Vous êtes sur la page 1sur 5

Assigement :

Dalam satu kumpulan, menulis suatu penguntukan kira-kira:


1. Timbang tara yang termasuk:
a) Definisi timbang tara
b) Sebab-sebab kewujudan timbang tara
c) Tatacara menyelesaikan pertikaian
d) Perkara-perkara yang boleh dikendalikan melalui timbang tara
e) Prosedur pelantikan penimbang tara
f) mplikasi timbang tara dengan kontrak

2. Perbandingan antara Borang Standard Kontrak JKR 203A (Wah 2007) dan Perjanjiandan
Syarat PAM 2006 yang berkaitan dengan:
a) pembayaran Kemajuan
b) nsurans
c) penamatan Kontrak
peringatan:
Sila .. sila Adakah tidak hanya menyalin dan tampal terma-
terma dalam bentuk kontrak. niadalah penulisan laporan, maka kandungan seharusnya
berada di dalam perintahpemahaman yang berkaitan dengan topik yang diberikan.
Termasuk dalam kandungan tugasan dan muka surat, pengenalan, kesimpulan danrujukan

THANZ dan NGN U ALL TERBAK nasib.

UI2 3 C4386 CCNS1kUC1ICN LAW 2
CIVIL LNGINLLkING DLAk1MLN1
kC1A 8nAkU CLLCnNIC

1MenuruL 8orang SLandard 8angunan !k8203A fasal konLrak 236 elepasan eker[a senaral Llga
(3) sebabsebab yang pada pendapaL bahawa konLrakLor memerlukan unLuk mengallhkan darl
ker[aker[a manamana orang yang dlambll ker[a pada aLau semasa melaksanakan ker[aker[a
a) _____________________________________________
b) _____________________________________________
c) _____________________________________________
(3 markah)
MA8k
10
2 Apakah kewa[lpan seklranya berlaku kelngkaran dalam pembayaran ga[l oleh konLrakLor dan
hendaklah mengambll Llndakan seperLl yang dl[elaskan
Apa
apablla
(2 markah)
3 Apakah Lu[uan lnsurans Lerhadap kecederaan dlrl dan kerosakan kepada harLa konLrakLor yang
berLanggung[awab unLuk mengemukakan kepada sebagal syaraL Lerdahulu memulakan apaapa
ker[a dl bawah konLrak

(2 markah)
4 1erangkan secara rlngkas dua (2) Langgung[awab kera[aan aLau [lka konLrakLor Lldak memaLuhl
LermaLerma fasal 17 keselamaLan Soslal eker[a AkLa Lahun 1969 dl bawah 8orang SLandard
8angunan !k8203A konLrak

UI2 4 C4386 CCNS1kUC1ICN LAW 21Membezakan makna
1arlkh selepas Slap Slap 8ahaglan kecacaLan eker[aan Separa selepas Slap(4 markah)

2 Cleh kerana pendudukan separa oleh kera[aan manamana bahaglan dl dalam konLrak Lerangkan
secara rlngkas lmpllkasl ke aLas
a) Lempoh llablllLl kecacaLan
b) lnsurans ker[a dan
c) bon presLasl
(6 markah)

kulZ 3 C4386 LM8lnAAn unuAnCunuAnC 2
!A8A1An kL!u8u1L8AAn AWAM
koLa 8haru CL?LCPnlC

nAMA ____________________________________________________
nCM8C8 LnuAl1A8An ____________________________________________________
1A8lkP LnlLAlAn 3 / 10 / 2011


1 negerl secara rlngkas Langgung[awab Lerleblh dahulu unLuk pengeluaran perakuan slap bukan
dan apablla pengeluaran perakuan slap bukan kepada konLrakLor dalam konLrak
(3 markah)
Sebelum pengeluaran perakuan slap bukan
Apablla kepada pengeluaran perakuan slap bukan

2 Senaralkan dua (2) [enls poLongan dan Llga (3) [enls [umlah yang dlnyaLakan sebagal yang kena
dlbayar kepada konLrakLor dalam perakuan lnLerlm
(3 markah)
uua (2) [enls poLongan
1 ___________________________________________________________________
2 ___________________________________________________________________
1lga (3) [enls amaun yang dlnyaLakan sebagal aklbaL
1 ___________________________________________________________________
2 ___________________________________________________________________
3 ___________________________________________________________________

3 Apakah Lu[uan bayaran pendahuluan kepada konLrakLor
(2 markah)

1LS1 2 C4386 LM8lnAAn unuAnCunuAnC 2
!A8A1An kL!u8u1L8AAn AWAM
koLa 8haru CL?LCPnlC

nAMA ____________________________________________________
nCM8C8 LnuAl1A8An ____________________________________________________
1A8lkP LnlLAlAn 14 / 9 / 2011


kes ru[ukan unLuk Sulphur 1harsls dan Copper SyarlkaLvMcLlroy Sons (1878) la Lelah dladakan
bahawa [lka pengllang dl bawah sesuaLu konLrak sekall gus Lldak mampu unLuk mengeluarkan
barangan unLuk speslflkasl asal dan pembell menerlma barangan speslflkasl yang berbeza pengllang
Lldak berhak unLuk mendapaLkan kemball kos Lambahan kerana pembell Lldak berLanggung[awab
bagl perubahan dalam speslflkasl dan konsesl Lldak ber[umlah kepada perubahan konLrak
8erdasarkan kes lLu men[elaskan secara rlngkas
a) erLl yang varlasl dan lmpllkaslnya Lerhadap konLrak asal
(3 markah)
b) rosedur yang akan dl[alankan bagl pengubahan ker[aker[a
(10 markah)
c) kaedah penllalan perubahan
(10 markah)

UJAN 3: C4386 - PEMBNAAN UNDANG-UNDANG 2
JABATAN KEJURUTERAAN AWAM
Kota Bharu POLYECHNC

NAMA: ____________________________________________________
NOMBOR
PENDAFTARAN:____________________________________________________
TARKH PENLAAN: 26 / 10 / 2011


1. Senaraikan
lima (5) kelebihan timbang tara sebagai kaedah penyelesaian pertikaianyang timbul di dalam
kontrak.
(5 markah)

2. Berdasarkan kepada Borang Piawai Kontrak JKR 203A (Rev 2007) dan Perjanjian dan
Syarat-syarat Kontrak PAM 2006, senaraikan lima (5) peristiwa-peristiwa yang
membolehkan pekerjaan kontraktor yang akan ditentukan.
(10 markah)

3. Bolehkah kontraktor berhenti atau menggantung kerja jika bayaran tidak dibuat apabila
disebabkan? Jelaskan berdasarkan Standard Borang Kontrak JKR 203A (Rev 2007) danPerj
anjian dan Syarat-syarat PAM 2006.
(10 markah)