Vous êtes sur la page 1sur 1

AUTORITZACI DE JOC

DADES DEL JUGADOR/A

Nom: Categoria:

Cognoms:

Hobby Hockey

Data neixament:

DNI:

DADES DELS PARES O TUTORS

Nom del pare o tutor: e-mail: Nom de la mare o tutora: e-mail:

DNI: Telfon: DNI: Telfon:

DADES PEL POLIESPORTIU

Num. Soci del jugador: Num. Compte Corrent: (on es carreguen els rebuts del Poli) Entitat:

El/la sotasignat/da declara ser el pare, mare o tutor/a del jugador/a indicats als apartats corresponents, i l'autoritzen a entrenar, jugar i participar en els desplaaments programats pel Club. Tanmateix, autoritzen al Poliesportiu a incrementar * la quota mensual en: (escollir una opci)
5'00 (cinc euros) 10'00 (deu euros) 0'00 (cero euros) 1.000'00 (mil euros)

que seran carregats mensualment, junt amb la quota del Poliesportiu, i transferits al NCC dels Stick Cansat per fer front a les diferents despeses de la temporada i prepagament dels desplaaments o tornejos. Ambds declaren conixer i acceptar les normes del Club, aix com que es comprometen a respectar-les i a acceptar les decisions que es puguin derivar per part de la Junta en cas d'haver de ser sancionat o expulsat de l'equip per motius justificats, ja sigui per mal comportament, conducta antiesportiva, robatoris, etc.
SIGNAT PARES SIGNAT JUGADOR

DATA

Per acord de la junta, els jugadors fins a U18 del CGP queden exclosos del pagament, per el poden fer voluntriament si volen ser socis del Club i/o collaborar amb l'entitat.