Vous êtes sur la page 1sur 72

Ti liu gii thiu h thng phn mm qun l bnh vin

Cty TNHH Pht Trin in Ton Y Khoa Hong Trung

TI LIU GII THIU

H THNG PHN MM
QUN L TON DIN BNH VIN

YKHOA.NET
YKHOA.NET Doctor office
YKHOA.NET Dentist
YKHOA.NET Clinic
YKHOA.NET Hospital
YKHOA.NET Health Services
YKHOA.NET Community
YKHOA.NET Insurance

Qun l Phng Mch Bc S


Qun l Phng Nha Khoa
Qun l Phng Khm a Khoa
Qun l Bnh Vin a Khoa
Qun l S Y T
Qun l Sc Khe Cng ng
Qun l Bo Him Y T

Tc gi: BS. PHAN XUN TRUNG


Cty Pht Trin in Ton Y Khoa Hong Trung - HT MEDSOFT
www.ykhoa.net
Bn update 03/2011

Ti liu ca cty HT MEDSOFT - Trang 1/72

Ti liu gii thiu h thng phn mm qun l bnh vin


Cty TNHH Pht Trin in Ton Y Khoa Hong Trung

Mc lc
Nhng li ch khi ng dng CNTT trong bnh vin.................................................................5
Li ch i vi lnh o bnh vin....................................................................................5
Li ch i vi bc s, y t, nhn vin y t.........................................................................5
Li ch i vi bnh nhn:.................................................................................................6
M hnh gii php tng th ca h thng...................................................................................7
Tm tt v h thng qun l bnh vin..............................................................................8
TNH NNG CHI TIT PHN MM
YKHOA.NET..........................................................................................................................12
1.Phn h qun l tip nhn v vin ph (Reception)..............................................................14
a.Qun l hnh chnh bnh nhn:.....................................................................................14
ng k dch v khm cha bnh....................................................................................15
Chc nng phn phi bnh nhn vo phng khm:.........................................................16
Chc nng xem thng tin ni vin...................................................................................16
Pht hnh th khm bnh, gim gi, khuyn mi............................................................16
Qun l vin ph (Billing)........................................................................................................18
Thu ph, bn phiu dch v..............................................................................................18
Tr tin hon ng.............................................................................................................19
In ha n........................................................................................................................19
Thng k vin ph:...........................................................................................................20
2.Phn h BHYT Insurance billing.......................................................................................21
Tip nhn bnh nhn BHYT............................................................................................21
Kim tra dch v, thuc men v vt t y t s dng sau khi kt thc mt t khm.. 21
In bo co BHYT theo ng mu BHYT yu cu...........................................................21
3.Phn h qun l phng khm ngoi tr v toa thuc (OPD and e-prescription)..................23
Sinh hiu v tin s bnh (Vital sign and history)...........................................................23
Bnh n ngoi tr: (EMR)................................................................................................23
Ghi triu chng theo c nng v thc th: (Symptoms)..................................................25
Ch nh cn lm sng:.....................................................................................................25
n thuc in t (Electronic prescription)....................................................................26
Bnh n ngoi tr.............................................................................................................27
Phn h qun l ni tr............................................................................................................29
Qun l hnh chnh khoa.................................................................................................29
Qun l bnh n in t ..................................................................................................30
Qun l chuyn khoa khc:..............................................................................................30
Qun l xut vin:............................................................................................................30
Qun l y lnh:.................................................................................................................31
Bnh n in t................................................................................................................31
Qun l thc hin y lnh..................................................................................................32
Qun l dch v bnh nhn ni tr:..................................................................................32
Bo co ni tr.................................................................................................................32
4.Phn h phu thut v qun l phng m.............................................................................33
5.Phn h bn tr (ni tr ngoi vin)...................................................................................34
Phn h xt nghim Laboratory Information System...........................................................35
Tip nhn thng tin hnh chnh v vin ph.....................................................................35
Tip nhn mu bnh phm...............................................................................................35
Chuyn thng tin trc tip vo cc my xt nghim.......................................................36
Ti liu ca cty HT MEDSOFT - Trang 2/72

Ti liu gii thiu h thng phn mm qun l bnh vin


Cty TNHH Pht Trin in Ton Y Khoa Hong Trung

Thng k, bo co hot ng xt nghim........................................................................37


6.Phn h chn on hnh nh DICOM:..................................................................................38
7.Phn h ni soi v hnh nh Non-DICOM............................................................................39
H thng lu tr v truy tm hnh nh (PACS).......................................................................41
8.Phn h thm d chc nng..................................................................................................42
9.H thng qun l dc ngoi tr..........................................................................................43
Cc hnh thc khc:.........................................................................................................44
10.H thng qun l dc v vt t y t ni tr......................................................................45
11.Qun l nhn s bnh vin..................................................................................................47
Nhp d liu.....................................................................................................................47
Xut bo co....................................................................................................................47
12.Qun l ti sn bnh vin....................................................................................................49
Nhp d liu.....................................................................................................................49
Xut bo co, thng k.....................................................................................................49
13.Qun l cng vn................................................................................................................50
14.K ton bnh vin...............................................................................................................51
Phn h gim st v bo co tng hp.....................................................................................53
H thng gim st hot ng bnh vin cho Gim c:.................................................53
H thng bo co k hoch tng hp...............................................................................53
H thng bo co bao gm:.............................................................................................53
15.H thng khai thc d liu..................................................................................................57
Phn h qun tr h thng.........................................................................................................58
Phn h qun tr d liu...........................................................................................................59
16.H thng thng tin, giao tip ni b...................................................................................60
H thng trao i thng tin c nhn.................................................................................60
H thng thng bo chung...............................................................................................60
17.H thng qun l th vin...................................................................................................61
Th vin sch:..................................................................................................................61
Th vin in t:..............................................................................................................61
Qun l h s bnh n:....................................................................................................61
18.H thng giao tip qua Internet...........................................................................................62
Tin ch cho bnh nhn:...................................................................................................62
Tin ch cho bc s...........................................................................................................62
CC GII PHP.....................................................................................................................63
Gii php in ton m my..................................................................................................63
1.Gii php v c s h tng....................................................................................................66
2.Gii php sao lu v phc hi d liu..................................................................................69
3.Gii php gim ti my ch..................................................................................................70
4.Gii php bo mt.................................................................................................................71
Kh nng thch ng vi cc thay i.......................................................................................72

Ti liu ca cty HT MEDSOFT - Trang 3/72

Ti liu gii thiu h thng phn mm qun l bnh vin


Cty TNHH Pht Trin in Ton Y Khoa Hong Trung

Bn quyn ti liu:
- Ti liu gii thiu sn phm phn mm YKHOA.NET ca cty TNHH Pht Trin in
Ton Y Khoa Hong Trung l ti liu phc v cho kinh doanh ca cng ty Hong
Trung, c cp quyn tc gi ti Cc S Hu Quyn Tc Gi Vit Nam.
- Cc c quan y t ti Vit Nam c quyn sao chp phc v cho cng tc chuyn
mn v nghin cu khoa hc.
- Cc c nhn, t chc cng ty sn xut, kinh doanh phn mm khng c php s
dng ti liu ny cho mc ch thng mi. C nhn hay t chc no t sao chp,
trch lc, ng ti li bt c ni dung no trong ti liu ny m khng xin php tc gi
l vi phm lut s hu tr tu, c th b kin ra ta.
Ti liu dng lm g?
- Ti liu ny nhm gip gii thiu, phn tch tnh nng phn mm khch hng hiu
r trc khi mua phn mm.
- Tc gi bo m rng tt c cc tnh nng nu trong ti liu ny l nhng tnh nng
sn c ca phn mm.
- Ti liu cng c th c dng lm cn c i chiu, nghim thu phn mm sau khi
hon tt ci t.

Ti liu ca cty HT MEDSOFT - Trang 4/72

Ti liu gii thiu h thng phn mm qun l bnh vin


Cty TNHH Pht Trin in Ton Y Khoa Hong Trung

Nhng li ch khi ng dng CNTT trong bnh vin


Li ch i vi lnh o bnh vin
1. Gim st hot ng bnh vin mt cch ton din, ngay ti bn lm vic, theo thi
gian thc. Khng cn ch bo co t cp di. D liu c lu di dng s ha,
truyn qua mng, n ngay bn lm vic ca gim c. D dng thng k. S liu bo
co tuyt i chnh xc. S liu c hin th di dng biu .
2. Gim st hot ng bnh vin t xa: Vi h thng internet ban gim c c th truy
cp vo my ch bnh vin kim tra s liu tt c mi mt hot ng ca bnh
vin: nhn s, ti chnh, lm sng theo thi gian thc.
3. Minh bch thng tin ti chnh trong bnh vin: Cc thng tin ti chnh v thuc
men c nhp liu chnh xc v qun l theo quy trnh, loi b hon ton cc sai st
do v tnh hay c trong bnh vin. Chng tht thot vin ph v thuc men.
4. Tit kim giy t, phim nh: Cc thng tin ni b c th truyn qua h thng mng,
xa b hnh thc thng tin trn giy. Phim nh x quang hay cc hnh nh y khoa lu
tr di dng Digital, d dng nhn bn v chia s.
5. Y hc thc chng, chng c php l: Cc thng tin d nh cng c lu tr gip
lm bng chng khoa hc v php l. Lnh o bnh vin c th truy nguyn sai st
khi c s c xy ra.
6. Bo co ln cp trn (B Y T, S Y T, Bo Him Y T): Cc s liu chuyn mn
c thng k ngay tc th v chuyn qua mng internet c th gip nh qun l y t
nh B Y T, S Y T c ngay s liu phc v cho qun l cng ng v qun l
dch bnh. Cc mu bo co thng k c thit k sn theo chun ca cc c quan
qun l. Cp nht nhanh chng thay i ca BHYT.

Li ch i vi bc s, y t, nhn vin y t
7. Tit gim thi gian lm vic: Do tt c cc cng vic lin quan n d liu c lp
trnh, cc thao tc phc tp trc y c n gin ha.
8. K tha thng tin: cc n v chc nng khng cn phi nhp liu li nhng d liu
c ngi khc nhp ri. V d tn bnh nhn, n thuc bc s
9. Hi chn online: cc bc s cng lm vic trn h thng v thy c d liu ca
nhau, cng pht hin sai st v cng i chiu cng vic ca nhau.
10. Chn on t xa: cc thng tin bnh nhn di dng digital c th gi ln mng
Ineternet hoc email cng hi chn t xa.
11. Gim thiu sai lm y khoa: cc thng tin gip tr nh nh bi ging y khoa, thng
tin thuc, xt nghim c cung cp cho bc s ngay khi bc s cn. Cc h thng h
tr chn on, h tr iu tr c lp trnh sn gip trnh sai st. Cc n thuc
c in n r rng, trnh nhm ln khi dng thuc.

Ti liu ca cty HT MEDSOFT - Trang 5/72

Ti liu gii thiu h thng phn mm qun l bnh vin


Cty TNHH Pht Trin in Ton Y Khoa Hong Trung

12. H thng thng tin ni b: cc bc s c th trao i thng tin chuyn mn qua cc


forum ni b. H thng ny c th dng lm hi chn v o to lin tc (CME).
Gim c c th gi ngay thng ip mi ngy n ton th nhn vin, nhng thng
tin ny lp tc xut hin ngay trn mn hnh lm vic ca nhn vin.
13. Nghin cu khoa hc: nhng d liu bnh n c lu tr v d dng trch xut,
thng k mt cch nhanh chng v chnh xc.

Li ch i vi bnh nhn:
14. Tit gim thi gian ch i ca bnh nhn: cc thng tin hnh chnh bnh nhn
c lu tr trn th bnh nhn v trn my ch. C th dng li qua thi gian. Cc
thng tin thng xuyn khng cn lp li. Vi s lng bnh nhn ng, vic tit
gim thi gian s rt ng k. C th lp nhiu trm thu ph nhiu ch khc nhau
gip thun tin cho bnh nhn np ph.
15. Khng cn mang theo h s: Ti liu bnh nhn c lu tr trong h thng mng,
sp xp theo m s bnh nhn. Khi bnh nhn n khm TT C ti liu ca bnh
nhn c th hin y trn mn hnh. y l iu quan trng i vi bnh nhn
c bnh mn tnh.
16. Sao chp h s: bnh nhn c th yu cu sao chp ton b h s mt cch nhanh
chng di dng digital hoc bng in m khng lm mt h s gc ti bnh vin.
17. Ti liu y khoa r rng: Bnh nhn nhn c cc ti liu in di dng vi tnh, p
mt, r rng, trnh nhm ln nguy him do ch vit tay khng r rng.
18. Dch v an ton: Bnh nhn nhn c dch v khm v iu tr an ton nh h
thng h tr chn on v h tr iu tr. H thng khng ch l ni lu tr thng tin
m cn l phng tin nhc nh bc s i vi nhng sai st thng ngy nh trng
tn thuc, chng ch nh thuc...
19. Truy cp internet sao lc thng tin sc khe ca mnh. Nhng ti liu y khoa
nh xt nghim, ni soi, n thuc c lu tr trong website ca bnh vin trong
nhng th mc ring gip bnh nhn c th truy cp bt c lc no, bt c ni u.
Bnh nhn c hn mt b bnh n y , tch ly t nhiu ln khm bnh, gip xem
xt li ton b lch s bnh tt ca mnh.
20. Ha n ti chnh minh bch: Bnh nhn cm thy thoi mi khi nhn ha n
minh bch t h thng my vi tnh.

Ti liu ca cty HT MEDSOFT - Trang 6/72

M hnh gii php tng th ca h thng

Hnh: Lu h thng qun l chuyn mn bnh vin

Tm tt v h thng qun l bnh vin


H thng phn mm YKHOA.NET bao gm qun l bnh nhn v qun l bnh vin hay
cn gi l qun l chuyn mn v qun l hnh chnh. Hai mng ny c th xy dng c lp
v c th giao tip d liu vi nhau ty yu cu. Ngoi ra cn c 1 h thng khai thc d
liu (data mining) sau 1 thi gian s dng phn mm.
1. H thng qun l chuyn mn (qun l bnh nhn):
H thng qun l chuyn mn l c th ring ca ngnh y t, phn bit vi cc n v
hnh chnh khc. Tt c nhng g lin quan n bnh nhn v d liu bnh nhn c a
vo h thng qun l chuyn mn. y bnh nhn l i tng trung tm (patient
central).
H thng qun l chuyn mn tp hp nhiu phn h, mi phn h thc hin mt nhim
v ring v cc phn h lin kt nhau v d liu. Cc phn h bao gm:
-

Phn h tip nhn bnh nhn: tip nhn v truy tm thng tin bnh nhn.
Phn h vin ph ni ngoi tr: qun l vic ng vin ph ca bnh nhn, c
bit l t ng tnh ton bo him y t.
Phn h khm cha bnh ngoi tr: dng cho cc bc s phng khm, cung cp
cc tin ch cn thit cho bc s phng khm nh toa thuc in t, ch nh cn lm
sng, tip nhn kt qu CLS online, ch nh khm thm, ch nh khm hi chn,
chuyn chuyn khoa khc, ghi phiu hn, xem lch hn, gi lch hn n b phn tip
nhn, gii thiu i ni khc, x tr kt qu, lin kt vi nh thuc kim tra thuc,
t in thuc, t in xt nghim
Phn h qun l cp cu: tip nhn v x l bnh nhn trong tnh trng cp cu.
Phn h qun l xt nghim: qun l d liu xt nghim, t ng ha xut d liu
t cc my xt nghim.
Phn h qun l chn on hnh nh: qun l ti liu hnh nh y khoa, lu tr ti
liu hnh nh t cc my siu m, x quang, CT, MRI, PET,
Cc phn h qun l thm d chc nng: in tim, in no, in c, lu huyt
no, o chc nng h hp, niu dng Kt ni vi cc my y khoa in t.
Cc phn h c hnh nh khc: ni soi c t cung, ni soi tiu ha, ni soi h hp,
tai mi hng, gii phu bnh, t bo hc, soi y mt
Phn h qun l ngn hng mu: tip nhn ngun mu, qun l ngun mu, qun
l ch phm mu, qun l phn phi mu...
Phn h qun l phu thut: qun l protocol, qun l y dng c phng m, qun l
lch m, qun l kp m, phn loi phu thut, theo di gy m hi sc, tnh cng
kp m
Phn h bnh n chuyn khoa in t (24 bnh n chuyn khoa theo chun ca B
Y T)
Phn h qun l bnh n ni tr: qun l xut - nhp- chuyn vin, dch v bnh
vin, ti khon bnh nhn, t thuc trc

Phn h qun l bnh n bn tr: dnh cho bnh nhn chy thn nhn to, ung th
iu tr ti nh, bnh nhn lao phi, bnh vin qu ti
Phn h qun l dc: dc ni tr, dc ngoi tr, dc bo him y t, vt t y t,
kho ha cht, kho oxy, kho ch phm mu, kho thuc ng y, kho ti sinh
Phn h qun l vt t: vt t y t, vt t tiu hao, ha cht, phim X quang...
Phn h dinh dng: tip nhn yu cu dinh dng, cung cp khu phn n theo
mt bnh.
Phn h thanh trng

Ngoi ra, nhm qun l chung cn c cc phn h iu hnh nh:


-

Phn h qun tri mng: cp quyn s dng mng.


Phn h k hoch tng hp: tng hp tnh hnh nghip v y bnh vin.
Phn h gim c: tm tt, v biu ton b hot ng bnh vin.
Phn h bo co: lp bo co ln cp trn (Trung tm y t qun, huyn, S Y T, B
Y T, quyt ton BHYT).

2. H thng qun l hnh chnh:


bao gm cc phn h:
-

Phn h qun l nhn s (hp ng, cng tc, hnh chnh, lng, chm cng).
Phn h qun l ti sn (vt t, trang thit b).
Phn h qun l k ton (kt vin ph, kt dc, kt qu, kt lng, kt ngn hng, kt
thu C ring phn h k ton doanh nghip dnh cho BV t nhn v k ton hnh
chnh s nghip dnh cho BV cng).
Phn h qun l cng vn (cv n, cv i, cv x l, cv cha x l).
Phn h qun l ch o tuyn: qun l bnh nhn v phn phi thuc iu tr ti
nh
Phn h qun l kho bnh n.
Phn h thng tin ni b (Cc BS c th lin lc, thng tin cho nhau qua mng ni
b bng text chat, forum, voice. Gim c c th gi thng tin, thng bo n ton
bnh vin m khng cn in v pht thng bo).

3. H thng khai thc d liu bnh vin:


-

Phn h thng k: Thng k ty chn d liu bnh vin.


Phn h hi chn: Chuyn v nhn thng tin bnh nhn n bnh vin khc, chuyn
thng tin bnh nhn vo h thng hi chn t xa (telemedicine)
Phn h RIS online: Gi kt qu hnh nh t my X quang, CT, MRI, GPB n bnh
vin khc c kt qu.
H thng PACS Vit Nam: qun l tt c cc loi hnh nh lin quan n bnh
nhn, truy tm, thng k hnh nh.

Tt c cc phn h k trn c lin kt nhau trn cng mt cu trc c s d liu, ty theo


tnh cht cng vic m cc phn h c th chia s v s dng d liu ca nhau.

Cc phn h c thit k di dng ng dng Web 2.0 v k thut AJAX (cloud


computing). y l xu hng mi v hiu qu ca cc m hnh phn mm chy trn h thng
mng.

TNH NNG CHI TIT PHN MM


YKHOA.NET

Cu trc h thng:
H thng phn mm qun l bnh vin chia thnh nhiu phn h, va c lp, va lin hon,
ty bin phi hp.

Hnh minh ha: cu trc h thng qun l chuyn mn YKHOA.NET.


Cc phn h c xy dng theo chc nng ring, lin kt thng tin cng nhau trn mt my
ch.

1. Phn h qun l tip nhn v vin ph (Reception)


ch li:
- Cp m s, th m vch cho bnh nhn.
- Tit kim thi gian khai bo hnh chnh khi ti khm.
- Truy cp nhanh thng tin bnh nhn.
- Lu tr h s bnh nhn theo m s.
- Phn loi bnh nhn, phc v cho cng tc tnh vin ph chnh xc.

a. Qun l hnh chnh bnh nhn:

Phn h qun l hnh chnh bnh nhn c nhn vin tip nhn s dng ghi
chp cc thng tin hnh chnh ca bnh nhn.
Thng tin bnh nhn c ghi chp mi hoc truy xut t ngun d liu nhp
hoc t d liu ca BHYT.
Mi bnh nhn s c cp m s ring lm c s cho vic chia s v truy tm
thng tin bnh nhn trong ni b bnh vin.
Tnh nng:
Chc nng tip nhn bnh nhn:
- Tip nhn bnh nhn mi, tm bnh nhn c.
- Ghi thng tin hnh chnh c bn: h tn, gii tnh, ngy sinh, a ch, email, in
thoi.
- Cp s ID bnh nhn.
- Phn loi bnh nhn theo i tng:
o Thng
o Dch v - ngoi gi

o
o
o
o
o
-

Bo him
Tr em di 6 tui.
VIP
Qun nhn (dng cho bnh vin qun i v cng an)
Khm sc khe nh k - ngh nghip.

Ghi thng tin bo him y t.


*** Tnh nng c bit: Truy xut thng tin bnh nhn t danh sch bnh nhn
BHYT c sn.
o Nu bnh vin c c quan BHYT cung cp danh sch bnh nhn BHYT
trong khu vc th phn mm YKHOA.NET s t ng tham kho thng tin
hnh chnh bnh nhn t danh sch ny.
o Ch cn nhp s th BHYT phn mm s ly thng tin t danh sch BHYT m
khng cn phi nhp bng tay.
o Chc nng ny gip gim thiu cng vic nhp liu; d liu bnh nhn c
chp t danh sch ca BHYT nn bo m tnh tng thch d liu.
Ghi thng tin m rng, ngi lin h.
o Thng tin ngi lin h cn c nhp vo h thng trong nhng trng hp
cp cu, sinh sn
In th bnh nhn, c m vch hoc chip in t ghi thng tin.
o Th bnh nhn c m vch gip gi li tn bnh nhn m khng cn nhp
mi.
o Dng th bnh nhn s xc nh bnh nhn c hay mi, gip ch trong thng
k.
o Dng th bnh nhn gip h s bnh nhn khng b phn mnh thnh nhiu
h s khc nhau, rt c ch cho trng hp bnh nhn bnh mn tnh nh tiu
ng, cao huyt p, lao phi, bnh nhn ln tui, cn b hu tr
Chuyn thng tin bnh nhn n cc n v chc nng.
o Cc thng tin hnh chnh c nhp liu 1 ln duy nht ti phn h tip
nhn. Cc n v chc nng nh phng khm, siu m, xt nghim s khng
cn mt cng nhp li thng tin hnh chnh bnh nhn.
o Dng u c m vch s gip load tn bnh nhn chnh xc v cc nhanh,
tit kim rt nhiu th gi
o Chng ti KHNG dng u c du vn tay v h thng x l chm, gi
thnh t v khng ph hp cho nhiu i tng bnh nhn nh (bnh nhn
da liu, tn thng ct chi, bng, bnh nhi), ngoi ra cn c nguy c ly
nhim bnh

ng k dch v khm cha bnh.

o Nhn vin tip nhn c th hi yu cu v tham vn cho bnh nhn nn khm


g.
o Nhn vin gip bnh nhn chn cc dch v cn khm v in ra phiu ng k
khm.
o Thng tin ng k ny s t chuyn qua quy thu ph, ni ny khng cn phi
nhp liu li.
Tip nhn thng tin bnh nhn ng k t website.

o Bnh nhn c th vo website ca bnh vin ng k khm. Thng tin ng


k khm s c a vo danh sch ch.
o Quy ng k s nhp m vch s ng k v load thng tin ng k khm.
o iu ny gip bnh nhn mt cng ch i nhp liu ti ni tip nhn.
Thng k bnh nhn mi - c.
Truy tm bnh nhn, bnh n theo tng chi tit.

Chc nng phn phi bnh nhn vo phng khm:


-

Nhn vin tip nhn c th phn phi bnh nhn vo mt phng khm chuyn khoa
theo s th t.
o Mi bnh nhn khi ng k khm s nhn c mt s th t khm. Ai n
trc th vo trc, ai n sau th vo sau.
o Trng hp cp cu, gi yu th c th c nhn s u tin khm trc.

Chc nng xem thng tin ni vin


-

Tm bnh nhn ang nm vin.


o Trng hp thn nhn bnh nhn n thm nui c th lin h bt c ni no
c my tnh tra tm thng tin bnh nhn ang nm ging, phng no.
Xem s lng bnh nhn khm ngoi tr, cn lm sng v ni tr.
o C th xem bng thng k tng qut s liu khm ngoi tr v ni tr nh s
lt, s lng bnh nhn n khm, s lng bnh nhn ang nm vin

Pht hnh th khm bnh, gim gi, khuyn mi.


-

Giao din n nh gi tr th:


o Bnh vin dng giao din ny to ra quy nh cho cc loi th, gi tr v
quyn li s dng. C th hiu nh l to lut cho th.
o Mi loi th khc nhau s c k hiu khc nhau.
o Cn c vo k hiu xc nh quyn li cho bnh nhn.
Giao din bn th
o Khch hng n mua th c th l c nhn hay c quan, s lng nhiu hay
t.
o Khch hng mua th n u th phn mm pht sinh M s th n . C
th thm hay bt s th c mua.
o Khch hng c th mua bao nhiu th ty
o Khch hng c th mua loi th no ty
o In bin lai thanh ton sau khi mua th.
o Ngoi ra giao din bn th cn cho php thng k s th c pht hnh, s
th c s dng, s th cha s dng...
Giao din gn m s th cho bnh nhn.
o Cc loi th C nh cn xc nh ngi bnh l ai. Giao din ny s gn m
s th mua cho mt ngi xc nh.
o C th gn ngay bnh nhn vo th, in th ngay.
o C th ch bn m s, khi no bnh nhn n th gn m th sau.
Giao din xem quyn li ca ngi mang th.
o Ngi mang th n s c kim tra xem c nhng quyn li no, ci no
dng ri, ci no cha dng.
o Vi nhng quyn li cha dng th ngi bnh c quyn yu cu s dng.

o Nhn vin tip nhn s chn quyn li no m bnh nhn yu cu, chuyn
thng tin qua phn h thu ph. Xem nh bnh nhn ng k dch v trong
th.
Giao din thu ph.
o Phn h thu ph s nhn din k hiu th tnh ton li s tin bnh nhn
phi ng thm v chuyn thng tin vo b phn dch v.
o Sau khi ng k s dng v tnh ph th cc quyn li t nhin mt, d
khch hng c s dng ht dch v trong gi quyn li hay khng.

Qun l vin ph (Billing)


ch li:
- Qun l chnh xc ngun thu bnh vin.
- Chng tht thot ti chnh.
- To thun li cho bnh nhn trong vic tr vin ph.

Phn h thu ph vin ph c nhn vin thu ph s dng ghi chp cc thng
tin dch v v vin ph ca bnh nhn.
Thng tin v vin ph gip kim sot ngun thu bnh vin ng thi l cng c
gim st vic s dng dch v trong bnh vin.
Phn h thu ph kt ni vi cc phn h Tip nhn v Ch nh ca bc s gip cho
vic nhp liu cc k nhanh chng v chnh xc 100%.
Tnh nng:

Thu ph, bn phiu dch v.


-

Tip nhn thng tin hnh chnh bnh nhn trc tip.
Tip nhn thng tin ng k t phn h tip nhn.
o Thng tin ng k t phn h tip nhn s c chuyn thng n quy thu
ph. Nhn vin thu ph dng u c m vch gi tn phiu ch nh v chi
tit ch nh.
o Nhn vin thu ph khng cn nhp liu chi tit. Ch cn xem tng s tin phi
thu, thu tin v in bin lai.
o Dng my c m vch tick ln m ng k hoc m ch nh load
thng tin thu ph. C th nhp b sung hoc xa bt dch v.
o Ch khi bin lai c in th cc thng tin ch nh mi c a n cc n
v chc nng nh xt nghim, siu m, x quang
Tip nhn thng tin ch nh ca BS t phn h ch nh.

o Phiu ch nh ca BS lit k y chi tit cn thc hin, gi tin ca tng


chi tit, tng s tin phi tr. Trn phiu ch nh c in m vch. Nhn vin
thu ph ch cn tick vo m vch m khng cn nhp liu g.
Phn loi bnh nhn theo i tng.
o Mi bnh nhn thuc i tng khc nhau: BHYT, dch v, khm sc khe
trn gi... Mi i tng s c chnh sch gi c ring.
Tnh tin dch v y t theo tng i tng.
Thu tin cc khon dch v thu bnh vin khc thc hin.
***** C th hon chuyn i tng
o Bnh nhn qun mang theo th BHYT c th tm tnh bng gi dch v, sau
khi xut trnh th BHYT th c th hon chuyn i tng, tnh li tin theo
i tng BHYT.
Thu tin tm ng ni tr.
o Bnh nhn nhp vin c th ng trc mt s tin tm ng cho bnh vin.
Khi s dng dch v, phn mm s tr chi ph bnh vin vo ti khon tm
ng ny.
o Ti khon tm ng s c b sung nhiu ln trong qu trnh bnh nhn nm
vin. C th dng th tm ng nhp tin vo ti khon (dng cho cc c s
y t t nhn c chnh sch khuyn mi).
o Nu ti khon gim n mc thp th phn mm s thng bo bnh nhn
np b sung ti khon.
o Phng cch ny gip bnh vin chng tht thu v tin li cho bnh nhn
trong vic ng vin ph.

Tr tin hon ng.


o S tin trong ti khon bnh nhn nu cn d s c hon tr khi xut vin.
o Trng hp bnh nhn khng nhn hon ng khi xut vin th s tin tha s
c lu gi v c tip tc s dng cho ln nhp vin sau.
o B phn ti chnh c th thng k c s tin tha ny ca bnh nhn.

In ha n.

o Vin ph c 2 loi chng t khi thu ph ca bnh nhn: bin lai thu ph v ha
n vin ph.
o Bin lai thu ph l giy xc nhn thu ca bnh nhn khi bnh nhn np bt
c khon tin no. Cc bin lai ny lm bng chng bnh nhn np
tin.
o Ha n vin ph l chng t tng kt tt c chi ph trong 1 ln khm hoc
nhp vin.
o Mu ha n c th c thit k ring cho tng bnh vin sau khi ng
k vi c quan thu.
o BV c th in ha n t my vi tnh cho bnh nhn mt cch hp php.
S dng m vch tnh tin ha n.
Chuyn thng tin bnh nhn vo n v thc hin dch v.
o Sau khi bnh nhn ng vin ph th thng tin mi c chuyn n cc n
v thc hin dch v tng ng.
*** C th thu ph t bt c ni no c ni mng.

o Bnh vin rng, nhiu khoa hoc c nhiu tng c th thit lp nhiu trm
thu ph nhng ni thun tin nht cho bnh nhn.
o Mi trm thu ph c th thc hin tt c cc tc v nh tip nhn, thu ph,
hon ph, kim tra ti khon bnh nhn, in ha n

Thng k vin ph:


Thng k thu ph theo tng chi tit dch v (siu m, xt nghim, x quang)
Thng k theo khoa, theo bc s.
Thng k tin hon tr.
Cung cp thng tin vin ph cho b phn k ton. Lin kt vi phn mm k
ton cung cp s liu k ton.
o Truy cu tnh hnh vin ph.
o Thng k theo i tng Bo Him.
o
o
o
o

2. Phn h BHYT Insurance billing


ch li:
- T ng tnh ph BHYT cho bnh nhn.
- Thanh quyt ton BHYT cho c quan BHYT ngay cui k.
Tnh nng:

Tip nhn bnh nhn BHYT.


o Ghi hnh chnh bnh nhn
o Ghi m s BHYT.
o T ng phn loi bnh nhn theo M i Tng v M Quyn Li. Kim tra
ph hp gia M i Tng v M Quyn Li.
o Kim tra khm tri tuyn.
o T ng nhn din ni ng k khm ban u da theo m s n v y t.
o T ng xc nh bnh nhn khm ng tuyn khi c m ni khm ban u
trng vi m bnh vin.
o Chuyn thng tin bnh nhn BHYT vo phng khm.
o c bit 1: i vi bnh vin c sn danh sch bnh nhn BHYT c c
quan BHYT cung cp, phn mm s t ng load thng tin bnh nhn t danh
sch m khng cn phi nhp liu t u.
o c bit 2: Chc nng chuyn i i tng: khi bnh nhn n khm m
khng mang theo th BHYT, c tnh ph nh i tng dch v. Khi bnh
nhn trnh th BHYT th c chuyn sang i tng BHYT.

Kim tra dch v, thuc men v vt t y t s dng sau khi kt thc mt


t khm.
o T ng tnh cc khon ph dch v: gi dch v, gi bo him, chnh lch gi,
ng chi tr
o Kim tra tnh hp l ca dch v v thuc trong danh mc BHYT.
o Tnh ph theo m quyn li: 100%, 95%, 80%.
o Xc nh bnh nhn c hng cc dch v c bit: thuc iu tr ung th,
dch v k thut cao, vn chuyn.
o To gi dch v khon trn.
o Chuyn thng tin v thuc BHYT duyt n quy nhn thuc.
o In phi thanh ton cho bnh nhn.

In bo co BHYT theo ng mu BHYT yu cu.


a. In thanh quyt ton BHYT ngay cui k.
b. In bo co s dng thuc BHYT.
c. In bo co s dng xt nghim BHYT.
c bit:
i vi cc bnh vin s dng cc phn mm qun l bnh vin do nh cung cp phn
mm khc nhng khng tnh c ha n thanh ton cho BN hoc vt v trong in quyt
ton BHYT, Cty Hong Trung s cung cp b x l cc file excel in bo co quyt ton
ngay lp tc.

S tnh BHYT

Nhp m s bnh nhn


hoc m s t khm
xem thng tin tnh
trng n BHYT

Thng tin bnh


nhn

Thng tin cc
khon n

Bng tnh
tm tt.

Bng tnh
chi tit.

Bng din
gii cc
khon n

Giao din kim tra BHYT v in phiu thanh ton.

3. Phn h qun l phng khm ngoi tr v toa thuc (OPD and


e-prescription)
Sinh hiu v tin s bnh (Vital sign and history)
Phn h sinh hiu v tin s bnh ghi nhn cc thng tin v du hiu sinh tn
(Vital signs) v cc thng tin tng qut ca bnh nhn nh chiu cao, cn nng,
tin s bnh bn thn v gia nh. Phn h ny cng ghi nhn nhng thng tin
chuyn khoa nh o th lc, o nhn p trong chuyn khoa mt, ghi PARA trong
chuyn khoa sn, ghi tin s chng nga trong chuyn khoa Nhim, tin s tm
thn
Phn h sinh hiu c nhn vin iu dng s dng ghi thng tin trc khi
bnh nhn c bc s khm bnh.
Vi s chuyn mn ha trong cng vic, nhn vin iu dng s qun l mt
phn h ring, h tr bc s tch cc hn trong vic thu thp thng tin.
-

Ghi sinh hiu (du hiu sinh tn vital signs) bnh nhn.
o Chc nng ghi sinh hiu: mch, nhit , huyt p, nhp th. C cnh bo s
liu bt thng. V biu sinh hiu.
o C biu theo di bin thin ca sinh hiu, c bit cho cc khoa cp cu,
chm sc c bit (ICU).
Ghi tin cn bnh nhn, tnh trng d ng thuc, d ng thc n, tnh trng c bit
(thai, cho con b)
o Cc thng tin tin cn c lm c s cho vic dng thuc. Khi k n thuc,
phn mm s nhn din cc trng hp c bit kim tra v bo ng.
o th lc mt.
o nhn p.
Ghi tnh trng thai sn (PARA)
Ghi tng trng bnh nhn: Cn nng, chiu cao.
o Tnh ch s BMI t s liu chiu cao, cn nng theo tiu chun ngi
Chu..
Chuyn thng tin sinh hiu v tin s bnh vo bnh n.
o Thng tin sinh hiu v cc chi tit bnh s cn c b tr cho y t nhp liu
ring nh mt chc nng ring bit.
o Nu khng c phng ghi sinh hiu ring th bc s s t nhp thng tin ny
vo h thng.

Bnh n ngoi tr: (EMR)


-

Bnh n ngoi tr dng cho cc trng hp nghin cu khoa hc, cn ghi rt chi tit
theo chuyn khoa, gip cc bs c d liu cho mt chng trnh tm sot.
Ghi nhn tnh trng lm sng theo bnh n ngoi tr.
o Bnh n ni khoa tng qut.
o Bnh n nhi.
o Bnh n mt.

o Bnh n sn khoa.
o Bnh n nha khoa.
o

Ghi triu chng theo c nng v thc th: (Symptoms)


Triu chng c nng v thc th c s ha thnh m s.
Vic ghi triu chng v theo di triu chng s c th hin di dng m s, khng trnh
by theo cch vn vit. iu ny s gip ch cho cc trng hp:
- Thng k, nghin cu khoa hc.
- Ghi triu chng bng my iPad, iPhone, Pocket PC

Xem li ch nh cho,
sa ch nh khi cn
thit.

Gi nhanh mt nhm dch v


cn ch nh

Chn loi CLS cn ch nh v


sau chn chi tit ch nh.

Chn th ny xem v in
phiu ch nh CLS.

Ch nh cn lm sng:
-

Ch nh cn lm sng a nng, gip chn nhanh 1 nhm ch nh.


o BS ra ch nh ngay t my tnh.
o Danh mc ch nh c sp xp theo phn loi cn lm sng v chuyn khoa
gip d dng tra cu.
o BS tick vo xt nghim no mnh cn.
o Son tho sn mt mu phiu ch nh theo chuyn khoa chn nhanh.
o Phiu ch nh in ra s hin th gi tin, gip BS tham vn cho bnh nhn tt
hn.
o D dng thm, bt chi tit ch nh trong 1 phiu ch nh mu.
Xem kt qu cn lm sng t cc khoa khc theo thi gian thc.

o Khi dch v cn lm sng c thc hin, kt qu s hin th ngay trong h


s bnh nhn. BS xem kt qu ngay, trc tip ti my tnh m khng cn ch
bnh nhn mang kt qu n.
o H s bnh nhn c trnh by theo thi gian v theo phn loi chuyn
khoa, gip BS d dng theo di din tin bnh.
o Cc ch nh c thc hin s c hin th cho BS bit, rt cn thit cho
cc trng hp cp cu.
o Kt qu CLS c th c in ti phng xt nghim hoc ti my tnh ca bc
s.

n thuc in t (Electronic prescription)


-

Ghi chn on chnh v chn on ph theo h thng IDC 10 (Internationel Disease


Code 10).
o Phn mm c sn h thng chn on theo IDC 10 vi 2 th ting Vit v
Anh. BS c th thay i tn chn on ting Vit cho ph hp vi ngn ng
a phng.
o Nhp m IDC s t ng np chn on.
o *****c bit: BS khng cn phi nh m IDC 10. BS ch nhp t kha tn
bnh vo chn on, phn mm t ng gi tn chn on y v t
ng tm m IDC 10 tng ng.
X tr bnh nhn: cho v, ghi n thuc, chuyn khoa, nhp vin, chuyn vin
o a phn sau khi c chn on, bs s x l bnh nhn bng cch k n thuc.
Tuy nhin cn nhiu tnh hung x l khc nh chuyn khm chuyn khoa
khc, cho nhp vin, chuyn vin, ch tham vn
Pht hin thuc trng tn, trng hot cht, trng h tr liu, c tng tc c hi.
o Khi BS v tnh k thuc trng tn, trng hot cht, trng h tr liu hoc
tng tc c hi th phn mm t ng cnh bo cho BS bit iu chnh
n thuc.
o Nhng tn thuc k trng lp v tn thng mi hoc hot cht s t ng b
loi ra.
o Nhng thuc k trng h tr liu hoc c tng tc s c phn mm bo
ng BS chn b bt 1 loi thuc ra.
o Cnh bo thuc cho bnh nhn l ph n c thai, cho con b hoc thuc
chng dng cho cc bnh nhn c bnh c bit.
n thuc ng Y.
o Qun l danh mc dc liu, cc v thuc.
o To mu thang thuc. Mi thang thuc l tp hp ca nhiu v thuc.
o Mi n thuc khng phi ch l 1 thang thuc m c th km thm cc thuc
khc v vy phn mm cho php thm thuc khc vo n thuc (du thoa,
cao dn).
o C th k c thuc ng Y v Ty Y cng nhau.
Hn ti khm v xem lch hn c nhn.
o Sau mi ca khm, bs s hn bnh nhn ti khm. Phn mm c sn b lch
hn gip BS chn ngy ti khm.
o BS c th xem li lch lm vic c nhn ca mnh. Dng lch c nhn nh mt
phng tin qun l cng vic.

Lu thng tin.
o Thng tin khm c lu tr theo m s bnh nhn. Khi bc s cn xem li h
s, ch cn nhp m s bnh nhn th c th xem ton b h s bnh n t
ngy u tin n khm cho n hin ti.

Cc tin ch dnh cho n thuc in t: (Decision support system)


- Son tho cch dng thuc.
o Bc s c th t son tho cch dng thuc, v d: Panadol 500mg, ngy
ung 3 ln, mi ln 1 vin, ung lc bng no. Khi k n, bs ch cn g 3 k
t u PAN th phn mm t ng gi tn thuc v autocomplete cc
phn cn li.
o Ngay c khi bs khng son tho cch dng thuc th phn mm cng t ghi
nh cch k n ca bc s v t ng gip BS hon tt n thuc.
- Son tho n thuc iu tr mu.
o C nhng n thuc bao gm nhiu thuc, c dng lp i lp li cho nhiu
bnh nhn khc nhau. V d n thuc iu tr lao, gm phc 4 mn, 5
mn, hoc iu tr HP d dy bao gm 3-4 mn thuc c nh. BS t son
tho 1 n thuc mu v lu li p dng nhanh.
o n thuc mu c th c thm, bt thuc.
o Ngay c khi BS cha son n thuc mu, sau khi k n thuc cho bnh
nhn, bc s c th lu n thuc li thnh n thuc mu.
o n thuc mu c th c to mi hoc chp bng 1 n khc.
o C th to n mu ring cho tng bc s. Cng c th to ra cc n thuc
mu chun dng chung cho ton bnh vin..
o n thuc mu c gi tr cao trong cc trng hp cp cu, ra y lnh nhanh.
- In n thuc nhanh.
o BS c th xem li n thuc c ca bnh nhn v chn in li m khng cn
phi nhp mi.
- Tham kho thuc c trong quy thuc.
o Phn h n thuc in t ni kt vi phn h dc nn BS c th bit thuc
no c th k n.
o Khi mt loi thuc cn k khng cn trong khoa dc, bc s c th tm thuc
thay th bng cch tra cu tm thuc tng t.
- i chiu thuc trong t in in t.
- Hin th tng gi tin n thuc.
- Chuyn thng tin n thuc ra quy thuc.
- Tch ni dung n thuc ra cc quy thuc khc nhau: quy thuc BHYT ch thy
thuc BHYT, quy thuc dch v ch bn cc thuc ngoi danh mc BHYT.
- T in in t gip tr nh:
o T in thuc.
o T in xt nghim.
o T in y khoa song ng Anh Vit
o T in m bnh quc t IDC10.
o T in triu chng hc ni khoa.

Bnh n ngoi tr

Cc chuyn khoa c bnh n ngoi tr khc nhau:


- Bnh n nha khoa
- Bnh n sn khoa
- Bnh n ph khoa
- Bnh n nhi khoa
- Bnh n tm thn
- Bnh n da liu
- Bnh n tim mch
- Bnh n ung th
-

Khu vc hnh chnh


bnh nhn

Khu vc chn on
v ch nh CLS

Khu vcx tr bnh


nhn sau khi c
chn on xc nh.

Hnh minh ha Giao din n thuc in t

Phn h qun l ni tr

Ch thch hnh: Cc phn h thuc ni tr lin hon nhau thnh 1 h thng..

Qun l hnh chnh khoa


-

Danh sch nhn vin ti khoa.


Lch m.
Lch hi chn.
S ging bnh.
Qun l ging bnh
Qun l lch trc khoa
Qun l dch v trong khoa.
Danh sch bnh nhn trong khoa.
Qun l t thuc trc.

Qun l bnh n in t
Qun l nhp vin:
- Ghi h s nhp vin.
- Hnh chnh bnh nhn:
- Cp m s nhp vin.
- Cp m khoa
- Gn ging bnh, bc s ph trch, y t ph trch.

Qun l bnh n ni tr

Qun l chuyn khoa khc:


-

Chuyn h s bnh nhn sang khoa khc.

Qun l xut vin:


-

Ghi h s xut vin.


Ghi d liu chuyn khoa, chuyn vin.

Qun l y lnh:
Giao din iu tr ni tr
hay t rut bnh n.
BS s dng giao din ny
mi ngy ghi chp din
tin bnh v cc ch nh
CLS, iu tr.

Nhp d liu hng


ngy y.

Cng c h tr nhp
liu.

D liu nhp vo
s th hin y,
ging cch trnh
by trong t rut
bnh n.

Bc s:
- Ghi din tin bnh ni tr.
o Hng ngy, khi thm khm bnh nhn xong bs phi ghi vo bnh n cc chi
tit v tnh hnh tin trin ca bnh, cn lm thm xt nghim g, dng thuc
g, ch n ra sao, ch chm sc th no
o Cn c vo y lnh ca BS, b phn iu dng s thc hin theo ng y lnh.
o Y t cng tham gia ghi bnh n trong nhng trng hp cn theo di: ghi
sinh hiu 15 pht/ln.
- Thng k bnh.
- Chuyn kt qu bnh qua k hoch tng hp.
- Thng k, nghin cu khoa hc.
- BS c th dng my tnh b ti, iPhone, iPad ghi bnh n.

Bnh n in t

Ch thch hnh: Tt c cc d liu hnh chnh v chuyn mn ca bnh nhn c tp trung


vo bnh n in t, t xut ra cc bo co v thng k y khoa.
-

24 bnh n in t theo ng chun ca B Y T.


o B Y T ban hnh 24 bnh n chuyn khoa. Cc bnh n chuyn khoa khc
nhau v chi tit chuyn khoa cn ghi chp.
o Phn mm c 24 bnh n tng ng dng cho tng chuyn khoa khc nhau.
o Cc bnh n chuyn khoa c in theo ng mu.

Qun l thc hin y lnh


-

Ghi thc hin y lnh (theo di du hiu sinh tn, cp thuc, ch chm sc, ch
dinh dng, thc hin cn lm sng).
Tng hp thuc.
Lp phiu xut thuc.
Ghi chp din tin truyn dch, truyn mu.

Qun l dch v bnh nhn ni tr:


-

Ghi tm ng nhp vin.


Tnh ph vin ph ni tr thng qua ti khon tm ng.
In bng cng khai pht thuc, cng khai vin ph hng ngy cho bnh nhn.
Chuyn i tng.

Bo co ni tr
-

Xut d liu sang h thng qun l bnh n ca S y t.


Xut bo co theo mu bo co chun B Y T.
Xut bo co theo mu bo co chun Bo Him Y T.
Xut bo co s liu cho c quan ch qun (qun i, cng an)
Xut bo co ring cho tr em di 6 tui.

4. Phn h phu thut v qun l phng m


-

Phn loi phu thut th thut.


o Phu thut v th thut c phn loi theo quy nh ca B Y T.
o Mi loi hnh c ni dung khc nhau, c ghi chp khc nhau, dng cho
thng k.
Xem ton b bnh n tin phu.
Bng tng trnh phu thut th thut.
o Protocol phu thut c to mu sn.
o C th sa cha khi cn thit.
Tin ch chp v lu hnh nh qu trnh thc hin.
o Qu trnh phu thut c th cn chp nh v quay video lm bng chng
hoc ti liu ging dy, nghin cu khoa hc.
In bnh n phu thut th thut.
Cc tin ch khc: k n, ch nh, xem bnh n
o Phn h PTTT tch hp sn cc tnh nng k n, ch nh, xem bnh n
nh i vi cc phn h khc. y l tin ch cn thit cho bc s.
Lch m
Ghi chp -kp m
Ghi chp dng c m
Thng k ca m, lm c s cho vic chm cng.
Bnh n gy m hi sc c chi tit, theo mu bnh n ca B Y T.
V biu sinh hiu t ng.

5. Phn h bn tr (ni tr ngoi vin)


Cc bnh nhn c theo di thng xuyn nhng khng nm vin nh bnh nhn ung th,
bnh nhn chy thn nhn to, lao phi, tiu ng, st rt... hoc cc trng hp iu tr ni
tr nhng thiu ging bnh, c th iu tr ti nh.
H s bnh n c thnh lp tng t vi bnh n ni tr:
- To bnh n nhp vin mi, cp s nhp vin.
- Ghi bnh n ni tr, ch nh v iu tr hng ngy.
- Cp pht thuc hng ngy.
- Kt thc bnh n cui k iu tr.

Phn h xt nghim Laboratory Information System.

Ch thch hnh: S truy xut v lu tr d liu xt nghim y khoa.

Tip nhn thng tin hnh chnh v vin ph.


o Nu phn h xt nghim c ni kt lin hon trong cng h thng th thng
tin hnh chnh bnh nhn c th c tip nhn t phn h thu ph di dng
danh sch bnh nhn ch.
o Nu phn h xt nghim chy c lp th c sn ni nhp liu nhp thng
tin bnh nhn v cc yu cu ch nh.

Tip nhn mu bnh phm.


o Phn h nhn bnh phm ghi nhn chi tit ch nh v xc nhn ly mu
bnh phm, lm c s cho vic nhp kt qu xt nghim.
Loi bnh phm
Cht bo qun
Thi gian tip nhn
Ngi nhn bnh phm

n v nhn bnh phm


o Bnh phm c dn m vch lin kt phiu ch nh v mu bnh phm

Chuyn thng tin trc tip vo cc my xt nghim.


o i vi h thng xt nghim 2 chiu, khi a mu bnh phm c m vch, h
thng s cung cp m ID mu xt nghim v chi tit ch nh my t ng
phn tch v tr kt qu tr v.
XT NGHIM

Huyt hc
Sinh ha
Min dch
Lm sng

Thu ph

Phiu ch nh

Tip nhn mu

Kt ni my xt nghim
Xut kt qu t ng

Qun l d liu XN

Lm sng

KQXN

11/11/2010

Xut thng tin kt qu xt nghim trc tip vo bnh n.


o Cc kt qu phn tch t my xt nghim s c ghi vo phiu tr kt qu
ang ch.
o Mt s kt qu xt nghim c tnh ton li sau khi my tr kt qu.
o Kt qu xt nghim c thng qua kim tra bng mt ca trng khoa xt
nghim trc khi c xut ra ngoi.
Chuyn thng tin xt nghim vo h s.
o Kt qu xt nghim sau khi nhp vo h thng d liu s c hin th theo
tng b h s bnh n.
T ng nh gi kt qu:
o Kt qu xt nghim c np vo phn mm s t so snh vi cc gi tr bnh
thng hin th bo ng khi vt qu gi tr bnh thng.

Kt ni t ng 80 loi
my xt nghim!
Cc loi xt nghim c kt ni my xt nghim:
- Huyt hc
- Sinh ha mu
- Sinh ha nc tiu.
- Min dch.
Cc xt nghim kt ni knh hin vi
- Vi sinh.
- K sinh
- Gii phu bnh
- T bo hc
- Khng sinh .

Thng k, bo co hot ng xt nghim

6. Phn h chn on hnh nh DICOM:


-

Ly hnh nh t cc thit b sinh nh:


o Siu m tng qut a chc nng.
o Siu m tim mch.
o Siu m sn ph khoa, 3D, 4D
o X quang k thut s.
o CT, MRI, DSA, PET, SPECT

CHN ON HNH NH - PACS

Lm sng

Thu ph

Phiu ch nh

CHA

KQXN

Lm sng

Thit b sinh nh
My siu m
My XQ, CT
My ni soi

DICOM
Non DICOM

My GPB, TBH
Soi y mt
Vi sinh/k sinh
Scanner
7

7. Phn h ni soi v hnh nh Non-DICOM


Cc thit b ni soi v chp nh y khoa:
o Ni soi tiu ha
o Ni soi ph qun
o Ni soi tai mi hng
o Ni soi c t cung
o Gii phu bnh
o T bo hc
o Vi sinh.
o K sinh.
o Cc thit b sinh nh khc.

Click vo y ly
hnh t my Siu m

Click vo y ly
hnh t my vi tnh.

Bng m t ni
dung siu m.

Hnh siu m c
chn in trong bo
co.

Giao din siu m tng qut


-

Chc nng son tho mu dng chung:


o To mu m t vng kho st.
o To mu g tt.
o Cc mu template c son tho ring cho tng bc s.
Nhp m t v kt lun.
o Nhp nhanh m t v kt lun t mu son tho.

Vng hin th hnh


chp.

Chuyn thng tin vo h s bnh n.


o H s chn on hnh nh ngay sau khi c nhp liu s c chuyn ngay
vo h s bnh n c nhn v c BS Lm sng c kt qu.
Xem h s bnh nhn.
o Cc BS chn on hnh nh c quyn tham kho h s bnh n ngay ti
giao din CHA c m t v kt lun st vi tnh hnh thc t bnh nhn.
In kt qu chn on cn lm sng cng hnh nh y khoa.
Phn mm x l hnh nh y khoa.

H thng lu tr v truy tm hnh nh (PACS)


o Hnh nh y khoa c lu tr trong cc th mc ring.
o D dng truy tm hnh nh hoc nhm hnh nh, dng trong nghin cu khoa
hc v bng chng php l.
o C th dng phn mm phn tch hnh nh kho st hnh nh tt hn.
Ly hnh nh digital trc tip t thit b y t:
- Phn mm tch hp sn tnh nng capture hnh trc tip t thit b y khoa, khng cn
phi qua trung gian phn mm khc.
- Hnh nh y khoa c gn tn theo m bnh nhn gip cho vic truy xut hnh nh
chnh xc.
- Hnh nh lu di dng digital, c chuyn thng vo mn hnh bc s lm sng.
- Khng cn in ra phim, giy.
- In li phim khi cn thit.
- Chuyn cho bnh nhn xem online.
- Gi hi chn online.
- Tit kim chi ph cho bnh vin v cho bnh nhn.
- Gim thiu nhim mi trng do ha cht v phim xquang.
- Hnh nh c lu v chia s d dng qua h thng mng.
- Ghi ch nh
- Ghi n thuc
- Qun l vt t chuyn dng.

Ch thch hnh: S truy xut v lu tr hnh nh y khoa

8. Phn h thm d chc nng


Cc phn h thm d chc nng:
ECG.
EEG.
ECG gng sc.
Huyt p 24 gi.
EMG.
o chc nng h hp.
o long xng.
o thnh lc.
o niu dng
Chc nng:
Ly hnh nh in tim, in no t thit b ghi hnh.
Ghi kt qu, nhn xt ca bc s vo h s.
In kt qu cho bnh nhn.
Lu kt qu vo h s in t bnh nhn.
Ghi ch nh
Ghi n thuc
Qun l vt t chuyn dng.

9. H thng qun l dc ngoi tr

Ch thch hnh: Qun l dc ngoi tr c thit k di hnh thc kinh doanh hng ha
c li.
-

To h thng nhiu quy bn thuc ring:


o Quy thuc bo him.
o Quy thuc trong gi.
o Quy thuc ngoi gi
Qun l phiu nhp thuc, thng k thuc nhp.
Qun l cng n phi tr.
Qun l bn thuc: bn/cp thuc, nhn thuc tr li.
nh gi thuc theo nhiu cch: bnh qun gia quyn, nhp trc xut trc.
o i vi bnh vin nh nc mua gi no bn gi nn dng phng php
nhp trc xut trc.
Cung cp thng tin thuc mi cho bc s thng qua t in dc online.
Thng k bn hng.
Bo co dc chnh (gy nghin, c A, c B)
Bo co thng k theo nhiu tiu ch:
o Th kho
o Thng k nhp - xut - tn dc.
Bo co thuc n hn.
Tip nhn n thuc t phn mm toa thuc BS.
o n thuc sau khi c bs k s c chuyn n nh thuc hoc kho thuc
BHYT di dng danh sch ch.

o Mi n thuc c k u c m s ring, th hin bng m vch.


o Nhn vin bn thuc ch cn chn tn khch hng t danh sch ch hoc tick
m vch n thuc th ly c thng tin n thu vo ha n bn thuc.
In ha n bn thuc.
Qun l cng n dc.
Xut bo co tng hp chng t cho b phn k ton bnh vin.

Vng nh gi

Danh snh phiu


nhp v trng thi
thuc cha nh gi

Vng tin ch, gip


nhp gi nhanh v
theo cng thc nh
gi c sn.

Cc hnh thc khc:


- Ca hng knh thuc.

Ti liu gii thiu h thng phn mm qun l bnh vin


Cty TNHH Pht Trin in Ton Y Khoa Hong Trung YKHOA.NET

10. H thng qun l dc v vt t y t ni tr

Ch thch hnh: H thng dc bnh vin bn cht l h thng phn phi gia cc khoa,
phng trong ni b bnh vin
Dc ni tr l mt h thng cc kho thuc lin kt ln nhau c cc chc chc nng
- To h thng kho chn, kho l theo c th ring ca bnh vin.
- To h thng kho qun l thuc ring cho cc i tng ring:
o Chnh quy.
o Bo him.
o Tr em di 6 tui.
- Tng hp s lng thuc cn dng t cc khoa lm sng.
- Lp d tr thuc t khoa lm sng.
- Chuyn yu cu t khoa lm sng n cc kho phn phi.
- Cp pht thuc t kho phn phi n cc khoa lm sng.
- Hon tr thuc tha t cc khoa lm sng.
- Cung cp thng tin thuc cho BS ni tr k toa.
- Kim k thuc.
- Thng k thuc.
- Bo co dc chnh.
Cc loi kho thuc khc:
- T thuc trc: dng cho khoa cp cu, phng khm cn thuc dng ti ch. Thuc
c s dng trc, tnh tin sau.

Ti liu gii thiu h thng phn mm qun l bnh vin


Cty TNHH Pht Trin in Ton Y Khoa Hong Trung YKHOA.NET

Kho thuc, ho cht, phim nh dng ti ch cho tng khoa: cc khoa lm sng v
cn lm sng cng cn c cc loi thuc, ha cht, phim nh dng ti ch, tnh
tin sau.
Kho huyt hc: dng cp pht ch phm mu cho bnh nhn phng m.
Kho Oxy: qun l cp pht oxy.

Ti liu gii thiu h thng phn mm qun l bnh vin


Cty TNHH Pht Trin in Ton Y Khoa Hong Trung YKHOA.NET

11.

Qun l nhn s bnh vin

Nhp d liu
-

Qun l l lch:
o To mi nhn s
o Thng tin hnh chnh
o Thng tin lin lc
o Thng tin quan h gia nh
o Thng tin khoa hc.
o Thng tin sinh hot hi on, chnh tr
Qun l hp ng nhn s theo nhiu loi.
o Hc vic
o Cng nht
o 3 thng
o 12 thng
o Khng thi hn
o Chuyn vin.
Qun l cc loi bo him v thu
o Bo him x hi
o Bo him y t
o Bo him tht nghip
o Thu thu nhp c nhn
Qun l lao ng - chm cng:
o Chm cng theo tng n v chng nng
o Chm cng theo tng c nhn.
o Qun l ngy cng lao ng.
o Lp chng t lng, thng, ph cp
o Cung cp chng t chi ph tin lng cho b phn k ton lng.
o Qun l iu chuyn cng tc.

Xut bo co
-

Bo co nhn s bnh vin theo mu B Y T


In l lch nhn s.
Thng k nhn s hin hu.
Thng k nhn s thi vic.

Ti liu gii thiu h thng phn mm qun l bnh vin


Cty TNHH Pht Trin in Ton Y Khoa Hong Trung YKHOA.NET

Ti liu gii thiu h thng phn mm qun l bnh vin


Cty TNHH Pht Trin in Ton Y Khoa Hong Trung YKHOA.NET

12. Qun l ti sn bnh vin


Nhp d liu
-

Qun l ngun nhp vt t.


o Nhp ti sn mi.
o M t tnh nng ti sn.
o Ghi l lch ti sn.
Qun l n v s dng.
o Ghi lun chuyn ti sn gia cc n v chc nng.
o Theo di ngi qun l ti sn.
o Ghi gi tr ti sn hin ti.
o Ghi tnh trng s dng hin ti.
o Gim st cng tc nng cp, bo tr, bo hnh thit b.
Qun l khu hao gi tr ti sn.
o nh gi tr ban u.
o nh t l khu hao ti sn.
o Xc nh gi tr ti sn tng thi im.
o Cung cp chng t khu hao cho b phn k ton.

Xut bo co, thng k


-

Thng k ti sn c nh
Thng k trang thit b y t

Ti liu gii thiu h thng phn mm qun l bnh vin


Cty TNHH Pht Trin in Ton Y Khoa Hong Trung YKHOA.NET

13.
-

Qun l cng vn.


Phn loi cng vn theo cc tiu ch:
o Th loi:
Vn bn lut
Ngh nh
Thng t
Cng vn
Th tn

o Ni dung
o Thi gian:
Thi gian k trn vn bn.
Thi gian gi
Thi gian nhn
o Ni pht hnh.
o Hnh thc:
Vn bn in t
Vn bn giy
Vn bn giy c scan.
Phn loi cng vn n - i:
o Cn vn n.
o Cng vn i.
Tnh trng
o Hn x l:
Trong hn.
n hn.
Qu hn.
o Tnh trng x l:
x l
Cha x l.

Ti liu gii thiu h thng phn mm qun l bnh vin


Cty TNHH Pht Trin in Ton Y Khoa Hong Trung YKHOA.NET

14. K ton bnh vin


Bao gm k ton hnh chnh s nghip dnh cho bnh vin nh nc v k ton doanh
nghip dnh cho bnh vin t nhn.
Chng trnh k ton bnh vin c chia thnh nhiu tiu phn h:
- K ton tin mt: qun l qu tin mt.
o Bng ghi chng t thu.
o Ghi bt ton thu.
o Bng ghi chng t chi.
o Ghi bt ton chi.
o Bng bo co tin mt tn ti qu.
- K ton ngn hng:
o Qun l nhp ti khon ngn hng.
Nhp t qu (xut t qu nhp vo ngn hng).
Nhp t ngun bn ngoi (khch hng chi tr).
o Qun l xut ti khon ngn hng
Xut vo qu (rt ngn hng nhp qu)
Xut vo ngun bn ngoi (chi tr).
o y nhim chi.
o Bo co xut nhp ti khon.
- K ton lng:
o Nhp s liu t ng t Bng chm cng, Bng lng, Bng thng
o T ng tnh chi ph lng cho tng b phn v tng nhn vin.
o T ng tnh cc khon i tr nh BHYT, BHXH, Thu TNCN...
- K ton ti sn c nh:
o Theo di gi tr ti sn c nh.
o Tnh khu hao ti sn c nh.
- K ton vt t:
o Qun l kho.
o Qun l nhp kho.
o Qun l xut kho.
o Bo co xut nhp tn.
- K ton cng n:
o Theo di cng n phi thu.
o Theo di cng n phi tr.
- K ton dc:
o Kt ni d liu qun l dc.
Phn h qun l dc sau mt ngy lm vic s c s liu nhp thuc,
bn thuc, kim k thuc.
Phn h qun l dc s cung cp chng t tng hp s liu cho phn
h k ton.
S liu dc c cung cp trc tip bng database hoc file excel
hoc bn ghi bng giy.
- K ton vin ph:

Ti liu gii thiu h thng phn mm qun l bnh vin


Cty TNHH Pht Trin in Ton Y Khoa Hong Trung YKHOA.NET

Phn h qun l vin ph sau mt ngy lm vic s c s liu thu vin


ph.
Phn h qun l vin ph s cung cp chng t tng hp s liu cho
phn h k ton.
S liu vin ph c cung cp trc tip bng database hoc file excel
hoc bn ghi bng giy.
K ton tng hp: Bo co tng hp.
Bo co ti chnh:
o Bng cn i k ton.
o Bng cn i ti khon.
o Bo co kt qu kinh doanh.
o Bo co thu.
o Thuyt minh ti chnh.
Cc phn h trong phn mm chy trn cng mt c s d liu, lin kt s liu cng
nhau mt cch lin hon. Phn h k ton s dng ngay cc thng tin mi nht m
khng cn phi nhp liu li cc s liu chng t ca cc phn h khc.

Phn h gim st v bo co tng hp


H thng gim st hot ng bnh vin cho Gim c:
-

Cc hot ng bnh vin c phn nh qua h thng bo co cho Gim c theo


thi gian thc.
S liu c v thnh biu .
o Tt c cc s liu c th c xem di hnh thc bng s liu v biu .
o Cc dng biu khc nhau ty theo loi hnh s liu: hnh dy, hnh ct,
hnh bnh
C th truy cp t xa qua Internet.
o Trong lc gim c i cng tc xa, c th dng my tnh kt ni vo mng
my tnh ca bnh vin xem s liu bnh vin.

Ch thch hnh: Tt c cc s liu ca cc phn h c tp trung vo trong 1 c s d liu


chung. iu ny gip d dng trch xut ra cc bo co.

H thng bo co k hoch tng hp


-

Trn 200 mu bo co tng hp v chi tit.


Ty bin nhanh theo yu cu thay i.
S liu t cc khoa lm sng, cn lm sng, dc c tng hp thnh bo co
tng hp hoc bo co ring l.
Bo co thng k theo ng chun bo co ca B Y T.
Ty bin d liu phc v cho cng tc qun l ring ti tng bnh vin.
Cc bo co c hin th thnh th, biu
H thng bo co hnh chnh theo B Y T
H thng bo co hnh chnh theo yu cu ring ca Ban Gim c.
H thng bo co ti chnh, vin ph chi tit.

H thng bo co bao gm:


BNH N IU TR
1. Thng k s BN ra vo vin
2. Hot ng iu tr
3. Thng k ra vin theo tnh

4. Thng k vo vin theo tnh


5. Thng k ICD - kt qu iu tr
6. Thng k ni tr
7. Thng k theo 20 bnh nhim
8. m s bnh nhn ra vin
9. Thng k tnh hnh bnh nhi
10. Danh Sch bnh nhi ra vin
11. Thng k bnh truyn nhim
12. Danh sch BN ra vo vin theo bnh nhim
13. Danh sch BN ra vo vin
14. Danh sch BN lu vin
15. Danh sch BN ra vin theo qun
16. Danh sch BN ra vin theo ngh
17. Danh sch BN ra vin theo tui
18. Danh sch BN ra vin theo ICD
19. Danh sch BN ra vin theo 20 bnh nhim
20. Danh sch BN ra vin theo kt qu iu tr
21. Danh sch BN nhp vin
22. Danh sch BN ra vin
23. Hot ng sc khe sinh sn
24. Bo co iu tr ni tr chuyn khoa
25. Danh sch BN t vong
VIN PH
26. DS lu vin - Vin ph/Tm ng
27. DS xut vin - Cc khon vin ph
28. DS bnh nhn ng tm ng
29. HTC Cc khon khng thu c
BNH N CP CU NGOI CHN
30. Thng k vo vin theo tnh(1)
31. Thng k vo vin theo tnh(2)
32. Thng k theo 20 bnh nhim
33. Tnh hnh bnh tt phng khm
34. Thng k khm bnh theo chuyn khoa
35. Hot ng khm bnh theo chuyn khoa
36. Hot ng khm bnh theo khoa
37. Hot ng phng khm theo ICD
38. Danh sch BN khm bnh
39. Danh sch BN khm bnh & chi ph
40. Danh sch BN cp cu
41. Danh sch khm bnh theo tui
42. Danh khch khm bnh theo ngh nghip
43. Danh sch khm bnh theo qun/huyn
44. Danh sch BN theo 20 bnh nhim
BNH N CHUNG
45. Danh sch BN t vong
46. Danh sch truyn mu

47. Danh sch ng k mu


48. Danh sch ch truyn mu
49. Thng k SL ng k/cp CPM
50. Danh sch Bnh nhn CLS
51. Thng k hot ng CLS
52. Tnh hnh bnh tt ti bnh vin
53. Tnh hnh bnh tt t vong bnh vin
54. Bo co s liu xt nghim
BO HIM Y T
55. Danh sch BN BHYT
56. Danh sch BN BHYT lu vin
57. Danh sch BHYT & chi ph (Ngoi tr) nhm i tng tnh nguyn
58. Danh sch BHYT & chi ph (Ngoi tr) nhm i tng bt buc
59. Danh sch BHYT & chi ph (Ni tr)
HOT NG PHU THUT TH THUT
60. Hot ng phu thut,th thut
61. Thng k s lng th thut
62. Thng k s lng phu thut(1)
63. Thng k s lng phu thut(2)
64. Danh sch BN th thut
65. Danh sch BN phu thut
IN KHOA - BNH N IU TR
66. Thng k ra vin theo tnh
67. Thng k ICD - kt qu iu tr
68. Thng k vo vin theo tnh
69. Thng k ni tr
70. Danh sch BN ra vo khoa
71. Danh sch BN lu khoa
72. Danh sch BN iu tr theo qun
73. Danh sch BN iu tr theo ngh
74. Danh sch BN iu tr theo tui
75. Danh sch BN iu tr theo ICD
76. Danh sch BN theo kt qu iu tr
IN KHOA - BNH N CP CU/NGOI CHN
77. Thng k vo vin theo tnh(1)
78. Thng k vo vin theo tnh(2)
79. Danh sch BN khm bnh
80. Danh sch BN cp cu
81. Hot ng phu thut,th thut
82. Thng k s lng th thut
83. Thng k s lng phu thut
84. Danh sch BN th thut
85. Danh sach BN phu thut
BO CO PHNG KHM
86. Thng k siu m
87. Thng k hot ng phng khm

88. Thng k ECG


89. Thng k XQuang
90. Danh sch bnh nhn khm bnh
91. Danh sch bnh nhn thu tin dch v y t
92. Danh sch bnh nhn khm bnh BHYT
93. Danh sch Bnh nhn khm bnh theo ICD
94. Danh sch bnh nhn khm bnh tr em di 6 tui
95. Thng k bc s k toa
96. Thng k CT
97. Thng k ni soi
BO CO THEO YU CU RING CA BNH VIN
98. Thng k hot ng iu tr ni tr
99. Thng k khoa lm sng
100.
Danh sch bnh nhn theo tui
101.
Tnh hnh bnh tt t vong ti bnh vin
102.
Trang thit b y t
103.
Hot ng phu thut,th thut
104.
Hot ng khm bnh
105.
Dc bnh vin
106.
Hot ng cn lm sng
107.
Hot ng iu tr
Ngoi ra, cc thng tin c nhp liu s c xut ra thnh tp tin Excel di dng bng
tng qut phc v cho cng tc thng k v nghin cu khoa hc.
H thng qun l nhn s, qun l ti sn, qun l hnh chnh c thc hin theo yu cu
c th ca bnh vin.

15.
-

H thng khai thc d liu


D liu bnh vin l ti sn v gi, c lu tr v khai thc cc nhanh.
Cc d liu d dng trch xut t h thng phc v cho cc cng tc thng k, nghin
cu cho ti chnh, bo co nghip v chuyn mn, nghin cu khoa hc
Khng ch khai thc s liu thun ty m h thng cn cho php khai thc kho d liu
hnh nh y khoa lu trong h thng.

Phn h qun tr h thng


c thit k cho nhn vin qun tr mang:
- Thit lp bo mt 3 lp:
o Mt khu cho ngi dng phn mm.
o Mt khu bo v c s d liu v
o Tng la cho ton h thng khi c giao tip Internet.
- Phn quyn s dng h thng mng:
o Quyn nhp liu.
o Quyn xem ti liu.
o Quyn sa cha s liu.
- Khai bo thng tin c s d liu ban u:
o D liu thng tin hnh chnh bnh vin (tn bnh vin, lin lc)
o D liu khoa phng n v chc nng bnh vin.
o D liu dch v bnh vin v vin ph.
o D liu nhn vin s dng mng.
- Theo di bng file log cc hot ng s dng mng.

Phn h qun tr d liu


-

YKHOA.NET Utilities: dng iu chnh s liu do sai st nhp liu bnh n.


Drug Utilities: dng iu chnh s liu do sai st nhp liu thuc.
DB Utilities:
o Gim st s liu database: bit tnh trng phnh d liu cc bng
o Ct d liu: ct v lu d liu khng cn gi tr s dng hin ti, dnh khng
gian a cho vic vn hnh h thng ti u.
o Phc hi d liu: dng khi cn ly li d liu cho vic thng k, tra cu.
o Tra cu d liu: ni kt mi quan h d liu thng k s liu theo thi gian
di.

16. H thng thng tin, giao tip ni b.


H thng trao i thng tin c nhn
-

Cc bc s cc phng ban khc nhau c th lin lc nhanh vi nhau qua mng ni


b.
H thng giao tip ni b l nhng trang forum ni b. Bng trang forum ni b ny,
cc thnh vin bnh vin c th trao i d liu v giao tip nhau.
Mt nhm BS c th tham gia hi chn.
Cc thnh vin bv c th cng tham gia chia s 1 ti no .

H thng thng bo chung


-

Ban Gim c hoc cc phng chc nng c th gi cc thng bo, ch th, cng
vn... chung trn h thng ni b nh quy nh, thng bo lnh lng, thng bo lch
trc
Hnh thc ny c th thay th hp giao ban mt cch hiu qu.

17. H thng qun l th vin.


Th vin bnh vin bao gm th vin sch v th vin in t.

Th vin sch:
-

Qun l sch mi nhp.


Qun l ngi c sch.
Qun l sch mn, sch tr.
Thng k hot ng th vin.

Th vin in t:
-

Trong bnh vin cn c th vin in t cc thnh vin c th tham gia chia s


kin thc.
Th vin ny do chnh cc thnh vin bv tham gia ng gp: file powerpoint, word,
excel, hnh nh, video y khoa
Phn loi ti liu in t theo ngnh, chng loi.
H thng th vin ny c th l ni lu tr cng vn giy t hnh chnh ca bv.

Qun l h s bnh n:
-

Kho bnh n giy c qun l mt cch khoa hc.


Cc h s giy c nh m s v nhp liu qun l.
Qun l mn h s.
Qun l tr h s.

18.

H thng giao tip qua Internet

Tin ch cho bnh nhn:


ng k khm
- Bnh nhn ng k tn v nhn m s bnh nhn tm t website bnh vin.
- Bnh nhn c th chn gi dch v khm t Website bnh vin.
Xem h s bnh n c nhn
- Thng qua ti khon internet, bnh nhn c th xem h s c nhn ti website bnh
vin.
- Bnh nhn c th nhn kt qu xt nghim, chn on hnh nh hoc toa thuc qua
email hoc kho lu tr trn website.
- Cho php ngi khc truy cp ti liu ring theo cc nhm: ring t, bn v gia nh,
bc s, mi ngi.

Tin ch cho bc s
Hi chn Online:
- Cc d liu cn lm sng c th c ng gi v chuyn n bnh vin khc theo
yu cu.
- D liu bnh vin c th chuyn trc tip vo kho d liu S Y T phc v thng k
din rng, khng cn nhp liu.
- D liu chuyn ln di nhiu kiu nh dng: XML, Excel, mu d liu m ha,
nhp liu trc tip vo website S Y T.

CC GII PHP
Gii php in ton m my
Khuynh hng ngy cng lan rng ca nhng phn mm h thng vit di dng Web, trong
ngi dng va tham gia thng tin (nhp liu, gi bi vit, bnh lun, gi tp tin vo my
ch) va tip cn thng tin (c thng tin, thng k) trn cng 1 h thng. Tn gi ca
cc h thng mng ny l Web 2.0 hoc in ton m my (cloud computing).
Theo yu cu qun l thng tin y t, vic truyn tin khng ch xy ra trong ni b 1 c quan
m cn truyn tin gia cc c quan y t, gia cc cp qun l khc nhau. V vy phn mm
dng web l thch hp cho c ni b (private cloud) v truyn tin ra ngoi (public cloud).
Cc mng web x hi to ln nh Facebook ang s dng cc c s d liu mySQL. Trong
tng lai, d liu bnh nhn s c tp trung vo 1 h thng chung ton quc s phi ng
dng mng x hi tng t nh Facebook. Cc phn mm Windows khng dng c
mySQL nh phn mm web, trong khi phn mm web c th s dng bt c dng c s
d liu no. Nhng phn mm xy dng trn nn Windows s phi gp cc tr ngi khng
nh v sau.
Bt cp ca h thng phn mm Windows Application:
Hu ht cc cng ty phn mm hin nay vit ng dng qun l y t bng phn mm Winform
ci t trn tng my PC, iu ny bc l nhiu bt cp:
- Cc phn h phn mm phi c ci t trn tng my trm hoc ci t ton b
phn mm ln my trm.
- Thng tin nhp liu t my trm phi v tng my ch.
- Thng tin t my ch n v sau mi c kt xut thnh bo co a v tuyn
trn
Vi cch thc vn hnh nh trn s xy ra cc kh khn:
- Khi my trm b h hng th phi ci t li phn mm trn tng my trm. iu ny
lm gin on cng vic, thi gian ch i bo tr lu, chi ph bo tr tng cao.
- Khng kt ni c vi h thng mng Internet nn
o Thng tin chuyn t bnh vin ny n bnh vin khc hoc n c quan qun
l cp trn l thng tin tnh, khng phn nh ng thi gian thc. Lnh o
n v y t khng tip nhn c thng tin tc thi, sng ng ang din ra ti
c s.
o Cc trung tm x l d liu cp B, S khng tip nhn trc tip d liu gi
ln t BV m phi c nhn vin tip nhn v x l thng tin t tuyn di
chuyn ln theo cch nhp liu tay hay cc thao tc th cng.
- Khng tn dng c tnh nng tc nhanh ca ng truyn ADSL to tng
tc 2 chiu.
- Mt s nh cung cp dng gii php my ch o, vertual server, ly hnh giao din v
d liu t my ch. iu ny lm tng gnh nng ton b cho my ch. Trong khi
phn mm webbased c th chia ti cho my ch v my trm.

Hnh minh ha: H thng phn mm ng dng PC.


V phn mm chy trn my trm, nn khi my trm h th gin on cng vic.
Trong khi , Web 2.0 (in ton m my) th hin tnh u vit trong thit k m hnh
thng tin mng. Vi Web 2.0, tt c h thng iu hnh v d liu tp trung ti h thng my
ch. My trm khng cn ci t chng trnh, ch cn trnh duyt web IE 6.0 l c th tip
nhn bt c tnh nng no ca h thng khi c cp quyn s dng.
Tnh nng:

Hnh minh ha: H thng phn mm ng dng Web. Phn mm v d liu chy
trn my ch. My trm ch kt ni vo s dng.
Khi my trm b h th khng gin on cng vic, c th chuyn sang my trm
khc tip tc cng vic..
-

Phn mm v d liu ch ci t trn my ch, khng cn ci t trn my trm. Do


:
o My trm khng i hi cu hnh cao, tit kim chi ph phn cng.
o Khng cn bn quyn Windows cho my trm, tit kim chi ph h iu hnh.
o Khi my trm c s c th khng b gin on cng vic, tit gim chi ph bo
tr.
o Tit gim thi gian ci t.
- Nng cp h thng d dng, iu khin t xa thng qua ADSL, 3G.
o Khi cn nng cp h thng, my ch s c kt ni vo mng internt. Cty s
iu khin t xa nng cp, sa cha m khng cn n tn bnh vin.
- Truyn thng trc tip qua Internet.
- Linh ng trong vic thm tnh nng mi.
o Khi phn mm c thm tnh nng mi, cty d dng truy cp vo my ch
nng cp phn mm.
o Vic thm mi ny ch xy ra my ch nn khng mt thi gian.
- Mi ngi cng tham gia nhp v xut d liu.
- ng dng tt c cc loi hnh Multimedia.
o Ngy nay website c th th hin tt c cc loi hnh ti liu nh vn bn, m
thanh, video
o Phn mm YKHOA.NET c th hin th hnh nh t my sinh nh, ghi m v
hi chn qua mng.
- C th s dng mng khng dy.
o Trong bnh vin c mng khng dy, cc my tnh c th truy cp vo my
ch. iu ny gip linh ng trong cng vic.
o V d: c th t mt my laptop trn xe troyley y t c th pht thuc, ghi
sinh hiu v ng thi nhp liu phn mm.
o Bc s c th truy cp bng Pocket PC, smart phone, Iphone, Ipad qua
mng WiFi, m khng cn ci t phn mm trn cc thit b ny.
- Ph hp vi xu hng pht trin mi ca th gii.
(xem thm ti liu tham kho)

1. Gii php v c s h tng


H thng mng LAN bnh vin:
H thng phn mm qun l bnh vin ng dng Web 2.0.
Tt c d liu v ng dng c ci t ti cc my ch. Ty m hnh bnh vin m phn
mm v c s d liu ci chung trn 1 my ch hoc tch ring thnh 1 my c s d liu v
cc my ch thc thi.
Cc my trm khng cn ci t phn mm m ch truy cp vo h thng np v ly d
liu. V vy, cc my trm khng cn c cu hnh cao, khng cn s dng RAM mnh hay
a cng dung lng cao, khng cn cc thit b nh a CD, USP...
Vic u t phn cng s c tp trung vo h thng my ch v ng truyn mng,
khng cn quan tm nhiu n my trm.

Cu hnh my ch: My ch l ni lu tr d liu v thc thi mnh lnh cho ton bnh vin
nn i hi phi c trang b tt nht, c h thng sao lu d liu, h thng tr in d
phng, my ch d phng

Khi trang b my ch cn ch n nhng tiu ch sau y:


-

Thng hiu ln, ng tin cy nh IBM,


HP
Khng nn s dng my t lp rp.
Kinh nghim cho thy cc server t lp
rp t linh kin th trn thng xuyn
xy ra trc trc.
Kh nng dch v ti a: v bnh vin
khng th mang my ch i bo hnh m
nhn vin bn my phi n tn ni bo
hnh. V vy, khi chn mua my ch phi
c cam kt dch v bo hnh tn ni v kp
thi. Tt nht l mua my ti a phng
hoc cty bn server c chi nhnh ti a
phng.
My ch lun lun cn n c ch d
phng. C nhiu cch d phng nh l mua mt cp my ch, cho chy song song.
Cch ny hao tn v chon ch. Cch tt nht l mua 1 my ch c nhiu tnh nng:
auto back up, hot plugin
Khng nn tic tin khi u t my ch.
Cu hnh gi :
o Bnh vin tuyn huyn: ti thiu l 4GB Ram.
o Bnh vin tuyn tnh: t 8Gb - 16 Gb.
o CPU: 2.0Ghz Xeon.
o H iu hnh: Windows server 2008.
o C s d liu: SQL server 2005.

Khi trang b my ch nn mua 1 cp d phng s c v chia ti. Nu chi ph t th c th


mua 1 my ch + 1 my trm tt.
Cu hnh my trm: My trm c chia thnh 2 loi cu hnh.
-

Cu hnh thp dnh cho cc nhp liu n gin nh tip nhn, thu ph, n thuc,
xt nghim.
Cu hnh trung bnh/cao dnh cho khu vc chn on hnh nh.

Cu hnh ng truyn: Ty theo a hnh thc t ca tng bnh vin v tnh cht nghip
v ca cc n v chc nng m vic thit lp h thng mng s c th s dng cp ng,
cp quang hay mng khng dy.
i vi cc bnh vin c din tch rng, cc khi n v chc nng phn tn th cn c cp
quang ni kt cc khu vc. Trong phm vi mi khu vc th dng cp ng. Trong phm vi
khoa phng c th dng mng khng dy.
H thng phn mm nn (Platform)

H iu hnh my ch: Microsoft Window 2008 Server


H iu hnh my trm: MS Window 9X hoc XP
H CSDL Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008
Ngn ng lp trnh ng dng web: Microsoft Visual Basic, C# .NET
Ngn ng lp trnh cng thng tin y t: Microsoft ASP.NET/Portal

2. Gii php sao lu v phc hi d liu


Sn phm cui cng ca h thng qun l l cc d liu. Vic sao lu d liu thng xuyn
v lin tc l quan trng.
H thng my ch c chc nng x l v thu nhn thng tin. Cc s c xy ra nh virus, mt
in, my ch h, li thao tc, thin tai c th lm mt d liu.
Vic sao lu d liu yu cu trang b my ch c cu hnh kp v h thng lu tr d liu.
1. Sao lu lin tc: My ch c cu hnh kp bao gm 2 h thng cng chy song song v
sao lu lin tc. Bt c khi no 1 cng b s c th h thng th 2 s tip tc cng vic cho
n khi s c c khc phc.
2. Sao lu d phng:
Sao lu trn my ch khc: cc d liu trong 1 ngy nn c sao chp qua mt h thng
lu tr khc ti mt my lu tr a phng khc. Vic sao chp ny nhm mc ch trnh
cc tai nn, thm ha xy ra lm h hi h thng my ch ti bnh vin.
Phng php: thu my lu tr ti nc khc hay a phng khc lu d liu hng ngy.
Vic lu d liu c th thc hin theo ng truyn internet. Khi cn phc hi d liu c th
ti v ton b cc d liu sao lu.
Sao lu trn cc phng tin lu tr thng tin (bng t, a CD ROM, a cng dung
lng cao): D liu bnh vin sau mt thi gian hot ng c th tng nhanh, nht l cc khu
vc chn on hnh nh. Vic sao chp thng xuyn cc d liu gip gim ti cho my ch
ng thi lu tr c thng tin cho vic thnh lp ngn hng d liu in t gip nghin
cu khoa hc v sau.
Phn mm YKHOA.NET c sn phng tin ct v sao lu d liu theo thi gian.

3. Gii php gim ti my ch


Khi hot ng bnh vin tng ln th my ch s qu ti m cho phn mm chy ch. Phn
mm YKHOA.NET ng dng cc gii php k thut nhm ti u ha hot ng bnh vin.
1. Lp trnh JavaScript chng trnh chy trn cc my trm. Ch s dng server
nh ni cung cp v thu thp d liu.
2. Ct v sao lu d liu lin tc sang a lu tr khc nhm to khng gian d liu
ti u cho hot ng ca phn mm.
3. Sp xp d liu t ng ly bo co nhanh.
4. Tch ly h thng bo co khi h thng np d liu.

4. Gii php bo mt
Bo mt thng tin bao gm bo mt s dng h
thng v bo mt thng tin bnh nhn.
Bo mt s dng h thng: nhm trnh s xm
nhp ngoi mun ca ngi l, gy hi cho hot
ng ca h thng. Vic bo mt thc hin ng
b theo nhiu phng cch:
- Cch ly h thng vi mi trng xung quanh:
my ch v my trm trong h thng khng kt
ni vi Internet, cc my trm khng c cc thit
b c, ghi d liu nh a mm, a CDROM, DVD, cng USP.
- Thit lp h thng mt khu 3 lp:
- Lp ngi dng: Mi ngi tham gia h thng u phi c phn quyn truy cp
v thao tc trn phn s ring. Khi truy nhp h thng mng, ngi dng phi khai bo tn v
mt khu trc khi tc nghip.
- Lp d liu: C s d liu trn server c thit lp mt khu ring.
- Lp h thng: h thng my ch c ci t tng la tranh truy nhp t bn
ngoi.
y l cu trc bo mt 3 lp c B Y T yu cu (xem ti liu tham kho).
Bo mt thng tin bnh nhn:
-

Ch nhng ngi c cp quyn mi c truy cp thng tin bnh nhn trong h


thng.
Vic chia s thng tin bnh nhn gia cc bnh vin phi c m ha, ch hin th
m s bnh nhn m khng hin th h tn bnh nhn.

Kh nng thch ng vi cc thay i


Sau mt thi gian s dng, phn mm phi p ng c cc thay i khch quan nh: thay
i v quy trnh hot ng bnh vin, m rng tnh nng, thm ngi s dng, thay i chnh
sch y t, thay i biu mu bo co, thay i chnh sch BHYT...
1. M rng v thay i tnh nng: Do phn mm c thit k di dng web nn rt d
thay i v m rng tnh nng.
2. Kh nng giao tip vi cc phn mm khc: C s d liu ca h thng l SQL Server
ca Microsoft, c kh nng trch xut thnh cc nh dng khc nh Excel, Access, XML
cung cp d liu cho cc phn mm khc.
V d: phn h Vin Ph v Dc ni tr c th xut d liu di dng mt tp tin XML cha
cc thng tin v hot ng thu ph v mua bn thuc trong 1 ngy. Tp tin ngy c b
phn k ton tip nhn vo d liu ring ca k ton.
3. Thay i theo cc chnh sch bo him y t: Phn mm gip phn bit cc i tng
bnh nhn khc nhau vi cc mc gi khc nhau. Cc cng thc tnh ton c tnh di
dng tng qut nn c kh nng iu chnh theo s thay i ca chnh sch.
V d: BHYT c th quy nh thu ton phn hay mt phn vin ph, cng thc tnh theo t l
phn trm thay i. i tng tr em di 6 tui c th s dng th bo him thay th th tr
em by gi.
4. Thay i v tr s dng h thng: Vic di di ton b h thng mng my tnh sang mt
n v khc l hon kh thi. L do l ch cn di di my ch i l .
5. Kh nng tch hp d liu dng chung: cc bnh vin s dng phn mm khc nhau s
gp kh khn trong giao tip d liu. Th gii ngh ra chun HL7 lm chun mc trong
giao tip. Ngoi ra, mi bnh vin cn dng c s d liu khc nhau nh: Oracle, SQL
Server, My SQL, Access, Phn mm YKHOA.NET c kh nng giao v nhn d liu vi
tt c cc phn mm khc.

Cty Pht Trin in Ton Y Khoa Hong Trung HT MEDSOFT


134/117 on Vn B P9 Q4 TPHCM
www.ykhoa.net , www.htmedsoft.com , phanxuantrung@ykhoa.net ,
Tc gi: BS. Phan Xun Trung - 0903774437