Vous êtes sur la page 1sur 48

a+a+ a+a+

a+a+ a+a+ a+a+


». »s a a⌦ »·» ·⌫ ï»»..»» ·.a ·Ia »·s4 .·...a »a·» »aa. . » .». a
e·»I+ a..Ia ». ·»⌫ . +: »»Ia. · s u »»» a ,»·sa⌫ . · s u »»» a. ·.».·»
.a. ·a.aI»a u⌫ » a.»·.I·s a..: ·⌫ Ia + a+·»a ·.a·.as · .· » »ï.
e su : + ». .»⌫ » :.a »».·»a ,.a⌫ s». .I», aa.»»I·s· »» ïas.au·.
as ·.s .:..a·,·+ u⌫ » a.aa.: .a⌫ s»⌫ . + ·⌫ s.».»⌫ ».·»· a I» a..+ a.·.
as ·.s .·⌫ ».·.·:. · ··I»»» ,·+ aa.u..a·.⌦ .+ a.»·»:»⌫ . +a .s.»+ »⌫ . a..
·.·⌫ : »»».·».·s.» a»·+ a·a»·+ a.»·+·su. a»+ » +·sa. .».IaI»» .
».»⌫ ae·u·⌫ .»» a»». a+ ·. »as ·.I. . a...» aa» . · »·.·»». ·»⌫ · · ·» ».
as··⌫ ».·.·:»·+a:a .s.» ».a⌫ s. »
»».aa..»»⌫ »..aa.:s.⌦.»⌫.+»..».·»+·saa.:a..a:es»·
». »s a a⌦ »·» z⌦ .».··I» · · ·»Ia .a ·I»a» »» a. · »» as · »»I» . ·».»⌫
.» a»·+ a·a»· e·a·Ia +·» . .»+as e·sI+ ¸a» ...»· .a » +.·:Ia·⌫
»»ass.+a...⌫s».·s+·s.aasI»»...¸a.a·. +.·:»»:.a»...»a⌫ a..
..»» .·⌫ a+ ..»».»s··.a·I. s a»+ a+·»I» :. a..a »..··⌫ + a+·»+ .Iaa.» »
». ..a »as ·.s .. · e su : + ». .»⌫ »..a »a ··».. I» · · ·»Ia » »
.:»·a⌦a·»·».·».I»u..u·sa·a»· a..a¸:+s..»a.s·..».,a»·s
e·.»· z⌦ ..a ».u⌫ s.»»··..a⌫ s.·⌫ ».a·»·..+a:a aa.a sIa . · »»..·. a»·
··I» . +·sa. .».IaI»» . ».-a...» »⌫ ». .». aI» . .u.·.· ...·»··⌫ I»
»⌫ . +aa.»»..· a·»»⌫ a .I» »·a4 ». aa⌦ » .a.» » .»+ ·.. ». »s a a⌦ »·» ·⌫ ».
»ass ·.+ a»I» ..·a·.» »»⌫ . +a .s».·»I» a..»··as .a»a
:»·»+·t+ç
a+sc _ a+sc _
a+sc _ a+sc _ a+sc _
»⌫ . +». .».·»+·saa.: a..a:e s». »s a a⌦ »·» s
..- -.a+, » .a +.¸a⌫ .»⌫ s.Iuï.»» ..
u s⌫ :·.u , a.a..I. a·. sa : a..a:e s
». »s a a⌦ »·» ». .·⌫ . -.
u s⌫ :·.u , a.a..I. a·. sa : a..a:e s
». »s a a⌦ »·» ». .·⌫ - ~-
».·»a..· :I»aa.+ .a·»»..a.r ~.
».·»a..· :I»aa.: »».a·» ,·⌫ »·. .».·» s.
».·»a..· :I»aa.»..»·.+ ·.a...·a s-
: as .: a.». .».·»a·.. » s.
a⌫.+ra.+.·o+·s
c⌫·eaaaa·+ce+scaaccs.acesaaasaaa⌦a+c c⌫·eaaaa·+ce+scaaccs.acesaaasaaa⌦a+c c⌫·eaaaa·+ce+scaaccs.acesaaasaaa⌦a+c c⌫·eaaaa·+ce+scaaccs.acesaaasaaa⌦a+c c⌫·eaaaa·+ce+scaaccs.acesaaasaaa⌦a+c

..⌫s:..⌫s.»·.»a»·s..».I».·s·.ï..a»:·.4»I»4».·s· ..⌫s:..⌫s.»·.»a»·s..».I».·s·.ï..a»:·.4»I»4».·s· ..⌫s:..⌫s.»·.»a»·s..».I».·s·.ï..a»:·.4»I»4».·s· ..⌫s:..⌫s.»·.»a»·s..».I».·s·.ï..a»:·.4»I»4».·s· ..⌫s:..⌫s.»·.»a»·s..».I».·s·.ï..a»:·.4»I»4».·s·
aaa··a··.»a. ov. aaa··a··.»a. ov. aaa··a··.»a. ov. aaa··a··.»a. ov. aaa··a··.»a. ov.
». »sa a⌦ »·» ·⌫ . aa⌦ »
.u.·.·..». a»+ .aa..a. aï.
··I».a».»saa⌦»»·..»»·s
4 .·...a»a·»»··.e·»I+ aa.
a...·aI·s : ·⌫ a..a:e sI»». .»⌫
Ia . ::...·:+ .a+ .. » as » a
a ,.a⌫ s·. us a » :·a.» :a·» a
Ia»»..· ..a⌫ s»⌫ . + a+ :·.· ·»
a.aae sz⌦ ..»+ :.·⌫ as .: a.». .
». .+ » a : ,:·aaa.a+ ..»»
·⌫ a .a»»·I» .»» a» »»⌦ .Ia . ::.I» .»» a» »
asscc+m+e c+e.c a.ae asscc+m+e c+e.c a.ae asscc+m+e c+e.c a.ae asscc+m+e c+e.c a.ae asscc+m+e c+e.c a.ae
»·s».»·». »a⌦ »·» ». .»⌫ . aa⌦ ».au·.: ·⌫ »⌫ ..»-
a·.·+:·+.··»» »⌦.».Ia.::·a.»:».a.a⌫s»⌫.+ .»»
.»sIar ·a +. .a. »a·»». ar ·a +. a...a. ¡» a »» as a .»: ·⌫ »⌫
.
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
..»a·.·+ :·+» as.a »a» .aa..»
».a»Ia.::·a.»: a+.·I».
..»»» »· + a..a⌫ s»⌫ . + a+
· .»⌫ ·.·⌫ »»»·».»»·+ a.»·+·s
u. a» » I» Ia »»·s».·». ·· »»
»..»s··..». .» »»·· .»»a
:·.»»··..»a::+·...»+·.
.·..» »a··..»»»»..a».
a..··»»»..as·. a+ua..»
»·a .:.u. a»» ..s+ a.»·+·s
a .s »
t ec aalalca a ae t ec aalalca a ae t ec aalalca a ae t ec aalalca a ae t ec aalalca a ae
.» a+·sa. . ·s...a⌫ sa».a: ..a » - u.I», + » a
u.·⌫ +·sa. . ·s...a⌫ sa s .as :. ...·⌫ +·s a..a⌫ u.
+·sa. . Iaa.ï...s· »·⌫
:
a⌫.+ra.+.·o+·s
a·». :u.». .·⌫ +·sa. .Ia
a.ï.· »·⌫ ».Ia+·»·. .: , a..
:·aaa.+ .·⌫ Ia .»s..··.a·I. .» »
: ·⌫ ··: ,.a »a·» ...» ».»⌫ » +I»
: a.Ia.a »a+ .» a..ï.Iaa. .
».Iaa eue » ·⌫ a⌫ + .a+ Ia. a.a »
·.a.·.· ·.a.·.· ·.a.·.· ·.a.·.· ·.a.·.· » a.·.a··⌫ »⌫ . »·»as I»
..a :saaI» :·.u. Ia. a.a »
·a··a.·.· ·a··a.·.· ·a··a.·.· ·a··a.·.· ·a··a.·.· »a.·.a··⌫»⌫.»·»as
a .»·u »a »a⌦ »Ia . ïs»» :·.u.
Ia. a.a ».·.a·:»a...» » »
»·+ »»·.·» · z⌦ .»⌫ · .u. »·» ». r »·» ». r »·» ». r »·» ». r »·» ». r
sa »»s..u sa »»s..u sa »»s..u sa »»s..u sa »»s..u a .»: »⌫ : ,·⌫ Ia. a
:»a...» » »a·.a⌦ .a »⌫ a. »·.» as
·⌫ a a
-
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
t e.zs +acaae aalcac+s t e.zs +acaae aalcac+s t e.zs +acaae aalcac+s t e.zs +acaae aalcac+s t e.zs +acaae aalcac+s
a·». :: ·⌫ +a».a »»» as » +I».a. ·»»a. .u.·.»a:
··:·a.a»a·»...» .»» ·u.·⌫»a:a».».·.a»a+ ·u.·⌫»a:a».».·.a»a+ ·u.·⌫»a:a».».·.a»a+ ·u.·⌫»a:a».».·.a»a+ ·u.·⌫»a:a».».·.a»a+
+a»·⌫ ». »s a ï.»»· +·s+a»·⌫ ·. ..»·uaa⌫ ua+·sa. .
».. a....»a⌦ .a aI» Ia. aI»»»·».a » s ·⌫ »⌫ » a. ·
»»·ï...».·»·⌫ ·⌫»»:..s··a».»aa»· a...a»a..
a .s.a..Iu».a⌫ a·a» ·as +.aa...· a +. ».·sI», ï+»·
a.sa..:·a·⌫··.a»a·»...» a+»·s».s:·.+.».I»,
s .. · ··»» ··⌫ » :a +. ».a⌦ .u a a. ..a» ·.aa⌫ a·. a»a..
a +. ». ».+·s a. .. :u »a .sa....» a. . . .aI»»
+·s. a+ .»..⌫ s»as as ·.» »»». ·».»»a..» z⌦ ....· .
. » . » »I»».a »»⌫ »..· · :...· -,~-s . ·»a⌫ I».» a.»» as
a..a·sasaa.a+.».a»»⌫+·»u..I+.a¸..:.a·I..·
»·».· · : .,.~s,s--,--- . ·»a⌫ I».» a.»» as
.
a⌫.+ra.+.·o+·s
·u.·⌫ .. »·.u» ».a »a..»· ·u.·⌫ .. »·.u» ».a »a..»· ·u.·⌫ .. »·.u» ».a »a..»· ·u.·⌫ .. »·.u» ».a »a..»· ·u.·⌫ .. »·.u» ».a »a..»·
a» I»a..·⌫ ». »s a z a»· s ... »
·.u»»as +·sa..Ia.aI»»»·».
a » . · »·⌫ a... a a.. ·⌫ + ..a... »
·.u» » z⌦ ..a ».». . a»a»·aI», ». »
..»·· :a +. ». Ia . :· a ·.»·»»·
·u.·⌫ »⌫ ...a·.·+ :·+ ·u.·⌫ »⌫ ...a·.·+ :·+ ·u.·⌫ »⌫ ...a·.·+ :·+ ·u.·⌫ »⌫ ...a·.·+ :·+ ·u.·⌫ »⌫ ...a·.·+ :·+ »⌫ a·»⌫ u »⌫ a·»⌫ u »⌫ a·»⌫ u »⌫ a·»⌫ u »⌫ a·»⌫ u
»:a+.»·.a»a..»· »:a+.»·.a»a..»· »:a+.»·.a»a..»· »:a+.»·.a»a..»· »:a+.»·.a»a..»· .a»»·.a..».
+·sIaIa.a.a»a.··»·⌫ .u.·.I»
aa.»»..·...·»»»»as:a.I. e·u
.». ·» »».»·a.·¸a⌦ »I»I» ua+·s ».
. a⌦ .a aIa+·»e·uI»I»·⌫ + ..a..»s
··.a·I.
e+ssa ·s alc e+ssa ·s alc e+ssa ·s alc e+ssa ·s alc e+ssa ·s alc s · s · s · s · s · +e ·.aae+s +e ·.aae+s +e ·.aae+s +e ·.aae+s +e ·.aae+s
a·». :u.a.·⌫ .» a+·sI»» + s .»..»..⌫ s»as +..
:. ...·⌫ + ..a.+·s .» » :·.u.·s»s·:»»» ·+·s a+ ·s-
...a⌫ sas .. .»»⌫ as ïas·⌫ I» . . ·+ ..a.+·s :·.u. I» a» I»
.
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
.u.·..»aa». +..a..».»
z a.·a..IaI»·... + a.
·.»·.·s»a.·+..a.I».aaa»
a+ ua·s...a⌫ sa». aaa»·»·
. ·. . a⌦ . ·».·»· a ·.»·»» »
»»aIa ..sI» a» I». ·+ ..a.+·s
a. .». as .
·s...a⌫ sa:·.u.
..»»⌫».»saa.a»Ia:4.»»
a⌦ »Ia» .u :»·⌫ a . .» » :»e .a·
a+.»a...·:·»Ia.a⌦aa.I»
. · ··I»...·u a :I». I» »⌫ I».
u aa .s a .»:·.u. » .. a.I»
a.a⌦ a.a »Ia.. as + :·.u.
+⌫ïus+⌫u·s ï»..».ï.s.·s
z⌦ .·s...a⌫ saa+ ..+». .»a. .
a+ + »+..»» a..» +I»a :a»
.
a⌫.+ra.+.·o+·s
c _a aa a.a⌫ s·o⌫ e c _a aa a.a⌫ s·o⌫ e c _a aa a.a⌫ s·o⌫ e c _a aa a.a⌫ s·o⌫ e c _a aa a.a⌫ s·o⌫ e aaa+s aaa+s aaa+s aaa+s aaa+s
·s...a⌫ sa:·.u..» a.» »
auaa.+ ..a.»a»as .. ». . ·+ ..a.
+·sa. . a+ s .. a⌦ ..+ ··a.I.I» .
:·..·s ua»» ,·+ . a ·. ··: ,a · a
I» · »·⌫ .u.·..»+ ·⌫ + ..»s»⌫ : ,. a .
»» ,·+ · .I»aa⌫ +»·+ a..a »» : »-
»·+ a.s:,»⌫.a.»⌦.:»a·.I»,·+
...⌦ .⌦ .a..··: ,I» · »·⌫
.» aIa . :: , .» aIa . :: , .» aIa . :: , .» aIa . :: , .» aIa . :: ,
a. . ·s...a⌫ sa .. » a. . ·s...a⌫ sa .. » a. . ·s...a⌫ sa .. » a. . ·s...a⌫ sa .. » a. . ·s...a⌫ sa .. »
: a.Ia a...:· .:· : a.Ia a...:· .:· : a.Ia a...:· .:· : a.Ia a...:· .:· : a.Ia a...:· .:·
I»..a :·⌫ ua»⌦ .⌦ . I»..a :·⌫ ua»⌦ .⌦ . I»..a :·⌫ ua»⌦ .⌦ . I»..a :·⌫ ua»⌦ .⌦ . I»..a :·⌫ ua»⌦ .⌦ .
: ·»aa a..a·»·..a.:. :Ia.⌦ .: ·»Ia · »·⌫ : ·»aa a..a·»·..a.:. :Ia.⌦ .: ·»Ia · »·⌫ : ·»aa a..a·»·..a.:. :Ia.⌦ .: ·»Ia · »·⌫ : ·»aa a..a·»·..a.:. :Ia.⌦ .: ·»Ia · »·⌫ : ·»aa a..a·»·..a.:. :Ia.⌦ .: ·»Ia · »·⌫
..
 
 
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
a+:·.u.»⌦.⌦.:,I»aa
a..I»»⌫I».··:,I»..s u.»⌫·s
».»» a::u.a »e..a⌫ » a ·s-
...a⌫ sa.. . a» u.»⌫ »·» a».
.::·»+a.+..⌫s+.·s»···.
. :: ·».a·.a. .» » a·a sa⌦ »..aa.
»» as . :: ·» .a »+ » u.·⌫ s .I» .
+..·+·s .»a.:Ia»·».a:»..
ua» s :I». I» . .. a. ..s». a». a
··I»I»»»a. ·s...a⌫sa»⌦...» ·s...a⌫sa»⌦...» ·s...a⌫sa»⌦...» ·s...a⌫sa»⌦...» ·s...a⌫sa»⌦...»
.a.⌫ s»Ia »⌫ ae·u». ·s :au·⌫ .a.⌫ s»Ia »⌫ ae·u». ·s :au·⌫ .a.⌫ s»Ia »⌫ ae·u». ·s :au·⌫ .a.⌫ s»Ia »⌫ ae·u». ·s :au·⌫ .a.⌫ s»Ia »⌫ ae·u». ·s :au·⌫
.» .» .» .» .»·.»» » ·.»» » ·.»» » ·.»» » ·.»» » ··I» »» ,·+ Ia . ».»» a»
au.»..⌫ s»as .a:+ + .
:·.u.»⌫ » +I»a⌫ a⌦ »»·a⌫ »» as
ae·u·s...a⌫ sa ».»⌫ . ».»» a» ae·u·s...a⌫ sa ».»⌫ . ».»» a» ae·u·s...a⌫ sa ».»⌫ . ».»» a» ae·u·s...a⌫ sa ».»⌫ . ».»» a» ae·u·s...a⌫ sa ».»⌫ . ».»» a»
s a s a s a s a s a a .»:·.u.·⌫ »» ,·+ a · aa .»: ,
a.IaI» .» aIa . :: ,a. . .a »
·s...a⌫ sa» »a⌫ ··I» »» ,·+ Ia Ia Ia Ia Ia
. »»a» . »»a» . »»a» . »»a» . »»a»
..
a⌫.+ra.+.·o+·s
.c as e ·· .c as e ·· .c as e ·· .c as e ·· .c as e ·· +e+s +e+s +e+s +e+s +e+s
.»a...·:·»IaIa s-s .» ·s...a⌫saa.»I»,».
.. ». + .. ·+·sa. . z⌦ .».a: .aa.a » ~ u.I», + » a
. u.·s...a⌫sa.a.·»»a. . u.·s...a⌫sa.a.·»»a. . u.·s...a⌫sa.a.·»»a. . u.·s...a⌫sa.a.·»»a. . u.·s...a⌫sa.a.·»»a.
».» .z⌦ ».a. ·»a+ ».» .z⌦ ».a. ·»a+ ».» .z⌦ ».a. ·»a+ ».» .z⌦ ».a. ·»a+ ».» .z⌦ ».a. ·»a+ I» . . ·».··
as ·.I.+ aIa
- u.·s...a⌫ sa·⌫ » +I» - u.·s...a⌫ sa·⌫ » +I» - u.·s...a⌫ sa·⌫ » +I» - u.·s...a⌫ sa·⌫ » +I» - u.·s...a⌫ sa·⌫ » +I»
a :a» a :a» a :a» a :a» a :a» »..a ».»Ia.»»·as a..:. ...
·⌫ + .+·sI» . ».··a.I.
~ u.·s...a⌫sa·⌫us·s·» ~ u.·s...a⌫sa·⌫us·s·» ~ u.·s...a⌫sa·⌫us·s·» ~ u.·s...a⌫sa·⌫us·s·» ~ u.·s...a⌫sa·⌫us·s·»
»⌦.⌦.a.·⌫+».a..»·.u»:.a »⌦.⌦.a.·⌫+».a..»·.u»:.a »⌦.⌦.a.·⌫+».a..»·.u»:.a »⌦.⌦.a.·⌫+».a..»·.u»:.a »⌦.⌦.a.·⌫+».a..»·.u»:.a :·.as
.a⌫s.+ :·.as.a»u.+ a.»·s-
...a⌫sa·⌫+.⌦...⌦.⌦.:, a.....⌦.⌦.
u...+»+.s».»⌫·s·⌫:a.Ia »⌫.a»⌫
aa»·»·. ·u.a »+
a·». :·s...a⌫ sa·⌫ »⌦ .⌦ .: ,Ia
.-
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
a..Ia . :: ,·⌫ ,·+ a · aIaI» ·s
».» as+ .:·a⌦ »a...asa⌦ »Ia.. as+
»».»»··.a.·. a..»..a»Ia+·»
··.a. ·.»» »·Ia. as.eue » +·»
·. .: ,aa.+» + .a+ . a.·.· a··a
.·.· a..a.a⌦»Ia.⌦.a...»»»»·+-
»»·.·»·, a·.a⌦.a +·»·⌫Ia.·.Ia
a. .a ·.+ »
a+ :·.u. ». .+·sI»»..a. ·-
»»a.»» a⌦ ».. as+ ¸a++ ·.»·u.
·⌫ I»»»a..u.·.··:·a»».a »a·» ...»
+·»·⌫ . ·.Iaa. .a ·.+ », ·s...a⌫ sa
u.»⌫ e·sI» . . » .» aI»»»a.Ia ·⌫
»..a....»a⌦.aaIa.aI»».a»
+ ·.+ +·»·. .:·aaa.+».» » »
..
a⌫.+ra.+.·o+·s
asc . ·a lcsc|aa asc . ·a lcsc|aa asc . ·a lcsc|aa asc . ·a lcsc|aa asc . ·a lcsc|aa
·s...a⌫saa.»I»,»..a»u.·⌫»⌦.⌦.:,I»aa
»⌦ .⌦ .:·a I» aa »⌦ .s...+ ··a.I.I» . Ia a+ .a »
.»..⌫ s»as . :. ...·⌫ +·sIa»».⌦ .. »·⌫ . ..».a »» .ï».
aa.ï.Ia ... » .ï». a .»
·s...a⌫ sa:·.u.·⌫ » +I» »»a.
I»Ia a+ïzzaïz.z.::·» ua
».: ... » .ï». ·s...a⌫ sa
.». ·» » ».+ a.. a⌦ .a aI» . :»·
. :....·⌫+..a..a⌫s»⌫.+ a..
e·sI».u⌫ s.. »··⌫ .a⌫ s..» ·»» ··⌫
»·s»ï..a.·.I»,ï+:.a·a»·
» .: ·»s . .a⌫ aa. ».»·a.·¸·s
. aa⌦ » .u a» »+ .·s...a⌫ saIaI»
u,·s».·»u u·a·: ,:·aI»s»ï.
.
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
a·». :u.·⌫ sa»+·».» ·»» ··⌫
Iaa⌫ + .a· a» .a·ïz : ». a.»a »Ia
:·⌫I»sa»»....»·.·. a..
· »a·.a .sa·. s »»Ia.⌦ .»» ·.·»aa.
ï..u u·a· z⌦ .»⌫ ·s...a⌫ sa. » »+ .
»·..» »»·»·s» :I» . .» a ..a⌫ s.. a.
»...»Ia»»a a..:..s··a·⌫ » »
· .. a»· .·⌦ »+ +.aaaa.a ·.··.».»⌫
a..+ »·..»»..a ». aa·. s » ·a.u.⌦ .
. .»·+
s»ï. .a »eue » ·⌫ + .as .·s
.a:».a»». ..»a..s»ï.».»⌫
· .»»a ~-- a » z⌦ . a. .a+ ·. .
aa.:·aaa.a+.».a+..+..·»..
»·Ia.a·.u u·a·as . a »Ia a..
·⌫ ·. .+ aa »u u·a· e·uaa.: , a..
:·a·⌫ .»s··.a·I. +a»»⌫ »⌫ . +».a·saa
»·.a »e·u+ a»» ·u,·s».·» ··I» I»
a·»·..ï»». aa¸ .asIa »·. ·
·s...a⌫ sa··:·a»·. ·: , »..
+ aa »I» Ia. :ï·aI»a »».s»ï.
.
.:
a⌫.+ra.+.·o+·s
a+.».I»s»ï.
».Ia . :·...· .r ·⌫
.:·. ·I»»»·».»·
.» » . ·: aa⌫ .a a s ·⌫
»»·».».. » :.a
» ·.aa⌫ a· a+ I»s»ï.
ï·a»..:·. ·»· a +. -
».».. .» ·»» ··⌫ » .
»s . .a⌫ aa.» :.a» ·.a·⌫ »⌫ a⌫ .»» a» :» ·ï.».».a».»..
. a»a.. z⌦ .a s · +· s·s aa...·..⌫ s ». · ·» ··a.aa.
a+.».».+·s.a+ .»..⌫s»Ia..as+ »».·»»a..»
a+ I»s»ï.».»⌫ ·.»s a..· .r ·.»·»a +. ».· + . »u..
z⌦ .»·»» ,·+ ··: ,a · aa .» a.»·I» a +. ». ».a·»·..
. :: ,Ia a .:.I» : ,Ia+ a. :·..»I» .:·:·...Ia.. as+
a+ :·..·s. ·,·+ ··: ,I», I»u..u ·sa·a»· a·»·..u »ï·a
»·a »s»ï. Ia. aI»» +·»·. .: ,aa.a+ ...·s
. ·: ,»·ua . :Ia. a.a »»» as I»» Ia a⌫ a+ . ·
.aa..»s .»⌫ as a·»».Ia. aI»e » aa..a.+ aa .·s ». a
a +. .a. »a·»
.-
x:·.+ ++ o:::|-:o:x oic + x-⌦ :+ c++ :a⌫ : i+⌫ -.|· + +) +++:⌫ i+.c⌫ o+·+i
+⌫ a:|a-.:⌫ i+ ¦·+· : ·c⌫ |+:a ++++·|· +:·cx +:o:+ x) +-: : ovc ovc ovc ovc ovc
aoa⌫:·: aoa⌫:·: aoa⌫:·: aoa⌫:·: aoa⌫:·: x: oc) +x⌫ +⌫ +:: :cc o+ .+ x|++·:)+ +x :+ x:::ci+.- ia·+⌦ ++⌫ :⌫
|· + .: +a :+a: ca: ·:ai ) ¸¸· i+.x ++·+·:+·:+:·c+ :|· : +: + ·+ +a⌫ : i
: :+:::c.:o:o:+ ac: -x:.a cc·a cx +:- · i+.: o+ ::⌫ ¸ -·+:·++·:i ·:¸
a++a+·+ :·|-:·+ xo|·++·+·+:o:+x)+:++:i+.:⌫ i+.ac+.+⌫)+
o+·+i:o:a·i
a⌫.+ra.+.·o+·s
.as aaa as aa o⌫ .c+aa a e.a ·c + .as aaa as aa o⌫ .c+aa a e.a ·c +
.as aaa as aa o⌫ .c+aa a e.a ·c + .as aaa as aa o⌫ .c+aa a e.a ·c + .as aaa as aa o⌫ .c+aa a e.a ·c +
..⌫ s:..⌫ s.»· . ..- -.a+, ,·+ aa.: .a⌫ s»⌫ . + ..⌫ s:..⌫ s.»· . ..- -.a+, ,·+ aa.: .a⌫ s»⌫ . + ..⌫ s:..⌫ s.»· . ..- -.a+, ,·+ aa.: .a⌫ s»⌫ . + ..⌫ s:..⌫ s.»· . ..- -.a+, ,·+ aa.: .a⌫ s»⌫ . + ..⌫ s:..⌫ s.»· . ..- -.a+, ,·+ aa.: .a⌫ s»⌫ . +
Iaa.»·.·».a·»·I».·s·.ï....⌫s»a»:·.4»I»4».·s· Iaa.»·.·».a·»·I».·s·.ï....⌫s»a»:·.4»I»4».·s· Iaa.»·.·».a·»·I».·s·.ï....⌫s»a»:·.4»I»4».·s· Iaa.»·.·».a·»·I».·s·.ï....⌫s»a»:·.4»I»4».·s· Iaa.»·.·».a·»·I».·s·.ï....⌫s»a»:·.4»I»4».·s·
aaa··a··.» a. ov. aaa··a··.» a. ov. aaa··a··.» a. ov. aaa··a··.» a. ov. aaa··a··.» a. ov.
» a.»·s»».. » a ¸·s . s .»⌫ s.Iuï.»» Ia .a a »·.
·⌫ » .». ae . +.a »...·a..»·. .. a⌫ a. . s . »aa.» a.»·s
IaIa a⌫ a... ·a aIa . .»» »:»·.+ ·.»·+ »..a a »·.
··s . »ï..a.» as ·⌫ »·a:·.a a·.ea+. .a · » .». au ..·
ïasI» » aï..a.». · .a·». a. ».za .⌫ aa. · + .ï..a.»·. .
asI»..».·.·.aa.·. a+.a»·»»a».a...a.» a..
.a a···.e·sI».a a» ».·»» -ss.
I»».....·»⌫»a.»·s
»⌦ .Ia Ia.» ·.⌫ aa. · as I.
·⌫aa.·.ï..a.».uaasaa.
.·» . »·⌫ -. s ».·»» a..·⌫ Ia
u·»».·»Ia.».⌫s.u»·⌫ .ua
.a.:.·»+a».:a⌫I»»·⌫».»·
.⌦ .»⌫ Ia . a.»+ ·.. ». »s a
..
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
.. »·⌫ e·»I+ I»» a·⌫ » a.»·sas » aa·.ea+. .a · Ia . :».·»
.a⌫ s»·s.a »as ·.»· ··I» » a.»·s .u a»+ aa.» a.»·s a..
.»a. »».·»aa.·..a⌫s»⌫.+I».»+·..»..»⌫Ia».·s»»
. »·⌫ . a». ».. » s .
I» ·.·:. ·» a.»·s»..a⌫ s»⌫ . +
». aI» us·s·»+ a+ aas a+
I» ·.·:a ·.a⌫ · .I».a+u »·⌫ ·⌫
» a.»·sas » »Ia »⌫ ·»·..a ·»·.».⌫ s.
u »·⌫ s .I» a·»·...a ·Ia» »Ia
»»..· .I». ». .a⌦ » » a. »·⌫ -.
s».·»» »⌦.Iau:auaa.»a.»·s
.» a» a.»·s+·s. » a.aa.»»
aa.» a.»·s»⌦ .Ia :.»I» .a·
I». »·⌫ -. s ».·»».a ». »·⌫ a·»» :»·. »·⌫ .a⌫ s»⌫ . +
. a·.aa.» a.»·s .» »u aaa..a··⌫ +·s.a ·»·aa a..
u a.a »e·a·»⌫ » z⌦ .».·»u .I» .a ·I» I»» ». »·⌫ -. s ».·»»
u...·,·+ + Ia Ia·..+ »· »a»»a: ·» .» a.»·e·sI»
: ·»» :a»: » a.»·saa.a·»⌫ Ia .» ». ·: +·s.a ·»·.as ·.+ »·
ï:. »» ·»·:a. ·.a »» ... a..e..s·»·
- >;-s : - ·:⌫ s:is|::s
e ·s⌫ ss⌫ : -
..
a⌫.+ra.+.·o+·s
a+a+c a+a+c a+a+c a+a+c a+a+c
. » a.»·s .u a»+ a... » a.··..»a.I.»·.⌦ .Ia
»·+·su. a» »
- .» a» a.»·s.a⌫ s»⌫ . +Ia Ia»·. a·. a..aa. a·.
a..Ia»·»a.»·saa.a·»⌫ ïasIa.as·.+»· a..ï:.»»·
.a ·»· .a ».. a.». .». aI»
~ .»a.aa.»»·⌫:.»I» »a.»·sIaa»ï»·»·:,
a..Ia . :: ,». aI»
s ».»⌫ . s⌫ ·.» .s.». a» a.»·sas ·.I. .a·.⌦ .».Iaa⌫
: ,·⌫ ».a:». .Ia ··a · aI» .a·Ia . :». aI»
s a..»⌫ » a.»·s. a⌦ as ·.I. as ·⌫ I»» »⌫ ae·u.a »
as ·.I. .a·4·a a».·»a.I.»·.⌦ .,·+ + ». aI»
a+eac calaca a+eac calaca a+eac calaca a+eac calaca a+eac calaca
» a.»·s .u a»» a.»·s
a... » a.·⌫ »·+·su. a» »I»
.»+ ·.. ». »sa .. » .u.·.
a+ ..»»»⌫ ..»a·.·+ :·+I»aa⌫ +
a+a++·.»Ia ïas.au·.aa.
-.
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
»a.»·s I»aa⌫+.a»ua»· »·a·s
··... aa·.e· ïas.a »··.Iau. a»
:. » a.aa.+» ». .»»⌦ .»⌫ .a I»»
»·a»». a...a»··.Ia:..a
a·.e·a .s + a»·.a I»» »»»⌫ Ia
.aï»sa·.aa.»⌫»·I»..a a..
ssa.a·I. .»a.a.»:Ia ..sa.I»ïs».»·»»»»»»⌫
..IaI»·... .uaI»I».a».s⌫s.as·. .a»»»Ia.⌦.a
».·»+·sI»·...
a..·⌫ .»a.»+ ·.. » a.»·s
I».+..·+·s .»a·s...a⌫sa».a
»·a. . a.»»⌦ . ·+ ..a..aaa⌫ Ia Ia
» s :»»ï» » »»»⌫ a+ I» »⌫ I».. .. a.
..s I»·⌫ a a .:»·»·».a:»..
a. .» s :· »» a+ I» »⌫ I».. .. a.
..s.» » » »⌦ .. . ·+ ..a.+·sa. . a+ s .. :I» Ia . ·+ .+ a.»·+·s
I»».·.»⌫
a..·⌫»a.»·s+·sa.. IaIa»·.a·. a..»a.
-.
a⌫.+ra.+.·o+·s
»·sa·»⌫ aa.. ». .+ a+ » s :I».
I»...a. »⌦.Iaus·s·»aaa.+.I»
· »». a .s·..as ·.+ »· a. . :a
. ·.a·s .I» +·s .a·s .as +..»⌫ +.ï»
as ·.»⌫ +.aa a+ I» »⌫ I».Ia s »
. » a. - »»·⌫ :.»I»
» a.»·s a..» »» a.»·ss .. :: ,Ia
I».+»·⌫ .»a.»·s.I»sa».:.·
+ ..a.+·s I»»⌦ .s .I» .a a ··I» . :: ,
Ia I» .+ »·⌫
·.».» .s» a.»·sI» Iaa⌫
»..I».»a.·⌫:.»as·..u..⌫:a⌦
a....». ·.:.» I» +.I»··a»·s
e·.»·Ia.. as + . a·a a·:·I. I»
a⌫ :·.u,a».s..»»».·».u»
. . »»⌫ . ·s .a⌫ I» :.»I» »·»·⌫ a a .· ··⌫ ».··Ia z⌦ .»..a »
» ..» .»..·⌫ » a.»·ssa». :Ia a..I».a a
»..»··⌫,·+··:,a·aIaI»..as+ :,aa.:·⌫
a·aIaI» z⌦.».·s».·».a.·ïaa.. ··I»»⌫·..a.:,
--
a · aIaI» : +·sIa »·a⌦ » a .:.I» » a.»·s
..»sa».:Ia:·.a.. a+.⌦.as·.I.s.
.a».»..⌫s»asI.+ ».a:».. .a»:·.
» .: ·. .a ·Iaas I. + e..s·a... : ·.
a.. Ia Ia. .»as I».·»a.aau a...·»
.:·auaa.+».a. +a»»⌫·s...a⌫sa
aa..a·a+.a»·⌫.a.·»»a...»..a..a.
a⌦ ».a ».·a : »·:.: ,·⌫ a · aIaI» .» a
·s.. a..a. .a.⌫ s»» a·⌫ a.»as .a »+a»
+·sasI»»·.a»»aa::aa.·s...a⌫sa
» a.»·sa..»⌫ »⌫ ».·». a⌦ .⌦ +
·⌫ » ... » ..e..s· a..» ..s . »·..·»
·⌫ s .+ a.a.a·.a⌫ »· »⌦ .+ a.·.as I.
:+.e..s·+.aa...· Ia4·»·:a.·
+a»»⌫s.I»a·»·..+a».·»a·.sa·...
»·..»⌫s a..·.usa»·⌫a,.a⌫sIaIa
a+ +a»»⌫ ·. .us·s·»··I»as z⌦ .a..»⌫
».·». a⌦ aa.·s...a⌫ sa» .a⌦ » a..a⌫ a⌦ »
»·. ·.a »»·a. .
· ·»a·»·... :»» ..- -.a+, .. a.». .»·¸a» ...»
Ia I».·s·.ï....⌫ s»a» :·.4 »I»4 ». ·s· aaa··a··.» a. ov.
· . »» »·. -.a·. + .a+ ...·a..»·. ..----.~- »
a⌫.+ra.+.·o+·s
» .a +.¸a⌫ .»⌫ s.Iuï.»» » .a +.¸a⌫ .»⌫ s.Iuï.»» » .a +.¸a⌫ .»⌫ s.Iuï.»» » .a +.¸a⌫ .»⌫ s.Iuï.»» » .a +.¸a⌫ .»⌫ s.Iuï.»»
·»⌫ a»: + »·a» ·»⌫ a»: + »·a» ·»⌫ a»: + »·a» ·»⌫ a»: + »·a» ·»⌫ a»: + »·a»I»» +·sa. ..a·IaI» Ia I»» +·sa. ..a·IaI» Ia I»» +·sa. ..a·IaI» Ia I»» +·sa. ..a·IaI» Ia I»» +·sa. ..a·IaI» Ia
·.».a.»++a»»· »a.-
a.Ie ï·.»·. a.I» :a. ·a·»⌫ » a
»a.»·saa.aa».»·ua»·sIas.
»·+ .I» .»aI»I»+a»» »»⌫ ».·». a⌦
. ·».+ a..a⌫ s» a.»·s»».. Iaa» a. .
»⌦ .ï·.a u· a» .a ·.u⌫ + » a.+ » »» »
. a.I» »· .» »I» .a »a »»a» »..s
.a⌦»a»·.u.·.»».aa⌦»as·.
.· »» »ua. ». .a⌦ »» a. »» »·.
a..»·. ..-- » »⌫ ,·+ + ·⌫ Ia
» .s »+·»»·ï·.»·:a. ·.»aau» a.»·sa. .
». .»·.a⌫ s»⌫ . +IaIa ~ . » » »» »» a.»·saa.a·»⌫
-.
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
z⌦.a+».a»·:»a.»·s»»·⌫+·s»· +a».»·.a·»·..·
I» u .. · .» a» »»a»I» » as». : .»» a» :».⌦ .». :».⌦ .+ »
a. .as + .+ »· ·⌫ »a»» »a » .a· »⌦ . ·+ ..a.Ia»».+ »· a+
·⌫ I»»Ia ua..s»» ·»a.a⌦ »Iaa ·»:» .» »»» ·aa.» a.»·s
·⌫ .a⌫ s»⌫ . + »..»·»a..a· ..s+I».⌫ :». »ïa.· »·⌫ z⌦ .». .»·
·⌫ » a.»·s.a⌫ s»⌫ . +a a »Ia ··: ,I», a · aIaI» .a·.a »·..au·.
.»·.». e·s»..·.·:.·a..»⌫.a·IaIa.a.a».·.a·a·s
»»s..u :»a...» » »»·+ »»·.·» ·a. .
a.»» as·».:a· »». · . ·»⌫
ïa·a I» .⌫ :··: , a.a»: ,I. »·+
.u.·.+a»..·s.»⌫»⌫.+as .⌦.a»».»⌫
a»:+»·»·sas·.I. +·sIa.a·Ia
I» Ia as ·..» » » a.»·saa.a a » .a »+ »
.u.·.a.» » as·».aaI» · »»»⌫ ïa·aa. ·.: , »I» »·+
».».
..⌫ s:..⌫ s.»· »·I» a »e·a. I».·s·. ·»⌫ . +I»a .a·.. ¸
z⌦ .»..» ,.» ·aa. ..- -.a+,
+ .». .»·s »s ».⌦ ... a..·.·⌫ Ia a ..a ·»·.·»
aaa··aaa· . ».a·. ...· .~-- » ··.» a. ov.
-:
a⌫.+ra.+.·o+·s
ø e⌫ c+.ø _a zasa.l· a+a s ø e⌫ c+.ø _a zasa.l· a+a s ø e⌫ c+.ø _a zasa.l· a+a s ø e⌫ c+.ø _a zasa.l· a+a s ø e⌫ c+.ø _a zasa.l· a+a s
saccs.acesaaasaaa⌦a+c asao⌫ . saccs.acesaaasaaa⌦a+c asao⌫ . saccs.acesaaasaaa⌦a+c asao⌫ . saccs.acesaaasaaa⌦a+c asao⌫ . saccs.acesaaasaaa⌦a+c asao⌫ .
. a»·»⌫ u·a.u·»» » a.» a. »e . + . a»·»⌫ u·a.u·»» » a.» a. »e . + . a»·»⌫ u·a.u·»» » a.» a. »e . + . a»·»⌫ u·a.u·»» » a.» a. »e . + . a»·»⌫ u·a.u·»» » a.» a. »e . +
. »u s·⌫ s ».·»» ua-ss. . »u s·⌫ s ».·»» ua-ss. . »u s·⌫ s ».·»» ua-ss. . »u s·⌫ s ».·»» ua-ss. . »u s·⌫ s ».·»» ua-ss.
.»+ ·.. ». »s a a⌦ »·» ·⌫ . aa⌦ ».» a. »·⌫ -. s ».·»»
ua-ss. »a»·».a. ·.».·»a ,.a⌫ s· .»⌫ . + a..·. us a »
»»I» a·»».a..»·.» ·a. . a⌫ a ·»»»⌦ . ».·».a⌫ s»·s··.
»+I»aa.»·.e.+ ·⌫+a.»·a,.a⌫s:»».a».a»·⌫.I»...·
.u⌫s.».u.:+·.a⌫s. ».·»·aI»»..»⌫»·.aa»a·»a»
a..Ia as·s... ·.Iaa » +I»aa.u⌫ » a.»·.I·s· .a...·a
--
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
a .s.»+ »⌫ »·sa»·»»»·.
e . +» a »·s. .aa » e :·. »⌦ .»⌫ ».·»
+ .I»·⌫ ».» au s⌫ :·.u , a. a..
I. a·. sa : a..a:e s .u a.a »·.
a.·.a.,·..I»I»:»·.e.+
a..u⌫»a.»·.I·s·.a...·a ïasIa.:».·»..»»a»·
»» .s.·»· .e·». ¡a...a»» Ia a a»·»»»·.e . + a»·»»-
s . »» .». ae . + a»·»»s . »· a..·⌫ s.e·sI»a...·a »a·.» ·
e . + »».»»·..»» a e . +-a »a·» » »».»: a..a:·.»·.
e . + »».».ea ». »e . + a»·»»: .r +. +» a»u »s ..»I»
I·s· .»·+ .·a:·.»».e . + a »s .s·.» +. »e . +
.a.⌫s,s..»a»·»»a».a...·aI·s »....»·.aa.·»
»e.+ a»·»»».a+». »e.+ ».»ss..»a.e.+
-.
a⌫.+ra.+.·o+·s
:. a ··.: »I·s »· a¸»»·»»,
a.·»⌫ ï·.· a» Ia·⌫ .⌫ ïas»⌫ » .» s -
s..»·s .a »: a..a·».·»·.»a
u s⌫ ..» z⌦ .»⌫ ·.. ·s·aau s⌫ ..»··.
a.·»⌫ ï·.· a» Ia·⌫ .⌫ a.·»⌫ ï·.· a»
» a. .. a..» a. ov.Ia· .a...·a
a..· .ï.
.·»I»». .»⌫ » aa⌦ »I»» ...s »aa.
. »u s·⌫ s ».·»» ua-ss. ïas
Ia . :».·».»++·»·»..a.r »·».»
u ». ·. a.a »··.»·a..a:u s⌫ ..»
··.u..u ·sa·a»·»a»·»⌫ s .»⌫ ·.
a..a:us⌫..»aa.a·a»·».a+ a..
a·a»·a a.·»a⌫ a .s a..s .Ia . :.⌫ s.+
»·»..: »».a·» ,+ ·.+ .a »··.»·
. .».·» a·· ·u.· a »» »·.⌫ .». a
-.
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
a..s·». a ae· .a »a..s·»
·aa: ·: .a . a.. ·u.· ïe» »
u. .. ¡»»+.⌫ . ··...·...
»»·aI·s.a»+.a·»aa.»·s-
. ¡»»+.⌫ .u a.a »a..s·»I»·.
a..a:u s⌫ I. a·. s
e·u·.» aï»»a..·⌫ a a..
ï»».asu ·. ·»»⌦ .»» »a.. . . ·s·aa
Iaa a·s+·aa.u⌫ » a.»·.I·s· .a...·a
a..a.·¸.a»a·.I»»»·»».aau»u
a·:· a: :I».» ·. ». .a⌦ » · .aa.I·s
a..+·.a...·a .·»I»»..»⌫»:.·
a..a:».·»a·.. ».a »as ·.s . .a »
·.aaa.aa.⌦ .».·»a·» »»⌫ aa.
»»I·sa..s ..a »·.aaa.»·I»+ a
»·.ï. z⌦..a»e·ua...+a·a+.»..a.·⌫».asI»».·»
·..»·aa.· »»Ia+.·:»·».· ·»·»
-.
: +: ++ o: +o+·+: o+·++o: ii +:-.a⌫ +:+ +¦) : ·)+ o+|· + +: +a · :o:+ x
|a a⌫ : ii..+o:: ++o:x :-.:⌫ i+ ¦·+· : ·c⌫ |+:a +++ +o+a +a:++ ++ x+ o+
+·iia:+⌫:+io: ovc aoa⌫:·: ovc aoa⌫:·: ovc aoa⌫:·: ovc aoa⌫:·: ovc aoa⌫:·: x:oc+⌫-.)+xo+a++ |·+++x|aa⌫:i
o+ ·:c⌫ ai a·c·::i++i+.a ::⌫ a :: +x : : :+:::c.:o:o:+ ac : -
x:.a cc·a cx +:- · i+.: o+ ::⌫ ¸ -·+:·++·:i ·:¸ a+ +a+·+: ·|-: ·+ x o|·
i+ :i·:::|-:o:+ x + ::⌫ +·:⌫ ) +: +: ++⌫ a: ·:a::+ i+.x: oc) +x+ ::o:
ix+:+
+¸i-a·+¸+⌫+·|·+:·ca:|++:o.+::+::⌦+¦:++:+ ++++o +:·c:·|-
i+.: - +|a a⌫ : i:o:+ x-.:⌫ i+ ¦·+· : ·c⌫ |+:a ++++·|· ac·a +|++:o.+: :+ x
: ·|-+ +i+.+ + ovc a oa⌫ :·: ovc a oa⌫ :·: ovc a oa⌫ :·: ovc a oa⌫ :·: ovc a oa⌫ :·: x: oc) ++⌫ ):⌦ +±·+⌫ +:: ·:+ x +o+a⌫ i+.
i+:+·:|++·::·+ +a⌫ : i i+.a: ·:+:·ca·c ++⌫ |· + ::⌦ ++·+|++:o.+: : : :+
:::c.:o:o:+ac:-x:.acc·acx+:-· i+.:o+::⌫¸ -·+:·++·:i·:¸
a++a+·+ :·|-:·+ xo|·+:o.+::+x)+a:·.++⌫:ci::+⌫a::o:a:+c
a⌫.+ra.+.·o+·s
ø e⌫ c+.ø _a zasa.l· a+a s ø e⌫ c+.ø _a zasa.l· a+a s ø e⌫ c+.ø _a zasa.l· a+a s ø e⌫ c+.ø _a zasa.l· a+a s ø e⌫ c+.ø _a zasa.l· a+a s
saccs.acesaaasaaa⌦a+c asao⌫ - saccs.acesaaasaaa⌦a+c asao⌫ - saccs.acesaaasaaa⌦a+c asao⌫ - saccs.acesaaasaaa⌦a+c asao⌫ - saccs.acesaaasaaa⌦a+c asao⌫ -
. a»·»⌫ u·.·..·a:·..» a.+. .a · . a»·»⌫ u·.·..·a:·..» a.+. .a · . a»·»⌫ u·.·..·a:·..» a.+. .a · . a»·»⌫ u·.·..·a:·..» a.+. .a · . a»·»⌫ u·.·..·a:·..» a.+. .a ·
a+. .a · »u ..· a+. .a · »u ..· a+. .a · »u ..· a+. .a · »u ..· a+. .a · »u ..·
. »u s·⌫ .. ».·»» ua-ss. . »u s·⌫ .. ».·»» ua-ss. . »u s·⌫ .. ».·»» ua-ss. . »u s·⌫ .. ».·»» ua-ss. . »u s·⌫ .. ».·»» ua-ss.
»..»··.»a.·»·⌫».».ae.+ e·uus⌫..»a»
.a.·» a..aaa·sIaa.·.».·»a..·:I»a:»·..».·»
a..: + a+·»a ·.: ·»··.a a+ ·.+ »»⌦ .I»» »» a »..: :. »·.
.·a:·..» a.+. .a · »u ..· z⌦ .a..» »·. .+ a.·.» au s⌫
··.a·a»···»a.»⌫I».a+a·.ea+..a· .»a.»·.a»»a·⌫
Ia . :».·».a⌫ s»·s
»» »··⌫ a a
.-
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
a .s.»+ »⌫ »·s. a ·s »·.·. a.
»·s.·a»»+.⌫.»a.+..a·Ia··
»» .a a»·.⌦ .u...·»e·.»·. a ·s
a..s·»» .» s s..»·s.u aaaI»
··.» .» s a .: ».·.Ia» .s»au s⌫
:·.u,a. a..I.a·.s·⌫a·.ea
+. .a ·a .sz⌦ .a..s·»» .» s s..»·s
Ia .»++·»a:»»·sI» .» ·»» ··⌫
».»s· .a»··.Iaa..a·».·»:
»» .s.·»+ ·.+ · .e·». ¡ a...a»»
.u aI» ·.» a.·»». .»⌫ .a »u s⌫ ..»·⌫
a a a ·s a...a.·» a »»..a »·.
a.·.a.,·..I»I»:»·.+..a·
a..u⌫ » a.»·.I·s· »»
..
a⌫.+ra.+.·o+·s
us⌫..»»..·⌫ - »⌫ »aa⌦»
.» a. »u s·⌫ .. ».·»» ua-ss.
. a»·»⌫ u·.·..·a:·..» a.
+. .a ·ïas»⌫ :..a·,·+ » +.aa.
:.a⌫s»⌫.+a..a,»·s ·.»·.I·s
a..»·.+ ·.»·+ +.aa»».» ·»» ··⌫
aa.»».s.·»+·.+ »·..».·»»
as ·.. »».·». ». · --,--- »» »»
u»·⌫e·sI»a»·»⌫u·· .»a.a»»
Iaa .s: »»·⌫ a.»» aa·.a.a·a+·
+a:a⌫»⌫..a».».a.a.·»aa.»..
a.r·⌫.a»··.»·.a».»a»·:,.·
-,--- . a
..
or o+o s+a os ae s⌦ o·o .:
us⌫..»..»+»a.sa»+a»
·.:·.u,a.··.u..u·sa·a»·
+aa.sus⌫..»··.a·a»·».a+·.
» ·s»··a. a..ïa..+aa+»+
a·a»·z a a·a»·a a.·» a..a·a»·
s a·s ». .»·.a. »u s⌫ aa.· a·a»·
a.. a»+a»aa··s ··»a..s·»
I»u s⌫ ·u.· a»a a .·ua · »
.a.»·s. ¡»»+.⌫ .a »: . ·.»·
»·I. a·. sa : . ... : a..» aï»»-
a..·⌫ a.a a..ï»».asu ·u. a» :
a..»·»»I»u »·⌫ ..». · --,--- a..
z⌦ .ï»»· a..Ia a a.a. ·.Ia· .
a·.·:. ... · ·».·.· a.u··⌫
» a» a aa..a.⌫ s».a »e·u·⌫ a.s.·»
a..s .I», +..·.+· »»··I»
: . .».·»a .»I», .⌦ . :». .»·+·
a .s».·»+ »+ »I»

a⌫.+ra.+.·o+·s
· + e·uaa.».·»a·.. »·⌫
. aa⌦ »»·.·»:·.u , a.· . - ». .
.a»e·u».·»a⌫.·»·⌫.:sau.aaa
a·s+·»·»·a·.sa...·a aa»..»»
· aa». I» . ·»..a »a aa .u »u . ·s
ï·.· a» .. :Iz+ + ·.+ I»a ».·a. .» +
+ ·...a ·.»⌫ Ia· .e » e·» s ï.a
a.». · aaa.+...⌫ s a...a.»⌫ s . · ~-
a·» a ·. a·· a·» a ·. \| »·
a». ¡a.». ·, a·» a ·..as.+a. a..
a.·»⌫ ï·.· a» ºº. »·a .¸a,
a.·»⌫ï·.·a» ×ns a..»».aa-
u »u a·z·s⌫ » »: » »·a...·a,⌫ a »,
o.¸-a ×,a-.-. »·a.⌫ .a», \|¡v
»·a+·.⌫, ¡J×z »·».z⌫a.»a,
×-¸ »·.».sa. a.»a , \so a..
×:. »·.sa.» »»⌫ |.....⌧
»·aaa.+...⌫ s a..s.+..»·
.-
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
a...·a.a.»⌫ s ïas.au·.as ·.s .a·»a ·..as.+a. Ia
a..·assa.I»e·uaa.·.»a.·»·⌫u..·.a»e·u·⌫a⌫·⌫aa
aa.ï.I».a: -s » .ï».
..
a⌫.+ra.+.·o+·s
a·+ccs.ocltcaae·soaam.aac a·+ccs.ocltcaae·soaam.aac a·+ccs.ocltcaae·soaam.aac a·+ccs.ocltcaae·soaam.aac a·+ccs.ocltcaae·soaam.aac
u..s..» ++ ..a u..s..» ++ ..a u..s..» ++ ..a u..s..» ++ ..a u..s..» ++ ..a .» ·a·.·a. a.·»ïa.a·.·»
·. »»⌫ · ·»· .».·s . ·»·. ·»·.» »:..s··a
ïas.a:a ·. »..» ». · · »»»⌫ a+ ».·»a. »a⌫ +
s »a⌫ .a ·I». ·:..a·: a ,.a⌫ s,·+ » +. .» a»·
.» »u s⌫ »⌫ a. . ».».. a».·»a..· :I»a:a »
a⌦ » a:·sI»a⌦ » . ·s .»⌫ .u a»u⌫ » a.»»I·s.» »a
.» »I» a.. »·. .»··u s⌫ I» as ·.s .I», »ï»u·.
u...·» ++ ïae. u...·» ++ ïae. u...·» ++ ïae. u...·» ++ ïae. u...·» ++ ïae. .a..» ·»..e·» .. . a.:,»»:u +.·
·.a ».·»·⌫ a·» ,»· . a⌦ a..· :I» . a. ·a·»·..
.a·».aa.a·a»· ïas.au·.u..u·sa·a»·
a..a·a»·a »+ »·.a »a a ..+ »I» . a».·»
»⌫»·I»+a»aa.»»as»·+Ia.a»as·.a⌫ .a⌦
a..· :I» :·.» au s⌫ I». aa::»⌫ »·
..
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
u...·»a ,,·a s⌫ u...·»a ,,·a s⌫ u...·»a ,,·a s⌫ u...·»a ,,·a s⌫ u...·»a ,,·a s⌫ .» ·»..» .». au ..·
··.»a.·»»..»⌫ .a»ïa·a·⌫..»»» I».·»..a»
.» a»·+ I»» a·a»·Ia · »». .»»·a .s» ·I»
I»+.⌫ a..+ ·. »⌫ » aa..a.» ». a.a ·»»·s.a »
a ».a⌫ s. »» a a.·..»··⌫ ».I» : a..a:a : + e s
.⌦ .a »⌫ . +» »Ia »⌫ ».·»a aI»a »a.·seu » »» a
».·»a.·..»·aa...·· + »»
u..a . ».·e.. u..a . ».·e.. u..a . ».·e.. u..a . ».·e.. u..a . ».·e.. .a..» ·»..» .». a»».a.⌫ s..».·»
·u..a».»+I»aa.·+ »» ·⌫»·..»»··».·»
a⌫ I»». .»⌫ · .·.» a.·⌫ s» a..ï»».as·⌫ a.s.·»
»·a»»as·.s. .»»a»»»⌦..· »+.,,·.aa.
a+ ..a..» » a⌦ »a a...» a »a .. :. . a·+»·
+ a.aaa» ï»·»·: , :: »⌫ a .»I»·.» a.·»
· · ·»a .s
..
a⌫.+ra.+.·o+·s
a·+ccs.o cltcaac aaaa+a _o⌫ c+s ·ca+a a·+ccs.o cltcaac aaaa+a _o⌫ c+s ·ca+a a·+ccs.o cltcaac aaaa+a _o⌫ c+s ·ca+a a·+ccs.o cltcaac aaaa+a _o⌫ c+s ·ca+a a·+ccs.o cltcaac aaaa+a _o⌫ c+s ·ca+a
·u.· a»aa .·ua·» ·u.· a»aa .·ua·» ·u.· a»aa .·ua·» ·u.· a»aa .·ua·» ·u.· a»aa .·ua·» .a.»·s.¡»»+.⌫ a..s·»I»us⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫
·e·u.»+ ·.. I». »»⌫ .a »a .·⌫ + a.»·.⌦ . ·a» I»s·»·⌫
a...·aI·saa...·»⌫ e su : + a »s .I», a+ s .»⌫
·...»» ·I»aa.»»I»»·+ a..+ ·.»·+ ·⌫ »·..» »
+..»⌫ » :.a »e·u·⌫ »·»»Ia s·s . a+ Ia . aa⌦ »
»·a. . z⌦ .··I» u...·Ia ».·». I»a »+ a a
».·». I»»·+ a..I»a: »a »aa...·
» ..a·. .. ..a a.⌫ ..a » ..a·. .. ..a a.⌫ ..a » ..a·. .. ..a a.⌫ ..a » ..a·. .. ..a a.⌫ ..a » ..a·. .. ..a a.⌫ ..a aa⌫ +. ¡»»+.⌫ » .s. ··...·...
a...·» a..a. aa ·.a .»»
·.·»I».»»⌫ .a»·..+»·..I» .+»».·»aa
.+ »».·».a »a . ».».I» :»·.ï.· »»·⌫ a..a:e s
».»saa⌦»·»Iau.a»+ » aa»+a..·:
aa:u..» . · ·»a..s·»» .» s s..»·s
.a.⌫ s,s..»a»·»»a» .a...·aI·s a»u »s ..»I»
I·s· .»·+ a..»·.u ..·· »» ·⌫ » .s »» a.·»
..
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
··: ,I»». .»⌫ Ia as ·.s .I», .a.·» .+ »Iaa .s».·»
a a a ·s » .
»·sa» . a» .»s⌫ . : .s . a »·sa» . a» .»s⌫ . : .s . a »·sa» . a» .»s⌫ . : .s . a »·sa» . a» .»s⌫ . : .s . a »·sa» . a» .»s⌫ . : .s . a : . ·.·»·.» .». au ..·
·.»+ ·.. ·⌫ . aa⌦ »»·» » aa.·:..⌫ s»a·»u⌫ » a.
»·.u ..·· · ·». · u...·...⌦ .⌦ .· »»·⌫ »·Ia
a..as·».aaI»:,a. ».aa.+·.+ ·⌫Ia
..··. .» »I». »»⌫ Ia a .:.I» a... ,,·.
· a..Ia Iaa a »+ euïasa»: ..
»·s. a ·s »·.·. a. »·s. a ·s »·.·. a. »·s. a ·s »·.·. a. »·s. a ·s »·.·. a. »·s. a ·s »·.·. a. »·s.·a»»+.⌫ a·.ea+. .a ·
·».·». a⌦ aa.u⌫ » a.a..»·»» . a⌦ . ··.» a.·»
I»». .a⌫ »·+ ». : a... a⌦ a..· :I»·⌫ · 4 ·s
u. a»I» »»·» .sI».·»:·.u , a.». .»⌫ ». :
..
a⌫.+ra.+.·o+·s
a·+ccs.o cltcaaam.c+·e +acs..oz a·+ccs.o cltcaaam.c+·e +acs..oz a·+ccs.o cltcaaam.c+·e +acs..oz a·+ccs.o cltcaaam.c+·e +acs..oz a·+ccs.o cltcaaam.c+·e +acs..oz
· ·· ···» Ia. » ïa.»a. ·» Ia. » ïa.»a. ·» Ia. » ïa.»a. ·» Ia. » ïa.»a. ·» Ia. » ïa.»a. : a·».a .I», »a. ..s
a..»·» .». ae . +
··.» a.·»I»». .»⌫ » ·a..· :I»»·a...a »u s⌫ ..»·⌫
a.s.·»»· :»as·».aaaa:» .»..: » a.·»»⌫
.a »as ·.s . ·⌫ Ia us·s·»+ a+ a :,·+ aa.: .a⌫ s»⌫ . +
.u a.» ,»·. .».·»I»». .»⌫ u s⌫ ..»»⌫ »⌫ ».·»»»·s
+ au..a·.». ·» ».a »as ·.»· .» ».a⌫ s. :·⌫ .·»»⌫
»⌫ ».·»»»·s :· + »»·⌫ »⌫ I»» ·» ». »»⌫ a .s
:»aaaa:» .I»¡·».·⌫ .a »+ .a·»aa.: .».·.» . ·sI»
». .»⌫ a .s
· ·· ···» ï».» » .·.:·ï ·» ï».» » .·.:·ï ·» ï».» » .·.:·ï ·» ï».» » .·.:·ï ·» ï».» » .·.:·ï a a· +a.a»
·:»»··⌫ »⌫ .u a»⌫ a .». .»I»u s⌫ ..»·⌫ a...·aI·sIa
» aa⌦ ».u a: .a⌫ s»⌫ . +· »» a..I»»·».»»⌫ »⌫ : -
.a⌫s»⌫.+»·.a.a»a.s.»»» .·»I»»..»⌫.a»
u s⌫ ..»·⌫ a⌫ »·+ a» . ·».»⌫ ...·I»·..+.⌫ s».·»
a »»· a a+ .·»·⌫ aa»·. aIa . · .a »».·»a·.. »·⌫
s .I», ». .+ a·:I» » ·.» a .a »u s⌫ ..»·⌫ a.s.·»»·+
.-
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
a..s.a·»·...:sau.».·».a⌦aa.»»·⌫»·»·».·».·s
».·».» a a..a·a»·»·· .ï.
· ·· ···» I»» .» :a » ·» I»» .» :a » ·» I»» .» :a » ·» I»» .» :a » ·» I»» .» :a » : a·»a.·»· +a.». »
·:»Ia»·a»:a:.·»·⌫I»».·».a⌦+»+» a..
a.s.·»»·u...·· »»aaaa:» .»....»·.
» a.·» ..».⌦ .a..»·»»»·.I·s· »».a »as ·.»·
·⌫ Ia » a.·»»⌫ a⌦ »»·.u a. .».·.⌦ .⌦ .: .a⌫ s»⌫ . +
a..:»»»I».·a.su..I»aa.u...··»»I»
» ·» ». »»⌫ . ,,·.aa.: .a⌫ s»⌫ . +· »»».u: :a »+ a a
I»eu.: a.»» ·as ·.a» »a»
· ·· ···» a.+ » :aaz ·» a.+ » :aaz ·» a.+ » :aaz ·» a.+ » :aaz ·» a.+ » :aaz : a·»a.·»· +.».sa. a.»a
·:».a⌦a..·:I»as·.aaz⌦. a..as·».:a.· »»
.a »u s⌫ ..»·⌫ s .I», »· »⌫ : »»».·s»» »»·
. .».·» a..a »+a»aa.u s⌫ ..»+ ·.+ .·:. » ·.
» a·.· as ·.a·.» »Iaa .sa⌫ ïas.au·.as ·.s .
u s⌫ » aï»»a..·⌫ a a..a. asï»».asI»» ..a a· ·s
.a »e·u·⌫ » ·a »· :»I» .»sIa .» »a.I.a::»⌫ »· a»
»»··I»:».⌦.:+a..»»·+·.a·I. »:.a»».....··⌫»·
a..· :I»»·+
..
a⌫.+ra.+.·o+·s
·.» a.·»· . - ». .·⌫ : ·»»· Ia aI» . a:.I»··.:.
+ aa...·aI·sas ·.»»·a·. .» a.»·»·.+ ·.»·+ .a.I» .»s
»·a» a»· a». · »»I·s».I» .⌫ s.+ a : . ... : a .s·.» a
u s⌫ ·⌫ s .I», a..a.s.·»»·a»·a»⌫ z⌦ ..a »·.a. ·.e·uu»»
·⌫ a⌫ aa.a...·aI·sI»a·s+·aa.»·.ï.
ov. ov. ov. ov. ov. I»¡·».a aa⌫ a·.·⌫ Ia ···.. ·s·aaaau s⌫
:·.u , a.a..I. a·.sa : a..a:es»·». »sa a⌦ »·»
· . - ». . »⌫ ».·»e·»e » I»·⌫ Ia »⌫ a .»I»·.»·e·ua... + a·a+.
a».a.·»a..s.I»,Iaaa·s+·»·.I·sa..»·.ï. a..
».aa+.I»··»»··⌫aaa⌫a·..ua.:sa:.·s·.s..». a..
e·u»..»·⌫.a»a..ïs»» z⌦.»..a»a..:»a·.I»I»·.
··».·»a⌫ aa.: »»I» Iaa a·s+·aa.»·.ï.+.aaIa
..
a⌫:i+:·+o+o++:c⌫+· +o::·ci:o:a:· i+o::+·+⌫x·+c·+x¦:+·.¸
·:o+·.·)¦:c·++o+x⌫+:|:-.:⌫i+¦·+· :·c⌫|+:a+++i+.+·::⌫a:·:
. ¸.·:c⌫ +·|· . +)+·+a⌫ : i+ x¦: x.+:·ca :+⌫ i+ -: : ovc a oa⌫ :·: ovc a oa⌫ :·: ovc a oa⌫ :·: ovc a oa⌫ :·: ovc a oa⌫ :·:
x: oc) +x o++ x +o+a⌫ i+.: :⌫ a :ac. ¸ ao++·:)¸ . i :::c -: ¸ac·: +·:+·
+x-.c⌫-i|-xo:|a .+.·+ ::+:::c.:o:o:+ac:-x:.acc·acx+:-·
+:+:¦:a++a+·+ix::o+:¦)+.:·++·:i·:¸ xo|·:+·+⌫·+o:o:a⌫:i
)+:+·+⌫c⌫+x+·+⌫a:
a⌫.+ra.+.·o+·s
o »a ·u »+ua +a.·»a··· »
.. »v...«+¹«a. ».v..«:. :. ar...-. « . ·a..« « a
+..v....+«..  +a·r.·!··.u·».v..--·-.¹«a
« .v...«+. .·a .¹·a¹v« + v..«:. a ·».·...!· +..
- .a.·a »!·.: ».. ·aa .  v ·«+ v..... ». + »
..v ·v ·.aa..a.!·a. . u ·».+ « .« a!·.a:+ ·
.» .+. .
a.a.a..··a.+..·.v·a..a.  ».+..«..+.,
aa..».-·  · .¹a. ...··a.·:.u . +aaa + a ..a:·.
.·. ..ar.a u :.   +a ·a.·« ·. · ·  ¹aa..u.»a .a .
u...a-u..+ au...-..·. « «r   v..r·. a· r r....a
«¹a....!·+a·.·.va::.·aa.«·:«··..·a.·
.-
or o+o s+a os ae s⌦ o·o
« .  -  +. .»a ... .«     « ...· .·. u... .· «.+ ·.« ..+
« .v...«+.v...»:u r ......  -.--- . v  ...« .« .+a.
«.·..  <-- +· + . v..«:..a +..-·!·..· a.·
ur....«.u..u«r+«·..a:¹a.    ....·a.··..
v..«·.·    «!·ur«.·.aa.··¹va.a+..+.a««r
aa..v ·...: a:.. a:. »a
u r :.u . +a« . - +. .v..«:+..«.. ·.v ·»a .a .
v ·v ·.   aa..a .!··».u ·».v..--·!·u ·«
v..«:. a  « »..a-···.·...a»a··«· .· ...a :¹a.
..  .-  a·.  ¹a·.«·»·.¹v«.¹a.a«a.!·.··a.·.!·
»·.a..·».-.¹«a  » .«.a..v ·...u .+... ·!·!·
.:·.« »..« a.  ·:.v ·..v ·v .ua.·a·».v...«+
¹a »a .a .a a.
« .·   «.+.-. ·. .. .  .«+:a.. ».... .v  ·u ..
aa.+a.«.- .. + «.  . « .+:+ .!·+......aa.
..:·»:u..+ au...a-u..+ au...-..·. « «r
v..r·.a·rr....a.v·»a.«.    ¹a·»¹».«·a.a¹a
aa.!:v...+.. a.. + aaa u...-..·. « «r   .u »
.v ·..a«a.+.... ....« .  .. ».·«   ..  aa.  -.
. ..u ·r  u+ -+<. « + ·.
..
« ..ua· .+..«.. ·a .·.. a·.+..
.v ·.·a::.·: ·».u...a-u..+ a
u...-..·. « «r   « ....»:..
« .«»·  a·.·a·.«.« a ..».a ..
«!·.·a .aaa. ..  «.u... .·
«..a. » :«. » :« . . .. ·»a !·. +a
r...+..a .a»a.  a.·.. » v«..+
:.. . ¹a«»a»a  a.+.a· .a· . »
.¹·var·!·..«!·-.¹a..·a.
u..r....a»··..v ·« ... ». a. »
«·. .u.a·».  aa.va.v .au :.
··v....!· ·.a« ·
...a« ¹a  + » ·· .!·+..
...a.....!··».·.+a.  ..·...ua.r....·».u..:..
+«a  .v·a.v..«v«».«..!·a..!·-.¹a.!·u··.
.».« .·    a.!·a.·   ..+·.»..a·.ua+ ·¹vaa.a.
« .«+ v....·· .« a .+.« .. »..»a·..·. ..a
. au : . +. .v... . +«..  a »..v ·..a ·a ··· .a· ·.
“r··».v»+v·.u·»a·aa··J vn v +» vJ·.·a· ¡v»+
».a»v var·a »a ·+«n »· +”