Vous êtes sur la page 1sur 2

Amahan Namo

#
Moderato (Piano with strings) TQ Solis, Jr

& # 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ j œ œ
œ œ œ œ œ
A - ma - han na - mo a -

# 2 œœ
& # 4 ‰ j œ œ œœ œ œ œœ œ œœœ œ œœ œ n œœ n œœ n b œœ
n œœ
œ œ œœœ #œ œ œœœ
œ œ œ œ
j
œ nœ bœ nœ
œ œ ‰˙ œ œ ‰ j
? ## 2
4
œ
œ
œ œ
œ bœ ˙ #œ œ
œ œ œ

# j
& # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
8

œ œ. œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ
na - a ka sa m - ga la - ngit Pag - day - gon ang i - mong nga - lan ... U - ma - bot ka - na - mo

## œ œ œ œ œœ œœœ .. œ œœ
œœ œ œœ œœ œ œ œ œ
œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
8

& . œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ
? ## œ œ œ œ
œ
bœ œ
œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ
œ
œ œ #œ

#
& # œ œ œ #œ œ œ œ œ ‰ j
16

œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ œ œ
ang i - mong ging - ha - ri - an ... Ma - tu - man ang i - mong pag - bu - ot din - hi sa

# œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœ œœ œ œœ
& # œœœ œ # œœœ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œœœ œ œœ œ œ œœ
œ # œœ œ
16

? ## œ œ œ #œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ
œ #œ

# œ œ œ œ œ
& # œ j j ‰ œ œ œ œ
23

œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ
yu - ta ma - i - ngon sa la - ngit. ... Ang ka - lan - on na - mo sa ma - tag

# œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œ œ
& # œ œœ œ œ œœœ ≈ œœ
23

œ œ œœ œ œ œ
œ œœœ
œ
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
# ‰ # œj œ j œ œ œ œœ
& # œ œ œ œ œ œ œ œ œ
31

#œ œ œ œ œ J #œ œ
ad - law ... i - ha tag ka - na - mo ka - rong ad - la - wa. Ug pa - say - lo - a ka -

# ‰ # œj œœ œœ œ œ œœ œ
& # œœœ œœ œœ œ œœ œœ œœ # œ œœ œ œ œ
31

œ œ œ # œ œœ œ œœ œ œœ œ # œ œ
œ
œ œ
? ## œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ

# j œ œ
& # œ œ œ œ œ œ œ œ. #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ
38

œ
mi sa a - mong m - ga sa - la I - ngon nga na - ga - pa - say - lo ka - mi sa na - ka - sa - la ka - na - mo

# j œ œœ œ œœ œ
& # œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ. œ b # œœ œ œ œœœ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œœ
38

œ œ œ. œ œœ œœ

œ œ œ œ
? ## œ œ œ œ œ œœ n œœ œœ .. j
œ #œ œ œ œ
œ œ

# œ œ œ œ œ œ œ
& # œ œ œ œ œ. œ œ ‰ œ œ œ œ
45

J œ œ œ œ œ. œ œ. œ
Ug di - li mo ka - mi i - tug yan sa pa - nu - lay Ug hi - no no a lu - wa sa ka - mi sa

# œœ œ œ œ œœœ œœœ ˙˙˙ œœ . œ œœ œœ œ


& # œœœ œœ œ nœ œ œ
45

œ œ œœ œœ n œœœ œ œœ ˙ œ .. œ œœ
œ œ

œ œ
? ## œ œ œ œ œ
œ
œœ
œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ

#
& # œ. j ∑
52

œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
da - u - tan.. ... ...

# ˙˙ œ ˙
rit.

œœ
& # ˙ ‰ j œ œ œœœ œ œ œ œ œ b œœ œœœ n œ œœœ œœœ ˙˙˙ Œ
52

œ œ
œ œ
œ œ
œ œ n œœ n œ œ
œ œ œœ
œ œ

? # # œœ œ œ œ œ nœ bœ œ ˙
œ œ œ b ˙œ b ˙œ œ Œ
œ œ œ œ ˙ œ
-2-
œ
Amahan Namo 2 of 2

Vous aimerez peut-être aussi