Vous êtes sur la page 1sur 1

Angola

Letra e Msica Popular

2 &4
9

j j j j j J J
C G C
Sa - pe - le A-lun - di - a Wa - le - le nda-tio - kue-tu a - me sia la - le ci-wa u-

j j j & j . j j J J
G C G C
tue um-ba-lam - ba - la Tue - de ya-pa ko - si-kola tu ka lin gueo-vi - pa - ma ni ko-ka u - ha - ye-le ku

18

Dm G j j . j . j . & j . J . G C C
ve-la vali o - kue- tu Nua - la Nua - la tu lin-gue a - lu - sey - a nu-a - la nua - la tu

lin-gue a - lu -

28

C G C j F & .. C F C G C
sey - a Tu pa-pa - li tu pa-pa - li tu pa-pa - li tu-m - la tu - pa-pa - li tu pa-pa - li tu

pa-pa -li tu-m - la

(1) Sapele Alundia Walale ndat okuetu Ame sia lale ciwa Utue umbalambala (2) Tuede yapa kasikola Tu kalingue ovipama Ni koka uhayele Ku vela vali okuetu

(3) Tu nuala nuala Tu lingue aluseya Tu nuala nuala Tu lingue aluseya (4) Tu papali, Tu papali Tu papali, Tu mla Tu papali, Tu papali Tu papali, Tu mla
Arr. MCGS