Vous êtes sur la page 1sur 7

MEZOPOTAMIJA

9000 4000 g.pr.Kr

- omatanje tijela - odje a ivotinjskog podrijetla - odijevali : PAGNE bedreni omota KAUNAKES zvonolika suknja s resama ; zvonolike forme od vune i ko e - odje a ivotinjskog podrijetla - od vune - visoka izmica
KAUNAKES

- 3000 BC ozna ava FORMU ne sastav tkanine - od 2700 400 BC - suknja tekstilna imitacija kozje ko e - oko 500 BC debela te ka forma postignuta je velikom koli inom dlake - Perzijanci preko ramena - naziv kaunakes zatim se koristi za razna zna enja - odje a od bilo kojeg materijala; vuna, lan, ko a- primarno zna enje - suknja s resama - ogrta (u Rusiji - ogrta na narodnoj no nji) - enska odje a- kaunakes- ogrta , ne haljina -haljetak ozna ava vi u klasu u dru tvu sve enice

EGIPAT

3200-525 g.pr.Kr (207- faraona ; 26- dinastija)

- blaga klima uvjetuje jednostavnu i laganu odje u - ovojni tip odje e - odje a nije krojena ve se omata oko tijela - golotinja- afirmacija tijela - prozra na tkanina - odjevaju se u tkanine biljnog podrijetla uglavnom lan ; vuna- ivotinjskog podrijetla - smatraju je ne istom- vrlo ograni ena uporaba - te e za isto om / bjelina - mazali su se raznim uljima - biljni ekstrakti pomje ani sa lojem od ma ke, krokodila, konja.. - izmet krokodila se stavljao na lice da ostane mladoliko - minka i higijena- magijske, estetske i zdravstvene potrebe - minka na o ima- crna nanosila se tapi em (kombinacija iva-olovo-jasen i drugih tvari/ za titna uloga - sunce, pra ina, insekti.. - depilacija tijela; parfemi; perike - od crnog uvijenog ili pletenog lana / od prirodne kose M. ODJE A SHENTI- laneni omota nabran oko bok ova, pridr ava ga pojas; tekstura ovisi o klasi- vi i polo aj- prozra niji nabori - plisei; fiksirani voskom SINDON- pravokutno laneno sukno koje se mo e nositi na razli ite na ine - kao suknja vezana u vor, da visi oko vrata ili pri vr en fibulama za ramena ; titnik za ramena CALASIRIS - /1580g.p.k./ poluprozirna lanena tunika bez rukava; - pravokutna tkanina kojom se obamitalo oko tijela .ODJE A CALASIRIS- omatanje oko tijela, zavr ava vorom ispod grudi haljina s naramencama vi e varijacija ukrasa, pokriva jednu dojku ili pada izme u nakit zlato, poludrago i drago kamenje - vrat, oglavlje, ruke, noge estetska i magijska funkcija pojas nose ene i mu karci faraon- nosio zlatne natika e od takog lima, imao je titnike za prste

KRETA

2700-1450 g.pr.Kr

- preli vunu, koristili lan / predenje i tkanje - tradicijska proizvodnja; ukras - vez - bojanje prirodnim bojilima/ bogatstvo intenzivnih boja na odje i - nagla en struk - sa uvani idoli, freske; gole grudi - ceromonijalna odje a, afirmacija tijela - suknja zvonolikog oblika KAUNAKES- od vune sa obojenim r esama; kruta forma - kultura Egejskog mora /pomorci, trgovci; nakit - zlato (Egipat, Mezopotamija) sredi te pozornosti - BOG - Egejske kulture- Gr ka- OVJEK

GR KA

900g.pr.Kr 100g

- osnovni odjevni predmeti su tunika + ogrta M+ - odje a jednostavna s minimalno ivanja; tijelo afirmirano; sklad drapiranja - dva utjecaja- dorski- vunene tkanine, koje su te ke i padaju te daju dojam stati nosti - jonski- lanene tkanine, dinami ni efekt - vuna, lan, pamuk, svila(nakon in vazije Perzije) - prirodna bojila (intenzivne boje u arhaici ; klasi no doba- bjelina+ornamentika) EXOMIS- prvotni dio mu ke odje e - pravokutni komad vunene tkanine koja se nosi nabrana ili stegnuta u struku i pri vr ena na ramenu jednom ili dvje ma FIBULAMA u tuniku HITON- irok odjevni predmet M+ ; dvije pravokutne tkanine spojene na ramenima i ispod ruke - zatvoren s obje strane (Atena) ili otvoren s jedne strane (Sparta) ; u Atenu ga donjele Jonjanke hiton s vermenom istisnuo PEPLOS (Dorjanke)- pravokutna tkanina koja cilindri no obavija tijelo (sa ivene stranice) na ramenu se spaja fibulama HIMATION- dugi pravokutni pla t; nosi se preko hitona ili na golo tijelo; - M-bez dekoracije do koljena; - du i preko koljena; odre ivao je status HLAMIS/ CHLAMYS- kratak vuneni pla t kori ten kao za tita -vojnici (dio opreme za jahanje) zagrnut preko ramena; nosili ga dje aci; slu i jo k ao pokriva ; kop a se ispod brade CHITONIKOS- kratki hiton, odjeva se preko dugog; izra en od vune; nose ga ratnici VOJNA ODJE A- te ka pje adija- oklop od metalnih ljuski -laka pje adija- dvostruka tunika /unakrsno tkanje/; bron ani pojas - konjanici- ko ni ogrta s bron anim diskovima - CHEMIDES- no ni oklopi - raznoliki ljemovi OBU A ko ne sandale u prirodnoj boji ili boji ko e; .obu a se bojala u uto ili crveno - u Aleksandriji sandale koje su nosile kurtizane njihov je potplat ostavljao u pijesku natpis sljedi me FRIZURE- M-do Perzijskih nosi se brada i duga nakovr ana kosa a zatim - kosa kratka+ golobrado lice - staro doba- kosa je podijeljana na dvije trake i spu ta se niz le a; helenizam - pund e NAKIT- zlato

RIM

prete a civilizacija Etru ana 900- 500 g.pr.Kr Rimska Republika 509- 31 g.pr.Kr Rimsko Carstvo 27g.pr.Kr 476 g.

- osnovni odjevni predmeti su TUNIKA i TOGA - prisutna afirmacija tijela - tkanine: vuna, pamuk, lan, svila/ bogato ure ena - ovojni tip odje e podsje a na Gr ku; imali specijaliziranu odje u (ratna, sportska...) M.ODJE A SUBLIGALUM- laneni bedreni omota (donje rublje) - nosili ga gladijatori i svi gra ani Rima TUNIKA osnovni odjevni predmet odraslih M + / od 2 st.pr.Kr - nosili jednu ili dvije tunike- SUBUCULUM- kratka tunika; EXTERIOR- du a tunika - tunika do polovice bedara, iroka stegnuta u struku - COLOBA (bez rukava); DALMATICA (s rukavima) u drugom st. se produ uje sve do gle njeva PURPURNE LINIJE- CLAVUS AUGUSTUS CLAVUS jaha i - LATUS CLAVUS- senatori - tunica PALMATA bogato ukra ena zlatnim nitima TOGA odjevni predmet od jednog komada vunene tkanine; pada preko i oko ramena do poda - simbol gra ana Rima - 44g.pr.Kr togu mogu nositi samo M gra ani, enama i robovima zabranjena; izuzeci:a) preljubnice i radoznale ene b) u vrijeme saturnaka - svi ostavljaju toge kod ku e i obla e SYNTHESIS lagan odjevni predmet u boji

- vremenom toga i svakodnevne uporabe prelazi u ceremonijalnu odje u - oratorski nabor- pove ava se oblik - nabor je slo en pa je potrebna pomo roba * kratka toga- polukru an komad tkanine/ porijeklo Etru ansko/ izravno na tijelo TOGA VIRILIS/ TOGA PURA bijela za dje ake od 16 god - djeca nose togu sa crveno-ljubi astim porubom TOGA CANDIDA- izbjeljena nose je politi ari MULIEBRIS- prostitutke PULLA / SORDIDA- tamna- alovanje TOGA PURPUREA odijeva se za vrijeme trijumfa - car skida i stavlja- purpurne boje dekorirana zlatom i vezivom PALLIUM- mu ki ogrta od zbijene vune - nosio se preko toge - dolazi u vrijeme Barbars kih ratova PAENULA- vrsta zatvorene pelerine s kapulja om, preuzimaju je rim.vojnici - zadr ala se u sve enstvu .ODJE A prega a + STROPHIUM- prete a grudnjaka STOLA odjevni predmet sli an gr kom HITONU; pravokutna tkanina ,omata se, kra a od donje tunike- na donjem dijelu ornamentalna linija STILA ozna ava dru tveni status, na prsima je pridr avaju i oblikuju nabo re dva pojasa PALLA - pravokutna tkanina, enski ogrta , ukra ava se na rubovima i pridr ava fibulama CUIRRAS oklop OBU A CALCEI PATRICII rezervirano samo za patricije; omatala se ko nim i svilenim resama; na d onu se nalaze zakovice NAKIT zlato iz Egipta- isklju ivo estetska funkcija NJEGA TIJELA terme; na tijelo gledaju kao na opnu koja obavija du u KOSA - fascinacija plavom . kosom donosili su plavu kosu u Rim; oblikovali pund e i kovr e te pri vr ivali zlatnom mre icom za kosu.

BIZANT

6st. sredina 15 st.

- granica izme u isto nog i zapadnog svijeta - sklonost rasko i, sjaju i dekorativnosti; ornament izvezen u svili - cvijetni, ivotinjski i biblijski motivi - odje a odra ava kontinuitet anti kih oblika oboga enih intenzivnim koloritom uz utjecaj Orijenta - smostalno proizvode tekstil bogatog ukrasa - obi ni puk je nosio vrlo je dnostravne tunike i ogrta e od vune, lana ili pamuka - car nosi te ak purpurni ogrta , prikop an na desno rame, ponekad i ispod brade; crvene cipele - sve eni ko ruho pravoslavne crkve danas se ne razlikuje bitno od ruha iz 6. st.

SREDNJI VIJEK
- istodobno s rimskom civilizacijom na podru ju Europe obitavala su i Barbarska plemena - Anglo-saksonci- 5.st.- utjecaj na Europu - tkanine: vuna- seljaci, lan- srednji sloj, ivotinjska ko a i krzno (svila-skupa) - osnovni odjevni predmet: M + -sli no- gornji haljetak, ogrta i opanci , mu karci nose vre aste hla e

ROMANIKA

9. 12.st.

- izvori: mozaik, tapiserije, skluptura, manuskripti, tekstil..... - do sredine 12.st.- duga odje a - oblik odje e ostaje isti a mijenja se naziv ; rukavi se ire - nema distinkcije me u spolovima - M + dvije tunike + ogrta tunika CHAINSE- donja tunika uskih, dugih rukava tunika BLIAUD-/1130. s Istoka/ - gornja, kra a, duga kih, irokih rukava; stegnuta u struku i ukra ena vezom ; - dulja od M M.ODJE A - uz CHAINSE i BLIAUD nose hla e koje pridr avaju trake ili podvezice - zimi nose tuniku DOUBLET- kratka ko ulja od postavljenog lana - PELLISON kratka ko ulja od postavljenog krzna

-BRAIE ne to kao ga e pri vr ene za struk .ODJE A - uz CHAINSE i BLIAUD nose pojas od kovine opto en dragim kamenjem ili je ko na ina ica - od doba kri arskih ratova do lo je do obi aja no enja VELA - ogrta i- nema promjene- hlamida, pelerine - umjesto oklopa tzv. BROGNE kakav su nosili Karolinzi - I ANA KO ULJA - ARAPE- u jednom komadu, bez pete i prstiju - omataju se obobjci - CIPELE- niske, ko ne- pratile oblik noge

GOTIKA

12. 15.st

RANA GOTIKA 1200-1350 g. KASNA GOTIKA 1350- 1450 g.

- CHAINSE COTTE- M+ - donja tunika; dulji ili kra i haljetak - BLIAUD SURCOT - gornja tunika SORQUENIE ko ulja uskih rukava HOUSSE dugi ogrta irokih i kratkih rukava s kapulja om javljaju se RUKAVICE - plava boja je simbol ena; crvena mu karaca

Sredina 14. st. PRIJELOM U KULTURI ODIJEVNJA


GOTIKA RANA RENESANSA
- razlikovanje odjevnih oblika - po spolu i po gradovima - revolucija krojene odje e - dominira odje a krojena i ivana po tijelu - fenomen mode u pravom smislu rije i - odje a se pri - tkanine su bar un i te ke svile, te damast - procvat tekstilne manufakture M.ODJE A kratka i uz tijelo; jasno je odvojen gornji i donji dio - vertikalnost- vitka figura nagla enih ramena - haljetak je kratak, otkriva bedra i nagla ava struk; rukavi se ire i nabiru - gornji haljetak do pola bedara - strukiran - razli ita oglavlja - visoka KALOTA koja nagla ava vertikalnost - BRAIE + MI PARTI- dvije zasebne pripijene nogavice od mekane ko e ili tkanine/ vezuju se za haljetak ili pojas - braie djelomi no pokrivaju bedra; izme u nogu je raspor; ispunjava se umetkom velikog kolorita - PURPOINT- gornji dio krojene odje e koji se nalazi ispod HOUPPELANDEA; ne vidi se - DOUBLET gornji haljetak, uzak u struku sa irokim ramenima, nadzire se ko ulja - HOUPPELAND gornji iri M+ haljetak podlo en krznom (ili ima ukras od krzna na rubovima) s visokim vrstim ovratnikom; rukavi- prekrivaju ruke OBU A - cipele mekane i priljubljene uz nogu; vr ak cipele se podizao lan i em ispod olak ava kod - BRIGANDINE vojna odje a; metalne plo ice .ODJE A duga i lepr ava haljina; nose donju i gornju haljinu - disproporcija- gornji u odnosu na donji dio tijela - tanak struk nagla en irokim pojasom/ ispod naduti trbuh - u gornjem dijelu haljina se su ava i regulira vezicama, dolje se ume u klinovi - KLINASTO RUHO (istarska narodna no nja je temeljena na obliku klinastog ruha) - V IZREZ - ornamentika uz nakit postaje statusni simbol - revolt crkve zbog VELA - kao jarac ili vrag

RENESANSA

15. st.

- sklad, harmonija, ravnote a - ideal u odijevanju - isto a forme, linearni obrisi, arhitektonski pad tkanine - u drugoj polovici 15. st posvema nji rast i bujanje volumena - manufakture za izradu svile - Firenca i bar una Venecija + veziljske radionice - tkanine- bar un, brokat, dama st- zahvaljuju i kri arima - dominacija cvijetnih motiva - ipak ; gotika- mali cvjetovi - popularno krzno- HERMELIN- mali sisavac iz roda kuna; koristi se kao podstava ogrta a i haljina i vidi se M.ODJE A- uske nogavice MI PARTI + gornji haljetak prati tijelo, omek ana forma - napu ta se PURPOINT, a razvija DOUBLET - ko ulja se izraduje od platna ukra ena vezom - brojni ogrta i - obu a prati oblik noge - oglavlja- fiksira se na obru poput turbana Emgleska i Njema ka- ukru ivanje forme, negacija kolorita i volumena, crna boja; pokazuje se donja ko ulja .ODJE A - dvije haljine - struk se vra a na mjesto + pla t, ogrta - naglasak je na ko ulji kojoj bujaju rukavi; haljina preko be z rukava - gornja haljina u visini laktova prorezana za ruke; rukavi vezani bro evima - krajem st. izrez se pove ava; gornja haljina poput oklopa ; rukav ko ulje zatvara kompoziciju kruga - rukav puca na savu od ramena do lakta - ideal ljepote je visoko elo pa briju obrve i kosu; kasna renesansa- pund e pomo u mre ica i igli -bogatstvo materijala, bujanje donje odje e; bogatsvo podstav e provire kroz rukave

MANIRIZAM

16. st.

- ru i renesansne ideale- sklad - modni diktat preuzima panjolski dvor - gu enje forme- crnina( njen sjaj i zasi enost odraz statusa) - ena- depersonalizirani statusni simbol! - ljudsko tijelo je simbol grijeha - strah od zlih sila - ne higijena - haranje kuge i sifilisa M.ODJE A napu taju se nogavice u 15. st.- BALON HLA E se u do koljena te se ukru uju poput dva balona- ume u piljevinu ili mekinje - ogrta - pelerina - struk se klinasto spu ta- naglasak trbu nog- gu ija prsa - ma - plitka kapa - NAVLAKA ZA PENIS- vrste forme, predimenzinirana; simbol mu kosti - pojava potpetica u mu karaca * MIGNON GARCON- dr estan dje a i - lepeza;rukavice; u iljena bradica; made ; nau nica u jednom uhu .ODJE A tijelo poprima oblik geometrijskog tijela - 2 sto ca bez nabora; akcent- lice i ruke - do 5. god dje aci i djevoj ice se obla e isto - razlikuju se po igra kama - ovratnik MLINSKO KOLO vrijedan kao zlato - pojava KORZETA- od tkanine s umecima od metala, drva ili kitove kosti - drvena podsuknja- FARTHINGALE/ VERDUGADA ( panj.) zeleno drvo- vrba ili kitova kostposti e se vrsti pad suknje, a pri vr ena je za struk - ovjes na gornjoj haljini da se ne vide cipele - ZOCCOLI / CHOPINES cipele s potplatom do 40 cm visine/ Venecija, prva pol.16. st./ - ena u hodu podsje a na drvenu lutku - FLOHPELTZ- modni dodatak - lanac na koji se stavljao dragi kamen te le ina ivotinje; lepeza - za tjeranje muha Vecellio- venecijanska kurtizana ispod prozra nih haljina odijeva hla e - 1. ena u povijesti

BAROK

17. st.

- otvorenost, dinamika, beskona an prostor - odbacivanje stogosti i krutosti odje e, povratak kolorita - omek avanje rubova- gumbi, volani, ipka, obrubljeni ovratnici - ubrzavaju se ritmovi promjena u odijevanju - mu karac prenosi i prihva a promjene dok ga ena prati M.ODJE A- trodijelno odijelo ; kaput, tj. ogrta - kru nog oblika; ovratnik mlinsko kolo zamjenjeno je obrubnim ukrasom u po etku,a poslije cijela ploha u obliku trokuta koja zavr ava V izrezom - krutost je popustila i na obliku hla a- od vunene tkanine, produ uju se, vrlo iroke- skupljene u struku, na rubovima pri vr ene podvezicom - haljetak se naprijed rastvara da bi otkrio bjelinu ko ulje/ prorez na ruka vu *ukrasi na haljetku i hla ama: - gumbi- u jednom redu i do 60 komada - petlje- unakrsno povezani gajtani; - volani, mand ete u zape u , donji rub hla a s po dvezicom KOSA- bujna,nakovr ana, raspore ena u pramenove; pramen upleten u pletenicu s crvenom saten. trakom MADE moda- u po etku sredstvo komunikacije - Francuzi ga zovu mu icom BRKOVI mali ukru eni brk i mala brada E IR irokog oboda - ure en nojevim perjem crvene boje OBU A- izma ljevkastog oblika sa irokim sarama ; mamuze, pompon, ukrasi od ipke, ma ne.. .ODJE A krutost popu ta ali nema prenagla ene dinamike kao na M. odje i; veoma slojevita - 3 dijela: SECRET donja ko ulja FRIVOL rasko na gornja suknja /brokat ili bar un/ ; - KORZET samostalan gornji dio izra en od istog materijala kao i suknja FRIVOL, korzet s irokim naramencama nije tako krut kao 16.st MODEST gornja haljina od crnog satena - vratni izrez uokviren plohon ipkastog ovratnika nazubljenog ruba, to nalazimo i na zape u - rukavi- veliki, nabrani, stisnuti u zape u NAKIT: biseri- ogrlice, nau nice FRIZURA: nagla eni okrugli oblik sa spljo tenim eonim dijelom/ kosa pokriva u i poput pse ih u iju, straga je skupljena u pund u opletenu pletenicom; male, rijetke i ke padaju preko ela - djeca i dalje izgledaju poput odraslih - ni i slojevi nastoje pratit vi e slojeve

DRUGA POLOVICA 17. st. kulminacija tendencije pokrenutosti forme


- dvor Luja XIV preuzima modni diktat- LUTKE- medij preno enja novih ideja M.ODJE A-haljetak se znatno skratio; rukavi nisu tako iroki/ kroz otvor se nazire bijela ko ulja - podvezice od crvene satenske trake, ukrasi ; ma ne; kolorit - na sjeveru se hla e jo vi e ire; pojasom se nabiru oko struka; pro ivene me u nogama ; rubovi se nabiru povi e koljena te padaju poput suknje( RHINGRAVE)-podsuknja ,ga e - KRAVATA- dinamika gibanja sa eta u jednu to ku - izra ena od svile ili ipke -neizostavan RUP I u ruci; TAP KOSA-sve vi e buja- VLASULJE (Luj XIII.- od sifilisa izgubio kosu) .ODJE A gornja i donja haljina se nabire u struku; masa(status) se zabacuje straga - povlake- PARI KA STRA NJICA - tkanina oboga ena reljefnom povr inom(bar un); gornji dio tkanine se klinasto spu ta V linija nagla ena korzetom; vratni izrez etvrtasti ili ovalni uokviren prozr nom tkaninom - rukavi gube na dimenziji VELASQEZ / PANNIER /1653/ -ko arice od pru a- nagla eni bokovi/ ispred i iza ravno samo visoki slojevi na panjolskom dvoru u 18.st. ROBE A LA FRANCOISE /M.Antoaneta/ FRIZURA a la FONTANGE/ Madame de la Fontange - ljubavnica LujaXIV./ - vertikalno nagla ena frizura i ana armatura na kojoj je valovito napeta povr ina od u tirkane tkanine poput cijevi orgulja OBU A- natika a s visokom potpeticom, presvu ena tkaninom - ni i slojevi- druga polovica 17.st.- korzet, ko ulja, donja suknja ili prega a - tonovi nisu intenzivni - vuna

ROKOKO

18. st.

- stolje e razuma- prosvjetiteljstvo; dinamika pokrenutost forme, osje ajnost - uspon gra anskod dru tva - suton plemstva PRVA POLOVICA 18.st. M.ODJE A- tri elementa: HLA E - u e, se u do koljena; PRSLUK- jasnih linija, iste forme i ravnih ploha KAPUT- formira se odijelo u pravom smislu rije i; bez ovratnika - bijela ko ulja- omek anih rubova u zape u - dinamika se posti e vezom na rubovima ABO kratko je zamijenio kravatu TRICORNE oglavlje ( e ir pri vr en na 3 to ke, daje trokutasti oblik) CHAPEU BRAS- zavr ava na 2 voda, na sredini- zbog vlasulje .ODJE A forma raste; slojevita odje a; lagane tkanine - atlas svile, pamuk; rubovi omek ani muslinom - od 1750-1770- donje rublje se nije nosilo Engleska- prakti nost, te nja slobodi - higijena- prvi vodeni zahodi, kultura njege tijela i higijene - vi i slojevi ENGLESKA HALJINA- podsuknja nabrana -12m transparentne tkanine - gornja suknja ili haljina; lagani korzet/ klinasto se spu ta; ko ulja; veliki dekolte/pokriva se; cvijetni motiv usitnjenog uzorka; pastelni tonovi - pojava ENSKOG KAPUTA / za titna uloga- od niskih temperatura DRUGA POLOVICA 18.st. .ODJE A - novi ideali enskog tijela: mala ovalna glava s malom frizurom, bradicom, mala ruka - vretenasti prsti - minka se koristi obilatio bez obzira na dob - dnevna i no na minka; lice i ruke bijele- svilena put - obrve se zacrnjuju i upaju u obliku luka; kosa se pudra - feti - malo stopalo- ve e stopalo izrazito- visoka peta - modni ideal Madame de Pompadur - slu bena ljubavnica Luja XV. - modni dodaci- ipke,svilene trake omek avaju obrisnu konturu - Marie Antoinette - supruga Luja XVI - ceremonijalna haljina - pannier- ROBE a la FRANCOISE - uo i revolucije kosa dose e enormne dimenzije - cermonijalna odje a - korzet i visoko oglavlja - moda pastirica- po prvi put inspiracija dolazi od ni ih slojeva - haljina nema ko arice a volumen je nala en zadizanjem gornje suknje; gornj a suknja ima mehanizam za regulaciju nabora; nema korzeta ni ko arica; kra a je i ne nose se visoka oglavlja CHEMISE- haljina ko ulja obu a- natika a s petom zakrivljenog potplata M.ODJE A - odijelo - FROCK kaput odjevni predmet ni ih slojeva -1770.- spu teni ovratnik - vlasulje- manje

ANTIKOMANIJA (vra anje prirodi)


franc. dvor DIREKTORIJ/ 1795.- 1799. Empire sitl ili Regency stil

- modni novitet PA MINA - novi sustav znakova/ pripadnost pokreta iskazuje se: promjenom kolorita, odbaciv anjem statusnih simbola- ipke, kokardi, frigijskih kapa; nakit - kamen iz ru evina Bastilje - sloboda odijevanja je zakonom proklamirana - crvena vrpca oko vrata- znak solidarnosti - anti ka haljina i frizura dopunjena crvenom maramom - ispod haljine se nos io ru i asti triko -tijelo se u potunosti afirmira i nazire se kroz prozra ne tkanine - boja- svijetli tonovi prema tada njem tuma enju antike - anti ki spomenici li eni boje - bjelina FRIZURA- ena po prvi puta u povijesti skra uje kosu po uzoru na mu karce ; prirodni uvojci CIPELE- balerinke s vezicom; gubi se peta