Vous êtes sur la page 1sur 20

™¯ÔÏÈÎfi˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜

°ã °Àª¡∞™π√À

™¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ ª¤ÏÏÔÓ...

™À°°ƒ∞º∂π™

∫ƒπ∆∂™-∞•πO§O°∏∆∂™

EIKONO°PAºH™H
ºπ§O§O°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞
À¶∂À£À¡H ∆OÀ ª∞£∏ª∞∆O™
KAI TOY À¶O∂ƒ°OÀ
∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏
∂•øºÀ§§O

Iˆ¿ÓÓ˘ °ÎÈ¿ÛÙ·˜, æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜
E˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, K·ıËÁËÙ‹˜ A.™.¶AI.T.E.
EÈÚ‹ÓË P¤·, Y‡ı˘ÓË ™.E.¶.
NÈÎfiÏ·Ô˜ TÛ¤ÚÁ·˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡
™‡ÚÔ˜ KÚ›‚·˜, K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ
B·ÛÈÏÈ΋ ¶ÔÏÏ¿ÙÔ˘, Y‡ı˘ÓË ™.E.¶.
E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¶··ÁÈ·ÓÓ¿Î˘, OÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢.E.
AÓ‰Ú¤·˜ K·ÙÛ·Ô‡Ó˘, EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜
E˘ÛÙ·ı›· §·ÏÈÒÙÔ˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢.∂.

ÃÚ˘ÛԇϷ KÔÛÌ›‰Ô˘-Hardy, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ Iˆ¿ÓÓÔ˘, ZˆÁÚ¿ÊÔ˜

¶ƒO∂∫∆À¶ø∆π∫∂™
∂ƒ°∞™π∂™

°’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:
«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»
¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O
ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜
OÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
¶Ú¿ÍË ÌÂ Ù›ÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

.À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O Iˆ¿ÓÓ˘ °ÎÈ¿ÛÙ·˜ EÈÚ‹ÓË P¤· E˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜ TÛ¤ÚÁ·˜ ∞¡∞¢OÃO™ ™À°°ƒ∞º∏™ ™¯ÔÏÈÎfi˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ °ã °Àª¡∞™π√À ™¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ ª¤ÏÏÔÓ.. Oƒ°∞¡π™ªO™ ∂∫¢O™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞ .

.

. . . . . . . . . . ∂›‰Ë ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ . . . . ¢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∏ ¢ÈÂıÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ . . . . . . . . 71 ∂¡√∆∏∆∞ ¶∂ª¶∆∏ ¶§∏ƒ√º√ƒ∏™∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ∂¡√∆∏∆∞ ¢∂À∆∂ƒ∏ √ ∫√™ª√™ ∆∏™ ∂ƒ°∞™π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¶ π¡∞∫∞™ ¶ ∂ƒπ∂Ã√ª∂¡ø¡ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ· . . . . . . . . ∆Ô ™‡Á¯ÚÔÓÔ ∂ÚÁ·ÛÈ·Îfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ËÁ¤˜ Î·È ∞Ó·˙‹ÙËÛË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ . . . . . . . . . . . . 21 . . ∞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . √È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ∞ÔÊ¿ÛÂȘ °. . . . . . . . . . . . . 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∆· ∂ӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÌÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂¡√∆∏∆∞ Tƒπ∆∏ ∞¡∞∫∞§À¶∆ø ∆√¡ ∂∞À∆√ ª√À . ∞. . . . . . °. . . . . . . . . . . . . . ∆È Ì·˜ ∂ËÚ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó ∂ÈϤÁÔ˘Ì ∂¿ÁÁÂÏÌ· . . . . . . . . . . . . . 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔÛˆÈΤ˜ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ∞͛˜ ∂. . . . ™¯Â‰È¿˙ˆ ÙÔ ª¤ÏÏÔÓ ÌÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞. . . . . . . . . . . . . . . ∆Ú›ÙË °˘ÌÓ·Û›Ô˘: ∏ T¿ÍË KÏÂȉ› . . 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ∂¡√∆∏∆∞ T∂∆∞ƒ∆∏ ∞¡∆π§∏æ∂π™ °π∞ ∆√À™ ™À¡∞¡£ƒø¶√À™ . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . µ. . . 87 ∂¡√∆∏∆∞ E∫∆∏ √π ∞¶√º∞™∂π™ ™∆∏ ∑ø∏ ª∞™ . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 µ. . . . . . ŒÓÓÔÈ· Î·È ™ËÌ·Û›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. . . . . . . ¢. . . . . . . . . 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞. . . . . . . . . . . . πηÓfiÙËÙ˜ Î·È ¢ÂÍÈfiÙËÙ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ∂¡√∆∏∆∞ ¶ƒø∆∏ ∆√ ∂§§∏¡π∫√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√ ™À™∆∏ª∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . ∆È Î¿Óˆ ÌÂÙ¿ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂. . . . ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∂·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ . . ∞Á·Ò ÙÔÓ ∞ÏËıÈÓfi ∂·˘Ùfi ÌÔ˘ . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . µ. . . . . . . . . 21 . . . . . ¶Ò˜ ·›ÚÓˆ ÌÈ· ∞fiÊ·ÛË . . . . . . . . . 79 ∞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . . . . . . . ™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ì ÙËÓ ∞ÁÔÚ¿ ∂ÚÁ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ ∂Ô¯‹˜ Ì·˜ Ô˘ ∂ËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ∞ÁÔÚ¿ ∂ÚÁ·Û›·˜ µ. µ. √ ∂·˘Ùfi˜ ÌÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 115 . . . . . . . Àfi‰ÂÈÁÌ· ¶ÚÒÙ˘ ™ÂÏ›‰·˜ “∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘” ∏ π‰¤· ÙÔ˘ «∞ÙÔÌÈÎÔ‡ º·Î¤ÏÔ˘ ª·ıËÙ‹» ‹ «Portfolio» ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÚ›· Ù˘ ∂ÓÂÚÁÔ‡ ŒÚ¢ӷ˜ . . . . . . . . . . 119 . . . . . . . . . . . . . . 117 . . . . Àfi‰ÂÈÁÌ· ∞›ÙËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË . . 121 . . . . . . . . . . . . 123 ™ À ¡ ∆ √ ª √ ° ƒ ∞ º π ∂ ™ . . . 115 . . . . . . . . . . 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ™Ù·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ Àfi‰ÂÈÁÌ· µÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ™ËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 . . . . . . . . . . . . . . . .6 ™Ã√§π∫√™ E¶∞°°∂§ª∞∆π∫√™ ¶ƒ√™∞¡∞∆√§π™ª√™ ñ °ã °Àª¡∞™π√À ¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 ¶ ∏ ° ∂ ™ – ¶ ∞ ƒ ∞ ¶ √ ª ¶ ∂ ™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 . . . . . .

Û ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û‹˜ ÛÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÂÓ‹ÏÈη. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ΢ڛˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ.∂. Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÁÈã ·˘ÙfiÓ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ÙÔÓ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÚ·ÁÌ¿ÙˆÛ‹ ÙÔ˘. ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÔ˘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÈÏÔÁÒÓ. Ô˘ ı· ʤÚÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ›˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÛÔ˘ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û ¤Ó·Ó ¢ڇÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ.. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÛÔ˘ ÂͤÏÈ͢. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ . ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÌ‹ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜. ∂›Ó·È Ôχ Ê˘ÛÈÎfi. √ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡. ÏÔÈfiÓ. Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ı· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË ‚·ı‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË. ·Ú¿ ÙȘ fiÔȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Î·È ‰˘ÛÎÔϛ˜. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ™. χÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÂÍfi‰ˆÓ. fiˆ˜ οı ¿ÏÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘. fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÛÔ˘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·. ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÔ˘ ÔÚ›·. Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ™¯ÔÏÈÎÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÚ¿ÊÙËΠ̠ÛÎÔfi Ó· Û ‰È¢ÎÔχÓÂÈ. ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ ËÁ¤˜ Î·È ÙÚfiÔ˘˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÛÔ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.E π™∞°ø°π∫√ ™ ∏ª∂πøª∞ º›Ï M·ıËÙ‹. ·Ô‰Ô¯‹ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ °ã ∆¿Í˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÛÔ˘ ÁÂÓÈο. ∞˘Ùfi Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È Ì ÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÛÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ‰ÂÍÈÔًوÓ. ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ‡ Î·È ¤ÁηÈÚÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ˙ˆ‹˜. £· ‚ÚÂȘ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÚÔÛˆÈ΋˜ ¿Ԅ˘. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Î·È Ô Ì·ıËÙ‹˜. ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋. fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ Ó· ¯·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÛÔ˘ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÚÔÛˆÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË. º›ÏË ª·ı‹ÙÚÈ·. ηıÒ˜ Î·È ÙÚfiÔ˘˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘.¶. H ÔÚ›· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÛÔ˘ ÂͤÏÈ͢ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ì ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÚfiÔ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÙÔÌ›˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.

Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂȘ fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È «¤Ó· Ì¿ıËÌ·» Û·Ó Ù· ¿ÏÏ·. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÍÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ¤ÙÔÈ̘ χÛÂȘ Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô‡Ù ¤ÙÔÈ̘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘.¶.¶.¶.∂. ŸÌˆ˜. ∞ÍÈÔÔ›ËÛ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚ›˜. ÙÂÏÈο. ∫¿ı ÂÓfiÙËÙ·. ™Â ηıÂÌ›· ·fi ·˘Ù¤˜ ı· ‚ÚÂȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ οı ı¤Ì·ÙÔ˜. ·ÏÏ¿ ı· ‚ÚÂȘ Î·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ‹ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËıËı›˜ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›˜ ÙÔ Î¿ı ı¤Ì·.∂. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙËÓ Ù¿ÍË. Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂȘ ÂÛ‡. Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹-™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘.) Î·È Ù· °Ú·Ê›· ™¯ÔÏÈÎÔ‡ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (°ƒ∞. Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ó· ÙÔ ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ Î·È ÌfiÓÔ˜ / ÌfiÓË ÛÔ˘ ·Ó ¤¯ÂȘ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂӉȷʤÚÔÓ.. ∆Ș ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ χÛÂȘ ı· ÙȘ ‚ÚÂȘ ̤۷ ·fi ÎÚÈÙÈ΋ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ηıËÁËÙÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÔ˘. ∏ ™˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ √Ì¿‰· .∂. Ë Î·ıÂÌ›· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¿ÍË. Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ ÛÔ˘.8 ™Ã√§π∫√™ E¶∞°°∂§ª∞∆π∫√™ ¶ƒ√™∞¡∞∆√§π™ª√™ ñ °ã °Àª¡∞™π√À ·ÔÊ¿ÛÂȘ.∂. Ó· Á›ÓÂȘ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜.) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Û¤Ó·. ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ™. Î·È ÚÔÛˆÈ΋ ÛÔ˘ ˘fiıÂÛË. °È ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·Û›·˜: ÁÚ¿ÊÂȘ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÛÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ™.. Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Ùfi Ô˘ ›۷È.¶. √ ™..™. ∂›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›˜ ÌÂÚÈΤ˜ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ. ‹ Ó· ÙÔ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î¿ÔÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™. ‹ Ô˘ ÂÛ‡ ı¤ÏÂȘ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ. Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ¤ÁÎ˘ÚˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ. ∆¤ÏÔ˜. Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓË Û ˘Ô-ÂÓfiÙËÙ˜. Â›Ó·È ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÔÚ›· ÛÙË ˙ˆ‹.∂. ÎÈ ·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Û· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘.¶.™À. ∆· ∫¤ÓÙÚ· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (∫∂.¶.

) (°ƒ∞. . ñ ñ ñ ñ ªÂÙ¿‚·ÛË (∫∂.¶. ÒÛÙ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂÙ·‚¿ÛÂȘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂͤÏÈÍË ñ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂȘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Ê¿ÛË (°ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘) Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÛÔ˘ ÔÚ›·˜. – Œ¯ÂȘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ê¿ÛË (°ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘) Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È. TPITH °YMNA™IOY: H TA•H – K§EI¢I §¤ÍÂȘ/ºÚ¿ÛÂȘ .∂ ¡√∆∏∆∞ ¶ ƒø∆∏ TO E§§HNIKO EK¶AI¢EYTIKO ™Y™THMA A.) ∞ÙÔÌÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ™.™À.™. ™Ùfi¯Ô˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËıËı›˜: ñ Ó· ηٷÓÔ›˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ Î·È ¤ÁηÈÚ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÛÔ˘.∫ÏÂȉȿ – °ÓˆÚ›˙ÂȘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÌÂÙ¿‚·ÛË».¶.∂.∂.¶.

ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÎÙÏ.¶. Ù˘ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. À. ∆· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. . ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂÙ·‚¿ÛÂȘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∆ÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË) ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó (Ì ηٿÏÏËÏË ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ™.10 ™Ã√§π∫√™ E¶∞°°∂§ª∞∆π∫√™ ¶ƒ√™∞¡∞∆√§π™ª√™ ñ °ã °Àª¡∞™π√À ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο ÛÙÔȯ›· √È ÌÂÙ·‚¿ÛÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ™Â fiÏË Ì·˜ ÙË ˙ˆ‹ ÂÚÓ¿Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê¿ÛÂȘ ÌÂÙ¿‚·Û˘. ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. √È ÌÂÙ·‚¿ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋. ªÂÙ¿‚·ÛË Â›Ó·È ÙÔ «¤Ú·ÛÌ·» ·fi ÌÈ· ÁÓˆÛÙ‹ ηٿÛÙ·ÛË Û ÌÈ· ¿ÏÏË. ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋. ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î. °È· Ó· ‰È·Ó‡ÂÈ Î·Ó›˜ Ì ۇÓÂÛË Î·È ˆÚÈÌfiÙËÙ· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÌÂÙ·‚·ÙÈο ÛÙ¿‰È· ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜.£.. ·ÏÏ·Á‹ ηÙÔÈΛ·˜. Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ÓÈÒıÂÈ Î·Ó›˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·Ó Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ‹Ù·Ó ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ‹ ·Ó ÙËÓ Âȉ›ˆÎ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ.¿.¯. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ ¿ÚÂÈ Î¿ÔȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÔ˘ Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ›˜ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ·˘Ù¿ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î¿ÔȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜. ·ÏÏ¿ Ó· ÙȘ ‰ÈÂÚ¢ÓÒ Î·È Ó· ‰Úˆ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÙȘ ÌÂÙ·‚¿Ïψ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÌÔ˘.¶. Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÎÙÏ. ¿Óˆ ·fi fiÏ·. Ì ı¤ÛÈÛË ÓfïÓ.¯. Ì ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÙÏ. ∂›Û˘. º¤ÙÔ˜. ¿ÁÓˆÛÙË Û ̷˜. ı· ¤¯ÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂȘ ÔÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. ̤¯ÚÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ. Ë ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË Û ¿ÏÏË fiÏË ‹ ¯ÒÚ·. ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘. ·ÊÔ‡. Â›Ó·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. √∞∂¢. ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË. . ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹.¿.∂. ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È Â˘ÂÏÈÍ›· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÌÂÙ·‚·ÙÈο ÛÙ¿‰È· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘. (ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ ı· ‰Ô‡Ì ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜). °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘: ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ÌÂÙ¿‚·ÛË ™Â ÌÈ· Ê¿ÛË ÌÂÙ¿‚·Û˘ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Î·È ÂÛ‡ Ô˘ ÊÔÈÙ¿˜ ÛÙË ° ãÙ¿ÍË °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∏ °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ÌÈ· Ù¿ÍË-ÎÏÂȉ› ÁÈ· Û¤Ó·.∂. Ó· ı¤ÙÂȘ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ó· ·›ÚÓÂȘ ÒÚÈ̘ Î·È ˘‡ı˘Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û ·ÊÔÚÔ‡Ó.) Ù· Ó¤· ¿ÙÔÌ· ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÚ›ÛÈ̘ Ê¿ÛÂȘ ÌÂÙ¿‚·Û˘. ÁÈ·Ù› ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚›˜ Û οÔÈ· ¿ÏÏË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‚·ıÌ›‰· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÔ˘ ‹ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. fiˆ˜ .¯. ∫·Ù¿ÏÏËÏË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ. Â¿Ó ‰ÂÓ Û˘Ó¯›ÛÂȘ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÔ˘. ÂͤÏÈÍË Î·È. ∏ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÌÂȘ Û ÌÈ· ÔÚ›· ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÂͤÏÈ͢. ÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. «ÁÓˆÚ›˙ˆ Î·È Î·Ù·ÓÔÒ fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ ÌÔ˘ Î·È Ì¤Û· ÌÔ˘» ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË.. ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ÛÙËÓ ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ·. Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı·. ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜ (. ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÌ·È ·ıËÙÈο Î·È ¿ÎÚÈÙ· ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ.

Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·.¶.∂. ·ÎfiÌ·.¿. ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÔ˘ ÎÙÏ.. . ηÏfi Â›Ó·È Î·È ÂÛ‡ Ô ›‰ÈÔ˜ /Ë ›‰È· Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı›˜. Î·È ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˜. Û˘ÌÏËڈ̤Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ (Û ʈÙÔÙ˘›· ) ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ™.¶.) ‹ Ù· °Ú·Ê›· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (°ƒ∞.¶.∂.™.¶.¶. ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔχÙÈÌ· ÂÊfi‰È· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÔ˘. Ë ÂÓÂÚÁfi˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÔ˘ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ™. ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ.¶. ∂›Û˘.∂. ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜.. ¯Ú‹ÛÈÌÔ ı· ÛÔ˘ Ê·Ó› Ó· ÎÚ·Ù¿˜ ¤Ó· ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. ʈÙÔÁڷʛ˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒ ¤Ó·Ó « ·ÙÔÌÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ™.¶. ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. » (portfolio) ™Â ·˘ÙfiÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚¿˙ÂȘ fiÔÈÔ ˘ÏÈÎfi ÂÈϤÍÂȘ ÂÛ‡ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘.∂.∂. ªÂÙ¿ ·fi οı ̿ıËÌ· ÌÔÚ›˜ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂȘ Û ·˘Ùfi fi.™À. ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÎÙÏ.) Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÔ˘. ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÔ˘.∂. Û ·˘Ùfi ÌÔÚ›˜ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂȘ οÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÛÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ™. ‹ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ‹ıÂϘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂȘ ‹. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ȉ¤Â˜. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ›˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÔ˘. ∏̤Ú˜ ™Ù·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜.ÙÈ ÛÔ˘ Ê¿ÓËΠÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÛΤ„ÂȘ.¶. (¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ı· ‚ÚÂȘ ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·). ∆È ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· οÓÂȘ ÂÛ‡ ¤Ú· ·fi ÙÔ Ì¿ıËÌ·. π¢∂∂™: ∆ËÚÒ «ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ» ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÎÚ·Ù¿˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘..∂. fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞ÁˆÁ‹˜ ™Ù·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜. ∂›Û˘. √ ·ÙÔÌÈÎfi˜ ÛÔ˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÌÔÚ›. Â›Û˘. ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ‹ ÁÈ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î. ¶¤Ú· fï˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ™. Ù· ∫¤ÓÙÚ· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜-¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (∫∂. ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÔ˘ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ™. ÌÔÚ›˜ Ó· ÙËÚ›˜ οÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ı· ‚ÚÂȘ ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·). ·fi„ÂȘ. ¤¯Ô˘Ó È‰Ú˘ı› Ì ÛÎÔfi Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Û οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ.E¡√∆∏∆∞ ¶ƒø∆∏ ñ T√ E§§∏¡π∫√ E∫¶∞π¢∂À∆π∫√ ™À™∆∏ª∞ 11 ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ‰ÈÏÒÌ·Ù·. Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ù· ÂÍ‹˜: ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ. Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ ÛÔ˘. Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÔ˘.

3. 2. Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÌÔ˘.∂. ¶Ò˜ ÓÈÒıˆ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘. . ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ÁÓÒÛÂȘ ·fi ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ Ù¿ÍË ·˘Ù‹. ∏ °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÁÈ· ̤ӷ ÌÈ· ÌÂÙ¿‚·ÛË.∂.¶. °È·Ù›.™À. ¡· ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ: ■ °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ›˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙË «ÌÂÙ¿‚·ÛË» ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Û ÌÈ· ¿ÏÏË ‚·ıÌ›‰· ÛÔ˘‰ÒÓ ‹ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛΤ„Ë. ∆È ÌÔÚÒ Ó· οӈ ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÒ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙË Ê¿ÛË «ÌÂÙ¿ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ».¶) Î·È Ù· °Ú·Ê›· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (°ƒ∞.. ı· Ì ÂӉȤÊÂÚ ӷ ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹Ûˆ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ™. 5. ¶ÔÈ· ı¤Ì·Ù·. ∆È ÁÓˆÚ›˙ˆ ÁÈ· Ù· ∫¤ÓÙÚ· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜-¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (∫∂.¶. ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ıÂÛÌfi˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋-¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜. ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·.™.12 ™Ã√§π∫√™ E¶∞°°∂§ª∞∆π∫√™ ¶ƒ√™∞¡∞∆√§π™ª√™ ñ °ã °Àª¡∞™π√À ¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÈÔ Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· : 1.). 4.

E¡√∆∏∆∞ ¶ƒø∆∏ ñ T√ E§§∏¡π∫√ E∫¶∞π¢∂À∆π∫√ ™À™∆∏ª∞ 13 µ. ‚¤‚·È·. Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ó¤ˆÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ¤Ó· ·fi Ù· η›ÚÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Â›Ó·È: ∆È Ó· οӈ ÌÂÙ¿ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. §¤ÍÂȘ/ºÚ¿ÛÂȘ .∫ÏÂȉȿ – ™Â ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «ÙÈ Ó· οӈ ÌÂÙ¿ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ». ÚÈÓ ¿ÚÂȘ οÔÈ· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ∞ÎfiÌ· fï˜ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. ηٿÚÙÈÛË ñ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ Ï‹ÚË ÂÈÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ñ Ó· Û˘ÏϤÁÂȘ ÔχÙÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ñ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿ÙÔÌ· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÔ˘‰ÒÓ (. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î·È ı· ÛÔ˘ ¯·Ú¿ÍÂÈ ÌÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÚ›·. ÂÈÏÔÁ‹ ∂ÓÈ·›Ô˘ §˘Î›Ԣ.¯.ÂÈÏÔÁ‹ ∆¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜). °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂȘ fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÛÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. À¿Ú¯Ô˘Ó. ı· Ú¤ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· Ó· . ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο ÛÙÔȯ›· ™ÙËÓ Ù¿ÍË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È. ∆π ∫∞¡ø ª∂∆∞ ∆√ °Àª¡∞™π√. ñ ñ ñ ñ ñ ñ ∂Î·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ™¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ∂ÓÂÚÁfi˜ ¤Ú¢ӷ ™Ùfi¯Ô˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ (Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ) Â›Ó·È Ó· ‚ÔËıËı›˜: ñ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. – Œ¯ÂȘ ÛÎÂÊÙ› Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Î·È Ó· ‚ÚÂȘ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È. ¶ÔÈÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ó· ‰È·Ï¤Íˆ.

Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· Û¤Ó· Ó· ·ÛÎËı›˜ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ Û ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (project) Â›Ó·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Û ‚¿ıÔ˜ ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ì·˜ Î·È Ì·˜ ··Û¯ÔÏ›.∂. ÛËÌ·Û›· Ó· ·ÛÎËı›˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ¤Ú¢ӷ. οÔÈÔ˜ Ó· Û˘ÏϤÍÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜. Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì›˜ Ó· ÛÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ¤ÙÔÈ̘ χÛÂȘ Î·È Ó· Â›Û·È ·ıËÙÈÎfi˜ ‰¤ÎÙ˘ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜. fï˜. ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘.14 ™Ã√§π∫√™ E¶∞°°∂§ª∞∆π∫√™ ¶ƒ√™∞¡∞∆√§π™ª√™ ñ °ã °Àª¡∞™π√À ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË. fï˜. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÁÓÒÛˆÓ. ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÎÚÈÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. º˘ÛÈο ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ‰ËÌfiÛÈ·. . √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ™¯Â‰›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÌÈ·˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ™. ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ȉȈÙÈο ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ. ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘Ó¯Ҙ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó (. Û˘Ó¯›˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·). ı· ‚ÚÂȘ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ó· Û˘ÏϤÍÂȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ∂ÓÂÚÁfi ŒÚ¢ӷ1.¯. À¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶Ú¤ÂÈ. ·Ó¿ÏÔÁ· ‚¤‚·È· Ì ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. Œ¯ÂÈ. ʈٛ˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙȘ ›¯Â˜ ÛÎÂÊÙ› ‹ ÙȘ ›¯Â˜ ·ÔÚÚ›„ÂÈ.¿.. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∞ÁˆÁ‹˜ ™Ù·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜» ‹ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∂˘¤ÏÈÎÙ˘ ∑ÒÓ˘» Î. ™ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·Ì›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ‹ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔÓ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÊÔÚ¤·. ÒÛÙ ·˘Ù¤˜ Ó· Â›Ó·È Â›Î·ÈÚ˜ Î·È ¤Á΢Ú˜. ªÂ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ÙÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Î·ı·Úfi. ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. Ô˘ ÌfiÓÔ ÌÈ· Â›ÛËÌË Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ÌÂÙ·Á˘ÌÓ·Ûȷ΋ ∆¯ÓÈ΋-∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË ‹ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ.¶. ŒÙÛÈ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Ó· ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó «ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙ· Ù˘ÊÏ¿».

Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi Ù· ªª∂. ∏ Ê¿ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ›Ûˆ˜ ··ÈÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÏ· Ù· ̤ÏË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ‰Ú¿Û˘. ÎÔÏÏ¿˙. Ï‹„Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. οÔÈÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÎÙÏ. ÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘ÌÂ Î·È Ò˜ ı· ÙȘ Û˘ÏϤÍÔ˘ÌÂ. Ò˜ Ì·˜ Ê¿ÓËÎÂ Ë ÂÌÂÈÚ›· ÎÙÏ». Â›Ó·È Î·È Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. . ۯ‰ȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·. fï˜. οÔÈÔ ·Ó¿ÁÓˆÛÌ· ‹ ¿ÚıÚÔ Û ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰·. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÂӉȿÌÂÛ· ÛÙ¿‰È· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜. ηٷÚÙ›˙ÔÓÙ·È ›Ó·Î˜. ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ·fi„ÂȘ Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘. ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË. Û‡ÓıÂÛË ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ. ŒÓ· ™¯¤‰ÈÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÂÓfi˜ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó. ÊÈÏÔÙ¯ÓÔ‡ÓÙ·È ·Ê›Û˜. Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÎÙÏ. fiÙ ı· ¿Ì ÎÙÏ.¿. Ôϛ٘ Î. 2. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ. ÃÚ‹ÛÈÌË.. ºA™∏ A. Ò˜ ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÎÙÏ. ÔÈÔ˜ ‹ ÔÈÔÈ ı· οÓÔ˘Ó ÙÈ Î·È fiÙÂ. ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜. ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊÙԇ̠Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ªÂÚÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Â›Ó·È Ë ¤Ú¢ӷ Û ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∆· ̤ÏË Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ οÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. fiˆ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. fiÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ··ÈÙËı› ÁÈ· οı ̛·. 3. Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÁÚ·Ù¤˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ‹ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Î·È fi. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Û˘˙‹ÙËÛË Û fiÏË ÙËÓ ÔÌ¿‰·Ø ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ·ÔÙÂÏ› fiÏË Ë Ù¿ÍË ‹ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì·ıËÙÒÓ. Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‹ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ.ÙÈ ¿ÏÏÔ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘. οÔÈÔ Ì¿ıËÌ·. ºA™∏ B. ¤Ó· Â›Î·ÈÚÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∞Ú¯Èο Á›ÓÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. Ò˜ ·ÏËÛÂ Ë ‰È·‰Èηۛ·. ÔÈÔÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. Û˘˙ËÙÈÔ‡ÓÙ·È. ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ÁÔÓ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (Â¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È). οÔÈÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì·. ™‡ÓıÂÛË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ Û˘Ó¤ÏÂÍ·Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ™˘˙‹ÙËÛË ·fi fiÏ· Ù· ̤ÏË Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÁÈ· «ÙÔ ÙÈ Î·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ. ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È. ∆Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙËÓ Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. Ì ÔÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ‹ ¿ÙÔÌ· ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó.E¡√∆∏∆∞ ¶ƒø∆∏ ñ T√ E§§∏¡π∫√ E∫¶∞π¢∂À∆π∫√ ™À™∆∏ª∞ 15 µ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ™¯Â‰›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜: 1. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›·. ∂›Û˘. Ë ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÎÙÏ. ™˘˙‹ÙËÛË – ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜. Ì ÔÈ· ÛÂÈÚ¿. ∞ÊÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜. ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ÔÈÔÈ ı· Â›Ó·È ·˘ÙÔ›. Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. ÂȉÈÎÔ‡˜. ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÎÙÏ. Ô‡ Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ÔÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·Ì οÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·. 4. Ó· ÂÎÙÂı› Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi.

I. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈ·˜ Ù¿Í˘ °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛΤÊÙËÎ·Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ¤Ó· ™¯¤‰ÈÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi.. Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‰È·ÚÎÔ‡Û ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜.-T.E.16 ™Ã√§π∫√™ E¶∞°°∂§ª∞∆π∫√™ ¶ƒ√™∞¡∞∆√§π™ª√™ ñ °ã °Àª¡∞™π√À ¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞ 1∏ ªÂÙ¿ ·fi Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ™. ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙ· A.I. ªÔÚԇ̠·Ú·Î¿Ùˆ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÂÊÙ› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·: HMEPOMHNIA ™XE¢IO EP°A™IA™ ™KO¶O™: NA ¢IEPEYNH™OYME TI M¶OPOYME NA KANOYME META TO °YMNA™IO 1. ÂÓÒ ¿ÏÏ· ÂÈϤÁÔ˘Ó Ù¯ÓÈÎÔÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ . ✓ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıԇ̠ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙËÓ T¯ÓÈ΋ – E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ✓ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ¿ÏϘ Èı·Ó¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ✓ Ó· ÂÚ¢ӋÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ οÔÈ· ·È‰È¿ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘. ™˘˙‹ÙËÛË – ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ✓ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıԇ̠ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ✓ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıԇ̠ÁÈ· ÙÔ EÓÈ·›Ô §‡ÎÂÈÔ Î·È ÙȘ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘.E.∂. ªÂÙ¿ ·fi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi η٤ÏËÍ·Ó ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ™¯¤‰ÈÔ.¶.

™ÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ™Ù·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ı¤Ì·. °. fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÌÂÚÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÍÂȉ›Î¢ÛË. ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ¿ÏÏˆÓ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÍÂȉ›Î¢ÛË. ·˘Ùfi ÙÔ˘ «ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوӻ. – Œ¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔÓ fiÚÔ «‰È·-‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË».∫ÏÂȉȿ – °ÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ·Û΋ÛÂȘ οÔÈ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ··ÈÙÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ·ÏÏ¿ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÂÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÔ˘ ‹ οı ¿ÏÏÔ ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ˙ˆ‹ ‹ ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÛÔ˘. (™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ı· ‚ÚÂȘ ¯Ú‹ÛÈ̘ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ‚Ô‹ıÂÈ·).∂. ¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞ 2∏ ªÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂȘ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ó· Û˘ÏϤÍÂȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ.¶. . ¡· ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ: ■ ªÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂȘ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ™.E¡√∆∏∆∞ ¶ƒø∆∏ ñ T√ E§§∏¡π∫√ E∫¶∞π¢∂À∆π∫√ ™À™∆∏ª∞ 17 µÔ‹ıËÛ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜. ™À¡¢∂™∏ ∆∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ª∂ ∆∏¡ ∞°√ƒ∞ ∂ƒ°∞™I∞™ §¤ÍÂȘ/ºÚ¿ÛÂȘ . ñ ¢È·-‚›Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ñ ™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ñ Õ‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ™Ùfi¯Ô˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËıËı›˜: ñ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂȘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ñ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ «‰È·-‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘» ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È ÚÔÛˆÈ΋ ÛÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∆È ı· ÙÔ˘˜ ÚfiÙÂÈÓ˜ ÂÛ‡.

™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÌÂٷ͇ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ∞˜ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂȘ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· οÔÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi. ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ¢Ú›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚÔÛfiÓÙ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó. ŒÙÛÈ. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÊÈÏÔÏÔÁÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜. ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ·ÏÏÔ‡ ÁÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ÁÈ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÙ‹-ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ù¯ÓÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· fiˆ˜ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔ¸‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡. ¶ÔÏÏÔ› ·fiÊÔÈÙÔÈ ∞. À¿Ú¯Ô˘Ó Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ÁÈ· Ó· Ù· ·Û΋ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. º˘ÛÈο ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ‹ Ó· ÂȉÈÒÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÈÌfiÚʈÛË ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ. ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Í¤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·. ¯Ú‹ÛÈÌÔ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¢ӋÛÂȘ ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛ‹ ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì ÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·˘Ù‹. ŒÙÛÈ Î¿ÔÈ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔÓÙ·È. fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ. Ó· Á›ÓÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜.∂. ·ÊÔ‡ ÔÈ ÌË Î¿ÙÔ¯ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ·Û΋ÛÔ˘Ó. ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ·Ú¯Èο ÛÔ˘‰¿Û·ÌÂ. Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÊÔÚ¤· ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÙ˘¯Â›˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ. ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ··Û¯fiÏËÛË Û ¿ÏÏÔ ÎÏ¿‰Ô. Ù· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ··Û¯fiÏËÛË Û ¿ÏÏÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·fi ·˘Ùfi ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ‹ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È Û ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηٷÚÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ Û˘Ó¯Ҙ. Ë ÔÔ›· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÌÂÈÚ›·.∂. ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜.π. ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘.π. Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·ÊËÌÈÛÙ‹˜ ÎÙÏ. ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· È·ÙÚÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ∆¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û˘ÓÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÛÔ˘ ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ÙÔ˘ „˘ÎÙÈÎÔ‡. Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó. fiˆ˜ ÙÔÓ ÂӉȤÊÂÚ Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· Á›ÓÂÈ Î·ıËÁËÙ‹˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜. ‹ ∆. ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÛΛ˜ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÎÔ‡.18 ™Ã√§π∫√™ E¶∞°°∂§ª∞∆π∫√™ ¶ƒ√™∞¡∞∆√§π™ª√™ ñ °ã °Àª¡∞™π√À ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο ÛÙÔȯ›· ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜2.¯. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰¤˜. ∏ ·fiÎÙËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ô˘ ÙËÓ Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÎÙÂÏ› ÓfiÌÈÌ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∏ ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ‰›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ‹ ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ˘Ô˘ÚÁ›· ÛÙ· ÔÔ›· ˘¿ÁÂÙ·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ . K¿ÔÙ ‰ÂÓ ··Û¯ÔÏԇ̷ÛÙÂ. ∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì . ªÔÚ› ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÚÁ·Û›· ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÙË ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∂Âȉ‹ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ··Û¯fiÏËÛË (ÔÏÏÔ› ·fiÊÔÈÙÔÈ Î·È Ï›Á˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜). ÙÂÏÈο.

org. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ë ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË. .gr. ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ: √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi. Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÛÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Û˘Ó·Ê‹ Ì ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜. ¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞ 1∏ ¢È¿‚·Û ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ΛÌÂÓÔ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ÛΤ„ÂȘ. ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ (∫›ÌÂÓ· ÂÚÁ·Û›·˜ ¡Ô 2). Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÂÈÌfiÚʈÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ·Û›‰· ηٿ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È. ŒÓ· ÂÚÒÙËÌ·. ∫·Ù¿ÁÚ·„ Û ÌÈ· ÛÂÏ›‰· Ù· Û¯fiÏÈ· Î·È ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û¤ Ù· ÛÙËÓ Ù¿ÍË.E¡√∆∏∆∞ ¶ƒø∆∏ ñ T√ E§§∏¡π∫√ E∫¶∞π¢∂À∆π∫√ ™À™∆∏ª∞ 19 ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ·Ú·¤Ú· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ Û ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. Ì ÂÈÙ˘¯›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘. ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο. ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË «ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘». Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ú·Á‰·›Ô˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ¤Ù˘¯Â ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ. ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜.paep. ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ı¤Ì·Ù· «‰È·-‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË». «Û‡Ó‰ÂÛË ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜». ¡· ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ: ■ £· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜/Ë ÁÈ· «‰È·-‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË» Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·ÁηÛÙÈο «‚¿Û·ÓÔ». Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·Ú΋ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÁÓÒÛË. ¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞ 3∏ ™ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ http://www. ¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞ 2∏ ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¢ӋÛÂȘ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜.

ñ ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ̤ӷ Ë ÊÚ¿ÛË «‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË ÛÔ˘‰ÒÓ – Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜». Afi Ô˘ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ·˘Ùfi. ñ ∏ °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ̤ӷ. .20 ™Ã√§π∫√™ E¶∞°°∂§ª∞∆π∫√™ ¶ƒ√™∞¡∞∆√§π™ª√™ ñ °ã °Àª¡∞™π√À H ÂÓfiÙËÙ· Ì ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÛ· ¤Ì·ı˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. ÁÈ·Ù›: ñ ∆· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›Ûˆ ¤Ó· ı¤Ì· Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÓfi˜ ™¯Â‰›Ô˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ›ӷÈ: ñ ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ¿ÙÔÌ· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Î·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÔ˘‰ÒÓ.