Vous êtes sur la page 1sur 34

1

. ïI>.

1 . ïI>. à: àì¢Ü¡¨ßë¡Ü ¾ë ¨ª: àì¢Ü ¡¨ß§ ©ì© Ú ì¸ Þ ª½¦ ¨ª: àì¢Ü

à:

àì¢Ü¡¨ßë¡Ü¾ë ¨ª:

àì¢Ü¡¨ß§ ©ì©Úì¸Þª½¦ ¨ª:

àì¢Ü¡¨ß§ §Ô®Üëª¦Ó ©ßÇ¡ß©ÚëßªÛ ¨ª:

ïIr¼nayKyE nm>

ïIr¼nawpräü[e nm>

ïIr¼naw idVymi[ paÊka_ya< nm>

à ¾®´Ý¦® ©¡®§Ü §ÔÌ®ßìߧ²ª Û

ô½ ߣ¾²: à. ©ßì٧ܧ£ßì§Ô à¨Ô®ß£²Ý. ¼§ßÁ©ÚÉ: §. ìß. ½¡ß®Ó¨Û§ìß¹²Ý.

©¥¢Ü¡°Ü: à. ½¡ß©ß Ü

ºÞª¦²Ý.

Á±Ó©ÚÉ: ©ß¤Ý£ìߧÜì ô¡ª©Ú©¥Õ.

1. ôìߧ¾²©Ú ©ß§Ü§Ôì¢Ü¡¾° ʧ Ó Ü ó ªÛ©Ó ¾®§Üǡܼ¡ß°Ü°ÎªÛ.

2. ú ¡Ü¡ßëÛ, ¡ÔìߪÛÉ, ©£Û¾£¡Ü¡±ÛéìªÛ õ¾®¡¾° ¼©ß¥Õ¼£ëÛÇ Á¢ÜÁª©ÚéÎ¥²Ý §²Ó½ë ¾®§Üǡܼ¡ß°Ü°ÎªÛ.

Ç°µÓ ¡Üì¸Ó¡ÜÁªÛ ª¨Û§ÜìªÛ

Ç µÞëªÛ̧ ¹²ÝªßµÓ µ§ß§Ü®ªÛ ½¡³®©Ú©ÓìÓ½ë | ½¡³®ßìÙ§ªÛ Í¨ßªÓ §Ü®ßªÛ ®ì§ß ©® ½³ß©½² ||

tulSym&t jNmais sda Tv< kezviàye,

kezvawRm! lunaim Tva< vrda -v zae-ne.

® Ǿ¡¡Ü ¡¥Û¾¥®Óì¾ ËªÛ ©®Ó§Ü§Ôì ®Óì¾ ËªÛ ½£ìÙ§ÜÇ, ó¾® ®¯Óëß¡ Ç°µÓ¾ë ¨ß²ÝÁ (4)

õ¾ ¡Ð¥²Ý ¨Å®Ó Ü üÌ (1) õ¾ ü®Ü¼®ß²Ý±ß¡ ½£¡ìӡܡΪÛ.

÷°Ü° ¼¡ß§Ü¾§

¤ßëÓ±ÛÑ¡Ü¡Ô¯¾ª, ¼£®Ü®ßëÛ¡Ü¡Ô¯¾ª, ¼®°Ü°Ó¡Ü¡Ô¯¾ª, ª§Ü§Ôëß²ªÛ, µßë¢Ü¡ß ªÛ, ÉǮ̴©Ú©Ó±©ÚÉ, óªß®ß¾£, ¼©°ìÙ¦ªÓ, £¢Ü¡ìߨۧÔ, §Ü®ß§£Ô (ª±ÛÑªÛ ©Ó§ÜÌ §Ô§Ô)

2

ʧ Óë ¨ß¥Û¡°Ó Ü Ç°µÓ ¡Üì¸Ó¡Ü¡¡Üá¥ßÇ.

½§¾®

øÇ®§Ü§Ô, ¡±ÛéìªÛ, ®ßµ¾² £¨Û§²ªÛ, É´Ý©ªÛ, Ç°µÓ, §ÔìÓÈï Ü ×©ªÛ ú±Û±), ¼¨ëÛ (½©ß¹Üëßµ²ªÛ) + ¼¨ëۧܧÔìÓ, ù¦Þ¼¦ëÛ, §Ôìߥ۾£, ô£ßìÙë²Ý ©¥ªÛ, µÞ®ßªÓ ½§£Ô¡²Ý ©¥ªÛ, ( ó Ü Ç àª¦®ß° ªßʲӡ°Ü ©¥ªÛ,) ôìߧ¾²©Ú ©ß§Ü§Ôì¢Ü¡°Ü, §Ô̪¦Ó (£¢ÜÁ, £¡ÜìªÛ).

ôìߧ¾² ¡Ü쪪Û:

1. ¾¡, ¡ß Ü¡¾° ¨²Ý±ß¡ ó ªÛ©Ó¡Ü¼¡ß¦ÞÅ õì¦ÞÅ (2) §¥¾® ô£ª²ªÛ ¼£ëÛëΪÛ. 2. ®Ó°¡Ü½¡±Û±Ó ¾®§ÜǮӥÛÅ ½µ®Ó¡Ü¡ÎªÛ.

ó.

óµÞª§Ü ÁÌ©Ú½ëß ¨ª:

óµÞª§Ü ©ìªÁÌ©Ú½ëß ¨ª:

óµÞª§Ü µìÙ®ÁÌ©Ú½ëß ¨ª:

ASmdœ gué_yae nm>,

ASmt! prmgué_yae nm>,

ASmt! svRgué_yae nm>.

ô.

áìÙªß§×¨Û §Ô®Üë ½ ß¡ªÛ §§Ò ª¦ÓªëªÛ ª¦Þ¥©ªÛ §§Üì ½³´ªÛ | §µÞªÓ¨Û §ì٪ߧԩ֥ªÛ §Ç©ìÓ ¡ª ªÛ £ßªì ¡Üì߸Ӧֳܣ | ®Ó´ÝÆªÛ ½§®Ö ®Óé´ß˧¡¦ Êì¡ªÛ ©ßǽ¡ ¾®¨½§ëªÛ | ½µ½¨³ªÛ §Ü®ßì©ß ß¨Û Áʧʡ ¡¦ß¨Û ®Ó´ÝÆ ©¡Ü§ß¨Û ©Ú쩧ܽë ||

kªmaRdIn! idVylaek< tdnumi[my< m{qp< tÇze;m!,

tiSmn! xmaRid pIQ< tÊpir kml< camr ¢aih[Ií,

iv:[u< devI iv-U;ayuxg[ murg< paÊke vEnteym!,

senez< Öarpalan! k…mudmuo g[an! iv:[u -an! àp*e.

§Ü®ßì©ß ìÙ¡¾° ½µ®Ó¡Ü¡ÎªÛ.

ýªÛ £¦Þ¥ß§Ô §Ü®ßì©ß½ ©Ú½ëß ¨ª:

Aae< c{faid Öarpale_yae nm>.

õ.

[ ô°®¨Û§ßìÙ - µÞ½§ß§Üìì§Ü²ªÛ - 21 ]

¨½ªß ¨½ªß ®ß¢Ü ª¨µß§Ô éª½ë ¨½ªß ¨½ªß ®ß¢Ü ª¨¾µ¡ 骽ë |

3

¨½ªß ¨½ªß$¨¨Û§ ª¸ß ®Óé§½ë ¨½ªß ¨½ªß$¨¨Û§ §¾ë¡ µÓ¨Û§½® ||

.ïIStaeÇrÆm! 21.

nmae nmae va'œ mnsait -Umye

nmae nmae va'œ mnsEk -Umye,

nmae nmae=nNt mha iv-Utye

nmae nmae=nNt dyEk isNxve.

ö.

[ ô°®¨Û§ßìÙ - µÞ½§ß§Üìì§Ü²ªÛ - 22 ]

¨ §ìÙª ¨Ô´Ý½¥ß$µÞªÓ ¨£ß§Üª½®§× ¨ ©¡Ü§Ôªß²Ý §Ü®£Û£ì¦ßì ®Ó¨Û½§ | ó¡Ô¤Ý£½¨ß$¨¨Ûë ¡§Ô: ³ì¦Þë §Ü®§Ü ©ß§Êê ªÛ ³ì¦ªÛ ©Ú쩧ܽë||

.ïIStaeÇrÆm! 22.

n xmRinóae=iSm n caTmvedI

n -iman! Tvt! cr[arivNde,

AikÂnae=nNygit> zr{y

Tvt! padmUl< zr[< àp*e.

3.

¨²Ý±ß¡ µß´Ý¥ß¢Ü¡ªß¡ ¨ß²ÝÁ (4) §¥¾® ½£®Ó¡Ü¡ÎªÛ. ©Ó±Á §Ô̪¦Ó "{qa ½£®Ó§ÜÇ, Êê²ÝÑ (3) §¥¾® ¾¡¾ë§Ü §¥Û¥Õ,

ëªÛ ®ßë½® ¨ª:

y< vayve nm> ù²ÝÑ ¼£ß Ü Ó, ¼©Ìªß°Ü ¼©¥Û¥Õ¾ë, ½¡ß®Ó ߯ۮ߾ì§Ü §Ô±¡Ü¡ÎªÛ. ©Ó±Á ³Ü½ ß¡ªÛ ½µ®Ó¡Ü¡ÎªÛ,

ó.

¼¡°µ Üëß µä©Úì¹ß ìߪ éìÙ®ß µ¨Û§Üëß ©Úì®ì٧ܧ½§ | ÷§Ü§Ô´Ý¥ ¨ì ³ßìÙÇï ¡ì٧ܧ®ÜëªÛ ¾§®ªß¸Þ¨Ô¡ªÛ || ÷§Ü§Ô´Ý½¥ß§Ü§Ô´Ý¥ ½¡ß®Ó¨Û§ ÷§Ü§Ô´Ý¥ ¡Ì¥§Ü®¹ | ÷§Ü§Ô´Ý¥ ¡ª ߡߨۧ §Ü¾ì½ ß¡ÜëªÛ ª¢Ü¡°ªÛ ÁÌ ||

kaEsLya suàjaram pUvaR sNXya àvtRte,

%iÄó nrzaËRl ktRVy< dEvmaiûkm! .

%iÄóaeiÄó gaeivNd %iÄó géfXvj,

%iÄó kmlakaNt ÇElaeKy< m¼¦< k…é.

ô.

àªß²Ý ½®¢Ü¡¥ ¨ß§ßìÙë: ¡®Ó§ßìÙ¡Ü¡Ô¡ ½¡µìÖ | ½®§ß¨Û§ß£ßìÙë ®ìÙ½ëß½ª µ¨Û¨Ô§§Ü§ßªÛ µ§ß ¸ÞÌ§Ô ||

4

ïIman! ve»qnawayR> kivtaikRk kesrI,

vedaNtacayRvyaeR me s<inxÄa< sda ùid.

 • 4. ³ì¦ß¡§Ô ¼£ëÛëΪ Û

ó.

[ à ³ì¦ß¡§Ô ¡§ÜëªÛ ]

©¡®¨Û ¨ßìßë¦ß©Ó ª§ßÈÌê© µÞ®Ìê© Ìê© Á¦®Ó©® û³Ü®ìÙë ³Ö ß§Ô ó¨®§Ô¡ß§Ô³ë óµ¢Ü¡Ü½ëë ¡ Üëߦ Á¦¡¦ßªÛ, ©§Üª®¨ß ëߪÛ, ©¡®§×ªÛ, ³ÜìÓëªÛ, ½§®ÖªÛ, ¨Ô§Üëߨ©ßëÓ²ÖªÛ, ¨Ô쮧ÜëߪÛ, ½§®½§® §Ô®Üë ª¸Ó´ÖªÛ, ó¡Ô ¹¡¨Û ªß§ìªÛ, óµÞª¨Û ªß§ìªÛ, ó³ì¦Þë ³ì¦ÞëߪÛ, ó¨¨Ûë ³ì¦: ³ì¦ªÛ ó¸ªÛ ©Ú쩧ܽë.

.zr[agitg*m! .

-gvÚaray[ Ai-mt Anuêp Svêp êp gu[ iv-v @eñyR zIlaid Anvixkaitzy

As<Oyey kLya[ gu[g[a<, pÒvnalya<, -gvtIm!, iïy<, devI—, inTyanpaiynI—,

inrv*a<, devdev idVymih;I, Aiol jgNmatr<, ASmNmatr<, Azr{y

zr{ya<, AnNyzr[> zr[mhm! àp*e.

ó Ü Ç [ ½§£Ô¡©Ú©Ó쩨ۧªÛ óªÛ̧ µÞ®ß§Ô²Ó - 31ªÛ ©ß¥ÛÅ ]

¨Ô²Ý²Ì°ßªÛ ¡§Ôë²Ý±Ó ª±Û¼±ß²Ý±Ó ܽ ²Ý

¼¨Å¢Ü¡ß ªÛ ©Ó¾¯ ¼£ëÛ§ ¨Ô¾

¡¯Ó¨Û½§²Ý

÷²Ý óÌСÜÁ õ²Ó§ß² ¨Ô¾

÷¡¨Û½§²Ý

÷²Ý £ì½¦ £ì¼¦²ÝÒªÛ Ç¦ÓÎ é¦Þ½¥²Ý

ª²Ý²ÓÌ°ßëÛ ¨Ô²Ý±¨Ô¾ ù²¡ÜÁ§Ü §×ìÙ§ÜÇ

®ß²®ìÙ §ªÛ ®ß¯Û£Û£Ô §ì ®ìӧܽ§²Ý ÷²Ý¾² õ²Ý²Ì°ß Ü õ²Ó ù²¡Ü½¡ßìÙ ©ìªÛ ú±Û±ßª Ü ù²Ý §ÔÌªß Ü ó¾¥¡Ü¡ ªÛ ¼¡ß°Ü ù²Ý¾² ¨×½ë.

ó Ü Ç ¨Ûëßµ §³¡ªÛ ¼£ß Ü ÎªÛ.

ô.

[ à¨Ûëßµ §³¡ªÛ ]

àªß²Ý ½®¢Ü¡¥ ¨ß§ßìÙë: ¡®Ó§ßìÙ¡Ü¡Ô¡ ½¡µìÖ | ½®§ß¨Û§ß£ßìÙë ®ìÙ½ëß½ª µ¨Û¨Ô§§Ü§ßªÛ µ§ß ¸ÞÌ§Ô ||

ó¸ªÛ ª§Ü캦©½ìß ª§Ü캦 © ªÛ §§ß| ¨ ªª ੽§½ì½®§Ô ô§Üªß²ªÛ ¨ÔºÓ½©§Ü ɧ:||

1

¨ÛëµÞëߪÛë¡Ô¤Ý£²: àª¨Û óÒá½ ß$¨Ûë®ìÙ¹Ó§:| ®Ó³Ü®ßµ ©Úìßì٧ܧ²ß éìÙ®ªÛ ô§Üªìºßì©ìªÛ §Ü®ëÓ||

2

µÞ®ßªÖ µÞ®½³´ªÛ µÞ®®³ªÛ µÞ®©ì§Ü½®² ¨ÔìÙ©Ú©ìªÛ|

3

5

µÞ®§§Ü§ µÞ®§Ôëß µÞ®ßì٧ܧªÛ µÞ®µÞªÓ²Ý ¨ÛëµÞë§Ô ªßªÛ µÞ®ëªÛ||

àª¨Û ó©Ö´Ý¥®ì§ §Ü®ßªµÞªÓ ³ì¦ªÛ ¡§:| ú§§Ü ½§¸ß®µß½² ªßªÛ §Ü®§Ü©ß§ªÛ ©Úìß©ë µÞ®ëªÛ||

4

§Ü®£Û½£´§Ü½® µÞ§Ü§Ôì§ÔëªÛ §Ü®§Ü ©Úìß©Ú§Ü½ë¡ ©Úì½ëß¹²ªÛ| ¨Ô´Ó§Ü§ ¡ßªÛë ì¸Ó§ªÛ ÁÌ ªßªÛ ¨Ô§Üë¡Ô¢Ü¡ìªÛ||

5

½§®Öé´¦ ½¸§Üëß§Ô ¹ä´Ý¥µÞë ©¡®²Ý µÞ§® | ¨Ô§ÜëªÛ ¨Ôì©ìß½§´ä ¾¡¢Ü¡ìÙ½ë´í ¨ÔˢܺޮªßªÛ||

6

ªßªÛ ª§×ëªÛ £ ¨Ô¡Ô ªÛ ½£§²ß ½£§²ß§Üª¡ªÛ | µÞ® ¾¡¢Ü¡ìÙ½ëß©¡ì¦ªÛ ®ì§ µÞ®ÖÁÌ µÞ®ëªÛ||

7

§Ü®½§¡ ìºÞëµÞë ªª §Ü®½ª® ¡Ì¦ß¡ì | ¨ ©Úì®ìÙ§Ü§ë ©ß©ß²Ó ©Úì®ÜÌ§Ü§ß²Ó ¨Ô®ì٧ܧë||

8

ó¡Ü̧Üëß²ßªÛ £ ¡ì¦ªÛ ¡Ü̧Üëß¨ßªÛ ®ìÙ¹²ªÛ £ ½ª| ºªµÞ® ¨Ô¡Ô ªÛ ½§® ©Ú즧ßìÙ§Ü§Ô¸ì ©Úì½©ß ||

9

àªß²Ý ¨Ôë§ ©¤Ý£ß¢Ü¡ªÛ ª§Ü캦 ©ìßìÙ©¦ªÛ | ó£×¡ì§Ü µÞ®ëªÛ µÞ®µÞªÓ²Ý ó½§ß$¸ªÓ¸ ¨ÔìÙ©ì:||

10

.ïINyasdzkm! .

ïIman! ve»qnawayR> kivtaikRk kesrI,

vedaNtacayRvyaeR me s<inxÄa< sda ùid.

Ah< mÔ][-rae mÔ][)l< twa,

n mm ïIptereveit AaTman< ini]pet! bux>. 1

NySyaMyikÂn> ïImn! Anukªlae=NyvijRt>,

ivñas àawRna pUvRm! AaTmr]a-r< Tviy.

2

SvamI Svze;< Svvz< Sv-rTven in-Rrm!,

SvdÄ Svixya SvawRm! SviSmn! NySyit ma< Svym!. 3

ïImn! A-Iòvrd TvamiSm zr[< gt>,

@tdœ dehavsane ma< TvTpad< àapy Svym!.

4

TvCDe;Tve iSwrixy< Tvt! àaÞyek àyaejnm!,

ini;Ï kaMyriht< k…é ma< inTyik»rm!.

5

devI-U;[ heTyaid juòSy -gv<Stv,

inTy< inrpraxe;u kE»yeR;u inyu'œúvmam!. 6

6

ma< mdIy< c iniol< cetna cetnaTmkm!,

Sv kE»yaeRpkr[< vrd SvIké Svym!.

7

Tvdek rúySy mm Tvmev ké[akr,

n àvtRy papain àv&Äain invtRy.

8

Ak«Tyana< c kr[< k«Tyana< vjRn< c me,

]mSv iniol< dev à[taitRhr à-ae.

9

ïIman! inyt pÂa¼< mÔ][ -rapR[m!,

AcIkrt! Svy< SviSmn! Atae=himh in-Rr>.

10

õ.

[ à¨Ûëßµ ®ÓªÛ³§Ô (22) ]

µªÛµßìß®ì٧ܧ ½®¡ ©Ú쳪² ³ä©§ÜÌ¡Ü ½§³Ó¡ ©Ú½ìºÓ½§ß$¸ªÛ µ¨Û§Üë¡Ü½§ß$¨Û¾ëÌ©ß¾ë: óÈ£Ô§ £ìÓ½§´Ý®§Üë ³ß¨Û§ß©Óµ¨Û§Ô:| ¨Ô: ³¢Ü¡µÞ§§Ü§Ü®§ÜÌ´Ý¥Ûëß ¨Ô쮧ԡ§ëªÛ ©ÚìßìÙ§Üë µªÛ캡ªÛ §Ü®ßªÛ ¨ÛëµÞë §Ü®§Ü©ß§ ©§Ü½ª ®ì§ ¨Ô¹©ìªÛ ¨ÔìÙ©Ú©½ìß ¨ÔìÙ©Ú©½ëß$µÞªÓ ||

.ïINyasiv<zit> 22.

s<sarvtR vegàzmn zu-†g! deizk àei]tae=h<

sNTyKtae=NyEépayE> Anuict cirte:v* zaNtai-siNx>,

in>z»StÅv†ò(a inrvixkdy< àaWyR sMr]k< Tva<

NySy TvTpad pÒe vrd inj-r< in-Rrae in-Ryae=iSm.

ù.

©Ó±Á §ÔÌ©Ú©°Ü°Ó¼ëÏ£Û£Ô (1, 10), §ÔÌ©Ú©ß¾® (1, 3, 16, 28) ¼£ß Ü ÎªÛ. ( ó®¡ß£ªÛ õÌ¨Û§ß Ü ù Ü ß ©ßÃì¢Ü¡¾°ËªÛ ½µ®Ó¡Ü¡ÎªÛ.)

5.

ÁÌ ©ìªÛ©¾ì §Üëß²ªÛ

ó.

óµÞª§Ü ÁÌ©Ú½ëß ¨ª:

óµÞª§Ü ©ìªÁÌ©Ú½ëß ¨ª:

óµÞª§Ü µìÙ®ÁÌ©Ú½ëß ¨ª:

ઽ§ ½®§ß¨Û§ Áì½® ¨ª: (ཧ³Ó¡²Ý *)

àª¨Û ®ì ®ì ʨ½ë ¨ª: (à ª¦®ß° ªßʲӡ°Ü ∗∗)

ઽ§ ìߪßÒ¹ßë ¨ª:

સßéìÙ¦ßë ¨ª:

(¼©ìÓ먪۩Ó)

7

àª§Ü ëßʨ ʨ½ë ¨ª: (ô°®¨Û§ßìÙ) à ìߪªÓ³Üìßë ¨ª: (ª¦¡Ü¡ß Ü ¨ªÛ©Ó)

à ɦޥì֡ߺßë ¨ª: (÷ëÛë¡Ü¼¡ß¦Þ¥ßìÙ)

àª¨Û ¨ß§Ê¨½ë ¨ª:

ઽ§ ³¥½¡ß©ßë ¨ª:

ઽ§ ®Ó´Ý®¡Ü½µ²ßë ¨ª:

³ÜìÓ¾ë ¨ª:

à§ìßë ¨ª:

ASmdœ gué_yae nm>,

ASmt! prmgué_yae nm>,

ASmt! svRgué_yae nm>,

ïImte vedaNtgurve nm>,

ïImn! vr vr munye nm>

ïImte ramanujay nm>,

ïI mhapU[aRy nm>,

ïImdœ yamun munye nm>,

ïI ramimïay nm>,

ïI pu{frIka]ay nm>,

ïImn! nawmunye nm>,

ïImte zQkaepay nm>,

ïImte iv:vKsenay nm>,

iïyE nm>,

ïIxray nm>.

ô.

[ ½§£Ô¡©Ú©Ó쩨ۧªÛ - ó§Ô¡ß쵢ܡÔì¡ªÛ Û ©ß¥ÛÅ ]

ù²ÝÒëÓìÙ §¨Û§°Ó§Ü§®¾ì £ì¦ªÛ É¡ÜÁ ëß²¾¥½® ó®ìÙ ÁÌ¡Ü¡°Ü ¨Ô¾ì ®¦¢Ü¡Ô* ©Ó²Ý²Ì°ß Ü ¼©ÌªÛéÇïìÙ ®¨Û§ ®°Ü° Ü ¼©ìÓë¨ªÛ©Ó ô°®¨Û§ßìÙ ª¦¡Ü¡ß Ü ¨ªÛ©Ó* ¨²Ý¼²±Ó¾ë ó®ìÙ¡ÜÁ¾ì§Ü§ ÷ëÛë¡Ü¼¡ß¦Þ¥ßìÙ ¨ß§Ê²Ó £¥½¡ß©²Ý ½£¾²¨ß§²Ý* õ²Ý²Ê§§Ü §Ô̪¡°Ü ù²Ý±Ó®¾ì ʲݲӥÛÅ ùªÛ ¼©Ìªß²Ý §ÔÌ®¥Õ¡°Ü 󾥡Բݽ±½².

 • 6. ©Ó±Á 28 §¥¾® §ÔÌ®´Ý¥ßºìªÛ ¹©Ó§ÜÇ, 3 §¥¾® ©ÚìߦßëߪªÛ ¼£ëÛëΪÛ.

8

 • 7. µ¢Ü¡ Ü©ªÛ:

s<kLp

à ©¡®§ß¹Ü¤ëß, àª²Ý ¨ßìßë¦ ©ÚìÖ§Üëì٧ܧªÛ ó©Ó¡ª²ß¡ÜëªÛ

(¡ß¾ ôìߧ² µªëªÛ),

õ¹Üëß¡ÜëªÛ

(ª§Ü§Ôëß² ôìߧ² µªëªÛ),

£ß©ªßµ ÷´:¡ß

(§ÒìÙ ªß§ ôìߧ² µªëªÛ),

àìߪ߮§ßì ¡ß½

(àìߪ ¨®ªÓ §Ô² ôìߧ²ªÛ),

à ¡Ü̴ݦ߮§ßì ¡ß½

(à¡Ü̴ݦ ¹ë¨Û§Ô §Ô² ôìߧ²ªÛ)

©¡®§Ü ôìߧ²ªÛ ¡ìӴݽë.

ïI-gvda}ya, ïImn! naray[ àITywRm!

Ai-gmnaOy< ,

#JyaOy<, capmas %;> kale,

ïIramavtar kale,

ïIk«:[avtar kale

-gvt! Aaraxn< kir:ye.

 • 8. µß§Ü®Ó¡ §Üëß¡ªÛ saiTvk Tyagm !

µÞ®¡×½ë² ô§Üª²ß ¡ìÙ§Üìß µÞ®¡×¾ë³Ü£ ÷©¡ì¾¦:

µÞ®ßìߧ¾²¡ ©Úì½ëß¹²ßë ©ìª ÉÌ´: µìÙ®½³´Ö µìÙ½®³Ü®ì: ³ÜìÓë:©§Ô: µÞ®½³´ 駪ӧªÛ | ó©Ó¡ª²ß¡Üë /(õ¹Üëß¡Üë)/( £ß©ªßµ ÷´:¡ß )/ (àìߪ߮§ßì ¡ß½ )/( à ¡Ü̴ݦ߮§ßì ¡ß½ ) ©¡®§ßìߧ²ß¡ÜëªÛ ¡ìÙª µÞ®µÞ¾ª µÞ®©ÚìÖ§½ë µÞ®ë½ª® ¡ßìë§Ô.

SvkIyen AaTmna kÇaR SvkIy%pkr[E>

SvaraxnEk àyaejnay prmpué;> svRze;I

sveRñr> iïy>pit> Svze; -Utimd< Ai-gmnaOy ,

( #JyaOy , capmas %;> kal , ïIramavtar kale , ïIk«:[avtar kale )

-gvdaraxnaOy< kmR SvSmE SvàItye Svymev karyit.

 • 9. ªß²µÓ¡ ôìߧ²ªÛ maniskaraxnm!

¡¦Þ¡¾° Êê¥Õ¡Ü¼¡ß¦ÞÅ ªß²µÓ¡ªß¡

9

ôìߧ¾² ¼£ëÛëΪÛ.

¸ÞÌ§ë ¡ª §Ü§Ô Ü ©¡®ß¾² §Üëß²ªÛ ¼£ëÛÇ,

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ª¨Û§Üìߣ²ªÛ µªìÙ©Ú©ëߪÓ

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë óìÙ¡ÜëªÛ µ ªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ©ß§ÜëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ô£ª²ÖëªÛ µªìÙ©Ú©ëߪÓ

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë µÞ¨ß²ßµ²ªÛ µªìÙ©Ú©ëߪÓ

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë óìÙ¡ÜëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ©ß§ÜëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ô£ª²ÖëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë §Ô®Üë µÞ¨ß²ªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ©Ú½ ߧ®µÞ§ÜìªÛ µªìÙ©Ú©ëߪÓ

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ó ¢Ü¡ßìßµ²ªÛ µªìÙ©Ú©ëߪÓ

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë óìÙ¡ÜëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ©ß§ÜëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ô£ª²ÖëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ®µÞ§ÜìªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë øì٧ܮɦޥÛìªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ÷©®Ö§ªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ¡¨Û§ªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë É´Ý©ªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë Ç°µÖ§°ªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë Çï©ªÛ ô¡Üìß©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë §×©ªÛ §ìÙ³ëߪÓ

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ½©ß¹Üëßµ²ªÛ µªìÙ©Ú©ëߪÓ

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë óìÙ¡ÜëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ©ß§ÜëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ô£ª²ÖëªÛ µªìÙ©Ú©ëߪÓ

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ɲìÙª¨Û§Üìßµ²ªÛ µªìÙ©Ú©ëߪÓ

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë óìÙ¡ÜëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ©ß§ÜëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ô£ª²ÖëªÛ µªìÙ©Ú©ëߪÓ

Aae< nmae naray[ay mNÇasn< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay A¸yRm! smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay pa*< smpRyaim,

10

Aae< nmae naray[ay AacmnIy< smpRyaim.

Aae< nmae naray[ay õanasn< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay A¸yRm! smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay pa*< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay AacmnIy< smpRyaim.

Aae< nmae naray[ay idVyõan< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay PlaetvSÇ< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay Al<karasn< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay A¸yRm! smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay pa*< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay AacmnIy< smpRyaim.

Aae< nmae naray[ay vô< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay Aa-r[ain smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay ^XvRpu{f+< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay %pvIt< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay gNx< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay pu:p< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay tulsId¦< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay xUp< Aaºapyaim,

Aae< nmae naray[ay dIp< dzRyaim,

Aae< nmae naray[ay -aeJyasn< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay A¸yRm! smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay pa*< smpRyaim,

11

Aae< nmae naray[ay AacmnIy< smpRyaim.

Aae< nmae naray[ay punmRNÇasn< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay A¸yRm! smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay pa*< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay AacmnIy< smpRyaim.

 • 10. ©ß¸Þë ôìߧ²ªÛ baýaraxnm!

ó.

óìÙ¡Üëß§Ô ®¥Û¥Õ Ü¡¾° ¡×¯Û¡Ü¡¦Þ¥®ßÑ ó¾ª¡Ü¡ÎªÛ.

11 Aae< nma e naray[ay AacmnIy < smpR yaim. Aae< nma e naray[ay p unmRNÇasn< smpRyaim,

¼§²Ý¡Ô¯¡ÜÁ - óìÙ¡Üë©ß§ÜìªÛ (1) ¼§²Ý½ª±ÛÁ - ©ß§Üë ©ß§ÜìªÛ (2) ®¥ ½ª±ÛÁ - ô£ª²Öë ©ß§ÜìªÛ (3)

®¥ ¡Ô¯¡ÜÁ - µÞ²ß²Öë ©ß§ÜìªÛ (4) (©ß²Öë ©ß§ÜìªÛ)

¨Å®Ó Ü - ³ä§Ü½§ß§¡ ©ß§ÜìªÛ

ó Ü Ç

µìÙ®ßì٧ܧ ½§ßë ©ß§ÜìªÛ (5)

©Úì§Ô¡Ü츩ߧÜìªÛ, §ÔÌ¡Ü¡ß½®ìÓ.

¼©Ìªß°Ü §×ì٧ܧªÛ §ëßìӧܧ Ü:

©£Û¾£ ¡±Ûéì©Ú¼©ß¥Õ, Á¢ÜÁª©Úé, ¡ÔìߪÛÉ©Ú¼©ß¥Õ, ú ¡Ü¡ßëÛ©Ú¼©ß¥Õ ʧ Óë¾®¡¾° §ÔÌ¡Ü¡ß½®ìÓëÓ Ü ÷°Ü° ¨×ìÓ Ü ½£ì١ܡΪÛ.

©Ó±Á, ÷§Ü§ì¦ÓëÓ²ß Ü §×ì٧ܧ§Ü¾§ - õ¥Ç ¾¡ëß Ü Êê¡ÜÁ¡ÜÁ ½ª Ü ÷ëìÙ§Ü§Ô ® Ç ¾¡ëß Ü Êê¥Õ §ÔÌ®´Ý¥ßºìªÛ úÏ (7) ʾ± ¹©Ó¡Ü¡ÎªÛ.

12

©Ó±Á §ÔÌ¡Ü¡ß½®ìÓëÓ Ü ½£ìÙ§ÜǮӥΪÛ.

Ã§Ü§Ô ¼£ëÛ§ Ü:

'ëªÛ' y< ù² õ¥Ç ¾¡ ô°Ü¡ß¥Û¥Õ ®Óì ß Ü ® Ç ÷°Ü°¢Ü¾¡ëÓ Ü ùϧÔ,

'ýªÛ ëªÛ ¨ª: ©ìßë ®ßë½® ¨ª: ½³ß´ëߪÓ'

Aae< y< nm> pray vayve nm> zae;yaim

ù²ÝÑ ¼£ß Ü Ó ® Ç ¾¡ëß Ü §ÔÌ¡Ü¡ß½®ìÓ¾ë Êê¥ÎªÛ.

'ìªÛ' r< ù² ®

Ç ¾¡ ô°Ü¡ß¥Û¥Õ ®Óì ß Ü õ¥Ç

÷°Ü°¢Ü¾¡ëÓ Ü ùϧÔ, 'ýªÛ ìªÛ ¨ª: ©ìßë ó¡Ü²½ë ¨ª: §ß¸ëߪÓ'

Aae< r< nm> pray A¶ye nm> dahyaim

ù²ÝÑ ¼£ß Ü Ó õ¥Ç ¾¡ëß Ü §ÔÌ¡Ü¡ß½®ìÓ¾ë Êê¥ÎªÛ.

'®ªÛ'

v< ù² õ¥Ç ¾¡ ô°Ü¡ß¥Û¥Õ ®Óì ß Ü ® Ç

÷°Ü°¢Ü¾¡ëÓ Ü ùϧÔ,

'ýªÛ ®ªÛ ¨ª: ©ìßë óªÛ̧ßë ¨ª: ©Ú ß®ëߪÓ'

Aae< v< nm> pray Am&tay nm> Plavyaim

ù²ÝÑ ¼£ß Ü Ó ® Ç ¾¡ëß Ü §ÔÌ¡Ü¡ß½®ìÓ¾ë Êê¥ÎªÛ.

µäì©Óʧܾì

12 ©Ó±Á §ÔÌ¡ Ü¡ß½®ìÓëÓ Ü ½£ì Ù§Ü Ç®Ó¥Îª Û. ç Ü §Ô ¼£ë Û§ Ü: 'ëª

ýªÛ µäªÛ µäì©ÓʧÜìß¾ë ¨ª:

Aae< su< suri-muÔayE nm>

ù²ÝÑ µäì©ÓÊ§Ü¾ì µªì٩کӡܡΪÛ.

쾺

ýªÛ ®ÖìÙëßë óµÞ§Üìßë ©¥Û

Aae< vIyaRy Aôay )qœ

ù² óÒ£¨Û§Ô§ÜÇ ®Óì ß Ü ¼£ßÅ¡Ü¡Ô Ã±Û±Ó ì¾º ¼£ëÛëΪÛ.

©Ó±Á, ¹ §Ü¾§ û¨ÛÇ (5) ®¥Û¥Õ Ó Ü¡°ÓÍªÛ ½£ìÙ§ÜǼ¡ß°Ü°ÎªÛ.

©ß§Ü§Ôì ©ìÓ¡ Ü©²ªÛ:

ó¨Û§¨Û§ ©ß§Ü§Ôì§Ü¾§ ® Ç ¾¡ëß Ü Êê¥Õ,

1. ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë óìÙ¡ÜëªÛ ©ìÓ¡ Ü©ëߪÓ. 2. ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ©ß§ÜëªÛ ©ìÓ¡ Ü©ëߪÓ.

13

 • 3. ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ô£ª²ÖëªÛ ©ìÓ¡ Ü©ëߪÓ.

 • 4. ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë µÞ²ß²ÖëªÛ ©ìÓ¡ Ü©ëߪÓ.

 • 5. ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë µìÙ®ßì٧ܧ ½§ßëªÛ ©ìÓ¡ Ü©ëߪÓ, ù²ÝÑ ¼£ß Ü ÎªÛ.

paÇ pirkLpnm!

Aae< nmae naray[ay A¸yRm! pirkLpyaim,

Aae< nmae naray[ay pa*< pirkLpyaim,

Aae< nmae naray[ay AacmnIy< pirkLpyaim,

Aae< nmae naray[ay õanIy< pirkLpyaim,

Aae< nmae naray[ay svaRwR taey< pirkLpyaim.

ô.

ª¨Û§Üìßµ²ªÛ mNÇasnm!

óìÙ¡ÜëªÛ, ©ß§ÜëªÛ, ô£ª²ÖëªÛ : ÷§Ü§ì¦ÓëÓ Ü §×ì٧ܧªÛ ùŧÜÇ ¼©ÌªßСÜÁ µªìÙ©Ú©Ó§ÜǮӥÛÅ ©Úì§Ô¡Üì¸ªÛ ©ß§Üì§Ü§Ô Ü ½£ì١ܡΪÛ. óìÙ¡ÜëªÛ, ©ß§ÜëªÛ, ô£ª²ÖëªÛ ʧ Óë¾®¡°Ó²Ý õ¾¥½ë ÷§Ü§ì¦Ó¾ë ¨Å ®¥Û¥Õ Ó Ü (µìÙ®ßì٧ܧ§Ü½§ßë ©ß§ÜìªÛ-5) Ã§Ü§Ô ¼£ëÛÇ ¼¡ß°Ü°ÎªÛ.

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ª¨Û§Üìßµ²ªÛ µªìÙ©Ú©ëߪÓ

Aae< nmae naray[ay mNÇasn< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay A¸yRm! smpRyaim,

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë óìÙ¡ÜëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ - üÌ (1)

§¥¾® µªìÙ©Ú©Ó¡Ü¡ÎªÛ ÷§Ü§ì¦Ó¾ë ¨Å ®¥Û¥Õ Ó Ü (5) Ã§Ü§Ô ¼£ëÛëΪÛ.

Aae< nmae naray[ay pa*< smpRyaim,

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ©ß§ÜëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ - õì¦ÞÅ (2)

§¥¾® µªìÙ©Ú©Ó¡Ü¡ÎªÛ ÷§Ü§ì¦Ó¾ë ¨Å ®¥Û¥Õ Ó Ü (5) Ã§Ü§Ô ¼£ëÛëΪÛ.

Aae< nmae naray[ay AacmnIy< smpRyaim.

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ô£ª²ÖëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ - Êê²ÝÑ (3)

§¥¾® µªì٩کӡܡΪÛ. ÷§Ü§ì¦Ó¾ë ¨Å ®¥Û¥Õ Ó Ü (5) Ã§Ü§Ô ¼£ëÛëΪÛ.

õ.

µÞ¨ß²ßµ²ªÛ õanasnm!

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë µÞ¨ß²ßµ²ªÛ µªìÙ©Ú©ëߪÓ

Aae< nmae naray[ay õanasn< smpRyaim,

14

Aae< nmae naray[ay A¸yRm! smpRyaim,

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë óìÙ¡ÜëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ - üÌ (1)

§¥¾® µªìÙ©Ú©Ó¡Ü¡ÎªÛ ÷§Ü§ì¦Ó¾ë ¨Å ®¥Û¥Õ Ó Ü (5) Ã§Ü§Ô ¼£ëÛëΪÛ.

Aae< nmae naray[ay pa*< smpRyaim,

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ©ß§ÜëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ - õì¦ÞÅ (2)

§¥¾® µªì٩کӡܡΪÛ. ÷§Ü§ì¦Ó¾ë ¨Å ®¥Û¥Õ Ó Ü (5) Ã§Ü§Ô ¼£ëÛëΪÛ.

Aae< nmae naray[ay AacmnIy< smpRyaim.

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ô£ª²ÖëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ - Êê²ÝÑ (3)

§¥¾® µªì٩کӡܡΪÛ. ÷§Ü§ì¦Ó¾ë ¨Å ®¥Û¥Õ Ó Ü (5) Ã§Ü§Ô ¼£ëÛëΪÛ.

¼©Ìªß¾° §Ô̪¤Ý£² §¥Û¥Õ Ü ú°©Ú©¦Þ¦Ó¡Ü ¼¡ß¦ÞÅ, ©Ó±Á ¨ß ßªÛ (4) ®¥Û¥Õ Ó Ü Þ¨ß²Öë ©ß§ÜìªÛ) ǫ̃ÛÇ, ¼©ÌªßСÜÁ §Ô̪¤Ý£²ªÛ ¼£ëÛëΪÛ.

§ÔÌ®´Ý¥ßºìªÛ ¹©ªÛ ¼£ëÛÇ, 28 §¥¾®¡°Ü §Ô̪¤Ý£²ªÛ / ¨×ìߥۥªÛ ¼£ëÛëΪÛ. ÉÌ´ µí¡Ü§ªÛ Ê¥Õ¨Û§ß Ü ½µ®Ó¡Ü¡ ߪÛ, ó Ü Ç ¨×ìߥۥªÛ (¼©ìÓë߯ۮßìÙ §Ô̼ªß¯Ó 2-4) '¼®¦Þ¾¦ ó¾°¨Û§' ½µ®Ó¡Ü¡ ߪÛ.

©Ó±Á ®µÞ§Üì§Ü§ß Ü ¼©Ìªß¾°§Ü Ǿ¥§ÜÇ ¼©¥Û¥ÕëÓ Ü ¾®¡Ü¡ÎªÛ. ©Ó±Á û¨ÛÇ (5) ®¥Û¥Õ Ü¡°Ü §×ì٧ܧ§Ü¾§ËªÛ §Ô̪¤Ý£² §×ìÙ§ÜÇ¥²Ý ½£ìÙ§ÜǮӥ½®¦ÞŪÛ.

ªÑ©¥ÕËªÛ §ÔÌ¡Ü¡ß½®ìÓëÓ Ǫ́ÛÇ û¨ÛÇ (5) ®¥Û¥Õ Ü¡°ÓÍªÛ §×ì٧ܧªÛ ½£ìÙ§ÜÇ¡Ü ¼¡ß°Ü° ½®¦ÞŪÛ. ªÑ©¥Õ˪Û, ©ß§Ü§Ôì ©ìÓ¡ Ü©²ªÛ ɧԧߡ ¼£ëÛë ½®¦ÞŪÛ.

©ß§Ü§Ôì ©ìÓ¡ Ü©²ªÛ:

ó¨Û§¨Û§ ©ß§Ü§Ôì§Ü¾§ ® Ç ¾¡ëß Ü Êê¥Õ,

 • 1. ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë óìÙ¡ÜëªÛ ©ìÓ¡ Ü©ëߪÓ.

 • 2. ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ©ß§ÜëªÛ ©ìÓ¡ Ü©ëߪÓ.

 • 3. ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ô£ª²ÖëªÛ ©ìÓ¡ Ü©ëߪÓ.

 • 4. ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ©ß²ÖëªÛ ©ìÓ¡ Ü©ëߪÓ.

 • 5. ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë µìÙ®ßì٧ܧ ½§ßëªÛ ©ìÓ¡ Ü©ëߪÓ, ù²ÝÑ ¼£ß Ü ÎªÛ.

(Á±Ó©ÚÉ: ¨ß ßªÛ ®¥Û¥Õ Ü (4) - ©ß²¡ ©ß§ÜìªÛ)

paÇ pirkLpnm!

15

Aae< nmae naray[ay A¸yRm! pirkLpyaim,

Aae< nmae naray[ay pa*< pirkLpyaim,

Aae< nmae naray[ay AacmnIy< pirkLpyaim,

Aae< nmae naray[ay panIy< pirkLpyaim,

Aae< nmae naray[ay svaRwR taey< pirkLpyaim.

ö.

ó ¢Ü¡ßìßµ²ªÛ Al<karasnm!

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ó ¢Ü¡ßìßµ²ªÛ µªìÙ©Ú©ëߪÓ

Aae< nmae naray[ay Al<karasn< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay A¸yRm! smpRyaim,

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë óìÙ¡ÜëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ - üÌ (1)

§¥¾® µªìÙ©Ú©Ó¡Ü¡ÎªÛ ÷§Ü§ì¦Ó¾ë ¨Å ®¥Û¥Õ Ó Ü (5) Ã§Ü§Ô ¼£ëÛëΪÛ.

Aae< nmae naray[ay pa*< smpRyaim,

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ©ß§ÜëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ - õì¦ÞÅ (2)

§¥¾® µªìÙ©Ú©Ó¡Ü¡ÎªÛ ÷§Ü§ì¦Ó¾ë ¨Å ®¥Û¥Õ Ó Ü (5) Ã§Ü§Ô ¼£ëÛëΪÛ.

Aae< nmae naray[ay AacmnIy< smpRyaim.

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ô£ª²ÖëªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ - Êê²ÝÑ (3)

§¥¾® µªì٩کӡܡΪÛ. ÷§Ü§ì¦Ó¾ë ¨Å ®¥Û¥Õ Ó Ü (5) Ã§Ü§Ô ¼£ëÛëΪÛ.

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ©Ú½ ߧ®µÞ§ÜìªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ®µÞ§ÜìªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë øì٧ܮɦޥÛìªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ÷©®Ö§ªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë ¡¨Û§ªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë É´Ý©ªÛ µªìÙ©Ú©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë Ç°µÖ§°ªÛ µªìÙ©Ú©ëߪÓ

Aae< nmae naray[ay PlaetvSÇ< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay vSÇ< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay Aa-r[ain smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay ^XvRpu{f+< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay %pvIt< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay gNxm! smpRyaim,

16

Aae< nmae naray[ay pu:p< smpRyaim,

Aae< nmae naray[ay tulsId¦< smpRyaim.

§Ô̪¦Ó ½£®Ó§Üǡܼ¡ß¦Þ½¥,

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë Çï©ªÛ ô¡Üìß©ëßªÓ ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë §×©ªÛ §ìÙ³ëߪÓ

"{qa

Aae< nmae naray[ay xUp< Aaºapyaim,

Aae< nmae naray[ay dIp< dzRyaim.

÷.

ª¨Û§Üì É´Ý©ªÛ mNÇpu:pm!

(Ê¥Õ¨Û§ ¼©ßÏÇ ¼£ß Ü ÎªÛ) £ÇìÙ ½®§ªÛ

¸ìÓ: ýªÛ| ó¡Ü²ÓªÖ½° ɽì߸ӧªÛ | ë¹Ü¤µÞë ½§®ªÛ ̧ܮӹªÛ | ½¸ß§ßìªÛ ì§Ü²§ß§ªªÛ || ¸ìÓ: ýªÛ | ¸ìÓ: ýªÛ |

õ½´§Ü½®ßìÙ½¹§Ü®ß ®ß뮵޽§ß©ß뮵ާ ½§½®ß ®µÞµ®Ó§ß ©ÚìßìÙ©ëÇ ³Ü½ì´Ý¥§ªßë ¡ìÙª½¦|| ¸ìÓ: ýªÛ| ¸ìÓ: ýªÛ |

ó¡Ü¨ ôëß¸Ó ®Ö§½ë ¡Ü̦߽²ß ¸®Üë§ß§½ë| ¨Ô½¸ß§ß µ§ÜµÓ ©ìÙ¸Ó´Ó|| ¸ìÓ: ýªÛ| ¸ìÓ: ýªÛ|

³²Ý½²ß ½§®Öì©Ó´Ý¥ë ô½©ß©®¨ÛÇ ©Ö§½ë | ³ªÛ½ëßì©ÓµÞ쮨ÛÇ ¨:|| ¸ìÓ: ýªÛ | ¸ìÓ: ýªÛ |

(ó Ü Ç ¡ßë§ÜìÖ ª¨Û§ÜìªÛ gayÇI mNÇm! 4 §¥¾® ¼£ß Ü ÎªÛ) ÷©¨Ô´§Ü

ýªÓ§Üë¡Ü½ì ®Üë߸½ì§Ü | ¨ª õ§Ô ©³Ü£ß§Ü | ¨ßìßë¦ß½ë§ÜË©ìÓ´Ý¥ß§Ü | ýªÓ§Ü½ë¡ßºìªÛ | ¨ª õ§Ô §Ü½® óº½ì | ¨ßìßë¦ß½ë§Ô ©¤Ý£ßºìß¦Ó | ú§§Ü¾® ¨ßìßë¦ µÞëߴݥߺìªÛ ©§ªÛ | ½ëß ¸ ¾® ¨ßìßë¦ µÞëߴݥߺìªÛ ©§ª§Ü½ë§Ô | 󲩩ÚÌ®µÞ µìÙ®ªß˽ì§Ô| ®Ó¨Û§½§ ©Úì߹ߩ§ÜëªÛ ìßëµÞ½©ß´ªÛ ¼¡°©§ÜëªÛ | §½§ß$ªÛ̧§Ü®ª³ÜÒ½§ §½§ß$ªÛ̧§Ü®ª³ÜÒ§ õ§Ô| ë ú®ªÛ ½®§| õ§ÜË©²Ó´§Ü||

17

¡Ü̸Þëµí§ÜìªÛ

ó§ ¡ì٪ߦÞëß £ßìߧÜëß²Ó ¡Ü̸Þë¨Û½§| ÷§¡ë² éìÙ®©ºß¸: ɦÞëß½¸´ä ¡ßìÙëß¦Ó ë¹Ü½¤ß© ®Ö§Ô²ß ©Ú짺ӦªÛ||

ધÜìߪß릪Û

õ£Û£ß½ªß ¸Ó ª¸©ß¸äªÛ ìÁ®ÖìªÛ ª¸ß© ªÛ| ¡½¹² ª¸§ß$$ëߨۧªÛ ìߪªÛ £§Üìß®Ü̧߲²ªÛ||

§ªÛ §ÜÌ´Ý¥Û®ß ³§Ü̸¨Û§ßìªÛ ª¸ÖìÙ´Ö¦ßªÛ µä¡ß®¸ªÛ| ©é® ¸ÞÌ´Ý¥ß ¾®½§¸Ö ©ì٧ܧßìªÛ ©ìÓ´µÞ®½¹ ||

à®Ó´ÝÆÉìߦªÛ

§ßµßªß®Óìé§Ü ¼³°ìÓ: µÞªëªß² ʡߪÛɹ: | ©Ö§ßªÛ©ì§ìµÞì¡Ü®Ö µßºß²Ý ª²Ýª§ ª²Ýª§: ||

à ©¡®§Ü ¡×¾§

§ìÙª½º§Ü½ì Á̽º§Ü½ì µª½®§ß Ë˧ܵ®: | ªßª¡ß: ©ß¦Þ¥®ß³Ü¾£® ¡ÔªÁìÙ®§ µ¤Ý£ë ! ||

àÁ¦ì§Ü²½¡ß£ªÛ ÷ Ü ß£ © Ü ®Ó§©ß Ó§ £©Ú§½ ß¡× ¨Ôìٮ߸½¡ßì¡Ô§ ½¨ª¡¥ßº Ö ßªÛ | àì¢Ü¡ ¸ìÙªÛë§ ª¢Ü¡ §×©½ì¡ßªÛ àì¢Ü¡ìß¹ª¸Ó´ÖªÛ ³ÜìÓëªß ³Üìëߪ: ||

.\Gved>.

hir> Aaem!, Ai¶mI¦e puraeiht< y}Sy

devm&iTvjm!, haetar< rÆxatmm!, hir> Aaem!.

.yjuveRd>.

hir> Aaem!, #;e TvaejeR Tva vayvSwae payvSw

devae vSsivta àapRytu ïeótmay kmR[e. hir> Aaem!.

.samved>.

hir> Aaem!, A¶Aayaih vItye g&[anae hVydatye,

inhaeta siTs bihRi;. hir> Aaem!.

.AwvRved>.

hir> Aaem!, zÚae deivri-òy

Aapae -vNtu pItye, z< yaeri-övNtu n>. hir> Aaem!.

.%pin;t! .

18

AaeimTy¢e Vyahret!, nm #it píat!, naray[ayeTyupiròat!, AaeimTyeka]rm!,

nm #it Öe A]re, naray[ayeit pÂa]rai[, @tÖE naray[Syaòa]r<

pdm!, yae h vE naray[Syaòa]r< pdmXyeit, AnpäuvSsvRmayureit,

ivNdte àajapTy< raySpae;< gaEpTym!, ttae=m&tTvmîute ttae=m&tTvmîut

#it, y @v< ved, #Tyupin;t!.

.g&ýsUÇm! .

Aw kmaR{yacara*ain g&ýNte, %dgyn pUvRp]ah> pu{yahe;u

kayaRi[ y}aepvIitna àdi][m!.

.ïImÔamay[m! .

#CDamaeih mhba÷m! r"uvIr< mhablm!,

gjen mhta==yaNtm! ram< DÇav&tannm! .

t< †òva zÇuhNtarm! mhI;IR[a< suoavhm!,

b-Uv ùòa vEdehI -taRr<< pir;Svje.

.ïIiv:[upura[m! .

tasamaivr-Ut! zaEir> Smyman muoaMbuj>,

pItaMbrxröGvI sa]an! mNmt mNmt>.

.ïI -gvÌIta.

xmR]eÇe k…é]eÇe smveta yuyuTsv>,

mamka> pa{fvaíEv ikmk…vRt sÃy !.

.ïIgu[rÆkaesm! .

%‘as p‘ivdpailt sÝlaekI

invaRhkaerikt nemkqa] lIlam!,

ïIr¼ hMyRtl m¼ldIpreoam!

ïIr¼raj mih;Im! iïy maïyam>.

[½§£Ô¡©Ú©Ó쩨ۧªÛ - §ỘۣԲݲªß¾ 10ªÛ ©ßÃìªÛ]

ó§Ü§Ô¡ÔìÓ óÌ°ß°©Ú ¼©Ìªß°Ü ®¨Û§ßìÙ ô¾² ©ìÓ½§ìÓ²Ý ½ª Ü ó¯¡ìÙ ®¨Û§ßìÙ *

19

¡£Û£Ô§²Ó Ü ¡¦Þ¼¡ßÅ¡ÜÁªÛ ¼©Ìªß°Ü ®¨Û§ßìÙ ¡Ì§ ®ìªÛ §ÌªÛ ¼§ëÛ®©Ú¼©Ìªß°Ü ®¨Û§ßìÙ * ʧܧԪ¾¯ ¼©ß¯ÓËÊ¡Ô Ü ®¦Þ¦ìÙ ®¨Û§ßìÙ Êê ¼ª² ý ªÓ¥ ® Ü ßìÙ ®¨Û§ßìÙ * ÷§Ü§ì½®§Ô¡ÜÁ°Ü½° ÷§Ô§Ü§ßìÙ ®¨Û§ßìÙ ÷ªÛ©ìÙ ¼§ßÏªÛ ¡¯Í¾¥ëßìÙ ®¨Û§ßìÙ §ß½ª.

ʧ Ü §ÔÌ®¨Û§ß§Ô (53)

¼£²Ý±ß ÜÁ¾¥ëßªÛ õÌ¨Û§ß Ü £Ô¢Ü¡ß£²ªßªÛ * ¨Ô²Ý±ß ܪ쮥ÕëßªÛ ¨×°Ü¡¥Í°Ü * ù²ÝÑªÛ É¾¦ëßªÛ ª¦Ó®Ó°¡Ü¡ßªÛ éªÛ©¥Û¥ßªÛ É ÜÁªÛ ó¾¦ëßªÛ * §Ô̪߱ÛÁ óìÎ.

µÞ½§ß§Üìì§Ü²ªÛ (31)

¡§ß ɲ: ³¢Ü¡ ì§ß¢Ü¡ ¡ Ü©¡ §Ü®¹ßì®Ó¨Û§ß¢ÜÁ³ ®¹Üì ߤݣ²ªÛ | §ÜìÓ®Ó¡Üìª §®£Û£ì¦ßªÛɹ§Ü®ëªÛ ª§×ë Êêì٧߲ª ¢Ü¡ìÓ´Ýë§Ô ||

¨Ûëßµ §Ô ¡ªÛ (1)

ÁÌ©Úë: §§ÜÁÌ©Úë³Ü£ ¨½ªß®ß¡ª§×ª½¸ | ®Ü̦֪½¸ £ §§Üìß§Ü¼ë° §ªÛ©§× ¹¡§ßªÛ©§×||

ë§Ôìß¹ µ©Ú§§Ô (1)

¡ª©ÚëߧÜëªÛ ÁÌªÛ ®¨Û½§ ¡ª ß ¡Ü̸½ª§Ô²ªÛ| ©Ú쮡ܧߣۣ¨Û§µßªÛ ®¡Ü§ß ©¤Ý£ìߧÜìµÞë ë: µÞ®ëªÛ||

.ïIStaeÇrÆm! £31.

kda pun> zŒ rwa¼ kLpk

XvjarivNda»z v¿laÁDnm!,

iÇiv³m tv½r[aMbujÖy<

mdIy mUxaRn ml»ir:yit.

.ïINyasitlkm! 1.

gué_y> tÌ‚é_yí nmaevak< AxImhe,

v&[Imhe c tÇa*aE dMptI jgta< ptI.

.ïIyitrajsÝit> 1.

kmPya*< gué< vNde kmla g&hmeixnm!,

20

àva CDNdsa< va pÂraÇSy y> Svym!.

óìÙ£Û£¾² AcRna

É´Ý©§Ü§ßͪÛ, Ç°µÓëßÍªÛ óìÙ£Û£¾² ¼£ëÛëΪÛ.

ýªÛ ¨½ªß ¨ßìßë¦ßë

ýªÛ ®ßµä½§®ßë ¨ª:

ýªÛ µ¢Ü¡ìÙ´¦ßë ¨ª:

ýªÛ ©Úì§Ü˪۲ßë ¨ª:

ýªÛ ó²Ó̧ܧßë ¨ª:

ýªÛ ½¡³®ßë ¨ª:

ýªÛ ¨ßìßë¦ßë ¨ª:

ýªÛ ªß§®ßë ¨ª:

ýªÛ ½¡ß®Ó¨Û§ßë ¨ª:

ýªÛ ®Ó´Ý¦½® ¨ª:

ýªÛ ªÇµí§²ßë ¨ª:

ýªÛ §ÜìÓ®Ó¡Üìªßë ¨ª:

ýªÛ ®ßª²ßë ¨ª:

ýªÛ à§ìßë ¨ª:

ýªÛ ¸ÞÌ´Ö½¡³ßë ¨ª:

ýªÛ ©§Üª²ß©ßë ¨ª:

ýªÛ §ß½ªß§ìßë ¨ª:

ýªÛ ª§ÜµÞëßë ¨ª:

ýªÛ áìÙªßë ¨ª:

ýªÛ ®ì߸ßë ¨ª:

ýªÛ ¨ßìµÓªÛ¸ßë ¨ª:

ýªÛ ®ßª²ßë ¨ª:

ýªÛ ©ßìÙ¡®ìߪßë ¨ª:

ýªÛ àìߪßë ¨ª:

ýªÛ © ìߪßë ¨ª:

ýªÛ ¡Ü̴ݦßë ¨ª:

ýªÛ ¡ Ü¡Ô½² ¨ª:

ýªÛ ³ÜÛìÓ¾ë ¨ª:

ýªÛ óªÛ̽§ß§Ü©®ß¾ë ¨ª:

ýªÛ ¡ª ß¾ë ¨ª:

ýªÛ £¨Û§Üìµ½¸ß§ìÙ¾ë ¨ª:

ýªÛ ®Ó´ÝÆ©§Ü²Ý¾ë ¨ª:

ýªÛ ¾®´Ý¦®Ü¾ë ¨ª:

ýªÛ ®ìß½ìß¸ß¾ë ¨ª:

ýªÛ ¸ìÓ® Ü ©ß¾ë ¨ª:

ýªÛ ³ßìÙ¢Ü¡Ô¦Þ¾ë ¨ª:

ýªÛ ½§®½§®Ü¾ë ¨ª: