Vous êtes sur la page 1sur 41

Introducció  a Lliurex

● Aplicacions en Lliurex.
– Edició de fitxers de text
– Aplicacions Ofimàtiques
– Visualització de documents Postcript i PDF
– Aplicacions Gràfiques i de Disseny
– Multimedia en Lliurex
– Navegadors Web
– Utilització de Correu Electrònic i Missatgeria
– Educatives
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
– Edició de fitxers de text: gedit
– OpenOffice:
● Writer.
● Calc.
● Impress.
● Draw.
● Font de Dades.
● Math
– Visualització de fitxers Postscript i PDF: gpdf.
Aplicacions en Lliurex

● Edició de fitxers de text:


gedit.
– Permet crear i editar fitxers de
text en un ambient gràfic.
● Menu Lliurex – Accesoris
-> Editor de textos
● Editor de text barreja
entre el Notepad i el
Wordpad de Windows.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice:
● Suite ofimàtica de Programari Lliure.
● Hi han versions per diferents plataformes:
http://www.openoffice.org
● Consta del següents programes:
– Writer: Processador de textos.
– Impress: Editor de presentacions.
– Calc: Full de càlcul.
– Draw: Editor de dibuixos i gràfics.
– Base: Base de dades.
– Math: Editor de fórmules.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice.
– És un projecte Open Source.
– Fitxers generats tenen grandària reduïda i format estàndard.
– És multiplataforma.
– És multillenguatge.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Writer.
– Processador de textos.
– Amb les mateixes o similars
funcionalitats que un processador
de textos de programari propietari
– Permet dissenyar i produir textos
amb imatges, taules, diagrames,
etc.
– Pot guardar els documents en
diferents formats.
– Conté funcions útils: diccionari,
revisor ortogràfic, plantilles, etc.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Writer.
– Elements de l'aplicació:
● Barra de menú.
● Barra de símbols.
● Barra de ferramentes.
● Zona del document.
● Barra d'estat.

– Treballar amb documents:


● Crear un nou document.
● Obrir i guardar un document.
● Obrir i guardar un document de Word.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Writer.
– Accions típiques a realitzar:
● Donar format al document.
● Introduir text.
● Seleccionar, copiar i apegar text.
● Donar format al text.
● Numeració i vinyetes.
● Taules.
● Inserir una imatge.
● Estils.
● La revisió ortogràfica.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Writer.
– Exercicis proposats.
● Creació d'una carta on es convoquen als pares per una reunió. El
document haurà d'utilitzar diferents tipus d'estils, numeració i
vinyetes, capçalera, etc. No es un document reial del tot perquè
es tracta de practicar les diferents opcions de classe.
El document haurà de quedar similar al document entregat com
adjunt a la pràctica.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Calc.
– Elements de l'aplicació:
● Barra de menú.
● Barra de símbols.
● Zona del document.
● Barra de ferramentes.
● Barra d'estat.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Calc.
– Conceptes:
● Llibre: és el fitxer que creem.
● Full de càlcul: cada uns dels fulls que componen el llibre.
● Cel·la: és la intersecció entre una fila i una columna.
● Rang: és el conjunt de cel·les que s'usen per a utilitzar certa
funció.
– Accions típiques a realitzar:
● Crear un nou full de càlcul.
● Atributs de les cel·les.
● Treballar amb diversos fulls de càlcul.
● L'ajuda en línia.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Calc.
– Exercicis proposats.
● Realitza un full de càlcul on ficarem els noms dels nostres
alumnes, les diferents avaluacions, i els diferents paràmetres a
tenir en compte per obtenir la seua nota.
● Realitza un llibre amb els següents fulls:
– Un full de dades de l'alumne.
– Un full per cada avaluació.
– Un full resum de notes finals.
● Realitza un full de càlcul per controlar les faltes dels alumnes.
● Realitza un full de càlcul que tinga els noms dels alumnes i dels
seus pares per realitzar una combinació de correspondència de
forma automàtica per generar la carta realitzada anteriorment.
● Realitzar una combinació de correu amb un document per notificar
les faltes.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Impress
– Elaboració presentacions.
– Permet utilitzar una gran quantitat
d'efectes de transició.
– Incorporació de gràfics.
– Inserció d'imatges, vídeo i so.
– Assistent Pilot per facilitar la tasca
de creació de la presentació.
– Exportació a SWF. (flash).
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Impress.
– Elements de l'aplicació:
● Barra de menú.
● Barra de símbols.
● Zona del document.
● Barra d'estat.
● Barra de ferramentes.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Impress.
– Accions típiques a realitzar:
● Crear una presentació amb Pilot.
● Afegir una diapositiva.
● Treballar amb objectes.
● Definir transicions entre diapositives.
● L'ajuda en línia.
– Exercicis proposats.
● Crea una presentació sobre algun
tema de la teua especialitat.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Draw.
– Creació de diagrames, dibuixos i
gràfics vectorials.
– Exportació a SWF. (flash).
– Permet la utilització dels gràfics
elaborats des d'altres ferramentes
OpenOffice.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Draw.
– Elements de l'aplicació:
● Barra de menú.
● Barra de símbols.
● Zona del document.
● Barra de ferramentes.
● Barra d'estat.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Draw.
– Conceptes:
● Mapa de bits: representada per una sèrie de punts. La qualitat de
la imatge determinada pels punts per polzada (gif, bmp, tiff,
jpg,...).
● Gràfics vectorials: formada per un conjunto de vectors o línies, es
guarda menys informació, i no tenen extensions definides, la
determina el programa en què son generats.
● És possible passar imatges vectorials a mapa de bits i viceversa.
– Accions típiques a realitzar:
● Treballar amb fitxers.
● Treballar amb gràfics.
● Modificació de colors en una imatge bitmap.
● L'ajuda en línia.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Font de Dades.
– Creació de diagrames, dibuixos
i gràfics vectorials.
– Exportació a SWF. (flash).
– Permet la utilització dels gràfics
elaborats des d'altres
ferramentes OpenOffice.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Font de Dades.
– Elements de l'aplicació:
● Barra de menú.
● Barra de símbols.
● Zona del document.
● Barra de ferramentes.
● Barra d'estat.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Font de Dades.
– Conceptes:
● La ferramenta de Font de Dades d'OpenOffice permet dissenyar,
crear, modificar i, en general, mantenir base de dades.
● Les dades emmagatzemades en les taules es poden utilitzar com a
dades d'entrada per altres components d'OpenOffice.
– Accions típiques a realitzar:
● Treballar amb base de dades.
● Creació d'una taula.
● Càrrega de dades en la taula.
● Consultes de dades.
● L'ajuda en línia.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Math.
– Ferramenta per editar text
científic.
– No es un programa de càlcul,
“només” un editor de fórmules.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Ofimàtiques.
● OpenOffice: Math.
– Elements de l'aplicació:
● Barra de menú.
● Barra de símbols.
● Zona del document.
● Barra de ferramentes.
● Barra d'estat.
Aplicacions en Lliurex

● Visualització de documents postcript i pdf: GPDF.


– Conceptes:
● Un fitxer pdf és una imatge electrònica d'un document.
● És independent de la ferramenta emprada per generar-lo.
● Pot contindre tant text com imatges o gràfics.
● Per la seua lectura es necessari un lector de pdf.
– GPDF:
● Permet veure un fitxer PDF pàgina a pàgina, o com un manual de
referència veient una pàgina en particular.
● Permet fer ampliacions a diversos nivells, amb millor ajust i ajust a
l'amplària de la pàgina.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Gràfiques i de Disseny.


● Editor de Diagrames: Dia.
– Aplicació per a la creació de diagrames tècnics.
– Característiques:
● Suport per diferents tipus de diagrames: E-R, xarxa, flujo, UML, ...
● Permet utilització de formes personalitzades creades per l'usuari.
● Exportació a múltiples formats: EPS, SVG, CGM, PNG,...
– La ferramenta està formada per:
● Panell de ferramentes.
● Conjunt de símbols específics, predissenyats i classificats.
● Zona de treball.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Gràfiques i de Disseny.


● Editor de Diagrames: Dia.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Gràfiques i de Disseny.


● Manipulació d'imatges: Gimp.
– Ferramenta per crear, manipular i millorar fitxers d'imatges digitals.
– Comparable a un programa com “Photoshop”, però amb l'avantatja de
què és lliure.
– És un programa extensible mitjançant extensions i plugins.
– Característiques:
● Complet conjunt de ferramentes per dibuixar.
● Capes i canals.
● Ferramentes de transformació.
● Gran varietat de formats admets.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Gràfiques i de Disseny.


● Manipulació d'imatges: Gimp.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Gràfiques i de Disseny.


● Dibuix per a xiquets: TuxPaint
– Programa de dibuix dissenyat per als usuaris més xicotets.
– Interfícies senzilla i fàcil d'utilitzar.
– Característiques principals:
● Senzillesa.
● Té efectes de so junt a un text explicatiu per saber el que estem
fent.
● Utilitza la resolució 640x480 encara que també es pot utilitzar a
800x600.
● Extensibilitat: podem afegir nous pinzells i estampes amb imatges
d'un determinat tema.
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Gràfiques i de Disseny.


● Dibuix per a xiquets: TuxPaint
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Gràfiques i de Disseny.


● Dibuix vectorial: Inkscape
– Ferramenta de dibuix de programari lliure amb capacitats semblants a
Illustrator, CorelDraw, Visio, etc.
– És un editor de dibuix vectorial
– Característiques suportades:
● Formes bàsiques.
● Traços i textos.
● Transformacions afins.
● Gradients.
● Edició directa de nodes,
● Agrupaments.
● Dibuix a ma alzada.
● ...
Aplicacions en Lliurex

● Aplicacions Gràfiques i de Disseny.


● Dibuix vectorial: Inkscape
Aplicacions en Lliurex

● Multimedia en LliureX
– Reproducció
multimèdia: Totem
● Totem és un reproductor
de vídeo per reproduir
pel·lícules i so.
● Té suport per a vídeos de
qualsevol tipus (avi,
quicktime, divx, dvd, vcd,
etc.)
Aplicacions en Lliurex

● Multimedia en LliureX
– Reproduccióde música:
Rhythmbox
● És un editor ID3
organitzat, biblioteca de
música i reproductor de
formats d'àudio.
● Reproduïx fitxers de
música en diferents
formats.
● Visualitzador de música.
● Crea llistes de reproducció.
● Permet escoltar emissores
de ràdio per Internet.
Aplicacions en Lliurex

● Navegadors Web
– Mozilla Firefox
● Navegació amb pestanyes.
● Bloqueig de finestres
emergents.
● Recerca integrada
● Navegació eficaç.
● Descarrega automàtica.
● Funcions útils:
– Utilització de pestanyes.
– Gestor descàrregues.
– Marcadors.
– Impressió
– Preferències.
Aplicacions en Lliurex

● Navegadors Web
– Epiphany
● Simplicitat.
● Integració amb Gnome.
● Funcions útils:
– Navegació web.
– Gestió de l'historial
d'enllaços.
– Gestió de contrasenyes i
galetes.
– Gestor de descàrregues.
– Certificats i seguretat en
línia.
– Personalització d'epiphany.
Aplicacions en Lliurex

● Utilització de correu
electrònic i missatgeria
– Mozilla Thunderbird
● Programari lliure i
multiplataforma.
● Elimina correu brossa (spam).
● Corrector ortogràfic integrat.
● Seguretat i privacitat.
● Accions:
– Configurar compte correu.
– Enviar i rebre missatges.
Aplicacions en Lliurex

● Utilització de correu electrònic


i missatgeria
– Gaim
● Client de missatgeria instantània.
● Funcions:
– Configurar un nou compte.
– Conversar.
– Personalitzar preferències.
Aplicacions en Lliurex

● Educatives
– Podem trobar varies
aplicacions al menú
“Aplicacions -> Educació”, però
cal destacar JClic, ja que potser
siga una de les més
interessants incorporades a
LliureX.
– JCLIC
● Ferramenta que permet al
professorat crear recursos
educatius.
● JClic permet crear major
varietat d'activitats que el
seu predecessor Clic.
Aplicacions en Lliurex

● Educatives
– JCLIC
● JClic Applet: applet que
permet ficar les activitats
JClic a una pàgina web.
Es descarrega
automàticament la
primera volta que visitem
una pàgina web que tinga
un projecte JClic incrustat.
● JClic Author: ferramenta
que ens permetrà
dissenyar noves activitats i
editar per modificar altres
que ja hi han.
Aplicacions en Lliurex

● Educatives
– JCLIC
● JClic Player: ferramenta
que executa les activitats
al navegador i per tant és
el component que
utilitzaran els alumnes per
treballar.
● JClic Reports Server:
servix per recopilar els
resultats