Vous êtes sur la page 1sur 82

+·a·

.. ....⌫ · .,-· . .- .-·.


· ....... . .... ...... .. . · ...
.⌦ ..⌫ ....... ..·.. . - .⌫ . ..⌫ ..
·.·.... . . ·.... .. ... ...... ...⌫ .. .
·.. ..... ·· . .
¸ . ..- . .. . . .. ..⌫ .. . ......-⌦ ..⌫ .⌫ ·
.....⌫ .. ...⌫ .. . ... . ·. .....⌫ . .· · .⌫ . . ..⌫ .
.... .. ... ...·. .·.. . - .⌫ .. ..· . ...⌫
· . .. ..·.⌫ ....... ...... ...⌫ . . ... .
.... ...... .. .. . ... ... .. ...⌫ .·.⌦ ..⌫ .
·......... ¸.. . .. . ¸. . · .⌫ .⌦ ... .·. ...·
. ..... .. .. .... ... ... . . .. .⌫ .... .... ..
·.. .. ..⌫ ... . ... . .· . ......⌫ . . ·. . ...
. .. .. .. ·..⌫ .⌫ ... ... ..⌫ .⌫ . ·. . .⌫ . .....⌫ . .. .⌦ .
..........·......⌫· ..... ......
.. .. .⌫ ..·..⌫ .⌫ . . .. · .. ....· .⌫ . . ... .. .⌫ .⌫ ·..
.. ... .. .. ... .. . ... .. ..· .. .·.
. .... ..⌫ .. . ... .... . ..·. .. ....·... .⌫
.·... ... ... ..⌫ ......⌫ . . ·...... .. .....
.... .. ·.. ..·..⌫ . .......⌫ .⌫ . ..·. . . .. ·......
·..... ·.. ..⌫ . .. ··.. . ... . ·...⌫ ..· . .......
. .. .⌫ . ..⌫ ..... .. ... .. ... ... . ... ...·..·... .
.. ..⌫ .. ...
. .. .. . .. ...⌦ . .⌫ . . . .·...·... ...... .
...⌫ ..· .. .. ....· ... .... .......⌫ . ..... .
.. . . .-⌦ ... ...... ··. · . ..... .. ... ..⌫ ...
·...·..·. .. ...⌦ .. .. . . ·.. ... .. _.. .... .. .
_.................. ...⌫.............··...⌫
.....¸·......⌫.⌫...... ...·.............
.....⌫....... ............... ...·......
.⌫ . ... . ....·..⌫ ........ . ... ·...⌫ . ........
....⌫ .. .. · . ...⌫ . ...⌫ .
..... .......· ..... .......· ..... .......· ..... .......· ..... .......·
- . . .. .-·- - . . .. .-·- - . . .. .-·- - . . .. .-·- - . . .. .-·-
a·:. ¸
i+:i·c ·+ +: : :
x ·¸ : s ·a · i:
+·¦ci o:+a+ a: ·:+ .a ·.+· sz
s-,··+ -⌧;-.:-:.·· . +·:¦c :⌦ : sz
+·a : +·:⌫ +·- i|-|· x o:|a :s
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
:
a:.+·r ·a + +
u »a·s. +·a·.a a
» .+·ra.r·u.»·.a »»»
a·⌫a.·»a+·.»a »·.»a».s·s:⌫
»u..s· ì».» a.I:s » .+·.a »
»»» aa »:⌫ ì»+ ·. I» .»s: .» :ì» a »a·»+ a.» :. a+·»: ·».as
a.»»:.».s·s aa.a+ a⌫ i: »» .+»:.»a·»+ »⌦..a»
u :s+·a» r»: .»»a
: + + » » .+·+ »a+ .r· : ·»».:·»+·».»·.u
. ae·u:⌫ »⌫ » +ra.+ +r»·aì», »⌫ u..» »:. ».⌦ ..a⌫ s+ z⌦ .+·.as
:»» +.+⌫ s. i ». . : ·»:·»+·».»·.ua +s·..a·ar»: : »I+
a..»·.»» ·aaa +ï» .+ + »·» ».a »aa»·» a.»a»»·»s a
:·»+·».»·.u. a+ +:⌫ »» ·» a.»a»a⌫ i ». . .» aa.: »Ia.⌦ .r »
a ·. : ·» ».:·»+·».»·.u. a+ +:⌫ ì», :⌫ a aì»: ·» aa +s »» .
as ». »»⌦ .»⌦ .»... »:· »+ +.a..»·+ »Ia : ·»».a¸ : + .r »»⌫ :
+ »I» .»sr·a

÷
» .+·: ·»»⌫ »+·».r a+ · ·a·.a ·+ a. » »l» a·a :⌫ : ·»»⌦ .
.a⌫ s.au.I+ .a »»a .» a.⌦ .+ »a·» ,ra.+·a»·:⌫ : ·»» :. a ».+ a.
»⌫ ·.:·u s⌫ r ·a ++ .a »+ : r· ¸»a ·s+ ·.: r·s ,, » .+·».a .ì»
a Ia» :au.»·:··.a·a»a aa ++ a» + ïas» ·»I» ì» .a aa»sa
. u »a ».as aa +»·» +au. .a aa:⌫ .a.aa+ aa.» ·»»Ia+ .: r·
: ·»:·as ·.»⌫ »·+aaa +»a..» .a aa·.+⌫ ar⌫ . aa .aI.ar.·
++r·u.»·.a.»» .»a.a»·ua:a»as:·.»
» .s·s»⌦ ..a⌫ s.»·+ .a+ s .a:.:·.
:·»r·u.»·as +..r·»+ a » .s·s»⌫ + .⌫ r⌫ + +a::
r·+u :s : + »u..» .s·s».u·r ·u.» ·Ia» ·.:⌫ + a :·ì» »⌫ ïa·a
:·: , ïasr +s» .s·s.+.⌫ s»a·»·..+·su.. .:..ï.»ra.u..
+ ..a »»a»» ·.as ì»+ a »».»» a».a ».a + a»·+ .a+ .a r ·u.» ·
»⌦ .»⌫ »+·».r ·ì»aa.»⌫ u..u :s+·a»·.a »:⌫ u⌦ .»·+ .a+ .a » .s·s
ra.r·u.»·.a»»»ì»:, ra:Ia+a Ia.a»aa¸¸·s·ra.+a
: ·».» ·a·+·a.⌦ . :..⌫ s» .s·s+ · ·ïs»a» : ,s..» : + »u..
» .s·s».Ia. a·a ï:a.+⌫ a:⌫ + a
» .a» ra.r ·u.» · »⌫ a·r⌫ u.a »a» » ·r·saa·.·sì», ì»
+ ·»u..s· » .a» .a »»»a+s a+sa::arr·+ » .a» a+ ..·»
:a·»⌫»»a.»⌫aa+s» : »» I»»·»+a..a»Ia ïas
» .a» .a ». a aaa : .aa. »·» »» .a» Ia »·u: :» .u a »⌫ a
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
c
a +s »a⌫ · »» r ·u.» ·.a »»»a a: a. .» a» .a» »aaaa » .u a
:» .a» .a »ì»r..:⌫ a s .»a»a:.:·.
».ua.a»»».»·r»· .»a.a:».a»aa+ Ia
a+ ..·»ì»» aa.I» .»s.a⌫ s.a » .a» aa.a + a⌫ .as e·s»a .
.» ar ·u.» ·ï+r⌦ »»⌦ .Ia :.·:+ ·» .u a.a⌫ sr⌫ + +aa +
»a .»·:⌫ » .u a.a :» .a» » .a» .. »a ».»a·
a »: + » »»+ a.»a · .»·:⌫ I»» »a»:⌫ » » : as». ..» a» .a» .»·
a ».Ia s »+ ·» .a» Ia»⌫ .. a.r a·+ :. r·sas : as+ a+ .+a·:⌫
» .a» I» .»· : ·».a »»»a⌫ »· » ·r·s. . »⌫ » ·ì»
».a».a»a»»·r·saa·.·sì»,ra.».»+a aa..a»
»»r ·aa·a +s+ +.a. ïas: ·»».» » +aa·r a»a +s» a.aa · aa.
.a·I» : :» +aa·a »»+·s»·aa +» :I» . +» + +r ·u.» ·a» ».. + ·
:·aa+ I» »⌫ :·..a a »⌦ .+ a.r +s: ·»r ·aa·a +s » a+ »ï»+ »u..
.r ·+ a :» .s·s + »a »+ r +s» .a» r ·aa· .u.·.» .s·sì» »·r +s
» .a» aa..a.u a.a·.. »:⌫ r·saa·Ia »·ì» » .s·sI+ .a⌫ s.»a·»
.u.·.a ++ ·» .a» »..a·Iaa ».»a ·»»a a +s»+·»:⌫ » .a» + a.
a».»a·:+» ¸»a.»·:⌫as:·.:».ua, r·u.»·»⌦.+a.
.a »»»Iaz a.»a ·ì» : ·»: + »a +s»+·»I» a:·sì» a+ I» a·»·..
r aIa a» : ·»».a ».»a ·: + »a+ : ·».a »»»:⌫ rs »»· + »a+
.r ·Ia+a·a+ .a+ +a»+⌫ .
+
¸
i
·
:
+
:
:
c
:
.»aa·sIa ii a⌫ ».s·su·Iaas:⌫».»+a»».a+..»
as Ia a..»·. - .a a» :.·:r ·++ ·» .a» .a⌫ sr⌫ + + ·..a⌫ sr⌫ + +
ra.» .a» I» »⌫ ì».:.·:a·.»+ :⌫ a: ». . »»r ·.: ·».a ·+ · » »» »
» .a» .»·aa.a :a⌦ ..⌫ sì» » .» ·»·.a aa..+ : ·»ì» Ia s ».a⌫ s.
:..a·. »a .:⌫ »» ·: ·» :·.»»:a+ ·» .a» . » .» ·.a·I» »» ·a·»
+⌫ :⌫ +⌫ .a. :·.»» :a+ ·» .a» a »u·a» ».a.
aa.a⌫+a»·».s·s+·s ì»»»:⌫r·u.»·aa.u⌫r·sIa
. :» ·.r·s+ +»» . .» aa :»·u:+ ·» .s·s+·sì»: ·»a» + .a+
» .s·s»·Ia ».a:». +ra...· .»a a.u⌫ s. : »» » a r ·u.» ·
aa.u⌫ r·s
+
¸
i
·
:
+
:
:
c
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
a
+ a»· r ·u.» ·s ·s»·as :» .a ·z⌦ .»⌫ a·r⌫ u.a »a» » ·r·s
.» a+ +.·sì», ì»+a·a» .»+ a»».a+..» ïasr ·u.» ·aa.u⌫ r·s
»⌫ »» ·:⌫ .a »»»Iaa .a »+ +aa.»+·s: + » + »a. - + + »·»⌫ .:+·a
.u ».a » i + + :·+ .a+ a·s i: a⌫ »».⌦ .a·s i- a⌫ r ·u.» ·. a⌦
+ +.a..»» a».a »»·s» .s:·aì»». .u.·.Ia:·»» ·:⌫ + aa »r⌫ + +
ra.+ +.»a ·» »
+aaa.+a· : a⌫ r ·u.» ·aa.u⌫ r·s+ a.+ »+a» : : » »·
..z·.a .aaIa»a.» a..u aIaa .a »+ + uaa ».a. » .aaa .» a
»·» » :..: z·.» a+ +:⌫ u⌦ .+·sì»» + a ».»» »»·+»a.»a .
Ia: + .u a»·a .:⌫ +a·aì» : » a».:⌫ s.» » »·+ »I»».a »+ »u..
»⌦ .».Ia »s a
r ·u.» ·. a⌦ I» a:·sì».as:⌫ + a.:·as ·.» » .u.·...·.
.+ »a+ ·» »:·a a+ I» »⌫ :·..a aa ».u.·...·.a ».a ·u. ·u aa»
,·+ u⌫ » a. I» »⌫ :. us a»: + + a+ + I» »⌫ »⌦ .»·ì»+ a.:· » ».
:⌫ :: .» :ì» :·.u a»·.. ».a⌫ s.+ +.a.
a .a aa ·.a.+.I» a ·aaa+»»aa ·..a »»⌫ » ..a » ... »
+»a a»⌫ a ·u.+ ·.»» aa +a I»I+a⌦ a¡ +a . l» .aa»⌫ a.·»+ aa a.. »
»⌫ la »·a .aa·.a ·r⌫ . aaa.+ a.
s
r⌫++r+.:⌫as:».a·»⌦.»⌫:.:r:.ar »⌫ar+..:⌫
Ia .. »a⌫ »⌫ .. »ìr a·s i + ·a⌫ »·.. »Ia »a·s»» » »·s . »» ·
.» a+ +ra.» .a · a+ »⌫ »+·»: r ì» » asì» .u.·.as :» .a · : ·»
I» Ia .a⌫ s.a ..·a::a ra.: ·» ·. »a·»·. :⌫ as »a :»a» .
a: .as»·a ra.: ·» .u.·...·as 컸·».ra.. :⌫ »·a·+ s a +s
»+·».a».a»⌦..a⌦»asì» aa..a⌫sì»as:as+ a+a+sa.:⌫
» .s·saa»»·a+ .a ì» .r ·+ a :·: , a» »..a⌫ sì» I» a:·sì»
a» I»»a+ I» .»sIa:·ì»a .:⌫ .»a+I»a a+ ».» »»» ·.r ·+ aa:»
Iaas + aaa + » a.⌦ .» .s·s .+a·»⌫ a ,»·»» »· ».»»⌫ » .a ·Ia
»a»+ a.a »a·: +s .a·s..»..a »:⌫ u⌦ . ua»·s a : a +»+ + .a »
»»ì»:, ì».»·:a:,a.I.:·»»a .as:·ì»r⌫++ì»r+.»»
: , :· ..» a. ·.
:⌫ + ·a. ·...».u.·... »:⌫ Ia Ia »·a +s»+·»ï»a.»⌫ s»
.u.·.: »:⌫ :⌫ Ia . :aa.aa. + ·»⌫ »·»+»+ +.: ·I.:⌫ ».r · .ur.r·+
».» :+ +»·s .a·»r · a⌦ .r·: . . r ·.r⌦ .asaa»· » a⌫ »»»»⌦ .
»..a·» a»·: a:⌫ »a+ + .a·»⌫ a»». :.r aa:⌫ »aas ·.r·»·, aa +» »
a »a.aa.a» » .Iaì»:⌫ a a ¸+ ++ +a »+ :⌫ .a» +r · .·+ :+ ·» ».
r.+·r⌫++ra.»» u+»»a..a⌫s..a.ï»s»+» .»»a».a»·.
. a.rar⌫ + +.a »». .a a: ·s r ·u.» ·.» »» ·+·ra.: .+ +aa.»+·s
I»aa·:: .aa.r ·. » ·a.a·.»·,
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
.c
»⌫ as .»+ ·.. »»⌦ .:⌫ :·ì» r ·u.» ·.r a» »+ ·¸a» ...»
»⌫ ». . aa.+·»a ..a.»» a»..·+·»+ + ». .» »u⌫ .rsIaz a+ +»·
.r·.aa++:⌫ì»,:⌫aa.u.·.»+.+·».»⌫»·»»»· aa.r·s
Ia .. »»· a+ a.·¸+ ·.» a. ·: a.ra.+ +aa a .:⌫ : »».» » » a
a++++aa»+ .u.:+·a.:+ »aaaa»· :»ìa»»u⌫.rs
Ia»+ ·»⌫ a aa +.a·»⌫ aa:.Ia:⌫ a +·ra.a + + a +s»+·»ï.s:⌫ Ia
+ +:⌫ »» .u.·.» »»⌫ : a. a + + . a..»» a».a⌫ s.. a.ra..a a a»
aa + » :.a·a + ++ +» »IaI+ :».r⌫ s.: .:⌫ » »s .»·sì»as a :» »
.a »r »+ as ·.:·. . ïs»a.»» a+ » aa + »a +s»+·»ï.s
¸a» ...»I» .»ss.+ »ì». + »»»⌦ .r..:⌫ u⌫ .rs·a .
aa .» a » ».a »r »+ as » » r ·u.» · .» »u⌫ .rs.a·» a+ +.a.:⌫ . a»⌫ a
aa·sa»a»» »Ia
ì»a +·ra.+ +.a.
:·ì»u⌫.rs+·:aa
Iar ·.»»⌦ . »⌫ »..a »
..»:⌫ u⌫ .rs.»s
:·I+ :a + + + a»·
a⌫ I» »·» + »» »
.a »+ »u.. I» »⌫ ·.
a »+ + r ·u.» ··a .
:aa r ».» aa+s
..
.». a.a »as u⌫ .rs.r ·»·r +sIa a..»·.».⌦ .r +ï». Ia s ».a⌫ s.
u⌫ .rs. a..a⌫ s.a . e·u:⌫ .» » » a .». a.a »·a .:a» +: . · » +ra.
u⌫ .rs uaa⌦ .» aaa»· .»a aa+ .a »a⌫ r·+» as. a.a. . :·ì» u⌫ .rs
»»»⌫ » a aì»:⌫ a a
+a»·I»»·»u⌫.rsra.r·u.»· ar»r·aIa i r·.
¸:a»ar»:⌫r·aIar»·a.:·+ ::⌫.r·a:r·a++.a»+ as·.
I»»·.ra, aa.a·s.a»»»a+I»a⌫ .u⌫s»+ I».a·ì»..as
:.a:.».a:».+ .a·a+».»a· »».a»aaaasaaaaz⌦»
»a .»·» »I» »·»u⌫ .rs .a⌫ sr⌫ + +
.»+ ·.. »⌫ :·ì»r·u.»·s .» a»» + · a .:⌫ :·as »⌫
» »:·a»· as·».»·:·.Ia»·:⌫ »⌫ a..a: :ì»r..» »a·s
Ia i- a⌫ ·a ..a »a·+: .r·+aa.a+s » .a ·+·.a.»» :r ·u.» ·
a+ ..·» :»».+sì»a.a+» » a+ + +.a.I» .»s» a:⌫ ».»⌫ ».a:». +
.as .u.·..» »r⌫ + +» ra.» .a» :» .u aaa +. a⌦ .: a»» ·s aa.
. ..⌫ s»·.»⌫ ».a:». +»· ì»+ ». .r⌦ »»..a »+ »a+ ..·» » »» »
r·u.»·»⌦.»»⌫aa»·:·» aa+.r·»·:·.·»ì»...:u· ·.
aa»·». .»⌫ :·ì» . a⌦ .»» a»Ia »a aaa»·».aa +
r ·u.» ·+ .ì»+ ·»... »+ »r⌫ + +ì»» :⌫ . ..:u· a+ aa + + a.
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
.z
»·»⌫ .. a.ïa»+·.+»+·»» :+ + .u.·.,·+ :⌫ »·a·+ sas a +s :·a·r⌫ u
.a »»»a·.a .. », .I:sIar·s:⌫ a...:+a .»ïa. +·.+»»·» :
.u.·.» a+ ·r ·u.» ·.a »»». a »⌫ a +»ì»·.a .», .I:sIa». .»⌫ a +s
r ·u.» ·.a »: r »· r..» »a a·+ra.» .a ·a».»·ì» r ·u.» ·
Iara:·.»⌫ra.»a+.ua+aa·»·· r·u.»·»⌦..a»:·.Ias.
+ aa·» ·e·a⌫ .». , : »:⌫ :⌫ .» »e·ura.»a+.u a r ·u.» ·» ·+·I»a
. a⌦ a:a »aa.aaaae s.»» a»Ia a :: ·» »·» ».u⌫ s.I» ⌫ + »
+·.+»»».a » a :»·raï:a:⌫ .r ·ì». a +·.+»» :+ +»». aIa aa +
»·» »a a·+ra.» .a·»»»⌫ a».»·ì»r·u.»·Ia
+ »s a¸ : + s..»:⌫ »·aì», : »:⌫ :⌫ . r+» r ·u.» ·» aa+ .u⌫ s.+ ·
+ a.Iaì» Ia aa +r⌫ + +·.a. ·.:·.»⌫ ra.r ·u.» · .. »+ »r⌦ »:⌫ »⌫
+ .a+ a⌫ u+ :·:·
»·r⌫ + +:⌫ I. » ·a :
»·»⌫ » .» ·»·:⌫ .»s» as.» a
+ ·ì» :r⌫ + +:⌫ . ·»»·
a+ .u.·.·.+⌦ a·s..».
aa.·.»·» .a»·s :⌫ + »s --
a¸:+s..»:·ì»r·u.»·»⌫
u... +»+. s.a »:⌫ u⌦ . »⌫
.+
»·aa»aa.·a .ì»»·u...aru..» .»a+.u aì».·s·.s..».
. ·»a·+.:⌫ s»r a. ov. :·ì» r ·u.» ·.r ·ì».⌦ .¸a» ...» aa.
..a⌦ .⌦ .» .u a» .a» a +s»+·»z·:z⌦ . ..a⌦ .⌦ .u..» .ra.: ·»:⌫ ì»
·.» a..·»· r ·u.» ·»⌦ .:·: ,a : +a +» +aì» :: ·»: .aa..a»a
.·s·.a .a ·+»⌫ . r»a ... a.ra.+».a. z⌦ .»⌫ ..» »+ ·.+
»·»· »·.·»ì».·s·.as·.»·»·sz⌦...·..⌫s+· ·I....⌫a»
a» a·a1 »I»1 ». »a· :·.»».·».⌦ .,·+ u⌫ » a.:⌫ +·saa +IaI»»
:·.»».·».⌦ .ï.»e sIr .» ::⌫ +».a.. a·I» »·s»·.a ».+a·»·»
:·.»».·».. a.»+·»a·:·ra.+».a. :·.»».·».. a. »·.:a.
.⌫ aa: ». a.. a.»+·».r aì»: a.. »»» : ·»ra.+» .a ».. a..·+
:⌫ » ·a»ì»:⌫ :·ì» .r ·ì».. a.¸a» ...»Ia as ·.. a.a: .» ar ·u.» ·
a .·s·.aa + r ·u.» ·s .. aa..: »a·aì»as·.·».. a.ra.r ·u.» ·
.a.: ·. .u.·.as·. + ·» .s·saa.» .u a» .a» +·saa +Iaas
:⌫ I»» .u.·...a⌦ .⌦ .u..» .ra.» .s·s:⌫ .a⌫ s.a a:.»a .aa»ì»
r ·u.» ·.a »»»a⌫ . » u..u :s+·a»· aa...a⌦ .⌦ .u..» .ra.
» .u aaa.a» :⌫ : ·»ì» ·.» a..·»· »⌦ .»⌫ ïa·aa. ·.»+·»a⌫ a» : ·»
».I» Ia .a⌫ s.a +·» a+ : ·» »⌫ u..» . »»a »+ ïas: +Ia » ».
» a+ ·. :⌫ +·sIaaa +».».a:·sa⌫ Iaas ì»:⌫ a⌫ + a+ r ·u.» ·a :
I» » aas ·.» » .u.·.»+·»:⌫ r ·u.» ·Ia +⌦ a·u..u :s+·a»· aa.
.+·:·»:.aa.:·.a+⌫a»a·sra s..a»»+.:·» as·»..+·
: ·»: .aa.»⌫ »+·».a »as as ·.I.aa.. ·: ·»a·:·as ·.:⌫ r ·u.» ·
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
.:
» a». .+ r ·u.» ·».»⌫ »»:·.r +s: ·»Ia as ·.I. aa.a⌫ as ·.»»⌦ .
:⌫.a»»·.·»»·.»·ì»++.a.»·»·»»a as·»..+·ì»aa⌫+..·
.a»ì». »·»·I»» .u.·..»+ìar⌫++..·»⌦..a».r»»⌫ ..·:·
: u..»a.I.»· aa.. ·I» as·»⌫ r⌫ + +:⌫ a·:· ». a.a »ï.»I:.asa
as ·.:⌫ .a »as ..·».»⌫ :·.a IrIa ». aI» as ·.I. »⌦ .+ aa »ì»a .
..⌫ +⌦ a·¸a» ...»Iaì».·s·.
»·»·+a:ì».·s·.s..»..·»a·+.:⌫s»ra.ov.
:·ì» r ·u.» ·Ia :.·:.⌦ ... a..·+ra.» .+· » .u a » .a» aa.
+».a.» a » .+·» »»⌫ ì». u »as :+ + .»·.uaa.: r·+ +»· +·»
s..».»⌫ s»a¸ : + :⌫ »·»·a·⌫ a.·» ì»ra.: ·».» a. u » :a .ìa
»· I» + ·»..a »»»
a ++ a .ra. ».Ia
as :a ..»a ·» »
» .+·ra.r·u.»·
: ·»+·saa +»⌦ .Ia. a
.a»++as»a·s.a:
aa.I» a·».:: ,:⌫
a:+Ia ·.:⌫».+·
+a.»·» :. a+ +z⌦ .
.a »a ++ .a⌫ s. »a·» .u.·.I» Ia »:» a.·r, : .r + I» Ia +⌦ a·

s..». I» Ia u .s..» aa.r·a·.a .a»a ,,·:·.»⌫ »·»a·sr·+
a +»» .u a .» a.»·: ·»»⌫ ..»a ».»a · .» ·r + a.Ia. :
: r :.»·»ì»s»ïa a+ .» ar ·u.» ·:·: ,a : +ì» : ·»a·»·..
. :: ,:⌫ a : +Iaì» Ia
a +»» .a» z⌦ .as :» .u aI» .»s ».»a· a+ ua
as:·. » » .a» + a.»a · .a ».u.·.» .a» : ·»a..rar⌫ + +:⌫
. a»+ ... a.»+·». ì»a »» : » »⌦ .Iaa ».»a ·aa.»⌫ .. a.r a·+: as+
a..a::..»ì»aa⌫+».a».»s.a.a».r·s.»·r r·+»⌫»⌦.
Ia . r·s.» ·r .a »a·»⌫ aa.a·.» »r⌫ + +. aua·aa +s·.a..rar⌫ + +
» .a» +·saa + Ias»ïa.r » » ·a .. .» ·»» ·:⌫ .a
» ·:a.aa.. a»as : r :.»·»»· .» aIa . :: ,:⌫ a : +Iaì» :·ì»
Ia . :aa»s a». a»ï:aa.»·a+ s .I» »»a..»
..»ra.u⌫ .rs:⌫ .a·»⌫ aa:.+·a + +»»:aa aa +a :.a »
r »+ + » » :·ì» u⌫ r·s.a·»⌫ a»·» »+·+ +.a.:aa :..»r ·a ++
ì»a »» : »»⌦ .:·ì» .». a.:aa r »:a» +» a+ +.a.
aa.:⌫ r ·u.» ·. a»·»⌫ r⌫ + +a·:·ì»+ s.a .u.·.r·+ :⌫ . ·»
»·:·:·»I» a» ·.a»a a⌫ : .ì»+ s+ »ra.r⌫ + +ì»r·+ » »Ia»:
»»u·a »⌦ .:·ì» »·.+ :ï+as ì»»» »»:⌫ . a+⌫ ar a i, ·, · r ·u.» ·
».+ a.:·: ,: : , : .:·» +⌫ a e·+»· : .a +s+».a.aa.r+»
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
.c
»»a»a+s»»»»aa·srs ..»»⌫»⌦.»..:·:·.aa.»»aIaIa
aa.a·.»+ :⌫ r·u.»·.a »I:.asa .u.·.ì»aa⌫ +r·+ »⌫ » as
ì». a» ï»ï». ·s uaï»ï»aa +».u a»·:⌫ I» a⌫ aaIa
.» a. au ... a..·.aa.a».a.+aa.» ·+· I»a. »: »:⌫ . a⌦
ì»»·saa.+ì»»·:⌫ . + ·u aaa.a» ·a .. :..». : .r
:.»·»as ì»». » .a» ·a .Ia . :»+·»: r :.»·»as ·.»· a»
».:·ì»as aa +a+ +ì»»· :⌫ Ia . :. + ·» .u a :» .a» ·a .
a..a: :»+·»: r :.»·»r»·a» » . a⌦ a.a·.: ·»»·as ·.» :ì»
a+a⌫ì»:⌫.+·:·»asì»:⌫:⌫s.a·»·...::,:⌫..·a:+Iaì»Ia
¸s»ïa, » aì»ì»: »:⌫ + · ..·».+ a.r +s: ·»ì» u »»·»+·»: r
:.»·»» »ì» Ia a +s·.+ .ì»:·»+·»a⌫ as ·.a ar⌫ + ++ ·:⌫ . ·»»·
: .»»a : .:·:·»ì» : ·» a. ·.u..ì» : ·» :·: + : , ì»r a
ra.: ·» . a·+⌫ aa +s+ +.a. aa.» .a»·s as ·..+ »:⌫ a⌫ : .s .:·ì»
r·u.»·. a·a .ì»as ·.»»·+·aì»·.:⌫ ».a : ++».u a
u..u :s+·a»· ìr .a⌫ s.aa.a+ a ,,·:⌫ »⌫ : .»»a»⌫ .u ars·s»·aa»
a »»⌫ » ·ra.a.» a».a »u..a »»·a »u :s.» ·ì» »»: .»a·s»⌫ ïa·a
Ia+⌦a·aa.a¸:++·» :+»»⌫+.a++»»a»»».r·»a» I»»⌫
+ »ìa.as:⌫ + ·..+ »»··.:·»» ·:⌫ as·.» +. a» ì»s·»:⌫ a +s
aaIaI»»I» Ia ».ìr .a⌫ s.. ·»ï:.+ u: Iar r+»»»:·»+·»a⌫
.:
: .:·» +⌫ a e·+»· as ·.»⌫ »+·»a r a» .»» asa+ I» .»s»s a .u.·.
a..» a :+ +.a.aa++ · : ,:·a»⌫ ». . ».a+..» »⌫ ». .
¸a» ...»»⌫ ». . a + »»»⌦ ...·.a. + a.+·s a .» »I» »⌫ a .ìa:⌫
».»⌫ » ·aa.+ a+ +..·IaIa »a»· ·a g
ì»a +».. a.ra.+ +.a. sa». :+ ·»a .»·:⌫ . + ·I:.asa . a
»·: u..»ra...·.a.:⌫ .»s:·I+ ì»aa⌫ +r·+ :·ì» » a:⌫ »..a » a s
:⌫ I» a⌫ + : .»»a .u.·.» »I» » » ».as :a·.». .u⌫ s.r ++ :a+
+ :·..»Ia . ar⌦ » :..·aa + .a⌫ s+»⌫ ì».s »r⌦ » .+a·».ï»ï»
us·s·».+ a»+ +.a..a»a+ ·:⌫ .a »ï.»as »⌫ .u.·.:·» a sI» a⌫ u a
I» a⌫ as ·.»⌫ ». ».a·»·..... :a·.». aa.»·u a:⌫ I» a⌫ I+ Ia
.» ar ·u.» ·. + ·+ s⌫ ·.:⌫ ».a. ·.»+·»a⌫ ì» s .+ r⌦ »Ia».+ a.
:·as·.I. .uaì»..·I»a..a:.»+·...»»a»as·.ì»r·+»⌫
r ·u.» ·s .Ia+ a a¸ : + s..» aa.a. ·.: ,I+ »·+ .u a».Ia .a »
.a:⌫ s. aa.·.. aì»» :⌫ a⌫ ì»eur·+ + aIa r ·u.» ·.r a» »+ · ».
a+..» » »»⌫ ». . r·+ »⌫ r·+ »» · »⌫ ». . »⌫ . a·»·..Ia. Ia.» »Ia
». . I» ìr »⌫ .u⌫ s.a» ì»u..I+.a ¸a ·+I+ .: ·» » .»+ ·.. :⌫ . a
r⌦ » :+ +.a. s .:·ì» r ·u.» ·z·:z⌦ .ì»u..u :s+·a»·»·s .r⌦ »+ ·
.a »+·a»·a» .·.a·.» »r⌫ + +: .ì»a »» : » aa.a»·»+
i
+
:
i
·
c
·
+
+
:
:

i
+
:
i
·
c
·
+
+
:
:

i
+
:
i
·
c
·
+
+
:
:

i
+
:
i
·
c
·
+
+
:
:
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
.a
·.+⌦ a·.. a.¸a» ...»»·.. a..·+r⌫ + +». .ra.»»ì»
a »» : » z⌦ .»⌫ + ++»». . :·ì» ..·+⌦ a·+ :·..»+ ·.+ Ia as ·.
r a.»» aa.:·ì» ..·»⌫ »+·»» a:⌫ . + a.+·»:·»a.»aa.s..»ì»
·.a·.» »r⌫ + +as ·.»⌫ »+·»a ra +s
.s
x ·¸ : s ·a ·
+a.»a .·» r+ + a
i: .»u·a» zs¡s
·»a..u⌫ aa a. a.aa. l» a a..a »» ...a a
».aa .a a. a»+.laa·a» ·+a .
+» r⌫ I»» aa ·.a aa» +a .a aa¡ .a »a·.. »» »»a ..a »
laI».aaaa.+» r⌫ +aaa»»⌫ l» a aa+a .+..» a aa»» »a»z⌦ .a.r
.a »u..s..»»·a·». »a r·s..» si a⌫ u...·ra·.»·. + »s
»a.a·»» a.+·.a aa¡ .a »» ·.aaala.. aa¡ a .aa.·». a+a.
+.+·.aa ·.+ a»⌫ +.a »» ·a·l. la a⌦ .+» +.ua·a·».·.a .aaa·
.u.·.. +a..a ·I+. ·.a »aaa..»aa.» a..a a.a.a a·» a a .a »I+
l. l» la
.»Ia . :·.a».»·ì» .r⌫ s».. a.»⌫ r⌦ »»· .u a.a »..⌫ +⌦ a·
.. a.¸a» ...»». a¸a» .·...:· z⌦ ..»s »a⌫ .u.·.+ ·.. a.
ra.»a..a».:·a..ïsr»ì»:.a»ì»:⌫».a·.»»r⌫++e·sì+
¸a» ...»»⌫ as ·.»⌫ »+·»a raa.aaaae s

.... ....· .... ....· .... ....· .... ....· .... ....·
...... ...... ...... ...... ......
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
zc
» a..a .a »a a·+»».a⌫ s+ aa..a »»»a a: a.ì»:..a·u⌫
»a. · »» »⌫u⌫r·s»»ï+ aa..» ».ua:·.·».:.·r·.:⌫
·.a..a·..»+» »ra»a » » .a» .a »a» : ·» ».a:». +ra.
..·»⌫¸·».a·»a·. »⌫r⌫++asas·.»»:+Ia .u⌫s.a++·».ua
.a »»»rs » I» .»ssa»ì» a + »a·s.as»».⌦ ..a⌫ s+»⌫ +·»
»a..aì»+s.a .a».a:⌫..⌫s:.as a+»a»r·.
.a·a+ ì»+ +.a.as : ·. +·»a..a·a a·+»».a⌫ s+ a+ . ·a a ».
ïa»».ua+⌫ ua.+⌫ »a..a».»»⌫Iaas»».a⌫s++·»:⌫+·.+
ra.a·» .·»a..a· .r » ï..a :» · :⌫ :·.·»» .u a ». a:·.:⌫
ì».a ·I »a .: ·» aa.»»:⌫ :·»» ·:⌫ Ia+·»a :»· » a.» :·.:⌫
.a·r»»Iaa a :·.:⌫ ì» r⌫ »a .a :»· » .u a».aa 4 .ì» . aa.
a·» »»⌫ »ì»..»+ ·.u⌫ + » a.+ · »» a+ :⌫ .».» »r a.»» » a.+a·
»r ·+ + a..aì» »· »».: a»»⌦ .». »Ia .u.·.. ·+ ·.»»+ ·.
»I».a» .a⌫s+ï+r⌦»».I»»+.» +·.»»+·.Ia ».a:».+
ra..»»⌦ .» a»r ·..a »».a:». +:⌫ a:a »:⌫ a aì»:..a·.». a,·+
a +s »
.+»»+·»+ · ».a:». +ra...· .a »».a:». +s..»a·+
I».»s»⌫..a..·s I».»s»⌫ì»..»:a+s»»+ :»»ar.a..a⌫
+·»a·s .u+ aa.+ s+·»a»»+.
z.
»»..: ..a a» »e·u »s
u+ :·.: r..»»»a..aa·s
:· a⌫ »a .»·..⌫ s»»:aa + Ia .r ·
:·.·»:⌫ :··.a..a·..»+»
»ra»a » a +».»Ia: »ra.
:. a :.ar»,⌫ a »Ia..⌫ s»:⌫
.» a.ïsïs·»· a...:+,⌫ a »
u⌫ r·s»»ï+a+ ..·» a..a:
»·.r·sa·»·.a ++ aa..a⌫ s.I
Ir r·s
»a..a .. »a +sïas
I» :.·:a·.»+ »⌫ a··..a »Ir
I»a:·s .a»r+.»a..a.·» »aa..»·. ·-- ï»..s»:+»
+a»a.z as· ».a. »»..: .:»I» I»+»⌦ ..r·. a·+ +:⌫
ï..us·:·aì»» .»+ a·ua »s ì».: a.+ »»»a+.+»I» u:a·.»+
ra.ï.» a+ + a»· :a+ ·.a »e » au » ae » » » »+ a+ ·»+ +.a.
.a»a··.»a·s».u»u+. a+.»»:. »a»⌫a··.:+»a+»»a
:a+ ·.a »»»a.r» a »
ì».+a·.a⌫s+» as+ ».a·a+s.a»»....+a..r·
ï..us·:·a.r»» z⌦.as»a.ìa+ » I»»·»».s·a+sa⌫
o+×u aa.a aa aun⌫ »:u .a
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
zz
a+ a··.»» + · + a.as ì»» a.Iaz⌫ s aa..u⌫ s.I» ⌫ + »»a .»·
».s·.r·ï..us·:·a ».a»⌫a··..:·»+·»·..: +a..r·
ï..us·:·aa⌫ .+».a » . »» r +.»»» .u a» ·a.a·.»·
I»»».a I»»».u aa» + a..a »Ia.a »»·.s⌫ s»»»ï» »»»»⌫ +aaa
.».a.+a»» »as a...:+,⌫ a » Ia :.·:r ·+·.a +sra.
»a..a ï:.»·.·»a··..a»..s.+ ì»ì».»+a»»»»a+·
».a +ss..»a· .a⌫ s+ »·s
» a..a »a»a +sas :⌫ ï..us·:·a.a ».a a» .+a·.a »Ir
».» »»» ·.r ·r ·.4·I» u a :ì». as + » a..a a r⌦ »» .Ia .a.
z⌦ .+a»»⌫ »a..a :a:.»+ · as + »» . a⌦ .»» a»u⌦ .+ »
aa + a r⌦ »» . a··.a +s»·sIa .» »» .a» » ..4 ·Ir as a u
I»»·»»..ra.».uaaa.»a+.a:⌫».ua»:.a.a».r·»·
ì»» a. »a .»·:·u s⌫ .a. »aa +»a+.a :a+ · I» .a »a.I.aa +a.
»a+.a » a·.ì» aa + »·» »I» »·»» a..a aa»·ï..us·:·a
Iau u »:⌫ : ·»+ a
a+ »⌫ .. a.:⌫ » ·.+. ·ì»» a » .a · » .a aa.» .s ·.a⌫ sr⌫ + +
: .»»aì».+a·+ a»· » ».a »·.a ,.a⌫ s». .a.ra.».a:». +.»
»»:⌫ »⌫ »+·»: r »·:⌫ a a» a» .u a :⌫ .a⌫ s» .a » .s ·Ia. a:».
u. a» » as ·.I» : »+ .+ +.as
z+
» a..a a :»·u u »:⌫ : ·» I» »·» a :Ia:·.·»Ia
+·»a+ a+ + a. »s·+·»:⌫ »»aa . : »». a⌦ a:·sì».+»: .
.»:⌫ Ia :.·:r ·+a +s » a+ ·+ aIa».I» »⌫ .. a.. ·s+ . ar⌦ »a⌫ z⌦ .
:»»»a.a .u.·.»a.aa»·ï..us·:·a aa.»s·+·»:⌫
»»aa.aa+ .·.·sra.»a..a»as+ .aa⌫s»Ia .»ï:.+u:
» s :»a..a»a ì»·a .ì»+ · ·.a⌫ a.» »a a.+.a aa¡
»·ala.a.+»a. .» a.·».⌦ .a··.:⌫ . ·.·s» as+ .aa⌫ s»Iara.
» a..a : .» .u a » .a» aa.u⌫ r·s».u a.»» a» »+ · »·a .a.
I» »⌫ a.I.».u aaa + »»..: ..»a a.:a» .a »:·.a :»·.s⌫ s»
:·»:⌫.»a.I:sïasI»Ia:aì». .»a.⌦.:·»»..a»:⌫ï+.
.a» a..a .a .·» .» a.⌦ ..+a· Ia s ».a⌫ s....r ·: ·»»· .»aa .
:·.a »»a : Ia s ».a⌫ s.» a..a .a ».r ·»·ìa + .»·a .».a ·a·
u a+ · ·+ . .a a+ uaa »
+·r⌦ »»· .»+ a.+ì»
:a.:⌫.».»» .»,.
»»»»⌦ .I» ìr »a..a
+ +ì», + ·»· »»·
.»» a»a .s a a+.+·a⌦
aa.»»a.»a· ì:»»·
»·. a·»aì», .»a⌦ .Ia
u »»⌦ . a ..a⌫ s+:⌫ :·ì»
o+×u aa.a a .aua.+u a·
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
z:
.». + ·»⌫ » a» a..a » a » ·.a⌫ s. aa.a+++·:⌫ aaa.»+·»a⌫ ì»:⌫ .» »
.» .»a.».+·.a»»a..a .»a::.a.I» uaa.I.I»aa
.»» a»»⌫ a.I.»·» as :⌫ »a ·»·l»»» .a »aa ·.»⌫ a . u aaa»·
a +s.a⌫ s.+. +. ·.a aa l» . » a..a +a:»·a +s.a⌫ s..+. ·
.» a: »»u. a»»» · .». a⌦ Ia .⌦ .ae·u»+·»: r ì»ì»a+++·ra.
: »» ïas.au·.» .u a
ì»». .» ». ·.·s» a..a s .ar .a.. : »»»⌦ .ua»⌫ »+ .as
+ · . ·ï.»»·s » a..a ».».a :»·»⌫ »» ·+·.»» a».a »
.» a.»a :,⌫ a » ï:..·»a··..a »..s.+ Ia r ·++ ·
u⌫ a:»u⌫ r·s»»ï+ u·» a..a +...+»Ia: +a...:+ s.+ »e·»ì+
. + ·+..I»»»⌫ »»aa⌫ s·a⌫ » a..a ».sa» »»»a .+»Ia.⌦ .a·»·.
.a. »au.+ s·a» »Iu.+ ·.+ a.·¸+ ·I» a·»·..:·ì» . ·.·sra.
» a..a a :»·.»» a».a » + a..a⌫ s» ·ìr » ·s+ ·.+ Ia . +»a ·»:·:
:. us : as ·.:⌫ »⌫ » ·. »·aa»·ìr »»a .u a·.. a·» a..a
u+ :·.. »a .»·a +s». .a.Ia : a⌫ » a..a a »a +s
a.a +sï.»+ :a .a: a ».» a.»·»··. »a·.u as·as ·.+ a.» a.
.u a. a·ï.» a+ ». .»⌫ a··.a +s»» »· . ·.·s.a»a.as ·.
.+a..+ ++.»aa. :a.aa. .»»a»»»:a. aa.r·:+».a.
.»ï:.+u:.·»r·++aaa.+a· ì»+a»a.»a..as.a·»·..
»sï:.+u::.»Ia u.a»::a+· .aI».a»a.I.».a

.a⌫ s+ »·s u⌫ r·saa.» .a» u a.a⌫ s..+. ·+ + · ·a. .»⌫ .a »»» a»·a
a ·a.»·.» a.l»ala a I» .⌫ a»·». »»..: .+ »»»⌦ .»a .»·» a.
.a .r ·ï..us·:·a. a:.a a» a» :a+ ·» a..a I» u aï:.+ u:
:.»aa + .saI» »⌫ a.. +a»» ».»·a .+ au ».. a.·..r ·..⌫ s»
+aa.,,·ï: a+aa:·sraa·a·»·.sa:.»a.I:s Ia.⌦.
ï..us·:·a e·u:⌫.»»»a»a..a++.a»a· »».+a..a
+·.»a a. .»Ia» .r ·.+ .+⌫ s. a u » a..a + » s »as ·..»» as+
ì» .» .»u a+ · ·. ·l.+ . u⌫ »·+a . .⌫ a¡ »·a».
.».⌫ :a :. ..:u· Ia:·: ,a.·.u..:⌫ .»a⌫ s z⌦ .
»..a »+ »s a·.u..u :s+·a»·ra.ïa+ aIaì»a»·»+
.+·se++·»·.u.. a.·.ï..us·:·aa.r:⌫
» .»+ a»».»·s aa.a⌫ »a·s: ,ìa r ara.
» a..a aa + .⌫ :a :»·:⌫ ·ua »s
ì»+a»»»: »»» a+ ·»a..a ».
I» .aaa» .u.·.a··.a::»⌫ I» .»s»⌫
ì»..aa » .a» .a ·+ · » .u a.a ». a.I» Ia
:·.·»: + » :·.:⌫ .:aa .»» a»»».a⌫ sa+
r⌦»..ïasa·.Ia.⌦.:⌫:·.·»aa+Iaa++·
aa+sas:⌫ï..us·:·a »...a:»·a⌫
u⌫r·s»»ï+Ia».r·.+ .+⌫s.»:»a»a..a
l »»s aauaa+a
. s ⌫ aua a»ua⌦ a
us çç+.aa aa
a. +»:a⌦ a. uu u
aua+»»:a aa.a+
us çç+u aslu.+a
l.nu+a×uaa.aa
aa .a × a. + ·.s⌫ au
»uaa .u:· a la a⌦ a
a +.u uaa +au u
auaa. a⌫ al »l u
aaaaa⌫ . a
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
zc
aa + . a.I» as ·.I» a·sì».
:⌫ » ·a +»..s ì» a··.» a..a a :» as+ a⌫ r⌦ »+·»a·a :
a. ·.»+·»a..»a·aì»ì» :: »».a »as ·.»· »»aaIau u »
:⌫ : ·»Ia .»a :»·,⌫ a »a⌫ .a: aa.» a+ ·. ·r ».a »as ·.»⌫ ».as
ì»»...»as·..⌫s»+a»».⌦.a.,,·.a a++·»..⌦.+»»».»
a·»».+ a..a·a. ,,·: +.Ia+·.I+ »» ·+u» a..a aa + u a+ ·
·..⌫ a»+a+a .». Ia z⌦ .. ·.a »as ·.» ».»»..a⌫ sì»Ia+aaar⌫ + +
.»»⌦ .+ aa »ì»I» ..⌫ s»+ a a :»·.» a.I:sïasI» :aì». aa +.r ·
Ia:+r.a»u..s..»:·s·: .».r·u..a·a⌫ u+ :·.- :⌫+a
a» .»»⌦ . uaìa + »:+r»⌦ .ï:.+ u: »·:⌫ : ·» » .u a» .a» I» + ·
a.I. .u⌫ s.a+ » ·»:+r+aaar⌫ + + aa.: ·»».I» Ia »·.·»:+r a+
» a..a ».Iaa:» .» a.⌦ .+ »:+r r +..r ·.a »u s⌫ rar»· aa.. :
.·I+.»·. a».a.
.» a.a ».⌦ .»»·s.arra.
.» .» » .» .r · a ·+
»·rar»· r..:⌫ .»
·a.»..:.·I+. .»
+ a.a..»a·aì»a⌫ ». .
+ · »»:⌫ »·.+·s. ·I+.
a :a I» ìr » a..a »»
:⌫ .» ».a ». r·s.»»s
o+×u aa.a a .aua +au a·
z:
»»»»⌦ . a+ .+ +a::. », .: +Ia a+ aa +.» aa:+· » .» a::
» ·+·I»a . aa.I.r⌦ » :» a..a a⌫ aa + :·I».⌦ ..aa⌫ s»Ia.a »
·»»·a r·a as ·.»⌫ a+ .⌦ .a»».»⌫ »·.·»»·ì»aa.. a⌦
a.a·.» a..u⌫ s.ìa .» + a.r »ì».r ·u s⌫ :+r»».a. » .⌦ .».Ia » s
» »a..a:a+· ·ua»·aa.aa.·.»⌫+a. .·.a·aaaaa¡
.aa⌫ a»a⌫ a a».. »»a a a·... »a·. +a »a aa¡ aaaa. +».a »
+aa»⌫ a .»a..u⌫ »» a l» . +.»·aa ·.l. +a»» ».»Ia a+ :·ì»
aa+ »⌦ + ·»» Ia:·..»a.I.»·». .a »»·.·»:⌫ »·.»·ì»
»·»·+a:I» Ia »·»a·sa⌫
.» aaau..a·.» a·a r· aa +.. »:·.·» .a a»s »+·»»
»a..aï:.»·:a+· ».»»a:⌫ï..us·:·a+.⌫»».»:.».:·
+ as..»»» ·ì» ì»» a+ :·:⌫ a.r ·. ïas.. »:⌫ a »a ·»z ·s a»
.» :aIa+ · . ·»» a» ì» +·»ì»». .u.·.: »»ì»: ·»+ ·.I»
.» »a +s a ++ ·».»⌫ ï.»a:.z a»a⌫ a+ » a..a s »s » ».:·
+·»» » a»+ ». ·+ a i + » : ..a ,.»+ as ..» a+ ·».I» Ia Iaas
.a ».u a» a+ uar +.»ï»..s »»a..a ï:.»·:a+ ·
·»» l» la aa .a.l.». »·l»»» a·.+⌫ a»a l» . .: ·» ».» ua».
. aa ++ · »+·».».⌫ saa....u·. .»»⌦ .+ aa »ì».a »:·.Iara»a »
» »» ».a.
» a..a .r ·» a.. ·+ a · r +ï». aa»·» a.. ·+ a.a »
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
za
»»aa:·s »⌫a·saaz.»» a·s»·.aa a·saa.aaaas:⌫a·
..ïs...s·.Ia»»a ».·+»⌫ »» ·» a..a .aa⌫ s»a⌫ a·s.a »a ·»
»»⌦.a»+a: au:I»»⌫.»a a⌫a·»aa.a»az·a·.a· .·.»
I» Ia as a +s aa +»·.» »
a⌫ :⌫ ».».+ì»a»
a..»a·aì».r ».»s
a·s.a »ì:»»·:⌫ ·
.».. »a ..++ ·» a..a
»..aa⌫ s»ì:»»·aa.
. a. ·.: + : a⌫ »·
»»·a . »·.a »»»·
..:s aa.»·.a »
»» ·a a ·..aa⌫ s»aaa.
».. ar⌦ »: : a⌫
: a⌫ ». .+ :⌫ .aa⌫ s»ì:»» ·a+ a.». . »·a⌫ u+ :·.- :⌫
.·+aì:»»·ì»a⌫»» »»»·.⌦..aa».»a·s» u+ :·.· a⌫»⌫
» a..a .aa⌫ s»ì:»» ·a⌫ ». .»»⌦ . a+ ».·+»⌫ .a »ì:»» ·ra.a» r⌫ :⌫
aa..»aa + ì:»» ·a . a.ìa a» ».:+r.a »a» r⌫ a» r +.a »+ +·»
:⌫ »·ra.·.:+r.a »a» r⌫ ì»». .»⌫ . a»··.a» »..a »
» ..⌫ s»a» :·a4 »ì»4 »· z⌦ . » aï....⌫ s»aa»+⌫ as..» a.:..:⌫ s»
o+×u aa.a a .aua.+u a·
zs
». ..a⌫ s++aaar⌫ u ïas·.+ a»·»a·+.:⌫ s» ». a:⌫ ..⌫ s+ ·
»·»a·+s..» aa.a.a,,·..·s:aa»·»·ï....⌫s»a»:·a
4»ì»4»+:s· Ias.:·»a·sr»:⌫»⌫.».a..::⌫+⌫ aa»s..»ïas
u...aru..».»a+.ua:⌫.r⌫s+r·,a·»s..»a¸:+ .+»:.»⌫
.·s·.a »+ a⌫ »·»·s:⌫ a a» aa.Ia a·..:·.s..»
.»Iaa ... a..·+ra.»a..a Iaì».·s·.s..».
.·»a·+.:⌫s» aa.Ia»·+a:..a.ra.»a..a»»..»·.a».
u. a»: .·.r⌫ a».a»+:·.a Ir:⌫ ».. a»»» .a ».:·Ia
. » I a . :
»·+a:+ · ·.» ar·+
:⌫ aa + » a..a . a.a »
», .a·+ aa.. a»+ .
ì»»+·». »⌦ .Ia:+r
.a »a» r⌫ ». .»»⌦ .Ia
:..a·. »as ·.. »a..
:a» r⌫ »⌦ .a ·+ ·a» r⌫ :⌫
»⌫ ì:»»·»a·sa .+ ·
·a⌫ »» ·a . a ·a» r⌫ a⌫ : ·»»»⌦ .:⌫ »» ·»a ·s..:s+ · ·a⌫ a..»a aa.
a ·a» r⌫ :⌫ »⌫ ì:»» ·a a+ · ·a⌫ »» ·a a + ·as ·.»⌫ .a»a+ : .+ a»» ·
aa.a:»a. z⌦.».a»ì»r·+»⌫ .»s.a».ua»a»r⌫ ¸»a..a,
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
+c
ì»r·+ » » »asa ..a. »ïasI» » ·»a.·».u a»a» r⌫ a +s » a +s
+:·..»»»»⌦.+a.»·aaa»a..as·».»:a+s z⌦..a».·»
:⌫ »» »· aa.·.».a Ir+ :·..»ì» .:·:·.» » » a..a »+.
Ia:+rr⌫ aa.a : +a +» +aì» a» r⌫ : . · : ·» :⌫ .»sa ·++ ·I+ ».Ia
. a»»» .a ».:·Ia
a+s.»+»⌫»a..a»⌦.»⌫»+·»+.ì»ì»·.:+rr⌫as·.»·
a+ + ·».:+rIa »⌫ a aa..»: ». .»».a a»·.:+r»·»a·s». .
a» ». .»⌫ a»:+r · + » » .a .Ia .a⌫ sr⌫ + +a.as ·..: »» » »». a:
+ a..a a»·.:+ra⌫ a+ ». ».»:a+ · ·aa ·.l.a a a.a.rI» la
»a..a»⌦.+aa»ì»:+rr⌫ .»a+»:⌫ - .»a·s» u+ :·.· :⌫
+ aa .:u+ a :s·.·» + aì» a a»a »aa»».
»·+»a.:⌫a+s»».⌦.:a»⌫ - a⌫:⌫»a..aIa+aar»a
:⌫ a» .».a..a ». r·s s .a I» Ia ar»:⌫ . .r »a⌫ as·a:.» :u »». .
+ ·Ia ». a. ·.a ». ì», »»a »+ a·»».. »a+·saa + Ia a+ a +s
» a..a sa». :컸a» ...» + ·:·a .ìaI+ Ia . :.aas ·.» »
»⌦.a·»·..as»·Ia.⌦.:+»»⌫ a.»»·...⌫s»...a.»+·»»..
ra.r⌫++.a»..a.a·»,»·a·».:»»as:»» aa...·».»·
»+·». .. a.r⌫ + +:⌫ »⌫ .»+ »⌫ .a »·:⌫ a »I» Ia .as »a»·»·aa»ì»
u..u :s+·a»·
+.
».a:».+ra..»Ia.»+·»».. ..a.¸a»...»ra.
» a..a z⌦ ..a »»»ìa + +:⌫ .» »Ia as ·.r a.»» .».»s»·a.a·+ ·
.a ».. a...».: ·» » a+ I» a·»·..:a+ ·»·..» ». a.u.·.
·...:·a.I. a+ .» aIa. :»+·»..» ·.»··.a .·s·.
s..»..·»a·+.:⌫s»ra. ov. »⌦..+·»a..a»⌫+:·..»
» a+»⌫ ..»:⌫ :·»·ì»aa⌫ + »+·». ì»u..u :s+·a»· :..⌫ + +as ·.
». .:⌫ Ia . :»·a».»· »·aaa»a a. » .». z⌦ .aa ++ ·u..u :s+·a»·
.a »+·a»·.a⌫ s+:⌫ aa».. a.¸a» ...» »»:·ì» ».a:». +ra..»»⌫
·a .ì» .»» a+ · : ·». a ·»as ·.aì» .» »: r aa +.» »s..».»» a»
» a..a .as». : ·.a a. »s a»a⌫ + ··.a .a»a z⌦ ...·» u:
.a»a+ · :·... a.+ ·».a IrIa a·s.a⌫ saa + a+ »·..·a .·s·.
s..».:⌫ ì» »·a».»·»·..⌫ +⌦ a·¸a» ...»ra.: »»a: ·»a »+
..·»..a».»»⌦.:⌫.»+·»»..ì»·.a·.»»r⌫++Iaas·.aaaaes
: .r·+ »⌫ aa.r·+ »» ·
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
+z
+·¦ci o:+a
+ a: ·:+ .a ·.+·
+ »».· + »». + a+. +a
» »:.· . a:⌫ +»a»+⌫ a a:·.: a
»a» :.a.··. .» aa⌫ u+ :·: u ara.
» »:.·.a »u...aa . . a. ·..a aa.»a a a +»+·»⌫ a·r⌫ u.a »
»»a:·r+ , .» a»⌫ .·»:+r:⌫ I»» +·».+ a.Ia:·r+ ,»·» .» ·e·u
».»·a .»..ra.u aIaaaa. :·ì» +· :u aa» : »»· +·u·
u az⌦ ..a »u...aa .»·.:⌫ s+: ·»: as+ »»u ara:a a·+ra.+·
z⌦.»aa»ra.»»:.· aa.+a»·a».as»»⌫+·»uaIa :·ì»
+·ï.s»· + ar·a»+·».a »u aa ».as
.» aa» Iaas :u a »⌦ .Ia . + ·u a»⌫ .»⌫ s»⌫ a aa + a+ a» + a.
aa as.as+·».as .u.·.. u a a⌫ : .I» a ·a :Ia»·+· .u.·.
+·a..·++ · .»a:⌫ I»»».r ·ì» +·s r⌫ + +ra.a» +a»» »a·:·
»· .u.·.u aaaa.a .Iaaa..» ·r Iaa +s a +»s ·+ a·.u» »
.a »a:·s» r: r» a aa.» ».a ·:aa» »s·:+ »·s+ +aaa.+a·

++
+ »».·a·a la z-¡ .a a»
.» aa» »aaa» »:.·Ia : .a a» s ·ì» a» aaIa:·»· a»
+ a..a·a Iaa +s ïas.a·»a»ì».. au·sa·.a aa +.a·. ·r·+» ·
. r⌦ .»·z ·sIar+·.u a »aaaì» a :·»·Iaa·s+· »a... aIa
+ · .. as .ï»a..»a.as ». aI» a +s...+ ·a ».+» ·
.» a» »:.·a·s a..»·. . .a a»
a» :»»+·»a·:·:⌫ as :u aaa.s ·
I» I»+ »⌦ .»·a ìa .. aa·.a »aa +u·s
»»⌫ aa»·: ·»s · .u a»·»·+·aa.
s·s:⌫ :·.a.. a» aa»·: ·»s ·
: : » u·s.. aIaì»a·»aa.:⌫ ..⌫ s:
a. a.a⌫ s.u·s..::»·a .» a»+
..s.:·.s·+a..»·. - ïa.»+.
u·s»·» .»+ aa» :.a.··. »·.⌦ .
a·.ea:·.a.. » .»+ aa..r ..:.·
.⌦ .:·»+·s·s.+a·a..»·.+⌫ aa.
a» I» a ·u·a r⌦ »: ·»+·s·s a+
a» u·s.. a»·r⌦ »:⌫ : ·»a ·ra.a» z⌦ .
.as: ·»s·s»·.a » as .u.·.a +
+ ·s·s :+·».+⌫ .a»».⌦ .+a».r ·
u uaa u uu+au aa u uaa u uu+au aa u uaa u uu+au aa u uaa u uu+au aa u uaa u uu+au aa
a ua+au+aaaa a aaa au a ua+au+aaaa a aaa au a ua+au+aaaa a aaa au a ua+au+aaaa a aaa au a ua+au+aaaa a aaa au
u+a au+aa a ua+a au u+a au+aa a ua+a au u+a au+aa a ua+a au u+a au+aa a ua+a au u+a au+aa a ua+a au
lu.aaaul».a⌫aaaaa.aa lu.aaaul».a⌫aaaaa.aa lu.aaaul».a⌫aaaaa.aa lu.aaaul».a⌫aaaaa.aa lu.aaaul».a⌫aaaaa.aa
n+ln a a.a +l». +a+a+aa a n+ln a a.a +l». +a+a+aa a n+ln a a.a +l». +a+a+aa a n+ln a a.a +l». +a+a+aa a n+ln a a.a +l». +a+a+aa a
× aau aa:.s⌫ aan +un a × aau aa:.s⌫ aan +un a × aau aa:.s⌫ aan +un a × aau aa:.s⌫ aan +un a × aau aa:.s⌫ aan +un a
aaa. +× aau aa:.s⌫ aaau aaa. +× aau aa:.s⌫ aaau aaa. +× aau aa:.s⌫ aaau aaa. +× aau aa:.s⌫ aaau aaa. +× aau aa:.s⌫ aaau
. + . + . + . + . + · ·· ··a⌫ .»· |aa.s⌫ aaa+u a⌫ .»· |aa.s⌫ aaa+u a⌫ .»· |aa.s⌫ aaa+u a⌫ .»· |aa.s⌫ aaa+u a⌫ .»· |aa.s⌫ aaa+u
u aa+ aaaau u aa+ aaaau u aa+ aaaau u aa+ aaaau u aa+ aaaau
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
+:
a ·»⌦ .u·a» »·a .ì» s·s » :a+ » »»·a» as :s·s»·+aaa + .a+
a» »·» »:.·»·as :s·s a» I» .»sa»ì».a⌫ s.a » »:.·.as :·ì»
» »:.·.r ·ì»+ ·+·s·s» a u aa» aa...⌫ s: ·»: .aa.+ ·u aa»
aa...⌫ sa» + · ·a⌫ .+ ïas..⌫ s+·»» a.+ ra.a»
+ »».·a·a la z a.a
ua» »:.·a·s Ia : r+: a» »⌫ a·»⌫ ì»» aa.»⌫ a + a+ »
.⌦ . · »» »»» »:.·a·s Ia . r+: a» »⌦ .»·ra» »:.·»·s·sì» Ia
.a⌫ s.» a.+ z⌦ .. a :a·»⌫ ì»» ra.a» a» »⌫ a·r⌫ uu·s.. ar·sr»»
a +»u a.a⌫ s.:·»·
+ »».·a·a la ¡ a.a
.» a»·as :a» »» ·:⌫ ra..a . r+:as ·.» »:.· + +.a +
+ a.+ »a+ .r ·u. a»a» .u ar +sa» :·r»»r·s uaIa s ».a⌫ s. +
».+ a..⌫ :+ ». ::⌫ »a» u :.a aì» »⌫ r»·a+ ·.a+ a.a aì» .: · »
».» +»a ..ar». au :ì», : ·..a : ·.I» Ia »·:·.r »» »»..
u a.a⌫ s.+:aa +.a·aa»·u :ì»» + a..⌫ :. ::⌫ »a»ì» .. +:⌫ a a aa +
.r·». +Iar +sa» :·.·»+·»a+ a» ».ìr .r » a·.. +.r⌫ s+
+»aa .» » r»u » .» aa» :·r»».a. » ».s»» ar»»aa»·
..⌫ s.I+ »ar·» »·. ·r·+:·.a.a·a+ r :» ·.r ar ·.»» a aa.
4·»»aì»a.a·a .+.⌫s»aa..+r»» .+s ..+»· ·a·
»a .»·» »aa +».Ia »r ·+.+» »: .»»a z⌦ .»⌫ :r ·+as .u⌫ s.

as ·..a⌫ s+ .r » aa·.» »». aa.a »as ·.ìaas ·.»»⌦ .
a+:r·+ra.»»:.·»a z⌫a+a· z⌫a+aa. ».a»·aa·
+.·.aa ïas.:.·ar·+aa.+ aa+»»»·»as·.»+·a..a+.
.»a.»·ua.a⌫s.».·r:I++· »·»»:r·+ra..r·.aar·a
.+a· »r ·+ » »:.·+ a.» . »»» ·+aaa . ·..s»» ·r⌦ »»·».u: :
a·s+·a »..⌫ s+.·aa a »ra.u a.a⌫ s. a⌦ .ao ao ·:a·or a». .. ·
·.a·+a.l»»a a a ·:+ao. ·|o .a· |o aao .1 oas ·.o⌫ r a». .|1
r⌫ + a.+ao.a oo o.n.·:. · a ·a aa⌦ .a oa o» ·.»a..»· .o aao aaa
|1»·s»ooas . a ·:a an a.s⌫ s.+o+⌫ .o: ·or .r or .+·r a». .|1
as:a ·:n a. · ·a aaa»⌦ .+a .Ir l»». ·l» I» a »aa.a ro as .
·osos·oas:+a..a.|raoo|oo⌫.s⌫s. .n.·:.»·r·oo⌫.s⌫s.
¡r |a s o
.» a »a·»·..a. »aa + r..:⌫ a» a·:» · »» » »:.·a·s
. r+: + +.a » a.a⌫ s+ + a.r»r»»: as ·. Ia a r ·+.»»⌫ s+--
. +a· a·» » ·.: .+ ·a +» aaar a.a .»ïa. a+.I:saaar a.
.+»»+. .a»+» Ia..⌫s.I+ì»..au·sa·.aì».a»...:⌫s:
.+»: ..+.⌫ s»a a.. : as ·.ì» u. a» ìa .. aI+ ì» a» .» aa» aa
»·: ·»Iar·sr»»aa + »» + a.»·e·r».:⌫ a» :·I+ : .»»aì»». +
a.Iaa·.:⌫»+a.u·»a+s»+ì»:⌫»a» »+·a..a+.a»a·» a+
u a.a⌫ s.».»·»·.. a.+:+⌫ .u.·.u a.a⌫ s..a⌫ sa»» »· .r·a ++ ·
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
+c
a» ».. »» »·+ ·a ra..r·
.» a.a. »e·. »aa + ».IaI+.aa
ì» » a. aa.a aa» a.a:»u a.a⌫ s.
»·» »u a.a⌫ s.».aaIa:a.»·
: .+ » .» a» a.»a :aa + + a.+·a
: ·». : ·» aa.»·:» ·ìa + »ì» .+ »
: + »:⌫ u. a.Ia»··.ìr.·»
:· . · »I a» u . I a+ · » a. ».
+ »r⌦ »»·.a.». aI» .·»a..a.
.a⌫s.a. ua.a⌫s.».Ias» .u.·.
»·as »a .:·» »⌦ .+a.+ .r⌦ »+ .
a.»·: ·».u aIaI+.aaì» » a.Ia
a +s aa.:·.·»Iaa +s
.»a.a.».·»:as·.aa+ »»».as:»:·» .4·»a.
ì»r..:⌫ » a.»a : »»+ ·» a.».+ » ïasIas ».·.ra:»» ·+ ·.
aa+r...a»a.»·ua.a⌫s.+·s.as:⌫:a.»·».aI» .»a.»».r·
s .as . a⌦ a⌫ ì» .u.·.I» as·ì» .r·a :»·: ·».as as·ì» .r·
as:⌫:a.»·Ia+aaar⌫++ +a»»»»⌦Ia+·»a..a·.a :+»
a..»·. · ï»..s » ».+ a..⌫ :» .r ·+a +s.+·u » .r a» · aa.a.r ·+
·.» .r ·+.a »Iaa +s»+·»a·:· .u.·.+a»» »a·s .u⌫ s.a» . r+:
+ +» a.a⌫ s+ :·.+ »r ·+a : :·.+ »r ·+aa. . ·+ »I»»aa.»·+ a.
n a. uus:u+m a
|ua.au »:aaas⌫unaa+.
a .a.a+× u .a au + aa:
aaa+. a+snaa+..uulu
a .aa.+ua+u+a .×s+:
aauu ua+a .×⌫ aaaa « a.u
a .u a.a⌫ a. u+a. ua +.a u
u+a. ua +.aa: a +. ulnu
aa:u+aa aa. nn au +
n anua aa .n alnu
+:
.:: .» ·: .»»a aa +» .ì»» .u.·.a +u a.a⌫ s.».+⌫ .» a» .r ·+
aa.:·: as ·..a. »aa + »» »..+.⌫ s».aa» a :»·»·r·sr»»
r+..+a·»⌫.a».+a·:⌫»»»⌫»+·»ar»·.u.·.a»ìa».a:aa+
I» + a.»+·a..a+.u a.a⌫ s. .» a: »»a :»· »»»aaa +»⌦ . »r ·+
u. a» » a·»·.»a ra.»» » ar ·+ :» ·aa·.»» a».a »
+a·.»»»a.a·:»·.a.» a»:ua.a⌫s.».r+s»
»:..».».⌫s,»··.r·sr»» »a.».+..a»as.a:+ uaa»
ra..r· a +»»» ».» .aa:as r·..a·a·.:·» z⌦ ..a »:⌫ » a
.u.·.: .: ·»»⌫ +..⌫ s.as a+..a⌫ s+ a+ »» I» + a.·.aa.a+ ·..as
.u.·.a++·.r·:»»»..»» »»aa:.a.I»r·..a·a+s»+·»
a ·.+ ·.as »».a⌫ s+: + » .» a» :.. ».a. »aa + a» ».r.ïa+ a+ »
ì» » a. aa.ì» u a.a⌫ s. » »as ·.»⌫ »+·»a r a +»»» » .u ..a⌫ s.r a»
..::a +:⌫ .r· » »a . + aa.aa:a .r· » »ïas:⌫ I» »⌫ ì».
.» » a⌫ 4 ·sas ì»:⌫ » a
a⌫ 4 ·sas ì»:⌫ a+ ·. a» ».» »
»·.·»+ · ·.a·l»»a a »»
+ a.a »a.a »I+ ì»ì»
+a:+ · I» .a· »» I» ra:
+ a.u aas ·.»⌫ : ». . .u.·.
a +u a.a⌫ s.»»» +4 a
nu »:u aaauaa a +a.a+aa+a
u +u a⌦ a.u un⌫ u a .×s+:n au +uu⌫
a:.a⌫ aaaa a.a.a⌫ a. aa nu lu a aaa+s
aaaa. +a.aa .×s+:aa .. +.a+n a
au»:.nunuaausaalna+a.a+a.a
a.+ua +a. +aaa au.a⌫ a.n a. u
+
·
¦
c
i

o
:
+
a
+

a
:

·
:
+

.
a

·
.
+
·
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
+a
.» a.⌦ ..+a·:⌫ .r·».»a» » u a.a⌫ s.».:aì» »» a :⌫ »a»
u+.r· ».u· »Ia.r ·» a.» ·r ·.a ·. .» ar⌦ »»· »..r ·» .»a»
ì»r..:⌫»»»as»»:.·a·s . r+: »..a»·a.:⌫.a·a·.:·»
+».a» »»+·ua.a⌫s.».a:Iu+..⌫s. aa+a.+·»a»Iaaa+
»⌦ ..r ·»a»: ·»a·.»+·»» a aa.. »:aì»
.»a.r·».»a»aa+ »»as+·»a·u. »..a.I» aa.
u⌦ »u·+ ·
ao |o . aro ro |o ¡a s aao r. a
ro |o ¡a s aao ¡a |ro
ao |o . r. a. ·ro a a+o+⌫ r a. o
ao |o . r. a. · ro as·aa oa o» ·.r aas ·.r⌫ ao a o
ao |o . r. a. ·ao aas .|o . a oao
»»».ua.r»»⌫ .·u⌦..·u»:++»».a.:+» uaa+s
»+·»» asì» .a⌫ sì» aa.. a.I» »»»a :Ia
+ »»»⌦ .a» z a..ïa..+ +ì»» »·ì» »» i r a .a »r aa.
aa.r a.a⌫ s+ì»r⌫ + + .a »r a+ a »»⌫ a⌫ aa.r·+ »⌫ »⌫ :.a:+ +a+s:⌫ a a
»» .⌫ :a·:» ·.aar a. ·:⌫ »⌫ as r a.a⌫ s+ z⌦ ..a ».a as a»aa»a⌫ .»: ·
aa.·...r·a »a⌫ .a⌫ s+ » .» a»⌫ as r a.a⌫ s+»⌦ .ìa : .a» .aa +.a⌫ s
.a⌫ saa +a» ..a.: + »
+s
»»a+»raì»»as·.aa·:aa» ·a.r»r»:raì»»
as a⌫ + u a.a⌫ s.a :»·.⌦ . »a.»» + .a+ +⌫ .a.».a.:·a+s
a+.+·ï.s»a aa+.·»+· ·»⌦.aa»·I+Ia.».aa. +aa+
»» +a: ·+a a +.a·a+a .» »a +.a alaa⌫ a »⌦ .la.a.⌫ a»a aI» .a »
»» »⌦ .+ a.a»a·».⌫ :a.Ia+ » ·ì» u a.a⌫ s.a·: .» au a.a⌫ s.a·:» ·
.a.»r⌦»Ia:»:·» »»Ias».a⌫s.uaaa.a»:..a·.» .a⌫s.
u a.a⌫ s.u a+ · ·..a» a». al.a⌦ .z aI» » » a» ..⌫ s.+ · ·+a .»·l»
a a.Ir » »la»·a» ·a .a » »» a+a . »» »·:» ·as r ·.a ·. »·:Ia
. a.I» Ia .a a. ·r aì»» aa»a+sra.»» .a⌫ s»»a .a⌫ s: .» ·a·:
aa.»·+·ra.»» »»a.a·..aa.·
»·.u.·..a »r aì»» .u .»⌫ ìa .a »
». .a.
: + »a·: +s a» ».»s ar·s
r»» i +» a»».u·»»aa.»a.+
Ia.:⌫ s+: ·»s·s »» ».a⌫ ì»»· .» a
.⌦ .: ·»s·s »» ».aa:Ia»a .: ·»s·s
.u a»»⌫ a» .u.·.I» as·a :Ia :
a» a⌫ a+ a» »·.»a: ». . ». .»»⌦ .
»» aa::⌫ »a .: a» ·:⌫ .a »:⌫ .»saa:
.»»»asïr.++ì»,aas»·»·.·.
ra:: a »» » aì»ì»+ · .ar·+ ra.
+
·
¦
c
i

o
:
+
a
+

a
:

·
:
+

.
a

·
.
+
·
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
:c
.» aa ++ ïas.au·.»asïr .+ +»⌫ »..a »as ·.I. »⌦ .» :»asïr .a⌦ .aa
»·aa + a »aa+ »Ia » a»» as+ a.ïs»a.: .Iaì»» · .u.·.
I» a. as.as
+ »».·a·a la : a.a.a »
+ a»·.» a»» » »:.·a·s Ia : r+:.+ » a» ì» s·su·Ia
a»»...⌫s»:⌫ï....⌫s»a..r·:·aa».»»⌦. z⌦.asìa:·»s·s
¸a..»·. i ïa.»+., a+ Ia»·: ·»a» »· .+a·Ia..⌫ s»+ a.
» ... a : +a» .a ».. a.. +»·: ·»a» Iar⌦ »:⌫ +a·a aa..a »»·
+a·aIaï....⌫ s» .+»..s.:·.a..»·. · ïa.»+. Iaa :» a
- ïa.»+. .a ».r »»⌫ : + » I» .»sIa .. »Ia »r»».as .⌦ ..+a·
». aa asu a·.+ »»» ».Ias »:⌫ . ·»r·s+s» : .» aì». ».a. »
a Ia »» »..r ·Ia. :r·»+s» :Iaa ·. .r aï+ . a ·.» ·ar .
» a:⌫ .r·»»aa:I+ aa +»·Ia+·.I+ :⌫ a: »Ia» ·ar .ì» .r· :⌫ :·
:.»»a»⌫.ua»+.».Ia»ra.u.⌫ar·» .·+»I»»+s»:
.r·.»a a.r· ».+ ì» » i . +s . ·I» .»a a ».ì» »» ·ar .Iaa:»
a+.·+»I»»I».»aa:.aa.as·.».aa +»»»:·.·»u.⌫Ia
:·.r »»⌫ as : + » »⌦ .I» »⌫ ïa·aIa+ ..a ».»» a».a »»a »+ +.s »
.a ..⌫ s» »..a »+·aaa»·ï....⌫ s»»·.ar⌦ ».. a:⌫ +a·a :·.+ »
.. a.r· a »»aa. : + a..aa⌫ a..»·. i r +ï». »⌦ .».s a»aa»·
:.
ì»»+·»»+ +·»..⌦.:·».a:»a +»»»».»+»·.u.·.
I» Ia »a·»·.a·.+ ».as » +»·.r ·».»⌦ .⌦ .: ·»: »:⌫ .⌦ .a» + ·
».+ a. »r ·+ :» ·aa·.»» a».a » r..:⌫ s ».ar⌦ ».. a ».s ».aas
r ·.. ·»r»»I:s+ z⌦ .r·sr»»r » r»»»» aa. .» ar» » ·a·
»» Ia a+ s »»a.+·a.» as .u.·.I» »⌫ ïa·aIa ».as
·.Ia..⌫ s»»» .a a: + » a» + a.» ·s» ·.. a.u a. :a .»»
.a a»a. i :·: e·s»a .a» :»» ·s» ·.. aI» I»+ »⌦ .ì» Iaas
:s·sì»+ »» »:. -+ »+ . .u aIa..⌫ s»»» .a a a +»+ ».a·. --
+ »a·: +s + a.a :»·r +sa»
.» a»·as :s·sr⌫ + +»» a⌫ r⌦ » »r ·+ :s·sz⌦ .»·Ia +·»
»⌫ +·». a ¸.u.·.s·s »», r a:⌫ ìa Iaï....⌫ s»» a . ·. .a⌫ .»: ·
ra.» ·a·+ .a·»·+ aa: .».⌦ ..a » : . . ìa Ia+ »a.r a ·.Ia
ï....⌫ s»+ a..a »Ia ».. ·»»aa..a + ..⌫ s+ · »a »»a· r»·a+ ·.
: .»+. » ·a⌦ a..»·. : u + »» + a..a »a s» ·Iar⌦ »a⌫ 4 . .» a
r⌦ »4 . ».: a. ·. ..a:+ ì» »»·a aa aì» ..»·s aa +.a »Ia
ï....⌫ s»+ aa..»·. : ïa.»+. + ·»..⌦ .ï....⌫ s». ·. . . a:
a» ..a ».r »»⌫ : + » »⌫ a»a.r⌫ + +:⌫ ua»⌫ »+·»a r.u.·.as :s·s
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
:z
.» a+ »».·..⌫ a»+ar » a ¡
.» a..⌫ s»»:r » a . »⌫ » .»·s»·. ..:u· »·z a:⌫ a »
ra.s·s ».»·sI»»⌫».a:».+ .r·:as·s+·+a.·.ra.a
Ia.a⌫ s..a »a : ,s..» »» .a »»a·»a·+»»a.ra.s·s aa.»:
a . uaa⌫ s·s»⌦ .ì»Iaas :» .»·s s·s:a+ ·+ »» »:.
».u·Iaa . ì»r +.+ ».a·. -+ »a·: +s a a: ·s a»Iaas :» .»·s
»»»a»as:a»:⌫:·»ra.a» »»»»»»»a».a.I»»·+·
» »ìa+ u. a»: ..·u⌦ .ì»ì»+ · ·+» a l» . a a·aa l» a a.a·. »⌫ +a
a»aa al+la + . l» »⌫ Ia.a a.a·.»» .aa». a .a⌫ s.a» : »u⌦ »u·
»·» .a» + · ·uaIa»·+ a»» aa +.r .a.·»la a ·. a a a.laaa a a
a»a » .a⌫ a.»·I» a»a ».a·Ir +» ¡ . ..r ·a» u·Iaa .: ·»s·s
s·s :+· u·Iaa .:⌫ . ..:u· s·s» +a+s +·» +aas
u...u... .»aIa.⌦.:·»».»·s »»»a+· ·ïaïs:·I»:·»
»a .ì», ï+as ·.»⌫ ¸.»» a»»·..au»»·».r ·Iaas : ·»:.·s:a.,
aa.»» Ia as : ·»»a .»⌫ : »:⌫ :⌫ +· :s·sa : »» . a.I» +·» aa.
. a.I» + a+ a »as »a·s+ »
+ »».·.a ·laaa a ·»a a»·a
» .a ·», . ¸» .»·s, .a »»»ì»a⌫ »· »⌫ .»++· a+ »a·»+
ra.» .a ·», .I» ra:»» »· ..⌫ s+ · ·a a»»· +a.a·a a a»»·
.a I» »⌫ » +»a»aa·s.: ·: ·. »a·»+ a ·», .»a.»» a +sa·s+·:⌫
:+
.»s⌫ sa»s·» aa.».:·ï:aïasì» .ru »a..+ . ·a »:·» ·aa·u.
r⌦ »ï+ .a·»·.ì» .r·
»» .r⌫ s»»a»»·s.⌦ .+· :s·s »a»»·sa: :a.:..s·s
.⌦ .»+·». a⌦ .»» a»+».: ..a » :⌫ »·as :⌫ »⌫ ì:»» ·ra.»» .+ »Ia
a +sa·.a a» a·+ +I» »⌫ :⌫ + ·..as aa.»· »»» .a ·», .
ì» »a·».rsz⌦ ..a »»»a. a· »·s·»·:·ì» »»»·s z⌦ .ìr .+a·»·»
uaa»»+. »» Ia .r ·..⌫ s»ì»ï....⌫ s».ar»r »a⌫ a+ + a..a »Ia
ï....⌫s»:+» a..»·. i ïa.»+. r..:⌫a+ ra.»a·»
».a·»,.»....:»z ..+aaï+Iaï....⌫s» ....r:.·»Ia
»» Ia a+ »a.+·»
»» Ia .. »»·» .a ·», .Iaï....⌫ s»a·: +s a. i :·:
.» a.»·I» .»sìr.. » aa.I» .»s»⌫ .. » »⌦ .ìr.. »+»»»:.
+ ».a⌫ s+»»a.as ua+ »a .»·..⌦ .+ »+ . »⌦ .I» »⌫ .. »z ar»» ìr + s⌫
Iarï»sr»»:⌫.·»»·.r·» a.:⌫rï»s.a»a..»·»a»as»»·
.» arï»sIa aa + ».»·» . »:⌫ » ·» »ì+ + »I» aa.Iaa »» ·»·
» · a:⌫ ìr a ·.» a .u a»+ ».u· »»·a aa.a a.a⌫ s» aa.Ia..⌫ s
.u a»+ »·. »a aa +u a+ · ·u.a..·»·a a⌫ .aa a»a »» ·a aa.. .
»» »..a·» ·a·a.u a»+ :⌫ ï....⌫ s»»» I» »⌫ .u a».as : »». ..⌫ s»
»» »»a »» »⌦ .» Ia» ..»» a:⌫ » ·» »a a» »a.Ia.. as+ » »+»··.
+ ·.+ »·»· .» »». ì», ra.ï....⌫ s».a »Ia.a »»· » .». : »»+ a.
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
::
s» aI»+ ». ì», » ..⌫ s»: »»+ a.»s as »+..aa +:·»+·».»·.u
»» » »+»··.ì»ì»+ · ». ì», »⌫ ì», ». .+ ». »asa ».ï+r⌦ »..·
».+ a..a »». ì», ì» Ia ..·».+ a.»⌫ ...a ·as ·.»⌫ + a.»⌫ .a..: ·
as ·.»⌫ » aas ·.»⌫ »⌦ .:·ì» + .ì»..⌫ s».u aar .r » :.u a»»·+aaa
:·ì» .a·...⌫ s»a⌫ r⌦ ».a »a·a :
+ »».·a aaaa+·aa ·»a a»·a
+a»·».a·»,..a⌫sr⌫++r..:⌫»»·a...⌫s»»: » .
»a·»a·+» .a ·», .:aì» aa»·: ·».r· »» »⌦ .+ a.a :»·as :
a» aa.u a.a⌫ s..»» a».a » ïasa» »·.·»ì» .a »». aa».a .a :⌫
ï....⌫ s»:⌫ a» r·sr»»as Ia .. ».a a»+ a. :· :·: .. »:⌫ Ia »·
u a.a⌫ s.raI+ .a a»a. · :·: a» ra» · :r ·+.a a»a. · :·:
»⌦ ..»a a.. »ìr .a a»a. i· :·: aa.s .. ..a»»...a»»
»·u a.a⌫ s..»» a».a »
:»as :u aaa.a» Ia · a⌫ »⌦ .ra»·as :s·s a+ ïa»
u a.a⌫ s.a ·:aas ·.. »a.. a» . »z ·a +s+ ·»a.»a.a+aa⌫ » a.a⌫
a·»»»z⌦ ..a »a u a.a⌫ s.. :.a a. ·a·ìa » + u. a» ::aì» .⌫ :aa
Iaì»u»»·:·»»⌫ »»»»:.·.a»».aa+a:»·as:s·saa.
ras·s..⌫ s»+ a s·s:a+ · ·+...⌫ a»la»·l» .a »a »g ..a⌫ a.a +a .
.·»+a . a.·». a l» la Ir a.l.». s·s.asI» ì» Ia..⌫ s»+ a|

+ »».·u ». a·aa..» la a.·»+ a+»I+
»».+:ï+r⌦»»·Iaa+..·» aa.Ia»·as:⌫:·»:a·»⌫
Ia aa»»» .a a:⌫ ï....⌫ s».ar»a» .»»⌦ . ì»» .»+ aa» :.a.··.
ïas»⌫ + a a» .u⌫ s. »· .: ·» » »·» »»⌦ .Ia..⌫ s» +» + aaa.
+⌦ a·ì»..a :a. ,,·+.⌫ »»a·.. »·.+⌦ a·
r +.:⌫ as :a·»⌫ s .»a». a.I» as .»» a».a » .u.·.+ a
ae·uaa.a·.». . ·+ z⌦ .»⌫ »·+ .a+ + s.a :⌫ . :·. .+ ·.+ .a »»+·»
r»r » aa.» as.» a+ ·ì» ïas:⌫ a·»⌫ I» . a+ : a»⌫ a·.». + ·.+ .»a ·
» »Ia »·sIa»»aaa + »a .»·:⌫ »·+ a » .a»·s :·ì» Ia » a »⌦ .» a
Ia .u.·.» a+ ·:⌫ . :·. ...».a ».u.·.+ :·..»ra.+».a.
: a»⌫ » »:.·Ia u·.u⌫ s...⌫ s»»»»:a. ,,·ï: a ·»:. »·.
·.+⌦ a· »+·»4 »:⌫ .»s» a+ ·»..a »». ì», » » Ia .a »a»ì» aa.
s .Ia .a ».» ·ra.ï....⌫ s»a» :·a.⌦ . : a» .
»a»·»⌫ .» aa⌫ u+ :·.. Ia . :.·.+ a.a »a+.⌫ + +as ·.»·
» a» s .u aa .»»I:s ïas»+·». +»» ara.»» .a au »u .a »:·.s . »
aa.ì»a⌫ u+ :·.· Ia . :.·.+ a: »»a+ +as ·.a» .a⌫ »·» a» s
.a⌫ s+ »»⌫ .a »: »»aa⌫ .a »ì»a ·»a »+ aa.Ia . :ïa .·.+ a+ ·.+
a⌫ »· z⌦ .+».a.s .I» .»s» a.as+ ·».Ia .a ».⌦ ..u⌫ s.»⌫
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
:c
: ·». a ·»».: .»»a»⌫ .a ».. a.». .:⌫ . ar⌦ » :a a » aa.
a +»»»⌦ .:⌫ a a ».aa⌫ s»»+·»» a .aa⌫ s»ì» .u.·.Ia »·+ a Ia » .a»·s
aa..» a»·aa + :⌫ »⌫ »⌫ »»a».»·ì» + a»·»a·+s..» z⌦ .»⌫ .·s·.
s..».aa».. a.¸a» ...» + s⌫ ·.aa»ì».·s·.» ·a»ì»»·
ïas»⌫ . a .·s·.a ... a..·+.⌫ s+ :r⌫ + +ra.+».a.»·s ..·s·.»⌫
aa.»..·»»·.·»:⌫ .r·a.a s ïas»⌫ »a+.u a z⌦ .: ·»..⌫ s
+ +.a.+ · ·a. l» I»g ».a ·».. a..·+:⌫ .» ·ra... a.a .»· aa.
».+a:»·.·»+·»:⌫ .r·a.a s : ·»».a».»·ì»:·a+ a .:⌫ a⌫
aaa»a a. :u..I+.a ¸ +·»»·aa»ra.u..a »»·a »u :s.» ·
.»aaa»Iau...a..·+:⌫»⌫»».·» aa..a»a:·»..aa»ì» »⌦.
+aa »ì»a ... a.»+·».a »». .ra.r⌫ + +ra.a a»aa.aa:.·»
.. a.ra.a» .u.·.a a »a.a s.»» a» »+ ·r⌫ + +:⌫ a·:·aa.. :·. ·s
r ».».» ·ì» .a ».u.·.»..»sIa:·.r·I+ » aIa .u⌫ s.a» » » a+ I»
. + ·a.I. »a» aa.I» » a+ ·r⌫ + +ra.+».a. .» aï+r⌦ »».
a..a:»+·»a·..»a.:⌫+.ì»I+ »⌦.»a+·»·..a..·+ra.aa»
»..a »a :·».. aa»ì». a ·»Ia : ·. a a »».Ia : , +a». .»⌫ a +s
.. a.»⌫ +.+ a.a »a·a·»»⌫ a ·.I+»·»·»
a a »»⌫ ..»a.I.»⌦ .. u a.a⌫ s.+:+⌫ :·. .+aaa.+a· aa.
»⌫ ..»a.I.»⌦ .:·ì» +».a.+ a. »r ·+ :» ·aa·.a ».+a· .-· a⌫
»»:·ì» ra: »a·»·..a.» »» a»».⌦ .: + »»⌫
::
:·I»r⌫ + ++ a....».. . a»+ .a+ s ..a : ,a.I.:·ì» »⌫
» .»·s»·. :+ +Ia.a⌫ s.as ·.a⌫ a+ :·I»+a».a »» ..⌫ s»»⌦ .»⌫ » a s
ra:rï»s I» + ·»..a »·.rï»s.. » ». ara. » .⌦ .a» »...⌫ s»» ss»
aa + +·» .» aa :»·.⌦ .: ·»»..aa⌫ s».a a. ·.a »r a»a+»+ aa +aa
Iarï»sr»»ìa u .»·»».+ »
:·I»a» .⌦ .I» . + +a a ».: · :» a.+ : . · »» .u.·.a.I.
aa.a» » ».u aì» .a⌫ sì»» asì».a»a .⌦ .a» a a »»..a ».» ·ra.
ï....⌫ s»aa + a» s .u aì» .a⌫ sì»as .a»a+
a» .a⌫ sr⌫ + +a +sï.»»... .:⌫ ïu..»» a»a» .a⌫ sr⌫ + + a a »
+ .ì»a aa. a·a» a +s.. »ra.+».a.»».a⌫ s+ ìa a »ì»a» s .I»
..⌫ s»· a+ a :..⌫ s»·» a.+ a» u a+ ·a» as·aa» a.+ :·I»
.a ».r »» » .+a·:·: ,: : ,a a »».a : +ì» a» : .»»a a» Ia . :: ,
:⌫ a : +ì» ». aI» +a»»⌫ a» as :⌫ I»»
a¸+» .a..».a ».. a.»⌫ +. . a»Iaa» .la+.»⌫ a.·».r a.. a.
a¸+» .a..»aa +a . Iaa. a. I»a aua.»⌫ a».a.la a..»·l. I»r·a
»⌫ +a »⌫ a¸+» .a..»»⌫ .a »a..»»⌫ .aa»·a »l. I»aa⌫ a .» ar·a a a»¡
+a.»·+ .aaI»r·a a ++ a » z⌦ .» aaa»» a+.. a.·»+. .I»a a»⌫
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
:a
a·aaa»⌫ la . a»·I» »⌫ a.·»+ aI+ + »+.+ a
a +s.ara.
..»:⌫ » »:.·.»s:·I+
»⌦ .Ia»·.»au a.a⌫ s.
: :+⌫ ì»r·+ »⌫ .» a.»·
ì»aa⌫ +» » » »:.·.»s
. a.a »r·s .a »u a» ·
¸·».» .» . a+ »⌫ » a s
a .·s +..»»⌫ ra:
+:+⌫ r·:·a:. +·.ì»
.. a» .» aI» uaì»r ·:·a ì» aar ·+ aa.» ».a ·++ · ·»·.·»
l» a »a·.+ a a+s..»»⌫ :·ì»»·.»au a.a⌫ s.:⌫ ra:
+:+⌫:·....» aa.ua.a⌫a.raaa·.·a.aaaaa·a..Iaa»⌫
: .+ :⌫ I» Ia .r⌫ s».a ·Ia
a +s.»+ ra.»+·»+..»»⌫ ì»r·+ a» .r » »+.r ·+aa·
a·»·. I» ì» r ·:·a:. +·.as a⌫ »a⌫ ì» aa+ as·+ a.ï:aì»
aaa·»·. a+s.»+ » » »⌦ .:·ì»r·+ »⌫ +a....».. . a»+a.
aa+ as·+ + a. »r ·+ :» ·aa·as »a·sa⌫
:s
aa..»a.
»·+»⌫ ..»ì»
aa⌫ +r· + :⌫ u a
I» a⌫ :r · :· a
:. +·. :·ì» a :»·
.a »a·.a a»
:·ì»ì»..» »».
. ..⌫ s» a+ .» a
. a +..»»⌫ »⌦ .
.a⌫s.a:.+·.a⌫r⌦»
ì»·.+⌦ a·a
r ·:·a:. +·. aa.
a » : a » » ì »
u. . . .. . . ⌫ s »
»» .a a a+s.»+
ra.·.a» :a» »
. a »ì»Ia.:·.
+⌦ a·»·ì»aa⌫ +
:·ì» »⌫ » .»·s»·. :Ia.a⌫ s.a aa.ì» ·.+⌦ a·ì»r·+ »⌫ a +»» a s
:⌫ .a »rï»s+a».a »» ..⌫ s» .u.·.ì»aa⌫ +» »ra:. :z ara.ï».
ra:a..a:·.» ·a +s»+·»»aï. »⌫ aï.ì»·.» ·
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
÷c
.ara...»
:⌫ . a.a ». », . aa.
Ia. :»·u a:⌫ :·ì»
.a⌫ sì» » asì» .» :r ·
»·ì» .» a.»·ì»
aa⌫ +Ia. a.a »r·s
a+»⌫+:·..».»·r
..».»·r:·ì»+a.
. a»·.a ». », .
aa..u.·...».» ·r :⌫ r·+ » »»⌫ a .»⌫ s»a·s»» aa.I» Ia ì» »+·»
ìa ì» :a .»⌫ s:·.»» a ..aì» a» ì»a »» : ».» »aa +» ».u aì»
»asì» .a⌫sì» a⌫:.»⌦.⌦.»+·».»·rra.ua:⌫:·ì»a»r·ì»
.as»·a.:⌫ a :·ì» . a⌦ + · a» I» . : .+ :⌫ a» . a
a»+·saa+Ia.a.a»:.+·.ra.e»».:+· a·ssa
.u.·.» ï.s Ia . :: ,:⌫ » »:.·a : +Iaì» »⌫ r⌫ + +:⌫ a⌫ r⌦ »+ ·.a »
»⌫ a·»·.: us »⌫ .a a. ·a⌫ r⌦ » a+ s ..a »:. +·.. :ìr .r·as
+ »:⌫ a a »Ia u ... a..·+ra.+».a.»:a. :·ì» a a ».r ·ì»
r a.»»+ ·:⌫ +».a.»·.a ».r »»⌫ »·.»a+ :·..»as ·.»⌫ .u.·..a »
.a:⌫aa».»s:·I+ì»aa⌫+»».a. a.:⌫.»sIa.:·.:·..+·.+
» a+ ·.a »..»ra.a a » z⌦ .a a »»·I» Ia + ·r·+ a».»s:·a.I.I+
÷.
a+ a a » .»s:·..»I+ .» a:.·:+ ·.a ».u.·.+ :·..»ra.+ +.a.
:⌫ :·I+ì»aa⌫ + »⌦ .I» Ia» aa»»u a.a⌫ s. »+·»ï.s .a⌫ sa
»asì»a» »a·s»·sa » » .». I» ì», : ·»:a+ · :⌫ ». .
a» . a a ».»» a»a »»a »+ a+ .u.·.+ :·..»ra.a a »
»·:⌫ :»»ì»: ·»aaa.aaas ·.»» +a»»⌫ »⌦ .us·s·»:·: ,
a : +ì» a» »·+
a » »aa·a1·aa a» ·»a a ·»» a» ·». · l» . ·+.»⌫ aa⌫ a»⌫
a⌫ ». al» a⌫ aaI» .r a. · »·+·aa·.a..»·aa.a».a. +a.a .I+
+.·.a.·»a⌫I»a.a⌦»la +.a⌫¡ a+..aaa⌦»aaa..a.».au»⌫
+a.au»» · .a a+·»a·.s..»+ a+⌫ a·..u »I»I».» a» aa.» ·»
a⌫ara. +a.»·»+.la..⌫a»...a.a¸+».a..» »⌫»aa»aa..
.u aa .aa.» ·» .»» a»»⌫ a » »+a.a⌫ a»a·a¡ u »a»la ..⌫ a».
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
÷z
s-,··+ -⌧;-.:-:.··.
+·:¦c :⌦ :
+».a⌫ a.a .ar.. a»+ »s
» aa⌦ au·a. gg·.aa +·a·»» ua +a.
+ .a». »a· aa.a au.a·+a.
»»·. »a·a aIa.a⌫ a.
.»·a .·+.a »» .»»·Ias .»aa..r »ì», ra.
»»·+ :s·a sï+.⌫ s+ »»·+ :s·a s:⌫ »⌫ r a.a⌫ s.a »a :»»⌦ .ì»a...:+
,⌫ a » aa +s .+ aa »a : ¡.¸ :· ra.ïaa⌫ a +s : ·»a·..ass »
ra.»»·: .r +ì»» r·+,⌫ a »»·»·s .».a »»»⌦ .ì»: »»a.»a ·» »
aa..a »»»I:s.u⌫ s.»».a⌫ s+ì»».. :⌫ ·a ..r ·u s⌫ . :a. ,,·: +.
»a»·.»».»:·.+⌦ a·ì»..a :a. ,,·ï:aa + s .Ia . :» a.a a
ì» ..⌫ s»+ aì»..a :a. ,,·.aIa .as a +s.a·...⌫ s»:⌫ a⌫ .a »»·
».·a·»·.s .»s »as ·.e·»e » ì» :»+·»a·.. » a+ ì».».. + ·
.: a.»a .ra.»+·»a·.. »ì»+ »»⌫ .»Ia . ·»r⌫ + +aa.a aa..»»·
as ·.I.: ·.
r⌫ + +ì»+ s.a .»a·:·»· .u.·.¸·».:·.: ·»s·»»
a·+sasì»r»r»aaaaa.++..+⌫s»ì», aa.»...·Ia:⌫

s
e
,
e
a
d

ë

µ
e
e
t
a
t
|
e
a
÷+
»·»·s: »»a·s». . :·ì» + a.s ·s: ·»»a·s». . +a»a·s ii a⌫
.»+ a.Ia. :» ·.:·.·»u .+aì»r +.+ »»s a:⌫ ï..u »u :·.·»»»
+ .a+ · ï»..r ·.⌦ . . : » Ia .. » :: :·:.a »» ·» ·. a·»·.:⌫ ». »
a+a.+»»⌫I»»· :·.+»»⌫.u⌫s.r·++»:z⌫a+ :·.+»»⌫.u⌫s.
Ir:aa.a+·a⌫+·:+»aa+ .»»».»a.a»a+· :·I»..·.⌦.
s·»»aa.a·:·r»·a»⌫ :·I»..·I»a:·s.»»a».a»»a»
a+ ì»»+·»s·a·:·» » a :a·s.a »a...a a »ì».»
»⌫ »+·»us·s·» aa.+ .ì»+⌦ a·.a ·..⌫ s» »»aa:Ia :⌫ i .a»a
u ara..».a »r·+»⌫ »:⌫ ausu.r·»·as ì».» a.I:s
+.a+.a ïas.r·»·a·+sas:».a:».+ra.r·+»⌫»¸·».a⌫
».a:». +»»⌦ . ì»+ s»» »u a» a»r ·.... + a»·u a »»⌫ aa»·: ·»
»·.a»»aaa..+ ua»».Iaaaa..a»r»»·.»⌫»4·ss..».
.u.·.:·»»⌫»»·+·ì»a⌫aa.»⌫.a⌫s.Iu..·. +a».a+ ì»r+.
aa.:a» ua»».u·.»Iaas:»...+ .»»»..»»ua.a»
Iu »..»a :·.». . .» »u aa :: ».⌫ aa +:·s·a⌫ » ·+·aa·a.Ia
a+ I» :.·:+ ·.a »a.I. »»e·s»a .»⌦ .:.·:+ ·.a »s·.au+ a:⌫ »»ì»
»... +» a : » »a»·»⌫ u a».a »a .·+ »a.a..»·. i »a
.a »a..»· ïasa ·.+ ·.u aa re·u aa.a :: ».⌫ »·»»a·s a..»·.
· a⌫ »⌦ ..a
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
÷:
a +»a» ra..».a »»»»⌫ »:⌫ . aì».» a.I:s : ·». u aaa.
a» . ì» ·.» a sì» .a »a ra.a·»⌫ e..s·r·+»⌫ »» »»⌦ . : ·».a ·
ì» u .+ · +a».a + a» a·:·»· .u.·.+ a.as :» .+·:⌫ ra:
a »a .·.a »a..»· + a»·a» »·.»a :u az⌦ ..a »»» »» aaa.. +
+ aa »ì»a+ ..·» :u a +a»» »a» »⌫ a·s .u⌫ s. i· a⌫ .: ·» » aa.
.» a.»·a» a+ ..·».. + »⌫ a + .a+ a·s » as »⌦ .:·ì» a» a·:·
»·+ ·.a » .u a»..a⌫ s.a : . · »» a» + a.:·.·». :» ·..s :. ·
+ a.a:. · :-· ïa. » »·+a·aï: .: »·.s ::⌫ : ·» .»s .
»·Ia :·.». ..»»a»ì»a..·:⌫ a» .s : + »»·+⌫ : +⌫ ·
s ..» »a» » ..s :. ·as .». a⌦ a.a·.a» » :ì» »⌦ ì»ì»+ ·ì» .»:·
a.I. Ia ra.u⌫ s.ì» a» a:·sr⌦ » ua ì»a» s» » .»:·Ia .u⌫ s.
»a:.. »»··.»·.·sIa u .+a.a + » as+ aa..a·...⌫ s»:⌫ a⌫
ì» :a» ra..» .u⌫ s.a» Ia .» ».ass »ra.: ·» .» »·s.»» as
: »:⌫ . a⌦ + ·..·.»» asa» »⌫ s ..:⌫ s:I» Ia :a» :⌫ » ..s :. ·+ .a+ .r ·
.⌦.a⌦a» .»a,,·:++.a.+· a+»»»⌦.».a:».+..·».+a.
a⌫ + ·»⌫ u⌫ a·+»»ï+ra..»sa».a⌫ saa.a·aa»·ï....⌫ s»+ .a+
»:a. u⌫ a·+»»»⌫ +a». aaaa»· » a »⌫ »»Iaa a+.ì» aa +:a
+ ·a+. »a·»⌫ ¸» aa+ ..·» :ì».».:·ì» »»» »+·s.. +, »⌫ »»»·
a rau⌫ a·+»a·s». . a+ ua.a·+ ». aIaa a+. I» sa»a+ ..·»a +s
.u.·.a +».+ a..a⌫ sr⌫ + +
÷÷
+ +.». a.
a». aa» .»s.a ·ì»
u .+ · u aas·Ia
a r·sI+ a :a a +·»
»+·».r ara.»»»⌫ »
»⌦ .IaIaraa r·s
»·+·a.»·a».»»⌦.
+a».a + »⌫ »»»·
:aa» + · .». a+ »:⌫
a+.ar.»·+·uaa» ».:·ì»uaa»+·s..+ :·»»⌦.»·.»
Iasì» .» ·.r ·:..:⌫ +·a.» ·r ·.+ : ·» : a⌫ a» ».u·.» u. a».. »
aa.r»»Ia:·:,:⌫+·a.»· aa+ì»»».r·:..a»»·»»+aa+
u »ìa »» ·aa.+ +.a »a..»·
.⌦.a»a»».u·.»Ia+·a.»·.a»a..»· a+.»a:»⌫
»+·». a⌦ as·».:+r»·+ · a .»⌫ .a »a .:⌫ .».a. aaaì» aa.
us·s·»»·»·+a:ì» :+ +.a.+aaa»· +a».a + .+a·» ....»a
IaI»» .»».us·s·»»a.»·+ ·»⌫ + aI»»» a.·»:+r: ·. ua.» »
».a»ì»aa..»a⌫ s+»a.»»a aa·s+· a+ I» a·:aa»
.u.·..»s.» »»»a.+: ·»» a.·»:+r.a⌫ s.. ».a »aa» » a+ ·as ·...·
».I» »⌫ a ,,·:+rIa a»
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
÷c
aa.aa +»+·»4 »ra..» .a »». .r⌦ » a⌫ u+ :··- .»aa:
.r·..⌫s»+aIaì»..a:a.,,·+.⌫ »..+++..»+·a+.ra.
»»·+ :s·a s:⌫ »⌫ r a.a⌫ s.a» .»»⌦ . aa.Ia . :: »..⌫ s»a⌫ :·ì» .»»⌫
.+a·..⌫ s»»·r⌦ » I» + a.Ia:·.·»u .+a aa +ì»e·»¸a . a»a⌫ u+
:··: ra.a⌫ :⌫ i .» + aa »ì».r ·a:.» aa.:+r.a »a·»...ì»
ï»..·.a:.»s..»:·s·:e·»¸a .a» :⌫ » ar⌦ »ïasr».»
u:s+·a»ra.»»·+:s·as ì»r+..+a·»».a. .»Iaa».a:
a .ì»» + a+ .»» a».a »a .:⌫ .».a»as»·»·» .»»⌫ »+·»a r»··.
Ia ..⌫ s». s..». ·.» .a»·s aa.:·ì» . + · :⌫ ..·» a+ ·..·. ..·. .
» » .:⌫ s:I» Ia :»+·». :⌫ . a»·s..».ra.u..a »»·a »u :s.» ·
.as .». a⌦ » a.⌦ .u a :a» as·ì» : ·»: .aa.Ia u:»+·»a r
as ·.»⌫ : ·. r +..+a· : .a a». ·»Iaas ·..+a.. + +a»» ».»I» »⌫
ïa·a. .as+ · .»».a·»·..»·»+·». »··.a:.»». .»⌫ »·r +s: ·»
: .aa.Ia ì»a»·»+
a⌫ u+ :··: » .»»a:⌫ ï..us·:·a+.+»u:+ ·u aa +s.a »
ï.»I++·s aa.».as Ia a⌫ - .a a».: ·» » .».a⌫ sì»»· .u.·.
» a+ ·..·s .I» Ia +a:a:»: ,» .: ·» s .I» Ia a aaì» : ·»a ra:·s
.as uaa·:·:.r⌫++.ua.a⌫s.a..·»· .»»a+·».+a.r+sua
ì»Ia »⌦ .a».»·ì»» .u aa¸ : + s..» :·ì»a:·s+ I+:⌫
a·.:a. z⌦.»a+»sa·.·s a+.»a.»·:·»»⌫a·s»·aa+
¸r..»»a·sa..»·. -· a⌫, a..a::are·uI»ar.a..
÷:
»⌦ .» ».» .»a :.a »a +»ì»,
ì»r +.» ».»Ia :.·:r ·+: ,a. ·.a.» u..a..»·+ + .u a
ì» »»Ia »·.·:I»+ aa.» .a»·s .»»⌦ .» a».a. ·.a.» u..»·.⌦
r au a a+ .» a.»·.»s ..a »» +⌦ a·as »⌫ .. »I» »·ua + a.. :
a.a».. »»·» ·r»»: ·. aar ·+: ·. »»Ia .. »»·».: i, :·:
»⌦..⌫:»·Ia:·:,a.a»
a. ·.a.» u..ì» u a: »:⌫
»a .»·» » .⌫ :Ia
:aì»u a:.·:aa.
a»ï»:»·:,:⌫Iaa.·.
a.» u..ì» : ·»aa + ïas
:⌫ .»I» Ia.aa⌫ s+ì»+ ·
» »» .·r» a»+·»+·sìa
».»·.s a»u aaa + »⌦ .s .
a. ·.ì» : ·»I» .+ »a.»
.».a ».r ·»·ì»» a.»»Ir a»·.·ra.ï..us·:·a .a:r ·.
ra..»»⌫ a+ »»Ir a··.»» »· u a»a»as :».+⌫ s.:⌫ + a. »»» ·+ ·.
.»a»»ua+a..r·ï..us·:·aa·.a⌦ .u.·.I++·s.a⌫s:ua»
. ·.·sra.u aa .a»»·z⌦ .»..a ».a»··.:⌫ u aa :4 ».a »a..»·
: a.:+»»·»a ·s»»: a. - .a a» .u.·.+ a.r a aa.ar»ra.u a
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
÷a
»⌫ . a..asra..r »:⌫ us·:·aa:.Ia
»a·s»...uaì»»·.aa a+ua
us·s·»a »»»»a a»a·s». . a »
a »»·..aa.a aa·+..»» »»a .
»⌫a·ss·..»·..·»:·.:aaaa·+.
.u.·.uaaaa·+..a.I»Ia :⌫»a
. .»·. aa +.a⌫ s:: aì» aaz .»».u ar +s»·sì» : ·»u aI» Ia aa +
a·s+·ra.: ·»a .+. · aa.»⌫ » ·+·I»aaa»·.a »..s.+
»»a.a».r·»·a+sa⌫»»·.+a ..⌫sì».»:a»Ia:⌫
. »a..+ .u aI» ì» u aIa s ».a⌫ s.a»:»· »»a:a+ ·u a»⌫ a··.
+a.raì»:a.aa.I++·s ì»..·:·ì» .⌦.a·.I+Ia».:·ì»
».a:». +a·:· .u.·.».a:». +ra...·I» »⌫ .. » »»a»⌦ .a».»·ì»
aa asu aI+ as ·.»⌫ »»+ ·».»»aa»
.»u.aa+.a⌦ì»»·s
a+ s .I» : a .u.·.» a+ ·a⌦ .+»
..·+.l» »⌫ .. » +a ..·»⌫ a g
.»»⌦ ..a »Ia:⌫ r ·..+⌫ s.ra.u a
aa+»⌦.⌦.:,:⌫Ia:·»·a⌫aa+
+ .a+ aa⌫ +.⌦ .a »» : »aa.
:⌫ ».:·ì» s .+ r⌦ »Iaì»a»·»+
au× aaa .
sa⌦al»n+aaaaalu
n a .×s+:a a. +a⌦ aau a⌦ aau a⌦ aau a⌦ aau a⌦ aau
. s + » : l u u ⌫ . a u . s + » : l u u ⌫ . a u . s + » : l u u ⌫ . a u . s + » : l u u ⌫ . a u . s + » : l u u ⌫ . a u
aa .s+u⌫ u ç aa .s+u⌫ u ç aa .s+u⌫ u ç aa .s+u⌫ u ç aa .s+u⌫ u ç
÷s
.».. »»·u a:·a»·s .» a.»·u a
I» .»s:·: ,ì», a.I. »a»·
: ,a. ·.a.» u..a..»·+ + .»»⌦ .
a».»·ì» : ·»»⌦ a·.·s»·
a.» u..a..»·+ +:⌫ a. ·.I+ aa +
»a».a »» » +:⌫ + »s a·.·s
a». .». a⌦ + ·»⌫ a.» u..a.»
ì», »·rs·s»a »·sra.u aI+
u a»s a. a.I» : »:⌫ aa + .. »
:·a»·s +·» : ·»»a :+·.:·+ a »⌫ »+·»a r»·r⌦ » + a»·» »a⌫
: »·:⌫ : ·» .a⌫ sr⌫ + +Ia+ a»» ·.» +a»» ».». a⌦ a⌫ ì»»· :⌫ a»
».ua»..a⌫sr⌫++ .»Iaa».»·ì»:·»:·a»·s aa.ì»:·»Ia
»⌦ a» ï»:»· :: ,a.·.u..s..»·sa..»·+ + z⌦ .u a+a.
»⌦ a» ï»:»·.u.·.u aI» Ia aa +
r +. : + »»a .u a+·s a» aa.u⌫ » a.ra..» »·»a».+»
».u.·.a +.⌫ »»..: .ì»+ »:⌫ : .» 4 ».» »u a : ·»a »» »
r⌦ »»· .»» a»a·s a» : a⌫ ·sra.: ·»»⌫ »+·»a+ ·.as .a:+
»a.aaa+.s»+· ì:»»·aaa».s·+ I»»⌫aa..ra.»»+as·
»a..»a a : ·»s »ì» .» aa +.r ·»·u a» sa +s .»+ì»+ »r⌦ » aa.
: »»:⌫ »a» +ì»+ »»»a »⌦ .Ia :.·:+ ·: »»4 ».» »u a.»» a» »
»»a.as aa..»+ ·.. :⌫ 4 ».» »u au. a» »»⌫ :·ì» : »»ì»: ·»
au»⌦ aau:u+ln
n +uu⌦ aa+s+au+aaa ×s:
us:»+a .n⌫ as +al. aa .
u au.u uu u an⌫ a ua aa+a
a+a a aas aus a⌦ a. +u⌫ aaa
×s:aaa lnç u+aaa+a
aa ua+aaaa× al. × a
na as aaln n un⌫
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
cc
+ aa »ì»a. ·.u...a »ra.+ +.a.aa.
a:+ì»uaa+s .»a⌫ì»:⌫aaì»r⌫++
.u.·.»a+·:,»⌫».r+sì»ua aa.
».a:».+ra...·»⌫r⌫++:⌫a⌫r⌦»as·.
a» »a»
a» .»».:.·:»·»+·»4 »+ ·
ua»⌫r⌫++:⌫a⌫ a+ì»ì»a⌦+ .»s.
as·:.·:»..+ +· :·»Iaas:⌫I»» aa+.a»»..a.»+·»4»
». a.aa · .»as·:.·: a+ »»a ,,· I» . ».Ia.·»ì». Ia a+
. :»+·»as·. I+ ì»ì» + ·a + »»»⌦ .».».»⌫ »»:⌫ a·»·..+a:a ,»·
:⌫ » ·.»·ì»»⌫ Ia
»a·sa⌫ . ·»»· .»Ia . :
»·a».»·ì»a :⌫ +⌫ r a. ov.
.·s·. .\-| -¡Jo\ ».a
.·s·...⌫ +⌦ a· .. a..·+»+·»
»..ra.r⌫++ .».a⌦a»ì»r⌦»»·
: »:⌫ .u.·.»⌫ »a+.u a:⌫ : ·»
a·»·..+a:»·.·»..a..·+ra.r⌫++ :·»as:·sa+se·a·.·s+
u .a aa +»⌫ .»+ .a .»»⌦ .+ aa »ì».r⌫ s».a ·.. a..·+ra.+ +.a.aa.
».a:». + .u a.·:..⌫ s».·»a ,»·:⌫ .a»as»·+a:»·»·»aa +
a u a u » :
ns+u»+aa.+ua u. +
× au⌫ a⌫ . an⌫ a⌫ aa lul»
a⌦ a+ aua a aaa+a
ns+u»s a+ . + n +ulu
aa n⌫ lnu aa ..u u»s a
a aa.+ua uns a.ua +
ovc
c-·- ·t.o·
c.
a·a·»aa.a»»⌫ a .»⌫
iu ara..» a».a⌫ sr⌫ + +: ·». a⌦ as ·.I. :·I»»⌦ .. a.I»
aa +.» aì» : ·»»⌦ .⌦ .: ,a.» u.. :·I»as + »⌦ .»s a. a.I» aa.
a·»·..:·a»·sIa .·.»I»Iaa.·.a.»u..ì»:·»a»ï»:»·
: ·»».+ a.Iaas eue » ìa». :
:ua+·saa+IaI»» :·I»..·:.».a:».+4».⌦.ua
u. a» » u a»·.r ·4 »». .». aI»
··.:⌫ .»a. ·.u..a..»·+ +»·.⌦ r au a a+ s .I» ».:a.»
»⌫.a:,r+sì»:·».a»as·.I. aa.»·.»a.·.u..ì»:·»
.+ »a.» a»:⌫ : ·»»..a⌫ sr⌫ + + ».»⌫ .a: ,+ ·. »as ·.I. ·.»⌦
a» ï»:»· :·.u aa» ï»:»·».Ia . :a·» a.a + ·. »as ·.I.
.+ :·..»ìa:⌫ :·ì» a» . u aa» . ì» ·.» a sì» .a »
ara.»»a» aa.+a.a+..·»+.a+a·ss.»as :ua:⌫»⌫a·s
»·+ ·.⌦ . : .a:
·:·I»a» »⌫ r⌫ + +:⌫ a·:·ì»r +.+ »aa.r +.a·.ra.r⌫ + +
+ a.ïa»..·Ia :⌫ »a·s». . a+ a⌫ r⌦ »ì»r +.aa·s
-a »» : »a» a +s.a »+ a.» a:⌫ +· aa.+ a»» ·+·. aa+
»⌫ » ·+·I»aaa»· .u.·.+ :·..»ìa aa.+ a.a. ·.: ,ìa»⌦ .
».a IrIa
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
cz
:a⌫ u+ :·.· »»a+.+»u:+ · u⌫ a·+»»ï+a +s.a »»... .
:⌫ :.+.a »»aa».»·ì» + a:.+.a: ..u aI» ì» .» a. ·srs·s+ +
a+ u⌫ a·+I» sa» :a+ ·sa»+·sa⌫ + · .»I» . ».:·as ·.I. »⌦ .
a».»·u⌫ a·+ì» Iaa¸ : + s..» . a·+⌫ a · .a ».+a· : + » aa.
ì»r +.» ».»Ia :+r »⌦ .r +sas a¸·»ì» u⌫ a·+»·sa +s»·ï.»»... .
a.·¸+ ·»a .»·» »u⌫ a·+a :Ia.r a⌫ ». . .» a. ·sI» .»a aa⌫ .as
u⌫ a·+»·sa +sIa a +s: ,a.I. u⌫ a·+»⌫ a+. »a·»⌫ ». .». aI» aa.
ì»ïa»⌫ »⌫ »»a...e::⌫ a+ ..·»aa +a·»⌫ + a.a·s a » ». .+ ». aI»
. ·». . »⌫ + :·..».r a»ïs...»+ ·.a·»⌫ e..s·as ·.I.
·.»»⌫+:·..»ìa »⌦.+a.a·:·+.a+.a+ »⌫¸·».
I» a⌫ a+ ..⌫ s»Ia a⌫ aa.+ a.ïa».» ·.r ·:..u »» ·»»+ a»» ·a·s
ìa + +aa.»» ·
-.u.·..»+ ìa.»»⌦ .»⌫ »+·». a⌦ as·:+r+ .a+ .a +
r⌫ + +.: a.»a .»+·»+·s r⌫ + +ì»eu»» ·
.a »as ·.I. : ,aa.:·aa ..aas ·.I. aa.
+ +.»ì»+ »»⌫ :⌫ a..a:»+·»a·.. »Ia » » »⌫ a .ìa
as.:a.»a. »+·»s·a·:·ì»+s.ara..»
»⌫ :⌫ »·:⌫ Ia as ·.»⌫ .»+ »⌫ .a r» a:⌫ + · º.,.a+
|⌧¸.......a » a»·aI» .⌦ ..as:⌫ .a⌫ s+ .»»..a ·
s
e
,
e
a
d
ë

µ
e
e
t
a
t
|
e
a
c+
»·+a::⌫ »a+.u a: ·».»++·+a:.»
ì».·s·. ... -.a+, ..⌫ +⌦ a·
.. a..·+»+·»». .ra.r⌫ + + a .»⌫
» .u a.a.I»+a» a»
.a⌫ sr⌫ + + a+ .» aì» : ·»»⌦ .⌦ .: ,a. ·.
a.» u.. »s a. a.I» .u.·.+a»a.
: ·».» »e·ur⌫ + +:⌫ I» a⌫ ra.: ·».a »
..»» » + :·ì»: ·»a ++·s»⌦ .
. a.I» + a»·»s a. a.I» .u.·.»⌦ .⌦ .
: ,a. ·.a.» u..Ia ì»: ·»»·.a »:⌫
.+. ·»»a. . a.ìa +·saa + Ia.a »a··+.:+· ¸.:+a·:⌫ »⌫ + »·»
a·.a··+, . ·I» a. ·.a.» u..ì» : ·»a» ï»:»· : ·» »⌫ a :s Ia
»»·».r » · .u.·.a »a .· a :4 »aa.a :: ».⌫ .a »a..»·
:⌫ : »»ì»».a:». +4 ».» »u a .u.·.u a»·.r ·4 » .u a»·
a·a· a»:⌫ ».»·Ia.a »a··+.:+· a» a ».a. ·.a.» u..ì» : ·»
I» ».:a.» a+ ì»: ·»a» ï»:»· aa.. a.ìa Iaa⌫ Ia ¸» a: ·»
I» Ia » a+ ·a. ·.».:». aI» ».: uaa. ·.a.» u.. e·uu.. »·
a.·¸ì»ì», »·a a. ·.a.» u..ì» : ·».+ »a.» ».:·ì» : ·»
Iaeue»:⌫a.+·»⌫ ·.»⌦a»ï»:»·:,.a»»ï»..» a+.·
»⌦ aa.a ·+»·a» ï»:»·a +s »..a » +a: .»ï»..»aa.+»⌫ ..»
n⌫ n aaul u
asauas .a u.n u× a
.×s+:× au+.a +a u .× a
u+a+a+aaun⌫»:»+a
lu.u ua+a+a.n.+ au
a a»:as +aaaa ×s:ln
n +ulu asuaaa aa l»
n +uau |unu+ aa:
a aala a lua⌫ la
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
c:
¸4 ·s +a, ».:·ì» Ia : ,»·+ ·
» .a» . » .u aaa.» .a» ra.: ·» sì» .a »a ra.»»a »
.u.·...»ì»aa⌫ + » .a» .»s»⌫ a »· Ia sa ra.+ +.a.ì» .a »
a ra.»»a » .u.·.».a:». +s·»» a +»a :·.»» . : .» :ì»
a+ ..·»+ .a+ a·s s .» as .u aaae·.. a .» »r·+ »⌫ a» »⌦ .+ a..
: .» :ì» a+ ..·»+ .a+ a·s s .» as ¸i· a⌫ ,
» .a» »⌫ :·»:·.»⌫ » as »⌫ r⌫ + +a·:·»·»a·sr·+ .+»: .
r·+ »⌫ »⌫ r⌫ + +a·:·: .r +.+ »aa.r +.a·. a+ :⌫ a⌫ r⌦ »»· .u.·.
ì»: »aa·sra.r⌫ + +»⌫ : ,:⌫ a..».·.» ,·+ as : ·. »⌦ .a ..aì» a⌫ r⌦ »
ì»r·+ »⌫
:⌫ ïa»..·Ia :⌫ »a·s». ..u.·...»ì»aa⌫ +:⌫ a» .»s. a
.a».+.a¸»⌫ Ia.»s..·Ia:⌫»·»a·s».. :·ì»»»a·:· aa.
. a.I» .a »»·»+»»·»··.I» »⌫ :⌫ as a·+ sì»r·+ » »
a+s..»:⌫:·ì»»»a·:·.a.I»a.a·+ a.»»r·+»⌫
»⌦.:·ì»+a»»·+·.aa+ »⌫»·+·I»a a+»:⌫.a»+a.»a:⌫+·
.u.·.ì»r·+»».»a.»·.a».+.a¸»⌫ »».»a..a»:⌫»⌫¸·».
a as+ ·a +sa··.a . a a»a» + s⌫ a Ir ».+ a.a. ·.: ,: : , aa.
a g+ aa..»⌫ a.a »u »sa r· aa.a : +ì» »»:⌫ ..·Ia .»s.:⌫ sa.:⌫ s»
.r·I+ ì» :·: as+ »» »..a ».:· .:· ».»·s

u⌫ a·+:⌫ .a »»... .:.+.a .u.·...»·.»· .» ·r aa.
..»r·a++:·a·»·.ì»aa⌫++·»»·a..a a+:⌫»·sIa.u.·.
: ,:⌫ a. ·.u..s..»·sa..»·+ +»·+ a.a»+ :·..»»⌫
ì».»⌫ ..»ì»aa⌫ +ra:ar .a·»⌫ + +.a. .r » ar .ì» +·s.. +
.u.·.»+·»ï.s:⌫ a·»⌫ Ia»⌫ .»⌫ s» asI+ »· ..»»⌫ »⌦ .» a⌦ .a aì»
a·»⌫ a·s a »»·as a +s :⌫ ..⌫ s+ · a+. ». +
a »⌫ r⌫ + +ì»+s+»a·:· a+ ..⌫ s»Iaa⌫ .u.·...»»⌫
:¸¸»·». ..»+..»»⌫:⌫I»Ia:·:·» .·.a»⌫»·».:¸¸a.
a a»a»»»a »».. aì»+.. ar »a ·. aa.·.:⌫ I» Ia :·:·»:·ì»
.aì»+..as·»»asì»r»r»aaaa a+ïr»a⌫»⌫a,,·:·.»⌫
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
cc
:⌫.»sì4»·»+·». »⌫:,a..a.»..a.·.+⌦a· »::.r+ »⌦.
:·ì» r·+ »⌫ ..⌫ s»a⌫ aa.»⌫ »»a» :a» »:·.·.+⌦ a·»·»».⌦ ...a :
a. ,,·.a
ì»aa⌫ +a .»s»⌫ ..»» :. au+:...» ·.r ·.⌫ »⌦ .:·ì» »·
as ì»+.».:...» ·.⌫ a . a .:⌫ a .»a» ·»»+ a»» ·a·su » ì»r·+
:⌫ . ·»»·a . a.a » a: +.ì»+.. a»»⌦ . .a ». »⌫ »+·». a⌫ aa.
»⌫»+·»a·»·..»· Ia»⌫+.:s·aa:+r aa.:+r»»+aaar⌫++
a .» »ì»r·+ »⌫ »⌦ .. a»+·». a⌦ as·:+r+ .a+ s ..a +
::a .: ·s
r ..⌫ s+r. ïa» .»⌫ saï+ .z » ¸. »:·.+⌦ a· »·sa».⌫ s.+
.+r..+»a:s, .a⌫s.a..·+..⌫sra .»·+.a»aaIa.:
ì:a. ,,·: +. u. a»».a»»» +r a+ » sa⌫ .a » .»s »aa»· .u a»+
»a..»aa +».» a+ ·.»a⌫ ì» :ì:a. ,,·: +.»⌫ a+ ì»ì»ra..»
.:·»»:⌫.+· .:a.»a..ass»ra..»»» I»Ia.a»·..a·a
a.»»⌫.as a+.a»··.:⌫Iau...a..·+»+·»»..ra.r⌫++:⌫
.»aa+.»·»·+a:»·+aaa .⌦ .a».»».+⌦ a·.a ·..⌫ s»ì»
»»·+ :s·a s:⌫ a⌫ :⌫ a a a·.. »·.+⌦ a· a ·»+·.·»a·se·a·»»»:»·
»·s»a·s.a » a+ .» I» a·»·..»·»·+a:ì» :r⌫ + +Ia .as :⌫ a·» ,
. ·.»I» . + ».»+ :⌫ :·ì» r⌫ + +ra..»s·»»r»·a»⌫ I» . + ·».+ a.
:·as ·.I..» a»»:⌫ ..·. :⌫ a a·a .a..a:: r ïas.au·.»+·»+·s
c:
:⌫ ìa.r·»·: r.. »·.»I» . »+·»». .ra.r⌫ + +ì»». .»⌫
r·++aIa.»».I»a·»·..»aau»»·+.».+:·..»»⌫.a»a»
.»» a+ ·r·+I:sra...·ïr»a⌫ »·:⌫ »⌫ u..u :s+·a»·.a »:⌫ u⌦ .:⌫ ..a⌦
.».»s.·».ua»r·+,⌫a»+·.»s»a:·.I»» +·..·.a»·:·I»
.u a»+a:+ ·I» .»s aa.I» a»ì» .u.·.+·saa +».».a , z⌦ .
»+·».a»»....a.ra.¸a»...»»⌫.a»»ara.a·a:⌫I»Ia
r⌦ »as :+ ·»..r a». aI» »..a »»»I:s». a»»»⌫ »». a»»r·+ I»»+
»+.».+⌦ a·I+ .u.·..a ».. a..·+»+·»». .:⌫ + a...⌫ s». a+ ì»
+a»»⌫ a .:⌫ .»:⌦ .s .Ia+ ·» »» a.. a..·+a⌫ + .»a ·»⌫ I» + a.Ia
aa+.»·Ia.⌦.+·»a·.r· I»+a..a»:·.Ia.⌦.a·+a.»·. a+
: »»a·»·..+ a+·»Ia . ·»»» ·»a:⌫ +⌫ ra.: ·»» ..a. .»a⌫ ì»:⌫
u..u :s+·a»·.r ·Iaa : ·»ra.: + »»Ia .u⌫ s.a+ » ..a a:⌫ +⌫
r a. ov. aa +» .».u:»·+a::⌫ » .as·. »·»·» .»» a» :.»
aaaaa g»⌫ .a a+·aa·.a ·a»aa.. a..·.aa.a au aa a+»
+a.a.aaa. .aa.a» I» .a »a .aa ·.+a a a ·»» a» ·» +.»⌫ a·» +.+
laa⌦ .a aaaa .a »»⌫ . a» a¡ » ·» +a..a »a·» +.+ I» » ·»a a ·»
» a» ·»»⌫ a.·»+ a a.·».+. ga .¡ a⌦ »la» aa..a·..»ag
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
ca
+·a: +·:⌫
+·- i|-|· x o:|a
»a .»·:⌫ : ·»Ia a ·»..⌫ +⌦ a·: . . .. a.aa + : ·». a ·»
».a».aIaa+sì».⌦.»+·».a».»+.a».ara...a.:⌫»s:s»·
.a »+ +as ·. ì»Iaa » a.. a.¸a» ...» »a·s: ·»».
..» ·.ì» :+».a.+ · »·u aaas+ :⌫ ..·.»sIa s »+ · ·»·a⌫ la a⌫ »⌫
»⌫ l»» »·r .la a⌫ »⌫ a»la .a »»+·».r ·ì»»a·a.»a a» .a »»+·»
.r·ì»¸a»...»s.I»».::.+.». »a.·.ì».ara...»
.au·.r·+ »⌫ .: ·» » z⌦ ..a »»+·»ua·aas ·.s .
a: :⌫ ». ... a.¸a» ...»» »aa :z :z a»+ ·:⌫ » a .u.·.
. eur·+ a a: ..a·I+ :·ì» »+·».r ·ì».. a.»⌫ I» r a.»» »+·»
.r ·ì» aa.»+·».r a.. a.¸a» ...»» »as :»u »¸·»ra.»+·».r a
.. a.r·+ »⌫ r·+ »» · aa.·..+⌫ s»+ ·s+·s. a »·»»..·I» .r a
.. a.r·+ »⌫ r·+ »» · aa.·..+⌫ s»+ ·s+·s. aaa + ».I» a·»·..
.r ·ì».. a.¸a» ...»ì» r a.»»Ia »·..⌫ +⌦ a·: . . .. a.
:·ì» ..·.r ·ì»+ · ..»:·.as ·.ì» .a: »+·.» »ì»r·+ »⌫ .r »
.. a. ·+».a·a ·a a. . u⌫ .rsìr »⌫ aa:.+·+ + ..» ì» .a » a
.r·ìr »⌫ a» »+·+».a.:aaì»r·+ »⌫ .r » » z⌦ .I» » ·.a »IaIa :⌫ »»»⌫
cs
a+a»ar,,.».:·.·s+».a.
a+ . ar⌦ »Ia ..»:·.as ·.ì»
.aì»r·++aIa .r»..a.ra.
·a »g . s »» · z⌦ ..a ».ara.
+»⌫ ..»:⌫ .saa ·+ ·. :..+⌫ a
.a »a·» .ì»eur·+ a» »⌦ .:·ì»
»» ·+·aa..aa⌫ s»Ia.⌦ . · »» ·
ì»r·+ »⌫
.. a.¸a» ...»»⌫ .a »
.. a.». . :·a⌫ Ia a⌫ ». . :·r +Ia
r +». . u..a »»·a »u :s.» ·+. a
I+ + ·
a a» » a. + +» a aa a·a .· a·aa .· a+ +
»·a·»· a. + +» a
ì».+·»:·..»ìaI+ ».a⌫».ar++·» .r·».a»
. . :.ara...»» »
·.ì» .ara...» :⌫ u..a »»·a »u :s.» ·:..a»a».I+
ì»» u »»+ e .»a +. » r. »» ·s a a. a ..·a ïass a»⌫ a .»⌫
o·.»oa·s s o o·.»oa·s s o o⌫ I.»o·a o⌫ I.»o as
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
:c
+
·
a
:

+
·
:

+
·
-
i
|
-
|
·
x
o
:
|
a
.a a¡osa ss . .a a¡osa s+ · o⌫ 1 ,,·
|. 1 ,,· .1 o.n.·:s +. r .rs·so⌫ a..o
.1 o»a.+o .1 or·s·rar .a..o o⌫ a..o
.1 o.x ·n os o⌫ a..o.1 or⌫ n⌦ . a·+ sa..o
s ao··aoas +. ¡r .s.as:1.:a⌫ +|a » a
a»I»a.»⌫ a»raaa ·+ a. .o a
+·s|1·:.»·a⌦ .ao·s (ars..s ao)
r »+ (r·.|1a oa .. ·s) . o o·+ (ars .
+a+ ·) o.a (r⌫ |1.a aas:.s.s».·or a»
»a.s +. x r·o·1) .o ao·.a a.1 ooo os
·:o⌫ a·s s o
a»raa.a⌫aa.a⌫a»».»·»+a.
+·s|1·:.» ·a⌦ .ao·s r »+ . o o·+ o.a
o·.a a.1 ooo os ·:o⌫ I.»o·a
a»» aIa.s a·a·a ua·a·»
+·s|1·:.» ·s ao·s r »+ . o o·+ o.a
.o ao·.a a.1 ooo os ·:o⌫ x .n..ar.·o
a»»⌫ I+a +»·. ua· o .. ·s +·s
|1·:.» ·s ao·s r »+ . o o·+ o.a
o·.a a.1 ooo os ·:.1 o»o|. a·o··
:.
a»»⌫ I++aa +.:ro⌫ |o aao¡r r·o |o aaoa .s.rs a
»oa o +·s|1·:.» ·s ao·s r »+ . o o·+ o.a o·.a a.1 ooo os
·:.1 o»o|. r. ns
a»a..a ·. .s ars . |o .»·.nx »...»·.n +·s|1·:.» ·
a⌦ .ao·s r »+ . o o·+ o.a o·.a a.1 ooo os ·:.a a¡o+.:a s+ ·
a»l» aaa az a soan.·roa (n.:o ao ) +·s|1·:.» ·
s ao·s r »+ . o o·+ o.a o·.a a.1 ooo os ·:.1 o»o|. 1 ,,·
ì»:·.+.. »r ·» »»:⌫ .+ »»··.r ·a ++ I» .:⌫ sa.:⌫ s»
a ++ I» » ï.s I» a »a·. as· ra:ì»:·»a . :..+⌫ a
:..» .s..» I» ..a ·..s a»s . .»·.u. :⌫ »+..»·.u ra:»:: .r +
a».u.·»». .» a+·sIa»..r ·.⌦ .a »+ ïaa+..» .» a»·. a
.a »»» as ».»⌫ a·s s » I» »⌫ ï.»e s.:⌫ sa.:⌫ s» »⌫ »».»·.u» :. a
»⌫ a·»·» »⌫ :. us »· . aì»+.. aa . aa..a »»»»⌫ a ,,·+·»
a·a :
.. a.ra.»+·»r +:⌫ ì» .a: »+·.» » »⌫ ì» +⌦ a·+ .a+ a» s
u:s·a .r» ..a.ra.»·sï»r·+ ì»a....· r::»·s
s..»:: »»r ·ï»r·s.a »a·r⌫ u .a »: »»a»s·:r · . ·I» »⌫ .» a+ +
»·.a » :r ·+.r·».I» sa» »r ·+ + »»»⌦ .e..s·:· :r ·+ïas»⌫
a+ . + » .u.·..u a»a» :ra..r·»·raz a.» a:⌫ .r·a: .I+ :·
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
:z
:r ·+ .r·»⌦ .»+ ·»⌫ a»». :.a »Ia+ a
a »+ +:⌫ s »as »a .: ·»»·»·:·a·»·. »
..»ì» .a: »+·.» »» a »·sï»r·+
a »r·aa.»·r·»r ·+ a »a.+·sIa. a
ì»a.+»⌫ »»·».: »:⌫
ì»r ::» ·s s..»::
s .»⌫ .. a.ra.a·» »:.+.a¸⌫ :⌫ ..»a .
.aì» . ar⌦ »ì»r·+ + aIa a·» »:--
.+.a¸⌫.a»»»+..»»⌫I».»s:·:·»
: .s .» ·»I» ì» a .»⌫ saa.. a »:·:·»
a +s .» a+·sIaaa + Ia. a.a ».a
» .r·a»» ·+·a aa a. . aì»: a.
ra.», .ra:·» aa.+ .a+ + »:⌫ a» + .
:a.ra:·»I»Ia.as +a.:»:r
:.»·»Ia :a a +s »».» aa ï+r⌦ »
uaa aa+ +.a.Ia aa +»⌦ .ì» as:·.Ia
ra:·».a. .a » .r·a»⌫ .a »Ia.⌦ .: ·»
.a »:⌫ +».»s.a ».+.a¸⌫ as aa.+».a.
»·Ia + ·»⌫ .a »: ·»ra.+» a+ : .a
aa.»a·»»·+».a.I»Ia u..--
a»»·a»u:s.»·:..:aau...»+.
a a a a a u a
×naa+a .saaaqana
assu»:a ana uaaa⌦ uu+
as aaau»u.u uuaa
×s:aaa nsaa⌫ ln .n ua a
la . +. u u. s aa»s a
×a»ula |aalaasm⌫
a .aa +an⌫ .u u»s aluau a
u u au a+a..a+»:a +u
lua⌦ a ..s-- a. +u⌫ aa
.s aas+.aaaaqan a
assua a aaaa+.u uaa a
|aan aau . u+n⌫
:+
.» ».a » » +. aa u..a·»»: + · .a » .r·a»⌫ .r· » a a·» »:
.+.a¸⌫ » ».a. aa..a »»»⌫ a·»·..r⌫ r »:. us a» s:⌫ +».a..a »
a·» »:.+.a¸⌫ 4 .I+ Ia as ·.. + a. »⌦ ..a ».». a.s »s »u..a·. ara.
u..a.» + · .a »»»⌫ » aa·» »:.+.a¸⌫ ì»aa⌫ +
+ .a+ a» su :s·a .. a.¸a» ...»».. »s :sr⌦ »»·
+.aaa»»».a »a+ u..u :s a.» :..r⌫ ì».» »raIa+ ·.a »
..a.».. ua»»Ia ïasìr..⌫++as·.:⌫.a»»..ì»a»s»»
a» ·a.+a·».. ·»Ia.⌦ . :,· + ·a⌫ a+ .. a..·+ra.¸a» ...»
s .».a·.» »as » ïa: a» + »·:⌫ ..⌫ + +as ·.»⌫ ì» u:.» »Ia ì»
a »» : ».r ».a⌫ s+ » u..»»·...·» ....: .»a·s :⌫ .a »+ »s .+»ì»
ra.u :s+·a» r»r·+I:s + ·. aa».. a.¸a» ...» aa..» a
»+·». .. a.¸a» ...»a·»·....sau. .a »s..»:·»ì» + ·.Ia
aaIaIa .:·:+·a»»·:¸¸ »+·».r·ì»:⌫.+a.ra.»»
.⌫ s+ :.. a.¸a» ...»·a .».rs·s+.+ ·.aaIaa ïa
.·s·.s..».. ·»a·+.:⌫ s».a ».·s·.»»⌦ .:⌫ Irr aa.a s
..a.¸a»...»a.+a+·»r»»·»+»»· .a»as·.ua»»
a·».:.:⌫+a.·.+⌦a· ».aIrraa.asì»..a.¸a»...»
ra.+».a.aa.».a:». +
ïa·a:⌫ »..r ·ì»a» »r aì».. a.¸a» ...»ra.+».a.
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
::
e·sì+eur·+:⌫aaaI+I».·s» ïa·a:⌫».Ia+⌦a·..⌫
+ +as ·.:⌫ »⌫ r⌫ + +as ». .ì»a »» : » »⌫ I» »·.r » » a+ ïa·a» » »·
.⌦ .: ·»aa + r⌫ + +ì»a .a·.+ ¸» »s·+»·» »+·».r ·ì»:⌫ r a.»»aa.
a»+:·.ì»·.a·.» »r⌫ + +:⌫ . + a..u a..r , :¸a» ...»:⌫ ì».+
I» a·»»a⌫ u »»⌦ .»⌫ » .» ·s .
a .r aa¸ : + +·»»a u..u :s+·a»·:⌫ + · a.r + :·a⌫ :·ì»
ì» . a.ìa
»..+as·.·»ì»ra...·aa.».a:».+a».a»:⌫.
: + + » a . ».»a »+·»a⌫ .·» aa. +as..»·a .»..». ,.a.·»
aa..: .:·»ì»: ·»aa»a rra.: + »» + +..·aa.: »»a. .a »:⌫ .
».»a :+·a·ïaa +sa+.ì»:⌫ . a.ìa a .u :su»» :⌫ + ·
· + .+ as. a s _ .» s »+ 1·_ a. »·
.» a» +. a.ìa I» .+. ·»»a. a »+ .a »:⌫ Ia
a aa.. »

Ia.aa aa·»
a.a⌫ a⌦ au·a¸+» .a..»
.. a.a alala »⌫ .·aa·.s..».a ·»a·..»⌫ a»r a. ovc
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
:c
o
v
c
:·::::c+ oo·¦:
. ·· . ... ......... -. .....·...·. .. .. ... . .....- ...
.·....... .......·....⌫.⌫....·. ...⌫. ...⌫. ...⌫. ...⌫. ...⌫. ...⌫......
.... ........⌫ .·..· ....·..⌫ .⌫ ...... ..·...·...⌦ .....
..... . .......
.·...-⌦ ..... ....⌫ . .... .. -⌦ ...... .. .... .. ·⌦ .
.-..·....⌫.⌫...................· ...............
.. . ·...·.. .... ... . .. ..⌫ .... .... .⌫ ...
.... .... .... .... ....
.....⌫ ...⌫ . ...·..⌫ .....⌫ ...⌫ . ...·..⌫ .....⌫ ...⌫ . ...·..⌫ .....⌫ ...⌫ . ...·..⌫ .....⌫ ...⌫ . ...·..⌫
....... ....... ....... ....... ....... ........... .. .. .· . . ·
.......... .....⌫ . .... .⌫ .⌫ ·..· .. ....· .. .... ... .. .......
... .....⌫.. ...... .... ......... ....⌫.⌦·.....⌫
.· ¸.. . ·...·.. ..... · .. .· ... ..... ·... ... ...⌫ . ...
.. ·.⌫ ...... ............⌫ .... ...... ..·.⌫ ..⌫ ....... .
. .⌫ . . .. ... .... ... ..⌫ ......
......... ......... ......... ......... ......... ·........·... · ... .⌫
...... ........... .⌫........¸ .⌫........¸ .⌫........¸ .⌫........¸ .⌫........¸ .........
·. ··.·. ..⌫ .. .. ....⌫ -⌦ ... .._.. .... .. ..⌫ .... .. ..⌫ .. .
...⌫ .. .. ...... . ...... .. . ....·.. . ..... ... .... .
.⌫ . . ..⌫ ... ...... ·.· ... .. .. .. .. ..⌫ ... ...⌫ . ... ....
.. .⌦ .. ...· ... . . .... ..... .. .... ...... . ·· .⌫ .⌫ · ...
::
o
v
c
..·. ...........⌫........... ....·...........·..
. . ... ..⌫ . .. ... . ....- . .. .. ..⌫ ·... ... .. . ...... ..... .
......⌫.............·..·..................-........
...·.⌫ . ·. ..⌫ ..·. ..·. .
· .. .· ... .⌫ ......¸.. .. . .. ......⌫ . .. .
.....-.⌫ . . ....⌫ · . ... ... ... . ·...⌫ ... .....⌫ .. ... .
..·.⌫ ..⌫ ..... .. . ..⌫ .... . ......-..... · . ..
.- .- .- .- .- .⌫........⌫.....⌫. .....⌫.... ...-..¸.......
·........
......·... ·... ......·... ·... ......·... ·... ......·... ·... ......·... ·... .⌫...·......·...·.. ....⌫
. ... ..· .⌫ . ...⌫ ......· . ....... ....¸. ....... ....¸. ....... ....¸. ....... ....¸. ....... ....¸.
....·....·...⌫...... ..........⌫·.... ...·.⌫
.....·.........⌫·...·......⌫..· ...........⌫·....
..⌫ .⌫ . ·.. . -. .. -.. ... .. ... .......-.-... .·..
.... .·...·. ..... .·.. ...⌫ ... ...⌫ . .. ..⌫ .⌫ .. .. ..⌫ . ...·. . ...
.⌫.⌫.⌫·........⌫....·......⌫...⌦.
........ ..⌫ . ..... ....... .. · +-. · +-. · +-. · +-. · +-. ...
. ...... .·........ . ...... .·........ . ...... .·........ . ...... .·........ . ...... .·........ .... ......... ......... ......... ......... ......... ...·......
.⌦.. ........ .....⌫.⌫...·..........-.. .....⌫
. .. ......._.. .... . ...·.... . ..... ..·. .
.. .·....·......... .-.. .. ... .... .. ...·......
.... .-... ⌫ ·. . .... ...... ...⌫ . ...·. .. ·. .
o·æ⌫ a⌦ oua
oq+a ao··c
:a
..... . . .. ..... . . .. ..... . . .. ..... . . .. ..... . . .. .⌫ ... .. - .⌫ .⌦ ... ·......
....................¸.......· ......... ......
.......⌫........... ......... ..⌫ -⌦ ._.. .... ..⌫ -⌦ ._.. .... ..⌫ -⌦ ._.. .... ..⌫ -⌦ ._.. .... ..⌫ -⌦ ._.. ....
.⌦ ..⌫ ....... . . . ·· . ..⌫ ..⌫ -⌦ .. - .. ...⌫ . ....... .⌫ . ... .. .⌫
.......⌫ .. .. .· .⌫ . .. ..⌫ ... ...... ..· . ..⌫ ....⌫ .⌫
....· . . .... .. .. ..... ..-.. ⌫ ... ⌫ .. .......... . ....-
...··.....·. ..... ..... ......... ....⌫
. ... ..... . .... . ...· .· ...·.. .⌦ . .. . . ...... . ..⌫ ..·
...... ....... . . ................⌫ . .⌫ .. . ... .⌫ . ..·.. ...⌫ ·..
.. ...... .·..·. . .. · . .. . .. ....... . . ⌫
.......⌫ ... ....... . .......⌫ ... ....... . .......⌫ ... ....... . .......⌫ ... ....... . .......⌫ ... ....... . ......⌫........⌫...
.. ..·. ..... ··..⌫ .. . .. .... ... ... ... . ......
...... .. ... . . .·. .· . ... . .. ... .. .. ..·. .⌫ ..··...
..·.⌫ ..⌫ .. . .⌫ . . ....·. .... ..⌫ . ..⌫ .. ...
..⌫ . .... .⌦ ..⌫ .. .·. ..⌫ ....... · .. . .. .
.....·...... .⌫·...·..... ...........
.. ... ...⌫ .. .·. ..... ··..⌫ .... ....·.⌦ .. .. ..⌫ .....⌫ . ....
.......⌫....·..............·....... ...⌫.....· ....⌫
...... ... .· .·
... ..⌫ . ... ... .... ....⌫ . ... ... . . . .... ... ..¸.. ..¸.. ..¸.. ..¸.. ..¸..
.⌫ . ... .· .. .· ... .. ... .. ....· ..⌦ . .⌫ . ..⌫ ..⌫ ·.... .⌫ . ... .· .. .· ... .. ... .. ....· ..⌦ . .⌫ . ..⌫ ..⌫ ·.... .⌫ . ... .· .. .· ... .. ... .. ....· ..⌦ . .⌫ . ..⌫ ..⌫ ·.... .⌫ . ... .· .. .· ... .. ... .. ....· ..⌦ . .⌫ . ..⌫ ..⌫ ·.... .⌫ . ... .· .. .· ... .. ... .. ....· ..⌦ . .⌫ . ..⌫ ..⌫ ·....
. . .... .·.⌫ ....· . .... .⌫ . .. .....· .·..... . . .... .·.⌫ ....· . .... .⌫ . .. .....· .·..... . . .... .·.⌫ ....· . .... .⌫ . .. .....· .·..... . . .... .·.⌫ ....· . .... .⌫ . .. .....· .·..... . . .... .·.⌫ ....· . .... .⌫ . .. .....· .·.....
:s
ovc
.. .. .... .. .. .... .. .. .... .. .. .... .. .. ....
..... ..... ...⌫ .. .⌫ .. ·........ · .... ..... ..... ...⌫ .. .⌫ .. ·........ · .... ..... ..... ...⌫ .. .⌫ .. ·........ · .... ..... ..... ...⌫ .. .⌫ .. ·........ · .... ..... ..... ...⌫ .. .⌫ .. ·........ · ....
. ......·.. .. .... ·.. ...·... . .. . .. .. ·.. . ......·.. .. .... ·.. ...·... . .. . .. .. ·.. . ......·.. .. .... ·.. ...·... . .. . .. .. ·.. . ......·.. .. .... ·.. ...·... . .. . .. .. ·.. . ......·.. .. .... ·.. ...·... . .. . .. .. ·..
... .... .. .⌫ . .· .. . .. . .⌫ ...⌫ ........... ..- ... .... .. .⌫ . .· .. . .. . .⌫ ...⌫ ........... ..- ... .... .. .⌫ . .· .. . .. . .⌫ ...⌫ ........... ..- ... .... .. .⌫ . .· .. . .. . .⌫ ...⌫ ........... ..- ... .... .. .⌫ . .· .. . .. . .⌫ ...⌫ ........... ..-
. . . . . . . . . .
· .. .· ... ... ..·.⌫ . ¸... ... .· ·..⌫ . . .... .
...·.· .. .............¸..· ....... ......⌫.¸.
.⌫ ·.. .....·...·...·...·. ..⌫ . .· .·... .............
.....⌫ .⌫ .. .. ..⌫ . ..... .⌫ .⌫ . .... .. · .... .. . ..
.... .⌫·.....·...⌫..... .... .⌫·.....·...⌫.....
.... .⌫·.....·...⌫..... .... .⌫·.....·...⌫..... .... .⌫·.....·...⌫.....
·.......·........·. ·.......·........·.
·.......·........·. ·.......·........·. ·.......·........·.
..........⌫ . . ... ·...... .⌫
· ...... ... .··-·-
a oa: ·:a::+ +:·ca :+ ++:o.+: :
....⌫ · ....⌫ · ....⌫ · ....⌫ · ....⌫ · .. .. .·... ... . ..⌦ . . .. .· .. .· ... .
....⌫ . ....⌫ . ....⌫ . ....⌫ . ....⌫ . .. .. .·... ... . ..⌦ . .
.. . · .· ..⌫ . .. . ....
....⌫ ....⌫ ....⌫ ....⌫ ....⌫ ..·..·.........
....⌫ · ....⌫ · ....⌫ · ....⌫ · ....⌫ · ·...·. .... .
....⌫ - ....⌫ - ....⌫ - ....⌫ - ....⌫ - ..⌫ -⌦ . _.. ....
...·..-⌦.........⌫. ·. ...·..-⌦.........⌫. ·. ...·..-⌦.........⌫. ·. ...·..-⌦.........⌫. ·. ...·..-⌦.........⌫. ·.
..........⌫..⌫ .··-·- ... ..........⌫..⌫ .··-·- ... ..........⌫..⌫ .··-·- ... ..........⌫..⌫ .··-·- ... ..........⌫..⌫ .··-·- ...