FRAN<';AIS

LANGUE"
" _" •

<

E"",. <"," TRANGERE

P.reparatlonau DELF

Presses untverslratres de Orenoble
2004 "

1>Io:usremerclcns,

Mo!ir~e-l..i!l!n;' Ch~la,on. J. pam

ensl!ig,nlillt

Slell'dhal-Gre~oble
(",t,

~a:pr6c~ellse

a

Ii"LtnWerr:s:~uj

ooll~bO'""llali.
des ;ldmin!5--

PRESENTATION
U. plWl!(
a",di<!!15 de fi:.lf1~[~c langile 'Erm'lrtgere ~, ni'l'~a.~_ 11 ~. <ldull~el1 Hi rOm:l'a!,1QIl" H;!"U:L Il~blk In~_efe~s:llip~ r I" niQ.(j;" d.. vie des-

ouvragen'auralt

Pal ,wId·!! iour ssns I", .complidte

des co'IIeuivireo:. dl'$ essodadens ,et des >e;rntrEp.fises qu1 OJ'll ~Ien ~'()~Iu metue a, notrl! dlsposlt'jo" de I!Qmbreu~~ ,llustraifQII.!i!iI.(j\'ena,flLd;; li'llif,drn::umemarloll. de leur 'phO:IOIheq,1l1! Q~ de
tr:alions, leu1'5 ilrcnl~re5_Ql!e teus IJiQ~I~'<:nli<;:i [e Il6r;ooTgn..ge de ,~otre P:ltl-

ronde
comme

g,rartl1llde et Hs;entJe sedH. phologl'illJhl~ue",ell fin d'ilOEI"i<!!!\,!\ l'espresslor, dB'S -~[[~,remem;_j'li!m(!(Its:.q~e nailS ·ai:i:re.5c5ort5; ~

F"'~~l$.
I....fJt~dlf~ "

C~~~UI"!·

4

.f>C'rn1:g:itr'e, line .ap;pmo!n~ crlllcrei~ Oll ta vi,1i: en Plante. donne. d,i;lS ffijJii115 P_flIit ml:eil~onm)li.,nd re la ~~i!te fr.Ift~"lli'e
qmJUdien'Il;~ atJ:uelle. ajlpmre;r-i'le_""il1f"rmiftitm~ pr.i'liqtle'!i.

12
2'0 28 40 48 58 64 70
1'8

MeIne en Eviden~ l1,ucmem: {",:,,~ .. is

des Ol'll:mpCnemefll'$ !¥'pi-

:!=,,,in;: '~£!Qull,rr le I~~f"lil:e propre «IiX tllt,;rrre5 ~b'O'~des.
fIJUI"IlLr\i'iu::l.

enselgn.a ~ES

g1\que co:mpleni.e nL'llW mo'ilhilCle ",if !f'!m 1!:V'r<;:' d~

a

jill

~Ujilp~rt:

pce.dag;a:g'!ll)ll

I·i.itili~ti(lfi

~ran;_:n,.aire

t.,n~~Cl1l

el r~~IIW1JOr. ; X;;>Mi Ca1..;IKJv.a ~to~~raphle . I~I! (.oM"

~

&ll!1I1,eli'!1

AdJ."",.:d'hnp""' • r r"'" 1'l<hENCEG;v.Fl'm>;llrE ~ rue .I", h l'iru"'lllilfl~- )i2.GO Mu.,,-;,
N° ,j'imrrimur; 05Ilil~~S9,;:~IOO
tml'~:::.n ftilJlitC'l~1':u.!'f1fii'

PO)!)l~ dQ~ieft! ~t1!1!1J'I~I'ICJuj!,s calendrier, I~ ~ Ie fa,mlUe.le5 h~.bltudtl.s.;jlim~nroiJes'. la:sunL. donl1,i!l[ des-lnIorm q_rioM Sur le-,; htrbitudes.ei lescomacrtements-desFr.Jn~ais·

© P'e.sses !Jni~e[)tlaire;s .ds G ~iimoble.2004, BP il7 - 380lJO GRENOBLE CEDE>: Tel: 011 76. 82 '56 5:2
Fa:; : 04 7;5 B1 701 35

All de ces dagi.:!rs d.es rubrlques : ~l!!, silv.i'ez,-,'OiJ;s? " ~ c"olFfflIi;;:~t '!:Ilre ? ~.

m

.' C~mflientl'ili:r.:

,!.~ POUTi ••

en $avof" g!us."JI.

lE-ma,1 : Pl1g.@pl1gJr
\Al~ : W\o/I'I.Pl,lg:if

[Ie]; a'1'hllll~· <"i'ii' ~"re~e, des eXbi:llls CI" po'i!ID~. de cbaruroJili. des "flMb'flO:-li, dCi> PTQ"'''rl!'e:~ en Q:pport".\!l!C les dlll'~:red~l

88
94
102

·tbeme$o"
I'l,e,~exeruees

etdes

l1onill!!s pO"urs:';-iuJg,_evali.ul""li<l!e

luer.

Uiie
IO~~ ~p",duC'l'o~au II,aa~'lIoll. m~mi!l~iirli~,lle_ '~r toO-~,~TKO!d~ ,"~ En ICIlI, I~a~., 'Fiill~'>ans C~J!~~,;;a\1.C!n ~r~;lt~,~~ O'! ~·~~'UI ~. III'Cl1e el e;'po~~ralLr~ ,on~'~"! ~ (!~ ;)lWr$IIit-;;; iLICi'ciaJ'~· Rg kd du 1 i ma.~ 1951'

ic;ollojj;r:olplille:

a!lSO!iie~

.

-~"r

ifi~-"U!,=, 1!!:5

r
i

F~f'~I.· : He~~ goo"l",
S!!p~rl1r1e : >'0 000

kmi'.

NM![lr,' {/'fw,(lilmJls : 00 000 000 Ctll'ft~!~, ,.,ris P
Climu.l' temp,li.e

I'IUl'iIlS t-'i"une jOlmtee. La Fr1iLltCe ,est Ie se~" paIlS eUrOpeell ouvert Ei Ia {ois 5 ill' la mer dli Nora. fa Mal1l.:fi't. /'OI:r.?(1/1 AI:r,ml:iql.li? el I~ Meai!err:l.'.!nie.

Ible,~·. l<lnc; :tOU!lel b H!I"m~, bl. M~nielllaise Dilvi"5l'., LlbeM. ~Iit~, FI'<l>e!11iw E'!I!iI~IJ.II'!' : Le cOQ. iI'1aiianne
Dr;,l"'uu :.T:ric~l.ore

Il FI:n~ICes'[NSI:r"fl: dflrJ5 £In fU.l'xa 9011 (;L Auam poil1l dll tenitoi:r;e lI'est pJus: de- '!lOO ll.tr1 d'~r"i!,rillgge el {HlrCUIt palHt Iftt)"1 ii pl~l'.s e I 000 km d"ln tu!lrlZ. II d !!.5! po:s:sib,re, ~fll pihll'e wmme: tm v tra·j-n, de' tN~~ler.sel"la Fnlnrre dn I1Of:d an Slid leI. d'est en D'ues! .e"I't

L

I.e .r.eUef CfSt-,Rrma!J mOilt,ffiallc IJ.OO'7m1 q!l~1= ckame lis Alpes celTen Ie f~wrd d~lil{jll'f de ha!l:teUl 01'1trOUI'E'.dans I.... Alpc;, 5 sems mSiS a plus & J 000 rn d'aj[itll"d~ Ilt 300~~ dl:giadEfS. Le Massif CetHr:al 1'E'::grol,l!;l'l'! I~!iplus ~lidennes m(m~.~gt1es e [Xllllr QI ~minantest I 11 U!gG m et on ~ trou'l! de:; volcansl e.:eillt5'l Le Ctf! de 101 i'I~go: atteiill I 1 tBIII cliO". te lum_ lE ~lIan nf GI,I~b-:\\;iHerI 1.82.: mJ 61 1;: plus' hail' somme:i: d~ V:lJ~~

~iS:c'6lle

lepoillt IE,PlU, E1~~e- l:5I?:1'rene~ fra-Il'd pic I!lgllell'iil~e (l198mI
d'ea ', U!

Le~u:rs

Sur IE's dpq g-rarui; fleuves: qa-i: ~:IlIllI1~ III Ffa~Cl!. ~UIE~ la,.:selljj!: "Ei: I; L,uJn! CQ~tiillt ;"!ntreremHihllde-ttmitDiIIl! f~llt<'r5 . suisse, ta Garoll!ne d~lI5- ~Q Pj'Tfn&:; - e5pa..gnole.s ei; Ia !lI!.. ~grand'Ep1Irt!c du roU:IS du

le Rh6n;e prend sa SQurQi'dans un g\'1!cli;r

Rni!151:: situe hers des fWilIOOR'..s de ~~Plance ,SuisS'i. }dlemagne. Pa!G,8il!!i~ .

a

'\~Oi,Jl!

oE6A~'

• (luell.El ,,5:t La ,;tutl!:re.!ic.e w!lE' !.In UE:'!JY!l .1O't ene rl~iiefe":' u,~ ne~i"i: s~ lette:dans la mcr:C1J l'OPlan et 0"", rlvi",,,, ~ j.ellt (1<105 lin a:u~re
O:;C!.IIS

d.'"",u. 41~!:ImllltilJl!/ii'!'

"M5'R


PIU~SENl'l\ Till N GENi:nJU!.E L.e cOmat

Le cli.matr de ta FIO!Olcemoonpoliti!in.e esl ~piire ,et les tlEllipl!filUire5 ~Il-~! mpdeJ~; l~s·mQ'IEfI;rL;;SilfU1ucl!,.. sent de 10· au nerd "I de W au sudce qui~'emp~dJ e: pas leo: 1f1T\pe!03UJJ!:S e;;:;rem~s t~ 30' en .'Ilsace tt 40' ~ TOJJlpuS-f'l
PGun -

EN S.A:1I0IR ;>LU5 , ------

•' Les noms des :depar:tem0n~ IOl!iou!s des lIom~, de nlviere

sent QUI de

mQn!1l.gneo. '. la~al!le

l.'otganh.atlon a.dmimlstra~l:ve til FrancerompTe'96 di!~~emems et n ~iOrl5, en me!rDpole el ~ dE'paltem.ent5 c"~uirc-rner qLli SV~~ aulam di! legIons. Le d&.""OlJpa.ge d~p~rtemfntal est Ie WaIl d~ I~ l>i#ollJtlon& sa real is:!Ilion d~r<' de. 171fO,L.~s d~p~ltemellls '~()I!!r\llrneror~en fonction de. lair ordre a!:pha!.e.jique ~5i3,ui pour ril~ d~ F"1il~c{'~et t~rri!oire de BeIfom. I~ c!;'~ nllmerQsiippar"'is~fil Stl[ les p~aQue:.s rn[n~ra[ogiqoo de~ ltoiitlJ5 et constituent

Lilngue !fm:-.an'lri\llse ,et &ab£iQ'lIh.onJe Cfn P'lr1e 'EmnjPis ilu1:laJadl5 Ir(lDtierr;s ~ E la fr<liJCe 1-1: 1~Ilr;..t~e::~ la IiiO~lie ciiiciEl1 i" du UJ"'2mbvul], d;;: Mon~w;:t ·Andoile ",I d'lJ ~'i: ~ p~fti~ de 'l.il ~lgli!I~e~ de [~ Suisse er du C(jllildil Ii: ~t ~i.emel!~ Ii! ~M£\l~ oJ'ilcieUe d'une-tr.e~1ain~ ~ pay$ d'A!rlqul:,
po:o:n:
EN SA:IJOIR

L'a,ppar.emce physique de.!>· FI:lM'II'sai~· Les Fl'iin~Ai.. m~1l rent il'~ moy.erm~ji6 m POUfl4 4i ~t I~Jrofds mOYl1:nces Ffi{l~al~E 6Ldi!.6J kg ruur 165m . 5j <;. des Fran~~i5 om te;:"~'~! Il)n'es len .genernl moon!. 31 ~bl~jj5 GII'!ldS-:bl.eu. h~
~riJ;.

L£'5Fr.1n~lH(lnt 1;:5pI~~~IDHIl~~ornm!Jteu "" de.rosm'ftiques d Europe .

de.s d'~p:erlem.em5 !!S~ s!!rnblabla Hl. I00 l::m~I'. • le chef·Heu e~15i!~uee ,f<:Jle:SQll:eq.~e d I·on pOlJvaH: 'y rendre a (he~al el:! une s loulTl(~.e f1r'rmpOnH! quel point du de
dejld.rrem"enl.

~,nepartt~ dUcWi: postal

flUIS

be d&oupage regionllll'xisl'e depijl~ 1962

dallS Is fBirs

• b:ep,ul.S [,f.J5, i'l-\cild/!,mi'e J"'HIi"i5>e rl\od'Eie Il''"' Richel~~I!..lire la laRgue, .. ~difl'!! 1',orttholJ;r;<Iphe 'e. le'9Ig.~· u,~ d'lClftl!niillfo! ill "'diliQ:i'!~I,

~~,~

diE'tropi!

_e.s'lIe ph:l~ clier d'E~rope I~Q·EI. • .L'agglo.mil~iion pa,r:i~i'enneest Ii! ".I:us • le· "piiSJseport flaA~:ls

lI'ha.bitanl!;l. • L;d'1r.l.n~~t !~pa')'$ d'Em:opg q",I,p~ le ",lliIs .de ccmmunes {!IT·ooti. ,prc;~ql!e: IIlllanl Qlle l'eD~embl"do;:5'
.mtl(lo~

~e.

gJ2f:ttit.:,;jgGX"rn~r.jtlon ~,ulop.eenne ~9.l

• Le$IBflttiep'liia'I)'!>~ll'Ili ~!.usIl,Ol)llJoou:j:'j ,¢Il ~Fl'i!!flte ,qll,il:pari:p,ut fjUIe.urs en J;:urni!e, OCErulr
"rl'tJll1lfl!:lUE

cfimm:ofies e"'mJ;'<l~IU"(esl.

~1j(~i~I'

(a~!

lll'!, i" Inui'MI:2:004J

'" r.;~Idue _ e. d,t d.1l)l.S '~~n~rn~"

jl1til~t'r; • L;I. Di~Pild:ijol!' o.t! oo~.t .. I!lUre n·,aplI·ar,ail pas ,une~u1,elois!

Iii phis ~'lm~",,"·,5."U I, 4\;" ()'l!O(ges ' l'eore1:

M:m.:II!'I'DJLti[!Ii :~.rJ.Ij.l1 o

~

r.rSDITE'R1i41'1ft
t!ij:.I!iI!OI

MER

Lr$. F.~iir'!ai.s;a@.relll !p' 1_~€tW
I.,~ F@g~iS S(lm • ,,~ ... !IX ':pJivili'lou meteQrolq.~[qel!.$ ~Ic!l'~ cl:eo;~[el!~;I: (je~l~fem

.' I I de lail long..'!'! EQ!lw:"'~lio" ] : Blltr!!! <i.'1S €et i .1(1 €. • WIl\" b"g1ll:etl;e def*li'l'l 1200 Ill" t. i~ €. .' Ull $lie' fP.em. ~.\'pI'e:'i~I' dans U~ b-.w., C""'II'OA t, 3~.f;;:~ • u~~eml 'de: b);e;re. un ius de rl)lil dans un ~af ,2.5'0 e. o Un . rtmibr:e: ~ama;;ldl'o$Se;m,ent pour ·ia rl<ll"~ et 1',EUl'efeJ ; ,b:;:~E, • tl~1 liclet de b<l:>:11 de metro [a 0

1:1.1 ir.61 , ~

e,9l1ijOIi

~,ltl

e.

dd.l:ir ....

~,l,Jnepl;1C~ d:e~lpf!!lJa !plel1iti'~Hl: ~Vi·

"F

,.''1

·ill~&resS!!I-. !lJJotldl"'ilOIlo--

~0;",

Iy

mg;,~t. '. !'in .pl,~, ii1e$ 'bulletin,]; liournaux. radlol

1tii18~. .' UI1 quclicii'en narlenal
I.:!O''-~~

C!2mmEl.L!' Mam!.oI.;

lili)" lis o~t pags~•.eo I99lUi '" rni~licl''$ . d·"~,~o;!5 p';1r t.€1~pJ(O)ile a M~te9 ii'filnW.

7

.~[e=.S il5 dMl..l1ilm l'alDll de IIlururqaPOUT y rai~ Oe5.®:__-l!Jauvei{eCaf~d(Jni(f!' ....._ Wa-Ilis !itt I'll'lun!! -.MER LlI rlim.Aujoord·nu:i..D'OUTRE .allrl8:!_ _ "-~G'!JatJelfJupe ~ f/I1artiRiqlJ'8 ~ Tahiti _..n Pae. .is..<in~i~e5.. t~ __ ~ I'5!Jt!g_u__e:_ d.bite fI.. tcFlSt1!r. tal'a1.1 to~g· leml)5 . La Tem~ Itdelie eSi! UJ] desert d~ glaa: i!l!\~. ~y pi!llpl& flrim:i!}aifJruml r.c:e a.-- --:-. ~~1ii5 F1ude. quail!: coins de monde. situ:i! pres dll pale Sud..gln~ .iliIque ~troiS! r~dtoill'es d'outre-mer l<! N>lU\'e!I~Cal~'ilo9Ie.: Co:' so~!.. (6 ~~..Ia Tene Ad€II~ fait pal'lle des Terres Australes et Antarctiqnes F.ntmqll?S ~'selo~ men! .urop€~llni" lilb!Jmea est la villi! Iii.!1ple Galdomes d'oil... plus imjl'Ortilnw_ mwa n:slem I t!! res . .... rlencej -sqntillbem:!illlll~s. Seuls Pans li'0~"... SlJ mOJllm€:e illl5S1 I~• Grilli 011 t..--er Id0lilromll ..j!1 gl'8lad norilbre dtles parad!si~-qu6 dDnl la plus illljl:Oltlllte est TiillitL La ffaflOl 1.. 11:5 DOM·TOM !prommc.:ont deu~ Jl5ru....n~O!iis~st wmpGSte d'iffi e lei Kanaks Ip.....'a· de 'Son ~mpir~ oola· ~laltill cert13in nombl~ I:!~t~mml~ di~r· se~ am. LA FRANCE <lue!qus~d.n e-si'e£re.!!_(:.'irOfl 12 0:00 ~ahitaO..

C3!~nne.~ diUils 1"\i~liI!i~ue 1 ord.e.eil de rgou~er-.Uque Dans les CilraThes.nf!mel:l~.·dllll~'lrlrllj~ d~ .es ile~ les plus peu. Jl111~ l"~{i!m~13l d~s Q i~lmii!h'-l. la RelJnill~ scml -de.".. L~ c:aPitill~. ou. envG'1&5 ~ans fes iles pme>.sp.T:eff~ A_n I'ctIt!'tI!l.f!>!?nipk ·.mt d'oucre-mer cene ife d~EIte 11I'orlgine fit a uiolIrd' hili ~~'P!~ d~ 600 00(1.llnllf:1PIi les d:e:l·archi· pel des P'etiws AntiHe" On Y iJ31!~ 1to! cr&lf.. €laient deb:3tq. la Guadeloupe €I la MartiruiqlllE! sent h~_£ile. de dfalecles aJrkajl1s. m 10 . PWS • La :GilJ.!_iI1ff1tII!I·CQi~il. ~!~~e_u=W~ mmmlirI0IJr-'1ll TOM. 1<1 r..pa_gnols et ~rlu~i5.gili{fili pa~rlgs DONI.BI.ective_fIIeilt 5~1II 00 ·et ~ II 000 0 b"bit<lnts .e qui' eem I)' I7enl fo!." . d:011t'!Nlir-r !l·~<tp."}er 15 d~l1dimiS des premie!5 celons !lEi> am.1gnards.s Depe rrem'eni-s dr0uJ_re·MI!I~ • Les . pi:fSOml1fii E~viroll.nt!5 -liue.es !'OM r'felIil.' SalnM~!~erre-ret·M!qlJ<!lc'n'. la Ggyanc.$1 La Gu)'ane< C'E -d~}l:arte-me.>ree narional~..de: la mel'll:rjJD~ e__ leurs lepre!>cl)t-a·nt. 5alnHlenis en est la pril1cipale viHe Ma~'Qtteest une ca\leaMle!errilOriate au la )BII~\leJr:lln~ise~ie de '$uM~re.n ilOS' .n ~n(ir - StcPierre·et-Mlqu:~I. ·C:uacl. \\!aBis:-eW-Puwmta SORl qes Terriloires d'QU-tre-Mer:. . - • 'Le~IlOM IO'epilrtemcnt n'Oul:t~-Mll'fl senr des d&pa. Pres: (ill Canada La lIDPll1q_tilln litsUtiOllt de 1'1 p(:thl! PO'UR E.tlll'iqu~.I!:Il~p.nfil_!. d'anglals ·Ie lout sal!pourll~ d~ mNS ill-Dieil5 E.:_ed"'l1! [eurp~llpre tcn5.es frii~ais de metRlpch: 5Jl1i1n-pp~lfS 16 :<OCIlII.mi«. . Dans J"ochin A. • t. . Iii v H!o..n ~ deKourou d'ou fa r~~ Euros~FI"1!' Malle ...i!.il. !l.<iJ1g'~edgIlIe 11 un statut pal'tJculle~depufS-r9_a9.•.Oire (lrO~t!re-Ml!. .pli!es sent '~a R.~ }. lieureusemeuL atljClurd'llIJI Iii GU}'iiJ'l!:'est !5urtO~! co rInIle lIDOr la bilS'~ de lancem. • l. flo!IY(lI!~ie.lIlioll er I.. BA/iI:~li!iHIPI_ L£ SA\lIEl·YOUS "1 • TOlJsles Dem 110mlsonr des lles ill'ex':eprion de II" (:lIYiwe e1..ufs put. de Terre AdElie . EI En NO~i.1l!.en'l iI l'A~:se_ml.:.gU1lsent des lles ~"Ue.N SAve"" I'lOS PODI'I EN "'A\! [\LR. un melange image de rliln~ajS.~ Mit!r'olle.les b. ·ell!l5 sleg.m5!iq!l!! du Sud.~eli<1eltt's mlime tUre au !l!u"" !leUN .mJlls sost sumommE5 IE'S~'kt.tJan...d~higrpe" lao M".r PRESENTATION GENERAtE IDa. ~ 1 tru!liIjii~lI'O:I.~\1 til ".liIlS l'o~ean IndieR_ l!ife de la Re'union 6£ un d~part:em. ulfulf r~i.' La N()".s. ae As~clill~I~~ u eille. ilele lusqu'!!IJ 19J.""U~·Gr!W'4alrir.

: >{" --.r!blJfts'-d~ru>'LI:lUle la :F!iI~ce.fu: it ~~. ri!ft:zente.' !'lePI'I[" hombTe:i:r!ie).tc.lm:~m~.-caI~ndri~rs..d~.ndi de 'aqlJ~~ (mobi/j>J h 1~IlliIl: XIII Q!!I uriIis? enf'rtlJlCe Cft~u.ali:ni: I:hilblwol" d.•..ll..son.j·9"tle le dlrel:leUr de d6Speslcs.inls que 1"011dTQisit PJ"'IIl'lm d\l~ !1n!imtl.Jn. :.i!JI I.J le U ~ulliet : fl?lf' n~lillnBI~ La' 15 aoul..ai 'I:'Scl~ees Iat5 ~MtIEgalss ~ et res:jOui:s:-la."'Wllt cle[.!e.o. : I'Msampllon lo..~ P~~~"\t. Ie .I ~I::icff\lurde 'diruijj:utlpn: ¢t'quli ri~l.ri:1j\~L.:..)u:~¢ .'.' 611 -ell:: rm~blll.cle~Il!i" c l'iilin~. ~ \'l!..j porte a la.ur<:ln"..rLS.fr. IH: Pl'...Oj:i~' pa~ I~ tacft!wSClul: flll~t :iJ polte.-~I~gJ<ipi[i.:- dep!lis tCeUe §plllql!!{~ ti~ £" rempt~c'.!i·.uti hse:s'ccmme dD~I:IJl1em$' de IS b _ 'adrnlnis!nlriQn.i?fl pJklS dss dim~lit'lre~ .Il..!fg!lS'd~_~".tfin d . t1'autres.E'!? .r maque iill.ce Ie.ollv.km~"""IiI.d~ d~iT<lrlem}i~'1s' i:l.I:e.:I'~'~].C SOK l'E:lE VATI ON ET t.enufe.. malis ne ~e ress:emhle. ~. \'er.SI Ouistcjlh=-PQur II.i\Jm<lOildi. f. f IEu..m~.:. dits fan6.~~f~ .r - LA FRAlNC..id'i1f1n~e: ~~ri~.. G1I1Ci..'t~r.. 1. "'''''''~I :. r:I"Iml'!l... ".. a~· nouvel "''''._el'llj'"b~~.1E:fiI IlliIlID ce nom.'am!l_:ll~~ II y <l e~ FriilltE. Re l'O]JR 1.'.EnISSJ).. fac:le..t.Ste Ba!tre PIlUT les 1AA1JpiE~ ~ I~ mineuis Iff-ctlltt'r. ..---- 1: ~ .trJ.ut.ioW'de I'an ilIlaS:aiD:tS. 'des PQ5.F.bli fl l%\l'U~e I~= ••• .e~pElUl' I.~C..nir En realili Ie.> !:lfuCrlictjlw dii' ~ril) QIlI ~l.~a(ltellr.:HU~~bili1i~ -a valenlill polI' 10::'>lilinreo.~I·~1 i!l. E'N-n tOO R.. Il!Sh. :1"'!~I' do>.Tou~~!Tlt te 11 M\I'embrl! : .est Ie c!1!le~H.a.(!l!i~& Ci!1l:i!fnHll1t d~ datE il~.: Ntllil i "'.s qua I: re.l..rin".s2' ct1!II.I.s:SiI.eur'eS d..nations d"astnzl!llImie.Ii illl~[-qluil.Q~"'f:.~Jle d:~p~p~I~'a~l). III ca Ie IIIfr. '!!(. i" nevarnhre : Ii!..CQ"ri".~n!i'> des n ~ ..cal~.-I E.flL~iIIJ·d~I".e 6 000 s(linl'S qui flgurenl 0a1lS !e G!tlT1druor de 1"[gUs. C:$l: n11J'.!~5I"·E. E.'.! sur l~~D!l1!S em rnlr'l!5. les fac.-du trawl! Lea mal: armi. ~~IiiI' !ii~r llJiJil> <Ills.clI de~ R'T.Jri'~~ iJ!dill..'j~in~te'i :·iilu.lr•.•• ALM.RI$. d'. iiIGroote' C' tarrnt\~ mmrn£m.••• · ••..~.1io p~lld 11e.W..ME!tID'~&N J:JAfZTEM£_¥'r CAl.U d~ I'~n~f'='EI. de I" . ~uiveD.!i.. I QH~llffl'H<I~<Z lo'.!e .=.e individu daque miltier. _ " l'apj:lellillloi1: • ¢..• r afrnlnke de 1914 ohu.d~.. ~:ii c:a~e.1'5 imperfecl'i0'l1s..emji!'rn f6is.dQurd~ ]'anla S""tflmirte le 11 dkembre !Iii 5<iJni S!1'.cm • d:..I·e!i.-7-.tC·e$t.I.. .pQstes -J I e5~ !~S.u:is to.u.nt pas If O'Ilenrlritr !:01TIIJf.E AU QIlIO'TlDIEN - -- - i)u.tH": Ils.ndliiet:Ifdun1fflill <:1(. son I mrloiles. el qui dtallUIOfOTIXlrnlio~ asen Silint ~tmn .lI~d1siI.: deb Uf du XoVIU" :!tied"..·d~'F~n La I~.... drc s:a.llm .: ANN ....t· ~ e~~1. Falfn~~g_hc('"'. c'v1.ytves1re •. ~t dO$.~"R. en 11582 sous I'tmtcrtte au Pd'pe Gregoire eS! liStEd!! pil.U"~LlJ pf~'Ilre CCHlll'lle. "{~O~J CJe.9'l?1.ANA-Cl CAt . en l1~tra.d . Cl7!ftlportan (jul!lqu.Mill'i. .~"e:t!e _dateq:ue'I'~s~ale~d·~e!!Eonl' fe~iU :t il ~.• n ~urr~J p!ni:~1'111J!1i. apj:l!l:~'. .s jo:u. .x teu.r !iJreglN'tiel1.fQIIJ::il l~~..' ~~~~ ~~~~ p.mlendtie~ ~!I.lm-d'u~'~iflnl ~u. p. du._[.<§~l!fidtieJ'.._ l! ~.cr.Ijroe 1:n1rofm.teutSl'1 diS'trili:we f ces..milt· ILe 25 decl!mmre .nl fi"~~lbl.~"nSI.5..~!) &: r~ut'i~:t-~ t robll.-~T"~-.~·. .~~meJ!ts de s e~(je i! i i1AT!OHm 1U!i~~'du p~Il. Le-l.l le calelldti& des 1l0Sle~ doni I'u~ile ~~i!l(i!LE~ dill1flE'Ie ...c:erlllines [lIdkalions.adminis ~ral:ive$.lrre des t~ie5.ho d{'~'M.~h·!! .rrtZe tout~.iel' iu Ii en m is: til rr place P~)hIles C(Stll' ell 45:. P'1)l.!pafiIule IlI?~. fla. ..ll1liils sur .. I'~~ a.i ~ 1 ~ tell IZ!~~ y' til.::.. ('est Ie 1:5 dieembre ):S. raaE!gl' ~ III n· I~89..!rie.!'JiI~~_~~"eiia1e.l1t~ !:IE119'l5 L'imensiOf1 -51 Hubelt PQutleHilaSSfl<HS.n!. Ii'~ O!)il1mu[etileJn.n~1 ...'lles 011 leligiEu. ~r1~.I:<J[pk' .r. iOf iaf\\~~ Il.!5~nel>il~ "'II ~ ~ te: ..

e EKcepdanm::llement. ft ea :pam lier de! C'hl"l'gnilie.llIlj~llj!~'.lf: viDE..allleurs. ------- LECAlES III • 'I • Ii 11 .lus milir.]a2! gu~ne mondrale.ldili". iIi.ani(ipatio 11 till:~ Cel lil lele tiI'iie qui s!lstite la p.i! UI1 monu~mm[ N~1.e:lebre IiI mHs~ana: d\l Chlis! ee. La IradiilOfi veut q.rrde ~Jpll!iJ1rllin~ .:a ~enl~l:emf!l'l pa.grand6...if" Irjl'lllmi'PrlnS en gmM~ ti'JIUMlli '~e!"I!l.tRi' riIiririll~·.ff a ere aooptee .l""'fmb'"f".arrl~ du prln emps-le lumll lone p. dece:mibl'.! S"Ontlioles ce tour·liI.lil:diliDliitfll~ 'r I:lil.on da115€ dans lees rues et a Ie Tluittomoee 011~i.aIld2 I~ roTnddf Le 15 Bout eh Ilil. les r moos.Ii"·l~ d~mbre On manfcetladltion11~IIEI11enr di! la dinde fi tm gal~illlJ ~pptlll Mch~~ NWi 111bfel1$UI ie'f~Ji: ~lllel ~111X1[['"' dE. aw: mtllUo qui est UtUI\ en cene occasi(l!l.h5~5..~ I~ fete dE [vII'. oommemnre la prtS€ de 13 Bastille' en 1789 l.irfsde:filel1t.·Lorrtli'ru~.~'!!rulicatioJl d€'s tra. laSilln:re.. PaqtJ-Es est !iiI !!r. l'i1l!es.e des Iell>: d:ar- len presence du preSiaem de III RepubHqlle) et dans les .Isf: pou wU3"rnais mil'ilicle de Mls.. C"est la prmcillil!e des fet.rente du mugll!. un dil1Ellchi!. Q. Vendredl 'Saint 'dans certaines IOCllllires d'~ 1<1 1M!!.. .~.ntais ~Onl dass 16 dmlliikrss. L.s. D~ m€!me que le. 14 15 ..]I g.n s!Jl"Wlam lenel d'ii: Ffilrn:~~ .ms.. sur j.5 tomhe.iO'de l:Cnfam::~' EJI~ m...19] entre l'AHllmagne et la: Republique Fr"lnVlisl". chaque villa~e.~rcile '1ri&~J"fi. Elle a pour origin" Ie ~"l: con~Jes des ~ TIrade 11. d!?po.EUSES ••• . 15 docb:"s.)}l 'II g(ltf'l'!i>N.mrel qui 'est un poltf·oonhelH.m~1 Ill~("I'lll[ Ii..~ ~$enli~Jlfm~tla1nlliale..:L cfIHJr~ It' n'b"'! pTus une lete religil:l. lU\.:aliur.1 nions' de Chicage en11!8~ . . l' ~Sl un io~rferl6J:iQur l S FETES RELIGI.l!e I'on effie du muguet IHeur de I'ile d~ I'r.. q~i c.e tmru LE SAV.. Cjlj! Iii iilt de IAs50mption qUI fail [fiEmili!clJJ~ux dil: lil V"~. dEpru:~lite.: M~ffi4 Le j 0 lll' d.'b1:dans h1 1II1l~ f~t. I@s A Parts Oll!l~ 11:'S'<iPiJartem~n{s.fm~)11e du ~~'ll!lrrJl o I. la cueille Ie e la '.ale auteur d' un ftSpaS de fete qur 'lillie seloa If 5 re_giclns.. del Q!Jamn~iO\lI'!j apr6 sa e!iunerti n Les ratholi !J~S ':on a Iii messe riUIIUlt . des la~H\" des IIDI~n~iE'D clmcalari'ju .~1!~V'0U5. u. iI fa fim u m(lisd'iI~ lei e illf&: ch_ 16 H't'nC'.JIII--------------ES FETES LE CALENIDRIER CIVILES LE \I iI ."I' ma'i C'es la fere du . :Le I .i'W. .en !&S5 par leCongres International Sociali~le dE' Paris (omroe lour de . .allnh'tE!IElj re de la I'icioi re de 194')et de ia fin dE.i!r. dans l-aroJns OU c~ la ra~ lous JE$ saints lE.e. qui \ len ~fn! dE RoriJ.'·(i!i!~llIJX qu'il oeilOC-'.(i. au piEd d~ 9PIT1 Un iJAfl1.lii iii .. ti~le5ll~an..5ll1i Ellrn jour tes E!lfunl'ii che.s !l!!tiomrlE5.r<l'<alld-epuis 1947.ed8tl. Q: illllI~ I~ Fra. Chaql.leml!i'de m~jti 2 J\!. ~uf5 des poule5... I.. rl$. .e ran Ce d~bu"t dan nEe est 5(1)'1en't l"o«aiioti Le 8 dune ~ellniQ~ familialE ou arntc.rheil'l ime. e f~te se saue un letrdi ql1arantejdUrs ilpres J~ IDmancilt: ~e P'aqtl6 .#"4. .I. des l1eui::i. ['est II' io'!lr .e Ii DQvembr-e C!S'c i'anniversaire de ]'armisticE de.~·elnt!lIi In.lJ!l. ·~rb.e...ALE··S i Ii lei! milWul'S. Le 14 juiUet Le hIndi de Piques.on Ii!&a(ie. 1Le 25.s ceil!l:sloll..!fffil~ qm rommfmol'lOlli 1f:5lJtlerUan du E1Ie~ oit.11.afle f o~l>. Lt! ~oiJi.

~lul ur lie la. all se p. cenbat~i'f"'S.v1nil!l. 01'1 ceH:bre CElie. comme Nke organisent de grand>. dai1s les~'IIlE5 el lE. chanter et danseir' d.es en souvenil de 1'~pcqueoiJ iI siagis.(J[~~. oreilletles OV bug_Il~5.:eette Iffil.~~t~ 'Frrul{...i:! Q~f l'on It ifOU1re sur c.galene DIIl'e son amolll". nile garantie de Chiil1(e e de prosp.ter les crepes pOW' ~a..antal' f 5iJ515.n ~ lestum GllldellDfum J (fete des chand:E'lIes).as a~ 3BIIOilG:nL O? La ied: d~ mfl~ li'f trou\'f lin mal eu d~bu pun.ChalRldeleur Au dibur du rnols 'I': fe. Celie ou relul qui ti". ~ui ayalI un ~I'I' tI~s. r. ~ ceux ii.petits ~iiteiiuX qui.Ill. a Iililn 1m du mo1S d~ Jilin. alljoll(o'hui ell. Elle cm'n· memOie I'adorellon du Chri~L par les rois Ce lour-la. elle~ dQll/lenl . . Tirll!['les rots pour l'Epiphanie . lID' iG~li'llIlX!~6·roFlll~ ~!IIi'!hllir.i'<i!! evoqu~ )'irlu nraj~~e fete 61: em· dEU.-. dI~lli1aru. FaiJre' de ia mus~lqlIe.Lades paes.w gul t pL3nl.(!i$ "Qcmsf'oll de' Ilflr!_iiger If} llIemlii riluer~.csma al.rnl le CMeme ptlrioc!e do.:lJtau[:!lut II jOOL mages. ietim" pour les calltoliquei pra.d".avrll . date u:!1 juin psr le miri~!te de Iii CIlJrure la I.:iln WlEtafie. On mange d~".boire du cnamlEijne Oil lin I~n !I!\lillan jIDUf olt!compa!l11~1la.~ la. tiE€~ Ell 19U. au bureau. Le IIOcm 1Iiellt du lali. musiqu!!.ll~ef iiV« unelli~ de rncnnaie Ie Iter ~vril C'~t leiour des plak-aniE-tieE et d. sekm les Ji€€rons.tlquants). dEs maj· sons poor If n~u\'i'l all1!i C[l{i pnltf. £1 5y1~~I~ it min!)!! e.ther'lne lJ. qui 011 fRit une fa. fele de Iii purification de lil Vif'rge. :lUI film ~if!~N~'il5: r'". journlilll!. Ele~rmin* iII~OCprffisiO!:l a se. QUe ooUl:ll.W Ie M.effili IE .iete. Mami r~rCl'1 S!a. s'app::ltEIl mervellles. JIIII1!lIIt la St V.' plus .C.iJt1e:nti1lll Fain~!i'.ii$Q®f lie t>ldnlf. dillil'S Iii main C'est. mnf. Certaines ville...•.darrs.eest leil'lf' eu loj pour I~ ioum~ III est d'usilge oe..vrier.ces .:pre~enli3Rl un rOI Oil! U'ne seine.. liebifuellement inil?ldil..-ie a.ans Ia 'rue---U: r~ de la. OQ cli{ naisson d'. avec des deJihls de chars. i~lf..-ur IE] Im~91lli''ili''IIi. a 'originI!' orientale.1jour d tI C'lrnam!l precikl. bollh. Ia Ste CO!. 5l ce!Jebre Ie I~.a5 blagues. Iii radioet la POliti Lori~111' Il6IE fete-n'6t pas.liI ChiiOOitlwf est I.e~t~n la06 iipoimn en Ol. c:hape~ux farfelus. n "oliiOll1b~ les iel:lii~ jemme.:~. l'c«=l~Lon d-.3JQ tElevision fe\'rier.on. 5~ degu ~Sl!ni.r ILIE CIULENDRIIER 11 ilrri\le {lU'OIi 'lire les rcis ilplusie~rs I€pmes ee ltimille... tan ~ en 19S!. eUes 50fiI oppelee-s fe. dirna nche apii!s Ie jour dE' len. Autrefois enpon::elairle. (.du m:ham:pagRe !!lJur la...~ er de les Auil'rllrd'hw. eel IlIllrils fefe. lie sail I pnSi des iou ~5 [e0ri65.ent:redmis. rnusiq_liI~a Elf inSl<lU!a: a I. Qlle l' all acrracne 1Iu-.re ee ieJUi·1a It>". e\ pallois tes adu Ites. euen affmnl un cadeau a celle-!Jll3celuJ que 1Oli alma Fai:r:edes iar.enle. dil.fiiiJiijl!1Jtirr. Sf !io\J\e fa. pc. .s p'al'ents 'Offrlr des ..'" Si1ifll-Vn~ruj~~ de .0.ah de harltot .S.oade.~e f1clI'ielII. lalranitlon ..!lrdj Gras "~E:n 1!iSl1ed~mie.-Ie:: D ans Ibflt IlP@ fete & [IQitel'lt a cene OC(ilsii:rn d~.desuJ> des pones au a i1meriflJ..? rl!!pu~ t q~q .ESt de milni"r des crep.~~.1 di5simuh~e5 dE petites [~fine5.i! el de I. Cell" LIe. St SyhreKFe le 31 decembre ~o de la IIult ~ Iii..a.en im"Oj:.\iiEtl:mem. p!astlqlile. 16 ffeiilvsi'5 s'l:mbrasenl .ele de'S" ~Q:t! eu~ Depui~ le 1\\1'" sikle 11'1f 'alentilli:jjt S Iii Mettre des. i! y a cb: IJIG:ni- fe'S\<luOIlsspillma~ eu ~fWl~isee~.ug@llt~.tlr!uES. galett5 soat veadues a\'oc d5 muronn!Os I'I!I papi'er dCft au .f~ D'anser" boill&! .J!1I['IJ" r~yi. lzs fniaR!$. [Mfa au Ii! gtat" ii Rome IHle i'ete des mms elaitce!~br~.rt~le une gillette iI iii friingipan~ au um:-brloche dlins !ilquel[e-j11iJ. Se deguis'er P'g.

~c-!a lUll"" '.:.la etIe selel'lhnend I'ap~ dutqu'il - le sait pas at .e.IIl.l'res : e'lll~_e'Q:J!He~ed'lO.ll!'~.. .anne!! et une bonne $an-I~.~-I!~er ...~_e I'.I~ t !\!o.qu!oont ~e-5 (ade..IJune Mais-Ia.S Il:c~)..SQ'll.scadeaux aleulS fldl:.>Jrgi'<lllde I.qrii.J'let. hI!li!re.me .~1 .nu_ ii' La 5[\l<lll<1nlil1l [j p. f'all'!!doref'." tareeenerresr pas-~-ompliqu&t m~ 11 estparFois'dil:lid'!e.IB' b"'[Jhe~_t O~e 101 e ~1ifm..llIOU.dlez I~!iMr~.Ll.OMMENT DlRE? P (lU II EN 5AlItllIJ: d'lillllli'll fi..de I'<iiresauter 101 repe IlQl. •• ~..l! une b'CIl'line .IS .Cih.'Ie Vous sait d01ll~e et Iqi!.a_bb~. Ch:a.... les !. L-ale1!'! -des p1!res n:I}Ii~~~fl'01. let <:l. 511rWl.lUINo&ll • All jOlu .e N'l'l$ vre!)X Q..an..rm#: la L.edien15..f"'J"e dfl ~PQnd'e' i'i teutes .lqua leo: pi MS !iim.HOVEIl_BE'S E.'.ure ..e.. tes crepes 5 lles dpches -6 Les duy~~lheff!1l!5 7 t.le dcpu~s NaRc-loon. une cliiiHere...<Il:I Uln..l~ ·~. de 111<lii'!.. Ii •• Ingr.i.e d'hulle a~wbble~ maif. it I~ cit~"dielelJ'I'.3 lURe' estIll EO'U r la treuver II taut I'a nult !I fi!uf la n u it mlil. IOyo.s.~f>~fii I A. ' '.lu_~!i n. Melange. 1':1i"!~". ie5 pomplers.'nuUe d dan~ une po~·le.cl". RET'ROUVU [E !.. 0>1 ernbra .s..I! BOll annlversalre U.ls Ie sole!1 ne 'V~RdIi1l1j ! Venus • . I La'R!~e l b_e.pCl.g s_ignifie ~ io!Wd:~~eiiifl_euil.HIS Il'e!ji pas' uni".I": .1'>"3. La fi!~~d'el_" m~:o'!ql!lj'od~r~ de la il!elfolutlon. r en (<litde_...ro!ill!TI<l!r.J1Et\! . _ p.r 9- L:a liilui.r.. ~e servi.laf!tl$m" Elstla de"'~Iill'me [. lil05 .pa$l~ er Ie cSI?IeJJ l\'lm~nd Jd·bas-roiJv~lll.rJ~' rQ: ~tilll<lilll' " L1!~ cinq ptc!nt!<rs-loYr!i d~ ta.mall. A la~ha~d!.service sp... vous I:O~Jou!5Iuh L_ecoole:l!a f"fide"'-'\IQ!. .~ 11 tlson. ol'lilire-les 1. 'f en ~'l·illllte.r en .~[~Ji\lS.ser reposer de' r.'est.>."de-nta-:d. ii'"".ux Cil'ite..admiTiistralioli des pastes p E.amedi .e N·Del.!!.n.s-_epijem. «>rreSj!lo:~dall~ ~~j <. On d.les Trenet.toITe~.l1 e.~t d'e Ii! reoJ. • En <lyril n-e re demll.il du fl.de {ill . ilhmts.-Sui·~enl qlti!!> e\'oq:ue. p01JI'qu. 11!5-amilO..e~I~ir rl III ~I~!I~ Le . ~_!'t d.. '~flI!.J!> LPn. 3 '(leUrS. ."«01.~e les P. [0.P-"" d·un fit 101'1mai. It.I!11'iI!"l!i ••• .:ent .' .~co1.e!ies.~lne pin'cil!_ de set })cll_-g de t.d' .u.-.T DICTtlNS.i!U<lts Ml!1I~. !IIIII!II:I~"II..~ nOom!..~~ !t<L\J..eCi...me Mar:.".e Ban-a. Le I·' avrit 01\ fulr-des IIj_a!~~n..c~oour (:louT I~"d!: I!lptte.. le mois de d&:embJ"e.' !. ttlfi~' ~ Li! dmfldeteut Lumli : Mar.a.!P 'd_e..le:s.! SoIru-... TOUII5 -tesfllms 1rii~¥iI'sa5c(u:r:espa!lde fit a desjOl.I) A- -~1i<O.l1$ fen€!.n~i1/-e~~'tre l.dE~i:gr:tele . '9. :II )1 a II louIS fiiti0'5--en ~Iu!'i c!iE~ dtm. ::i. !!S-~bio.ad~essees.:iI'lYllle.rp~"".~. i. I~_~'tiit P1!S " " Ell voulea-vous lSi. lI"wFd. a~tI .I.oL N~l ol~~~~i une preu_ve~' ~ yoi!:a : ta lune-e5rlli mals 1".B tes oiIlT[Qurow.11oJ.!lll~ou d~ 1'81ji. .niillle.em. L_e P'I'O[("'. ra~-U! qu'il te IJllait • No!!1a~ b~kon.$iO't!et lec!imlllS.< trl fr/j.iIrl!!lp!!r'" 6.ti: M"'r.nd·~ruI·~ F'lcriode deS" feu. OIlUotrre des e_Irenn!!!S. O-"J'~ rereile -r)'amil'd'au.."hac:uf1--pO"f ><I (h<i~L!i'e Cihat~" def['co [~il'e OlJl:lial'lt La june est I.! .....urIeri~.Q:uelie""lS:lJ~. Melc.e' io~r de ~'aa:t g Le I ~-iIii Il'!!![ II L:i5p.·9''''.aIlP~.1UE.!krl""t au per" N""'I.~. l.~rret. pend'an. L~ E"!1lm". fete--f:!<!n~is(! io-I<Iq[u:clle vaus:a1mer'lE'z'p'.eia~r de 5'!!!main.e. <I .~<lite be. 112I di!:!lali. las voislnset on leur .NDRlER t.. QllIeuel3 LJ!.Oi.mch"s_ b.I"I.st mi s ell place par l-.~ Fren~e.1 .e' YQ'~t i!!1e il ControlelAcquisitien .~ s'I"I. 1.es.'&res ees quelques Ile.$ re!'lond.oieU arendez-veus "vet: I" .~b:ei1lu!s' .IX fetes .I~fits foilt 'p~lfoll. L~ IOlll de: Palll.at elall!'!' un I'etJ d'l!! pilm..!rl<i o £<l.S de.! 'DU ab5iurde?'Dnes.Ur·!! lilulIti 'un pe-u de beurre ou d. k<i fli:-w de$:meres eS'tQitkld. s.(iquement ellai.~- letnes .llI'. h~.-1J II'Ql'f1E AV.q!JL .enlp:oT le lacteul'( Ie U concierge:..ridkY'li.lE C..de plai'let<es.r d"lI$l~ pOli-le II 2..S.ToUS5u:illt e W1 r'.~rs VailS appo.J!... chose~ pour Ie 2hi~cembre.1iDS'e d'ansle~ rues pour 10 fete des me res. fini IiIOLl5'soJ'ons-tolls r.ra ! En un.%us-Ialune n'esr p~s.

lf (l.iWe-t!<:.HlJlll ~ !'ij!igiiffi" dl!' nOrtl\)reu~ p'lron.~i.!q. Depuis 30 .@me.mes commt M~ul1ifl !Joul. » EI1 ~ffet..Hi'lfIlt e_n qua1iii:me· pl)Silmn ~~'ec11000 h~imotl~1'!l.~i If. Il{jb!e. noms ALllre!ois.~.V&tl5 iWt'l.. e Yiemienl ensuitel..!l:Q.niDll fl'imf<!kt:'. tI~ a ~ moc:l~ D U" rJ!Ilrii'!iI" tfl ~r!j..s! pre..!.~E '50~11l~ d~ tlt!lTlb[. M:adame DURCllll tar leis S'ilnr$ I\Omb~d~ 126 000 ! 'l.es.q~lpd!tll1ge mCiis elle del'lleute !Ill II!Ltressentielle d~I~societe fnrl~l~f"Q~se'.d.llffi citay<.1l ~rlp. ils pl'oiegent d'utli.aRll~t d-c m.lea-II ·!iSt le-prewmh:: phi!! ~~Il difil$ I".sl La ~artiru!!l • de • n'b""t p.i!UK KeVin rt de-. mariage he~re'i:l~. I. • Oil! ~ gs:!>eriibh!'.u:ill' p!lrlf Uil .l1[ Ciost af:r.:tQII<.~ Les noms defamjUe .fli~jQ~d'~ft!! ~-"QI'I".D~!l~l~I~u~n~ .I~ Dupont i~."piil: fliimarr~lIf'.~i5 POf' mnt'letiire lie due.~J~5.p'flSlel.::llroie-sil. a. lUte riD mio P~ffiffill]~ ~oiI>iJPIlEril M~rtin.' societe sotlVent VaLIS [!Clis.ep.'n5 rl.eu{ au. loiii du C'O!UI:.flle...aIijulsoo a:!ffifit Le. jt? A!ljolu'd'fl'ui.tes noms.m:lr!er Mats di!Qu. je VlnlS r.·~55emb'I~. plus dE pmlllibmtfs de t':jjro:~tl'i3l 11'l M. .[S:U~!S les prEnoms €i.du GlIi1.aielit -choisis psnn lies ooms.5BI[=ment un .les noms de ~~f1I~ ent donnE des Duval ~~ Dumoulin O~ d. » disCHI : « Fal'lli!/e..'l'Jadi!lOIInell ement.ie. • M"~ri.esplu!!i CD1l1'ants a JiI'artlcu:le.:Iime.U!i~i". rr.!lA'pl~~ie. • L'".U M~daIDe Petit qu un Mon:s.I'i~('" !JIDII. les jelHIe5 I'es lh'!Jis familiauxSat!t ju~ee rlOsUle. Le's.endtlfLt qUt.lie rriilr~!I!!.la loi Il:lrTll~l:aUll pl:mmts de-chol5i! !ibrt<meRi. Al1dri Gt~eicrillllit : « FtlHtiife. 's.[lomortu!5t:s J\Hsoun. tfis forB.is l!Jr).· ri{llj~ lIe e.a Beauti.m'Qur est ili~e~gl~ . EI' ml'!".:.i.1" {nm. fit!pul. .~s:noc~~. ell!imd.til: prinom rj~ leJl~ ·tIlh.DDlnS.e C."~~ ". • Loin des yeu~. plenoms aI1gIQ'5a. qual'lL ~!.

E '8 loi leur permet de--_ fai fit' ~IO.nlsl all un adulte e~ au rsoins en enf. dun ml)m.. je n'en youtaispM' mail> llllil fut p09r1anH<!.•• LA.tl'le- l.'f.eli{l'\fl1m~~~r l~dr"'4Ji!.lin~.bJe deJl'ta)ilg. .~~I.l.~./tir du rroi.:iienren lll(t.I. cOI. OOllUl1<! p<tIttlUf ~n :Europe la ~tal~ est en Ml$S~ En 2D03 le oombre d alfan:ts par If'mm.deI~ 12""seJ"!!.H:Ji'ITe de miu:iT?m". ce que .e ali'ee: ses a. rna f11le Ette~'onJi.md~~s~ Is I:!mlll~s qui om all maios..:s..er Aujourd hul lei m~icrit'i des lemmesoar I....L.ousdu seuil dErI2nilU\'e~~~meilll de'S "HOGi!lp:n!)are"iii~~ 12.~~*~(.5 sent mieulil rep.."J' ~e. I~.mt~.~!"$.de.di~·rge'~ ~9. les plUi modf¢eo: p~l~M".§RISSe5S. V:'JJ)~~ntp.SJ.~· £0'1'1 lr~"a III ~Equ'~ ~ ~'lJf 1ellf. %ruritf S{l{lale..j.(l du linge.Pf. .mpfoi Is'<:ulflnEm 4 0. 11-1:51 diO·8 s8d'l1~in~~." anonyme 'eL '!!'1J5ul.r1l an W:"'1IliS.J1-. d'~liS' les JlI!Ux P.. I:em"O'!n L~·II dqi] ~1!l15'!mrnMt~t~meG t CQrrtmlJoil!ll..<rine... 115 metl'ent et d1:b<.83 € j::01Jt ) Efllii!l1S ('t.: · lIn ml!P..oR 1l1!l.1..----..lTIk: miiifrrii!.e. un (.ltite amie de hour en!.!'I'ant I·accou.. FA-MIl.iig'''~'111 .nt ..l!cJ~1J.I.Orl~in es.ge~on~ La DUreE d~ etutl'ts !i'allon~eanl lei lemmes eat !~m prfmiltl enf.ut em: e1feClue~ 1usq_Il:i..mL LAPOllTIOUE FAMIUALE Les !ache.e ii:ntTee.iLA.. JlIU5llf temps qUe les hommss ~ la pH!p~ra~on des replls.hHlr~ quI ol'..l1 nez:..I~ni.. . Sf:~~hiliS"H.y.'.E - -- •.mllr"lnloJ!l1e l. j. E~fiint5.pl'lse"en ~f1pl!Js!!Ionne. N"1J~ro' 22 . !':n 3 ar. IfiP)!tlfJ5'c:I~~III'1~"1f.JIl€ pel' ~r.I5 SAyr&z-v(l1U5 1.<d!!.~!!iJ inenls de re rai.!IIi ••• 1...!" QII' 1'.! tr. a I'i. 29 ~ns On Clli'!:.ml..n~th. £'e.1.I.er~ ~Iili. ues !cn:.>t !'~~remel1t son ·sal~!re. e! .jl.ii.:> p~05!\!l['i:I~ ~nl lIcr.. 5fmbl".LiES families qui om trois .!e lC'e.~.allfit.. f e-n' 2001 a ere" cree i« €on!il'il ." lome frmrtiO.M.AI~lI'n.~r ce~~e inl."raw m..."liM' c so~s X ~..'" 1io"~lillll~:~i!'jJ1il. pe1lte p!!rle Emma .~ Qtil'li.~ 1'~nm.tr~oir unE en de~s.l[oulo'hui.11iI rei pat ~netde...Mi'lilm diS alkiC:atjoli5 iamilJalG qui .j . au m?f1ilg.".tnl" plus iilrd."'..:~c'm. a I.. a:mUle i enl .dl!s dem:? CI~lid .-a"l-e aujaulii' 1m[ qu II 'fi plus cl'~ f~mm~el\\E:fItJ:s< ~ 40 il1i~aU~ ~O ansi En fr<l'ute.lIr l'Etilt. rll~~lni! rt.~~ni' .!Reh:. .j'hiW.... dLO$i!'mme.[lillt l'obJet dJ'urI a'eb.rtfmune.1hu!6 eta Qweh Que SOlem 15 .lj!. X 1.!e p~t l·ernplc ~-elJt el par la Uftrul' ~t ll~n~ib~l1elld!t de red!1CIlolIs lIt.'rcl'ri~ sa ~iraZ. .:uSU!ptI.U'I I'. p'.d!.II.a 25 <Ins orn ffiQyenni.cl~t{lIn ·~rdellt"~em.i. Ms d:ons!!:ille~c.U Quel ~r ill . m.'R~I'I"i.fllte~.les·vflU!(..'l"rs ~tlrHmpl6f mai5perd metropelle.et une· 1"6 .oir a'ilist[fi.110~~il::on d.rlJl.(~rtairn.LB r~mme.f¢. siEme. r~!i!le EU. -apre.eme:il'ns ci'LIof" si~m91~..irlio. .!!'·f~·r. .CiI.t lle2..'~Il~i!ut~ m~d.:01 fEl'<llldle ils sonl encorE IJ..IL!.111003 ~~ l~triil'l!iJ.!l'!ent d h~!refs~r ocGOsiClnlle lIemelil pour Iii Mit ~IOpl'tit ilmi Oil la ..r$ 'iU"'/<:. 1':5 reps'S lis yiven[ dan~ IBIillmllif de plus ~11plus ioagle.ux"..Uep!. dii!.~emf:lluOl :m~.:~~ ~~~~'a telm!!_ • ..§ UlN::!!.: ~.!!..errii!ridt!. En (p<rnpen~tlon_ II pi. ~IW.u~ d'a.~ ~~Q.es i'!n~fi. rn.l!voutalii lJ:n.(ce.e rle:senfalTiSqu iiurfefO~5. dcmestiq ~.iliOt . '-lip.Gn~!J:dmilicrJio: J "lies SOn! O3rulr- IJ..ll. mime 51 les [emm~ passent louill!lfi.89.e~ln p:eu~ re~u. Cen. PQPUlaiion ~ir en fumillic.rtaS~nl la table .llt c'illOiflir U'Ji"l':mT.EU MmbrfU~ ~ derffimde:r un mnge p<!t~fl!a I pour eh:tN lair .t ~($pare.a-meM .et :Ie fl).~ PJil~iq)ii~_. A.b. a~" ilJel las felilUUes. au l!aiElTliilll"UU lb.illI"i~ tn.s.ij."S allotiitlon~ sent "{el'5-Be!5 I U":sq1fiJ G: qUE t~ enfant:>.Jaml11f (esl au mDi[lsd~~ pesennes \'l:''Ellt sous l~ m~me IO~1 .mps.P~·aao:!lte.j/ ~Jn1~! a I un des paJeni~ d-..n du I".'E!Jlianl.~~mm~(' mlliilS OO!.I'llidi nil pIlHliqu~ fa milia!. VIE DE FAMILLE ill.!.~~~rii!Bn: l~mm5Alr.re un P'lpa Cecile. aux.ViiI lLes enfants en faiDill!e l\:§ en'lani5 panldpe'lt a leur manie!!? ilia we de lamme.m sns.go. f!! •• III iii' 1'_ lln.e-nlaJlI Mo'! •.\'en u fami Ilal II s:ag!.lh:-cmEeI\'e.el YD ~ d':CIiIre eu~ Jlr~j:liJ. tss laTiiil1i.iel1l de remFS En temps.llIIlili. po1il '~IIDlt!@-g~r Itl 1!11!llr~1l!jJui paltidpe. € par mCH!i ~r . Les hemmes s'ocrupelll' da~'~niaf.wanr Ii! nlllss:am:--= a de 11 :semain~:s..{)Upt~ l~\I'ecou sans ellIa.§gala I~r :.a:pj:!.rol~ile qu I ~iili[ .nt u:DcompiemenrfiimrUaJ -lot rm:1!1l .it 150.i. ~ 1I1jQ.i¥~. !t. Qiu.J.t-1.h.['\r. de 30 aIlS 1\ O'n[ lamiilS Iril.~re:d~Quis-lm e[.".le. menr ~~ 10 wmt[n5 aPJt5. ia!li lIn pr<!m~~rcenlantja d"tHi~~da a: P umge' ~SI em 6 5~malnl>S.s (In! droll iI UIi rotll. luSQu'.im:e.s a "intelieur de I<lrell u ~~fa m.rc e~~.mt Plu~ de de I.nlle" leur enfant 'til i P eutra altiJs)€t..!..r l'A«~.rri's ..de s'eWIP' en.lI!{.ms Ull'f LEnll a*. s. .~fanl'5 per .[1irll'emrp.. ..Etait et I~a.es ont Ii'! pp~ib.efI pI.wp'lforl' " ~:PLarlnlng..i .~'yard.ufonal pou.~ a.le'5 fl!mm.). .ili<¢ d'a''''CllJ. iE. q~i~ pi u:slnl~l<nl'l$ !ll(alJtrefa~.". l.I!~' ~iS~lJ.11 .mranl:5 su .01Tii!l.le!10m d.'!!l"" 1r.-1I1~ke.~ti(l. ..l! "'Ioil'.

11]'.ltioll.1J: [oumir unelifl-ait d'acle de nais. iic!!!r d'e la 5EoJ rite~ocia Ie de m-rompa ~fI l'<lGirtC6 'Sw'takes.5ep. illaut s'iidn... Fri.!l ii\'"(llf sigll. ~1l] lIamnre" .cullioll1l€m.'y.went.' m~riBgi'_Sl'!:.i\(e'S hCll~ mi!r1age t.!nd. De plus ell plu$ de ri'SriOj Un!! 10i ~Ea!n!c. LE DIVORCE ET L'UNION lIBRE: "Le :miHia~ .Il9l·p~ur I!):S g<l.itquem~~t~ t leg_uh..J"ufo.:.eUfoofljl'.oiK Oi': ga.'enltJn"iS pad:l~s ~uiJl~.. qu:e Is marjEs oomup. libl"l' U! me.. !esll!viles leur lancl2Ht .tl[aots ~ weekend sur d..!t'nHm gra nd. san!: rran~is tm des em.~ert le 'dehl!t d 'sUJ Ie m~ai:Jage (a. mEblIrt...gesq..re!!.'\'l)Ian de [~ loi sm I. membredu C(luple"l"ull'le l~lIeJl.uiage~lil S...~ <lug· funus maries qUId~"'Sel1t cis list~:s &.': un [~deau Uor.&omiaveur o:u tvnrnrnlliigE. de I" maidE ou de I"eg!ise.que lam(iil:i!:\id".e m8rii<lgt.. Un ~~I!I>ll1-er :lI.I~ Pa. a~l1s ~a~ ~> miWtalIOn l.riS~iliill ij'un"E u~lt)n.ldf~ leur nom de ieulle fille au dj: pr€!!Qre le nom d~ leur rnecn..-'~[ nn ~~nis· m~n~ir~ qll"UIl dil5 p<irellts dtiit 'JEli"t..~ois l~ augmilnl~ (oostat€ .. est 5ou~ent rIXQS..irl<" du lieu Of residence de lun de 5 rurur~ EpClUX . II! Ih:u IJU une r~(:t'p- lE-S rEpas de :marla.!l.ij <I ille<IDl~. dil!lll(~_ Ull SMue~s_l6 ooup!i5 qui sl".erite_ Un C(lnegt' de 'lJiituf~S d&or~ de BelliS =1 de rebans sui! ~nhliiXonn~nt la vai'IDlll des maries q~i Le ruvD:tce L:'union.OUpl.. l~injil1ltr.ts IJ1<1Cle<i'1l1de~olj· I~s s'aevOlJ: mrttre ~Ilf discrimi ~~iiDll i! Si' darl~I.. Le jour du m'Elriag""(h.ilSll'l.. ~. mO!'J. manage dans di!le~nts malliisills" . I..fo!l tmE. ans.!I_tiS-5VUVem lis sem ~(mlilk_8 1<1 nlf de la m:ereet: Ie rwe volrses .w.~ <'.15 IlO~! lew armom::er leu r p ro<:ha in ma [iag.t I:~beisse.r.~nll'!t .gn~n(eil"t. ga~eau til i[ di: chOIlX ~ I~ creme cli~po5es ell pyramide..'5.ronj[linl!> "IDit d"amtU !.!~d~. comme partout an tas Iennnes ont lecn.lsp.Qu liz !ID1lI leuJsou.8 II.mllll e 1E'-m~1l11lI!lde i:~.. est oiie!tE' ~ltX iJivlt€£ se dirlge ~err.'ur ittlis seoomfine tmr un d. l1~r (CllIse.·.i. de fJ aos pour Iss 'il!s~et df 18 ~.lini.7 'l.3 Ui.@ fln~licilm. pare.5..!J.nt !ieulegm~ et f~Ul'[iSS~!it les ~misel res families-des deIDI ~POl1"iA I~ &lrli<.~ai~nt des naj5sa. dans].lJJ UI ~:Ep. Ul'<ltlon. n~ s..d'. iIQmoS:elcuel..iqm des ellQux do~ise prEsooter al(e[ au mnins UIItemoin.tlY.lU! dfuQg.85:de ~l'i."lts des i:. saul'filt le d!vortf qUt.AUC!lUp &" lin un roariegl" sur dtrn:_ l1!)S".gi'stff erlYlron 2T5000 m~rrilges: P3f <1[1.-eeli m'ijltli <lUX remi~ cam 25 ~ un.ale e~ant I B.j.1fl' • Le~ m~ri~.i~bUr UnE'~!tf~IfuTi de' ~!l(1U.g~ .fil'tilition un marJ. ~ iU"r'!~Cs.et 30 an iPOIrII-cs nornmes L:ag~Ifga I du m. -rehabite.<J mairie puillie alO1:5las bans pe-ndam deux i5. eu.auK COnl'IVES.hlOTre : ~~ If.'iI ~ h'llmo' der U!l~ r5.m! ~ur trills [IJUpje.rnt~ .ns ~~.£.des dEroom1~l1rpl.:.e ment mut]jJE!llt~5 .mr S"E marlerd~il'Ement.iS SOnL regril\l~ell ~trQ!lS IIDllI cie'matTI1ll1'1 miirli~ a: 16 ~t~d o.:llnjon lib!". psrests et '. Ias. etpElldam ta m lJilfE. par t.tQf(2. le-£ Fran9Sts S~ m\1llfent de plus en plus rim:!.5 b~llel e.mu~iln· Pi'lJl~ffilt1l.elI=mt:nt ilbt~!llrun tmtl d.ouS5 eIre un • maria!:!.!_-lIll . qUI divc!csnt d~u..d.La miljllrTl~ leg.ll1ia.'bi~~ge (lil!!' peffll't:ur.ama.ge"S£: terminem p.§.rni'OJ'llihre.r511 :Ii.na:Is. b'>. 18 ans pour les tcmmES .un r:I. ~1li:_5 qUl ~arrle:IH lem nom de iel:r~e im~ [billIe pliJl>~llvent pam le des rai50nsproi6Sfunm:I1t. La plupan d1oisl'ssenroE pr~fu~le It nom de: I.· ~ls yjv~U1Jll.!~ons.tiQI1clJ p"tis. J~ dem:[jrth~~ f"ite..S"E1 il: 'Ii Illi!.~iIts ique I~ dare Iiu maIJ~€'. I~mm~ ~!lliql.e Iiti.noms d2S r1J'It~fSeP<lUll..tEe.l1i m\ll:i quI ii_j~gaJd~d~ ~flf~l1l..r LA FA toIULU:: LE MARlACE.. "" d~:" Gl'S'. I'E!f.!l!e.i.emble pl us' a~ne.ru.am:e et un (~rtirbtde visil:e mi!dica~e pn!~uptiale I.rt Of'..e~ 11110.em~illes = i:flecaf!kh.ajn~ plus ~y.i l'll1d'g..uld'hul \lUI' i m.s rn~li"ps_ .E'parde (l!1l..tre·ne. P(.Y )!!t sur I"aool'llifcn .fmple au Devani ~etlesiU:iilIiroi.'L'liu pJus.nts.arune • plea.uoe) a !eurs.ur. l1bte'~iE!'smaiiesI tes f[antes elfrent des dragl1a I ~m8ndffi I'iI1lDh@~s de s. 15 mine ~J~ dCiivent cblenir i'<J:utOriS!ltitlll de leurs.~pui~ IB ann~~ soixantf·dix Ie namell< dE. hililer ooflheu r et prl.~(Q if.:jdlir ~ "pr€".rrfam dl)' divorce sur /ilua. petl~~Ili e. leslltili rie. dli$ E':umpE'_ On tme. a j'B$li Clli YEar el"!5Wibl~ nre titS co~pl~ qIil se • marne m~lIi:e1l1 alil'Ould hui si Ie maw· iJll!rrdrctls.ml de Qroltssndau~ IWi se raplltrn:h:ent E'O:S PiiIfllB I. du di).1a .~argiteru:ol"i dr.Ii:: iu~ 3UX aR3ii~s ma1li IIIII' des droilS des «1llph::s l~itimt.iill~~rs 10m cIT U.es: rell:g'~lI~ lie' eoscernent ._"Q.Ill. rnali.a. diO£ mriS.~pl1 de falre ta plupa.~ Om des :enfam$ L-e'r..~m:edml· films n'ootr. f~Uf:5'ccnjoin[s.Iandes \'llIe5\ c'€st lei! namote de dj~ct1:1E at en nett€: au~.. ma'nage'l! rli!.

_ml)n~pil!reDtatle's APRIls GO ANS . 45/tiO a.ME SCElJR ? D.:ges I~ gfilndliS ~Wes.~[jI:t.' lOO!lcpalllnlalf6 5'01\1ceJl~.ess".m15 Mme '.n lew . C(EU[ dilaud.lIol.a ma.l' 458 0'. tsens ejl!a~tSl dlaulfeur .e lienie..~rliII1! • qnl.lJi')rt~e monop:-.1!IJiI~ 8U~ heures di[f.rnrio:. :t. partir de 70.<· .. a5Sl:<Jir'vM~ Ond€1/ie O~i1ril(!Ul"f"/1 . it ~15 campagne. "Sa prQJ~i9n : O~lI~m~.a1J'!I~re • QU ~ une • be ll.~meml![J~ m:n(.I'JH! 001.:rnellls gr. 6.~ •• ~ •• ~~i •• i.· serh~u~. 1!·5t ~~f"e' .e"eu:~ : D~IDr.W~ m.et ~olarI5ee.. !<lilo (11 ~lll'uis de ~eurs 120%1 tes l<fmIIles les mlJ.aih.rieH~ sent gllr l:m1ement sati~fa.SuI1QO enfant" d..S fran@_t5 !i. namblt..l!i bras s.erche PM{ln!!e ehai! dem.d~p~.en ~aH'i. l. Pads 10< .rces In~1..st(PlaiflJ.m D:a$il~ Di!llJikilll~uJ dkiBm.e!> i!!)UliC.ll.ii~ ~«o.0 laures. P~ris e~'da[!s. 'lJrg!i'nt.5..\lom.iu? so uve ~I active Leurs rondJiio!E m81f.s.ro:e.l<i iemmel Mgme~.q~<dI~ ans .nm~tme.uilaik'.ille_ 2.l:all~(. Y!ru~. pnOVEilU!ES.fIl~· Q~lI:im...dri~s..mt:. le$lJ.e ''din ~ . . de·son m~'II.ml·I'i~~s. o IlOOra!e 0 '0 O~Ill~J~~~ OIQl"lIJl~nail~' olNfleo Cb~~ Im!.51. Les famiUesrec:("'n~i!lIS'ees :5i. P.m~ D(~PltIJ~~"lI~nC1~enmll~ !ieS.7 .les senlors sonttrss attemifs . '1..I:a. 'I" or:tr.. ElIIs.nCiEt..n! !:lIen illl! iamiile. VGI:US IlECHERCIiIEZ C.1'" • M!<iii1~ l.:eman'e~ ~•.CIllres Iiniiil(rI!f€5.Ml.smi. da!\'ent "Ims s'ada:ptef a Illl ~ lr:.'ernl~l. . '3 tllfUpS.told!!5.te riium~remem IIS~ d~ .". quelques <ilr.anl<'s..r:ti!IIe P'e''''''lllle ~ Ol. r 2 • desd~mi·sre~ rs.1IS.. e . monlloiil.:LegolJ".'0us. 1Toli· I'"m". des demi'sreurs.cli(je".e:5.E:nrimtJ.I.11. =i.!dJi!I..!.lfes'les ramilles.Plei'ii n" 4.:im$fQ:fi!es.·i!&. d~ rnQmble~ .125.lllti~e .i~ diS cas IE£gioor· ces ft'l~dent use Iflotwelle'amill€.?nomb!!. 9.d"'~1illl~ o.."1I0mo> s~:ll:~~i!i :e~rpt. p "'AAI OU I"A"UX ..~ Dhutrf!l\ll . lOans' ks .nde le~ul'Sparents P9ur s. ~'"..5e PlI.iamills son 1 liliifiCiparellta 1.mere ~ et aux fnfams de ceur-d. d~ fi3mllifs de I .1:E"IHt ~ie~l e~ ~ide neuses dans Ies transpons ~h rumriUIIl df iell! v e. .(lard'll! i!.lt ·robo. d .~m lls cnl a~S5ides df:.Iii moi!il! om des dl1lT1i·lr~re. se<CQnder..e·r Ie 4_ lie dl.a~~ .~.dE: les' inclter·~ plus: di!.ur grart:de seeer f!g~ de. onl .ga(def mgj:J.ajollte de divo.une dim!nU'Iiol1 rl1mp6ls a.se culti~r i<iii:Ce du lemme d:i1iir. iis( il~Or' =111:310011 •..eplco!.ssioll.'. .do::6~ ans di\'.est . 5inc~re. Ie beaup.lD"r.rre'.Ire.de'S d~pI8c.€:ers.osiT:' 18~-)d~~lamm!7sl ~lla (gnllequ~~ce-du ntHnbre'imponiiln! de di~orrc~ p~j''Que dans S.divof_C~.r.lIor3~on~ familial~5 so~u ''''ersee-s iUEQLi"ii la mali:fmte de 1·Il:nf"'~t.LES ItNIOUVELLES FAMILLES n lLes [a:m:iUes.p:IDfite"m-c!e lell! 'r~ilS: .nr.0 Ira~dlIn DQlli. spar! 1. [] ~~Jns '•.ire ~. ET"Dl010NS PJimQ. tlln~ D'~ a Dw"lit·. r"~st·~-d.~DfJ oor ~ertajn-e~lll5 .ram~lI. ~------~-- ain£1 qu'~ d~ nQuveau~ ~!a. ierll:onlR!~i(j!! rerll."'j.ERB E • II' IFa~t-:ia:ver_~:ci1l li~g~!!>a!!l'. qui ontle plus de .e Pi~5.mptls~i':S dunou plusieurs aofllms et o'un dtlul!e 1.t!tlgll de..~insi 'qUI! le.d. Ve uve c'~ d ~v .enfatl(5 II~ b:§n@trenillussi de llbr'~pour VO)'ager. aux~el¥~ ~tiS.. EUe... Scnreve.e slgniffe qUI! !i'!!:p.lri. .6. ~Ies iJgrkYllir'ioe.m:. "RIO'v.q~'''1'i ~I')flm!'.en~Fant st III 'man di!'!Hl m"{ne.arenrale est une rllmil~'!!qui nr3. Q!mI~ D'FltfIH~.l. liimille IH:llmp.! cDn's_enlemt:~.' 'J:a!merals·"inciir.'1bii'll ~m<el1t rendre de nl:lmbreux ser~kt-.l..iRi ~"'~ t:i fOU~ u.. klnljJhr. ~ l'. le montanr ViliIi" ~Dn Ie r~e. Ellei son~oimPO~~s en m.d.:~lii !!~!1r:Dci~iFe$ SO\J\.e. :::::~~ =diijt.~ [ilmll1es.ilIe..?litals.iJe p:ro!e.tes rEnlan!!.iMi ~nlX>nlrel lie ~l'mpai:hiqi1e ga·~Qn.. :fiuml:!. Rech. de ~. !J ~"~bdTiillt'· v~'" D d~dra :rdWi:Frni{ll) "...1e:plus so UlI<"lIt une L. . u.!IjIl1.5a lemJJ. ~lio. aters _~_ "..z ·son.1 m:u'II!.'I!t I!!OS e'llfou~ re:!i1Sent de ~e lIi1'1Tll1 ~I'hr: • iiJi1!:· Gb.'mlfOlfl!. t.'W: de S 11'1.~~~ COl'ltr'olelAcquisitian *~~~•••• •• ~.une t1~ti"'l J'llam~1 .e5.~ 0 125. c~l.. Uri@ I.il ~e!Jr era! de same et Il nt una fEU<3. ~e:i .'I}. .1.es plnsde65 ilnS-l1lpftsei1Jem :i6"t de la P'lP u~a!lcmet (echiffre devra!! aU&meliler C<l r ~uir)\lld'h!l.ureu.r. l. hiellJ~enus~ ff.i:lnt 1:I'51l~r.dE:S ridDUil)ns daDS les Iriifns IE:'.· . id'es m.~r. ~ rilles ®h'ent ""'<:Ii r l·a~Iq~!f".ms. D. fn~uih~decelil>.uI<..

-6\ d. La mQille dES FraTf~t5 pre-no neal des lJT1ines decralr:l be-uRi! ·eldeJa conn· ~j!e OM#ian@~!f an~j"e flllmbr!!:l. A PaRS.!'1i!I"i!atfon. ? E~' oaL.Ix d!~Il!~.tlrpr~nd SQU\'I:fl..es Fr€lrl~"is: rlfsteHHte. ilil nWClni!:fle I.ItI'S traditj~ll:!s C~rillaire5 RI~{11t'.rffill~n~ tt:Uf rq'la~ d~ midi C~e1.1"il' di!jeuner JTan(. r.r.Gs.mml. S:Ultmlt le m~li:n. c"esi • la Sfmoille dUi goUt t Cetlll wmainl!~~.!w> 00111 f<litEs. [har!'ji! d~ l"mplll¥lt C~·dt~tl"'~·~11llS dans1:le nombleU~ sqnt ~J)l~i n:~ii:Ura'n15 j 0' {j·rre..n~. d~m~ell rf~Heli1bler a (elles de nes li'oiSin'$ eu!lt~~. 5i ~(lU~~t(-S58!all~ .r· 'DE TOUS. alOE onmanjF 5'~r I. gUF geles est en rQ!l~tante . ~l'll parluis d~lool1e. Ie plus sOUI'ent .. 6t:j)fis ~.r. 11""I WIII'ul l.e. cb:il. de ~ung~t [5 jeunes..mUl se .e p'tlt ch~j~ ~ p". 11 tem]Xl~f deprUSlcUf~f.. d"infumraJi!.on IUOPOSf aliI eTiiams des 2Iim:Illitli'qlfH~ i'I'Glt'p. dlocolal-ei men<k~celia~'e5.~ ~hl!bllu~.!lm.m- « ·I. ~ I~h.O' Lie diner LfJt le ~:. ooi$lln d)ilud.ui ~f!unit towe. semH-il' 1m votedt dispari!fofl.1s al'i&te a L2~'El ~.d\UII cafe ~oir Oil au ~ el plus all raremern de Ihe..'Hlltll-eur de p..'WIIII.llt pas le maiilt IlItf Lss tilla nl:s-. Ia .l!abituJl51111m:e'illlli(e>'S"oIl1 ten.5 deux p..lUllH de (. ". tW1auemurillllS • ts enlr~pris.~ijdcr de.t' ilUlI(~ .m"'5.Etan~-ai.!ll.S. la lamilla.oI1Hits est 1m baissa' COi!$tttnt!f.5 dtttl(.16 grand~ anl1Eoe dans. o:t de fjillnag~ ~ttQirrpa~e. fi:.diHlte ii sa s'i rliv{lrsifi~.lIii I~~~ 6I ill.Ire ":mp5·pm~ a p!~rer ci{l bon:sp!:ti!s p~mS dtmiTllleellf.:srnura!iol'i rapid . eu"~ ~a!tk:ulle[emenr.e-de tanSdml1)et ill Le FrtUlfai:S.~~ €qailibf~..b~·.1iitl el ti'e IIi!'!. modifie 1e5 hi!bilud~s alimentalr<'!S dss FI1!Ul~ls L.ner m '1 Uf.i. ~lI~s ..j'lePiIdu.e moome :Le: d~ie.QI1I~efl.LIS JOURS L.s: fran~is n. PQurindlE! 1t'''~I1~a~ ~ iiroir una rmum· urIt p:I. enuE 1'9heUtes: ~t'l!l neums et !.]I !1i!.l tOrmlmmalion tli:5 prorfulr.. tes Ko115 pn."M's i! 1i!.ilis s.milltfS III 1.E'S REPAS Oiin$ .:Jl~d I[ Imp~sJi:ll Ii! dE:remfE! chezsel.cilll!l qlJ~habitent d~ iliUes l\ioyefil1es ou 1E Uill.!!oSro~· 1~. d~ Il!!llJIliW1I!i'3./a cmlso.6 ell paiailt1liif pai{lfe·:e.sp.. dun !J!l! de Iljl1. II ~eo:mi~ tl~dlli!l!l)I)t~lIeffifflt d UniO.'OUSPOfJ'rez"ba..qi:and eOrlSOI.t Ie et@ng~rS ~r 54 f!uilaI1te.

iir~ 1~i..f"'F~'" (~7krri'"i?"~ . les iH. H~r res dES culsses diOgrWiluil!R.Lli.._~ ..l{I~ ifd. est dal':enu incontoumable Ivoir Ie i d"iap1tre 21. Bien sUI ~I teues! joulS pDssih'~ de se oouwnr dans I~' ~ ss..~ d/. A'Llt: mieux..1"tr."Qi:leprQPl€' rnEl'Ill 1J.gonf"4 nMlu mEUI.u!e fm-' c'~*rt. EHes peu.g &"~4 .epuls la IOj .): 7kr?.. II a! SCU'lOO[ diftldle de . 'iU\i! POUrre:l: Diffl sIn d~U$la O!l ffi ALLER AU . repas de f·ete.a I.I:f.es. mais ~e~ Imr~ IfH nts OrWmllt ~Il(f<ees.pd'r". on trQ1Jliedu (he\'Ieau dan.tllt des e:ll. qui A~ rt£i<iurilJ.a..'em dans les gr~ndes SUr'/4C€5 srtulk-s li Ia p~riph~rle des vllles.1dii~ dUN:pl5:5 cil[leiW.. Pou I' la Cnarnl'deur.ou menus (omp!l5e£ magt:£t!iJu de la !l:. '..: 14i4dit.11l' pIUssou\Tenn~"a G. m!Uins~ural1$le$ mru£t!11-Gil'1>5les...s~iIr:' de 'N~I ! Bien sur ilE~t IlJIIlmns !le~slble de 6U~ marmrns er sanS bUche du Le~ r~p~t!i1duweel(.!nt5 off.k d~ m:~nlJe! figmenr !e .: liit5£. ire' ses courses all march@£stun ielll<ible pial sIr..<i1l~ ~~!!.ul.Khl2':. -.. 5~:5 .::pas "Oll s1 en vlmt-fi1ffil une IlCG!iiIlJ1 Ji<)l1i(ul!ere. M(lis i].qui ~ur durer 'plusleurshBUJe5 ! (fn... la \b. D.~a~. ra ~f.m· \'Eaw: diEnt._ • wprj"t.quE-S S~ c.:~OJ." .::~k(".ent eire salies et ..5 ~i!!istaf[ dlJ_sarvlre \'mf~ !XI ~~It.-s me13.r. r€sJau- Roisav.#<fi~. par e~mple..tgneE..mis. que res!8Illafi. En II'\'~nck le ~im~llcl1e et pendam ires v.a.~\3l. en famHl~ ou i?!ltre amis _I£sr\1'1irnurant.se de m~iWTl.!'ilI:UI"'~ B~~1/~tm . propcs'ellt \!!1ecui31ne tU(l ~!>r~ I.inil'5 [f!eS s'ao ~Qm~~nent de mets uadit10rlil~k t1o'l1~lie ~~iail pa~ N~ sans {'Ole gras en lJoJ.. du < !airepr~!we d'mi:ein~IM.& sa l'aOiiUe.$rrf~i4i~p. 011 th[ljsira50U\'~nt un bon 1.:. d' tin piat de 'liand~(lLrd~ pol$SQ1lg<tini d't'!SglIm~...pl~ n h'!'ur<f3: 16 re~Ii:!J.li<:.cwmp.omptlS~ !lOLWt'nt de ch evrea'll r. sa ~....'"'Oliit rOm]u..t2.'S de famban d'ceufs ou de ie!!iIJme~.4t. teo '1n er rE:~ ooisslJ ns soot Ilk reli1l1lea! rpmplis mailS Ie p.ele\'~S qUf CfllX UU mtilll. le l !f>irle.$lde p..lis sl l'on !loot fair.I... 00. plijt'ood~'(!lmpmer 1.om:ur(elieen!' d~50rm<!i~[orreme~( IH I. j..RESTAURANT Ce' qll'JJ..M_~~ ui!/t. Tout all ICiI1~ell! moi~ de liill'li'EI.... [iii r~ \III ...:-'~ B.s DE FAIRE UN BON REPAS tes acMli alirm.! 115 elaba~5:eme!1l$ d~ 1~I'WIillion r.r un jXluri.~&er ~Arepasdefllm1!ie .ilVel <llis!>] fa pc£'!i1bnili-dEmao~ ("lie. C"i!o1A!-Ol1i' de cOmmtlOOef un ~I a 'f cas tl faut SBvotr Clift It-s pril($OItrpius..ntai 15 S{. TABL!E LES.H6UX pllbl~ les 15LiHlILiRts ODF!t ti!1lU~ d'iwolI Q<'s~ces I~~erte:~ .le5 aoullf.~r-e'rtaJUfflf aPI~ I~"heu:t6 !!..! le Iradilion lIeut Que I'or! f.. ses ({JlIiig1l5 de ua.r""'-.".i[v~ -~i:!Ml~". fumer dans ~. lllepui5 tloentr IUIS.E5t wa iC!u'a la Iin mats au el'larlil.laUrimt fmm.a1lte Ell from]:.-S ! des esc-argms L!l .Le!.~~eu slmplement 011su~re..~I~P~ J"d&-. ar rant'S If{ldi[jo~ nds I1"aKreJ~lellt p!!JS. qui." rb>fCI!' !2U8'c-iJ"h se JE· .f~ 4*M""~(»t!I~~~-I"~' gf~rt.. Qjrt line Ilrei~fen..rtdes 6"tine rif~U1. f"Mf.en:!l te ~.ptaurants pratlquam unie cu~~im~rradilionnelle_ ""I.j '~b.u'i:'tlt pi!S une occas!on d.drlx~·bi.OOi'l (ePil~ entrEe.~~ fit.ajs! mali!es.1""~''. .. ~"4t''I'!ifzi.I'llleedu cho. OCCA.fK Jii:: ~~~'~~{oh<fiE".rre-~".-la !liU!: budg~1 fam]lial ron~wtE iii !'afimErrlitt!ulii~! ell bill"SSe mais lES f!':an\ili:s apPlecfeni toUjOlIlS le5 plais! IS de I~ lab~e e~ne manq.S. .acance5.'{ t&".t".lafie_ Lie me~u.tree.5Il r l'in1fltlltiion d".in~ i5i: rlifre-l€nt~d~ceH~d. fo~t1~ plu~ ro~· .IV: lumelclts: C~daili..SIONS ...anl sl II()US~1!5 U~._ ~'OOt r~ilm'Em.v~~ lE1td.. lies boucheries et le repas de (Ill ~.<i'~~ 11"lf.5ti de gigot d·~!)!1. 'alleli ...i dind~ FQn~!lis aimtm!' se rwoli en lam:HI~ ~urI'B!..r les~'~lmrompri~ dmir. tes aulres I~ lai~E"t pl~$ de 1iQ~Jte.e • un.'2' reslteufeS.11W3. i'1~'D.3S5'e d~5 C[~pe£.nl <:hers I~[1l~ ffgutMt II='S-a I~ Ulle de !rillS I~) mais s.e pcur lss c crepErsSlJlette • qui sonr nilmbeF!s a~ec tin akool rort.'1ff.~m6di soir0:5t Ie: iOIl r d~ Pled ileC!i:io'll des franf<)is pour faile une SOl'tte au.

a iil..3iSQnn~ trune ~IiCe .LA TABLE Le Sud.antet't{Jl!1p~e! EHe IlInl! "". I~IE'~ (I'ail l= CIlrnm. un plat de haricots blencs.l$:5ed'o.€ 18 Frall. ~.il!.s 1.:lII!' d'. m. Ilene sur Ie plc. compo.. dll thi::m. les rilJ1JlI1:tl::€OL 11!5iiJbe'I-' gin~ ]~ pl'IiVIO"".~il1': j:a mui!1e.ais Ie Sw:hOuest est. rei' pIlls b.plus longtemps. canard ~rcom!!'l'8.na..ln rme de.ltE'..i'l" Om~~eE$5enP C ceufs· (jUts et des ~lh'~.iffil\gffl1f ~ "hulled'D1i!le ~ ooil"illaba is5€.n:Ce. or. ro~\'Ent d~ la moru~.o.Que5'! iIlustre pilila:ltem~nl le • pJIildo~e Iran~ilis t . rm!l~·~taIe plu S 5QU\'e!l\ d2!i' t~mal<l"i des haricots ..(l!ltlr~ ~rrs I~ Sud-...!. de 1<1 S1l !ad~ i'Erlt.~tde ... t~ poptllilliOfl a une nOllldtUJe Hes rlche en lFili.E!:!::d.1ssmns OOU il !is.'et Ie foi.Jni" iffi'o!I1~~i:e. (est d~ns a..{)i5~5t 1111 lat"!3fralp U OILo. rill :et!e lall!~l' rlIe ~!? ma~!res bl~n ol'fft!. .:. qui oompll5tmt 1<1 rata-' !"Gum!.gm. de frano: ! L~ rigitln cle Toulouse !IS ~ c-el1:bre pour SOI1l !ainemem lil !~gi'llnla plus.'.. tine "5. eerfi i!'i'& Yn~rlliIyl1lnl1ili~ ~ thuilil' d'ollw:.lle d~' p(lrnmlO-Sde terre ~ I~ sarladaisE !nssclEe..sse~ 1II'Il ma les. roIDi3.IIX herbes aromrrtiq~"5 wmml'! I~ ihi' m Ie ro. \'III~fi05n ill Ie IQ~le Elle se m~~ i!..llillrnee a.:tte region que les g. dalltEs OJli!l~irE3.R L.iel. I!' III iI! . &e.~~ to~t . p:mrelJ~i<lf qt p. dl!' malrggstronoffiique. 31 .-$regioM de Ftanre Cilt leu rs 5'!le.r. bR!n irnis.. j"lQU"S~.<.e~s ~'h'~rntII: La t:1i'u8e. prol'e. .Ii ill •• CaU et ['hu.. fS! ur.t'6.flri~.-e SI:!Upe' & b~e de di.<~rs )JO.glil..le rout menu prutia!Her~mejli calorie-so il"OS~ dun ..1l1W41tl-....<et oni le taux de dJot~sl~roll-e Tour<.ent urn 9VO~I!11l1: N tithe en chiE'.ll~ regi.e gr'".. mais on .e a .:lR tl~ enool~illfu_ En I" 5illade n h.1 de Cd'nerd ill!!!! LE SUD·EST .?rts..!'icnfit d'oie 01.in eassoulet. '!Ii II .ariel. Le i~ie Illa3 <lUX nulres Et Ie (Ol1lt! de mt.ofive Il~JEIlI~ntQi5 flllUs@ le~ume.WJmmOO2:. !:<!Foliesr un pial de leeum~ i!i at: poj~· le plus. ill rail.rill de Bordeaux.'!i .s.mt lWa{mndlln~<: dans t!.s..

!=.Ie.LrOUES.t ses frnlt£ ~e.t (elellle dans: ]~ mondt! entiEt Le c'idl'e . {lIl)b:lJit SUl):olIt de I. lI11treplat'-. tes huilr~.~I!.plawtrarlltlonm-els 1e:s p!us ronnus. Lei CI~~S Clc'ieltes. ~jefe mais 1:: vi" d·. dE --. de son!.:a(e_lJn'~~ blsnc ~ frui!e."~l Dan~ces 'r~kms.' tout IE pii]\s. d~!. Querc n m~llge CRIES.OOllnffii~lJrs II peu! eire S. miiKu(Erf.:5.cu porI: par ~pla.age.:d En la dlil!Q1~~l.!ie. b!a:nc comJI{$S~ mI.T Le belU"l!eet Ja C!l'eme fra'i~he L.iilditionnet !Gcquicne Imrr.c~epes b.s romme le c<imemm:. B..!. §5t un di:5.s.crem~ Ir~khe.::iilen( rej.' d~ ~1JillI!!~ de leu!!. &1: • Y SOli! d~exC'el!i:'<ltequalft~ br€-tonllE:S.e 0:1. La· ditli:ltRlUt"_ d:~ dmuxfomrlerIW. uti.rnislnE ~ .. est Ires . les ooquilLe~ ·Sainl"'~cques. c~eb!t$ etsatcompagnent de Gidr<:.!l)t~ . une I<ille maude ~rnie O'~lJrs et de tafdons .es iameux flom.cECilU dou. term!".e. tes L'EST :LIE!' ~bou:et moule:s.i!pprOO~ dCf .s.:i: NortnijJldie se d~g[il!_gnJepar la QualIW de $8 .:i!!e. IS .pou~ ii'EiS Pfli£sOIlse.~Js:~~ .: fraL9'.(aJ'.iiurl~. mali II se :bOi fa tQUIOil!'S Ire.e .. salb!s OU sucre.e :La lb'iel'ie lilt iEe 'lin.U!'Ie bC~S$Ol1 pommes legel'€meflt~koolisee a bes~ regrou!lf" d1If~rJmtspraduils prejJili6.r~l<!liWE ssl parliwli~~.. mer qU'eH~ eX!'Ili:ie dans.du '~~rd"·Hc.lestnl:Slqces rornme~s hOffi'llrds.et :Ie.Ii~~:~ans de nomd ori'ux pla!s et pal s. du iiimbrnJ.a!{I:{. Entith~ do.

IOf.I: de.~ de'fI'lTil. . GU un~ bonne boc!E1I1" de \tin Lorsque:~on~~a l<lbl~.all!i < ..u~ l~ nap~a mte de ~Olre iI~li:[u~.ili'llel"ilf!!Jt. !111~!Quali~ du pmdllitvenliru.Uede..t ]€5 <lutiE • POur . i?as sli vlle. '.tll<" ai<). d~ y8ou.dl1q·mill'~tes a pa'iiie en 1965.acul!S"ine car 50IJVent [J'Oj.u... merns de¥~n '.~.be .1 im pqll de ~In C:(lU~~1...iIlCie'..eu rol'frlgerareu.LA TABLE LA TABLE ET LA SANTE plus une alim~ml.g_!i~t'~r' ~ln (mfll~ .0$l'iiJlgiques.a"l~. I~ f'r. de Sum.ain II un OJnl~i\'l.'J au labellis~ seVertdiO!li de llIieu~ €/1 mieID.~I~.rre. II s'"gltJ:I'un I"bel nation-a.'!jfii1) dil rlm.u.bla~oglq!lel.8 ll".. Et ~ll~~art:d. <I"ompa:~e' IOils 1"5!O'J:S5 - OuiInd on 15.Mielltenooru. tP u!Je .h'P'i1li bal~~ d~:pllls.i:rre.li-l'iliWn.: Yin clJ. i3tl\ doe uelssa nee par <In pOllr 1115pmd~its bios a'iors qlJe 0. 'I~fns. ll~isC!Llll. 1(lil.immen<f a m8n~~r lXl~r II est jn!U eleganL cl'~"SlI)'::r sen assll!ltt! avec SOIlIlZitrt.ea~ ~a"g.~.aa]~ pro~'~!~ 'd".griC'fl.". CQndl· Illofl.1il'i\IS_pliJs<d'.ipetHe..llip_~!mplus de'. ·(Ii' dom~hil~'jf.I~~I"H"~~a.l' serVIs fraiSe el"'Y&'e: la ~"'mpe'rawre .\ enro(j!~". ""Iii illes.. !e rJlii!ilPI"i0.coupe asrre~m::.IuO)lite..es'~ I. sa.'bne'mod:lfi~iltilJn de~.a..t' Qu~.. !p'~e" bob).. C6 produ~ls som 1J~'5'seri.e - rnntl61es pill d~ oiganism~$ ind~p<'l1dams et omde~.llnr vQ!J.sl[i'geles_ :Oamrce. I.alJr:al~su'i:i:Dmbe.Bi'!cn.'I'e'.. . n ll! pain.q. deliOl.il !Je.dans itfo.~'~lee5lll.1:J1e.~n I. poUli!o.de\!~m 'e!(X:.~ral'le 011:1 '€t le phJS~wal1:d l'eaiL II i!5..avam tout e'n'J'ilIsl:il'lld.QJlr'.ln.lg¢'t'd~tJ .'l~iie .5'e 'dorVe~! 6tm: • Ne rnet<.'S ET BONNES MANIER:ES de pius . l.eu~:emelH le: a:m~Gmmaieur:5 rOOH.U"I'! h.m~J'tIJ.-n\!Qij~ lerou~et ayeC l.~..2 0.~ 3JDI. et Ie vi n rp.!." i(~'U. IIsabllend!'01lt lJ!l1label !.I~IJli:m13riOn..Hi'doi!.Hews a l~ main61''.dam. en putl6Jr e lier de I~ bJi.S.!fli.uf slla maitre$e de m1>r. e".''-j:l<iOiSe'tr".e.'<l-p':i~"e. <Ill pois:-tIIl. V...m~Ul( CIi'te:re~delinls. ii' <~Qa. blli.f ~Ii· ws ments snr'lfl mllrdil!lte.itlie'tiq1r. ..ld'9~1!i!:l'te: oo!1l(6le~ I cjlle'5'ilpp~il:l"e..e'-I'..maiiS un. lab~1 !'(I~€e.l ties utile pour POUS<S=.rle'lo ~~l cilll:! COllllllu.j.ll .lJl1flc • .e·.. ~ \tIn!Manc.-Ite!!.Q m~_dlooff.d~.le a ~ COMM-EnT b(:!fl".hrsi!!_!iI.perin~t ICllltesl:e5 su rP(15~5.JjVil~ par Id miHlresRE ~n:tBi~.dai'il< f . ~Jo".iIN./1-'111 mon[clraH/>.' Oil Ie '~!fse dan£5il ~beille< :<Insle prendre.rrow~g~.ap:r6J iiVQi[ ~I~ l.. 11vl'sec'cl. I l'l!us.e: su:perreure' du 1/oUH If! P05'ef.b.~ !Jili. 11wus ser.lir. En Dar! iCIIliel att!C Ii!~I'=d'.e m~:gt: cotib.r.1!Il~'1ou5Iesioul5' .5ijnvii~a leflilre..li:t'itre.ellt-a s 'dtl(eu~~r ctli!:l. n. ~:e._ ttl! .qU'~~im 5!J~eiieure. ae-.lt~ie·bfologlquel : il !j.1M. di:'i'5 h!sHaai:i . 19j5 .. 111le Iii.jGl.J~ re:!l'35.e i!i'r! --_ -~Ul]emper.-I. 'ifQQS.d~''el]1r-IID'~i l€lpiiS'.j'lI 'par habltant est 'e~ CO!l$I"llle dimln"n'OIl a loIS 'qU!'i' la w~sp!llmatiQ~d. me111~II(M CtllHlil1oflS.'luf qniM' .u~.iliil.l.'He une qualit. maim £11parld)!! il'o~!~rr." "' • ~-e iehi':lssm: pas • ~~tm!i. :1 '1Ji~ d'l ~~5'" lI.i vina~'er del'fi.enGiqre b ~"i1i(.SC le rnettre. 1. ' S'iI Y B dEIIX m!JRi!Il!l (l.9m.et iamals dans·u!! • AOJ::: i\~p~ilatlQ!l.l~ petit d~lelliJ:er.1 qlll llert. ffle.t biiiJslfe tn 'l.tiJ~ai"Y eonsacrem d~c.a.0Ita'iilt a'U!l!emp:s.In.d~'mmillle.. ils'a!!~td'illn \lin de~b!)n.ENT FA'IRE ? me!.~de 13:1! l-li a-ris bQ!.. !:!t"YJ!f d~ f~miJ1~ br :disp.~gt e. S'Us reportde.c~elhi!lItQ. tie. piE!ce~ da. ilwJijj: die< des gens i~ tiili wm'eft~ble d'ilfIl'iI un bouque..liIjl:ud~ de.rii!f~~ TI.'eMe de .\i'~I - mfHE' ~ dl!'gl~<.qlla:rt!~Il:'efllre..mehte: En re'lal1cl(e.~ rr.abel 11. cr~inie •.ge: ilf !~IJ~dlv·l!m~n.'~5pi!r II! Ii.: mains de"pDmmtl.I .I Pour P.IM:lp~o:e.}"tde lea I1ti~i!'llI".m afton mo..e vin 'ollge dl.aut(lur de~!1«1u i~ire de ffiEm.re. h~. de rndnE quo: If()UflS!t S:lr.. du ~ique:" !i!n.ronsQmm..deUlt helul.. -=C::'O~M:::"\~lE=:":'N~T~f~A~''=G'=E~: f1fnd.t ". ItS se me a~l p3'5 a~fi': l~ doigls.)flbianl(l: de-~a.lr!iI' l'oJ(~ ~&~' t COt.:e. l!.eSl: ." 511 ~a d~ux l'frre~.es dQt~-en llel~Le'l: boud\~..lii. d~ 1<1 surface OJltivee lfiln~jse i!5! utili~il~ pear I'a~ricultm!.. s.!.iros..'q!i~· lite dCln~ l'origiriert'l~I(."lI.'rment USACI.i2.lilon SOim: 1& lss Droouits • bj~5 Ibiol~iq_u.!n 19!iQ\ Ul''« ag!icll·c.. m d~ plu5e"o !lliJs.1U i!!'rd~'.~~Js. on dolt attendretjl1'eIlE' e.. '.~uss1.ln~.

8. jI ..~. BIJ10lil ! III a:fpfiseri'" 'J.'liiissI)Il?" Blilll_sij!nille: '1. La OIisi. o..! IFran!!e.!"~veau eu de bll.1.m't.vo u~ ~. Le selr. la r?mllle.e Chelldle' .s cullnahes. Trc_uvez '[fois arguments qui.u·e~le sera pe. e:~ a. La scma'Ine du goiir.li!l. delLfilleaux? 7.l5jn centre cammeJt:ia] Plal'i"de ClIm..Quellle't.e"'" bl pa!lsserie <:1dWRiterie dj bl*H!:8J1.mang.<1 vtandede coehen. TOils IE5 restaurants frai .aIM.. ai CIl!Jin.ol1lp<lT1!!1:le!arols ·'i.nm'a".·itel:.oliq-ue. PO-HE!> ANNDNCES Mel~ l'i1l!l~J!.!lf' rable lamlllale. F.'ire ill I·~.alit • V.que La. 'C.de hi ylam:le" r.jre . e:hi!ql:le reg~OI1Ja Se!S specF.des rful'W.ll' it poiiil.est r~~rvee all~ e!1lanl$ qui n·ollT pas de·~oi1t. ·.nir mall. A mIdi. on demandera. i Fg. 10. midi et I:Qfillm!!'n~. s. f1i.e·c c. I.. S'U!:>!!! dans Ie V()l'!I'e de dr~estlt o~ la rasse 'de cafe de Son voisin.ple. ll. en [oll!ibufS com. Le pore est de 1.u 6l.e~ rec: qU'.l dans du I de la r de! • OUilIIl'd ~e en ilin tJre.1:1 /.eul de votre pays. S.i:i'-(Ii~Jeudllez.XI ~ .·ntre ~Jfame'r:i'apolnt d·oreme~.. Le vl. des prQdl!!it!i·d·~n!reliell? 41.a I.nl~riel. mUOi. 'Ufgent.x.. du (IGll1age .~ft lihre de s'uiie :pour fem.eIi! ~ii!Jlde sera'a pelne <:u~te. 2.nollill'es..i!nt ~ la semalne d~ IlOIl[ ).pilgne a. de.U[l. du t-Imql'ln er dY sauqS'.•.Ide :iI.0Iilel repas dl! f~IJeIl. • 0(1i~d'nt..n.l.~ retreave aUlDur de II..D. on ne peulrlli!nic.iem:c'r? e.l'lifemz.lOT II E SAvom 1li'i!lS pr1'nclj:lau~ nepM OU FAJRE:S'E~ COURSES !III "" -I.dJ.l1Ie' tradlliEl.la-c~ep~rl<!i cuisine e.er de 111 salade nli~Qise' que dans la region de -ke.· peu't ilche!l!f . 5~Gte_ur MaiSell!'e Viewi·.1! I'on nnmme • les 'bonn~s mi!niieres-..' 10'.. dlO5@'ll'iii~~§I:fr.Ji~ .I' r hatml'illU: d'i!!O~'~'jljlir~ ~trrf. .esr ues: a la modede .des banDDn'S: cu des dlOcolalS ? lustlflerai.beuIamgerqllallne. avec: SIlS d(li~~ 3..!se est lemp..SIlr~~mll!. vl'GI\[ Eo.lpaiftl eo[ dl:!s m1i~anl:S-1 6. • L"appi!:tit.I bien \ leu ~p~ c uIt. cUIle.2.!irutde 51!r..eulS ? II.a. 4. 6.pM dans le plix d~ menll.~t~ ••• VRAI OU 'FA. comple[ du i~1allliiL 39 . chez vous et 'S1. conHrme pour t"..OUll 51 VDU$ m<lllgez de-Ie Iliande Rluge.•••• un 'c:anaJ'Cl~ slgnilie Uemllet".ib 1..<I15av. 11'0"- QUI p·e.lIb..lnlllelle :1l1ilio.~.heti~ f'l tr:a1ileillr gjca'l"is.:ais propasclfIt des plats d"eJitl!r:gols eu de gre. des pllll:5'cuisines aMes 11:.voDs ~[POIJrquol? 4. Gomp.•. 9.ut~n-iildJet~r. des timbres '.UJI 1_ it !..~ement. q. b(!lIi.c:ulli![ie 13.LA TIlBLJE ••••••• controle/Acqui'sition I i ••••••••• • •• *.¥t cQ'mpese voue repas ? 3..II.ie boi.!f? 'On k I Ill"ols'!}~llelie-· J I bOlllang6rie fleurlst~ II char.g~.1. Cher~he bouclier.2.e. 7...

ant e:I'! pII!IS 1Ine ll'suranre oomplemen.r. est m.ccr IE 1'~liIe'IDCfiI a-Hi nns en pl<!-G< eane Vi{Bj..LaFRANCE A.e QllIal'ld Its I'efli ffiiil~d5IES_Fr"i1Qii.eur5~steme de proMctiim ~ocia'e mais iI.Xl €. d~sm&l'ocmsg~n~.!t111CIWM'llf e'Sl !lsstII'e PCl! les ~oti$trtio.! sl.elne actual de protection soda.si I~ ilOUTClIl> les m&i~dR'5 ~aI'~el1t plf'lltlr.oIIiEde manieii ind~pemlanl:f..!i.em!aml!: r.set 82. Its.. lJ<.opuiatiol! /nHlfCiise est g.r les {em nICs) m.UllqllI:-S (PIS) am: aep.rn~ ilJ11 IHl mMeci" de f. ia Pnmce c!msacl'ail 10 % de sml produil rnMrieur bn!t lli p.l~ro'Pe{nltle qui Apres ans !If'f IldES minimum..110c".ptlYs de I'UI1.alr~ qu"1l: pli.eJ][ c~aql. Ulil5Ulter IE ·m~d&in de !~'IlJ .tiiiiln inlllrll'lSUqlf~ !!n~ m.t6 ~.9' a 'is' pou.aoonsullaUiO![ii-medtC<lI". nouvelle ann~e. privee a le mededn defamU!l.qui~d~Jltace it dlJIDldleen cas de Il~.. nH1~n.. iii d6 Ilal$ phCl:ima- L'etat de 5Gmtede CI I"esperan. La G!fievitille ~~rm~O'B! remtQlure d=re I.iri3 !JilT Powr I~ maladif.hob.1'I5 ver5ees par les emp'/og...'5./ooatel1l1m.IGire-dI!PIlJ 2I»Ol fI qur. nom'~(e rae.it~5 s:uI1Si5hl'l!~t.el1e!ce parle deficit de la Slfcurite soria Ie I:ftlj semble eirE! till [nu. Is srl111entil'Hippomtf: ~".: par...irnlt!s a ) imllln:s allp 6 des m-&t&iJl~ q\li coil:~ni brim SUI S'lnformadsat Ell..cilleure [jri". G5dr 1l00:-s5ite. Il<i 'l':..m ins~aUaooofl cabinet oil ille d-~slfe at.Hllilie . S~I'I jii'. \'<)It:r 5oIUlt! .2.dif..€S ii l. La 5Y5'I.ement lit' la 5kurire s. dans (lOilaines ro~ror:ah:sl La t1ande majoril~ d6 I'r..! sa tis/aislll'lt puIs-que la Franc!!' est le. ce. sooa!1O.te~cilo. En 2003.ew's e! fes sahHies.'J!l<im .a/. \'.mrd iEX~rter letlipro· [e.pilanx !j.O aUOl'ml£N E L.1te posSlbllili? L.. rrr:'~edr! pr~cril des mMlcamenl'i el redige 11[11' (ilrdmUlan~ que Ie patrcn i~mH ill! ph<ilrffiilcieJl . all.6 (1/:15pOlU Je'S fiomllle.!iiOfi !Vull paglO ~6l.lllsji:md.le date de 1945.s:il~ En 1004 le-mmuaIl"le5 hOllOFilj~esdltt1l'n r'-cil.ins ~aur 10 ~OO habitanis muis ce 4D 41 ..se dil aVimtd:e bolre • Biall(ll' f1jl1lre"ll1 IioI/llC~IlJ/e • se.. 70 'l.pe:rmet ~r Ie hiaisd'ur1ff~g_. Les F':OIl'1f'"'S sont tn35 wll~ltfi. IObll\"'ij.s de SAH. dll pOur presenrer..er le pri!: reel des mjn~ <lUlfo i.lf mois 'ft ul C()mIXnS~ <:11psme I" Ir- une calli! PUI.ce de vie fa plus rOllm!e (75. It! mooECin p.mbiJun. Wm\I\U<lf si!nellJienen:l mecf(.des eI un meiLIeur 5un1 medical €!l5ldanr 103cant Vitalea dti ._ 132 50 t It 01'11 IlIENT' DrIlE !Ie}..ifiIlkte .~..ais des iI1€g.11'" mMEOn~l'\a-a liste o-riellte SOil pc:tient "L1Sun s~tialiste lIapl ill publin111 urn: dinfql!le.51 fiXU.6l'1Se.~ds li'5.Si:ssent ce..des reKnc~enue If! re.!s assu res !iOOiillX. h6. d~HoIns soclam: ee ~~IDe esl1ouoo a gilleT. E1I dl~ des mil".iOI1: e. g!Q\'e~ la SECtrri12 I'EI~t lesdiniqu~-privfu les orgimrsm::s 500 ala Fellloourse 100 .sesveeu pour t . d.ali!.

.gz_. I. un.Cn~ll<i1\..ol1l:MHH d. ~a'ill!$ ibltm. (.ll.tal'isation LES IHOP:ITAUX Ell Cll:> ET LES ~CLINIIOUES~.. En dr~t C6 deux sp.~ . les puur ['lute. (C-lltlj.In .(lIlSope~p!e.""""'ALE Gremi~. cl~1idt de !a So. .LA.o i~tloJ1<. du travail: m"m les .:'II.811[mtlir~. il ire heurte au.rs~5MEOICAlES UILIi'ENT .lIx. de(UlShos.l\Ji 'missijon d'ar~lflllil de m~were j.Il.pit..'.crllce d'Aj~e Meditale dlll.5 de ~dfl il'esQinsyatuilS . (ertaim~se.t p.Jt$.ratoires elli!"S mi· mr~[ElI:. i'ltluellcffi-I':nl.S ~e 5~. In5ml.ospi.JIllS COIIIMENir DIH!.~ lel1lP\il~o'i!! 1-0 ~ 15~~:l:.. .n~ htr:i~it"ill~'H".ll la' dI~.qui p..ratJqtrent ~. de veus !"l'rdffi_~ I.. :fermer cer· millS st'!Vh:I!iS pratiqu'-lilt un nombre illS"li:ifi· 911t d'..llll millions !1li10mbre de~r-sonnes U[~ j Ill: re so[gile.. au. En efle!.mes:"au.: et non di5crlrnill<li~h~ rous les pa'tiei15 II dolt assurer 1es ung.:~~rr \lsitE mS:lirnl~. IUfte..ge:.t~ 1" (OUf-.enrns mMI.~.lllmimt une Nisili!' m8l1~IE 3U!lI~:.:: lears ~Hectiis. ies g]. g'iiiiCe qui ."01JS? LaJcou:vertl!iI"ii!l maJadie uni"uers~ne (leMU) i.lIa (:me dM5lon mjT11s-!:~n~Lle.a Ipllarma:CIe!.f d'anl?stM~isl02~ f'! d'ohMlridel1s.:rin • qill :~lunCQnlr~~JI d'erI\emp!oi~m.ilaire L:bop[tal :un semc.5stava.. Oil jQU me 1 LS"mlf. SANTiE CIl.~ cA:ll15'uJ·· tal.lrLie d'tl~ [adair les clinjqu$ prl vi§es ~ui Ollt ~g"e (onvelilion avec l!Em d'onnenr une droit dUX memes remboursemeats. mil:dffi." HoUr mmperiSer Ie. fal Ie vil~i.rdlc. t111ignen!de plus fil plu~ proe!.. Iilsques d"<locidE?Il!$lJpe.ilml~a...:1!t HOO mtMedfis ntu I~ile. 1€-.::~mf!oyle..!E5 priv~s et I 5110 ~labHss~ la en p"efne~5trudll· r.t'ltainsr€llionsa Iorte'popu· I lanon malique::nt de lits d'hQpHau~elors Que des [<!gions :.e public: l:iIop~t. paSS2ut l-tgulii!.!'hI pa"ilimt powr"cl1a!!.iql.: i. p1lil~~.IX~lt:"Qdg roH~f&.:1 d\mq~ I On I5itme . st e pour [".t:aI.gaie-lLal medec:ine. ~an. p.soot asS'a: mal iemoourlli pilrla S~lElHodijle Pour rem~~f~ ~ probl~f.ege: t.fi!!llnts .~eSS5 Pl'ikcces. ~g. II y .:al<iires: 001 la Jle$~bm!e De t!~JivI't..~i.are Mld1~ .'[ion du pe!Sonnet S h~pitilH~r 0<11151"" CHU lCentre fusp:ita~iel Uni~'e!gtiiirt'~.5 repss et la rhambre.dVii!l..lais5:e.k:1TIl~nelll. p'mfe5sJonne~le.spj!<ilisaliO!1 le malade r dOilr ~~. pr. € dE iorlail: ~ospit~ ~ijl'lrpa .lt!. "oem!)'>~-l..lOU!O~ p. r~mOOUl"'~fil.e. un !J1icpm'de's!:rop.mB1t Ies ~'ilIllS..~ ~~.~JGle.LIE5~Vf. \0111"5sutvam tin rallport 5=i:1.r-dIJ1r. pi'l5tliHe" une g.. par~1"11 triio.Ties doWent IlhligptoTnNnElit m!E-r6.O:plt.$ L"S [IJ~r' ro~~.!!il!e iFfiln£als pour.lwemiU!'Lent . des !~rfm ~1': melif!tirit' pril:\'erItive. vlhlfle-r iiueyo~~.tS cnt des Ii~s inoccupes. mroiG>..ius dive'rses fd...d.§c:lalites scmt les plus exposeE').Jim diplome~tI!lnger ~tlit1..!l.~~~~~~~ I.U.Lubed!!' pom.. gil.S0 ru cO!lClil!:onn€!.ei I\'f€-es 1l111:e ~ )iilule une l<im~cl~. infantile ~(]ut~~dr-nomblf~~t'S polMijq!Js Ell \ilk lss COlllmlJJ1i>S ant dES. Hi.~E"-d f'. 1. publics.meJI! d~la90UJl !lIti"fl." c INHRM I~~~ .a:1 a p.otecUon :mab~'iI":Del!l..manqu. med&lns &" I 500 cjin.:.mvolt de.1~.mbre de m~dEdijs est lar.lqul$ mMlt:ameat. w!dl!1~ Pt~ !aU}bns (om me les lunNtifii.l!l dlfr!!rc'nre entre trn cachet. I~~ soi n~ denrailE'S ITiais ~\!S'Sf qm_.. ml!lIfS sanit~ire5 et iOwa y~.. IlIn -:. el:: deS! llie.1t paS (llneqernellt par manque d'aygM! En Efta.'lJlll.sa' 1 iSO €(a!l d~pen~ e<I vII~~ :sa.n:l.:ltIlte Maia.f[e Universclle leMUI qui pennel a mu~ las d~mUJ1i. Yli sUPPQs1robe 04 !. "'.l"li!"ite s:ocla.ma~~loba..&€l1ceL la prevBlltkm i'l l'ildutill1cm poUi I~: Enti eI I'flfin la form . gOU~eliflement >'Quaei!.lt pa~'ipll~f du oolldem. .go.'.aliers Si Ie m. m~c(jl'ltl!Ilr".l1fr graj ult~m~111. msi. La mede!:i!1!:e s:c:l..le... lIlB!)· ' mruel am.u! IL' No~~'d • l:lis m~idieai:i)~il(5. s. p!eveni'.l<.r fJil:. . r~£ ~ros.actes.. .5{h~ a!.m~d~! ' d6~i'I'I!I~~'JUiri20MI.)IIl ~Ich~ irt. .~..i Jy(~ ant lll:f~ Tniiimle-t~ en permilnMCe 0lJ 'a terripli p~rdcl dii n~ Itetablls~ s. ..SSllranees (QmplementIl1rc:.gement Syffisannl-rmJ If! l:rclll~latlQn. en Flant:e I OOOli:opllau~.<I".aUon... lei hopiiaux emploi...I".mi(Iii 1'(1n ~i:I! r.OOn~lioJtsobllga!t>irE.-s'le SAMU ~::..liupr.l.

! """ml.eSlpossibte de S'aWae[ ~\!am 60 ails eu e'll.dna.fe • 'PmoS d'u" F:r.·rnjgi·~.eijdeFQes m.. .amsallS et les . ne navaJilsRt plus C. la limite d'~ge malirmllm et.i.1'[' IItlm~m a ellga~er 'ell i004 line riilorme des rellilitEs Les F'r. de ~ili n!irim~iJla ochBnd~elL I ..~odaie car CE .ljl/ir<wCl1 m~I<tJl.ont I~ (CIinrnerQ!lnls.jJi:~ ".lnl'~ ans.elrlllllgers de 1~'U~io~ellr. retrai Ie de ceux quI I .S d'arr. iblr. J!l~b:!fasanl'S pcmr (ctlli:! qui en belle~dent :comme p."s.(ilimlirl~[11\'I!~'rll!llrru("l1i . Fr. En a.n· pions dumende deeensemmenen d~·p~l:'''h0...nne.eg~me geHera1'. I ><"'Jllhcti' tr I ~HIIJ1\.j. F"ul.E SAVI.. sj i!. en~ h€Q.6al1f'Sell'~I!·'../kk .r~ '~rli1 liil1i.ega!ement pmgr'2's!.l~'t.M:trl. partir de 2Df)8_ la social lenfant. ~.{<llIcn~el 'si.coLi50ersl vous 'I1les ayanN~rottd'lln g5!il!m~ une retraite 11 I<lUX plein.=t<-. ~ ~ b."" a:l:sur. autres . dub"mps de tr.'.. Ii!::::::~~~-~-:~ d<!nsJ"'ti~.. .pi~!Hnuie.fider dela Sec:tIQtc ~iQ~la.ul5 Qui om lereilimede.a\lriculte.n Mm~fi.H Au 1n1~'ilill...GIlp!mJ'~ d~IB SNCF. VOllS" O~i'le1.r .Is "ctlls.ec. 1: .t<es jour. :Les retraites.:: au salati~ des indl'ml1il!E£ l'[lurn~liiu."'lO't\r~"'l.e~lmes cu 1':ac"t!. lai1..EZ-VOUS W I til u.$·jl" rH· S~uri. elndre 41 an~ d~ e. C'~!·~-dlre. coti5alio!l eli ro I:. memb.'. ~ol'ttubill.ue ..OJ!r !e. 0 u • iles Ifram.pal1s i! !~Uf est" ~n!>eill~ de prendre une assurance. les militiim\.e d'ulIt"Qllple p dUrfl..".ei de !ra\'all pour ~us= de maladi"" Iii seoori!~ StJci~le V~iS.l. d.rI~·yilo:. SM..fIIt~· '7 (·~I· cet organisms qui ~.t.J.ilaliere§: EUf's sonr aomareuses er 'MrlEios Ivoir chap~Ul1-5 Ll~l~miIJ.ll.!n~'!i'Q!"Ir """.mlj'ai~sent ireS anadles au Sj'~tfmC'de rcf. 'to ld~il. WC!l!.!iI:!se compp$e d'une ouplusieurs r~!Jai1:e5oompl~rnejJf· tairoeser d'une reuaile d~ oilse. l!Iif~i~jirf. Ci:ieKisterlr de~ombrellK If_gimeS ili)9:ltitU\i!!(S plus.:!it" Firorm~ Sf' met ~f1 place progr~SSil'fmellt liropes.! ta ~S"ecurlte .gnal~. ~OMJIIl.cdiani'~ Iriii\!a:iI!eur'~il:..op.rerraite le maim.IE"'T i!l.. .'! a reeeurs .'.c.!ile ~I repiiftilTolI. taute pel:5\inn~a~ee de 60 • 110us pouiiez b "".wilil d<:\rl'<ill.ilnan( .. Lell. .lN"III~ffr o!:>I r. U! 1P1~:p~fI d~ ..$Onnle .I.es .-~ L:all§m'Ellliltirul d'2I'~r<lnr~ de 'lie 211<1 '~Ul)aUoll~mnomlqlH: 'm[ collcluille \1011\..es indemrti.~. en "rslte en.L\..n I I.l(ed'un' PAtsl..'r. Ie. de ti<il'iiiilleJ all dEI~ d~ 60 aIts. <itt.!YS I1I'OS censornrnateu:ffi'de medIcaments d'E\l~opeet le5·. D'1:lil<o m~f1I~re:g~ile-f<3 Ie.. "d'.m~ln p!:lUl.MtWl ~!lI. ees 'S:o$'Ie. !i'~$ dem~~deuf d'<)Sile..u~l!e peulpretendre le saia.lt. HI~'~H A cole de ce t. cornme J'homecpalhie -_ SOriMB ~es pal la S~tulilt~ temps.!LA SAINTE LES PRESTATIOINS SOCIALES iii 11 It Ii II •• tI II! I • '. e! a}'<lnl Ir.ln E ""..eme~ ·5Qin5 que leli.JJ.. ~e'!.ln" tag1:ur~ La ret~ile ~.le an.u . ~esli'ran{ills prfn ~fnt Ie~ rrElIa_ire ~.S:'lame ltO ans peut pl':'rreroir sa·~$.Y$ eletenu ! • t..~rea~SSI les Itlfllite" du reeiml! Een@ral.!e. ...n~a:rs sur deUl m:e. lusqu'en 2008.tionna1ri"s.! II.l)a. u~ altemath'li<s. 5J ars.r el!emple las ICIlc.ai's sarit· Ie :1l.lnce pe.be..nrh..1Ja1J'et ·po. !l. qul (ompen~lll Iii perte desal~j eo r L. II • 'I L.

!l"hclenl d. l'fndigenl et a quI· conquE mit les demanden!.:5fsans·dQ'llidle .e l'hOnnfcur et de la.gQr§ec.rme ramais.~mb~~IlS'J:!!ra totatLt~ d'es:lr:ais medtCllu!I. VirAl (lU fAUX' r~ a Ie respfdiel<li toute'S iespeISonnes.l'liG. Ie Of me laisseral jilC!slnHuencer p.l[ paur a~sJJr"u su .t 'e'tdo~nelu quelquo1'5' bellfe5 de cou rs aux: .l!_clalls~e <I.etaipatlle -potJ~tljllJelhe GE5 ~iJ. .ef!!fanl5 ~.lIIri:t~ 5~i"e I !ROWE? ll" BON $.secrets des lfo.dldiW. cli6pllil.. PjiS oeoeil. de 1 ':llouclI. estun s·p.l.!iii ~u~ se·Mre5 .d".J<lle..run.il5HtN..".• au J'II:m!I'ii'~.ers-·et mil m]Jduite ne S!!Mra S5rver au de promouyoir la saIlre dans IOUS Pi3!!t lH:mramplI: les·mmw.tg. U.llr loa soil . de pre. 6. !l.Q" Les le$qni~.vfJI'le nt les agn- ~i~·@I •• ·~~.rnmlll~ Qo1[ GC.>lime . d'es ma'lad~e~ de.~ dans l'i!dvel5it~ SIIgees. ~!1 !l.[LA SANTi:: Serment d'a.Ii!· eent dans les!top[ti!U. s. ilr pMiatR! 10. 4'~leschopll.airai les ~fq. d'e.li taut pour Stiulaw.PECIALISTE le donn~rai milS sOins a.~ I.ld~ Ilommes erm5~nlfrfm:s ilf3tmr..!nt!irofQg):lI! 5.~1jO! ruts. de leurs f<jjSOllS et de leurs mnseOu.tnlte. vulnerabrB ou menarees dans leul illteg)'ite.enlli'Ullonomie et leur nj es.1!IX.a·~:f5. ie n~ Jerai pas us:a:~e de mes CJnnaiS~iiR(fS OOlillJei E5 lois de l'humanM. des.uqlll!s m~ . lelll mmnrn. n!iel£! a mes pmwlIsIlillCf.il!l' de I.Iflslll'.s~me n. I'appmte(l!'i man aide a mes confreres ainsi qU'ii leurs. lois d.ecIe ml!me m€decin. le ne p:rovoquerai jamais la mort delitJ.le'/ Acquisition ••••• "~ •• I •• ~. i~resp!:aerai les Mon pu!mier soud sera de retab1ir.s!I.eu[ putJ:avaJlleroeo Fran~e.tle Ii.milfi~ejdans l'mlimj~ dES Il.qUI me sont les demam:fes.1 (olltrairrtf'.pocrate Se.u leul5conllidions.IQIOl!IJ:e 6.fISOllnell. un (. i. Ie les emre:liendirai et tes ~rfectiol1ner. Li"Se. un ~~urolog..ets qui me sant (Onfi5_ Ret.aifmisl!!l ill !!:mIter I~ mededne.~diis "I1I"rgie!l h.aS~O::l!lril:ll~1.s pour forcer 1!'5<onscieJlco.et .:. sots dt5honoretrej et I'acwmpll-":. quencEs.iTli'ltologu. l!.1 Ae !e.probire.fgolegisre 4.sJri't~Ji. 8:..of!ss 50uffr<i!1c~ Iiuels .. Ut medec{m: d!1:I uava11 est g.Sement e rna mission. famille. rill C:IllUf.problEmes digestl!! d. Miim~ sous 11.rimnlt iliiidim.ns 'el:lro~~(liI5 b. les: retrairessu"t en p~rilie payces par la Sl!CUl:i~ 5Q~i~le. un del.II:! d!J!!i5me'cUl!nrg!!r ne p... l'intaviEncll<li pour I~:s proi~gef si eH€5 soot affaiblies. i:t I. 1'. aoo:si.llul! '9.~.nges ..~~~· eontro. '!ipetl<iII~le ~~-~nsp~~laH~g ~t un lfPepaUsre el des dents 'be .lllfeitli1:e ma{adfi: unh'l!rsell'e est "eservee au~ persollllC. id~y~ I.1!ien meciecine. rement prendrai lien qui d&piisse rnes ciQmjl~ten(es.peilWlIlI.nn ~Hh:..• iiiliSfe k e5~ lUll splkfaliste e5t.nisp~d~lisN e.ie-ne lrom-pmi jamaIs lellrcunflam:e et n'~l1p~o~l. WI oplaslmologae 11. Ie IIi? Ilrolongerai pa. Ie n'entli?'- Ie preswelai 11ifde~ndan(e nk~s:<:_aire a I.de ('" fOIJllli!twl!deJOetudian. tes reLI.e.-!lIne egaUte de selnsavec leseTran~al.. . un a:~I'IUIOlo. un phleb.I. ph\'Siqn!es et mel1iaw:._ d..U(fl aw. ssas aucunl< discrimination se.e a es.dEnt leur e.u S}.QIQ:.s"ve!Jl~s Des instlturears er des P!\lfesse!iP~ se di:p. La c.rliste est LIn sp . g. I'inteIieur deli masnns.e i~red'erre fid~~\e l.£ist ~n mil" Lr~ rap~de. un ml!dedna~"al]t !...o. jlOCIiiieliS.. dl1 1<1 peal) f.e 2.j11)1! 7.ocla.l(!]rl~[Jr e_tato. ie « Au momem d'I~lJe..l Ad. me~s_es : que ie.2'. li'I·. nruortneraills patients des:[jEa5ion".ard.un <:lw·rltlno-Iary.. SQ elemems. indlvj· Ie fer.gain au la Ied!erdle de la gillue meprisele) sl j'f UlimQue .!!I'VI!!ID. IOn SIotila(olajue !IDI1rdu'.. ''I'.te Ila.t un ~Jle:da'li5re I'$t un spedi!lislte 1St unsped. 'ro .rg[es Iloli. .

..d£.l~ mmulier.accl'Ois:s.'alres.Riil'rede..n.Ies L.1 de \. destination I".: '?train· ~~.h:li!u"i!i. ttms-eqtlell[.'aUOrlgll!1:ll!H! de l·espe~'tlmCt.m d'une dnqltieme ${'maill'e de OO[l~es pal'es.es C"JIIlIl:ell~ClU spmtl~ la tOiJlmle. jl'i'!Ien.res" "til fi'ance"A!.en ~reupe.~~ 5fi rMlIEi'fll.Nord a lf1:il.oj· ~"~ !.j~ai5 hffieIid".s ? SJ:en que IEi.~ F:rtAJ'IC'EI\U QUOTIDIE!'i La :pl"e.m: HI{lis q CD'I1Hi1i Paw II11e C!lrtOlII1t? gitleratiol!.elu dans Ie' m\Jllde l1lii5 j f.([iYil. Poutles nMiffS de 40 ans m:JI CfJntmire Ie loiS!" f~it partie de It! IJie qiloridJel1l1e. gites I!..Ues fl}oo-ule.dlfiif .ca. qlu Lei Frallf<lis.i!'ilUli g !e camfjlflg a l.s .rUI<I(n. j.!lll U:·mi~e·e!l pla~·if.i end~a tbim!!S ~IniHatiQn ~ 11niorml!tl~~.£15'11?lus: cOllsidel'e COlnnl!! ~11~emtjfj'catio.ettiiS p'mresslcn~ IiMIitI~5 p.1es Fra.pn~mJi!!e d~s:!'i\lill:iCiJ] 1:ou. lli' tOlJri3m12 vert !ill·ff: if'.ul" ~e5. 1 S llIes a!\n~e~ 80 l5rih:il SilbiE.!l:i6 (~dl'lnt 5ET~!lI:iERtii "!!ourdesJinali()A rii~"'Dril:E est l'Espagne.esl :g_enEriirem~nl Ie di. . fail pJac~ il Iii" ~1'llJm.:iiesa Ia ~mo.:'lt-des 8:lrn9lii'Si fie: ~~"t i!.s (6$ en Euti:lpe • re!en~ 11l'% llles.~IO.olf!peHS~!f .1J:iip:.rrfu'l. c6rripensati:Ol1 d~.ie. les vOj'.n [ami1iales Qu'j nrientem t~ d1w~ de ~~ 1tgiQ. ~ Iaflue!le S::a jdurell't les JOUIS (. . fie Sl:>n[ Pi> gmllds amateur.oserublE 15 rr. lIs font molns .' ell piemJiUe POSmOli en LuIOjJe I:~\'ra~5"_mblrlMern.looale&.ao(. tid' • f':.~jl.~ pluP<IIt. Evidll1Ml€itt IHo rnlldin. - ImIs a -de • til'S voyagas tfoim(j.~ l.Ulliil!!jill!rtI!.e!i~ 35. Plus d~ SO1d<'5 IZadre'5.lrult !:Ill fez tt'nall· !XIur 1<l1 duri~dE5 ~a81l~1I.rem. II ftl rill ir 'II.p!. eJ'I . Qu'!prelttd d~~ va.es de" b~~~li'der"d'e.va.ai:Hr ric.i oomrnf 1~5 'Wek I arange:r.dalri!. Les jeu. .. e~ d~pa&se.·e!~l..e clirette' de la redl:lction d.S de.l1ie~ heures tieb"d(ima. Sexel.Des de moins do: 15 am. L:E S1IiviliEitAIO tiili.sr la .e I' . iI 11'.IHQ. l~mtel ~ de.·.m~ai5 Illiffi:l'tlnl la fiance·: 1~1l[ iiEt! dO! pr€djJ~i{)n 51 I~. il e:rlste em::ore d" gr.lllSli'l1lJe'mO!~dla.I.atiere de loisirs:. sui. m'<:l.".I~. .fm6itw::le$ des PHm.§. .:l~ aiml q1fl::: (.ru:.au ~ll' (h~nr(hQ!al p5H~lemprel..deux $'~m1tin~ !1g gjm:~' . ~iag€s. ~tOtS ~~l!rop~. F-r.~ l~ le~!!~sse_ 48 . .mcln dlH:er~ilC5 ttl!o-.~a(:iln.. 'CE qlll p'laee la r"'n(1.rnen! ~n ~·a!:(ioces.liIis m.Ie "t!'al. Depllis 1!J82.~el1S ~I ("'SSt sail'S dJ:l~t~en partiE iii ca:usedtlpj~G'it4a-_e!<e il1dMdlUll~ .mmportem2nt ~n [oocIRm des ta{e-gQr1.rle d~ la lJltm'i3sne: El de l~ C3mp~~e_ Ij~il]..!i.(e5t l'A!r:iqu~rlu.ilbreu1I?C<i'd:u.E!JJm'l11 dill>prgr~ssIenm'!ts-du to urls me QUI'·ll'l).ilf" • ~ A ~ ~A.:s.e.fd » et Ii! l. ~a@ ~i'CT sa vJe a 101' sueur de SM fro.ETias. ntle ::~ul~mellt n 1m d~E asricuitetll:S. 9ilns ~.gmp:s de tmvail el de .s sontplU5 Mm· brl. '~i:nt\lI~1 dE nOO\'f.a per" llol. LIM droit fiJt!d~ll1eI1!1l1. ~.~'_ Appremi'ssa-ge.1I111'" S :PJem.i pr%llQement N'lo.rmlenl: riM temps U~re.1 pills so(mont qUe les adliltes ~i som phiS attir5 par h:& ces!iualkm.

n nan(e p'ar Ie nClmbre.~111 d~' plus plus <it! Hjlnrt L..s P"Q])Uiiir~ dO' l LE roller sest jmOO5~1i'!155'i dans ceiitaine.lu.leur ~lIi~ !avorlte at Ie pf..lUX I:!oui~ es'! a l1.gees d~ns des .our a~o~1rla ml!llleure Breniiel )}O.'h~1mll: !iIil~ a. en pdrti·. 15ft 00 LI?S:miK~$ ~Elon f=~ Ie torJ!r1¢D[~enle ~Il' ~pfil.:~ ae door J"1l!cAiI&lUre a: ere pres'ei\'~e le grand ~\:Bne:mi.lmmi:! modeme jerte jj .irf2~. de culier la p. VmS:5-(9mmi: ufin.10Imn.! d:. de: dnp.Nl~ 1..:!ii~ Ii. II' ~smool GU 5jJOIt.-sl~ur~.. nii!Ii!.:SUlle:s ch~mp~ .("deiieloppement des~uipements .TIs 5111 l.~rtir de:.l'_I'~gmr i! pi~ .le roliEf rail ~!lJt! Illlfila!!l<e p3raililO [~ qui <.!illS €!rlf~ 1l1O[<:s5imlS lioorall.tiisbe ~llqu:af>rtUjf~ l<li qtlB!:rl~fl!~precei!.:'S dn...La randpnnee ped·estre au bor..Ie pl.endre Le·RoUel" fWllni~5a!lt~ nombrellxild!..-CcmposteUe I.( .o.am:i"n_11 '1-ll dtJreren~es-~ de j1l:U~..TIVES l"!Xl'Ois'5emeont de ta Jj. 1I.fi'5 d>etii drcull d'ilnwron 3 000' \111 (... i'lml'el a AmE!i8ldam QU partu.or.lnfin~lldel i1liJ}. ffiQ'il1. OSI ai nsi Que Sf sont d~Vlllopp-il5 d6t(lOS." nO. IoCIlba II ~i prerel1t sur I'!OIIdu' ferriloTli: h~n~'5 J~ rugb).iU-e llnimem Ie s roots de IllmetK 15 t'/cllSiQ effifrnr~n! un p la£e~de ~111"t!Wil:es SlJJ.es a rempla(~ dt~ 11:'$j€lll're!> •.f (Itt raqueUe' ? 5JK111 de I:t tes statiCll1S O~l do nda:pteJ it cen..IH'~!. JQJJt~~ r.i .)fI[ de's partiJlIJ"S e' oerg.:..pour lss S~r lf~ ~1re.~ la COllfle du mpnde ~ ro.ou~es palid:$ mULlj_dpall~en roileE L.1.a.ncire.lolSiir Ie' ~Ius pOp!>c I"ire la maK~~ L2 re~'C'au <i.g.r LES lOl5IRS ----------------------------------------------ILES ACTIVITES SPOR.:ai s ~ romme un IlliS'irp]U[\ll qu!' oomm_e uo moyen de competition la detentE HI plus impo:i'(~nlequeI~ penonmmce. atl.e cy-t.~s encatlt€:eo po r aB Les jeu:x:de b.il du d<1~eIileni g~Ii~fill q!lJ ~om:! un mi3'mm laulle tlli~viII g!a-lIT~ dP \'1115 ei~ he~pes S£lIT( l~ q"dtSl. frutrffii.bI[C.lie di<'P!ii:le .5P!opoS.e~til?lIem~Titl5 CGt'..s:pgrUf1'la fi!VQris~ (~I ceo_goue. les marque.ani3.L!I 'glalld! bo!l~le ~ terml ne ll11cli.·iHages de mOnl.t-alns! a.:s:.sur.mill~ romP-Il! pres ~ I.P~I::3l1l...-H bb.le 5ud-tlueSl Et ~mbl~ It.tille dans I~ du P-<:i~gt:U1b.EI!'S~ In t~!l dES :al_larrc.:lHon cliiTIi.rlanl .!:s rom ~l.[ dE nr1ll1brE1lxr[m~Po~1 ces ~-IlIe~ 'li!m]lRl"t.:! de I.d~u ho:rl~ esllHI SImlttif.:spa~5 pmp~S'~ la prafiqueode'(\f' lirH1.ot5: qUI! IE Footba1l eililar! des hrOOIl:lIi.: p~an(jueS\lfirllE I)lu!> ment r~parWlf's G Q)JJsil#ws romnw d~spo(B.n mrpSEt a son equi !ibre' . H ~ dlllQul~ Ich~i1E 3!1n~e au monde et te~ p:.tl! C'~ m~rQu.~ (€ti:e o(Qi~i~~" Oil a pu 5~ -- B:d1'OD ovale au ib.!ll usleurs !C!~ rs . Qna5~i:sre a U~ ueve~oDpem~Htdu ~!:i e d lond el de la raquene. moi!1!1de.. efil"es.iprntff de tout 1(>: populi.atiq~~ de Ia Iandanm?ea_pied O~ a ". I~miliale' Q~i lechfKlie 'Illes p-el:iws sli31ions amena.:. L~ oo!il~Jel'e que represente I~ prstlque du s~i en maliere d'eqaiJieil1em el nel.: Fr':In(ff.~ f~c.·e pour se rendr~ B S"aTlH_ -I<rcqu(25-dE. - .H~ ~l leurs. -d~ giles QL! des dli!rnbr~rl Mws sm CR Iitlru!r<li!fi"de grandelill'idllunf.nl spoltil de I an~l§~ !IS at de '"hi5IDirf! du ~OI1 ns(iona' a fEe !a \~Cl'ilir.i. ...5 sports seet mnins mliteux el plus ~c(~s5ibl..~udl~~ a l:a !~!§Jjsloo fS'trnmRMrni I~ ie'Jlll5.. . p~rJ~ mMias..~ Dc/lui~ le d&m des ann:ees Qij h~sUlf des L~ spar!-s: d'hi~er ne (on[~mi:Ilt qU'UG Fran~.alrui en 3'uil'<in'rleG!!'.!) de v&.IJ :SPDrt-est uneCt:msfiluente de I·attention qUi' I"hi. l~ <::il!awm~ j. a~n s l Ie ~~n est -filnsiderf par ~e E!am.il!!~ OiU POIt~ un roup a I'enlhousl~e qUE' provoq\l~ !E teur do.meni.4anl< I~ ~iI]~ voi~iIl5.anies de.~te' <ill!>. ESt rnEl1IiaJan-= ni: P'M!lqlR' !ill MI d uae· ~j~f:' La R.Sann~s !~5 ~po"i plein a'lr..Iif~S-.mp~e que ce sportd~ia_tr6 pop:ulaire et ui!s mMiatiseoccupilit une plsee par:r:kulii?r~ parmi 15 spens Pfiltiqu~-fn F'ri!-Il(~ ial:ltbal L . Cl:.EO 000 !rrn era des ramrficati.weile le ski d'im:E aw: Jemom-ea mecani-quiSS en fan IJn privileiles q~i wnrerre .! mQr.l.mds thampions slntelii:s.ur rolf! lI\.aUanrood'?' - ~.Ui des ba I. Frenw qrdiire.:-.'~io Ls Entam~ innUEl)(e. ~ Tour d.3Jl1 u.:5. gr."Qir J~ possibjme tJ~ volr piio' b3ltsage datx lialts JOUgo.5 stint d"~uls blEilt9i" 5Glb.c...lml~f A!Ofli qUE: If.!allqlre-d.plE 5'~rteut )militant !eUf.'eS:..u. dE ses IItetld:es Ce£1 un d~ ewl!leml!lllS~rtii~ 15 plUii louer ..:rt:~ll'lit ci\*.!laile du lour .dteiIE !&:lulg~ En-Br~ -eNec plus UIII" [(lite alnctmr.s.: e. (l-onlie:ll!lmE'JH ~ Patis.de ~ne.. all peur .'£! Slr.nnai52'ct I.p~d~1E d~ refu~6. . dienrele.tem:eru5~! per l'im~&<l des f:1l Sid.ttrmmUIll!S ~m>§I13~a:u m€5ure-ou 1!! ru~ [Qm)Jp.!e de dePlarem"l~ la 4re1.

.s mwiliiliilqtl~" La-c-r:eest .. qui dcnnera <lumo. ~:~dli1.!:.n I''''n~..J'.s est image de v<lleuu cu'imell peril chez les jeuni. liv..I'c:II<:? de .JT~ rC p.shamrnes.l des • blbli~bllS • quI 'IIlnt Inre.C! .\ ~dIi~ ~i Ie o N~QTI"O~--'. ill'ee_ l:E:'In1'I'~l!r"l!.clJne rg~1!.r pes de Le' M.a_dlo du .e.s'i~pifE' de.5 milH~lilsJ_ l..-'>u 1 au. !l"roit. ~ecle~lolsirs a s I-Q~ 5~rgefe.'&iiJ'lill:l ~ pe~i.el<!mlli~· le~rn61iQ. Bqb I\l<jlrulj.f[l iJ-piTi- athetes eJ les mllfmi lus. La loo:we d~quol1dlff'iS a b.al :S.IL:e]!remie_f I~ :jlremie:r livre de p~'<:. heffi5 des a:.er...ana ~e$ 50. on pEut dire q ue IB (ultrj Ie se ~1i1' bien ('est ea ejf~! dans ~e:clt:lmalne de la c~!ll!Ire e! des IOiSiI"S La Fiance fait un eiion imp(ln<."ri.3·.pi_ry.e lO~S les rnembres du I~'ryscm des temmes.~EUIDt:~ pre~se Si IE.:mdsmu~ n"lionall~€I" au nombre de POUR 'ENSaYoJ:i1 plus US aal~jte5 culturelles se mliflmdernl 'La lectu:re pu..el~ '~~m:m~in ie.I1-"elic: lEi ludnru p'Odll!! livIES d'niSloire-.:ntp~u~que les personnes~.JK!rdlstrlblle ::1.~ej.\l III relation jl u I iVf€ EI les €oiieUr.udil!eur:S §'!ligneu~.ser"rre .d~fiS [)11 d~majne.~. (.ouIVl~r 1M ·I)ov:rag!l$d.\o n des _QLl~r...rnil!!6_.:mi~r llu-. 'I'il'lltfloiS:.eux.. 'F".. II e)jW:: a~s..!~ coniinu.les .1 n'~rriw -quen qllill' tI[~J11~ tit <'i Pa.'i.. au bas de l'wl!!Ile . • m grand prix 'du lI~ie:Inf. q ee t~.uf5 dan).11 pop ula'i'l-e ...n! nans le develuppemenL des bibHotilfqlJ~S muniejJl'iIIt'li des bibliothfftlle-~ de qua rtjl!l GU d<. Apli:s QUill<i!fiI!:' ~il'Scd'ellefd<:.0 t€te dB hl:bdomadairs Ii~n§:raur.~es EI tes hfmme. . dE~mmai.ol' HV!je d~.1 ~ tete d u pele..u. teU!~ de lMgarin"~: .nl de se fflldre OOlllmE Ifi!I II! p~~e.i5i1~e' ~e.le e~09re ~pllJ.. II .'5e c~rad6rl~e. Cg..~ n'e'lll pas le ~ ere I.p'Mlilk.~sil IHuG'~i!1111} 1953. .I~. ~~iEnt de s'a-dapIEI . flWOO.I'alion d'E! .mina.'nr beI6_" Mafii.lr.Jle'li.pad!! fait 'o. Ie:..eote. ploh3b~ellilo!'!nr !laKe qu'its culIerIs q_ullIidiem. lines plus wurLS'et rnolns ehers.l_dil pel1t 'orm~lpas.!i:e 'e~ ri'lIe et lal€nI.1 E.-an(e se:51tut':.el'".~~ ..er.HemlnplIN CUI de_ Silint~ E)'~.v.!'·~' ~lrililtWJ1lrJi.a.!tTJ.e sam.mt s. 1I~ chers ~t i!'lal Oidapti5 au. .ll la feH~"Jlltrerle5 i.e 1I~n!a(.ndu .ncl...li ~(lmme ...auooup dirnillue (If'~ vingt d~. di pnilo et de pol1irquce qui sent Vllnrlu!l'(lliltjue-alln'&'ert france.LES LOISmS LES ACTIVIITES.a. 7-~ rntlllons !..~.c .'ched!lm:.V'O~III!i 7 L'tltUO'1llml' : slIiso.huur. a""ec ~g!·{f. esr dect!'nl'epar un IU_ry d'.Jur:llidi~ns lia".e. ~eg!onaIJX5Wlt 15 mains (llle It'i depensfs de~ mef:la~:s om ie plus !lfogreS5e. plus.!'fW.. I!.' M~I!~liI:<'?_(4.. .!.te·al!·~... tEl.m::"pie 'Pi'i( camu. peJ1se cree N::n1903.en iiEenaafl{e·... biblio- I.~ .en J)'O!lOS:~1I1 de.s" qlli Ill: di~po. prl~ <l .m·~. "... tie l~aG~demide'. qll~rti~'rs-ou Ie!>looalttE5 th~qUE.)ltrtl! Ll Pllrifii"1 !oum<ll·rf~~fl-al il"O-~itiC!n demen:: t5i~{ill'_lilllm.~ sen~iI._closdes .e de~ prix IiIf~roll~ I. 512 53 ..ris er S~ pltl(he bantiell'~ En rr<:VGilchl? ~.I. l Q5.L!I!Jb!i.' l<lprt". prose.tldf61 &iill@iE ~ll>' M!1ttLle Qul cemme Ii P(~'<1l!l un grand [Clllr· est nal d1nfo~mallon Lc: F...:l"i!f!l ".l.~~~. L.~ P'le.mplil.e pilr K~lu:!otte. n trQ~\re~1i5 .I.1>1 o'u"".l Ie pens~.~U I1llmOle d enrrees clans Ie':> Er. ~~~l1lalemellt ~r!!a: tultrm ue_s IT"u on-e. tCULTURELLES A~.e livre L~ lillre ~lde 5'011 •' lLe prix ClancQurt. L'E:SAVilE'Z.I~rn Iitnn~ni.rnl1ffi_la F. :l. attribuE p"r-Fran~ei~ler.i.$ am:ntes LEpr.:sfrallQd!s aonr ds grllS l t!(.l. re~m· chaque arinl.5.bUque' ".. 'Ies l.aise. r'auaimi-'iu@1 et Ie" omits mulUmi:dla ent rfllmg.gesi ·e:~rolt eclion de' Il<ldll! rest .

Ej '4e~'dans Les am.-i!E d!ll la • equeDlatill'1l mo"jfrul!! des i5i11IE3..~ul$iplJ· Ln fd~i6 • I'~~.ili ~ une 'iQl. :J.()iICE"rta!l d~sp:OO<lde CIl!llm!\' Ie Pal'ais 0ll1nlspM5 de fon~-Bffiq su.!'.~tlio r Ie lllililiil 6senlielle- meJ)r entre III 'E11Jhet lis Cilllsiderelli que I~ inil.adio LES Fran\di.:l!e dimension wllllf~I'~ ete"\'~s Les<!lts P-~.de: ~O millJons d~ lsilElJ ~ Pili.n:ta~d . e. taus des ({}]1d llions de JlloJKtion a ImE. !'lirt tie Iii Iilble e Ies produits de' lui'i" I!t~iflfll wnuibll.re 'll.• ~Vff. i:"'"!1!!t sousl'jmpulr'epri~ 6l.· senrenr les deux li[ers de i'audience. C'I!!51 ~e:uJe.'llmJ!tioliis dorln. d"un vleu doe q!!artle. En :!(lO~ e..'jij €.les rran~<lis lie sent pas tres satlsla iiS de teur telib.m~~1 de ~aFrant.e!!5 quj repw.:m~ra.11E'.e cinema A10rs qU€ Ia.1! dOOr IlIl .1il'i1 1:1 n rnuer BleW'S .d~ miere place ~fIS I'Ullifll'1 eu~ peenne ~!~ m!l~S d'a:1 c{)ntemlWf~.io1i pul 5 de Iro~u.~lId I uere il PiJ..911 I'e Qn. et Mfll LE SA:1JIE7. ssiQu:e eormibui9lt 11 (e' I"il~n!l~1'946.fi en France s:bt lJr.~_ La p"S~<?._ (pius.i..' i"l\e~u"iens Dil'MI". fe5ti~ a 1 de 6in"~ exf~re OepllJis Ih6i11re cl.s fn:mtenr B.ndenL la tel. outre Ie d<!roulsnl:!I1 d'aMilmmts . .!!-llassalt dans liII salle eursur I'bn .lii .' ElIIr..:.oliS 7 d'AVigrlOneu la ComEd!~ Frantaisc puur Ie • Le.~_.!Ifde 1'o!. C~tre a la gr.I.. C'rull palm. de'l"bd'ion 11I~i:til15~iPflU ux fori REIn CIl5e pil. -est une chalne if pe. s'el.in pro~ La maiome des spwai:ellrs ont mains de vinn~.rarnmes culiUreU~TI1l:'~i pauW"eS ~i la publlclte "fnvahis'Same.. on asSist!. des sanc. la preMU:ife'4cpE59Y Ol! du c.·v. .i!S. I D'~nl· !i-iliion d~ >CDnreitli df musiQUE.rGooi:!!e:-M.S red _!5.: OO!I par ce festival 'est Ia .tlluemem le p~iemenl de rene l.g.. Mis .leall d1l1strudiC)l1 eJEV~ i:!l ~abj..tam. • Ar1:e est une chame culturelle fhllJ1cOq:1II' dilfus!'!.(61 0111 Ie Slad~dE Ffilfi~-e(8.!~lln doantl! 'pa. 'Ie cable qu:i ne C<GmpIE que II ~" d alx!l1ll5 11Y. I}lIbliq F'ra[Ice 2 France3.. r cependant emet en dabr a oeffili'mes.1'1'. des Fllili~j5 Ile {lilt iama~ ~ dQmtwue dallt les lo1sifs df5.n¢ise5.. 51.L COn5acr-ee au Gfru~un~ e1 au sport.lrV amant.irs OutR I~ moo.t Irois.0ans • pa~ilIl'Ite dans le monde depuJ'is plal!ei} l1~nil1ettent. 'Fra!lr'15.m'dramjltiqull d'iO\y[rgliiln'a lie!!! dJaq_ue ilJIlI~'e en jtiUlet.lIe sent autor!S'eesles radios com !lIertiale:s p riv.rts'...=~!!!. " La ~..:ia 13Fran(€occupe ur I" oeation de ~attoourg rI iT! o..tlustlllil 54 In!>lirre..3VlSiDIllenviron trois hemes p.ncies chaines de tel~<isli!n.e-~it~ 1l6.--.laisiD.U.:'t'i1cgnoome meat La laIn~~i! n'es ~!i cuehfie pour longs e:L res: Irc'u.... plus grnnd sucres de lehhi~iM 1. ces d~rnie.~·ait r de ch:.d'e 511 C1eal~Qn par ~ean.)ni L"art IYfiQU~ [lGtammelli a\1e~ I'opera 'Basiillf' au a:lui de Lyon i1'i!!)1.a rndJo emit En Fl'iui~e Uu:l m'o.:ii!Jf(. <iudn§m3 _'m:al~-c.Ili~ (SulculI ~f'nt d)'UJI.StlqUE5c-a::up. iI'~-l'iel)"o.s lois.salles ~it lin igfll1 bilifSf'.~upl!!C: d" E I al.s de (.~a. OIll~tq. 115eooolent I~.fT€qIlE'nraliOIl aes.p~eme dccemee Il5 WIl pl'..!o de out tf.!. pro=g.en ml !2I(f PitEll\'iron 40 .s~]OI1 d·u~ peste de ~jHi~tsicn !!nmllle ilU{Omalj. p'R!!lFolmme~ en tl'lln. di'1lilSCI11 I. te51t IliI \11lle.oioblige les radl. 51arion gen~[iiUSie privee. • Canal .!fjli11i I'IlTl!i.ls en aHe.!tlmp.. 8!1!MrLienmmr au ~a(mr pri!'!! ITFl Call"l ..E€5 par II) radio "'UII plu CJerlibles Que(flies donnees par la reh~\'ision R I .I'.a!<e.da'le.ment depU-ls GEttE d .. I~ gll1lndl':5 ~pc!siliolli Oil r.!lt-.H!ll!!h.:c~ 13 a 1'15 I]n ntl.5.!¥'(i. trcis a]lparriEnnenr au sen'I..qu'en 19&2I.~ I 'e me§UOl<!tioD siGn d'P'lidte Mal'r..a!IiOI!II.sporn!s d:import. er pardr de 1.!.de~" rrri!1Gtres lie.f !:!".s(ene.1i:: SA:VIE"l. heures de lotJol:!mee.ilsioll Hs treuvsnt lss pro.<lr!o!! educative. ~ lilc(lmpenso:r --~~-. Arte/la Cinqui~mEI .~ &ucds .r_eJilf .-VOI'IS ? 1lI i'el.edle~aIlG(! est une lilliE! annuelle'qUI sert" f1n"n("" les chaines publ!Qjues de N.G[~n[ la ladio qulls leg.IlS.[il. del'alK~ france IntH.ll..ll .Le's I.Iiv~'i de ~T1rure SOl'lt rl a I!thefl1iQJ.I.--==== • La r.~.3 ~ II.uret 111"e'tre.. Vilil'~ I"ul¢.t a d~ raii5 Ilioins trou~--e WilE~ouv.l1!i.~1 de 101' Clnqureme • q. folie esr essennelle- allemande ell" autre. Art!!!!·u~nr!ie a. de tJ)~~trelle ~e~tl'''''ill i. cell Tout tc qllli·. une des stanens all s~rvice public: ier~ pill Radio F'ranCE_ LE SAVIEZ-VOUS '1 La ttHthHSion D'IJj1t: rr~ie!e ~ellaaie...'LES ILOISIRS La I'.1!ls 1". sans dQ]il[Ji' d~e ..ef·c'ceullre.ns ~ diffuser eu I'tiIOingdO~ de chansons [ra. ·!1e!!.es men..age • iI W~~J't disposer i:J'QoIfj dieClldeuf pout 1<1ece'voir .~ 0u"I~.s it Ullc remQlrter ~"~Ia.jj...Iii ooltml! qlle ~a FlClnci:' mi!tio~plus div~~ I. 1(.) Ie Fetir..ges...

tasme cile.1! chfn..comJrlbul!111 a :I'encadi'emen.e prl:' F~mfli.i ••• ~ ••••••••••• VitAl DUF1ll1lr? cafes PUijsq:~.eu~ "eDL ploti'ter dll sol~ll IT!lplc.:.u les . L15 Eilhilomus sbilt des m:n'ij!i!l!s II mbuIpll[~ . qui se troove -1lI Palls.sPDI'I Les . Ja.IES ILOISII:RS ALLER PRENDRE~ 1!"!I!. Ie basket.15 I! n 1i5:~ntIE'journal... On peut Y [auer aw..ll~' n"Mberg_ent (Jo.Ii:. U reste les GI!e~ te cale 1:. tes Fr.[ Ulil lit!u populaire.. La Il!de"van~e -est Line taxe d15ti~'I11l'e 11 2. deitll'ij.RI!v. au baby·loot (Ill •••• eontrole/Acquisitlon ~ ...e. En brei.!le". Ie oonn:i:s... phiiosophiQues. 101 p~tanque.lpioia~e [BII. des amts..nevoles er . ion:od u it en nou:v~Ue ~ le ----- IF'r<tIilG~"Q.1 i.tS...I'IF met pO!l1r 1"'5 vacances .les d~ Gaull'e et eanlle ilOI" <II pin ISle cIHi!b.inS. littoral <Jttir~ 4i~ % de WUX qui' ptll!nnem Il!u.. F''':lnl.i. Ie sport...re Maurice' I"'erzo~ • till iFr.uIQlJr llin pourt:'..entrelJ!1ises. 18.de Ullll~- fl'ree nesse et des !!ports a ere . La chanson fran5<llse <::slit! g~n{e musl- i:<Illlr4fere des Fra'fiQil~_ . dj: ·30 'J>.remille diose> dans les t.o..r1ll"<. Lit!> ~i- ~esen.~ rangel.duction cinemaIQ!lr.s·en pattie p./.nden cafe de Pail'is est Ie ClIfe '8. I II.tl~al d'i\\'lgncB est LlI) bU'.ch!le. La pttl. !:lIiJjlefrcier de cheques_ • ere&. est Ie plus grand qlJOl'ldtell de F"ral'l~e .issemenl des: plalle-S ni ~ releoUj de' .e Mond". • La .rio'm_bre·si.rs COIi\~es "CIS.t-i!i. 17.a!!lI.llia dessejour$ 'il. 7.le plus ilf1md IilQmor'liI.~is. •• . il:-a-ete OUiverr en 1~8~parun lta:ll~n. .hen.s Iy COO\Dli~ les DOoM-10M)_ eo 119lill par Clia.m qllle 2~ '1\ VQ'rI~ u_enle·dnq .e l'iU5 ".!1iI 'iilc. los Fra1)~. ccnsacrem plus dj! temps 1I la h~I'. ma. qui ne I !sent pas. de transport.4mbf'" da:n'Tl:e wbleau .'i11 de rnus. l.U-ex:isre des (des· theatreS.menages aus rev~" nus rnodestes peulo'€ nr 1Ln: VIJl..tiI'el~t: 5_ i.eraJIl': Procop~ ('13we de' 1~\ncienlle.~js qui ne patcenr p.erne soliilie et de !:reignel$' !lIi'.~e-nt 7' $ i:I'ell'lre .es qlbercar~s. Le 'pri'x Gon·co. d'ac[i~i'll!s ~poni\j!es 'IIU C:I!II turelles sl![na 9 [ Ie 'terri~oir.di~"'~·I'Il'''rr'es • Des. t.·V<lQlllder$.5 f.lby ~t un 5p1l1t l'I@s 'p'el!l nfMiatiqUl!. du ~af ""'l.nlon..m:LnneRl 16.9. Qu.Ii U!N POT AU 'CAFE .a recom pan ill u-~ ilI~ re.lI~· qu'enles 116 ~).gnE.aq'~. au billard : Oil petIt iai. P~~Qpiol' f.. ~ fralil~15 I$l. des . Le.m~ah>sur ctnq apparttent 11une federation spoiti1J.. La ~IH!lorfte des.<IIse~! 101ipl1l5 Iml'ClUnle d~EIII'C!:Pe.i*i.20.dl! la. 3.n 1!iJ<!g(!... q u! ne vOnt pas 3U Cinema el qul ne 10m pas de spru.~ . p~ de" !§'e mo. Ie ski e! Ie tid~el)ne . d!!1lms seC{l1l da'ires.age i~clJilrJgeu9 .er I 0.mlOais. qulin!! an . 1F( e:sUa 'm~tn~do.pn'S6< lU!.s les S_O!ill' melS ~tenl e'nc:ore'~.ne. le chiiqlJ_e-vaC<Uj~5 est en -~._ I".d'u' 56 .1'1 ~e~ COUl1te de: sid. qlu lii.. en 19B1 et !'fnan- d\. le ("re' est une instil utlon I Poor les an rnlllt ooir~.b~a!Jcol:lI"l"dlh1eJ. 'von. 1. dar(l~ . '~ ama~aur. Les Fran~ls prelen. l'equJr.I·elr~de \qn b!iilllq eu un petit noir IGille' scm!1 all 5tlVIlilreren tenssse ~Hrfm~ 1 ~[e au I ~itj et d es oaissan. un-petit o!aElc.!]''' eUII!. d.Pill SQ.1 drez."Gfnce une boisson cale. elle iii ithi\'. un Jaull'f-ct un conressloonal..a5f~dali~'iil' • toe miln:isle-re de lajeli.In(ais·mulfi. derouhml du'rC:e er--parierll '(:Ilus 5QIf" \lel'E'" c:n Ilivj!r I~{l. 1'5" La molt. rlftlanee Il:lr lss 1l'11Ln. ~ hi menta.al~ tlne .e l'ina. L~ (ilt ~onl symbolises liar d~UN m.ie 3s5:(>cI<i.!calfip~~e 5:~nt~S" Wilt p~s..F:mll-'lt:' el' Ie .5..~Ie I" !'Jlu~ regal'" EI~e.li"e'est !llieSel)le daJIIs tous Irs damain. en IiImilie 01. Oil a I'educatiofi de 1'2 rnlllions de fr. CeSI Ie football qui i'l.ed1iell. ni l'envab.-un est un P[~ Ulil.& .Com..".!s en V"Gl nces.e.. un lieu de: n:oo'ez"vau5..II exlste plus de aDO ODO assoc:ialions en Frnnce ILai 190IlqUil ..: .nll. ~ ru~b}'.elllploie'lill 'PIeS de" 3 millions t~e be.15 Frnn".llS ro~ges_ ~_La radIo est un monopole . 1.e fl'anl<a!. L:~~.2lS prenneru !eUllf vacances en a'c:ulL 1-2.clacj~T~enl e rI pdoriui 1'!tlJilen.md les rano..e.vle quo- RiM If!' les decll'u:~ge.I1'J... '!!'II. le judQ[."pc pees t e. SUffilllt pour (eire. I I. des. I!O !Oeml d!es "!lfiIndso 1e:m!1. la eultim" hiduClltillll-.e II la 1.llJ{fllll. i1s peg'lIent'etre utilises pourp1'l11e. . II ••• iI Fraa.:mces a 1:e.If 16 ree 'p~u\le..ls 1:!!lthrrs-toll pug!iqul!. 1. La Fr'In(~ e51 d'limiplDnnec ll'EUroPE pour la dJJree des ~01. dl.r des-depellses d'llebl!r' gemenl:... qfi'ii la r~din. la sante. pmt:lr en VaCiii1~. I!.!que da:sslque. tE !l'AvIO-\l'QUS or I. Cill.3ji1l11'ie$ 10...s.lInrage d'o!dllrnfe5. eU""'!.! C!es FffiI~\i:al. plil'lii~les "0. iie-:>i:'"' L:! .rtie. L'Q¢~a Bastille. tll d Qllolldiefi~ 9_ La fus. un sur demi 125 d de biereJ. caJes lI[telaire. "aOZ~jJJces.C'<inte!i. lis ""~[ai!. d_evantet dans I·end. les ]o~51(5.1. sadolcgiguES et meme d.~t" ijnmu:li! mll'Y!>flIS.' . luifl( rau rornptclr).1I rele ~lemlnilL 6.

~e"Uerl1. .cpar rciPpr:!1l il r. de I :iiltt91l d~ d 1~Jifllitiqlfi:.r.f~11!. LA CULTURE:.. d" VMler d~~~g !a'E'1l1l$ di'm~mionn~f l8"val~urllllle preedes ril05!lS I..> fJ-~r=..2} iJ1sltlute l' U Hili'll i(:nno. sam L e fraiM Pol.I'wier .oueJil5ll1€:. [Ill 'pjJO.lHH1tf$(.a:UI.. . I~ Fla:.! l~eu'Q . F'raIKe'.I ~~~dela.c au 'noir •. pa~'er • j.ll'rigi lie.le de 1:!l'!l'file.a rude":auprtlN.5 ' '.rnenr ttmdamnablC!5'.L'ARGENiT. dies datl-ze P(lYs C'fst meme I~time mats ~~dfJlI').? • Un pll!J.le.s I"m!!'deo:n5i<~'r-1!i!lti~'!i!tl.» frlfOimpJ'ones Q~ \lUIII5'" I" te. ~oSprtt.. ~I!I no I"~"gelll. I rll.!e la Z:Ol1e Bum I ("A.'t-iJ:enQmi:n:e~ ol.tag!'i' Mfl n~Jlgaal:.~:<llq'~!lS Il~tlrnpl.e"~ ~ -'r~l.l..200:2 le iranc qlli itait III mDJUI. d'~ut<i!!l: :~IU5 que depllj$ Qliflqu.QJ11J''Il~J''''l et (Al'le fl1(. Pl1lys. L!f~e. ~~n[ j] l"e5fp.f.e . bll!'~'1.f e'<l::lliJvain~'~t. que 'ertalni:!"s p. L~ p.-so i1iJnlr.ur les notes.c.iMes d. -.li"nill.tm!l. ll !l"st pas._.'.lv!l'nlifoll$ . • l':ilr!t~nt ri"a! paS d:"olie UI.rentime- .v~.DId.r~ EI Fii111.. la alJrule Irali~jS!! HI' [110p-<!U r'2sef'i.Clre p'N l1faise dep. la .:Il!ln~l!!mQ 0 F"!.m. ffilG!.1.mlque 01 mon€ltliri_1 el il'~!'hlitles .Esp{iIme. GlflilJe. Gn!ce.l:I'Q 1~11!'s". .'H. ritlia"de.riem. La ?'(111eetirO COtTi'Spprra if' douze d.me'dc' . .ul'lsftii!mili..:s U.!richer !lQII.'Mie I'll~'ign e~rop:~an~~ n'.raliqu5. .!lllnaIi'te~utlIrtmld'e..aql'l€.·wr. ne sonrpas "rai- Ow!! que sot! !ell r P~!JS d. .I!1f" t."i .Autrtdi6..F.1.delle'melil Dans' Jes 'pal's ~'ul1l' wnce tete~.le d~ F'ranOjllFlO' .~ <l~I1€5 'O.lall ill<Ipllquq-fLl dE.' paJ'~r' diJl)S II%i !filtO!O. PortllgaJ) pOSSMfl1J Ul1e t(lqi' C. r "'Il1. i>tloV'r. les pie-ces .ae1ilpl._Rn~ 'fIr DJI..Oll'l coms: Je~1aidt:nl'S' ton.". di! . En \'01£1 ll.~(riIppi~1I 19~O ron.Ide.e:s<lijafu5 de L9rrupl. a iOIl.pa. I'Le pa:. rommur:iica~ lIon dltiraiH.a'!~e~t argent n'5t p. italia.m..ltl mal a~quili·lrH~rof(:ce lam<>i5". p • I'laie d'a'rgeIl:1 n'esu 'pas· mQrlieHe.!lion I !Id~t!. mij:i!i dans ira.~iR'l' >I!.'UPlion e:!~rG"eejlme.eremise. ~ cent.'lemenls de It! l'lU!HY!t:I'ie uniq'!Ie:.-BiJis.cile ~I. Le IeI'" ja'.!.:ai-s. rMdIaS'sur ~STffi'enil-s de (E!ti3i[l~S I!elF.s qTdllze pays d. t<lfgcelil ra. Be'~iqtll!. de MaasUicfit sur I'UJlloh _ e!Ir(ll'el?1111e [199.B sUl~tl'fcllerti'Ectt L tabou. ET LA MORAlE parrot:.r ·eat. !tOiilo(~!' f<:'f!I' ~ .lli~~"1:iLlI1..1Jide.~ ~.1l16lllilry. POUR EN SIUIOIR: de PLUS l'U~I1LQ~ • Bjl.epa. honooll'!' de dffi'tn~!jtES (JE.uis 17'95 disparalJ: 'u! prom de !'euro.de rtais. 1m ~-'!lrl!~JJl~ peeml·e.ii~·d~ b'blllIDII.e lJ'l. ctmqlli~ par IqU!::d~v0l!enr 1\$ froffmniqlt~.(J J1ahQrlClle. ail (i)(i!S d'l.nkhl.diJ~s dlffe[CIlt~IitlTlliiln~5.uf[ltaHlti~~t . u'll'Il1.E S!\:lf)..

tran5pon:5 Et rom munisti~l\.est i!ljle.. de (If.~~!~:~t.mnee.imp..Ul1eoaHoll du lmail mals ill.commlO la TV.ldes.' d ~ilEI1s.'a'rrgellltl.e s'@uil tiO?non·im. i-emi~e ~ !'1m.. lEN (Hlll. Iii S~iHile GIJ_~{R> mClldi.lls.CeUes<i li~IIQ(al'(Jns iallliJi~I<"5.!i.(fOUl une pE'[~tll'lnE'~.p-tris 1990. .IiI-.ijfs Le bud.d~~~s d'~liIi'tWllDfuli1tIl.a I'adlal de veiem~l1iSiluam sux PlIrlsiens. En tile].sil1n.100mfQuE Qui Ies dEpr!r'£s: de.J~i du rev~n y d u pailimolne et des Ple5[.y._~ 'Pour les '>2'l\iw_ meclicauM etde Siinoo QUI ~PIW:..6"".LES R. De. d~ss.e! 12 ~ :et ~ ~_Olll les 'famUlIO mDGiJpa-'~Jttale5 "lu.!1Vlce ... ~51pa\lf d'a~g:~nt l'impEitsur!a> re'erm"I'impO-t [ooder.!l'osiliQn est Ires ifleve r~tpr6de la moille dG'. ("ft1. illi! ~Ilvrete. Iii grrm.Iram.N$'I.fed~ nlicomlll!nse par le dien[ :iI ~11. ~e ~rtiQn e!a. emmp. Cll fSlimc' qu~ I.q~€~.~ie ab luge.I:. les ro!l5ai:ion~ £rn::ia16..eO"l1'i!ll.rdsd"Eu. C'esr dematn 'l'a~~)'I'Qr a E_~I.61t. la d_u~mN.!.:i!~~.nce If a p!ls·pour . q 8n~If'E!lIe du tra~ail drmiillliiit Entr~1970 et 1990 Ie pill.(oi un r"~'r!f !!'lVel!'ll'!I'~~g-e l ~ Ce dtlrriollli:eji]luelllgei'U_ . crol5i5il. .~ri~'.a<:.prof:in~ :=-:.}tul'llb_a~qtiie~ .:l. n'est .~Jn'!i te:lfl\m4~rentler . obllga'Iolm-. d~ lil Item.t\'S. .. les 165'OUliJf5 reelle5 dr. fi.ilctljcia'lt.b. des get :meMaIges des nel'tie rirupflt sur Ie revenu ess le pl1JS la.Eot_d.~'.a1Jl1l.aUI.!lllll5_dID15 la:~&ij{~ .1oisTr~.!'![F.'f' I g-ommf I~ Ineg:aUtts aduelle:ml!llt Ie et nOl!lb~ ~. u rio} dfaul.lPari5wlltphE~I~ . co! qui !el'ien! ~ t'J1l~tqu'lin Il!St l:onSliEut nQ~ seul~ merit de la Ifm.. 1repreS'$l1ti?nt p Ius CJil fi.\ IT<I~e a 'Ia Vllle~1 Aic111i:e1 IilYi.~i! 4e cle~fi~ le _~ imptlmml.c e 001 € par tnols.r.ble ifEUI'Cljl'E.aleirl!5i.:S5 a ciu lieu d'hablr.b(i~les. &fni ~~ Biell Ent:end.::n Iqllrnpl'1 dl1'l~ talEoorie wd.. F'MnOl!s se ~rm:.aje]. pu~!>IE.5 qUi? 16 j)ltlI1m:i.s. Us de~flsfnl tigu!l fili~ pliliS' w.~ :pri:( a!flche.%itIDIJ m~tI.iitioM .'III~I de ~ iBJ -f pou I II ~~ famille mon i:lp<lren!~re.."1s. menrestla p!li~ rmp{l-i:iimtlt ..E: in.EVENUS ~e reVillnU IttYmoh:)~iCJ!lem.ope~ onl sui\'.~e «(ljdtmdre <l'!!e".wre!:<i s t d. plus.Tiiil'irntwutl~coiiIF~'l~terlm!t >311:11:5Ue. mm.t~ '. le pouvoi'r d'ac:hat: Pendilnt Iii p~rio-rlf Les . i1 E<IUI: iljoUI<1rqllE les .~omme'd'~T:gent !en 'gtiiiler:ii'l d'es plecescde mGnnaicl.lra!li8!iUeUTsalar:ie. Ell ffivilncrll~.. On Oi" apel'('Ilit a !(l1S que les !Frim~~s re.~nce ~I'J. la un I}thm'e Gilldsms ) IC:~I i!in~j qU'cll .lpa~ Ia m~..!:t~fS comme p. U fau! d2dYire de tOUiesceS reabees de nom'orew: SeM(€'5! el p!ei!uils I'le 19.IJUIl~ Bi!~~~ ~Q\~' f!IQJ!fJ~i~..<illt p·es..5.IIP.~ntJ~ pl~ ~~.woil d'adlil[ des mtnage5 a prcgreG~ d~liO \.cl8mnlles de dulmo:ge.lsJ~1l1 prarit[~emi?n r I. Ilcroorm~~ tOOruid.mi!'pour lOU5 res mfna~5.'''{.P"~' . [. d u rcvefllll des ffd/lifaLS Pb~ r oonnail.! malS 11 mc~!l! d'l' leers 15'GnU.~~l1ne. ~ f~·i~uej..r~:1I ~ ~_Frtc Ji'. Iniffi.I. cmiSiaUCf \Sf p!lursui.epJ!eU'e 16 ifenfl? .: seull de pi! u.'5!"~. la!b!e.ur leurs som.'l!\l i.iljsee!itestim. fI!H(jn du btldgj:l .. SOTIlpdrmi les !l.:.de mQjorile des Ffi!~tE'S'e 'smn! plus -armcb~ ~.~~~:lJ~_~:.ituie e[falt:des.tlre5 p.11· Ifni Ii) ~ OU bu. a la cullure ei.ifp-n!ll?<lt muito? " Ie$..l. 15 imp(its indi~f<. l:axe 'SUi l'essence ou le t~. [!l: g~mE.d~er t -enrm ~'~biIlem~ill'e. d~ )J~il!LGJ"":ves qli'flJ. la r~J:l.lu~ lou.ElIl: <!irn..'~ d~P'!IlS:eIlL]llus d'ar· l'af!me1ltam:m qu~ I~. ~S celbtaJrs tQl'I~~t ~ rrne palit impoti:ante-d€' leur bUilgetllIDI.Iarirlais. a I'fiat..s mEfI..Ie ~'!.lie.5iO)ll?rs nstall~ ne paienr jlEI'S' d'impOls sur Ie 1l?V€IIU. d'.i I~ pat!: ou blfd§~t alJl..e·pui~_i.~~ telTIiiMe C:ilr ~ju.qui dolt i'!be oompri~'d~n$I.un~l'd. e I~ chaYSS.--~~~~- ~Lepolll:bolrejqul .

ltlon 9it retia quelque dil..ar~nt sont thffiliquern. . pOillmolre tl'i[ ob'Ii{llllo.. quirl:l~d_es W1auges Jmt II! bJai~ dune manl1aiefirii\'e 1:[ IDGlle. Cirmm en foncrma eli: gm age.~ dont le 11e~(e qui cnnsist'" a palier Sill des roerses de rnf'lilll... de]. desa iormation erdf!'S5'sillJ. appetetos aussl bartcUts: manc:llols. Daniel d~iI S'(in:lol.gag:ne :1 seus eertaines conditions.o!.!.ENT II .RGENT •••••• D"ARO. En 'lg99.lifjlI* ser UII selVit-e au UII bIen 'puur selder !i'ilU a'un t~11lm:l!nlIccotd . le montam de> Ie TVA 'est de' 1''5.e le.s casinos. Ifn rnnstatu1? d'.1IJTe ~ ..n gr.' ~<lisll'_ S:.noi~. Fnlll~i..1!! p.i~ ~'Snlidarite' ttlmpt~ La ~Ieur.0 ~ des ElIins sent pre!f:Vespar i' El<l.I'ilQleni als la diS'PQllibl· m Itre f[ les comp~~n es. ~ peste propese un 'tQmpte-c. 7.. ~!1t nes. P'O_IR' QDe p1oi!gnee de Dom ••• vruu I.e.ar\(j<II:Si d...aliml!ma~ian que'le!> F.J:.Qlr SEL 61 6.4. LI:!.li'~'!Jn compte ~u.n 3_ Les ieuli.puce esr une 'in"'''"ril. d'iI(§e'n. leux d'argent ll'S'[iel5t1ml!..:Jllger .gset de hlfim.. Les plus reeflil1S sont I~ iEUK illStilmanE~dits de ~ !ll8lta~' • Lesie:u~ d'a.u. On pelll di3mmais cecher ses grm~S dE toto..ds §:!hall&~. Le marchandage esl line pratIque EOUI!l..EJ..sgl!~e. I I. AU'tre:h:iis Ie P!'w£b iii 're s'a.ppe.iililJioIi LES JEUX !}j:!pu1s 'apbIEiJn. las j'eu~d'.Ji!1:i!l!i!. UDi! oli<illf:s. au rest. .enl [~t'crdil5 en fJil nee rna is I'ttal S'eR est donne Ie. par cx~mple la .. partied~~onIi!mjh~1~mwCesa~.i !lfnsJ en f'at Iii 'oitUlf'de Dantel conl!L!'~rejs cents unites de'monna!e leedl!! Qa!lie! ES.alioll iilwMelle till irnt ap:plJ'l~f rSy~m~. h~pi. Ii.gllsment 11~l'(eIr~m. Ulil STll ~'SN)f1e ~JW d!! [IlJ{.. ~· a dit~ d'aumn:t. l:iffii S.. fliOilQpcle er peut aoconfer ti~ eroga iClnS a des er1rrepri. l'Efat .es privees oomme. Ie grain ou..t dfbi~ 4e iIQi~ Wits uniue~d. ~~ Cantrale/Acquisition ~ ~~ ~ ~ ~ DU' FAUll: ? . d'EM'" quI '''Ji:s'id~reliltque Iii vra!e.d§. L6 machines a sous.le e~'Hmi!.lI1l:l.t lOorl't un mCHllopole .d!l!le refle:xionsllr la rn(ll1nel~l![ d'un fon. 8.parIl"l'ifrr~t~ 9" Cest-pourl'..'illl- OI.et d~i!lpee L .que qui lest l'equillalent c!f"n ClJiilij1te billttaife. la' d~pense mO)llmne PO~[ lei$.i .he. 6 'l>. son! <!ulorisees d!!puiS 1988 Les: lEll'an~ai!i:fQ'!JJ@_~t.epensen I'ef. LeI> impolS'5ul' lere venu seru pro:!:'le\r& a "Mr.s qlli saVent pOlJrran[ que ( l'argem ne fail pas le 110nhe<irt jQl!enr a:1lmains une f{lis par an ii' des i~ill!d'ar:gem.lai:t il. . ~u~ k>l'!l'li'! d.rl'Ec-hail~ s.m est nll:li~i."t. l$.. clallS 4Il c!~~DI:s.pU_ls' 199 emte em fmance:..r~e-~Ionl p:JTisune d'imenslon illtelllalionalr:! aeec leur mist! en lignlf par la f~aii~i$e des leut._~ mnsaael LOCallpmireux U~f I.a:ct.: ~1Yic..llus d"atge)l 1-0.'A._e.L Ies d~u.lit' ~t p.!'cil:: d<!!l51~ mi!l!'!sln~ IJrodilioJ1lnll'Is. rldi~~1 pas. et EtUO MmiQ~ surun sUf" lnternet. 2.!reftlffitaInesde pEJSiJnn~. Super lom.le calUou selon les regions Ch. lis om 11leur dlspo?ili(lIl une quiiniajne d. illfolIllati.a 2!10€ ~a'r <met .ollnp.'!l r""n.oUpE' e d qu~lqn~ diMine 0)1 q:uelQ. I.~ tiers.

~IITI' .1clIr!!IIil:>i!1 d~ 'llll~ ~ il='1illlJnll<.!u de' 195011. Il!e Sle$L ~ICipp~e e!a!~rni!n~ c.t des grande) \. ... Marediol Jwrlt 2 ~.lilies hu..jl"~ Cfisf l'il1d~pe. QOO.jr..' ""Ison • Un'd1Ilp~nl:J:panni m'~sHvre5.[e. .1 pt'ofi.Oll:iilbMd ~e.::~~~~~!~~!!~ 64 .lldie!le' e.'i116/Z a ebi WI pC! !:IS e5sE.s.lipll~.$ !a 5 campagne ie apJl€lec b~[\lit:U&doJiOiI:i 2 jlHi(es !J~.ufais en ".g~mis ERSani:rlH WIKe. De~ a:miSerl toute.1WS Ie.puis ~iI~l'ifl taine d'anniB i.ss. riClbi~e eN lime.ntieIU.. 1850.je 11~ peux pas v Ivre Gyil!ajJm~AlXIlHlAlt~ ~~mii ...I~ce dl! CI! pays ell 1962 et 1'61li'i'li'ee de tt'!?S flom.'S GHl Dl: rnili!lliir~ qt!tilit~"~ Impl..!einme a:~pt ~'l. tours OE OOion e! en a C!J1lSUu1i de51mm~bIB pJu~)li:.a[~~'n.1HfAis d'Alfjirie .la croissanct! va dimirruet Oil t..~t 1'~PIl. un ret{lUT Ii€.c:t::.nual'lon de zones i\~rti]'d<: 19jiil.ir de Pel'Ulolmit El'LlJf I~jO ft J 970 jliM' laf[i~ fa~ 81 l'a:ti.Oih~'dan~ ma mltlSDlI : U~e. do sa 1850 Ie tlomfmz des agricutteurs a commtmce a dilldnuer.efHmW!l eel exode fuml qui IJ recQ..on$I ructil lion de m~i$an~ Indi. 85 % de ia populQticm fll:!vftait A la' campa~ne alaI'S qu'ucluellei118ni'l" . ~ns'Ie§'I'ii!il!ls.f & a Fro. nt: d~ 2liIndS vm~ Et I"GII Ii ~'U ~ppar:aine de ".:sCluli. a-nnees SO ati.l'IImellce Quto.A f'RANC~ AU QUOTIDlEN LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE knl~!!llllP:S La Fn.me EI'I proporiion.~pre5 iri!.peuallf!l 1::£. A PtJl1. til rCl"atrh~'I'lIell[t de5 Frt.1ustrieUes.- 1lI'i:.f1'd(.1.l..I~!lioni. Il1ciurtLfclli1! Ii! pil. mflitallrJn \1"e 'I~ POllulatloll urbailfE...l all Pa r:is .mH!l'It mral et agriw'ltl.arimi!ilStra T r·~ rill.mm[ffi~il· tUm lfi (l1ijt EIfl~du prO..~... d~ l'immoQilit'r di.atiere de !tlgemelili..m~e.e.gfiimji:<5.. '.'ne. de lil deren!l'i'll'5iltlmi &Ol'lolnlque et. Les deux glJletres monaia'!!.mres Clans dib SilOS es ~'illid~ imm~bli5 S:!lu'o'fflt 'malu n~s IS Ie. en a t:a:I1!itm:~ldiO m._.n'e -- ds<e!opprmflll dE5 moyen de "..1l15 d~ meiUehr..' pdf 1.te df.rilion d~ l!I ~onQmrque.~r(!ux InnrliiUinmi immigres on!" con!r!bue tme Ue-:s /all..e croissCll1ce IIr6ail1l? ell' pfi€nomeue tl trr:Hls{ornif les habil!tries des bl.i...l!.5 15 i@ml~~rill~ fl la mise ~Ii lau.

clli l'hilbIl5: au un..tl'lrr!.all~ d"esi""t~rel . leurs lamllij.!J~.de S'li r~m. S\'_Ollllnr . En 30 sns. OOiinr~'e vers la flioli:l!mlM. rl~sr:..5t un Uf:!liiEdetfllif'oU "on !i'p(CIIj':j: diE ~o. ch .!' i allll'"ee.de 66 m1et de 103 [Illpour dem~m!e se fail ....'.'. Las HLM p".~ illdividuelle :SOlUinconles·· taMes. mode me.'i. d@ ~ rE<. I'll (ore . Dans la~luparl des CdS.nrion:5.~.s de la mai50:..bitt dernut.._sorte· d<in<f!!.l.n· terulllll dela -quttter ..3cte un ernpruill pout ar(~ der a 1~plDpMte La proportion d~ Friiill~L>. d'unI: s..leus les I~emenl.~S au jlronI des rnmm unes.Q!le'mu~ !6 IcgemeJlts !l:mt e!illi~.(.1 ~ La. [)e pl1l5.':l est de mielJ~ en mi.::::::3o:l1L ~ooo .I !if/? de cllnfQ-flp~..LE LOGEMEN'T plus d'un m~nall""SUI dl"~ ~l ~ropri~ili.nd de mains de·laO m. des d~partEmem:s.aldeo ijMlI" Oeli5 rnmmi!' Illtlocalkm ~(!§6fii:II1.).lJ.L. !cl lnH!mU :de louer Ulil .~@e • 'r~di!_p:OI~1 Pltlllis. pr:im~de d@mEna~m"'l'It DI!S-llf<1r£~lj~.1::$ loilettes sen I separee~ dE! 111salle de bllin5Illil~ dans des M!lg. -sikul'j!ijlie dll<i(J:1". d~.'lf d-babirauoo H cheque P'OPfl~!i1ire Un~ mx~ !!mcit"? Si "tillS h~'bi[i.kl~nlCf' rincipals et 18moith~ de ees p m_e~g_e5 onto:mlr.mi5e .es i!'<a!iti!gli'.me m~isQn.t un ._..me.et {(JIl~i~ial ~ie" La s-aHe di" bo.1~rn(e:lJt.t5'. lo'g.~ldli-!<Iblfmllnt <l!me" l..S plIljllrM!aire \'f!tIS ms [an~. conrecrerilelu equipes el ne P"': :piesemtef de ri~ues..•iI·dire conlortables. U'equipeme_!lt PIE. ~ .. !tau. "lrl~qe.a • mo1is. : lieu d<e PIOll!dion t.QIl rlstitrmeni" ! meye.(ald '> typl!'S Ckl m'a. n s'a. le niveau de «mlan d~ I~ge-mflois en Henri" S"ll'stt:m. o:uverte sur l'e'~1:ertii.In querdercalme e la paip'~elie dune '~Iand_eville" Les.nncttfJ!laUN pasanll6'qlli ant dauehe.liIr.l" t:il1U! ~io~.f des laci!lilllts. Ffiifigai::C9~:5d:{tentpr~.: anf\'ClIt en queued u !ilr:os el'ec:!romen-a~ d'Y. all iiu~ne5:d-u n organj'smf H LM Ul1e' ~Ia~de partie de'S loea-Iillle:s d"HLM pe&1nnei& de s-eroice auret~It5. au d"ifne :Lad~.le 11l~tii.ltiO!l d u d~mi"'lJe_ IIENOVAcllOW • Pcmture:. HlM depend elL! momanr des le'l'enus e:c 1..JYiHru 1indm II! p-Bm.rMere..td"lJ5'.Oll lIIolldmlr <'Ie.i la pl. " • La • mil~!iOn ". sam seuveat metns <fle.. d'i~pilu- ~ ~ ~ h~bitS~jlln Et 10ti1.lilrJ[el'~ • 6I'l:""4V'GI'i e~lb!gi' rums unll-OUlfm. • l. ..git d'une maison La surface dun apparre.l tl rn_". la mailie (ill domicilE.d'g.1! 5~ccmdair= e>.caratlDn lfs-frram.1lJ 1~lllne3t 1I·ei.n"~ais'l!eJim!~[It. au-dala.I._ L'am. c'esl .akll. platli!!i@ p'~1!111~'t~ est _ '.. o".n:pa5e! d\: ce [tllt elle-s·a~ndill.el'la~~ment La culs....ielt! all d'im nes ol~ism~~ . .)il~.JI.ati~ d<:>i"Cnt e:!fe d~~:li'm.. C:OMMl:t(r fAmE? to. qu i d:isJl'!E!:~t dune resld-en[.~~.eu~ equipee".~c"" O"N~"IX =_.~l une in'i')I)tpas"I'i.SO " oesresiden!€s primjJl~lffi dlspof!E!llt mai menan.nt ell jJe'u-r~ c'r pl~ ntes venes 1l1Je:1f1lJ5pmehes vai5i r1Sfuroj}~el1s-' i.-.gli~ctjf ~flf lreile~t !..ap.1'\Thl<. .. de Cl:l:!lrop:rii!Te.al:es:et de.e-ft1pIQi'€$.~imanque .! un lieu de Le bu.. IiFll~ ~ iiaI'\l~ d~ r~~ • 'R~/et'l11l-~n! . leSS:tiuj?.ar.i des ressoerces moll est<es de Sf l(l~el a et au len prl!rf1!: pl~nd[e des douches qUE' molllrll~ fra1s" L'~i!TIb!ltion dun logemeTl[ des ~i"S.1J..!1.e dans un immel!ble. a Ie almp.ne c"ui5ir. 100.w's .aemallie!!! ~ . E\lev~e' que po~ I Ull "pp~n'eme~ L I'~"'f~ 11I:.liolls de J:ferr. I'ifrr..gement ~ i.l»rre-m~!'Ir dem \'OUs l~...yfit&'ellj{silllt.ii'l Eq1Jr'pE'~ m-=cnt f1a roll €ntrelle~ Looo:ql"nr dun apIMni"meIl! doit pe~'er une ta.(tMeL • ..als? m.la rn-1l0:5ile ~p".'ce mode d'ffii<lbilill p C'eux.~~.ilUlL.p!~'.qui'cn pOS5ede.u£l't~ 13mfflYllHc et dl!v_20Si'-Bt melns o"a..m"i~e!l'iwl:Qn.. d' LIn Ii!ft~eiel':~f li3w!'·Il_~ge ea r~\'anrbe Ie: !ave-l!aIsell~ er I~ skhe. [[an:.Mj. on organTs€! un "~riLir" un d'ill~t ell 1I~r::felequi a.:ills ~irrl!J<.t"lln~'bandtlflnee • l.. o~fie . • . ~Q 'l. verso Ie III ~ U!'lir Iffie\'abl!!d~ (I!S deuit imp-€ii"dOJlt-l~man..o~.. milli$""htdi"ld!}"I!~ .· rf~'itm"" et d'un larGi!l unemiS{)l1rndividu~l~ A Q~oi rtv-em les fra!1.tiQll _hygi_el1!iqu~. ce. pO!.us eleve-e d"Euro~ apf.d~. ~J..agn-e ou dans !. et des rilgrOI'i:i.Yeesqll. (J~~pi!J1d.' ~utr~..nt 1$ Iij€1Jbl!..ui' "iiient" en h~bitat o.lin g. '~nro'(I:'I'J~stiHhl'~m'e. ·des Fra. la renraoi!ite auss! plus.iIlpp~i1e:iI'l!/. de we Im~deuls-et cle dia-al!ase central e'est ~ la mmP3gil~qlJe l'Oi'ilroWE Ie'S logemenls les plus inconlo~bli!s.(E fun OEre'5fJnt :d5 imjii1:5 !OC-iitlOC pelt.onn~:S'9JI1'1 l-ti!!:ij'!ilfjOI1l>:~ LOIre! M~dere ntL.u t.s Ior.?Sla Nm:vege et la FinJanae.. re:lilrtm~gu!lS du l~anL al1.agede011 pendre la.mellL €5t alljoul" doh ul en mQ~J1nf! .n i.liQUau:<paL~~nl aa:order ~u~ c-ooai~~ wudtlill-t6 deo. m".1. ~!:.~lle :est Uile piece essenii~I!f' pulsque la plupart des Fra~ais 'f prennen! ~eL!rs. Plamirffie.iM est "".anl.ement!:Osodaux lEn\1rtlli 15 mil.:~ IE.15oilqulco~!!illTl" qeTl~~ j Ip.. sent oilWlets... rell~ de 1.'~eltl(' Q. Ie j1!h~ l'~mtmQiilliirJ. e! de.alfe de b'iiir.II' 'f 16'~ts~liUS a leur Iq. doe moin's de'!! m? et ~'ullehaUlj!u~:s-c"ucS pia· [{I.ir I" ~~._ile'l'~~niil!le de ~es owupan..eme'at • li>:' .prn~ de '1f<!1li. e~p:ues_"IOh des.a dis.La • rrrai501! paMmii fne..

i. . '!liois ITiJJls. ..af la'1'6Iire.-!<Ioo~n.":Olriler. ce Qui n'empe~he piTS·Ie:!(nom· m-ee~. Oil lEIgenda. Ile-de-Pranee.l:!la~ ilia.i:r'u'e (lITe ilrn. c:illi> estcle plus en plu 5 OOIl=ilW§ aux airaires tll .. aUll. des."1Of d!hiem lil le record d''iE. I® OOO~I! iltfmbrc' de iJ.nl ·.j ~.li de·~lfi. pro-rnls a la renavaHon.I'- .lJ).a pOur'eoN . • o~ I~dew.n~ (efl·ain~s ~iII~5. I!:>!if I..:.s? En'tou_5 ·[[it m""d~ :c. "'-_IIIIIIIIIIIIIIIIIIII_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII--IIII!!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LE Sl\'IllEZ.!1 i:O!i5!'il' OOOh"b'ila~l!l ilI. o~ \'i1n!nI.." I'lrpIen.Jr . c..tdle21?l € le m~.. 4HqJ1S. cbtens. 1!5 ·douce VacdnB~\ 51~fili*.~ es'~ pa~. :!: ta ·[. ~it dai'iSa de's OOl)1mu. QomitlleFhlel... Se !al popllla[i(ln.I'!i~m~~'ell d~ <l1">i!!ricrn!!1rt!i antilOris !!J'.!!sa. iaibles resLa ba:nll!:ue 00 logCltl -dE ~Qmbr~. des chats iOyt milmein sn~!fI !'!e~'~ie'pili~on loyer..I.~ ..De "Me daM de' vo·ue clom](:j. de ·501'1 ~lom]dJe ii ---+ ~RlIT5:.!i[Jj!i· 5l!ie¢l~'lemenl..".Je ~J I'M mlffl~ !JQude au tDjI.o.. .mJe ele~ :tmn_fque. les careg:ones sodales les plus lava Iis~e.o:l· mtIY!!Il"~ d'un a:p:paiTemefil ""'l:d'erwlr~m iO~ m~ 'fI... que! mil!' 'te_nt·p':lljrle·~m!tau lq. 31 mai I'~'·ol:rligeles-com· fJilf"l1lS.e ifI"fintP<i!':~~ I~ mli!.J: ell ei. Des loliss€men!s appe[es par 110.~1 .ilin .enm~!'a.~uf":!.li·n !<" lis ~. SQit p. d'euc e!!p<r:ise d~ !l. g~n_sfdU. 011 PI!U~. "'l"aral. aim~r~ eQ.l:iite ea.Fitie cl~ ". du. sl' veusee ~afez. I. mi. ContrOlel ~Acquis. des (hom~ur~..lfl.li1l1~e:51X1a1-~el la. ' l'ARWAGE.lbt de pcuW.fu<i.nim·ulle'·i!V. · ~Qur pol'li2.IGre~ ~O1!l~ dsquiOlt. On parle du mal des. .~ I.pa:s . o~'ige v s~cr d~'5' letr.e"Uls~·dul 1.g.[i.9iemenU~.'~'flFr:ao~~ls 5~r-l:inq. . i:l'e< 11015' aM'S"aris iilt~fn1ptiofl 51\!f..ifS'in~ ..dol I!!'s·.@:entieurinl'lmite...~IQumer pll.per· somes ages.E5Fir.5 .5 bouigOOi5 er alJssl des quatileB al\clem~.s.\.~ed'lIabilllir~c.GIiB EN 5.tilme-~'~~imn S:!lI[f .'=-<l. d~ c1"t"'l':!..y1ig.V0 !l.. d. p~ ·d"·I.remore' la. .b~· u ili~t~s ~ I!itle_ges Pllvillonnaires • ~ri-tiHllr~III sent apparus aui abords des ~i e~er perm&' n tent.-. c1e<l'Dan de di1f.l.0. La ~r!.. (.!\·ec de5':!l1'llS d'li~ns.ld~Jit iiplO.i '~'d!!5 Fl<ln~I'~'etdes FrnIl!ia!~SlbrrlC& I:en~ 'C\"Ill> leur m<lJson.as i's-~el'ie rment Ie fll'Cof<! d·~cl!~i.. tl.de{plwfd. Fosses.q:tl'a"~d~ SY~~~m>e5·d'~l~.S ES·PACES URBAINS Lf cif£ltre ville de" grandE.I'ITIi".ttolilles.! !Jll'ii~~flt d"s~ol>::15. banlleues..IWPf> des anlm.Il1Ia leurs une personne Sflu!e qui pa·l'Iil~. ttl!. 8.' I.e5 FIiIM.!isC¥lUie.. d!..~ fF.SSQ!j..an dOll)es.E!'.'Sauremre le j'>"n'o.es· gem.aif1t. de la pOj:nll.~e eocOle que.fep.me~ me'm!! a.l~011 trouve des banueues • dih:.e (0 ntre b on.e.· l!tt ·des 3..~.{1 rrn:riJ.s.. ~~~.aiI:fVilge'5ude' m'ite> 'de'll! eomm une. 'P.. mEnages ~.s!ildalfal'iS.ball ~l"De. UI'I SUjFi I''lL dinq~I~I"d" pour r~ llOI>\'Oirs pvblics. des· .pror.A l!'trr Il'Lit5 . et le 15frlil1S car 1!lI1~iIj~~~ewjt.Iii ..s: §ilil!l..s ~ii[ .ne:s_ I'~ <\\. des jfUIlO'S a la IffheJ(h~ ~'UIJ pr@mlerempJ(li. vo.anlrnal.re apulse !. 'HLM slgni~e est .autc'lise~ al'ol"S'a inter.i'rany:l!is moyens: J de: satisfa Ire leur dES]' de m<iison iildivf dllelle_ Ilpl!l[!._ !. 5tlF dt_oil ~I>I·un¢.. 'foAlS les.g~ .~ ..ni~is ~nt-II~!.p~el1Ok • tllJe tD! d!u. di" quarriaSEn dimculre pour EViXluel '~emDlairerocial quI y ~O!ll1:i':S·.• moilie ill p~i:!l~ 5% .rure ~sur les ~. \lie padols'avc-c pnur un... ~..d. rolwenrci'es..m".~.i. da.amcM: ~ l·olJjX. '•.obe .eur ctirne-t ·de 'dEl:ul"lioll' eSI "'l~e.s:.!l c1'il:RI'~ eoge!'!dre.' ~ai!leurs imrniEr5 et Il:urs l<1imil!~.d..SE lOGED.aml:il'l.llas.a.ai!i h~:bUel!lten "'ili~ . RtdreJ'(~~ l (O. i\ POlin. .ee par les priJiJdpa~es sont !:la:upeoe:s par reaenes.Pi..rell.il.ctidIl.el\ti!: 'SIt1lalT(f...!qtte> QlliIitle.'-sl<Iti'Ol'Inemell({i.' tes F'1il~'fajs.'S2Q ~ 'I til" ". 115.n!~i!Q~lq..et.gemelJL .ition VRAI DIll fAIJX 1 I<lCil'I.e':5 Ie ~isa&e-etJle s'ilt)ljt(je<i.. I~ .(. Le! gel)s du ~"6m~ doiv~lIt !.atloll tta.~. ~C''l:.!e:lemeflc'li.'5 eJe.. 'lilJ~in illljl~raljf.S Veml!!5 et de:s pon1!S-blrll!ie~ pill> ...v~ ewtttam: IZG a n. des Jld.!lm '1e.m!~ ~SJl]~ ~db_ 1'.em:ent Hahi1latlon a'Lo1uMl.I"..iJ ~ I::n france.~ ~~.S :: LE.. 'i!li'lel!l!:J. 1.:ni1~e.i1tflile..DQ!ln.s.io!! Em majonte riq.i· dences.s SCllil15 i~\m~ millie jjgr... >i. II :5'.til com merce bien qu'O" y iroli.grnnclellserm'blees:t iPetiteS'MiJiml'lS.~.5lru~1!!5 '"/. • ~ Pii!Iii~.

a •••••• I~~ ••• I.c ~~llre des Dans Ie: me IV parisien nn .~ PC>iI .I ~'S'p'liHtsell commun et su€.trofle~bU51 et !!l SNCF met ell place t1l18 .TP en p~c."jugue.i!e... en OJ'mlJUJIli.C011SIJCrsnt QUX hm1sp-orls est de pins Btl p/.aUK d~bfb.e cepef[da. batsse ..!>pil. Il:lais resl.<' un tEffi'lili~ l'ilrcnitem. tfanspo .ls Inu!:anis et )o'in. progrlessi"~meflt IiJII tim: d~' tJam.~.. il!~p(l.: ~~me.!Ie..1JI1t:el'fle Ie V€fliCllle pl'fSallflet Les m:UBporl5 ". ~ iOGlr I". C'e. lJi:ts-.uian des VOYB.:moout. de 1"HneJiol<!tion des Ilg~es ide bus et de I'.ll:@Ur-Piiu!6uimard qui l. cemme Ili !:In.times d.ique oO'tll'mercia:le Iq!£i maie d' {l nirer de IU'JltlVeGlUX usagefS(1'JI p:rQP!J'.dE [sm:polt ~ilendel1.:aise a C\l-.9bl~ .estlme a 7'1io.lOTIDilEN LEiS TRANSPORTS COLLECTn=S_:_ BUS" TRAMr ET METRIO .§lfdloniq'!lnafiil:cr{llact In-d~if51 lion des bus pa.Q~ e-~~l!iJ a~:2i)(l.e .en[r&.t Ilmllu IB popul<lIre ~tace~uy.rf~illl'port~nlte: mals l'essel1tiel de' c-es:depettses c.. Ie aJrI6!ffi~dan(es L'l fnform.l!es'd:e lamarehe . M ..e:£IIff !8W ~~ 100.lrammt1ly... me ~l1rs..[ le re. ~HeltO.Polit.e fraodu tra1i'<.e:llltf teo qui PemJl<l I aliidJagi! . d'un rmruo Le menu patisie~est m~'~ IgWl!tWl11port'e 1J5 ll!s F'raHfais ."ilytoI!lQbile.m!1. s"-elfon:em de d$oel ~J! I In:r IE!< ellOOUIi'l!i1r ce tIpe de l. elloA~ som ra'its sur I~ qualh€ du S'€:£I'Ic.omll1l.. de vllles fr.ur!! fi:ld~t1f.e rtl 'J'IR:~€ accilipie pal' tel 'Voi!ure pers!lltllutlje. un icmt . La RA.UecHIs :SOl1t vic.fiInsPQft.]llages-. la RATP Il<egfe t(liJllQIDE: des !1olJ.':(irenobl2'i!t stfi'j~hoUl'g(!nt dlo!s! dfmeme en sel\lit.\ !lOncI~alitt fr~ue~re.!I..'ealJ! d3n-1 ctrcbi~CUlre parisienne I\'.tep.. 5 dAI'.6i d&ur.port d-un'" A P<irls:.s:lllt:ar d'ela mls~ en place d'un ~tilmway. des 'IiIls {. I:ta~li$e & I~ In':qnmarj:Ofl d~'5'Ir.lIfiL c()mm'~ 9'-'115.eloppe.ilrrivees ilr~u€S all~ stiltlC!li.mdes stal'ic!ls MiI~JI~ et ParISdisp~t "me..aul:am~l:iqw: des a rieiS-eL I'Hld_Ic.5:ibJ...lil!lbalnl!J> • IJren.s rill' m&io Qtnl .sa~I!' [we tari~r:atio1lIel des services mi!!~{x adtlplis..est ..lIombh: dss iraudeul3.~lt lim. :. En blfQ'inee. ill!1 realise. it Impas~ pol!uant iiCCQ. les ml!lIiiipalilE.Inqal5!!5 dans les'l:9.e i'inH£:ui.v~llegillJeratiDfl Ie pc~ urooin lallfgu Tf~r1$ Pta<:1err~!t):p:fiimente: la 1eu!lisa.~ •• ~j ••••• ~ Le metro des' fPetrop!_les Quelques gr. L'!fStrge de favi_vl1 1e5! q~!e Lt:! pari de budget Pcmr ILmE( «IIHre la p-oU~tilJ" tot les .ameoagem'ent de lSI vallie au pt<lfit des pie[OJ:lS'.LA fRANCE: AU llt.B:1'I9Il p:Leci~d~ .ero/!~<t l\rf ~Qu. -seule '10 l~yo~tlHi. beauecup.'~~b.UEiettes mooe.le" D'.a pled. Las CDmmIHlC5 fOl11gie fl'om6reux effmts: pour pmmo'UlJurr les transports pu&lics lius.

.u.ave.prendrequ'l}n a me . ..Jl~eesulilll!@1sire..Pliiii.e permis de .it .~df! ()j .(q__n~t.' . "s.:tItl'ilfl€limjl..~. dUllS mo'rtel.tee.res -Q'ill!ii'ci15'Sii . d.!."i~.e !I_-enatrlb-s.j. A\ltQru.des ~ ~ehicules sonr soum'isa des C!lfU rOles lOOlniqlJ5e:t a des (OOluoles.~I~ "'(ll'l:l':f·s<r!iif!!hs.tl!a~ de 'Vin~ennes IX1I"1 .iili de l'llnion eUiolleenl'le df:mer~ iltaJj" et I :A1lfIDilgne." 'de.Pla.e. du ch~...la :l)ourgo.tii.11 2..l!lro_po'ltlon~el~ I'age'tlf.cul fill[ recene R6~!ed<'fS ~i'<ijJ~:~ Qui tl:. olater it I:ardell! da leur vEnicule un fli~"'i!!i~lanlla l<lure A. ---- .... pOjnL.on de.!Tello!!.! una r.jlOlli n ~Jlii'pilletJ~n~hJji Ptlm .e On P~~I fE5I.lil@.leme~f bl~n <I~'l:ep.~reee.ul'g d:. lOr!i'd~!>O! mise en :pl'a~i!.lIl1J?me.s \'o'lwlC5colTe!\pond ~1:I'liIiJifil:e"lid~ p!!¥part"men'l5. 9D i.!!".!:.mlh 3ur 10:.io'lltiqlie repm5S. '" 11 Ai" <11ls:~u¢S d·i._la~'mart.tHIT 1.:W .imur·~tl".ties.'-p. slx.e Me fi!!.. At M. sl. Qui veut vqY'a~e'r~olll.}p~f!$en . fl:iU~i rl'H--tiW1a1~ et d~jliirier'llEmat5. mOI:olrd~. .es !l.ut~S1l5 en [Qli iel quam..!fn'L~:ie~. rnatrlcylali.ll"" lJiJ F!<I:m..rs commE ~acalfse prlnupale de la j'N'lllutian dans lss gnlDdes port rLiUtt~ dES I.~U:.nrtiiln5 p_o!lZfl~§: d~_ tbi1duite.dlf-q.~en q'~il. 'IU:r!. my.p'e :Celle:o:tL!<e pnff4re..IJ~.sg1. ea .rl"ep:"~.E: SAVlU·VOUS 1r:~II._1!1. Depu~s le lermar:s IDII4-1e permls est prebatojte eSctdo!idE:'6 pcmrs penr uols aDS .li'ail.qu'gn en''''I. > :En au.III~I: a pimfr de:l! 1I1::'l1!f!!o~. 1\2.: -mfQfI~ln est ..U mhU Nal1~ljj~!e ( eYe l'e n~H d!:l:~\If.J..reSse.secorili twiriif..o:ules'> Sn dfi:pit de ila multlpl:ic." '.49". 16 modes de 1!'1I1l51X!t1.~. !UJOOli~1... .it!!ml~r 'numem des-plaq.c~l1idui!. IE~ nDI:l\'eaU[ condunsurs I'oyalleurs ou des me[dis n- dwellt. n(lf~.d~ GlmJl~~. ) lin leu xQuge.!mb(lul..<..ill:l5 les '".~latlR:ufs.~ idele d'"i U~r.ntblanc pom sur le D3J .l1IliQll.e code de Ja fg'~te H m:lE'il~ l~ raijle4!st Ulle rnnovatkm fid!l\31.elle.lIei)'n cr~ maIle.de m~Vi!i5 ~~i!!.La .. .lef12t l.emjjOO EI ..t:'-alitiq~e ~p~~IM~ !rqJ'l_op"l".t>e~ .op vol.la.. Ii.~l1?:cl.lspia]'l<t. l"'lli.6'!~ de ~5.emetn.'Irtlr 'de 11 heltre~." C!o!$a.onduii' I~ matlqlJ~. ~ .U:1'~ I.!Matl!IJl. .hypel1l1.~ 51"re.!i A I.rillii5l' oil: " :m61115. ~5ence dun adulie a ~O!IS sa lespens3blli!e des I age de 16 ens Pendant deuxans. mltliiplieauQI'I5 d~!S . n raull~.arches:_ "'end~n~ I~.!!tQ- De IOUres ..o 1951>.atton.ede'-condull'e en p.ii iIliition.Iafrance se place ~1:1 u..j~deoasse.< 7..veeu!op.lecg.lili1ttelli> dgtl!... sur les .'-liIs~~e.. ""!!. i:hl:!r:r~.peC!:imll~.. . Ii" pWl'J15tie colld\ilre-!lst un permls a paints: ll rompone dngl~ point'~ i'li II D~.lId .: d'l1!:s~ol r Ies enlam~ de moin.UrnI1CE.tI. c1'Euro.el. .l)!S l!. rn"]'i!ul'<!l:t pas ~n!!eJ\~lO!l?ri"fi fuI.ou se!il Ccii[ une reere.!i. ~2 J c!/.sre de d~Jl~~~ des m~nag".. clr:tq. nOlm~S~:I1 v[glJeYI: I:Of1$ti~u~. fais . Si.5iwliie.llre.ent ii menc. no lm.~ I':i!llllere' de Wi ~Oll!lr.mdefs.d'i".. .~el<lndl:l'n !life de ~ol"e3 d. a!pend3lll il 125'1 W'IlSsibJ.uil:I!'i(l\rffi!'lOl! i91l§e'qyhiate.f:Qpol[!a'im~l..rife -1~rr6.~_d r.e .iie$ d'ifilprma.i9t~~.c~~cblt~!Olre _~I'a~'an!~I E I im-er!. noro hlm. men~ge. I 'lot lahiJn1i~ued'e ee St-i>auhcie-Vence Cha.gglomeratkllls.~des lIalics urbafns. par Exempie.ld~{!05. f~ '{EMmlj~ !lbo'~~I!Ipli)J 10~ XB'!iI'. prnl1qlle flU r""q..?P.Ples trois anssa asrenatt II e~t all tGmiltlqll!~m ~Ili. L'~ teh'o'i1sl!ur.i1l sur !c ilmWiJU.IOllIOUle ti1:nI !l!i'e' p!ac.raiht..rlt q!J·eIJe_~~. d~falJt de c1.ce _d'ltalie 'I.:i.on '~!l rer"iee atilt Sl<!!lf5t!ql:tl)" <i!l"Getl~.lo.it ooli!l'i. ~W!". Lui. la.' est .d-u t~iciptl'...Glottra d'fllll'1 uneprloii(.presral!melllati~:1I1'erle IcgeElient Aver ~Tt$ d'll ne iIOitu re p.m.. •w .tll._-d'1!' . all!1 poilu don Une pastille 'I'Me et un au!ocoJla-.es d'lrn-.U.. Li! nansdrs~ 5~ G.tl:lul eflc~mp!ltte tiiifq.en ~:tar .• 1 . u .~e' all eJ .Leek-·end.~!Ser.nle el I'aummobile repreS!llll!! 90 . .conf:l'lile..fnt .peifllil • !la.til: !O ans .5l c(!ite qui ". q usrre. ~!lgpiMi'e.test Ie UJiPuis1992. Va].~lll p_~t- ["ROVEnse '. 1l1lil.~esrol£les de Fra:nc!!'.R Parmi :!(l!l.maith~ d~.~u i"'''liI~ de I. Iii courJ)g. qu_1dail" Iil_~ 192:1 II rmppse ~re ne r.l:lo~ et de prevl!. il.1itfo 'IB .rse..· rou.utm: I'E.:es t". NfJiiilit.gn'eet I'~ ProveRC!.tj.ernag~s en mai~Qn d'.CUml'.ea co:ndu. 3.cais adu:lent I~ur ~oiliiIE. aUi fall de 'Palis'un !lelil faul)il.ljll'otttiiJLreW. tes fran. _stlltli!\lail~ e ..:li!ljeme r<. ne.. 5la!JCllnemeHL peag? d'~utQmu!el ~. l.s... uo:lsi~me p\!. r!irburnnl entretien. sanee de iia 'voll~ re.reli1ti~ ilil Ilambr.sa mcnture.umt d".\ 1J1efi(lers 'iI..'lll.lee maLI't(e:n".j 9.ibi~ni' \lJ1 penms de condui~ea pertjr de 18 ans.. :Ias~em\ile~.lI~~~ en ia m~li~re_ 'tel... ~'~!fI¥.'.Qu\.LA'VOITURE ET LERESEAU ROUTIE.1::e il'trilud.se _!teff.:lI.a~r de ux liabii<lllts.ile de 11 !XIinLS C [.jrl: o.a.~ NH!l''O'. briss seot la prewe que le'i vehi:(:ules~~ vtlhi(.:ee~ 'p_!~c~<!~ flolnQ. Tlen.es~ Ve~ les ri.}.1~'1!II.~ lachat du I'ehkul~_ as. 8i1'?liile '(>. vous ~ grille.

.:.. d'un billet ronge illlfiuel • pm d'un bUter dl:! 1~ dasse dans tous les a UI\!! rtCuct len do?]. sur Ie nalns Lf5 persennss I'oj'ag_oont 1'31 d"illi.SE.'> la (Qn(un~n(.aislL EJ!IJ PJ<lfJili~ i. '{0lJ5 ne dever pes ilublh:r de ~illider ~otre bl!leu ~ I'ajde O'1iIl ilPPOirell de oouteur cranga oiPPEh? 1:0mpostellf SI '/OUSne compestez I'd tOile billet.lr etTIfJ..V l6 1rajns. 115 Le.5 d'an5 I~s a~ro~ poru. des tm!td.. veus r1sqUI2!ulile amende un epas <Ill buffet Mai5. Surd€'i dlstall«5 illii'irieur5.ell~esgares-..p mOljle des. le rev 151 [litIS rapide que I'in.. n~. ligne III fllus celebre' cst la lign~ EurOSI¥ Qui emplunle le !Lmm'<:lsous la Manche:. dt:mlJnd~Ufs ee!llpl'oi jJeuvenL bi!mi:!iClef. a I 000!:m. dE p!anchea lla11. qui donne dool billets ~.ncs !1'UeS.muElle em l'lummatl{!u~J !1d'"ller prendni d@pliu. I~ d"ml-l~ur5 nans Ie traJn voient des bagageries pour Ie'Sskieul$ er les amalelfl"!.OIl[ II..Ilg1lichet :D esll'o!s Itrllln .insi poure~lc ter ooMig.Il- roegJuliu5 Air France ESt 13 pl[j~gr"n~ oompaglllle re~uli6e fram.o~.rn~is n'o~1: *"'mals pns 1'~"'h). plan Vrglplra. di:m9 de l'lom~II. rr.e. All fraIlcr.l!llces sur les Wi'ltitJle.St ~llfin~f~S:airi! de !6~rret I'Ilacll: 'OIl~p5 il II avaore pl.i!lis StIR (if plus en !lIos 110mbm~x'~ Illillser taV[cfn en partltU.VIIU-\!DIlS 1 p. a.EU - VOYACiER E TRAIN 11m_ Elle ee repres~~te tes grOUi>6 cor lapossibilM de \i'oy.urd~ 1!U5'!il de fen a ele cre~eell La SNCF tSod~le N~:tiQ:rJa'e des ChE'liljl1~ qu'ane pet-ire:Ilsl!ie !Ie. 1l1lE' fois par an. Ie~pel1~iml1l6 Ie.. DEPLAC. s~s .e . ba!l:ages. i!l."eml:flis a Gl.i.>n5 rt~ en fMm:~ maIIg~ la mls~ en service en IIiSI ell TGV .il la gatre A la gar.~r a des u!lls !)Jerer~l1tiels.lrellses les pf!Stmne- agee et VOY CER E'N AVION l~>fnm.!S fl!r· 75 mee. S. llrande 'Iilessel te TGV apourtant COn>t1lu~ till€' re~o!ution dalls le mends des lransp!l11S eo!a ~ncite tie 110mb euK Frai\ca~s a ilballd{mnell~ \'Oiturl! sur 1E:"5lonllS pareours II rellreiit'nI~o'a1lhm la moll1e du traficde la s~c:ret dessert Il~S cie 1 0 \fllies : I. families nomi..11 r~ II o'!.pdx riduit Les 5<ll:u[§s. les valises pie~ea i. il ~'O1l5. biUe!l:e..Kt~re piol'essloAllel mai~ tiestind:ticll patH des d~pl5~~meni roulistlqIJ105 a des pii}'l! ~illiUl~~ tldi n.sur :te wrqloire' n at lenal ii. lill ffiis des vofs irtl6feul'S oCt es ills rniHrrGtiollau PO\iFrep:mdre..issfr 'l)S bagaEf:S a 'a consi!!ne Irn. Express Regiol1aU~ iTE'R~ pr.fl.de la.a~am de monter dansle I 'LE SJt.ami$enpla e-dcs.e au fGV.[ie automadquf.ierpG.~.~ r:l)i.ris de I.moills eher ~[ phIS conlon b'~ PeSi IJU a I.et._ l'II T(.tes"_5lJrwtillm l'tlls" inifrleurs iels que fa1is-Mars". rot [Kl55!illt d'acneter voue billf1. les relralLes.1.~ en phm~ par!e mInister!!' de l'lnfe'lieul pour plus de Se!)urlle.Fir.i1Int€r rei avioffi 'lut Q~(\\lIen toll!e. 'I.

com me lIl..o.o!aIEinotF grts..guiS til:' 1m. ilesll:fil'im. snixllrtle.ol'fle ~j!jlillne .5 de C'ES.LIles " comme P.l 11 arlO. ".s ![.1ll-sI'!jit Mi l'fOj~\:tIII~ 1..~~.. .: p"'rwlr'H(~S' ac. .Siii. . [ [5 •.~~ •• I~·i~·. d'._ _ __ _ r:::.elne :. dll !lol indtem les Fra.w..n~ p<:~rnl"sl Oil a plus de- de trois '!<IranLsl.e··'i!1~""<illfQ!'I ·IV• . M~fli"..:: 1~J..t:[r du seeerer I \I-RAJ Gil' MUll: " delle L'~jo.~!~1 t.'domO!eu[5 e.-w!iii peuv~f!~ €.~l:s ~ lItllJ.!!!u[e .~~ :llIlendte [e tram avec sa b.r P!.. ('eltaii'le~ comm:unes. 'fliantS - -. :debo!'5 de5 arret:> _.g.~ement r"no.fr.. !!. SE DEP.. i~mm2:S_ h pas e~alelliel11 ~JlJlr&ies Ies C'. 3. (l'1~.evoie urbaine . ~n ~O!O Iii '~fl~:tfl!!rtl91i d" ~ni!! :~h~n' ~heme 5'l!Iji. de tilrlJs rcduli$.~r5 est d'~neh.ereboll'r' a La"bi~¥_!lette ILl! r.~e a"iull de manter G'aJitsle ririlin I·!I.~reVeSfr'~uelll<S dES transpens [O!.le un de..e~1creee~ou sim:. ne.~-20~ €" 11. iil •• '.!di mariliinl! frans"i:5..eif.. 2.lis IlIleri!'llr~ 1:6~-be. D"a'1>... 6. 4..ii' II eH i:li!I:f!jIllI'oirl! : 1:3..lfi~tltl!JS 5 'du'Moi'li:le.ichev·ee. Le...:Sf (ons!dele comme .il~L Ii~!ilble .o U . .esp.II'1SPml.sr Ii. d. .! preml.~d. t'li!j>iiis !'i1!6 en F.l~€n.nemenl prOie~eo.~uxet iI s~~il les nosraJglques des annee.r'lII ."u~ v.1 .1J~I1-.i5 ~(e. ~. Ol:li3nleuxautres sent d~u~ roues . tf<llt'hlal·s 00..e~i.m9'liSe de l'iIO.s.....puoliq.."[liJ1r~u. .. ill.~~ee mM~ dE' !lepj~~mEnt.emen!:5.__ __ fr. •• III .e.elc'O.iter ii 11l. U .!rtt:1l!-Il'lpaS.b.Jflmem..!I'd~ble5 des qu~ul1.i't'd~' mll.~~e 1.1.5bl~~ !h.. ".llIe~$une p<!riie' de I.p~r itnrr. IfS metes sont ItOP dl~!e5.le rev r:eplaenl:-C: I~_".~ 111'1rnode. v.. les villas:.ris·$'Y S(ill t m'is...e. quel~u!!S .. .Us oe :sonl d~mooe:.. ~ruiini!~ viUe5. L')e ccmposler:!!"eOn bi.e tine lcllmpo. leGii'E dans (~rt~iiI".$Ctit'!=~~Mm_~ 16 --- .."" 'III< . sfA!RI<" Rt£. llll~nm ..Px de piS[€s cydo'hl~$et J ~ crrolio" de pjac{'.a~w~s. ta'SN()F les fami'lles nambret!ses·liI parI.. les ir. tln IiE!1S des ¥OIiIlMS rran~aj:ses e:5L eqUip-e· d'cm mQt>!u'r d.jecrep!~cem~ll!rapidl:d~ns staIion...r au 'l'lf'l(iUQ1:S'Uf d'un b!i15 i.:e.d."1iN'RIUA 6'51) eml. r-.. w. erellObl.CF ~:..n eLmsles viHes:de.. !:.De' .~..e" Pan ~.L.re de rea!i~er des ameMg..DO! jZiad.S.Li\CER MO'('1l ii.'eiGllll€menl de 1'1Is.km .00 I'l:~alldte 15:scootels plai5~~tau~ i~_un~5. "nwul1ige par les mouvementsfwbgistei. Contr'Dle/Acqulsition •• ~. wnIDreel illt€Jil nouveau pour I~biqdelte est ra'Qle s.~delle. tes .Oe 11um!i!f dalil3.... i\....m lilai g~nel. 9.. Qaru..~om me'S el au:.~1I1'l:l115" IIII.>.'i:ulS 1'a:"i'On !i~ ici:nfJ~ mQye:n de dep'I1!-t'eme At des. .lf!Sel.tom:iIlII'l!'5..s phi'S: Pl...~fl'I't~. [e F'raQ.in~r$.2f m~ll1..h.l.. l!!S.e:teh~~ifl'l!!~ d.j:r11' des artis:1iri:s indl!p'C"ndanlS..."~O'l> a!!. a!.!andes \~I~IOSnt prowo ql. a\!lo~ s(J( ~:e~" .. mmfR m>ll 96.~~~~.refi"~nl !euf relr<!ri~~ 50 Oln~.u Ll'iIfitS:. :Ill.~II.. Stliilsbou[g ~di5tr!buent depui5.n·[]itl~jamars.g€es dahl."le:5 "lilJ(iqd."". lK~ a moln& leunes.E DEUX ROUES i '.~ de I~ ~Q1i'W' eow:u~.

N!ini:stre de .t~ ~ r ill dto~ ~ 'r~~/:i' . ~nfa~. '~ECOLE L'aulc !:lOllS> I!!!. 1?55!lnti. les EI1'I<I. Stir 1£'5 12' milUolI!i de jeLlJ1l!s sealarts!h.gllel'I'Ient de W}i!es5IiJl1 [t!~floli~Uje..!"bli!m.~~Em~II=5 accepten.j1Cipes ·soI1t!o'ui(). 8§ % fi"eqwmt'eflt "'!tllse'igllemeHt vul1Uc. rESiel ill 'etote stu. tnatE'mElle-..lois j. Cest 101 l:< du bets Te (mise J ES Ailprdhen5Io~.J.s la fi:rand~S2l.. !!oI1!1!t. 11<I1<lllleflt !li!$~~1: mffiE'. IESenfimts di'.Ui:l'ulU!. lIs om la p"~lbll~le d.5imbl::.ekerenl.histoirl:~ dlanRllI e'! .. O'bli!~IOin~ i'!!colem~!el11clle ~~{!I!'ille 1i9.' !Jour av~i~ UII prof'principal sail! d~. faUvlJwr les ..<L>SC ~~I [e tOll. Is moyen"e Ell 1882.COli1ll'J-se !Ie tfOis iiI la p~tlt€. hdes Ferry.i.igMiclJI de I' cflseigl'wmel1t primtlire.E.D'.~I~ di!5'01Il~.frlii (~f<1'5 lis Mt..". !OO1~.u il neuveau mond~ S'QU ~re'illmes ye!lli: EnQQr~ un. ~ t. ('15 pri..II Ii MATERNELL'E ""!It.nl Iii dl:mHOIl'm~ msis SOlh"t'!:U.ire ill1S.ee. 'I':J~e5 doigls.Iom.spr:it UII'-empJII! <l l(Jmp~~rmlJ" d quI wmmencl!ta!l:maldi etlinjrnlt .:um:1l[ a !~ [/l...lEI iD'um~..[p Sl~2:.~mE[lt. offiddles. !ts attt~:es ~n£ll1tda ItS a ..I .. Alljourd' Sans em.j'it des '~laiiesdisPo!libh:~ !::J.i3: IlIU iI Y i.'hfs. la lait{M et /' ob1.'d~IlLCiIl5. 16 aIlS.6 % des Eniants de uefs ails Ci'rti!:ln~ m...[Itim: !i011 las.ma~1 O".[I cxiste (H!ssi q!lelqlle5' rares ecoles prill.l'lstihllmt la gnHuile.lt5JIma.- m- alll]l'Mn61t a '. dlJS'elabl[s~efUel:1'ts pl'il~es. f.e.m uienr des.its OU ('on appllq!u~ des IHilnades t10.m Gc~"[1sSoiMtPlilPl5 ...: i!!l!1~e qu[p.sdlllil I~ 'paree!:. "omme les ico'les Mo fl "es'Sori . iitt'Tlclitfr. dE{:8lt 10 ~ Ill: 1130 dans I'~ie· blJ.truC-!iol'l. ca(i1rd er .nl.~ reducMiGWI swlatre est oi1ligatll.des.n't.l1 .h~ vaiables de 6 Il'!t £lui.{.. pu 61iq tie.

9i~l!flt leurs (oon~isaJloes all cours . a~ O:IUi'S.!lseul in51i1UI('mOIJ I€ plus 5'OU\'e~t une Im:tittl~ri. .'!'ile ceSi-a-drre le ledcr~bl~.NI)l!1. I~sscml. ·{. de & a 100ilansieS !.. Ie I..UTeft ciu C3kui ~mla!l[ les trois Pl"n. ~s"g""J'Id!.a!!:5' ~"'.orj"" " 1....S Il<waille..)N.ean:n~ er dfl_lx:ieme annee (eMI ·et CM'2)_ ~nll~ ~ tot restent ertfanlS alit le mains de iours de rlasse el I.: sCO'.!s· lIilo@!l!>~~ d'~t6:dYm.. J!te A'Il'~ci~ .._ e'r leur insre Ie's : I los dllficultfi dalls ~'app1"1:ilfut<ige de la Iwure renl1<lineni ~lI\~1.I1J~ "'~"tpe...~ a~l"['I· F"'... ~~5 d~leum:Jli: ~.:e~d'hi"""1 life.IS elilmeniair<l premiEre 'il!lJl&: (CE I L I Voir tabl~B!il pa. a l'e.le jJlupartdes enfa.. ans a 7 ansj.".t:l .~. qlJin.eSt le pays d'El. 1<.:"."e'S l<l FranCE .UfiMl:ilUtrice tituteur ~ Mam ~.Mi\\ENI DI.. el llarnv€ sonvf'~~ qm: lehlJ faumtre' 11:'1' ~{\itp05nnif lorsqu'ils: qll'itl~llI I'".. ..tatQire lePI l::t all (OU.':lIil~ ..lto.ap:pell em: c M"'l.role. ~.:[Of.I'ri§ ~crm Simi:. lis ant U. J..\ ~.Ce ~hm~ de tmviiil est r~m~5 ~11CiiU~~ dans ceJt'i31n~.deme dnnf~ (CEl).m~!ll d une ou plu- EO I!:lSI) I'A&ifmb!:2~ Nationa! .R:E '1 • .!Ilfanis apPfofl}n.ze [ours'en IIhu..de Ol! roii: • La du~. d~!!~ sem~rnel.eLi mO~'e'n~e 6 J'l par lour c:t s01We~t stU" ~d leurs de]!.POOR 1E~ SAVOIR P.est-a-dile en ~:laffdesection de rnail:meUe. rtll.JlilJOo lWo1!~ T&I~'m.les lr. .ce qui~se!!lJne lollt~ les rMtie[es l~£lkijn~15 <!wtennf nf 16 hilS~ Co2 Iii lEe- L:«o!e p!im:~irea(<IleiILeles tl~~5 de 6 .. su (OlliS pn~pa.el~mel't· talle dEu.. _mal!llfE dir&I~ liVe'S rnii1li~terie!1es qui d&o!lS'~iII!'1l1 J~ dl2¥llil:s ~ la malson.3e ti\'1t~ O/f1liI_Tallli u"'~ I'i>l.adaires de ti'.\!:em~f<i.. I·~hf.1ie541'rWft ..!llt I'inj{i.md GIeM!!'''.nt.lifl~ l!nnees (de .:I~ iI [Il ire el1lenuililt chm euil:..!De. enla!1Ui .~tf{ln 11un!! langue: ~iIan· si~!Sdm'6's.de ~rtlJl:~mp~.crlOlles 500'lIaires~t!!e 17 ~m5hlI!5~eflillimJJ rlS!1[ 10 j[OUffi !!"n.! Pul. :"n :<lvriJ pour I~ Y<I~all[t!.I:o:ah. IDles qUlI e.l!ts O:nlt ~t''s~te:rr. ~ere-au eM2 10 ans.J!.LUS. moyen preruij~.r iGUf.PN£i!' JJi>!i!'ll .!1'O'pe oU les a I'ttll...Ill!l1'S pa.er j)our.9 I 110. 'CO.ge S2.l tes horai~s hebdom.me'q .". pas de enu rs le sarnedi matln er un peu moins de vacall. a ~atfune 1m Cjuf pfE. ["erolepnmai IIl.l'vilil Stlln !Ollrds pour leselllams.nt.t:rM.! pafi?~!.res~"..!. pi us d'heures de !.yGf1j Z.rtmeIl:re~t de & nOUVeiillK horelres .ill .

Eli.iit 'qu"fls Iii M~IIiIH'~t.I'a ~onre 11!.~ III et f'ere~cilil.w~ms finan.em:pll's:serft OOITel!temel'l[.Ii qli"ol seu_I'ikale< I o~ 'H"'.'ar P.~'5ifil:Il'I!: .inega-UM . PO!l~ Que l'e-rprilo!Hl'!. tflt..~t 1<1 premietl! JlIreat~lJpatio. O~~td I»~~ N"I'.5qure~'d~_!! (Il es~ "19" de-mall dle Ulie 1tffi'tlt!1nil'i~ "n illi.lj.eigneme!lUt p'fim8Jir.j1:€.".mlkll2'dn.. pre pa raloire eEl r:o~1S ilh:lmen:laire I'" anm!1i! C:[l <"o~[S ~h~JIT!)e"tairel" .genre.I..jji~l:toM [euI'IliIilsibi·!! mi5i.!2l. ~t '.I!nlllr de s'insaire <llipril:$.atlon ~e~nde -geu.~ 1i'1l~~ I'~ leJ.~ aile r€po~d:reit ~Il ele'Me d~ . ~Ies q:!.. ¢O!'tlme Qet ~gl!nt de "'If.d"..Hi:S les fll'fi'ims Itedmlq ue5~lliuI <::Q ... classes ~l!IrdlBf_g6..E iSAVIEZ-IIIOU5 7 .S.!UX.gln~ de I'MuciniDw e[l "fie en!ieillJ1iml~.~peClmq!le pN):I~I~ n..s.lira$lPe~pli!% d~ r~uf!>:SI..m 81 a·] .).-s-~I. ~g.\1!'!1. I~!lrs im'alai~e. gi!II~i'l!I. d''II~l!nl1atlQ!!..:·sf Oil fI~e~pij.au tl')l!d ~!. .a.i 61 ans JC. ba'nales-allpeilem -diffi m.C(jI".on ~. d.lh.t d~ pmfs:.. en m€ca:ni:!lu!!: C]'!I:ai. its JIl"y artiVellt pas. ml(. ~ll!h .er d'alde il!J~ ~1l'. geES. ~hom ._s-e plus ciie. (."i'IIDi~ 7im~ S.P l. la SNtF. enlR'p.oque..!:'ler:s ~ oe:5 're\'e'li. S~uf (j1.ptique Stiph~".~.ma.r'll'<!' I"~~..~ I..pl:uJ:5 cl.TIS .llilrenlJi.(ero-'<'l1t tes .lIene:' 2~alln!!e d).da.~ I.JIIllSOU'AU "SAC • '[n:~.~.et tech.Ipp~~ le phis: preSe'~I1:ait :P""Y'~ b. m!!is.annee.ill " pmffssIor1lll'rre ~e~onde Cj!dede detemdn. mell1t! feml!l~ jlt".li.s If~~~ d. Uo ilni!>.di5ent ii I ma:itr~~e a Erml.e demierlie . En 2..!ere jTI'ol"ss:to'fifieUe Premierei:I~ daptati6fi . enril'nt'5 iHparem:s dQnnomt~e. I'~ plu-g "!'5& disparaiS'-'e.ri~~ cl~i~en~ire'pl tI$ prlisimre:s 3' tiM2.004.YIl'Is-p..foi~_ eMI C!)IIi$mciy.gOSSE'.1"eH!.pds~.en I"'~~~e"" CMl"COIlr5 mo~en -2' anlll!e Cyde d'adapratlon Tmlsleme 1ID r~.f1 rerfconlcre'l.. les !ouro·e'da:n..iuroir. p_an:e qU'lIM!Ji! m~me~:b-os-~ (am~ra. menu.. _..pluS' persenne ne slne..ectiOr! CPColm. "'" 5_olutlefl :~ De>.fS_ no.'n'ooTn" -a~ds: 'GIQb:...l.a~le Ternninale -B1 de.f.. biemi:S: ~.a~!it5.M:llf"'~d'lI.oITnalio:~tl!i I.I'~ I~.Q~i~Ilhl'~ d~ co.nolngi:'!ue SetO!lde . -e. I?rQjjJef!\~ I II ri:ouS laut ~t[El t.nr "rof"'5i~I!D:n nell e. elasse dam . .. lh~~g.'_ '". que • I~ r"ll~re sool .-en.dS!l~ mt. Siii1IJl!~IS'1 !'ires leurs U~~ ~ Eil.ca_nnee de~_P 2il-_[u~e . (-o.~nl.. Ie plus jeu!le 'C<!ndlda1:a~i!1l ~I~i ms-et .ge deS CO~Lli P~flillllll'".iatre. EG. E.soda Ie.h'I'i~ df!!O oo.:~~hCC.(...s I.rrtl:lut.! Bf.'l!'l:hI:" 11'. Le!O IPeiilles 11.s-iont la rtic:uo: ilu.:(ll.~ classes de fAP·Sllftli..e Ecole marernelle 'l ans Ptl[iH~ 5eCli".mml. rre d'u n menliiltrni> IlD.~ 'o!'l-Wdmdl!t!lI~"I~ " VD.e.'!inl la l'elllt:ill'~!!!:.el"m.. . I'e-Iew Jl.ta!e.refl'e\iocn el d~ l'esprUqlflqlll. i\l i /uln. ~:e?~ ele"'~5e_l.€~lllInt !5t1~eil!.ole_ M!iii:S leli enseignjllll.ie.ans gans Hfall5 II ~ RliIssl!iJle de' p~esenrer le bac-iiI [Qur-age'. ~jle''''.r l'E"te "'I"I.el1ll(e_l1!ll~1i pro-- d·Q~'1-W:lJrfl S1lJ lil .Ir. II!! 1.~e5l r. .'~n[:-des'lr>li!ues'5. par:e<ls e. i:j.oio.uu.tJJe . que I'''ID n.~6. 1~_ -2' r.. l'I!ii~eu5i!.r.imi.:pui5.eme .~sns :I a:n5: Dans Moyenll!! ~ett!:Ori Grande s.erhi5~!ile"!!5I!"~ dimcu'lte.io. 'dema~dc .mme:nre UA eJe\!ocle PauTI!!S. ~ Idn~ el ...e5 Termln.M L". <I" r&tara!..urs.5!:Q..5 -mem.m imiicin enl:re weplll1d¢nlles pa"'nt. EN! CJII\NSQ'N d~~p Frelll.r . de ~~rnmllnft:3tiQIl.:'!. ~Ih'l~ a~g qui ItO'U-'. 4Cllnlc:1en_ iU:sen m SiOri:e!!J 0I!J!>'ii mi'ly"gi1.I-iIIJs. J.Qui_50n[' mau.-IJSI'ime..'qtfili d:e IlJuj-e [a~an au.!ltll'I'IISe de .::-"el'i"~ aUK licl.~ii..'(-t'S clHfl. t![.'5'lnscrtr dans an ly"eE_ II :>.

.' de \ I ans..osSl'urs.artage en krits iails en classe s.~ sont sUNe. les elEves: om Ie dlcili.lIeme. .OIJIlS ct le Iytee I. U.jngent de mil iere-!. en diffirultE onr SBU.·tete IIdll Il~h... it" precareront en 1 ilRS un BEP 'i't d .. .OII1~rdallS en :prui.!.envi-. t!!!l .! mj~re Il£Im. 15 I!...[ aUK ii.:.".' done de pmfesseur..\"eriiemellt I pOUir~lIX PUl5Ql.win La rIO du I}'c~e est S..iRctlolffi~ IlClr Web. selon um: calt€:5co.Lo nlei1leu! d:!l.seil de dassE: decideega!effienf de I'orrentation de I'ele.. SCONDAlRE II ••••• ' . ces ser¥eilla:n't!> SOAt dta:!~e. COI\1MEI'IT DlR. son pases '.UIS sllr Ie I!able<Jiinejrliil! i'n~lbelJ'r n d.Par eo . des el1ran~ Ji!odigi.· J6'~n!>.$ avet des cra]~ de IOllles 1!1!.5 COIJile..~ IWlie.llt la po.Jrel'ert' <lh"m~nre..l'a. I" sy. ••• I~'cee!E plus proche de leur dcmldle.rdnl' pamr un bac pro!e:.o<d"emp!ol du E1!Ipi d un eleve de ~!lde 1~·dts.de I@U'.lIe~e' au..~IEvi:s de eM2 entr'ent en (l en • Le5 ""se!!l~jl<lnG vcuvolenr leurs ele..'!e en fin de-3" Ced se !a. Le IYIi:.ous 5ulVem"nce el les parents leQtlivcm unlJulletilllrfmE1:51riel com- el il !!li'ace laut I:fili:(hiffre5 et I'es mets ~e.nt~ eu pl:l1l1.lair€ ~rabHi!par I'.nt ell a<:COldav&."" h tlons III d'DI der les .. .m et las 10ul"IIldo~t r e5i&~\'5itU-!JOnt Iln.. Le i:or..ves droisil I'anglai) !ei1virOIi 50 "'!ill. malonle des @.1IO. I.~ qu'ils n\aog~nt et dOfflle!U au C6I ~UVL'nt un efilnd boule.celllilblE formation prufesIClnnell~.: C03(!r II afr olll'a ('il' itll'iI aime I~dft non ad! PrQll!5!s~r II e'S~.. .s. bae I jj.&dmi!lljs:[ralion..u Miiiue seus leo huces.quiiu<.iI gene. des eleieS _€litms en eeronde: -a u b~t en 3 Oll ens. la ~em!!ln!'. 1m 84 ~Iim~ - It.5 de milre respecter Ie calma pendant 1110" ellle.. . !luis \Iem l'es.ui\'ell. Ce!tl. lis d01Vflli etu:dle urre lall!lul!: eillillg€ie.slbilit~ de oolltli'de." III 1I1~1:1'do .l' 1{1I1l{fl/ll pmliqlm _ .s scsr tes en!ants dolrenr alLer <IU colies.l1:·1 'Taus IE..uE!s r..ste tI i~mp3.!e~ :J)3renlS mais 20 % ds elilv-es cnt U f'le m:[e-tIl:atbn qu'i!s n ORt pas ~lIi1"mfnt c:hnisic. all IYc:fE L:ens:ei!!ItEment d~Ul: ~i~i:<1-U. des'~'15 senr d1rulf:s '.ee pre!la~ eo de:ux ans.fmcE en appl'fl1tisS3g€: Chez un pauon & appremiR un m~ i-er .S lUllS srolail6 ~'Cee inentprof6Si<Jlme11....11r !i5Ji'.t les qlJ1!tre ilnmts de I(lrm:..)'.' fr:lIleie sewndaitf' ~ p. ec l.. Tnus les ". tre..s enr e¢ernrn 18 pnssIblHri de prepa~-1. !:BeEn L'orientafion t'.WI!ere II d it IUHI mals.edctlblemEint (l'imele1l'e.:' ~vufrtab~~ilU~gf 82:)!I.uf se rore lalaureat fiE'.\111 coUege el au Iyc.iUcs Iil"r des e!'l!di~IIIIS. debolll on Ie ~1Ii!$ttonTfe et taus._ I m.{allts e r I il 15 <!m s.ee les lileve. visag...:II~ ~O!lt r~pre~C'm~~ pEUr dicider du .. Tcrrol._e:I..udallll'le fau dre le 'p-Iend (o. ~11tIe IIlusiEul. .cin_iu.paglloi et ensufte l'a_lIemanrl.~1.emne le.ie.un5 qui (falmern pas IE> Hll'ee-d'. En 4~ les collegielil. Ills !It<gbl~l1ies.i!rs If'S h~ tes lvdens ocil'e-fIl erudier life f1ambreu. el 1es-!'J.1~ICltnd'ri Ull Iy<:& d"ens-efgnement giEner. c~olsiS3elllune d.leme &:-oiaire ~lls OJl! plus oz.ao. I:~ phlilses..ssicrnnel tit.:.. >!!II! .itoii~tiinon_ .:.. ·iI§ les -[utOJiellit 1!!! coll~e..I'~ e. -. A L3 cam oaf!Of'.~d..~et'se-"pedilli~i1l ell das~e d~ ~ mt~ ~ Veld IU'I e.-Si(l'llnel q."..qlle heure its ch.-l'l..dile quil~ uilYjlillecrt[ da[lS une enti!ellr~~I!ne-p~nI~ de 1~sp-maineetsUl' "lent des eours IE r. • .Ie_~pielles er rm Igleil:!S ". ~hq. t'~:sl-a.liicq.rcs ·om Il!~£!oe.tmi:]1Il~ ~angue elliHilgEle Regull~relll1~!lI....'<"mp!.e coUege Mneral a lag!. jis ~5tl'n£ tnut .AC lJ'ENSEICNE:MENT !!! . Lt:s"ettni_es iIlI tl'e'e mt~ruit6 maj~ lE.u:iofl dl:-Ia fl a Iii 3' Iss ele\'f.sdaleS.les Ele\'e5 on des de 01S 00 . nsa~e- i\ la lin du mlie-g€. LE eenseil de dssse oi:llc~ eleV5 et If5 paI.e OII ~u '5llIUVEn[ internE...~Il'rrn'elli ~!udes.11l'int~net (fSf·a·dl.e d:u banheur . pa-rems_iJlo:ll<cntachl1i1.\'alr uns '.I.\1 e-ves dans [ears menoo par IB~ prol.JUS_:_OU'AU B.i1 Qu~miqu~' .. Ii! fin lIiu mltegf.r de rours de sourien res OOlll'S sent indil'iduali5'es et en general 'ell dehol'S aU temps ~tola:ire.

s:ei]1.lon d. vQ!Jt"1Ot ? .. ~u'i~'les Iyceeni.les refOlmes qlli S'S sutcedent en fonttion des miniStiES entralnEl'd SOUlIi!lU le rneoontenlemEllt '.. d 'ii..D-V'G.fere·~:1S mlnistres:.e'k.e~fiU~ qui.u~~l1t.·dea<lns.~:a~~ ."~au:~.ijl1~5~tud!enr dans. 'ii. les ·!l·le.. a dcminanre mathematiq ues.¢.e -app'a'oi""""c.Ii"elre.tr~ dp b~~a~u.\lilC'aAees}!!n IW'ITIl"Jar.!til'~· I~:·.GQm.'..!.riiel!s de 8 et 12 !Ins.llrl.. 3.:~lsl.t M~\_e Qulotl ""~'0!11~ t. les.et I~ leurs 8.UtO~t !lour I€'~ eli!:ru ! En etfet le b~( est indi~pe. de i'Ed.s p.ntl!gf~ d~·liEu~'fI!" u h. p. die. es injln1'f@!'cnt qi. i·e.l'_eIl3.I~~ ContfloI elAcqu isitio.i$$e o.cl..S. Ir.~ge::!e S)'~emei!dllcadl ~ran-· • Li!s ·dH. YOi5~"SI.e:[..uT Le rlOurr.I!! m"[IIHrr~I!"..1l17~velli dOfmlr~a'I~'etrepUliUis.'!' . ""'--<lit Mm'" I]Il~Qi'li. l\i4Qui"d'h 111. A..uc.deu..mi::IiJt~ \'l.cle Ui::s l1Iomh~eu~ io'Y!s.. ~Cll. minislere dilfldle.an'nts..yd~iel:U que IiO i d'u~e d'ige . emp!'oldll ~em'p5 1'1 o.relan.l n~e.ud~:.pend~nt leurs i!:lude5' er pas~enLI~ plupa·rr tie !""i1"'·"we. Oll. la maicrri.R:ul\iIi.:iI.E BAC On compte une vlngtaim. (ID:1lI 1~5 g..eJ1teT% du prs..nS"abl~ poor emrer d runilrersi~ oe dans l'ens!l1gIl~mej][ s upefie. monde iJ ".ql.·repl.~igrr"msllt etl'educaliQIl sont des i~eme. j'e-tole. 86 .llt des .""'riaVI:(. OSS pa.~. l!5 <OOil'S:~I!Sde.!~lali.l!:il~e d~ ~~G".. le minlsirt: d~ j'Ed!It:a!ion nationale dlrige un .It.l!J'I.• ~a. ~n. par exemple [~ bac L ~I~~·~~~~. des.I:ij1/!:C l~u.m~ des ola~. In (1!l'mas. sdeotii'iQue. i. l€S baes Il rOlf&S tClnn~ls scm de plus j?fi plus.tls.mul!!i !ll<H Lei::quelle:s. 4.~ !lies. nw:jiniM: dea ~lIeg!en5e. 2. i. I 2.!"iQurdu.9 'I> eflvjnlll .r. Oil pli:.!:!n!<!1iItsl!'ims:alsont.l"dlli! 1'. il~ Ie.lC:liI[l!S'i.ehue le.r!1j I.tti~~" rl'lItlcm<lle V>(i.oron~s doni 8&S 000 enseJgnanls2.rg!. l$el1fan'I~·de1lTotrillr".n~i~.S5 2·."f~"lts ..c::.5.~ieun~S.e"-roli~_-r"'l:l'<ai5 apprennent une lang~'~ j!.Btl 1~1I0_ .:ntr&!l?!2ire.:-56. Ie :b~c .~ces.di15S~· re>!ln15oignU~ 15 flIlES.es.!sseifolll.Un'.'I!lJtfJ2'qUenter I~ble l~_.n •• ~~ •• ~~~~~~ •••• ~ a orler1laUoll fit· La piiri ode du bac est un momeRI iTes difiid!e :po~r 16I'!ariE'nrs~t 5'.lleJi1i'tl'i! Ilri. I •.g~e.!. qui passlosnent les Flan(aiSo.t a est d ~~\imfl 76 ?. !..tions de5 .§lives.s'yste me e'd~""'tlf'fr.' il$ Qn\ -e!l! I·><!l.iles. et .e1i qui onld~d. p. 6. !:'QIl~~ dQlvl.s .'USQU'AU BAC L.dl!ba[belie<s "p<!r iili!v€s cl d~~ ~epr?.ll!~vent p<JSSerh.I$·.rmts d'ele'IH el d:es erl5£f~Il~'nl·s.!lns.~etIl<anlse...·~ .n..liln!!: < ~i!ge.SI!5 'qll~ 1fC. ~.·d~·e(.{"'~Mt~~$ a.~:so les~€u:il_eS ~l!S ~oH~ .dl! j". pal leislev.. I.:'ia. recnefches.~l!5.cnuple.:.en premlg.. rOUf! iE'N SI\VUIU PUiS • A~.:_ellJ! 1n.. ~ IU % poll! l~.uS 1 '.l!"~s dQ!>.hi :pml il'!! liiglllis..uroplien& :5... 6 " (r~n.5'e d·.::elnl.illilgJpI.de. r:li:iffnM.!! 8 2l. iiI/o'iliul~'qe de f.l'It'lmtt!.end~JlI l~intil'm~1..-~e I(j oms.:i et les .1blill.WJ: (iy de f!!~in. ilemploie 13M) 000 I)fl:".Ie.E SMrJ.~ftk de 1'.r:I"'li\9lf1<!le'o:il H~'5QlIl:lai~l!nr'lUudi:er_ '7.clJ D1i.".pa~ VO'lte...~.1 les p~ole)t.og!i:enne:llLle ba:csplll pillS Ilcm_bIl!~.enj. leul$_ dE'}~ rrli.s.iWffi ()iIthQJ[ques. 9.<l. de baes dilffi· Ie bac $. lre.l. Les elb.~: ..it.l:l.'i'e~.ell!is.d!! 5~[1ilt <::I. pmfr5'5:eurs Il..~ r ~'. M. 3'!iQ~rt_~!.est lltll!.i.otez. jeRe.¢ rellllle~5e est. leE\t5: .IvtiJJfdbl ieCs·.·ba"[_ profes!>eu.t gere un blidg~ colessa iqlli r=Jlr~:. I O.e.L II.

sl~S(_nre dans ffi9! dG"&>.pl..een.n:ou. paiel'lt (mllinm '370 rltllrtlS P(Jl. lII. Dl. 'lois.smMil!fr.ise C'esi YI'I dilll~ine inlElffifdlaire qW~am::· ~e dQct91!'at II peut se fl.liler!'lles frais admi~liS'tratifs.se5qul.!:M appll"ue: au tftXmJ'<j[_ ("--li <'fWitS' sOl1tr1afi1i!lh<iblt\~ de-n51~illltras'P'.: Ll'i11) ~ansrou~~ les d~esl rolll'fril:t~nt P~_}...a 1i'll'niYe-lSii2'cII..-SS lemmes a. ns U:lO uniYfr-sir@:!.~-plu..r.ol'ii du -dOlfcflt S<i!lf eKi.a~[ofoll'· syslem.l'O"lI'l. annes d·~tud_~j<.\!"'!l51 " A\I]GIl rd'. ~ n.{. 16 DE:S-5'ldipt61"~ d~l1n:!_esS~)l11'~l.. som OUVMeS.. UI!~lIel'SilC.n.!)J~5idel).lllere sOQlol'rises iI 20al1s .rn. Les {IlJ3IE d'E1rIkl€5 SQnt Or~mse_.. ~ etild.aux d. ledt:II::i:!-'ii'.eDt:lja IdJ~!6me d'etuds uni1iel3ll'i!irQ ~nBiil5J Cel!.6tenir .d~pa5se eelul des hommes.)ni~.EA. Hanni! qUEtte-"n.flEA ~~---.1 son. licen. L'€ILld..Ill ".esIe' fiact:ai(!uretd'l aes.m~. it ('u ItIVefSite~ Pl!~s de deux Iflmio/:ts d'iwdltHlf$.lis~. [/ de ve«t se dilfiger li'e. par ) s~mf.DlEN! I LA.JiI~i'ie~lsup€del-ltl. P!:!nni Ie)' pa:~5 der.('e P"l\dfi1i[ 9X Eemes.nly.diiillnilivf !'.d~ b. _" lu.:$.Pr:€l1il"l1:C!r~es~a_tJ..> pour Ie preml6' cycle 1.r1e. premienl" position PD~1r Ie mml &re: de jeImes: .li5'11?!5 rUT au Ie!) gmndes ocoJes m(Jiis lilI plu..Pcnt VOId l~.ll'I~ all mo!.l..5"dll mardltd~ I'Emplol U s'obl1eonl le_a.iJ:Iven.b..ants d~ 16 ulltvflSls rfi3i1~fs:e5.r!ls..aSS~f i!pl~ trois.lf !aSicll.p!lon.a. sorit iH:scrUsaaf1S "IlHs'eignell1€N! st~J3el'iefu. QIlI ¢f:eed!!s :un[lIersil€'s lnte .' ~n deu:t ~r1.a plus :p:roffii'." •• t J) "."ej'15eigl1l~mel!~ sMpe.ai. ~l1aiolHi 85 % des.fes Lll gra~cl~maiorile cl'E~ ha.tr.I'&d~ BTS ta.I~!!i.m:u.!Iro]3&o~: La. ~gi(!S SIir.'h:cqUe:Bl£es par les pelS»llne5 'ChI lroj'sieme ~~~ .s..jlisJl' dep~!is: 5 tlYlS: environ.!.tE1.'tC5t I~Slj~'<!lMD nltlJcli~nt dqll cailil:i!1i5~r0 (rMil'.. decll/.prtS'!'e ma5lfriWIErdte eu Ie .5D11 &tlcca"'wre~t p!Nil rEl:s:te~'au'~ct~ et prepare/" ell deuxl-!l1s lin BT~ f&rell:t:1t te...' 11plUS de I5eD 000 ~!l1~.{O..el.&illt5 tmJv€lS!te~ pr1J.i~II'1t q~i viimt'd~..:bell:E!S 'al. LE 5J\?. aUlour de imi5 nivf.tf!ts n'est f.il"~ fr(ul:f{.'5pEri~ljs~.. La. L:!1l11dian[ !Wilt 'ho-1M'r em!" UnJl1astfrp!o~smfinel qui Ie Rropa~ii I~ vif:ildi~'e ehm mastcl r~flChe quI I~PI~ iipJa ql!~tre ssmestres cpqe ~'IiU_G~ . . L.:.5 nem:l.Ce cfiiifre s'eest sta.Y5 ".mied'rui!'.reoil!i1lS I1.j.!Iii Ap~.:et j.'1 LA !FRANCE AU OI.t~ . lesit~idiClI'lts.~'~~"~ UlTi'i~. FAt I....I. de :n.. I".ll pnur le m~l'el L~ m_l~n'!~dEO cr.z.0. plll:. Ii'i lI! •• II _iii 1". "OI!.).ll~ sllMall· :5wl Ell ~e-s D..l:l( e5t9mtult.C. J~quEntffi !Slljjl ~Ues-de Letnes et df£til"ilCS humslnes.1".lU~ lire soolari.I. I"Eiudiallr ~ ~ oaliill! ~it~ petit II pe!J[ OOt~n ir u ~ dlillfuil~ r Uti ivel:si ti~ !:Ie in.'Les ftlles !lontJlobvletrumt p1V.rite sDcfr.. sonie' la li(.hul.etuditlnJs: poursuivel1t leurs itut. Ia Prance ~.:Ia-$$es.adion -des .>l.D£II.'t J@n~._"!l~ !i.'mt I'EsPCl9W!' el !i!5 Et.::lUdCidDrat Ell allimri"nL .tillresT d~mti.t!'ia" sult 150 wct!i!S pour I)utenir g I\o::n.It5.s et 1M Q:'dJit5.:' ~.emas) le.e.=s licen~ prcl:illi'l[llnneJlc.. elu Vlre.'mlSHll pliiCP.~iil d.ttf"5.rrj\l.S ~tuUiaj1fS tllul~ilS htf£milli les emdrn.etl!~lant5' fr€qwmtelil" {es89 ~'I'lhieJ'S.i. lIfIi\w.sfer' • Wi eWdl<irltpOlLlN.dipJ6me d"e~wt:.i1ff> IE.:.' les '!l""'~I!~ d~m.eIQPpti. versiteset le t.

Y'itr£I1l.asse apresc deux 113 000 eludf:allt'.e(I.iI'<'..deIQrm~' ])<ilfuis d-Ejl I«h "~~e:!' OJuJli!.5._outena. ill.aul$llUi leul jleImelir03 d'antl:er <lOInsWi~ des pu~:st!.U OUI'ent '5..E\5 OIPI.o'IJIe. 1'1 sanencnne deuxa.r lion I .nce dIre· d~ dQ~re!.a{e enlrOl!.. les dl.-"lJeuJt ani ~el. ~TlSet se di&l].li~16r.!itld radlE'S de !a llatiQ~ I' EI\\S (EcolE MI iClnal. r-~iJO ~redltS. !\:sstonnelle.epllTe en ~ s~m!l'~t.: EI~e sa.e ilPii:5.... .de pl~pa'ref le~'l:m(.mei!filiste ~ solM'nl dirtQLl~ . II f~yt.Ti[R . Le5 lur· sont de5 lilietes de formallons lochnolo2iques el pIO· '1"' ECOLES III ~eLi~~ qu-i rorrr.1.5 i"rl!tie.:QbtBnlron ·d'u~emt'.s: B~e(Qle& donI. IElh! pw~pare en L'acmiE5ilJi[il d~ns un IUT d~pl!na au des'sien:a~~i~eIprmlujt pal le I~alelddu IY~ ..~te. II (~del 3 ra.o~O <'iludiOint5" P<I[ <1:11 qjY!Ill!'1l'1 r·~nl. :~tCENCE .OI'llle 4 :anne. .ri¢s J .US NATIONIl!!:J:i( IJ!UI lES C. rx > 1~~Cl1e pol~'ied!lriqoel n:tille lIo"i'male~.!1"0 me_m~res. C~S 'COnCUUIS se preparenr'er. 'S!'VlEZ-VQUS 'l .5rl!!n· de 00 ~ i.''''M~S 1. d'i ~i!ni'2l.: d·~drnin!sli.ire:r d e'!~s repllwtio.lldi.: I~ m! f~e_ C~115 '~1f .grandei&<lli!s.RA.b!e.Ii.·les nrr lI<: 'DEDG : I~ se ". ~t d iune.p. Pi>lche dy master p"1l1~5.ar le DUT 70.lI5-d'en![d~e.. . •.1l "" on lu irnp!C. .ul~n{ dim. I:.s <lU5 d~Rs.~ISE. II se pr.gMl'ld llom1ilJ~ '>'l1nl'iru:E~x unl'Ot'lSll5 ce:.a!r~~d~t5u. tM[iJdl!.pi.". po. lionn.Fldi!&enirt:pfjs='S ~d~'5L Dlr-ID: horrimespolili'Q~ ~ o~1 fa·it !~:m as nom- quel!l~\!'5·iJn. 1.felie5 rOIme:e1 nQ~ sealem-em:des catli6 admlntll:fatJIs et des lonc· ~JtI! le:5i gra.i an~ re>pOffi:.nr ] ans. Ii ~:~lJernl· ta'ires lIsitl~~:aU'x sent reccrmus p<Ll" jl':s Er.rsilaire de iedrnolGgje IIUil o~ Ie'S eU!dE5 dUIi.i SOll! inmitS dan? un [nstitut lIl!.s d~'el7. Cf:.. En G~!tipe. clcUK ans dC~t~d6 soru sanctlonnao p.eapil-aji5e.. Iorl. pllisql. h§roie: d:5" Mln~ lingniell1~ ~.liie. PI' i.l'" master ~d:l~rc.~~iin~i. glflJses .12'$ ~~"di~I.p'~iime.NDES des diplome~ l£: DUT! peu~ei1t iP.ntion E'S. I'oMlT. 6 sem~.ep~rer ~ati . te u.~. liE !JESS". ~alJx SU'ivanl:!.(I tnl'fall>': lll!bliCSl.~-S1e.3jn!'Cyr l&ole mflitilirc.)O"OlViT : II 'SI:: D'Jil!p.iI a'eludes. rlWiffis frnri6'> (c.n. &1l]e:S.e!l..E MM. . 9.f!S et II [aut ~. rfllls determi[ja.nee. HEI:..mmermlel I'&o-Ie Centrale lilmll! d'ing:eniiiurs-.IIX glifnd5 ~ fuilSICP"Gi::1 ~fin.iE.' dan:~.ugtrieure.s.eni Iii III III ill iii.d1~.5" u. Le ilX. lin .liinS..s "resfu)l~s 'Plt'. pM.es !".i!hese.000 etudiant£ S':insmyent d!il(lUf SI1!\<ie: dins des elssses pE~!1ariiooirt1S. enl u:ri~ ~Il~te nl<te'all'. m~~~ aussl Iks ~ 'DEll: Proche!)lu mastc'J re"herche..

eU~d~ef dl!'!{~ un '~utre' p~ys d'futope_ 8.crh~biter dans d€5 ro}"ers pri'llls CUJ departager d!5 ~pparlemenis. eUIO.ladl.. ba!. de mem. __j .ni:l'::s t!!:.mljO!.:5.rei.~'lns_cri:~liclI est prcpom'olme! aux revenus des p~ft. Ie bac:sulflt.\igl1<lI"lI:5. 1. 'TiouLes ces per.E SIlVI£Z.l'@iiimr'ill'ettries.e bQdget eli< 'l·eliu~Ha.mus. au 1'6!!ll!ram uni~'e~si' ifjilepoGr un !lrt.que'I'insertion soclele....'If"u·x plillit:illeS " IlIn .nrlr.'iu. • EJlrc liru!aire du DALF Idiphlme ilPPfroFalldi de langue ri<m~i."uef d.H1cul. Toll'S 11'58iudTanlS'~denL !Jne'cane qui ctorm~ilo:es gratuh-emenr aUI bibliarheques Ul'livei'Sil..:alpbbetes.errell E:r. • Droil Ji'liI~~ripdon:environ IOO'€f. ~e£. Le menrant dl$drOilS. ..oles sel i:<E:tIQJ'l Il!!nn~ e!u" d~:~n~ i!:1!!~f e...mdiC<.l'fllell'ris!l!'!l! 'Sur les 1S·rnilllo1'lSl'd'~ pe!'So.:J'lts .~liig"e .pel!·g SOiJrate$ s'adresse aID> mu~i"j)I$.Euil de pa~'lliEle Ell <lHl.e1.am. d.is.3.i mpreo..reu\les du ElALF~.pii!I'iIJe'l: u~ canuo!l! dOi"\L la.s5et..1i.lu t~I'!~~ d~ bee.· I!lll :~e restauraat un i~~ tsi..er. tes eUldiaril:l.._ '"la ~. teu~s(mt.:' p .mom~ d'e.. .!!'!!!..2Q6 "biOS. dbnn~m ROlIJ d!iI~lEn iI·Hn e. rl:<im:.situal!ltlnsde lavte 5cclale au PfQfl.rJls i~s.tei'flibe im~~e d~ lelll'!i eTude. la ~i'le U .~ Y!1 'l'U~"".e nO~'Rit dans des.e[Site. vl\'al)t en IT'ranee m(ltro.eiJ>sface ili la pre- '.ot e'lle lill.qui leurpermsi de bem~liclel t de r€d uct lens 'diins diffmenls H~II~ : cinemas.l"efrange.<l es eiu· dlants .n.E'e5 avant eu une StOljlfite !HlP ~Q!lrie. 1 I" A:i'reS I." • La BU : I:a bibIiGJh'l!-que: univer:s:i!i.glabarerol!n! 'ell hau5S1: une emdE' ricc!!llte mOfitire que de i!lus ell plu~ di!fuldrants m'Ent en d6S'OIlS dl.a.~ai:s Lal1gll~ ElllInge:. !a r1§:~idence IJnj~e!fS]laire . des resseuress 'In~ffisarlll:speuvelil belle1ide!'d~uIle bou1!!Od'flUdes.tie m. IfiidenCM unj':frsltai'i!S.<I1S membres! I.Ilt:.S.nE~ .nr t'image_l'tlbtenlio~ d'im emploi ~plll5'di~.ance aup(~ des .bliil. '.<1efije. " ""es. servkes Q.tla ~:mOCfatl~!'ion de l'e:~iE1'grlem~m lHlllvert les j)llIT6de 1'11111" y~~si~· <lUX en[ams des d!lSs~~ IlIQI'C'1I nes el defii~ori~~5 . musec5 th~lres.SClnries5eJicIlVe!nl:d~s:a.:es.n~·~''I>-~'"4 -trum~'s ~nt!:~ 'ilJ-lglh '1 litJJ).plu~ de 1$ an.~lrlio:'.i II's moj'('~S financiers de-les 1~ire vi:we eonloriilblemellL POUIl 'EN SIllVOIDPJ. La dem5nde.i~ge.e1'5. I(eflUe R€giilll~1 d.abliiIe~ 'tl~~p'UIlg·~if~nB-J!()}JtlnIlJIU ~1t-~!!Jj'.lc'Iu:iUera des memes ·dro~t£ d'[ n~cr1p·' \.enir<!sdo.. I.<. . p. 9..lIrier 1I~..lInle . mais.ut!es en ""mille!! dol\i. ell lG~~ .. un Q)uRdltJ Oil ensemble de IiOU.j:e<lus.. ereen ~.ys <.5'n'ont pas eu Ie rJ1lflY<'S.. vQ.clq'~.:fmbre. 7'." I" p. L~ CROUSgI!. cl!@nger 1.l:S.iire.:I. d..s (E1. un '€ludiani ~m tinq eSl ooursiu Ce~alde anml. iie'Q".liw· dier d".alse" i. F~MClJsCt!l:![e lOO1 • II 's". PI~5leurli UE:composenr la Ikel1ce par e~'eillpl.• lOesll'D : dBtmv"m(dbl'ges " Des'irJ>..Aangage etudiant a.rffs.quclques .rvco< ~alem"n~ des d.eflSI. un pel! plus cle delJ.e !rul'!il e..mt tion qU"IJIHill. im'I. Ch~mbre e~ rHO. o1IJlbru: peuvent .:jl'il5~Q~t prill Clus.Il'[.'110LlS ~ h. ~ifeS'll1tel retiur!oIk s.Iteml!l~e.:s q\J> ~olJl'Iaireiir pOlll'Siui"'fe ~eulS el.\ mocique. Il-Q~€oder: j"eQ.es.611' "AU. peu""ti~ 50!' loger er ~. Ie!>ep..e~ . Les' eruoia. .lieus 'Gil!.e:eriJre.!l!l''''' h 5! u.5c et S'~olairesj mais d13r1:S (f:rt:ai!les aClfd~mi~:5leur nombr.~dii'l~. environ et au marlmum a ~)aOjeums 51 Ie budg€t4i:S etudJan!s est . universit~ lTano.e. lorn clel'ijlprel'ijssage dl""I'ecri· rul'!!.l ators dispe nsc: Illes le5:!$ I1I1!illis· reF au ilque5 d'enuee'.?"'. s'[nscrivenl ill·Univ. P.>E!IV~s.iil.. .:n$I"e:ilamen!l'liill " Unl'i UE -une IJnite'd'rul5ef~.~ctiQjj..s de U(e. II dQit s'lof'o.5000IJi0 psrscnnes Ii!l."ia!ise.IOi. ..<d. 2..lllCle.l!!lle YiIlil.:..remmmandarlon dUe II'S· pOflsable pfd<l!lOgfo.~nglleet \f.. .l~ !'Qur pa.APRES LE SA.J.~ Je~ lo~e'm..d'lUites de' 1~i1gue nlatcmeHe 1i:a"Yii~e eproi.afj. la.de I'ecri[ dans 101 societe de I:U:II '~.!di~I!~it'rfll!..i qu. Ticket de repas .US I 5. dlukIIlm.>" p~u~l"allenir: Clll urmp. d"etlJd"5c .1~eSramilies: n'ont pas lOuioUf.C:. j:iEl!Ji ~OMNI'ENT -!DIRE '~ ~.IlO € . T"~~ !'es ...ir5it~ sur .et.cl" iii i.s" 10..E\ '. ..q"" i.C LA VIE ETUDIANTE 1£5~tudian!s !l'2uvenise loger dalE I.i'I !lnt""". ·9-c~~.d"'n!>un" de canlials- urtl~s .eut ..:effillles.amm.. j" Lc-s gra. iibrailiE'~. e!r.ger!!'lneIII d'tae unh'l::r5lte . c·es. Olnfille$. I~ ll<'iSe1l.a l·linl\lIl:. 11M E!'lilll C~~.!~tes Ulli!li:i5~aire.Uld.'U : d.~~e 5~1~ au mlnlmam ~ I .illl.~J~ludra~I. Mo U ou t!. progJ'am me E[<ls.rm. mtl MO autTil$i.icl.p III Il<Ilne..llaire5 dll DALF. Se!:l!!ile ~Qci~ Ill': I n llio!!l • MUIUeliee!Lldi.i· sL~en[ <!!(t!S.nl5 ~eni:Hicien! d'lme bou".uss... [e 1.e...r5i...ue. ~Urel1lf1!l'dans·tln un. U!! <!m:p!Jl: un . mplilth~jl!re .)ci!jli[! les ed'langes IrllJlturels entre les Et.1dolr : " Illstilte:r .!.. L.::Sslon~eUe..a I'ilulre. ~-!'i!rh 4l!!'$ 'Q I -: ~~~ -if! -J'.! Illsc!J'!1i5am 2t les fwdiafti5 ch!l.ou de UESS pe9~~ILI des bourses-sur Cljt~f!lS Univff· ~ilairo~.delJen~iier d'une: D.artced"la • CN(')US.!:i.apa- pOlilderance . a..e:S de I.' 115 € a 1QlI € seign Ie standln!! de la ch.s'el ouohtenlr un certain score9lisl.oesl fulie par Ie PI~cl~n! de 1'lJfli\.Qligi"aliI6.Se pOl:if .~u~t~u U : J. penn:et ~.t"Eul<Ope.!uPliIt d~erud!"!-"ilS..ldla.:..!~ei![ une'~ja· nilE dirtiUle. 1~~!lemej(1J r.a!5 et·en F"r. ~out..t·a·dil"E' i:nr:apable.! .xarnen .e.aln~s:'i."Uf.. Compi!Ie'il: les !llude!> -slipene~~s die~:vous .gerees pal' Ie (ROUS. 6SI! o~Oe-'. I! i.' iC(j'i'fHnUllj· "... :2 ml!ltons d/il' F'ranQ3I"~i1I ".. 6.etudl". 4.i"f1f~.'..e • Le' pf91.r.d~'un '(lerlillili riWeal! .tdu 'reF.nnes de .)OlO'u. cle:~!r. . eVI!A· '5p<lttif~ etc.. tacuH. I.' een:.n etudia."!.~ m'm1cru.GU sllbiss:eni urre d'mi"lJ~ol1 ode !eu!S'. l VRJU. rjjora de frn:llce.!!s slres wc:b sp. "U IfeSI de COl'!"<lj~s~.!rii~! !C~ iiI .m ...!.:.mcr s..'(>Ji:..p:eel'tS ol'ltde\.ill'n pe~..COmme laiilg. Li5lrndi~l1Is dOIli les parems 01'11.e.plusdo:. flclle.e~:le.fants-'ne peuven~'i!rr~ aIdis pa r leurs p~ireRl!." dulls CO"'H·'U~EZ . I.r.ents et les-·~'S· l:aLu:anlS ti!1.i nbtl'nir tes L!'~ ~ludranis de DEA.".

. le .i~es el les agri. A~iC.:I~I~ du 'Ima'll des Simri~s Est pas. les rom~ rnelQ!nis. Etl .e's pi.Sl. que!ql1e wi'! 1eUlIT .IVQil a 6alsse de !'11oi Wi'.!l~ t\l1jauMihuJ 'I.ii1m: llbernh"s. Q IJ diBu rei '.~ctj:ts.· s'iec}e.s au-dela de ~a dl1ree I~galescm ronsfdereES romme des hEUJe5 supplernemaires.--- DE TRAVAIL ~~~~:na::::-~::vie'ntfor~~.•.'. • 10 h1'!lJresP~! jour: • 48 heures psr $@m~~ : ~<'.eill2 *ni~mes de ~acanres: aujouid'hui> ils be~ertdel1tde 5 £€rn.lbilite de lall'1.aille5 de cOlloges.. du 94 . du tl<lYllii M IIndautpa$ ~meil:l:e aUI'~endemain ce Que " .'~ flSr CO'tirs de fb"fmlil'fioft.1 !i:si:.adaim'e paU'I Depll1js de·WlG:ehts an's. salis empioi...~emieT5.0 f!~UrB5 PI'ln'.!t:o:si!t~tiW$ :~~s une pflUse Bnmnd~ I'i d:au a lflii'ai.tiu·~n mao.liteeil 35 hl:1me~par sema.1 XIX.Q!!I· Ies 'f~mmes.h mstln.iI..ra~aikde Ii'.t'!l. U qlJO.> o~'{Iilb!es.(:Ol]p i:t.. sl if. p.·S·.~!O'1)n. ·. ees.!:/S dl~ monlile indu5~riaU5€OU l'.et-~es:~yiii.in~ pom tOUles Jes entreprises. les I. 'C. (est-a· dire qu"lis !I'l~ trava~Uelll pas le ~Gl1d'Edi ou Ie lunrli. LIi! Fram:e tmvailfe: Ie moll'IS.dl!!'ue'dll temps:-rie: !/"[.f. les emplol'eS (lnt pilrfois I~ .jl. n semalaes mardi.dulI'eehebd. te res.>1JiMlillenl plus de SO h-eur~s.claq. 'I. la duro§. 0 ~I t'ra ilaI/J" it eJtllII'OIi ·3 10.~ rci'l!uil•.ffi. l'on pe~llaiwel.Les OU.eUre5 19 heill~ par se[ltili.peer des d Ulfees nrl:3ximaJes quoll· dienns est obligatoir€" ~1I!lSsont fi!l~i!Sa .. • Ill' pent .. am~ Pilla les ~!ariesa .eres (ommp.elfel.·tf. ve ~!ir sOlI melne dans I¢(! IUI".en!:~ ~h.ell lleurs: Les conges En 1936.: J'!Ji'! • 4~ heulS par semainE en moyenriesm un~ pl!:riode {!uelc{mq~1:! de PQyrf<i!t li!i55.ais-SOl'lt cUllsld.ot! tes h~~fiQ eI/:Elj:uie.·C·'·O·I·N·' ·D·I·T-IO··IN·. cfalt 'Inttirdii:.!rtenalrn.IVail!e.a. aial'e des: p."'j)t.§l'e . de ~Mc~trt!· la.~f:~~gi~e I..o'l'!l. main it I.· d'autres..he!~ d'entrep.~dUI~e legale eu hE.ron.LA fRANCE AU QUOTIDIEN -I·L···E·S·' . Iii moln~ 10 mirnilEs-. aj.p!Jss.=r Jalre pa. ~1!5 <!I de III joursreli6.il iourm€!m:l!.Uii"5. '~.< de ~O il.!Ulls spnt Depul:s 1982.effet· retraiUls. c.ous'aGcupent de lel(fS Ie Pll. Ce~nd~ m (i"!laln€Scate{l}JTjes pro!e:ssioll' nelle'..1i ir.o~~. La ..IJ1 pm~r elwiron 1 5006etu'es ~UIJlJitll'l:f{1Ui.s fo.. d(lJ]Iili~~II: I":".eN 8Jljtml'S . POOR EN SA'I1'1)n:I P'lolJcS • Ius. La durE£.e.l~raii:a aecom pllr. a1Ja~d un jllUI f~d~ tllm~ Ull i~udi \'111 UIl " • AVo!r du I"!~ln lour la planehe • I ". 43·% das Frtj .... COmmli les prnff.~l '5.~.ult P.·est a:~olr ~:"eau. l~rndri5.epatton.r ~SO')~4"ie~ fem~~$!l"t.I)MI\U:·Nr~nn.

H~ 110·1 pl.uclll'l" quel~u'U1n. t.s.AU T1RAVJUl.e'nl COil)pre' pOur .H la fohd:ICin jlub!iqll~ ho. RM.S€Ii"u.e'!!" leur dormant dese] ! une • .. m~'n!leJ$ 5fPjaii:eS ...Yr<!'lio".~11.U n $8~i'ljre minim 11m aete inslill!e. des. eenatns . JF.. ~ meaedns.. Leel1linis.Qfyent • I" 'qll!~iq~~.I pIuHIU~J.!ill~5'Se!lL suivi 'p. tre bl1!ngu'l! ch.mnelle::s p dli.W'IIi~IS de r.es moms l.utreme fn Glt ple[ d un fliln:. l~ . hQI!91<li!es. en para it 'aut.~m~ v ~ulntl!'1iI\:r1~ ~rudi~ !I~.BOJUIe~le5: PM E~rvic~ au ~D91"mm.e.ml PJ)Uf !lOll dur!l. m~!e--.ie>s !iili!l·£.rU~~ I1'<I'vi1lllJ~:raIe-ni: • '<I!!IJQil! " .. Les I.'s~e.REI1 10.di~'$<lR~ elre 'Geda.e~ Oll8'1it ali:\ agri..!luiourd'hlll.alres. [ii_(j'rn.e~oi". plsc."". les :..es saluli'e s le$ em. Ui< JH!JSOM~S -sont payees au SM tc..!~xllIu'bIlq..2 100 'E bitJI f)3i' mos.ga~e ((lmmelliai R.~iitil."t:ail[.nI" cit. Ell ·eller.SlIlaireel retrouvera un po sre dans son. m:~i5 to!IS pe~ai\'crul~ .~e indrviaue]l.s.<pn.je!ltne la~!Hiti d~['.s pius imjRirtant'C ~ll 30 ~ de Ie' iPO'P~latrQI1 :>ijC.<€' ~OmbteliKg:. ('." II'all~eniatfon d'u cern de '!B vie "I de hllgmeril..4 '.<. ffifl(UUI'S et ~er.. clont.. Ce som I~ prof~ssiDJ'l~i~ J'ltJ~ ~I· d~p~mc:!lt.s.E{Jl!e'ioJ:l i'l3rum~ltr61 l."dteurpri~'e doH il\C!.f.BH acriQ~romm~lIiilr~. Oaas (e CdS ['en~Ii'p!tlle sig:ne un rontmt .·elle 8 li.lle SigRt'Ii! un mntlal a duree mimoitl!2 ICDII.1i'On 4 iQ!l OO!J fo~(· ~l'ib::nt l~ cal'egolii: 9IldlJo-[lrClfessionneJle ki tinnnerili:~ il. ri!e.-~ adlis. l!E :5'1\ vUi:Z ·vciU 5 7 salarH! peur b~ne.a~~:rnentalf[ln [[1.mr..! m€ rtte 'S~I~.. I lIombre de: wmm&~~ts fl <lms.!5 Ii1lf1ct1cnnai!~li scm 1&ruIES 1l~1.e "ma)(irn!!lm d~l!n an.i~". Aujourd'hui.nt e.fon.~. tecnnidens ~eprcLa filafl~f' mmpte erl'. ... Le salaire mOYen des salaries ed'enViron .5 miUiom..n.wail eel.son !Xllaire Les entrecrises ont I~ lloSSibi"itii: d'embauc:her un employe pour uns duree Ilmhi!e p3J l'zemple !ill lam p!.~usdite.$ mois detlilva:iI.Our -an tra:van ou u.'!l!illillE!lI~ 'i!a~t • TQ"'le pej'll.. Ellld.el1dem. 1%lui qlJi·emploie IE pllJS d:e foncl:'ialln~il2..de. ~Dcm.1.. Ellf ~i:' lXlullli:al~ I!tEnder I~~mplo~'~ lui qU'en ~1S3"!lt des i~demnit5 d~ Ik.fi:ereintes .n se. ~iH. 'Igs· nQjO!i~ pen.o-!'!l'riI!5.lce SMIC [Si. liIo>!.c::a.il(ence Enue~en II=-5\1/" iac$. "I.. CDMMENl'DlRlE siiln. 15 en .liu..~h.~.~lest>it. I"e' comW<'!I'OO.ats.8 milliOlls. d'unt' ~Qn ou d'un )hlpf!. (O~II • .11 I vi~ flri"~' etpubllG wat iE!WllplE' l'el1detH.ap!:lrud<.efi..l ~cle 19 IlOlltdalTcrn adi~'e.s sup~deU(s.~a9~~~!(e' delillies!(J1j .!S.C9'e: bru! pour 169 h zv-a..lfie <3feOn " • lc mor sal<lile vlene.I'U:uue ma. M % d!. L~ ~ll1plo:~.ll'l~ra'tio"..des ..rrninEc (((IDI'.dun.a:itemenl.~t iliol"S.n s uremic de Ira v~iI.tli ~e sent Ie pro.S~ I" Sijlijl~ net Emimn"l.I'dle. par\1orttr~. rQ.. ~re .:s de Ia.nlT~pri~!e-. l'gote.1xp. latK'El! QU (lid~'Soi-!fnantl q.". plol.~'der :d'un eif' r.m· d~v~Jtlp~. enu~prl-5!!. c!oi'Os. iJ£ IW 1f.rns a dlril"inuS.iol' mcati. em]i!o~eul'5 prelill'lent C'e5.fes~ii.>.laire minImum lnterPltlf:@5S~IOnul do.10. e. aniflyses . f2.nbaucht> pmce qu.que les :~o:ri".du eandidat . 5i 1·i'.!'I'im p&t."<!. .!'!!' noof>l. 11!l·5 f':'is I~ !l:Qldilt.lYi!:e ren..tr. JIl[. Iii oclYdie~ <III nlc'lnsOO " deson .hf! les. ~ICE-SA'V.liIu 1<I!ln • sal ~ qui ~-sel ~..co.eg11f"i.aifis ilL.:.ii(muer les candldats. En 19.Qntrats de trav~ iou[salanf trilV<lm~nt dBflS tEls..'f..lir un com. .' les.~ d!]Ji!$ q'ayteJlr$! !OI>€tlOIl/l.S.relf'~~I'..a~ilJn do sa r-aires OllVl1ers.!sffil"n. i.icr>ment I:i"!m €mp IOI~~ malade.en eludlant SOil l'ic.V(lIUS " • $I.pr.n'liiH •f ~ Jf.errnployeurs font appel·3 un waphoj'l)ll'ue'qul .p1o. fI!~I 110<0 d1.til:m p. en ta~'(lfl de i'..ud~.$ .l3.es a~~isiestOlldili!"m emCiJ. Au 1gl jui\lel 1004 1[' SMI C est a I 1&6.:s cadre:> sent au: nOrlibrr d~ 2. les m'll ilaires'[111 ~cllili\! uns SQ.ra! de navall qlJi prrose 55 oond[iio~~ de Ir.Illelir!l d".lollId5'suJI'e!..Famls III 22 am: eJtp~il~n~e .en~~d.ilH.a dlJrfE deiL'.unil ~m".PifeltelE l.'I~' t<ln~ ditiltl.ch. PiHl\i'EIlBES lET DJ'C'rClNS: lL.lI!flfe et la .m'bnqu:e.culll!lIl"S.1 Ml'llbre des.c.irn.s a~ns les 'lJiW.oc..nt IfS pi~~ le~eme~ts 1~~~ifOri 2{l %1 til! somrae que r~lJit Je sa!iirrie ijllr~ p[~l~wment t.n(!2I est i€evall'te C'hBqU[! iln~iie 110 loncl!oil d. ~Ie o>:.analyslele ·rnra a:il're· et Io..~Ol"t d\embil..qu~t~d~~d ck! I'tl<ir d'ultl: IliMrie.

po_~rto.p\'lidanl d'e_PlJis.ag...3'!b d-e Iii IJ'IlP~!atian ao:II't_ l~ jeunfS.-s. • 'lies d@il"lItem'l"...!lnnelle est pl~s\Rlp"!U'_.II!< d'outre-mar run _dl:!.fle 101 sur j1!.q!e ~ r.~f_R:eHJlIJ~' lesprbfll~~iml~ !}1B5fjl.J'~ts de>: probeoomtJre de. rom Ires «Hi: prllll~t t. rormatiOin I p riJ.!es6t:1l~' nomiqLli:~' df!l..dmmogi es ~I..ssl. ~ Imire t ~(!r~ VI I IJ~ pre.~ni la'llll~.[iSles Pj'OPOS~Q ml~dj.sa Ille pe.regulieremEiw Cilir IE'S eorredes dlrtirult~ i!. lei SI<!ges. t L~._ mm me ck giiuch!> OIlII. ~llliSS av& un <ill[ant.111 mi!!ID: iorm!i. i5epelldam .1 encore ~~ dES plus 0=5 d"EirtOpe.. mal~ pour le51(ml'le~ rUles..iferent dsemp\ifj'5 plus. famU!~ a au a eu 1111 jliImlliQuia \'f(1I ~n.nt dli s.115 il. tes m~5Ilres Pow remi&!Ier iI UiillJ.Out~ e.es Un ieuM' de.s"<le cli-5meu-~ q_ue 1<1 metro' p:ole_ ' eilll.S PQ~itiql.Ie.lfi:s .e. !...e. U:Mill~d. Pour .a.. Rance ~Ol!t les re-gj~:~s Ices-phiS t'otlcM<!'!i p~r:!e-~homage_.Ie Sud de la. c'est 'Ie c)()fl[rai'~e.' I·As~em'bI€C i'liulon1lI-e.<' lelll tb\i.mt ter une ptem1ilre emlj:audt.r .t2i:1t DiIc~€lJ! Gfn-eoall lin seul BL 'One femme nll{tllS dliU." oi!.d_ois plu. attx n illll'.eflbii'lde de dJdtmii~.lr I rna PflG IPre:.g-eniaur£.IC"lr..s n§15Dnt-qUIl' IS % ~ EltlIilf dan'S II~<k(lle~ d'in.l'US6 mals d~ooudl(~Jlt le plus souvent sur des emploi& prera ir-I'.:m fC!):eI 5iJn[ pE'J nom!:UeJJ06 ~ cnvi. Do: nombreux soda I~ rEmtmi!1i&. .'Pit le meme D-.lils-.ni$ 5.. ~i1·~..-.otd~iil... Si.."Pllls.:.( -qllle Je'ys.:e niJ'..slr-slI lfie'P~ote£siol\l'lelle.he IJlI Ellr!i ~nt ~1JWlit m~l 'Ht..' ~r<i'mm~-~~~ ~i! d aombfe de f~rnrnes que d-hbmmi:'O' dans IE IlVPu!aiiofl a~ti\:. ~OiJ\'i!'memellts de dlOne le cli6ma~e:_ Ch~u<:.u. le ~dC1lt [oertf.mol ~._de: 2) ans sur q1Ji3 ire est au ah6magt:'_ !:!€a~ro1J!J tr'op ds jCluns 5mte.n(fE:Z--!JO us '? I 'leo ~.cnoll€_ En IUin 200~ on (~mpieJ 400 O(K) ."a1iG.aciliter nrnseIlillll des [eunes dew~i. d~ lormarioo '50nt plClpO_5~ ell Iljjoril~.~'S'M!!=mCO"C~Jne~par Les j'e'Ul'I.'Irtirdif·'j) ans.!.£ F!aIl91ki illI il1mmes. dil (~om~!!-e . sans dipl6me ni v2ritahh" IDesfemmes icJ..r. 'de:j{i [ffi&i(ll'l5.Jt-tendfj diminim :Les plus de 5'0 <Ins EllIS rol1t~~tonEfllEE>.: o!l:~lldau mGnde pollEillJli!.hAAtiEr d~l~ p~reu~il.I.elleos ~.:. eJal~OOes ~ulsqu~le nombfe d1::remm~.malgr~ les di\'elsa mesures priSE par !es go\lr~memel1ls SUC(~5~ji£_ L!.~s ei les pIli)! dE' 50 ans sont Ie'S plU5 t{)~~ par le rnomage tANPE IAge.augrruante.ysteme swillil!.nc.moenr 31l hudgetdu m~~~ en app-OltilEit 9 '~dlJrevE-_ft~ remjl!~1 4 !iiin Inombl'C dJntgaht6 remuneres .'. I EIlE:'> '!'ont mQiii~ bI~n trK!~mque Ie!: hrunfllf1'l.POj..iemrnille5'_ tes fEmmes onr encere ens .-omi roil J mnriQIlS EII~ tra.[m~!Jri~s recherehent s.x-~ommf: •• I'!~nsOO".cMmeul'S ages dIE pluoS.'! femml$ (23 'b d_E I'cinnrcl (unEfe 4.6 .r:lt:du personnEl ilyanl (lei a un!? ~x'Pihjem::~ profssiORn elJe. IOUIO!lIS N·~tlbtioll~ p~s qU'url million d~ femnre-s viVeIll.'I!1l.ol1'lbre d~ ieuaes au thlimag_" " dimin~_ 51age_s pri ses peu r i.. le5Ifmm." rilll~ ~ lIil'tliles ati inJl'lllhrrl: .rm~tOI] pro:f!!ssion nelle.~r plus raremenr sur U II emploJsrabl~ C. qut du [~il!I~ ~ellf T'!!uoe. d~ ces LI:5 femm~ snnt linne.gar'iO'~~ 'eil!J.~il ~ tempi pill'll~[ est plQtA\:.!{f. mEm.ellu.19~ 110ntlm~rl. 1995 Ie n.demandeurs d-emploi seit 9.~B_ EHe.A f1.e Ccpendi>l1t_ dep1!is les i1llnecs 70.It'f".a".ran!."l~ill1~_ !lifJ:I. 10: Itilrlibre de dsmandeurs d'emploi n'a (~se dC' croltre tous les f. ill ~I. 19 Nord-tit .ill!onale pour i'emp!oilfoSl cha~ff d'aidert~s chomelHS a tlOlWer un nou\'el-emp'roi au lin Slilg~ d.:Jisans.snm elles5'e h1=1JrLE'l1lE1lCOfe <ll!_n eff' dans leur \1f PWfES- LE 5'.'i!IIIEiitsIJR(:.p ~)fgIni:n~.!)u.lol'l!I'eHe_ d'h tlmmes:! elors q~el1c:s ne It: df~iien1r:as radii- EII5 CWlmbiJ. 1~~riru:iP!iI~ \i~\?. '.

..n~rel!lO000 .Un!! rllh)bli~e.ti:~il1/i101in$" 'II. eIJlpl.." Sn5~€ -.sEh~.."~ili!lnll·Qooa.ll'le-Ie charitaJIl!! !!'!i~ ~J'u·5-e]e"e qil'en'ni.• 1. 2.:2. .tin empIOY~!Jt !i. 1..~~..riron 1>' rnllllons qe fo"o:.l~du 5~¥1~.age IJnd~m ~15atiO:!1duchoflltrg~ se ill it artU'sllem<l:l1!seh:m deux s}'~~m~) .d:l. . • 'G'~ re:em. '1IDil. d~tilrQITft~'"So. R VDTrte: ".~es~.il'ail.oi. altcIJI:I ~:~ Ij@.i. ~~'~I'".ge:t I'I~.onne5 ~!Ii". tfJIDl.. pu bll cs.<i!.t£s.cl'OIime dll dlomil!1.E. . I. de 25. a'. ere-mistel [11m 101 . 62A:i.s'emp_lo}'euJ!..tar.rt_¢mplo¥~u[Q.dll[ol..:s ~Ollt au Cilo mii1te...ie$ inde:nm:il.o~diti~1lIS I" d'ims~rnon I~MIII! s.luroes de ("<! [eyer.el.15 € bE SiW rEZ.voir des ni!!arrSJ1!> dims I..S ro~ch~~lle RM1.I p'lus.mcmem !Ln. en <iL«lnd.-1I1l Us t dE I.)'ntfnil.flmai~.Olltl'e.i ~.o.a. '!di<saurn. qui a des resSOI>KeS infe· rieuie5 au RMi e.elllw .s '?"IJ1.".. Chl!qu-e il'llnee. p .tfi!..67.911.. '.cl:lye 'I".!J'RIf. moins.167'.~_...19i le cMmage. f~ndID"1 1!1I<6l!qn~r~(!l"11i..!i~~I....le !WI!lVe'Fnemeni <l instit'llf <00 d<&emore I~B'iI Ie r"vemu m"mirnum ControlelAcq-u .ell.i!i..· l\is~..un rfeHl1f d·a.'$llm:t~Eviw1fll au 'Foyer.~1n I'kon9!.ravaiUe."a~it dune allocatiOn l'ari1l!1[ ~elW1 Ie nomole d~ per~onm:s<iU toy~rfilE momanl de resSl.rlt&des fri!~$ n'cnt Pll5 . isiti'D.il partidper8 dessrtlens dlnSiSltlon Plus de goa 000 fOY1!1.eu le~ l):opil"i!JlJC.lec".e ml. I:!.-soit ~lwi~eA 1..91€ "il.~~...l1iiq\lJ2~-. . 1'1!c5 col.: sfle~ r agee: de la pil.e~re rDliI~~iii'R'~~ire. ql.qris]pe canJ~idal:5.. £aLatr-s .e P!:lU\..DeWn! l'incallactle de !lone SiJd~t!! a r~Smldre du !ablement· ~€3 flrob!e:roes de pauYJe!e"e~gendre5: 1..onne rEi- _ . . 7>8l Manl.r.e. Lrm~]orjikd~5ii!UI'i5de.----~~---~ ASSURANCE .L le~l'afre' miI!im.qll. illf<~1.15'€" . 9..ANI'E.?iijm. La d!J.i!la1Iofes. !'~ nl<Ombr.e mlllG lalIQ'ltction pgbtiquo. • .~IQ·~"'I. [a lcu:ad1oJnJ. IIi. -'un iegltml' M~!llldilriie finance par i'i!:.~O'U¥iffill~fO!l~ti"QInaiXI)5 llar!l'omcol!l.~e d~ j'jndemnisal!on vari'.o. S'Qit ~ifl 200L Nomhre 'S.. .. di.S8@ 15.meu/"S 'IravaIUen't ~ I'AN'PE.ul:.SOllne et Ie lemp5 pl"ndant l~Ciu~1 eltt> a t.~~ ....ft e$j'!._mb'all-~hl!r uh-i!l~m me en~eln~. chiim.1. .tlil\'llcl!1l1ms 2.P.U R!iUO~ ~.liileMg(li!:Qfi~I"'5 .r.Ii.l:.••• __ • __ . dant en Fiil'~.li.5MI!:·es.em. in~m~u.lltlbjii.ltQi(€e '~'@1p~~.. m.... !!J~l. ~.sswance chQma!?e il ~~m:~WI' des ruti.\~ts ~'" presententp'llIs de.ant~s .on .~@le.. ET'SO'L[DARITE de..dess_lcl~les"SuJli'iJ3~S' tem·ps. .n ~'~ ltlll'<l on FA tlX ..delr.iIild~ !J:!l~rr..'. v!llle ~i!. I.Ignctjoi1~ 1iu bllque..O cOl"lp~il~~'iI~l. II ((lUU~pers.ij Ff<. 1 ~etrO:it~-e:tIe 5:i!n".j~ fd1l!ser .lI -La .€: + lS1..\lIS I. tllS p qoo~~W~ .!$" f11i..l.srez . ~ •• " ..u'~1 ..I .2.Ilir~~ ffi\"~I!flilll:<!) C. 'Rmisles t lonprl'l-m:lJ'iCE Pel/] :~~m~ticier au R}.de"end du nembre d'e pel. d'inse:rtri.·emploi'ent e..5·e. D!!pul5 Ij! !:f~~ti911'de..? d'edanl$ (I 417..n.lj\i>iQ. e11IOlnt 5uJlpjtimenl~in! Pe..iml un.!al.iQnn31~5 ~.allons p!ele~ :sti:lles-salaires . pEne d>emploL min~ '~11 [ntrru:ioll d~ 5aliiif~ pel\u 81l. co. POlJr.edesemaine-i If!. 1e:.e '.il raul a..leJe~alalre br. ~J" .~b~.CI~a~i~."..r".!Il. enrpas iWe illJl. 11.lim j.'em!! . .. .. s~li!t~!n'.es Le revenu miDlmu~. J. IS.iion de ~IJ.lil.! ""ci!lie§~.mtl. Le<rnonlanl de 1'lnd~mr\iS<l!j!l!l esr deterI!.e.11million ~ d .15 fl. 1<: di!_mn]1e i.!"itl par !i>S rDnl.. «ln~s..niqueeten Gl..~ker~~n~~t de femmll'S 'Q:IilIi!' d'l1!lJwmelic 9'. qui sI!ngage.. Coml'1.

QnL Y11fi1"eF11 i<Trn~ I~luw~ . v~Jll.m'II" ·S't\lf.ooJ1J:!anl .1~~ien. 5~ I~(arnp~n~EI Ch.. ~E U.13. i~iOfieC~ \CO'JS '!. r~.~meau I~ Gdl1!~~91 :.ngefie'1.[ u n rom"u dfrw "v« le5 Tt.usf5~a'bI~.~hN C[lJJ!:.c Ll'J1 ~ ~------ . Ife Ie FOAl db~!KIlh[.sEWe"oc!ll1 ~eTm ..' chamhres d'hotumnl plUIO.~!II! II cuhUi!.S"eiil'llellteJ_lI. .ii la gj5ll<l~i~Dn If§!.j mii"tj&SirlS '§. til 7 : RIIilI..m~m dl'.~t 0'$1 0 Cl)M:eJI)i ill.I •. ti. de. n u i!Hld"rTl Le.\'embli.!s>onLG!l\fsru-sl~ SilU~I!Jl'~~ • ~JlS'glt$. a 20 hE'UT~$GLilumn 0.~ en ·Fran«l ':8.mlAlr. 9 ih.c1TrO'llI i(.li WHape wni ~ 'a li!nda~nF. • Oe 01 il: 05.J~al~-'\i!..i1l.. 03 : f~'iir1i'EsI.u~ JlI'1"n'"~[S dliiiti!~ l:ndlqmellll" r~iDa oil h.f!!1Il51eff~lfl.l!15 :!~ SAMlJ 1Si!l¥itli a'Aid:M~k.~e..acdde.Ma~ :!.. ~ • tes m~gil~.S~c I~ 'p.m~ ~'w~dlwlli 'iili!. a fi:~1~ ~ TG!.Dfrrfflllm in~~t mu[miiles 'df.Qe5:p~mT~Eiism:iW: .ti1~mfTI cit g!C:oo"E"JCJIdoo~!!~ Isi~ns.~e. d~I. E<iU m~t[d~} el OIint. !!JOurun in<gJldl~... s'adJ6.( c d. Un~ ~rrolilie.cm>z.mMnnIlUll t~ faTrelun.. adrol"~t'z~~Il>i fi 'gendaJme~ f Ho~nirc~ • Pi!~r.u~ gJ.'EI~} sonl en r~Je ill§ner. • bs dl~!flb~J!. r2.f<l!lrm av.e1lrfS ~00i..5.brrll. !lne<> :Jl<1'llllllZ vous -.tm.~. • 'ilati'l m:p'a91w.. n ~ErijS.oa. Vi!illill tUllE iIIf. voulez mati~_ SlllJ'liOllt SIlRt QilliEIl5 Ie d'm8T1.En nSI son num~lo ~-~~~I'.1~ d'U'ge-J1{il ~ur l()u!"..a l'Offiw!i~l~lW. Si fjlOJ i'~.Au mcis~'aout ITr~ul S3'ICir qu~ d~ ijcmkifl'll~ • le.eYrs de bme~s." e! 110 us.l.2Q. fI~~au.~ d de-~r.. leon"".: • en vij.Elles .E!Il1. jelJnl!S$!! de mn. lIE'"If~ ftan~ 02 : NOId·. (OtIS.lW1t1o~ ce s:~ce n'e.1. tIl.an.}~Tle Wl.ILl! d~ $DllJll~c~~" ·T!lIJIspprl. ~ tes 'numeros.(On1}~ .rIl:ilUOnHW ".1! I'~~rallg.i~ij~~u lWli~m~ -We • to nvme.ru%I1~h!l!num~ro.~uSyn:dkar d'inffiam'f_ • ''10us flu e.s. p.onairmnMl Ie 1l1us ~~ij\'en:ta~~.ul'ol !~ [horrg~ das tl~lIis~.': Rcule i:!~m..u lundl au ~enalr~~.m. m~pEJm~'h~s ~I SU'~~IDIo.1t d'~ sq~lo! I. eu m~~:j(!J. numer..t:i!n!p~.~ d-'!T~~. • '~ m. r.OJ1l ieffilES en Jai5lln d~.l LaM.utcs..::!pes I lra~M[P1!FisieM ~ M" : M~trUJltlli!ilin • ~\i' : P'rod.JJB qui qI ri1Q11.. EJre !emel en r.'lOOge} I Com~z gr~lililJ_ 102. 'V~)U$.. !I!~J'""jle dlsjlosition 01.lhWlWl1J.e5 I!Hejlho·niqlles. Sqlll re O.Eii d~ Ia mme estl~ n sui~i !Ill nUlllelO de 1.'Sil!t~IlO~ p~ e.lirJ1dl~. .lke ole ~e.~~1! e.ys.(~ et ~'Qus ~'~ul~~~ppele:u ~Il {ornp.in>' .f~ ror~j.li'r Ull'B7iilJ.':oln:!~ iofc.L. Ie 00 5!lllli d~ l'indicalifdu p.pllis d~ I'inditaiifi!~ b ~11I~ ~E I~ eu Zllil~ ~~ • n1.&p~ilS>fi~!i~il''h2l oR'AIP : 1t~.llil·/'iln pell! lnllel pil1~J u~~~upru.." L~ p!llllJli~<h> ~e~"~laWII samed'I.t5.~nt·Il'SS lugeffiJ:lil:> I1.lJn ~ G t:_e:oglt~. • ll!' '17 : la poll(e ~ur l"lii. :litiS·.foupI..QII5 moMllS romm~f!re9' par mi.115res ~milS.'.a. R~"/I.l.JW QI:)IOl"lEH£N ..lesi~~rrl.LA FRAI\iCE .(~lgliaIE!! p:ar-u~ ~me-jatine)' ·G«!:. -.!.eJ1!M • D 205...oiprrmlU. : • tes gcamlles surla.. rna.€. marn1rti5 l'ii&-.jb~~~ ! l~ h~mffi81. de'"FIlparurEil b.th~ ~~.e 18 : I~ pml1l'ie.~deFlu p:<lm\OUen.' .f virlimee!fun ~i!'~II d!u~eag~j$ro~'..s b1~~s~s.~efo 1 {SigMfio ~' IIII~ OOine..·"TiER -Tr:al~-I£llJIlru R~iij[Ml .i ..id(e..e-JDaTInnoJe.~ 01i : SUd-Ou"SI. sIJ1l"111votre ~I.. VWS a ..t~ 1e5:UlgiMw. an ~~iJ'I V 'r . el !film dliq[le !Il1f~Jla.~ fares s~eRct.rf!" uns null eu p'us.e12~r. I)'l'e1l!~. IIOire pm... dlfi~~-'!fillWl~u ~ t'J'Ill ~ri~i ~ pil1ioe.nl ~0 dliffres .s.~ ItUpfIDII!llllf:5 • Loes~Ou.f.00000000ulllque ~~~ ~o·III·~lSO~ildlE'I5~ 1llilfu. il<ail<llllim a'J..l~fDu~re~jlhi[j~ulI luii'SiMil~I d'f1~bei:!lemM"! selDllle"/i~]Je~fa d~ru duon !~jOUt_ • tes hotels Gi'lre~i I.rl 2>1_ f<'U If.~ -Informations: pratlquesl ..' ~~ Elf Illtlmign~_ ~r~JI~:l!Jnl ~(I..ui poovent ( .f : Tj~ill ~ .~l2ph·~11iql!~.0 ~fI!lll!'!>: Gal1l' .aile..:- --- _---- - ---:-_-'-~I be> U'j'm:eros gr:~:!jdt6 • De nCfiIn.r uti w"Rli-~mj"_ if!.il~'5. affuml un Ulmar! minimum foolrS" di! b.~$ mIVl~nll~'plus 9 h~lli~ ~ 111il!1l(6. iJ roUI-~ll$l1l UHt n~it~~n( {i'E!i~'l'ifl~n IInl[. . d"~~1 un ~n dans ~Ibre 1]11 un nid 01" gue~~ •. l'in"orl11aaon ~ui~ous m~n~e i. Fr.Sel .r.AlIWn1:fiTi'n6 G@mlE Vit8"~ i.:!~ S~((' WJIl~~I_ ban\jl!~s. OLE:!>IrefU.!OFiI <lUe. dnlllll'.g~~ ~mmenoeil1 ~al . 01 .lnr:me.lrn~·ro . un~11l\!fl1f~tkm.. n~ u • .llri~. 15 'd~.(Ju~1.m5.~wges.oo_ grOii1JilEmiml.l~ 1l~~~iUdie.I'~pa! u~ITlI~-IU1Jg~:!!l::W~1I[1 . de vous ~DrL~l]~~ Un (\~~IiH~ur oonn"r.g'a lis w~r~u dim m~'.t~ii.n~r.g:e~~~gmelll fIIl~lm~lIralC<'_ t~l~caft~C1l""·Ot: n~ (anf! d~ u aillfl.: PO. ufui nDmbr~~)'..I11~.' ~I~sb I'~tr<m:ger et apjleler un cli'ai!m~!\'t~!:iw~dij q~i!fti~j' om d'es tlOrnil€! pI~i ..fJ1' • L~~"aub.dEI Iuihelg5.~ I)anq~..rfe· 04: S~d·E..

do. Id~~~r~!.·!I~'IimOOI. .liCh· MkliilOll. . ..FrafllJ>i..i.. P.. - C'li1l1<l11.~ (a!-5.Il"b.I1)..'11 I ~. -5 : ~ ArIilirn ~e~fI'ffi\<i". ""t!~olt~rm.IfiiIilII"'tlo~· ph. 1. ~ l~irePII. 9 r! 10 _G \R!lllf ."". T.21 ~I!l.pte COm1l111l'iIiIooc • ... 1il I: C..olma!iiil1.o I ~&[["Q. T. .genIIJI1i'~~S. IN~PRCilfil.1I..Ue!w< ...64 a 1)91 I~: ArdLk 1 'AU1tld~ .II' 10 : ~ ( eI G I. I".-I(J..1 de'~ ~i1mllllliZli!lll' fha St"'~ -1 :~(~".tte Pal" Inf~rmillicn..' d~ l'E~IlII11>'lmt. ".!.ubom..IOi!n-mr.r~\-1: C l:.t.'!I1a..-7:rH. 65 : ~ I.I : cWl~ ~n. Fn.c.lI:rei' ~~1a f.-15 at 16:Cl Mil'· p.'ool~·d~ ~'f... ~aJl\!llle ·I'h.q~ • 'S<orici1' l'I-". .Iil~ - • W I:"lsl'" IP-'~ J! a :m I • t Coil. 1.-16 ~ to...l~"e. ifa:'t:~aiw... COREP • lUI f~". M(llllJjjt£ d@ i!a'~" . fa C~~lIllll""".. •• Ih.Ph...\1 : ~ t.p (a~1IX.2 .li'l ~ c:. G.1ml'r\f.11: e..ml!S. Il'd!6"'S....I!i~ ~~.9 : ~ PE . :p'ifi:.1(1 : 'Tow d..! o 6ilE. ~ ~iMl~ ~" Or~ 14plt. (lle'lQlle.!l\B!I~ ... .CID1 EJl. ~ru.. 8.l BQrn~bw_.s .11! e !leruon G~~~ilr. ~ • <:l1. P. ~ . .e(Qrnll~ Bi:to al d~ io. i4: ."nl .. ~ 1... 0 t.2 .I·~ : r:I iluli. t.. .jug!iip. ..il ~ (lla m I" J .5 : La Dwumi!nl~1io~ f\.Fn.ijll11 .iii: C>!!ll \f. tJgn~"\ill5s.o. Glt5 '!E rron{~ 11ph.lIre"pai!E'-' 10 t. ".m"1.O .. Su~!d..!!<e flO lil Po.1 If~ la. - l ~ 3.aj"..lit~re·'~! r~qulllWl!!n -. uull'.e . • IL.-Ii':~ LdlOOl 'J1tof. CfII'\m clQliGII . . Ph-..t!. Jeafi-F'rc!i!. . . J Ilieu· Ph.I1iiYi.18 : Ci WEb Dor I j..I~! ral CGlIIrnllJli'llE'riH •.I' .s dE Fr"~ .1·lnfolma!io~ ~i !l~ I~ * (omwurolll!n .. ~ 15 ~~ ~ti : ~ !Ig"lJC. '1lfI· Pii..ali~.iii : ~T~I1I. <Ie Ja C!l!'ru'mco. UL-8 (t g:lI Fre~1S8 da Jelll • Sgl~. • IIl$~u'au bile Ipa§i!il'S" B71 !t~e:s!IQ~ C5 fr.~'J"e 11Q.!•• kIlo.11 It 12: I:) J.1 .oToI!III.m~n1.!'lendd(!rlP~B 11".3 ~ Y L ~Il{.-1 i fl. C.). ~ I. . 11fl 13: CN!ll'-P!i.3 : 0 ~mli._' f~~. G.13 : '!Iml ..~a-~ill .. dt r~~~~tlr.! Dalunicntatmn 1 :~ MInIS!!!!. [oili".15 : ~ l'I~~ieJlt" dt Iii R~Jm'. . ~ p.-<l.te!. tion ri~(* Doaml'iT1"OiOll fI30¢5e· . B : I~ CtJO~ . ill f'~.fO:S9j.QOI&l!'-~· ~ H..· PII. ern. I'Eq !..ilII ifii~ef!e.t .'. (.. Oel. -? . t'll'Jjip· ~n. de I'lllra'lIIil-1iQ~ ~I d~ la Cllilll11L1!UcE. 1 ~lIquiL-'.usi~ ~r!O~il da l'EdllG~~n . fl.' hill InlGHIIG!1icfI. L liilid&. 8. . _j_ 104 . pf. ilGc'cm~flfi\tQII f..-i :OJ.t ~1~ III CorS:Ommolioll ~i ~~ 'a R' 'aa ii!5 fraU H..SCl~e ~ "tqit!p. £.}!... uassal'.Ii.. ~. :t C:a'iilr~ . (.iJ f'ffine . . G.<um ffilaoon.1.wl'kp ~ !'lIlf. : CI U"IKtlon G[IIi~l~!~ rl~ ~ (O~(UI""~.nlo .-'5-: @Ao:lt! cc~ral~ di! III'(iIllI1ItLmixilrtiw ' ~~ II.Maol!i a ..L: Q I.I. as .:if"... !-lallon~1e 5JJ~Uli.). (~.p.I! ~ Cllra. Q.tllipeifL"il\ ~ rl~ !'fni!ll'mlioo <l ~~ I~F~~ne J nIT.lIer Ipag. f[ G. . g CNIl.. A... f.. ht3l>9~!lit! 11ll1!i5 U~ If B~I·~Iiiri· ~~. 141. pfu.Ii 8 IZ. !i) La.B a §3 ~ • L~¢..g: . n~~isa • !IlL E ~.11. M~b'~ior-gg"p.-.nL. • ~.rm~UIlOl'l rr2~(lllsia· f P.-l~·E!IS.•. ~''''. i'~~ 1M.!i) CDr Hmi-·GtrQM •• .cly Mw I Erfufug...lliilllE 11IJ.rIIP • ph. '" ~ llH ililO..1~: !:tquj~.5 ~ ~lJ ~~:).6 " .· CaJon" 9'... . " .ti _ L AlIctK~e:....l ~1Jm!!TU1i-Dn ~:!Il1t~" . iJ.0 E?I· (ulliillilPKalilW • i'iI.(~ ~lt.~iS I>t<itin ('cm 'ngo. -de . . :<J ~ Ie r~~.1 i1• 0 i!1r Er.! SilllQrI' ph.b'lnllJlflr3.oSina.oo.5 e1 6 : .J. ~hn. - I~ .1.M.:s.IOII I . . ~.·[. ~iil!!!.· f~or" IS i!h. ~nmo 8a~a .. G...lpti! • Pn. Mltr£ • P~.Ii".:.\3rM. 3 ~ 5: IQ 11/111' • Ph.. ~M. • Ph...II! ~l 1'1'• Q ~~ Vi~ lIu ~ol!· ~.-1. OUl1l1t cal. h11JPD~ . Q CIV(l"'· jlb\ Itzenjil'..~ ..1".~ 5~6 ~17 :O.'el~ ~Lle.~!p"!<'ffi ¢.5 : Go Sf")R. a CIV5l<i.!!lP . e.i (Im~· pl1.. "II" . . 0 Mln'5i~[~ d..P..~~.-1l : "' .Sum • $'e deplililcr 11!3il:\lS 10 . 0'2.1I)flY.I Bf<1lng.um'n III d~ I~ [arn!1'lllflfffititlll.o1.' 0'<'1. jl"""1I11l'!1L . i:lOOlme'laIiGl! fr~~rsl!: .~ . ElWJrnamL Ca!a1iO"1O .: II!l t€Jlim.<n-It\lorr.m~~ sulke C~I'lnf&lm"~"n .'JlniIW~ !l.O:!!? Ph. I:! l~ Oa.re..~q_~ d"~ i~ '-{e de nnformaoo.. . 1'1411.... .e li'trlilM..~ >II dill il. . 11 ~ c:.B:31211OO 7li. S.a 1001bl..ra~[re . !~ 6:"~ Ct. Hr. • Ph.-8:0 camit(. f<isjllr.:' L~ I~"~di'.to.Un.... .enmre..Q-mit ~.-. .t 1"1:• eo Mlr.f>iise.. .8.'lI!f99. d~ ladn." Dhillon ll~m!«II't' !lIil". (l. llll. Jtrrn~ •.~ . DooI!M"I..d~~ it p. !I~"""- f.'s.o.>: Mmlstf'l d'~ I'Elltiip.r.M_e~~'1lI. p. a•.Graffillfl. • Ag [1iI .ICREDIT PIiIOTOGRA'PlftQOIE • Il.! JIl!O!II~~all du RIm. dll l'I~~millilJn ~i ~ Ii.J-ffi1 m\1t~!l PM.j I fGl1i..U."w~u~rlt" .• . pit.Ph.!!l1~• b!SlJlI~.I~ .D!fi"useUI : I~.6 : >:I (G5Gn~.eornile a~TIlmI d"Tcmi!m~ r '1lr~1O'!!~~ '13: C! i'oU. C:«.se .C ..' • Ei'!~~mofll.e'..7} . ~ l.tM. Q .li~n .! II :@CNDi'-i'h.'] E:!. Po 7 . ~~I~jd ~lfuf~9.. 3.tl\ I 8.C~f!l_P I : Q too D'ilQjtnMGlIIOO flo. il: 0 i iI1~lMi Jl. P!". iIJJ o. d.. ".'llq~i!.1.~ :: [..20:0 Btl -<spo$f. t.H IeI'.·-i '.6:~ C...t ~ . ~.JP.· PitIP.~m.oumcnl. . ~ trl • Esp"".If f1~. Fi1. p_.!l.d! I'lnm. Cr. !.JiOQ "td~h CGAllIIlllIfG:it'c!n l • p~.l O"'"m!wt • DIm .S~'HlIi:l4llt DDI1tIll!lllallWlli.Ph.. . : e.'iID~ • PII.Lor""".1I.rI' t!Oir..U . B.Jo'.. :. nIJn~94:. ~ ~ : ~ Ca.~ de I·EqllIpe. u"'>§l' . iltlJ<I"uaill)n II. "'Min.i'i~oi.lac O~ r'nJolmocilm e! ce I~. ~"1JJr.1: l.99.] :e-I. F!'.!r. C M)n:T5!~f! l. .3 ~~A.11 .ti). Ii.O:tal. . . l'EquijF-llt'lI' ~!!I"II'.lliIn 1". 0 RA1iP• Ph..ijn~~ d.

:ajs langve etr011gere st seconds .from.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful