Vous êtes sur la page 1sur 1

SPP/G/001 SENARAI SEMAK DOKUMEN TEMU DUGA BAGI PERMOHONAN KE JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

NAMA NO. K.P : ............................................................................................................... : ...............................................................................................................


Gambar Terkini Berukuran Pasport

Tuan/puan diingatkan menyemak dan menyusun dokumen temu duga berdasarkan turutan dalam surat panggilan temu duga. KEGAGALAN mengemukakan dokumen yang dinyatakan menyebabkan tuan/puan tidak akan ditemu duga. Tandakan bagi dokumen yang dinyatakan.

DOKUMEN
Kad Pengenalan Sijil Lahir/ Sijil Pendaftaran Kelahiran (Bagi calon yang lahir di luar negara, kemukakan Borang W / Surat Pengesahan Kewarganegaraan dari Jabatan Pendaftaran Negara) Sijil Kelulusan yang diperolehi (mana yang berkenaan) SPM/MCE/SPVM/SPMV; SAP/GCE (Kepujian Bahasa Melayu); atau STPM/STP/HSC/Sijil Politeknik/Diploma Ijazah (Sekiranya ijazah yang diperolehi dalam bahasa selain Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, surat terjemahan dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris adalah diperlukan dan terjemahan hendakalah dibuat oleh Institut Terjemahan Negara Malaysia, Pejabat Kedutaan Malaysia di negara berkenaan atau Jabatan Agama Islam Negeri bagi ijazah Bahasa Arab sahaja) Diploma Pendidikan dan Transkrip Transkrip Asal dan Surat Pengesahan Bergraduat (Bagi calon yang belum konvokesyen dalam tempoh satu tahun dari tarikh tamat pengajian) Pengiktirafan Kelayakan Daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) (Bagi ijazah dalam dan luar Negara, boleh merujuk dan mencetak nilai taraf ijazah berkaitan melalui laman web JPA, http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp. Bagi nilai taraf ijazah yang tidak terdapat di laman web tersebut, sila rujuk Bahagian Pembangunan Modal Insan, JPA)

ASAL

SALINAN

Tandakan bagi dokumen berkaitan mengikut kategori permohonan.


GURU SANDARAN TERLATIH (GST) Surat tawaran sebagai GST dari Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Salinan Kew.8 yang tercatat tarikh lapor diri PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA MELANJUTKAN PENGAJIAN KE PERINGKAT IJAZAH SARJANA MUDA Surat Kelulusan Cuti Belajar/Mengikuti Kursus Secara Pendidikan Jarak Jauh daripada Bahagian Pendidikan Guru, KPM/Jabatan Pelajaran Negeri Salinan kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT DI AGENSI LAIN Surat perakuan oleh KPM Salinan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (3 tahun berturutan) Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini Surat Kebenaran Ketua Jabatan Menghadiri Temu Duga CALON PERNAH LETAK JAWATAN Surat Perakuan oleh KPM