Vous êtes sur la page 1sur 75
 אא  ١٠٢
 אא
 ١٠٢
אא  E Excel )אאא
אא
 E Excel )אאא

אאאאא

ExcelאאאWאא

W אא 

אאאאא

١

١

١
١
١
١
١
 Wאא
 Wאא
 Wאא
 Wאא

 Wאא

א

אאאאאאא

 א

 KKKMMiiccrroossoofftt EExxcceell

 Wאאא  Wאאא

، אאא،א،א،אאFWאא K١  KEאא  Kאא K٢  .אאא K٣  KאאאK٤

R1C1.אא K٢  Kאאא K٣  Kאאאאא K٤  Kאאאא K٥  Kא K٦  .א K٧  .אא

.،،

 KWאאא

 Wאא Kאאאא J ١ K J ٢ KKDDaattaa SShhoowwאאא J ٣

Wא

K١٠١א

אאא

אאאא

אאאאא א  אאאאאאא

אאא  Kאאאאאאאא  TODAYאאW KEאאFאWא

TODAY (

)

 Wא

 TIME ( )אאאאG

 NOW( )אאאאאG

 Kאאאאאא

אא Kאאאאא

CELL אאW

 KאאאWא

CELL(

אא

;

א

)

 Wא

אאאא Kאא "ADDRESS"

Kאא "COL"

Kאא "CONTENTS"

Kאא "ROW"

 Kאאאאא

אאא  
אאא  
אאא  

אאא  אאאאאאא K ANDאאW١  KאאאאאWא

AND( אא ;

אא

)

Wא

 K٣٠אאG 

אא אא א א
אא אא א
א
א
א

א

א






ORאאW٢  KאאאאאאWא

OR( אא ; אא

)



 Wא

 K٣٠אאG

אא אא א א
אא אא
א
א
א
א

א
א
א

א




 IF אאW٣ K 
 IF אאW٣ K 
 IF אאW٣ K 

IFאאW٣ KאאאאאאאWא

IF( אא ; אא ; אא )  Wא

 KIFאG

NOTאאW٤

 KאאאWא

NOT( א )

 Wא

 Kאאאאאא

אא

،א

אאאא  א  א Kאאאא

CHOOSEאאW١  KאאאWא

CHOOSE ( אא ; אא ; אא )  Wא

 K٢٩אאG

HYPERLINKאאW٢  KאאאאWא

HYPERLINK ( אא ; אא )

 Wא

 ROW אאW٣  K
 ROW אאW٣  K
 ROW אאW٣  K

ROWאאW٣  KאאאWא

ROW ( אאא )

 Wא

  ROWSאאW٤  KאWא

ROWS ( אאא )

 Wא

 Kאאאאאאא

אאא . אאאא ABSאאW١  Kא،אאWא

ABS (

א

)

 Wא

COUNTIFאאW٢  KאאאאאWא

 Wא

COUNTIF ( אאא ; ?א? )

INTאאW٣ KEאFאאאWא

INT ( א

)

 Wא

 MOD אאW٤   KE
 MOD אאW٤   KE
 MOD אאW٤   KE

MODאאW٤

KEאFאWא

 Wא

  ROUNDUPאאW٥  KאאאWא

MOD ( א )

 Wא

ROUNDUP (  אא ; א)  KאG  KאROUNDDOWNאאאG

SUMIFאאW٦  KאאאאאאאWא

 Wא

SUMIF ( אא ; א ; אאא )

 Kאאאאאא

אא 
אא 
אא 

אא

 א  ?א?

?א ?

א

F9א

  

 א

אא

FF99 אא

W

EESSCC א،אאאאא

?א?א ، EENNTTEERR 



אאא

אאא

،

K

##########אא

 א

אא אא

. אאא،

،אא
،אא
،אא

،אא א אאא K٢ ،א  אאא

، ??א א ، ?? ?? א ،א .   ،א،אאא K٣  ،  א، אאא א ،א،א #### אאא

 ،? ?א

א ، ? ? ?? . א

?  ? .   א  

א
א
א

א

،

>>VVAALLUUEE##אא



אא

. אאא

>>DDIIVV//00##אא

K  ٠

؟؟NNAAMMEE##אא

 Kאא،א،

NN//AA##אא

אא  א   אאא #N/A ، .  #N/A א

>>RREEFF##אא

. א

>>NNUUMM##אא

. א

>>NNUULLLL##אא

. 

א
א
א

אאא

אאא  ?? ،אא، אא،א א אאאא ،אא  . 



אאא

אאאאא،אא،אאא،אאאא،אא

אא??אא??אא،אא،אא

Kאאא

.

" ?א K٢

" ?א،?? K٣

" א?א،?? K٤

אאא

.

אאאא K١

،אאאאאא ،א K٢  א،אאאא א،אא א،אא، ، . אא،א،א F9 א،אא K٣ ENTER א،אאאאא ESC . א،אא K٥

Kא " C "
Kא " C "
Kא " C "

Kא

" C " א

" R " אא

R1C1 אא  R1C1א

 W  KA1 א $A$1 אא R1C1 אא

א  R[1]C[1] אא

 A1  אאא

 K B2 ،אאאאאאאא

K אאR[-2]C

Kא،אR[2]C[2]

KאאאאאR2C2

KאאאR[-1]

KאR

אאא

 אאא

 א

Kא . אאאאא K١ . אא،אאא،EאאF = א K٢

 א

. אאאא

אאא SHIFT א . א . א אאא K٥ =SUM( ٤W١>C4)אאאאאא

אאאא
אאאא
אאאא

אאאאא  א אאאא  W אא،،א

==SSUUMM((SShheeeett22::SShheeeett66!!AA22::AA55))

٦٦٢٢אאאאAA55AA22אא

، Eאאא

Fא٦٢אאאK١

. אאאא A6  A2 אא . א ،א٦٢אאK٢ ،אאאא  א ٦ ٢אא K٣ . א אא،א  ٦ ٢א K٤ . אאא . אאאאא،אאאK٥

אאאא א א  א، ،אאאאאאאאא א  ، א אא א א  אאאאאא

E? ?א، ?א?א Fאא

، #DIV/0!

#VALUE! 

Kאא

 
 
 

א . אאאא،אא. אאאא،אאאK٢

אאא، Eאא FZא،א K٣ . אאאאאאא،א אאא،א אאאK٤ אא، אא א א א א אאא،אא   ، .  . אאאENTER . א،א،א

א . אאאאאא K١

K" א?א،?? K٢

. אאאא،?אא? K٣

K" א?א K٤

אא

אא

א

 אאאאאאא

. 

" א?א،??

. אאאאא،?אא?

" א?א

،  ، ? א
،  ، ? א
،  ، ? א

،،

?א ? א،אאא

". א?אא،??אא،?א?

אא

  א א א،א

 א

. 

" ???א SHIFT אאא

، ???א ?، K٣

". א?א . אאאאא K٤

. אאאאא،"?א



،،אאאאאאאאאא

??אאאא??????אאSSHHIIFFTTאאאאאא

KK??

 א 
 א 
 א 

 א



Fאא

J ١

 KEאאאא

אאJ ٢ אאא

 EאFאEאFא

אא

אאאאא

 E١F

EFאא אאאא  Wאא

 Kאאאא

 K  אא
 K  אא
 K  אא

 Kאאא

אאאא
אאאא
אא א    א אא
؟ ؟
؟
٦٠٠
؟
١٢٥٤٣
؟ ؟
؟
٣٠٠
؟
٢٣٤١
؟ ؟
؟
٣٠٠
؟
٤٥٣٦
؟ ؟
؟
٦٠٠
؟
٢٠٠١
؟ ؟
؟
٥٠٠
؟
٩٥٣٦
؟ ؟
؟
٥٠٠
؟
٢٣٦٦
؟ ؟
؟
٤٠٠
؟
٥٠٠٧
؟ ؟
؟
٣٠٠
؟
٨٣٤١
؟ ؟
؟
٦٠٠
؟
٦٥٣٦
؟ ؟
؟
٤٠٠
؟
٧٥٠٩

 א ، א

   א א



 EE؟FFW

א

א

٣C١٦DאאאZא

א١٨DEאHאHאאאFZאא K٢

٥٠٠٠אאאאא

٠{٠٩CEאאHאHאHאאאFZא K٣

 Kאאאאאאאא

אEאאHאHאHאאאFZא K٤

 KאאאאEFאאאאא K٥

 Kאאאאאאאא

 Kאאאאאאא

KEאFא

 E٢F  אא
 E٢F  אא
 E٢F  אא

 E٢F

אא

Eא Fאא

،א

אאאא



 Wא،

 אאא،א   .  Kאאא K٢  Kאא K٣  R1C1.אא K٤  Kאא K٥  Kאאאאא K٦  Kאאאא K٧  Kאאא K٨  Kאא K٩  Lookup.א K١٠  Kא K١١  .א K١٢  .אא K١٣  .،، K١٤  KEאFא K١٥

 E E אא אא
 E E אא אא
 E E אא אא

 EEאאאאFFאאאא אאאא



אאאאאא ،אא אא 
 ،אאאE F،אא
 Kאאאא
 אאאWאאאאא
 EאאFאא

 א
 
 
 
،א،אאFWאאK١
 KEאא،אאא،א
 KאאK٢
K אאאK٣
KאאאK٤
K R1C1 אאK٥
 KאאאK٦
אאא
א
K٧
 Kא

אאאא
K٨
 K
 KK٩
K אK١٠
 K אאK١١
K ،،K١٢
،אאאEאFאאא
 Kאאאא????א
  E E אא
  E E אא
  E E אא

EEאאאאFFאאאאאא

אאאאאאאא


 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWאא
 ٤٣٢١WאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWא
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWאK١٠
Kא٪١٠٠Wאא Kא٪٨٠Wאא
 EאFא
 א
٤
٣
٢
١
 
،א،אאFWאא K١
 KEאא،אאא،א
 
 Kאא K٢
 
K אאא K٣
 
Kאאא K٤
 
K R1C1 אא K٥
 
 Kאאא K٦
 
אאא
 א  
 Kא
 
אא אא K٨
 K
 
K K٩
 
.א K١٠
 
.אא K١١
 
.،، K١٢
ﻉﻭﻤﺠﻤﻟﺍ
 W
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWא
  E E א א F
  E E א א F
  E E א א F

EEאאFF

אאאאאאאא

אא

אאאאא אא אאא אא،אא Kא אK אאאW،EDfunctionsF  Kאאאא

 Kאא DAVERAGE K١  Kאאא DCOUNT K٢  Kאא DCOUNTA K٣  Kאאאא DGET K٤  Kאאאא DMAX K٥  Kאאאא DMIN K٦  Kאאא DPRODUCT K٧  Kאאאאא DSTDEV K٨ אא אאאאא DSTDEVP K٩  Kאא  Kאאאאאא DSUMK١٠  Kאאאאא DVARK١١  אאאאא DVARPK١٢  Kאא

 KPivotTable GETPIVOTDATAK١٣

 אאא 
 אאא 
 אאא 

אאא

 Kאא DATEK١٤  K DATEVALUEK١٥  Kא DAYK١٦  K ٣٦٥אאא ٣٦٠DAYSK١٧  Kאאאאאא EDATEK١٨  KאאאאאEOMONTHK١٩  K HOURK٢٠

 K MINUTEK٢١  K MONTHK٢٢

 Kא NETWORKDAYSK٢٣  Kאאאא NOWK٢٤  K SECONDK٢٥

 Kאא TIMEK٢٦  K TIMEVALUEK٢٧  Kאאא TODAYK٢٨

 Kא WEEKDAYK٢٩

אא WEEKNUMK٣٠  Kאאא WORKDAYK٣١  K YEARK٣٢  Fstart_date אאא YEARFRACK٣٣

KEאFend_dateEאא

 אאא  
 אאא  
 אאא  

אאא

 אא

 אאאאאK٣٤

EUROCONVERTK٣٥

 א א

אא

 אא

 EאFאאא

،אא

אא SQL.REQUESTK٣٦

 Kאא

אאא

 KIn(x)אBesselא BESSELIK٣٧

BESSELJK٣٨

 KKN(x)אBesselא BESSELKK٣٩

Jn(x)Besselא

Yn(x)Besselא

BESSELYK٤٠

 K DEC٢BINK٤١

 Kא HEX٢BINK٤٢

 K OCT٢BINK٤٣  Kאאא COMPLEXK٤٤

 K CONVERTK٤٥

 K BIN٢DECK٤٦

 Kא HEX٢DECK٤٧

 K OCT٢DECK٤٨

 Kאאא DELTAK٤٩  Kאא ERFK٥٠  Kאא ERFCK٥١

 Kאאא GESTEPK٥٢

 Kא BIN٢HEXK٥٣

 Kא DEC٢HEXK٥٤

 K  א  OCT ٢ HEX K٥٥
 K  א  OCT ٢ HEX K٥٥
 K  א  OCT ٢ HEX K٥٥

 Kא OCT٢HEXK٥٥  KEאFאא IMABSK٥٦

 Kאא IMAGINARYK٥٧

 Kאאא، IMARGUMENTK٥٨  Kאאא IMCONJUGATEK٥٩  Kא IMCOSK٦٠  K IMDIVK٦١  Kא IMEXPK٦٢

 Kאא IMLNK٦٣

 K١٠א ١٠IMLOGK٦٤  K٢א ٢IMLOGK٦٥  K IMPOWERK٦٦

 K IMPRODUCTK٦٧

 Kאא IMREALK٦٨

 K IMSINK٦٩

 Kאא IMSQRTK٧٠

 K IMSUBK٧١

 K IMSUMK٧٢

 K BIN٢OCTK٧٣

 K DEC٢OCTK٧٤

 Kא HEX٢OCTK٧٥

אאא

 Kאאאא

 Kאא ACCRINTK٧٦  Kאאא ACCRINTMK٧٧

 Kאא AMORDEGRCK٧٨

 א AMORLINC K٧٩  K
 א AMORLINC K٧٩  K
 א AMORLINC K٧٩  K

 א AMORLINCK٧٩

 Kאאאא COUPDAYBSK٨٠  Kאאאא COUPDAYSK٨١  Kאאאא COUPDAYSNCK٨٢  Kאאא COUPNCDK٨٣  Kאאאאא COUPNUMK٨٤  Kאאא COUPPCDK٨٥  Kאאאא CUMIPMTK٨٦  Kאאאא CUMPRINCK٨٧  Kאאאאאא DBK٨٨ אאאא אא DDBK٨٩  K  Kא DISCK٩٠

 K،،، DOLLARDEK٩١

 K،،، DOLLARFRK٩٢  Kאאא DURATIONK٩٣

 Kאא EFFECTK٩٤  Kאא FVK٩٥  אאאא FVSCHEDULEK٩٦  Kאאא  Kאאא INTRATEK٩٧  Kאא IPMTK٩٨  Kאאאאאא IRRK٩٩  Kאא ISPMT K١٠٠ א א MDURATION K١٠١  $100

אאאאא אאא MIRR K١٠٢  K  Kאאאא NOMINAL K١٠٣  Kאא NPER K١٠٤  אאאא אאא NPV K١٠٥  Kא  $١٠٠אא ODDFPRICE K١٠٦  K

 K ODDFYIELD K١٠٧  $100אא ODDLPRICE K١٠٨  

  ODDLYIELD K١٠٩  Kאא PMT K١١٠  Kא PPMT K١١١  K$١٠٠אא PRICE K١١٢  K$١٠٠אא PRICEDISC K١١٣ $١٠٠אא PRICEMAT K١١٤ א  Kאא PV K١١٥

 Kאא RATE K١١٦ אאא א RECEIVED K١١٧ 

אאאא SLN K١١٨  אאאאא SYD K١١٩  ?אא?אא TBILLEQ K١٢٠  ?אא?$100אא TBILLPRICE K١٢١  ?אא?א TBILLYIELD K١٢٢

 אא
 אא
 אא

 אא אא VDB K١٢٣

 א



אאא XIRR K١٢٤

אאא XNPV K١٢٥

  YIELD K١٢٦

YIELDDISC K١٢٧



،א

א

א

 ?אא?

 אאא YIELDMAT K١٢٨

אא

 CELL K١٢٩

 Kאאא COUNTBLANK K١٣٠

 Kאא ERROR.TYPE K١٣١

 Kאא INFO K١٣٢

 KאאTRUE ISBLANK K١٣٣

 K#N/AאאאTRUE ISERR K١٣٤

 KאאTRUE ISERROR K١٣٥

 KאאTRUE ISEVEN K١٣٦

 KאאTRUE ISLOGICAL K١٣٧

 K#N/AאאאTRUE ISNA K١٣٨

 Kאא TRUE ISNONTEXT K١٣٩

 Kאא TRUE ISNUMBER K١٤٠

ISODD K١٤١

 Kאא

TRUE

 Kאא TRUE ISREF K١٤٢

 Kאא TRUE ISTEXT K١٤٣

 K N K١٤٤

 K# N/Aא NA K١٤٥

 K א   
 K א   
 K א   

 Kא TYPE K١٤٦

אאא

 KTRUEאTRUE AND K١٤٧

 KFALSEאא FALSE K١٤٨

 Kא IF K١٤٩

 Kאא NOT K١٥٠

 KTRUEאTRUE OR K١٥١

 KTRUEאא TRUE K١٥٢

אאאא

 K ADDRESS K١٥٣

 Kאא AREAS K١٥٤

 Kא CHOOSE K١٥٥

 Kא COLUMN K١٥٦

 Kאא COLUMNS K١٥٧

 Kאאאאא HLOOKUP K١٥٨

HYPERLINK K١٥٩



אא

 Kא،א

 Kאא INDEX K١٦٠

 K INDIRECT K١٦١

 Kאא LOOKUP K١٦٢

 Kא MATCH K١٦٣

 Kא OFFSET K١٦٤

 Kא ROW K١٦٥

 Kאא ROWS K١٦٦

  COM אאאא
  COM אאאא
  COM אאאא

 COMאאאאאאא RTD K١٦٧

 K TRANSPOSE K١٦٨

 Kאאאאא VLOOKUP K١٦٩

אאאא

 Kאא ABS K١٧٠  Kא ACOS K١٧١  Kאאאא ACOSH K١٧٢  Kא ASIN K١٧٣

 Kאאאא ASINH K١٧٤  Kא ATAN K١٧٥  אא ٢ATAN K١٧٦  Kאאא ATANH K١٧٧  Kא CEILING K١٧٨  אאא COMBIN K١٧٩  Kא COS K١٨٠  Kאאא COSH K١٨١

 Kאאאא COUNTIF K١٨٢

 Kאאא DEGREES K١٨٣

 Kא EVEN K١٨٤ e EXP K١٨٥

 K FACT K١٨٦  Kאא FACTDOUBLE K١٨٧  Kא FLOOR K١٨٨  Kאאא GCD K١٨٩

 K INT K١٩٠  Kאאא LCM K١٩١

 K אא  LN K ١٩٢ 
 K אא  LN K ١٩٢ 
 K אא  LN K ١٩٢ 

 Kאא LN K١٩٢

 Kא LOG K١٩٣

 K١٠ ١٠LOG K١٩٤

 Kא MDETERM K١٩٥

א MINVERSE K١٩٦

א MMULT K١٩٧  Kאא MOD K١٩٨

 Kאא MROUND K١٩٩

 Kא MULTINOMIAL K٢٠٠  Kא ODD K٢٠١ pi PI K٢٠٢  Kא POWER K٢٠٣  Kאא PRODUCT K٢٠٤  Kאאא QUOTIENT K٢٠٥  Kאא RADIANS K٢٠٦

 Kאא RAND K٢٠٧

 Kאאא RANDBETWEEN K٢٠٨

 K، ROMAN K٢٠٩

 K ROUND K٢١٠

 Kא، ROUNDDOWN K٢١١

 Kאא، ROUNDUP K٢١٢

 Kאאאא SERIESSUM K٢١٣

 K SIGN K٢١٤  Kאאא SIN K٢١٥  Kאאא SINH K٢١٦

 Kאאא SQRT K٢١٧

KEPiGFאא SQRTPI K٢١٨

 K
 K
 K

 K SUBTOTAL K٢١٩  Kאא SUM K٢٢٠  Kאא SUMIF K٢٢١  Kאא SUMPRODUCT K٢٢٢  Kא SUMSQ K٢٢٣  Kאא ٢MY٢SUMX K٢٢٤  Kאאאא ٢PY٢SUMX K٢٢٥  Kאא ٢SUMXMY K٢٢٦  Kאא TAN K٢٢٧  Kאא TANH K٢٢٨  Kא TRUNC K٢٢٩

אאא

אאאאאא AVEDEV K٢٣٠  אא AVERAGE K٢٣١

א،א،א،

AVERAGEA K٢٣٢

א אאאא BETADIST K٢٣٣ אאאא BETAINV K٢٣٤

אא BINOMDIST K٢٣٥

אאא CHIDIST K٢٣٦  אאא CHIINV K٢٣٧  אא CHITEST K٢٣٨  א CONFIDENCE K٢٣٩

אא CORREL K٢٤٠ אאא COUNT K٢٤١ אאא COUNTA K٢٤٢

אא





אאא،אא COVAR K٢٤٣

CRITBINOM K٢٤٤

א  אא DEVSQ K٢٤٥  אא EXPONDIST K٢٤٦ Fאא FDIST K٢٤٧ Fאאא FINV K٢٤٨ Fisher FISHER K٢٤٩

אאאאא

א 

FISHERINV K٢٥٠

א FORECAST K٢٥١

Fisherאא

א FREQUENCY K٢٥٢ Fא FTEST K٢٥٣

 GAMMADIST K٢٥٤

אאא GAMMAINV K٢٥٥

Γ(x)،אאא GAMMALN K٢٥٦

 אא GEOMEAN K٢٥٧

אא GROWTH K٢٥٨

אאא HARMEAN K٢٥٩

אאאא HYPGEOMDIST K٢٦٠

 אאאאא INTERCEPT K٢٦١

 KURT K٢٦٢

 k LARGE K٢٦٣

 א LINEST K٢٦٤

 א LOGEST K٢٦٥

אאאא LOGINV K٢٦٦

אאאאא LOGNORMDIST K٢٦٧

 MAX K٢٦٨

 אא،א،א
 אא،א،א
 אא،א،א

 אא،א،א، MAXA K٢٦٩  אא MEDIAN K٢٧٠  MIN K٢٧١  אא،א،א، MINA K٢٧٢

אאאא MODE K٢٧٣

 אאא NEGBINOMDIST K٢٧٤  אאאא NORMDIST K٢٧٥  אאאאא NORMINV K٢٧٦  אאאאא NORMSDIST K٢٧٧

אאאאאא NORMSINV K٢٧٨ Pearsonאא PEARSON K٢٧٩

 kאאאא PERCENTILE K٢٨٠

 א PERCENTRANK K٢٨١

אא PERMUT K٢٨٢ Poisson POISSON K٢٨٣  אאאא PROB K٢٨٤ א QUARTILE K٢٨٥   RANK K٢٨٦  Pearsonאא RSQ K٢٨٧ א SKEW K٢٨٨  אאאא SLOPE K٢٨٩

k SMALL K٢٩٠   STANDARDIZE K٢٩١  אאאאא STDEV K٢٩٢ א،א،א،אאאאא STDEVA K٢٩٣ א אאאאאא STDEVP K٢٩٤

 ،א
 ،א
 ،א

 ،אא אאאא STDEVPA K٢٩٥

אא،א،א

אאאאא STEYX K٢٩٦

א TDIST K٢٩٧

 אא TINV K٢٩٨

אאאא TREND K٢٩٩

אאא TRIMMEAN K٣٠٠

 אאא TTEST K٣٠١

 אאא

VAR K٣٠٢

אא،א،א،אאא

VARA K٣٠٣

אאאא VARP K٣٠٤

VARPA K٣٠٥

،א،א

אאא

אא،א

WEIBULL K٣٠٦

z-testאP ZTEST K٣٠٧

Weibull



E

Fא

אאא

 א

ASC K٣٠٨

KEFא

 EאF(baht)ßאא BAHTTEXT K٣٠٩

 Kאאאא CHAR K٣١٠

 Kאאאא CLEAN K٣١١

 Kאא CODE K٣١٢

 Kא CONCATENATE K٣١٣

($Fאא DOLLAR K٣١٤

 Kא EXACT K٣١٥

KEאFאא FIND K٣١٦

 
 
 



 K FIXED K٣١٧

JIS K٣١٨

 KEFא

אאאLEFT K٣١٩

 E

Fא

אא

 Kא LEN K٣٢٠

 K LOWER K٣٢١

 Kאאאא MID K٣٢٢

 KEfuriganaFאאאא PHONETIC K٣٢٣

 Kאא PROPER K٣٢٤

 Kאאא REPLACE K٣٢٥

 Kאאא REPT K٣٢٦

 Kאאא RIGHT K٣٢٧

KEאFא SEARCH K٣٢٨