Vous êtes sur la page 1sur 2

!

amanie praw cz"owieka


Von: "Bartoszewski W!adys!aw" <wbartosz@kprm.gov.pl> An: oakraszewski@yahoo.de

Mittwoch, 9. April, 2008 10:00 Uhr

Szanowny Panie, Pozwalam sobie zawiadomi!, "e przekaza#em panu ministrowi Bartoszewskiemu Pana list w sprawie #amania praw polskich dzieci w Niemczech. Sprawa jest mu jak najbardziej znana i zapewniam Pana, "e pan minister Bartoszewski porusza ten temat podczas swoich spotka$ i rozmw z partnerami niemieckimi. K#opot polega oczywi%cie na tym, "e nie posiada on "adnej mo"liwo%ci wywarcia bezpo%redniego i natychmiastowego wp#ywu na decyzje niemieckich urz&dw, jest jednak w stanie z naciskiem zwraca! uwag& znanych mu politykw na istniej'cy problem. Pan minister Bartoszewski nie jest tak"e specjalist' w sprawach regulacji prawnych, ale postara si& zdoby! odpowied( osb kompetentnych w dziedzinie prawa europejskiego, jak najlepiej post&powa! w sytuacji dyskryminowania obywateli polskich przez niemieckie urz&dy ds. m#odzie"y. Minister Bartoszewski ze swojej strony z pewno%ci' b&dzie powraca# do tego tematu podczas wyjazdw do Niemiec i spotka$ z przedstawicielami RFN w Warszawie. Regularnie spotyka si& np. z pani' Schwan i o ile mi wiadomo, jest z ni' w bardzo dobrych relacjach, wi&c z pewno%ci' b&dzie mg# przedstawi! jej polskie stanowisko. Inne %rodki natychmiastowego wywo#ania zmiany funkcjonowania niemieckich urz&dw nie s' w jego dyspozycji. Je"eli chodzi o profesora, to zwyczaj takiego tytu#owania pochodzi jeszcze z czasw, gdy pan minister Bartoszewski przez wiele semestrw prowadzi# wyk#ady na uniwersytetach w Augsburgu, Eichstaedt i Monachium, promowa# magistrw i doktorw. Prosz& zwrci! uwag& na definicj& profesora w j&z. niemieckim: Professur (von lat. profiteri in der Bedeutung sich ffentlich als Lehrer zu erkennen geben) bezeichnet im deutschen Sprachraum primr eine Funktion im Lehrkrper einer Hochschule. Professor (weiblich Professorin) ist Berufsbezeichnung des Inhabers einer Professur, in sterreich ist Professor auch Berufs- oder Ehrentitel. In einigen Lndern Europas wird auch ein Lehrer an einer hheren Schule (sterr. Mittelschule) als Professor bezeichnet. Deswegen wird, zum Beispiel in sterreich, in Abgrenzung dazu auch vom Universittsprofessor (Univ.-Prof.) oder Professor an einer Fachhochschule (Prof.), frher auch vom Hochschulprofessor, gesprochen. W Polsce znaczenie profesora jest rzeczywi%cie inne i st'd chyba zamieszanie. Ja jednak sam pami&tam z okresu moich studiw w Austrii, "e profesorami nazywani byli oficjalnie wyk#adowcy posiadaj'cy naukowe stopnie doktorw. Nie uwa"am w zwi'zku z tym, aby u"ywanie tytu#u profesora przez Niemcw by#o wyrazem zamierzonej z#o%liwo%ci lub prb' o%mieszenia. Tak cz&sto zwracaj' si& do ministra Bartoszewskiego jego niemieccy znajomi, ktrzy z pewno%ci' nie maj' wobec niego z#ych zamiarw. By! mo"e dla porz'dku wystarczy#oby faktycznie zastosowa! je"eli w ogle koniecznie tytu# Univ.Prof. Sam pan minister Bartoszewski absolutnie nie tytu#uje si& mianem profesora. Jeszcze raz dzi&kuj& Panu za list. Je"eli b&d& zna# oficjaln' odpowied( pana ministra Bartoszewskiego lub w sprawie pojawi si& co% nowego, poinformuj& Pana. Z wyrazami szacunku, Marcin Barcz (asystent min. Bartoszewskiego) ---------------------------Dr Marcin Barcz Kancelaria Prezesa Rady Ministrw Aleje Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa 0048 22 694 65 26 (Marcin Barcz, tel. bezpo%redni) 0048 22 694 75 45 (Sekretariat Prof. Bartoszewski) 0048 22 694 74 34 (Faks) wladyslaw.bartoszewski@kprm.gov.pl