Vous êtes sur la page 1sur 20

Toervereniging - Zoetermeer'77

Colofon

De vereniging is in 1977
opgericht en heeft als doel
het beoefenen en het
stimuleren van het toer- en
recreatiefietsen voor een
ieder ouder dan 8 jaar

Voorzitter
Ben van Paassen
Medeaschouw 68
2726 KS Zoetermeer
Tel: 079-341 09 52

Secretaris
Albert Besuyen
Diamant 64
2651 SL Berkel en Rodenrijs
Tel: 010-511 35 17
* Ledenadministratie
* Senioren

Penningmeester
Ton de Jong
Klipperkade 146
2725 HC Zoetermeer
Tel: 079-341 02 04

Vice-voorzitter
Patrick Coers
Biggenweide 12
2727 GS Zoetermeer
Tel: 079-341 96 56
* Toerafdeling
* NTFU – Trainingsritten

Jeugdafdeling
Han Hoogeveen
A.Coolenhove 21
2717 XH Zoetermeer
Tel: 079-351 23 38
* Recreanten

Public relations
Cees Huisman
Zwanewater 9
2715 BG Zoetermeer
Tel: 079-321 23 83

Clubhuis en startlocatie:
Toervereniging
Zoetermeer’77,
Buytenparklaan 3b,
2717 AX Zoetermeer,
Tel: 079-352 38 45
Jaargang 2006, nummer 6
Website:
http://WWW. toervereniging-
zoetermeer77.nl

Webmaster
Patrick Coers

Beheer clubgebouw
Dick Salverda
Tel. 079-316 96 65
Han Hoogeveen
Tel: 079-351 23 38

Redactie:
Jan Kampers
Faradayweg 18
2627 AX Delft
Postbus 339
2600 AH Delft
. Export verpakking
Tel. 015 257 24 00 . Project marhalling
Fax 015 256 54 83 . Stuwen van containertrailers
Op lokatie verpakken
E-mail: info@fladderak.nl
. Nationaal en internationaal transport
Internet: www.fladderak.nl Douaneopslag
. Levering van kisten, kratten en skids

Een advertentie plaatsen in het


clubblad binnenzijde A4 formaat
voor maar!

¼ pagina: € 45

½ pagina: € 90

1/1 pagina: € 150


Van het bestuur

Van de voorzitter Aankondiging


Aan elke functie, die je bekleedt binnen de
Hierbij nodigt het bestuur van de
vereniging, komt op een gegeven moment
Toervereniging Zoetermeer’77 de leden uit tot
een eind. Zo ook aan die van voorzitter.
het houden van een algemene
Na vier jaar is het zaak dat een ander
ledenvergadering (najaarsvergadering) op
verenigingslid de voorzittershamer overneemt
donderdag 16 november 2006, aanvang 20:00
en het beleid voor de vereniging verder uitstippelt.
uur in het clubgebouw aan de Buytenparklaan
3b te Zoetermeer.
Ik heb met veel energie en inzet de afgelopen
periode mijn werk gedaan. Er waren wel eens
De bepalingen van het Statuut en het
wat mindere momenten maar over het
Huishoudelijke Reglement zijn op deze
algemeen was het heel plezierig om deze
vergadering van toepassing.
bestuursfunctie uit te oefenen. Ik kon echter
niet alleen besturen en ben blij dat ik volledig
Het bestuur stelt kandidaat voor de functie
heb kunnen steunen op mijn medebestuurders
van voorzitter:
en commissieleden, die het voortreffelijk
Martijn Borst.
deden en mij op de juiste momenten
ondersteunden, afremden of op andere
Het bestuur stelt kandidaat voor de functie
gedachten brachten. Ik dank ook al die leden
van secretaris:
die mij het besturen mogelijk hebben
Herman Kloet.
gemaakt.
Beide leden zijn gewoon lid in de zin van het
Ook de secretaris legt eind dit jaar zijn functie
Statuut.
neer, met een bijzondere reden. Hij verhuist
Gelet op artikel 8, lid 4 en 5 van het
namelijk naar Noord-Holland. Een goede
Huishoudelijk Reglement dienen overige
gewoonte binnen de besturen van deze
kandidaten voor een bestuursfunctie uiterlijk
vereniging is dat aftredende bestuursleden
op de derde dag vóór de algemene
naar het noorden van het land vertrekken. De
ledenvergadering te worden aangemeld hetzij
twee voorgaande voorzitters en een secretaris
door het bestuur, hetzij bij schriftelijke
gingen Albert al voor. Het zal wel iets met de
mededeling aan de secretaris, ondertekend
(noorder) zon te maken hebben.
door tenminste 5 leden.
Op de dag der algemene vergadering alsmede
In de agenda en aankondiging van de
de twee daaraan voorafgaande dagen moeten
najaarsvergadering van 16 november 2006 op
de lijsten met kandidaten ter inzage liggen bij
de pagina hiernaast ziet u dat het bestuur
de secretaris.
voor beide functies een kandidaat heeft.

Ik hoop u allen op deze najaarsvergadering te Agenda


treffen en wens op voorhand de nieuwe en de
zittende bestuursleden van de toervereniging Van de algemene vergadering van donderdag
een constructieve en rechtvaardige 16 november 2006
bestuurstijd toe.
1. opening
Ben van Paassen 2. mededelingen
3. ingekomen- en uitgaande stukken
4. verslag voorjaarsvergadering
5. bestuursverkiezing en
bestuurswisseling
6. korte pauze
7. contributie 2007
8. begroting
9. verslag commissies
10. rondvraag
11. sluiting
VERSLAG ALG. LEDENVERGADERING TVZ’77 OP DO 16-03-06
Afw. (met bericht):
Patrick Coers, Jan Kampers, Astrid Keet, Aad Keet, Jos de Jong, Joke Portier.
Aanwezig:
bestuur (m.u.v. Patrick Coers), 28 leden waaronder 1 jeugdlid (zie presentielijst)

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom op de 29e voorjaarsvergadering en zegt te streven naar


een eindtijd van 21.30 uur. Binnen de gestelde termijn zijn geen schriftelijke vragen en/of
voorstellen ingediend. De vergadering gaat accoord met het invoegen van agendapunt 4a:
informatie van de afdelingen.

2. Mededelingen
 Steeds meer leden schuiven de betaling van hun contributie op. Gevolg: problemen
voor de penningmeester, de contributie en de verzekeringsafdracht naar de NTFU
moet worden voorgeschoten. Daarom is het bestuur voornemens de contributie in het
laatste kwartaal van 2007 te innen. Dit op grond van art. 5 van het Huishoudelijk
Reglement van onze vereniging. Als daarna blijkt dat leden half januari 2008 niet aan
hun verplichtingen hebben voldaan, zullen zij van de ledenlijst worden geschrapt. (Zie
hierover art. 8 van het Statuut)
 Voor 2008 kan slechts op drie manieren worden betaald: contant bij de penningmeester,
via een overschrijving per bank/giro, middels de machtiging in het clublad van
november a.s. Overigens zijn er zelfs personen die hun contributie over 2005 nog niet
hebben betaald…..
 Na vier (!)maandagavonden waarop de nieuwe (soms extra bestelde) clubkleding kon
worden opgehaald, blijken zo’n 30 leden dit niet te hebben gedaan. Een strop voor de
penningmeester. Deze kleding is thans niet meer opvraagbaar. Ze is nu onderdeel van
de algemene voorraad. Het bestellen van bijv. een winterjack blijft mogelijk, mits van
te voren betaald.
 Bij de goed bezochte openingstocht werd helaas te vroeg gestart. Dit bezorgde de
vereniging een boze opzegging. Overigens kan opzeggen uitsluitend via een brief (géén
e-mail) gericht aan het secretariaat van de vereniging.
 Ongeveer 10 x per jaar komt het clubblad uit. Dit is het officiële orgaan van de
vereniging. Het is aantrekkelijk als leden artikelen plaatsen. Sponsors betalen een deel
van de kosten. Het bestuur/ redactie behoudt zich het recht voor om compromitterende
en/of aanstootgevende artikelen te weigeren. Persoonlijke vetes worden niet via het
blad uitgevochten. Dit zou een slechte reclame voor de vereniging kunnen betekenen.
Hetzelfde geldt voor de website van TVZ’77.
 Het is mogelijk om één keer op proef met een afdeling van TVZ’77 mee te fietsen. Voor
die persoon wordt een dagkaart (verzekering) uitgeschreven. Dit gaat ook op voor de
kenningsmakingsdagen van de jeugd. Wil men vervolgens mee rijden dan dient men
betalend lid te worden.
 Ieder jaar blijken leden hun NTFU-pasje niet op te halen. Ook vele TEP’s blijven achter.
Na maart gaat het bestuur er van uit dat u deze “vergeten” pasjes niet interessant
vindt. Ze worden verwijderd. De “vergeten” TEP’s gaan naar het oud papier.
 We zijn gestart met een nieuwe ledenwerfactie: aspirant-leden krijgen na hun
aanmelding een gratis clubshirt, mits de contributie voor 2006 en 2007 in één keer
wordt voldaan.

3. Ingekomen- en uitgaande stukken


 Een brief waarin een lid zijn beklag doet over het te vroeg vertrekken van de groepen
bij de openingsrit en daarom zijn lidmaatschap zegt te beeindigen.
 Een bericht van SHELL. Zij zullen een advertentie plaatsen in ons clubblad. Het ziet er
naar uit dat dit een jaarlijkse sponsoring van € 300,- is.
4. Verslag Najaarsvergadering (10-11-05)
De notulen worden goedgekeurd en vervolgens gearresteerd.

4a Verslag van de commissies


Jeugdcommissie De jeugd heeft het gehele winterseizoen – iedere zondag - doorgefietst.
Slechts één maal bleek dit onmogelijk. Eén maal werd de spinning bezocht. De
kennismakingscursus heeft twaalf nieuwe aanmeldingen opgeleverd waarvan negen reeds blijvend.
Er komt een bergklassement en een onderhoudsklassement. Deelname aan Ride for the Roses
staat op het programma. Met name bij de kleinsten heeft Ed Sterke dringend hulp nodig.
Toercommissie Er was één maal per maand een winterrit met een goede opkomst. Ook bij de
eerste ritten was er sprake van een flinke opkomst. En dit ondanks het koude weer! Deze
zomer wordt Roubaix – Zoetermeer verreden. Zo’n veertig leden gaan op Ardennentraining.
Ook voor de toercommissie een noodkreet: er is dringend behoefte aan pijlers.

5. Bestuursverkiezing en -samenstelling
Volgend jaar ontstaat een vacature voor het secretariaat door de a.s. verhuizing van Albert
Besuyen naar Noord-Holland. Ben van Paassen geeft aan dat hij aan zijn laatste
voorzitter-jaar is begonnen. Ook Ton de Jong meldt zijn langste tijd als penningmeester te
hebben gehad. Hierna gaat de vergadering onder applaus accoord met het aanblijven van Ben
en Ton.

6. Financiëel verslag
De verslagen zijn uitgedeeld. De kascommissie (Ab Sluiter en Martijn Borst) spreekt haar
goedkeuring uit. De voorzitter bedankt de commissie, die het volgend jaar zal bestaan uit Ab
Sluiter en Ria Sterke. Ton de Jong verklaart dat de balans per kalenderjaar geldt. De kosten
van de clubkleding drukken op het jaar 2006.
De penningmeester maakt van de gelegenheid gebruik om uit te leggen dat de inkoopprijzen
van vele kantineproducten met 15% - 20% zijn verhoogd. We moeten de prijzen van
frisdranken, bier, etc. verhogen. Het voorstel luidt: alle drankjes , m.u.v. koffie en thee,
gaan één euro kosten. De vergadering gaat accoord met deze aanpassing en dus
betalen we na deze vergadering voortaan € 1,- per genoemde consumptie.

7. Uitslag enquête
Een ruime meerderheid wil bij de NTFU blijven. Het bestuur volgt hierin en dus zijn we de
komende jaren aangesloten bij de NTFU. Tenzij we plotseling radicale veranderingen op ons af
zien komen.

8. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag


De voorzitter doet opnieuw een dringende oproep voor vrijwilligers. De toercommissie zal de
noodzaak van de aanwezigheid van vrijwilligers op de trainingsavonden opnieuw aan de orde
stellen. Voor het a.s. lustrum hebben zich reeds twee jeugdleden voor de lustrumcommissie
gemeld. Er zijn voor alle activiteiten echter veel meer leden nodig. Wie, o, wie??
Ab Sluiter vraagt en krijgt verduidelijking over de boze brief wegens het te vroeg starten bij de
openingsrit.
Harm de Vries verklaart dat het tandemfietsen in 2005 heeft quitte gespeeld. Voor 2006
missen we nog € 1100,-. En nog belangrijker een trekker! Hij doet een oproep het
tandemfietsen te promoten.
Han Leenders zegt geschrokken te zijn van de contributieachterstand en vraagt wat hier aan te
doen is. De voorzitter benadrukt nogmaals de strengere aanpak.

9. Sluiting (21.30 uur)


Verjaardagen september en oktober
Theo van den Dobbelsteen 1-sep Hann Worst 1-okt
André van der Toorn 2-sep Jack Nijmeijer 3-okt
Mies Boonekamp 4-sep Fred van den Bree 4-okt
Johannes Braams 4-sep Astrid Keet-Lander 4-okt
Aafke Hagg 4-sep Tilly Rombouts 4-okt
Heert Kruijsse 4-sep Pieter Stoop 4-okt
Ralph Welvaart 5-sep Ton Tisseur 4-okt
Hr. A.J.G. Meier 6-sep Ben van Paassen 5-okt
Han Leenders 8-sep Ton Berg 7-okt
Jacques Vollebregt 9-sep Rob Schilperoort 10-okt
Cees Brand 11-sep Joop Bakker 11-okt
Bernd van Nieuwenhoven 11-sep Lia van der Wal 11-okt
Karin van Kuijk 12-sep Mike Wallet 12-okt
Max Pfaff 17-sep Ton Schell 14-okt
Wim Jonkman 18-sep Bob Ameling 15-okt
Roy van der Oever 18-sep Bert de Wals 17-okt
Leo Holierhoek 20-sep Hubert Majerus 19-okt
Cees de Kler 20-sep Gemma de Gans 23-okt
An van Male-Minderman 20-sep Niels van Winden 24-okt
Gerard de Bruin 23-sep Cor Erkelens 26-okt
Wilma Levert-v. Eijk 27-sep Han Hoogeveen 26-okt
Albert van Velzen 28-sep Wil Swiebel 28-okt
Ria Schrama 29-sep Roelie Turkstra 28-okt
Hennie Verstegen 29-sep Sonja Hartmann-van Schip 29-okt
Gerrie Harteveld vd Berg 30-sep Arwin Struijs 30-okt
Renaldo Antonissen 31-okt
Jeffrey Boke 31-okt
Anja de Jong 31-okt
Cees Kwakernaak 31-okt

De ziekenboeg
De kop zegt het al, in deze deze rubriek betreffende het ‘ in’ zo leeg
rubriek willen wij jullie op mogelijk blijft. Voor diegene die er wel
de hoogte houden van het inkomen dat ze zo snel mogelijk weer in
medische wel en wee van de ‘ uit ‘ rubriek worden vermeld.
onze fietsmaatjes. Heb je iets te melden Vergeet niet te melden als jezelf of
geef het dan zo snel als mogelijk is door iemand uit je groep iets mankeert:
aan de redactie. We hopen natuurlijk dat (079)3314519 of jkampers@wanadoo.nl

In: Peter Vermeulen, is herstellende.


In: Albert Bosman, met spoed naar
Leyenburg. 5e etage, kamer 11.
Bellen mag 06-10727926
BBQ voor alle recreanten
Donderdag 27 juli was weer de jaarlijkse BBQ Herman en Yvonne een pluim, het zag er
voor de recreanten. Dit evenement is ontstaan verzorgd uit én bovenal het was heerlijk.
uit de donderdag recreantengroep t.b.v. de
recreatiefietsers en uiteindelijk voor iedereen die Yvonne en Mady vonden het eerst wat warm en
de recreantengroep een warm hart zaten heerlijk midden in de kantine, zodat ze
toedraagt.Vandaar dat er een aantal senioren toch alles konden meemaken zonder te
tussen zitten. Op dit moment rijden de transpireren in de warme zon. Later zag ik Max
recreanten zowel op dinsdag, woensdag overdag en Mady daar ook zo zitten, en hadden het ook
en avond en op donderdag. prima naar hun zin. Jammer dat ik toen geen
fototoestel bij me had. Het was een plaatje om
De hele organisatie, de BBQ - attributen, het te zien.
eten, wordt elk jaar verzorgd en geregeld door
Herman. Hij doet dit liever alleen, dan kan hij Peter Jongejan was net opgenomen in het
niets vergeten en loopt niemand hem in de weg. ziekenhuis voor zijn rugoperatie. Peter we hopen
Hermans vrouw, Yvonne, mogen we zeker ook dat je er volgend jaar weer rechtop én zonder
niet vergeten te noemen, zij helpt Herman met pijn bij zit hoor. Ciska kwam wel gezellig een
alles en zorgt ook dat alles weer schoon en wijntje drinken, maar kon helaas nog niets eten
opgeruimd in de auto mee naar huis gaat. Vanaf van de BBQ, ze moest nog wat voorzichtig zijn
vroeg in de middag waren Herman en Han (dus na een galblaasoperatie. Ze ging zelf een potje
toch een beetje hulp) in de weer met de koken voor haar Aad. Ciska volgend jaar eet je
voorbereidingen. Om 15.00 u. zijn de weer gezellig mee toch? Chris mogen we ook
hulptroepen, Mady, Ron, Ton en Jos erbij zeker niet vergeten te noemen, hij heeft uren
gekomen. achter de BBQ doorgebracht (in deze
temperatuur), gezorgd dat ieder een plaatsje
Kort daarna begonnen de rosé en andere dranken had voor zijn/haar vlees op de BBQ, en voor
rijkelijk te stromen. Het was zeer warm, zo’n diegene die zelf geen zin had om zijn vlees te
30 °, goed voor de clubkas dus. Het roosteren heeft hij het klaargemaakt.
lichaamsvocht moet natuurlijk wel op peil
gehouden worden met deze temperaturen. Alles Han heeft ons voorzien van drankjes van achter
was zoals altijd weer goed verzorgd. Herman en de bar. Iedereen, ook die ik vergeet te noemen,
Yvonne hadden voor ieder een apart BBQ - en ervoor gezorgd heeft dat het weer een
bordje gemaakt, met daarop een hamburger, onvergetelijke middag is geworden, bedankt!
worstje, satés en sjasliek. Met daarbij natuurlijk En… wie er dit jaar niet bij was, kom volgend
de nodige sausjes, stokbrood, kruidenboter, jaar wel, het is de moeite waard.
salades, rauwkost enz. Ook waren er heerlijke
gevulde tomaten, een waar kunstwerkje. Ria Wilderom

Erie Leeuwendaal Constantheidsrit


28 oktober aanstaande
Binnenkort is het weer zover, op zaterdag 28 aankomst melden en het inschrijfgeld á € 2,25
oktober zal deze vanouds bekende rit weer worden direct contant betalen. Omstreeks 9.00 u vertrekt
verreden. U komt toch ook? de eerste groep. De thuiskomst is niet precies
Als u meedoet gaarne van te voren opgeven, dus bekend!!!! Gelieve uw fietscomputer en horloge
voor 28 oktober, via het bekende telefoonnummer thuis te laten, bij voorbaat dank.
(079) 351 18 69. Wilt u bij aanmelding gelijk Heeft u nog opmerkingen en/of suggesties dan
opgeven bij welke afdeling u fietst, bijvoorbeeld: vernemen wij die graag.
senior, toerder, jeugd, etc..
Tot ziens op zaterdag 28 oktober.
Op zaterdag 28 oktober wordt u verwacht tussen Olof Lautenslager, Albert van Velsen en Cor van
8.30 u en 8.45 u in het clubhuis. Gaarne bij der Burg (079) 351 18 69
Senioren fietsen 600 km door Nederland

Het plan ontstond in de winter bij Joke Portier dwars door het land van Maas en Waal. Dan via
voor een meerdaagse fietstocht door Nederland. het Rijk van Nijmegen richting Groesbeek. We
Er waren veel voorbereidingen nodig voordat hadden de wind mee zodat er in tempo maar
alles zo geregeld was dat er daadwerkelijk wel ontspannen keuvelend gefietst werd. Het
gestart kon worden. Uiteindelijk ging op was vooral genieten van de mooie natuur. In
maandag 29 mei een groep van tien fietsers Groesbeek was voor ons geboekt in hotel ‘De
D/H van start voor de eerste etappe van Oude Molen‘. Ook dit was een voortreffelijk
Zoetermeer naar Gorinchem. hotel, als het zo blijft willen we niet meer naar
huis. We troffen het want in het hotel was net
een bruiloftsdiner gaande. Het restaurant zat
dan ook bomvol. Veel kinderen die zich met
onze Ton Tisseur ontspanden want voor hen
was hij Bassie en Adriaan ineen.

Al is alles nog zo goed geregeld de


weersomstandigheden heb je niet in de hand.
En die vielen toch een beetje negatief en vooral
nat uit. Herman Kloet had een vooruitziende
blik, hij zegde namelijk op het laatste moment
af. Hij verwachtte hondenweer, maar het was 3e dag Groesbeek – Borculo
kattenweer want dat was de werkelijke reden Vanuit het zuidelijke Groesbeek gaan we
dat hij niet meekon. Als je huisdieren hebt dan richting Oosten, naar Twente. Vandaag hadden
moet wel eens een pleziertje wijken. de weergoden het echt op ons voorzien, veel
Desondanks is een groep van tien op de fiets wind en natuurlijk hadden we die tegen. Vanuit
groot genoeg om veel plezier te hebben en zo Groesbeek kan je haast niet om de Zeven
nu en dan uit de wind te kunnen schuilen. Heuvelen weg heen, het was dus dubbelop
klimmen en de wind tegen. Sommige hebben
1e dag Zoetermeer - Gorinchem daar best wat moeite mee. Niet zo gek want we
De tocht verliep ondanks het matige weer zijn tenslotte senioren en geen twintig meer.
voortreffelijk. De route had geen geheimen Aangekomen in Borculo moesten we even naar
omdat veel stukken een onderdeel zijn van onze het hotel zoeken maar dat was achteraf toch
wekelijkse toertochten met de senioren. Een redelijk snel gevonden. De fietsen konden goed
kaart hadden we dan ook niet nodig. In het en veilig worden gestald. Dat is altijd weer een
hotel in Gorinchem werden we als profs geruststelling als je ’s avonds gaat slapen.
ontvangen. De directie van het hotel had plezier
in onze onderneming, of was het medelijden in 4e dag Borculo – Zwartsluis
verband met het slechte weer? We werden Ook deze route werd gesierd met een paar
verwend met borrelnootjes, bitterballen en pittige klimmetjes, we hadden al geoefend dus
bonbons bij de koffie. Een horecaman in optima nu ging het beter. Een prachtige rit met een
forma. De stemming zat er bij de ploeg gelijk leuke bijkomstigheid, het weer was ten gunste
goed in. omgeslagen. Met de zon in je nek fietst het net
wat prettiger dan met regen in je nek,
2e dag Gorinchem – Groesbeek toch!!!!!!!!!!!
De tweede dag gingen we van start voor de
etappe naar Groesbeek. Een schitterende rit
geen warm water en het ontbijt de volgende
ochtend was gewoon vergeten! Cor en Joke
hebben schriftelijk hun beklag gedaan bij de
directie. Wat dat ook voor resultaat heeft dit
hotel……. is voor ons exit.

6e dag Elburg – Zoetermeer


Met een kater (niet van de drank hóór) maar
van het hotel, op weg naar onze thuishaven
Zoetermeer. Een tochtje van zo’n 140 km maar
met iedereen in topvorm was dat een fluitje van
een cent. Moe maar voldaan en boordevol
nieuwe ervaringen arriveerde we weer in
Zoetermeer. Na met z’n allen een
afscheidsdrankje genuttigd hebben bij Astrid en
Aad Keet ging een ieder huiswaarts. Ondanks
het wat mindere weer een fantastische week en
zeker voor herhaling vatbaar.
5e dag Zwartsluis – Elburg
We zakken weer af naar het Westen. Een klein Ik wil Joke Portier bedanken voor de
groepje is zonder de gebruikelijke omweg naar organisatie, Cor Portier en zijn vriendinnen voor
de bestemming in Elburg gefietst. Zij wilden het het vervoeren van de bagage en het regelen en
leuke plaatsje op hun gemak bekijken en wat indelen van de hotelkamers.
boodschappen doen. De overigen hebben eerst
een rondje om Giethoorn, het Nederlands Senior Bob Ameling
Venetië, gereden. Ik heb dit zelf achteraf als de
mooiste etappe ervaren. Het hotel in Elburg was
helaas niet hetgeen we ervan hadden verwacht.
’s Avonds enorm veel lawaai van laat
aankomende gasten, en fietsers liggen nu
eenmaal vroeg in bed vanwege de prestatie die
ze de volgende dag moeten leveren. Er was

Deelnemers:
Aad en Ciska Middendorp
Cor en Joke Portier
Ton Tisseur
Cor Erkelens
Goos en Ina Schellingerhout
Astrid en Aad Keet
John en Leni Taal
Bob Ameling

Toerkalender
• 14 t/m 17 augustus Avond fiets 4 daagse
• 30 september Herfsttocht
• 28 oktober E.L. Constantheidsrit
Multicycle: voor iedereen de juiste fiets
Multicycle produceert fietsen van hoge kwaliteit en voorzien van de nieuwste
technische ontwikkelingen. Alle modellen zijn in verschillende afmontage en in
diverse kleuren verkrijgbaar.

Informatie en dealeradressen: www.multicycle.nl of 0900-6858429 (20 ct pm)


U kunt ook e-mailen info@multicycle.nl

Multicycle Elegance Rotor € 1999,


-
Trappen zonder dode momenten

Multicycle Sportive €1199,-


Voor comfortabel toeren

Multicycle Collective € 2299,


-
De vouwbare tandem
De Fietswinkel
SHIMANO SH-MT20M SPORTSCHOEN
en gespleten leder waardoor de schoen goed
ventileert. De vetersluiting garandeert ook
tijdens het lopen een optimaal comfort en het
reflecterende materiaal op de hielen zorgt voor
extra veilgheid in het donker. De schoen is
verkrijgbaar in de maten: 36 - 48 in hele
maten en kan met elk SPD-pedaal worden
Een comfortabele sportschoen voor de gebruikt. Prijs:€ 57,50
recreatief ingestelde fietser die voor een goede
prijs een paar multifunctionele schoenen wil
hebben. De bovenschoen is van nylon ‘mesh’

PRO KETTINGPONS

Een kettingspons is een onmisbaar stuk


gereedschap voor iedere fietser. Een gebroken
ketting komt nooit gelegen maar met de PRO
kettingspons weet je zeker dat je je ketting
binnen een mum van tijd hebt gerepareerd. De
pons is uitgerust met een comfortabel handvat
met zeer goede grip waarmee je tevens veel
kracht kunt zetten. In het handvat zit één
reservepen. De pons is geschikt voor 7-, 8-, 9-
& 10 speed kettingen. Prijs: € 8,95
PRO CASSETTE-AFNEMER + FREEWHEELDRAAIER
freewheelafdraaier de juiste spullen voor in
huis. De afnemer is voorzien van een integrale
veiligheidspen waardoor de afnemer altijd op
de cassette past. Het comfortabele handvat
zorgt ervoor dat de gereedschappen tijdens
gebruik goed in de hand liggen. Zowel de
afnemer als de freewheelafdraaier zijn speciaal
Goed gereedschap is het halve werk, zeker als ontworpen voor Shimano cassettes.
je zelf je cassette wilt vervangen. Uiteraard Prijs: € 17,50
heeft PRO hier met een cassette-afnemer en

GIRO ATMOS LIVESTRONG


uitvoering van de Giro Atmos aan te schaffen.
Giro doneert namelijk een deel van de verkoop
van deze speciale helm aan de Lance
Armstrong Foundation. Naast dit goede gevoel
biedt Giro’s topmodel je ook nog eens
maximale bescherming en pascomfort.
Verantwoordelijk hiervoor zijn o.a. de In-Mold
technologie, de 26 luchtopeningen en het Roc
Loc 4 verstelsysteem. Het zal je dan ook niet
Ook jij kunt nu al fietsend je steentje verbazen dat professionele wielerteams zoals
bedragen aan de bestrijding van kanker. Hoe? Discovery en Rabobank juist voor deze helm
Door simpelweg de unieke ‘Livestrong’ kiezen. De prijs ?, informeer bij je dealer.
onplatbaar

Het blauwe wonder


tegen lekrijden

MARATHON PLUS. De eerste fietsband


met de nieuwe SmartGuard® anti-leklaag.
Lekke banden kunnen nooit helemaal voorkomen worden. Maar tegen de typische
"bandenkillers" zoals scherven, scherpe steentjes en doornen, bent u met de MARATHON
PLUS van SCHWALBE het best beschermd.

Anglo-Dutch B.V. • Postbus 116 • 2130 AC Hoofddorp • tel. 023 - 55 55 265


fax 023 - 5 61 24 07 • info@anglodutch.nl • www.schwalbe.com
Fietsen van Pakistan naar China Deel 3
Diepe kloven, frustrerende kilometers en de hoogste
grensovergang ter wereld gebouwen. De ijzige wind heeft hier vrij spel. Achter een
muurtje probeer ik in de zon beschutting en warmte te vinden.
Vanochtend is de diarree bijna over en ik besluit vroeg te Zodra de zon weg is, daalt de temperatuur snel. Niet zo
starten. Tijdens het ontbijt lukt het mij zowaar een kopje verwonderlijk, wij zitten hier op een hoogte van 4.000m. In
groene thee te drinken en een half toastje te eten. Het één van de gebouwtjes maak ik mijn bed op. Hiervoor heb een
plaatsje Sost ligt op 2.700m en is het laatste plaatsje voor de matrasje en twee slaapzakken meegenomen. Met 14 personen
Chinese grens. Hier wachten de Pakistaanse chauffeurs met zullen wij slapen in een kamer van 5 bij 4m. Drie mensen
hun vrachtwagens op een lading, die door Chinese collega’s vinden een plekje in de bus. Zowaar lukt het mij voor het
met veel grotere vrachtwagens vanuit China wordt eerst sinds 3 dagen weer te eten. Dit komt goed uit, want
aangevoerd. Alleen zij mogen vracht vervoeren door het kracht kan ik morgen wel gebruiken. De beklimming naar de
niemandsland tussen Sost en de Chinese grensplaats pas zal zwaar zijn.
Tashkurgan. Twee Belgische fiets-”beesten” konden hun nieuwsgierigheid
Aan het einde van het dorp is de weg afgesloten door een niet bedwingen en zijn direct naar de top doorgefietst.
slagboom. Een geüniformeerde Pakistani doet deze voor mij Verkleumd komen ze weer naar beneden. Het enige wat zij
omhoog. Men weet van mijn komst, Pascal heeft zijn huiswerk aan mij kwijt willen, is dat het boven erg koud is. De rest zou
goed gedaan. Direct daarna fiets ik een diepe smalle kloof in. ik morgen zelf wel ontdekken. Na het eten zoeken de eersten
De bergwanden stijgen loodrecht omhoog. De rivier stuwt ook al snel hun slaapzak op. Even later volg ik hen. Ik trek al mijn
hier het water met donderend geraas door de kloof heen. De kleren, die ik bij me heb, over elkaar aan en wring mij in mijn
weg loopt al flink omhoog. Het is nu uitkijken geblazen, door slaapzakken. Nu ik tot rust kom, merk ik dat ik last krijg met
vallend gesteente is dit deel van de KKH gevaarlijk. Het mijn ademhaling. Het ademen kost mij moeite. “Toch geen
asfalt, of wat daar nog van over is, ligt bezaaid met grote en hoogte ziekte”, flitst het door mijn hoofd. Ik spreek mijzelf
kleine rotsblokken. Ook is het nu opletten voor steenlawi-nes. een paar keer ernstig toe en dwing mij rustig te blijven. Het
Elke rollende steen boven mij, heeft dan ook mijn aandacht. lukt me om in slaap te vallen.
Vooral in de wintermaanden heeft de weg veel te lijden van de
sneeuw en het smeltwater. Er wordt ook nu nog druk door Vandaag wordt het de langste etappe van de reis (101km). De
Chinese gast-arbeiders aan de weg gewerkt. Zij werken hier klim naar de pas is 17km. Niet ieder-een zal naar boven
onder zeer slechte omstandigheden. Al spoedig word ik voorbij fietsen. Eén persoon gaat direct terug naar Sost en één stapt
gefietst door mijn reisgenoten. Even later rijdt ook de volgbus in de bus. Na het ontbijt stap ik snel op de fiets. De eerste 2
mij voorbij. Vanuit de bus wordt gezwaaid, blijkbaar fietst niet km zijn erg zwaar. De weg is steil en slingert zich met
iedereen vandaag deze etappe. Ik passeer een aantal check- haarspeldbochten bergopwaarts. Beneden worden de twee
points. De mensen zijn er vriendelijk en bereid een praatje te gebouwtjes al snel kleiner. De weg is door de vrachtauto’s
maken. De eerste Chinese vrachtauto’s rijden mij al tegemoet. stuk gereden en is zodoende lastig om te fietsen. De hele klim
Het zijn enorme wagens. Voorzichtig dalen zij af over deze is mijn blik gericht op het wegdek, waardoor ik weinig van de
smalle, bochtige en gevaarlijke weg. Dat dit niet altijd goed omgeving zie. Ik heb maar één doel, en dat is in één keer
gaat, blijkt even later. Na een scherpe bocht zie ik beneden in naar boven fietsen. De weg stijgt constant, waardoor ik geen
de rivier een vrachtauto liggen. Ik voel mij redelijk goed en moment de tijd krijg mijn benen even stil te houden. Ik
heb de indruk snel op te schieten. Maar plotsklaps komt onze probeer te blijven drinken. Vooral op deze hoogte is dat erg
bus mij tegemoet rijden. Verbaasd, zie ik even later Pascal belangrijk. Voordat ik er erg in heb, passeer ik een
uitstappen. Men maakte zich ongerust kilometerpaal waarop staat: Khunjerab Pass 5km. Nu weet ik
over mij, iedereen zat al geruime tijd het zeker, ik zal fietsend boven komen. Maar, de laatste
bij de ingang van het Khunjerab loodjes wegen het zwaarst. Elke kilometer, die nog moet
National Park op mij te wachten. Hij worden gefietst, lijkt langer te zijn dan de vorige. Hoe hoger ik
heeft hun opdracht gegeven door te kom des te moeilijker wordt het ademhalen. Ik krijg hoofdpijn
fietsen naar de plek waar wij zullen en mijn keel wordt droger en droger. Het water smaakt niet
lunchen. Het maken van foto’s heeft meer en ondanks al mijn kleding heb ik het koud. In de verte
blijkbaar veel tijd gekost. Of klim ik hangt een bord boven de weg met Chinese tekens, de top kan
toch niet zo snel? Hoewel ik graag nu niet meer zo ver meer zijn. En dan fiets ik over “The Valley
door wil fietsen, weet hij mij over te of blood” (de Vallei van het bloed). Een koude kale
halen in de bus te stappen. Na de lunch kan ik dan weer hoogvlakte, waar de ijzige wind overheen blaast. Ik heb mijn
verder fietsen. De komende 12km worden voor mij de meest hoofddoel van deze reis gehaald; de Khunjerab Pass. De pas
frustrerende kilometers van deze fietsvakantie. In het park ligt op 4.730m en is de hoogste grensovergang ter wereld.
passeren we reisgenoten. “Daar had ik ook moeten fietsen” Aan beide kanten van de vlakte is een grenspost. Op elke post
,denk ik. Op de plek waar wordt geluncht, kan ik mij wapperen de vlaggen in de wind. Als ik de Pakistaanse post
verdienstelijk maken met het uitdelen van de lunchpakketten. voorbij fiets, zie ik verderop mannen in dikke groene jassen.
Het harde ei, de kip en de broodjes laat ik in mijn doos. De In hun hand een kalasjnikov-geweer. Achter hen een hoog hek
sinaasappelsap drink ik op en ik neem een paar happen uit dat de bergen in loopt. Hier ligt de grens met China, deze zal
een appel. Nadat de bidons zijn gevuld, slik ik nog maar eens ik morgen oversteken. Midden in de vallei stop ik bij een groot
een vitamine tablet en stap als eerste op de fiets. Het zal mij zilverkleurig monument. Er staat een lange tekst op. De tekst
niet weer gebeuren, dat er op mij moet worden gewacht. Er luidt: “Dit is het verhaal van de onverschrokken zielen die de
zijn nu nog 22 klimkilometers te gaan. Het landschap wordt kou, het gebrek aan zuurstof en het duivelse weer trotseerden
steeds ruiger, de weg steeds slechter en de bergen steeds voor de aanleg van een wonder, de Karakoram Highway”.
hoger. Het fietsen door een kloof blijft imponerend. De Tijd om deze ijzig koude vlakte de rug toe te keren en terug te
loodrechte wanden zorgen er voor dat ik in de schaduw kan fietsen naar Sost. Tijdens de afdaling kost het me moeite om
fietsen. Ik voel mij in dit landschap steeds kleiner worden. Eén voorbij een drietal Chinese vrachtauto’s te komen. De
ding wordt mij nu wel duidelijk, niet de mens is in deze streek chauffeurs letten alleen op de weg en hebben geen oog voor
de baas, maar de natuur. Ik begin mij weer iets beter te een fietser, die probeert in te halen. Hierdoor is dit niet geheel
voelen. De krachten lijken terug te keren. Dat is maar goed zonder gevaar. Als daarna weer eens flink vaart kan worden
ook, de laatste kilometers naar het Koksil check-point zijn zeer gemaakt, is het wegdek weer spelbreker. Maar toch ben ik
lastig. Tropical Cyclist (een vreemde naam voor een snel terug bij onze slaapplaats van afgelopen nacht. Ik stop
reisorganisatie in deze streek) is de enige reisorganisatie die niet, maar fiets gelijk door. Ik merk nu, hoeveel ik gisteren
in het Khunjerab National Park mag overnachten. Koksil heb geklommen. Hoe lager ik kom, des te warmer het wordt.
check-point ligt op een hoogvlakte en bestaat uit twee houten Plotsklaps begint het harder te waaien. Doordat ik de wind
tegen heb, moet ik nu zelfs tijdens een afdaling bijtrappen. De kilometer. Nee, zij hebben over een lengte van 200km het
laatste 10km wordt daardoor alsnog zwaar. In het hotel staat asfalt van de weg verwijderd. Nieuwe viaducten worden
de (verlate) lunch klaar. Hier hoor ik, dat één van de aangelegd en delen van de weg worden vernieuwd. Wij rijden
deelnemers tijdens de eerste kilometers van de beklimming over een enorme hoogvlakte en passeren kleine dorpjes en
een hevige bloedneus heeft gekregen. Op deze hoogte wilde zien kuddes yaks, veel kamelen en heel veel ezels. Op het
het bloeden niet meer stoppen. Voor hem en zijn vriendin zat land staan de yurts, de tenten van Kirgizische herders. Het
er niets anders op dan terug te keren naar Sost.‘s Avonds vervoermiddel is hier de ezelwagen. Tegen het eind van de
spreek ik nog even met hem. Hij klaagt over hoofdpijn en dag bereiken wij de “echte” grenspost. Het paspoort van onze
heeft last van een hevige druk achter één van zijn ogen. Chinese chauffeur heeft nu een stempel nodig. Wij hebben
geen geluk, het is 6 uur in de avond en etenstijd. Dit wordt
Enorme hoogvlaktes en een sneeuwstorm opnieuw wachten. Enige tijd later wordt de bus naar een
parkeerplaats geleid. Hier laden wij onze bagage en de fietsen
Vanochtend vroeg opgestaan. Ik heb Pascal beloofd te helpen uit. Weer veel later sta ik met mijn fiets en bagage in een
met het inladen van de fietsen in de bus. Deze is vanochtend lange rij te wachten voor een loket. Als ik aan de beurt ben,
vanuit China gearriveerd. Het heeft vannacht niet alleen erg moet mijn tas open. Een puzzelboekje wordt met veel
gestormd, maar het was ook een heel onrustige nacht. Onze belangstelling doorgebladerd. Spijtig voor de man, geen vieze
reisgenoot, die gisteren plotseling last kreeg van een plaatjes. Uiteindelijk krijg ik de stempel in mijn pas. Deze is
bloedneus, heeft vannacht last gekregen van hoogte ziekte. belangrijk, nu kan ik later China weer verlaten. Na de controle
Nadat hij eerst met grote spoed per jeep naar een dokter in word ik naar buiten gedirigeerd. Hier is het weer wachten op
Karimabad is gebracht, is hij daarna direct vervoerd naar mijn andere reisgenoten. Ik maak kennis met onze tolk. Voor
Gilgit. Voor hem en zijn vriendin zit de fietsreis erop (Na de Pascal een onmisbare hulp. Zo’n persoon heb je hier echt
vakantie heb ik nog contact met hem gehad. Eén ding is nodig indien je geen Chinees spreekt. Inmiddels is het donker
zeker, je moet geen last krijgen van deze ziekte. Wat hij geworden en is het zachtjes gaan regenen. De bagage laden
allemaal heeft doorgemaakt, wil je niet weten). we opnieuw in de bus en daarna fietsen wij naar het Stone
Na het ontbijt gaan wij met z’n allen eerst naar de douane. City Hotel.
Door tussenkomst van Nazir, de eigenaar van het hotel, Tashkurgan ligt op 3.200m en is voornamelijk gebouwd om de
worden door de douane al snel de stempels gezet, die nodig soldaten te vermaken. Kirgiezen,
zijn om onze bagage en fietsen mee te mogen nemen naar Oeigoeren en Han-Chinezen bewonen
China. Hierna gaan wij met de bus naar een ander gebouw deze stad. De mannen lopen er sjofel bij
voor een stempel in ons paspoort. Hier wordt mijn geduld op maar de vrouwen zijn kleurig gekleed.
de proef gesteld. Minutieus schrijft een douanebeambte al de Doordat wij zo laat zijn aangekomen, kan
gegevens van het paspoort over in een indrukwekkend groot er in het hotel niet meer worden gegeten.
register. Door deze werkwijze duurt het erg lang voordat de Hierdoor gaan wij vanavond uit eten;
hele groep Pakistan kan verlaten. Wij nemen eerst afscheid naar de Chinees. De stad heeft een groot
van Gohar, hij blijft hier op ons wachten. Hij heeft niet de aantal discotheken. Roodverlichte ramen
vereiste papieren om China binnen te mogen. Wij gaan voor proberen ons te lokken. In het restaurant
de tweede maal op weg naar de Khunjerab Pass. Als een havik laten wij ons het eten uitstekend smaken.
kijkt onze chauffeur de weg af. Door het slechte weer van Ook het feit dat er weer alcohol kan worden gedronken, maakt
vannacht ligt de weg bezaaid met rotsblokken. Op diverse de feestvreugde nog groter. En dat er hier wordt gedronken, is
plaatsen stroomt nu water over de weg. Vooral bij het te horen en te zien. Met man en macht probeert men een
passeren van een vrachtauto ontstaat er een gevaarlijke straal bezopen man het restaurant uit te krijgen. Omdat deze
situatie. In de periode juni tot en met september wordt 80% zich stevig vasthoudt aan een tafel, kost dit enige moeite. In
van de goederen tussen China en Pakistan over de KKH het restaurant kan ook worden gedanst. Bij gebrek aan dames
vervoert. De rest van het jaar is de weg door sneeuwval dansen er alleen maar mannen. Eén zanger maakt met zijn
gesloten. De bus passeert 4 fietsers. Er fietsen dus meer muziekinstrument een kabaal alsof zijn leven er vanaf hangt.
enthousiastelingen in dit gebied. Zullen zij weten dat vanaf
2001 het niet meer is toegestaan om door het niemandsland
in China te fietsen? Tijdens de klim naar de Khunjerab Pass
heb ik nu volop tijd om om mij heen te kijken. Grote
goudbruine marmotten zitten voor hun holen en de yaks
(bruinzwarte runderen, schouderhoogte ± 1.85m, lengte 3m,
gewicht 600kg en hoorns 65-75cm lang) zijn op zoek naar
voedsel. Diep beneden mij rijdt een konvooi vrachtauto’s. De
weg is nog slechter dan ik had gedacht. In de vallei is de
Chinese grenspost gesloten. Het duurt een hele tijd voordat
de slagboom omhoog gaat. Bij een volgende doorgang moet
de bus opnieuw stoppen. De lijst met namen van de
passagiers wordt door onze chauffeur aan een soldaat
overhandigd. Een andere soldaat stapt in om de paspoorten te
controleren. Hierna is het opnieuw wachten. Gelukkig mogen
wij even uitstappen. Overal lopen jonge mannen, met enorme
legerpetten, als haantjes in het rond. Op het moment dat ik Gelukkig wordt na elk nummer een (korte) pauze ingelast. Ik
een foto wil maken, komt zo’n haantje op mij af en snauwt mij kan nu even praten met mijn tafelgenoten. En dan staan er in
toe dat er niet mag worden gefotografeerd. Onze chauffeur is de deuropening plotsklaps de dames. Met veel belangstelling
bezig met het verwisselen van een kapotte band. Hij hoeft zich nemen zij de aanwezige heren op. Mijn ogen kruisen de
niet te haasten. Het zal nog wel even duren voordat wij verder vragende ogen ven één van hen. Ik word vriendelijk
mogen. En dan is het eindelijk zover. Wij krijgen in de bus toegelachen. Doordat ik netjes ben opgevoed, lach ik terug.
gezelschap van een jonge Chinese soldaat. Hij moet er op Even later vertrekken wij uit het restaurant. Als ik naar buiten
toezien dat, gedurende onze rit naar Tashkurgan, niemand de loop, kijk ik opnieuw in dezelfde vragende ogen. Maar nu zie ik
bus verlaat. Zolang zijn meerderen nog toekijken, zit hij ook hoe hard de uitdrukking op haar gezicht is. Als ik langs
manmoedig voorin. Maar zodra wij een aantal kilometers loop, raakt zij mij even aan. Ik kijk nog een keer om en loop
hebben gereden, verdwijnt hij naar achteren. Even later is hij snel de groep achterna. Helaas kan ik deze avond niets voor
in diepe rust. De afdaling gaat over een zeer slechte weg. haar betekenen, ik heb mijn snoepjes vergeten mee te
Sinds 2004 is China begonnen met het verbeteren van de nemen.
KKH. Dit doen ze niet over een afstand van een paar
Informatiepagina bestuur

Clubkleding Contributie

De contributie kan op jaarbasis worden


aangepast. In de contributie is begrepen de
afdracht aan de NTFU voor ondermeer de
verzekeringskosten, WA en schade fiets.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en


met 31 december.

Opzegging van het lidmaatschap gaat


(conform artikel 8a van de statuten) in op het
einde van het verenigingsjaar waarin wordt
opgezegd en dient schriftelijk bij de
ledenadministratie te geschieden.

Wijzigingen (b.v. adres) dienen ook bij de


ledenadministratie te worden gedaan.

Postbankrekeningnummer: 98635
t.n.v. Toervereniging Zoetermeer’77

Bankrekening:
ABN-AMRO 51 75 16 233
De prijzen van de kleding in 2006 zijn
t.n.v. Toervereniging Zoetermeer’77
gebaseerd op een staffeltabel van AGU
bij een vervolg afname. (20 stuks per model)
De verenigingsverkoopprijs is:
Shirt korte mouwen € 45,- Contributie 2006 TV77 NTFU
Shirt lange mouwen € 50,- Hoofdlid € 52,50 € 26,60 € 25,90

Uitgifte/verkoop kleding in het


Gezinslid € 38,00 € 14,60 € 23,40
clubgebouw op:
maandag 6 november 2006
tijdstip: van 19:30 tot 21:00 uur. Jeugdlid € 40,50 € 14,60 € 25,90

Informeer eerst even bij de penningmeester of Dubbellid € 29,50 € 26,60 € 2,90


je (pas)maat er is. NTFU verenigingen
Donateur/trice: minimaal € 10,- zonder NTFU.
Voor zowel inwoners van Zoetermeer als
daarbuiten een toeslag van € 15,- voor het per
Van de redactie post bezorgen van het clubblad.

Denk aan de inleverdatum van de kopij voor


het volgende clubblad:2e dinsdag v/d maand,

bij Jan Kampers , Azaleapark 69, 2724 JB


Zoetermeer Tel: 079 - 331 45 19
email: jkampers@wanadoo.nl

Gaarne foto’s van leden, liefst in


clubtenue, voor de under-coverpagina.
Digitaal of analoog, kleur of zwart/wit, Geen clubblad ontvangen!
dat maakt niet uit. Bel:
Jos de Rooij, tel: 079-341 49 55
Ideeën voor het clubblad, inhoud en / of
lay-out, zijn altijd welkom bij de redactie.
Aanmel
dingsf
ormul
ierl
idmaat
schapToer
ver
eni
gingZoet
ermeer
’77
Toerverenigi
ng Zoetermeer
’77 www.toervereniging-zoetermeer77.nl
Buytenparklaan 3b info@toervereniging-zoetermeer77.nl
2717 AX, Zoetermeer tel: 079 352 38 45

Dit deel in te vullen door de ledenadministratie: contributie 2006 per jaar


Administratie____________ Z77-nummer____________ hoofdlid €52, 50
Gemeld NFTU:___________ NTFU-nummer___________ gezinslid €38, 00
Eenmalige incassomachtiging__________________
jeugdlid €40, 50
Contributie betaald:_________________________
dubbellid (NTFU-vereniging) €29,50
donateurschap minimaal €10, -. + clubblad €25,
-.

Dit A4 formulier s.v.p. volledig ingevuld toezenden aan de penningmeester:


A.J.G.J. de Jong, Klipperkade 146, 2725 HC Zoetermeer. Tel: 079-3410204 of
afgeven in het clubgebouw, Buytenparklaan 3b, 2717 AX Zoetermeer

Ondergetekende geeft zich op als lid.

Familienaam: ____________________________________geb.dd__________________________

Voorletters: ____________________Roepnaam__________________ Tussenvoegsel__________

Adres:__________________________________________________________________________

Postcode______________Woonplaats________________________________________________

W er
k/hobby’
s____________________________________________________________________

Telefoon________________Mobiel___________________E-mail______________________________

Hoofd of gezinslid: HOOFDLID/GEZINSLID/DUBBELLID* (hoofdlid is de enige op hetzelfde adres.)

Clubblad: leest blad op de internetsite / haalt blad op in clubhuis / clubblad wordt thuisbezorgd*

Afdeling: Bij welke afdeling voelt u zich thuis: Jeugd/Junioren/Mountainbike/Toer/Recreatie/55+/Senioren*


(doorhalen wat niet van toepassing is*)

Handtekening: (bij minderjarigen handtekening ouder / verzorger)

…………………………………………………………dat
um………………………………pl
aat
s………………………………………….
.

Incasso machtiging voor het eenmalig afschrijven van de contributie.

Hierbij machtig ik:

Naam: _______________________________________________________________________voorvoegsel ______

Voornamen:___________________________________________________________________________________

Adres:____________________________________________________________PC_________________________

Woonplaats___________________________________________________________________________________

det
oer
ver
eni
gingZoet
ermeer
’77,Buyt
enpar
klaan3bt
eZoet
ermeer
,eenmal
igt
enbehoeve van het lidmaatschap van het

lopende jaar 2006, af te schrijven van mijn rekening.

naam bankinstelling_____________________________________________________________________________

het totale contributiebedrag €_______,__ ZEGGE:_____________________________________________

Rekeningnummer:__________________________t.n.v._________________________________________

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de incassoregeling van de Postbank (terugboekingstermijn debiteur 30
dagen).

Handtekening:_____________________________DD.___________________Plaats___________________________
(wanneer u van dit formulier gebruikt maakt s.v.p. de incassogegevens invullen) (formulier in zijn geheel opsturen.)
KINKEL TWEEWIELERS
HET ADRES VOOR: -racefietsen
-mountainbikes
-tourfietsen
-hybride fietsen
-hometrainers
-jeugd race-
fietsen (26”)

Groen-blauwlaan 129 2718 GH Zoetermeer Tel. 079-3617642

MOVE4LIFE
het actieve Aerobic en Gezondheidscentrum
beweegt jong en oud in Zoetermeer!
Aan de Stadhoudersring392 kunt u terecht
voor diverse trainingen, welke door deskundige instructeurs begeleid worden.

Move4life is altijd op de hoogte van de laatste en nieuwste ontwikkelingen op aerobic en fitness gebied wat in
de lessen, welke altijd in groepsverband gegeven worden, zeker te merken is.

Zoals ook het nieuwste conditieprogramma


“Spinning”
Een waanzinnig fietsprogramma voor iedereen!
Of de cursus “Fitniss Inline Skaten”
Leer veilig en verantwoord Inline skaten en houdt je conditie op peil door lekker bezig te zijn in de buitenlucht..

BLIJF GEZOND! BEWEEG.. OP EEN LEUKE MANIER!


STEP/BBB
Move4Life INTRODUCTIEKAART
BODYSHAPE
Naam : CONDITIEMIX
Adres : LOW/BBB
Postcd: Plaats: STEP-INTERVAL
KIDSFITCLUB 4-7 JR
Deze kaart is strikt persoonlijk
KIDSFITCLUB 7-9 JR
SPINNING Bij verlies gaarne terugsturen KIDSFITCLUB 9-12 JR
Move4Life Stadshoudersring 392 SENIORENFIT 55+
INTRO.
Zoetermeer Tel: 079-3460962 AFSLANKCURSUSSEN
INLINE-SKATE CURSUSSEN!
Tegen inlevering van deze kaart krijgt u een
SPINNING (FIETSPROGRAMMA)
gratis spinningles, alleen geldig voor leden van
FITLOOP (WANDELPROGRAMMA)
Toervereniging Zoetermeer'77

SPECIALE ZIT/RELAX/SPINNING-RUIMTE EN EEN 280 M2 AEROBICZAAL!


GEHEEL VERNIEUWD! ZEKER HET PROBEREN WAARD!
KNIP DE KAART UIT EN KOM LANGS VOOR een GRATIS LES OF VRAAG EEN GRATIS INFO-PAKKET
AAN. BEL: 079-3169585 OF 3460962

BLIJF GEZOND EN FIT OP EEN LEUKE EN GEZELLIGE MANIER BEWEGEN KUNT U BIJ ONS TERECHT
Het is tijd voor fietsen.
Fietsen doet bijna iedereen. Buiten of binnen in de sportschool,
het kan allemaal. Voor de recreatie, sport, gezondheid of gewoon naar
je werk of de winkel. De Rabobank heeft iets met fietsen. Niet alleen
met de profs en de wedstrijdsport. Ook bij recreatief fietsen komt u
de Rabobank tegen. Elke fietser mag op de Rabobank rekenen. Met
ons Wielerplan willen we heel fietsend Nederland vooruit helpen.
Daarom sponsoren wij de Avondfietsvierdaagse in Zoetermeer.
We wensen u veel fietsplezier!

Het is tijd voor de Rabobank.