SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. pe lîngă literele alfabetului latin. în afară de literele alfabetului francez. S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. 13 1 a . Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. ş. pe care le dăm aici.NOŢIUNI DE FONETICĂ. Acolo unde a fost posibil. mai departe). şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. î. vor servi ca norme de orientare generală. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. trema). utilizează şi unele simboluri speciale. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. In comparaţie cu limba romînă. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. V. ţ. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi.

de obicei.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie. 14 .z. -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin .r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi. Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă. sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general. meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t. e mut care: a) nu se rosteşte.

n2. P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e. l. o.u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art. El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u. a. y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care. /. Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă . buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h. p. z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. u r m î n d după o vocală. (v. în general cînd este u r m a t de două consoane. Acest sunet se transcrie p r i n t r . Se transcrie p r i n t r . 15 . C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane. d. i. hot.vocalelor a. k. iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i. r 3 . m1.) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat.b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. o nazalizează pe aceasta. mai d e p a r t e ) .

de obicei. şi p. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. în general. y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. o. ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. mai departe). ca un t romînesc (se transcrie prin t). i. de obicei. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e.

Se d i s t i n g două feluri de h: 1. P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r . Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş . î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v.o s i n g u r ă literă. [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 .— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . h mut. î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă . m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2. h aspirat.

inexistent în limba r o m î n ă . ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea. Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic.G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 . a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. ace­ laşi s u n e t . ue redau t o a t e . în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e . sunetele ce. n'iel = m i e l ) . G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. oeu. î n numele p r o p r i i s t r ă i n e . p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au. oe. eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. în scris. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t .i în romîneşte (ex.

e deschis [s]. E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus. aim. Combinaţiile de litere an. în general. em. g r u p u r i l e d e vocale eu. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. yn. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. on etc. sunete inexistente în limba r o m î n ă . em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. ain. ain. E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. im. L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. em. en. un. cu deosebirea că este închis. Vocale nazale Vocalele nazale. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. in. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. im.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. r e d a t e în scris p r i n t r . om. un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. en. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. ein. nu reproduc. am. en.

arai [ami] (prieten). cu care formează împreună un diftong). ennemi [enmi] (duş­ man). Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. fin [ve] (vin).: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3. citindu-se il: [mii] (o mie). ii. grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale. Semivocala w este redată în scris prin ou. Se transcrie prin [/]. bonbon [bôbô] (bomboană). viile [vil] (oraş) etc. inerte [inert] (inert). ill ( -j. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. u r m a t e de o vocală sau. de consoana d u b l a t ă m sau n. Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori.vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/. oe etc. lundi [lôadi] (luni). In scris se redă prin i. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. son [s3] (sunet). y. 20 . 1. enfant [ălă] (copil) etc.în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte. oi. grupul ill nu are valoarea lui yod. Cînd sînt. cu unele excepţii.

gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . Accentele au uneori rol fonetic. Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . Astfel. rolul lor fiind p u r etimologic. Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. Accente In limba franceză 1. nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r . în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta.De asemenea. alteori au rol pur ortografic. dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga]. In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice.

e. baston — bâton [bată] . efficace [efikas] (eficace). la rubrica Observaţie. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. o. înaintea grupurilor eh. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). rol etimologic. uneori. cu limba romînă poate fi. In astfel de cazuri. 2 1 22 . Accentul se m e n ţ i n e . dessin [desë] (desen). cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). régner [rene] (a domni). {à. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. Accentul cir­ cumflex are. Observaţie.) Accentul se păstrează însă. 2. exact1 [egzakt] (exact. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. th. castel — château [/ato]. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a.Observaţie. în primul rînd. deşi este. 3. ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde). téléphone [telefon] (telefon). De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . In al doilea rînd. de asemenea. — în cuvintele de două sau mai multe silabe. éclairer [eklere] (a lumina). şi deasupra vocalei u în cuvîntul où.s). compararea. grafic. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. ph. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. déjà. Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ]. are în limba franceză un rol cu totul diferit. De exemplu: gust — goût [gu] . Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. i. etc. Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. gn: déchet [de/e] (deşeu). Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri).

Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ).— aşezat deasupra vocalei e dă. t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. unui a închis şi. faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol). e. respectiv. o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . în gene­ ral. de obicei. Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. côte [kot] (coastă). i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 . accentul circumflex indică. sûr [syr] (sigur). a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei. valoarea pôle [pol] pol Observaţie. i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . care se aşază deasupra vocalelor e. se pot elida vocalele a. Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . Pe lîngă rolul fonetic. care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s.

2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. în cursul l e g ă t u r i i . F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că. iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. în general. Şi c u m .u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme. fiind m u t .homme2. unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. în c u v î n t u l petit. -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. Spre deosebire de limba r o m î n ă . E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix.u n c u v î n t . nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. cuvintele nu se folosesc izolat. m a i a p ă s a t . u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. 1 . De e x e m p l u . Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv. Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r .I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. faţă de celelalte. acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă. % • . în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic.

— în general. — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea).cons. e + 2 cons. bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i . — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . Există unele legături interzise. cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens. T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f. l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie.-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 .

eons. (r.Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 . z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons.

Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce.y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 .act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i. oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.

vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - . i.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s.(intervocalic) c + e. o. u se + e. y ç + a. sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce. cinéma [fas. i t i -f. ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts.

PARTEA ! .

.

une fenêtre Voici une fenêtre. T\ une table Voilà une table. une porte Voici une porte. une chaise C'est une chaise. 31 .un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre.

une lampe C'est une lampe. un crayon Voilà un cravon. Voici un livre sur une table. un portrait Voilà un portrait. un stylo Voici un stylo. .Voilà une chaise et une table. un livre Voici un livre. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre.

N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à.VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective. portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r . . r . . Feminin une [yn] une porte [yn port]. .-. u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m . i .. . une lampe 1 vn lap o lampa v . rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici. Genul n e u t r u nu e x i s t ă .. 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 . Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). une chambre (feminin). P a r t e a i n t r o • ductivă). fille—grupul UI redă s u n e t u l yod. .. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. . lampe. S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. " rJ. . se referă. ' s . voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v. r . GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. . în general. bine d e t e r m i n a t . chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. une chambre lyn Sabrl o camera .

Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. I I . o lampă. Iată un portret. Iată o uşă şi o fereastră. . o masă. o cameră. Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. Iată o lampă. Iată o lampă pe o masă. une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I. un creion. un stilou. un scaun. o carte.Observaţie. Iată un scaun. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv. Iată un stilou şi un creion pe o carte.

3* Je ferme l'armoire. c'est„une armoire.§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau. Ouvrez l'armoire. 35 . C'est l'armoire. Fermez l'armoire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui. J'ouvre l'armoire.

Où est le lit? Le lit est dans la chambre. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. C'est^un chat. Où est le chien? Le chien est dans la cour.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. . Voici un chat. 36 Voilà un chien.

Voici un homme. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 . Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre. Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin.Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre.

le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e .. Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t .. GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă . la chambre [ l a ^ / â b r ] .) [larbr] p o m u l . este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m. Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă .. bureau — grupul eau redă s u n e t u l o. où—grupul ou se citeşte u. el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i .. ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/. se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v. u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 . ouvrez. copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit. l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie.VOCABULAR Qu'est-ce que c'est. sous. fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă .? (Est-ce. a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r . ouvres. ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est.

p r e p o z i ţ i i l e s î n t . în l i m b a franceză. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. un p o m . Eu închid fereastra. u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . fereastra. o grădină. u n fotoliu. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . o m u l . Qu'est-ce que c'est? .d e t e r m i n a n t (pe masa mea. pisica. . în dulapul mare). închideţi fereastra. d u l a p u l . Unde este pisica? Pisica este în grădină. Deschideţi uşa. cîinele. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. II. I I I . Unde este lampa? L a m p a este pe masă. de o b i c e i . E u des­ chid uşa.

III Voici un livre. 40 Voici 'des maisons. Voici des livres. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED . Voici un„homme et une femme. y .. L'homme et la femme sont dans la chambre. nnrn amu Voici une maison. Le livre est sur la table. Les livres sont dans la bibliothèque.

copilul 41 .</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m. Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n . Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e .)[làfô]. J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s . ». !.Voici d e s w h o m m e s et des femmes.

. un chat. maison C'est. le chien. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. le magasin. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte"... un livre. la p l u r a l .. înlocuiţi punctele cu articolul C'est. le fau­ teuil. l'enfant... de obi­ cei..PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . stylo C'est.armoire C'est. un portrait. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u . p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează. lit nehotărît corespunzător: C'est. II. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. garçon C'est. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III.. bibliothèque . p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i . la chaise... . F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v.. o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie. P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-]. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I . un crayon.

Nous sommes petits. La montre est ronde. Elles sont w amies. est courte.§ IV Le garçon est petit. Le pantalon La jupe est court. La fillette est petite. La blouse est bleue. Le béret est rond. Le livre est rouge. Oui. Je suis grand. Le mouchoir est bleu. vous^êtes petits. Le veston est large. La jaquette est large. La serviette est rouge. 43 . Ils sont_amis.

bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis). -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_. -e [ami] prieten.serviet] servieta rouge [rug] roşu.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m. -e [bl#j albastru. kurt] scurt. Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m. î n limba franceză. -e [grâ. -e [ro. râd] r o t u n d .-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 . Partea introductivă). -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court. ptit] mic. -e [pti.VOCABULAR grand. -e [leur.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie. GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v. -à le veston [la^vssto] vestonul._3. -ă le béret [la^bere] basca rond. -ă la jupe [la.) [il] elles (/. grad] mare petit.) [il] elle (/. sacoul large |larg I larg. orice verb se conjugă numele personal subiect.bluz] bluza bleu.

Servieta este albastră. Traduceţi în limba franceză: Ea este mică. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . Les fauteuils sont (bleu). Ei sînt prieteni. Bluza este roşie. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). 1. 45 . Observaţie.F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. Pluralul adjectivelor se formează. Fusta este scurtă. E u sînt mare. montre. jardin. Les rues sont (large). enfant. Vestonul este scurt. rond. Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. ca şi la substantive. bleus •— lieues etc. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. d a n s . Cartea este albastră. Les chaises sont (gris). Cărţile sînt pe masă. de obicei. chambre. I I . Noi sîntem pe stradă. grand. III. ils sont.grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. lampe. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. Voi sînteţi prieteni. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand.

Des garçons et des filles traversent la rue. Les w autos circulent à grande vitesse.§ v Voici un boulevard de Bucarest. Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets.entrent dans^un cinéma. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison.des_employés. Des w ouvriers. au théâtre ou au cinéma. ICINLMA 46 . Ils regardent les objets. Ils^. Les passants admirent les vitrines.

cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m.) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m.VOCABULAR de [do] din. în general. /. Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2. entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u . cuvinte. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 .) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m. pronunţă regardent. două genuri.) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m. în aceste traversent. a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e . A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1. E l e formează. (feminin). f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin).) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent. eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/. de l a . ) [Ielev] elevul.

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « a * a o s

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

G. Le guide parle aux touristes. la G. les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 .le = au. formînd articolele contrac­ t a t e au şi. A. aux (à -f. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N. IV. G D. A. des: Je montre une photo à nn ami. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). la N. D. [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. A. d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève. le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. prepoziţia à se c o n t r a c t ă . [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). à -f. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion.les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. de D. [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe.b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. une. c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. 3). r e s p e c t i v . à Â . G.

Fratele Marier este muncitor. Zidurile imobilului sînt albe. culturel. universel. E l dă o jucărie copilului. Nous admirons les statues de la ville. F a t a vecinului are şapte ani. Durand. . Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. Grădina uzinei este verde. Les vitrines du magasin sont splendides. République. Citiţi cuvintele următoare. E u arăt. cine­ matografe şi stadioane moderne. H . I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne. Les fenêtres de la chambre sont grandes. Rochia unei fetiţe este mică. Pierre donne une poire à Marguerite. Les usines de Bucarest sont grandes. populaire.EXERCIŢII I. Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. Basile montre des livres a u x touristes. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. El vorbeşte turiştilor. gravure. Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. băieţilor harta ţării. III. t e a t r e . La Bucureşti sînt muzee interesante. s t a t u e . Pantofii Iui Vasile sînt negri.

Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. merci. merci. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. qui admire une v i t r i n e . Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. celle-là coûte 18 francs. La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . et toi? — De m ê m e . Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. c e r t a i n e m e n t . 72 . monsieur. M. Durand qui désire des m o u c h o i r s . — Bonjour cher Lefèvre. M. Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . comment ça va? -—Merci bien.§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. c'est M. Celle-ci coûte 20 francs. Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs.

allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n .re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. mademoiselle? La vendeuse: Oui. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c .-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. M. bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a . 73 . Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n . Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt. Durand: Mes_. kôtàl] jmulţumit. Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s . M.M. Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce. m a d a m e . ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . m o n s i e u r . M. bien s û r . Abréviations courantes M. d r a g . piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. Celui-ci coûte 4 francs. au revoir. et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. -e [kâtà. Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . chère [Jer] scump. Comjmlent ^. Lefèvre: Oui.hommages. -ă. m a d a m e . -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c . Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n . Lefècre et M.

elles \0. [33 Jwazi la k r a v a t 1113. e w t w a ] Qui est là? Moi. Le mouchoir de Marie est rouge. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . acel celle [selj cea. p . i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. La persoanele I şi a I I . 1 Genul neutru. et toi? [mersi^bjs. acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t . celle qui coûte 20 francs. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien.sl. se întîlneşte la unele categorii de pronume. [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux. celui de Catherine est bleu. elle [lqi. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei.a plural. [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . 74 . s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] .Formele simple mase. 4 4 ) . acest lucru i [ aceea. acele Singular celui [salqi] cel. salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. care nu există pentru s u b s t a n t i v e . [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui. neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . il a besoin de mouchoirs. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l . acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. acei celles [sal] cele. fem. si] Observaţie.a lui.

domnule Lefèvre? — Mulţumesc. — Omagiile mele. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir. spre deosebire de cele din grupa I. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is. Persoana 1 . Verbele din această grupă sînt regulate. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. privesc vitrinele. Fiind relativ puţine la număr. consoana finală -r se pronunţă. a Ii-a . ce rrrai faceţi?— Bine.. doamnă.z. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit. -it.Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. doamnă Leblanc. -issent. -/«... — Alegeţi ceva? — Nu.Verbele. mulţumesc. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a. domnule. intercalînd la unele timpuri. gru­ pul iss. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi. — La revedere. doamnă. nimic. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate. frecvent în­ trebuinţate. în general. rs . la fel. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. între radical şi terminaţie. dar dumnea­ voastră. -issons. EXERCIŢII I.-isse. dar.

Fructele acestor copaci sînt roşii. il est technicien. Un (jeune) ouvrier. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. II. Cine este acest domn? Ce contempli? IV. Dupont. cel al lui Vasile este profesor. é t u d i a n t . V. IV. costume. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. Acestea sînt Maria şi Elena. bureau. Des boutons (noir). 76 . Antoine. prune. — magasin.' travailler. vêtement. ils sont. tailleur. EXERCIŢII I . demander. acela este albastru. fillette. acela este verde. tu es fonctionnaire. ils sont au cinéma. Les (grand) usines. mouchoir. choisir. noix. voisin. doigt. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. entrer. papillon. client. Henri. comment. souvent. Iată doi copii. couleur. cinq. Toi. Des chemises (blanc). passant. Des cravates (bleu). — mur. Noi nu dorim războiul. J e a n . nous sommes à la maison. rien. jeune. — maison. — famille. Qui admire ce film? Vous. Aceştia sînt Mihai şi Petre. cel care ave pantofi negri este fratele meu. technicien. eux. peuple. — déjeuner. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. Alain. Conjugaţi I U . Vasile dă un măr lui Anton. chambre. lui. sur. sœur. dans. fonctionnaire. différent. soie. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. lutter. on construit. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. — boîte. aceia sînt Ion şi P a u l . Daniela este prietena Elenei. ensemble. Arăt studenţilor o carte. Des souliers (jaune). gravure. raisin. Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. elle. Vecinul lui Alexandru este muncitor. Traduceţi: Moi. Conjugaţi H I . Noi luptăm pentru pace. universel. elle est artiste. enfant. pays. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. paysan. m a m a n . Nous. m a i n . din următoarele Les (splendide) villes (roumain). I a t ă două mere: acesta este roşu.I I . je suis ouvrier.

PARTEA A lia .

.

Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e . est chim i s t e . Marc. et une sœur. Ma mère. 79 . L u c i e n . H e n r i et Claude. H u g u e t t e et mes cousins G u y . J a c q u e l i n e . J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . Micheline. J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . P a u l .1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . Mon frère cadet. Hélène G i r a r d . Antoine G i r a r d . Claire. e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . est w écolier et m a soeur a î n é e . J a c q u e l i n e . P a u l et Michel. est s t é n o d a c t y l o . Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. Mon père. J ' a i d e u x frères.

) [lekolje] şcolarul a î n é .w«^r A <( Mi ^^§^> ^m.) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist. . VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m.) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* . n a g e a n t . flân a n t . L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier.Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . lisant des |]'vres_. (ÊÈXjt't$ 80 . -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m. n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l . :^.iiislrurt ils. -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m. <?«. D o r m a n t b i e n .e | pue] mai vîrstnie.

L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m. în desfăşurare: les années de guerre. Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx. Spre deosebire de limba romînă. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune.) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 .

son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. I a t ă a d r e s a m e a . Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse.a grupa a I l I . Notre maison est grande. ta. tale săi. sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. noastră votre vostru.a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . iar al lui être este étant. Leur frère cadet est écolier. în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . 82 . Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t . ton.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i . Il passe son congé à la mer. 0 iubesc m u l t pe prietena mea. Ca şi în limba romînă. Ma mère est chimiste. Observaţie. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate. Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur. A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. în locul formelor de feminin ma. participiul are două timpuri: prezent şi trecut. mele t ă i . sa se folosesc formele de mas­ culin mon.

Iii merge anul acesta la m a r e . îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii. . travailler. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e . parler — parlé La verbele din grupa a II-a. chimiste excellente. aller. Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat. t a n t e d e . iar al verbului auxiliar être este été. 83 . La verbele din grupa I. Cărţile lor sînt instructive. . ami sont ouvriers. Je r e g a r d e . . Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer. accepter. Marna lui Alain este chimistă. Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant. cousine de Marie est étudiante. Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei. .. Familia sa este destul de numeroasă. . . . cousin. amie e s t . acheter. EXERCICES I..... surgir. el precizează împrejurarea de t i m p . Sora mea este stenodactilografă. III. 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir.. . . participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé... . . el serveşte la formarea timpurilor compuse. Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y)... . Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II.. . J e vois . . de mod e t c .. . . Elle me d o n n e . maisons et . père d'Alain est ingénieur. E i se p l i m b ă c î n t î n d . -it. Il passe ses vacances à . mer. . Indicaţi participiul être. IV.... . Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. frères d e . enfants dans le j a r d i n . . . Cele mai frecvente terminaţii sînt -i..... . a m i est jeune. avoir. Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. . -is. ouvriers e t .Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e . livres. finir. jardins. în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . frère de René est l'ami de . ouvrières sortent de l'usine. înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. -u: partir — parti apprendre — appris etc. nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: .

M a i n t e n a n t il est^. h a b i t e n t assez loin de nous. v i e u x .2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e . a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. Mon grandpère. Ma grandm è r e . comme d ' h a b i t u d e . nous sommes^allés voir nos grands-parents qui. Ils sont.à la r e t r a i t e . J e a n n e Gir a r d . Robert Girard. e s t ^ u n e femme énergique et 84 .

Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . Oncle Gérard. număr cu soţ 85 . qui aime le sport. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. proiectul prochain [pro/ë] viitor. Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. On a fait des projets pour dimanche prochain.pourtant pleine de douceur. ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi. m o n t a t o r l'usine (/. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. plsn] plin. Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. -e [plë. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. Oncle Gérard n'est pas marié. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . Il est célibataire. Nous^aimons bien nos grands-parents. -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/. ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. cu toate aces­ tea plein. a duce l'image (/.

dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. mourir. Spre deosebire de limba romînă. naître etc. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete. deci ca p r o n u n ţ a r e .Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. 86 . precum şi numeroase verbe intranzitive. venir. El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat.). Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. arriver.

P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . C. Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). c a : le bal. ) . les genoux etc. . le festival e t c . les carnavals e t c . les choux. le carnaval. le joujou (jucărioara). le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. le chacal (şacalul). les joujoux. Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. Us cailloux. adică cu t e r m i n a ţ i a -s. Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A. le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . le chou (varza). p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) .In acest caz. -eau. B . care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. Astfel. le caillou (pietricica).

Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor..... Bunica lui Alain este o femeie energică.. Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse. înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante. manger. .. Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer.. El a lucrat într-o uzină de avioane. I I I .. Nepoţii îşi iubesc bunicii. finir. I V . Je déjeune en famille.. cousines. trouver. cris.. livres. .. Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. Il est ouvrier. Tu as dix pommes... maison. . Ce sont des livres (nouveau). Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance. jardin. fabriques. Irène. . Bunica mea a crescut cinci copii. montagne. Unchiul Gérard este celibatar. Les hommes doivent être (égal). . Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor. .în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents.. nehotărîte: cu articolele . Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle). petits-fils. Elle n'aime pas les (bijou). écolier. II. .. Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare. Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique.. Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale.. Nous chantons cette V . Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor. Cette fillette aime ses (joujou).

= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q . o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain.h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a. f-.-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e 3 s Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob.5 • ! S* cr ^5s =« CD - I. -o ep «: -S-aO-cO .S If. •3 £ •* * > t» M» -Q -.5 l-H . ci _ . a.- C D 3 CD -CD OH •C' « . 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D . bfl C D i. ..1 C D O 3 w ~ ci .CD o / 3 3 -3 .T. r^ <*~ a.13 3.5 2 0.? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 .IU « eu a -X. w w o r^l . ™ / " \ cy a.Oi X -. Ci > Ci . . eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I . a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu „ " -t) 8 — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t.

je sens de plus„. — Vos parents doivent„être encore jeunes. On voit que vous faites du sport. elle a quarante et un^. — Bonjour.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. Vous„ avez. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. deux frères et une sœur. Yves Grégoire. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. jeune homme? — Dix-huit ans. si je ne me trompe. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. Monsieur Grégoire. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze. la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille.ans. Il y a quinze ans. — Ah. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. le petit-fils de votre ami Robert Girard. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui .en plus le besoin d'être entouré de jeunes. Monsieur Grégoire. puisque j ' a i . n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux.

m. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă . a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte. -e (adj.) jeunet. Notre famille est grande. veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i . -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m.f.eu sept enfants ! Les^uns sont petits.) t î n ă r .) la vieillesse (f.) rajeunir (vb. Louis — dix-neuf. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans. evul: le moyen âge evul mediu.epoca. f. m.) vieilli. a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea . şi adj. şi adj. -e (adj. tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^.m. René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf. -ă tinereţea . veche b ă t r î n u l . şi adj. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn.) rajeunissant. -ne [<îsjs] vechi.) se rajeunir (vb. ) la jeunesse (f.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien.) tinerel. vîrsta 2.) le vieillissement (s. tineretul (fam. -te (adj.) le rajeunissement (s.f. je suis pressé.) vieille (s. VOCABULAIRE l'âge (m. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 . Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures.) vieillir (vb. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans. Maintenant je dois vous quitter. ) 1. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s. Saluez de ma part votre famille.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i .) le vieillard (m.) vieux (s. tinerică a întineri a se întineri. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit.

29. 3 1 . 92 . Tatăl meu are 51 de a n i . 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). a m i c a l . Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. le b a t e a u . Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. cinquante et un. quarante et un. Scrieţi grandir. Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. II. 38. Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . 49. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . î n limba franceză. I V . Verişoara mea are 22 de a n i . 4 1 . cardinale: numerale 25. după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. 2. V . E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). trente-trois. trente et un. J'ai 35 ans. 40 (quarante).GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . beau. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). 53. quante). instaurer. soigner. Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. 1. le cheveu. 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. Această carte are 25 de capitole. inspecter. 60 (soixante). Casa are 14 ferestre. blanchir. le cou. Scrieţi în litere următoarele abolir. EXERCICES I . E l are 42 de a n i . Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . glorieux. le genou. E l este încă tînăr. 57. Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. 3. fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. I I I . 30.

de l'hisloire. du sport. — 2000 k m . Guy. du D a n u b e . indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. des sciences t e c h n i q u e s .4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . — O h ! vous m ' i n s u l t e z . interroge avec a t l e n l i o n ses copains. Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . Michel. d e s _ a r t s . de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e . — Bien. A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. Les garçons se posent des q u e s t i o n s . premier prix de géographie au lycée. les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances. — Très b i e n . indiquez i aussi celle .

Claude. -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e . — Si je ne me trompe. . . Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000). ) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m. Paris. . plus long q u e . amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/. .. ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu. a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci. -elle [natyrel] n a t u r a l . longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune. — Bucarest —environ 1 300 000. . agrea­ bil. -ă. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam. plus long que le Rhin. m a i lung d e c î t .. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi.) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev. grea la. Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 . [ i l „ e dd . Moscou — 6 208 000 habitants. . un student) l'attention (/. a re­ flecta l'instant (m. felul agréable [agreabl] p l ă c u t . — C'est ça..) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e . Il est de 1 500 km. -e [ekseîà] excelent.) prietenul. le nombre d'habitants de Bucarest.. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/. . indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc.] el este e u . ply^. sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. Moscou et Tokyo. — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui. c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. —• Vous w avez bien répondu. VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent.15^ka . -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l . Tokyo — plus de 1C 000 000. le mont Everest a 8 848 m. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m.-— Cette fois-ci c'est w inexact. Pog':r. . Et „l'examen" continue.

ocolul. strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir ru *• i i. construi. î n v î r t i t u r a . plimbarea 2. ..répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar. -ă l'examen (m... Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 .. culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1.[batir] élever [batirj batir [elve] I f a . a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă.) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful. realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e .-.

Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 . După numeralele 80 (quatre-vingts). La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 . 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2. vingt. cu excepţia lui un. 1. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4. Numeralele cardinale sînt invariabile.60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3. cent.

cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. 1. I şi a I i .a p l u r a l . E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r . u n sfat. Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm). capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte.5. măsură de lungime). Notă. Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin. La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral. Mille. Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . 2. Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă . întrebuinţat ca substantiv ( = milă. Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t . t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. u n în­ d e m n . i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane.

parmi lesquelles Charles Gounod. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. Maupassant s-a născut în 1850.EXERCICES I . 102. domine toute la ville. 111. admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. Balzac s-a născut (est né) în 1799. 70. Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. 201. Staţi mîine acasă. 1840. 91. Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. Această carte are 987 de pagini. choisir. Victorien Sardou. Sena are 776 k m . Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. Alexandre Dumas. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. Elle a 306 mètres de haut. Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. 94. 84. IV. 71. "78. 81. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . 98 . 1320. au Champ-de-Mars. Alege o cravată roşie. 700. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. 1970. III. Să dormim bine. tirer. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. 1799. Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . Volga (La Volga) are 3 688 k m . el are 81 de a n i . 1980. 74. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . V. 1271.

sur la rive droite. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. les poétiques quais de la Seine. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est. le Sacré-Cœur. les jardins verdoyants des Tuileries. du Luxembourg. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. objectif touristique de premier ordre. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. unique au monde. gracieuse et massive à la fois. ville coupée en deux parties par la Seine. monuments et places. la célèbre Tour Eiffel. qui coule sous trente ponts. sans nul doute. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. le Panthéon.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde. . Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage.

. Tu sais. La petite Yvonne. les jambes.. très sérieuse. je peux t'indiquer le nom de 100 . Je m'inscrirai à la faculté de médecine. — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. écoute parler son cousin Alain. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. Par exemple. elle a des joues vermeilles.la bibliothèque de mon oncle.. les. Je guérirai les malades. ses_ yeux sont bleus. j ' a i décidé de devenir médecin. le cou. un petit nez retroussé. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds.. le tronc. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète. — Vois-tu.. Elle est si jolie.. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. poursuit son cousin. les bras. les mains. ce mécanisme si compliqué.

. l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/. la c o m p o s i t i o n d u s a n g . -e [ratruse] cîrn. [lewzwo] 101 . ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. la p l u r a l . -e [joli] drăguţ. . a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca.) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché.c h a q u e doigt de la m a i n . aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux.-ă. ANECDOTE Chez le d o c t e u r . — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . -e [ata/e] legat. m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s . des v e i n e s e t d e s w os.-oasă écouter [ekute] à asculta joli. de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . . — Tire la l a n g u e . le n o m des nerfs et des m u s c l e s . E t e s . -ă le nez [ne] nasul retroussé. a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m. -le [vermsj] r u m e n . des d e n t s . •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil.v o u s s a t i s f a i t . -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a .-euse [serj0]. -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s. -e [ymif] omenesc. serios. . a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. p r i n s .

bel. . -ons. terminate la infinitiv în -re. sare în ochi a fi curajos.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. -as. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s. -e frumos. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie.-oasă urît. Verbele din grupa a IlI-a. belle laid. -ez.

Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. Alain va învăţa numele nervilor. 103 . laver une chemise. c a : le travail (munca). are ochi albaştri şi obraji rumeni. Elle (choisir) ces fleurs. PROVERBE Loin des_jyeux. care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. loin du cœur. les (végétal). l'émail (smalţul). les (minéral). les émaux etc. I V . Ils (manger) ces fruits. Je (attendre) ton retour avec impatience. III. I I . Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . V. Tu (être) un homme cultivé. Yvonne este blondă. oaselor. les coraux. vinelor. Vous (regretter) le temps perdu. Ils (danser) toute la nuit. Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. muşchilor. Il (prendre) des leçons de français. Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. entrer dans la chambre. Elle (finir) la lecture de ce roman demain. le corail (coralul). Odette a des (œil) noirs. Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". Mes deux (aïeul) sont très vieux. Tu (répondre) tout de suite à cette question. Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. El va fi student la facul­ tatea de medicină. le vitrail (vitraliul) etc. Il (penser) souvent à toi. El va munci mult şi va vindeca bolnavii.F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine.. Ochii care nu se văd se uită.

La mienne est cassée ! — Impossible.. dit-il à ses cousins.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. le cœur. l'ouïe. — Prêtez-moi votre seringue. l'odorat..-tels le cerveau. La nôtre est cassée depuis longtemps. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. Il faut bien connaître ces organes. une omoplate. Demande à Odette de te donner la sienne. — Ils sont^à moi. quelques vertèbres. J'étudierai aussi les sens de l'homme. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. le rein. le goût et le toucher. parce que ce sont les nôtres. . des^os. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. la vue. dit Claude. l'estomac. Voilà par exemple une clavicule. je dois vérifier mes connaissances. répond Alain. les poumons. Mais ce n'est pas tout.

) décourager (vb. _ a w n r w a ] sînt ai m e i .) courageux.) curajul curajos. Il a i m e déjà ce noble m é t i e r . Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c .A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/.) 105 . -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t . Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n . ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m. VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins.a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m.fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^..) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m.) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/. în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^. I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes. m a l a d e de b r o n c h i t e . -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t . -oasă a încuraja a descuraja (adj.) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum. ) [ui] auzul l'odorat (m. -euse encourager (vb. aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/. aici: t o t lui a donné [ltji^.fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a .

şi Compen­ diul de gramatică). le second (la deuxième. la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv. 1. în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième. Observaţie. a doua le second [zgo]. [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 .

. P e r . le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v . mase. P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t .— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. ^ennl mase. I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. fem. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. La numeralele compuse. le (la) vôtre. 107 . votre livre. fem. cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. şi fem. votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. Adjectivele notre. P r o n u m e l e le (la) nôtre. fem. numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . ca şi în limba romînă. Ces portraits sont les vôtres.

viitor.. Va studia organele văzului. III. parents sont j e u n e s ... înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France. ale rinichiului şi ale inimii.. Marie est le (5) enfant de m o n oncle. perfectul compus si I V . . la seconde est la(60) partie de la m i n u t e . perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . l'heure est la (24) partie du jour. V . E l va învăţa funcţiile creieru­ lui. u n omoplat.. îi place deja să îngrijească bolnavii. Conjugaţi imperativ.. Completaţi spaţiile sive cerute de sens: .... sont vieux. est p e t i t e . P a u l est le (1) de sa classe. mirosului. E l vindecă rănile prietenilor săi. . Conjugaţi la prezent. E l va fi medic. Le jour est la (7) partie de la semaine.. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord. . La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages. ale stomacului. . est professeur. ale plămînilor. .EXERCICES I . verbul m o n t r e r la prezent. chambre d'André est g r a n d e . I I . Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. .. C'est le (21) livre de m a bibliothèque... viitor. a 8 étages. gustului şi p i p ă i t u l u i . père est ouvrier. auzului. Alain îi arată nişte oase: o claviculă..

ils^ont besoin maintenant de trois chambres . les leurs. Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer.. — Mais non. J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse. qui travaille. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. Les^enfants ont grandi. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis.. Tu comprends.n'avaient pas w assez de place pour étudier. Denise.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet. pas neuve mais^en très bon w état. ce qui fera la joie de ma < V 109 . doit^avoir la sienne et les garçons. j'habite ce quartier depuis^une semaine. Ils. Elle est_entourée d'un beau jardin. un déménagement !.

deux balcons. il est vrai. — Tu as de la veine. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c . Là il y a deux chambres à coucher. la cuisine. nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. un débarras. mais il a d'autres^avantages: le silence. de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro. -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux. p e n t r u că l'occasion (/.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t . — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée. neuve [nœf. aici: perfectă raison [rsz. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s ..s.chienne Louloute. La maison a une belle terrasse._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent.) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă. -oasă neuf. On monte à l'étage par un^escalier intérieur. etrwat] s t r i m t . -e [ e t r v a . -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect.5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit. Le soir. nœv] nou. Le quartier n'est pas central. la salle à manger. l'air frais. on peut dîner dans le jardin.) [akazj5] ocazia 110 .. la chambre de Jacques. les fleurs et les^arbres. un vestibule. Et moi de même. un couloir et une salle de bains. un grenier et une cave.) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. en„été.

descendre Elle descend l'escalier. casa Notă. 111 . Antonime monter Elle monte l'escalier. p a r t e r (la teatru) 2. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. Elle ferme la fenêtre. E l se traduce p r i n : 1. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée.Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa.

t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère. scumpă amară întreagă 112 . scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă. nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam.GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I a Ii-a U-a a I II .a l i-a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f -ion ( -ions plural < -iez plural < -iez [ -aie I -aient singular Nous parl(ons) . -1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag.

— Substantivele terminate la masculin în -x. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v. -in ş.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . La timpurile compuse. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l.a. -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple. -n. Ea nu şi-a mîncat prăjitura. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau.: romîncă sănătoasă -s. apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. Eu nu ştiu.

Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic. un culoar. Casa are o terasă frumoasă. două dormitoare. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. J'ai reçu une lettre . Le frère. 114 .Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar... Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. un arbre. Il entra dans la chambre. Les hommes et les femmes (discuter). Ils (habiter) une belle maison. p a r . bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. La fenêtre est trop large. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă.. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. Tu es malade. Casa lor are mai multe camere: la parter.. I V . Il a écrit cette lettre. Copiii aveau nevoie de trei camere.. de. ma bibliothèque... à. Il se repose. Ea nu este nouă.. EXERCICES I .. Vous trouverez ce livre.. Vous (dîner) en été dans le jardin. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. camera lui Jacques. mon ami est parti en province. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer.. în propo­ ziţiile scurte. mon amie . Tu (attendre) sa lettre. Ils doivent aller. Lucien a été mon ami. Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V. o baie... Je veux passer mes vacances. bucătăria şi o debara. înlocuiţi punctele sous. l'usine. la fenêtre. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. vers): cu prepoziţiile necesare (pour... sufrageria. Yves a rencontré Mireille. J'(être) son amie. II. Il se dirige . la mer. d a n s . două balcoane. un pod şi o pivniţă. III.. Tu as vu ce film. dar este în stare bună. les enfants (s'amuser)... la maison. J'ai reçu votre cadeau. la etaj.

une table. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. rouges. Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre. violettes. jaunes.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. deux non lier nur (le jardin) 8* .i I|.I inspii' iTiïuliiiil . une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir. tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer. les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. A présent. — Tu sais très bien. a-t-il dit. bleues. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable. La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire . Tu me connais de longue date.

-e [klsr] luminos. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. glonţul 3. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. il y a des balles et des jeux mécaniques. a comunica.) francul 116 . une armoire à glace. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. (pop. deux pupitres. învăţ şase ore pe zi. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. 2. Apprendre Am aflat ieri această veste. 2.chaises. une armoire et une petite bibliothèque. -ă clair. a învăţa: J'apprends six heures par jour. deux chaises. mingea a comunica cuiva o ştire. nouvelle [nuvel] nou. 3. Sur l'armoire. nouvel [nuvel]. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. un bureau. un fauteuil.

guère de fel: guère. ainsi e t c .şif. -e (m. 117 . nulle nici un. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . E l n-aude de fel. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r . o: N-am nici u n chef să plec.) prietenul. -a l'amitié (f.F a m i l i e de cuvinte l'ami.-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi. Nimeni n-a venit să mă vadă. ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste. Je n'ai nulle envie de partir. Nu sînt de loc egoist. nul. mal. . nici o: Il n'entend aucun. nici un. nici Tu n-ai nici p prietenă. rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum.) prietenesc. comment. -e (adj. Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir. aucune Tu n'as aucune amie.) [amitje] prietenia amical. personne nimeni: maintenant. adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien.) amicalement (adv. m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i .

III. II. ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse. o m a s ă . n i sa mère. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice.jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază. la chambre de votre ami(e). Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 . adverbul ne: personne.a m decît două creioane. Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă.que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. un fotoliu. înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes. sînt două t a b l o u r i . Ea nu m a i este la fabrică.. un dulap şi un birou. o bibliotecă mică. le vase. două scaune. E l nu se gîndeşte la n i m i c . î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . t a t ă l său. EXERCICES I . jamais. Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . Nimic nu mă interesează. două p u p i t r e . a l b a s t r e . ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. confundat cu o Ohseryaţie. î n camera sa se află u n p a t . roşii. II ne pense à rien. In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . N . Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre. galbene. Camera sa este m a r e şi frumoasă. a t a este mică. A mea are trei ferestre. nici pe m a m a sa. N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien.. Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s . în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e . Adverbul l i m i t a t i v ne. trei scaune. Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique.

.. . négatif. de b r u i t . joyeux. plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s . .. pas. elle préfère m a i n t e n a n t le rouge.. Hélène n ' a i m e . P a u l n ' a . cette porte. personne. envie d'aller au cinéma. Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. ma sœur. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. Il m a r c h a i t (avec lenteur).. jamais. Ils ne ferment . . IV. dans cette chambre. Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i . familier. Il n ' a . coquet. indigne.g r a m m a i r e . élève dans la classe... Le professeur n ' a trouvé . .. La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce).... Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). . PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. Il n ' y a . mon frère .. rien. ni.. . mangé depuis deux jours. V. la couleur j a u n e . Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. aucun. J e ne v o i s . Mon père ne s ' i r r i t e ...

de broches. J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière. de sacs à m a i n . t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e . de souliers. J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e . P a u l e t t e . de g a n t s . H e u r e u s e m e n t . — C'est v r a i . Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p ... de colliers. E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies. B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u . Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e .. quelques chandails et c'est t o u t .elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . de fleurs. Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils. J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes.9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. En t o u t cas. t u es devenue t r o p c o q u e t t e . -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 . -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul. -e [rakonesô] recunos­ cător. t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . quelques blouses. decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant. plus de b a s . — Mais pas du t o u t . — Alors t o u t s ' e x p l i q u e . c'est_. -e [syr] sigur. q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles. de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets. je t â c h e r a i de me parer m o i .) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. d ' é c h a r p e s ._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages.m ê m e . mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r . paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr. deux j u p e s . et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin. et je l ' a d o r e . m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e . — Moi.. u n pardessus. Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/. Moi je n ' a i pas de temps.. de m a n t e a u x et de c h a p e a u x . u n ^ i m p e r m é a b l e . que [ply^do . j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. ka] mai mult . de jupes et de blouses.. ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de . J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e .

.

se aşază. paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . 122 . acuzativ (complement direct).' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie. à elle. -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/. Forme neaccentuate.compliqué. v. 4 4 . E l îmi vorbeşte. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent. fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m. p . p a r t e a I. Tu îi eşti indiferent ei. d a t i v (comple­ ment indirect). a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect. -e [kôplike] complicat. Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general.

Tu îmi scrii. Dă-mi să m ă n î n c . reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. V. Elena îi povesteşte un film frumos. à toi et à lui. Trebuie să-i fii recunoscătoare. pe ele Notă. în loc d e : Tu m'écris. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. se va spune: C'est à moi que tu écris. ) . 11 iubesc m u l t (pe el. e. Observaţie. Hélène lui raconte un beau film. h m u t pierd pe e. la. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. Nous les invitons chaque dimanche. Ies). Ies). i. t'. te. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. Notă.) 2. Mie îmi scrii. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. Je t e félicite de tout mon cœur. în general. E u văd cîinele. elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. u. me. Vorbeşte-i de Guy. Nu trebuie confundat pronumele le (la. lui la. 123 . Parle-lui de Guy. ô. Je l'adore.). le. forma afirmativă. ţie şi lui. Ini. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. Vă scriu. Nu m ă refuzaţi. 3. 0 (îl) ador. moi pe toi pe le. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. 1. P e n t r u a insista. La forma negativă a imperativului. + a. Te felicit din toată inima. Je vous écris. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre. se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. î m i dai o carte. Ea mă priveşte. E u îl v ă d . Tu dois lui être reconnaissante.Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. Formele accentuate marchează o insistenţă. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. cu articolul le (la.

V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être. au concert. cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c .o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t .rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . au bal en voiture. à scooter. demain. e s t e n e r e g u l a t . à bicyclette. chez le coiffeur à l'épicerie. Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e . se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique. Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. en avion par le train. en bateau. je vous le présenterai. el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . par avion (mai ales p e n t r u scrisori. à la boulangerie. je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a .C î n d î n t r . à la fabrique. au théâtre. vi-1 voi prezenta. V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. i le voi da m î i n e . d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. à pied au cinéma. colete) 124 .

I V . . cu flori sau coliere.. . souvent au t h é â t r e . . . . ces chemises? P o u r . en Pologne. un pardesiu.. . . V. m a n g e n t comme des loups. ... cîteva bluze. Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. E u a m fost la coafor. en ville il rencontra son a m i .. . III. Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-. . Ion îţi a r a t ă casa lui. . . serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . Prietena mea schimbă des toaletele. t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n . le voi mînca chiar azi. Vorbeşte-i despre copilăria noastră. Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u . Ea are cîteva rochii elegante. PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. . .. I l s .. d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. . . . Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e . ţi-1 voi povesti m î i n e . . d e m a i n me promener au bois. Qui v e u t . . . N o u s . . donne. ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . . Nu h a i n a face pe om. . . . . L ' a n n é e passée n o u s . un p a l t o n . retrouverons c h e z . . . . .. . . Le N i l traverse l ' E g y p t e . . N o u s . E l merge la fabrică cu bicicleta. . J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple.. . . et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . écoute tous les conseils que son p è r e . chaque été chez mes grands-parents. entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r . . Voulez-. il.'. t o u t de suite à la maison ! . . . . l'année pro­ chaine en Union Soviétique. E a îi dă o carte. Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t .EXERCICES I . Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . oppose. . Enumeraţi I I .. două fuste. .. F i l m u l a fost intere­ s a n t . Mîine voi merge la d e n t i s t . ... avez fait des progrès. Spune-i să plece. . .. chez le d e n t i s t e . accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour .. . . Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . Mama sa este o b u n ă croitoreasă. Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e . fertilise e n . .

Tout dans ¥m*i!BM! . Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite.10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne. Toute sa famille s'affaire autour de lui.

la chambre est sens dessus dessous. des mouchoirs. partout. — Prends ton complet. — N'oublie pas les pull-overs. Du linge. des w essuie-ma ins. un pyjama. — Prends ta cravate préférée! dit l'un. traînent. dit l'autre. . des s ouliers. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. une brosse. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude. des bas. des chemises.

du fil à coudre.) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/.. —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines. a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza. donne-lui un fer à repasser. Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul. du­ b l a t . — Maman. objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. ses frères et sa soeur. dit Paul malicieusement.— Non.. Puis il em­ brasse tendrement ses parents. il en a besoin. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. Comme il aime toujours être bien mis. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. Enfin. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/.. la valise est prête. -ă . même à la montagne. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles. non. -e [duble] căptuşit.) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor. des boutons. des ciseaux.. ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste. -ă 128 . -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a . Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t .

a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était. este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances. que qui) (ce sont . Ce ne sont pas mes amis..... que) la scoaterea în Expresia c'est. Ce sont ces livres que je veux acheter. foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits. a înţelege. Cărţile acestea vreau să le cumpăr. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. căuta o carte. în acest caz. que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l . Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère... E x p r e s i a c'est. Era vărul m e u .Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1. învăţaţi limba franceză fără profesor 129 . Ce sera sans doute unegrande surprise.. eare. Expresiile c'est .: entendre une voix a auzi o voce 2... Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo. que (ce sont. P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo. Fetele au m î n e a t fructele. qui) şi c'est . a asculta... Va fi fără îndoială o mare surpriză. Maria a mîneat fructele. sont. C'était mon cousin. a a u z i . qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont. La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a .. il cherchait un livre. Ce sont mes amis. a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I . qui (ce sont ... Este m a m a mea. ce sera)...

sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce. F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t . a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber. se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir. pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que.Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r . Pe el vreau să-1 v ă d .u n n u m e p e r s o n a l . blînd lung favor it favorite .

. foarfecele şi aţă. Alain nu are nevoie de palton. batiste. J'aime les poésies de Victor Hugo. făcînd acordul necesar: bon heureux V. perii şi prosoape. cu f în.. qui. Fratele său îi spune să-şi ia (de. Camera sa este în dezordine. Ils dénoncent la guerre. Il veut devenir chimiste. cămăşi. folosind construcţiile c'est. Alain nu-şi găseşte bascul. IV. c'est.. ce sont. Mama lui Alain este neliniştită. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. que: Je remarque cette actrice. pijamale.EXERCICES I.. El îmbracă o jachetă îmblănită. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I . Alain are nevoie de ciorapi. Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. Les peuples luttent pour la paix. qui. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Mon oncle est là. III.prendre) costumul la munte.. nasturi. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec . Tu préfères le jaune. El este în întîrziere. Alain est allé à la montagne.. Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin. Jacqueline îi dă ace de cusut.

. dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. les c o u t e a u x . Le d i m a n c h e . Le déjeuner fut composé d'un potage. Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. les fourchettes. 132 . les serviettes. les cuillères. d'une t a r t e à la crème. le p e t i t déjeuner. ie dîner réunissent toute la famille. et toute la famille l ' a p prouva. d'un rôti de veau garni de pommes de terre. le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. E n e n t r a n t dans la salle à manger. Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . d'une salade de t o m a t e s et comme dessert. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . À la fin du repas.11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . Aujourd'hui je suis pressé. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . le déjeuner. À t o u t _ à l'heure ! . déclara P a u l . et même un vase de fleurs. — Excellent déjeuner. .

şervetul 2. ) saler [vb. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune. ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . geanta. servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. prosopul 3. ) salé (adj. paharul 2. a face o gafă 133 . la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. sticla 1.

nouveau. prin perfectul compus.a -a -âmes I i . în general. mou) prezintă două forme pentru masculin.al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau.a -as I l I . în limba romînă se traduce.a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu .nouveau un courage professeur fou Forma a doua. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i . a cărui consoană finală nu se pronunţă). fou. în naraţiuni. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 . Prima formă.a -ătes I l l .GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. vieux. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. El este folosit mai ales în limba literară. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. terminată în consoană.

arbre. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. homme qui se promenait dans ce jardin. ... Dans ce parc il y a un . la prînz şi la cină. Le malade (garder) le lit deux semaines.. . Am cumpărat farfurii.. Il ne peut manger que des poires.. vieux. fou. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. furculiţe. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette.. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. nouveau. Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă. en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec".. être şi avoir. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. robe. Vous (rentrer) fort tard. cuţite. femme qui sait très bien tricoter. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii... Je connais u n e . . . Elle acheta u n e . fermer. .F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. Ei au mîncat ciorbă. V. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). J ' a i vu hier u n . Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. IV. . . Nous habi­ tons u n . Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et.. ordre social. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. III. . Les pays de démocratie populaire ont établi un . Dans sa modestie. Jacquelinei îi place să pună masa. . îmi plac prăjiturile şi fructele. maison. quartier. H . mou.. linguri şi pahare. Nous occupons une.

m a m a n .m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic. une dinde r ô t i e . un délicieux soufflé au fromage. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . G r a n d . Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces.d i x ième anniversaire de g r a n d . Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau.12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. des truites au beurre. ma chère. les sauces. de la limonade et de l'orangeade. les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e . — Tu as un b o n j i p p é t i t . La v i a n d e . J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé. On a bu du Champagne. les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine. du pâle de foie gras. 136 . De mon t e m p s . du vin b l a n c et du vin rouge. t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e .

Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme. Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m..ă . bucatele délicat. elles font du s p o r t . E l l e n ' a j a m a i s ^. aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e . La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] .été m a l a d e . ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/. a întinde les mets [ms] felurile de mîncare..) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. a î n ă l ţ a . .) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé.— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s .) fois (f. ) [oràjad] oranjada l'appétit (m.) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj . -e [grije] prăjit.) ficat credinţă d a t ă . -e [delika] d e l i c a t r . elles d o i v e n t se n o u r r i r . -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . Omonime foie (m. -ă l'invité (m.) foi (f.) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r . Regardez notre grand-mère. q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e .) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m. t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/. în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m. o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 . . . d i t A l a i n .] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part. fin.

dacă substantivul începe cu o consoană sau cu jem. Observaţie. Cet enfant me fait de la peine. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. vin alb şi vin roşu. Tu manges du beurre. La consommation du vin est élevée en France. Am băut vin. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . du vin blanc et du vin rouge. S-a băut şampanie. 'i de — hdacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h .Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. Acest copil mă întristează. Eu fac sport. Nu trebuie confundate articolele partitive du. indică o parte. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . 138 . Beau limonada. specific limbii franceze. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. Je bois de la limonade. de l'eau. Gustul limonadei este excelent. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport.un aspirat: de la viande V. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. mut: de l'huile. de la. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. de la. Il faut du courage pour escalader ce sommet. Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. Le goût de la limonade est excellent. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du.

Trecut dite spus. -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. 2. interdire (a interzice).a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana . médire (a vorbi de r ă u ) . -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie. Verbele contredire (a contrazice). dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit. 1. La fel se conjugă verbul redire.Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i . R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i . prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 .a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites..

.. Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. café? N o n . . S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. V . beurre e t . des livres (nouveau) . perfectul simplu şi imperativ. vole un bœuf. des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). des yeux (bleu). courage. jardin. . I V . . .t u . l'eau. . œufs p o c h é s . fleurs e t . arbres qui se trouvent d a n s . fenêtre de ma chambre est grande. Il faut v r a i m e n t . PROVERBE L'appétit vient en mangeant.EXERCICES I . hotărî*. beurre. Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. . Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. . . argent. Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. J e mange s o u v e n t . . . Champagne. viande. . .' înaintea următoarelor pain. bière(bere). mîine fură! şi un bou. Pofta vine mîncînd. V e u x . fromage. Conjugaţi verbul redire la indicativul pus. I I . sub­ fruits. . . . III.. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. Nous m a n g e o n s . merci. courage pour traverser cette rivière. . fromage. . .je b o i s . . J ' a d m i r e . viande. au b ă u t v i n . . Qui vole un œuf. Cine fură azi un ou. perfectul nehotărît com­ sau . des enfants (intelligent]. ei au b ă u t oranjadă şi limonada. E l este împotriva slăbire. .

Le guide parle le français presque aussi bien que nous. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. Chère Hélène. surtout lorsqu'on^est touriste. Les jours sont plus courts que d'habitude. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. D'ici deux semaines. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. -e [kur. ses stations climatiques plus confortables.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. Vendredi. ses villes deviennent plus grandes. Bucarest. promenade en car dans Sa ville et le soir. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. On construit partout et beaucoup. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. spectacle à l'Opéra. kurt] scurt. confortables. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. de retour..5 juin 1964. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. t. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute. L'hôtel est très confortable.

v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .Une lettre Une enveloppe \\i .

ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie. -ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars. gentil accueillant. 1. In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le.de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l . care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . se. -oare l'hôtel (m. -ère [aspiţalje] ospita­ lier. le mois d'août 2.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. -e [akœjô] p r i m i t o r . Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*.

extrêmement. — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. infiniment etc. ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que.GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . Camera mea este mai mare decît a ta. p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. d e s u p e r i o r i t a t e ) . I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. 144 . S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . Prietena mea este foarte (extrem de) bună. Ce livre est très intéressant. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . aussi ( c o m p . — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien. d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . C u v i n t e l e decît. Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. cei mai mare fluviu din E u r o p a . Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . Ies. Mon amie est extrêmement bonne. Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . Această carte este foarte interesantă. d e i n f e r i o r i t a t e ) . bien. la. Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères.

mourir. joi. Astăzi sîntem în 5 mai. miercuri. boire. EXERCICES I . 10 145 . Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. în luna septembrie. vêtir.Perfectul simplu (grupa a H l . dire etc. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'. mai frumos. sîmbătă. partir. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir. sentir. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. intéressant. croire.a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. devenind mai mare. voi pleca în deltă. duminică. ouvrir. lire e t c . Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. sortir. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. content. Plural La fel se conjugă: courir.a ) Verbele din grupa a I l I . decembrie — ultima. vineri. marţi. II. servir.

Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. vouloir. ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. Iată omul cel mai primilor. Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant.III. Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. 5 lequel est Henri? 146 . Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). Aceste fructe sînt foarte bune. P a r m i les cinq personnages numérotés 1. offrir. 3. 2. 4. LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r . Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. mais heureusement pas aussi gros que Louis. IV. Volga esle cel mai lung fluviu din Europa.

un couteau et une boîte de conserves. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau. Sous la table il y a un chien.Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait. Sur la table il y a une bouteille. 147 . Près de la table il y a un chat.

Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin. în limba franceză. .

brille au printemps avec plus d'éclat. dire congés. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. tourisme. timide à la fin de l'hiver. C'est difficile à dire. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. la violette. des fleurs poussent partout: la perce-neige.alors que renaît toute la nature. mer. la primevère. le muguet. vacances. Le soleil. 149 . Les champs.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant. dit Jacqueline à son^amie Laure. J'aime le printemps. les parcs et les jardins verdissent. car c'est^.

Pense qu'en élé il fait très c h a u d . -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d . Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé. dans le j a r d i n . dans la vigne. Il y a des jours où l'on respire à peine. Moi. VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. -e [labure] a r a t . -e [prefere] preferat.— Tu vois toujours la vie en rose. Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies. -ă l'éclat (m. Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i . je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n . -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 .) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré. Il pleut r a r e m e n t . Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e . dans le verger et dans la basse-cour.

E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . 151 . Il reste encore un mois.[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig. de exemplu. ninsoare etc.-e [akôpli] î n d e p l i n i t . Il arrive qu'on se sépare. dar şi alte verbe. ) a fi r u p t de oboseală accompli.) a merge la ţară Observaţie. funcţia. cîmpia. e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda. campania (militară etc. aller à la campagne 2. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1. Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i . luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p . ca.).) [cïplwa] aici: postul. la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii. ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat.à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister . Mai este încă o lună. ploaie.

spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t . souvent. se află).. Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin. je ne le suis pas. Elena? Da. . Completaţi 152 . Eşti bolnavă. „ „ de l ' a u t o m n e sont . frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I . o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r . în afară de i m p e r a t i v . Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir. „ . adverbele: I I . de l'hiver sont .u n adjectiv. la t e m p e r a t u r ă etc.. je le suis. u n s u b s t a n t i v . . e x i s t ă .a (v. „ „ de l'été sont . Êtes-vous malade. Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i . Hélène? Oui.. adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e . sînt (bolnavă). Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e .. verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe. E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e .. : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea. Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v . Ce fericită eşti ! Eu nu sînt. repede fort. extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I .Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este.. Compendiul de g r a m a t i c ă ) . Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien.. un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi. Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. tard.

V.u n s chaleur et du froid? — Oui. La munte este frig. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. Êtes-vous heureux? Oui. Ieri a bătut vîntul. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. contracte. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. soarele străluceşte. Astăzi este prea cald. Tu es content? Je ne suis pas (content). E mai cald decît primăvara. lungi şi nopţile scurte. este vreme. Primele florisînt: ghiocelul. Săptămîna trecută a plouat des. violeta. toamna şi iarna. Există prieteni devotaţi (dévoués). Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. 153 . Uneori ninge. Uneori vara cade grindină. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. Veux-tu m'accompagner? Oui. aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. je ne veux pas (partir). PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps.III. Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . vara. je suis (heureux). Veux-tu partir? Non. Iarna zilele sînt scurte. Vara zilele sînt. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). Primăvara. Cum este timpul astăzi? I V . La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . Vara este cald. Toate anotimpurile anului sînt frumoase. frumoasă. en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. florile cresc pretutindeni. je veux (t'accompagner). Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. monsieur.

Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. Les 154 . — Oui. — D'accord. mais le plus souvent il fait très froid. il gèle et le vent souffle avec violence. C'est la rentrée des classes.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. j ' a i m e tous les fruits. les jours deviennent de plus_en plus courts. dit Laure. En échange. Il pleut souvent et il fait du vent. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. en tout cas. les poires et surtout le raisin. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. l'automne a quand même ses bons côtés. Tu vois. C'est l'automne. mais tu es^une petite capricieuse. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. les noix. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus.

) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables. VOCABULAIRE court. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni. -euse [kaprisj0] capri­ cios. îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel.ă le tapis [tapi] covorul épais. partea capricieux. de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . des mince subţire 155 .) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut. -ă froid [frwa] rece. -sse [epe] gros. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/.a-şi oferi il gèle [3^1] e ger.jours sont courts. latura . -e [30m] îngălbenit. — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique.. Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace. -e [kur] scurt.

nu Observaţie. Il a peu de cousins. 2. la 1. E un ger de crapă pietrele. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. (Eu) nu am bani. coala. î n această grădină sînt flori fru- 156 . 3. 4. 2. E l are p u ţ i n i veri. Il fait un vent à décorner les bœufs. 3. fila. ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. A ţ i citit m u l t e cărţi. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre. Suflă un vînt de te ia pe sus. feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. Maria are m u l t e prietene. răcoros: il fait frais 2. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face.: feuille de paye stat de s a l a r i i .Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. Je n'ai pas d'argent.

2. rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera. în acest caz are sensul de „orice". Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). mase. la i m p e r a t i v (pers. „toată". vous êtes. „toţi". refaire (a reface). la indicativ prezent şi la impera­ t i v . la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). fern. -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e . v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. „toate". faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. Se traduce prin „tot". I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. satisfaire (a satisface). 3. 157 .a p l u r a l . La persoana I p l u r a l . Orice om trebuie să apere pacea. 1.Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait.(nous faisons[nu^faz3J). Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv . el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. vous dites. tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. La persoana a I l . „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix.

Pămîntul aparţine tuturor. Elle fait. films.. connaissances à la mer. bons livres. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes. în timp ce la adjectivul tous. J ' a i . iar nopţile mai lungi. musique. Francezii mănîncă multe fructe şi legume. In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent. Il veut tout savoir. courage pour faire cette ascension. fromage. Cet édifice a . IV. musique. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. Sora mea mănîncă multe fructe. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . III.. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. .. Je n'ai pas écouté. Ils sont tous contre la guerre. PROVERBE Petite pluie abat grand vent. Elle se charge de tout. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté .. Toţi copiii sînt acasă. Cette semaine j'ai vu beaucoup .. Uneori plouă. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. sport depuis dix années. . iar frunzele copacilor cad.. perfectul simplu si perfectul compus. eiitor.. . general: La terre appartient à tous. La forma de masculin plural a pronumelui tous. 158 .. Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte.. petits-enfants bien sages. Il vous faut. El vrea să ştie tot. Noi sîntem toţi acasă.. . Tout homme doit défendre la paix. . EXERCICES I . Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . fleurs dans ce jardin. Il n'a pas. Il veut tout savoir. V.. vêtements.. . Je n'ai pas rencontré . Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte. .. Acest magazin expune mărfuri frumoase. Nous avons mangé.. petits pains. Mon voi­ sin a . Măriei îi plac sporturile de iarnă. . aerul este răco­ ros. sau un fapt vag. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie..... -s final se pro­ n u n ţ ă . Buturuga mică răstoarnă carul mare. J'ai écouté. -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. argent. . la viande et. livres. tout fut vendu: meubles. beaux salons de réception. argent. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. . Il y a bien . Toamna e mai puţin frig decît iarna.Tout este şi pronume nehotărît... Florile se ofilesc rînd pe rînd.

le meilleur ami d'Alain. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. propose-t-il timidement. tantôt elle s'arrêtait net. L'autre. n'est pas d'accord avec l'heure du départ. — Il sera bientôt onze heures et demie. — A propos. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. — Mais demain c'est dimanche. On_. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut). Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel.. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt. je voudrais dormir un peu plus tard. Partons à dix^heures. Guy. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet.. On rentrera par le train de sept w heures et quart. 159 .16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. celle que j'avais jusqu'à présent. et il est très content. quelle heure est-il? demande Michel. Pas moyen de la faire marcher. Il a reçu beaucoup de cadeaux. Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. à cinq heures juste.

precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. care vine cu întirziere tardivement (adv... drept. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv..— Ou bien à midi. aici: a rămîne în urmă tantôt.. a ţine piept a-şi băga în cap . -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just. cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net. qui finit par être d'accord avec l'heure du départ. Pas la peine de se déranger alors ! —. -ă. tantôt ftâto] cînd. -ve (adj. aici: fix. -e [revolte] revoltat. -euse [parss0] leneş. . -e [kôtô] m u l ţ u m i t . dit Alain révolté.Tyran. grommelle Guy. VOCABULAIRE l'heure {/.) tarder (vb..) tîrziu a întîrzia tardif. -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté. aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi.) întîrziat. pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est. a ţine cu orice preţ 160 . a rezista. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi.-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a . a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a .) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux.) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p .. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a.ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i . aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. ) [cer] ora content.. une proposition à laquelle je ne m'attendais guère..

Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . (minutes). Este ora douăsprezece (amiaza). Il est trois heures moins le quart. Este ora unsprezece fără cinci (minute). Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. / ( est quatre heures et quart. Este ora şapte (fix)'. demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. juste). Note. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . vingt-quatre minutes. Este ora zece şi j u m ă t a t e . Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde). Este ora cinci fără un sfert. 1. Il est neuf heures et quart. Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute).Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. Este ora nouă şi u n sfert. est dix heures trente (minutes).EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. E s t e ora cinci­ sprezece. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . est onze heures moins cinq (minutes). est dix heures et demie. Este ora p a t r u şi un sfert. trois secondes. / ( est midi. Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . Il est cinq heures moins le quart. Este ora trei fără un sfert. în limbajul familiar. mauvais. Este ora două şi j u m ă t a t e .

Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . I a t ă omul de care am nevoie. „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. Ziua în care a v e n i t . Minele din care se extrage huila. La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. E l ieşi din cameră. F a m i l i a din care m ă t r a g . Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. Le jour où il est venu. moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . où. P e n t r u n u m e de l u c r u r i . Il n'y a pas de quoi. e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care".r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . „al cărui". şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. La plus mauvaise des montres. f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. „a cărei". Are cu ce t r ă i . Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. „despre care". Sala în care lucrez este m a r e . Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. Notă. a cărei uşă o închise. P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. N-ai p e n t r u ce. Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . Il est attentif à la moindre observation. Observaţie. Voilà l'homme dont j'ai besoin. A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. în aceeaşi s i t u a ţ i e . plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie.

vers. lequel duquel auquel fem. G. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a . Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori. Exemple: La maison vers laquelle je me dirige..Formele compuse ale pronumelui relativ le. laquelle de laquelle à laquelle masc. J'aime beaucoup ma patrie. Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. sur. Casa spre care mă î n d r e p t . E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . à. La zece. Observaţie. D. { mase[ fem. lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a . a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . lesquels desquels auxquels Plural fem. şi A. Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï . pour laquelle je suis heureux de travailler.. pentru care sînt fericit să muncesc. F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de. pour). . tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . masc.(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . . N. Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la. şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular .

.. merge înainte.. Te aştept la restaurant la ora 8 seara. C'est mon amie. Este ora două fix.. . I I I .j'ai besoin ne se trouve plus.... ils allèrent dans le parc... Le livre . Le pont sur. Voi veni la tine mîine la ora 11.. j ' a i salué est mon professeur. Elle cueillit un panier de fraises. vole un oeuf.cinematograf. La ville. Am lucrat pînă la miezul nopţii. Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră.. Am avut un ceas foarte bun.. Este ora zece. . patru fără şapte (minute)... vole un bœuf. La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. j'habite est grande. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară. quelques-unes étaient très grosses.. Le monsieur. Ceasul său rămîne în urmă totdeauna. nous avons rencontré est le fils de mon amie .. nous passons chaque jour a 400 mètres. Le garçon. I I . je ne me séparerai jamais. nouă şi cinci (minute).. 164 . înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t . Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză).. il se trouvait était beau. de aur. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară.. Te voi aştepta o jumătate de oră.. Ils mangèrent quelque chose après... Le tableau. se trouve sur la table. j ' a i admiré la vallée. Voilà quelquesobjets. Ceasul meu nu merge bine... Le jardin. în curînd va fi ora trei.. vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur.. Donnez-moi le crayon. je confie tous mes secrets.

Dă-mi o carte mai bună. . El a fost atent la cele mai mici detalii. Tout ce qui reluit n'est pas or. A căuta nod în p a p u r ă . 41. Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. Chercher midi à quatorze heures. V. 99. 73. V I . Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . 749. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. Qui choisit prend souvent le pire. Mieux vaut tard que jamais'. Camera Luciei este mai mică decît a ta. 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. 564. Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort. 875. Compoziţia lui Paul este cea mai bună. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală.IV. 71. Apele line s î n t a d î n e i . Cine alege culege. Nu t o t ce luceşte e a u r .

M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas. E n t o u t c a s . Ca se v o i t . Que d e v e n i r ? A v o c a t e .) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x . c h i m i s t e .P o u r q u o i p a s . T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . n a t u r e l l e m e n t . fam. t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a . Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s .t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . E t que d e v i e n t B r i g i t t e . il y a u n g r a n d m a i s . F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s . C'est son r ê v e . professeur. R e g a r d e . —. . Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r . ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] . — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é . J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté.) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil.17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . . M a i s . t u ne t e p r o m è n e s p l u s . i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n . Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . Tu as été une e x c e l l e n t e élève.

.

) ziua j u r n a l u l .ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi.) le journalier (m. -ière (adj.) le journal (m. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o .) le téléviseur [m.) le journalisme (m. a u n u i avion a conduce u n v a s . le jour (m. Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni.) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1.f. ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l . la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/.) a călăuzi.) le journaliste (m.) .) (m.) le téléspectateur. u n avion. u n a u t o m o b i l . salariul pe o zi. le pilote le pilotage piloter (m. conducerea u n u i v a s . a reflecta l'avenir (m. se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale.) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l .) journalier. (fig.) 3 . la télévision (la télé) (f.) la journée (f.) journallement (adv. gazetarul z i u a . 168 .) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se. fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer. a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb. -triée (m 2 . munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul.) téléviser (vb.

nous. se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. il ne vit que pour lui. te. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui.t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. Marc este un egoist. s'évader. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t . elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Observaţie. se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. el nu trăieşte decît p e n t r u sine. Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. * en aller. vous. Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. 169 . ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. Celui qui parle trop de soi est un vantard.soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. se souvenir etc. nous.). P r o n u m e l e me. 2. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . spălam être: reflexivă: mor. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. 1. Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. s'emparer. Imperativ lave-toi! s p a l ă . Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . se. te. se. se réfugier. vous în u r m a v e r b u l u i .

député. în general. chef. Ea este profesoară. u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . în t r e c u t . chauffeur. Je parle à mon amie. E x em p le: Elle est professeur. possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin. Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. Ele îşi vorbeau tot timpul. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. penseur. philosophe. Je me lave. ministre. adjectivele. Verişoara mea este ingineră. Se v a s p u n e . sculpteur. N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă . fournisseur. disciple. Este v o r b a . George Sand este o mare scriitoare franceză. (Eu) mă spăl. pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . in­ génieur. în special de b ă r b a ţ i .Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. Ma cousine est ingénieur. peintre. De asemenea.s e p e n t r u ambele genuri. Eu vorbesc cu prietena mea. amateur. Cuvinte c a : professeur. Articolele. partisan. tourneur. femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . historien. P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . écrivain. une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . guide. Elles se parlaient tout le temps. juge. Eu spăl un obiect.

Son frère est un peintre de premier ordre. deputată şi chiar ministru. Nepoata mea este poetă. profesoară. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . V. Astăzi. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. Treceţi la feminin prezent. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. Il est le meilleur tourneur de notre usine. o'femeie poate deveni ingineră. Multe femei au devenit piloţi. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. imperfect. III. Paul est un admirable sculpteur. Cet homme est le professeur de mon enfant. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. Adriana a fost o elevă excelentă. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. mă culc la ora 11. în acest caz.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. Ei îşi vorbeau prieteneşte. Este o meserie pasionantă. Mama prietenului meu este pictoriţă. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. doc­ toriţă. Este ora 4 şi jumătate. Mă numesc Mauriciu. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. II. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. Cet homme se croyait un grand philosophe. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. IV. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. învăţătoare. Voi vă distraţi foarte bine. il est un admirable chauffeur. Noi ne plimbam în parc.

dit-elle. attendit le signal d'appel et forma le numéro. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard.18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! . — C'est elle-même qui parle. — C'est toi. Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert.

connais son^adresse. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 . Bine (mă simt bine) şi dv. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m.) Aşa şi aşa.Boulevard". Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones. ? Comme ci.) Ce mai faci? Très bien.) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant . — Très bien. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce.sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam. m u l ţ u m e s c .. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m.) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m. au restaurant.) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m. merci. C'est ce que je voulais te proposer. Que dis-tu d'une sortie. comme ça.) [apsl] apelul. — Entendu. chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e . un soir. — Alors. (fam. A bientôt.

care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă. eu pis. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem. Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal.). Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 . plus mal este m a i des folosit decît forma pis. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor. Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais. cu a t î t mai bine (rău). Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. în limba franceză el este un timp compus . Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. eu mîncasem etc. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus.GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. Notă.

Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . Andrei se simte m a i bine. Cu a t î t mai bine ! V . Je (penser) souvent à lui. choisir. Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . ş i d v . faire. PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . ? Simona nu se simte prea bine. Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. se simte bine. D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u .i m a i u ş o r . Petre este mai p u ţ i n v i o i . poţi 175 . Pe curînd. I I I . Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău. Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. I V . Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. aller. m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. I I . Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. La revedere. Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. le moins. E l muncea cît putea m a i bine. Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . Il (pleuvoir) pendant trois jours. J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine.EXERCICES I . Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. Michel (aller) au t h é â t r e . raconter. a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . François (aller) chez le d e n t i s t e . Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. Merg foarte des la con­ certe. Te a ş t e p t a m m a i devreme. apoi închid telefonul (raccrocher). Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. Vorbesc. De obicei. Vous (faire) peu de fautes. Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Ea îmi telefonează în fiecare seară. ele vorbesc m u l t .

le siècle „de la vitesse". des poires. aubergines.79-EME LEÇON AU MARCHÉ . des noix. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 .tă w k8] în calitate de l'imagination (m. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin. des^. des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs. de la viande tranchée. j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. pour notre siècle. t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits. car mon départ approche.) [ e t a l a t tejgheaua. que j'aime tant.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^.) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica . Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins. des pommes de terre. du raisin. Il a bien travaillé ce matin-là. J'achèterais pour la dernière fois des fruits. a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m..J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m. des haricots verts.) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i . Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché. Étant_en Roumanie en tant que touriste. je pourrais même dire artistiquement.. prêts à être préparés. Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a .. des carottes. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m.) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/. des pommes. des choux. Des prunes. des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient.) [ober3in] vînăta l'oignon (m. Des tomates.. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. sur les_étalages.

) [aj] l'oignon (m.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.) [aspei'3] l'épinard (m.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.

Spre deosebire de limba r o m î n ă . în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin. une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. nici peşte . nici laie.Expresii poisson d'avril ni chair. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu. une belle ville. un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. un ingénieur français 178 . E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză. nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l . Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă .

: Il a beaucoup mangé. EXERCICES I . noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . ca peu e t c . La t i m p u r i l e compuse însă... există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă. un poêle chaud d) în general. cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien. a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé. beaucoup. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e . adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle . un garçon intelligent In limba franceză.c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde.

cu 10 etaje. A strînge bani albi pentru zile negre. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. struguri. Mama a terminat repede această bluză. tel caiet.I I . tel fils. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. Mihaela a citit mult. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. PROVERBES Garder une poire pour la soif. Tel arbre. pere. . Locuiesc într-un imobil mare. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. Mihai este un om cumsecade. Irina are părul blond. El ar mînca o salată de ţelină. Ménager la chèvre et le chou. mere. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. A împăca şi capra şi varza. Ea a cumpărat morcovi şi praz. Aş cumpăra legume şi fructe. Petre a cumpărat o cămaşă albă. IV. Un singur om îl aştepta. dar a scris puţin. Am vizitat ieri un magazin mare. Citesc o carte interesantă. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. III. Dunărea este un fluviu lung. la condiţionalul prezent verbele garder. Tel maître. Conjugaţi dire. piersici. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. tel fruit Tel père. vinetele şi varza. Antoaneta este o fetiţă mică. nuci. punir. îmi place vinul bun. { Cum e sacul şi peticul.

— Tu reconnais Beethoven? dit l'un.. c'est lui qui l'a écrit en w entier. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai. t 181 . Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux. un petit. L'élève: — Ce n'est pas la peine. Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh. Il est plein de fautes et de pâtés . monsieur. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs. répond l'autre..20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir. Deux snobs vont w au concert. je suis w obligé de prévenir ton père.

j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. mais^à quelle heure. — Hier.. Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. c'est moi que vous w avez renversé hier. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?.Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. — C'est bien possible. monsieur? 182 . il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté. En cours de route. monsieur. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. Il s'approche: — Me reconnaissezvous. Expliquez-vous. Madame. la tête entièrement bandée. monsieur..

-ă . prăjit. B i e n .c e que ça Deux moitiés. a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul. et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s . m o n s i e u r . -e [fri. m o n s i e u r . et encore en deux? Des frites. monsieur. VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a . q u ' e s t . frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé.-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit.Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x . frit] fript. B i e n . exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa. -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent .

184 . lue c i t i t . je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. relire (a reciti) etc. je lisais Perfectul simplu este je lus. Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal. Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare.E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. -ă La fel se conjugă élire (a alege).

U . Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e . transcrire (a transcrie).V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I . I I . A ţ i c i t i t această poezie? 185 . E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t .) şi să scrie (inf. inscrire (a înscrie). -e scris. EXERCICES I . souscrire (a subscrie). Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit. j'ai écrit. réussir. Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r . N . prescrire (a prescrie). E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O . Scriam o scrisoare prietenului meu. Voi citi o carte bună. écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. j'écrivis. c o n t e m p l e r .).a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. Citeşte această poezie. Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf. Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p .

. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe. V.... Mon cher. . P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. J'ai rencontré. bons fruits.. Il y a bien.. II. genou. bas. Budapest est bâtie. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé... À l'occasion de son anniversaire.. cher. fromage et. haut. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv.. voilà Pouchkine. beurre. REVIZIE EXERCICES I . Brigitte a reçu beau­ coup. Il est parti.vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons. .. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais.. Point sot. à l'âge de 15 ans). les cheveux blonds Et la tète bouclée.. Michel a décidé d'étudier la méde­ cine. doux. les enfants.... . poissons dans cette rivière. pommes cette année. heureux. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. il n'a pas rencontré.. travail. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes.. Il y a une grande différence. I l y a t a n t . il sera bientôt fait Quoique en miniature. A..... IV. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. bijou.. ces frères.. timide. détail. Ces bonbons sont.. deux années. Le vase est... clou. l'armoire. ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri. cheval.. pain d'épice. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature. Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine. la table.. les rives du Danube. pur... Marius mange.. toi. chou.III.. rail. amis. Indicaţi numele zilelor săptămînii. 186 . Paris. amis. je le dis sans façon Et sans fades grimaces. corail... fleurs. nez. Je viendrai demain.

). Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul. gras. şapte fără un sfert. premier.. étranger. folosind si voca­ chaud. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école. joli. Ea le dă să mănînce. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. dire. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot. viitor fi perfectul compus faire. long. Claude Àchard est le.. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. VII.). Aştept azi un vechi prieten. de cette ville. V. VIII. gros. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară.) il faut apprendre à nager.. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. La (. 187 . des hommes (travailler) dans le jardin. Avant d'aller à la (.) de Guy est très jeune. sot. Traduceţi la indicativul prezent. mère. grand. N-am nici o poftă să plec la plimbare. Sora mea este profesoară de muzică.. Toţi tinerii purtau cra­ vate. menteur. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (. Astăzi e cald. beau. Mă plimb în fiecare zi.. El a aşteptat o jumătate de oră. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul.III. blanc. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre.. Dintre cuvintele mer. iarna ca şi vara. Este ora 12 noaptea. Casa lui este mai mare decît a ta. maire. Este ora 12 (amiaza). nul. IX. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. Copilul său se simte mai bine acum. beau. Am citit cărţi mai bune.. cinci şi jumătate. Conjugaţi verbele: IV.. Este vreme rea. lire şi écrire. bref. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. VI. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. Dă-i să (à) mănînce (inf.

.

PARTEA A lll-a .

.

Nice. Bordeaux. Nantes. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. Toulon. c l i m a t u l tempéré. Le Havre. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . (le Mont Blanc). s'achemine vers la Méditerranée.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. -e [bur3wa. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. Saint-Étienne. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. une haute chaîne de montagnes. en plusieurs départements. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. La population rurale représente presque la moitié de la population française. doux et humide en général. Le Rhône. Le territoire français est divisé. la Mer du Nord. podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. Rouen etc. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . Saint-Malo. Lille. Cherbourg. lui. VOCABULAIRE bourgeois. fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. La Rochelle. Toulouse. au point de vue administratif. les Alpes. La Manche reçoit la Seine. À l'Est. C'est une république bourgeoise. Les principales villes du pays sont Marseille. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . Strasbourg. Au Sud. le Rhin. s'élevant jusqu'à 4 810 m. Paris est la capitale de la France. Brest. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. Le climat de la'France est tempéré au Nord. Lyon. burşwaz] bur­ ghez. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. -e [tâpere] t e m p e r a t . l'Océan et la Méditerranée. dit Plateau (ou Massif) Central. la Meuse. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. la Mer du Nord.

) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul. certain. nul. même (eu sen­ sul „însuşi". tel. tous. -e. oricare). sigur.) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f. toutes (tot. ceva).-e (cu sensul „sigur. nulle (nici u n . de obicei.) coasta côté (m. m a i m u l t e ) .) partea coteau (m.) colina côtelette (f. nici o). t o ţ i . 192 . quelconque (oarecare). chaque (fiecare).) l a n ţ u l ta chaînette (f.) veriga ~. cîteva). -e (nici u n . Certain.'-le (cutare). -e (anumit. n e n u m ă r a t e ) . înaintea substanti­ vului determinat.-ă"). maint. t o a t e . însuşi. quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat. însăşi). -e ( n e n u m ă r a ţ i . t o a t ă . Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin. Toată lumea voia să-1 felicite. tout. nici oi).la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m. Cîţiva copii se j u c a u în grădină. -ă). quelques (cîţiva.) lănţişorul le chaînon (m. vreo.la le le lă côte (f. Tout le monde voulait le féliciter.-ă . même (acelaşi. aceeaşi. plusieurs (mai m u l ţ i . a l t a ) .! quelque (vreun. „însăşi").) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. aucun. Adjectivele nehotărîte se aşază.

cea de-a doua. este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi). în schimb.a p l u r a l ) . I m p e r a t i v u l are două forme . -e Observaţie.Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu. în special veuillez (pers. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă . a I i .

plusieurs: étages. Daţi-i o carte oarecare. se între­ b u i n ţ e a z ă . les m a n i festations..Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie. . . I V . rue.. 194 . a r t . jours.. Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală.. t o u s . . gauche de la rue. I I I . autre: t o n . . Notre pays offre au peuple.. EXERCICES I . saisons. 2 . pages par jour. Les Carpates forment une longue.. Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. . paroles. j u p e . Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. p l u s i e u r s .. m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider. personne. même: âge. fils. enfants. Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u . les plaisirs du repos. Nu pot să m ă hotărăsc... distractions. . 1. T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare.. Vous devez lire au m o i n s . les réunions. . réponses. q u e l q u e s .. ... de montagnes. L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a . E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori.salles d ' é t u d e . h o m m e . Verbul pouvoir nu are imperativ. manières. certain: heures. tel: père. v i e . de la Mer Noire_ sont très belles. Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre.. Jérôme é t a i t présent à. de porc. Le magasin se trouve d u . b i b l i o t h è q u e . famille. mois. objets. à . I I . On p l a n t e des vignes sur les.. toutes. p a y s . selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . la persoana I singular. J ' a i m e m a n g e r des.

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

(Vreau să lucrez din răsputeri.) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv. (Am vrut să citesc „l'Humanité".? Nu am vrut să-1 mai vedem. Aş vrea să vă întreb ceva. Conjuguez.). à toutes les personnes. a o duce de minune. la regarde de travers — Notre-Dame. sans se faire de la mousse — fără griji (pop. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază. Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. (fig. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français.) — Je pourrai lire des journaux français.) a huzuri. fiind orientată paralel cu Sena. Pot să plec? V. ) — Je veux travailler de toutes mes forces.travers 3 se la couler douce — (pop.) se uită chiorîş. (Voi putea să citesc ziare franceze. 196 1 2 3 .) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis.) — J ' a i voulu lire „l'Humanité". pare a o privi „oblic". (Pot să învăţ franceza.

Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa. (Jacques Prérert.Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. .

caoutchouc). VOCABULAIRE l'industrie (/.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse. de volaille. de produits laitiers. Il nous faut mentionner. centrales nucléaires). de vin. Sur ces 55 millions. vignes. grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. industrie automobile et aéronautique etc. en outre. l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. 45 sont consacrés à l'agriculture: labours. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. La France compte parmi les exportateurs de blé. soieries. l'industrie électrique (usines hydrauliques. Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. cultures maraîchères et fruitières. textiles synthétiques). thermiques. La France est aussi un pays agricole. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts.). l'industrie textile (industrie cotonnière. lainière. Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles. de betteraves et de fruits. ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 .

-oarea a exploata vitejie şi adj. exporter (vb. -ă électrique [elektrik] electric. c u l t i v a b i l . frqitjsr] de fructe.) l'exploiteur.) l'exploit (m.) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 .) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher. -trice(s. -ă.) exploitable (adj.) l'exploitation (f. -ère [frqitje. fructifer.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. -ă exploatarea exploatatorul. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier. -ère [ m a r e / e .m.f. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f.) l'exportateur. fapta de exploatabil. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. -euse exploiter (vb.) (m.f.

J ' a i m e les fleurs. Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. ne veut renoncer à ses profits. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins. il r i t de cela. exploiteur. Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi. il s'en occupe. Aucun. Nous en avons (du beurre). negaţia I. I I . J ' a i plusieurs livres.. negaţia a I i . Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . III. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. de obicei. . f i i n d e c h i v a l e n t . de la. î n cazul unei propoziţii negative. Cette.. î n a c e s t c a z . exploitable. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. v e r b . En p o a t e î n l o c u i . de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui. On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . Les. o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e .. Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets. ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. réjouis Notă.. en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I .a : Je n'en parle plus.. c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu. Les esclaves étaient d u r e m e n t . je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela. je vais acheter des fleurs. 200 . Veux-tu des fruits? Merci.. forestière obtient de gros bénéfices. b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale.. J e connais tous les détails de l'histoire. Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v . je ne veux pas de fruits. u n e o r i . . et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i .P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . pronumele en. J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h.. exploitation: ) (exploiter. Ce gisement minier est. Elle se souviendra toujours de cet anniversaire. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du.

Ar fi vrut să alerge mai repede. Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. J'en aurais lu quelques pages. Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. Ele ar fi putut pleca. • . Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Voi aţi fi avut mai mult succes. V. Je n'aurais rien dit.I V . Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. Noi am fi scris mult mai multe articole.

La gare. Jacqueline. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. et demie. alors: Marseille. Tu vas te coucher à minuit. Jacqueline: Ecoute. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. c'est décidé. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. au plus tard. Alain: Quelle histoire. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. 202 . Alain '. Alain: C'est à quelle heure. le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. Il t'arrivera un jour de faire comme.

? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. p u i s q u e . U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. Vous êtes r e s t é . D ' a i l l e u r s .) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . . a se năpusti a se grăbi a încerca. D e u x d ' e n t r e e u x . -oară. rl se lamenter lamate a se t i n g u i . -. -oasă. a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m. -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed.. a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 . p r e n d de la vi­ tesse. t o u t essoufflé. . A ce m o m e n t .Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir. p l u s lestes. a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t .. b u r t o s . u n p e t i t gros v e n t r u . Le t r o i s i è m e . m a i s . ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . inel de fier prin care se trece o curea 3 . -e [vàtry] pîntecos. C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i . -ă soupirer [supire] a ofta. ne vous en faites p a s . d u m o i n s . cercel: boucle d'oreille 203 . . a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi. vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s . J a c q u e l i n e . . g r a d u e l l e m e n t . sprinten. a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. buclă (de păr) 2 .. s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n .) [avjâ] avionul l'aéroport (m. se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e . * mişcare. . c a t a r a m ă . ~. -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru.

P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . înaintea verbului.GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e . d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. forma afirmativă. D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v .a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află. j'y ai pensé. y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 . u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. d e o b i c e i . pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela). există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte. P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . de o b i c e i .

. a t t e n d r e . Mă duc imediat acolo.. se p r é c i p i t e r . t â c h e r ) : Elle est venue très. appartenir [a apar­ ţine) etc. 1. tar­ d e r . .. obtenir (a obţine). Se conjugă la fel. Tu n'as q u ' à m ' . Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă . ne peuvent nous impressionner. réfléchirai cette nuit. 2 . [viitor) de lui expliquer cette question. soutenir (a susţine. a se întoarce). . N u . Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. intervenir (a interveni). a sprijini). La foule. I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. tot cu a u x i l i a r u l être. Ces regrets. Vom fi la ora i e c e la gară. Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' .. . . Ne g î n d i m . ce t r a v a i l est urgent. . 205 . P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. verbele: tenir (a ţine).. Participe Présent Passé venant venu.m i m a i vorbi de plecare. se p r e s s e r .Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 . Tu n ' . . t a r d i f . Nous. dar cu auxiliarul avoir. se souvenir (a-şi aminti). Se conjugă la fel. parvenir (a parveni).. . I I I .. . Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard. plus. Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. parler à personne.. L'enfant voulait se. R î d e m încă de povestea voastră. vrei să iei o carte? I V . Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison. vers les joujoux. Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin.. Ne. -e Observaţie. Alain n ' . b) Vom ajunge azi după-masă la mare... Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. Traduisez en français.. EXERCICES I .. en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. pense plus. . verbele: revenir (a reveni. que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'. la sfaturile tale. J ' . î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre.. féliciter. dans les rues. . .. vas pas? I I .

— L'ignorance des élèves — dit-il. au cours du repas. -ă répliquer [replike] a replica. aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin. efectiv 206 . Croyez-moi. ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. aborder [abardej a aborda. . a lua loc într-adevăr. Je viens de raconter à ma voisine. . Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. au fond. încît conclure [kàklyr] a încheia. a replica a se aşeza. W. . au baccalauréat. . a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. . Estomaqué. en apercevant un de ses amis. le professeur ne réplique point. il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '. -e [sstomake] înmărmurit. -ă estomaqué. a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. Elle m'a demandé si.a] astfel că. ) [inaràs] . Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. .2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde. -. Mais. l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet.

de u n a d v e r b de t i m p (de-abia. Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi. Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t .-e (fiecare). Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni). (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb. In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r . alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n . î n s o ţ i t . 207 . Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t . . . . a l t u l . De-abia a intrat.Mots à plusieurs sens 1. m a i m u l t e ) . plusieurs (mai m u l ţ i . nici u n a ) . l'autre. a sosi. quelqu'un. a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. de obicei. u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. u n a .. E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat.. nulle (nici u n u l . nul. aucun.) a închipui imaginaţia închipuit. l'une. tocmai. a ajunge 2.) l'imagination (f.) imaginaire (adj. chiar acum): Il vient d'entrer.-e (nici u n u l . rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e . l'autre ( u n u l . chacun.. Voi pleca (îndată) de la birou. l'un.u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau. . .. nici u n a ) .) imaginable (adj. -ă care poate fi închipuit.quelqu'une (cineva).

. tous les autres. Georges a.. IV. .. Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă...savait qu'il devait s'opposer à la guerre. Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent. Ils ont refusé. de obicei. après. unul după altul. Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci. (Noi) am venit să vă vedem. Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare. pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. toutes. autres de décharger les armes. I-am spus tot. Nu este nimeni în această sală. Se spune că pleacă mîine. toute—tous [tus]. III. Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v.. cu valoare nedeterminală ( se".. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul.E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle. I se spuse tot adevărul. prin persoana a I l I .. Je lui ai tout dit.de plus horrible que leurs logis. Cet artiste. a . Apoi. LEXI- Cette jeune femme se. cineva")... On est toujours pressé lorsqu'il faut partir.. l'innovateur... I I ... . . On ne voit rien.a sau a Ii-a singular.. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain... EXERCICES I . tous les autres concurrents. Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce. On est venu vous voir. Mon. Petre a sosit chiar acum o clipă.ont pris part au combat. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: . Diseară veţi pleca la Cluj. Jean se va îmbrăca îndată.. Rabelais est un écrivain plein d'. . la colţul străzii.. Lors de la course de 100 m plat. Nu se vede nimic.. 208 . Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout. un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies. ami.cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers. ei dispărură..

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. les vedettes du théâtre et du cinéma. Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). Les visages de cire plus ou moins ressemblants. est un musée de figures de eire. des champions de boxe. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor . le coureur à pied Mimoun. On y rencontre les chefs d'état. Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres. le Pape. puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. s'il vous plaît). Corneille écoutant le Cid. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. Lidice sau Oradour. François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. la Reine d'Angleterre. Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. les costumes plus ou moins fripés. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). le cinéaste René Clair. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . on le sait. Nimeni nu să uite Guernica. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. Pablo Picasso.

210 . les chambres numéros 215. 216 et 217. Le portier fit monter les bagages.25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. Les chambres étaient élégamment meublées. — C'est au deuxième étage. demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. monsieur. Il tendit les trois clés à monsieur Girard.

C'est fini. la brosse à dents et la p â t e dentifrice.. Oh non. — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. les m u l e s . On paye à la caisse. Rincezmoi a u v i n a i g r e . pas de vernis foncé. Moi je suis né pour être t o u r i s t e . ochire sortir [sortir] a scoate. . a ieşi lentement [lâtmà] încet. en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux. d i t gaiement A l a i n . . pieptă­ nătura W* 211 . — Moi je descends chez le coiffeur. monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . monsieur. il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a . . s'il vous p l a î t . —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . je vais me reposer u n peu. . . Les cheveux une fois coupés.Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. . Q u a n t à t o i . Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e . VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. Alain.. je préfère les couleurs c l a i r e s . — J ' y pensais déjà. —• Les osgles un peu plus c o u r t s . — E n a t t e n d a n t le déjeuner. l'entour a i e n t . * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . d e u x serviettes. dit le coiffeur.

voios (adv. interesant. — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent.) l'attaché (m. -â clair. a da o raită vesel. -ă 1 ' indéfrisable (n..) a lega. de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel. -oàre. -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi. învecinat.s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a . a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb. -e [ k l e ^ deschis. la bribe [brib] frintura avoisinant.[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé. a acorda afecţiunea legătura. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t . 212 . c a p t i v a n t .) attachant. -e [fose] închis. -ă. -ă. -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre . ) Antonymes attacher a lega s'amuser.) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica.) l'attachement (m. în -emment: indépendant prudent élégant Notă. încheietura a t a ş a t u l (comercial. -e [avwazinô] vecin. -e (adj.) a t r ă g ă t o r . a a t r i b u i . r e s p e c t i v .) l'attache (f. Face excepţie adjectivul lentement. LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a .. a lua. aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a .

-u. -i. Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. -é) p i e r d . L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). 1 . de obicei. Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent. Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être.Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. 3 . pe e m u t de la feminin. aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. 2. absolue) (fem. vraie) (fera. în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. profondément etc. 213 . Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t.

U l t i m a povestire m-a impresionat profund. Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. vaut mieux que deux „tu l'auras". LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră. A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. II. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . v b . on avait attaché le chien. Petre îi urmează orbeşte sfaturile.EXERCICES I . Cîinele înainta p r u d e n t . M-am născut la 23 septembrie. Traduisez en français (v. Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. I I I . naître. Mariana dormea a t î t de adînc ! V . Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. Hier soir. Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. Traduisez immense patient en français (vb. Ioana citea curent texte latine. Ce-i î n m i n ă nu-i . iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet.

de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. dit Jacqueline.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. Sur la nappe d'une blancheur étincelante. — Moi. — Quant à la viande. Antoine. des sardines au beurre. des olives. — Oui. des couverts et un vase de fleurs. Girard. On choisit une table dans un coin plus retiré. je voudrais des pâtés. répondit Mme Girard. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. On se mit à consulter la carte. se trouvaient des assiettes. Girard. 215 . continua-t-elle. — Du jambon. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M.

— Merci. — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e . des filets de b œ u f grillés et des saucisses. merci. S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. G i r a r d . -e [etëslâ] strălucitor. m a d a m e ? Oui. — P a s d ' a b r i c o t s . -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. J a c q u e l i n e ? — Non. aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/. on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s .— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . — tout — — après Alors. des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. ajouta M. ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m. pas de m e l o n . seulement. d u v e r m o u t h . -ă étincelant. m a m a n . Du café t u r c . -e [vitre] cu geamuri retiré. des liqueurs? — Du vin blanc. sclipitor. — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. compléta le g a r ç o n .— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . fraged. merci. trois p o r t i o n s de g r u y è r e . VOCABULAIRE vitré. -oare. — Du v i n b l a n c . liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 .) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. -e [retire] retras.

moale. de obicei.) la grillade (f.) le grillage (m.) griller (vb. imperfectul conjunctivului este. fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i .) la grille (f.a singular se foloseşte m a i m u l t . p e r s o a n a a I i .) rôtir (vb. l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i .) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir. duios 2 . In vorbirea curentă.) — le rôti (m.a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) .a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex. a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj. ajouter a mpléter.) 1 .LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă . alege compléter. E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie. culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m. a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t . înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i .a -ssiez a I l I . élire a a] oisir.a -t a I l I . N u m a i persoana a I l I . Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 . ajoute) completa.

ea trăise departe de căminul părintesc. sans que personne lui parler (Flaubert). să fie moale. EXERCICES I. Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. recevoir (a p r i m i ) . Formele due (feminin singular). dus. décevoir (a decepţiona). t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. Trebuie să frigi carnea . due O b s e r v a ţ i e i . masculin singular. dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar.Le verbe devoir (a trebui. a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû. 218 . Bien que la pluie (continuer). Exupèry). il affirma q u ' i l moins sombre. 3 . Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e . J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . loin de tous les a u t r e s . Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège. De la vîrsta cea m a i fragedă. I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. 2 .t e . Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. apercevoir (a zări).

Se întîmpla să alunece des. Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . ea se ascunse în grădină. Traduisez en français. Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva. PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs. j SUPPLÉMENTAIRE . Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva.) explicaţii. Il n y a pas de roses sans épines. A trebuit să-i dau (inf. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. ni yeux. — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . T. parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. . — C'est pour un gâteau — explique-t-elle. — Ce sont toujours les plus gros. pourtant frais. je pleure. . . — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande.) imediat un răspuns. — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e . DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. DEVINETTES Plus je suis chaud. PROVERBES Chaque vin a sa lie. (uied 9-j) je n'ai ni ailes. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf.) seama de propunerile voastre. I V . LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i . plus je suis Je vole.) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf. Traduisez en français (vb. d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. (gSenu S'i) 219 . Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e .III.

p a p a . une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . -e [bykarestwa] bucureştean. m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . vers la fin du mois de j a n v i e r . pour b â t i r . Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. . — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . une grande fabrique de la c a p i t a l e . m a t é r i e l ferroviaire. p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e .27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . c h a u d i è r e s . a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. ni celui de m a m a n . Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . en u n m o t . . dans la m a t i n é e . E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s . P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. je vois. au m ê m e e n d r o i t . une nouvelle fabrique.d e m a i n pour M a m a ï a . VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. — A h . d i t J a c q u e l i n e . C'est en 1948. — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils.

. .

-e (adj. -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv. -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m.) l'outillage [m. a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r . utilajul marquer [marke] a marca. vesel: ciudat. a înzestra l'équipement (m. Celtelcomédie a eu un grand succès. quelques): Mon frère est parti. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation(/. demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. 222 .) unealta utilajul u t i l a t .) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial). Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres.) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a .) outillé. Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i . promisiune a sfîrşi.) a m u z a n t .) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a . Această comediei a a v u t u n mare succes.au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m.) outiller (vb. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar. -ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c . bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m.) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. a distruge. a doborî a n g a j a m e n t . Fratele meu a plecat. a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj.

P a u l este strungar. 37. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . enfants. Istoria l i t e r a t u r i i franceze. femei. femmes. rue Jules Michelet. cousine! Merci. Camille.b) într-o enumerare: aux portes. Hélène est architecte. camarade! B u n ă seara. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . t o ţ i se îngrămădeau la uşi. Histoire de la littérature française. tous se pressaient copii. f) In adrese. nr. proverbe: pluie abat grand vent. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. Elena este arhitectă. sora Horaţilor. Hommes. B ă r b a ţ i . g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. e) în Petite sœur des Horaces. verişoară ! Mulţumesc.

Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. P e n t r u alte observaţii v. m a i jos verbul partir. E a a ieşit în oraş de o oră. Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure. El şi-a scos batista. Il a sorti son mouchoir. -e Observaţie. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 .

Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr. Un utilaj modern asigură creşterea producţiei. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . mentir. t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo.. verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r . dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e . . Traduisez en français (vb. officier.. partir. . Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare. gloire. sentir (şi compuşii lor).. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz .) în oraş? Aş pleca la m u n t e . rue de P a r i s . . „ J e vous assure et. — Rien à faire. 2. v i e . . v i e i l l a r d s . EXERCICES I . servir. Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă .. EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . vb... À la place des points. . m o t d'ordre? d e m a n d a . e t .. . ma chère... employez ou non l'article. Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être... . IV. I I . vos paroles.. . m ă întorc î n d a t ă . ce roman. ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir. sortir): Trenul pleacă la ora zece.. et.-e Observaţie.. U l t i m i i călători au plecat aseară. . Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni. Je l'en ai déjà menacé. î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. Elle h a b i t e 32. Quel est. . . t o u t était descendu. . . .. selon que les règles le demandent: I l e n t e n d . „. Vrei să ieşi (inf. H I . . liberté" (Corneille). F e m m e s . . dormir... La revedere. Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă. Ca şi sortir. .Odes et b a l l a d e s " est..Participe Présent partant Passé parti. e n f a n t s . m a m ă . je vais lui chanter quelque chose. J ' a i relu.

P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] .PROVERBES Partir c'est mourir un peu. Plus fait douceur que violence. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J. M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare. Vorba dulce m u l t a d u c e .

C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. J ' a i noté la sienne. c'était 15* . ce matin. Elle semblait très pressée. à la fin des cours elle va quitter la capitale. Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. l'étudiante de la Faculté de Philosophie. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. maman.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. Je lui ai donné notre adresse. devant l'Université de Bucarest. Autrefois. mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée.

Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. a b u n d e n t — paraître a părea 226 . a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle. Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n . Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n .) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. Après la moisson. ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. •— Oh. a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. légumes. orge. — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. b e t t e r a v e . ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . grâce a u x engrais c h i m i q u e s . chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é .u n hair>eau q u e l c o n q u e . m a ï s . seigle. si t u s a v a i s . comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. m a m a n . t o u t a c h a n g é .

peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença.) échanger (vb.) la paysannerie (f. după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce).) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a .) le paysan (m. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia).) le changement (m. lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé.) le change (m. a se schimba s c h i m b ă t o r . Abia a i n t r a t . -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior. après que (după ce). A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t . -e (adj. atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. en un clin d'œil (într-o clipă). dès que (de îndată ce).) changeant. Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată.) changer (vb. că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început. bientôt (curînd). 229 . Intr-o propoziţie principală.Familles de mots • l'échange (m.

-e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e . 2 . Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 . 1 . Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular. La fel se conjugă verbele abattre (a doborî).Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. combattre (a lupta) débattre (a dezbate).

Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . place. Cînd t e r m i ­ n a r ă . Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . transmettre (a transmite) etc. t a t a se duse să se p l i m b e . Lai i n d i c a t i v prezent singular şi iim p e rra ttiiv singular.Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. mpe a v r a d i c a l u l mett. Bate fierul cît e cald. IV. — Alors. formation. 1 . Cînd deschiserăm fereastra. După ce începură noi cercetări (recherches). la n u i t t o m b a . ea se sculă să plece. Q u a n d il (achever) ses lettres. permettre (a p e r m i t e ) . promesse.pierde un t. î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . -e preze i t O b s e r v a ţ i e . pensée. III. PRÉCISION — Mademoiselle. association. elle se m i t à r i r e . Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). —.Mais il ne l'est pas. commettre (a comite). Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). Q u a n d nous (marcher) des heures. nous commençâmes à travailler. Traduisez en français (v. en silence. O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. EXERCICES I . il se leva. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). suivants: obtention. promettre (a făgădui). II. D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. récolte. m u n c a îi pasiona. LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate. 2 . omettre (a o m i t e ) . soumettre (a supune). quel est le côté beurré? 231 . p r o d u i t .

arrive chez un dentiste. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé. mais sans insensibilisation. 232 . le temps semble s'écouler très lentement.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. accompagnée de sa petite sœur. Dans la salle d'attente. Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. — C'est pour arracher une dent. assez peu éclairée. parce que je me dépêche.

F i ţ i l i n i ş t i t . Marguerite. i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t . j'aurai fini la lettre avant votre retour.*\ i i . . VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé. 233 . . . Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche.) a pierde pierderea p i e r d u t . a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb.) la perte (f. accompagner — conduire a însoţi. ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' . -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/. Montrez-moi la dent. voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv. dit le dentiste.. -e [eklere] l u m i n a t .. Vous êtes courageuse. D'ici une seconde nous l'aurons arrachée. . -e (adj.-— Mes compliments. -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat.) perdu. . mademoiselle. courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge. r °. . . a trece .

1. (I-o fi cumpărat bomboane. v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. Probabil că i-a cumpărat bomboane.) De obicei. la viitor şi la condiţionalul prezent. 2 . 234 . Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort. dublînd consoana r. -e Observaţie.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être.

I I . Te rog să citeşti acest roman. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri. Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. elle est morte de peur. On ira se promener lorsque papa (rentrer). Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. . Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. je te raconterai de belles histoires. C'est normal. Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Traduisez en roumain: Rassurez-la . Beaucoup de choses. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea.EXERCICES I. Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. Devant l'université. C'est très compliqué. III. Une grande quantité. IV. Traduisez en français: Trouver un ami. On meurt de chaleur dans cette pièce. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. e deja ora 6.

Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. MV {QxLca^y 236 . Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches. par hasard. Les allumettes sont trop encombrantes. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. N'aurais-tu pas. des macaronis. Antoine. M. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. des timbres-poste? M. des citrons et des biscuits.30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. H y a une épicerie au coin de la rue. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. Tu ne t'en souviens plus? M. du beurre. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. de croissants et de paind'épice. Mme Girard: — Je t'accompagne. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue. Mme Girard: — Mais non. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac.

-e [lur] greu. incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. Le cacao. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd.) [a/a] c u m p ă r a r e a . cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a . de farine.d9^. cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes.) les lettres (f. a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^. le thé. d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a . t r a ­ bucul l'essence (/. litera 2 .) 1 . la levure.mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat. -e [dkôbrô] stînjenitor.M. scrisoarea literele (literatura) 237 . grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a . pi. Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m. de riz ou de sucre.-e. ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. le poivre.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. M. Mme Girard: — Pourquoi donc? M. Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes.

Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t . a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier.) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua. Acest a r t i s t este i u b i t de public.j. -euse a cumpăra cumpărarea .) l'acheteur. Ce comédien est aimé par le public. -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 .. c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul.Famille de mots acheter (vb. Verbele se conjugă. cumpărătoarea (m. Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i . participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr. la diateza pasivă. cu auxiliarul être.) Vachat (m.

A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . 1 . 2 . L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . -e Observaţie. a afla). 239 . Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană.Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris. şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends. surprendre (a surprinde). nous prenons. comprendre (a înţelege).

Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. attraper. Aş lua în consideraţie argumentele dv. Drept cine mă iei? IV. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. I I . Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. V. Traduisez en français (vb. DI. diviser. lire. Je t'emmène au théâtre ce soir. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. prendre): Ies puţin ca să iau aer. regarder. écrire. Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. . vendre. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. El fusese admirat pentru atitudinea lui. traduisez-les punir. dar nu mi se par serioase. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre.. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. séparer.EXERCICES I .

On file. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. bah ! Ne t'en fais plus. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . On ira dans un magasin universel. Jacqueline: — Tu as raison. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. des livres. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. viens. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. On va sûrement trouver quelque chose. prends ta jaquette et ton sac. il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher.

« J.) a toarce (tranz.•. 4. ça ne m'enchante guère. ) suggestif.ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria. ) a sugera sugestiv. a o şterge .terie roumaine? D'ailleurs tu sais. scump catedra esenţial. a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i .) a fila (despre lampă) 242 . . Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs.' • .) a urmări (intranz. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux. .) m î n c a r e a (bună) d r a g . J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain.i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m . (tranz. 3. Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1. 2.?.) suggestion (f. VOCABULAIRE être désolé[etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u .) a pleca r e p e d e . . * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^. tes suggestions. . la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m. principal Famille de mots suggérer (vb. .. Il faudrait penser à autre chose. şirul o şterg carnea (anat. a o şterge (intranz. -ve (adj. ) a pleca r e p e d e . . L r .) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u . ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn ..a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul.

-e. E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu. 16' 243 .GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat.

Supraveghează lampa. Sugestia ta e remarcabilă. Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. Stofa asta e prea scumpă. oublier. Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. universel. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). Je boirai de la bière. beaucoup. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. Am văzut o scenă foarte sugestivă. arriver. A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu. prendre. IV. acheter. mi se pare că filează.EXERCICES I. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. . — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă.

Mangalia. papa. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. mais. il y a trop de nuages. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel. — Moi. pour les touristes. l'eau n'était pas froide. 245 . — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M.. suggéra M. — On a organisé une petite excursion en car. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral.32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage. Girard. Les vagues moutonnaient. mais on voulait prendre une barque. papa. Il faisait frais au bord de la mer.Excellente idée. — Non. malgré l'orage de la veille. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie.. —.

N o r d . G i r a r d . c u l t u r e . l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda. b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M.. ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de.) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e .S u d . c o n c l u t M. -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l . a debuta 246 . J a c q u e l i n e . le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a . d i t A l a i n . vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe. G i r a r d . ce sera p o u r une a u t r e fois.. VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d . — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m. a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul. — O h . l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a . il y a encore b e a u c o u p . i n d u s t r i e . [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s . V o i l à : le p o r t . A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s . scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . cu toate că l'orage (m. — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n .— N o n . la falaise d ' E f o r i e . — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r .

-e 247 .) m ă t u r a le balayeur (m.) măturătorul la veille (f.Familles de mots — balayer (vb.) ajunul.) veghea veiller (vb. ziua precedentă la veillée (f.) a veghea le veilleur (m.) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus. El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert.) a m ă t u r a le balai (m.

Cine rîde la urmă rîde mai bine. . Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. III. Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui. ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). -es. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer).. o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). II. Traduisez en français (vb. Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. 1. -e. IV. Vîntul măturase coasta. a suporta) etc. . offrir (a oferi). Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. Unele magazine sînt deschise şi duminica. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . souffrir (a suferi. Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. Paulette m'avait tourné le dos. EXERCICES I . Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils..Observaţie. Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista. 2. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE .

L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. Mes nerfs semblent refaits. (Emile Verhaeren. pour qu'enfin mon cœur. mes muscles sont heureux. toujours. . Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . bats sous mon front. se tienne haut.En ma course rythmée à travers la campagne. Belle santé. Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière. Et.. Brille en mes yeux.. Les Flammes hautes) . brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux.

le vertige. Jacqueline. les excursions. Ils ont vite fait de s'entendre. — Et puis. les chemins escarpés. c'est un véritable enchantement. Alain et eux. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. quelle satisfaction on a. la fatigue de la montée. 250 . — C'est bien agréable. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. les rochers à pic. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. L'automne surtout. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. — Avec des amis? — Oui. surtout en cette saison. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. — Inutile de te déranger. Des alpinistes enthousiastes. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette.

VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m. nu le-a trebuit mult ca să. frunza le feuillage (m.. d ' a l t i t u d e .) frunzişul feuilleter (vb. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f.) a răsfoi le feuilleton (m.) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de.) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1.bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f.) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré.. p a p a .manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 .— C'est v r a i . -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea. ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit... -e [bigare] bălţat. pes­ triţ. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s . à m o i . cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes. à plus de 1 500 m . c'est ce grand silence.. is­ tovit Famille de mots la feuille (f.) foiletonul le feuilletage (m. -ă.) foaia. [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să...

formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. La substantivele compuse.F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. cuvintele invariabile (prepoziţii. acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e . Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt. d e t e r m i n a n t u l . adverbe). n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . dintre care p r i m u l . nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 . invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi. precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie.

Traduisez en français (vb. B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . reconnaître (a recunoaşte). Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti. Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i . Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . La fel se conjugă: paraître (a părea). dispa­ raître (a dispărea). Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t.Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu. Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e . connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . c i t e ş t e . Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. H . apparaître (a a p ă r e a ) .o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. 2 . HI. La pomme de terre est un a l i m e n t très sain.-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie. EXERCICES I . Nu răsfoi cartea. 253 . 1 .

À présent nous touchons au but. les rudes escalades. un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. Déjà nous commençons la descente.. Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. (D'après M a u r i c e Herzog. Nous nous hâtons. Un vent brutal nous gifle. nous saisissons nos piolets. l'héroïsme quotidien de mes camarades. Le sommet se rapproche insensiblement. Le sommet est une crête de glace en corniche.. Nous nous hissons comme nous pouvons. premier 8 000) . les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Nous devons contourner quelques blocs rocheux.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. nos lunettes. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. Annapurna.

l'air pur. Après un court séjour dans la capitale. L'eau de mer à faible salinité. à la recherche. une des plus belles stations de la côte. de la Mer Noire.3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. nous sommes partis pour la côte.. C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs. Je t'écris de Mamaïa.. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 .

une plage en pente douce. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. Mangalia. -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. Oeuvre du régime de démocratie populaire. une foule de touristes. comme de juste. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". Eforie. -ve [kyratiî] curativ. on élève d'autres colosses en briques. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage. On peut donc admirer.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. -ă l'aube (/. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. Tekirghiol. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis. Ils ont raison d'être fiers.rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. Nous logeons à „l'International". On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. Ils ont raison.. pour la plupart. un des plus beaux hôtels de la station. -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. un repos des plus agréables. de sa chambre. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même. -e [dsolsje] însorit. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . tous ces bâtiments offrent un parfait confort.. le lever ou le cou­ cher du soleil. à sable particulièrement fin. Et ce n'est qu'un début. acier et ciment. m'ont dit tous les Roumains. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. -ă curatif. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes.

Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective. Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e . a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f. a căuta recherché. -ère [fjer] m î n d r u .) a mişca mouvant. -oare Ia villa [vila] vila exquis.) a însufleţi mouvementé .-ă.) animat.) c ă u t a t .travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri. . sclipitor. Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie.-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 .-e (adj. agitat. -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^. ales.-e (adj. grămadă remarquer — constater remarca. -e [fl^ri] înflorit. -ă.ă .le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m. -oasă. de obicei. ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t .) mişcător.-ă le mouvement (m.-ă mouvoir (vb.-e (adj. -ă chatoyant.) mişcarea mouvementer (vb. de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific).) căutarea rechercher (vb. -e [ekski] fin. -e | / a t w a j à ] lucios.) a urmări. afec­ tat.) [asje] oţelul fier.

-eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. De exemplu: lever (a ridica)—je lève. -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . schimbă acest e mut sau é în è. rappeler (a rechema). feuilleter (a răsfoi) e t c . Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) .b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. peser (a cîntări) — il pèse. un adverb. el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). étinceler (a străluci). adjectiv cu funcţie de adverb.u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. îngheţa) e t c . ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. Alte v e r b e . chanceler (a se c l ă t i n a ) . consoana. a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv. Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . jeter (a a r u n c a ) . ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . înaintea unui « mut din terminaţie. 258 . d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t . céder (a ceda)—tu cèdes. renouveler (a reînnoi). geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie. achever (a t e r m i n a ) .

Am remarcat că vă place mult istoria. Une porte (grand ouvert). I I . Des enfants (nouveau-né). Aujourd'hui. Elle aime les robes gris perle. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Des oeuvres (tragicomique). Răsfoiesc această carte. Des bas (extra-fin). Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. en 1945. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). à travers le monde. Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). III. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. Tot oraşul era în mişcare. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. Va îngheţa curînd. Elle allait nu-pied. Des personnes (bien-intentionné). Des yeux (gris bleu). Ces épisodes sont héroï-comique. Des filles (sourd-muet). LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Je n'aime point les fruits aigredoux. la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . IV. Ces nouvelles sont quasi-officiel. Des cellules (photo-électrique). Des relations (franco-belge).EXERCICES I . à Copenhague. Discuţia lor a fost foarte animată. Depuis sa fondation. En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Ce sont des mouvements semi-circulaire. que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Des formes (aéro-dynamique).

Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications. (D'après „l'Humanité") .fait pour populariser le 8 mars. c'est une véritable fête. pour qu'il n'y ait plus de guerre. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays. Dans les démocraties populaires.

Mais on pourrait aller au théâtre. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. mon cher. On aurait retenu des places. Je préfère le cinémascope en couleurs. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. Jacqueline? Alain: — Son faible. non? Jacqueline: — Moi. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions. Le jeu des 261 . Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. évidemment. c'est les dessins animés. je n'ai rien contre. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. Girard: — Quel film. papa? M.

operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon. . J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. fal] nebun. . Toutefois. . -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie. un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s .. . Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e . " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r . a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie. Jacqueline (en chantonnant): — „. M.. Girard: — E h b i e n . Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e .) [fu. Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou. să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. a l o r s . ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r .comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . folle (adj. je préfère la p r e m i è r e . ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i .Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e . 262 .

a hărăzi la destination (f.) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire. 1.) a reflecta le reflet (m) reflexul.-ă la production (f.) producătorul productif. -ce (adj. începu să rîdă. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit).) produsul refléter (vb.Familles de mots le producteur (m.) a destina. Il s'est mis à écrire.) destinaţia le destinataire (m. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que).) a produce le produit (m. reflectarea le réflecteur (m.) productiv.) soarta. Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită.) reflectorul le destin (m.) producţia la productivité (f. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie. A început să scrie.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb. destinul destiner (vb. 2. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 . urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à.

Destinatarul nu era la adresa indicată. Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. Il ne voulait rien voir. 2. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. Apele rîului reflectau cerul albastru. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. il aurait gagné la partie. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I .-e Observaţie. o din terminaţie. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. Si Pierre eût été attentif. e. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II. comme s'il eût deviné combien je souffrais. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. La indicativ prezent. persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. Piesa e foarte bine primită. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. EXERCICES I . Je me mis à déchirer le papier. 3. i. Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. înaintea vocalelor a. 1. 264 . Mon enfant était devenu très tendre.

puis vermeil. destination. vaincre. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. puis. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. a l'horizon. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. Au-dessus du Mont-Blanc. sur lesquelles régnait un absolu silence. le Mont-Blanc. pleurs. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. arrivée. formation.IV. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. accueil. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. production. dans le ciel pur. regret. ses tours et ses sveltes aiguilles. pareil à une grosse étoile d'or. création. Tout à coup l'astre surgit. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. vb. à mesure que le lever du soleil approchait. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. regard. avec son énorme dôme. André Theuriet (Amour d'automne) . Il se colorait peu a peu. entre deux aiguilles lointaines. devenait orange. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. A-m reuşit să o conving? V. ses pointes. devinette. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. Traduisez en français (vh. destruction. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets.

Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre.. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. alors. VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi. elle s'écrie joyeusement: — Ah. a z b î m î i louer [lue] a închiria. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. Antoine a loué des places pour le concert. — Moi aussi. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. Quelques minutes après s'être assis. interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique . elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. avoua Jacqueline après le concert.. edificiul l'ouvreuse (/..) [edifis] clădirea. — Je n'ose demander. chuchote Alain. J'aime surtout l'Allégro final. Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. — Je m'en doute. măreţ.36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute . a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios. -oasâ.. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia. Le concert commença. — Je suis complètement bouleversée. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice.Georges Enesco". conclut Alain.. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements. au juste? lui demande sa sœur. — Mais quelle heure est-il. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. Il est sept heures et demie. le chef d'orchestre fit son apparition. -eaţă l'édifice (m.. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire. M.. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 . ravirent les spectateurs. c'est une surprise. — Je crains que nous ne soyons en retard. répond Madame Girard.

) î n t î r z i a t u l retarder (vb. căminul casa. locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 .) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f. a încetini le chant (m.) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 .) — şansoneta le chanteur (m. a răpi 2 .le chef d'orchestre [/if.) întîrzierea. piaţa ravir 1 . — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m.l — a cînta la chanson (f. v a t r a . a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat. amînarea le retardataire (m. le chœur se p r o n u n ţ ă k.) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea.) a î n t î r z i a . înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr].) — cîntecul la chansonnette (f. 2. l'hymne (m. . [kœr.) întîrzierea le retardement (m.) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1. 3. locul 2 . serviciul.darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta . postul 3 . a încînta Famille de mots le retard (m. 4.) — c î n t u l chanter (vb.) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f.

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

269 . 2 . Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. JVe vous déplaise.z i s ă . iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi. : je n'ose. Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine.s e cu t i m p u l . Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u . a creşte. Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. meilleur que. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. rien. In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e .) a stîrni entuziasmul. a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1. î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . je ne cesse etc. Observaţie. ) . oser. Nu suflă o vorbă. ca à moins que e t c . Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. E mult mai rău decît se spune.) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. personne e t c . autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. (fig. b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a . cesser e t c . a scoate (petele) élever a înălţa. a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas. în limbajul familiar se suprimă adeseori ne. moins que. savoir. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. point. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. guère. tu vas pas sauter etc. Nu vă fie cu supărare. : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi.

N . Ce produit chimique. . Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i .. Nous dé­ cidâmes d e . Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r . . Ne aşezarăm pe scaunele noastre.Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis. La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit.... 270 . E n 1789. l e v e r .-e uzitată: Observaţie. la séance (şedinţa).. Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc. pour la liberté. N e . . le peuple français. Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe.. II.a m încetat să-1 rugăm. . toujours le progrès. plus aux concerts! L'ignorance. 1. EXERCICES I . 2 . e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder. rapidement les taches (petele). l'égalité et la fraternité.

La souris osait quitter sa cachette. me répondit-elle. prefer să stau în picioare (rester debout). C'est impossible. mon petit. ça ne coûte rien. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. — Comment. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . eram foarte obosit. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque.) această greutate. Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. Louis cîntă minunat la vioară. b) Mă aşezai pe iarbă. — Pierrot. la Pastorale et la Neuvième. cette anecdote. — Eh bien? explique-toi. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. Mă voi aşeza mai tîrziu. Elle se lève très tôt le matin. en baissant la tête. l'autre jour. — Trois. — Je n'ose pas. Tu pourrais pas.I I I . MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. Il descendit lentement les marches. vă rog. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. grand-père. Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. V . Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. lui dit-il. me dit-elle tristement. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. traduisez en Ma montre retarde chaque jour. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât. Il fit détruire un magnifique édifice. I V . îi era imposibil să ridice (inf.

Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. de quelques peintres roumains. les Andreesco et les Luchian. on ne savait pas où te chercher. une autre d'art occidental. elles aussi. Tu as rencontré des amis en ville? M. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. les Aman. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. sans nul doute. Alain: — Tu disais que c'est tout près? > M. J'ai longuement admiré les Grigoresco. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. On commençait à s'inquiéter. qui ont réussi à rendre. Girard: — Évidemment. des Monet. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. à l'aide de leur pinceau. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. papa? M. Voilà trois heures que tu es parti. des Répine. On y trouve. des Rembrandt.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . Si vous voulez. Alain: — Il y a aussi des sculptures. en plein centre de la ville. je vous accompagne demain. une troisième est réservée à l'art oriental. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. M. Antoine. mais il paraît que les autres renferment. la plus intéressante pour le visiteur étranger. Girard: — Oui. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. des Van Eyck. des Greco. Il faut absolument que vous le visitiez. des chefs-d'œuvre. Girard: — Non. La section d'art roumain est. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. Mme Girard: —• Bonsoir. entre autres. n'est-ce pas? M. 272 . Alain: — Mais quel musée.

F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e .) cen­ tralizator la centralisation (f.VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal.) centrala central.c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 . consecinţa. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e .) p a r t e a . -e [arjàtal] o r i e n t a l .) centralizarea centraliser (vb.-e [oksidâtal] occidental. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir.-ă oriental. -e [rwajal] regal.) partidul la partie (f. b u c a t a .-ă centralisateur (s.) centrul la centrale (f.) următor.-oare — le centre (m.-e (adj.) u r m a r e a .) a u r m a suivjant. p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f.-e (adj. si adj. a e x p r i m a Homonymes le parti (m. -ă occidental. a conţine rendre — exprimer a reda.m. suita suivre (vb. -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.) central.) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n .

Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări). at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi. -e Observaţie. 274 .Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r .

repartir. I I . Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. contenir. Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. comprendre. Germain sera récompensé pour son courage. un grand château fort. La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). Marcel est un brave garçon. style Renaissance. U r m a ţ i . il se leva. renvoyer. Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. Gilbert est très influencé par son cousin. de nos j o u r s . depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . Cette partie est très difficile à lire. Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a . Il était fidèle à son P a r t i . Ancien palais r o y a l . sur la rive droite de la Seine. LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire. gnifique palais. renfermer. c o m b a t t r e . Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. le Louvre est devenu. Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. m a i puţin interesante.EXERCICES I . vă voi arăta drumul. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. I V . prévenir. Cette boîte ne renferme que des papiers. entretenir. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . III. Christian s'est arrêté devant la gare. Paul est p a r t i il y a deux minutes. l'un des plus riches musées du m o n d e . m a i n t e n i r . Henri s'est peigné avec beaucoup de soin.m ă . Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. 18* 275 . enfermer. Un siècle et demi plus t a r d .

les sculptures du Moyen Âge. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. Michel-Ange. nous voyons se succéder les Vernet. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. couvert d'inscriptions. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. la dignité enfin retrouvée.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. Léonard de Vinci.n. de Rubens.. une partie des splendeurs conçues par le génie humain. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. Houdon ou Rude. L'épanouissement individualiste de la Renaissance. Rembrandt ou Vélasquez. les bas-reliefs de Gilgamesh. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. devant les sculptures de Jean Goujon. les Courbet. le Titien.ère). Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. monument en basalte noir. celles des sculptures du Moyen Âge.n. On s'attarde devant les Ingres et les David.ère). les admirables statuettes de Tanagra. des coupes et des bijoux finement ciselés. Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. des poignards d'argent. Les objets de culte et de sacre. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. 276 . les Delacroix ou les Manet. grecques et romaines. principale source du droit sumérien..

insectes.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. oiseaux. âne. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat. fourmi.. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. boeuf. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre. — Tu crois." — Que fais-tu là. Je préfère connaître le deuxième élément. héron. perroquet. lion. tigre. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. mouche. loup.. chacal.. aigle. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable. cigale. chat. — Arrête. chien. — D'accord. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine. Alain. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 . serpent. Que je recommence alors? — Non. Il te faut trois éléments.. merci. souris. grenouille.

Hat .

jasmin. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m. ) [ôd] unda pur. enfin des ormes ou des tilleuls. lilas. -ă l'insecte (m. œillets. Alors. pour ne plus parler de leur parfum. — Je préfère le parfum des fleurs. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. des étangs bordés de roseaux.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 ...) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l . -e [pyr] limpede. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m. Des rivières aux ondes pures.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/. muguets. -oasă l'étang (m. lis. des forêts de chênes. puisque tel est votre désir. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c . ma Jacqueline. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. c'est moins pénétrant. des chemins sablonneux. -euse [sablant] nisipos.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri.) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m. — Du génie.) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. — Bon.) [Ësekt] insecta l'oiseau (m. VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a . etc — Tu as bien fait de finir. bien sûr. tulipes. pivoines etc.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r . p u r . vio­ lettes. Et tu sais.— Le cadre.

) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire.) înflorit.) [ak«sja] saleimul l'aune (m. a î n c e p u t să rîdă.) a înflori.) floarea la fleurette (f.) florarul fleurir (vb.ARBRES À l'acacia (m.-e (adj. 280 .) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m.) [iris] stînjenelul l'œillet (m.-ă le fleuriste (m.) floricica fleuri.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f. El credea că a ajuns. D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé.) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m.

g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire. b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. ca în exemplele de m a i sus. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. 281 . Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. ca în exemplul de mai sus. sans. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table. După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf.El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus.

i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R.P. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul.R. e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre. g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité. sont'à toi. parfois à petits pas. p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur.

L i v a d a (le verger) este înflo­ rită. E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l . futur.. en utilisant (présent. Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e . la rue. I I .. Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r . il s-'approcha du balcon... l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie. Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons. 285 . î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i .. Elle semblait très heureuse.. requérir EXERCICES I . Tu te lèves . ei au început să aplaude.. IV.vous revoir. Exupéry). III. après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e .. prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a .Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie. Conjuguez imparfait.. travailler. V. voix basse. Après jeter au feu quelques morceaux de bois.. După ce au ascultat conferinţa. Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St. A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e . Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r .. Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard. cinq heures? Il a décidé. P u i s .. finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé). a cere pe cale judiciară). Nous sommes au coin. (St... rester. lire. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare. Je vais vous donner un livre agréable. (a cuceri).... Ils parlaient. Cet enfant pleure. Exupéry). ils revinrent avec précaution (Maupassant).. colère. en français les phrases suivantes.

Jamais. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. singe. 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. on crut qu'il s'allait plaindre. 8 tout — toţi. Nous nous pardonnons tout. Voyez ces animaux. pour elle. 2 1 284 . Glosa2 sur l'éléphant. il ne se fera peindre. Se croyant. Venez.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. car tout 6 ce que nous sommes. glosa — comentă în mod critic. Tout sage qu'il était. L'ours venant là-dessus. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. s'étant censurés tous. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. s'il me veut croire. contents d'eux. Que c'était une masse informe et sans beauté. Jupin 5 les renvoya. Etes-vous satisfait? — Moi. Je mettrai remède à la chose. L'éléphant étant écouté. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. dit-il. on ne l'a qu'ébauché. Il peut le déclarer sans peur. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. un colosse. et taupes envers nous. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. fără nici o excepţie. parlez le premier. et pour cause. ôter à ses oreilles. Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. Du reste. 3 appétit — (aici) gust. Lynx envers nos pareils.

Soudain il entend courir près de lui. Sans s'impatienter. ramène le désespéré. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. une fois le nœud coulant fixé à son cou. le couche sur le sable et se remet à pêcher. ramène le désespéré. un pêcheur. E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . le couche sur le sable et se remet à pêcher. Et même il parla haut plusieurs fois. malgré lui (Maupassantj. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. Il se redresse et de nouveau. L'homme se redresse et ne va pas loin. et. s'élance. Traduisez en roumain: Fontaine. III. jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). II. Fables) Sur la plage. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). l'attache à une branche. À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. (La RÉVISION I . Mais l'autre veut absolument mourir.Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. le pêcheur abandonne sa ligne. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). Le pêcheur abandonne la ligne. Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. gravement. Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. soit qu'il rêver. il se jette dans le vide. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. se livre à son occupation favorite. Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. Il le pria avec instance de ne le point quitter. 285 . soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche.

la défense . établir son pabinei. Exupéry). Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots. c'. c'..... c'.... d'études (Vigny).. fête son anniversaire.I V .. Nous. guerre..... ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi. Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant). usines. V I I .. . France s'opposent .est une que d'. une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant). Zadig n'. Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose. guerre.. la paix... Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre... . Le peuple français lutte.. V .est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire . fauteurs .. pensa pas et la femme de l'envieux. pensa beaucoup (Voltaire). Les travailleurs .. Je vais chez mon ami: on. est une que kle courir devant l'orage... et il est maintenant unique au monde (St. Ils n'ont aucune envie . c'. dar opera lui va trăi veşnic. ai fait mon ami. dormir et d'. parlerons ce soir. Le marin vit dans une perpétuelle victoire. ses libertés démocra­ tiques... Traduisez en français: Lenin a murit...... Exupèry)... sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny). faire . Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St... . V I .. est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir. Elle dormait sans doute. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' . et il allait la surprendre (Flaubert). Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor... Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot)..

PARTEA A IV-a .

I X. .

-e Français Anglais anglais.-e Finnois ou Fin. l'arabe — limba a r a b ă ş. spre deosebire de limba romînă.finnois.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii. R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais.-e ou landais finlandais. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză. numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive.a. 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le.-e français.-en ne belge allemand.39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1.Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois. le serbe = limba sîrbă.-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 . le roumain = limba r o m î n ă . 1 î n limba franceză. 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 . Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă.-e espagnol.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan.

-e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova.S.Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc.-e italien. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n . turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U. -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois. -e Polonais polonais.R.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? . -enne norvégien."S. -e Portugais p o r t u g a i s .Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec. -e suédois.

J an g] . -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. -e [ppg. -e 291 . Coréens coréen. -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan. -enne guinéen.Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois. -enne iranien. Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien. -enne marocain. -enne abyssinien. -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien. -eniie Éthiopiens (Abyssins. -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . tunisien. R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 . -enne (1') Indonésie nezi] indonésien. -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 .

N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol. -enne chiliîen.I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -e | Cubains SUD cubain.N a m [ v j e t w nam] 1 . -enne péruvien. -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien. -enne 2 . -e c a n a d i e n .U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n . V i e t . -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n . -e brésilien. -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * . -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien. -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n . -enne uruguayen.

-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. alteori foarte apropiate. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. Nuremberg. Barcelone. Cracovie. 293 . Munich. Bologne. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. Milan. Naples. în limba franceză.Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. Iassy Turin. Cu toate acestea există şi unele excepţii.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin). Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il. (Iaşi) etc. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. în limba franceză.

iar altele nu: la Sicile. Le Caire. les Alpes. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. le Japon la Bretagne. b) n u s î n t . l'Everest le Danube. la Seine. les Philippines dar Cuba. Oslo La Rochelle etc. Le oraşe. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. Jersey. New York. le Mexique. l'Argentine. 294 * . Madagascar. le Togo. Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. la Crète. Ceylan. la Pologne. Milan. la Volga. Haye. Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. le Rhin. la Martinique. c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. la Touraine. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. masculin: etc. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. Malte. t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. le Canada. Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. la Baltique les Carpates. la Méditerranée. regiuni şi provincii. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. Observaţie. Leningrad. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. Guernesey etc. î n g e n e r a l . F a c e x c e p ţ i e : La Havre. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. Marseille. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . les Baléares.

. Apennins les Pyrénées. de g e n u l le Caucase. care sînt de genul f e m i n i n . fie f e m i n i n : Bêrésina. F a c e x c e p ţ i e : les Alpes. gre­ e s t e fie m a s c u l i n ..Se s p u n e î n s ă : Rome est belle. s î n t . L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t .: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône. în g e n e r a l .s e e x p r e s i a : la cille de. les le Mont-Blanc. le Nil. la Loire. masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse. la historiques. les Carpates. les Andes e t c . les Vosges.. .sent vivant Passé vécu. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t .-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 . ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u .

. ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale. a l l e m a n d . Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique... L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine. Tolstoi. Gogol. La capitale de la Grèce est . Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma. Florenţa. a n g l a i s . Lisbonne est la capitale du . Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a .. russe. Noi studiem fran­ ceza. Des Alpes aux Pyrénées. La capitale de la République Populaire Polonaise est .. e s p a g n o l . b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor. Neapole. Brazilia are o capitală nouă. Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . Herzenafost rus. III.. Bologna. là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine.EXERCICES I . 296 . chinois e t c . la France est un pays méditerranéen... Romînia a dat lumii pe George Enescu. r o u m a i n .. on l i t : „Ici l'on p a r l e français. La Manche la relie à la Grande-Bretagne. Chopin a fost polonez. Torino. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord. Ruşii au dat lumii pe Puşkin. p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.. Turgheniev şi alţi mari scriitori. q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s . Moscou est la capitale de 1'. suédois. Milano. II. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . Pékin est la capitale de la . Eminescu... i t a l i e n . Brîncuşi. Bucureşti... La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est . Caragiale.

nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée. Rome et Tokyo. européens. balkaniques ou de champions du monde universitaires. Melbourne.de champions du monde. la plus grande compétition sportive internationale.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal. avant et après le 23 Août 1944. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. Course de haies Lancement du javelot . Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. qui ont réuni 32 pays. Aux Jeux Olympiques. Dans la période 1958—1964. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. les étudiants roumains ont occupé la deuxième place. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

) [eskrim] scrima l'équitation (/.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. -ă croissant. dovada accroître [akrwatr] a mări.) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m. pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/. -e [akry] sporit. -e [krwasà] mărit. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/.) a marca un gol antrenamentul 300 .

patinage. candeur. Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage. un substantiv colectiv: feuillage. valeur. nettoyage. Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care. surmenage.) patina le patineur (m. Familles de mots la nage (f. Sufixul -eur indică: coiffeur. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . danseur. conteur.) înotul nager (vb.) a patina le patin (m. atterrissage. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur. formează c u v i n t e noi. démarrage.) înotătorul la nageuse (f.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie. langage.) a înota le nageur (m.) înotâtoarea le patinage (m.) patinoarul 301 . r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage. fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin. o c a l i t a t e : courage. fie cu sens diferit. a) c a l i t a t e a : rougeur. blancheur. nageur.) patinatorul la patineuse (f.) patinatoarea la patinoire (f. soudeur.) patinajul patiner (vb.

A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu . Cu t o a t e acestea. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à..GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze. respectiv. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor.. à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri. în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză. la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. 302 . frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v . De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de . în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e ... din limba franceză. Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni. ca sens. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de.

Elle appelle à nouveau dix minutes après. De două ori campioană olimpică. In ţara noastră au. EXERCICES I . — O.O. flatteur.K. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. jouir. 1 répond le manager. Ea a învins numeroase atlete consacrate. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. survivre etc. coureur. succéder. boxer. se servir. obéir. III. joueur. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime. penser. lolanda Balaş. chasseur. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. aspirer. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. sauter. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. profiter. souder. — Comment ça va maintenant? —• K. s'emparer. ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. Patinajul se practică iarna. ressembler. s'occuper. renoncer. skieur. 2 dit tristement le manager. conter. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. Ea se interesează de sport. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. — Knock out. chauffer. se moquer. prétendre.O. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. 1 2 O. patineur. perfect (expresie americană). plaire. nuire.K.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. résister. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. porter. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. Ei locuiesc pe strada Universităţii. bine. (O Kay) [o keil —foarte K. se souvenir etc. 303 . fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. échapper. triompher. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". s'indigner. penser. II. tireur. nageur.

9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.

Cooper. comprenant 17 rotations. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. a voulu connaître sa place dans l'Univers. Un autre Américain. le 12 avril 1961. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. Le vaisseau cosmique „Vostok-1". G. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. 305 . nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. après un voyage de 700 000 kilomètres. En août 1962. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. L'Américain W. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. Le premier cosmonaute du monde. de plus longue durée cette fois-ci. apprendre à diriger les lois de la nature. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. est placé sur l'orbite. Youri Gagarine. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. Valérl Bykovski. et ces minutes ont ébranlé le monde. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. Valentine Térechkova. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. Moins de quatre mois plus tard. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. Pour la première fois dans l'histoire. Glenn et S. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. Le 6 août 1961. piloté par Titov. La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. est lancée dans l'espace cosmique.

.

énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . roumain. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. tonique. -ain. contribution Sufixele -ais. Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. VOCABULAIRE l'assaut (m. bordelais. -ois. categoria g r a m a t i c a l ă . Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). italien. la o regiune e t c .Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation.) [aval] zborul l'espace (m. alsacien etc. a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/. îi modifica sensul s a u . suédois. a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş. lorrain. exécution.) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. : français. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea. m a i r a r .

subordonner etc. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze. collaborer. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure.. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos.. correspondre etc.şi înseamnă „dedesubt". Prefixul sur. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue. cor. „ s u b " : sous-directeur. est placé sur une orbite. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. les travaux m e n é s » . 308 . ca a t a r e . Prefixul inter(între): international. pe d e a s u p r a ) : survoler. interplanétaire etc. (v. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 . corn-. sub-) are sensul contrar lui super.ei. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. Prefixul con-... Observaţie. surcharger.( î m p r e u n ă ) : concourir.(sou-. Prefixul sous. soutirer. 2 . P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi.. col-. P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. comprendre. surnom etc.rtra. extra-fin etc.cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire.. super-son etc.(peste. care vor fi studiate mai departe. supra.) Iată cîteva prefixe: Prefixul e.

nom.EXERCICES I .(ou super-). Milan. cent. III. puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. abondant. porter. lieutenant. conscience. Hongrie. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . structure. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. Chine. Lyon. est (doté) de trois hublots. Egypte. naturel. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. vivre. . Inde. tirer. IV. La cabine. sub-) aux mots suivants: sur. sol. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. Amérique. Irlande. estimer. Maroc.(ou sou-. le système d'atterrissage entre en jeu. Marseille.

gouvernement du peuple.) 310 . t r a v a i l l a n t pour lui. la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . La répression fut féroce. Certitude de victoire. Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie. contrôlé par lui.42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871.m ê m e s . Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . (D'après F l o r i m o n d B o n t e. les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. le siège de son gouvernement. Trois mois. Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s . Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. par le peuple et pour le p e u p l e . les affaires de la N a t i o n . Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . Malgré ses erreurs et ses faiblesses. Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste. Le peuple t r i o m p h a i t . — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . avec dévouement et a b n é g a t i o n . Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s . la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . C'était la C o m m u n e .

-été) indică o calitate: capacité.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. Sufixul -té. unité. însă. pillard. pe adeptul acestei ideologii. -ă. acest sufix nu are acest sens: communard. -ă se soulever [sa__. liberté. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş.j [ebo/] s c h i ţ a .-ă. socialisme. fraternité. ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l .) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. indică: pri­ mul o ideologie. a se răscula l'audace (/. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c . ca­ pitulard. maquisard etc.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/. greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m. bavard. fausseté etc. -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. doctrine sau curentului literar: communisme. o doctrină.) [etrepidite] curajul. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. fuyard etc. încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. -e [nwar] (fig.-e [kapitylar] laş. aclamarea l'ébauche (/. -iste. socialiste. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a . a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. -e [pretâdy] pretins. un sens peiorativ: capitulard. -eaţă. marxisme. -ă noir. campagnard. réalisme marxiste. -e [etrwa] s t r î m t . ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu.sulve] a se ridica. -e [sôglà] sîngeros. un curent literar etc. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. în general. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa . beauté. crud. -elle [eternei] veşnic. ) [erœr] eroarea. -ă l'erreur (/. iar al doilea. frecvente şi în limba romînă. ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. magnifie.) groaznic. dez­ gustător. In unele cuvinte. cruauté. réaliste 311 . -ă. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel. Sufixele -isme. a muri farouche [faru/] sălbatic. -ă le combat [kôba] lupta sanglant. -oasă immonde [im5d] m u r d a r . pavajul Sufixe Sufixul -ard are. {-ité. ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. communiste..

Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés. . Mes amies.Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. dar romantique nazisme. b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . (Complementul direct este ! ' = la Commune). passage. Observaţie. La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. 312 . (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire). b) un pronume personal: boulevard. . Ils ont mangé. romantisme.. La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que.. în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat. je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă. se spune: sufixe se prezintă ca o pereche.. Observaţie. pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă .Nu întotdeauna aceste două De exemplu. dar nazi etc. Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet.. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé.

ferme. Comunarzii au l u p t a t eroic. dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir). s u b t i l . -été). Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. égal. fertile. Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . cher.EXERCICES I . honnête. III. Ces personnes. en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . . solide. Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor. d u r . La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. je les ai (égarer). je les a i (connaître) a v a n t vous. Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I . Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. perspicace. Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". En utilisant le suffixe -té (-ité. IV.

. J e ne sais p a s .. . (Tristement. . . mais grâce à qui? grâce à un ange. On me croit s a v a n t . Caboussat: O u i .. j ' a i une r é p u t a t i o n .s i x leçons. A la campagne c'est p r é t e n t i e u x . et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?. j ' é v i t e les liaisons.." (S'arrêtant. ça va très bien.. mais je ne rédige p a s . (Regardant autour de lui. la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! .. . paraissant: Papa. . tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole.. on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e . (Il prononce sans lier l's avec Va. .t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat.. . . seul: . . . . et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e . des discours étonn a n t s ! . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . . on ne moisissait pas dans les écoles. 314 . .) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t . sans toi !. .. . de m o n t e m p s . l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions.. je ne sais pas c o m m e n t . j ' a i appris à écrire en v i n g t . j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . ça ne se v o i t p a s . . . Caboussat: Si je suis r é é l u . . . je d i s : „ J e suis a l l é " . . quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é . . (Dépliant le papier. .) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e . .43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat. . considéré. . . et d a n g e r e u x . . . . . t a n t ô t ils s'accordent. . . . . comme un i m b é c i l e ! . .. . . . .) Comment t r o u v e s .) pas même les discours que je p r o n o n c e . . . .) Ah ! d a m e . Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t . . .. . .) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! .) A h ! chère p e t i t e . Blanche. je cube. Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . lisant: „Messieurs et chers collègues. . . a d o r é . . . . à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche. . je fais un p â t é . le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! . (Regardant autour de lui avec inquiétude.. . comme les a u t r e s . J e suis riche. . . puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . . . J e serais m a i r e . . (L'embrassant. Caboussat. . et à l i r e .

celui qui n'aime pas la terre.. les t. rea embarrasser [âbarase] a încurca. (Lisant. j'avais mis un s tout simplement !. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir...poate avea şi alte valori. s t i m a t . 315 ... el poate exprima : — înapoierea: retourner.. -e [kôsidere] respectat. rapporter. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări...) Moi.) Tiens. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant.) avec un t. revoir. r ă u . réexpédier. VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré. proastă. a dezdoi (o stofă. -e [fi/y] prost.. j'avais mis un t.) „La richesse des nations... ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu. (A part. U embrassant : Ah! chère petite !. (À part." (Parlé. Prefixul re.) Avec deux s (Lisant.) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface... tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours. reprendre.) „J'ose le dire. indică de obicei o repetiţie: recopier.) Moi. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !. redire. tout simplement. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue.. sau res-: ressaisir etc. -ă. renaissance. -ă l'orthographe (/." ( S'arrêtant. rallumer etc. récrire.Caboussat. raffoler. retéléphoner.. De exemplu. alteori r-: ramener. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă. repartir. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-. réédi­ ter etc.) „La plus noble des professions. Caboussat. Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu. Vembrassant: Ah ! chère petite !. " (Parlé. rasseoir.. les s..

-e Observaţie. d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai. La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i .GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant . 2 . Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . Passé vu.a plural) verbul voir se ortografiază cu yi. tu vis. verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis. La perfectul simplu singular. 1 . n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus. De asemenea. il vit. a procura). Se conjugă la fel ca verbul voir. 3 . verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. je pourvoirais.

elles v i r e n t . indiquez les mots formés chercher. la participiul t r e c u t : crû.) I V . verbul croire se ortografiază cu yi. Caboussat ignorait les règles de l'orthographe. vous verrez. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural). Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. ils croissent) . approcher. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. tu croîs. T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect.-e Observaţie. 2 . Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . commencer. conduire. EXERCICES I . Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. je crois. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. il c r o y a i t . En à partir utilisant de: le préfixe re. ils ont cru. établir. allonger. Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. 1. embarquer. engager. p e u p l e m e n t .(ré-. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă .Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. a p p r o v i s i o n n e m e n t . primeşte un accent circumflex. Greşelile comise de Caboussat. vois-tu? (ex. 317 . vous croissez. la perfec­ t u l simplu: je crûs. appeler. r-). Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele. il croît (la plural însă: nous croissons. I I . pentru a ajuta la muncile agricole. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i .: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. III. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. Astfel. habiller. pentru a se deosebi de acesta. le-am făcut şi eu la început. Ca şi verbul voir.

— Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait.ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. . Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington.

L'écrivain.fim-. Astfel: in. distrait. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. répondit la dame. — Monsieur. méchant. peu intelligent. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. ) [ekrityr] scrisul. -e fcpolî] nepoliticos. dit Alexandre Dumas.44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv. impoli. adjectiv. étonné. Ce garçon est paresseux. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". adăugate la un substantiv. monsieur. — Alors je peux parler franchement. A ces mots la dame éclata de rire. Il ne fera jamais rien de bon. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. •— Madame. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. ii-.

= Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens. trecutul. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r .= Je sais que t u a s a p p r i s le français. = Je sais que tu apprends le français. 1 . viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. discontinuer. discrédit. malaisément. 320 . non-valeur mal-: maladroit. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité. î n t r . c) Ştiu că vei învăţa franţu. — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă . zeste. în limba franceză. français. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. în limba franceză. désapprouver. Pentru a se exprima un adevăr general. mécontentement. — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă . r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e .non-: non-intervention. mésestimer dé. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor.(dés-. Observaţie. apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. malhonnête mé. dis-): dégoût. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre. în s u b o r d o n a t ă se folosesc.= Je sais que tu apprendras le zeste. permanent valabil. non-sens. mécontent.(mes-): médire. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. disjoindre. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . b) Ştiu că ai învăţat franţu. 2 . difficile a-: anormal. décharger. dégonfler. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul.o frază.

cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". III. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas. La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. grossier. altérable. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. II. semblable. Ce garçon est peu travailleur.c) Condiţionalul prezent. = Je savais qu'il arriverait à temps. la dame se mit à rire. qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". proportion. modéré. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. lettré. logique. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. facile. En entendant les paroles de l'écrivain. conscient. Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . Indiquez le contraire des mots suivants: juste. inattentif. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. remédiable. moral. IV. dit Alexandre Dumas. con­ naître. Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. contenter. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. Les deux espéraient que le temps serait beau. honnête. bête.

Boema de G. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. după „Le Roi s'amuse" de V. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. Puccini. A. Nunta lui Figaro de W. Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. după „Scènes de la vie de bohème" de H. Tosca de G. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. Sardou. după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. Verne) L'âme enchantée (R. Dumas-fils. Daudet) Le livre de mon ami (A. Verdi. Massenet şi Manon Lescaut de G. Puccini. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. fran- . Mozart. Carmen de G. Manon de J. Verdi. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. după „La Dame aux camélias" de Al. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Murger. după „Carmen" de Prosper Mérimée. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Thorez) 2 .Exercices supplémentaires 1 . Bărbierul din Sevilla de G. Puccini. după „La Tosca" de V. Hugo. Traviata de G. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. Bizet. Rossini. Rolland) Fils du peuple (M.

D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. fermez les yeux. la foule.. A chaque poussée de fièvre. Cra. de Bois-Colombes. Des millions de visages se frôlent. Des millions de chemins croisent leurs fils..45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. les camionneurs s'interpellent. il se calme un peu. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres.. Les vendeuses crient. écoutez les bruits des pas. era. Ils passent devant vous. Aux heures de pointe. Les pas griffent l'asphalte. parce que les métros se sont délivrés en abondance. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. de Garches. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. de Saint-Cloud. 21* 323 . les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. Mais de temps à autre. Ils deviennent le flot. Un torrent dévale les escaliers des quais. La foule jaillit de la bouche du métro. Arrêtez-vous. les gens s'en vont. le cœur s'enfle à nouveau. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. Les gens arrivent. parce que des trains débarquent leurs voyageurs. d'Argenteuil? Un visage efface un visage..

croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor.şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres. vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze. les sous-sols prennent leur habit de -solitude. On se croirait dans un palais abandonné. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u . î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul.) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni. des mots oubliés. quand la marchande de journaux a fait ses comptes. quand les boutiques ont mis leurs volets verts.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus . Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. les échos s'éveillent. 324 . des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule.v i z a . Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous. Le soir. b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul ..p a s a j u l de nivel. les lampes éclairent mal. accelerat .. Les pas résonnent.d r u m u l de fier • calea ferată .Il y a des noms. G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f.) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. (D'après P . des confidences perdues.tunelul podul . puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m. L'architecture devient plus étrange.

lasse. presse etc. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable. innover. inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i . année. mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre. Ortografia franceză fiind etimologică. ville. m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain.).1. enterrer etc. syllabe. vitrum) 4 . bouillir etc. greacă: ellipse. quadratus) verre (de la lat.respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . chaussée. lettre.). bouffon. ballet engleză: tennis. Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. terri­ toire. î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice. affluence e t c . în general. în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. commode. tunnel spaniolă: bizarre 3 . s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . Astfel. transmettre. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i . Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r .o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat. remettre etc. Astfel. S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille. consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. terrestre. fille. 2 . programme italiană: corridor. consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . difficile.

Dacă vom merge pînă la capăt (terminus).Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. combatantul. Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . c a n i b a l . a recunoaşte. r a i l s . neregulat. IV. P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . h e u r e de p o i n t e . a combate. Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. milionar. a dezbate. la con­ signe. m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). a a d u n a (cifre). EXERCICES I. 326 . t r a i n o m n i b u s . de obicei. milig r a m . Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. a incomoda» d i s c u ţ i a . I I . d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e . comod. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". irigaţia. m . In Paris există m u l t e autobuze. Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. Observaţie. la bouche du m é t r o . cunoaşterea. i n o v a t o r .

c'est une population énorme. elle est bien belle.la place N. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale. — Elle est grande en effet. jusqu'au théâtre N. Levallois. Clichy.)? Par où dois-je passer pour gagner. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions. dit M.. Vous avez la chance d'habiter Paris. Colombes. monsieur (madame.. C'est une ville magnifique... (à l'Opéra)? Ditesmoi. 3 millions d'habitants. Arg*enteuil. dit Barbassou.? PARIS — . Asnières.. mademoiselle.. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie. comment arriver à la place N...).? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de.. St-Denis... Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon. le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans. — Oui. (près du musée L.? Cette rue me conduira-t-elle à.. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris.. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N. St-Ouen. même si vous l'habitez depuis bien longtemps.? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N.? Est-ce loin pour aller boulevard N.y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques. Au total. Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées. voudriez-vous m'indiquer la rue N. s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N. II.?). et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre... s'il vous plaît..? (à la gare N. Pour Paris. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers. Est-ce que l'autobus No.\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville. mon petit etc. il y a le Paris des révolutions..? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N. Courbevoie. Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) . Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers.. mais elle est bien grande. Vernéjou.

J'attends un instant pour me calmer. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion.. Une seconde. triomphant. après le quinzième coup. — Le lion. deux. puis. Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson. mais une minute après remonte. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils. D'à p r è s A. Voici l'histoire de mon premier lion.. je tire plus mal. — Si je manque le dernier coup. cache sa tête... il ne reapparaît pas.. — Seize lions. Une demi-heure avant minuit.. et devinez ce que je trouve derrière le buisson. J'attends encore un peu.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 . et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil. Troisième coup: même résultat. je serai mangé. mais je crois que vous allez le faire.. Quatrième coup: même résultat. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion. je me précipite. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis... dix.. me mis à l'affût. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. puis je tire. L'animal effrayé.. L'animal tombe. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. Le résultat est que. l'animal redresse encore la tête. le soir.46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. Il m'avait senti et regardait de mon côté. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul. Un second coup: même résultat. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et. puis la dresse à nouveau. Je m'énerve. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion.

în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede. ai ajunge la t i m p .) ghicitorul la devineresse (f. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. după si.) enervarea énervant. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă. ai fi ajuns la t i m p . tu marchais plus vite. = Si tu marches plus vite. tu arriveras à temps.) a enerva Vènervement (m. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede.a devinette (f. vei ajunge la t i m p . în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă. V. b) In locul viitorului din romînă. il serait arrivé à temps. 329 . tu serais arrivé à temps. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. Observaţie. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut).) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale.) n e r v u l énerver (vb.) a ghici le devin (m. =Si tu arriverais à temps. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede. = Si t u avais marché plus vite. je serai mangé. fiind vorba de o acţiune nerealizată.a : S'il eût marché plus vite.) ghicitoarea {persoana) /. condiţionalul t r e c u t forma a I i . In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent).) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m. î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul).Famille de mots — deviner (vb. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. -e (adj.

ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. Nu orice st este un „si condiţional". si tous les gens du monde voulaient se donner la main. Paul Fort (Ballades françaises) . tu lui donneras ceci. S'il te (demander) à boire. Prononcez III. 1. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. V. dacă vom lucra cu dîrzenie. Vom reuşi să îndeplinim . în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes. elle aurait duré plus longtemps. S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. il faut q u ' u n chasseur sache chasser. je soulèverais le monde. Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. Il ne savait s'il irait au théâtre.' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. Nommez II. 2. I V . De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif). disait Archimède. EXERCICES I . Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie.sarcinile planului înainte de termenul fixat. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. elle serait restée un pays retardataire. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. Dacă ai fi privit mai atent. nous apprendrions plus vite cette langue. vous trouverez la ville changée. ai fi văzut racheta cosmică. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps.Not&.

Pan ! La voiture passa comme un ouragan. Manqué". le soldat mit en joue. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". Téléguine bascula sur le siège de cuir. appuya sur les pédales. monocle à l'œil. un revolver dansant dans sa main. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. Melchine empoigna le volant. de Joukov et de Melchine. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 . ses yeux et sa joue étaient ensanglantés.c le soldat pour lui arracher son fusil. son front.. à droite. l'autre gémit et s'affaissa. une autre. des buissons. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou.. Joukov se retourna et menaça du poing. plus bas. relate Vévasion de Téléguine. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. une longue face tordue. Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. dans l'encadrement de la fenêtre. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. Mais les engrenages grincèrent. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. capturés et condamnés à mort par les Allemands. au tournant le camp disparut. La voiture bondit.. Melchine se retourna . vers la montagne. En arrière. Manqué. — Joukov. un fusil entre les mains. „Manqué.. Le vent lui souffla plus fort au visage. des bornes kilométriques. dans la cour du camp. en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui. montait dans l'auto.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. tombaient sur un genou. 331 . des soldats couraient. Une détonation.

-ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil. s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a . a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/. -oare 332 . durerea relater [ralate] a povesti. -e [reje] v ă r g a t . -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m. . ) a m e n i n ţ a r e a menaçant.) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u . -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m. ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul. ) a m e n i n ţ ă t o r .ă .) puşcaşul — menacer [vb.) a a m e n i n ţ a la menace (/. a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e . ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m. suferin­ ţ a .) puşca fusiller (vb. ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a . aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné.) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m. -e (adj. a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu. -e [tordy] s t r î m b a t . fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l .) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t . .VOCABULAIRE l'évasion (/.) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/.

. . ... éteindre (a stinge). joindre (a u n i ) .GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l . 333 . Une longue face tordue.u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. teindre (a vopsi). 1. II sortit. -oindre. ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) . La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . î n -aindre. rejoindre (a reuni) etc. une cigarette au coin de la bouche. -eindre. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. e x p r i m a t p r i n t r .. monocle à l'œil. peindre (a p i c t a ) . Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint. J u k o v cu o puşcă în m î n ă . cu monoclu la ochi. un fusil entre les mains.. -e Observaţie. plaindre (a deplînge). schimonosită. O faţă lungă..

Stingeţi lampa. il partit chasser le lièvre. = domnule căpitan. vă rog. din radical. les lunettes sur son nez. Debout. nous peindrons etc. I V . H . Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. H I . Verbele din această categorie schimbă consoana d.m e n t . il peignit etc. Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. Le fusil en bandoulière. il restait immobile. EXERCICES I . Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine. nous éteignons. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. le sourire aux lèvres. în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. les bras croisés. Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). domnule generai etc. Elle allait au bal. Ele pictează o fabrică.2. Il continuait à travailler. les doigts gar­ nis de bagues. Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . 3. Traduisez en roumain: Il lisait. mon général etc. . Noi nu ne temem de greutăţi.

et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. elle veut faire la jeune. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. une de quarante. lui dis-je. qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. Monsieur. am stat de vorbă. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. dis-je en moi-même. une de soixante. Ah !. Rica et Usbek. Un moment après.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). descendons à présent. et la plaignais dans mon âme. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. Quand je tins 2 cette femme décrépite. et qui met des rubans couleur de feu. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. que vous décidiez un pari que j ' a i fait. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". qui voyagent en France." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. „Madame. cette dame à qui je viens de parler et vous. lorsque l'une mourra. me dit-elle. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. bon Dieu. 335 . Madame. je me trouvai auprès de sa tante. Deux Persans. disais-je ensuite. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. qu'il semble que vous soyez deux sœurs. et commençons par la vieille qui est au sommet. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. — Eh ! vraiment. vous vous ressemblez si fort. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. je tins = j'entretins — m-am întreţinut.

qui est à l'autre table. „Madame.. •—Attendez. elle a même quelque chose dans le visage de passé. et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint.— Ma foi. Bon. Je descendis encore. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ . et j'allai à la femme de quarante ans.. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence". que vous n'avez certainement pas. continuons. dit-elle. je suis sa tante. me dit-elle. m'y voilà.

lui dis-je. C'est du temps perdu. -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a . -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère. je ne crois pas. a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. defunct. -ă. m a i ales în expresia j'ai oui dire que. a se distral'amant (m. -ă. -ă. -e [persan] persan. GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi. ţelul le feu feu. alinarea decrepit. VOCABULAIRE persan.. . — J e le d i s a i s b i e n .pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e . i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•. -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI . Adjectivul feu. e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " .. defunct. r ă p o s a t . et il faut avoir vos charmes. M a d a m e . dit-elle. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite). I d s d l U l Ici l ' â m e (/. -ă ouïr [înv. j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e . ) . Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. -e [f0] d e c e d a t . Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv. Quel bonheur. la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur.) focul decedat.) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. -e (adj. -e [dekrepi] decrepit. en sautant de joie! 22 337 .. răpo­ sat. s'écria-t-il. -ă.) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/. (am a u z i t spunîndu-se c ă . feu la grand-mère.) [ama] a m a n t u l . ) [âfăs] copilăria feu.-ă Observaţie. -ă.c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t . r a m o l i t . ....

) . aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. Je regrette que tu partes. Il est temps que tu partes. Elle désire que tu lui écrives. 2 . e t c . Il semble que vous soyez deux sœurs. D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. ) : Il faut qne nous nous hâtions. La forma afirmativă. il est juste.: Je veux qu'il vienne plus vite.Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. p o r u n c a . eventuală. nesigură. affirmer. sembler etc. m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă. t e a m a . 3 . d o r i n ţ a . penser. D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. regretul etc. spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură. Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie. il est temps e t c . Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . il est bon. î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 .) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire.

Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. vom merge să-i facem o vizită. Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans.Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. EXERCICES I . Daca n-ar fi p l o u a t . am fi făcut o excursie. Dacă aş cunoaşte oraşul. Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. verbul rire se ortografiază cu doi i. Traduisez en français (vb. De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. I V . Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . 22* 339 . Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats).a p l u r a l ) . 2. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. 1. Il ne se trompait pas. J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement. III. Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. I I . Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă .

mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. Je crois que jamais. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". comme par miracle. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. je le rattrapai et m'y hissai péniblement.. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi.49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. J'étais épuisé moralement et physiquement et. en bonne condition physique. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. Plus rien ne freinait la dérive. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. je l'atteignis en quelques minutes. même pendant ma course à Las Palmas avec M. plongeant. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique". Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. Bon nageur. je partis à sa recherche. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation.la traversée. L'ancre flottante. en 1951. s'était mise en drapeau. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons.. 340 . J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. Boiteux père. je vis soudain L'Hérétique ralentir. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. j'avais nagé vingt et une heures. Alors. voulant revenir à bord. me jurai que ce serait le dernier bain de. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. comme un parachute. seul exemplaire que je possédais. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus.

borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb. nasturele 2. frîul a frîna frînarea neînfrînat. -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1.) le nourrisson (m. -euse [dulur^] dureros. -e (adj. marginea 2.VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c .) le garde-frein (m ) frîna . ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada . b u b i ţ a l'escarre (/.) la nourriture (f.) freiner (vb. a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l . -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r . a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta .) nutritif. coaja le coussin [kusëj perna faux. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a . b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1.) la nourrice (f. ) [sskar] (med. ) [erypsjô] erupţia douloureux. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. bordul (la u n vas) 3. ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/. -ve (adj. ) le freinage (m. -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/.) effréné. ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/.) escara. -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. -oasă le bouton [buto] aici: coşul.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . bobocul (la floare) 3. fausse [fo] aici: greşit. coşul.

jusqu'à ce que (pînă să. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. . 2 . Indiquez des mots de la même famille voyage. Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. entraînement. flotter. Observaţie. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette. II. en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit. Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. on a balayé la salle. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti. nager. III. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance.1 . Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique. Il a quitté son canot pour rattraper son coussin. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. Il avait perdu l'espoir de le rattraper.avant que je puisse rattraper le fugitif. Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. Il avait traversé la Manche à la nage. pînă ce). EXERCICES I .

-e [brose] periat. é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. u n poing de portefaix. il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . q u i . de larges souliers. Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e . Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t . g a n t é . -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . pas de front.50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. s e m b l a i t difforme. l ' u n une espèce de géant. Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s . Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . plăpînd. le second D a n t o n . u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . une h a u t e c r a v a t e . le troisième M a r a t . la veste ouverte avec des boutons arrachés. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d .. le pli de la bonté au coin de la bouche. Ce café a v a i t une arrière-chambre. assis. j e u n e . -ă ganté. b o u t o n n é . Le g r a n d . trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. -e [butone] încheiat. les lèvres épaisses. brossé. Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. -e [pudre] pudrat. Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. Le 28 juin 1793. des bas blancs. Il é t a i t p o u d r é . le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . des plaques livides sur le visage. Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. . u n j a b o t plissé. avec les lèvres minces et le regard froid.-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. g r a v e . l ' a u t r e une espèce de n a i n . a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . ( V i c t o r H u g o . débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . -ă brossé. des souliers à boucles d ' a r g e n t . q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . une ride de colère entre les sourcils. Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . -ă boutonné. les dents grandes. les y e u x injectés de sang. -e [gâte] înmânuşat.. Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. une bouche énorme et t e r r i b l e . . l'œil é c l a t a n t . ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire.

gulerul 2. oraş în Algeria). bougie (luminare. 4. . baïonnette (de la Bayonne). -ă nouer [nue] a înnoda plat. 1. groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. -e [bote] î n c ă l ţ a t . pasul 1. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. canadienne etc. -oare. -ă. -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid. cachemire (de la Cachemire). -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. epss] gros. 2.Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. ş l e a m p ă t . valenciennes (dantelă). sclipitor. cafeaua 2. -ă le gilet foils] jiletca. trecătoarea. de la Bougie. camembert (brînză). -e [debraje] îmbrăcat. -ă l'apprêt (m. -e [pla]. LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1.ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. berline. épaisse [eps. -e [erise] z b î r l i t . -e [eklatà] strălucitor. cognac (băutură). sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final.) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. 344 . staco­ jiu botté. landau (de la Landau. -oare difforme [diform] diform. tulle (ţesătură).-ă neglijent. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin. sèvres (porţelan). bordeaux. cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. roquefort. v î n ă t . oraş în Germania). ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. 3. postavul 2. aici: lins. bourgogne (vinuri). cearşaful le col le pli 1.

Je viendrai vous voir. EXERCICES j'assisterai I. Spre deosebire de limba romînă. bien que. calepin (de la Calepino). legate de o invenţie.b) nume de persoane. c) nume de personaje literare. mansarde (de la Mansart. guillotine (de la Guillotin). numele propriu Renart a înlocuit. praline (de la Praslin). vechiul nume al v u l p i i (goupil). conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. bien que je sois très occupé. care se traduc prin „deşi". à un spectacle palpitant. 345 .. mécène. arhitect). tartufe. la b o t t e . opem literară din evul m e d i u . harpagon. Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique.i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. la poudre. „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure. donjuan. soldat al lui Napoleon I). de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). soit que je le suive à la télévision. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv). Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t . Indiquez les différents sens des mots: le p l i . 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . Observaţie. în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). le front. chauvin (de la Nicolas Chauvin. adonis etc. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1.. în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match.

Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction. tout obéit à la même pensée. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline. l'électricité les a remplacées. l'exalte et l'impose. . camembert.. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) . Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. dans les allées désertes. au moment du printemps.. Du. Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e . ses terrasses.. elles seront ici ce soir. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas.. ses marbres et ses fontaines.. soit qu'elles (arriver) par avion. Il y a plusieurs types d e . Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . Les . avec son château. son décor royal encore debout.. . on devrait choisir pour cette visite. il a peur de le parler. dans la littérature roumaine. Soit qu'elles (venir) par le train. L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs.. ... . Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables.III.. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose. Les enfants aiment les. saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. nous avons mangé du . On n'emploie plus de . tartufe... ont été remplacées par les autos. et du . mansarde. . Le déjeuner a été riche en fromages. mécène. un jour de solitude. bougie. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. ou plutôt vers la fin de l'automne. quand. et d u .. Elle portait une belle robe de . IV. l'État leur accorde les meilleures conditions de vie.... il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine. ont bien arrosé ce déjeuner. l'ornementation. dans nos villages. bordeaux. Versailles n'est qu'une harmonie. cachemire. berline. la réalise. roquefort. bourgogne. . .

de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. où il relate les principaux événements de l'expédition. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t . Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . Au d é b u t du mois de m a r s 1898. n o t r e vaisseau était. i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . Faisant partie.51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . Voici un bref extrait de ce livre. quelque 347 . en qualité de naturaliste. Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud". Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e .

Nous avons beaucoup souffert. des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. Pendant 13 mois. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. brève [bref] scurt. vaporul bref. Chaque fois que cela était possible. ce foyer de lumière et de progrès. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation. ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 . parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c . par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. -ă le yaisseau [vsso] vasul. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient. En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement.) a acoperi.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. nous avons fait à une heure d'intervalle.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/.

adverb — v. D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque. ) : . 349 . que.. je ne reculerai pas. je le tiens pour un homme honnête. je ne reculerai pas. cu quoi que (orice) scris în două cuvinte.. .. Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t .. s-ar spune despre el.Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 .. b) Quelques dangers que présente cette entreprise. je ne reculerai pas.. quelque difficiles qu'aient été les moments . Oricare ar fi c u v î n t ) . dificultăţile. O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e . . Observaţie.. Oricît de a t e n t a fost . 2.. D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet. .. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. nu v o i da î n a p o i .. si. în acest caz... O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . nous avons rempli notre mandat. adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. scrisă într-un singur c u v î n t . Orice Observaţie. quel: nous les surmonterons. După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés. în acest caz. m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind. oricît de grele au fost momentele .. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) . . Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul. que (oricît d e . le vom învinge. N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi).. cu Observaţie... Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind.. Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. 3 . îl consider drept un om cinstit..

t e l l e m e n t . opérer. verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. v ê t e m e n t s . -e Observaţie. divers. q u i t t e r . commencement. I I . court. Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. m o m e n t . en q u a l i t é de. sud. défendre. Indiquez des mots de la même famille que: observer. EXERCICES I. écrasement.Le verbe envoyer (a. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. 350 . trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. espoir. La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir.

dar ne temem să nu se strice. les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. si morne et si accablée qu'elle fût. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. elle est très vieille. V-am trimis o carte poştală ilustrată. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). Hugo). elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. Traduisez en français (vb. quoi que fît le père Madeleine. son seau à la main. Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. Bruhat). y demeura rebelle (V. Trimite-mi banii prin mandat poştal. et. Au moment où Cosette sortit. PROVERBE Le chat parti. J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. Elle sera mieux chez vous. Cînd pisica nu-i acasă. IV. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter.III. Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. . que dans la maison paternelle (Balzac). V-am •trimis fructe. » Un touriste: — Cela n'est rien. quelque pauvre que vous soyez. Peut-être de Grèjce. Donc. Hugo). Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. les souris dansent. Hugo). Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). elle a au moins cinq cents ans. il n'est peut-être pas inutile (V. si isolés et opprimés qu'ils aient été. şoarecii pe m a s ă .

de journalistes. elle était entrée. sur la tombe de son mari. Pour la première fois. ayant terminé. parce qu'elle désire l'entendre. là où il l'avait laissé. d'amis.. D'une voix assurée. aplauzele 352 .\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a . Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. Seule dans la petite pièce. malgré la sécheresse de son exposé. Pierre Curie.. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. Marie. le 5 Novembre 1906.. Vêtue de noir. pi. Et cette femme. Marie salue d'un geste bref de la tête. plein de curiosité. est là. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. elle a tout simplement repris le cours de son mari. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m. dans l'émotion grandissante.. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant. elle attend debout. Pour la première fois en France. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. le visage très pâle. les cheveux blonds relevés en casque.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. quelques heures auparavant était seule. Et. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. de gens du monde. immobile. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. mais surtout de respect. elle laisse aller ses pensées.

-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m. -e (adj. afin qu'on vous voie. dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher. de sorte que.) la peuplade (f.) pacificarea popularitatea pacificateur. Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c . -trice (adj. .le respect [respe] respectul grandissant.f.-ă le pacifisme (m.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f. aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c . şis. Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher.) în mod paşnic popular.. Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l . D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que. -ă . şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l .) dépeupler (vb.) pacifist populaţia pacifiquement (adv. ca să fiţi văzut. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que.) paşnic. înaintaţi. .) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m. la coexisa popula tence .) pacifismul s e m i n ţ i a .) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca).pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat. -e [grâdisă] crescînd.m.) la population (f.) peupler (vb.. î m p l i n i t . 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 . Avancez.m.) la popularité (f. de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l .) populaire (adj.f.) le peuplement (m. t r i b u l pacifiste (adj.) poporul — pacifique (adj.) surpeuplé. ) populairement (adv. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps. -ă pacifier (vb. şis.

prier. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. regarder. A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . défendre etc. Je regarde les gens se p r o m e n e r . Doresc să văd acest film. Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer. écouter.) Je désire voir ce film. construcţia infinitivală este preferată. dar II pense que vous irez à la montagne.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . Cînd subiectul este acelaşi. croire. Elle désire l ' e n t e n d r e . i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . laisser. Je l'ai prié de finir plus vite son travail. s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. entendre. sentir. aimer etc. Fiecare poate să acţioneze. In general. Se va s p u n e : Il veut partir demain. vouloir. L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . déclarer. Chacun peut agir. Observaţie. demander. ordonner. savoir. voir.) In acest caz. D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. şi nu II veut qu'il parte demain. penser. pouvoir.

. Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. absoute. de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema. -e Observaţie. . qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ . E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). ) rezolvă problema modernizării oraşului. dissous. Lăsaţi-i să plece la m u n t e . Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . .. La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . au mode nécessaire. r o u m a i n édifie le socialisme. 23* 355 . cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva).. Mettez le verbe à l'infinitif. . Sperăm să o vizităm în curînd. Ea ştie să cînte la p i a n . I I . Participe Présent Passé résolvant résolu. certaines régions de notre pays sont p l u s . Spune-i să intre. A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf.. E i rezolvau o problemă de şah. m a i n t e n a n t . . Am dori să cunoaştem Bulgaria. dissoute. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . . iar la perfectul simplu nu se folosesc. . . . I V . Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi. dacă vor. Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet.. Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t . Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . . III. Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e ..Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e ... La grande majorité de la . I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă . EXERCICES I . Colegul meu crede că are d r e p t a t e .

lui d i t .53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . répondit Zadig. ne sauriez-vous p o i n t 1e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s . Le roi charmé lui de- 356 . — Vous q u i savez t a n t de belles choses.i l .

perfect. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . les reins courbés. et il fallait. au nom du r o i . la tète h a u t e . vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. pour y entrer. -ă. que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. les mains collées à leurs côtés. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. (Voltaire. d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e . . qui a v a i t le m o t 1 . — Vous vous m o q u e z . Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . d i t Zadig.— Il n ' y a. — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. en l ' e m b r a s s a n t . Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. Le roi. dit Z a d i g . le corps droit. q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. en h a b i t s de soie légère. le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . le j a r r e t ferme. VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil.—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. les bras é t e n d u s . . l'un après l ' a u t r e . mais la porte de ce salon é t a i t fermée. par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . Laissez-moi faire. le déclara trésorier.m a n d a . 357 . fils de N u s s a n a b . passer par une p e t i t e galerie assez obscure. a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. r e p a r t i t Z a d i g . eussent à se r e n d r e . mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . Le roi embrassa ce bon danseur. le regard assuré. J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. t o u t é t a i t préparé pour le b a l . ils a v a i e n t tous la tête baissée. On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . comment il fallait s'y prendre.

greoi les reins [rë] şalele courbé. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m. nette [net] curat. ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara. ) danser (vb.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t . -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/.) le danseur (m. unique.) în mod cinsiit déshonnête. hazliu. -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant.): C'est la plus grande usine que j'aie grande. la malhonnêteté (f.) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e .) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru. ) 358 visitée.) la danseuse (f. -e [kurbe] îndoit. plszàt] p l ă c u t . cinstit. malhonnête (adj. -ă. (Antecedentul este un homme). -ă pe sine. -ă — honnête (adj. -ă la déshonnêteté.) dansant. -e [asyre] stăpîn.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e . c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 . -ă.) cinstit.) necinstea déshonnêtement. sigur. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului. -e [plezà. 2 .) necinstit. -e (adj. principal etc. -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/. ) [a3ilite] sprinteneala assuré. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f. -ă Vhonnêteté (f. aici: violo­ nistul l'huissier (m. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul. malhonnêtement (adv.net.) cinstea honnêtement (adv. (Antecedentul este la plus .

cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. s'y prendre. au 359 . Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. trésor. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. J'ignore si le déjeuner sera prêt. gagner. EXERCICES I. L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. IV. III. Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. nu se aplică regula lui si condiţional. Indiquez la famille des mots: h a b i l e .Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . ci regula corespondenţei timpurilor. II. Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă . Spune-mi. C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. p l a i s a n t . b) nu este urmată de semnul întrebării . M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. cît este ceasul. Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). te rog. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez.

et m'assis auprès. tant qu'il fit jour. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. Nous y entrâmes. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. je fis bon feu. C'est un pays de méchantes gens. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. nous. et il pria fort qu'on en eût soin. notre chemin à travers ces bois. Et je n'entendis plus rien. voulut prendre un sentier plus praticable et. Nous cherchâmes. mais la maison. Tout me déplut. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. Ce n'étaient que fusils. coutelas.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . mais plus nous cherchions. — dans la chambre haute où nous avions mangé. 360 . J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. Mon camarade. Enfin il parla de sa valise. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. couteaux. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. Les deux personnages du récit sont des officiers français. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. nos hôtes couchaient en bas. qui fut long. je crois. pistolets. plus nous nous perdions. Le souper fini. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. finit par nous égarer. Nous deux presque sans armes. mais comment faire? Là. Mon camarade y grimpa seul. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. et je vis bien que je déplaisais aussi. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. non sans soupçon. on nous laisse. sabres. qui. vous l'eussiez prise pour un arsenal. au contraire: il riait. où du premier mot on nous invita. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. la tête sur la précieuse valise. Moi. qu'on la mît au chevet de son lit. déterminé à veiller. et se coucha tout endormi.

d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u . va d o u c e m e n t . D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . moi derrière la p o r t e . -e [me/â] r ă u . a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . iubita le souper [supe] cina. je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant. et de l ' a u t r e . Il m o n t e .e t . p a r les fentes de la p o r t e . t o u t e la f a m i l l e . ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x . l'hôtesse 1. . E n les v o y a n t . sa l a m p e d a n s une m a i n . gazda 2. son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . .) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é . sa femme après l u i . masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. je v i s le p è r e . et v e n u à la h a u t e u r du l i t . à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller. oaspetele I 361 . rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . bucata propre [propr] c u r a t .) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. a sfătui saisir [sezir] a apuca. -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e .] felia. Il m o n t a i t . Dès q u e le j o u r p a r u t . en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u . fort b o n .) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t .

cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. âne—ânesse. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi. respectiv. chasseur — chasseresse etc. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. Je voudrais qu'il vînt me voir. Doream ca el să reuşească. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. diable — diablesse. b) conjunctivul perfect. Dorim ca ei să reuşească. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. 2. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . tristesse. Aş vrea să vină să mă vadă. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. Je désirais qu'il réussît. 362 . Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. qu'on la mît au chevet de son lit. maître — maîtresse. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. Doream ca el să fi reuşit. Dorim ca ei să fi reuşit. Observaţie. mollesse etc. vieillesse.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. conjunctivul perfect.

poli. il avait encore soij. la celelalte persoane. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I . 363 . gros. bleue entra dans la salle. rude. En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple. Deşi băuse un pahar cu apă .Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie..a singular. . h a r d i . Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. on nous laisse.. noble. în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra.. beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle. gentil. bas. faible. Fiindcă nu pot p l ă t i . . français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. j u s t e ... EXERCICES I . După ce s-a t e r m i n a t cina . petit. fin. large. étroit.. Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini.

si vieillesse pouvait. Les hôtes. La nuit tombée. vous avez réussi à bien apprendre le français. De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi. l'un des jeunes gens avait peur. CHARADES 1 . Voulant faire le riche. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois.I I . parlant bas. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. III. Bien qu'étant armé. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . PROVERBE Si jeunesse savait. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . Il est possible qu'ils (s'égarer).

Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) . Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 .4 .

vieux. le tueur de panthères. une serviette en cuir. — Ah! oui. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais.. vous êtes. •—• Vous chassez donc la panthère aussi..... monsieur. Le petit monsieur. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante.. Si je le connais. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur.? — Tartarin de Tarascon. monsieur Tartarin? 366 . Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel... — Si j'en ai beaucoup tué. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement.... A la fin le Tarasconnais prit la mouche. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. compassé.. fit Tartarin assez dédaigneusement. on attela. qui s'était assis en face. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête. monsieur!. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. la diligence partit.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. un parapluie: le parfait notaire de village.. sec... dans le parfum des orangers fleuris.. monsieur Tartarin!. lui. Le petit monsieur sourit. — Té ! pardi. une figure grosse comme le poing. Une bouffée d'air frais entra. une cravate en soie noire haute de cinq doigts.. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. ne se déconcerta pas. apportant sur ses ailes. ridé. sourit doucement.. répondit l'autre fort tranquillement. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes.... un tout petit monsieur en redingote noisette. le petit monsieur. puis toujours avec son même flegme: — Alors. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. Le petit monsieur regarda son parapluie.. la portière s'ouvrit. — Non ! Ça me gène. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face. On passe quelquefois de mauvais moments. On détela.

a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère.. -ă. Il n'en reste plus en Algérie. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous. -ă. ) [el] aripa l'oranger (m. — Conducteur. j'aime mieux vous dire ce qu'il en est. Retournez vite à Tarascon. demanda Tartarin.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec.. sèche [s ek] aici: uscăţiv. [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé. c'est fini. descendit. Il ajouta. lui dit-il d'un air très respec­ tueux. p e legea mea fi donc! (interj. en faisant sa moue. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. Quant aux lions.. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. f ] a se enerva. -e [kôpase] tacticos. vous avez l'air d'un brave homme. mon­ sieur Tartarin. Vous perdez votre temps ici. par passe-temps. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. monsieur? — Ma foi ! écoutez. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca. mon­ sieur Tartarin? — Lequel.. furios.-ă compassé.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a . ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u . Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul). -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/. Le petit monsieur se leva.. e [àra3e] t u r b a t .. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta. (D'après A l p h o n s e Daudet. Sur quoi le petit monsieur salua. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé.. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/. figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 . -oasă pardi! [interj. moisieur. fit l'enragé Tarasconnais.. ferma la portière.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u . qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel.. slab...— Quelquefois..

nu se iveşte. Et chacun de répondre: oui. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. da.. et tous les oiseaux de s'eiiToIer. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire . Şi întreaga diligentă rîse. Il approche.LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e . Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. oui. compendiul de gramatică. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. etc. Se a p r o p i e . Si fiecare răspunse: da. Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă.. răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. vers la forêt. prin perfectul simplu sau prin prezent). 368 .

E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. verbe. les canards accouraient. Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . gloussait. Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. viens ici! Gare! u n camion.Cîteodată. unele părţi de vorbire (substantive. criait. cuir et peau. Noaptec. E t le géant s'effraya. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. Elle a b a t t u le record du m o n d e . adjective. Indiquez la différence entre: porte et portière. Hé! l ' a m i . PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. III. II. Pouah! quelle horreur. Bah! je m ' e n m o q u e . Lu nuit porte conseil. p a r a p l u i e et ombrelle. Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. este u n b u n sfătuitor. Ouf! je respire enfin. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !). . Fi! que c'est v i l a i n .

Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. le visage souriant. il transporte le courrier de France en Afrique. Leur appareil. ils quittent le Sénégal.. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. Mermoz le raconte d'une voix calme. Un jour cependant. Mermoz. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire.. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé. la plus noble. S'il aime le danger. 370 . puis. accepte des lignes que d'autres refusent. de là. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. transporte 2600 litres d'essence. battu et laissé pour mort. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. il est fait prisonnier par des Arabes. il faut qu'il supporte tout. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. Aux Français heureusement ! Tout cela. Sûr de lui. Plus d'une. essayer de traverser l'Atlantique Sud. glorieux représentant de l'aviation française. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu.fois. Jean Mermoz adore l'aventure.. vendu.érir un nouveau morceau de ciel. il échappe à une mort certaine. un Latécoère de 5500 kilos. Mermoz n'hésite pas un instant. Pour satisfaire sa passion. son avion tombe. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. Cette fois encore. Dix fois.56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930.. vole sur des appareils trop vieux. Le 12 Mai 1930. exécute divers travaux lourds. la joie au coeur.

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. ...» , . , la confiance r lkotias încrederea l , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. rangée sur deux haies. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. ale cravatei albe. l'argent mat des décorations. Bărbat fru­ mos încă. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. une distinction paradoxale. pour faire honneur à Jenkins. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. Le reflet du linge. de la cravate blanche. ducele purta admira­ bil fracul. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. argintul mat al decoraţiilor. donner du sérieux aux choses futiles. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. c'était le résumé. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. de son attitude dans la vie. traiter légèrement les choses graves. monter en souriant à la tribune. Reflexe­ le cămăşii. să se urce surîzînd la tri­ bună. să ia fleacurile în serios. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . traverser gravement un salon. Encore beau malgré ses cinquantesix ans. sur lequel. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. 383 . il portait merveilleusement l'habit noir. une curiosité respectueuse. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. să traverseze grav un sa­ lon.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. o curiozitate respectuoasă. il avait mis quelquesunes de ses plaques. aşe­ zată pe două rînduri.

. pe vremea Expoziţiei jubiliare. à tout son être cet enavant si vibr.. continuant sa route vers le grand salon. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli." Monpavon. toate jocurile de noroc cunoscute. Le roi. 384 Caragiale . nu auzea.. lovituri de bursă şi la bacara. dar Excelenţa. I. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. permite-mi să. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix. Regele. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906]. lui . mais l'Excellence. et cette visite princière. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă. II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica. le jabot gonflé. le jeu sous toutes ses formes. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină. fireşte. distrată.ant et si extraordinaire.Il menait une vie si terrible ! La politique. solemn. permettezmoi de vous. adînc îngrijat şi bănuind. cu drept cuvînt.O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări. essayait de faire la présentation si attendue. încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată. şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. — Scumpul meu duce. distraite. Caragiale . cu plasstronul bombat. Da. n'entendait pas.OEUVRES (1907. pe'ndelete. încă din vara anului trecut (1906). solennel. guvernul conservator (sub barba căruia. Monpavon. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. coups de bourse et coups de baccara. „Mon cher Duc. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine.L..

un conservator şi un liberal. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă. Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. députés. Au urmat în Cameră. s-au plecat învoielii. In publicitatea romînească. Dans la 'presse roumaine. ce-i drept. avait besoin d'être lavé. iar conservatorii.el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. foarte înclinată. publicistes. sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. publicişti. că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor. miniştri de ieri. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. astfel de. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales. hier encore. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. Tout le monde a pleuré. se transformait en sau385 .. Et devant cette foule si émue. fit appel au patrio­ tisme de leur chef. ministres en titre. şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate. re­ portera şi tribune publice. tombèrent d'accord. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". deux grands parmi les plus grands chefs. duioase scene teatrale. sénateurs. depu­ t a ţ i . pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". doi mari între mari fruntaşi. honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve . la ocaziuni mari. miniştri de azi. Toată lumea a plîns. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. reporters et public. il est vrai. cătră nota sen­ timentală. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie". ministres sortants.. un conservateur et un libéral. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut".exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". les conserva­ teurs. senatori. tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth".

tom­ be. Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. fără nicio rezervă.. un guvern incapabil. les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . bien que disposant d'une majorité écrasante. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare. . Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour. cade. dès le début. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable. incapable.vator al patriei. En face du danger également menaçant pour elles.. acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. Care va să zică. deşi dispune de majorităţi for­ midabile. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da. veur de la patrie .

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

en composa la musique. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. Du passé. un ouvrier de Lille. Soufflons nous-mêmes notre forge. Producteurs. il fut écrit par E. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. ayant pris une part active à la Commune. ni César. Pour tirer l'esprit du cachot. Groupons-nous. L'Internationale Sera le genre humain. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. ni tribun. C'est la lutte finale.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. dans VInternationale. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. C'est l'éruption de la fin. faisons table rase ! Foule esclave. L'année suivante. Pottier en juin 1871. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. Pierre Degeyter. et demain. compositeur amateur. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. Ni Dieu. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes.

Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. C'est assez languir en tutelle. Ce qu'il a créé s'est fondu. À. Le soleil brillera toujours. Crosse en l'air. L'impôt saigne le malheureux. et denjain. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. L'oisif ira loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. 390 . Paix entre nous. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. Nul devoir ne s'impose au riche. dit-elle. Égaux. nous sommes Le grand parti des travailleurs. L'égalité veut d'autres lois. La terre n'appartient qu'aux hommes. „Pas de droits sans devoirs. L'Internationale Sera le genre humain. paysans. ces cannibales. Groupons-nous. Les rois nous soûlaient de fumées.faire de nous des héros. les vautours Un de ces matins disparaissent. Le droit du pauvre est un mot creux. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. C'est la lutte finale. Le peuple ne veut que son dû. En décrétant qu'on le lui rende. Ouvriers. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées.L'État comprime et la loi triche.

LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. L'étendard sanglant est levé. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. paroles et musique. marchons. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. Conduis. que la victoire Accoure à tes mâles accents . Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. nos compagnes. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. Que nos ennemis expirants. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. Allons. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . Le jour de gloire est arrivé. enfants de la Patrie. marchons. Entendez-vous dans nos campagnes. Rouget de Lisle. (Refrain) Aux armes. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. Egorger nos fils. Contre nous. de la tyrannie. liberté chérie.

marchons. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus. Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes. Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! .

I . pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . Don Juan (1665). l'École des femmes (1662). et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. les Femmes savantes (1672). Monsieur Jourdain. E . 0 . le Malade imaginaire (1673) etc. le héros du Bourgeois gentilhomme. — sont dirigées contre la société féodale française. le Misanthrope (1666). l'Avare (1668). Ma f o i ! o u i . U . fragment) Maître de philosophie. en présence de son maître de philosophie. O u i . le Bourgeois gentilhomme (1670). l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. E . Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . Dans la scène qui suit. La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. et en consonnes. Cela est v r a i . l'hypocrisie du clergé catholique. 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . Monsieur Jourdain: — A . étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h .A. et de la différente manière de les prononcer t o u t e s .1. scène 4. E . E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Maître de philosophie: . 1. Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e .— Soit. Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . Monsieur Jourdain: — A. I .1. A . de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). a été le plus grand auteur comique de la littérature française. ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . Monsieur Jourdain: — A .1. et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . A h ! que cela est beau. E . Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). Monsieur Jourdain. est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. il faut commencer selon l'ordre des choses.LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. E . Tartuffe (1664). Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . (Acte II. E . p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. Vive la s c i e n c e ! 393 . l'ignorance des médecins de l'époque. Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A.

R. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA. Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R.R. Monsieur Jourdain: — 0 . Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA. Il n'y a rien de plus juste A.Et l'R. Monsieur Jourdain: — FA. faisant une manière de tremblement: RRA. 0 .U.RA.U. Monsieur Jourdain: — R. Je suis amoureux d'une personne 394 . 0 .1. Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. qui sont les consonnes.RA. Cela est admirable! 1. elle lui cède. Ah! la belle chose. La consonne D. 0 . Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais. Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Monsieur Jourdain: — 0 . Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt. Cela est vrai.R. Au reste. les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U.R.R.R. C'est la vérité. et allongeant les deux lèvres en dehors.R. 0 . Ah ! mon père et ma mère.E.0. le haut et le bas: 0 .FA. Oui. il faut que je vous fasse une confidence.0. Vous avez raison.R. vous ne sauriez lui dire que : U. 0 . Monsieur Jourdain: — DA. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. et revient toujours au même endroit. Il n'y a rien de plus véritable: U.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires. Monsieur Jourdain: — U.R. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. 0 . par exemple. et rapprochant les lèvres par les deux coins.I.DA. de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force. nous verrons les autres lettres. et vous moquer de lui. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. 0 .RA. Cela est vrai. Monsieur Jourdain: —• U. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —.

1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . Maître de philosophie: — Fort bien. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. point de vers.. r e p r o d u i t ci-dessous. seul. tout ce qui n'est point prose est vers.A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . scène 3) Figaro. oui. est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole. Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. se promenant dans Vobscurité. LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E . le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i . apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". sans que j ' e n susse rien. qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. 395 . et tout ce qui n'est point vers est prose. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non.de qualité. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. Monsieur. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies. représentant du Tiers é t a t . Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. (Acte V . Le monologue de F i g a r o . à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789. non. Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. Monsieur. Monsieur. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds.è m e siècle. est F i g a r o . Maître de philosophie: — Sans doute. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). nul animal créé ne peut manquer à son instinct. je ne veux ni prose ni vers. se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi. ou les vers. Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison.. q u i .

je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. la Perse. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie. la pharmacie. un rang. le perfide! et moi. des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. c'est elle.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. au milieu même de la cérémonie.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. de Tunis. Parce que vous êtes un grand Seigneur. les royaumes de Barca. de je ne sais où. à l'instant qu'elle me donne sa parole. . je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant. On vient. de Tripoli. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. (Il se levé. Il s'élève une question sur la nature des richesses.. je crois.. je voyais de loin arriver l'affreux recors.tromper?. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse. et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire.. pour plaire aux princes mahométans. et qui nous meurtrissent l'omoplate... Noblesse. sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort. fortune. se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte . tandis que moi. tenir — a poseda. auteur espagnol. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. je m'évertue. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. et me voilà faisant le sot métier de mari. je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. homme assez ordinaire. volé par des bandits. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée.. toute l'Egypte. on se venge en le maltraitant.. dont pas un. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 . une partie de la presqu'île de l'Inde.. a se măsura cu.. du reste. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc... élevé dans leurs moeurs. 396 . vous vous croyez un grand génie !. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta. —Mes joues creusaient... morbleu! perdu dans la foule obscure. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. un envoyé. Monsieur le Comte. — La nuit est noire en diable. mon terme était échu. Il riait en lisant. vous ne l'aurez pas.. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner... ne sait lire. je lui dirais. ce n'est personne.. . j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. n'ayant pas un sou. la chirurgie. -comme un benêt ! Non. vous ne l'aurez pas.

quoiqu'on ne soit plus en prison. Pour profiter de cette douce liberté. je me fais banquier de pharaon 3 : alors.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. je taille encore ma plume. c'est lui. c'est vous. et la honte au milieu du chemin. ni de la morale. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Il ne me restait plus qu'à voler. on pense à moi pour une place. en exigeant que je fusse honnête. je le marie. orage à ce sujet. (Il se lève en s'échauffant. ni du culte. sans la liberté de blâmer. Un grand seigneur passe à Séville. je le nomme Journal inutile. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. on me supprime. il fallut bien périr encore. ni de personne qui tienne à quelque chose. ni de la politique. et. qui s'étend même à celles de la presse. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. ce n'est pas nous. on me met un jour dans la rue. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). je puis tout imprimer librement. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. (Il se rassied. que. mes parents m'arrivent à la file. non. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. bonnes gens ! je soupe en ville.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . j'énonce un écrit périodique. je vais rasant de ville en ville. et comme il faut dîner. et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. ce fut un danseur qui l'obtint. J'aurais bien pu me remonter. il me reconnaît. ni des gens en place. et que. Prêt à tomber dans un abîme.) On se débat. ni des corps en crédit. c'est toi. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. c'est moi. 3 pharaon — un joc de noroc. il n'est point d'éloge flatteur. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. je commençais même à comprendre que. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. et je vis enfin sans souci. sous l'inspection de deux ou trois censeurs.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. 397 . Pour le coup je quittais le monde. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. il veut intercepter la mienne ! Intrique. comme trop lourde à un piéton. Mais comme chacun pillait autour de moi. pour gagner du bien. ni de l'Opéra. au moment d'épouser ma mère. ni des autres spectacles.

Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Porta Bagauda. Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. Alors. l'un au nord. trop à l'étroit dans son île. Paris passa l'eau. le Petit-Châtelet sur la rive gauche. dès les rois de la première race. Les romans de V. considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . il n'en reste que le souvenir. ronge. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. Puis. use et efface cette enceinte. Peu à peu. aujourd'hui. Hernani (1830). Pendant plus d'un siècle. où V. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . La grève de cette île fut sa première enceinte.Le Roi s'amuse (1832). qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. au delà du Petit-Châtelet. hautes et solides. une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. l'autre au midi. Comme romancier. Dans Notre-Dame de Paris. roman historique (1831). Ruy-Blas (1838). le Grand-Châtelet sur la rive droite. et deux têtes de pont. la Seine son premier fossé. V. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. avec deux ponts. dont le plus célèbre. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. a créé une oeuvre immense. q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . et çà et là une tradition. le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. exploités et humiliés par u n régime injuste. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. au delà du Grand. et ne pouvant plus s'y retourner. Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). 398 . dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. les maisons se pressent. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . la porte Baudets ou Baudoyer. P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . comme on sait. déborde. V.

elle est enjambée. pour nous arrêter là. prennent leurs aises — se fac comode. percer. on voyait. des puits de civilisation. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. dépassée. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. celle de Louis XV. 399 . et le faubourg court plus loin. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. dans cette mer de maisons. toute place se comble et disparaît. digne du roi qui l'a bâti. Charles V la bâtit. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. malheureusement pour nos yeux. toutes les pentes naturelles d'un peuple . à vue d'œil — văzînd cu ochii.un réservoir. tout ce qui est âme dans une nation. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. Ainsi. Là. moraux. se carrer — a fi în largul său. industrie. tout ce qui est sève. et aussi des égouts. dès le quinzième siècle. politiques. siècle à siècle. Dès la fin du quinzième siècle. intelligence. Au seizième. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. elles montent les unes sur les autres. piton — culme. il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. comme des échappées. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. Dès 1367. surtout sur la rive droite. vîrf. Paris s'est encore transformé. Depuis lors. sans ordre et tout de travers. pour ainsi dire. Elles commencent à devenir profondes. La rue de plus en plus se creuse e". se taillent des jardins dans les shamps. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. prennent leurs aises 2 . elles mettent étages sur étages. pour ainsi dire. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. intellectuels d'un pays. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. du temps de Julien l'Apostat. Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. tout ce qui est vie. où commerce. elles se carrent 1 . Sous Louis X I . quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. par places. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. se rétrécit. étaient. population. ce misérable mur de boue et de crachat.

400 . il a reflété dans ses romans. les Paysans (1844). et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. le Père Goriot (1834). la Ville. leur spécialité. Cultivant le réalisme critique. Dans le texte qui suit. leurs privilèges. L'honnêteté ne sert à rien. Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. ou s'y glisser comme une peste. parce qu'il prend sans partager. en un mot. groupés sous le titre général de Comédie humaine. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. ayant chacune leur physionomie. Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833). Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. César Birotieau (1837). Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. le Cousin Pons (1847) etc. on le hait. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. extrait du Père Goriot. qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. în total. Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. l'Université. Illusions perdues (1837). Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. 1 pour tout potage — cu totul. leura mœurs. et vous en sentirez partout la pointe. „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. le talent est rare. fût-elle riche. La corruption est en force. On plie sous le pouvoir du génie. dont le mari a cinquante mille livres de rente. on tâche de le calomnier. Ainsi. leur histoire: la Cité. leurs coutumes. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . mais on plie s'il persiste. la Cousine Bette (1846). la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. économistes et statisticiens de métier pris ensemble".Au quinzième siècle.

Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. à côté de Balzac. carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Ça n'est pas plus beau que la cuisine. ça pue tout autant. un riche bourgeois de la ville de Verrières. Si donc vous voulez promptement la fortune. pour des enfants. de son vrai nom Henri Beyle.belle et jeune. en grande livrée. fils de p a y s a n s . jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . en guerre avec leurs maris à propos de tout. et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. J u l i e n Sorel. l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . rarement par vertu. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. autrement. se trouve au d é b u t de sa carrière. il faut être déjà riche ou le paraître. Certes. il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. pour des chiffons. Dans le fragment qui suit. soyez-en sûr. Toutes sont bricolées 1 par les lois. Pour s'enrichir. on carotte 4 . qui le cherchait dans toute la ville. il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. Tirez vos conclusions. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). Ses d e u x chefs-d'œuvre. il trouva un valet de M. le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . J u l i e n Sorel. le public les appelle des voleurs. En rentrant. avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . Voilà la vie telle qu'elle est. il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . Valenod. pour le ménage ou pour la vanité. et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). mais là est la misère. est. directeur de la prison c o m m u n a l e .

402 . n'imposaient point à Julien. se trouvaient de pauvres détenus. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. sa gorge se serra. ses pantoufles brodées. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. sa pipe immense. le directeur du dépôt 1 . il lui fut impossible de manger et presque de parler. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. Le percepteur des contributions. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. Cette dame. Jusqu'aux domestiques. Ce fut pis un quart d'heure après. On passa ensuite chez madame Valenod. et tout cet appareil d'un financier de province. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. l'homme des impositions directes. le directeur du dépôt. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. închisoare. l'une des plus considérables de Verrières. Ils ont faim peut-être en ce moment.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. Tout y était magnifique et neuf. quelques jours seulement auparavant. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. On la lui fit visiter. se dit-il à lui-même. Elle y déploya tout le pathos maternel. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. et on lui disait le prix de chaque meuble. Ses gros favoris noirs. Julien pensait à madame de Rénal. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. elle était à sa toilette — se îmbrăca. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. Par compensation. déjà fort mal disposé. Julien. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. il eut l'avantage d'assister à celle de M. son énorme quantité de cheveux. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. avait une grosse figure d'homme. On annonça le dîner. Ils furent suivis de quelques libéraux riches.

Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. Il essaya de la cacher avec le verre vert. tu le souffres! Par bonheur. personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. qui disparut. 26* 403 . un valet offrait à Julien du vin du Rhin. est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. mais non pas encore le cœur de son état. Contes de la Bécasse (1883). Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. dit à M. dont le meilleur est Bel-Ami (1885). et bientôt on n'entendit plus chanter. Dans ce moment. Ce mot fut trop fort pour Julien. dans un verre vert. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. Georges D u r o y . et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place.è m e siècle. — Parbleu ! je le crois bien. tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . Toine (1885). le Uorla (1881) etc. se disait la conscience de Julien. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Miss Harriel (1884). la petite Roque (1886). M. pendant que tu te gorges 1 de viandes. tenant son verre vert. tu empêches de chanter le pauvre prisonnier.quelques accents d'une chanson populaire. un peu ignoble. mais il faudra que. R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . Le personnage central du r o m a n . il avait les manières. et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. la sale fortune à laquelle tu parviendras. É c r i v a i n antibourgeois. Monsieur Parent (1886). chanté en chœur: voilà donc. ô mon Dieu! et. mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . j ' a i fait imposer silence aux gueux. L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . pitance — raţie zilnică. et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. Pendant le tapage du refrain. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. répondit le directeur triomphant. que chantait l'un des reclus. et il faut l'avouer. Julien.

scrupules. ressource suspecte à coup sûr. cercle — (aici) c l u b . ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . on l'affirmait. les noms. et c'est à pe. en tout cas. tripotages — afaceri necinstite. Il les regardait. Duroy marchait lentement. vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. D'autres. cédant à l'appel du ciel clair et doux. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. comme s'il eût constaté. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. Les amazones passaient. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. étaient la grande ressource. Le voici. sous les sévères apparences. dans les plus nobles maisons. consolé. la seule ressource. 404 .. comme on récite les litanies dans une église.irie s'il les enviait maintenant. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. et que cela l'eût réjoui. le temps s'était adouci pendant la nuit. savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. fort célèbres. excité. au d é b u t de sa carrière. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là.. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. l'éternelle et profonde infamie de l'homme. II les connaissait presque tous de. pour qui les cercles 2 . hommes et femmes. avant d'aller à son rendez-vous. buvant l'air léger. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). trottant pu galopant. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale. mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. les riches du monde. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait.nom. Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. louche — suspect. Ce jeu l'amusait beaucoup. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. b a n d ă . minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. Le vent ayant changé. et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. et qu'on recevait partout. savoureux comme une friandise de printemps.

M. — Ah! vous voilà!. Il parla le premier. Les mineurs se tournèrent.. — Voyons. qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. Tous avaient l'air hautain. tandis que les autres. auquel ils présentent leurs revendications. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. dans les grandes entreprises nationales. tas de crapules 1 . la Débâcle (1892). préféraient se tenir debout. Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. théoricien du n a t u r a l i s m e .. cherchèrent des sièges du regard. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. entre a u t r e s . Et il s'interrompit..effrontés.. 405 . je ne demande pas mieux que de causer. Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. la lèvre fière. inquiétés par les soies brodées. demanda-t-il. Au bonheur des dames (1883). l'Argent (189-1). Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . les théories q u ' i l a soutenues. pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. ceux à favoris et ceux à moustaches. Enfin. dans ses r o m a n s . assis en face de lui. Hennebeau entra. tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. escarpes — t î l h a r i . Vous vous révoltez. l'œil insolent. boutonné militairement. et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. à ce qu'il paraît. Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s . Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. la 'Curée (1872). Il y eut un silence. Son excellence Eugène Rougon (1876). Hennebeau. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. M. On y assiste. tâchaitde se rappeler leurs visages. d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . Il venait de reconnaître Pierron. un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. Germinal (1885). caché au dernier rang. à une grève déclenchée par les mineurs. n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. les dénombrait vivement.

On nous accuse de mal boiser 3 . boiser — a căptuşi cu lemn. Du reste. Il disait leur misère à tous. notre journée se trouverait réduite encore. Hennebeau faire un geste violent..au fond depuis le premier coup de pioche !. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. comme si un étranger avait parlé en lui. c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre arrangement possible. au lieu de nous acharner à l'abatage. dans un gonflement de son cœur. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . Il leva les yeux. Si cela était vrai. et qui sortaient.. Mais. Maintenant. Mais ce qui nous enrage. en voyant M. auquel on n'a rien à reprocher. il faut que le travail soit payé pour être fait. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. Maheu coupa la parole au directeur.. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. Puis. les yeux baissés. nous n'en serions pas moins volés. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. nous boiserons mieux. la seule besogne productive. nous sommes las de crever de faim. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête. si nous le donnions. la vie de brute. il s'écoutait avec surprise. mauvaises têtes — capete înfierbîntate.. 406 . nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. il commença. la voix hésitante et sourde d'abord. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. c'est justement parce que je suis un homme tranquille. le travail dur.. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. — Monsieur le directeur. nous mettrons aux bois les heures voulues. voilà ! — Oui. Sa voix se raffermissait. des choses qu'il ne savait même pas là. ce serait donc la fin de tout. Nous voulons seulement la justice. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. oui. Par moments. la femme et les petits criant la faim à la maison. murmurèrent les autres délégués. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. Ah ! c'est mal. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. que les camarades m'ont choisi. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . comme pour interrompre. Payez-nous davantage. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre. C'est vrai. les mots venaient tout seuls. il était lancé..

l'Anneau d'améthyste (1899). t e x t e en m a i n . extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). . —• C'est c e l a . Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). . „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . À. M a i n t e n a n t . France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. M. A. nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . . fils d'un libraire parisien. pseudonyme de François-Anatole Thibault. est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. m o n s i e u r le d i r e c t e u r . A. s ' é l e v è r e n t . les q u i n z a i n e s dérisoires. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). nous préférons crever à ne rien faire. nous sommes donc venus vous dire q u e . et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. . a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. Thaïs (1890). L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). le Mannequin d'osier (1897). . r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . Des v o i x . p a y e r le boisage à p a r t . E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . mangées p a r les amendes et les chômages. finit-il p a r conclure. France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. . Le fragment suivant. p a r m i les m i n e u r s . ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. le Livre de mon ami (1885). il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . Nous a u t r e s . A. lorsque. Nous avons q u i t t é les fosses. Ce sera de la fatigue de m o i n s . En tant que critique littéraire. Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. son style atteignant la perfection. où il a été le principal soutien de Zola.désastreuses. . France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . Il a d i t n o t r e idée à t o u s . illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. à savoir: l'Orme du mail (1897). 407 . et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . les Dieux ont soif (1912) etc. crever p o u r crever 1 . .

dans les champs de Cannes. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. pensums — pedepse scrise (date elevilor). où. il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. César et les dieux. du tonnerre. avec les rusés capitaines. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. „Il avait peur des voleurs. des sièges. des cérémonies expiatoires et propitiatoires. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. des chiens enragés. „Il nous donnait pour sujet de compositions. 408 . „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. dispenser — a distribui. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. à Pharsale.temps n'était pas le temps présent. près de PaulÉmile . sur la nef de Thémistocle . par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. aux stratagèmes les plus perfides. il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. cet excellent homme. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. nous dit un jour monsieur Chotard. Il bravait. des combats. des voitures et de tout ce qui peut. Il vivait. endommager le cuir d'un honnête homme. tant latines que françaises. est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. en commentant un texte d'Elien. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. On l'effrayait facilement. C'était un fameux homme de guerre. en sorte que. plus tard. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. dans la mer de Salamine. aux Thermopyles avec Léonidas . dans la forêt Hercynie. mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . blocuri. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. son âme était dans l'antiquité. de près ou de loin.

vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. d a n s l ' i m m o r t a l i t é . après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . Chantecler (1910). je vous infligerai une retenue générale. comme il me s e m b l e . en ce t e m p s . l'Aiglon (1900). J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . Le gouffre m ' a t t e n d . peu nombreux. Monsieur Nozière. j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . J ' e n t r e . mais toujours malheureux. J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. Gorki). une prodigieuse faculté de r i r e . incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. Cyrano de Bergerac (1897). Ainsi l'a d é c i d é . pour la p a t r i e . La Princesse lointaine (1895). DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . nous le sûmes t o u s p a r c œ u r . Dans sa meilleure pièce.m o i et ne me pleurez p a s . Il est inepte de rire sans motif. CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). si. Les 409 . „ J ' a v a i s . d a n s sa sagesse. Monsieur Nozière. o u v e r t a u x mânes des héros. car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . selon son h a b i t u d e . Ce d i s c o u r s . q u a n d . représentant tardif du romantisme. les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s . du sein de l ' E l y s é e . Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . Cyrano de Bergerac. l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . tel que je l ' e n t e n d s encore. j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . J u p i t e r C a p i t o l i n u s . J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . Messieurs. v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t . monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M.l à . Monsieur F o n t a n e t . Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . vous serez consigné j e u d i . e t . „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s .discours i n c o m p a r a b l e . E n v i e z .

— p a r exemple. vous avez un nez.... Le Vicomte. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court. bien des choses en somme.. monsieur.. Ha! Cyrano. un nez..... scène 4. tenez: Agressif: „Moi.. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle. Cyrano de Bergerac. et se campant devant lui d'un air fat) Vous. faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: .. Dans la scène qui suit..vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces. gravement: Très. ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului..... très grand.. monsieur. si j'avais un tel nez. C'est tout?.. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire. Cyrano. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps... 410 . jeune homme ! On pouvait dire.. c'est un pic!. Oh! Dieu!.. c'est un c a p ! Que dis-je.. C'est la fameuse „tirade du nez". c'est un cap?. En variant le ton. (Acte I.. folosit cu pedanterie ironică. C'est un roc!.. fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe. C'est une péninsule!" Curieux: .. Le Vicomte: Mais. heu. Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire.

quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. nez magistral. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . 411 . qu'on vous salue. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. car Je me les sers moi-même. ô le plus lamentable des êtres.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. avec assez de verve. d'esprit: Mais d'esprit. l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. d'ailleurs. Vous n'en eûtes jamais un atome. monsieur. l'ami.Truculent: „Ça. ce sera le gros lot !" Enfin. monsieur. c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. lorsque vous pétunez. votre tête entraînée Par ce poids. monsieur. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. mon cher. 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et. a fi om cu vază. monsieur. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). T'enrhumer tout entier. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. le traître !" — Voilà ce qu'à peu près.

La Conversion de Ion Grecea en fait partie. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . et à essayer de t u e r . t a n t bien que m a l 1 . Il fut. Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). type d'écrivain militant. Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. un fusil. ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e .LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). à m a n œ u v r e r . Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. il d e v i n t soldat de la m a r i n e . 412 . E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . comme ces terres. il pensait q u ' i l faisait. il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . et à essayer. C ' é t a i t en temps de guerre. Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. Après une visite en Roumanie en 1925. Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . Barbusse se consacre entre les deux guerres. de rău. Membre du Parti Communiste Français. et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e .— de bine. Sur ces p a p i e r s . p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . avec Romain Rolland. il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . il m a n i a i t . Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s . car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e .

„Je vous ai dit. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. l'homme que je fus autrefois. apporta magnifiquement. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". selon la pente de son obéissance passive. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. contre lui-même. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. „afin". en plein tribunal militaire. Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. il avait cru que c'était une loi de la vie. messieurs les juges. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. le communisme. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. s'écria le petit paysan Grecea. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. il fut battu. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. totalement inconnue. Maintenant je ne suis plus le même homme. un nouveau 413 . une multitude d'esclaves obscurcis. cherché à le savoir. Le socialisme. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. à la lumière. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. Devant le tribunal militaire. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. à la vje. Comme tous les inculpés politiques. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. torturé. mais il n'avait même pas. Grecea fut arrêté. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. dit-il „que notre sueur se changeât en or". ensanglanté de coups. Lui. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas.

réduit — colţişor. l'essai de fuite échoua. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. Bratianu. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). on n'y réussit non plus. Quand M. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. Le directeur de la prison dut céder. cependant. Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie. les châtiments suprêmes. Restaient les tortures quotidiennes. chaque paysan et ouvrier. En Roumanie. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. il tomba dans un grand accès de fureur. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. Cette fois. et si Dieu conduisait les choses du monde. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. la grève de la faim. 414 . il y a plusieurs moyens de la rétablir. On le priva de nourriture. volontairement. Il fit alors la grève de la faim. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. où la peine de mort est supprimée. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. Il y demeura pendant des mois accroupi. Tl attira sur sa tête. mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. en même temps que lui. sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". On chercha alors à empoisonner Grecea. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique.chef d'accusation 1 . Président du Conseil des Ministres. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. dans les coulisses de la Justice officielle.

le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée. a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. XII Cependant. 1 au jugé — din ochi. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. Il l'estimait trop étendu. Il tenterait de passer par-dessous. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. il naviguerait vers sept cents. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . extrait de son roman Vol de nuit.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. corrigea. Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie.1 9 4 4 ) . À côté de J e a n Mermoz. et. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages. n'est plus qu'un fantôme. Le moteur vibra très fort et. traînant le cadavre de sa pensée. Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. Dans le fragment s u i v a n t . le courrier de Patagonie abordait l'orage. Pour se conserver une marge. S a i n t . Vol de nuit — 1930. l'avion trembla. Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. m'a dit un témoin. et Fabien renonçait à le contourner. de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . qui remue. le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. au jugé 1 . pilote de son métier. 415 . inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. se résoudrait au demi-tour. sur la carte. Le médecin de la prison a. Ses romans les plus i m p o r t a n t s . Fabien. du reste. Guillaumet e t c . Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes. Grecea n'est pas encore mort. Mais il est devenu fou. . A. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'.que des morts. Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle. si l'affaire se présentait mal. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. l'angle de descente. puis.

au milieu d'aiguilles et de chiffres. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. absorbait le monde visible. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. qui l'éblouissaient pour longtemps. Elle était tressée drue par le vent. pour vérifier le gyroscope et le compas. À peine des changements de densité. Là." Il se pencha encore." Si Trelew était trois quarts couvert. appuyé à gauche.. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. à la boussole. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. signalait un ciel trois quarts couvert. mais il ne vira pas d'un degré. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. et reprenait. Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. dans ce néant. qu'il avait déplié et lu mille fois. le radio — radiotelegrafistul. Penché à gauche contre la masse du vent. qui trembla plus fort. pourtant. un orage. puisque Trelew. 416 . sale et chiffonné. d'épaves. circulent encore. Il répondit. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. sa veille terrible. Il ne savait plus combien de temps. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. dans l'épaisseur des ombres. comme la flamme d'une torche. comme il doutait. Chaque trente secondes. mais qui. Et pourtant le pilote s'inquiétait. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. „Où sommes-nous. Il était gêné par la flamme de l'échappement. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. Il doutait presque d'en être jamais délivré. car il jouait sa vie sur ce petit papier." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce. de collines. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. „Je ne sais pas. Mais ce n'était même plus des lueurs. ou une fatigue des yeux. À moins que. Un remous fit plonger l'avion. et tout ce qu'elle portait de rocs.. Nous traversons. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. La nuit. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. Il la regarda. la prochaine escale. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. par les nuits les plus épaisses. probablement.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. vent Ouest faible.

T e m p ê t e . ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. t u peux v i v r e . de la Cordillère des Andes. les villes. se r a b a t t a i t vers la mer. A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. . ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . Aragon est également un grand romancier. . . directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . Deux h o m m e s .La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. Membre du Parti Communiste Français. membre du Conseil Mondial de la Paix. De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. . On dit que dans sa cellule. Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. le cyclone raflerait. il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. Après avoir débuté comme poète surréaliste. 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. Critique littéraire et critique d'art. Tu p e u x v i v r e .

Rien à faire... si je meurs. et mon refus O mes amis. S'ouvre et tu sors. . La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. Une messe pour Paris.. Songe. rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin". Un cheval pour mon empire.. songe.." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain.J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri.. Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand.... „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent. songe.. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot..Rien qu un mot: la porte cède... Je meurs et France demeure Mon amour. songe À la douceur des matins. L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 . Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède.

Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815). appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe. pourrait influer sur ma décision. et haussait les épaules. — dit encore le mousquetaire.. si l'envie me prenait de le choisir.„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin. peut-être que le seul fait que l'un fuie. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe.. 419 27* . Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré.. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé. ou non. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. „Si je n'avais à choisir. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question. L'alliance de l'ar­ mée et du peuple. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault. et l'autre ait pour lui l'armée. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient. voilà l'important. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait.'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever. Des mots: „. confiance en Carnot. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti.. 1 affliger— (aici) a copleşi. sous les balles. lui..reur. Quelle importance cela avait-il? On avait.. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII. sanglant est levé.. Que chantent les lendemains !" 11 chantait. Sous vos coups chargé de fers.

et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes. porter >mbrage — a lăsa în umbră. sans doute. je ne suis ni boulanger.. c'est là pour moi le travail. on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. des chutes.. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur. Le désordre ou la guerre. si on m'en laisse latitude.. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. ni charretier. Si elle est battue par l'étranger. aux conspirateurs et aux armées étrangères.. mais on a embrigadé la jeunesse.. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. elle entrera dans le camp de la misère. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte. voilà donc — s'exclama Théodore. se révulser ses yeux." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde. il l'appellera Constitution. et personne n'y peut rien. La Révolution. de notre vivant. a eclipsa 420 .. voyons ! Oui.. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police. Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat. servira à l'intimider. L'armée.. chez Monsieur mon père. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. regardez sa bouche se tordre. pas d'autre perspective ! Seigneur.. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias. ..Houdetot dit que Napoléon a refusé... voilà tout... est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 . ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. Voilà tout le choix qui m'est donné. sanglant. blêmir. la guillotine a disparu des places. Napoléon. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence. d'être l'Empereur de la «inaille. Le peuple continuera à crever la faim. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte.. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste. si elle est victorieuse..... un prétexte ou l'autre de répandre le sang. il y a des retours. tout ce que nous avons vu... et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. Mais. son teint s'obscurcir. c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple.. Mais moi. même Hercule.. ni forgeron. Je me remettrai à peindre. que si l'on donne les armes au peuple. par là.. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer.

Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. de glace. 1 2 à tout le moins — cel puţin. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . Il hésita. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. dans Paris occupé par les Allemands. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. Enfin. mais Hubert avait disparu. Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises".CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. présente une manifestation patriotique organisée par le P. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. Son deuxième roman. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. Jean aperçut Christian et Mathieu. 421 . une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. la Dernière forteresse (1950). Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. devant les vitrines de la cour de Rome. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. Mathieu. il prit Claude à part. — C'est décommandé ici. Son premier roman.F. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. Classe 42 (4 volumes. Roberte. Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. extrait de Classe 42. Jean erra encore quelques minutes. barem au pas de course — în pas alergător.C. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. la Marseillaise éclata. 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. se faisant sans cesse bousculer. surgie de la foule. Le fragment suivant. lancés au pas de course 2 .

juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. Le cortège les aborda de front. revolver au poing. Jean se retrouva. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. ayant abandonné sa machine. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. Brusquement. son grand imperméable clair volait à ses côtés. un autre tournoyait au milieu des manifestants. dans un escalier.. l'autre posa sa moto 5 . Il y eut quelques secondes d'attente muette. Au même moment. déjà lancé à toute vitesse. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . prêt à tirer. D'autres flics couraient vers eux. on le vit s'engouffrer. il y eut une hésitation. Pour l'instant il fallait gagner. Mathieu avait soudain disparu. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. sur le trottoir. L'euphorie.. Tout d'un coup. sur le trottoir. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. lui aussi. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. un instant surpris. revolver au poing. Au loin. Jean attendait. pris par la bousculade. tenant toujours le drapeau à sa main. tendu à coupe-gorge — loc periculas. une pétarade 3 trancha le chant. Le premier moto­ cycliste le suivit. déjà il était engagé dans le coupegorge1. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. éperdu. L'Allemand. Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. Un des Allemands de l'auto escalada la grille.Au croisement du boulevard Sébastopol. André se mit à courir évitant le soldat. Une troisième fois. 2 1 422 . deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). Après on verrait. La Marseillaise reprit. avec Mercosur et Saint. dans le groupe de tête du cortège. liesse — bucurie. déboucha des marches. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. la Marseillaise repartit. * moto — motocicletă. un des motocyclistes noirs. On aperçut un policier à terre. André s'envola par-dessus la grille. l'Allemand. se jeta à sa poursuite. s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. l'un se saisit du revolver. on sentait l'horreur sur le groupe. André s'en alla vers la droite. pris de peur.

puis ferma les yeux aussitôt. Le cortège semblait cloué de stupeur. d'une seconde à l'autre. La Jeune Garde continuait comme un défi: . l'Allemand s'abattit lourdement. A cet instant. plus longue. on discernait ses traits crispés. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. André continua de courir. le trait noir s'abattit. ni drapeau. sans se presser... l'Allemand allait le rejoindre. Les copains firent une redoute de leur poitrine. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. un visage fou. le Boche tira . Jean voyait seulement deux silhouettes. tendre la jambe devant le soldat noir. Le groupe entier s'était refermé sur André. mettant la main sur son cœur. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici.. c'était André sans imperméable. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour. A son étonnement. Plus que dix mètres entre eux. 423 . Jean dut le porter sur son épaule. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. il regarda Jean. sûr de tenir sa proie. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. devant un portail ouvert. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. Derrière eux. les yeux exorbités.. crochet — ocol. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. André fit non de la tête. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. André tenta un crochet 1 pour l'éviter.l'extrême.. une claire: André. Jean se sentit agrippé par sa manche. Jean reçut André dans ses bras. l'autre toute noire. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André. le croiser. comme s'il allait s'évanouir. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. André ne tenait plus sur ses jambes.. le coup de revolver fatal. une jeune fille blonde l'entraînait. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. émacié. La Jeune Garde. un frisson de joie parcourait le groupe. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour. il lui semblait qu'allait partir. blême. tirant au hasard. prenez garde Vous les sabreurs. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier. cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux.

t r o p b ê t e . . Ils courent. André devenait é c a r l a t e . la chanson jaillit une fois encore. puis dans une a u t r e . Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t . André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e . J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e . grommela A n d r é . ce qu'ils venaient de v i v r e . Assourdie. Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t . garnitură. 424 . J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. 1 rame — tren. ils obliquèrent dans une rue.. T o u t était calme. rassuré. Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. Sa voix s'éteignit. .. et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. J e a n fit signe de se t a i r e . Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e . La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. il mit le nez dehors. s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante. — Ce s e r a i t .— J ' a i couru. J e a n p a r t i t en éclaireur. La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e .. puis r e v i n t sur ses p a s . à m o r t . v e n a n t du boulev a r d . André susurra. Il a t t e n d i t une seconde. La s t a t i o n du m é t r o . Même alors. — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . J e a n s'y faufila longeant les m u r s . J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles.. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme.

— „Les autres aussi. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite. L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. 425 . à côté de Dubreuihl. parallèlement à la rue Montmartre. murmura Jenny. — „Le voyez-vous?" dit Jacques. il se tourne pour parler à Albert. le gérant". faite de plusieurs tables mises bout à bout. au milieu. Jaurès et ses amis formaient. c'est Amédée Dunois. Et. vous les connaissez?" — „Oui. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". c'est Dubreuihl. Jean entraîna son camarade au dehors. et le serra doucement. En face de Renaudel. Et. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. „Sur la banquette. c'est Jean Longuet. le gros. une longue tablée. Celui qui est à droite de Jaurès. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle. malgré certaines confusions. — Il était plus de neuf heures et demie. où il y avait peu de monde. là. a côté d'elle." — . c'est Philippe Landrieu. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. il lui prit le coude. c'est Renaudel. le dos à la fenêtre. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. à gauche de l'entrée. Tenez. A sa gauche. La rame s'arrêtait dans une station.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. la femme du type qui est en face de Landrieu. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses.

Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là. chercha le pouls." souffla Jacques.. A ce moment. De la rue. Mme Albert... d'une deuxième détonation. il hocha lentement la tête. en courant.Et en face d'elle. Sans changer de pose. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. saisit la main qui pendait." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. Il devait s'être évanoui. Il joua des coudes. et. les yeux clos. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. 426 ." Un claquement bref. l'interrompit net. passa devant la table de Jacques. un éclatement de pneu. c'est un ami de Mighel Almereyda. sans doute. presque aussitôt. Et celui qui vient d'arriver. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. qui tenait le poignet de Jaurès. — un médecin. un dîneur.. la bouche entr'ouverte. et la forçant à se rasseoir. — fendit le cercle. était resté à sa place. Une seconde de stupeur. Jacques s'était dressé. ce sont les deux frères Renoult. et d'un fracas de vitres. en. des curieux... Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. une glace avait volé en éclats. Il était courbé en deux. Chut !. debout. ses amis s'étaient levés lui seul. vite!" — „La police!" Un cercle de gens. suivi.. Il ne disait rien. dont les paupières battaient. d'où partaient des cris. qui se penchait. Il était pâle. Toute la salle. sans regarder personne. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny.. le front.s'élancèrent dehors. envahissaient le café. Au mur du fond. très calme. assis. Avec autorité. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. celui qui est debout près de la table. J'ai oublié son. puis un brouhaha' assourdissant. la gérante. le bras tendu pour protéger Jenny. Albert retentit. debout. il arracha la cravate. Puis il cessa de le voir. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . gesticulant. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. et empêchait d'approcher. un collaborateur du Bonnet Roage. Un homme. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. Il se précipita vers la table du Patron. A demi caché par le dos de Renaudel. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. La voix de M. Instinctivement. ouvrit le col. à flots. entourait les amis de Jaurès. il cherchait Jaurès des yeux. la barbe.

Jacques cherchait à voir.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". sourdement répétés. l'emportaient avec précaution. énormes. Il est mort. Jacques et Jenny. Elle était debout. Des amis avaient soulevé le corps. et procédait à l'évacuation de la salle. Henri Fabre. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. Le docteur. autour du blessé." Les yeux pleins de larmes. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. Elle se faufila jusqu'à lui. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. pour le coucher sur deux tables. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. l'attroupement devenait de plus en plus compact.. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. un ami de Jaurès.. Fabre se retourna: au centre.. poussiéreuses. Mais. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. On chuchotait: j..IJ est mort.. Alors. prête à bondir. dont la masse élastique se referma derrière eux. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre.d'un espace vide. entraînés vers la porte. s'accrocha à son bras. passèrent de bouche en bouche: — ).. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. n'attendant qu'un signal. Le d o c teur. Au moment où ils allaient la franchir. Jacques reconnut un socialiste. sans un mot. —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin. Il était blême. bousculés." Une longue minute s'écoula.. Trois mots. . se trouvèrent pris dans le remous.. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. rapprochées en hâte. serrés l'un contre l'autre. poussés. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées .

> ..

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

sousub-. désarmer. ra-. d i s p a r a î t r e en-. î n a p o i . rasseoir 2. outre-mer vice-. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. correspondre centra-. en2. r1. tré-. con­ direcţie. ad-. anti-impérialiste bine bienfaisant. scop . ré-. al. soudedesubt mettre super-. trépasser. r a p p o r t e r . separare enlever. col-. contresigner dé-. en-. ii-. 1. illogique. survoler trans-. riul réagir subordonné. entreî n t r e .etc. enfermer. contra­ retourner. a t t i r e r . în incarcérer. supersonique. sous-. prédisposé pour. sur. vicomte a. oulredincolo de ultra-royaliste.deasupra. em-. a l ­ longer înainte antédiluvien. discontrariul. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . des-. emmener. projeter re-. prédire. n e g a t i v nemi inter-. perprin parcourir. apporter.pro­ în faţă. collaboîmpreună rer.(ac-. r a p a t r i e r . exporter in-. bisco-. sous-directeur. com-. supra-. antichambre împotriva antifasciste. réarmement. im-.) ante-. ememmagasiner immobile. tressaillir ultra-. în mijlocul intercostal.. perforer préînainte p r é a v i s . coexistence. separare défaire. bipède. biscuit cohabiter. exdepărtare. af-. superior superstructure. irréel. suprasensible. importer. tresdincolo de t r a n s a l p i n . antiantibien-.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. bénéfice de două ori bicyclette. bénébi-. ir-. viîn locul vice-président. înainte poursuivre. repetiţie redire.

agent danseur. stare r e m a n i e m e n t . lorrain. m a l a d i e . technicien -ise calitate franchise -isme 1. fourchette. socialiste. finesse -et . rougeur -ie. -ation acţiune pendaison. demni­ syndicat. vengeance. classement -on diminutiv aiglon. sucrerie -ien origine. soupière -esse stare. c u r e n t communisme. fillette -eur. -ain. r o y a l - 432 . soluble r o u m a i n . -eance. calitate blancheur. doctorat -at tate -eau. parisien. Marocain -ais. marseillais.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. -1ère 1. professorat. -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able.-ette . prêtraille_ -ain origine R o u m a i n . italien anglais. français. ^ois origine F r a n ç a i s . p a r t i z a n u l unei communiste. profesie j o u r n a l i s t e . dessinateur 2. ruelle -êe conţinut bouchée. poignée -ier. profesie journalisme 1. réalisme 2. r e z u l t a t u l tempérance. suédois caricatural. bavardage 2. dentiste -(e)ment acţiune. calitate politesse. stare esclavage -aille peiorativ ferraille. a d m i n i s t r a t i o n -ance. doctrină.-vlet . écolier 2. réaliste -iste doctrine 2. paperasse peiorativ produs citronnade. ourson -té. Chinois -aison. profesie Parisien. -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e . humanité -ace. profesiune charpentier. encrier. acţiune n e t t o y a g e . -ible. valetaille. -ité calitate parenté. obiect cendrier. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . visiteur. -ien -ais. orangeade 1. -erie calitate perfidie. -elle diminutiv chevreau. lisible. -ence a c ţ i u n e .-elette d i m i n u t i v coffret. -ateur 1.

aigrelet menteur. rougeâtre l o u r d a u d . coutumier inventif.Sufixul Sensul 1. noiraud p r o p r e t . bavard campagnard. barbu -ard -âtre -aud -et. m a quisard n o i r â t r e . rarissime p o i n t u . communard. alpin héroïque. socialiste richissime. calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. vaniteux saisonnier. -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . scénique c o m m u n i s t e . peiorativ 2. -elet -eur. pensif enfantin. caracter.

Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. tables) les (élèves.MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest. Observaţie. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école. Paris. Moscou. Pékin 434 .

la Corse. d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. O b s e r v a ţ i e i . camarade ! Merci. c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. les Alpes. c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. fluvii şi munţi. hommes. PrietenuJ său este simpatic. precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. enfants. toute la foule était joyeuse. Ce paysage est magnifique.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. Le Mans. fondateur de „l'. le Rhin. g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès. Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. d) î n t r .o e n u m e r a r e : Vieillards. n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes. rue de la Victoire.Humanitè". Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. Numele de ţări. e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. Le Caire e t c . femmes. 28* 435 .

care se recunoaşte după articolul care le precedă. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I . te la masculin în -x le curieux une boulan.formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s. Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . masculin sau feminin. apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v. In limba franceză nu există substantive de gen neutru.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri.

Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. les bras les noia.I I . les nez formează les noyaua. cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s. acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . les chapeau. les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă . La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc. care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au. -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc.T dăugind les jeua. la noia.p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e . Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i . în -s 437 . le c h a p e a u -eau. în le­ g ă t u r i . -x.

gentilshommes. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. 1 les chevaua. ugind un ~x les choua. în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. gentilhomme. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. 438 . al căror plural este: bonshommes. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. formează pluralul adă­ les cailloua. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. etc.

prepoziţia de se contractă cu acestea. dintre care unul este determinantul celuilalt. Les fenêtres de la chambre sont fermées. al căror plural este: mesdames. Dacă substantivul este compus din două substantive. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . 2. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. monsieur. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. substantivele: madame. prepoziţii. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. mesdemoiselles. Observaţie. adverbe. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. acestea rămîn invariabile. mademoiselle.De asemenea. messieurs. Les livres de l'étudiant sont gros. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv.

A. à l'étudiante A. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. G. G. l'élève Feminin N. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. ami. Adresse-toi à l'élève de service. D. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. A. prepoziţia à se contractă cu acestea. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. de cette fabrique.les = aux: La directrice parle a u x élèves. l'étudiante G.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. à l'élève A. de Vélève D. l'élève G. de l'étudiante D. J'écris à la soeur de mon ami. D. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N.

majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l.ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 . -s. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc. în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua. -n. pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate.

c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. sociales. 442 . pentru t o a t e adjectivele. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc.formează la fel ca acela al substanti­ velor. nouvelles etc. conform regulii generale. fou-îol Observaţie. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel. nouveauforme la masculin nouvel. prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. vieux-vieil. prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană. F e m i n i n u l p l u r a l se formează.

son pentru a se evita h i a t u l : mon amie. adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . ton. în locul formelor ma. 1 . Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie. ton armoire. Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce. ta. cet hiver.Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort. 2 . î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. son habitude. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. î n limba franceză. m 443 . sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. cet cette Plural Observaţie.

soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts. soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. înainte de a primi terminaţia -ième. 444 . quatre-vingt-onze. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . 2. cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. (la) huitième Observaţie. Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième. unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un.Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv.de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . 1. Numeralele cardinale sînt invariabile. cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil.

h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .

elle ' -. tel. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie.v i n g t . -e. même. plusieurs. toi. autre. telle. vous. elle nous. toi. î n gramatica franceză million stantive. î n acest caz.-e. Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) . la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă . eux. te. nous. ils lies me. à moi. quelque. à toi. lui Forma accentuată moi. nulle. à lui. certain. il. Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. vous. à elle ».d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. elle. nul.170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . . spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . f vtominativ < l Dativ lui. 446 . tout. elles moi.. chaque. lui. tu.

les m( à nous. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t . Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b . je lui offre un bouquet de fleurs. je le sais. les. il faut être persévérant. vous. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. je le lui donnerai demain. b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. je vous le recommande chaleureusement. Je le répète. vous. 447 . cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. eux. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. elles à elles Observaţie. À eïle. se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. vous. à vous. leur ' te' ie' ' a nous. Qui veut lire? Moi. leur. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. à eux.Acuzativ 1 me nous. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous.

U n e o r i . U n e o r i . 448 . nous en sommes très heureux (de cela). P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). te. de obicei. fiind. e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. P r o n u m e l e y înlocuieşte. în afară de p r o n u m e l e se. vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . vous Pronumele personale en şi y 1 . P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). 2 . j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). nous. care corespunde articolului posesiv din limba romînă. Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat.P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. în acest caz.

se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului..... Expresia c'est. d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 ..Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. • \ cela (ça) Observaţie.. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ . Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. c'est.. b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère. este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure. qui. P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi. C'est lui que je cherche. . que Expresia c'est. Expresiile de prezentare c'est. care. ce sera. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est. etc. r e s p e c t i v . în acest caz..

-e. cu înţeles nedeterminat. autre. care variază după număr şi gen. personne. certain.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care. quiconque. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme.. rien. G. 450 . compuse [lequel. destul de rar folosite.. al căror ce. Observaţie. a cărei. •D. -une. A. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se". l'une. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite. despre care. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. l'autre. quelqu'un. l'un. care sînt invariabile chacun. laquelle etc. plusieurs. al c ă r u i . tel. tout. nul. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l .) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N.

VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. imperativul trecut. perfect şi mai-mult-ca-perfect. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior. Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). . Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. conjunctivul • imperfect. infinitivul trecut. viitorul II.

Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 . La timpurile compuse.(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie. marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir.

-e. -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons.i n t r a n z i t i v e c a : aller. -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. -s. Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant). -a. entrer. -ais. -es. -ait. ţin-(ir) e t c . la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. sortir. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. -is -is -it -imes -ites -irent -as. rester. -ez. -ais. -iez.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. -ions. -e. -ions. -ait. partir. a Ill-a -ir -oir. mourir. -re -ant -i. -iez. arriver. ] . -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. finiss-(ant)]. -u. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. tomber. venir etc. 453 . T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. naître. care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er).

Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 .ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ .conjunctiv imperfect perfect Observaţie. j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca. C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que).Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i .m u l t ..

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t .

ils achèteront (dar vous achetez etc. jeter — je jette.Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 . ) ils jetteront (dar nous jetons etc. care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v .) il appuiera (dar nous appuyons etc. appuyer — j'appuie. il emploiera (dar nous employons etc. appeler — j'appelle. în acest caz. consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : .) 457 .) 5 . Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. n u d u b l e a z ă consoana l sau t.) dublează A l t e v e r b e .) acheter — j'achète. Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler. nous pèserons Observaţie. u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle. ci p r i m e s c . -eter. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 . oue je cède — je pèse. ils modèleront (dar vous modelez etc. je céderais 4 . Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède. Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons. Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 . ils appelleront (dar nous aţpelons etc.

urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. 458 . Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. tu hais. ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. faire etc. 4 . ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. 6. exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. Tocmai i n t r a s e . venir.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. il neigera. aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). il hait (dar nous haïssons etc.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. venir la indicativul prezent. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular. formează trecutul apropiat (le passé récent). Voi pleca (în c u r î n d . A m pus să-1 cheme. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . 2. faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. A î n c e p u t să lucreze. Spre deosebire de limba romînă. pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. 3 . il fallait etc. î n d a t ă ) . V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate.

Il s'est blessé en fendant du bois. neiger. il convient. La un număr redus de verbe. Ces portraits sont parlants. de cauză. Trouvant le film ennuyeux. ca de e x e m p l u : il suffit. geler. adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. tonner. il arrive. nous sommes partis. de t i m p e t c . E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . gerunziul Participiul prezent.Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. grêler e t c . adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . ) : En lisant on s'instruit. c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. il fait etc. Observaţie. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . ^ şi a l t e verbe (falloir). il paraît.

. unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect . .1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent. . .Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i . . . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului. 460 .

être) plaindre. paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc. Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 . teindre etc. accourir (eu avoir.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil. peindre.verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! . ! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey. je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul. atteindre.bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

a p l . sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc. partir 1 eu a u x . a I l .Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire. [vous) contredisez etc. prédire contredire care fac la pers. şi imper. ind. de aseme­ nea interdire. mentir. il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 .prez. servir. j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc.

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

.. commettre. . 1nu 1 . que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez . combat.. attendre. per1 mettre etc. vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 .entendre.are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc. tre. admettre. mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc.Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre. dépendre. .. répondre. pendre. défendre. . . il pleuvra .

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux. intervenir.être: revenir. eu aux. soutenir.Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. obtenir. appartenir etc. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 . devenir. avoir: tenir. se souvenir.

păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. personne. şi pas.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. aşe­ zată înaintea verbului. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. guère etc: Je ne vois rien. pentru propoziţiile scurte. La timpurile compuse. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . jamais. Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus. Il ne veut plus avancer. la verbele din grupa I.i l s pas? 468 . care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. rien. aşezată după verb: II ne parle pas français. point. verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă. Je ne le rencontre j a m a i s .

(pas) Adverbe de îndoială: apparemment. Adverbe de afirmaţie: oui. bien.. longtemps. Adverbe de loc: ailleurs. là. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. le bâtiment. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément. tard. heureusement etc. jamais. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. ainsi. Adverbe de timp: aujourd'hui. assurément etc.). demain. beaucoup. loin. hier. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. soudain. Adverbe de negaţie: non. 469 . commodément. trop etc.. certes. parfois. où. ensuite. peu. l'assortiment etc. dessous. ici. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. bientôt. gratis etc. ne. dehors. davantage. tant. profondément etc. ensemble. Observaţie. plutôt. toujours etc. partout etc. exprès. dessus. hautement. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. souvent. confusément. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective.ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite. Adverbe de cantitate: assez. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien. précisément. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor.

t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. près de. d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. dès. pendant. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . malgré. P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. derrière. sans. en. depuis. quant à e t c . chez. P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. entre. dans. avant. E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. 470 . sous. à côté de. contre. outre. la adverbele care se p o t c o m p a r a . sur.devant. m o d u l : aller à pied. pour. le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t . fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. au milieu de. loin de. parmi. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. après. de. jusqu'à. pas.Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . avec. vers.

— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. — t i m p u l : Sur ses vieux jours. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail. 471 point .— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau. t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. monta dans la diligence. Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur. agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs. il s'établit à la campagne. un parapluie à la main. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large . cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table.

donc je peux partir. P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. ainsi il est écoulé. en effet. qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. ainsi. Elle ne sait ni nager. aussi. Balzac était royaliste et catholique. c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. toutefois. Il parle fort. b) adversative (conjonctions cependant. ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. ni: Il lit et commente le journal. enfin. par J'ai fini. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. Il est entré dans la maison. ni ramer.Prepoziţiile en şi dans In general. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. car il ne travaille 472 . pourtant. Je crie mais on ne m'entend pas. c'est-à-dire: pas sérieusement. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . Il échouera. la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car.

afin que. jusqu'à ce que. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. de manière que. de façon que. de peur que — consecutive: de sorte que. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. on se couche. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que. (comparativă) : Comme on fait son lit. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . ainsi que. c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. tu réussirais. puisque. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. d) quand: partir. je suis parti. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. après que. Observaţie. pour peu que. pendant que — cauzale: parce que. bien que. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e . vu que. non que — finale: pour que. à mesure que — concesive: quoique.

— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. verbe. adjective. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .

475 . R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere. R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. Pierre est charpentier. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . care nu depinde de a l t ă propoziţie. La personne qui m'a téléphoné.SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. 2 . nefiind de acelaşi fel. sau p r i n subordonare cînd. cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. Propoziţia independentă (proposition indépendante). b) prin joncţiune. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. Je m'habille et je viens tout de suite. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. m'a communiqué quelque chose d'important. depind unele de a l t e l e . Propoziţia principală (proposition principale).

— de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français. •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. — concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme.3 . b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra.pourrait construire plus d'écoles. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve. d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais. temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. il est un grand réaliste critique. d'hôpitaux etc. c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix. on. 476 .

4 . principal e t c . il est nécessaire e t c . d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que. unique. que. 3 .: 1 .ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general. quelque 477 . p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. il est juste. Je veux qu'ils partent. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . regretul e t c . Il regrette que tu sois malade. sembler etc. posibil. de côté que: Où que nous regardions. ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. il n'y a que des champs de blé. ) : Il faut que tu écrives une lettre. c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère. E l se foloseşte.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. d o r i n ţ a . ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. b) după un verb impersonal (falloir. Il est bon que nous apprenions le français. t e a m a . jusqu'à b) de loc. In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul.

1. pour que. 2 . • e) c o n s e c u t i v e . on ne peut contenter tout le monde. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. de manière que. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que. locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que. Quoiqu'on fasse. Observaţie. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. Observaţie. elles n'eurent aucun résultat. Quelles que fussent les précautions de Bartholo. pour non que. à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. quoique e t c . elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. il a de la force. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît. se foloseşte indicativul în limba romînă. Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. bien que. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. De asemenea. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. sans que e t c .. p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. que.. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que.. afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende.. are putere — Bien qu'il soit maigre. mérites. pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun. f) c o n d i ţ i o n a l e . pour. ce n'est pas que. avant que. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . d u p ă pour peu que.c) d e c a u z ă . sans que: Bien qu'elle soit jeune. d) f i n a l e .. î n limba romînă. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. Deşi este slab. pentru a exprima un fapt real. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul. după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque.. de. cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. quoique. si. ) : Approche que je te voie (que = pour que).

b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . Şi iată că găinile se ţivîntă. cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i .ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer. a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . Après avoir passé un beau congé. E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . raţele se reped. c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. 3 . b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir. j'ai repris mon travail. manger tout cela! 2 . il faut se laver les mains. In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. les canards d'accourir. propoziţiei 479 . Ne pas se pencher en dehors.

Observaţie. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. în gramatica franceză. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. la reconstruction commença. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie. spre deosebire de gramatica roinînâ. 480 . Rîde de se prăpădeşte. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. il travaille. on remarquait ses rides. 2. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie.d) consecutive: II rit à se tordre.

) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . Elles étaient appréciées par leurs camarades. je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . Marie. sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t . Ils ont lu la gazette.2 . P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. Observaţie. 4 . t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. (Complement direct. deci acordul se face^. în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés. Elles se sont parlé. 3 . Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. expuse m a i departe (punctul 4). b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se). P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. (Complement indirect. deci nu se face acordul.

Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés. (Acordul se face cu complementul direct les lettres. CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i . deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect. nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t . 482 .m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular. în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect.T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă .) Observaţie. la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect. Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes.

Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni.REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i . 1 . după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i . în general. ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt. în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză. î n schimb.a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie. (subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 . ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice.a a condiţionalului trecut). î n limba franceză. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut). 3 . 2 . I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă.

Ce cri le lance Barbusse. Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . facultativă după sans doute. aussi \'a-t-on condamné.u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 .S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. à peine. Acest strigăt îl lansează Barbusse. a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi.e l l e entrée qu'elle se mit à parler. 1 . p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . ainsi. Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. Reste la question essentielle. v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . en vain. . peut-être. adver­ comment il procédera. d) c î n d . dit-elle. toujours: Il avait volé. À peine « ( . dar este r e l u a t p r i n t r . au Inversiunea este moins etc. Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie. incidente: instants. în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă . encore.

CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent.

chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat.) . relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face.) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar. -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz. eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette. représentant (fig.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz. dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 .) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier .

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

tipografie tr. articol aux. conj. (mase. adverbial ant. locuţiune prepoziţională loc. (gradul) comparativ conj. gramatică hot. verb tranzitiv zool. adv. literatură loc. auxiliar bot. adverb. locuţiune adverbială loc. arhitectură art. substantiv iehn. pronume qn. quelqu'un qch.) masculin maj. nehotărît num. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. tehnică ţipogr. vezi vb.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. plural pop. verb intranzitiv vt. interogativ invar. quelque chose rel. juridic Ut. perfect pers. învechit jur. participiu perf. locuţiune conjuncţională loc. prezent pron. locuţiune verbală m. expresie /. 1. numeral part. familiar fig. imperativ impers. prep. popular prep. (fem. conjuncţie constr. administraţie adv. indicativ inf. matematică mii. zoologie Observaţii. hotărît imper. marină mai. figurat gram. verb. trecut v. .) feminin fam. personal pi. majusculă mar. interjecţie interog. antichitate arhit. verb vi. 2. muzică nehot. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. infinitiv interj. relativ s. prepoziţie prez. adjectiv adm. botanică comp. mitologie muz. militar mitol. istorie înv. construcţii expr. impersonal ini. invariabil ist.

.

493 . a îndîrji. a î n t î m p i n a accumuler vb. a însoţi. m ă n ă s t i r e abbé s. absolut . a adăposti absence s. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. p r ă p a s t i e .) împreju­ r i m i .f. cu. invar.m. şi s. accident acclamation s. a t ă i a . ro. m.m. accent accepter vb. f. a a c o m p a n i a accomplir vb. a b a t e .f.m. de. a strînge accusateur. în p r i m u l rînd aborder vb. ţii ie loc de dicţionar.m. a ajunge (la) . a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. III a doborî. a spori accroupir (s') vb. II a suprima. a b s u r d i t a t e abus s. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. m. a b s e n ţ ă . a a t î r n a . I I I [în expr. a lipsi. I I I a p r i m i .m.f. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep.f. [loc. I I I a absolvi. a înverşuna achat s. a copleşi. a umili accaparer vb. tăiere . a aborda. a î m p o v ă r a . accelerare accélérer vb. preot abîme s.m. la.f. adv.m. II a atinge (ceva). a vitelor) . intrare accident s.) d' ~ m a i î n t î i . I I a î m p l i n i . a a g ă ţ a . a accelera accent s. à pied pe jos . a se împăca accoster vb. a cumpăra acheteur. [fig. caisă abricotier s. m. a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . a împerechea.m. î n v o i a l ă . (pi. adăpost abricot s. a t e r m i n a . ) a duce (la) abreuver vb. salcîm accabler vb. peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n . abnegaţie abolir vb. a a c l a m a accompagner vb. desăvîrşit absolument adv. a absorbi. abajur abattage s. m.) faire ->qch. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant. m. cumpărare . a b u n d e n t abord s. a b a ţ i e . a b o r d a r e . -e adj. a a c a p a r a accélération s. acces. acord. a d a . f.f. acu­ zator accusation s. a c l a m a ţ i e acclamer vb. lipsă absenter (s') vb. doborîre (a co­ pacilor. p l ă c u t accueillir vb.m. a acosta. a lega accourir vb. şi adj. I I I a m ă r i . m ă r i r e . c u m p ă r ă t o r achever vb. a accepta. consim­ ţământ accordéon s. a p r i m i accès s. îmbelşugat.) a acosta accoupler vb. cu t o t u l . acordeon accorder vb. a aboli abondance s. II a se aşeza pe vine accueil s. cîte.) a descuraja abbaye s. a ierta absurdité s. abuz acacia s. c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb. în .m. -e adj. a p ă r ă s i .m.f. a r e n u n ţ a abat-jour s. a a c o r d a . a nu fi de faţă absolu. III a sosi în grabă accrocher vb. a se î n d r e p t a acheter vb. d u p ă . negreşit absorber vb. a înghiţi absoudre vb. sporire accroître vb. (fig. a săvîrşi. cais abriter vb. a efectua accords.m. a a c u m u l a . aşadar. a grăbi. -trice s.-eadj. m. a b a t a j abattre vb.m. -euse s. a a d u n a . a b u n d e n ţ ă . Aceste vocabulare nu p o t . acuzare acharner vb. m. n e a p ă r a t . a sfîrşi. a a d ă p a abri s.f. pe. abis abnégation s. s' ~ a se p o t r i v i . [mar. belşug abondant. p r i m i t o r .

-e adj.f. a c o n s i m ţ i . -trice s. conj. astfel. 2 . -douce adj. II a î n t ă r i . trea­ b ă . f. rn. a înfrunta afin conj. a a d m i r a admission s.f. conj. bot. a-i plăcea aîné. a g r a r agrandir vb. al muntelui) ail s. a h ! o h ! aide 1 s. (pi. m. a adora adoucir vb. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . agricultură agripper vb. miel agraire adj. în scopul âge s. ~ que p e n t r u ca.f. a e r .m.f. a î n r ă u t ă ţ i . u ş u r i n ţ ă . au ! v a i ! aïeul. a d m i t e r e adonis s. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. aflux affranchir (s'j vb.m./. a a g i t a agneau s. I I a slăbi. aşa. ac.m. a micşora affaire s. în v î r s t ă . conso­ lidare affirmer vb. -~ s. iscusinţă adresser vb. (pi.m. m. -e adj. aglomeraţie .m.f. a-şi face de lucru affaisser (s') vb. a d m i r a t i v admiration s. à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c . a g r a v a r e aggraver vb.f. dragoste. ~ es) bun i c . -s) usturoi aile s. ascuţime additionner vb. şi adj. il fait mon •«. d'-~ de altfel aimable adj. a c t i v i t a t e actualité s. cum îi p l a c e .acier s.f. dibăcie. sprijin. a cîştiga acquiescer vb. ajutor aider vb. II a se elibera affronter vb.f. -é s. aïeux strămoş) aigle s. a d m i r a t o r admiratif.e omul care-mi trebuie . (fig. -ive adj./. în mod p l ă c u t . a î n h ă ţ a a h ! interj. I I a a c ţ i o n a agiter vb. (pi. p r i m u l născut ainsi 1 .f. a f l u e n ţ ă . a s c u ţ i t . cu dare de mînă 494 . s. m. î n r ă u t ă ţ i r e . agent agglomération s. arie (muzicală).m. a n d r e a . agresiune. m a i în v î r s t ă .f. a i u b i . acru. uşor. cu a r i p i . a se s i m ţ i bine aisé. dulce-acrişor aigu.f.m. înfăţişare aisance s.m.m. înăcrit aigre-doux.f. I I I a d o b î n d i . se tirer d' — a se descurca. conj. în a l t l o c . a d r e s ă . / . î n d e m î n a t i c .f.f. a m a b i l aimer vb. vîrstă âgé. (fam. II a î n d u l c i . a afirma affluence s. o votre — • c u m d o r i ţ i . p r e c u m şi air s. adonis adorer vb. aulx. a d m i r a ţ i e admirer vb. f.f. a se prăbuşi affaler (s') vb. p l ă c u t agréablement adv. afacere. -es.f. (în loc. (în)aripat ailier s . î n t ă r i r e . deci ainsi que loc. ajutor aide 2 s.f.) a se prăbuşi affection s.m. a adresa adroit. -e adj. a se a g i t a . m .) p i ţ i g ă i a t . -e adj. être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . a g i l i t a t e . I I I a m ă r i agréable adj. a ajuta aie ! interj. a a d u n a adhésion s. agenţie agent s. a consolida affermissement s. v u l t u r aiglon s. f. /. a t a c agriculture s. actor action s. a îmblînzi adresses. vîrf (al t u r ­ n u l u i . -ë adj.m.) ~ de pentru a . aeroport affaiblir vb. p u i de v u l t u r aigre adj. agreabil. dibaci aérien. strident a i g u i l l e s .f plăcere. afecţiune affermir vb. sprinteneală agir vb.m. adeziune admettre vb. a c t u a l i t a t e acuité s. oţel acquérir vb. m i n ă . t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa. aripă ailé.. p r o b l e m ă .f. acţiune activité s. aşa precum. -trice s. agreabil agressif. a se învoi acteur. aglomerare aggravations. -ive adj. aerodinamică aéroports. vîrstnic agence s. adv. b u c u r i e . a d m i r a b i l admirateur. -enne adj.f.) aglo­ meraţie afflux s. aerodinamic . aerian aéronautique s. (fig. agresiv agression s. a agrava agilité s. dezinvoltură aise s. I I I a a d m i t e admirable adj. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb.f.m. a a p u c a . aeronautică aérodynamique adj.

a n u a r . m e r s . c h i b r i t allure s. b o g a t . (fig. a î n g r ă m ă d i . m. a n a t o m i e ancien. m.) şi adj.9.m. (cu maj. a p a r a t apparemment adv.m. u n g h i . august apercevoir vb. vechi ancre s. a l m a n a h alors adv. a m i c a l . aproape apparaître vb. (fig. a p r e l u n g i .m. a n u m i applaudir vb.m. a apreta 495 . inel année s.m. -e adj. III a a p a r ţ i n e appel s.f.e s. m. a t u n c i alpestre adf.pi.f. a n t i p a t i c antiquité s.pi.aisément adv. a merge. a n t e r i o r antichambre s. d i s t r a c t i v amusement s.m. a a n u n ţ a . amploare amputation s. însufleţire. II a a p l a u d a applaudissement s. a m i c amical. a lungi. german aller vb. a p e l .f. a l p i n i s t alsacien. . englez. a chema. cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb. a n t i s e m i t août s.m. slăbire a m a n t . m ă g a r . a p l a u z e appétit s. I I I a zări apétale adj.f. -e adj.f.f. a n i m a l animation s.m.f. a n e c d o t ă ange s. -e adj.) şi adj.m. m . m. a m a t o r amazone s.) a strivi anecdote s. a a p r i n d e allumette s. a n a c r o n i c anatomie s.m. -e adj. împrejurimi allécher vb.m.m. * ' . m. a m e n d ă amener vb. a m p u t a ţ i e amputer vb. amazoane ambition s. înger a n g l a i s . a prevesti annuaire s. a aduce ami. prieteneşte amitié s.f.m. aniversare annoncer vb. a a d e m e n i allée s. a p l a u d a r e .f.f. colţ angoisser vb. iubit a m a r r e . -enne adj. iubire a m p h i t é â t r e s.f. prietenesc amicalement adv. a se duce alliance s.. a p a r t a m e n t appartenir vb.f. III a î n v ă ţ a . alegorie allemand. (degetul) inelar anormal. a a t r a g e .-enne s. pi. a a m p u t a amusant. verighetă allier vb. englezesc a n g l e s . salariu apporter vb.f. a se d i s t r a . a se amuza anachronique adj. prietenie a m o u r s .f.e s. II a n i m i c i . grămadă amasser vb.f.m.m. a afla apprêt s. c a m (aşa). nelinişte. a n i m a ţ i e animer vb. III a a p ă r e a appareil s. a d a a l a r m a alentours s.m.f. a l t i t u d i n e amaigrissement s. (cu maj. a l p e s t r u alphabet s. a l t e r a b i l altitude s. a m b i ţ i e âme s.f.f. s'en ~ a pleca.m. a m f i t e a t r u amplement adv. alsacian altérable adj. a m p l u .f.m.) d o b i t o c anéantir vb. a p r e g ă t i . bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s.f.m. ancoră âne s. prieten.f. a n t a r c t i c antérieur. a m a n t . a a l a r m a . m. (cu maj. a a d ă u g a alarme s. poftă de m î n e a r e appointements s. a aduce apprendre vb.f. à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s . .f. -e s. a m u z a m e n t . a n t i c a m e r ă antipathique adj. odgon. m . / .f. adv. după cit se pare apparent. p u r t a r e . a se î n t i n d e allumer vb./. m. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s. aluzie almanach s. s p a i m ă animal s. a n t i c h i t a t e antisémite s. -e s.) şi adj.m. m. a speria angoisse s. a o d u c e . alfabet alpiniste s. a n . a p r e t apprêter vb. suflet amende s. chemare appeler vb.m. p a r î m ă amas s. a n o r m a l antarctique adj. a p a r e n t appartement s.a se l u n g i . a însufleţi anneau s.f.f. a î m b i n a allonger vb. a m ă ­ nunţit ampleur s. a l i a n ţ ă . a g ă t i . dis­ tracţie amuser (s') vb. a se d u c e . alee allégorie s.m. a l a r m ă alarmer vb. -e adj. a strînge amateur s.f. a p e t a l à peu près loc.

m. ateneu athlétisme s. pe urină. a r t i f i c i a l . a î n h ă m a .f.f. aromă arracher vb. înapoi ! arrière-chambre s. a r h i t e c t ardeur s. c r u n t . a r a b araignée s. sosire arriver vb. [invar. sparanghel asphalte s. a r t i s t artistiquement adv.m. \ ardoare.f. a t a ş a m e n t attacher vb. I I a se î n t u n e c a .f.f. a se a p r o p i a approfondir vb.f. a n g h i n a r e articulation s.m.m. a a j u n g e . a piciorului) attaché s. a r t i s t i c .m. a a r t i c u l a artificiel. a stropi arsenal s. înduioşare attendu prep. înarmare armoire s.m. m . atenţie 496 .m.) d u p ă . III a se aşeza assez adv. arhipelag architecte s. rîvnă arène s. partea d i n a p o i . a asigura astronautique s. (fig. a s t r o n a u t i c à astronomique adj. a a p r o b a . aprovizionare approvisionner vb. a aresta arrière 1 .f. m. I I a rotunji arrondissement s. a r m a t ă armement s. a r g i n t . a i z b u t i . (impers. I I I a a ş t e p t a attendrissant.m. şi adj.) poimîine après-midi s. b a n i armée s. I I a a d î n c i . farfurie assistance s. a u d a .a m i a z ă arabe s. a t e n t a t attente s. aspru après prep. astronomie athée s. cartier arroser vb. (sport) fundaş. a t o m atroce adj. ascensiune aspect s.m.m. a r ş i ţ ă .m.m. a s a s i n a t assassiner vb. a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. a se aşeza la masă a t t a c h e s .nl.f. d u l a p .f. c u r e a .) a se posomori assourdir vb. a smulge arrangement s.m.m.m. aşteptare attention s. a r t i c u l a ţ i e articuler vb. a t a ş a t (de legaţie.m.f. a asedia assiette s. a s e n t i m e n t . măiestrie artère s. învoire asseoir (s') vb. (fig. apropiere approcher (s') vb. a r m a m e n t .f. ateu athénée s. a se asocia assombrir (s') vb. /. a asfalta a s p i c s . arenă argent s. cu s i g u r a n ţ ă . m. aspect. interj.f. a face (un sunet) m a i surd assuré.m. m. desi­ gur assurer vb. d u p ă .f. a lega attaquer vb. înduioşător attendrissement s.m. a a p r o v i z i o n a appui. m. a sosi.-elle adj. de ambasadă) attachement s.f.f. reazem. 2 . arteră artichaut s.f. a t l e t i s m atome s. a sprijini âpre adj. en avoir ~ a fi s ă t u l . cameră din dos arrière-garde s.f. păianjen arbre s. arivist arrondir vb. I I I a a s u r z i .m. d e s t u l .f.) si adj. a opri .f.) raion. m. şi s. nefi­ resc artiste s. legătură.s. a r t ă . sprijin appuyer vb. m. ascensor ascension s. a a t a c a attarder (s') vb.f. a asasina assaut s. a v î n d în vedere attentat s. groaznic attabler (s') vb.m. I I I a atinge atteler vb.m. suficient.f. arbore arc s. / . d u p ă aceea après-demain adv. a r a n j a m e n t arrêter vb.f.m. ariergardă arrière-grand-mère s.m. (cu maj. a a t a ş a . a zăbovi atteindre vb.m. a fi de ajuns assiéger vb.f. încheie­ t u r ă (a m î i n i i . a s p i c . arsenal a r t s . asalt assentiment s. -e adj. a înjuga attendre vb. a a p ă s a . arc arc-en-ciel s. a întîrzia. m . a aproîunda approuver vb.) aspi­ raţie assassinat s. [fig. a s p i r a r e .m.) a se î n t î m p l a arriviste s. s t ă p î n pe sine. s. -e adj. şi adv. şifonier arôme s. cu artă ascenseur s. s t r ă b u n i c ă arrivée s.m. înfăţişare asperge s. sigur assurément adv.m. p o m .f. asociaţie associer (s') vb. curcubeu archipel s.approche s. (adm. asfalt asphalter vb. asistenţă association s. [invar. piftie aspiration s.

a-i f i . a p r i l i e B baccalauréat s. zori aubergine s. a u x i l i a r avance s.f. {loc. a î n t r i s t a . î n d a t ă ce autant adv. loc. şi prep. scădere baisser vb. 11 a a v e r t i z a .-euse s.s. prep. m. autor auto s. t o t a t î t a .m.f. lacom. m. (impers. deget mic (de la mînă) aussi adv. în mod a u t o m a t autodétermination s. altfel.m. a m ă r i . a a v e a . a se s c ă l d a . -e adj. 2 .m. conj. aux.f.m. d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s. a micşora' bal s. a l t u l . a v i d i t a t e avilir vb. p ă r e r e .m.f.attentivement adv. ) . prep.f. a informa aveugle s.m. ~ chose altceva autrement adv. cale averse s. a v a r . 2 . arin auparavant adv.m.f.-trice s. adv. orbeşte aveugle-né (e) s. cu a t e n ţ i e atterrissage s. aviz aviser vb. lăcomie.f. I I a deprecia (o marfă) . bagaj bague s. m ă t u r ă t o r balcon s.m. •*• soif a-i fi s e t e . aş ! baie s. a u d i t o r augmenter vb. de asemenea. şi adj.m. a l ă t u r a t . ochi de fereastră. m ă t u r ă balayer vb. m. a m î h n i attroupement s. m i c golf.f. a spori aujourd'hui adv.m.m. m . viitor aventure s. a v a n s . a glumi bafouiller vb. aproapele auxiliaire adj.) ~ de în j u r u l . baie baïonnette s. s î n t . a z ă r i . adj. şi pron. a u t o d i d a c t automne s.m. 2 . a l a l t ă i e r i avant-poste s. a pune mîna attrister vb. a v a n p o s t a v a r e * . b a c a l a u r e a t badiner vb. î n d a t ă . a u t o r i t a t e autour adv.f. I I a ateriza attirrer vb. a m ă r t u r i s i avril s. h r ă p ă r e ţ avidité s.f. adv.m. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. t o a m n ă automobile s. a bolborosi. a l t ă d a t ă . a v a n t a j avant-hier adv. a l t m i n t e r i autrefois adv. orb aveuglément adv. şi pron. a u t o m o b i l . inel bah! interj. a u t o m o b i l automatiquement adv. / . (precedat de art. de uşă baigner (se) vb. împrejurul autre I . cu avenir s. îndrăzneală audacieux./. a î n ş t i i n ţ a avocat s. înainte a v a n t a g e s. aversă avertir vb. a atrage attraper vb.m. şi adj. avocat avoir vb. a grăbi (plecarea e t c . a bîlbîi bagage s. pron. a m ă t u r a balayeur. a p r i n d e . baionetă baiser s. alt(ul).m. odinioară autrui pron. a se îmbăia 32* bain s. -e adj. nici un(ul) audace .m. ~ faim a-i fi foame. hot. adv. orb din naştere aviation s. sărut(are) baisse s.f.) c e l ă l a l t . a v i d . m. a v e n t u r ă avenue s. a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s. şi. a scădea. -euse adj. a l t a . aterizare atterrir vb. balcon 497 .f.m. /. vecin avouer vb. pătlăgea v î n ă t ă aucun. azi aune s.m.f. dedesubt au-dessus .f. aşa de aussitôt 1 .f.m. lîngă. b a l balai s.m. există avoisinant. î n t î m p l a r e .f. şi adj. a întinde (înainte) . îndrăzneţ au-dessous adv. m a i înainte auprès 1 . avion avis s.) il y a este. a î n a i n t a avant adv. şi adj. zgîrcit avec prep. î n a i n t a r e avancer vb.f. au­ tomobilistic autorité s.f. r a d ă . î m p r e j u r . a v i a ţ i e avide adj. m. deasupra auditeur.f. a înjosi avion s. (pe) aproape auriculaire s.

.e s.m. beton betterave s. a cădea base s.m. biscuit bizarre adj. a construi bâton s. p r o s t i e . p a r t e a de j o s .f. b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv. m u l t beau -frère s. banderolă bandit s. basorelief basse-cour s. î n d a t ă .m.m. şotie blâmer vb. mai dihai beaucoup adv. clădire bâtir vb. -se 1. frumuseţe bébé s.m. c u m n a t beau-père s. g l o n ţ . bază bas-relief s. (mil. b ă ţ .m.f./. bască berline s. soacră belle-sœur s. ceată bander vb. . fîşie. . m. binefăcător.m. m i n g e .f. beneficiu bénéficier vb. l u p t ă bataillon s. a beneficia benêt s.f./. căscat beau. n e v o i e . bijuterie billet s. -e adj.m.f. baston batteuse s.f. sa­ lutar bien-intentionné. şi adj. I I a c l ă d i .f.m. curte de păsări bastion s.m. în şoaptă bas 2 s.m.f.m. a blaza. (pop. adj.f. şi adj. I I a p ă l i . deşi. desagă besogne s. inferior. ballet s. (în) curînd bienvenu.f. a b ă l ţ a . a toci sensibili­ tatea blé s. bere bigarrer vb.) a învinge b a v a r d .f.) b a r a c a m e n t barbare s.m. j o ­ s u l .m. beretă. a r ă n i 498 .m. — sûr desigur bien que loc. a n i m a l . c u m n a t ă belliqueux. bazar béant. sfeclă beurre s. gratie bas 1 . sitar belle-fille s.m. v a s . 2. barcă barreau s.f. -e adj. balnear banane s. barbă barbier s. leagăn béret s.m. de plus belle şi m a i şi. -e adj. socru beauté s. -euse adj. plisc bécasse s. b e c a ţ ă . b a z a l t basculer vb.f. fleac béton s. guraliv bazar s. b a t a l i o n bateau s.m. a lega . a se legăna .f.f. b a n a n b a n c s .f. (fig. /.m. a se îngălbeni blesser vb. . v o r b ă r e ţ .m. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s. b a n c ă .f. b ă t ă l i e .f.m.m.f.f. balet balnéaire adj. s c u n d . a l b e a ţ ă blanchir ' 6 .m. . -che adj. prune bec s. e m u l t de cînd . bilet biscuit s. ciorap basalte s.f. s c ă z u t . baliză ballade s. m grîu Wême adj.f. noră belle-mère s. p r o s t ă n a c berceau s. t r e a b ă . d u n g ă .f. bine . t r ă s u r ă besace s. baladă ballant.) franc. bărbier barbouiller vb. r ă z b o i n i c . m u n c ă b e s o i n s . -e s. a mîzgăli barque s. I I I a b a l e .f. bel.m. u n t beurrer vb. m. tout ~ încetişor.f.f. conj. cu t o a t e că bienfaisant. bancher banquise s. ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s . cioc. frumos . b i n e v e n i t bière s. b a n d i t bandoulière s. prost bête 2 s. de peşti) bandes. a l b blancheur s. m . -e adj. m . bastion bataille s. a b a n d a j a banderole s.m.baleine s. be­ licos bénéfice s. batoză battre vb. banchiză baraquement s. a dezaproba . foarte p a l i d blêmir vb.f.m. il y a beau temps que . care se leagănă b a l l e s .f. j o s . a î m p e s t r i ţ a bijou s.m. I I a a l b i blaser vb. şi adj. barbarie barbe s. larg deschis. c i u d a t . sărăcie bétail s. b a n d ă . b a n a n ă bananier s.m. banc (de n i s i p . . bicicletă bien adv. foarte m u l t . balenă balise s. b a r b a r barbarie s.m.m.f.m. n a v ă bâtiment s. belle adj. a unge cu u n t bibliothèque s. bibliotecă bicyclette s.f. a b l a m a blanc. s.f. vite bête 1 adj. cărucior.m. şi adj. bandulieră banlieue s. / . / . bizar blague s.

a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb. box boxeur s. I I I a fierbe./. a î m p ă d u r i . albăstrea bobinage s. salt. a clocoti boulanger s. b l o c .f. b l î n d . bonne adj. II a sări. legătură de legume botté.m. o m u l e ţ . şchiop bombe s. à — pe bord.m. bobinaj bœuf s. a bucla p ă r u l boue s. sticlă b o u t i q u e s .m. şi adj.f. b r i c h e t ă . b r ă ţ a r ă . boucles d'oreilles cercei boucler vb. a sparge. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. fericire.m. bou boire vb. curajos. blajin bonjour s. bonetă bord s.) aller sur les ~ de qn. (în mod) s t r ă l u c i t briller vb.f. succint bribe s.f. boier bracelet s. bras (fel de înot) brave s. b r u t ă r i e bouleau s. montre.m. boboc (la floa­ re) . b u l e v a r d bouleverser vb. om b u n şi c r e d u l .m. viteaz. prăvălie bouton s. a zăpăci.f. ghiulea boulevard s. homme ~ om curajos. — homme om cumsecade . frag­ ment bricoler vb. brav braver vb. b r a ţ . vin de Bordeaux borne s.f.m. buclă (de p ă r ) . -euse adj. l e m n . b o b i n a r e . şi adj.m. stană blond. burghez bourreau s. -e adj.f. -euse adj. val de aer bouger vb.m. î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s.f. s n o p .m. adj.m. h o t a r . mesteacăn boulet s. (tehn. m. a meremetisi briliant. m. m.m. brancardă branches. strălucitor brillamment adv. blond blouse s. bor (la o pălărie) bordeaux s. a înfrunta. a broda 499 .f.) bourse s. cracă. m. -e adj. cozonac brique s. -e adj. cutie boiteux. a bîzîi bourgeois. brioşă. pi.~~ ceas de mînă brancard s.m.f.m. r a n ă bleu. călău bourrelet s. b u b i ţ ă boutonner vb.) a lucra n i m i c u r i .f. bursă bousculer vb.f. brav . I I I a bea bois s. fărîmă . busolă bout s. a se mişca. a încheia n a s t u r i i boxe s.m. m. a t u l b u r a .f. a nu sta lo­ cului bougie s.f.m. săritură bondir vb. n a s t u r e . bornă borner (se) vb. a broşa (o carte) . n o r o i .f. pungă (de bani) . a răscoli bouquet s. bomboană bond s.) buşon b o u c l e s .f. (fam. bombă bon 1 . măcelărie b o u c h o n s . à ~ le corps la t r î n t ă brasse s. coş.f. ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s. -e adj.f.) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb. nămol bouffée s. căptuşire. m ă n u n c h i bourbeux. pe p u n t e .m. margine.m. a rupe broche s. sul (umplut cu c î l ţ i . bine bonbon s.f. cărămidă briquet s. r a m u r ă .f. b u c h e t . m. a încheia (o cataramă) .m. c i z m ă .f. (fig. (fam. bord (la un vas) . sfîrşit bouteille s. / .m. broşa brocher vb.f.m. a l b a s t r u bloc s. p ă d u r e boisage s.m.f. v a t ă etc. b r u t a r boulangerie s. a căptuşi cu lemn boîte s. a b r a v a bref. a face salturi bonheur s. suflare. bun bon 2 adv. l u m i n a r e bouillir vb. g u r ă . d o p .m. a se m ă r g i n i botte s. f ă r î m i t u r ă .-e o. branşă bras s.m. / . m . a străluci brioche s. bluză bluet $. c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i . bună ziua bonnet «.m. a m n a r brisées s. marcaj (crengi r u p t e .blessure s. noroios bourdonner vb. a închide. măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2. a r m a r e cu lemn boiser vb. boxer boyard s. a îmbrînci boussole s. t a r g a . 1. m a r g i n e . c a t a r a m ă . brève adj. c a p ă t . scurt.

m. t u n .m. m. cafeniu brutal. cîmpie . s a t . -e adj. "iens •*. a copia (şi fig. căpitan capital. -te adj.f. adj.f.f. capabil capitaine s. neguros brun. a p a r a t de filmat camionneur s. capriciu •capsule s.m. {fam. comme ~ astfel. şi adj. raţă candélabre s.m. capsulă capturer vb. casă (de bani).f.f. tăietor de lemne buffet s. z v o n . cauciuc. capitală capitalisme s. zarvă brouillard s. colivie. a mîngîia carlingue s. -e adj. cantinier c a n t o n s .) hărmălaie. birou but s. cafenea cage s. a captura caqueter vb. însuşire carafe s. r ă ţ o i . (mii.m.f.) camarade s. a arde brumeux.f. caiet caillou s. b r u t ă bruyant.m. bronz brosse s.m. noră bruit s.m.f. ascunzătoare cachot s. m a i t î n ă r cadre s. socoteală. beţiv c ça pron. ladă. « a p i t a l . circiumă cabine s. a calomnia calorie s. scop. şi adj. a ascunde cachette s.f.m. de frunte. ceţos.m.j. barcă cantine s. (fam.f. capitulard capitulation s.m. {fig. capitulare caporal s. c'est ~ aşa este ça 2 adv. -e adj. bronşită bronze s. lagăr. ţeava (de armă) canot s. promontoriu capable adj. cabinet c a c a o s .f. caporal c a p r i c e s . caracter.m. canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s. cuşcă cahier s. cal­ c u l a t o r . carlingă 500 . aici . a linişti calomnier vb. dem. esenţial capitale s.-trice s.) campanie 1 camper vb. a peria brouhaha s. capitalism capitulard adj. ţărănesc campagne s. canibal canon s. calcar calcul s.m. carafă caresser vb.m.m. m.f.f. autocar caractère s. tufiş bureau s.m. / . a locui t e m p o ­ rar . pietricică c a i s s e s . ramă café s.m. a potoli. cadou cadet.m. -e adj.m.m. m . camee caméra s. mezin. -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1. bufet buisson s. carceră. (persoană) calculat(ă) .m. ţ ă r a n . a poposi. zgomotos bucarestois. ) asia . galoş cap s. a cotcpdăci . b ă u t o r . cadru. cap. cutie calcaire s.f.f.m.f. -ère s. b r u t a l brute s. {sport) gol buveur s. à la -~ la ţ a r ă . candelabru candeur s.m. m . ţ e l . căci car 2 s. camionagiu camp s.m. m . r a ţ ă cannibale s. candoare candidat s.m.m. veste brûler vb.f. / .m.f. n e m e r n i c . bucureştean bûcheron s.m. cabină cabinet s. -e s.f. canalie. t a b ă r ă .m. şi adj. ) prevăzător c a l m e s .m. cafea.m.m. b r u n . adu­ nătură canard s. candidat cane s.m.m.f. z g o m o t . 2. calm calmer vb. ca«ao cacher vb.m.m. cantină cantinier.bronchite s.f. ceaţă broussaille s. calorie calquer vb. laş.m.m.m. a calea. şi adj. închisoare cadeau s. sătean. s.f.f. c a m a r a d camée s. perie brosser vb.f. a t r ă n c ă n i car 1 conj. canadiană c a n a i l l e s . m . se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s.-euse adj. calcul calculateur.vino încoace cabaret s. mărăciniş bru s. t o v a r ă ş .

a centraliza centre s. a cenzura cent adj. a vorbi. acel(a) celui. *. c i m p .m. pron. cireaşă cerisier*.f. celebru célébrer vb.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s. fiecare. a schimba chanson s. a sparge cassé. cîirte (de joc. c e n t r a l . a certifica. necăsătorit. a pricinui. căldură chaleureux.f. cîmpie Champagne s.m. acest lucru céder vb.f. c a v a l e r i s t .m.f. dem.m.f. ceux) pron. -e adj. scrumieră censeur*.m. h a r t ă . schimbător changement s. ceux-ci) pron.m. m. c a z . carnivor carotte *. m. ochi de geam carrière s.m. -euse adj. u n i i . m . spart caste *.f. a înceta chacal s. aceasta. car. sicriu cérémonie s. a t ă i n u i céleri s. a n u m i ţ i certainement adv. cavalerie c a v a l i e r * .m.f.m. capitol chaque adj./. dem. p ă t r a t carreau s.f. î n t î m p l a r e . acesta celui-là (pi. poş­ t a l ă . ceremonie cérémonieusement adv.f.f. a n u m i t . acea cellule s. cette adj. campion chance s. î n l ă n ţ u i r e . şi adj. a ceda ceinture *.f. -e adj. centrală centralisateur s./.) carton s.m. şir chaînette s. cauză. a se amari chaîne s. încetare cesser vb. carton cas s. în mod cere­ monios cerf-volant s. castă cathédrale*. critică. carne chaire s.m.m. m. şantier chapeau s. /. -e adj.tn. desigur certifier vb. -ci (pi. /. dem. cască casser vb. şacal chagrin s./. cu toate aces­ tea cercle s. tricou chandelle s. şampanie champignon s. ceux-là) pron. a cauza causer vb. carnivor.m. -e adj. celebritate celer vb.m. şi adj. ţelină célibataire s. a sărbători célébrité s. centru cependant conj.m. t o t u ş i . creier cessation s. celles) pron. a ascunde. acest ceci pron. cenzor censure s. pi. c e n t i m e t r u central. centralizare centraliser vb.m. (ceea) ce ce.f. mîhnire chagriner (se) vb.f. pălărie chapon *. a sta de vorbă (cu) cavalerie *.m.f. centură célèbre adj. de vizită etc. morcov carotter vb.m.m. celibatar celle (pi.carnassier. oarecare. clapon chapitre s. b l a m public censurer vb. dem. lănţişor chair s. car­ nasier carnivore s.m. en tout ~~ în t o t cazul casque s. m. pulover. dem. zmeu (de hîrtie) cerise s.f././. -ïère adj. cenzură.f.f. (o) sută centimètre *. cireş certain. m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. icre negre ce pron. schimb changeant. noroc. dem. carieră carte s. călduros chambre *. luminare change s. a adeveri cerveau s. /. (jain. m. car de luptă 501 . şansă chandail s. orice char s.f. cîntec chanter vb. catedră chaise s.m. şi adj. celulă celui (pi.m.m. -. acela cendrier s. schimbare changer vb. m. lanţ. şi adj. a se m î h n i .f. cavou caviar s. catedrală cause*. profesie. cerc cercueil *. nehot. ca­ valer cave s. pivniţă caveau s. cameră .à coucher dormitor champ s. si­ gur. -e s. t a n c .m./. scaun chaleur *. crap carré. dem.m.f. ciupercă champion ş. cet. călăreţ.m. centrali­ zator centralisation s. a cînta chantier s./. m.

f.m. şicană chien. cetate citer vb. cădere ci adv.e adj.f.f.) ş a r p a n t ă . şi adv.m.f.m. m. a cita citoyen.f.m. cazan mare chauffeur s. cinematograf cinémascope s.f. cărbunar charger vb.) şi adj. [bol.m. cămaşă chêne s. m. şi adj. lămîie citronnier s. lămîi civil.f. c e t ă ţ e a n c i t r o n s . la chicane s.m. m . c a s t e l .m. fierbinte chaudière s.f.m. şosea chausser vb. capră chez prep. cale cheminée s.m. (zool. -e adj.m. -enne s. alegere chômage s. iubire de oameni charmant. chimie chinois. v. şofer chaussée s. m . civil civiliser vb. greiere cigare s. che­ restea charretier s. pi. şef. vîrf ciment s. -ière s. m.m. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier. m î n c a r e .f. m.m./.f. v î n ă t o r chat. lucios. care face ape chaud.m. cinemascop circuit s. .f. cîine.f. creştin chuchoter vb.m. cercetător cheval s. mină.m.j.s./. c i m i t i r cinéma . -ne s. căruţaş charrue s. a circula cire s.) liliac chauvin. cifră. dirijor chemin s. -enne s. var chef s. (cu maj.m. s c u m p . clasifi­ care clé s. chinez. m.m.m. î n c î n t ă t o r charme 1 s. a m o t o t o l i . clasă.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s. farmec. căţeluş choeur s. -e s. căldare.f. circuitul circuler vb. m.f.m. I I a alege choix s.m. ceară cirer vb. m. cald. -e adj. limpede.m. cheie clergé s. pisică château s.m. -e adj.m. -e s. a vîna chasseur s.charbonnage s. -euse s. preoţime 502 .m. şomaj chômeur.f. m u ş i ţ ă ciseaux s. /.f. ) a supăra chiffre s . a civiliza c l a i r . c o n d u c ă t o r . ~.m. (fig.f.f. car. cler. ţigară de foi. plug chartreuse s.f.f.m. stejar cher. -e adj. pisoi chatoyant.?. a căuta chercheur s. capodoperă chef-d'orchestre s. cu dragoste chercher vb. chinezesc chiot s.m. cal chevalerie s. a şifona. himeră chimie s. căruţă charité s. drag chère 2 . a încălţa chauve-souris s. c l e f clef s. pedeapsă chaton s.m.f. lecţie classement s. v a t r ă chemise s. m. cămin. sumă chimère s. aici ciel s.f.f. cor choisir vb. d r u m . petic chiffonner vb. ospăţ chèrement adv.f. a încărca charger (se) vb. ciment cimetière s.m. m.f.m. c l a r . m. lumină classe s. a încînta charpentes.f.) carpen charmer vb. ţigară cime s. a-şi lua sarcina de a chariot s. m. m ă n ă s t i r e chasser vb. m. varză chou-fleur s. [despre culori) deschis clarté s. a v ă x u i ciron s. conopida chou-rave s. a şuşoti chut ! interj.f.m. scump .f.-ère 1 adj. cîrpă. gulie chrétien. lucru chou s.m. căţea chiffon s. h a v a n ă cigarette s. cer cigale s.f. fir de p ă r cheville s. încîntare charme 2 s. gleznă chèvre s. m. c ă p ă t î i cheveu s. a şopti.m. cavalerie chevaucher vb. a călări chevet s.f. şovin chaux s././.m. şi adj. -te s. [constr. ~ jort cetate châtiment s. sst ! linişte ! chute s. şomer chose s. a cizela cité s. c l a s a m e n t . foarfece ciseler vb.

colier colline s. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb. a concentra 503 . pre­ c u m . a compara compas s. comerţ commettre vb. ca.f. ardere comédie s. c o m a n d a n t .f. cont compter vb.e s./. a întregi. climat(er)ic clin (d'oeil) s.f. III a c u p r i n d e . cîtă. coniac coiffer vb.m.m. salbă. cum? de ce? commentaire s. comod commun. împrejmuire clouer vb. maior commande s. tout — la fel commencer vb. clipire clinique adj. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb.f.m.f. cod coeur s. (fig. comitet commandant s.f. şi adj. şap­ că etc 1 coin s. m . comedie comité s. comerciant commerce s. clinic cloche s. cocardă. societate compagnon s. p u ­ blic communard.m.f. a copleşi combustion s. colţ c o l s . a comprima compte s. coloană colosse s.m.f. compas compassé.j.m. colectivitate collège s. ca (si).m.m. clopotniţă cloison s. complet.m. colonel colonial. cîte combiner vb. a combina comble s.m.m.-e adj. colină colonel s. l u p t ă t o r combattre vb. -euse s.m. asociaţie. socoteală. fanteziuri collaborer vb.f.f. -e adj. colos. c î t . com­ punere comprendre vb.m. cu t o t u l compléter vb. comentariu commerçant s. asemănare. insignă cocorico ! interj. I I I a c o m b a t e .f. I I I a comite commode adj. obştesc.m. coaliţie cocarde s. coafură.m. deal. fleac. luptă combattant. a completa compliment s. t o v a r ă ş ă . comandă (a unei m a ­ şini) comme adv. -e s. a comunica communiste s.f.f. coafor coiffure s. uriaş combat s.f. şi adj.m. colecţie collectiviste -s.c l i e n t .f.m. climă. colonial colonne s.f.m. compoziţie. coexistenţă. colegiu coller vb. închis clôture s. a socoti. -ive s.m. tacticos compensation s. -ète adj.f.) podoabe. I I I a se complace complet 1 s. m. a colabora collectif. tovărăşie. compensaţie. colectivist collectivité s. I I I a se prezenta.m.m. c o m u n . clopot clocher s. colectiv collection s. a p i e p t ă n a coiffeur.f. tovarăş comparaison s. a ţ i n t u i club s. c l i m a t climatique adj.m. m . a prinde în cuie. a lupta combien adv.f.m.m. -e s.f. I I I a închide clos. soţie compagnie s. a alcătui compositeur s. m. -e adj. şi adj. des­ păgubire compenser vb. m. dorinţele cuiva) . . p i e p t ă n ă t u r ă . a umple (cu vîrf şi în­ desat) . compa­ raţie comparaître vb.f. c u m . compliment compliqué. a compune. [pi. -e adj. şi adj. -e adj. c î t . comu­ nard commune s.f. complet complètement adv. costum complet 2 .f. i n i m ă .m.f. a complica composer vb. a începe comment adv. complicat compliquer vb. comunist compagne s.m. t o t ce acoperă capul (pălărie. compozitor composition s. club coalition s. a n u m ă r a comte s. conte concentrer vb.) a satisface (năzuin­ ţele. vîrf. m î n i e .m. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s. trecătoare. client climat s. a înţelege comprimer vb. a compensa complaire (se) vb. casă de b a n i cognac s.f.m.m.m.) culme combler vb.m. comună communiquer vb. guler. (fig. a (a) lipi c o l l i e r s .f. pas colère s. supărare colifichet s. cucurigu ! code s. c î ţ i . par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences.

basm. (mil. faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb. confuzie. -e adj. m.. cu perseverenţă. poveste. în­ voire consentir vb.m. în mod constant constant. a consemna. încurcat confusément adv. cunoaş­ tere connaître vb. contagiune conte s.f. contrar. consilier. a confisca confiture s. concurent condamnation s.f. a c o n d a m n a condition s.f. atingere. duhovnic confiance s. d e s t ă i n u i r e . I I I a concura concours s. concediu congénère adj. I I I a cunoaşte conque s. concurs concret.m. concetăţean conclure vb.m. asociaţie confus. -ère s. încheiere concombre s.f. a consulta contact s. confecţie confectionner vb.c o n d a m n a r e condamner vb.f. povestitor continuel. concurs de împreju­ rări conjugaison s.f. constrîngere contraire s. c o n t r a a m i r a l 504 . -e adj. confi­ denţă confier vb.) a da un consemn consolation s. -e adj. m. a c o n t i n u a .m. -e s. şi adj.m. castravete concourir vb. construire.) a preţui considéré. m u l ţ u m i t contenter vb.f. -e adj.m. confortabil confrérie s.f. conferinţă confesseur s.m. dulceaţă confondre vb. a confecţiona conférence s.f. I I I a constrînge contrainte s.concentrique adj.m. a sfătui conseiller. a t i ­ t u d i n e . î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . -e adj. a consola consolider vb. a considera: [fijL. clădire construire vb.m. adv.f.f. I I I a concepe concierge s. conştient conseil s. -ète adj. nuvelă contempler vb. statornic constater vb. a consterna constituer vb. sfat.f. a u n i consul s. consiliu conseiller vb. a trage concluzia conclusion s. cucerire consacrer vb. conjuncţie conjoncture s. au •*. a consolida. s t i m a t consigner vb. contact contagion s.f. mhigîiere. a conjuga.-euse s.m. m. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. concentric concerner vb.m. a fi în l e g ă t u r ă c u . III a cuceri conquête s. confuz. conştiinţă conscient. conţinut conteur.m. I I I a cuprinde.f. a încurca confort s. consul consulter vb. I I I a construi consulter vb. m.f. a m ă r t u r i s i . a constitui construction s.m. consecinţă conserver vb. înfăţişare. a î n t ă r i consonne s. confort confortable adj. I I I a conduce confection s. c o n s i m ţ ă m î n t . de acelaşi s o i .m.f. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. a confirma confisquer vb. confuz confusion s. loc.f.f.f. a consacra. m. neînce­ tat continuer vb. c u n o ş t i n ţ ă . a închina conscience s. a j u t o r . condiţie conducteur fi. a constata consterner vb. contradictoriu contraindre vb. contrariu contre-amiral s.f.f. a înconjura contracter vb. de aceeaşi specie congrès s. constant.f. a contempla contenance s. I I I a confunda. respectat. şi adj. ghioc conquérir vb.-enne s.f. a conţine content. u r m a r e . concret concurrent.f. încredere confidence s. conducător conduire vb. I I I a încheia. /.f. consoană constamment adv. p o r t a r concitoyen. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu.d i m p o t r i v ă . conjugare conjuguer vb. concluzie.f. I I I a consimţi conséquence s.m. molipsire. consolare consoler vb.f. a conserva considérer vb. congres conjonction s. -le adj. a contracta contradictoire adj. c o n t i n u u . potriv­ n i c . a u r m a contourner vb.f. aer. -e s. a consulta connaissance s. sfătuitor consentement ».

f. cosmonaut cosmos s. a fi în corespondenţă corridor s. cunună couronner vb.) couronne s. corecţie correctionnel.m.m. conver­ tire copain s. corrections. cocoş coque s.lîngă coteau s. culoare.f. m. corb corbeille s.f. a se cùlca coude s.f.à ~ corp la corp. a tăia cour s. {jur.f. t r u p . s. ochire. a copia coq s. a corecta corruptions.m. de ~* deoparte . croitor couvert 1 s.ni. de ouă) .f. i z b i t u r ă . jouer des^ s a da d i n coate coudre vb. d'un seul ~ dintr-o d a t ă . cochet cor s. croială coupe 2 s. à -~ sûr cu siguranţă . à . cupă couper vb.} corec­ ţ i o n a l . prieten. / . coroană. îndreptare. c o t .-ère s.m.m. -le adj.m. d r u m .m.m./. călduros cornée s. b u m b a c cotonnier.f. b i d i v i u . goană. p a r t e .f.un ~ de fil a telefona. con­ vorbire c o n v e r s i o n s . cotlet coton s. III a convinge convenir vb.f.f. cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb. ţ i n u t . a umbla după (şi fig.f. acoperit couvrir vb. m. gît couchant s.m. — de force puci coupe 1 s. cordial. cortegiu. c o n t r i b u ţ i e . cornişă corps s.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s. vară coussin s. coridor corrigé s.f. v ă r .) corn corail s.m. I I I a a c o p e r i . găoace (de nucă. cornée corniche s. a ascunde 505 . vopsea coulisse s.e s. [muz./. après — prea tîrziu . l a t u r ă .d e o d a t ă . a se scurge. -ère adj.) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. frînghie . sur le ~ îndată . (pop.m. corespondenţă correspondre vb. contravaloare contribution s.f. coral.f. a se curba coureur. amic copier vb. poştă cours s. curajos. donner . du •». -e adj. tout à —. curs course s. impozit contrôler vb. corectare. m a c coquet. I I I a alerga.m.f. cursă.de dinspre . contrabas contredire vb. corupere. telegar court. culme côtelette s. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s. obicei couturier.f. -.f. culisă couloir s. t e m ă corectată corriger vb. l o v i t u r ă .m. m. coastă côté s. a aluneca de-a lungul . în­ drăzneţ courber (se) vb.m.f. pernă coût s. m. m. a s p e c t .f.m. t a c î m couvert 2 . cupă. conversiune. III a coase couler vb.m. a costa coutume s. cost couteau s. cosmos costume s. m. m. s t r a t coucher 1 s.m. f. a bumbacului cou s. c o r p . curier.m. a se îndoi. s t r i c a r e .m.f. f.f. co­ rupţie cortège s. -euse adj. m. (despre un vas) a se scufunda couleur s. îndrăzneală courageux. conversaţie. contraofensivă contre-valeur s. a controla convaincre vb./.f. regiune contre-offensive s. culoar coups. I I I a corespunde. m. alergător courir vb.contrebasse s. mărgean corbeau s. apus (de soare) coucher 2 (se) vb. alai cosmonaute s. a se învoi conversation s. scurt c o u s i n . . a încorona courrier s. ~ d'oeil privire. de b u m b a c . colină.m. coş corde s. apusul soarelui couche s. costum côte s.m. III a contrazice contrée ş. -ette adj.m.m. curte courage s.m.f. -e adj. cuţit coutelas s. -e adj. a curge. culcuş.-euse s. I I I a r e c u n o a ş t e . coardă cordial. curaj. /. la "•.

a crea crème s. m a i m u l t de (<T. c r a v a t ă crawler vb.f.m. creşă crédits.m.m. m.f. şi adj. -e s. creaţie créature s. goi crever vb. pe*te.m. a fermenta cycle s. pe. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i .f.m. {sport) crosă cruauté s. coamă crise s. d i n . c u r m a l ă dattier s.m. III a culege cuiller.f.un mois peste o lună dansant. crud. pericol. -le adj.f. cuillère s.critică croc s. a crăpa. cruce crosse s.dent s. cult.m. creastă crétin. / . scuipat craindre vb. a m u r g crête s. m.m. a î n t î l n i croissance s.m. interj.f. a scobi creux 1 .f. c a v i t a t e . m. de la. a se m ă r i croix s. a scăpa débattre vb.f.m.f. s m i n t î n ă . m. craniu crapule s. a afurisi danger s.f.f. -euse ad]. d a t ă datte s. -euse s. m. debara débarrasser (se) vb. fricos.m. de. încrucişare croiser vb. gol creux 2 s. a săpa. primejdie dangereux. cruzime ( / i g ) cru. bojocii. ciclon D dahlia s. ciclu cyclisme s. ~. -elle adj. m. a dansa danseur. lingură cuir s. III a creşte. scobit. piele cuisine s.m./. creton creuser vb. d o a m n ă . c u r a t i v cure s.f. a sparge . cîrlig. colţ (la a n i ­ male) crochets. gău­ nos. ciclism cyclone s.f. I I I a d e z b a t e . b u c ă t ă r i e culotte s. a socoti croisades. făptură. c u r i o z i t a t e cuver vb. a înota în stilul crawl crayon s.c r a c h a t s .f.f. m . i n s t r u i t cultiver vb. p r a d ă curiosité s. d a n s a n t danse s. despre. influenţă créer vb.) culture s.m.f.f. a se debarasa.m.f. a trosni cratère s. p a t (de puşcă) . creştere croissant s. se ~ a se z b a t e 506 . du.f. c u l t u r a l curatif. d e ! damner vb. cange . a se rupe cri s. m. /. creion création s. scobitoare curée s. a pîrîi. cult cultivé adj. curmal davantage adv. a încrucişa. crater cravate s.şi adj. ocol. c r e d i t . trecere. scobitură.m. cruciadă croisement s. a debarca débarras s. creatură crèche s. c r u n t cuber vb. dansator date s.critic. cretin cretonne s. cremă crépuscule s.f. — fouettée friş­ ca.m. a se spăla pe faţă débarquer vb. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s. criză crisper vb. dalie dame s. c u l t u r ă culturel.s. a crispa critique s. croşetă croire vb. creştere (a unei ape) cruel.f. primejdios dans prep. s e m i l u n ă .m. -euse adj.f. «. craquer vb. crud crue s. fiinţă. I I I a crede. prăbuşire débarbouiller (se) vb. crimă crinière s.f. chiloţi culte s. m. -ïve adj. a face cubajul cueillir vb. des) prep. cîrlig. cură cure.f. p r ă p ă d . t i m i d crâne s. -ive adj.f. nemernic.f.f.f. -e adj. a cultiva (şi fig. în. corn (franzeluţă) croître vb. s t r i g ă t crime .-e adj. dans danser vb. şi adv. I I I a se teme craintif. p a n t a l o n i s c u r ţ i .

f. a p ă r ă t o r défi s. decrepit. I I I a serînti demeurer vb. a dispreţui dédaigneusement adv. m a i departe de délégation s. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. a descuraja découvrir vb. m. a rupe coarnele décourager vb. d i n t e . j u m ă t a t e demi-teinte s.f. amăgitor décevoir vb. definitiv déformation s.m.f.f. a da. deja déjeuner 1 s.f. delicat délicieux. deşeu déchirer vb. III a decepţiona déchaîner vb.m. {despre ape) a se vărsa debout adv.f. au ~ la început débuter vb. a (se) dezgheţa dégonfler vb. decembrie décennie s. dantelă dentelure s. j u m ă t a t e . a deznoda.f. a (se) muta démettre vb. h o t ă r î r e . afară déjà adv. cusur défendre vb. au — de d u p ă . débit (la lichide şi gaze). ferme­ cător délivrer vb. a sfîşia déchirure s. a răposa décembre s. a delega délicat. s. ban dénombrer c i . c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb. a scăpa défaut s. mutare . provocare défier vb.f.m. a d e z l ă n ţ u i décharger vb. ţîn) sus débraillé. mîine démailloter vb. demaraj démarrer vb. -e adj. p r î n z .m. a ieşi (dintr-un defi­ leu) .m. a porni déménagement s. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb.f. I I I a descrie décrocher vb. -e adj. a r u p e . I I I a d ă r î m a démon s. -e adj. defect. m. sfîşiere décidément adv. deformare défunt. a începe décéder vb. a cere . I I I a descoperi decrepit.) dantelură 507 . întrebare demander vb.débit s.f. a declina. dehors adv. -e s. decizie déclamer vb.f. cerere.m. defunct. a declama déclarer vb.m.m. dejun déjeuner 2 vb. -euse adj. m u t a t déménager vb. demograf démolir vb.m. a locui: a r ă m î n e demi 1 s. denunţare dénouer vb. a declanşa décliner vb. a denunţa dénonciation s. I I I a a p ă r a défense s. a decreta décrire vb. d«but . a zăpăci décoration s. apărare défenseur s. (arhit. se ~ a se descotorosi. a demara. cu dispreţ dedans adv. j u m ă t a t e de oră demi 2 . a decerna décevant. î n ă u n t r u défaire vb. m.f. a dezlega dent s. p e s t e . a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb. grad.m. definiţie définitivement adv. delicios. a întreba démarrage s. (numai în loc. h o t ă r î t . avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s. a desfide. a decomanda déconcerter vb. ră­ posat dégeler vb. r u p t u r ă . n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s. a deceda.f. d e c o r a ţ i e . în picioare. dinar. -e adj. şi adj. d e z m ă ţ a t début s. m. h a l b ă . a dezgusta degré s. I I a defini définition s. a deconcerta. peste. t r e a p t ă .) au ~~ d u p ă . a se revărsa. I I I a desface. a desfăşa (un copil) demande s.m. -e adj. a decide décision s.f. î n c e p u t . r a m o l i t décréter vb.f. decor décorner vb. delegaţie déléguer vb. sfidare. a elibera delta s. cu siguranţă décider vb. m.pe dinafară déboucher vb. a defila définir vb. a declara déclencher vb. a refuza décommander vb. j u m ă t a t e . a descărca déchet s. m .f. democraţie démographe s. a sfida défiler vb. deltă demain adv. deceniu décerner vb.m. dezgust dégoûter vb. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. a dezlega.m.f. demon denier s. a d e b u t a . a dezumfla d é g o û t s . {sport) mijlocaş. a prînzi déjuger vb.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres.m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • de m î n t u i a l ă — diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trices.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — fără îndoială • douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat,bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices.m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire;s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant,-e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen.s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — negreşit • fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • pe legea mea — foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — de • fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson.s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • • et à me­ — fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — mal ~~ • de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers.m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — a • hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

impersonal imperturbable adj. -e adj. -elle s. -ive adj.j. imaginaţie imaginer vb. a întrupa incidence s.m. a influenţa informer vb. imoral immortel.f./?. (în mod) impro­ priu imprudence s. insulă illégal. a impresiona imprimer vb. -euse adj. i m a g i n a b i l imaginaire adj.m.f. -ête adj.-e adj. -e adj. de neconceput inconnu. a aplica (o pedeapsă) influence s. imagine imaginable adj. şi adj. -ète adj. inconvenient. a avea impor­ tanţă imposer vb. im­ pozit impossibles. a indica indiscret. veşnic imparfait. inginer 520 . necunoscut inconscient. m u r d a r inabordable adj. infinit infirmerie s.m.f. . degetul ară­ tător indicatif s. leneş inactivité s. idee identique adj. nelegitim illusion s. infraroşu ingénieur s. impresie impressionner vb. identic idiot. ilustru ilote s. a imagina imbécile adj. violent impiété s.m.f. i m p u r . mîrşav ignorance s. prost. -e adj.f. ne­ m u r i t o r . -e adj. impozit impression s. -e adj.f. ticăloşie. -e adj.) nepăsare inexact.f. şi adj. -e adj. a t i p ă r i improprement adv.m.f. nedemn indiquer vb. (fig. i m p e t u o s . a obliga imposition s.. a i m p r i m a .m. imaginar imagination s. i n a c t i v . a imobiliza immonde adj. i m i n e n t immixtion s.m. -elle adj. incidenţă incident s. (timpul) imperfect impatience s. s t u p i d inerte adj.f. impermeabil impersonnel.f. idiot ignoble adj. impunere fiscală. -e s. ne­ ajuns incroyable adj. nepoliteţe important. a informa infrarouge s. (modul) i n d i c a t i v indigne adj. ignoranţă ignorer vb. infernal infini. i n e r ţ i e . inaccesibil. inexact infaillible adj. i m e d i a t immémorial. i m p r u d e n ţ ă impur. -e adj. a nu cunoaşte île s. şi adj. imobil imminent. i n d i c e . ne­ greşit infamie s. nerăbdare impérissable adj. inabor­ dabil inactif. m.f.f. incident incommode adj. inert inertie s. infamie infernal. i m p o r t a n t importer vb. -e adj.f. infailibil. de n e u i t a t inepte adj.m. imperfect. a imita immaculé.m. i m p e r t u r b a b i l impétueux. -e adj. a ignora.f. index. [fig. infinit infiniment adv. şi adj. n e p i e r i t o r imperméable s. incomod incomplet.m. imposibil(ul) impôt s. în m o d in­ dependent indépendance s.f. i m e d i a t immédiatement adv. nesfîrşit immeuble s. {fig. nelegiuire impoli. independenţă indépendant. m u r d a r . -e adj.e s.f. i n c u l p a t indéfrisable s. n e c u v i i n ţ ă inconvénient s. -e adj.) a p r i g . i m a c u l a t immédiat. -e s. a inaugura incarner vb. -e s. perfect infailliblement adv. fără îndoială industrie s. şi adj. influenţă influencer vb. iluzie illustre adj. m. incomplet inconcevable adj. infailibil.m. nepoliticos impolitesse s. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb.f.f. m.idée s.f. a incarna.m.f. s t r ă v e c h i immense adj. inconştient inconvenance s.f. şi adj. ilegal illégitime adj. impers. imbecil imiter vb. ) dezgus­ tător immoral. şi adj. independent index s.f. industrie ineffaçable ad}.m. infirmerie infliger vb. amestec immobiliser vb.f.f. imens. -e adj.f. sclav image s. de neşters. s. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv. a i m p u n e . i m i x t i u n e . de necrezut i n c u l p é . indiscret indubitablement adj.

5. italienesc italique s. fildeş ivre adj. (jig. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb. m . invidios jamais adv. I I I a întrerupe interruption s. inteligenţă intense adj. ieşire. activ intention s.f. m . i n s t r u c ţ i e . stînjenel ironie .m. I I I a se înscrie insecte s.m.f. a i n s t a u r a instinct s.f. iresponsabil irriter vb. insuficient. s m i n t i t . şi adj. eşec insuffisant.m. insectă insensé. (cu maj. a invita iris s. v r e o d a t ă . i n t a n g i b i l . I I I a introduce inutile adj. a întreba interrompre vb. l ă u n t r i c internaţional.m. de neatins intègre adj. a se i n t i t u l a intraveineux. nedrept innocent. a se îngrijora inquiétude s. r e z u l t a t italien./.m. şi adj. i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s.m. ieşit d i n issue s.f. a se răscula.m.m.ingrat. I I I a interzice intérêt s. -trice s. ironie ironiquement adv. clipă. ne­ bun insensibiliser vb. invazie inventer vb.. cursiv ivoire s. interes intéressant . i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s. insolit.f. îndrăzneală intrigue s. i n s t r u m e n t insuccès s. o use adj. a inventa invention s. a irita issu.f.f. î n v ă ţ ă t o r instructif. m o m e n t .) caracter italic.f. inte­ lectual intelligence s. -ive adj. î n v ă ţ ă mînt instrument s. de n e î n c h i p u i t injuste adj.j. internare interpeller vb.) entuziasm ivrogne s. instaurare instaurer vb. a instala instant s. intrigă introduire vb.m. n e v i n o v a t innovateur. instinct instituer vb. a insulta insurger (s') vb.f. -e s.m.f.m. [tipogr.f. [fig. -ète adj. i n v i t a ţ i e . gelos. n e l i n i ş t i t . / . -e adj. a intercepta interdire vb. n i c i o d a t ă . i n s t a l a ţ i e . n e o b i ş n u i t . instalare installer vb.m. -e adj. nelinişte inscrire (s') vh. intens. odinioară jaillir vb. întrerupere intervalle s.) in­ travenos intrépidité s. i n t e r v a l . inovator inonder vb. a interpela interplanétaire adj. ) ne­ p ă s ă t o r . i n s t r u c t i v instruction s.m. jabou jade s. italian . r ă s t i m p intervenir vb. [med. I I a ţ î ş n i . -euse adj. invers invitation s. -trice s. . -e adj.f. beţiv J jabot s. insensibil . a se n e l i n i ş t i . à V — imediat instaurations. intenţie intercepter vb.m. inspecţie i n s t a l l a t i o n s . beat ivresse s. sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb. a se răzvrăti intangible adj. i n t e r n . obraznic insolite adj. -e adj. -e adj. integru. a izvorî j a l o u s i e s . şi adj./. i n u t i l inutilement adv.f.m. zadarnic invasion s. v i u . iresponsabil irresponsable adj.m. -enne s.f. a insensibiliza insensible adj.e * . i n t e r p l a n e t a r interroger vb. provenit.f. -e adj. gelozie jaloux. ingrat inimaginable adj.m.f. interesant intérieur. a i n s t i t u i .m. cinstit intellectuel. m. neîn­ destulător insulter vb. a inunda inquiet. invenţie inversement adv.m. a înfiinţa instituteur. tot­ deauna 521 . b e ţ i e . insistenţă insolent. n c uzitat inspection s. -elle s.) şi adj. I I I a interveni intituler (s') vb.f. / . curaj. indiferent insistance s. -e adj. j a d jadis adv.f.

I I a îngălbeni javelot s. -euse adj.m. a arunca jeu s.m.f. o . lampă lancé.f.m. kilogramme s. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s.f. (fig. a jura jus s. arătură lac s. -e adj. ) lansat lancement s. (fig. iunie jupe s.f. şi adj. pe ea. şi adj.f. m. hol.m. art. laborator laborieux. m. limbă languir vb. o b r a z . ianuarie jaquette s. j u s t i ţ i e justifier vb. grai langue s. z i a r i s t . limbă.m. d r e p t a t e . lăptucă lame s.m.f.f.m. grădinar jarret s. j u s t i f i c a t i v justification s. urît laine s. aruncare lancer vb. vesel.m. jucărie joug s. a lăsa să-i scape laid.m. 2 . d r ă g u ţ .f. zeamă juste adj.m. şi adj. n o s t i m jonchée s.m. f. d'un . a se b u c u r a . m u n c i t o r .m. -ère adj. t i n e r e ţ e . j u s t . fricos lâcher vb. i e z u i t jeter vb. suc. iasomie jaune adj. t î n ă r jeunesse s.à Vautre de pe o zi pe a l t a — Journal s. cu d r e p t a t e .m. landou langage s.f. suliţă jésuite s. zi jouter vb. I I I a î m p r e u n a . laminare lampe s. a r u n c a t .m. joc jeudi s. pron.m.f. lapte laitier.m.f. -ive adj. m . m o r m a n j o u e s . lînă lainier. tocmai justesse s. a se tîngui laminage s. ~ chambre camera.m.m.m. referitor la lînă laïque s. a u n i joii. . gazetar journée s. j u g jouir vb.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv. voios juge s. -e adj. laic. a se juca . iulie juin s. -ère adj. care dă lapte laitue s. I l a se folosi. grădină jardinier s. (fig. a desface. a justifica justificatif.f. (fig.m. je ~ vois o văd là 2 adv.) a face cu­ n o s c u t . lac lâche adj. picior jambon s. v a l lamentable adj.m. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb. kilogram kilomètre s. har­ nic labour s. Vautre ~ d e u n ă z i .) a poseda jour s.m. I I a lîncezi large adj.f.m. a cînta (la u n instrument) jouet s. acolo l a b e u r s . jachetă jardin s. a se introduce (în lume) lancette s. laş.f.m. j u s t e ţ e . a se lamenta. ziar journaliste s. t i n e r e t joie s. şuncă janvier s. b u c u r i e joindre vb. a lansa. galben jaunir vb. lanţetă landeau s.f. drept justement adv. m.m.jambe s. -euse adj. a se l u p t a . joi jeune s.f. judecător jugement s. g r ă m a d ă .m. kilometru la 1 1 . muncă (grea) laboratoire s. cu veselie joyeux. lumesc lait s. l a m ă . justificare K kilo. vrednic de plîns lamenter (se) vb. fustă jurer vb. -e adj. z i . m.m. larg 522 .f. e x a c t i t a t e justice s.m. judecată juillet s.f. / .

f. (pi. cu m i n t e a limpede lueur s. luminos lumière s. a lupta lycée s. locuinţă loger vb.f. . l u i . lesquel­ les) pron. (pi.f.) rîs lyrique adj. l u m i n ă s l a b ă . locuinţă loi s.f.m. m. l i b e r t a t e libertins. ) albia u n u i r î u litanies s. I I I a citi lis.f. v î n ă t livre s.m. ~ chat pisica.larme 5.f. a închiria loup s.m. s p r i n t e n légèreté s.f.f. (loc.m.f. lupoaică louveteau s. a l b i t u r ă .de a t u n c i . hol. dès •». m. a preda logement s. neînţelegere littérature s. eliberare libérer vb. pers.f. s p ă l a t .f. p a t .f. litigiu. 2. greu louve s. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s. (al) l o r . ziua de mîine lentement adv. a m ă r g i n i limonades. p a r t e . leu lionne s. î n d e p ă r t a t loisir s. cînd lot s. locotenent lièvre s. legumă lendemain s.f. m./. obosit. chirie louche adj.m. loz loterie s. sprinteneală légitime adj. lesquels. l o t . livrea livrer vb. m. lasse adj.f. p u i de leu liqueur s. lecţie lecture s. uşuratic libraire s. luni lune s. liceu lynx s. iepure ligne s. şi pron.f.) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s. î n c e t i n e a l ă . scrisoare. s u m b r u lui pron. -e adj. o c h e a n . lucid. carte livrée s. rufă lion s. i n s t r u i t leur adj. a t u n c i . depuis ~. l u n g i m e . în a m ă ­ nunt longueur s.m. -e adj.f. (căsătorie . suspect louer vb.f.f. iederă lieu s. chiorîş . linte lequel. a lăuda . l i t a n i e . . şi adj. l i b e r t i n . spălare le 1 . t i m p liber l o n g . drojdie de bere liaison s.-euse adj. prep. m. încet l e n t e u r s . el. m. je -~ vois îl v ă d leçon s. loţiune louage s. pos. liric 523 . m.m. a l i m i t a . (cu maj.m.f.f.m. a locui logique adj. logic logis s.f. care leste adj. -e s.m.f. (fig. linie . litoral livide adj.m.f. legendă léger.f. m. l i t e r a t u r ă littoral s. liliac limiter vb.m.g u e adj.f. — de cu ocazia . ~ s jumeaux p a t d u b l u . -e adj.m.m. legal légende s. livid. l u n e t ă .) l i ­ teratură lettré. lup lourd. a r i d i c a . u n d i ţ ă lilas s. lenjerie. [fig. m. l a t i t u d i n e lavage s.m.) p l i c t i s i t latin. buză levure s. librar lie s.) le ~~ de de-a lungul longuement adv. loc lieue s. r ă s ă r i t levier s. legal légume s.f.f. m.f. la­ t i n . lumină lundi s. crin lit s. u ş u r i n ţ ă . -ère adj. leoaică lionceau s.d i n acel m o m e n t lorsque conj. şi adj. I I I a luci. (zool. départe lointain. pe el. lacrimă las. uşor . lys s. î n c h i r i e r e . (fig. legitim. a scula.. m. loterie lotion s. m u l t t i m p .m. / . răgaz. limonada linge s. latinesc latitude s.) şi adj. m. a elibera liberté s. l i t e r ă . rel. -e adj. l u g u b r u . p u i de lup lucide adj. pron. lichior lire vb./. l u n g . pîrghie lèvre s. lună lunette s. lege loin adv. drojdie lierre s.m. pron. ~ — même el însuşi luire vb. a s t r ă l u c i luisant. l u p t ă lutter vb. lectură légal.f. laquelle (pi. (fig.m. art. sprinten lettre s. saşiu.m.f. -e s. (fig. î l .pi. a răscula lever 2 s. a livra . d u r a t ă lors adv. m. leghe lieutenant s.m. m.) ochelari lutte s.) echi­ voc.f. s t r ă l u c i t o r lumineux. rînd . le lever 1 vb. licărire lugubre adj. legătură libération s. uşor.

durere malade s. m o d .m. m a r m u r ă marchand.m. m. f. a manevra . ne­ norocit malhonnête s.M macaroni s. p o r u m b maison s.f.m.f. dascăl maîtresse s. /. -e adj. m a n d a t a r mânes s. m a n s a r d ă manteau s.f. m.m. însemnat marque s.. m a r ţ i marge s. a cîrmui manoir s. manevră . ) in­ trigă .f. m a h o ­ medan mai s. a m î n u i m a n i è r e s . răutăcios malle s.m.m. r ă u v o i t o r maman s.f.m. m a r t i e 524 .f.f. mînă de lucru maint. invar. m a r g a r e t ă mari s. a marca marron adj.f. macaroană machine s.m. I I I a m e n ţ i n e maire s. manajer manche s. p r i m a r mais conj. a greşi. a fi pe p u n c t u l de a. chip.f. (impers. bolnav maladroit. d a r . scara (unui vehicul) marcher vb.f. a u i t a . s. -e adj.-es. d i n nefericire malheureux.f./. m.m.f.m.f. a nu ni­ meri mansarde s.m. în prezent maintenir vb.».f. a fi cît pe aci să . magnetic magnifique adj. ca importanţă) majorités. manifest.f. vicleşug. necinstit malhonnêtement adv. tîrg marchepied s. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s.f.m. ~ si ba da maïs s. m a n d a t mandataire s. • de a duce lipsă — de. -e s. însă . ) miş­ care de rezistenţă maquisard. [ist.m. adj. manechin manoeuvre s.f.m. p a l t o n manuel s. -e s. a a r ă t a . falcă madame s. în ciuda malheurs. intrigă mannequin s. alee main s. m a g i s t r a t magnétique adj. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) . m a r i n a r marine s.m. anevoie mâle s. cu greu.f.) a scăpa. margine marguerite s. a p i e r d e . scară d u b l ă . -ère adj.m. m a r ş . t r e a p t ă marché s.) m a n i . mascul.m. necinste malicieusement adv.m. a nu a v e a . a mînca manier vb. maşină mâchoire s. cafeniu.marcă. m. major (ca v î r s t ă . -euse s.m.m. -e adj.m. -e adj. mînă main-d'œuvre s. şi adj. m e r s . casă. m l a ş t i n ă marathon s. şi adj.m. domnişoară magasin s. soţ. stăpînă . căsătorie m a r i n s. -e s. a însemna.f. negustor marchandise s. b ă r b a t marié. m a i m a r e . m a r a t o n marbre s. acum. -es. a m a n t ă majeur. manoeuvrer vb.f. evident. cu m ă r e ţ i e mahométan. maro mars s. aut. [fig. (lunaj mai maigre adj. de z a r z a v a t u r i marais s.m. m a r c a n t . slab mail s.m.f. şi adj. desiş. m a n u a l maquis . marfă marche s..m.f.f. cufăr maltraiter vb. a merge mardi s. m a j o r i t a t e . pi.m. (fig. căsătorit mariage s. nenorocire. m. majorat mal s. / .) a l i p s i . m a e s t r u . m. şi adj. m.m. par ~ din nenorocire malheureusement adv. :x m a l t r a t a malveillant. locuinţă feudală manque? vb.. m a n t o u . semn.f.jn. p i a ţ ă . n e î n d e m î n a t i c malaisément adv. magazin magistrat s. m i n u n a t magnifiquement adv.f.9. mînecă mandat s. m a m ă manager s. şi adj. m a i m u l ţ i maintenant adv. fel manifeste adj.m. a n u i z b u t i . manifest manigance s. (vt. familie maître s.m. castel. doamnă mademoiselle s. indiciu marquer vb. s t ă p î n .. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher.f. r ă u . m a r i n ă marquant. şi adj. u m b r e l e morţilor manger vb. . bărbătesc malgré prep. m.f.

r ă u m a x i m u m s. s. a m e r i t a merveille s. a m i a z ă . m e d i c a m e n t médiocrité s. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s.m.m. I I I a m i n ţ i mépris s. mecena. r ă u t a t e m é c h a n t . n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s. m ê l a ! m é t a l l i q u e adj. a îm­ brăca . a duce mensonge s.f.. (loc. protector ai arte loiméchanceté s. a amesteca. excelent merveilleux. I I I a pune. ce n'est pas la — à boire n u i mare lucru . m a r e . m i n u n ă ţ i e . cour ~. membru même adj. a dispreţul mer s. m i l e n a r .f.m.f.f.m.m.f.m. metalic métallurgie s. ! ï a face v î n ă t ă i . m i l i t a n t . m. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t .m.) a răni mi adj.m. mecanism mécène s. bucate mettre vb. a aşeza. m a s i v m a t c h s.m.m. r ă u . dispreţ mépriser vb. însuşi.m. m i l i t a r militairement adv. slujbă mesure s. lui el î n s u ş i . se ~ bien a se îmbrăca b i n e . m e n a j .f. m u l ţ u m i r e . (în mod) meca­ nic mécanisme s.f.m. a menţiona mentir vb.m./. (fig.e adj.f. meci matière s. maxim mayonnaise s. comunicare messe s.pe măsură ce. . j u m ă t a t e miauler vb. miercuri inwe s. ciocan m a r t i a l . maioneza m é c a n i q u e adj. m a r t i r i u . a mieuna midi s. (cu maj.m.f. capitală mets s.m. chinuire. meserie. m i ­ leniu 525 . şi s. mijloc. metro métropole S. m u l ţ i m e massif. {loc. a u n i melon s. g r ă m a d ă . . m a r ţ i a l .. metalurgic météorite s.f. minci­ nos mentionner vb. neîncredere meilleur -e adj.) au fur et à •». pepene (galben). iertare merci 2 s. -e s. fel de m î n e a r e .f. . şi adj. m ă s u r ă .e curte m a r ţ i a l ă martyr s.f. a bîrfi médius s. . adv c h i a r . a subestima message s. m a t e r i e . adv. m a r t i r martyre s. metru métro s. mediu militaire adj.m. -e adj. a m e n i n ţ ă t o r menacé s. -euse adj. a a m e n i n ţ a ménage s.m. medie médecine s.m. metalurgie métallurgique adj.m.i v e adj.m.f.m.) à ~ m i n u n a t . m a i b u n mêler vb. milităreşte m i l i t a n t . s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . de — la fel.f. marsiliez. miere mieux adv. dire ~ a mulţumi mercredi s. profesie mètre s. nu e nici o scofală merci 1 s..m.f. l u p t ă t o r .) şi adj. a conduce. gospodină mener vb. tor­ tură masse s. m. mediocritate médire vb.f. medalie médecin s. I I I a vorbi de r ă u . miezul zilei. -e adj. e adj. n e m u l ţ u m i r e médaille .m. . medicină medicament s. m a m ă meringue s. m i l ă . -e adj. activist millénaire adj.m. oraş m a r e . m i n u n e . răutăcios mécontent. mesaj. mobilier meurtrir vb. si adj.m. minciună m e n t e u r . ~ en joue a ochi meuble s.f.e u s e s.f. m i n u n a t mésestimer vb.e s.m.m. căsnicie ménagère s. adv. m a i bine milieu s.f. sud miel s. încetul cu încetul métal s.f. mecanic m é c a n i q u e m e n t adv.f. degetul mijlociu méfiance s.f. a m e n i n ţ a r e menacer vb. meteorit métier s.m.m. m a x i m u m . acelaşi. metropolă. mobilă. r ă z b o i n i c . prăjitură din albuş de ouă mériter vb.marseillais.m. ~ d'eau pepene verde membre s.m. şi adj.

m. m u n ­ t e a n . lume m o n d i a l . m u ş a m a . mozaic mot s.m. -elle adj. a urca. motor mou.m. m i n i m u m . mistral (vînt) mitrailler vb.m. berbec moutonner vb. •*. i m i t a ţ i e de piele mollesse s.m. muşchetar mousse s. a m u l a . fără.m. m i n u n e misanthrope s. s p u m ă . m o r a v u r i .f. m a l d ă r monde s. miriapod milliardaire s. mol. m o m e n t momifier vb. molle adj.m. la dracu ! la naiba ! morceau s. m u s t a ţ ă mouton s. m. m u n t e montée s. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s . monstruos. b u c a t ă . -e s. clipă. m a i p u ţ i n . prep. minor miniature s. m .f. m./. a m i t r a l i a mode s.f. m u s c ă . c u v î n t .f. şi adj. moarte mort*. modă modéré. muselină moustache s.f. -euse adj. a b ă t u t . şi s. m o r t a l . m .bon m a i p u ţ i n b u n . călugăr moins adv. a culege recolta moitié s.m.f. de la m u n t e montagne s.m. m .m. urcuş monter vb. a dovedi monument s. m a i m i c moine s.f. a a r ă t a . b a t i s t ă moue s.f. aluşchi mousseline s. oaie. moară mourir vb.m. au •*• . moraliceşte. ministru minute s. modest modestie s.m. a mumifica monceau s.m.f.f.m. t u r n a t . moale mouches.f. conj.m. du ~ cel p u ţ i n . a muia moulé. m i n a r e t mince adj.) slă­ biciune moment s. parte morne adj. c u m p ă t a t modeste adj.f. montor montre s. (fig. I I I a m u r i mousquetaire s.f.m. a t u r n a moulin s. m o d e r a t .m. b a r e m . monolog monopole s.m. mişcător mouvement s. m u r i t o r ./. m u n t e montagnard. adj. a-şi bate joc moralement adv. m i n ă . monoclu monologue s. mişcare 526 . ceas montrer vb. m i n i a t u r ă minimum s.f. m o n u m e n t moquer (se) vb. mortel.m. modestie. î n t u n e c a t mort 1 s. monopolist monseigneur s.f. m i z a n t r o p misère s. o m i e .m.f. obiceiuri moindre adj.m.m. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p . din p u n c t de vedere moral morbleu interj. m i n e r . şi adj. figură mouiller vb. m u t r ă . -e adj. t i p ă r i t mouler vb. groaznic mont s. m i l i a r d a r m i l l i e r s . v o r b ă . f.m.m. prendre la •*. {pi. monopol monopoleur s. de moarte mosaïque s. ~ d'ordre lozincă. subţire . messieurs) s. I I a mucegai moissonner vb. domn monstrueux. pluş m o a r a t . -e adj. înfăţişare minerai s. m i n e r a i mineur s.f.a se înfuria./. j u m ă t a t e moleskines. pi. o mie mille-pattes s. rezervă moeurs s.f. a spumega m o u v a n t . lună moisir vb. à'~ pe m a i p u ţ i n . a sui monteur. ) p l ă p î n d mine s. mondial monocle s.) à ~~ que afară de cazul cînd mois s. -e adj. m. -e adj. monsenior monsieur (pi. şi adj. minister ministre s. (loc.-euse s.) n u m ă r . a-i sări ţ a n d ă r a .m.m. m u ş t a r u l mouchoir s.f. mort. m o l i c i u n e . -e adj.miile adj. m i n u t m i r a c l e s .f. m o r m a n . m. can­ t i t a t e mare minaret s. mizerie mission s. misiune mistral s. miracol.m. a secera.m.m. {fig. minim ministère s.

m. perete. negru. fel. impers.f.m. curăţenie nettoyer vb. a v u i muguet s. nepot nez s. n a v a l navet s. I I I a înnegri noisetier s. / .m.f.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s. n a t u r a l naufragé s.f. muftiu. a prevedea muphti s. cuşcă (pentru cîini) nickel s.f. pol. a m a t u r i z a murmure s. născut néanmoins adv. lăcrimioară mule s. n a t u r ă .m. piesă de 20 franci aur nappe s. nerv nerveux./. nichel nid s. pitic naissance s. faţă de m a s ă . şi adj. quoi de ••. a m u r m u r a muscle s.m. i n e d i t . -ive adj. II a coace.moyen s. t i n d a bisericii négatif. -euse adj. neglijent nègre.m. mutu­ al mystères.) r ă u t a t e noircir vb. -e (pi.f.f. naufragiat naufrager vb. medie mugir vb.f. nu né. m u n i c i p a l munir vb.f. f.m. m. nepoată nier vb. muzeu musique s. zid gros mûrir vb. de culoarea alunei noix s. a ninge neigeux. alun noisette s. şi adj.f. papuc. n a p navire s. povestire natation s. / . naos. navă nazi. I I I a se n a ş t e . muzică mutuel. nervos net. . m. a nega niveau s.-euse adj. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s. necesar nécessairement adv.m. negreală. întunecos. navals) adj. soi naturel. negativ négligence s.f. -elle adj. adj. m.f.f. neant nécessaire adj. narcisă narration s. stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «. n a i v i t a t e nankin s. -e adj. sumedenie municipal. v a s . medieval. -e s. neuve adj. (fig. din evul mediu moyenne s. n a ş t e r e .f. nivel noble adj. -elle adj. m.f. m. a curăţa neuf.-euse s.m. (fig. -e ddj. I I a m u g i . I I a înzestra cu cele nece­ sare .f. -e adj. (fig. şoaptă murmurer vb.m.f. m. înot nager vb. acoperit cu zăpa­ dă . ~ d'eau pînză de apă narcisse s. a începe naïveté s. m.m.) î n ă l ţ i m e morală n o i r .f. nobil noblesses. muşchi musée s.m. m. cuib nièce s.m.m. mijloc moyenâgeux.f. nazist nazisme s. -'ive adj. nobilime.f. m. nu tal ie nation s.-euse adj. zăpadă neiger vb. nas ni conj.m. nici niche s. teolog m a h o m e ­ dan mur s.) îngrozitor noirceurs.e adj. reciproc. n o b l e ţ e . n a t u r a l i s t n a t u r e s . înotător naif./. nazism ne adv. firesc naturellement adv.m. (în mod) necesar n e f s . curat. a naufragia naval. totuşi néant s. şi adj.m. clar nettoyage s. n a t u r a l . a l u n ă . m u l ţ i m e . n a ţ i u n e naturaliste s. mister. -e s. nette adj. nucă 527 . m.m.f.f. neglijenţă négligent. t a i n ă N nage s. a înota nageur. nou. m.f. naiv nain. nins nerf s. negru neige s. négresse s. origine naître vb. zid muraille s. î n m u l ţ i r e multitude s. m u r m u r .

o b s c u r i t a t e .f. o m o p l a t on pron. operă. nici u n u l . I I I a v ă t ă m a .-trice s. a înnoda. miros (simţul) oeil [pi.m. I I a h r ă n i . n o u t a t e . ocean octobre s. . î n c ă p ă ţ î n a t . n o i e m b r i e noyer vb. lumea. a (se) n u m i non adv. III a obţineobtention s. nulle pron. ondulare opérateur. în mod oficial officier s.f. a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb.f. însemnare nouer vb. olimpic ombre s.f. notar note s. a opera . supunere objectif. I I a asculta.f. u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb.™.f. obiect. î n d ă r ă t n i c . miros odorat s.f. se. m.f. ascultare. u n d ă . h r a n ă . obligaţie obligeamment adv. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s. a îneca nuage s. -e adj. (gram.f.m. n u d nuire vb. garoafă oeuf s. v a l ondulation s. mîncare nouveau. faire -~ de a da dovadă de officiel.f. nouvel.) s u b s t a n t i v nombreux. blanc d' ~ albuş oeuvre s.m. -e adj.f. a se supune obéissance*. obscur. a produce 528 . nou nouveau-né. sugar nourriture s. absur­ ditate non-valeur s. a obliga' obliquer vb.m. m.f.f. a n u t r i nourrisson s. invar.. n e i n t e r v e n ţ i e .f. îndatorire. umbră ombrelle s. obiectiv.m. nuclear nu. octombrie odeur s. obţinere occasion s. u n i i . leneş oisiveté s. jaune d' -».m. neclar obscurité s. a lega nourrice s.f. operaţie opérer vb. o u .i v e adj.f.f. -euse adj. m. (în mod) obscur. m. gîscă oignon s. l u c r a r e . a o b s e r v a . m u l t notaire s. lipsă de valoare nord s.f. I I a întuneca obscurément adv.f. a respecta obstacle*. m. piedică obstiné. ofiţer offrir vb.re. m. oficial officiellement adj. cine­ va . şi adj. ştire.f.f. m. (fig. m. ocazie occidental.) de neînvins obstinément adv. o c h i . lucru obligation s. -ive adj. -elle adj. occiden­ tal occuper vb. o b s c u r a n t i s m obscurcir vb. unchi onde s. a p u s e a n . -e adj. bună­ voinţă obliger vb. m.f. ~ dit se spune oncle s. yeux) s. m.f. gol. nonsens. nuvelă nouvelliste s. lenevie olive s. desculţ nnque s. lunguieţ obscur.m. n u l . nuvelist novembre s. operator opération s. lipsit de valoare nu-pieds adv. -ongue adj. privire oeillet s. ceapă oiseau s. observaţie observer vb. eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. nounâscut nouvelle s. întunecat obscurantisme s. i m p a r ţ i a l objet s.f. ceafă. v ă t ă m ă t o r nul. o n d u l a ţ i e . grumaz 0 obéir vb. muncă. nord notablement adv.f. -e s. hei ! oie s.f. a strica nuisible adj.m. neamestec non-sens s. a merge oblic oblong. nor nucléaire adj. întuneric observation s. nu non-intervention s.g ă l b e n u ş .m. pasăre oisif. m.-e s. cu a m a b i l i t a t e ./. nehot. -le adj. numeros nommer (se) vb.m. m. doică nourrir vb.nom s. n o t ă . măslină olympique adj. I I I a oferi ohé ! interj.f. şi adj. şi adj. a ocupa océan s. n u m e . I I I a omite omoplate s.

m.m. a scoate. pron.f. păun papa s. eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s. I I a păli. t a t ă 529 . 2 .f. palton pâlir vb. p a l i d . pacifism pacifiste s. r a m u r ă de palmier palpitant. şters paletot s. m.f. paşnic. a împodobi. înzestrat outiller vb. a uita ouest s. (bot. unde. a pacifica pacifique adj.f. poc ! panais s. ~ d'épice turtă dulce . a lua înapoi ou conj. chef d' • — dirijor ordinaire adj.m. u t i l a t .) uvertură ouvrage s. pacifist page s. furtună orange s. m.f. auz oreiller s. p a n t a l o n panthère s. p a i . sau.) portocal orbite s. cerul gurii pâle adj. lucru. adv. ordinar. de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s. ortografie o s s.f.m. p a n o r a m ă . instrument outillage s. şi adj.m. f.) a şovăi.m. a decora orteil s. (fig. origine. dincolo.m. deschidere.m.m. la care oubli s.f. -trice s. -onne s. m. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s.) en ~. -e adj. -e adj. opresiune. în plus ouverture s.f. orgoliu. orientare (în spaţiu) original. a înzestra outre prep. o r d i n e . a se opune oppression vb.m. în care. papuc paon. -e adj.f. şi adj. a oscila.m.f.f. şi adj. m.f. a ordona ordre s.m. utilaj outillé. orz orgueil s. uitare oublier vb. os oscillation s.m. apus ouf ! interj. pernă organe s.f. (loc. (muz. vest.f. a ezita oseille s. original origine s. I I I a deschide oxygène s. pagină paille s. adv.m.f. a s u p r i t . a r î n d u i . izvor orme s.peste.m. o p r i m a r e . -ère s.f. pacificare pacifier vb. o r d i n . ori où 1. mîndrie oriental. organ organiser vb. orbită orchestre s. paşnic . pîine . a î m p i l a or s. oriental orientation s.f. p a c e . pa­ cificator pacification s. adv. peste.f. u l m orner vb. obişnuit ordonner vb. uragan ours s. care p a l p i t ă pan ! interj. u n e a l t ă . î m p i l a t opprimer vb. urs outil s.m. r ă c h i t ă ôter vb. liniştit paix s. paie pain s.m.f. p a l a t . o r c h e s t r a . a asupri. auz ouïr vb. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r . ureche . panteră pantoufle s. m u n c i t o r . uf ! oui adv. p r i v e l i ­ şte pantalon s.m. pereche paisible adj. a u t i l a . părere opposer (s') vb. m .f./.m.m.m. -e adj. deget (de la picior) orthographe s. coş panorama s. -e adj.m. oranjadă oranger s.f.m. a organiza orge s. împilare opprimé. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb. ~ bis pîine neagră paire s. oxigen P pacificateur.opiniâtrement adv. păstîrnac panier s. a cuteza osier s. a îndrăzni. (în mod) paşnic pacifisme s.m.f. a auzi o u r a g a n s . da ouïe s.m. a îngălbeni palme s.f. producţie lite­ rară ouvrier.m. opinie. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv. măcriş oser vb. portocală orangeade s. m. oscilaţie osciller vb. a u r orage s.m.

m. cu răbdare patient. v o r b i t o r . à ~ de loup t i p t i l .) p ă r i n ţ i parer vb. -e s./. emfază patience s. p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s. m a i ales parties. adept partout adv. perfect parfois adv. în parte partir vb. p a t e u . m . a p l ă t i . pari­ zian parlant. p e .m.rh. -e adj. păşune paume s. -e s. d e . trecut passe-montagne s. în special.m. -euse s. a porni partiellement adv. şi adj.m. a para paresseux.-eresse s. p a t ă de cerneală paternei. printre parodier vb. partid participe s. pavaj pavilion s. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s. a petrece passe-temps s. caldarîm. ~ ha­ sard d i n întîmplare . din .e s .m. -euse s. păcătos pêcheur. piersică pêche 2 s. umbrelă (de soare) parbleu ! interj. umbrelă (de ploaie) parasol s. a ajunge parvenu.m. {pi. ţ ă r ă n i m e peau s.m./. donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts. parfum. p r i n .m. pachet par prep. sărăcie pavé s. -enne s. deopotrivă.m. distracţie passif. m. şi adj.f. v o r b i r e . I I I a pleca. paralel parapet s. p a r i u . îndeosebi. a păcătui pêcher 1 s. a pescui pécheur. sărac pauvreté s. p a s t ă . a ierta pareil. rămăşag parier vb. h i r t i e . -e s. a l u a t pâté s. mireasmă parfumeur.f.m. a r ă s p l ă t i pays s. a parodia parole s. labă pâturage s. a patina pâtisserie s.m.m. . con}. buf ! pâte s.m. -e adj. ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj. a împărţi parterre s.f.încurcătură pas 2 adv. -e adj. leneş parfait.m. prendre la ~ a lua c u v î n t u l .f. pescuit pécher vb. fluture paquets.m.m. piele pêche * s. n u . fără.m.m. peisaj.»!. părintesc paternellement adv. stăpîn patte s.m.m.m. pavilion payer vb.. patiserie patron s. la dracu ! pardonner vb'.-euse s.m.f.m.f. şi adj. parte (dintr-un întreg).m. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj. părinteşte pathos s.m.m. a apărea parallèlement adv. a vorbi parmi prep.m.f. piersic pêcher 2 vb.f. grăitor.) documente. parachimic parachute s. în p a r t e partisan. m. şi adj. a face prinsoare parisien. -elle adj. parte. de c ă t r e .m. partidă partiellement adv.f. à — a p a r t e .f. pauperizare pauvre s. a trece . ~ buvard sugativă papillon s. pas.m.m.m. pescar 530 . mauvais •>. -le adj.f. p a r a ş u t ă paraître vb. pasiune patatras ! interj. p a ş a p o r t . a participa particulièrement adv. răbdare patiemment adv. m. p a r t e r .f./.f.f. patos. şi adj. s t r a t de flori parti s. parc. traversare . participiu participer vb. c u v î n t . căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb. şi adj. I I I a p a r v e n i .f. ţ a r ă . (pi. a paria. a î m p o d o b i . -ive adj. regiune p a y s a g e s . grădină parce que loc. r u d ă . la fel parent s. I I I a p ă r e a . fabri­ cant de parfumuri pari s. r ă b d ă t o r patinage s. p r e t u t i n d e n i parvenir vb. trecător passé. pasiv passion s./.f.f. parapet parapluie s. trecere .m. patinaj patiner vb.f. p a r v e n i t parvis s. p a r t i z a n .f.f. şi adj. so­ nor parler vb. pour quoi^-de ce n u ? . patron.-ne s. perfect parfaitement adv. pentru că.m. m . zău ! parc s. şi adj. cu excepţia partager vb.m.f. egal. palmă (a mîinii) paupérisation s. fragment passant. ~ bonheur din fericire . privelişte paysan .papier s . fiindcă pardessus s. ţ ă r a n paysannerie s. uneori parfums.

pierdere pesamment adv. personalitate personne l. pedeapsă . mon — dragul m e u . a se căţăra perchoir s. faraon phare s. a găuri perche s.pédale s. nepoţi (de fiu.f. pedală pédant. uşor de p ă t r u n s pénétrant.m. perceptor percer vb. pericol. greoi.-le s. popor peuplement s. m i t i ­ t e l . penibil péniblement adv. nepoată petit-fils s.m.m.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s. (loc.f. m. m.m.f. fără greutate peintres. şi adj. -e adj. prăjină percher vb.) à ~ de-abia. m i c u ţ . greutate . farmacie phénix s. se don­ ner de la ->. seminţie.f./. periferie périr vb. -e adj. periodic périodiquement adv.f. pedant peigner (se) vb. -e s.a se s t r ă d u i .f. capot (de casa) peindre vb.f.) a fuma peu adv. a (se) gîndi. a străpunge. a se convinge . pătrunjel persister vb.f. perplex perroquet s. gîndire. adv. persoană importantă personnalité s. frică. b ă t r î n frelig. cela ne vaut pas la • nu merită oste­ — neala . s. nimeni personnel. (în mod) p e n i b i l .s. pi. (fig. judecată penser vb.f. c a m . pajişte pencher (se) vb. perspectivă perspicace adj. m. şi adj.f. m. -elle adj. -e adj.f. • a-i fi frică pharaon s. (fig. şir de d e t u n ă t u r i pétillant. permisie perpétuel. p u ţ i n . a reflecta pensionnaire s.f.f. t a t ă . zugrăvire pelouse s. m i c . farmaceutic pharmacie s.f. sclipitor petit. sans ~ uşor. -e adj. m. a cîntări peste s. c î n t ă r i r e . a se spînzura penetraţie adj.m. pron. persecuţie persévérance s.f. p ă t r u n s pénétrer vb.m.f.f. a zugrăvi peine s. a p ă t r u n d e pénible adj. avoir — a se speria. c a n t i t a t e clntărită peser vb. şi adj.m. ) ascuţit perce-neige s.f. perspicace persuader (se) vb. (loc.f. ~. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s. perucă persan. a se înclina. nepot petits-enfants s. papagal perruque s. I I a pieri permettre vb.m.m. persan persécuter ^6. pasărea fenix 531 .f.f.) p ă r i n t e . a se p i e p t ă n a peignoir s. a popula peur s. (înv.f.m. (în mod) perio­ dic périphérie s.à -«. strălucitor. perfid performance s. -e adj. p i c t u r ă . stăruinţă persévérant. p ă t r u n z ă t o r pénétration s.pictor peintures. (cu maj.m.f. stă­ ruitor persil s. peluză. veşnic perplexe adj. a se apleca pendant prep. cu greutate pensée s.m. s t r ă p u n g ă t o r . călugăr perfide s. performanţă péril s. populare peupler vb. t r i b peuple s. şi 2. pensionar pente s. m. pătrundere pénétré. far pharmaceutique adj. micul dejun petite-fille s.m. m o ş . fără graţie pesant. a-şi închipui perte s. m. personal perspective s. I I I a permite 34* permission s.m.f. perseverent. ghiocel percepteur s. p a n t ă .m. persoană. -e adj.) şi adj.) descriere. chiriaş (într-o pensiune) .f. conj.m. primejdie périodique adj. povîrniş perçant.f.f. a persista personnage s.-e s. perpetuu.) — que în t i m p u l pendre (se) vb. -e adj. — o — încetul cu încetul petit-déjeuner s. de fiică) pétuner vb.f. greu pesée s. ciumă pétarade s. a persecuta persécution s.f. personaj. I I I a p i c t a . pă­ t r u n z ă t o r . şi /. nehot. à ~ près a p r o a p e . în t i m p u l . halat de b a i e .

a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb. fizionomie. distracţie plan s. I I I a plînge. t a v a n plaindre vb. a fi agreabil plaisant. la mise en ->. m a i . m . pilot pinceau s. î n ţ e p ă t u r ă pire adj. penaj plume s. p i p ă . I I I a plăcea.m. cameră pied s. pisc. -e adj. cea m a i mare parte . t a i n pivoine s. p i l ă .m.m. pieton pieusement adv. plus plusieurs adj. a jefui. p l i c . g r ă m a d ă . fotograf photographier vb. r i d . b u c a t ă . p l a s a t o r plafond s. c u l m e .m. fotoelectriu photographe s.m. hazliu plaisanterie *.f. platformă plateau s. m a i curînd.f. şi adj. a se încovoia pluie s. A se cufunda ployer vb.m. a prăda pilote s.f.cel m a i r ă u pis adv. ~ atomique pilă atomică pillard. plastic plat s. impers. învineţit . filatelie philosophe s. filozofie phoque s.m.f.f. poezie poétique adj. pană. injecţie. p l i n . m a i m u l ţ i plus-Value s.m. sobă poésie s. buzunar poché. penele unei păsări. poetic poids s. a strînge plisser vb. bujor p l a c e s . une — de main o strîngere de m î n ă poignet s. podiş plein. m a i r ă u . p l a n . fel de mîncare plate-bande s. m. Încheietura m î i n i i poing s./.f.m. t ă b l i ţ ă plastique adj. podea planete s. a ploua pli s. p l a t o u . din punct de v e ­ dere fizic piano s. m î n è r .f. p u m n point 1 s.m.m.m. -e adj. focă phosphore s. p o a l e . plafon. -»• de vue punct de vedere . p u m n .f. I a ~ d u jour zorii zilei 532 .philatélie s./. a plisa plongeon s.f. ondulatul părului plier "b.f. pionier pipe s. -euse s.f. fizic physiquement adv. ploaie plumage s. a înjunghia p o i g n é e s . lacrimi pleuvoir vb.m.m. a pune placeur.m. p i a n pic s.m. cazma.m. rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s.f. m. p u m n a l poignarder vb. proiect plancher s. majoritate. p n e u m a t i c poche s. picior. / .m. săritură plonger vb. l o c . le ~. jefuitor pilier vb. cîmpie plainte s.f.f. /.m.vîrf . fotografie photo-électrique adj. lulea piqûre s. ) à ~~ perpendicular .f. à ~ pe jos piétiner vb. filozof philosophie s. greutate poignard s. coama u n u i z i d .m. a călca în picioare piéton s. frază physiologique adj. piesă. n u . fotografic phrase s. glumă plaisir s.m. plăcere.f. a plasa. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. [loc. planetă plaque s. / . / .m. plusvaloare plutôt adv. de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s. strat de flori plate-forme s. plonjon.s m i z a n p l i . p i a ţ ă .f. planşeu. c u t ă . a fotografia photographique adj. încărcat pleura s.m.m. m. p u n c t . a îndoi. hrana zilnică.m. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s. şi adj. pinguin pioche s. pi. piolet pionnier s. m a i rău .f.f.f.m. serviciu placer vb. adv. p l ă c u t .f.m. -e s. -e adj. fizică physique 2 adj. zbîrcitură . fosfor photo s. f. pensulă pingouin s. de loc pointe s. fiziologic physionomie s. pUngere plaire vb. a compă­ timi plaine s. hîrleţ piolet s. peniţă plupart s. t î r n ă c o p .f.m. pour la ~ în mare parte plus adv. înfăţi­ şare physique 1 s. prendre ~ a lua loc. m a i m u l t . placă.f.f. avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s . pistol pitance s. cu pietate p i g n o n s . farfurie . m a i degrabă pneumatique adj.m. a î n d o i .

a îmbrînci poussière s. precauţie précédent. găină poulet s.m. / . d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s. -ère s. pompă (şi fig. cu toate acestea pourvoir vb.f.m.m. cu condiţia ca. a se înălţa poireau s.m.m.) p ă r poire s. posesiv possible adj. poziţie posséder vb.) m ă r pompe s. ptiu ! pouce s. punte populaire adj.f. pod. pentru ce pourri. pralină praticable adj.f. porţie portrait s. plin de praf pouvoir vb. -onne s. -euse s. pe care se poate u m b l a pratiquer vb. a se năpusti précis.f. -e adj. p u d r a t poule s. potasă potassium s. plămîn poupée s. praf.f. port portail s. post. a poseda . -elle adj. v a s .m. a domina possesseur s. m'.f. a puncta . -e adj. practicabil . piper pole s.m. ştrengar politesse s. oală potage s. portieră portier.f. cu fast ponctualité s. poligrafic pomme s. a aşeza position s. praf poussiéreux. m ă r u n t ca p r a f u l . a o duce porteur.f. de ce. păpuşă pour prep.f. porţelan porche s. urmărire poursuivre vb. t i n d ă port s. poliţie poliment adv. a pune. a însemna . peşte poitrines.f.f. ni. politeţe politique s. c i o r b ă . în mod politicos polisson.f. preţios. m.f. creion a u t o m a t porter vb. -e adj. prăfuit. tocmai 533 . serviciu pot s.f. (în mod) popu­ lar populariser vb. {bot. h a m a l portefeuille s.f. p u n c t u a l . a practica. -e adj. popular populairement adv. posesor possessif s.f. exact ponctuellement adv. pentru. adu­ cător portière s. totuşi. şi adj.f. precis.m. p l ă m î n i poivre s.m. poştă poste 2 s. m.m. cu exactitate pont. p u r p u r ă . a p o p u l a r i / a population s. p u d r ă poudré.s.pointer vb.f. a împinge . precedent précéder vb. portaiportion s. policlinică polygraphique adj.f. cu p u t i n ţ ă poste 1 s.) pompeusement adv. portret poser vb. degetul gros de la mînă p o u d r e s . I I a putrezi (şi fig.f.-euse adj. ~ de terre cartof pommette s. politică politiquement adv. p u r t ă t o r . cuier porte-mine . portic. pulbere . cuse adj.m.m. si­ gur .f. a p u r t a . u m ă r u l obrazului pommier s.m. populaţie popu!eux. p i e p t . şi adj. sînge pourquoi conj. portal porte s.m. prăpastie précipiter (se) vb. a preceda précieux.f.f. p o a r t ă . a duce se ~ a se s i m ţ i . I I I a putea praline s. praz poirier s.f. / « .) poursuite s. invar. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. portofoliu portemanteau s. {bot.«. la. a profesa précaution s.f. în mod pompos. -e adj. pour tout *. a se repezi. (poetic) roşu. f i n .m. politicos police s. m. scump précipices. p o r t o f e l . n u m a i să poussée s. conj. în mod precis. mazăre poisson s. l u s t r u i t .m. uşă portefaix s./.f. potasiu poteau s.cu t o t u l . foarte p o p u l a t porcelaine s.m. p u n c t u a l . posibil.m. p u i (de găină) poumon s. m. stîlp pouah ! interj. acces. . în t o t a l potasse s.m.)». m ă r . m. p u n c t u a l i t a t e ponctuel.m. I I I a prevedea.f. pară pois s. exact précisément adv. s p r e . a fur­ niza pourvu que loc. putred (şi fig.) pourrir vb. I I I a u r m ă r i pourtant adv.m.f. -euse adj. puseu pousser vb. pol poli.

în mod profund. I I I a pretinde prétendu. I I I a presimţi presser vb. corect. pretoriu preuve s./.m.f. m i n u n e prodigieux. aproape presqu'île s. pro­ ducător productif.m.f.m. producţie productivité s. a propune propre adj. produs professeur s.m. -e adj./». maşină de presat. prună 534 .f. .m. preventiv prévoir vb.f.m.f. profesor profession s. s. la -».m. promotor. a prepara près adv. premieră prendre vb. preşedinte presque adv.-ive adj. a p r o p i a t . m. prezent présent s.f. aproape. curat proprement adv.f. a da cu î m p r u m u t . pretins prétentieux.v. prevenitor. a pro­ mite promoteur s. -e adj. i n i ţ i a t o r promptement adv. I I I a l u a .f.f. profund. apăsare prêt. p r i n ţ principal. p r i v a ţ i u n e . apropia! .) premier. t i p a r . proverb providence s. III a prezice. providenţă province s. p r o d u c t i v i t a t e produire vb. proporţional proportionner vb. a p r o x i m a t i v prescrire vb.m. -ière s. p r e m a t u r (şi fig. -e adj. m. -e adj. -ive adj. a prefera prématuré. peninsulă presse s. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s.préconiser vb. p r i m i t i v . I I I a produce.m.f. gherlă prisonnier. provincie proviseur s. ~ Voreille a a s c u l t a . d a r préserver vb. -e adj. primordial prince s. -e adj. şi adj. -e adj. înda­ toritor prévenir vb. -e adj. şi adj. a proiecta prolétaire s.m. probabil problèmes. a priva (de ceva). progres proie s.m. m.f. preşedinţie président.m.f. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. p l i m b a r e promesse s. presiune. a trage cu urechea prétoir s. grăbit pressentir vb. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial.m.f. a p r e z e r v a . a proceda procès s. c u v î n t proposer vb. p r o l e t a r promenade *.m.f. a pregăti. deţi­ n u t .f.m. se •+• a se grăbi pression s.m. -ive adj. p r u d e n t prune s. -trice s.presa. productiv production s. a preconiza prédire vb. -e adj. a strînge . a apăsa . prizonier privation s. prenume préparer vb.f.j. privilegiu prix s. t e a s c . problemă procéder vb. îndată prononcer vb. u i m i t o r producteur. c a m . belşug progrès s. lipsă priver vb. eiuboţica-cucului primitif. comment s'y •»• cum să (se) facă . -e adj. a protesta prouver vb. director de liceu prudemment adv. de aproape prodige s. pretenţios prétention s.f. proces prochain. a d î n c profondément adv. a prevesti préférer vb. a proporţiona propos s. pradă projet s. promisiune promettre vb. vorbă. I I I a făgădui. a dovedi proverbe s. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj. adînc profusion s. cadou. profit profond. cum să (se) pro­ cedeze prénom . principal printemps s. -euse adj.-e s. -le adj. c u r a t protester vb. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel. ziarele pressé.m. cu caracter împă­ ciuitor. profesie profit s. p r e ţ . pretenţie prêter vb. şi adj. -ière adj.f. premiu.m. -euse s. a crea produit s. a î m p r u m u t a . răsplată probablement adv. III a prescrie présent. d o v a d ă . vecin proche adj. a aver­ tiza préventif. cu p r u d e n ţ ă prudent.m.f.f. p r i m u l première s. gata prétendre vb. I I I a prevedea prier vb. I I I a î n ş t i i n ţ a . -e adj.f.m. închisoare.f. şi adj. proiect projeter vb. primăvară prison s. a apăra présidence s. probă. a ruga primevère s.m.

chei. ridiche radium s. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. î n t r e b a r e . a ridi­ culiza pe cineva raisin s. chenzină quinze adj. peron qualité s. ciripit 535 . apoi. radio . ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj. rafală raffermir vb.f. calitate quand adv. (fam. adj. public publication s. fecioară puer vb. şi interog. putere puissant. ) nişte. -ique adj. oricine. vesel radio s. înţepenire raifort s./. v r e o . pseudoştiinţă psitt. strugure raisons.m. r i g i d i t a t e .f. a reduce. v r e u n . m. nehot. pe care . a p u ţ i puis adv. c î ţ i v a . rel. cincisprezece quitter vb. r a ţ i o n a l raisonner vb. rel. a scădea raccourcir vb.) a ş t e r p e l i . (fig. a-i plăcea la nebunie rafler vb. l i m p e d e .m. care. p u r . a părăsi quoi pron. -ne adj.s. psst. pupitru p u r .) a înjosi raccrocher vb.f. a publica. II a pedepsi punition s. quelle adj. r a d i u m rafale s.m./. entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron.f. şi conj. deşi. ce quoique conj. p a t r u . II a scurta. I I I a întineri ralentir vb. m.f. a răscumpăra raconter vb.m. adv.j. -euse adj. orişicine quinzaine s. -e adj. cine.f. după aceea puisque conj. chestiune questionner vb. vreun querelle s. publica­ ţie publicité s.s-. c o t i d i a n . nehot. -e adj.m. pedeapsă pupitre s. şină railler vb. rel. zilnic R rabattre vb. ce?. pron.m. totuşi quart s. cineva. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. coadă qui pron. a zeflemisi. I I a î n t ă r i . a judeca rajeunir vb. curat pyjama s. puternic puissance s.f. cînd .m.f. ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj. p u ţ pull-over s.m. psst ! interj. dreptate. pulover punir vb. raţiune. a jefui raideur s. 2. ~ même chiar dacă. aproape quatre adj. p u t e r n i c .fb. de vreme ce puissamment adv. p u b l i c a r e . reclamă publier . -e pron. pseudonim pseudo-science . a aprinde din nou ramage s.m. I I a încetini rallier vb.m. (vreo) cincisprezece.f. nehot. prun pseudonyme s. p u b l i c i t a t e . cartier quasi adv. hrean rail s.m. a râspîndi puce s. a întreba queue s. ceartă. u n i i . cu toate că quolibet s. ca să quel.f. glumă proastă quotidien. interog. sfert quartier s. a se a l ă t u r a rallumer vb.m. radios. a povesti radieux. III a coborî. ! public. (pi./. ce quelconque adj.f. radiodifuziune radis s. oricît quelquefois adv.m. s. a ralia. influent puits s. care quiconque pron. uneori.f. forţă. a agăţa . m. a încuraja raffoler vb. ~ qn. purice pucelle s. oarecare quelque 1. cîteodată quelqu'un.prunier . pijama quai s.m. gîlceavă questions.f. a r a ţ i o n a . să. cauză.

f. I I I a spune din nou. a se îndrepta. t î r c o a l ă . I I I a realege recevoir vb.ramasser vb. a recopia r e c o r d s . a aduce . real. I I I a reapărea réduction s. rar rarement adv. rang s. m i n u n a t rayé. a apropia rare adj. recepţionare réélire vb. m. [fig. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb. a a d u n a . reflector n o u . a cugeta rechercher vb. -e adj. III a reconstrui recopier vb. a d e v ă r a t réception s. a ajunge din urmă ravir vb. record recordman (pi. r e d u t ă réagir vb.m. repede rapidement adv. adunarè de oam e n i . a reînchide recherché. afectat . (fig. a recolta recommander vb. recunoscător reconnaître vb. reflectare.m. corec­ tare reçu s.m. r a p o r t rapporter vb. a întoarce randonnée s. a se linişti rassurer (se) vb. I I I a culege. a cere cu insistenţă reclus s. a nu mai ţine cont de ce a fost. se ^ a se referi rapprocher vb. I I I a p r i m i . m . a relua récompenser vb. a re­ dacta din nou rectification s. reflex 536 . spiţă (de r o a t ă ) . rectificare. a î n c î n t a . a r e t r i m i t e recherche s. a readuce. trouver à ~ a găsi réaction s.m. a înveli récrire vb. r e c e p ţ i e . III a reflecta.f.f. şir ranger vb. a prinde. recordmen) s. à refaire vb. în mod real. -e adj. persoană care trăieşte de­ parte de lume. a critica . Ioc retras rebelle s. a recomanda recommencer vb. -e adj.) faire table rase a face t a b u l a rasa. a raporta . a aşeza. realist ridica réapparaître vh. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s. şi adj. rareori ras. a reclama. raion rayonnement s. căutare . a reîncepe. s t r ă l u c i r e . m. m. a se alipi rattraper vb. a redacta redingote s. {jur. a rechema .) à ~ a d m i r a b i l .-e adj.f. m receptor réel. realism redresser (se) vb. povestire réciter vb. rassemblement s. re­ cordman recors s. c h i t a n ţ ă recueil s. [loc. a se lega. a încălzi réexpédier vb. I I I a recunoaşte. a căpăta réellement adv. şobolan rattacher (se) vb.m.m. m. a se réaliste adj. I I a r ă p i . reînarmare réduit s. redingotă redire vb.m.f. a strînge.f.f. a strînge rasseoir (se) vb. p l i m b a r e . p u ţ i n comun réfléchir vb. a reedita récepteur s. radiere récit s. r a z ă .m. m. a redresa réalisme s. a da înapoi redescendre vb. m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb.f. rebel rééditer vb. reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s.m. cercetare . a mărturisi reconstruire vb. f. . I I I a scrie din nou.) a u r m ă r i reflet s. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. călătorie . a cerceta . vărgat rayon s. -le adj.m. reducere réarmement s. efectiv réchauffer vb. I I a reacţiona redouter vb. a culege ramener vb. a recita réclamer vb. f.m. a a d u n a . a răs­ plăti reconnaissant. a coborî din nou rédiger vb. repede rappeler vb.m. a căuta din réflecteur s.m. recoltă récolter vb. a aduna reculer vb. r ă z v r ă t i t . a realiza redresser vb. reacţionar redoute s. a se linişti rat s. a se teme de ceva réaliser vb. a a m i n t i . p l i n . a recompensa.) a se înse­ nina . rar. adv. a rîndui rapide adj. III a acoperi din nou. r i n a .f.m. singuratic récolte s. a re­ peta . ajutor de portărel recouvrir vb. culegere recueillir vb.

de grands services à qn. a înmîna remises. reînnoire renseignement s. se ~ a se hrăni réparations. c u t ă . m.m. II a î m p ă r ţ i ./??. a reglementa. a refuza regard s. a se refugia refus s.m.m. reîncepere rentrer vb. I I I a renaşte renard s. m. ni. remediu.refléter vb. r e p a r a ţ i e réparer vb. a cîştiga.m. I I I a reciti reluire vb. I l a u m p l e . remarcabil remarque . I I I a răspunde repos s. a regreta régularité s. regină rejeter vb. a reîncepe rénovation s. a reînnoi . riglă. a întoarce un ceas remous s. a răspunde répondre vb. m. ştafetă relater vb. a î n t î l n i rendormir vb. vulpe rencontre s. p r e d a r e . masă. [pi. a se odihni repousser vb. m./. a se informa rentabilité s.. reni a b i l i t a t e rentrée s.m. deschidere. a amîna repaître vb. repertoriu répétition s.m. a î m p l i n i . r a p o r t relèvement s. vîrtej de apă rempart s. m. a inspira r e p u l s i e . a domni regret s. I I I a p a ş t e . întîlnire rencontrer vb. regret regretter vb. a pleca din nou répartir vb. I I I a împreuna réjouir vb.f. regularitate régulièrement adv. (fig.f. r e p e t a r e . regiune.9.) refulare réfractaire adj. remiza .f./. a r e n u n ţ a renouveler vb. •«. întărire renommé. observaţie remèdes. a respinge . a reda . a trece din nou prin .m. a inversa renvoyer vb. a înveseli relais s.f.f. viitoare (produsă de mersul unei nave) . a mişca renaissance s. informaţie renseigner (se) vb. a replica. ţ i n u t registre s. a răsturna . privire regarder vb. repetiţie repli s. 2 .ro.f. se — a se duce la renfermer vb. regim régiment s. odihnă reposer (se) vb. mîncare repasser vb. represiune reprise s.f.m. refractar. a p r i v i .f. a se î n t o a r c e . r i n i c h i . m . a călca rufe repentir (se) vb. I I I a adormi din nou rendez-vous s. renaştere renaître vb. r e p r e z e n t a n t représenter vb. r e p a r a r e . condică règle s. a (se) sui din novi . adv. a relata relation s. a repartiza repas s. remediabil remercier vb. a orîndui règne s.f.f. registru. [despre plante) a creşte reprendre vb. r e g u l a m e n t . regulă règlement s. releu. nesupus r e f r a i n s . (loc. r e p r i z ă . regiment région s.] sale reine s. a întregi remporter vb. domnie régner vb. 1. şopron remonter vb.) ascunziş. I I I a luci. a străluci remarquable adj. meterez remplacer vb. (med. a t r i m i t e înapoi. i n t î l n i r c .f. reglementare régler vb. -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb. a arunca din nou. respingere./. m. refren réfugier (se) vb. a r e p u r t a remuer vb. a înlocui remplir vb. a reflecta refluer vb.m.) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 . a se uita régime s. I I I a relua représentant s. répliquer vb. a reprezenta répression s. relaţie. ridicare relire vb. a face rnari servicii cuiva . loc de întîlnire rendre vb.f. refuz refuser vb. a urca. r e n u m i t renoncer vb. -e adj. a repeta . I I I a pune la Ioc.f. linie. m. a repara. r e l u a r e . I I I a î n a p o i a .m. a povesti. a cuprinde renfort s. în mod regulat rein s. remitere . leac remédiable adj.m. a arunca înapoi rejoindre vb.m.m. I I I a se căi répertoire s. a ascunde.m. a* reface repartir vb. a m u l ţ u m i remettre vb. I I I a răspunde p r o m p t . I I a bucura. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s.

a amîna retenir vb.f.m. revistă révulser vb. m a l . stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. discreţie. vis revendication s.f. a m u t a din loc rez-de-chaussée s. revoluţie revolver s. respectuos respiration s. faire le •«.f.f. III a îmbrăca din n o u . [loc.f.m. r ă m ă ş i ţ ă .m.) a Consta résistance s. I I a r e u n i . a riposta rire vb. a clăti riposter vb.m. rol roman s. r e s t a u r a n t reste «. r e t r a g e r e . nimic.f. 2. reţea réserve s. roman 538 . însă­ nătoşi'«s retard s. m.f. . pensie rétrécir vb. înapoiat retardement s. a simţi ressource s. revoltă r é v o l t é . au ~ la revedere révolte s. I I I a reveni. rimă rincer vb.m. I I I a rîde rire s. ) retrousser vb.m. rezervor résider vb. se ~ a se însănătoşi rétablissement s. stîncos rôder vb. mijloc de t r a i restaurant s. rezumat résurrection s. s. / . (fig. a opri retentir vb. rochie roc s. I I I a răsuci retour «. respiraţie. a trasa din nou. a visa réverbère s. r i d i c o l u l . revendicare revenir vb. şi adj. a expune retraite s. a da tîrcoale roi s. rezervă réserver vb.a face pe bogatul richement adv.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. felinar (de stradă) revers s. a sta. -euse adj. a se răscula. rechiziţie réquisitoire s. pensionare.reprocher vb. ţeapăn r i m e s . întoarcere. amînare retarder vb. ţ ă r m r i v i è r e s. III a r e v e d e a . a retrage retordre vb. a rezista résolu. bogat. zbîrcitură rideau s. rid. / . re­ ţinere retirer vb. I I I a r e s i m ţ i .m. rechizitoriu. a se întoarce rêver vb. parter (la casă) ricanement s. rîu riz s. a avea r e ş e d i n ţ a .m.f. h o t ă r î t résolument adv. reunire. I I I a chema.f. m.f.m. revolver revue s. adv.m. a semăna. pron. I I I a r e ţ i n e . s.f.m. bogăţie ride s. rest rester vb. II. rîs risquer vb. m o d e r a ţ i e .m. întîrziere retardataire adj. cu hotărîre r é s o l u t i o n s .m. a se ase­ măna cu ressentir vb. être de -~ a se fi întors retourner (se) vb. rezistenţă résister vb. h o t ă r î r e . / . perdea ridicule s. întîrziat .m. din belşug richesse s. II a reuşi rêvasser vb. reve­ dere . [fig.m.f. a întîrzia .m. a reproşa république s. m.olvare résoudre vb. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb.) încercare. nenorocire revêtir vb. -euse adj. rever. (fig.f. I I a r e s t a b i l i . întîrziere.f. st încă rocher s. resursă./. IJ a răsuna retenue s. m. a deplasa.f. r e z u l t a t résumé s. orez robe s. b o g a t . a solicita réquisition s. grupare réunir vb.m. -e adj. răsuflare respirer vb. a l i p i r e .m. om ridicol rien 1.m.m. m. fleac.f.m. a acoperi revoir vb. a regăsi r é u n i o n s . a î n t r u n i réussir vb. I I I a rezolva respectueux. a s t r i m t a (şi fig. a rezerva réservoir s. răsculat révolter (se) vb. a-şi întoarce capul retracer vb.m.f. a respira resplendir vb. a risca rive s. r e v e n i r e . a visa cu ochii deschişi rêve s. nehot. m. re/. a se întoarce. înviere rétablir vb. rînjeală riche adj. restabilire. a sufleca retrouver vb.f. a r ă m î n e résultat s. republică requérir vb.m.) critică violentă réseau s. II a apuca iar ressembler vb. rege rôle s. a se revolta révolution s.e s.

trandafir. limba romînă rouppe s. » .f.m. -euse adj. regat r u b a n s. m. -euse adj. sos. I I J a r u p e . g r ă t a r .f. suspin sans prep. -e adj. romantism rompre vb. s ă r a t .m. salvă s a m e d i s . şi adj. încoronare a unui suveran sacré -e adj. jertfă safran s.m. I I a m u r d ă r i salle s. m. a rostogoli . sîngeros.f.e adj. sfînt saisir vb.f. r u p t u r ă ruse s.f. ~ à manger sufragerie salon s. m. înţelepciune saigner vb. spadasin sac s. salon salubre adj.f.) necorect s a l é . sănătos saint. a r o a d e . sîmbătă sang s. m . a fi lac de. sănătos. horă ronfler vb. romînesc. şiretenie.f.f. I I I a satisface sauce s f. I I a a p u c a . r u d i m e n t . şi adj.f.) a stoarce (de bani) sain. stradă ruisseau s. roată rouge adj. satin satire s. cale r o u v r i r vb.m. a lovi cu sabia sabreur s. 2 . nisip sablonneux. m. sf'înt. rupture s. cu înţelepciune sagesse s. pîrîu ruiner vb.m. sabie sabrer vb. sacru sacrifice s. -e adj.m.m.f. măsură r y t h m é .m. -e adj.j.) hazliu saler vb. sînge sanglant. roşcat. I I I a redeschide roux. ~ à main po­ şetă sacoche s. a sparge r o n d .) a măcina rongeur. m. m.m. brad sardine s. s a l u b r u saluer vb. friptură (la tavă) rôtir vb. a n o t i m p salade s. a sforăi ronger vb. nisipos saboteur.. (fig. s a l ă . (fig. regalist royaume ». salată salaire s. ungere.f.m.f. hohot de plîns. a distruge ruer ( s e ) vb. odaie. t r a n d a ­ firiu.m. sacoşă sacre. m . satelit satin s.j. a frige rôtisserie s.f. zeamă 539 .f. primele no­ ţiuni r u e s. adj.m. a saluta salut s.m. r o t u n d ronde s. rupere. însîngerat sanglot s. -e s. a lua sînge . s a l i n i t a t e .f. m. şofran s a g e s .m.f. adj.m. -e adj.f. sfinţit. a r u i n a .m. roşeaţă rougir vb. a face sul r o u m a i n . -e s.) romîn . roşcovan r o y a l .j.f. salariu sale adj. sabotor sabre s. (fig.. m.ni s a c . -e adj. panglică r u d e adj.m. {fig. fără santé s. ». trestie rossignol s. bluză ciobănească route s. a singera . privighetoare rotation s.romancier s. înţelept sagement adv. aspru. s a l v a r e .f. r a n i ţ ă . s ă n ă t a t e sapin s. r i t m .f. (pop. a curge şiroaie. regal royaliste s. -euse s. mistuitor rose 1. rotaţie rôti s . rozător . satisfacţie satisfaire vb. I I a prăji. s. ) chinuitor. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. romancier r o m a n t i q u e adj. sardea satellite s. roz roseau «. r i t m a t S gable s. salut Salve s. satiră satisfaction s. concentraţia sării în apă salir vb. a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb. a înţelege saison s. m .f. romantic r o m a n t i s m e s. .m. şiretlic rythme s. s. rousse adj. m u r d a r . a săra salinité s. greu r u d i m e n t » . roşu rougeur s. a sesiza./. (eu maj.f. d r u m .m. şi adj. I I a (se) înroşi rouler vb.

ţechin (monedă de aur) sérail s. secol.m. secţie sécurité s. a sta. sex.»!. pecete sceller vb.?.m. m.m. talpă semer vb. • > une rose a mirosi un trandafir *séparation s. scriitor. conj.f. salt.f. serios. pricepere savon.f. senzaţional sensible adj.f. 2. secret sectarisme s. sentiment sentinelle s. sentinelă sentir vb.f. s c a u n . papuc savetier s. m. senzaţie sensationnel.f. secară séjour s.m. slugă. faire — de a se preface că sembler vb. séjourner vb. a semăna semi-circulaire adj. a despărţi septembre s. după. seringa serpent s. m.m./.m.m. sens. vas din porţelan de Sèvres sexe s. semnalizare signifier vb. shampooings. potecă sentiment s.ăinînă semblable adj. a sclipi. (loc. m. adv. servitor sésame s.f. a separa. a c u n o a ş t e . s i g u r a n ţ ă . m. ştiinţă scientifique s. sculptor séance s. potrivit cu semaine s. sector section s. a salva sauver vb. tăcere silhouette s. doar sève s. salvator savant s. brazdă 540 . linişte seigle s. ser­ vietă servir vb. uscăciune seconde s. dacă. a sigila scénario s.m. m. siluetă sillon s. a scutura secourir vb. s c r i b . în caz că.-euse adj.m. s e d i u . şa seller vb. a m i r o s i . -elle adj. aseme­ nea semblant s. şarpe serrer vb.m.f.f. III a şti. a p a r e n ţ ă . t a i n i c .nt. mezel sauf prep. septembrie séquence s.m. m. asediu siffler vb. şampon si 1. ni. susan seul. săpl. m.m. salvator sauveur s. a usca sécheresse s.f.m. a t î t .m. delicios scandale s. linişte. III a s i m ţ i . m. a scînteia scooter s.m.m.f. sec. n u m a i .f. serviciu. scuter scribe s. a sări sauvage adj. a strînge. a pune şaua selon prep. a s e m ă n ă t o r .m. scenă scepticisme s. a însemna. a apăsa service s. a t î t de siècle s. şedinţă seau s.m. a avea sen­ sul de silence s.saucisse s.m.-euse adj. gustos. cîrnat saucisson s.f. conj.m. prosop. a sprijini secret. — à barbe săpun de bărbierit savoureux.m. scandai sceau s. sensibil sentier. m.f. salam. a pecetlui.f. s. funcţie serviette s. scenariu scène s. scrupul sculpteur s. -e adj. judecată sensation s.m. sèche adj.f. şi adj. s ă p u n . III a servi serviteur s. găleată sec. sălbăticie sauvegarder vb. semnal signalisation s.m. sigiliu. despărţire séparer vb. sectarism secteur*. singur seulement adv. copist scrupule s. m. sălbatic sauvagerie s. m. s a v a n t savate s. m. a părea semelles. semicircular sens s. secundă secouer vb. săritură sauter vb. a şedea un t i m p undeva sel s.f.f. dibăcie.f. afară de. serai sérieux. ş e r v e t . cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb. secvenţă sequin s. sare selle s. a a p ă r a . salcie s a u t s . ) à — a n u m e • savoir-faire s.m. a salva sauveteur s.m. sevă sèvres s. real seringue s.«. a fluiera s i g n a i s . şedere într-un loc. spălare a c a p u l u i .f.-ète adj. pantof uzat. uscat sécher vb. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb.m. veac siège s. m. cu excepţia saule s. scepticism science s.m. simţ. III a ajuta. a ocroti.f.

social socialisme s. privelişte sitôt 1. a suferi . sursă. amintire souvenir 2 (se) vb. -euse adj. ă suna sort s. sufleu souffler vb.m.f. conj. -le adj. -euse s. solid. preo­ cupat soudain. poziţie.m.m. -e adj. seară.m. soluţie.f. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s. prostie. (loc. s o l v a b i l i t a t e sombre adj. sete soigner vb.-euse adj.m.) de ~ que astfel. en — que astfel că sortie s. solemn solennité s.j. surdomut souriceau s. subterană soutiens.m. izvor sourcil s./. adj. pantof souligner vb.m. în caz contrar site s. a situa. III a îndura. sprijin. sudor souffle s. suflare. a sub­ scrie sous-cutané. a răscula soulier s. suflu.f.f. proptea (şi fig. soră soie s. III a surîde sourire 2 s.m. solemnitate solidariser (se) vb. s o i . 2.»!. s u b c u t a n a t sous-directeur. seară soirée s.m. socialism société s.m. prost. soviet soviétique s. m . a reflecta sonner vb.m. s. a s u p o r t a . dacă n u . sinistru. a dori . a se solidariza solide adj. a supa source s. şoarece sous prep.m. ~. -e adj. 2. în.m. adesea souverain. îngrijire soir s. societate soeur s.f. întunecos. u ş u r a r e soûler vb. s u m b r u .f. a sprijini souterrain s. a ridica.m.) şi adj. sprinceană sourd.simple adj. III a ieşi sot.m. a subestima sous-ingénieur s. subsol sous-titre s.m.f. surd sourd-muet s. I I I a-şi a m i n t i souvent adv.m. a sufla. a î m b ă t a soulever vb. a cere. situaţie situer vb. a gîndi. culme son s. III a supune soupçon s. î n ă u n t r u souscrire vb. faire du ~~ a schia snob s. neghiob sottise s. adj. crainic (Ia r a d i o .m. bănuială soupçonner vb. simplitate singe s.) soutirer vb.que î n d a t ă ce situation s.m. s u b t i t l u soutenir vb.f. şoricel sourire 1 vb.m. grijuliu . subînţeles sous-estimer vb. -te adj.m. suveran.m. -e adj. spaţial speaker. soartă sortes. sunet songer vb.m.' a aşeza s k i s . supeu souper 2 vb. snob social. la televiziune) 541 . [loc.m. a solicita solution s. m. adv. s u b m a r i n sous-préfet s. a a d m i t e souhaiter vb. subinginer sous-lieutenant s. a b ă n u i souper 1 s. subprefect sous-sol s. fel. m a i m u ţ ă sinistre 1. a ura soulagement s. -e adj.m.f. cala­ mitate sinon conj. m. somn sommet s. subdirec­ tor sous entendu s.m. so­ vietic sovkhoze s.m.m. conj. sublocotenent sous-marin s.m. solar soldat s.f. a sustrage souvenir 1 s.f.j.f.f. -trice s. a îngriji soin s. soare solennel. III a s e m n a .f.m.f.f. nerozie souci s. serată sol s. s u b .m. n e a ş t e p t a t soudeur. î n c î t .) en ~~ pe s c u r t . ieşire sortir vb. -e adj.m.m. (cu maj. sovhoz spacieux. s c h i .m. mătase soif s. spaţios spatial. vîrf. a răsufla souffratit. răsuflare soufflé s.f. simplu simplicité s. grijă soucieux. speakerine s. grijă. şi adj. a s ă t u r a . p ă m î n t solaire adj. -e adj. suferind souffrir vb. puternic solliciter vb. s u m ă . suprem s o v i e t s . a sublinia soumettre vb. ii fait ~ e întuneric somme s. m . îndată. I I I a susţine.m. -e adj. rezolvare solvabilité s. surîs souris s.m. soldat soleil s.m.

asupra susciter vb. a sucomba sucre s. şi adj. a suscita. a porecli surpasser vb. a m u r m u r a syllabe s.m.m.m. sublim submerger vb. lit.) bien ~~ desigur . stadion s t a t i o n s . statuie sténodactylo s. şi adj.f. a susura.m. staţiune statisticien s. superior superposer vb. silabă s y m b o l e s . suport. supliciu support s. suspect susurrer vb. sportiv spoutnik s.m. a îneca .m. {cu maj.m.m. suprem sur prep. a încărca peste măsu­ r ă . s u p r a a b u n d e n t surcharge s. peste. I I I a urma s u j e t s . m . I I I a ajunge. a inunda . m. elve­ ţian s u i t e s . schelet stade s. s u p r a p o p u l a t surplomber vb. supersonic superstructure s. stratagemă structure s. m . a scufunda subordonner vb.m. a asuda useur s. spectator splendide adj. a subordona subsister vb. sputnic squelette s. subtil. a atîrna peste surprenant. extrem de fin surgir vb. (cu maj. -ive adj. suedez suer vb. a suprima suprême adj. se — a se întrece pe sine surpeuplé. supliment supplémentaire adj. statistician statue s.m. -e adj. m a i aies surveiller vb. simbol sympathique adj. sprijin supporter vb. u r m a r e . succesor. chin. s u p r a n a t u r a l surnom s. ) a se i v i . s t a ţ i e . -e adj.-ive s. stupid style s.f. subiect. I I I a supravieţui survoler vb.m. surpriză surproduction s. cu siguranţă.f. a sta plecat. sigur. a veni după successeur s. mai cu seamă. a suporta supprimer vb. I I a se arăta (în depărtare) . a zbura deasupra sus prep. şi adj. spectacol spectateur. m o t i v superbe adj. dulciuri sud s. sugestiv suggestion s. zahăr sucreries s.m.)şi adj. succes succéder vb. p e .spectacle s.f. stilou subir vb. delicat sub urbain. tout de ~ pe loc.f. sigur sûreté s. a trece peste surnaturel.f.-e s. m. m . a se isca surmenage s.f. stoc stratagème s. -e adj. structură stupeur s. surprinzător surprendre vb. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s . a tresări surtout adv.f. / . sportiv sport uman s. pe. stil stylo s. -e s. -e adj. sud suédois. -e adj.) şi adj. siguranţă surface s. supraproducţie surréaliste s. m. a stîrni suspect.f.f.f.) de -~ în şir. superb supérieur.f. [loc. fin. a sta pieziş.f. -e adj. sport sportif. -e s. a succeda.f. -e adj. a mira surprise s. a supraveghea survivre vb.f.m. -trice s.m. supraîncărcare surcharger vb.f. (loc.m.m.negre­ şit surabondant. stupoare stupide adj. II a suferi. a suprapune supersonique adj. deasupra sur. stenodactilografă stock s. u r m ă t o r suivre vb. adv. sugestie Suisse s. / .m. / .m. sudoare suffire vb. surmenaj surmonter vb. /. a sugera suggestif. a depăşi. Elveţia suisse s. suprafaţă surfin. a împovăra surclasser vb. n u m a i decît suivant.f. suburban succès s.f. pour ~~. a îndura s u b l i m e s . s u i t ă . -le adj. à coup ~. a isca. suprastructură supplément s. s p o r t m a n .m. simpatic 542 . m. adv. consecinţă.m. m . {arte.f. a î n t r e c e . poreclă surnommer vb. fără între­ r u p e r e . şi adj.) suprarea­ list sursauter vb. (/(g. I I I a surprinde. urmaş succomber vb. a fi sufi­ cient suggérer c i .m.m. pi. a subzista subtil. -e adj. splendid s p o n t a n é i t é s . {sport} a depăşi sûrement adv.f. spontaneitate sport s.

f. p a t ă tâche 2 s. adineaori tapage s. culoare t e i n t e s . mătuşă tantôt adv.m. eu atît mai rău . t e r m i n a ţ i e terminer vb. m. covor taquiner vb. a colora teint s. simfonie symphonique adj. de haute ~ înalt tailler vb. a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s . a depune mărturie témoin s. zgomot. termen . a t î t t i m p . m.sympathie s. I I I a î n t i n d e . a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s.f. a t î t de témoignage s.f. tîrziu tarder vb. afectuos tendrement adv. m. t a r ă .f. -e adj. martor tempérance s. tehnician technique s. televiziune tellement adv. teroare. -ve adj. m. ţ i n u t ă .m. m.f. sintetic système s.-e adj.f. groază terrible adj. sf îrsit terminaison s. m. încercare. faire ~ rase a face t a b u l a r a s a . cocioabă taupe s.f. a telefona téléphonique adj.f. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. teanc tasse s. m. a c r o i . tobă tant adv. astfel. croitor taire (se) vb. m. t e n t a t i v ă tenter vb. / . m. vijelie temps s. talent talus s. a t ă i a . III a ţ i n e . cusur tarte s. I I I a vopsi. a p ă t a tâcher 2 vb. a rezista tiens ! interj. a întîrzia tardif. t i m p . tenis tentation s.f. t a l i e . m. defect fizic m o ş t e n i t .f. a dovedi. sarcină tacher 1 vb. (gram. l i p s ă .f. zgomotos . nemaipo­ menit terrifier vh. t e n t a ţ i e tentative s. m. gălăgie tapageur. întîrziat tardivement adv. t e n t ă . (inv. m. ) technicien s. aşa de.en — din cînd în cînd tendre 1 vb. t e m p e r a t u r ă tempérer vb. a se strădui tact s. tehnică teindre vb.f.f. m.) sinonim synthétique adj. telle adj. cumpătare température s. m a s ă . tact (şi fiş.m. teren terrasse s. m. culoare tel. a gusta taudis s. eu întîrziere tare s. m. furtună. simfonic syndical.f. t e n . en ~ que în calitate de ca tante s.m. fraged. v r e m e . m. cu dragoste tendu. p â m î n t terreur s.m. cîrtiţă taureau s. a t a c h i n a tard adv. p a t ă m o r a l ă . de ~.f. a t i n d e tendre 2 adj. a t a x a (şi fig. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine.f. tartă tartufe s. m. încordat tenir vb. tablou t a b l é e s . telegramă téléphone s. teribil terriblement adv. ceaşcă tâter vb. m. taur taxer vb. povîrniş. a p ă l m u i tapis s. a încerca tenue s'. mărturie témoigner vb. telefonic télévision s. a tempera. simţul p i p ă i t u l u i . sindical syndicat s. a t î t .m.f. a termina terrain s. taluz tambour s. terasă terre s. g r ă m a d ă .f. a p i p ă i . telefon téléphoner vb. a tenta . comportare terme s. t e r i b i l . / . şorţ tache 1 s. simpatie symphonie s. a potoli tempête s. n u a n ţ ă . ipocrit tas s. t u t u n table s.f. -euse adj. a b a t e . I I I a tăcea talent s.) t a i l l e s . curînd. à ~ la t i m p .a îngrozi 543 . / .m. m.' sistem tabac s. ţ i ­ pător taper vb.f. asemenea télégramme s.) comeseni tablier s. sindicat synonime adj. astfel.f. f.

î n t ă r i t o r tonne . nehot. t i t l u . pătlăgea roşie tombe s. chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i . a l a n d a l a torture s. totuşi tracasser vb. . în întregime toutefois adv. t e a t r u théoricien s. şi adj. {Ut. à ~ de în c a l i t a t e de. avoir -».rn. tors tort s. -euse s.f. teorie thermique adj.rn.) -»• en ridicule a ridicu­ liza. î n v î r t i t u r ă . adv. (loc. -trice s. invar. teatru) t i r a d ă tirer vb. être en — a fi bine d i s p u s . m. strung tourbe s.rn. (loc. tragedie tragédien.f. suferinţă tourmente s. teoretician théorie s. c a p . il voit ~~ vede t o t . t u r b ă tourbillon s. verb. manifest. à son ~ la r î n d u l său tour 3 s. dîră. (loc. tractor tradition s. trădare trahir vb. m. a h ă r ţ u i trace s.f. sfios timidement adv.m. j u d e c a t ă . s t r î m b a t . a primi .m. ~ de vie fel. a juca o festă cuiva . jouer un mauvais ~ à qn. t r e n .rn. t o r t u r ă torturer vb. n e d i s c i p l i n a t . a ajunge l a . cu t o t u l . chin. être en -«. adv. devreme.f. e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. m. a revela t r a i n s . cotitură tourner vb. rînd pe r î n d . . orice. v o c e .f. m . t o a l e t ă . a înduioşa toucher 2 s. / . a t o r t u r a . p i p ă i t toujours adv. m. t e i . şi pron. t e x t i l thé s.m./. sucit . I I a t r ă d a . a trasa . diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*. teză tic s.-esse s.m. ocol.f. cu t i t l u d e .) à ~~ pe n e d r e p t . t o t . t r ă g ă t o r tisane s.rn. -ne*.f. totdeauna tour 1 s. I I I a traduce trafic s. chin. m. . m. [fig. trafic./. volbură touriste s. t u r i s t i c tourment s. -e adj. a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori. tizană (ceai medicinal) tisser vb. se -»• a scăpa. a t r a g e . m./. schi­ monosit torride adj. floare de tei timbale s. a se descurca tireur. a î n v î r t i .m. încălzire u ş o a r ă . cîrpă tordre vb. p a g u b ă . m i ş c ă t o r . r ă u . I I I a suci. a c h i n u i tôt adv. a se r o t i tousser vb.) -~ à ~ pe r î n d . cu t i m i d i t a t e tir s. t i r tirade *. mod de v i a ţ ă .rn. teritoriu t ê t e s .f. m. găteală toit s.f. m. actor de tragedie trahison s. t i m p a n . t u r i s t touristique adj. -e adj. negoţ tragédie s. încon­ jur . termic thermo-électrique adj. m. tonic.f. a răsuci tordu. 544 . adv.rn. a t u n a tonnerre s. acoperiş tomate s. curînd touchant. rînd . ca.) indiferenţă tiers état {ist. tragedian.9. a tuşi tout.a nu avea d r e p t a t e .rn.f. t o b ă metalică timbre-poste s. t r a d i ţ i e traducteur. ceai théâtre s. p u r t a r e . afiş.rn. u r m ă tracer vb.m.f. ~ de main dibăcie . impers./. m. m i n t e . m. a î n t o a r c e . mau­ vaise ~ uşuratic.f. . à •*• et à travers fără socoteală. a indica tract s. phiză toilette*.de a fi pe cale d e . a ţese tissu s. t r a d u c ă t o r traduire vb.f. termoelectric thèse s.m. tonă tonner vb. t i g r u . a se preface tourneur s. tic-tac tiédeur s. t i m i d .) tic-tac s. m a n i e r ă tonique adj.f.-e adj. t o m . toile s. tigroaică tilleul s. marcă poştală timide adj. à la ~ în fruntea textile adj. a a t i n g e . à juste ->• pe drept c u v î n t .territoire s.f.f. ţesătură titre s. strungar tournoyer vb. -»• de force realizare iscusită .rn.rn. se ~ a se schimba. t o r i d torse s. t o n . vijelie tournant s.m.m. volum ton s.} starea a treia tigre..f. nedreptate . ~ à tout vent a fi nestatornic. t u r n tour 2 s. m o r m î n t tomber vb. n e ­ ajuns . tic (şi fig.f. m. v î r t e j . a cădea tome s. t u n e t torchon s.

f.f. comoară trésoriers.f. model. curmeziş.f. m .) şi adj. a muri très adv. felie. t r a n s i l v ă n e a n . unic uniquement adv. trilogie triomphant.m. ~ tard prea tîrziu . a reteza tranquille adj. a fi în urmărirea cuiva trouver vb. t r i c o t a j . a t ă i a .. vistiernic tressaillir vb. a tricota trilogie s. adj.pi.) t r a m v a i tramway s..m. t r a m v a i tranche s.ţiglă.f. t r i b u n tribunal s.m. t r o m p e t ă trompette 2 s. a trişa tricheur s. (mitol. a lucra travailleur.f. a m u n c i .olan . lu­ crător. lucru travailler vb. liniştit tranquillement adv. ultraviolet uni. ardelean travail s. II a se u n i 545 . t i p .m. t r i u m f ă t o r triomphe s.f.m.f. traversare traverser vb. şi adj. izbîndă triple adj. a t r a t a traître. să încetăm cu tribun s. a transforma transit s.m.m.f. t r u n c h i trop adv. t u l b u r a r e . a găuri troupe s.) t r i t o n tromper (se) vb. m.m.m. ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb.Jpacoste tulipe s. t u t e l ă tutoyer y5. t r e m u r ă t u r ă . (cu maj. t r i p l u . être aux ~~ s de qn. p ă s t r ă v tsar s.m.». de •»• de prisos trot s. se ~ a se a f l a . r ă g a z . t r a m b u l i n ă trépasser vb.--esse s.f. a merge la t r a p . prea . a înmuia tremplin s. a omorî. transfer transformer vb. I I I a transcrie transfert s.) de — s t r î m b .traîneau s. a t u l b u r a . întreit tripotage s. m. ceată trousse s. a r m i s t i ţ i u . ţ i g a n . potlogărie triste adj. penibil tristement adv. ţigănesc U ultérieur. uniune unique adj.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s. figură t y r a n s .) a fi. a împleti trêve s.m. a t u t u i type s. a traversa tremblement s.m./. (loc. sanic traîner vb.-euse s. t r u p ă . tricotare tricoter vb. a merge repede şi cu paşi mici trottoirs. -ette adf. cu tristeţe triton s. -euse s.m. (impers.m. a găsi. bucată trancher vb. t r ă s ă t u r ă traiter vb.m. trişor tricotage s..m. t u l tunnel s. om al muncii travers s.f. prep.f. (loc.f. t r o t u a r trouble s. a t r a n s p o r t a transylvain. t i r a n . ţ a r tuer vb. a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb. în linişte transcrire vb. t r a n z i t transition s. u n i t . a t î r î . a ucide tueur. /am. -e adj. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. lalea tulle s. uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s. b a n d ă . neted uniforme s. ucigaş tuile s.f. m. a se afla truculent. I I I a tresări tresser vb. despot tsigane s. a se înşela trompette 1 s.m. t r u s ă . a u d a .m. n u m a i unir (s') vb.m. [pop. şi adj.e.m. foarte trésor s. muncitor. a zăpăci trouer vb. triumf. ~ de destul cu.m. t r a p trotter vb.m.m.m. trădă­ tor tram s. ulterior ultraviolet. s.m. m u n c ă .m. t r i b u n a l tricher vb. t u n e l tutelle s. I I I a t r a n s m i t e transporter vb.-e adj.f. l ă ţ i m e . s. adv.m.m.m. -e adj. t r î m b i ţ a ş tronc s.m. t r i s t . b r u t a l truite s.m.(/ig.f. tranziţie transmettre vb.f. dezbinare troubler vb. -e adj.

u n i t a t e universel. du-te-vino vague s.) en ~ într-adevăr vermeil.m. invar.f. lustru véroles. -e adj.f. verdeaţă vendTique adj. v a l . vale vallon s.f.m.f. vehemenţă véhicule s. -le adj. vehicul v e i l l e s . valoare valeureux. a t u r n a 546 .m.. II a înverzi verdoyant.f. il fait ~ este vînt vente s. v i n ă . dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s. vapor vapeur 2 s. a m e r i t a . -e adj.m. către. verre s. -e adj.m. -le adj. -e adj. a utiliza va ! interj. viţel véhémence s.m. m .f.m. -e adj. -e adj. avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s . veghe. a sosi.f. vînzare ventru. v a l o r o s . (pop. a supraveghea veilleur s.f.m.-e s. a se folosi. răzbunare vengeur. III a valora.m. (fam. şi adj. răz­ bunător venir vb. zadarnic . rumen .m. I I I a veni.f. î n t i n s . venal. a vărsa. vîlcea valoir vb. vitejie. a varia vase 1 s. vers vers 2 prep.) il vaut mieux este preferabil. talaz vaguement adv.pi. III a vinde vendredi s.m. folosinţă user vb. lăudăros vanter vb.m./. înverzit verdure s. (impers. III a învinge. uzină utile adj. (loc. v u l t u r pleşuv veau s. m . (fig. seară (între cină şi cul­ care) .-euse s. u n i v e r s i t a t e uranium s. a veghea.f. care se cumpără eu bani vendeur. v i t e a z .f. valiză vallée s. mîl vase 2 s. în mod vag vaillance s. veghere. veridic vérifier vb.) noroc. servitor. persoană care veghează veine s. burtos ver s. veneraţie vengeance s. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s. vi­ teaz valise s. urgent u s a g e s ..m. sticlărie versant s.m. a birui vaisseau s. vacanţă vache s. a verifica véritable adj. v î n t . ça ne vaut pas. m.f. l a c . versant. argint aurit vermouth s. m.m. a d e v ă r a t vérité s./. paznic. vampir vanité s.f. pahar verrerie s. pîntecos.f. şi adj. vineri vénération s.) bicicletă vénal. ~ cosmique navă cosmică valable adj. folositor utiliser vb.m. v a n i t a t e vantard.m. nămol.m. vază (de flori) vaste adj. abur. adv. vast vautour s. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent. curajos vain. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală.unité s. a (se) schimba . v a s . / . vas. lacheu valeur s. v a p o r . vînzător vendre vb.f.f.f.f. cam la ora cinci verser vb.m. uraniu urgent. s. vienne verdir vb. de c u r î n d . uz.f.-euse adj. este mai bine .f. a d e v ă r . haide ! vacances s. vărsat.f. vapor varier vb. sticlă.f. valabil valenciennes s. a uza de usine s.) spoială.m. a lăuda vapeur 1 s. • cinq heures — a p r o x i m a t i v . spre. a ajunge. povîrniş vers 1 s. m.f. iluzoriu . vacă va-et-vient s.m. în­ fumurat vaincre vb. nu se compară cu vampire s. clacă veiller vb. vermut vernis s. curaj vaillant.f. ajun veillée s. -eresse s. universal université s.f.

cu vioiciune vivre vb. veşmînt. viaţă vieillard s. vigilenţă vigne s. defect vice-président s.m. I I I a trăi vocation s.m. vitrină vivant. v i c i u .m.f. a călători voyageur.f.m. vedere. victorie vide s. d r u m (şi fig. moş vierge s.f. -e adj. -euse s. va­ gon voix s. veritabil vraiment adv. vive adj. r ă m ă ş i ţ ă .f.) a închina. vocaţie voici prep. a v o i . vin vinaigres. m. viţă de vie vilain.f. apro­ piat voiture s. voce. virgin (a).f. haină vétérinaire s. viu.f. oţet violemment adv. peste d r u m . I I I a vrea. bătaie zdravănă voler 1 vb. pasăre de curte volant 1 s.f.f. oraş vin s. în adevăr.f. vestigiu veston *. -e adj. a avea pică.) diateză voi 1 s. iu­ b i t .f. vilă village s. a u t o m o b i l .m. m. à ~ basse pe şoptite . fecioară'.f. hoţ volière s. scump. verva vestes. a zbura voler 2 vb. repede vitesse s.m. vertebră vertige s. a fura volet s. şi adj. şi adj. -e < dj.m.vert. bucuros. ameţeală verve -s\/.m. a vizita vite adj.f. viorea violon s. m. zbor voi 2 s.-e adj. haină (pînă în talie).f. glas.f. a se învîrti virgule s.m. -e adj. sacpu vêtement s. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. tom vouer vb. volan volant 2 . mon ~ dragul meu vif.m.f. b ă t r î n . [fam.f. necaz pe cineva voyager vb. virgulă visa s.f. carne vice s.m. colivie mare volontaire adj. vitraliu vitré. cu adevă­ rat vue s. à haute -~ cu glas tare . vecin. m.f. -e adj.f. iute.f. -e adj. r ă u villa s. furt volaille s. vieille s. I I I a îmbrăca veuf. m u r d a r . a d e v ă r a t . violent violette s. în mod violent violence s. cale.m. de bună voie volume s. iată voie s. v i r g i n ă . (gram. a vira . -e s. gol vie s. v ă d u v . verde vertèbre s./. oblon voleur.f.) drag. veterinar vêtir vb. vestă vestibule s. n e c i n s t i t . neîntinat(ă) vieux. şi adj. feuille ^e foaie volantă volée s. b ă t r î n . veuve s. s i m ţ u l văzului 547 .m.m.f. viză vis-à-vis loc. violetă. iată voile s. velă voir vb.m. (fig.m. în v i a ţ ă vivement adv. în comparaţie cu viser vb. violenţă violent.m. viteză vitrail s.m. vieil. adj.m. prep. vestibul vestige s. t r ă s u r ă . en ~ ă qn.m. călător voyelle s.f. si adv. cu geamuri vitrine s. a ochi. voluntar volontiers adv. sat ville s.) v ă d u v i t de viande s.) voilà prep. a făgădui prin legămînt . vocală vrai. z b u r ă t o r .f. viconte victoire s. vizită visiter vb. -euse s./. m. I I I a vedea voisin. v i u .m.f. u r m ă . vioară virer vb. a ţinti visite s.f. veston.f. vicepreşedinte vicomte s. volum.f. în faţă . m. iute vigilance s. (fig.

m.m. t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv. rant vagon-restauweek-end s. zero (şi fig.m.m. vagon wagon-restaurant g. la aceasta yacht s. iaht zèbre s.m.) d r a c e ! la n a i b a ! .w wagon s. zebră zéro s.m. pron. acolo. {pop.) zut! inierj.

couvrir III amuzant adj. avril m. a l i m e n t m . adevăr s. vertige m. -che aruncare s. -e apărea vb. -e adînc 1. actif. vérité /. saison / . également aies (mai) loc. autre acasă adv. arăta vb. vivres m. profond. épingle / . écouter. apăra vb.pi. agressif. arbre m. alt adj. défendre I I I aeroport s. a m u s a n t . artist s. agricole aranja vb. l a n c e m e n t m. a p p l i q u e r afla vb. assurer alianţă s. aspirator s. adresse /. là-bas ameţeală s. bleu. hier soir alerga vb. -elle anatomie s. a d m i r a t e u r m. aici adv. adv. a c t u e l . vb. jeter alb adj. adv. a n i m é . choisir II aseară adv. . rappeler acolo adv. aspirateur m. aparat s. aduce vb. p r e s q u e . artiste m. aider articol s. a n t a g o n i s t e admirator s. anumit adj. a d m i r e r antagonist adj. montrer arbore s. article m. s'affirmer aplica vb. -e activ adj. anecdote /. eau / . air m. p a r a î t r e I I I . alături prep. année /. ici ajun s. armée /. -e acela. aceea pron..VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. m a i n t e n a n t anecdotă s. devenir I I I ajuta vb. a m b u l a n t . artă s. adj. cet. aer s. aéroport apărare s. ajunge vb. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. arhitect s. apporter apă s. à peine aliment s. apprendre III apoi adv. animat adj. a r t m. veille /. enrsuite. défense /. près.. a p p a r a î t r e III afecţiune s. aide / . a t t a c h e m e n t m. architecte m. suffire I I I . celui-là. 549 . accident m. -ve aproape adv. admira vb. aplauda vb. această adj. an m. -e asculta vb. anniversaire m. a n a t o m i e / . fondément anotimp s. adresser apartament s. à la maison aluneca. courir I I I asemenea (dej loc. agriculture / . glisser accident s. 2. alliance / . actual adj. agréable aprilie s. près agricol adj. surtout asigura vb. a p p a r e i l m. ac s. albastru adj. à côté arunca vb. afectat adj. cette aminti vb. -e acest.affection/. -ve an s. celle-là american adj. adresă s-.m. après. acum adv. a r r i v e r . obéir II alege vb. armată s.. aiguille / . affecté. a p p a r t e m e n t m. puis agreabil adj. a m é r i c a i n . pro­ aniversare s. ajutor s. ambulant adj. ce. -e adresa vb. . certain. -e. arranger agricultură s. b l a n c . adv. acoperi vb. agresiv adj.

caractère ni. campion s. bien birou s. capitale / . a t t e n d r e I I I ataca vb. auzi vb. autor s. pour ca 2 adv. atent adj. blouse / . bucată s. aşa adj. cause / . entendre I I I avea vb. champion m. ouïe / . -ve atenţie s. boire I I I beretă s.pi. abricot ni. fauteur august s. capitaliste capitol v. bărbat s. qualificatif m. qui c a r n e s . blond. 2. bibliothèque / . argent m.aspru 1. bilet s. blazat adj. bani s. attentif.-s. caisă s. asseoir I I I aştepta vb. azi adv. voie / . casă s. m . â p r e . bunică s. a u t e u r m. auz s. a t t i t u d e / . garçon m. livre m. bon. billet m. pomme de terre / . balcon m. août m. auxiliar s. bouquet m. doux. homme m. o r . a u j o u r d ' h u i baie s. maison /. carte s. bogat adj. a v e n t u r e f. morceau ni. capitalism s. capitalist adj. cas m. -e bluză s. que 550 . jouir jouir II bulevard s. atît adv. chaud. calificativ s. grand-mère /. richesse /. a u t o automobile / . cuisine /. riche bogăţie s. bucătărie ». comme cadou s. avion s. . cahier m. douce blond adj. cauză s. b a t t r e I I I batistă s. boală s. bicyclette / . mouchoir m. băiat s. că conj.. bate vb. maladie / . chair / . cartof s. grand-père m. béret m. a t t e n t i o n / . ca 1 conj. viande / . atinge vb. aur s. balcon s. a t t e i n d r e I I I atitudine s. automobil s. caiet s. fil m. broşa s. cadeau ni. caz s. t a n t atletism s. adj. chambre / . cald adj. t e l l e m e n t aşeza vb.. bibliotecă s. âprement aţă s. vieux. care pron. salle de bains / . capitală . tète /. bătrîn adj. aţiţa vb. inciter aţîţător s. carte (postale) /. -e blînd adj. cameră n. boulevard m. avoir aventură s. vieil. blasé. a t t a q u e r ataşat s. bolnav s. bureau m. broche /. -e cale s. malade m. chapitre m. bine adv. capitalisme m. avion m. bucura (a se) vb. a t t a c h é m. auxiliaire m. bun adj. adv. athlétisme m. bonne bunic s.9. bicicletă s. vie Llie bea vb. buchet s. cap s. caracter .

concours m. comunist s. coin m. qui cinematograf s. classe / . céréale /. chien m. confirmat adj. q u a n d cïnta vb. cotlet s. adj. 551 . contempler contemporan adj. coleg s. quelque clădire s. c o n t e m p o r a i n . montre / . ceva pron. bâtir I I . coûter coş . concurs s. cravate /. arbre m. conjuguer consacra vb. cercel s. communard m. consentir I I I construi vb. chimiste m. crâne m. b â t i m e n t m. confirmé. tomber călător s. cercle m. crea vb. classement m. cină s. cosmique costa vb. champ m. demander cereală s. copac s. adv. conduire III conferinţă s. cravată s. cineva pron. -e comic adj. correctement corespunde vb. c o n t r i b u t i o n / . coafor s. clar 1. côtelette / . comercial adj. cărbune s. classique clică s. tasse / . l ' a u t r e ceaşcă s. voyageur m. confondre III congres s. cămaşă s. circulation / . căuta vb. consimţi vb.f. pousser. construire I I I . craniu s. clasă s. comedie s. consacrer considera vb. honorer cinstit adj. ciclism s. croire III credincios adj. cine pron. celibatar s. couturière /. citi vb. cer s. élever creştere s. quelque chose chema vb. clair. -e compila vb. édifier contempla vb. clairement elasament s. chercher ce pron. collaboration / . cerc . côte / . conjuga vb. c o m m e n t a t e u r m. colier s. boucle d'oreille / . charbon m. compiler compune vb. cere vb. -e. -e contribuţie s. combien cîtva num. loyal. cercetare s. communisme m. circuler circulaţie s. comentator s. comédie / . -e. bas m. coiffeur m. conduce vb. création / . sommet' m. condition / . commis. potage m. cohésion /. comunism s. enfance f. corect 1. vi. şi adj. cyclisme m. grandir I I . fidèle' creier s. correct. creaţie s.s'.cădea vb. colaborare s. lire III ciuboţica-cucului s. collègue m. corbeille / . citoyen m. condiţional s. celălalt pron. cînd adv. conférence /. primevère / . enfant m copilărie s. 2. şi adj. cîmpie s. congrès m. correspondre I I I cosmic adj. croitoreasă s. clasic s. célibataire m. cinéma m. 2. heure / . penser. circula vb. ciel m. adj. cămin s. chemise / . cireaşă s. foyer m. communiste concert s. coeziune s. cime / . recherche / . considération / . vt. cetăţean s. . considérer consideraţie s. adv. même chimist s. clipă s. conditionnel m. cerise /. -e confunda vb. cerveau m. créer creastă s. (la un instrument) jouer cîştiga vb.s'. commercial. creşte vb. condiţie s. a u g m e n t a t i o n /. quoi ceas s. appeler chiar adv. collier m. colţ s. coastă s. gagner cît adv. instant m. q u e l q u ' u n cinsti vb. que. crede vb. -e ciorap s. composer comunard s. . concert m. cîine «. clique /. c h a n t e r . accrois­ sement m.. ciorbă s. dîner m. comique comis adj. copil s.

dormir I I I dormitor s. dépasser des adv. -e devreme adv. cher. dezvoltare s. chef d'orchestre m. dovadă •«. destin s. culture / . -e dimineaţa s. de deasupra prep. dénouement m. distraire III diversitate s. -e deschide vb. dévoué. dentist s. chambre à cou­ cher / . devoir III datorie s. -e deseori adv. destinaţie s. -se deltă s. destul adv. dicţionar s. -e destinatar s. déjeuner m. au-dessus debara s. débarras m. brave cunoaşte vb. ouvrir III deschis adj. couler curînd adv. que definitiv adj.v.cruzime s. dictionnaire m. -euse cura S. délicieux. tôt deznodămînt s. devenir 111 devotat adj. culoare s. adj. destin m. discours m. deosebit 1. cuţit s. développement m. assez detaliu s. contenir I I I . dejun . -ère drapel s. couloir m. raison / . destination / . diseară adv. dirzenie s. courage m. cutie s. de de la prep. parfait. loin depăşi vb. cours m. coucher culme s. dentiste m. deveni vb. couleur /. discuta vb. désordre m. adv particulièrement departe adv. d a m e . délégation / . dejuna vb. désirer dormi vb. decît adv. devoir m. courageux. -e. détail m. au contraire din prep. distra vb. compren dre I I I curaj s. souvent desfăşurare s. disque m. si dar conj.. dezordine s. 552 . mot m. déjeuner delegaţie s. mépris m. curent adv. drag adj. différent. doamnă s. connaître III cuprinde vb. décembre m. a c h a r n e m e n t m. ce soir dispărea vb. comme cum 2 adv. cure /. de dirijor . destiner destinat adj. déroulement m. sommet m. cu prep. cruauté / . destiné. dreptate s. delicios adj. curajos adj. ouvert. domn s. diferit adj. domeniu s. sage cumpăra vb. démolir II de prep. diversité / . 2. dori vb.«. boîte /. oui da2 vb. culoar s. dimpotrivă adv. cuvînt s. acheter cumsecade adj. -ve deget *•. redevable datora vb. mais dator adj. définitif. avec culca vb. m a d a m e / . domaine m. disparaître I I I dispreţ s. drapeau m. couramment curge vb. comment cuminte adj. cum 1 cônj. dărîma vb. preuve / . destina vb. D da 1 adv. delta m. doigt m. m a t i n m. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. discuter discuţie s. couteau m. discussion / . bientôt curs s. différent. destinée f. souvent desăvîrşit adj. cultură s. dise s. decembrie s. cuvîntare s. monsieur m. destinataire m.

étage m. etala vb. p h o t o g r a p h e m. erou s.duce (a se) vb. façade /. feuille /. an­ glais. exemplu s. şi s. fluviu s.5. faptă s. moins februarie s. film m. n a t u r e l . chacun fier (de călcat) ». excelent adj. -e excepţie . extern adj. essentiel. fasole s. -e energic adj. farfurie s. fils m. faţadă s. émotion /. forma vb. extrêmement m. vous după prep. juste fixat adj. sans. 1er à repasser eroism s. étaler evita vb. -se fetiţă s. fată s. écluse / . examen m. tranche /. armoire /. figură s. exista vb. eclipsă s. famille /. favorable fără prep. faţă de masă s. foarfece s. felicita vb. éviter examen . s'en aller III duios adj. fi vb. explication /. firesc adj. -elle fix adj. être fidel adj. enthousiaste' eroic 1. très folosi vb. efort s.s-. forme /. de même felie s. énergique englez s.«. figure f. écharpe /. économie /. utiliser folositor adj. filer film s. economic adj. fidèle fiecare pron. héros m. effort m. dumneavoastră pron. fel (la) loc. 2. 2. facultate s. d i m a n c h e m. extrême. après după-amiază adv. fereastră s. fleurette /. externe extrem 1. tendre dulap s. adv. héroïsme m. fixé. faire I I I factor s. fluture s. après-midi duşman s. assiette /. football m. face vb. -e . parce que fila vb. esenţial adj. expliquer explicaţie s. fin adj. fixe. fotograf s. fericit adj. -e adj. équipe / . ediţie s. libération /. Anglais. haricot m. . fenêtre /. fotoliu s. ecuaţie s. excursie s. floricică s. fauteuil m. nappe /. adv. ecluză s. fiică s. excursion /. favorabil adj. heureux. facteur m.pi. E echipă s. 553 . şi adj. fabrique /. -elle eşarfă s. ciseaux m. egoist adj. etaj s. emoţie s. papillon m. utile formă s. héroïque. bruissement m. duminică s. foaie *•. ennemi m. entuziast adj. fin. faculté /. adj. emoţionat adj. ému. -e fîşîit . février m. exister explica vb. excellent. fille /. économique economie s. exception /. égoïste eliberare s. filie /. exemple m. former fotbal s. extérieur. -e s. fiindcă conj. éclipse / . foarte adv. floare *\ fleur /. fleuve m. féliciter femeie s. fait m. héroïquement F fabrică s. adj. -e fiu s. fillette /. édition /. femme /. adv. familie s. équation /.

grindină s. impossible impresie s. froid m. gramatică s. gril m. impression / . frică s. adv. fustă A'.. penser glorie s. poids m. immeuble m. . carte /. . gospodărie s. orage m. décision / . fran­ çais. funcţionar s. garde /. -e adj. fonctionnaire m. phrase /. sortir I I I ilustrat adj. gumă s.e . gimnastică s. greşeală s. tempête /. griller friptură s. gomme /. general (în) loc. implica vb. frunză s.' impliquer important o '. beau. fenêtre /. illustré. frază s. fraged adj. jardin m. tas m. fruct . iarnă s. feuille /. impérialiste m. idéologique ieri adv. perce-neige /. fruit m. jupe /. . nourrir II m. immédiatement imobil s. janvier m. H hamal s. şi adj.9. valise /. gare /. grămadă s. furtună s. prêt găsi vb. funcţie s. frige vb. difficulté /. (jig. b e l l e .5. j o l i . hoţ s. rôti m. galben adj. fardeau m. gîndi vb. jaune gară s. . grădină s. peur /. furculiţă s. ghiocel s. bel. frig s. gloire /. . hiver m. herbe / . grammaire /. impressionner. ianuarie s. i m p o r t a n t . brigand hrăni vb. fourchette /. -e imediat adv. glumă . hohot (de ris) s. gymnastique /. fraise /. imperialist s. frère m. iarbă s. Français. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. fonction /. portefaix m. frumos adj. frunziş s. décider hofărîre s.. éclat (de rire) m. em­ ployé m. -se guvern s. hotărî vb. foule /. greu adj. . degré m. feuillage m. hartă ş. impresiona vb. voleur m. é m o u ­ voir I I I 554 . goût m. e x p l o i t a t i o n / . gustos adj. impermeabil s. geamantan s. généralement ghid s. gardă s..francez s. iată prep. grijă s. voilà ideologic adj. vo"ici. . gust s. grêle /. gouvernement m. plaisanterie /. greutate 2 s. gata adv. tendre frate s. lourd. jolie frunte s. imperméable m. savoureux. -e s. -e imposibil adj. soin m. blague /. faute /. hier ieşi vb.) difficile greutate 1 s. trouver geam s. ir agă s. guide m. grătar s. front m.

-e individ ». v a i n q u e u r m. empereur m. dans înainta vb. instaurer instituţie s. introduire III inundaţie . indépendance / . juillet m. institution / . remonter (une montre) între prep. retarder întîrziat s. r e t a r d a t a i r e m. -ère întreprindere s. i n t e r n a t i o n a l . h a b i l l e r . geler îngriji vb. devant înflorit adj. verdir II învingător s. apprendre I I I înverzi vb. allier îmbrăca vb. -e îndată adv. habile îndepărta vb. étouffer înălţa vb. soigner înlătura vb. contre împrăştiat adj. entier. încerca vb. en. fleuri.«. tourner întoarce 2 (a se) vb. commencer început s. écart m. entre întreba vb. rencontrer întîlnire s. -e internaţional adj. partager împinge vb. vaincu. devant înăbuşi vb. inévitablement informat adj. dès que îndelung adv. immédiatement îndată ce loc. fourré. dissipé. réaliser îndrăzni vb. intérêt m. instructiv adj. braver îngheţa vb. histoire / . élever încă adv. adv. 1 îmblănit adj. avancer înainte adv. croisé. affermissement m . écarter însă conj. individu m. velir I I I îmbrăcat adj. commencement m. înţelege vb. diriger în faţă loc. inondation / . . -e îmbina vb. indestructibil adj. indiqué. mais însemna vb. inévitable. conj. pousser împotriva prep. embellir II înfrunta vb. comprendre I I I învăţa vb. prêter: e m p r u n t e " în prep. arriver întîrzia vb. écartement ni. circonstance f. învinge vb. întrebuinţa vb. ingénieur m. embrasser împărat s.«. retard m. indestructible indicat adj. longuement îndcmînatic adj. signifier însoţi vb. întreg adj. prep. -e inginer s. accompagner întărire s. îndeplini vb. instructif. intense interes s. encore începe vb. demander întrebare . -e intra vb. iubi vb. interesant adj. j u i n m. împreună adv. -e împrejurare s. essayer încet adv. doucement înceta vb. -e înconjura vb. con­ solidation /. éloigner îndepărtare s. vaincre III învins adj.independenţă s. cesser închide vb. rencontre / . (vi. -e 555 . entourer încrucişat adj. habillé. historique istorie s. adj. -e înfrumuseţa vb. informe. industrie s. inevitabil 1. entreprise / . coeur m. obscurité / . entrer introduce vb. revenir. utiliser întrecere s. demande / . accomplir I I . iunie s. aimer iulie s. fermer încïntat-adj. retour­ ner. întuneric s. enchanté. întîmpla (a se) vb. -ve intens adj. émulation / . renforcement m. inimă s. -e îmbrăţişa vb. întîlni vb. întoarce 1 vb. intîrziere s. . oser îndrepta vb. istoric adj. avant înaintea prep. industrie / . ensemble împrumuta l'A. . împărţi vb. intéressant. instaura vb. 2.) rentrer întoarce 3 vb.

combat m. lume s. legumă s. mardi ni. marţi s. lieu m. -e lună 1 A'. table /. legătură s. éclairé. liste /. liber adj. mandat m. jumătate s. long. kilo L la prep. à lagăr s. mois m. place /. verger m. silence m. lumière /. 556 . maman /. loi /. mare 2 adj. magasin m. littérature / . -e marfă s. liniştit adj. lecţie .s. lung adj. littéraire literatură s. bas. martie s. livadă s. demie K kilogram s. large lăcrimioară s. prendre I I I lucra vb. lier. libre libertate s. muguet m. lettre /. mandat s. monde ru. mai 1 . lingă prep. clair. leçon f. kilogramme. joc s. chose /. lutte /. limonade / . lupta vb. massacrer mare 1 s. longueur / . lampă s. hindi m. -e lumină s. dépourvu. tranquille Iipgit adj. mai 2 adv. larg adj. habiter logodnic s. lampe /. près loc 1 s. travailler lucrare s. M magazin s. -e lat adj. attache /. lua vb. lance /. latin. lune f. lieu m. lutter luptă s. joi s. fiancé m. pe jos par t jucărie s. luni s. lucru s. grand. jeu m. plus mamă 4.5. literar adj. jaquette /. large latin adj. -se. laisser lega vb. luminos adj.5. -e listă s. locui vb. langue /. légume m. lingură s. laine /. mer /. liberté /. travail m. masă 1 v. mars m. cuiller. literă s. cuillère linişte s.J acheta s. demi. jeudi m. limonada s. mère. masacra vb. lăsa vb. -gue lungime . jos adj.. loc 2 s. lună 2 s. c a m p m. limbă s. luminat adj. marchandise / . lance s.s*. attacher legătură . lege *'. lină 8. mai m. jouet m.

. olive / . mécani­ cien m. membre m. musée m. navigation / . memorie s. -ère mod s. mecanică s.-e nedrept 1.. machine /. -e necontenit adj. a ~ înainte avancer merit s. nécessaire necinstit adj. 55? . mişcare s. maşină s. navigation /. non-officiel. -e mîine adv. -oare s. m o n t e u r m. nenumărat adi. milieu m.. pomme /. neveu m. petit. petite-fille / . medicină s. petit-fils m. toujours merge vb. i\ naiv adj. besoin m. -euse muncitor 2 . mecanic adj. fenouil m. -e. moyen m. mine /. balayer mătuşă s. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. in­ justement nefolositor adj. t r a v a i l m. metru s. t r a v a i l l e u r . carotte / . măr s. rien ninge vb. morcov s. remercier. (simţul) odorat m. mereu adv. m o u v a n t . main /. mou. miros s. . incessant. modernisation / . naviga vb. contenter muncă s. personne nimic adv. nepot. mijloc s. nepoată (după frate sau soră) s. muta vb. minge s. medicament s. monument s. adj. m é c o n t e n t e m e n t m. muri vb. neiger nisip s. mîndru adj. médecine /. métier metro s. . molle montor s. niciodată adv. nièce /. manger mîneare s. demain mînea vb. mesure /. bouton ni. miracle m. jamais nimeni pron. mètre m. auto f. munci vb.e natură s. milice /. menţinere s. mondial. plat m. injuste. avouer măslină s. i n n o m ­ brable neoficial adj. i n q u i e t . déménager muzeu s. miliţie s. mătura vb. muscle m. s. nerăbdare s.-e neliniştit adj. n a t i o n a l .masă 2 s. -elle nepot. mission /. mécanique. balle / . . . membru s. muzică s. mourir III muşchi s. motif m. naşte la se) i'b. t a n t e / . -e neîndestulător adj. nevoie s. -été nemulţumire s. manière / . n a t u r e /. médicament m. meserie s. mărturisi vb. misiune s. déloyal. m a i n t . odeur /. naïf. mic adj. fier. nerf m. moderne modernizare s. montagne /. musique j . navigaţie s.. masse /. -e miercuri s. mercredi in. mémoire /. mécanique / . maintien m. măsură s. mérite m. mets m. mişcător adj. mină s. insuffisant. 2. mărar s. aller I I I .. ballon m. -e moale adj. mouvement m. million m. medic s. m o n u m e n t m. minut s. ouvrier. travailler muncitor 1 adj. mode m. inutile negru adj. mult adj. médecin m. nerv s. naïve nasture s. necesar adj. métro m. nepoată (după fiu sau fiică) s. milion nuni.. sable m. adv. miracol s. minute / . t e n d r e . mondial adj. naître 111 naţional adj. -ère munte s. naviguer navigare s. modern adj. impatience /. mină s. noir. motiv s.

-e pardesiu ». forêt / . passionner paşnic adj. oiseau m. pagină s. număra vb. non nucă s. n o u v e a u . pasăre s. numeros adj. octobre m. parisien. patetic adj. seulement număr s. parc m. ville / .pi. nota vb. page / . participe m. paix /. nom m. oraş s. cheveux m. paisible pat s. fatigue / . p a r l e m e n t a i r e parte s. observa vb. partizan s. [pi. -e orinduire s. compter nume s. p a t e r n e l . -elle nu adv. terre / . os s. bois m. . novembre m. -e pară s. des nivel . -elle pătrunde vb. ocupa vb. noapte s. paradoxal adj. 558 . octombrie s. partisan m. -enne p a r l a m e n t a r adj. patinage m. pasiona vb.) yeux m. nuit /. pantof ». orb s. observer obţine vb. paquet m. operă ». parter s. pâle palton s. parc s. honneur m. sembler părinţi ». se faner olimpic adj. os m. autrefois. rez-de-chaussée m. œuf m. niveau m. joue /. olympique om s. opéra m. -ve oboseală ». parcouru. numéro m. occupant m. objet m. pahar s. patrie / . pătrunjel s. verre m. participa vb.nişte art. naguère oferi vb. parizian adj. lit m. partid s. oranjadă s. participer participiu s. orbeşte adv. fatigant. orthographe / . omagiu ». soulier m. omoplat s. onoare s. pachet ». pacifique. patrie s. occuper ocupant s. p a r t i m. nuage m. paraître I I I . pădure ». pace s. fois / . poire / . p a t h é t i q u e patinaj ». p&mînt ». păr s.s. oeil. aveuglé. palid adj. oeuvre /. parcurs adj. homme m. persil m. părea vb. patriotisme m. părintesc adj. pardessus m. t o u t . odinioară adv. patriotism ». régime m. ou s. noix / . -e orice pron. obiectiv adj. habitude / . obiect s. nor s. objectif. nombre m. n o m b r e u x . p a r a d o x a l . .. fatigué. numai adv. noter nou adj. pasaj s. -e obraz s.pi. hommage m. obtenir I I I ochi s. -e oricare pron. ortografie s. partie / . omenire s. orangeade / . omoplate / . parents m. pénétrer pătrundere s. offrir III ofili (a se) vb. aveuglément orbit adj. passage m. noiembrie s. t o u t . aveugle m. appeler O oară s. h u m a n i t é / . pénétration / . obicei s. -euse numi vb. m a n t e a u m. obosit adj. -e obositor adj.

pretutindeni adv. prea adv. personne / . amitié / . plan m. profondément proiecta vb. agréable pleca vb. adv. regarder prînz s. -e s. recevoir 111 primitor adj.s-. -ère primi vb.adj. populaire portofel s. raconter practica vb. poussière /. politique / . polonez s. jusque plafon s. m a n q u e r pierdere s. polonais. planter plantaţie s. parce que pericol s. prescrire III preţ s. portret s. marché m. picta vb. a p p é t i t m. p r a t i q u e r praf s. sur pedepsi vb. planta vb. presse / . pijama s. conte m. déjeuner m. pleurer. p l a n t a t i o n / . piramidă s. probablement problemă s. pîine s. perie s. magasin m. piersică s. envie / . adj. poumon m. grille / . danger m. poésie / . -e persoană s. primăvară s. prăjină s. procurer produpe vb. -e principiu s. problème m.1. amicalement prietenie s. ploua vb. premier. povesti vb. profond. -e pe prep. plaisir m. . perche / . à travers principal adj. première / . petrece vb. piéton m. p r o b a b l e . p r o m u . pieton s. p r i n t e m p s m. poezie s. permettre III perseverent adj. passer piaţă s. praz A". prolétaire m. prescrie vb.«. şi adj. pièce / . prévoir I I I prezenta vb. plăcut adj. Polonais. -e povestire s. professeur m. toucher m. présenter prieten s. histoire /. prim num. -e pronunţa vb. pour pentru că conj. plimba vb. grillé. arbre m. -e adj. p r i x m. pain m. popor s. pipăit s. perdre I I I . probabil l. -e prăjitură s. peuple m. plan s. p o r t r a i t m. promenade / . punir II pentru prep. 2. şi prep. poireau m. a m i . pom s. . peindre III pierde vb. politic adj. p a r t o u t prevedea vb. plein. piesă s. plin adj'. pod (la case) s. principe m. pivniţă s. possible poştal adj. pèche / . adv. politique politică s. pyramide / . perte / . plaindre I I I poartă s. préparer premieră s. poftă 2 (de mîncare) s. promettre I I I promovat adj. prăjit adj. -e plînge vb. profesor . produire I I I producţie s. grenier m. pină conj. p r i n c i p a l . à t r a v e r s privi vb. posibil adj. 2.. p a r t i r . popular adj. profund 1. . prononcer 559 . promener plimbare s. prăvălie . aimer plâinîn s. -e pătrunzător adj. permanent adv. départ m. plafond m. -e prieteneşte adv. p a r . périphérie / . pleuvoir I I I plăcere s. portefeuille m. préférer pregăti vb. place / . plăcea vb. gâteau m. production / . pyjama m. p é n é t r a n t . trop prefera vb. pénétré. bau lieue / . postal. promite vb. cave /. -e prin prep. presă s. chat m. sans cesse permite vb. poète m.pătruns adj. I I I plecare . brosse / . printre prep. procura vb. -e. persévérant. poftă 1 s. poet s. accueillant. periferie*. faubourg m. . pisică s. projeter proletar s.

r e s t a u r a n t m. tour m. rouge ruga vb. prononcé. provoca vh. a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. p r u d e n t . réussir I I reuşită . pouvoir I I I puternic 1. renaître III repara vh. réduire III reflecta vb. revoir III revoluţie s. 2 . Russe s. romîncă s. rană s. réalité j . realiza vb. russe adj.-elle reduce vb. m a u v a i s . m e t t r e I I I .. r e m a r q u a b l e renaşte vb. essuie-main m. réparer reparaţie s. refléter reflector s. recunoaşte vb. réparation / . -e receptor s. rezista vb. R o u m a i n .s'.propune vh. risca vb. adj. -e prostie .s. mauvais. régulièrement regulă s. vermeil. roman m. public s. p a t i e n t . 2. fraîche ranime vb. răbdător 1. r o u m a i n . t o m a t e / . reportage m. réglementation /. peu R rachetă s. realitate . serviette /. rîu s. rece adj. prier rumen adj. romîn 1 adj. soulever rinichi s. rédaction f. renouveler relaţie . se réunir II reuşi vb. 2. şi adj. ramură s. réflecteur m. adv. provoquer prozator s. roman 1 adj. r a v i r II răsfoi vb. réciproquement recoltă s.. relation /. blessure /. réussite / .s. retenir I I I reuni la se1 vb. adv. récepteur. mal război s. reînnoi vb. patience /. rester. bêtise / . restaurant s. for­ tement puţin adv. risquer rîde vb. -e. -e roman 2 s. porter putea vb. reciproc 1. -e romîn 2 . guerre /. république / . redacţional adj. purta vh. romain. proposer propunere s. rire III rînd . pune vb. réalisation / . frais. prune / . -e rostit adj. adj. p r o s a t e u r m e prudent 1. résister rezolva vb. récolte /. réaliser realizare s. adj. reprezenta vb. révolution / . proposition / . adj. vite reportaj s. rustic adj. fort. 2. regularitate (cu) loc. rivière / . rein m. adv. -le rus s. représenter reprezentant s. remarquer remarcabil adj. écouteur m. prosop s. adv. -e. repede adv. résoudre I I I ridica vb. -e roşie s. répondre III răsuna vb. branche / . fusée /. -e rău 2 adv. froid. remarca vb. représentant m. roşu adj. règle / . rustique 560 . republică s. revedea vb. reglementare s. public m. robe / . réconnaître I I I redacţie s. reţine vb. réciproque. rédactionnel. patiemment răcori vb. rochie s..s*. retentir II rău 1 adj. răbdare s. prost adj. plaie / . adv prudemment prună s. feuilleter răspunde vb. rafraîchir II răcoros adj. pupitre m. demeurer răpi vb.9.

senat s. semaine /. scaun s. singe s. -euse servi vb. femme. slăbi vb. serviette / . signe m. ski m. -e. -e socialist adj. sală s. laver spălătoreasă s. special adj. épouse / . . Spartiate m. arriver soţie s. splendide sporire s. village m. schimba vb. poêle m. accru. estomac m. espérer splendid adj. stylo m. spăla vb. -ve spre prep. servitor s. scrisoare s. sare s. salaire salată s. carafe / . sarcină s. sabre m . sovietic adj. pi. b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. strica (a se) vb. soviétique sparge vb. -e sigur adj. savant s. blanchisseuse f. stradă s. état m. changer schimbare s. septembre m. salade /. -e sindicat s. sărbătoare s. soi singur adj. sel m. escrime / . enlever scrib s. -e 36 siluetă s. salariu s. système m. spectacle m. sticlă 2 (de apâ) s.s gabie s. écrivain m. stăpîn s. service m. court. spera vb. tête / . serios adj. étranger m. chaise / . stilou s. savant m. -e spectacol s. social adj. scula vb. sacré. sénat m. simplu adj. salva vb. sécurité / . lettre /. dire I I I stadion s. maigrir II soare s. servietă s. étoffe / . securitate s. stinge vb. samedi m. cendrier m. s a i n t . de săptămînă s. vers spune vb. sfătui vb. stade m. sfert s. casser spartan s. -e sinucidere s. stat s. excuse /. sang m. scoate vb. traîneau ni. sporit adj. seul. échapper scenă s. syndicat m. sistem s. augmentation /. stare s. stomac s. soleil m. sfînt adj. sentir I I I sindical adj. rue /. s u i c i d e m. -ère străinătate s. verre m. saut m. sticlă 1 s. sat s. sardines / . conseiller sferă s. scrie vb. scăpa vb. semn s. sobă s. fête / . şi adj. sauver sanie s. étranger. conseil m. sfat s. maître m. lever stofă s. E t a t m. sport m. septembrie s. se gâter 561 . scène /. écrire I I I scriitor s. sortir I I I . sclav s. salle /. servir I I I serviciu s. q u a r t m. social. sphère / . domestique m. scribe m. sine pron. -e scuză s. bouteille f. şi adj. cher. să conj. sérieux. fêter săritură s. syndical. sardele s. soir m. staţie o. station /. schi s. străluci vb. silhouette / . scrimă s. spécial. changement m. tâche / . se glisser I. sportif. siècle m. solide sosi vb. socialiste solid adj. secol s. simple simţi vb. sûr. éteindre I I I stîrni vb. sărbători vb. briller strălucit adv. seară s. scrumieră s. străin s. esclave m. -e sport s.. que. -ère scurge (a se) vb. (s')écouler scurt adj. simbătă s. lever scump adj. serbare s. sportiv s.

t o i ' 562 . tărîm s. tard toaletă s. teatru s.sufragerie s. tir m. terasă s. craindre I I I . science / . traduire I I I traducere s. trolleybus m. suggestion / . tenis s.-e tipografie s. fâché. terme m. teren s. tradus adj. sugera vb. tracteur m. tir s. -e strugure s. tennis m. tăgăduire s. télé­ phoner telegramă s. terrain m. j a v e l o t m. toujours totodată adv. timp s.s. -e Ş şah s. aussi şofer s. suferi vb. tînăr adj. tractor s. tourneur m. filer ton s. şervet s. donner un coup de téléphone (de fil) . tot adj. négation f. imprimer tipărit adj. envoyer triumfa vb. toutefois tovarăş s. subi. t r a i n m. somme / . vie f. strungăriţă s. tată s. jeune tîrziu adv. technicien m. serré. tableau m. (en) h a u t şterge (a o) vb. traduce vb. toarce vb. -ve $ui vb. -e succes s. téléphone m. entier. avoir peur temelie s. papa m. -e supraveghea vb. terrain m. triompher troleibuz s. surprise /. sub prep. sumă s. échecs m. t e n t a t i o n / . théâtre m. trăda vb. tenis s. texte m. passer tren s. a da telefon vb. peur /. trainic adj.strîns adj. t e n t a t i v e f. telefona. t r a i t e m e n t m. teamă s. teme (a se) vb. en même t e m p s totuşi conj. temps m. t u . raisin m. tentaţie s. sus adv. t r a m w a y m. ştiinţific adj. salle à manger / . telefon s. sugestiv adj. t r a h i r I I trăi vb. toilette /. transformer tratament s.pi. é t u d i a n t m. tipări vb. . étude /. trezi_ vb. monter suliţă s. imprimé. transforma vb. tout. devoir I I I . succès m. chauffeur m. termen s. şold s. filer şti vb. studia vb. suggérer sugestie s. réveiller trimite vb. ton m. base /. -e trai s. hanche /. trece vb. tentativă s. serviette / . finir II text s. (femme) tourneur student s. surveiller surpriză s. toamnă s. durable tramvai s. souffrir I I I . tehnician s. şi conj. t r a d u i t . camarade m. télégramme m. terrasse / . supărat adj. -e. passant m. imprimerie / . sous subteran adj. tu pron. subir I I suferit adj. savoir I I I ştiinţă s. vivre I I I trebui vb. -e superior adj. suggestif. père. et. termina vb. scientifique T tablou s. tennis m. strungar . automne m. souterrain. étudier studiu s. t r a d u c t i o n / . -ère totdeauna adv. p o u r t a n t . falloir I I I trecător s. terminer. supérieur.

viu adv. vue /. ţine vb. vîrstă . uniune s. visite / . vigoureux. -ère um&r . veni vb. viteaz arlj.«. outil m. certains unire s. vindeca vb. -e vin s. écraser viitor adj. guérir II vineri s.. verb ». ţărănime s. voir I I I veghe s. verde adj. vinătă s. cousin. zări ^6. vorbi vb. voisin.. vară s. universal adj. chou m. vioi adj. vain. vecin s. vif. navire m. la •*. prochain. şi adj. suivre I I I uşă s. humide umezi vb. unde adv. brave viteză . universel. valoare s. parler vrea vb. vive violetă s. vertèbre /. vacanţa s. gne ţigară s. vitrine / . épaule / . văr. vicissitude f. uneori adv. violette / . vicisitudine s. vapor s. -e vçsnie adv. urî vb. vioară s. oublier uita 2 (a se) vb. -e uita 1 vb. vouloir I I I vreme s. viguros adj. veau m.. journée / . tuer uimit adj. uşor adj. outillage m. viţel s. a — seama tenir compte ţinut s. vină s. -e vers s. vers m. mur m. -le universitate s. vase m. dire I I I zid s. volum s. -e văz s. aubergine / . anéantissement m. vertebră s. -c vedea vb. facile uşura vb.ţară ». usine / . vas s. pays m. quelquefois unii pron. uzină s. dernier. vesel adj. verbe m. bateau m. cigarette / . mouiller unchi s. U ucide vb. apercevoir III zdrobi vb. vendredi m. vînt s.. arrivée / . journal ni. gai. surpris. vehicul s. visiter vizită s. -e zădărnicire ». umed adj. région / . été m. . faciliter utilaj s. victoire / . vert.à la cam ţăran s. vorbă s. /)/. union / . tenir I I I . -euse Z zadarnic adj.s1. temps ni. ziar s. vin ni. céleri m. oncle m. contrée /. université / . jour m. vitrină s. éternellement viaţă s. pays m. venir 111 venire s. porte / .. ţelină s. paysannerie / . veine / . vent m. zice vb. âge m. veillée / . violon m. vitesse /. où unealtă s. mot m. paysan m. vivement vizita vb.. haïr II urma vb. parole /.9. zi s. union / . volume m. vară s. regarder ultim adj. véhicule in. vacances /. parfois. -e. stupéfait. valeur / . varză s. victorie s. 563 . vie /.

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

Voilà une chaise. un fauteuil. Ouvrez la porte. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. Voici une fenêtre. Un. u n crayon. un stylo. Le veston est court. b l e u s . g r a n d e . J ' o u v r e la porte. II. Où est le chien? Le chien est dans la cour. IV Elle est petite. une l a m p e . des chats. Je ferme la fenêtre. PARAGRAFUL I. les magasins. 567 . l ' h o m m e . Le livre est sur la table. I une porte. Vous êtes amis. III des lits. table. Nous sommes dans la rue. La jupe est courte. Voici une porte et une fenêtre. les chiens. II le lit. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. Ils sont amis. III'. Les livres sont sur la table. V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . Une. les chaises. La serviette est bleue. u n a r b r e . lampe. le chien. Voici une lampe. chaise. les fauteuils. Un. III. III. P e t i t e . l'armoire. une c h a m b r e . des p o r t r a i t s . II. Le livre est bleu. Une. II. un livre. des crayons. Voilà un p o r t r a i t . la fenêtre. une chaise. Un. PARAGRAFUL I. J e suis grand. fenêtre. Fermez la fenêtre. les enfants. grises. PARAGRAFUL II. Les enfants sont dans le jardin.PARTEA I PARAGRAFUL I. un j a r d i n . larges. livre. Les livres sont dans la bibliothèque. Où est la lampe? La lampe est sur la table. une t a b l e . rondes. des livres. Voici un stylo et un crayon sur u n livre. le chat. Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . Une. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. La blouse est rouge.

Elle a une gomme. î n odaie sînt trei p a t u r i . Eu am cinci creioane. Ils v o n t au t h é â t r e . dix-sept. î n bibliotecă se află zece cărţi. Voici un cendrier. PARAGRAFUL I. dix-neuf. Nous avons quatre stylos. je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. Elle a une serviette noire. Le chat est sous la table. seize. V une é t u d i a n t e . IV. La maison a dix étages. le livre est sur le bureau. Il y a huit cigarettes dans le paquet. J e a n et Georges comptent les maisons. J ' a i m e le raisin. Vous regardez les papillons. I m o b i l u l are nouă etaje. v i n g t . Voici des boutons. six. J e compte de dix à vingt. Voici des é t u d i a n t s . l ' é l è v e . PARAGRAFUL II.PARAGRAFUL II. Oui. Nous comptons les arbres. La chambre a deux portes et trois fenêtres. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . treize. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. les filles. Le crayon est sur le livre. Michel regarde un p o r t r a i t . Les garçons regardent les autos. Le vase est sur la table. III. deux. In grădină se află zece oameni. Les passants e n t r e n t dans un cinéma. î n curte sînt şase pomi. Iată cinci ţigări. III. Tu ai şapte bluze. h u i t . PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. la f e m m e . d i x . Voici des ouvriers. quinze. Iată o cutie de chibrituri. VI Voi sînteţi opt copii. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. Les passants admirent les magasins.h u i t . Tu aimes les poires. dix. Us (elles) aiment les fleurs. III. douze. Nicolas aime beaucoup les pommes.

X cette. cet. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. Ei doresc să dejuneze. Dans l'assiette il y a neuf pommes. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. Ils ne regardent pas la v i t r i n e . I m i place să muncesc. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. cette. HI. ces. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. PARAGRAFUL II. cette. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. cette. Le chat est sur la chaise. N ' a s . C'est une armoire. ce. PARAGRAFUL II. mais j ' a i m e aussi !es pommes. La m a i n a cinq doigts. Georges n ' a i m e pas les fleurs. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . Ils sont p a y s a n s . Il est ouvrier. cet.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. cet. Marie a une serviette verte. des chemises. L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. cet. des cravates et des jouets. Il y a six fleurs. j ' a i m e le raisin. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Ea preferă să privească gravurile. Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. Ce garçon a dix-huit ans. Tu n'aimes pas les fruits. XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. Vă place să v o r b i ţ i . ce. IV. Dans ce magasin on trouve des robes. Vrem să l u p t ă m pentru pace. 569 . Il y a sept fenêtres. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . Ces magasins sont grands. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. Petre dă o pară Margaretei. IV. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. cet. C'est u n magasin universel. Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . C'est un jeune ouvrier. Les peuples l u t t e n t contre la guerre. IV. ce.III. Ferestrele camerei sînt m a r i . PARAGRAFUL I.

EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. HI. m a d a m e Leblanc. celui qui a des souliers noirs est mon frère. J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . — Mes hommages. Aimez-vous les bleues. des cinémas et des stades modernes. des t h é â t r e s . Le j a r d i n de l'usine est vert. Les fruits des arbres sont encore verts. ceux-là sont J e a n et P a u l . el este tehnician. Voici deux papil­ lons. Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. j a u n e s . je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. a sept lettres. blancs. de m ê m e . Nous ne guerre. blanches. grandes. ea este artistă. Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. Il parle a u x touristes. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . ei sînt la cinematograf. La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . m a d a m e . comment allez-vous? — Merci. Danielle est l'amie d ' H é l è n e . Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . Il donne un mouchoir à Nicolas.II. La maison où Pierre h a b i t e a six étages. Celles-ci sont Marie et Hélène. À Bucarest il y a des musées intéressants. rien. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. Basile donne une pomme à Antoine. m a d a m e . celle-là est verte. Les souliers de Basile sont noirs. J e montre a u x garçons la carte du pays. Nous l u t t o n s pour la p a i x . bien. celui de Basile est professeur. Tu eşti funcţionar. roumaines. Cine admiră acest film? Voi. noirs. Ceux-ci sont Michel et Pierre. — A u revoir. La couleur des raisins est verte ou noire. Voici deux p o m m e s . La fille du voisin a sept ans. celui-là est bleu. nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. et vous monsieur Lefèvre? — Merci. Les fruits de ces arbres sont rouges. Noi sîntem acasă. je regarde les vitrines. Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . j e u n e . celle-ci est rouge. 570 . celui-ci est j a u n e . a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. Voilà deux enfants. Le frère de Marie est ouvrier. Le voisin d'Alexandre est ouvrier. V. Il donne un jouet à l'enfant. XII —Bonjour. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. PARAGRAFUL I. IV. IV. monsieur. Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. bleues.

mon. son. fini. Coloniaux. mon. mille. 1 III. Ton. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. une. La mère d ' A l a i n est chimiste. progressistes. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. Nous avons chanté cette dix pommes. Egaux. Des. La grand-mère d'Alain est une femme énergique. V. allant fini. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. acceptant LECŢIA I. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. V i t a u x . L e s . III. Des. 11 a travaillé dans une usine d'avions. L e . Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. achetant s u r g i . D e s . é t a n t eu. L a . travaillant acheté. Mon père est ingénieur. Des. P a u l contré Georges et Irène. dormant travaillé. Je compte mes cigarettes. 571 . Tu as eu IV. Gérard est. Festivals Mondiaux. Uni'. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. Chevaux. été. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. Une. Le. é t u d i a n t e . Exceptionnelles. Un. Des . Gâteaux. leurs vacances à la montagne. Bijoux.PARTEA A II-a LECŢIA II. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. mangé. Ma soeur est sténodactylo. finissant dormi. Mon amie a été ouvrier. a y a n t allé. Sa famille est assez nombreuse. Ils ont travaillé dans une fabrique. Des. Nous avons visité nos parents. Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. Tes frères passent. Des. surgissant accepté. trouvé. Cette année il va à la mer. Leurs livres sont instructifs. La. Joujoux. célibataire. Nouveaux. La. Des. des. N a t i o n a u x . Un. Oncle. des.

Ma cousine a vingt-deux ans. La maison a quatorze fenêtres. dix-neuf cent soixante-dix. tirons. J'ai travaillé. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. nous avons travaillé j ' a i soigné. 572 . treize cent vingt. soixante et onze. Restez demain à la maison. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. amicaux. dix-neuf cent quatre-vingts. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. les cheveux. aimez. quatre-vingt-un. vingt-neuf. Ce vieillard a dépassé soixante ans. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. les genoux. trente-huit. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. inspectant instauré . V. cent onze. Il a quarante-deux ans. dix-huit cent quarante. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. ramassant inspecté. deux cent un. III. cent quatre-vingts. abolissant vingt-cinq. douze cent soixante et onze. Ce livre a vingt-cinq chapitres. cinquantetrois. cent deux. a 4-a Soixante et un. choisis. Mon père a cinquante et un ans. II. nous avons grandi ramassé . les cous. tire. aimons. choisissons. les bateaux. blanchissant aboli.LECŢIA I. IV. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. les bras. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. il a quatre-vingt-un ans. Regarde ce portrait. soixante-dix-huit. nous avons soigné j'ai grandi. trente. quatre-vingtonze. quarante-neuf. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. ^ o n S r a n d-pére est vieux. Dormons bien. tirez. glorieux. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. J'ai lu cinquante-neuf pages. quatre-vingt-quatorze. cinquante-sept. LECŢIA II. quatre-vingt-quatre. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. Il est encore jeune. IV. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. sept cents. soixante-quatorze. aime. Choisis une cravate rouge. V. instaurant blanchi. beaux. soixante-dix. choisissez.

V. d e l ' e s t o m a c . une omoplate. des os. Il guérit les blessures de ses a m i s . elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. Tu r e p o n d r a s . de l'ouïe. des muscles. E m a u x et Camées. J ' a t t e n d r a i . de l ' o d o r a t . Il sera médecin. du rein et du cœur. des veines. des poumons. A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. v i n g t q u a t r i è m e . 573 . Elle choisira. minéraux. Il pensera. végétaux. A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e . Il étudiera les organes de la v u e . Tu seras. Cinquième. Aïeuls.LECŢIA I. A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . V i n g t et u n i è m e . Y v o n n e est b l o n d e . j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin. Y e u x . Coraux. IV. a 5-a Nous serons. soixante-douzième. D é t a i l s . Aïeux. Premier. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. Vous visiterez. Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine. un crâne et des os. soixantième. Il aime déjà soigner les m a l a des. Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . a n i m a u x . Elle finira. Ils danseront. Il p r e n d r a . T r e n t e . La première. Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u . S e p t i è m e .c i n q u i è m e . du goût et du toucher. m. Vous r e g r e t t e r e z . Ils p r e n d r o n t . Ils m a n g e r o n t . II.

H a b i t a i e n t . à l'étage. Dans. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. De. La sienne. Une bonne épouse. N o t r e . le sien. nous avons porté une valise Porte "une valise . Tu n'as pas vu ce film. Ma cousine n ' a pas mangé tous les gâteaux. À . Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. Vezi compendiul de gramatică. V. Leurs amis n ' o n t pas trouvé une maison avec jardin. Mes camarades n ' o n t pas passé les vacances à la mer. un bureau. Vers. portez une valise J e finis le l i v r e . deux chambres à coucher. finissons le l i v r e . Une ouvrière française. Il n ' a pas écrit cette lettre. P r o m e n a i t . Y a-t-il des t a b l e a u x dans sa chambre? Oui. De. La fenêtre n'est pas trop large. la cuisine et und é b a r r a s . D i s c u t a i e n t . Mes. Dîniez. La mienne a trois fenêtres. Par. un fauteuil. s'amusaient. Tu n'es pas m a l a d e . Leur nou­ velle maison est entourée d ' u n beau jardin. trois chaises. Sous. Avait. Lucien n ' a pas été mon a m i . IV. À. nous finirons le livre J ' a i fini le l i v r e . IV. III. Yves n ' a pas rencontré Mireille. les tiens. La maison n'est pas grande. a 8-« La chambre de Jacques est claire. A t t e n d a i s . la chambre de Jacques. un couloir. une armoire et. nous avons fini le livre Finis le l i v r e . il y a deux t a b l e a u x . LECŢIA II. la vôtre.III. Les petites chattes. a 7-a La famille Maquet a déménagé parce que leur a p p a r t e m e n t était trop petit. nous finissons le livre J e finirai le l i v r e . une salle de bains. Les enfants avaient besoin de trois chambres. J e n ' a i pas reçu votre cadeau. Dans sa chambre il y a un lit. une t a b l e . Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. Dansaient. portons une valise . deux balcons. nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . V. II. nous portons une valise J e porterai une valise . La maison a une belle terrasse. finissez le livre LECŢIA I. É t a i s . Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. un grenier et une cave. deux 574 t . T o n . J e porte une valise. Des paysannes roumaines. la salle à manger. Pour.

A l l a n t . R a p i d e m e n t . C'est mon oncle qui est là. ils. V. Moi. H é r o ï q u e m e n t . L e n t e m e n t . Alain n ' a pas besoin de paletot. Parle-lui de notre enfance. j e . IV. C'est moi qui aime les poésies de V. J ' a l l a i s . L a . la tienne est petite. Il va à la fabrique à bicyclette. V. Vous. J e suis allé. bleues. Aucun. J ' i r a i . I l . C o q u e t t e m e n t . N o u s . Ils vont. Sa chambre est grande et b e l l e . III. Accidentellem e n t . J a m a i s . J a m a i s . Toi. Elle a quelques robes élégantes. 575 . Claire se souvient de vous. deux chaises. Le film a été intéressant. Il endosse une j a q u e t t e doublée de fourrure. Hugo. une petite bibliothèque. La mère d'Alain est inquiète. Alain ne trouve plus son béret. lui. Jacqueline lui donne des aiguilles. a 10-a Alain va souvent à la montagne avec ses amis. allé. Nous irons. Curieusement. de mouchoirs. Dis-lui de partir. rouges. Sa mère est une bonne couturière. Dans le j a r d i n il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. a 9-a Mon amie change souvent de t o i l e t t e . Son frère lui d i t de prendre son complet à la montagne. IV. Pas. de fleurs ou de colliers. u n m a n t e a u . Personne. je te le raconterai demain. III. J a c q u e l i n e aime les robes simples. mais elle les embellit d'écharpes ou de broches. Demain j ' i r a i chez le dentiste. Familière- P a s . eux. m ' . lui. Hier j ' a i été chez le coiffeur. eux. C'est Alain qui est allé à la m o n t a g n e . Tu. 11 est en retard. J e lui parle de toi. de p y j a m a s . N i . F e r m e m e n t . LECŢIA II. C'est cette actrice que je r e m a r q u e . de brosses et d'essuie-mains (serviet­ tes). 1'. C'est à la m o n t a g n e q u ' A l a i n est. Allons. Ne l'oubliez p a s ! Ne l'oubliez p a s ! J ' a i acheté des p o m m e s : je les mangerai aujourd' h u i même. ("est là q u ' e s t mon oncle. C'est moi qui remarque cette actrice. Elle lui donne un livre. toi et ton a m i . Sévèrement. Alain a besoin de bas. V o u s . ni. J ' . Gracieusement. III. vous. des boutons. Va. P a u l d i t à sa mère de donner à Alain un fer à repasser. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. Nous. Je vous félicite. Légalement. Nous sommes allés.p u p i t r e s . Rien. Ce sont les poésies de V. LECŢIA I. deux jupes. E u x . Plus. I n d i g n e m e n t . Jean te montre sa m a i son. j a u n e s . un pardessus. Hugo que j ' a i m e . des ciseaux et du fil à coudre. Joyeusement. N é g a t i v e m e n t . de chemi­ ses. V o u s : vous. ment. J ' i r a i à Bucarest par le t r a i n ou par avion. Sa chambre est sens dessus dessous. quelques blouses.

Beaux bleus. lovaux . des. nouveaux. Ce sont eux qui dénoncent la guerre. Belle. Il est contre les cures d amaigrissement. du. Vieille. de la. Vieil. C'est le libraire qui nous a montré un grand dictionnaire. Des. C'est un grand dictionnaire que le libraire nous a montré. instituteur. C'est pour la paix que luttent les peuples. La. de la. instrumentaux. du. des cuillères et des verres. directeur. Remarqua. Trouvâmes. Vezi compendiul de gramatică. au déjeuner et au dîner. intelligents. essuyai. Beau.C'est lui qui veut devenir chimiste. des fourchet­ tes. du rôti de veau garni de pommes de terre et de la salade de tomates. Nouvel. Ils ont mangé du potagç. Montai. Bel. J'aime les gâteaux et les fruits. C'est la guerre qu'ils dénoncent. de i'. Rentrâmes. les. Jacqueline aime mettre le couvert. bonne année femme heureuse intelligence supérieure pente douce énergie créatrice femme fille mère coiffeuse longue route voix sèche séance publique poésie favorite province grecque cousine institutrice tainte danseuse LECŢIA a lia Toute la famille se réunit au petit-déjeuner. Du. LECŢIA a 12-a La famille Girard s'est réunie pour fêter le soixante-dixième anniversaire