Vous êtes sur la page 1sur 34

SACRA CONGREGATIO RITUUM

1NSTR.UCTIO
PI1 PhPAE XI1 (IMZTSXCAI $ACRAP: DIWTPLIN-4 )) E {( MEDI.4TOR l !

Dm I)=

Ule Mnsica sacre, tria gravissirni ponderis documenta st. Sn tificibus, nostra aetstte, editrt fnerunt, wcilicet : Motu gr Yii X, Tru le 8olZecituddna', diei 22 Norernbris aani 1903; Pii fel. rec., Constitutio Apostolica Divini owltw, diei 20 anni 1928; demurn Summi Pontificis Pii XU, fel. re encyclicae ~lfasiclte m e disciplinct, diei 25 ljecembri m defuerunt minow dia pontscia documenta et huins S Gangregationis decreh, quibns variae refi ad Musicam nentes ordinabmtur. Kerninem autem fugit, inter Musicam sacram et aacram Lit tam amtam natura sua inwedere neceasitudinem, ut vix de ferri ant momae tPadi posaint, altera neglects. Re quidem ver memoratis quoqne pontificiis documentis et 8 . Ritnam

permixta habetur materia de Mngica Rwra et de wrre simul

,i@r@. Cum porno idem Summus Pontifex Piaa SIT, prins quam de Musica m, alte~a8easque gravissimaa de mra, ~itdrgia,edidisset Litteras
acydimg M e d i ~ ~ t oDei, diei 20 Novembris anni 1M7, in qnibns r !&trim litnrgica et necessihtw pastorales mirabili mado coordiexponuntnr, vdde opportunurn visnm est, ptiora, capita,, w a r n ,itnrgbm et Musicam sacrm earumque pastoralem eEcaciam respijentia, ex m e ~ ~ ~ o r a t i s documentis in nnum eolligere et peculiaxi Instmcione pres~iusdeclarare, quo f ~ f l i et ~ s ~ secnriua ea quae in iisdem [ocnmentis exposib aunt, in praxim reapse deducmtur. donsulto igitur Instructioni hnic redipendae operam navarant oiri n Mnsica =ra periti et Pontificia Commis~iopro generdi liturgics, i&nratione constitah. 'Totius aukm Instmctioni~ mater3.a serfnenti ordine e ~ digesta : t

hpnt I. Nothrtea ge?twaleb (nn. 1-10]. .


:aput 11. Nomae gmerdeb: (nn. ll-21)%put 111. N m a e spe&les.
1. De p r m i p n i ~actionilous liturgkis, in qnibn~lfusica sacra 3d. liMur.

A) De Mima. - ' a) Principia quamedm peralia c i m fidelinm participationem (nn. 22-23]. b ) De dddinm partidpatione in Missis in crtntu (nn. 24-27). c) De fidelium participatione in Mislsis I d s (nn. 28-34). d ) De Missa conventnadi, qnw etim Mism in choro appellatur (nn.35-37). e) De MlJistentia sacerdotum aacromncto Miasae sacridcio delue Missis quas aynchronimha vocant (nn 38-39). B ) De Officio divino (nn. 40-46). . C) De Beaedictione eucharistica (n. 47).

'

2. De quibusdam generibus Nusieae sacra&. A) De polyphonia sacra (nn. 48-49). B) De Mnsica sacra mderna (n. 50). G) De cmtn popnlari rreligioso (nn. 51-#53i3), D) De musim religiosa (nn. 54-55).
3. De libris cantus liturgici Inn, 56-59).

4. De instrumentis musicis et de campanis.

A) Principia qnaedam generaIia?(n. 60). B) De oreno classic0 et instrumentis similibns (nn. 61-67). C) De Musica, sacra instmmenta,Ii Inn. 68-69). D) De instrumentis musicis et de machinis automaticis (nn. iO-$3)+ ! El De saicris actionibns ope radiophonke et televisionis diffna. dendis (nn. 74-79). .i .J F) De tempore quo instrumentorum musicorurn sonus p ~ o h i b e t ~:~ (nn. 80-85). i 6)De campanis Inn. 86-92). : 1

5 De personis quae i Yosiea sacra et s . n parks habent (nn. $3-3-103).

m L i t u r e praeeipu~

6. De Mnaica w r a et sacra Liturgia excolenda.

A) De cleri ei popnli generdi in Musica sacra et sacra Litnrgh hsltitutione (nn. 104-112). B) De indtutis publicis et privatis Musicae w r a e provehendne (nn 113-118).

Prmmhsis igitur notionibas quibusdztm generalibus (cap. I), item generaleer tradnntnr nsnm M u s i w , s a c r ~ Liturgia pespicientes in (mp. 11) ; quo posit0 fundamento, tots res in capite 111 explica&; in singulfs autem pztra8graphis huius capitis shtuuntur prirnnm pot@ quaedam prirlcipb, e quibqa norm* deinde speciale~ suapte deflnant. :
CAPUT I
. NOTIONES

GENER bLES

1 ! Sacra Liturgia integrum conatituit publicurn culturn m9s . ( lean Christi Corporis, Capitb nempe membrorumqne eiusl n.' Prop

Iesu ChrW vel Eccle8iae eonzmque nomine, secundurn libros li a Sancta Hede approbates, a, personis ad hoc legitime depntat& Pew tur, a debiturn cnltum Deo, Sanctis ac Beatis deferendurn d
can. 1256); ceterae actiones aacrae quae, sive in eccle~iamve sacerdote quoque praesente \-el praeeunte, peraguntnr, cr pi&ex appellantur.
' Litierae encscllcae Mediator
as-523.

Dei, ddiei 20 Novembris nnni 1921: A. A. 8- 39 (

2. S&~rosan~tum Missae ~aicrificinment eactus cultus pnblici, nornine risti et Eccledae 14eo redditi, quovia loco vel modo celebretur. Denol n a t i proinde (( Misw,e primbe n vitetnr. ~

3. Hissarum species dnae sunt : Missa in cantu n et Missa cr lecta 11. Mima dicitnr i cantu, ~ m r d a s celebrana pnrtes a.b ippso in* n nbriW cmbndae revera cmtu profert ; awns dicitur Iscta. Miss%(r i -En >I porro, si celebrahr cnm msistentk mhidxornrn n ram, appelhtar Miasa eolem~ak;si celebratup abaque minishis , vocatnr Mbsa m t a t a .

4. 8ub nomine M Musicae sacrae 1) hic comprehenduntur : a) Cantns gregorbnus. b) Polyphonk sacra,. o) Mnsica, w r a moderns. d) Mnsica sacra, pro organo. e) Cmtus popularis religioaus. f Mnsica, religiosrt. )
5. Cantns
((

gregorianu~ in mtionibna liturgicis adhibendas, est n tue Racer room ma^, qni, ex antiqua e%veneranda tmditione, cte et fideliter excultus et ordinatus, veI recentioribns quopne ternribus inxh primw traditionis exempbrh modnlatua, in reapectivis &, a 8mch Sede rite approbatis, ad usnm liturgicnm exhibek. G~gorlanuscantas naitura sua non exigit, ut cum sonita organi vel hlterius mnsici instrumenti peragatur

yi, ex gregorhia wncentibns ortus, plnribna conmrtns vocibns, nnllo ..conitantem u ~ c d insbumento, media miate in Ecdesia latina, vigere i 5. mepit, altero dhidio saeculi xn Petrum AloKnm Pra~nestinm .(1525maximum onltorem haboit, et eb ediis'~eiusdemh s msgidris k a u c excolitnr.

p)
1' 1,

7. ct Musim sacra moderna n est muaim, qnese, plnribns consertst !.,"cibns, musicis insltrumenth non exclasis, recentiore aetate, i d propemnrn musicae arth wncinnata a t . Ipga vero, cum directe ad b m litnrgicum sit ordinah, piehte ac sensu religiose redoleat oporet hac condicione, i semitiurn litnrgicum eat reeeph. n

I
I

I' .

8-(z Mnaim m r a pro o r p o >) est mnaim pro solo organo composita, F q 0 ~ inae s temporibus, quibus tubnletnm organum ad coneenturn magis , ,

apturn evasit, a chris magiahis vdde exculta fnit, qnaque, si lem Mnskae w r w ad muasim seqnattnr, ad Wram L i t ~ r g h m o n d e ~ ~ ~ ~ . e dam non param conferre potest.
er

9. (t 0intndus popdark religiosns r eat ille canins, qui sponte sua ' religiose sensa oritur, qno humma creatura ab ipso Oreatore d i h b fuit, et proinde est univedis, apud omneB scdicet populos florens. . Cum antem idem cantas apthimus 8it ad vitam ddelium, privaha e t sociaIem, christbno spiritu imbnendam, in &desia, inde ab antiq& aimie tempon'bns, vdde f d e ~ c n l t u s e~ nosha quoqne $ ~ h t ad fide- , ,t e linm pietatem fovmdam et ad pia exercitia condecomnda enixe corn. . rnendactnr immo in ip~iis ; actionibus:If tnrgich qamdoqae admitki pot&.# ,
-'

'

10, cr Musica religiosa demum ills e&, quae, $urn ex auctorig inten. j tione, cum ex operie argamento e t h e , sen~us pios ac religiosos expri. ,'! mere ef movere contendit, et prohde (( religionem d d e invat >I;' vero ad cultnm divinum non sit ordinata, indolernqne magis liberam'$ ;: prae sa fexat, i aictionibns litnrgicia non aidmittitur. n - :h
w 4
a -TI

':i

NOrnAE GErnRArnS
ll. Haec Instractio vJm snam e x m t i omes ritus Eccl n latinae; proinde, quae de canh greg-o dicuntur, d e n %et pro mntu liturgico proprio, si habeatnr, aliornm ritunm latinoPnm. ' Nomine porno (I Mu&cae mra,e 1) intellegitur i hac Instrnctio n quandoque cr cantas et in~humentorum sonaa I), qnandoque cc infltfi: mentoram eonus n bntnm, pront e contextu facile eruitur. Deniqne, vote (( ecclesiae m ordinarie comprehmditur omnb (I 1 eacer I), id eat : eccleh senm atricto, oratorium publicurn, blicum, privatum (cfr. can. 1154, U61, 1188$, nisi ex context e c c l e h sensu strict0 a@ ducenk. 12. Actiones liturgicae peragi debent ad normam librorn cornm rite ab Apostolica, Bede approbatorurn, sive pro nniversim ~ v pro alipua eceleh particnlari ant famiLia ~eligiotw( c f ~C * e .m
" Cfr. Xph. 6, B 0 Got. 3, 16. 2; ' Litterae encyclicae M w f m e a m a e

it9&Hna, d i d 25 Dwembris 1956: 4 (1956) 13-14. 8 " Litterae enqrclfcae M w b a e aaerae dfmiplina: d. A. 8 48 (1956) E. . l

&atern exercitia fiunt secmdnm cansnetudines et tradition% locoram "at coetnnm, a eompetente auctoritPbte ecclepjrastica epprobabs
gica.s et pia exemitia inter se coommisceri non licet;

si caws f e d , pia exercitia actiones liturgims aut praecedant aut


13. a) Lingna actionnm litnrgicar~mest lzlrtina, nisi in snpradictis lib* Iitmgicis, sive generalibus, sive parkicularibus, pro qnibnsdsm ,ct,ionib~~ liturgicis a& lingaa, explicik sit admiasa, et aaltlvis illis

excePti~nibne, quae infra ponnntnr. bus liturgicis i cantn celebratis, n d n s tegtua litnrn ~ d g a r e mverbotenus convemus, c m i I l ~ e t ,d~y i s eoncesdonibns particnlaribua. c) Exceptiones particulares, a lege linguae latinae i actionibas n , ibendae, a Bancia Sede concesnae, vim w a retinent ; um ab~qclneeiusdem 8 m c b Bedis anctoritate non licet eas kbtins interregimes transferre. d ) Xn piis exercitii~s quae* Jingua adhiberi potest fidelibus magis
m t u n m nolem a m r d o t e celebrante et minis, sed etiam a schola s u t fidelibua nnice lingaa l a h a eat adhibenda.

k,:

bi ewula,rh vel immemorab~isconsnetndo fert i mllemni ~a,crificio n Eucharistico [id eat in Mbsk in cantmj, post verbe liturgim latine ca.ntata, n o n n n k populfwia vdlgari~serum Ordindi id fieri sinere poterunt, onarum adiunctia existiment earn ~wnsnetndinem] on p a % " (can. 53, firma tamen lege qua statnvnfgari lingua, m a n t n r >>." s celebrana, eias minister, et fide1w qui cam sseerdote celebrsnte ractioni litorgim direote partici&iib, id :%*a Puce illas parks Mhaae di.cnnt qaae ad ipoa s?@ci%&nt (cfr. 311, mice linguain latinam adhibere debent. ' sf a ~ t e m fideleq praeter hztne participationem Liturgimm dwectam, ??-tiones qua~damv d wtua, populmes, seeundum locorm conwelodinem, addere cupirmt, hoe fieri gotest Ungoa quoque vernscols.
,

m 94 ; 0) 1

Tn te aokIecBtwZinf, dlei 22 Nmembrh 1908, n 7: d 8. B. 88 . . 8 . R. ( . na. I C l t h e t?ncyclicae Mwime sa rd&cfpUna: A. & 8 48 ( 9 8 l l . . 18) g ? p&rio

w : ~ c nw t h : .

636

dcta Aapo8toWxs SedCs

- Conammta&bm

OflciuW
-

1 roce dicere- , una cnm sacerdote eelebr~nte,lingua latina vel verbotenus conversa, : sive ab omnibus fidelibAs give e quodarn commentatore, strick probib

c ) Partes Prop&,

Ordimtwii et Canmk Misme ehta

tur, exceptis iis qnae n. 31 xecensentur. 1 Optandurn Pero lit in dominicis et festia diebus, in M i s ~ i s lwtis, E F ~ ~ B ~ ; gelinrn et etiam,Epiatols, a qnodam lectore, lingua vernacda ad ntilita. fidelium legantar. A Consecratione insuper nisqne ad P d e r noster ssrum suadetur : silentium. :
>
4

15. In sacria gr~eas3ionibns,a libris liturgicis descriptis, ea adhi- : beatur lingua, qaam iidem libri praescribunt vel admittunt; i alih ! n : vero pmesni~nibus,qnaR ad modurn pioram exercitiorum peraguntnr, lingua fidelibus pmticipmtibus magis cunveniens adhiberi poteat.
1

16. C m b s g r e g d m s est mntw sacer, E c e I h romnee popring ; et principalis; ideoque in omnibus d o n i b n s liturgieis non solurn adhiberi p w sed, ceteris paribus, aliis Ma&ae sacrae generibus 3 o , est prwf erendus 1 3 - I'i Proinde : a) Lingua cantus gregoriani, utpote cantns Murgici, est mice .? Lingua ladha,. 1 b ) IUae parks actionwn liturgimam, q u a inxta rnbricas a sat,& dote cdebmnte et ab eius ministria cantandm ~eunt,unice secundnm modalos gregorianos, in editionibus Wicis ordinates, canhri d e b t , '1 interdict0 cuiumh inatrumenti cornitante sono. Bchola et popnlus, cum w e ~ d o t et ministris cantantibus ex rubrib-. i cmum v i respondent, itidem mice iisdem gregorianiis rnodulis nti .d debent c) Demnm, ubi per Indalta, particulasia pemnhsnm fuerit, ut m Missis in cantu, smedos debrans, diaconus aut subdiaconus, vel lecbrt 4 kctibus Epistnlae sen Leetionia, et Evmgelii, gregorianis rnodufi~ decantatb, eosdem textus lingua qnoqne vmmula pmlamare posht* hot fieri debet legendo dta et dara vme, exclnaa qu&vis mnt-ile~a r W g riana, mthentica vel ad~imul&a (cfi. n. 9 el. 6

'i j

>

- 1

-1
-11
2

j 1
?

1 .Pol#phonia s o w i omnfbns actionibos litnrgicis lldhiberi P Q ~ 7 n hac tamen condicione, ut hsbeatur sehola gum e m ad artis exaqai possit. H0(: genus Muaicae wrae betionibus Iiturgicis solem. niore splendore celebrandis magis convenit.

4
*?

B a r n Go~kgmgatio Rdtuum

637

18. Item Musba sacm m o d m in omnibus ~ t i o n i b a slitargicia

fidmitti potest, reapse respondeat dignitati, grtlvitati et sanctihti - bitargi~, d o l a habeatnr qua^ earn ad artis normam exsequi po~sit. et
19. Gamtzcs populmis rezigioms i exercitiis piis libere adhiberi n oted; in actionjbns vero liturgicis stricte serventar qusle snperia~,

_m,13-15,statuta a3unt.
,

.P

20. MU&Q relipiosa sutem ab omnibus mtionibns liturgicis omnino

--mwtnr; i piis vero exercitiis admitti potest; qnoad concentus in n

:.lads sacris, serventnr normae qn% iinfra, nn. 5d et 55, itraduntur.


Ea omnh, quxe ad normam libroram liturgicornm, sive .e awerdo& et eius miniatrig, sive a schola, vel populo eanhnda sunt, integre sam sacram Liturgiam pertinent. Quapropter : , a) Districte vebtnr, ordinem textus cantandi qnovis mod0 mntare, dkrare vd omittere, aut indecore iterare. In modulationibus ;duoqne, ad modum polyphoniae sacme et Muijiw sacrae rnodernae cornpositis, ningula textus verb&clare et distincte percipi debent. ' b) E eadem ratione, in quavis wtione liturgics, explicite vetatur x demcnmqee texturn liturgicnm antandurn, vel ex toto re1 ex pmte, itkre, nisi per rubricas diter dispositum sit. . G) Si antem ob rationabilem m u m , ex. gr. ob deficientem nume:*rum crtntorum, vel propte~eorum non plenm artis cantmdi peritimn, ..oel e m quandoqne, proptw alicuius ritns vel cantiknae longitudi%em, unna dteme textus liturgiens, qui ad scholam pertinet, cantari -. beqaeat p m t in notationibus librorum litnrgicorum exhibetur, hoc ,nnnm pe~mittitur,nt iextus illi integre, nut recto tono, ant ad modum pmlmorum cantentar, organol si placet, cornitante.
' '

F
p; ' f,',

k,
5

b".
C?
,

CAPUT I11 NORMAE SPECmEB


1 D prasdpd ~ P o n i b w . o litnrglaia in qoibos Mosica sacra adhibstor

i" F'-

k.

i;

$ r "kn

- . . Kssa natupa, sna postnlat, u t omnes adstantes, swnndurn modlun 22.


PrQprinm, eidem participent.
a) Qoae quidem papticipatio praeprimis interne esse debet, niminlm

f: p
.Y-

pis, animi attentione at cordis affectidus exereitata, qua fideles nne a I Snmrno Sace~dote arctissime eoniugentur ... atque una cnm Zpso et per . Ipsnm [SwrificiumJ offerant, unaqne cum Eo se devoveant n' . b) Adstmtinm vero participatio plenior evadit, si intern* attentioni estsma accedat pa~ticipatio,actibus seilicet externis m&&tta, nti corporis psitione (genuflectendo, stando, rredendo), ge~tibusrituaIibus, maxime vero responsionibas, precationibne et cantn. De hm prticipatione Bnrnmus Pontifex Pins clicis de aacm Litrvgia Nedhtor Dei, generalio dando habet : , I( Ii lstndibus exornmdi sunt, qui efficere contendant, ut Litnr@ externo etiam modo mtio sacra ? & ,I puam reapse adstantea omnes corn- '. rnunicent. Id qnidem non m a ratione contingere gotest; cum n ' universus populus, ex mrorrzm rituum normie, vel sawdotis ve~bis recto semato ordine respondet, v cantas edit, q d partibus congrnant, v utPumque fwit, vel deniqne cam in d solemnibua alkmaa Iesu Christi adminishi precibus dat voces unaque ' s i m d liturgics cantics conchit n.& Hamonicam haac participationem pontificia intendnnt doc cum de I( participatione aetuosa n agunt,' cnins habetnr in wcerdote celebrmte eiusque ministpis? qai, debits interna atque rabricmnm et ~erimoniarurnexacta observantia., aItari 1 deservinnt. G ) Perfecta demnm pmticipatio actuof~sobtinetur, qnsndo 8mentalis qnoque participatio accedit, per qnam scilieet, cr fidele~ addm .' tes non l~olumepirjtm,Ii affectu, sed aaicramentali etiam ~ n c h ~ i s .~ a * perceptione communicant, quo a eos ssnctisshi huins S d uberior p ~ o ~ e n >).'O t h d ) Cum vero conscia et actuosa fidelinm pmticipati snfficienti institutione obtheri non possit, i memo n sapientem illam a Tridentinia Patribus con bitnr : (( Mandat um t Synodus p t o r i b u s et s t ca gwentibus, ut frequenter inter Mismrum celebration
'

' Litterae encycllcae Mediator ' A. A. i3, 39 (1917)580,

U d , diei 20 Novembris 1947

Lftterae encyc~caeNediabor Dei : A. A. H. 29 (1947) 530-53'7. 8, B m . T d d . scm. 22, cap. 6. CPr. etiam Littteras encyclicas Jfed*bof (A. A. B. 39 [I9471 585): a Val& opporhnnm est, quod ceteroqn Inm ad sacram accedere Synaxim, postqnm sacerdos d i ~ I . m
-

,L

Evnngelinm, sen n cum csteohesis plebi chrktianae tmditnr n], vel per se veI per d i o ~ ex his p m in Missa legantur, aliqnid exponant, , ,tgue inter cetera samctissimi haim Hacr&5i mysterium aliqnod declarat, diebus praeaertim dominicis e t festis n."
23. Varios antem modos, quibas fideles smosancto M i s m Sacriflcio &nose participare possnnt, ita oportet rnodera.ri, nt pericnlum cuf aa~8 abusus ~moveatnr, prmipuus einsdem participationis finis obtiet n,&~r, plenior scilicet Dei cultus et fideKum aedificatio.

b) De fideliwrn pwtioipofime in Jfissis in. c w t u


24. Forma, nobilior eucharidicae celebrationis habetur in Mism :.splemmi in qua caeterimoniarurn~ ministropurn, atque Musicae ~lacrae l'cnrnuhh solemnilas, divinorum rny8teriornm mzlgnificentiam patefwit, et sdstmtinm mentes ad piam eorundem mysteriorum contemplationem 1, conducit. Adnitendurn proinde, ut ddeles henc ce1ebrationils formam, a qua, par @st aestimatione prosequantnr, congrue eidern participando,
'

I; , 'k;

pdibns perfici potest : a) Primus gradns habetur, cum omnew fideles respomsa litar@cca , ,cantando reddant : Bmm; Efi clcm spi~t'lkt ~ o ; U t o r k tibi, Domime; . Babemu8 ad Dontinurn; D i p c m et &turn eet; fled l i b e m nos m t o ; bao pwtias. Omni cur& adhbomndnm eRt, at fideh omnes, ubique , h m m , haw responsa litnrgica i cantn reddere valeant. n b) 8ecnndns gpadns habetar, e m omnes fideles partes quoque ex E hdinario Hisme decantnnt, seilicet : K y ~ e eleiaon; Blmio in excelsis , Bee; Cmdo; 8wot~s-Benedictm; p w Dei. Adnitendurn sane, ot 3deA l m d e m parks ex Ordinmio Missae, simpIiciodbus praeserkb gregoa h i s mod&, decantare soisnt. Si omnes vero parks esntari nequeant, :F ni prohibet quominus faciliorea, uti Kyrie, eleism; Bamtus-Belsedihl b- z t u ~ Agnlra Dsi, seligibntnr a fiddibus omnibus deraniandae, GLlorio in ; k meel& Deo vero et Credo a (( schola cantorurn 1). C@ternmcurandurn est, nt abicumqne terrarum seqaentea fwiliores i . '' m~riani moduli a, fidelibua addismntur : K @ , elei*am; 8mctu.8t~.~wedictus, Agmcs Dei iuxts num. XYI Cradudis romani; Blet

p, E;
0;

1;.

[
r
G

Sess. 22, cap, 8; Litterae encyclican Hw(ur(ooe

aamw diwipl(nu:

640

Aota A p o 8 t o l ~ e Redis

- C m m e n t ~ r OfidaZe i~

in excelsis Deo u n s cum Ite, missa est - Deo gmtias, inxts. moanm ~ y .-3 .. 7 ,.I Credo aukm iuxta num. I vel 111. Hae sane via illud maxime ophblle> 1 obtineri poted, ut ChrirtSdeles, nbicumqne terramum, commnnem ljydem in actnose, participrstione wrasmcto Miss% Sacrificio, Commnni qnoqoe: Eaetoqae concentu manifestme alea ant.^^ c) Tertius denique gradns habetar, si omnes adstantes its lo cmtu gregoriano exemitati, ut partes quoque ex Prop% Missas m-: j tare valeant. Quae quid~m plena in cantn participa~ourgenh & . -2 praie~wtim ~ommunita~tibus in religiosis et in seminariis.
; '
A

*j

26. Magni quoqne facienda est Mism mtata, q stris et plena c a e r i m o n i a ~ rmapificenth ~ cantus et Mnsicrle sacrae venustate. Optandnm est, zrt dominicia et diebua festis, Missa pyoeci principalis sit in m t u . Quae vem de fidelium participatione in Mksa solemni s nnmero dicta sunt, eadem proraus valent etiam pro MiEisa, a n

Y . In Missis in w t n , haee insuper animadvertenda, sunt : 7 a;) Si saeerdoa cum ministris inbiturn fait in ecclesiam per vi* longiorem, nil prohibet quominus, deeantata amt$phom ad m m wo verw, plnres nlii eiusdem psdmi veraus cant cam, post singnlos vel binos vwms repeti potest antipho celebrans ante dtare advenerit, abrupto psdmo, si opus sit, c a n h ~ ~ ~ G&& Patri, et ultimo repetitnr mtiphona. b ) Poet antiphornam ad. 0 f e r h n - i ~canexe licet antiqnos $ P rimos modulos illorurn yersuum, qai olim post mti$honm dwan
bmtur. Si vem antiphona ad Offerhiurn a quodm p m h o d@nmP liwt aIios einsdem p m h i versus decantare; q vel binoa vwsua psalmi, repe'ti pot,& antiphons, et, psalmus clanditur cnm Gloria Patti, et repetitur antiphons e psdmo non sit desnmpts, seligi potest dins psalmus 801 nihti congruens. Cani tamen pot&, expleta. antiphona ad offertoriu, nec prohahatar ultra Hemetam.. 6) A r t t i p h ad. Cornnw.mionem per se cmend celebrans S d u m Sac~amentnm sumit. Si antem fi
la

Litterae encyclicae M w e mews dlsc6plina: A. A. 8. 48 (19%) 16-

'

sht, cantns eiusdem antiphonae hchoetnr dnm sacerdos sacram Gemmmionem distribnit. R i eadem sntiphona ad Communionem e qnodm ,&no desumpta sit, licet dios einsdem psalmi versus decantare; quo

~hgulosvel binos versus, repeti potest antiphona, et, ~ ~ ~ r n u nexpleh, psdmns cla.ndit~lr i~ne cum GI& Patri, et repetitar n,tiph~n&. vero antiphons non sit de psalmo, seligi potest psdmns Si polanitati et actioni liturgicae cangnlens. - Expleta autem mtiphona ad Communionem, praesertim si fidelinrn ~ ~ m r n w l idiu protrahit;ur, licet quoqae aliara cantinncnl~rulatinam, o ,,crae ~tE.oni congruam decantare. Fideles praekrea a'd smtcram Communionem messuri, kr Domine,
PO&

-in emu,

d ) Sumctus et Bemdictus, s i modnlis gregorianis decantentnr, canendi snnt, secus vero, Bmedictus post Consecrationem
e) Durn Consecratio persgitnr, omnis cantus cesaare debet, et, ubi

"eonsnetudo viget;, etiam sonus organi et cuiusvis muaici instrumenti. -fl Consecratione pemta, niai B e n e d i c t ~ sa,dhne sit canendus, ss.z-rum suadetur silentiurn usque ad Patw noater. urn ~ ~ c e r d o s wlebrans in h e Misme fidelibus benedicit, o r e t ;sacerdos autem celebra,nsverba Benedictionis ita, pronuntiare aTb omnibus fidelibus intellegi poposain t. c) De $deliurn pap-tkipatione in, Misub lectk
28. Bednlo curandurn est, ut fiddes, (( non tsmqrxam extra,neivel mnti 'WCtatores s la Mimm qnoque Iectae interrrint, sed inam praestent parti;chmtionem, qnae a tanto mysterio requiritur, et q n w uberrimos affert
.

k>: 29. Primus antem modus, pno id&

r2
[

LHiaae leetap pmticipare p s habetur, cum singuli, prop* i n d g s t h , participationem praeatant, k.si~e inte~narn? pkm scilicet ad potiores Missae psrtes sttentionem, s h e ?:externam, inrta, v s r i a ~ regionurn probatas eonsuetudinea. r:. li potissimnrn in hae. re laude digni snnt, qui parvum missde, proprio F caphi ~ o m m o d ~ m , manibua hsbentes, m e cum saeerdote, prw !. dldem E c e l e e i ~ verbis eomprffomtnr. Cum vero non omnea aeque idonei /F ' ad ritns an: formulas liturgiwCds intellegendaa, et cum prsetwea recte
SUt,

i. 5
z

I1

Constitntio Apostotica Ridas culttas, diei 20 Decembris 1828: A. A. #. 2 3

k L

2 .

IlsZg) 46.

animorurn necesdtahs non m d e m in omnibu~&& neque i hgulk n semper eaedern permaneant, his alia vel aptior vel facilior pa~icipa tionB ratio occnrrit, scilicet c( Iesu Christi m y s t e ~ rnedihndo, -1 pie aIh peragendo pietatis exercitia dhaque fandendo preces, qnae, e~ forma a, sacris ritibus differunt, natnra tamen ana cum iisdem con. grun~lt1 )4 ) . Notandurn insuper, puod si alknbi, inter Missam lectam, mos v i m t organum sonandi, quin fideIes sive communibna praibus, eive can.tntfi Missae participent, reprobandus est nsus, organum, harmonium, ant aliud musicum instrumentam quasi sime ~ m h w n b s i m sonandi. Elm igitur inatrumenta sileant : a) Poat ingressurn saeerdotis celebranth ad d h e , usque ad Of. ' fertorinm ; b) A primis vemiculis ante Praefatianem nsqne ad Sa-laet~cxin. 1 cla sive ; I G ) Obi consuetudo viget, a Canaecratione usque ad pate^ raoster; ': d ) Ab oratione dominica nsque ad Agnasa Dei kcluaive; a mnferr- :, d I sionem ante Communionem fidelium ;durn dicitur Poetcommnio et datar -4 4 Reneciictio i fine Miasae. n '

'

A. '

30. Seeundus participationis modus ha;betur, cum fideles Sacrificb !j euchscristico participant, communes precationes et mntus proferendo,: Providendum, ut et precxtionew et c m h s singulia Missae pabrtibus prime congrnant, f i m o tamen praeacripto n, 11 . c.
31. Tertius denique isqne plenior modns obtineti~r, cum iideles
partes sibi proyias chm vocs dicmda.
a) P h n s ,oradus, ai fideles sacerdoti celebranti ffaciliora mapti$' litnrgica, reddnnt, ecilicet : Amon; Et cum apiritu t*o; DBO patia8<

.3

lam::

et iustum est; Bed libera nos a malo; b ) Secundus gradns, si fideles parks insuper profernnt, qrn minktrmte, iuxh rubpicaw, sunt dicendae ; et, Bi sacra Cornrnan infra Missam distribuitur, eonfea~ionemqnoqae dieunt et teF Donin
non sum d i p u s ;
c)
"

Tertius gradus, ~i fideles parte~qnaque ex O r d C n ~ d

Litterae encyclfeae Mediator Dei: A. A. 9. 39 ( 9 q 660.581. 24

n&,

gcBicet: G Z d a i m escel&s Deo; Credo; Bmctws-Bemedictw; A p w una cnm sacerdote celebrsnte rwitanl; d ) Quartus deniqae gradus, si fideIes psrtes qnoque ad PropPiz~nc %&$aspertine~tes h t r o i t m ; &&duals; O f i e r t d n a ; Cornmmionem, :

cum sacerdote celebrsnte profermt. Hic ultimus p d a s a sdectis bnturn cdtiorib~s coetibaa bene inskitutis, digne, prouti deeet, adhiberi
32. In Miasis lectis totum Pater noffter, cum apta sit et antiqua precati~ad Communionem, e fidelibus nna cum saeerdote celebrant@ i potest, lingua vero latina hnturn, et addito sb omnibus Amem, :ac~usa,quavis recitatione i lingnm vulgari. n
33. In Missis lectis canhis populares religiosi rt fidelibas w n t ~ r i possnnt, servata tamen hac: leg@, nt singnlis Missae partibns plane mngruant (cfr, n. 14 b ) .

-- 32. Sacerdos celebrans, patissimum si s a eccIesiae magna sit et di .'populusfreqnentior, ea, o & m , qnm ~ w n n d u m rubricas chm voce pro. , g n n t h e debet, sdeo elab voce &cat, at omnea fideles sacra111actionem bpportnne et commode sequi possint.
d) L)e Misstm, lr conamtuati >I, quae ethm Misaa rt ifi chon, )> appellatur
35. Enter actiones; liturgiw , qua* pecaliari dignitate excellnnt, r i b computanda, eat Miass c conventualis n, sen (( i choro n, ills ! n kgicet puae ab iis, qui per EccIesiw Iegea chom adstringnntur, in contione cum Officio divine quotidie celebranda at. Missa a i m an&cnm Oflcio divino summam totius christimi cultus bnatituit, seu plenam illam laadem, qnae omnipotenti Deo, exterm que e publics solemnitate, quotidie tribnitnr. E .' C~UIIantem plena haw, pnblica et collegialis d i v h i cultne oblatk n omnibus eccleaiis quotidie perfici nequeat, ideo ab Gs, qni leg@ i k g ( i ~ f i 1) fad ~ O C ~ i depntati aunt, qnasi v i e a h vice pemgitur; qnod 1' "mime valet de eccledsiis cathedrdibus relate ad nnive~samdioecesim. I-, h n e s proinde celebrationes cc in choro >> pecnEhri decore et solemid est, mntn et Nusica sacra exom~trte, ordinsrie per%@ debent. 3; ;. 36. Missrt igitnr c ~ ~ t n a lp f s Be solemnis esse debet, vel &tern w

1,
I*.

.'

- 7

mi vero per leg- prticulsres ant p e ~ peculiaris. Indulta a solem-

n i w M i s m I( in choro 1) dispensatnm hit, id sdtem omnino e v i t e h ne inter Mismm con~entualernHorae canonicae reoitentur. f i a e a e s ~ contra, ut Missa conventudis leoto ea. forma. peragator, qua& n. 31 pro. ponitur, ~leclnsotamen qnovis vernaculae lingme usu.

31. Ad Missam conventvalem quod attinet, haec insnper serventup : . a) singulis diebus una tanturn dicenda e& Misstt conventua,Eg, q * b cum Offlcio i choro xecihto concordare debet, nisi a l i h a rubricis dim- ' n

~itum fuerit (Additiolaes et Variuttiomes in mbriek Missalis, tit. I, n. 4)* Obligatio h m e n alian Miasas in choro celebmndi, ex piis fundationjbns

'

vel alia legitima cauea, fwma manet. b ) Missa conventualis sequitur normas Nissae in c m t u re1 lectae, G) Mism conventnalis dicenda est post Tertiam, nisi cornmunitatis ; moderator, gravi de mum, eam post Sextam vel Nonam dieendam m e censuerit. d) Mbsae conventna.les rt extra chorum I>, hncusque a rubricia :
I

e ) De adsistentirt sacef-doturn sam08moto Missae saeriP.cio d e q w Miss\is quas (( t?ynch*.o&zatas n oocamt

..Y'
?

'

"i
38. Prseminso quod concelebratio s a c r ~ e n t a l i a Ecclesia 1 t n . in sisj casibus limitatnr a, iure statntis; Reqonso deinde 8upremae 8. conge-:! 4 gationi6: 8. Officii diei 23 Maii 1957 l6 i mentern revmato, quo invaGd~1~;) n declaratur coneelebr&tioMissae smrifieii ex parte ewerdoturn, quf, e ~ q vestibus mri~ induti et qnavis intentione ducti, verba eonseerationiionia no"3 ,, proferunt : non est prohibiturn, ut, pluribns saoerdotibus, occasione eon'" gressuum, sirnu1 convenfentibus, (( anus tanturn s m a m peraagat, alii verb< ( s h e omnes aive plnrimi) huic uni sacro intexaht in eoque sacram spa*. xim @ manu celebrantis snmant r, dummodo R hoo ex in& et rstion&bili C&Um b ,neque Episeopus ad fidelium admirationem vihndtlm diud sb' t tnerit et hnic modo sgendi ne subsit error a Summo Pontifice memoratus, quod scilicet celebratio unius Xiasae, cui centnm sacerdo pie adsi~tunt, aequivaleat celebrationi centurn Missarum ex ppate centu ~acerdotzlm.l~

*,

A. A. a. 49 (1967) 350. Gfr. d10cl1tioneB sammi Pontificig Pii XII ad Emos PP. Cardinales flt'lue i?.acrornm htistites, diei 2 Novmbria IW (8, A, S, .IS [ I X ~ ~ 689-6701; et ad eoB J Conventul internatfonalf de Liturgia Pastorali, dseislf hablto, inteliuerunt, tembria 1956 ( A . A. S. 48 [1%8] 71g71.7).
I'

"

39. Prohibentnr vero aic d i c h I( Miggm synchronizatae n, ill% sciwt; Mfssae b o peculimi modo celebratae, quod dno vel plurea swes~ bteg, in nno vel pluribus albrihas, ita sirnultanee Misstam celebrant, ut m e s action@ et omnia verba- nno eodemque tempore et peragantnr et dhibitis quoque, praesertim si numerus sacerdotnm ia t ebrantium magnns sit, modernis quibusdam instrumentis quibus uniformitas seu (( synchronimtio >) faciIius abtineatur.

B ) DB OFFTCIO ~ m o D
40. Officium di~~innrn ahsohitnr ant cr in chorn n, ant (( in communi I),
Dicitup &atem (( in choro >I, si Officium d i ~ i n u m absolvitur a cornunitate, per leges eccle~bstica~ chorum obligata; ({ in communi n ad wro, si idem fit a commanitate, qnae m3 chornm non est adstrich. Oflcium vero d i h a m , quovis modo absolvatur, sive (( in choro n, ive (( irr communi n, aive (( a solo )I, si ab illis peregatnr qni pey leglesiastiw ad ofEicium peraolvendum deputati snnt, semper hitbendus uti actus cultna pecBM&, nomine Ecclesiae Deo redditi.

. dl. Officinm divinnm naturzi aua

ita est constitutum, ut mutuia ernisque vocibus persolvatur ;immo nonnullae pasters per se postulant mntu pemganttrr.

42. His ihque statutis, absolntio Officii divini (( in choro n, refhmtur et foveatnr ; abaolutio vero (( in cornmnni D, sicut etim .cantus dicuias ite ern Officii part&, secundum locorum, temprum et personarnm opprtunitatern, enixe commenbtur.

43. Psalmo~umrecihtio ( in choro n vel (( in communi 11, give fiat I modnlatione gregoriana, aive sine cmtu, gravis sit atque conveniens, 'Wvah a p b tonorum ratione, congruentis vmis mom, et plena vocum 1-~ncordsntia.

i 4. .p ~ s h i qui in hora canonica occurrant, cantandl a t , partim 4 I ,

1 dkrn grego~hniamodolis cantmi debent,


f

re1 slternFa p s d ~ h , el

alhrnis versibns eiusdem psalmi.


45. Prism et veneranda eonwetudo, Veepems in dominick e t fe~tivia diebus una cnm popdo, ad normam rbricaxum dwsntandi, ubi viget w~ehr; non est, qnantnm fieri potest, indncatur, diquoties ssltem nbi

b-

)
j

amo.

r -,
k

Adnifnntur insoper laeonim O r d i n h i ne, 0Ccasione Mi#% tinae, Veapemrum cantus diebus dominicis et f e d i ~ a demmca;t. enim vespertinae, quas Ordinarins loci permittere pot& a si l-3 spifituale notabiabilis partis christildelium id postnlet )),L7 detrimenh +sg: non &bent artionibns litnrgicb piisque exereitiis, qnibns popdos gtbnus dies festivos smctificare conauevit. Quapropter mos c m h d i Vesperas ant pis alia exercitia enm Benedictione enchmhtica, abi viget, retinendas est, e t h s i vesperkina celebretur.
8

rrid ban*? 4
cMij

46. In mminariis antem clericorurn, sive saecalarinm sive &i aorum, mepius Officii divini saltem aliqna pars in cornmumi p e n et, quantum possibile est, in w t n ; diebus autem dominicis et fes Vesperaie saltem cmendae sunk (cfr. can. 1367,3").

G ) DE B ~ I C T I O N E EUCHA~ETICA
47. Benedictio eucbari&im est vera x t i o litirrgica; prohide
'

debet prouti i Rituuli Rommo, $it. X, cap. V, n. 5, dwribitu n Sicabi TWO ex hditione immemorabiEi a,lius vigeat modna sticam Benedictionem impertiendi, hic modusl de licent cansem~ri potest ; snadetur tamen pmdenter romanum mor dictionis euchariatic~ promovere.
2.

D quibasdam generibns Mmieao mcrrse e


-4) D P O L Y P Hs.pm.4 m O~

48. Opera auctornm po1yphonk.e smrae, cum ;tntiquorum,

tioram, in actiones liturgicas ne indnmntur, nik p ~ n cer s e& i a esse composita vel aptata, ut normis et monitis t encyclicis Mecaicae saorcce d k e i p Z i ~ ~ ~ ad rem traditis, W p S e deant. In dubio consulatnr Gommiaaio dioecwana de Mu
49. frisca huiusce artis monumenh, q m ambuc in archi*

diligenkr inveatigentur, de eornm conservafione, ~i opaa &, op provideatnr, eornmque editiones, sive eriticae, sive ad nfim litu apt*, a p i t h parentnr.
IEF24); ZnafrasetBo Supremae E. Co-ationls l Sanm OflicIi else [I9531 47-51); Motti proprio 8-w CmmpftmQtaene, dfei 19 Martii 19

[ E 177-x'8). L n

" A.

A.

s.

48 (1988) I&%.

6.

F-

'kk

50. Ifmime sacra modern% opera in xtionibus liturgicis ne &hibe&r, nisi ioxta leges lltwgieas e t ipnios artis Mueicae sscrae concinnat. siot, ad mentam Litterarum encyelimrom iKueiooe s m e diaoC plim.ls Qua de re indicium feret Commissio dioecesana de Mosiea #=Paa.

C) DE CANZTT

POPUL4RI RELIQIOSO

1:
&
i
h

51. Cantus p o p M s religiosus summopere commendandas et provebendus est; e i u ~ enim ope vita christinnn sspiritn religiose perfundit-tnr mmtesque fidelinm ad superiors devantur. Hoiomodi sutem cantos popalsris religioaos pmprinm habet loourn 'jn omnibus, sive pnblicia gve farnibribas vitae christianae solemL nibtibus, vel etiam inter diuturnos vitae quotidianzae labores; nobik: l l o m vero partem obthet in omnibus piis exeroitiia, sive extra kf'siw intra eeelesim pemgendis; qnmdoque demum in ipsis itotionibus F - litmgicis admittitur, iuxta normas superius nn. l3-15traditas.
P

52. Ut autem ~eIigioaacantica popahria finem suum a;ttingmt, ':nd eatholicae Fidei doetrhsm plene eonfomentnr oportet, earn rec&
[.a

6 ' proponant et explicent, lingne utantm plans et rnodulaione aimplicf,


turnids et inmi verborom proflnentin imrnunis sint, ac deniqne etsi "brevia snnt et facilia, q~~undam se feritnt reli@om,m dignihtem et prae -gravit%tem.xO QUWprwcripta u t ~erventur Iocorum Ordinarii sedula ) ) , :-cum caveant.
:Gonea populares rdigiosae, a8ntiqtrioris quoqne a e h t i ~ ,quae wpipto ant viva, voce t r t l d i b snnt, opportllne coIligantur, et, locorum Ordinmiis .Wrobantibus, ad fideliurn nwm edantur.

D) Dc MUSICARELXGIOSA r

54. Magni quoqne ilb musim astimmda, est et opportane excolenda, P e M in actionibus litnrgicis propter peculiarem euam indolern W eqait, eo tamen tendit, ut in audientibas religiosos affectus ipsmpne religionem foueat, ideoqne music& rel<ghea iure que nnncupatar.
la

8-A. 8. 48 (1s50)1 . 0 92. LftEerae encpcficae M m i c s s amme digctp1in.u: A. A. 13. 48 (1956) 20.

55. Sedes proprhe ad opera rnusica religiosa disponendi Runt audi. torh a concentus mnsims d e ~ t i n ~ t vel anlae spechculis ant eouven. d a,

1
.

tibus constitntae, non vero ecclesiae, cultui Dei saerae. 3 Hicubi vero snditorinm musicum vel alin auls onveniens non as& et nihilominus concentum musicae religiosae fiddibns til lit ate^ apiH+ tudem afferre posse existimetur, Ordinmius loci con~entumhinsmodi j in aJiqua ecdesia permittere potest, servadis tamen qnm sequuntur : a) Fro quolibet concentu inst.itrrendo requiritnr einsdem Ordinars loci licentia in scriptis ; : b) Ad hmc licenthm obtinendam prweda,t opo~kt petitio ~lcripb, i in qua signiilcentor : tempus concentus, operum arguments, nomina rnogistromm (organici et magiatri chori) atque adficnm ; ,; : c ) Ordinarins loci lieentiam ne eonccdat, nhi, audito voto Corn. misl3ionk dioecesanm de Muaim sacra et consilio diornm forte vimrnm ,x'j i re peritorrim, plane sibi constet opera proponends non mod0 gennina n srte prmstare, sed sineera qnoqne christbna, piehte ; neenan perso-, nm, qum concentum exsecuturae sint, qualitatibus pollere, de quibna::> *3 nn. 97 et 98. :> d ) S&tum Sacramenturn, opportnniore tempore ab ~ c l e s i a anfe.'$ ratur e t i =ello quodam vel etiam i sracristia, decenter reponatnr ;:,' n n sin minus, auditores monemtur, SMilum Sacramenturn i ecclesin prd': n Hens ewe, et rector wleaiae difigenter curet, nt eidem E nnlla obveniat lteverentia ; e) S i txidnlae ad aditurn emendae a t , ant libelli conceatns buendi, haec omnia extra adam ecclesiae fiant ; f) Musici, mntorea et auditores ita se gerant taliqne more vestian* tur, ut earn gravihtem p m se ferant, qum loci swri sanetitatern omnino decet. g) Pro rerum adiunctis pramtat ut ~oncentuss diqno pi0 ex eoncludatns, vel potins Benedictione eucharistic.&., sane eo spkitualias mentium devatio q u a m e n t u s promovere intend actione quzwi co~onetnr.

'

4'

3. De libria e a n b litnrgici

56. Libri cantus litnrgiei Ecclesk Romanae hueusque t i e nc ~mt: Gradwale R m r , cum Ordiha&o H i ~ ~ a e . m wn A tiphmale R o m m pro Horh illurnis. m

edi

57. Sancta Sedea, in omnes cantilenas pegorianas, qnae


-

in libris Ecclesiae romanae ab ipsa approbetis eontinentur, omnh

58. Decretum S. Rituum Congreg&ionis, die U mensis dugusti flnni 1905 datum, aeu ~c Instructio circa editionem et approbationem

libm~umcantarn Iiturgicum gregorkmum continentiam 11," nmon snb--,qna~ (( Declaratio circa editionem et approbationem libroram cantnm 'fitw@cnm gregorianam continentium >>, diei 14 menails Februarii . ami1906," dterumque Decretum, die 24 mensie Februarii mni 1911 turn de quibasdam quaestionibus particuIaribas circa approbationem Ilibrornrn cantas (( Propriorurn n alicuins dioecesia pel religio~aefami,SS vfm euam retinent. 1 Qua@antern eadem 8. Ritvam Congregatio, die 10 Augasti anni 1946 sbtuit (( De facultate edendi libros litu~gicoa n,a4 vdent qnoqne pro ie cantus liturgki.
39. Cantus ergo gregorimus authentims ille est, qui in editknibue is 11 vaticanis exhibetur, veI a 8. Ritnnm Congreg%tionepro Miqua cclesia particnlari aut fmilia religio~aapprobatua est, et propterm :ab ditoribus, debita facultate munitis, i omnibus, cantilena- scilicet n ,ti !ttu, ad amusfsim transurnendus eat. ' n k aims autem, quae rythmica dicuntur, privata anctoritate i ranturn : Fegoria,nurn inducta, permittnntnr, dummodo integra senetor notuh r ~ m et ratio, qnae in vetimnia libris a t u a ljturgict inveniuntnr. vis

E 'e . r,, 1,:4. De instrumentis mudcis st de campanis I* A) P R ~ C P I A QUAED.4&1 GmERP*LI.4 r, i'' 60. Circa n s u instramentorum rnuaicorum in mcrs Litnrgia ham
>

'

tc.

i PeCDk~oturp&cipis, : E a) Attenta sacrae Litnrgiae ncttura, sanctitake ac dipita,te, cuinsf 1 cmnne inetrnmenti mu& usng per se q u m maxime perfectne erne
:<

,F
?*-

a1
2,

;
!:
/.'

rn

De*.

M b f h . S . R.

auth. 8. R C . 4160. . C. 4l7S.

QUtk. rY- R. U . 42GO. % A d .6.58 (194fl)mm.

deberet. Melius erit pminde concenturn instsurnentornm (sive hs organi, give diorum bistmmentornm) penitna omittere, quam hdecore peragere; et generatim melias erit aliqnid, etsi circumscriptum, bene agere, qaam ampliors moliri, quibns explendis apt& media deficimt. b ) Ratio deinde habenda, e ~ differentiae, qua@swam inter et profamam masicam intercedit. Dantur enim instruments mndca, qua* nsturs, saa et origine - nti orgmnm cXaFlsicnm - ad Muaicm m m m directe ordinantur; vel dia, quae ad nsum liturgicnm facile aphtnr, nE quaedarn instrnrnenta, qaae nervis et. arcu constant; a h e contra e x s h t ingtttramenta, quw, communi iudicio, adeo profantre rnusiw propria, existimantur, ut aacro usui apL'tri omnino nequeant. G) Deniqne ea tanturn musica instruments i sacra Litu~gia n ad- . mittuntur, qnae personali artificis aictione tractmtur, non autem quae ' modo mechanico sen automatico. B)
ORGANO LLPSSICO E! TNSTRlEdEMCTS SIMIIJIBUS l
,
)

61. Praecipunm illudqne solemne instrumenturn musicum liturgicum Rclesiae 1a;tinae fuit et manet orgamnm classicurn, seu tubalaturn.

62. Organum servitio liturgics deai;knatum, etsi pawurn, ad arth , noymam sit confecturn, iisque vOCibus inrJtructum, quae sacro nsni j eonveniunt ; prius qaam in nsum deducatur, r t sit benedicfxm ; et qua : ie res swra, omni diligentia custodiatur.

63. Pra~ter orgmnm chsicum, nsua qnoqne admittitur illins; hm,. + j menti, qnod cc harmonium vocant ; hac quidem condicione, ut voam : s 1 qndibte et sonitas arnplitudine sztcro usni respondeat.

64. IUud vero Bdsimnlatum organnm, quod a electrophonica* .! voeant, inter actiones litnrgicas ad tempus tolerari potest, cum oP@:j non suppetant ad organum tnbulatum, etsi p w v w , c ~ r n ~ a r a ~ d ~ ~ . In singnlis tamen easibns meedat oportet explieits 0 r d i n d i 1 licentia. Hie autem consulat prim Commissionem dioeeesam~~~ de yo* -i akbwe in han: re viros peritos, qoi ela amnia snadere stndesnir '7 quae h l l e hitrumenturn a uanm s-m d magis wr,ommoda&atum reddsnt',;~

65. Modulatores instrumentarom, de quibus nn. 61-Gi, perltos erne oportet in arte goaandi, dve ad sacros cantos mt coram concentna eomitandos, sive ad organum ~lolum belle mod w i n immo, cum aaepe m p i n a neceew &tit, inter actiones

sfi~~~~

sonoP

tempore 1) reddere, qui variis momentis einsdem actionis c o a ~ ~ in legibus, qnae orgmo et Mnsicae ma in genere praeannt, mt, pe &ienti& et experienth versati esae debent. Iidem modul~toresinstmmenh sibi concredita religiose cu&odire &odeant. Quoties rtutem o r p o in sacris functionibns a,ssident, conscii i b i sint de park activa quam exercent ad gloriam Dei et in fidelium
~t ex

66. Organi modubtio, sive actionm liturgicaa proseqnatur, sive pia @erdfia, diligenti C I I X ~ aptrllnda eat temporis vel diei lit~wgici qualibti, iporamque rituum et exercitiorum nauturae: necnon singulis eornm

67. Nisi antiqna consuetnda veE pulia,riS aliqua ratio, ab Ordinztrio qoci oomprobanda, zlEnd smileat, organum coIlocetur in proximihte 'altaris maiorie, loco magis opportune, at ;temper ita, ut cmtores vel mnsid in snggmta eonsistentes, a fid~lihnsin aula ecclegiae sdunatis -canqici neqneant. (TS Da MWSICA SAW
M S T R ~ I ~ A L I

68. In nctionibus Iitargicis, diebus prmserth soIemnioribus, alia qucque instruments m n s i r ~- in primis fib, quorum chord% parvc Jficata arcn sonant, - prmter organum a i b e r i possunt, nna cum or,@no vel sine, in musico concentn auk ad canturn cornitandurn, legibns &men stricte sewatis quae ex pfincipiia, supra, propositis (n. GO), prom w n t , quaeque sunt :
a)

U sgatnr de instrumentis musicis, qnae nsui sacro revera t

,~PW poasunt ;

8 5.

b ) Bonitna horum inst;rumentorum Mi mod0 et gravitate, ae F.V&i religiom crestitate eliciatm, ut omnis profanae masicae clangor I e~htnre t fidelium pietas f ovmtur ;
1 ;

>.

.c) Concentns

rrragkter, organicna et artifices, nsnm instmmen-

tom leges Hasime sacrae bene callesnt. et


69. Lomrom O r d h ~ i i ,ope praesertim Commissionis dioeoemw

Cde l ~ s i c a s a w , sodulo inpigilent, nt haec de oso instmmentorom i , n ! Litnrgia prwscripteb rwpse aerventnr ; nec omittant, ei cmus [ 'eraf pffnlhres de b w re t d w e normas, conditionibns et probatis

j,MngWtudinibuss p t a h g .

D) DE INSTnU&IBN!tTS MUSICIS

E DE MACHIME3 I(-~UMMATICIS l ! 1)

70. In~trnmenhrnnsica quae, ex commnni iadicio et u ~ n profanae , h n t u m mnnicae conveninnt, ab omni mtione litnrgica et a piis e x e ~ i a omnino arcmntur.

71. Usus instrumentornm et machinarum (t automaticarnm )), ti sunt : autoorganum, grammophonium, radiophoniam, dictaphoninm ma,g-netophonium, et alia eiusdem generis, in actionibus lihrgich et piis exercitiis, sive intm sive extra eecleaiam peragendis, absolnb vetatur, etsi agatur tanturn de 1.1Z~Ti8 ~ P ~ o I I ~ vel Music3 EIC 8 tpa11g. ' s ~ Q s lt r mitteada, el de cantoribus aut fidelibua in cantu mbstituendis ant' etiam snstentandis His bmen rnmhinis nti licet, ethm i eccle~iia,sed extra action^ n Iitnrgiw et pia exercitia, cum agitur de audiende voce fiwnmi Pontificis, Ordinar3 loci, v a,liorum oratomim sacrornm : vel etistm ad fideli i d in doctrina christiana, vel in mntu s x r o aut religioao ppulari insti- ; tuendos; denique ad populi cantum dirigendum et sustentmdum in : processionibus extra ecclesiam persgendis. 1

72. Instrumentis &atem, qua& (( amplifimtores f i dicuntur, uti liwt'; in ztionibus quogue Liturgiei~, piis exercitiis, si agatnr de amplifiet canda viva voce swerdatis celebmntis aut (( commenhoris )) vel dioFnq 1; 1 qui, inxta rubricas vel ex manda;to rectoris eccle~lae, vocem edere posflint. 1
'73. Usus machinarm pro h a g h i b u s proiciendk, praemtim v@o ; earurn quas r< cinematographicas: )) vocztnt, sive proiectiones (( ma& 1) 1 s i n t aive (( sonor% N, in eccleaiis, quacamque de caasa, q u a * .?i. ' ~Ugiosa aut benefim, dricti~sirnevetatur. 3 Caveatur insaper ne, i anlis ad conrentos et prsemrtim ad S P ~ n p r o p ecclesiam, vel, alio loco deficiente, anbter ecclesmj exshnendis vel aptandis, aditns ex ip& aulis ad ipaam ~ c l e g y j pateat, neve atrepitus ex iis proveniens mn&ih,tem et silentium .."i1 :9 s a r i UUO modo pertarhet.
.'d

E) D m

SA~RISA ~ I O X I B U SOPE RXDIOPROMAE


DXFrnWIS

gr

TELEYZSID~~S

,Iq
,<',:

74. Ad actiones liturgicas vel pia esercitia, quae cum intr extra ecelesiem peragantur, ope radiophonim vel ~elevifflonis denda, expresm requiritnr OrdinaPii loci fieentia ; quam ipse ne cedat, nisi prim sibi conatet :

g
I

.,

a) Cmtum et Musicam m r a m , Jegibus sive liturgicirt sive Mnsricsle ~"~rae apprime respondere ; i b ) Insuper, si agzttur de diffuaione televidfica,, omnes, qni in fmcF tione swra partem habent, ih bene instrnctos esse, ut celebratio rnbPids plane conformis e$ omnino digna evadat. nmc Iicentiam modo habbituali Ordinarius loci concedere potest 7 . pro transnissionibns regulapiter ex eadem ecclesia pefficiendis, si, ; &nibus perpensis, sibi eonstet omnia qnse requiruntnr diligenter
'

!:.;,

i.
k t,

i.

75. Machinae ad diffusionem tele~isificstm perficiendmi, quantum deri pest, in presbyteriurn ne induantar ; numquam vero ita prop altme cdIocentur, ut -is r i t i b u ~impedimenta sine. 6. Operatores insruper hie machinis addicti illa gravitate se germt, L [ qnae locum e t ritnm Ramurn deceat, et pietatem adstantintiurn minime . ~ d u r b e t iis prrtesertim moment*, puae mmmam devotionem postulant. ,
I

'

76. Qua? superiore wkicnlo statauntu~, swandab aunt etiam ab .ais artificibus, quos cr photographos 1) vocant : et quidem maiore cnm $ diligentia, attenta facilitate paa se et ma,chinas quocumque transferre f ;- possant. (

!
C

77. Singuli eecleaiarum rectores corent, ut pmescripta, de qaibos

n 75-76, fideliter ~ementur;lowrum autem Ordinarii ne omittant n 5 mumtiores tradere normas, q w rerum adiuncta fork exigant.
*.

78. Cum xadiophonica transmissio natnra sua postnlet, nt auditores

$' h r n sine interrnptione seqni poasint, in Mism radiophonice dSusa : invat, ut mcerdoa ceIebmns, praewtim si ztliquis Misaae N comment'

> tator n deait, verba


f

;
'

suhmissa vote recita.nda g u t , <(vuce tmtikper elmah 1 pronuatiet; item ea qnae c t w a voce ) a~nda sunt, I( altius )) proferat, ut andientes totztm Missam commode ; seqai possiat.

a, vi rubricmum quae,

' phoniae vel

79. Iumt denique ut, a t e transmissionem sanctae Missae ope radio-

televj&nis, soditores vel spectatores moneantnr, b1em Ni~~ae anditionem rel visionem, ad aatisfaeendum praeeepto de Sacro ; Bndiendo, non suficere. !

>
F.

DE TElhPORIP QUO

IPr'STRTJMWCORmd MUSICORUM S O W S

PROHIB-

E(O. ~u&iaruorgani et magiu quoque aliornm in~trnmentorummus

eonstituit sacra4 Iiifx~giae,n m s idcirco eorundern in8bu. mwt;orurn h m m d u s eut secnndnm gradam lwetiti~e, qua sinmli die$ ye1 tempom Iiturgica dhtbgnuntur.
mwnemtw

8 . In omnibncj ergo actionibus liturgicis, exceph tmtam Bene. 1 dictione euchmistica, Bonus argani ornniumqne allorurn inatrumentorum mnsieoram prohibetup : G) Tempore Adventus, id etst a primis Vesperis dominime prim= Adventus uaque a Nonam vigilhe Nativitatie Domini; d B ) Tempore Quadragesimae et Pawionis, id est a Matutino fe& qaar't'ae Cinerum nsque ad h p n u m U&& i~ exccZ&s Deo in Misa I solemni Vigiline paachalis ; c) Feriis eE sabbato qnatuor temporum Heptembris, si OEcinm et Mism de fin h n t ; .. d ) In omnibns Officiis et Misais defunctornm.
82. sonus a3ioram insstrumentom, praeter sonnm orgaai, prohibe. -I tur insuper in dominicis in Septuagsimc, 3emg&na et Quinqnage-:j -z aima fePiisque has dominicars wqnentibns.

83. PPOdiebna tzwaen temporibusqne at supra prohibitk, sequenb .\ shtnuntrrr exceptione~ : a) O ~ g m de t aZkmm inlastmmewtorum smus permittihr diebas f d s de prlleoepto et ferhtis (exceptis dominicis) neonon f e d 8 p~rtr0ni -! prfncipdis loci, tituli vel annivermrii dedicationis ecclesiae p r o p r ~ : { et tituIi ant fundator5e farniliae religiom; v si solemni it^ aliliqua,:. d > .J extraordinaria occurrat ; 1 b ) Orgami Bntum ant hwmomia' s m s pemit;tihr i dominica tep :: n ti& Adventus et qn9rb Qnadrsgesimw; necnon ferh q n h h ink8 Beb. 1 d~msdlamsfmotam in Mbissa chrismstis, et ab hitio M i e s ~ solemnir ; : velpertinsR i a Oms Domini 11 nsqne ad finem hymni Gloria in 6~ce1w,'~~ n

>

.J

Dm;
-5

C) Item orgmi tantnm aut h c m m 3-8 cl a i r i p-ittitur in MisW .:g :3 i Vesperis, ~oluznmodo czanttm sastentmdnm. n ad I Ordinarii loconun hag pmhjhitiollea vel pe-aion~, s~~~~~~ probeta@ h o r u m aut regionom eonsuetndinwr, pre~sius pmsmt.

'4 2

"1,

s. toturn Tridunm sacrum, idest a media nocB qna incipit feria per h. ubb Gena, Domini uque ad h y m n ~ m , Q tim a in ~ n,~aceS& Deo i Nissa n 14 ,lemni Vigilise pa-&, orgrsnnm et hmonium o&o taoeant, et wntm qnidem snstentandnm adhibeantur, s8Ivi~ exceptionibns, ne supra, n. 83 .a, statunntu~. s .qaa Sonus parro orgmi et h m o n i i hoc triduo prohibetur, &ne uEb 1. 4cepti~ne, et non obstante quzteumque wntparh consuetudine, etbm L rg ,in pGs exercitiis. ;' :: 85. Ne omittant eeclesiarum rectores, vel quorum interest, rationern sfins Uturgiei silentii fidelibua debite explieare, neque oblM8cantur 6 ;,cmam adhibere, nt iisdem diebua vel temporibaa ceterae quoque praet^ 'kriptiones litnrgicae de altarib%cs non omandis priter observentar.
r

i* ,

1,

f. t:
h ,

G) D CAMP-4~1s m

86, Perantiqunm at. probatissimm campanarm usnm i Ecclesia n klatina, omnes, quoram interest, religiose servare tenentur.
*
:

8 . Campanae ad ecclesirtrum usum ne adhibeantur, niisi prius solem7

i - niter consecratae vel saltem benedictm f uerint ; ex tnnc autem nt res F ;.mme debits sementux cura.
$'

' .. ;
I"
. I

88. Probatae consuetudinem a diversi modi campanas pnlmdi, iwda c ;. dhtinctos einsdem sonitus fines, omni cura retineantar; neque omithnt

.
I

- locornm O r d b p i i t r s d i h a usnaleaque buius rei normas colligere, vel,


I-,

i' ubi desint, pramcribere.


7 .
"

i :

j;
B v

89. Innovationes, qum ad id h d u n t , nt c a m p a m ips* pleniorem edant sonom, vel ot earom p u l ~ t i ofaoilior evadst, ab Ordinariia ;, hcocorm, audito peritorurn voto, admitti po~lmnt;i dnbio autem, res n X :- hnic 8. Bitaum Congregationi proponatur.
'

I
I

: Puls;mdi, de

90. Praeter diverao~cons~~etos probatos modoa e w s a campsnas et quibus wlpm n. 88, peeuliares alicnbi exstmt fapya-

m b plurium t m p a n ~ l a ~ r u m ipm tnrri crampmaris appenmrum, in


;

:
r

lndns, qui eommnniter a mrillon )) nppellatnr (gemanice b Glocken%idn), a quovia nsu liturgieo ornnino exolnditor. Cslmpanulae autem @em nsum destinatae, nec consecxari possunt, nec benedici iuxh mlemnem Ponna&is Roiani ritnm, sea aimplici tmtummodo bene-

dietione.

91. 'foEa viribas adnitendurn est n omnes eccleshe, orahria,pubfim t e t aemipublim, d t e m m a vel duabus, etsi parvis, ampanis sint: inatrncta ; districte vem prohibetnr, loco ~~~m csLmpanarum, adhi. bere qudemcnmqne machinam vel instmmentam, ad campanarm mnum mechanice vel automatice i m i t ~ ~ ~velm ~ l % ~ a n d u r n d ~p ~ ; liet bmen huinamodi mmhhh v d hstramentis uti, si, iuxta Rnperiua statnta, ad modnm carillon n adhibeantur.
92. Ceterum praemripta can. 1169, I % et 612 Codicig Inris Carib:' l, 1 nici ad arnnclh serventnr.
5. De pmoniis qnae in Masica sacra at saera Lihrgia praeciptuw par& habent
I

I i

93. Sacsrdos celebram toti ~ t i o n liturgiw pramst. i Ceteri omnes 8rctioni liturgime mod0 8ibi proprio partieipmt. 4 Prohde : 1 I a) CEerici, q~ modo et forma a rubrick statutis, sen qua cleriei,d i aictioni litnrgicaie internant, t 4 ~ e ministrorum wrorum aut ministrommi minorum mnnere fongentes, sive etiam in choro seu in schola. eantorum.1 partem habentes, seruitiwn miniatedale proprium et directurn eseroenti et qnidem pi ordina;tionis aut aasamptionis i staturn clericalem. n b ) h i & w t e m participationem Iitwgicana dqromm I et quidem vi characteris bapthrndis, qno At, ut in sacmsancto qaoqnef M k a a ~Sarificio, pro mod0 auo di-am victimam Deo Patri sacexdote ~ffermt.'~ B) Laici vero m w o l i n i searus, give pueri sillt, aim iavenw viri, cum a competente anctoritste eeelesi&ica ad rninisterium 8 M J j vel ad Mnsicam sacram exsequendam depntantur, ei tale olcium modqj et foma a rubricis srtatuth peragant, serwitiqcrn m M t s r h l e quidem, s d &legaturn, exercent, es trmen ouodicinne, ri agatur, ut <( chorum H seu (( scbolam mntorum canstitamt. , +4 94. Sacerdoa celebrms et miniatri sacri, pr=t.er aceumbm mbriy 9 esrum o b m a n t b m , nihntnr oportet, pmteq in cant31 p r ~ f @ a w rmte, dktbck et belle, quantum poaaunt abaolvere.
il
I

95. Qnotiemmque ad wtionem liturgicam celebmndam, personas delectos fiexi poteast:, prsegtat ut ii praefermtur, qni in m n t . ~ meU
Cir. Uttmae encyclicae M y h i d Cm-poris Glp&tt& did 2% Innif anni B@ 63: A- " d' 3M1' 1(18431 23Z234; Lltterae enegeiiese Mediator Dei, diei 20 Novembrfs 39 (1047) 555-556.

sacra c'mgrefladto ~itum

657

si agatnr de ibctionibas litnrgicis solemnjoribns, et de iis qnae mt cantnm diflciliorem exigant, aut ,radiophonice vel klevi~ivetrmsmithntur
ease noscnntnr; praesertim

96. Actaosa fideliam participatio, praesertk mnctae Miss% kt qui-

bflsdam Iitmgicis actionibas magis implicatis, f ~ i l i n sobtineri powit, si aliqnis (( commentator >> interveniat, qui, momento opportuno pcisqne verbia, ritos ipsos, aut saeerdotis celebrantis vel sarrornm m b i & ~ r ~precationes aut lectionea interpretetnr, et externam fidelium m . participationem, eorum ailicet reaponsiones, prmtiones et cantas, s ,mode~etnr. Huiusmodi commentator admitti potest, servatis normi.; ltqW sequuntur : a) Convenit, nt m m u s commentatoris a sacerdote vel saltem a derko absolvstnr ;his deficientibus, viro l ~ i c o committi potest, christhnis a. rnmibu~eommendltto et de munere bene edocto. Mdieres vero numquam i &, ofEcio commentatoris fungi p o ~ a m t ; hoc unum pernittitar, a in casn t t= v. newsitatis, rnulier cantwn aut precatione~fideLiam quasi ducaat. b ) Commentstor, si smerdos sit ant clericus, e o t h sit indntns, et i presbmio vel ad cancellos consistat, ant in smbane vel pnlpito; si vero laicua, sistzbt corm ddelibus, opportmiore loco, aed extra presbgterinm, vel pulpit-. c) Explieationes et monitionea, a commentatore tradendae, scripto ! sint praeparatae, pancae, nobriehte pmpicuae, tempore opportuno et '' voce moderata prolatae ; orationibas sacerdotis celebrantis numqnm !< i: k. enperponanfar ; nno verbo : it& dispon~ntur, ut fidelium pietati ad.. inmento sint, non nocumento. F d ) In moderandis fidelium precationibns, meminerit commentator f Prmcriptorum, de quibua snpra n. 14 c. e) In locis ubi S a n c h Sedes vulgarem Epistulae et Evangelii iectionem, post cantaturn textam latinnm permiserit, nequit commentator, Pro hnivsmodi proclarna,tione, se celebranti, diacono, subdkono veI leetori substituere (cfr. n. 16 c). fl Commentahr sacerdoti~lceIebrantis rationem hebeat et sacram i - wtionem ita, cornitetnr, ut haec nec retard& debeat nec intemmpi, nt tota a t i o liturgics harmonica evadat, digna ac pia.

C:
1;

1:
1

"

:
'

qui in Mwim sacra pari;em habent, ut sant mnaicornm modnl~~tlm hventores, orgmici, chori mm mtores, ant ethm a i ,
I

w. Omnes,

a m e masici, ante omnia, qnippe qui sacra@Liturghe dirwh ve, r ca indirecte participent, ceteris fidelibns vitaedchristianae exemplo p p ~ cellmt

9 . Iidem, praeter rnemo~ibhmfldei rnorumqne christianornm p m 8 cellentiam, pro eorum condiciane et lihrgica participatione, in Litnxgia ac Mustica sxra, maiore vel minore ingtitutione ornrtti debent. Et qnidem : a) Aactorss seu d 4 ~ 8 9 ' m sacme c o m p o ~ t w e s ,sat completam p&. deant ipsim rracrae Liturgiae scientiam, sub respectu W r i w , dogma. tico sen dmtrimli, practico sen rubridi; lingnam qnoque l a h m cdleant; in legibus denique artis Musicae swulrae ~ i m n ac profmae, et . l in hktoria, muaicae, profunde aint institnti. b) Orgmici quoqne atque fwd mcllgistfi S& h p l a m habeant wrae Liturgiae mientiam et linguae Iathm sufficientem cognitionem: denique propria quisque arte adeo sint inatitnti, ut officinm suum Bigne et cornpetenter exercere valeant. c) Camtoribus etiam, aive pueri sint ~ i adulti, b l i s , pro eornm" ~ e captu, praebeatur acfionnm litar@mram d textnnm quoa canem debent, cognitio, ut i p m canturn ea mentis intellegentia et coxdim , affmtu pos&it promere, quem reqnilirit servitnlh e o r m (C rationabue ' obsequium Edoceantnr quoqne, latina verba recte et di~tinctepro. nuntiare. Ttectoresl eccleabrum, v d quorum intme~t,sednlo invigilenl, ! ut in loco, ubi cantarea in ecclesia s h t u n t , bonus ordo et erPncers, r@ e devotio. dl) Artifwe8 dmique m i i Musicam sacram exseeatmi, non a o l ~ se, : proprio quiaqne instramento ad regulas &s sint experti, sed eius nSUm .: i ad saicrae qnoqae Musicae leges b e ~ e aptare wiant, atque P e r m litnrgicarurn tali cognitione sint inatrvcti, ut externurn mtia exercitium Cum de~ota pietitte congrue valeant coninngere.

I
1

99. Vdde optandurn, nt ecclesim cathedraplea,et w l b w e *

pararoecidw vel ali% maioris momenti, propmum habea8ntet &biEem 1 cr cborum I> musicnm seu c( schohm cantorum )>, quae vepurn semitiam ,j mM~tePiale pmeshre poasit ad nemnam articuli 93 a et c. FI
100. Bicnbi vero Blis chorua mnsic.ns con~tituinequit, p e r ~ ~ l m j ut con&itmtur chorus fidelium, sive e mixtus M, sive r n u l i e w sat pneIl~nrnmbntnm. Hnitr~modivero C ~ O P U F 5n proprio colIocetur lmi J

. 6
J

extra presbyterium seu extrzb mncellm posito ; viri sntem a muliedbus

. 1

yd puellia seclrsim consistant, quolibet sedulo

vitato inconvenienti:

Neque 0naif-t locorum O~dina~rii, de re prwisas edere normaa, de hac : qaarum obnemaantiareetores ecclesisrum respondere debemtmZ6

101. Optandm ac suadendum eat nt orpnici, ehori rnegiatri, can; t o ~ artifices musici aliique eervitio ecclesiae addicti, pietatis ac ~ , .. refigionis studio operam snam pro more Dei reddant, nu110 interveRiente stipendio. Quod si eandem operam gratis praestare nequeimt, I iuditb chriathns iwque ac capitas postulant ut snperiows ecclesia; &i7 i d v a r h ac probatas locorum cmsuetudines, servatis quoque legurn civilium ordinationihna, i n h ipsis tribumnt mercedem.

102. Coavenit porro, ut loco~nmOxdharii, audito qnoqne Commis! &nis de Mnsica sacra, consilio, tabellam edant, in qna ~tipendinm 2 diversis personis superiore adieulo nominatis tribuendum, pro univer~a : dioecesi h t w t a r .

103. Oportet denique, nt pro iisdem personis ea amnia, zcnrate disponmtm, qua* ad sic dictam (( pme~dentiamsocialem 1) referuntnr, i - servatis legibua civilibns, ti ex~hbt, vel, his deficientibus, normils ab iisdem Ordineriis opportune edendis.
,

!
F
!

6.

D Mnsica sacra et saem Xjtnrgia exwlenda e

104. Mu~ica,sacra arctissime cum Litnrgh connwtitur ; cantus vero ( sacer intepe ad ipmm Liturgiam perfAnet (n. n) w t n s denique reli; giosns populads ampliasimt!in piis exercitii8 adhibetar, qnandoque etiam j in actionibns litnrgicis (n. 19). Hinc facile evincitnr, institutionem df! Musica, sacra deque sacre Liturgh sep~rari non posse, utramqne ad ~ h nchristhnam pertinere, mensura sane dimsa, i u x h varioa clerii ' mrum e t fidelium atatus et ordines. > Omes proptern qnmdam saltem institutionem de m r a LitaPgia ' deue Musica e r a , proprio shtui con p e n t e m , sdipiscantur oportet.

im

105. NatnraLis eaqne primigenb christ;ittnw educationis scbola eEit familia chriatlana, in qua pueruli sensim dncnntnr ad fidem chri-

pro eornm a'etate et ratime, p i i ~ exepcitiis et aictionibns quoque fikgicis, praeswtim Rcberificio Mi~isae, partkipare addiscant, e t ca.lltum . popularem religiosnm, in familia, et in ecclesh, cognoscere et adamtre ' incipiant (cfr, szcpm, an. 9, 51-53).

106. In schoZis deinde, qaae priplkanke aut elemmtares appell& solent, haec sewentur : a) F3i a catholicis regantnr et. proprim eequi possht ordinationq providendam est, nt pneri in scholis ipais cantas popdares e t ~ ~ p l a i n s addiscant, praecipne pero, ut de sahcto HacrifIcio Misaae ac de mod0 eidem paxticipendi, pro eornm mptu, penitha institnmtnr, w simpliciores eantilenm gregorian~decantme inciphnt 1 4 b ) Si vero ngatur de scholis publicis, legibua civilibns snbiecti~ ' ! stndeant locorum O r d d i apta,~ dare normas, qnibna neceasariae pne1 rorurn in sacra, Liturgia, et i a n t n smro edacationi provideatur. n 3

'

-2

107. Q u a de saholis primmiis sen elementsribns statnuntnr, magis 3 adhuc urgenda sant in scholis medi9 eeu semdm-iis, u t aiunt, quibns '! .1 adulescentes maturitatem iliam consequi deberent, pnm ad vitam SO&lem et re1igiosa.m recte dncendam requiriim.
,

-mi

1 8 Educatio liturgics et musim hucu~lq deacripta altius deniqne', 0. ue

quae (I naiversitates studiorum >> appellantur. Bummopere enim prmtat,:\,,


mnntar, pleniorern quoque toting vitae chrihitianae inditutionem ade@ sint. Adnihntur proinde ~ a c e r d o homnea, quorum cmm studenkg universiturii quomodocumque commiasi annt, hoa theoretice et practicq: .d penitiorem wrae Liturgiae copitionem et participationem cond I eere, adhibib etkm pro iisdem studentibus, proati rerum adiuncb permitht, illa smctae M h a e forma, de qua nn, 26 et 31.

109. S quaedam sacme Liturgiae e t Xa~icaegwrae c o p i G ~ i omnibus fidelibus reqniritnr, immes a sacerdotium contmd& d plenam mfidamque inatitutionem, cam de sacra L i t ~ g h v e r B d turn de -tn micro conseqnantur opartet. Itaque ea, omnia qn* in I c&nonieo de h x re shbantur (ean. 1361, lo,5"; 1363 2), vel a petente auctoritate pressins ordinah habentn~(cfr. pramertim C0

"

APO& Divi& mZt~8de Liturgia deque cantn gregorbno et Mueica sacra eotidie magis ppovehendis, diei 20 Decembris 192S),27 adamnmirn servada sunt, eorum ad quoa spatat onerata conscientia.

'

UO. Religiosis quoque utriusque sexus, necnon sadalibrrn Inatituwrum samularium, inde a, probandatn et novitiatn, progressiva a.c ; .soLida inatitntio tradatur, turn de swra Liturgia turn de cantu sxro. : provideatur insuper, ut in commnnitatibus rdigioaisr atrinsque sexus ,t i collegiis ab ipsia dependentibus, idonei habeantnr magiatri, qni n canturn sacrum docere, moderwi ac comihri valesnt. Carent eorundem RePigiosorum et ReIigiosarum Superiores el; in ! d comrnunitatibus, non tanturn selecti coetns, sed universi sodnles sufficienter i cantu eacm exerceantur. n
i .

I l l . Sunt autem ecclesim quibus matsum cornpetit ut s x r a . ~irnrgia a cum Mnsica sacra, pecnliari decore ac splendore peragatur, m i ecclesiw neempe paroechles maiores, collegiahe, cathedmlea, abbatides, vel refigiosaie, aut mnctuaria maiora. Qui ecclesiis huiusmodi addicti snnt, sive clerici, sive ministr~ntea,sive musici artifices, omni currt et' : aollicitndiae adaborent, ut se aptos et pa,ratos reddant ad eantum =rum et wtiones liturgim egregie peragendas.
.

112. Pectculiaria denique ratio habenda est de w r a Litnrgia et cantu m r o i esteris Nissiomibzcs introdueendis et temperandis. n D&ingaendnm est in primis inter gentes human% cultura, quandoqne millenaria q u e ditissima, praeditas, et gentes altiare cultn~a

d h u c expertes. His positisr qnaedam regutae generalea prrte oculia hsbndae sunt, ' milicet : a) Sacerdotes qui ad exteras 31issionea mittuntur, aphm de sacra Liturgia et cantn s x r o institutionem habere debent. b) S agatur de gentibus qni propria cultnra rnuaica, excellunt;, i stadeat rnissionarii musicam quoqne indigenam ad usum sacrum tr&ere, wrvatia servandi~ pia pmesertim exercitia ita disponere sata; Dnt, nt ddeles fndigenae, propria qrroque lingua vernxtcuh et moduli& , gmti suae accommodatia religiosurn a n h u m pandere valeant. Nque ~blivimntur,i p w gregoPianas cantilensa, uti compertum habetur fa,cili modo quandoque ab indigenis cani posse, quippe qvm mepins cum mmm centileniss eni it at ern qmndsm praieseferrtnt.
'

882

Acta Apro8tolime S e d h

- Cmmmt~rit~la 0flcfoL

c ) S agatnr ven, de gentibas minus cultia, ea quae sapra sub i littern 'b) proposih sunt, ibi temperare oportet, ut pecuIiari iTlarnm gentium captui et indoli aptentnr. Ubi vero harum gmtinm ~ t a

familistrier et socialis magno eensn religioao imbuatur, sednlam mjg. sionarii impendant cuxarn, nt eandem religiosam spiriturn non solnm Ron exstinguant, sed po tius, superstitionibus depulsis, ope praeteserth piorum exexciiiorum christiilnum reddnnt.

U3.Parochi ecclesiElrnmqne rectores diligenter curent, nt ad actiones litargicaa piaqne exemitia peragenda, praesto s i n t pueri aut invenw ant etiam viri (Eministrantes I), pietate comrnendsti, de cwrimonii~ bene edocti, et in cantn quoque sacro nc popnlmi religiose #atis exercihiii.

lf4. Pmpiua vero ad sacrum et popularem canturn refertur dlud h a t i - .


tutum, cui nomen (( Pueri mntores~), Saneta 8ede pluries la~datnm.~' a Ophndum profecto EM: nitendnm, ut omnes ecclesiae proprinm j habeant chornm puerarum cantorurn, qni in sacra, Liturgia et prae sertim in arte bene e t pie can en^ eegregie instituti sint.
1

L15. Commendatur porno, ut in qualibet d i o e d institutum hasbeam :


seu schola cantus et orgztni, in qna organici, chori rnagistri, cantores
,
4

ant etiam artifices rnnsici rite instituantur. Consultius qnmdoque erit, ut tale institutum a plnribus dioecedbm, conaociatis *bus, erigatur. Nec omittant parochi vel eccle&mm reetores, sdectos invenes ad hninseemocli scholas dirigere eorumqw studia opportune fovere.

;
*

116. Vdde deniqne opportuna existimanda sunt altiors illa institub ~ i v wademhe, q w ex profesao ad bIueiea,rn socram plenius excolendm e ordinantar. Inter vero fnstitntn, hninmodi prineipeln locnm tenet PODtificium Inatitutum Mnsioae sacme, a saneto Pi0 X in Urbe eondihm. -' LOCoram Ordhtriis cnrae sit, diquos sacerdotea, qui peculiari h d s 1 artis facultate e t m o r e p r d t i sunt, ad praiefata in@ituh mittere, prmertim vepo ad nrbanum Ponlificiurn Institutum Musicae W r e n7. P r m h institub ad Mnsicam sacram docendam ordin&, plum ' conditae iuernnt societates, qnae sob nomine f i . aregorii M ~ P &

:/

,I

Mu&W

Bacrae dd8Nptaw: A. A. S 48 (1958) .

z?.

Fama Cmgregatfo Eititaum


Y
'

663

g, ~swiliae,aut aliornm sanctorum, variis modis eandern Musimm w a r n excolere sibi proponunt. E x harum societa,tum multiplicatione et ex m u m consociatione, natianali aut etiam internationali, Musica sacra mapa obtinere poterit emoluments,
118. In nnaquaqlle dioecesi peculiaris Commisaio de Mwica s m , mporibns S. Pii X, exsiFFtere deb el^'^ Hnins Commissionis aocii, erdotee aint, sive la'ici, ab Ordinzlrio loti nomlhandi snnt, q~ri i p t , i variis M u s i m sacra@ generibna doctrina et experientis n

SiI prohibet quorninns plurium dioecesinrn Ordinnrii Commhaionem commnnem eonstitumt. i Quaniam vero Musiea, sacra arete cum Liturgia, et haee cum Arte r mrr mnneciihlr, in unayuaqoe dioemri Comnmirviono qooqar lnrtitnendae sunt cle Arte sacraaoet de sacra L i t z ~ g i a - Nil autem prohi~l t bet, immo quandoque consulendurn, ut tres memoratae Commi~sionea non [ s w i m , sed ma, simul convenht et, eolletis eonsiliis, oommunis negoti& pertractare et solvere mtagant. k - Geterum, Ordinarii lacururn inrigilent, u t pmfakae Commksiones, 5 / pront rerum adinncta pastnlaverint, erebrius ~onvenis~nt ; desidermdum
.

1
R.
r
)L
I,

1;
K

qroque, nt his conventibus Ordinarfi ipai quandoqae praesideant.


C * *

I.. < k

Hmc de &fusicasacra, et de =PA Litnrgia Inatructionem, ab infreW l i p t o Oardirrali S. R. C. Praefeeto Ss5o Domino NostPo Pio Pp. XI1 R~biecta~m, m c t i t a Sua in omnibua et singulis spwidi modo approS l'. 1 bare et anctoritate $ua confirmare dignata eat, atque promnlgari man!" i davit, ab omnibus ad qoos spectatt, sedulo semandam. : Contrmii~quibuslibet minime obstmtibus. 1'. Roma, ex a e d i b u ~sacra& Ritnnm Congregationi~, die festo saneti ; Pii X, 3 Septembris anno 1958,
b .

C, Card. CICOGXAKI, Praefectw

I3

'.
i

24: D e w . aasttt.
I1

Noh groprio TPYI, ~ ~ t t e @ i t ? & d idie1 22 Novembxls 1903; A. 5. 8 36 (1803-19041 Ze lti, . S. R. C. 4121. u*ra@ cimlaree Secrebrlae Shtua die1 1 Septembris 1924, Pmt. m.
UMeTae enqclicae Medhtor Dei, diet 20 EJo~embrls 184'7 : A. A. B.

3 (1MV 561-662. 9