. aglomeraţie . trea­ b ă .f. b u c u r i e . uşor. cu dare de mînă 494 . agreabil agressif. -ive adj. astfel. a g i l i t a t e . ascuţime additionner vb.m.f plăcere.f. I I I a m ă r i agréable adj. a se prăbuşi affaler (s') vb. rn.f.m. în a l t l o c . a a d u n a adhésion s. ~ que p e n t r u ca. al muntelui) ail s. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb. vîrstnic agence s. conj. (în loc. aglomerare aggravations. d'-~ de altfel aimable adj. înfăţişare aisance s. în scopul âge s.f. a a g i t a agneau s. şi adj.) ~ de pentru a . I I I a a d m i t e admirable adj. a adresa adroit.) p i ţ i g ă i a t . aulx. m . a cîştiga acquiescer vb. -~ s. în v î r s t ă . a î n h ă ţ a a h ! interj. a d r e s ă . -es. sprinteneală agir vb. dibaci aérien.f.m.) a se prăbuşi affection s.m. II a î n t ă r i . a c t u a l i t a t e acuité s. a consolida affermissement s.f. I I a a c ţ i o n a agiter vb. a d m i r a ţ i e admirer vb. /. a n d r e a . aerodinamic . a d m i r a t i v admiration s.f. agricultură agripper vb. a a d m i r a admission s. aşa precum. aşa. cu a r i p i .f. bot. II a î n d u l c i . agenţie agent s. p r e c u m şi air s. / . (fig. a se s i m ţ i bine aisé. a afirma affluence s. ac. m a i în v î r s t ă . p u i de v u l t u r aigre adj. se tirer d' — a se descurca. cum îi p l a c e . agresiune. dragoste. adonis adorer vb. conj. oţel acquérir vb.m. a c t i v i t a t e actualité s. f. vîrf (al t u r ­ n u l u i . aïeux strămoş) aigle s. m.acier s. a e r .m. a h ! o h ! aide 1 s. (pi. a g r a v a r e aggraver vb. -enne adj. a se a g i t a . a-şi face de lucru affaisser (s') vb. a i u b i . a agrava agilité s. (pi. -e adj. a înfrunta afin conj. a s c u ţ i t . a a p u c a . être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . dezinvoltură aise s. ~ es) bun i c . aeronautică aérodynamique adj. a î n r ă u t ă ţ i . agent agglomération s. -e adj. -trice s. adv.f. f. aeroport affaiblir vb. u ş u r i n ţ ă . t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa.f.m.f. în mod p l ă c u t . sprijin.f.. au ! v a i ! aïeul. adeziune admettre vb.m. acru. p r o b l e m ă .f. v u l t u r aiglon s. il fait mon •«.f. a micşora affaire s.e omul care-mi trebuie . actor action s. a d m i t e r e adonis s. agreabil. ajutor aider vb. -douce adj. agresiv agression s. afecţiune affermir vb. a se învoi acteur. afacere.f.m.f. s. a t a c agriculture s. dulce-acrişor aigu. vîrstă âgé. a adora adoucir vb. a îmblînzi adresses. m i n ă .) aglo­ meraţie afflux s. î n t ă r i r e . -s) usturoi aile s.f. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . ajutor aide 2 s. f. a ajuta aie ! interj.f. (în)aripat ailier s . -ë adj. aripă ailé. a d m i r a b i l admirateur. m. aflux affranchir (s'j vb. (pi. î n d e m î n a t i c .f.m. a f l u e n ţ ă . iscusinţă adresser vb. a m a b i l aimer vb.

august apercevoir vb. a p r e l u n g i . III a î n v ă ţ a . a se d u c e . alegorie allemand. c h i b r i t allure s. II a a p l a u d a applaudissement s. a a l a r m a .f.f.) a strivi anecdote s. a p a r a t apparemment adv. împrejurimi allécher vb. adv. a l t e r a b i l altitude s. suflet amende s. à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s .m. a a n u n ţ a .m.m. m . p a r î m ă amas s. m e r s .9.aisément adv. vechi ancre s. salariu apporter vb. a p r e g ă t i . m. (fig.pi.m. a n . -e adj.) şi adj. a n u m i applaudir vb. a m a t o r amazone s. a m u z a m e n t . d i s t r a c t i v amusement s. a se d i s t r a . chemare appeler vb. a p l a u d a r e . a n t i c h i t a t e antisémite s.) şi adj. iubire a m p h i t é â t r e s. . a p e l . verighetă allier vb.m.m. alfabet alpiniste s. -e s. a l p i n i s t alsacien.. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s.-enne s.m. a se amuza anachronique adj. a l a r m ă alarmer vb. aproape apparaître vb. m. a m i c a l . după cit se pare apparent. a a m p u t a amusant.m.e s. prieten. pi. (cu maj. I I I a zări apétale adj. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s. a însufleţi anneau s. a strînge amateur s. a p r e t apprêter vb. / .f. a g ă t i . a chema. a se î n t i n d e allumer vb. aniversare annoncer vb. a aduce apprendre vb. a m e n d ă amener vb. amazoane ambition s. prietenie a m o u r s . a l m a n a h alors adv. a m a n t . prietenesc amicalement adv. slăbire a m a n t .m.m. -e adj.m. a n i m a l animation s.f.m. a l t i t u d i n e amaigrissement s. aluzie almanach s. m.f. a a d e m e n i allée s. a n t i c a m e r ă antipathique adj.f. a p a r e n t appartement s.f.f. m.m. a prevesti annuaire s. ancoră âne s. . -enne adj. a n a c r o n i c anatomie s. alsacian altérable adj. a o d u c e . nelinişte.f. m. a se duce alliance s. colţ angoisser vb.a se l u n g i . b o g a t . p u r t a r e . m . -e adj. a î n g r ă m ă d i .f. a n t i p a t i c antiquité s.f.m. a n a t o m i e ancien. inel année s. a d a a l a r m a alentours s. a a p r i n d e allumette s. a speria angoisse s.m. a m f i t e a t r u amplement adv. a t u n c i alpestre adf. prieteneşte amitié s. a lungi.f. cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb. (cu maj.f. a a d ă u g a alarme s./.m.f.m. însufleţire. înger a n g l a i s . II a n i m i c i .) şi adj. m.f.f. m.) d o b i t o c anéantir vb.m. amploare amputation s.m. englezesc a n g l e s .f. a m p l u . englez. s'en ~ a pleca. german aller vb.f. dis­ tracţie amuser (s') vb. a p a r t a m e n t appartenir vb.m. m ă g a r .f. a m ă ­ nunţit ampleur s. a n t i s e m i t août s. a n o r m a l antarctique adj. -e adj. -e adj. (cu maj. a n e c d o t ă ange s. iubit a m a r r e . a m i c amical. a n i m a ţ i e animer vb. III a a p a r ţ i n e appel s. alee allégorie s. a apreta 495 .f.f. a m p u t a ţ i e amputer vb. III a a p ă r e a appareil s.f.f. a l p e s t r u alphabet s. a n u a r .f. a aduce ami.f. * ' . a î m b i n a allonger vb.f. a a t r a g e . a n t e r i o r antichambre s. u n g h i . a l i a n ţ ă . c a m (aşa). a afla apprêt s. (degetul) inelar anormal. m.f.m.m.pi.e s. a p e t a l à peu près loc. poftă de m î n e a r e appointements s. grămadă amasser vb. s p a i m ă animal s. a m b i ţ i e âme s. odgon. a p l a u z e appétit s. (fig. -e s. a n t a r c t i c antérieur. a merge.

sparanghel asphalte s. a s t r o n a u t i c à astronomique adj. a a p r o b a . desi­ gur assurer vb.m. a s p i r a r e . reazem. ateneu athlétisme s. cu s i g u r a n ţ ă . m .f.f. (cu maj. de ambasadă) attachement s. a t a ş a t (de legaţie. m. a r t i f i c i a l . ariergardă arrière-grand-mère s. a r g i n t . a n g h i n a r e articulation s. ateu athénée s. a înjuga attendre vb. I I a a d î n c i . arteră artichaut s.f.f. a a t a c a attarder (s') vb. m. a î n h ă m a .m.m. m.m. a v î n d în vedere attentat s. cu artă ascenseur s. a r t i s t artistiquement adv. a piciorului) attaché s. a stropi arsenal s. farfurie assistance s. a se asocia assombrir (s') vb. c r u n t . a r m a m e n t . atenţie 496 .m. I I I a atinge atteler vb. cameră din dos arrière-garde s. c u r e a . a zăbovi atteindre vb.m. a sprijini âpre adj. apropiere approcher (s') vb.m. a întîrzia.m.m.m. arsenal a r t s . arhipelag architecte s.f. a s p i c . a sosi. aşteptare attention s.m. încheie­ t u r ă (a m î i n i i . ascensiune aspect s.) raion. asistenţă association s. sprijin appuyer vb.m. a fi de ajuns assiéger vb. (adm. d e s t u l .f. a t a ş a m e n t attacher vb. en avoir ~ a fi s ă t u l . astronomie athée s. învoire asseoir (s') vb. asalt assentiment s. a asigura astronautique s. a a j u n g e . I I I a a ş t e p t a attendrissant. a u d a .) aspi­ raţie assassinat s. a a p ă s a .m. înarmare armoire s. a r a n j a m e n t arrêter vb.) poimîine après-midi s.m.) a se î n t î m p l a arriviste s. -e adj. groaznic attabler (s') vb. a aproîunda approuver vb. a a r t i c u l a artificiel. asociaţie associer (s') vb.m. d u l a p . curcubeu archipel s. I I a se î n t u n e c a . a se a p r o p i a approfondir vb. 2 . [fig.f. partea d i n a p o i . legătură. aspru après prep. (sport) fundaş. aromă arracher vb.m. a r m a t ă armement s.-elle adj. b a n i armée s.f. a asasina assaut s. \ ardoare.m. înduioşare attendu prep. -e adj. şi s.approche s. a asedia assiette s.s. aprovizionare approvisionner vb. m .) d u p ă .m. pe urină.f.m. sosire arriver vb.f. şi adj. [invar. a r a b araignée s.f. III a se aşeza assez adv. (fig. a t o m atroce adj. a s e n t i m e n t . a lega attaquer vb.f. a r t i s t i c . ascensor ascension s. a t e n t a t attente s.m.f.f.f.m.m. d u p ă aceea après-demain adv. m. (fig.m. a r t i c u l a ţ i e articuler vb.) a se posomori assourdir vb.m. a i z b u t i . păianjen arbre s.a m i a z ă arabe s. a smulge arrangement s. a a p r o v i z i o n a appui. /. a aresta arrière 1 . asfalt asphalter vb. arbore arc s. măiestrie artère s. a r ş i ţ ă .) si adj. rîvnă arène s.f. I I a rotunji arrondissement s.f.f.m. s. a asfalta a s p i c s .f. a t l e t i s m atome s. a a t a ş a . s t r ă b u n i c ă arrivée s.f. s t ă p î n pe sine.f. şifonier arôme s. / .f. I I I a a s u r z i . nefi­ resc artiste s. [invar.f. înduioşător attendrissement s. a s a s i n a t assassiner vb.f. d u p ă . arenă argent s. m. interj.nl. p o m . a r h i t e c t ardeur s.m. m. (impers. înfăţişare asperge s. a face (un sunet) m a i surd assuré. arivist arrondir vb. cartier arroser vb. şi adv. piftie aspiration s. suficient.m. a opri . arc arc-en-ciel s. sigur assurément adv. a r t ă . înapoi ! arrière-chambre s. aspect. a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. a se aşeza la masă a t t a c h e s .

a î n a i n t a avant adv. îndrăzneţ au-dessous adv. pătlăgea v î n ă t ă aucun.f.f. a î n t r i s t a . m a i înainte auprès 1 . adj. a glumi bafouiller vb. a m ă r t u r i s i avril s. a înjosi avion s. a u d i t o r augmenter vb. sărut(are) baisse s. I I a ateriza attirrer vb. a micşora' bal s. există avoisinant.m. şi adj. m ă t u r ă t o r balcon s. m. şi pron. -e adj. a pune mîna attrister vb. a v a n s . (pe) aproape auriculaire s. î n a i n t a r e avancer vb.m. ~ chose altceva autrement adv. baionetă baiser s.f. de uşă baigner (se) vb. azi aune s. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s.m. cu avenir s. a l a l t ă i e r i avant-poste s. ochi de fereastră. a v i d . a atrage attraper vb. a î n ş t i i n ţ a avocat s. î n t î m p l a r e .m.f. balcon 497 .m. a u t o r i t a t e autour adv.f. cu a t e n ţ i e atterrissage s.m.-euse s.m. (impers. orbeşte aveugle-né (e) s. b a l balai s. înainte a v a n t a g e s. d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s. deget mic (de la mînă) aussi adv. m ă t u r ă balayer vb. m. (precedat de art. bagaj bague s.m. p ă r e r e . aş ! baie s. conj. a l t u l .f. vecin avouer vb. împrejurul autre I . a u t o d i d a c t automne s. {loc. a informa aveugle s. a-i f i . / . orb din naştere aviation s. -e adj. I I a deprecia (o marfă) . 2 . a l t m i n t e r i autrefois adv. autor auto s. î m p r e j u r . î n d a t ă . alt(ul). a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s. şi. •*• soif a-i fi s e t e . lăcomie.m. a se s c ă l d a . /. a l t a . m i c golf. a v i a ţ i e avide adj. şi adj. a a v e a .f.attentivement adv. şi prep. cale averse s. aux.m. şi adj. a z ă r i . avocat avoir vb. 2 . zgîrcit avec prep. loc. lacom. aversă avertir vb. şi pron. r a d ă .f. prep.f.m. adv.m. a m ă t u r a balayeur. a l t ă d a t ă ./. viitor aventure s. a v a n p o s t a v a r e * . adv.f. dedesubt au-dessus .f. hot.) il y a este. a se îmbăia 32* bain s. în mod a u t o m a t autodétermination s.f.f. avion avis s. t o t a t î t a . a v a r . aterizare atterrir vb. zori aubergine s. a scădea. a u t o m o b i l . ~ faim a-i fi foame. m.m.f. m . a p r i n d e . t o a m n ă automobile s.m. ) . 11 a a v e r t i z a . altfel. a bîlbîi bagage s. s î n t .s. aşa de aussitôt 1 . m. de asemenea. h r ă p ă r e ţ avidité s. a u x i l i a r avance s.) ~ de în j u r u l .f. pron. adv. a v a n t a j avant-hier adv. a m ă r i .f. inel bah! interj. îndrăzneală audacieux. a v i d i t a t e avilir vb. b a c a l a u r e a t badiner vb. aviz aviser vb.m. a l ă t u r a t .m.f. aproapele auxiliaire adj.m. a bolborosi. 2 . au­ tomobilistic autorité s.) c e l ă l a l t . î n d a t ă ce autant adv.f. a grăbi (plecarea e t c . nici un(ul) audace . odinioară autrui pron. scădere baisser vb.m. a întinde (înainte) . a u t o m o b i l automatiquement adv.m. şi adj. orb aveuglément adv. m. a p r i l i e B baccalauréat s. lîngă. arin auparavant adv.f. a v e n t u r ă avenue s. prep. deasupra auditeur.m. -euse adj. a spori aujourd'hui adv. baie baïonnette s. a m î h n i attroupement s.-trice s.

bazar béant./.f.f. n a v ă bâtiment s.f.m. b a n c ă . a se îngălbeni blesser vb. -che adj. balet balnéaire adj. barbarie barbe s. b ă t ă l i e .f. balnear banane s. a l b e a ţ ă blanchir ' 6 . -euse adj. sa­ lutar bien-intentionné. foarte m u l t . -e adj.m. conj. tout ~ încetişor.f.f.m. b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv. / . b a r b a r barbarie s. soacră belle-sœur s. a lega . frumuseţe bébé s. de peşti) bandes.f. de plus belle şi m a i şi.m. l u p t ă bataillon s. cu t o a t e că bienfaisant. b ă ţ . c u m n a t beau-père s. c i u d a t .m.) franc.m. a b ă l ţ a . frumos . bază bas-relief s.f. bărbier barbouiller vb.m. a î m p e s t r i ţ a bijou s. a construi bâton s.f.m. b a n d i t bandoulière s. ciorap basalte s. bancher banquise s. m i n g e . ceată bander vb. plisc bécasse s. care se leagănă b a l l e s . . bicicletă bien adv. prost bête 2 s. inferior./. s. biscuit bizarre adj.f. sitar belle-fille s. 2. prune bec s. şi adj. şi adj. c u m n a t ă belliqueux.f. a n i m a l . cărucior. il y a beau temps que . p a r t e a de j o s . şotie blâmer vb. banchiză baraquement s. m u l t beau -frère s. a b a n d a j a banderole s. bandulieră banlieue s.m.m.m. sărăcie bétail s. p r o s t ă n a c berceau s. barcă barreau s.baleine s. baladă ballant. -e adj. v o r b ă r e ţ . .m. b a n a n ă bananier s. guraliv bazar s. e m u l t de cînd . v a s . I I a p ă l i . leagăn béret s. larg deschis.f. sfeclă beurre s.m. a l b blancheur s. r ă z b o i n i c .m. mai dihai beaucoup adv. / . s c u n d . .f. fîşie. b a z a l t basculer vb. j o ­ s u l .m. şi adj.m. a unge cu u n t bibliothèque s.m. vite bête 1 adj. m. m. belle adj. banderolă bandit s. în şoaptă bas 2 s.f. cioc.f. batoză battre vb. m . a r ă n i 498 .m. bibliotecă bicyclette s.m. adj.m. clădire bâtir vb. balenă balise s.f. ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s . baston batteuse s.f. bastion bataille s. a blaza.f. căscat beau. beretă. a dezaproba . împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s. noră belle-mère s.f.f. foarte p a l i d blêmir vb. I I a a l b i blaser vb. .m. (pop.) b a r a c a m e n t barbare s.m. a beneficia benêt s.e s. baliză ballade s.m. . m u n c ă b e s o i n s . -e adj. bilet biscuit s. a mîzgăli barque s. a cădea base s. barbă barbier s. d u n g ă . -e adj.m. — sûr desigur bien que loc.m. I I a c l ă d i .f. .m.m.f. bere bigarrer vb. bizar blague s. b a n d ă . î n d a t ă . şi adj. -e s. gratie bas 1 .f. m . a b l a m a blanc.m.f. g l o n ţ . -se 1. banc (de n i s i p . t r ă s u r ă besace s. desagă besogne s. deşi. (fig. b a t a l i o n bateau s. bel. (în) curînd bienvenu.m. u n t beurrer vb. fleac béton s. b a n a n b a n c s .m. a se legăna .) a învinge b a v a r d . be­ licos bénéfice s. m grîu Wême adj.f. beneficiu bénéficier vb. n e v o i e . binefăcător. p r o s t i e .f. t r e a b ă . j o s . a toci sensibili­ tatea blé s. (mil. ballet s. curte de păsări bastion s.f. bine . basorelief basse-cour s. b e c a ţ ă . bască berline s.f.f. s c ă z u t . I I I a b a l e .f. b i n e v e n i t bière s. /.f. socru beauté s. bijuterie billet s.m.m. beton betterave s.

bun bon 2 adv.m. g u r ă . m . homme ~ om curajos.m. -e adj.m. II a sări. cărămidă briquet s. bras (fel de înot) brave s. (fig. boucles d'oreilles cercei boucler vb.f.m. măcelărie b o u c h o n s . buclă (de p ă r ) . I I I a bea bois s. pe p u n t e . sul (umplut cu c î l ţ i .m. a b r a v a bref. c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i . à — pe bord.f.f. r a n ă bleu. frag­ ment bricoler vb. brève adj. a căptuşi cu lemn boîte s. fărîmă . burghez bourreau s. prăvălie bouton s. broşa brocher vb. b r a ţ . măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2. -euse adj. m ă n u n c h i bourbeux. (tehn. a închide. -e adj. val de aer bouger vb. bornă borner (se) vb.m. busolă bout s.m. c a t a r a m ă . brioşă. a m n a r brisées s. bonetă bord s. m a r g i n e .m. strălucitor brillamment adv.m.) a lucra n i m i c u r i . cozonac brique s. cracă.) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb. m. blond blouse s. b o b i n a r e . b l î n d .m. margine.m. v a t ă etc. -e adj. boier bracelet s. a broda 499 . a face salturi bonheur s. a se mişca. a străluci brioche s. om b u n şi c r e d u l . ghiulea boulevard s.f.) aller sur les ~ de qn. r a m u r ă . a bîzîi bourgeois. fericire. bor (la o pălărie) bordeaux s. n o r o i .m.f.f. cutie boiteux.m. o m u l e ţ . b u c h e t . scurt. a t u l b u r a .f.m. a sparge. bomboană bond s. suflare. bluză bluet $.f. şi adj. a îmbrînci boussole s. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. à ~ le corps la t r î n t ă brasse s. a se m ă r g i n i botte s. bonne adj. bombă bon 1 . a r m a r e cu lemn boiser vb.) buşon b o u c l e s . călău bourrelet s. f ă r î m i t u r ă . (fam. a încheia n a s t u r i i boxe s.f.m.m. a broşa (o carte) .m./. b r u t a r boulangerie s. a l b a s t r u bloc s. d o p . boboc (la floa­ re) . a meremetisi briliant. s n o p . b r u t ă r i e bouleau s. a zăpăci. bursă bousculer vb. b u b i ţ ă boutonner vb. salt. m. (fam.f. boxer boyard s. a clocoti boulanger s.) bourse s.f. şi adj. t a r g a .m. m.f.m.-e o.f.f. a bucla p ă r u l boue s. a nu sta lo­ cului bougie s.f.m.m. săritură bondir vb. m.f. brav braver vb. c i z m ă .m. a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb. b r ă ţ a r ă .blessure s. bine bonbon s. noroios bourdonner vb. căptuşire. a răscoli bouquet s. bord (la un vas) . b u l e v a r d bouleverser vb. blajin bonjour s. stană blond.f.f. h o t a r . n a s t u r e . brav . b l o c . — homme om cumsecade .f. -e adj. sticlă b o u t i q u e s . (în mod) s t r ă l u c i t briller vb. p ă d u r e boisage s. montre. b r i c h e t ă . bună ziua bonnet «.m. a rupe broche s. -euse adj. I I I a fierbe.f. marcaj (crengi r u p t e . adj. succint bribe s.f. pi. 1. legătură de legume botté. box boxeur s. î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s. mesteacăn boulet s. viteaz. ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s. l e m n . branşă bras s. c a p ă t . l u m i n a r e bouillir vb.f. m.m. a înfrunta. / . sfîrşit bouteille s. bou boire vb. / . vin de Bordeaux borne s. bobinaj bœuf s. şchiop bombe s. a încheia (o cataramă) . coş. nămol bouffée s.m. m. pungă (de bani) .~~ ceas de mînă brancard s. a î m p ă d u r i . albăstrea bobinage s. curajos. brancardă branches.f.

cutie calcaire s.m. canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s. (fam. canalie.m. cantină cantinier. calm calmer vb. a arde brumeux. veste brûler vb. a captura caqueter vb. "iens •*. 2.) camarade s. capitală capitalisme s. a potoli. ţărănesc campagne s. bronz brosse s.m. calcul calculateur. s. / . circiumă cabine s. beţiv c ça pron.f. ) prevăzător c a l m e s . casă (de bani).m.m. colivie. carceră. -e adj. laş.m. s a t .f.m. a linişti calomnier vb. noră bruit s. închisoare cadeau s.m. n e m e r n i c . cafeniu brutal. {fam.m. a t r ă n c ă n i car 1 conj.f. ramă café s. z g o m o t . zgomotos bucarestois. (mii. lagăr. raţă candélabre s. (persoană) calculat(ă) . pietricică c a i s s e s . -e s. ca«ao cacher vb.f. r a ţ ă cannibale s. -e adj. -ère s.f.m. şi adj.f. m . căpitan capital. calcar calcul s. m.f. perie brosser vb.m.m. m. capriciu •capsule s.m.f. ţ e l . capabil capitaine s.m. -e adj. cantinier c a n t o n s . cafenea cage s.m.f.m.-euse adj. adj. {fig. b r u t a l brute s. adu­ nătură canard s. c'est ~ aşa este ça 2 adv. galoş cap s.m. bucureştean bûcheron s.m. esenţial capitale s. capitulare caporal s. însuşire carafe s. canadiană c a n a i l l e s . cafea. şi adj. candelabru candeur s. t a b ă r ă . comme ~ astfel. a calea. aici . cauciuc. dem. carlingă 500 . tăietor de lemne buffet s. canibal canon s.m.vino încoace cabaret s.f. b ă u t o r .f. / .f. neguros brun.j.m. cadru. cîmpie .m. bronşită bronze s.f.m.m.) campanie 1 camper vb. promontoriu capable adj.f.m.m.f.f. mărăciniş bru s. calorie calquer vb. m . cabinet c a c a o s . bufet buisson s.m. {sport) gol buveur s. b r u n . cabină cabinet s. camionagiu camp s.f. -e adj.f.f.m. a p a r a t de filmat camionneur s. a ascunde cachette s. m . a calomnia calorie s. de frunte. socoteală. tufiş bureau s.m. şi adj.f. « a p i t a l . capsulă capturer vb.m.m. -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1. şi adj. b r u t ă bruyant.m.m.m. candidat cane s. ceaţă broussaille s. r ă ţ o i . a cotcpdăci . candoare candidat s. caiet caillou s. camee caméra s. zarvă brouillard s. t o v a r ă ş . ) asia . m . z v o n . ţeava (de armă) canot s. capitulard capitulation s. m a i t î n ă r cadre s.m.m. carafă caresser vb. ceţos. sătean. cuşcă cahier s. cap. barcă cantine s.f.) hărmălaie.-trice s.m. -te adj. a locui t e m p o ­ rar . a copia (şi fig. caracter. a mîngîia carlingue s.m. căci car 2 s. c a m a r a d camée s.f. ladă. a peria brouhaha s. caporal c a p r i c e s .m. mezin.f. a poposi. capitalism capitulard adj. birou but s. ţ ă r a n . autocar caractère s. cal­ c u l a t o r . scop. à la -~ la ţ a r ă . cadou cadet. ascunzătoare cachot s. se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s.bronchite s.m. t u n .f.

încetare cesser vb. carnivor. tricou chandelle s. acela cendrier s. p ă t r a t carreau s./. catedră chaise s. acel(a) celui. cauză. spart caste *. /.f.f.m. centură célèbre adj. acesta celui-là (pi.m. car­ nasier carnivore s. c a z . centrală centralisateur s. t o t u ş i . celulă celui (pi. schimbare changer vb. car de luptă 501 ./. a ascunde. şi adj. a adeveri cerveau s. /. campion chance s. acea cellule s. şacal chagrin s. -e adj. u n i i . schimbător changement s.m. a certifica.) carton s. şantier chapeau s. dem.m. acest ceci pron. m. /. acest lucru céder vb.m. -ïère adj. m. castă cathédrale*.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s.m. celles) pron. cireaşă cerisier*. schimb changeant. dem. cîntec chanter vb. cenzor censure s.m. -euse adj.m. clapon chapitre s. crap carré. ţelină célibataire s. a n u m i ţ i certainement adv./.carnassier.m.f.f. dem.m. icre negre ce pron. călăreţ.f. a sta de vorbă (cu) cavalerie *.f. căldură chaleureux. şansă chandail s. călduros chambre *. a se m î h n i . noroc. cîirte (de joc. a schimba chanson s. cîmpie Champagne s. dem. dem. si­ gur. ciupercă champion ş. h a r t ă . lanţ./. luminare change s. dem. în mod cere­ monios cerf-volant s. c e n t r a l . scrumieră censeur*./. sicriu cérémonie s. b l a m public censurer vb. pivniţă caveau s.f. cameră . î n l ă n ţ u i r e . cet. şi adj.m. c e n t i m e t r u central. m . şampanie champignon s. m. -e adj. cu toate aces­ tea cercle s. ochi de geam carrière s. *./. m.f. carne chaire s. lănţişor chair s. ceux-là) pron. creier cessation s. scaun chaleur *. m. -e adj. mîhnire chagriner (se) vb. a ceda ceinture *. a centraliza centre s.f. celebru célébrer vb. centru cependant conj.m. m. î n t î m p l a r e . cască casser vb.m.m. şi adj.m. a înceta chacal s.m. (o) sută centimètre *. (jain. ceremonie cérémonieusement adv. catedrală cause*. pulover. cenzură. zmeu (de hîrtie) cerise s. a t ă i n u i céleri s. centralizare centraliser vb. şi adj.m. a n u m i t . en tout ~~ în t o t cazul casque s. carnivor carotte *.f. pi. carieră carte s.f. pălărie chapon *. t a n c . pron.f. cireş certain. -e s.m. a sparge cassé. cerc cercueil *.m.m. aceasta.f.m. capitol chaque adj. orice char s. cavalerie c a v a l i e r * . a cauza causer vb./. poş­ t a l ă .f.m. necăsătorit.f. m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb.à coucher dormitor champ s. (ceea) ce ce.m. c a v a l e r i s t .f. nehot. celibatar celle (pi. a vorbi. dem. car. cette adj. a sărbători célébrité s. critică. a se amari chaîne s. -. m.f. carton cas s. ca­ valer cave s.f. -e adj.tn.m. celebritate celer vb. morcov carotter vb.f. profesie. a cenzura cent adj. a pricinui. c i m p . oarecare.f. ceux-ci) pron. ceux) pron.m. -ci (pi. de vizită etc. cavou caviar s. fiecare. şir chaînette s. centrali­ zator centralisation s. desigur certifier vb. a cînta chantier s.m.

foarfece ciseler vb. ~ jort cetate châtiment s.m. -e s. s c u m p .m.f. c i m i t i r cinéma .m.m. preoţime 502 .f. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier. clasă. v î n ă t o r chat. v. a şopti.) carpen charmer vb.m. ospăţ chèrement adv. şef. scump . [constr.m. cale cheminée s.f.m. şomer chose s. [despre culori) deschis clarté s. a călări chevet s. pisică château s. cler.) şi adj.m. cer cigale s.m. m. m.f. şosea chausser vb. c l a s a m e n t . sumă chimère s. căruţaş charrue s. vîrf ciment s. I I a alege choix s.m.f.m. -ne s. m.-ère 1 adj.m.m. -e adj.f. greiere cigare s. a circula cire s.f. -enne s.f. m.m. a încărca charger (se) vb.f. plug chartreuse s. [bol. cinematograf cinémascope s. cercetător cheval s. m.f.m. şi adj. şovin chaux s.m./.f. ~. lucru chou s. cîrpă.f. a civiliza c l a i r . m.) liliac chauvin. m.m. a m o t o t o l i .f. himeră chimie s.f. ) a supăra chiffre s . cu dragoste chercher vb. m . petic chiffonner vb. (zool.m. c a s t e l .m. limpede. dirijor chemin s. ţigară de foi. car. cămin. pedeapsă chaton s. aici ciel s. var chef s. fir de p ă r cheville s. /. farmec. pisoi chatoyant. c e t ă ţ e a n c i t r o n s . -te s.f. m. chimie chinois. iubire de oameni charmant. căţeluş choeur s. lămîi civil. m. a şuşoti chut ! interj. mină. m. căldare.m. cîine. încîntare charme 2 s. (cu maj. cazan mare chauffeur s.f.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s. cărbunar charger vb.m. -euse s. che­ restea charretier s. cădere ci adv. m. a căuta chercheur s. clasifi­ care clé s. a-şi lua sarcina de a chariot s. c o n d u c ă t o r . m .m. -enne s.f. şomaj chômeur. cheie clergé s. m. gulie chrétien. m î n c a r e .f.f. ceară cirer vb. alegere chômage s. v a t r ă chemise s. cor choisir vb. ./. a încînta charpentes. lucios. cetate citer vb. h a v a n ă cigarette s.f. a încălţa chauve-souris s. şicană chien. cal chevalerie s.m. fierbinte chaudière s. gleznă chèvre s.f. cămaşă chêne s. -e adj.m./. m u ş i ţ ă ciseaux s. conopida chou-rave s. a cizela cité s. c ă p ă t î i cheveu s.m. cifră./.m.f. c l a r . căruţă charité s. care face ape chaud. civil civiliser vb.s. c l e f clef s. varză chou-fleur s.e adj. lumină classe s. drag chère 2 . creştin chuchoter vb. stejar cher. cinemascop circuit s.m. a v ă x u i ciron s. m. lămîie citronnier s. -e adj. la chicane s.m.f.m.j. circuitul circuler vb. -e adj.f. ţigară cime s.f. a vîna chasseur s.?. şofer chaussée s. cald. d r u m .f.f. ciment cimetière s. capră chez prep.m.f. căţea chiffon s. (fig. -e s. a cita citoyen.m. chinezesc chiot s.m. -ière s. pi. şi adv.charbonnage s. sst ! linişte ! chute s. î n c î n t ă t o r charme 1 s. m ă n ă s t i r e chasser vb. lecţie classement s.f. şi adj.f. capodoperă chef-d'orchestre s. a şifona.m.m.) ş a r p a n t ă . chinez. cavalerie chevaucher vb.

m . salbă. -e adj. colţ c o l s . a p i e p t ă n a coiffeur. colegiu coller vb. vîrf.m. ardere comédie s. tovarăş comparaison s. şi adj. supărare colifichet s. pre­ c u m . c l i m a t climatique adj. comu­ nard commune s. c o m a n d a n t . cîte combiner vb. a comprima compte s. complicat compliquer vb. clipire clinique adj. a alcătui compositeur s. comunist compagne s.m. a umple (cu vîrf şi în­ desat) .f. a n u m ă r a comte s. colectiv collection s. l u p t ă t o r combattre vb.m.f. conte concentrer vb. a compensa complaire (se) vb. asemănare. tovărăşie. comună communiquer vb. tout — la fel commencer vb. colectivist collectivité s. m. p i e p t ă n ă t u r ă . a (a) lipi c o l l i e r s . . colonel colonial. a concentra 503 . par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences./. coaliţie cocarde s.m. [pi. client climat s.f.f. I I I a se complace complet 1 s. cîtă. I I I a c o m b a t e .f.m. a ţ i n t u i club s. socoteală. insignă cocorico ! interj. I I I a se prezenta. t o t ce acoperă capul (pălărie.m. clopot clocher s.m. clopotniţă cloison s.f.f. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb. cum? de ce? commentaire s. m î n i e . cu t o t u l compléter vb. fleac.f. -e s.f. comod commun.f. comerciant commerce s.f. I I I a comite commode adj. a combina comble s. trecătoare.m. cocardă.f. comandă (a unei m a ­ şini) comme adv. cod coeur s. colos.f. deal.m. colecţie collectiviste -s.m. comentariu commerçant s. a prinde în cuie. coafură. compas compassé.m. a întregi. a lupta combien adv. colier colline s.) culme combler vb. -euse s. colină colonel s. c u m . a completa compliment s. club coalition s. şap­ că etc 1 coin s. şi adj. asociaţie.f.m. climă. ca (si). clinic cloche s. compliment compliqué. (fig. comerţ commettre vb.f.m. t o v a r ă ş ă .m. com­ punere comprendre vb. coniac coiffer vb.f.-e adj. colectivitate collège s.c l i e n t .m. m . comedie comité s. complet complètement adv. închis clôture s.m. şi adj. p u ­ blic communard.m. pas colère s. climat(er)ic clin (d'oeil) s. a compara compas s. c î t . cont compter vb. guler.m. uriaş combat s.m. soţie compagnie s. i n i m ă .f. casă de b a n i cognac s.f.j. c o m u n .m. coexistenţă. a complica composer vb.f.m. -e adj. a comunica communiste s. coafor coiffure s.f. luptă combattant. -e adj. maior commande s. obştesc. a începe comment adv. împrejmuire clouer vb.) podoabe.m.m. a înţelege comprimer vb. III a c u p r i n d e .m. m. m. tacticos compensation s. compozitor composition s. societate compagnon s. a compune.m. fanteziuri collaborer vb. a colabora collectif. colonial colonne s.) a satisface (năzuin­ ţele.m.e s.m. c î t . compoziţie.f. compa­ raţie comparaître vb. a socoti. a copleşi combustion s.m. compensaţie.f. c î ţ i . costum complet 2 . (fig.f. -ète adj. ca. I I I a închide clos. coloană colosse s. -e s.f. -ive s. des­ păgubire compenser vb.m.f.m.m. cucurigu ! code s. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb. comitet commandant s.f. dorinţele cuiva) . şi adj. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s. -e adj. complet.

contrar. a confirma confisquer vb. I I I a confunda.f. a fi în l e g ă t u r ă c u . a î n c r e d i n ţ a confirmer vb.f. a considera: [fijL. a u r m a contourner vb. I I I a încheia. constrîngere contraire s. condiţie conducteur fi. a consolida.m. molipsire. confort confortable adj. înfăţişare. aer. I I I a cuprinde.m. a contempla contenance s. a sfătui conseiller. concurs de împreju­ rări conjugaison s.f. -le adj. a consulta connaissance s. confuzie. confuz. m.f. I I I a concura concours s.f. cucerire consacrer vb. conjuncţie conjoncture s..f. -e adj.f. consecinţă conserver vb. conţinut conteur. c o n t r a a m i r a l 504 .f. a t i ­ t u d i n e . confuz confusion s.m. m. consul consulter vb. -e s. a c o n t i n u a . contagiune conte s.m. a înconjura contracter vb. (mil. a trage concluzia conclusion s. /. III a cuceri conquête s. adv. asociaţie confus.f. c o n s i m ţ ă m î n t . a m ă r t u r i s i . a conţine content.f. contrariu contre-amiral s.f. confecţie confectionner vb. respectat. cu perseverenţă.f. clădire construire vb.c o n d a m n a r e condamner vb. constant. concret concurrent. m. a consola consolider vb. -ère s. -e adj. dulceaţă confondre vb. a constata consterner vb.-enne s. concetăţean conclure vb. a constitui construction s. I I I a consimţi conséquence s. concentric concerner vb. poveste. conferinţă confesseur s. I I I a construi consulter vb. a consacra. d e s t ă i n u i r e . a j u t o r .f. statornic constater vb.m. c o n t i n u u . duhovnic confiance s.) a da un consemn consolation s.m. conştiinţă conscient.f. congres conjonction s. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . p o r t a r concitoyen. consiliu conseiller vb.f.f.f. a contracta contradictoire adj. conştient conseil s.m. atingere.f. I I I a constrînge contrainte s. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu. potriv­ n i c .m. neînce­ tat continuer vb.f.f. ghioc conquérir vb.m. concluzie. a consemna. u r m a r e . -e adj. castravete concourir vb. s t i m a t consigner vb.f. în mod constant constant. încurcat confusément adv. au •*. concediu congénère adj.m. a confecţiona conférence s. I I I a concepe concierge s. -e adj. m. m u l ţ u m i t contenter vb. contact contagion s. construire. concurs concret.m. consolare consoler vb. şi adj.m. confi­ denţă confier vb. a conjuga. nuvelă contempler vb.concentrique adj. confortabil confrérie s. conjugare conjuguer vb. contradictoriu contraindre vb. I I I a cunoaşte conque s. încheiere concombre s. m. a închina conscience s. de aceeaşi specie congrès s. a încurca confort s.f. sfătuitor consentement ». a c o n d a m n a condition s.) a preţui considéré.f. -ète adj. conducător conduire vb. basm. loc.f. povestitor continuel.d i m p o t r i v ă . -e s. a consterna constituer vb.-euse s. c u n o ş t i n ţ ă . încredere confidence s. mhigîiere. a confisca confiture s. sfat.f.f.f. I I I a conduce confection s. -e adj. concurent condamnation s. a u n i consul s.f.m. faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb. consoană constamment adv. a î n t ă r i consonne s. consilier.m. a consulta contact s. şi adj. în­ voire consentir vb.m. cunoaş­ tere connaître vb. a conserva considérer vb. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. de acelaşi s o i .

f. culisă couloir s. corb corbeille s. cosmos costume s. croitor couvert 1 s. p a r t e .f. cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb. vopsea coulisse s.contrebasse s.m. a ascunde 505 . m.m. (pop. impozit contrôler vb. coastă côté s. culcuş.m. la "•. cornişă corps s. corrections. cortegiu.m. I I I a r e c u n o a ş t e . a costa coutume s. contraofensivă contre-valeur s. cornée corniche s. curaj. sur le ~ îndată . găoace (de nucă. b u m b a c cotonnier. de ouă) . s t r i c a r e . conversiune. a se învoi conversation s.m. -e adj. s. t a c î m couvert 2 . mărgean corbeau s. de ~* deoparte . III a coase couler vb. corupere.m. a tăia cour s. d r u m . apusul soarelui couche s. a umbla după (şi fig. du •». c o t .f. i z b i t u r ă .) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. v ă r .m.m. curier. croială coupe 2 s. pernă coût s.m.f.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s.} corec­ ţ i o n a l . a corecta corruptions.f. cocoş coque s. vară coussin s. telegar court. conversaţie. après — prea tîrziu .m. cochet cor s. -e adj.de dinspre . ~ d'oeil privire. amic copier vb. îndreptare. a fi în corespondenţă corridor s. I I I a a c o p e r i .m. t r u p .m. contrabas contredire vb. I I I a alerga. culoare. alai cosmonaute s. l a t u r ă .) corn corail s./. apus (de soare) coucher 2 (se) vb. călduros cornée s. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s. jouer des^ s a da d i n coate coudre vb.f. a încorona courrier s. m a c coquet.f. cuţit coutelas s. -e adj. b i d i v i u . curte courage s. d'un seul ~ dintr-o d a t ă .) couronne s. goană.m. regiune contre-offensive s. co­ rupţie cortège s. / .lîngă coteau s. III a contrazice contrée ş. frînghie . -le adj. t e m ă corectată corriger vb. conver­ tire copain s.e s.f. a se cùlca coude s.f. a aluneca de-a lungul . corespondenţă correspondre vb. l o v i t u r ă . coş corde s. cordial. coroană.f. coridor corrigé s. m. a se curba coureur.m. donner . c o n t r i b u ţ i e . c o r p . ochire. -ette adj. prieten. — de force puci coupe 1 s. (despre un vas) a se scufunda couleur s. III a convinge convenir vb. coral. poştă cours s.m. a se scurge.f. culme côtelette s. alergător courir vb.f.f. gît couchant s. /. f. a se îndoi. a controla convaincre vb. -euse adj.m. m. a curge. curajos.f.m. -ère adj. f.m.m. de b u m b a c . à . corecţie correctionnel. tout à —. cost couteau s. colină.m. curs course s. m. a copia coq s. cupă couper vb.m.m./.f. . contravaloare contribution s. îndrăzneală courageux. acoperit couvrir vb. m. [muz.f. culoar coups. a bumbacului cou s. a s p e c t . în­ drăzneţ courber (se) vb. scurt c o u s i n . cotlet coton s. cunună couronner vb.f.f. costum côte s.-ère s. {jur.un ~ de fil a telefona./.d e o d a t ă . cursă. corectare. m. obicei couturier. coardă cordial.f.f.-euse s. à -~ sûr cu siguranţă .m. cosmonaut cosmos s.f. I I I a corespunde.m.f. -. m.à ~ corp la corp. m. ţ i n u t . s t r a t coucher 1 s. con­ vorbire c o n v e r s i o n s .f.ni. cupă. m.

creştere croissant s.f. gău­ nos.f. cruce crosse s. m a i m u l t de (<T. a se spăla pe faţă débarquer vb. cruciadă croisement s. scobit.f. m. debara débarrasser (se) vb. i n s t r u i t cultiver vb.f. cremă crépuscule s. dalie dame s. piele cuisine s. m. de. primejdie dangereux.m. cretin cretonne s. crud. a se debarasa.m. m.m. c u r m a l ă dattier s. a fermenta cycle s./. a face cubajul cueillir vb. goi crever vb.m. I I I a d e z b a t e . cîrlig. creion création s.f.f.m. {sport) crosă cruauté s. m. croşetă croire vb. crimă crinière s. chiloţi culte s. d o a m n ă .m. crater cravate s.f. creastă crétin.f.f.m. c a v i t a t e .f. du. scobitură. primejdios dans prep. -e adj. m.critică croc s. p r a d ă curiosité s. -ïve adj. creştere (a unei ape) cruel. scuipat craindre vb.m. curmal davantage adv.f. / . s m i n t î n ă . scobitoare curée s.m. m. a debarca débarras s. fricos.-e adj.critic. se ~ a se z b a t e 506 . d e ! damner vb. III a creşte. ciclism cyclone s.m.f.f. a pîrîi. des) prep. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s. bojocii. p a n t a l o n i s c u r ţ i . cură cure. pericol.f. a se m ă r i croix s. m. p r ă p ă d . ciclu cyclisme s. d a n s a n t danse s. interj. -e s. a scăpa débattre vb. făptură. pe. ocol. a dansa danseur. de la.dent s. creaţie créature s. ~.f. c u r i o z i t a t e cuver vb. -euse adj.f. dansator date s. criză crisper vb. c r e d i t .f. p a t (de puşcă) . c r a v a t ă crawler vb. craniu crapule s. colţ (la a n i ­ male) crochets.f. a î n t î l n i croissance s. a trosni cratère s. cult cultivé adj. încrucişare croiser vb. -le adj. a încrucişa. crud crue s. craquer vb. în.m.s. d a t ă datte s. ciclon D dahlia s. c u r a t i v cure s.f. a crea crème s.m. a scobi creux 1 .f. prăbuşire débarbouiller (se) vb. a se rupe cri s. cult.m. b u c ă t ă r i e culotte s. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i . s t r i g ă t crime . c u l t u r a l curatif. s e m i l u n ă . m. I I I a crede.f. dans danser vb. a cultiva (şi fig.f. cîrlig. -euse ad]. «.f.f. cange . şi adv.şi adj.c r a c h a t s .un mois peste o lună dansant. a m u r g crête s. şi adj. /. III a culege cuiller. corn (franzeluţă) croître vb. creatură crèche s. creşă crédits. gol creux 2 s. a afurisi danger s. a crăpa. a socoti croisades. a sparge . pe*te.m. influenţă créer vb.m.m. — fouettée friş­ ca. -ive adj. c r u n t cuber vb. fiinţă.) culture s. t i m i d crâne s. I I I a se teme craintif.f. d i n . a săpa. a crispa critique s. cruzime ( / i g ) cru.m. despre. lingură cuir s. creton creuser vb. c u l t u r ă culturel. a înota în stilul crawl crayon s.f. cuillère s. -euse s. coamă crise s. trecere. nemernic.f.f. m . -elle adj.

f. {despre ape) a se vărsa debout adv.m. deceniu décerner vb. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. deşeu déchirer vb. a desfăşa (un copil) demande s. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . h o t ă r î t . dezgust dégoûter vb. a da. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. delegaţie déléguer vb. decrepit. j u m ă t a t e de oră demi 2 .f. î n ă u n t r u défaire vb. d i n t e .f. denunţare dénouer vb. mîine démailloter vb.f. şi adj. defect. a d e z l ă n ţ u i décharger vb. ban dénombrer c i . a porni déménagement s.f. a dezlega dent s. democraţie démographe s. î n c e p u t . d e z m ă ţ a t début s.m. a dezumfla d é g o û t s . -e adj. p e s t e .f.f. a d e b u t a . deja déjeuner 1 s. deltă demain adv. a (se) dezgheţa dégonfler vb. dinar. a dezlega. m. a rupe coarnele décourager vb. dehors adv.f. a delega délicat. r u p t u r ă . a deceda. -e adj. -e adj. -euse adj.f.m. m a i departe de délégation s. a p ă r ă t o r défi s. definitiv déformation s. apărare défenseur s. c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb. a începe décéder vb.f. a denunţa dénonciation s. d e c o r a ţ i e . a (se) muta démettre vb. peste. cu dispreţ dedans adv. a cere . a răposa décembre s. d«but . a se revărsa. a defila définir vb. a dezgusta degré s. afară déjà adv. au ~ la început débuter vb.m. demaraj démarrer vb. dantelă dentelure s.) au ~~ d u p ă . provocare défier vb. a decreta décrire vb. a deznoda. I I a defini définition s. a elibera delta s. defunct. I I I a desface. (numai în loc. sfidare. (arhit. a declanşa décliner vb. delicios. a zăpăci décoration s. a deconcerta. j u m ă t a t e demi-teinte s. débit (la lichide şi gaze). a decide décision s. j u m ă t a t e . I I I a descoperi decrepit. a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb.f. a desfide. demograf démolir vb.m. dejun déjeuner 2 vb. -e s.) dantelură 507 . {sport) mijlocaş. s.f. a locui: a r ă m î n e demi 1 s. amăgitor décevoir vb. a demara. III a decepţiona déchaîner vb. decor décorner vb.pe dinafară déboucher vb.m. h a l b ă . întrebare demander vb. m u t a t déménager vb. sfîşiere décidément adv. a dispreţui dédaigneusement adv.m. m .f. demon denier s. ferme­ cător délivrer vb. au — de d u p ă . cusur défendre vb. m. a sfida défiler vb. r a m o l i t décréter vb. h o t ă r î r e . deformare défunt.f. a descărca déchet s. a prînzi déjuger vb.m.m. cerere. mutare . t r e a p t ă .f. a declara déclencher vb. a sfîşia déchirure s. -e adj.débit s. decizie déclamer vb. a declina.f.m. a întreba démarrage s. I I I a a p ă r a défense s. a decomanda déconcerter vb. avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s. ră­ posat dégeler vb. p r î n z . a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. delicat délicieux. se ~ a se descotorosi.f. definiţie définitivement adv. grad.m. a descuraja découvrir vb. în picioare. I I I a serînti demeurer vb.m. I I I a descrie décrocher vb.m. a r u p e . a refuza décommander vb. ţîn) sus débraillé. -e adj. a declama déclarer vb. n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s. m. I I I a d ă r î m a démon s. a scăpa défaut s. m. cu siguranţă décider vb. decembrie décennie s. m. j u m ă t a t e . a decerna décevant.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres.m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • de m î n t u i a l ă — diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trices.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — fără îndoială • douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat,bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices.m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire;s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant,-e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen.s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — negreşit • fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • pe legea mea — foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — de • fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson.s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • • et à me­ — fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — mal ~~ • de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers.m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — a • hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

f. iluzie illustre adj.f.m. a întrupa incidence s.f. a t i p ă r i improprement adv. -e adj. s t r ă v e c h i immense adj.f. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb. incident incommode adj. ignoranţă ignorer vb. (modul) i n d i c a t i v indigne adj. n e c u v i i n ţ ă inconvénient s.m. -e adj.m. fără îndoială industrie s. degetul ară­ tător indicatif s.f. impozit impression s. independent index s. a incarna. sclav image s. mîrşav ignorance s.f. -euse adj. -e s. impermeabil impersonnel.f.m. i m e d i a t immédiatement adv. şi adj. i m e d i a t immémorial. i n d i c e .-e adj.f. a nu cunoaşte île s. -e adj. m u r d a r inabordable adj. incomplet inconcevable adj. infernal infini. inert inertie s. -e s. a imagina imbécile adj.f. şi adj. a aplica (o pedeapsă) influence s.f.m.f. m. imobil imminent.f.f. a inaugura incarner vb.f. s t u p i d inerte adj.m. infailibil. incidenţă incident s. imaginaţie imaginer vb.m.j.f. (fig. m. -ive adj. -e adj. nesfîrşit immeuble s. i m i x t i u n e .m.m. imoral immortel. necunoscut inconscient. imaginar imagination s. (timpul) imperfect impatience s. impersonal imperturbable adj. inaccesibil. infirmerie infliger vb. n e p i e r i t o r imperméable s. ilegal illégitime adj. i m p r u d e n ţ ă impur. [fig. nerăbdare impérissable adj. -e adj. nepoliteţe important. a informa infrarouge s. impresie impressionner vb. idee identique adj. ne­ m u r i t o r . ne­ greşit infamie s. idiot ignoble adj. leneş inactivité s. infailibil.) a p r i g . imposibil(ul) impôt s. prost. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv. indiscret indubitablement adj. -e adj. i n a c t i v . -e adj. -e adj. nepoliticos impolitesse s. amestec immobiliser vb.f.e s. în m o d in­ dependent indépendance s. impers. imbecil imiter vb. -e s. -elle s. industrie ineffaçable ad}. a i m p r i m a . m u r d a r . index. ne­ ajuns incroyable adj.m. i m p u r . -ète adj. -elle adj. de necrezut i n c u l p é . perfect infailliblement adv.f. inginer 520 . -e adj. imagine imaginable adj. i n c u l p a t indéfrisable s. şi adj. i m a g i n a b i l imaginaire adj.m. a indica indiscret. nelegiuire impoli. -e adj. inabor­ dabil inactif. a imita immaculé. a avea impor­ tanţă imposer vb. a i m p u n e . infinit infiniment adv. a influenţa informer vb. a imobiliza immonde adj. a obliga imposition s. i m i n e n t immixtion s./?.m. i m p e r t u r b a b i l impétueux. a ignora. i m p e t u o s .f. influenţă influencer vb.f.m. insulă illégal. ilustru ilote s. de neconceput inconnu.f. şi adj. inconvenient. de neşters. infraroşu ingénieur s. infamie infernal. -e adj.. {fig. a impresiona imprimer vb. imens. inexact infaillible adj. şi adj. de n e u i t a t inepte adj. i n e r ţ i e . ) dezgus­ tător immoral. -ête adj. nedemn indiquer vb. inconştient inconvenance s. şi adj. m. nelegitim illusion s. impunere fiscală. i m p o r t a n t importer vb. -e adj. identic idiot. .f. şi adj.f. ticăloşie.f. s. (în mod) impro­ priu imprudence s. -e adj.) nepăsare inexact. veşnic imparfait. infinit infirmerie s.f. im­ pozit impossibles. imperfect.idée s. i m a c u l a t immédiat. incomod incomplet.f. violent impiété s. independenţă indépendant.

n e v i n o v a t innovateur. sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb. n i c i o d a t ă . -enne s. m. a invita iris s.) in­ travenos intrépidité s.f. i n t a n g i b i l .m. I I I a se înscrie insecte s. i n t e r p l a n e t a r interroger vb. r ă s t i m p intervenir vb.f.f. a irita issu.m.m. i n s t r u c ţ i e ./. -euse adj. i n t e r v a l . [fig. -e adj. îndrăzneală intrigue s. i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s.m. ne­ bun insensibiliser vb. I I I a introduce inutile adj. intrigă introduire vb. întrerupere intervalle s.m. de n e î n c h i p u i t injuste adj.m. şi adj. a se n e l i n i ş t i . n e o b i ş n u i t .m.m. de neatins intègre adj. invidios jamais adv.m. invenţie inversement adv. iresponsabil irriter vb.f.. à V — imediat instaurations.m. stînjenel ironie . provenit. şi adj.f. -e adj. s m i n t i t . instaurare instaurer vb. i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s.f. / . -trice s. î n v ă ţ ă mînt instrument s. cinstit intellectuel.f.m.m. i n v i t a ţ i e .m.f. (jig. a întreba interrompre vb. insectă insensé. -elle s. ieşit d i n issue s. r e z u l t a t italien.f. ieşire.f. neîn­ destulător insulter vb. a se răscula.m. italian . nedrept innocent. beat ivresse s. inspecţie i n s t a l l a t i o n s .f. i n s t a l a ţ i e .) şi adj. a insulta insurger (s') vb. a i n s t a u r a instinct s. a se răzvrăti intangible adj. j a d jadis adv. inte­ lectual intelligence s. internare interpeller vb. l ă u n t r i c internaţional. i n u t i l inutilement adv. I I I a interveni intituler (s') vb. a instala instant s. a izvorî j a l o u s i e s . odinioară jaillir vb.f. î n v ă ţ ă t o r instructif. / . interes intéressant . -e s.) entuziasm ivrogne s.m. a inunda inquiet. -ive adj.f. instinct instituer vb.) caracter italic. obraznic insolite adj. I I I a interzice intérêt s. -e adj. integru. -e adj. (cu maj. clipă. insuficient. o use adj. intens. a intercepta interdire vb. .f.m. cursiv ivoire s. n e l i n i ş t i t . v i u . interesant intérieur. curaj. a inventa invention s. [tipogr.5. invazie inventer vb. n c uzitat inspection s. a interpela interplanétaire adj. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb. indiferent insistance s. activ intention s. v r e o d a t ă . b e ţ i e . a insensibiliza insensible adj.f. m ./. gelozie jaloux.m.f. i n s t r u m e n t insuccès s. insensibil . -e adj. I I a ţ î ş n i . a înfiinţa instituteur.f. i n t e r n .f. italienesc italique s.m. -e adj. ingrat inimaginable adj. şi adj. a se i n t i t u l a intraveineux. -trice s. ironie ironiquement adv. insistenţă insolent. eşec insuffisant. insolit. inteligenţă intense adj. nelinişte inscrire (s') vh. -ète adj. beţiv J jabot s.j. instalare installer vb. intenţie intercepter vb. ) ne­ p ă s ă t o r . invers invitation s.e * . fildeş ivre adj. -e adj.ingrat. zadarnic invasion s. m . inovator inonder vb. m o m e n t .m. a se îngrijora inquiétude s. iresponsabil irresponsable adj. I I I a întrerupe interruption s. jabou jade s. tot­ deauna 521 . i n s t r u c t i v instruction s. gelos. [med. a i n s t i t u i .

z i . lumesc lait s.m. har­ nic labour s. laminare lampe s. vesel.m. e x a c t i t a t e justice s.à Vautre de pe o zi pe a l t a — Journal s. fricos lâcher vb.m. ) lansat lancement s. fustă jurer vb. -ère adj.m.m. j u g jouir vb. iasomie jaune adj. aruncare lancer vb. pron. grai langue s. -e adj.m. m u n c i t o r . drept justement adv. ziar journaliste s. o . landou langage s. picior jambon s. (fig. I I a lîncezi large adj.f. judecător jugement s. a lansa.f.m. a u n i joii.m. (fig. referitor la lînă laïque s.m. voios juge s. f. -e adj.f. m.f. n o s t i m jonchée s. şi adj. kilogramme s. I l a se folosi.m. a r u n c a t . l a m ă . suliţă jésuite s. m.f. I I I a î m p r e u n a . justificare K kilo.m.f. zi jouter vb. a se introduce (în lume) lancette s. d r ă g u ţ . m o r m a n j o u e s .f.f. a jura jus s. -e adj. jucărie joug s. kilometru la 1 1 . . jachetă jardin s.m. -ère adj. I I a îngălbeni javelot s. laş.f. a se tîngui laminage s. m. -ive adj. (fig.f. iulie juin s. lînă lainier. z i a r i s t .m. ~ chambre camera.f. şi adj. urît laine s. v a l lamentable adj. a cînta (la u n instrument) jouet s.m. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s. g r ă m a d ă . lanţetă landeau s. cu veselie joyeux.m. lăptucă lame s. arătură lac s. lampă lancé. d'un .m. joc jeudi s.f. j u s t i ţ i e justifier vb. -euse adj. a lăsa să-i scape laid.f.m. j u s t e ţ e . t i n e r e t joie s.m. vrednic de plîns lamenter (se) vb.m. limbă.m.m. 2 . coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb.f. Vautre ~ d e u n ă z i . lac lâche adj. m . je ~ vois o văd là 2 adv.jambe s. tocmai justesse s.m. -euse adj. muncă (grea) laboratoire s. ianuarie jaquette s. laborator laborieux.) a poseda jour s.m. laic. a se juca . / . i e z u i t jeter vb.f. gazetar journée s. judecată juillet s.f. art. a se lamenta. pe ea. care dă lapte laitue s. b u c u r i e joindre vb.m.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv. a arunca jeu s.f.m. şi adj. suc. larg 522 .m. grădinar jarret s. acolo l a b e u r s . joi jeune s. a justifica justificatif. t i n e r e ţ e . a se l u p t a .f. şuncă janvier s. o b r a z . m.m.m. iunie jupe s. galben jaunir vb. grădină jardinier s. a desface. hol. j u s t i f i c a t i v justification s. lapte laitier. (fig. j u s t . zeamă juste adj. a se b u c u r a . kilogram kilomètre s. limbă languir vb.) a face cu­ n o s c u t . cu d r e p t a t e . t î n ă r jeunesse s. d r e p t a t e .

f. legumă lendemain s. (fig.f. neînţelegere littérature s. i n s t r u i t leur adj. legendă léger.g u e adj. a lăuda . l i b e r t a t e libertins. pos.f. loz loterie s. a m ă r g i n i limonades. m. (pi.) echi­ voc. l u i . sprinten lettre s.f. î n d e p ă r t a t loisir s.d i n acel m o m e n t lorsque conj.. linie . lecţie lecture s. luminos lumière s. l u g u b r u . p u i de leu liqueur s. lumină lundi s. şi adj.) l i ­ teratură lettré. ziua de mîine lentement adv. p u i de lup lucide adj. -e adj.f. locotenent lièvre s. m. (loc. drojdie de bere liaison s./. liceu lynx s.f.f. l u n e t ă . iepure ligne s. a l i m i t a .pi. p a t . s t r ă l u c i t o r lumineux.m. şi adj. a scula. ~ s jumeaux p a t d u b l u .m. . încet l e n t e u r s . drojdie lierre s. l u p t ă lutter vb. litigiu. chirie louche adj.f.m. u n d i ţ ă lilas s. -ère adj. î n c e t i n e a l ă .f.f. î n c h i r i e r e . loţiune louage s. ) albia u n u i r î u litanies s. a livra . lup lourd. prep. hol. (fig. l i t e r ă . înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s. lucid. litoral livide adj. .f. limonada linge s. rufă lion s. a preda logement s. le lever 1 vb. saşiu.f.m. -e s.-euse adj.f.f. lupoaică louveteau s. lacrimă las. m. legitim. (fig. m.m.f. a elibera liberté s. (cu maj. librar lie s. l u n g . chiorîş . a lupta lycée s. s p r i n t e n légèreté s.) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s. m. a t u n c i . livrea livrer vb. a închiria loup s. licărire lugubre adj.m. crin lit s. pîrghie lèvre s.larme 5. lesquel­ les) pron. suspect louer vb. I I I a citi lis. l u m i n ă s l a b ă . iederă lieu s. s u m b r u lui pron. eliberare libérer vb. pron. la­ t i n . m. a răscula lever 2 s. greu louve s. latinesc latitude s.m. în a m ă ­ nunt longueur s./. a locui logique adj.f.f. linte lequel. legătură libération s.m. cînd lot s. lună lunette s.f. m. rînd . locuinţă loger vb. spălare le 1 . r ă s ă r i t levier s.m. o c h e a n . scrisoare. l o t . -e adj. a l b i t u r ă . carte livrée s.de a t u n c i . obosit. m. lectură légal. lenjerie. l i t a n i e . l u n g i m e . leoaică lionceau s.m.) p l i c t i s i t latin. p a r t e . m u l t t i m p . cu m i n t e a limpede lueur s. luni lune s.f. legal légume s. dès •». a r i d i c a . logic logis s.m.f. a s t r ă l u c i luisant. (zool.m.f.f. uşor . -e adj.f.f. [fig. d u r a t ă lors adv. uşor. -e s. (pi. sprinteneală légitime adj. l a t i t u d i n e lavage s. (căsătorie . départe lointain. m.f. uşuratic libraire s. pe el. l i t e r a t u r ă littoral s. livid.f.) ochelari lutte s. legal légende s. lys s. -e adj. lichior lire vb. care leste adj. laquelle (pi. je -~ vois îl v ă d leçon s.m. m. leu lionne s. ~ — même el însuşi luire vb. lesquels. (fig.f.m. m. răgaz.m. v î n ă t livre s.f. t i m p liber l o n g . rel. m. î l . / . leghe lieutenant s.m. s p ă l a t . lasse adj. loterie lotion s.f. liric 523 . u ş u r i n ţ ă .) şi adj. ~ chat pisica.m. (al) l o r . şi pron.) rîs lyrique adj. art. m. pers.m.) le ~~ de de-a lungul longuement adv. liliac limiter vb. m.m. depuis ~. el.f. I I I a luci.m.f. locuinţă loi s. lege loin adv. — de cu ocazia . buză levure s. pron. 2. l i b e r t i n . loc lieue s.

a m a n t ă majeur.m. slab mail s.f.f. m a h o ­ medan mai s.m.m.m.f. /.m. r ă u .9. a u i t a . -e s. însemnat marque s. t r e a p t ă marché s. însă . maro mars s.M macaroni s.m. p r i m a r mais conj. a greşi. răutăcios malle s. margine marguerite s. (lunaj mai maigre adj. m a g i s t r a t magnétique adj. casă. marfă marche s. ne­ norocit malhonnête s. căsătorit mariage s.m. invar.f. r ă u v o i t o r maman s.. m a n d a t a r mânes s. -e adj.jn. -e adj. s t ă p î n . magazin magistrat s. necinste malicieusement adv.f.m. alee main s. scară d u b l ă .m.-es. -ère adj.f. d i n nefericire malheureux. în prezent maintenir vb.m.f. d a r .f.f. scara (unui vehicul) marcher vb. m a n d a t mandataire s. ) miş­ care de rezistenţă maquisard. şi adj.f. falcă madame s. f.m.) a scăpa.f. m a r c a n t . a marca marron adj. m a n t o u . acum. m a r ş . adj. a merge mardi s. a a r ă t a . m e r s . m. m. mascul. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher..f. b ă r b a t marié.f. indiciu marquer vb. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s.f. aut. chip. -e adj.m. m a r a t o n marbre s. m a i m u l ţ i maintenant adv.m. mînecă mandat s. m a e s t r u . p i a ţ ă . şi adj. m.f. bărbătesc malgré prep. cafeniu. evident. a nu a v e a . m i n u n a t magnifiquement adv. [fig.m. a m î n u i m a n i è r e s . desiş. . mînă de lucru maint. manoeuvrer vb.m.) a l i p s i .m. s. intrigă mannequin s. manifest.f. vicleşug.f. I I I a m e n ţ i n e maire s. manifest manigance s. familie maître s. m o d . bolnav maladroit. dascăl maîtresse s. m a n u a l maquis . par ~ din nenorocire malheureusement adv.. locuinţă feudală manque? vb. cu m ă r e ţ i e mahométan. a fi pe p u n c t u l de a. (fig. a cîrmui manoir s.m. nenorocire. soţ. m a m ă manager s.m. -e s. pi. negustor marchandise s.m. m a j o r i t a t e . [ist. m. semn. m a n s a r d ă manteau s. manajer manche s.f.f. -euse s. / .m./. a nu ni­ meri mansarde s. mînă main-d'œuvre s. p a l t o n manuel s. durere malade s.f. n e î n d e m î n a t i c malaisément adv.m.f. şi adj. cu greu. anevoie mâle s. în ciuda malheurs. m a r m u r ă marchand. ) in­ trigă . castel. ~ si ba da maïs s.f.m.m.f.f. major (ca v î r s t ă .». -es. manechin manoeuvre s. m a i m a r e . tîrg marchepied s. a n u i z b u t i . şi adj.f. m. (vt. a p i e r d e . m a r ţ i marge s. m.marcă. maşină mâchoire s. domnişoară magasin s. a fi cît pe aci să .m. -e s. manevră . :x m a l t r a t a malveillant..m. p o r u m b maison s. m. şi adj. doamnă mademoiselle s. şi adj. u m b r e l e morţilor manger vb.f. de z a r z a v a t u r i marais s. • de a duce lipsă — de.) m a n i . fel manifeste adj. a manevra . m l a ş t i n ă marathon s. necinstit malhonnêtement adv. ca importanţă) majorités. a mînca manier vb. magnetic magnifique adj.m.m. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) . majorat mal s. m a r i n ă marquant. macaroană machine s. (impers. m a r i n a r marine s. stăpînă . cufăr maltraiter vb. m a r t i e 524 .m. a însemna. -e adj. căsătorie m a r i n s.m. m. m a r g a r e t ă mari s.f.

degetul mijlociu méfiance s. medicină medicament s.) şi adj. m u l ţ i m e massif. mobilier meurtrir vb.m.m. . activist millénaire adj.m.f.m. -euse adj.m. m i l ă .m. a duce mensonge s. m i l e n a r . de — la fel.m. a subestima message s. se ~ bien a se îmbrăca b i n e . m.f.f. miezul zilei.f. răutăcios mécontent. si adj. pepene (galben).m.e adj. metalic métallurgie s. a a m e n i n ţ a ménage s. capitală mets s. minciună m e n t e u r .f./. mediu militaire adj. a aşeza.f. .m.f. m e n a j .m.m.m. a mieuna midi s. protector ai arte loiméchanceté s. adv c h i a r . slujbă mesure s. mobilă. .m.m. milităreşte m i l i t a n t . m a r t i r martyre s.m. m ê l a ! m é t a l l i q u e adj. a dispreţul mer s. gospodină mener vb. oraş m a r e . ce n'est pas la — à boire n u i mare lucru . neîncredere meilleur -e adj. I I I a m i n ţ i mépris s. mijloc. m a i b u n mêler vb. ~ d'eau pepene verde membre s. m. -e adj.f. maioneza m é c a n i q u e adj. m i l i t a n t . membru même adj. I I I a pune.) au fur et à •». . m a r e . m i n u n e . m a t e r i e . acelaşi. m a r t i r i u . m ă s u r ă .m. m e d i c a m e n t médiocrité s. încetul cu încetul métal s.m. miere mieux adv.f. maxim mayonnaise s. cour ~.. meci matière s. profesie mètre s. a conduce.pe măsură ce. mecanic m é c a n i q u e m e n t adv. . metalurgic météorite s.m. metro métropole S.marseillais. r ă u . n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s.m. medalie médecin s. comunicare messe s.m. m i ­ leniu 525 . căsnicie ménagère s. -e s. a m i a z ă .f. m a s i v m a t c h s. adv. mecanism mécène s. r ă z b o i n i c .f.f. I I I a vorbi de r ă u .f. a amesteca. chinuire. marsiliez. nu e nici o scofală merci 1 s.m. metalurgie métallurgique adj. tor­ tură masse s. iertare merci 2 s. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t . medie médecine s. m a x i m u m . r ă u m a x i m u m s. (fig. însuşi. şi adj. (în mod) meca­ nic mécanisme s.m. (cu maj. meserie. mediocritate médire vb. m a i bine milieu s. a m e n i n ţ ă t o r menacé s. (loc. m i n u n a t mésestimer vb.m.m. m i n u n ă ţ i e . -e adj.f.m. e adj.f.. adv.m. bucate mettre vb. ~ en joue a ochi meuble s. dire ~ a mulţumi mercredi s.f. şi adj. m a r ţ i a l .e s. şi s. fel de m î n e a r e .m. -e adj. minci­ nos mentionner vb.m. prăjitură din albuş de ouă mériter vb. a îm­ brăca . metropolă. sud miel s. ciocan m a r t i a l .f. m i l i t a r militairement adv. r ă u t a t e m é c h a n t .f. a bîrfi médius s. l u p t ă t o r .e curte m a r ţ i a l ă martyr s. s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . m a m ă meringue s. excelent merveilleux. a menţiona mentir vb. g r ă m a d ă . (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s.f. s. a m e r i t a merveille s.) à ~ m i n u n a t . mesaj.f.f. a m e n i n ţ a r e menacer vb.f.i v e adj. {loc.) a răni mi adj. j u m ă t a t e miauler vb. miercuri inwe s.m. ! ï a face v î n ă t ă i .m. mecena. m u l ţ u m i r e . n e m u l ţ u m i r e médaille . meteorit métier s. a u n i melon s.m.e u s e s. lui el î n s u ş i . metru métro s. dispreţ mépriser vb..

monoclu monologue s. -e adj.m. şi adj.m. monstruos. c u v î n t . m i n e r a i mineur s. -e s. fără. motor mou. muselină moustache s.m.m. m.f. a culege recolta moitié s. aluşchi mousseline s. minor miniature s. parte morne adj.f.m. m. m o r m a n . pi. obiceiuri moindre adj.m. modă modéré. s p u m ă . a b ă t u t .m. t u r n a t .m. m u n t e montée s. miracol.m. {fig. m . m i n i m u m . (loc. j u m ă t a t e moleskines.m. a m i t r a l i a mode s.f. -e adj. mozaic mot s. rezervă moeurs s.m.m. m i n ă . m i l i a r d a r m i l l i e r s .a se înfuria. à'~ pe m a i p u ţ i n . a mumifica monceau s. m i n i a t u r ă minimum s. m. prep. c u m p ă t a t modeste adj. m o d e r a t . m i z a n t r o p misère s.f. a dovedi monument s.f.m. •*.m.f. a secera. i m i t a ţ i e de piele mollesse s./. m u n ­ t e a n . berbec moutonner vb.f.f. miriapod milliardaire s./. adj.-euse s. de moarte mosaïque s. a muia moulé.f. a-i sări ţ a n d ă r a . f. v o r b ă . ceas montrer vb.f.miile adj. b u c a t ă . {pi. m i n e r . m u r i t o r . m o l i c i u n e . mort. ~ d'ordre lozincă. ministru minute s. monsenior monsieur (pi. şi adj.m.f. mişcător mouvement s. m i n u n e misanthrope s.f. au •*• . m i n a r e t mince adj. b a r e m .m.m. şi adj. muşchetar mousse s. mişcare 526 . -euse adj. a-şi bate joc moralement adv. minim ministère s. la dracu ! la naiba ! morceau s. I I I a m u r i mousquetaire s.bon m a i p u ţ i n b u n . modest modestie s. înfăţişare minerai s. groaznic mont s.f. m a i p u ţ i n . mistral (vînt) mitrailler vb.m. montor montre s. î n t u n e c a t mort 1 s. moarte mort*. m .) à ~~ que afară de cazul cînd mois s. m u ş a m a . lume m o n d i a l . a sui monteur. a spumega m o u v a n t . lună moisir vb. moară mourir vb.m. m u n t e montagnard. a urca. a m u l a . can­ t i t a t e mare minaret s.m.m.m. figură mouiller vb./. I I a mucegai moissonner vb. mortel. m . o mie mille-pattes s.f.f. pluş m o a r a t . moale mouches. m o r t a l . domn monstrueux.f. de la m u n t e montagne s. moraliceşte. ) p l ă p î n d mine s. b a t i s t ă moue s.m.f. misiune mistral s. conj. monolog monopole s.f. subţire . clipă.) slă­ biciune moment s. m o m e n t momifier vb. şi s. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s . a t u r n a moulin s. messieurs) s. mondial monocle s. m o n u m e n t moquer (se) vb. m u t r ă . -e adj. m a l d ă r monde s.m.m.f. t i p ă r i t mouler vb. o m i e . m o r a v u r i . minister ministre s.) n u m ă r . m a i m i c moine s. -e adj. m u s c ă . du ~ cel p u ţ i n . (fig. călugăr moins adv. m u s t a ţ ă mouton s.m. molle adj.m.f. prendre la •*. -elle adj. monopolist monseigneur s. oaie. mol. urcuş monter vb. monopol monopoleur s. m. a a r ă t a .m. m i n u t m i r a c l e s .m. -e adj. modestie. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p . din p u n c t de vedere moral morbleu interj. mizerie mission s. m u ş t a r u l mouchoir s.

stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «. -e adj.m. de culoarea alunei noix s. nu tal ie nation s. înot nager vb.f. naiv nain. ~ d'eau pînză de apă narcisse s.f.m. impers.e adj. a începe naïveté s.f.f.m. naufragiat naufrager vb. -'ive adj. întunecos. nerv nerveux. totuşi néant s. zid muraille s. m.-euse adj. n a v a l navet s.m. zăpadă neiger vb. n a t u r a l . şi adj.m. a înota nageur. neuve adj. quoi de ••. nobilime. -euse adj. origine naître vb. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s. nou. II a coace. m. neglijenţă négligent.m.m. m. m.f. î n m u l ţ i r e multitude s. nichel nid s. (fig.-euse adj. acoperit cu zăpa­ dă . nu né. nucă 527 . a m u r m u r a muscle s. alun noisette s. şi adj. negativ négligence s. muzică mutuel.m.f.f.) r ă u t a t e noircir vb.f. pol. a nega niveau s.m./. m. a prevedea muphti s. nepot nez s. -elle adj. lăcrimioară mule s.) î n ă l ţ i m e morală n o i r . teolog m a h o m e ­ dan mur s. sumedenie municipal.f. muşchi musée s. muzeu musique s. faţă de m a s ă . naos. i n e d i t .f.m. perete. m. curăţenie nettoyer vb. a v u i muguet s. nazist nazisme s. înotător naif. m u r m u r . -e s.moyen s. neant nécessaire adj. negru. n a i v i t a t e nankin s. t i n d a bisericii négatif. m. -e s. muftiu.f. a l u n ă .f. născut néanmoins adv.f. necesar nécessairement adv.m. n a t u r a l naufragé s.m. I I a înzestra cu cele nece­ sare . nervos net. soi naturel. nivel noble adj. din evul mediu moyenne s. şoaptă murmurer vb.f.m. şi adj. fel. . mister.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s. mijloc moyenâgeux. negreală.f.-euse s.m. n o b l e ţ e . n a ş t e r e . I I I a se n a ş t e . nici niche s. cuşcă (pentru cîini) nickel s. navals) adj. firesc naturellement adv. m u l ţ i m e . I I I a înnegri noisetier s.m. m u n i c i p a l munir vb. nobil noblesses.f. neglijent nègre./. n a t u r a l i s t n a t u r e s . / .m. curat.) îngrozitor noirceurs. nette adj. m. t a i n ă N nage s. nas ni conj. -e ddj. nins nerf s. zid gros mûrir vb. n a t u r ă . n a ţ i u n e naturaliste s.m. pitic naissance s. v a s . negru neige s. a ninge neigeux. nazism ne adv. négresse s. m. m. (în mod) necesar n e f s .f. a curăţa neuf. piesă de 20 franci aur nappe s. a naufragia naval.f. -e (pi. nepoată nier vb. adj. -e adj.f. m. medieval. reciproc. cuib nièce s. mutu­ al mystères. narcisă narration s. f. (fig. papuc.m. n a p navire s.f. -ive adj. I I a m u g i . a m a t u r i z a murmure s. -elle adj. / . medie mugir vb. navă nazi.f. clar nettoyage s.f. (fig. povestire natation s.

m. -ongue adj. I I a întuneca obscurément adv. l u c r a r e . obţinere occasion s. nuvelă nouvelliste s. a merge oblic oblong. ştire.f..) s u b s t a n t i v nombreux. m. o c h i . gol. olimpic ombre s. mîncare nouveau. ocean octobre s.f. o u . a p u s e a n . u n d ă . a îneca nuage s. nulle pron. III a obţineobtention s. -le adj. obiectiv. nounâscut nouvelle s. o n d u l a ţ i e .f. supunere objectif. desculţ nnque s. cine­ va . m. operă. a produce 528 . garoafă oeuf s. n u l . ondulare opérateur. v ă t ă m ă t o r nul.f. n u m e .m.f. unchi onde s. nehot. notar note s. întuneric observation s.f. nuclear nu. muncă. neamestec non-sens s. a ocupa océan s. -e adj. în mod oficial officier s. I I I a omite omoplate s. v a l ondulation s. nici u n u l . lunguieţ obscur.f.m. doică nourrir vb.f. m u l t notaire s.f. .f. ceafă.f. lucru obligation s.-trice s. a n u t r i nourrisson s. I I I a v ă t ă m a . hei ! oie s.-e s. a lega nourrice s. cu a m a b i l i t a t e . însemnare nouer vb. a respecta obstacle*. (gram. obiect. -e adj. m.m.m.f. miros (simţul) oeil [pi. eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. pasăre oisif. I I a h r ă n i .m. a înnoda.m. n e i n t e r v e n ţ i e . -e s.f.m. jaune d' -». a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb.m. î n d ă r ă t n i c . yeux) s. a strica nuisible adj. ceapă oiseau s. a obliga' obliquer vb. nor nucléaire adj. m. nord notablement adv./. faire -~ de a da dovadă de officiel.) de neînvins obstinément adv. absur­ ditate non-valeur s. m. lumea. privire oeillet s. -elle adj.f. m. umbră ombrelle s. o b s c u r a n t i s m obscurcir vb. observaţie observer vb. măslină olympique adj. a opera .™. şi adj. întunecat obscurantisme s.f. m. o b s c u r i t a t e . m. sugar nourriture s. operaţie opérer vb. m. -ive adj. i m p a r ţ i a l objet s.f. -e adj. nuvelist novembre s. m. bună­ voinţă obliger vb.f. operator opération s. lipsă de valoare nord s. (în mod) obscur. lenevie olive s. oficial officiellement adj. ocazie occidental. I I a asculta. a o b s e r v a .f. nu non-intervention s. grumaz 0 obéir vb. n o t ă . n o u t a t e . invar. nou nouveau-né. miros odorat s.g ă l b e n u ş . nouvel. nonsens. piedică obstiné. n o i e m b r i e noyer vb. (fig. blanc d' ~ albuş oeuvre s. obscur. m. ofiţer offrir vb. a se supune obéissance*. o m o p l a t on pron.f. neclar obscurité s. I I I a oferi ohé ! interj. se. gîscă oignon s. ~ dit se spune oncle s.f. obligaţie obligeamment adv. şi adj.f.f. î n c ă p ă ţ î n a t . a (se) n u m i non adv.m. occiden­ tal occuper vb. octombrie odeur s.f. leneş oisiveté s. h r a n ă . ascultare. n u d nuire vb.nom s. -euse adj. m. îndatorire. şi adj.f.re.i v e adj.f. lipsit de valoare nu-pieds adv. u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb.f. u n i i .f. numeros nommer (se) vb. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s.

producţie lite­ rară ouvrier. a lua înapoi ou conj. o r d i n e . ortografie o s s.f. oranjadă oranger s. liniştit paix s. m. urs outil s. p r i v e l i ­ şte pantalon s. peste.f. împilare opprimé.opiniâtrement adv.f. sau.m.m. o r c h e s t r a . uitare oublier vb. dincolo. pacifism pacifiste s.) portocal orbite s. care p a l p i t ă pan ! interj. o p r i m a r e .f. a asupri.f.f.f. ureche . părere opposer (s') vb. a r î n d u i .f. a cuteza osier s. r ă c h i t ă ôter vb. a organiza orge s. panteră pantoufle s. pa­ cificator pacification s.f. pacifist page s. şi adj. palton pâlir vb. a scoate. paşnic . obişnuit ordonner vb. cerul gurii pâle adj.m.f. (muz. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb.f. a u t i l a . paie pain s. pagină paille s. pron.f. o r d i n .m. şi adj. u l m orner vb. m.f. -ère s. a uita ouest s. deschidere.f.m. opresiune.m. p a i . ordinar. papuc paon. orgoliu.f. în care. auz ouïr vb. a pacifica pacifique adj.m.) a şovăi. a auzi o u r a g a n s .f. 2 . opinie. da ouïe s. p a n o r a m ă . (fig. original origine s. pîine . t a t ă 529 .m. măcriş oser vb. auz oreiller s.m. oscilaţie osciller vb. izvor orme s. ~ d'épice turtă dulce .m. vest. -onne s.f. oriental orientation s. a u r orage s. f. ori où 1. în plus ouverture s.m. pereche paisible adj. -e adj. apus ouf ! interj. m.m.m. mîndrie oriental. portocală orangeade s.m. orz orgueil s.m. os oscillation s. r a m u r ă de palmier palpitant. uragan ours s. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s.m. unde. u n e a l t ă . a înzestra outre prep.f. a îngălbeni palme s. şi adj. (bot.) uvertură ouvrage s. paşnic. m u n c i t o r .m. poc ! panais s. a împodobi.m. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv. p a l a t . păstîrnac panier s. a ezita oseille s. la care oubli s. pernă organe s. î m p i l a t opprimer vb. m . şters paletot s. orbită orchestre s.f.f. oxigen P pacificateur. adv. a ordona ordre s. de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s. instrument outillage s. a î m p i l a or s. p a l i d . u t i l a t . -e adj. (în mod) paşnic pacifisme s. I I I a deschide oxygène s. orientare (în spaţiu) original. -trice s.f. origine. a decora orteil s. furtună orange s. eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s. pacificare pacifier vb.m. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r .m.m.m. -e adj. adv. deget (de la picior) orthographe s. -e adj.m. organ organiser vb.f. a se opune oppression vb. adv. (loc. p a c e .f. I I a păli. -e adj. p a n t a l o n panthère s. a oscila. uf ! oui adv. a s u p r i t .m. a îndrăzni. păun papa s.m.m. înzestrat outiller vb. m. m. chef d' • — dirijor ordinaire adj. lucru.) en ~. utilaj outillé.m.peste./. ~ bis pîine neagră paire s. coş panorama s.

-euse s. stăpîn patte s. deopotrivă.f. p a t ă de cerneală paternei. p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s.m. cu răbdare patient. m a i ales parties. pasiune patatras ! interj. n u .) p ă r i n ţ i parer vb. m . m. pavilion payer vb.e s . fără.m.m. a participa particulièrement adv. v o r b i r e . ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj. umbrelă (de ploaie) parasol s. pescuit pécher vb. pari­ zian parlant. perfect parfaitement adv. şi adj. -enne s. adept partout adv.m.m. paralel parapet s. pescar 530 .f. a vorbi parmi prep. din . ţ ă r a n paysannerie s. emfază patience s. prendre la ~ a lua c u v î n t u l . à ~ de loup t i p t i l . participiu participer vb.m. à — a p a r t e .f. caldarîm. ~ ha­ sard d i n întîmplare . patinaj patiner vb.m. p a r v e n i t parvis s. pasiv passion s. -e s. a trece . p a r t e r . trecător passé. piersic pêcher 2 vb. -elle adj. buf ! pâte s. parte./. p e . îndeosebi. parapet parapluie s.m. mireasmă parfumeur.»!.m. şi adj. I I I a p a r v e n i . {pi. şi adj.-eresse s. -e s.f. umbrelă (de soare) parbleu ! interj.m.m./. a p l ă t i . fiindcă pardessus s. palmă (a mîinii) paupérisation s. a î m p o d o b i .f. în parte partir vb. sărac pauvreté s. I I I a pleca. pavaj pavilion s. -e adj.m. labă pâturage s. m. patiserie patron s. parte (dintr-un întreg). perfect parfois adv. trecere . sărăcie pavé s. răbdare patiemment adv. şi adj. la dracu ! pardonner vb'. patos.m.m. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s. rămăşag parier vb. păşune paume s. parc.m. trecut passe-montagne s.f. şi adj. piele pêche * s.m. m . a porni partiellement adv.-ne s. ţ ă r ă n i m e peau s. a împărţi parterre s. de c ă t r e .m. pauperizare pauvre s.papier s . fluture paquets.m.rh.m. a ierta pareil. (pi. păcătos pêcheur. partid participe s. ~ buvard sugativă papillon s. a l u a t pâté s. c u v î n t . p a r t i z a n . -e s. distracţie passif.f. şi adj. con}.m. pas.) documente. privelişte paysan . grădină parce que loc. ţ a r ă .f. h i r t i e . p a ş a p o r t . şi adj.m. -e adj.f. a apărea parallèlement adv.m. donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts.f. pour quoi^-de ce n u ? . traversare . patron. p a t e u . r u d ă . -euse s. a pescui pécheur. -euse s..f. fabri­ cant de parfumuri pari s.f.m. -e adj. pentru că. a parodia parole s. mauvais •>.f. r ă b d ă t o r patinage s.m. p r e t u t i n d e n i parvenir vb. a r ă s p l ă t i pays s./.f. a petrece passe-temps s. p a r i u . a face prinsoare parisien.m. fragment passant. leneş parfait.f. la fel parent s.încurcătură pas 2 adv.f. şi adj. m. egal. I I I a p ă r e a . peisaj. zău ! parc s.f. în p a r t e partisan. părinteşte pathos s. a para paresseux. părintesc paternellement adv. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj. pachet par prep./. parfum. parachimic parachute s.m. . uneori parfums. a patina pâtisserie s.m. -ive adj. a păcătui pêcher 1 s. în special.f. ~ bonheur din fericire .f. partidă partiellement adv. p r i n .m.m. printre parodier vb. p a s t ă .m. căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb.m. d e . grăitor. s t r a t de flori parti s.f. cu excepţia partager vb.m. -le adj.m. a paria.m. so­ nor parler vb. v o r b i t o r . p a r a ş u t ă paraître vb. regiune p a y s a g e s . a ajunge parvenu.f. piersică pêche 2 s.

micul dejun petite-fille s. (loc. în t i m p u l . p ă t r u n z ă t o r pénétration s. adv. p i c t u r ă . perspicace persuader (se) vb.m. -e adj.m. a (se) gîndi. şir de d e t u n ă t u r i pétillant. pasărea fenix 531 . a reflecta pensionnaire s.m. pi.s. • a-i fi frică pharaon s. a p ă t r u n d e pénible adj. popor peuplement s. sclipitor petit. peluză.m. pedant peigner (se) vb.m. p ă t r u n s pénétrer vb. conj. halat de b a i e . şi adj. şi 2. perpetuu. penibil péniblement adv.pédale s.) şi adj.f. călugăr perfide s. a se convinge . şi adj. povîrniş perçant.m. a se apleca pendant prep. seminţie. s t r ă p u n g ă t o r .) descriere.m. fără greutate peintres. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s. strălucitor. a se înclina.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s. capot (de casa) peindre vb. greoi. (loc. m. personal perspective s.) à ~ de-abia. mon — dragul m e u .-e s. avoir — a se speria. m i c . frică.pictor peintures.m. m i c u ţ . persoană.m. a se spînzura penetraţie adj. à ~ près a p r o a p e . I I a pieri permettre vb. t r i b peuple s. I I I a permite 34* permission s. stă­ ruitor persil s. -e adj. a străpunge. stăruinţă persévérant.f. greutate . pă­ t r u n z ă t o r . fără graţie pesant. -e s. -e adj. se don­ ner de la ->. nimeni personnel. pierdere pesamment adv. a cîntări peste s.) a fuma peu adv. ghiocel percepteur s. m. a persista personnage s. perseverent.f.f.f. sans ~ uşor. a persecuta persécution s. (fig. primejdie périodique adj.f. pedală pédant. permisie perpétuel.f. m o ş .f.f. far pharmaceutique adj. perspectivă perspicace adj. I I I a p i c t a .m. pajişte pencher (se) vb.f.f. (fig. m. ~.) p ă r i n t e . populare peupler vb.f.f. t a t ă . a se p i e p t ă n a peignoir s. zugrăvire pelouse s. ciumă pétarade s. a găuri perche s. c î n t ă r i r e . pensionar pente s.f. gîndire.f. judecată penser vb. nepoată petit-fils s. chiriaş (într-o pensiune) . personaj.f.f. papagal perruque s. pătrundere pénétré. şi /. m. (cu maj. c a n t i t a t e clntărită peser vb. de fiică) pétuner vb. pericol. pedeapsă . nepoţi (de fiu. veşnic perplexe adj. -e adj./. a se căţăra perchoir s. -e adj. greu pesée s. m.f. uşor de p ă t r u n s pénétrant. b ă t r î n frelig. nehot. (în mod) perio­ dic périphérie s. a zugrăvi peine s. m. a popula peur s. persoană importantă personnalité s. p u ţ i n . performanţă péril s.f. nepot petits-enfants s.a se s t r ă d u i . pătrunjel persister vb.m.f. s. farmaceutic pharmacie s. şi adj. -elle adj.m.f.f.m.m.m.f. periodic périodiquement adv. prăjină percher vb. periferie périr vb. perplex perroquet s. (înv.f. faraon phare s. -e adj. cela ne vaut pas la • nu merită oste­ — neala . ) ascuţit perce-neige s. persan persécuter ^6. farmacie phénix s. — o — încetul cu încetul petit-déjeuner s.f. pron. perfid performance s.f.-le s. perceptor percer vb. -e adj.f. m.à -«. a-şi închipui perte s.f. (în mod) p e n i b i l . p a n t ă . m i t i ­ t e l . c a m . persecuţie persévérance s.f. personalitate personne l.) — que în t i m p u l pendre (se) vb. cu greutate pensée s. perucă persan.m.

cea m a i mare parte . filozofie phoque s. impers. à ~ pe jos piétiner vb. filatelie philosophe s. / . cazma. distracţie plan s. pUngere plaire vb. filozof philosophie s. -e adj. fotograf photographier vb.f. c u l m e . t ă b l i ţ ă plastique adj. zbîrcitură . p i a n pic s. ~ atomique pilă atomică pillard. / .f. m. glumă plaisir s. pilot pinceau s. bujor p l a c e s . r i d .f. a călca în picioare piéton s. greutate poignard s. fizionomie.f. A se cufunda ployer vb. podiş plein. î n ţ e p ă t u r ă pire adj. fizic physiquement adv. m. pour la ~ în mare parte plus adv.f. adv. b u c a t ă .m./. hrana zilnică. fiziologic physionomie s. g r ă m a d ă .m.m. frază physiologique adj. p l a t o u . majoritate. peniţă plupart s. -euse s.f.f. piolet pionnier s. cameră pied s.m. penele unei păsări. a prăda pilote s. coama u n u i z i d . t î r n ă c o p . planetă plaque s. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv.m. a î n d o i .f. hazliu plaisanterie *. avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s .f.s m i z a n p l i . l o c . t a v a n plaindre vb. placă. I I I a plăcea. f. ondulatul părului plier "b.cel m a i r ă u pis adv. prendre ~ a lua loc. fizică physique 2 adj. p i l ă . ) à ~~ perpendicular . m a i r ă u . injecţie.f.m. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s. plonjon. p l i n . fel de mîncare plate-bande s. m a i degrabă pneumatique adj. pinguin pioche s. şi adj. -e s. pi.m. înfăţi­ şare physique 1 s. a înjunghia p o i g n é e s .m. pană. m . p l ă c u t . Încheietura m î i n i i poing s. plastic plat s.m.f. a îndoi.f.m.f. a plasa.m. a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb. p l a n . pieton pieusement adv.m. -e adj. a plisa plongeon s. încărcat pleura s.philatélie s. -e adj.m. [loc. poezie poétique adj.m. şi adj. lulea piqûre s. fotoelectriu photographe s.m.m. p l i c .m. m a i m u l ţ i plus-Value s. p o a l e . a pune placeur. cu pietate p i g n o n s .f. penaj plume s. a compă­ timi plaine s. poetic poids s. serviciu placer vb. / ./. m a i . jefuitor pilier vb.f. pionier pipe s.f. fotografie photo-électrique adj. a se încovoia pluie s. plăcere. m a i m u l t . sobă poésie s.m.f. cîmpie plainte s. planşeu. lacrimi pleuvoir vb.f.m. t a i n pivoine s. p u n c t .m. -»• de vue punct de vedere . de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s.m. p i a ţ ă . p n e u m a t i c poche s.f. I I I a plînge. I a ~ d u jour zorii zilei 532 . ploaie plumage s.f. rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s. p u m n . c u t ă . p l a s a t o r plafond s.f. plafon. a jefui. din punct de v e ­ dere fizic piano s.m. le ~.f. n u . plusvaloare plutôt adv. m a i rău . buzunar poché. la mise en ->. a strînge plisser vb. pistol pitance s. picior. strat de flori plate-forme s.f. focă phosphore s. hîrleţ piolet s.m. m. fosfor photo s.m. pensulă pingouin s. /. pisc.m.m. de loc pointe s. a fotografia photographique adj. une — de main o strîngere de m î n ă poignet s. plus plusieurs adj. a fi agreabil plaisant. m a i curînd.f. p i p ă .m. podea planete s. p u m n a l poignarder vb. a ploua pli s. m î n è r . săritură plonger vb.m. fotografic phrase s. platformă plateau s. p u m n point 1 s. proiect plancher s. piesă.m. farfurie .vîrf . învineţit .

praf poussiéreux. d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s.) m ă r pompe s.m. posesiv possible adj. tocmai 533 . pod.«. portieră portier. ~ de terre cartof pommette s.f. cu fast ponctualité s. uşă portefaix s. I I a putrezi (şi fig. a poseda .m. serviciu pot s. a se înălţa poireau s.f.m. pol poli. a duce se ~ a se s i m ţ i .m. a se năpusti précis.m. potasă potassium s.f.f. la. a p u r t a . precauţie précédent. m ă r u n t ca p r a f u l . -elle adj.f. p u n c t u a l . si­ gur .f.m. poziţie posséder vb.) p ă r poire s. / « . peşte poitrines. posibil.f. p u d r a t poule s.f.f.-euse adj.m. portal porte s.m. plin de praf pouvoir vb. -e adj. I I I a putea praline s. a preceda précieux.f. / . acces. m. s p r e . m. pe care se poate u m b l a pratiquer vb.f.f. foarte p o p u l a t porcelaine s. (în mod) popu­ lar populariser vb. p o a r t ă . policlinică polygraphique adj.) poursuite s. p u n c t u a l . a îmbrînci poussière s. politicos police s. şi adj. precedent précéder vb. -onne s. m. exact précisément adv. port portail s. {bot. conj.f. a aşeza position s. n u m a i să poussée s. (poetic) roşu. oală potage s. p u d r ă poudré.m. -e adj.m. a domina possesseur s. poliţie poliment adv. ni. m. l u s t r u i t . de ce.m. poştă poste 2 s. punte populaire adj.pointer vb. a împinge . totuşi. p l ă m î n i poivre s. cu condiţia ca. m ă r .m. portic. I I I a prevedea.f. piper pole s. cuier porte-mine . păpuşă pour prep. în mod precis.m. găină poulet s. cu toate acestea pourvoir vb. I I I a u r m ă r i pourtant adv. a însemna .cu t o t u l . t i n d ă port s. {bot. creion a u t o m a t porter vb. ptiu ! pouce s. pour tout *. practicabil . p u r p u r ă . potasiu poteau s. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. c i o r b ă .f.f. a fur­ niza pourvu que loc.m.) pourrir vb. a se repezi. sînge pourquoi conj.f. -e adj. a puncta .f.f. invar. pompă (şi fig. degetul gros de la mînă p o u d r e s . praf. preţios. u m ă r u l obrazului pommier s. prăfuit. v a s . pentru. a profesa précaution s. cuse adj. scump précipices. popular populairement adv. în mod pompos. în mod politicos polisson. post. stîlp pouah ! interj.m. posesor possessif s. pulbere . p i e p t . prăpastie précipiter (se) vb.f.)». p u i (de găină) poumon s.m.) pompeusement adv. puseu pousser vb. şi adj. pară pois s. pralină praticable adj.f. .f. ştrengar politesse s. praz poirier s. p u r t ă t o r . a practica.f.s. politică politiquement adv.m. m. a o duce porteur. pentru ce pourri. m'. populaţie popu!eux. urmărire poursuivre vb. precis. f i n . portaiportion s. p u n c t u a l i t a t e ponctuel.f. -euse s.f. porţie portrait s.m. -e adj. putred (şi fig. portret poser vb. exact ponctuellement adv. h a m a l portefeuille s. cu exactitate pont. în t o t a l potasse s. -ère s. adu­ cător portière s. a pune.f. a p o p u l a r i / a population s.f.m. -euse adj. -e adj. cu p u t i n ţ ă poste 1 s. portofoliu portemanteau s. p o r t o f e l . plămîn poupée s. porţelan porche s.f./. poligrafic pomme s.m. mazăre poisson s.m. politeţe politique s.

a proiecta prolétaire s.m. a da cu î m p r u m u t . a protesta prouver vb. profund. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. pradă projet s. p r i v a ţ i u n e . închisoare. I I I a produce./. ziarele pressé. -e adj. -e adj. preşedinţie président. d a r préserver vb. a p r o x i m a t i v prescrire vb. premieră prendre vb.f. preventiv prévoir vb.f.m. c a m . înda­ toritor prévenir vb. corect. aproape presqu'île s. a pregăti. peninsulă presse s. prună 534 .m. a apăra présidence s. preşedinte presque adv. u i m i t o r producteur. cu p r u d e n ţ ă prudent.f. d o v a d ă . răsplată probablement adv.m. p r e m a t u r (şi fig. promotor. a apăsa . maşină de presat.m. în mod profund. apropia! . III a prezice. I I I a făgădui. cum să (se) pro­ cedeze prénom .m.m. pretenţios prétention s. a î m p r u m u t a . productiv production s. III a prescrie présent. -ive adj. premiu.m. -e adj. a d î n c profondément adv. I I I a î n ş t i i n ţ a ./». providenţă province s. primordial prince s. a preconiza prédire vb.f. presiune. pretoriu preuve s.f. -le adj. a pro­ mite promoteur s. a priva (de ceva). p r u d e n t prune s. a crea produit s. I I I a presimţi presser vb. apăsare prêt. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel. c u v î n t proposer vb.f. I I I a l u a . prevenitor. progres proie s. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. a proporţiona propos s. produs professeur s. proporţional proportionner vb. proiect projeter vb.m.) premier. prezent présent s. prenume préparer vb. -e adj. grăbit pressentir vb. cu caracter împă­ ciuitor. privilegiu prix s. a proceda procès s. p r e ţ . profesor profession s. -e adj. p r o l e t a r promenade *.m. adînc profusion s.f.f. cadou. a p r o p i a t . deţi­ n u t . -trice s. şi adj. vecin proche adj.m. a dovedi proverbe s. -e adj.m.presa.f. pretins prétentieux. şi adj. a ruga primevère s. a prepara près adv. profit profond. -e adj. m. s. promisiune promettre vb. la -».m.v.m. -e adj. a aver­ tiza préventif. -euse s. prizonier privation s.m.f. proverb providence s. curat proprement adv. p r i m u l première s.-ive adj.f. vorbă. provincie proviseur s. i n i ţ i a t o r promptement adv.m. lipsă priver vb. profesie profit s. p r i n ţ principal. director de liceu prudemment adv. primăvară prison s.m.f.f. t e a s c . belşug progrès s. c u r a t protester vb. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj.m.f.f. pretenţie prêter vb.f.m. -ive adj. -euse adj. p l i m b a r e promesse s. -e adj. ~ Voreille a a s c u l t a .f. problemă procéder vb. probabil problèmes.préconiser vb. m. proces prochain. m.f. şi adj. îndată prononcer vb.m. principal printemps s. -e adj. a strînge . a prevesti préférer vb. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial. m i n u n e prodigieux. şi adj.f.f. gherlă prisonnier. producţie productivité s. t i p a r . comment s'y •»• cum să (se) facă . -ière s.-e s. -ière adj. gata prétendre vb. p r o d u c t i v i t a t e produire vb.j. . se •+• a se grăbi pression s. a propune propre adj. a trage cu urechea prétoir s.m. -e adj. de aproape prodige s.f. eiuboţica-cucului primitif. aproape. I I I a pretinde prétendu. I I I a prevedea prier vb. a p r e z e r v a . p r i m i t i v . probă.f. pro­ ducător productif. a prefera prématuré.

a răscumpăra raconter vb. (fam.j. î n t r e b a r e . pedeapsă pupitre s. pe care .f. ! public. -e pron. nehot.f. ce?. m. interog.f. prun pseudonyme s. p a t r u . şi conj. a râspîndi puce s. pseudonim pseudo-science . ) nişte.s. a jefui raideur s. glumă proastă quotidien./. 2.m. a reduce. r a d i u m rafale s. I I I a întineri ralentir vb. coadă qui pron. a ralia. pupitru p u r . strugure raisons. cineva. oricine. rel. m. a agăţa .f. ca să quel. ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj. ~ même chiar dacă. oricît quelquefois adv. raţiune. p u b l i c i t a t e . l i m p e d e . pron. v r e u n . după aceea puisque conj. a povesti radieux. a scădea raccourcir vb. a-i plăcea la nebunie rafler vb. radio . p u ţ pull-over s. calitate quand adv.m. p u t e r n i c .f. u n i i . cartier quasi adv. (fig. a p u ţ i puis adv. vesel radio s. putere puissant. -e adj. v r e o .m. r i g i d i t a t e . apoi. zilnic R rabattre vb.s-. a r a ţ i o n a .f. -e adj.m. forţă. a părăsi quoi pron. uneori. orişicine quinzaine s. -ne adj. ridiche radium s. quelle adj. dreptate.m./. sfert quartier s.prunier . influent puits s. nehot.m. entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron. p u b l i c a r e . ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj.m.f. -euse adj. a se a l ă t u r a rallumer vb. rafală raffermir vb.f.m.f.m.m. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s.f. deşi. cincisprezece quitter vb. psst ! interj.m. ciripit 535 .m. cauză. psst. gîlceavă questions. oarecare quelque 1. I I a încetini rallier vb. reclamă publier . r a ţ i o n a l raisonner vb. a publica. vreun querelle s. pseudoştiinţă psitt. a zeflemisi.) a înjosi raccrocher vb. care quiconque pron./. ceartă. (vreo) cincisprezece. puternic puissance s. a întreba queue s. p u r . şină railler vb. să. înţepenire raifort s.m. public publication s. a aprinde din nou ramage s. radiodifuziune radis s.fb.f. a ridi­ culiza pe cineva raisin s. şi interog. ce quelconque adj. adv. III a coborî. ~ qn. rel. ce quoique conj. a încuraja raffoler vb. c o t i d i a n . de vreme ce puissamment adv. s. publica­ ţie publicité s. cu toate că quolibet s. chei. -ique adj. pijama quai s. rel. curat pyjama s. aproape quatre adj. a judeca rajeunir vb. chenzină quinze adj. care. hrean rail s. m. nehot.) a ş t e r p e l i . cînd . fecioară puer vb. chestiune questionner vb. cîteodată quelqu'un. cine. adj. pulover punir vb. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. radios.f. (pi. totuşi quart s.f. II a pedepsi punition s. peron qualité s. c î ţ i v a . purice pucelle s. I I a î n t ă r i .m. II a scurta.

a se réaliste adj. a da înapoi redescendre vb. spiţă (de r o a t ă ) . r e c e p ţ i e . m i n u n a t rayé. repede rapidement adv. reducere réarmement s. reînarmare réduit s. p l i m b a r e . m.m. şi adj. f. -e adj. povestire réciter vb. a cerceta . m receptor réel. I I a r ă p i .) a u r m ă r i reflet s. a reînchide recherché. a recomanda recommencer vb. recepţionare réélire vb. călătorie . a a m i n t i . p l i n . rectificare. culegere recueillir vb.m. a aşeza. rassemblement s. -e adj. a readuce. a nu mai ţine cont de ce a fost. -le adj. a înveli récrire vb. şir ranger vb. efectiv réchauffer vb. p u ţ i n comun réfléchir vb. a apropia rare adj. . a critica . a se îndrepta. a recompensa. m. a î n c î n t a . corec­ tare reçu s. reflex 536 . a recita réclamer vb. I I I a spune din nou. a aduna reculer vb. a recolta recommander vb. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb. redingotă redire vb.m. a căuta din réflecteur s. real. III a reflecta.m. a reedita récepteur s. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. (fig. à refaire vb. a relua récompenser vb. r i n a . a reclama. t î r c o a l ă . a se linişti rat s. rang s.f. a redresa réalisme s. afectat .m. vărgat rayon s. a se linişti rassurer (se) vb. r a p o r t rapporter vb.f.m.m.f. rebel rééditer vb. cercetare . realist ridica réapparaître vh. a întoarce randonnée s. reflectare.) faire table rase a face t a b u l a rasa. a r e t r i m i t e recherche s.f. a a d u n a . radiere récit s.m. şobolan rattacher (se) vb.f. m . a rechema . singuratic récolte s. III a acoperi din nou. realism redresser (se) vb. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s. adv. recunoscător reconnaître vb.m. ajutor de portărel recouvrir vb.f. f. repede rappeler vb.) a se înse­ nina . a aduce . persoană care trăieşte de­ parte de lume.ramasser vb.m. rar rarement adv. a recopia r e c o r d s . se ^ a se referi rapprocher vb. reflector n o u . rareori ras. a coborî din nou rédiger vb. reacţionar redoute s. reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s. m. a rîndui rapide adj. a mărturisi reconstruire vb. a redacta redingote s.f.m.m. r e d u t ă réagir vb. a cere cu insistenţă reclus s. a se teme de ceva réaliser vb. recordmen) s. I I I a scrie din nou. a culege ramener vb. [loc. a căpăta réellement adv. [fig. III a reconstrui recopier vb.m.f. a re­ dacta din nou rectification s.-e adj. adunarè de oam e n i . record recordman (pi. Ioc retras rebelle s. căutare . I I a reacţiona redouter vb. a se alipi rattraper vb. I I I a realege recevoir vb. a a d u n a . m. trouver à ~ a găsi réaction s.) à ~ a d m i r a b i l . m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb. s t r ă l u c i r e . a ajunge din urmă ravir vb. recoltă récolter vb. I I I a culege. raion rayonnement s. {jur. -e adj. I I I a p r i m i . r a z ă . a strînge rasseoir (se) vb. a realiza redresser vb. a raporta . a încălzi réexpédier vb. a răs­ plăti reconnaissant. a strînge. a re­ peta . r ă z v r ă t i t . a se lega. m. re­ cordman recors s.m. c h i t a n ţ ă recueil s. rar. a prinde. a d e v ă r a t réception s. a reîncepe. a cugeta rechercher vb. I I I a recunoaşte. în mod real.f. I I I a reapărea réduction s.

a cuprinde renfort s.) refulare réfractaire adj.] sale reine s. regim régiment s. ştafetă relater vb. întîlnire rencontrer vb. a reprezenta répression s. masă. a înmîna remises. deschidere./.) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 .de grands services à qn.m. a trece din nou prin .f. reîncepere rentrer vb. a reînnoi . I I I a î n a p o i a . m. m .m. a replica. a relata relation s.m.m.9. leac remédiable adj. a reîncepe rénovation s. a* reface repartir vb. a r e p u r t a remuer vb.m. a m u l ţ u m i remettre vb. regret regretter vb. se — a se duce la renfermer vb. întărire renommé. r i n i c h i . m. refractar. m.m. r e p r e z e n t a n t représenter vb. vulpe rencontre s. linie. m. répliquer vb. r a p o r t relèvement s. a repara.m. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s.f. a arunca înapoi rejoindre vb. a se î n t o a r c e . a urca. remarcabil remarque . a inspira r e p u l s i e .f.f. a repeta . regiment région s. a răsturna . remiza . a inversa renvoyer vb.m. a se odihni repousser vb. a t r i m i t e înapoi. a reglementa. (fig. repetiţie repli s. reînnoire renseignement s. odihnă reposer (se) vb. a respinge . informaţie renseigner (se) vb.f. -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb.f.refléter vb. I I a bucura. I I I a p a ş t e . I I I a reciti reluire vb./. •«. a regreta régularité s. a î n t î l n i rendormir vb. condică règle s. a repartiza repas s. regină rejeter vb. a (se) sui din novi . I I I a relua représentant s. I I I a împreuna réjouir vb. ni. reglementare régler vb. [despre plante) a creşte reprendre vb. şopron remonter vb. r e p e t a r e . a călca rufe repentir (se) vb. a p r i v i .f. regularitate régulièrement adv. riglă. a reflecta refluer vb. (med.m.. i n t î l n i r c . I I I a se căi répertoire s. 2 . a î m p l i n i . releu. a amîna repaître vb.f. registru. mîncare repasser vb. I I I a adormi din nou rendez-vous s. meterez remplacer vb.m. privire regarder vb./.f. vîrtej de apă rempart s.) ascunziş. p r e d a r e .f. a întoarce un ceas remous s.f. domnie régner vb.m. c u t ă . regulă règlement s. renaştere renaître vb. I l a u m p l e . a orîndui règne s.m. I I I a luci. a ascunde. a povesti. a r e n u n ţ a renouveler vb. a străluci remarquable adj. respingere. m. refren réfugier (se) vb. refuz refuser vb. ridicare relire vb. în mod regulat rein s. m.m. a arunca din nou. regiune. r e l u a r e . observaţie remèdes. remediabil remercier vb. represiune reprise s. ţ i n u t registre s. viitoare (produsă de mersul unei nave) . a domni regret s. I I I a renaşte renard s.ro. I I I a răspunde p r o m p t .f. a se informa rentabilité s. a înlocui remplir vb. (loc. a se refugia refus s. a cîştiga. 1. a refuza regard s. a reda . reni a b i l i t a t e rentrée s. [pi. a răspunde répondre vb. r e g u l a m e n t . r e p a r a r e . a înveseli relais s. -e adj. nesupus r e f r a i n s . relaţie. a se uita régime s. r e p r i z ă . adv./??. I I I a răspunde repos s. m. I I I a pune la Ioc. remediu.m. repertoriu répétition s. loc de întîlnire rendre vb. a pleca din nou répartir vb. r e n u m i t renoncer vb.f. r e p a r a ţ i e réparer vb. se ~ a se hrăni réparations. II a î m p ă r ţ i . a face rnari servicii cuiva . remitere . a mişca renaissance s. a întregi remporter vb.

I I I a r e ţ i n e . discreţie.f. I I I a reveni. rezervă réserver vb. nimic. / .f. reţea réserve s.m. a trasa din nou. bogăţie ride s.m. parter (la casă) ricanement s. rîu riz s. a reproşa république s.m. rînjeală riche adj. revolver revue s. m o d e r a ţ i e . reunire. a da tîrcoale roi s. vis revendication s. r ă m ă ş i ţ ă . a avea r e ş e d i n ţ a . rechizitoriu. faire le •«. înviere rétablir vb. r e s t a u r a n t reste «.f. . I I a r e s t a b i l i . a riposta rire vb. I I I a răsuci retour «.m. a retrage retordre vb. / . I I I a rezolva respectueux. fleac. IJ a răsuna retenue s.m. a risca rive s.m. a m u t a din loc rez-de-chaussée s. I I a r e u n i . m.m. III a r e v e d e a . a întîrzia .m. a rezerva réservoir s.f. I I I a rîde rire s. şi adj. a amîna retenir vb. -e adj. nehot. a clăti riposter vb.m. rol roman s. a solicita réquisition s. pensie rétrécir vb. a sta. s. r i d i c o l u l . a se revolta révolution s. m. însă­ nătoşi'«s retard s. I I I a r e s i m ţ i . m. a deplasa. om ridicol rien 1. a l i p i r e .f.m. [loc.f.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. a visa cu ochii deschişi rêve s.m. restabilire. ţ ă r m r i v i è r e s. adv. rezistenţă résister vb. perdea ridicule s. III a îmbrăca din n o u . r e t r a g e r e . rest rester vb. re­ ţinere retirer vb. revoluţie revolver s.m. a respira resplendir vb. II a reuşi rêvasser vb. rezervor résider vb. pron.) încercare.) critică violentă réseau s. m. au ~ la revedere révolte s. a opri retentir vb. m.f. a visa réverbère s. rever. rechiziţie réquisitoire s. rochie roc s.f. st încă rocher s. întîrziere retardataire adj.a face pe bogatul richement adv.m. a regăsi r é u n i o n s . se ~ a se însănătoşi rétablissement s. întîrziat . bogat. r e z u l t a t résumé s./. h o t ă r î r e . s. [fig.olvare résoudre vb.f. a rezista résolu. m. rimă rincer vb. a-şi întoarce capul retracer vb. întoarcere. grupare réunir vb. I I I a chema. revoltă r é v o l t é . rezumat résurrection s. a simţi ressource s. răsculat révolter (se) vb. respectuos respiration s.m. resursă. a s t r i m t a (şi fig. a se întoarce rêver vb. a sufleca retrouver vb.m. cu hotărîre r é s o l u t i o n s . a semăna.m. m a l .f. republică requérir vb. -euse adj. răsuflare respirer vb. r e v e n i r e . orez robe s. pensionare. / .f. respiraţie. roman 538 . être de -~ a se fi întors retourner (se) vb. ţeapăn r i m e s . -euse adj.) a Consta résistance s. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb. ) retrousser vb. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. h o t ă r î t résolument adv.f. revendicare revenir vb.f. re/. înapoiat retardement s.m. II a apuca iar ressembler vb. amînare retarder vb. revistă révulser vb. mijloc de t r a i restaurant s. stîncos rôder vb. zbîrcitură rideau s.m.f.m. a se răscula. a se ase­ măna cu ressentir vb.e s. rid. b o g a t . a acoperi revoir vb. a se întoarce. II.m. reve­ dere .reprocher vb.m.f. rege rôle s. 2. a expune retraite s. felinar (de stradă) revers s.f.m.m.f. (fig.f. a r ă m î n e résultat s. a î n t r u n i réussir vb. nenorocire revêtir vb. rîs risquer vb. (fig. întîrziere. din belşug richesse s.

roşcovan r o y a l .f. rupere. a curge şiroaie. rousse adj.f.f. horă ronfler vb. a rostogoli . sănătos saint. jertfă safran s. s a l u b r u saluer vb. . m . aspru. şiretlic rythme s. (fig. sînge sanglant. adj. -e adj. s a l ă .m. suspin sans prep. a face sul r o u m a i n . regalist royaume ». adj. şofran s a g e s . înţelepciune saigner vb.m. sos. » .) a măcina rongeur. sîmbătă sang s. salut Salve s. hohot de plîns.ni s a c . spadasin sac s. ungere. m. sfînt saisir vb. (fig. 2 . -euse adj. m.m. limba romînă rouppe s. s. s. romantism rompre vb. a sesiza. -e s. m.f. fără santé s. r i t m . I I a a p u c a . greu r u d i m e n t » . sîngeros. {fig. a frige rôtisserie s. sabie sabrer vb. regat r u b a n s. satisfacţie satisfaire vb. I I J a r u p e . salon salubre adj. mistuitor rose 1. pîrîu ruiner vb. a fi lac de./. roşu rougeur s. romantic r o m a n t i s m e s.f. ) chinuitor. sardea satellite s.f. I I I a satisface sauce s f. rozător . a înţelege saison s. a distruge ruer ( s e ) vb. (fig. concentraţia sării în apă salir vb. m. rupture s.) hazliu saler vb. m. trestie rossignol s. m. şi adj. a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb. -e adj.m. -euse s. însîngerat sanglot s.f. a r u i n a . m u r d a r .romancier s.f.. a singera . salată salaire s.f. r u p t u r ă ruse s.f. a sparge r o n d .) romîn .f.f. -e adj. ~ à manger sufragerie salon s.f. r u d i m e n t .f. a lua sînge . a sforăi ronger vb. a saluta salut s. salariu sale adj.f. cu înţelepciune sagesse s. s ă n ă t a t e sapin s. primele no­ ţiuni r u e s. -e s. şi adj. măsură r y t h m é . trandafir. sănătos. a săra salinité s. şi adj. I I a (se) înroşi rouler vb. m.j. r o t u n d ronde s. nisip sablonneux. friptură (la tavă) rôtir vb. sabotor sabre s. m . încoronare a unui suveran sacré -e adj. g r ă t a r .f. r a n i ţ ă . înţelept sagement adv.m. -e adj. s a l i n i t a t e .f. m. -e adj. stradă ruisseau s.f.m. brad sardine s. a n o t i m p salade s.m. odaie. sacru sacrifice s.f. privighetoare rotation s. s a l v a r e .m. satiră satisfaction s. I I a m u r d ă r i salle s.m.f.m. ». satelit satin s. panglică r u d e adj. romancier r o m a n t i q u e adj.e adj. şiretenie.m. t r a n d a ­ firiu.m. rotaţie rôti s . r i t m a t S gable s. a lovi cu sabia sabreur s. roşcat.f. regal royaliste s. d r u m .. a r o a d e .m.j. sfinţit. ~ à main po­ şetă sacoche s.m. roz roseau «. nisipos saboteur. I I a prăji. -euse adj. zeamă 539 . roşeaţă rougir vb. romînesc.m. salvă s a m e d i s .f.m.m.m. satin satire s. cale r o u v r i r vb.) a stoarce (de bani) sain. bluză ciobănească route s. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. s ă r a t . (eu maj. roată rouge adj.j.m. m . (pop. sf'înt.) necorect s a l é . I I I a redeschide roux. sacoşă sacre.

f. şedinţă seau s. susan seul. a t î t . uscăciune seconde s. s i g u r a n ţ ă . conj. potecă sentiment s. prosop.m. III a servi serviteur s.f.«. semnal signalisation s. veac siège s. a sări sauvage adj. III a ajuta. aseme­ nea semblant s. seringa serpent s.m. m. dibăcie. m. pecete sceller vb. copist scrupule s. a p a r e n ţ ă . s e d i u . şi adj. ser­ vietă servir vb.m. ni. septembrie séquence s.m. sevă sèvres s. brazdă 540 . serios.m. serai sérieux. talpă semer vb. siluetă sillon s. a despărţi septembre s. vas din porţelan de Sèvres sexe s. • > une rose a mirosi un trandafir *séparation s.f. papuc savetier s.m. salcie s a u t s . ţechin (monedă de aur) sérail s. afară de. sălbăticie sauvegarder vb. m. a c u n o a ş t e . s c a u n . sèche adj.m. funcţie serviette s. a strînge. mezel sauf prep.m. a t î t de siècle s. sentiment sentinelle s. a m i r o s i . secţie sécurité s. m. s a v a n t savate s. a părea semelles.f. şarpe serrer vb. linişte.m. salvator savant s.m. senzaţional sensible adj. salam. săritură sauter vb. sectarism secteur*. salt.f. t a i n i c . singur seulement adv. s. m.m.ăinînă semblable adj. senzaţie sensationnel. III a s i m ţ i . shampooings.f. cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb. m. pricepere savon.m. a salva sauver vb. a ocroti. cîrnat saucisson s. gustos.saucisse s.f. a scînteia scooter s.f. scriitor.f. uscat sécher vb. m. n u m a i . m. şa seller vb. m. real seringue s. m.m. a salva sauveteur s.m. sex. sector section s. delicios scandale s. scuter scribe s.m. semnalizare signifier vb. după.m. scenariu scène s.f. s ă p u n .m. ş e r v e t . a apăsa service s. s c r i b . a sprijini secret.f. -e adj. potrivit cu semaine s. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb. scenă scepticisme s. sălbatic sauvagerie s. sensibil sentier. 2.nt. a însemna. a şedea un t i m p undeva sel s.f. asediu siffler vb. secvenţă sequin s.m. secol. sentinelă sentir vb. a fluiera s i g n a i s .f. secret sectarisme s. m. despărţire séparer vb. a sclipi. a semăna semi-circulaire adj. adv. salvator sauveur s. şedere într-un loc.f. pantof uzat. a separa.m. a scutura secourir vb. simţ./.m.m. m. ştiinţă scientifique s. a sta. m. faire — de a se preface că sembler vb.m.-euse adj. tăcere silhouette s. m. judecată sensation s. III a şti.f. scepticism science s. secară séjour s. slugă. săpl. găleată sec.f.m. a avea sen­ sul de silence s.m.m. ) à — a n u m e • savoir-faire s.f. conj. — à barbe săpun de bărbierit savoureux. serviciu.-euse adj. în caz că.f. a pune şaua selon prep.f. sens. a s e m ă n ă t o r . spălare a c a p u l u i . a usca sécheresse s. (loc. séjourner vb.?. doar sève s. -elle adj. a a p ă r a . dacă.»!. sare selle s. scandai sceau s. sigiliu.f.-ète adj. servitor sésame s. scrupul sculpteur s.m.m. sculptor séance s. linişte seigle s. a sigila scénario s. şampon si 1. secundă secouer vb. sec. a pecetlui.f. semicircular sens s. cu excepţia saule s.

a se solidariza solide adj. grijă soucieux. neghiob sottise s.m. sete soigner vb. în. sublocotenent sous-marin s. III a surîde sourire 2 s.f.m. -le adj. suflare. serată sol s. snob social. -e adj.f. a ura soulagement s.m. amintire souvenir 2 (se) vb.m. a subestima sous-ingénieur s. prostie. întunecos. subterană soutiens.f. simplitate singe s.) soutirer vb. privelişte sitôt 1. a s u p o r t a .f. solid. m a i m u ţ ă sinistre 1. surdomut souriceau s. a dori .m. p ă m î n t solaire adj.m. s o l v a b i l i t a t e sombre adj. m. suflu. a sprijini souterrain s.j. s u m b r u .m.m.simple adj. -euse s. a îngriji soin s. a răscula soulier s.m.m.f. (loc. conj.j. şoricel sourire 1 vb. a solicita solution s. -te adj. subdirec­ tor sous entendu s. fel. a s ă t u r a . î n c î t . suveran. subînţeles sous-estimer vb. a răsufla souffratit. sovhoz spacieux. 2. s c h i .-euse adj.m. simplu simplicité s. somn sommet s.) de ~ que astfel.m.que î n d a t ă ce situation s. grijă. solemn solennité s. spaţial speaker. III a îndura.m.f. -e adj.m. spaţios spatial. solemnitate solidariser (se) vb.) en ~~ pe s c u r t . subsol sous-titre s.f. ieşire sortir vb./. a a d m i t e souhaiter vb.m. conj. vîrf. -e adj.f.f.m.m. III a ieşi sot. I I I a susţine. s u b . a cere. sprijin. solar soldat s. u ş u r a r e soûler vb.m. s u b m a r i n sous-préfet s.m. s o i . m . -euse adj.m. ii fait ~ e întuneric somme s. prost. cala­ mitate sinon conj.m. a supa source s.m. a ridica.f. a situa. culme son s. soartă sortes.m. soviet soviétique s. a gîndi. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s. adesea souverain. subprefect sous-sol s. a sub­ scrie sous-cutané. îndată. dacă n u .m. sursă. pantof souligner vb. adv. s u b c u t a n a t sous-directeur. ~. so­ vietic sovkhoze s. a î m b ă t a soulever vb.m. şi adj. a sustrage souvenir 1 s. adj. sudor souffle s. grijuliu . rezolvare solvabilité s. seară soirée s. soare solennel.m. III a supune soupçon s.m.m. soldat soleil s.m. socialism société s. şoarece sous prep. proptea (şi fig.f. supeu souper 2 vb. a reflecta sonner vb.m. seară. în caz contrar site s. situaţie situer vb.m. soluţie. puternic solliciter vb. sinistru. social socialisme s.) şi adj. crainic (Ia r a d i o . subinginer sous-lieutenant s. mătase soif s.f. sufleu souffler vb. bănuială soupçonner vb. adj. a sufla. 2. faire du ~~ a schia snob s.m. preo­ cupat soudain. m.m. surd sourd-muet s.m. -trice s. sprinceană sourd. III a s e m n a .m. izvor sourcil s. societate soeur s. îngrijire soir s.m. -e adj. suferind souffrir vb. s u b t i t l u soutenir vb. speakerine s. en — que astfel că sortie s. -e adj.m. poziţie. a b ă n u i souper 1 s.f. suprem s o v i e t s . a sublinia soumettre vb. surîs souris s. (cu maj. -e adj. -e adj.f.»!. a suferi . nerozie souci s. soră soie s. ă suna sort s. n e a ş t e p t a t soudeur. sunet songer vb. m .f.f. răsuflare soufflé s. la televiziune) 541 .f.' a aşeza s k i s . î n ă u n t r u souscrire vb. I I I a-şi a m i n t i souvent adv. s. [loc. s u m ă .

a sucomba sucre s.f. şi adj. ) a se i v i . a suprapune supersonique adj. m. m o t i v superbe adj. se — a se întrece pe sine surpeuplé. şi adj. stupoare stupide adj. suport. simbol sympathique adj. pe. structură stupeur s. -e adj.m. a susura. a inunda . suspect susurrer vb. şi adj. s t a ţ i e . suprem sur prep. a scufunda subordonner vb. suprafaţă surfin. pi. splendid s p o n t a n é i t é s . sportiv sport uman s. a isca. chin. /. / .) suprarea­ list sursauter vb. sugestie Suisse s.m. a supraveghea survivre vb.m. {arte. subtil.m.-e s.m.f. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s . -e adj. spectator splendide adj. cu siguranţă. -e adj. m. a fi sufi­ cient suggérer c i .spectacle s. -trice s. / . a suporta supprimer vb. u r m a r e . a subordona subsister vb.)şi adj. fără între­ r u p e r e .m.m. sigur sûreté s. stadion s t a t i o n s . -e adj. a îndura s u b l i m e s . II a suferi. a îneca . sigur. I I I a surprinde.m.f. superb supérieur. s u p r a a b u n d e n t surcharge s. a împovăra surclasser vb. delicat sub urbain. subiect.m. m .f. supraîncărcare surcharger vb. -e adj.) şi adj. a succeda. {cu maj. Elveţia suisse s. a î n t r e c e . m. a subzista subtil. (loc. adv. u r m ă t o r suivre vb.m. m. -e adj.f.f. dulciuri sud s.f. sprijin supporter vb. simpatic 542 .f. stilou subir vb. spontaneitate sport s. a sta plecat. (cu maj.f. staţiune statisticien s.f.m.m. fin.m. stoc stratagème s. urmaş succomber vb.m. a se isca surmenage s.f. poreclă surnommer vb. a m u r m u r a syllabe s. sud suédois. a suprima suprême adj. -ive adj. supliment supplémentaire adj. a depăşi.) bien ~~ desigur . a sta pieziş. I I I a supravieţui survoler vb. supliciu support s. (/(g. m . -le adj. a veni după successeur s. a zbura deasupra sus prep. -e adj. adv. zahăr sucreries s. sudoare suffire vb. stenodactilografă stock s. I I I a ajunge. silabă s y m b o l e s . sublim submerger vb.m.m. statuie sténodactylo s. / . spectacol spectateur.negre­ şit surabondant.f. n u m a i decît suivant. mai cu seamă. à coup ~. s u p r a n a t u r a l surnom s.f. a atîrna peste surprenant. şi adj. elve­ ţian s u i t e s . superior superposer vb. sugestiv suggestion s. stratagemă structure s. a sugera suggestif.) de -~ în şir. m . surprinzător surprendre vb. peste. supersonic superstructure s.f. stil stylo s. siguranţă surface s. a suscita. a asuda useur s.m. pour ~~.-ive s. s p o r t m a n .f. succesor.f. -e adj. stupid style s. {sport} a depăşi sûrement adv. a porecli surpasser vb. -e s.f.m. sputnic squelette s. surpriză surproduction s.f. asupra susciter vb. consecinţă. a încărca peste măsu­ r ă . sport sportif. s u i t ă . lit. deasupra sur. m a i aies surveiller vb. schelet stade s. tout de ~ pe loc. [loc.m. suburban succès s. I I a se arăta (în depărtare) .f. p e . suedez suer vb. a mira surprise s. sportiv spoutnik s.m. succes succéder vb. I I I a urma s u j e t s .m. suprastructură supplément s. s u p r a p o p u l a t surplomber vb. a trece peste surnaturel.f. extrem de fin surgir vb. m . surmenaj surmonter vb. supraproducţie surréaliste s. a tresări surtout adv. -e s. a stîrni suspect.m. statistician statue s.

m. termen . t e n t a t i v ă tenter vb. sintetic système s.m.f.f. terasă terre s. ) technicien s. a t î t t i m p . t e m p e r a t u r ă tempérer vb. culoare t e i n t e s . t e n .f. adineaori tapage s. tablou t a b l é e s . sf îrsit terminaison s. taluz tambour s. televiziune tellement adv. cusur tarte s. groază terrible adj. m.f.' sistem tabac s. şorţ tache 1 s. croitor taire (se) vb. t a l i e . afectuos tendrement adv.f. / . m. a t i n d e tendre 2 adj.f. astfel. a depune mărturie témoin s.f. t u t u n table s. simţul p i p ă i t u l u i . teren terrasse s. teroare. a b a t e . mărturie témoigner vb. I I I a vopsi.f. m. comportare terme s. p a t ă m o r a l ă . de haute ~ înalt tailler vb. a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. tenis tentation s. defect fizic m o ş t e n i t . gălăgie tapageur. culoare tel. m. taur taxer vb.m. -e adj. a p ă l m u i tapis s. a rezista tiens ! interj. încercare. m. t e n t a ţ i e tentative s. aşa de. covor taquiner vb. sarcină tacher 1 vb. a c r o i . telegramă téléphone s.-e adj. I I I a tăcea talent s. -euse adj. a întîrzia tardif. cîrtiţă taureau s.f. fraged. telle adj.f.m. a dovedi.f. talent talus s.f. m. tartă tartufe s.m. a t a x a (şi fig.a îngrozi 543 . m. martor tempérance s. a tempera.f. (inv. m. v r e m e .f. povîrniş. à ~ la t i m p . (gram. t e r i b i l . cumpătare température s.) comeseni tablier s.en — din cînd în cînd tendre 1 vb.f. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. III a ţ i n e . t e r m i n a ţ i e terminer vb. I I I a î n t i n d e . teanc tasse s. simfonie symphonique adj.sympathie s. curînd.) t a i l l e s .m. p a t ă tâche 2 s. m. a telefona téléphonique adj. m. t a r ă . tehnician technique s.f. m. a colora teint s. f. m. t i m p . a încerca tenue s'. simfonic syndical. sindicat synonime adj.f. m. sindical syndicat s.m.f. l i p s ă . nemaipo­ menit terrifier vh. a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s . tîrziu tarder vb. a se strădui tact s. a potoli tempête s. astfel. m. p â m î n t terreur s. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s.m. întîrziat tardivement adv. vijelie temps s. de ~. ţ i ­ pător taper vb. -ve adj. teribil terriblement adv.f. tact (şi fiş. a t ă i a . ţ i n u t ă . a termina terrain s. a p i p ă i . faire ~ rase a face t a b u l a r a s a . t e n t ă . a t a c h i n a tard adv. tehnică teindre vb. m a s ă . ipocrit tas s. ceaşcă tâter vb. tobă tant adv. zgomot. n u a n ţ ă . furtună. a t î t . eu întîrziere tare s. asemenea télégramme s.f. cu dragoste tendu. a gusta taudis s. / . a p ă t a tâcher 2 vb. m. a tenta . telefon téléphoner vb. / . cocioabă taupe s.f. simpatie symphonie s. mătuşă tantôt adv. m. eu atît mai rău . g r ă m a d ă . telefonic télévision s. încordat tenir vb. a t î t de témoignage s. m. m. zgomotos .) sinonim synthétique adj. en ~ que în calitate de ca tante s.

trădare trahir vb. m. a t u n a tonnerre s.de a fi pe cale d e . t u r b ă tourbillon s. .f.f.f. m .rn. mod de v i a ţ ă . a se r o t i tousser vb. a tuşi tout./. strung tourbe s. tonic. u r m ă tracer vb.} starea a treia tigre. î n t ă r i t o r tonne .rn. {Ut. devreme. s t r î m b a t . t r a d u c ă t o r traduire vb. şi adj.m. a t r a g e . ~ de vie fel. actor de tragedie trahison s.9.territoire s. m.f. impers. il voit ~~ vede t o t .rn.m. a juca o festă cuiva . diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*. chin. suferinţă tourmente s.) à ~~ pe n e d r e p t . a indica tract s.f.rn. tic (şi fig.) indiferenţă tiers état {ist. cu t i m i d i t a t e tir s. tractor tradition s. m.m.m. nehot.m. t i g r u . t u r n tour 2 s.m. cîrpă tordre vb. être en — a fi bine d i s p u s . strungar tournoyer vb. à son ~ la r î n d u l său tour 3 s.f. ţesătură titre s. teritoriu t ê t e s . r ă u . e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. (loc. manifest.f. I I I a suci. ~ à tout vent a fi nestatornic. cotitură tourner vb. t o r t u r ă torturer vb.f.m. p a g u b ă . p i p ă i t toujours adv. . ceai théâtre s. a c h i n u i tôt adv. termoelectric thèse s.. . -trice s. a răsuci tordu. t o a l e t ă .-e adj. -ne*. verb. trafic. rînd .f. -»• de force realizare iscusită . phiză toilette*. tizană (ceai medicinal) tisser vb. a trasa . a ţese tissu s. j u d e c a t ă . t o r i d torse s. à juste ->• pe drept c u v î n t . jouer un mauvais ~ à qn. à ~ de în c a l i t a t e de. cu t o t u l . t o m . a înduioşa toucher 2 s.f. t o t . t u n e t torchon s. adv. chin. m.a nu avea d r e p t a t e . m i ş c ă t o r . invar. tigroaică tilleul s. a h ă r ţ u i trace s. tonă tonner vb. 544 . a a t i n g e . m. teatru) t i r a d ă tirer vb. a se preface tourneur s.f. teorie thermique adj. pătlăgea roşie tombe s.f.) -~ à ~ pe r î n d . / ./. a î n t o a r c e .rn. adv.f. încălzire u ş o a r ă . à •*• et à travers fără socoteală. t e i . avoir -». găteală toit s. m a n i e r ă tonique adj. chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i . tors tort s. toile s. c a p . acoperiş tomate s. t i m p a n . tragedian. sfios timidement adv. volum ton s. a cădea tome s.f.rn. în întregime toutefois adv. floare de tei timbale s. teoretician théorie s. m. a se descurca tireur. t r e n . ocol. v î r t e j ./. termic thermo-électrique adj.rn.m. totdeauna tour 1 s. sucit . a l a n d a l a torture s. . t r a d i ţ i e traducteur. a revela t r a i n s . t u r i s t touristique adj. orice.rn. -e adj. t i r tirade *.) -»• en ridicule a ridicu­ liza. m.f. I I I a traduce trafic s. t r ă g ă t o r tisane s. afiş. dîră. t o b ă metalică timbre-poste s.) tic-tac s. mau­ vaise ~ uşuratic. rînd pe r î n d . m o r m î n t tomber vb. t e x t i l thé s. (loc. volbură touriste s.f. teză tic s. [fig.rn. vijelie tournant s. marcă poştală timide adj.f.-esse s. -euse s. v o c e . m. ~ de main dibăcie .f./. t o n . m. n e d i s c i p l i n a t . negoţ tragédie s. p u r t a r e . a î n v î r t i . n e ­ ajuns . I I a t r ă d a . adv. t i m i d . tic-tac tiédeur s.rn. a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori. se -»• a scăpa. curînd touchant. încon­ jur . m.f. m. nedreptate . schi­ monosit torride adj. a ajunge l a . a primi . m i n t e . à la ~ în fruntea textile adj.m. être en -«. t e a t r u théoricien s. t u r i s t i c tourment s. totuşi tracasser vb. cu t i t l u d e . (loc. tragedie tragédien. se ~ a se schimba. î n v î r t i t u r ă . a t o r t u r a .rn. m. -e adj. ca. t i t l u . şi pron. m.

neted uniforme s. [pop. -e adj.f. a fi în urmărirea cuiva trouver vb.f. uniune unique adj. t r i p l u . foarte trésor s.(/ig.m.--esse s. prep.m. ţ i g a n . a tricota trilogie s.f. (impers.m.) şi adj. ceată trousse s.f. lucru travailler vb. a împleti trêve s. lalea tulle s.f. prea . t r u p ă . traversare traverser vb. II a se u n i 545 . s. -ette adf.traîneau s. t u t e l ă tutoyer y5. sanic traîner vb. a t î r î .. I I I a tresări tresser vb.m. m .m. /am.m. trădă­ tor tram s. a muri très adv. t r i b u n a l tricher vb. ucigaş tuile s.f. vistiernic tressaillir vb.f.m. ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb. a transforma transit s. a omorî.ţiglă.m.». ~ de destul cu. a merge repede şi cu paşi mici trottoirs. tricotare tricoter vb. b r u t a l truite s. ultraviolet uni. a u d a .m. t r a n s i l v ă n e a n .pi. ţ a r tuer vb./. t r u n c h i trop adv. a reteza tranquille adj. t r ă s ă t u r ă traiter vb. de •»• de prisos trot s.m.m. a t u t u i type s. muncitor. t r i b u n tribunal s.Jpacoste tulipe s. t r u s ă . m u n c ă . trişor tricotage s.m. m. a găsi. I I I a t r a n s m i t e transporter vb.m. p ă s t r ă v tsar s. uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s. -e adj. se ~ a se a f l a . om al muncii travers s. figură t y r a n s .m.m. a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb. a traversa tremblement s. curmeziş. şi adj.m. şi adj. potlogărie triste adj. adj.f. s. b a n d ă .f.f. cu tristeţe triton s.m. t r a m b u l i n ă trépasser vb.m. t r e m u r ă t u r ă . t u l b u r a r e .e.m. t r i u m f ă t o r triomphe s. t r î m b i ţ a ş tronc s. m. l ă ţ i m e . a m u n c i .olan . a înmuia tremplin s.) de — s t r î m b .m. comoară trésoriers. despot tsigane s.) t r a m v a i tramway s. être aux ~~ s de qn. a zăpăci trouer vb. a se înşela trompette 1 s. m. lu­ crător. triumf. u n i t . I I I a transcrie transfert s. (loc.f. r ă g a z . t r a n z i t transition s. dezbinare troubler vb. -e adj..m. a merge la t r a p .m.-e adj. ~ tard prea tîrziu . (cu maj. să încetăm cu tribun s. t i p . penibil tristement adv.) a fi.f.m. t r a m v a i tranche s.m. liniştit tranquillement adv. model.m.-euse s. -euse s. unic uniquement adv.) t r i t o n tromper (se) vb.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s.f.m.m. ulterior ultraviolet. ţigănesc U ultérieur.m. trilogie triomphant. a r m i s t i ţ i u . n u m a i unir (s') vb.f.m.. în linişte transcrire vb. (loc. t i r a n . (mitol.f. tranziţie transmettre vb. întreit tripotage s. t r o m p e t ă trompette 2 s. a t ă i a . t r a p trotter vb. felie.f. adv.m. t r i s t . a t r a t a traître. bucată trancher vb. t u l tunnel s.f. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. a se afla truculent. transfer transformer vb. a lucra travailleur. t r i c o t a j . t r o t u a r trouble s. a t u l b u r a . ardelean travail s. izbîndă triple adj. a ucide tueur. a trişa tricheur s.m. t u n e l tutelle s. a găuri troupe s. a t r a n s p o r t a transylvain.

m.. m.f. vast vautour s. avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s . veghere. m .m.m.f. sticlă. ajun veillée s. cam la ora cinci verser vb. l a c .) noroc. • cinq heures — a p r o x i m a t i v .m. pîntecos. -e adj. rumen . în­ fumurat vaincre vb. v a n i t a t e vantard. lăudăros vanter vb. -e adj. ça ne vaut pas. (fam. veghe. verre s. vineri vénération s. a (se) schimba .m.) bicicletă vénal.-e s. -e adj.m.m. vale vallon s. a lăuda vapeur 1 s. v î n t . il fait ~ este vînt vente s. povîrniş vers 1 s.f.f. a vărsa. veneraţie vengeance s.m. viţel véhémence s.f.-euse adj. vermut vernis s.f. -e adj. -e adj. vacă va-et-vient s. a verifica véritable adj. vehicul v e i l l e s . vărsat. v a l o r o s .f. burtos ver s. venal./. universal université s. a supraveghea veilleur s. înverzit verdure s./. veridic vérifier vb. paznic.f.f. vitejie. valiză vallée s. III a învinge.f. talaz vaguement adv.f. vi­ teaz valise s.m. dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s. a ajunge. vază (de flori) vaste adj. şi adj. a t u r n a 546 . m.m.f. (loc. u n i v e r s i t a t e uranium s. -le adj.) en ~ într-adevăr vermeil.unité s.f. valoare valeureux. uz. a se folosi. v i n ă . a veghea. v i t e a z .m. în mod vag vaillance s. versant. (fig. adv.f.f.m. iluzoriu .m. pahar verrerie s.f. către.m. vîlcea valoir vb. î n t i n s .f. a varia vase 1 s.f.f. (impers. nămol. curajos vain. lustru véroles. vînzător vendre vb. argint aurit vermouth s. vehemenţă véhicule s. de c u r î n d .f.m. -le adj. v u l t u r pleşuv veau s. folositor utiliser vb. vacanţă vache s. care se cumpără eu bani vendeur.m. urgent u s a g e s . vînzare ventru. răzbunare vengeur. zadarnic . a uza de usine s. a d e v ă r . -e adj.f. (pop. ~ cosmique navă cosmică valable adj. sticlărie versant s. invar. uraniu urgent. a utiliza va ! interj. mîl vase 2 s. răz­ bunător venir vb. v a s . -eresse s. a d e v ă r a t vérité s.) spoială. persoană care veghează veine s. servitor.m. u n i t a t e universel.pi.f. vas. m. şi adj. curaj vaillant. m . uzină utile adj. v a p o r .) il vaut mieux este preferabil.m. abur. v a l . du-te-vino vague s. a m e r i t a . vapor vapeur 2 s. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s. nu se compară cu vampire s. folosinţă user vb. III a vinde vendredi s. I I I a veni. a birui vaisseau s. vers vers 2 prep. III a valora. este mai bine . II a înverzi verdoyant. vampir vanité s. vapor varier vb. verdeaţă vendTique adj.f.m. haide ! vacances s. clacă veiller vb.m.m..-euse s. / . valabil valenciennes s. a sosi.f. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. seară (între cină şi cul­ care) . spre. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent. lacheu valeur s. vienne verdir vb. s.f.

volum. (gram. adj.f. va­ gon voix s. (fig. carne vice s. v i c i u . defect vice-président s. -euse s. si adv. vitraliu vitré. cu adevă­ rat vue s. v ă d u v . călător voyelle s. viteză vitrail s.f. a fura volet s. viză vis-à-vis loc. m. -e < dj.f. bucuros.f. virgin (a). hoţ volière s. vertebră vertige s. violenţă violent. zbor voi 2 s. I I I a trăi vocation s. v i r g i n ă . victorie vide s. şi adj. -e adj. vioară virer vb. în comparaţie cu viser vb. m. v i u . a avea pică. velă voir vb.f. a u t o m o b i l . vieil. b ă t r î n . vicepreşedinte vicomte s.) drag. -e adj. veritabil vraiment adv.m. viaţă vieillard s. m u r d a r .f. haină vétérinaire s.m. şi adj. în mod violent violence s. vigilenţă vigne s. viu. veston. à ~ basse pe şoptite .f.m.) diateză voi 1 s. furt volaille s. sacpu vêtement s.m. -e s. m. vestigiu veston *./. sat ville s.f. I I I a îmbrăca veuf.f.m.f. veterinar vêtir vb. viorea violon s.f. a călători voyageur. b ă t r î n .f. voluntar volontiers adv. scump. en ~ ă qn. iu­ b i t .m.m. fecioară'. iute vigilance s. verva vestes. vecin. -e adj. I I I a vrea. m. a ochi. z b u r ă t o r .m. gol vie s. a vira . feuille ^e foaie volantă volée s.m. glas.f. oblon voleur.f. (fig.m.f.f. prep.m.m. iute. cu geamuri vitrine s. viţă de vie vilain.f.f. moş vierge s. m. violetă.f.f.m. colivie mare volontaire adj. în faţă . cale. neîntinat(ă) vieux.f. peste d r u m . -euse s. u r m ă .f.) voilà prep. à haute -~ cu glas tare . tom vouer vb. vive adj. vilă village s. pasăre de curte volant 1 s. voce. în v i a ţ ă vivement adv. I I I a vedea voisin. ameţeală verve -s\/.) a închina. bătaie zdravănă voler 1 vb. vestă vestibule s. vocaţie voici prep. iată voie s. a vizita vite adj. virgulă visa s. cu vioiciune vivre vb. vitrină vivant. -e adj.f. a ţinti visite s. viconte victoire s. necaz pe cineva voyager vb.m. iată voile s.f. -e adj.m. violent violette s.) v ă d u v i t de viande s. haină (pînă în talie). a d e v ă r a t . oraş vin s. n e c i n s t i t . vedere.m.m.-e adj.m. oţet violemment adv. s i m ţ u l văzului 547 ./. în adevăr.f. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. veuve s.f. vieille s. d r u m (şi fig. mon ~ dragul meu vif. şi adj.m.f.f. t r ă s u r ă . vestibul vestige s.m. a se învîrti virgule s.m. a făgădui prin legămînt . vizită visiter vb. vin vinaigres. r ă m ă ş i ţ ă . de bună voie volume s. vocală vrai.vert. apro­ piat voiture s. r ă u villa s. volan volant 2 . m. repede vitesse s. verde vertèbre s. a v o i . a zbura voler 2 vb.f. veşmînt. [fam.

) zut! inierj. vagon wagon-restaurant g. la aceasta yacht s. zero (şi fig. m.m.) d r a c e ! la n a i b a ! . {pop.m. pron. t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv. acolo.w wagon s.m.m.m. rant vagon-restauweek-end s. iaht zèbre s. zebră zéro s.

anecdote /. aplauda vb. afectat adj. m a i n t e n a n t anecdotă s. -e asculta vb. cet. assurer alianţă s. jeter alb adj. aceea pron. acum adv. a l i m e n t m . glisser accident s. courir I I I asemenea (dej loc. hier soir alerga vb. aer s. celle-là american adj. adv. -e adresa vb. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. apprendre III apoi adv. admira vb. puis agreabil adj. vertige m. ici ajun s. a c t u e l . actif. a m u s a n t . arhitect s. aiguille / . 549 . această adj. défense /. a d m i r a t e u r m. alături prep. -e. surtout asigura vb. bleu. adj. arăta vb. an m. a p p l i q u e r afla vb. enrsuite. adevăr s. pro­ aniversare s. -ve aproape adv. a d m i r e r antagonist adj. -e acela. agresiv adj. vérité /. -e apărea vb. -ve an s. fondément anotimp s. anniversaire m. autre acasă adv.m. b l a n c . couvrir III amuzant adj. également aies (mai) loc. épingle / . p a r a î t r e I I I . près. artă s. eau / . à côté arunca vb. obéir II alege vb. agriculture / . rappeler acolo adv. profond. ce. ajunge vb.. agréable aprilie s. ambulant adj. apăra vb.. ac s. celui-là. article m. après. aéroport apărare s.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. cette aminti vb. arranger agricultură s. ajutor s. armată s. affecté. choisir II aseară adv. certain. air m. aspirateur m. -elle anatomie s. saison / . -e acest. alliance / . -e adînc 1. vivres m. a p p a r a î t r e III afecţiune s. actual adj. a m é r i c a i n . adv. devenir I I I ajuta vb. alt adj. artist s. anumit adj. architecte m. à la maison aluneca.affection/. aider articol s. -che aruncare s. s'affirmer aplica vb. a n i m é . montrer arbore s. acoperi vb. a r t m. adresă s-. . animat adj. agressif. a p p a r e i l m. arbre m. . veille /. apporter apă s. 2. albastru adj. année /. adv. agricole aranja vb. a m b u l a n t . écouter. adresser apartament s. a n t a g o n i s t e admirator s. défendre I I I aeroport s. armée /. a n a t o m i e / . a r r i v e r . aspirator s. a t t a c h e m e n t m. accident m. à peine aliment s. aide / .pi. a p p a r t e m e n t m. -e activ adj. artiste m. près agricol adj. l a n c e m e n t m. adresse /. aparat s.. p r e s q u e . aduce vb. suffire I I I . vb. aici adv. là-bas ameţeală s. avril m.

o r . âprement aţă s. caiet s. capitalism s. a v e n t u r e f. carte s. doux. atinge vb. que 550 . -ve atenţie s. -e cale s. morceau ni. buchet s. campion s. aşa adj. grand-père m. fauteur august s. bate vb. bucată s. cahier m. jouir jouir II bulevard s. homme m. chair / . t e l l e m e n t aşeza vb. vie Llie bea vb. â p r e . caz s. că conj.. azi adv. caractère ni. richesse /. attentif. capitalisme m.. m . a u t o automobile / . cartof s. malade m. mouchoir m. boulevard m. a t t i t u d e / . cameră n. billet m. carte (postale) /. qualificatif m. abricot ni. blasé.pi. blond. t a n t atletism s. boire I I I beretă s. cas m. riche bogăţie s. bibliotecă s. argent m. voie / . avion s. salle de bains / . care pron. viande / . a u t e u r m.9. avoir aventură s. ouïe / . atît adv. grand-mère /. bani s. pour ca 2 adv. bun adj. bucura (a se) vb. b a t t r e I I I batistă s. livre m. bărbat s. bolnav s. -e bluză s. chambre / . aur s. a t t a c h é m. caracter . bonne bunic s. bicyclette / . capitalist adj. auz s. comme cadou s. auxiliar s. tète /. blouse / . béret m. ca 1 conj. maladie / . avion m. douce blond adj. boală s. auzi vb. broşa s. vieil. bunică s. cause / . capitale / . bătrîn adj. balcon s. . bibliothèque / . cauză s. bicicletă s. fil m. champion m. bucătărie ». caisă s. cuisine /. bureau m. băiat s. a u j o u r d ' h u i baie s. a t t e i n d r e I I I atitudine s. automobil s. inciter aţîţător s. entendre I I I avea vb. athlétisme m. casă s. balcon m. bien birou s. cald adj. a t t e n t i o n / .-s. bine adv. adj. maison /. vieux. bon. aţiţa vb. a t t e n d r e I I I ataca vb. capitaliste capitol v. broche /. chapitre m. août m. garçon m. asseoir I I I aştepta vb. bogat adj. qui c a r n e s . bilet s. a t t a q u e r ataşat s. auxiliaire m. blazat adj. bouquet m. chaud. capitală . pomme de terre / . calificativ s. atent adj. cadeau ni. 2.aspru 1. adv. cap s. autor s. -e blînd adj.

citi vb. consimţi vb. correct. citoyen m.. comercial adj. clasic s. condiţional s. cerc . chemise / . instant m. vt. appeler chiar adv. 551 . confirmé. coiffeur m. cerveau m. couturière /. cotlet s. bas m. arbre m. şi adj. cămin s. clair.f. confirmat adj. chien m. confondre III congres s. chimiste m. coleg s. recherche / . crea vb. b â t i m e n t m. clasă s. croire III credincios adj. conduire III conferinţă s. communard m. quelque chose chema vb. condition / . (la un instrument) jouer cîştiga vb. correspondre I I I cosmic adj. pousser. comique comis adj. copac s. 2. quelque clădire s. cinéma m. consentir I I I construi vb. -e contribuţie s. collaboration / . c h a n t e r . chercher ce pron. comunism s. grandir I I . sommet' m. adv. primevère / .s'. coastă s. -e comic adj. corbeille / . potage m. -e. a u g m e n t a t i o n /. creşte vb. considération / . voyageur m. cercle m. créer creastă s. qui cinematograf s. clairement elasament s. cine pron. clipă s. boucle d'oreille / . fidèle' creier s. croitoreasă s. c o m m e n t a t e u r m. cohésion /. collègue m. crede vb. adj. adv. coeziune s. charbon m. enfance f. q u e l q u ' u n cinsti vb. conférence /. c o n t e m p o r a i n . même chimist s. commis. tasse / . concours m. gagner cît adv. corect 1. cîmpie s.cădea vb. cravate /. cămaşă s. côtelette / . comédie / . copil s. -e. conjuga vb. vi. şi adj. colaborare s. . construire I I I . élever creştere s. commercial. honorer cinstit adj. communiste concert s. conditionnel m. coûter coş . ciel m. considérer consideraţie s. tomber călător s. condiţie s. colier s. conduce vb. cosmique costa vb. cărbune s. consacrer considera vb. circula vb. cyclisme m. cercel s. communisme m. édifier contempla vb. crâne m. cercetare s. conjuguer consacra vb. clique /. c o n t r i b u t i o n / . montre / . colţ s. côte / . cineva pron. combien cîtva num. circuler circulaţie s. collier m. ciorbă s. q u a n d cïnta vb. craniu s. cîine «. création / . classement m. comunist s. compiler compune vb. concurs s. lire III ciuboţica-cucului s. cerise /. dîner m.s'. ceva pron. classe / . foyer m. celibatar s. ciclism s. correctement corespunde vb. célibataire m. căuta vb. cer s. cere vb. contempler contemporan adj. demander cereală s. adj. quoi ceas s. cravată s. composer comunard s. coafor s. -e compila vb. accrois­ sement m. céréale /. creaţie s. congrès m. comentator s. penser. bâtir I I . celălalt pron. champ m. heure / . . classique clică s. cetăţean s. que. circulation / . l ' a u t r e ceaşcă s. comedie s. 2. enfant m copilărie s. loyal. cireaşă s. -e confunda vb. clar 1. cînd adv. coin m. cime / . concert m. cină s. -e ciorap s.

cher. dépasser des adv. deosebit 1. -euse cura S. D da 1 adv. dejun . chambre à cou­ cher / . déroulement m. courageux. distra vb. drag adj. discussion / . monsieur m. sage cumpăra vb. souvent desăvîrşit adj. au-dessus debara s. cruauté / .cruzime s. dezvoltare s. preuve / . destiner destinat adj. destination / . cuvîntare s. mot m. discuter discuţie s. courage m. -se deltă s. délégation / . drapeau m. destiné. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. m a d a m e / . assez detaliu s. destina vb. cultură s. d a m e . dise s. a c h a r n e m e n t m. destul adv. mais dator adj. que definitiv adj. désordre m. dreptate s. cu prep. 552 . discours m. culoar s. de deasupra prep. curajos adj. doigt m. couramment curge vb. ouvrir III deschis adj. delta m. dezordine s. m a t i n m. dénouement m. cours m. couteau m. destinaţie s. cum 1 cônj. ouvert. contenir I I I . dentist s. dormir I I I dormitor s. doamnă s. dori vb. dicţionar s. dovadă •«. destin m. -e devreme adv. deveni vb. couler curînd adv. si dar conj. déjeuner m. devoir m. destinée f. cure /. compren dre I I I curaj s.«. dévoué. domeniu s. delicios adj. domaine m. couloir m. boîte /. bientôt curs s.v. -e destinatar s. -ère drapel s. définitif. oui da2 vb. -e deseori adv. brave cunoaşte vb. discuta vb. decembrie s. raison / . devoir III datorie s. devenir 111 devotat adj. connaître III cuprinde vb. couleur /. 2. decît adv. ce soir dispărea vb. diversité / . destinataire m. adv particulièrement departe adv. dictionnaire m. cuţit s. déjeuner delegaţie s. de de la prep.. redevable datora vb. désirer dormi vb. disparaître I I I dispreţ s. avec culca vb. domn s. diferit adj. culoare s. coucher culme s. -e. loin depăşi vb. décembre m. sommet m. cuvînt s. distraire III diversitate s. tôt deznodămînt s. délicieux. diseară adv. adj. différent. différent. débarras m. destin s. dirzenie s. -e deschide vb. dărîma vb. mépris m. comment cuminte adj. dentiste m. -e dimineaţa s. de dirijor . culture / . chef d'orchestre m. parfait. au contraire din prep. curent adv. disque m. détail m. dejuna vb. démolir II de prep. dimpotrivă adv. comme cum 2 adv. acheter cumsecade adj. développement m. souvent desfăşurare s. cutie s. -ve deget *•.

fidèle fiecare pron. -elle fix adj. figure f. . filie /. armoire /. parce que fila vb. excelent adj. foarfece s. tendre dulap s. exception /. excursion /. extérieur. dumneavoastră pron. exemple m. écluse / . fotograf s. emoţie s. édition /. former fotbal s. fils m. excellent. assiette /. haricot m. juste fixat adj. an­ glais. esenţial adj. -se fetiţă s. floricică s. entuziast adj. adv. floare *\ fleur /. foarte adv. égoïste eliberare s. favorable fără prep. E echipă s. facultate s. filer film s. émotion /. ecuaţie s. favorabil adj.5. libération /. d i m a n c h e m. -e energic adj. fixe. fenêtre /. ciseaux m. examen m. extern adj. adv. faculté /. adj. très folosi vb. etala vb. etaj s. emoţionat adj. extrême. après-midi duşman s. héroïsme m. egoist adj. 2. fauteuil m. 2. foaie *•. février m. faire I I I factor s. utiliser folositor adj.duce (a se) vb. economic adj. vous după prep. équipe / . équation /. s'en aller III duios adj. chacun fier (de călcat) ». fotoliu s. bruissement m. adv. fin. Anglais. façade /. fin adj. fericit adj.pi. héroïquement F fabrică s. féliciter femeie s. fluviu s. ediţie s. face vb. ému. fiică s. fait m. écharpe /. figură s. duminică s. enthousiaste' eroic 1. 1er à repasser eroism s. excursie s. famille /. fixé. familie s. 553 . exister explica vb. de même felie s. felicita vb. şi s. explication /. après după-amiază adv. éclipse / . étage m.«. extrêmement m. étaler evita vb. effort m. firesc adj. faţă de masă s. héroïque. -e s. moins februarie s. fabrique /. papillon m. exemplu s. faţadă s. fiindcă conj. ecluză s. fasole s. farfurie s. économique economie s. adj. expliquer explicaţie s. -e adj. tranche /. éviter examen . şi adj. n a t u r e l . être fidel adj. forma vb. feuille /. externe extrem 1. -elle eşarfă s. football m. p h o t o g r a p h e m. erou s. fluture s. exista vb. économie /. nappe /. fillette /. -e fîşîit . fleuve m. -e excepţie . essentiel. efort s. -e fiu s. faptă s. femme /. ennemi m. fereastră s. fleurette /. héros m. facteur m. film m. heureux. fi vb. sans. fel (la) loc.s-. forme /. utile formă s. fată s. eclipsă s. fille /. -e . énergique englez s.

furtună s. frază s. frunză s. tendre frate s. impresiona vb. janvier m.' impliquer important o '. immédiatement imobil s. b e l l e . guide m. soin m. gustos adj. gril m. grijă s.5.) difficile greutate 1 s. glumă . Français. impression / . perce-neige /. gîndi vb. imperialist s. . lourd. portefaix m. degré m. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. gust s. difficulté /. gardă s. faute /. iarnă s. feuille /. em­ ployé m. general (în) loc. fenêtre /. (jig. grădină s. peur /. hohot (de ris) s. frige vb. H hamal s. front m. décision / . grindină s. nourrir II m. greutate 2 s. grammaire /. fraged adj. fustă A'. penser glorie s. gimnastică s. funcţie s. éclat (de rire) m. trouver geam s. -e imposibil adj. . immeuble m. fardeau m. é m o u ­ voir I I I 554 . phrase /. illustré. gramatică s. orage m. bel. frunziş s.9. idéologique ieri adv. grămadă s. jupe /. griller friptură s. -e adj. iarbă s. brigand hrăni vb. garde /.e . gloire /. frumos adj. goût m. e x p l o i t a t i o n / . impérialiste m. carte /. gumă s. greu adj. implica vb. savoureux. frică s. fran­ çais. şi adj. grêle /. blague /. poids m. . hier ieşi vb. tempête /.francez s. voleur m. gare /. furculiţă s. fourchette /. gymnastique /. gospodărie s. froid m. fraise /. herbe / . . funcţionar s. galben adj. sortir I I I ilustrat adj. frère m. ghiocel s. gomme /. tas m. hotărî vb. vo"ici. j o l i . grătar s. voilà ideologic adj. impossible impresie s. iată prep. fonctionnaire m. ir agă s. hiver m. hoţ s. frig s. -se guvern s. rôti m. plaisanterie /. valise /. geamantan s. -e s. fruct . beau. . jaune gară s.. imperméable m. hartă ş. impermeabil s. gouvernement m. gata adv. foule /. jardin m. fruit m. i m p o r t a n t . adv. greşeală s. -e imediat adv. . décider hofărîre s. impressionner. ianuarie s.. généralement ghid s.. feuillage m. . jolie frunte s. prêt găsi vb. fonction /.

ensemble împrumuta l'A. întreg adj. émulation / . soigner înlătura vb. remonter (une montre) între prep. .«. împărţi vb. empereur m. j u i n m. instructiv adj. devant înăbuşi vb. fleuri. enchanté. aimer iulie s. commencer început s. geler îngriji vb. revenir. histoire / . pousser împotriva prep. velir I I I îmbrăcat adj. diriger în faţă loc. -e îndată adv. adj. retour­ ner. inondation / . éloigner îndepărtare s. h a b i l l e r . embellir II înfrunta vb. indépendance / . învinge vb. întrebuinţa vb. écart m. prêter: e m p r u n t e " în prep. indestructible indicat adj. instructif. vaincre III învins adj. apprendre I I I înverzi vb. signifier însoţi vb. historique istorie s. arriver întîrzia vb. essayer încet adv. -e îmbina vb. inevitabil 1. indestructibil adj. indiqué. dès que îndelung adv. juillet m. commencement m. allier îmbrăca vb.«. entier. -ère întreprindere s. contre împrăştiat adj. (vi. immédiatement îndată ce loc. inimă s. rencontrer întîlnire s. comprendre I I I învăţa vb. . mais însemna vb. -e internaţional adj. affermissement m . entre întreba vb. -e intra vb. con­ solidation /. intense interes s. embrasser împărat s. instaurer instituţie s. coeur m. interesant adj. intîrziere s. retarder întîrziat s. doucement înceta vb. . renforcement m. braver îngheţa vb. istoric adj. iubi vb. industrie s. institution / . écarter însă conj. entreprise / . inévitable. -e înconjura vb. étouffer înălţa vb. întîlni vb. -e 555 . intérêt m. întoarce 1 vb. verdir II învingător s. rencontre / . habile îndepărta vb. cesser închide vb. împreună adv. élever încă adv. întîmpla (a se) vb.) rentrer întoarce 3 vb. încerca vb. 2. accompagner întărire s. prep. -e înfrumuseţa vb. habillé. oser îndrepta vb. i n t e r n a t i o n a l . individu m. fermer încïntat-adj. retard m. entourer încrucişat adj. v a i n q u e u r m. ingénieur m. longuement îndcmînatic adj. introduire III inundaţie . devant înflorit adj. vaincu. -e împrejurare s. intéressant. -e îmbrăţişa vb. -e inginer s. 1 îmblănit adj. instaura vb. întuneric s. utiliser întrecere s. conj. croisé. encore începe vb. fourré. demander întrebare . demande / . dans înainta vb. inévitablement informat adj. en. avant înaintea prep. r e t a r d a t a i r e m. industrie / . partager împinge vb. înţelege vb. îndeplini vb. accomplir I I . écartement ni. -ve intens adj. -e individ ». entrer introduce vb. réaliser îndrăzni vb. tourner întoarce 2 (a se) vb. circonstance f.independenţă s. adv. iunie s. informe. dissipé. obscurité / . avancer înainte adv.

limonade / . luminos adj. luni s. martie s. kilogramme. longueur / . -se. leçon f. long. locui vb. plus mamă 4. laisser lega vb.s*. attache /. attacher legătură . lettre /. M magazin s. table /. 556 . joi s. fiancé m. liniştit adj.5. jaquette /. limbă s. lucru s.s. lină 8. lună 2 s. littérature / . demi. legătură s. mars m. luminat adj. près loc 1 s. libre libertate s. mai 1 . lăsa vb. muguet m. joc s. mai 2 adv. jeudi m. lupta vb.. hindi m. large lăcrimioară s. limonada s. légume m. literă s. literar adj. lecţie . pe jos par t jucărie s. mer /. mère. prendre I I I lucra vb. travailler lucrare s. -e lună 1 A'. liberté /. lance s. jos adj. éclairé. mandat m. larg adj. lung adj. livadă s. habiter logodnic s. mandat s. mare 2 adj. kilo L la prep. mai m. verger m. lampă s. c a m p m. combat m. loi /. lune f. loc 2 s. massacrer mare 1 s. silence m. maman /. mois m. cuillère linişte s. -e lat adj. à lagăr s. -gue lungime . -e listă s.5. lieu m. littéraire literatură s. laine /. marţi s. lua vb. latin. lume s. place /. mardi ni. lutter luptă s.J acheta s. lampe /. lingă prep. marchandise / . -e marfă s. clair. magasin m. langue /. dépourvu. chose /. jeu m. lieu m. legumă s. lier. lutte /. jouet m. grand. cuiller. demie K kilogram s. jumătate s. lance /. travail m. tranquille Iipgit adj. large latin adj. -e lumină s. monde ru. masacra vb. lingură s. liber adj. liste /. lege *'. bas. masă 1 v. lumière /.

motiv s.. meserie s. naïve nasture s. moyen m. navigation /. auto f. muri vb. déménager muzeu s. nepoată (după fiu sau fiică) s. motif m. mereu adv. mourir III muşchi s. metru s. -été nemulţumire s. personne nimic adv. molle montor s. mină s. contenter muncă s.. métro m. musique j . naître 111 naţional adj. munci vb. machine /. muta vb. insuffisant. impatience /. mîndru adj. incessant. măr s. mondial adj. nenumărat adi. aller I I I . remercier. médecin m.. ouvrier. mécanique / . demain mînea vb. odeur /.-e neliniştit adj. i\ naiv adj. ballon m. mouvement m. miliţie s. travailler muncitor 1 adj. mult adj. balle / . i n q u i e t . memorie s. jamais nimeni pron. a ~ înainte avancer merit s. minge s. mode m. membru s. sable m. métier metro s. balayer mătuşă s. -e moale adj. moderne modernizare s. nécessaire necinstit adj. 2. muzică s. m o n t e u r m. adv. musée m. mişcare s. menţinere s. nerf m. in­ justement nefolositor adj. nepot. minute / . petit-fils m. -e necontenit adj.. morcov s. misiune s. nièce /. membre m. modernisation / . -e miercuri s. petite-fille / . miracol s. neiger nisip s.e natură s. mine /.. mission /. besoin m. -e mîine adv. n a t i o n a l . naviguer navigare s. pomme /. mesure /. nerv s. main /. milice /. mercredi in. mémoire /. m a i n t . nerăbdare s. muscle m. . carotte / . -oare s. naviga vb. necesar adj. nevoie s. mărar s. noir. s. rien ninge vb. toujours merge vb. minut s. (simţul) odorat m. naşte la se) i'b. -e neîndestulător adj. mou. i n n o m ­ brable neoficial adj. -elle nepot. navigaţie s. mijloc s. t a n t e / . -ère mod s. maintien m. -ère munte s. manière / . mină s. . m o n u m e n t m. mecanic adj. t r a v a i l l e u r . médicament m. maşină s. medic s. . fier. -euse muncitor 2 . bouton ni. plat m. n a t u r e /. mondial. médecine /. monument s. t e n d r e . mets m. mécani­ cien m. medicină s.-e nedrept 1. adj. mic adj. . petit. mérite m. neveu m. olive / .. -e. mécanique. medicament s. t r a v a i l m. navigation / . 55? . m é c o n t e n t e m e n t m. avouer măslină s. mètre m. masse /. modern adj. non-officiel. naïf. inutile negru adj. manger mîneare s. mecanică s. mătura vb. milieu m.masă 2 s. mişcător adj. miros s. măsură s. milion nuni. niciodată adv. mărturisi vb. montagne /. miracle m. déloyal. injuste. million m. nepoată (după frate sau soră) s. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. m o u v a n t . fenouil m.

observer obţine vb. objet m. orthographe / . p a r l e m e n t a i r e parte s. [pi. nota vb. ou s. oeil. non nucă s. observa vb. occuper ocupant s. poire / . pantof ». părea vb. patinage m.s. joue /. terre / . -e orinduire s. forêt / . p a t e r n e l . niveau m. os s. obiectiv adj. oiseau m. parents m. paradoxal adj. t o u t . novembre m. numéro m. pace s. se faner olimpic adj. participe m. octobre m. număra vb. obiect s. régime m. habitude / . orbeşte adv. pacifique. fois / . odinioară adv. pénétrer pătrundere s. -e obraz s.pi. paisible pat s. omenire s. nuit /. pasiona vb. naguère oferi vb. appeler O oară s. parter s. -e orice pron. aveuglément orbit adj. parisien. -e oricare pron. pâle palton s. fatigué. 558 . passage m. aveuglé. patetic adj. soulier m. olympique om s. verre m. fatigant. des nivel . opéra m. paquet m. p a r t i m. rez-de-chaussée m. occupant m. œuf m. pénétration / . paraître I I I . orangeade / . m a n t e a u m. ville / . compter nume s. -elle nu adv. page / . nor s. pasaj s. omoplat s. patriotism ». -euse numi vb. partid s. palid adj. pardessus m. operă ». cheveux m. obtenir I I I ochi s. noter nou adj. obosit adj. n o u v e a u . ortografie s. -e pară s. patrie / . autrefois. p&mînt ». paix /. parc m. omagiu ». orb s.. participer participiu s. aveugle m. seulement număr s. participa vb. pahar s. nuage m. parcurs adj. -e pardesiu ». p a t h é t i q u e patinaj ». bois m. parc s. omoplate / . pachet ». noiembrie s. parizian adj. . nombre m. t o u t . octombrie s. patriotisme m.pi. persil m. hommage m. sembler părinţi ». . părintesc adj. numai adv. pătrunjel s. patrie s. pădure ». oeuvre /. noapte s. -enne p a r l a m e n t a r adj. obicei s. noix / . oraş s. parcouru.) yeux m. oranjadă s. homme m. honneur m. pasăre s. lit m. pagină s. fatigue / . nom m. partizan s. onoare s. p a r a d o x a l . os m.nişte art. -elle pătrunde vb. objectif. partie / . n o m b r e u x . -e obositor adj. passionner paşnic adj. offrir III ofili (a se) vb. -ve oboseală ». numeros adj. partisan m. păr s. ocupa vb. h u m a n i t é / .

personne / . adj. polonez s. déjeuner m. posibil adj. parce que pericol s. popor s. poftă 1 s. . magasin m. pod (la case) s. şi adj. poezie s. permettre III perseverent adj. poussière /. plein. cave /. p a r . a p p é t i t m. bau lieue / . prea adv. p a r t i r . 2. m a n q u e r pierdere s. p a r t o u t prevedea vb. povesti vb. p l a n t a t i o n / . adv. plan m. pour pentru că conj. pîine s. polonais. -e prin prep.pătruns adj. I I I plecare . préférer pregăti vb. promettre I I I promovat adj. passer piaţă s. produire I I I producţie s. plăcea vb. a m i . procura vb. pyramide / . p r o b a b l e . portret s. recevoir 111 primitor adj. plin adj'. aimer plâinîn s. p r a t i q u e r praf s. conte m. . sans cesse permite vb. plaindre I I I poartă s. -e plînge vb. praz A". prolétaire m.adj. présenter prieten s. principe m. chat m. -e s. poésie / . raconter practica vb. première / . şi prep. -e principiu s. . persévérant. grenier m. probabil l. Polonais. portefeuille m. pénétré. poet s. promenade / . -e adj. pyjama m. politique politică s. promite vb. trop prefera vb. amicalement prietenie s. perie s. peuple m. p r i n t e m p s m. plafond m. premier. pijama s.1. perdre I I I . poftă 2 (de mîncare) s. -ère primi vb. place / . gâteau m. prescrire III preţ s. préparer premieră s. marché m. pivniţă s. -e povestire s. faubourg m. possible poştal adj. postal. production / . regarder prînz s. plăcut adj. pipăit s. projeter proletar s. profondément proiecta vb. brosse / . perte / . populaire portofel s. p r o m u . -e pe prep. pain m. pisică s. p r i x m. p é n é t r a n t . p r i n c i p a l . -e pronunţa vb. toucher m.«. problème m. 2. grillé. prăjină s. presă s. . -e prieteneşte adv. pleuvoir I I I plăcere s. -e prăjitură s. plaisir m. grille / . profesor . periferie*. prăjit adj.s-. probablement problemă s. petrece vb. sur pedepsi vb. politique / . prononcer 559 . picta vb. pină conj. -e. procurer produpe vb. pom s. prim num. plan s. amitié / . pièce / . presse / . primăvară s. profond. punir II pentru prep. pretutindeni adv. envie / . à travers principal adj. peindre III pierde vb. pèche / . piramidă s. départ m. prévoir I I I prezenta vb. printre prep.. adv. pieton s. -e persoană s. poète m. popular adj. profund 1. jusque plafon s. à t r a v e r s privi vb. plimba vb. planta vb. pleurer. piéton m. danger m. poumon m. piersică s. arbre m. -e pătrunzător adj. promener plimbare s. ploua vb. poireau m. agréable pleca vb. piesă s. prescrie vb. perche / . périphérie / . permanent adv. professeur m. prăvălie . accueillant. planter plantaţie s. histoire /. p o r t r a i t m. politic adj.

mauvais. -e. -e. branche / . frais. p r o s a t e u r m e prudent 1. răbdător 1. fusée /. bêtise / . revedea vb. rivière / . redacţional adj. R o u m a i n . p a t i e n t . résoudre I I I ridica vb. réussite / . şi adj. réussir I I reuşită . prost adj. écouteur m. regularitate (cu) loc. prier rumen adj. vermeil. adj. -e roman 2 s. adv prudemment prună s. révolution / .. reglementare s. rester. rein m. reprezenta vb. r o u m a i n . adj. rană s. provoquer prozator s. blessure /. remarca vb.9. rouge ruga vb. -e romîn 2 . retentir II rău 1 adj. réaliser realizare s. répondre III răsuna vb. romîn 1 adj. représentant m. m e t t r e I I I . for­ tement puţin adv. -e prostie . remarquer remarcabil adj. ramură s. résister rezolva vb.-elle reduce vb. patience /. russe adj. robe / . réduire III reflecta vb. réciproque. froid. -le rus s. rédaction f. réciproquement recoltă s. règle / . prosop s. -e receptor s. relation /. 2. pune vb. răbdare s. 2. roman m. m a u v a i s . réparation / . -e rostit adj. réconnaître I I I redacţie s. vite reportaj s. peu R rachetă s. réparer reparaţie s. fraîche ranime vb. -e roşie s. réalisation / . rédactionnel. pouvoir I I I puternic 1. représenter reprezentant s. romîncă s. adj. roşu adj. public m. Russe s. public s. adv. t o m a t e / . reînnoi vb. -e rău 2 adv.s*. feuilleter răspunde vb. patiemment răcori vb. prune / . risca vb. romain. provoca vh. risquer rîde vb. r e s t a u r a n t m. rezista vb. essuie-main m. a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. réalité j . renouveler relaţie . realiza vb. renaître III repara vh. purta vh. r e m a r q u a b l e renaşte vb. reciproc 1. se réunir II reuşi vb. retenir I I I reuni la se1 vb. adv. reţine vb.s. rire III rînd . rafraîchir II răcoros adj. prononcé. roman 1 adj.. adv. repede adv. refléter reflector s. réglementation /. r a v i r II răsfoi vb.s. tour m. recunoaşte vb. adj. rustic adj. reportage m. p r u d e n t . pupitre m. fort. régulièrement regulă s. adv. proposer propunere s. guerre /. rece adj. 2. serviette /. realitate . rustique 560 . restaurant s. proposition / . soulever rinichi s.. demeurer răpi vb. république / . republică s.s'. porter putea vb. 2 . rochie s. récolte /. plaie / . rîu s. récepteur. mal război s. revoir III revoluţie s. réflecteur m.propune vh.

dire I I I stadion s. sport m. semaine /. syndical. splendide sporire s. accru. s a i n t . scrie vb. stinge vb. sortir I I I . savant m. -ve spre prep. sécurité / . sare s. strica (a se) vb. simplu adj. senat s. état m. soir m. social adj. special adj. sérieux. scrisoare s. şi adj. spăla vb. sobă s. conseiller sferă s. -e sindicat s. -e sigur adj. se gâter 561 . b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. sportif. système m. soviétique sparge vb. éteindre I I I stîrni vb. sphère / . slăbi vb. scoate vb. stilou s. sang m. -e sport s. secol s. scula vb. semn s. s u i c i d e m. étranger. carafe / . lever scump adj. scène /. femme. sală s. sat s. village m. schimba vb. échapper scenă s. ski m. domestique m. sacré. servir I I I serviciu s. esclave m. -e scuză s. sticlă 2 (de apâ) s. social. fête / . . septembre m. sclav s. soi singur adj. solide sosi vb. poêle m. serviette / . stăpîn s. sărbători vb. (s')écouler scurt adj. seară s. E t a t m. salva vb. salade /. salle /. serbare s. străluci vb. -e spectacol s. sfert s. scrumieră s. étoffe / . sportiv s. sfînt adj. briller strălucit adv. spécial. station /. scaun s. chaise / . scrimă s. saut m. sentir I I I sindical adj. de săptămînă s. service m. siècle m. silhouette / . securitate s. sauver sanie s. se glisser I. sûr. servitor s. rue /. bouteille f. stat s. stare s. sardines / . sovietic adj. lettre /. stradă s. épouse / . sabre m . maître m. sărbătoare s. traîneau ni. salariu s. -e 36 siluetă s. augmentation /. staţie o. stomac s. fêter săritură s. să conj. seul. scăpa vb. sistem s. sfătui vb. q u a r t m. sénat m. singe s. cher. espérer splendid adj. changer schimbare s. soleil m.s gabie s. sardele s.. servietă s. Spartiate m. -ère scurge (a se) vb. sarcină s. savant s. cendrier m. -e socialist adj. enlever scrib s. sel m. signe m. blanchisseuse f. schi s. şi adj. escrime / . simbătă s. spectacle m. écrire I I I scriitor s. verre m. -euse servi vb. serios adj. -e. sfat s. -ère străinătate s. stylo m. -e sinucidere s. scribe m. estomac m. lever stofă s. arriver soţie s. maigrir II soare s. sine pron. conseil m. simple simţi vb. pi. court. străin s. tâche / . changement m. écrivain m. vers spune vb. sporit adj. samedi m. sticlă 1 s. casser spartan s. laver spălătoreasă s. stade m. que. septembrie s. tête / . spera vb. salaire salată s. étranger m. syndicat m. excuse /. socialiste solid adj.

termina vb. (en) h a u t şterge (a o) vb. p o u r t a n t . tradus adj. telefon s. négation f. en même t e m p s totuşi conj. réveiller trimite vb. ton m. papa m. imprimer tipărit adj. tir m. passer tren s. studia vb. teatru s. tînăr adj. suferi vb. succès m. traduire I I I traducere s. base /. sugera vb. suggestif. sub prep. finir II text s. aussi şofer s. technicien m. échecs m. t r a d u i t . trainic adj. . transforma vb. traduce vb. science / . strungar . -ve $ui vb. monter suliţă s. vie f. -e strugure s. trece vb. toilette /. scientifique T tablou s. toujours totodată adv.sufragerie s. tourneur m. t r a i n m. şold s. suggestion / . terrasse / . tenis s. é t u d i a n t m. strungăriţă s. sumă s. hanche /. fâché. camarade m. raisin m. sus adv. théâtre m. tentaţie s. tenis s. -e Ş şah s. t u . transformer tratament s. t r a i t e m e n t m. terme m. şi conj. şervet s. toarce vb. tout. surprise /. tentativă s. entier. télégramme m. t e n t a t i v e f.s. -ère totdeauna adv. j a v e l o t m. avoir peur temelie s. toamnă s. tehnician s. tot adj. triompher troleibuz s. imprimé. suggérer sugestie s. tăgăduire s. terrain m. serviette / . t r a h i r I I trăi vb. timp s. vivre I I I trebui vb. donner un coup de téléphone (de fil) . teme (a se) vb. souterrain. savoir I I I ştiinţă s. tată s. surveiller surpriză s. devoir I I I . teren s. subir I I suferit adj. ştiinţific adj. tennis m. sous subteran adj. t r a m w a y m. terminer. peur /.strîns adj. tard toaletă s. filer şti vb. trezi_ vb. texte m. télé­ phoner telegramă s. salle à manger / . jeune tîrziu adv. t e n t a t i o n / . serré. -e succes s. tractor s. trolleybus m. -e trai s. -e supraveghea vb. téléphone m. falloir I I I trecător s. temps m. supărat adj. terasă s. étude /. tableau m.-e tipografie s. (femme) tourneur student s. tracteur m. tu pron. chauffeur m.pi. supérieur. tărîm s. a da telefon vb. -e. termen s. souffrir I I I . envoyer triumfa vb. craindre I I I . terrain m. sugestiv adj. père. filer ton s. durable tramvai s. toutefois tovarăş s. somme / . tennis m. subi. teamă s. imprimerie / . telefona. passant m. -e superior adj. trăda vb. t o i ' 562 . étudier studiu s. automne m. t r a d u c t i o n / . et. tipări vb. tir s.

regarder ultim adj. văr. mur m. uneori adv. vigoureux. viţel s. -e. pays m. universel. tuer uimit adj. parfois. -e vers s. usine / . vert. vie /. zi s. porte / . journal ni. paysan m. visiter vizită s. viu adv. -e vçsnie adv. uzină s. zări ^6. verde adj. âge m. ziar s. journée / . -e vin s. union / . viguros adj. urî vb. véhicule in.. brave viteză . vendredi m. vue /. victorie s. unde adv. voir I I I veghe s. volum s. a — seama tenir compte ţinut s. vinătă s. où unealtă s. vecin s. -e zădărnicire ». vertèbre /. union / . apercevoir III zdrobi vb. vivement vizita vb. navire m. volume m. voisin. uniune s. vorbi vb. U ucide vb. /)/. vase m. -le universitate s.. tenir I I I . vent m. arrivée / . vacanţa s. veni vb. université / . suivre I I I uşă s.«. veau m.. éternellement viaţă s. -e văz s. haïr II urma vb. vive violetă s. stupéfait. mot m.. outil m. oublier uita 2 (a se) vb. vară s. pays m. région / . umed adj. vioi adj. vioară s. venir 111 venire s. vertebră s. certains unire s. parler vrea vb. valeur / . vapor s. cigarette / . mouiller unchi s. veine / . vers m. valoare s. céleri m.s1. verbe m. visite / . vîrstă . dire I I I zid s. anéantissement m. victoire / . oncle m. -c vedea vb. la •*. humide umezi vb. guérir II vineri s. paysannerie / . dernier. vicisitudine s. temps ni. . surpris. vicissitude f. vas s. bateau m. -ère um&r . vorbă s.ţară ».à la cam ţăran s. vouloir I I I vreme s. ţărănime s. faciliter utilaj s. outillage m. verb ». -e uita 1 vb. quelquefois unii pron. violon m. şi adj. vînt s. vitrine / . épaule / .. été m. vacances /. jour m. ţine vb. uşor adj. viteaz arlj. zice vb. prochain. chou m. parole /. vitesse /. vitrină s. 563 . cousin. vesel adj. gne ţigară s. vain. gai. veillée / . vină s. contrée /. vindeca vb. ţelină s. vif. varză s. -euse Z zadarnic adj. facile uşura vb. vehicul s.9.. écraser viitor adj. violette / . vară s. aubergine / . universal adj. vin ni.

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

Les livres sont dans la bibliothèque. Les livres sont sur la table. table. Voilà une chaise. J e suis grand. les chiens. le chien. les chaises. un stylo. Le livre est sur la table. la fenêtre. des chats. Une. Une. Un. Vous êtes amis.PARTEA I PARAGRAFUL I. III. grises. u n crayon. les magasins. Je ferme la fenêtre. PARAGRAFUL I. Une. rondes. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. III'. III des lits. le chat. La serviette est bleue. une c h a m b r e . chaise. P e t i t e . livre. une l a m p e . Fermez la fenêtre. un fauteuil. V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . Voici un stylo et un crayon sur u n livre. Où est la lampe? La lampe est sur la table. Ouvrez la porte. les enfants. b l e u s . une t a b l e . La blouse est rouge. des crayons. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. Voici une fenêtre. II. fenêtre. un livre. Le livre est bleu. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. Où est le chien? Le chien est dans la cour. l'armoire. une chaise. III. I une porte. II le lit. larges. Voici une lampe. g r a n d e . Nous sommes dans la rue. Un. lampe. des p o r t r a i t s . PARAGRAFUL I. Ils sont amis. l ' h o m m e . un j a r d i n . Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . II. II. u n a r b r e . Voici une porte et une fenêtre. Les enfants sont dans le jardin. Le veston est court. les fauteuils. IV Elle est petite. Voilà un p o r t r a i t . des livres. La jupe est courte. PARAGRAFUL II. Un. J ' o u v r e la porte. 567 .

deux. Vous regardez les papillons. six. î n bibliotecă se află zece cărţi. d i x . je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. Ils v o n t au t h é â t r e . Le chat est sous la table.PARAGRAFUL II. Les garçons regardent les autos. Les passants admirent les magasins. Nous comptons les arbres. Oui. V une é t u d i a n t e . Il y a huit cigarettes dans le paquet. Voici un cendrier. Voici des é t u d i a n t s . î n curte sînt şase pomi. seize. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. Tu aimes les poires. Us (elles) aiment les fleurs. Eu am cinci creioane. IV. La chambre a deux portes et trois fenêtres. Les passants e n t r e n t dans un cinéma. J e a n et Georges comptent les maisons. PARAGRAFUL II. PARAGRAFUL I. treize. Voici des boutons. III. J e compte de dix à vingt. quinze. l ' é l è v e . VI Voi sînteţi opt copii.h u i t . I m o b i l u l are nouă etaje. Le vase est sur la table. III. Iată o cutie de chibrituri. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . dix. v i n g t . La maison a dix étages. la f e m m e . J ' a i m e le raisin. Nous avons quatre stylos. III. Iată cinci ţigări. Elle a une serviette noire. les filles. Le crayon est sur le livre. Michel regarde un p o r t r a i t . Voici des ouvriers. Nicolas aime beaucoup les pommes. dix-sept. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. î n odaie sînt trei p a t u r i . Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. le livre est sur le bureau. In grădină se află zece oameni. dix-neuf. Elle a une gomme. Tu ai şapte bluze. douze. h u i t .

ce. ce. X cette. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. Ei doresc să dejuneze. N ' a s . L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. PARAGRAFUL II. cet. PARAGRAFUL I. j ' a i m e le raisin. cet. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. cet. C'est u n magasin universel. Ferestrele camerei sînt m a r i . Vrem să l u p t ă m pentru pace. des cravates et des jouets. Le chat est sur la chaise. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. IV. cet. des chemises. Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. I m i place să muncesc. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. IV.III. Ils sont p a y s a n s . cette. cet. 569 . Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . Ea preferă să privească gravurile. XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. Georges n ' a i m e pas les fleurs. Ce garçon a dix-huit ans. mais j ' a i m e aussi !es pommes. Il y a sept fenêtres. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. IV. Petre dă o pară Margaretei. Ils ne regardent pas la v i t r i n e . C'est une armoire. PARAGRAFUL II. La m a i n a cinq doigts. C'est un jeune ouvrier. Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. HI. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Il est ouvrier. Dans ce magasin on trouve des robes. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. Marie a une serviette verte.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. ces. Dans l'assiette il y a neuf pommes. ce. Ces magasins sont grands. Vă place să v o r b i ţ i . cette. cette. Tu n'aimes pas les fruits. Il y a six fleurs. Les peuples l u t t e n t contre la guerre.

Il donne un jouet à l'enfant. j a u n e s . monsieur. Celles-ci sont Marie et Hélène. La couleur des raisins est verte ou noire. a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. Le voisin d'Alexandre est ouvrier. Aimez-vous les bleues. La fille du voisin a sept ans. HI. Ceux-ci sont Michel et Pierre. Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . comment allez-vous? — Merci. Danielle est l'amie d ' H é l è n e . m a d a m e Leblanc. IV. je regarde les vitrines. Il donne un mouchoir à Nicolas. el este tehnician. noirs. de m ê m e . 570 . Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. des t h é â t r e s . roumaines. nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. Basile donne une pomme à Antoine. cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. rien. Nous ne guerre. PARAGRAFUL I. Le frère de Marie est ouvrier. celui qui a des souliers noirs est mon frère. celle-ci est rouge. j e u n e . celui-ci est j a u n e . Les fruits des arbres sont encore verts. Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. — Mes hommages. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. XII —Bonjour. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . ea este artistă. La maison où Pierre h a b i t e a six étages. des cinémas et des stades modernes. celui-là est bleu.II. Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. Les souliers de Basile sont noirs. J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. Nous l u t t o n s pour la p a i x . grandes. Voici deux papil­ lons. m a d a m e . ei sînt la cinematograf. V. blancs. Tu eşti funcţionar. Noi sîntem acasă. m a d a m e . Le j a r d i n de l'usine est vert. La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . celle-là est verte. J e montre a u x garçons la carte du pays. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. Voilà deux enfants. bien. Voici deux p o m m e s . Les fruits de ces arbres sont rouges. — A u revoir. bleues. Cine admiră acest film? Voi. ceux-là sont J e a n et P a u l . EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. Il parle a u x touristes. IV. et vous monsieur Lefèvre? — Merci. celui de Basile est professeur. a sept lettres. À Bucarest il y a des musées intéressants. blanches.

Nous avons visité nos parents. Bijoux. des. finissant dormi. L e s . Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. Des. mille. L e . Des. Des. son. Exceptionnelles. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. La mère d ' A l a i n est chimiste. achetant s u r g i . L a . mangé. Je compte mes cigarettes. D e s . Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. a y a n t allé. J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. Une. Festivals Mondiaux. é t a n t eu. acceptant LECŢIA I. Gérard est. V i t a u x . Tes frères passent. 11 a travaillé dans une usine d'avions. surgissant accepté. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. Egaux. 1 III. V. é t u d i a n t e . Ton. Nous avons chanté cette dix pommes. La. mon. Gâteaux. Un. Des. Mon amie a été ouvrier. Des . Coloniaux. Cette année il va à la mer. Leurs livres sont instructifs. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. Un. La grand-mère d'Alain est une femme énergique. fini. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. Ma soeur est sténodactylo. progressistes. Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. des.PARTEA A II-a LECŢIA II. dormant travaillé. célibataire. a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. mon. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. allant fini. Joujoux. Des. Sa famille est assez nombreuse. P a u l contré Georges et Irène. La. Mon père est ingénieur. Nouveaux. leurs vacances à la montagne. une. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. Tu as eu IV. Des. été. travaillant acheté. Chevaux. Oncle. 571 . Le. N a t i o n a u x . Uni'. Ils ont travaillé dans une fabrique. III. trouvé.

572 . abolissant vingt-cinq. nous avons travaillé j ' a i soigné. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. III. dix-neuf cent soixante-dix. IV. Restez demain à la maison. glorieux. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. Mon père a cinquante et un ans. Choisis une cravate rouge. ^ o n S r a n d-pére est vieux. quatre-vingt-quatre. inspectant instauré . V. Ce livre a vingt-cinq chapitres. aime. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. choisissez. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. douze cent soixante et onze. dix-huit cent quarante. J'ai lu cinquante-neuf pages. amicaux. J'ai travaillé. choisis. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. les bateaux. beaux. IV. tirez. choisissons. cent deux. Regarde ce portrait. quatre-vingt-un. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. V. les bras. les cous. cent onze. les genoux. II. treize cent vingt. vingt-neuf. trente-huit. Il a quarante-deux ans. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. nous avons grandi ramassé . aimez. a 4-a Soixante et un. soixante et onze. Ma cousine a vingt-deux ans. soixante-dix. soixante-dix-huit. tire. Il est encore jeune. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. La maison a quatorze fenêtres. les cheveux. sept cents. soixante-quatorze. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. instaurant blanchi. cinquantetrois. deux cent un. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. blanchissant aboli. Dormons bien. quatre-vingt-quatorze. cent quatre-vingts. ramassant inspecté. trente. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. quarante-neuf. il a quatre-vingt-un ans.LECŢIA I. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. nous avons soigné j'ai grandi. LECŢIA II. tirons. Ce vieillard a dépassé soixante ans. cinquante-sept. dix-neuf cent quatre-vingts. aimons. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. quatre-vingtonze. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans.

je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. v i n g t q u a t r i è m e . Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine. D é t a i l s . Cinquième. Aïeux. une omoplate. m. 573 . soixantième. un crâne et des os. E m a u x et Camées. Vous visiterez. J ' a t t e n d r a i . Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u . Elle finira. des os. minéraux. Premier. du rein et du cœur. IV. A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. Elle choisira. végétaux. Ils danseront. Tu r e p o n d r a s . a n i m a u x . S e p t i è m e . Il pensera. Y v o n n e est b l o n d e . a 5-a Nous serons. Il guérit les blessures de ses a m i s .c i n q u i è m e . Y e u x . La première. V i n g t et u n i è m e . j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin. soixante-douzième. du goût et du toucher. Il sera médecin. Il p r e n d r a . Il étudiera les organes de la v u e . A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e . Aïeuls. A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e .LECŢIA I. de l ' o d o r a t . V. des muscles. Ils p r e n d r o n t . Vous r e g r e t t e r e z . des poumons. T r e n t e . elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. Coraux. des veines. Tu seras. d e l ' e s t o m a c . Ils m a n g e r o n t . de l'ouïe. II. Il aime déjà soigner les m a l a des.

Leurs amis n ' o n t pas trouvé une maison avec jardin. V. a 8-« La chambre de Jacques est claire. le sien. Dans sa chambre il y a un lit. III. T o n . Par. Vezi compendiul de gramatică. finissons le l i v r e . trois chaises. a 7-a La famille Maquet a déménagé parce que leur a p p a r t e m e n t était trop petit. nous avons fini le livre Finis le l i v r e . Sous. les tiens. s'amusaient. N o t r e . la salle à manger. Il n ' a pas écrit cette lettre. IV. La mienne a trois fenêtres. un couloir. D i s c u t a i e n t . Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. nous portons une valise J e porterai une valise . Les enfants avaient besoin de trois chambres. J e porte une valise. Dans. nous finirons le livre J ' a i fini le l i v r e . un grenier et une cave. Avait. IV. portez une valise J e finis le l i v r e . Leur nou­ velle maison est entourée d ' u n beau jardin. la vôtre. deux chambres à coucher. J e n ' a i pas reçu votre cadeau. portons une valise . Vers. Des paysannes roumaines. H a b i t a i e n t . La sienne. la cuisine et und é b a r r a s . Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. deux balcons. deux 574 t . De. À . Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. un bureau. Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. à l'étage. la chambre de Jacques. Dîniez. nous avons porté une valise Porte "une valise . Mes camarades n ' o n t pas passé les vacances à la mer.III. nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . V. Pour. Tu n'es pas m a l a d e . É t a i s . Yves n ' a pas rencontré Mireille. une t a b l e . Mes. une salle de bains. nous finissons le livre J e finirai le l i v r e . Ma cousine n ' a pas mangé tous les gâteaux. La maison a une belle terrasse. De. un fauteuil. Tu n'as pas vu ce film. A t t e n d a i s . LECŢIA II. La fenêtre n'est pas trop large. À. P r o m e n a i t . une armoire et. finissez le livre LECŢIA I. Lucien n ' a pas été mon a m i . La maison n'est pas grande. Y a-t-il des t a b l e a u x dans sa chambre? Oui. Une ouvrière française. Les petites chattes. Une bonne épouse. il y a deux t a b l e a u x . II. Dansaient.

N o u s . deux chaises. Nous irons. Demain j ' i r a i chez le dentiste. V. J ' i r a i . lui. de brosses et d'essuie-mains (serviet­ tes). Gracieusement. Je vous félicite. Il endosse une j a q u e t t e doublée de fourrure. Elle lui donne un livre. Sa mère est une bonne couturière. Vous. J a c q u e l i n e aime les robes simples. H é r o ï q u e m e n t . 11 est en retard. C o q u e t t e m e n t . de chemi­ ses. P a u l d i t à sa mère de donner à Alain un fer à repasser. mais elle les embellit d'écharpes ou de broches.p u p i t r e s . Claire se souvient de vous. ("est là q u ' e s t mon oncle. Hier j ' a i été chez le coiffeur. C'est cette actrice que je r e m a r q u e . C'est mon oncle qui est là. je te le raconterai demain. un pardessus. J e suis allé. J ' i r a i à Bucarest par le t r a i n ou par avion. Joyeusement. toi et ton a m i . Hugo. A l l a n t . des boutons. La mère d'Alain est inquiète. V o u s : vous. Familière- P a s . eux. 1'. Va. bleues. III. Allons. L a . ni. V. Ce sont les poésies de V. Moi. Accidentellem e n t . Curieusement. C'est Alain qui est allé à la m o n t a g n e . Sa chambre est sens dessus dessous. Alain ne trouve plus son béret. I l . Alain a besoin de bas. J e lui parle de toi. m ' . Légalement. Sa chambre est grande et b e l l e . Alain n ' a pas besoin de paletot. Aucun. Plus. 575 . Pas. Hugo que j ' a i m e . Tu. L e n t e m e n t . I n d i g n e m e n t . eux. V o u s . ils. Son frère lui d i t de prendre son complet à la montagne. Toi. des ciseaux et du fil à coudre. ment. Dis-lui de partir. J a m a i s . deux jupes. Personne. lui. la tienne est petite. a 9-a Mon amie change souvent de t o i l e t t e . vous. R a p i d e m e n t . Nous. J a m a i s . allé. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. J ' . j e . N é g a t i v e m e n t . J ' a l l a i s . LECŢIA I. Le film a été intéressant. F e r m e m e n t . Il va à la fabrique à bicyclette. Ils vont. de mouchoirs. III. de fleurs ou de colliers. rouges. IV. C'est moi qui aime les poésies de V. LECŢIA II. Ne l'oubliez p a s ! Ne l'oubliez p a s ! J ' a i acheté des p o m m e s : je les mangerai aujourd' h u i même. Parle-lui de notre enfance. IV. une petite bibliothèque. C'est moi qui remarque cette actrice. a 10-a Alain va souvent à la montagne avec ses amis. N i . Elle a quelques robes élégantes. III. de p y j a m a s . E u x . Sévèrement. Jean te montre sa m a i son. Jacqueline lui donne des aiguilles. quelques blouses. Rien. Nous sommes allés. j a u n e s . u n m a n t e a u . C'est à la m o n t a g n e q u ' A l a i n est. Dans le j a r d i n il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches.

du. du.C'est lui qui veut devenir chimiste. les. Des. Triomphâmes. Décidâmes. Garda. des. instrumentaux. Bel. C'est toi qui préfères le jaune. Vezi compendiul de gramatică. Vieille. Montai. intelligents. du rôti de veau garni de pommes de terre et de la salade de tomates. De. Beaux bleus. LECŢIA a 12-a La famille Girard s'est réunie pour fêter le soixante-dixième anniversaire de grand-maman. Les. des cuillères et des verres. du. du. C'est le jaune que tu préfères. Ce sont eux qui dénoncent la guerre. bonne année femme heureuse intelligence supérieure pente douce énergie créatrice femme fille mère coiffeuse longue route voix sèche séance publique poésie favorite province grecque cousine institutrice tainte danseuse LECŢIA a lia Toute la famille se réunit au petit-déjeuner. Ils ont mangé du potagç. Les enfants n'ont pas bu de vin. La table est recouverte d'une nappe blanche. Molles. C'est pour la paix que luttent les peuples. Beau. On a servi des mets savoureux et de bons vins. de la. Ce sont les peuples qui luttent pour la paix. Belle. Du. le. J'ai acheté des assiettes. J'aime les gâteaux e