Vous êtes sur la page 1sur 4

NAÉNG CHIEÀU

« ««
bc ∑ Ó Œ «««œ̂» ««œ̂» œ̂«««» ««ˆ« .. ««j
ˆ
« «« . «« «« «««
========================
l& l »» »»» »» l œ»»» Jœ»» #_«ˆ»»œ . __ˆœ«» _ˆ«œ»» »»œ̂=l
l l l » » »» » » l
l l Chuùa l ôi ñeâm ngaøy hoàn con thao l
l bc ∑ l Ó Œ œ»»» l œ»» . Jœ»» «« «« «« «« l
» ˆ.« ˆ«« ˆ« «ˆ=
========================
l& l l » l
l « l Chuùa
l ôi ñeâm ngaøy hoàn con thao
l
»
œ
l b c Œ »»» »»œ ˆ«« . ««j »
œ. »
œ »
œ »
œ
l »» »» œ»»» »» »» »» œ
» l w l
l? »
========================ˆ
« l l =l
Naéng veà chieàu hoàn con ñeâm ngaøy thao thöùc Ngaøi ôi

«« «« «« «« «« «« ««« ««
b w Ó‰ Œ̇ ˆ
« « «
ˆ «
ˆ ˆ
« « «
«ˆ« .. «« «œ̂» #œ̂» «ˆ
========================
l& w l Jœ»» œ»» »»œ »» » l »» œ̂
» œ»» »»œ̂ »» »» =l
l l » » » l Œ » »
noâng phu ñoùn ngaøy veà luùa toát l
l l chaân trôøi xa taép l l
thöùc nhö

l b w l ‰ «j « «
«« «««ˆ «˙« l «ˆ«« Œ œ.»» »»œ œ»»» »»»œ l
======================== «
ˆ ˆ« » »
l& l l =l
l thöùc
l chaân trôøi xa taép l ngaøy veà luùa toát
l
l b ‰ Jœ»» œ»» œ»»» œ.»»» »»»œ œ»» »»»œ l ˙»»» Œ œ»» l œ»» »»œ œ»» œ»» ««ˆ.« «««ˆ ««ˆ« «« l
«ˆ=l
» » »
========================
l? » » l » l » » » »
moûi moøn laõng du chaân trôøi xa taép nhö noâng phu ñoùn ngaøy veà luùa toát

« « « « « « « « «« ««
«
b ˙«»» «
»
«œ̂ «
« « «
«« «« «« ˆ«« «« ««ˆ «« « ÓÓ ‰ «
ˆ
« « «ˆ«
»
========================
l& » »
œ̂
»» »»» »»»œ̂ œ̂»» œ̂»» l __wˆ« ˙« . l œ
»
»» Jœ̂»»»=l
l » » l l l
l töôi sôùm chieàu vaát
l vaû
l laøm nhöõng
l
b #œ»»» œ»»» «˙««
l======================== l Ó «
« «
« « « « «
«« «« l «« «ˆ« «« ««ˆ «˙«
& ˆ
j
« ˆ
« ˆ« ˆ«« ˆ« «ˆ =l
l l l l
l töôi toát töôi
l l
ra ñi ñoâi baøn tay lao taùc
l
l b ««ˆ« ««ˆ« «˙« « l Ó ˙
»
Jœ»» œ»» œ»» œ» l œ»» œ»» »»œ »»œ »» l
========================
l? l » » » »» l » »» » »» =l
töôi toát töôi. ra ñi ñoâi baøn tay lao taùc
« « « «« «« «« w
b «˙« «ˆ« «»œ̂ «»œˆ «« ˆ« w
« ‰ «« «« « « « «
l & œ»» _»œ _œ» _œ» _ »» »» »»œ̂ l
======================== l j «Ĵœ» _ˆ«œ» _»ˆœ«« _««ˆ _«ˆ« _=
» «ˆ« l
l » »
» » » »» » » _ œ
» » l l » » »» »» » œ»»» l
» _ œ
» _»
œ _
l gì? ngöôøi mong ñôïi l chi ? l laõng du phieâu baït nhö beøo l
l «« ««
ngöôøi laøm nhöõng gi
l l Jœ» « « « l
b »
œ
l & ˆ« «ˆ œ»»» »»» «˙« « l ∑ ‰ » «
l » ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ« = « « « «
«ˆ« l
========================
l l l laõng du phieâu baït nhö beøo l
l œ»» »œ œ» œ» ˙» l «« «« «« »»œ _œ»»» l ˙»» œ»» l
ngöôøi laøm nhöõng gì

b »
» » »
» » » » »
» Œ ˆ
« «
ˆ.« ˆ
« » » » Œ
========================
l? l l =l
ngöôøi laøm nhöõng gì. Moät ñôøi laø kieáp laõng du

b «« «««ˆ ««˙« . ‰ «« «« ««« ««˙« Ó Œ «« «« «« «


«œ̂» «ˆ «ˆ=
««ˆ l
l & _«« _»œ œ»» œ»» œ»» œ»» »»œ l _œ» _j
======================== ˆ«»œ _«ˆœ» œ̂»» ˙»» l »
» _»œ» _
l _»«»ˆœ »» » » » »» » l »» »» »» » » l l
l daït maây troâi l beøo giaït maây troâi l nhöõng l
l « l « «« ««
baäp beành löõng lôø beøo giaït maây troâi
« l l
b « « « « «
l & «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« l «ˆ« ˆ«« ˆ« « « «
ˆ ˙
»
»» l ∑
======================== =l
l giaït maây troâi baäp beành löõng l lôø beøo giaït maây troâi l l
l « « « « l « « l œ.» »
œ l
ll ? b Ó « « «
«ˆ« «ˆ« «ˆ« ««ˆ ll «˙« œ
» »
œ œ» «
«« «ˆ« »» l »» »» »» »» œ»» J̃œ»»» «
======================== ˆ« l » » » ˙« =ll
baäp beành löõng lôø laëng troâi treân gioøng soâng hieàn hoaø

b «« ««j «« «« ‰ «« «« «« «« . ««j ˆ« ««ˆ« «« ««ˆ« = ««


l & »ˆ«»œ . ˆ«Jœ»» ˙«œ»» œ»» œ»» l _˙«»œ .
======================== ˆ
j
« ˆ
« « l ˆ
«
œ
»
Jœ»» œ»» œ»» œ»» »»œ̂ »» œ»» #_»»œ n_œˆ«»» _œ»» _ˆ«œ»» l
l » » » » » l » » » » » » » l » » » » » l
l chieàu meânh mangnhöõng l chieàu meânh mangxa xa vaàng l döông saép laën noãi nieàm chôø l
l b ∑ l ‰ «« «« «« «« . «« l œ» œ» «« l
« « ˆ ˆ
« ˆ
j
« » » ˙
«
========================
l& l j ˆ« ˆ« l » » =l
l l nhöõng chieàu meânh mang vaàng döôngl saép laën l
l «« ««« «« «« l «« «« l «« œ» l
« Œ « «
ˆ « « « « «
l ? b «˙«
======================== ˆ« ˆ« ˆ« l «ˆ« . ˆ« «ˆ
j «ˆ« l ˆ« »» «˙« =l
nhöõng chieàu meânh mang vaàng döông saép laën
««« «« ««« « ««ˆ «« « ««ˆ« ««« ««˙«
b Œ «ˆœ» « ˆ« «j « « j ˆ« «ˆ« œ» œ̂» ˙»
l & ww
======================== l »
œ̂
»» »» Ĵœ»» »» œ
» Jœ»» l _»œ» »» »» »» =l
l l » » l » l
l ai,
« « l « Noãi
« « l
nieàm suoát ñeâm thaâu chôø mong ai
« «« l
l & b Œ «««ˆ« ««ˆ «ˆ« . « « «
======================== ˆ« l «˙« .
«j «ˆ« ˆ«« l «
˙« Œ «ˆ« «ˆ l
=
l l l l
l chôø ai
‰ »
œ
J
chôø ai
»
œ l ˙» . »
œ œ
» l ˙»
suoát ñeâm thaâu
»
œ »»œ l
ñôïi mong

l? b Ó »
œ
»» »» »» l » » »» »» l » » Œ »» = » l
========================
«« «« ««
noãi nieàm chôø ai
«« suoát ñeâm thaâu ñôïi mong

«« ˆ« j
«
b œ»ˆ« ˆ«œ» j
«
»Ĵœ» »» œ
» œ

»
»» l w =l l
w
l&
=============
»» »» »
l l veà. l l
l l ll
nhö bình minh sôùm

l & b »»»œ »» œ
» œ
»
»» #œ »
»» »» l » œ w
============= =l l
l l veà. l l
l œ»» »»œ l ll
nhö bình minh saép
œ»» œ»» œ»»
ll ? b » » » » » l w ll
============= l =l l
nhö bình minh saép veà

b ‰ «« ««ˆ« ˆ««« ««ˆ« . Jœ»» ««ˆ« ««ˆ« «« «« «


» l ˆ« j̄ˆ« «˙« .
‰ « ««ˆ« ««ˆ« ««« ««««ˆ «««ˆ
========================
l& ˆ«
j l «j ˆ« «ˆ =l
l SOLO: Ñaøn toâi vang leân döôùi l naéng chieàu taø. l Lôøi kinh ñieäu ca traêm l
l Traøo daâng yeâu thöông nhöõngl taâm tình moïn. l Nieàm tin moät loøng son l
l ‰ «« «« l «« «« . «« « l « l
b Ó Œ ˆ««ˆ . ««ˆˆ ««ˆˆ« l ««˙ Ó
l&
======================== #_ˆĵ «« «ˆˆ« l «ˆˆ« #_«˙ =l
l l l l
l yeâu thöông l taâm tình moïn l l
vang leân naéng chieàu taø

«« « « « «
l ĵ
«
« «ˆ« l «ˆ« «ˆ.« «««ˆ «ˆ« l «««˙ l
‰ « « « « . « « «
ll ? b Ó
======================== «ˆ« ˆ« ll ˆ« Œ ˆ« «ˆ ˆ« l «˙«
l
Ó
=ll
vang leân naéng chieàu taø
yeâu thöông taâm tình moïn
b œ»»» . ««j «« «« «« ˆ««« ««˙« «« ««« ««« ««« ««ˆ« . «« « « «« «« «««ˆ «««ˆ
ˆ« ˆ« . j
========================
l& ˆ« l ˆ« «ˆ« «ˆ ««ˆ «ˆ l _««ˆ _«ˆ« _««ˆ ˆ« . «ˆ =l
l yù, loøng ngöôøi loøng l ngöôøi löõ thöù. Hoaøng l hoân nhaït maøu ngaøy qua trong kieáp laõng l
l saét, nhôø Ngöôøi nhôø Ngöôø l i giaùng phuùc. Ñoå l treân gìong ñôøi ngöôïc xuoâi ngaøy ñeâm choùng l
l «« «« « l «« l « l
l & b Œ ˆ«œ»»» ˆ«œ»» «ˆ«œ» l ˙«˙»» Ó l Œ ‰ «
«j ««˙
======================== » » _ ˆ
«
ˆ
« _ ««˙ =l
l » l » l l
l «« l « l l
Hm nhaït maøu
gioø«ng ñôø «
l _«˙ . l #_˙««˙» l «j
ˆ« «˙«˙» l
i

Œ œ
» œ
»
» »
œ »
» Ó Œ ‰ »
l? b »» » »»
======================== l l Jœ»» »
» =l
nhaït maøu

‰ « «« «««ˆ ««ˆ« «« ««« «« ˙» œ»» œ»» œ» »œ »œ


gioøng ñôøi

b ««˙« » »
œ »
œ
»» œ»» » » » »» »»» =
» »» l
========================
l& «j
ˆ« «
ˆ l «
ˆ «
ˆ «
ˆ » l »
l Moät doøng nöôùc l troâi l laøm giaác mô moät l
l Baøn tay ñôõ l naâng l vöôøn saéc hoa khoe l
du. veà ñaâu

« l ««« ««« «« «««ˆ «ˆ« «ˆ« l ««˙« « «


qua. dìu ñi
l b Œ «ˆ« ««˙« Ó l
l œ
»
========================
& »» ˙»» l œ̂»»» œ̂»»» »» «
ˆ
œ
» ˙
»
»» l »» ˙
» = l
»
l laõng du l troâi veà ñaâu ( veà l ñaâu) l
l choù«ng qua
«_«ˆ ««˙ l « naân«g dìu« « «« l ñi) « l
« «
ñi ( dìu

l «˙» l «ˆ« «« «ˆ« _«ˆ _«ˆ l _«˙ l


Œ œ
» » œ
»
» »
œ̂
» œ
»
» Ó
l? b »» »
======================== l » » » ˙»»
» l ˙»»» =l

b «««ˆ . «« « ««« «« ««« «


ˆ
j
« «
ˆ
« « ˆ ˆ « ˆ
« « «« «« «
«
ˆ
««« «« «««
ˆ« ˆ« ˆ« l w =l l
========================
l& l ˆ« «ˆ «ˆ«
l ngaøy moät ngaøy neám l vò queâ trôøi l ll
l « « « « l ñaøn Thieân Ñöôø « l ll
‰ « « «
maøu laéng nghe tô ng

l& b ˆ«Jœ» ««œ̂» «« «ˆ« .


======================== j
»» »» »»»œ̂ _»œ» .
«j
ˆ«Jœ» l _˙««« _»œ _
«ˆ«
˙
»
«ˆ« l _w =l l
l » »
» l »» œ
» »
» »
» l _w l l
l giaác mô moät ngaøy neám
l ñaøvòn queâ
l Ñöôø ng. l l
trôøi.

«« ««« ««« «« «« «« « «« l
saéc hoa khoe maøu tô Thieân
l «
ˆ
j ˙« l ˆ« ˆ« «
«
ˆ . ˆ«
j w ll
‰ ll w =ll ll
ll ? b
======================== Jœ»» œ̂»» œ̂»» œ»»» œ»» ll œ»»
» œ
»
» ˙
»
»
» » » »
ngaøy (neàm vò) queâ trôøi
maøu (tô ñaøn) Thieân Ñöôøng