Vous êtes sur la page 1sur 23

Zaregistrujte svj vrobek a zskejte podporu na strnkch

www.philips.com/welcome
SA3MXX02 SA3MXX04 SA3MXX08 Rdio VKV

K/02 KN/02 W/02 WN/02 A/93 B/93 K/93 P/93 K/97 W/97

CS Pruka pro uivatele

Obsah
1 Dleit bezpenostn informace
Obecn informace o drb Recyklace vrobku 4 4 6 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16

7 Zznamy
Zznam zvuku a hlasu Poslech nahrvek Odstrann jednoho nebo vce zznam Odesln nahrvek do potae

17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 21 22 22

8 Nastaven 2 V nov pehrva


Obsah dodvky Software nahran v pehrvai Soubory nahran v pehrvai Reim pehrvn Nastaven zvuku Nastaven displeje Motiv asova vypnut obrazovky Otoit obrazovku Jazyk Informace Tovrn nastaven

3 Zanme
Nabjen Nastaven pi prvnm zapnut Zapnut nebo vypnut pehrvae Automatick pohotovostn reim a vypnut

9 Aktualizace pehrvae MIX


Run oven/ aktualizace rmwaru

4 Pehled
Ovldac prvky Domovsk obrazovka Zamknut/odemknut tlatek Zapnut/vypnut obrazovky

10 een problm 11 Technick daje


Poadavky na systm

5 Hudba
Sprva hudby na potai Uspodn hudebnch soubor Penos soubor v aplikaci Przkumnk Windows Pidn nebo odstrann hudebnch soubor Vyhledvn hudby v pehrvai Vyhledvn hudby podle informac o skladb Vyhledvn hudby podle sloky souboru Pehrvn hudby

6 Rdio VKV
Ladn rdiovch stanic Poslech rdia VKV Ukldn pedvoleb stanic

Potebujete pomoc? Navtivte webov strnky www.philips.com/welcome, kde mete zskat plnou sadu pomocnch materil nap. uivatelsk manul, nejnovj aktualizace softwaru a odpovdi na asto kladen otzky.
CS 3

e tina

1 Dleit bezpenostn informace


Obecn informace o drb
Peklad tohoto dokumentu slou pouze jako reference. V ppad rozporu mezi verz v anglitin a peloenou verz m pednost anglick verze.
Vstraha Pokozen a chybn funkci vrobku lze pedejt Vrobek nevystavujte nadmrn teplot
z topnch tles nebo pmho slunenho zen.

Nhradn dly/psluenstv: Nhradn dly a psluenstv lze objednat na strnkch www.philips.com/support. Bezpenost poslechu

Nedopuste, aby vrobek spadl na zem nebo


aby na nj spadly jakkoliv pedmty.

Nedopuste, aby byl vrobek ponoen do


vody. Zabrate vniknut vody do zdky pro konektor sluchtek nebo do pihrdky baterie. Jinak hroz vn pokozen zazen. Zapnut mobiln telefon v bezprostedn blzkosti me zpsobit ruen. Zlohujte sv soubory. V kadm ppad si ponechejte pvodn soubory, kter jste sthli do zazen. Spolenost Philips nen zodpovdn za ztrtu obsahu v ppad pokozen vrobku nebo neitelnosti dat. Sv hudebn soubory spravujte (penejte, odstraujte apod.) pouze prostednictvm piloenho hudebnho softwaru. Nepouvejte istic prostedky obsahujc alkohol, pavek, benzen nebo abrazivn ltky, tyto prostedky mohou vrobek pokodit.

Informace o provozn teplot a teplotch skladovn Zazen pouvejte v mstech, kde je teplota vdy mezi 0 a 35 C. Zazen ukldejte v mstech, kde je teplota vdy mezi -20 a 45 C. Nzk teploty mohou vst ke zkrcen ivotnosti baterie.

Pi poslechu pouvejte pimenou hlasitost: Poslech se sluchtky pi vysok hlasitosti me pokodit sluch. Tento vrobek doke vytvet zvuky v intenzit, kter me u normln osoby zpsobit ztrtu sluchu, dokonce i pi poslechu kratm ne 1 minuta. Vy rozsah zvuku je nabzen pro ty, kte ji trp postienm sluchu. Zvuk me bt klamav. Bhem poslechu se pohodln rove nastaven hlasitosti pizpsobuje vy hlasitosti zvuku. To znamen, e to, co po delm poslechu zn normln, je ve skutenosti hlasit a vaemu sluchu kod. Abyste tto situaci zabrnili, nastavte hlasitost na bezpenou rove dve, ne se v sluch pizpsob, a nastaven nemte. Nastaven bezpen rovn hlasitosti: Nastavte nzkou rove hlasitosti. Pomalu hlasitost zvyujte, dokud neuslyte zvuk pohodln a ist, bez zkreslen. Poslouchejte pimenou dobu: Ztrtu sluchu me zpsobit dokonce i poslech pi normln bezpen rovni hlasitosti po del dobu. Sv zazen pouvejte rozumn a dopejte si patin pestvky. Pi pouvn sluchtek dodrujte nsledujc pravidla. Poslouchejte pi pimen hlasitosti po pimen dlouhou dobu. Po pizpsoben svho sluchu ji neupravujte hlasitost. Nenastavujte hlasitost na tak vysokou rove, abyste neslyeli zvuky v okol. V situacch, kdy hroz nebezpe, bute opatrn nebo zazen pestate na chvli pouvat. Sluchtka nepouvejte pi zen motorovch vozidel, jzd na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojt k nebezpen dopravn situaci a v mnoha zemch je pouvn sluchtek za jzdy zakzno.

CS

Zmny Zmny nepovolen vrobcem mohou zruit uivatelsk oprvnn k provozu tohoto vrobku. Informace o autorskch prvech Vechny ostatn znaky a nzvy vrobk jsou obchodn znaky pslunch spolenost nebo organizac. Neautorizovan koprovn nahrvek staench ze st Internet nebo pozench ze zvukovho disku CD je poruenm autorskch prv a mezinrodnch smluv. Vytven neoprvnnch kopi materil, jejich koprovn nen povoleno, vetn potaovch program, soubor, poad a zvukovch nahrvek, me bt poruenm autorskch prv a pedstavovat trestn in. Toto zazen by se k tmto elm nemlo pouvat. Logo Windows Media a Windows logo jsou registrovan obchodn znmky spolenosti Microsoft Corporation v USA a jinch zemch. Chovejte se odpovdn! Dodrujte autorsk prva.

licencovanho obsahu. Tento obsah smte pouvat pouze pro sv osobn, nekomern ely a muste respektovat ppadn pokyny obsaen v autorskch prvech, kter poskytl vlastnch autorskch prv k danmu dlu. Tyto pokyny mohou zakazovat vytven dalch kopi. Datov toky videa mohou obsahovat technologii na ochranu proti koprovn, kter znemouje dal koprovn. V takovch situacch nebude nahrvn fungovat a zobraz se zprva s upozornnm. Zznam dat Spolenost Philips usiluje o zlepovn kvality svho vrobku i zdokonalen monost vyuit pro uivatele vrobk Philips. Zazen zaznamenv nkter informace/data do stl pamti zazen pro uivatelsk prol zazen. Tato data se pouvaj k uren a detekci vech chyb nebo problm, s nimi se uivatel pi pouvn zazen me setkat. Uloen data mohou napklad obsahovat dlku pehrvn v reimu pehrvn hudby, dlku pehrvn v reimu tuneru, poet vybit baterie atd. Uloen data neukazuj obsah nebo typ mdia pouitho v zazen ani zdroj staench soubor. Data uloen v zazen jsou vyzvednuta POUZE v ppad, e uivatel vrt zazen do servisnho stediska Philips a POUZE za elem zjednoduen zjiovn a prevence chyb. Uloen data budou uivateli na prvn podn poskytnuta. Monkeys Audio decoder a The Monkeys Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that dont support the ofcial APE format require written consent of the author. b Monkeys Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkeys Audio itself will not be subjected to external licensing
CS 5

Spolenost Philips respektuje duevn vlastnictv ostatnch a d sv uivatele, aby se zachovali stejn. Multimediln obsah v sti Internet mohl bt vytvoen anebo distribuovn bez oprvnn udlenho vlastnkem autorskch prv k originlu. Koprovn nebo roziovn neoprvnnho obsahu me bt v rznch zemch, vetn t va, poruenm zkon na ochranu autorskch prv. Za dodrovn zkon na ochranu autorskch prv jste odpovdni vy. Funkce nahrvn a penosu datovch tok videa staench do potae na penosn pehrva je urena pouze pro pouit na veejn domn anebo u pslun

e tina

requirements or other viral source restrictions. c Code changes and improvements must be contributed back to the Monkeys Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author. d Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code. e Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse. If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device. FLAC decoder Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson Redistribution and use in source and binary forms, with or without modication, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution. Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specic prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND

CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Recyklace vrobku
Vrobek je navren a vyroben z vysoce kvalitnho materilu a soust, kter je mon recyklovat. Je-li vrobek oznaen tmto symbolem pekrtnut popelnice, znamen to, e se na nj vztahuje smrnice EU 2002/96/EC:

Nevyhazujte toto zazen do bnho domcho odpadu. Informujte se o mstnch pedpisech tkajcch se oddlenho sbru elektrickch a elektronickch vrobk. Sprvnou likvidac starho vrobku pomete pedejt monm negativnm dopadm na ivotn prosted a zdrav lid.

CS

Varovn Vyjmutm vestavnho akumultoru zruka


pozbv platnosti a mohlo by dojt ke znien vrobku. Nsledujc pokyny k vyjmut a likvidaci maj bt provedeny pouze na konci ivotnosti vrobku.

Vrobek obsahuje vestavnou dobjec baterii podlhajc evropsk smrnici 2006/66/ES, kterou nelze likvidovat s bnm domcm odpadem.

Pro ochranu funknosti a bezpenosti vrobku vezmte vrobek do ocilnho sbrnho dvora nebo servisnho stediska, kde me vyjmut akumultoru provst profesionl:

Informujte se o mstnch pravidlech sbru bateri. Sprvn likvidace bateri pomh pedchzet ppadnm nepznivm inkm na ivotn prosted a lidsk zdrav. Oznmen pro Evropskou unii Tento vrobek odpovd poadavkm Evropsk unie na vysokofrekvenn odruen.

CS

e tina

2 V nov pehrva
Pehrva MIX umouje provdt tyto innosti: pehrvat hudbu, poslouchat rdio VKV; poizovat hlasov nahrvky.

Software nahran v pehrvai


Pehrva MIX je vybaven nsledujcm softwarem: Philips Device Manager (mouje zskat aktualizace rmwaru pehrvae MIX)

Soubory nahran v pehrvai


Pehrva MIX obsahuje tyto soubory: Uivatelsk manul Nejastj dotazy

Obsah dodvky
Zkontrolujte, zda jste obdreli nsledujc poloky: Pehrva

Sluchtka

Strun nvod k rychlmu pouit


Philips GoGear audio player

Quick start guide

Poznmka Vyobrazen maj pouze orientan charakter.


Spolenost Philips si vyhrazuje prvo mnit barvu i vzhled bez pedchozho upozornn.

CS

3 Zanme
Nabjen
Pehrva MIX obsahuje vestavnou baterii, kterou lze nabjet prostednictvm portu USB potae. Pipojte pehrva MIX k potai podle obrzku.

Chcete-li etit energii baterie a prodlouit dobu pehrvn, provete v pehrvai MIX nsledujc akce: Nastavte asova podsvcen na nzkou hodnotu (pejdte do nabdky > [Nastaven displeje] > [asova vypn. obrazovky]).
e tina

Nastaven pi prvnm zapnut


Pi prvnm pipojen pehrvae MIX k potai, nainstalujte do potae Philips Device Manager. Aktualizaci rmwaru lze provdt pes s Internet prostednictvm Philips Device Manager. Kdy zazen MIX poprv pipojte k potai, zobraz se pekryvn okno:

1 2
Poznmka Po pipojen pehrvae MIX k potai budete
vyzvn k vbru funkce: [Nabt a penst] nebo [Nabt a pehrt]. Nevyberete-li dnou funkci, pehrva MIX automaticky pouije funkci [Nabt a penst].

Zvolte monost Install Philips Device Manager (Nainstalovat aplikaci Philips Device Manager). Postupujte podle pokyn na obrazovce a dokonete instalaci softwaru.
Poznmka

Instalace vyaduje souhlas s podmnkami


licence.

Indikace rovn baterie Displej zobrazuje piblinou rove stavu baterie takto:

Pokud se pekryvn okno nezobraz automaticky:

1 2 3 4

Vyberte monost Tento pota (Windows XP / Windows 2000) / Pota (Windows Vista / Windows 7). Pravm tlatkem kliknte na ikonu Philips GoGear MIX. Zvolte monost Install Philips Device Manager (Nainstalovat aplikaci Philips Device Manager). Postupujte podle pokyn na obrazovce a dokonete instalaci softwaru.
Poznmka

100 %

75 %

50 %

25 %

0%

Blikajc obrazovka baterie naznauje, e je baterie vybit. Pehrva ulo vechna nastaven a do 60 sekund se vypne.
Poznmka Dobjec baterie maj omezen poet
nabjecch cykl. ivotnost aumultoru a poet cykl nabjen se li podle pouit a nastaven. Po dokonen nabjen se zastav animace nabjen a zobraz se ikona .

Instalace vyaduje souhlas s podmnkami


licence.

CS

Zapnut nebo vypnut pehrvae


Stisknte a pidrte tlatko / dokud se pehrva nezapne nebo nevypne.

Automatick pohotovostn reim a vypnut


Pehrva m funkci automatickho pohotovostnho reimu a vypnut, kter et energii baterie. Po 10 minutch neinnosti (nepehrv se hudba, nebylo stisknuto dn tlatko) se pehrva vypne.

10

CS

4 Pehled
Ovldac prvky
e tina

stisknut a pidren: zapnut/ vypnut pehrvae stisknut: zamknut/odemknut vech tlatek stisknut: o jednu rove zpt b stisknut a pidren: nvrat na domovskou obrazovku c MIC mikrofon d RESET pokud obrazovka nereaguje na stisknut tlatek, stisknte tlatko v otvoru pomoc piky kulikovho pera 3,5mm konektor pro sluchtka e displej f

h i

na seznamu monost: stisknut: pechod na pedchoz/ nsledujc monost na obrazovce pehrvn: stisknut: zven/snen hlasitosti stisknut a podren: rychl zven/snen hlasitosti na obrazovce pehrvn: stisknut: pechod na pedchoz/ nsledujc monost stisknut a pidren: vyhledvn v aktulnm souboru stisknut: vbr monost nebo sputn/pozastaven/obnoven pehrvn konektor USB pro nabjen a penos dat Ped pouitm konektoru USB sejmte kryt

CS

11

Domovsk obrazovka
Nabdka Reim Hudba Akce pehrvn audiosoubor Rdio VKV naladn rdia VKV Nahrvn vytven nebo poslech nahrvek Prohlen prohlen soubor ve sloek slokch Nastaven pizpsoben nastaven zazen MIX Nyn se zobrazen obrazovky pehrv pehrvn

Zapnut/vypnut obrazovky
Z dvodu spory energie se obrazovka po stanoven dob automaticky vypne, pokud na pehrvai MIX nen provedena dn nov akce; a je zvolena hodnota v nabdce > [Nastaven displeje] > [asova vypn. obrazovky]. Ukonen reimu spory energie Stisknte jakkoliv tlatko.

Z domovsk obrazovky pejdete do nabdky funkc stisknutm naviganch tlatek / a . Na pedchoz obrazovky se vrtte opakovanm stisknutm tlatka ; na domovskou obrazovku se vrtte stisknutm a pidrenm tlatka .

Zamknut/odemknut tlatek
Je-li pehrva zapnut, pouijte zajiovac spna, kter zabrn nhodnmu zsahu. Tlatka zamknete nebo odemknete krtkm stisknutm tlatka / . Vechna tlatka s vjimkou tlatek pro ovldn hlasitosti se uzamknou a na displeji se zobraz ikona zmku.

12

CS

5 Hudba
Sprva hudby na potai
Uspodn hudebnch soubor
Uspodn hudebnch soubor podle informac o skladb Pokud soubory obsahuj informace o souboru (znaka meta nebo znaka ID3), lze soubory v pehrvai MIX automaticky tdit podle nzvu skladby, interpreta nebo alba. Chcete-li si zkontrolovat nebo upravit informace o souboru, spuste software pro sprvu medi. Napklad kliknte, jak je pedvedeno v aplikaci Windows Media Player 11. Chcete-li poadovanou skladbu editovat, dvakrt na ni kliknte.

Penos soubor v aplikaci Przkumnk Windows

1 2

Pipojen pehrvae MIX k potai. V potai kliknte na ikonu Tento pota nebo Pota. Vyhledejte pehrva MIX. Vyhledejte poadovan soubory/ sloky. Hudebn soubory nebo sloky pethnte z potae do pehrvae MIX.

Pidn nebo odstrann hudebnch soubor

1 2 3

Pipojte pehrva MIX k potai. V potai kliknte na ikonu Tento pota nebo Pota. Vyhledejte pehrva MIX. V potai postupujte nsledujcm zpsobem: Soubory nebo sloky pidejte pethnutm hudebnch soubor nebo sloek z potae do pehrvae MIX; Soubory nebo sloky odstrate kliknutm pravho tlatka na vbr. Vyberte podle vzvy monost odstranit.

Uspodn soubor podle sloky souboru Hudebn soubory lze tak uspodat podle poteby do rznch sloek.

CS

13

e tina

Vyhledvn hudby v pehrvai


Vyhledvn hudby podle informac o skladb
Na domovsk obrazovce vybrnm monosti vyhledte hudbu podle informac o skladb (znaka meta nebo znaka ID3) (viz Uspodn hudebnch soubor na stran 13): [V. skladby] Abecedn seazen stopy [Interpr.] Abecedn seazen seznam interpret Abecedn seazen alba Stopy seazen podle poad na albu [Alba] Alfanumericky seazen seznam alb Stopy seazen podle poad na albu

Pehrvn hudby 1 2
Stisknutm tlatka hudebn soubory. nebo vyberete

Stisknutm tlatka spustte pehrvn. Spust se pehrvn od aktuln skladby. Na obrazovce se zobraz informace o souboru a stav pehrvn.

V prbhu pehrvn Stisknutm tlatka pozastavte a obnovte pehrvn. Na pedchzejc obrazovku pejdete stisknutm tlatka . Za nkolik sekund se opt zobraz obrazovka pro pehrvn.

Vyhledvn hudby podle sloky souboru


Na domovsk obrazovce vyberte monost vyhledat hudbu podle sloky souboru (viz Uspodn hudebnch soubor na stran 13). Vbr hudebnho souboru na obrazovce pehrvn Opakovan stisknte tlatko a . Rychl posuv vped nebo vzad v aktuln skladb Na obrazovce pehrvn stisknte a pidrte tlatko a .

14

CS

6 Rdio VKV
Poznmka Chcete-li spustit rdio, pipojte dodan
sluchtka. Sluchtka slou tak jako antna. Chcete-li doshnout lepho pjmu, posunujte kabel sluchtek rznmi smry.

Run ladn Pomoc runho ladn lze naladit konkrtn frekvenci nebo stanici.

Na domovsk obrazovce pejdte do nabdky > [Run naladit]. Zane hrt naposledy naladn stanice. Na obrazovce pehrvn stisknte a pidrte tlatko nebo . Naladte nejbli dostupnou stanici nsledujc po aktuln frekvenci. Chcete-li provst doladn, opakovan stisknte tlatko . nebo
e tina

Ladn rdiovch stanic


Automatick ladn Spoutte-li rdio poprv, zvolte monost Auto tune. Stanice se automaticky vyhledaj.

1 2

Na domovsk obrazovce pejdte do nabdky > [Autom. ladn]. V pedvolbch je uloeno 30 stanic.

Opakovanm stisknutm tlatka nebo vyberete pedvolbu stanice. Stisknutm tlatka spustte pehrvn. Vbr pedvolby na obrazovce pro pehrvn Opakovan stisknte tlatko nebo .

Poslech rdia VKV 1 2


Na domovsk obrazovce pejdte do nabdky > [Pedvolby]. Stisknutm tlatka / vyberete pedvolbu. Stisknutm tlatka spustte pehrvn. Stisknutm tlatka vyberete dal pedvolbu z nabdky [Pedvolby]. Stisknutm tlatka spustte pehrvn. Na obrazovce pehrvn stisknutm tlatka nebo vyberete pedvolbu. V ppad poteby naladte stanici stisknutm a pidrenm tlatka nebo .

Tip Kdy se pesthujete na nov msto (napklad


do jinho msta nebo zem), znovu spuste automatick ladn, abyste doshli lepho pjmu.

CS

15

Ukldn pedvoleb stanic


V pehrvai MIX lze uloit a 30 pedvoleb stanic.

1 2 3

Nalate rdiovou stanici. Stisknutm tlatka ulote aktuln stanici do pedvoleb. Stisknutm tlatka nebo vyberete umstn. Stisknte tlatko . Aktuln stanice je uloena jako pedvolba na danm mst.

16

CS

7 Zznamy
Zznam zvuku a hlasu 1 2
Na domovsk obrazovce vyberte nabdku > [Spustit nahrvn hlasu]. Zobraz se obrazovka nahrvn. Zkontrolujte, zda je mikrofon blzko zdroje zvuku, kter m nahrvat.

Poslech nahrvek
Na domovsk obrazovce vyberte monosti > [Sl. Recordings library] > [Hlas].

1 2

Vyberte zznam. Stisknutm tlatka nahrvku pehrajte.


e tina

Odstrann jednoho nebo vce zznam


Nahrvky lze v aplikaci Przkumnk Windows odstranit nsledujcm zpsobem:

MIC

1 2 3

Pipojte pehrva MIX k potai. V aplikaci Przkumnk Windows najdte sloku Zznamy > Hlas. Bnm zpsobem nahrvky v potai odstrate.

3 4

Odesln nahrvek do potae


Stisknutm tlatka mete pepnat mezi pozastavenm a nahrvnm. Stisknutm tlatka nahrvn ukonte. Stisknutm tlatka nahrvku ulote anebo ji stisknutm tlatka mete zruit. Nahrvky se ukldaj do pehrvae. (Formt nzvu souboru: VOICEXXX. WAV, kde XXX je automaticky generovan slo nahrvky.)
Tip

1 2 3 4

Pipojte pehrva MIX k potai. V aplikaci Przkumnk Windows otevete pehrva MIX. Vyberte sloku Zznamy > Hlas. Zkoprujte nahrvky a vlote je do jakhokoli umstn v potai.

Nahrvky naleznete pod polokami [Sl.


Recordings library] > [Hlas].

CS

17

8 Nastaven
V nabdce vyberte monosti pro pehrva. / vyberte

Nastaven zvuku
V nabdce [Nastaven zvuku] vyberte monost pro nastaven zvuku. [FullSound] Obnov se ztracen zvukov detaily v dsledku komprese (napklad do formt MP3, WMA). [Ekvalizr] Podle poadavk se nadenuje nastaven. [Omezen Nastaven maximln rovn hlas.] hlasitosti zazen. tmto zpsobem vdy zachovte takovou rove hlasitosti, kter neohroz v sluch. Stisknutm tlatka / nastavte omezen hlasitosti; Stisknutm tlatka volbu potvrdte.
Poznmka Vyberete-li volbu FullSound, ekvalizr se
deaktivuje.

1 2

Stisknutm tlatka monost. Stisknutm tlatka

volbu potvrte.

Reim pehrvn
V nabdce [Reim p.] vyberte reimy pehrvn pro hudbu/nahrvky: [Opak.] [Opakovat 1] [Opak.ve]

opakuj se aktuln skladby/ nahrvky. opakuj se vechny skladby/ nahrvky v aktuln sloce.

[Nhodn] [Nhodn ve] nhodn se pehrvaj vechny skladby/nahrvky v aktuln sloce. Jsou-li oba reimy [Opak.ve] a [Nhodn ve]zapnut, Vechny skladby/nahrvky v aktuln sloce se nhodn opakuj.

Nastaven displeje
Motiv
V nabdce [Nastaven displeje] > [Motiv] vyberete motiv pro obrazovku.

18

CS

asova vypnut obrazovky


Pokud na pehrvai MIX neprobhne dn akce, zapne se reim neinn obrazovky. Reim neinn obrazovky se po stanovenm asovm intervalu automaticky vypne. Chcete-li etit energii baterie, zvolte co nejkrat asov interval. Nastaven asovho intervalu V nabdce [Nastaven displeje] > [asova vypn. obrazovky]vyberte asov interval. Po uplynut asovho intervalu se reim neinn obrazovky vypne automaticky. Ukonen reimu spory energie Stisknte jakkoliv tlatko.

[Kapacita:] [Voln msto:] [Verze rmwaru:]

velikost pamti voln msto aktuln verzi rmwaru. Ped aktualizac rmwaru z webovch strnek podpory zkontrolujte verzi rmwaru. cel nzev vrobku. Ped aktualizac rmwaru z webovch strnek podpory zkontrolujte cel nzev vrobku. na tto webov strnce najdete podporu pro vae zazen

[Strnka podpory:]

Otoit obrazovku
Chcete-li otoit obrazovku vzhru nohama, vyberte v nabdce [Nastaven displeje] > [Otoit obrazovku][180] nebo [0 (normln)]. Otoenm obrazovky vzhru nohama se vymn funkce a .

Tovrn nastaven
V nabdce [Vrobn nastaven] obnovte pvodn nastaven pehrvae. Soubory penesen do pehrvae jsou uchovny.

Jazyk
V nabdce [Jazyk] vyberete jazyk pehrvae.

Informace
V nabdce [Informace] se dozvte o zazen nsledujc informace:

CS

19

e tina

[Model:]

9 Aktualizace pehrvae MIX


Pehrva MIX je ovldn internm programem, kter se nazv rmware. Po zakoupen pehrvae MIX mohly bt vydny novj verze rmwaru. Softwarov program s nzvem Philips Device Manager me pomoc potae provit dostupnost aktualizac rmwaru na Internetu. Nainstalujte software Philips Device Manager do potae ze zazen MIX anebo si sthnte nejnovj verzi z webovch strnek www.philips.com/support.
Poznmka Aktualizace rmwaru nijak neovlivn hudebn
soubory.

Run oven/ aktualizace rmwaru 1 2 3 4


Zkontrolujte, zda je pota pipojen k sti Internet. Pipojte pehrva MIX k potai. Kliknutm na monost Start > Programs > Philips > Philips MP3 player > GoGear SA3MXX Device Manager v potai spustte aplikaci Philips Device Manager. Kliknte na tlatko Update (Aktualizovat). Software Philips SA3MXX Device Manager prov, zda jsou dostupn aktualizace rmwaru na Internetu, a nainstaluje je. A se na displeji zobraz hlen Update completed (Aktualizace byla dokonena), kliknte na tlatko OK. Odpojte pehrva MIX od potae. Po proveden aktualizace rmwaru se pehrva MIX restartuje a je opt pipraven k pouit.
CS

5 6

20

10 een problm
e tina

Pokud pehrva MIX nepracuje sprvn anebo pestane reagovat displej, mete jej resetovat bez ztrty dat: Jak resetovat pstroj MIX? Do resetovacho otvoru na spodn stran pehrvae MIX zasute piku pera nebo jin pedmt. Pidrte ji, dokud se pehrva nevypne. Neprobhne-li resetovn spn, postupujte podle krok k obnoven pehrvae MIX pomoc aplikace Philips Device Manager:

1 2 3 4 5 6 7

Volbou monosti Start > Programs > Philips > Philips MP3 player > GoGear SA3MXX Device Manager v potai spustte aplikaci Philips Device Manager. Ped dalm pokraovnm pehrva MIX vypnte. Bhem pipojen pehrvae MIX k potai stisknte a pidrte tlatko hlasitosti . Tlatko drte do doby, dokud aplikace Philips Device Manager nerozezn pehrva MIX a nevstoup do reimu obnoven. Na potai kliknte na tlatko Repair (Opravit) a postupujte podle pokyn aplikace Philips Device Manager k plnmu obnoven. Po dokonen obnoven pehrva MIX odpojte od potae. Restartujte pehrva MIX.

CS

21

11 Technick daje
Napjen Zdroj napjen:150 mAh lithium-iontov polymerov intern akumultor Doba pehrvn soubor MP3: a 13 hodin Doba pehrvn rdia: a 7 hodin Software Philips Device Manager Monosti pipojen Sluchtka 3,5 mm Vysokorychlostn rozhran USB 2.0 Zvuk Odstup kanl: 40 dB Kmitotov charakteristika: 45 Hz 16 000 Hz Vstupn vkon: 10,0 mW Odstup signl/um: >75 dB Pehrvn zvuku Podporovan formty: Penosov rychlosti MP3: 8320 kbps pi konstantn penosov rychlosti (CBR) a promnliv penosov rychlosti (VBR) WMA: 10320 kbps pi konstantn penosov rychlosti (CBR) 32192 kbps pi promnliv penosov rychlosti (VBR) FLAC: a 1,1 Mb/s APE: a 1,3 Mb/s

Penos hudby Penen petaenm v aplikaci Przkumnk Windows lon mdia Kapacita vestavn pamti: SA3MXX02 2GB NAND Flash SA3MXX04 4GB NAND Flash SA3MXX08 8GB NAND Flash Displej Barevn displej LCD 128 64 pixel
Poznmka Poet nabjecch cykl dobjecch bateri je
omezen. ivotnost aumultoru a poet cykl nabjen se li podle pouit a nastaven. 1 GB = 1 miliarda bajt; dostupn kapacita pro ukldn bude men. K dispozici nemus bt cel pam, protoe jej st je vyhrazena pro pehrva. Kapacita ukldn vychz z pedpokladu 4 minut na jednu skladbu a kdovn MP3 128 kb/s. Rychlost penosu se li v zvislosti na operanm systmu a konguraci softwaru.

Vzorkovac frekvence 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Poadavky na systm
Windows XP (SP3 nebo vy) / Vista /7 Procesor Pentium III 800 MHz nebo vy 512 MB RAM 500 MB volnho msta na pevnm disku Pipojen k internetu Windows Internet Explorer 6.0 nebo vy Jednotka CD-ROM Port rozhran USB

8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

44,1 kHz 48 Khz

22

CS

2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Vechna prva vyhrazena.

SA3MXX_02 55 93 97_UM_CS_V1.1 wk11094