Vous êtes sur la page 1sur 2

........................................................................................ Słupsk, dnia .........................................

( Nazwisko i imię składającego deklarację)

........................................................................................
(dokładny adres)

........................................................................................

PESEL............................................................................

DEKLARACJA O DOCHODACH

Za okres .......................................................................................................................................
( pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku )

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

1. Nazwisko i imię ............................................................................................ wnioskodawca,

data urodzenia ......................................................................................................................

2. Nazwisko i imię ......................................................................................................... stopień

pokrewieństwa ..................................................., data urodzenia .........................................

3. Nazwisko i imię ......................................................................................................... stopień

pokrewieństwa ...................................................., data urodzenia .........................................

4. Nazwisko i imię ..........................................................................................................stopień

pokrewieństwa ................................................... , data urodzenia .........................................

5. Nazwisko i imię ......................................................................................................... stopień

pokrewieństwa ...................................................., data urodzenia .........................................

6. Nazwisko i imię ......................................................................................................... stopień

pokrewieństwa ...................................................., data urodzenia .........................................

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno


członków gospodarstwa domowego wynosiły łącznie ........................................................... zł.
L.p. Miejsce pracy – nauki Źródło dochodu Wysokość dochodu
(wymienić każde źródło dochodu ) suma z 3-ech
miesięcy
1. 2. 3. 4.

Łączny dochód całego gospodarstwa


domowego

Średni łączny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ................................... zł.

to jest miesięcznie ........................................................ zł.

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, że dokumenty, na


podstawie których zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać
przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu karnego
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczanych w deklaracji.

............................................................................
(podpis)