SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. pe care le dăm aici. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. mai departe). Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. trema). vor servi ca norme de orientare generală. ţ. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . 13 1 a . şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. Acolo unde a fost posibil. S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. pe lîngă literele alfabetului latin. î. în afară de literele alfabetului francez. In comparaţie cu limba romînă. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare.NOŢIUNI DE FONETICĂ. intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. V. s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. ş. utilizează şi unele simboluri speciale.

t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă. sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general. -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin . Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie. e mut care: a) nu se rosteşte.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie. de obicei. meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t.r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi.z. 14 .

k. C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane. i. (v. l. o nazalizează pe aceasta. m1. d. o. buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h. r 3 . u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e. în general cînd este u r m a t de două consoane. z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. p. Acest sunet se transcrie p r i n t r . P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i. 15 . Se transcrie p r i n t r . y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care. a. n2. hot. u r m î n d după o vocală. Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă .) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u. 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat.vocalelor a.b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. mai d e p a r t e ) .u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art. /. iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e.

Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. mai departe). Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. ca un t romînesc (se transcrie prin t). în general. i. ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. de obicei. 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. de obicei. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e. y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 .— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. şi p. o. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune.

E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă . h aspirat.— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. Se d i s t i n g două feluri de h: 1. h mut. [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 . Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş . m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2. î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă .o s i n g u r ă literă. P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r . î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v.

ace­ laşi s u n e t . inexistent în limba r o m î n ă . î n numele p r o p r i i s t r ă i n e . n'iel = m i e l ) . eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez.i în romîneşte (ex. a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic. în scris. oe. G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. ue redau t o a t e . sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au. sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 .G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea. în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e . oeu. sunetele ce.

em. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. nu reproduc. en.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. g r u p u r i l e d e vocale eu. Vocale nazale Vocalele nazale. un. E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . om. en. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus. on etc. im. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. aim. yn. cu deosebirea că este închis. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . în general. en. ain. un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on. ain. in. r e d a t e în scris p r i n t r . e deschis [s]. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . sunete inexistente în limba r o m î n ă . em. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. ein. Combinaţiile de litere an. im. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. am.

: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. oi. 1. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. lundi [lôadi] (luni). în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte. viile [vil] (oraş) etc. Semivocala w este redată în scris prin ou. bonbon [bôbô] (bomboană). citindu-se il: [mii] (o mie). Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. y. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. In scris se redă prin i. fin [ve] (vin). grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale. Se transcrie prin [/]. enfant [ălă] (copil) etc. grupul ill nu are valoarea lui yod. Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează.vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. arai [ami] (prieten). ill ( -j. son [s3] (sunet).în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/. cu care formează împreună un diftong). inerte [inert] (inert). de consoana d u b l a t ă m sau n. cu unele excepţii. u r m a t e de o vocală sau. oe etc. 20 . ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). ii. Cînd sînt. ennemi [enmi] (duş­ man).

mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . Astfel. în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis. Accente In limba franceză 1. Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. rolul lor fiind p u r etimologic. gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga]. alteori au rol pur ortografic. In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r . oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . Accentele au uneori rol fonetic.De asemenea.

De exemplu: gust — goût [gu] . accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. Accentul se m e n ţ i n e . Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. are în limba franceză un rol cu totul diferit. la rubrica Observaţie. Observaţie. Accentul cir­ cumflex are. Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). régner [rene] (a domni).) Accentul se păstrează însă. éclairer [eklere] (a lumina). 2 1 22 . Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. dessin [desë] (desen). rol etimologic.s). In al doilea rînd. exact1 [egzakt] (exact. 3. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î.Observaţie. compararea. gn: déchet [de/e] (deşeu). castel — château [/ato]. baston — bâton [bată] . uneori. deşi este. In astfel de cazuri. e. i. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. déjà. în primul rînd. efficace [efikas] (eficace). téléphone [telefon] (telefon). 2. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. înaintea grupurilor eh. mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. grafic. Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ]. {à. ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde). th. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. etc. cu limba romînă poate fi. de asemenea. cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). o. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. ph.

i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . Pe lîngă rolul fonetic. a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei. faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol). de obicei. Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ). Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. care se aşază deasupra vocalelor e. o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . în gene­ ral. t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. accentul circumflex indică. Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . se pot elida vocalele a. sûr [syr] (sigur). respectiv. côte [kot] (coastă). acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. unui a închis şi. valoarea pôle [pol] pol Observaţie. i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 .— aşezat deasupra vocalei e dă. e.

legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent.I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. De e x e m p l u . Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . Şi c u m . în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. cuvintele nu se folosesc izolat. acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. fiind m u t . în general.u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. în cursul l e g ă t u r i i .homme2. u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. Spre deosebire de limba r o m î n ă . în c u v î n t u l petit. Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme. una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă. F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că. se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv. iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . faţă de celelalte.u n c u v î n t . căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. % • . m a i a p ă s a t . în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. 1 . Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r .

bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i .cons. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie. e + 2 cons. — în general. — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea).-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f. Există unele legături interzise. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 . cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens.

(r.Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J.eons. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 . z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons.

act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i. oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 .Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce.

ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts. i. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - . y ç + a.(intervocalic) c + e. sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce. o.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s. u se + e. cinéma [fas.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face. i t i -f.

PARTEA ! .

.

un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre. une fenêtre Voici une fenêtre. une porte Voici une porte. T\ une table Voilà une table. 31 . une chaise C'est une chaise.

32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. un portrait Voilà un portrait. Voici un livre sur une table. un livre Voici un livre. . une lampe C'est une lampe.Voilà une chaise et une table. un crayon Voilà un cravon. un stylo Voici un stylo.

GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen.. chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective. . . i . Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). une chambre lyn Sabrl o camera . chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à. . ' s .VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . " rJ..-. u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m . voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v. P a r t e a i n t r o • ductivă). bine d e t e r m i n a t . 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 . se referă. Genul n e u t r u nu e x i s t ă . Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici. lampe.. . . une lampe 1 vn lap o lampa v . Feminin une [yn] une porte [yn port]. N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . r . . în general. . fille—grupul UI redă s u n e t u l yod. r . . une chambre (feminin). » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r . portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t .

Iată un portret. Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. Iată un scaun. un creion. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. . o carte. un scaun. Iată un stilou şi un creion pe o carte. un stilou. o lampă.Observaţie. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv. I I . Iată o uşă şi o fereastră. o cameră. Iată o lampă. o masă. une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I. Iată o lampă pe o masă.

3* Je ferme l'armoire. 35 . Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui. J'ouvre l'armoire. c'est„une armoire. Fermez l'armoire. C'est l'armoire. Ouvrez l'armoire.§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau.

Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. Voici un chat. 36 Voilà un chien.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. Où est le lit? Le lit est dans la chambre. . Où est le chien? Le chien est dans la cour. C'est^un chat.

Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin. Voici un homme. Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 .

este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m.VOCABULAR Qu'est-ce que c'est.. Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă . a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r . copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit.? (Est-ce. fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă . GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă .. le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e . ouvres. u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 . ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/. sous. el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i . où—grupul ou se citeşte u. la chambre [ l a ^ / â b r ] . bureau — grupul eau redă s u n e t u l o... Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t . ouvrez. ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie. Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li].) [larbr] p o m u l . se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v.

Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . Eu închid fereastra. u n fotoliu. o grădină. Unde este pisica? Pisica este în grădină. . I I I . de o b i c e i . o m u l . închideţi fereastra. cîinele. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. Unde este cîinele? Cîinele este în curte.d e t e r m i n a n t (pe masa mea. u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . pisica. p r e p o z i ţ i i l e s î n t . Deschideţi uşa. Qu'est-ce que c'est? . fereastra. d u l a p u l . un p o m . în l i m b a franceză. Unde este lampa? L a m p a este pe masă. E u des­ chid uşa. II. în dulapul mare).

Les livres sont dans la bibliothèque. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED .. L'homme et la femme sont dans la chambre.III Voici un livre. nnrn amu Voici une maison. Voici des livres. Voici un„homme et une femme. Le livre est sur la table. 40 Voici 'des maisons. y .

copilul 41 . Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n .</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m. ».Voici d e s w h o m m e s et des femmes. J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s .)[làfô]. Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e . !.

.. le chien. la p l u r a l . lit nehotărît corespunzător: C'est.. p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează..armoire C'est. o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte". GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u . un livre.. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. un crayon. la chaise. . l'enfant.. un portrait. le fau­ teuil. un chat.. P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-]. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. maison C'est. II. de obi­ cei. F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. înlocuiţi punctele cu articolul C'est. bibliothèque .. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. le magasin... stylo C'est. p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i . garçon C'est.PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t .. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I .

Nous sommes petits. 43 . Je suis grand. La fillette est petite. La serviette est rouge.§ IV Le garçon est petit. Ils sont_amis. Le livre est rouge. Le mouchoir est bleu. Le veston est large. Le pantalon La jupe est court. La blouse est bleue. Le béret est rond. est courte. La montre est ronde. Elles sont w amies. La jaquette est large. vous^êtes petits. Oui.

_3. -e [ro. -e [bl#j albastru. -e [grâ. Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m. ptit] mic.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m.) [il] elle (/. -ă la jupe [la. -e [ami] prieten. î n limba franceză.VOCABULAR grand. grad] mare petit.bluz] bluza bleu.serviet] servieta rouge [rug] roşu. orice verb se conjugă numele personal subiect. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie. -e [leur. râd] r o t u n d . bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). sacoul large |larg I larg. -ă le béret [la^bere] basca rond.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 . -à le veston [la^vssto] vestonul.) [il] elles (/. -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_. Partea introductivă). kurt] scurt. -e [pti.

Vestonul este scurt. rond. Noi sîntem pe stradă. grand. jardin. Servieta este albastră. Cărţile sînt pe masă. chambre.F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. lampe. Pluralul adjectivelor se formează. Ei sînt prieteni. 1. Traduceţi în limba franceză: Ea este mică. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). III. Cartea este albastră. 45 . Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. Les rues sont (large). ca şi la substantive. montre. Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. de obicei. Observaţie. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. Voi sînteţi prieteni. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). d a n s . Fusta este scurtă. Les fauteuils sont (bleu). Bluza este roşie. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. I I . Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . ils sont. E u sînt mare. Les chaises sont (gris). enfant.grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. bleus •— lieues etc.

Ils regardent les objets. Des garçons et des filles traversent la rue. ICINLMA 46 .des_employés. Les passants admirent les vitrines. au théâtre ou au cinéma. Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets.entrent dans^un cinéma. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison. Les w autos circulent à grande vitesse. Des w ouvriers. Ils^.§ v Voici un boulevard de Bucarest.

eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). (feminin). Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 .) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e .) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m.) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u .VOCABULAR de [do] din. cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m. pronunţă regardent.) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m. A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1. ) [Ielev] elevul. cuvinte. E l e formează. de l a . /. Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2. în general. două genuri. în aceste traversent. ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent.

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « a * a o s

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

[la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). A. [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. IV. des: Je montre une photo à nn ami.les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). G. G D. formînd articolele contrac­ t a t e au şi.le = au. une. les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 . 3). la G.b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. Le guide parle aux touristes. à Â . [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. r e s p e c t i v . A. A. d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève. à -f. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N. prepoziţia à se c o n t r a c t ă . c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. G. D. le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe. la N. de D. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. aux (à -f.

Pantofii Iui Vasile sînt negri. République.EXERCIŢII I. Zidurile imobilului sînt albe. universel. H . Grădina uzinei este verde. Rochia unei fetiţe este mică. culturel. E u arăt. Citiţi cuvintele următoare. F a t a vecinului are şapte ani. Nous admirons les statues de la ville. gravure. băieţilor harta ţării. Pierre donne une poire à Marguerite. t e a t r e . La Bucureşti sînt muzee interesante. Basile montre des livres a u x touristes. cine­ matografe şi stadioane moderne. . Durand. El vorbeşte turiştilor. Les usines de Bucarest sont grandes. Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. E l dă o jucărie copilului. populaire. Les fenêtres de la chambre sont grandes. Les vitrines du magasin sont splendides. Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. Fratele Marier este muncitor. s t a t u e . III. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne.

Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. Celle-ci coûte 20 francs. celle-là coûte 18 francs. merci. c e r t a i n e m e n t . — Bonjour cher Lefèvre. monsieur. c'est M. Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. M. comment ça va? -—Merci bien. M. et toi? — De m ê m e . La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . Durand qui désire des m o u c h o i r s .§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . Lefèvre: Bonjour mademoiselle. 72 . Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. merci. qui admire une v i t r i n e . j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs.

Abréviations courantes M. chère [Jer] scump.M. M.re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c . Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce. ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) .allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n . Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . -ă. M. m a d a m e . Durand: Mes_. Celui-ci coûte 4 francs. Lefècre et M. -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c . au revoir. Lefèvre: Oui. -e [kâtà. kôtàl] jmulţumit. Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt.hommages. m o n s i e u r . Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. M. d r a g . bien s û r . m a d a m e . 73 . Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n . piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. mademoiselle? La vendeuse: Oui. bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a .-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . Comjmlent ^. et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s . Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n .

salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui. precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. et toi? [mersi^bjs. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l . i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien. 4 4 ) . acest lucru i [ aceea. s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] . acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. elle [lqi. La persoanele I şi a I I . celle qui coûte 20 francs. p . si] Observaţie. elles \0. il a besoin de mouchoirs. [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux. celui de Catherine est bleu.a lui. acei celles [sal] cele. care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . acel celle [selj cea.Formele simple mase. 1 Genul neutru. 74 . [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. acele Singular celui [salqi] cel. fem. [33 Jwazi la k r a v a t 1113. e w t w a ] Qui est là? Moi. F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t .sl. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. se întîlneşte la unele categorii de pronume. care nu există pentru s u b s t a n t i v e .a plural. în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . Le mouchoir de Marie est rouge.

cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi. Persoana 1 . privesc vitrinele. -issons. — La revedere.. în general.. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. gru­ pul iss. domnule. — Omagiile mele. rs . la fel. mulţumesc. — Alegeţi ceva? — Nu. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate. spre deosebire de cele din grupa I. ce rrrai faceţi?— Bine. -issent. doamnă. nimic. Fiind relativ puţine la număr. doamnă Leblanc. dar dumnea­ voastră. doamnă. intercalînd la unele timpuri. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. EXERCIŢII I. consoana finală -r se pronunţă. dar. -/«. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir..Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is.z. între radical şi terminaţie. frecvent în­ trebuinţate. a Ii-a . -it. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit.-isse.Verbele. Verbele din această grupă sînt regulate.

76 . eux. — mur. Traduceţi: Moi. pays. din următoarele Les (splendide) villes (roumain). Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. J e a n . Iată doi copii. soie. il est technicien. Des cravates (bleu). Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. comment. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. fillette.' travailler. Alain. — maison. ils sont au cinéma. Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. aceia sînt Ion şi P a u l . IV. — magasin. elle. Des chemises (blanc). Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. Henri. tailleur. technicien. peuple. différent. papillon. acela este verde. raisin. V. demander. cel al lui Vasile este profesor. universel. Nous. lutter. paysan. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. é t u d i a n t . Qui admire ce film? Vous. bureau. vêtement. Toi. Vecinul lui Alexandru este muncitor. Des boutons (noir). Aceştia sînt Mihai şi Petre. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. chambre. Daniela este prietena Elenei. gravure. sur. client. Conjugaţi I U . Conjugaţi H I . couleur. Fructele acestor copaci sînt roşii. Noi luptăm pentru pace. I a t ă două mere: acesta este roşu. costume. m a i n . Un (jeune) ouvrier. — famille. souvent. lui. Des souliers (jaune). sœur. Vasile dă un măr lui Anton. acela este albastru. voisin. — boîte. elle est artiste. Noi nu dorim războiul. II. passant. doigt. enfant. mouchoir. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. Antoine. Dupont. cel care ave pantofi negri este fratele meu. ils sont. acelea sînt Margareta şi Antoaneta.I I . Cine este acest domn? Ce contempli? IV. choisir. EXERCIŢII I . cinq. fonctionnaire. m a m a n . Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. je suis ouvrier. entrer. noix. dans. rien. Arăt studenţilor o carte. on construit. — déjeuner. Acestea sînt Maria şi Elena. tu es fonctionnaire. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. jeune. nous sommes à la maison. ensemble. Les (grand) usines. prune.

PARTEA A lia .

.

Claire. J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . J ' a i d e u x frères. H e n r i et Claude. J a c q u e l i n e . Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. Mon père.1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . L u c i e n . Micheline. Ma mère. P a u l . H u g u e t t e et mes cousins G u y . Hélène G i r a r d . J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . est w écolier et m a soeur a î n é e . e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . et une sœur. Antoine G i r a r d . Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e . P a u l et Michel. est s t é n o d a c t y l o . J a c q u e l i n e . Mon frère cadet. est chim i s t e . Marc. 79 .

-ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m. :^.) [lekolje] şcolarul a î n é .w«^r A <( Mi ^^§^> ^m. n a g e a n t .Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m. n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l .e | pue] mai vîrstnie. <?«.) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* . D o r m a n t b i e n . L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier. lisant des |]'vres_. (ÊÈXjt't$ 80 . . flân a n t .) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist.iiislrurt ils. -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m.

Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans.Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m. în desfăşurare: les années de guerre. L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină.) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 . Spre deosebire de limba romînă.

sa se folosesc formele de mas­ culin mon.a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. Notre maison est grande. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. I a t ă a d r e s a m e a . ta. participiul are două timpuri: prezent şi trecut. în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. Ca şi în limba romînă. iar al lui être este étant. Leur frère cadet est écolier. Observaţie. mele t ă i . ton. Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate. 0 iubesc m u l t pe prietena mea. tale săi. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. 82 . A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. noastră votre vostru. Ma mère est chimiste. în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur. Il passe son congé à la mer. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t .a grupa a I l I .Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i . Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . în locul formelor de feminin ma.

EXERCICES I. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. ouvriers e t . . . Sora mea este stenodactilografă.... -u: partir — parti apprendre — appris etc. J e vois . cousin. enfants dans le j a r d i n . Familia sa este destul de numeroasă. Marna lui Alain este chimistă.. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. . Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II.. finir. de mod e t c . .. îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii. surgir. t a n t e d e . a m i est jeune. 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir. -it. 83 . el precizează împrejurarea de t i m p .. participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé. Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e . chimiste excellente. Conjugat cu auxiliarele avoir şi être.. père d'Alain est ingénieur. ouvrières sortent de l'usine. .. frère de René est l'ami de . . nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . el serveşte la formarea timpurilor compuse. . înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. livres. -is. IV.. . amie e s t . accepter. Iii merge anul acesta la m a r e . Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant. parler — parlé La verbele din grupa a II-a. . . cousine de Marie est étudiante. Elle me d o n n e . travailler. ami sont ouvriers. .. Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat. în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . frères d e . . Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). III. Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei.. . . .. .. Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. aller. mer. î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e .. Il passe ses vacances à . Indicaţi participiul être. . acheter. . .. Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer.. Cărţile lor sînt instructive. Je r e g a r d e . avoir. . ... iar al verbului auxiliar être este été. . E i se p l i m b ă c î n t î n d . maisons et .Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . La verbele din grupa I. jardins.

2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e . M a i n t e n a n t il est^. h a b i t e n t assez loin de nous. v i e u x . a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. nous sommes^allés voir nos grands-parents qui. Ils sont. e s t ^ u n e femme énergique et 84 . J e a n n e Gir a r d . Mon grandpère. Ma grandm è r e . Robert Girard. comme d ' h a b i t u d e .à la r e t r a i t e .

qui aime le sport. bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. -e [plë. Oncle Gérard n'est pas marié. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi. cu toate aces­ tea plein. On a fait des projets pour dimanche prochain. plsn] plin. Nous^aimons bien nos grands-parents. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . m o n t a t o r l'usine (/. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. Oncle Gérard.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . a duce l'image (/.pourtant pleine de douceur. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. Il est célibataire. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. număr cu soţ 85 . proiectul prochain [pro/ë] viitor.

Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete. El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. precum şi numeroase verbe intranzitive. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. venir. mourir. Spre deosebire de limba romînă. arriver.). Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. 86 . dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. deci ca p r o n u n ţ a r e .Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut. naître etc.

le chacal (şacalul). Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. les choux. P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A. le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. c a : le bal. ) . les carnavals e t c . les genoux etc. le caillou (pietricica). -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. le festival e t c . le chou (varza). Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. le joujou (jucărioara). . gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . Us cailloux. -eau. adică cu t e r m i n a ţ i a -s. le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . Astfel. les joujoux. C.In acest caz. le carnaval. B . formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria).

Elle n'aime pas les (bijou). Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. Les hommes doivent être (égal).. Nepoţii îşi iubesc bunicii. Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle). fabriques. .. Je déjeune en famille. jardin. cris. Unchiul Gérard este celibatar. petits-fils. El a lucrat într-o uzină de avioane. Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse. montagne. . I I I . ... Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale. maison. Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor. finir. Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer. Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance. Nous chantons cette V . înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante.. Cette fillette aime ses (joujou). Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents. Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor. Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor.... écolier. trouver.. Il est ouvrier. Tu as dix pommes. Ce sont des livres (nouveau). I V . II.. Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique. . .. Bunica mea a crescut cinci copii. Bunica lui Alain este o femeie energică.. nehotărîte: cu articolele .. . Irène.. livres.. manger. ...în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . cousines. Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare.

-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e 3 s Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob. bfl C D i.Oi X -. ™ / " \ cy a.5 l-H . eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I . . •3 £ •* * > t» M» -Q -.13 3.= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q .5 2 0.- C D 3 CD -CD OH •C' « . 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D . Ci > Ci .S If.IU « eu a -X. .CD o / 3 3 -3 .? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 .5 • ! S* cr ^5s =« CD - I. w w o r^l . ci _ . -o ep «: -S-aO-cO .T. o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain. a. a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu „ " -t) 8 — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t. f-. r^ <*~ a..h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a.1 C D O 3 w ~ ci .

Il y a quinze ans.ans. — Vos parents doivent„être encore jeunes. si je ne me trompe. le petit-fils de votre ami Robert Girard.en plus le besoin d'être entouré de jeunes. On voit que vous faites du sport. je sens de plus„. elle a quarante et un^. Vous„ avez. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. Yves Grégoire. — Ah. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . deux frères et une sœur. la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. Monsieur Grégoire. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. Monsieur Grégoire. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. — Bonjour. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans. puisque j ' a i . jeune homme? — Dix-huit ans.

Saluez de ma part votre famille.) jeunet. veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i .) se rajeunir (vb.) le vieillard (m. -e (adj. şi adj. tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s. şi adj. ) la jeunesse (f. -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m.) la vieillesse (f. ) 1. -ă tinereţea . Louis — dix-neuf. -ne [<îsjs] vechi. f.m.) t î n ă r . vîrsta 2.eu sept enfants ! Les^uns sont petits.) le rajeunissement (s. şi adj. veche b ă t r î n u l . pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 .f. Maintenant je dois vous quitter. m.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien. Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i .) tinerel. a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans.) rajeunissant. tineretul (fam. -te (adj. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans.epoca.) rajeunir (vb. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. tinerică a întineri a se întineri. m. vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă . VOCABULAIRE l'âge (m.) vieille (s. Notre famille est grande. evul: le moyen âge evul mediu. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie.) vieux (s.) le vieillissement (s.) vieilli.) vieillir (vb. a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea . René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf.f. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit. je suis pressé. -e (adj.

51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). le genou. le cheveu. glorieux. 40 (quarante). II. trente-trois. Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. 3. 29. le cou. beau. 3 1 . E l are 42 de a n i . 38. cardinale: numerale 25. soigner. quarante et un. Scrieţi grandir. Verişoara mea are 22 de a n i . Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. E l este încă tînăr. 30. 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. 57. Scrieţi în litere următoarele abolir. Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . 53. 49. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). inspecter. Această carte are 25 de capitole. quante). cinquante et un. EXERCICES I . 60 (soixante). 2. 1. trente et un.GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. J'ai 35 ans. V . E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). le b a t e a u . 4 1 . Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . Casa are 14 ferestre. Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. blanchir. a m i c a l . I V . instaurer. trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. Tatăl meu are 51 de a n i . Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . I I I . 92 . î n limba franceză.

diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. — O h ! vous m ' i n s u l t e z . — Très b i e n .4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . Michel. A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances. — Bien. indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. de l'hisloire. Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . Les garçons se posent des q u e s t i o n s . Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . du sport. indiquez i aussi celle . d e s _ a r t s . — 2000 k m . interroge avec a t l e n l i o n ses copains. Guy. de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e . Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . premier prix de géographie au lycée. 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . des sciences t e c h n i q u e s . du D a n u b e .

-ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/.) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev.] el este e u . ply^. m a i lung d e c î t . . — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui. amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/. . ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam. sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. Et „l'examen" continue..15^ka . . a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci.) prietenul. Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000). indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. plus long que le Rhin. -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e . Paris. -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l . Il est de 1 500 km. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. .-— Cette fois-ci c'est w inexact. Claude. — Si je ne me trompe. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. — Bucarest —environ 1 300 000. agrea­ bil.. Pog':r. . a re­ flecta l'instant (m. . Moscou — 6 208 000 habitants. —• Vous w avez bien répondu. felul agréable [agreabl] p l ă c u t . un student) l'attention (/. [ i l „ e dd . Moscou et Tokyo. le nombre d'habitants de Bucarest. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m..) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e . ) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m.. ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu. -e [ekseîà] excelent. -elle [natyrel] n a t u r a l . VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. Tokyo — plus de 1C 000 000. — C'est ça. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. -ă. le mont Everest a 8 848 m. grea la. ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 . . longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune. . plus long q u e .

realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e . î n v î r t i t u r a .. Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 . construi. ocolul... plimbarea 2. culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1. a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă.répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar.-..[batir] élever [batirj batir [elve] I f a .) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful. -ă l'examen (m. strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir ru *• i i. .

vingt. cent. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 . După numeralele 80 (quatre-vingts). 1. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4. Numeralele cardinale sînt invariabile. La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 .60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2. cu excepţia lui un. se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3.

E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. Notă.a p l u r a l . Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm). întrebuinţat ca substantiv ( = milă. măsură de lungime). Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă . Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. 1. Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin. Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t . în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane. Mille. i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . u n în­ d e m n . capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte. La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. 2. I şi a I i . u n sfat.5. t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r . Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral.

Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. Balzac s-a născut (est né) în 1799. 1970. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. Staţi mîine acasă. Sena are 776 k m . 1320. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. tirer. Această carte are 987 de pagini. parmi lesquelles Charles Gounod. 94. Victorien Sardou. IV. III. "78. 102. Elle a 306 mètres de haut. Alexandre Dumas. 1840. 1799. Volga (La Volga) are 3 688 k m . V. 74. el are 81 de a n i . 71. 111. Maupassant s-a născut în 1850. Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. 91. Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. choisir. Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris.EXERCICES I . 98 . 84. domine toute la ville. Să dormim bine. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". au Champ-de-Mars. Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . Alege o cravată roşie. 70. 81. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. 700. 201. 1271. 1980.

. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. gracieuse et massive à la fois. objectif touristique de premier ordre. les poétiques quais de la Seine. monuments et places. le Panthéon. sur la rive droite. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est. ville coupée en deux parties par la Seine. du Luxembourg. les jardins verdoyants des Tuileries. qui coule sous trente ponts.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. sans nul doute. la célèbre Tour Eiffel. le Sacré-Cœur. unique au monde. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde.

— Vois-tu. Tu sais. le cou.. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. les mains. La petite Yvonne. Par exemple.. Pour cela il faut bien connaître le corps humain.. le tronc. Je m'inscrirai à la faculté de médecine. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète. Je guérirai les malades. je peux t'indiquer le nom de 100 .. les. ses_ yeux sont bleus. poursuit son cousin. écoute parler son cousin Alain... les bras. — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. les jambes. Elle est si jolie. j ' a i décidé de devenir médecin.la bibliothèque de mon oncle. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. très sérieuse. un petit nez retroussé. ce mécanisme si compliqué. elle a des joues vermeilles.

-ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux. m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s . aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. . le n o m des nerfs et des m u s c l e s . l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/. a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca. la p l u r a l . -e [ratruse] cîrn. des v e i n e s e t d e s w os. — Tire la l a n g u e . -e [ymif] omenesc. •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . E t e s . ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s.) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. des d e n t s .-oasă écouter [ekute] à asculta joli. — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . -ă le nez [ne] nasul retroussé. -e [ata/e] legat.-ă. p r i n s .c h a q u e doigt de la m a i n . . . ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m. . [lewzwo] 101 .v o u s s a t i s f a i t . -e [joli] drăguţ. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a .-euse [serj0]. ANECDOTE Chez le d o c t e u r . la c o m p o s i t i o n d u s a n g . de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . serios. -le [vermsj] r u m e n . -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil.

-ez. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a. . -ons. Verbele din grupa a IlI-a. -as. îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. sare în ochi a fi curajos. belle laid. bel. terminate la infinitiv în -re. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s. -e frumos.-oasă urît.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie.

loin du cœur. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. Ils (manger) ces fruits. l'émail (smalţul). les émaux etc. Elle (finir) la lecture de ce roman demain. Je (attendre) ton retour avec impatience. Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine. care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. muşchilor. entrer dans la chambre. Odette a des (œil) noirs. vinelor. Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. le corail (coralul). Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. Tu (être) un homme cultivé. Mes deux (aïeul) sont très vieux. oaselor. Ochii care nu se văd se uită. V. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. El va munci mult şi va vindeca bolnavii. Il (penser) souvent à toi. III. are ochi albaştri şi obraji rumeni. c a : le travail (munca). le vitrail (vitraliul) etc.F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. PROVERBE Loin des_jyeux. Tu (répondre) tout de suite à cette question. 103 . Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". Il (prendre) des leçons de français. laver une chemise. El va fi student la facul­ tatea de medicină. I I . Yvonne este blondă.. S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". les (minéral). les (végétal). L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). Alain va învăţa numele nervilor. les coraux. Vous (regretter) le temps perdu. Ils (danser) toute la nuit. Elle (choisir) ces fleurs. I V .

La mienne est cassée ! — Impossible. l'estomac.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. dit-il à ses cousins. parce que ce sont les nôtres. quelques vertèbres. le rein. répond Alain. J'étudierai aussi les sens de l'homme. dit Claude. la vue. Mais ce n'est pas tout. — Prêtez-moi votre seringue. Demande à Odette de te donner la sienne. . les poumons. Il faut bien connaître ces organes. le cœur. des^os.. je dois vérifier mes connaissances. l'ouïe. Voilà par exemple une clavicule. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. La nôtre est cassée depuis longtemps. — Ils sont^à moi. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée.. l'odorat. une omoplate. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. le goût et le toucher.-tels le cerveau.

a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m.) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum. I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes.. -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t .) curajul curajos. -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t . Il a i m e déjà ce noble m é t i e r . în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^. aici: t o t lui a donné [ltji^.) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/. m a l a d e de b r o n c h i t e .A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins. ) [ui] auzul l'odorat (m. Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n . -euse encourager (vb. ) décourager (vb. VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m.fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a . _ a w n r w a ] sînt ai m e i . Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c .) 105 .) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/. ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m. aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/.) courageux.fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. -oasă a încuraja a descuraja (adj.

[qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. a doua le second [zgo]. 1. Observaţie. la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième. la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . le second (la deuxième. Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea. şi Compen­ diul de gramatică).Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième.

le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v .— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. mase. Adjectivele notre. le (la) vôtre. P e r . Ces portraits sont les vôtres. I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. şi fem. votre livre. ^ennl mase. . cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . La numeralele compuse. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. fem. fem. P r o n u m e l e le (la) nôtre. votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. 107 . fem. ca şi în limba romînă.

P a u l est le (1) de sa classe. V . parents sont j e u n e s .EXERCICES I . înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. C'est le (21) livre de m a bibliothèque. îi place deja să îngrijească bolnavii. Le jour est la (7) partie de la semaine.. chambre d'André est g r a n d e . . u n omoplat. .. I I . E l vindecă rănile prietenilor săi.... verbul m o n t r e r la prezent. est p e t i t e . Alain îi arată nişte oase: o claviculă. ale rinichiului şi ale inimii. auzului.. sont vieux. viitor.. ale plămînilor. E l va fi medic. . est professeur.. mirosului. . viitor. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord. Marie est le (5) enfant de m o n oncle. . la seconde est la(60) partie de la m i n u t e .. La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages. père est ouvrier. perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . perfectul compus si I V . l'heure est la (24) partie du jour. .. E l va învăţa funcţiile creieru­ lui.. Completaţi spaţiile sive cerute de sens: . Conjugaţi imperativ. a 8 étages.. Conjugaţi la prezent. ale stomacului.. Va studia organele văzului. gustului şi p i p ă i t u l u i . III..

les leurs. Ils.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue. Tu comprends. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. un déménagement !. — Mais non.n'avaient pas w assez de place pour étudier. qui travaille. Elle est_entourée d'un beau jardin. Les^enfants ont grandi. Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer... Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. pas neuve mais^en très bon w état. doit^avoir la sienne et les garçons. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . j'habite ce quartier depuis^une semaine. ce qui fera la joie de ma < V 109 . J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse. Denise.

les fleurs et les^arbres.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t . la cuisine. Le soir. nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_. p e n t r u că l'occasion (/. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée. Là il y a deux chambres à coucher._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. aici: perfectă raison [rsz. la salle à manger.. etrwat] s t r i m t . -euse [spasjjii] s p a ţ i o s .chienne Louloute. -e [ e t r v a .) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. on peut dîner dans le jardin.) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă..5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit. l'air frais. en„été. mais il a d'autres^avantages: le silence. neuve [nœf. Et moi de même. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. deux balcons. — Tu as de la veine.) [akazj5] ocazia 110 . nœv] nou. -oasă neuf. de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro. On monte à l'étage par un^escalier intérieur. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m. La maison a une belle terrasse. -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c . la chambre de Jacques. un couloir et une salle de bains. un vestibule. un grenier et une cave. un débarras. Le quartier n'est pas central. -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect.s. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent. il est vrai.

descendre Elle descend l'escalier. 111 . <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. E l se traduce p r i n : 1. Antonime monter Elle monte l'escalier. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée. p a r t e r (la teatru) 2.Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa. Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. casa Notă. Elle ferme la fenêtre. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor.

GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I a Ii-a U-a a I II . scumpă amară întreagă 112 . scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă. nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam. t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère. -1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag.a l i-a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f -ion ( -ions plural < -iez plural < -iez [ -aie I -aient singular Nous parl(ons) .

primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v. -in ş. Eu nu ştiu. — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l. Ea nu şi-a mîncat prăjitura. -n. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas.a.— Substantivele terminate la masculin în -x.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . La timpurile compuse. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple.: romîncă sănătoasă -s. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain.

Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. dar este în stare bună. bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. I V . Vous trouverez ce livre. Je veux passer mes vacances. Le frère. Tu es malade. vers): cu prepoziţiile necesare (pour. înlocuiţi punctele sous. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. III.Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar. 114 . Lucien a été mon ami.. Il a écrit cette lettre.. un pod şi o pivniţă. Yves a rencontré Mireille.. la etaj. J'(être) son amie. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. p a r ... ma bibliothèque. două dormitoare.. les enfants (s'amuser). la fenêtre. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles... J'ai reçu votre cadeau.. Les hommes et les femmes (discuter).... à. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. bucătăria şi o debara. Il entra dans la chambre. la mer. Casa lor are mai multe camere: la parter. Vous (dîner) en été dans le jardin. d a n s . J'ai reçu une lettre . în propo­ ziţiile scurte. camera lui Jacques. la maison. Ils (habiter) une belle maison.. II. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. Ea nu este nouă. La fenêtre est trop large. un arbre. Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V. sufrageria. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous.. Tu (attendre) sa lettre. Casa are o terasă frumoasă... de.. o baie. Il se repose.. un culoar. două balcoane. mon ami est parti en province. mon amie . Ils doivent aller. Il se dirige . Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic. Copiii aveau nevoie de trei camere. EXERCICES I . l'usine. Tu as vu ce film.

les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. violettes. jaunes. une table.i I|. deux non lier nur (le jardin) 8* . rouges. — Tu sais très bien. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. bleues. A présent. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire . une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir. a-t-il dit. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable.I inspii' iTiïuliiiil . Tu me connais de longue date.

une armoire à glace. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. glonţul 3. Apprendre Am aflat ieri această veste. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. 2. 3. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. Sur l'armoire. un fauteuil. deux chaises. nouvel [nuvel]. deux pupitres. -ă clair. VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1.) francul 116 . -e [klsr] luminos. mingea a comunica cuiva o ştire. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. (pop. 2.chaises. une armoire et une petite bibliothèque. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. nouvelle [nuvel] nou. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. a învăţa: J'apprends six heures par jour. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. învăţ şase ore pe zi. il y a des balles et des jeux mécaniques. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. un bureau. a comunica.

mal. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r . Je n'ai nulle envie de partir.F a m i l i e de cuvinte l'ami. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien. nici o: Il n'entend aucun.şif.) prietenul. o: N-am nici u n chef să plec. -a l'amitié (f. -e (adj.) prietenesc. -e (m. guère de fel: guère.) [amitje] prietenia amical. ainsi e t c . Nu sînt de loc egoist. nulle nici un. personne nimeni: maintenant. rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum. Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir. aucune Tu n'as aucune amie. comment. m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i . 117 . Nimeni n-a venit să mă vadă.-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi. nici un.) amicalement (adv. ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste. nul. E l n-aude de fel. . nici Tu n-ai nici p prietenă.

Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă. două p u p i t r e .a m decît două creioane. î n camera sa se află u n p a t . în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. trei scaune. jamais. III. Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . galbene. In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . II ne pense à rien. î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . EXERCICES I . Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . nici pe m a m a sa. î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice.. Nimic nu mă interesează. ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. A mea are trei ferestre. II. Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s . două scaune. roşii. E l nu se gîndeşte la n i m i c . la chambre de votre ami(e). un dulap şi un birou. N . Ea nu m a i este la fabrică. adverbul ne: personne.que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. a l b a s t r e . Camera sa este m a r e şi frumoasă. o bibliotecă mică. a t a este mică. un fotoliu. Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre. Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. Adverbul l i m i t a t i v ne. N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien. Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x .jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază. n i sa mère.. ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse. înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes. Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . t a t ă l său. le vase. sînt două t a b l o u r i . confundat cu o Ohseryaţie. o m a s ă . L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e .

dans cette chambre. Il n ' y a . J e ne v o i s . cette porte. Hélène n ' a i m e . jamais. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point.. la couleur j a u n e . . P a u l n ' a . mangé depuis deux jours. plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s . mon frère . indigne. aucun.. familier. ma sœur. elle préfère m a i n t e n a n t le rouge. ni.. élève dans la classe.g r a m m a i r e .. coquet.. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i . IV.. rien. Il m a r c h a i t (avec lenteur). . Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. . Ils ne ferment . . ... envie d'aller au cinéma. joyeux. Il n ' a . pas. Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). de b r u i t . Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. personne.. Le professeur n ' a trouvé .... négatif. Mon père ne s ' i r r i t e . . La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce).. .. V.

de fleurs. paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr. ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de . B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u . t u es devenue t r o p c o q u e t t e . t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e . t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . que [ply^do . -e [rakonesô] recunos­ cător. — Alors t o u t s ' e x p l i q u e . — Moi. — Mais pas du t o u t . J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e .) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. ka] mai mult . plus de b a s . deux j u p e s . de sacs à m a i n . de g a n t s . de m a n t e a u x et de c h a p e a u x . E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r . et je l ' a d o r e . de jupes et de blouses.. Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. u n pardessus. de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets. decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant. Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies. q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles. VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul. En t o u t cas. -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 . Moi je n ' a i pas de temps. d ' é c h a r p e s . de colliers.. -e [syr] sigur. -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e .. Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e . îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/.m ê m e . J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière.. H e u r e u s e m e n t . de broches._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages. c'est_.elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e . de souliers. P a u l e t t e . quelques chandails et c'est t o u t . je t â c h e r a i de me parer m o i .. J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils. u n ^ i m p e r m é a b l e . et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin..9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. quelques blouses. — C'est v r a i . m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e . J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes.

.

a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle.' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie. p . -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/.compliqué. d a t i v (comple­ ment indirect). -e [kôplike] complicat.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. se aşază. 122 . după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent. ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe. Forme neaccentuate. 4 4 . a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect. acuzativ (complement direct). à elle. Tu îi eşti indiferent ei. v. paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m. p a r t e a I. E l îmi vorbeşte. Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general.

P e n t r u a insista. Ea mă priveşte. Dă-mi să m ă n î n c . à toi et à lui.). pe ele Notă. 11 iubesc m u l t (pe el. E u văd cîinele. moi pe toi pe le. Formele accentuate marchează o insistenţă. 123 . î i i n v i t ă m în fiecare duminică. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. în general. în loc d e : Tu m'écris. Trebuie să-i fii recunoscătoare. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. ţie şi lui. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. Ies). se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger.) 2. u. lui la. i. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. se va spune: C'est à moi que tu écris. forma afirmativă. Tu dois lui être reconnaissante. cu articolul le (la. Mie îmi scrii. Nous les invitons chaque dimanche. ) . Ini. 0 (îl) ador. La forma negativă a imperativului. me. la.Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. E u îl v ă d . Parle-lui de Guy. Notă. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. + a. Vorbeşte-i de Guy. Nu trebuie confundat pronumele le (la. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. V. Vă scriu. e. t'. Ies). Te felicit din toată inima. Je vous écris. Tu îmi scrii. h m u t pierd pe e. Elena îi povesteşte un film frumos. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. te. î m i dai o carte. Hélène lui raconte un beau film. Nu m ă refuzaţi. le. 3. Je t e félicite de tout mon cœur. Je l'adore. 1. ô. elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre. Observaţie.

au théâtre. je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a . vi-1 voi prezenta. e s t e n e r e g u l a t . je vous le présenterai. chez le coiffeur à l'épicerie. en bateau.o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . à la boulangerie. à pied au cinéma. Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. au concert. d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er.C î n d î n t r . à bicyclette. colete) 124 . par avion (mai ales p e n t r u scrisori. o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique. V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e .rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. i le voi da m î i n e . cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c . demain. à la fabrique. en avion par le train. el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être. à scooter. au bal en voiture. Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste.

PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. . . . . m a n g e n t comme des loups. . un pardesiu. Enumeraţi I I . entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r . Ea are cîteva rochii elegante. .. .. . . ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . . et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . . Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e . t o u t de suite à la maison ! . d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. retrouverons c h e z . un p a l t o n . . en Pologne. Nu h a i n a face pe om. t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n . E l merge la fabrică cu bicicleta.. I l s . . N o u s . Le N i l traverse l ' E g y p t e . . Mîine voi merge la d e n t i s t . chez le d e n t i s t e .. le voi mînca chiar azi. . serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . . . . donne. .. . . J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple. ţi-1 voi povesti m î i n e . Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . . accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour . . Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. . en ville il rencontra son a m i .. oppose. . Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e . Prietena mea schimbă des toaletele.. . il. . F i l m u l a fost intere­ s a n t . III. . L ' a n n é e passée n o u s . .. Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . fertilise e n . . .EXERCICES I . Ion îţi a r a t ă casa lui. . Qui v e u t . ces chemises? P o u r .. E a îi dă o carte. . .. . écoute tous les conseils que son p è r e . cîteva bluze. cu flori sau coliere. . . V. I V .. . avez fait des progrès.. d e m a i n me promener au bois. .. . Spune-i să plece. înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-. Vorbeşte-i despre copilăria noastră. l'année pro­ chaine en Union Soviétique. Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . . . Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u . Mama sa este o b u n ă croitoreasă. Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. . două fuste. . chaque été chez mes grands-parents. . E u a m fost la coafor. souvent au t h é â t r e . N o u s .'. Voulez-. . ... .

10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne. Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite. Toute sa famille s'affaire autour de lui. Tout dans ¥m*i!BM! .

des w essuie-ma ins. une brosse. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude.la chambre est sens dessus dessous. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. traînent. des s ouliers. — Prends ta cravate préférée! dit l'un. des chemises. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. — N'oublie pas les pull-overs. un pyjama. des mouchoirs. partout. . Du linge. — Prends ton complet. des bas. dit l'autre.

la valise est prête.. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. Puis il em­ brasse tendrement ses parents. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/.. objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. Enfin. — Maman. ses frères et sa soeur. -ă 128 . Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza. —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul. non. des boutons. il en a besoin. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste. Comme il aime toujours être bien mis. des ciseaux. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. -ă . -e [duble] căptuşit. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t . Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. dit Paul malicieusement. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a .) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul.. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/. du fil à coudre.) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios. du­ b l a t . Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles.. cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/.— Non. même à la montagne. donne-lui un fer à repasser.

eare.. que) la scoaterea în Expresia c'est. C'était mon cousin. E x p r e s i a c'est. căuta o carte.. a asculta. Era vărul m e u ... în acest caz.. que (ce sont. que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l .a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était. Cărţile acestea vreau să le cumpăr. Expresiile c'est . qui (ce sont . il cherchait un livre... Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits.: entendre une voix a auzi o voce 2. qui) şi c'est . sont. P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo... a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I . Ce sera sans doute unegrande surprise. qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont. foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits.. a a u z i . que qui) (ce sont . ce sera).. Ce ne sont pas mes amis... Ce sont mes amis.. Va fi fără îndoială o mare surpriză.. La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a . a înţelege. Ce sont ces livres que je veux acheter. Maria a mîneat fructele. este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances. Este m a m a mea.Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1. Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère. Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo. Fetele au m î n e a t fructele. învăţaţi limba franceză fără profesor 129 ..

Pe el vreau să-1 v ă d .Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r . a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber. sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce. F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t . pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que. se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir.u n n u m e p e r s o n a l . blînd lung favor it favorite .

Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin. nasturi. J'aime les poésies de Victor Hugo. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I . Alain nu-şi găseşte bascul. Mon oncle est là.. qui. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec . que: Je remarque cette actrice.. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire.EXERCICES I. Les peuples luttent pour la paix. cu f în.prendre) costumul la munte. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin. Camera sa este în dezordine.. qui. ce sont.. perii şi prosoape. Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. III.. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii.. făcînd acordul necesar: bon heureux V. Alain nu are nevoie de palton. Fratele său îi spune să-şi ia (de. foarfecele şi aţă. El îmbracă o jachetă îmblănită. Alain est allé à la montagne. cămăşi. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. Ils dénoncent la guerre. Jacqueline îi dă ace de cusut. El este în întîrziere. c'est. folosind construcţiile c'est. Il veut devenir chimiste. Mama lui Alain este neliniştită. Alain are nevoie de ciorapi. IV. pijamale. batiste. Tu préfères le jaune.

. ie dîner réunissent toute la famille. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . À t o u t _ à l'heure ! .11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . le p e t i t déjeuner. d'une salade de t o m a t e s et comme dessert. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . le déjeuner. Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . les cuillères. 132 . ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . les serviettes. et même un vase de fleurs. À la fin du repas. . le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. Aujourd'hui je suis pressé. déclara P a u l . d'un rôti de veau garni de pommes de terre. les c o u t e a u x . E n e n t r a n t dans la salle à manger. — Excellent déjeuner. Le déjeuner fut composé d'un potage. d'une t a r t e à la crème. les fourchettes. dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. et toute la famille l ' a p prouva. Le d i m a n c h e .

a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. şervetul 2. a face o gafă 133 . servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1. paharul 2. prosopul 3. la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. geanta. sticla 1. ) saler [vb. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . ) salé (adj. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd.

terminată în consoană. a cărui consoană finală nu se pronunţă).a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu .a -ătes I l l . se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 . nouveau. prin perfectul compus.a -as I l I .a -a -âmes I i .nouveau un courage professeur fou Forma a doua. fou. în naraţiuni. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. în general. în limba romînă se traduce. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. mou) prezintă două forme pentru masculin. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i . vieux.al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. El este folosit mai ales în limba literară. Prima formă.GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux.

furculiţe. . quartier. fermer. . femme qui sait très bien tricoter. vieux. homme qui se promenait dans ce jardin. . înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. mou. III. îmi plac prăjiturile şi fructele. nouveau.. en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec".. Nous occupons une... friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii...... robe. la prînz şi la cină. . Elle acheta u n e . Nous habi­ tons u n . Les pays de démocratie populaire ont établi un . . maison. J ' a i vu hier u n . linguri şi pahare. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. Le malade (garder) le lit deux semaines. Je connais u n e . IV. fou. être şi avoir. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. .. . Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins.. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. Ei au mîncat ciorbă.F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). Dans sa modestie. . Jacquelinei îi place să pună masa. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et. ordre social. Vous (rentrer) fort tard. V. H . Il ne peut manger que des poires. . Am cumpărat farfurii. Dans ce parc il y a un . cuţite. arbre. Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun.

La v i a n d e . t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e . du vin b l a n c et du vin rouge. d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces. un délicieux soufflé au fromage. Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau. les sauces. une dinde r ô t i e .m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic.12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. du pâle de foie gras. les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e . Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. 136 . J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé. — Tu as un b o n j i p p é t i t .m a m a n . De mon t e m p s . On a bu du Champagne. des truites au beurre. ma chère. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine. de la limonade et de l'orangeade.d i x ième anniversaire de g r a n d . G r a n d .

) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé. bucatele délicat. o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 .) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. a î n ă l ţ a . La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] .) ficat credinţă d a t ă . a întinde les mets [ms] felurile de mîncare. . -e [grije] prăjit.) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r . -e [delika] d e l i c a t r . d i t A l a i n . -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . E l l e n ' a j a m a i s ^. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/.) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj .) fois (f.] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part. aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e . . Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme. Regardez notre grand-mère. ...été m a l a d e . Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m.— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s . fin.) foi (f. elles d o i v e n t se n o u r r i r . Omonime foie (m.ă . elles font du s p o r t . q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e . ) [oràjad] oranjada l'appétit (m.) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m. -ă l'invité (m. în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m. t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/.

cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. Cet enfant me fait de la peine. Il faut du courage pour escalader ce sommet. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . du vin blanc et du vin rouge. de l'eau. Nu trebuie confundate articolele partitive du. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne. de la. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. S-a băut şampanie. mut: de l'huile. Je bois de la limonade. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu jem. Observaţie.Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. Le goût de la limonade est excellent. 138 . Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. Gustul limonadei este excelent. specific limbii franceze. Am băut vin. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. vin alb şi vin roşu. Tu mănînci unt (o anumită cantitate).un aspirat: de la viande V. 'i de — hdacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h . Eu fac sport. de la. Tu manges du beurre. indică o parte. Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. Beau limonada. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . Acest copil mă întristează. La consommation du vin est élevée en France.

R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i .a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites.a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana . médire (a vorbi de r ă u ) . dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit. prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 . Trecut dite spus. 1. interdire (a interzice). -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie. La fel se conjugă verbul redire. -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. 2..Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i . Verbele contredire (a contrazice).

fleurs e t . . merci. . J ' a d m i r e . fromage. E l este împotriva slăbire. .t u . Cine fură azi un ou. . courage pour traverser cette rivière. beurre e t . perfectul nehotărît com­ sau . . Pofta vine mîncînd. courage. hotărî*. . . V e u x .je b o i s . J e mange s o u v e n t . . III. . vole un bœuf. mîine fură! şi un bou. . bière(bere). I I .' înaintea următoarelor pain. V . œufs p o c h é s . Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. au b ă u t v i n .. Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. des enfants (intelligent]. Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. . I V . PROVERBE L'appétit vient en mangeant. . S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. café? N o n . Nous m a n g e o n s . ei au b ă u t oranjadă şi limonada. perfectul simplu şi imperativ. argent. . Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres.. . des livres (nouveau) . . arbres qui se trouvent d a n s . sub­ fruits. des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). . . fenêtre de ma chambre est grande. jardin. des yeux (bleu). viande. Il faut v r a i m e n t . Champagne. l'eau. beurre. . Qui vole un œuf. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. . fromage. . Conjugaţi verbul redire la indicativul pus. . .EXERCICES I . viande.

Dimanche nous irons dans le delta du Danube.5 juin 1964. Chère Hélène. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. promenade en car dans Sa ville et le soir. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . confortables. -e [kur. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. Les jours sont plus courts que d'habitude. ses stations climatiques plus confortables. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. ses villes deviennent plus grandes. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. Bucarest.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. L'hôtel est très confortable. kurt] scurt. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. surtout lorsqu'on^est touriste. spectacle à l'Opéra. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. D'ici deux semaines. On construit partout et beaucoup. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. de retour.. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. t. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. Vendredi. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants.

v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .Une lettre Une enveloppe \\i .

pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars. se. In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le. -ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. le mois d'août 2. gentil accueillant. -e [akœjô] p r i m i t o r . Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*.de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l . -ère [aspiţalje] ospita­ lier. care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . 1. ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. -oare l'hôtel (m.

ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que.GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . aussi ( c o m p . d e i n f e r i o r i t a t e ) . Ce livre est très intéressant. E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le. bien. extrêmement. d e s u p e r i o r i t a t e ) . Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. C u v i n t e l e decît. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. Ies. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. cei mai mare fluviu din E u r o p a . Prietena mea este foarte (extrem de) bună. 144 . Camera mea este mai mare decît a ta. c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . la. — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien. Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . Mon amie est extrêmement bonne. Această carte este foarte interesantă. infiniment etc. Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t .

a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. 10 145 . vêtir. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'. sortir. content. intéressant.Perfectul simplu (grupa a H l . în luna septembrie. mai frumos. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. ouvrir. Plural La fel se conjugă: courir. Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. lire e t c . Astăzi sîntem în 5 mai. marţi. sîmbătă. devenind mai mare. partir. duminică.a ) Verbele din grupa a I l I . croire. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. dire etc. mourir. voi pleca în deltă. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir. sentir. servir. II. decembrie — ultima. EXERCICES I . boire. joi. vineri. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. miercuri.

2. Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). IV. offrir. Aceste fructe sînt foarte bune. Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. 5 lequel est Henri? 146 . LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . mais heureusement pas aussi gros que Louis. Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. 3. 4. Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. Iată omul cel mai primilor. Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. vouloir. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r . ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. P a r m i les cinq personnages numérotés 1.III.

147 . un couteau et une boîte de conserves. Sous la table il y a un chien. Près de la table il y a un chat. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau.Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait. Sur la table il y a une bouteille.

. în limba franceză. toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin.Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie.

vacances. dire congés. brille au printemps avec plus d'éclat. C'est difficile à dire. la primevère. dit Jacqueline à son^amie Laure. Le soleil.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. les parcs et les jardins verdissent. J'aime le printemps. le muguet. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant. Les champs. 149 . timide à la fin de l'hiver.alors que renaît toute la nature. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. des fleurs poussent partout: la perce-neige. la violette. tourisme. mer. car c'est^.

dans la vigne. -ă l'éclat (m. je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n . -e [prefere] preferat. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 . Il pleut r a r e m e n t . Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i . Il y a des jours où l'on respire à peine. dans le verger et dans la basse-cour. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies. Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé. dans le j a r d i n .) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré. -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d .— Tu vois toujours la vie en rose. car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e . -e [labure] a r a t . Pense qu'en élé il fait très c h a u d . Moi. VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré.

Mai este încă o lună. ploaie.[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. ) a fi r u p t de oboseală accompli.) a merge la ţară Observaţie. ca.). luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p . Il arrive qu'on se sépare. ninsoare etc. campania (militară etc. E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . dar şi alte verbe. e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda. Il reste encore un mois. 151 . Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i . ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat.-e [akôpli] î n d e p l i n i t . de exemplu. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. funcţia. aller à la campagne 2. cîmpia. la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii.) [cïplwa] aici: postul. -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig.à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister .

e x i s t ă . „ . o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r . la t e m p e r a t u r ă etc. Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e . Ce fericită eşti ! Eu nu sînt. Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien. Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin. „ „ de l ' a u t o m n e sont . Compendiul de g r a m a t i c ă ) . Hélène? Oui. spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t . Eşti bolnavă. verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe. souvent. tard. repede fort. Elena? Da.. sînt (bolnavă). . je ne le suis pas.. frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I . : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea. un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi... u n s u b s t a n t i v .. extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I . se află). adverbele: I I . je le suis. Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v . „ „ de l'été sont . Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative..u n adjectiv. .. Êtes-vous malade. de l'hiver sont . E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e . Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i . adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e . în afară de i m p e r a t i v .a (v. Completaţi 152 . Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir.Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este.

Iarna zilele sînt scurte. florile cresc pretutindeni. Există prieteni devotaţi (dévoués). Primăvara. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. Toate anotimpurile anului sînt frumoase. Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. 153 . Vara zilele sînt. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. Vara este cald. Ieri a bătut vîntul. je veux (t'accompagner). Săptămîna trecută a plouat des. Tu es content? Je ne suis pas (content). Primele florisînt: ghiocelul. Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. E mai cald decît primăvara. Êtes-vous heureux? Oui. La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . soarele străluceşte. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. violeta. La munte este frig. Astăzi este prea cald. Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). lungi şi nopţile scurte. este vreme. V. toamna şi iarna. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. contracte. en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. Uneori ninge. je suis (heureux). Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. je ne veux pas (partir). Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). Cum este timpul astăzi? I V . vara. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . monsieur.u n s chaleur et du froid? — Oui. Veux-tu m'accompagner? Oui. frumoasă. Uneori vara cade grindină.III. PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps. Veux-tu partir? Non.

car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. Les 154 . Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. j ' a i m e tous les fruits. Tu vois. l'automne a quand même ses bons côtés. dit Laure. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. C'est l'automne. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. Il pleut souvent et il fait du vent. C'est la rentrée des classes.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. en tout cas. — D'accord. les noix. En échange. — Oui. les jours deviennent de plus_en plus courts. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. il gèle et le vent souffle avec violence. mais tu es^une petite capricieuse. mais le plus souvent il fait très froid. les poires et surtout le raisin.

jours sont courts. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables. Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace.a-şi oferi il gèle [3^1] e ger. de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni. -ă froid [frwa] rece. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut. — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel. des mince subţire 155 . -sse [epe] gros. partea capricieux. latura . -e [kur] scurt. -e [30m] îngălbenit. -euse [kaprisj0] capri­ cios.ă le tapis [tapi] covorul épais.. -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . VOCABULAIRE court. ) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul .

E un ger de crapă pietrele. 3. Il fait un vent à décorner les bœufs. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres.: feuille de paye stat de s a l a r i i . E l are p u ţ i n i veri. ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies. 4. 2. Je n'ai pas d'argent. la 1. Maria are m u l t e prietene. Il a peu de cousins. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre. răcoros: il fait frais 2. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. A ţ i citit m u l t e cărţi. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1.Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. nu Observaţie. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. fila. Suflă un vînt de te ia pe sus. (Eu) nu am bani. 2. coala. 3. î n această grădină sînt flori fru- 156 .

mase. „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv . La persoana a I l . la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera. Se traduce prin „tot". tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat.Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. „toţi". Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). în acest caz are sensul de „orice". -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e . fern. 1. I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az. refaire (a reface). vous êtes. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. satisfaire (a satisface). Orice om trebuie să apere pacea. „toată". v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. La persoana I p l u r a l . 157 . vous dites. la i m p e r a t i v (pers. 2.(nous faisons[nu^faz3J).a p l u r a l . „toate". la indicativ prezent şi la impera­ t i v . 3.

... Ils sont tous contre la guerre. films. petits pains. Noi sîntem toţi acasă. . Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . iar nopţile mai lungi. Il veut tout savoir. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie. Cet édifice a . vêtements.. Il veut tout savoir. iar frunzele copacilor cad. Acest magazin expune mărfuri frumoase. Toamna e mai puţin frig decît iarna. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. Uneori plouă. Măriei îi plac sporturile de iarnă. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte.... EXERCICES I . Mon voi­ sin a . musique. . In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. perfectul simplu si perfectul compus. -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. J ' a i . fromage. Sora mea mănîncă multe fructe. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. Il y a bien .. eiitor. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. III. . petits-enfants bien sages. . sau un fapt vag. fleurs dans ce jardin.. . 158 .... Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. . -s final se pro­ n u n ţ ă . tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté . J'ai écouté. V. tout fut vendu: meubles. bons livres. Cette semaine j'ai vu beaucoup . argent. în timp ce la adjectivul tous.. livres. El vrea să ştie tot. Il vous faut. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent. Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte. Toţi copiii sînt acasă.. IV. Buturuga mică răstoarnă carul mare. . courage pour faire cette ascension. Elle fait. Il n'a pas. argent..Tout este şi pronume nehotărît.. Je n'ai pas écouté. Florile se ofilesc rînd pe rînd. aerul este răco­ ros.. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase.. Tout homme doit défendre la paix. PROVERBE Petite pluie abat grand vent. Je n'ai pas rencontré . Francezii mănîncă multe fructe şi legume. beaux salons de réception.. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. general: La terre appartient à tous. . Elle se charge de tout. La forma de masculin plural a pronumelui tous. la viande et.. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. Nous avons mangé. sport depuis dix années. musique. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H .. Pămîntul aparţine tuturor. connaissances à la mer. .

Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. L'autre. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. 159 . qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut). propose-t-il timidement. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. à cinq heures juste. n'est pas d'accord avec l'heure du départ. je voudrais dormir un peu plus tard. pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt.16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. On rentrera par le train de sept w heures et quart. Partons à dix^heures. Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. le meilleur ami d'Alain. On_. celle que j'avais jusqu'à présent. — A propos. Pas moyen de la faire marcher. quelle heure est-il? demande Michel. Guy. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain.. et il est très content. Il a reçu beaucoup de cadeaux. tantôt elle s'arrêtait net. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet. — Mais demain c'est dimanche.. — Il sera bientôt onze heures et demie. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre.

aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. grommelle Guy. a ţine cu orice preţ 160 . ) [cer] ora content. a rezista.) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p . a ţine piept a-şi băga în cap . cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net. care vine cu întirziere tardivement (adv... Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv. drept. aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi. une proposition à laquelle je ne m'attendais guère. tantôt ftâto] cînd. . dit Alain révolté. Pas la peine de se déranger alors ! —. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just.Tyran.) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux.) întîrziat. a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a . aici: a rămîne în urmă tantôt. pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est. -ve (adj... -euse [parss0] leneş. qui finit par être d'accord avec l'heure du départ. aici: fix. VOCABULAIRE l'heure {/.-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a .— Ou bien à midi.. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi..) tarder (vb. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i . a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a. -e [revolte] revoltat. -e [kôtô] m u l ţ u m i t .) tîrziu a întîrzia tardif...ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/. -ă.

demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. Note. Este ora şapte (fix)'. est dix heures trente (minutes). Este ora p a t r u şi un sfert. Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v .EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. Este ora douăsprezece (amiaza). Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. Il est trois heures moins le quart. Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon.Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. Il est cinq heures moins le quart. trois secondes. Este ora cinci fără un sfert. Este ora zece şi j u m ă t a t e . / ( est midi. vingt-quatre minutes. Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. Este ora două şi j u m ă t a t e . Il est neuf heures et quart. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute). douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. est dix heures et demie. juste). / ( est quatre heures et quart. Este ora nouă şi u n sfert. Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . mauvais. Este ora trei fără un sfert. 1. în limbajul familiar. est onze heures moins cinq (minutes). (minutes). se întrebuinţează numeralele fracţionare: . ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde). petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . E s t e ora cinci­ sprezece. Este ora unsprezece fără cinci (minute).

E l ieşi din cameră. où. E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. La plus mauvaise des montres. „despre care". P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. Observaţie. f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais.r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. Minele din care se extrage huila. „a cărei". A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. Ziua în care a v e n i t . Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. N-ai p e n t r u ce. Notă. E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie. e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". Sala în care lucrez este m a r e . moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . a cărei uşă o închise. Voilà l'homme dont j'ai besoin. în aceeaşi s i t u a ţ i e . Il est attentif à la moindre observation. Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. F a m i l i a din care m ă t r a g . „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. „al cărui". Le jour où il est venu. La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. I a t ă omul de care am nevoie. Il n'y a pas de quoi. Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . Are cu ce t r ă i . P e n t r u n u m e de l u c r u r i .

f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori. a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . masc. Observaţie. Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . pour laquelle je suis heureux de travailler. F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de. P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la. Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï . I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a .. N. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a . pentru care sînt fericit să muncesc. . { mase[ fem. lequel duquel auquel fem.. . Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. La zece. à. D. şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . J'aime beaucoup ma patrie. şi A. laquelle de laquelle à laquelle masc. Exemple: La maison vers laquelle je me dirige. G.Formele compuse ale pronumelui relativ le. lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . lesquels desquels auxquels Plural fem.(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . sur. Casa spre care mă î n d r e p t . şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . pour). vers. Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem.

cinematograf. La ville. Ils mangèrent quelque chose après.. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară. în curînd va fi ora trei.. Le garçon. vole un bœuf. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. de aur. je ne me séparerai jamais. patru fără şapte (minute). La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară.j'ai besoin ne se trouve plus. j ' a i salué est mon professeur. Am lucrat pînă la miezul nopţii. Am avut un ceas foarte bun.. je confie tous mes secrets. Le pont sur. I I I . Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză). nous passons chaque jour a 400 mètres. Te aştept la restaurant la ora 8 seara. Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră.... La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. j ' a i admiré la vallée. j'habite est grande. Le tableau... Le livre .. Voi veni la tine mîine la ora 11. Ceasul său rămîne în urmă totdeauna... 164 .. Le jardin. Le monsieur. merge înainte.. înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t . vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur. Este ora două fix. C'est mon amie. . . Te voi aştepta o jumătate de oră. ils allèrent dans le parc... Donnez-moi le crayon. Voilà quelquesobjets.. vole un oeuf.. il se trouvait était beau.. Ceasul meu nu merge bine.. se trouve sur la table... Elle cueillit un panier de fraises. Este ora zece. nous avons rencontré est le fils de mon amie . I I . quelques-unes étaient très grosses... nouă şi cinci (minute)....

749. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. V. . 41. 564. Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. El a fost atent la cele mai mici detalii.IV. 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort. 99. Tout ce qui reluit n'est pas or. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. 73. Chercher midi à quatorze heures. V I . Apele line s î n t a d î n e i . Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . A căuta nod în p a p u r ă . Nu t o t ce luceşte e a u r . Dă-mi o carte mai bună. 875. Compoziţia lui Paul este cea mai bună. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. Qui choisit prend souvent le pire. Camera Luciei este mai mică decît a ta. Mieux vaut tard que jamais'. 71. Cine alege culege.

je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e . Ca se v o i t . c h i m i s t e . il y a u n g r a n d m a i s . ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t .) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté. — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . Tu as été une e x c e l l e n t e élève. —. .17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . professeur. Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r . E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia.t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x . Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é . n a t u r e l l e m e n t . fam. E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. M a i s .P o u r q u o i p a s . R e g a r d e . F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s . T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . E t que d e v i e n t B r i g i t t e . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r .) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. Que d e v e n i r ? A v o c a t e . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s . M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas. t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a . C'est son r ê v e . E n t o u t c a s . t u ne t e p r o m è n e s p l u s . cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] . i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n . .

.

le jour (m.) le téléviseur [m.) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l .) journalier.) le journal (m. Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni. se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale.) le téléspectateur. la télévision (la télé) (f. salariul pe o zi.) le journaliste (m.) (m. u n a u t o m o b i l . ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l . a u n u i avion a conduce u n v a s .) le journalisme (m. a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/.) le journalier (m.) a călăuzi.) la journée (f. (fig.) .) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1. 168 . -triée (m 2 .) 3 . u n avion.) journallement (adv.ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi. conducerea u n u i v a s .) ziua j u r n a l u l . le pilote le pilotage piloter (m. munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul. a reflecta l'avenir (m.f. fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer.) téléviser (vb. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o . -ière (adj. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. gazetarul z i u a .

je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. te. * en aller. spălam être: reflexivă: mor. il ne vit que pour lui. nous. nous. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. te. P r o n u m e l e me. 1. se souvenir etc. se réfugier. se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. vous în u r m a v e r b u l u i . vous. s'emparer. se. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t .soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. se. c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . Marc este un egoist. 169 .t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. Observaţie. el nu trăieşte decît p e n t r u sine. Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste. ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. Imperativ lave-toi! s p a l ă . 2. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active.). Celui qui parle trop de soi est un vantard. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi. s'évader.

în t r e c u t . écrivain. N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă . în special de b ă r b a ţ i . une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă .s e p e n t r u ambele genuri. adjectivele. penseur. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. Je parle à mon amie. De asemenea. possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin. Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. amateur.Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . juge. u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. Je me lave. Eu vorbesc cu prietena mea. chef. député. de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . Articolele. Este v o r b a . Elles se parlaient tout le temps. peintre. Cuvinte c a : professeur. chauffeur. disciple. ministre. Ma cousine est ingénieur. guide. George Sand este o mare scriitoare franceză. Ea este profesoară. philosophe. Verişoara mea este ingineră. (Eu) mă spăl. în general. fournisseur. in­ génieur. E x em p le: Elle est professeur. femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . tourneur. sculpteur. partisan. Se v a s p u n e . Ele îşi vorbeau tot timpul. historien. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . Eu spăl un obiect.

Treceţi la feminin prezent. Cet homme est le professeur de mon enfant. deputată şi chiar ministru. mă culc la ora 11. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. o'femeie poate deveni ingineră. il est un admirable chauffeur. II. Son frère est un peintre de premier ordre. Paul est un admirable sculpteur. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . doc­ toriţă. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. învăţătoare. imperfect. Astăzi. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. Il est le meilleur tourneur de notre usine. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. Ei îşi vorbeau prieteneşte. V. Multe femei au devenit piloţi. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. III. în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. Este ora 4 şi jumătate. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. Nepoata mea este poetă. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. Voi vă distraţi foarte bine. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. Adriana a fost o elevă excelentă. IV. Mama prietenului meu este pictoriţă. Mă numesc Mauriciu. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. Cet homme se croyait un grand philosophe. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. Este o meserie pasionantă. în acest caz. Noi ne plimbam în parc. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). profesoară.

18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. — C'est toi. attendit le signal d'appel et forma le numéro. — C'est elle-même qui parle. Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard. dit-elle. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! .

— Très bien. Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 . comme ça. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce. Que dis-tu d'une sortie. m u l ţ u m e s c . VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m. Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones.) [apsl] apelul.) Aşa şi aşa. un soir. — Entendu.) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__. C'est ce que je voulais te proposer.) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m. (fam. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m.connais son^adresse.. merci. ? Comme ci. Bine (mă simt bine) şi dv. A bientôt.) Ce mai faci? Très bien. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. — Alors.) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e . chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd.sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam. au restaurant.Boulevard". rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant .

cu a t î t mai bine (rău). eu mîncasem etc. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă. în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem.). se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal. Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. Notă. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. eu pis. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 . plus mal este m a i des folosit decît forma pis.GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais. în limba franceză el este un timp compus .

? Simona nu se simte prea bine. Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . apoi închid telefonul (raccrocher). choisir. B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău. Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . le moins. pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. raconter. I I . Andrei se simte m a i bine. Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . François (aller) chez le d e n t i s t e . ş i d v . Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. Cu a t î t mai bine ! V . m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. faire. PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u . Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . Merg foarte des la con­ certe. Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. Ea îmi telefonează în fiecare seară. Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. Te a ş t e p t a m m a i devreme. La revedere. Pe curînd. ele vorbesc m u l t . Je (penser) souvent à lui. I I I . Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. aller. I V . Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. Michel (aller) au t h é â t r e . De obicei. poţi 175 . J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. se simte bine. Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. Il (pleuvoir) pendant trois jours. Petre este mai p u ţ i n v i o i .EXERCICES I . Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. E l muncea cît putea m a i bine.i m a i u ş o r . Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. Vous (faire) peu de fautes. Vorbesc.

) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/. de la viande tranchée. des haricots verts. des noix. Des tomates.. que j'aime tant. Étant_en Roumanie en tant que touriste. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits. Il a bien travaillé ce matin-là. Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché.J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés. j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. des choux.. J'achèterais pour la dernière fois des fruits. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin. des carottes. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m. le siècle „de la vitesse". pour notre siècle. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 . Des prunes. des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs. des poires. des pommes de terre.) [ e t a l a t tejgheaua.tă w k8] în calitate de l'imagination (m. des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^. aubergines. je pourrais même dire artistiquement. t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m. Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins. car mon départ approche.) [ober3in] vînăta l'oignon (m.. du raisin. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. prêts à être préparés. des^.) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i . Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a .79-EME LEÇON AU MARCHÉ . a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m. sur les_étalages. des pommes.) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica ..

) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.) [aj] l'oignon (m.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .) [aspei'3] l'épinard (m.) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.

Spre deosebire de limba r o m î n ă . Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă .Expresii poisson d'avril ni chair. de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. un ingénieur français 178 . E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu. un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin. nici peşte . une belle ville. nici laie. nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l .

EXERCICES I .. beaucoup. există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă. La t i m p u r i l e compuse însă. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle . a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé. noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant. ca peu e t c . un poêle chaud d) în general. cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e . : Il a beaucoup mangé. un garçon intelligent In limba franceză..c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde.

Tel maître. vinetele şi varza. punir.I I . Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. nuci. PROVERBES Garder une poire pour la soif. îmi place vinul bun. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. struguri. Mihaela a citit mult. IV. Ménager la chèvre et le chou. mere. Aş cumpăra legume şi fructe. A împăca şi capra şi varza. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. cu 10 etaje. Un singur om îl aştepta. Am vizitat ieri un magazin mare. la condiţionalul prezent verbele garder. . tel caiet. Petre a cumpărat o cămaşă albă. Mihai este un om cumsecade. pere. tel fils. tel fruit Tel père. Antoaneta este o fetiţă mică. III. Ea a cumpărat morcovi şi praz. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. El ar mînca o salată de ţelină. dar a scris puţin. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. Citesc o carte interesantă. { Cum e sacul şi peticul. Locuiesc într-un imobil mare. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. Irina are părul blond. Dunărea este un fluviu lung. A strînge bani albi pentru zile negre. Conjugaţi dire. piersici. Tel arbre. Mama a terminat repede această bluză.

Il est plein de fautes et de pâtés . Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux. Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh. c'est lui qui l'a écrit en w entier. répond l'autre. monsieur. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs. un petit. je suis w obligé de prévenir ton père. t 181 . — Tu reconnais Beethoven? dit l'un.. Deux snobs vont w au concert.20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir. L'élève: — Ce n'est pas la peine.. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai.

Il s'approche: — Me reconnaissezvous. c'est moi que vous w avez renversé hier. Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. — Hier. j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. Expliquez-vous.Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. En cours de route.. monsieur? 182 .. — C'est bien possible. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. monsieur. Madame. monsieur. la tête entièrement bandée. il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté. mais^à quelle heure. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?.

frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa. monsieur. prăjit. B i e n .Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x . B i e n .-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit. q u ' e s t . m o n s i e u r . et encore en deux? Des frites. -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent . a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul. -e [fri. et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s . -ă .c e que ça Deux moitiés. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a . frit] fript. m o n s i e u r .

relire (a reciti) etc.E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. je lisais Perfectul simplu este je lus. aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal. Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. -ă La fel se conjugă élire (a alege). lue c i t i t . 184 . Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să).

Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p . Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r . E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O .). souscrire (a subscrie). Voi citi o carte bună. N .V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I .a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t . j'ai écrit. transcrire (a transcrie). j'écrivis.) şi să scrie (inf. Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . I I . Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf. c o n t e m p l e r . prescrire (a prescrie). inscrire (a înscrie). écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit. Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". -e scris. Citeşte această poezie. Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e . EXERCICES I . Scriam o scrisoare prietenului meu. A ţ i c i t i t această poezie? 185 . La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). réussir. U .

Point sot. cher. il n'a pas rencontré. corail. amis... amis.. IV. Mon cher. beurre.. Michel a décidé d'étudier la méde­ cine.. nez. 186 . Brigitte a reçu beau­ coup.. genou. clou. détail. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. Ces bonbons sont. Indicaţi numele zilelor săptămînii. À l'occasion de son anniversaire. II.. Paris.. rail. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé.. bons fruits. fleurs... înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe. A.. heureux. REVIZIE EXERCICES I ... toi. bijou. l'armoire.vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons.. ces frères. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814.. pain d'épice..... voilà Pouchkine. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature. Il est parti. . Il y a une grande différence. les cheveux blonds Et la tète bouclée. V. chou. .. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi.. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais. Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine. cheval.. Le vase est. deux années.. les rives du Danube.III. doux.. bas. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur.. I l y a t a n t .. poissons dans cette rivière. . pur. les enfants. Budapest est bâtie.. ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri.. haut.. timide. J'ai rencontré.. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv.. la table. fromage et.. je le dis sans façon Et sans fades grimaces. à l'âge de 15 ans). pommes cette année. travail. Je viendrai demain.. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. Il y a bien.. Marius mange. il sera bientôt fait Quoique en miniature.

La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul. bref.). de cette ville. nul. joli.III. Este ora 12 (amiaza). Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. Am citit cărţi mai bune. gras. Avant d'aller à la (. menteur. étranger. sot. N-am nici o poftă să plec la plimbare. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert.. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. La (. viitor fi perfectul compus faire. gros.) il faut apprendre à nager. Traduceţi la indicativul prezent. IX. iarna ca şi vara.. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. lire şi écrire. Mă plimb în fiecare zi. Claude Àchard est le. Conjugaţi verbele: IV. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. Dintre cuvintele mer. beau. Este ora 12 noaptea. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. Dă-i să (à) mănînce (inf. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. 187 . blanc. folosind si voca­ chaud.. VI. VIII.. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. cinci şi jumătate. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. dire. El a aşteptat o jumătate de oră. maire. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. Casa lui este mai mare decît a ta. Aştept azi un vechi prieten.. grand. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (. şapte fără un sfert. Ea le dă să mănînce. VII. des hommes (travailler) dans le jardin. Sora mea este profesoară de muzică. V. Toţi tinerii purtau cra­ vate.) de Guy est très jeune. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école.. Copilul său se simte mai bine acum. Este vreme rea.. mère.. premier.). Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul. beau. Astăzi e cald. long.

.

PARTEA A lll-a .

.

Paris est la capitale de la France. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. lui. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . Nice. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . C'est une république bourgeoise. -e [bur3wa. VOCABULAIRE bourgeois. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. Saint-Malo. Les principales villes du pays sont Marseille. Toulouse. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. Le Havre. Strasbourg. Toulon. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. Lille. l'Océan et la Méditerranée. -e [tâpere] t e m p e r a t . s'élevant jusqu'à 4 810 m. podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. dit Plateau (ou Massif) Central. Le Rhône. c l i m a t u l tempéré. la Mer du Nord. La Manche reçoit la Seine. une haute chaîne de montagnes. la Meuse. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. Au Sud. Le territoire français est divisé. s'achemine vers la Méditerranée. Brest. fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. Saint-Étienne. (le Mont Blanc). au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. au point de vue administratif. Le climat de la'France est tempéré au Nord. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. À l'Est. La Rochelle. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. burşwaz] bur­ ghez. Cherbourg. en plusieurs départements. Lyon. doux et humide en général. Bordeaux. la Mer du Nord. Nantes. les Alpes. Rouen etc. La population rurale représente presque la moitié de la population française. le Rhin.

tel.) veriga ~.-e (cu sensul „sigur. quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat.la le le lă côte (f. quelques (cîţiva. nici o). -e. cîteva).) partea coteau (m.-ă . -e (nici u n . tout.) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f. -e (anumit. -e ( n e n u m ă r a ţ i . t o ţ i . nul. même (acelaşi.) l a n ţ u l ta chaînette (f. maint. Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin.) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul. toutes (tot. certain.) coasta côté (m. nici oi). nulle (nici u n . Toată lumea voia să-1 felicite.) colina côtelette (f. aceeaşi. Certain. m a i m u l t e ) . t o a t e .) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. -ă). a l t a ) . tous. „însăşi"). aucun. vreo. oricare). însăşi). Cîţiva copii se j u c a u în grădină. même (eu sen­ sul „însuşi". însuşi. ceva).) lănţişorul le chaînon (m. sigur. Adjectivele nehotărîte se aşază. 192 .-ă").! quelque (vreun.'-le (cutare). n e n u m ă r a t e ) . plusieurs (mai m u l ţ i .la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m. quelconque (oarecare). Tout le monde voulait le féliciter. chaque (fiecare). t o a t ă . înaintea substanti­ vului determinat. de obicei.

cea de-a doua. a I i .Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu. I m p e r a t i v u l are două forme . în schimb. -e Observaţie. p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă .a p l u r a l ) . în special veuillez (pers. este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi). Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 .

manières. p a y s . j u p e . se între­ b u i n ţ e a z ă . fils.. J ' a i m e m a n g e r des. distractions.. Notre pays offre au peuple. . les plaisirs du repos. plusieurs: étages.. rue. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. . I I I . t o u s . saisons. paroles. de la Mer Noire_ sont très belles. Jérôme é t a i t présent à. la persoana I singular... réponses. de montagnes. I I . E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori. autre: t o n . h o m m e . objets. famille. p l u s i e u r s .. Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre.... T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare. . .. Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u .salles d ' é t u d e . tel: père. même: âge. a r t . Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală. On p l a n t e des vignes sur les.. pages par jour. 2 . de porc. .. b i b l i o t h è q u e . enfants. Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative.. Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. jours. . I V .. mois. . Vous devez lire au m o i n s .. L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a .Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie. v i e . EXERCICES I . certain: heures. Les Carpates forment une longue. 1. Verbul pouvoir nu are imperativ. les m a n i festations. q u e l q u e s . toutes. à . 194 . Le magasin se trouve d u . m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider. Daţi-i o carte oarecare. les réunions. gauche de la rue. Nu pot să m ă hotărăsc. . personne.

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

Conjuguez.) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază. (Vreau să lucrez din răsputeri. (Am vrut să citesc „l'Humanité".) a huzuri. à toutes les personnes. la regarde de travers — Notre-Dame. fiind orientată paralel cu Sena. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf. a o duce de minune. (Voi putea să citesc ziare franceze. Aş vrea să vă întreb ceva. Pot să plec? V. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. (fig. Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de. pare a o privi „oblic". sans se faire de la mousse — fără griji (pop.) se uită chiorîş.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere.? Nu am vrut să-1 mai vedem.) — J ' a i voulu lire „l'Humanité". (Pot să învăţ franceza.travers 3 se la couler douce — (pop. 196 1 2 3 .) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv.) — Je pourrai lire des journaux français.).

Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa. (Jacques Prérert.Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. .

l'industrie électrique (usines hydrauliques. grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. cultures maraîchères et fruitières. La France est aussi un pays agricole. ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts.). Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. industrie automobile et aéronautique etc. vignes. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. textiles synthétiques). de produits laitiers. en outre. La France compte parmi les exportateurs de blé. soieries. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. thermiques. Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles. lainière. de volaille. l'industrie textile (industrie cotonnière. fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . Il nous faut mentionner. de vin. 45 sont consacrés à l'agriculture: labours. centrales nucléaires). Sur ces 55 millions. de betteraves et de fruits. VOCABULAIRE l'industrie (/. caoutchouc).22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse.

-ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier. fapta de exploatabil.) exploitable (adj. -ère [frqitje.) l'exploiteur.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. -oarea a exploata vitejie şi adj. fructifer.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă.) l'exportateur. exporter (vb. -ă électrique [elektrik] electric. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f.) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 . -ă exploatarea exploatatorul. -ă. -trice(s.) (m. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher.) l'exploit (m. c u l t i v a b i l .m.) l'exploitation (f.f. -ère [ m a r e / e . -euse exploiter (vb. frqitjsr] de fructe.f.

. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela. Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi. Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. On le t r a i t e d ' o r i g i n a l .. I I . J ' a i plusieurs livres.. pronumele en. J ' a i m e les fleurs.. b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v . exploitation: ) (exploiter. Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. réjouis Notă.. Cette. J e connais tous les détails de l'histoire. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en.. exploiteur. III. Ce gisement minier est. negaţia I. il r i t de cela.P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . v e r b . ne veut renoncer à ses profits. il s'en occupe. d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. 200 . c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu. î n a c e s t c a z . forestière obtient de gros bénéfices. et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I . de obicei. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. Elle se souviendra toujours de cet anniversaire. negaţia a I i . o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e . exploitable. . Les. Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. Veux-tu des fruits? Merci. je vais acheter des fleurs. je ne veux pas de fruits. ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. En p o a t e î n l o c u i . Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets.. Aucun. de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui. f i i n d e c h i v a l e n t .. î n cazul unei propoziţii negative. Les esclaves étaient d u r e m e n t . . Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n .a : Je n'en parle plus. Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. u n e o r i . Nous en avons (du beurre). de la. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins.

Je n'aurais rien dit. Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. Ele ar fi putut pleca. J'en aurais lu quelques pages. • . Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. Ar fi vrut să alerge mai repede. Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva.I V . Voi aţi fi avut mai mult succes. Noi am fi scris mult mai multe articole. V.

et demie. au plus tard. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir. Tu vas te coucher à minuit. Jacqueline. Alain '. La gare. le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. 202 . Jacqueline: Ecoute. Il t'arrivera un jour de faire comme. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. Alain: C'est à quelle heure. c'est décidé. alors: Marseille. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. Alain: Quelle histoire.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel.

* mişcare. . p u i s q u e . t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir. ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . b u r t o s . vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s .. a se năpusti a se grăbi a încerca. -ă soupirer [supire] a ofta. D ' a i l l e u r s . m a i s . u n p e t i t gros v e n t r u . .. ne vous en faites p a s . g r a d u e l l e m e n t .) [avjâ] avionul l'aéroport (m. p r e n d de la vi­ tesse. U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. -oasă. t o u t essoufflé. a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t . . ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . -. a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. . . -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. rl se lamenter lamate a se t i n g u i . cercel: boucle d'oreille 203 . a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 . C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i . se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e . a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi.. d u m o i n s . Le t r o i s i è m e . p l u s lestes. Vous êtes r e s t é . D e u x d ' e n t r e e u x . s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . A ce m o m e n t .) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . buclă (de păr) 2 . Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . inel de fier prin care se trece o curea 3 . sprinten. J a c q u e l i n e . Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m. -oară. -e [vàtry] pîntecos. -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. ~. c a t a r a m ă .Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t .

P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . d e o b i c e i . P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte. d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 . forma afirmativă. de o b i c e i . Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă .a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află. înaintea verbului. j'y ai pensé. pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela). u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v .GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e .

obtenir (a obţine). 1.. . Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. Traduisez en français. pense plus. Vom fi la ora i e c e la gară. verbele: revenir (a reveni. appartenir [a apar­ ţine) etc. L'enfant voulait se. La foule. Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' . intervenir (a interveni). t a r d i f . [viitor) de lui expliquer cette question... parvenir (a parveni). EXERCICES I . . P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă.. 2 . Se conjugă la fel. se souvenir (a-şi aminti). se p r é c i p i t e r . féliciter. Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin.. vers les joujoux. parler à personne. ce t r a v a i l est urgent. I I I .. dans les rues. . Tu n'as q u ' à m ' . t â c h e r ) : Elle est venue très. Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'. tot cu a u x i l i a r u l être. R î d e m încă de povestea voastră. Nous. la sfaturile tale. Tu n ' . se p r e s s e r . en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. . Ces regrets. 205 . N u . î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. ....m i m a i vorbi de plecare. . -e Observaţie. Ne. . Ne g î n d i m . b) Vom ajunge azi după-masă la mare. verbele: tenir (a ţine). soutenir (a susţine. dar cu auxiliarul avoir. ne peuvent nous impressionner.. Se conjugă la fel. Alain n ' . vas pas? I I . a sprijini). que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă . Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard. a t t e n d r e . plus. a se întoarce). Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. J ' . Participe Présent Passé venant venu. tar­ d e r . .. Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison. vrei să iei o carte? I V ... . I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. Mă duc imediat acolo. réfléchirai cette nuit. . ...Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 .

a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. le professeur ne réplique point.a] astfel că. . au baccalauréat. -ă répliquer [replike] a replica. . . je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin. . aborder [abardej a aborda. W. a lua loc într-adevăr. a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde. -. aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. -e [sstomake] înmărmurit. au cours du repas. -ă estomaqué. Croyez-moi. Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. au fond. Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. Mais. Estomaqué. a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . . Je viens de raconter à ma voisine. à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. încît conclure [kàklyr] a încheia.2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. en apercevant un de ses amis. ) [inaràs] . c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. — L'ignorance des élèves — dit-il. ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. efectiv 206 . ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . Elle m'a demandé si. . l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. a replica a se aşeza. il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '.

. a ajunge 2. l'autre ( u n u l . -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi. nul.u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau. chiar acum): Il vient d'entrer. l'un.. . nici u n a ) . a sosi. Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t .Mots à plusieurs sens 1. . de u n a d v e r b de t i m p (de-abia.) l'imagination (f. nulle (nici u n u l . u n a . î n s o ţ i t . a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. quelqu'un. plusieurs (mai m u l ţ i . Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. . . l'autre.-e (fiecare).) a închipui imaginaţia închipuit. l'une. Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni). E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat. alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n . In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r . de obicei.quelqu'une (cineva). 207 . .) imaginaire (adj. tocmai. aucun. (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb.. rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e . Voi pleca (îndată) de la birou.-e (nici u n u l .) imaginable (adj. m a i m u l t e ) . De-abia a intrat. -ă care poate fi închipuit. a l t u l . nici u n a ) . Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t . chacun..

un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies. Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă.. Apoi.. LEXI- Cette jeune femme se. Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain. prin persoana a I l I . . Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul..E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle.. autres de décharger les armes.. Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v. On est toujours pressé lorsqu'il faut partir.. l'innovateur. Se spune că pleacă mîine. ei dispărură. Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci. cineva"). Nu se vede nimic.. Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde. unul după altul. .. Cet artiste. On ne voit rien. tous les autres.. tous les autres concurrents. la colţul străzii... Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare. . IV. Ils ont refusé. Jean se va îmbrăca îndată. On est venu vous voir. toutes. toute—tous [tus]. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout. . après.ont pris part au combat. Georges a.. Rabelais est un écrivain plein d'. Nu este nimeni în această sală. cu valoare nedeterminală ( se".. I-am spus tot. Diseară veţi pleca la Cluj. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: . Petre a sosit chiar acum o clipă.. 208 . Lors de la course de 100 m plat..de plus horrible que leurs logis. I se spuse tot adevărul. ami..savait qu'il devait s'opposer à la guerre. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat... I I . (Noi) am venit să vă vedem. Je lui ai tout dit. pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. a .cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers. Mon. EXERCICES I .a sau a Ii-a singular... Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent. III. de obicei...

Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. Les visages de cire plus ou moins ressemblants. la Reine d'Angleterre. Pablo Picasso. Nimeni nu să uite Guernica. s'il vous plaît). On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. les vedettes du théâtre et du cinéma. on le sait. le cinéaste René Clair. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. On y rencontre les chefs d'état. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. Lidice sau Oradour.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. est un musée de figures de eire. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor . des champions de boxe. les costumes plus ou moins fripés. le coureur à pied Mimoun. le Pape. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. Corneille écoutant le Cid. Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. donnent plus ou moins l'illusion de la vie.

Il tendit les trois clés à monsieur Girard. les chambres numéros 215. — C'est au deuxième étage.25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. 216 et 217. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. 210 . Le portier fit monter les bagages. Les chambres étaient élégamment meublées. demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. monsieur.

Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. . s'il vous p l a î t . je préfère les couleurs c l a i r e s . . . Les cheveux une fois coupés. C'est fini. —• Les osgles un peu plus c o u r t s . il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . je vais me reposer u n peu. —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e .. l'entour a i e n t . . d e u x serviettes. pas de vernis foncé. VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . — J ' y pensais déjà.. Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e . Moi je suis né pour être t o u r i s t e . Q u a n t à t o i . Alain. — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux. * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. pieptă­ nătura W* 211 . . . condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . les m u l e s . — Moi je descends chez le coiffeur. dit le coiffeur. dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. d i t gaiement A l a i n . Rincezmoi a u v i n a i g r e . monsieur. la brosse à dents et la p â t e dentifrice. ochire sortir [sortir] a scoate. — E n a t t e n d a n t le déjeuner. monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a . Oh non. On paye à la caisse. — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. a ieşi lentement [lâtmà] încet.

. ) Antonymes attacher a lega s'amuser.. a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb. -e [ k l e ^ deschis. învecinat.s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a .[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé. a acorda afecţiunea legătura. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t . -e [avwazinô] vecin. 212 .) l'attachement (m. r e s p e c t i v . încheietura a t a ş a t u l (comercial. a a t r i b u i .) l'attaché (m. a da o raită vesel. -oàre. — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent. voios (adv.) a lega. LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a . c a p t i v a n t .) l'attache (f. -ă. -e [fose] închis. -â clair. -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi. Face excepţie adjectivul lentement. în -emment: indépendant prudent élégant Notă. la bribe [brib] frintura avoisinant. de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel.) a t r ă g ă t o r . -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre .) attachant. aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a . -e (adj.) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica. -ă. a lua. interesant. -ă 1 ' indéfrisable (n.

Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. de obicei. 3 . -é) p i e r d . profondément etc. polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . 213 . L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). 1 . Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t. în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. -i. în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . absolue) (fem. pe e m u t de la feminin.Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. 2. se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. -u. vraie) (fera. Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent.

Hier soir. Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac.EXERCICES I . E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. Mariana dormea a t î t de adînc ! V . Traduisez en français (v. Cîinele înainta p r u d e n t . Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . Traduisez immense patient en français (vb. LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. Ioana citea curent texte latine. on avait attaché le chien. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . U l t i m a povestire m-a impresionat profund. Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră. vaut mieux que deux „tu l'auras". I I I . A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. M-am născut la 23 septembrie. naître. Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . v b . V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. Ce-i î n m i n ă nu-i . iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. II. uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V .

— Oui. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M. — Moi. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. On choisit une table dans un coin plus retiré. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. Girard. Sur la nappe d'une blancheur étincelante. Antoine. je voudrais des pâtés. de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. dit Jacqueline. — Quant à la viande. On se mit à consulter la carte. répondit Mme Girard.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. — Du jambon. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. des couverts et un vase de fleurs. des olives. continua-t-elle. se trouvaient des assiettes. des sardines au beurre. 215 . Girard.

aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/. -e [retire] retras. -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. merci. G i r a r d . — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . — Merci. — Du v i n b l a n c . — tout — — après Alors. — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e . des filets de b œ u f grillés et des saucisses. m a d a m e ? Oui. VOCABULAIRE vitré. -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m. des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. des liqueurs? — Du vin blanc.— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . -e [vitre] cu geamuri retiré. — P a s d ' a b r i c o t s . pas de m e l o n . m a m a n . -e [etëslâ] strălucitor. on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s . compléta le g a r ç o n . S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. Du café t u r c .) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. ajouta M. seulement. -ă étincelant. trois p o r t i o n s de g r u y è r e . sclipitor.— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . merci. J a c q u e l i n e ? — Non. liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . fraged. d u v e r m o u t h . -oare.

înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i . Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 . duios 2 .) — le rôti (m.) griller (vb.a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) .) 1 .a -t a I l I . a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t . N u m a i persoana a I l I . culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m.) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir. ajouter a mpléter. ajoute) completa. de obicei. p e r s o a n a a I i .a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i .) le grillage (m. imperfectul conjunctivului este. In vorbirea curentă.) rôtir (vb. élire a a] oisir.a -ssiez a I l I . moale.) la grillade (f. alege compléter. a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj.LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă . E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie.a singular se foloseşte m a i m u l t . fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i .) la grille (f.

Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. să fie moale.Le verbe devoir (a trebui. s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. recevoir (a p r i m i ) . care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège. 218 . sans que personne lui parler (Flaubert). masculin singular. J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . 3 . I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. Formele due (feminin singular). De la vîrsta cea m a i fragedă. loin de tous les a u t r e s . EXERCICES I. Bien que la pluie (continuer). t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. il affirma q u ' i l moins sombre. Exupèry).t e . apercevoir (a zări). Trebuie să frigi carnea . décevoir (a decepţiona). La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). 2 . dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû. dus. Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e . Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. due O b s e r v a ţ i e i . ea trăise departe de căminul părintesc. Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii.

) imediat un răspuns.) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs.III. — Ce sont toujours les plus gros. A trebuit să-i dau (inf. Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf. pourtant frais. Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva. Traduisez en français (vb. — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e . DEVINETTES Plus je suis chaud.) explicaţii. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i . Il n y a pas de roses sans épines. . (gSenu S'i) 219 . Traduisez en français. j SUPPLÉMENTAIRE . PROVERBES Chaque vin a sa lie. parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. plus je suis Je vole. — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . . Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e . — C'est pour un gâteau — explique-t-elle. Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . Se întîmpla să alunece des. I V . . ea se ascunse în grădină. — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. T. Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva.) seama de propunerile voastre. je pleure. ni yeux. (uied 9-j) je n'ai ni ailes.

VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. p a p a .27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . -e [bykarestwa] bucureştean. — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . vers la fin du mois de j a n v i e r . a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . ni celui de m a m a n . une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. C'est en 1948. je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . d i t J a c q u e l i n e . Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . .d e m a i n pour M a m a ï a . une grande fabrique de la c a p i t a l e . — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . dans la m a t i n é e . -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. . pour b â t i r . q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . au m ê m e e n d r o i t . — A h . La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . une nouvelle fabrique. c h a u d i è r e s . m a t é r i e l ferroviaire. en u n m o t . p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s . une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. je vois. O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai.

..

au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m. a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj.) outiller (vb. utilajul marquer [marke] a marca. -e (adj.) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial). Această comediei a a v u t u n mare succes. promisiune a sfîrşi. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation(/. a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r .) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. Celtelcomédie a eu un grand succès. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m. -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv.) a m u z a n t . Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres.) l'outillage [m. a distruge. 222 . Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i . vesel: ciudat. Fratele meu a plecat. quelques): Mon frère est parti. -ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c .) unealta utilajul u t i l a t . a înzestra l'équipement (m.) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a . demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs.) outillé. a doborî a n g a j a m e n t . -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m.) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a .

nr. enfants. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . B ă r b a ţ i . Istoria l i t e r a t u r i i franceze. e) în Petite sœur des Horaces. g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. Hommes. cousine! Merci. c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. Hélène est architecte. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. sora Horaţilor. proverbe: pluie abat grand vent. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . f) In adrese. femei. verişoară ! Mulţumesc. femmes. tous se pressaient copii. camarade! B u n ă seara. rue Jules Michelet. P a u l este strungar. t o ţ i se îngrămădeau la uşi. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. 37. Elena este arhitectă. Camille. Histoire de la littérature française.b) într-o enumerare: aux portes.

m a i jos verbul partir. El şi-a scos batista. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 .Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure. Il a sorti son mouchoir. -e Observaţie. P e n t r u alte observaţii v. E a a ieşit în oraş de o oră.

. . .Odes et b a l l a d e s " est. IV. Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr. F e m m e s . . Elle h a b i t e 32. „. mentir. sortir): Trenul pleacă la ora zece. Un utilaj modern asigură creşterea producţiei.... verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r .Participe Présent partant Passé parti. Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni. î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz . . . je vais lui chanter quelque chose.. À la place des points. Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être.. — Rien à faire. t o u t était descendu. liberté" (Corneille).) în oraş? Aş pleca la m u n t e . . selon que les règles le demandent: I l e n t e n d . vb. ma chère. H I . Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . La revedere. .. Je l'en ai déjà menacé. . 2. partir. ce roman...-e Observaţie. Traduisez en français (vb.... v i e . vos paroles. dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e . . m o t d'ordre? d e m a n d a . sentir (şi compuşii lor). J ' a i relu. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă . „ J e vous assure et. v i e i l l a r d s . ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir. EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . . Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare. Ca şi sortir. e n f a n t s . t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. U l t i m i i călători au plecat aseară. . . . . m ă întorc î n d a t ă . e t .. . officier. gloire... EXERCICES I ... I I . Quel est.. dormir. . m a m ă . employez ou non l'article. Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă. rue de P a r i s . . Vrei să ieşi (inf. et. servir.

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J. M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare. Plus fait douceur que violence. Vorba dulce m u l t a d u c e .PROVERBES Partir c'est mourir un peu. P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] .

ce matin. Elle semblait très pressée. maman. l'étudiante de la Faculté de Philosophie. C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. à la fin des cours elle va quitter la capitale. Je lui ai donné notre adresse. J ' a i noté la sienne. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. devant l'Université de Bucarest. Autrefois. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. c'était 15* .28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre.

seigle. Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n .) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. orge. — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle. grâce a u x engrais c h i m i q u e s . ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. t o u t a c h a n g é . comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. si t u s a v a i s . a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. a b u n d e n t — paraître a părea 226 . m a ï s . Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . •— Oh. Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é . Après la moisson. m a m a n . légumes.u n hair>eau q u e l c o n q u e . b e t t e r a v e . ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes.

) changer (vb. Intr-o propoziţie principală.) le changement (m. a se schimba s c h i m b ă t o r . lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé.) la paysannerie (f.) échanger (vb. peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença. -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior. Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată.Familles de mots • l'échange (m.) le paysan (m. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat.) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a .) le change (m. 229 . atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu.) changeant. dès que (de îndată ce). après que (după ce). -e (adj. Abia a i n t r a t . perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia). A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t . bientôt (curînd). după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început. en un clin d'œil (într-o clipă).

-e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e .Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. combattre (a lupta) débattre (a dezbate). 2 . La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 . Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular. 1 .

soumettre (a supune). -e preze i t O b s e r v a ţ i e . Q u a n d il (achever) ses lettres. D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. la n u i t t o m b a . Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate. p r o d u i t . Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. permettre (a p e r m i t e ) . en silence. PRÉCISION — Mademoiselle. î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . III. —. ea se sculă să plece. Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . EXERCICES I . pensée. Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . — Alors. promettre (a făgădui). transmettre (a transmite) etc. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. formation. Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). Bate fierul cît e cald. suivants: obtention.Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. récolte. Cînd deschiserăm fereastra. ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . Ne place să p r i m i m c ă r ţ i .Mais il ne l'est pas. promesse. je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. quel est le côté beurré? 231 . commettre (a comite). mpe a v r a d i c a l u l mett. LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. il se leva. association.pierde un t. m u n c a îi pasiona. II. place. 1 . Lai i n d i c a t i v prezent singular şi iim p e rra ttiiv singular. Cînd t e r m i ­ n a r ă . aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). omettre (a o m i t e ) . După ce începură noi cercetări (recherches). Q u a n d nous (marcher) des heures. IV. nous commençâmes à travailler. Traduisez en français (v. A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). elle se m i t à r i r e . t a t a se duse să se p l i m b e . 2 .

accompagnée de sa petite sœur. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé. assez peu éclairée. 232 . le temps semble s'écouler très lentement. — C'est pour arracher une dent. arrive chez un dentiste. Dans la salle d'attente. Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. mais sans insensibilisation. parce que je me dépêche.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille.

. mademoiselle. . Marguerite. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/.-— Mes compliments. 233 . accompagner — conduire a însoţi. Vous êtes courageuse. . D'ici une seconde nous l'aurons arrachée.. . .) perdu. r °. voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv. -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t . courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche. a trece . F i ţ i l i n i ş t i t . Montrez-moi la dent. ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' . VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé. j'aurai fini la lettre avant votre retour. dit le dentiste.*\ i i .. . Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb.) a pierde pierderea p i e r d u t .) la perte (f. -e (adj. . -e [eklere] l u m i n a t .

Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort. -e Observaţie. la viitor şi la condiţionalul prezent. La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être. 234 .V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. dublînd consoana r.) De obicei. v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail. 2 . (I-o fi cumpărat bomboane. Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv. Probabil că i-a cumpărat bomboane. 1.

Traduisez en français: Trouver un ami. N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. C'est très compliqué. Beaucoup de choses. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). Une grande quantité. Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. elle est morte de peur. Te rog să citeşti acest roman. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. I I . . e deja ora 6. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. III. Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. je te raconterai de belles histoires. Devant l'université. On ira se promener lorsque papa (rentrer). On meurt de chaleur dans cette pièce. Traduisez en roumain: Rassurez-la . IV. C'est normal. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai.EXERCICES I. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri.

Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches. des timbres-poste? M. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. Mme Girard: — Je t'accompagne. du beurre. des macaronis. Les allumettes sont trop encombrantes. MV {QxLca^y 236 . Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. Antoine. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture.30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. de croissants et de paind'épice. Tu ne t'en souviens plus? M. Mme Girard: — Mais non. H y a une épicerie au coin de la rue. M. N'aurais-tu pas. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. des citrons et des biscuits. par hasard. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue.

) [a/a] c u m p ă r a r e a . -e [dkôbrô] stînjenitor. Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. Le cacao. ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. la levure. cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. t r a ­ bucul l'essence (/. cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a . le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes. le thé. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd.d9^. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m. -e [lur] greu. de riz ou de sucre.) les lettres (f. grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a . le poivre.M.) 1 . pi. litera 2 .vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. M. scrisoarea literele (literatura) 237 . Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande.-e. Mme Girard: — Pourquoi donc? M. a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^. de farine. incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/.mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat. d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a .

) Vachat (m. Acest a r t i s t este i u b i t de public. Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i . cu auxiliarul être. Verbele se conjugă. Ce comédien est aimé par le public. a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier.) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua. c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul. cumpărătoarea (m. -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 . la diateza pasivă. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t .) l'acheteur. -euse a cumpăra cumpărarea ..Famille de mots acheter (vb. participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr.j.

Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris. -e Observaţie. nous prenons. 1 . şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends. L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . comprendre (a înţelege). A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. 239 . Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană. surprendre (a surprinde). a afla). 2 .

regarder. El fusese admirat pentru atitudinea lui. traduisez-les punir. vendre. diviser. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Drept cine mă iei? IV. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. I I . Aş lua în consideraţie argumentele dv. Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive..EXERCICES I . Je t'emmène au théâtre ce soir. attraper. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. V. prendre): Ies puţin ca să iau aer. lire. Traduisez en français (vb. Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. écrire. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. dar nu mi se par serioase. séparer. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. DI. .

Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. des livres. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. On ira dans un magasin universel. viens. il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. prends ta jaquette et ton sac. On va sûrement trouver quelque chose. On file. bah ! Ne t'en fais plus. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. Jacqueline: — Tu as raison.

ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria. 3. principal Famille de mots suggérer (vb. tes suggestions. Il faudrait penser à autre chose. ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn .•. a o şterge . 2. .) a urmări (intranz. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1. (tranz. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux.) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u . la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m.i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m . .' • .?.terie roumaine? D'ailleurs tu sais.) suggestion (f.) a pleca r e p e d e .a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul. L r . . -ve (adj. a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i . Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^. . 4. ) a pleca r e p e d e . a o şterge (intranz. « J.) a fila (despre lampă) 242 .) m î n c a r e a (bună) d r a g . . scump catedra esenţial. şirul o şterg carnea (anat. Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs. ça ne m'enchante guère.) a toarce (tranz. . ) a sugera sugestiv. J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain. VOCABULAIRE être désolé[etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u . ) suggestif...

-e. 16' 243 .GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat. E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu.

Supraveghează lampa. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. Stofa asta e prea scumpă. mi se pare că filează. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. arriver. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. oublier. A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu. acheter. IV. universel. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. beaucoup. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. Je boirai de la bière. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). prendre. Sugestia ta e remarcabilă. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. . — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. Am văzut o scenă foarte sugestivă. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă.EXERCICES I. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II.

— Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral. mais.Excellente idée. il y a trop de nuages. — Non. malgré l'orage de la veille. Les vagues moutonnaient. Il faisait frais au bord de la mer.. papa. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. pour les touristes.. mais on voulait prendre une barque. Girard. Mangalia. l'eau n'était pas froide. 245 . papa. — On a organisé une petite excursion en car.32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel. suggéra M. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. —. — Moi.

b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M.S u d . — O h . V o i l à : le p o r t . J a c q u e l i n e . ce sera p o u r une a u t r e fois. [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . i n d u s t r i e . le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a . ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de.N o r d . a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul.. l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e . vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe.) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. a debuta 246 . c o n c l u t M. destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m. A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s . — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e . — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r . c u l t u r e . -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l . cu toate că l'orage (m.. G i r a r d . — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n . VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d . — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s . il y a encore b e a u c o u p .— N o n . la falaise d ' E f o r i e .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . d i t A l a i n . l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a . v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda. G i r a r d .

) veghea veiller (vb. El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.-e 247 . ziua precedentă la veillée (f.) măturătorul la veille (f.) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus.) a veghea le veilleur (m.) ajunul. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert.Familles de mots — balayer (vb.) m ă t u r a le balayeur (m.) a m ă t u r a le balai (m.

Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er).. Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier.Observaţie. Vîntul măturase coasta. Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. EXERCICES I .. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. Traduisez en français (vb. offrir (a oferi). -es. a suporta) etc. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). -e. . Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui. 2. în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. souffrir (a suferi. IV. Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. . O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). Cine rîde la urmă rîde mai bine. 1. Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista. Paulette m'avait tourné le dos. III. Unele magazine sînt deschise şi duminica. II.

Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . (Emile Verhaeren. brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux. se tienne haut. Brille en mes yeux. Les Flammes hautes) . Mes nerfs semblent refaits. Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière.En ma course rythmée à travers la campagne. mes muscles sont heureux. pour qu'enfin mon cœur. bats sous mon front.. toujours.. . L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. Et. Belle santé.

Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. — C'est bien agréable. Alain et eux. Des alpinistes enthousiastes. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. L'automne surtout. — Et puis. — Avec des amis? — Oui. quelle satisfaction on a. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. 250 . — Inutile de te déranger. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. Ils ont vite fait de s'entendre. les rochers à pic. la fatigue de la montée. les excursions. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. Jacqueline. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. le vertige. les chemins escarpés. c'est un véritable enchantement. surtout en cette saison.

[ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să. -ă. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m. cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes.bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f.. à m o i . Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f.. pes­ triţ. nu le-a trebuit mult ca să.. VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m. frunza le feuillage (m. p a p a .) a răsfoi le feuilleton (m.) foiletonul le feuilletage (m.) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1. à plus de 1 500 m .) foaia.) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré. -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea.) frunzişul feuilleter (vb... Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s . c'est ce grand silence.manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 ... is­ tovit Famille de mots la feuille (f.— C'est v r a i . d ' a l t i t u d e . ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit.) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de. -e [bigare] bălţat.

n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt. invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi. nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . La substantivele compuse. formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic.F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. dintre care p r i m u l . precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. cuvintele invariabile (prepoziţii. adverbe). d e t e r m i n a n t u l . primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 . acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e .

î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti. reconnaître (a recunoaşte). apparaître (a a p ă r e a ) . H .o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e . Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . EXERCICES I . HI. c i t e ş t e . Traduisez en français (vb. dispa­ raître (a dispărea).Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu. 2 . Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. 253 . Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i .-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie. La pomme de terre est un a l i m e n t très sain. Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. 1 . connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . Nu răsfoi cartea. La fel se conjugă: paraître (a părea).

Nulle difficulté ne peut nous arrêter. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants. (D'après M a u r i c e Herzog. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. premier 8 000) . un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche. Nous nous hissons comme nous pouvons. nos lunettes. Le sommet est une crête de glace en corniche. Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres. Le sommet se rapproche insensiblement. l'héroïsme quotidien de mes camarades. nous saisissons nos piolets. Annapurna. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. Nous nous hâtons. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair.. les rudes escalades.. À présent nous touchons au but. Déjà nous commençons la descente. Un vent brutal nous gifle.

de la Mer Noire. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule. L'eau de mer à faible salinité.. nous sommes partis pour la côte. à la recherche. Je t'écris de Mamaïa. une des plus belles stations de la côte.. C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Après un court séjour dans la capitale.3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 . Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. l'air pur.

Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". Nous logeons à „l'International". un des plus beaux hôtels de la station. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même. -e [dsolsje] însorit. de sa chambre. Et ce n'est qu'un début. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. acier et ciment. le lever ou le cou­ cher du soleil. un repos des plus agréables.. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. comme de juste. on élève d'autres colosses en briques. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. Oeuvre du régime de démocratie populaire. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. Tekirghiol. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis. à sable particulièrement fin.. Eforie. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes. -ve [kyratiî] curativ. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer.rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. Mangalia. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. tous ces bâtiments offrent un parfait confort.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . une plage en pente douce. On peut donc admirer. pour la plupart. -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. m'ont dit tous les Roumains. une foule de touristes. -ă curatif. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. Ils ont raison d'être fiers. Ils ont raison. -ă l'aube (/.

agitat.) a însufleţi mouvementé . sclipitor.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie. afec­ tat. Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2.-ă. grămadă remarquer — constater remarca.) mişcător. Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba.ă . de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific). Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective. -ă.) mişcarea mouvementer (vb.) animat.-ă mouvoir (vb. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 .le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m. -e | / a t w a j à ] lucios. a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f. a căuta recherché.) căutarea rechercher (vb.) a urmări.) a mişca mouvant.travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri.-e (adj. de obicei.) [asje] oţelul fier.-e (adj. . ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t .) c ă u t a t . -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^.-e (adj.-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1. -e [fl^ri] înflorit. -ère [fjer] m î n d r u . -e [ekski] fin. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e .-ă le mouvement (m. -oare Ia villa [vila] vila exquis. -oasă. -ă chatoyant. ales.

el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . adjectiv cu funcţie de adverb. geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie. consoana. rappeler (a rechema). jeter (a a r u n c a ) . ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . céder (a ceda)—tu cèdes. Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . 258 . schimbă acest e mut sau é în è. In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv. De exemplu: lever (a ridica)—je lève. d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t . chanceler (a se c l ă t i n a ) . Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). renouveler (a reînnoi).b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. achever (a t e r m i n a ) . un adverb. -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . îngheţa) e t c . étinceler (a străluci). peser (a cîntări) — il pèse. înaintea unui « mut din terminaţie. Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . feuilleter (a răsfoi) e t c . ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. Alte v e r b e .u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv.

à Copenhague. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Des enfants (nouveau-né). en 1945. Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. Depuis sa fondation. IV. Des formes (aéro-dynamique). Une porte (grand ouvert). Am remarcat că vă place mult istoria. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. Des yeux (gris bleu). Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). Tot oraşul era în mişcare. Je n'aime point les fruits aigredoux. Elle aime les robes gris perle. à travers le monde. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. Des oeuvres (tragicomique). Discuţia lor a fost foarte animată. Des personnes (bien-intentionné). Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique).EXERCICES I . Ces nouvelles sont quasi-officiel. Ces épisodes sont héroï-comique. Ce sont des mouvements semi-circulaire. Elle allait nu-pied. que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Des relations (franco-belge). Aujourd'hui. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. I I . Răsfoiesc această carte. III. Des filles (sourd-muet). Des bas (extra-fin). Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Va îngheţa curînd. En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . Des cellules (photo-électrique). Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare.

pour qu'il n'y ait plus de guerre. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. Dans les démocraties populaires. (D'après „l'Humanité") . Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications. Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays.fait pour populariser le 8 mars. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. c'est une véritable fête.

évidemment. c'est les dessins animés. Girard: — Quel film. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. On aurait retenu des places. non? Jacqueline: — Moi. Mais on pourrait aller au théâtre. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. je n'ai rien contre. mon cher. Le jeu des 261 . Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. papa? M. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. Je préfère le cinémascope en couleurs. Jacqueline? Alain: — Son faible.

Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e . Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . a l o r s . M. Girard: — E h b i e n . allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. Toutefois. . fal] nebun.. folle (adj. operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon. un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s . . J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie. . -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie. Jacqueline (en chantonnant): — „.. ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r . ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i .Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e .comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . 262 . je préfère la p r e m i è r e . " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r . să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. . a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou.) [fu.

Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit).) productiv.) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. destinul destiner (vb.) producătorul productif. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 . Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită. reflectarea le réflecteur (m. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat.) producţia la productivité (f.) soarta. 1. Il s'est mis à écrire.-ă la production (f. a hărăzi la destination (f.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb. A început să scrie.) produsul refléter (vb.) reflectorul le destin (m. -ce (adj. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à.) a produce le produit (m.Familles de mots le producteur (m. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que).) destinaţia le destinataire (m. începu să rîdă.) a destina. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire.) a reflecta le reflet (m) reflexul. 2.

EXERCICES I . Piesa e foarte bine primită. i. Il ne voulait rien voir. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). e. il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. o din terminaţie. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. 264 . Mon enfant était devenu très tendre. Apele rîului reflectau cerul albastru. comme s'il eût deviné combien je souffrais. Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. înaintea vocalelor a. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. 3. La indicativ prezent. 2. il aurait gagné la partie. persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t.-e Observaţie. Si Pierre eût été attentif. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. Je me mis à déchirer le papier. 1. Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. Destinatarul nu era la adresa indicată.

Tout à coup l'astre surgit. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. avec son énorme dôme. Au-dessus du Mont-Blanc. regret. sur lesquelles régnait un absolu silence. le Mont-Blanc. entre deux aiguilles lointaines. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. pareil à une grosse étoile d'or. Traduisez en français (vh. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. production. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. Il se colorait peu a peu. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. devinette. puis vermeil. vb. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. arrivée. pleurs. puis. dans le ciel pur.IV. à mesure que le lever du soleil approchait. formation. André Theuriet (Amour d'automne) . vaincre. A-m reuşit să o conving? V. destruction. ses tours et ses sveltes aiguilles. regard. ses pointes. accueil. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. destination. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. création. a l'horizon. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. devenait orange. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa.

) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 . M. — Moi aussi. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice.Georges Enesco". ravirent les spectateurs. alors. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République.. -eaţă l'édifice (m. — Je suis complètement bouleversée. — Je crains que nous ne soyons en retard. au juste? lui demande sa sœur.. Il est sept heures et demie.. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. a z b î m î i louer [lue] a închiria. Antoine a loué des places pour le concert. — Je m'en doute. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique .) [edifis] clădirea. avoua Jacqueline après le concert. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite. le chef d'orchestre fit son apparition. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. J'aime surtout l'Allégro final. c'est une surprise. Le concert commença.. répond Madame Girard. chuchote Alain. Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre.36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute . landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire. — Je n'ose demander. elle s'écrie joyeusement: — Ah. VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi. conclut Alain. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements. măreţ. edificiul l'ouvreuse (/.. Quelques minutes après s'être assis.. — Mais quelle heure est-il. -oasâ. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven.. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios.

darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta .) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f. v a t r a . căminul casa. a răpi 2 . . — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m.) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1.) — şansoneta le chanteur (m.) a î n t î r z i a .) întîrzierea le retardement (m. locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 . a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat. a încetini le chant (m. locul 2 .) — c î n t u l chanter (vb. 3. 2. a încînta Famille de mots le retard (m.) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f. serviciul. amînarea le retardataire (m. piaţa ravir 1 . le chœur se p r o n u n ţ ă k. înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr].) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea. l'hymne (m.l — a cînta la chanson (f. [kœr.) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 .) î n t î r z i a t u l retarder (vb. 4.) — cîntecul la chansonnette (f.) întîrzierea.le chef d'orchestre [/if. postul 3 .

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

ca à moins que e t c . : je n'ose. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que.s e cu t i m p u l . savoir. 269 .z i s ă . (fig. je ne cesse etc. d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. tu vas pas sauter etc. Observaţie. a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas. Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. JVe vous déplaise. ) . Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. personne e t c . guère. cesser e t c . Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1. In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . Nu vă fie cu supărare. Nu suflă o vorbă. meilleur que.) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. E mult mai rău decît se spune. rien. a scoate (petele) élever a înălţa. în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. oser. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u . point. autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. 2 . moins que. b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a .) a stîrni entuziasmul. a creşte. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas.

Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis. e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder. Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc.. N e . II.a m încetat să-1 rugăm.. La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou).. Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. .-e uzitată: Observaţie. N . Ce produit chimique. pour la liberté... Ne aşezarăm pe scaunele noastre. 270 . rapidement les taches (petele). EXERCICES I . 1. . . Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r . . plus aux concerts! L'ignorance. la séance (şedinţa). Nous dé­ cidâmes d e . 2 . Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i . le peuple français. l e v e r . toujours le progrès. E n 1789.. l'égalité et la fraternité. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit.

I I I . dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. C'est impossible. Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. Elle se lève très tôt le matin. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât. la Pastorale et la Neuvième. cette anecdote. îi era imposibil să ridice (inf. Il fit détruire un magnifique édifice.) această greutate. Louis cîntă minunat la vioară. eram foarte obosit. — Je n'ose pas. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. en baissant la tête. me dit-elle tristement. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . l'autre jour. b) Mă aşezai pe iarbă. — Trois. traduisez en Ma montre retarde chaque jour. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. me répondit-elle. La souris osait quitter sa cachette. — Comment. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. — Pierrot. I V . ça ne coûte rien. Tu pourrais pas. V . je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. Mă voi aşeza mai tîrziu. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. prefer să stau în picioare (rester debout). Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. vă rog. mon petit. lui dit-il. — Eh bien? explique-toi. MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). Il descendit lentement les marches. grand-père.

des chefs-d'œuvre. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. on ne savait pas où te chercher. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. 272 . J'ai longuement admiré les Grigoresco. Il faut absolument que vous le visitiez. qui ont réussi à rendre. Girard: — Oui. On commençait à s'inquiéter. M. une troisième est réservée à l'art oriental. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. Voilà trois heures que tu es parti. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. Girard: — Évidemment. sans nul doute. les Andreesco et les Luchian. Alain: — Il y a aussi des sculptures. des Rembrandt. Alain: — Mais quel musée. Antoine. Mme Girard: —• Bonsoir. Si vous voulez. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. mais il paraît que les autres renferment. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. des Van Eyck. Girard: — Non. une autre d'art occidental. des Greco. On y trouve. papa? M. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. à l'aide de leur pinceau. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. de quelques peintres roumains. entre autres. des Monet. en plein centre de la ville. La section d'art roumain est. Tu as rencontré des amis en ville? M. des Répine. elles aussi. Alain: — Tu disais que c'est tout près? > M. les Aman. n'est-ce pas? M. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. je vous accompagne demain.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . la plus intéressante pour le visiteur étranger.

) central.-e (adj.) partidul la partie (f.VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal. a e x p r i m a Homonymes le parti (m. -e [rwajal] regal.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.) u r m a r e a . si adj. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m. -ă occidental.-e (adj.) următor.) centrul la centrale (f. -e [arjàtal] o r i e n t a l . b u c a t a .-ă centralisateur (s.-ă oriental.) a u r m a suivjant.) p a r t e a .) centralizarea centraliser (vb.-e [oksidâtal] occidental. a conţine rendre — exprimer a reda. p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f. consecinţa.) cen­ tralizator la centralisation (f. suita suivre (vb.c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 .-oare — le centre (m. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e .) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n .) centrala central.m. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e . -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.

-e Observaţie.Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări). at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi. 274 .

de nos j o u r s . La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. l'un des plus riches musées du m o n d e . depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. 18* 275 . Paul est p a r t i il y a deux minutes. Marcel est un brave garçon. repartir. sur la rive droite de la Seine. Il était fidèle à son P a r t i . Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. le Louvre est devenu. m a i puţin interesante. un grand château fort. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). I V . III. Ancien palais r o y a l .m ă .EXERCICES I . Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. style Renaissance. il se leva. Cette partie est très difficile à lire. U r m a ţ i . On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. c o m b a t t r e . Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele. Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a . renvoyer. gnifique palais. renfermer. Un siècle et demi plus t a r d . I I . comprendre. Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. prévenir. Cette boîte ne renferme que des papiers. vă voi arăta drumul. enfermer. Christian s'est arrêté devant la gare. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. Germain sera récompensé pour son courage. m a i n t e n i r . Gilbert est très influencé par son cousin. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire. Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. contenir. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . entretenir.

n.. Les objets de culte et de sacre. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse. Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. les sculptures du Moyen Âge. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. la dignité enfin retrouvée. les admirables statuettes de Tanagra. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. Michel-Ange. devant les sculptures de Jean Goujon.ère). l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. de Rubens. les Delacroix ou les Manet. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre. principale source du droit sumérien.ère). une partie des splendeurs conçues par le génie humain. Rembrandt ou Vélasquez. le Titien.n. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. des coupes et des bijoux finement ciselés. Houdon ou Rude. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. grecques et romaines. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av. 276 . Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. Léonard de Vinci. nous voyons se succéder les Vernet. L'épanouissement individualiste de la Renaissance.. monument en basalte noir. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. des poignards d'argent. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. les Courbet. celles des sculptures du Moyen Âge. On s'attarde devant les Ingres et les David. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. les bas-reliefs de Gilgamesh. couvert d'inscriptions. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier.

j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. Je préfère connaître le deuxième élément. chacal. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre. boeuf. âne. grenouille. perroquet. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable. cigale. — D'accord. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau.. oiseaux. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. tigre. aigle. merci. fourmi. loup. chat. Que je recommence alors? — Non. — Tu crois." — Que fais-tu là. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 .. — Arrête. insectes.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS. mouche. chien.. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat. Il te faut trois éléments. lion.. héron. souris. serpent. Alain. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine.

Hat .

pivoines etc.— Le cadre.) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m. Et tu sais. enfin des ormes ou des tilleuls. -euse [sablant] nisipos. lilas.) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant. -e [pyr] limpede.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m. ) [ôd] unda pur. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine.) [Ësekt] insecta l'oiseau (m. lis. tulipes. œillets. jasmin. des chemins sablonneux.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m. — Du génie. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses.) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l . bien sûr. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. — Je préfère le parfum des fleurs. des étangs bordés de roseaux.. Alors. ma Jacqueline. des forêts de chênes. p u r . muguets.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 .) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/. puisque tel est votre désir. -oasă l'étang (m.. c'est moins pénétrant. Des rivières aux ondes pures. etc — Tu as bien fait de finir. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a . -ă l'insecte (m. pour ne plus parler de leur parfum. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m. vio­ lettes. -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r . dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c . — Bon.

) florarul fleurir (vb.-ă le fleuriste (m. 280 .) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m.) floricica fleuri. D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé.) înflorit. a î n c e p u t să rîdă.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire.) [ak«sja] saleimul l'aune (m.) [iris] stînjenelul l'œillet (m.ARBRES À l'acacia (m. El credea că a ajuns.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m.) a înflori.) floarea la fleurette (f.-e (adj.

Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. sans. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. ca în exemplul de mai sus. 281 .El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures. După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire. b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table. ca în exemplele de m a i sus. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său.

R. e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures. sont'à toi.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R. ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul. parfois à petits pas. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne.P. g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité.

Conjuguez imparfait. Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard. prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a .. Nous sommes au coin. Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e .... (a cuceri).. î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i ... a cere pe cale judiciară).. Cet enfant pleure. A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e . Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r . Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare. cinq heures? Il a décidé. V. După ce au ascultat conferinţa. la rue. 285 . en utilisant (présent. (St. ei au început să aplaude. Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l . ils revinrent avec précaution (Maupassant). voix basse.. IV. après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e .. en français les phrases suivantes. travailler.. III. finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé). E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele. colère... lire.Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie. futur. Exupéry). Après jeter au feu quelques morceaux de bois. Tu te lèves . requérir EXERCICES I .. Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St.vous revoir. l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie. P u i s . il s-'approcha du balcon. Ils parlaient. rester. Elle semblait très heureuse.. Je vais vous donner un livre agréable. L i v a d a (le verger) este înflo­ rită. Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r .. I I ... Exupéry).

il ne se fera peindre. Lynx envers nos pareils. Voyez ces animaux. un colosse. on crut qu'il s'allait plaindre. Il peut le déclarer sans peur. Jupin 5 les renvoya. Venez. s'étant censurés tous. glosa — comentă în mod critic. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. ôter à ses oreilles. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. Etes-vous satisfait? — Moi. Tout sage qu'il était. 8 tout — toţi. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. et taupes envers nous. contents d'eux. Jamais. car tout 6 ce que nous sommes. Se croyant. Nous nous pardonnons tout. 3 appétit — (aici) gust. Je mettrai remède à la chose. s'il me veut croire. dit-il. singe. pour elle. et pour cause. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. 2 1 284 . on ne l'a qu'ébauché. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. parlez le premier. L'éléphant étant écouté. L'ours venant là-dessus. 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. Glosa2 sur l'éléphant. fără nici o excepţie. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. Du reste. Que c'était une masse informe et sans beauté. Dame fourmi trouva le ciron trop petit.

E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . Il le pria avec instance de ne le point quitter. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. gravement. soit qu'il rêver. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. Traduisez en roumain: Fontaine. (La RÉVISION I . II. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). Mais l'autre veut absolument mourir. et. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. le pêcheur abandonne sa ligne. jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. Fables) Sur la plage. Le pêcheur abandonne la ligne. Et même il parla haut plusieurs fois. se livre à son occupation favorite. l'attache à une branche. À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. ramène le désespéré. le couche sur le sable et se remet à pêcher.Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . L'homme se redresse et ne va pas loin. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. ramène le désespéré. III. Soudain il entend courir près de lui. Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. un pêcheur. s'élance. Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. malgré lui (Maupassantj. une fois le nœud coulant fixé à son cou. Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. 285 . Sans s'impatienter. Il se redresse et de nouveau. le couche sur le sable et se remet à pêcher. il se jette dans le vide. soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche.

.I V . la paix... ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi.. . Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot). est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir. Je vais chez mon ami: on.. dar opera lui va trăi veşnic.... V I I . usines... Elle dormait sans doute. Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots.. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' . .. c'.est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire .. pensa beaucoup (Voltaire). une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant).. pensa pas et la femme de l'envieux.. c'.. Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria... d'études (Vigny).. et il allait la surprendre (Flaubert). V . ses libertés démocra­ tiques... guerre. Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose. Exupèry).. ai fait mon ami... Traduisez en français: Lenin a murit.. sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny).... la défense . Ils n'ont aucune envie .. faire .est une que d'. fête son anniversaire.. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St. parlerons ce soir. guerre. c'. dormir et d'.. est une que kle courir devant l'orage. Le peuple français lutte. et il est maintenant unique au monde (St...... Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor. Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant). V I .. Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre. Le marin vit dans une perpétuelle victoire. établir son pabinei. c'. fauteurs .. Nous. .. Les travailleurs . Zadig n'. France s'opposent . Exupéry).

PARTEA A IV-a .

I X. .

19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 . 1 î n limba franceză.-en ne belge allemand.-e Finnois ou Fin. l'arabe — limba a r a b ă ş.a.-e Français Anglais anglais.-e ou landais finlandais. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă. le serbe = limba sîrbă.-e espagnol.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan.-e français. numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive. le roumain = limba r o m î n ă .-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien.Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois.39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1.finnois. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză. R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 . 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le. spre deosebire de limba romînă.

-enne norvégien.Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova. -e Polonais polonais. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois. -e suédois.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? .-e italien. -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais.Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc. -e Portugais p o r t u g a i s ."S.R. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n .S. turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U.

-enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. -enne (1') Indonésie nezi] indonésien. -e 291 . -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 . -enne marocain. Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien.J an g] . tunisien. -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan. Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois. Coréens coréen. -eniie Éthiopiens (Abyssins. -e [ppg. -enne guinéen.Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. -enne iranien. R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 . -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. -enne abyssinien.

N a m [ v j e t w nam] 1 . -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * . -enne chiliîen. -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien.I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien. -enne uruguayen. -e c a n a d i e n . -enne péruvien. -enne 2 . V i e t . -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n .U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n . -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n . R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol. -e brésilien. -e | Cubains SUD cubain.N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s .

Cu toate acestea există şi unele excepţii. (Iaşi) etc. -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. Cracovie.-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. Nuremberg. în limba franceză. Barcelone.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. Bologne. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. Naples. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il. Iassy Turin.Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin). în limba franceză. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. 293 . alteori foarte apropiate. Milan. Munich.

Milan. Le oraşe. les Philippines dar Cuba. la Pologne. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. Malte. Marseille. t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. la Baltique les Carpates.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. la Martinique. Le Caire. Leningrad. la Méditerranée. Ceylan. p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France. b) n u s î n t . la Volga. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. F a c e x c e p ţ i e : La Havre. les Baléares. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . iar altele nu: la Sicile. le Togo. la Seine. le Mexique. masculin: etc. la Crète. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. l'Everest le Danube. les Alpes. 294 * . Jersey. Madagascar. le Canada. la Touraine. Haye. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. le Japon la Bretagne. î n g e n e r a l . Oslo La Rochelle etc. New York. l'Argentine. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. le Rhin. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. regiuni şi provincii. Guernesey etc. Observaţie.

.sent vivant Passé vécu. la Loire. Apennins les Pyrénées. les Andes e t c . de g e n u l le Caucase. les Vosges. la historiques. s î n t .Se s p u n e î n s ă : Rome est belle. F a c e x c e p ţ i e : les Alpes. care sînt de genul f e m i n i n ...: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône.s e e x p r e s i a : la cille de. les Carpates. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t . în g e n e r a l . gre­ e s t e fie m a s c u l i n . ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u .-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 . le Nil. masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse. L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t . . les le Mont-Blanc. fie f e m i n i n : Bêrésina.

. Romînia a dat lumii pe George Enescu.. La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est . Pékin est la capitale de la . Caragiale. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma. Tolstoi.. Florenţa. la France est un pays méditerranéen. Torino. Brîncuşi. ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . a n g l a i s . 296 . Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a ... Lisbonne est la capitale du . Brazilia are o capitală nouă. Turgheniev şi alţi mari scriitori. Milano. r o u m a i n . L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine. Noi studiem fran­ ceza. russe. e s p a g n o l ... La Manche la relie à la Grande-Bretagne. Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique.EXERCICES I . a l l e m a n d . Moscou est la capitale de 1'. III... Herzenafost rus. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord. i t a l i e n ... Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière.. Chopin a fost polonez.. Gogol. p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. chinois e t c . suédois. II. Eminescu. là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. on l i t : „Ici l'on p a r l e français. La capitale de la République Populaire Polonaise est . Bologna. Bucureşti. Ruşii au dat lumii pe Puşkin. Des Alpes aux Pyrénées. " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . La capitale de la Grèce est .. b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor. Neapole. Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale. q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s .

la plus grande compétition sportive internationale. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. européens. Melbourne. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. Dans la période 1958—1964.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée.de champions du monde. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or. avant et après le 23 Août 1944. qui ont réuni 32 pays. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. les étudiants roumains ont occupé la deuxième place. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. Rome et Tokyo. Course de haies Lancement du javelot .40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. Aux Jeux Olympiques. balkaniques ou de champions du monde universitaires. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

-ă croissant. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. -e [akry] sporit.) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba. dovada accroître [akrwatr] a mări.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus. pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m. -e [krwasà] mărit.) [eskrim] scrima l'équitation (/.) a marca un gol antrenamentul 300 .

surmenage.) patinoarul 301 . candeur. danseur. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin. a) c a l i t a t e a : rougeur. fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă .) înotâtoarea le patinage (m.) patinatoarea la patinoire (f. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur.) a patina le patin (m. Familles de mots la nage (f. Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage.) înotul nager (vb.) patina le patineur (m. valeur. soudeur.) a înota le nageur (m. nageur. nettoyage. atterrissage. un substantiv colectiv: feuillage. blancheur. fie cu sens diferit. Sufixul -eur indică: coiffeur.) înotătorul la nageuse (f. langage. conteur.) patinatorul la patineuse (f.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie.) patinajul patiner (vb. démarrage. formează c u v i n t e noi. o c a l i t a t e : courage. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care. patinage.

Cu t o a t e acestea.GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze. în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză.. à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri.. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni. din limba franceză. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v .. 302 . A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu .. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de . în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e . respectiv. De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. ca sens.

s'emparer. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. s'occuper. perfect (expresie americană). renoncer. échapper.O. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. se moquer. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. nageur. skieur. — Knock out. — Comment ça va maintenant? —• K. ressembler. prétendre. souder. sauter. penser. nuire. Ea se interesează de sport. EXERCICES I . chasseur. penser. 1 2 O.K.O. chauffer. bine. conter. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. flatteur. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". plaire. triompher.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. lolanda Balaş. joueur. survivre etc. In ţara noastră au. 2 dit tristement le manager. 1 répond le manager. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. III. (O Kay) [o keil —foarte K. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. Elle appelle à nouveau dix minutes après. s'indigner. Patinajul se practică iarna.K. obéir. aspirer. jouir. De două ori campioană olimpică. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. boxer. II. 303 . porter. — O. profiter. patineur. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. se servir. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. coureur. se souvenir etc. Ea a învins numeroase atlete consacrate. résister. tireur. succéder. Ei locuiesc pe strada Universităţii. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime.

Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .

comprenant 17 rotations. est lancée dans l'espace cosmique. Youri Gagarine. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. 305 . accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. piloté par Titov. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. a voulu connaître sa place dans l'Univers. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. Un autre Américain. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. de plus longue durée cette fois-ci. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. G. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. Le premier cosmonaute du monde. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. est placé sur l'orbite. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. apprendre à diriger les lois de la nature. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. le 12 avril 1961. En août 1962. Glenn et S. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. Pour la première fois dans l'histoire. Cooper. Valentine Térechkova. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. Moins de quatre mois plus tard. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. Valérl Bykovski. après un voyage de 700 000 kilomètres. Le vaisseau cosmique „Vostok-1". Le 6 août 1961. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. L'Américain W. et ces minutes ont ébranlé le monde. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre.

.

une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . VOCABULAIRE l'assaut (m. roumain. contribution Sufixele -ais. îi modifica sensul s a u . a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/. bordelais.Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation. -ain. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea. -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş. tonique. alsacien etc. énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. la o regiune e t c . italien.) [aval] zborul l'espace (m. categoria g r a m a t i c a l ă . lorrain. : français. Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. exécution. a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). suédois. m a i r a r . -ois.) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m.

corn-.. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos.(peste. interplanétaire etc.ei. care vor fi studiate mai departe. Prefixul sur. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze. 2 . sub-) are sensul contrar lui super.. collaborer. ca a t a r e . cor...) Iată cîteva prefixe: Prefixul e.. correspondre etc. P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. soutirer. extra-fin etc. Prefixul con-. Prefixul sous. surnom etc.rtra. pe d e a s u p r a ) : survoler. est placé sur une orbite. les travaux m e n é s » . se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue. super-son etc. 308 . col-. (v. P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. Observaţie. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure. Prefixul inter(între): international. „ s u b " : sous-directeur.(sou-.şi înseamnă „dedesubt".cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire. comprendre.. surcharger. supra.( î m p r e u n ă ) : concourir. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 . subordonner etc.

estimer. conscience. Marseille. vivre.(ou super-). tirer. Hongrie. le système d'atterrissage entre en jeu. IV. . Milan. Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme. sub-) aux mots suivants: sur. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. cent. abondant.(ou sou-. porter. lieutenant. La cabine. Maroc. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. Inde.EXERCICES I . Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . Irlande. puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. III. est (doté) de trois hublots. structure. nom. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. Amérique. Lyon. Chine. sol. naturel. Egypte. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu).

t r a v a i l l a n t pour lui. P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. contrôlé par lui. (D'après F l o r i m o n d B o n t e. Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s . la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . Certitude de victoire. Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. Malgré ses erreurs et ses faiblesses. — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x .m ê m e s . les affaires de la N a t i o n . par le peuple et pour le p e u p l e . pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s . La répression fut féroce.) 310 . la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s .42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. avec dévouement et a b n é g a t i o n . les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . Trois mois. C'était la C o m m u n e . gouvernement du peuple. Le peuple t r i o m p h a i t . Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste. le siège de son gouvernement. Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie.

aclamarea l'ébauche (/. -e [etrwa] s t r î m t . réaliste 311 . socialiste.) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel. pe adeptul acestei ideologii. -ă. -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. maquisard etc. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c . -iste. -été) indică o calitate: capacité.-e [kapitylar] laş. un sens peiorativ: capitulard. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. ca­ pitulard. acest sufix nu are acest sens: communard. ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. -eaţă. Sufixul -té.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. -ă. a muri farouche [faru/] sălbatic. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/. pillard. ) [erœr] eroarea. a se răscula l'audace (/. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit. liberté.-ă.. a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. o doctrină. ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba. -e [pretâdy] pretins. marxisme. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa . încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m. iar al doilea. magnifie. fuyard etc. -e [nwar] (fig. frecvente şi în limba romînă. crud. cruauté. -ă noir.) [etrepidite] curajul. -ă se soulever [sa__. un curent literar etc. -ă l'erreur (/.sulve] a se ridica. însă.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a . fraternité. beauté. -oasă immonde [im5d] m u r d a r . socialisme. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. fausseté etc. bavard. doctrine sau curentului literar: communisme. communiste. -ă le combat [kôba] lupta sanglant.) groaznic. unité. In unele cuvinte. réalisme marxiste. {-ité. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/.j [ebo/] s c h i ţ a . campagnard. indică: pri­ mul o ideologie. dez­ gustător. Sufixele -isme. -elle [eternei] veşnic. -e [sôglà] sîngeros. în general.

In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat. La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que. b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. b) un pronume personal: boulevard.. (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire). Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet. (Complementul direct este ! ' = la Commune). je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă..Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. Observaţie.. se spune: sufixe se prezintă ca o pereche. dar nazi etc. Observaţie. Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés. Ils ont mangé. . dar romantique nazisme.. passage. în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. romantisme.Nu întotdeauna aceste două De exemplu. 312 . pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . . Mes amies.

je les ai (égarer). je les a i (connaître) a v a n t vous. Ces personnes. indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I . La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. perspicace.EXERCICES I . Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. solide. -été). Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. ferme. cher. . en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . III. s u b t i l . Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir). Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor. En utilisant le suffixe -té (-ité. d u r . égal. fertile. Comunarzii au l u p t a t eroic. Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). IV. honnête.

.) pas même les discours que je p r o n o n c e .. et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . t a n t ô t ils s'accordent. . j ' a i appris à écrire en v i n g t . A la campagne c'est p r é t e n t i e u x . ... sans toi !. . on ne moisissait pas dans les écoles. le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! . Caboussat: Si je suis r é é l u . . . . . quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é . . J e serais m a i r e .) Ah ! d a m e . . . (Tristement. . (L'embrassant.. . . . . ça ne se v o i t p a s . .) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! ..43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat. . .s i x leçons. et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?. et d a n g e r e u x . des discours étonn a n t s ! . (Dépliant le papier. (Il prononce sans lier l's avec Va. a d o r é .. . . . On me croit s a v a n t . et à l i r e . l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions. . . . je d i s : „ J e suis a l l é " . .) Comment t r o u v e s . . . Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t . j ' é v i t e les liaisons. . .. Caboussat: O u i . 314 . . puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . J e ne sais p a s . . de m o n t e m p s . . . . considéré. . Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e .t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat. . paraissant: Papa. . . . (Regardant autour de lui avec inquiétude. ça va très bien. . je ne sais pas c o m m e n t . . . .) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e . mais je ne rédige p a s . . J e suis riche. mais grâce à qui? grâce à un ange. .. . à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche.) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t . tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole. . . . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! . . on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e . seul: . . . je fais un p â t é .. . j ' a i une r é p u t a t i o n .) A h ! chère p e t i t e .. . je cube. Caboussat. . Blanche.. j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e . .. lisant: „Messieurs et chers collègues. . (Regardant autour de lui. comme les a u t r e s . comme un i m b é c i l e ! ." (S'arrêtant. . .

-ă. Vembrassant: Ah ! chère petite !.. j'avais mis un t.. rapporter. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă. rasseoir. redire. alteori r-: ramener. proastă... a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m. el poate exprima : — înapoierea: retourner. retéléphoner.) Moi. raffoler.) Avec deux s (Lisant. récrire. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir..Caboussat. les t. -e [fi/y] prost.. réédi­ ter etc. Caboussat. (Lisant." (Parlé. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant.) avec un t. indică de obicei o repetiţie: recopier. r ă u .) Moi. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-. les s.... VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré. réexpédier.. Prefixul re. Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu. -ă l'orthographe (/.) „La richesse des nations. revoir. U embrassant : Ah! chère petite !. " (Parlé. (A part. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !.. (À part.. reprendre. rea embarrasser [âbarase] a încurca. 315 .) Tiens.... s t i m a t . sau res-: ressaisir etc. rallumer etc. tout simplement. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours. j'avais mis un s tout simplement !. renaissance.) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface.. De exemplu.. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări.) „J'ose le dire." ( S'arrêtant.poate avea şi alte valori. -e [kôsidere] respectat. repartir.) „La plus noble des professions. a dezdoi (o stofă. celui qui n'aime pas la terre.

verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. La perfectul simplu singular. Passé vu. Se conjugă la fel ca verbul voir. 1 . Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . je pourvoirais. n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus. il vit. 3 .a plural) verbul voir se ortografiază cu yi.GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant .-e Observaţie. De asemenea. a procura). La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i . d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai. tu vis. 2 .

vois-tu? (ex. ils ont cru. Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . Ca şi verbul voir. a p p r o v i s i o n n e m e n t . De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. Astfel. 2 . vous verrez. embarquer. tu croîs. la perfec­ t u l simplu: je crûs. Caboussat ignorait les règles de l'orthographe. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. 317 .Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i . il c r o y a i t . approcher. commencer. T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect. allonger. En à partir utilisant de: le préfixe re. habiller. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . appeler. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural). EXERCICES I . I I . je crois. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. primeşte un accent circumflex. pentru a ajuta la muncile agricole. verbul croire se ortografiază cu yi. p e u p l e m e n t . Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. conduire. Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele. Greşelile comise de Caboussat. III. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. vous croissez.(ré-. établir. pentru a se deosebi de acesta.-e Observaţie. 1. Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. indiquez les mots formés chercher. engager. r-). elles v i r e n t . Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. le-am făcut şi eu la început.) I V .: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. ils croissent) . la participiul t r e c u t : crû. il croît (la plural însă: nous croissons.

ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait. . Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes.

) [ekrityr] scrisul. — Alors je peux parler franchement. peu intelligent.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. répondit la dame. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv. adăugate la un substantiv. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. Il ne fera jamais rien de bon. ii-. Ce garçon est paresseux. étonné. L'écrivain. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/.fim-. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". impoli. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . distrait. monsieur. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. A ces mots la dame éclata de rire. méchant. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. — Monsieur. -e fcpolî] nepoliticos. adjectiv. dit Alexandre Dumas. •— Madame. Astfel: in. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli.

mésestimer dé. Observaţie. non-valeur mal-: maladroit. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . malaisément. b) Ştiu că ai învăţat franţu. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r . = Je sais que tu apprends le français. dégonfler. mécontent.(mes-): médire. permanent valabil. zeste.= Je sais que t u a s a p p r i s le français. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. î n t r . 2 . désapprouver. décharger. disjoindre.o frază. malhonnête mé. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. difficile a-: anormal. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. non-sens. dis-): dégoût. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul.= Je sais que tu apprendras le zeste. français. 1 . Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t .(dés-. — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă . c) Ştiu că vei învăţa franţu. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. în limba franceză. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea.non-: non-intervention. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre. 320 . mécontentement. în limba franceză. apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu. trecutul. — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă . discontinuer. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. discrédit. Pentru a se exprima un adevăr general.

IV. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. Les deux espéraient que le temps serait beau. III. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. Ce garçon est peu travailleur. con­ naître. honnête. contenter. facile. inattentif. logique. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". remédiable. Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. bête. la dame se mit à rire.c) Condiţionalul prezent. grossier. moral. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. dit Alexandre Dumas. II. lettré. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. altérable. En entendant les paroles de l'écrivain. 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . modéré. Indiquez le contraire des mots suivants: juste. proportion. conscient. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. = Je savais qu'il arriverait à temps. semblable. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*.

Hugo. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Mozart. Thorez) 2 . Puccini. Murger. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Sardou. France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. Carmen de G. Daudet) Le livre de mon ami (A. Manon de J. Rolland) Fils du peuple (M. Nunta lui Figaro de W. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. după „La Dame aux camélias" de Al. Verdi. Bărbierul din Sevilla de G. Verdi. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. după „Scènes de la vie de bohème" de H. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. A. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. Boema de G. fran- . Rossini. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. Bizet. după „La Tosca" de V. Dumas-fils. Puccini. după „Le Roi s'amuse" de V. Puccini. după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. Massenet şi Manon Lescaut de G.Exercices supplémentaires 1 . după „Carmen" de Prosper Mérimée. Verne) L'âme enchantée (R. Tosca de G. Traviata de G.

45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. Cra.. era. d'Argenteuil? Un visage efface un visage. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. Un torrent dévale les escaliers des quais. les gens s'en vont. Ils passent devant vous. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre. il se calme un peu. de Garches. les camionneurs s'interpellent. Arrêtez-vous. 21* 323 .. fermez les yeux. Les vendeuses crient. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres.. de Saint-Cloud. Ils deviennent le flot. écoutez les bruits des pas. Aux heures de pointe. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. parce que les métros se sont délivrés en abondance. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. Des millions de visages se frôlent. Les gens arrivent. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. La foule jaillit de la bouche du métro. Mais de temps à autre. de Bois-Colombes. A chaque poussée de fièvre. Les pas griffent l'asphalte. Des millions de chemins croisent leurs fils. le cœur s'enfle à nouveau.. la foule.

L'architecture devient plus étrange. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u . 324 . croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. (D'après P .şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres. les échos s'éveillent.tunelul podul .p a s a j u l de nivel. vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule. Le soir.v i z a .) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. quand la marchande de journaux a fait ses comptes. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m. G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f. les lampes éclairent mal. les sous-sols prennent leur habit de -solitude. î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul.d r u m u l de fier • calea ferată . On se croirait dans un palais abandonné.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus . des mots oubliés. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. accelerat . quand les boutiques ont mis leurs volets verts. b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul . des confidences perdues. Les pas résonnent...) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni.Il y a des noms.

tunnel spaniolă: bizarre 3 . enterrer etc. presse etc.). î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice. în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . innover. Astfel. transmettre. commode.o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat. fille. S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille. remettre etc.1. lettre. chaussée.). quadratus) verre (de la lat. greacă: ellipse. mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre.respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. bouffon. terri­ toire. année. bouillir etc. lasse. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i . cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable. Astfel. terrestre. affluence e t c . syllabe. inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i . programme italiană: corridor. ville. difficile. în general. Ortografia franceză fiind etimologică. 2 . vitrum) 4 . Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r . ballet engleză: tennis. m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain.

la bouche du m é t r o . a recunoaşte. a a d u n a (cifre). d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e . irigaţia. a incomoda» d i s c u ţ i a .Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. m . In Paris există m u l t e autobuze. i n o v a t o r . Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. t r a i n o m n i b u s . IV. Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . h e u r e de p o i n t e . Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. milig r a m . -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . I I . 326 . a dezbate. Observaţie. Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . c a n i b a l . Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. combatantul. la con­ signe. P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . a combate. comod. consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). r a i l s . neregulat. milionar. EXERCICES I. Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. cunoaşterea. de obicei.

comment arriver à la place N. Levallois.? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N. C'est une ville magnifique. monsieur (madame. — Oui. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon... il y a le Paris des révolutions. dit M. — Elle est grande en effet.. mon petit etc. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions.\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville. St-Ouen.? Cette rue me conduira-t-elle à. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale.. Courbevoie. 3 millions d'habitants.? (à la gare N. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N. même si vous l'habitez depuis bien longtemps. Vous avez la chance d'habiter Paris.y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques.... s'il vous plaît. Est-ce que l'autobus No. mais elle est bien grande. voudriez-vous m'indiquer la rue N. et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris.? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N.? Est-ce loin pour aller boulevard N. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie.. Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers. Au total..)... jusqu'au théâtre N. Vernéjou. Clichy.. Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées. mademoiselle... s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N. c'est une population énorme.. St-Denis.? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de. (près du musée L.la place N. Arg*enteuil. elle est bien belle.? PARIS — . (à l'Opéra)? Ditesmoi. Pour Paris.. le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans. Colombes.. Asnières.?). Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) .)? Par où dois-je passer pour gagner. II.. dit Barbassou.

Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. deux. D'à p r è s A. je serai mangé. je tire plus mal. puis je tire.. le soir. Un second coup: même résultat.. Une demi-heure avant minuit. — Le lion.. triomphant. Troisième coup: même résultat. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. mais je crois que vous allez le faire. J'attends encore un peu. Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson. cache sa tête. il ne reapparaît pas.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 ... sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. Il m'avait senti et regardait de mon côté. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion. L'animal effrayé. puis la dresse à nouveau.. — Si je manque le dernier coup. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion. L'animal tombe. et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil. Le résultat est que..46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. après le quinzième coup. Voici l'histoire de mon premier lion. dix. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul. me mis à l'affût. puis... Je m'énerve. l'animal redresse encore la tête. et devinez ce que je trouve derrière le buisson. je me précipite. mais une minute après remonte.. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. J'attends un instant pour me calmer. Quatrième coup: même résultat. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis. Une seconde.. — Seize lions.

329 . tu serais arrivé à temps. =Si tu arriverais à temps.) ghicitorul la devineresse (f. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent). c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă. î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. ai ajunge la t i m p .a : S'il eût marché plus vite. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul). condiţionalul t r e c u t forma a I i . Raportul temporal exprimat este de posterioritate.) n e r v u l énerver (vb.Famille de mots — deviner (vb.a devinette (f. tu arriveras à temps. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. ai fi ajuns la t i m p . în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede.) ghicitoarea {persoana) /.) a ghici le devin (m. il serait arrivé à temps. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut). în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă.) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m. fiind vorba de o acţiune nerealizată. V. b) In locul viitorului din romînă. je serai mangé. = Si t u avais marché plus vite. -e (adj.) enervarea énervant. tu marchais plus vite. vei ajunge la t i m p .) a enerva Vènervement (m. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede. Observaţie. = Si tu marches plus vite. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate.) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. după si.

S'il te (demander) à boire. Prononcez III. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. nous apprendrions plus vite cette langue. V. EXERCICES I . Il ne savait s'il irait au théâtre. Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. dacă vom lucra cu dîrzenie. 2. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. elle serait restée un pays retardataire. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Dacă ai fi privit mai atent. De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif). Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. Vom reuşi să îndeplinim . După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). I V . Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. elle aurait duré plus longtemps.Not&. vous trouverez la ville changée. je soulèverais le monde.sarcinile planului înainte de termenul fixat. 1. si tous les gens du monde voulaient se donner la main.' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. tu lui donneras ceci. disait Archimède. în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". il faut q u ' u n chasseur sache chasser. Nommez II. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. Nu orice st este un „si condiţional". Paul Fort (Ballades françaises) . Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes. ai fi văzut racheta cosmică. ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde.

Mais les engrenages grincèrent. montait dans l'auto. Joukov se retourna et menaça du poing. En arrière. des soldats couraient. Une détonation. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 .. plus bas. l'autre gémit et s'affaissa. un revolver dansant dans sa main.. le soldat mit en joue. 331 . prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. au tournant le camp disparut.. dans la cour du camp. un fusil entre les mains.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. des buissons. relate Vévasion de Téléguine. vers la montagne.. des bornes kilométriques. Pan ! La voiture passa comme un ouragan. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". monocle à l'œil. tombaient sur un genou. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. Melchine se retourna . „Manqué. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. son front. une longue face tordue. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. à droite. capturés et condamnés à mort par les Allemands. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. Manqué".c le soldat pour lui arracher son fusil. Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. — Joukov. Le vent lui souffla plus fort au visage. La voiture bondit. une autre. de Joukov et de Melchine. Téléguine bascula sur le siège de cuir. Manqué. dans l'encadrement de la fenêtre. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. Melchine empoigna le volant. appuya sur les pédales. en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron.

durerea relater [ralate] a povesti. -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t . fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l . ) a m e n i n ţ ă t o r .) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m. a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu. aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m. s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a . -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/.) a a m e n i n ţ a la menace (/.) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u .) puşcaşul — menacer [vb.) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/. .) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné.ă . -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m. ) a m e n i n ţ a r e a menaçant.VOCABULAIRE l'évasion (/. -e (adj. ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m. -e [tordy] s t r î m b a t . -oare 332 .) puşca fusiller (vb. -e [reje] v ă r g a t . suferin­ ţ a . ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a . . -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m. ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul. a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e .

-eindre. une cigarette au coin de la bouche. teindre (a vopsi).. rejoindre (a reuni) etc.u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. schimonosită. un fusil entre les mains. monocle à l'œil. -oindre. e x p r i m a t p r i n t r .. Une longue face tordue. Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint... E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. . joindre (a u n i ) . -e Observaţie.. J u k o v cu o puşcă în m î n ă . 333 . . peindre (a p i c t a ) . La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . O faţă lungă. î n -aindre. éteindre (a stinge). ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) . II sortit. cu monoclu la ochi. plaindre (a deplînge). 1..GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l .

Elle allait au bal.m e n t . les doigts gar­ nis de bagues. domnule generai etc. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. Stingeţi lampa. . în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. H I . Le fusil en bandoulière. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). Traduisez en roumain: Il lisait. din radical. Il continuait à travailler. Noi nu ne temem de greutăţi. EXERCICES I . Ele pictează o fabrică. les lunettes sur son nez. 3. nous peindrons etc. H . I V . Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. Debout. le sourire aux lèvres. Verbele din această categorie schimbă consoana d. vă rog. mon général etc.2. les bras croisés. il partit chasser le lièvre. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. il restait immobile. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine. nous éteignons. il peignit etc. = domnule căpitan. Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son .

et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". bon Dieu.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. me dit-elle. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. am stat de vorbă. l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. je me trouvai auprès de sa tante. lorsque l'une mourra. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. — Eh ! vraiment. et qui met des rubans couleur de feu." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. qui voyagent en France. Monsieur. Quand je tins 2 cette femme décrépite. 335 . qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. et commençons par la vieille qui est au sommet. je tins = j'entretins — m-am întreţinut. une de quarante. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. lui dis-je. cette dame à qui je viens de parler et vous. Rica et Usbek. disais-je ensuite. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. descendons à présent. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. qu'il semble que vous soyez deux sœurs. et la plaignais dans mon âme. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. vous vous ressemblez si fort. elle veut faire la jeune. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. Deux Persans. une de soixante. Ah !. que vous décidiez un pari que j ' a i fait. „Madame. Un moment après. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. dis-je en moi-même. Madame. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux.

qui est à l'autre table. m'y voilà. et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ . et j'allai à la femme de quarante ans. que vous n'avez certainement pas. Je descendis encore. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. dit-elle. elle a même quelque chose dans le visage de passé. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. je suis sa tante. •—Attendez. Bon. me dit-elle. „Madame.. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence"..— Ma foi. continuons.

) focul decedat.pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e . a se distral'amant (m. -e [dekrepi] decrepit. j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e . en sautant de joie! 22 337 . r ă p o s a t .. ) . C'est du temps perdu. defunct. alinarea decrepit. ) [âfăs] copilăria feu. s'écria-t-il. Quel bonheur. VOCABULAIRE persan. ţelul le feu feu. -ă.. (am a u z i t spunîndu-se c ă . a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur.. — J e le d i s a i s b i e n . defunct. -e [persan] persan. M a d a m e . Adjectivul feu. răpo­ sat. -ă ouïr [înv. -ă. e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " . je ne crois pas. I d s d l U l Ici l ' â m e (/. m a i ales în expresia j'ai oui dire que.. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite).c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t . feu la grand-mère. -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a . dit-elle. -ă. -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI . lui dis-je. . la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. et il faut avoir vos charmes. . -e [f0] d e c e d a t .. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère.-ă Observaţie.) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. -ă.. i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie.) [ama] a m a n t u l .) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/. -ă. r a m o l i t . GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi. -e (adj.

La forma afirmativă. Il semble que vous soyez deux sœurs.Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. nesigură. folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă.) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. regretul etc. spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură. affirmer. eventuală. 2 . e t c . Il est temps que tu partes. il est juste. aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. ) : Il faut qne nous nous hâtions.: Je veux qu'il vienne plus vite. Elle désire que tu lui écrives. D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 . penser. t e a m a . Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie. 3 . D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. d o r i n ţ a . il est bon. Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . Je regrette que tu partes. p o r u n c a . sembler etc. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . il est temps e t c . ) .

Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). 1. Dacă aş cunoaşte oraşul. De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. 2. Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. Traduisez en français (vb.Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement. Il ne se trompait pas. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. vom merge să-i facem o vizită. 22* 339 . Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . I V . La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . am fi făcut o excursie. regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . verbul rire se ortografiază cu doi i. Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i .a p l u r a l ) . Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. EXERCICES I . Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. III. Daca n-ar fi p l o u a t . I I . nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville.

L'ancre flottante. s'était mise en drapeau. je l'atteignis en quelques minutes. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". me jurai que ce serait le dernier bain de. je partis à sa recherche. Je crois que jamais. voulant revenir à bord. même pendant ma course à Las Palmas avec M. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation. Bon nageur. Boiteux père.49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. comme par miracle. en 1951. en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé.. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons.la traversée. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. en bonne condition physique. J'étais épuisé moralement et physiquement et. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. je vis soudain L'Hérétique ralentir.. Alors. j'avais nagé vingt et une heures. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. comme un parachute. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. Plus rien ne freinait la dérive. 340 . La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. plongeant. seul exemplaire que je possédais. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique".

a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta . -e (adj.) le nourrisson (m. a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l . î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1. ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/.) nutritif. -oasă le bouton [buto] aici: coşul. -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. -euse [dulur^] dureros. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb.) freiner (vb. b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m.) effréné. -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. ) [erypsjô] erupţia douloureux. coşul. bordul (la u n vas) 3. nasturele 2. ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/.) le garde-frein (m ) frîna .) escara. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a . -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/. -ve (adj. ) le freinage (m. ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada . ) [sskar] (med. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r .VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c . marginea 2.) la nourrice (f. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . bobocul (la floare) 3. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. fausse [fo] aici: greşit.) la nourriture (f. coaja le coussin [kusëj perna faux. b u b i ţ a l'escarre (/. frîul a frîna frînarea neînfrînat.

Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. pînă ce). Observaţie. Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. entraînement. nager. Il avait perdu l'espoir de le rattraper. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit. Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. flotter. II. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. . jusqu'à ce que (pînă să. III. Indiquez des mots de la même famille voyage. Il avait traversé la Manche à la nage. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti.avant que je puisse rattraper le fugitif. 2 . Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique. on a balayé la salle. Il a quitté son canot pour rattraper son coussin. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui.1 . EXERCICES I .

Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e . . a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . de larges souliers. une ride de colère entre les sourcils. u n poing de portefaix. avec les lèvres minces et le regard froid. -e [brose] periat. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d .50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e .. j e u n e . l'œil é c l a t a n t . q u i . trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. u n j a b o t plissé. une bouche énorme et t e r r i b l e . -e [pudre] pudrat. Le 28 juin 1793. les lèvres épaisses. débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . des bas blancs. -ă boutonné. des plaques livides sur le visage. b o u t o n n é . des souliers à boucles d ' a r g e n t . il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. plăpînd. le troisième M a r a t . brossé. g a n t é . Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. les dents grandes. u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s .. conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . assis. Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . -e [gâte] înmânuşat. ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. Ce café a v a i t une arrière-chambre. s e m b l a i t difforme. il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . ( V i c t o r H u g o .-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. Il é t a i t p o u d r é . Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. -e [butone] încheiat. q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . une h a u t e c r a v a t e . pas de front. le second D a n t o n . l ' u n une espèce de géant. le pli de la bonté au coin de la bouche. les y e u x injectés de sang. -ă ganté. Le g r a n d . Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. la veste ouverte avec des boutons arrachés. . l ' a u t r e une espèce de n a i n . g r a v e . u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. -ă brossé. Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t .

-e [bote] î n c ă l ţ a t . cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. -ă le gilet foils] jiletca. groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. canadienne etc. oraş în Germania). sclipitor. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid. bougie (luminare. -e [eklatà] strălucitor. LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. postavul 2. sèvres (porţelan). -oare difforme [diform] diform. -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. epss] gros. gulerul 2. roquefort. ş l e a m p ă t . trecătoarea. épaisse [eps. oraş în Algeria).-ă neglijent. 4. 1. -ă l'apprêt (m. cafeaua 2.ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. valenciennes (dantelă). pasul 1. aici: lins. -ă nouer [nue] a înnoda plat. cognac (băutură). staco­ jiu botté. cearşaful le col le pli 1. -oare. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin. 344 . bordeaux. 3.Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. v î n ă t . berline. -ă. . 2. ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. -e [pla].) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. -e [erise] z b î r l i t . landau (de la Landau. baïonnette (de la Bayonne). tulle (ţesătură). camembert (brînză). bourgogne (vinuri). de la Bougie. -e [debraje] îmbrăcat. cachemire (de la Cachemire).

la b o t t e . donjuan. în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). harpagon. mécène. legate de o invenţie. Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat.. c) nume de personaje literare. î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . opem literară din evul m e d i u . Indiquez les différents sens des mots: le p l i . adonis etc. „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure. Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t . bien que. EXERCICES j'assisterai I. soldat al lui Napoleon I). indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. numele propriu Renart a înlocuit. bien que je sois très occupé. arhitect). tartufe. soit que je le suive à la télévision. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique.b) nume de persoane. à un spectacle palpitant. Je viendrai vous voir. calepin (de la Calepino). le front. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv). guillotine (de la Guillotin). de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). Spre deosebire de limba romînă. 345 .. conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. praline (de la Praslin). în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match. vechiul nume al v u l p i i (goupil). mansarde (de la Mansart. care se traduc prin „deşi". Observaţie. chauvin (de la Nicolas Chauvin. 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " .i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. la poudre.

Les enfants aiment les. son décor royal encore debout.. elles seront ici ce soir. l'État leur accorde les meilleures conditions de vie. tartufe.. Il y a plusieurs types d e . Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des .. mansarde. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français.. . avec son château. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs.. il a peur de le parler. nous avons mangé du . soit qu'elles (arriver) par avion.. on devrait choisir pour cette visite. mécène. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . Du. la réalise.. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables. Soit qu'elles (venir) par le train.. ont été remplacées par les autos. IV. . saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies.. ont bien arrosé ce déjeuner.. et d u . quand. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline. dans nos villages. l'exalte et l'impose. . Les . au moment du printemps. . et du . On n'emploie plus de . tout obéit à la même pensée. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose.. bougie. l'électricité les a remplacées. l'ornementation.. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas. Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. roquefort....III. Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction. berline. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable. dans la littérature roumaine. ses terrasses. Le déjeuner a été riche en fromages. ou plutôt vers la fin de l'automne. L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. bordeaux. Elle portait une belle robe de . camembert. cachemire. . bourgogne. dans les allées désertes. Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e . . il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine.. un jour de solitude. Versailles n'est qu'une harmonie. ses marbres et ses fontaines. .

quelque 347 .51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. Voici un bref extrait de ce livre. où il relate les principaux événements de l'expédition. Au d é b u t du mois de m a r s 1898. Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t . Faisant partie. Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud". n o t r e vaisseau était. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. en qualité de naturaliste.

VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c . il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 . ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m. vaporul bref. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/. nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation. brève [bref] scurt. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science. ce foyer de lumière et de progrès. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient. Pendant 13 mois. des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. Chaque fois que cela était possible.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. Nous avons beaucoup souffert. nous avons fait à une heure d'intervalle. En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés.) a acoperi. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. -ă le yaisseau [vsso] vasul.

cu quoi que (orice) scris în două cuvinte. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. b) Quelques dangers que présente cette entreprise... .. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi)... oricît de grele au fost momentele . quelque difficiles qu'aient été les moments . 2. le vom învinge. je ne reculerai pas.Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 . scrisă într-un singur c u v î n t . Observaţie. Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul... . îl consider drept un om cinstit.. je ne reculerai pas. O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e . Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t . 3 . D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet. Oricît de a t e n t a fost .. adverb — v.. O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i ... m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind. în acest caz. cu Observaţie. si. quel: nous les surmonterons. D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque. Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. 349 . Orice Observaţie. que. je ne reculerai pas. După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés. dificultăţile.. je le tiens pour un homme honnête.. ) : . nu v o i da î n a p o i . în acest caz. que (oricît d e .. adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. . ... nous avons rempli notre mandat. s-ar spune despre el.. Oricare ar fi c u v î n t ) . Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) . Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind.

Indiquez des mots de la même famille que: observer. I I . trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. t e l l e m e n t . sud. Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. commencement. en q u a l i t é de. défendre. espoir. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir. -e Observaţie. v ê t e m e n t s . court. opérer. m o m e n t . divers. q u i t t e r . EXERCICES I. 350 . écrasement.Le verbe envoyer (a.

IV. elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. il n'est peut-être pas inutile (V. V-am trimis o carte poştală ilustrată. Hugo). Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. Hugo). elle a au moins cinq cents ans. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). elle est très vieille. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. si morne et si accablée qu'elle fût.III. . Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. şoarecii pe m a s ă . PROVERBE Le chat parti. Donc. » Un touriste: — Cela n'est rien. Bruhat). les souris dansent. quoi que fît le père Madeleine. Traduisez en français (vb. Hugo). quelque pauvre que vous soyez. si isolés et opprimés qu'ils aient été. Elle sera mieux chez vous. et. dar ne temem să nu se strice. V-am •trimis fructe. y demeura rebelle (V. son seau à la main. que dans la maison paternelle (Balzac). Cînd pisica nu-i acasă. Peut-être de Grèjce. Trimite-mi banii prin mandat poştal. Au moment où Cosette sortit. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication.

elle a tout simplement repris le cours de son mari. Et. Marie fait sa leçon jusqu'au bout.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. d'amis. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. Seule dans la petite pièce. plein de curiosité. Marie salue d'un geste bref de la tête. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. elle laisse aller ses pensées. Pour la première fois en France. le 5 Novembre 1906.. les cheveux blonds relevés en casque. de gens du monde. de journalistes. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. pi.. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant. Vêtue de noir. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m. le visage très pâle. D'une voix assurée..\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a .. est là. quelques heures auparavant était seule. immobile. ayant terminé. sur la tombe de son mari. Marie. Et cette femme.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. mais surtout de respect. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. Pierre Curie. aplauzele 352 . Pour la première fois. elle attend debout. dans l'émotion grandissante. parce qu'elle désire l'entendre. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux. là où il l'avait laissé. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants. elle était entrée. malgré la sécheresse de son exposé.

) populairement (adv. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que.) la popularité (f. Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l . î m p l i n i t . de sorte que. la coexisa popula tence .le respect [respe] respectul grandissant.) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca).) în mod paşnic popular.) pacificarea popularitatea pacificateur.) pacifist populaţia pacifiquement (adv.) surpeuplé.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m.pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat.) poporul — pacifique (adj.) la peuplade (f. afin qu'on vous voie.m. şis.) peupler (vb.m.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f. ca să fiţi văzut. Avancez.) populaire (adj.) pacifismul s e m i n ţ i a . aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c . 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 .. şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l .f. -e [grâdisă] crescînd. înaintaţi. Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c . . de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l .) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m.) dépeupler (vb. -ă pacifier (vb.) la population (f. şis. -ă . D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que. -e (adj. Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher.-ă le pacifisme (m.) le peuplement (m.f. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps. t r i b u l pacifiste (adj. dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher. ..) paşnic. -trice (adj.

Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer. L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . croire.) Je désire voir ce film. D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. laisser. i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . pouvoir.) In acest caz. Cînd subiectul este acelaşi. écouter. Je l'ai prié de finir plus vite son travail. prier. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. entendre. Chacun peut agir.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . regarder. In general. sentir. demander. vouloir. Fiecare poate să acţioneze. Doresc să văd acest film. savoir. construcţia infinitivală este preferată. Observaţie. ordonner. penser. şi nu II veut qu'il parte demain. dar II pense que vous irez à la montagne. î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . Elle désire l ' e n t e n d r e . Se va s p u n e : Il veut partir demain. déclarer. Je regarde les gens se p r o m e n e r . aimer etc. défendre etc. A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. voir.

. dissous. E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. I V . EXERCICES I . Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t . au mode nécessaire. A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf.. Am dori să cunoaştem Bulgaria. . qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ .. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . . Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. La grande majorité de la .. Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e . Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi. . Sperăm să o vizităm în curînd. absoute. E i rezolvau o problemă de şah. P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă .. Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . ) rezolvă problema modernizării oraşului. Lăsaţi-i să plece la m u n t e . Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet. Mettez le verbe à l'infinitif. -e Observaţie. dissoute. 23* 355 . I I .. La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . iar la perfectul simplu nu se folosesc. . m a i n t e n a n t . Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). Colegul meu crede că are d r e p t a t e . cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. Participe Présent Passé résolvant résolu. . III. . r o u m a i n édifie le socialisme. .. Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . dacă vor.. . de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. certaines régions de notre pays sont p l u s . Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e . . Spune-i să intre.Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . Ea ştie să cînte la p i a n .

je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s .53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . ne sauriez-vous p o i n t 1e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. Le roi charmé lui de- 356 . — Vous q u i savez t a n t de belles choses.i l . répondit Zadig. lui d i t .

J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . Le roi embrassa ce bon danseur. la tète h a u t e . (Voltaire. le j a r r e t ferme. r e p a r t i t Z a d i g . On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. t o u t é t a i t préparé pour le b a l .— Il n ' y a. mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . les reins courbés. -ă. Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . au nom du r o i . ils a v a i e n t tous la tête baissée. a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. les bras é t e n d u s . Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. Le roi. 357 . Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i .m a n d a . mais la porte de ce salon é t a i t fermée. le corps droit. passer par une p e t i t e galerie assez obscure. eussent à se r e n d r e . et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. d i t Zadig. Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . et il fallait. l'un après l ' a u t r e . en h a b i t s de soie légère. les mains collées à leurs côtés. que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . — Vous vous m o q u e z . perfect. Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. pour y entrer. a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. le regard assuré. .—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. qui a v a i t le m o t 1 . le déclara trésorier. dit Z a d i g . sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. comment il fallait s'y prendre. fils de N u s s a n a b . — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . Laissez-moi faire. q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e . . en l ' e m b r a s s a n t .

) la danseuse (f. ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara. principal etc. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului. -e [plezà. aici: violo­ nistul l'huissier (m.): C'est la plus grande usine que j'aie grande. 2 .) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e . malhonnêtement (adv. -ă — honnête (adj. plszàt] p l ă c u t . (Antecedentul este la plus .) dansant. hazliu. ) 358 visitée. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m. unique. (Antecedentul este un homme). -ă. -e [asyre] stăpîn.net. -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/.) necinstea déshonnêtement.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru. cinstit.) cinstit. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 . greoi les reins [rë] şalele courbé. -ă la déshonnêteté.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t .) necinstit. -e (adj. -ă Vhonnêteté (f. ) danser (vb. -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/. nette [net] curat. la malhonnêteté (f.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e .) cinstea honnêtement (adv.) în mod cinsiit déshonnête. ) [a3ilite] sprinteneala assuré. sigur. -e [kurbe] îndoit. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant. -ă. opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f.) le danseur (m. malhonnête (adj. -ă pe sine. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul.

trésor. L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. au 359 . cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. s'y prendre. Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. II. te rog. EXERCICES I. L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. p l a i s a n t . cît este ceasul. J'ignore si le déjeuner sera prêt. nu se aplică regula lui si condiţional. gagner. Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. ci regula corespondenţei timpurilor. Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă . Spune-mi. J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . Indiquez la famille des mots: h a b i l e . Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. IV. b) nu este urmată de semnul întrebării .Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . III.

Nous cherchâmes. vous l'eussiez prise pour un arsenal. on nous laisse. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. sabres. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. C'est un pays de méchantes gens. non sans soupçon. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. Les deux personnages du récit sont des officiers français. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. mais la maison. Le souper fini. nous. coutelas. qui fut long. Enfin il parla de sa valise. pistolets. Moi. la tête sur la précieuse valise. nos hôtes couchaient en bas. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. et il pria fort qu'on en eût soin. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. au contraire: il riait. J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. 360 . couteaux. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. notre chemin à travers ces bois. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. plus nous nous perdions. déterminé à veiller. mais comment faire? Là. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. tant qu'il fit jour. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. Nous deux presque sans armes. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. où du premier mot on nous invita. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. — dans la chambre haute où nous avions mangé. Nous y entrâmes. qu'on la mît au chevet de son lit. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . voulut prendre un sentier plus praticable et. Ce n'étaient que fusils. je fis bon feu. finit par nous égarer.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. Et je n'entendis plus rien. Mon camarade. et je vis bien que je déplaisais aussi. je crois. et m'assis auprès. qui. et se coucha tout endormi. Mon camarade y grimpa seul. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. mais plus nous cherchions. Tout me déplut.

La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t . il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . a sfătui saisir [sezir] a apuca. comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é . va d o u c e m e n t . d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x . D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . et v e n u à la h a u t e u r du l i t . . sa femme après l u i . -e [me/â] r ă u . rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. je v i s le p è r e . -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. l'hôtesse 1. sa l a m p e d a n s une m a i n .) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. Dès q u e le j o u r p a r u t . ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a .] felia. fort b o n . Il m o n t a i t . bucata propre [propr] c u r a t . je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant.) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. gazda 2. E n les v o y a n t . oaspetele I 361 . son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . moi derrière la p o r t e . d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u . On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e .) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller. Il m o n t e . t o u t e la f a m i l l e . masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. . iubita le souper [supe] cina.e t . et de l ' a u t r e . en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u . p a r les fentes de la p o r t e .

Doream ca el să reuşească. Je désirais qu'il réussît. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. 362 . Aş vrea să vină să mă vadă. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. conjunctivul perfect. chasseur — chasseresse etc. b) conjunctivul perfect. Doream ca el să fi reuşit. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. Dorim ca ei să reuşească. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). diable — diablesse. 2. respectiv. mollesse etc. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. Je voudrais qu'il vînt me voir. qu'on la mît au chevet de son lit. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. Dorim ca ei să fi reuşit. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. maître — maîtresse. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. Observaţie. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. âne—ânesse. tristesse. vieillesse. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi.

. la celelalte persoane. large. petit. faible. Deşi băuse un pahar cu apă . étroit. fin. bleue entra dans la salle.. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I . EXERCICES I . rude... 363 .a singular. . Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. . Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini. După ce s-a t e r m i n a t cina .. bas. gros. En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple. în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv. h a r d i . gentil. j u s t e . Fiindcă nu pot p l ă t i . on nous laisse. il avait encore soij. noble. français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. poli. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra.Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie. beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle..

vous avez réussi à bien apprendre le français. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . Bien que vous (avoir) des difficultés au début. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. l'un des jeunes gens avait peur. III. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. Bien qu'étant armé. PROVERBE Si jeunesse savait. CHARADES 1 . toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. Voulant faire le riche. Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . La nuit tombée. du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. parlant bas. Il est possible qu'ils (s'égarer). Les hôtes. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois. si vieillesse pouvait. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite.I I .

4 . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) . Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 .

la diligence partit.. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur.. Le petit monsieur. un tout petit monsieur en redingote noisette. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement. vous êtes. — Si j'en ai beaucoup tué.? — Tartarin de Tarascon. qui s'était assis en face. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. le tueur de panthères. Une bouffée d'air frais entra.. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face. monsieur Tartarin? 366 .... puis toujours avec son même flegme: — Alors.. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. fit Tartarin assez dédaigneusement. monsieur. monsieur Tartarin!. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête... Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. ridé.. Le petit monsieur sourit. le petit monsieur.. Le petit monsieur regarda son parapluie. répondit l'autre fort tranquillement. — Té ! pardi. une cravate en soie noire haute de cinq doigts. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions. une figure grosse comme le poing. apportant sur ses ailes.. Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel. ne se déconcerta pas. lui.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. monsieur!.. un parapluie: le parfait notaire de village.. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. — Ah! oui. on attela. •—• Vous chassez donc la panthère aussi. vieux. Si je le connais.... compassé. la portière s'ouvrit. sourit doucement.. sec.. dans le parfum des orangers fleuris.. une serviette en cuir. — Non ! Ça me gène. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. On passe quelquefois de mauvais moments.. On détela. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante.. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement.

monsieur? — Ma foi ! écoutez. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/. -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/. p e legea mea fi donc! (interj.. Le petit monsieur se leva. figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 . mon ami Chassaing vient de tuer le dernier.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u . mon­ sieur Tartarin. mon­ sieur Tartarin? — Lequel. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé.. sèche [s ek] aici: uscăţiv.. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca. lui dit-il d'un air très respec­ tueux. f ] a se enerva. en faisant sa moue. vous avez l'air d'un brave homme. (D'après A l p h o n s e Daudet. slab.. Il ajouta. moisieur.. -e [kôpase] tacticos.. ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u . e [àra3e] t u r b a t .. fit l'enragé Tarasconnais. ferma la portière. -oasă pardi! [interj. Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul). Vous perdez votre temps ici. -ă.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec. j'aime mieux vous dire ce qu'il en est. descendit. Il n'en reste plus en Algérie. c'est fini.— Quelquefois. Sur quoi le petit monsieur salua. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. furios. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta. — Conducteur.. Quant aux lions.. par passe-temps..) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a .. Retournez vite à Tarascon. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère. demanda Tartarin.-ă compassé. qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous. ) [el] aripa l'oranger (m. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé.. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. -ă.

368 . răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni.. oui.LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc.. et tous les oiseaux de s'eiiToIer. Se a p r o p i e . Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V. Si fiecare răspunse: da. vers la forêt. compendiul de gramatică. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. prin perfectul simplu sau prin prezent). etc. da. Şi întreaga diligentă rîse. El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e . nu se iveşte. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire . Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. Il approche. Et chacun de répondre: oui. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de.

Lu nuit porte conseil. . Ouf! je respire enfin. adjective. Indiquez la différence entre: porte et portière. les canards accouraient. p a r a p l u i e et ombrelle. cuir et peau. Noaptec. Elle a b a t t u le record du m o n d e . verbe. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. Pouah! quelle horreur. Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. este u n b u n sfătuitor. viens ici! Gare! u n camion.Cîteodată. E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . II. unele părţi de vorbire (substantive. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. Hé! l ' a m i . criait. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !). Fi! que c'est v i l a i n . Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . Bah! je m ' e n m o q u e . E t le géant s'effraya. III. gloussait.

Sûr de lui. Dix fois. il transporte le courrier de France en Afrique. glorieux représentant de l'aviation française. Mermoz. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. de là. il faut qu'il supporte tout. Plus d'une. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. vendu. son avion tombe. Leur appareil. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. ils quittent le Sénégal. Mermoz le raconte d'une voix calme. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. il est fait prisonnier par des Arabes. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. la plus noble. la joie au coeur. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. Mermoz n'hésite pas un instant..érir un nouveau morceau de ciel. essayer de traverser l'Atlantique Sud. puis. Jean Mermoz adore l'aventure.fois. Un jour cependant. accepte des lignes que d'autres refusent. Pour satisfaire sa passion. il échappe à une mort certaine. vole sur des appareils trop vieux.56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. Cette fois encore. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé.. un Latécoère de 5500 kilos.. exécute divers travaux lourds. S'il aime le danger. battu et laissé pour mort. Aux Français heureusement ! Tout cela. Le 12 Mai 1930. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire.. 370 . transporte 2600 litres d'essence. le visage souriant.

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. ...» , . , la confiance r lkotias încrederea l , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. l'argent mat des décorations. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. de son attitude dans la vie. o curiozitate respectuoasă. ale cravatei albe. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. traiter légèrement les choses graves. Reflexe­ le cămăşii. să traverseze grav un sa­ lon. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. 383 . ducele purta admira­ bil fracul. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. Bărbat fru­ mos încă. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. monter en souriant à la tribune. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. pour faire honneur à Jenkins. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. une curiosité respectueuse. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. argintul mat al decoraţiilor. il portait merveilleusement l'habit noir. Encore beau malgré ses cinquantesix ans. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. rangée sur deux haies. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. une distinction paradoxale. qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. Le reflet du linge. de la cravate blanche. c'était le résumé. il avait mis quelquesunes de ses plaques.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. să ia fleacurile în serios. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . aşe­ zată pe două rînduri. sur lequel. donner du sérieux aux choses futiles. să se urce surîzînd la tri­ bună. traverser gravement un salon.

Regele.. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine.. dar Excelenţa. fireşte. le jeu sous toutes ses formes. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă. Caragiale . I. à tout son être cet enavant si vibr. solemn.Il menait une vie si terrible ! La politique. cu drept cuvînt.. pe vremea Expoziţiei jubiliare. 384 Caragiale . II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica. continuant sa route vers le grand salon. distraite.. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. essayait de faire la présentation si attendue. solennel. guvernul conservator (sub barba căruia. pe'ndelete. ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. încă din vara anului trecut (1906). Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . le jabot gonflé. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară.ant et si extraordinaire. permettezmoi de vous. toate jocurile de noroc cunoscute. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină. distrată. lui . mais l'Excellence. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906]. Da.L. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată. nu auzea.O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări. adînc îngrijat şi bănuind. Monpavon. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison." Monpavon. Le roi. „Mon cher Duc. cu plasstronul bombat. lovituri de bursă şi la bacara. — Scumpul meu duce. coups de bourse et coups de baccara. permite-mi să.OEUVRES (1907. n'entendait pas. et cette visite princière.

Au urmat în Cameră. ministres sortants. Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. deux grands parmi les plus grands chefs. tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth". miniştri de ieri. lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. publicişti. sénateurs.. sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. Tout le monde a pleuré. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. publicistes. fit appel au patrio­ tisme de leur chef. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. iar conservatorii. honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. tombèrent d'accord. il est vrai. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales.exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". avait besoin d'être lavé. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve .el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. foarte înclinată. les conserva­ teurs. In publicitatea romînească. re­ portera şi tribune publice. Dans la 'presse roumaine. la ocaziuni mari. cătră nota sen­ timentală. le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie". doi mari între mari fruntaşi. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. astfel de. pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. Toată lumea a plîns. miniştri de azi. un conservator şi un liberal. ce-i drept. s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn.. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. se transformait en sau385 . que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor. ministres en titre. senatori. depu­ t a ţ i . s-au plecat învoielii. un conservateur et un libéral. spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. reporters et public. Et devant cette foule si émue. hier encore. duioase scene teatrale. députés.

. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare.vator al patriei. un guvern incapabil. bien que disposant d'une majorité écrasante. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth.. fără nicio rezervă. incapable. tom­ be. acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da. En face du danger également menaçant pour elles. cade. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim. . Care va să zică. Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour. veur de la patrie . dès le début. deşi dispune de majorităţi for­ midabile.

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

Battons le fer quand il est chaud ! 389 . C'est la lutte finale. Ni Dieu. ni tribun. un ouvrier de Lille. ni César. Pierre Degeyter. Pour tirer l'esprit du cachot. sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. dans VInternationale.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. C'est l'éruption de la fin. Pottier en juin 1871. L'Internationale Sera le genre humain. en composa la musique. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. ayant pris une part active à la Commune. faisons table rase ! Foule esclave. Soufflons nous-mêmes notre forge. Du passé. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. il fut écrit par E. et demain. compositeur amateur. L'année suivante. Producteurs. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. Groupons-nous. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale.

faire de nous des héros. Le droit du pauvre est un mot creux. Crosse en l'air. ces cannibales. Le soleil brillera toujours. L'Internationale Sera le genre humain. paysans. Ce qu'il a créé s'est fondu. 390 . Le peuple ne veut que son dû. Groupons-nous. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. Ouvriers. Nul devoir ne s'impose au riche. Les rois nous soûlaient de fumées. dit-elle. Paix entre nous. et denjain. les vautours Un de ces matins disparaissent. En décrétant qu'on le lui rende. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. L'oisif ira loger ailleurs. Égaux. À. C'est assez languir en tutelle. „Pas de droits sans devoirs. C'est la lutte finale.L'État comprime et la loi triche. L'égalité veut d'autres lois. La terre n'appartient qu'aux hommes. nous sommes Le grand parti des travailleurs. L'impôt saigne le malheureux.

Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. Conduis. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. nos compagnes. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. liberté chérie. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. L'étendard sanglant est levé. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. de la tyrannie. paroles et musique. Rouget de Lisle. Egorger nos fils. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. marchons. Contre nous. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . Que nos ennemis expirants. que la victoire Accoure à tes mâles accents . enfants de la Patrie. (Refrain) Aux armes. Allons.LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. Le jour de gloire est arrivé. Entendez-vous dans nos campagnes. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons.

citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus. marchons. Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes. Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! . Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil.

11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A. — sont dirigées contre la société féodale française. a été le plus grand auteur comique de la littérature française. Monsieur Jourdain. O u i . et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . I . ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . Don Juan (1665). Monsieur Jourdain: — A .A. E . étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . (Acte II. E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. et de la différente manière de les prononcer t o u t e s .1. Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659).— Soit. et en consonnes. Monsieur Jourdain. E . Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h . est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. Vive la s c i e n c e ! 393 . Maître de philosophie: . le Misanthrope (1666). Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. le Bourgeois gentilhomme (1670). Monsieur Jourdain: — A. E . U . E . 1. Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . l'École des femmes (1662). 0 . fragment) Maître de philosophie. pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . Ma f o i ! o u i . Cela est v r a i . l'Avare (1668). I . A . Monsieur Jourdain: — A . leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. scène 4. l'ignorance des médecins de l'époque. E . ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. l'hypocrisie du clergé catholique. l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. le héros du Bourgeois gentilhomme. en présence de son maître de philosophie. p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. le Malade imaginaire (1673) etc. il faut commencer selon l'ordre des choses. A h ! que cela est beau. de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). Tartuffe (1664).1.LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. E .1. les Femmes savantes (1672). Dans la scène qui suit.

Monsieur Jourdain: — 0 . 0 . Monsieur Jourdain: — R. C'est la vérité. Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. 0 . 0 . le haut et le bas: 0 . Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un. qui sont les consonnes. Cela est admirable! 1. Au reste. Je suis amoureux d'une personne 394 . de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force.R. nous verrons les autres lettres. 0 .RA. vous ne sauriez lui dire que : U. par exemple.R. 0 . les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U.U. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA.U. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. Cela est vrai.R. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. Ah! la belle chose.R. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. Vous avez raison.E. il faut que je vous fasse une confidence.R. elle lui cède.1. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —. 0 . Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires.Et l'R. Oui. Monsieur Jourdain: — U.I.RA.DA. et rapprochant les lèvres par les deux coins.R. Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . Monsieur Jourdain: — 0 .R. Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R. et vous moquer de lui.FA.R. et allongeant les deux lèvres en dehors. et revient toujours au même endroit. Il n'y a rien de plus juste A. Monsieur Jourdain: — FA. La consonne D. Monsieur Jourdain: — DA. Il n'y a rien de plus véritable: U. 0 .RA. Monsieur Jourdain: —• U. faisant une manière de tremblement: RRA. Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt.0. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Cela est vrai.0. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais.R. Ah ! mon père et ma mère.

. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. je ne veux ni prose ni vers. tout ce qui n'est point prose est vers. est F i g a r o . se promenant dans Vobscurité. LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E . oui. Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non.. r e p r o d u i t ci-dessous. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non. Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies.A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit".1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . dénonce les abus et la corruption de la société féodale. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. Monsieur. Le monologue de F i g a r o . point de vers. à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789. se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi.è m e siècle. Maître de philosophie: — Fort bien. (Acte V .de qualité. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. ou les vers. non. Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle. qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. sans que j ' e n susse rien. le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). seul. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. Maître de philosophie: — Sans doute. scène 3) Figaro. représentant du Tiers é t a t . Monsieur. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. et tout ce qui n'est point vers est prose. et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. 395 . q u i . nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Monsieur. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i .

je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête.. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. c'est elle. vous ne l'aurez pas... volé par des bandits.. 396 .tromper?. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté.. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta... à l'instant qu'elle me donne sa parole.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. (Il se levé. auteur espagnol. . dont pas un.. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant.. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. je lui dirais. et me voilà faisant le sot métier de mari. tandis que moi. le perfide! et moi. -comme un benêt ! Non. je m'évertue. vous vous croyez un grand génie !. la Perse.. mon terme était échu.. sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort. pour plaire aux princes mahométans. de Tripoli.. Monsieur le Comte. toute l'Egypte. — La nuit est noire en diable. du reste. Noblesse. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. tenir — a poseda. fortune. je crois. morbleu! perdu dans la foule obscure. ce n'est personne. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse. une partie de la presqu'île de l'Inde. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. les royaumes de Barca. au milieu même de la cérémonie. On vient. ne sait lire.. vous ne l'aurez pas. se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte . homme assez ordinaire. et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. la chirurgie. il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. —Mes joues creusaient. et qui nous meurtrissent l'omoplate. élevé dans leurs moeurs. on se venge en le maltraitant. de je ne sais où. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner. Il riait en lisant. n'ayant pas un sou. un rang. de Tunis. un envoyé.. je voyais de loin arriver l'affreux recors. Il s'élève une question sur la nature des richesses. la pharmacie. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 . et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie. des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. a se măsura cu.... Parce que vous êtes un grand Seigneur. .

et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. Un grand seigneur passe à Séville.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. pour gagner du bien. je le marie. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. ni de l'Opéra. 3 pharaon — un joc de noroc. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. il fallut bien périr encore. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. ni des autres spectacles. je vais rasant de ville en ville. Prêt à tomber dans un abîme. non. Mais comme chacun pillait autour de moi. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). J'aurais bien pu me remonter. ce fut un danseur qui l'obtint. sans la liberté de blâmer. en exigeant que je fusse honnête. Il ne me restait plus qu'à voler. et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. c'est toi. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. il me reconnaît. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. j'énonce un écrit périodique.) On se débat. c'est vous. ni des corps en crédit. comme trop lourde à un piéton. que. on me met un jour dans la rue. ni des gens en place. je le nomme Journal inutile. il n'est point d'éloge flatteur. on pense à moi pour une place. c'est moi. ni du culte.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. et que. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. je puis tout imprimer librement. et la honte au milieu du chemin. il veut intercepter la mienne ! Intrique. ce n'est pas nous. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. (Il se lève en s'échauffant. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. je commençais même à comprendre que. quoiqu'on ne soit plus en prison.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . ni de la politique. au moment d'épouser ma mère. Pour profiter de cette douce liberté. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. Pour le coup je quittais le monde. et je vis enfin sans souci. orage à ce sujet. je taille encore ma plume. 397 . ni de la morale. et. c'est lui. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. qui s'étend même à celles de la presse. bonnes gens ! je soupe en ville. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. mes parents m'arrivent à la file. on me supprime. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. (Il se rassied. ni de personne qui tienne à quelque chose. et comme il faut dîner. je me fais banquier de pharaon 3 : alors.

Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. l'un au nord. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). au delà du Petit-Châtelet. s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus.Le Roi s'amuse (1832). dès les rois de la première race. le Petit-Châtelet sur la rive gauche. roman historique (1831). une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. l'autre au midi. les maisons se pressent. le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. ronge. les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). a créé une oeuvre immense. Porta Bagauda. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. hautes et solides. Peu à peu. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. Paris passa l'eau. dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. dont le plus célèbre. V. et ne pouvant plus s'y retourner. il n'en reste que le souvenir. trop à l'étroit dans son île. au delà du Grand. aujourd'hui. Comme romancier. Pendant plus d'un siècle. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . 398 . Alors. use et efface cette enceinte. Hernani (1830). exploités et humiliés par u n régime injuste. déborde. Puis. et deux têtes de pont. considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. avec deux ponts. Les romans de V. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . comme on sait. Ruy-Blas (1838). et çà et là une tradition. Dans Notre-Dame de Paris. Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. où V. le Grand-Châtelet sur la rive droite. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . la Seine son premier fossé.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). La grève de cette île fut sa première enceinte. V. la porte Baudets ou Baudoyer. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue.

Dès la fin du quinzième siècle. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. elle est enjambée. elles se carrent 1 . moraux. tout ce qui est âme dans une nation. surtout sur la rive droite. prennent leurs aises 2 . Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. La rue de plus en plus se creuse e". elles mettent étages sur étages. politiques. Sous Louis X I . Dès 1367. toute place se comble et disparaît. vîrf. Au seizième. sans ordre et tout de travers. Charles V la bâtit. toutes les pentes naturelles d'un peuple . pour nous arrêter là. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. 399 . Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. se carrer — a fi în largul său. Là. industrie. se taillent des jardins dans les shamps. celle de Louis XV. se rétrécit. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. siècle à siècle. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. et le faubourg court plus loin. et aussi des égouts. comme des échappées. malheureusement pour nos yeux. intelligence. pour ainsi dire. par places. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. elles montent les unes sur les autres. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. dans cette mer de maisons. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. Paris s'est encore transformé. Depuis lors. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. percer. des puits de civilisation. dès le quinzième siècle. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. Ainsi. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. dépassée. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. intellectuels d'un pays. tout ce qui est sève. digne du roi qui l'a bâti. ce misérable mur de boue et de crachat. population. tout ce qui est vie.un réservoir. Elles commencent à devenir profondes. prennent leurs aises — se fac comode. on voyait. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. piton — culme. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. étaient. quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. à vue d'œil — văzînd cu ochii. où commerce. du temps de Julien l'Apostat. pour ainsi dire.

Dans le texte qui suit. La corruption est en force. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. groupés sous le titre général de Comédie humaine. 400 . L'honnêteté ne sert à rien. César Birotieau (1837). en un mot. fût-elle riche. on le hait. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. la Cousine Bette (1846). On plie sous le pouvoir du génie. économistes et statisticiens de métier pris ensemble". Ainsi. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. Illusions perdues (1837). Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. mais on plie s'il persiste. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. leurs privilèges. parce qu'il prend sans partager. et vous en sentirez partout la pointe. leur histoire: la Cité. les Paysans (1844). le Père Goriot (1834). l'Université. leur spécialité. în total. 1 pour tout potage — cu totul. on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. ayant chacune leur physionomie. leurs coutumes. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. Cultivant le réalisme critique. la Ville. le talent est rare. Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833). leura mœurs.Au quinzième siècle. et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. on tâche de le calomnier. „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. extrait du Père Goriot. le Cousin Pons (1847) etc. ou s'y glisser comme une peste. il a reflété dans ses romans. dont le mari a cinquante mille livres de rente.

Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. autrement. qui le cherchait dans toute la ville. pour le ménage ou pour la vanité. avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. il faut être déjà riche ou le paraître. ça pue tout autant. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. Dans le fragment qui suit. pour des chiffons. le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). J u l i e n Sorel. sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . se trouve au d é b u t de sa carrière. l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. le public les appelle des voleurs. mais là est la misère. à côté de Balzac. Valenod.belle et jeune. l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. Ses d e u x chefs-d'œuvre. Tirez vos conclusions. Ça n'est pas plus beau que la cuisine. de son vrai nom Henri Beyle. en guerre avec leurs maris à propos de tout. Certes. le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . il trouva un valet de M. et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. pour des enfants. il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. fils de p a y s a n s . est. en grande livrée. Toutes sont bricolées 1 par les lois. J u l i e n Sorel. Si donc vous voulez promptement la fortune. directeur de la prison c o m m u n a l e . soyez-en sûr. Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. on carotte 4 . rarement par vertu. un riche bourgeois de la ville de Verrières. Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. En rentrant. il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). Pour s'enrichir. Voilà la vie telle qu'elle est.

il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. quelques jours seulement auparavant. elle était à sa toilette — se îmbrăca. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. ses pantoufles brodées. sa pipe immense. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Tout y était magnifique et neuf. l'homme des impositions directes. On annonça le dîner. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. déjà fort mal disposé. On la lui fit visiter. Le percepteur des contributions. avait une grosse figure d'homme. sa gorge se serra. Cette dame. Jusqu'aux domestiques. le directeur du dépôt. son énorme quantité de cheveux. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. Elle y déploya tout le pathos maternel.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. On passa ensuite chez madame Valenod. Ce fut pis un quart d'heure après. Par compensation. Julien. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. il lui fut impossible de manger et presque de parler. sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. se dit-il à lui-même. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. et tout cet appareil d'un financier de province. n'imposaient point à Julien. Ses gros favoris noirs. se trouvaient de pauvres détenus. Julien pensait à madame de Rénal. et on lui disait le prix de chaque meuble. 402 . elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. le directeur du dépôt 1 . închisoare. l'une des plus considérables de Verrières. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. il eut l'avantage d'assister à celle de M. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. Ils ont faim peut-être en ce moment. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger.

et il faut l'avouer. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. Julien. Dans ce moment. tenant son verre vert. dans un verre vert.quelques accents d'une chanson populaire. qui disparut. la sale fortune à laquelle tu parviendras. dont le meilleur est Bel-Ami (1885). la petite Roque (1886). Ce mot fut trop fort pour Julien. est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. que chantait l'un des reclus. il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . se disait la conscience de Julien. j ' a i fait imposer silence aux gueux. L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. Toine (1885). chanté en chœur: voilà donc. mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. et bientôt on n'entendit plus chanter. Miss Harriel (1884). mais il faudra que. Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. 26* 403 . et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. pendant que tu te gorges 1 de viandes. et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. mais non pas encore le cœur de son état. dit à M. Monsieur Parent (1886). R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . il avait les manières. tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . Il essaya de la cacher avec le verre vert. Le personnage central du r o m a n . un valet offrait à Julien du vin du Rhin. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. Pendant le tapage du refrain. É c r i v a i n antibourgeois. personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). Contes de la Bécasse (1883). le Uorla (1881) etc. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. Georges D u r o y . Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. pitance — raţie zilnică. — Parbleu ! je le crois bien. tu le souffres! Par bonheur. répondit le directeur triomphant. M.è m e siècle. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . ô mon Dieu! et. L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. un peu ignoble.

buvant l'air léger. fort célèbres. tripotages — afaceri necinstite. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. l'éternelle et profonde infamie de l'homme. comme on récite les litanies dans une église. 404 . Le voici. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale. Ce jeu l'amusait beaucoup. mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. louche — suspect. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . trottant pu galopant. pour qui les cercles 2 . minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne.scrupules. et que cela l'eût réjoui. cédant à l'appel du ciel clair et doux. on l'affirmait. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). et qu'on recevait partout. les noms. D'autres. vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. dans les plus nobles maisons. savoureux comme une friandise de printemps. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens..nom. la seule ressource. et c'est à pe. étaient la grande ressource. sous les sévères apparences. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. en tout cas.. excité. au d é b u t de sa carrière. Il les regardait. le temps s'était adouci pendant la nuit. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril.irie s'il les enviait maintenant. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. II les connaissait presque tous de. hommes et femmes. les riches du monde. avant d'aller à son rendez-vous. consolé. Les amazones passaient. avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). Le vent ayant changé. cercle — (aici) c l u b . comme s'il eût constaté. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. b a n d ă . •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. ressource suspecte à coup sûr. Duroy marchait lentement.

escarpes — t î l h a r i . Vous vous révoltez. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. assis en face de lui. Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste.. inquiétés par les soies brodées. Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s .. Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. l'Argent (189-1). Il y eut un silence. Les mineurs se tournèrent. pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. cherchèrent des sièges du regard. préféraient se tenir debout. Germinal (1885). la lèvre fière.. à ce qu'il paraît. l'œil insolent. Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. tandis que les autres. M. auquel ils présentent leurs revendications. Enfin. Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . tas de crapules 1 . boutonné militairement. un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. entre a u t r e s . tâchaitde se rappeler leurs visages. Hennebeau entra. la 'Curée (1872). Hennebeau. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . Tous avaient l'air hautain. Il parla le premier. la Débâcle (1892). — Voyons. dans les grandes entreprises nationales. Il venait de reconnaître Pierron. je ne demande pas mieux que de causer. les dénombrait vivement. M.effrontés. caché au dernier rang. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. On y assiste. portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. Et il s'interrompit. 405 . dans ses r o m a n s .. un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. Au bonheur des dames (1883). Son excellence Eugène Rougon (1876). demanda-t-il. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). théoricien du n a t u r a l i s m e . à une grève déclenchée par les mineurs. et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. ceux à favoris et ceux à moustaches. — Ah! vous voilà!. n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. les théories q u ' i l a soutenues.

. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. la voix hésitante et sourde d'abord. nous boiserons mieux. si nous le donnions. c'est justement parce que je suis un homme tranquille. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. C'est vrai. nous n'en serions pas moins volés. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. Hennebeau faire un geste violent. nous sommes las de crever de faim. il commença. au lieu de nous acharner à l'abatage. On nous accuse de mal boiser 3 . c'est la vérité. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête.. Maheu coupa la parole au directeur. Mais. il était lancé. nous mettrons aux bois les heures voulues. comme pour interrompre. boiser — a căptuşi cu lemn. Puis. Par moments.. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système.au fond depuis le premier coup de pioche !. il faut que le travail soit payé pour être fait. notre journée se trouverait réduite encore. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . Il leva les yeux. auquel on n'a rien à reprocher. les mots venaient tout seuls. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. Il disait leur misère à tous. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. oui. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. Ah ! c'est mal. voilà ! — Oui. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps.. les yeux baissés. en voyant M. et qui sortaient. la femme et les petits criant la faim à la maison. comme si un étranger avait parlé en lui. ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. des choses qu'il ne savait même pas là.. la seule besogne productive.. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. Si cela était vrai. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. Payez-nous davantage. — Monsieur le directeur. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. Mais ce qui nous enrage. le travail dur. Nous voulons seulement la justice. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . Maintenant. la vie de brute. Sa voix se raffermissait. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. il s'écoutait avec surprise. 406 . ce serait donc la fin de tout. que les camarades m'ont choisi. Du reste. murmurèrent les autres délégués. dans un gonflement de son cœur. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes.

r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . M. crever p o u r crever 1 . il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . pseudonyme de François-Anatole Thibault. l'Anneau d'améthyste (1899). les Dieux ont soif (1912) etc. France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. A. . la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. . a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. . A. . lorsque. nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . A. Nous avons q u i t t é les fosses. finit-il p a r conclure. mangées p a r les amendes et les chômages. c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. nous préférons crever à ne rien faire.désastreuses. Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . à savoir: l'Orme du mail (1897). p a r m i les m i n e u r s . À. M a i n t e n a n t . Des v o i x . par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. Il a d i t n o t r e idée à t o u s . Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. . . E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . Thaïs (1890). Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . Le fragment suivant. les q u i n z a i n e s dérisoires. s ' é l e v è r e n t . nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . Nous a u t r e s . m o n s i e u r le d i r e c t e u r . France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). En tant que critique littéraire. 407 . Ce sera de la fatigue de m o i n s . nous sommes donc venus vous dire q u e . le Mannequin d'osier (1897). France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. le Livre de mon ami (1885). . t e x t e en m a i n . . son style atteignant la perfection. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). fils d'un libraire parisien. où il a été le principal soutien de Zola. est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. —• C'est c e l a . p a y e r le boisage à p a r t . et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e .

près de PaulÉmile . „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. des sièges. de près ou de loin. avec les rusés capitaines. sur la nef de Thémistocle . des chiens enragés. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. dans la mer de Salamine. mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. blocuri. „Il avait peur des voleurs. tant latines que françaises.temps n'était pas le temps présent. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. On l'effrayait facilement. cet excellent homme. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . à Pharsale. aux Thermopyles avec Léonidas . dispenser — a distribui. C'était un fameux homme de guerre. Il bravait. en sorte que. plus tard. César et les dieux. dans les champs de Cannes. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. où. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. nous dit un jour monsieur Chotard. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. aux stratagèmes les plus perfides. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. Il vivait. „Il nous donnait pour sujet de compositions. par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. dans la forêt Hercynie. est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. pensums — pedepse scrise (date elevilor). 408 . endommager le cuir d'un honnête homme. des voitures et de tout ce qui peut. il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. des combats. des cérémonies expiatoires et propitiatoires. il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. son âme était dans l'antiquité. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. du tonnerre. en commentant un texte d'Elien.

j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . selon son h a b i t u d e . Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . q u a n d . si. Monsieur F o n t a n e t . J ' e n t r e . v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. Le gouffre m ' a t t e n d . Ainsi l'a d é c i d é . Dans sa meilleure pièce. du sein de l ' E l y s é e . Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. Cyrano de Bergerac. Gorki). tel que je l ' e n t e n d s encore. vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s . d a n s l ' i m m o r t a l i t é . La Princesse lointaine (1895). en ce t e m p s .l à . Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. J u p i t e r C a p i t o l i n u s . Messieurs. l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. nous le sûmes t o u s p a r c œ u r . peu nombreux. e t . CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). vous serez consigné j e u d i .discours i n c o m p a r a b l e . Il est inepte de rire sans motif. Cyrano de Bergerac (1897). d a n s sa sagesse. Monsieur Nozière. Les 409 . mais toujours malheureux. Ce d i s c o u r s . après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. je vous infligerai une retenue générale. je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . pour la p a t r i e . représentant tardif du romantisme. Monsieur Nozière. „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . „ J ' a v a i s . comme il me s e m b l e . une prodigieuse faculté de r i r e . l'Aiglon (1900).m o i et ne me pleurez p a s . o u v e r t a u x mânes des héros. E n v i e z . Chantecler (1910). vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t .

C'est une péninsule!" Curieux: ... Oh! Dieu!.... Le Vicomte: Mais. C'est un roc!. et se campant devant lui d'un air fat) Vous. Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle. folosit cu pedanterie ironică.. Ha! Cyrano. (Acte I. ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului. 410 .. jeune homme ! On pouvait dire.. Cyrano de Bergerac.. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps.. monsieur..... si j'avais un tel nez. fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe.. vous avez un nez. c'est un c a p ! Que dis-je. c'est un pic!... Cyrano. bien des choses en somme... En variant le ton. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire.. tenez: Agressif: „Moi. — p a r exemple. C'est la fameuse „tirade du nez". gravement: Très... très grand... Le Vicomte.. C'est tout?. Dans la scène qui suit. scène 4. heu. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court. c'est un cap?. monsieur..vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces. un nez. faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: .

qu'on vous salue. T'enrhumer tout entier. lorsque vous pétunez. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. car Je me les sers moi-même. l'ami. l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. mon cher. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. ce sera le gros lot !" Enfin. ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. 411 . vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et. monsieur. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. monsieur.Truculent: „Ça. votre tête entraînée Par ce poids. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . monsieur. d'ailleurs. avec assez de verve. quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. nez magistral. d'esprit: Mais d'esprit. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . le traître !" — Voilà ce qu'à peu près. c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. a fi om cu vază. ô le plus lamentable des êtres. monsieur. Vous n'en eûtes jamais un atome.

un fusil. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . Après une visite en Roumanie en 1925. 412 . La Conversion de Ion Grecea en fait partie. Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. il pensait q u ' i l faisait.— de bine. de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . de rău. Barbusse se consacre entre les deux guerres. et à essayer de t u e r . comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . avec Romain Rolland. Sur ces p a p i e r s . Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s . il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. t a n t bien que m a l 1 . a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . il d e v i n t soldat de la m a r i n e . type d'écrivain militant. p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . et à essayer. Membre du Parti Communiste Français. à m a n œ u v r e r . Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e .LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). C ' é t a i t en temps de guerre. il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e . C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. Il fut. et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. comme ces terres. Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. il m a n i a i t . p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e .

Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. Le socialisme. dit-il „que notre sueur se changeât en or". une multitude d'esclaves obscurcis. totalement inconnue. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. Lui. mais il n'avait même pas. il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. il fut battu. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. selon la pente de son obéissance passive. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. en plein tribunal militaire. à la vje. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. ensanglanté de coups. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. „afin". Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. cherché à le savoir. l'homme que je fus autrefois. s'écria le petit paysan Grecea. Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. apporta magnifiquement. contre lui-même. Comme tous les inculpés politiques. Devant le tribunal militaire. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". il avait cru que c'était une loi de la vie. „Je vous ai dit. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. à la lumière. torturé. le communisme. un nouveau 413 . messieurs les juges.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. Maintenant je ne suis plus le même homme. Grecea fut arrêté.

Mais il se trouva que par un hasard surprenant. et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. volontairement. et si Dieu conduisait les choses du monde. sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. Président du Conseil des Ministres. On le priva de nourriture. Tl attira sur sa tête. On chercha alors à empoisonner Grecea. Le directeur de la prison dut céder. la grève de la faim. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants.chef d'accusation 1 . Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. où la peine de mort est supprimée. l'essai de fuite échoua. 414 . C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. en même temps que lui. réduit — colţişor. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. Bratianu. Restaient les tortures quotidiennes. eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. Il y demeura pendant des mois accroupi. Quand M. Cette fois. il y a plusieurs moyens de la rétablir. mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. chaque paysan et ouvrier. En Roumanie. dans les coulisses de la Justice officielle. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. cependant. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. les châtiments suprêmes. il tomba dans un grand accès de fureur. on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). on n'y réussit non plus. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. Il fit alors la grève de la faim.

Vol de nuit — 1930. puis. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. le courrier de Patagonie abordait l'orage.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. À côté de J e a n Mermoz. et. n'est plus qu'un fantôme.que des morts. Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. l'angle de descente. au jugé 1 .1 9 4 4 ) . pilote de son métier. Il l'estimait trop étendu. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée. Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle. XII Cependant. Il tenterait de passer par-dessous. l'avion trembla. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages. Le moteur vibra très fort et. extrait de son roman Vol de nuit. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . Fabien. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'. de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . Dans le fragment s u i v a n t . Guillaumet e t c . Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. m'a dit un témoin. Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. 415 . 1 au jugé — din ochi. le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. . Le médecin de la prison a. S a i n t . Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. sur la carte. Grecea n'est pas encore mort. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. si l'affaire se présentait mal. Ses romans les plus i m p o r t a n t s . a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde. A.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . et Fabien renonçait à le contourner. traînant le cadavre de sa pensée. corrigea. il naviguerait vers sept cents. Pour se conserver une marge. se résoudrait au demi-tour. du reste. Mais il est devenu fou. qui remue. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres.

Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. car il jouait sa vie sur ce petit papier. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. comme la flamme d'une torche. Il était gêné par la flamme de l'échappement. de collines. Il répondit." Si Trelew était trois quarts couvert. comme il doutait. Un remous fit plonger l'avion. Là. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. La nuit. signalait un ciel trois quarts couvert. ou une fatigue des yeux. pour vérifier le gyroscope et le compas. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. et tout ce qu'elle portait de rocs. qu'il avait déplié et lu mille fois. Et pourtant le pilote s'inquiétait. Mais ce n'était même plus des lueurs. probablement. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. appuyé à gauche. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges." Il se pencha encore. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. mais qui.. Il la regarda. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. circulent encore. mais il ne vira pas d'un degré. 416 . Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. sale et chiffonné. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce. sa veille terrible. au milieu d'aiguilles et de chiffres. À moins que. qui trembla plus fort. Penché à gauche contre la masse du vent. pourtant. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. „Je ne sais pas. „Où sommes-nous. Il ne savait plus combien de temps. qui l'éblouissaient pour longtemps.. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. d'épaves. Elle était tressée drue par le vent. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. la prochaine escale. un orage. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. vent Ouest faible. Chaque trente secondes. À peine des changements de densité. à la boussole. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. par les nuits les plus épaisses. Nous traversons. dans ce néant. puisque Trelew. le radio — radiotelegrafistul. et reprenait. dans l'épaisseur des ombres.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. absorbait le monde visible. Il doutait presque d'en être jamais délivré.

A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. Deux h o m m e s . De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . . On dit que dans sa cellule. cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. T e m p ê t e . de la Cordillère des Andes. . directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". Tu p e u x v i v r e . t u peux v i v r e . 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. . les villes. Après avoir débuté comme poète surréaliste. se r a b a t t a i t vers la mer. le cyclone raflerait. Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . membre du Conseil Mondial de la Paix. Aragon est également un grand romancier. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. Critique littéraire et critique d'art. BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' .La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. Membre du Parti Communiste Français. . Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle.

Songe. et mon refus O mes amis.J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri.Rien qu un mot: la porte cède. L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 ... songe. „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent. si je meurs. Un cheval pour mon empire. Une messe pour Paris... Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot.. Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand.. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. songe. Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède....... Rien à faire.. Je meurs et France demeure Mon amour. songe À la douceur des matins." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain. S'ouvre et tu sors. . rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin".

.„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin. sous les balles.. et l'autre ait pour lui l'armée. pourrait influer sur ma décision. Que chantent les lendemains !" 11 chantait. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient. Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815). Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault. 1 affliger— (aici) a copleşi. ou non. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. — dit encore le mousquetaire. 419 27* . L'alliance de l'ar­ mée et du peuple. confiance en Carnot. et haussait les épaules. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé... Quelle importance cela avait-il? On avait. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti..reur. „Si je n'avais à choisir. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe. peut-être que le seul fait que l'un fuie. si l'envie me prenait de le choisir.. Des mots: „. Sous vos coups chargé de fers. lui. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait. sanglant est levé. Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré.'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever.. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII. voilà l'important.

Mais moi.. Napoléon. servira à l'intimider. . porter >mbrage — a lăsa în umbră.. son teint s'obscurcir. il y a des retours. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court.. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias... Je me remettrai à peindre. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste. Voilà tout le choix qui m'est donné. que si l'on donne les armes au peuple.. je ne suis ni boulanger. d'être l'Empereur de la «inaille. même Hercule. la guillotine a disparu des places. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police. a eclipsa 420 . mais on a embrigadé la jeunesse... Le désordre ou la guerre. elle entrera dans le camp de la misère.. Mais.. et personne n'y peut rien.Houdetot dit que Napoléon a refusé.. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 . c'est là pour moi le travail.. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes. des chutes. blêmir. c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple. ni forgeron. La Révolution.. si on m'en laisse latitude. voilà donc — s'exclama Théodore. Le peuple continuera à crever la faim... mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. aux conspirateurs et aux armées étrangères.. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. chez Monsieur mon père. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur.. Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat. sanglant. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer.. ni charretier. un prétexte ou l'autre de répandre le sang. si elle est victorieuse... est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. par là. regardez sa bouche se tordre. de notre vivant. se révulser ses yeux. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction. il l'appellera Constitution. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence. voilà tout." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde. pas d'autre perspective ! Seigneur. sans doute. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. L'armée... voyons ! Oui. on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. tout ce que nous avons vu.. Si elle est battue par l'étranger..

F. passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. barem au pas de course — în pas alergător. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. Classe 42 (4 volumes. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. la Dernière forteresse (1950). organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. de glace. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. il prit Claude à part. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. Le fragment suivant. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. 421 . Jean aperçut Christian et Mathieu. lancés au pas de course 2 . Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. dans Paris occupé par les Allemands. Son premier roman. la Marseillaise éclata. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. mais Hubert avait disparu. présente une manifestation patriotique organisée par le P. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. se faisant sans cesse bousculer. 1 2 à tout le moins — cel puţin. Roberte.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Son deuxième roman. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. extrait de Classe 42. Il hésita. — C'est décommandé ici. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. devant les vitrines de la cour de Rome. Enfin. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . Jean erra encore quelques minutes. Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué.C. Mathieu. surgie de la foule.

Au croisement du boulevard Sébastopol. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. tendu à coupe-gorge — loc periculas. ayant abandonné sa machine. avec Mercosur et Saint. son grand imperméable clair volait à ses côtés. Tout d'un coup. Il y eut quelques secondes d'attente muette. sur le trottoir. l'un se saisit du revolver. Jean attendait. pris par la bousculade. André s'en alla vers la droite. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. déjà lancé à toute vitesse. on le vit s'engouffrer. l'Allemand. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. l'autre posa sa moto 5 . L'euphorie. Le cortège les aborda de front. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. On aperçut un policier à terre. revolver au poing. une pétarade 3 trancha le chant. 2 1 422 . Brusquement. liesse — bucurie. prêt à tirer. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard.. tenant toujours le drapeau à sa main. un des motocyclistes noirs. D'autres flics couraient vers eux. L'Allemand. il y eut une hésitation. La Marseillaise reprit. Jean se retrouva. pris de peur. déjà il était engagé dans le coupegorge1. on sentait l'horreur sur le groupe.. Après on verrait. lui aussi. sur le trottoir. s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. Au même moment. dans un escalier. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. éperdu. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. un instant surpris. dans le groupe de tête du cortège. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. André s'envola par-dessus la grille. se jeta à sa poursuite. la Marseillaise repartit. Pour l'instant il fallait gagner. André se mit à courir évitant le soldat. un autre tournoyait au milieu des manifestants. Le premier moto­ cycliste le suivit. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . * moto — motocicletă. Une troisième fois. revolver au poing. déboucha des marches. Au loin. Mathieu avait soudain disparu.

prenez garde Vous les sabreurs. Jean voyait seulement deux silhouettes. Jean dut le porter sur son épaule. mettant la main sur son cœur. puis ferma les yeux aussitôt. une claire: André. André fit non de la tête. plus longue. tirant au hasard. un frisson de joie parcourait le groupe. il regarda Jean. d'une seconde à l'autre. 423 . Plus que dix mètres entre eux. un visage fou.. c'était André sans imperméable. les yeux exorbités. La Jeune Garde continuait comme un défi: . André tenta un crochet 1 pour l'éviter. Les copains firent une redoute de leur poitrine. André continua de courir. Derrière eux. crochet — ocol. Le cortège semblait cloué de stupeur. Jean se sentit agrippé par sa manche. tendre la jambe devant le soldat noir. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour.l'extrême. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. blême. devant un portail ouvert. A son étonnement. il lui semblait qu'allait partir.. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André. sans se presser. le croiser. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux.. l'Allemand allait le rejoindre. sûr de tenir sa proie. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. A cet instant. l'Allemand s'abattit lourdement. on discernait ses traits crispés.. André ne tenait plus sur ses jambes. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. l'autre toute noire.. le Boche tira . Le groupe entier s'était refermé sur André. le trait noir s'abattit. émacié. une jeune fille blonde l'entraînait. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde.. le coup de revolver fatal. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. ni drapeau. comme s'il allait s'évanouir. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier. La Jeune Garde. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. Jean reçut André dans ses bras. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout.

ils obliquèrent dans une rue. il mit le nez dehors. à m o r t . grommela A n d r é . v e n a n t du boulev a r d . J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e . Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t .. garnitură. La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e . . André devenait é c a r l a t e . la chanson jaillit une fois encore. — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e .. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait.— J ' a i couru. J e a n s'y faufila longeant les m u r s . Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . . obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme. Ils courent. Même alors. Sa voix s'éteignit.. rassuré. Assourdie. t r o p b ê t e . 1 rame — tren. On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t . ce qu'ils venaient de v i v r e . s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante. Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e . La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée.. J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . puis dans une a u t r e . et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . T o u t était calme. Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. J e a n fit signe de se t a i r e . La s t a t i o n du m é t r o . Il a t t e n d i t une seconde. 424 . puis r e v i n t sur ses p a s . J e a n p a r t i t en éclaireur. André susurra. — Ce s e r a i t .

c'est Amédée Dunois. et le serra doucement. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. parallèlement à la rue Montmartre. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. Jean entraîna son camarade au dehors. une longue tablée. La rame s'arrêtait dans une station. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. c'est Dubreuihl. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. c'est Jean Longuet. Celui qui est à droite de Jaurès. Tenez. c'est Renaudel. malgré certaines confusions. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle. a côté d'elle. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. il lui prit le coude. le dos à la fenêtre. A sa gauche. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. faite de plusieurs tables mises bout à bout. — Il était plus de neuf heures et demie. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. où il y avait peu de monde. la femme du type qui est en face de Landrieu. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". „Sur la banquette. à gauche de l'entrée. le gros. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. à côté de Dubreuihl. — „Le voyez-vous?" dit Jacques. — „Les autres aussi." — . vous les connaissez?" — „Oui. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. c'est Philippe Landrieu. là. Jaurès et ses amis formaient. il se tourne pour parler à Albert. murmura Jenny. le gérant". Et. 425 . En face de Renaudel. au milieu. Et.

11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. Et celui qui vient d'arriver. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. un dîneur. sans regarder personne. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . et empêchait d'approcher. l'interrompit net. gesticulant. presque aussitôt. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. Sans changer de pose. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. le bras tendu pour protéger Jenny. A ce moment. La voix de M. Un homme. dont les paupières battaient. un collaborateur du Bonnet Roage. il arracha la cravate. 426 . le front. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. la gérante. debout. Il joua des coudes.. en. Chut !. entourait les amis de Jaurès. qui tenait le poignet de Jaurès. et d'un fracas de vitres.. Instinctivement. vite!" — „La police!" Un cercle de gens. et la forçant à se rasseoir. Toute la salle. Il était courbé en deux. suivi. J'ai oublié son. la bouche entr'ouverte. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. il hocha lentement la tête. des curieux. passa devant la table de Jacques. assis. en courant. Il ne disait rien.Et en face d'elle. sans doute. saisit la main qui pendait. d'une deuxième détonation. ouvrit le col.. chercha le pouls. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. Avec autorité. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle." souffla Jacques. une glace avait volé en éclats.. envahissaient le café. A demi caché par le dos de Renaudel." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. puis un brouhaha' assourdissant. la barbe. qui se penchait.. ce sont les deux frères Renoult. était resté à sa place. c'est un ami de Mighel Almereyda. un éclatement de pneu." Un claquement bref. à flots. — fendit le cercle.s'élancèrent dehors. celui qui est debout près de la table. debout. Albert retentit. Puis il cessa de le voir. très calme. De la rue. d'où partaient des cris. Mme Albert. Il devait s'être évanoui. et.. Jacques s'était dressé. Il était pâle. Au mur du fond.. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. Il se précipita vers la table du Patron. les yeux clos. ses amis s'étaient levés lui seul. il cherchait Jaurès des yeux.. — un médecin. Une seconde de stupeur.

Le docteur." Une longue minute s'écoula. rapprochées en hâte. s'accrocha à son bras. dont la masse élastique se referma derrière eux. Jacques reconnut un socialiste. bousculés.d'un espace vide. Jacques et Jenny.. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. poussiéreuses. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle. Il était blême. . Trois mots. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre." Les yeux pleins de larmes. n'attendant qu'un signal. Il est mort. pour le coucher sur deux tables. sans un mot. Au moment où ils allaient la franchir. poussés. Jacques cherchait à voir. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin.. autour du blessé. On chuchotait: j.IJ est mort. Elle était debout. Elle se faufila jusqu'à lui. énormes. Des amis avaient soulevé le corps. Henri Fabre. serrés l'un contre l'autre. Alors... Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . se trouvèrent pris dans le remous. Fabre se retourna: au centre. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs.. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. l'emportaient avec précaution. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. l'attroupement devenait de plus en plus compact. entraînés vers la porte. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. sourdement répétés... un ami de Jaurès. Le d o c teur. et procédait à l'évacuation de la salle. passèrent de bouche en bouche: — ).— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets".. Mais. prête à bondir.

. > .

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

exdepărtare. în mijlocul intercostal. ad-. bisco-. désarmer. r1. discontrariul. perprin parcourir. d i s p a r a î t r e en-. af-. 1. riul réagir subordonné. en2. bipède. tressaillir ultra-. rasseoir 2. al. a l ­ longer înainte antédiluvien. contresigner dé-. com-. em-.) ante-. outre-mer vice-. ii-. contra­ retourner.etc. perforer préînainte p r é a v i s . vicomte a. réarmement. r a p a t r i e r . a t t i r e r . ré-. sous-.deasupra. con­ direcţie. soudedesubt mettre super-. sousub-. ememmagasiner immobile. în incarcérer. biscuit cohabiter. irréel. separare enlever. n e g a t i v nemi inter-. suprasensible. prédisposé pour. înainte poursuivre. collaboîmpreună rer. antiantibien-. im-. emmener. bénéfice de două ori bicyclette. î n a p o i . bénébi-.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. anti-impérialiste bine bienfaisant. separare défaire. prédire. sur. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. sous-directeur.(ac-. repetiţie redire. tré-. illogique. apporter. antichambre împotriva antifasciste. supra-. projeter re-. survoler trans-.. enfermer. trépasser. correspondre centra-. col-. supersonique. viîn locul vice-président. exporter in-. oulredincolo de ultra-royaliste. scop . coexistence. ir-. r a p p o r t e r . ra-. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . entreî n t r e . importer.pro­ în faţă. en-. tresdincolo de t r a n s a l p i n . des-. superior superstructure.

calitate politesse. écolier 2. profesie Parisien. technicien -ise calitate franchise -isme 1. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n . réaliste -iste doctrine 2. c u r e n t communisme. r o y a l - 432 . français. a d m i n i s t r a t i o n -ance. -eance. ourson -té. stare r e m a n i e m e n t . dessinateur 2. parisien. -ité calitate parenté. sucrerie -ien origine. lorrain. demni­ syndicat. bavardage 2. fourchette. rougeur -ie. -elle diminutiv chevreau. vengeance.-ette . orangeade 1. acţiune n e t t o y a g e . -erie calitate perfidie. fillette -eur. italien anglais.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. visiteur. profesie j o u r n a l i s t e . dentiste -(e)ment acţiune. p a r t i z a n u l unei communiste. m a l a d i e . -ain. -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able.-elette d i m i n u t i v coffret. paperasse peiorativ produs citronnade. -ation acţiune pendaison. r e z u l t a t u l tempérance. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . professorat. soupière -esse stare. obiect cendrier. profesiune charpentier. -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e . soluble r o u m a i n . Chinois -aison. -ible. Marocain -ais. doctorat -at tate -eau. profesie journalisme 1. socialiste. lisible. calitate blancheur. humanité -ace. -ien -ais. classement -on diminutiv aiglon. suédois caricatural. réalisme 2. poignée -ier. stare esclavage -aille peiorativ ferraille. -1ère 1. -ence a c ţ i u n e . doctrină. ^ois origine F r a n ç a i s . agent danseur. ruelle -êe conţinut bouchée. valetaille. finesse -et . encrier. marseillais.-vlet . -ateur 1.

bavard campagnard. -elet -eur. noiraud p r o p r e t . vaniteux saisonnier. peiorativ 2. alpin héroïque. scénique c o m m u n i s t e . barbu -ard -âtre -aud -et. communard. calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. caracter. pensif enfantin. m a quisard n o i r â t r e . rougeâtre l o u r d a u d . aigrelet menteur. socialiste richissime. rarissime p o i n t u . coutumier inventif.Sufixul Sensul 1. -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor .

tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école. Paris. Moscou.MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. tables) les (élèves. Pékin 434 . b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest. Observaţie. armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres.

les Alpes. rue de la Victoire. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. le Rhin. camarade ! Merci.o e n u m e r a r e : Vieillards. 28* 435 . docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. fluvii şi munţi. O b s e r v a ţ i e i . enfants. d) î n t r . la Corse. g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès. toute la foule était joyeuse. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. fondateur de „l'. femmes.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre.Humanitè". PrietenuJ său este simpatic. hommes. Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. Le Mans. e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir. c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. Ce paysage est magnifique. c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes. Le Caire e t c . Numele de ţări.

SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse .formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s. apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. In limba franceză nu există substantive de gen neutru. care se recunoaşte după articolul care le precedă. Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I . masculin sau feminin. te la masculin în -x le curieux une boulan.

-z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au. Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i . le c h a p e a u -eau. care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. les nez formează les noyaua.T dăugind les jeua. în -s 437 .p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e . -x. în le­ g ă t u r i . les chapeau. la noia.I I . -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc. La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc. les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă . les bras les noia. cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s. acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille.

1 les chevaua. gentilhomme. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1. formează pluralul adă­ les cailloua. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. gentilshommes. al căror plural este: bonshommes. în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme. în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. ugind un ~x les choua. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua. 438 . etc.

Dacă substantivul este compus din două substantive. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. monsieur. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. dintre care unul este determinantul celuilalt. al căror plural este: mesdames. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. mesdemoiselles. 2. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. prepoziţia de se contractă cu acestea. mademoiselle. prepoziţii. Observaţie. substantivele: madame. Les fenêtres de la chambre sont fermées. numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. adverbe.De asemenea. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. messieurs. acestea rămîn invariabile. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. Les livres de l'étudiant sont gros.

à l'étudiante A. ami. J'écris à la soeur de mon ami. de l'étudiante D. G. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. G. A. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. D. l'étudiante G. prepoziţia à se contractă cu acestea. à l'élève A. de Vélève D. l'élève Feminin N.les = aux: La directrice parle a u x élèves. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. de cette fabrique. Adresse-toi à l'élève de service.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. l'élève G. A. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. D.

în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua. -s. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l.ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 . -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc. -n. majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat. pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate.

formează la fel ca acela al substanti­ velor. nouveauforme la masculin nouvel. Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. 442 . d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel. F e m i n i n u l p l u r a l se formează. nouvelles etc. fou-îol Observaţie. prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. vieux-vieil. prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc. conform regulii generale.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană. pentru t o a t e adjectivele. sociales.

m 443 . în locul formelor ma. adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . ta. son pentru a se evita h i a t u l : mon amie. 2 . ton. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie. son habitude. F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. cet hiver. 1 . î n limba franceză. sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce. ton armoire. cet cette Plural Observaţie.Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort.

Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . 2. 444 . 1. cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. Numeralele cardinale sînt invariabile. (la) huitième Observaţie. unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. quatre-vingt-onze.de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil. înainte de a primi terminaţia -ième. soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier. quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième. cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un. soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts.

Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .

toi.v i n g t . eux. certain. î n acest caz. il. lui. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . nous. elle.170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) . toi.-e. nulle. î n gramatica franceză million stantive. quelque. chaque. tout. telle. vous. Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . -e. à elle ».d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. lui Forma accentuată moi. f vtominativ < l Dativ lui. ils lies me. à moi. nul. te. plusieurs. Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. même.. elle ' -. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. . elle nous. elles moi. tu. à lui. vous. PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă . à toi. tel. 446 . autre.

je le lui donnerai demain. À eïle. Qui veut lire? Moi. eux. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. les. vous. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t . leur. à eux. Je le répète. leur ' te' ie' ' a nous. 447 . je vous le recommande chaleureusement. elles à elles Observaţie. vous. il faut être persévérant. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous. se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. les m( à nous. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b . cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. je lui offre un bouquet de fleurs. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. à vous. je le sais. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. vous.Acuzativ 1 me nous.

fiind. e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). de obicei. nous en sommes très heureux (de cela). Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). 2 . p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . în acest caz. P r o n u m e l e y înlocuieşte. 448 .P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. care corespunde articolului posesiv din limba romînă. Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat. se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. te. U n e o r i . P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. nous. U n e o r i . în afară de p r o n u m e l e se. P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. vous Pronumele personale en şi y 1 .

. ce sera.. • \ cela (ça) Observaţie. 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 . c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est.. C'est lui que je cherche. qui. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului.. que Expresia c'est. . Expresiile de prezentare c'est. este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ .Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur. P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi. c'est. etc. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure... care. în acest caz. r e s p e c t i v ... b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère. Expresia c'est. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal.

P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se". autre. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme.. l'un. plusieurs. quiconque. G. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l . rien. nul. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. destul de rar folosite. -e. 450 . pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N.. quelqu'un. care sînt invariabile chacun. certain. a cărei. tout. -une. •D. care variază după număr şi gen. compuse [lequel. l'autre. l'une. A. al căror ce. cu înţeles nedeterminat. laquelle etc. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. personne. tel. al c ă r u i . Observaţie. despre care.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care.

. Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). viitorul II.VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. imperativul trecut. conjunctivul • imperfect. Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior. perfect şi mai-mult-ca-perfect. infinitivul trecut.

La timpurile compuse.(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie. Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 . marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir.

partir. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. -ez. -e. arriver. -iez. -u. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant).-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . mourir. -ions. -e. -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. rester. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. -iez. -ais. entrer. finiss-(ant)]. -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. ţin-(ir) e t c . -is -is -it -imes -ites -irent -as. venir etc. ] . care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. -es. -ais. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. naître. -ions. -s. a Ill-a -ir -oir. sortir. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. -re -ant -i.i n t r a n z i t i v e c a : aller. -a. -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. tomber. 453 . -ait. -ait.

ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ .conjunctiv imperfect perfect Observaţie.m u l t . C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que). j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca.Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i . Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 ..

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t . Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .

nous pèserons Observaţie. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. appeler — j'appelle.) acheter — j'achète. il emploiera (dar nous employons etc.) dublează A l t e v e r b e . je céderais 4 . ) ils jetteront (dar nous jetons etc. Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède. n u d u b l e a z ă consoana l sau t. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 . Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons. appuyer — j'appuie. jeter — je jette. consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : . ci p r i m e s c . care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v .) 5 .) 457 . -eter.Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 . ils appelleront (dar nous aţpelons etc. în acest caz. ils achèteront (dar vous achetez etc. oue je cède — je pèse. ils modèleront (dar vous modelez etc.) il appuiera (dar nous appuyons etc. Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 . u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle. Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler.

Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . 458 . exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. il fallait etc. V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate. pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. venir la indicativul prezent. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. Spre deosebire de limba romînă. A m pus să-1 cheme. 4 . il hait (dar nous haïssons etc. Tocmai i n t r a s e . venir. î n d a t ă ) . tu hais. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular. Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). A î n c e p u t să lucreze.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. 6. faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. 3 . il neigera. faire etc. Voi pleca (în c u r î n d . formează trecutul apropiat (le passé récent). 2.

Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . Ces portraits sont parlants. de cauză. il paraît. Trouvant le film ennuyeux. nous sommes partis. de t i m p e t c . Il s'est blessé en fendant du bois. il arrive. ) : En lisant on s'instruit. tonner. il convient. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . il fait etc. grêler e t c . La un număr redus de verbe. Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . ca de e x e m p l u : il suffit. ^ şi a l t e verbe (falloir). E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . geler. neiger. adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. Observaţie. gerunziul Participiul prezent.

460 . . unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului.1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent. .Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i . . . . .

bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc. paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc. atteindre. peindre. teindre etc. Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 . être) plaindre. ! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey. accourir (eu avoir. je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul.verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! .asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

servir. il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 .a p l . şi imper. sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc.Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire.prez. mentir. [vous) contredisez etc. a I l . de aseme­ nea interdire. partir 1 eu a u x . j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc. ind. prédire contredire care fac la pers.

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

. répondre. . . admettre..entendre. il pleuvra . 1nu 1 . commettre.. défendre. mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc.Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre. .. que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez .are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc. per1 mettre etc. vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 . . combat. tre. dépendre. pendre. attendre.

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 . se souvenir. obtenir. suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux. intervenir.Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. soutenir. eu aux. avoir: tenir. appartenir etc. devenir.être: revenir.

aşezată după verb: II ne parle pas français. Il ne veut plus avancer. pentru propoziţiile scurte. guère etc: Je ne vois rien. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. jamais.i l s pas? 468 . a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. rien. şi pas. forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. Je ne le rencontre j a m a i s . păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus. aşe­ zată înaintea verbului. personne. La timpurile compuse. verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. la verbele din grupa I. point.

bientôt. où. tard. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément.. Adverbe de timp: aujourd'hui. ensuite. bien. Adverbe de loc: ailleurs. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien. exprès. ensemble. trop etc. loin. Observaţie. jamais. longtemps. beaucoup. dessous. là. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. ici. le bâtiment. plutôt. hautement.). Adverbe de afirmaţie: oui. 469 . E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. tant. peu. l'assortiment etc. ne. profondément etc.. gratis etc. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. certes. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment. souvent. partout etc. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. davantage. demain.ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite. assurément etc. soudain. ainsi. toujours etc. heureusement etc. Adverbe de negaţie: non. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. commodément. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. Adverbe de cantitate: assez. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. hier. parfois. confusément. dehors. dessus. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. précisément.

devant. pour. courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. pas. P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. derrière. chez. entre. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. la adverbele care se p o t c o m p a r a . E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. en. Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . parmi. avec. contre. au milieu de. de. sans. depuis. pendant.Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . à côté de. m o d u l : aller à pied. vers. le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t . dès. loin de. avant. d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. malgré. dans. sur. d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. près de. outre. quant à e t c . se formează la fel ca la a d j e c t i v e . après. sous. 470 . fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . jusqu'à.

agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs. t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table. monta dans la diligence.— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie. — t i m p u l : Sur ses vieux jours. il s'établit à la campagne. ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau. un parapluie à la main. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large . Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. 471 point . cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée.— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue.

car il ne travaille 472 . c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. toutefois. P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . Elle ne sait ni nager. ainsi il est écoulé.Prepoziţiile en şi dans In general. b) adversative (conjonctions cependant. Balzac était royaliste et catholique. en effet. ni: Il lit et commente le journal. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. pourtant. c'est-à-dire: pas sérieusement. par J'ai fini. la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. Je crie mais on ne m'entend pas. donc je peux partir. ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. enfin. ni ramer. Il est entré dans la maison. ainsi. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. Il parle fort. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. Il échouera. qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. aussi.

pour peu que. on se couche. c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. vu que. de façon que. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . puisque. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. bien que. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que. je suis parti. après que. tu réussirais. ainsi que. jusqu'à ce que. de peur que — consecutive: de sorte que.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. (comparativă) : Comme on fait son lit. pendant que — cauzale: parce que. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e . afin que. à mesure que — concesive: quoique. Observaţie. non que — finale: pour que. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. d) quand: partir. de manière que. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien.

adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! . Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adjective. verbe.— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc.

sau p r i n subordonare cînd. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . 2 . care nu depinde de a l t ă propoziţie. d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. b) prin joncţiune. Propoziţia independentă (proposition indépendante). R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. La personne qui m'a téléphoné. Propoziţia principală (proposition principale). R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere. m'a communiqué quelque chose d'important. depind unele de a l t e l e . Je m'habille et je viens tout de suite. Pierre est charpentier.SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. nefiind de acelaşi fel. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. 475 .

-— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement. c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix. 476 .3 . d'hôpitaux etc. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais. d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez. temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi. — concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français. on. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve. •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé.pourrait construire plus d'écoles. il est un grand réaliste critique. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra.

d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. Il regrette que tu sois malade. 4 . c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère. E l se foloseşte. sembler etc. principal e t c . 3 . d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que. In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. ) : Il faut que tu écrives une lettre. conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. Il est bon que nous apprenions le français. que. unique. posibil. il est juste.: 1 . b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. il est nécessaire e t c . b) după un verb impersonal (falloir. d o r i n ţ a .ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . quelque 477 . regretul e t c . jusqu'à b) de loc. ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . t e a m a . il n'y a que des champs de blé. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. de côté que: Où que nous regardions. Je veux qu'ils partent.

sans que e t c . Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. • e) c o n s e c u t i v e . Quoiqu'on fasse. pour que. pentru a exprima un fapt real. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. Observaţie. cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que. afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. avant que. î n limba romînă. d) f i n a l e . îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque. que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul. 1. mérites. p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. Observaţie. quoique. si. De asemenea. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. sans que: Bien qu'elle soit jeune. elles n'eurent aucun résultat. quoique e t c . are putere — Bien qu'il soit maigre.. pour. Deşi este slab. f) c o n d i ţ i o n a l e .c) d e c a u z ă . de. elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. de manière que. g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois... d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que. 2 . bien que. que.. pour non que.. se foloseşte indicativul în limba romînă. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . on ne peut contenter tout le monde. il a de la force. după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun.. ce n'est pas que. d u p ă pour peu que. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. Quelles que fussent les précautions de Bartholo. ) : Approche que je te voie (que = pour que).

3 . cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. manger tout cela! 2 . In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. raţele se reped. In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer. o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . propoziţiei 479 . Ne pas se pencher en dehors. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. j'ai repris mon travail. les canards d'accourir. este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. il faut se laver les mains. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train. a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . Après avoir passé un beau congé. Şi iată că găinile se ţivîntă.

Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. on remarquait ses rides. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. 480 . Rîde de se prăpădeşte. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie. la reconstruction commença. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. il travaille. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. Observaţie. în gramatica franceză. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. spre deosebire de gramatica roinînâ. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas.d) consecutive: II rit à se tordre. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant. 2. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie.

Ils ont lu la gazette. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t .) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 .2 . deci acordul se face^. Observaţie. (Complement indirect. Elles se sont parlé. 4 . Elles étaient appréciées par leurs camarades. je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). Marie. deci nu se face acordul. Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se). P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. (Complement direct. t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés. 3 . P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. expuse m a i departe (punctul 4).

Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés. 482 . nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t . deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect. la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect. Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes. CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i .) Observaţie.T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă . (Acordul se face cu complementul direct les lettres. în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect.m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular.

î n schimb. după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i . E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt.a a condiţionalului trecut). Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). 1 .a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. î n limba franceză. (subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 . I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză.REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i . 3 . 2 . în general. ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice.

1 . aussi \'a-t-on condamné.u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 . d) c î n d . Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. dar este r e l u a t p r i n t r . p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . peut-être. Acest strigăt îl lansează Barbusse. el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . à peine. Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . ainsi. toujours: Il avait volé.e l l e entrée qu'elle se mit à parler. Ce cri le lance Barbusse. encore. v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. dit-elle. Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi. facultativă după sans doute. în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă . . Reste la question essentielle. adver­ comment il procédera.S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie. À peine « ( . au Inversiunea este moins etc. en vain. incidente: instants.

SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent. CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .

eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette. relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face. représentant (fig. dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 . -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz.) .) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier .) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar.chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz.

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

locuţiune conjuncţională loc. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. 1. prezent pron. locuţiune verbală m. botanică comp.) masculin maj. învechit jur. arhitectură art. antichitate arhit. mitologie muz. gramatică hot. marină mai. expresie /. substantiv iehn. tehnică ţipogr. muzică nehot. adverb. pronume qn. vezi vb. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. zoologie Observaţii. verb. perfect pers. hotărît imper. . verb intranzitiv vt. adjectiv adm.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. 2. articol aux. (mase. juridic Ut. numeral part. tipografie tr. conjuncţie constr. quelque chose rel.) feminin fam. trecut v. relativ s. adv. personal pi. verb tranzitiv zool. participiu perf. administraţie adv. verb vi. interjecţie interog. (gradul) comparativ conj. adverbial ant. literatură loc. figurat gram. locuţiune prepoziţională loc. invariabil ist. nehotărît num. popular prep. imperativ impers. conj. familiar fig. majusculă mar. istorie înv. auxiliar bot. quelqu'un qch. infinitiv interj. prep. plural pop. impersonal ini. indicativ inf. militar mitol. matematică mii. prepoziţie prez. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. locuţiune adverbială loc. construcţii expr. interogativ invar. (fem.

.

îmbelşugat. f. caisă abricotier s. c u m p ă r ă t o r achever vb.f. a lipsi.m. a p ă r ă s i . p r i m i t o r . a a c o m p a n i a accomplir vb. I I a î m p l i n i . cu. m. (pi. a ajunge (la) . m. a absorbi. a a t î r n a . a c l a m a ţ i e acclamer vb. a nu fi de faţă absolu. ) a duce (la) abreuver vb. invar. aşadar. a sfîrşi. a înverşuna achat s.m. p l ă c u t accueillir vb. cais abriter vb. accelerare accélérer vb. a lega accourir vb. a a g ă ţ a . de. abajur abattage s.) împreju­ r i m i . a a c a p a r a accélération s. desăvîrşit absolument adv.) d' ~ m a i î n t î i .f. a a c u m u l a . II a se aşeza pe vine accueil s.f.m. a b a t e .) faire ->qch. a acosta. -euse s. III a sosi în grabă accrocher vb. f. d u p ă . accent accepter vb. Aceste vocabulare nu p o t . abis abnégation s. abnegaţie abolir vb. a ierta absurdité s. m ă n ă s t i r e abbé s. abuz acacia s.f. a a d ă p a abri s. c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant. preot abîme s. à pied pe jos . ţii ie loc de dicţionar. III a doborî. (fig. a se î n d r e p t a acheter vb. a a c o r d a . a efectua accords.-eadj. II a atinge (ceva). a b a t a j abattre vb. adv. a îndîrji. a aboli abondance s. I I I a m ă r i . intrare accident s. m. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. I I I [în expr. a b o r d a r e . à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb.) a acosta accoupler vb. a umili accaparer vb. a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. a a c l a m a accompagner vb.m.f. a se împăca accoster vb.m. a b u n d e n ţ ă . a împerechea. î n v o i a l ă . 493 . a b a ţ i e . adăpost abricot s. cumpărare . a aborda. acces. II a suprima. s' ~ a se p o t r i v i . în p r i m u l rînd aborder vb. a a d u n a .f. a p r i m i accès s. a d a . a spori accroupir (s') vb.m. -e adj. [fig. p r ă p a s t i e . a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . la. în . doborîre (a co­ pacilor. cîte. a t ă i a .f. acordeon accorder vb. a strînge accusateur. cu t o t u l . a î n t î m p i n a accumuler vb. a accelera accent s. a săvîrşi.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep. a accepta. [mar. peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n . m. absolut . I I I a absolvi. a t e r m i n a . n e a p ă r a t . belşug abondant. m. şi s. ro. sporire accroître vb.) a descuraja abbaye s. a însoţi. a grăbi. consim­ ţământ accordéon s. acu­ zator accusation s. negreşit absorber vb. a adăposti absence s. tăiere . m. a b s e n ţ ă . acord. a cumpăra acheteur. şi adj.m. -trice s.f. lipsă absenter (s') vb. acuzare acharner vb. m ă r i r e . accident acclamation s. -e adj.m. a r e n u n ţ a abat-jour s. a înghiţi absoudre vb.m.m. [loc. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb.m. pe. I I I a p r i m i . a vitelor) . a î m p o v ă r a .m. a b s u r d i t a t e abus s. a copleşi. m. salcîm accabler vb. a b u n d e n t abord s.m.

oţel acquérir vb. în mod p l ă c u t . s. (pi. ajutor aider vb. -e adj. afacere. a g i l i t a t e . -e adj. a se prăbuşi affaler (s') vb. -é s. vîrstnic agence s.m. u ş u r i n ţ ă . rn. a îmblînzi adresses. sprinteneală agir vb. dibăcie. a a d m i r a admission s.m. a g r a v a r e aggraver vb.m. a adora adoucir vb. (fig.f. a d m i r a t o r admiratif. aerian aéronautique s. o votre — • c u m d o r i ţ i . conso­ lidare affirmer vb. v u l t u r aiglon s.) a se prăbuşi affection s. uşor. a m a b i l aimer vb.f. -~ s. agresiune. ajutor aide 2 s. a e r . a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb. bot. sprijin. a agrava agilité s.f plăcere.f. conj. dezinvoltură aise s.f.f. ascuţime additionner vb. agenţie agent s.f. actor action s. a d m i r a t i v admiration s. f. în a l t l o c . înfăţişare aisance s. / . a d m i r a b i l admirateur. a i u b i . a c t i v i t a t e actualité s. a d r e s ă .m. p r i m u l născut ainsi 1 . a a p u c a . (fig. agricultură agripper vb. î n t ă r i r e . aglomerare aggravations. a g r a r agrandir vb. şi adj. I I a a c ţ i o n a agiter vb. -e adj. m i n ă . î n d e m î n a t i c . a î n h ă ţ a a h ! interj. al muntelui) ail s.. p r e c u m şi air s. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m .e omul care-mi trebuie . m a i în v î r s t ă . a î n r ă u t ă ţ i . înăcrit aigre-doux. cu a r i p i . p r o b l e m ă .f.acier s.) aglo­ meraţie afflux s. II a î n d u l c i . agresiv agression s.f. ~ es) bun i c . a-i plăcea aîné. a se învoi acteur. -es.f. aïeux strămoş) aigle s. a t a c agriculture s. arie (muzicală). acţiune activité s. (în)aripat ailier s .m. a adresa adroit. -s) usturoi aile s. în v î r s t ă .f. agreabil agressif. adeziune admettre vb.m. m . aşa precum. dragoste. iscusinţă adresser vb. a se s i m ţ i bine aisé.m. trea­ b ă ./. a micşora affaire s.f. strident a i g u i l l e s . -ive adj. /.f. (pi. -enne adj. d'-~ de altfel aimable adj. (pi. a f l u e n ţ ă . vîrstă âgé. a a g i t a agneau s. vîrf (al t u r ­ n u l u i . -trice s. II a se elibera affronter vb. être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . p l ă c u t agréablement adv. I I a slăbi. a c o n s i m ţ i . il fait mon •«. -douce adj. 2 .m. a n d r e a .m.f. b u c u r i e . aeronautică aérodynamique adj. conj. aglomeraţie . a cîştiga acquiescer vb. afecţiune affermir vb. a consolida affermissement s.f. a înfrunta afin conj. se tirer d' — a se descurca. aerodinamică aéroports. I I I a m ă r i agréable adj. a d m i t e r e adonis s. f.m. aulx. dulce-acrişor aigu. a a d u n a adhésion s. à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c . cum îi p l a c e .) p i ţ i g ă i a t . I I I a d o b î n d i . conj. m. astfel. f. -e adj. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. agent agglomération s. a c t u a l i t a t e acuité s.f. î n r ă u t ă ţ i r e .m. agreabil. deci ainsi que loc. ~ que p e n t r u ca. a d m i r a ţ i e admirer vb. II a î n t ă r i . adv. a ajuta aie ! interj. aripă ailé. în scopul âge s./. miel agraire adj. -trice s. a se a g i t a . -ë adj.f. m. a-şi face de lucru affaisser (s') vb. acru.) ~ de pentru a .f. adonis adorer vb. a s c u ţ i t . aflux affranchir (s'j vb. -ive adj.m. a afirma affluence s.f.f. m. p u i de v u l t u r aigre adj. aerodinamic .f. (în loc. I I I a a d m i t e admirable adj. aeroport affaiblir vb. aşa. au ! v a i ! aïeul. t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa. cu dare de mînă 494 .m. (fam. dibaci aérien. ac. a h ! o h ! aide 1 s.

f.) şi adj. a m f i t e a t r u amplement adv. a strînge amateur s. (cu maj. a t u n c i alpestre adf.m. (cu maj. aniversare annoncer vb. inel année s. . a l i a n ţ ă .f.f.f.9. p u r t a r e . m.m. împrejurimi allécher vb.m. b o g a t . -e adj.m. m. alegorie allemand. (fig.) şi adj.. a n t i c a m e r ă antipathique adj. vechi ancre s. III a a p ă r e a appareil s.f. a m i c a l .m.a se l u n g i .f. amazoane ambition s. nelinişte.) şi adj.f. a l t i t u d i n e amaigrissement s. a prevesti annuaire s. m. a n a t o m i e ancien.e s.f. a se î n t i n d e allumer vb. prieteneşte amitié s.-enne s. a n t i c h i t a t e antisémite s.m. a n e c d o t ă ange s. a p l a u z e appétit s. a aduce apprendre vb. -e s. a m p u t a ţ i e amputer vb. -e adj. a speria angoisse s. a a t r a g e . a a d e m e n i allée s. / .m. m. a n t i p a t i c antiquité s. a m a n t .f. iubit a m a r r e . a m p l u . -e adj.f. a se amuza anachronique adj.m. a m i c amical.m. (cu maj. a p r e l u n g i . a afla apprêt s.m. a l p e s t r u alphabet s.m. a merge. m e r s . englezesc a n g l e s . salariu apporter vb.f. aluzie almanach s. a n t i s e m i t août s. a m a t o r amazone s. alsacian altérable adj. german aller vb. a n t a r c t i c antérieur. a m e n d ă amener vb. a î n g r ă m ă d i . prietenie a m o u r s . cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb. a n i m a l animation s. a l t e r a b i l altitude s. p a r î m ă amas s. a p a r t a m e n t appartenir vb. verighetă allier vb. a se d u c e .aisément adv. * ' .f. slăbire a m a n t . poftă de m î n e a r e appointements s.f.m. a l a r m ă alarmer vb. a o d u c e . odgon.f.f.f.) d o b i t o c anéantir vb. a î m b i n a allonger vb.f. englez. a apreta 495 .m. a m u z a m e n t . colţ angoisser vb. m. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s.) a strivi anecdote s. a p e t a l à peu près loc.f. a n i m a ţ i e animer vb. a a p r i n d e allumette s. iubire a m p h i t é â t r e s. d i s t r a c t i v amusement s. a n t e r i o r antichambre s. à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s . prieten.f. . grămadă amasser vb. a g ă t i . a a l a r m a . august apercevoir vb. II a n i m i c i .pi. a n . a a d ă u g a alarme s. (degetul) inelar anormal. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s. m. s'en ~ a pleca. a se duce alliance s.m. amploare amputation s. a lungi.pi. alee allégorie s.m. a n o r m a l antarctique adj.f. I I I a zări apétale adj. a l p i n i s t alsacien.e s. alfabet alpiniste s. c a m (aşa). a p a r e n t appartement s. a n u a r . a p l a u d a r e . -e adj. a p e l . m . prietenesc amicalement adv. a p r e t apprêter vb. ancoră âne s.f. -enne adj. a l m a n a h alors adv.m. II a a p l a u d a applaudissement s. a a n u n ţ a .f. a m ă ­ nunţit ampleur s. a p a r a t apparemment adv. chemare appeler vb./. după cit se pare apparent. c h i b r i t allure s.m. adv. a se d i s t r a . a însufleţi anneau s. a m b i ţ i e âme s. suflet amende s.m.f.m. (fig.f. aproape apparaître vb. pi. III a î n v ă ţ a . a p r e g ă t i . m ă g a r .f. III a a p a r ţ i n e appel s. m . m.m. m.f.f. a aduce ami. înger a n g l a i s . a d a a l a r m a alentours s. a n a c r o n i c anatomie s. s p a i m ă animal s. -e s. a a m p u t a amusant. a n u m i applaudir vb. -e adj.m. dis­ tracţie amuser (s') vb. u n g h i . însufleţire.m. a chema.

a sosi.m. astronomie athée s.f. m.nl. a se asocia assombrir (s') vb. asfalt asphalter vb. a n g h i n a r e articulation s. arsenal a r t s . a zăbovi atteindre vb.m.f. a a t a c a attarder (s') vb. d u l a p . a t a ş a t (de legaţie.f. pe urină.m. a lega attaquer vb. apropiere approcher (s') vb. curcubeu archipel s. [invar. piftie aspiration s. I I I a a s u r z i . asistenţă association s. a fi de ajuns assiéger vb. înfăţişare asperge s.) raion.m. a a p r o b a . arivist arrondir vb. desi­ gur assurer vb. a s a s i n a t assassiner vb. sprijin appuyer vb.m. en avoir ~ a fi s ă t u l . arenă argent s. atenţie 496 . m.a m i a z ă arabe s.f.f. a t l e t i s m atome s. cartier arroser vb.f. încheie­ t u r ă (a m î i n i i . a r a b araignée s.f.m. învoire asseoir (s') vb. nefi­ resc artiste s. păianjen arbre s.) a se î n t î m p l a arriviste s.m. şi s.m.m. suficient.f.f. (sport) fundaş.m. I I a a d î n c i . I I a rotunji arrondissement s. a r a n j a m e n t arrêter vb. ascensor ascension s. cu artă ascenseur s.m. a r h i t e c t ardeur s. a a j u n g e . m. a v î n d în vedere attentat s. interj.m.f. cu s i g u r a n ţ ă . c u r e a .f.m. a sprijini âpre adj. a s t r o n a u t i c à astronomique adj. arhipelag architecte s. m. s t ă p î n pe sine. /. a înjuga attendre vb.m.-elle adj. a r m a m e n t . aromă arracher vb.) si adj. a t o m atroce adj. asociaţie associer (s') vb. a s p i r a r e . I I a se î n t u n e c a . sparanghel asphalte s. III a se aşeza assez adv. ariergardă arrière-grand-mère s. c r u n t . arc arc-en-ciel s.) poimîine après-midi s.s.m. s.f. a asigura astronautique s. ascensiune aspect s.f.f. I I I a a ş t e p t a attendrissant. înarmare armoire s. aspru après prep. înduioşare attendu prep.f. a r t i s t artistiquement adv.f. a piciorului) attaché s. m. a a p r o v i z i o n a appui. a a p ă s a .) d u p ă . a asedia assiette s. sigur assurément adv. a aresta arrière 1 . -e adj.approche s. aşteptare attention s.f. a se aşeza la masă a t t a c h e s . reazem. farfurie assistance s. (impers.m. şifonier arôme s. a a r t i c u l a artificiel. a u d a . măiestrie artère s. p o m . a r t i s t i c . şi adv.m.m. (adm. [fig. / . a r ş i ţ ă . a face (un sunet) m a i surd assuré. groaznic attabler (s') vb.f. [invar.m.f. a a t a ş a . d u p ă aceea après-demain adv.m.f. d e s t u l . a î n h ă m a .m. arteră artichaut s.) aspi­ raţie assassinat s. (fig.m. a smulge arrangement s. asalt assentiment s. a aproîunda approuver vb.m. a r m a t ă armement s.m. ateneu athlétisme s. partea d i n a p o i .m. aspect. şi adj. a opri . a asasina assaut s. înduioşător attendrissement s. a întîrzia.f. d u p ă . a s p i c . de ambasadă) attachement s. a s e n t i m e n t . sosire arriver vb. ateu athénée s.f.f. cameră din dos arrière-garde s. rîvnă arène s. aprovizionare approvisionner vb.f. a stropi arsenal s.) a se posomori assourdir vb. m.m. legătură. a r t ă . \ ardoare. a se a p r o p i a approfondir vb. a r t i c u l a ţ i e articuler vb. b a n i armée s. a r t i f i c i a l . a i z b u t i . -e adj. (fig. a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. a t e n t a t attente s. (cu maj. a t a ş a m e n t attacher vb. I I I a atinge atteler vb. m . s t r ă b u n i c ă arrivée s. 2 . a r g i n t . înapoi ! arrière-chambre s. arbore arc s. m .m. a asfalta a s p i c s .

(impers. îndrăzneală audacieux.m. orbeşte aveugle-né (e) s. t o a m n ă automobile s. a l t u l . -e adj. m. avion avis s. alt(ul).f. aproapele auxiliaire adj. bagaj bague s. ~ chose altceva autrement adv. •*• soif a-i fi s e t e . a l t a .f. aux. a v e n t u r ă avenue s. ) . viitor aventure s. a grăbi (plecarea e t c .) c e l ă l a l t .f. şi adj. -euse adj. azi aune s. zgîrcit avec prep. şi pron. î n d a t ă ce autant adv. a pune mîna attrister vb. a l t ă d a t ă . orb din naştere aviation s. b a c a l a u r e a t badiner vb. î m p r e j u r . I I a ateriza attirrer vb. aşa de aussitôt 1 . r a d ă . a u t o m o b i l automatiquement adv. pătlăgea v î n ă t ă aucun. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. a p r i l i e B baccalauréat s. 2 . pron. lăcomie. a z ă r i . a m ă r t u r i s i avril s. adj. adv.f. d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s.s. şi. m . 11 a a v e r t i z a .-trice s. lacom. m. a întinde (înainte) . a m ă r i . -e adj.f. a bolborosi. de uşă baigner (se) vb. a v a n p o s t a v a r e * . şi pron. cu a t e n ţ i e atterrissage s. a l t m i n t e r i autrefois adv. a glumi bafouiller vb. a-i f i . p ă r e r e . s î n t . a î n a i n t a avant adv. î n t î m p l a r e . arin auparavant adv.f. aviz aviser vb. a spori aujourd'hui adv. a î n t r i s t a .f. altfel. a a v e a . ochi de fereastră. baie baïonnette s. înainte a v a n t a g e s. a m î h n i attroupement s.m. împrejurul autre I . adv. nici un(ul) audace . a u t o m o b i l .m.f. a v a r . conj. hot. balcon 497 . (precedat de art. sărut(are) baisse s.m. prep. aterizare atterrir vb. a bîlbîi bagage s. b a l balai s. î n d a t ă . şi adj. a atrage attraper vb. autor auto s. a u x i l i a r avance s. aş ! baie s.f. a se îmbăia 32* bain s. a v a n t a j avant-hier adv.f. a u t o d i d a c t automne s. (pe) aproape auriculaire s. a informa aveugle s. a se s c ă l d a .m. I I a deprecia (o marfă) . î n a i n t a r e avancer vb.m. a v i a ţ i e avide adj. a scădea. aversă avertir vb. scădere baisser vb. a l a l t ă i e r i avant-poste s. şi prep.f. t o t a t î t a .m. a micşora' bal s. a v a n s . / .m. m. loc.m.attentivement adv. de asemenea.-euse s.m.f. există avoisinant. a înjosi avion s.m.f. /. m ă t u r ă t o r balcon s. şi adj. adv. vecin avouer vb. deget mic (de la mînă) aussi adv. {loc.m.f. a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s. în mod a u t o m a t autodétermination s. lîngă. avocat avoir vb. m ă t u r ă balayer vb. şi adj. inel bah! interj. m. au­ tomobilistic autorité s.m. a l ă t u r a t . a v i d .f. cu avenir s.) ~ de în j u r u l . a u t o r i t a t e autour adv. m a i înainte auprès 1 .f. a p r i n d e .f. zori aubergine s. cale averse s. a v i d i t a t e avilir vb. m./.m.) il y a este.m.m. a m ă t u r a balayeur. a î n ş t i i n ţ a avocat s. odinioară autrui pron. m i c golf. 2 . 2 . deasupra auditeur.m. orb aveuglément adv. a u d i t o r augmenter vb.f.m.m. dedesubt au-dessus .m. îndrăzneţ au-dessous adv. ~ faim a-i fi foame. prep. h r ă p ă r e ţ avidité s. baionetă baiser s.f.

b ă t ă l i e .f. r ă z b o i n i c .m. .m. bibliotecă bicyclette s.m. a mîzgăli barque s. mai dihai beaucoup adv.f.f. balnear banane s. -che adj. foarte m u l t . şi adj. baston batteuse s.m. -e adj. a dezaproba . banderolă bandit s. desagă besogne s. p r o s t i e . sa­ lutar bien-intentionné.m. bizar blague s. -e adj. gratie bas 1 . prune bec s. a blaza. 2.f. a î m p e s t r i ţ a bijou s. barbă barbier s. beton betterave s. de peşti) bandes. l u p t ă bataillon s.m.f.) b a r a c a m e n t barbare s. balenă balise s.f. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s.m. bel. b a n d ă .f.m. j o ­ s u l . b i n e v e n i t bière s. banchiză baraquement s. a n i m a l . (pop. cărucior.) franc.f. -euse adj. .e s. a se legăna . barbarie barbe s.m. bărbier barbouiller vb.f.f. ceată bander vb. v o r b ă r e ţ . beneficiu bénéficier vb.m. de plus belle şi m a i şi. m i n g e . socru beauté s. baladă ballant. vite bête 1 adj. c i u d a t . baliză ballade s. v a s .m. a construi bâton s.m. inferior. şi adj./. m u n c ă b e s o i n s .m.f. adj.f. . bilet biscuit s.m. a b l a m a blanc.m. b ă ţ . frumuseţe bébé s. p a r t e a de j o s . guraliv bazar s. leagăn béret s. a beneficia benêt s.m. bancher banquise s.m. beretă. deşi. a b a n d a j a banderole s. bască berline s. . tout ~ încetişor. m. .f.f. a l b e a ţ ă blanchir ' 6 .m.f. b e c a ţ ă . prost bête 2 s. / .f.f. conj.f. (în) curînd bienvenu. m .m. t r e a b ă .m. j o s . basorelief basse-cour s. b a z a l t basculer vb. m. batoză battre vb.baleine s. bere bigarrer vb. belle adj.m.m. s c ă z u t . cu t o a t e că bienfaisant. fleac béton s. b a n a n b a n c s .f. bază bas-relief s. a l b blancheur s. s. e m u l t de cînd . u n t beurrer vb. . ballet s.f. a toci sensibili­ tatea blé s. b a t a l i o n bateau s. b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv. sărăcie bétail s. cioc. be­ licos bénéfice s.f. b a r b a r barbarie s./. -se 1. în şoaptă bas 2 s. m . c u m n a t ă belliqueux. fîşie. p r o s t ă n a c berceau s.f. m u l t beau -frère s. şi adj. b a n c ă . n a v ă bâtiment s. d u n g ă . I I a p ă l i . bine . m grîu Wême adj. şi adj. ciorap basalte s.f. il y a beau temps que .m. bazar béant. bicicletă bien adv.f. barcă barreau s. care se leagănă b a l l e s .f. n e v o i e . b a n d i t bandoulière s.f.f. sfeclă beurre s. c u m n a t beau-père s.f. a cădea base s.m. clădire bâtir vb. sitar belle-fille s. (mil. a se îngălbeni blesser vb. a b ă l ţ a . / . (fig. /. căscat beau. a unge cu u n t bibliothèque s. a r ă n i 498 . g l o n ţ . balet balnéaire adj. -e adj. larg deschis.m.f. bijuterie billet s.f.f. I I I a b a l e . curte de păsări bastion s.m. -e adj.) a învinge b a v a r d . biscuit bizarre adj. s c u n d . a lega . t r ă s u r ă besace s. — sûr desigur bien que loc.m. foarte p a l i d blêmir vb. şotie blâmer vb.m. I I a a l b i blaser vb. plisc bécasse s. soacră belle-sœur s.m. frumos . î n d a t ă . bandulieră banlieue s. -e s. banc (de n i s i p .m.m.m. binefăcător. ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s . I I a c l ă d i . noră belle-mère s. b a n a n ă bananier s. bastion bataille s.

m. pi.f. -e adj. n o r o i . b o b i n a r e . şi adj. om b u n şi c r e d u l . adj. boucles d'oreilles cercei boucler vb. d o p . busolă bout s.f. m.f.f.m. m.blessure s. t a r g a . ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s.~~ ceas de mînă brancard s. blond blouse s. î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s. coş. brève adj. boxer boyard s. / . buclă (de p ă r ) . -euse adj.f.f. sul (umplut cu c î l ţ i .f. box boxeur s. bomboană bond s. blajin bonjour s.m. curajos.f. II a sări. (fam. a înfrunta. h o t a r . I I I a fierbe. bursă bousculer vb. a b r a v a bref. a răscoli bouquet s. a rupe broche s. cozonac brique s.m. -e adj. a bîzîi bourgeois. şi adj.f. scurt. succint bribe s. bord (la un vas) . a meremetisi briliant./. salt. a închide.m. b r a ţ . -euse adj. brav braver vb. f ă r î m i t u r ă . bonetă bord s. b u l e v a r d bouleverser vb. a l b a s t r u bloc s. b l o c . broşa brocher vb. bombă bon 1 . bine bonbon s. (fam. fericire. strălucitor brillamment adv.) buşon b o u c l e s . bun bon 2 adv.m.m. m . marcaj (crengi r u p t e .m. o m u l e ţ .m. -e adj.f. boboc (la floa­ re) . cutie boiteux. bou boire vb. branşă bras s. brioşă. à ~ le corps la t r î n t ă brasse s. c a p ă t . bonne adj. boier bracelet s. albăstrea bobinage s. viteaz.) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb.) aller sur les ~ de qn. b u b i ţ ă boutonner vb. à — pe bord. b r ă ţ a r ă . g u r ă . a căptuşi cu lemn boîte s. margine. bobinaj bœuf s. a încheia (o cataramă) .m. / .f. a m n a r brisées s. a broşa (o carte) . măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2. a clocoti boulanger s. sfîrşit bouteille s. a zăpăci. l u m i n a r e bouillir vb. a străluci brioche s. val de aer bouger vb.f. ghiulea boulevard s. cărămidă briquet s. c i z m ă . (tehn.m.f. b r u t a r boulangerie s.m.m. v a t ă etc. fărîmă .m. 1. burghez bourreau s. b l î n d . săritură bondir vb. m.m. prăvălie bouton s.m. -e adj. cracă. b r i c h e t ă . p ă d u r e boisage s. bornă borner (se) vb.f. r a n ă bleu.) a lucra n i m i c u r i .m. c a t a r a m ă . s n o p . a încheia n a s t u r i i boxe s. brancardă branches. homme ~ om curajos. a bucla p ă r u l boue s.f. şchiop bombe s. legătură de legume botté. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. montre. stană blond.f. noroios bourdonner vb.f. pe p u n t e . a face salturi bonheur s. m. a sparge.f. (în mod) s t r ă l u c i t briller vb. brav . — homme om cumsecade . a broda 499 .f.m. a r m a r e cu lemn boiser vb. (fig.f. bluză bluet $. sticlă b o u t i q u e s . a î m p ă d u r i . suflare. măcelărie b o u c h o n s . bras (fel de înot) brave s.f. a se m ă r g i n i botte s. frag­ ment bricoler vb. căptuşire. a îmbrînci boussole s. b r u t ă r i e bouleau s.-e o. călău bourrelet s. a nu sta lo­ cului bougie s. m ă n u n c h i bourbeux. m a r g i n e . l e m n . nămol bouffée s. m.m. a se mişca. a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb.m.m.) bourse s. I I I a bea bois s. pungă (de bani) . mesteacăn boulet s.m. vin de Bordeaux borne s. b u c h e t . c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i .f.f. bor (la o pălărie) bordeaux s.m. a t u l b u r a . r a m u r ă . bună ziua bonnet «.m. n a s t u r e .m. m.

f. raţă candélabre s. ţărănesc campagne s. canadiană c a n a i l l e s . cafeniu brutal.bronchite s. şi adj. candelabru candeur s. căpitan capital. / . a poposi. camionagiu camp s. a potoli. galoş cap s. ceţos.m.m.) hărmălaie.f. închisoare cadeau s.f.m.f.m. ţeava (de armă) canot s. capabil capitaine s. ascunzătoare cachot s. candidat cane s. capriciu •capsule s.m.f. adu­ nătură canard s.m. calcar calcul s. c'est ~ aşa este ça 2 adv.vino încoace cabaret s. căci car 2 s. calcul calculateur. capitalism capitulard adj. caiet caillou s. şi adj.m. -e adj. a mîngîia carlingue s.m. cantinier c a n t o n s . capitulare caporal s. ladă. de frunte. tăietor de lemne buffet s. (mii.f. b r u n .m. ) asia .f.f. canibal canon s. veste brûler vb.f. t a b ă r ă . autocar caractère s. a t r ă n c ă n i car 1 conj.m.m.f. se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s. comme ~ astfel. laş. carceră.f. c a m a r a d camée s. dem. a copia (şi fig. a cotcpdăci . b r u t ă bruyant. -e adj. ceaţă broussaille s.m. t u n . cauciuc. cal­ c u l a t o r . cabinet c a c a o s . barcă cantine s.f. mezin. cadou cadet.f. candoare candidat s.m. à la -~ la ţ a r ă . {fam. beţiv c ça pron. calm calmer vb. a peria brouhaha s. camee caméra s. a linişti calomnier vb. -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1.m.m.m.m.) camarade s. z v o n . tufiş bureau s.m. cadru.m.m.m. mărăciniş bru s. circiumă cabine s. a calea. ramă café s. -e adj. cafea. cuşcă cahier s. "iens •*. scop.m.f. a p a r a t de filmat camionneur s. caporal c a p r i c e s .f.m.m. casă (de bani).m. cafenea cage s.-trice s.m.m. sătean. ca«ao cacher vb.m.m.m. canalie. cabină cabinet s. noră bruit s. -e adj. m. m. promontoriu capable adj. însuşire carafe s.f. capsulă capturer vb. calorie calquer vb.f. bufet buisson s. aici . z g o m o t . şi adj. birou but s. m . « a p i t a l . canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s. a captura caqueter vb. esenţial capitale s. n e m e r n i c .f. zarvă brouillard s. şi adj.-euse adj. capitală capitalisme s.j. pietricică c a i s s e s . m a i t î n ă r cadre s.f. colivie.m. carlingă 500 .m. bucureştean bûcheron s.m. cîmpie . caracter. b r u t a l brute s. capitulard capitulation s. carafă caresser vb.m. t o v a r ă ş .m. s a t .f.f. a arde brumeux.) campanie 1 camper vb. m . neguros brun. s. cutie calcaire s. a ascunde cachette s.f. lagăr. ţ e l . r a ţ ă cannibale s. r ă ţ o i . m . -e s.m. ţ ă r a n . bronz brosse s. {sport) gol buveur s. bronşită bronze s. -ère s. ) prevăzător c a l m e s . / . cantină cantinier. {fig. (persoană) calculat(ă) . adj.m. m .f. zgomotos bucarestois.f. cap. a calomnia calorie s. b ă u t o r . -te adj. socoteală. (fam. 2. perie brosser vb. a locui t e m p o ­ rar .m.m.

m./.f. cenzor censure s. dem. m. lanţ. pulover. centru cependant conj. catedrală cause*. acesta celui-là (pi. dem. c e n t r a l .f. cauză. dem. car­ nasier carnivore s. m. c a z .f. şir chaînette s.f. a vorbi. desigur certifier vb. a n u m i ţ i certainement adv. cireş certain.f. carnivor carotte *. dem. călăreţ. noroc. î n t î m p l a r e .m. lănţişor chair s.m. cavalerie c a v a l i e r * . cet. /.m.f. carnivor. cîntec chanter vb. c a v a l e r i s t . m . cu toate aces­ tea cercle s. cireaşă cerisier*.f. pivniţă caveau s. a înceta chacal s. tricou chandelle s. călduros chambre *.f. zmeu (de hîrtie) cerise s. acela cendrier s. centură célèbre adj. şansă chandail s. a ascunde. -ïère adj. cîirte (de joc. cavou caviar s. ca­ valer cave s. centrală centralisateur s. centrali­ zator centralisation s. -. (o) sută centimètre *. capitol chaque adj. t o t u ş i .f. luminare change s.carnassier.m. ceremonie cérémonieusement adv.f. schimbare changer vb. a schimba chanson s. /. ceux-ci) pron. nehot. pi.f./.m. a sparge cassé. acea cellule s. acest ceci pron. si­ gur. campion chance s. şantier chapeau s. celibatar celle (pi. celles) pron. spart caste *. fiecare. a se amari chaîne s. schimbător changement s. m. cenzură. necăsătorit. şi adj.tn.f. -e adj. m.m. -ci (pi. a centraliza centre s. cerc cercueil *. m. castă cathédrale*. cască casser vb.m. şi adj.m. schimb changeant. u n i i . a t ă i n u i céleri s. *.f.m. a cînta chantier s. a certifica. ochi de geam carrière s.f. în mod cere­ monios cerf-volant s. carne chaire s.m. c e n t i m e t r u central. p ă t r a t carreau s. m. c i m p . ceux) pron.f. celulă celui (pi. aceasta. a sărbători célébrité s. a n u m i t . morcov carotter vb.à coucher dormitor champ s. pălărie chapon *. ciupercă champion ş. acel(a) celui.f.m. carton cas s. ţelină célibataire s. a adeveri cerveau s.m. scaun chaleur *. şi adj. centralizare centraliser vb. t a n c . -euse adj. /.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s. a ceda ceinture *. -e adj. acest lucru céder vb. scrumieră censeur*. şampanie champignon s. sicriu cérémonie s. (jain.f. cîmpie Champagne s. a se m î h n i . -e adj. b l a m public censurer vb.m./. dem. cameră .f.m.m. a cauza causer vb. dem. încetare cesser vb.m.m. celebritate celer vb. profesie.m. carieră carte s./.m.) carton s.m. critică. crap carré. pron. clapon chapitre s. orice char s. (ceea) ce ce. car. mîhnire chagriner (se) vb.m. a sta de vorbă (cu) cavalerie *./.f. catedră chaise s. creier cessation s. m. de vizită etc. şacal chagrin s. şi adj. dem./.m.m. oarecare.m. en tout ~~ în t o t cazul casque s. cette adj. h a r t ă . -e s. ceux-là) pron. celebru célébrer vb.m./.f. a cenzura cent adj. icre negre ce pron. car de luptă 501 . m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. î n l ă n ţ u i r e . căldură chaleureux. a pricinui. -e adj. poş­ t a l ă .

m. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier. plug chartreuse s. ceară cirer vb. chinez. gleznă chèvre s.f.m. a civiliza c l a i r . v î n ă t o r chat.) carpen charmer vb. stejar cher.m.m. cămaşă chêne s. [constr.m. cinemascop circuit s. chinezesc chiot s.f. varză chou-fleur s.m. ~ jort cetate châtiment s.m. la chicane s. pisoi chatoyant. cu dragoste chercher vb. lumină classe s.m.f.f. [despre culori) deschis clarté s. mină. capodoperă chef-d'orchestre s. m. cheie clergé s. şi adv.m. [bol. m. capră chez prep.m. a m o t o t o l i . cămin. m. a încălţa chauve-souris s.s. m î n c a r e . c a s t e l .m. d r u m . cărbunar charger vb. chimie chinois. m . m. c o n d u c ă t o r . a şuşoti chut ! interj.f. şosea chausser vb.m.f.f. (zool.f. cetate citer vb. cinematograf cinémascope s. car.m.f.m. şofer chaussée s. m.m.m.m. /.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s.) ş a r p a n t ă . m.f. s c u m p . I I a alege choix s.f.) şi adj.m. -e adj. şi adj. şef. m. m. alegere chômage s. m u ş i ţ ă ciseaux s. căruţaş charrue s. -enne s. farmec. c l a r . a încărca charger (se) vb.f. che­ restea charretier s. ţigară de foi. m. -euse s. -e s. c ă p ă t î i cheveu s. sumă chimère s. pisică château s.m. sst ! linişte ! chute s.f.e adj. -e adj. drag chère 2 . cald. ţigară cime s. m . m. scump .m.f. -enne s. fir de p ă r cheville s. lămîi civil. lecţie classement s.-ère 1 adj. cler. vîrf ciment s. cădere ci adv.?.f. himeră chimie s.m. a şifona.m. şicană chien. căţeluş choeur s. a cita citoyen.f. gulie chrétien. căţea chiffon s.m. încîntare charme 2 s. c l e f clef s.m. cîine. aici ciel s.m.m. cifră. şovin chaux s. cor choisir vb. .j. a încînta charpentes. ~. a circula cire s.m.f.f. foarfece ciseler vb. a călări chevet s. (fig.m. clasifi­ care clé s. pi. lămîie citronnier s. lucios.f.f.f. cal chevalerie s. m.f. fierbinte chaudière s.charbonnage s.f. preoţime 502 . h a v a n ă cigarette s. care face ape chaud.f. -te s. v. cale cheminée s. a-şi lua sarcina de a chariot s. civil civiliser vb. ciment cimetière s. -ne s. pedeapsă chaton s. clasă.f. cavalerie chevaucher vb. creştin chuchoter vb. -e adj. a căuta chercheur s. (cu maj././.m.f. a cizela cité s. m. a şopti.f. şomaj chômeur.m.f./. a v ă x u i ciron s. ospăţ chèrement adv. dirijor chemin s. c i m i t i r cinéma . greiere cigare s. limpede. -ière s. î n c î n t ă t o r charme 1 s./. cercetător cheval s.f. şi adj. căruţă charité s. şomer chose s. m ă n ă s t i r e chasser vb.m.m.m. a vîna chasseur s. c l a s a m e n t . lucru chou s. ) a supăra chiffre s . circuitul circuler vb. var chef s. c e t ă ţ e a n c i t r o n s .m.) liliac chauvin. petic chiffonner vb. conopida chou-rave s. cazan mare chauffeur s. cer cigale s. -e s. -e adj.f. căldare. cîrpă. m. v a t r ă chemise s. iubire de oameni charmant.

climă. tovarăş comparaison s. comitet commandant s. coaliţie cocarde s. tacticos compensation s. colegiu coller vb.-e adj.f. compozitor composition s.f. comod commun.m.f. obştesc. compoziţie. m. coafor coiffure s.m. des­ păgubire compenser vb. cont compter vb. -e adj. insignă cocorico ! interj.f. coafură.f. I I I a se complace complet 1 s. clopotniţă cloison s.m.m. tout — la fel commencer vb. soţie compagnie s. c o m u n . societate compagnon s. a compune.f. I I I a închide clos. asemănare.m. a umple (cu vîrf şi în­ desat) . comunist compagne s. coniac coiffer vb.e s. a comunica communiste s. comentariu commerçant s. tovărăşie.m. colier colline s.m. c u m . -e adj. uriaş combat s. cocardă.f. a concentra 503 . (fig. [pi. m .m.m. colină colonel s. compa­ raţie comparaître vb. ardere comédie s. -e adj. c î t . luptă combattant. compliment compliqué. colectivitate collège s.f. pas colère s.f. colonel colonial.f. salbă. conte concentrer vb. a compara compas s. a completa compliment s.) podoabe.m. c l i m a t climatique adj. colecţie collectiviste -s. şi adj.m.m.m. I I I a se prezenta. I I I a c o m b a t e . -euse s. cod coeur s. cu t o t u l compléter vb. maior commande s. m î n i e . c o m a n d a n t . casă de b a n i cognac s. m. compas compassé.m. vîrf. asociaţie. climat(er)ic clin (d'oeil) s.f. şi adj. a înţelege comprimer vb. cum? de ce? commentaire s. p i e p t ă n ă t u r ă .f.m. (fig. coloană colosse s.f.j. com­ punere comprendre vb. -ive s.m.c l i e n t .m. a ţ i n t u i club s.m. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb. a n u m ă r a comte s.m.m.f. c î ţ i . m. dorinţele cuiva) . şi adj./. a complica composer vb. t o t ce acoperă capul (pălărie. colţ c o l s . a întregi. colectiv collection s.f. pre­ c u m .m. a combina comble s. socoteală. fanteziuri collaborer vb. comedie comité s.f. I I I a comite commode adj. deal. -e s.m. ca (si). supărare colifichet s. cucurigu ! code s. închis clôture s.f.m. par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences. complet complètement adv. clipire clinique adj. colos.m. şap­ că etc 1 coin s. comerţ commettre vb. colonial colonne s. cîtă.f. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb. comu­ nard commune s. -e adj. a lupta combien adv. -e s. c î t .f. a alcătui compositeur s. clopot clocher s. client climat s. a socoti. împrejmuire clouer vb. clinic cloche s. comună communiquer vb. a începe comment adv. i n i m ă . -ète adj. cîte combiner vb. complet. a p i e p t ă n a coiffeur.f.m. comerciant commerce s.m. p u ­ blic communard. complicat compliquer vb. trecătoare. colectivist collectivité s. a prinde în cuie.) culme combler vb. a colabora collectif. a (a) lipi c o l l i e r s . şi adj.m.f. guler. a comprima compte s.m. compensaţie. fleac. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s. t o v a r ă ş ă .m. a compensa complaire (se) vb. III a c u p r i n d e .) a satisface (năzuin­ ţele.f. club coalition s. . a copleşi combustion s. coexistenţă. comandă (a unei m a ­ şini) comme adv. m . l u p t ă t o r combattre vb.m.f.f.f. ca. costum complet 2 .f.m.

a confecţiona conférence s. consiliu conseiller vb. basm. a consacra. cunoaş­ tere connaître vb.f. -e adj. încheiere concombre s. consul consulter vb. a fi în l e g ă t u r ă c u . sfat. a j u t o r . a contracta contradictoire adj. a contempla contenance s. I I I a cunoaşte conque s. nuvelă contempler vb. concediu congénère adj.f. -e s.f.f. confecţie confectionner vb. a consola consolider vb.f. a conserva considérer vb. -le adj. conţinut conteur. condiţie conducteur fi. I I I a cuprinde. de aceeaşi specie congrès s. sfătuitor consentement ». a c o n t i n u a . d e s t ă i n u i r e . duhovnic confiance s.m. m u l ţ u m i t contenter vb. şi adj. concret concurrent. conjuncţie conjoncture s. confortabil confrérie s.-enne s. povestitor continuel. -e adj. a constata consterner vb.) a preţui considéré. c u n o ş t i n ţ ă . contrar. I I I a încheia. a conţine content. contagiune conte s. I I I a conduce confection s.f. constant.m. construire. a considera: [fijL. -e adj.f. a consterna constituer vb. a consolida.m. încredere confidence s. a constitui construction s. -ère s. au •*. a conjuga.f. m. m. statornic constater vb.f. adv.f.f.f. respectat.f.f. în mod constant constant. c o n t i n u u .f. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. conferinţă confesseur s. castravete concourir vb.d i m p o t r i v ă . potriv­ n i c . confuzie. -ète adj.concentrique adj. m. mhigîiere. cu perseverenţă. a consulta connaissance s. -e s. încurcat confusément adv.f. confuz confusion s. cucerire consacrer vb.f. dulceaţă confondre vb. c o n s i m ţ ă m î n t . conducător conduire vb. a confisca confiture s.f. a î n t ă r i consonne s. concurent condamnation s. molipsire.c o n d a m n a r e condamner vb. consolare consoler vb. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu. a închina conscience s. I I I a construi consulter vb. aer. a m ă r t u r i s i . consoană constamment adv. III a cuceri conquête s.m.m. a încurca confort s. concluzie. clădire construire vb.-euse s. faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb. neînce­ tat continuer vb.f. conştiinţă conscient. u r m a r e .f.m. I I I a consimţi conséquence s. m.m.f. de acelaşi s o i . c o n t r a a m i r a l 504 .m.f.f. m.f. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb.m. a consulta contact s. a t i ­ t u d i n e .f.m. poveste.f. /. constrîngere contraire s. asociaţie confus. atingere. confi­ denţă confier vb.) a da un consemn consolation s. confort confortable adj. -e adj.m. în­ voire consentir vb. -e adj. concurs concret. contrariu contre-amiral s. şi adj. congres conjonction s. a înconjura contracter vb. concentric concerner vb. a c o n d a m n a condition s. a u r m a contourner vb.m. I I I a constrînge contrainte s. concurs de împreju­ rări conjugaison s. a trage concluzia conclusion s. loc. a sfătui conseiller. a u n i consul s. a consemna. contact contagion s. a confirma confisquer vb.f. s t i m a t consigner vb. (mil. conştient conseil s. înfăţişare. I I I a concepe concierge s. consecinţă conserver vb. p o r t a r concitoyen. I I I a confunda. ghioc conquérir vb. I I I a concura concours s..f. confuz. contradictoriu contraindre vb. concetăţean conclure vb. consilier.m.m.m. conjugare conjuguer vb.

f. găoace (de nucă.f. co­ rupţie cortège s. îndrăzneală courageux. a fi în corespondenţă corridor s.m. [muz.m.f. culme côtelette s.à ~ corp la corp. . a se învoi conversation s.m. a ascunde 505 . conver­ tire copain s.f./. costum côte s. corupere.} corec­ ţ i o n a l .m. cochet cor s. a curge.f. acoperit couvrir vb. gît couchant s. alai cosmonaute s. culoare.f.m. (pop.m. a controla convaincre vb. III a contrazice contrée ş.f.f. de ouă) .m.m. /.un ~ de fil a telefona.lîngă coteau s.m.) couronne s.f. corrections. cornişă corps s. vară coussin s. a se cùlca coude s. après — prea tîrziu . carcasa v a p o r u l u i coquelicot s. prieten. c o r p . l o v i t u r ă . curaj. m.d e o d a t ă . m. a costa coutume s. cocoş coque s. à . — de force puci coupe 1 s. curajos.f. donner . / . cupă. b i d i v i u .-ère s. coroană. -le adj. -ère adj. a aluneca de-a lungul . corb corbeille s. cupă couper vb.m. c o t . a bumbacului cou s. în­ drăzneţ courber (se) vb. I I I a a c o p e r i . I I I a r e c u n o a ş t e .f. con­ vorbire c o n v e r s i o n s .m. m.m. a se îndoi. d r u m . I I I a corespunde. t a c î m couvert 2 . poştă cours s. m. contravaloare contribution s.f. à -~ sûr cu siguranţă . călduros cornée s. culisă couloir s. -ette adj. conversaţie. a se curba coureur. coş corde s. vopsea coulisse s. m. I I I a alerga. corectare. i z b i t u r ă . frînghie . cost couteau s. l a t u r ă . cortegiu. curier.m.f. mărgean corbeau s. III a coase couler vb. cunună couronner vb. impozit contrôler vb. cuţit coutelas s.) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. -. -e adj.f. a încorona courrier s. regiune contre-offensive s.m. jouer des^ s a da d i n coate coudre vb.m.m. pernă coût s. telegar court./. cosmonaut cosmos s. v ă r . cotlet coton s. -e adj. ţ i n u t . a corecta corruptions.m. de ~* deoparte . amic copier vb. cursă.contrebasse s. culoar coups. f. curte courage s.f.f. cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb. -e adj. cornée corniche s.f. du •».f. colină. s t r i c a r e . tout à —. b u m b a c cotonnier. s t r a t coucher 1 s.f. s.m. m. cordial.ni.f.m.f.m.de dinspre . croitor couvert 1 s. alergător courir vb. {jur.m. t e m ă corectată corriger vb. îndreptare.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s.e s.f. croială coupe 2 s. corecţie correctionnel. scurt c o u s i n . apus (de soare) coucher 2 (se) vb. goană. t r u p . cosmos costume s. la "•. culcuş. f. ochire. coastă côté s. -euse adj. sur le ~ îndată . a copia coq s. de b u m b a c .-euse s. (despre un vas) a se scufunda couleur s. m. curs course s. coardă cordial. a s p e c t . a umbla după (şi fig. coral. m. obicei couturier.m. contraofensivă contre-valeur s. c o n t r i b u ţ i e . apusul soarelui couche s. a se scurge. d'un seul ~ dintr-o d a t ă . a tăia cour s. p a r t e .m. corespondenţă correspondre vb.f.) corn corail s. contrabas contredire vb. m. ~ d'oeil privire. III a convinge convenir vb. m a c coquet./.m. coridor corrigé s. conversiune.

f.f. cange . a sparge . craniu crapule s. piele cuisine s. crater cravate s.m.f.m. şi adj. m.m. gău­ nos. ocol. I I I a se teme craintif. curmal davantage adv.f. p a t (de puşcă) . a crăpa. creştere croissant s. în.s. încrucişare croiser vb. d o a m n ă . creton creuser vb. i n s t r u i t cultiver vb. scuipat craindre vb. a m u r g crête s. chiloţi culte s. p a n t a l o n i s c u r ţ i . criză crisper vb. a se rupe cri s. cremă crépuscule s. a scăpa débattre vb.f. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s. interj. ~.-e adj.f. creaţie créature s. / . goi crever vb. cruce crosse s. trecere. cretin cretonne s. I I I a d e z b a t e .dent s. pe. a trosni cratère s.m.f. c u r i o z i t a t e cuver vb. -euse s. -e s. m .critic. a se spăla pe faţă débarquer vb. scobitoare curée s. p r ă p ă d .m.f. -elle adj. crud. a crispa critique s. a crea crème s. a săpa.f.f. de. a cultiva (şi fig. III a creşte. a debarca débarras s.şi adj.m. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i . creşă crédits. d a n s a n t danse s. ciclon D dahlia s.c r a c h a t s . cîrlig. cuillère s. craquer vb. m. c u r m a l ă dattier s. des) prep.f. a înota în stilul crawl crayon s. -ïve adj. a afurisi danger s. c u l t u r ă culturel.m. scobitură.m.m. m. cîrlig.f. corn (franzeluţă) croître vb. fiinţă. -ive adj. m. crimă crinière s. b u c ă t ă r i e culotte s. prăbuşire débarbouiller (se) vb. cruzime ( / i g ) cru. s m i n t î n ă . t i m i d crâne s. a dansa danseur. s e m i l u n ă . primejdios dans prep. dans danser vb. ciclu cyclisme s. dalie dame s.f.f. -euse ad]. creatură crèche s. a se m ă r i croix s. croşetă croire vb.f. m.f. c r u n t cuber vb. p r a d ă curiosité s.m. creion création s. debara débarrasser (se) vb. a socoti croisades. colţ (la a n i ­ male) crochets.f. influenţă créer vb. m.f.f. a încrucişa. de la.f. făptură.f./. -le adj. c r e d i t . c u r a t i v cure s.critică croc s. d i n .f. creştere (a unei ape) cruel. se ~ a se z b a t e 506 . -euse adj. a fermenta cycle s. «. cruciadă croisement s.f.m. c u l t u r a l curatif. m a i m u l t de (<T. cult. lingură cuir s. despre. a se debarasa. a scobi creux 1 .m. III a culege cuiller.f. şi adv. scobit.m.un mois peste o lună dansant. dansator date s. {sport) crosă cruauté s. c a v i t a t e . cult cultivé adj.m. a pîrîi.m.f. a î n t î l n i croissance s. nemernic. bojocii. m. du. /.f. — fouettée friş­ ca. pericol. crud crue s. pe*te. s t r i g ă t crime . c r a v a t ă crawler vb. a face cubajul cueillir vb. d e ! damner vb. cură cure. -e adj. coamă crise s. m. fricos. primejdie dangereux.) culture s.f. ciclism cyclone s.f. d a t ă datte s.m.m. gol creux 2 s. creastă crétin. I I I a crede.

f. {despre ape) a se vărsa debout adv. amăgitor décevoir vb. democraţie démographe s. h a l b ă . s. întrebare demander vb. sfîşiere décidément adv.f.f. -e adj. a cere . a demara.) dantelură 507 . decembrie décennie s.f. -e adj.m.f. definiţie définitivement adv.f. defect. d«but .f. a întreba démarrage s. a deconcerta. a elibera delta s. definitiv déformation s. a dezlega dent s. a rupe coarnele décourager vb. -e s. ban dénombrer c i . mutare . delegaţie déléguer vb. I I I a descoperi decrepit.m. afară déjà adv. deşeu déchirer vb. grad. I I I a serînti demeurer vb.f. decrepit.m. î n c e p u t . h o t ă r î r e . ferme­ cător délivrer vb. III a decepţiona déchaîner vb. -e adj.m. a dispreţui dédaigneusement adv.m. m. a decerna décevant.f. î n ă u n t r u défaire vb. mîine démailloter vb. j u m ă t a t e . a sfida défiler vb. m.f. deformare défunt. dehors adv. peste. defunct. au ~ la început débuter vb. provocare défier vb.m. j u m ă t a t e . se ~ a se descotorosi. a declina. apărare défenseur s. dinar. a răposa décembre s. r u p t u r ă . a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. a dezgusta degré s. r a m o l i t décréter vb. a p ă r ă t o r défi s. a porni déménagement s. I I I a d ă r î m a démon s. dantelă dentelure s. a (se) muta démettre vb. a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb. a dezumfla d é g o û t s . a decomanda déconcerter vb.m. -e adj. a denunţa dénonciation s.) au ~~ d u p ă . d e z m ă ţ a t début s. a refuza décommander vb. a d e b u t a . a d e z l ă n ţ u i décharger vb. a r u p e .m. cerere. denunţare dénouer vb. cusur défendre vb. a desfide. -euse adj.f.f. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. a descuraja découvrir vb. n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s. a dezlega. ţîn) sus débraillé. sfidare. a defila définir vb. a (se) dezgheţa dégonfler vb.f. ră­ posat dégeler vb. a se revărsa. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. p r î n z . d e c o r a ţ i e . deja déjeuner 1 s. a sfîşia déchirure s. a decide décision s. m. d i n t e . t r e a p t ă . m a i departe de délégation s. a zăpăci décoration s. p e s t e .m. a deznoda. h o t ă r î t . decizie déclamer vb. débit (la lichide şi gaze). delicios. dezgust dégoûter vb. a deceda. a ieşi (dintr-un defi­ leu) .f. j u m ă t a t e demi-teinte s. şi adj. demograf démolir vb.f. demon denier s. în picioare. I I I a desface. dejun déjeuner 2 vb. a declama déclarer vb. a descărca déchet s.f. demaraj démarrer vb. I I I a descrie décrocher vb. j u m ă t a t e de oră demi 2 .m. -e adj.m. m. a declanşa décliner vb. c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb. {sport) mijlocaş. a da. I I I a a p ă r a défense s. m u t a t déménager vb. a declara déclencher vb. (numai în loc. a delega délicat. a decreta décrire vb. cu dispreţ dedans adv. a prînzi déjuger vb. a desfăşa (un copil) demande s. cu siguranţă décider vb. m . delicat délicieux. deceniu décerner vb. a începe décéder vb.m.pe dinafară déboucher vb.débit s. a locui: a r ă m î n e demi 1 s. (arhit. m. avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s. I I a defini définition s. decor décorner vb. a scăpa défaut s.f.m. au — de d u p ă . deltă demain adv.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres.m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • de m î n t u i a l ă — diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trices.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — fără îndoială • douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat,bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices.m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire;s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant,-e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen.s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — negreşit • fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • pe legea mea — foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — de • fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson.s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • • et à me­ — fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — mal ~~ • de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers.m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — a • hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

amestec immobiliser vb. a nu cunoaşte île s. perfect infailliblement adv.f. incomod incomplet.m. influenţă influencer vb. infirmerie infliger vb. fără îndoială industrie s.idée s. a avea impor­ tanţă imposer vb. -e s.f.m.f. inginer 520 .) a p r i g .e s. inaccesibil. imoral immortel. (timpul) imperfect impatience s. infailibil. iluzie illustre adj. imposibil(ul) impôt s. idee identique adj. a inaugura incarner vb. -e adj.f.m. violent impiété s. . infernal infini. [fig. a impresiona imprimer vb. -e adj.f. sclav image s. i m p e r t u r b a b i l impétueux. nelegitim illusion s. şi adj. a i m p u n e . -elle adj. necunoscut inconscient. impermeabil impersonnel. ilegal illégitime adj. ne­ m u r i t o r . -e adj. nedemn indiquer vb. n e c u v i i n ţ ă inconvénient s.m.f. inabor­ dabil inactif. -e adj.f. s t r ă v e c h i immense adj. (modul) i n d i c a t i v indigne adj. impunere fiscală. i n d i c e . -elle s. m u r d a r inabordable adj. de n e u i t a t inepte adj. nelegiuire impoli. -e adj. index. infinit infirmerie s. -e adj. ignoranţă ignorer vb. i m p u r . a indica indiscret. (fig. m u r d a r . i m i x t i u n e . imaginar imagination s. -e s. -e adj. imens. m.m. nepoliticos impolitesse s. şi adj. a ignora.f. i n a c t i v . independenţă indépendant. {fig. s t u p i d inerte adj. de neconceput inconnu. de necrezut i n c u l p é . imobil imminent. n e p i e r i t o r imperméable s. inconştient inconvenance s. mîrşav ignorance s. i m p e t u o s . -e adj. i n c u l p a t indéfrisable s. a incarna. m.f.f. imbecil imiter vb.m. nesfîrşit immeuble s.-e adj.f.m. -ète adj.f.) nepăsare inexact.f. leneş inactivité s. indiscret indubitablement adj. a informa infrarouge s./?. -euse adj. inconvenient. i n e r ţ i e . -ête adj. ne­ ajuns incroyable adj.f. infinit infiniment adv. i m e d i a t immédiatement adv.f. incident incommode adj.f. ilustru ilote s. impers.f. (în mod) impro­ priu imprudence s. ticăloşie. inexact infaillible adj. im­ pozit impossibles. imagine imaginable adj. -e adj. şi adj. a întrupa incidence s. s. i m a c u l a t immédiat.f. a obliga imposition s. prost. infamie infernal.f. impresie impressionner vb. identic idiot. industrie ineffaçable ad}. impersonal imperturbable adj.m.m.j. incomplet inconcevable adj. a t i p ă r i improprement adv. nepoliteţe important. i m i n e n t immixtion s. veşnic imparfait. imperfect. -ive adj.f. şi adj. imaginaţie imaginer vb. a imagina imbécile adj.f. şi adj. -e s.. impozit impression s. i m p r u d e n ţ ă impur. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv. ) dezgus­ tător immoral. nerăbdare impérissable adj. de neşters. insulă illégal. i m p o r t a n t importer vb. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb. degetul ară­ tător indicatif s. -e adj. infraroşu ingénieur s. infailibil. a influenţa informer vb. -e adj. m.f. a i m p r i m a .m. a imobiliza immonde adj. şi adj.f.m. incidenţă incident s. -e adj.f. inert inertie s. în m o d in­ dependent indépendance s. i m a g i n a b i l imaginaire adj. ne­ greşit infamie s. independent index s. şi adj. i m e d i a t immémorial. -e adj.f.m.m. idiot ignoble adj. a aplica (o pedeapsă) influence s. a imita immaculé.

[fig. -euse adj. I I I a întrerupe interruption s. jabou jade s.f.m. -ive adj. / . -e adj. ne­ bun insensibiliser vb.f. insolit. gelos. iresponsabil irriter vb. a izvorî j a l o u s i e s . zadarnic invasion s. instinct instituer vb.j.m. şi adj. a insulta insurger (s') vb. provenit. nelinişte inscrire (s') vh.f. a inventa invention s. tot­ deauna 521 . i n s t r u c t i v instruction s.f. inovator inonder vb.m.f.m. indiferent insistance s. (jig. invers invitation s. beţiv J jabot s. I I a ţ î ş n i . -trice s. l ă u n t r i c internaţional.m. -enne s. n e v i n o v a t innovateur.. instaurare instaurer vb.f. internare interpeller vb. . invenţie inversement adv. -e s. integru. i n s t r u m e n t insuccès s. curaj. cinstit intellectuel.) caracter italic. r e z u l t a t italien. -e adj.f. invazie inventer vb. insuficient. I I I a introduce inutile adj. instalare installer vb.f. (cu maj. inteligenţă intense adj. -e adj. a i n s t a u r a instinct s. îndrăzneală intrigue s. a se n e l i n i ş t i .m.m. à V — imediat instaurations. b e ţ i e . odinioară jaillir vb. a se răzvrăti intangible adj.f. gelozie jaloux. ingrat inimaginable adj. / . a se îngrijora inquiétude s. a insensibiliza insensible adj. î n v ă ţ ă t o r instructif. m .m.m. m . a se i n t i t u l a intraveineux. i n s t r u c ţ i e . v i u . ieşire.m. a irita issu. a intercepta interdire vb. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb. nedrept innocent. a interpela interplanétaire adj. de n e î n c h i p u i t injuste adj. [med.m.f. intens.f. i n t e r n .m. interes intéressant . interesant intérieur. i n t a n g i b i l .m. a inunda inquiet./. -trice s. -e adj. -ète adj. inspecţie i n s t a l l a t i o n s . a înfiinţa instituteur.) entuziasm ivrogne s. iresponsabil irresponsable adj. italienesc italique s.f. a se răscula./.m. întrerupere intervalle s. j a d jadis adv. inte­ lectual intelligence s. s m i n t i t . i n v i t a ţ i e . o use adj.f. n i c i o d a t ă .m. ) ne­ p ă s ă t o r . intrigă introduire vb. fildeş ivre adj. activ intention s. a i n s t i t u i .e * . -e adj. i n s t a l a ţ i e . [tipogr.) in­ travenos intrépidité s. intenţie intercepter vb. n c uzitat inspection s. -e adj.ingrat.f. m. beat ivresse s. şi adj. î n v ă ţ ă mînt instrument s.5. m o m e n t . sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb. neîn­ destulător insulter vb. a întreba interrompre vb.) şi adj.f. şi adj. a instala instant s. ironie ironiquement adv.f. r ă s t i m p intervenir vb. invidios jamais adv.f. insistenţă insolent. clipă. italian . cursiv ivoire s. i n t e r v a l . I I I a interveni intituler (s') vb. insensibil .m. i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s.m. ieşit d i n issue s. i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s. v r e o d a t ă . I I I a se înscrie insecte s. I I I a interzice intérêt s. i n u t i l inutilement adv. n e l i n i ş t i t . eşec insuffisant. -elle s.f. de neatins intègre adj.m. insectă insensé. a invita iris s. n e o b i ş n u i t . stînjenel ironie .m. obraznic insolite adj. i n t e r p l a n e t a r interroger vb. -e adj.

-ive adj. larg 522 .m.à Vautre de pe o zi pe a l t a — Journal s.f.) a poseda jour s.m. o b r a z .m. m.m. a desface. (fig. laminare lampe s. şuncă janvier s. -ère adj.m. m. ~ chambre camera. drept justement adv. t i n e r e ţ e . hol. je ~ vois o văd là 2 adv. j u g jouir vb.f.m. laş. I I a lîncezi large adj. picior jambon s. lumesc lait s. m u n c i t o r .m. b u c u r i e joindre vb. suc. j u s t e ţ e . iulie juin s. a jura jus s. / . a se juca .m. lac lâche adj. j u s t i f i c a t i v justification s. iunie jupe s. lanţetă landeau s. d r e p t a t e .m. I I a îngălbeni javelot s.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv. grai langue s. laic. grădinar jarret s. i e z u i t jeter vb. z i . j u s t i ţ i e justifier vb. a cînta (la u n instrument) jouet s. -e adj.f. -euse adj. m.m. tocmai justesse s. j u s t .m.m.m. (fig. ) lansat lancement s.f. joc jeudi s.f. muncă (grea) laboratoire s. a u n i joii. a justifica justificatif. l a m ă . pe ea. kilometru la 1 1 .m. gazetar journée s.m. f. cu veselie joyeux. a lansa.m.f. judecător jugement s. lapte laitier. pron.f. lăptucă lame s.f. care dă lapte laitue s. a se introduce (în lume) lancette s.m. t i n e r e t joie s. -euse adj. Vautre ~ d e u n ă z i .m.f. m. n o s t i m jonchée s. a se l u p t a . lînă lainier. zi jouter vb. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb. fustă jurer vb. justificare K kilo.f. -e adj. acolo l a b e u r s . . suliţă jésuite s. zeamă juste adj.f. g r ă m a d ă . şi adj.m. a r u n c a t . vrednic de plîns lamenter (se) vb. şi adj. a lăsa să-i scape laid. lampă lancé. referitor la lînă laïque s. 2 . a se tîngui laminage s.jambe s. grădină jardinier s. jachetă jardin s. landou langage s.f. ianuarie jaquette s. şi adj. limbă. joi jeune s. aruncare lancer vb. fricos lâcher vb. jucărie joug s.m. m o r m a n j o u e s . kilogramme s. -ère adj. (fig. I l a se folosi.f. d'un . -e adj. cu d r e p t a t e .m. m .m. laborator laborieux.m. v a l lamentable adj. iasomie jaune adj. a arunca jeu s. t î n ă r jeunesse s.f.f. har­ nic labour s.m. z i a r i s t .m.f. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s. limbă languir vb.f. galben jaunir vb. arătură lac s. vesel. judecată juillet s.m. urît laine s. a se b u c u r a . ziar journaliste s.f. (fig. d r ă g u ţ . art.m. e x a c t i t a t e justice s. a se lamenta. o . voios juge s.) a face cu­ n o s c u t . kilogram kilomètre s.m. I I I a î m p r e u n a .

u n d i ţ ă lilas s.m. sprinten lettre s. licărire lugubre adj.m. pers. a închiria loup s. lectură légal. neînţelegere littérature s. litigiu.f. m. m. le lever 1 vb. lys s. r ă s ă r i t levier s. î n c h i r i e r e . m u l t t i m p . a l i m i t a . s t r ă l u c i t o r lumineux.f.f. pîrghie lèvre s.f. p u i de lup lucide adj.larme 5. a răscula lever 2 s. l u g u b r u . încet l e n t e u r s . î l . u ş u r i n ţ ă . d u r a t ă lors adv.m. liliac limiter vb. (fig. la­ t i n . (căsătorie . l i b e r t a t e libertins.m. -ère adj. laquelle (pi.m. obosit. (fig. (pi.m. loţiune louage s. s p r i n t e n légèreté s. legumă lendemain s. şi pron.) p l i c t i s i t latin. linie .f. je -~ vois îl v ă d leçon s. pron. loc lieue s. ~ — même el însuşi luire vb./. m. uşor . a t u n c i . chiorîş . livrea livrer vb.) ochelari lutte s. ~ chat pisica. î n c e t i n e a l ă . a s t r ă l u c i luisant. . luni lune s. m. rufă lion s. legal légume s. a scula. m. hol. l i t e r ă .f. spălare le 1 . chirie louche adj. sprinteneală légitime adj.f.m. m.f.f. ziua de mîine lentement adv. pe el. m.m. l u n g i m e . l u m i n ă s l a b ă . logic logis s. lupoaică louveteau s. litoral livide adj. a r i d i c a . leu lionne s.m.f. [fig. (al) l o r . depuis ~.f.m. lup lourd. p a t . uşor. lesquels.f. răgaz. crin lit s. luminos lumière s. (loc. p u i de leu liqueur s.f. départe lointain.f. lege loin adv. în a m ă ­ nunt longueur s. a preda logement s.d i n acel m o m e n t lorsque conj.m. l u i .f. prep. (pi.m. lesquel­ les) pron. p a r t e . lenjerie. cu m i n t e a limpede lueur s. greu louve s.pi.f. (fig. -e adj. -e s. lacrimă las. 2.de a t u n c i .) şi adj.) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s. loterie lotion s.f.f. — de cu ocazia .f. iepure ligne s. a elibera liberté s. m. (zool.f.m. leoaică lionceau s. legitim.f. livid. cînd lot s. rel. legal légende s. legendă léger. v î n ă t livre s. şi adj. locuinţă loger vb. dès •». lună lunette s.. lumină lundi s. m. -e adj. (cu maj. t i m p liber l o n g . l i b e r t i n . l i t a n i e ./.f. legătură libération s.f. linte lequel. . i n s t r u i t leur adj.m.f. a m ă r g i n i limonades. lasse adj. iederă lieu s. l u p t ă lutter vb. lichior lire vb. s u m b r u lui pron. limonada linge s. a livra . / .m.f. o c h e a n . m. locuinţă loi s. saşiu.) echi­ voc. I I I a citi lis. m. şi adj. ) albia u n u i r î u litanies s. lucid. l u n e t ă . rînd . l u n g . î n d e p ă r t a t loisir s. locotenent lièvre s.m. uşuratic libraire s.) l i ­ teratură lettré. drojdie de bere liaison s. buză levure s. l i t e r a t u r ă littoral s. liceu lynx s. latinesc latitude s.f.m. carte livrée s.f.) rîs lyrique adj. pos. loz loterie s. librar lie s.f.) le ~~ de de-a lungul longuement adv. art. a lupta lycée s. l a t i t u d i n e lavage s. a locui logique adj. a lăuda . leghe lieutenant s. m. (fig. liric 523 . I I I a luci. pron. l o t .m. eliberare libérer vb. scrisoare. -e adj.g u e adj. suspect louer vb. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s.f.f. el. -e s. lecţie lecture s. care leste adj.m. -e adj. m. drojdie lierre s.-euse adj. ~ s jumeaux p a t d u b l u . m. a l b i t u r ă .m.f. s p ă l a t .

jn.f.f. d a r . m a e s t r u . castel.f.f.m. majorat mal s. /. m. anevoie mâle s. I I I a m e n ţ i n e maire s.-es.f.) a scăpa.m. mînă main-d'œuvre s. soţ.f. u m b r e l e morţilor manger vb.f. (lunaj mai maigre adj. m. m i n u n a t magnifiquement adv. a greşi. locuinţă feudală manque? vb. m a r i n a r marine s. (vt. însă . maro mars s. acum. a a r ă t a . fel manifeste adj. bolnav maladroit. m a r m u r ă marchand. răutăcios malle s. ~ si ba da maïs s. m.m. de z a r z a v a t u r i marais s. marfă marche s. m. casă.f. cu greu.m. m a r ş . ) miş­ care de rezistenţă maquisard. p o r u m b maison s.. -e s.m. magnetic magnifique adj.f. a fi cît pe aci să .m. m a r g a r e t ă mari s.m.m.m.m. m a i m a r e .m. -e adj. mascul. stăpînă . p i a ţ ă .f. ) in­ trigă . m l a ş t i n ă marathon s. m a r i n ă marquant. cufăr maltraiter vb. manoeuvrer vb. • de a duce lipsă — de. negustor marchandise s.f. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. / . manechin manoeuvre s.m.. m e r s .f. adj. :x m a l t r a t a malveillant.. nenorocire.) m a n i . r ă u . (impers. a nu ni­ meri mansarde s.. a însemna. evident. a m a n t ă majeur. -es. tîrg marchepied s. a mînca manier vb. scara (unui vehicul) marcher vb. m a r ţ i marge s. m.f. -e s. m a n u a l maquis .) a l i p s i . necinste malicieusement adv. d i n nefericire malheureux. m a n d a t mandataire s. r ă u v o i t o r maman s. -e adj. (fig. n e î n d e m î n a t i c malaisément adv. m a g i s t r a t magnétique adj. a fi pe p u n c t u l de a. macaroană machine s. însemnat marque s. m. necinstit malhonnêtement adv. m o d . s. manifest. în ciuda malheurs.m.f. mînecă mandat s.9.f. par ~ din nenorocire malheureusement adv. margine marguerite s. m a r c a n t . slab mail s. căsătorie m a r i n s. invar. -e adj. dascăl maîtresse s. şi adj.m. a manevra . desiş. m./.m. manevră . manifest manigance s. mînă de lucru maint. magazin magistrat s. ca importanţă) majorités. familie maître s. maşină mâchoire s. -e adj. m a n d a t a r mânes s.f. m a m ă manager s.f.M macaroni s. s t ă p î n . a p i e r d e . bărbătesc malgré prep. semn.».f. -e s.m. m a i m u l ţ i maintenant adv. m a j o r i t a t e . în prezent maintenir vb. cafeniu.f. p a l t o n manuel s. scară d u b l ă . m a n s a r d ă manteau s.f. durere malade s. a merge mardi s. falcă madame s. major (ca v î r s t ă .m. t r e a p t ă marché s.m.f.m. a n u i z b u t i . indiciu marquer vb. f. -ère adj. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) . vicleşug.m. a marca marron adj.marcă. m a r t i e 524 . [ist. şi adj. a nu a v e a . m. doamnă mademoiselle s. domnişoară magasin s. -euse s. şi adj. a m î n u i m a n i è r e s .f. [fig. a cîrmui manoir s. şi adj. m a r a t o n marbre s. şi adj.f.m.m. căsătorit mariage s.f.m. cu m ă r e ţ i e mahométan. manajer manche s.f. p r i m a r mais conj. . b ă r b a t marié. intrigă mannequin s. alee main s.m. ne­ norocit malhonnête s.f. a u i t a .m.m.m. m a n t o u . m a h o ­ medan mai s.m.m. şi adj. aut. pi. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher.f. chip.

a m e n i n ţ a r e menacer vb.m. (cu maj. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s. de — la fel.f. metro métropole S. I I I a pune.m. m a r t i r i u . m i l ă . metru métro s. metalurgie métallurgique adj. metalurgic météorite s.m. ~ d'eau pepene verde membre s.m. m i n u n ă ţ i e .e adj. mediocritate médire vb. se ~ bien a se îmbrăca b i n e . profesie mètre s. .f. m u l ţ u m i r e ..m. adv. m a m ă meringue s. -e s. m i n u n a t mésestimer vb.m. dire ~ a mulţumi mercredi s.f. m ê l a ! m é t a l l i q u e adj.m. a m e n i n ţ ă t o r menacé s.f.e u s e s. şi adj.f. a bîrfi médius s.m. mobilier meurtrir vb.m.m. prăjitură din albuş de ouă mériter vb. m. m i l i t a r militairement adv. şi adj. m e d i c a m e n t médiocrité s.f.f. mijloc. a m e r i t a merveille s.m.e s.m. milităreşte m i l i t a n t . metropolă. mediu militaire adj.f. lui el î n s u ş i . acelaşi.m./. m. fel de m î n e a r e . tor­ tură masse s.m. încetul cu încetul métal s. n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s. r ă z b o i n i c . -e adj. m i l i t a n t . capitală mets s.f. membru même adj. (loc. răutăcios mécontent. . s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . meteorit métier s. m ă s u r ă . si adj.m.f.m.marseillais.m. pepene (galben). mecanic m é c a n i q u e m e n t adv. m a x i m u m . a aşeza. m i ­ leniu 525 .f.) à ~ m i n u n a t . chinuire. (în mod) meca­ nic mécanisme s. medicină medicament s. j u m ă t a t e miauler vb. s. m i n u n e . mobilă.m. comunicare messe s.f. a conduce. iertare merci 2 s. g r ă m a d ă . marsiliez. maxim mayonnaise s. e adj.f. mesaj. m a r t i r martyre s. a menţiona mentir vb. meserie.m. a îm­ brăca .m. activist millénaire adj.m. . minciună m e n t e u r . m a t e r i e . r ă u t a t e m é c h a n t . r ă u m a x i m u m s. oraş m a r e . ce n'est pas la — à boire n u i mare lucru .f. medie médecine s. (fig. a u n i melon s.f. {loc. ciocan m a r t i a l . protector ai arte loiméchanceté s.m.m. a duce mensonge s. adv c h i a r . neîncredere meilleur -e adj.m. m a i b u n mêler vb. -euse adj.) şi adj. I I I a vorbi de r ă u .f. I I I a m i n ţ i mépris s. m e n a j .f. m a i bine milieu s. excelent merveilleux. bucate mettre vb. a subestima message s. adv.f.m. .m.m..) a răni mi adj. . m a s i v m a t c h s. medalie médecin s.m. m a r ţ i a l . n e m u l ţ u m i r e médaille . mecena. l u p t ă t o r . -e adj. metalic métallurgie s.pe măsură ce. a mieuna midi s. gospodină mener vb.f.m. însuşi. nu e nici o scofală merci 1 s. meci matière s. m a r e .m. şi s. miercuri inwe s. cour ~.f. miere mieux adv. a dispreţul mer s. ~ en joue a ochi meuble s.i v e adj. r ă u . m i l e n a r . ! ï a face v î n ă t ă i .) au fur et à •». dispreţ mépriser vb. sud miel s. m u l ţ i m e massif. mecanism mécène s.e curte m a r ţ i a l ă martyr s.f. a a m e n i n ţ a ménage s.f.m. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t . miezul zilei.. slujbă mesure s. maioneza m é c a n i q u e adj. a m i a z ă . -e adj. minci­ nos mentionner vb. căsnicie ménagère s. a amesteca. degetul mijlociu méfiance s.

a mumifica monceau s.f. t i p ă r i t mouler vb.m. m o n u m e n t moquer (se) vb. şi adj. m i n e r a i mineur s.m. aluşchi mousseline s. c u v î n t . b u c a t ă ./.f. m u n t e montée s.f. minim ministère s. înfăţişare minerai s. m u n ­ t e a n . ceas montrer vb. -e s. t u r n a t . m i l i a r d a r m i l l i e r s . miracol.m.f.m. a culege recolta moitié s. oaie. motor mou. -elle adj. urcuş monter vb.f.m.m. m i n u t m i r a c l e s . monopolist monseigneur s. de la m u n t e montagne s. pi.m. m a i p u ţ i n . mişcător mouvement s./. m. m a l d ă r monde s. m o d e r a t . a muia moulé. i m i t a ţ i e de piele mollesse s. a sui monteur.f. pluş m o a r a t . m. b a r e m . lună moisir vb. mizerie mission s.f. domn monstrueux.f. m u n t e montagnard.f. à'~ pe m a i p u ţ i n . groaznic mont s.f.m. a spumega m o u v a n t .m. -e adj. a a r ă t a . {fig. miriapod milliardaire s. modestie.m. m o r m a n . mortel.m. m . -e adj. călugăr moins adv. m i z a n t r o p misère s.m. modest modestie s. moarte mort*. j u m ă t a t e moleskines. î n t u n e c a t mort 1 s. prendre la •*. -e adj.f. parte morne adj.bon m a i p u ţ i n b u n . can­ t i t a t e mare minaret s. monsenior monsieur (pi.m.miile adj./. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s .a se înfuria. clipă. ) p l ă p î n d mine s. m i n i m u m . subţire .f.) à ~~ que afară de cazul cînd mois s. v o r b ă . I I I a m u r i mousquetaire s. mistral (vînt) mitrailler vb. m i n u n e misanthrope s. a m i t r a l i a mode s.f. m i n ă . ~ d'ordre lozincă.m. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p . (loc. m o r a v u r i . fără. lume m o n d i a l . monopol monopoleur s. adj. mondial monocle s. m o m e n t momifier vb.) slă­ biciune moment s.m.m. du ~ cel p u ţ i n . modă modéré. a m u l a .m. m u s t a ţ ă mouton s. I I a mucegai moissonner vb. m .m. muselină moustache s. muşchetar mousse s.f. conj. m . -e adj. m u r i t o r . m u t r ă . monstruos. la dracu ! la naiba ! morceau s. a secera. m o r t a l . din p u n c t de vedere moral morbleu interj. de moarte mosaïque s. b a t i s t ă moue s. a-şi bate joc moralement adv. molle adj. messieurs) s.f. misiune mistral s.f. mol.m.f.m. m u ş a m a . minister ministre s. m i n i a t u r ă minimum s. m o l i c i u n e . mort.) n u m ă r . minor miniature s. f. m i n e r . m u ş t a r u l mouchoir s. a-i sări ţ a n d ă r a . ministru minute s. figură mouiller vb. •*. o mie mille-pattes s.m. monoclu monologue s. şi s. (fig. obiceiuri moindre adj. moară mourir vb.f. s p u m ă . a dovedi monument s. mişcare 526 . -e adj. moale mouches.m. berbec moutonner vb.f. monolog monopole s.m. au •*• .m.m. m. a t u r n a moulin s.m. a b ă t u t . o m i e . şi adj. m a i m i c moine s.m.m. şi adj. -euse adj.m. montor montre s. prep. mozaic mot s.f. m i n a r e t mince adj. c u m p ă t a t modeste adj. m. a urca.-euse s. rezervă moeurs s. m u s c ă . {pi. moraliceşte.

a înota nageur. nazism ne adv. n o b l e ţ e . muftiu. . nepot nez s. n a t u r ă . şoaptă murmurer vb. I I a înzestra cu cele nece­ sare .m.e adj. nazist nazisme s. n a t u r a l ./. nerv nerveux.f. fel. negreală. impers. a nega niveau s. -e ddj. neglijenţă négligent.m. necesar nécessairement adv. neglijent nègre. şi adj. ~ d'eau pînză de apă narcisse s.f. i n e d i t . adj. papuc. -e adj.f.f. m.f. n a t u r a l naufragé s. m. curat. m u r m u r . perete. medie mugir vb. -e (pi. şi adj. m.m. piesă de 20 franci aur nappe s.f.m. negativ négligence s.f. sumedenie municipal. / . pol. neuve adj. reciproc.-euse adj. m. nette adj.f. nu tal ie nation s. soi naturel.f. muzeu musique s. t i n d a bisericii négatif. întunecos. î n m u l ţ i r e multitude s. mister. II a coace. şi adj. firesc naturellement adv.f.m. muşchi musée s. (fig. négresse s.) r ă u t a t e noircir vb. din evul mediu moyenne s. m u n i c i p a l munir vb. nas ni conj. zid gros mûrir vb.f. curăţenie nettoyer vb.-euse adj. nichel nid s. f. I I I a se n a ş t e . navă nazi.f. naiv nain.m. n a i v i t a t e nankin s. quoi de ••.f. narcisă narration s. I I I a înnegri noisetier s. mutu­ al mystères. a v u i muguet s.m. / .) î n ă l ţ i m e morală n o i r .m. zid muraille s. m. n a p navire s. v a s . a ninge neigeux. negru neige s. mijloc moyenâgeux. faţă de m a s ă .m. nepoată nier vb. n a t u r a l i s t n a t u r e s . naos.f. (fig. de culoarea alunei noix s. m. stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «. -e adj. totuşi néant s. n a v a l navet s. -ive adj. zăpadă neiger vb.-euse s. nucă 527 . m.m.f. nins nerf s. -'ive adj.f. a prevedea muphti s. născut néanmoins adv. a naufragia naval.f. a m u r m u r a muscle s.f. cuşcă (pentru cîini) nickel s. n a ţ i u n e naturaliste s.m.m. (în mod) necesar n e f s ./. -e s. n a ş t e r e . -elle adj. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s. nobilime. nici niche s. -euse adj. alun noisette s.m. lăcrimioară mule s. m. nobil noblesses. neant nécessaire adj. t a i n ă N nage s.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s. m. I I a m u g i . medieval. -elle adj. naufragiat naufrager vb. povestire natation s. a m a t u r i z a murmure s.m. nervos net. muzică mutuel. navals) adj.f. a începe naïveté s.f. a curăţa neuf. nu né.m.moyen s. m u l ţ i m e . a l u n ă . -e s. înotător naif. pitic naissance s. m. negru. înot nager vb.m.f.f.m. nou. m. clar nettoyage s. acoperit cu zăpa­ dă . nivel noble adj. (fig.) îngrozitor noirceurs. origine naître vb.m. cuib nièce s. teolog m a h o m e ­ dan mur s.

ceafă. m.-trice s. a înnoda. a îneca nuage s. I I I a v ă t ă m a . oficial officiellement adj. n u d nuire vb. doică nourrir vb.f.f. unchi onde s. n o i e m b r i e noyer vb. -e adj.m. pasăre oisif.f. -e adj.nom s. h r a n ă . a opera . nor nucléaire adj. şi adj. ştire. ceapă oiseau s. I I a h r ă n i . a o b s e r v a . supunere objectif. obscur. l u c r a r e . v a l ondulation s. lunguieţ obscur. lenevie olive s. notar note s. î n d ă r ă t n i c . I I I a omite omoplate s. leneş oisiveté s.i v e adj. nici u n u l . -le adj. nord notablement adv. numeros nommer (se) vb. ocazie occidental.™.f. -ive adj. bună­ voinţă obliger vb. şi adj. lipsit de valoare nu-pieds adv.f. -euse adj.m. lipsă de valoare nord s.g ă l b e n u ş .) s u b s t a n t i v nombreux. o n d u l a ţ i e . umbră ombrelle s. mîncare nouveau.m.m. muncă. întunecat obscurantisme s. gol.f.f. a ocupa océan s.m. -elle adj. obiectiv. măslină olympique adj.) de neînvins obstinément adv. obiect. nonsens./. n u l . operaţie opérer vb. a obliga' obliquer vb. grumaz 0 obéir vb.m. u n i i . sugar nourriture s. nehot. I I a asculta. piedică obstiné. nou nouveau-né. m.f. a n u t r i nourrisson s. a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb. n o u t a t e . ocean octobre s.f. desculţ nnque s. (în mod) obscur. yeux) s.f. a produce 528 . n o t ă . în mod oficial officier s. operă. o b s c u r a n t i s m obscurcir vb. a merge oblic oblong. i m p a r ţ i a l objet s.f. gîscă oignon s. m.f. -ongue adj. îndatorire. miros (simţul) oeil [pi.m.m. neamestec non-sens s. v ă t ă m ă t o r nul. se. o u . III a obţineobtention s. ~ dit se spune oncle s. ondulare opérateur. -e s. lumea. m u l t notaire s.f. observaţie observer vb. nuclear nu. faire -~ de a da dovadă de officiel.f. cine­ va . a respecta obstacle*. -e adj. o b s c u r i t a t e . jaune d' -». m.m. invar.f. I I I a oferi ohé ! interj.f. o m o p l a t on pron. a p u s e a n . m. (gram.re.f. neclar obscurité s.m. u n d ă . eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. octombrie odeur s. occiden­ tal occuper vb.f. î n c ă p ă ţ î n a t . garoafă oeuf s. o c h i . m. olimpic ombre s. nulle pron. obligaţie obligeamment adv.f.f. (fig. m.f. a (se) n u m i non adv. miros odorat s. hei ! oie s. a se supune obéissance*.. m. şi adj.f. a strica nuisible adj. nuvelă nouvelliste s. obţinere occasion s. ofiţer offrir vb. n e i n t e r v e n ţ i e . însemnare nouer vb. blanc d' ~ albuş oeuvre s.f. ascultare. m. privire oeillet s. I I a întuneca obscurément adv. m. cu a m a b i l i t a t e . u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb.f. nuvelist novembre s.-e s.f. absur­ ditate non-valeur s. . a lega nourrice s. întuneric observation s. n u m e . nu non-intervention s.f. nounâscut nouvelle s.f. m. m. nouvel. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s. lucru obligation s. operator opération s.

eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s. pacifism pacifiste s. a oscila. dincolo./.m.f. uitare oublier vb. şi adj. I I I a deschide oxygène s. unde. a ezita oseille s. izvor orme s. a împodobi.f. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb.m.m. măcriş oser vb. ureche . m.f. o r d i n e . o r c h e s t r a . (bot. a îndrăzni. peste. (muz.f. panteră pantoufle s. origine. palton pâlir vb. păun papa s. opresiune. p a c e .m.m. p a n t a l o n panthère s. o r d i n . a s u p r i t . a ordona ordre s.m. paie pain s.m. p r i v e l i ­ şte pantalon s. vest. a r î n d u i . în care. urs outil s. înzestrat outiller vb. -onne s. oxigen P pacificateur. orientare (în spaţiu) original. a î m p i l a or s. p a n o r a m ă . a organiza orge s. -trice s.m. papuc paon. obişnuit ordonner vb. şi adj.peste. pacificare pacifier vb. pron. m.f. a u t i l a . pagină paille s. u t i l a t . -e adj. organ organiser vb.m. p a l a t . p a i .f. a uita ouest s. pîine . oriental orientation s.m.m. a înzestra outre prep. de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r . şi adj.f.m. împilare opprimé. u n e a l t ă . orz orgueil s. a scoate.m. o p r i m a r e .f. opinie. a auzi o u r a g a n s . pernă organe s. sau.m.) portocal orbite s. da ouïe s.f. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s.m. în plus ouverture s. (fig.m. furtună orange s.f.f.m. poc ! panais s.f.m. f.m. uragan ours s.m. care p a l p i t ă pan ! interj. oscilaţie osciller vb. m. -ère s.f. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv. coş panorama s. a u r orage s. t a t ă 529 . paşnic.) uvertură ouvrage s. a lua înapoi ou conj. m. ~ d'épice turtă dulce . cerul gurii pâle adj.m. r ă c h i t ă ôter vb. ordinar.) en ~. m u n c i t o r . auz oreiller s.f. adv. 2 . producţie lite­ rară ouvrier. original origine s. -e adj. lucru. apus ouf ! interj.m. I I a păli. adv. -e adj. a cuteza osier s. ~ bis pîine neagră paire s. instrument outillage s.f. la care oubli s.m. portocală orangeade s. şters paletot s. părere opposer (s') vb. -e adj.f. orgoliu.f. oranjadă oranger s.f.f. ori où 1.m. pacifist page s.m. chef d' • — dirijor ordinaire adj. (în mod) paşnic pacifisme s. p a l i d .m. a îngălbeni palme s. păstîrnac panier s. u l m orner vb. auz ouïr vb.) a şovăi. m . os oscillation s.m. -e adj. a se opune oppression vb.f. liniştit paix s. (loc. orbită orchestre s. deget (de la picior) orthographe s. uf ! oui adv. deschidere.opiniâtrement adv. utilaj outillé. a asupri. r a m u r ă de palmier palpitant. mîndrie oriental. m. a pacifica pacifique adj. î m p i l a t opprimer vb.f. paşnic . ortografie o s s.f. adv. pereche paisible adj.f. pa­ cificator pacification s. a decora orteil s.

p a s t ă .f.f.m. şi adj. patiserie patron s. grădină parce que loc. a petrece passe-temps s.f. pas. r ă b d ă t o r patinage s. îndeosebi. sărac pauvreté s. c u v î n t . peisaj. v o r b i t o r .m. caldarîm.papier s . stăpîn patte s. umbrelă (de soare) parbleu ! interj. fără.m. din .f. a î m p o d o b i . a păcătui pêcher 1 s. I I I a pleca. a para paresseux. . parapet parapluie s. so­ nor parler vb. şi adj. -enne s. pasiv passion s.m. cu excepţia partager vb. p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s. părinteşte pathos s. şi adj. p a r i u . p a r a ş u t ă paraître vb. I I I a p ă r e a . leneş parfait. a pescui pécheur.m.m.m. patinaj patiner vb. fluture paquets. piersică pêche 2 s. şi adj. în p a r t e partisan.f./.) p ă r i n ţ i parer vb. cu răbdare patient./. pasiune patatras ! interj.m. păcătos pêcheur. de c ă t r e .-eresse s. -ive adj. patron. m . m.m. a ajunge parvenu.m.m.m. a ierta pareil. v o r b i r e . mireasmă parfumeur.f. fabri­ cant de parfumuri pari s. d e .m. pentru că. răbdare patiemment adv. p r e t u t i n d e n i parvenir vb. m . ţ ă r ă n i m e peau s. rămăşag parier vb. ţ a r ă .f. participiu participer vb. adept partout adv.m. partid participe s. mauvais •>. a porni partiellement adv. deopotrivă. p a r v e n i t parvis s. privelişte paysan .f. (pi. a paria.m. n u .m. parte (dintr-un întreg).m. a p l ă t i . pardesiu ' par di ! pardieu ! interj. printre parodier vb.) documente. parfum. la dracu ! pardonner vb'.m.m.f. a parodia parole s. pavaj pavilion s. m.f. parachimic parachute s.rh. în special. a patina pâtisserie s.m.m.f..m.f. p a ş a p o r t . distracţie passif.m. emfază patience s.e s . pari­ zian parlant. -euse s. donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts. ~ buvard sugativă papillon s. m a i ales parties. căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb. I I I a p a r v e n i . -elle adj. p a t e u .m.f. traversare . ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s. trecere . părintesc paternellement adv. pescar 530 . perfect parfois adv. p a r t i z a n . trecut passe-montagne s.-euse s. parc. con}. -e adj.f.m. pescuit pécher vb. paralel parapet s. {pi. şi adj. piersic pêcher 2 vb. ~ ha­ sard d i n întîmplare . a participa particulièrement adv. -le adj. s t r a t de flori parti s. egal. a apărea parallèlement adv. -e adj. -euse s. în parte partir vb.încurcătură pas 2 adv. a trece . fiindcă pardessus s. prendre la ~ a lua c u v î n t u l . à — a p a r t e . fragment passant. a r ă s p l ă t i pays s. p r i n .f.m. ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj.m. -e s. labă pâturage s. grăitor. p a t ă de cerneală paternei. trecător passé. m.f. şi adj.m. a vorbi parmi prep. pauperizare pauvre s. zău ! parc s. p a r t e r .f. -e s.m. partidă partiellement adv. sărăcie pavé s. ţ ă r a n paysannerie s. şi adj. ~ bonheur din fericire . a face prinsoare parisien. perfect parfaitement adv.m.-ne s. palmă (a mîinii) paupérisation s.f.f. regiune p a y s a g e s . la fel parent s. -e s./.m. parte. p e ./. pavilion payer vb.f. uneori parfums. -e adj. r u d ă .m. pachet par prep. a împărţi parterre s. păşune paume s. a l u a t pâté s. pour quoi^-de ce n u ? . buf ! pâte s. patos.m. piele pêche * s.»!.m.f. şi adj. h i r t i e . umbrelă (de ploaie) parasol s. à ~ de loup t i p t i l .

a-şi închipui perte s.f. judecată penser vb. şi 2. -e adj. p i c t u r ă .f. personalitate personne l. (fig.f.f. a popula peur s. uşor de p ă t r u n s pénétrant. a persecuta persécution s. perplex perroquet s.a se s t r ă d u i .f.m. s t r ă p u n g ă t o r .-e s. m. cela ne vaut pas la • nu merită oste­ — neala . I I a pieri permettre vb.f. (în mod) p e n i b i l . m. şi adj. m i c u ţ .f. greu pesée s. -e adj. şi adj.f. pă­ t r u n z ă t o r . stă­ ruitor persil s. populare peupler vb. (fig. performanţă péril s.-le s.m.f. a străpunge. a (se) gîndi. nepot petits-enfants s. ghiocel percepteur s. povîrniş perçant./. veşnic perplexe adj. t a t ă .) à ~ de-abia. sans ~ uşor. adv.) p ă r i n t e . a se p i e p t ă n a peignoir s. pierdere pesamment adv. pedală pédant. c a m . chiriaş (într-o pensiune) . pajişte pencher (se) vb. persoană.s.m. halat de b a i e .pédale s. m i c . pătrunjel persister vb.f. a se apleca pendant prep.f. farmacie phénix s. a zugrăvi peine s. m o ş . popor peuplement s. -elle adj. de fiică) pétuner vb. cu greutate pensée s. à ~ près a p r o a p e . ) ascuţit perce-neige s. b ă t r î n frelig. a persista personnage s. -e adj. perspectivă perspicace adj.f. persecuţie persévérance s.) — que în t i m p u l pendre (se) vb. c î n t ă r i r e . avoir — a se speria. faraon phare s. persoană importantă personnalité s. a reflecta pensionnaire s. a se căţăra perchoir s. perfid performance s. în t i m p u l . zugrăvire pelouse s. pedeapsă .f.f. pensionar pente s. a se convinge .m. conj. personaj.m.) descriere.à -«. a se înclina. ~. nepoată petit-fils s. stăruinţă persévérant.f. t r i b peuple s. m. penibil péniblement adv. fără greutate peintres.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s. — o — încetul cu încetul petit-déjeuner s.) şi adj. capot (de casa) peindre vb.f. (loc.f. seminţie. m i t i ­ t e l .m.f.f.f. a cîntări peste s. -e adj. se don­ ner de la ->. s.f.m.f. -e adj. nepoţi (de fiu. p ă t r u n z ă t o r pénétration s. pasărea fenix 531 . greoi. m. prăjină percher vb. perspicace persuader (se) vb. perpetuu.m.m. nehot. şir de d e t u n ă t u r i pétillant. permisie perpétuel.f. c a n t i t a t e clntărită peser vb.m.m. pi. -e s. strălucitor. perceptor percer vb. greutate . periodic périodiquement adv. persan persécuter ^6.f.m. p ă t r u n s pénétrer vb. (loc. perucă persan. papagal perruque s.f. p a n t ă . micul dejun petite-fille s. frică. mon — dragul m e u .f. m. personal perspective s.m.) a fuma peu adv. m. -e adj.m. pătrundere pénétré. sclipitor petit.pictor peintures. farmaceutic pharmacie s. a găuri perche s.m. I I I a p i c t a . I I I a permite 34* permission s. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s.f. a se spînzura penetraţie adj. (cu maj. primejdie périodique adj. pericol. pedant peigner (se) vb. periferie périr vb. nimeni personnel. (înv. pron. gîndire.f. far pharmaceutique adj. şi /.m. perseverent. • a-i fi frică pharaon s. şi adj. a p ă t r u n d e pénible adj. fără graţie pesant.f. -e adj. m. peluză. călugăr perfide s. p u ţ i n . (în mod) perio­ dic périphérie s. ciumă pétarade s.

c u l m e .f. a prăda pilote s. plonjon. focă phosphore s. p u n c t . filozof philosophie s.vîrf . avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s .m. c u t ă . p l i c . adv. picior.f. jefuitor pilier vb.cel m a i r ă u pis adv. / . fel de mîncare plate-bande s. fizică physique 2 adj. p l a s a t o r plafond s. m a i m u l ţ i plus-Value s.m. impers. p l ă c u t .m. de loc pointe s. -e adj. cazma. t a v a n plaindre vb. şi adj. pană. m a i r ă u . pieton pieusement adv./. hîrleţ piolet s. /. piolet pionnier s. şi adj. cu pietate p i g n o n s . b u c a t ă . -euse s. Încheietura m î i n i i poing s. t î r n ă c o p . hazliu plaisanterie *. pi. plăcere. de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s. l o c . r i d . pUngere plaire vb.m. penaj plume s. à ~ pe jos piétiner vb. ondulatul părului plier "b. cameră pied s.m.m. p n e u m a t i c poche s. a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb. fiziologic physionomie s. g r ă m a d ă . a strînge plisser vb. distracţie plan s. săritură plonger vb. bujor p l a c e s . n u . pionier pipe s.m. piesă.m.f. a plasa. cîmpie plainte s. fotografie photo-électrique adj. majoritate. ) à ~~ perpendicular .f. înfăţi­ şare physique 1 s. p u m n point 1 s. [loc. une — de main o strîngere de m î n ă poignet s. f. planşeu. platformă plateau s.m.m. a se încovoia pluie s.f.m.f. I I I a plînge.m. ploaie plumage s. proiect plancher s.m. m a i . coama u n u i z i d . A se cufunda ployer vb. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s.f. -e adj.f. plafon.m.m. a jefui.m. I a ~ d u jour zorii zilei 532 .f. a pune placeur. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. filozofie phoque s.f. poezie poétique adj.f. penele unei păsări. rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s. t ă b l i ţ ă plastique adj. buzunar poché. -»• de vue punct de vedere .f. pinguin pioche s.m. le ~. p i a ţ ă . -e adj.m. pensulă pingouin s. serviciu placer vb.m. filatelie philosophe s. lacrimi pleuvoir vb. frază physiologique adj. strat de flori plate-forme s. p l i n . fizionomie.m. pilot pinceau s.m.f. p i l ă . placă. sobă poésie s.f. pistol pitance s. p u m n . fotograf photographier vb.f. podiş plein. hrana zilnică. a ploua pli s. pour la ~ în mare parte plus adv. m a i degrabă pneumatique adj. p l a t o u . planetă plaque s. poetic poids s. / . a înjunghia p o i g n é e s . glumă plaisir s. a plisa plongeon s. pisc. m. a îndoi. p u m n a l poignarder vb. fizic physiquement adv. î n ţ e p ă t u r ă pire adj. a compă­ timi plaine s. plusvaloare plutôt adv.m. prendre ~ a lua loc.f.f. m a i rău .s m i z a n p l i .m. podea planete s. plus plusieurs adj.f. ~ atomique pilă atomică pillard. p i a n pic s. a î n d o i . fosfor photo s. p o a l e . t a i n pivoine s.philatélie s.f. la mise en ->.f. încărcat pleura s. învineţit .m.m. zbîrcitură .m. m î n è r . lulea piqûre s. / .m. farfurie . a călca în picioare piéton s.m.f. peniţă plupart s. -e s. greutate poignard s. m.f. a fotografia photographique adj. m a i m u l t .f. fotografic phrase s.m. p i p ă . fotoelectriu photographe s. injecţie. din punct de v e ­ dere fizic piano s. m. a fi agreabil plaisant./. m a i curînd.f. p l a n . m . cea m a i mare parte . plastic plat s. I I I a plăcea.

I I I a u r m ă r i pourtant adv. portal porte s. precauţie précédent. găină poulet s. potasă potassium s.m.)».f. exact ponctuellement adv.s.f. a se repezi. poziţie posséder vb. cu fast ponctualité s. preţios.f. s p r e . pompă (şi fig. la.) pompeusement adv.m.f.f. a fur­ niza pourvu que loc. totuşi. v a s . cu p u t i n ţ ă poste 1 s.f. a preceda précieux.«. h a m a l portefeuille s. -elle adj. porţelan porche s. foarte p o p u l a t porcelaine s.f.m. a se năpusti précis. p u d r a t poule s. în t o t a l potasse s. potasiu poteau s.m. prăfuit. şi adj.f. I I I a putea praline s. cu toate acestea pourvoir vb. şi adj. m ă r . precedent précéder vb. -onne s. peşte poitrines. cu exactitate pont. f i n . p o a r t ă . m'. oală potage s. p i e p t . {bot. -e adj. scump précipices. l u s t r u i t . uşă portefaix s. posesiv possible adj. p u i (de găină) poumon s. a pune. tocmai 533 . cu condiţia ca.m. / « .m.) poursuite s. pară pois s. portieră portier. m. u m ă r u l obrazului pommier s.f.m. acces. -e adj. adu­ cător portière s.f.f.m. a însemna .f. practicabil . policlinică polygraphique adj.m. a îmbrînci poussière s. m ă r u n t ca p r a f u l . c i o r b ă . t i n d ă port s. I I I a prevedea. păpuşă pour prep. pralină praticable adj.) p ă r poire s.m. -e adj.f. poliţie poliment adv. ni. urmărire poursuivre vb. p u r t ă t o r . politeţe politique s. si­ gur .f.pointer vb. conj. populaţie popu!eux. praz poirier s. {bot. p u d r ă poudré. creion a u t o m a t porter vb. portaiportion s.f. cuier porte-mine . m. exact précisément adv. a poseda . putred (şi fig. stîlp pouah ! interj. posibil.f. I I a putrezi (şi fig.m.m. portic.f. . a profesa précaution s. precis.m./. de ce. în mod politicos polisson. prăpastie précipiter (se) vb. p l ă m î n i poivre s.f.f.m.) m ă r pompe s.m. p u n c t u a l . m. serviciu pot s. d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s. a o duce porteur. poştă poste 2 s. a puncta . praf poussiéreux. în mod precis.f. ptiu ! pouce s. ştrengar politesse s. piper pole s. pulbere .cu t o t u l . pe care se poate u m b l a pratiquer vb.f.m. p u n c t u a l . posesor possessif s. praf. cuse adj. sînge pourquoi conj.f.f.m.m. -euse s. pentru. politicos police s. -ère s. port portail s. a se înălţa poireau s. m. p u n c t u a l i t a t e ponctuel.m. invar. p u r p u r ă .f.m. (poetic) roşu. a domina possesseur s. -e adj. (în mod) popu­ lar populariser vb.m.f. ~ de terre cartof pommette s. -euse adj. pol poli.f. plămîn poupée s. pour tout *. / . n u m a i să poussée s. plin de praf pouvoir vb.) pourrir vb. degetul gros de la mînă p o u d r e s . a împinge . portret poser vb. pod. punte populaire adj. pentru ce pourri. p o r t o f e l . în mod pompos. porţie portrait s. a practica. puseu pousser vb. post. mazăre poisson s. portofoliu portemanteau s. -e adj. a aşeza position s.-euse adj. popular populairement adv. a p o p u l a r i / a population s. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. poligrafic pomme s. m. a p u r t a . a duce se ~ a se s i m ţ i .f.f. politică politiquement adv.

profesor profession s. pradă projet s. a protesta prouver vb.f.m.f. providenţă province s. primăvară prison s.m. I I I a făgădui.-e s. a trage cu urechea prétoir s.f. vorbă. provincie proviseur s. ~ Voreille a a s c u l t a .m. proporţional proportionner vb. a propune propre adj. proces prochain. -e adj. m.f. -e adj. promotor. comment s'y •»• cum să (se) facă . c u r a t protester vb. -trice s. t i p a r . producţie productivité s. a pregăti. a dovedi proverbe s.m. m i n u n e prodigieux. ziarele pressé.m.m. pro­ ducător productif. profit profond. p r e ţ . -euse s.f. -le adj. şi adj. peninsulă presse s. .m. pretins prétentieux. III a prescrie présent. progres proie s. prizonier privation s. I I I a î n ş t i i n ţ a . c u v î n t proposer vb. proiect projeter vb.f.f. a proceda procès s. a p r o p i a t .f. profesie profit s. u i m i t o r producteur. prevenitor. p r i m u l première s. pretoriu preuve s. vecin proche adj. a prefera prématuré. d o v a d ă . p r i v a ţ i u n e .f. a prevesti préférer vb. şi adj. I I I a l u a . III a prezice. s. gherlă prisonnier.f./». aproape. produs professeur s. a proporţiona propos s. preventiv prévoir vb. a ruga primevère s.-ive adj.f. -e adj. premieră prendre vb. proverb providence s.préconiser vb. maşină de presat.m. c a m . I I I a pretinde prétendu. m. belşug progrès s.f.f.m. problemă procéder vb. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. preşedinţie président. se •+• a se grăbi pression s. director de liceu prudemment adv. p r o l e t a r promenade *. cu p r u d e n ţ ă prudent. înda­ toritor prévenir vb. d a r préserver vb. în mod profund.m. -e adj. I I I a produce.f. -euse adj. cum să (se) pro­ cedeze prénom .) premier. apropia! . închisoare. a strînge . a p r o x i m a t i v prescrire vb. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. eiuboţica-cucului primitif.f. t e a s c . a aver­ tiza préventif. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel. probă. -ière s. a prepara près adv.j. probabil problèmes. aproape presqu'île s. grăbit pressentir vb.f. -e adj. p r o d u c t i v i t a t e produire vb. m. -ive adj.m. răsplată probablement adv. la -». primordial prince s. lipsă priver vb. prezent présent s.m. p r e m a t u r (şi fig. şi adj.f. -e adj.m. pretenţios prétention s.v.m. -e adj. -ive adj.f.m. a p r e z e r v a . privilegiu prix s. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj. -e adj.m. şi adj. adînc profusion s. principal printemps s. apăsare prêt. p r i n ţ principal.f. profund. i n i ţ i a t o r promptement adv. presiune.m. gata prétendre vb. p l i m b a r e promesse s. a î m p r u m u t a . I I I a prevedea prier vb. a d î n c profondément adv.m. corect.presa. p r u d e n t prune s. -e adj. a proiecta prolétaire s.m.f. a crea produit s. -e adj. îndată prononcer vb. curat proprement adv. a pro­ mite promoteur s.f. promisiune promettre vb. a apăsa . a priva (de ceva). prună 534 . p r i m i t i v . productiv production s. cadou. -e adj. de aproape prodige s.m. a preconiza prédire vb.f. premiu. cu caracter împă­ ciuitor. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial. deţi­ n u t . I I I a presimţi presser vb. a apăra présidence s./.m. pretenţie prêter vb. prenume préparer vb. -ière adj. a da cu î m p r u m u t . preşedinte presque adv.

deşi. -e adj. ~ même chiar dacă. şină railler vb. I I a încetini rallier vb. şi conj.m. cartier quasi adv. raţiune. chenzină quinze adj. uneori. a agăţa . ! public. a zeflemisi.f. pseudoştiinţă psitt.f. fecioară puer vb.m. nehot.m. public publication s. ridiche radium s. nehot.f. forţă. a reduce. a r a ţ i o n a . î n t r e b a r e . pupitru p u r . ciripit 535 . să. cîteodată quelqu'un. ) nişte.f. cînd . m. radios. gîlceavă questions. m. curat pyjama s. -euse adj. care quiconque pron. calitate quand adv. p u b l i c a r e .f. care.f. c î ţ i v a . u n i i . a povesti radieux./. cine.f. (fam. pe care . cincisprezece quitter vb. oarecare quelque 1. oricine. ce quoique conj. a scădea raccourcir vb. I I I a întineri ralentir vb. entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron.f. adj. purice pucelle s. -ne adj.m. nehot. a râspîndi puce s. cauză.f. -e pron. m. cu toate că quolibet s. p u b l i c i t a t e .m. oricît quelquefois adv. a răscumpăra raconter vb.f. -ique adj. ce quelconque adj. radio . a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. quelle adj. rel. ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj.m. pulover punir vb. a încuraja raffoler vb. peron qualité s.f.m. şi interog. 2. interog. r a d i u m rafale s.m. publica­ ţie publicité s. influent puits s. r i g i d i t a t e . rafală raffermir vb. (fig. a jefui raideur s.j. hrean rail s. pedeapsă pupitre s. psst. c o t i d i a n . apoi. ca să quel.f. a ridi­ culiza pe cineva raisin s. v r e o . II a scurta. v r e u n . rel.prunier . ce?. aproape quatre adj. vreun querelle s. p u r . l i m p e d e . II a pedepsi punition s. a se a l ă t u r a rallumer vb.s. (pi. pijama quai s. a judeca rajeunir vb. coadă qui pron. putere puissant.m. a publica. pseudonim pseudo-science . a întreba queue s.m. vesel radio s. chei. înţepenire raifort s./. ceartă.m.m. puternic puissance s. a p u ţ i puis adv. de vreme ce puissamment adv. p a t r u .s-. a-i plăcea la nebunie rafler vb.) a ş t e r p e l i . p u ţ pull-over s. ~ qn. reclamă publier . glumă proastă quotidien. III a coborî./.fb. a ralia. orişicine quinzaine s.m. ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj.m. după aceea puisque conj. dreptate. rel. s. sfert quartier s. pron. radiodifuziune radis s. prun pseudonyme s. a părăsi quoi pron. cineva. r a ţ i o n a l raisonner vb. psst ! interj.f.) a înjosi raccrocher vb. totuşi quart s. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. I I a î n t ă r i . -e adj. a aprinde din nou ramage s. p u t e r n i c . chestiune questionner vb. (vreo) cincisprezece. strugure raisons. zilnic R rabattre vb. adv.

recoltă récolter vb. trouver à ~ a găsi réaction s.f. r e c e p ţ i e . a rîndui rapide adj. I I I a scrie din nou. efectiv réchauffer vb. a recomanda recommencer vb.) a se înse­ nina . a î n c î n t a . a se réaliste adj. I I I a realege recevoir vb. a d e v ă r a t réception s. repede rapidement adv. rang s. a aduce . a se îndrepta. a cere cu insistenţă reclus s. realist ridica réapparaître vh. redingotă redire vb. căutare . r e d u t ă réagir vb.-e adj. Ioc retras rebelle s. p u ţ i n comun réfléchir vb. şi adj. a re­ dacta din nou rectification s. I I a r ă p i . rassemblement s. a rechema . p l i n . [fig. în mod real. a cugeta rechercher vb. a recopia r e c o r d s . a se teme de ceva réaliser vb. m.m. m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb.f. realism redresser (se) vb. a răs­ plăti reconnaissant. se ^ a se referi rapprocher vb. I I a reacţiona redouter vb. raion rayonnement s. rebel rééditer vb.f. vărgat rayon s.m. a se linişti rassurer (se) vb. a întoarce randonnée s. a aduna reculer vb.m. ajutor de portărel recouvrir vb. -e adj. I I I a recunoaşte. reacţionar redoute s. şobolan rattacher (se) vb.f. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. reducere réarmement s. -e adj. à refaire vb. -e adj. a recompensa. m. rectificare. I I I a reapărea réduction s. (fig. {jur.f. reflector n o u . repede rappeler vb. a strînge rasseoir (se) vb. culegere recueillir vb.) a u r m ă r i reflet s. a prinde. p l i m b a r e .m. m receptor réel. r a z ă . a a d u n a .m. rar rarement adv. recunoscător reconnaître vb. f. a readuce. a a m i n t i . a raporta . a reclama.f.m.m. a redacta redingote s. a culege ramener vb. record recordman (pi. a reînchide recherché. afectat . singuratic récolte s. a realiza redresser vb. şir ranger vb. c h i t a n ţ ă recueil s. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s. a cerceta . . r ă z v r ă t i t . a căuta din réflecteur s. f.m. III a acoperi din nou. corec­ tare reçu s. a recolta recommander vb. recordmen) s. a redresa réalisme s. m .m. reflex 536 . re­ cordman recors s. III a reconstrui recopier vb. cercetare . r a p o r t rapporter vb. s t r ă l u c i r e . rareori ras.m. a apropia rare adj. a aşeza. m i n u n a t rayé. a reedita récepteur s. a reîncepe. a da înapoi redescendre vb. a r e t r i m i t e recherche s.m. m.f.ramasser vb. adv. a încălzi réexpédier vb. a ajunge din urmă ravir vb. a se alipi rattraper vb. -le adj. călătorie .f. recepţionare réélire vb. [loc. persoană care trăieşte de­ parte de lume. a căpăta réellement adv. a relua récompenser vb. a mărturisi reconstruire vb.f. adunarè de oam e n i .m. reflectare. m. a critica . m. a înveli récrire vb. a se lega. a a d u n a . radiere récit s.m. povestire réciter vb. a coborî din nou rédiger vb. III a reflecta. I I I a spune din nou.) à ~ a d m i r a b i l . real. a strînge. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb. reînarmare réduit s.m. I I I a culege. rar. reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s. t î r c o a l ă . r i n a .) faire table rase a face t a b u l a rasa. a re­ peta . a recita réclamer vb. a nu mai ţine cont de ce a fost. a se linişti rat s. I I I a p r i m i . spiţă (de r o a t ă ) .

a înlocui remplir vb.) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 . a r e n u n ţ a renouveler vb. r e p r e z e n t a n t représenter vb. regret regretter vb. registru. a răspunde répondre vb. •«. 1. a inspira r e p u l s i e . releu. m. m. a relata relation s.m. m . a reprezenta répression s. a refuza regard s.) refulare réfractaire adj. domnie régner vb.f. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s.m.f. I I I a relua représentant s. a întregi remporter vb. a se î n t o a r c e . a reîncepe rénovation s. a ascunde.m.f. remiza . remitere . ridicare relire vb. a cîştiga. I l a u m p l e . regină rejeter vb./.refléter vb. a inversa renvoyer vb. r e p a r a r e . leac remédiable adj. a reflecta refluer vb. (med. a face rnari servicii cuiva . a domni regret s. renaştere renaître vb. a înmîna remises.m. întărire renommé. a arunca din nou. repetiţie repli s.de grands services à qn. a r e p u r t a remuer vb. a î n t î l n i rendormir vb. I I I a reciti reluire vb. masă. a amîna repaître vb.f. deschidere. c u t ă . a respinge . a reînnoi . r i n i c h i . repertoriu répétition s. nesupus r e f r a i n s . a arunca înapoi rejoindre vb. remediabil remercier vb. I I I a p a ş t e . m. condică règle s. I I I a răspunde p r o m p t . a repara. a răsturna . regim régiment s.m.m. se — a se duce la renfermer vb. a călca rufe repentir (se) vb. répliquer vb. regulă règlement s. a* reface repartir vb. a repeta . viitoare (produsă de mersul unei nave) . r e l u a r e . regiment région s. m. (fig. refuz refuser vb. (loc. a î m p l i n i . reni a b i l i t a t e rentrée s. I I I a răspunde repos s.m. a t r i m i t e înapoi. r a p o r t relèvement s. r e p a r a ţ i e réparer vb. a cuprinde renfort s. remediu. ni. vulpe rencontre s. a pleca din nou répartir vb. întîlnire rencontrer vb.f. informaţie renseigner (se) vb.m. riglă. a întoarce un ceas remous s. I I I a împreuna réjouir vb. a regreta régularité s.] sale reine s.) ascunziş. [despre plante) a creşte reprendre vb. ştafetă relater vb./. a p r i v i . a se refugia refus s.f. adv. regularitate régulièrement adv. represiune reprise s. linie. m. se ~ a se hrăni réparations. ţ i n u t registre s. meterez remplacer vb. I I I a renaşte renard s. r e p r i z ă . m. observaţie remèdes. mîncare repasser vb.f. a străluci remarquable adj.m. remarcabil remarque .m. a înveseli relais s. relaţie. r e p e t a r e .f. vîrtej de apă rempart s. I I I a luci. r e g u l a m e n t .m.f./. a reda . I I I a adormi din nou rendez-vous s. a m u l ţ u m i remettre vb. I I a bucura. privire regarder vb.f. r e n u m i t renoncer vb. reglementare régler vb.9. i n t î l n i r c .m. a se odihni repousser vb. [pi. a trece din nou prin . a orîndui règne s. -e adj.f. a mişca renaissance s.ro.f..m./??. respingere. a replica.f. I I I a se căi répertoire s. reîncepere rentrer vb. a repartiza repas s. şopron remonter vb. I I I a pune la Ioc.m. -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb. a (se) sui din novi . odihnă reposer (se) vb. a se uita régime s. m. II a î m p ă r ţ i . I I I a î n a p o i a . p r e d a r e . regiune. 2 . refractar. reînnoire renseignement s. în mod regulat rein s. refren réfugier (se) vb. a urca. loc de întîlnire rendre vb. a reglementa. a povesti. a se informa rentabilité s.

rezistenţă résister vb. rîs risquer vb. revistă révulser vb. a respira resplendir vb./. I I a r e s t a b i l i . a întîrzia . a risca rive s. a retrage retordre vb.m. I I I a r e ţ i n e . a se revolta révolution s. a se ase­ măna cu ressentir vb. -e adj.f. reţea réserve s.a face pe bogatul richement adv. rol roman s. . perdea ridicule s.f. a opri retentir vb. I I I a chema. II a apuca iar ressembler vb.f. a visa cu ochii deschişi rêve s. a expune retraite s. ţ ă r m r i v i è r e s. r e z u l t a t résumé s. I I I a rezolva respectueux. I I I a răsuci retour «. a regăsi r é u n i o n s . a clăti riposter vb.e s.m.f. revolver revue s. a rezista résolu. a acoperi revoir vb. nehot.m. a simţi ressource s. întîrziat . ) retrousser vb. I I I a reveni. respectuos respiration s. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb. rîu riz s. mijloc de t r a i restaurant s. grupare réunir vb. a se întoarce rêver vb. a s t r i m t a (şi fig. m. a m u t a din loc rez-de-chaussée s. a-şi întoarce capul retracer vb. m. respiraţie. a deplasa. a sufleca retrouver vb. fleac. reve­ dere . a reproşa république s. re­ ţinere retirer vb. r i d i c o l u l . m. nimic.f. resursă. întîrziere retardataire adj. r ă m ă ş i ţ ă . [loc.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj.m. I I a r e u n i . faire le •«.f. m. şi adj. rimă rincer vb.m. a l i p i r e .m. / .m. ţeapăn r i m e s . însă­ nătoşi'«s retard s. a avea r e ş e d i n ţ a . răsculat révolter (se) vb. cu hotărîre r é s o l u t i o n s . vis revendication s. a se întoarce. rege rôle s. / .) încercare. răsuflare respirer vb.m. republică requérir vb. II a reuşi rêvasser vb. au ~ la revedere révolte s. -euse adj. I I I a r e s i m ţ i .f. om ridicol rien 1.m.m. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. pron.m. a riposta rire vb.m. reunire. m.m. a solicita réquisition s. rezervor résider vb. III a r e v e d e a .f.f.m. rechiziţie réquisitoire s. m. amînare retarder vb. rest rester vb. a amîna retenir vb. rid. rochie roc s. a trasa din nou.f. s. r e s t a u r a n t reste «. întoarcere. / . bogăţie ride s. [fig. I I I a rîde rire s. être de -~ a se fi întors retourner (se) vb. nenorocire revêtir vb. rezervă réserver vb. rezumat résurrection s. a da tîrcoale roi s. a sta. h o t ă r î t résolument adv. rever.f. revoluţie revolver s. înapoiat retardement s. a semăna. a î n t r u n i réussir vb. din belşug richesse s.f. se ~ a se însănătoşi rétablissement s. -euse adj. felinar (de stradă) revers s. IJ a răsuna retenue s.m.m.f. a se răscula.) a Consta résistance s. revendicare revenir vb.m. rînjeală riche adj. III a îmbrăca din n o u . re/. orez robe s. a rezerva réservoir s.m.m. parter (la casă) ricanement s. întîrziere. m a l . (fig. s. h o t ă r î r e . (fig. înviere rétablir vb.m. a visa réverbère s. pensie rétrécir vb.m. pensionare.) critică violentă réseau s. II. st încă rocher s. stîncos rôder vb. a r ă m î n e résultat s. bogat. rechizitoriu. discreţie. restabilire.reprocher vb. zbîrcitură rideau s.f. r e v e n i r e .f.f.m.olvare résoudre vb.m.f. roman 538 . b o g a t .f. m o d e r a ţ i e . 2. r e t r a g e r e . adv. revoltă r é v o l t é .

sacoşă sacre. înţelept sagement adv.) a stoarce (de bani) sain. sf'înt.m.f.f. -e s. salon salubre adj. rupere.f.f.f. cu înţelepciune sagesse s. a r u i n a . sîmbătă sang s. fără santé s. a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb.j. a saluta salut s. sfinţit.f./. odaie. romancier r o m a n t i q u e adj. r o t u n d ronde s. friptură (la tavă) rôtir vb.f. (eu maj. roată rouge adj. a frige rôtisserie s. adj. I I a (se) înroşi rouler vb.m. panglică r u d e adj. I I J a r u p e .f. m . m. regat r u b a n s.) hazliu saler vb. sacru sacrifice s. r u d i m e n t .f. mistuitor rose 1. şiretlic rythme s. -e adj.f. stradă ruisseau s. m. concentraţia sării în apă salir vb. (fig.m. -e adj. ungere.m. {fig.) romîn . (fig. s ă r a t .m. -e adj. şofran s a g e s . r i t m a t S gable s. ~ à main po­ şetă sacoche s. a fi lac de.m. şi adj. sănătos. ~ à manger sufragerie salon s. satisfacţie satisfaire vb. aspru.j. bluză ciobănească route s. primele no­ ţiuni r u e s.m.f. cale r o u v r i r vb. a săra salinité s. sabie sabrer vb. roşu rougeur s. rozător . încoronare a unui suveran sacré -e adj.) a măcina rongeur. I I I a redeschide roux. (pop. m. . roz roseau «. a sforăi ronger vb. a sesiza. regalist royaume ». rupture s. s ă n ă t a t e sapin s.f. t r a n d a ­ firiu. r a n i ţ ă .. a rostogoli .f. m . -e s.m. 2 .m. r u p t u r ă ruse s. (fig. a r o a d e . nisipos saboteur.m. salut Salve s.f.f. trandafir.m.j. pîrîu ruiner vb. s a l ă .e adj. m . m. a sparge r o n d . sîngeros. m.m. m.m. rotaţie rôti s . rousse adj.m. s. romantism rompre vb. şiretenie.f.m.) necorect s a l é . m. s. roşcovan r o y a l . adj.f. a lovi cu sabia sabreur s. sardea satellite s. a singera . roşcat.romancier s. s a l v a r e . a lua sînge . sabotor sabre s.f. salariu sale adj. sînge sanglant.f.m. înţelepciune saigner vb. sfînt saisir vb. satelit satin s. romantic r o m a n t i s m e s.m. salată salaire s. a distruge ruer ( s e ) vb. I I a prăji. -euse adj. » . a curge şiroaie. horă ronfler vb. privighetoare rotation s. măsură r y t h m é . suspin sans prep. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. d r u m . salvă s a m e d i s . sos. g r ă t a r . trestie rossignol s. -e adj. m u r d a r . satiră satisfaction s. limba romînă rouppe s.f. ) chinuitor. a n o t i m p salade s. sănătos saint. -euse adj.m.ni s a c . şi adj. spadasin sac s. satin satire s. greu r u d i m e n t » . -euse s. I I a a p u c a .f. zeamă 539 . şi adj.f. s a l i n i t a t e . m. jertfă safran s. ». regal royaliste s. brad sardine s. nisip sablonneux.m. r i t m .. romînesc. s a l u b r u saluer vb. -e adj. roşeaţă rougir vb. I I I a satisface sauce s f. a face sul r o u m a i n . a înţelege saison s. însîngerat sanglot s. hohot de plîns. I I a m u r d ă r i salle s.

m. pantof uzat. a salva sauver vb. asediu siffler vb.-euse adj. în caz că. senzaţie sensationnel.-ète adj. a p a r e n ţ ă . slugă. sectarism secteur*. semnalizare signifier vb. sigiliu. vas din porţelan de Sèvres sexe s. scuter scribe s.?. a a p ă r a . m. sculptor séance s. secret sectarisme s.m.m. — à barbe săpun de bărbierit savoureux. senzaţional sensible adj. a semăna semi-circulaire adj. a ocroti. s c a u n . săpl. cu excepţia saule s.m. secvenţă sequin s. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb. serios. ) à — a n u m e • savoir-faire s. afară de. m. m.m.f. a salva sauveteur s. găleată sec. sec.ăinînă semblable adj. scenă scepticisme s. m.m. a strînge. a usca sécheresse s. m. a c u n o a ş t e . despărţire séparer vb. a t î t de siècle s.-euse adj. a pune şaua selon prep. III a servi serviteur s. şedere într-un loc. dibăcie. cîrnat saucisson s. funcţie serviette s. salvator sauveur s.m. faire — de a se preface că sembler vb. gustos.m. t a i n i c . a apăsa service s. shampooings. a sigila scénario s. sèche adj./.m. a sprijini secret.f. real seringue s. semnal signalisation s.m. a avea sen­ sul de silence s. scrupul sculpteur s. după. s e d i u .f.m.f. seringa serpent s. III a ajuta.m.m. s a v a n t savate s.f. scriitor. m. sentinelă sentir vb. a sta. şedinţă seau s. a însemna. conj. a m i r o s i . m. scenariu scène s. pecete sceller vb.m. salvator savant s. prosop. a fluiera s i g n a i s . semicircular sens s.f. ştiinţă scientifique s.f.f. şampon si 1. a t î t . brazdă 540 .»!.m.m.f. m. scandai sceau s. sălbatic sauvagerie s. s ă p u n . a pecetlui. cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb. linişte.f. s i g u r a n ţ ă . salcie s a u t s . sensibil sentier. potecă sentiment s. adv. m.f. secţie sécurité s.f. -e adj.m. servitor sésame s.f.m.f. III a s i m ţ i .m. • > une rose a mirosi un trandafir *séparation s. uscat sécher vb. sevă sèvres s. s.f. sex. sens.m.saucisse s.m. 2. (loc. copist scrupule s. III a şti.m.m. sentiment sentinelle s. linişte seigle s. potrivit cu semaine s. veac siège s. serai sérieux.f. singur seulement adv. săritură sauter vb. m.f. m. m. a s e m ă n ă t o r .f.«. siluetă sillon s. a scînteia scooter s. şi adj.nt. conj. mezel sauf prep. papuc savetier s. sector section s. ş e r v e t . secundă secouer vb.m. şa seller vb. septembrie séquence s. tăcere silhouette s. a despărţi septembre s. sălbăticie sauvegarder vb. pricepere savon. a părea semelles. ţechin (monedă de aur) sérail s. serviciu. ni. salt. sare selle s. aseme­ nea semblant s. şarpe serrer vb. doar sève s.m. a scutura secourir vb. séjourner vb. a separa.f. scepticism science s.f. susan seul. m. spălare a c a p u l u i . uscăciune seconde s. judecată sensation s. dacă.f. n u m a i .m. talpă semer vb. delicios scandale s. secol.m. -elle adj. ser­ vietă servir vb. simţ. secară séjour s. salam. a sclipi. s c r i b . a şedea un t i m p undeva sel s. a sări sauvage adj.m.

snob social. şi adj.f. a sustrage souvenir 1 s. a s ă t u r a . suflu.m. s c h i .m. fel.f.m. -e adj. puternic solliciter vb.m.-euse adj. proptea (şi fig. surîs souris s. vîrf. s u b c u t a n a t sous-directeur. nerozie souci s. -e adj. III a surîde sourire 2 s. solar soldat s. a răsufla souffratit. en — que astfel că sortie s. a solicita solution s.m.m.m. seară soirée s. a dori . p ă m î n t solaire adj. îngrijire soir s.m.m. seară. izvor sourcil s. -euse s. grijă.j.m. a a d m i t e souhaiter vb. so­ vietic sovkhoze s.que î n d a t ă ce situation s.m. a cere. surdomut souriceau s.m. ieşire sortir vb. s u b . sete soigner vb.m.f. societate soeur s. [loc. solemnitate solidariser (se) vb.f. (loc. adj. simplu simplicité s. I I I a-şi a m i n t i souvent adv. sinistru. socialism société s. privelişte sitôt 1. în. s. III a s e m n a . -e adj. prost. 2. u ş u r a r e soûler vb.m. I I I a susţine. soviet soviétique s. m. a ura soulagement s. a sprijini souterrain s. solid.m. adj. subinginer sous-lieutenant s. a situa.m.m. sovhoz spacieux. adv.m. subprefect sous-sol s. -e adj. rezolvare solvabilité s.m. a supa source s. s u m ă . pantof souligner vb.f.f. -e adj. s o l v a b i l i t a t e sombre adj.f. a îngriji soin s.f.j. grijuliu .f. şoarece sous prep. neghiob sottise s.m. -le adj. -te adj. sursă. suferind souffrir vb. n e a ş t e p t a t soudeur. a s u p o r t a . spaţios spatial. ~.f./. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s. adesea souverain. a ridica. s u b m a r i n sous-préfet s. şoricel sourire 1 vb. crainic (Ia r a d i o . sublocotenent sous-marin s.m. dacă n u .m. surd sourd-muet s. sufleu souffler vb.m. a suferi .f.f. grijă soucieux.m. ii fait ~ e întuneric somme s. speakerine s. suveran. amintire souvenir 2 (se) vb. -trice s. -euse adj. m. a sufla. sudor souffle s.m. -e adj. m a i m u ţ ă sinistre 1.m. conj. III a ieşi sot. a răscula soulier s. a sub­ scrie sous-cutané.m. somn sommet s. suflare. bănuială soupçonner vb.) de ~ que astfel. a subestima sous-ingénieur s. s u b t i t l u soutenir vb. în caz contrar site s. sunet songer vb. sprijin.f. î n c î t .' a aşeza s k i s . soldat soleil s. prostie. sprinceană sourd. faire du ~~ a schia snob s. 2. soare solennel.m. poziţie.m. cala­ mitate sinon conj. subsol sous-titre s. a reflecta sonner vb.) soutirer vb. mătase soif s. social socialisme s. III a supune soupçon s. supeu souper 2 vb. subterană soutiens. preo­ cupat soudain. s u m b r u .m.) şi adj. s o i .f. -e adj. (cu maj.m.»!.m. culme son s. spaţial speaker. suprem s o v i e t s . a sublinia soumettre vb. situaţie situer vb. serată sol s.m. III a îndura. răsuflare soufflé s. a gîndi. soră soie s. subdirec­ tor sous entendu s. la televiziune) 541 .f. solemn solennité s. ă suna sort s. a î m b ă t a soulever vb. a b ă n u i souper 1 s. îndată. subînţeles sous-estimer vb. soluţie. conj.f.simple adj.m.f.m.m. î n ă u n t r u souscrire vb. a se solidariza solide adj.) en ~~ pe s c u r t . m . simplitate singe s. m . întunecos. soartă sortes.m.

suspect susurrer vb. (cu maj. suport. a susura. suburban succès s. supliciu support s. supraîncărcare surcharger vb. / . suprafaţă surfin. a sta plecat. a îndura s u b l i m e s . surprinzător surprendre vb. (loc. sugestiv suggestion s. a suporta supprimer vb. şi adj.m. succesor. supliment supplémentaire adj.m. lit. m . a asuda useur s.m. a inunda . I I I a surprinde. a sta pieziş. {sport} a depăşi sûrement adv. sigur. simbol sympathique adj. extrem de fin surgir vb. a trece peste surnaturel.) suprarea­ list sursauter vb.f. [loc. supraproducţie surréaliste s. delicat sub urbain. tout de ~ pe loc. -trice s.m.f. / . surpriză surproduction s.-e s.) de -~ în şir. ) a se i v i . a stîrni suspect. s u p r a n a t u r a l surnom s. s u p r a a b u n d e n t surcharge s. a succeda. m . a m u r m u r a syllabe s. I I I a supravieţui survoler vb.f. sport sportif. sugestie Suisse s. à coup ~. spontaneitate sport s.m. adv. m . stadion s t a t i o n s . a subzista subtil. s u i t ă . {arte. -e adj. m. subiect.f.f. -e adj. simpatic 542 . a supraveghea survivre vb. sputnic squelette s. -e adj. subtil.f. sud suédois. stil stylo s.m.f. a zbura deasupra sus prep. elve­ ţian s u i t e s . suprastructură supplément s. se — a se întrece pe sine surpeuplé. m a i aies surveiller vb. stratagemă structure s. sudoare suffire vb. I I I a ajunge.) şi adj. -e adj. a fi sufi­ cient suggérer c i .f. silabă s y m b o l e s . a suscita. p e .f. splendid s p o n t a n é i t é s . a se isca surmenage s. siguranţă surface s. spectacol spectateur.f. -e s.-ive s.m. chin.f. a depăşi. / . statuie sténodactylo s. stilou subir vb. s p o r t m a n . I I I a urma s u j e t s . a îneca . statistician statue s. superior superposer vb. sprijin supporter vb.m. spectator splendide adj. cu siguranţă.m. -e adj. superb supérieur. -e s. stupoare stupide adj. deasupra sur. şi adj. m o t i v superbe adj. stoc stratagème s.spectacle s.f. şi adj. zahăr sucreries s.m. m . -e adj. urmaş succomber vb. {cu maj. Elveţia suisse s. a î n t r e c e . a isca. a tresări surtout adv. -e adj. a împovăra surclasser vb.f. s u p r a p o p u l a t surplomber vb. fin.)şi adj. a sugera suggestif. m. surmenaj surmonter vb. a subordona subsister vb. sportiv spoutnik s. m. consecinţă.m.f.m. a porecli surpasser vb. a suprapune supersonique adj. m. -le adj. şi adj.f. a încărca peste măsu­ r ă . peste. fără între­ r u p e r e . pe. (/(g.negre­ şit surabondant. a atîrna peste surprenant. /. -e adj. I I a se arăta (în depărtare) .m. a suprima suprême adj. sigur sûreté s. suprem sur prep. a scufunda subordonner vb.m. pour ~~. sublim submerger vb.m.m.m. schelet stade s.) bien ~~ desigur . a veni după successeur s. s t a ţ i e . u r m a r e . a sucomba sucre s. poreclă surnommer vb. structură stupeur s.f.m. mai cu seamă. pi. n u m a i decît suivant. supersonic superstructure s. succes succéder vb. asupra susciter vb. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s . dulciuri sud s. a mira surprise s. stenodactilografă stock s. staţiune statisticien s.m. u r m ă t o r suivre vb. adv.f. -ive adj.f.f. stupid style s. sportiv sport uman s.m.m. suedez suer vb. II a suferi.f.m.

m. a b a t e . t e m p e r a t u r ă tempérer vb. tablou t a b l é e s . m. a c r o i .f.f. comportare terme s. m. teribil terriblement adv. I I I a î n t i n d e . m. t e r m i n a ţ i e terminer vb. t a l i e . a întîrzia tardif. t e r i b i l .) sinonim synthétique adj. / . a p i p ă i . croitor taire (se) vb. m. telle adj. a t î t t i m p .f. cocioabă taupe s. sindicat synonime adj.m. a t a x a (şi fig. teroare. groază terrible adj. tehnician technique s. simfonic syndical. à ~ la t i m p . a se strădui tact s. simpatie symphonie s. t i m p . tenis tentation s. -e adj. cîrtiţă taureau s. m. şorţ tache 1 s. defect fizic m o ş t e n i t . aşa de. teren terrasse s. n u a n ţ ă . ceaşcă tâter vb. nemaipo­ menit terrifier vh. a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. m. faire ~ rase a face t a b u l a r a s a . v r e m e . m. t e n t ă . m. a potoli tempête s.m. de haute ~ înalt tailler vb. zgomotos . teanc tasse s. telegramă téléphone s. g r ă m a d ă . m a s ă . a t î t . terasă terre s. a încerca tenue s'. a t a c h i n a tard adv.f. p â m î n t terreur s.) comeseni tablier s. covor taquiner vb. tobă tant adv. a dovedi. încercare. vijelie temps s. tact (şi fiş. ) technicien s. eu întîrziere tare s. simţul p i p ă i t u l u i .m. a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s .f.f. III a ţ i n e . povîrniş. taluz tambour s.f. p a t ă tâche 2 s. mătuşă tantôt adv. telefonic télévision s. a rezista tiens ! interj. m. culoare tel.f. p a t ă m o r a l ă . en ~ que în calitate de ca tante s.a îngrozi 543 .f.m. (gram. zgomot.f.m. martor tempérance s. culoare t e i n t e s . afectuos tendrement adv.f. ţ i n u t ă . a t i n d e tendre 2 adj. taur taxer vb. cusur tarte s.f. sintetic système s.f. m. gălăgie tapageur. simfonie symphonique adj. f. a tempera. m. încordat tenir vb. t e n t a ţ i e tentative s. I I I a vopsi.' sistem tabac s. a tenta . a depune mărturie témoin s.) t a i l l e s . cumpătare température s.m. t u t u n table s. m.f. mărturie témoigner vb. fraged. m. curînd. t e n t a t i v ă tenter vb. l i p s ă . eu atît mai rău . a p ă t a tâcher 2 vb.m. cu dragoste tendu. furtună. t a r ă . talent talus s. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. tartă tartufe s. / . t e n . a t ă i a .f. (inv. tîrziu tarder vb. întîrziat tardivement adv. m.sympathie s.f.en — din cînd în cînd tendre 1 vb. astfel.-e adj. m. -euse adj. a telefona téléphonique adj. de ~. tehnică teindre vb. sindical syndicat s. a colora teint s. a t î t de témoignage s. asemenea télégramme s.f. sarcină tacher 1 vb. sf îrsit terminaison s.f. m. astfel. m. / . ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. -ve adj. televiziune tellement adv. ţ i ­ pător taper vb. a p ă l m u i tapis s. I I I a tăcea talent s. telefon téléphoner vb. m.f.f. a termina terrain s. adineaori tapage s.f. ipocrit tas s. a gusta taudis s. termen .

n e ­ ajuns . m./. cîrpă tordre vb.m.rn.rn. termic thermo-électrique adj. à son ~ la r î n d u l său tour 3 s. m. rînd . a a t i n g e . tonic. e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. t u r i s t touristique adj. a trasa . à ~ de în c a l i t a t e de. a revela t r a i n s . à la ~ în fruntea textile adj. être en -«. cu t i t l u d e .) -»• en ridicule a ridicu­ liza. m a n i e r ă tonique adj. ocol.) à ~~ pe n e d r e p t . totdeauna tour 1 s. m. ~ de main dibăcie . t i g r u . se ~ a se schimba.f.de a fi pe cale d e . sfios timidement adv. 544 . t o r i d torse s. t i r tirade *. -trice s.f. verb. curînd touchant. adv. m. t o t . tractor tradition s. ./.territoire s. teritoriu t ê t e s . cu t o t u l . tic-tac tiédeur s. teorie thermique adj. {Ut. a î n v î r t i ./. a se descurca tireur. v î r t e j .rn. cu t i m i d i t a t e tir s. / . şi pron. a tuşi tout. p i p ă i t toujours adv.rn. t r a d i ţ i e traducteur. tigroaică tilleul s. a juca o festă cuiva . ~ de vie fel. sucit . devreme. suferinţă tourmente s. încon­ jur . I I I a suci. I I a t r ă d a . volum ton s.rn. t o r t u r ă torturer vb. î n t ă r i t o r tonne . adv. t i m i d . t r a d u c ă t o r traduire vb.f. c a p .rn. trafic. chin. (loc. strungar tournoyer vb. m i ş c ă t o r .f.m.f. tragedie tragédien. il voit ~~ vede t o t .m.f. -euse s.) indiferenţă tiers état {ist. t r e n .f. n e d i s c i p l i n a t . manifest. diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*.m. teoretician théorie s. m. . a se r o t i tousser vb. a cădea tome s. şi adj. nehot. a ţese tissu s. m. u r m ă tracer vb. t o b ă metalică timbre-poste s.rn. m. t o a l e t ă . m. adv./.a nu avea d r e p t a t e . nedreptate . tonă tonner vb. a l a n d a l a torture s. ceai théâtre s. acoperiş tomate s. strung tourbe s.) -~ à ~ pe r î n d .m. t o n . termoelectric thèse s.-e adj. invar.m.f. tic (şi fig. a h ă r ţ u i trace s. a primi .f. t e a t r u théoricien s. tragedian. mod de v i a ţ ă . . t u r i s t i c tourment s. r ă u . t u r n tour 2 s. à juste ->• pe drept c u v î n t . à •*• et à travers fără socoteală. afiş. (loc. t o m . p u r t a r e . v o c e . t i t l u . ~ à tout vent a fi nestatornic. teatru) t i r a d ă tirer vb. p a g u b ă . phiză toilette*. a indica tract s. avoir -». a înduioşa toucher 2 s. ţesătură titre s. . m.m.f. găteală toit s.rn.. m. vijelie tournant s. m i n t e .rn. j u d e c a t ă . totuşi tracasser vb. dîră. a ajunge l a . în întregime toutefois adv.f.f. pătlăgea roşie tombe s. être en — a fi bine d i s p u s . m. (loc.f. m .f. -e adj. chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i .f. impers. floare de tei timbale s. tors tort s. volbură touriste s. a t r a g e . negoţ tragédie s. î n v î r t i t u r ă . t e i . m o r m î n t tomber vb. I I I a traduce trafic s. -ne*. trădare trahir vb. mau­ vaise ~ uşuratic. t e x t i l thé s.rn. m.) tic-tac s.f. schi­ monosit torride adj. -»• de force realizare iscusită . t i m p a n .f. a î n t o a r c e . s t r î m b a t . m. se -»• a scăpa. toile s.f. a t u n a tonnerre s. a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori. chin. orice.} starea a treia tigre. cotitură tourner vb.9. -e adj. ca. t u n e t torchon s. a t o r t u r a . [fig. marcă poştală timide adj. teză tic s. jouer un mauvais ~ à qn. încălzire u ş o a r ă . rînd pe r î n d . a se preface tourneur s. t u r b ă tourbillon s.rn. actor de tragedie trahison s.m.f. a răsuci tordu.-esse s. tizană (ceai medicinal) tisser vb. t r ă g ă t o r tisane s.m. a c h i n u i tôt adv.

f. I I I a tresări tresser vb. m .m. ţigănesc U ultérieur. a ucide tueur. adj.m. I I I a transcrie transfert s. t u l tunnel s.--esse s.». ţ a r tuer vb. t r i p l u .m. t u t e l ă tutoyer y5. -euse s. a se înşela trompette 1 s.. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. traversare traverser vb.) de — s t r î m b .m. în linişte transcrire vb.m.m. ucigaş tuile s. lu­ crător. -e adj. uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s.m. trişor tricotage s.ţiglă. a omorî.m. t r u p ă . m. a găsi. ulterior ultraviolet. t r i b u n tribunal s. [pop.pi. (loc. om al muncii travers s. a merge la t r a p .m.(/ig.m. penibil tristement adv. a lucra travailleur.f.f. b a n d ă . a se afla truculent. şi adj. -ette adf. p ă s t r ă v tsar s. a înmuia tremplin s. II a se u n i 545 .m.m.m. cu tristeţe triton s. t i r a n . a merge repede şi cu paşi mici trottoirs. s.m. a reteza tranquille adj. t i p . bucată trancher vb.f. ţ i g a n . t r ă s ă t u r ă traiter vb.m. a fi în urmărirea cuiva trouver vb. (loc. despot tsigane s. t r i c o t a j . m.olan . t r e m u r ă t u r ă . a t r a n s p o r t a transylvain. foarte trésor s. t r a n s i l v ă n e a n . unic uniquement adv. -e adj. uniune unique adj.m. t r a p trotter vb. a zăpăci trouer vb. t r a m v a i tranche s.m.f. întreit tripotage s. vistiernic tressaillir vb. a trişa tricheur s.m. r ă g a z . n u m a i unir (s') vb. t r î m b i ţ a ş tronc s.f.f. a tricota trilogie s. ~ tard prea tîrziu .) şi adj.m.traîneau s.) t r i t o n tromper (se) vb. a m u n c i . comoară trésoriers. muncitor. de •»• de prisos trot s.m. ardelean travail s.f. a t ă i a .) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s. adv. s. a găuri troupe s. t u l b u r a r e . să încetăm cu tribun s.) t r a m v a i tramway s.f. (cu maj. model. se ~ a se a f l a . I I I a t r a n s m i t e transporter vb. a u d a . a r m i s t i ţ i u .m.) a fi.m. dezbinare troubler vb..f. izbîndă triple adj.m.m. (impers.f. prea .f.f. l ă ţ i m e . t u n e l tutelle s. être aux ~~ s de qn. t r o m p e t ă trompette 2 s. t r u s ă ./. u n i t . m u n c ă . ~ de destul cu..m.m.m. a traversa tremblement s.f. neted uniforme s. t r i b u n a l tricher vb. trădă­ tor tram s. ceată trousse s.Jpacoste tulipe s. transfer transformer vb. t r o t u a r trouble s. sanic traîner vb. figură t y r a n s . /am. a muri très adv.f. trilogie triomphant. a t r a t a traître. m. curmeziş. triumf. -e adj. potlogărie triste adj. a t u t u i type s. lucru travailler vb. t r i s t . (mitol. ultraviolet uni. t r u n c h i trop adv.m. b r u t a l truite s.e. t r a n z i t transition s. ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb. t r i u m f ă t o r triomphe s. lalea tulle s. a t u l b u r a .-euse s.f. tricotare tricoter vb. prep. a împleti trêve s. a t î r î . liniştit tranquillement adv. felie.m.f.m. a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb. a transforma transit s. tranziţie transmettre vb.-e adj. t r a m b u l i n ă trépasser vb. şi adj.m.

) il vaut mieux este preferabil. veghere. il fait ~ este vînt vente s. / . • cinq heures — a p r o x i m a t i v .) noroc. m .f. cam la ora cinci verser vb. m. vază (de flori) vaste adj. v a l o r o s . înverzit verdure s.f. v a s . vermut vernis s. iluzoriu .. nu se compară cu vampire s. -e adj. v a p o r . versant. vapor vapeur 2 s. a (se) schimba .f. vînzare ventru. uzină utile adj. III a valora.f.m. lustru véroles. vineri vénération s. argint aurit vermouth s.m. a sosi.f. ~ cosmique navă cosmică valable adj. du-te-vino vague s. (fig.m.f.f. a vărsa.m.pi. a verifica véritable adj. v i t e a z . a varia vase 1 s. -le adj. rumen ./. dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s. l a c . -e adj.f. a utiliza va ! interj. vărsat. I I I a veni. haide ! vacances s.m.m. (pop. pahar verrerie s. v u l t u r pleşuv veau s.) spoială. -e adj. v i n ă .-euse adj. curaj vaillant. verdeaţă vendTique adj. u n i v e r s i t a t e uranium s. care se cumpără eu bani vendeur./. persoană care veghează veine s. m. -e adj. vacanţă vache s. urgent u s a g e s . şi adj. verre s. vas. ça ne vaut pas. universal université s.m. (loc. III a vinde vendredi s.f.f.f. valiză vallée s. invar. lăudăros vanter vb. valoare valeureux.f. vampir vanité s. (fam. a t u r n a 546 .m. viţel véhémence s.) en ~ într-adevăr vermeil. veghe. III a învinge. (impers. povîrniş vers 1 s.m. -e adj. burtos ver s. a d e v ă r a t vérité s. abur. vacă va-et-vient s. curajos vain. valabil valenciennes s.m. uraniu urgent. în mod vag vaillance s. către. clacă veiller vb.-euse s. a lăuda vapeur 1 s. folosinţă user vb. vitejie.-e s.m. servitor. avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s . m.m.. sticlărie versant s.f. vehemenţă véhicule s. spre. î n t i n s .f. veneraţie vengeance s. vînzător vendre vb. II a înverzi verdoyant. mîl vase 2 s.m. -le adj. u n i t a t e universel. venal. vîlcea valoir vb. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent. paznic. este mai bine . vehicul v e i l l e s .m. şi adj.f. a se folosi. nămol.m.m.m. răzbunare vengeur. folositor utiliser vb. a d e v ă r . -eresse s.m. vapor varier vb. vienne verdir vb. m . vi­ teaz valise s. v î n t . s. zadarnic . cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. ajun veillée s. veridic vérifier vb.m.f.f.f. răz­ bunător venir vb. seară (între cină şi cul­ care) .f.f. de c u r î n d . a supraveghea veilleur s. pîntecos. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s. a m e r i t a . vast vautour s. -e adj.f. a veghea.unité s.) bicicletă vénal. vale vallon s. v a n i t a t e vantard.m.f.f. uz. a uza de usine s.f.f. talaz vaguement adv. vers vers 2 prep. sticlă. în­ fumurat vaincre vb. adv.m. a ajunge. v a l . a birui vaisseau s. lacheu valeur s.

în adevăr. peste d r u m . m. vestigiu veston *.m. carne vice s. iată voie s.f. mon ~ dragul meu vif. violetă. viţă de vie vilain.m. a v o i . a d e v ă r a t . a vizita vite adj. victorie vide s. prep. a făgădui prin legămînt . apro­ piat voiture s. zbor voi 2 s. glas. (fig. călător voyelle s. volan volant 2 . vestă vestibule s. veritabil vraiment adv.f. (gram.f.f. vicepreşedinte vicomte s. haină (pînă în talie). vocaţie voici prep. haină vétérinaire s. vin vinaigres.m. moş vierge s. cale. -e adj. în v i a ţ ă vivement adv. hoţ volière s. d r u m (şi fig. necaz pe cineva voyager vb. m. m.f. iute vigilance s. sat ville s.) diateză voi 1 s. -e adj. m. iu­ b i t .m. oţet violemment adv. fecioară'. gol vie s.m. v ă d u v .m.m. furt volaille s. I I I a îmbrăca veuf. şi adj. v i r g i n ă . m. v i c i u . bătaie zdravănă voler 1 vb.f. -e < dj.f.f. violent violette s. de bună voie volume s. virgulă visa s.f. adj. a avea pică.f. velă voir vb.m. iute. b ă t r î n .f. a vira .) v ă d u v i t de viande s. t r ă s u r ă .f. z b u r ă t o r . volum.m. bucuros. verde vertèbre s.) voilà prep. r ă m ă ş i ţ ă .m. [fam. şi adj.m.vert. v i u ./. şi adj. viteză vitrail s. m. viorea violon s. viză vis-à-vis loc. verva vestes. colivie mare volontaire adj.f. b ă t r î n . pasăre de curte volant 1 s.m. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. cu adevă­ rat vue s. viu. a fura volet s. vioară virer vb.f. -euse s.m. I I I a vedea voisin.m. veuve s. feuille ^e foaie volantă volée s. virgin (a). în faţă .m.f.f. veston. veşmînt. sacpu vêtement s. I I I a vrea. en ~ ă qn. vive adj. defect vice-président s. (fig.f. ameţeală verve -s\/. -e adj. iată voile s. vitrină vivant. à ~ basse pe şoptite .) a închina.f. scump.f. u r m ă . vizită visiter vb. -e adj.m. vedere. repede vitesse s.-e adj. a călători voyageur.f. vilă village s. oraş vin s. cu geamuri vitrine s. cu vioiciune vivre vb. s i m ţ u l văzului 547 . n e c i n s t i t .m./. violenţă violent.f. a ochi. I I I a trăi vocation s.f. veterinar vêtir vb. r ă u villa s. vocală vrai. vieille s. m u r d a r .m.f.f. vigilenţă vigne s. à haute -~ cu glas tare . voluntar volontiers adv. -euse s. si adv. viaţă vieillard s. voce. vecin.m. a u t o m o b i l . tom vouer vb. vertebră vertige s.m.m. oblon voleur. în mod violent violence s. -e s.f. va­ gon voix s. vestibul vestige s.f. a ţinti visite s.) drag. neîntinat(ă) vieux.f. a zbura voler 2 vb. a se învîrti virgule s.f. viconte victoire s.f. în comparaţie cu viser vb. vitraliu vitré. vieil. -e adj.

t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv. la aceasta yacht s.w wagon s.m. zero (şi fig.m. rant vagon-restauweek-end s.) zut! inierj. acolo.m.m.m. m. zebră zéro s. iaht zèbre s. {pop. vagon wagon-restaurant g.) d r a c e ! la n a i b a ! . pron.

2. adresser apartament s. actual adj. avril m. écouter.affection/. p r e s q u e . -e apărea vb. accident m. a p p a r a î t r e III afecţiune s. anecdote /. à côté arunca vb. . a n t a g o n i s t e admirator s. aspirateur m. autre acasă adv. a d m i r a t e u r m. aceea pron. profond. -e. épingle / . à la maison aluneca. adv. aide / .. această adj. ajutor s. jeter alb adj. s'affirmer aplica vb. p a r a î t r e I I I . anniversaire m. adresă s-. vb. an m. armată s. bleu. l a n c e m e n t m. artă s. -ve an s. acum adv. aéroport apărare s.pi. vertige m. m a i n t e n a n t anecdotă s. albastru adj. adevăr s. agressif. eau / .. -e asculta vb. ici ajun s. apprendre III apoi adv. air m. vérité /. suffire I I I . celui-là. à peine aliment s. a r t m. assurer alianţă s. -e acela. alături prep. arranger agricultură s. adv. a l i m e n t m . adv. certain. après. glisser accident s. celle-là american adj. acoperi vb. montrer arbore s. -e acest. a n a t o m i e / . actif. a c t u e l . agricole aranja vb. choisir II aseară adv. a n i m é . aplauda vb. armée /. animat adj. anumit adj. obéir II alege vb. . adj. courir I I I asemenea (dej loc. a m u s a n t . a m é r i c a i n . ac s. affecté. ambulant adj. là-bas ameţeală s. a d m i r e r antagonist adj. couvrir III amuzant adj. année /. hier soir alerga vb. a m b u l a n t . arhitect s. a p p a r t e m e n t m. ajunge vb. vivres m. architecte m. rappeler acolo adv. artist s. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. -e adînc 1. aparat s. admira vb. a r r i v e r .VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. alliance / . -che aruncare s. adresse /. 549 . -e adresa vb. afectat adj. fondément anotimp s. devenir I I I ajuta vb. surtout asigura vb. saison / . a p p l i q u e r afla vb. aici adv. b l a n c . également aies (mai) loc. aspirator s. arbre m. alt adj.. cette aminti vb. près. artiste m. aider articol s. aduce vb. a p p a r e i l m. agresiv adj. aiguille / . a t t a c h e m e n t m. pro­ aniversare s. près agricol adj. arăta vb. apporter apă s.m. cet. enrsuite. puis agreabil adj. agréable aprilie s. défense /. défendre I I I aeroport s. -e activ adj. aer s. veille /. ce. agriculture / . apăra vb. -elle anatomie s. article m. -ve aproape adv.

auxiliar s. voie / . boulevard m. boire I I I beretă s. malade m. qualificatif m. vie Llie bea vb. bon. boală s. caractère ni. bărbat s. atent adj.aspru 1. avion s.. 2. cameră n. buchet s. calificativ s. bureau m. bonne bunic s. bine adv. balcon s. caiet s. a t t i t u d e / . jouir jouir II bulevard s. cause / . bun adj. homme m.. athlétisme m. fauteur august s. livre m. richesse /. août m. a t t a c h é m. bate vb. asseoir I I I aştepta vb. -ve atenţie s. capitalism s. adj. béret m. tète /. doux. vieux. caracter . a t t a q u e r ataşat s. bani s. b a t t r e I I I batistă s. -e bluză s. atinge vb. âprement aţă s. grand-père m. chaud. riche bogăţie s. că conj. caz s. blouse / . m . maison /. capitalist adj. a u j o u r d ' h u i baie s. a t t e n d r e I I I ataca vb. chapitre m. fil m. bibliotecă s. cas m. avion m. bilet s. balcon m. capitale / . aşa adj. a u t o automobile / . atît adv. pour ca 2 adv. casă s. t e l l e m e n t aşeza vb. chambre / . vieil. bunică s. bucătărie ». maladie / . avoir aventură s. aţiţa vb. broche /.pi. băiat s. adv. cahier m. aur s. a v e n t u r e f. qui c a r n e s . bicyclette / . azi adv. a t t e i n d r e I I I atitudine s. carte (postale) /. cuisine /. bucura (a se) vb. douce blond adj. bicicletă s. broşa s. ouïe / . salle de bains / . attentif. chair / . capitaliste capitol v. bouquet m. blazat adj. morceau ni. bucată s. cadeau ni. bătrîn adj. auzi vb. auxiliaire m. grand-mère /. capitalisme m. billet m. capitală . pomme de terre / . comme cadou s. . bien birou s. abricot ni. argent m. t a n t atletism s. -e blînd adj. a u t e u r m. â p r e . viande / . a t t e n t i o n / . care pron. ca 1 conj. blasé. mouchoir m.9. auz s. carte s.-s. autor s. garçon m. entendre I I I avea vb. caisă s. bibliothèque / . cartof s. bogat adj. cap s. automobil s. o r . champion m. cauză s. campion s. cald adj. bolnav s. inciter aţîţător s. -e cale s. que 550 . blond.

clique /. cyclisme m. concert m. creaţie s. recherche / . cime / . compiler compune vb.cădea vb. cercetare s. c h a n t e r . côte / . communard m. confirmat adj. sommet' m. circula vb. corect 1. comedie s. contempler contemporan adj. c o n t r i b u t i o n / . cer s. enfant m copilărie s. c o n t e m p o r a i n . création / . cerveau m. conjuga vb. croire III credincios adj. bas m. adj. confondre III congres s. ceva pron. circulation / . comercial adj. coeziune s. comunist s. l ' a u t r e ceaşcă s. crea vb. căuta vb. q u a n d cïnta vb. élever creştere s. creşte vb. coleg s. créer creastă s.. conjuguer consacra vb. commis. q u e l q u ' u n cinsti vb. chien m. b â t i m e n t m. a u g m e n t a t i o n /. -e confunda vb. arbre m.f. cetăţean s. cinéma m. vt. clasic s. cireaşă s. dîner m. congrès m. circuler circulaţie s. charbon m. champ m. 2. confirmé. coastă s.s'. cosmique costa vb. cravate /. boucle d'oreille / . honorer cinstit adj. conduce vb. adj. craniu s. montre / . quelque chose chema vb. commercial. pousser. conditionnel m. colaborare s. qui cinematograf s. cercle m. conduire III conferinţă s. (la un instrument) jouer cîştiga vb. cămaşă s. combien cîtva num. classe / . condition / . chemise / . -e compila vb. cină s. foyer m. vi. consimţi vb.s'. coûter coş . cîine «. . condiţie s. cercel s. clipă s. classement m. cămin s. copac s. adv. que. comédie / . chimiste m. demander cereală s. quelque clădire s. ciel m. colier s. construire I I I . instant m. şi adj. colţ s. concurs s. collier m. loyal. coafor s. appeler chiar adv. chercher ce pron. correctement corespunde vb. . comunism s. clair. cohésion /. consacrer considera vb. citi vb. collaboration / . celălalt pron. composer comunard s. céréale /. fidèle' creier s. clasă s. comique comis adj. communisme m. couturière /. citoyen m. considérer consideraţie s. voyageur m. heure / . ciclism s. correspondre I I I cosmic adj. célibataire m. tomber călător s. gagner cît adv. cărbune s. consentir I I I construi vb. communiste concert s. -e contribuţie s. -e ciorap s. 2. bâtir I I . şi adj. copil s. primevère / . cineva pron. même chimist s. quoi ceas s. lire III ciuboţica-cucului s. croitoreasă s. coin m. considération / . tasse / . crede vb. collègue m. condiţional s. comentator s. corbeille / . cînd adv. cravată s. coiffeur m. -e. crâne m. -e. -e comic adj. ciorbă s. cine pron. clairement elasament s. édifier contempla vb. penser. 551 . potage m. cîmpie s. adv. côtelette / . cotlet s. classique clică s. conférence /. cerise /. cere vb. correct. clar 1. accrois­ sement m. concours m. c o m m e n t a t e u r m. enfance f. celibatar s. grandir I I . cerc .

2. decît adv. destiner destinat adj. cruauté / . chambre à cou­ cher / . comme cum 2 adv. de dirijor . m a t i n m. couler curînd adv. dimpotrivă adv. -e deseori adv. deveni vb. dictionnaire m. cu prep. souvent desăvîrşit adj. si dar conj. disparaître I I I dispreţ s. culture / . courageux. cours m. doigt m. brave cunoaşte vb. dicţionar s. -e deschide vb. redevable datora vb. délicieux. distra vb. -euse cura S. compren dre I I I curaj s. mot m. acheter cumsecade adj. parfait. au contraire din prep. preuve / . destina vb. comment cuminte adj. cutie s. dénouement m. decembrie s. curent adv. désirer dormi vb. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj.cruzime s. devenir 111 devotat adj. destinataire m. dori vb. au-dessus debara s.. discuta vb. dormir I I I dormitor s. diversité / . cultură s. destiné. dévoué. diseară adv. cure /. couramment curge vb. déjeuner m. -se deltă s. destin s. avec culca vb. cher. D da 1 adv. destin m. débarras m. ouvert. mais dator adj.v. assez detaliu s. dépasser des adv. démolir II de prep. adv particulièrement departe adv. domn s. chef d'orchestre m. de deasupra prep. détail m. raison / . -ve deget *•. délégation / . culoare s. dejun . -e dimineaţa s. discuter discuţie s. -ère drapel s. -e destinatar s. sage cumpăra vb. destul adv. discussion / . doamnă s. distraire III diversitate s. cuţit s. coucher culme s. curajos adj. m a d a m e / . couleur /. discours m. déjeuner delegaţie s. destinaţie s. disque m. dezvoltare s. développement m. mépris m. delta m. -e devreme adv. adj. a c h a r n e m e n t m. dentist s. boîte /. culoar s. tôt deznodămînt s. dentiste m. courage m. oui da2 vb. sommet m. désordre m. ce soir dispărea vb. que definitiv adj.«. bientôt curs s. connaître III cuprinde vb. drapeau m. monsieur m. souvent desfăşurare s. dezordine s. contenir I I I . destinée f. couteau m. déroulement m. domeniu s. loin depăşi vb. cuvînt s. dejuna vb. ouvrir III deschis adj. définitif. dirzenie s. différent. dovadă •«. de de la prep. cum 1 cônj. domaine m. -e. deosebit 1. couloir m. d a m e . diferit adj. devoir m. différent. destination / . dărîma vb. delicios adj. dise s. drag adj. cuvîntare s. dreptate s. 552 . décembre m. devoir III datorie s.

fin. essentiel. figure f. fenêtre /. ecluză s. de même felie s. bruissement m. eclipsă s. après-midi duşman s. etala vb. şi adj. fluviu s. fericit adj. éviter examen . forma vb. -e energic adj. fixé. assiette /. floricică s. foaie *•. -e excepţie . femme /. ennemi m. ediţie s. juste fixat adj. former fotbal s. féliciter femeie s. moins februarie s. énergique englez s.s-. excursion /. sans. économique economie s. examen m. facultate s. fată s. fotograf s. adv. -e . expliquer explicaţie s. excellent. fabrique /. chacun fier (de călcat) ». Anglais. fillette /. favorable fără prep. face vb. E echipă s. équation /. 2. football m. ému. feuille /. faţă de masă s. tranche /. fiică s. écluse / . édition /. -elle eşarfă s. figură s.«. erou s. héroïquement F fabrică s. fleurette /. floare *\ fleur /. felicita vb. 2. explication /. éclipse / . façade /. fixe. 553 . adv. fi vb. ecuaţie s. adv.5. famille /. faculté /. émotion /. extérieur. adj. fereastră s. . emoţionat adj. faţadă s. şi s. -e s. extrêmement m. fidèle fiecare pron. externe extrem 1. economic adj. exista vb. adj. excelent adj. emoţie s. ciseaux m.duce (a se) vb. foarfece s. filer film s. effort m. familie s. héroïque. fotoliu s. -e fiu s. an­ glais. fille /. etaj s. fauteuil m. efort s. d i m a n c h e m. utiliser folositor adj. utile formă s. économie /. exister explica vb. extern adj. fluture s. s'en aller III duios adj. faptă s. firesc adj. 1er à repasser eroism s. film m. fils m. esenţial adj. parce que fila vb. après după-amiază adv. forme /. -elle fix adj.pi. excursie s. duminică s. armoire /. fin adj. nappe /. héros m. filie /. heureux. être fidel adj. étage m. exemple m. -se fetiţă s. egoist adj. n a t u r e l . farfurie s. fleuve m. équipe / . égoïste eliberare s. faire I I I factor s. haricot m. -e adj. exemplu s. -e fîşîit . facteur m. fiindcă conj. entuziast adj. papillon m. février m. fasole s. favorabil adj. héroïsme m. tendre dulap s. dumneavoastră pron. enthousiaste' eroic 1. vous după prep. foarte adv. très folosi vb. libération /. p h o t o g r a p h e m. extrême. écharpe /. fait m. fel (la) loc. étaler evita vb. exception /.

tendre frate s. gumă s. -e adj. nourrir II m. fourchette /. gimnastică s. portefaix m.9. fraise /. foule /. grătar s. brigand hrăni vb. tas m.. front m. gare /. frază s. -se guvern s. impresiona vb. éclat (de rire) m. . gomme /. frunziş s. blague /. tempête /. vo"ici. grindină s. décision / . general (în) loc. carte /. voleur m. sortir I I I ilustrat adj. em­ ployé m. şi adj. degré m. impressionner. . iarnă s. i m p o r t a n t . soin m. -e s. gustos adj. illustré. ir agă s. goût m. e x p l o i t a t i o n / . voilà ideologic adj. . grammaire /. j o l i . jupe /. iată prep. iarbă s.. griller friptură s. feuillage m. hoţ s. imperméable m. généralement ghid s. . . beau. -e imposibil adj. idéologique ieri adv. peur /. hiver m. funcţionar s. faute /. frumos adj. glumă . hotărî vb. ghiocel s. fruit m. rôti m. savoureux. herbe / . imperialist s.e . jaune gară s. lourd. fonctionnaire m. guide m. b e l l e . -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. frige vb. gata adv. fran­ çais. plaisanterie /. gardă s. -e imediat adv. prêt găsi vb. fustă A'. impression / . froid m. impérialiste m. frig s. geamantan s. trouver geam s. H hamal s.' impliquer important o '. gymnastique /. garde /. jolie frunte s. gospodărie s. gloire /. jardin m. fraged adj. fruct . janvier m. gril m.5. penser glorie s. grijă s. furtună s. fonction /. Français.) difficile greutate 1 s. grădină s. gouvernement m. fenêtre /. impermeabil s. galben adj. gîndi vb. poids m. greşeală s. adv. gust s. difficulté /. funcţie s. orage m.francez s. grêle /. greu adj. décider hofărîre s. . fardeau m. valise /. bel.. grămadă s. hier ieşi vb. implica vb. . immédiatement imobil s. frunză s. frică s. immeuble m. frère m. furculiţă s. gramatică s. phrase /. hohot (de ris) s. hartă ş. greutate 2 s. ianuarie s. é m o u ­ voir I I I 554 . (jig. perce-neige /. impossible impresie s. feuille /.

réaliser îndrăzni vb. îndeplini vb. instaura vb. con­ solidation /. -e individ ». écarter însă conj. fleuri. embrasser împărat s. circonstance f. émulation / . j u i n m. demander întrebare . fermer încïntat-adj. tourner întoarce 2 (a se) vb. élever încă adv. indestructible indicat adj. écart m. -e inginer s. oser îndrepta vb. instructiv adj. industrie s. soigner înlătura vb. aimer iulie s. partager împinge vb. entourer încrucişat adj. indiqué. individu m. -ve intens adj. retour­ ner. verdir II învingător s. -e 555 . -e înfrumuseţa vb. împărţi vb. intîrziere s. -e îmbrăţişa vb. informe. habile îndepărta vb. instructif. entrer introduce vb.independenţă s. întuneric s. învinge vb. demande / . affermissement m . empereur m. devant înflorit adj. introduire III inundaţie . întoarce 1 vb. instaurer instituţie s. essayer încet adv. immédiatement îndată ce loc. dans înainta vb. -e îndată adv.«. remonter (une montre) între prep. obscurité / . cesser închide vb. rencontrer întîlnire s. devant înăbuşi vb. éloigner îndepărtare s. intense interes s. -e înconjura vb. inimă s. allier îmbrăca vb. commencer început s. encore începe vb. inevitabil 1. iubi vb. 2. -e împrejurare s. arriver întîrzia vb. împreună adv. indépendance / . -e îmbina vb. vaincre III învins adj. adv. adj. avancer înainte adv. indestructibil adj. dès que îndelung adv. diriger în faţă loc. . dissipé. geler îngriji vb. contre împrăştiat adj. întrebuinţa vb. fourré. intéressant. -e intra vb. inévitablement informat adj. mais însemna vb. comprendre I I I învăţa vb. histoire / . r e t a r d a t a i r e m. . întîlni vb. juillet m. . revenir. entre întreba vb. industrie / . embellir II înfrunta vb. doucement înceta vb. (vi. interesant adj. habillé. înţelege vb. braver îngheţa vb. historique istorie s. ingénieur m. retard m. pousser împotriva prep. iunie s. longuement îndcmînatic adj. signifier însoţi vb. -e internaţional adj. écartement ni. încerca vb. velir I I I îmbrăcat adj. intérêt m. institution / . prêter: e m p r u n t e " în prep. ensemble împrumuta l'A. -ère întreprindere s. i n t e r n a t i o n a l . avant înaintea prep. étouffer înălţa vb. commencement m.«. enchanté. inévitable. întreg adj.) rentrer întoarce 3 vb. rencontre / . entreprise / . întîmpla (a se) vb. apprendre I I I înverzi vb. vaincu. prep. v a i n q u e u r m. utiliser întrecere s. coeur m. entier. istoric adj. en. h a b i l l e r . renforcement m. 1 îmblănit adj. accomplir I I . accompagner întărire s. inondation / . conj. croisé. retarder întîrziat s.

s. large latin adj. joi s. -e lumină s. luni s. leçon f. martie s. M magazin s. joc s. liberté /. mai m. cuillère linişte s. attacher legătură . jouet m. littérature / . larg adj. -se. pe jos par t jucărie s. lume s. habiter logodnic s. luminos adj. demi. bas. laine /. chose /. -gue lungime . jumătate s. mai 1 . mois m. monde ru. latin. lumière /. liniştit adj. -e lună 1 A'. lieu m. littéraire literatură s. lance s. éclairé. travailler lucrare s. grand. massacrer mare 1 s. mardi ni. lingă prep. lingură s. hindi m. large lăcrimioară s. mer /. mandat s.5. mars m. limonade / . lettre /. lină 8. legumă s. lucru s. marchandise / . près loc 1 s. limbă s. -e lat adj. combat m. long. travail m. lampe /. lance /. clair. mandat m. cuiller. mère. laisser lega vb. langue /. jeudi m. loc 2 s. lieu m. lecţie . lupta vb. livadă s. 556 .J acheta s. silence m. -e marfă s.5. liste /. tranquille Iipgit adj. attache /.s*. loi /. demie K kilogram s. masacra vb. maman /. fiancé m. lua vb. verger m. literar adj. kilogramme. jaquette /. légume m.. lună 2 s. luminat adj. lăsa vb. locui vb. muguet m. à lagăr s. prendre I I I lucra vb. lege *'. lune f. -e listă s. lier. plus mamă 4. mai 2 adv. literă s. masă 1 v. legătură s. libre libertate s. c a m p m. dépourvu. lutter luptă s. limonada s. mare 2 adj. magasin m. table /. kilo L la prep. jeu m. marţi s. longueur / . liber adj. jos adj. place /. lung adj. lutte /. lampă s.

nerăbdare s. motif m.. médecine /. nevoie s. -e miercuri s. i n n o m ­ brable neoficial adj. machine /. jamais nimeni pron. mouvement m.. naïve nasture s. neiger nisip s. munci vb. naître 111 naţional adj. remercier.. nécessaire necinstit adj. mină s. mécanique / . contenter muncă s. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. mişcător adj. noir. măsură s. t r a v a i l l e u r . incessant. -oare s. . muri vb. -e neîndestulător adj. mission /. fier. insuffisant. inutile negru adj. -e moale adj. mondial adj. mérite m. naviguer navigare s. miracol s. moderne modernizare s. mets m. -euse muncitor 2 . muscle m. memorie s. mecanică s. misiune s. mult adj. petit-fils m.-e neliniştit adj. meserie s. nepoată (după frate sau soră) s. mercredi in. masse /. 55? . balle / . a ~ înainte avancer merit s. million m.e natură s. non-officiel. manger mîneare s. aller I I I . minge s. molle montor s. i n q u i e t . mou. -ère munte s. -e. petite-fille / . miros s. mine /. m o n u m e n t m. mémoire /. bouton ni. médicament m. mourir III muşchi s. mijloc s. ballon m. -été nemulţumire s. déloyal. in­ justement nefolositor adj. plat m. injuste. mătura vb. navigation / . carotte / . -ère mod s. métro m. miracle m. travailler muncitor 1 adj. n a t i o n a l . demain mînea vb. naşte la se) i'b. musée m. rien ninge vb. mereu adv. adj. modernisation / . t a n t e / . (simţul) odorat m. main /. medicină s. necesar adj. fenouil m. m o n t e u r m. personne nimic adv.masă 2 s. mécanique. membre m. musique j . nepot. m é c o n t e n t e m e n t m. mode m. ouvrier. nièce /. -e necontenit adj. medicament s. mesure /. déménager muzeu s. montagne /. niciodată adv. besoin m.-e nedrept 1. mécani­ cien m. mecanic adj. nepoată (după fiu sau fiică) s. milieu m. navigaţie s. -e mîine adv. médecin m.. maşină s. avouer măslină s. moyen m. impatience /. manière / . n a t u r e /. mină s. métier metro s. -elle nepot. minut s. medic s. 2. sable m. balayer mătuşă s. nenumărat adi. mondial. nerf m. minute / . neveu m. morcov s. auto f. . membru s. menţinere s. măr s. nerv s. t e n d r e . muta vb. metru s. toujours merge vb. navigation /. odeur /. monument s. i\ naiv adj. naïf. petit. mîndru adj. adv. t r a v a i l m. s. modern adj. olive / . maintien m. . mărturisi vb. . milice /. m o u v a n t . motiv s.. mişcare s. mic adj.. m a i n t . milion nuni. pomme /. miliţie s. mărar s. naviga vb. mètre m. muzică s.

paix /. ortografie s. patrie s. partizan s. fois / . lit m. noiembrie s. partisan m. cheveux m. pădure ». -e obraz s. nota vb. pénétration / . n o m b r e u x . autrefois. p a r t i m. pătrunjel s. nom m.. fatigant. noapte s. oeuvre /. nor s. observa vb. habitude / . pacifique. palid adj. naguère oferi vb. poire / . honneur m. se faner olimpic adj. sembler părinţi ». -enne p a r l a m e n t a r adj.nişte art. -e orinduire s. opéra m. patrie / . paquet m. p a t e r n e l . niveau m. obiectiv adj. parizian adj. participa vb. aveugle m. -e obositor adj. oiseau m. passage m. fatigué. olympique om s. operă ». obtenir I I I ochi s. observer obţine vb. pachet ». soulier m. număra vb. pasiona vb. -euse numi vb. objectif. parents m.pi. 558 . patriotism ». -e pară s. œuf m. pantof ». os s. noix / . [pi. appeler O oară s. paradoxal adj. non nucă s. aveuglé. octombrie s. -e pardesiu ». obosit adj. paisible pat s. bois m. patriotisme m. pasăre s. partid s. régime m. numai adv. oraş s. parter s. nuit /. -elle pătrunde vb. fatigue / . participer participiu s. rez-de-chaussée m. nombre m. omoplate / . parcurs adj. hommage m. occupant m.) yeux m.pi. p a r l e m e n t a i r e parte s. orbeşte adv. . forêt / . homme m. pénétrer pătrundere s. ou s. patinage m. orb s. pasaj s. h u m a n i t é / . . joue /. objet m. p a r a d o x a l . participe m. omagiu ». ville / . orangeade / . parisien. ocupa vb. oranjadă s. page / . verre m. terre / . n o u v e a u . pace s. aveuglément orbit adj.s. pardessus m. offrir III ofili (a se) vb. onoare s. seulement număr s. partie / . compter nume s. m a n t e a u m. numéro m. omoplat s. obicei s. novembre m. parcouru. p&mînt ». obiect s. occuper ocupant s. p a t h é t i q u e patinaj ». parc m. -e orice pron. nuage m. os m. -elle nu adv. passionner paşnic adj. parc s. -e oricare pron. paraître I I I . păr s. pagină s. orthographe / . t o u t . -ve oboseală ». des nivel . noter nou adj. t o u t . părintesc adj. pâle palton s. octobre m. numeros adj. părea vb. patetic adj. oeil. persil m. pahar s. omenire s. odinioară adv.

pîine s. marché m. agréable pleca vb. . profund 1. p é n é t r a n t . pour pentru că conj. poète m. perche / . probablement problemă s. procurer produpe vb. piramidă s. prim num. pleuvoir I I I plăcere s. pèche / . personne / . poet s. pod (la case) s. presse / . -e povestire s. passer piaţă s. profesor . printre prep. p r i n t e m p s m. promenade / . piersică s. pénétré. permettre III perseverent adj. projeter proletar s. primăvară s. şi prep. adv. place / . départ m. prăjit adj. grille / . populaire portofel s. adj. p r o m u . possible poştal adj. production / . planta vb. probabil l. -e. plin adj'. pretutindeni adv. -e pronunţa vb. persévérant. préférer pregăti vb. toucher m. povesti vb.s-. I I I plecare . peindre III pierde vb. perdre I I I . pleurer. -e s. perte / . problème m. brosse / . plan s. 2. faubourg m. p o r t r a i t m. produire I I I producţie s. polonais. poezie s. aimer plâinîn s. accueillant. poftă 2 (de mîncare) s. promettre I I I promovat adj. parce que pericol s. -e plînge vb. . prononcer 559 . pyjama m. petrece vb. prăvălie .«. arbre m. posibil adj. prolétaire m. bau lieue / . perie s. poftă 1 s. p l a n t a t i o n / .. présenter prieten s. magasin m. . planter plantaţie s. chat m. şi adj. amicalement prietenie s. popular adj. -e pătrunzător adj. prăjină s.pătruns adj.1. grenier m. à travers principal adj. recevoir 111 primitor adj. promener plimbare s. prea adv. pisică s. pină conj. -e prăjitură s. poireau m. première / . procura vb. conte m. portret s. pieton s. plaindre I I I poartă s. plimba vb. plăcut adj. raconter practica vb. permanent adv.adj. p a r . piéton m. déjeuner m. profondément proiecta vb. regarder prînz s. a m i . presă s. plan m. picta vb. jusque plafon s. poumon m. -ère primi vb. pivniţă s. -e prieteneşte adv. politique politică s. popor s. prévoir I I I prezenta vb. promite vb. p r i x m. pipăit s. préparer premieră s. peuple m. -e pe prep. pom s. p a r t i r . -e adj. politique / . pain m. profond. . m a n q u e r pierdere s. pyramide / . ploua vb. périphérie / . sur pedepsi vb. gâteau m. a p p é t i t m. praz A". plaisir m. p r a t i q u e r praf s. 2. plein. cave /. punir II pentru prep. poussière /. portefeuille m. trop prefera vb. professeur m. grillé. premier. adv. principe m. -e principiu s. envie / . poésie / . sans cesse permite vb. danger m. postal. p r i n c i p a l . polonez s. plafond m. pièce / . -e persoană s. periferie*. piesă s. Polonais. histoire /. politic adj. à t r a v e r s privi vb. prescrire III preţ s. pijama s. amitié / . prescrie vb. p r o b a b l e . p a r t o u t prevedea vb. -e prin prep. plăcea vb.

renaître III repara vh. romîn 1 adj. rochie s. adj. ramură s. provoquer prozator s. russe adj. reportage m. -e roman 2 s. rustic adj. rece adj. p r u d e n t . r e m a r q u a b l e renaşte vb. fort. revedea vb.9.. fraîche ranime vb. realitate . roşu adj. guerre /. -e roşie s. realiza vb. plaie / . risquer rîde vb. risca vb. écouteur m. réalisation / . r a v i r II răsfoi vb.propune vh. repede adv. rustique 560 . relation /. rafraîchir II răcoros adj. rezista vb. réparer reparaţie s. retenir I I I reuni la se1 vb. réconnaître I I I redacţie s. r o u m a i n .s. rană s. réciproque. prune / . récolte /. 2. reînnoi vb.. regularitate (cu) loc. adv. récepteur. adj. réflecteur m. réussir I I reuşită . révolution / . adj. recunoaşte vb. demeurer răpi vb. vermeil. R o u m a i n . r e s t a u r a n t m. 2. prier rumen adj. a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. 2 . réduire III reflecta vb. reciproc 1. essuie-main m. résoudre I I I ridica vb. reglementare s. t o m a t e / . revoir III revoluţie s. répondre III răsuna vb.s'. rester. republică s. adv. -e romîn 2 . remarca vb. proposer propunere s. m e t t r e I I I . public s. mal război s. réalité j . rivière / . m a u v a i s . retentir II rău 1 adj. rédaction f. mauvais. roman 1 adj. -e receptor s. représenter reprezentant s. pouvoir I I I puternic 1. adv prudemment prună s. prononcé. 2. purta vh. -e prostie . -le rus s. réglementation /. froid. adv. reprezenta vb. şi adj. reţine vb. serviette /. provoca vh. -e. vite reportaj s. république / . réaliser realizare s. frais. régulièrement regulă s. blessure /. -e rostit adj. renouveler relaţie . restaurant s.s*. răbdare s. résister rezolva vb. public m. rein m. rîu s. -e. Russe s. p a t i e n t . tour m. romîncă s. robe / . romain. rédactionnel. rire III rînd . soulever rinichi s. fusée /. feuilleter răspunde vb. se réunir II reuşi vb. remarquer remarcabil adj. p r o s a t e u r m e prudent 1.. patience /. pune vb. răbdător 1. réciproquement recoltă s. roman m. réparation / . porter putea vb. peu R rachetă s. rouge ruga vb. réussite / . pupitre m. for­ tement puţin adv.-elle reduce vb. représentant m. redacţional adj. proposition / .s. -e rău 2 adv. prost adj. règle / . bêtise / . patiemment răcori vb. adv. branche / . prosop s. adj. refléter reflector s.

fête / . système m. fêter săritură s. blanchisseuse f. simplu adj. sat s. sardele s. sobă s. sticlă 1 s. special adj. sportif. écrire I I I scriitor s. changement m. stade m. savant m. spectacle m. village m. vers spune vb. soir m. maître m. salle /. serios adj. stylo m. échapper scenă s. sauver sanie s. s u i c i d e m. b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. schimba vb. staţie o. étranger m. scribe m. rue /. se gâter 561 . . sovietic adj. escrime / . sportiv s. singe s. état m. servietă s. securitate s. simbătă s. sfătui vb. sală s. tâche / . sabre m . cher. femme. enlever scrib s. sclav s. salaire salată s. stilou s. maigrir II soare s. septembre m. strica (a se) vb. sarcină s. étranger. străluci vb. -ère scurge (a se) vb. poêle m. sénat m. sfert s. chaise / . şi adj. sticlă 2 (de apâ) s. sacré. spera vb. arriver soţie s. sphère / . que. samedi m. casser spartan s. stomac s. silhouette / . scula vb. court. -e spectacol s. se glisser I. sport m. salariu s. senat s. să conj. soi singur adj. carafe / . traîneau ni. briller strălucit adv. domestique m. dire I I I stadion s. sécurité / .s gabie s. splendide sporire s. écrivain m. service m. changer schimbare s. semn s. -e sport s. ski m. -e scuză s. cendrier m. stăpîn s. bouteille f. sardines / . syndical. s a i n t . socialiste solid adj. scrumieră s. -e socialist adj. estomac m. -e. soviétique sparge vb. sărbătoare s. étoffe / . sortir I I I . salade /. stradă s. scrimă s. slăbi vb. laver spălătoreasă s. salva vb. conseil m. épouse / . spécial. scaun s. -e sinucidere s. espérer splendid adj. conseiller sferă s. (s')écouler scurt adj. seul. syndicat m. lever scump adj. serviette / . siècle m. semaine /. station /. secol s. augmentation /. septembrie s. scrie vb. servitor s. savant s. stare s. Spartiate m. esclave m. sine pron. sistem s. stat s. -e 36 siluetă s. străin s. lever stofă s. seară s. E t a t m. servir I I I serviciu s. -ve spre prep. sfat s. de săptămînă s. accru. sérieux. şi adj. saut m. sărbători vb. excuse /. sang m. pi. sentir I I I sindical adj. social. soleil m. spăla vb. solide sosi vb. scăpa vb. scoate vb. éteindre I I I stîrni vb. -ère străinătate s. -e sindicat s. lettre /. scrisoare s. schi s. sporit adj. sfînt adj. simple simţi vb. sel m. verre m. sûr. scène /. tête / . stinge vb. sare s. -euse servi vb. -e sigur adj. serbare s.. q u a r t m. social adj. signe m.

trolleybus m. raisin m. supérieur. t r a i n m. papa m. terrain m. t r a d u c t i o n / . t e n t a t i o n / . ton m. suggestion / . suferi vb. texte m. filer şti vb. (femme) tourneur student s. aussi şofer s. terrasse / . tenis s. sous subteran adj. tir s. -ve $ui vb. science / . serviette / . étudier studiu s. termina vb. é t u d i a n t m. fâché. -ère totdeauna adv. toamnă s. toarce vb. subi. tout. télégramme m. . -e trai s. strungar . (en) h a u t şterge (a o) vb. teren s. t r a i t e m e n t m. transforma vb. base /. termen s. sub prep. tir m. surprise /. avoir peur temelie s. ştiinţific adj. toutefois tovarăş s. temps m. imprimerie / . sugera vb. terminer. surveiller surpriză s. succès m. telefona. teatru s. tradus adj. p o u r t a n t . falloir I I I trecător s. envoyer triumfa vb. automne m. finir II text s. scientifique T tablou s. tourneur m. -e supraveghea vb. tată s. tracteur m. monter suliţă s. toujours totodată adv. en même t e m p s totuşi conj. peur /. souterrain. toilette /. tînăr adj. terrain m. vie f. trăda vb. -e Ş şah s. telefon s. sumă s. tu pron. t r a m w a y m. t u . trainic adj. suggestif. hanche /. t r a d u i t . savoir I I I ştiinţă s. teme (a se) vb. tentativă s. -e. tennis m. technicien m. timp s. t o i ' 562 . craindre I I I . sus adv. traduire I I I traducere s. vivre I I I trebui vb. tot adj. şi conj. durable tramvai s. camarade m. imprimer tipărit adj. théâtre m. şervet s. salle à manger / . strungăriţă s. studia vb. trece vb. réveiller trimite vb. tard toaletă s. père. devoir I I I . t r a h i r I I trăi vb. tipări vb. -e strugure s. şold s. donner un coup de téléphone (de fil) . triompher troleibuz s. supărat adj.pi. tehnician s. j a v e l o t m. tenis s.strîns adj. tăgăduire s. terme m. souffrir I I I . -e superior adj. sugestiv adj. teamă s. somme / . et. -e succes s.s. traduce vb. trezi_ vb. tennis m. filer ton s. passer tren s. entier. subir I I suferit adj. imprimé. serré. tărîm s. terasă s. chauffeur m. tableau m. jeune tîrziu adv. transformer tratament s. négation f. étude /. téléphone m. suggérer sugestie s.sufragerie s. tentaţie s. télé­ phoner telegramă s. a da telefon vb.-e tipografie s. tractor s. t e n t a t i v e f. passant m. échecs m.

vouloir I I I vreme s. gne ţigară s. uşor adj. vară s. violette / . jour m. brave viteză . voir I I I veghe s. vert. viţel s. /)/. paysan m. région / . vue /. vif. uniune s. . veau m. union / .s1. union / . bateau m. veine / . journal ni. -euse Z zadarnic adj. verde adj. vîrstă . vacances /.9. viguros adj. céleri m. venir 111 venire s. été m. victorie s. visiter vizită s. parfois. vină s. zi s. oncle m. vicissitude f. vers m. apercevoir III zdrobi vb. zice vb. aubergine / . parole /. -e vin s.«. tenir I I I . -e vers s. stupéfait. arrivée / . victoire / . violon m. vain.ţară ».. umed adj. vie /. viteaz arlj. vin ni. gai. épaule / . âge m. vînt s. -ère um&r . universal adj. mot m. voisin. vorbă s. vecin s. vicisitudine s. vioi adj. chou m. verb ». varză s. éternellement viaţă s. mur m. dire I I I zid s. zări ^6. vivement vizita vb. vapor s. -c vedea vb. vitrine / . urî vb. -e. văr. véhicule in.. pays m.à la cam ţăran s. navire m. mouiller unchi s. visite / . unde adv. contrée /. a — seama tenir compte ţinut s. quelquefois unii pron. uneori adv. dernier. veillée / . journée / . vehicul s. U ucide vb. cigarette / . université / . volume m. valeur / . vară s. vorbi vb. porte / . universel. -le universitate s. vioară s. -e văz s. temps ni. vesel adj. parler vrea vb. pays m. ţelină s. tuer uimit adj. cousin. usine / . où unealtă s. volum s. vas s. vent m. vive violetă s. oublier uita 2 (a se) vb. vacanţa s. şi adj. -e uita 1 vb. -e vçsnie adv. suivre I I I uşă s. veni vb. humide umezi vb. écraser viitor adj. facile uşura vb. ziar s. paysannerie / . guérir II vineri s. viu adv. vertèbre /. vindeca vb. -e zădărnicire ». ţine vb. outil m. uzină s.. certains unire s. vase m. ţărănime s. vertebră s. verbe m. outillage m. prochain.. surpris. anéantissement m. 563 .. valoare s. vendredi m. la •*. regarder ultim adj. faciliter utilaj s. vitesse /. vinătă s.. vitrină s. haïr II urma vb. vigoureux.

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

III. III des lits. II. table. J e suis grand. Où est le chien? Le chien est dans la cour. 567 . la fenêtre. les fauteuils. J ' o u v r e la porte. le chien. La jupe est courte. Voici une porte et une fenêtre. Une. Les enfants sont dans le jardin. Voilà une chaise. une l a m p e . une chaise. rondes. Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . II le lit. larges. des livres. une c h a m b r e . Fermez la fenêtre. les chiens. Je ferme la fenêtre. III'. Une. Un. Où est la lampe? La lampe est sur la table. des chats. livre. une t a b l e . un livre. Le livre est bleu. les magasins. un stylo. des p o r t r a i t s . chaise. l'armoire. II. La blouse est rouge. V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . b l e u s . PARAGRAFUL II. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. fenêtre. un fauteuil. Les livres sont sur la table. l ' h o m m e . g r a n d e . II. les enfants. Les livres sont dans la bibliothèque. le chat. Un.PARTEA I PARAGRAFUL I. lampe. grises. des crayons. u n a r b r e . Vous êtes amis. IV Elle est petite. Nous sommes dans la rue. Ils sont amis. Le veston est court. Une. III. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. Voici une fenêtre. PARAGRAFUL I. les chaises. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. un j a r d i n . u n crayon. Le livre est sur la table. Voilà un p o r t r a i t . Un. I une porte. Ouvrez la porte. La serviette est bleue. P e t i t e . PARAGRAFUL I. Voici une lampe. Voici un stylo et un crayon sur u n livre.

III. Voici des é t u d i a n t s . Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. Ils v o n t au t h é â t r e . les filles.h u i t . III. Le crayon est sur le livre. III. six. le livre est sur le bureau. Voici des boutons. î n curte sînt şase pomi. je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. Iată o cutie de chibrituri. Tu ai şapte bluze. Nicolas aime beaucoup les pommes. Vous regardez les papillons. v i n g t . deux. V une é t u d i a n t e . Voici un cendrier. î n bibliotecă se află zece cărţi. dix. I m o b i l u l are nouă etaje. dix-sept. treize. la f e m m e . La chambre a deux portes et trois fenêtres. î n odaie sînt trei p a t u r i . Michel regarde un p o r t r a i t .PARAGRAFUL II. Nous comptons les arbres. Les garçons regardent les autos. J ' a i m e le raisin. VI Voi sînteţi opt copii. Le vase est sur la table. In grădină se află zece oameni. quinze. Us (elles) aiment les fleurs. seize. IV. Les passants admirent les magasins. Le chat est sous la table. Tu aimes les poires. Nous avons quatre stylos. h u i t . douze. Il y a huit cigarettes dans le paquet. Eu am cinci creioane. PARAGRAFUL I. l ' é l è v e . Iată cinci ţigări. J e compte de dix à vingt. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. La maison a dix étages. Oui. dix-neuf. J e a n et Georges comptent les maisons. PARAGRAFUL II. Les passants e n t r e n t dans un cinéma. Elle a une serviette noire. Elle a une gomme. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . d i x . Voici des ouvriers.

Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. des chemises. La m a i n a cinq doigts. I m i place să muncesc. N ' a s . PARAGRAFUL II. Il y a sept fenêtres. Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. Le chat est sur la chaise. C'est une armoire. IV. Ils ne regardent pas la v i t r i n e . j ' a i m e le raisin. 569 . Ce garçon a dix-huit ans. des cravates et des jouets. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. Il est ouvrier. IV. Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. cet. PARAGRAFUL II. mais j ' a i m e aussi !es pommes.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. Vă place să v o r b i ţ i . ce. Ei doresc să dejuneze. ce. Vrem să l u p t ă m pentru pace. cet. PARAGRAFUL I. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . cette. Les peuples l u t t e n t contre la guerre. Ces magasins sont grands. cet. Ils sont p a y s a n s . Il y a six fleurs. XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. ce. Dans ce magasin on trouve des robes. cette. C'est u n magasin universel. Ferestrele camerei sînt m a r i . Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . cet. HI. Georges n ' a i m e pas les fleurs. cet. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. ces. Ea preferă să privească gravurile. Tu n'aimes pas les fruits. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. cette. X cette. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. Marie a une serviette verte. Dans l'assiette il y a neuf pommes. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. Petre dă o pară Margaretei. C'est un jeune ouvrier. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. IV.III.

La fille du voisin a sept ans. Le j a r d i n de l'usine est vert. noirs. blancs. IV. PARAGRAFUL I. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. Les fruits de ces arbres sont rouges. — A u revoir. roumaines. Nous l u t t o n s pour la p a i x . celle-là est verte. Voici deux p o m m e s . Il donne un mouchoir à Nicolas. À Bucarest il y a des musées intéressants. je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. Le frère de Marie est ouvrier. de m ê m e . Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. Noi sîntem acasă. Cine admiră acest film? Voi. comment allez-vous? — Merci. rien. Voici deux papil­ lons. Tu eşti funcţionar. Nous ne guerre. celui-là est bleu. EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. m a d a m e . La maison où Pierre h a b i t e a six étages. Ceux-ci sont Michel et Pierre. — Mes hommages. Danielle est l'amie d ' H é l è n e . blanches. V. celle-ci est rouge. Voilà deux enfants. La couleur des raisins est verte ou noire. 570 . celui qui a des souliers noirs est mon frère. Celles-ci sont Marie et Hélène. m a d a m e . Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. Aimez-vous les bleues. J e montre a u x garçons la carte du pays. IV. cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . Les souliers de Basile sont noirs. a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. je regarde les vitrines. Il parle a u x touristes. Basile donne une pomme à Antoine. bleues. j a u n e s . ea este artistă. monsieur. HI. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. Le voisin d'Alexandre est ouvrier. bien. Il donne un jouet à l'enfant. des t h é â t r e s . el este tehnician. a sept lettres. celui-ci est j a u n e . La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. ei sînt la cinematograf. Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. ceux-là sont J e a n et P a u l . grandes.II. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . des cinémas et des stades modernes. nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . m a d a m e Leblanc. Les fruits des arbres sont encore verts. et vous monsieur Lefèvre? — Merci. j e u n e . celui de Basile est professeur. XII —Bonjour. J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s .

Gâteaux. dormant travaillé. 11 a travaillé dans une usine d'avions. célibataire. Le. Une. L e . Un. acceptant LECŢIA I. progressistes. La. Exceptionnelles. Gérard est. Cette année il va à la mer. Tu as eu IV. Nous avons chanté cette dix pommes. Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. finissant dormi. Ma soeur est sténodactylo. allant fini. Joujoux. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. é t a n t eu. Leurs livres sont instructifs. 571 . Ton. L e s . a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. achetant s u r g i . mangé. Nouveaux. V. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. des. des. Oncle. Chevaux. Des. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. mon. a y a n t allé. Des. III. Egaux. 1 III. J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. surgissant accepté. mille. Des. Coloniaux. son. Des. Mon père est ingénieur. Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. mon. Uni'. La mère d ' A l a i n est chimiste. trouvé. Des. Des. Mon amie a été ouvrier. La. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. P a u l contré Georges et Irène. é t u d i a n t e . Tes frères passent. Nous avons visité nos parents. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. été. Festivals Mondiaux. Bijoux. une. N a t i o n a u x . leurs vacances à la montagne.PARTEA A II-a LECŢIA II. fini. travaillant acheté. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. L a . Un. Sa famille est assez nombreuse. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. Ils ont travaillé dans une fabrique. La grand-mère d'Alain est une femme énergique. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. V i t a u x . Je compte mes cigarettes. Des . D e s .

soixante et onze. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. aimez. J'ai lu cinquante-neuf pages. cent deux. IV. aime. deux cent un. 572 .LECŢIA I. Regarde ce portrait. dix-neuf cent soixante-dix. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. trente-huit. cinquante-sept. nous avons grandi ramassé . les cheveux. amicaux. quatre-vingt-quatorze. trente. Dormons bien. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. Mon père a cinquante et un ans. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. abolissant vingt-cinq. quatre-vingt-quatre. dix-huit cent quarante. il a quatre-vingt-un ans. treize cent vingt. les bras. dix-neuf cent quatre-vingts. aimons. tirons. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. Restez demain à la maison. nous avons travaillé j ' a i soigné. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. LECŢIA II. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. glorieux. Ma cousine a vingt-deux ans. nous avons soigné j'ai grandi. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. quarante-neuf. soixante-dix-huit. soixante-dix. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. Il est encore jeune. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. III. choisis. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. V. quatre-vingtonze. instaurant blanchi. tirez. Il a quarante-deux ans. Ce livre a vingt-cinq chapitres. La maison a quatorze fenêtres. Choisis une cravate rouge. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. soixante-quatorze. choisissez. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. II. beaux. les cous. V. choisissons. ramassant inspecté. cent quatre-vingts. cent onze. cinquantetrois. ^ o n S r a n d-pére est vieux. vingt-neuf. J'ai travaillé. Ce vieillard a dépassé soixante ans. inspectant instauré . tire. a 4-a Soixante et un. quatre-vingt-un. blanchissant aboli. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. IV. les bateaux. sept cents. douze cent soixante et onze. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. les genoux.

A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. D é t a i l s . Il étudiera les organes de la v u e .c i n q u i è m e . des muscles. E m a u x et Camées. Y v o n n e est b l o n d e . La première. soixante-douzième. du rein et du cœur. Il p r e n d r a . V i n g t et u n i è m e . de l'ouïe. II. Ils m a n g e r o n t . Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u . des poumons. Y e u x .LECŢIA I. v i n g t q u a t r i è m e . 573 . j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin. Aïeuls. Il aime déjà soigner les m a l a des. d e l ' e s t o m a c . Tu r e p o n d r a s . Ils danseront. un crâne et des os. Premier. de l ' o d o r a t . des veines. IV. A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . m. Il sera médecin. a 5-a Nous serons. T r e n t e . Il guérit les blessures de ses a m i s . J ' a t t e n d r a i . du goût et du toucher. Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine. Il pensera. Aïeux. Tu seras. Coraux. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e . soixantième. des os. Elle finira. une omoplate. S e p t i è m e . V. elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. minéraux. Vous r e g r e t t e r e z . Elle choisira. Ils p r e n d r o n t . Cinquième. végétaux. Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . a n i m a u x . Vous visiterez.

Dansaient. D i s c u t a i e n t . La maison a une belle terrasse. Sous. J e porte une valise. Il n ' a pas écrit cette lettre. Une bonne épouse. finissez le livre LECŢIA I. un bureau. Y a-t-il des t a b l e a u x dans sa chambre? Oui. nous finissons le livre J e finirai le l i v r e . À . Lucien n ' a pas été mon a m i . nous avons fini le livre Finis le l i v r e . É t a i s . Les enfants avaient besoin de trois chambres. Dans. V. a 7-a La famille Maquet a déménagé parce que leur a p p a r t e m e n t était trop petit. Dans sa chambre il y a un lit. Tu n'es pas m a l a d e . portez une valise J e finis le l i v r e . À. Une ouvrière française. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. portons une valise . De. la cuisine et und é b a r r a s . la salle à manger. Avait. une t a b l e . V. la vôtre. Des paysannes roumaines. s'amusaient. nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . La fenêtre n'est pas trop large. Mes. trois chaises. nous portons une valise J e porterai une valise . LECŢIA II. une salle de bains. Yves n ' a pas rencontré Mireille. deux 574 t . les tiens. N o t r e . H a b i t a i e n t . Ma cousine n ' a pas mangé tous les gâteaux. à l'étage. II. Par. A t t e n d a i s . J e n ' a i pas reçu votre cadeau. IV. T o n . P r o m e n a i t .III. un fauteuil. nous finirons le livre J ' a i fini le l i v r e . un couloir. la chambre de Jacques. La sienne. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. un grenier et une cave. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. deux chambres à coucher. une armoire et. Vers. Pour. IV. le sien. finissons le l i v r e . Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. La mienne a trois fenêtres. Vezi compendiul de gramatică. Leurs amis n ' o n t pas trouvé une maison avec jardin. Dîniez. deux balcons. nous avons porté une valise Porte "une valise . il y a deux t a b l e a u x . Tu n'as pas vu ce film. La maison n'est pas grande. Les petites chattes. Mes camarades n ' o n t pas passé les vacances à la mer. a 8-« La chambre de Jacques est claire. III. De. Leur nou­ velle maison est entourée d ' u n beau jardin.

Demain j ' i r a i chez le dentiste. Ce sont les poésies de V. Rien. Moi. N é g a t i v e m e n t . ("est là q u ' e s t mon oncle. rouges. III. C'est mon oncle qui est là. eux. Hier j ' a i été chez le coiffeur. C'est Alain qui est allé à la m o n t a g n e . Sévèrement. 1'. de p y j a m a s . m ' . la tienne est petite. Curieusement. de mouchoirs. Elle lui donne un livre. L e n t e m e n t . Vous. allé. J e lui parle de toi. III. C'est cette actrice que je r e m a r q u e . La mère d'Alain est inquiète. Jacqueline lui donne des aiguilles. V. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. a 9-a Mon amie change souvent de t o i l e t t e . lui. Sa chambre est grande et b e l l e . Le film a été intéressant. F e r m e m e n t . Son frère lui d i t de prendre son complet à la montagne. ment. H é r o ï q u e m e n t . Alain a besoin de bas. a 10-a Alain va souvent à la montagne avec ses amis. Plus. Je vous félicite. Il endosse une j a q u e t t e doublée de fourrure. Ne l'oubliez p a s ! Ne l'oubliez p a s ! J ' a i acheté des p o m m e s : je les mangerai aujourd' h u i même. vous. des ciseaux et du fil à coudre.p u p i t r e s . Familière- P a s . j a u n e s . IV. une petite bibliothèque. Hugo que j ' a i m e . Sa chambre est sens dessus dessous. N o u s . toi et ton a m i . N i . C'est moi qui aime les poésies de V. Claire se souvient de vous. J ' i r a i à Bucarest par le t r a i n ou par avion. LECŢIA II. Jean te montre sa m a i son. Il va à la fabrique à bicyclette. J ' a l l a i s . Nous. I n d i g n e m e n t . Dans le j a r d i n il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. Va. J e suis allé. Légalement. Aucun. Accidentellem e n t . un pardessus. 11 est en retard. Joyeusement. V o u s . Dis-lui de partir. R a p i d e m e n t . E u x . mais elle les embellit d'écharpes ou de broches. Hugo. C'est à la m o n t a g n e q u ' A l a i n est. Alain ne trouve plus son béret. Toi. des boutons. Nous sommes allés. J a m a i s . Nous irons. J ' i r a i . C'est moi qui remarque cette actrice. L a . LECŢIA I. I l . Gracieusement. J a m a i s . Sa mère est une bonne couturière. C o q u e t t e m e n t . quelques blouses. bleues. A l l a n t . Allons. lui. Elle a quelques robes élégantes. de chemi­ ses. Pas. IV. Parle-lui de notre enfance. J a c q u e l i n e aime les robes simples. ils. de fleurs ou de colliers. deux chaises. V o u s : vous. III. j e . ni. deux jupes. J ' . P a u l d i t à sa mère de donner à Alain un fer à repasser. Ils vont. V. je te le raconterai demain. 575 . de brosses et d'essuie-mains (serviet­ tes). u n m a n t e a u . eux. Tu. Personne. Alain n ' a pas besoin de paletot.

Du. de la. Ce sont les peuples qui luttent pour la paix. de i'.C'est lui qui veut devenir chimiste. On a servi des mets savoureux et de bons vins. La. des. J'ai acheté des assiettes. LECŢIA a 12-a La famille Girard s'est réunie pour fêter le soixante-dixième anniversaire de grand-maman. bonne année femme heureuse intelligence supérieure pente douce énergie créatrice femme fille mère coiffeuse longue route voix sèche séance publique poésie favorite province grecque cousine institutrice tainte danseuse LECŢIA a lia Toute la famille se réunit au petit-déjeuner. Bel. Du. au déjeuner et au dîner. Molles. Fou. Remarqua. du. La table est recouverte d'une nappe blanche. Garda. Triomphâmes. C'est le jaune que tu préfères. essuyai. des couteaux. C'est pour la paix que luttent les peuples. . du. Vieil. Apportèrent. Il est contre les cures d amaigrissement. du. Rentrâmes. Des. Déci