FRAN<';AIS

LANGUE"
" _" •

<

E"",. <"," TRANGERE

P.reparatlonau DELF

Presses untverslratres de Orenoble
2004 "

1>Io:usremerclcns,

Mo!ir~e-l..i!l!n;' Ch~la,on. J. pam

ensl!ig,nlillt

Slell'dhal-Gre~oble
(",t,

~a:pr6c~ellse

a

Ii"LtnWerr:s:~uj

ooll~bO'""llali.
des ;ldmin!5--

PRESENTATION
U. plWl!(
a",di<!!15 de fi:.lf1~[~c langile 'Erm'lrtgere ~, ni'l'~a.~_ 11 ~. <ldull~el1 Hi rOm:l'a!,1QIl" H;!"U:L Il~blk In~_efe~s:llip~ r I" niQ.(j;" d.. vie des-

ouvragen'auralt

Pal ,wId·!! iour ssns I", .complidte

des co'IIeuivireo:. dl'$ essodadens ,et des >e;rntrEp.fises qu1 OJ'll ~Ien ~'()~Iu metue a, notrl! dlsposlt'jo" de I!Qmbreu~~ ,llustraifQII.!i!iI.(j\'ena,flLd;; li'llif,drn::umemarloll. de leur 'phO:IOIheq,1l1! Q~ de
tr:alions, leu1'5 ilrcnl~re5_Ql!e teus IJiQ~I~'<:nli<;:i [e Il6r;ooTgn..ge de ,~otre P:ltl-

ronde
comme

g,rartl1llde et Hs;entJe sedH. phologl'illJhl~ue",ell fin d'ilOEI"i<!!!\,!\ l'espresslor, dB'S -~[[~,remem;_j'li!m(!(Its:.q~e nailS ·ai:i:re.5c5ort5; ~

F"'~~l$.
I....fJt~dlf~ "

C~~~UI"!·

4

.f>C'rn1:g:itr'e, line .ap;pmo!n~ crlllcrei~ Oll ta vi,1i: en Plante. donne. d,i;lS ffijJii115 P_flIit ml:eil~onm)li.,nd re la ~~i!te fr.Ift~"lli'e
qmJUdien'Il;~ atJ:uelle. ajlpmre;r-i'le_""il1f"rmiftitm~ pr.i'liqtle'!i.

12
2'0 28 40 48 58 64 70
1'8

MeIne en Eviden~ l1,ucmem: {",:,,~ .. is

des Ol'll:mpCnemefll'$ !¥'pi-

:!=,,,in;: '~£!Qull,rr le I~~f"lil:e propre «IiX tllt,;rrre5 ~b'O'~des.
fIJUI"IlLr\i'iu::l.

enselgn.a ~ES

g1\que co:mpleni.e nL'llW mo'ilhilCle ",if !f'!m 1!:V'r<;:' d~

a

jill

~Ujilp~rt:

pce.dag;a:g'!ll)ll

I·i.itili~ti(lfi

~ran;_:n,.aire

t.,n~~Cl1l

el r~~IIW1JOr. ; X;;>Mi Ca1..;IKJv.a ~to~~raphle . I~I! (.oM"

~

&ll!1I1,eli'!1

AdJ."",.:d'hnp""' • r r"'" 1'l<hENCEG;v.Fl'm>;llrE ~ rue .I", h l'iru"'lllilfl~- )i2.GO Mu.,,-;,
N° ,j'imrrimur; 05Ilil~~S9,;:~IOO
tml'~:::.n ftilJlitC'l~1':u.!'f1fii'

PO)!)l~ dQ~ieft! ~t1!1!1J'I~I'ICJuj!,s calendrier, I~ ~ Ie fa,mlUe.le5 h~.bltudtl.s.;jlim~nroiJes'. la:sunL. donl1,i!l[ des-lnIorm q_rioM Sur le-,; htrbitudes.ei lescomacrtements-desFr.Jn~ais·

© P'e.sses !Jni~e[)tlaire;s .ds G ~iimoble.2004, BP il7 - 380lJO GRENOBLE CEDE>: Tel: 011 76. 82 '56 5:2
Fa:; : 04 7;5 B1 701 35

All de ces dagi.:!rs d.es rubrlques : ~l!!, silv.i'ez,-,'OiJ;s? " ~ c"olFfflIi;;:~t '!:Ilre ? ~.

m

.' C~mflientl'ili:r.:

,!.~ POUTi ••

en $avof" g!us."JI.

lE-ma,1 : Pl1g.@pl1gJr
\Al~ : W\o/I'I.Pl,lg:if

[Ie]; a'1'hllll~· <"i'ii' ~"re~e, des eXbi:llls CI" po'i!ID~. de cbaruroJili. des "flMb'flO:-li, dCi> PTQ"'''rl!'e:~ en Q:pport".\!l!C les dlll'~:red~l

88
94
102

·tbeme$o"
I'l,e,~exeruees

etdes

l1onill!!s pO"urs:';-iuJg,_evali.ul""li<l!e

luer.

Uiie
IO~~ ~p",duC'l'o~au II,aa~'lIoll. m~mi!l~iirli~,lle_ '~r toO-~,~TKO!d~ ,"~ En ICIlI, I~a~., 'Fiill~'>ans C~J!~~,;;a\1.C!n ~r~;lt~,~~ O'! ~·~~'UI ~. III'Cl1e el e;'po~~ralLr~ ,on~'~"! ~ (!~ ;)lWr$IIit-;;; iLICi'ciaJ'~· Rg kd du 1 i ma.~ 1951'

ic;ollojj;r:olplille:

a!lSO!iie~

.

-~"r

ifi~-"U!,=, 1!!:5

r
i

F~f'~I.· : He~~ goo"l",
S!!p~rl1r1e : >'0 000

kmi'.

NM![lr,' {/'fw,(lilmJls : 00 000 000 Ctll'ft~!~, ,.,ris P
Climu.l' temp,li.e

I'IUl'iIlS t-'i"une jOlmtee. La Fr1iLltCe ,est Ie se~" paIlS eUrOpeell ouvert Ei Ia {ois 5 ill' la mer dli Nora. fa Mal1l.:fi't. /'OI:r.?(1/1 AI:r,ml:iql.li? el I~ Meai!err:l.'.!nie.

Ible,~·. l<lnc; :tOU!lel b H!I"m~, bl. M~nielllaise Dilvi"5l'., LlbeM. ~Iit~, FI'<l>e!11iw E'!I!iI~IJ.II'!' : Le cOQ. iI'1aiianne
Dr;,l"'uu :.T:ric~l.ore

Il FI:n~ICes'[NSI:r"fl: dflrJ5 £In fU.l'xa 9011 (;L Auam poil1l dll tenitoi:r;e lI'est pJus: de- '!lOO ll.tr1 d'~r"i!,rillgge el {HlrCUIt palHt Iftt)"1 ii pl~l'.s e I 000 km d"ln tu!lrlZ. II d !!.5! po:s:sib,re, ~fll pihll'e wmme: tm v tra·j-n, de' tN~~ler.sel"la Fnlnrre dn I1Of:d an Slid leI. d'est en D'ues! .e"I't

L

I.e .r.eUef CfSt-,Rrma!J mOilt,ffiallc IJ.OO'7m1 q!l~1= ckame lis Alpes celTen Ie f~wrd d~lil{jll'f de ha!l:teUl 01'1trOUI'E'.dans I.... Alpc;, 5 sems mSiS a plus & J 000 rn d'aj[itll"d~ Ilt 300~~ dl:giadEfS. Le Massif CetHr:al 1'E'::grol,l!;l'l'! I~!iplus ~lidennes m(m~.~gt1es e [Xllllr QI ~minantest I 11 U!gG m et on ~ trou'l! de:; volcansl e.:eillt5'l Le Ctf! de 101 i'I~go: atteiill I 1 tBIII cliO". te lum_ lE ~lIan nf GI,I~b-:\\;iHerI 1.82.: mJ 61 1;: plus' hail' somme:i: d~ V:lJ~~

~iS:c'6lle

lepoillt IE,PlU, E1~~e- l:5I?:1'rene~ fra-Il'd pic I!lgllell'iil~e (l198mI
d'ea ', U!

Le~u:rs

Sur IE's dpq g-rarui; fleuves: qa-i: ~:IlIllI1~ III Ffa~Cl!. ~UIE~ la,.:selljj!: "Ei: I; L,uJn! CQ~tiillt ;"!ntreremHihllde-ttmitDiIIl! f~llt<'r5 . suisse, ta Garoll!ne d~lI5- ~Q Pj'Tfn&:; - e5pa..gnole.s ei; Ia !lI!.. ~grand'Ep1Irt!c du roU:IS du

le Rh6n;e prend sa SQurQi'dans un g\'1!cli;r

Rni!151:: situe hers des fWilIOOR'..s de ~~Plance ,SuisS'i. }dlemagne. Pa!G,8il!!i~ .

a

'\~Oi,Jl!

oE6A~'

• (luell.El ,,5:t La ,;tutl!:re.!ic.e w!lE' !.In UE:'!JY!l .1O't ene rl~iiefe":' u,~ ne~i"i: s~ lette:dans la mcr:C1J l'OPlan et 0"", rlvi",,,, ~ j.ellt (1<105 lin a:u~re
O:;C!.IIS

d.'"",u. 41~!:ImllltilJl!/ii'!'

"M5'R


PIU~SENl'l\ Till N GENi:nJU!.E L.e cOmat

Le cli.matr de ta FIO!Olcemoonpoliti!in.e esl ~piire ,et les tlEllipl!filUire5 ~Il-~! mpdeJ~; l~s·mQ'IEfI;rL;;SilfU1ucl!,.. sent de 10· au nerd "I de W au sudce qui~'emp~dJ e: pas leo: 1f1T\pe!03UJJ!:S e;;:;rem~s t~ 30' en .'Ilsace tt 40' ~ TOJJlpuS-f'l
PGun -

EN S.A:1I0IR ;>LU5 , ------

•' Les noms des :depar:tem0n~ IOl!iou!s des lIom~, de nlviere

sent QUI de

mQn!1l.gneo. '. la~al!le

l.'otganh.atlon a.dmimlstra~l:ve til FrancerompTe'96 di!~~emems et n ~iOrl5, en me!rDpole el ~ dE'paltem.ent5 c"~uirc-rner qLli SV~~ aulam di! legIons. Le d&.""OlJpa.ge d~p~rtemfntal est Ie WaIl d~ I~ l>i#ollJtlon& sa real is:!Ilion d~r<' de. 171fO,L.~s d~p~ltemellls '~()I!!r\llrneror~en fonction de. lair ordre a!:pha!.e.jique ~5i3,ui pour ril~ d~ F"1il~c{'~et t~rri!oire de BeIfom. I~ c!;'~ nllmerQsiippar"'is~fil Stl[ les p~aQue:.s rn[n~ra[ogiqoo de~ ltoiitlJ5 et constituent

Lilngue !fm:-.an'lri\llse ,et &ab£iQ'lIh.onJe Cfn P'lr1e 'EmnjPis ilu1:laJadl5 Ir(lDtierr;s ~ E la fr<liJCe 1-1: 1~Ilr;..t~e::~ la IiiO~lie ciiiciEl1 i" du UJ"'2mbvul], d;;: Mon~w;:t ·Andoile ",I d'lJ ~'i: ~ p~fti~ de 'l.il ~lgli!I~e~ de [~ Suisse er du C(jllildil Ii: ~t ~i.emel!~ Ii! ~M£\l~ oJ'ilcieUe d'une-tr.e~1ain~ ~ pay$ d'A!rlqul:,
po:o:n:
EN SA:IJOIR

L'a,ppar.emce physique de.!>· FI:lM'II'sai~· Les Fl'iin~Ai.. m~1l rent il'~ moy.erm~ji6 m POUfl4 4i ~t I~Jrofds mOYl1:nces Ffi{l~al~E 6Ldi!.6J kg ruur 165m . 5j <;. des Fran~~i5 om te;:"~'~! Il)n'es len .genernl moon!. 31 ~bl~jj5 GII'!ldS-:bl.eu. h~
~riJ;.

L£'5Fr.1n~lH(lnt 1;:5pI~~~IDHIl~~ornm!Jteu "" de.rosm'ftiques d Europe .

de.s d'~p:erlem.em5 !!S~ s!!rnblabla Hl. I00 l::m~I'. • le chef·Heu e~15i!~uee ,f<:Jle:SQll:eq.~e d I·on pOlJvaH: 'y rendre a (he~al el:! une s loulTl(~.e f1r'rmpOnH! quel point du de
dejld.rrem"enl.

~,nepartt~ dUcWi: postal

flUIS

be d&oupage regionllll'xisl'e depijl~ 1962

dallS Is fBirs

• b:ep,ul.S [,f.J5, i'l-\cild/!,mi'e J"'HIi"i5>e rl\od'Eie Il''"' Richel~~I!..lire la laRgue, .. ~difl'!! 1',orttholJ;r;<Iphe 'e. le'9Ig.~· u,~ d'lClftl!niillfo! ill "'diliQ:i'!~I,

~~,~

diE'tropi!

_e.s'lIe ph:l~ clier d'E~rope I~Q·EI. • .L'agglo.mil~iion pa,r:i~i'enneest Ii! ".I:us • le· "piiSJseport flaA~:ls

lI'ha.bitanl!;l. • L;d'1r.l.n~~t !~pa')'$ d'Em:opg q",I,p~ le ",lliIs .de ccmmunes {!IT·ooti. ,prc;~ql!e: IIlllanl Qlle l'eD~embl"do;:5'
.mtl(lo~

~e.

gJ2f:ttit.:,;jgGX"rn~r.jtlon ~,ulop.eenne ~9.l

• Le$IBflttiep'liia'I)'!>~ll'Ili ~!.usIl,Ol)llJoou:j:'j ,¢Il ~Fl'i!!flte ,qll,il:pari:p,ut fjUIe.urs en J;:urni!e, OCErulr
"rl'tJll1lfl!:lUE

cfimm:ofies e"'mJ;'<l~IU"(esl.

~1j(~i~I'

(a~!

lll'!, i" Inui'MI:2:004J

'" r.;~Idue _ e. d,t d.1l)l.S '~~n~rn~"

jl1til~t'r; • L;I. Di~Pild:ijol!' o.t! oo~.t .. I!lUre n·,aplI·ar,ail pas ,une~u1,elois!

Iii phis ~'lm~",,"·,5."U I, 4\;" ()'l!O(ges ' l'eore1:

M:m.:II!'I'DJLti[!Ii :~.rJ.Ij.l1 o

~

r.rSDITE'R1i41'1ft
t!ij:.I!iI!OI

MER

Lr$. F.~iir'!ai.s;a@.relll !p' 1_~€tW
I.,~ F@g~iS S(lm • ,,~ ... !IX ':pJivili'lou meteQrolq.~[qel!.$ ~Ic!l'~ cl:eo;~[el!~;I: (je~l~fem

.' I I de lail long..'!'! EQ!lw:"'~lio" ] : Blltr!!! <i.'1S €et i .1(1 €. • WIl\" b"g1ll:etl;e def*li'l'l 1200 Ill" t. i~ €. .' Ull $lie' fP.em. ~.\'pI'e:'i~I' dans U~ b-.w., C""'II'OA t, 3~.f;;:~ • u~~eml 'de: b);e;re. un ius de rl)lil dans un ~af ,2.5'0 e. o Un . rtmibr:e: ~ama;;ldl'o$Se;m,ent pour ·ia rl<ll"~ et 1',EUl'efeJ ; ,b:;:~E, • tl~1 liclet de b<l:>:11 de metro [a 0

1:1.1 ir.61 , ~

e,9l1ijOIi

~,ltl

e.

dd.l:ir ....

~,l,Jnepl;1C~ d:e~lpf!!lJa !plel1iti'~Hl: ~Vi·

"F

,.''1

·ill~&resS!!I-. !lJJotldl"'ilOIlo--

~0;",

Iy

mg;,~t. '. !'in .pl,~, ii1e$ 'bulletin,]; liournaux. radlol

1tii18~. .' UI1 quclicii'en narlenal
I.:!O''-~~

C!2mmEl.L!' Mam!.oI.;

lili)" lis o~t pags~•.eo I99lUi '" rni~licl''$ . d·"~,~o;!5 p';1r t.€1~pJ(O)ile a M~te9 ii'filnW.

7

<in~i~e5. Seuls Pans li'0~". situ:i! pres dll pale Sud... quail!: coins de monde.n e-si'e£re.MER LlI rlim.: Co:' so~!.n~O!iis~st wmpGSte d'iffi e lei Kanaks Ip. ~y pi!llpl& flrim:i!}aifJruml r... ~~1ii5 F1ude.~[e=. ... rlencej -sqntillbem:!illlll~s..®:__-l!Jauvei{eCaf~d(Jni(f!' . tal'a1.... 11:5 DOM·TOM !prommc.... SlJ mOJllm€:e illl5S1 I~• Grilli 011 t. (6 ~~.urop€~llni" lilb!Jmea est la villi! Iii..-- --:-..c:e a.--er Id0lilromll .j!1 gl'8lad norilbre dtles parad!si~-qu6 dDnl la plus illljl:Oltlllte est TiillitL La ffaflOl 1. t~ __ ~ I'5!Jt!g_u__e:_ d..'a· de 'Son ~mpir~ oola· ~laltill cert13in nombl~ I:!~t~mml~ di~r· se~ am.gln~ ...bite fI....1 to~g· leml)5 .!1ple Galdomes d'oil.ntmqll?S ~'selo~ men! ._ Wa-Ilis !itt I'll'lun!! -. ..n Pae.D'OUTRE . plus imjl'Ortilnw_ mwa n:slem I t!! res ...l1ilm l'alDll de IIlururqaPOUT y rai~ Oe5. LA FRANCE <lue!qus~d....Ia Tene Ad€II~ fait pal'lle des Terres Australes et Antarctiqnes F..!!_(:..Aujoord·nu:i....:ont deu~ Jl5ru. tcFlSt1!r. La Tem~ Itdelie eSi! UJ] desert d~ glaa: i!l!\~.iliIque ~troiS! r~dtoill'es d'outre-mer l<! N>lU\'e!I~Cal~'ilo9Ie.allrl8:!_ _ "-~G'!JatJelfJupe ~ f/I1artiRiqlJ'8 ~ Tahiti _.is.S il5 dMl.'irOfl 12 0:00 ~ahitaO.

gU1lsent des lles ~"Ue. ·C:uacl. de Terre AdElie . EI En NO~i.Oire (lrO~t!re-Ml!. ·ell!l5 sleg. • t. ulfulf r~i... • l.ufs put. pi:fSOml1fii E~viroll."}er 15 d~l1dimiS des premie!5 celons !lEi> am. envG'1&5 ~ans fes iles pme>.i!.~eli<1eltt's mlime tUre au !l!u"" !leUN .""U~·Gr!W'4alrir..BI. de dfalecles aJrkajl1s.es frii~ais de metRlpch: 5Jl1i1n-pp~lfS 16 :<OCIlII. ae As~clill~I~~ u eille. .·dllll~'lrlrllj~ d~ .ective_fIIeilt 5~1II 00 ·et ~ II 000 0 b"bit<lnts ..mt d'oucre-mer cene ife d~EIte 11I'orlgine fit a uiolIrd' hili ~~'P!~ d~ 600 00(1.Uque Dans les CilraThes. - • 'Le~IlOM IO'epilrtemcnt n'Oul:t~-Mll'fl senr des d&pa.' La N()".n ~n(ir - StcPierre·et-Mlqu:~I.e qui' eem I)' I7enl fo!.gili{fili pa~rlgs DONI.:.de: la mel'll:rjJD~ e__ leurs lepre!>cl)t-a·nt.n ~ deKourou d'ou fa r~~ Euros~FI"1!' Malle . 1<1 r..tlll'iqu~. \\!aBis:-eW-Puwmta SORl qes Terriloires d'QU-tre-Mer:.. la RelJnill~ scml -de.pli!es sent '~a R.m5!iq!l!! du Sud." .I!:Il~p. Jl111~ l"~{i!m~13l d~s Q i~lmii!h'-l.pa_gnols et ~rlu~i5.eil de rgou~er-.en'l iI l'A~:se_ml.r PRESENTATION GENERAtE IDa.es !'OM r'felIil. la Ggyanc.>ree narional~. Iii v H!o. d'anglals ·Ie lout sal!pourll~ d~ mNS ill-Dieil5 E. C3!~nne. ..nt!5 -liue..n ilOS' .nf!mel:l~..~ diUils 1"\i~liI!i~ue 1 ord.T:eff~ A_n I'ctIt!'tI!l.~\1 til ".f!>!?nipk ·.d~higrpe" lao M".1gnards.es ile~ les plus peu.mi«..lIlioll er I.e. !l.tJan. ou.' SalnM~!~erre-ret·M!qlJ<!lc'n'.!_iI1ff1tII!I·CQi~il.il.llnllf:1PIi les d:e:l·archi· pel des P'etiws AntiHe" On Y iJ31!~ 1to! cr&lf. €laient deb:3tq..1l!.s. BA/iI:~li!iHIPI_ L£ SA\lIEl·YOUS "1 • TOlJsles Dem 110mlsonr des lles ill'ex':eprion de II" (:lIYiwe e1.sp.:_ed"'l1! [eurp~llpre tcn5. un melange image de rliln~ajS. L~ c:aPitill~.<iJ1g'~edgIlIe 11 un statut pal'tJculle~depufS-r9_a9. ~ 1 tru!liIjii~lI'O:I.liIlS l'o~ean IndieR_ l!ife de la Re'union 6£ un d~part:em.•. Pres: (ill Canada La lIDPll1q_tilln litsUtiOllt de 1'1 p(:thl! PO'UR E. ilele lusqu'!!IJ 19J.".s Depe rrem'eni-s dr0uJ_re·MI!I~ • Les . d:011t'!Nlir-r !l·~<tp.nfil_!.les b. 5alnHlenis en est la pril1cipale viHe Ma~'Qtteest une ca\leaMle!errilOriate au la )BII~\leJr:lln~ise~ie de '$uM~re. ~!~~e_u=W~ mmmlirI0IJr-'1ll TOM. la Guadeloupe €I la MartiruiqlllE! sent h~_£ile.~ Mit!r'olle.~ }. Dans J"ochin A.$1 La Gu)'ane< C'E -d~}l:arte-me. . . m 10 . PWS • La :GilJ.N SAve"" I'lOS PODI'I EN "'A\! [\LR. lieureusemeuL atljClurd'llIJI Iii GU}'iiJ'l!:'est !5urtO~! co rInIle lIDOr la bilS'~ de lancem. flo!IY(lI!~ie.mJlls sost sumommE5 IE'S~'kt.

_el'llj'"b~~.U"~LlJ pf~'Ilre CCHlll'lle. iOf iaf\\~~ Il.m~.: deb Uf du XoVIU" :!tied".inls que 1"011dTQisit PJ"'IIl'lm d\l~ !1n!imtl. fla. f IEu.i ~ 1 ~ tell IZ!~~ y' til.• n ~urr~J p!ni:~1'111J!1i.llm .!e.lm-d'u~'~iflnl ~u.u. ~uiveD.rin"..tH": Ils.cal~. ._ l! ~.: Ntllil i "'.id'i1f1n~e: ~~ri~. ~.rLS. E. c'v1.•• ALM.c:erlllines [lIdkalions..Ijroe 1:n1rofm.: ANN .fQIIJ::il l~~. .nt pas If O'Ilenrlritr !:01TIIJf.lI~d1siI. .-du trawl! Lea mal: armi.son.d~ d~iT<lrlem}i~'1s' i:l.i!JI I. ~:ii c:a~e. iiIGroote' C' tarrnt\~ mmrn£m.r..i?fl pJklS dss dim~lit'lre~ . ('est Ie 1:5 dieembre ):S...l le calelldti& des 1l0Sle~ doni I'u~ile ~~i!l(i!LE~ dill1flE'Ie .ndi de 'aqlJ~~ (mobi/j>J h 1~IlliIl: XIII Q!!I uriIis? enf'rtlJlCe Cft~u.! sur l~~D!l1!S em rnlr'l!5. de I" ..!e .ytves1re •. t1'autres. C:$l: n11J'.~n!i'> des n ~ ..ollv.r !iJreglN'tiel1.fu: it ~~.'..=.Ii illl~[-qluil.nir En realili Ie. :...l..Mill'i..I.ll1liils sur .trJ.Ste Ba!tre PIlUT les 1AA1JpiE~ ~ I~ mineuis Iff-ctlltt'r.!'JiI~~_~~"eiia1e.~.. G1I1Ci.!5~nel>il~ "'II ~ ~ te: .RI$... Falfn~~g_hc('"'.:HU~~bili1i~ -a valenlill polI' 10::'>lilinreo. I QH~llffl'H<I~<Z lo'..' !'lePI'I[" hombTe:i:r!ie).ri:1j\~L. ~t dO$.••• · ••. drc s:a.dQurd~ ]'anla S""tflmirte le 11 dkembre !Iii 5<iJni S!1'.I:<J[pk' .Jn.j porte a la.~a(ltellr.Il. Il!Sh.nations d"astnzl!llImie.l1t~ !:IE119'l5 L'imensiOf1 -51 Hubelt PQutleHilaSSfl<HS..nl fi"~~lbl..:.:I'~'~]. p.lrre des t~ie5.r maque iill. en 11582 sous I'tmtcrtte au Pd'pe Gregoire eS! liStEd!! pil..cr.emji!'rn f6is....-~T"~-.!pafiIule IlI?~.tc.. "{~O~J CJe..---- 1: ~ .~"R.~~f~ .e individu daque miltier.SI Ouistcjlh=-PQur II.' 611 -ell:: rm~blll.cle~Il!i" c l'iilin~.ut. f.!i.·d~'F~n La I~. III ca Ie IIIfr.ndliiet:Ifdun1fflill <:1(..iel' iu Ii en m is: til rr place P~)hIles C(Stll' ell 45:..I·e!i..!~5I"·E.d~.C SOK l'E:lE VATI ON ET t. en l1~tra.-caI~ndri~rs.J le U ~ulliet : fl?lf' n~lillnBI~ La' 15 aoul. 1.j·9"tle le dlrel:leUr de d6Speslcs.flL~iIIJ·d~I"...~I·~1 i!l..~C.adminis ~ral:ive$.e~pElUl' I. Le-l.'j~in~te'i :·iilu. :1"'!~I' do>.. E'N-n tOO R.e 6 000 s(linl'S qui flgurenl 0a1lS !e G!tlT1druor de 1"[gUs..U d~ I'~n~f'='EI. malis ne ~e ress:emhle.CQ"ri". . "..~"nSI. Re l'O]JR 1...d .'t~r.'lles 011 leligiEu.~"e:t!e _dateq:ue'I'~s~ale~d·~e!!Eonl' fe~iU :t il ~.Tou~~!Tlt te 11 M\I'embrl! : .ali:ni: I:hilblwol" d. raaE!gl' ~ III n· I~89.~Jle d:~p~p~I~'a~l). \'er.1io p~lld 11e.1E:fiI IlliIlID ce nom. .d~. ~ \'l!.r!blJfts'-d~ru>'LI:lUle la :F!iI~ce..5. P'1)l.s qua I: re. _ " l'apj:lellillloi1: • ¢.:- dep!lis tCeUe §plllql!!{~ ti~ £" rempt~c'.u:is to.tC·e$t.<§~l!fidtieJ'. "'''''''~I :.s2' ct1!II..r - LA FRAlNC.~~meJ!ts de s e~(je i! i i1AT!OHm 1U!i~~'du p~Il.lm:~m~.o.n!. dits fan6..' ~~~~ ~~~~ p. ~r1~..I. son I mrloiles.Jri'~~ iJ!dill.."'Wllt cle[. du.est Ie c!1!le~H.. ~~IiiI' !ii~r llJiJil> <Ills.. I'~~ a. Cl7!ftlportan (jul!lqu.> !:lfuCrlictjlw dii' ~ril) QIlI ~l.bli fl l%\l'U~e I~= ••• . IH: Pl'.cm • d:.x teu._[.)u:~¢ ..enufe.t.. Ii'~ O!)il1mu[etileJn.s jo:u.EnISSJ)..ur<:ln"..i\Jm<lOildi.Q~"'f:.1'5 imperfecl'i0'l1s. .n~1 .W.pQstes -J I e5~ !~S.~h·!! .s:SiI.!i·.teutSl'1 diS'trili:we f ces.(!l!i~& Ci!1l:i!fnHll1t d~ datE il~.E AU QIlIO'TlDIEN - -- - i)u.:.a..!rie.~!) &: r~ut'i~:t-~ t robll.. : I'Msampllon lo.lr•.: >{" --.9'l?1.. el qui dtallUIOfOTIXlrnlio~ asen Silint ~tmn .-I E.::.'..tfin d . '!!(..-~I~gJ<ipi[i. 'des PQ5.ME!tID'~&N J:JAfZTEM£_¥'r CAl.clI de~ R'T.-7-... i" nevarnhre : Ii!.I:e. ri!ft:zente.Oj:i~' pa~ I~ tacft!wSClul: flll~t :iJ polte. r:I"Iml'!l.ho d{'~'M.~ P~~~"\t. apj:l!l:~'..I ~I::icff\lurde 'diruijj:utlpn: ¢t'quli ri~l.milt· ILe 25 decl!mmre .fr.E'!? .ANA-Cl CAt .ce Ie.!fg!lS'd~_~".km~"""IiI.'. Ie .ai 'I:'Scl~ees Iat5 ~MtIEgalss ~ et res:jOui:s:-la.F.• r afrnlnke de 1914 ohu.~·. .t· ~ e~~1.ioW'de I'an ilIlaS:aiD:tS.•.mlendtie~ ~!I.'am!l_:ll~~ II y <l e~ FriilltE. les fac.ll...rrtZe tout~.eur'eS d.uti hse:s'ccmme dD~I:IJl1em$' de IS b _ 'adrnlnis!nlriQn. a~· nouvel "''''. fac:le.. d'..

aw: mtllUo qui est UtUI\ en cene occasi(l!l.aIld2 I~ roTnddf Le 15 Bout eh Ilil. la cueille Ie e la '.Ii"·l~ d~mbre On manfcetladltion11~IIEI11enr di! la dinde fi tm gal~illlJ ~pptlll Mch~~ NWi 111bfel1$UI ie'f~Ji: ~lllel ~111X1[['"' dE.e Ii DQvembr-e C!S'c i'anniversaire de ]'armisticE de..e EKcepdanm::llement..on Ii!&a(ie. u. laSilln:re. Elle a pour origin" Ie ~"l: con~Jes des ~ TIrade 11.if" Irjl'lllmi'PrlnS en gmM~ ti'JIUMlli '~e!"I!l. ------- LECAlES III • 'I • Ii 11 . Q.'b1:dans h1 1II1l~ f~t.tRi' riIiririll~·. ·~rb."I' ma'i C'es la fere du .5ll1i Ellrn jour tes E!lfunl'ii che. dece:mibl'.. . L. un dil1Ellchi!.e.. iI fa fim u m(lisd'iI~ lei e illf&: ch_ 16 H't'nC'.i'W.5 tomhe.]I g.l!e I'on effie du muguet IHeur de I'ile d~ I'r. ['est II' io'!lr .e:lebre IiI mHs~ana: d\l Chlis! ee. 14 15 .ani(ipatio 11 till:~ Cel lil lele tiI'iie qui s!lstite la p. D~ m€!me que le. Le 14 juiUet Le hIndi de Piques.lus milir.ed8tl. La IradiilOfi veut q.. des l1eui::i..EUSES ••• . Vendredl 'Saint 'dans certaines IOCllllires d'~ 1<1 1M!!.. I@s A Parts Oll!l~ 11:'S'<iPiJartem~n{s.s...e. dans l-aroJns OU c~ la ra~ lous JE$ saints lE.ldili".!fffil~ qm rommfmol'lOlli 1f:5lJtlerUan du E1Ie~ oit. PaqtJ-Es est !iiI !!r. .e des Iell>: d:ar- len presence du preSiaem de III RepubHqlle) et dans les .iO'de l:Cnfam::~' EJI~ m.m~1 Ill~("I'lll[ Ii. dEpru:~lite.allnh'tE!IElj re de la I'icioi re de 194')et de ia fin dE..]a2! gu~ne mondrale..afle f o~l>.)}l 'II g(ltf'l'!i>N.I. Lt! ~oiJi.grand6.. au piEd d~ 9PIT1 Un iJAfl1. C"est la prmcillil!e des fet.irfsde:filel1t.~.Isf: pou wU3"rnais mil'ilicle de Mls. . ~uf5 des poule5. ..:a ~enl~l:emf!l'l pa.. Q: illllI~ I~ Fra..: M~ffi4 Le j 0 lll' d..rrde ~Jpll!iJ1rllin~ . d!?po.ms.(i.en !&S5 par leCongres International Sociali~le dE' Paris (omroe lour de . chaque villa~e. ti~le5ll~an. e f~te se saue un letrdi ql1arantejdUrs ilpres J~ IDmancilt: ~e P'aqtl6 . l' ~Sl un io~rferl6J:iQur l S FETES RELIGI.rente du mugll!.lf: viDE.l""'fmb'"f".ntais ~Onl dass 16 dmlliikrss. Cjlj! Iii iilt de IAs50mption qUI fail [fiEmili!clJJ~ux dil: lil V"~.~ ~$enli~Jlfm~tla1nlliale.e ran Ce d~bu"t dan nEe est 5(1)'1en't l"o«aiioti Le 8 dune ~ellniQ~ familialE ou arntc. :Le I .'·(i!i!~llIJX qu'il oeilOC-'.:aliur.e tmru LE SAV..i!r. qui \ len ~fn! dE RoriJ.:L cfIHJr~ It' n'b"'! pTus une lete religil:l.ALE··S i Ii lei! milWul'S. 15 docb:"s.arrl~ du prln emps-le lumll lone p.allleurs.~'!!rulicatioJl d€'s tra.s !l!!tiomrlE5.~1!~V'0U5.leml!i'de m~jti 2 J\!.fm~)11e du ~~'ll!lrrJl o I.. Chaql. l'i1l!es. I.~ I~ fete dE [vII'.#"4.s ceil!l:sloll.on da115€ dans lees rues et a Ie Tluittomoee 011~i... rl$.~·elnt!lIi In.i! UI1 monu~mm[ N~1.ff a ere aooptee . del Q!Jamn~iO\lI'!j apr6 sa e!iunerti n Les ratholi !J~S ':on a Iii messe riUIIUlt . 1Le 25.h5~5. . oommemnre la prtS€ de 13 Bastille' en 1789 l.11.lJ!l.! S"Ontlioles ce tour·liI. les r moos.ale auteur d' un ftSpaS de fete qur 'lillie seloa If 5 re_giclns..~rcile '1ri&~J"fi. des la~H\" des IIDI~n~iE'D clmcalari'ju .lil:diliDliitfll~ 'r I:lil. sur j.mrel qui 'est un poltf·oonhelH. iIi.n s!Jl"Wlam lenel d'ii: Ffilrn:~~ . .r<l'<alld-epuis 1947...19] entre l'AHllmagne et la: Republique Fr"lnVlisl". q~i c.lii iii . lU\.rheil'l ime.llIlj~llj!~'.1 nions' de Chicage en11!8~ . ft ea :pam lier de! C'hl"l'gnilie.JIII--------------ES FETES LE CALENIDRIER CIVILES LE \I iI ..·Lorrtli'ru~.

. i! y a cb: IJIG:ni- fe'S\<luOIlsspillma~ eu ~fWl~isee~.liI ChiiOOitlwf est I.!lrdj Gras "~E:n 1!iSl1ed~mie.(!i$ "Qcmsf'oll de' Ilflr!_iiger If} llIemlii riluer~.avrll .a5 blagues. 01'1 ceH:bre CElie.~lul ur lie la. euen affmnl un cadeau a celle-!Jll3celuJ que 1Oli alma Fai:r:edes iar. fele de Iii purification de lil Vif'rge.3JQ tElevision fe\'rier.. elle~ dQll/lenl . lzs fniaR!$. a Iililn 1m du mo1S d~ Jilin. oreilletles OV bug_Il~5.-ur IE] Im~91lli''ili''IIi. Ele~rmin* iII~OCprffisiO!:l a se. alljoll(o'hui ell.petits ~iiteiiuX qui... tan ~ en 19S!.~ er de les Auil'rllrd'hw.. Elle cm'n· memOie I'adorellon du Chri~L par les rois Ce lour-la.ces . 5l ce!Jebre Ie I~.rt~le une gillette iI iii friingipan~ au um:-brloche dlins !ilquel[e-j11iJ..i'<i!! evoqu~ )'irlu nraj~~e fete 61: em· dEU.. QUe ooUl:ll.ll~ef iiV« unelli~ de rncnnaie Ie Iter ~vril C'~t leiour des plak-aniE-tieE et d.W Ie M.J!1I['IJ" r~yi.re ee ieJUi·1a It>". (.:lJtau[:!lut II jOOL mages. nile garantie de Chiil1(e e de prosp..v1nil!l. all se p.f~ D'anser" boill&! .csma al.Ill.ii$Q®f lie t>ldnlf. mnf.es en souvenil de 1'~pcqueoiJ iI siagis.oade.a. Sf !io\J\e fa. Certaines ville. tiE€~ Ell 19U.darrs..ESt de milni"r des crep.i:! Q~f l'on It ifOU1re sur c. FaiJre' de ia mus~lqlIe.~e f1clI'ielII.:iln WlEtafie. chanter et danseir' d.Lades paes. avec des deJihls de chars. Mami r~rCl'1 S!a.eest leil'lf' eu loj pour I~ ioum~ III est d'usilge oe. p!astlqlile.~ la.C.enle. a 'originI!' orientale. JIIII1!lIIt la St V. Cell" LIe. dai1s les~'IIlE5 el lE.. lID' iG~li'llIlX!~6·roFlll~ ~!IIi'!hllir. e\ pallois tes adu Ites. journlilll!.•.as a~ 3BIIOilG:nL O? La ied: d~ mfl~ li'f trou\'f lin mal eu d~bu pun.desuJ> des pones au a i1meriflJ.-.ChalRldeleur Au dibur du rnols 'I': fe. £1 5y1~~I~ it min!)!! e.n ~ lestum GllldellDfum J (fete des chand:E'lIes). au bureau.-Ie:: D ans Ibflt IlP@ fete & [IQitel'lt a cene OC(ilsii:rn d~. . c:hape~ux farfelus.r ILIE CIULENDRIIER 11 ilrri\le {lU'OIi 'lire les rcis ilplusie~rs I€pmes ee ltimille. Se deguis'er P'g. St SyhreKFe le 31 decembre ~o de la IIult ~ Iii. dillil'S Iii main C'est..tlquants).(J[~~.ele de'S" ~Q:t! eu~ Depui~ le 1\\1'" sikle 11'1f 'alentilli:jjt S Iii Mettre des.-ie a.1 di5simuh~e5 dE petites [~fine5. Tirll!['les rots pour l'Epiphanie . dirna nche apii!s Ie jour dE' len.~~t~ 'Frrul{. bollh. Autrefois enpon::elairle. i~lf.:pre~enli3Rl un rOI Oil! U'ne seine. comme Nke organisent de grand>. dil. eUes 50fiI oppelee-s fe..iete.boire du cnamlEijne Oil lin I~n !I!\lillan jIDUf olt!compa!l11~1la. s'app::ltEIl mervellles.ther'lne lJ.'" Si1ifll-Vn~ruj~~ de .~~. lie sail I pnSi des iou ~5 [e0ri65. Qlle l' all acrracne 1Iu-. ~ ceux ii. liebifuellement inil?ldil. date u:!1 juin psr le miri~!te de Iii CIlJrure la I. ietim" pour les calltoliquei pra. [Mfa au Ii! gtat" ii Rome IHle i'ete des mms elaitce!~br~. Ia Ste CO!. Le IIOcm 1Iiellt du lali. galett5 soat veadues a\'oc d5 muronn!Os I'I!I papi'er dCft au ..i! el de I.fiiiJiijl!1Jtirr.S.du m:ham:pagRe !!lJur la. 16 ffeiilvsi'5 s'l:mbrasenl . dI~lli1aru. cenbat~i'f"'S. musiqu!!. r.rnl le CMeme ptlrioc!e do. OQ cli{ naisson d'.vrier.1jour d tI C'lrnam!l precikl.' plus . 5~ degu ~Sl!ni.antal' f 5iJ515.d".:eette Iffil.ent:redmis.? rl!!pu~ t q~q .ah de harltot .ter les crepes pOW' ~a. lalranitlon .galene DIIl'e son amolll"..:~. sekm les Ji€€rons..iJt1e:nti1lll Fain~!i'.w gul t pL3nl. ~ui ayalI un ~I'I' tI~s.s p'al'ents 'Offrlr des . pc.tlr!uES.\iiEtl:mem.. n "oliiOll1b~ les iel:lii~ jemme.e~t~n la06 iipoimn en Ol. Celie ou relul qui ti". l'c«=l~Lon d-.0. dEs maj· sons poor If n~u\'i'l all1!i C[l{i pnltf.effili IE .ans Ia 'rue---U: r~ de la.. rnusiq_liI~a Elf inSl<lU!a: a I.on.. :lUI film ~if!~N~'il5: r'".ug@llt~. qui 011 fRit une fa.en im"Oj:. Iii radioet la POliti Lori~111' Il6IE fete-n'6t pas. On mange d~". eel IlIllrils fefe.

fete--f:!<!n~is(! io-I<Iq[u:clle vaus:a1mer'lE'z'p'.IX fetes .!lll~ou d~ 1'81ji.1 .ure . chose~ pour Ie 2hi~cembre..T DICTtlNS. L_e P'I'O[("'.u..".(iquement ellai. lil05 .I. Ii •• Ingr.mch"s_ b.'nuUe d dan~ une po~·le. Le I·' avrit 01\ fulr-des IIj_a!~~n.. k<i fli:-w de$:meres eS'tQitkld. [0. i. •• ~..l! une b'CIl'line .:. ::i. ilhmts..~ 11 tlson.de I'<iiresauter 101 repe IlQl.at elall!'!' un I'etJ d'l!! pilm.~rret.qu!oont ~e-5 (ade.ser reposer de' r.dE~i:gr:tele .e. it I~ cit~"dielelJ'I'. fini IiIOLl5'soJ'ons-tolls r.>.la etIe selel'lhnend I'ap~ dutqu'il - le sait pas at .Q:uelie""lS:lJ~.IIl.r. ra~-U! qu'il te IJllait • No!!1a~ b~kon.i!U<lts Ml!1I~.~b:ei1lu!s' . IOyo.-.!!. .il du fl.ti: M"'r.-1J II'Ql'f1E AV.l'res : e'lll~_e'Q:J!He~ed'lO.$iO't!et lec!imlllS..S.'&res ees quelques Ile.urIeri~.cl". r en (<litde_..toITe~.e N'l'l$ vre!)X Q.S de...~rs VailS appo.a.I": .< trl fr/j.amedi .dlez I~!iMr~.P-"" d·un fit 101'1mai. Melange.me . 11!5-amilO.. 0>1 ernbra . A la~ha~d!.<Il:I Uln.~e les P.Cih.'Ie Vous sait d01ll~e et Iqi!.~. 3 '(leUrS. 'f en ~'l·illllte.3 lURe' estIll EO'U r la treuver II taut I'a nult !I fi!uf la n u it mlil. 1...i.Ur·!! lilulIti 'un pe-u de beurre ou d.~ nOom!..HIS Il'e!ji pas' uni".~. QllIeuel3 LJ!.e. f'all'!!doref'. le mois de d&:embJ"e..1UE.I! BOll annlversalre U. '~flI!. hI!li!re. • En <lyril n-e re demll. L~ IOlll de: Palll. L-ale1!'! -des p1!res n:I}Ii~~~fl'01.r en .an.n. OIlUotrre des e_Irenn!!!S. Melc.f"'J"e dfl ~PQnd'e' i'i teutes ..lUINo&ll • All jOlu . let <:l.admiTiistralioli des pastes p E. ol'lilire-les 1.~c-!a lUll"" '. «>rreSj!lo:~dall~ ~~j <.~_e I'.e~I~ir rl III ~I~!I~ Le .d' .oieU arendez-veus "vet: I" .les Trenet. It.laf!tl$m" Elstla de"'~Iill'me [.~lne pin'cil!_ de set })cll_-g de t.niillle.%us-Ialune n'esr p~s.ls Ie sole!1 ne 'V~RdIi1l1j ! Venus • .edien15. tes crepes 5 lles dpches -6 Les duy~~lheff!1l!5 7 t.e!ies..service sp.~[~Ji\lS.lE C..' !.J'let." tareeenerresr pas-~-ompliqu&t m~ 11 estparFois'dil:lid'!e.I~ t !\!o.! .I) A- -~1i<O.s.·9''''. _ p. <I .'.~f>~fii I A. ..J1Et\! . 511rWl.HOVEIl_BE'S E. :II )1 a II louIS fiiti0'5--en ~Iu!'i c!iE~ dtm. pend'an."de-nta-:d..~<lite be. les !.e' YQ'~t i!!1e il ControlelAcquisitien .I~fits foilt 'p~lfoll.~ Fren~e.."hac:uf1--pO"f ><I (h<i~L!i'e Cihat~" def['co [~il'e OlJl:lial'lt La june est I.pCl.NDRlER t.~~ !t<L\J. ' '.a_bb~. On d.rm#: la L.e d'hulle a~wbble~ maif.~co1..' .qrii.ridkY'li.. l.!P 'd_e...~ s'I"I.S Il:c~). .n~i1/-e~~'tre l.nu_ ii' La 5[\l<lll<1nlil1l [j p.-Sui·~enl qlti!!> e\'oq:ue.l1 e..eCi... !!S-~bio.SQ'll.me Mar:.pa$l~ er Ie cSI?IeJJ l\'lm~nd Jd·bas-roiJv~lll.. de 111<lii'!.anne!! et une bonne $an-I~..>Jrgi'<lllde I. 112I di!:!lali."«01.1iDS'e d'ansle~ rues pour 10 fete des me res.. a~tI .I!11'iI!"l!i ••• ..ro!ill!TI<l!r.. ttlfi~' ~ Li! dmfldeteut Lumli : Mar.enlp:oT le lacteul'( Ie U concierge:.!krl""t au per" N""'I..ad~essees. p01JI'qu.llIOU.$ re!'lond.llI'.e.q!JL .!rl<i o £<l.rp~"".lu_~!i n.I"I.Ll. ii'"". las voislnset on leur .~t d'e Ii! reoJ.le dcpu~s NaRc-loon.rJ~' rQ: ~tilll<lilll' " L1!~ cinq ptc!nt!<rs-loYr!i d~ ta. !IIIII!II:I~"II.'est. ~e servi.1'>"3.. une cliiiHere..nd·~ruI·~ F'lcriode deS" feu. ie5 pomplers.st mi s ell place par l-.:ent . La fi!~~d'el_" m~:o'!ql!lj'od~r~ de la il!elfolutlon..lqua leo: pi MS !iim.e N·Del. O-"J'~ rereile -r)'amil'd'au.e' io~r de ~'aa:t g Le I ~-iIii Il'!!![ II L:i5p.~1 .B tes oiIlT[Qurow. Ch:a.J!.. I La'R!~e l b_e.em...de {ill ..:iI'lYllle.. '9.ra ! En un.J!> LPn. s.~- letnes ..eia~r de 5'!!!main.s-_epijem.~-I!~er .aIlP~..IS .c~oour (:louT I~"d!: I!lptte.r 9- L:a liilui. L~ E"!1lm".Oi.ux Cil'ite... lI"wFd.oL N~l ol~~~~i une preu_ve~' ~ yoi!:a : ta lune-e5rlli mals 1"... .11oJ.g s_ignifie ~ io!Wd:~~eiiifl_euil..l~ ·~.scadeaux aleulS fldl:.r d"lI$l~ pOli-le II 2.de plai'let<es. h~. vous I:O~Jou!5Iuh L_ecoole:l!a f"fide"'-'\IQ!. TOUII5 -tesfllms 1rii~¥iI'sa5c(u:r:espa!lde fit a desjOl..l1$ fen€!..IJune Mais-Ia.ToUS5u:illt e W1 r'.iIrl!!lp!!r'" 6.es..OMMENT DlRE? P (lU II EN 5AlItllIJ: d'lillllli'll fi.! SoIru-. RET'ROUVU [E !.ll!'~.s..e Ban-a.mall.! 'DU ab5iurde?'Dnes.IB' b"'[Jhe~_t O~e 101 e ~1ifm. I~_~'tiit P1!S " " Ell voulea-vous lSi. ~_!'t d. 1':1i"!~".le:s.

sl La ~artiru!!l • de • n'b""t p.Hi'lfIlt e_n qua1iii:me· pl)Silmn ~~'ec11000 h~imotl~1'!l. Al1dri Gt~eicrillllit : « FtlHtiife.e C.@me.~i.aielit -choisis psnn lies ooms.la loi Il:lrTll~l:aUll pl:mmts de-chol5i! !ibrt<meRi. • Loin des yeu~. Depuis 30 .HlJlll ~ !'ij!igiiffi" dl!' nOrtl\)reu~ p'lron. ell!imd. qual'lL ~!. tfis forB.u:ill' p!lrlf Uil .niDll fl'imf<!kt:'.flle.is l!Jr).iWe-t!<:. » EI1 ~ffet.ep. Il{jb!e. noms ALllre!ois. je VlnlS r.aIijulsoo a:!ffifit Le.m'Qur est ili~e~gl~ . .1l ~rlp.. rr.:.~ Les noms defamjUe .!l:Q.::llroie-sil.."~~ ". • Oil! ~ gs:!>eriibh!'..~.DDlnS.5BI[=ment un .tes noms.U M~daIDe Petit qu un Mon:s. plus dE pmlllibmtfs de t':jjro:~tl'i3l 11'l M.:tQII<.!q. e Yiemienl ensuitel. ils pl'oiegent d'utli. • L'".!lA'pl~~ie.fli~jQ~d'~ft!! ~-"QI'I".V&tl5 iWt'l.s! pre.D~!l~l~I~u~n~ .q~lpd!tll1ge mCiis elle del'lleute !Ill II!Ltressentielle d~I~societe fnrl~l~f"Q~se'..'n5 rl."piil: fliimarr~lIf'. tI~ a ~ moc:l~ D U" rJ!Ilrii'!iI" tfl ~r!j. lUte riD mio P~ffiffill]~ ~oiI>iJPIlEril M~rtin. fit!pul.~s:noc~~. M:adame DURCllll tar leis S'ilnr$ I\Omb~d~ 126 000 ! 'l.~J~5.es..m:lr!er Mats di!Qu.llffi citay<..~i5 POf' mnt'letiire lie due.mes commt M~ul1ifl !Joul. • M"~ri...!.ie.eu{ au.'l'Jadi!lOIInell ement.esplu!!i CD1l1'ants a JiI'artlcu:le.lie rriilr~!I!!.I'i~('" !JIDII.· ri{llj~ lIe e.[lomortu!5t:s J\Hsoun.a Beauti.lea-II ·!iSt le-prewmh:: phi!! ~~Il difil$ I". I.:Iime. les jelHIe5 I'es lh'!Jis familiauxSat!t ju~ee rlOsUle. loiii du C'O!UI:.les noms de ~~f1I~ ent donnE des Duval ~~ Dumoulin O~ d.aRll~t d-c m. EI' ml'!". mariage he~re'i:l~.l1[ Ciost af:r. » disCHI : « Fal'lli!/e. jt? A!ljolu'd'fl'ui.til: prinom rj~ leJl~ ·tIlh.d.lf (l.·~55emb'I~.du GlIi1.i!UK KeVin rt de-. .i. plenoms aI1gIQ'5a.U!i~i". Le's.I~ Dupont i~.[S:U~!S les prEnoms €i.1" {nm. a.~i If.' societe sotlVent VaLIS [!Clis. 's.~E '50~11l~ d~ tlt!lTlb[.p'flSlel.endtlfLt qUt.

. !':n 3 ar.I5 SAyr&z-v(l1U5 1.llt c'illOiflir U'Ji"l':mT.d!..e..". j.r l'A«~...!.II.mllr"lnloJ!l1e l..111003 ~~ l~triil'l!iJ.errii!ridt!.e ii:ntTee.a 25 <Ins orn ffiQyenni.!e p~t l·ernplc ~-elJt el par la Uftrul' ~t ll~n~ib~l1elld!t de red!1CIlolIs lIt. OOllUl1<! p<tIttlUf ~n :Europe la ~tal~ est en Ml$S~ En 2D03 le oombre d alfan:ts par If'mm.I..wp'lforl' " ~:PLarlnlng. I~.j/ ~Jn1~! a I un des paJeni~ d-.dl!s dem:? CI~lid .re un P'lpa Cecile. Sf:~~hiliS"H. 115 metl'ent et d1:b<.es ont Ii'! pp~ib."S allotiitlon~ sent "{el'5-Be!5 I U":sq1fiJ G: qUE t~ enfant:>.'E!Jlianl.~ Qtil'li.mL LAPOllTIOUE FAMIUALE Les !ache.. rll~~lni! rt. siEme.~~~rii!Bn: l~mm5Alr.nt .e~ln p:eu~ re~u.tnl" plus iilrd..J1-.~~*~(.Uep!.-1I1~ke..'f. .iig'''~'111 .iliOt .lI!{.rlJl.5 sent mieulil rep.[lillt l'obJet dJ'urI a'eb.. iE.h.a:pj:!./tir du rroi.110~~il::on d.nlle" leur enfant 'til i P eutra altiJs)€t.~!!iJ inenls de re rai...ml..bJe deJl'ta)ilg.~re:d~Quis-lm e[.:uSU!ptI..ms Ull'f LEnll a*..lh:-cmEeI\'e.IL!.iLA.le!10m d.m sns. a I'i.<rine. d'~liS' les JlI!Ux P.•• LA.I~ni.. . menr ~~ 10 wmt[n5 aPJt5.de s'eWIP' en.de. rn. .1hu!6 eta Qweh Que SOlem 15 .nt u:DcompiemenrfiimrUaJ -lot rm:1!1l . dii!.i¥~.le'5 fl!mm.(ce.~fanl'5 per ..Orl~in es.'R~I'I"i.~!"$..a-meM . s.el YD ~ d':CIiIre eu~ Jlr~j:liJ.. au m?f1ilg.j .:s. dun ml)m.efI pI.jl.U Quel ~r ill .. je n'en youtaispM' mail> llllil fut p09r1anH<!. f!! •• III iii' 1'_ lln.!!..:~~ ~~~~'a telm!!_ • . I:em"O'!n L~·II dqi] ~1!l15'!mrnMt~t~meG t CQrrtmlJoil!ll. cOI. VIE DE FAMILLE ill. !t. En (p<rnpen~tlon_ II pi.rri's .'" 1io"~lillll~:~i!'jJ1il.E '8 loi leur permet de--_ fai fit' ~IO..~~I.~ ~~Q.:iienren lll(t.§ UlN::!!. .ufonal pou.!e lC'e..s (In! droll iI UIi rotll.fllte~. pe1lte p!!rle Emma .~~ni' .. au l!aiElTliilll"UU lb.L. %ruritf S{l{lale.).!l'!ent d h~!refs~r ocGOsiClnlle lIemelil pour Iii Mit ~IOpl'tit ilmi Oil la .§RISSe5S.H:Ji'ITe de miu:iT?m".y. rna f11le Ette~'onJi.wanr Ii! nlllss:am:--= a de 11 :semain~:s.~· £0'1'1 lr~"a III ~Equ'~ ~ ~'lJf 1ellf. Qiu. .~ a.t ~($pare. de 30 aIlS 1\ O'n[ lamiilS Iril.~ti(l.eme:il'ns ci'LIof" si~m91~.1.: · lIn ml!P.U'I I'.AI~lI'n. N"1J~ro' 22 .ll.~emf:lluOl :m~." lome frmrtiO.Etait et I~a. f e-n' 2001 a ere" cree i« €on!il'il .'l"rs ~tlrHmpl6f mai5perd metropelle.§gala I~r :.P~·aao:!lte.!'I'ant I·accou.es i'!n~fi."J' ~e.!!'·f~·r...". mime 51 les [emm~ passent louill!lfi.ViiI lLes enfants en faiDill!e l\:§ en'lani5 panldpe'lt a leur manie!!? ilia we de lamme...! tr.mps.".lin~..ousdu seuil dErI2nilU\'e~~~meilll de'S "HOGi!lp:n!)are"iii~~ 12.ii. ...EU MmbrfU~ ~ derffimde:r un mnge p<!t~fl!a I pour eh:tN lair ..llIIlili.ltite amie de hour en!. ia!li lIn pr<!m~~rcenlantja d"tHi~~da a: P umge' ~SI em 6 5~malnl>S. tss laTiiil1i.Gn~!J:dmilicrJio: J "lies SOn! O3rulr- IJ.t-1.mranl:5 su .ux".rc e~~..n du I"..l!cJ~1J.i.89..n~th.mt~. 1':5 reps'S lis yiven[ dan~ IBIillmllif de plus ~11plus ioagle.['\r.LiES families qui om trois .<d!!. E~fiint5.{)Upt~ l~\I'ecou sans ellIa.les·vflU!(.."liM' c so~s X ~.lj!..t lle2. JlIU5llf temps qUe les hommss ~ la pH!p~ra~on des replls.I. ce que . .ge~on~ La DUreE d~ etutl'ts !i'allon~eanl lei lemmes eat !~m prfmiltl enf.er Aujourd hul lei m~icrit'i des lemmesoar I. dcmestiq ~.l1 nez:.LB r~mme. m.et :Ie fl).'!!l"" 1r.j.nlsl all un adulte e~ au rsoins en enf. V:'JJ)~~ntp. l.rol~ile qu I ~iili[ . 5fmbl". a:mUle i enl .tr~oir unE en de~s. X 1. un (.Mi'lilm diS alkiC:atjoli5 iamilJalG qui .~~mm~(' mlliilS OO!.md~~s~ Is I:!mlll~s qui om all maios. '-lip. Cen.allfit.l! "'Ioil'. a~" ilJel las felilUUes.et une· 1"6 ..i .l!voutalii lJ:n.im:e. IfiP)!tlfJ5'c:I~~III'1~"1f.01Tii!l.rtaS~nl la table .~.i. A..JIl€ pel' ~r.it 150.----.~ 1'~nm. r~!i!le EU.11 .~ PJil~iq)ii~_.Pf."raw m.11iI rei pat ~netde.eli{l'\fl1m~~~r l~dr"'4Ji!. po1il '~IIDlt!@-g~r Itl 1!11!llr~1l!jJui paltidpe.er~ ~Iili..J.: ~.illI"i~ tn.. luSQu'.mpfoi Is'<:ulflnEm 4 0.tl'le- l.j'hiW.~r ce~~e inl..e-nlaJlI Mo'! •.(~rtairn.rtfmune.mt Plu~ de de I.. 11-1:51 diO·8 s8d'l1~in~~.>t !'~~remel1t son ·sal~!re.. ~IW. les plUi modf¢eo: p~l~M".!IIi ••• 1." anonyme 'eL '!!'1J5ul.ij.iel1l de remFS En temps.I!~' ~iS~lJ.:~c'm.e rle:senfalTiSqu iiurfefO~5.!" QII' 1'.~'yard.ili<¢ d'a''''CllJ.ut em: e1feClue~ 1usq_Il:i.hHlr~ quI ol'.(l du linge.I'llidi nil pIlHliqu~ fa milia!.l[oulo'hui. q~i~ pi u:slnl~l<nl'l$ !ll(alJtrefa~. p'. 29 ~ns On Clli'!:. a I. PQPUlaiion ~ir en fumillic. .r$ 'iU"'/<:. ~ 1I1jQ..oR 1l1!l. Ms d:ons!!:ille~c. . aux.. dLO$i!'mme.l.. Les hemmes s'ocrupelll' da~'~niaf.deI~ 12""seJ"!!.CiI. € par mCH!i ~r .f¢.83 € j::01Jt ) Efllii!l1S ('t. -apre.'rcl'ri~ sa ~iraZ.irlio.'.pl'lse"en ~f1pl!Js!!Ionne.lTIk: miiifrrii!. .oir a'ilist[fi.r1l an W:"'1IliS.:> p~05!\!l['i:I~ ~nl lIcr..1..I.di~·rge'~ ~9.s a "intelieur de I<lrell u ~~fa m.le. . e! .[1irll'emrp.lIr l'Etilt. FA-MIl."'.!.'~Il~i!ut~ m~d.!Reh:.b..~.-a"l-e aujaulii' 1m[ qu II 'fi plus cl'~ f~mm~el\\E:fItJ:s< ~ 40 il1i~aU~ ~O ansi En fr<l'ute.go.\'en u fami Ilal II s:ag!.Jaml11f (esl au mDi[lsd~~ pesennes \'l:''Ellt sous l~ m~me IO~1 .E - -- •..SJ.cl~t{lIn ·~rdellt"~em.u~ d'a.e ali'ee: ses a.. £'e...:01 fEl'<llldle ils sonl encorE IJ.M.s. ues !cn:.

~ai~nt des naj5sa.et 30 an iPOIrII-cs nornmes L:ag~Ifga I du m.Y )!!t sur I"aool'llifcn .d'..gn~n(eil"t.£.'iI ~ h'llmo' der U!l~ r5.lU! dfuQg.went..re!!. iIQmoS:elcuel. Le jour du m'Elriag""(h.!l!e. l1bte'~iE!'smaiiesI tes f[antes elfrent des dragl1a I ~m8ndffi I'iI1lDh@~s de s.i~bUr UnE'~!tf~IfuTi de' ~!l(1U. etpElldam ta m lJilfE. est 5ou~ent rIXQS.. comme partout an tas Iennnes ont lecn.5 b~llel e...E'parde (l!1l. I'E!f. de I" maidE ou de I"eg!ise.ronj[linl!> "IDit d"amtU !. dans]..fo!l tmE.fmple au Devani ~etlesiU:iilIiroi. est oiie!tE' ~ltX iJivlt€£ se dirlge ~err.tl[aots ~ weekend sur d.j. dli$ E':umpE'_ On tme.ldf~ leur nom de ieulle fille au dj: pr€!!Qre le nom d~ leur rnecn.&omiaveur o:u tvnrnrnlliigE. II! Ih:u IJU une r~(:t'p- lE-S rEpas de :marla.Ill.iill~~rs 10m cIT U.. Ul'<ltlon. l~injil1ltr.~argiteru:ol"i dr. psrests et '.!l.gesq...iqm des ellQux do~ise prEsooter al(e[ au mnins UIItemoin.hlOTre : ~~ If. mO!'J..tlY. dil!lll(~_ Ull SMue~s_l6 ooup!i5 qui sl".S"E1 il: 'Ii Illi!.riS~iliill ij'un"E u~lt)n.i\(e'S hCll~ mi!r1age t.~pui~ IB ann~~ soixantf·dix Ie namell< dE. P(. Fri.rrfam dl)' divorce sur /ilua.r. De plus ell plu$ de ri'SriOj Un!! 10i ~Ea!n!c.§.auK COnl'IVES.AUC!lUp &" lin un roariegl" sur dtrn:_ l1!)S".3 Ui.ale e~ant I B.e m8rii<lgt. qu:e Is marjEs oomup. -rehabite..s rn~li"ps_ . ~1li:_5 qUl ~arrle:IH lem nom de iel:r~e im~ [billIe pliJl>~llvent pam le des rai50nsproi6Sfunm:I1t.-eeli m'ijltli <lUX remi~ cam 25 ~ un.cullioll1l€m._"Q.arune • plea. ans..fil'tilition un marJ. !esll!viles leur lancl2Ht .-'~[ nn ~~nis· m~n~ir~ qll"UIl dil5 p<irellts dtiit 'JEli"t. iic!!!r d'e la 5EoJ rite~ocia Ie de m-rompa ~fI l'<lGirtC6 'Sw'takes. Un ~~I!I>ll1-er :lI.i. n~ s. du di).~ <'.ajn~ plus ~y.~ Om des :enfam$ L-e'r. J~ dem:[jrth~~ f"ite.'5.!l ii\'"(llf sigll.!I_tiS-5VUVem lis sem ~(mlilk_8 1<1 nlf de la m:ereet: Ie rwe volrses .ll1ia.ij <I ille<IDl~.tEe.11]'.eUfoofljl'...emble pl us' a~ne... manage dans di!le~nts malliisills" ..em~illes = i:flecaf!kh. La plupan d1oisl'ssenroE pr~fu~le It nom de: I..~ <lug· funus maries qUId~"'Sel1t cis list~:s &..ns ~~. ~ iU"r'!~Cs.'enltJn"iS pad:l~s ~uiJl~. membredu C(luple"l"ull'le l~lIeJl.!J.Il9l·p~ur I!):S g<l. ma'nage'l! rli!.itquem~~t~ t leg_uh. rnali. petl~~Ili e.1fl' • Le~ m~ri~. leslltili rie.t I:~beisse.e Iiti.ur.am:e et un (~rtirbtde visil:e mi!dica~e pn!~uptiale I.~(Q if.:."lts des i:.<J mairie puillie alO1:5las bans pe-ndam deux i5. ~1l] lIamnre" .ouS5 eIre un • maria!:!. hililer ooflheu r et prl.'ur ittlis seoomfine tmr un d.:jdlir ~ "pr€".:llnjon lib!".m! ~ur trills [IJUpje.' m~riBgi'_Sl'!:..a..nt !ieulegm~ et f~Ul'[iSS~!it les ~misel res families-des deIDI ~POl1"iA I~ &lrli<.rt Of'..oiK Oi': ga.7 'l. a~l1s ~a~ ~> miWtalIOn l.mu~iln· Pi'lJl~ffilt1l.~ert le 'dehl!t d 'sUJ Ie m~ai:Jage (a. illaut s'iidn.5ep.lini. I~mm~ ~!lliql.ltioll.tiQI1clJ p"tis.· ~ls yjv~U1Jll.es: rell:g'~lI~ lie' eoscernent ..un r:I.. l1~r (CllIse.~m:edml· films n'ootr. ~.1J: [oumir unelifl-ait d'acle de nais.rni'OJ'llihre.na:Is.Iandes \'llIe5\ c'€st lei! namote de dj~ct1:1E at en nett€: au~.que lam(iil:i!:\id".!_-lIll . Ias.'L'liu pJus. a j'B$li Clli YEar el"!5Wibl~ nre titS co~pl~ qIil se • marne m~lIi:e1l1 alil'Ould hui si Ie maw· iJll!rrdrctls. pare.!nd.mr S"E marlerd~il'Ement.Qu liz !ID1lI leuJsou.5.des dEroom1~l1rpl.!~d~.. le-£ Fran9Sts S~ m\1llfent de plus en plus rim:!. b'>. diO£ mriS. de fJ aos pour Iss 'il!s~et df 18 ~.tQf(2.uiage~lil S.ge"S£: terminem p. 15 mine ~J~ dCiivent cblenir i'<J:utOriS!ltitlll de leurs.tre·ne.nts.r LA FA toIULU:: LE MARlACE.8 II. eu.~pl1 de falre ta plupa.uld'hul \lUI' i m. libl"l' U! me.ama.·.irl<" du lieu Of residence de lun de 5 rurur~ EpClUX .~iIts ique I~ dare Iiu maIJ~€'.g~ .J"ufo.uoe) a !eurs.~nll'!t .r511 :Ii.Ii:: iu~ 3UX aR3ii~s ma1li IIIII' des droilS des «1llph::s l~itimt.@ fln~licilm. I.~ois l~ augmilnl~ (oostat€ ..'bi~~ge (lil!!' peffll't:ur.ts IJ1<1Cle<i'1l1de~olj· I~s s'aevOlJ: mrttre ~Ilf discrimi ~~iiDll i! Si' darl~I.OUpl.w..d.elI=mt:nt ilbt~!llrun tmtl d.... f~Uf:5'ccnjoin[s.:.erite_ Un C(lnegt' de 'lJiituf~S d&or~ de BelliS =1 de rebans sui! ~nhliiXonn~nt la vai'IDlll des maries q~i Le ruvD:tce L:'union.!~ons.l1i m\ll:i quI ii_j~gaJd~d~ ~flf~l1l.'y.. qUI divc!csnt d~u... LE DIVORCE ET L'UNION lIBRE: "Le :miHia~ .rnt~ .La miljllrTl~ leg.e ment mut]jJE!llt~5 ..lJJ UI ~:Ep.lsp.ilSll'l..mllll e 1E'-m~1l11lI!lde i:~.e~ 11110.I~ Pa. par t.ru. san!: rran~is tm des em.gi'stff erlYlron 2T5000 m~rrilges: P3f <1[1.85:de ~l'i. saul'filt le d!vortf qUt.iS SOnL regril\l~ell ~trQ!lS IIDllI cie'matTI1ll1'1 miirli~ a: 16 ~t~d o.i l'll1d'g. mEblIrt.ml de Qroltssndau~ IWi se raplltrn:h:ent E'O:S PiiIfllB I.!t'nHm gra nd.i. 18 ans pour les tcmmES . "" d~:" Gl'S'.': un [~deau Uor. ga~eau til i[ di: chOIlX ~ I~ creme cli~po5es ell pyramide.15 IlO~! lew armom::er leu r p ro<:ha in ma [iag.1a .noms d2S r1J'It~fSeP<lUll.'\'l)Ian de [~ loi sm I.

!IjIl1.iMi ~nlX>nlrel lie ~l'mpai:hiqi1e ga·~Qn. Rech.cli(je".ME SCElJR ? D.erche PM{ln!!e ehai! dem.(lard'll! i!.1. o IlOOra!e 0 '0 O~Ill~J~~~ OIQl"lIJl~nail~' olNfleo Cb~~ Im!.e slgniffe qUI! !i'!!:p. onl . de ~. namblt.I:a..LES ItNIOUVELLES FAMILLES n lLes [a:m:iUes.SuI1QO enfant" d. c~l. tlln~ D'~ a Dw"lit·.:im$fQ:fi!es.!.. !<lilo (11 ~lll'uis de ~eurs 120%1 tes l<fmIIles les mlJ.iJe p:ro!e.do::6~ ans di\'.d~p~.d"'~1illl~ o...0 laures.I.lfes'les ramilles.arenrale est une rllmil~'!!qui nr3. EUe.ms.les senlors sonttrss attemifs .e:5. ~e:i .st(PlaiflJ.lD"r. 1!·5t ~~f"e' .:eman'e~ ~•. VGI:US IlECHERCIiIEZ C..W~ m.'W: de S 11'1.11.1!IJiI~ 8U~ heures di[f. !J ~"~bdTiillt'· v~'" D d~dra :rdWi:Frni{ll) "..~r.p:IDfite"m-c!e lell! 'r~ilS: .ire ~.lt ·robo.lllti~e . 'I" or:tr.ille_ 2. hiellJ~enus~ ff.lri."'j. .ilIe.e·r Ie 4_ lie dl..E:nrimtJ. tsens ejl!a~tSl dlaulfeur . ~lio.. ~'".divof_C~..~insi 'qUI! le.e5.s...i~ diS cas IE£gioor· ces ft'l~dent use Iflotwelle'amill€. fn~uih~decelil>.! cDn's_enlemt:~..es plnsde65 ilnS-l1lpftsei1Jem :i6"t de la P'lP u~a!lcmet (echiffre devra!! aU&meliler C<l r ~uir)\lld'h!l.a ma. Uri@ I.' 'J:a!merals·"inciir. ElIIs.il ~e!Jr era! de same et Il nt una fEU<3. iis( il~Or' =111:310011 •.l!i bras s. u. P.~DfJ oor ~ertajn-e~lll5 .d..told!!5..?nomb!!.Plei'ii n" 4. d~ rnQmble~ .'.ureu.mere ~ et aux fnfams de ceur-d..51.~ 0 125..n lew .CIllres Iiniiil(rI!f€5..~ •• ~ •• ~~i •• i.Ire.ram~lI.et ~olarI5ee.. r 2 • desd~mi·sre~ rs.n! !:lIen illl! iamiile. Ie beaup.d. Les famiUesrec:("'n~i!lIS'ees :5i._ml)n~pil!reDtatle's APRIls GO ANS .<· .:rnellls gr. C(EU[ dilaud.q~'''1'i ~I')flm!'.:LegolJ".se culti~r i<iii:Ce du lemme d:i1iir.!dJi!I..mptls~i':S dunou plusieurs aofllms et o'un dtlul!e 1.'I!t I!!OS e'llfou~ re:!i1Sent de ~e lIi1'1Tll1 ~I'hr: • iiJi1!:· Gb.ii~ ~«o.· . Ellei son~oimPO~~s en m.ml·I'i~~s.i:lnt 1:I'51l~r. quelques <ilr.anl<'s. pnOVEilU!ES.' lOO!lcpalllnlalf6 5'01\1ceJl~. des demi'sreurs.· serh~u~.Iii moi!il! om des dl1lT1i·lr~re. . 5inc~re.de'S d~pI8c.une t1~ti"'l J'llam~1 ..rnrio:.rieH~ sent gllr l:m1ement sati~fa. spar! 1..1:E"IHt ~ie~l e~ ~ide neuses dans Ies transpons ~h rumriUIIl df iell! v e. .".~[jI:t. liimille IH:llmp. se<CQnder. ~ l'. de·son m~'II. P~ris e~'da[!s. '3 tllfUpS.r.ga(def mgj:J.lIol.nCiEt. . .l' 458 0'.iRi ~"'~ t:i fOU~ u.l:all~(.a~~ . Pads 10< .e"eu:~ : D~IDr.ess".m15 Mme '. . :::::~~ =diijt.~ [ilmll1es.. partir de 70. 9.5e PlI.une dim!nU'Iiol1 rl1mp6ls a.rre'.~m lls cnl a~S5ides df:..nde le~ul'Sparents P9ur s.ERB E • II' IFa~t-:ia:ver_~:ci1l li~g~!!>a!!l'. monlloiil. ~------~-- ain£1 qu'~ d~ nQuveau~ ~!a. 45/tiO a. aters _~_ ".5a lemJJ.·i!&.q~<dI~ ans .ssioll.e ''din ~ .e!> i!!)UliC. l. Y!ru~..ajollte de divo.ur grart:de seeer f!g~ de. Scnreve. ierll:onlR!~i(j!! rerll. d . Q!mI~ D'FltfIH~.. l.lJi')rt~e monop:-.en~Fant st III 'man di!'!Hl m"{ne. d~ fi3mllifs de I .rces In~1. '1.est .fIl~· Q~lI:im. da!\'ent "Ims s'ada:ptef a Illl ~ lr:.. aux~el¥~ ~tiS. ET"Dl010NS PJimQ. D. :fiuml:!. le montanr ViliIi" ~Dn Ie r~e.125.smi.1IS.osiT:' 18~-)d~~lamm!7sl ~lla (gnllequ~~ce-du ntHnbre'imponiiln! de di~orrc~ p~j''Que dans S.t!tlgll de. p "'AAI OU I"A"UX .nm~tme.m~ D(~PltIJ~~"lI~nC1~enmll~ !ieS. :t.l<i iemmel Mgme~. le$lJ.lIor3~on~ familial~5 so~u ''''ersee-s iUEQLi"ii la mali:fmte de 1·Il:nf"'~t.m D:a$il~ Di!llJikilll~uJ dkiBm. klnljJhr.1e:plus so UlI<"lIt une L.:~lii !!~!1r:Dci~iFe$ SO\J\. [] ~~Jns '•.'I}. id'es m. Ve uve c'~ d ~v . ~ rilles ®h'ent ""'<:Ii r l·a~Iq~!f".r:ti!IIe P'e''''''lllle ~ Ol.1'" • M!<iii1~ l. "RIO'v. e .dE: les' inclter·~ plus: di!.l..a1J'!I~re • QU ~ une • be ll.?litals. "Sa prQJ~i9n : O~lI~m~.l. 'lJrg!i'nt.te riium~remem IIS~ d~ ..en ~aH'i.mt:.enfatl(5 II~ b:§n@trenillussi de llbr'~pour VO)'ager.€:ers.0 Ira~dlIn DQlli. qui ontle plus de . a5Sl:<Jir'vM~ Ond€1/ie O~i1ril(!Ul"f"/1 .~rliII1! • qnl. t..I'JH! 001.dri~s..m:.e. 1Toli· I'"m".. lOans' ks .1 m:u'II!.S fran@_t5 !i. ~Ies iJgrkYllir'ioe.ll. it ~15 campagne.uilaik'. =i.iu? so uve ~I active Leurs rondJiio!E m81f.'mlfOlfl!.ro:e.'0us.\lom.e Pi~5.'ernl~l. r"~st·~-d.7 .:ges I~ gfilndliS ~Wes.. 6.e lienie..dE:S ridDUil)ns daDS les Iriifns IE:'.~.z ·son.iamills son 1 liliifiCiparellta 1.~~~ COl'ltr'olelAcquisitian *~~~•••• •• ~.'1bii'll ~m<el1t rendre de nl:lmbreux ser~kt-. .6.aih.~ Dhutrf!l\ll .uI<.tes rEnlan!!.Ml.r."1I0mo> s~:ll:~~i!i :e~rpt.~meml![J~ m:n(.eplco!.nr..5.

O' Lie diner LfJt le ~:.:Jl~d I[ Imp~sJi:ll Ii! dE:remfE! chezsel. [har!'ji! d~ l"mplll¥lt C~·dt~tl"'~·~11llS dans1:le nombleU~ sqnt ~J)l~i n:~ii:Ura'n15 j 0' {j·rre.es Fr€lrl~"is: rlfsteHHte..1iitl el ti'e IIi!'!.t' ilUlI(~ . dlocolal-ei men<k~celia~'e5. II ~eo:mi~ tl~dlli!l!l)I)t~lIeffifflt d UniO.oI1Hits est 1m baissa' COi!$tttnt!f. cb:il.1"il' di!jeuner JTan(.. 6t:j)fis ~. Ia .e p'tlt ch~j~ ~ p".~~ €qailibf~.rffill~n~ tt:Uf rq'la~ d~ midi C~e1. ~lI~s . de ~ung~t [5 jeunes.1s al'i&te a L2~'El ~.l!abituJl51111m:e'illlli(e>'S"oIl1 ten.b~·. S:Ultmlt le m~li:n.-6\ d. ? E~' oaL./a cmlso. enuE 1'9heUtes: ~t'l!l neums et !.cilll!l qlJ~habitent d~ iliUes l\ioyefil1es ou 1E Uill.milltfS III 1.]I !1i!.!ll. modifie 1e5 hi!bilud~s alimentalr<'!S dss FI1!Ul~ls L.tlrpr~nd SQU\'I:fl. 5i ~(lU~~t(-S58!all~ .s: fran~is n.'Hlltll-eur de p.Ire ":mp5·pm~ a p!~rer ci{l bon:sp!:ti!s p~mS dtmiTllleellf...ui ~f!unit towe.E'S REPAS Oiin$ .~ ~hl!bllu~.on IUOPOSf aliI eTiiams des 2Iim:Illitli'qlfH~ i'I'Glt'p. fi:.!lm.5 deux p.. ~l'll parluis d~lool1e. ilil nWClni!:fle I. c"esi • la Sfmoille dUi goUt t Cetlll wmainl!~~. d"infumraJi!.:srnura!iol'i rapid .e.'WIIII. tes Ko115 pn..Gs..!!oSro~· 1~.!w> 00111 f<litEs.n~...l tOrmlmmalion tli:5 prorfulr.Ix d!~Il!~. la lamilla. o:t de fjillnag~ ~ttQirrpa~e. 11 tem]Xl~f deprUSlcUf~f.5 dtttl(.16 grand~ anl1Eoe dans..'OUSPOfJ'rez"ba. La mQille dES FraTf~t5 pre-no neal des lJT1ines decralr:l be-uRi! ·eldeJa conn· ~j!e OM#ian@~!f an~j"e flllmbr!!:l.lIii I~~~ 6I ill.i. 11""I WIII'ul l.sp. eu"~ ~a!tk:ulle[emenr.. ooi$lln d)ilud. semH-il' 1m votedt dispari!fofl.mml.~ijdcr de. gUF geles est en rQ!l~tante .m"'5. ". r.ItI'S traditj~ll:!s C~rillaire5 RI~{11t'. Ie plus sOUI'ent . PQurindlE! 1t'''~I1~a~ ~ iiroir una rmum· urIt p:I.lUllH de (.t Ie et@ng~rS ~r 54 f!uilaI1te. d~ Il!!llJIliW1I!i'3.r.r· 'DE TOUS. d~m~ell rf~Heli1bler a (elles de nes li'oiSin'$ eu!lt~~.llt pas le maiilt IlItf Lss tilla nl:s-.. tW1auemurillllS • ts enlr~pris.e-de tanSdml1)et ill Le FrtUlfai:S.ilis s.LIS JOURS L.S.Etan~-ai.j'lePiIdu.QI1I~efl.ner m '1 Uf.qi:and eOrlSOI.d\UII cafe ~oir Oil au ~ el plus all raremern de Ihe.e moome :Le: d~ie.6 ell paiailt1liif pai{lfe·:e. alOE onmanjF 5'~r I. A PaRS.r.mUl se . ~ I~h..diHlte ii sa s'i rliv{lrsifi~.m- « ·I."M's i! 1i!. dun !J!l! de Iljl1.!'1i!I"i!atfon.

.r un jXluri. 00.S.acance5.r..tllt des e:ll..es.. m!Uins~ural1$le$ mru£t!11-Gil'1>5les.-la !liU!: budg~1 fam]lial ron~wtE iii !'afimErrlitt!ulii~! ell bill"SSe mais lES f!':an\ili:s apPlecfeni toUjOlIlS le5 plais! IS de I~ lab~e e~ne manq. tes aulres I~ lai~E"t pl~$ de 1iQ~Jte.gonf"4 nMlu mEUI. le l !f>irle._ ~'OOt r~ilm'Em. est dal':enu incontoumable Ivoir Ie i d"iap1tre 21.<i1l~ ~~!!.'{ t&".inil'5 [f!eS s'ao ~Qm~~nent de mets uadit10rlil~k t1o'l1~lie ~~iail pa~ N~ sans {'Ole gras en lJoJ.~m6di soir0:5t Ie: iOIl r d~ Pled ileC!i:io'll des franf<)is pour faile une SOl'tte au. d' tin piat de 'liand~(lLrd~ pol$SQ1lg<tini d't'!SglIm~. que res!8Illafi..en:!l te ~. Qjrt line Ilrei~fen.. '.RESTAURANT Ce' qll'JJ." . r€sJau- Roisav._~ .drlx~·bi.~a~.! 115 elaba~5:eme!1l$ d~ 1~I'WIillion r." rb>fCI!' !2U8'c-iJ"h se JE· .f"'F~'" (~7krri'"i?"~ .rre-~"..-S ! des esc-argms L!l .. TABL!E LES.): 7kr?. sa ~.~\3l. ire' ses courses all march@£stun ielll<ible pial sIr. [iii r~ \III .nl <:hers I~[1l~ ffgutMt II='S-a I~ Ulle de !rillS I~) mais s.$rrf~i4i~p..Le!..tgneE.~~ fit.M_~~ ui!/t. .a. on trQ1Jliedu (he\'Ieau dan.lis sl l'on !loot fair.e • un."Qi:leprQPl€' rnEl'Ill 1J.~~eu slmplement 011su~re.quE-S S~ c. lllepui5 tloentr IUIS.'em dans les gr~ndes SUr'/4C€5 srtulk-s li Ia p~riph~rle des vllles.ajs! mali!es.s DE FAIRE UN BON REPAS tes acMli alirm. iir~ 1~i.1"tr._ • wprj"t...11W3..#<fi~. EHes peu. Bien sUI ~I teues! joulS pDssih'~ de se oouwnr dans I~' ~ ss..~I~P~ J"d&-. propcs'ellt \!!1ecui31ne tU(l ~!>r~ I.. -.$lde p.E5t wa iC!u'a la Iin mats au el'larlil.mis. ar rant'S If{ldi[jo~ nds I1"aKreJ~lellt p!!JS.! le Iradilion lIeut Que I'or! f.Khl2':.: 14i4dit.r""'-.lafie_ Lie me~u.& sa l'aOiiUe. 5~:5 .laUrimt fmm....se de m~iWTl.i[v~ -~i:!Ml~".t2.~r-e'rtaJUfflf aPI~ I~"heu:t6 !!. H~r res dES culsses diOgrWiluil!R.11l' pIUssou\Tenn~"a G.li<:.e pcur lss c crepErsSlJlette • qui sonr nilmbeF!s a~ec tin akool rort.in~ i5i: rlifre-l€nt~d~ceH~d. du < !airepr~!we d'mi:ein~IM.5 ~i!!istaf[ dlJ_sarvlre \'mf~ !XI ~~It. les iH.ou menus (omp!l5e£ magt:£t!iJu de la !l:.om:ur(elieen!' d~50rm<!i~[orreme~( IH I.t".. ..'2' reslteufeS.~ d/.I'llleedu cho. la \b.. fo~t1~ plu~ ro~· .ilVel <llis!>] fa pc£'!i1bnili-dEmao~ ("lie. Pou I' la Cnarnl'deur..fK Jii:: ~~~'~~{oh<fiE".s~iIr:' de 'N~I ! Bien sur ilE~t IlJIIlmns !le~slble de 6U~ marmrns er sanS bUche du Le~ r~p~t!i1duweel(. plijt'ood~'(!lmpmer 1. 011 th[ljsira50U\'~nt un bon 1.I.OOi'l (ePil~ entrEe..::~k("..l{I~ ifd.. qui..I:f.tree.ptaurants pratlquam unie cu~~im~rradilionnelle_ ""I.IV: lumelclts: C~daili.!'ilI:UI"'~ B~~1/~tm ..ul."...v~~ lE1td.1dii~ dUN:pl5:5 cil[leiW.a. II a! SCU'lOO[ diftldle de . A'Llt: mieux.le5 aoullf. repas de f·ete..j '~b. f"Mf.pl~ n h'!'ur<f3: 16 re~Ii:!J.qui ~ur durer 'plusleurshBUJe5 ! (fn. OCCA.-s me13.. en famHl~ ou i?!ltre amis _I£sr\1'1irnurant...Lli.ent eire salies et . C"i!o1A!-Ol1i' de cOmmtlOOef un ~I a 'f cas tl faut SBvotr Clift It-s pril($OItrpius.ele\'~S qUf CfllX UU mtilll.'S de famban d'ceufs ou de ie!!iIJme~. i'1~'D.u'i:'tlt pi!S une occas!on d. 'alleli . D.u!e fm-' c'~*rt..k d~ m:~nlJe! figmenr !e ..!nt5 off.ntai 15 S{.m· \'Eaw: diEnt. j.: liit5£.anl sl II()US~1!5 U~.cwmp.r les~'~lmrompri~ dmir..'1ff.H6UX pllbl~ les 15LiHlILiRts ODF!t ti!1lU~ d'iwolI Q<'s~ces I~~erte:~ .5ti de gigot d·~!)!1.SIONS .f~ 4*M""~(»t!I~~~-I"~' gf~rt.<i'~~ 11"lf.pd'r".:~OJ.a I.1""~''.g &"~4 ..epuls la IOj .. Tout all ICiI1~ell! moi~ de liill'li'EI. lies boucheries et le repas de (Ill ~..~&er ~Arepasdefllm1!ie .a1lte Ell from]:.rtdes 6"tine rif~U1.omptlS~ !lOLWt'nt de ch evrea'll r. qui A~ rt£i<iurilJ.4t. En II'\'~nck le ~im~llcl1e et pendam ires v... par e~mple. mais ~e~ Imr~ IfH nts OrWmllt ~Il(f<ees. fumer dans ~.:.3S5'e d~5 C[~pe£.::pas "Oll s1 en vlmt-fi1ffil une IlCG!iiIlJ1 Ji<)l1i(ul!ere. teo '1n er rE:~ ooisslJ ns soot Ilk reli1l1lea! rpmplis mailS Ie p. ~"4t''I'!ifzi..i dind~ FQn~!lis aimtm!' se rwoli en lam:HI~ ~urI'B!.. M(lis i].'"'Oliit rOm]u...5Il r l'in1fltlltiion d".:-'~ B. 'iU\i! POUrre:l: Diffl sIn d~U$la O!l ffi ALLER AU .. ses ({JlIiig1l5 de ua... ra ~f..

. a iil.1 de Cd'nerd ill!!!! LE SUD·EST . j"lQU"S~.in eassoulet.!'icnfit d'oie 01. canard ~rcom!!'l'8.:tte region que les g. &e.ltE'.i'l" Om~~eE$5enP C ceufs· (jUts et des ~lh'~.LA TABLE Le Sud.. ill rail.. ~.e~s ~'h'~rntII: La t:1i'u8e.:lII!' d'.llillrnee a.~il1': j:a mui!1e.'et Ie foi.IIX herbes aromrrtiq~"5 wmml'! I~ ihi' m Ie ro. prol'e.rill de Bordeaux.<et oni le taux de dJot~sl~roll-e Tour<.<. m.s.ariel.E!:!::d..ofive Il~JEIlI~ntQi5 flllUs@ le~ume. de frano: ! L~ rigitln cle Toulouse !IS ~ c-el1:bre pour SOI1l !ainemem lil !~gi'llnla plus.ent urn 9VO~I!11l1: N tithe en chiE'.r. \'III~fi05n ill Ie IQ~le Elle se m~~ i!.~tde .gm. de 1<1 S1l !ad~ i'Erlt.:. or.Jni" iffi'o!I1~~i:e.mt lWa{mndlln~<: dans t!.na. (est d~ns a. ..sse~ 1II'Il ma les.1ssmns OOU il !is..?rts.. fS! ur..glil.iffil\gffl1f ~ "hulled'D1i!le ~ ooil"illaba is5€..antet't{Jl!1p~e! EHe IlInl! "".. rm!l~·~taIe plu S 5QU\'e!l\ d2!i' t~mal<l"i des haricots .1l1W41tl-...ln rme de.€ 18 Frall.3iSQnn~ trune ~IiCe . I~IE'~ (I'ail l= CIlrnm. roIDi3. eerfi i!'i'& Yn~rlliIyl1lnl1ili~ ~ thuilil' d'ollw:. bR!n irnis.lle d~' p(lrnmlO-Sde terre ~ I~ sarladaisE !nssclEe. tine "5..{)i5~5t 1111 lat"!3fralp U OILo. compo. ro~\'Ent d~ la moru~.o.iel. Le i~ie Illa3 <lUX nulres Et Ie (Ol1lt! de mt.<~rs )JO. un plat de haricots blencs. 31 .s. '!Ii II .n:Ce. .e gr'".. p:mrelJ~i<lf qt p..t'6.-$regioM de Ftanre Cilt leu rs 5'!le.e a .. les rilJ1JlI1:tl::€OL 11!5iiJbe'I-' gin~ ]~ pl'IiVIO"".R L. dalltEs OJli!l~irE3. t~ poptllilliOfl a une nOllldtUJe Hes rlche en lFili.s 1. rill :et!e lall!~l' rlIe ~!? ma~!res bl~n ol'fft!.. Ilene sur Ie plc.Que5'! iIlustre pilila:ltem~nl le • pJIildo~e Iran~ilis t ..-e SI:!Upe' & b~e de di..~~ to~t .il!. mais on ..WJmmOO2:.(l!ltlr~ ~rrs I~ Sud-.:lR tl~ enool~illfu_ En I" 5illade n h.l$:5ed'o.flri~.!. I!' III iI! .'.Ii ill •• CaU et ['hu.. qui oompll5tmt 1<1 rata-' !"Gum!.ll~ regi..ais Ie Sw:hOuest est.. dll thi::m.'!i .plus longtemps.le rout menu prutia!Her~mejli calorie-so il"OS~ dun . rei' pIlls b. !:<!Foliesr un pial de leeum~ i!i at: poj~· le plus. dl!' malrggstronoffiique.

plawtrarlltlonm-els 1e:s p!us ronnus. &1: • Y SOli! d~exC'el!i:'<ltequalft~ br€-tonllE:S. du iiimbrnJ.' tout IE pii]\s. est Ires . mer qU'eH~ eX!'Ili:ie dans.T Le belU"l!eet Ja C!l'eme fra'i~he L.~I!.lestnl:Slqces rornme~s hOffi'llrds. term!". de son!.. les ooquilLe~ ·Sainl"'~cques.!l)t~ .rnislnE ~ .t ses frnlt£ ~e.U!'Ie bC~S$Ol1 pommes legel'€meflt~koolisee a bes~ regrou!lf" d1If~rJmtspraduils prejJili6.age.::iilen( rej.e .cu porI: par ~pla.et :Ie..(aJ'.du '~~rd"·Hc. d~!. lI11treplat'-. dE --. uti.e.' d~ ~1JillI!!~ de leu!!.!.:5. b!a:nc comJI{$S~ mI.: fraL9'. tes L'EST :LIE!' ~bou:et moule:s..es iameux flom. miiKu(Erf. tes huilr~.:d En la dlil!Q1~~l.pou~ ii'EiS Pfli£sOIlse."~l Dan~ces 'r~kms. salb!s OU sucre. Lei CI~~S Clc'ieltes..c~epes b. La· ditli:ltRlUt"_ d:~ dmuxfomrlerIW.Ii~~:~ans de nomd ori'ux pla!s et pal s.s.a!{I:{. IS .iiurl~. B. {lIl)b:lJit SUl):olIt de I.s romme le c<imemm:.cECilU dou. ~jefe mais 1:: vi" d·. Entith~ do.r~l<!liWE ssl parliwli~~.LrOUES.t (elellle dans: ]~ mondt! entiEt Le c'idl'e .e 0:1.Ie.s. §5t un di:5.OOllnffii~lJrs II peu! eire S. c~eb!t$ etsatcompagnent de Gidr<:.:i!!e.crem~ Ir~khe. Querc n m~llge CRIES.:a(e_lJn'~~ blsnc ~ frui!e.:i: NortnijJldie se d~g[il!_gnJepar la QualIW de $8 . une I<ille maude ~rnie O'~lJrs et de tafdons .e :La lb'iel'ie lilt iEe 'lin.~Js:~~ .iilditionnet !Gcquicne Imrr. !=. mali II se :bOi fa tQUIOil!'S Ire.!ie.i!pprOO~ dCf .

'eMe de .e vin 'ollge dl. ilwJijj: die< des gens i~ tiili wm'eft~ble d'ilfIl'iI un bouque.ge: ilf !~IJ~dlv·l!m~n.lr!iI' l'oJ(~ ~&~' t COt.'l~iie ..1 im pqll de ~In C:(lU~~1. ""Iii illes. :1 '1Ji~ d'l ~~5'" lI.. l.j.u~ l~ nap~a mte de ~Olre iI~li:[u~.le a ~ COMM-EnT b(:!fl". de rndnE quo: If()UflS!t S:lr...~ rr.c~elhi!lItQ.iros.~.iliil.. <I"ompa:~e' IOils 1"5!O'J:S5 - OuiInd on 15. lab~1 !'(I~€e.q. d~ 1<1 surface OJltivee lfiln~jse i!5! utili~il~ pear I'a~ricultm!.dans itfo. 1(lil. poUli!o.lii..acul!S"ine car 50IJVent [J'Oj.1 qlll llert.avam tout e'n'J'ilIsl:il'lld..dl1q·mill'~tes a pa'iiie en 1965.bla~oglq!lel.'bne'mod:lfi~iltilJn de~." i(~'U.In.dam./1-'111 mon[clraH/>.~ 3JDI.5'e 'dorVe~! 6tm: • Ne rnet<. CQndl· Illofl. '.~~Js.\i'~I - mfHE' ~ dl!'gl~<.0Ita'iilt a'U!l!emp:s..qU'~~im 5!J~eiieure.m~J'tIJ. <Ill pois:-tIIl.llnr vQ!J.deUlt helul.coupe asrre~m::.-I.'<l-p':i~"e. sa. me111~II(M CtllHlil1oflS.tll<" ai<).'He une qualit.eu~:emelH le: a:m~Gmmaieur:5 rOOH.Uede.. n ll! pain.qlla:rt!~Il:'efllre.tiJ~ai"Y eonsacrem d~c.: mains de"pDmmtl. de Sum.' Oil Ie '~!fse dan£5il ~beille< :<Insle prendre. !:!t"YJ!f d~ f~miJ1~ br :disp.et iamals dans·u!! • AOJ::: i\~p~ilatlQ!l. ll~isC!Llll.m afton mo.)flbianl(l: de-~a. Et ~ll~~art:d.'J au labellis~ seVertdiO!li de llIieu~ €/1 mieID.'!jfii1) dil rlm. 11wus ser..I: de. ~Jo".1M.}"tde lea I1ti~i!'llI". ~:e..ellt-a s 'dtl(eu~~r ctli!:l. IIsabllend!'01lt lJ!l1label !.S.8 ll".es dQt~-en llel~Le'l: boud\~.u.lt~ie·bfologlquel : il !j. -=C::'O~M:::"\~lE=:":'N~T~f~A~''=G'=E~: f1fnd.IM:lp~o:e.l~ petit d~lelliJ:er.2 0. ·(Ii' dom~hil~'jf..~'~lee5lll.0$l'iiJlgiques.de\!~m 'e!(X:.i:rre. ' S'iI Y B dEIIX m!JRi!Il!l (l.Hews a l~ main61''..5ijnvii~a leflilre. 'ifQQS.\ enro(j!~".sl[i'geles_ :Oamrce. en putl6Jr e lier de I~ bJi.i2.immen<f a m8n~~r lXl~r II est jn!U eleganL cl'~"SlI)'::r sen assll!ltt! avec SOIlIlZitrt. GU un~ bonne boc!E1I1" de \tin Lorsque:~on~~a l<lbl~. h~.''-j:l<iOiSe'tr". ItS se me a~l p3'5 a~fi': l~ doigls.9m. C6 produ~ls som 1J~'5'seri..lg¢'t'd~tJ .lJl1flc • .alJr:al~su'i:i:Dmbe.perin~t ICllltesl:e5 su rP(15~5.u~.d~.~uss1. I.re. 'I~fns..~. piE!ce~ da.aa]~ pro~'~!~ 'd". En Dar! iCIIliel att!C Ii!~I'=d'. S'Us reportde.t ".dai'il< f .!fli.maiiS un. l!. ae-. '.e'-I'.lir. i?as sli vlle.~. ffle.I~~I"H"~~a.ll . e".rrow~g~.. n. .'S ET BONNES MANIER:ES de pius .ln~.I ...a"l~.Q m~_dlooff.ap:r6J iiVQi[ ~I~ l.iIlCie'.griC'fl.~ !Jili.eSl: ..IuO)lite.h'P'i1li bal~~ d~:pllls.d~''el]1r-IID'~i l€lpiiS'.ili'llel"ilf!!Jt. V. cr~inie •. tP u!Je .ipetHe.mehte: En re'lal1cl(e. tie..'~5pi!r II! Ii.iIN. ii' <~Qa. 111le Iii.. i3tl\ doe uelssa nee par <In pOllr 1115pmd~its bios a'iors qlJe 0.J~ re:!l'35. !p'~e" bob).a.!.itlie'tiq1r. ils'a!!~td'illn \lin de~b!)n.ronsQmm.j'lI 'par habltant est 'e~ CO!l$I"llle dimln"n'OIl a loIS 'qU!'i' la w~sp!llmatiQ~d.t biiiJslfe tn 'l. 11vl'sec'cl.g_!i~t'~r' ~ln (mfll~ ..jGl.: Yin clJ..liIjl:ud~ de.il !Je...ea~ ~a"g.e·.Mielltenooru. 19j5 . et Ie vi n rp. !111~!Quali~ du pmdllitvenliru...e - rnntl61es pill d~ oiganism~$ ind~p<'l1dams et omde~.-Ite!!." "' • ~-e iehi':lssm: pas • ~~tm!i.ln.t' Qu~. m d~ plu5e"o !lliJs.all!i < .d~'mmillle._ ttl! . .1:J1e..JjVil~ par Id miHlresRE ~n:tBi~.rre.li:t'itre.~I~.llip_~!mplus de'. 1.ENT FA'IRE ? me!.e i!i'r! --_ -~Ul]emper.!.l. s.a.b.t ]€5 <lutiE • POur .1U i!!'rd~'.l ties utile pour POUS<S=.U"I'! h. deliOl.Bi'!cn..f ~Ii· ws ments snr'lfl mllrdil!lte.rle'lo ~~l cilll:! COllllllu.~ral'le 011:1 '€t le phJS~wal1:d l'eaiL II i!5.l' serVIs fraiSe el"'Y&'e: la ~"'mpe'rawre .'I'e'. d~ y8ou. II s'"gltJ:I'un I"bel nation-a.be . di:'i'5 h!sHaai:i .Hi'doi!. I~ f'r..I Pour P. maim £11parld)!! il'o~!~rr.e: su:perreure' du 1/oUH If! P05'ef. on dolt attendretjl1'eIlE' e. merns de¥~n '.ld'9~1!i!:l'te: oo!1l(6le~ I cjlle'5'ilpp~il:l"e...eu rol'frlgerareu.-n\!Qij~ lerou~et ayeC l.e m~:gt: cotib.enGiqre b ~"i1i(.IOf.'luf qniM' .:e.1!Il~'1ou5Iesioul5' ."lI...es'~ I. blli..!n 19!iQ\ Ul''« ag!icll·c.LA TABLE LA TABLE ET LA SANTE plus une alim~ml.aut(lur de~!1«1u i~ire de ffiEm. I l'l!us.rii!f~~ TI. !e rJlii!ilPI"i0.'q!i~· lite dCln~ l'origiriert'l~I(.uf slla maitre$e de m1>r.u.". du ~ique:" !i!n. .hrsi!!_!iI.~gt e.~ de'fI'lTil.m~Ul( CIi'te:re~delinls...i vina~'er del'fi..r.e." 511 ~a d~ux l'frre~.abel 11.I~IJli:m13riOn.~de 13:1! l-li a-ris bQ!.'rment USACI.QJlr'.. ~ \tIn!Manc.lilon SOim: 1& lss Droouits • bj~5 Ibiol~iq_u.li-l'iliWn.~n I..ain II un OJnl~i\'l.1il'i\IS_pliJs<d'.SC le rnettre.

pilgne a.eul de votre pays.l dans du I de la r de! • OUilIIl'd ~e en ilin tJre. en [oll!ibufS com.eIi! ~ii!Jlde sera'a pelne <:u~te. Trc_uvez '[fois arguments qui.e..Ide :iI.la-c~ep~rl<!i cuisine e. .•.jre .que La.. La OIisi.s cullnahes.' 10'. TOils IE5 restaurants frai . ll. du t-Imql'ln er dY sauqS'.c:ulli![ie 13. cUIle.Ji~ .eulS ? II. S'U!:>!!! dans Ie V()l'!I'e de dr~estlt o~ la rasse 'de cafe de Son voisin.pM dans le plix d~ menll.! IFran!!e.. delLfilleaux? 7. • 0(1i~d'nt.ie boi.!se est lemp.•••• un 'c:anaJ'Cl~ slgnilie Uemllet". 6.U[l.l5jn centre cammeJt:ia] Plal'i"de ClIm.alit • V.a.ol1lp<lT1!!1:le!arols ·'i. i Fg..'ire ill I·~. 8..iem:c'r? e.aIM. comple[ du i~1allliiL 39 .nm'a". Cher~he bouclier.vo u~ ~.0Iilel repas dl! f~IJeIl.n. 2. des prQdl!!it!i·d·~n!reliell? 41. dlO5@'ll'iii~~§I:fr. la r?mllle. jI . f1i.est r~~rvee all~ e!1lanl$ qui n·ollT pas de·~oi1t.!irutde 51!r. Le pore est de 1. I.SIlr~~mll!.~ement. on demandera. chez vous et 'S1.a I. 4. on ne peulrlli!nic.e"'" bl pa!lsserie <:1dWRiterie dj bl*H!:8J1. Le vl.I bien \ leu ~p~ c uIt..· peu't ilche!l!f ..ib 1..:ais propasclfIt des plats d"eJitl!r:gols eu de gre. ·.. Gomp. ai CIl!Jin. midi et I:Qfillm!!'n~. conHrme pour t".·ntre ~Jfame'r:i'apolnt d·oreme~. F. A mIdi. 'Ufgent. 7.e·c c.!f? 'On k I Ill"ols'!}~llelie-· J I bOlllang6rie fleurlst~ II char..g~. avec: SIlS d(li~~ 3.. e:~ a.l1Ie' tradlliEl.D.UJI 1_ it !.lIb.u 6l.beuIamgerqllallne.lOT II E SAvom 1li'i!lS pr1'nclj:lau~ nepM OU FAJRE:S'E~ COURSES !III "" -I. 9.e Chelldle' .li!l.•.l'lifemz.voDs ~[POIJrquol? 4.ut~n-iildJet~r.!lf' rable lamlllale.2.~ retreave aUlDur de II.lnlllelle :1l1ilio. S.1..~t~ ••• VRAI OU 'FA.XI ~ ..e~ rec: qU'.OUll 51 VDU$ m<lllgez de-Ie Iliande Rluge.'liiissI)Il?" Blilll_sij!nille: '1.er de 111 salade nli~Qise' que dans la region de -ke.i!nt ~ la semalne d~ IlOIl[ ).<1 vtandede coehen.lpaiftl eo[ dl:!s m1i~anl:S-1 6.II.·itel:. 10. vl'GI\[ Eo. q. o. de. 'C.oliq-ue. b(!lIi.~ft lihre de s'uiie :pour fem.i:i'-(Ii~Jeudllez. mUOi.2. Le selr.. • L"appi!:tit.nir mall.des rful'W.1! I'on nnmme • les 'bonn~s mi!niieres-.~.Quellle't.nl~riel. PO-HE!> ANNDNCES Mel~ l'i1l!l~J!..I' r hatml'illU: d'i!!O~'~'jljlir~ ~trrf.esr ues: a la modede .~.m't. du (IGll1age .. 11'0"- QUI p·e.heti~ f'l tr:a1ileillr gjca'l"is.. La scma'Ine du goiir.!"~veau eu de bll..mang..dJ. 5~Gte_ur MaiSell!'e Viewi·.de hi ylam:le" r. BIJ10lil ! III a:fpfiseri'" 'J.x.des banDDn'S: cu des dlOcolalS ? lustlflerai. des pllll:5'cuisines aMes 11:. des timbres '.1:1 /.LA TIlBLJE ••••••• controle/Acqui'sition I i ••••••••• • •• *.u·e~le sera pe... e:hi!ql:le reg~OI1Ja Se!S specF. s.ple.nollill'es.l..<I15av.1.ll' it poiiil.¥t cQ'mpese voue repas ? 3.

. ia Pnmce c!msacl'ail 10 % de sml produil rnMrieur bn!t lli p. Les F':OIl'1f'"'S sont tn35 wll~ltfi. G5dr 1l00:-s5ite.e QllIal'ld Its I'efli ffiiil~d5IES_Fr"i1Qii.ccr IE 1'~liIe'IDCfiI a-Hi nns en pl<!-G< eane Vi{Bj. all.Xl €.mrd iEX~rter letlipro· [e....O aUOl'ml£N E L.sesveeu pour t .rn~ ilJ11 IHl mMeci" de f.te~cilo.51 fiXU.cilleure [jri".11'" mMEOn~l'\a-a liste o-riellte SOil pc:tient "L1Sun s~tialiste lIapl ill publin111 urn: dinfql!le. dans (lOilaines ro~ror:ah:sl La t1ande majoril~ d6 I'r.'5.des reKnc~enue If! re. sooa!1O..t6 ~.6 (1/:15pOlU Je'S fiomllle.alr~ qu"1l: pli./ooatel1l1m.!s assu res !iOOiillX..em!aml!: r.ifiIlkte . \'<)It:r 5oIUlt! .irnlt!s a ) imllln:s allp 6 des m-&t&iJl~ q\li coil:~ni brim SUI S'lnformadsat Ell.UllqllI:-S (PIS) am: aep...eur5~steme de proMctiim ~ocia'e mais iI...pe:rmet ~r Ie hiaisd'ur1ff~g_.tiiiiln inlllrll'lSUqlf~ !!n~ m. E1I dl~ des mil".iOI1: e.hob..opuiatiol! /nHlfCiise est g.. iii d6 Ilal$ phCl:ima- L'etat de 5Gmtede CI I"esperan.eJ][ c~aql.ali!.! sl.6l'1Se.Hllilie .ins ~aur 10 ~OO habitanis muis ce 4D 41 .ew's e! fes sahHies.2.iri3 !JilT Powr I~ maladif.el1e!ce parle deficit de la Slfcurite soria Ie I:ftlj semble eirE! till [nu.ptlYs de I'UI1..! sa tis/aislll'lt puIs-que la Franc!!' est le.lf mois 'ft ul C()mIXnS~ <:11psme I" Ir- une calli! PUI. rrr:'~edr! pr~cril des mMlcamenl'i el redige 11[11' (ilrdmUlan~ que Ie patrcn i~mH ill! ph<ilrffiilcieJl .oIIiEde manieii ind~pemlanl:f. dll pOur presenrer.~ds li'5. 70 'l.€S ii l.'J!l<im .l~ro'Pe{nltle qui Apres ans !If'f IldES minimum.ais des iI1€g.!iiOfi !Vull paglO ~6l. nom'~(e rae.elne actual de protection soda.mbiJun.qui~d~Jltace it dlJIDldleen cas de Il~.IGire-dI!PIlJ 2I»Ol fI qur.dif. \'..lllsji:md. d~sm&l'ocmsg~n~. h6. IObll\"'ij.: par. S~I'I jii'. Il<i 'l':. est m. It! mooECin p.er le pri!: reel des mjn~ <lUlfo i.r les {em nICs) m.s de SAH.set 82.s:il~ En 1004 le-mmuaIl"le5 hOllOFilj~esdltt1l'n r'-cil. lJ<.~.des eI un meiLIeur 5un1 medical €!l5ldanr 103cant Vitalea dti .m ins~aUaooofl cabinet oil ille d-~slfe at.!i.1te posSlbllili? L. Its. La G!fievitille ~~rm~O'B! remtQlure d=re I.se dil aVimtd:e bolre • Biall(ll' f1jl1lre"ll1 IioI/llC~IlJ/e • se.9' a 'is' pou.r.a/. g!Q\'e~ la SECtrri12 I'EI~t lesdiniqu~-privfu les orgimrsm::s 500 ala Fellloourse 100 .si I~ ilOUTClIl> les m&i~dR'5 ~aI'~el1t plf'lltlr. d..pilanx !j..le date de 1945.110c".. En 2003.aoonsullaUiO![ii-medtC<lI". ce.it~5 s:uI1Si5hl'l!~t.ement lit' la 5kurire s. privee a le mededn defamU!l.. La 5Y5'I.1'I5 ver5ees par les emp'/og. Is srl111entil'Hippomtf: ~"..ce de vie fa plus rOllm!e (75. ant e:I'! pII!IS 1Ine ll'suranre oomplemen.. d~HoIns soclam: ee ~~IDe esl1ouoo a gilleT. nH1~n.Si:ssent ce.LaFRANCE A. Wm\I\U<lf si!nellJienen:l mecf(. nouvelle ann~e.!t111CIWM'llf e'Sl !lsstII'e PCl! les ~oti$trtio.._ 132 50 t It 01'11 IlIENT' DrIlE !Ie}. Ulil5Ulter IE ·m~d&in de !~'IlJ .

pr.. 1.n~ htr:i~it"ill~'H".lOU!O~ p. pi'l5tliHe" une g.811[mtlir~.t p.IX~lt:"Qdg roH~f&.gz_.t'ltainsr€llionsa Iorte'popu· I lanon malique::nt de lits d'hQpHau~elors Que des [<!gions :. w!dl!1~ Pt~ !aU}bns (om me les lunNtifii. SANTiE CIl. gil.lais5:e...SSllranees (QmplementIl1rc:.m~d~! ' d6~i'I'I!I~~'JUiri20MI.f[e Universclle leMUI qui pennel a mu~ las d~mUJ1i.:'II.ei I\'f€-es 1l111:e ~ )iilule une l<im~cl~.:rin • qill :~lunCQnlr~~JI d'erI\emp!oi~m. en Flant:e I OOOli:opllau~..tS cnt des Ii~s inoccupes.gement Syffisannl-rmJ If! l:rclll~latlQn.liupr.~.i Jy(~ ant lll:f~ Tniiimle-t~ en permilnMCe 0lJ 'a terripli p~rdcl dii n~ Itetablls~ s.:al<iires: 001 la Jle$~bm!e De t!~JivI't. r~£ ~ros.. II y . gOU~eliflement >'Quaei!.o i~tloJ1<.soot asS'a: mal iemoourlli pilrla S~lElHodijle Pour rem~~f~ ~ probl~f.Lubed!!' pom.n:l.$ L"S [IJ~r' ro~~. La mede!:i!1!:e s:c:l. :fermer cer· millS st'!Vh:I!iS pratiqu'-lilt un nombre illS"li:ifi· 911t d'. .spj!<ilisaliO!1 le malade r dOilr ~~.otecUon :mab~'iI":Del!l.Jim diplome~tI!lnger ~tlit1. Yli sUPPQs1robe 04 !.actes.l1fr graj ult~m~111.a Ipllarma:CIe!.Cn~ll<i1\. par~1"11 triio. IlIn -:. du travail: m"m les . st e pour [".I".LA...lt!. infantile ~(]ut~~dr-nomblf~~t'S polMijq!Js Ell \ilk lss COlllmlJJ1i>S ant dES.'. de(UlShos.t~ 1" (OUf-.5 repss et la rhambre.lt pa~'ipll~f du oolldem.. g'iiiiCe qui .mvolt de. I.. p'mfe5sJonne~le.dVii!l.llll millions !1li10mbre de~r-sonnes U[~ j Ill: re so[gile.mi(Iii 1'(1n ~i:I! r.a:1 a p.....~i. lIlB!)· ' mruel am.enrns mMI..f d'anl?stM~isl02~ f'! d'ohMlridel1s..l"li!"ite s:ocla. En efle!.U.t:aI. (ertaim~se. (.Ties doWent IlhligptoTnNnElit m!E-r6.~E"-d f'..-s'le SAMU ~::. ~a'ill!$ ibltm. IUfte..~~~~~~~ I.:~~rr \lsitE mS:lirnl~..5 de ~dfl il'esQinsyatuilS .S0 ru cO!lClil!:onn€!.~.ilml~a. "'..lrLie d'tl~ [adair les clinjqu$ prl vi§es ~ui Ollt ~g"e (onvelilion avec l!Em d'onnenr une droit dUX memes remboursemeats.~ lel1lP\il~o'i!! 1-0 ~ 15~~:l:. p!eveni'. \0111"5sutvam tin rallport 5=i:1. les puur ['lute. il ire heurte au.ll..ma~~loba. En dr~t C6 deux sp. € dE iorlail: ~ospit~ ~ijl'lrpa .: et non di5crlrnill<li~h~ rous les pa'tiei15 II dolt assurer 1es ung.. ml!lIfS sanit~ire5 et iOwa y~.r fJil:. des !~rfm ~1': melif!tirit' pril:\'erItive..&€l1ceL la prevBlltkm i'l l'ildutill1cm poUi I~: Enti eI I'flfin la form .: i.. 1€-.Il. In5ml.mbre de m~dEdijs est lar.'.lqul$ mMlt:ameat.!!il!e iFfiln£als pour.ol1l:MHH d.u! IL' No~~'d • l:lis m~idieai:i)~il(5.~eSS5 Pl'ikcces.'lJlll.'[ion du pe!Sonnet S h~pitilH~r 0<11151"" CHU lCentre fusp:ita~iel Uni~'e!gtiiirt'~.lIx.d.ratJqtrent ~.. (C-lltlj. Iilsques d"<locidE?Il!$lJpe.JIllS COIIIMENir DIH!.qui p.. mroiG>.S ~e 5~..~ ~~. msi. t111ignen!de plus fil plu~ proe!.iql.ege: t..!'hI pa"ilimt powr"cl1a!!. .ge:.lllmimt une Nisili!' m8l1~IE 3U!lI~:.. Oil jQU me 1 LS"mlf. vlhlfle-r iiueyo~~.. paSS2ut l-tgulii!.aliers Si Ie m.1~. Hi. med&lns &" I 500 cjin.gaie-lLal medec:ine. de veus !"l'rdffi_~ I. . cl~1idt de !a So..Jt$. ies g].rs~5MEOICAlES UILIi'ENT . un." c INHRM I~~~ .ilaire L:bop[tal :un semc.aUon.are Mld1~ .. I~~ soi n~ denrailE'S ITiais ~\!S'Sf qm_.~JGle. el:: deS! llie.!l.5stava.In .""""'ALE Gremi~.l<..(lIlSope~p!e.r-dIJ1r.. p. ~an. publics.fi!!llnts .tal'isation LES IHOP:ITAUX Ell Cll:> ET LES ~CLINIIOUES~.~ cA:ll15'uJ·· tal.:1!t HOO mtMedfis ntu I~ile..e.!E5 priv~s et I 5110 ~labHss~ la en p"efne~5trudll· r..lwemiU!'Lent .<I".O:plt." HoUr mmperiSer Ie.ospi..:.§c:lalites scmt les plus exposeE'). p1lil~~. au.)IIl ~Ich~ irt.rdlc.:1 d\mq~ I On I5itme . mil:dffi.~ . s.le.. un !J1icpm'de's!:rop.l. . . ~g."01JS? LaJcou:vertl!iI"ii!l maJadie uni"uers~ne (leMU) i.go.::~mf!oyle.l\Ji 'missijon d'ar~lflllil de m~were j.l!l dlfr!!rc'nre entre trn cachet. "oem!)'>~-l.. . .5{h~ a!.k:1TIl~nelll.mes:"au.OOn~lioJtsobllga!t>irE. fal Ie vil~i. r~mOOUl"'~fil.LIE5~Vf.lIa (:me dM5lon mjT11s-!:~n~Lle. m~c(jl'ltl!Ilr". lei hopiiaux emploi.manqu..ratoires elli!"S mi· mr~[ElI:.:: lears ~Hectiis.pit.ius dive'rses fd..meJI! d~la90UJl !lIti"fl.crllce d'Aj~e Meditale dlll.:ltIlte Maia.e public: l:iIop~t.mB1t Ies ~'ilIllS. i'ltluellcffi-I':nl.1t paS (llneqernellt par manque d'aygM! En Efta.sa' 1 iSO €(a!l d~pen~ e<I vII~~ :sa.ll la' dI~.

u~ altemath'li<s.. !i'~$ dem~~deuf d'<)Sile.!YS I1I'OS censornrnateu:ffi'de medIcaments d'E\l~opeet le5·. lusqu'en 2008. . I ><"'Jllhcti' tr I ~HIIJ1\.pal1s i! !~Uf est" ~n!>eill~ de prendre une assurance. SM.lt.fIIt~· '7 (·~I· cet organisms qui ~.'.=t<-... .GIlp!mJ'~ d~IB SNCF. lai1. D'1:lil<o m~f1I~re:g~ile-f<3 Ie.. 5J ars.M:trl. en~ h€Q.!n~'!i'Q!"Ir """.fider dela Sec:tIQtc ~iQ~la. "d'.ai's sarit· Ie :1l.. WC!l!. d.es indemrti.le an. 'to ld~il. ne navaJilsRt plus C. Lell.ul5 Qui om lereilimede.eg~me geHera1'.ei de !ra\'all pour ~us= de maladi"" Iii seoori!~ StJci~le V~iS.r el!emple las ICIlc.lnl'~ ans..nne. <itt.·rnjgi·~. Fr..'! a reeeurs ... .rI~·yilo:.I.ln" tag1:ur~ La ret~ile ~. de ti<il'iiiilleJ all dEI~ d~ 60 aIts.EZ-VOUS W I til u."'lO't\r~"'l. cornme J'homecpalhie -_ SOriMB ~es pal la S~tulilt~ temps.r .t<es jour. les militiim\. autres . sj i!.op.$·jl" rH· S~uri. memb.pi~!Hnuie.ec. 1: .dna.~rea~SSI les Itlfllite" du reeiml! Een@ral.ue .r~ '~rli1 liil1i.OJ!r !e.!LA SAINTE LES PRESTATIOINS SOCIALES iii 11 It Ii II •• tI II! I • '.t.l.n· pions dumende deeensemmenen d~·p~l:'''h0..a\lriculte. partir de 2Df)8_ la social lenfant..n I I..MtWl ~!lI.u~l!e peulpretendre le saia. F"ul..S:'lame ltO ans peut pl':'rreroir sa·~$.nrh.S d'arr.1Ja1J'et ·po.JJ.-~ L:all§m'Ellliltirul d'2I'~r<lnr~ de 'lie 211<1 '~Ul)aUoll~mnomlqlH: 'm[ collcluille \1011\.ega!ement pmgr'2's!. ~esli'ran{ills prfn ~fnt Ie~ rrElIa_ire ~.!e.. de ~ili n!irim~iJla ochBnd~elL I .. ~ ~ b.es .$Onnle .e~lmes cu 1':ac"t!.ljl/ir<wCl1 m~I<tJl.j... ees 'S:o$'Ie. J!l~b:!fasanl'S pcmr (ctlli:! qui en belle~dent :comme p. la limite d'~ge malirmllm et.lN"III~ffr o!:>I r.'.. taute pel:5\inn~a~ee de 60 • 110us pouiiez b "". .6al1f'Sell'~I!·'.:!it" Firorm~ Sf' met ~f1 place progr~SSil'fmellt liropes.lnce pe.{<llIcn~el 'si.! ta ~S"ecurlte .! II.'.ln E "".ilaliere§: EUf's sonr aomareuses er 'MrlEios Ivoir chap~Ul1-5 Ll~l~miIJ. HI~'~H A cole de ce t.n Mm~fi. U! 1P1~:p~fI d~ .cdiani'~ Iriii\!a:iI!eur'~il:.be. ~ol'ttubill.'r.wilil d<:\rl'<ill.!iI:!se compp$e d'une ouplusieurs r~!Jai1:e5oompl~rnejJf· tairoeser d'une reuaile d~ oilse.coLi50ersl vous 'I1les ayanN~rottd'lln g5!il!m~ une retraite 11 I<lUX plein...e d'ulIt"Qllple p dUrfl. 0 u • iles Ifram..~odaie car CE ..c. dub"mps de tr.. iblr. :Les retraites.! """ml.".L\. elndre 41 an~ d~ e..mlj'ai~sent ireS anadles au Sj'~tfmC'de rcf..ilnan( .eSlpossibte de S'aWae[ ~\!am 60 ails eu e'll.E SAVI.tionna1ri"s.Y$ eletenu ! • t. Ie.l(ed'un' PAtsl.l)a. en "rslte en.ll.(ilimlirl~[11\'I!~'rll!llrru("l1i .gnal~.. e! a}'<lnl Ir.m~ln p!:lUl.fe • 'PmoS d'u" F:r. ~. retrai Ie de ceux quI I . qul (ompen~lll Iii perte desal~j eo r L..J.rerraite le maim.jJi:~ ". ~e'!./kk . Ii!::::::~~~-~-:~ d<!nsJ"'ti~.elrlllllgers de 1~'U~io~ellr.:: au salati~ des indl'ml1il!E£ l'[lurn~liiu.!ile ~I repiiftilTolI.~.H Au 1n1~'ilill.l~'t. VOllS" O~i'le1.IE"'T i!l.. Ci:ieKisterlr de~ombrellK If_gimeS ili)9:ltitU\i!!(S plus. !l. C'~!·~-dlre.eijdeFQes m.. II • 'I L.1'[' IItlm~m a ellga~er 'ell i004 line riilorme des rellilitEs Les F'r.i."s. ~OMJIIl.u .amsallS et les ."" a:l:sur. coti5alio!l eli ro I:. l!Iif~i~jirf.eme~ ·5Qin5 que leli.Is "ctlls.ont I~ (CIinrnerQ!lnls. En a.. .n~a:rs sur deUl m:e.

~ dans l'i!dvel5it~ SIIgees.1 (olltrairrtf'.e 2. me~s_es : que ie.£ist ~n mil" Lr~ rap~de. n!iel£! a mes pmwlIsIlillCf. de leurs f<jjSOllS et de leurs mnseOu.t un ~Jle:da'li5re I'$t un spedi!lislte 1St unsped. quencEs. '!ipetl<iII~le ~~-~nsp~~laH~g ~t un lfPepaUsre el des dents 'be .. sots dt5honoretrej et I'acwmpll-":. . Miim~ sous 11. PjiS oeoeil.l[ paur a~sJJr"u su .!l"hclenl d..ns 'el:lro~~(liI5 b.gQr§ec. lois d.~.rnmlll~ Qo1[ GC.• au J'II:m!I'ii'~.nges .Ii!· eent dans les!top[ti!U. Ie IIi? Ilrolongerai pa.• iiiliSfe k e5~ lUll splkfaliste e5t. famille.l Ad.!!I'VI!!ID.2'. estun s·p.1 Ae !e.of!ss 50uffr<i!1c~ Iiuels .:. indlvj· Ie fer.qUI me sont les demam:fes. un ml!dedna~"al]t !. un (..I.ard.lIIri:t~ 5~i"e I !ROWE? ll" BON $. Li"Se.J<lle. lelll mmnrn.:5fsans·dQ'llidle . un a:~I'IUIOlo. rill C:IllUf. i~resp!:aerai les Mon pu!mier soud sera de retab1ir.de ('" fOIJllli!twl!deJOetudian.peilWlIlI.nn ~Hh:. VirAl (lU fAUX' r~ a Ie respfdiel<li toute'S iespeISonnes.~1jO! ruts.PECIALISTE le donn~rai milS sOins a.ef!!fanl5 ~.gain au la Ied!erdle de la gillue meprisele) sl j'f UlimQue .tle Ii. ~!1 !l.u leul5conllidions..l(!]rl~[Jr e_tato. aoo:si.tg.nisp~d~lisN e. Ut medec{m: d!1:I uava11 est g.secrets des lfo.enlli'Ullonomie et leur nj es. de 1 ':llouclI.vfJI'le nt les agn- ~i~·@I •• ·~~.l'liG. i:t I. g. Ie Of me laisseral jilC!slnHuencer p.Sement e rna mission..etaipatlle -potJ~tljllJelhe GE5 ~iJ. tes reLI..u S}. I'inteIieur deli masnns.pocrate Se.!iii ~u~ se·Mre5 . un del. un phleb.1!ien meciecine. d'es ma'lad~e~ de..~diis "I1I"rgie!l h.j11)1! 7. U. Ie les emre:liendirai et tes ~rfectiol1ner. .-!lIne egaUte de selnsavec leseTran~al. ph\'Siqn!es et mel1iaw:.et .dldiW.e i~red'erre fid~~\e l..ie-ne lrom-pmi jamaIs lellrcunflam:e et n'~l1p~o~l. ie « Au momem d'I~lJe.te Ila.rme ramais. SQ elemems.probire.fgolegisre 4.milfi~ejdans l'mlimj~ dES Il. nruortneraills patients des:[jEa5ion".. id~y~ I. les: retrairessu"t en p~rilie payces par la Sl!CUl:i~ 5Q~i~le.[LA SANTi:: Serment d'a. 6.lllfeitli1:e ma{adfi: unh'l!rsell'e est "eservee au~ persollllC.Iflslll'. I'appmte(l!'i man aide a mes confreres ainsi qU'ii leurs.QIQ:. .t 'e'tdo~nelu quelquo1'5' bellfe5 de cou rs aux: .iTli'ltologu.rliste est LIn sp . de pre..o.U(fl aw. ssas aucunl< discrimination se.ets qui me sant (Onfi5_ Ret. un ~~urolog.. l'fndigenl et a quI· conquE mit les demanden!. l'intaviEncll<li pour I~:s proi~gef si eH€5 soot affaiblies.s!I. WI oplaslmologae 11.. 'ro .llul! '9.fISOllnell..uqlll!s m~ .dEnt leur e. rement prendrai lien qui d&piisse rnes ciQmjl~ten(es. 4'~leschopll.un <:lw·rltlno-Iary..s pour forcer 1!'5<onscieJlco.ocla.!nt!irofQg):lI! 5. d'e. vulnerabrB ou menarees dans leul illteg)'ite. cli6pllil.>lime .aS~O::l!lril:ll~1..ers-·et mil m]Jduite ne S!!Mra S5rver au de promouyoir la saIlre dans IOUS Pi3!!t lH:mramplI: les·mmw. le ne p:rovoquerai jamais la mort delitJ.sJri't~Ji..IQIOl!IJ:e 6._ d. !l.li taut pour Stiulaw.ld~ Ilommes erm5~nlfrfm:s ilf3tmr.eu[ putJ:avaJlleroeo Fran~e.~mb~~IlS'J:!!ra totatLt~ d'es:lr:ais medtCllu!I.llr loa soil .Q" Les le$qni~. dl1 1<1 peal) f. Ie n'entli?'- Ie preswelai 11ifde~ndan(e nk~s:<:_aire a I.problEmes digestl!! d.~~~· eontro. ''I'. li'I·. 1'.le'/ Acquisition ••••• "~ •• I •• ~..tnlte.d".aifmisl!!l ill !!:mIter I~ mededne. jlOCIiiieliS.e l'hOnnfcur et de la.rimnlt iliiidim.il!l' de I. ie n~ Jerai pas us:a:~e de mes CJnnaiS~iiR(fS OOlillJei E5 lois de l'humanM.e a es.ecIe ml!me m€decin.run. 8:.s"ve!Jl~s Des instlturears er des P!\lfesse!iP~ se di:p.". i..l.airai les ~fq.a·~:f5.1!IX.~ I. s. IOn SIotila(olajue !IDI1rdu'.il5HtN. La c. l!.rg[es Iloli.l!_clalls~e <I.s~me n.II:! d!J!!i5me'cUl!nrg!!r ne p. ilr pMiatR! 10.e.. des.

L:E S1IiviliEitAIO tiili.Des de moins do: 15 am.£15'11?lus: cOllsidel'e COlnnl!! ~11~emtjfj'catio. l~mtel ~ de. gites I!.~~ 5fi rMlIEi'fll.oserublE 15 rr.!lll U:·mi~e·e!l pla~·if. ~iag€s.ettiiS p'mresslcn~ IiMIitI~5 p.l1ie~ heures tieb"d(ima. sui. Evidll1Ml€itt IHo rnlldin.ie.:s.m: HI{lis q CD'I1Hi1i Paw II11e C!lrtOlII1t? gitleratiol!.dlfiif .pn~mJi!!e d~s:!'i\lill:iCiJ] 1:ou.ul" ~e5.j~ai5 hffieIid".accl'Ois:s.sr la .i oomrnf 1~5 'Wek I arange:r. eJ'I .·e!~l.gmp:s de tmvail el de .olf!peHS~!f .' ell piemJiUe POSmOli en LuIOjJe I:~\'ra~5"_mblrlMern.ilf" • ~ A ~ ~A.~ F:rtAJ'IC'EI\U QUOTIDIE!'i La :pl"e.i pr%llQement N'lo.:iiesa Ia ~mo.Riil'rede.fm6itw::le$ des PHm.I~. II ftl rill ir 'II.1 pills so(mont qUe les adliltes ~i som phiS attir5 par h:& ces!iualkm. tid' • f':.. '~i:nt\lI~1 dE nOO\'f.l~ mmulier.§.Ulliil!!jill!rtI!. 9ilns ~. destination I".mmportem2nt ~n [oocIRm des ta{e-gQr1.s (6$ en Euti:lpe • re!en~ 11l'% llles.res" "til fi'ance"A!. jl'i'!Ien.s ? SJ:en que IEi.n [ami1iales Qu'j nrientem t~ d1w~ de ~~ 1tgiQ.mcln dlH:er~ilC5 ttl!o-.".'aUOrlgll!1:ll!H! de l·espe~'tlmCt. ntle ::~ul~mellt n 1m d~E asricuitetll:S.Ues fl}oo-ule..ETias.i end~a tbim!!S ~IniHatiQn ~ 11niorml!tl~~. ~a@ ~i'CT sa vJe a 101' sueur de SM fro.e!i~ 35.IHQ. 'CE qlll p'laee la r"'n(1. LIM droit fiJt!d~ll1eI1!1l1.1J:iip:. - ImIs a -de • til'S voyagas tfoim(j. .E!JJm'l11 dill>prgr~ssIenm'!ts-du to urls me QUI'·ll'l).ilbreu1I?C<i'd:u.. Plus d~ SO1d<'5 IZadre'5.Ie "t!'al.~ l~ le~!!~sse_ 48 .a per" llol.: '?train· ~~.Ies L. ttms-eqtlell[.fd » et Ii! l. ~tOtS ~~l!rop~..en ~reupe.~ l.e I' .:l~ aiml q1fl::: (.rmlenl: riM temps U~re. Poutles nMiffS de 40 ans m:JI CfJntmire Ie loiS!" f~it partie de It! IJie qiloridJel1l1e.esl :g_enEriirem~nl Ie di. Les jeu.va. c6rripensati:Ol1 d~.lrult !:Ill fez tt'nall· !XIur 1<l1 duri~dE5 ~a81l~1I.n.~IO.!l:i6 (~dl'lnt 5ET~!lI:iERtii "!!ourdesJinali()A rii~"'Dril:E est l'Espagne. lIs font molns ..~jl. Sexel.I.es de" b~~~li'der"d'e. les vOj'.e clirette' de la redl:lction d. Depllis 1!J82. m'<:l. 1 S llIes a!\n~e~ 80 l5rih:il SilbiE.rUI<I(n.elu dans Ie' m\Jllde l1lii5 j f.liIis m.'alres. iI 11'.~a(:iln. lli' tOlJri3m12 vert !ill·ff: if'. fie Sl:>n[ Pi> gmllds amateur. . j. il e:rlste em::ore d" gr.es C"JIIlIl:ell~ClU spmtl~ la tOiJlmle. Qu'!prelttd d~~ va.p!.deux $'~m1tin~ !1g gjm:~' .:'lt-des 8:lrn9lii'Si fie: ~~"t i!.s .(e5t l'A!r:iqu~rlu.1 de \. fail pJac~ il Iii" ~1'llJm. qlu Lei Frallf<lis. F-r.rrfu'l.1I111'" S :PJem. ~. . ~ Iaflue!le S::a jdurell't les JOUIS (.Nord a lf1:il.m d'une dnqltieme ${'maill'e de OO[l~es pal'es.m~ai5 Illiffi:l'tlnl la fiance·: 1~1l[ iiEt! dO! pr€djJ~i{)n 51 I~. .h:li!u"i!i.!i.~el1S ~I ("'SSt sail'S dJ:l~t~en partiE iii ca:usedtlpj~G'it4a-_e!<e il1dMdlUll~ .·.oj· ~"~ !.ao(..d£.ai:Hr ric.ru:.atiere de loisirs:.rem. .rnen! ~n ~·a!:(ioces. ..rle d~ la lJltm'i3sne: El de l~ C3mp~~e_ Ij~il].~'_ Appremi'ssa-ge.looale&..~ pluP<IIt.S de.lllSli'l1lJe'mO!~dla.dalri!. e~ d~pa&se..([iYil.e.i!'ilUli g !e camfjlflg a l.au ~ll' (h~nr(hQ!al p5H~lemprel.1es Fra.ca.s sontplU5 Mm· brl.

s. a~n s l Ie ~~n est -filnsiderf par ~e E!am.Iif~S-. en pdrti·. OSI ai nsi Que Sf sont d~Vlllopp-il5 d6t(lOS.aUanrood'?' - ~.:SUlle:s ch~mp~ ..meni. Frenw qrdiire. nii!Ii!.rlanl .IJ :SPDrt-est uneCt:msfiluente de I·attention qUi' I"hi.L!I 'glalld! bo!l~le ~ terml ne ll11cli.. l~ <::il!awm~ j. ESt rnEl1IiaJan-= ni: P'M!lqlR' !ill MI d uae· ~j~f:' La R. IoCIlba II ~i prerel1t sur I'!OIIdu' ferriloTli: h~n~'5 J~ rugb)..e cy-t..("deiieloppement des~uipements .! mQr.mill~ romP-Il! pres ~ I.lu.p~d~1E d~ refu~6.dteiIE !&:lulg~ En-Br~ -eNec plus UIII" [(lite alnctmr.u.!laile du lour .:~ ae door J"1l!cAiI&lUre a: ere pres'ei\'~e le grand ~\:Bne:mi. Qna5~i:sre a U~ ueve~oDpem~Htdu ~!:i e d lond el de la raquene.gees d~ns des .iU-e llnimem Ie s roots de IllmetK 15 t'/cllSiQ effifrnr~n! un p la£e~de ~111"t!Wil:es SlJJ.or.'eS:. JQJJt~~ r.g.'£! Slr.EI!'S~ In t~!l dES :al_larrc.il du d<1~eIileni g~Ii~fill q!lJ ~om:! un mi3'mm laulle tlli~viII g!a-lIT~ dP \'1115 ei~ he~pes S£lIT( l~ q"dtSl.s:pgrUf1'la fi!VQris~ (~I ceo_goue.:5.:! de I.Nl~ 1.mp~e que ce sportd~ia_tr6 pop:ulaire et ui!s mMiatiseoccupilit une plsee par:r:kulii?r~ parmi 15 spens Pfiltiqu~-fn F'ri!-Il(~ ial:ltbal L .lml~f A!Ofli qUE: If.( . de culier la p.5P!opoS.~ Dc/lui~ le d&m des ann:ees Qij h~sUlf des L~ spar!-s: d'hi~er ne (on[~mi:Ilt qU'UG Fran~..~s encatlt€:eo po r aB Les jeu:x:de b. de: dnp..!ll usleurs !C!~ rs . VmS:5-(9mmi: ufin. ~ Tour d.-sl~ur~. all peur .!:s rom ~l.TIs 5111 l.lnfin~lldel i1liJ}..4anl< I~ ~iI]~ voi~iIl5.3Jl1 u."Qir J~ possibjme tJ~ volr piio' b3ltsage datx lialts JOUgo.1.e~til?lIem~Titl5 CGt'.:rt:~ll'lit ci\*.!e de dePlarem"l~ la 4re1.bI[C..~ f~c.! d:.i ..n mrpSEt a son equi !ibre' .f (Itt raqueUe' ? 5JK111 de I:t tes statiCll1S O~l do nda:pteJ it cen.~te' <ill!>.H~ ~l leurs.ur rolf! lI\.: Fr':In(ff.tiisbe ~llqu:af>rtUjf~ l<li qtlB!:rl~fl!~precei!.:s:..tl! C'~ m~rQu..l'_I'~gmr i! pi~ .'h~1mll: !iIil~ a. .~111 d~' plus plus <it! Hjlnrt L.o.irf2~.:spa~5 pmp~S'~ la prafiqueode'(\f' lirH1.!allqlre-d. -d~ giles QL! des dli!rnbr~rl Mws sm CR Iitlru!r<li!fi"de grandelill'idllunf..pour lss S~r lf~ ~1re.:!ii~ Ii. p~rJ~ mMias.ttrmmUIll!S ~m>§I13~a:u m€5ure-ou 1!! ru~ [Qm)Jp..ot5: qUI! IE Footba1l eililar! des hrOOIl:lIi.:.ou~es palid:$ mULlj_dpall~en roileE L. ffiQ'il1. frutrffii..Ui des ba I...Ie pl.a..~ (€ti:e o(Qi~i~~" Oil a pu 5~ -- B:d1'OD ovale au ib.·iHages de mOnl.'~io Ls Entam~ innUEl)(e.5 sports seet mnins mliteux el plus ~c(~s5ibl.leur ~lIi~ !avorlte at Ie pf.!) de v&..alrui en 3'uil'<in'rleG!!'. L~ oo!il~Jel'e que represente I~ prstlque du s~i en maliere d'eqaiJieil1em el nel.:.am:i"n_11 '1-ll dtJreren~es-~ de j1l:U~.t-alns! a.de ~ne.our a~o~1rla ml!llleure Breniiel )}O.Sann~s !~5 ~po"i plein a'lr. I~miliale' Q~i lechfKlie 'Illes p-el:iws sli31ions amena.d~u ho:rl~ esllHI SImlttif.EO 000 !rrn era des ramrficati. H ~ dlllQul~ Ich~i1E 3!1n~e au monde et te~ p:.iprntff de tout 1(>: populi. atl. .r LES lOl5IRS ----------------------------------------------ILES ACTIVITES SPOR.:'S dn.nnai52'ct I.ncire.)fI[ de's partiJlIJ"S e' oerg.fi'5 d>etii drcull d'ilnwron 3 000' \111 (.anies de. 15ft 00 LI?S:miK~$ ~Elon f=~ Ie torJ!r1¢D[~enle ~Il' ~pfil.. . - ." nO.5 stint d"~uls blEilt9i" 5Glb.atiq~~ de Ia Iandanm?ea_pied O~ a ".n nan(e p'ar Ie nClmbre..sur.weile le ski d'im:E aw: Jemom-ea mecani-quiSS en fan IJn privileiles q~i wnrerre .. II' ~smool GU 5jJOIt.P~I::3l1l.IH'~!. i'lml'el a AmE!i8ldam QU partu.le 5ud-tlueSl Et ~mbl~ It.lie di<'P!ii:le .-CcmposteUe I.es a rempla(~ dt~ 11:'$j€lll're!> •.: p~an(jueS\lfirllE I)lu!> ment r~parWlf's G Q)JJsil#ws romnw d~spo(B.lUX I:!oui~ es'! a l1.le roliEf rail ~!lJt! Illlfila!!l<e p3raililO [~ qui <.:lHon cliiTIi.lolSiir Ie' ~Ius pOp!>c I"ire la maK~~ L2 re~'C'au <i.endre Le·RoUel" fWllni~5a!lt~ nombrellxild!.10Imn.:ai s ~ romme un IlliS'irp]U[\ll qu!' oomm_e uo moyen de competition la detentE HI plus impo:i'(~nlequeI~ penonmmce.lmmi:! modeme jerte jj .[ dE nr1ll1brE1lxr[m~Po~1 ces ~-IlIe~ 'li!m]lRl"t. dienrele.~udl~~ a l:a !~!§Jjsloo fS'trnmRMrni I~ ie'Jlll5.. les marque..s P"Q])Uiiir~ dO' l LE roller sest jmOO5~1i'!155'i dans ceiitaine. 1I..:-.La randpnnee ped·estre au bor. gr. Cl:.TIVES l"!Xl'Ois'5emeont de ta Jj.-H bb. moi!1!1de.i.~ la COllfle du mpnde ~ ro.~rtir de:.·e pour se rendr~ B S"aTlH_ -I<rcqu(25-dE. (l-onlie:ll!lmE'JH ~ Patis.tem:eru5~! per l'im~&<l des f:1l Sid. efil"es.tille dans I~ du P-<:i~gt:U1b.il!!~ OiU POIt~ un roup a I'enlhousl~e qUE' provoq\l~ !E teur do...mds thampions slntelii:s.nl spoltil de I an~l§~ !IS at de '"hi5IDirf! du ~OI1 ns(iona' a fEe !a \~Cl'ilir.: e.ani3.!illS €!rlf~ 1l1O[<:s5imlS lioorall..l..plE 5'~rteut )militant !eUf.c. dE ses IItetld:es Ce£1 un d~ ewl!leml!lllS~rtii~ 15 plUii louer .

."ri.C! ...'nr beI6_" Mafii. 'I'il'lltfloiS:.tldf61 &iill@iE ~ll>' M!1ttLle Qul cemme Ii P(~'<1l!l un grand [Clllr· est nal d1nfo~mallon Lc: F.l des • blbli~bllS • quI 'IIlnt Inre...HemlnplIN CUI de_ Silint~ E)'~. peJ1se cree N::n1903.n! nans le develuppemenL des bibHotilfqlJ~S muniejJl'iIIt'li des bibliothfftlle-~ de qua rtjl!l GU d<.s'i~pifE' de..:l"i!f!l ".udil!eur:S §'!ligneu~.s mwiliiliilqtl~" La-c-r:eest .pi_ry. ~~iEnt de s'a-dapIEI .._closdes .d~fiS [)11 d~majne.el<!mlli~· le~rn61iQ..m::"pie 'Pi'i( camu.11 pop ula'i'l-e .:sfrallQd!s aonr ds grllS l t!(. .~~~.huur.r pes de Le' M. qui dcnnera <lumo.I.-'>u 1 au.~ P'le.s" qlli Ill: di~po. II .s est image de v<lleuu cu'imell peril chez les jeuni.~ ..~sil IHuG'~i!1111} 1953.)ltrtl! Ll Pllrifii"1 !oum<ll·rf~~fl-al il"O-~itiC!n demen:: t5i~{ill'_lilllm.l. prose. ill'ee_ l:E:'In1'I'~l!r"l!.. ". Ie:. II e)jW:: a~s.'ched!lm:.1 n'~rriw -quen qllill' tI[~J11~ tit <'i Pa.ll la feH~"Jlltrerle5 i.les .bUque' ". 7-~ rntlllons !. qll~rti~'rs-ou Ie!>looalttE5 th~qUE.~es EI tes hfmme. 'Ies l..' M~I!~liI:<'?_(4.a.ser"rre .e livre L~ lillre ~lde 5'011 •' lLe prix ClancQurt.l.\ ~dIi~ ~i Ie o N~QTI"O~--'..5. tEl.JK!rdlstrlblle ::1.V'O~III!i 7 L'tltUO'1llml' : slIiso.rnil!!6_.Jle'li.I'alion d'E! . ~eg!onaIJX5Wlt 15 mains (llle It'i depensfs de~ mef:la~:s om ie plus !lfogreS5e..!tTJ.f[l iJ-piTi- athetes eJ les mllfmi lus.uf5 dan).nl de se fflldre OOlllmE Ifi!I II! p~~e..en iiEenaafl{e·..~.el~ '~~m:m~in ie.~ n'e'lll pas le ~ ere I. ~~~l1lalemellt ~r!!a: tultrm ue_s IT"u on-e.er.J'.-an(e se:51tut':.p'Mlilk.~~ . • m grand prix 'du lI~ie:Inf.li ~(lmme . 1I~ chers ~t i!'lal Oidapti5 au. attribuE p"r-Fran~ei~ler.\o n des _QLl~r.ouIVl~r 1M ·I)ov:rag!l$d.I.e de~ prix IiIf~roll~ I..e 1I~n!a(.ris er S~ pltl(he bantiell'~ En rr<:VGilchl? ~.. di pnilo et de pol1irquce qui sent Vllnrlu!l'(lliltjue-alln'&'ert france. . r'auaimi-'iu@1 et Ie" omits mulUmi:dla ent rfllmg..:ntp~u~que les personnes~.eote.u...e. . l Q5. (. prl~ <l .m·~. !l"roit.\l III relation jl u I iVf€ EI les €oiieUr.~ sen~iI.er.el'".al :S. :l.en J)'O!lOS:~1I1 de.pad!! fait 'o.1>1 o'u"".l Ie pens~.' l<lprt". n trQ~\re~1i5 .1 E.!i:e 'e~ ri'lIe et lal€nI.n I''''n~. biblio- I.JT~ rC p. ~ecle~lolsirs a s I-Q~ 5~rgefe.l_dil pel1t 'orm~lpas... L'E:SAVilE'Z.ncl.I'c:II<:? de .mplil.e pilr K~lu:!otte.'&iiJ'lill:l ~ pe~i.gesi ·e:~rolt eclion de' Il<ldll! rest .1 ~ tete d u pele. esr dect!'nl'epar un IU_ry d'.~ej..te·al!·~.Jur:llidi~ns lia". ..~U I1llmOle d enrrees clans Ie':> Er.e.0 t€te dB hl:bdomadairs Ii~n§:raur.i5i1~e' ~e.3·.clJne rg~1!.I~rn Iitnn~ni.!.e sam.mt s. Cg. re~m· chaque arinl.~EUIDt:~ pre~se Si IE. 'F".. au bas de l'wl!!Ile . ~:~dli1.rnl1ffi_la F.I~. heffi5 des a:... La loo:we d~quol1dlff'iS a b.i. plus.ndu ...eux.!~ coniinu.I1-"elic: lEi ludnru p'Odll!! livIES d'niSloire-. I!.a_dlo du .5 milH~lilsJ_ l. L.ol' HV!je d~.LES LOISmS LES ACTIVIITES.:mi~r llu-.. flWOO.. tCULTURELLES A~..c .'i. Bqb I\l<jlrulj..$ am:ntes LEpr. 512 53 ..'5e c~rad6rl~e.shamrnes.e lO~S les rnembres du I~'ryscm des temmes. a""ec ~g!·{f. Apli:s QUill<i!fiI!:' ~il'Scd'ellefd<:. liv.~.ana ~e$ 50. on pEut dire q ue IB (ultrj Ie se ~1i1' bien ('est ea ejf~! dans ~e:clt:lmalne de la c~!ll!Ire e! des IOiSiI"S La Fiance fait un eiion imp(ln<.!:...L!I!Jb!i.aise.le e~09re ~pllJ..a.auooup dirnillue (If'~ vingt d~. dE~mmai.:mdsmu~ n"lionall~€I" au nombre de POUR 'ENSaYoJ:i1 plus US aal~jte5 culturelles se mliflmdernl 'La lectu:re pu. q ee t~. teU!~ de lMgarin"~: . ploh3b~ellilo!'!nr !laKe qu'its culIerIs q_ullIidiem.mina. tie l~aG~demide'. lines plus wurLS'et rnolns ehers.!'·~' ~lrililtWJ1lrJi.lr.v.IL:e]!remie_f I~ :jlremie:r livre de p~'<:..!'fW.

.()iICE"rta!l d~sp:OO<lde CIl!llm!\' Ie Pal'ais 0ll1nlspM5 de fon~-Bffiq su.laisiD.i.~ 0u"I~.· senrenr les deux li[ers de i'audience.ll. des sanc.tlluemem le p~iemenl de rene l.~. ....s(ene.S red _!5. d"un vleu doe q!!artle. En :!(lO~ e.~·ait r de ch:.fi en France s:bt lJr. Vilil'~ I"ul¢.oliS 7 d'AVigrlOneu la ComEd!~ Frantaisc puur Ie • Le.~tlio r Ie lllililiil 6senlielle- meJ)r entre III 'E11Jhet lis Cilllsiderelli que I~ inil..3VlSiDIllenviron trois hemes p. iI'~-l'iel)"o.1!ls 1".d'e 511 C1eal~Qn par ~ean. " La ~. heures de lotJol:!mee. i:"'"!1!!t sousl'jmpulr'epri~ 6l.io1i pul 5 de Iro~u.~ul$iplJ· Ln fd~i6 • I'~~. s'el. te51t IliI \11lle.Le's I.I.1! dOOr IlIl .f !:!". on asSist!.~ &ucds .da'le.=~!!!. 51.oioblige les radl.--==== • La r.:'t'i1cgnoome meat La laIn~~i! n'es ~!i cuehfie pour longs e:L res: Irc'u.~lId I uere il PiJ. OIll~tq.en ml !2I(f PitEll\'iron 40 .H!ll!!h..g. I D'~nl· !i-iliion d~ >CDnreitli df musiQUE. ces d~rnie. taus des ({}]1d llions de JlloJKtion a ImE..L COn5acr-ee au Gfru~un~ e1 au sport.es men. la preMU:ife'4cpE59Y Ol! du c...fT€qIlE'nraliOIl aes.!fjli11i I'IlTl!i..!tlmp..ns ~ diffuser eu I'tiIOingdO~ de chansons [ra. C~tre a la gr.'LES ILOISIRS La I'..'llmJ!tioliis dorln..de~" rrri!1Gtres lie.re 'll.s lois.t Irois.s fn:mtenr B.tam.:l!e dimension wllllf~I'~ ete"\'~s Les<!lts P-~.I'..ges. 'Fra!lr'15.r_eJilf ..age • iI W~~J't disposer i:J'QoIfj dieClldeuf pout 1<1ece'voir .ilsioll Hs treuvsnt lss pro..m~~1 de ~aFrant.G[~n[ la ladio qulls leg.n¢ise5. r cependant emet en dabr a oeffili'mes. trcis a]lparriEnnenr au sen'I.~1 de 101' Clnqureme • q.~upl!!C: d" E I al.a rndJo emit En Fl'iui~e Uu:l m'o. plus grnnd sucres de lehhi~iM 1. ·!1e!!.les rran~<lis lie sent pas tres satlsla iiS de teur telib.1i:: SA:VIE"l.leall d1l1strudiC)l1 eJEV~ i:!l ~abj. 8!1!MrLienmmr au ~a(mr pri!'!! ITFl Call"l .rarnmes culiUreU~TI1l:'~i pauW"eS ~i la publlclte "fnvahis'Same. I~ gll1lndl':5 ~pc!siliolli Oil r..Ej '4e~'dans Les am.salles ~it lin igfll1 bilifSf'.ndenL la tel.• ~Vff. de tJ)~~trelle ~e~tl'''''ill i.!~lln doantl! 'pa..[il.3 ~ II.:ia 13Fran(€occupe ur I" oeation de ~attoourg rI iT! o..l1!i.rGooi:!!e:-M.de: ~O millJons d~ lsilElJ ~ Pili.)ni L"art IYfiQU~ [lGtammelli a\1e~ I'opera 'Basiillf' au a:lui de Lyon i1'i!!)1..e-~it~ 1l6..~_.U. folie esr essennelle- allemande ell" autre. del'alK~ france IntH. ~ lilc(lmpenso:r --~~-.0ans • pa~ilIl'Ite dans le monde depuJ'is plal!ei} l1~nil1ettent.. p'R!!lFolmme~ en tl'lln. <iudn§m3 _'m:al~-c. C'rull palm. 'Ie cable qu:i ne C<GmpIE que II ~" d alx!l1ll5 11Y.s it Ullc remQlrter ~"~Ia.·v..-VOI'IS ? 1lI i'el.Ili~ (SulculI ~f'nt d)'UJI.i!S.qu'en 19&2I.!!-llassalt dans liII salle eursur I'bn .1il'i1 1:1 n rnuer BleW'S ..1'1'.lrV amant. :J.!lt-. Art!!!!·u~nr!ie a.s~]OI1 d·u~ peste de ~jHi~tsicn !!nmllle ilU{Omalj.Iii ooltml! qlle ~a FlClnci:' mi!tio~plus div~~ I. de'l"bd'ion 11I~i:til15~iPflU ux fori REIn CIl5e pil.d~ miere place ~fIS I'Ullifll'1 eu~ peenne ~!~ m!l~S d'a:1 c{)ntemlWf~.!.5.a!IiOI!II. . une des stanens all s~rvice public: ier~ pill Radio F'ranCE_ LE SAVIEZ-VOUS '1 La ttHthHSion D'IJj1t: rr~ie!e ~ellaaie. outre Ie d<!roulsnl:!I1 d'aMilmmts .StlqUE5c-a::up.s de (.edle~aIlG(! est une lilliE! annuelle'qUI sert" f1n"n("" les chaines publ!Qjues de N.E€5 par II) radio "'UII plu CJerlibles Que(flies donnees par la reh~\'ision R I ... !'lirt tie Iii Iilble e Ies produits de' lui'i" I!t~iflfll wnuibll.:..~_ La p"S~<?. 1(. • Canal .e cinema A10rs qU€ Ia. • Ar1:e est une chame culturelle fhllJ1cOq:1II' dilfus!'!. Mis .' ElIIr.: OO!I par ce festival 'est Ia .ncies chaines de tel~<isli!n.sporn!s d:import.!Ifde 1'o!. I}lIbliq F'ra[Ice 2 France3.irs OutR I~ moo.~ I 'e me§UOl<!tioD siGn d'P'lidte Mal'r..:ii!Jf(.e!!5 quj repw. des Fllili~j5 Ile {lilt iama~ ~ dQmtwue dallt les lo1sifs df5.'jij €..:m~ra. pro=g.uret 111"e'tre..ef·c'ceullre.!o de out tf.n:ta~d .lIe sent autor!S'eesles radios com !lIertiale:s p riv.Iiv~'i de ~T1rure SOl'lt rl a I!thefl1iQJ.tlustlllil 54 In!>lirre.<lr!o!! educative.I. fe5ti~ a 1 de 6in"~ exf~re OepllJis Ih6i11re cl._ (pius.p~eme dccemee Il5 WIl pl'.IlS. C'I!!51 ~e:uJe.adio LES Fran\di.rts'..ment depU-ls GEttE d .!'..a!<e.!¥'(i.lii ..) Ie Fetir.jj.~a.911 I'e Qn. er pardr de 1. Arte/la Cinqui~mEI . et Mfll LE SA:1JIE7. 115eooolent I~...11E'. ssiQu:e eormibui9lt 11 (e' I"il~n!l~1'946. sans dQ]il[Ji' d~e . di'1lilSCI11 I.' i"l\e~u"iens Dil'MI". e.. -est une chalne if pe.:c~ 13 a 1'15 I]n ntl.ll .m'dramjltiqull d'iO\y[rgliiln'a lie!!! dJaq_ue ilJIlI~'e en jtiUlet.t a d~ raii5 Ilioins trou~--e WilE~ouv.(61 0111 Ie Slad~dE Ffilfi~-e(8.-i!E d!ll la • equeDlatill'1l mo"jfrul!! des i5i11IE3.ili ~ une 'iQl. cell Tout tc qllli·.in pro~ La maiome des spwai:ellrs ont mains de vinn~. 51arion gen~[iiUSie privee.--.ls en aHe.!.

. I II.[ Ulil lit!u populaire.Ii:."Gfnce une boisson cale. ni l'envab."pc pees t e..entrelJ!1ises.e l'ina.i*i.nll. qfi'ii la r~din.".llS ro~ges_ ~_La radIo est un monopole .~t" ijnmu:li! mll'Y!>flIS. dl. La Fr'In(~ e51 d'limiplDnnec ll'EUroPE pour la dJJree des ~01..clacj~T~enl e rI pdoriui 1'!tlJilen.li"e'est !llieSel)le daJIIs tous Irs damain. qui se troove -1lI Palls.I·elr~de \qn b!iilllq eu un petit noir IGille' scm!1 all 5tlVIlilreren tenssse ~Hrfm~ 1 ~[e au I ~itj et d es oaissan. l. Lit!> ~i- ~esen. eU""'!.. • La . le ("re' est une instil utlon I Poor les an rnlllt ooir~.. Oil a I'educatiofi de 1'2 rnlllions de fr.rio'm_bre·si. En brei. Ie sport.de Ullll~- fl'ree nesse et des !!ports a ere . 1..i ••• ~ ••••••••••• VitAl DUF1ll1lr? cafes PUijsq:~.In(ais·mulfi.rs COIi\~es "CIS. ccnsacrem plus dj! temps 1I la h~I'.s les S_O!ill' melS ~tenl e'nc:ore'~.~is. caJes lI[telaire. au billard : Oil petIt iai. littoral <Jttir~ 4i~ % de WUX qui' ptll!nnem Il!u. des..tS.1! chfn. au baby·loot (Ill •••• eontrole/Acquisitlon ~ . lis ""~[ai!.~js qui ne patcenr p. un lieu de: n:oo'ez"vau5.. U reste les GI!e~ te cale 1:.. des ..1'1 ~e~ COUl1te de: sid. ~ ru~b}'. derouhml du'rC:e er--parierll '(:Ilus 5QIf" \lel'E'" c:n Ilivj!r I~{l. 101 p~tanque. tes Fr.15 Frnn". I!. •• .Ii U!N POT AU 'CAFE .U-ex:isre des (des· theatreS.d'u' 56 .elllploie'lill 'PIeS de" 3 millions t~e be. le chiiqlJ_e-vaC<Uj~5 est en -~. un-petit o!aElc.1... Le 'pri'x Gon·co. L15 Eilhilomus sbilt des m:n'ij!i!l!s II mbuIpll[~ . qulin!! an .ll~' n"Mberg_ent (Jo.20.F:mll-'lt:' el' Ie .II exlste plus de aDO ODO assoc:ialions en Frnnce ILai 190IlqUil .lpioia~e [BII.b~a!Jcol:lI"l"dlh1eJ.es qlbercar~s.e. pmt:lr en VaCiii1~.!1iI 'iilc.tiI'el~t: 5_ i.erne soliilie et de !:reignel$' !lIi'.llia dessejour$ 'il.ls 1:!!lthrrs-toll pug!iqul!. tasme cile..eraJIl': Procop~ ('13we de' 1~\ncienlle. la eultim" hiduClltillll-.. Ie basket.sPDI'I Les .lI~· qu'enles 116 ~). t. 1. 1'5" La molt. CeSI Ie football qui i'l. le judQ[. I!O !Oeml d!es "!lfiIndso 1e:m!1.n 1!iJ<!g(!. est Ie plus grand qlJOl'ldtell de F"ral'l~e .!le".e fl'anl<a!.~ rangel... 18.u les .: .15 I! n 1i5:~ntIE'journal. 17. elle iii ithi\'.!s en V"Gl nces.'i11 de rnus. luifl( rau rornptclr).a5f~dali~'iil' • toe miln:isle-re de lajeli. II ••• iI Fraa.·V<lQlllder$.. qlu lii.nlon.nden cafe de Pail'is est Ie ClIfe '8. dar(l~ .9.. d. d'ac[i~i'll!s ~poni\j!es 'IIU C:I!II turelles sl![na 9 [ Ie 'terri~oir. '~ ama~aur. Cill. 1F( e:sUa 'm~tn~do. 'von. P~~Qpiol' f.e.lby ~t un 5p1l1t l'I@s 'p'el!l nfMiatiqUl!.i./. 3. des amts.! C!es FffiI~\i:al.issemenl des: plalle-S ni ~ releoUj de' .er I 0.al~ tlne .m qllle 2~ '1\ VQ'rI~ u_enle·dnq .. Qu. 7. p~ de" !§'e mo.. en 19B1 et !'fnan- d\.tl~al d'i\\'lgncB est LlI) bU'. tE !l'AvIO-\l'QUS or I.md les rano.!]''' eUII!.1 drez. La chanson fran5<llse <::slit! g~n{e musl- i:<Illlr4fere des Fra'fiQil~_ ...~Ie I" !'Jlu~ regal'" EI~e. q u! ne vOnt pas 3U Cinema el qul ne 10m pas de spru.. La pttl.... les ]o~51(5.vle quo- RiM If!' les decll'u:~ge.& .re Maurice' I"'erzo~ • till iFr.les d~ Gaull'e et eanlle ilOI" <II pin ISle cIHi!b.1 i.ie 3s5:(>cI<i. L:~~.le plus ilf1md IilQmor'liI. On peut Y [auer aw. tll d Qllolldiefi~ 9_ La fus.. Ja. La ~IH!lorfte des.. plil'lii~les "0.RI!v. un Jaull'f-ct un conressloonal. du ~af ""'l.aq'~. de transport. iie-:>i:'"' L:! . deitll'ij.hen.remille diose> dans les t.o.nevoles er .C'<inte!i.duction cinemaIQ!lr.Com. .inS.IES ILOISII:RS ALLER PRENDRE~ 1!"!I!.1I rele ~lemlnilL 6. los Fra1)~. un sur demi 125 d de biereJ. Ie ski e! Ie tid~el)ne .e prl:' F~mfli. L~ (ilt ~onl symbolises liar d~UN m.~ . Le. l'equJr. dj: ·30 'J>. en IiImilie 01..~e-nt 7' $ i:I'ell'lre . ~ fralil~15 I$l. sadolcgiguES et meme d. qui ne I !sent pas.lInrage d'o!dllrnfe5.r1ll"<..eu~ "eDL ploti'ter dll sol~ll IT!lplc. d_evantet dans I·end. 1.a recom pan ill u-~ ilI~ re.comJrlbul!111 a :I'encadi'emen.Pill SQ.s·en pattie p.I'IF met pO!l1r 1"'5 vacances .!calfip~~e 5:~nt~S" Wilt p~s. il:-a-ete OUiverr en 1~8~parun lta:ll~n.e Mond". L'Q¢~a Bastille. Ie oonn:i:s.2lS prenneru !eUllf vacances en a'c:ulL 1-2.a!!lI. !:lIiJjlefrcier de cheques_ • ere&.ch!le.rtie.:mces a 1:e. ion:od u it en nou:v~Ue ~ le ----- IF'r<tIilG~"Q.<IIse~! 101ipl1l5 Iml'ClUnle d~EIII'C!:Pe. SUffilllt pour (eire.gnE..t-i!i..age i~clJilrJgeu9 .e II la 1. F''':lnl.If 16 ree 'p~u\le.ne.uIQlJr llin pourt:'. la sante.I1'J.4mbf'" da:n'Tl:e wbleau .' . ~ hi menta. phiiosophiQues. d!!1lms seC{l1l da'ires.3ji1l11'ie$ 10. Les Fran~ls prelen.m~ah>sur ctnq apparttent 11une federation spoiti1J. ma.mlOais.r des-depellses d'llebl!r' gemenl:.._ I".e l'iU5 ".di~"'~·I'Il'''rr'es • Des. La Il!de"van~e -est Line taxe d15ti~'I11l'e 11 2.m:LnneRl 16.dl! la...-un est un P[~ Ulil.5..e.5 f.s.. I I.llJ{fllll. "aOZ~jJJces. '!!'II.. rlftlanee Il:lr lss 1l'11Ln.:..menages aus rev~" nus rnodestes peulo'€ nr 1Ln: VIJl.!que da:sslque. i1s peg'lIent'etre utilises pourp1'l11e.s Iy COO\Dli~ les DOoM-10M)_ eo 119lill par Clia.pn'S6< lU!. .ed1iell.

:ai-s.!e la Z:Ol1e Bum I ("A.!lllnaIi'te~utlIrtmld'e..'H. I'Le pa:.B sUl~tl'fcllerti'Ectt L tabou.~ ~..a rude":auprtlN.> fJ-~r=. la alJrule Irali~jS!! HI' [110p-<!U r'2sef'i.F. . [Ill 'pjJO. ffilG!. sam L e fraiM Pol.~ <l~I1€5 'O. ET LA MORAlE parrot:.s I"m!!'deo:n5i<~'r-1!i!lti~'!i!tl.riem.(J J1ahQrlClle.diJ~s dlffe[CIlt~IitlTlliiln~5.m.f. La ?'(111eetirO COtTi'Spprra if' douze d. Be'~iqtll!.".uf[ltaHlti~~t . ~I!I no I"~"gelll.rnenr ttmdamnablC!5'. I rll.li"nill.le de 1:!l'!l'file.DId. pa~'er • j. mij:i!i dans ira._.E S!\:lf).I ~~~dela..» frlfOimpJ'ones Q~ \lUIII5'" I" te. italia.lv!l'nlifoll$ .e .cile ~I.~e"Uerl1.rentime- .tag!'i' Mfl n~Jlgaal:. dies datl-ze P(lYs C'fst meme I~time mats ~~dfJlI'). t<lfgcelil ra.raliqu5.Esp{iIme. p • I'laie d'a'rgeIl:1 n'esu 'pas· mQrlieHe. .!richer !lQII. LA CULTURE:.e lJ'l.ul'lsftii!mili. u'll'Il1.L'ARGENiT. a iOIl.1.:Il!ln~l!!mQ 0 F"!.s qTdllze pays d. i>tloV'r.I!1f" t.tm!l.lall ill<Ipllquq-fLl dE. GlflilJe. L!f~e.f e'<l::lliJvain~'~t.200:2 le iranc qlli itait III mDJUI.ll'rigi lie.oueJil5ll1€:.! l~eu'Q .c au 'noir •.eremise. ~oSprtt.r ·eat.'Mie I'll~'ign e~rop:~an~~ n'. ll !l"st pas.iMes d.. Pl1lys.'lemenls de It! l'lU!HY!t:I'ie uniq'!Ie:. ne sonrpas "rai- Ow!! que sot! !ell r P~!JS d.uis 17'95 disparalJ: 'u! prom de !'euro.!.ur les notes. ... les pie-ces . . rMdIaS'sur ~STffi'enil-s de (E!ti3i[l~S I!elF.2} iJ1sltlute l' U Hili'll i(:nno.e:s<lijafu5 de L9rrupl. . L~ p. d" VMler d~~~g !a'E'1l1l$ di'm~mionn~f l8"val~urllllle preedes ril05!lS I..v~._Rn~ 'fIr DJI. la .1l16lllilry.pa.e"~ ~ -'r~l. ritlia"de.~(riIppi~1I 19~O ron.Oll'l coms: Je~1aidt:nl'S' ton..Autrtdi6.a'!~e~t argent n'5t p. ~~n[ j] l"e5fp.lli~~"1:iLlI1.le d~ F'ranOjllFlO' .1Jide.le.r~ EI Fii111. bll!'~'1.delle'melil Dans' Jes 'pal's ~'ul1l' wnce tete~.1..!lion I !Id~t!.'t-iJ:enQmi:n:e~ ol. En \'01£1 ll. 1m ~-'!lrl!~JJl~ peeml·e.:s U.de rtais..c.cpar rciPpr:!1l il r. ~ cent. PortllgaJ) pOSSMfl1J Ul1e t(lqi' C.Ide. rommur:iica~ lIon dltiraiH.nkhl. . r "'Il1.l.mlque 01 mon€ltliri_1 el il'~!'hlitles . honooll'!' de dffi'tn~!jtES (JE.QJ11J''Il~J''''l et (Al'le fl1(.. POUR EN SIUIOIR: de PLUS l'U~I1LQ~ • Bjl. I~ Fla:.f~11!.m.. de I :iiltt91l d~ d 1~Jifllitiqlfi:.aql'l€.-BiJis.' paJ'~r' diJl)S II%i !filtO!O.ae1ilpl. • l':ilr!t~nt ri"a! paS d:"olie UI.me'dc' . d'~ut<i!!l: :~IU5 que depllj$ Qliflqu..? • Un pll!J. de MaasUicfit sur I'UJlloh _ e!Ir(ll'el?1111e [199. Le IeI'" ja'.ltl mal a~quili·lrH~rof(:ce lam<>i5".Clre p'N l1faise dep.r.~iR'l' >I!. !tOiilo(~!' f<:'f!I' ~ .l:I'Q 1~11!'s". que 'ertalni:!"s p."i .-so i1iJnlr.ii~·d~ b'blllIDII. di! .5 ' '. ctmqlli~ par IqU!::d~v0l!enr 1\$ froffmniqlt~.·wr.. Gn!ce. -.a:UI.epa.~:<llq'~!lS Il~tlrnpl. F'raIKe'.'.I'wier .lHH1tf$(.'UPlion e:!~rG"eejlme. ail (i)(i!S d'l.

\ IT<I~e a 'Ia Vllle~1 Aic111i:e1 IilYi. les 165'OUliJf5 reelle5 dr.61t.a1Jl1l.ijfs Le bud. d~ss. la!b!e.eO"l1'i!ll.iitioM . e I~ chaYSS. a la cullure ei. Ell ffivilncrll~.r~:1I ~ ~_Frtc Ji'. On Oi" apel'('Ilit a !(l1S que les !Frim~~s re.!lllll5_dID15 la:~&ij{~ .. de (If. fi..~'.ElIl: <!irn. 1repreS'$l1ti?nt p Ius CJil fi..'~ d~P'!IlS:eIlL]llus d'ar· l'af!me1ltam:m qu~ I~.fed~ nlicomlll!nse par le dien[ :iI ~11.5 qUi? 16 j)ltlI1m:i.(oi un r"~'r!f !!'lVel!'ll'!I'~~g-e l ~ Ce dtlrriollli:eji]luelllgei'U_ .!l'osiliQn est Ires ifleve r~tpr6de la moille dG'. ~e ~rtiQn e!a.woil d'adlil[ des mtnage5 a prcgreG~ d~liO \.ldes. n'est .y. Cll fSlimc' qu~ I. d'.e! 12 ~ :et ~ ~_Olll les 'famUlIO mDGiJpa-'~Jttale5 "lu.~~!~:~t. pu~!>IE._~ 'Pour les '>2'l\iw_ meclicauM etde Siinoo QUI ~PIW:. &fni ~~ Biell Ent:end. Iii S~iHile GIJ_~{R> mClldi.J~i du rev~n y d u pailimolne et des Ple5[.IiI-.~ie ab luge.'''{.mi!'pour lOU5 res mfna~5.d~~~s d'~liIi'tWllDfuli1tIl.CeUes<i li~IIQ(al'(Jns iallliJi~I<"5. i-emi~e ~ !'1m..aje]...(fOUl une pE'[~tll'lnE'~.ur leurs som.imp. Iniffi.!'![F. [!l: g~mE.~nce ~I'J.lsJ~1l1 prarit[~emi?n r I. i1 E<IUI: iljoUI<1rqllE les .~ :pri:( a!flche. la r~J:l.Tiiil'irntwutl~coiiIF~'l~terlm!t >311:11:5Ue. tran5pon:5 Et rom munisti~l\.Iram.~~ telTIiiMe C:ilr ~ju.~~l1ne. la un I}thm'e Gilldsms ) IC:~I i!in~j qU'cll .!i.lie.:.Iarirlais.iljsee!itestim.i I~ pat!: ou blfd§~t alJl. co! qui !el'ien! ~ t'J1l~tqu'lin Il!St l:onSliEut nQ~ seul~ merit de la Ifm.' d ~ilEI1s.un~l'd. U fau! d2dYire de tOUiesceS reabees de nom'orew: SeM(€'5! el p!ei!uils I'le 19.e·pui~_i.P"~' . ("ft1.--~~~~- ~Lepolll:bolrejqul . les ro!l5ai:ion~ £rn::ia16. De.b. C'esr dematn 'l'a~~)'I'Qr a E_~I.a<:. emmp.E: in.d~er t -enrm ~'~biIlem~ill'e.aUI..100mfQuE Qui Ies dEpr!r'£s: de.EVENUS ~e reVillnU IttYmoh:)~iCJ!lem.<illt p·es.mnee. ~S celbtaJrs tQl'I~~t ~ rrne palit impoti:ante-d€' leur bUilgetllIDI.1oisTr~.sil1n.c e 001 € par tnols..cl8mnlles de dulmo:ge... .. obllga'Iolm-.%itIDIJ m~tI.lls.ituie e[falt:des.l.prof:in~ :=-:.. 15 imp(its indi~f<..6"".I:.ilctljcia'lt.~omme'd'~T:gent !en 'gtiiiler:ii'l d'es plecescde mGnnaicl.s mEfI.commlO la TV.: seull de pi! u.N$'I..~Jn'!i te:lfl\m4~rentler .}tul'llb_a~qtiie~ .~~~:lJ~_~:.~ri~'.tlre5 p.'a'rrgellltl.ope~ onl sui\'. ~51pa\lf d'a~g:~nt l'impEitsur!a> re'erm"I'impO-t [ooder.lPari5wlltphE~I~ .lra!li8!iUeUTsalar:ie.Ie ~'!.q~€~.b(i~les.Eot_d.! malS 11 mc~!l! d'l' leers 15'GnU. illi! ~Ilvrete. l:axe 'SUi l'essence ou le t~.'5!"~.Ul1eoaHoll du lmail mals ill.a I'adlal de veiem~l1iSiluam sux PlIrlsiens.ifp-n!ll?<lt muito? " Ie$. u rio} dfaul.~ntJ~ pl~ ~~.. la d_u~mN. crol5i5il.."1s. En tile]..ble ifEUI'Cljl'E.:i!~~.p-tris 1990.rdsd"Eu. F'MnOl!s se ~rm:.!1Vlce .nce If a p!ls·pour .t\'S.qui dolt i'!be oompri~'d~n$I. d~ lil Item.. a I'fiat. des get :meMaIges des nel'tie rirupflt sur Ie revenu ess le pl1JS la.lpa~ Ia m~.wre!:<i s t d. plus. SOTIlpdrmi les !l.'l!\l i.:S5 a ciu lieu d'hablr.!:t~fS comme p. .IJUIl~ Bi!~~~ ~Q\~' f!IQJ!fJ~i~. mm.I. lEN (Hlll.5iO)ll?rs nstall~ ne paienr jlEI'S' d'impOls sur Ie 1l?V€IIU.'f' I g-ommf I~ Ineg:aUtts aduelle:ml!llt Ie et nOl!lb~ ~. [.e s'@uil tiO?non·im.'III~I de ~ iBJ -f pou I II ~~ famille mon i:lp<lren!~re. d u rcvefllll des ffd/lifaLS Pb~ r oonnail. .de mQjorile des Ffi!~tE'S'e 'smn! plus -armcb~ ~. le pouvoi'r d'ac:hat: Pendilnt Iii p~rio-rlf Les .::n Iqllrnpl'1 dl1'l~ talEoorie wd.~e «(ljdtmdre <l'!!e". fI!H(jn du btldgj:l .t~ '.est i!ljle. q 8n~If'E!lIe du tra~ail drmiillliiit Entr~1970 et 1990 Ie pill. Ilcroorm~~ tOOruid.LES R. d~ )J~il!LGJ"":ves qli'flJ.~i! 4e cle~fi~ le _~ imptlmml.!.aleirl!5i...IIP.epJ!eU'e 16 ifenfl? .. menrestla p!li~ rmp{l-i:iimtlt ..r.lu~ lou. Iii grrm.5. Us de~flsfnl tigu!l fili~ pliliS' w..:l.11· Ifni Ii) ~ OU bu. ~ f~·i~uej.s. cmiSiaUCf \Sf p!lursui.

li'~'!Jn compte ~u.enl [~t'crdil5 en fJil nee rna is I'ttal S'eR est donne Ie.Qlr SEL 61 6. L6 machines a sous. On pelll di3mmais cecher ses grm~S dE toto.r~e-~Ionl p:JTisune d'imenslon illtelllalionalr:! aeec leur mist! en lignlf par la f~aii~i$e des leut. Cirmm en foncrma eli: gm age.gllsment 11~l'(eIr~m.he. AU'tre:h:iis Ie P!'w£b iii 're s'a._e. UDi! oli<illf:s. 8.ollnp.i ..i~ ~'Snlidarite' ttlmpt~ La ~Ieur.llus d"atge)l 1-0.sgl!~e. 7.ds §:!hall&~.rl'Ec-hail~ s.gset de hlfim.' ~<lisll'_ S:. ~ peste propese un 'tQmpte-c.lifjlI* ser UII selVit-e au UII bIen 'puur selder !i'ilU a'un t~11lm:l!nlIccotd ."t.noi~. desa iormation erdf!'S5'sillJ.I'ilQleni als la diS'PQllibl· m Itre f[ les comp~~n es. . clallS 4Il c!~~DI:s. P'O_IR' QDe p1oi!gnee de Dom ••• vruu I.. fliOilQpcle er peut aoconfer ti~ eroga iClnS a des er1rrepri. Super lom.puce esr une 'in"'''"ril..que qui lest l'equillalent c!f"n ClJiilij1te billttaife.ar\(j<II:Si d..~ dont le 11e~(e qui cnnsist'" a palier Sill des roerses de rnf'lilll.s qlli saVent pOlJrran[ que ( l'argem ne fail pas le 110nhe<irt jQl!enr a:1lmains une f{lis par an ii' des i~ill!d'ar:gem. lis om 11leur dlspo?ili(lIl une quiiniajne d.1!! p. au rest.EJ. leux d'argent ll'S'[iel5t1ml!. partied~~onIi!mjh~1~mwCesa~. le montam de> Ie TVA 'est de' 1''5. par cx~mple la .m est nll:li~i. et EtUO MmiQ~ surun sUf" lnternet.a 2!10€ ~a'r <met . Les plus reeflil1S sont I~ iEUK illStilmanE~dits de ~ !ll8lta~' • Lesie:u~ d'a. de]..iililJioIi LES JEUX !}j:!pu1s 'apbIEiJn.4. ~u~ k>l'!l'li'! d.lai:t il. Ii. Ifn rnnstatu1? d'.J:. .oUpE' e d qu~lqn~ diMine 0)1 q:uelQ.:Jllger . l$.o!.'illl- OI.!reftlffitaInesde pEJSiJnn~.e le.!.n 3_ Les ieuli.lI1l:l.d§. ~!1t nes..: ~1Yic..ppe.a:ct.aliml!ma~ian que'le!> F. .'!l r""n.s casinos..Ji!1:i!l!i!.d!l!le refle:xionsllr la rn(ll1nel~l![ d'un fon. Ulil STll ~'SN)f1e ~JW d!! [IlJ{. LeI> impolS'5ul' lere venu seru pro:!:'le\r& a "Mr. 6 'l>...pU_ls' 199 emte em fmance:.gag:ne :1 seus eertaines conditions. l:iffii S. appetetos aussl bartcUts: manc:llols..alioll iilwMelle till irnt ap:plJ'l~f rSy~m~. l'Efat .t lOorl't un mCHllopole . 2..lit' ~t p.u. son! <!ulorisees d!!puiS 1988 Les: lEll'an~ai!i:fQ'!JJ@_~t. LI:!. Fnlll~i.. las j'eu~d'.ar~nt sont thffiliquern.e. d'EM'" quI '''Ji:s'id~reliltque Iii vra!e.n gr.'A..ltlon 9it retia quelque dil. Ie grain ou.. I. ~~ Cantrale/Acquisition ~ ~~ ~ ~ ~ DU' FAUll: ? .et d~i!lpee L .parIl"l'ifrr~t~ 9" Cest-pourl'.epensen I'ef.le calUou selon les regions Ch. illfolIllati. d'iI(§e'n. h~pi. pOillmolre tl'i[ ob'Ii{llllo.es privees oomme.~ tiers.L Ies d~u. Daniel d~iI S'(in:lol.. ~· a dit~ d'aumn:t.t dfbi~ 4e iIQi~ Wits uniue~d. I I..i !lfnsJ en f'at Iii 'oitUlf'de Dantel conl!L!'~rejs cents unites de'monna!e leedl!! Qa!lie! ES._~ mnsaael LOCallpmireux U~f I. la' d~pense mO)llmne PO~[ lei$..!'cil:: d<!!l51~ mi!l!'!sln~ IJrodilioJ1lnll'Is.1IJTe ~ . rldi~~1 pas..0 ~ des ElIins sent pre!f:Vespar i' El<l. En 'lg99..le e~'Hmi!... quirl:l~d_es W1auges Jmt II! bJai~ dune manl1aiefirii\'e 1:[ IDGlle. Le marchandage esl line pratIque EOUI!l.RGENT •••••• D"ARO.ENT II .

1WS Ie.n'e -- ds<e!opprmflll dE5 moyen de ".I~!lioni.l.lipll~. Marediol Jwrlt 2 ~.. 85 % de ia populQticm fll:!vftait A la' campa~ne alaI'S qu'ucluellei118ni'l" ... 1850. do sa 1850 Ie tlomfmz des agricutteurs a commtmce a dilldnuer.Oih~'dan~ ma mltlSDlI : U~e.me EI'I proporiion.i.:sCluli.~t 1'~PIl.ss._.l'IImellce Quto.' ""Ison • Un'd1Ilp~nl:J:panni m'~sHvre5. de lil deren!l'i'll'5iltlmi &Ol'lolnlque et. til rCl"atrh~'I'lIell[t de5 Frt.. ~ns'Ie§'I'ii!il!ls.[e.1l15 d~ meiUehr..e croissCll1ce IIr6ail1l? ell' pfi€nomeue tl trr:Hls{ornif les habil!tries des bl.1clIr!!IIil:>i!1 d~ 'llll~ ~ il='1illlJnll<.la croissanct! va dimirruet Oil t.je 11~ peux pas v Ivre Gyil!ajJm~AlXIlHlAlt~ ~~mii ..atiere de !tlgemelili. De~ a:miSerl toute.A f'RANC~ AU QUOTIDlEN LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE knl~!!llllP:S La Fn..~pre5 iri!.arimi!ilStra T r·~ rill. riClbi~e eN lime. en a t:a:I1!itm:~ldiO m.jl"~ Cfisf l'il1d~pe.1 pt'ofi. A PtJl1. Les deux glJletres monaia'!!.mm[ffi~il· tUm lfi (l1ijt EIfl~du prO.on$I ructil lion de m~i$an~ Indi.mH!l'It mral et agriw'ltl.. d~ l'immoQilit'r di. .ntieIU.'ne.lilies hu.'S GHl Dl: rnili!lliir~ qt!tilit~"~ Impl.1ustrieUes.5 15 i@ml~~rill~ fl la mise ~Ii lau.m~e. .nual'lon de zones i\~rti]'d<: 19jiil.e..!u de' 195011.f & a Fro.1.I~ce dl! CI! pays ell 1962 et 1'61li'i'li'ee de tt'!?S flom..ufais en ". mflitallrJn \1"e 'I~ POllulatloll urbailfE.'i116/Z a ebi WI pC! !:IS e5sE. '..l all Pa r:is ..!einme a:~pt ~'l. un ret{lUT Ii€.s.' pdf 1. a-nnees SO ati..- 1lI'i:.l!.ir de Pel'Ulolmit El'LlJf I~jO ft J 970 jliM' laf[i~ fa~ 81 l'a:ti.. tours OE OOion e! en a C!J1lSUu1i de51mm~bIB pJu~)li:. Il!e Sle$L ~ICipp~e e!a!~rni!n~ c...c:t::. Il1ciurtLfclli1! Ii! pil..peuallf!l 1::£.lldie!le' e.$ !a 5 campagne ie apJl€lec b~[\lit:U&doJiOiI:i 2 jlHi(es !J~.::~~~~~!~~!!~ 64 ..Oll:iilbMd ~e..a[~~'n.t des grande) \.f1'd(.~IITI' ...mres Clans dib SilOS es ~'illid~ imm~bli5 S:!lu'o'fflt 'malu n~s IS Ie.1HfAis d'Alfjirie .rilion d~ l!I ~onQmrque. QOO.~r(!ux InnrliiUinmi immigres on!" con!r!bue tme Ue-:s /all.jr. nt: d~ 2liIndS vm~ Et I"GII Ii ~'U ~ppar:aine de ".~.te df.puis ~iI~l'ifl taine d'anniB i.efHmW!l eel exode fuml qui IJ recQ.g~mis ERSani:rlH WIKe...gfiimji:<5.

u£l't~ 13mfflYllHc et dl!v_20Si'-Bt melns o"a. m".ati~ d<:>i"Cnt e:!fe d~~:li'm.JYiHru 1indm II! p-Bm.nncttfJ!laUN pasanll6'qlli ant dauehe.1. sam seuveat metns <fle..us eleve-e d"Euro~ apf. all iiu~ne5:d-u n organj'smf H LM Ul1e' ~Ia~de partie de'S loea-Iillle:s d"HLM pe&1nnei& de s-eroice auret~It5.t5'.d'g.1 ~ La.git d'une maison La surface dun apparre.. la mailie (ill domicilE.S plIljllrM!aire \'f!tIS ms [an~.i la pl.SO " oesresiden!€s primjJl~lffi dlspof!E!llt mai menan.?Sla Nm:vege et la FinJanae.!' i allll'"ee.. ·des Fra.)il~.lilrJ[el'~ • 6I'l:""4V'GI'i e~lb!gi' rums unll-OUlfm.als? m.la rn-1l0:5ile ~p".e dans un immel!ble.~lle :est Uile piece essenii~I!f' pulsque la plupart des Fra~ais 'f prennen! ~eL!rs. rell~ de 1.' ~utr~.....e-ft1pIQi'€$. doe moin's de'!! m? et ~'ullehaUlj!u~:s-c"ucS pia· [{I.t"lln~'bandtlflnee • l.'. o~fie . d'unI: s..de S'li r~m. I'ifrr.In querdercalme e la paip'~elie dune '~Iand_eville" Les.'i. I'll (ore . conrecrerilelu equipes el ne P"': :piesemtef de ri~ues.bitt dernut. U'equipeme_!lt PIE.aemallie!!! ~ .nrion:5._ile'l'~~niil!le de ~es owupan.. c'esl .ielt! all d'im nes ol~ism~~ .rMere.nt 1$ Iij€1Jbl!.kl~nlCf' rincipals et 18moith~ de ees p m_e~g_e5 onto:mlr.15oilqulco~!!illTl" qeTl~~ j Ip.l»rre-m~!'Ir dem \'OUs l~. leurs lamllij. Dans la~luparl des CdS.onn~:S'9JI1'1 l-ti!!:ij'!ilfjOI1l>:~ LOIre! M~dere ntL.iM est "". d'i~pilu- ~ ~ ~ h~bitS~jlln Et 10ti1.le 11l~tii.. qu i d:isJl'!E!:~t dune resld-en[.eu~ equipee".ap.t un ..me. !tau. au-dala..nt ell jJe'u-r~ c'r pl~ ntes venes 1l1Je:1f1lJ5pmehes vai5i r1Sfuroj}~el1s-' i. ~ .~~.lJ.gement ~ i..(.La • rrrai501! paMmii fne.tiQll _hygi_el1!iqu~. [)e pl1l5.mellL €5t alljoul" doh ul en mQ~J1nf! ..a dis._ L'am.prn~ de '1f<!1li.::::::3o:l1L ~ooo .~l une in'i')I)tpas"I'i. des d~partEmem:s.. platli!!i@ p'~1!111~'t~ est _ '.ilUlL.. milli$""htdi"ld!}"I!~ . En 30 sns..ne c"ui5ir.gli~ctjf ~flf lreile~t !.(tMeL • .td"lJ5'. Ffiifigai::C9~:5d:{tentpr~.eme'at • li>:' .Oll lIIolldmlr <'Ie.n:pa5e! d\: ce [tllt elle-s·a~ndill... IiFll~ ~ iiaI'\l~ d~ r~~ • 'R~/et'l11l-~n! .~~.).all~ d"esi""t~rel ... pO!.liQUau:<paL~~nl aa:order ~u~ c-ooai~~ wudtlill-t6 deo.. S\'_Ollllnr ..._. a Ie almp.LE LOGEMEN'T plus d'un m~nall""SUI dl"~ ~l ~ropri~ili.alfe de b'iiir.! un lieu de Le bu.:~ IE.es i!'<a!iti!gli'.akll. "lrl~qe. Ie j1!h~ l'~mtmQiilliirJ.aldeo ijMlI" Oeli5 rnmmi!' Illtlocalkm ~(!§6fii:II1..Mj.w's .o~.lin g.et {(JIl~i~ial ~ie" La s-aHe di" bo..caratlDn lfs-frram.Q!le'mu~ !6 IcgemeJlts !l:mt e!illi~.~ illdividuelle :SOlUinconles·· taMes.ement!:Osodaux lEn\1rtlli 15 mil. " • La • mil~!iOn ". E\lev~e' que po~ I Ull "pp~n'eme~ L I'~"'f~ 11I:.l tl rn_".1lJ 1~lllne3t 1I·ei.L.n· terulllll dela -quttter . '~nro'(I:'I'J~stiHhl'~m'e. 100.-. au d"ifne :Lad~.5t un Uf:!liiEdetfllif'oU "on !i'p(CIIj':j: diE ~o.1~rn(e:lJt. pr:im~de d@mEna~m"'l'It DI!S-llf<1r£~lj~.!1. sent oilWlets.~ldli-!<Iblfmllnt <l!me" l.(E fun OEre'5fJnt :d5 imjii1:5 !OC-iitlOC pelt..'~eltl(' Q. o:uverte sur l'e'~1:ertii. et des rilgrOI'i:i.leus les I~emenl.me m~isQn.tl'lrr!. e~p:ues_"IOh des. .al:es:et de. d@ ~ rE<.I. ~J. C:OMMl:t(r fAmE? to.: anf\'ClIt en queued u !ilr:os el'ec:!romen-a~ d'Y. verso Ie III ~ U!'lir Iffie\'abl!!d~ (I!S deuit imp-€ii"dOJlt-l~man.~imanque . re:lilrtm~gu!lS du l~anL al1.. e! de. on organTs€! un "~riLir" un d'ill~t ell 1I~r::felequi a.el'la~~ment La culs. rl~sr:.'lf d-babirauoo H cheque P'OPfl~!i1ire Un~ mx~ !!mcit"? Si "tillS h~'bi[i. le niveau de «mlan d~ I~ge-mflois en Henri" S"ll'stt:m.. !cl lnH!mU :de louer Ulil .a • mo1is..nd de mains de·laO m. .Yeesqll.!J~.s Ior.1J. n s'a.agn-e ou dans !.'. mode me.ar..•iI·dire conlortables..· rf~'itm"" et d'un larGi!l unemiS{)l1rndividu~l~ A Q~oi rtv-em les fra!1.l" t:il1U! ~io~.. (J~~pi!J1d.1::$ loilettes sen I separee~ dE! 111salle de bllin5Illil~ dans des M!lg. de we Im~deuls-et cle dia-al!ase central e'est ~ la mmP3gil~qlJe l'Oi'ilroWE Ie'S logemenls les plus inconlo~bli!s. ce.. clli l'hilbIl5: au un. HlM depend elL! momanr des le'l'enus e:c 1.de 66 m1et de 103 [Illpour dem~m!e se fail .1! 5~ccmdair= e>. de Cl:l:!lrop:rii!Te.3cte un ernpruill pout ar(~ der a 1~plDpMte La proportion d~ Friiill~L>.II' 'f 16'~ts~liUS a leur Iq.s de la mai50:.~@e • 'r~di!_p:OI~1 Pltlllis.~S au jlronI des rnmm unes. Las HLM p".iIlpp~i1e:iI'l!/. . • l.':l est de mielJ~ en mi. ~!:..m"i~e!l'iwl:Qn. OOiinr~'e vers la flioli:l!mlM... ~Q 'l.QIl rlstitrmeni" ! meye..~c"" O"N~"IX =_.f des laci!lilllts.ir I" ~~.(ald '> typl!'S Ckl m'a.1'\Thl<.I !if/? de cllnfQ-flp~.d~.ii'l Eq1Jr'pE'~ m-=cnt f1a roll €ntrelle~ Looo:ql"nr dun apIMni"meIl! doit pe~'er une ta..mi5e .JI.n"~ais'l!eJim!~[It. [[an:.yfit&'ellj{silllt.:ills ~irrl!J<.p!~'.anl. Plamirffie. : lieu d<e PIOll!dion t.n i. o".liolls de J:ferr. d~. lo'g.ltiO!l d u d~mi"'lJe_ IIENOVAcllOW • Pcmture:.. -sikul'j!ijlie dll<i(J:1"..u t.liIr. la renraoi!ite auss! plus. d' LIn Ii!ft~eiel':~f li3w!'·Il_~ge ea r~\'anrbe Ie: !ave-l!aIsell~ er I~ skhe.. • .i des ressoerces moll est<es de Sf l(l~el a et au len prl!rf1!: pl~nd[e des douches qUE' molllrll~ fra1s" L'~i!TIb!ltion dun logemeTl[ des ~i"S.~.. ch . leSS:tiuj?.l.agede011 pendre la.qui'cn pOS5ede.'ce mode d'ffii<lbilill p C'eux._sorte· d<in<f!!...ui' "iiient" en h~bitat o.

.nl ·. g~n_sfdU... sl' veusee ~afez.i1tflile.enm~!'a.. ..V0 !l.tdle21?l € le m~.Jr . ..remore' la.SE lOGED.~ I.amcM: ~ l·olJjX.es· gem.me~ me'm!! a.ld~Jit iiplO.!l c1'il:RI'~ eoge!'!dre..ni~is ~nt-II~!. 011 PI!U~.v~ ewtttam: IZG a n.. .. da..llas.:. 'P.!1 i:O!i5!'il' OOOh"b'ila~l!l ilI. aUll.g.s:..~IQumer pll.[i.til com merce bien qu'O" y iroli..gemelJL .SSQ!j. 115.a.. des.ai!i h~:bUel!lten "'ili~ . ' l'ARWAGE. II :5'.li de·~lfi.lJ).E!'.de{plwfd.~.m!~ ~SJl]~ ~db_ 1'. 31 mai I'~'·ol:rligeles-com· fJilf"l1lS. des chats iOyt milmein sn~!fI !'!e~'~ie'pili~on loyer.@:entieurinl'lmite. i\ POlin. 'i!li'lel!l!:J. '•..~ . o~'ige v s~cr d~'5' letr... des Jld.'~'flFr:ao~~ls 5~r-l:inq. de la pOj:nll. I~ .aiI:fVilge'5ude' m'ite> 'de'll! eomm une.!\·ec de5':!l1'llS d'li~ns. d~ c1"t"'l':!.S Veml!!5 et de:s pon1!S-blrll!ie~ pill> . Oil lEIgenda.(. SQit p.et.s? En'tou_5 ·[[it m""d~ :c...anlrnal.i. ~~~.. 5tlF dt_oil ~I>I·un¢.. aim~r~ eQ.o:l· mtIY!!Il"~ d'un a:p:paiTemefil ""'l:d'erwlr~m iO~ m~ 'fI.Pi.~ . c.~ fF. ttl!.!i[Jj!i· 5l!ie¢l~'lemenl.o.~ed'lIabilllir~c.~. \lie padols'avc-c pnur un.! !Jll'ii~~flt d"s~ol>::15. du. On parle du mal des. ContrOlel ~Acquis.s!ildalfal'iS..ttolilles.. Le! gel)s du ~"6m~ doiv~lIt !.e ifI"fintP<i!':~~ I~ mli!..m".d.I'ITIi".S ES·PACES URBAINS Lf cif£ltre ville de" grandE..e (0 ntre b on.~ es'~ pa~. Des loliss€men!s appe[es par 110.-!<Ioo~n.n!~i!Q~lq..' tes F'1il~'fajs. UI'I SUjFi I''lL dinq~I~I"d" pour r~ llOI>\'Oirs pvblics..e"Uls~·dul 1.fep.nim·ulle'·i!V.re apulse !.li1l1~e:51X1a1-~el la.il.'Sauremre le j'>"n'o.i '~'d!!5 Fl<ln~I'~'etdes FrnIl!ia!~SlbrrlC& I:en~ 'C\"Ill> leur m<lJson.. d'euc e!!p<r:ise d~ !l.". d. · ~Qur pol'li2. c1e<l'Dan de di1f.i· dences.b~· u ili~t~s ~ I!itle_ges Pllvillonnaires • ~ri-tiHllr~III sent apparus aui abords des ~i e~er perm&' n tent.rell." I'lrpIen.lfl.j ~.Je ~J I'M mlffl~ !JQude au tDjI. ~it dai'iSa de's OOl)1mu. ~.e. '!liois ITiJJls..S :: LE. d!.s. ce Qui n'empe~he piTS·Ie:!(nom· m-ee~..s. des (hom~ur~. 'foAlS les.lbt de pcuW..Il1Ia leurs une personne Sflu!e qui pa·l'Iil~.. 4HqJ1S.em:ent Hahi1latlon a'Lo1uMl..p~el1Ok • tllJe tD! d!u.ball ~l"De..li·n !<" lis ~.De "Me daM de' vo·ue clom](:j. I!:>!if I.mJe ele~ :tmn_fque..5 ..!e:lemeflc'li. "'-_IIIIIIIIIIIIIIIIIIII_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII--IIII!!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LE Sl\'IllEZ.!qtte> QlliIitle. • ~ Pii!Iii~...rure ~sur les ~.. les careg:ones sodales les plus lava Iis~e.J: ell ei. "'l"aral.iJ ~ I::n france.atloll tta. c:illi> estcle plus en plu 5 OOIl=ilW§ aux airaires tll .s.aml:il'l.y1ig.ifS'in~ .. mi. .:ni1~e. de ·501'1 ~lom]dJe ii ---+ ~RlIT5:. vo.obe . mEnages ~.~. :!: ta ·[.. banlleues. ~C''l:.s SCllil15 i~\m~ millie jjgr. La ~r!. cbtens.ee par les priJiJdpa~es sont !:la:upeoe:s par reaenes.'5 eJe.• moilie ill p~i:!l~ 5% .a pOur'eoN .~. des jfUIlO'S a la IffheJ(h~ ~'UIJ pr@mlerempJ(li.0.pa:s .{1 rrn:riJ. Ile-de-Pranee.Iii .autc'lise~ al'ol"S'a inter.ctidIl.af la'1'6Iire. iaibles resLa ba:nll!:ue 00 logCltl -dE ~Qmbr~.e5 FIiIM. tl.ilin .' I. • o~ I~dew.n~ (efl·ain~s ~iII~5.'-sl<Iti'Ol'Inemell({i.!lm '1e.I..A l!'trr Il'Lit5 .el\ti!: 'SIt1lalT(f.. I. .s: §ilil!l.-. RtdreJ'(~~ l (O.i:r'u'e (lITe ilrn.as i's-~el'ie rment Ie fll'Cof<! d·~cl!~i.!isC¥lUie.eur ctirne-t ·de 'dEl:ul"lioll' eSI "'l~e._ !.!!sa.~ ~~.~1 .ne:s_ I'~ <\\.DQ!ln. QomitlleFhlel. pro-rnls a la renavaHon.'S2Q ~ 'I til" ". I® OOO~I! iltfmbrc' de iJ. Se !al popllla[i(ln.i'rany:l!is moyens: J de: satisfa Ire leur dES]' de m<iison iildivf dllelle_ Ilpl!l[!. et le 15frlil1S car 1!lI1~iIj~~~ewjt..5lru~1!!5 '"/.. i:l'e< 11015' aM'S"aris iilt~fn1ptiofl 51\!f.~e eocOle que.e':5 Ie ~isa&e-etJle s'ilt)ljt(je<i...pror.s ~ii[ . des· .~uf":!.. di" quarriaSEn dimculre pour EViXluel '~emDlairerocial quI y ~O!ll1:i':S·."1Of d!hiem lil le record d''iE. que! mil!' 'te_nt·p':lljrle·~m!tau lq...· l!tt ·des 3. Fosses.' ~ai!leurs imrniEr5 et Il:urs l<1imil!~.dol I!!'s·. 'lilJ~in illljl~raljf..'=-<l. p~ ·d"·I.GIiB EN 5.d.l:iite ea.g~ . o~ \'i1n!nI.i.aif1t.I'!i~m~~'ell d~ <l1">i!!ricrn!!1rt!i antilOris !!J'. . .fu<i.E5Fir.l~011 trouve des banueues • dih:.I'- .per· somes ages. 1!5 ·douce VacdnB~\ 51~fili*. (. 1.Fitie cl~ ".. >i. 'HLM slgni~e est .9iemenU~.ition VRAI DIll fAIJX 1 I<lCil'I.\.IGre~ ~O1!l~ dsquiOlt.io!! Em majonte riq.IWPf> des anlm.":Olriler.l:!la~ ilia.l. rolwenrci'es.grnnclellserm'blees:t iPetiteS'MiJiml'lS.tilme-~'~~imn S:!lI[f .an dOll)es.q:tl'a"~d~ SY~~~m>e5·d'~l~.. 8.5 bouigOOi5 er alJssl des quatileB al\clem~.I".

rf~illl'port~nlte: mals l'essel1tiel de' c-es:depettses c... elloA~ som ra'its sur I~ qualh€ du S'€:£I'Ic.. ~HeltO.e . ~ iOGlr I".e:llltf teo qui PemJl<l I aliidJagi! . un icmt . en OJ'mlJUJIli..B:1'I9Il p:Leci~d~ ..t Ilmllu IB popul<lIre ~tace~uy.. tfanspo .e i'inH£:ui. il!~p(l.s:lllt:ar d'ela mls~ en place d'un ~tilmway.c ~~llre des Dans Ie: me IV parisien nn ..[ le re..aul:am~l:iqw: des a rieiS-eL I'Hld_Ic.~ PC>iI ..m!1. Il:lais resl.e fraodu tra1i'<.~lt lim.trofle~bU51 et !!l SNCF met ell place t1l18 . I:ta~li$e & I~ In':qnmarj:Ofl d~'5'Ir.lIfiL c()mm'~ 9'-'115. lJi:ts-.a pled. batsse ..e rtl 'J'IR:~€ accilipie pal' tel 'Voi!ure pers!lltllutlje. M .estlme a 7'1io.I ~'S'p'liHtsell commun et su€. me ~l1rs.v~llegillJeratiDfl Ie pc~ urooin lallfgu Tf~r1$ Pta<:1err~!t):p:fiimente: la 1eu!lisa.ur!! fi:ld~t1f. Las CDmmIHlC5 fOl11gie fl'om6reux effmts: pour pmmo'UlJurr les transports pu&lics lius. de vllles fr...\ !lOncI~alitt fr~ue~re.tep.est .ero/!~<t l\rf ~Qu.!Ie.TP en p~c.le" D'..6i d&ur.Polit. de 1"HneJiol<!tion des Ilg~es ide bus et de I'.9bl~ .UEiettes mooe.ilrrivees ilr~u€S all~ stiltlC!li.1JI1t:el'fle Ie V€fliCllle pl'fSallflet Les m:UBporl5 "..LA fRANCE: AU llt.UecHIs :SOl1t vic. C'e.ameoagem'ent de lSI vallie au pt<lfit des pie[OJ:lS'."ilytoI!lQbile.:aise a C\l-. Ie aJrI6!ffi~dan(es L'l fnform.lOTIDilEN LEiS TRANSPORTS COLLECTn=S_:_ BUS" TRAMr ET METRIO .lil!lbalnl!J> • IJren.l!es'd:e lamarehe .sa~I!' [we tari~r:atio1lIel des services mi!!~{x adtlplis. les ml!lIiiipalilE.omll1l..5:ibJ.e:£IIff !8W ~~ 100. ill!1 realise.a •••••• I~~ ••• I.port d-un'" A P<irls:. La RA. L'!fStrge de favi_vl1 1e5! q~!e Lt:! pari de budget Pcmr ILmE( «IIHre la p-oU~tilJ" tot les ..'~~b. En blfQ'inee.C011SIJCrsnt QUX hm1sp-orls est de pins Btl p/. s"-elfon:em de d$oel ~J! I In:r IE!< ellOOUIi'l!i1r ce tIpe de l.fiInsPQft.lIombh: dss iraudeul3.eloppe.uian des VOYB."jugue. cemme Ili !:In.dE [sm:polt ~ilendel1.!I. progrlessi"~meflt IiJII tim: d~' tJam.times d. la RATP Il<egfe t(liJllQIDE: des !1olJ.:moout.]llages-.i!e.Q~ e-~~l!iJ a~:2i)(l. :.ll:@Ur-Piiu!6uimard qui l.~ •• ~j ••••• ~ Le metro des' fPetrop!_les Quelques gr.en[r&.<' un tEffi'lili~ l'ilrcnitem.. -seule '10 l~yo~tlHi.ique oO'tll'mercia:le Iq!£i maie d' {l nirer de IU'JltlVeGlUX usagefS(1'JI p:rQP!J'.lrammt1ly.: ~~me. d'un rmruo Le menu patisie~est m~'~ IgWl!tWl11port'e 1J5 ll!s F'raHfais .e cepef[da.!>pil.mdes stal'ic!ls MiI~JI~ et ParISdisp~t "me.s rill' m&io Qtnl .§lfdloniq'!lnafiil:cr{llact In-d~if51 lion des bus pa.ls Inu!:anis et )o'in.. des 'IiIls {.~.aUK d~bfb.Inqal5!!5 dans les'l:9.':(irenobl2'i!t stfi'j~hoUl'g(!nt dlo!s! dfmeme en sel\lit. beauecup.'ealJ! d3n-1 ctrcbi~CUlre parisienne I\'. it Impas~ pol!uant iiCCQ. 5 dAI'.

.rl"ep:"~. fais .ea co:ndu..u.j.' .11 2.en ~:tar .Pliiii.t>e~ . qu_1dail" Iil_~ 192:1 II rmppse ~re ne r.it!!ml~r 'numem des-plaq.res -Q'ill!ii'ci15'Sii .nrtiiln5 p_o!lZfl~§: d~_ tbi1duite.lIl1J?me. ea .li'ail.iie$ d'ifilprma. ~5ence dun adulie a ~O!IS sa lespens3blli!e des I age de 16 ens Pendant deuxans.~en q'~il.ile de 11 !XIinLS C [." 'de.lef12t l.tHIT 1. du ch~.s.< 7.leme~f bl~n <I~'l:ep. !UJOOli~1.. r!irburnnl entretien. 5la!JCllnemeHL peag? d'~utQmu!el ~.ties.e On P~~I fE5I. aUi fall de 'Palis'un !lelil faul)il. q usrre.!mb(lul.1~'1!II.. ~ .jrl: o.lili1ttelli> dgtl!.nle el I'aummobile repreS!llll!! 90 .ce _d'ltalie 'I.:li!ljeme r<.IOllIOUle ti1:nI !l!i'e' p!ac.la :l)ourgo.Pla.se _!teff.ou se!il Ccii[ une reere.!fn'L~:ie~.mdefs.5iwliie. 1\2. fl:iU~i rl'H--tiW1a1~ et d~jliirier'llEmat5. :Ias~em\ile~.:ee~ 'p_!~c~<!~ flolnQ.emjjOO EI . c1'Euro.. Ii. ..(q__n~t.it ooli!l'i. clr:tq..reSse.6'!~ de ~5.tee.gglomeratkllls.U mhU Nal1~ljj~!e ( eYe l'e n~H d!:l:~\If. sur les ..! una r. L'~ teh'o'i1sl!ur.. sanee de iia 'voll~ re. all!1 poilu don Une pastille 'I'Me et un au!ocoJla-.La . rn"]'i!ul'<!l:t pas ~n!!eJ\~lO!l?ri"fi fuI..:tItl'ilfl€limjl..~latlR:ufs.1itfo 'IB .!!tQ- De IOUres . . ---- . _stlltli!\lail~ e .'lll.el.tii..:lI. Lui. At M..j 9.~l1?:cl.R Parmi :!(l!l.....~ idele d'"i U~r.es d'lrn-._la~'mart.conf:l'lile. .~ NH!l''O'.lee maLI't(e:n".mlh 3ur 10:.jlOlli n ~Jlii'pilletJ~n~hJji Ptlm . Si.gn'eet I'~ ProveRC!. .e.~des lIalics urbafns..reli1ti~ ilil Ilambr. u .ill:l5 les '".~el<lndl:l'n !life de ~ol"e3 d..secorili twiriif. IE~ nDI:l\'eaU[ condunsurs I'oyalleurs ou des me[dis n- dwellt.es !l.d'i".imur·~tl".rillii5l' oil: " :m61115.· rou.veeu!op.i1l sur !c ilmWiJU.Iafrance se place ~1:1 u. dUllS mo'rtel.utm: I'E.!Matl!IJl.on de.. slx..qu'gn en''''I.!i A I.rse.tl:lul eflc~mp!ltte tiiifq.onduii' I~ matlqlJ~..peC!:imll~.op vol.~reee.. .l:lo~ et de prevl!.sa mcnture.. Li! nansdrs~ 5~ G.it . ~!lgpiMi'e.!!"." C!o!$a..des ~ ~ehicules sonr soum'isa des C!lfU rOles lOOlniqlJ5e:t a des (OOluoles.de m~Vi!i5 ~~i!!.~ lachat du I'ehkul~_ as.'Irtlr 'de 11 heltre~. ." '.5l c(!ite qui ". ~'~!fI¥. pOjnL.ld~{!05.ut~S1l5 en [Qli iel quam.c~~cblt~!Olre _~I'a~'an!~I E I im-er!.iili de l'llnion eUiolleenl'le df:mer~ iltaJj" et I :A1lfIDilgne. .l!lro_po'ltlon~el~ I'age'tlf.~df! ()j .lecg.CUml'."i~. 8i1'?liile '(>....U. olater it I:ardell! da leur vEnicule un fli~"'i!!i~lanlla l<lure A.e code de Ja fg'~te H m:lE'il~ l~ raijle4!st Ulle rnnovatkm fid!l\31.~.!.~u i"'''liI~ de I.ent ii menc.J. nOlm~S~:I1 v[glJeYI: I:Of1$ti~u~.e Me fi!!.test Ie UJiPuis1992.prendrequ'l}n a me .~ I':i!llllere' de Wi ~Oll!lr.~I~ "'(ll'l:l':f·s<r!iif!!hs. la.e . men~ge.LA'VOITURE ET LERESEAU ROUTIE.m.elle.: -mfQfI~ln est . '" 11 Ai" <11ls:~u¢S d·i. my.cul fill[ recene R6~!ed<'fS ~i'<ijJ~:~ Qui tl:.III~I: a pimfr de:l! 1I1::'l1!f!!o~. d~falJt de c1.?P.peifllil • !la.ul'g d:..tj. Depu~s le lermar:s IDII4-1e permls est prebatojte eSctdo!idE:'6 pcmrs penr uols aDS ..es~ Ve~ les ri.UrnI1CE. 9D i. A\ltQru.~esrol£les de Fra:nc!!'.lI~~~ en ia m~li~re_ 'tel.}. •w .hypel1l1.!Tello!!.~ 51"re.llre.\ 1J1efi(lers 'iI. "s.1::e il'trilud.lil@.!:.lspia]'l<t.l)!S l!. I 'lot lahiJn1i~ued'e ee St-i>auhcie-Vence Cha.presral!melllati~:1I1'erle IcgeElient Aver ~Tt$ d'll ne iIOitu re p.ibi~ni' \lJ1 penms de condui~ea pertjr de 18 ans.tll. vous ~ grille. . > :En au. sl.ntblanc pom sur le D3J .maith~ d~.~lll p_~t- ["ROVEnse '.• 1 .d-u t~iciptl'.j~deoasse.raiht.Qu\.:W . l"'lli.atton. ~W!". 1l1lil.ii iIliition. 3.c~l1idui!. tes fran.rlt q!J·eIJe_~~.. f~ '{EMmlj~ !lbo'~~I!Ipli)J 10~ XB'!iI'._1!1.ernag~s en mai~Qn d'..49"..E: SAVlU·VOUS 1r:~II.ljll'otttiiJLreW.lId .til: !O ans .. a!pend3lll il 125'1 W'IlSsibJ.f:Qpol[!a'im~l. Ii" pWl'J15tie colld\ilre-!lst un permls a paints: ll rompone dngl~ point'~ i'li II D~.cais adu:lent I~ur ~oiliiIE. Qui veut vqY'a~e'r~olll..s \'o'lwlC5colTe!\pond ~1:I'liIiJifil:e"lid~ p!!¥part"men'l5. 16 modes de 1!'1I1l51X!t1.:es t"..~!Ser.emetn.d~ GlmJl~~.:i..i9t~~.ll"" lJiJ F!<I:m.o 1951>. ~2 J c!/.~.uil:I!'i(l\rffi!'lOl! i91l§e'qyhiate.}p~f!$en . par Exempie. lOr!i'd~!>O! mise en :pl'a~i!.a.umt d". ne. mOI:olrd~..arches:_ "'end~n~ I~.: d'l1!:s~ol r Ies enlam~ de moin. i:hl:!r:r~..~U:. Va].t:'-alitiq~e ~p~~IM~ !rqJ'l_op"l".'-p..a~r de ux liabii<lllts.on '~!l rer"iee atilt Sl<!!lf5t!ql:tl)" <i!l"Getl~. d.rife -1~rr6.e permis de .lo.sg1. 'IU:r!.dlf-q. uo:lsi~me p\!. no lm. il..o:ules'> Sn dfi:pit de ila multlpl:ic. n raull~.IJ~.Leek-·end.p'e :Celle:o:tL!<e pnff4re.tI.Glottra d'fllll'1 uneprloii(.'-liIs~~e.. Iii courJ)g. NfJiiilit.. briss seot la prewe que le'i vehi:(:ules~~ vtlhi(..lIei)'n cr~ maIle.. rnatrlcylali.' est .Ples trois anssa asrenatt II e~t all tGmiltlqll!~m ~Ili.U:1'~ I.~_d r.<. ""!!.'..!i._-d'1!' . ) lin leu xQuge. mltliiplieauQI'I5 d~!S .Jl~eesulilll!@1sire. prnl1qlle flU r""q.~e' all eJ .la.ave. noro hlm.io'lltiqlie repm5S. n(lf~. l.. Tlen.l1IliQll. .sre de d~Jl~~~ des m~nag".fnt .tl!a~ de 'Vin~ennes IX1I"1 ..e !I_-enatrlb-s..ede'-condull'e en p..rs commE ~acalfse prlnupale de la j'N'lllutian dans lss gnlDdes port rLiUtt~ dES I.

le rev 151 [litIS rapide que I'in.et.. DEPLAC. s~s .aislL EJ!IJ PJ<lfJili~ i.de la.sur :te wrqloire' n at lenal ii.ierpG. '{0lJ5 ne dever pes ilublh:r de ~illider ~otre bl!leu ~ I'ajde O'1iIl ilPPOirell de oouteur cranga oiPPEh? 1:0mpostellf SI '/OUSne compestez I'd tOile billet.~ en phm~ par!e mInister!!' de l'lnfe'lieul pour plus de Se!)urlle.. 115 Le..>n5 rt~ en fMm:~ maIIg~ la mls~ en service en IIiSI ell TGV .St ~llfin~f~S:airi! de !6~rret I'Ilacll: 'OIl~p5 il II avaore pl. lill ffiis des vofs irtl6feul'S oCt es ills rniHrrGtiollau PO\iFrep:mdre.1..e .. families nomi. rr.rn~is n'o~1: *"'mals pns 1'~"'h). Express Regiol1aU~ iTE'R~ pr.~ r:l)i.ell~esgares-. di:m9 de l'lom~II. a.insi poure~lc ter ooMig. des tm!td. i!l.moills eher ~[ phIS conlon b'~ PeSi IJU a I.ncs !1'UeS.Kt~re piol'essloAllel mai~ tiestind:ticll patH des d~pl5~~meni roulistlqIJ105 a des pii}'l! ~illiUl~~ tldi n.Ilg1lichet :D esll'o!s Itrllln . dt:mlJnd~Ufs ee!llpl'oi jJeuvenL bi!mi:!iClef. Surd€'i dlstall«5 illii'irieur5. d'un billet ronge illlfiuel • pm d'un bUter dl:! 1~ dasse dans tous les a UI\!! rtCuct len do?]. sur Ie nalns Lf5 persennss I'oj'ag_oont 1'31 d"illi. a I 000!:m. il ~'O1l5..p mOljle des. rot [Kl55!illt d'acneter voue billf1.V l6 1rajns.urd~ 1!U5'!il de fen a ele cre~eell La SNCF tSod~le N~:tiQ:rJa'e des ChE'liljl1~ qu'ane pet-ire:Ilsl!ie !Ie.l!llces sur les Wi'ltitJle.i1Int€r rei avioffi 'lut Q~(\\lIen toll!e.~. dE p!anchea lla11.lrellses les pf!Stmne- agee et VOY CER E'N AVION l~>fnm.VIIU-\!DIlS 1 p.5 d'an5 I~s a~ro~ poru... 1l1lE' fois par an. les relralLes..issfr 'l)S bagaEf:S a 'a consi!!ne Irn. 'I.~r a des u!lls !)Jerer~l1tiels. qui donne dool billets ~. I~ d"ml-l~ur5 nans Ie traJn voient des bagageries pour Ie'Sskieul$ er les amalelfl"!.ris de I.Il- roegJuliu5 Air France ESt 13 pl[j~gr"n~ oompaglllle re~uli6e fram. n~. S._ l'II T(. ligne III fllus celebre' cst la lign~ EurOSI¥ Qui emplunle le !Lmm'<:lsous la Manche:. Ie~pel1~iml1l6 Ie.'> la (Qn(un~n(.muElle em l'lummatl{!u~J !1d'"ller prendni d@pliu.pdx riduit Les 5<ll:u[§s."eml:flis a Gl..ami$enpla e-dcs. veus r1sqUI2!ulile amende un epas <Ill buffet Mai5.il la gatre A la gar.tes"_5lJrwtillm l'tlls" inifrleurs iels que fa1is-Mars".a~am de monter dansle I 'LE SJt.fl.SE. les valises pie~ea i. llrande 'Iilessel te TGV apourtant COn>t1lu~ till€' re~o!ution dalls le mends des lransp!l11S eo!a ~ncite tie 110mb euK Frai\ca~s a ilballd{mnell~ \'Oiturl! sur 1E:"5lonllS pareours II rellreiit'nI~o'a1lhm la moll1e du traficde la s~c:ret dessert Il~S cie 1 0 \fllies : I.lr etTIfJ.e. ba!l:ages.[ie automadquf.EU - VOYACiER E TRAIN 11m_ Elle ee repres~~te tes grOUi>6 cor lapossibilM de \i'oy.i.i!lis StIR (if plus en !lIos 110mbm~x'~ Illillser taV[cfn en partltU.o~. All fraIlcr.!S fl!r· 75 mee.. biUe!l:e.e au fGV.11 r~ II o'!.:.OIl[ II.Fir. plan Vrglplra.

. de tilrlJs rcduli$.w. ilesll:fil'im. erellObl.~~ee mM~ dE' !lepj~~mEnt.o.~om me'S el au:.e tine lcllmpo. t'li!j>iiis !'i1!6 en F...d. v.lis IlIleri!'llr~ 1:6~-be.Jflmem. .! preml.~~ :llIlendte [e tram avec sa b..'domO!eu[5 e.. U . d.eif."~O'l> a!!...~ement r"no.s ![.-w!iii peuv~f!~ €.elne :. 3.l 11 arlO.Li\CER MO'('1l ii..lf!Sel.~!~1 t.. Qaru. ill...~.r au 'l'lf'l(iUQ1:S'Uf d'un b!i15 i.tom:iIlII'l!'5..~ 111'1rnode. .LIles " comme P.'eiGllll€menl de 1'1Is.nemenl prOie~eo. a!.n~ p<:~rnl"sl Oil a plus de- de trois '!<IranLsl. :Ill. ta'SN()F les fami'lles nambret!ses·liI parI.:Sf (ons!dele comme .fr.re de rea!i~er des ameMg. ne.~1I1'l:l115" IIII..L."[liJ1r~u. tln IiE!1S des ¥OIiIlMS rran~aj:ses e:5L eqUip-e· d'cm mQt>!u'r d.. tf<llt'hlal·s 00. 6. wnIDreel illt€Jil nouveau pour I~biqdelte est ra'Qle s. .~II. ..~~.o U .n eLmsles viHes:de..o!aIEinotF grts.. !!.ereboll'r' a La"bi~¥_!lette ILl! r..j:r11' des artis:1iri:s indl!p'C"ndanlS.lfi~tltl!JS 5 'du'Moi'li:le.le rev r:eplaenl:-C: I~_".. ". ~ruiini!~ viUe5.1J~I1-. IfS metes sont ItOP dl~!e5.1ll-sI'!jit Mi l'fOj~\:tIII~ 1.m9'liSe de l'iIO.a~w~s.~reVeSfr'~uelll<S dES transpens [O!.~delle.~fl'I't~. tes ..l~€n.. l!!S.!I'd~ble5 des qu~ul1. d'.il~L Ii~!ilble . Le.~ de I~ ~Q1i'W' eow:u~..ol'fle ~j!jlillne .~l:s ~ lItllJ. "nwul1ige par les mouvementsfwbgistei..Siii..!rtt:1l!-Il'lpaS.. •• III . :debo!'5 de5 arret:> _.ichev·ee.b. ~n ~O!O Iii '~fl~:tfl!!rtl91i d" ~ni!! :~h~n' ~heme 5'l!Iji.evoie urbaine ..CF ~:. lK~ a moln& leunes. llll~nm ...refi"~nl !euf relr<!ri~~ 50 Oln~."" 'III< . Stliilsbou[g ~di5tr!buent depui5.le un de.. les villas:.e:teh~~ifl'l!!~ d..5bl~~ !h.e~i._ _ __ _ r:::. (l'1~.p~r itnrr. [e F'raQ.in~r$.S.llIe~$une p<!riie' de I.s.g..!di mariliinl! frans"i:5. ~.emen!:5. les ir..l.e~1creee~ou sim:.km . mmfR m>ll 96.elc'O.II'1SPml. w.2f m~ll1. i~mm2:S_ h pas e~alelliel11 ~JlJlr&ies Ies C'.. iil •• '.De' .. . D"a'1>.. ('eltaii'le~ comm:unes. SE DEP...E DEUX ROUES i '...g€es dahl. com me lIl.guiS til:' 1m.~~ •• I~·i~·..jecrep!~cem~ll!rapidl:d~ns staIion... quel~u!!S ..$Ctit'!=~~Mm_~ 16 --- . ".ris·$'Y S(ill t m'is.i5 ~(e...__ __ fr.00 I'l:~alldte 15:scootels plai5~~tau~ i~_un~5.:e.."1iN'RIUA 6'51) eml..~uxet iI s~~il les nosraJglques des annee. . a\!lo~ s(J( ~:e~" .e.5 de C'ES. i\. . dll !lol indtem les Fra.DO! jZiad.e" Pan ~."le:5 "lilJ(iqd.:: 1~J.Oe 11um!i!f dalil3.. M~fli". Contr'Dle/Acqulsition •• ~.m lilai g~nel."".u Ll'iIfitS:.t:[r du seeerer I \I-RAJ Gil' MUll: " delle L'~jo... sfA!RI<" Rt£.Px de piS[€s cydo'hl~$et J ~ crrolio" de pjac{'.puoliq.esp.1."u~ v.r P!. snixllrtle. r-.'i:ulS 1'a:"i'On !i~ ici:nfJ~ mQye:n de dep'I1!-t'eme At des.!andes \~I~IOSnt prowo ql.e.r'lII . leGii'E dans (~rt~iiI".1 ..iter ii 11l.ii' II eH i:li!I:f!jIllI'oirl! : 1:3.~r5 est d'~neh...s phi'S: Pl.n·[]itl~jamars. 2.. !:.~d. 'fliantS - -.~~~~.>. 9...Us oe :sonl d~mooe:... Ol:li3nleuxautres sent d~u~ roues .~~e 1. 4..i't'd~' mll.!!!u[e .sr Ii. [ [5 •.~-20~ €" 11.e··'i!1~""<illfQ!'I ·IV• ..h.: p"'rwlr'H(~S' ac. L')e ccmposler:!!"eOn bi.~e a"iull de manter G'aJitsle ririlin I·!I. .

~I~ di!5'01Il~. 16 aIlS.igMiclJI de I' cflseigl'wmel1t primtlire. rESiel ill 'etote stu.n't. ca(i1rd er .ee. lIs om la p"~lbll~le d. f. 8§ % fi"eqwmt'eflt "'!tllse'igllemeHt vul1Uc.!"bli!m.. "omme les ico'les Mo fl "es'Sori .frlii (~f<1'5 lis Mt.~mE[lt..: i!!l!1~e qu[p.COli1ll'J-se !Ie tfOis iiI la p~tlt€..i.histoirl:~ dlanRllI e'! . 11<I1<lllleflt !li!$~~1: mffiE'. 1?55!lnti.l'lstihllmt la gnHuile.~ reducMiGWI swlatre est oi1ligatll.nl Iii dl:mHOIl'm~ msis SOlh"t'!:U.truC-!iol'l. Stir 1£'5 12' milUolI!i de jeLlJ1l!s sealarts!h.lois j..t~ ~ r ill dto~ ~ 'r~~/:i' . la lait{M et /' ob1.- m- alll]l'Mn61t a '.".. 'I':J~e5 doigls. ('15 pri. faUvlJwr les .[p Sl~2:.II Ii MATERNELL'E ""!It.D'.[I cxiste (H!ssi q!lelqlle5' rares ecoles prill. !OO1~. Is moyen"e Ell 1882.spr:it UII'-empJII! <l l(Jmp~~rmlJ" d quI wmmencl!ta!l:maldi etlinjrnlt .J..5imbl::.[Itim: !i011 las. pu 61iq tie.i3: IlIU iI Y i.gllel'I'Ient de W}i!es5IiJl1 [t!~floli~Uje.j1Cipes ·soI1t!o'ui().des.ma~1 O".<L>SC ~~I [e tOll.'d~IlLCiIl5. tnatE'mElle-.h~ vaiables de 6 Il'!t £lui. '~ECOLE L'aulc !:lOllS> I!!!.... dlJS'elabl[s~efUel:1'ts pl'il~es.'hfs.u il neuveau mond~ S'QU ~re'illmes ye!lli: EnQQr~ un.e.lt5JIma... ~ t.E.ekerenl. iitt'Tlclitfr.s la fi:rand~S2l. !ts attt~:es ~n£ll1tda ItS a ..' !Jour av~i~ UII prof'principal sail! d~..Iom.lEI iD'um~.nl..I .l1 .j'it des '~laiiesdisPo!libh:~ !::J.~~Em~II=5 accepten. IESenfimts di'.ire ill1S. offiddles. Alljourd' Sans em..{.6 % des Eniants de uefs ails Ci'rti!:ln~ m..m uienr des. N!ini:stre de .Ui:l'ulU!. Cest 101 l:< du bets Te (mise J ES Ailprdhen5Io~. ~nfa~. hdes Ferry.its OU ('on appllq!u~ des IHilnades t10.m Gc~"[1sSoiMtPlilPl5 . les EI1'I<I. !!oI1!1!t. dE{:8lt 10 ~ Ill: 1130 dans I'~ie· blJ. O'bli!~IOin~ i'!!colem~!el11clle ~~{!I!'ille 1i9..sdlllil I~ 'paree!:.:um:1l[ a !~ [/l.

tatQire lePI l::t all (OU.yGf1j Z..rtmeIl:re~t de & nOUVeiillK horelres .. de & a 100ilansieS !.!.les lr.lto.)N.. ~.orj"" " 1.ze [ours'en IIhu.I:o:ah.. . d~!!~ sem~rnel.ce qui~se!!lJne lollt~ les rMtie[es l~£lkijn~15 <!wtennf nf 16 hilS~ Co2 Iii lEe- L:«o!e p!im:~irea(<IleiILeles tl~~5 de 6 .l tes horai~s hebdom...~tf{ln 11un!! langue: ~iIan· si~!Sdm'6's.role.".de ~rtlJl:~mp~.!De.I1J~ "'~"tpe.crlOlles 500'lIaires~t!!e 17 ~m5hlI!5~eflillimJJ rlS!1[ 10 j[OUffi !!"n.IS elilmeniair<l premiEre 'il!lJl&: (CE I L I Voir tabl~B!il pa.R:E '1 • .!1'O'pe oU les a I'ttll. J!te A'Il'~ci~ .J!.~. I·~hf..l!ts O:nlt ~t''s~te:rr. a ~atfune 1m Cjuf pfE. ~ere-au eM2 10 ans.ap:pell em: c M"'l.!lseul in51i1UI('mOIJ I€ plus 5'OU\'e~t une Im:tittl~ri. .le jJlupartdes enfa.! pafi?~!.! Pul. rtll.eLi mO~'e'n~e 6 J'l par lour c:t s01We~t stU" ~d leurs de]!.JlilJOo lWo1!~ T&I~'m...3e ti\'1t~ O/f1liI_Tallli u"'~ I'i>l.. enla!1Ui . 'CO.!Ilfanis apPfofl}n.t:l ._ e'r leur insre Ie's : I los dllficultfi dalls ~'app1"1:ilfut<ige de la Iwure renl1<lineni ~lI\~1.m~!ll d une ou plu- EO I!:lSI) I'A&ifmb!:2~ Nationa! .:[Of...nt.deme dnnf~ (CEl).LUS.. lis ant U.md GIeM!!'''.UTeft ciu C3kui ~mla!l[ les trois Pl"n.est-a-dile en ~:laffdesection de rnail:meUe.'!'ile ceSi-a-drre le ledcr~bl~.me'q .t:rM.. moyen preruij~.a!!:5' ~"'.I'ri§ ~crm Simi:.ill .PN£i!' JJi>!i!'ll ..ean:n~ er dfl_lx:ieme annee (eMI ·et CM'2)_ ~nll~ ~ tot restent ertfanlS alit le mains de iours de rlasse el I.de Ol! roii: • La du~.r iGUf. ·{. ~s"g""J'Id!. ans a 7 ansj..res~".\!:em~f<i..!llt I'inj{i..~ a~l"['I· F"'. I~sscml."e'S l<l FranCE .NI)l!1."... ["erolepnmai IIl. J.eSt le pays d'El. 1<. . pi us d'heures de !..l'vilil Stlln !Ollrds pour leselllams. a~ O:IUi'S.1ie541'rWft .Mi\\ENI DI.el~mel't· talle dEu. ~~5 d~leum:Jli: ~. el llarnv€ sonvf'~~ qm: lehlJ faumtre' 11:'1' ~{\itp05nnif lorsqu'ils: qll'itl~llI I'".\ ~.ge S2. Ie I.:I~ iI [Il ire el1lenuililt chm euil:.UfiMl:ilUtrice tituteur ~ Mam ~.!s· lIilo@!l!>~~ d'~t6:dYm. a l'e.Ill!l1'S pa.. _mal!llfE dir&I~ liVe'S rnii1li~terie!1es qui d&o!lS'~iII!'1l1 J~ dl2¥llil:s ~ la malson.: sCO'. IDles qUlI e.Ce ~hm~ de tmviiil est r~m~5 ~11CiiU~~ dans ceJt'i31n~. :"n :<lvriJ pour I~ Y<I~all[t!.:e~d'hi"""1 life.9 I 110.:"..9i~l!flt leurs (oon~isaJloes all cours .lifl~ l!nnees (de . qlJin.nt.S Il<waille..adaires de ti'..':lIil~ . su (OlliS pn~pa.POOR 1E~ SAVOIR P.er j)our... pas de enu rs le sarnedi matln er un peu moins de vacall.

~sns :I a:n5: Dans Moyenll!! ~ett!:Ori Grande s.~ 1i'1l~~ I'~ leJ.nr "rof"'5i~I!D:n nell e.~t 1<1 premietl! JlIreat~lJpatio.€~lllInt !5t1~eil!.004.Ipp~~ le phis: preSe'~I1:ait :P""Y'~ b.s I. Ie plus jeu!le 'C<!ndlda1:a~i!1l ~I~i ms-et .JIIllSOU'AU "SAC • '[n:~.~e5l r. ~g... lh~~g.'5'lnscrtr dans an ly"eE_ II :>.'qtfili d:e IlJuj-e [a~an au.oITnalio:~tl!i I. ~ll!h ..'_ '".ma.5 -mem. elasse dam . enril'nt'5 iHparem:s dQnnomt~e..genre.S.inega-UM ..llilrenlJi.iuroir.m 81 a·] .fS_ no.::-"el'i"~ aUK licl.I'a ~onre 11!.I-iIIJs. la SNtF.YIl'Is-p. menu.el1ll(e_l1!ll~1i pro-- d·Q~'1-W:lJrfl S1lJ lil ..\1!'!1..M:llf"'~d'lI.pl:uJ:5 cl. "'" 5_olutlefl :~ De>.~.imi. d''II~l!nl1atlQ!!. ~Ih'l~ a~g qui ItO'U-'.ans gans Hfall5 II ~ RliIssl!iJle de' p~esenrer le bac-iiI [Qur-age'.lh.a~le Ternninale -B1 de.ta!e. Uo ilni!>.TIS .da.au tl')l!d ~!..erhi5~!ile"!!5I!"~ dimcu'lte.f1 rerfconlcre'l. <I" r&tara!..-en..eigneme!lUt p'fim8Jir..~ III et f'ere~cilil..Qui_50n[' mau. .E iSAVIEZ-IIIOU5 7 ."i'IIDi~ 7im~ S. E. EG. its JIl"y artiVellt pas.Q~i~Ilhl'~ d~ co..~6. i\l i /uln. les !ouro·e'da:n.:~~hCC.C(jI".e Ecole marernelle 'l ans Ptl[iH~ 5eCli"...I'~ I~.:(ll.'!inl la l'elllt:ill'~!!!:.ectiOr! CPColm.f...~nl. tflt.. ¢O!'tlme Qet ~gl!nt de "'If.~.ri~~ cl~i~en~ire'pl tI$ prlisimre:s 3' tiM2.tJJe . (. ml(.(ero-'<'l1t tes ._s-e plus ciie.r l'E"te "'I"I.~'5ifil:Il'I!: .~ classes de fAP·Sllftli.et tech. .h'I'i~ df!!O oo...P l. ~hom .I!nlllr de s'insaire <llipril:$.uu.1"eH!. que I'''ID n.! Bf.!ere jTI'ol"ss:to'fifieUe Premierei:I~ daptati6fi . ~:e?~ ele"'~5e_l.e5 Termln.oque. mell1t! feml!l~ jlt"..~ I.gln~ de I'MuciniDw e[l "fie en!ieillJ1iml~. En 2.5!:Q.e.gOSSE'. .er d'alde il!J~ ~1l'.!2l..d".s If~~~ d.~ aile r€po~d:reit ~Il ele'Me d~ .. geES.!ltll'I'IISe de .5qure~'d~_!! (Il es~ "19" de-mall dle Ulie 1tffi'tlt!1nil'i~ "n illi.ill " pmffssIor1lll'rre ~e~onde Cj!dede detemdn.io.lira$lPe~pli!% d~ r~uf!>:SI. II!! 1.on ~. 1~_ -2' r. (-o.'l!'l:hI:" 11'.jji~l:toM [euI'IliIilsibi·!! mi5i. que • I~ r"ll~re sool .w~ms finan.Ii qli"ol seu_I'ikale< I o~ 'H"'.ptique Stiph~".ole_ M!iii:S leli enseignjllll.m imiicin enl:re weplll1d¢nlles pa"'nt.".'(-t'S clHfl. l'I!ii~eu5i!.iatre.(. gi!II~i'l!I... par:e<ls e.~ 'o!'l-Wdmdl!t!lI~"I~ " VD. 4Cllnlc:1en_ iU:sen m SiOri:e!!J 0I!J!>'ii mi'ly"gi1..lIene:' 2~alln!!e d). _..!UX. d.). p_an:e qU'lIM!Ji! m~me~:b-os-~ (am~ra.Eli. rre d'u n menliiltrni> IlD.rrtl:lut..iit 'qu"fls Iii M~IIiIH'~t.mme:nre UA eJe\!ocle PauTI!!S. de ~~rnmllnft:3tiQIl.i 61 ans JC.li. ~Ies q:!.a~!it5.'n'ooTn" -a~ds: 'GIQb:. EN! CJII\NSQ'N d~~p Frelll.dS!l~ mt. I~!lrs im'alai~e.j1:€.M L".nolngi:'!ue SetO!lde .ca_nnee de~_P 2il-_[u~e ..refl'e\iocn el d~ l'esprUqlflqlll. I'~ plu-g "!'5& disparaiS'-'e.Hi:S les fll'fi'ims Itedmlq ue5~lliuI <::Q .~peClmq!le pN):I~I~ n.urs. ~jle''''.-s-~I. I'e-Iew Jl. en m€ca:ni:!lu!!: C]'!I:ai..'ar P. O~~td I»~~ N"I'.pluS' persenne ne slne.mlkll2'dn.r'll'<!' I"~~. ~ Idn~ el . . biemi:S: ~.:·sf Oil fI~e~pij.t d~ pmfs:.pds~. S~uf (j1.ie.r.r .. classes ~l!IrdlBf_g6.l.annee.atlon ~e~nde -geu. t![.~ I.!:'ler:s ~ oe:5 're\'e'li. pre pa raloire eEl r:o~1S ilh:lmen:laire I'" anm!1i! C:[l <"o~[S ~h~JIT!)e"tairel" .e demierlie .soda Ie.el"m.a.'~n[:-des'lr>li!ues'5.di5ent ii I ma:itr~~e a Erml...-IJSI'ime.. m!!is.. J.eme .lj.oio. ba'nales-allpeilem -diffi m.en I"'~~~e"" CMl"COIlr5 mo~en -2' anlll!e Cyde d'adapratlon Tmlsleme 1ID r~.:'!. 'dema~dc . i:j.s-iont la rtic:uo: ilu.foi~_ eMI C!)IIi$mciy..ge deS CO~Lli P~flillllll'"..em:pll's:serft OOITel!temel'l[. enlR'p. Siii1IJl!~IS'1 !'ires leurs U~~ ~ Eil.mml.:pui5.Ir.~ii. Le!O IPeiilles 11. I?rQjjJef!\~ I II ri:ouS laut ~t[El t. PO!l~ Que l'e-rprilo!Hl'!.I..s. -e. ~t '.

ie. it" precareront en 1 ilRS un BEP 'i't d . visag.OIJIlS ct le Iytee I.\'alr uns '.sdaleS.~Il'rrn'elli ~!udes.l'a. U.~1...cin_iu.11l'int~net (fSf·a·dl...:' ~vufrtab~~ilU~gf 82:)!I.quiiu<.WI!ere II d it IUHI mals.emne le..Par eo . ~hq..1IO.UIS sllr Ie I!able<Jiinejrliil! i'n~lbelJ'r n d.iI gene.S lUllS srolail6 ~'Cee inentprof6Si<Jlme11._e:I. I" sy. les elEves: om Ie dlcili.. tre.osSl'urs.l1:·1 'Taus IE.ui\'ell.!e~ :J)3renlS mais 20 % ds elilv-es cnt U f'le m:[e-tIl:atbn qu'i!s n ORt pas ~lIi1"mfnt c:hnisic.. . la ~em!!ln!'.:. c~olsiS3elllune d..nt~ eu pl:l1l1. . !:BeEn L'orientafion t'.ee pre!la~ eo de:ux ans.~IEvi:s de eM2 entr'ent en (l en • Le5 ""se!!l~jl<lnG vcuvolenr leurs ele.ste tI i~mp3.les Ele\'e5 on des de 01S 00 . .de I@U'..5 de milre respecter Ie calma pendant 1110" ellle.&dmi!lljs:[ralion. SCONDAlRE II ••••• ' . ec l. Ce!tl.m et las 10ul"IIldo~t r e5i&~\'5itU-!JOnt Iln.1~ICltnd'ri Ull Iy<:& d"ens-efgnement giEner.~ sont sUNe. ces ser¥eilla:n't!> SOAt dta:!~e. En 4~ les collegielil.. • .. .nt ell a<:COldav&.. Tcrrol.. >!!II! .. 1m 84 ~Iim~ - It.un5 qui (falmern pas IE> Hll'ee-d'.r de rours de sourien res OOlll'S sent indil'iduali5'es et en general 'ell dehol'S aU temps ~tola:ire.win La rIO du I}'c~e est S._ I m..edctlblemEint (l'imele1l'e." III 1I1~1:1'do .\1 e-ves dans [ears menoo par IB~ prol.fmcE en appl'fl1tisS3g€: Chez un pauon & appremiR un m~ i-er .I.paglloi et ensufte l'a_lIemanrl.-Si(l'llnel q. en diffirultE onr SBU.'!e en fin de-3" Ced se !a."" h tlons III d'DI der les .uE!s r. selon um: calt€:5co.u Miiiue seus leo huces.. LE eenseil de dssse oi:llc~ eleV5 et If5 paI.uf se rore lalaureat fiE'..dile quil~ uilYjlillecrt[ da[lS une enti!ellr~~I!ne-p~nI~ de 1~sp-maineetsUl' "lent des eours IE r.lIe~e' au.:II~ ~O!lt r~pre~C'm~~ pEUr dicider du . !luis \Iem l'es. I...i1 Qu~miqu~' . des el1ran~ Ji!odigi.t les qlJ1!tre ilnmts de I(lrm:.ee les lileve.[ aUK ii.u:iofl dl:-Ia fl a Iii 3' Iss ele\'f.envi-.iRctlolffi~ IlClr Web.s enr e¢ernrn 18 pnssIblHri de prepa~-1..llt la po. 15 I!.s. malonle des @. pa-rems_iJlo:ll<cntachl1i1..rcs ·om Il!~£!oe.ous 5ulVem"nce el les parents leQtlivcm unlJulletilllrfmE1:51riel com- el il !!li'ace laut I:fili:(hiffre5 et I'es mets ~e.!.lair€ ~rabHi!par I'. -.ao. des eleieS _€litms en eeronde: -a u b~t en 3 Oll ens...' done de pmfesseur.. son pases '.)'.. jis ~5tl'n£ tnut . t'~:sl-a.jngent de mil iere-!. A L3 cam oaf!Of'.e OII ~u '5llIUVEn[ internE.udallll'le fau dre le 'p-Iend (o.. all IYc:fE L:ens:ei!!ItEment d~Ul: ~i~i:<1-U...Lo nlei1leu! d:!l.seil de dassE: decideega!effienf de I'orrentation de I'ele. des'~'15 senr d1rulf:s '.5 COIJile.artage en krits iails en classe s.. Ills !It<gbl~l1ies. bae I jj..\111 coUege el au Iyc.I'~ e.ves droisil I'anglai) !ei1virOIi 50 "'!ill.qlle heure its ch.....itoii~tiinon_ .e coUege Mneral a lag!.rdnl' pamr un bac pro!e:. ..lIeme.\"eriiemellt I pOUir~lIX PUl5Ql.~et'se-"pedilli~i1l ell das~e d~ ~ mt~ ~ Veld IU'I e.s scsr tes en!ants dolrenr alLer <IU colies.slbilit~ de oolltli'de.leme &:-oiaire ~lls OJl! plus oz.l' 1{1I1l{fl/ll pmliqlm _ .tmi:]1Il~ ~angue elliHilgEle Regull~relll1~!lI.".: C03(!r II afr olll'a ('il' itll'iI aime I~dft non ad! PrQll!5!s~r II e'S~..:.. nsa~e- i\ la lin du mlie-g€.' de \ I ans.. Le i:or.~ IWlie..$ avet des cra]~ de IOllles 1!1!. el 1es-!'J.'<"mp!.o<d"emp!ol du E1!Ipi d un eleve de ~!lde 1~·dts. .i!rs If'S h~ tes lvdens ocil'e-fIl erudier life f1ambreu.AC lJ'ENSEICNE:MENT !!! .11r !i5Ji'. debolll on Ie ~1Ii!$ttonTfe et taus. lis d01Vflli etu:dle urre lall!lul!: eillillg€ie. ·iI§ les -[utOJiellit 1!!! coll~e.".JUS_:_OU'AU B. I:~ phlilses.-l'l.. t!!!l ..liicq. ~11tIe IIlusiEul.{allts e r I il 15 <!m s.celllilblE formation prufesIClnnell~.OII1~rdallS en :prui.·tete IIdll Il~h... Ii! fin lIiu mltegf. Le IYIi:. ••• I~'cee!E plus proche de leur dcmldle.Jrel'ert' <lh"m~nre.:.~d.~ qu'ils n\aog~nt et dOfflle!U au C6I ~UVL'nt un efilnd boule.iUcs Iil"r des e!'l!di~IIIIS.' fr:lIleie sewndaitf' ~ p..Ie_~pielles er rm Igleil:!S ".· J6'~n!>. Tnus les ".e d:u banheur .ssicrnnel tit. COI\1MEI'IT DlR.! mj~re Il£Im. Lt:s"ettni_es iIlI tl'e'e mt~ruit6 maj~ lE.

lon d.~ieun~S..Un'.. I •. 3'!iQ~rt_~!."f~"lts .::elnl..{"'~Mt~~$ a. i·e. i. !:'QIl~~ dQlvl.nS"abl~ poor emrer d runilrersi~ oe dans l'ens!l1gIl~mej][ s upefie. qui passlosnent les Flan(aiSo.lC:liI[l!S'i. Ir. 2.yd~iel:U que IiO i d'u~e d'ige ..~: .!! 8 2l.. i.cnuple. es injln1'f@!'cnt qi.. leul$_ dE'}~ rrli..5. ~ IU % poll! l~..·dea<lns.i.l!"~s dQ!>.:_ellJ! 1n.'.:. I.". OSS pa.. YOi5~"SI.l'_eIl3.rg!.r:I"'li\9lf1<!le'o:il H~'5QlIl:lai~l!nr'lUudi:er_ '7.ql. 4.I:ij1/!:C l~u. l!5 <OOil'S:~I!Sde.'i'e~. A. sdeotii'iQue.!:!n!<!1iItsl!'ims:alsont.r.IvtiJJfdbl ieCs·. In (1!l'mas.riiel!s de 8 et 12 !Ins.s ...l.eJ1teT% du prs.clJ D1i.-~e I(j oms."~au:~. ilemploie 13M) 000 I)fl:"..uS 1 '.m~ des ola~.:-56.:ntr&!l?!2ire.e -app'a'oi""""c.~ftk de 1'. M.:~lsl.pa~ VO'lte.dl!ba[belie<s "p<!r iili!v€s cl d~~ ~epr?.""'riaVI:(.~ !lies.l"dlli! 1'.D-V'G.r!1j I.. jeRe. l€S baes Il rOlf&S tClnn~ls scm de plus j?fi plus. emp!'oldll ~em'p5 1'1 o.deu. 9.·repl.les refOlmes qlli S'S sutcedent en fonttion des miniStiES entralnEl'd SOUlIi!lU le rneoontenlemEllt '.iles.g~e.t M~\_e Qulotl ""~'0!11~ t.~etIl<anlse. pmfr5'5:eurs Il. lre.e1i qui onld~d.~:a~~ .!~lali.en premlg. leE\t5: .• ~a.:'ia.i$$e o. iiI/o'iliul~'qe de f.l'It'lmtt!.n~i~.~igrr"msllt etl'educaliQIl sont des i~eme.. 86 .e~fiU~ qui.·ba"[_ profes!>eu.!lns.Ii"elre. les ·!l·le. des. ~n.S5 2·..5'e d·. les.l!:il~e d~ ~~G".§lives.I~~ ContfloI elAcqu isitio.tions de5 . l\i4Qui"d'h 111. r:li:iffnM. ~Cll.<l. la maicrri.est lltll!.iWffi ()iIthQJ[ques.uc.' il$ Qn\ -e!l! I·><!l.e"-roli~_-r"'l:l'<ai5 apprennent une lang~'~ j!..cl..end~JlI l~intil'm~1..llrl.et I~ leurs 8.·d~·e(.ell!is.I$·. Oll...de.llt des .ll!~vent p<JSSerh.S.:iI. minislere dilfldle.t gere un blidg~ colessa iqlli r=Jlr~:.c::. d 'ii. le minlsirt: d~ j'Ed!It:a!ion nationale dlrige un . (ID:1lI 1~5 g.tr~ dp b~~a~u.uT Le rlOurr.~ces.~:so les~€u:il_eS ~l!S ~oH~ .dl! j".tti~~" rl'lItlcm<lle V>(i.9 'I> eflvjnlll . p.1blill.uroplien& :5.pend~nt leurs i!:lude5' er pas~enLI~ plupa·rr tie !""i1"'·"we.1 les p~ole)t.enj.GQm..mi::IiJt~ \'l. et . de i'Ed.e.ud~:..tls. 6. I O.'I!lJtfJ2'qUenter I~ble l~_..ntl!gf~ d~·liEu~'fI!" u h.oron~s doni 8&S 000 enseJgnanls2.¢.·~ .ijl1~5~tud!enr dans.relan..n •• ~~ •• ~~~~~~ •••• ~ a orler1laUoll fit· La piiri ode du bac est un momeRI iTes difiid!e :po~r 16I'!ariE'nrs~t 5'.!sseifolll. Ie :b~c .an'nts.'USQU'AU BAC L. recnefches. 6 " (r~n.l:l.~.mul!!i !ll<H Lei::quelle:s. vQ!Jt"1Ot ? .1l17~velli dOfmlr~a'I~'etrepUliUis. l$el1fan'I~·de1lTotrillr".L II.d!! 5~[1ilt <::I. nw:jiniM: dea ~lIeg!en5e. a dcminanre mathematiq ues.hi :pml il'!! liiglllis.Btl 1~1I0_ . il~ Ie..:i et les . !.!. I 2. j'e-tole. Les elb.otez.cle Ui::s l1Iomh~eu~ io'Y!s. par exemple [~ bac L ~I~~·~~~~. rOUf! iE'N SI\VUIU PUiS • A~. die.Ie.s p.l!J'I.fere·~:1S mlnistres:. p...illilgJpI. 3.it.UtO~t !lour I€'~ eli!:ru ! En etfet le b~( est indi~pe.t a est d ~~\imfl 76 ?. ""'--<lit Mm'" I]Il~Qi'li.'!' . ~u'i~'les Iyceeni..~ge::!e S)'~emei!dllcadl ~ran-· • Li!s ·dH.!"iQurdu.s'yste me e'd~""'tlf'fr. pal leislev.~.e'k.R:ul\iIi. 'ii. ~.di15S~· re>!ln15oignU~ 15 flIlES.!.ehue le.E SMrJ.E BAC On compte une vlngtaim. Oil pli:..u~~l1t.I!! m"[IIHrr~I!". de baes dilffi· Ie bac $.e:[.og!i:enne:llLle ba:csplll pillS Ilcm_bIl!~.rmts d'ele'IH el d:es erl5£f~Il~'nl·s. monde iJ ".s:ei]1.liln!!: < ~i!ge..n.es.~l!5...\lilC'aAees}!!n IW'ITIl"Jar.l n~e.lleJi1i'tl'i! Ilri.!til'~· I~:·.It.¢ rellllle~5e est.SI!5 'qll~ 1fC.s.~ r ~'.WJ: (iy de f!!~in.

a 1i'll'niYe-lSii2'cII.sfer' • Wi eWdl<irltpOlLlN.'Les ftlles !lontJlobvletrumt p1V.li5'11?!5 rUT au Ie!) gmndes ocoJes m(Jiis lilI plu.).. licen.een._"!l~ !i.reoil!i1lS I1.tillresT d~mti. 'lois.. annes d·~tud_~j<.il"~ fr(ul:f{.etuditlnJs: poursuivel1t leurs itut. sonie' la li(.'h:cqUe:Bl£es par les pelS»llne5 'ChI lroj'sieme ~~~ . sl~S(_nre dans ffi9! dG"&>.etl!~lant5' fr€qwmtelil" {es89 ~'I'lhieJ'S.' ~n deu:t ~r1.tf!ts n'est f.r!ls..Ill ". ~ etild.d~ b..5"dll mardltd~ I'Emplol U s'obl1eonl le_a.. Ii'i lI! •• II _iii 1".tr. paiel'lt (mllinm '370 rltllrtlS P(Jl.a plus :p:roffii'.tE1.lllere sOQlol'rises iI 20al1s . La.z.EA.ants d~ 16 ulltvflSls rfi3i1~fs:e5.l'O"lI'l.0.\!"'!l51 " A\I]GIl rd'.hul.j.:et j. "OI!. ledt:II::i:!-'ii'.!Iro]3&o~: La. J~quEntffi !Slljjl ~Ues-de Letnes et df£til"ilCS humslnes. lII..lf !aSicll.mied'rui!'..eDt:lja IdJ~!6me d'etuds uni1iel3ll'i!irQ ~nBiil5J Cel!.i~II'1t q~i viimt'd~.. ~l1aiolHi 85 % des.~'~~"~ UlTi'i~.ll pnur le m~l'el L~ m_l~n'!~dEO cr.. par ) s~mf. ~gi(!S SIir.!:M appll"ue: au tftXmJ'<j[_ ("--li <'fWitS' sOl1tr1afi1i!lh<iblt\~ de-n51~illltras'P'. som OUVMeS.m~...emas) le. aUlour de imi5 nivf.' 11plUS de I5eD 000 ~!l1~.ll~ sllMall· :5wl Ell ~e-s D.lis~.t!'ia" sult 150 wct!i!S pour I)utenir g I\o::n. decll/.!Iii Ap~.n.~iil d. lesit~idiClI'lts.'t J@n~.'5pEri~ljs~. premienl" position PD~1r Ie mml &re: de jeImes: .5 nem:l. I".pl. _" lu. P!:!nni Ie)' pa:~5 der..!.>l.Pcnt VOId l~.ai." •• t J) ".jlisJl' dep~!is: 5 tlYlS: environ. L. QIlI ¢f:eed!!s :un[lIersil€'s lnte .I.fes Lll gra~cl~maiorile cl'E~ ha.l.s et 1M Q:'dJit5..'mlSHll pliiCP.r1e.se5qul.It5.6tenir . de :n. Les {IlJ3IE d'E1rIkl€5 SQnt Or~mse_. L'€ILld.rrj\l.~-plu.el.DlEN! I LA. LE 5J\?.-SS lemmes a.a.. FAt I. Hanni! qUEtte-"n.m:u.1".. versiteset le t. Dl.!)J~5idel).5D11 &tlcca"'wre~t p!Nil rEl:s:te~'au'~ct~ et prepare/" ell deuxl-!l1s lin BT~ f&rell:t:1t te.t~ ..prtS'!'e ma5lfriWIErdte eu Ie .I~!!i. UI!~lIel'SilC..adion -des .'mt I'EsPCl9W!' el !i!5 Et. [/ de ve«t se dilfiger li'e.S ~tuUiaj1fS tllul~ilS htf£milli les emdrn..'1 LA !FRANCE AU OI.:Ia-$$es.ttf"5.esIe' fiact:ai(!uretd'l aes. lIfIi\w.{.Y5 ".aSS~f i!pl~ trois.::lUdCidDrat Ell allimri"nL .'tC5t I~Slj~'<!lMD nltlJcli~nt dqll cailil:i!1i5~r0 (rMil'.C.l:l( e5t9mtult.aux d.{O.rite sDcfr.' les '!l""'~I!~ d~m. I"Eiudiallr ~ ~ oaliill! ~it~ petit II pe!J[ OOt~n ir u ~ dlillfuil~ r Uti ivel:si ti~ !:Ie in.ol'ii du -dOlfcflt S<i!lf eKi.. plll:.Ce cfiiifre s'eest sta.dipJ6me d"e~wt:.JiI~i'ie~lsup€del-ltl.lU~ lire soolari.i..:. elu Vlre.:bell:E!S 'al..:' ~. ~ n.liler!'lles frais admi~liS'tratifs.p!lon.I'&d~ BTS ta.('e P"l\dfi1i[ 9X Eemes..> pour Ie preml6' cycle 1.rn..diiillnilivf !'.: Ll'i11) ~ansrou~~ les d~esl rolll'fril:t~nt P~_}.r.b..iJ:Iven.=s licen~ prcl:illi'l[llnneJlc.smMil!fr. L:!1l11dian[ !Wilt 'ho-1M'r em!" UnJl1astfrp!o~smfinel qui Ie Rropa~ii I~ vif:ildi~'e ehm mastcl r~flChe quI I~PI~ iipJa ql!~tre ssmestres cpqe ~'IiU_G~ .1 son.e.ll'I~ all mo!.i1ff> IE.:..D£II.eIQPpti. 16 DE:S-5'ldipt61"~ d~l1n:!_esS~)l11'~l.Pr:€l1il"l1:C!r~es~a_tJ.)ni~.n:ou.ise C'esi YI'I dilll~ine inlElffifdlaire qW~am::· ~e dQct91!'at II peut se fl.d~pa5se eelul des hommes. ns U:lO uniYfr-sir@:!.. sorit iH:scrUsaaf1S "IlHs'eignell1€N! st~J3el'iefu.nly."ej'15eigl1l~mel!~ sMpe.s.I.:$. Ia Prance ~. it ('u ItIVefSite~ Pl!~s de deux Iflmio/:ts d'iwdltHlf$.a~[ofoll'· syslem. .&illt5 tmJv€lS!te~ pr1J.flEA ~~---...

1'1 sanencnne deuxa.s "resfu)l~s 'Plt'. .!1"0 me_m~res.ntion E'S.asse apresc deux 113 000 eludf:allt'. h§roie: d:5" Mln~ lingniell1~ ~.1. IElh! pw~pare en L'acmiE5ilJi[il d~ns un IUT d~pl!na au des'sien:a~~i~eIprmlujt pal le I~alelddu IY~ .e ilPii:5. HEI:. C~S 'COnCUUIS se preparenr'er..5 i"rl!tie.lldi. les dl.(I tnl'fall>': lll!bliCSl.i!hese.".''''M~S 1. En G~!tipe..000 etudiant£ S':insmyent d!il(lUf SI1!\<ie: dins des elssses pE~!1ariiooirt1S.OI'llle 4 :anne.s: B~e(Qle& donI.r lion I .U OUI'ent '5.pi. Iorl.felie5 rOIme:e1 nQ~ sealem-em:des catli6 admlntll:fatJIs et des lonc· ~JtI! le:5i gra._outena. ~alJx SU'ivanl:!.Ii. r-~iJO ~redltS.)O"OlViT : II 'SI:: D'Jil!p.Y'itr£I1l. Ii ~:~lJernl· ta'ires lIsitl~~:aU'x sent reccrmus p<Ll" jl':s Er.-"lJeuJt ani ~el.5" u..:QbtBnlron ·d'u~emt'. :~tCENCE .d1~.iI a'eludes.nr ] ans.aul$llUi leul jleImelir03 d'antl:er <lOInsWi~ des pu~:st!.Ti[R .eapil-aji5e. pM.p'~iime.s. enl u:ri~ ~Il~te nl<te'all'. glflJses ..: d·~drnin!sli. Cf:.b!e..Fldi!&enirt:pfjs='S ~d~'5L Dlr-ID: horrimespolili'Q~ ~ o~1 fa·it !~:m as nom- quel!l~\!'5·iJn.ugtrieure. ~TlSet se di&l].5rl!!n· de 00 ~ i..12'$ ~~"di~I.ar le DUT 70.eni Iii III III ill iii.: EI~e sa. clcUK ans dC~t~d6 soru sanctlonnao p. pllisql.mei!filiste ~ solM'nl dirtQLl~ .li~16r.US NATIONIl!!:J:i( IJ!UI lES C. rx > 1~~Cl1e pol~'ied!lriqoel n:tille lIo"i'male~..liinS.epllTe en ~ s~m!l'~t.3jn!'Cyr l&ole mflitilirc.. I'oMlT.p.IIX glifnd5 ~ fuilSICP"Gi::1 ~fin.liie.de pl~pa'ref le~'l:m(..RA.iI'<'.e(I.~-S1e. m~~~ aussl Iks ~ 'DEll: Proche!)lu mastc'J re"herche.lI5-d'en![d~e..~te.s d~'el7.i SOll! inmitS dan? un [nstitut lIl!..o~O <'iludiOint5" P<I[ <1:11 qjY!Ill!'1l'1 r·~nl.' dan:~.~~iin~i. tM[iJdl!. II f~yt.f!S et II [aut ~.NDES des diplome~ l£: DUT! peu~ei1t iP.a{e enlrOl!. 9. I:.·les nrr lI<: 'DEDG : I~ se ".grandei&<lli!s.1l "" on lu irnp!C.ep~rer ~ati . 'S!'VlEZ-VQUS 'l . •.5. &1l]e:S. rlWiffis frnri6'> (c.. II (~del 3 ra. Le ilX.es !".rsilaire de iedrnolGgje IIUil o~ Ie'S eU!dE5 dUIi.ri¢s J .. ~t d iune. .ul~n{ dim.o'IJIe. Pi>lche dy master p"1l1~5.. PI' i. lin .nce dIre· d~ dQ~re!. rfllls determi[ja. te u. . !\:sstonnelle.iE. liE !JESS".E MM. II se pr.nee.: I~ m! f~e_ C~115 '~1f .a!r~~d~t5u. po.gMl'ld llom1ilJ~ '>'l1nl'iru:E~x unl'Ot'lSll5 ce:. Le5 lur· sont de5 lilietes de formallons lochnolo2iques el pIO· '1"' ECOLES III ~eLi~~ qu-i rorrr. 6 sem~.e!l.~.mmermlel I'&o-Ie Centrale lilmll! d'ing:eniiiurs-.E\5 OIPI. 1.deIQrm~' ])<ilfuis d-Ejl I«h "~~e:!' OJuJli!.!itld radlE'S de !a llatiQ~ I' EI\\S (EcolE MI iClnal.s <lU5 d~Rs. lionn.n. . ill.l'" master ~d:l~rc.ire:r d e'!~s repllwtio. . d'i ~i!ni'2l.~ISE.i an~ re>pOffi:.

tdu 'reF. l VRJU.!di~I!~it'rfll!..>E!IV~s. I. a.· I!lll :~e restauraat un i~~ tsi.ys <. c·es..que'I'insertion soclele. F~MClJsCt!l:![e lOO1 • II 's".enir<!sdo..i"f1f~..s" 10. Toll'S 11'58iudTanlS'~denL !Jne'cane qui ctorm~ilo:es gratuh-emenr aUI bibliarheques Ul'livei'Sil.l'@iiimr'ill'ettries.n etudia. dlukIIlm. un pel! plus cle delJ..es. ~ifeS'll1tel retiur!oIk s.. d.etudl".s (E1.ue.n~·~''I>-~'"4 -trum~'s ~nt!:~ 'ilJ-lglh '1 litJJ)..pii!I'iIJe'l: u~ canuo!l! dOi"\L la..plu~ de 1$ an.l'fllell'ris!l!'!l! 'Sur les 1S·rnilllo1'lSl'd'~ pe!'So.remmmandarlon dUe II'S· pOflsable pfd<l!lOgfo.i nbtl'nir tes L!'~ ~ludranis de DEA. la.ut!es en ""mille!! dol\i.....<l es eiu· dlants . L~ CROUSgI!."!.lInle .mljO!.. .uss.e bQdget eli< 'l·eliu~Ha.mom~ d'e.s'el ouohtenlr un certain score9lisl. 6SI! o~Oe-'. musec5 th~lres. cl!@nger 1.s5et.'110LlS ~ h...aln~s:'i.ance aup(~ des . Olnfille$.. j:iEl!Ji ~OMNI'ENT -!DIRE '~ ~.~ m'm1cru.<1efije.e !rul'!il e.a!5 et·en F"r.!.nl5 ~eni:Hicien! d'lme bou".is.. IfiidenCM unj':frsltai'i!S.!~ei![ une'~ja· nilE dirtiUle.l~ !'Qur pa..?"'.mcr s.1i. environ et au marlmum a ~)aOjeums 51 Ie budg€t4i:S etudJan!s est .'.situal!ltlnsde lavte 5cclale au PfQfl. la ~i'le U .' iC(j'i'fHnUllj· ".e:S de I. ~Urel1lf1!l'dans·tln un.i qu.tei'flibe im~~e d~ lelll'!i eTude.::Sslon~eUe.e. rjjora de frn:llce.e nO~'Rit dans des.m . 11M E!'lilll C~~.~nglleet \f..!uPliIt d~erud!"!-"ilS. Ticket de repas .'U : d.e~:le.crh~biter dans d€5 ro}"ers pri'llls CUJ departager d!5 ~pparlemenis..Se pOl:if . des resseuress 'In~ffisarlll:speuvelil belle1ide!'d~uIle bou1!!Od'flUdes..SClnries5eJicIlVe!nl:d~s:a..e • Le' pf91... o1IJlbru: peuvent .rei.Il'[.i II's moj'('~S financiers de-les 1~ire vi:we eonloriilblemellL POUIl 'EN SIllVOIDPJ. !a r1§:~idence IJnj~e!fS]laire .e~ . .cl" iii i..abliiIe~ 'tl~~p'UIlg·~if~nB-J!()}JtlnIlJIU ~1t-~!!Jj'.t·a·dil"E' i:nr:apable. p. mais.tie m.!!s slres wc:b sp.nnes de .Uld.i mpreo.iil.mdiC<.\ mocique.j:e<lus. de mem..tla ~:mOCfatl~!'ion de l'e:~iE1'grlem~m lHlllvert les j)llIT6de 1'11111" y~~si~· <lUX en[ams des d!lSs~~ IlIQI'C'1I nes el defii~ori~~5 .!:i..GU sllbiss:eni urre d'mi"lJ~ol1 ode !eu!S'.~J~ludra~I.r.S. eVI!A· '5p<lttif~ etc."..:.<I1S membres! I. teu~s(mt..qui leurpermsi de bem~liclel t de r€d uct lens 'diins diffmenls H~II~ : cinemas. ba!.. I. Se!:l!!ile ~Qci~ Ill': I n llio!!l • MUIUeliee!Lldi..p III Il<Ilne.1dolr : " Illstilte:r .l:S. T"~~ !'es .:' p .a l·linl\lIl:.Qligi"aliI6..3.ou de UESS pe9~~ILI des bourses-sur Cljt~f!lS Univff· ~ilairo~.icl.' 115 € a 1QlI € seign Ie standln!! de la ch.oesl fulie par Ie PI~cl~n! de 1'lJfli\.i'I !lnt""".liw· dier d".mus." I" p.amm. " ""es.5000IJi0 psrscnnes Ii!l. lorn clel'ijlprel'ijssage dl""I'ecri· rul'!!." • La BU : I:a bibIiGJh'l!-que: univer:s:i!i. cle:~!r.!rii~! !C~ iiI .p:eel'tS ol'ltde\.rm.J. U!! <!m:p!Jl: un ... Ie!>ep.COmme laiilg.lc'Iu:iUera des memes ·dro~t£ d'[ n~cr1p·' \.E'e5 avant eu une StOljlfite !HlP ~Q!lrie.<.ir5it~ sur . mtl MO autTil$i.lIrier 1I~.. ereen ~.• lOesll'D : dBtmv"m(dbl'ges " Des'irJ>. L. vQ.d~'un '(lerlillili riWeal! .lu t~I'!~~ d~ bee.mt tion qU"IJIHill. s'[nscrivenl ill·Univ.errell E:r. Compi!Ie'il: les !llude!> -slipene~~s die~:vous . d"etlJd"5c ..Aangage etudiant a. ell lG~~ . Ch~mbre e~ rHO. :2 ml!ltons d/il' F'ranQ3I"~i1I ".:alpbbetes. peu""ti~ 50!' loger er ~. un '€ludiani ~m tinq eSl ooursiu Ce~alde anml..IlO € .:s q\J> ~olJl'Iaireiir pOlll'Siui"'fe ~eulS el.eut .US I 5.e1'5. II dQit s'lof'o.a.!l!l''''' h 5! u..r. tacuH.5c et S'~olairesj mais d13r1:S (f:rt:ai!les aClfd~mi~:5leur nombr.oles sel i:<E:tIQJ'l Il!!nn~ e!u" d~:~n~ i!:1!!~f e. Les' eruoia. Mo U ou t!.nr t'image_l'tlbtenlio~ d'im emploi ~plll5'di~.e1.~liig"e .fants-'ne peuven~'i!rr~ aIdis pa r leurs p~ireRl!.afj. P. 1..reu\les du ElALF~. .eflSI.gerees pal' Ie (ROUS. Ie bac:sulflt.:fmbre.<d.)OlO'u.~lrlio:'.et.l"efrange. ~-!'i!rh 4l!!'$ 'Q I -: ~~~ -if! -J'. [e 1..! Illsc!J'!1i5am 2t les fwdiafti5 ch!l.5'n'ont pas eu Ie rJ1lflY<'S.H1cul.r5i. '..~ Y!1 'l'U~"". .:I..~u~t~u U : J.C LA VIE ETUDIANTE 1£5~tudian!s !l'2uvenise loger dalE I.!!'!!!.~ Je~ lo~e'm.i~ge..1~eSramilies: n'ont pas lOuioUf. universit~ lTano.."Uf.E\ '. e!r. 1 I" A:i'reS I.lieus 'Gil!.. d. progJ'am me E[<ls.rffs.apa- pOlilderance .d"'n!>un" de canlials- urtl~s . I! i.IOi. .. ·9-c~~. ~e£." dulls CO"'H·'U~EZ .' een:.rJls i~s.~dii'l~.. .!~tes Ulli!li:i5~aire.ni:l'::s t!!:.a I'ilulre. PI~5leurli UE:composenr la Ikel1ce par e~'eillpl.!. flclle.'If"u·x plillit:illeS " IlIn . ~out.~'lns_cri:~liclI est prcpom'olme! aux revenus des p~ft.:es.. eUIO. La dem5nde.llaire5 dll DALF. rl:<im:.2Q6 "biOS.q"" i.de I'ecri[ dans 101 societe de I:U:II '~. Li5lrndi~l1Is dOIli les parems 01'11..'(>Ji:.iire.ot e'lle lill. mplilth~jl!re . un Q)uRdltJ Oil ensemble de IiOU.:jl'il5~Q~t prill Clus.~ai:s Lal1gll~ ElllInge:.ill'n pe~.ladl. iie'Q".e:eriJre.d'lUites de' 1~i1gue nlatcmeHe 1i:a"Yii~e eproi..>" p~u~l"allenir: Clll urmp. • EJlrc liru!aire du DALF Idiphlme ilPPfroFalldi de langue ri<m~i.t"Eul<Ope.ger!!'lneIII d'tae unh'l::r5lte . Il-Q~€oder: j"eQ. tes eUldiaril:l.delJen~iier d'une: D. . • Droil Ji'liI~~ripdon:environ IOO'€f. 7'.artced"la • CN(')US. j" Lc-s gra.lllCle.xarnen . "U IfeSI de COl'!"<lj~s~.e.. I(eflUe R€giilll~1 d. 6.bliil.ents et les-·~'S· l:aLu:anlS ti!1.)ci!jli[! les ed'langes IrllJlturels entre les Et.nE~ .:.APRES LE SA.Euil de pa~'lliEle Ell <lHl.clq'~. .Ilt:.eiJ>sface ili la pre- '.:J'lts .Iteml!l~e.\igl1<lI"lI:5..i· sL~en[ <!!(t!S.. 2. eU~d~ef dl!'!{~ un '~utre' p~ys d'futope_ 8.:5. 'TiouLes ces per.611' "AU.. servkes Q.illl.:effillles._ '"la ~. __j .. Le menrant dl$drOilS. 1~~!lemej(1J r..~ctiQjj..'iu.pel!·g SOiJrate$ s'adresse aID> mu~i"j)I$.:n$I"e:ilamen!l'liill " Unl'i UE -une IJnite'd'rul5ef~.er.! .:.e[Site.E SIlVI£Z.l!!lle YiIlil.l ators dispe nsc: Illes le5:!$ I1I1!illis· reF au ilque5 d'enuee'. I~ ll<'iSe1l. I. 9.C:. iibrailiE'~. im'I.am...s de U(e.e.quclques ."ia!ise.~~e 5~1~ au mlnlmam ~ I ."uef d. dbnn~m ROlIJ d!iI~lEn iI·Hn e. au 1'6!!ll!ram uni~'e~si' ifjilepoGr un !lrt.n..nrlr.. vl\'al)t en IT'ranee m(ltro. penn:et ~..alse" i.glabarerol!n! 'ell hau5S1: une emdE' ricc!!llte mOfitire que de i!lus ell plu~ di!fuldrants m'Ent en d6S'OIlS dl. 4.ldla.plusdo:.rvco< ~alem"n~ des d.e. .

du tl<lYllii M IIndautpa$ ~meil:l:e aUI'~endemain ce Que " .> o~'{Iilb!es.~dUI~e legale eu hE.aille5 de cOlloges..peer des d Ulfees nrl:3ximaJes quoll· dienns est obligatoir€" ~1I!lSsont fi!l~i!Sa .(:Ol]p i:t.=r Jalre pa.!rtenalrn. U qlJO..: J'!Ji'! • 4~ heulS par semainE en moyenriesm un~ pl!:riode {!uelc{mq~1:! de PQyrf<i!t li!i55. aj.Uii"5.effet· retraiUls.•.1i ir.~f:~~gi~e I.Sl.p!Jss. . du 94 .iI.eres (ommp.. main it I.~ctj:ts. Etl .epatton.ais-SOl'lt cUllsld.i~es el les agri.jl. p.~emieT5. que!ql1e wi'! 1eUlIT ..· s'iec}e. ees.h mstln..·S·."'j)t. d(lJ]Iili~~II: I":".liteeil 35 hl:1me~par sema.s au-dela de ~a dl1ree I~galescm ronsfdereES romme des hEUJe5 supplernemaires.il iourm€!m:l!. Ce~nd~ m (i"!laln€Scate{l}JTjes pro!e:ssioll' nelle'.o~~.s fo.l~raii:a aecom pllr.in~ pom tOUles Jes entreprises.1 !i:si:.~!O'1)n.0 f!~UrB5 PI'ln'.r ~SO')~4"ie~ fem~~$!l"t.§l'e .>1JiMlillenl plus de SO h-eur~s. ~1!5 <!I de III joursreli6. les I. les emplol'eS (lnt pilrfois I~ .claq..ron.·est a:~olr ~:"eau.1 XIX. cfalt 'Inttirdii:.a.'.lbilite de lall'1. POOR EN SA'I1'1)n:I P'lolJcS • Ius.Q!!I· Ies 'f~mmes. c.--- DE TRAVAIL ~~~~:na::::-~::vie'ntfor~~.I)MI\U:·Nr~nn..adaim'e paU'I Depll1js de·WlG:ehts an's. 43·% das Frtj .Les OU.~l '5.dl!!'ue'dll temps:-rie: !/"[. (est-a· dire qu"lis !I'l~ trava~Uelll pas le ~Gl1d'Edi ou Ie lunrli...o'l'!l. les rom~ rnelQ!nis.tiu·~n mao.~.IJ1 pm~r elwiron 1 5006etu'es ~UIJlJitll'l:f{1Ui. La durE£.·C·'·O·I·N·' ·D·I·T-IO··IN·.dulI'eehebd. 'I.e.IVail!e.eUre5 19 heill~ par se[ltili.!Ulls spnt Depul:s 1982.. A~iC.eill2 *ni~mes de ~acanres: aujouid'hui> ils be~ertdel1tde 5 £€rn.LA fRANCE AU QUOTIDIEN -I·L···E·S·' .!:/S dl~ monlile indu5~riaU5€OU l'. aial'e des: p.< de ~O il.ffi.ii1m: llbernh"s. salis empioi.ult P. ·...et-~es:~yiii.!l~ t\l1jauMihuJ 'I.:I~I~ du 'Ima'll des Simri~s Est pas... l'on pe~llaiwel.en!:~ ~h. '~. l~rndri5.·tf. 'C.ra~aikde Ii'.ot! tes h~~fiQ eI/:Elj:uie.ell lleurs: Les conges En 1936. • Ill' pent .!t:o:si!t~tiW$ :~~s une pflUse Bnmnd~ I'i d:au a lflii'ai. sl if. • 10 h1'!lJresP~! jour: • 48 heures psr $@m~~ : ~<'.'~ flSr CO'tirs de fb"fmlil'fioft. LIi! Fram:e tmvailfe: Ie moll'IS. Q IJ diBu rei '..· d'autres. am~ Pilla les ~!ariesa . de ~Mc~trt!· la. 0 ~I t'ra ilaI/J" it eJtllII'OIi ·3 10. a1Ja~d un jllUI f~d~ tllm~ Ull i~udi \'111 UIl " • AVo!r du I"!~ln lour la planehe • I ". le . n semalaes mardi.ous'aGcupent de lel(fS Ie Pll.IVQil a 6alsse de !'11oi Wi'.he!~ d'entrep.f.~ rci'l!uil•. Iii moln~ 10 mirnilEs-.t'!l. la duro§. COmmli les prnff. La . ve ~!ir sOlI melne dans I¢(! IUI".e's pi. te res.eN 8Jljtml'S .elfel.

il(ence Enue~en II=-5\1/" iac$. tecnnidens ~eprcLa filafl~f' mmpte erl'. plol..~. d'unt' ~Qn ou d'un )hlpf!.e'!!" leur dormant dese] ! une • .~lest>it.REI1 10.BH acriQ~romm~lIiilr~.fon.<pn.S~ I" Sijlijl~ net Emimn"l.mnelle::s p dli.4 '. En 19...~'der :d'un eif' r..n'liiH •f ~ Jf.. liIo>!.aifis ilL.BOJUIe~le5: PM E~rvic~ au ~D91"mm.8 milliOlls. Les I.s. [ii_(j'rn..10. m~!e--.el1dem.Yr<!'lio". rQ. c!oi'Os.fes~ii. PiHl\i'EIlBES lET DJ'C'rClNS: lL. i. fI!~I 110<0 d1. enu~prl-5!!. 1%lui qlJi·emploie IE pllJS d:e foncl:'ialln~il2.eg11f"i.a~~:rnentalf[ln [[1. ('..nbaucht> pmce qu.dun.. Leel1linis. Oaas (e CdS ['en~Ii'p!tlle sig:ne un rontmt .e'nl COil)pre' pOur . eenatns .. JF.nt IfS pi~~ le~eme~ts 1~~~ifOri 2{l %1 til! somrae que r~lJit Je sa!iirrie ijllr~ p[~l~wment t..c. t. 11!l·5 f':'is I~ !l:Qldilt. f2..~Ol"t d\embil.fi:ereintes .S€Ii"u.c::a.utreme fn Glt ple[ d un fliln:. tre bl1!ngu'l! ch.m'bnqu:e.mr.nlT~pri~!e-.~e indrviaue]l.! m€ rtte 'S~I~.~iitil.s pius imjRirtant'C ~ll 30 ~ de Ie' iPO'P~latrQI1 :>ijC.lollId5'suJI'e!.1xp.Qntrats de trav~ iou[salanf trilV<lm~nt dBflS tEls.s. .nI" cit.. 5i 1·i'..'!l!illillE!lI~ 'i!a~t • TQ"'le pej'll.!luiourd'hlll.n s uremic de Ira v~iI. M % d!." II'all~eniatfon d'u cern de '!B vie "I de hllgmeril.wail eel.!S.H la fohd:ICin jlub!iqll~ ho...que les :~o:ri".lir un com.V(lIUS " • $I.l3. l'gote. hQI!91<li!es.f.e.qu~t~d~~d ck! I'tl<ir d'ultl: IliMrie...lYi!:e ren.C9'e: bru! pour 169 h zv-a. les :.e~ Oll8'1it ali:\ agri.".E{Jl!e'ioJ:l i'l3rum~ltr61 l.je!ltne la~!Hiti d~['.du eandidat .1i'On 4 iQ!l OO!J fo~(· ~l'ib::nt l~ cal'egolii: 9IldlJo-[lrClfessionneJle ki tinnnerili:~ il. latK'El! QU (lid~'Soi-!fnantl q.~t iliol"S.til:m p.Illelir!l d".p1o. ~ meaedns..laire minImum lnterPltlf:@5S~IOnul do..nt e..11 I vi~ flri"~' etpubllG wat iE!WllplE' l'el1detH. e. Iii oclYdie~ <III nlc'lnsOO " deson .relf'~~I'.ii(muer les candldats.Our -an tra:van ou u.l ~cle 19 IlOlltdalTcrn adi~'e. CDMMENl'DlRlE siiln.1.m· d~v~Jtlp~. ~Ie o>:. H~ 110·1 pl. ~re .e "ma)(irn!!lm d~l!n an.es a~~isiestOlldili!"m emCiJ. Ell ·eller.o-!'!l'riI!5.. . 15 en . m~'n!leJ$ 5fPjaii:eS . Ellf ~i:' lXlullli:al~ I!tEnder I~~mplo~'~ lui qU'en ~1S3"!lt des i~demnit5 d~ Ik.des .tli ~e sent Ie pro...ra! de navall qlJi prrose 55 oond[iio~~ de Ir.i~". Le salaire mOYen des salaries ed'enViron .~a9~~~!(e' delillies!(J1j . RM. L~ ~ll1plo:~.AU T1RAVJUl.lle SigRt'Ii! un mntlal a duree mimoitl!2 ICDII.!5 Ii1lf1ct1cnnai!~li scm 1&ruIES 1l~1.~usdite.hf! les.s sup~deU(s.>.n se.ap!:lrud<.2 100 'E bitJI f)3i' mos.!~xllIu'bIlq.efi.-~ adlis.rrninEc (((IDI'.en eludlant SOil l'ic.co.!'I'im p&t. l!E :5'1\ vUi:Z ·vciU 5 7 salarH! peur b~ne. (O~II • .!'!!' noof>l. m:~i5 to!IS pe~ai\'crul~ .n.Qfyent • I" 'qll!~iq~~. Ce som I~ prof~ssiDJ'l~i~ J'ltJ~ ~I· d~p~mc:!lt.oc.' les..$ .alres.. ~ICE-SA'V.'f.analyslele ·rnra a:il're· et Io.W'IIi~IS de r. Ellld.n(!2I est i€evall'te C'hBqU[! iln~iie 110 loncl!oil d. I"e' comW<'!I'OO. plsc.U n $8~i'ljre minim 11m aete inslill!e..~.lI!flfe et la .Famls III 22 am: eJtp~il~n~e .!sffil"n.1 Ml'llbre des.ud~. 'Igs· nQjO!i~ pen.~m~ v ~ulntl!'1iI\:r1~ ~rudi~ !I~. clont.!ill~5'Se!lL suivi 'p. ri!e.ml PJ)Uf !lOll dur!l.ga~e ((lmmelliai R.pr. em]i!o~eul'5 prelill'lent C'e5.ll'l~ra'tio"..a~ilJn do sa r-aires OllVl1ers. ~iH. Aujourd'hui. Au 1gl jui\lel 1004 1[' SMI C est a I 1&6.I pIuHIU~J.~11.·elle 8 li."dteurpri~'e doH il\C!.liIu 1<I!ln • sal ~ qui ~-sel ~.. JIl[..ie>s !iili!l·£. l~ .uclll'l" quel~u'U1n.SlIlaireel retrouvera un po sre dans son..irn.lfie <3feOn " • lc mor sal<lile vlene.iol' mcati.<.:s cadre:> sent au: nOrlibrr d~ 2..a dlJrfE deiL'. Ui< JH!JSOM~S -sont payees au SM tc.de. les m'll ilaires'[111 ~cllili\! uns SQ.:s de Ia. des.'I~' t<ln~ ditiltl.ilH.culll!lIl"S. "I.I'dle.. par\1orttr~.. aniflyses .rU~~ I1'<I'vi1lllJ~:raIe-ni: • '<I!!IJQil! " . ffifl(UUI'S et ~er.s a~ns les 'lJiW."t:ail[.$ mois detlilva:iI.icr>ment I:i"!m €mp IOI~~ malade.ats..~ d!]Ji!$ q'ayteJlr$! !OI>€tlOIl/l.tr.s.S.rns a dlril"inuS.liu. iJ£ IW 1f.e~oi".:. en para it 'aut.unil ~m".di~'$<lR~ elre 'Geda.errnployeurs font appel·3 un waphoj'l)ll'ue'qul ."<!.ch. I lIombre de: wmm&~~ts fl <lms..I'U:uue ma..~h.PifeltelE l.<€' ~OmbteliKg:. en ta~'(lfl de i'.en~~d..es moms l.son !Xllaire Les entrecrises ont I~ lloSSibi"itii: d'embauc:her un employe pour uns duree Ilmhi!e p3J l'zemple !ill lam p!.'s~e.lce SMIC [Si."".a:itemenl.. ~Dcm.es saluli'e s le$ em. .5 miUiom.

._de: 2) ans sur q1Ji3 ire est au ah6magt:'_ !:!€a~ro1J!J tr'op ds jCluns 5mte.111 mi!!ID: iorm!i.ill!onale pour i'emp!oilfoSl cha~ff d'aidert~s chomelHS a tlOlWer un nou\'el-emp'roi au lin Slilg~ d." rilll~ ~ lIil'tliles ati inJl'lllhrrl: .lils-.~'S'M!!=mCO"C~Jne~par Les j'e'Ul'I. ~i1·~.malgr~ les di\'elsa mesures priSE par !es go\lr~memel1ls SUC(~5~ji£_ L!. rom Ires «Hi: prllll~t t.rm~tOI] pro:f!!ssion nelle.ol1'lbre d~ ieuaes au thlimag_" " dimin~_ 51age_s pri ses peu r i.he IJlI Ellr!i ~nt ~1JWlit m~l 'Ht. lei SI<!ges..<' lelll tb\i.:m fC!):eI 5iJn[ pE'J nom!:UeJJ06 ~ cnvi..:.-.regulieremEiw Cilir IE'S eorredes dlrtirult~ i!.. ill ~I.~B_ EHe.s n§15Dnt-qUIl' IS % ~ EltlIilf dan'S II~<k(lle~ d'in. 'de:j{i [ffi&i(ll'l5.aciliter nrnseIlillll des [eunes dew~i.fle 101 sur j1!. le5Ifmm. le ~dC1lt [oertf.elleos ~.q!e ~ r. qut du [~il!I~ ~ellf T'!!uoe.augrruante. ~llliSS av& un <ill[ant..19~ 110ntlm~rl.Ie..~r plus raremenr sur U II emploJsrabl~ C.I..iferent dsemp\ifj'5 plus. d~ lormarioo '50nt plClpO_5~ ell Iljjoril~.lr I rna PflG IPre:..l'US6 mals d~ooudl(~Jlt le plus souvent sur des emploi& prera ir-I'..~il ~ tempi pill'll~[ est plQtA\:..'.1 encore ~~ dES plus 0=5 d"EirtOpe. U:Mill~d.lol'l!I'eHe_ d'h tlmmes:! elors q~el1c:s ne It: df~iien1r:as radii- EII5 CWlmbiJ. sans dipl6me ni v2ritahh" IDesfemmes icJ.hAAtiEr d~l~ p~reu~il.r .:Jisans..ni$ 5.IC"lr.3'!b d-e Iii IJ'IlP~!atian ao:II't_ l~ jeunfS.!)u.t2i:1t DiIc~€lJ! Gfn-eoall lin seul BL 'One femme nll{tllS dliU. 10: Itilrlibre de dsmandeurs d'emploi n'a (~se dC' croltre tous les f. '... Rance ~Ol!t les re-gj~:~s Ices-phiS t'otlcM<!'!i p~r:!e-~homage_..e Ccpendi>l1t_ dep1!is les i1llnecs 70.:.ysteme swillil!.Jt-tendfj diminim :Les plus de 5'0 <Ins EllIS rol1t~~tonEfllEE>.r.!.ag.x-~ommf: •• I'!~nsOO".slr-slI lfie'P~ote£siol\l'lelle.'Irtirdif·'j) ans.'Pit le meme D-.ran!. rormatiOin I p riJ.u.[iSles Pj'OPOS~Q ml~dj.demandeurs d-emploi seit 9.:e niJ'."l~ill1~_ !lifJ:I.es Un ieuM' de.e. tes m~5Ilres Pow remi&!Ier iI UiillJ.A f1.lfi:s .. IOUIO!lIS N·~tlbtioll~ p~s qU'url million d~ femnre-s viVeIll.Ie Sud de la.S PQ~itiql..iemrnille5'_ tes fEmmes onr encere ens .mol ~.. Pour . ~ Imire t ~(!r~ VI I IJ~ pre.II!< d'outre-mar run _dl:!.' I·As~em'bI€C i'liulon1lI-e. • 'lies d@il"lItem'l"."a1iG.Out~ e.~s ei les pIli)! dE' 50 ans sont Ie'S plU5 t{)~~ par le rnomage tANPE IAge.mt ter une ptem1ilre emlj:audt.dmmogi es ~I.!es6t:1l~' nomiqLli:~' df!l.'i!IIIEiitsIJR(:. I EIlE:'> '!'ont mQiii~ bI~n trK!~mque Ie!: hrunfllf1'l.115 il."Pllls.-s.ssl.It'f". c'est 'Ie c)()fl[rai'~e.n(fE:Z--!JO us '? I 'leo ~. dil (~om~!!-e . Do: nombreux soda I~ rEmtmi!1i&..moenr 31l hudgetdu m~~~ en app-OltilEit 9 '~dlJrevE-_ft~ remjl!~1 4 !iiin Inombl'C dJntgaht6 remuneres . t L~. po_~rto. i5epelldam .~ni la'llll~.6 .'I!1l.p\'lidanl d'e_PlJis.' ~r<i'mm~-~~~ ~i! d aombfe de f~rnrnes que d-hbmmi:'O' dans IE IlVPu!aiiofl a~ti\:.!lnnelle est pl~s\Rlp"!U'_.'! femml$ (23 'b d_E I'cinnrcl (unEfe 4. Si.: o!l:~lldau mGnde pollEillJli!.J'~ts de>: probeoomtJre de. 1995 Ie n.cMmeul'S ages dIE pluoS.e.nt dli s... 19 Nord-tit .a.£ F!aIl91ki illI il1mmes.gar'iO'~~ 'eil!J." oi!. d~ ces LI:5 femm~ snnt linne. mEm.!{f.s"<le cli-5meu-~ q_ue 1<1 metro' p:ole_ ' eilll. attx n illll'.g-eniaur£.snm elles5'e h1=1JrLE'l1lE1lCOfe <ll!_n eff' dans leur \1f PWfES- LE 5'..sa Ille pe. 1~~riru:iP!iI~ \i~\?.nc.( -qllle Je'ys.otd~iil.d_ois plu.[m~!Jri~s recherehent s. !..cnoll€_ En IUin 200~ on (~mpieJ 400 O(K) . ~OiJ\'i!'memellts de dlOne le cli6ma~e:_ Ch~u<:.r:lt:du personnEl ilyanl (lei a un!? ~x'Pihjem::~ profssiORn elJe._ mm me ck giiuch!> OIlII.a"..eflbii'lde de dJdtmii~.~f_R:eHJlIJ~' lesprbfll~~iml~ !}1B5fjl. eJal~OOes ~ulsqu~le nombfe d1::remm~. mal~ pour le51(ml'le~ rUles.ellu.POj.-omi roil J mnriQIlS EII~ tra. famU!~ a au a eu 1111 jliImlliQuia \'f(1I ~n.p ~)fgIni:n~.

~ •• " . !'~ nl<Ombr. S'Qit ~ifl 200L Nomhre 'S. I.il'ail.li.mtl.~~. eIJlpl. R VDTrte: "...15'€" ." Sn5~€ -. s~li!t~!n'..tar.lim j.cl:lye 'I". dant en Fiil'~.em. IS. ql.iml un.. '. . La d!J.~es~..O cOl"lp~il~~'iI~l.qll...e. .-soit ~lwi~eA 1. POlJr.. -'un iegltml' M~!llldilriie finance par i'i!:.es Le revenu miDlmu~. ET'SO'L[DARITE de. • .voir des ni!!arrSJ1!> dims I. pEne d>emploL min~ '~11 [ntrru:ioll d~ 5aliiif~ pel\u 81l. qui a des resSOI>KeS infe· rieuie5 au RMi e..ti:~il1/i101in$" 'II. ~. 1e:.il raul a. J. .srez .ltQi(€e '~'@1p~~. e11IOlnt 5uJlpjtimenl~in! Pe.I .15 € bE SiW rEZ.i!i.cl'OIime dll dlomil!1.----~~---~ ASSURANCE . in~m~u.dess_lcl~les"SuJli'iJ3~S' tem·ps...allons p!ele~ :sti:lles-salaires .~ker~~n~~t de femmll'S 'Q:IilIi!' d'l1!lJwmelic 9'..iion de ~IJ.meu/"S 'IravaIUen't ~ I'AN'PE. pu bll cs.l.. d~tilrQITft~'"So.. 7>8l Manl..dll[ol.5MI!:·es..lI -La .de"end du nembre d'e pel.i ~.Ilir~~ ffi\"~I!flilll:<!) C. isiti'D.Ii. .d:l... ere-mistel [11m 101 . 1. • 'G'~ re:em._mb'all-~hl!r uh-i!l~m me en~eln~..e '. p . di. co.tin empIOY~!Jt !i.?iijm.!al.91€ "il.j~ fd1l!ser .'$llm:t~Eviw1fll au 'Foyer.!J'RIf.I p'lus. altcIJI:I ~:~ Ij@..lj\i>iQ. .un rfeHl1f d·a.CI~a~i~.ge:t I'I~.. a'. ~J" ..ell...mcmem !Ln..\~ts ~'" presententp'llIs de..S8@ 15.167'. 1<: di!_mn]1e i. enrpas iWe illJl.'."a~it dune allocatiOn l'ari1l!1[ ~elW1 Ie nomole d~ per~onm:s<iU toy~rfilE momanl de resSl.67. Lrm~]orjikd~5ii!UI'i5de.2. I.E. de 25..'em!! . 2. ..911.sswance chQma!?e il ~~m:~WI' des ruti. £aLatr-s .n ~'~ ltlll'<l on FA tlX .e ml.~@le..luroes de ("<! [eyer.· l\is~..ant~s .le !WI!lVe'Fnemeni <l instit'llf <00 d<&emore I~B'iI Ie r"vemu m"mirnum ControlelAcq-u .ie$ inde:nm:il.age IJnd~m ~15atiO:!1duchoflltrg~ se ill it artU'sllem<l:l1!seh:m deux s}'~~m~) .)'ntfnil.!Il..Un!! rllh)bli~e.? d'edanl$ (I 417. I:!.tlil\'llcl!1l1ms 2.t£s.lec". moins.• 1. [a lcu:ad1oJnJ.elllw ...ll'le-Ie charitaJIl!! !!'!i~ ~J'u·5-e]e"e qil'en'ni.ul:.on .••• __ • __ .. tfJIDl.. .lltlbjii. .iQnn31~5 ~... v!llle ~i!.r..11million ~ d . 62A:i.niqueeten Gl.o. 'Rmisles t lonprl'l-m:lJ'iCE Pel/] :~~m~ticier au R}.e.P.il partidper8 dessrtlens dlnSiSltlon Plus de goa 000 fOY1!1. '1IDil.flmai~.Olltl'e. .o. '!di<saurn.o~diti~1lIS I" d'ims~rnon I~MIII! s. d'inse:rtri.rt_¢mplo¥~u[Q.el.tfi!.SOllne et Ie lemp5 pl"ndant l~Ciu~1 eltt> a t.sEh~...L le~l'afre' miI!im..!"itl par !i>S rDnl.l~du 5~¥1~..onne5 ~!Ii"..~e d~ j'jndemnisal!on vari'. f~ndID"1 1!1I<6l!qn~r~(!l"11i.eu le~ l):opil"i!JlJC.qris]pe canJ~idal:5.delr.:s ~Ollt au Cilo mii1te.~~.l:.~IQ·~"'I.edesemaine-i If!..e P!:lU\.ravaiUe..ANI'E.oi.Ignctjoi1~ 1iu bllque.liileMg(li!:Qfi~I"'5 . ~~'~I'".-1I1l Us t dE I.i!la1Iofes. .5·e. !!J~l."."~ili!lnll·Qooa. Le<rnonlanl de 1'lnd~mr\iS<l!j!l!l esr deterI!.. illf<~1. tllS p qoo~~W~ .~O'U¥iffill~fO!l~ti"QInaiXI)5 llar!l'omcol!l.<i!.i.!$" f11i. 1 ~etrO:it~-e:tIe 5:i!n".riron 1>' rnllllons qe fo"o:.r.U R!iUO~ ~.onne rEi- _ . D!!pul5 Ij! !:f~~ti911'de. m.19i le cMmage.. «ln~s.~1n I'kon9!.l1iiq\lJ2~-.~b~.S ro~ch~~lle RM1.n~rel!lO000 ..... qui sI!ngage.e~re rDliI~~iii'R'~~ire.1.~_.iIild~ !J:!l~rr.r"..s'emp_lo}'euJ!. IIi.ij Ff<..15 fl.lil.rlt&des fri!~$ n'cnt Pll5 ..s '?"IJ1. 11.ft e$j'!.:2.€: + lS1.".a.. chiim.\lIS I.~~ .·emploi'ent e.u'~1 ... Coml'1. 9. II ((lUU~pers..leJe~alalre br. Chl!qu-e il'llnee.e mlllG lalIQ'ltction pgbtiquo..! ""ci!lie§~.DeWn! l'incallactle de !lone SiJd~t!! a r~Smldre du !ablement· ~€3 flrob!e:roes de pauYJe!e"e~gendre5: 1.. en <iL«lnd.: sfle~ r agee: de la pil.!i~~I.n. 1'1!c5 col.

.JJB qui qI ri1Q11.pllis d~ I'inditaiifi!~ b ~11I~ ~E I~ eu Zllil~ ~~ • n1.S"eiil'llellteJ_lI. n~ u • . ..2Q. tIl.f.1! I'~~rallg. Ie 00 5!lllli d~ l'indicalifdu p.: PO.n~r.Eii d~ Ia mme estl~ n sui~i !Ill nUlllelO de 1.13..~l2ph·~11iql!~.' .e1lrfS ~00i.~ fares s~eRct. d"~~1 un ~n dans ~Ibre 1]11 un nid 01" gue~~ •. an ~~iJ'I V 'r .dEI Iuihelg5. .LA FRAI\iCE . • '~ m.\'embli.t~ 1e5:UlgiMw.th~ ~~.1~~ien. v~Jll.oiprrmlU.oo_ grOii1JilEmiml. de vous ~DrL~l]~~ Un (\~~IiH~ur oonn"r.115res ~milS.g~~ ~mmenoeil1 ~al .i . 'V~)U$.~ 01i : SUd-Ou"SI. jelJnl!S$!! de mn.i1l.. Fr.~wges..f virlimee!fun ~i!'~II d!u~eag~j$ro~'. l'in"orl11aaon ~ui~ous m~n~e i.g'a lis w~r~u dim m~'..f~ ror~j." L~ p!llllJli~<h> ~e~"~laWII samed'I...En nSI son num~lo ~-~~~I'.L.mMnnIlUll t~ faTrelun.sEWe"oc!ll1 ~eTm .~ I)anq~.~$ mIVl~nll~'plus 9 h~lli~ ~ 111il!1l(6.brrll.j mii"tj&SirlS '§.&p~ilS>fi~!i~il''h2l oR'AIP : 1t~. ~ tes 'numeros.m. Si fjlOJ i'~.rf!" uns null eu p'us. n ~ErijS.il~'5.1. ...ui poovent ( . -.c1TrO'llI i(.u~ gJ.lhWlWl1J. fI~~au.li WHape wni ~ 'a li!nda~nF.mlAlr.m5.t5..in>' . OLE:!>IrefU. :litiS·..tm. Vi!illill tUllE iIIf.m~m dl'..': Rcule i:!~m.lW1t1o~ ce s:~ce n'e. ti.~nt·Il'SS lugeffiJ:lil:> I1. til 7 : RIIilI..acdde.Au mcis~'aout ITr~ul S3'ICir qu~ d~ ijcmkifl'll~ • le.l LaM.!OFiI <lUe.}~Tle Wl.~ en ·Fran«l ':8.'Sil!t~IlO~ p~ e.~ d-'!T~~.: • en vij.nl ~0 dliffres .lke ole ~e. Un~ ~rrolilie.:- --- _---- - ---:-_-'-~I be> U'j'm:eros gr:~:!jdt6 • De nCfiIn.~meau I~ Gdl1!~~91 :..~hN C[lJJ!:. de.t:i!n!p~.lesi~~rrl. IIOire pm. p..l~ 1l~~~iUdie.eJ1!M • D 205.[ u n rom"u dfrw "v« le5 Tt.s. n u i!Hld"rTl Le. m~pEJm~'h~s ~I SU'~~IDIo.u~ JlI'1"n'"~[S dliiiti!~ l:ndlqmellll" r~iDa oil h.I'~pa! u~ITlI~-IU1Jg~:!!l::W~1I[1 .' ~I~sb I'~tr<m:ger et apjleler un cli'ai!m~!\'t~!:iw~dij q~i!fti~j' om d'es tlOrnil€! pI~i .ooJ1J:!anl ...~!II! II cuhUi!. 9 ih.(~lgliaIE!! p:ar-u~ ~me-jatine)' ·G«!:.f : Tj~ill ~ .rl 2>1_ f<'U If.~e. • 'ilati'l m:p'a91w.J~al~-'\i!..~ ItUpfIDII!llllf:5 • Loes~Ou. 5~ I~(arnp~n~EI Ch. dnlllll'.oa.Ma~ :!. • ll!' '17 : la poll(e ~ur l"lii. numer.i~ij~~u lWli~m~ -We • to nvme.I •.t~ii. I)'l'e1l!~..l~fDu~re~jlhi[j~ulI luii'SiMil~I d'f1~bei:!lemM"! selDllle"/i~]Je~fa d~ru duon !~jOUt_ • tes hotels Gi'lre~i I.ngefie'1.f!!1Il51eff~lfl. d~I.m~ ~'w~dlwlli 'iili!.e5 I!Hejlho·niqlles.' ~~ Elf Illtlmign~_ ~r~JI~:l!Jnl ~(I.Qe5:p~mT~Eiism:iW: .Elles . • bs dl~!flb~J!.:!~ S~((' WJIl~~I_ ban\jl!~s. marn1rti5 l'ii&-. a 20 hE'UT~$GLilumn 0.aile..rfe· 04: S~d·E. r.e12~r.s. Sqlll re O..::!pes I lra~M[P1!FisieM ~ M" : M~trUJltlli!ilin • ~\i' : P'rod. el !film dliq[le !Il1f~Jla.(On1}~ . il<ail<llllim a'J. affuml un Ulmar! minimum foolrS" di! b. !!JOurun in<gJldl~.lnr:me.. sIJ1l"111votre ~I.ys.a l'Offiw!i~l~lW.~ d de-~r.JW QI:)IOl"lEH£N .S~c I~ 'p. ~ • tes m~gil~..f<l!lrm av.utcs.e-JDaTInnoJe.~e.rIl:ilUOnHW ".':oln:!~ iofc.cm>z.s b1~~s~s. s'adJ6. !lne<> :Jl<1'llllllZ vous -.li'r Ull'B7iilJ.ul'ol !~ [horrg~ das tl~lIis~.!..lrn~·ro .'..l.ii la gj5ll<l~i~Dn If§!.~deFlu p:<lm\OUen. i~iOfieC~ \CO'JS '!.E!Il1... dlfi~~-'!fillWl~u ~ t'J'Ill ~ri~i ~ pil1ioe.g:e~~~gmelll fIIl~lm~lIralC<'_ t~l~caft~C1l""·Ot: n~ (anf! d~ u aillfl..Dfrrfflllm in~~t mu[miiles 'df.ILl! d~ $DllJll~c~~" ·T!lIJIspprl. ufui nDmbr~~)'.. voulez mati~_ SlllJ'liOllt SIlRt QilliEIl5 Ie d'm8T1.'lOOge} I Com~z gr~lililJ_ 102.m'II" ·S't\lf. EJre !emel en r.~ -Informations: pratlquesl .. R~"/I...ti1~mfTI cit g!C:oo"E"JCJIdoo~!!~ Isi~ns.c Ll'J1 ~ ~------ .ru%I1~h!l!num~ro.fJ1' • L~~"aub.a. !I!~J'""jle dlsjlosition 01.Sel .€.lirJ1dl~.~.l!15 :!~ SAMlJ 1Si!l¥itli a'Aid:M~k.AlIWn1:fiTi'n6 G@mlE Vit8"~ i.I11~. • Oe 01 il: 05. 01 .0 ~fI!lll!'!>: Gal1l' .1t d'~ sq~lo! I.e 18 : I~ pml1l'ie.usf5~a'bI~.'EI~} sonl en r~Je ill§ner. Ife Ie FOAl db~!KIlh[.. un~11l\!fl1f~tkm..' chamhres d'hotumnl plUIO.~efo 1 {SigMfio ~' IIII~ OOine..~~1! e. E<iU m~t[d~} el OIint.(Ju~1. r2. leon"".~t 0'$1 0 Cl)M:eJI)i ill. adrol"~t'z~~Il>i fi 'gendaJme~ f Ho~nirc~ • Pi!~r.id(e.r uti w"Rli-~mj"_ if!. 15 'd~.u lundl au ~enalr~~..~uSyn:dkar d'inffiam'f_ • ''10us flu e..00000000ulllque ~~~ ~o·III·~lSO~ildlE'I5~ 1llilfu.5. r~.( c d.lJn ~ G t:_e:oglt~.jb~~~ ! l~ h~mffi81." e! 110 us.QII5 moMllS romm~f!re9' par mi.eYrs de bme~s.(~ et ~'Qus ~'~ul~~~ppele:u ~Il {ornp.l.. rna. : • tes gcamlles surla. lIE'"If~ ftan~ 02 : NOId·. ~E U...an.1~ d'U'ge-J1{il ~ur l()u!".·"TiER -Tr:al~-I£llJIlru R~iij[Ml . de'"FIlparurEil b.QnL Y11fi1"eF11 i<Trn~ I~luw~ . iJ roUI-~ll$l1l UHt n~it~~n( {i'E!i~'l'ifl~n IInl[.foupI. 03 : f~'iir1i'EsI. (OtIS.OJ1l ieffilES en Jai5lln d~. eu m~~:j(!J..onairmnMl Ie 1l1us ~~ij\'en:ta~~.llri~.!s>onLG!l\fsru-sl~ SilU~I!Jl'~~ • ~JlS'glt$. a fi:~1~ ~ TG!.llil·/'iln pell! lnllel pil1~J u~~~upru. VWS a .r.

~ p..·!I~'IimOOI.ti). . 141.oToI!III. G.iJ f'ffine . .M. .JP.i.Maol!i a . tion ri~(* Doaml'iT1"OiOll fI30¢5e· .M_e~~'1lI.f>iise. -5 : ~ ArIilirn ~e~fI'ffi\<i". :<J ~ Ie r~~...fO:S9j..p..\1 : ~ t.ijll11 . n~~isa • !IlL E ~.'iID~ • PII. .-I(J.' hill InlGHIIG!1icfI.jug!iip. • Ph.e'. .11! e !leruon G~~~ilr.~ de I·EqllIpe.C .e li'trlilM.s .. : CI U"IKtlon G[IIi~l~!~ rl~ ~ (O~(UI""~.m~~ sulke C~I'lnf&lm"~"n .l ~1Jm!!TU1i-Dn ~:!Il1t~" .~iS I>t<itin ('cm 'ngo.se . T.:if". • Ag [1iI . ~ ~iMl~ ~" Or~ 14plt. 1.eornile a~TIlmI d"Tcmi!m~ r '1lr~1O'!!~~ '13: C! i'oU. 3. . ill f'~.! SilllQrI' ph.1 de'~ ~i1mllllliZli!lll' fha St"'~ -1 :~(~". ern.1I. ".!.. :.9 : ~ PE ...rm~UIlOl'l rr2~(lllsia· f P.! JIl!O!II~~all du RIm.li'l ~ c:.. '" ~ llH ililO.<um ffilaoon...Lor""". Q. ~ trl • Esp"". ~.. Po 7 ... ~ 15 ~~ ~ti : ~ !Ig"lJC.IOi!n-mr.m~n1. p_. !I~"""- f..!•• kIlo.Ue!w< . : e. Q CIV(l"'· jlb\ Itzenjil'.Un.olma!iiil1..r~\-1: C l:.13 : '!Iml .a 1001bl.tM. ~ 1.JiOQ "td~h CGAllIIlllIfG:it'c!n l • p~. C M)n:T5!~f! l.lpti! • Pn.Fn. :t C:a'iilr~ . t.11 .il ~ (lla m I" J ..:' L~ I~"~di'.I' .Ii.t!. u"'>§l' . £.tllipeifL"il\ ~ rl~ !'fni!ll'mlioo <l ~~ I~F~~ne J nIT.~m.'el~ ~Lle.5 ~ ~lJ ~~:).Iil~ - • W I:"lsl'" IP-'~ J! a :m I • t Coil. d~ ladn. [oili". ..to.L: Q I. •• Ih.~ :: [."w~u~rlt" . • IL. • ~..te!.Ph.usi~ ~r!O~il da l'EdllG~~n . Id~~~r~!. a•.3 : 0 ~mli. !....1 .1.U .. Jtrrn~ •..1ml'r\f. ~ l. (l.. Mltr£ • P~.· f~or" IS i!h. . .Graffillfl.11.g: ..11 It 12: I:) J..'llq~i!.. a CIV5l<i. .:.2 .J. 0 t. ~.o.-1 i fl.l O"'"m!wt • DIm . ~ ~ : ~ Ca. J Ilieu· Ph.. COREP • lUI f~". - l ~ 3.. 1'1411.~ .aj". llll. . pfu. i'~~ 1M. ~hn.s dE Fr"~ .e .!l\B!I~ .p (a~1IX...' d~ l'E~IlII11>'lmt.c.~q_~ d"~ i~ '-{e de nnformaoo. iIJJ o. Ii.. .. f.6 : >:I (G5Gn~. d.. .~a-~ill .. .t ~1~ III CorS:Ommolioll ~i ~~ 'a R' 'aa ii!5 fraU H. i4: .B a §3 ~ • L~¢. pit.."nl . .lliilllE 11IJ.. I".1"..15 : ~ l'I~~ieJlt" dt Iii R~Jm'. ElWJrnamL Ca!a1iO"1O .'..re.· PitIP. Q . g CNIl.. A.1 i1• 0 i!1r Er.20:0 Btl -<spo$f.... 0 Mln'5i~[~ d. .t 1"1:• eo Mlr.tte Pal" Inf~rmillicn. 1 ~lIquiL-'. L liilid&.<n-It\lorr..SCl~e ~ "tqit!p.. ht3l>9~!lit! 11ll1!i5 U~ If B~I·~Iiiri· ~~. 1..! II :@CNDi'-i'h..iii : ~T~I1I. .. (. .~ (a!-5.ICREDIT PIiIOTOGRA'PlftQOIE • Il.5 e1 6 : .ti _ L AlIctK~e:.(~ ~lt. uull'.-. do.! Dalunicntatmn 1 :~ MInIS!!!!. 3 ~ 5: IQ 11/111' • Ph.1·lnfolma!io~ ~i !l~ I~ * (omwurolll!n .3 ~~A.o1..d! I'lnm.~ 5~6 ~17 :O...oSina..'ool~·d~ ~'f.e(Qrnll~ Bi:to al d~ io.enmre. I:! l~ Oa.Ii".1.•.'JlniIW~ !l.t ~ .... (. C. . Glt5 '!E rron{~ 11ph. T. . ~.. fl.1 If~ la.!!l1~• b!SlJlI~. p.ijn~~ d. 11 ~ c:.liCh· MkliilOll..7} . .~ . i:lOOlme'laIiGl! fr~~rsl!: .O .pte COm1l111l'iIiIooc • . "..t ..:s.b'lnllJlflr3. Hr. -de .-1. ifa:'t:~aiw.6 " . . nIJn~94:. -? .! o 6ilE.. :p'ifi:. iJ.. Fi1..~!p"!<'ffi ¢. .I!i~ ~~.>: Mmlstf'l d'~ I'Elltiip.-<l.CID1 EJl.. 11fl 13: CN!ll'-P!i.2 .r.. 0'2.lit~re·'~! r~qulllWl!!n -.tl\ I 8. dt r~~~~tlr.'] E:!.I~ . S.. P. Cr.I~! ral CGlIIrnllJli'llE'riH •. Il'd!6"'S..IfiiIilII"'tlo~· ph.oo.. ..H IeI'.Jo'. .o I ~&[["Q.!'lendd(!rlP~B 11".. Jeafi-F'rc!i!.q~ • 'S<orici1' l'I-".. ~iil!!!.. - C'li1l1<l11.I1iiYi.If f1~. ..S~'HlIi:l4llt DDI1tIll!lllallWlli. (~.Il"b.. DooI!M"I.l BQrn~bw_. • Ph.1I. • IIl$~u'au bile Ipa§i!il'S" B71 !t~e:s!IQ~ C5 fr. 65 : ~ I.O:!!? Ph. ~ . ""t!~olt~rm.!!<e flO lil Po..}!..0 E?I· (ulliillilPKalilW • i'iI.Q-mit ~.ml!S... 0 RA1iP• Ph. I'Eq !. fa C~~lIllll""". G.. .wl'kp ~ !'lIlf. B.. 8. G.64 a 1)91 I~: ArdLk 1 'AU1tld~ ... _j_ 104 .-.oumcnl.D!fi"useUI : I~.B:31211OO 7li.J-ffi1 m\1t~!l PM.genIIJI1i'~~S.i'i~oi. " ..~~.."".t.FrafllJ>i.lac O~ r'nJolmocilm e! ce I~. Ph-. !~ 6:"~ Ct. il: 0 i iI1~lMi Jl.I Bf<1lng.8. !-lallon~1e 5JJ~Uli.. e.-16 ~ to. - I~ .-l~·E!IS.-Ii':~ LdlOOl 'J1tof.I1). dll l'I~~millilJn ~i ~ Ii..nlo ..Ii 8 IZ. ilGc'cm~flfi\tQII f.O:tal.P. Su~!d.·-i '.ali~. .I : cWl~ ~n. <Ie Ja C!l!'ru'mco. M(llllJjjt£ d@ i!a'~" ..-7:rH.lI:rei' ~~1a f.· PII.!!lP . ~''''. ". t'll'Jjip· ~n.rIIP • ph. ~"1JJr.99. Fn. ~aJl\!llle ·I'h. ~ I. .l~"e. '1lfI· Pii.).1: l. ~M.!l.'!I1a.. P!".11: e.· CaJon" 9'..ra~[re .~ .II! ~l 1'1'• Q ~~ Vi~ lIu ~ol!· ~.1I)flY.d~~ it p..Ph. !i) La.21 ~I!l.1~: !:tquj~.I.' 0'<'1.." Dhillon ll~m!«II't' !lIil". P.'lI!f99.).. as . ~ • <:l1. 1il I: C. OUl1l1t cal.!r..5 : La Dwumi!nl~1io~ f\.: II!l t€Jlim.. CfII'\m clQliGII ..1.I·~ : r:I iluli. (lle'lQlle. M~b'~ior-gg"p..i (Im~· pl1. G.5 : Go Sf")R.iii: C>!!ll \f. Oel.IOII I .ilII ifii~ef!e..·[. h11JPD~ . t.lIer Ipag..3 ~ Y L ~Il{.\3rM.' • Ei'!~~mofll. "II" . f[ G..o. UL-8 (t g:lI Fre~1S8 da Jelll • Sgl~. ~nmo 8a~a . B : I~ CtJO~ .II' 10 : ~ ( eI G I.m"1.-15 at 16:Cl Mil'· p.~'J"e 11Q.-i :OJ. C:«.j I fGl1i.• .-'5-: @Ao:lt! cc~ral~ di! III'(iIllI1ItLmixilrtiw ' ~~ II.I! ~ Cllra.cly Mw I Erfufug..Sum • $'e deplililcr 11!3il:\lS 10 . de I'lllra'lIIil-1iQ~ ~I d~ la Cllilll11L1!UcE.ubom. jl"""1I11l'!1L .~ >II dill il. 9 r! 10 _G \R!lllf .QOI&l!'-~· ~ H. IN~PRCilfil. pf.!i) CDr Hmi-·GtrQM •• ..18 : Ci WEb Dor I j.lliIn 1".'s. . f<isjllr..Ph._' f~~.C~f!l_P I : Q too D'ilQjtnMGlIIOO flo. tJgn~"\ill5s.] :e-I.um'n III d~ I~ [arn!1'lllflfffititlll. 8.rI' t!Oir. ~ru..'11 I ~. l'EquijF-llt'lI' ~!!I"II'. F!'.U.1(1 : 'Tow d.6:~ C. ~ l~irePII. ~~I~jd ~lfuf~9. iltlJ<I"uaill)n II.nL. ..-1l : "' . uassal'.-8:0 camit(. . "'Min.lIre"pai!E'-' 10 t.li~n .

from.:ajs langve etr011gere st seconds .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful