Vous êtes sur la page 1sur 28

gŇtooibtan - sŐcŇpoÕo - oQom laIn

nŇl roeĆ oiźk korun


oQom laIn pdf faIl oedoeb, png oedoeb png faIl, src oedoeb tex faIl
Click on blue. First line gives a pdf file, png a png image file, src the source tex file

21 oefbRuyaoir 2002
(Last updated 6 ApRil 2006)

gan oexĎaja/SEARCH A top


Please Read Me AkarooeN Akaoel oemar poĹolo
oQom boŕNo AoigbŇNa bajaO tuoim
A Aa I Ŋ U Ŕ AoigoiSxa, Eoesa Eoesa
(A) (Aa) (I) (II) (U) (UU)
AÄaoen kooera
Ś E Ţ O Ů
(RR) (E) (OI) (O) (OU) Aoecnaoek voy kŇ
k x g G Ć Ajana xooinr nŐtono mooiNr
(k) (kh) (g) (gh) (NG)

c q j C Č Ajana sur oek oidoey Jay


(c) (ch) (j) (jh) (NJ)
Azora mazurŇ zooeroiq
T F D Z N AnoÚosagormaoeC daO
(T) (Th) (D) (Dh) (N)

t Q d z n AnooeÚr baNŇ tuoim


(t) (th) (d) (dh) (n)
AoinoemP AĎaoix oesI
p f b v m Aoenk koQa booeloiqoelm
(p) (ph) (b) (bh) (m)

J r l S P s Aoenk koQa JaO oeJ bo’oel


(J) (r) (l) (sh) (Sh) (s)
Aoenk oidoenr Aamar oeJ gan
H X K h Ď
(H) (kK) (NNG) (h) (NN) Aoenk oidoenr mooenr manuP
Aoenk oidoenr SŐnYota oemar
Aoenk oidoeyqo naQ
Aoenk paOyar maoeC maoeC
AÚoro momo oibkooiSto kooera
AÚooer jaoigqo AÚoroJamŇ
nŘtYonaTYo Ańzokaoerr UĚso Hooet
kalmŘgoya png Ańzokaoerr maoeC Aamay
bařMŇoik ooitva png Ańzojoen oedoeHa Aaoela
coÎaoilka png Aoeblay Jooid Eoesqo Aamar
SYama png Avoy daO oeta booil Aamar
oicÕaćgoda png AoivSap noy noy
mayar oexla png Amon AaĹal oidoey luoikoey
Amolo komol soHoej jooelr oekaoel
Amolo zobolo paoel oeloegoeq
AmŘoetr sagooer Aaoim Jabo

1
Aoiy oibPaoidnŇ bŇNa Aaoeg col‚, Aaoeg col‚ vaI
Aoiy vubonomoenaoemaoiHnŇ AagRoHo oemar AzŇro Aoit
ArŐp, oetamar baNŇ AaGat kooer oinoel oijoen
ArŐpbŇNa rŐoepr AaĹaoel Aaqo AÚooer oicrooidn
Aŕjun! tuoim Aŕjun Aaqo AakaS-paoen tuoel maQa
Alooek kusum na oidoeya Aaj AakaoeSr mooenr koQa
Aoil bar bar oifoer Jay Aaj Aamar AanoÝo oedoex
Aoil bar bar (mayar oexla) Aaj Aaoelaoekr EI Coŕnazaray
Ařpo lIya Qaoik, taI Aaj Aasooeb SYam oegakŐoel
ASaoiÚ Aaj Hanlo Aaj oik taHar barota oeplo
ASaoiÚ Aaj Hanlo (oicÕaćgoda) Aaj oikquoetI Jay na
A‰unodŇr sudŐr paoer Aaj oexla vaĆar oexla
A‰uvora oebdona Aaj oejYaĚIJaraoet
AsŇm AakaoeS AgoNYo oikroN Aaj taoelr booenr korotaoil
AsŇm kalsagooer vubon Aaj taray taray dŇáo oiSxay
AsŇm zon oeta Aaoeq oetamar Aaj zaoenr oeXoet oerŰ—qayay
AsŇm sKsaoer Jar Aaj oetamaoer oedxoet Eoelm
AoeHa! Aaşpŕza Eoik Aaj dooixn-bataoes
AoeHa, kŇ duhsoHo şpoŕza Aaj nobŇn oemoeGr sur
Aaj oQom fuoelr pabo
Aa top Aaj boroPar rŐp oeHoir
Aah kaj kŇ oegalmaoel Aaj buoekr boson oiqĎoeĹ
Aah oebĎoecoiq Exon Aaj buoiC ŠIlo oiyotomo
Aah oebĎoecoiq Exon (kalmŘgoya) Aaj oemaoer soáoelak
AaIlo Aaoij aNosoxa Aaj ‰abooeNr AamoÛoeN
AaIlo SaÚo sońzYa Aaj ‰abooeNr pŐoiŕNmaoet
AakaS Aamay vorlo Aaoelay Aaj baoir Cooer CoroCoro
AakaS, oetamay oekan‚ rŐoep Aaj oeJmon ko’oer gaIoeq AakaS
AakaS Hooet AakaS-pooeQ Aaj sobaI juoeT Aasuk
AakaS Hooet xoslo tara Aaj sobar roeĆ roĆ oemSaoet Hooeb
AakaStooel dooel dooel Aajoek tooeb oimoel sooeb
AakaSvora sŐŕJ-tara Aajoek oemaoer oebaoela na
AakaS juoeĹ Suoinnu OI baoej Aaoij AĎaoix juĹaoela
AakaoeS Aaj oekan‚ coroeNr Aasa-JaOya Aaoij AĎaoix juĹaoela (mayar oexla)
AakaoeS oetar oetmoin Aaoij UńMad mozuoinoiS
AakaoeS duI Haoet oem Aaoij E AanoÝosońzYa
Aakulo oekoeS Aaoes Aaoij E oinrala kuoeÉ
AĎaoixjolo muqaIoel Aaoij EI gońzooibzur somŇrooeN
Aaq Aapon mooiHma looey Aaoij E varot looiÂt
Aaoeq oetamar oiboedY-saoizY Aaoij OI AakaS-’pooer
Aaoeq duhx, Aaoeq mŘtuY Aaoij komolomukulodolo xuoillo
Aaguoen Holo Aagunmoy Aaoij kĎaoed kara OI
Aaguoenr poroSmooiN

2
Aaoij oekan‚ zon Hooet AĎazar Saxa Ujolo kooir
Aaoij oekan‚ suoer bĎaoizbo AĎazar sokolI oedoix
Aaoij gońzooibzur somŇrooeN AĎazaoerr lŇla AakaoeS
Aaoij oegazŐoillogoen EI badologogoen Aaoezk Guoem noyon cuoem
Aaoij Cooera Cooera muxoro AanÝo tuoim IJWaoim
Aaoij CooeĹr raoet AanoÝo rooeyoeq jaoig
Aaoij oetamay Aabar caI Sunabaoer AanoÝogan UFuk tooeb baoij
Aaoij dooiXNopoboen AanoÝozara booiHoeq
Aaoij dooixno-duyar oexaoal AanoÝoÙoin jagaO gogoen
Aaoij naoiH naoiH oin—a AanoÝoelaoek moćgolaoelaoek
Aaoij oinŕvoyoinoi—to AanooeÝrI sagor Hooet
Aaoij pooilLbaoilka Alokogučqo Aan‚mona, Aan‚mona
Aaoij oNoim oetamaoer Aapon gaoenr Taoen oetamar bońzono
Aaoij boŕParaoetr oeSoeP Aapon-mooen oegapon oekaoeN
Aaoij booirPonomuxoirto Aapon Hooet baoiHr Hooey
Aaoij bosoÚo jagRoto Øaoer AaponHara maoetayara
Aaoij booiHoeq bosoÚopobon Aapnaoek EI jana Aamar
Aaoij baKlaoedoeSr HŘdoy Aaponaoer oidoey rooicoil
Aaoij oibjon Gooer Aapooin AboS Hooil, tooeb
Aaoij momo jŇbooen naoimoeq Aapooin Aamar oekan‚xaoen
Aaoij momo mono caoeH Aabar Era oiGoeroeq
Aaoij oemG oekoeT oegoeq Aabar Eoesoeq AaPaĽ
Aaoij oemar Øaoer Aabar oemaoer pagol kooer
Aaoij moŕmoroÙoin oekno Aabar Jooid Ičqa koro Aabar
Aaoij Joto tara tobo Aabar ‰aboN Hooey Eoel
Aaoij oeJ rojonŇ Jay Aamra xĎuoij oexlar saoiQ
Aaoij raj-Aasooen oetamaoer Aamra caP kooir AanooeÝ
Aaoij sĎaoeCr Jomunay Aamra oicÕo Aoit oiboicÕo
Aaoij Sorottopoen Aamra Co’oer-pora fulodol
Aaoij Suvoidoen oiptaro voboen Aamra taoerI jaoin taoerI jaoin
Aaoij Suvo Suço aoet Aamra dujona IJWoŕgo-oexlona gooiĹbo na zoroNŇoet
Aaoij ‰aboNGonogoHon Aamra dŐr AakaoeSr oenSay
Aaoij HŘdoy Aamar Jay Aamra na-gan-gaOyar dol
Aaoij oeHoir sKsar AmŘtomoyo Aamra nŐton aoeNr cor
Aaoijoek EI sokaloeblaoet Aamra nŐton oeJŰbooenrI dŐt
Aaju, sooix, muHu muHu Aamra pooeQ pooeQ Jabo
Aan‚ oega oetara kar kŇ Aamra bosbo oetamar sooen
AĎazar Aèooer ocoÎo Doèoru Aamra oebĎoezoiq kaoeSr gučqo
AĎazar Eoela bo’oel Aamra oimoeloiq Aaj maoeyr
AĎazar kĎuoiĹr bĎazon Aamra lo¡ŇqaĹar dol
AĎazar rojonŇ oepaHaoela Aamra sobaI raja Aamaoedr
AĎazar raoet Ekla pagol Jay Aamaoek oeJ bĎazoeb zooer

3
Aama-tooer AkarooeN Aamar noyono-vulaoena Eoel
Aamaoedr oexoipoey oebĹay oeJ Aamar noyon tobo noyoenr oinoibĹo qayay
Aamaoedr pakoeb na cul oega Aamar noyon oetamar noyontooel
Aamaoedr voy kaHaoer Aamar naIba Holo paoer JaOya
Aamaoedr JaÕa Holo Suru Aamar na-bola baNŇr Gono JaoimnŇr
Aamaoedr SaoiÚoinoekton Aamar oinkooiĹya-rooesr rooisk
Aamaoedr soxŇoer oek oinoeY Aamar oinoixlo vubono Haraoelm
Aamay Xooema oeH Xooema Aamar oinSŇQoraoetr badolozara
Aamay qo jonay oimoel Aamar pooeQ pooeQ paQor
Aamay Qakoet oed-na Aamar poran looey kŇ oexla oexlaoeb
Aamay daO oega bo’oel Aamar poran JaHa cay tuoim
Aamay oedaPŇ kooera Aamar poran JaHa cay (mayar oexla)
Aamay bĎazoeb JOoid Aamar paÕxana Jay
Aamay oebaoela na gaoiHoet Aamar aN oeJ
Aamay vuloet oidoet naIoeka Aamar aoeN govŇr oegapon
Aamay muoiţ Jooid Aamar aoeNr ’pooer cooel oeglo
Aamar Aoećg Aoećg oek Aamar aoeNr maoeC suza Aaoeq
Aamar Aoećg Aoećg(oicÕaćgoda) Aamar aoeNr manuP Aaoeq
Aamar AńzoodŇp Aamar oiyar qaya
Aamar Aoivmaoenr bodoel Aaj Aamar booen booen zorlo mukul
Aamar AĎazar vaoela Aamar baNŇ Aamar aoeN laoeg
Aamar Aapon gan Aamar Aoegacooer Aamar oibcar tuoim kooera
Aamar Aar Hooeb na oedoir Aamar oebla oeJ Jay sĎaC-oeblaoet
Aamar E Gooer Aaponaro kooer Aamar bYQa Joxon Aaoen
Aamar E poQ oetamar pooeQr oeQoek Aamar vaĆa pooeQr raĆa zulay
Aamar EI poQ-caOyaoetI Aamar vubon oeta Aaj Holo kaĆal
Aamar EI oirţo Daoil Aamar mon maoen na oidnorojonŇ
Aamar EI oirţo (oicÕaćgoda) Aamar mon oekmon kooer
Aamar EkoiT koQa bĎaoiS jaoen Aamar mon oecoey roy mooen mooen
Aamar koÍo tĎaoer Daoek Aamar mon tuoim, naQ
Aamar koÍo Hooet gan oek oinlo Aamar mon booel caI, ca I
Aamar kŇ oebdona oemar Aamar mon, Joxon jagooil na oer
Aamar oexla Joxon oiqlo Aamar mooenr oekaoeNr baIoer
Aamar oegazŐoillogon Elo Aamar mooenr bĎazon Guoec
Aamar Gur oeloegoeq Aamar mooenr maoeC oeJ gan baoej
Aamar jŇbono paÕo Učqooilya Aamar mooilLkabooen Joxon
Aamar jŇbono paÕo (SYama) Aamar maoeC oetamaoir maya
Aamar jŇŕNo pata Jabar oeblay Aamar maQa noto kooer
Aamar Æooel oin Aaoela Aamar malar fuoelr dooel
Aamar Zala gaoenr zara Aamar malar fuoelr dooel (coÎaoilka)
Aamar oidn furaoela Aamar oimlon laoig tuoim
Aamar oedasor oeJ jon Ooega taoer Aamar muoiţ Aaoelay Aaoelay

4
Aamar muoexr koQa oetamar Aaoim kan oepoet roI
Aamar Jooid oebla Jay oega booey Aaoim kaoer Daoik oega
Aamar Ja Aaoeq Aaoim sokol Aaoim kaoerO buoiC oen
Aamar Jabar oeblaoet Aaoim kŇ gan gabo oeJ
Aamar Jabar oeblay oipqu Daoek Aaoim kŇ bo’oel kooirbo
Aamar Jabar somoy Holo Aaoim oekbol oetamar dasŇ
Aamar oeJ Aaoes kaoeq Aaoim oekbol ful oejagabo
Aamar oeJ gan oetamar poroS paoeb Aaoim oekbolI IJWopono kooeroiq
Aamar oeJ oidn oevoes oegoeq Aaoim oekmon kooirya janabo
Aamar oeJoet sooer na mon Aaoim coÇolo oeH
Aamar oeJ sob oidoet Hooeb Aaoim caI tĎaoer
Aamar rat oepaHaoela Aaoim caoiHoet Eoesoiq Suzu Ekxaoin mala
Aamar lotar oQom mukul Aaoim oicÕaćgoda
Aamar oeSP raoignŇr oQom zuoeya Aaoim oicoin oega oicoin oetamaoer
Aamar sokol kĎaTa zonYo kooer Aaoim oejoen Suoen tobu vuoel
Aamar sokol duoexr odŇp Aaoim oejoen Suoen oibP
Aamar sokol oinoey booes Aaoiq Aaoim Æalbo na oemar batayooen
Aamar sokol rooesr zara Aaoim toxono oiqoelm mogono
Aamar sotY oimQYa sokolI vulaoey Aaoim taoerI xĎuoej oebĹaI
Aamar saHos Aaoim taoerI jaoin taoerI jaoin
Aamar suoer laoeg oetamar Haois Aaoim oeta buoeCoiq sob
Aamar oesanar baKla Aaoim oetamay Jooeta Suoinooeyoiqlam gan
Aamar Haoiroey-JaOya oidn Aaoim oetamar oeoem Hobo sobar
Aamar oiHyar maoeC Aaoim oetamaro sooećg oebĎoezoiq
Aamar HŘdoy Aaoij Jay Aaoim oetamaoir maoiTro konYa
Aamar HŘdoy oetamar Aapon Haoetr Aaoim oetamaoer kooirbo
Aamar HŘdoysomu—otŇoer Aaoim dŇn, Aoit dŇn
Aamaoer kooera jŇbondan Aaoim oinoiS oinoiS koto rooicbo
Aamaoer kooera oetamar bŇNa Aaoim oinoiSoidno oetamay
Aamaoer oek oinoib vaI Aaoim poQoevala Ek pooiQk
Aamaoer Dak oidlo oek Aaoim oifrbo na oer
Aamaoer tuoim AoeSP kooerqo Aaoim ful tuoiloet Eoelm
Aamaoer tuoim oikoesr qooel Aaoim boHu basonay aNpooeN caI
Aamaoer oidI oetamar Haoet Aaoim voy korbo na
Aamaoer paĹay paĹay oexoipoey Aaoim maoerr sagor paoiĹ oedbo
Aamaoer bĎazoib oetara Aaoim oimoeq Guoir
Aamaoer Jooid jagaoel Aaoij Aaoim Joxon oiqoelm Ańzo
AamaoerO kooera maŕjona Aaoim Joxon tĎar duyaoer
Aaoim Aaoiq oetamar sovar Aaoim Jabo na oega Amooin cooel
Aaoim AaSay AaSay Qaoik Aaoim oeJ Aar soIoet paoir oen
Aaoim Ekla cooeloiq E Aaoim oeJ gan gaI
Aaoim Eoelm taoir Øaoer Aaoim-oeJ sob oinoet caI

5
Aaoim rŐoep oetamay oevalabo na Aaoelay Aaoelakmoy kooer
Aaoim ‰aboNo-AakaoeS OI Aaoelar Amolo komolxaoin
Aaoim sońzYadŇoepr oiSxa Aasontooelr
Aaoim sob oinoet caI Aasa JaOyar pooeQr zaoer gan oegoey oemar
Aaoim soKsaoer mono oidoeyoiqnu Aasa-JaOyar maCxaoen
Aaoim IJWopoen rooeyoiq oevar AaPaĽ, oekaQa Hooet Aaj
Aaoim HŘdoeyoet poQ oekoeToiq AaPaĽsońzYa Gooinoey Elo
Aaoim HŘdoeyr koQa AaHa, Aaoij E bosoeÚ
Aaoim HŘdoeyr koQa (mayar oexla) AaHa, E kŇ AanoÝo
Aaoim oeHQay Qaoik Suzu AaHa, oek oega tuoim
AaoimI Suzu roInu baoik AaHa, oekmooen booizlo
Aay Aay Aay Aamaoedr Aćgooen AaHa, jaoig oepaHaoela oibvaborŇ
Aay Aay oer pagol, vuloib AaHa, oetamar sooećg aoeNr oexla
Aay tooeb soHocorŇ AaHa mooir mooir
Aay oetara Aay Aay oega Aaöan Aaoislo mooeHaĚsooeb
Aay oetara Aay (coÎaoilka)
Aay, ma, Aamar saoeQ I
Aay oer Aay oer sĎaoeCr ba Ičqa Jooeb Hooeb loIoeya
Aay oer oemara fosol kaoiT Ioečq!¯ Ioečq
Aay oela sojonŇ, sooeb IHaoedr kooera AaSŇŕbad
Aar koto dŐoer Aaoeq
Aar oik Aaoim qaĹbo oetaoer Ŋ top
Aar oekno, Aar oekno
Aar oedoir kooirs oen U Ŕ Ś top
Aar nooeH, Aar nooeH UÃolo kooera oeH Aaoij
Aar nooeH, Aar noy UoiF cooela, suoidn AaIlo
Aar na, Aar na, Exaoen Aar na Utol-zara badol Cooer
Aar naI oeJ oedoir Utol HaOya laglo Aamar gaoenr
Aar naI oer oebla UdaoisnŇ-oeboeS oiboedoiSnŇ
Aar oeroexa na AĎazaoer UdaoisnŇ oes oiboedoiSnŇ oek
Aaram-vaĆa Udas suoer UlooićgnŇ naoec roNoroećg
Aaoer, kŇ Eto vabona UoiĹoey Ùoja AçooevdŇ
Aaoera AaGat soIoeb Aamar
Aaoera Aaoera, ovu E Ţ top
Aaoera EkTu booesa tuoim E AaboroN Xoy Hooeb
Aaoera oikquxon naHoy booisoeya paoeS E Ańzokar DubaO oetamar
Aaoera caI oeJ, Aaoera caI E oekmon Holo mon
Aaoela Aamar, Aaoela Ooega E oik sotYo sokolI sotYo
Aaoela oeJ Aaj gan kooer E oik IJWopo
Aaoelak-oecara luoikoey Elo E kŇ E, E kŇ E
Aaoelaoekr EI Coŕnazaray E kŇ E oeGaro bon
Aaoelaoekr pooeQ, ovu E kŇ koruNa koruNamoyo
E kŇ oexla oeH suÝorŇ
E kŇ tŘía, E kŇ daHo
E kŇ oedoix
E kŇ labooeNY pŐŕNo aN

6
E kŇ sugońzooiHoelLal EI ‰abooeNr buoekr oivtor
E kŇ suzaroso Aaoen EI sokal oeblar badol-AĎazaoer
E kŇ HoroP oeHoir Ek oeDaoer bĎaza Aaoiq
E oeta oexla noy Ek faguoenr gan oes Aamar
E oeta oexla noy (mayar oexla) Eko sŐoeÕ bĎaoizyaoiq
E oeta noy oer korŇoiSSu Ek Haoet Or kŘpaN Aaoeq
E oidn Aaoij oekan‚ Gooer oega EkoiT nomoîaoer
E notun jońMo, notun jońMo EkTuku oeqĎaOya laoeg
E pooeQ Aaoim-oeJ oegoiq bar bar Ekoda kŇ jaoin oekan‚
E porobaoes rooeb oek Hay Ekoda tuoim, oioey
E paoer muxoro Holo oekka OI Ekoda aoet kuÉotoel
E vaĆa suoexr maoeC Ekoidn oicoen oenoeb taoer
E varooet raoexa ointYo Ekoidn Jara oemoeroiqlo
E vaoelabasar Jooid oidoet Ekbar oetara ma booilya Dak‚
E mooiNHar Aamay naoiH Ekbar booela, soxŇ, vaoelabaso
E oemaHo AaboroN xuoel Ekmooen oetar Ektaraoet
Eoebla Dak pooeĹoeq oekan‚xaoen Ekla bo’oes Eoek Eoek AnYomoen
E oeJ oemar AaboroN Ekla booes badol-oeSoeP
E AaboroN Xoy Hooeb Ekla b’oes oeHoera oetamar qooib
E poQ oegoeq oekan‚xaoen Eoik Ańzokar E
E Suzu Aloso maya Eoik Aakulota vuboen
EI Aasa-JaOyar oexyar kŐoel Eoik E suÝoro oeSava
EI UdasŇ HaOyar pooeQ pooeQ Eoik koruNa koruNamoyo
EI Ekla oemaoedr Eoik govŇr baNŇ Elo
EI koQaTa zooer raoixs Eoik maya, lukaO kaya
EI koQaTaI oiqoelm vuoel Eoik labooeNY pŐŕNo aN
EI koQaoiT mooen oeroexa Exon Aamar somoy Holo
EI kooerqo vaoela oinFur oeH Exon Aar oedoir noy, zor‚ oega
EI oeta oetamar Aaoelakoeznu Exon korbo kŇ bol‚
EI oeta oetamar oem, Ooega Exooin oik Holo oetamar
EI oeta vora Holo fuoel Exooena AĎazar rooeyoeq
EI oeta vaoela oeloegoiqlo Exooena oekno somoy naoiH Holo
EI buoiC oemar oevaoerr tara Exooena oeglo na AĎazar
EI oebla sooeb oimoel cooela Exooena oeGar vaoeĆ na oetar
EI mooiln boð qaĹoet Hooeb Exooena taoer oecaoex oedoix oin
EI oemŰmaoiqoedr GorqaĹa Eto AanoÝoÙoin UoiFlo
EI-oeJ kaoela maoiTr basa Eto Aaoela Æaoiloeyoeqa
EI-oeJ oetamar oem, Ooega Eto oidn oeJ booes
EI-oeJ oeHoir oega EtoXoeN buoiC Eoil
EI looivnu soćgo tobo Etooidn pooer oemaoer
EI Sorot-Aaoelar komolbooen Etooidn pooer, soxŇ
EI ‰aboN-oebla badol-Cora Etooidn buoiC naI

7
Eto ful oek oefaTaoel Eoesa Eoesa Eoesa aoeNr UĚsooeb
Eto roćgo oiSoexqo Eoesa Eoesa, Eoesa oioey
Etooidn tuoim, soxa, Eoesa, Eoesa, Eoesa oeH oŤbSax
Eoenqo OI oiSrŇP bokul Eoesa Eoesa Ooega SYamoqayaGono
Eoenoiq oemara Eoenoiq Eoesa Eoesa puruoePaÑmo
Eoenoiq oemara (kalmŘgoya) Eoesa Eoesa puruoePaÑmo (oicÕaćgoda)
Ebar AboguÍono oexaoela Eoesa Eoesa oifoer Eoesa
Ebar Aamay Dakoel dŐoer Eoesa Eoesa bosoÚo, zoratooel
Ebar UjaĹ kooer loO oeH Aamar Eso’ Eso’, bosoÚo (mayar oexla)
Ebar Elo somoy oer oetar Eoesa Eoesa oeH tŘíar jol
Ebar oeta oeJŰbooenr kaoeq Eoesa oega Eoesa bonoedbota
Ebar oetar mora gaoeĆ Eoesa oega, oeÆoel oidoey JaO
Ebar oetara Aamar Jabar oeblaoet Eoesa oega nŐton jŇbon
Ebar duhx Aamar AsŇm paQar Eoesa nŇpoboen
Ebar buoeCoiq soxa Eoesa Soroetr Amolo mooiHma
Ebar nŇrob kooer daO oeH Eoesa SYamolo suÝoro
Ebar oibdayoeblar sur Eoesa oeH Eoesa sojol Gono
Ebar buoiC oevalar Eoesa oeH gŘHoedbota
Ebar vaoisoey oidoet Hooeb Ţ Aaoes Ţ Aoit
Ebar oimlon-HaOyay-HaOyay OI oik Eoel AakaSpaoer
Ebar Jooemr duoeyar oexala oepoey OI mozur mux jaoeg mooen
Ebar raoiĆoey oeglo HŘdoygogon OI malotŇlota oedaoel
Ebar, soxŇ, oesanar mŘgo OI-oeJ CooeĹr oemoeGr
Emon Aar kotoidn cooel OI sagooerr oeZUoey oeZUoey
Emono oidoen taoer bola Jay
Emooin kooer Guoirbo dŐoer O top
Emooin ko’oerI Jay Jooid O AkŐoelr kŐl
Era poroek Aapono kooer O Aamar cĎaoedr Aaoela
Era suoexr laoig caoeH O Aamar oedoeSr maoiT
Eoer Xoma kooera O Aamar zYaoenrI zon
Eoer oivxaoir sajaoey O Aamar mon, Joxon jagooil na oer
Elo oeJ SŇoetr oebla O AaPaoeĽr pŐoiŕNma
Eoelm notun oedoeS O koQa oebaoela na taoer
Eso’ Eso’ bosoÚo, zoratooel O oik Elo, O oik Elo na
Eso’ Eso’ bosoÚo (oicÕaćgoda) O kŇ koQa bolo soxŇ
Eoesoiq oega Eoesoiq Ooek oekno kĎadaoil
Eoesoiq oega Eoesoiq (mayar oexla) O oekno cuoir ko’oer cay
Eoesoiq oiyotomo, Xomo oemaoer O oekno vaoelabasa janaoet
Eoesoiqnu Øaoer tobo O gan Aar gas‚ oen
Eoesoiqoel tobu Aaso naI O cĎad, oecaoexr jooelr
Eoesoeq sokoel koto AaoeS O cĎad, oetamay oedala
Eoesa Aamar Gooer O jooelr ranŇ
O oejanakŇ, kŇ suoex OI

8
O oeta Aar oifroeb na Ooega Aamar ‰aboNoemoeGr
O oedxoib oer vaI Ooega Eto oem-AaSa
O oedxa oidoey oeJ cooel oeglo Ooega kaĆal, Aamaoer kaĆal kooerqo
O oinFur, Aaoera oik baN Ooega oikoeSaro, Aaoij
O vaI kanaI, kaoer janaI Ooega oek Jay bĎaSooir bajaoey
O vaI, oedoex Ja Ooega jooelr ranŇ
O moÉrŇ, O moÉrŇ Ooega oeDoeka na oemaoer
O ma, O ma, O ma, oifoiroey oen Ooega, oetamar coXu oidoey
O oeJ maoen na mana Ooega, oetamra Joto paĹar
OI Amolo Haoet rojonŇ aoet Ooega oetamra sobaI vaoela
OI AĎaoix oer Ooega, oetara oek Jaoib paoer
OI Aaoela oeJ Jay Ooega tuoim poÇodoSŇ
OI Aasontooelr Ooega dooixno HaOya
OI Aaoes OI Aoit Ooega doyamoyŇ oecar
OI koQa booela soxŇ Ooega, oedoix AĎaoix
OI oik Eoel AakaSpaoer Ooega oedbota Aamar
OI oek Aamay Ooega nodŇ, Aapon oeboeg
OI oek oega oeHoes Ooega poeĹaoiSoin
OI janalar kaoeq booes Ooega, pooeQr saoiQ
OI oedx‚ pooiścoem oemG Ooega purobasŇ
OI oepaHaIlo oitoimroraoit Ooega bozŐ suÝorŇ
OI buoiC kaloŤbSaxŇ Ooega vagYoedbŇ oiptamoHŇ
OI vaĆlo Haoisr bĎaz Ooega ma, OI koQaI oeta vaoela
OI mozur mux jaoeg mooen Ooega oeSfaoilbooenr
OI mozur mux jaoeg (mayar oexla) Ooega soxŇ, oedoix oedoix
OI moroeNr sagorpaoer Ooega soxŇ, oedoix (mayar oexla)
OI moHamanobo Aaoes Ooega sĎaOtaoil oeqoel
OI malotŇlota oedaoel Ooega SaÚo paPaNmuroit
OI oemG kooer buoiC Ooega oeSaoena oek bajay
OI-oeJ CooeĹr oemoeGr Ooega suÝor, Ekoda kŇ jaoin oekan‚
OI oer torŇ oidlo Ooega IJWopoIJWorŐoipNŇ
OI Suoin oeJno coroNÙoin Ooega HŘdoyoboenr oiSkarŇ
Ooik soxa, oekno oemaoer Ooedr koQay zĎada laoeg
Ooik soxa, muqo AĎaoix Ooedr bĎazon JotoI Soţo
Ooek qĎuoeya na, qĎuoeya na Ooedr saoeQ oemlaO Jara
Ooek zooiroel oeta zora OoeFa OoeFa oer oibfooel ovat
Ooek bol‚, soxŇ, bol‚ OoeFa oer mooilnomux
Ooek booela, soxŇ (mayar oexla) Or vab oedoex oeJ pay Haois
Ooek bĎaoizoib oek oer Or maoenr E bĎaz TuToeb
Ooek oebaCa oeglo na Ora AkarooeN coÇol
Ooega Aamar oicro-Aoecna poroedSŇ Ora oek Jay
Ooega Aamar aoeNr Fakur Ooer, Aagun Aamar vaI

9
Ooer Aay oer tooeb koto oeDoek oeDoek jagaIqo
Ooer, Aamar mon oemoetoeq koto oidn EkosaoeQ oiqnu
Ooer Aamar HŘdoy Aamar koto oeJ tuoim mooenaHoro
Ooer, kŇ Suoenoiqs Guoemr kotobar oevoeboiqnu
Ooer oek oer Emon jagay koQa oekas‚ oen oela raI
Ooer gŘHobasŇ oexal‚ kodoeèrI kanon oeGoir
Ooer oicÕooerxaoeDaoer kooeÍ oinoelm gan
Ooer jagaoeya na kooeb Aaoim baoiHr Hooelm
Ooer CoĹ oenoem Aay koborŇoet ful Sukaoela
Ooer CoĹ oenoem(oicÕaćgoda) kooeb tuoim Aasoeb bo’oel
Ooer, oetara oenI ba koQa komolbooenr mozuporaoij
Ooer, oetara Jara Sunoib na kooeHa kooeHa oemaoer
Ooer, nŐton Juoegr kaoeq Aaoeq oedoixoet na paO
Ooer pooiQk, Ooer oeoimk kaoeq Aaoeq oedoixoet (mayar oexla)
Ooer ojapooit, maya oidoey kaoeq oiqoel, dŐoer oegoel
Ooer bokul, parul, Ooer Sal-oipyaoelr bon kaoeq oiqoel, dŐoer (mayar oexla)
Ooer vaI, fagun oeloegoeq kaoeq tar JaI Jooid
Ooer vaI, oimQYa oevoeba na kaoeq oeQoek dŐr rooiclo
Ooer vŇru, oetamar Haoet naI kaoeq Jooeb oiqlo
Ooer maoiC, Ooer Aamar kaj oenI, kaj oenI ma
Ooer Jay na oik jana kaj oevalabar oek
Ooer, oeJoet Hooeb kĎadar samay Ařpo Ooer
Ooer oiSkol, oetamay oekaoel ko’oer kĎadaoel tuoim oemaoer
Ooer sabzanŇ pooiQk kĎaoidoet Hooeb oer
Ooela oeroex oed soxŇ kaßaHaoisr-oedal-oedalaoena
Ooela oeroex oed (mayar oexla) kamona kooir EkaoeÚ
Ooela oeSfaoil, Ooela oeSfaoil kar oecaoexr caOyar HaOyay
Ooela soI, Ooela soI kar bĎaoiS oinoiSoevaoer
OoeH jŇbonbolLov kar oimlono caO
OoeH doyamoy, oinoixlo-Aa‰oy kar oeJno EI mooenr oebdon
OoeH nobŇn AoitoiQ kar Haoet EI mala oetamar
OoeH suÝoro, momo gŘoeH kar Haoet oeJ zora oedbo
OoeH suÝoro, mooir kal raoetr oebla gan Elo oemar mooen
kal sokaoel UFbo
k top kalŇ kalŇ booela oer Aaj
koxon oidoel poraoey kaoelr mooiÝra oeJ sodaI
koxon badol-oeqĎaOya kaoela oemoeGr GoTa Gonay
koxon oeJ bosoÚo oeglo kaHar golay poraoib gaoenr rotonHar
kooiFno oebdonar taposo kaHaoer oeHoirlam
kooiFn oelaHa kooiFn Guoem oikqu bolbo bo’oel
koto Ajanaoer janaIoel tuoim oikquI oeta Holo na
koto koQa taoer oiqlo booiloet oikoesr Dak oetar oikoesr
koto kal rooeb bol’

10
kŇ koQa booils tuI oekoeToeq Eoekla oibrooeHro oebla
kŇ kooirbo booela, soxa oekoeToeq Eoekla (oicÕaćgoda)
kŇ kooirya saoizoel AsazY oekno Aamay pagol kooer Jas
kŇ gabo Aaoim, kŇ Sunabo oekno Eoil oer
kŇ oeGar oinSŇQ oekno oega Aaponmooen
kŇ jaoin kŇ oevoebqo oekno oega oes oemaoer
kŇ oedaP kooeroiq oekno oecoey Aaqo oega ma
kŇ oedaoeP bĎaoizoel oekno oecaoexr jooel
kŇ Ùooin baoej oekno jaoeg na, jaoeg na
kŇ paI oin taoir oiHsab oekno zooer raxa
kŇ ful Cooirlo oekno oetamra Aamay Daoeka
kŇ booilnu Aaoim oekno noyon Aapoin oevoes Jay
kŇ booiloel, kŇ Suoinlam oekno oinoeb oeglo baoit
kŇ oebdona oemar jaoena oekno pańQo, E coÇolota
kŇ voy Avoyozaoem, tuoim moHaraja oekno bajaO kĎakono konokono
kŇ vaoibqo naQ oekno baNŇ tobo naoiH Suoin
kŇ oeJ vaoibs tuI AnYomoen oekno JaoimnŇ na oeJoet jagaoel na
kŇ raoigNŇ bajaoel HŘdoey oekno oeJ mono oevaoel
kŇ sur baoej Aamar aoeN oekno raja, Daoiks oekno
kŇ Holo Aamar! buoiC ba oekno oer EI duyarTuku par
kusuoem kusuoem coroNoicò oekno oer EtoI Jabar ľWora
kŐl oeQoek oemar gaoenr tooir oekno oer źaoiÚ Aaoes
kŘíkooil Aaoim taoerI booil oekno oer cas oifoer oifoer
oek Aamaoer oeJno Eoenoeq Daoikya oekno sara oidn zŇoer zŇoer
oek Elo Aaoij E oeGar oekbol Qaoiks sooer
oek Elo Aaoij (kalmŘgoya) oekmooen oifoirya JaO
oek Eoes Jay oifoer oekmooen raoixoib oetara
oek oega AÚorotoro oes oekmooen Suoizbo booela
oek UoeF Daoik momo oekHo kaoera mon buoeC na
oek Daoek Aaoim kovu oeka tĎuHu oebalooib oemay
oek Daoek. Aaoim kovu (mayar oexla) oekaQa oiqoil sojonŇ oela
oek tuoim oega xuoilyaqo oekaQa baIoer dŐoer
oek jaointo tuoim Daoikoeb oekaQa oeJ UzaO Holo
oek jaoen oekaQa oes oekaQa Hooet baoej oemooebdona
oek oidlo Aabar AaGat oekaQa Hooet Sunoet oeJno paI
oek booel ‘JaO JaO’ oekaQaO Aamar Haoiroey JaOyar
oek booeloeq oetamay, bĎozu oekaQa lukaIoel
oek booisoel Aaoij oekaQay Aaoela, oekaQay Ooer
oek Jay AmŘtzamJaÕŇ oekaQay juĹaoet Aaoeq
oek oeJoetoiqs, Aay oer oekaQay tuoim, Aaoim
oek) roĆ lagaoel booen booen oekaQay oifoirs porom oeSoePr
oek oer OI Daoikoeq oekaQay oes UPamoyŇ

11
oekan‚ AporŐp IJWoeŕgr govŇr rojonŇ naoimlo HŘdoey
oekan‚ AJaoicto AaSar Aaoela govŇr raoet vooiţvooer
oekan‚ Aaoelaoet aoeNr odŇp gorobo momo Hooerqo, ovu
oekan‚ oexpa ‰aboN quoeT goHono kusumkuÉo-maoeC
oekan‚ oexla oeJ oexlbo goHono Gono qaIlo
oekan‚ goHono ArooeNY goHono Gono booen
oekan‚ qolona E oeJ goHono raoet ‰aboNozara
oekan‚ oedbota oes goHoen goHoen Ja oer oetara
oekan‚ oedbota oes (oicÕaćgoda) goHoen goHoen Ja oer (kalmŘgoya)
oekan‚ puraton aoeNr Taoen ga soxŇ, gaIoil Jooid
oekan‚ bĎazoenr gRoińQ gaO bŇNa bŇNa, gaO oer
oekan‚ bĎazoenr gRoińQ(SYama) gan Aamar Jay oevoes Jay
oekan‚ vŇruoek voy oedxaoib gaoen gaoen tobo bońzono
oekan‚ Suvoxoen Uoidoeb gaoenr Cornatolay
oekan‚ oes CooeĹr vul gaoenr oivtor oidoey Joxon
oekan‚ sudŐr Hooet Aamar gaoenr Daoil oevaoer oed oega
oekalaHol oeta baroN Holo gaoenro oevlay oebla Aoeblay
Xoto Joto Xooit Joto ganguoil oemar oŤSbaoelrI dol
XoeN XooeN mooen mooen(oicÕoćgoda) gaoenro suoerro Aasonoxaoin
Xoma kooera ovu gabo oetamar suoer
Xoma kooera oemaoer soxŇ gaoey Aamar pulok laoeg
Xoma kooera oemaoer (kalmŘgoya) oigyaoeq oes oidn oeJ
Xooimoet paoirlam na guru guru guru guru Gono oemG
Xuzaŕto oem tar gurupoed mon kooera
źaÚo bĎaoiSr oeSP raoigNŇ oeglo oeglo oinoey oeglo
źaÚo Joxon AamRokoilr kal oeglo oega oifoirlo na
źaoiÚ Aamar Xoma kooera oegazŐoilgogoen oemoeG
kĎaTabonoibHaoirNŇ oegapono koQaoiT rooeb na
kĎaoipoeq oedHolota oegapon aoeN Ekla manuP
oegalap ful fuoiToey
x g G Ć top oegalap oeHaQa fuoiToey
xorobayu boy oeboeg gRamqaĹa OI raĆa maoiTr
xĎacar paoix oiqlo Gooeroet çomor Elo
xuoel oed toroNŇ GaoeT booes Aaoiq Aanmona
oexla kor‚, oexla kor‚ Gum oekno oenI oetarI oecaoex
oexlaGor bĎazoet oeloegoiq Guoemr Gono goHon Hooet oeJmon Aaoes IJWop
oexlar qooel saoijoey Aamar Guoemr Gono goHono Hooet (coÎaoilka)
oexlar saoiQ, oibdayØar oeGar duhoex jaoignu
oexaoela oexaoela Øar oeGara rojonŇ, E oemaHoGonoGoTa
xYapa tuI Aaoiqs Aapon Gooer mux mooiln oedoex
gogoen gogoen Aaponar mooen
gogoen gogoen zay HĎaoik c q j C top
gońzo oerxar pooeńQ oetamar oecaoexr Aaoelay oedoexoiqoelm

12
cooeX Aamar tŘía Ooega io qßo oiSkol paoey oinoey
cooeX Aamar tŘía (coÎaoilka) oiqlo oeJ poraoenr
copolo tobo nobŇno AĎaoix duoiT oiqoel oekaQa booela
coroNo zooiroet oidoeya oega quoiTr bĎaoiS bajolo oeJ OoI
coroNÙooin Suoin tobo jogoto juoeĹ Udar suoer
coroNoerxa tobo oeJ pooeQ jogoet AanoÝoJoeÄ
coracor sokolI oimoeq maya jogoet tuoim raja
cĎad Haoesa, Haoesa jogoetr puoeraoiHt tuoim
cĎaoedr Haoisr bĎaz oevoeĆoeq jonogoNomono-Aoiznayok joyo
col‚ col‚ vaI jononŇ, oetamar koruN coroNxaoin
col‚ col‚ vaI (kalmŘgoya) jononŇr Øaoer Aaoij OI Suno
cooil oega, cooil oega joy kooer tobu voy oekno oetar
cooel qooelaqooela nodŇzara joy joy joy oeH joy oejYaoitŕmoy
cooel Jaoib EI Jooid oetar joyo joyo tasobKS-AbotKso
cooel Jay mooir Hay joy joy poroma oinškŘoit
cooeloeq quoiTya polatoka oiHya joyo tobo oiboicÕ AanoÝo
cooeloeq toroNŇ osadpoboen joy tobo oeHak joy
cooela cooela, cooela cooela joyo oŤvrobo, joyo Sćkoro
cooela oinyom mooet joyo rajoraoejSWoro
cooela JaI, cooela, JaI joyo oeHak, joyo oeHak
caoiH na suoex Qaoikoet oeH joyoit joy joy rajon‚
caoiHya oedoexa rooesr oesRaoet joyoJaÕay JaO oega
oicÑo Aamar Haraoela Aaj jorojoro aoeN, naQ, booirPon
oicÑo oippaoisto oer jol Eoen oed, oer baqa
oicoinoel na Aamaoer oik jol daO Aamay
oicrooidboso nobo mazurŇ jooel-oeDaba oickon SYamol
oicro-puraoena cĎad joĹaoey Aaoeq baza
oicrobońzu oicrooinŕvoro jag’ AalosoSoyonoiblog
oicrosoxa, oeqoeĹa na jago’ jago’ oer jago’ soćgŇto
oicĎoeĹton Hoŕton Iîabon jaoeg naQ oejaqonaraoet
cuoir Hooey oegoeq rajoekaoeP jaoeg naQ oejYaĚIJaraoet
oecna fuoelr gońzooesRaoet jaoega oinŕmolo oenoeÕ
oŤcÕopoboen momo oicÑoboen jagoroeN Jay oibvaborŇ
oecax oeJ Ooedr quoeT cooel jaoigoet Hooeb oer
qaya GonaIoeq booen jaoeg oin Exoena
qaĹ|‚ oega oetara qaĹ|‚ oega jaoega AalosoSoyonoiblog
qaĹbo na vaI jaoega oeH ru—o
oiq oiq, kuĚoist kurŐp jagRoto oibSWoekalaHolo-maoeC
oiq oiq, oecaoexr jooel jaoin oega, oidn Jaoeb
oiq oiq, mooir laoej jaoin jaoin tuoim Eoesqo E pooeQ
oiq oiq soxa, kŇ kooiroel jaoin jaoin oekan‚ Aaoid kal
oiqßo patar sajaI toroNŇ jaoin jaoin oetamar oeoem sokol

13
jaoin, jaoin Holo Jabar Aaoeyajon Zaoeka oer mux
jaoin tuoim oifoer Aaoisoeb
jaoin oetamar Ajana naoiH oega t Q top
jaoin oetamar oeoem sokol topoiIJWnŇ oeH zoroNŇ
jaoin naI oega sazon oetamar tooepr taoepr bĎazon
jaoin oeH Jooeb ovat Hooeb tobo Amolo poroSroso
jŇbon Aamar coloeq oeJmon tobo oemo suzarooes
jŇbon Joxon oiqlo fuoelr tobo oisKHasooenr Aason Hooet
jŇbono Joxono Sukaoey Jay tobu paoir oen sĎoipoet
jŇbonomoroeNr sŇmana qaĹaoey tobu mooen oeroexa
jŇbooen Aaj oik oQom tooeb Aay sooeb Aay
jŇbooen Aaj oik (mayar oexla) tooeb oeSP kooer daO
jŇbooen Aamar Joto AanoÝo torŇ Aamar HoFaĚ Duoeb Jay
jŇbooen E oik oQomo bosoÚo torŇoet pa oidI oin Aaoim
jŇbooen poromo logono torutoel oiqßobŘÚo
jŇbooen poromo logono (SYama) toruN aoetr AruN AakaS
jŇbooen Joto pŐja Holo na taI oetamar AanoÝo Aamar
jŇbooenr oikqu Holo na taI oeHak tooeb taI oeHak
oejoena oemo oicroŚNŇ tar AÚo naI oega oeJ
oejoena oemo oicroŚNŇ(SYama) tar oibdayoeblar malaxaoin
oejanakŇ, kŇ suoex OI tar Haoet oiqlo Haoisro fuoelr Har
Æol‚ Æol‚ oicta taoer oekmooen zooiroeb
Æooel oin Aaoela taoer oekmooen zooiroeb (mayar oexla)
Com‚ Com‚ Gono Gono taoer oedxaoet paoir oen oekno
Cora pata oega, Aaoim taoer oedxaoet paoir oen (mayar oexla)
Cooer Cooera Cooera vadorbador taoer oedoeHa oega
CooeĹ Jay UoeĹ Jay oega taoera taoera, Hooir, dŇnojoen
Cooera-Cooera Cooera-Cooera Cooer tĎaHar AanoÝozara
Coro Coro roţo Cooer tĎaHar AsŇm moćgoloelak
CoroCoro booiroeP tĎaHaoer Aarooit kooer
CĎakĹa cuoelr oemoeyr koQa oitoimro-AboguÍoen
oitoimroduyar oexaoela
T F DZ N top oitoimrooibvaborŇ kaoeT
FakurmoSay oedoir na soy oitoimromoyo oinoibĹ oinSa
Dakbo na, Dakbo na Amon kooer tuI Abak ko’oer oidoil
Daoikqo oek tuoim taoipto tuI oekbol Qaoiks sooer
Daoikqo Suoin jaoignu ovu tuI oefoel Eoesoiqs kaoer
Daoiklo oemaoer jagar saoiQ tuI oer bosoÚosomŇroN
Daoek bar bar Daoek tuoim AoitoiQ
Daoeka oemaoer Aaoij E tuoim Aaqo oekan‚ paĹa
Duoib AmŘtopaQaoer tuoim Aapooin jagaO oemaoer
oeDoekoeqn oiyotomo tuoim Aamay koroeb moïo oelak
oeDoeka na Aamaoer, oeDoeka na tuoim Aamaoedr oipta

14
tuoim Aamay oeDoekoiqoel oetama laoig, naQ, jaoig
tuoim IÞomoiNr Har oetamra Ja booela taI booela
tuoim ŔPar oesanar oibÝu oetamra Haoisya booiHya cooilya JaO
tuoim EkTu oekbol bosoet oidoeya oetama laoig Ja kooeroiq
tuoim Ekla Gooer booes booes oetamaoedr Eoik çaoiÚ
tuoim E-par O-par koro oetamaoedr dan JooeSr Dalay
tuoim Ebar Aamay looeHa oetamay Aamay oimlon Hooeb b’ooel
tuoim kaoeq naI bo’oel oetamay oikqu oedbo booel
tuoim oik Eoesqo oemar Øaoer oetamay gan oeSanabo
tuoim oik oekbolI qooib oetamay oecoey Aaoiq booes
tuoim oikqu oidoey JaO oetamay oedoex mooen laoeg
tuoim oek oega, soxŇoer oetamay notun kooer pabo bo’oel
tuoim oekmon kooer gan kooera oetamay Jotoen raoixbo
tuoim oekan‚ kanooenr ful oetamay sajabo Jotoen
tuoim oekan‚ pooeQ oeJ Eoel oetamar AsŇoem aNomon looey
tuoim oekan‚ vaĆoenro pooeQ oetamar AanoÝo OI oega
tuoim xuoiS Qako oetamar AanoÝo OI Elo Øaoer
tuoim oeqoeĹ oiqoel vuoel oetamar Aamar EI oibrooeHr
tuoim jaoigqo oek oetamar Aason patbo oekaQay
tuoim oeta oesI oetamar Aason SŐnY Aaoij
tuoim jaoena, Ooega AÚŕJamŇ oetamar EI mazurŇ qaoipoey
tuoim Dak oidoeyqo oekan‚ sokaoel oetamar kooiT tooeTr zooiT
tuoim zonY zonY oeH oetamar koQa oeHQa oekHo oeta
tuoim nobo nobo rŐoep oetamar kaoeq E bor maoig
tuoim pooiĹoetqo oeHoes oetamar kaoeq oedaP kooir naI
tuoim bońzu, tuoim naQo oetamar kaoeq SaoiÚ cabo na
tuoim baoiHr oeQoek oidoel oetamar oexala HaOya laoigoey
tuoim oemar paO naI pooircoy oetamaro gŇoit jagalo şMŘoit
tuoim Joto var oidoeyqo oetamar oegapono koQaoiT, soxŇ,
tuoim oeJ Aamaoer caO oetamar duyar oexalar Ùoin
tuoim oeJ Eoesqo oemar voboen oetamar oedxa pabo bo’oel Eoesoiq
tuoim oeJ oecoey Aaqo oetamar Øaoer oekno Aaois
tuoim oeJ suoerr Aagun laoigoey oidoel oetamar noyon Aamay baoer baoer
tuoim oeJoeya na Exooin oetamar nam jaoin oen
tuoim rooeb nŇrooeb HŘdoey momo oetamar potaka Jaoer daO taoer
tuoim sońzYaro oemGomala oetamar paoeyr tolay oeJno oega roĆ
tuoim suÝor, oeJŰbonoGono oetamar pŐjar qooel
tuoim HoFaĚ-HaOyar oetamar oeoem zonYo koro
tuoim oeH oeoemr rooib oetamar oeoemr bŇoeŕJ
tŘíar SaoiÚ oetamar bas oekaQa oeJ pooiQk
tŘíaro SaoiÚ (oicÕaćgoda) oetamar bŇNa Aamar mooenamaoeC
oetalon-namon oipqon-samon oetamar bŇNay gan oiqlo

15
oetamar oŤbSaoex oiqlo daO oeH Aamar voy oevoeĆ
oetamar vubonoejaĹa Aasonxaoin dĎaĹaO Aamar AĎaoixr Aaoeg
oetamar mooenr EkoiT koQa Aamay booela dĎaĹaO, oekaQa cooela
oetamar oemaHon rŐoep dĎaĹaO, mon, AnoÚo bRóaÎo-maoeC
oetamar rooiĆn patay oilxbo dĎaĹaO, maQa xaO
oetamar oeSoePr gaoenr oerS dĎaoiĹoey Aaqo tuoim Aamar gaoenr O paoer
oetamar sur Sunaoey daruN AoigbaoeN oer
oetamar suoerr zara Cooer oeJQay oidnguoil oemar oesanar xĎacay
oetamar oesanar Qalay sajabo Aaj oidn Abosan Holo
oetamar Holo Suru oidn pooer Jay oidn
oetamar Haoetr AruNoelxa oidn furaoela oeH sKsarŇ
oetamar Haoetr raxŇxaoin oidn Jooid Holo Abosan
oetamaoir Ičqa HoUk pŐŕNo oidno Jay oer oidno Jay
oetamaoir oegoeH paoilqo oeIJoeH oidnooeSoeP bosoÚo Ja
oetamaoir Cornatolar oinŕjoen oidnooeSoePr raĆa mukul
oetamaoir tooer, ma oidoenr oibcar kooera
oetamaoir nam bolbo oidoenr oeblay bĎaoiS oetamar
oetamaoir naoem noyon oemoilnu oidoey oegnu bosoeÚro
oetamaoir mozuro rŐoep oidnaÚooeblay
oetamaoir raoigNŇ jŇbonokuoeÉ oidoenr pooer oidn oeJ oeglo
oetamaoir oesbok kooera oeH oidoenr oibcar kooera
oetamaoer jaoin oen oeH oidboso rojonŇ Aaoim oeJno kar
oetamaoerI kooiryaoiq jŇbooenro oidboso rojonŇ Aaoim oeJno (mayar oexla)
oetama-laoig, naQ, jaoig dŇnHŇn baoilkar saoej
oetama-HŇn kaoeT oidboso dŇp oinoeb oegoeq momo
oetar Aapon jooen qaĹoeb dŇŕGo jŇbonopoQ
oetar oegapon aoeN Ekla manuP duI Haoet kaoelr mooiÝra
oetar aoeNr ros oeta duI HŘdoeyr nodŇ EkoÕo
oetar oivtooer jaoigya duIoiT HŘdoey EkooiT Aason
oetar oiSkol Aamay oibkol duhx E noy, sux nooeH oega
oetara booes gĎaoiQs mala duhx oidoey oemTabo duhx oetamar
oetara oeJ Ja booils vaI dux oidoeyqo, oidoeyqo Xooit naI
oetara Suoins oin oik duhx Jooid na paoeb oeta
Qakoet Aar oeta paroil oen ma duhx oeJ oetar noy oer
QamaO oiroimoik-oiCoimoik duhxraoet oeH naQ
Qaoema Qaoema duoexr koQa oetamay booilbo na
duhoexr oitoimoer Jooid
d z top duhoexro boroPay cooeXro jol
doI caI oega, doI caI duoexr oeboeS Eoesqo bo’oel
dooixn-HaOya jaoega jaoega duoexr oimlon TuoiTbar
doya kooera AnaQaoer duhoexr Jćgo-Anolo-Æoloen
doya kooera, doya kooera dujoen Ek Hooey JaO
doya oidoey Hooeb oega

16
dujoen oedxa Holo zŇoer zŇoer zŇoer boO
dujoen oeJQay oimoiloeq oesQay zŇoer zŇoer aoeN Aamar
duoiT aN Ek FĎaI tuoim zŇoer bońzu, oega, zŇoer
duyar oemar poQopaoeS zŐsoro jŇbooenro oegazŐoiloet
duyaoer daO oemaoer raoixya Ùoinlo Aaöan mozur goéŇr
dŐroedSŇ oesI raxal oeqoel
dŐr rojonŇr IJWopon laoeg n top
dŐoer oekaQay dŐoer nodŇpaoerr EI AaPaoeĽr
dŐoer dĎaĹaoey Aaoeq noyon oetamaoer pay na oedoixoet
dŐoerro bońzu suoerro dŐtŇoer noyon oemoel oedoix
oed oetara Aamay nobo AanooeÝ jaoega
oed oetara Aamay(oicÕaćgoda) nobo kuÝozobolodolosuSŇtola
oed pooeĹ oed Aamay oetara nobo nobo polLoboraoij
oed oela, soxŇ, nobo boĚsooer kooirlam poN
oedOya oenOya oifoiroey-oedOya nobo bosoeÚr daoenr
oedx‚ oedx‚, duoeTa paoix nobo bosoeÚr daoenr (coÎaoilka)
oedxbo oek oetar kaoeq Aaoes nobojŇbooenr JaÕapooeQ
oedxa na-oedxay oemSa nooim nooim coroeN
oedxaoey oed oekaQa Aaoeq nooim nooim, varotŇ
oedoex Ja, oedoex Ja nooema, nooema, nooema koruNaGono
oedoexa OI oek Eoesoeq noema, noema, noema tuoim XuzaŕtojonoSoroNYo
oedoexa oecoey oedoexa nooema nooema, tuoim suÝorotomo
oedoexa, Sukotara AĎaoix nooema, nooema oinŕdoy Aoit
oedoexa, soxa, vul kooer nooema nooema SocŇoictoroÉono
oedoexa oeHa Fakur nooema nooema, oeH oŤbragŇ
oedbota oejoen dŐoer roI nooema JÛo, nooema JÛo
oedbaoizoedb moHaoedb noy E mozur oexla
oedS oedS nooiÝto kooir noyon oeqoeĹ oegoel cooel
oedoeS oedoeS çooim tobo noyan vaoislo jooel
oŤdoeb tuoim koxon oenSay noHo mata, noHo konYa
oedaoel oeoemr oedalon-cĎapa nooeH nooeH, E nooeH
oedaPŇ kooirbo na na, oikquI Qakoeb na
oedaPŇ kooera Aamay na-gan-gaOyar dol
Øaoer oekno oidoel naĹa na oega, EI oeJ zula
zooen jooen Aaoiq joĹaoey na caoiHoel Jaoer paOya Jay
zor‚ zor‚, OI oecar na jaoin oekaQa Elum
zoroNŇ dŐoer oecoey na, na oega na
zoroNŇr gogoenro na na na bońzu
zora oidoeyoiq oega Aaoim AakaoeSro paoix na na, vul oekaoera na oega
zora oes oeJ oedy naI na booel Jay paoeq oes
zora oes oeJ oedy naI(SYama) na booel oeJoeya na cooel
zay oeJno oemar sokol vaoelabasa na bĎacaoeb Aamay Jooid
na buoeC kaoer tuoim

17
na buoeC kaoer tuoim (mayar oexla) oinoiS na oepaHaoet jŇbonoodŇp
na oeJoeya na, oeJoeya naoeka nŇrobo rojonŇ oedoexa mogo
na oer, na oer, voy korbo na nŇrooeb Aaqo oekno
na oer, na oer, Hooeb na oetar nŇrooeb Qaoiks, soxŇ
na soxa, mooenr bYQa oekaoera na nŇrooeb Qaoiks, soxŇ(SYama)
na sojonŇ, na nŇlo-AÉonoGono
naI naI naI oeJ baoik nŇl AakaoeSr oekaoeN oekaoeN
naI naI voy, Hooeb Hooeb nŇl oidgooeÚ OI fuoelr
naI ba Eoel Jooid somoy naI nŇl noboGoen AaPaĽogogoen
naI ba Daoeka roIbo oetamar Øaoer nŇlaÉonoqaya
naI voyo, naI voyo nŐton pooeQr pooiQk Hooey
naI Jooid ba Eoel tuoim nŐtono aN daO, aNsoxa
naI roso naI nŐpuro oeboej Jay oiroinoiroin
nac‚ SYama, taoel taoel nŘoetYr taoel taoel
naQ oeH, oempooeQ sobo oenHaoera, oela soHocorŇ
nam looeHa oedbotar nYay AnYay jaoin oen
narŇro looilto oelavono lŇlay
narŇro looilto oelavono (oicÕoćgoda) p f top
naHoy oetamar Ja Hooeyoeq poQ Exoena oeSP Holo na
oinkooeT oedoixbo oetmaoer poQ oecoey oeJ oekoeT
ointY oetamar oeJ ful poQ oidoey oek Jay oega
ointYo nobo sotY tobo poQ vuoeloiqs sooitY
ointYo sooetY oicÚono poQoHara tuoim pooiQko oeJno oega
oin—aHara raoetr E gan bĎazbo poQoHara tuoim pooiQko (mayar oexla)
oinoibĹ AÚorotoro bosoÚo pooiQk poran, col‚
oinoibĹ Ama-oitoimro Hooet pooiQk oemoeGr dol oejaoeT
oinoibĹ Gono AĎazaoer pooiQk oeH OI-oeJ cooel
oinoibĹ oemoeGr qayay pooeQ cooel oeJoet
oinvŘto aoeNr oedbota pooeQ oeJoet oetamar saoeQ
oinoemoePro tooer Soroem pooeQ oeJoet oeDoekoiqoel
oinoemoePro tooer (mayar oexla) pooeQr oeSP oekaQay
oinoey Aay kŘpaN porobasŇ, cooel Eoesa Gooer
oinŕjon raoet oinhSoŋdo coroNopaoet paoix Aamar nŇoeĹr paoix
oinŕmolo kaÚo, nooema oeH paoix booel, cĎapa, Aamaoer kO
oinSa-Abosaoen oek oidlo pagol oeJ tuI, koÍ vooer
oinSar IJWopon quTlo oer pagla HaOyar badol-oidoen
oinoiSoidn caoeHa oer pagooilnŇ, oetar laoig
oinoiSoidn vorsa raoixs paoeq oecoey booes
oinoiSoidn oemar poraoen paoeq sur vuoil EI voy Hoy
oinSŇQraoetr aN patar oevla vasaI nŇoer
oinSŇQoSoyoen oevoeb raoix paÕxana Jay Jooid Jak
oinSŇoeQ kŇ kooey oeglo mooen padoaoeÚ rax’ oesbooek
pańQo, Exoena oekno Alooisto

18
pańQo tuoim, pańQjooenr ovu oetama laoig
pańQopaoixr oirţo kulay ovu oetamar bŇNa oeJmooin
paoey pooiĹ oeSaoena vaI ovu, booela booela kooeb
paroib na oik oeJag oidoet EI ooemaoed Zaoilya oidnu mon
oiptar duyaoer dĎaĹaIya oloynacon nacoel Joxon
oipnaoekoet laoeg Tćkar oHorŇ, Ooega oHorŇ
oippasa Hay naoiH oimoiTlo oHoroeSoePr Aaoelay raĆa
pub-sagooerr par Hooet aćgooeN oemar oiSrŇPSaxay
pubo-HaOyaoet oedy oedala aN cay coXu na cay
puratonoek oibday oidoel na aN oinoey oeta soT‚oekoiq
puraoena jaoinya oecoeya na Aamaoer aN oinoey oeta soT‚oekoiq (kalmŘgoya)
puraoena oesI oidoenr koQa aNo vooiroey tŘPa Hooiroey
purŇ Hooet paoiloeyoeq aoeN xuoiSr tufan UoeFoeq
pušpo oidoey maoera Jaoer aoeN gan naI
pušpo fuoeT oekan‚ aoeNr aN jaoigoeq
pušpbooen pušpo naoiH oioey, oetamar oeZĎoik
pŐŕN-AanoÝ pŐŕNmoćgolorŐoep oem Eoesoiqlo oinhSoŋdocoroeN
pŐŕNocĎaoedr mayay Aaoij oemopaoeS zora pooeĹoeq
pŐŕNo aoeN cabar JaHa oemanooeÝ raoexa pŐŕN
pŐŕbogogonvaoeg oeoem aoeN gaoen gooeńz
pŐŕbacooelr paoen takaI oeoemro oejayaoer
oepoeyoiq Avoyopodo oeoemro oejayaoer(SYama)
oepoeyoiq quoiT, oibday oeoemro fĎad pata vuboen
oepoeyoiq sońzan tobo oeoemro fĎad pata (mayar oexla)
oepaHaoela oepaHaoela oibvaborŇ oeoemro oimlonoidoen
oepaĹa mooen Suzu oepaĹa fol folabar AaSa Aaoim
oepŰP oetaoedr Dak oidoeyoeq fagun-HaOyay rooeĆ rooeĆ pagol
oxoro topontaoep fagun, HaOyay HaOyay kooeroiq
ocoÎo goŕjoen Aaoislo Eoik faguoenr nobŇno AanooeÝ
ooitoidno Aaoim faguoenr pŐoiŕNma
ooitoidno tobo gaQa faguoenr Suru HooetI
oQomo Aaoid tobo Sooiţ oifroeb na ta jaoin
oQomo Aaoelar coroNÙoin oifraoeya na muxoxaoin
oQom Juoegr Udoyoidgoćgooen oifoer Aamay oimoeq
ovat HoIlo oinoiS oifoer col‚, oifoer col‚
ovat-Aaoelaoer oemar oifoer JaO, oekno oifoer
ovaoet oibmolo AanooeÝ oifoer oifoer Aamay oimoeq
ovaoetr Aaoidm Aavas oifoer oifoer Dak‚ oedoix oer
ovu, Aaoij oetamar dooiXN Hat oifoer JaO oekno oifoer oifoer JaO
ovu Aamaro, oiyo Aamar oifoera na oifoera na Aaoij
ovu, Eoesqo Ułzaoiroet furaoela porŇXar EI
ovu, oexoeloiq Aoenk furaoela furaoela Ebar

19
ful tuoiloet vul kooeroiq bosoÚo AaOlo oer
ful booel, zonYo Aaoim bosoÚo tar gan oiloex
ful booel, zonYo Aaoim (coÎaoilka) bosoÚo, oetar oeSP ko’oer oed
fuloiT Cooer oegoeq bosoÚo oes Jay oeta oeHoes
fuoel fuoel Zo’oel bosoeÚ Aaj zorar oicÑo
oefoel raxoelI oik pooeĹ rooeb bosoeÚ oik Suzu oekbol
bosoeÚ ful gĎaQlo
b v top bosoeÚ-bosoeÚ oetamar kooiboer
bokulgooeńz bonYa Elo bosoÚoovaoet Ek malotŇr
bjaO oer oemaHono bĎaoiS baoik Aaoim raxbo na
boÅomaoink oidoey gĎaQa bĎacan bĎaoic, maoern maoir
booeÅ oetamar baoej bĎaoiS baqa, tuI oeJ Aamar
bońzu, oikoesr tooer A‰u baqa, oemar moÛo
bońzu, rooeHa rooeHa baqa, soHoj ko’oer bol‚
boŕPo oeglo, bŘQa oeglo bajaO Aamaoer bajaO
bŕPoNomoiÞto Ańzokaoer bajaO tuoim kooib oetamar
booil oega sojonŇ baoijlo kaHaro bŇNa mozuro IJWoer
booeloiqlo ‘zora oedbo na’ baoijoeb, soxŇ, bĎaoiS baoijoeb
booel daO jol, daO jol baoej koruNo suoer
booela booela, bońzu, booela baoej guruguru Soćkar Doćka
booeĹa Qaoik kaqakaoiq baoej guruguru Soćkar (SYama)
booeĹa oibşMoyo laoeg baoej baoej romYbŇNa baoej
booeĹa oebdonaro mooeta oeboejqo baoej oer baoej oer
boHu Juoegr O par Hooet baoej oer baoej Domoru
booeH oinroÚoro AnoÚo baoeja oer bĎaSooir
bĎzu, oekan Aaoela laglo baNŇ tobo zay AnoÚo gogoen
bĎozu, oetamay korbo raja baNŇ bŇNapaoiN, koruNamoyŇ
bĎozu, oimoeq rag baNŇ oemar naoiH
bĎzuya, Asomoey oekno badol-oidoenr oQom kodom ful
bĎzuya, oiHya-por AaO oer badol-zara Holo sara
bĎzur laoig oekoeS Aaoim badol-baUl bajay oer
booen Emon ful fuoeToeq badol-oemoeG madol baoej
booen booen sooeb oimoel badorboroxon, nŇrodgorojon
booen Jooid fuTlo kusum baza oidoel bazoeb loĹaI
booirPo zora-maoeC bĎazon oekno vŐPoN-oeboeS
bol‚, oegalap, oemaoer bol‚ bĎazon oeqĎĹar sazon
bolo daO oemaoer bolo daO bar bar, sooix, baroN koronu
bolbo kŇ Aar bolbo baoer baoer oepoeyoiq oeJ
booil, O Aamar oegalap-bala baoer baoer oifoer oifoer
booela oeta EIbaoerr mooeta bĎaSooir bajaoet caoiH
booela booela, oipta, bĎaoiS Aaoim bajaI oin oik
booela soxŇ, booela taoir nam basoÚŇ, oeH vubonoemaoiHnŇ
booes Aaoiq oeH

20
baoiHro pooeQ oibbaoig oiHya oebsur baoej oer
baoiHr Hooelm Aaoim Aapon oŤbSax oeH, oemŰnŇ tapos
baoiHoer vul Hanoeb Joxon oŤbSaoexr EI oevaoerr HaOya
baKlar maoiT, baKlar jol bYakul aN oekaQa sudŐoer
oibjoymala Eoena Aamar laoig bYakul bokuoelr fuoel
oiboizr bĎazon kaToeb tuoim bYakul Hooey booen booen
oibday kooerqo Jaoer bYŕQo aoeNr Aaboŕjona
oibday kooerqo (mayar oexla) bRoóocoŕJo!˘ puruoePr şpŕza
oibday oinoey oigoeyoiqoelm voţo kooiroeq ovur coroeN
oibday Joxon caIoeb tuoim voţoHŘoidoibkaS aNoiboemaHon
oiboiz Dagoro AĎaoix voy oenI oer oetaoedr
oibna saoej saoij oedxa oidoeyoiqoel voy Hooet tobo Avoyo maoeC
oibna saoej saoij (oicÕaćgoda) voy Hoy paoeq tobo naoem
oibpooed oemaoer roXa kooera vooeyoer oemar AaGat kooera
oibpaSar tŇoer çooimbaoer JaI vora Qak şMŘoitsuzay
oibpul toroćgo oer vooeşM Zaoek źaÚo
oibmolo AanooeÝ jaoega vagYobotŇ oes oeJ
oibroso oidn, oibrolo kaj, obolo oiboe—aoeH vaĆa oedUoelr oedbota
oibroHo mozuro Holo Aaoij vaoeĆa bĎaz oevoeĆ daO
oibrooeH mooirbo bo’oel vaĆbo tapos
oibSW Joxon oen—amogon vaĆlo Haoisr bĎaz
oibSWoejaĹa fĎad oepoetqo vabona kooirs oen tuI
oibSWbŇNarooeb oibSWjono varot oer, oetar koloićkto
oibSWoibdYatŇŕQoaćgoNo vaoela vaoela, tuoim
oibSWrajalooey oibSWjono vaoela manuP noI oer oemara
oibSWsaoeQ oeJaoeg oeJQay vaoela Jooid baso, soxŇ
bŇNa bajaO oeH momo vaoelabaois, vaoelabaois
buk oebĎoez tuI dĎaĹa oedoix vaoelabaoisoel Jooid oes vaoela
buk oeJ oefoeT Jay vaoelaoeboes dux oesO
buoiC Elo, buoiC Elo vaoelaoeboes Jooid sux naoiH
buoiC OI sudŐoer Daoiklo vaoelaoeboes Jooid (mayar oexla)
buoiC oebla booeH Jay vaoelaoeboes, soxŇ, oinvŘoet Jotoen
buoeCoiq oik buoiC naI ba vaoisoey oed torŇ
buoeCoiq buoeCoiq soxa oivoeX oed oega
bŘQa oegoeyoiq boHu gan vubon HoIoet vubonbasŇ
bŘoiëoeSoePr HaOya vubonoejaĹa Aasonxaoin
oebdona kŇ vaPay oer vuboenSWoro oeH
oebdonay vooer oigoeyoeq oepyala vul kooeroiqnu, vul oevoeĆoeq
oebĎoezqo oeoemr paoeS vul kooeroiqnu (mayar oexla)
oebla oeglo oetamar poQo oecoey vuoel vuoel Aaj vulomoy
oebla Jay booiHya vuoel JaI oeQoek oeQoek
oebla oeJ cooel Jay oevoeĆ oemar Gooerr caoib

21
oevoeĆqo duyar, Eoesqo momo oeJŰbonoinkuoeÉ
oevoeboiqoelm Aasoeb oifoer momo rułzomukuldooel Eoesa oesŰrovo-AmŘoet
oevar oeQoek Aaj badol moroNo oer, tĎuHĎu momo
oevar Holo oibvaborŇ moroNsagorpaoer oetamra
oevar Holo oeJI ‰aboNoSŕbrŇ moroeNr muoex oeroex dŐoer
oevaoerr oebla koxon Eoes mooir O kaHar baqa
mooir oela kar bĎaoiS oinoiSoevaoer
m top mooir oela mooir Aamay bĎaoiSoet oeDoekoeq oek
mooiNpuronŘpoduoiHta moruoibjooeyr oekton UĹaO
mozuŚtu ointYo Hooey roIlo mooiln-muoex fuTuk
mozu-gooeńz vora moHanooeÝ oeHoera
mozur, oetamar oeSP oeJ na moHaoiboeSW moHakaoeS
mozuro bosoÚo Eoesoeq mozuro moHaraj, Eoik saoej
mozuro bosoÚo Eoesoeq (mayar oexla) ma Aamar, oekno oetaoer ŻLan
mozur mozur Ùoin baoej ma, Aaoim oetar kŇ
mozuro oimlon ma, Ekbar dĎaĹa oega
mozur rŐoep oibraj ma, OI-oeJ oitoin
mozYoidoen Jooeb gan ma oik tuI pooerr Øaoer
mozYoidoenr oibjon batayooen maoeC maoeC tobo oedxa paI
mono, jago’ moćgoloelaoek maoiT oetaoedr Dak oidoeyoeq
mon jaoen mooenaoemaHon AaIlo maoiTr odŇpxaoin Aaoeq
mon tuoim, naQ maoiTr buoekr maoeC boÝŇ oeJ jol
mono aN kaoiĹya lO matŘmoiÝr-puNY-Aćgono
mono oemar oemoeGr soćgŇ mazob, na koHo AadorbaNŇ
mon oeJ booel oicoin oicoin mazobŇ HoFaĚ oekaQa Hooet
mon oer Ooer mon, tuoim oekan‚ man Aoivman vaoisoey oidoey
mon Hooet oem oeJoetoeq mana na maoinoil
mooen kŇ oiØza mayabonoibHaoirNŇ HooirNŇ
mooen oeJ AaSa looey mala Hooet xooes-poĹa fuoelr
mooen rooey oeglo mooenro koQa oemG booeloeq ‘Jabo Jabo’
mooen rooeb oik na rooeb Aamaoer oemGoqaoey sojolobaoey
mooen Holo oepoiroey Eoelm oemoeGr oekaoel oekaoel
mooen Holo oeJno oepoiroey oemoeGr oekaoel oerad oeHoesoeq
mooenr mooeta kaoer oemoeGr pooer oemG jooemoeq
mooenr mooezY oinroboiz oemoeGra cooel Jay
mooenamooiÝrsuÝorŇ oemaoedr oikqu naI oer naI
mooenaoemaHono, goHono JaoimnŇoeSoeP oemaoedr oeJmon oexla oetmoin
mooiÝoer momo oek oemar pooiQoekoer buoiC
momo Aćgooen IJWamŇ oemar ovaoetr EI oQom
momo AÚoro Udaoes oemar bŇNa OoeF oekan‚ suoer
momo oicoeÑ oinoit nŘoetY oemar vabonaoer kŇ HaOyay
momo duhoexro sazono oemar moroeN oetamar Hooeb joy
momo mono-Upoboen cooel

22
oemar sońzYay tuoim suÝoroeboeS Jooid Hay jŇbono pŐroNo
oemar IJWopon-torŇr oek tuI oenoey Jooeb oiroimoik oiCoimoik Cooer
oemar HŘdoeyr oegapon oibjon Gooer Ja oiqlo kaoela-zooela
oemara colbo na Ja oepoeyoiq oQom oidoen
oemara jooel şQooel Ja Hobar ta Hooeb
oemara vaĆbo tapos Ja Haoiroey Jay ta Aagooel
oemara sooetYr ’pooer mon JaI JaI, oeqoeĹ daO
oemaoer Daoik looey JaO JaO, JaO Jooid JaO tooeb
oemaoer baoer baoer oifraoel JaO oer AnoÚo zaoem
oemaoiHnŇ maya Elo JaOya-AasarI EI oik
oimoiTlosobo Xuza Jay oidn, ‰aboNoidn Jay
oimlonoraoit oepaHaoela Jay oinoey Jay Aamay Aapon gaoenr taoen
mŇnooektu Jak oiqĎoeĹ, Jak
muxoxaoin koro mooilno oibzur JaÕaoeblay ru—o rooeb
muxopaoen oecoey oedoix JaÕŇ Aaoim Ooer
Jaoedr caoiHya oetamaoer vuoeloiq
J top Jabo, Jabo, Jabo tooeb
Joxon Eoesoiqoel JaboI Aaoim JaboI Ooega
Joxon tuoim bĎazoiqoel tar Jabar oebla oeSP koQaoiT
Joxon oetamay AaGat kooir Jara koQa oidoey oetamar koQa booel
Joxon oedxa daO oin Jara kaoeq Aaoeq tara kaoeq
Joxon poĹoeb na oemar Jara oibHan-oeblay gan Eoenoiqlo
Joxon vaĆlo oimlono-oemla Jaoer oinoej tuoim vaoisoeyoiqoel
Joxon mooilLkabooen Jaoer moroN-doSay zooer
Joxon sara oinoiS oiqoelm Suoey JaHa paO taI lO, Haoismuoex
Jotoxon tuoim Aamay booisoey raxo oiJoin sokol kaoejr kajŇ
Jotobar Aaoela Æalaoet caI Juoeg Juoeg buoiC Aamay
Jooid Aamay tuoim bĎacaO, tooeb Jułz Joxon baoizlo Acooel
Jooid Aaoes tooeb oekno oeJ Aamaoer oidoeyoeq Dak
Jooid E Aamar HŘdoyduyar oeJ Aamaoer paFaoela EI
Jooid oekHo naoiH oeJ Aaoim OI oevoes cooel
Jooid janoetm Aamar oikoesro bYQa oeJ kĎadooen oiHya kĎaoidoeq
Jooid oejaoeT oeraj oeJ oekbol paoiloey oebĹay
Jooid CooeĹr oemoeGr oeJ-oekHo oemaoer oidoeyqo
Jooid taoer naI oicoin oega oeJ qayaoer zorbo booel kooeroiqoelm
Jooid oetamar oedxa na paI oeJ oiqlo Aamar IJWoponocaoirNŇ
Jooid oetar Dak Suoen oekU oeJ toroNŇxaoin vasaoel
Jooid oetar vabna Qaoek oeJ oetamay qaoeĹ qaĹ uk
Jooid oem oidoel na oeJ oetaoer pagol booel
Jooid baroNo koro tooeb gaoiHbo na oeJ Qaoek Qak-na Øaoer
Jooid vooirya loIoeb kuéo oeJ oidn fuTlo komol
Jooid oimoel oedxa oeJ oidn sokol mukul
Jooid Holo Jabar XoN

23
oeJ zRubopodo oidoeyqo rŐpsagooer Dub oidoeyoiq
oeJ poQ oidoey oeglo oer oeradonovora E bosoÚo
oeJ ful Cooer oesI oeta oeradonovora E (oicÕaćgoda)
oeJ vaoelabasuk oes vaoelabasuk loÂa oIq oiq loÂa
oeJ manobo Aaoim oesI looeHa looeHa tuoil loO oeH
oeJxaoen rŐoepr ova looeHa looeHa tuoel looeHa
oeJoet daO oeglo Jara looeHa looeHa oifoer looeHa
oeJoet Jooid Hoy Hooeb oilxono oetamar zulay
oeJoet oeJoet cay na lukaoel bo’oelI
oeJoet Hooeb luoikoey Aaso AĎazar raoet
oeJQay Qaoek sobar Azom lo¡Ň joxon Aasoeb
oeJno oekan‚ vuoelr oeGaoer
oeJ raoet oemar duarguoil S top
oeJoet oeJoet Ekla pooeQ SooiţrŐp oeHoera tĎar
oeJQay oetamar luT Hooetoeq Sorot-Aaoelar komolbooen
oeJoeya na, oeJoeya na oifoer SoroĚ, oetamar AruN Aaoelar
oeJoeya na, oeJoeya na (mayar oexla) Soroet Aaj oekan‚ AoitoiQ
oeJagŇ oeH, oek tuoim SaĆonogogoen oeGaro
oeJŰbonosorosŇnŇoer SaÚo H oer mom oicÑo
SaoiÚ kooera booirPon
r l top SaoiÚsomu—o tuoim govŇr
roIlo booel raxoel kaoer oiSUoil ful oiSUoil ful
roXa kooera oeH oiSUoil-oefaTa fuoeralo oeJI
roĆ lagaoel booen booen SŇtolo tobo podoqaya
rojonŇr oeSP tara, oegapon SŇoetr booen oekan‚ oes
roy oeJ kaĆal SŐnY Haoet SŇoetr HaOyar laglo nacon
romoNŇr mon-oevalabar Suk‚oena pata oek oeJ qoĹay
rooiH rooiH AanoÝotoroćgo Suzu EkooiT goÎŐP jol
rax‚ rax‚, oefl zonu Suzu oik tar oebĎoezI
raoexa raoexa oer jŇbooen Suzu oetamar baNŇ noy oega
raĆapodopoł ffoJuoeg oNoim Suzu JaOya Aasa
raoiĆoey oidoey JaO Suno oela Suno oela baoilka
raj-Aoizraj, tobo vaoel Suno nooilnŇ, oexaoela
raja moHaraja oek jaoen Suno, sooix, bajoI bĎaoiS
rajar oHorŇ Ora AnYay Apobaoed Suoin OI runuCunu
rajpurŇoet bajay bĎaoiS Suoin XoeN XooeN
rajvoboenr somador soőMan Suoenoeq oetamar nam AnaQ Aatur
rajoraoejÞo joyo Suv koŕmopoeQ zoro’
raoet raoet Aaoelar oiSxa raoix oeÆoel Suvoidoen Eoesoeq oedĎaoeH
raoiÕ Eoes oeJQay oemoeS Suvoidoen SuvoXoeN
oirm‚ oiCm‚ Gono Gono Suç Aasooen oibrajo’
oiroimoik oiCoimoik Cooer Suç nobo Soćx tobo
ru—oeboeS oekmon oexla Suço ovaoet

24
Suškotaoepr oŤdtYopuoer soxa, tuoim Aaqo oekaQa
SŐnYo aN kĎaoed soda soxa, oemaoedr oebĎoez raoexa
SŐnY Haoet oifoir, oeH naQ soxa, saoizoet sazaoet
oeSP naoiH oeJ soxa oeH, kŇ oidoey Aaoim
oeSP foloenr fosol sooix oer, oiprŇt buCoeb
oeSP oeblakar oeSoePro gaoen sooix oela, sooix oela
oeSan‚ oer oeSan‚ Aoebaz soxŇ, Aar koto oidn suxoHŇn
Suvo oimlonologoen bajuk soxŇ, OI buoiC bĎaoiS baoej
oeSP gaoenrI oerS oinoey soxŇ, AĎazaoer Eoekla Gooer
oeSaoena tĎar suzabaNŇ soxŇ, Aamaoir duyaoer
oeSaoena oeSaoena Aamaoedr bYQa soxŇ, kŇ oedxa oedoixoel
SYama, Ebar oeqoeĹ cooeloiq soxŇ, oetara oedoex
‰aÚo oekno OoeH pańQo soxŇ, ooitoidno Hay Eoes oifoer Jay
‰aboN, tuoim bataoes kar soxŇ, booela oedoix oela
‰aboN Hooey Eoel soxŇ, booeH oeglo oebla
‰aboNbooirPono par Hooey soxŇ, booeH oeglo (mayar oexla)
‰aboNoemoeGr Aaoezk soxŇ, vabona kaHaoer booel
‰abooeNr gogoenr gay soxŇ, saz kooer JaHa
‰abooeNro poboen Aakulo soxŇ, oes oeglo oekaQay
‰abooeNr baoirzara soxŇ, oes oeglo (mayar oexla)
‰abooeNr zarar mooeta soGono Gono qaIlo
SYam, muoex tobo mozur Azoroem soGono Gono qaIlo (kalmŘgoya)
SYamo oer, oinpoTo kooiFn soGono goHono raoiÕ
SYamol qaya sojoin sojoin raoizka oela
SYamolo oeSavon ‰aboN sooitoimro rojonŇ
sotYo moćgolo oemomoyo tuoim
s top soda Qaoeka AanooeÝ
sokoruNo oebNu bajaoey oek soÛaoesr oiböolota
sokol goŕbo dŐr kooir oidbo sońzYa Holo oega O ma
sokol jonom v’oer soßYasŇ, zYaoen oinmogo
sokol vooeyr voy oeJ taoer soßYasŇ oeJ jaoiglo OI
sokol HŘdoy oidoey vaoelaoeboesoiq sofolo kooera oeH ovu Aaoij
sokol HŘdoy oidoey (mayar oexla) sob kaoej Hat lagaI oemara
sokolokoluPtamosoHoro sob-oikqu oekno oinlo na
sokoeloer kaoeq Daoik sob-oikqu oekno oinlo na (SYama)
sokaloeblar Aaoelay baoej sob oidoib oek sob oidoib pay
sokal-oeblar kĎuoiĹ Aamar sobaI Jaoer sob oidoetoeq
sokal-sĎaoej sobar maCaoer oetamaoer IJWŇkar
sokolI furaIlo sobar saoeQ coloetoiqlo Ajana EI
sokolI furaoela (kalmŘgoya) sobaoer kooir Aaöan
sokolI vuoelqo oevala mon sooeb AanoÝo kooera
soxa, Aapono mon oinoey sooeb oimoil gaO oer
soxa, Aapono mon oinoey (mayar oexla)

25
sovay oetamar Qaoik sobar sur vuoel oeJI Guoer oebĹaI
somoy Aamar naI oeJ baoik suoerr guru, daO oega suoerr dŇXa
somoy kaoera oeJ naI suoerr jaoel oek joĹaoel
somoy Hooeyoeq oinkoT oes Aamar oegapon koQa Suoen Ja
somuoex SaoiÚparabar oes Aaoim oeJ Aaoim noI
somuoexoet booiHoeq tooiTnŇ oes Aaois kooiHlo
somuoexoet booiHoeq (kalmŘgoya) oes Aaoes zŇoer
soŕdarmoSay oedoir na soy oes oik vaoeb oegapon rooeb
soŕbo xoŕbotaoer dooeH oes oekan‚ pagol Jay
soHoj Hooib, soHoj Hooib oes oekan‚ booenr HooirN
soHosa Dalpala oetar Utola oes jon oek, soxŇ
sooeH na Jatona oes oidn Aamay booeloiqoel
sooeH na, sooeH na oes oeJ pooiQk Aamar
sooećkaoecr oiböolota oes oeJ paoeS Eoes booesoiqlo
soKoekaoecr oiböolota oes oeJ baoiHr Holo
soKsaoer oekaoena voy oes oeJ mooenr manuP
sajabo oetamaoer oeH ful oidoey oesI oeta Aaoim caI
sat oedoeSoet xĎuoej oesI oeta oetamar pooeQr bĎozu
saz ko’oer oekno, soxa oesI oeta bosoÚo oifoer Elo
sazon oik oemar Aason oenoeb oesI vaoela, ma
saoezr kanooen oemar oesI vaoela oesI vaoela
sara jŇbon oidlo Aaoela oesI Jooid oesI Jooid
sara oinoiS oiqoelm Suoey oesI SaoiÚvobon
sara boroP oedoix oen, ma oesoidn dujoen duoeloiqnu
saŕQoko koro’ sazono oes oidoen Aapod Aamar
saŕQoko jonom Aamar oesanar oipÉor vaoiĆoey
sŇmar maoeC, AsŇm IJWopon Jooid vaoiĆoel
suxHŇn oinoiSoidn IJWopon-paoerr Dak Suoenoiq
suoex Aaoiq, suoex Aaoiq IJWoponoelaoekr oiboedoiSnŇ
suoex Aaoiq (mayar oexla) IJWoep Aamar mooen Holo
suoex Aamay raxoeb oekno IJWopoen oedĎaoeH oiqnu
suoex Qaoeka Aar suxŇ IJWopomoidr oenSay oemSa
suoexr maoeC oetamay IJWopomoidr oenSay (oicÕaćgoda)
suzasagortŇoer oeH IJWorŐpo tĎar oek jaoen
sunŇlo sagooerr SYamolo oiknaoer IJWoeŕg oetamay oinoey
suÝoro booeT tobo Aćgodoxaoin IJWŕNoboeŕN somuÂol nobo
suÝoro booeH AanoÝomoÝaoinlo IJWamŇ, tuoim Eoesa Aaj Ańzokar
suÝoerr bońzon oinìuoerr sKSoyoitoimrmaoeC na oeHoir
suÝoerr bońzon(SYama) sKsar Jooeb mono oekoeĹ loy
suÝoro HŘoidroÉn tuoim noÝonfuloHar sKsaoer tuoim raoixoel oemaoer
sumoćgolŇ bozŐ
sumozuro Suoin Aaoij H top
Hooeb joy, Hooeb joy

26
Hom Jobo na rob, sojonŇ HŘdoyoebdona booiHya, ovu
Hom, sooix, daoird narŇ HŘdoyomoiÝoer, aNazŇS
HoroeP jaoega Aaoij HŘdoyoSoSŇ HŘoidgogoen
Hooir, oetamay Daoik HŘdoey oiqoel oejoeg
Holo na oela, Holo na HŘdoey oetamar doya oeJno paI
Ha-Aa-Aa-AaI HŘdoey moiÞlo
Ha, oek booel oedoeb HŘdoey raoexa oega oedbŇ
Ha soxŇ, O Aadooer HŘdoey HŘdoy Aaois
HĎa oega ma, oesI koQaI HŘdoeyr E kŐl, O kŐl
HĎaoečqa:! HŘdoeyr mooiN AadooirNŇ
HaOya laoeg gaoenr paoel HŘoidmooiÝroØaoer baoej
HaoeTr zula soy na oeJ Aar oeH Anaoid AsŇm sunŇl
Hay AoitoiQ, Exooin oik Holo oeH AÚooerr zon
Hay, E kŇ somapon oeH AakaSoibHarŇ-nŇrodbaHon
Hay, kŇ doSa oeH oekŰoeÚy
Hay oek oidoeb Aar saÜona oeH XooiNoekr AoitoiQ
Hay oega, bYQay koQa oeH oicronŐton, Aaoij E oidoenr
Hay HotovaoignŇ oeH tapos, tobo Suško kooeFar
Hay Hay, narŇoer kooeroiq oeH nobŇna
Hay Hay oer, Hay porobasŇ oeH oinoixlovarzaroN
Hay Hay oer, Hay porobasŇ(SYama) oeH nŐton
Hay Hay Hay oidn cooil Jay oeH oinrupoma
Hay oeHmoÚolo¡Ň oeH oiboedSŇ, Eoesa Eoesa
Har manaoel oega, vaoiĆoel oeH oibroHŇ, Hay
Har-mana Har porabo oetamar oeH oibroHŇ (SYama)
Haoer oer oer oer oer, Aamay oeH varot, Aaoij oetamaoir
Haois oekno naI O noyoen oeH varot, Aaoij nobŇno boeŕP
Haoisoer oik lukaoib laoej oeH mon, tĎaoer oedoexa
oiHKsay UńMoÑo pŘQWŇ oeH moHajŇbon, oeH moHamoroN
oiHoemro raoet OI gogoenr oeH moHaduhx, oeH ru—
oiHya kĎaoipoeq suoex oeH moHaobol bolŇ
oiHyamaoeC oegapooen oeHoiroey oeH mazobŇ, oiØza oekno
HŘdoy-AaboroN xuoel oeglo oeH oemar oicÑo, puNY tŇoeŕQ
HŘdoy Aamar, OI buoiC oetar oeH oemar oedbota
HŘdoy Aamar OI buoiC oetar oeH soxa, barota oepoeyoiq mooen mooen
HŘdoy Aamar naoec oer oeH soxa, momo HŘdoey
HŘdoy Aamar okaS Holo oeH soßYasŇ oiHmoigoir
HŘdoyo oemar oekamol Aoit oeH suÝorŇ, UńMooiQto oeJŰbon
HŘdoyok saz oimSaOlo HŘdoey oeHQa oeJ gan gaIoet Aasa
HŘdoyonoÝonoboen oeHmooeÚ oekan‚ bosoeÚrI
HŘdoyobosoÚoboen oeJ oeHoir AHoroHo oetamaoir oibroHo
HŘdoybasona pŐŕNo Holo oeHoir tobo oibmolomuxvaoit

27
oeHoirya SYamolo Gono
oeHlaoefla sara oebla
oeHa, Elo Elo Elo oer
HYaoed oega noÝoranŇ

X top
gŇtooibtan robŇÞnaQ Fakur
top comments
comments top

• To search gan oexĎaja/SEARCH

• Followed Gitobitan (Visva Bharati, 1973).

• Noted the differences with robŇÞ roconabolŇ


(Collected Works, West Bengal Gov., 1987).

• Essential dependence on the


package Bangtex by Palash B. Pal for use
with LATEX.

• Also used colordvi, color, supertabular,


hyperref and colortbl.
PS and Pdf outputs are created by pdflatex.

• First test release on 21 Feb 2002 (50th year


of a historically important date)

• Special thanks to Subhasis Mahapatra for


many helps and instructions.

• contact address: somen@iopb.res.in.


For more information :
http://www.iopb.res.in/˜somen/gitobitan.html

top

28