Vous êtes sur la page 1sur 67

/HV GLVSRVLWLRQV GH O8(02$ UHODWLYHV j OD YDOHXU HQ GRXDQH j ORULJLQH GHV PDUFKDQGLVHV HW DX[ UpJLPHV GRXDQLHUV QRQW SDV HQFRUH

IDLW OREMHW GH WUDQVSRVLWLRQ HQ GURLW QDWLRQDO (OOHV VRQW FHSHQGDQW DSSOLTXpHV SDU OHV VHUYLFHV GRXDQLHUV ,O FRQYLHQW GRQF GH V\ UHSRUWHU

$9(57,66(0(17

3DU DLOOHXUV VHXOHV OHV DQQH[HV UHODWLYHV DX WUDFp GX UD\RQ GHV GRXDQHV DX[ URXWHV OpJDOHV j OLPSRUWDWLRQ HW j OH[SRUWDWLRQ HW FHOOHV UHODWLYHV DX[ FRQGLWLRQV GDOLpQDWLRQ GHV REMHWV FRQILVTXpV RX DEDQGRQpHV VRQW UHSULVHV LFL LQ ILQH 3DU PHVXUH GH VLPSOLILFDWLRQ OHV DXWUHV WH[WHV UpJOHPHQWDLUHV RQW pWp UHSULV VRXV ORQJOHW ,PSRUWDWHXU([SRUWDWHXU 

&2'( '(6 '28$1(6 '8 %85.,1$ )$62

3257$17 5(9,6,21 '8 &2'( '(6 '28$1(6

/2, 1 $'3 GX GpFHPEUH 

-2-

7,75( 35(0,(5

35,1&,3(6 *(1(5$8; '8 5(*,0( '(6 '28$1(6

-3&+$3,75( 35(0,(5 '(),1,7,21 '( /$ /(*,6/$7,21 (7 '( /$ 5(*/(0(17$7,21 '28$1,(5( $UWLFOH 3DU ORLV HW UqJOHPHQWV GRXDQLHUV RQ HQWHQG DXVVL ELHQ OD OpJLVODWLRQ HW OD UpJOHPHQWDWLRQ UHODWLYH DX[ PRGDOLWpV G
DVVLHWWH HW GH SHUFHSWLRQ GHV GURLWV GH GRXDQH HW DX[ REOLJDWLRQV TXL HQ GpFRXOHQW SRXU OH VHUYLFH GHV GRXDQHV FRPPH SRXU OHV DVVXMHWWLV TXH FHOOHV DSSOLFDEOHV HQ PDWLqUH GH WD[HV RX GURLWV ILVFDX[ UHFRXYUpV SDU OD GRXDQH $UWLFOH 3DU GURLWV GH GRXDQH RQ HQWHQG GHV GURLWV GRQW O
REMHW HVW GH SURWpJHU OH FRPPHUFH O
LQGXVWULH HW O
DJULFXOWXUH GX %XUNLQD )DVR HW GRQW OH WDX[ HVW XQLTXH

$UWLFOH 3DU GURLWV ILVFDX[ HW WD[HV G


HIIHWV pTXLYDOHQWV RQ HQWHQG GHV GURLWV HW WD[HV GRQW O
REMHW HVW G
DVVXUHU GHV UHFHWWHV DX EXGJHW GH O
(WDW GX %XUNLQD )DVR &+$3,75( ,, *(1(5$/,7(6 $UWLFOH /H WHUULWRLUH GRXDQLHU FRPSUHQG WRXW OH WHUULWRLUH GX %XUNLQD )DVR

$UWLFOH 'HV ]RQHV IUDQFKHV VRXVWUDLWHV j WRXW RX SDUWLH GX UpJLPH GHV GRXDQHV SHXYHQW rWUH FRQVWLWXpHV SDU GpFUHW GDQV OH WHUULWRLUH GRXDQLHU $UWLFOH 'DQV WRXWHV OHV SDUWLHV GX WHUULWRLUH GRXDQLHU RQ GRLW VH FRQIRUPHU DX[ PrPHV ORLV HW UqJOHPHQWV GRXDQLHUV

$UWLFOH  /HV ORLV HW UqJOHPHQWV GRXDQLHUV GRLYHQW rWUH DSSOLTXpV VDQV pJDUG j OD TXDOLWp GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV RX PRUDOHV 6DXI GLVSRVLWLRQV SDUWLFXOLqUHV GHV PDUFKDQGLVHV LPSRUWpHV RX H[SRUWpHV SDU O
(WDW RX SRXU VRQ FRPSWH QH VRQW O
REMHW G
DXFXQH LPPXQLWp RX GpURJDWLRQ &+$3,75( ,,, 7$5,) 6HFWLRQ 7DULI GHV GURLWV GH GRXDQHV

$UWLFOH  /HV PDUFKDQGLVHV TXL HQWUHQW VXU OH WHUULWRLUH GRXDQLHU VRQW SDVVLEOHV GHV GURLWV G
LPSRUWDWLRQ LQVFULWV DX WDULI GHV GURLWV GH GRXDQH /H WDULI GHV GURLWV GH GRXDQH HVW IL[p SDU OD ORL $UWLFOH O
LPSRUWDWLRQ LO Q
H[LVWH TX
XQ VHXO WDULI

-46HFWLRQ 7DULI GHV GURLWV ILVFDX[ HW WD[HV G


HIIHWV pTXLYDOHQWV

$UWLFOH  /HV PDUFKDQGLVHV TXL HQWUHQW VXU OH WHUULWRLUH GRXDQLHU VRQW SDVVLEOHV GHV GURLWV RX WD[HV ILVFDX[ G
LPSRUWDWLRQ LQVFULWV DX[ WDULIV ILVFDX[ /HV WDULIV GHV GURLWV ILVFDX[ HW WD[HV G
HIIHWV pTXLYDOHQWV VRQW IL[pV SDU OD ORL 6HFWLRQ 5pJLPHV SDUWLFXOLHUV j FHUWDLQV pFKDQJHV

$UWLFOH 'HV &RQYHQWLRQV $FFRUGV RX 7UDLWpV GH &RPPHUFH SHXYHQW GpURJHU DX[ GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV HW FLGHVVXV &+$3,75( ,9 32892,56 '8 *289(51(0(17 6HFWLRQ 'URLWV HW 7D[HV

$UWLFOH  /H 3UpVLGHQW GX )DVR &KHI GH O


(WDW SHXW SDU RUGRQQDQFH SULVH HQ &RQVHLO GHV 0LQLVWUHV PRGLILHU VXVSHQGUH UpWDEOLU HQ WRXW RX SDUWLH OHV GURLWV GH GRXDQH j O
LPSRUWDWLRQ &HV RUGRQQDQFHV GRLYHQW rWUH SUpVHQWpHV SRXU UDWLILFDWLRQ j O
$VVHPEOpH GHV 'pSXWpV GX 3HXSOH DVVRUWLV G
XQH GHPDQGH GH GLVFXVVLRQ G
XUJHQFH LPPpGLDWHPHQW VL HOOH HVW UpXQLH RX GqV O
RXYHUWXUH GH OD VHVVLRQ SURFKDLQH VL HOOH QH O
HVW SDV (OOHV GHPHXUHQW H[pFXWRLUHV WDQW TXH O
$VVHPEOpH QH V
HVW SDV SURQRQFpH /HV DXJPHQWDWLRQV pYHQWXHOOHV GH GURLWV SHUoXV GDQV FHV FRQGLWLRQV UHVWHQW HQ WRXWH K\SRWKqVH DFTXLVHV DX 7UpVRU $UWLFOH  /H 3UpVLGHQW GX )DVR &KHI GH O
(WDW SHXW SDU 2UGRQQDQFH SULV HQ &RQVHLO GHV 0LQLVWUHV PRGLILHU VXVSHQGUH RX UpWDEOLU HQ WRXW RX SDUWLH OHV GURLWV ILVFDX[ HW WD[HV G
HIIHWV pTXLYDOHQWV G
LPSRUWDWLRQ &HV 2UGRQQDQFHV GRLYHQW rWUH VRXPLVHV j O
$VVHPEOpH GHV 'pSXWpV GX 3HXSOH GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV j O
DUWLFOH FLGHVVXV /HV DXJPHQWDWLRQV pYHQWXHOOHV GH GURLWV HW WD[HV SHUoXV GDQV FHV FRQGLWLRQV UHVWHQW HQ WRXWH K\SRWKqVH DFTXLVHV DX 7UpVRU 6HFWLRQ $SSOLFDWLRQ GH OD UpJOHPHQWDWLRQ GRXDQLqUH 5qJOHPHQWV JpQpUDX[ GHV 'RXDQHV 3DUDJUDSKH  'URLWV ILVFDX[ HW WD[HV G
HIIHWV pTXLYDOHQWV

3DUDJUDSKH  'URLWV GH GRXDQHV

$UWLFOH /H 3UpVLGHQW GX )DVR &KHI GH O


(WDW UHQG H[pFXWRLUHV SDU 2UGRQQDQFHV OHV GpFLVLRQV UHODWLYHV  j OD UpJOHPHQWDWLRQ GRXDQLqUH FRQFHUWpH DYHF OHV DXWUHV (WDWV IRUPDQW DYHF OH %XUNLQD )DVR XQH ]RQH G
LQWpJUDWLRQ pFRQRPLTXH j OD FRQFHVVLRQ G
XQ WDULI SUpIpUHQWLHO DX[ GLVSRVLWLRQV LQWpUHVVDQW OH UpJLPH GRXDQLHU RX OHV WDULIV FRQWHQXV GDQV OHV DUUDQJHPHQWV &RQYHQWLRQV $FFRUGV RX 7UDLWpV GH FRPPHUFH HW OHXUV DQQH[HV VRXV TXHOTXH IRUPH TX
LOV DLHQW pWp UpGLJpV

1Voir

annexe V. Arrt n 9 de Janvier 1963.

-5&HV 2UGRQQDQFHV SHXYHQW SRUWHU PRGLILFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW &RGH VL EHVRLQ HVW (OOHV GRLYHQW rWUH VRXPLVHV j O
$VVHPEOpH GHV 'pSXWpV GX 3HXSOH GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV j O
DUWLFOH FLGHVVXV /HV UqJOHPHQWV JpQpUDX[ UHODWLIV j O
DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW &RGH HW GHV WDULIV GHV GURLWV GH GRXDQH HW GHV GURLWV ILVFDX[ HW WD[HV G
HIIHWV pTXLYDOHQWV VRQW IL[pV SDU DUUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV 6HFWLRQ 3RXYRLU GLYHUV

$UWLFOH 'HV DUUrWpV GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV SHXYHQW  /LPLWHU OD FRPSpWHQFH GH FHUWDLQV %XUHDX[ RX 3RVWHV GH 'RXDQHV HW GpVLJQHU FHX[ SDU OHVTXHOV GHYURQW V
HIIHFWXHU REOLJDWRLUHPHQW FHUWDLQHV RSpUDWLRQV GRXDQLqUHV )L[HU SRXU FHUWDLQHV PDUFKDQGLVHV GHV UqJOHV SDUWLFXOLqUHV GH FRQGLWLRQQHPHQW $UWLFOH /RUVTX
XQ DFWH LQVWLWXDQW RX PRGLILDQW GHV PHVXUHV GRXDQLqUHV RX ILVFDOHV OH SUpYRLW SDU XQH GLVSRVLWLRQ H[SUHVVH OHV PDUFKDQGLVHV TXH O
RQ MXVWLILH DYRLU pWp H[SpGLpHV GLUHFWHPHQW j GHVWLQDWLRQ GX WHUULWRLUH GRXDQLHU DYDQW OD GDWH GH SURPXOJDWLRQ GH FHW DFWH VRQW DGPLVHV DX UpJLPH DQWpULHXU SOXV IDYRUDEOH ORUVTX
HOOHV VRQW GpFODUpHV SRXU OD FRQVRPPDWLRQ VDQV DYRLU pWp SODFpHV HQ HQWUHS{W RX FRQVWLWXpHV HQ GpS{W /HV MXVWLILFDWLRQV GRLYHQW UpVXOWHU GHV GHUQLHUV WLWUHV GH WUDQVSRUW FUppV DYDQW OD GDWH GH SURPXOJDWLRQ GH O
DFWH VXVYLVp j GHVWLQDWLRQ GLUHFWH HW H[FOXVLYH G
XQH ORFDOLWp GX WHUULWRLUH GRXDQLHU &+$3,75( 9 &21',7,216 '
$33/,&$7,21 '(6 7$5,)6 6HFWLRQ *pQpUDOLWpV 3DUDJUDSKH  2FWURL GH OD FODXVH WUDQVLWRLUH

3DUDJUDSKH  5HVWULFWLRQV G
HQWUpH GH VRUWLH HW FRQGLWLRQQHPHQW

$UWLFOH  'HV SURGXLWV LPSRUWpV VRQW VRXPLV DX[ WDULIV GDQV O
pWDW R LOV VH WURXYH DX PRPHQW R FHX[FL OHXUV GHYLHQQHQW DSSOLFDEOHV 7RXWHIRLV OH VHUYLFH GHV 'RXDQHV SHXW DXWRULVHU OD VpSDUDWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV TXL GDQV XQ PrPH FKDUJHPHQW DXUDLHQW pWp GpWpULRUpHV j OD VXLWH G
pYpQHPHQW VXUYHQXV DYDQW HQUHJLVWUHPHQW GH OD GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO OHV PDUFKDQGLVHV DYDULpHV GRLYHQW rWUH VRLW GpWUXLWHV LPPpGLDWHPHQW VRLW UpH[SRUWpHV RX UpH[SpGLpHV j O
LQWpULHXU VXLYDQW OH FDV VRLW WD[pHV GDQV OHXU QRXYHO pWDW 6HFWLRQ (VSqFHV GHV PDUFKDQGLVHV

$UWLFOH  /
HVSqFH GHV PDUFKDQGLVHV HVW OD GpQRPLQDWLRQ TXL OHXU HVW DWWULEXpH SDU OH WDULI GHV GRXDQHV /HV PDUFKDQGLVHV TXL QH ILJXUHQW SDV DX WDULI VRQW DVVLPLOpHV DX[ REMHWV OHV SOXV DQDORJXHV SDU GHV GpFLVLRQV GX 'LUHFWHXU *pQpUDO GHV 'RXDQHV /HV GpFLVLRQV SDU OHVTXHOOHV OH 'LUHFWHXU *pQpUDO GHV 'RXDQHV SURQRQFH OHV DVVLPLODWLRQV HW OHV FODVVHPHQWV \ FRPSULV FHOOHV SDU OHVTXHOOHV LO OHV PRGLILH VRQW LQVpUpHV DX -RXUQDO 2IILFLHO HW GHYLHQQHQW H[pFXWRLUHV GDQV OHV GpODLV QRUPDX[ GH SXEOLFDWLRQ $UWLFOH (Q FDV GH FRQWHVWDWLRQ UHODWLYH DX[ GpFLVLRQV YLVpHV j O
DUWLFOH FLGHVVXV OD UpFODPDWLRQ HVW VRXPLVH j XQ &RPLWp GH FRQFLOLDWLRQ HW G
H[SHUWLVH GRXDQLqUH TXL VWDWXH VXU FHWWH UpFODPDWLRQ 3DUDJUDSKH  5pFODPDWLRQ FRQWUH OHV GpFLVLRQV G
DVVLPLODWLRQ HW FODVVHPHQW

3DUDJUDSKH  'pILQLWLRQ DVVLPLODWLRQ HW FODVVHPHQW

-6$UWLFOH /
RUJDQLVDWLRQ OD FRPSRVLWLRQ OHV FRQGLWLRQV GH IRQFWLRQQHPHQW GX FRPLWp HW OHV LQGHPQLWpV j DWWULEXHU DX[ H[SHUWV VRQW IL[pHV SDU GHV DUUrWpV FRQMRLQWV GX 0LQLVWqUH GHV )LQDQFHV HW GX 0LQLVWUH FKDUJp GH O
(FRQRPLH 6HFWLRQ 2ULJLQH GHV PDUFKDQGLVHV

$UWLFOH  $ O
LPSRUWDWLRQ OHV GURLWV GH GRXDQHV VRQW SHUoXV VXLYDQW O
RULJLQH GHV PDUFKDQGLVHV /H SD\V G
RULJLQH G
XQ SURGXLW HVW FHOXL R FH SURGXLW D pWp UpFROWp H[WUDLW GX VRO RX IDEULTXp /HV UqJOHV j VXLYUH SRXU GpWHUPLQHU O
RULJLQH GHV SURGXLWV UpFROWpV H[WUDLWV GX VRO RX IDEULTXpV GDQV XQ SD\V HW WUDYDLOOpV HQVXLWH GDQV XQ DXWUH SD\V VRQW IL[pHV SDU $UUrWpV GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV HW GX 0LQLVWUH FKDUJp GH O
(FRQRPLH /HV SURGXLWV LPSRUWpV QH EpQpILFLHQW GX WUDLWHPHQW GH IDYHXU DWWULEXp j OHXU RULJLQH TXH V
LO HVW UpJXOLqUHPHQW MXVWLILp GH FHWWH RULJLQH HW GH O
LPSRUWDWLRQ HQ GURLWXUH 'HV $UUrWpV FRQMRLQWV GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV HW GX 0LQLVWUH FKDUJp GH O
(FRQRPLH IL[HQW OHV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV OHV MXVWLILFDWLRQV G
RULJLQH GRLYHQW rWUH SURGXLWHV HW OHV FDV R FHOOHVFL QH VRQW SDV H[LJpHV DLQVL TXH OHV GpURJDWLRQV WHPSRUDLUHV RX SHUPDQHQWHV j OD FRQGLWLRQ GX WUDQVSRUW HQ GURLWXUH 6HFWLRQ 9DOHXU GHV 0DUFKDQGLVHV $UWLFOH  $ O
LPSRUWDWLRQ OD YDOHXU j GpFODUHU HVW OH SUL[ QRUPDO GHV PDUFKDQGLVHV F
HVWjGLUH OH SUL[ UpSXWp SRXYRLU rWUH IDLW SRXU FHV PDUFKDQGLVHV DX PRPHQW HW GDQV OH OLHX IL[p FLDSUqV ORUV G
XQH YHQWH HIIHFWXpH GDQV OHV FRQGLWLRQV GH SOHLQH FRQFXUUHQFH HQWUH XQ DFKHWHXU HW XQ YHQGHXU LQGpSHQGDQWV /RUVTX
XQH YHQWH DXUD pWp HIIHFWXpH GDQV FHV FRQGLWLRQV OH SUL[ QRUPDO SRXUUD rWUH GpWHUPLQp j SDUWLU GX SUL[ GH IDFWXUH /H SUL[ QRUPDO GHV PDUFKDQGLVHV LPSRUWpHV HVW GpWHUPLQp VXU OHV EDVHV VXLYDQWHV D OH PRPHQW j SUHQGUH HQ FRQVLGpUDWLRQ HVW OD GDWH G
HQUHJLVWUHPHQW GH OD GpFODUDWLRQ DX EXUHDX GH GRXDQH E OHV PDUFKDQGLVHV VRQW UpSXWpHV rWUH OLYUpHV j O
DFKHWHXU DX OLHX G
LQWURGXFWLRQ GDQV OH WHUULWRLUH GRXDQLHU F /H YHQGHXU HVW UpSXWp VXSSRUWHU HW DYRLU FRPSULV GDQV OH SUL[ OHV IUDLV GH WUDQVSRUW GH PDUFKDQGLVHV DLQVL TXH WRXV OHV DXWUHV IUDLV VH UDSSRUWDQW j OD YHQWH HW j OD OLYUDLVRQ GHV PDUFKDQGLVHV DX OLHX G
LQWURGXFWLRQ GDQV OH WHUULWRLUH GRXDQLHU G 6RQW H[FOXV GX SUL[ OHV IUDLV DIIpUHQWV DX WUDQVSRUW VXU OH WHUULWRLUH GRXDQLHU DLQVL TXH OHV GURLWV HW WD[HV H[LJLEOHV GDQV FH WHUULWRLUH 8QH YHQWH HIIHFWXpH GDQV OHV FRQGLWLRQV GH SOHLQH FRQFXUUHQFH HQWUH XQ DFKHWHXU HW XQ YHQGHXU LQGpSHQGDQWV HVW XQH YHQWH GDQV ODTXHOOH D /H SDLHPHQW GX SUL[ GH OD PDUFKDQGLVH FRQVWLWXH OD VHXOH SUHVWDWLRQ HIIHFWLYH GH O
DFKHWHXU E /H SUL[ FRQYHQX Q
HVW SDV LQIOXHQFp SDU GHV UHODWLRQV FRPPHUFLDOHV ILQDQFLqUHV RX DXWUHV FRQWUDFWXHOOHV RX QRQ TXL SRXUUDLHQW H[LVWHU HQ GHKRUV GH FHOOHV FUppHV SDU OD YHQWH HOOHPrPH HQWUH G
XQH SDUW OH YHQGHXU RX XQH SHUVRQQH SK\VLTXH RX PRUDOH DVVRFLpH HQ YHQGHXU HW G
DXWUH SDUW O
DFKHWHXU RX XQH SHUVRQQH SK\VLTXH RX PRUDOH DVVRFLpH HQ DIIDLUHV j O
DFKHWHXU F $XFXQH SDUWLH GX SURGXLW SURYHQDQW GH OD FHVVLRQ XOWpULHXUH RX GH O
XWLOLVDWLRQ GH OD PDUFKDQGLVH QH UHYLHQGUD GLUHFWHPHQW RX LQGLUHFWHPHQW DX YHQGHXU RX j WRXWH SHUVRQQH SK\VLTXH RX PRUDOH DVVRFLpH DX YHQGHXU 'HX[ SHUVRQQHV VRQW FRQVLGpUpHV FRPPH DVVRFLpHV HQ DIIDLUHV VL O
XQH G
HOOHV SRVVqGH XQ LQWpUrW TXHOFRQTXH GDQV OH FRPPHUFH GH O
DXWUH RX VL HOOHV SRVVqGHQW WRXWHV OHV GHX[ XQ LQWpUrW FRPPXQ TXHOFRQTXH RX VL XQH WLHUFH SHUVRQQH SRVVqGH XQ LQWpUrW GDQV OH FRPPHUFH GH FKDFXQH G
HOOHV TXH FHV LQWpUrWV VRLHQW GLUHFWV RX LQGLUHFWV /RUVTXH OHV PDUFKDQGLVHV j pYDOXHU D VRQW IDEULTXpHV VHORQ XQ SURFpGp EUHYHWp RX IRQW O
REMHW G
XQ GHVVLQ RX G
XQ PRGqOH GpSRVpV E RX VRQW UHYrWXHV G
XQH PDUTXH GH IDEULTXH RX GH FRPPHUFH RX VRQW LPSRUWpHV SRXU rWUH YHQGXHV VRXV XQH WHOOH PDUTXH OD GpWHUPLQDWLRQ GX SUL[ QRUPDO VH IDLW HQ FRQVLGpUDQW TXH FH SUL[ QRUPDO FRPSUHQG OD YDOHXU GX GURLW G
XWLOLVDWLRQ GX EUHYHW GX GHVVLQ RX GX PRGqOH GpSRVpV RX OD PDUTXH GH IDEULTXH RX GH FRPPHUFH UHODWLIV DX[ GLWHV PDUFKDQGLVHV 7RXWH GpFODUDWLRQ GRLW rWUH DSSX\pH G
XQH IDFWXUH 6L OD PDUFKDQGLVH HVW SDVVLEOH GH GURLWV DG YDORUHP OD IDFWXUH GRLW rWUH OpJDOLVpH SDU O
DXWRULWp GLSORPDWLTXH RX FRQVXODLUH %XUNLQDEp 'HV DFFRUGV GH UpFLSURFLWp SHXYHQW 3DUDJUDSKH  $ O
LPSRUWDWLRQ

-7SUpYRLU VRLW OD VXEVWLWXWLRQ j FHWWH OpJDOLVDWLRQ G


XQ YLVD pPDQDQW G
RUJDQLVPHV DJUppV VRLW OD VXSSUHVVLRQ GH OD IRUPDOLWp GH OD OpJDOLVDWLRQ RX GX YLVD /H VHUYLFH GHV 'RXDQHV SHXW H[LJHU HQ RXWUH OD SURGXFWLRQ GHV PDUFKpV FRQWUDWV FRUUHVSRQGDQFHV UHODWLIV j O
RSpUDWLRQ /HV IDFWXUHV HW DXWUHV GRFXPHQWV VXVYLVpV QH OLHQW SDV O
DSSUpFLDWLRQ GX VHUYLFH GHV 'RXDQHV QL FHOOH GX &RPLWp GH FRQFLOLDWLRQ RX G
H[SHUWLVH GRXDQLqUH /RUVTXH OHV pOpPHQWV UHWHQXV SRXU OD GpWHUPLQDWLRQ GX SUL[ QRUPDO VRQW H[SULPpV GDQV XQH PRQQDLH pWUDQJqUH OD FRQYHUVLRQ GRLW rWUH HIIHFWXpH VXU OD EDVH GX WDX[ GH FKDQJH RIILFLHO HQ YLJXHXU j OD GDWH G
HQUHJLVWUHPHQW GH OD GpFODUDWLRQ $UWLFOH  $ O
H[SRUWDWLRQ OD YDOHXU j GpFODUHU HVW OH SUL[ QRUPDO GH OD PDUFKDQGLVH DX SRLQW GH VRUWLH PDMRUp OH FDV pFKpDQW GHV IUDLV GH WUDQVSRUW MXVTX
j OD IURQWLqUH /HV GLVSRVLWLRQV GH O
DUWLFOH VRQW DSSOLFDEOHV PXWDWLV PXWDQGLV j OD YDOHXU j O
H[SRUWDWLRQ &+$3,75( 9, ',6326,7,216 63(&,$/(6 $UWLFOH  3RXU O
DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW &RGH VRQW FRQVLGpUpHV FRPPH PDUFKDQGLVHV VSpFLDOHV WRXWHV PDUFKDQGLVHV GRQW O
LPSRUWDWLRQ RX O
H[SRUWDWLRQ HVW VRXPLVH j GHV GLVSRVLWLRQV VSpFLDOHV /RUVTXH O
LPSRUWDWLRQ RX O
H[SRUWDWLRQ HVW VRXPLVH j GHV GLVSRVLWLRQV VSpFLDOHV OD PDUFKDQGLVH HVW SURKLEpH VL HOOH Q
HVW SDV DFFRPSDJQpH GX WLWUH UpJXOLHU RX VL HOOH HVW SUpVHQWpH VRXV OH FRXYHUW G
XQ WLWUH LQDSSOLFDEOH /H WLWUH G
LPSRUWDWLRQ RX G
H[SRUWDWLRQ QH SHXW HQ DXFXQ FDV IDLUH O
REMHW G
XQ SUrW G
XQH YHQWH G
XQH FHVVLRQ HW G
XQH PDQLqUH JpQpUDOH G
XQH WUDQVDFWLRQ TXHOFRQTXH GH OD SDUW GHV WLWXODLUHV DX[TXHOV HOOH D pWp QRPLQDWLYHPHQW DFFRUGpH 3DUDJUDSKH  $ O
H[SRUWDWLRQ

$UWLFOH  6RQW SURKLEpV j O


HQWUpH WRXV SURGXLWV pWUDQJHUV QDWXUHOV RX IDEULTXpV SRUWDQW VRLW VXU HX[ VRLW VXU GHV HPEDOODJHV FDLVVHV EDOORWV HQYHORSSHV EDQGHV RX pWLTXHWWHV HWF XQH PDUTXH GH IDEULTXH RX GH FRPPHUFH XQ QRP XQ VLJQH RX XQH LQGLFDWLRQ TXHOFRQTXH GH QDWXUH j IDLUH FURLUH TX
LOV RQW XQH RULJLQH GLIIpUHQWH GH OHXU YpULWDEOH RULJLQH 7RXWHIRLV OHV SURGXLWV pWUDQJHUV SRUWDQW GHV LQGLFDWLRQV IDXVVHV RX IDOODFLHXVHV G
RULJLQH VHURQW DGPLV j O
LPSRUWDWLRQ V
LOV RQW pWp UHYrWXV G
XQH PHQWLRQ FRUUHFWULFH DSSRVpH GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU DUUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV &+$3,75( 9,, &21752/( '8 &200(5&( (;7(5,(85 (7 '(6 5(/$7,216 ),1$1&,(5(6 $9(& /
(75$1*(5 $UWLFOH ,QGpSHQGDPPHQW GHV REOLJDWLRQV SUpYXHV SDU OH SUpVHQW &RGH OHV LPSRUWDWHXUV HW OHV H[SRUWDWHXUV GRLYHQW VH FRQIRUPHU j OD UpJOHPHQWDWLRQ GX FRQWU{OH GX FRPPHUFH H[WpULHXU DLQVL TX
j OD OpJLVODWLRQ UHODWLYH DX[ UHODWLRQV ILQDQFLqUHV DYHF O
pWUDQJHU

-8-

7,75( ,,

25*$1,6$7,21 (7 )21&7,211(0(17 '8 6(59,&( '(6 '28$1(6

-9&+$3,75( 35(0,(5 &+$03 '


$&7,21 '8 6(59,&( '(6 '28$1(6 $UWLFOH  /
DFWLRQ GX VHUYLFH GHV 'RXDQHV V
H[HUFH QRUPDOHPHQW GDQV OH UD\RQ GHV GRXDQHV (OOH V
H[HUFH HQ RXWUH GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU OH SUpVHQW &RGH GDQV OD SDUWLH GX WHUULWRLUH GRXDQLHU QRQ FRPSULVH GDQV OH UD\RQ $UWLFOH /H UD\RQ GHV 'RXDQHV V
pWHQG HQWUH OD OLPLWH GX WHUULWRLUH GRXDQLHU HW XQH OLJQH WUDFpH j NLORPqWUHV HQ GHoj

$UWLFOH /H WUDFp GH OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ HVW IL[p SDU GHV DUUrWpV FRQMRLQWV GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV HW GX 0LQLVWUH FKDUJp GH O
(FRQRPLH TXL GRLYHQW rWUH DIILFKpV j OD GLOLJHQFH GX 3UpIHW j OD SRUWH GX EXUHDX GH FKDTXH SUpIHFWXUH GRQW OH WHUULWRLUH HVW HQ WRXW RX SDUWLH FRPSULV GDQV OH UD\RQ &+$3,75( ,, 25*$1,6$7,21 '(6 %85($8; (7 3267(6 '( '28$1(6 $UWLFOH  /HV IRUPDOLWpV GRXDQLqUHV QH SHXYHQW rWUH DFFRPSOLHV TXH GDQV OHV EXUHDX[ HW SRVWHV GH GRXDQH 'HV GpURJDWLRQV j FHWWH UqJOH SHXYHQW rWUH DFFRUGpHV

$UWLFOH /D FUpDWLRQ HW OH IRQFWLRQQHPHQW GHV EXUHDX[ HW SRVWHV GH GRXDQH VRQW GpWHUPLQpV SDU GHV $UUrWpV GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV &+$3,75( ,,, ,0081,7(6 6$89(*$5'( (7 2%/,*$7,216 '(6 $*(176 '(6 '28$1( $UWLFOH  /HV DJHQWV GHV 'RXDQHV VRQW VRXV OD VDXYHJDUGH VSpFLDOH GH OD /RL ,O HVW GpIHQGX j WRXWH SHUVRQQH D GH OHV LQMXULHU GH OHV PDOWUDLWHU RX GH OHV WURXEOHU GDQV O
H[HUFLFH GH OHXU IRQFWLRQ E GH V
RSSRVHU j FHW H[HUFLFH /HV DXWRULWpV FLYLOHV HW PLOLWDLUHV VRQW WHQXHV j OD SUHPLqUH UpTXLVLWLRQ GH SUrWHU PDLQIRUWH DX[ DJHQWV GHV 'RXDQHV SRXU O
DFFRPSOLVVHPHQW GH OHXU PLVVLRQ $UWLFOH  /HV DJHQWV GHV 'RXDQHV GH WRXW JUDGH GRLYHQW SUrWHU VHUPHQW GHYDQW OH WULEXQDO FLYLO GH SUHPLqUH LQVWDQFH /D SUHVWDWLRQ GX VHUPHQW HVW HQUHJLVWUpH VDQV IUDLV DX *UHIIH GX 7ULEXQDO /
DFWH GH VHUPHQW HVW GLVSHQVp GX WLPEUH HW G
HQUHJLVWUHPHQW ,O HVW WUDQVFULW JUDWXLWHPHQW VXU OHV FRPPLVVLRQV G
HPSORL YLVpHV j O
DUWLFOH VXLYDQW $UWLFOH 'DQV O
H[HUFLFH GH OHXUV IRQFWLRQV OHV DJHQWV GHV GRXDQHV GRLYHQW rWUH PXQLV GH OHXU FRPPLVVLRQ G
HPSORL IDLVDQW PHQWLRQ GH OHXU SUHVWDWLRQ GH VHUPHQW ,OV VRQW WHQXV GH O
H[KLEHU j WRXWH UpTXLVLWLRQ $UWLFOH  /HV DJHQWV GHV 'RXDQHV RQW SRXU O
H[HUFLFH GH OHXU IRQFWLRQ OH GURLW DX SRUW G
DUPHV 2XWUH OH FDV GH OpJLWLPH GpIHQVH LOV SHXYHQW HQ IDLUH XVDJH

2Voir

annexe XI- Arrt n 336/MF-CTM-D du 8-12-65

- 10 D ORUVTXH GHV YLROHQFHV RX GHV YRLHV GH IDLW VRQW H[HUFpHV VXU HX[ RX ORUVTX
LOV VRQW PHQDFpV SDU GHV LQGLYLGXV DUPpV E ORUVTX
LOV QH SHXYHQW LPPRELOLVHU DXWUHPHQW OHV YpKLFXOHV HPEDUFDWLRQV HW DXWUHV PR\HQV GH WUDQVSRUW GRQW OH FRQGXFWHXU Q
REWHPSqUH SDV j O
RUGUH G
DUUrW F ORUVTX
LOV QH SHXYHQW DXWUHPHQW V
RSSRVHU DX SDVVDJH G
XQH UpXQLRQ GH SHUVRQQHV TXL QH V
DUUrWHQW SDV DX[ VRPPDWLRQV TXL OHXU VRQW DGUHVVpHV G ORUVTX
LOV QH SHXYHQW FDSWXUHU YLYDQWV OHV DQLPDX[ HPSOR\pV SRXU OD IUDXGH RX TXH O
RQ WHQWH G
LPSRUWHU RX G
H[SRUWHU IUDXGXOHXVHPHQW RX TXL FLUFXOHQW LUUpJXOLqUHPHQW $UWLFOH 7RXW DJHQW GHV GRXDQHV TXL HVW GHVWLWXp GH VRQ HPSORL RX TXL OH TXLWWH HVW WHQX GH UHPHWWUH LPPpGLDWHPHQW j VRQ $GPLQLVWUDWLRQ VD FRPPLVVLRQ G
HPSORL OHV UHJLVWUHV VFHDX[ HW REMHWV G
pTXLSHPHQW GRQW LO HVW FKDUJp SRXU VRQ VHUYLFH HW GH UHQGUH VHV FRPSWHV

$UWLFOH  ,O HVW LQWHUGLW DX[ DJHQWV GHV 'RXDQHV VRXV OHV SHLQHV SUpYXHV SDU OH &RGH SpQDO FRQWUH OHV IRQFWLRQQDLUHV SXEOLFV TXL VH ODLVVHQW FRUURPSUH GH UHFHYRLU GLUHFWHPHQW RX LQGLUHFWHPHQW TXHOTXH JUDWLILFDWLRQ UpFRPSHQVH RX SUpVHQW /H FRXSDEOH TXL GpQRQFH OD FRUUXSWLRQ HVW DEVRXV GHV SHLQHV DPHQGHV HW FRQILVFDWLRQV &+$3,75( ,9 32892,56 '(6 $*(176 '(6 '28$1(6 6HFWLRQ 'URLW GH YLVLWH GHV 0DUFKDQGLVHV GHV PR\HQV GH WUDQVSRUW HW GHV SHUVRQQHV

$UWLFOH 3RXU O
DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW &RGH HW HQ YXH GH OD UHFKHUFKH GH OD IUDXGH OHV DJHQWV GHV GRXDQHV SHXYHQW SURFpGHU j OD YLVLWH GHV PDUFKDQGLVHV GHV PR\HQV GH WUDQVSRUW HW GHV SHUVRQQHV $UWLFOH  7RXW FRQGXFWHXU GH PR\HQ GH WUDQVSRUW GRLW VH VRXPHWWUH DX[ LQMRQFWLRQV GHV DJHQWV GHV 'RXDQHV &HV GHUQLHUV SHXYHQW IDLUH XVDJH GH WRXV HQJLQV DSSURSULpV SRXU LPPRELOLVHU OHV PR\HQV GH WUDQVSRUW TXDQG OHV FRQGXFWHXUV QH V
DUUrWHQW SDV j OHXUV LQMRQFWLRQV 6HFWLRQ 9LVLWHV GRPLFLOLDLUHV

$UWLFOH  3RXU OD UHFKHUFKH GHV PDUFKDQGLVHV GpWHQXHV IUDXGXOHXVHPHQW OHV DJHQWV GHV GRXDQHV SHXYHQW SURFpGHU j GHV YLVLWHV GRPLFLOLDLUHV HQ VH IDLVDQW DFFRPSDJQHU G
XQ UHSUpVHQWDQW GHV DXWRULWpV FLYLOHV ORFDOHV RX G
XQ RIILFLHU GH SROLFH MXGLFLDLUH (Q DXFXQ FDV FHV YLVLWHV QH SHXYHQW rWUH IDLWHV SHQGDQW OD QXLW /HV DJHQWV GHV GRXDQHV SHXYHQW LQWHUYHQLU VDQV O
DVVLVWDQFH G
XQ UHSUpVHQWDQW GHV DXWRULWpV FLYLOHV RX ORFDOHV RX G
XQ RIILFLHU GH SROLFH MXGLFLDLUH SRXU OD UHFKHUFKH GHV PDUFKDQGLVHV TXL SRXUVXLYLHV j YXH VDQV LQWHUUXSWLRQ GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU O
DUWLFOH FLDSUqV VRQW LQWURGXLWHV GDQV XQH PDLVRQ RX DXWUHV EkWLPHQWV PrPH VLV HQ GHKRUV GX UD\RQ 6
LO \ D UHIXV G
RXYHUWXUH GHV SRUWHV OHV DJHQWV GHV GRXDQHV SHXYHQW OHV IDLUH RXYULU HQ SUpVHQFH G
XQ UHSUpVHQWDQW GHV DXWRULWpV FLYLOHV ORFDOHV RX G
XQ RIILFLHU GH SROLFH MXGLFLDLUH

- 11 6HFWLRQ 'URLW GH &RPPXQLFDWLRQ 3DUWLFXOLHU DX 6HUYLFH GHV 'RXDQHV

$UWLFOH  /HV DJHQWV GHV GRXDQHV D\DQW DX PRLQV OH JUDGH GH &RQWU{OHXU SHXYHQW H[LJHU OD FRPPXQLFDWLRQ GHV SDSLHUV HW GRFXPHQWV GH WRXWH QDWXUH UHODWLIV DX[ RSpUDWLRQV LQWpUHVVDQW OHXU VHUYLFH D GDQV OHV JDUHV GH FKHPLQ GH IHU OHWWUHV GH YRLWXUHV IDFWXUHV IHXLOOHV GH FKDUJHPHQW OLYUHV UHJLVWUHV HWF E GDQV OHV ORFDX[ GHV FRPSDJQLHV GH QDYLJDWLRQ DpULHQQH OHWWUH GH WUDQVSRUW QRWHV HW ERUGHUHDX[ GH OLYUDLVRQ UHJLVWUHV GH PDJDVLQV HWF F GDQV OHV ORFDX[ GHV HQWUHSULVHV GH WUDQVSRUW SDU URXWH UHJLVWUH GH SULVH HQ FKDUJH FDUQHWV G
HQUHJLVWUHPHQW GHV FROLV FDUQHWV GH OLYUDLVRQ IHXLOOH GH URXWH OHWWUHV GH YRLWXUHV ERUGHUHDX G
H[SpGLWLRQ HWF G GDQV OHV ORFDX[ GHV DJHQFHV \ FRPSULV FHOOHV GLWHV GH WUDQVSRUWV UDSLGHV TXL VH FKDUJHQW GH OD UpFHSWLRQ GX JURXSDJH GH O
H[SpGLWLRQ SDU WRXV PRGHV GH ORFRPRWLRQ IHU URXWH DLU HDX HW GH OD OLYUDLVRQ GH WRXV FROLV ERUGHUHDX[ GpWDLOOpV G
H[SpGLWLRQV FROOHFWLYHV UpFpSLVVpV FDUQHWV GH OLYUDLVRQ HWF H FKH] OHV FRPPLVVLRQQDLUHV RX WUDQVLWDLUHV I FKH] OHV FRQFHVVLRQQDLUHV G
HQWUHS{W GRFNV HW PDJDVLQV JpQpUDX[ UHJLVWUHV HW GRVVLHUV GH GpS{W FDUQHWV GH ZDUUDQWV HW QDQWLVVHPHQWV UHJLVWUHV G
HQWUpH HW GH VRUWLH GH PDUFKDQGLVHV VLWXDWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV FRPSWDELOLWp PDWLqUHV HWF J FKH] OHV GHVWLQDWDLUHV RX H[SpGLWHXUV UpHOV GHV PDUFKDQGLVHV GpFODUpHV HQ GRXDQH K HW HQ JpQpUDO FKH] WRXWHV OHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV RX PRUDOHV GLUHFWHPHQW RX LQGLUHFWHPHQW LQWpUHVVpHV j GHV RSpUDWLRQV UpJXOLqUHV RX LUUpJXOLqUHV UHOHYDQW GH OD FRPSpWHQFH GX VHUYLFH GHV GRXDQHV  /HV GLYHUV GRFXPHQWV FLWpV FLGHVVXV GRLYHQW rWUH FRQVHUYpV SDU OHV LQWpUHVVpV SHQGDQW XQ GpODL GH WURLV DQV j FRPSWHU GH OD GDWH G
HQYRL GHV FROLV SRXU OHV H[SpGLWHXUV HW j FRPSWHU GH OD GDWH GH OHXU UpFHSWLRQ SRXU OHV GHVWLQDWDLUHV $X FRXUV GHV FRQWU{OHV HW GHV HQTXrWHV RSpUpV FKH] FHV SHUVRQQHV RX VRFLpWpV YLVpHV DX SDUDJUDSKH SUHPLHU GX SUpVHQW DUWLFOH OHV DJHQWV GHV GRXDQHV GpVLJQpV SDU FH PrPH SDUDJUDSKH SHXYHQW SURFpGHU j OD VDLVLH GHV GRFXPHQWV GH WRXWH QDWXUH FRPSWDELOLWp IDFWXUHV FRSLHV GH OHWWUHV FDUQHWV GH FKqTXHV WUDLWHV FRPSWHV HQ EDQTXH HWF SURSUHV j IDFLOLWHU O
DFFRPSOLVVHPHQW GH OHXU PLVVLRQ /
$GPLQLVWUDWLRQ GHV 'RXDQHV HVW DXWRULVpH VRXV UpVHUYH GH UpFLSURFLWp j IRXUQLU DX[ DXWRULWpV TXDOLILpHV GHV SD\V pWUDQJHUV WRXV UHQVHLJQHPHQWV FHUWLILFDWV SURFqVYHUEDX[ HW DXWUHV GRFXPHQWV VXVFHSWLEOHV G
pWDEOLU OD YLRODWLRQ GHV ORLV HW UqJOHPHQWV DSSOLFDEOHV j O
HQWUpH RX j OD VRUWLH GH OHXU WHUULWRLUH 6HFWLRQ &RQWU{OH GRXDQLHU GHV HQYRLV SDU OD SRVWH

$UWLFOH  /HV DJHQWV GHV GRXDQHV RQW DFFqV GDQV OHV EXUHDX[ GH SRVWH \ FRPSULV OHV VDOOHV GH WUL HQ FRUUHVSRQGDQFH GLUHFWH DYHF O
H[WpULHXU SRXU \ UHFKHUFKHU HQ SUpVHQFH GHV DJHQWV GHV SRVWHV OHV HQYRLV FORV RX QRQ G
RULJLQH LQWpULHXUH RX H[WpULHXUH j O
H[FHSWLRQ GHV HQYRLV HQ WUDQVLW UHQIHUPDQW RX SDUDLVVDQW UHQIHUPHU GHV REMHWV GH OD QDWXUH GH FHX[ YLVpV DX SDUDJUDSKH HW GX SUpVHQW DUWLFOH /
$GPLQLVWUDWLRQ GHV 3RVWHV HW 7pOpFRPPXQLFDWLRQ HVW DXWRULVpH j VRXPHWWUH DX FRQWU{OH GRXDQLHU GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV SDU OHV FRQYHQWLRQV HW DUUDQJHPHQWV GH O
8QLRQ 3RVWDOH 8QLYHUVHOOH OHV HQYRLV IUDSSpV GH SURKLELWLRQV j O
LPSRUWDWLRQ SDVVLEOHV GH GURLWV RX WD[HV SHUoXV SDU OH VHUYLFH GHV GRXDQHV RX VRXPLV j GHV UHVWULFWLRQV RX IRUPDOLWpV j O
HQWUpH ,O QH SHXW HQ DXFXQ FDV rWUH SRUWp DWWHLQWH DX VHFUHW GHV FRUUHVSRQGDQFHV 6HFWLRQ 9pULILFDWLRQ G
LGHQWLWp

$UWLFOH /HV DJHQWV GHV GRXDQHV SHXYHQW FRQWU{OHU O


LGHQWLWp GHV SHUVRQQHV TXL HQWUHQW GDQV OH WHUULWRLUH GRXDQLHU RX TXL HQ VRUWHQW RX TXL FLUFXOHQW GDQV OH UD\RQ GHV GRXDQHV

- 12 -

7,75( ,,, &21'8,7( '(6 0$5&+$1',6(6 (1 '28$1(

- 13 &+$3,75( 35(0,(5 ,03257$7,21 6HFWLRQ 7UDQVSRUWV SDU OHV YRLHV WHUUHVWUHV

$UWLFOH  7RXWHV OHV PDUFKDQGLVHV LPSRUWpHV SDU OHV IURQWLqUHV WHUUHVWUHV GRLYHQW rWUH DXVVLW{W FRQGXLWHV DX SOXV SURFKDLQ EXUHDX RX SRVWH GH GRXDQH SDU OD URXWH OD SOXV GLUHFWH GpVLJQpH SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH (OOHV QH SHXYHQW rWUH LQWURGXLWHV GDQV OHV PDLVRQV HW DXWUHV EkWLPHQWV DYDQW G
DYRLU pWp FRQGXLWHV DX EXUHDX HOOHV QH SHXYHQW GpSDVVHU FHOXLFL VDQV SHUPLV

$UWLFOH  7RXW FRQGXFWHXU GH PDUFKDQGLVHV GRLW GqV VRQ DUULYpH DX EXUHDX RX SRVWH GH GRXDQH UHPHWWUH DX VHUYLFH GHV GRXDQHV j WLWUH GH GpFODUDWLRQ VRPPDLUH XQH IHXLOOH GH URXWH LQGLTXDQW OHV REMHWV TX
LO WUDQVSRUWH /HV PDUFKDQGLVHV VRXV DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH GRLYHQW rWUH SRUWpHV VXU FHWWH IHXLOOH GH URXWH VRXV OHXU YpULWDEOH GpQRPLQDWLRQ SDU QDWXUH HW HVSqFH /D GpFODUDWLRQ VRPPDLUH Q
HVW SDV H[LJpH VL OHV PDUFKDQGLVHV VRQW GpFODUpHV HQ GpWDLO GqV OHXU DUULYpH DX EXUHDX RX SRVWH /HV PDUFKDQGLVHV TXL DUULYHQW DSUqV OD IHUPHWXUH GX EXUHDX RX SRVWH GH GRXDQH VRQW GpSRVpHV VDQV IUDLV GDQV OHV GpSHQGDQFHV GX GLW EXUHDX RX SRVWH GH GRXDQH MXVTX
DX PRPHQW GH VRQ RXYHUWXUH GDQV FH FDV OD GpFODUDWLRQ VRPPDLUH GRLW rWUH UHPLVH DX VHUYLFH GHV GRXDQHV GqV O
RXYHUWXUH GX EXUHDX RX SRVWH VL OHV PDUFKDQGLVHV QH VRQW SDV LPPpGLDWHPHQW GpFODUpHV HQ GpWDLO 6HFWLRQ 7UDQVSRUW SDU YRLH $pULHQQH

$UWLFOH  /HV DpURQHIV TXL HIIHFWXHQW XQ SDUFRXUV LQWHUQDWLRQDO GRLYHQW SRXU IUDQFKLU OD IURQWLqUH VXLYUH OD URXWH TXL OHXU HVW LPSRVpH ,OV QH SHXYHQW VH SRVHU TXH VXU OHV $pURSRUWV GRXDQLHUV

$UWLFOH  /HV PDUFKDQGLVHV WUDQVSRUWpHV SDU DLU GRLYHQW rWUH LQVFULWHV VXU OH PDQLIHVWH RX pWDW JpQpUDO GX FKDUJHPHQW GH O
$pURQHI /H GRFXPHQW GRLW rWUH VLJQp SDU OH FRPPDQGDQW LO GRLW PHQWLRQQHU O
HVSqFH HW OH QRPEUH GH FROLV OHXUV PDUTXHV HW QXPpURV OD QDWXUH GHV PDUFKDQGLVHV HW OHV OLHX[ GH FKDUJHPHQW ,O HVW LQWHUGLW GH SUpVHQWHU FRPPH XQLWp GDQV OH PDQLIHVWH SOXVLHXUV FROLV IHUPpV UpXQLV GH TXHOTXH PDQLqUH TXH FH VRLW /HV PDUFKDQGLVHV VRXV DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH GRLYHQW rWUH SRUWpHV DX PDQLIHVWH VRXV OHXU YpULWDEOH GpQRPLQDWLRQ SDU QDWXUH HW HVSqFH $UWLFOH  /H FRPPDQGDQW GH O
DpURQHI GRLW SUpVHQWHU OH PDQLIHVWH DX[ DJHQWV GHV GRXDQHV j WRXWH UpTXLVLWLRQ ,O GRLW UHPHWWUH FH GRFXPHQW j WLWUH GH GpFODUDWLRQ VRPPDLUH DX EXUHDX GH GRXDQH GH O
$pURSRUW DYHF OH FDV pFKpDQW VD WUDGXFWLRQ DXWKHQWLTXH GqV O
DUULYpH GH O
DSSDUHLO RX VL O
DSSDUHLO DUULYH DYDQW O
RXYHUWXUH GX %XUHDX GqV FHWWH RXYHUWXUH

$UWLFOH  6RQW LQWHUGLWV WRXV GpFKDUJHPHQWV HW MHWV GH PDUFKDQGLVHV HQ FRXUV GH URXWH 7RXWHIRLV OH FRPPDQGDQW GH O
DpURQHI D OH GURLW GH IDLUH MHWHU HQ FRXUV GH URXWH OH FRXUULHU SRVWDO GDQV OHV OLHX[ SRXU FH RIILFLHOOHPHQW GpVLJQpV DLQVL TXH OHV PDUFKDQGLVHV FKDUJpHV GRQW OH MHW HVW LQGLVSHQVDEOH DX VDOXW GH O
DpURQHI 

Voir annexe XII, Arrt n 348/MF-D du 24 Dcembre 1965.

- 14 $UWLFOH /HV FRPPDQGDQWV GHV DpURQHIV GH O


DYLDWLRQ PLOLWDLUH QDWLRQDOH VRQW WHQXV GH UHPSOLU j O
HQWUpH WRXWHV OHV IRUPDOLWpV DX[TXHOOHV VRQW DVVXMHWWLV OHV FRPPDQGDQWV GHV DpURQHIV GH WUDQVSRUW FLYLO $UWLFOH $XFXQH PDUFKDQGLVH QH SHXW rWUH GpFKDUJpH RX WUDQVERUGpH TX
DYHF O
DXWRULVDWLRQ pFULWH GHV DJHQWV GHV GRXDQHV HW TX
HQ OHXU SUpVHQFH &+$3,75( ,, 0$*$6,16 (7 $,5(6 '( '('28$1(0(17 $UWLFOH  6DXI GLVSRVLWLRQV VSpFLDOHV FRQWUDLUHV OHV PDUFKDQGLVHV FRQGXLWHV HQ GRXDQH GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV DX[ DUWLFOHV j FLGHVVXV SHXYHQW rWUH FRQVWLWXpHV HQ PDJDVLQV RX DLUHV GH GpGRXDQHPHQW VXLYDQW OHV PRGDOLWpV IL[pHV DX SUpVHQW FKDSLWUH /D FUpDWLRQ GH PDJDVLQV HW DLUHV GH GpGRXDQHPHQW HVW VXERUGRQQpH j O
DXWRULVDWLRQ GX 'LUHFWHXU *pQpUDO GHV 'RXDQHV TXL HQ DJUppH O
HPSODFHPHQW OD FRQVWUXFWLRQ HW O
DPpQDJHPHQW /
DXWRULVDWLRQ YLVpH DX q GX SUpVHQW DUWLFOH GpWHUPLQH OHV FRQGLWLRQV DX[TXHOOHV OH IRQFWLRQQHPHQW GHV PDJDVLQV HW DLUHV GH GpGRXDQHPHQW HVW VXERUGRQQp HW IL[H pYHQWXHOOHPHQW OHV FKDUJHV GH O
H[SORLWDQW HQ PDWLqUH GH IRXUQLWXUH G
HQWUHWLHQ HW GH UpSDUDWLRQ GHV LQVWDOODWLRQV QpFHVVDLUHV j O
H[pFXWLRQ GX VHUYLFH $UWLFOH  /
DGPLVVLRQ GHV PDUFKDQGLVHV GDQV OHV PDJDVLQV RX VXU OHV DLUHV GH GpGRXDQHPHQW HVW VXERUGRQQpH DX GpS{W SDU O
H[SORLWDQW G
XQH GpFODUDWLRQ VRPPDLUH RX G
XQ GRFXPHQW HQ WHQDQW OLHX &HWWH DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH D SRXU HIIHW GH SODFHU OHV PDUFKDQGLVHV VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GH O
H[SORLWDQW YLVj YLV GH O
$GPLQLVWUDWLRQ GHV 'RXDQHV

$UWLFOH  /D GXUpH PD[LPXP GH VpMRXU GHV PDUFKDQGLVHV HQ PDJDVLQ RX VXU OHV DLUHV GH GpGRXDQHPHQW HVW IL[pH SDU $UUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV /RUVTXH DX SOXV WDUG j O
H[SLUDWLRQ GX GpODL SUpYX j O
DOLQpD HU GX SUpVHQW DUWLFOH OHV PDUFKDQGLVHV Q
RQW SDV IDLW O
REMHW G
XQH GpFODUDWLRQ OHXU DVVLJQDQW XQ UpJLPH GRXDQLHU O
H[SORLWDQW HVW WHQX GH FRQGXLUH FHV PDUFKDQGLVHV GDQV OHV ORFDX[ G
XQ HQWUHS{W SXEOLF R HOOHV VRQW FRQVWLWXpHV G
RIILFH HQ GpS{W $UWLFOH /HV REOLJDWLRQV HW UHVSRQVDELOLWpV GH O
H[SORLWDQW IRQW O
REMHW G
XQ HQJDJHPHQW GH VD SDUW &HW HQJDJHPHQW HVW FDXWLRQQp $UWLFOH /H 'LUHFWHXU *pQpUDO GHV 'RXDQHV GpWHUPLQH SDU GpFLVLRQ DGPLQLVWUDWLYH OHV FRQGLWLRQV G
DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW FKDSLWUH &+$3,75( ,,, (;3257$7,21

$UWLFOH  /HV PDUFKDQGLVHV GHVWLQpHV j rWUH H[SRUWpHV GRLYHQW rWUH FRQGXLWHV j XQ EXUHDX RX SRVWH GH GRXDQH SRXU \ rWUH GpFODUpHV HQ GpWDLO 6XU OHV IURQWLqUHV WHUUHVWUHV D /HV WUDQVSRUWHXUV YHQDQW GH O
LQWpULHXU GX WHUULWRLUH GRXDQLHU QH SHXYHQW GqV OHXU HQWUpH GDQV OH UD\RQ HPSUXQWHU TXH OHV URXWHV GpVLJQpHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH E /HV WUDQVSRUWHXUV TXL RQW FKDUJp GHV PDUFKDQGLVHV GDQV OH UD\RQ GHV GRXDQHV GRLYHQW VH UHQGUH DX EXUHDX RX SRVWH GH GRXDQH OH SOXV SURFKH GX OLHX GH FKDUJHPHQW SDU OD URXWH OD SOXV GLUHFWH $UWLFOH ,O SHXW rWUH FUpp GHV PDJDVLQV HW DLUHV G
H[SRUWDWLRQV SRXU OHV PDUFKDQGLVHV GHVWLQpHV j rWUH H[SRUWpHV

Voir Article VII - Arrte n 348/MF-D du 24 Dcembre 1965.

- 15 -

7,75( ,9

23(5$7,216 '( '('28$1(0(17

- 16 &+$3,75( , '(&/$5$7,21 (1 '(7$,/ 6HFWLRQ &DUDFWqUH 2EOLJDWRLUH GH OD 'pFODUDWLRQ

$UWLFOH  7RXWHV OHV PDUFKDQGLVHV LPSRUWpHV RX H[SRUWpHV GRLYHQW IDLUH O


REMHW G
XQH GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO OHXU DVVLJQDQW XQ UpJLPH GRXDQLHU /
H[HPSWLRQ GHV GURLWV HW WD[HV j O
HQWUpH RX OD VRUWLH QH GLVSHQVH SDV GH O
REOLJDWLRQ SUpYXH DX SDUDJUDSKH SUpFpGHQW $UWLFOH  /D GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO GRLW rWUH GpSRVpH GDQV XQ EXUHDX GH GRXDQH RXYHUW j O
RSpUDWLRQ GRXDQLqUH HQYLVDJpH (OOH QH SHXW rWUH SUpVHQWpH DYDQW O
DUULYpH GHV PDUFKDQGLVHV DX EXUHDX $ O
LPSRUWDWLRQ HOOH GRLW rWUH GpSRVpH D ORUVTX
LO Q
\ D SDV GH GpFODUDWLRQ VRPPDLUH GqV O
DUULYpH GHV PDUFKDQGLVHV DX EXUHDX RX VL OHV PDUFKDQGLVHV VRQW DUULYpHV DYDQW O
RXYHUWXUH GHV EXUHDX[ GqV FHWWH RXYHUWXUH E 'DQV OH FDV FRQWUDLUH GDQV XQ GpODL GH WURLV MRXUV IUDQFV DSUqV OH GpS{W GH OD GpFODUDWLRQ VRPPDLUH $ O
H[SRUWDWLRQ HOOH GRLW rWUH GpSRVpH GDQV OHV PrPH FRQGLWLRQV TXH FHOOHV SUpYXHV DX SDUDJUDSKH DOLQpD D GX SUpVHQW DUWLFOH 6HFWLRQ 3HUVRQQHV KDELOLWpHV j GpFODUHU GHV PDUFKDQGLVHV FRPPLVVLRQQDLUHV HQ GRXDQH

$UWLFOH /HV PDUFKDQGLVHV LPSRUWpHV RX H[SRUWpHV GRLYHQW rWUH GpFODUpHV HQ GpWDLO SDU OHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV RX PRUDOHV RX VHUYLFHV D\DQW REWHQX O
DJUpPHQW GH FRPPLVVLRQQDLUHV HQ GRXDQH /HV SURSULpWDLUHV GHV PDUFKDQGLVHV SHXYHQW rWUH DGPLV j GpFODUHU OHXUV PDUFKDQGLVHV GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV j O
DUWLFOH FLGHVVRXV

$UWLFOH  1XO QH SHXW IDLUH SURIHVVLRQ G


DFFRPSOLU SRXU DXWUXL DXFXQH IRUPDOLWp GH GRXDQH V
LO Q
D pWp DJUpp FRPPH FRPPLVVLRQQDLUH HQ GRXDQH HW LQVFULW j FH WLWUH VXU XQ UHJLVWUH WHQX j OD 'LUHFWLRQ *pQpUDOH GHV 'RXDQHV /HV SURSULpWDLUHV GHV PDUFKDQGLVHV QH SHXYHQW rWUH DGPLV j GpSRVHU HQ OHXU QRP XQH GpFODUDWLRQ HQ GRXDQH TXH GDQV O
XQ GHV FDV VXLYDQWV D ORUVTX
LO Q
H[LVWH DXFXQ FRPPLVVLRQQDLUH HQ GRXDQH pWDEOL DX OLHX GH GpGRXDQHPHQW E ORUVTX
LO QH V
DJLW SDV G
RSpUDWLRQ FRPPHUFLDOH /HV FRQGLWLRQV G
DJUpPHQW GH UHIXV G
DJUpPHQW RX GH UHWUDLW G
DJUpPHQW DLQVL TXH O
RUJDQLVDWLRQ GH OD SURIHVVLRQ GH FRPPLVVLRQQDLUH HQ GRXDQH VRQW IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH 


$UWLFOH  /HV GpFODUDWLRQV HQ GpWDLO GRLYHQW rWUH IDLWHV SDU pFULW (OOHV GRLYHQW FRQWHQLU WRXWHV OHV LQGLFDWLRQV QpFHVVDLUHV SRXU O
DSSOLFDWLRQ GHV PHVXUHV GRXDQLqUHV HW SRXU O
pWDEOLVVHPHQW GHV VWDWLVWLTXHV GH GRXDQH (OOHV GRLYHQW rWUH VLJQpHV SDU OH GpFODUDQW /H 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV GpWHUPLQH SDU DUUrWp OD IRUPH GHV GpFODUDWLRQV OHV pQRQFLDWLRQV TX
HOOHV GRLYHQW FRQWHQLU HW OHV GRFXPHQWV TXL GRLYHQW \ rWUH DQQH[pV ,O SHXW DXWRULVHU GDQV FHUWDLQV FDV OH UHPSODFHPHQW GH OD GpFODUDWLRQ pFULWH SDU XQH GpFODUDWLRQ YHUEDOH 


6HFWLRQ )RUPH (QRQFLDWLRQV HW (QUHJLVWUHPHQW GHV 'pFODUDWLRQV HQ 'pWDLO

5Voir 6

annexe - Raabo n AN VI 014/MF/CAPRO/MTC du 5-12-1988. Voir annexe XIII - Arrt n 398/MF du 25-11-64.

- 17 $UWLFOH /RUVTXH SOXVLHXUV DUWLFOHV VRQW UHSULV VXU OD PrPH IRUPXOH GH GpFODUDWLRQ FKDTXH DUWLFOH HVW FRQVLGpUp FRPPH D\DQW IDLW O
REMHW G
XQH GpFODUDWLRQ LQGpSHQGDQWH

$UWLFOH ,O HVW LQWHUGLW GH SUpVHQWHU FRPPH XQLWp GDQV OHV GpFODUDWLRQV SOXVLHXUV FROLV IHUPpV UpXQLV GH TXHOTXH PDQLqUH TXH FH VRLW

$UWLFOH  /HV SHUVRQQHV KDELOLWpHV j GpSRVHU OHV GpFODUDWLRQV HQ GpWDLO ORUVTX
HOOHV QH VRQW SDV HQ SRVVHVVLRQ GHV pOpPHQWV QpFHVVDLUHV SRXU OHV pWDEOLU SHXYHQW rWUH DXWRULVpHV j H[DPLQHU OHV PDUFKDQGLVHV DYDQW GpFODUDWLRQ HW j SUpOHYHU GHV pFKDQWLOORQV (OOHV GRLYHQW DORUV SUpVHQWHU j OD GRXDQH XQH GpFODUDWLRQ SURYLVRLUH TXL QH SHXW HQ DXFXQ FDV OHV GLVSHQVHU GH O
REOLJDWLRQ GH GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO 7RXWH PDQLSXODWLRQ VXVFHSWLEOH GH PRGLILHU OD SUpVHQWDWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV D\DQW IDLW O
REMHW GH GpFODUDWLRQV SURYLVRLUHV HVW LQWHUGLWH /D IRUPH GHV GpFODUDWLRQV SURYLVRLUHV HW OHV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV SHXW DYRLU OLHX O
H[DPHQ SUpDODEOH GHV PDUFKDQGLVHV VRQW GpWHUPLQpHV SDU GpFLVLRQ DGPLQLVWUDWLYH 


$UWLFOH  /HV GpFODUDWLRQV HQ GpWDLO UHFRQQXHV UHFHYDEOHV SDU OHV DJHQWV GHV GRXDQH VRQW LPPpGLDWHPHQW HQUHJLVWUpHV SDU HX[ 6RQW FRQVLGpUpHV FRPPH LUUHFHYDEOHV OHV GpFODUDWLRQV LUUpJXOLqUHV GDQV OD IRUPH RX TXL QH VRQW SDV DFFRPSDJQpHV GH GRFXPHQWV GRQW OD SURGXFWLRQ HVW REOLJDWRLUH

$UWLFOH  $SUqV OHXU HQUHJLVWUHPHQW OHV GpFODUDWLRQV QH SHXYHQW SOXV rWUH PRGLILpHV 1pDQPRLQV OH MRXU PrPH GX GpS{W GH OD GpFODUDWLRQ HW DYDQW OH FRPPHQFHPHQW GH OD YpULILFDWLRQ OHV GpFODUDQWV SHXYHQW UHFWLILHU OHXUV GpFODUDWLRQV HQ GpWDLO TXDQW DX SRLGV DX QRPEUH j OD PHVXUH RX j OD YDOHXU j FRQGLWLRQ GH SUpVHQWHU OH PrPH QRPEUH GH FROLV UHYrWXV GHV PrPHV PDUTXHV HW QXPpURV TXH FHX[ SULPLWLYHPHQW pQRQFpV DLQVL TXH OHV PrPHV HVSqFHV GH PDUFKDQGLVHV &+$3,75( ,, 9(5,),&$7,21 '(6 0$5&+$1',6(6 6HFWLRQ &RQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV D OLHX OD YpULILFDWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV 


$UWLFOH  $SUqV HQUHJLVWUHPHQW GH OD GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO OH VHUYLFH GHV 'RXDQHV SURFqGH V
LO OH MXJH XWLOH j OD YpULILFDWLRQ GH WRXW RX SDUWLH GHV PDUFKDQGLVHV GpFODUpHV (Q FDV GH FRQWHVWDWLRQ OH GpFODUDQW j OH GURLW GH UpFXVHU OHV UpVXOWDWV GH OD YpULILFDWLRQ SDUWLHOOH HW GH GHPDQGHU OD YpULILFDWLRQ LQWpJUDOH GHV pQRQFLDWLRQV GH OD GpFODUDWLRQ VXU OHVTXHOOHV SRUWH OD FRQWHVWDWLRQ

$UWLFOH  /D YpULILFDWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV GpFODUpHV QH SHXW rWUH IDLWH TXH GDQV OHV PDJDVLQV GH GRXDQH RX GDQV OHV OLHX[ GpVLJQpV j FHW HIIHW SDU OH VHUYLFH GHV GRXDQHV /H WUDQVSRUW GHV PDUFKDQGLVHV VXU OHV OLHX[ GH OD YpULILFDWLRQ OH GpEDOODJH OH UHPEDOODJH HW WRXWHV DXWUHV PDQLSXODWLRQV QpFHVVLWpHV SDU OD YpULILFDWLRQ VRQW HIIHFWXpV DX[ IUDLV HW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GX GpFODUDQW /HV PDUFKDQGLVHV TXL RQW pWp FRQGXLWHV GDQV OHV PDJDVLQV GH OD GRXDQH RX VXU OHV OLHX[ GH OD YpULILFDWLRQ QH SHXYHQW rWUH GpSODFpHV VDQV OD SHUPLVVLRQ GX VHUYLFH GHV GRXDQHV /HV SHUVRQQHV HPSOR\pHV SDU OH GpFODUDQW SRXU OD PDQLSXODWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV HQ GRXDQH GRLYHQW rWUH DJUppHV SDU OH VHUYLFH GHV GRXDQHV $ GpIDXW GH FHW DJUpPHQW O
DFFqV GHV PDJDVLQV GH OD GRXDQH HW OHV OLHX[ GpVLJQpV SRXU OD YpULILFDWLRQ OHXU HVW LQWHUGLW

7 8

Voir annexe XXI - Dcision N 771/MF-D du 29-12-64. Voir annexe XIX - Arrt n 316/MFC-D du 31-05-69.

- 18 $UWLFOH  /D YpULILFDWLRQ D OLHX HQ SUpVHQFH GX GpFODUDQW /RUVTXH OH GpFODUDQW QH VH SUpVHQWH SDV SRXU DVVLVWHU j OD YpULILFDWLRQ OH VHUYLFH GHV GRXDQHV OXL QRWLILH SDU OHWWUH UHFRPPDQGpH VRQ LQWHQWLRQ GH FRPPHQFHU OHV RSpUDWLRQV GH YLVLWH RX GH OHV SRXUVXLYUH V
LO OHV DYDLW VXVSHQGXHV 6L j O
H[SLUDWLRQ G
XQ GpODL GH KXLW MRXUV DSUqV FHWWH QRWLILFDWLRQ FHOOHFL HVW UHVWpH VDQV HIIHW OHV PDUFKDQGLVHV VRQW FRQVWLWXpHV HQ GpS{W GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV DX[ DUWLFOHV HW VXLYDQWV GX SUpVHQW FRGH 6HFWLRQ 5qJOHPHQW GHV FRQWHVWDWLRQV SRUWDQW VXU O
HVSqFH O
RULJLQH RX OD YDOHXU GHV PDUFKDQGLVHV

$UWLFOH  'DQV OH FDV R OH VHUYLFH GHV GRXDQHV FRQWHVWH DX PRPHQW GH OD YpULILFDWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV OHV pQRQFLDWLRQV GH OD GpFODUDWLRQ UHODWLYHV j O
HVSqFH j O
RULJLQH RX j OD YDOHXU HW R OH GpFODUDQW Q
DFFHSWH SDV O
DSSUpFLDWLRQ GX VHUYLFH OD FRQWHVWDWLRQ HVW SRUWpH GHYDQW OH &RPLWp GH &RQFLOLDWLRQ HW G
([SHUWLVH 'RXDQLqUH 7RXWHIRLV LO Q
\ D SDV OLHX GH UHFRXULU DX GLW &RPLWp ORUVTXH OD ORL SUpYRLW XQH SURFpGXUH SDUWLFXOLqUH SRXU GpWHUPLQHU OHVSqFH O
RULJLQH RX OD YDOHXU GHV PDUFKDQGLVHV 'DQV OH FDV GH UpH[SRUWDWLRQ HQ VXLWH G
DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH OHV FRQVWDWDWLRQV GHV ODERUDWRLUHV GH O
(WDW FRQFHUQDQW OD FRPSRVLWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV SUpVHQWpHV j OD GpFKDUJH GHV FRPSWHV VRQW GpILQLWLYHV

$UWLFOH /D GpFLVLRQ GX &RPLWp GH FRQFLOLDWLRQ HW G


([SHUWLVH 'RXDQLqUH GRLW SUpFLVHU OD SRVLWLRQ WDULIDLUH GH OD PDUFKDQGLVH TXL D IDLW O
REMHW GH OD FRQWHVWDWLRQ 6HFWLRQ $SSOLFDWLRQ GHV UpVXOWDWV GH OD YpULILFDWLRQ

$UWLFOH  /HV GURLWV WD[HV HW DXWUHV PHVXUHV GRXDQLqUHV VRQW DSSOLTXpHV G
DSUqV OHV UpVXOWDWV GH OD YpULILFDWLRQ HW OH FDV pFKpDQW FRQIRUPpPHQW j OD GpFLVLRQ GX &RPLWp GH &RQFLOLDWLRQ HW G
([SHUWLVH 'RXDQLqUH /RUVTXH OH VHUYLFH QH SURFqGH SDV j OD YpULILFDWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV GpFODUpHV OHV GURLWV WD[HV HW DXWUHV PHVXUHV GRXDQLqUHV VRQW DSSOLTXpHV G
DSUqV OHV pQRQFLDWLRQV GH OD GpFODUDWLRQ &+$3,75( ,,, /,48,'$7,21 (7 $&48,77(0(17 '(6 '52,76 (7 7$;(6 6HFWLRQ /LTXLGDWLRQ GHV 'URLWV HW 7D[HV

$UWLFOH  6DXI DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV DX[ DUWLFOHV HW GX 3UpVHQW &RGH OHV GURLWV HW WD[HV j SHUFHYRLU VRQW FHX[ TXL VRQW HQ YLJXHXU j OD GDWH G
HQUHJLVWUHPHQW GH OD GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO (Q FDV G
DEDLVVHPHQW GX WDX[ GHV GURLWV GH GRXDQH OH GpFODUDQW SHXW GHPDQGHU O
DSSOLFDWLRQ GX QRXYHDX WDULI SOXV IDYRUDEOH TXH FHOXL TXL pWDLW HQ YLJXHXU j OD GDWH G
HQUHJLVWUHPHQW GH OD GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO SRXU OD FRQVRPPDWLRQ VL O
DXWRULVDWLRQ SUpYXH j O
DUWLFOH DOLQpD Q
D SDV HQFRUH pWp GRQQpH $UWLFOH (Q FDV GH PRGLILFDWLRQ GHV GURLWV HW WD[HV DSSOLFDEOHV DX[ KXLOHV GH SpWUROH FLDSUqV HVVHQFH SpWUROH ODPSDQW JDVRLO XQ DUUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV SHXW UHQGUH OD PRGLILFDWLRQ DSSOLFDEOH DX[ SURGXLWV GpFODUpV SRXU OD FRQVRPPDWLRQ DYDQW OD GDWH GX FKDQJHPHQW GH WDULI HW DSSDUWHQDQW HQFRUH j FHWWH GDWH DX[ FRPSDJQLHV SpWUROLqUHV RX DX[ JpUDQWV GHV VWDWLRQV &HW DUUrWp SUpFLVHUD QRWDPPHQW OHV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV FHV SURGXLWV GHYURQW IDLUH O
REMHW G
XQH GpFODUDWLRQ j O
$GPLQLVWUDWLRQ DLQVL TXH OH PRQWDQW GX UHYHUVHPHQW H[LJp RX GX UHPERXUVHPHQW VXVFHSWLEOH G
rWUH DFFRUGp

Voir annexe XIX - Arrt n 316/MFC/D du 31-5-69.

- 19 6HFWLRQ 3DLHPHQW DX FRPSWDQW

$UWLFOH  /HV GURLWV HW WD[HV OLTXLGpV SDU OH VHUYLFH GHV GRXDQHV VRQW SD\DEOHV DX FRPSWDQW /HV DJHQWV FKDUJpV GH OD SHUFHSWLRQ GHV GURLWV HW WD[HV VRQW WHQXV G
HQ GRQQHU TXLWWDQFH /HV UHJLVWUHV GH SDLHPHQWV GHV GURLWV HW WD[HV SHXYHQW rWUH FRQVWLWXpV SDU GHV IHXLOOHWV pWDEOLV SDU GHV SURFpGpV PpFDQRJUDSKLTXHV HW HQVXLWH UHOLpV $UWLFOH  /HV GURLWV HW WD[HV QH VRQW SDV GXV VXU OHV PDUFKDQGLVHV GRQW OH VHUYLFH GHV GRXDQHV DFFHSWH O
DEDQGRQ j VRQ SURILW /HV PDUFKDQGLVHV GRQW O
DEDQGRQ HVW DFFHSWp SDU OH VHUYLFH GHV GRXDQHV VRQW YHQGXHV DX[ HQFKqUHV SXEOLTXHV GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV TXH OHV PDUFKDQGLVHV DEDQGRQQpHV SDU WUDQVDFWLRQ 


$UWLFOH  /HV UHGHYDEOHV SHXYHQW rWUH DGPLV j SUpVHQWHU GHV REOLJDWLRQV GPHQW FDXWLRQQpHV j TXDWUH PRLV G
pFKpDQFH SRXU OH SDLHPHQW GHV GURLWV HW WD[HV UHFRXYUpV SDU OH VHUYLFH GHV GRXDQHV /HV REOLJDWLRQV QH VRQW SDV DGPLVHV ORUVTXH OD VRPPH j SD\HU G
DSUqV FKDTXH GpFRPSWH HVW LQIpULHXUH j  ) &)$ (OOHV GRQQHQW OLHX j XQ LQWpUrW GH FUpGLW HW j XQH UHPLVH VSpFLDOH GRQW OH WDX[ HVW IL[p SDU XQ DUUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV /D UpSDUWLWLRQ GH OD UHPLVH VSpFLDOH HQWUH OH FRPSWDEOH HW OH 7UpVRU HVW IL[pH SDU $UUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV


6HFWLRQ &UpGLW GHV GURLWV HW WD[HV

$UWLFOH /HV GURLWV HW WD[HV SHUoXV SDU O


$GPLQLVWUDWLRQ GHV GRXDQHV SHXYHQW rWUH UHPERXUVpV DX GpFODUDQW GDQV OHV FDV VSpFLDX[ SUpYXV VRLW SDU OH SUpVHQW FRGH VRLW SDU GHV DUUrWpV GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV RX SRXU FDXVH G
HUUHXU GH OLTXLGDWLRQ GH OD SDUW GX VHUYLFH
 

6HFWLRQ 5HPERXUVHPHQW GHV GURLWV HW WD[HV

&+$3,75( ,9 (1/(9(0(17 '(6 0$5&+$1',6(6 6HFWLRQ 5qJOHV JpQpUDOHV

$UWLFOH  $XFXQH PDUFKDQGLVH QH SHXW rWUH UHWLUpH GHV EXUHDX[ HW SRVWHV GH GRXDQH VL OHV GURLWV HW WD[HV Q
RQW SDV pWp SUpDODEOHPHQW SD\pV FRQVLJQpV RX JDUDQWLV /HV PDUFKDQGLVHV QH SHXYHQW rWUH HQOHYpHV VDQV DXWRULVDWLRQ GX VHUYLFH GHV 'RXDQHV 'qV OD GpOLYUDQFH GH FHWWH DXWRULVDWLRQ OHV PDUFKDQGLVHV GRLYHQW rWUH HQOHYpHV

10 11

Voir annexe VIII - Arrt n 239/F-D du 12-06-63. Voir annexe IX - Arrt n 33/MFC-DT-CP du 02-02-73. 12 Voir annexe XVIII - Arrt n 301/MFC-D du 28-05-69.

- 20 6HFWLRQ &UpGLW G
HQOqYHPHQW

$UWLFOH  /
$GPLQLVWUDWLRQ GHV 'RXDQHV SHXW ODLVVHU HQOHYHU OHV PDUFKDQGLVHV DX IXU HW j PHVXUH GHV YpULILFDWLRQV HW DYDQW OLTXLGDWLRQ HW DFTXLWWHPHQWV GHV GURLWV HW WD[HV PR\HQQDQW VRXPLVVLRQ GPHQW FDXWLRQQpH HW VRXV O
REOLJDWLRQ SRXU OHV UHGHYDEOHV GH SD\HU XQH UHPLVH GRQW OH WDX[ HVW IL[p SDU DUUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV /H GpODL DFFRUGp DX[ GpFODUDQWV SRXU VH OLEpUHU GHV GURLWV HW WD[HV DIIpUHQWV DX[ PDUFKDQGLVHV GRQW LOV SUHQQHQW DLQVL OLYUDLVRQ DXVVLW{W DSUqV YpULILFDWLRQ HVW GH TXLQ]H MRXUV IUDQFV DSUqV O
LQVFULSWLRQ GHV GpFODUDWLRQV DX UHJLVWUH GH OLTXLGDWLRQ ODGLWH LQVFULSWLRQ GHYDQW rWUH IDLWH GDQV OHV KHXUHV TXL VXLYHQW OD YLVLWH GHV PDUFKDQGLVHV $UWLFOH /HV $GPLQLVWUDWLRQV 6HUYLFHV HW (WDEOLVVHPHQWV 3XEOLFV SHXYHQW EpQpILFLHU G
XQ FUpGLW VSpFLDO G
HQOqYHPHQW GH WURLV PRLV PR\HQQDQW OH GpS{W G
XQH VRXPLVVLRQ DJUppH SDU OH FRPSWDEOH VXSpULHXU HW UHQRXYHODEOH FKDTXH DQQpH

$UWLFOH ELV 3RXU OH VXLYL GH O


DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV DX[ DUWLFOHV  HW HW VXLWH j OD PLVH HQ SODFH GX V\VWqPH GRXDQLHU LQIRUPDWLVp 6<'21,$ OHV EXUHDX[ SULQFLSDX[ GH GRXDQHV GH qUH FDWpJRULH VHURQW pULJpV HQ UHFHWWHV GH GRXDQH 8Q DUUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV GpWHUPLQH OHV FRQGLWLRQV GH FUpDWLRQ GHV UHFHWWHV GH GRXDQHV DLQVL TXH OHV FRQGLWLRQV G
H[HUFLFH GH IRQFWLRQ GH UHFHYHXU GHV GRXDQHV &+$3,75( 9 (0%$548(0(17 (7 &21'8,7( $ /
(75$1*(5 '(6 0$5&+$1',6(6 '(67,1((6 $ /
(;3257$7,21 $UWLFOH  $SUqV DFFRPSOLVVHPHQW GHV IRUPDOLWpV GRXDQLqUHV OHV PDUFKDQGLVHV GHVWLQpHV j rWUH H[SRUWpHV SDU OD YRLH DpULHQQH GRLYHQW rWUH LPPpGLDWHPHQW PLVHV j ERUG GHV DpURQHIV &HOOHV TXL GRLYHQW rWUH H[SRUWpHV SDU OHV YRLHV WHUUHVWUHV GRLYHQW rWUH FRQGXLWHV LPPpGLDWHPHQW HW GLUHFWHPHQW j OpWUDQJHU 3DU GpURJDWLRQ DX[ DOLQpDV HW FLGHVVXV FHV PDUFKDQGLVHV SHXYHQW rWUH FRQVWLWXpHV HQ PDJDVLQV RX HQ DLUH G
H[SRUWDWLRQ HQ DWWHQGDQW OHXU PLVH j ERUG RX OHXU FRQGXLWH j O
pWUDQJHU /HV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV   HW UHODWLYHV DX[ PDJDVLQV HW DLUHV GH GpGRXDQHPHQW VRQW DSSOLFDEOHV DX[ PDJDVLQV HW DLUHV G
H[SRUWDWLRQ $UWLFOH /H FKDUJHPHQW HW OH WUDQVERUGHPHQW GHV PDUFKDQGLVHV GHVWLQpHV j O
H[SRUWDWLRQ SDU YRLH DpULHQQH VRQW VRXPLV DX[ PrPHV GLVSRVLWLRQV TXH FHOOHV SUpYXHV j O
DUWLFOH FLGHVVXV

$UWLFOH /HV DpURQHIV FLYLOV HW PLOLWDLUHV TXL VRUWHQW GX WHUULWRLUH GRXDQLHU QH SHXYHQW SUHQGUH OHXU HQYRO TXH GHV DpURSRUWV GRXDQLHUV $UWLFOH /HV PrPHV GLVSRVLWLRQV TXH FHOOHV SUpYXHV SDU OHV DUWLFOHV SDUDJUDSKH  SDUDJUDSKH HW GX SUpVHQW &RGH VRQW DSSOLFDEOHV DX[ GLWV DpURQHIV HW j OHXU FDUJDLVRQV

- 21 -

7,75( 9

5(*,0(6 '28$1,(56 6863(16,)6 (;3257$7,216 7(0325$,5(6 (;3257$7,216 35($/$%/(6 (7 '5$:%$&.

- 22 &+$3,75( , 5(*,0( *(1(5$/ '(6 $&48,76 $ &$87,21 $UWLFOH  /HV PDUFKDQGLVHV GRLYHQW rWUH SODFpHV VRXV OH FRXYHUW G
DFTXLWVjFDXWLRQ ORUVTX
HOOHV VRQW WUDQVSRUWpHV SDU OHV YRLHV WHUUHVWUHV RX DpULHQQHV G
XQ SRLQW j XQ DXWUH GX WHUULWRLUH GRXDQLHU HQ VXVSHQVLRQ GH GURLWV WD[HV RX GLVSRVLWLRQV VSpFLDOHV /
DFTXLWjFDXWLRQ HVW OH GRFXPHQW GRXDQLHU TXL FRQVWLWXH OH VXSSRUW GHV SURFpGXUHV GHV UpJLPHV VXVSHQVLIV ,O FRXYUH DLQVL OHV RSpUDWLRQV GH WUDQVLW G
HQWUHS{W G
$GPLVVLRQ WHPSRUDLUH G
LPSRUWDWLRQ HW G
H[SRUWDWLRQ WHPSRUDLUH

$UWLFOH /
DFTXLWjFDXWLRQ FRPSRUWH RXWUH OD GpFODUDWLRQ GpWDLOOpH GHV PDUFKDQGLVHV O
HQJDJHPHQW VROLGDLUH GX SULQFLSDO REOLJp HW GH VD FDXWLRQ GH VDWLVIDLUH GDQV OHV GpODLV IL[pV HW VRXV OHV SHLQHV GH GURLWV DX[ REOLJDWLRQV SUpYXHV SDU OHV ORLV HW UqJOHPHQWV

$UWLFOH 6L OHV PDUFKDQGLVHV QH VRQW SDV VRXV DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH OD JDUDQWLH GH OD FDXWLRQ SHXW rWUH UHPSODFpH SDU OD FRQVLJQDWLRQ GHV GURLWV HW WD[HV $UWLFOH  /HV HQJDJHPHQWV VRXVFULWV VRQW DQQXOpV HW OH FDV pFKpDQW OHV VRPPHV FRQVLJQpHV VRQW UHPERXUVpHV DX YX GX FHUWLILFDW GH GpFKDUJH GRQQp SDU OHV DJHQWV GHV GRXDQHV DWWHVWDQW TXH OHV REOLJDWLRQV VRXVFULWHV RQW pWp UHPSOLHV 3RXU SUpYHQLU OHV IUDXGHV OD GpFKDUJH GHV DFTXLWVjFDXWLRQ VRXVFULWV SRXU JDUDQWLU O
H[SRUWDWLRQ GH FHUWDLQHV PDUFKDQGLVHV SHXW rWUH VXERUGRQQpH j OD SURGXFWLRQ G
XQ FHUWLILFDW GpOLYUp SDU O
$GPLQLVWUDWLRQ GHV 'RXDQHV GX SD\V GH GHVWLQDWLRQ

$UWLFOH  /D GpFKDUJH Q


HVW DFFRUGpH TXH SRXU OHV TXDQWLWpV UHSUpVHQWpHV DX OLHX GH GHVWLQDWLRQ /HV TXDQWLWpV QRQ UHSUpVHQWpHV VRQW SDVVLEOHV GHV GURLWV HW WD[HV HQ YLJXHXU j OD GDWH G
HQUHJLVWUHPHQW GHV DFTXLWV HW OHV SpQDOLWpV HQFRXUXHV VRQW GpWHUPLQpHV OH FDV pFKpDQW G
DSUqV FHV PrPHV GURLWV HW WD[HV 6L OHV PDUFKDQGLVHV VRQW VSpFLDOHV OH SULQFLSDO REOLJp HW VD FDXWLRQ VRQW WHQXV DX SDLHPHQW GH OHXU YDOHXU /RUVTXH OD SHUWH UpVXOWH G
XQ FDV GH IRUFH PDMHXUH GPHQW FRQVWDWp OH VHUYLFH GHV GRXDQHV SHXW GLVSHQVHU OH SULQFLSDO REOLJp HW VD FDXWLRQ GX SDLHPHQW GHV GURLWV HW WD[HV G
HQWUpH RX VL OHV PDUFKDQGLVHV VRQW VSpFLDOHV GX SDLHPHQW GH OHXU YDOHXU $UWLFOH /HV PRGDOLWpV G
DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV j FLGHVVXV VRQW IL[pHV SDU $UUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV

$UWLFOH /HV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW FKDSLWUH VRQW DSSOLFDEOHV j WRXV OHV DFTXLWVjFDXWLRQ SRXU OHVTXHOV OH SUpVHQW FRGH Q
D SDV SUpYX G
DXWUHV UqJOHV &+$3,75( ,, 75$16,7 6HFWLRQ 'LVSRVLWLRQV JpQpUDOHV

$UWLFOH /
DSSOLFDWLRQ GHV GURLWV WD[HV HW GLVSRVLWLRQV VSpFLDOHV HVW VXVSHQGXH SRXU OHV PDUFKDQGLVHV DFKHPLQpHV G
XQ EXUHDX GH GRXDQH VXU XQ DXWUH VRXV OH UpJLPH GX WUDQVLW

$UWLFOH /HV PDUFKDQGLVHV H[SpGLpHV HQ WUDQVLW TXL VRQW GpFODUpHV SRXU OD FRQVRPPDWLRQ DX EXUHDX GH GRXDQH GH GHVWLQDWLRQ VRQW VRXPLVHV DX[ GURLWV HW WD[HV HQ YLJXHXU j OD GDWH G
HQUHJLVWUHPHQW GH OD GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO SRXU OD FRQVRPPDWLRQ

- 23 $UWLFOH 'HV DUUrWpV GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV GpWHUPLQHQW OHV FRQGLWLRQV G
DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW FKDSLWUH 


$UWLFOH /HV PDUFKDQGLVHV SDVVLEOHV GH GURLWV WD[HV RX GLVSRVLWLRQV VSpFLDOHV G


LPSRUWDWLRQ VRQW H[SpGLpHV HQ WUDQVLW VRXV DFTXLWjFDXWLRQ

$UWLFOH $ O
HQWUpH OHV PDUFKDQGLVHV H[SpGLpHV VRXV OH UpJLPH GX WUDQVLW RUGLQDLUH VRQW GpFODUpHV HQ GpWDLO HW YpULILpHV GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV TXH OHV PDUFKDQGLVHV GpFODUpHV SRXU OD FRQVRPPDWLRQ $UWLFOH 'qV O
DUULYpH j GHVWLQDWLRQ O
DFTXLWjFDXWLRQ GRLW rWUH UHPLV DX EXUHDX GH GRXDQH R OD GpFODUDWLRQ GRLW rWUH IDLWH GX UpJLPH GRXDQLHU DVVLJQp DX[ PDUFKDQGLVHV 6HFWLRQ 7UDQVIHUW G
XQ SUHPLHU EXUHDX VXU XQ VHFRQG

$UWLFOH /H VHUYLFH GHV GRXDQHV SHXW GLVSHQVHU GH OD GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO DX SUHPLHU EXUHDX GH GRXDQH OHV PDUFKDQGLVHV TXL GRLYHQW rWUH H[SpGLpHV VXU XQ GHX[LqPH EXUHDX SRXU \ rWUH VRXPLVHV j FHWWH IRUPDOLWp

$UWLFOH 'DQV OH FDV SUpYX j O


DUWLFOH SUpFpGHQW OHV WUDQVSRUWHXUV GH PDUFKDQGLVHV GRLYHQW DX SUHPLHU EXUHDX G
HQWUpH D SURGXLUH OHV WLWUHV GH WUDQVSRUW FRQFHUQDQW OHV PDUFKDQGLVHV E VRXVFULUH XQ DFTXLWjFDXWLRQ RX WRXWH DXWUH GpFODUDWLRQ VRPPDLUH GRQW OD IRUPH HVW GpWHUPLQpH SDU DUUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV VXU ODTXHOOH LOV GRLYHQW IDLUH ILJXUHU OH QRPEUH HW O
HVSqFH GHV FROLV OHXUV PDUTXHV HW QXPpURV DLQVL TXH OH SRLGV GH FKDFXQ G
HX[ HW OD QDWXUH GHV PDUFKDQGLVHV TX
LOV FRQWLHQQHQW

$UWLFOH /HV DJHQWV GHV GRXDQHV GX SUHPLHU EXUHDX G


HQWUpH SHXYHQW SURFpGHU j OD YpULILFDWLRQ GHV pQRQFLDWLRQV GH OD GpFODUDWLRQ VRPPDLUH /HV WLWUHV GH WUDQVSRUW GRLYHQW \ rWUH DQQH[pV $UWLFOH /D GpFODUDWLRQ VRPPDLUH QH SHXW rWUH UHFWLILpH SDU OD GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO GpSRVpH DX EXUHDX GH GHVWLQDWLRQ 6HFWLRQ 7UDQVLW LQWHUQDWLRQDO

$UWLFOH  /H UpJLPH j OD VHFWLRQ ,,, GX SUpVHQW FKDSLWUH SHXW rWUH DFFRUGp j WLWUH JpQpUDO DX[ HQWUHSULVHV GH WUDQVSRUW GpVLJQpHV SDU DUUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV ,O SUHQG OH QRP GH WUDQVLW LQWHUQDWLRQDO /HV HQWUHSULVHV EpQpILFLDLUHV GX WUDQVLW LQWHUQDWLRQDO GRLYHQW PHWWUH j OD GLVSRVLWLRQ GX VHUYLFH GHV GRXDQHV OHV PDJDVLQV R OHV PDUFKDQGLVHV VHURQW UHoXHV HQ DWWHQGDQW TX
XQ UpJLPH GRXDQLHU GpILQLWLI OHXU VRLW DVVLJQp DLQVL TXH OHV LQVWDOODWLRQV HW OH PDWpULHO QpFHVVDLUH j OHXU GpGRXDQHPHQW /H 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV HW OH 0LQLVWUH GHV 7UDQVSRUWV GpWHUPLQHQW SDU $UUrWp FRQMRLQW OHV FRQGLWLRQV GH FRQVWUXFWLRQ GH IHUPHWXUH HW GH VFHOOHPHQW GHV YpKLFXOHV GH WRXWHV VRUWHV XWLOLVpV SRXU OH WUDQVSRUW LQWHUQDWLRQDO

13

Voir annexe XVI - Arrt n 1/MF-D du 06-01-1964.

- 24 &+$3,75( ,,, (175(327 '( '28$1( 6HFWLRQ 'LVSRVLWLRQV JpQpUDOHV

$UWLFOH  /H UpJLPH GH O


HQWUHS{W FRQVLVWH GDQV OD IDFXOWp GH SODFHU GHV PDUFKDQGLVHV HQ VXVSHQVLRQ GH WRXV GURLWV HW WD[HV GRXDQLHUV HW ILVFDX[ HW DXWUHV PHVXUHV pFRQRPLTXHV GDQV XQ ORFDO SUpDODEOHPHQW DJUpp SDU OH VHUYLFH GHV GRXDQHV HW VRXPLV j VRQ FRQWU{OH ,O H[LVWH GHX[ PRGHV G
HQWUHS{W DX %XUNLQD )DVR O
HQWUHS{W GH VWRFNDJH HW O
HQWUHS{W LQGXVWULHO /
HQWUHS{W GH VWRFNDJH FRPSUHQG WURLV FDWpJRULHV  O
HQWUHS{W UpHO SXEOLF O
HQWUHS{W ILFWLI SULYp O
HQWUHS{W VSpFLDO UpHO RX ILFWLI  6RXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV GH O
DUWLFOH FLDSUqV VRQW DGPLVVLEOHV HQ HQWUHS{WV  7RXWHV PDUFKDQGLVHV VRXPLVHV j UDLVRQ GH O
LPSRUWDWLRQ j GHV GURLWV WD[HV RX DXWRULVDWLRQV VSpFLDOHV VRLW j G
DXWUHV PHVXUHV ILVFDOHV pFRQRPLTXHV HW GRXDQLqUHV /HV PDUFKDQGLVHV SURYHQDQW GX PDUFKp LQWpULHXU GHVWLQpHV j O
H[SRUWDWLRQ &HV PDUFKDQGLVHV SHXYHQW GDQV GHV FRQGLWLRQV GpWHUPLQpHV SDU DUUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV HW GX &RPPHUFH rWUH SODFpHV GDQV GHV HQWUHS{WV VLWXpV GDQV OHV SRUWV GHV (WDWV IRUPDQW DYHF OH %XUNLQD )DVR XQH XQLRQ GRXDQLqUH 2UGRQQDQFH Q  $UWLFOH 6RQW H[FOXV GH O
HQWUHS{W OHV SURGXLWV TXL FRQWUHYLHQQHQW DX[ GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HW UpJOHPHQWDLUHV VXU OD UpSUHVVLRQ GHV IUDXGHV '
DXWUHV H[FOXVLRQV SHXYHQW rWUH SURQRQFpHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH

$UWLFOH /HV PDUFKDQGLVHV DXWRULVpHV j EpQpILFLHU GX UpJLPH G


HQWUHS{W \ VRQW SODFpHV VRXV OH FRXYHUW G
XQ DFTXLWjFDXWLRQ GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO VRXPLVVLRQQpH HW FDXWLRQQpH

$UWLFOH  /D GXUpH GH VpMRXU GHV PDUFKDQGLVHV HQ HQWUHS{W HVW IL[pH j  &LQT DQV SRXU O
HQWUHS{W UpHO 'L[ KXLW PRLV SRXU O
HQWUHS{W ILFWLI 7URLV DQV SRXU O
HQWUHS{W VSpFLDO 8Q DQ SRXU O
HQWUHS{W LQGXVWULHO ([FHSWLRQQHOOHPHQW FHV GXUpHV SHXYHQW rWUH VXU GHPDQGH GHV HQWUHSRVLWDLUHV SURURJpHV SDU OH VHUYLFH GHV GRXDQHV j FRQGLWLRQ TXH OHV PDUFKDQGLVHV VRLHQW HQ ERQ pWDW /HV FRQGLWLRQV GH IHUPHWXUH G
HQWUHS{W VRQW IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH $UWLFOH 'XUDQW OHXU VpMRXU HQ HQWUHS{W OHV PDUFKDQGLVHV GRLYHQW rWUH UHSUpVHQWpHV j WRXWH UpTXLVLWLRQ GHV DJHQWV GHV GRXDQHV TXL SHXYHQW SURFpGHU j WRXV FRQWU{OHV HW UHFHQVHPHQWV TX
LOV MXJHQW XWLOHV $UWLFOH /HV PDUFKDQGLVHV SODFpHV HQ HQWUHS{W VRQW UpSXWpHV KRUV GX WHUULWRLUH GRXDQLHU $ OD VRUWLH HOOHV VRQW WUDLWpHV VDXI GLVSRVLWLRQV VSpFLDOHV FRQWUDLUHV FRPPH OHV PDUFKDQGLVHV HQ SURYHQDQFH GLUHFWH GH O
pWUDQJHU

$UWLFOH  /HV H[SpGLWLRQV G


XQ HQWUHS{W VXU XQ DXWUH HQWUHS{W RX VXU XQ EXUHDX GH GRXDQH HW OHV UpH[SRUWDWLRQV HQ VXLWH G
HQWUHS{W V
HIIHFWXHQW VRXV OH UpJLPH GH WUDQVLW /RUVTXH O
H[SpGLWLRQ D OLHX VRXV OH UpJLPH GH WUDQVLW LQWHUQDWLRQDO O
HQWUHSRVLWDLUH H[SpGLWHXU HVW FRQWUDLQW GH SD\HU OHV GURLWV HW WD[HV VXU OHV GpILFLWV TXL VHUDLHQW FRQVWDWpV RX OD YDOHXU GH FHV GpILFLWV V
LO V
DJLW GH PDUFKDQGLVHV VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH /HV H[SpGLWHXUV GRLYHQW MXVWLILHU GDQV OH GpODL IL[p SDU OD SURGXFWLRQ G
XQ FHUWLILFDW GHV GRXDQHV GX SD\V GH GHVWLQDWLRQ TXH OHV PDUFKDQGLVHV WUDQVSRUWpHV SDU DpURQHI HQ GpFKDUJH GH FRPSWHV G
HQWUHS{W VRQW VRUWLHV GX WHUULWRLUH GRXDQLHU

- 25 $UWLFOH  (Q FDV GH PLVH j OD FRQVRPPDWLRQ HQ VXLWH G


HQWUHS{W OHV GURLWV HW WD[HV DSSOLFDEOHV VRQW FHX[ HQ YLJXHXU j OD GDWH G
HQUHJLVWUHPHQW GH OD GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO SRXU OD FRQVRPPDWLRQ /RUVTX
LOV GRLYHQW rWUH OLTXLGpV VXU GHV GpILFLWV OHV GURLWV HW WD[HV DSSOLFDEOHV VRQW FHX[ HQ YLJXHXU j OD GDWH GH OD GHUQLqUH VRUWLH GHQWUHS{W /RUVTX
LOV GRLYHQW rWUH OLTXLGpV VXU GHV PDUFKDQGLVHV VRXVWUDLWHV G
HQWUHS{W OHV GURLWV HW WD[HV DSSOLFDEOHV VRQW FHX[ HQ YLJXHXU j OD GDWH GH FRQVWDWDWLRQ GH OD VRXVWUDFWLRQ 'DQV WRXV OHV FDV SRXU OHV PDUFKDQGLVHV WD[pHV RX VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH OD YDOHXU j FRQVLGpUHU HVW FHOOH GHV GLWHV PDUFKDQGLVHV j OD GDWH UHWHQXH SRXU O
DSSOLFDWLRQ GHV GURLWV HW WD[HV

$UWLFOH  /RUVTXH GHV PDUFKDQGLVHV D\DQW VXEL GHV PDQLSXODWLRQV RX GHV WUDQVIRUPDWLRQV HQ HQWUHS{W VRQW GpFODUpHV SRXU OD FRQVRPPDWLRQ OD SHUFHSWLRQ GHV GURLWV HW WD[HV SHXW rWUH DXWRULVpH VXU OD EDVH GH O
HVSqFH RX GHV TXDQWLWpV UHFRQQXHV RX DGPLVHV SDU OH VHUYLFH GHV GRXDQHV j OD GDWH GH OHXU HQWUpH HQ HQWUHS{W /RUVTXH GHV PDUFKDQGLVHV SODFpHV HQ HQWUHS{W j OD GpFKDUJH GH FRPSWHV G
DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH VRQW GpFODUpHV SRXU OD FRQVRPPDWLRQ OD SHUFHSWLRQ GHV GURLWV HW WD[HV SHXW rWUH DXWRULVpH VXU OD EDVH GH O
HVSqFH HW GHV TXDQWLWpV UHFRQQXHV RX DGPLVHV SDU OH VHUYLFH GHV GRXDQHV j OD GDWH GH OHXU PLVH HQ DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH (Q FDV G
DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV FLGHVVXV pQRQFpHV OHV GURLWV HW WD[HV DSSOLFDEOHV VRQW FHX[ HQ YLJXHXU j OD GDWH G
HQUHJLVWUHPHQW GH OD GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO SRXU OD FRQVRPPDWLRQ OD YDOHXU j FRQVLGpUHU pWDQW GpWHUPLQpH j OD PrPH GDWH GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV j O
DUWLFOH FLGHVVXV /HV DXWRULVDWLRQV QpFHVVDLUHV SRXU O
DGPLVVLRQ DX EpQpILFH GHV GLVSRVLWLRQV FLGHVVXV pQRQFpHV VRQW DFFRUGpHV SDU O
$GPLQLVWUDWLRQ GHV GRXDQHV $UWLFOH /HV FRQGLWLRQV G
DSSOLFDWLRQ GX UpJLPH G
HQWUHS{W VRQW IL[pHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH 


$UWLFOH  /


HQWUHS{W UpHO HVW FRQFpGp SDU GpFUHW /H GpFUHW GH FRQFHVVLRQ GpWHUPLQH OHV FRQGLWLRQV LPSRVpHV DX FRQFHVVLRQQDLUH IL[H OHV WD[HV GH PDJDVLQDJH TX
LO HVW DXWRULVp j SHUFHYRLU HW OH FDV pFKpDQW OD SDUW LQLWLDOH GHV IUDLV G
H[HUFLFH GHYDQW rWUH VXSSRUWpH SDU OXL $UWLFOH  /
HPSODFHPHQW OD FRQVWUXFWLRQ HW O
DPpQDJHPHQW GHV ORFDX[ GH O
HQWUHS{W UpHO GRLYHQW rWUH DJUpHV SDU OH 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV /
HQWUHS{W FRPSRUWH O
LQVWDOODWLRQ j WLWUH JUDWXLW GH FRUSV GH JDUGH GH EXUHDX[ HW GH ORJHPHQWV UpVHUYpV DX[ DJHQWV GHV GRXDQHV /HV GpSHQVHV GH FRQVWUXFWLRQ GH UpSDUDWLRQ HW G
HQWUHWLHQ VRQW j OD FKDUJH GX FRQFHVVLRQQDLUH $UWLFOH  /
HQWUHS{W UpHO HVW JDUGp SDU OH VHUYLFH GHV GRXDQHV 7RXWHV OHV LVVXHV GH O
HQWUHS{W VRQW IHUPpHV j GHX[ FOpV GLIIpUHQWHV GRQW O
XQH HVW GpWHQXH SDU OHV DJHQWV GHV GRXDQHV $UWLFOH /HV PDUFKDQGLVHV SHXYHQW VpMRXUQHU HQ HQWUHS{W UpHO SHQGDQW FLQT DQV

6HFWLRQ (QWUHS{W UpHO

$UWLFOH 'HV DUUrWpV GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV GpWHUPLQHQW OHV PDQLSXODWLRQV GRQW OHV SURGXLWV SODFpV HQ HQWUHS{W UpHO SHXYHQW IDLUH O
REMHW DLQVL TXH OHV FRQGLWLRQV DX[TXHOOHV FHV PDUFKDQGLVHV VRQW VXERUGRQQpHV

$UWLFOH  /HV HQWUHSRVLWDLUHV GRLYHQW DFTXLWWHU OHV GURLWV HW WD[HV VXU OHV PDUFKDQGLVHV TX
LOV QH SHXYHQW UHSUpVHQWHU DX VHUYLFH GHV GRXDQHV HQ PrPHV TXDQWLWpV 6L OHV PDUFKDQGLVHV VRQW VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH LOV VRQW WHQXV DX SDLHPHQW GH OHXU YDOHXU 7RXWHIRLV OHV GpILFLWV SURYHQDQW VRLW GH O
H[WUDFWLRQ GHV SLHUUHV SRXVVLqUHV HW LPSXUHWpV VRLW GH FDXVHV QDWXUHOOHV VRQW DGPLV HQ IUDQFKLVH
14

Voir annexe XIV - Arrt n 1/MF-D du 04-01-65.

- 26 /RUVTXH OD SHUWH GHV PDUFKDQGLVHV SODFpHV HQ HQWUHS{W UpHO UpVXOWH G


XQ FDV GH IRUFH PDMHXUH GPHQW FRQVWDWp OHV HQWUHSRVLWDLUHV VRQW GLVSHQVpV GX SDLHPHQW GHV GURLWV HW WD[HV RX VL OHV PDUFKDQGLVHV VRQW VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH GX SDLHPHQW GH OHXU YDOHXU ,O HQ HVW GH PrPH ORUVTX
LO \ D YRO GH PDUFKDQGLVHV SODFpHV HQ HQWUHS{W UpHO VL OD SUHXYH GX YRO HVW GPHQW pWDEOLH 6L OHV PDUFKDQGLVHV VRQW DVVXUpHV LO GRLW rWUH MXVWLILp TXH O
DVVXUDQFH QH FRXYUH TXH OD YDOHXU HQ HQWUHS{W j GpIDXW GH FHWWH MXVWLILFDWLRQ OHV GLVSRVLWLRQV GHV SDUDJUDSKH HW GX SUpVHQW DUWLFOH QH VRQW SDV DSSOLFDEOHV

$UWLFOH  $ O


H[SLUDWLRQ GX GpODL IL[p j O
DUWLFOH OHV PDUFKDQGLVHV SODFpHV HQ HQWUHS{W UpHO GRLYHQW rWUH UpH[SRUWpHV RX VL HOOHV QH VRQW SDV VSpFLDOHV VRXPLVHV DX[ GURLWV HW WD[HV GXV j O
LPSRUWDWLRQ $ GpIDXW VRPPDWLRQ HVW IDLWH j O
HQWUHSRVLWDLUH SDU OHWWUH UHFRPPDQGpH G
DYRLU j VDWLVIDLUH j O
XQH RX O
DXWUH GH FHV REOLJDWLRQV 6L OD VRPPDWLRQ UHVWH VDQV HIIHW GDQV OH GpODL G
XQ PRLV OHV PDUFKDQGLVHV VRQW YHQGXHV DX[ HQFKqUHV SXEOLTXHV SDU O
$GPLQLVWUDWLRQ GHV 'RXDQHV /H SURGXLW GH OD YHQWH GpGXFWLRQ IDLWH GHV GURLWV HW WD[HV GDQV OH FDV GH PLVH j OD FRQVRPPDWLRQ HW GHV IUDLV GH PDJDVLQDJH RX GH WRXWH DXWUH QDWXUH VRQW YHUVpV HQ GpS{W DX 7UpVRU SRXU rWUH UHPLV DX SURSULpWDLUH V
LO HVW UpFODPp GDQV OHV GHX[ DQV j SDUWLU GX MRXU GH OD YHQWH RX j GpIDXW GH UpFODPDWLRQ GDQV FH GpODL GpILQLWLYHPHQW DFTXLV DX %XGJHW GH O
(WDW /HV PDUFKDQGLVHV GRQW O
LPSRUWDWLRQ HVW VRXPLVH j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOHV QH SHXYHQW rWUH YHQGXHV TXH SRXU OD UpH[SRUWDWLRQ 6HFWLRQ (QWUHS{W VSpFLDO

$UWLFOH  /


HQWUHS{W VSpFLDO SHXW rWUH DXWRULVp D SRXU OHV PDUFKDQGLVHV GRQW OD SUpVHQFH GDQV O
HQWUHS{W UpHO SUpVHQWH GHV GDQJHUV RX HVW VXVFHSWLEOH G
DOWpUHU OD TXDOLWp GHV DXWUHV SURGXLWV E SRXU OHV PDUFKDQGLVHV GRQW OD FRQVHUYDWLRQ H[LJH GHV LQVWDOODWLRQV VSpFLDOHV /D OLVWH GHV SURGXLWV DGPLV HQ HQWUHS{W VSpFLDO HVW IL[pH SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH /
DXWRULVDWLRQ G
RXYULU XQ HQWUHS{W VSpFLDO HVW DFFRUGpH SDU GpFLVLRQ DGPLQLVWUDWLYH /HV ORFDX[ GH O
HQWUHS{W VSpFLDO VRQW IRXUQLV SDU OH FRQFHVVLRQQDLUH ,OV GRLYHQW rWUH DJUppV SDU O
$GPLQLVWUDWLRQ GHV 'RXDQHV HW VRQW IHUPpV GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV TXH O
(QWUHS{W UpHO /HV IUDLV G
H[HUFLFH GH O
HQWUHS{W VSpFLDO VRQW j OD FKDUJH GX FRQFHVVLRQQDLUH /HV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV SRXU O
HQWUHS{W UpHO SDU O
DUWLFOH SDUDJUDSKH FLGHVVXV VRQW DSSOLFDEOHV j O
HQWUHS{W VSpFLDO $UWLFOH /HV HQWUHSRVLWDLUHV GRLYHQW SUHQGUH O
HQJDJHPHQW FDXWLRQQp GH UpH[SRUWHU OHV PDUFKDQGLVHV RX VL HOOHV QH VRQW SDV SURKLEpHV G
DFTXLWWHU OHV GURLWV HW WD[HV HQ YLJXHXU DX PRPHQW R HOOHV VHURQW YHUVpHV j OD FRQVRPPDWLRQ HW FH GDQV OH GpODL IL[p SDU O
DUWLFOH FLDSUqV $UWLFOH /HV PDUFKDQGLVHV SHXYHQW VpMRXUQHU HQ HQWUHS{W VSpFLDO SHQGDQW WURLV DQV

$UWLFOH /HV UqJOHV IL[pHV SRXU O


HQWUHS{W UpHO SDU OHV DUWLFOHV HW SDUDJUDSKH HU  HW VRQW DSSOLFDEOHV j O
HQWUHS{W VSpFLDO 6HFWLRQ (QWUHS{W ILFWLI

$UWLFOH  'HV DUUrWpV GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV GpVLJQHQW OHV SURGXLWV DGPLVVLEOHV HQ HQWUHS{W ILFWLI HW OHV ORFDOLWpV R GHV HQWUHS{WV ILFWLIV SHXYHQW rWUH pWDEOLV /
HQWUHS{W ILFWLI HVW FRQVWLWXp GDQV OHV PDJDVLQV GX &RPPHUFH VRXV OD JDUDQWLH G
XQ HQJDJHPHQW FDXWLRQQp GH UpH[SRUWHU OHV PDUFKDQGLVHV RX VL FHOOHVFL QH VRQW SDV VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH GH SD\HU OHV GURLWV HW WD[HV HQ YLJXHXU DX PRPHQW R HOOHV VHURQW YHUVpHV j OD FRQVRPPDWLRQ HW FH GDQV OH GpODL IL[p SDU O
DUWLFOH FLDSUqV $UWLFOH /HV PDUFKDQGLVHV SHXYHQW VpMRXUQHU HQ HQWUHS{W ILFWLI SHQGDQW GL[ KXLW PRLV

- 27 $UWLFOH /HV UqJOHV IL[pHV SRXU O


HQWUHS{W UpHO SDU OH SUHPLHU SDUDJUDSKH GH O
DUWLFOH FLGHVVXV VRQW DSSOLFDEOHV j O
HQWUHS{W ILFWLI PrPH HQ FDV GH YRO RX GH VLQLVWUH $UWLFOH 'HV DUUrWpV GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV SHXYHQW VRXV FHUWDLQHV FRQGLWLRQV DXWRULVHU GHV PDQLSXODWLRQV HQ HQWUHS{W ILFWLI HW OH FDV pFKpDQW DOORXHU HQ IUDQFKLVH GHV GURLWV HW WD[HV OHV GpILFLWV UpVXOWDQW GH FHV RSpUDWLRQV 6HFWLRQ (QWUHS{W LQGXVWULHO

$UWLFOH /
HQWUHS{W LQGXVWULHO HVW XQ pWDEOLVVHPHQW SODFp VRXV OH FRQWU{OH GH O
$GPLQLVWUDWLRQ GHV 'RXDQHV R OHV HQWUHSULVHV TXL WUDYDLOOHQW SRXU O
H[SRUWDWLRQ RX j OD IRLV SRXU O
H[SRUWDWLRQ HW OH PDUFKp LQWpULHXU SHXYHQW rWUH DXWRULVpHV j SURFpGHU SRXU FHV GHX[ GHVWLQDWLRQV j OD PLVH HQ RHXYUH GHV PDUFKDQGLVHV HQ VXVSHQVLRQ GHV GURLWV HW WD[HV GH GRXDQHV GRQW HOOHV VRQW SDVVLEOHV j UDLVRQ GH O
LPSRUWDWLRQ $UWLFOH /
HQWUHS{W LQGXVWULHO QH SHXW rWUH pWDEOL TXH GDQV OHV ORFDOLWpV VLqJHV G
XQ EXUHDX GH GRXDQH GH SOHLQ H[HUFLFH

$UWLFOH /
HQWUHS{W LQGXVWULHO HVW DFFRUGp SDU DUUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV &HW DUUrWp GpWHUPLQH QRWDPPHQW OD QDWXUH HW O
HVSqFH WDULIDLUH GHV SURGXLWV GRQW O
LPSRUWDWLRQ HVW DXWRULVpH 3RXU OHV TXDQWLWpV VXVFHSWLEOHV G
rWUH GpFODUpHV GXUDQW OH GpODL YLVp j O
DUWLFOH FLGHVVXV XQ GpSDVVHPHQW GH SHXW rWUH DGPLV j WLWUH H[FHSWLRQQHO OHV SURGXLWV FRPSHQVDWHXUV j UHSUpVHQWHU HQ SRXUFHQWDJH GH UpH[SRUWDWLRQ REOLJDWRLUH QH SHXYHQW rWUH LQIpULHXUV j GH OD TXDQWLWp GHV SURGXLWV FRPSHQVDWHXUV /RUVTX
XQH HQWUHSULVH SRVVqGH SOXVLHXUV XVLQHV VHXOV OHV pWDEOLVVHPHQWV GpVLJQpV GDQV O
DUUrWp EpQpILFLHQW GX UpJLPH $UWLFOH /HV PDUFKDQGLVHV SHXYHQW VpMRXUQHU HQ HQWUHS{W LQGXVWULHO SHQGDQW XQ DQ VDXI GpURJDWLRQ DFFRUGpH SDU OH 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV $UWLFOH /HV PDUFKDQGLVHV VXVFHSWLEOHV G
rWUH PLVHV HQ RHXYUH HQ HQWUHS{W LQGXVWULHO OHV SURGXLWV IDEULTXpV DGPLV j OD FRPSHQVDWLRQ GHV FRPSWHV HW OHV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV V
RSqUH FHWWH FRPSHQVDWLRQ VRQW OHV PrPHV TX
HQ DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH $UWLFOH /HV PDUFKDQGLVHV DGPLVHV HQ HQWUHS{W LQGXVWULHO QH SHXYHQW VDXI GpURJDWLRQ VSpFLDOH GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV rWUH UpH[SRUWpHV QL PLVHV j OD FRQVRPPDWLRQ HQ O
pWDW

$UWLFOH /HV UqJOHV IL[pHV SDU O


DUWLFOH GX &RGH GHV 'RXDQHV VRQW DSSOLFDEOHV j O
HQWUHS{W LQGXVWULHO PrPH HQ FDV GH YRO RX GH IRUFH PDMHXUH ,QGpSHQGDPPHQW GH O
DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV DX 7LWUH 9 &KDSLWUH ,,, 6HFWLRQ FL GHVVXV WRXWH LUUpJXODULWp RX LQREVHUYDWLRQ GHV HQJDJHPHQWV VRXVFULWV SHXW HQWUDvQHU OH UHWUDLW GH O
DXWRULVDWLRQ &+$3,75( ,9 $'0,66,21 7(0325$,5( $UWLFOH  /H 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV HW OH 0LQLVWUH UHVSRQVDEOH GHV ,QGXVWULHV SHXYHQW SDU DUUrWpV FRQMRLQWV DFFRUGHU O
DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH SRXU GHV SURGXLWV GHVWLQpV j UHFHYRLU XQH WUDQVIRUPDWLRQ XQH RXYUDLVRQ RX XQ FRPSOpPHQW GH PDLQG
RHXYUH GDQV OH WHUULWRLUH GRXDQLHU /H 'LUHFWHXU *pQpUDO GHV 'RXDQHV SHXW DFFRUGHU GHV DXWRULVDWLRQV G
DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH GDQV OHV FDV VXLYDQWV  GHPDQGHV G
LQWURGXFWLRQ G
REMHWV SRXU UpSDUDWLRQ HVVDLV RX H[SpULHQFHV GHPDQGHV G
LQWURGXFWLRQ G
HPEDOODJHV j UHPSOLU HW G
HPEDOODJHV LPSRUWpV SOHLQV SRXU rWUH UpH[SRUWpV YLGHV

- 28 GHPDQGHV G
LQWURGXFWLRQ GH PDWpULHOV WHFKQLTXHV LPSRUWpV SURYLVRLUHPHQW SDU OHV HQWUHSULVHV 0LQLVWqUHV HQ YXH GH OD UHFKHUFKH HW GH OD SURVSHFWLRQ GHPDQGHV G
LQWURGXFWLRQ SUpVHQWDQW XQ FDUDFWqUH LQGLYLGXHO HW H[FHSWLRQQHO QRQ VXVFHSWLEOHV G
rWUH JpQpUDOLVpV GHPDQGHV G
LQWURGXFWLRQ GH PDWpULHOV G
HQWUHSULVHV SRXU GHV WUDYDX[ SUpVHQWDQW XQ FDUDFWqUH LQFRQWHVWDEOH G
XWLOLWp SXEOLTXH O
DUUrWp RX OD GpFLVLRQ DFFRUGDQW O
DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH SHXW IL[HU OHV FRQGLWLRQV SDUWLFXOLqUHV j O
RSpUDWLRQ 2UGRQQDQFH Q 

$UWLFOH  6DXI DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GX SDUDJUDSKH GX SUpVHQW DUWLFOH OHV PDUFKDQGLVHV LPSRUWpHV VRXV OH UpJLPH GH O
DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH EpQpILFLHQW GH OD VXVSHQVLRQ GHV GURLWV HW WD[HV GRQW HOOHV VRQW SDVVLEOHV j O
LPSRUWDWLRQ j O
H[FHSWLRQ GHV WD[HV SRXU VHUYLFHV UHQGXV 3RXU OHV PDWpULHOV GHVWLQpV j O
H[pFXWLRQ GHV WUDYDX[ XQH IUDFWLRQ GX PRQWDQW GHV GURLWV HW WD[HV HVW DFTXLWWpH GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU OD GpFLVLRQ DFFRUGDQW O
DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH 2UGRQQDQFH Q  $UWLFOH  /D GXUpH GH VpMRXU GHV PDUFKDQGLVHV VXU OH WHUULWRLUH GRXDQLHU HVW IL[pH SDU O
DUUrWp RX OD GpFLVLRQ DFFRUGDQW O
DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH HQ IRQFWLRQ GH OD GXUpH UpHOOH GHV RSpUDWLRQV HW GDQV OD OLPLWH G
XQ DQ /D GXUpH GH VpMRXU SULPLWLYHPHQW LPSDUWLH SHXW WRXWHIRLV j WLWUH H[FHSWLRQQHO rWUH SURURJpH SDU O
$GPLQLVWUDWLRQ GHV 'RXDQHV $UWLFOH 3RXU EpQpILFLHU GH O
DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH OD SHUVRQQH TXL PHW HQ RHXYUH RX HPSORLH OHV PDUFKDQGLVHV LPSRUWpHV GRLW VRXVFULUH XQ DFTXLWjFDXWLRQ SDU OHTXHO HOOH V
HQJDJH D WUDQVSRUWHU GLUHFWHPHQW OHV PDUFKDQGLVHV GDQV OHV ORFDX[ RX VXU OHV OLHX[ GpVLJQpV GDQV OD GpFODUDWLRQ G
LPSRUWDWLRQ E UHSUpVHQWHU OHV PDUFKDQGLVHV HQ O
pWDW HQ FDV GH WUDQVIRUPDWLRQ RX G
XWLOLVDWLRQ RX WUDQVIRUPpHV j WRXWHV UpTXLVLWLRQ GX VHUYLFH GHV GRXDQHV F XWLOLVHU RX PHWWUH HQ RHXYUH OHV PDUFKDQGLVHV SRXU OHV VHXOHV RSpUDWLRQV DXWRULVpHV G $ QH SDV PHWWUH HQ YHQWH QH SDV ORXHU HW QH SDV FpGHU j WLWUH JUDWXLW RX RQpUHX[ OHV PDUFKDQGLVHV GXUDQW OHXU VpMRXU VRXV FH UpJLPH H $ UpH[SRUWHU RX FRQVWLWXHU HQ HQWUHS{W GH GRXDQH GDQV OH GpODL GpWHUPLQp OHV PDUFKDQGLVHV LPSRUWpHV RX OHV SURGXLWV TXL SURYLHQQHQW GH OHXU WUDQVIRUPDWLRQ I $ VXSSRUWHU OHV VDQFWLRQV DSSOLFDEOHV HQ FDV G
LQIUDFWLRQ RX GH QRQ GpFKDUJH GHV DFTXLWV 2UGRQQDQFH Q  

$UWLFOH /HV H[SpGLWHXUV GRLYHQW MXVWLILHU GDQV OH GpODL IL[p SDU OD SURGXFWLRQ G
XQ FHUWLILFDW GHV GRXDQHV GX SD\V GH GHVWLQDWLRQ TXH OHV PDUFKDQGLVHV H[SRUWpHV SDU $pURQHIV HQ GpFKDUJH GH FRPSWHV G
DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH VRQW VRUWLHV GX WHUULWRLUH GRXDQLHU $UWLFOH /RUVTXH OHV SURGXLWV DGPLV WHPSRUDLUHPHQW Q
RQW SDV pWp H[SRUWpV RX SODFpV HQ HQWUHS{W OD UpJXODULVDWLRQ GHV DFTXLWV G
DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH SHXW rWUH DXWRULVpH j WLWUH H[FHSWLRQQHO PR\HQQDQW OH SDLHPHQW GHV GURLWV HW WD[HV HQ YLJXHXU j OD GDWH G
HQUHJLVWUHPHQW GHVGLWV DFTXLWV PDMRUpV VL OHV GURLWV HW WD[HV Q
RQW SDV pWp FRQVLJQpV GH O
LQWpUrW GH FUpGLW SUpYX SDU O
DUWLFOH FLGHVVXV FDOFXOp j SDUWLU GH FHWWH PrPH GDWH $UWLFOH 'HV DUUrWpV FRQMRLQWV GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV HW GX 0LQLVWUH &KDUJp GH O
(FRQRPLH GpWHUPLQHQW OHV FRQGLWLRQV G
DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GX SUpVHQW FKDSLWUH

- 29 &+$3,75( 9 (;3257$7,21 35($/$%/( '5$:%$&. 6HFWLRQ ([SRUWDWLRQ SUpDODEOH

$UWLFOH /
LPSRUWDWLRQ HQ IUDQFKLVH WRWDOH RX SDUWLHOOH GHV GURLWV HW WD[HV GH GRXDQH SHXW rWUH DFFRUGpH VHORQ OD SURFpGXUH SUpYXH FLGHVVXV SRXU O
RFWURL GH O
$GPLVVLRQ 7HPSRUDLUH DX[ SURGXLWV GH PrPH HVSqFH TXH FHX[ SULV j OD FRQVRPPDWLRQ TXL RQW pWp XWLOLVpV j OD IDEULFDWLRQ GH PDUFKDQGLVHV SUpDODEOHPHQW H[SRUWpHV $UWLFOH 3RXU EpQpILFLHU GH OD IUDQFKLVH SUpYXH j O
DUWLFOH FLGHVVXV OHV LPSRUWDWHXUV GRLYHQW D MXVWLILHU GH OD UpDOLVDWLRQ GH O
H[SRUWDWLRQ SUpDODEOH E VDWLVIDLUH DX[ REOLJDWLRQV SDUWLFXOLqUHV TXL VHURQW SUHVFULWHV SDU DUUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV 6HFWLRQ 'UDZEDFN

$UWLFOH /H UHPERXUVHPHQW WRWDO RX SDUWLHO GHV GURLWV HW WD[HV GH GRXDQH VXSSRUWpV SDU OHV SURGXLWV HQWUDQW GDQV OD IDEULFDWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV H[SRUWpHV SHXW rWUH DFFRUGp VHORQ OD SURFpGXUH SUpYXH SDU O
DUWLFOH FLGHVVXV SRXU O
RFWURL GH O
$GPLVVLRQ WHPSRUDLUH $UWLFOH 3RXU EpQpILFLHU GX UHPERXUVHPHQW SUpYX j O
DUWLFOH FLGHVVXV OHV H[SRUWDWHXUV GRLYHQW D MXVWLILHU GH O
LPSRUWDWLRQ SUpDODEOH SRXU OD FRQVRPPDWLRQ GH SURGXLWV PLV HQ RHXYUH E VDWLVIDLUH DX[ REOLJDWLRQV SDUWLFXOLqUHV TXL VHURQW SUHVFULWV SDU DUUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV 6HFWLRQ 'LVSRVLWLRQV FRPPXQHV

$UWLFOH 8Q DUUrWp FRQMRLQW GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV HW GX 0LQLVWUH &KDUJp GH O
(FRQRPLH GpWHUPLQH OD OLVWH GHV SURGXLWV DGPLVVLEOHV DX EpQpILFH GHV GHX[ UpJLPHV VXVYLVpV &+$3,75( 9, (;3257$7,21 7(0325$,5( 

$UWLFOH 'HV DUUrWpV GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV IL[HQW D OHV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV OH VHUYLFH GHV 'RXDQHV SHXW DXWRULVHU O
H[SRUWDWLRQ WHPSRUDLUH GHV SURGXLWV HQYR\pV KRUV GX WHUULWRLUH GRXDQLHU SRXU UHFHYRLU XQ FRPSOpPHQW GH PDLQ G
RHXYUH E OHV PRGDOLWpV VHORQ OHVTXHOOHV FHV SURGXLWV VHURQW VRXPLV DX SDLHPHQW GHV GURLWV HW WD[HV G
HQWUpH ORUV GH OHXU UpLPSRUWDWLRQ

15

Voir annexe XV- arrt n 132 du 3 Mai 1965.

- 30 &+$3,75( 9,, ,03257$7,21 (7 (;3257$7,21 7(0325$,5( '(6 2%-(76 3(56211(/6 $33$57(1$17 $8; 92<$*(856 6HFWLRQ ,PSRUWDWLRQ WHPSRUDLUH

$UWLFOH  /HV YR\DJHXUV TXL YLHQQHQW VpMRXUQHU WHPSRUDLUHPHQW GDQV OH WHUULWRLUH GRXDQLHU SHXYHQW LPSRUWHU HQ VXVSHQVLRQ GHV GURLWV HW WD[HV G
HQWUpH OHV REMHWV GHV FDWpJRULHV QRQ VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH j O
LPSRUWDWLRQ TXL OHXU DSSDUWLHQQHQW j FKDUJH GH UpH[SpGLWLRQ j O
LGHQWLTXH GDQV OH GpODL G
XQ DQ /HV GLWV REMHWV GRLYHQW rWUH SODFpV VRXV OH FRXYHUW G
DFTXLWjFDXWLRQ /D JDUDQWLH GH OD FDXWLRQ SHXW rWUH UHPSODFpH SDU OD FRQVLJQDWLRQ GHV GURLWV HW WD[HV /HV WLWUHV G
LPSRUWDWLRQ WHPSRUDLUH GRLYHQW rWUH UHSUpVHQWp j WRXWH UpTXLVLWLRQ GHV DJHQWV GHV GRXDQHV RX GH WRXWH DXWUH $GPLQLVWUDWLRQ /HV FRQGLWLRQV G
DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW IL[pHV SDU OD YRLH UpJOHPHQWDLUH
 

$UWLFOH /H WLWXODLUH G


XQ WLWUH G
LPSRUWDWLRQ WHPSRUDLUH SHXW rWUH H[FHSWLRQQHOOHPHQW DXWRULVp j FRQVHUYHU DX %XUNLQD )DVR SRXU XVDJH SHUVRQQHO GHV REMHWV LPSRUWpV WHPSRUDLUHPHQW PR\HQQDQW OH SDLHPHQW GHV GURLWV HW WD[HV HQ YLJXHXU j OD GDWH GH SULVH HQ FKDUJH GX WLWUH PDMRUp VL OHV GURLWV HW WD[HV Q
RQW SDV pWp FRQVLJQpV GH O
LQWpUrW GH FUpGLW SUpYX SDU O
DUWLFOH q FDOFXOp j SDUWLU GH FHWWH PrPH GDWH 6HFWLRQ ([SRUWDWLRQ WHPSRUDLUH

$UWLFOH /HV YR\DJHXUV TXL RQW OHXU SULQFLSDOH UpVLGHQFH RX OHXU SULQFLSDO pWDEOLVVHPHQW GDQV OH WHUULWRLUH GRXDQLHU HW TXL YRQW VpMRXUQHU WHPSRUDLUHPHQW KRUV GH FH WHUULWRLUH GRXDQLHU SHXYHQW H[SRUWHU OHV REMHWV QRQ VRXPLV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH j O
H[SRUWDWLRQ TXL OHXU DSSDUWLHQQHQW /H[SRUWDWLRQ GHVGLWV REMHWV GRQQH OLHX j OD GpOLYUDQFH G
XQ SDVVDYDQW GHVFULSWLI $ OD FRQGLWLRQ G
rWUH UpLPSRUWpV GDQV OH GpODL G
XQ DQ SDU OD SHUVRQQH HOOH PrPH TXL OHV D H[SRUWpV OHV REMHWV YLVpV DX SDUDJUDSKH SUHPLHU GX SUpVHQW DUWLFOH QH VRQW SDV VRXPLV ORUV GH OHXU UpLPSRUWDWLRQ GDQV OH WHUULWRLUH GRXDQLHU DX[ GURLWV WD[HV HW GLVSRVLWLRQV VSpFLDOHV G
HQWUpH /HV FRQGLWLRQV G
DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW IL[pHV SDU OD YRLH UpJOHPHQWDLUH

16

Voir arrt 420/F-D du 17 Novembre 1962 - Annexe IX.

- 31 -

7,75( 9,

'(327 '( '28$1(

- 32 &+$3,75( , &2167,787,216 '(6 0$5&+$1',6(6 (1 '(327 $UWLFOH  6RQW FRQVWLWXpHV G
RIILFH HQ GpS{W SDU OH VHUYLFH GHV GRXDQHV D /HV PDUFKDQGLVHV TXL D O
LPSRUWDWLRQ Q
RQW SDV pWp GpFODUpHV HQ GpWDLO GDQV OH GpODL OpJDO E /HV PDUFKDQGLVHV TXL D\DQW IDLW O
REMHW G
XQH GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO Q
RQW SX rWUH YpULILpHV HQ O
DEVHQFH GX GpFODUDQW F /HV PDUFKDQGLVHV TXL UHVWHQW HQ GRXDQH SRXU WRXW DXWUH PRWLI /RUVTXH OHV PDUFKDQGLVHV VRQW VDQV YDOHXU YpQDOH OD GRXDQH SHXW IDLUH SURFpGHU j OHXU GHVWUXFWLRQ $UWLFOH  /HV PDUFKDQGLVHV HQ GpS{W GH GRXDQH GHPHXUHQW DX[ ULVTXHV GHV SURSULpWDLUHV OHXU GpWpULRUDWLRQ DOWpUDWLRQ RX GpSHUGLWLRQ SHQGDQW OHXU VpMRXU HQ GpS{W QH SHXW GRQQHU OLHX j GRPPDJHV HW LQWpUrWV TXHOOH TX
HQ VRLW OD FDXVH /HV IUDLV GH WRXWH QDWXUH UpVXOWDQW GH OD FRQVWLWXWLRQ HW GX VpMRXU HQ GpS{W VRQW j OD FKDUJH GHV PDUFKDQGLVHV

$UWLFOH /HV DJHQWV GHV 'RXDQHV QH SHXYHQW SURFpGHU j O


RXYHUWXUH GHV FROLV FRQVWLWXpV HQ GpS{W GH GRXDQH HW j OD YpULILFDWLRQ GH OHXU FRQWHQX TX
HQ SUpVHQFH GX SURSULpWDLUH RX GX GHVWLQDWDLUH RX j GpIDXW G
XQ SHUVRQQH GpVLJQpH j OD UHTXrWH GX FKHI GH %XUHDX GHV 'RXDQHV SDU OH MXJH GH SUHPLqUH LQVWDQFH &+$3,75( ,, 9(17(6 '(6 0$5&+$1',6(6 $UWLFOH  /HV PDUFKDQGLVHV TXL Q
RQW SDV pWp HQOHYpHV GDQV OH GpODL GH TXDWUH PRLV j GDWHU GH OHXU LQVFULSWLRQ DX UHJLVWUH GH GpS{W VRQW YHQGXHV DX[ HQFKqUHV SXEOLTXHV /HV PDUFKDQGLVHV SpULVVDEOHV RX HQ PDXYDLV pWDW GH FRQVHUYDWLRQ SHXYHQW rWUH YHQGXHV LPPpGLDWHPHQW DYHF O
DXWRULVDWLRQ GX MXJH GH SUHPLqUH LQVWDQFH /HV PDUFKDQGLVHV G
XQH YDOHXU LQIpULHXUH j  ) &)$ TXL QH VRQW SDV HQOHYpHV j O
H[SLUDWLRQ GX GpODL GH TXDWUH PRLV YLVp DX SDUDJUDSKH SUHPLHU FLGHVVXV VRQW FRQVLGpUpHV FRPPH DEDQGRQQpHV /H VHUYLFH GHV 'RXDQHV SHXW OHV YHQGUH DX[ HQFKqUHV SXEOLTXHV RX HQ IDLUH GRQ j GHV K{SLWDX[ KRVSLFHV RX DXWUH pWDEOLVVHPHQW GH ELHQIDLVDQFH $UWLFOH  /D YHQWH GHV PDUFKDQGLVHV HVW HIIHFWXpH SDU OHV VRLQV GX VHUYLFH GHV GRXDQHV DX SOXV RIIUDQW HW GHUQLHU HQFKpULVVHXU /HV PDUFKDQGLVHV VRQW YHQGXHV OLEUHV GH WRXV GURLWV HW WD[HV SHUoXV SDU OD GRXDQH DYHF IDFXOWp SRXU O
DGMXGLFDWDLUH G
HQ GLVSRVHU SRXU WRXWHV OHV GHVWLQDWLRQV DXWRULVpHV SDU OpJLVODWLRQ HW OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU

$UWLFOH  /H SURGXLW GH OD YHQWH HVW DIIHFWp SDU RUGUH GH SULRULWp HW j GXH FRQFXUUHQFH D $X UqJOHPHQW GHV IUDLV HW DXWUHV GpSHQVHV DFFHVVRLUHV GH WRXWH QDWXUH HQJDJpV SDU OD GRXDQH SRXU OD FRQVWLWXWLRQ HW OH VpMRXU HQ GpS{W DLQVL TXH SRXU OD YHQWH GHV PDUFKDQGLVHV E $X UHFRXYUHPHQW GHV GURLWV HW WD[HV GRQW VRQW SDVVLEOHV OHV PDUFKDQGLVHV HQ UDLVRQ GH OD GHVWLQDWLRQ TXL OHXU HVW GRQQpH /RUVTXH OH SURGXLW GH OD YHQWH HVW VXIILVDQW LO HVW SURFpGp DX UqJOHPHQW GH WRXV DXWUHV IUDLV SRXYDQW JUHYHU OD PDUFKDQGLVH /H UHOLTXDW pYHQWXHO HVW YHUVp HQ GpS{W DX 7UpVRU R LO UHVWH SHQGDQW GHX[ DQV j OD GLVSRVLWLRQ GX SURSULpWDLUH GHV PDUFKDQGLVHV RX GHV D\DQWV GURLWV 3DVVp FH GpODL LO HVW DFTXLV DX %XGJHW GH O
(WDW 7RXWHIRLV V
LO HVW LQIpULHXU j  )UDQFV &)$ OH UHOLTXDW HVW SULV VDQV GpSHQVHV HQ UHFHWWH GpILQLWLYH DX %XGJHW GH O
(WDW /RUVTXH OH SURGXLW GH OD YHQWH HVW LQVXIILVDQW SRXU UpJOHU OHV FUpDQFHV pQXPpUpHV DX SDUDJUDSKH FLGHVVXV OHV VRPPHV VRQW YHUVpHV HQ GpS{W DX WUpVRU HW UpSDUWLHV V
LO \ D OLHX VHORQ OD SURFpGXUH GH GLVWULEXWLRQ SDU FRQWULEXWLRQ j OD GLOLJHQFH GH O
$GPLQLVWUDWLRQ /H MXJH FRPSpWHQW HVW OH MXJH G
LQVWDQFH GX OLHX GH GpS{W

- 33 -

7,75( 9,,

23(5$7,216 35,9,/(*,((6

- 34 &+$3,75( , $'0,66,216 (1 )5$1&+,6(6 $UWLFOH  3DU GpURJDWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV  HW FLGHVVXV O
LPSRUWDWLRQ HQ IUDQFKLVH GHV GURLWV HW WD[HV SHXW rWUH DXWRULVpH HQ IDYHXU D GHV PDUFKDQGLVHV RULJLQDLUHV GX WHUULWRLUH GRXDQLHU RX QDWLRQDOLVpHV SDU OH SDLHPHQW GHV GURLWV HQ UHWRXU GH O
pWUDQJHU E GHV HQYRLV GHVWLQpV DX[ $PEDVVDGHXUV DX[ VHUYLFHV GLSORPDWLTXHV HW FRQVXODLUHV HW DX[ PHPEUHV pWUDQJHUV GH FHUWDLQV RUJDQLVPHV LQWHUQDWLRQDX[ RIILFLHOV VLpJHDQW DX %XUNLQD )DVR F GHV HQYRLV GHVWLQpV j OD &URL[5RXJH HW DX[ DXWUHV RHXYUHV GH VROLGDULWp GH FDUDFWqUH QDWLRQDO G GHV HQYRLV H[FHSWLRQQHOV GpSRXUYXV GH WRXW FDUDFWqUH FRPPHUFLDO /HV FRQGLWLRQV G
DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW IL[pH SDU DUUrWpV GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV &HV DUUrWpV SHXYHQW VXERUGRQQHU O
DGPLVVLRQ HQ IUDQFKLVH j OD FRQGLWLRQ GH UpFLSURFLWp GH OD SDUW GHV SD\V pWUDQJHUV HW GpFLGHU TXH OHV REMHWV D\DQW EpQpILFLp GH OD IUDQFKLVH QH SRXUURQW SDV rWUH FpGpV j WLWUH RQpUHX[ RX JUDWXLW RX DIIHFWpV j G
DXWUHV GHVWLQDWLRQV SHQGDQW XQ GpODL GpWHUPLQp
 

&+$3,75( ,, $9,7$,//(0(17 '(6 $(521()6 $UWLFOH 6RQW H[HPSWpV GHV GURLWV G
HQWUpH OHV K\GURFDUEXUHV GHVWLQpV j O
DYLWDLOOHPHQW GHV DpURQHIV PLOLWDLUHV RX FLYLO TXL HIIHFWXHQW XQH QDYLJDWLRQ DX GHOj GHV IURQWLqUHV GX WHUULWRLUH GRXDQLHU

$UWLFOH /HV YLYUHV HW SURYLVLRQV GH ERUG DSSRUWpV SDU OHV DpURQHIV YHQDQW GH O
pWUDQJHU QH SHXYHQW rWUH YHUVpV VXU OH WHUULWRLUH GRXDQLHU TX
DSUqV GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO HW DFTXLWWHPHQW GHV GURLWV HW WD[HV

17 18

Voir annexe III. - Arrt n 404 du 2 Novembre 1962. Voir annexe XXII - Dcret n 67-246/PRES du 15/09/1967.

- 35 -

7,75( 9,,,

&,5&8/$7,21 (7 '(7(17,21 '(6 0$5&+$1',6(6 $ /


,17(5,(85 '8 7(55,72,5( '28$1,(5

- 36 &+$3,75( , &,5&8/$7,21 (7 '(7(17,21 '(6 0$5&+$1',6(6 '$16 /( 5$<21 '(6 '28$1(6 6HFWLRQ &LUFXODWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV

$UWLFOH  /HV PDUFKDQGLVHV QH SHXYHQW FLUFXOHU GDQV OH UD\RQ GHV 'RXDQHV VDQV rWUH DFFRPSDJQpHV G
XQ SDVVDYDQW RX G
XQH DXWUH H[SpGLWLRQ GH GRXDQH HQ WHQDQW OLHX &H GRFXPHQW HVW GpOLYUp SDU D OH %XUHDX RX 3RVWH GH 'RXDQH OH SOXV YRLVLQ GX SRLQW G
HQWUpH GDQV OH UD\RQ SRXU OHV PDUFKDQGLVHV LPSRUWpHV GH O
pWUDQJHU RX H[SpGLpHV GH O
LQWpULHXU GX WHUULWRLUH GRXDQLHU j GHVWLQDWLRQ GH O
pWUDQJHU E OH %XUHDX RX 3RVWH GH GRXDQH OH SOXV YRLVLQ GX OLHX GH SURGXFWLRQ SRXU OHV PDUFKDQGLVHV RULJLQDLUHV GX UD\RQ 'HV GpURJDWLRQV DX[ UqJOHV pQRQFpHV FLGHVVXV SHXYHQW rWUH DFFRUGpHV SDU YRLH UpJOHPHQWDLUH $UWLFOH /HV SDVVDYDQWV HW DXWUHV H[SpGLWLRQV GHVWLQpV j FRXYULU OD FLUFXODWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV GDQV OH UD\RQ GHV GRXDQHV GRLYHQW LQGLTXHU OH OLHX GH GHVWLQDWLRQ GHV GLWHV PDUFKDQGLVHV OD URXWH j SDUFRXULU HW OH GpODL GDQV OHTXHO OH WUDQVSRUW GRLW rWUH HIIHFWXp $ O
H[SLUDWLRQ GX GpODL IL[p OH WUDQVSRUW Q
HVW SOXV FRXYHUW SDU OHV GRFXPHQWV GpOLYUpV

$UWLFOH  /HV WUDQVSRUWHXUV VRQW WHQXV GH QH SDV V


pFDUWHU GH OD URXWH LQGLTXpH VXU OH SDVVDYDQW VDXI FDV GH IRUFH PDMHXUH GPHQW MXVWLILp ,OV GRLYHQW UHSUpVHQWHU OHV PDUFKDQGLVHV DLQVL TXH OHV SDVVDYDQWV HW DXWUHV WLWUHV HQ WHQDQW OLHX D $X[ GLYHUV EXUHDX[ RX SRVWHV GH GRXDQH TXL VH WURXYHQW VXU OHXU URXWH E +RUV GHV EXUHDX[ j WRXWH UpTXLVLWLRQ GHV DJHQWV GHV GRXDQHV 6HFWLRQ 'pWHQWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV

$UWLFOH /D GpWHQWLRQ GH PDUFKDQGLVHV VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH j O


HQWUpH SRXU OHVTXHOOHV LO QH SHXW rWUH SURGXLW j OD SUHPLqUH UpTXLVLWLRQ GHV DJHQWV GHV GRXDQHV VRLW GHV TXLWWDQFHV DWWHVWDQW TXH FHV PDUFKDQGLVHV RQW pWp UpJXOLqUHPHQW LPSRUWpHV VRLW GHV IDFWXUHV G
DFKDW ERUGHUHDX[ GH IDEULFDWLRQ RX WRXWHV DXWUHV MXVWLILFDWLRQV G
RULJLQH pPDQDQW GH SHUVRQQHV RX GH VRFLpWpV UpJXOLqUHPHQW pWDEOLHV j O
LQWpULHXU GX WHUULWRLUH GRXDQLHU HVW LQWHUGLWH GDQV OH UD\RQ GHV GRXDQHV &+$3,75( ,, 5(*/(6 63(&,$/(6 $33/,&$%/(6 (1 '(+256 '8 5$<21 '(6 '28$1(6 28 $ &(57$,1(6 &$7(*25,(6 '( 0$5&+$1',6(6 $UWLFOH 'HV GLVSRVLWLRQV UpJOHPHQWDLUHV SHXYHQW pWHQGUH OD ]RQH R SHXW V
HIIHFWXHU OD UHFKHUFKH j OD FLUFXODWLRQ RX j GRPLFLOH GHV PDUFKDQGLVHV LQWURGXLWHV HQ IUDXGH j XQH GLVWDQFH VXSpULHXUH j FHOOHV TXL RQW pWp IL[pHV SDU O
DUWLFOH FLGHVVXV 


$UWLFOH  &HX[ TXL VXU O


HQVHPEOH GX WHUULWRLUH GRXDQLHU GpWLHQQHQW RX WUDQVSRUWHQW OHV PDUFKDQGLVHV GRLYHQW j SUHPLqUH UpTXLVLWLRQ GHV DJHQWV GHV GRXDQHV SURGXLUH VRLW GHV TXLWWDQFHV DWWHVWDQW TXH FHV PDUFKDQGLVHV RQW pWp UpJXOLqUHPHQW LPSRUWpHV VRLW GHV IDFWXUHV G
DFKDWV ERUGHUHDX[ GH IDEULFDWLRQ RX WRXWHV DXWUHV MXVWLILFDWLRQV G
RULJLQH pPDQDQW GH SHUVRQQHV RX GH VRFLpWpV UpJXOLqUHPHQW pWDEOLHV j O
LQWpULHXU GX WHUULWRLUH GRXDQLHU

19

Voir dcret n 0261/FP/MF du 30 Mars 1989 - Annexe 1.

- 37 &HX[ TXL RQW GpWHQX WUDQVSRUWp YHQGX FpGp RX pFKDQJp OHV GLWHV PDUFKDQGLVHV HW FHX[ TXL RQW pWDEOL OHV MXVWLILFDWLRQV G
RULJLQH VRQW pJDOHPHQW WHQXV GH SUpVHQWHU OHV GRFXPHQWV YLVpV DX SDUDJUDSKH SUHPLHU FLGHVVXV j WRXWH UpTXLVLWLRQ GHV DJHQWV GHV GRXDQHV IRUPXOpH GDQV XQ GpODL GH WURLV DQV VRLW j SDUWLU GX PRPHQW R OHV PDUFKDQGLVHV RQW FHVVp G
rWUH HQWUH OHXUV PDLQV VRLW j SDUWLU GH OD GDWH GH GpOLYUDQFH GHV MXVWLILFDWLRQV G
RULJLQH

- 38 -

7,75( ,;

7$;(6 ',9(56(6 3(5&8(6 3$5 /$ '28$1(


$UWLFOH /HV WD[HV DXWUHV TXH FHOOHV TXL VRQW LQVFULWHV DX WDULI GHV 'RXDQHV HW GRQW OH VHUYLFH GHV 'RXDQHV HVW FKDUJp G
DVVXUHU OD SHUFHSWLRQ VRQW OLTXLGpHV HW SHUoXHV HW OHXU UHFRXYUHPHQW SRXUVXLYL FRPPH HQ PDWLqUH GH GRXDQH

- 39 -

7,75( ;

&217(17,(8;

- 40 &+$3,75( , '(),1,7,21 '(6 ,1)5$&7,216 '28$1,(5(6 $UWLFOH 3DU LQIUDFWLRQV GRXDQLqUHV RQ HQWHQG OHV LQIUDFWLRQV DX[ SUHVFULSWLRQV GX SUpVHQW FRGH HW FHOOHV GHV ORLV HW UqJOHPHQWV GRXDQLHUV GpILQLV SDU O
DUWLFOH SUHPLHU FLGHVVXV &+$3,75( ,, &2167$7$7,21 '(6 ,1)5$&7,216 '28$1,(5(6 6HFWLRQ &RQVWDWDWLRQ SDU SURFqVYHUEDO GH 6DLVLH 'URLWV HW 2EOLJDWLRQV GHV 6DLVLVVDQWV

3DUDJUDSKH  3HUVRQQHV DSSHOpHV j RSpUHU GHV VDLVLHV $UWLFOH  /HV LQIUDFWLRQV GRXDQLqUHV SHXYHQW rWUH FRQVWDWpHV SDU XQ DJHQW GHV GRXDQHV RX GH WRXWH DXWUH DGPLQLVWUDWLRQ &HX[ TXL FRQVWDWHQW XQH LQIUDFWLRQ GRXDQLqUH RQW OH GURLW GH VDLVLU WRXV REMHWV SDVVLEOHV GH FRQILVFDWLRQ GH UHWHQLU OHV H[SpGLWLRQV HW WRXV DXWUHV GRFXPHQWV UHODWLIV DX[ REMHWV VDLVLV HW GH SURFpGHU j OD UHWHQXH SUpYHQWLYH GHV REMHWV DIIHFWpV j OD VUHWp GHV SpQDOLWpV ,OV QH SHXYHQW SURFpGHU j OD FDSWXUH GHV SUpYHQXV TX
HQ FDV GH IODJUDQW GpOLW $UWLFOH  D $XWDQW TXH OHV FLUFRQVWDQFHV OH SHUPHWWHQW OHV PDUFKDQGLVHV HW PR\HQV GH WUDQVSRUW VDLVLV VRQW FRQGXLWV HW GpSRVpV DX %XUHDX DX 3RVWH RX j OD %ULJDGH GH 'RXDQH OH SOXV SURFKH GX OLHX GH OD VDLVLH E /RUVTX
RQ QH SHXW OHV FRQGXLUH LPPpGLDWHPHQW DX EXUHDX DX SRVWH RX j OD EULJDGH RX ORUVTX
LO Q
\ D SDV GH EXUHDX GH SRVWH RX GH EULJDGH GDQV OD ORFDOLWp OHV REMHWV VDLVLV SHXYHQW rWUH FRQILpV j OD JDUGH GX SUpYHQX RX G
XQ WLHUV VXU OHV OLHX[ GH OD VDLVLH RX GDQV XQH DXWUH ORFDOLWp /HV DJHQWV TXL RQW FRQVWDWp XQH LQIUDFWLRQ UpGLJHQW OH SURFqVYHUEDO VDQV GLYHUWLU j G
DXWUHV DFWHV HW DX SOXV WDUG LPPpGLDWHPHQW DSUqV OH WUDQVSRUW HW OH GpS{W GHV REMHWV VDLVLV D /H SURFqVYHUEDO SHXW rWUH UpGLJp DX OLHX GH GpS{W GHV REMHWV VDLVLV RX DX OLHX GH OD FRQVWDWDWLRQ GH O
LQIUDFWLRQ ,O SHXW pJDOHPHQW rWUH UpGLJp DX VLqJH GH OD EULJDGH GH *HQGDUPHULH DX EXUHDX G
XQ IRQFWLRQQDLUH GHV )LQDQFHV DX EXUHDX GX FKHI GH SRVWH DGPLQLVWUDWLI RX GX 0DLUH E (Q FDV GH VDLVLH GDQV XQH PDLVRQ OH SURFqVYHUEDO SHXW \ rWUH YDODEOHPHQW UpGLJp 3DUDJUDSKH  )RUPDOLWpV JpQpUDOHV HW REOLJDWRLUHV j SHLQH GH QXOOLWp GHV SURFqVYHUEDX[ GH VDLVLH

$UWLFOH /HV SURFqVYHUEDX[ pQRQFHQW OD GDWH HW OD FDXVH GH OD VDLVLH OD GpFODUDWLRQ TXL HQ D pWp IDLWH DX SUpYHQX OHV QRPV TXDOLWpV HW GHPHXUHV GHV VDLVLVVDQWV HW GH OD SHUVRQQH FKDUJpH GHV SRXUVXLWHV OD QDWXUH GHV REMHWV VDLVLV HW OHXU TXDQWLWp OD SUpVHQFH GX SUpYHQX j OHXU GHVFULSWLRQ RX OD VRPPDWLRQ TXL OXL D pWp IDLWH G
\ DVVLVWHU OH QRP HW OD TXDOLWp GX JDUGLHQ OH OLHX GH OD UpGDFWLRQ GX SURFqVYHUEDO HW O
KHXUH GH VD FO{WXUH $UWLFOH  /RUVTXH OHV PDUFKDQGLVHV VDLVLHV QH VRQW SDV VRXV DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH LO HVW RIIHUW PDLQOHYpH GHV PR\HQV GH WUDQVSRUW VRXV FDXWLRQ VROYDEOH RX VRXV FRQVLJQDWLRQ GH OD YDOHXU &HWWH RIIUH DLQVL TXH OD UpSRQVH VRQW PHQWLRQQpHV DX SURFqVYHUEDO

$UWLFOH  6L OH SUpYHQX HVW SUpVHQW OH SURFqVYHUEDO pQRQFH TX


LO OXL HQ D pWp GRQQp OHFWXUH TX
LO D pWp LQWHUSHOOp GH OH VLJQHU HW TX
LO HQ D UHoX WRXW GH VXLWH FRSLH /RUVTXH OH SUpYHQX HVW DEVHQW OD FRSLH HVW DIILFKpH GDQV OHV YLQJW TXDWUH KHXUHV j OD SRUWH GX EXUHDX RX GH OD EULJDGH GH GRXDQH RX GH OD PDLULH GX OLHX GH UpGDFWLRQ GX SURFqVYHUEDO V
LO Q
H[LVWH GDQV FH OLHX QL EXUHDX QL EULJDGH RX SRVWH GH GRXDQH

- 41 'DQV O
XQ HW O
DXWUH FDV FH SURFqVYHUEDO FRPSRUWH FLWDWLRQ j FRPSDUDvWUH GHYDQW OH WULEXQDO GDQV XQ GpODL PD[LPXP GH KXLW MRXUV RXWUH OHV GpODLV RUGLQDLUHV GH GLVWDQFH VDXI HQ PDWLqUH FRUUHFWLRQQHOOH R OD FLWDWLRQ HVW GRQQpH GDQV OHV FRQGLWLRQV LQGLTXpHV j O
DUWLFOH FLDSUqV $UWLFOH  /HV SURFqVYHUEDX[ VRQW DIILUPpV GHYDQW OH MXJH G
LQVWDQFH GDQV OH GpODL GRQQp SRXU FRPSDUDvWUH O
DIILUPDWLRQ pQRQFH TX
LO HQ D pWp GRQQp OHFWXUH j O
DIILUPDQW (Q PDWLqUH FRUUHFWLRQQHOOH OHV VDLVLVVDQWV RQW WURLV MRXUV SRXU DIILUPHU OHXUV SURFqVYHUEDX[ /HV DJHQWV GHV GRXDQHV HW OHV IRQFWLRQQDLUHV DVVHUPHQWpV GHV DXWUHV $GPLQLVWUDWLRQV VRQW WRXWHIRLV GLVSHQVpV GH OD IRUPDOLWp GH O
DIILUPDWLRQ $ 6DLVLHV SRUWDQW VXU OH IDX[ HW VXU O
DOWpUDWLRQ GHV H[SpGLWLRQV 3DUDJUDSKH  )RUPDOLWpV UHODWLYHV j TXHOTXHV VDLVLHV SDUWLFXOLqUHV

$UWLFOH  6L OH PRWLI GH OD VDLVLH SRUWH VXU OH IDX[ RX O


DOWpUDWLRQ GHV H[SpGLWLRQV OH SURFqVYHUEDO pQRQFH OH JHQUH GH IDX[ OHV DOWpUDWLRQV RX VXUFKDUJHV /HV GLWHV H[SpGLWLRQV VLJQpHV HW SDUDSKpHV QH YDULHWXU SDU OHV VDLVLVVDQWV VRQW DQQH[pHV DX SURFqVYHUEDO TXL FRQWLHQW OD VRPPDWLRQ IDLWH DX SUpYHQX GH OHV VLJQHU HW VD UpSRQVH $UWLFOH  (Q FDV GH VDLVLH j GRPLFLOH OHV PDUFKDQGLVHV QRQ VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH QH VRQW SDV GpSODFpHV VRXV UpVHUYH TXH OH SUpYHQX GRQQH FDXWLRQ VROYDEOH GH OHXU YDOHXU 6L OH SUpYHQX QH IRXUQLW SDV GH FDXWLRQ RX V
LO V
DJLW G
REMHW VRXPLV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH OHV PDUFKDQGLVHV VRQW WUDQVSRUWpHV DX SOXV SURFKDLQ EXUHDX RX FRQILpHV j XQ WLHUV JDUGLHQ FRQVWLWXp VRLW VXU OHV OLHX[ GH OD VDLVLH VRLW GDQV XQH DXWUH ORFDOLWp /H UHSUpVHQWDQW GHV DXWRULWpV FLYLOHV GX OLHX GH VDLVLH RX O
RIILFLHU GH 3ROLFH -XGLFLDLUH LQWHUYHQX GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV j O
DUWLFOH FLGHVVXV GRLW DVVLVWHU j OD UpGDFWLRQ GX SURFqVYHUEDO HQ FDV GH UHIXV LO VXIILW SRXU OD UpJXODULWp GHV RSpUDWLRQV TXH OH 3URFqV YHUEDO FRQWLHQQH OD PHQWLRQ GH OD UpTXLVLWLRQ HW GX UHIXV $UWLFOH (Q GHKRUV GX UD\RQ OHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV SUpFpGHQWV VRQW DSSOLFDEOHV WDQW DX[ LQIUDFWLRQV UHOHYpHV GDQV OHV EXUHDX[ HQWUHS{WV HW DXWUHV OLHX[ VRXPLV j OD VXUYHLOODQFH GX VHUYLFH GHV GRXDQHV TX
DX[ LQIUDFWLRQV FRQVWDWpHV j OD FLUFXODWLRQ RX j OD GpWHQWLRQ $UWLFOH  $SUqV DIILUPDWLRQ V
LO \ D OLHX OHV SURFqVYHUEDX[ FRQVWDWDQW OHV GpOLWV GH GRXDQH VRQW UHPLV DX 3URFXUHXU GX )DVR RX DX 0DJLVWUDW TXL HQ UHPSOLW OHV IRQFWLRQV HW OHV SUpYHQXV FDSWXUpV VRQW WUDGXLWV GHYDQW FH 0DJLVWUDW $ FHW HIIHW OHV DXWRULWpV FLYLOHV HW PLOLWDLUHV VRQW WHQXHV GH SUrWHU PDLQ IRUWH DX[ DJHQWV GHV GRXDQHV j OD SUHPLqUH UpTXLVLWLRQ 6DXI DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O
DUWLFOH FLDSUqV OHV SUpYHQXV FDSWXUpV V
LOV VRQW GH QDWLRQDOLWp pWUDQJqUH GRLYHQW rWUH PDLQWHQXV HQ GpWHQWLRQ SUpYHQWLYH MXVTX
j OD GDWH GX MXJHPHQW RX GH OD WUDQVDFWLRQ HQWUDvQDQW O
DEDQGRQ GHV SRXUVXLWHV GH O
$GPLQLVWUDWLRQ GHV 'RXDQHV 6HFWLRQ &RQVWDWDWLRQ SDU SURFqVYHUEDO GH FRQVWDW 3DUDJUDSKH ,9 5qJOHV j REVHUYHU DSUqV OD UpGDFWLRQ GX SURFqVYHUEDO GH VDLVLH & 6DLVLH HQ GHKRUV GX UD\RQ % 6DLVLHV j GRPLFLOH

$UWLFOH  /HV UpVXOWDWV GHV FRQWU{OHV RSpUpV GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O
DUWLFOH FLGHVVXV HW G
XQH PDQLqUH JpQpUDOH FHX[ GHV HQTXrWHV HW LQWHUURJDWRLUHV HIIHFWXpV SDU OHV DJHQWV GHV GRXDQHV VRQW FRQVLJQpV GDQV OHV SURFqV YHUEDX[ GH FRQVWDW &HV SURFqVYHUEDX[ pQRQFHQW OD GDWH HW OH OLHX GHV FRQWU{OHV HW GHV HQTXrWHV HIIHFWXpV OD QDWXUH GHV FRQVWDWDWLRQV IDLWHV HW GHV UHQVHLJQHPHQWV UHFXHLOOLV OD VDLVLH GHV GRFXPHQWV V
LO \ D OLHX DLQVL TXH OHV QRPV TXDOLWpV HW UpVLGHQFH DGPLQLVWUDWLYH GHV DJHQWV YHUEDOLVDWHXUV ,OV LQGLTXHQW HQ RXWUH TXH FHX[ FKH] TXL O
HQTXrWH RX OH FRQWU{OH D pWp HIIHFWXp RQW pWp LQIRUPpV GH OD GDWH HW GX OLHX GH OD UpGDFWLRQ GH FH UDSSRUW HW TXH VRPPDWLRQ OHXU D pWp IDLWH

- 42 G
DVVLVWHU j FHWWH UpGDFWLRQ 6L FHV SHUVRQQHV VRQW SUpVHQWHV j FHWWH UpGDFWLRQ LOV SUpFLVHQW TXH OHFWXUH OHXU HQ D pWp IDLWH HW TX
HOOHV RQW pWp LQWHUSHOOpHV GH OH VLJQHU 6HFWLRQ 'LVSRVLWLRQV FRPPXQHV DX[ SURFqVYHUEDX[ GH VDLVLH HW DX[ SURFqVYHUEDX[ GH FRQVWDW $UWLFOH  /HV SURFqVYHUEDX[ GH GRXDQH DLQVL TXH OHV VRXPLVVLRQV HW WUDQVDFWLRQV HQ WHQDQW OLHX VRQW GLVSHQVpV GHV IRUPDOLWpV GH WLPEUH HW G
HQUHJLVWUHPHQW  /HV VRXPLVVLRQV HW WUDQVDFWLRQV HQ WHQDQW OLHX VRQW VRXPLVHV DX[ IRUPDOLWpV GH WLPEUH GH GLPHQVLRQ GRQW OH SUL[ HVW j OD FKDUJH GHV SUpYHQXV


3DUDJUDSKH  7LPEUH HW HQUHJLVWUHPHQW

$UWLFOH  /HV SURFqVYHUEDX[ GH GRXDQH UpGLJpV SDU GHX[ DJHQWV GHV 'RXDQHV RX GH WRXWH DXWUH DGPLQLVWUDWLRQ IRQW IRL MXVTX
j LQVFULSWLRQ GH IDX[ GHV FRQVWDWDWLRQV PDWpULHOOHV TX
LOV UHODWHQW ,OV QH IRQW IRL TXH MXVTX
j SUHXYH FRQWUDLUH GH O
H[DFWLWXGH HW GH OD VLQFpULWp GHV DYHX[ HW GpFODUDWLRQV TX
LOV UDSSRUWHQW

3DUDJUDSKH  )RUFH SUREDQWH GHV SURFqVYHUEDX[ UpJXOLHUV HW YRLHV RXYHUWHV DX[ SUpYHQXV FRQWUH FHWWH IRL OpJDOH

$UWLFOH  /HV SURFqVYHUEDX[ GH GRXDQH UpGLJpV SDU XQ VHXO DJHQW IRQW IRL MXVTX
j SUHXYH FRQWUDLUH (Q PDWLqUH G
LQIUDFWLRQV FRQVWDWpHV SDU 3URFqVYHUEDO GH FRQVWDW j OD VXLWH G
XQ FRQWU{OH G
pFULWXUHV OD SUHXYH FRQWUDLUH QH SHXW rWUH UDSSRUWpH TX
DX PR\HQ GH GRFXPHQWV GH GDWH FHUWDLQH DQWpULHXUH j FHOOH GH O
HQTXrWH HIIHFWXpH SDU OHV DJHQWV YHUEDOLVDWHXUV $UWLFOH /HV WULEXQDX[ QH SHXYHQW DGPHWWUH FRQWUH OHV 3URFqVYHUEDX[ GH GRXDQH G
DXWUHV QXOOLWpV TXH FHOOHV UpVXOWDQW GH O
RPLVVLRQ GHV IRUPDOLWpV SUHVFULWHV SDU OHV DUWLFOHV   j HW FLGHVVXV $UWLFOH  &HOXL TXL YHXW V
LQVFULUH HQ IDX[ FRQWUH XQ SURFqVYHUEDO HVW WHQX G
HQ IDLUH GpFODUDWLRQ SDU pFULW HQ SHUVRQQH RX SDU IRQGp GH SRXYRLU VSpFLDO DX SOXV WDUG j O
DXGLHQFH LQGLTXpH SDU OD VRPPDWLRQ GH FRPSDUDvWUH GHYDQW OH WULEXQDO TXL GRLW FRQQDvWUH GH O
LQIUDFWLRQ ,O GRLW GDQV OHV KXLW MRXUV VXLYDQWV IDLUH DX JUHIIH GX GLW WULEXQDO OH GpS{W GHV PR\HQV GH IDX[ HW GHV QRPV HW TXDOLWpV GHV WpPRLQV TX
LO YHXW IDLUH HQWHQGUH OH WRXW VRXV SHLQH GH GpFKpDQFH GH O
LQVFULSWLRQ GH IDX[ &HWWH GpFODUDWLRQ HVW UHoXH HW VLJQpH SDU OH MXJH HW OH JUHIILHU GDQV OH FDV R OH GpFODUDQW QH VDLW pFULUH QL VLJQHU

$UWLFOH  'DQV OH FDV G


XQH LQVFULSWLRQ GH IDX[ FRQWUH XQ 3URFqVYHUEDO FRQVWDWDQW OD IUDXGH VL O
LQVFULSWLRQ HVW IDLWH GDQV OH GpODL HW VXLYDQW OD IRUPH SUHVFULWH SDU O
DUWLFOH SUpFpGHQW HW HQ VXSSRVDQW TXH OHV PR\HQV GH IDX[ V
LOV pWDLHQW SURXYpV GpWUXLVHQW O
H[LVWHQFH GH OD IUDXGH j O
pJDUG GH O
LQVFULYDQW OH MXJH IDLW OHV GLOLJHQFHV FRQYHQDEOHV SRXU \ VWDWXHU VDQV GpODL ,O HVW VXUVLV DX MXJHPHQW GH O
LQIUDFWLRQ MXVTX
DSUqV OH MXJHPHQW GH O
LQVFULSWLRQ GH IDX[ OH WULEXQDO VDLVL GH O
LQIUDFWLRQ RUGRQQH DORUV SURYLVRLUHPHQW OD YHQWH GHV PDUFKDQGLVHV VXMHW j GpSpULVVHPHQW HW GHV DQLPDX[ TXL DXURQW VHUYL DX WUDQVSRUW $UWLFOH /RUVTX
XQH LQVFULSWLRQ GH IDX[ Q
D SDV pWp IDLWH GDQV OH GpODL HW VXLYDQW OHV IRUPHV GpWHUPLQpHV SDU O
DUWLFOH FL GHVVXV LO HVW VDQV \ DYRLU DXFXQ pJDUG SURFpGp j O
LQVWUXFWLRQ HW DX MXJHPHQW GH O
DIIDLUH

20

Ordonnance n 69-013/PRES/MF-C-DOM du 4-4-1969.

- 43 &+$3,75( ,,, 328568,7(6 6HFWLRQ 'LVSRVLWLRQV *pQpUDOHV

$UWLFOH  7RXV GpOLWV HW FRQWUDYHQWLRQV SUpYXV SDU OHV ORLV HW UqJOHPHQWV GRXDQLHUV SHXYHQW rWUH SRXUVXLYLV HW SURXYpV SDU WRXWHV OHV YRLHV GH GURLWV DORUV PrPH TX
DXFXQH VDLVLH Q
DXUDLW SX rWUH DIIHFWpH GDQV OH UD\RQ GHV GRXDQHV RX KRUV GX UD\RQ RX TXH OHV PDUFKDQGLVHV D\DQW IDLW O
REMHW G
XQH GpFODUDWLRQ Q
DXUDLHQW GRQQp OLHX j DXFXQH REVHUYDWLRQ $ FHW HIIHW LO SRXUUD rWUH YDODEOHPHQW IDLW pWDW j WLWUH GH SUHXYH GHV UHQVHLJQHPHQWV FHUWLILFDWV SURFqV YHUEDX[ HW DXWUHV GRFXPHQWV IRXUQLV RX pWDEOLV SDU OHV DXWRULWpV GHV SD\V pWUDQJHUV $UWLFOH  /
DFWLRQ SRXU O
DSSOLFDWLRQ GHV SHLQHV HVW H[HUFpH SDU OH 0LQLVWqUH 3XEOLF  /
DFWLRQ SRXU O
DSSOLFDWLRQ GHV VDQFWLRQV ILVFDOHV HVW H[HUFpH SDU O
$GPLQLVWUDWLRQ GHV 'RXDQHV /H 0LQLVWqUH 3XEOLF SHXW H[HUFHU DFFHVVRLUHPHQW O
DFWLRQ SRXU O
DSSOLFDWLRQ GHV VDQFWLRQV ILVFDOHV

$UWLFOH 4X
LO V
DJLVVH G
XQH LQVWDQFH FLYLOH RX FRPPHUFLDOH RX G
XQH LQIRUPDWLRQ PrPH WHUPLQpH SDU XQ QRQOLHX O
DXWRULWp MXGLFLDLUH GRLW GRQQHU FRQQDLVVDQFH DX VHUYLFH GHV 'RXDQHV GH WRXWH LQGLFDWLRQ TX
HOOH SHXW UHFXHLOOLU GH QDWXUH j IDLUH SUpVXPHU XQH IUDXGH FRPPLVH HQ PDWLqUH GRXDQLqUH RX G
XQH PDQRHXYUH TXHOFRQTXH D\DQW HX SRXU REMHW RX D\DQW HX SRXU UpVXOWDW G
HQIUHLQGUH OHV GLVSRVLWLRQV VRLW OpJLVODWLYHV VRLW UpJOHPHQWDLUHV VH UDWWDFKDQW j O
DSSOLFDWLRQ GX &RGH GHV 'RXDQHV $UWLFOH /H SURFXUHXU GX )DVR RX OH 0DJLVWUDW TXL HQ UHPSOLW OHV IRQFWLRQV HVW WHQX GH IDLUH G
RIILFH WRXWHV OHV SRXUVXLWHV QpFHVVDLUHV SRXU GpFRXYULU OHV HQWUHSUHQHXUV DVVXUHXUV HW JpQpUDOHPHQW WRXV OHV LQWpUHVVpV j OD FRQWUHEDQGH

$UWLFOH /RUVTXH O


DXWHXU G
XQH LQIUDFWLRQ GRXDQLqUH YLHQW j GpFpGHU DYDQW O
LQWHUYHQWLRQ G
XQ MXJHPHQW GpILQLWLI RX G
XQH WUDQVDFWLRQ O
$GPLQLVWUDWLRQ GHV 'RXDQHV HVW IRQGpH j H[HUFHU FRQWUH OD VXFFHVVLRQ GLUHFWH XQH DFWLRQ WHQGDQW j IDLUH SURQRQFHU SDU OH WULEXQDO OD FRQILVFDWLRQ GHV REMHWV SDVVLEOHV GH FHWWH VDQFWLRQ RX OHXU FRQWUHYDOHXU DX PRPHQW GH OD VDLVLH 6HFWLRQ 3RXUVXLWH SDU 9RLH GH &RQWUDLQWH $UWLFOH /
DGPLQLVWUDWLRQ GHV 'RXDQHV SHXW GpFHUQHU FRQWUDLQWH SRXU UHFRXYUHPHQW GHV GURLWV HW WD[HV GH WRXWH QDWXUH TXH OH VHUYLFH GHV 'RXDQHV HVW FKDUJp GH SHUFHYRLU SRXU OH SDLHPHQW GHV GURLWV DPHQGHV HW DXWUHV VRPPHV GXHV HQ FDV G
LQH[pFXWLRQ GHV HQJDJHPHQWV FRQWHQXV GDQV OHV DFTXLWVjFDXWLRQ HW VRXPLVVLRQV HW G
XQH PDQLqUH JpQpUDOH GDQV WRXV OHV FDV R HOOH HVW HQ PHVXUH G
pWDEOLU TX
XQH VRPPH TXHOFRQTXH HVW GXH DX VHUYLFH GHV 'RXDQHV $UWLFOH (OOH SHXW pJDOHPHQW GpFHUQHU FRQWUDLQWH GDQV OH FDV SUpYX j O
DUWLFOH FLGHVVXV $UWLFOH /D FRQWUDLQWH GRLW FRPSRUWHU FRSLH GX WLWUH TXL pWDEOLW OD FUpDQFH 3DUDJUDSKH  7LWUHV 3DUDJUDSKH  (PSORL GH OD FRQWUDLQWH

$UWLFOH  /HV FRQWUDLQWHV VRQW YLVpHV VDQV IUDLV SDU OH MXJH G
LQVWDQFH /HV MXJHV QH SHXYHQW VRXV TXHOTXH SUpWH[WH TXH FH VRLW UHIXVHU OH YLVD GH WRXWHV FRQWUDLQWHV TXL OHXU VRQW SUpVHQWpHV VRXV SHLQH G
rWUH HQ OHXU SURSUH HW SULYp QRP UHVSRQVDEOHV GHV REMHWV SRXU OHVTXHOV HOOHV VRQW GpFHUQpHV

- 44 $UWLFOH /HV FRQWUDLQWHV VRQW VLJQLILpHV GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j ODUWLFOH FLDSUqV 6HFWLRQ ([WLQFWLRQ GHV GURLWV GH SRXUVXLWHV HW GH UpSUHVVLRQ $UWLFOH  /H VHUYLFH GHV 'RXDQHV HVW DXWRULVp j WUDQVLJHU DYHF OHV SHUVRQQHV SRXUVXLYLHV SRXU LQIUDFWLRQ GRXDQLqUH  /D WUDQVDFWLRQ SHXW LQWHUYHQLU DYDQW RX DSUqV MXJHPHQW GpILQLWLI 'DQV OH VHFRQG FDV OD WUDQVDFWLRQ ODLVVH VXEVLVWHU OHV SHLQHV FRUSRUHOOHV


3DUDJUDSKH  7UDQVDFWLRQ

$UWLFOH /
DFWLRQ GX VHUYLFH GHV 'RXDQHV HQ UpSUHVVLRQ GHV LQIUDFWLRQV GRXDQLqUHV VH SUHVFULW GDQV OHV PrPHV GpODLV HW GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV TXH O
DFWLRQ SXEOLTXH HQ PDWLqUH GH GpOLWV GH GURLW FRPPXQ $ 3UHVFULSWLRQ FRQWUH OHV UHGHYDEOHV $UWLFOH $XFXQH SHUVRQQH Q
HVW UHFHYDEOH j IRUPHU FRQWUH O
$GPLQLVWUDWLRQ GHV 'RXDQHV GHV GHPDQGHV HQ UHVWLWXWLRQ GH GURLWV HW GH PDUFKDQGLVHV HW SDLHPHQW GH OR\HU GHX[ DQV DSUqV SDLHPHQW GHV GURLWV GpS{W GHV PDUFKDQGLVHV RX pFKpDQFH GHV OR\HUV $UWLFOH /H VHUYLFH GHV 'RXDQHV HVW GpFKDUJp HQYHUV OHV UHGHYDEOHV WURLV DQV DSUqV FKDTXH DQQpH H[SLUpH GH OD JDUGH GHV UHJLVWUHV GH UHFHWWHV HW DXWUHV GH ODGLWH DQQpH VDQV SRXYRLU rWUH WHQX GH OHV UHSUpVHQWHU V
LO \ DYDLW GHV LQVWDQFHV HQFRUH VXEVLVWDQWHV SRXU OHV LQVWUXFWLRQV HW MXJHPHQWV GHVTXHOV OHVGLWV UHJLVWUHV HW SLqFHV IXVVHQW QpFHVVDLUHV 3DUDJUDSKH  3UHVFULSWLRQ GHV GURLWV SDUWLFXOLHUV GH O
DGPLQLVWUDWLRQ GHV GRXDQHV HW GHV UHGHYDEOHV

3DUDJUDSKH  3UHVFULSWLRQ GH O
DFWLRQ

% 3UHVFULSWLRQ &RQWUH O
$GPLQLVWUDWLRQ GHV 'RXDQHV $UWLFOH /H VHUYLFH GHV 'RXDQHV HVW QRQ UHFHYDEOH j IRUPHU DXFXQH GHPDQGH HQ SDLHPHQW GHV GURLWV GHX[ DQV DSUqV TXH OHVGLWV GURLWV DXUDLHQW G rWUH SD\pV & &DV R OHV 3UHVFULSWLRQV GH &RXUWH GXUpH QH VRQW SDV $SSOLTXpHV $UWLFOH  /HV SUHVFULSWLRQV YLVpHV DX[ DUWLFOHV HW FLGHVVXV Q
RQW SDV OLHX HW GHYLHQQHQW WUHQWHQDLUHV TXDQG LO \ D DYDQW OHV WHUPHV SUpYXV FRQWUDLQWH GpFHUQpH HW VLJQLILpH GHPDQGH IRUPpH HQ MXVWLFH FRQGDPQDWLRQ SURPHVVH FRQYHQWLRQ RX REOLJDWLRQ SDUWLFXOLqUH HW VSpFLDOH UHODWLYH j O
REMHW TXL HVW UpSpWp ,O HQ HVW GH PrPH j O
pJDUG GH OD SUHVFULSWLRQ YLVpH j O
DUWLFOH ORUVTXH F
HVW SDU XQ DFWH IUDXGXOHX[ GX UHGHYDEOH TXH O
$GPLQLVWUDWLRQ D LJQRUp O
H[LVWHQFH GX IDLW JpQpUDWHXU GH VRQ GURLW HW Q
D SX H[HUFHU O
DFWLRQ TX
LO OXL DSSDUWHQDLW G
HQWUHSUHQGUH SRXU HQ SRXUVXLYUH O
H[pFXWLRQ &+$3,75( ,9 352&('85( '(9$17 /(6 75,%81$8; 6HFWLRQ 7ULEXQDX[ FRPSpWHQWV HQ PDWLqUH GH GRXDQH

3DUDJUDSKH  &RPSpWHQFH G
DWWULEXWLRQ $UWLFOH /HV 7ULEXQDX[ G
LQVWDQFH FRQQDLVVHQW GHV FRQWUDYHQWLRQV GRXDQLqUHV HW GH WRXWHV OHV TXHVWLRQV GRXDQLqUHV VRXOHYpHV SDU YRLH G
H[FHSWLRQ
21

Voir annexe VII dcret 080 du 9 Fvrier 1963.

- 45 $UWLFOH  /HV 7ULEXQDX[ FRUUHFWLRQQHOV FRQQDLVVHQW GH WRXV OHV GpOLWV GH GRXDQH HW GH WRXWHV OHV TXHVWLRQV GRXDQLqUHV VRXOHYpHV SDU YRLH G
H[FHSWLRQ ,OV FRQQDLVVHQW pJDOHPHQW GHV FRQWUDYHQWLRQV GH GRXDQH FRQQH[HV DFFHVVRLUHV RX VH UDWWDFKDQW j XQ GpOLW GH GRXDQH RX GH GURLW FRPPXQ $UWLFOH /HV 7ULEXQDX[ G
LQVWDQFH FRQQDLVVHQW GHV FRQWHVWDWLRQV FRQFHUQDQW OH SDLHPHQW RX OH UHPERXUVHPHQW GHV GURLWV GHV RSSRVLWLRQV j FRQWUDLQWH HW GHV DXWUHV DIIDLUHV GH GRXDQH Q
HQWUDQW SDV GDQV OD FRPSpWHQFH GHV MXULGLFWLRQV UpSUHVVLYHV 3DUDJUDSKH  &RPSpWHQFH 7HUULWRULDOH

$UWLFOH  /HV LQVWDQFHV UpVXOWDQW G


LQIUDFWLRQV GRXDQLqUHV FRQVWDWpHV SDU 3URFqVYHUEDO GH VDLVLH VRQW SRUWpHV GHYDQW OH 7ULEXQDO GDQV OH UHVVRUW GXTXHO HVW VLWXp OH %XUHDX RX 3RVWH GH GRXDQH OH SOXV SURFKH GX OLHX GH FRQVWDWDWLRQ GH O
LQIUDFWLRQ /HV RSSRVLWLRQV j FRQWUDLQWH VRQW IRUPpHV GHYDQW OH 7ULEXQDO GDQV OH UHVVRUW GXTXHO HVW VLWXp OH EXUHDX RX OH SRVWH GH GRXDQH R OD FRQWUDLQWH D pWp GpFHUQpH /HV UqJOHV RUGLQDLUHV GH FRPSpWHQFH HQ YLJXHXU VXU OH WHUULWRLUH GX )DVR VRQW DSSOLFDEOHV DX[ DXWUHV LQVWDQFHV 6HFWLRQ 3URFpGXUH GHYDQW OHV MXULGLFWLRQV FLYLOHV $UWLFOH 'DQV OHV LQVWDQFHV UpVXOWDQW GH FRQWUDYHQWLRQV DX[ ORLV HW UqJOHPHQWV GRXDQLHUV OD FLWDWLRQ j FRPSDUDvWUH GHYDQW OH 7ULEXQDO HVW GRQQpH VRLW SDU OH SURFqVYHUEDO PrPH TXL FRQVWDWH XQH FRQWUDYHQWLRQ GDQV OD IRUPH HW OH GpODL LQGLTXpV j O
DUWLFOH  FLGHVVXV VRLW FRPPH SRXU OHV DXWUHV LQVWDQFHV FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GX &RGH GH SURFpGXUH FLYLOH $UWLFOH  $X MRXU LQGLTXp SRXU OD FRPSDUXWLRQ OH MXJH HQWHQG OD SDUWLH VL HOOH HVW SUpVHQWH HW HVW WHQX GH UHQGUH WRXW GH VXLWH VRQ MXJHPHQW 6L OHV FLUFRQVWDQFHV QpFHVVLWHQW XQ GpODL FH GpODL VDXI OH FDV SUpYX j O
DUWLFOH FLGHVVXV QH SHXW H[FpGHU WURLV MRXUV HW OH MXJHPHQW GH UHQYRL GRLW DXWRULVHU OD YHQWH SURYLVRLUH GHV PDUFKDQGLVHV VXMHWWHV j GpSpULVVHPHQW HW GHV DQLPDX[ VHUYDQW DX WUDQVSRUW $UWLFOH 7RXV MXJHPHQWV UHQGXV SDU OHV 7ULEXQDX[ HQ PDWLqUH GRXDQLqUH VRQW VXVFHSWLEOHV TXHOOH TXH VRLW O
LPSRUWDQFH GX OLWLJH G
rWUH VRXPLV j OD MXULGLFWLRQ G
DSSHO FRQIRUPpPHQW DX[ UqJOHV GX FRGH GH SURFpGXUH FLYLOH $UWLFOH  /HV VLJQLILFDWLRQV DX VHUYLFH GHV GRXDQHV VRQW IDLWHV j O
DJHQW TXL OH UHSUpVHQWH /HV VLJQLILFDWLRQV j O
DXWUH SDUWLH VRQW IDLWHV FRQIRUPpPHQW DX[ UqJOHV GX FRGH GH SURFpGXUH FLYLOH 6HFWLRQ 3URFpGXUH GHYDQW OHV MXULGLFWLRQV UpSUHVVLYHV $UWLFOH /HV GLVSRVLWLRQV GH GURLW FRPPXQ VXU O
LQVWUXFWLRQ GHV IODJUDQWV GpOLWV GHYDQW OHV WULEXQDX[ FRUUHFWLRQQHOV VRQW DSSOLFDEOHV GDQV OH FDV SUpYX SDU O
DUWLFOH FLGHVVXV 3DUDJUDSKH  6LJQLILFDWLRQ GHV MXJHPHQWV HW DXWUHV DFWHV GH SURFpGXUH 3DUDJUDSKH  $SSHO GHV MXJHPHQWV UHQGXV SDU OHV 7ULEXQDX[ 3DUDJUDSKH  -XJHPHQW 3DUDJUDSKH  &LWDWLRQ j FRPSDUDvWUH

- 46 $UWLFOH /D PLVH HQ OLEHUWp SURYLVRLUH GHV SUpYHQXV DUUrWpV V


LOV VRQW GH QDWLRQDOLWp pWUDQJqUH GRLW rWUH VXERUGRQQpH j O
REOLJDWLRQ GH IRXUQLU XQ FDXWLRQQHPHQW JDUDQWLVVDQW OH SDLHPHQW GHV FRQGDPQDWLRQV SpFXQLDLUHV HQFRXUXHV $UWLFOH /HV UqJOHV GH SURFpGXUH HQ YLJXHXU VXU OH WHUULWRLUH GX )DVR VRQW DSSOLFDEOHV DX[ FLWDWLRQV MXJHPHQWV RSSRVLWLRQV HW DSSHOV 6HFWLRQ 3RXUYRLV HQ FDVVDWLRQ $UWLFOH /HV UqJOHV HQ YLJXHXU VXU OH 7HUULWRLUH GX )$62 FRQFHUQDQW OHV SRXUYRLV HQ FDVVDWLRQ HQ PDWLqUH FLYLOH HW HQ PDWLqUH FULPLQHOOH VRQW DSSOLFDEOHV DX[ DIIDLUHV GH GRXDQH 6HFWLRQ 'LVSRVLWLRQV GLYHUVHV 3DUDJUDSKH  5pJLPH GH SURFpGXUH FRPPXQH j WRXWHV OHV LQVWDQFHV $ ,QVWUXFWLRQ HW IUDLV $UWLFOH (Q SUHPLqUH LQVWDQFH HW VXU DSSHO O
LQVWUXFWLRQ HVW YHUEDOH VXU VLPSOH PpPRLUH HW VDQV IUDLV GH MXVWLFH j UpSpWHU GH SDUW QL G
DXWUH % ([SORLWV $UWLFOH /HV $JHQWV GHV GRXDQHV SHXYHQW IDLUH HQ PDWLqUH GRXDQLqUH WRXV H[SORLWV HW DXWUHV DFWHV GH MXVWLFH GH OD FRPSpWHQFH GHV KXLVVLHUV LOV SHXYHQW WRXWHIRLV VH VHUYLU GH WHO KXLVVLHU TXH ERQ OHXU VHPEOHUD QRWDPPHQW SRXU OHV YHQWHV G
REMHWV VDLVLV FRQILVTXpV RX DEDQGRQQpV 


3DUDJUDSKH  'pIHQVHV IDLWHV DX[ -XJHV $UWLFOH  /HV -XJHV QH SHXYHQW j SHLQH G
HQ UpSRQGUH HQ OHXU SURSUH HW SULYp QRP PRGpUHU QL OHV GURLWV QL OHV FRQILVFDWLRQV HW DPHQGHV QRQ SOXV TX
HQ RUGRQQHU O
HPSORL DX SUpMXGLFH GX VHUYLFH GHV GRXDQHV ,O OHXU HVW H[SUHVVpPHQW GpIHQGX G
H[FXVHU OHV FRQWUHYHQDQWV VXU O
LQWHQWLRQ $UWLFOH ,O QH SHXW rWUH GRQQp PDLQOHYpH GHV PDUFKDQGLVHV VDLVLHV TX
HQ MXJHDQW GpILQLWLYHPHQW OH WRXW VRXV SHLQH GH QXOOLWp GHV MXJHPHQWV $UWLFOH ,O HVW GpIHQGX j WRXV MXJHV VRXV OHV SHLQHV SUpYXHV SDU O
DUWLFOH FLGHVVXV GH GRQQHU FRQWUH OHV FRQWUDLQWHV DXFXQHV GpIHQVHV RX VXUVpDQFHV TXL VHURQW QXOOHV HW GH QXO HIIHW $UWLFOH /HV -XJHV GHV 7ULEXQDX[ HW OHXUV *UHIILHUV QH SHXYHQW GpOLYUHU GHV DFTXLWV GH SDLHPHQW RX j FDXWLRQ SDVVDYDQWV UpFHSWLRQV RX GpFKDUJHV GH VRXPLVVLRQV QL UHQGUH DXFXQ MXJHPHQW SRXU WHQLU OLHX GHV H[SpGLWLRQV 3DUDJUDSKH  'LVSRVLWLRQV SDUWLFXOLqUHV DX[ LQVWDQFHV UpVXOWDQW G
LQIUDFWLRQV GRXDQLqUHV $ 3UHXYHV GH QRQ FRQWUDYHQWLRQ $UWLFOH 'DQV WRXWH DFWLRQ VXU XQH VDLVLH OHV SUHXYHV GH QRQ FRQWUDYHQWLRQ VRQW j OD FKDUJH GX VDLVL
22

Voir annexe VIII - arrt n239/F-D du 12-06-63.

- 47 % $FWLRQ HQ JDUDQWLH $UWLFOH  /D FRQILVFDWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV VDLVLHV SHXW rWUH SRXUVXLYLH FRQWUH OHV FRQGXFWHXUV RX GpFODUDQWV VDQV TXH OH VHUYLFH GHV GRXDQHV VRLW WHQX GH PHWWUH HQ FDXVH OHV SURSULpWDLUHV TXDQG PrPH LOV OXL VHUDLHQW LQGLTXpV 7RXWHIRLV VL OHV SURSULpWDLUHV LQWHUYHQDLHQW RX pWDLHQW DSSHOpV HQ JDUDQWLH SDU FHX[ VXU OHVTXHOV OHV VDLVLHV RQW pWp IDLWHV OHV 7ULEXQDX[ VWDWXHUDLHQW DLQVL TXH GH GURLW VXU OHV LQWHUYHQWLRQV RX VXU OHV DSSHOV HQ JDUDQWLH & &RQILVFDWLRQ GHV REMHWV VDLVLV VXU LQFRQQXV HW GHV PLQXWLHV $UWLFOH  /H VHUYLFH GHV GRXDQHV SHXW GHPDQGHU DX WULEXQDO VXU VLPSOH UHTXrWH OD FRQILVFDWLRQ HQ QDWXUH GHV REMHWV VDLVLV VXU GHV LQFRQQXV RX VXU GHV LQGLYLGXV TXL Q
RQW SDV IDLW O
REMHW GH SRXUVXLWHV HQ UDLVRQ GX SHX G
LPSRUWDQFH GH OD IUDXGH  ,O HVW VWDWXp VXU ODGLWH GHPDQGH SDU XQH VHXOH RUGRQQDQFH PrPH VL OD UHTXrWH VH UDSSRUWH j SOXVLHXUV VDLVLHV IDLWHV VpSDUpPHQW


' 5HYHQGLFDWLRQ GHV REMHWV VDLVLV $UWLFOH  /HV REMHWV VDLVLV RX FRQILVTXpV QH SHXYHQW rWUH UHYHQGLTXpV SDU OHV SURSULpWDLUHV QL OH SUL[ TX
LO VRLW FRQVLJQp RX QRQ UpFODPp SDU OHV FUpDQFLHUV PrPH SULYLOpJLpV VDXI OHXU UHFRXUV FRQWUH OHV DXWHXUV GH OD IUDXGH /HV GpODLV G
DSSHO GH WLHUFH RSSRVLWLRQ HW GH YHQWH H[SLUpV WRXWHV UpSpWLWLRQV HW DFWLRQV VRQW QRQ UHFHYDEOHV ( )DXVVHV GpFODUDWLRQV $UWLFOH 6RXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV GH O
DUWLFOH FLGHVVXV OD YpULWp RX OD IDXVVHWp GHV GpFODUDWLRQV GRLW rWUH MXJpH VXU FH TXL D pWp SULPLWLYHPHQW &+$3,75( 9 (;(&87,21 '(6 -8*(0(176 '(6 &2175$,17(6 (7 '(6 2%/,*$7,216 (1 0$7,(5( '28$1,(5( 6HFWLRQ 6UHWpV JDUDQWLVVDQW O
H[pFXWLRQ 3DUDJUDSKH  'URLWV GH UpWHQWLRQ $UWLFOH 'DQV WRXV OHV FDV GH FRQVWDWDWLRQ G
LQIUDFWLRQ GRXDQLqUH IODJUDQWH OHV PR\HQV GH WUDQVSRUW HW OHV PDUFKDQGLVHV OLWLJLHXVHV QRQ SDVVLEOHV GH FRQILVFDWLRQ SHXYHQW SRXU VUHWp GHV SpQDOLWpV HQFRXUXHV rWUH UHWHQXHV MXVTX
j FH TX
LO VRLW IRXUQL FDXWLRQ RX YHUVp FRQVLJQDWLRQ GX PRQWDQW GHV GLWHV SpQDOLWpV 3DUDJUDSKH  3ULYLOqJHV HW K\SRWKqTXHV VXEURJDWLRQ $UWLFOH /H 6HUYLFH GHV 'RXDQHV D SRXU OHV GURLWV FRQILVFDWLRQ DPHQGH HW UHVWLWXWLRQ SULYLOqJH HW SUpIpUHQFH j WRXV OHV FUpDQFLHUV VXU OHV PHXEOHV HW HIIHWV PRELOLHUV GHV UHGHYDEOHV j O
H[FHSWLRQ GHV IUDLV GH MXVWLFH HW DXWUHV IUDLV SULYLOpJLpV GH FH TXL HVW G SRXU VL[ PRLV GH OR\HU VHXOHPHQW HW VDXI DXVVL OD UHYHQGLFDWLRQ GPHQW IRUPpH SDU OHV SURSULpWDLUHV GHV PDUFKDQGLVHV HQ QDWXUH TXL VRQW HQFRUH HPEDOOpHV &H VHUYLFH D SDUHLOOHPHQW K\SRWKqTXH VXU OHV LPPHXEOHV GHV UHGHYDEOHV PDLV SRXU OHV GURLWV VHXOHPHQW /HV FRQWUDLQWHV GRXDQLqUHV HPSRUWHQW K\SRWKqTXH GH OD PrPH PDQLqUH HW DX[ PrPHV FRQGLWLRQV TXH OHV FRQGDPQDWLRQV pPDQDQW GH O
DXWRULWp MXGLFLDLUH

23

Voir annexe XVII - arrt n417/MF-D du 29-12-64.

- 48 $UWLFOH  /HV &RPPLVVLRQQDLUHV HQ GRXDQH DJUppV TXL RQW DFTXLWWp SRXU XQ WLHUV GHV GURLWV WD[HV RX DPHQGHV GRXDQLqUHV VRQW VXEURJpV DX SULYLOqJH GX VHUYLFH GHV GRXDQHV TXHOOHV TXH VRLHQW OHV PRGDOLWpV GH UHFRXYUHPHQW REVHUYpHV SDU HX[ j O
pJDUG GH FH WLHUV 7RXWHIRLV FHWWH VXEURJDWLRQ QH SHXW HQ DXFXQ FDV rWUH RSSRVpH DX[ $GPLQLVWUDWLRQV GH O
(WDW 6HFWLRQ 9RLHV G
H[pFXWLRQ 3DUDJUDSKH  5qJOHV JpQpUDOHV $UWLFOH  /
H[pFXWLRQ GHV MXJHPHQWV HW DUUrWV UHQGXV HQ PDWLqUH GRXDQLqUH SHXW DYRLU OLHX SDU WRXWHV YRLHV GH GURLW /HV MXJHPHQWV HW DUUrWV SRUWDQW FRQGDPQDWLRQ SRXU LQIUDFWLRQ DX[ ORLV HW UqJOHPHQWV GRXDQLHUV VRQW HQ RXWUH H[pFXWpV SDU FRUSV /HV FRQWUDLQWHV VRQW H[pFXWRLUHV SDU WRXWHV YRLHV GH GURLW VDXI SDU FRUSV /
H[pFXWLRQ GHV FRQWUDLQWHV QH SHXW rWUH VXVSHQGXH SDU DXFXQH RSSRVLWLRQ RX DXWUH DFWH /RUVTX
XQ FRQWUHYHQDQW YLHQW j GpFpGHU DYDQW G
DYRLU HIIHFWXp OH UqJOHPHQW GHV DPHQGHV FRQILVFDWLRQV HW DXWUHV FRQGDPQDWLRQV SpFXQLDLUHV SURQRQFpHV FRQWUH OXL SDU MXJHPHQW GpILQLWLI RX VWLSXOpHV GDQV OHV WUDQVDFWLRQV RX VRXPLVVLRQV FRQWHQWLHXVHV DFFHSWpHV SDU OXL OH UHFRXYUHPHQW SHXW HQ rWUH SRXUVXLYL FRQWUH OD VXFFHVVLRQ GLUHFWH SDU WRXWHV YRLHV GH GURLW VDXI SDU FRUSV / HV DPHQGHV HW FRQILVFDWLRQV GRXDQLqUHV TXHO TXH VRLW OH WULEXQDO TXL OHV D SURQRQFpHV VH SUHVFULYHQW GDQV OHV PrPHV GpODLV TXH OHV SHLQHV FRUUHFWLRQQHOOHV GH GURLW FRPPXQ HW GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV TXH OHV GRPPDJHV LQWpUrWV $UWLFOH /H 6HUYLFH GHV 'RXDQHV HVW DXWRULVp j QH IDLUH DXFXQ SDLHPHQW HQ YHUWX GHV MXJHPHQWV DWWDTXpV SDU OHV YRLHV G
RSSRVLWLRQ G
DSSHO RX GH FDVVDWLRQ j PRLQV TX
DX SUpDODEOH FHX[ DX SURILW GHVTXHOV OHVGLWV MXJHPHQWV RQW pWp UHQGXV Q
DLHQW GRQQp ERQQH HW VXIILVDQWH FDXWLRQ SRXU VUHWp GHV VRPPHV j HX[ DGMXJpHV

$UWLFOH /RUVTXH OD PDLQOHYpH GHV REMHWV VDLVLV SRXU LQIUDFWLRQ DX[ ORLV HW UqJOHPHQWV GRQW O
H[pFXWLRQ HVW FRQILpH DX VHUYLFH GHV GRXDQHV HVW DFFRUGpH SDU MXJHPHQWV FRQWUH OHVTXHOV XQH YRLH GH UHFRXUV HVW LQWURGXLWH OD UHPLVH Q
HQ HVW IDLWH j FHX[ DX SURILW GHVTXHOV OHVGLWV MXJHPHQWV RQW pWp UHQGXV TXH VRXV ERQQH HW VXIILVDQWH FDXWLRQ GH OHXU YDOHXU /D PDLQOHYpH QH SHXW MDPDLV rWUH DFFRUGpH SRXU OHV PDUFKDQGLVHV GRQW O
HQWUpH HVW VRXPLVH j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH $UWLFOH 7RXWHV VDLVLHV GX SURGXLW GHV GURLWV IDLWHV HQWUH OHV PDLQV GHV UHFHYHXUV RX HQ FHOOHV GHV UHGHYDEOHV HQYHUV OH VHUYLFH GHV GRXDQHV VRQW QXOOHV HW GH QXO HIIHW 1RQREVWDQW OHVGLWHV VDLVLHV OHV UHGHYDEOHV VRQW FRQWUDLQWV DX SDLHPHQW GHV VRPPHV SDU HX[ GXHV $UWLFOH 'DQV OH FDV G
DSSRVLWLRQ GH VFHOOpV VXU OHV HIIHWV HW SDSLHUV GHV FRPSWDEOHV OHV UHJLVWUHV GH UHFHWWHV HW DXWUHV GH O
DQQpH FRXUDQWH QH GRLYHQW SDV rWUH UHQIHUPpV VRXV OHV VFHOOpV /HVGLWV UHJLVWUHV VRQW VHXOHPHQW DUUrWpV HW SDUDSKpV SDU OH MXJH TXL OHV UHPHW j O
DJHQW FKDUJp GH OD UHFHWWH SDU O
LQWpULP OHTXHO HQ GHPHXUH JDUDQW FRPPH GpSRVLWDLUH GH MXVWLFH HW LO HQ HVW IDLW PHQWLRQ GDQV OH SURFqVYHUEDO G
DSSRVLWLRQ GHV VFHOOpV

$UWLFOH 'DQV OHV FDV TXL UHTXLqUHQW FpOpULWp OH WULEXQDO SHXW VXU OD UHTXrWH GX VHUYLFH GHV GRXDQHV DXWRULVHU OD VDLVLH j WLWUH FRQVHUYDWRLUH GHV HIIHWV PRELOLHUV GHV SUpYHQXV VRLW HQ YHUWX G
XQ MXJHPHQW GH FRQGDPQDWLRQ VRLW PrPH DYDQW MXJHPHQW /
RUGRQQDQFH GX MXJH HVW H[pFXWRLUH QRQREVWDQW RSSRVLWLRQ RX DSSHO ,O SHXW rWUH GRQQp PDLQOHYpH GH OD VDLVLH VL OH VDLVL IRXUQLW XQH FDXWLRQ MXJpH VXIILVDQWH /HV GHPDQGHV HQ YDOLGLWp RX HQ PDLQOHYpH GH OD VDLVLH VRQW GH OD FRPSpWHQFH GX WULEXQDO G
LQVWDQFH

- 49 3DUDJUDSKH  ([HUFLFH DQWLFLSp GH OD FRQWUDLQWH SDU FRUSV

$UWLFOH 7RXW LQGLYLGX FRQGDPQp SRXU FRQWUHEDQGH HVW QRQREVWDQW DSSHO RX SRXUYRL HQ FDVVDWLRQ PDLQWHQX HQ GpWHQWLRQ MXVTX
j FH TX
LO DLW DFTXLWWp OH PRQWDQW GHV FRQGDPQDWLRQV SpFXQLDLUHV SURQRQFpHV FRQWUH OXL FHSHQGDQW OD GXUpH GH OD GpWHQWLRQ QH SHXW H[FpGHU FHOOH IL[pH SDU OD OpJLVODWLRQ UHODWLYH j OD FRQWUDLQWH SDU FRUSV $ 9HQWH DYDQW MXJHPHQW GHV PDUFKDQGLVHV SpULVVDEOHV HW PR\HQV GH WUDQVSRUW $UWLFOH  (Q FDV GH VDLVLH GH PR\HQV GH WUDQVSRUW GRQW OD UHPLVH VRXV FDXWLRQ D pWp RIIHUWH SDU SURFqVYHUEDO HW Q
D SDV pWp DFFHSWpH SDU OD SDUWLH DLQVL TX
HQ FDV GH VDLVLH G
REMHWV TXL QH SHXYHQW rWUH FRQVHUYpV VDQV FRXULU OH ULVTXH GH GpWpULRUDWLRQ LO HVW j OD GLOLJHQFH GX VHUYLFH GHV GRXDQHV HW HQ YHUWX GH OD SHUPLVVLRQ GX MXJH FRPSpWHQW SURFpGp j OD YHQWH DX[ HQFKqUHV GHV REMHWV VDLVLV /
RUGRQQDQFH SRUWDQW SHUPLV GH YHQGUH HVW VLJQLILpH GDQV OH MRXU j OD SDUWLH DGYHUVH DYHF GpFODUDWLRQ TX
LO VHUD LPPpGLDWHPHQW SURFpGp j OD YHQWH PrPH HQ O
DEVHQFH GX VDLVL DWWHQGX OH SpULO HQ OD GHPHXUH /
RUGRQQDQFH HVW H[pFXWpH QRQREVWDQW RSSRVLWLRQ RX DSSHO /H SURGXLW GH OD YHQWH HVW GpSRVp GDQV OD FDLVVH GX UHFHYHXU GHV GRXDQHV SRXU HQ rWUH GLVSRVp DLQVL TX
LO VHUD VWDWXp HQ GpILQLWLYH SDU OH WULEXQDO FKDUJp GH VH SURQRQFHU VXU OD VDLVLH % $OLpQDWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV FRQILVTXpHV RX DEDQGRQQpHV SDU WUDQVDFWLRQ $UWLFOH  /HV REMHWV FRQILVTXpV RX DEDQGRQQpV VRQW DOLpQpV SDU OH VHUYLFH GHV GRXDQHV GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU DUUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV ORUVTXH OH MXJHPHQW GH FRQILVFDWLRQ HVW SDVVp HQ IRUFH GH FKRVH MXJpV RX HQ FDV GH MXJHPHQW SDU GpIDXW ORUVTXH O
H[pFXWLRQ SURYLVRLUH D pWp RUGRQQpH SDU OH MXJHPHQW GH FRQILVFDWLRQ RX DSUqV UDWLILFDWLRQ GH O
DEDQGRQ FRQVHQWL SDU WUDQVDFWLRQ  7RXWHIRLV OHV MXJHPHQWV HW RUGRQQDQFHV SRUWDQW FRQILVFDWLRQ GH PDUFKDQGLVHV VDLVLHV VXU GHV SDUWLFXOLHUV LQFRQQXV HW SDU HX[ DEDQGRQQpHV HW QRQ UpFODPpHV QH VRQW H[pFXWpV TXH FLQT MRXUV DSUqV OHXU DIILFKDJH j OD SRUWH GX EXUHDX RX SRVWH GH GRXDQH 3DVVp FH GpODL DXFXQH GHPDQGH HQ UpSpWLWLRQ Q
HVW UHFHYDEOH


3DUDJUDSKH  $OLpQDWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV VDLVLHV SRXU LQIUDFWLRQV DX[ ORLV HW UqJOHPHQWV GH GRXDQH

$UWLFOH  /D SDUW DWWULEXpH DX %XGJHW GH O


(WDW GDQV OHV SURGXLWV G
DPHQGHV HW GH FRQILVFDWLRQV UpVXOWDQW G
DIIDLUHV VXLYLHV j OD UHTXrWH GX VHUYLFH GHV GRXDQHV HVW GH GX SURGXLW QHW GHV VDLVLHV /HV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV OH UHVWH HVW UpSDUWL VRQW GpWHUPLQpHV SDU DUUrWp GX 0LQLVWUH FKDUJp GHV )LQDQFHV 


6HFWLRQ 5pSDUWLWLRQ GX SURGXLW GHV DPHQGHV HW FRQILVFDWLRQV

&+$3,75( 9, 5(63216$%,/,7( (7 62/,'$5,7( 6HFWLRQ 5HVSRQVDELOLWp SpQDOH $UWLFOH  /H GpWHQWHXU GH PDUFKDQGLVHV GH IUDXGH HVW UpSXWp UHVSRQVDEOH GH OD IUDXGH 7RXWHIRLV OHV WUDQVSRUWHXUV SXEOLFV QH VRQW SDV FRQVLGpUpV HX[ HW OHXUV SUpSRVpV RX DJHQWV FRPPH FRQWUHYHQDQWV ORUVTXH SDU XQH GpVLJQDWLRQ H[DFWH HW UpJXOLqUH GH OHXUV FRPPHWWDQWV LOV PHWWHQW OH VHUYLFH GHV GRXDQHV HQ PHVXUH G
H[HUFHU XWLOHPHQW GHV SRXUVXLWHV FRQWUH OHV YpULWDEOHV DXWHXUV GH OD IUDXGH 3DUDJUDSKH  'pWHQWHXUV

24 25

Voir arrt n239 du 12 juin 1963 - Annexe n VIII. Voir arrt n 118/MF-DGD du 14-11-1978.

- 50 3DUDJUDSKH  &RPPDQGDQWV G
DpURQHIV

$UWLFOH  /HV &RPPDQGDQWV G


DpURQHIV VRQW UpSXWpV UHVSRQVDEOHV GHV RPLVVLRQV HW LQH[DFWLWXGHV UHOHYpHV GDQV OHV PDQLIHVWHV HW G
XQH PDQLqUH JpQpUDOH GHV LQIUDFWLRQV FRPPLVHV j ERUG GH OHXU DSSDUHLO 7RXWHIRLV OHV SHLQHV G
HPSULVRQQHPHQW pGLFWpHV SDU OH SUpVHQW &RGH QH VRQW DSSOLFDEOHV DX[ &RPPDQGDQWV GHV DpURQHIV PLOLWDLUHV HW FRPPHUFLDX[ TX
HQ FDV GH IDXWHV SHUVRQQHOOHV $UWLFOH /HV VLJQDWDLUHV GH GpFODUDWLRQV VRQW UHVSRQVDEOHV GHV RPLVVLRQV LQH[DFWLWXGHV HW DXWUHV LUUpJXODULWpV UHOHYpHV GDQV OHV GpFODUDWLRQV VDXI OHXU UHFRXUV FRQWUH OHXUV FRPPHWWDQWV $UWLFOH  /HV &RPPLVVLRQQDLUHV HQ GRXDQH DJUppV VRQW UHVSRQVDEOHV GHV RSpUDWLRQV GH GRXDQH HIIHFWXpHV SDU OHXUV VRLQV /HV SHLQHV G
HPSULVRQQHPHQW pGLFWpHV SDU OH SUpVHQW &RGH QH OHXU VRQW DSSOLFDEOHV TX
HQ FDV GH IDXWH SHUVRQQHOOH $UWLFOH  /HV 6RXPLVVLRQQDLUHV VRQW UHVSRQVDEOHV GH O
LQH[pFXWLRQ GHV HQJDJHPHQWV VRXVFULWV VDXI OHXU UHFRXUV FRQWUH OHV WUDQVSRUWHXUV HW DXWUHV PDQGDWDLUHV  $ FHW HIIHW OH VHUYLFH DXTXHO OHV PDUFKDQGLVHV VRQW UHSUpVHQWpHV QH GRQQH GpFKDUJH TXH SRXU OHV TXDQWLWpV j O
pJDUG GHVTXHOOHV OHV HQJDJHPHQWV RQW pWp UHPSOLV GDQV OH GpODL HW OHV SpQDOLWpV UpSULPDQW O
LQIUDFWLRQ VRQW SRXUVXLYLHV DX EXUHDX GH FRQVWDWDWLRQ FRQWUH OHV VRXPLVVLRQQDLUHV HW OHXUV FDXWLRQV $UWLFOH  6RQW FRQVLGpUpV FRPPH FRPSOLFHV FHX[ TXL RQW VFLHPPHQW SDU SURYRFDWLRQ LQVWUXFWLRQV IRXUQLWXUH GH PR\HQV DLGH RX DVVLVWDQFH IDFLOLWp O
DFFRPSOLVVHPHQW G
XQ GpOLW GRXDQLHU ,OV VRQW SDVVLEOHV GHV PrPHV SHLQHV TXH O
DXWHXU GX GpOLW $UWLFOH  &HX[ TXL RQW SDUWLFLSp FRPPH LQWpUHVVpV G
XQH PDQLqUH TXHOFRQTXH j XQ GpOLW GH FRQWUHEDQGH RX j XQ GpOLW G
LPSRUWDWLRQ RX G
H[SRUWDWLRQ VDQV GpFODUDWLRQ VRQW SDVVLEOHV GHV PrPHV SHLQHV TXH OHV DXWHXUV GH O
LQIUDFWLRQ HW HQ RXWUH GHV SHLQHV SULYDWLYHV GH GURLWV pGLFWpHV SDU O
DUWLFOH FLDSUqV 6RQW UpSXWpV LQWpUHVVpV D /HV HQWUHSUHQHXUV PHPEUHV G
HQWUHSULVHV DVVXUHXUV DVVXUpV EDLOOHXUV GH IRQGV SURSULpWDLUHV GHV PDUFKDQGLVHV HW HQ JpQpUDO FHX[ TXL RQW XQ LQWpUrW GLUHFW j OD IUDXGH E FHX[ TXL RQW FRRSpUp G
XQH PDQLqUH TXHOFRQTXH j XQ HQVHPEOH G
DFWHV DFFRPSOLV SDU XQ FHUWDLQ QRPEUH G
LQGLYLGXV DJLVVDQW GH FRQFHUW G
DSUqV XQ SODQ GH IUDXGH DUUrWp SRXU DVVXUHU OH UpVXOWDW SRXUVXLYL HQ FRPPXQ F FHX[ TXL RQW VFLHPPHQW VRLW FRXYHUW OHV DJLVVHPHQWV GHV IUDXGHXUV RX WHQWp GH OHXU SURFXUHU O
LPPXQLWp VRLW DFKHWp RX GpWHQX GHV PDUFKDQGLVHV SURYHQDQW G
XQ GpOLW GH FRQWUHEDQGH RX G
LPSRUWDWLRQ VDQV GpFODUDWLRQ /
LQWpUrW j OD IUDXGH QH SHXW rWUH LPSXWp j FHOXL TXL D DJL HQ FDV GH QpFHVVLWp RX SDU VXLWH G
HUUHXU LQYLQFLEOH 6HFWLRQ 5HVSRQVDELOLWp FLYLOH 3DUDJUDSKH  ,QWpUHVVpV j OD IUDXGH 3DUDJUDSKH  &RPSOLFHV 3DUDJUDSKH  6RXPLVVLRQQDLUHV 3DUDJUDSKH  &RPPLVVLRQQDLUHV HQ GRXDQH DJUppV 3DUDJUDSKH  'pFODUDQWV

$UWLFOH /H 6HUYLFH GHV 'RXDQHV HVW UHVSRQVDEOH GX IDLW GH VHV HPSOR\pV GDQV O
H[HUFLFH HW SRXU UDLVRQ GH OHXUV IRQFWLRQV VHXOHPHQW VDXI VRQ UHFRXUV FRQWUH HX[ RX OHXUV FDXWLRQV

3DUDJUDSKH  5HVSRQVDELOLWp GH O
$GPLQLVWUDWLRQ GHV 'RXDQHV

- 51 $UWLFOH /RUVTX


XQH VDLVLH RSpUpH HQ YHUWX GH O
DUWLFOH FLGHVVXV Q
HVW SDV IRQGpH OH SURSULpWDLUH GHV PDUFKDQGLVHV D GURLW j XQH LQGHPQLWp GRQW OH PRQWDQW HVW pJDO j SRXU SDU PRLV GH OD YDOHXU GHV REMHWV VDLVLV GHSXLV O
pSRTXH GH OD UHWHQXH MXVTX
j FHOOH GH OD UHPLVH RX GH O
RIIUH TXL OXL HQ D pWp IDLWH

$UWLFOH 6
LO Q
HVW SRLQW FRQVWDWp TX
LO \ DLW PRWLI GH VDLVLH LO GRLW rWUH SD\p OD VRPPH GH  )UDQFV j FHOXL DX GRPLFLOH GXTXHO OHV UHFKHUFKHV RQW pWp IDLWHV HQ YHUWX GH O
DUWLFOH FLGHVVXV VDXI SOXV JUDQGV GRPPDJHV HW LQWpUrWV DX[TXHOV OHV FLUFRQVWDQFHV GH OD YLVLWH SHXYHQW pYHQWXHOOHPHQW GRQQHU OLHX $UWLFOH /HV SURSULpWDLUHV GHV PDUFKDQGLVHV VRQW UHVSRQVDEOHV FLYLOHPHQW GX IDLW GH OHXUV HPSOR\pV HQ FH TXL FRQFHUQH OHV GURLWV FRQILVFDWLRQV DPHQGHV HW GpSHQV $UWLFOH /HV FDXWLRQV VRQW WHQXHV DX PrPH WLWUH TXH OHV SULQFLSDX[ REOLJpV GH SD\HU OHV GURLWV HW WD[HV SpQDOLWpV SpFXQLDLUHV HW DXWUHV VRPPHV GXHV SDU OHV UHGHYDEOHV TX
LOV RQW FDXWLRQQpV 6HFWLRQ 6ROLGDULWp 3DUDJUDSKH  5HVSRQVDELOLWp VROLGDLUH GHV FDXWLRQV 3DUDJUDSKH  5HVSRQVDELOLWp GHV SURSULpWDLUHV GHV PDUFKDQGLVHV

$UWLFOH  /HV FRQGDPQDWLRQV FRQWUH SOXVLHXUV SHUVRQQHV SRXU XQ PrPH IDLW GH IUDXGH VRQW VROLGDLUHV WDQW SRXU OHV SpQDOLWpV SpFXQLDLUHV WHQDQW OLHX GH FRQILVFDWLRQ TXH SRXU O
DPHQGH HW OHV GpSHQV ,O Q
HQ HVW DXWUHPHQW TX
j O
pJDUG GHV LQIUDFWLRQV DX[ DUWLFOHV HW FLGHVVXV TXL VRQW VDQFWLRQQpHV SDU GHV DPHQGHV LQGLYLGXHOOHV

$UWLFOH /HV SURSULpWDLUHV GHV PDUFKDQGLVHV GH IUDXGH FHX[ TXL VH VRQW FKDUJpV GH OHV LPSRUWHU RX GH OHV H[SRUWHU OHV LQWpUHVVpV j OD IUDXGH OHV FRPSOLFHV HW DGKpUHQWV VRQW WRXV VROLGDLUHV HW FRQWUDLJQDEOHV SDU FRUSV SRXU OH SDLHPHQW GHV DPHQGHV GHV VRPPHV WHQDQW OLHX GH FRQILVFDWLRQ HW GHV GpSHQV &+$3,75( 9,, ',6326,7,216 5(35(66,9(6 6HFWLRQ &ODVVLILFDWLRQ GHV LQIUDFWLRQV GRXDQLqUHV HW SHLQHV SULQFLSDOHV $UWLFOH ,O H[LVWH TXDWUH FODVVHV GH FRQWUDYHQWLRQV GRXDQLqUHV HW WURLV FODVVHV GH GpOLWV GRXDQLHUV $UWLFOH 7RXWH WHQWDWLYH GH GpOLW GRXDQLHU HVW FRQVLGpUpH FRPPH OH GpOLW 3DUDJUDSKH  *pQpUDOLWpV

$ 3UHPLqUH FODVVH $UWLFOH  (VW SDVVLEOH G


XQH DPHQGH GH  j  )UDQFV WRXWH LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GHV ORLV HW UqJOHPHQWV GRXDQLHUV ORUVTXH FHWWH LUUpJXODULWp Q
HVW SDV SOXV VpYqUHPHQW UpSULPpH SDU OH SUpVHQW &RGH 7RPEHQW HQ SDUWLFXOLHU VRXV OH FRXS GHV GLVSRVLWLRQV GH O
DOLQpD SUpFpGHQW

3DUDJUDSKH  &RQWUDYHQWLRQV GRXDQLqUHV

- 52 D WRXWH LQH[DFWLWXGH SRUWDQW VXU O


XQH GHV LQGLFDWLRQV TXH OHV GpFODUDWLRQV GRLYHQW FRQWHQLU ORUVTXH O
LUUpJXODULWp Q
D DXFXQH LQIOXHQFH VXU O
DSSOLFDWLRQ GHV GURLWV RX GHV SURKLELWLRQV E WRXWH RPLVVLRQ G
LQVFULSWLRQ DX[ UpSHUWRLUHV WRXW UHIXV GH FRPPXQLFDWLRQ GH SLqFHV WRXWH GLVVLPXODWLRQ GH SLqFHV RX G
RSpUDWLRQV GDQV OH FDV SUpYX j O
DUWLFOH FLGHVVXV F WRXWH LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV  HW FLGHVVXV

% 'HX[LqPH FODVVH $UWLFOH  (VW SDVVLEOH G


XQH DPHQGH pJDOH DX WULSOH GHV GURLWV HW WD[HV pOXGpV RX FRPSURPLV VDQV SUpMXGLFH GX SDLHPHQW GHV GURLWV HW WD[HV H[LJLEOHV WRXWH LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GHV ORLV HW UqJOHPHQWV GRXDQLHUV ORUVTXH FHWWH LUUpJXODULWp D SRXU EXW RX SRXU UpVXOWDW G
pOXGHU RX GH FRPSURPHWWUH OH UHFRXYUHPHQW G
XQ GURLW RX G
XQH WD[H TXHOFRQTXH HW TX
HOOH Q
HVW SDV VSpFLDOHPHQW UpSULPpH SDU OH SUpVHQW &RGH 7RPEHQW HQ SDUWLFXOLHU VRXV OH FRXS GHV GLVSRVLWLRQV GX SDUDJUDSKH SUpFpGHQW OHV LQIUDFWLRQV FLDSUqV TXDQG HOOHV VH UDSSRUWHQW j GHV PDUFKDQGLVHV GH OD FDWpJRULH GH FHOOHV TXL VRQW SDVVLEOHV GH GURLWV RX WD[HV D OHV GpILFLWV GDQV OH QRPEUH GHV FROLV GpFODUpV PDQLIHVWpV RX WUDQVSRUWpV VRXV SDVVDYDQW RX VRXV DFTXLWjFDXWLRQ E OHV GpILFLWV VXU OD TXDQWLWp GHV PDUFKDQGLVHV SODFpHV VRXV XQ UpJLPH VXVSHQVLI F OD QRQ UHSUpVHQWDWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV SODFpHV HQ HQWUHS{W ILFWLI RX HQ HQWUHS{W VSpFLDO G OD SUpVHQWDWLRQ j GHVWLQDWLRQ VRXV VFHOOHPHQW URPSX RX DOWpUp GH PDUFKDQGLVHV H[SpGLpHV VRXV SORPEV RX FDFKHWV GH GRXDQH H O
LQH[pFXWLRQ WRWDOH RX SDUWLHOOH GHV HQJDJHPHQWV VRXVFULWV GDQV OHV DFTXLWVjFDXWLRQ HW VRXPLVVLRQV I OHV H[FpGHQWV VXU OH SRLGV OH QRPEUH RX OD PHVXUH GpFODUpV 6RQW pJDOHPHQW VDQFWLRQQpHV GHV SHLQHV FRQWUDYHQWLRQQHOOHV GH OD qPH FODVVH WRXWHV LQIUDFWLRQV DX[ GLVSRVLWLRQV GHV ORLV HW UqJOHPHQWV FRQFHUQDQW O
H[SRUWDWLRQ SUpDODEOH RX OH GUDZEDFN ORUVTXH FHV LUUpJXODULWpV QH VRQW SDV SOXV VpYqUHPHQW UpSULPpHV SDU OH SUpVHQW &RGH & 7URLVLqPH FODVVH $UWLFOH 6RQW SDVVLEOHV GH OD FRQILVFDWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV OLWLJLHXVHV HW G
XQH DPHQGH GH  j )UDQFV D WRXW IDLW GH FRQWUHEDQGH DLQVL TXH WRXW IDLW G
LPSRUWDWLRQ RX G
H[SRUWDWLRQ VDQV GpFODUDWLRQ ORUVTXH O
LQIUDFWLRQ SRUWH VXU GHV PDUFKDQGLVHV GH OD FDWpJRULH GH FHOOHV TXL QH VRQW QL VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH RX IRUWHPHQW WD[pHV j O
HQWUpH QL VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH j OD VRUWLH E WRXWH IDXVVH GpFODUDWLRQ GDQV O
HVSqFH OD YDOHXU RX O
RULJLQH GHV PDUFKDQGLVHV LPSRUWpHV H[SRUWpHV RX SODFpHV VRXV XQ UpJLPH VXVSHQVLI ORUVTX
XQ GURLW GH GRXDQH RX XQH WD[H TXHOFRQTXH VH WURXYH pOXGp RX FRPSURPLV SDU FHWWH IDXVVH GpFODUDWLRQ F WRXWH IDXVVH GpFODUDWLRQ GDQV OD GpVLJQDWLRQ GX GHVWLQDWDLUH UpHO RX GH O
H[SpGLWHXU UpHO G WRXWH IDXVVH GpFODUDWLRQ WHQGDQW j REWHQLU LQGPHQW OH EpQpILFH GH OD IUDQFKLVH SUpYXH j O
DUWLFOH GX SUpVHQW &RGH H WRXW GpWRXUQHPHQW GH PDUFKDQGLVHV QRQ VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH GH OHXU GHVWLQDWLRQ SULYLOpJLpH I OD SUpVHQWDWLRQ FRPPH XQLWp GDQV OHV PDQLIHVWHV HW GpFODUDWLRQV GH SOXVLHXUV EDOOHV RX DXWUHV FROLV IHUPpV UpXQLV GH TXHOTXH PDQLqUH TXH FH VRLW J O
DEVHQFH GH PDQLIHVWH RX OD QRQ UHSUpVHQWDWLRQ GH O
RULJLQDO GX PDQLIHVWH WRXWH RPLVVLRQ GH PDUFKDQGLVHV GDQV OHV PDQLIHVWHV RX GDQV OHV GpFODUDWLRQV VRPPDLUHV WRXWH GLIIpUHQFH GDQV OD QDWXUH GHV PDUFKDQGLVHV PDQLIHVWpHV RX GpFODUpHV

' 4XDWULqPH FODVVH $UWLFOH  (VW SDVVLEOH G


XQH DPHQGH pJDOH DX WULSOH GH OD YDOHXU GHV PDUFKDQGLVHV OLWLJLHXVHV WRXWH LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GHV ORLV HW UqJOHPHQWV GRXDQLHUV ORUVTXH FHWWH LUUpJXODULWp VH UDSSRUWH j GHV PDUFKDQGLVHV GH OD FDWpJRULH GH FHOOHV TXL VRQW VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH j O
HQWUpH RX j OD VRUWLH HW TX
HOOH Q
HVW SDV VSpFLDOHPHQW UpSULPpH SDU OH SUpVHQW &RGH  7RPEHQW HQ SDUWLFXOLHU VRXV OH FRXS GHV GLVSRVLWLRQV GX SDUDJUDSKH SUpFpGHQW OHV LQIUDFWLRQV YLVpHV j O
DUWLFOH FLGHVVXV ORUVTX
HOOHV VH UDSSRUWHQW j GHV PDUFKDQGLVHV GH OD FDWpJRULH GH FHOOHV TXL VRQW VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH j O
HQWUpH RX j OD VRUWLH $ 3UHPLqUH FODVVH $UWLFOH 6RQW SDVVLEOHV GH OD FRQILVFDWLRQ GH O
REMHW GH IUDXGH GH OD FRQILVFDWLRQ GHV PR\HQV GH WUDQVSRUW GH OD FRQILVFDWLRQ GHV REMHWV VHUYDQW j PDVTXHU OD IUDXGH G
XQH DPHQGH pJDOH DX GRXEOH GH OD YDOHXU GH O
REMHW GH IUDXGH HW G
XQ HPSULVRQQHPHQW SRXYDQW V
pOHYHU j WURLV PRLV WRXW IDLW GH FRQWUHEDQGH DLQVL TXH WRXW IDLW G
LPSRUWDWLRQ RX 3DUDJUDSKH  'pOLWV GRXDQLHUV

- 53 G
H[SRUWDWLRQ VDQV GpFODUDWLRQ ORUVTXH FHV LQIUDFWLRQV VH UDSSRUWHQW j GHV PDUFKDQGLVHV GH OD FDWpJRULH GH FHOOHV TXL VRQW VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH RX IRUWHPHQW WD[pHV j O
HQWUpH RX VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH j OD VRUWLH

% 'HX[LqPH FODVVH $UWLFOH 6RQW SDVVLEOHV GHV VDQFWLRQV ILVFDOHV SUpYXHV j O
DUWLFOH SUpFpGHQW HW G
XQ HPSULVRQQHPHQW GH VL[ PRLV j GHX[ DQV OHV GpOLWV GH FRQWUHEDQGH FRPPLV SDU XQH UpXQLRQ GH WURLV LQGLYLGXV HW SOXV MXVTX
j VL[ LQFOXVLYHPHQW TXH WRXV SRUWHQW RX QRQ GHV PDUFKDQGLVHV GH IUDXGH

& 7URLVLqPH FODVVH $UWLFOH 6RQW SDVVLEOHV GH OD FRQILVFDWLRQ GH O


REMHW GH IUDXGH GH OD FRQILVFDWLRQ GHV PR\HQV GH WUDQVSRUW GH OD FRQILVFDWLRQ GHV REMHWV VHUYDQW j PDVTXHU OD IUDXGH G
XQH DPHQGH pJDOH DX TXDGUXSOH GH OD YDOHXU GHV REMHWV FRQILVTXpV HW G
XQ HPSULVRQQHPHQW GH XQ DQ j FLQT D /HV GpOLWV GH FRQWUHEDQGH FRPPLV VRLW SDU SOXV GH VL[ LQGLYLGXV VRLW SDU WURLV LQGLYLGXV RX SOXV j GRV G
DQLPDO RX j YpORFLSqGH TXH WRXV SRUWHQW RX QRQ GHV PDUFKDQGLVHV GH IUDXGH E OHV GpOLWV GH FRQWUHEDQGH SDU DpURQHI RX SDU YpKLFXOH DWWHOp RX DXWRSURSXOVp $UWLFOH  /D FRQWUHEDQGH V
HQWHQG GHV LPSRUWDWLRQV RX H[SRUWDWLRQV HQ GHKRUV GHV EXUHDX[ DLQVL TXH GH WRXWH YLRODWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV OpJDOHV RX UpJOHPHQWDLUHV UHODWLYHV j OD GpWHQWLRQ HW DX WUDQVSRUW GHV PDUFKDQGLVHV j O
LQWpULHXU GX WHUULWRLUH GRXDQLHU  &RQVWLWXHQW HQ SDUWLFXOLHU GHV IDLWV GH FRQWUHEDQGH D OD YLRODWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV   HW FLGHVVXV E OHV VRXVWUDFWLRQV RX VXEVWLWXWLRQV HQ FRXUV GH WUDQVSRUW GH PDUFKDQGLVHV H[SpGLpHV VRXV UpJLPH VXVSHQVLI HW WRXWHV IUDXGHV GRXDQLqUHV UHODWLYHV j FHV WUDQVSRUWV F OD YLRODWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV VRLW OpJLVODWLYHV VRLW UpJOHPHQWDLUHV VXERUGRQQDQW O
H[SRUWDWLRQ RX OD UpH[SRUWDWLRQ j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH RX j O
DFFRPSOLVVHPHQW GH IRUPDOLWpV SDUWLFXOLqUHV ORUVTXH OD IUDXGH D pWp IDLWH RX WHQWpH HQ GHKRUV GHV EXUHDX[ RX TX
HOOH Q
HVW SDV VSpFLDOHPHQW UpSULPpH SDU XQH DXWUH GLVSRVLWLRQ GX SUpVHQW &RGH G 6RQW DVVLPLOpHV j GHV DFWHV GH FRQWUHEDQGH OHV LPSRUWDWLRQV RX H[SRUWDWLRQV VDQV GpFODUDWLRQ ORUVTXH OHV PDUFKDQGLVHV SDVVDQW SDU XQ EXUHDX GH GRXDQH VRQW VRXVWUDLWHV j OD YLVLWH GX VHUYLFH GHV GRXDQHV SDU GLVVLPXODWLRQ GDQV GHV FDFKHWWHV VSpFLDOHPHQW DPpQDJpHV RX GDQV GHV FDYLWpV RX HVSDFHV YLGHV TXL QH VRQW SDV QRUPDOHPHQW GHVWLQpHV DX ORJHPHQW GHV PDUFKDQGLVHV 3DUDJUDSKH  &RQWUHEDQGH

$UWLFOH /HV PDUFKDQGLVHV GH OD FDWpJRULH GH FHOOHV TXL VRQW VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH RX IRUWHPHQW WD[pHV j O
HQWUpH VRQW UpSXWpHV DYRLU pWp LQWURGXLWHV HQ FRQWUHEDQGH HW OHV PDUFKDQGLVHV GH OD FDWpJRULH GH FHOOHV GRQW OD VRUWLH HVW VRXPLVH j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH VRQW UpSXWpHV IDLUH O
REMHW G
XQH WHQWDWLYH G
H[SRUWDWLRQ HQ FRQWUHEDQGH GDQV WRXV OHV FDV G
LQIUDFWLRQ FLDSUqV LQGLTXpV D ORUVTX
HOOHV VRQW WURXYpHV VXU OH WHUULWRLUH VDQV rWUH PXQLHV G
XQ DFTXLW GH SDLHPHQW SDVVDYDQW RX DXWUH H[SpGLWLRQ YDODEOH SRXU OD URXWH TX
HOOHV VXLYHQW HW SRXU OH WHPSV GDQV OHTXHO VH IDLW OH WUDQVSRUW j PRLQV TX
HOOHV QH YLHQQHQW GH O
LQWpULHXU GX WHUULWRLUH GRXDQLHU SDU OD URXWH TXL FRQGXLW GLUHFWHPHQW DX EXUHDX RX SRVWH GH GRXDQH OH SOXV SURFKH HW VRLHQW DFFRPSDJQpHV GHV GRFXPHQWV FRPPHUFLDX[ HW GH WUDQVSRUW MXVWLILDQW OHXU RULJLQH E ORUVTXH PrPH pWDQW DFFRPSDJQpHV G
XQH H[SpGLWLRQ SRUWDQW O
REOLJDWLRQ H[SUHVVH GH OD IDLUH YLVHU j XQ EXUHDX RX SRVWH GH GRXDQH GH SDVVDJH HOOHV RQW GpSDVVp FH EXUHDX RX SRVWH VDQV TXH ODGLWH REOLJDWLRQ DLW pWp UHPSOLH F ORUVTXH D\DQW pWp DPHQpHV DX EXUHDX RX SRVWH HOOHV VH WURXYHQW GpSRXUYXHV GHV GRFXPHQWV LQGLTXpV DX[ DUWLFOHV HW FLGHVVXV G ORUVTX
HOOHV VRQW WURXYpHV VXU OH WHUULWRLUH HQ LQIUDFWLRQ j O
DUWLFOH FLGHVVXV

$UWLFOH  /HV PDUFKDQGLVHV VRQW UpSXWpHV DYRLU pWp LPSRUWpHV HQ FRQWUHEDQGH j GpIDXW GH MXVWLILFDWLRQV G
RULJLQH RX VL OHV GRFXPHQWV SUpVHQWpV VRQW IDX[ LQH[DFWV LQFRPSOHWV RX QRQ DSSOLFDEOHV  (OOHV VRQW VDLVLHV HQ TXHOTXH OLHX TX
HOOHV VH WURXYHQW HW OHV SHUVRQQHV YLVpHV DX[ SDUDJUDSKHV HU HW qPH GH O
DUWLFOH VRQW SRXUVXLYLHV HW SXQLHV FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV HW FLGHVVXV /RUVTX
LOV DXURQW HX FRQQDLVVDQFH TXH FHOXL TXL OHXU D GpOLYUp OHV MXVWLILFDWLRQV G
RULJLQH QH SRXYDLW OH IDLUH YDODEOHPHQW RX TXH FHOXL TXL OHXU D YHQGX FpGp pFKDQJp RX FRQILp OHV PDUFKDQGLVHV Q
pWDLW SDV HQ PHVXUH GH MXVWLILHU GH OHXU GpWHQWLRQ UpJXOLqUH OHV GpWHQWHXUV HW WUDQVSRUWHXUV VHURQW FRQGDPQpV DX[ PrPHV SHLQHV HW OHV PDUFKDQGLVHV VHURQW VDLVLHV FRQILVTXpHV GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV TXH FLGHVVXV TX
HOOHV TXH VRLHQW OHV MXVWLILFDWLRQV TXL DXURQW SX rWUH SURGXLWHV

- 54 3DUDJUDSKH  ,PSRUWDWLRQV HW H[SRUWDWLRQV VDQV GpFODUDWLRQ

$UWLFOH &RQVWLWXHQW GHV LPSRUWDWLRQV RX H[SRUWDWLRQV VDQV GpFODUDWLRQV D OHV LPSRUWDWLRQV RX H[SRUWDWLRQV SDU OHV EXUHDX[ RX SRVWHV GH GRXDQH VDQV GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO RX VRXV OH FRXYHUW G
XQH GpFODUDWLRQ HQ GpWDLO QRQ DSSOLFDEOH DX[ PDUFKDQGLVHV SUpVHQWpHV E OHV VRXVWUDFWLRQV RX VXEVWLWXWLRQV GH PDUFKDQGLVHV VRXV GRXDQH F OH GpIDXW GH GpS{W GDQV OH GpODL LPSDUWL GHV GpFODUDWLRQV UHODWLYHV DX[ HQOqYHPHQWV LPPpGLDWV

$UWLFOH 6RQW UpSXWpHV IDLUH O


REMHW G
XQH LPSRUWDWLRQ VDQV GpFODUDWLRQ OHV PDUFKDQGLVHV GpFODUpHV SRXU O
H[SRUWDWLRQ WHPSRUDLUH RX SRXU O
REWHQWLRQ G
XQ SDVVDYDQW GH FLUFXODWLRQ HQ FDV GH QRQ UHSUpVHQWDWLRQ RX GH GLIIpUHQFHV GDQV OD QDWXUH RX O
HVSqFH HQWUH OHVGLWHV PDUFKDQGLVHV HW FHOOHV GpFODUpHV DX GpSDUW $UWLFOH 6RQW UpSXWpV LPSRUWDWLRQ RX H[SRUWDWLRQ VDQV GpFODUDWLRQV OHV FROLV H[FpGHQW OH QRPEUH GpFODUp

$UWLFOH 6RQW UpSXWpHV LPSRUWDWLRQ RX H[SRUWDWLRQ VDQV GpFODUDWLRQ GH PDUFKDQGLVHV VRXPLVH j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH D 7RXWH LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV GH O
DUWLFOH FLGHVVXV DLQVL TXH OH IDLW G
DYRLU REWHQX RX WHQWp G
REWHQLU OD GpOLYUDQFH G
XQ GHV WLWUHV YLVpV j O
DUWLFOH SUpFLWp VRLW SDU FRQWUHIDoRQ GH VFHDX[ SXEOLFV VRLW SDU IDXVVHV GpFODUDWLRQV RX SDU WRXV DXWUHV PR\HQV IUDXGXOHX[ E WRXWH IDXVVH GpFODUDWLRQ D\DQW SRXU EXW RX SRXU HIIHW G
pOXGHU O
DSSOLFDWLRQ GHV PHVXUHV VSpFLDOHV &HSHQGDQW OHV PDUFKDQGLVHV VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH j O
HQWUpH RX j OD VRUWLH TXL RQW pWp GpFODUpHV VRXV XQH GpQRPLQDWLRQ IDLVDQW UHVVRUWLU OHXU FDUDFWqUH VSpFLDO QH VRQW SDV VDLVLHV FHOOHV GHVWLQpHV j O
LPSRUWDWLRQ VRQW UHQYR\pHV j O
pWUDQJHU FHOOHV GRQW OD VRUWLH HVW GHPDQGpH UHVWHQW VXU OH WHUULWRLUH GRXDQLHU F /HV IDXVVHV GpFODUDWLRQV GDQV O
HVSqFH OD YDOHXU RX O
RULJLQH GHV PDUFKDQGLVHV RX GDQV OD GpVLJQDWLRQ GX GHVWLQDWDLUH UpHO RX GH O
H[SpGLWHXU UpHO ORUVTXH FHV LQIUDFWLRQV RQW pWp FRPPLVHV j O
DLGH GH IDFWXUHV FHUWLILFDWV RX WRXV DXWUHV GRFXPHQWV IDX[ LQH[DFWV LQFRPSOHWV RX QRQ DSSOLFDEOHV G OHV IDXVVHV GpFODUDWLRQV RX PDQRHXYUHV D\DQW SRXU EXW RX SRXU HIIHW G
REWHQLU HQ WRXW RX SDUWLH XQ UHPERXUVHPHQW XQH H[RQpUDWLRQ XQ GURLW UpGXLW RX XQ DYDQWDJH TXHOFRQTXH DWWDFKp j O
LPSRUWDWLRQ RX j O
H[SRUWDWLRQ $UWLFOH 6RQW UpSXWpV LPSRUWDWLRQV VDQV GpFODUDWLRQV GH PDUFKDQGLVHV VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH D O
LPPDWULFXODWLRQ GDQV OHV VpULHV QRUPDOHV G
DXWRPRELOHV GH PRWRF\FOHWWHV RX G
DpURQHIV VDQV DFFRPSOLVVHPHQW SUpDODEOH GHV IRUPDOLWpV GRXDQLqUHV E OH GpWRXUQHPHQW GH PDUFKDQGLVHV VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQ VSpFLDOH GH OHXU GHVWLQDWLRQ SULYLOpJLpH F OH GpWRXUQHPHQW GH SURGXLWV SpWUROLHUV G
XQH GHVWLQDWLRQ SULYLOpJLpH GX SRLQW GH YXH ILVFDO

$UWLFOH  (VW UpSXWpH H[SRUWDWLRQ VDQV GpFODUDWLRQ GH PDUFKDQGLVHV VRXPLVHV j DXWRULVDWLRQV VSpFLDOHV WRXWH LQIUDFWLRQ DX[ GLVSRVLWLRQV VRLW OpJLVODWLYHV VRLW UpJOHPHQWDLUHV SRUWDQW DSSOLFDWLRQ GH PHVXUHV VSpFLDOHV G
H[SRUWDWLRQ RX GH UpH[SRUWDWLRQ RX ELHQ VXERUGRQQDQW O
H[SRUWDWLRQ RX OD UpH[SRUWDWLRQ j O
DFFRPSOLVVHPHQW GH IRUPDOLWp SDUWLFXOLqUHV ORUVTXH OD IUDXGH D pWp IDLWH RX WHQWpH SDU OHV EXUHDX[ HW TX
HOOH Q
HVW SDV VSpFLDOHPHQW UpSULPpH SDU XQH DXWUH GLVSRVLWLRQ GX SUpVHQW &RGH &HOXL TXL SUrWHUDLW VRQ QRP SRXU VRXVWUDLUH DX[ HIIHWV GH FHV GLVSRVLWLRQV FHX[ TXL DXUDLHQW pWp DWWHLQWV HQFRXUW OHV PrPHV SHLQHV 'DQV OH FDV R OHV PDUFKDQGLVHV D\DQW pWp H[SRUWpHV SDU GpURJDWLRQ j XQH PHVXUH VSpFLDOH j GHVWLQDWLRQ G
XQ SD\V GpWHUPLQp VRQW DSUqV DUULYpH GDQV FH SD\V UpH[SpGLpHV VXU XQ SD\V WLHUV O
H[SRUWDWHXU HVW SDVVLEOH GHV SHLQHV GH O
H[SRUWDWLRQ VDQV GpFODUDWLRQ V
LO HVW pWDEOL TXH FHWWH UpH[SpGLWLRQ D pWp HIIHFWXpH VXU VHV LQVWUXFWLRQV j VRQ LQVWLJDWLRQ RX DYHF VD FRPSOLFLWp RX HQFRUH V
LO HVW GpPRQWUp TX
LO HQ D WLUp SURILW RX TX
LO DYDLW FRQQDLVVDQFH GH OD UpH[SpGLWLRQ SURMHWpH DX PRPHQW GH O
H[SRUWDWLRQ

- 55 6HFWLRQ 3HLQHV FRPSOpPHQWDLUHV $UWLFOH ,QGpSHQGDPPHQW GHV DXWUHV VDQFWLRQV SUpYXHV SDU OH SUpVHQW &RGH VRQW FRQILVTXpV D OHV PDUFKDQGLVHV TXL RQW pWp RX GHYDLHQW rWUH VXEVWLWXpHV GDQV OHV FDV SUpYXV DX[ DUWLFOHV D  E HW E E OHV PDUFKDQGLVHV SUpVHQWpHV DX GpSDUW GDQV OH FDV SUpYX SDU O
DUWLFOH FLGHVVXV F OHV PR\HQV GH WUDQVSRUW GDQV OH FDV SUpYX SDU O
DUWLFOH FLGHVVXV $UWLFOH ,QGpSHQGDPPHQW GH O
DPHQGH HQFRXUXH SRXU UHIXV GH FRPPXQLFDWLRQ GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O
DUWLFOH FL GHVVXV OHV FRQWUHYHQDQWV GRLYHQW rWUH FRQGDPQpV j UHSUpVHQWHU OHV OLYUHV SLqFHV HW GRFXPHQWV QRQ FRPPXQLTXpV VRXV XQH DVWUHLQWH GH  )UDQFV DX PLQLPXP SRXU FKDTXH MRXU GH UHWDUG &HWWH DVWUHLQWH FRPPHQFH j FRXULU GX MRXU PrPH GH OD VLJQDWXUH SDU OHV SDUWLHV RX GH OD QRWLILFDWLRQ GX SURFqVYHUEDO GUHVVp SRXU FRQVWDWHU OH UHIXV G
H[pFXWHU OH MXJHPHQW UpJXOLqUHPHQW VLJQLILp HOOH QH FHVVH TXH GX MRXU R LO HVW FRQVWDWp DX PR\HQ G
XQH PHQWLRQ LQVFULWH SDU XQ DJHQW GH FRQWU{OH VXU XQ GHV SULQFLSDX[ OLYUHV GH OD VRFLpWp RX GH O
pWDEOLVVHPHQW TXH O
$GPLQLVWUDWLRQ D pWp PLVH j PrPH G
REWHQLU OD FRPPXQLFDWLRQ RUGRQQpH $UWLFOH (Q VXV GHV VDQFWLRQV SUpYXHV SDU OH SUpVHQW &RGH FHX[ TXL VRQW MXJpV FRXSDEOHV G
DYRLU SDUWLFLSp FRPPH LQWpUHVVpV G
XQH PDQLqUH TXHOFRQTXH j XQ GpOLW GH FRQWUHEDQGH RX j XQ GpOLW G
LPSRUWDWLRQ RX G
H[SRUWDWLRQ VDQV GpFODUDWLRQ VRQW GpFODUpV LQFDSDEOHV G
rWUH pOHFWHXUV RX pOXV DX[ FKDPEUHV GH FRPPHUFH HW WULEXQDX[ GH FRPPHUFH WDQW HW DXVVL ORQJWHPSV TX
LOV Q
DXURQW SDV pWp UHOHYpV GH FHWWH LQFDSDFLWp $UWLFOH  4XLFRQTXH HVW MXGLFLDLUHPHQW FRQYDLQFX G
DYRLU DEXVp G
XQ UpJLPH VXVSHQVLI SHXW SDU GpFLVLRQ GX 'LUHFWHXU *pQpUDO GHV 'RXDQHV rWUH H[FOX GX EpQpILFH GX UpJLPH GH O
DGPLVVLRQ WHPSRUDLUH HW rWUH SULYp GH OD IDFXOWp GX WUDQVLW HW GH O
HQWUHS{W DLQVL TXH GH WRXW FUpGLW GH GURLWV RX G
HQOqYHPHQW &HOXL TXL SUrWHUDLW VRQ QRP SRXU VRXVWUDLUH DX[ HIIHWV GH FHV GLVSRVLWLRQV FHX[ TXL DXUDLHQW pWp DWWHLQWV HQFRXUW OHV PrPHV SHLQHV 6HFWLRQ &DV SDUWLFXOLHUV G
DSSOLFDWLRQ GHV SHLQHV $UWLFOH /RUVTXH OHV REMHWV VXVFHSWLEOHV GH FRQILVFDWLRQ Q
RQW SX rWUH VDLVLV RX ORUVTXH D\DQW pWp VDLVLV OD GRXDQH HQ IDLW OD GHPDQGH OH WULEXQDO SURQRQFH SRXU WHQLU OLHX GH OD FRQILVFDWLRQ OD FRQGDPQDWLRQ DX SDLHPHQW G
XQH VRPPH pJDOH j OD YDOHXU UHSUpVHQWpH SDU OHVGLWV REMHWV HW FDOFXOpH G
DSUqV OH FRXUV GX PDUFKp LQWpULHXU j O
pSRTXH RX OD IUDXGH D pWp FRPPLVH $UWLFOH /RUVTX
LO Q
HVW SDV SRVVLEOH GH GpWHUPLQHU OH PRQWDQW GHV GURLWV HW WD[HV UpHOOHPHQW H[LJLEOHV RX OD YDOHXU UpHOOH GHV PDUFKDQGLVHV OLWLJLHXVHV OHV SpQDOLWpV VRQW OLTXLGpHV VXU OD EDVH GHV GURLWV HW WD[HV DSSOLFDEOHV j OD FDWpJRULH OD SOXV IRUWHPHQW WD[pHV GHV PDUFKDQGLVHV GH PrPH QDWXUH HW G
DSUqV OD YDOHXU PR\HQQH LQGLTXpH SDU OD GHUQLqUH VWDWLVWLTXH GRXDQLqUH PHQVXHOOH $UWLFOH  (Q DXFXQ FDV OHV DPHQGHV PXOWLSOHV GH GURLWV RX PXOWLSOHV GH OD YDOHXU SURQRQFpHV SRXU O
DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW &RGH QH SHXYHQW rWUH LQIpULHXUHV D DX GRXEOH GH OD YDOHXU GHV PDUFKDQGLVHV GH IUDXGH 3DUDJUDSKH  0RGDOLWpV VSpFLDOHV GH FDOFXO GHV SpQDOLWpV SpFXQLDLUHV 3DUDJUDSKH  &RQILVFDWLRQ 3DUDJUDSKH  3HLQHV SULYDWLYHV GH GURLWV 3DUDJUDSKH  $VWUHLQWH 3DUDJUDSKH  &RQILVFDWLRQ

- 56 E $  )UDQFV SDU FROLV ORUVTX


LO Q
HVW SDV SRVVLEOH GH GpWHUPLQHU OD QDWXUH H[DFWH GHV PDUFKDQGLVHV OLWLJLHXVHV /RUVTX
XQH IDXVVH GpFODUDWLRQ GDQV OD GpVLJQDWLRQ GX GHVWLQDWDLUH UpHO D pWp FRQVWDWpH DSUqV HQOqYHPHQW GHV PDUFKDQGLVHV OHV SHLQHV SURQRQFpHV QH SHXYHQW rWUH LQIpULHXUHV DX GRXEOH GH OD YDOHXU GHV PDUFKDQGLVHV GpFODUpHV

$UWLFOH /RUVTXH OH WULEXQDO D DFTXLV OD FRQYLFWLRQ TXH GHV RIIUHV SURSRVLWLRQV G
DFKDW RX GH YHQWH FRQYHQWLRQV GH WRXWH QDWXUH SRUWDQW VXU OHV SURSRVLWLRQV G
DFKDW RX GH YHQWH FRQYHQWLRQV GH WRXWH QDWXUH SRUWDQW VXU OHV REMHWV GH IUDXGH RQW pWp IDLWHV RX FRQWUDFWpHV j XQ SUL[ VXSpULHXU DX FRXUV GX PDUFKp LQWpULHXU j O
pSRTXH RX OD IUDXGH D pWp FRPPLVH LO SHXW VH IRQGHU VXU FH SUL[ SRXU OH FDOFXO GHV SHLQHV IL[pHV SDU OH SUpVHQW &RGH HQ IRQFWLRQ GH OD YDOHXU GHV GLWV REMHWV $UWLFOH 'DQV OH FDV G
LQIUDFWLRQV SUpYXHV j O
DUWLFOH G FLGHVVXV OHV SpQDOLWpV VRQW GpWHUPLQpHV G
DSUqV OD YDOHXU DWWULEXpH SRXU OH FDOFXO GX UHPERXUVHPHQW GH O
H[RQpUDWLRQ GX GURLW UpGXLW RX GH O
DYDQWDJH UHFKHUFKpV RX REWHQXV VL FHWWH YDOHXU HVW VXSpULHXUH j OD YDOHXU UpHOOH 3DUDJUDSKH  &RQFRXUV G
LQIUDFWLRQV

$UWLFOH  7RXW IDLW WRPEDQW VRXV OH FRXS GH GLVSRVLWLRQV UpSUHVVLYHV GLVWLQFWHV pGLWpHV SDU OH SUpVHQW &RGH GRLW rWUH HQYLVDJp VRXV OD SOXV KDXWH DFFHSWDWLRQ SpQDOH GRQW LO HVW VXVFHSWLEOH (Q FDV GH SOXUDOLWp GH FRQWUDYHQWLRQV RX GH GpOLWV GRXDQLHUV OHV FRQGDPQDWLRQV SpFXQLDLUHV VRQW SURQRQFpHV SRXU FKDFXQH GHV LQIUDFWLRQV GPHQW pWDEOLHV $UWLFOH 6DQV SUpMXGLFH GH O
DSSOLFDWLRQ GHV SpQDOLWpV pGLFWpHV SDU OH SUpVHQW &RGH OHV GpOLWV G
LQMXUHV YRLHV GH IDLW UpEHOOLRQ FRUUXSWLRQ RX SUpYDULFDWLRQ HW FHX[ GH FRQWUHEDQGH DYHF DWWURXSHPHQW HW SRUW G
DUPH VRQW SRXUVXLYLV MXJpV HW SXQLV FRQIRUPpPHQW DX GURLW FRPPXQ $UWLFOH /D SUpVHQWH ORL VHUD H[pFXWpH FRPPH ORL GH O
(WDW

$LQVL IDLW HW GpOLEpUp HQ VpDQFH SXEOLTXH j 28$*$'28*28 OH 'pFHPEUH 

LE SECRETAIRE DE SEANCE

LE PRESIDENT

Batio Isae TRAORE

Dr Bongnessan Arsne YE

- 57 -

6RPPDLUH GHV $QQH[HV


$UUrWp Q 0)&,0' GX GpFHPEUH IL[DQW OH WUDFp GH OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ GHV GRXDQHV VXU OHV IURQWLqUHV GX %85.,1$ )$62

$UUrWp Q 0)' GX GpFHPEUH PRGLILp SDU ODUUrWp Q 0)'*' GX PDUV IL[DQW OHV URXWHV OpJDOHV j OLPSRUWDWLRQ HW j OH[SRUWDWLRQ $UUrWp Q )' GX MXLQ IL[DQW OHV FRQGLWLRQV GDOLpQDWLRQ SDU OH VHUYLFH GHV GRXDQHV GHV REMHWV FRQILVTXpV RX DEDQGRQQpV SDU WUDQVDFWLRQ

- 58 $55(7( 1 0)&,0' '8 '(&(0%5( ),;$17 /( 75$&( '( /$ /,0,7( ,17(5,(85( '8 5$<21 '(6 '28$1(6 685 /(6 )5217,(5(6 '8 %85.,1$ )$62

9X OD &RQVWLWXWLRQ GX %85.,1$ )$62 SURPXOJXpH SDU GpFUHW Q 35(6 GX QRYHPEUH  9X OH GpFUHW Q 35(6 GX HU MDQYLHU IL[DQW OD FRPSRVLWLRQ GX JRXYHUQHPHQW GX %XUNLQD )DVR HW OHV WH[WHV VXEVpTXHQWV TXL ORQW PRGLILp 9X OH GpFUHW Q 35(66*&0 GX MDQYLHU SRUWDQW GpILQLWLRQ GHV VHFWHXUV PLQLVWpULHOV LPSDUWLV DX 3UpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH HW DX[ 0LQLVWUHV HW OHV WH[WHV VXEVpTXHQWV TXL ORQW PRGLILp 9X ODUUrWp Q ) GX MDQYLHU UHODWLI j OD FLUFXODWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV 9X OH GpFUHW Q )' GX MXLOOHW GpOLPLWDQW OH UD\RQ GHV GRXDQHV VXU OHV IURQWLqUHV GH OD &{WH G,YRLUH GX 0DOL HW GX 1LJHU 9X OH FRGH GHV GRXDQHV QRWDPPHQW HQ VHV DUWLFOHV HW  6XU OD SURSRVLWLRQ GX 'LUHFWHXU GHV 'RXDQHV

/( 0,1,675( '(6 ),1$1&(6 /( 0,1,675( '8 &200(5&( '( /,1'8675,( (7 '(6 0,1(6

$57,&/( /H WUDFp GH OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ GHV GRXDQHV DX[ IURQWLqUHV GX %85.,1$ )$62 HVW IL[p DLQVL TXLO VXLW OHV URXWHV FKHPLQV UXUDX[ TXL FRQVWLWXHQW OH WUDFp pWDQW LQFOXV GDQV OH UD\RQ DLQVL TXH OHV ORFDOLWpV TXLO WUDYHUVH 685 /(6 )5217,(5(6 %85.,1$%(1,1 HW %85.,1$72*2

$55(7(17

 8QH OLJQH LGpDOH SDUWDQW j NPV DX QRUG GH .RPSRXQJRX VXU OD URXWH 7DQVDUJD.RPSRQJRX HW UHOLDQW VXFFHVVLYHPHQW <RELUL %LJRX 6DQDQERUp /H FKHPLQ UXUDO GH 6DQDQERUp j .DOR7DPSDQp OD QDWLRQDOH Q GH .DOR7DPSDQp j 0HQQp 8QH OLJQH LGpDOH UHOLDQW 0HQQp j XQ SRLQW VLWXp j NPV DX QRUG GH %LWWRX VXU OD URXWH QDWLRQDOH Q 685 /$ )5217,(5( %85.,1$*+$1$

 8QH OLJQH LGpDOH UHOLDQW VXFFHVVLYHPHQW OH SRLQW VLWXp DX QRUG GH %LWWRX VXU OD URXWH QDWLRQDOH  1DERQGp ,QWD\D 'RQJR 3LJDOLUL VXU OD QDWLRQDOH Q .DGRUR VXU OD URXWH GpSDUWHPHQWDOH Q   /D URXWH GpSDUWHPHQWDO Q GH .DGRUR j 1HEERX 8QH OLJQH LGpDOH UHOLDQW VXFFHVVLYHPHQW 1HEERX 0HWLR %HXQH 'LRQD 1LDERXUL /DUR 'DQR  /D URXWH GpSDUWHPHQWDOH Q GH 'DQR j 'MLSRORJR  8QH OLJQH LGpDOH UHOLDQW 'MLSRORJR j %DSOD  /D URXWH %DSOD 7LDQNRXUD *DRXD 8QH URXWH LGpDOH GH *DRXD j 3DQGLDR 685 /(6 )5217,(5(6 %85.,1$&27( ',92,5( %85.,1$ 0$/, %85.,1$1,*(5

 8QH OLJQH LGpDOH UHOLDQW 3DQGLDR j 3ROOD /H FKHPLQ UXUDO GH 3ROOD j .DPSWL

- 59 -

 8QH OLJQH LGpDOH UHOLDQW VXFFHVVLYHPHQW .DPSWL 1L]HO *EHLQGL 7RXQGRXUD 0LWLHUHGRXJRX /D URXWH GpSDUWHPHQWDOH 1LDQJRORNR 6RXEDNDQLpGRXJRX 6LQGRX 8QH OLJQH LGpDOH UHOLDQW 6LQGRX 0DKRQ6DPRURJRXDQ.RXURXPD )R %DODYp 'DVVp *RQL .RERQNRXUD 7RXJDQ 7DQJD\D 7RHVVLQ 'MLER /D URXWH GpSDUWHPHQWDOH 'MLER $ULELQGD 'RUL /H FKHPLQ UXUDO 'RUL .RULD 6DPSHOJD 'LRXJDGLR 6HEED 8QH OLJQH UHOLDQW VXFFHVVLYHPHQW 6HEED 0DQVLOD .RQWLDQD %DVWLERXJRX .DQWFKDUL  /D URXWH QDWLRQDOH .DQFKDUL'LDSDJD HW OD URXWH UpJLRQDOH 'LDSDJD.RPSRQJRX $57,&/( 6RQW HW GHPHXUHQW DEURJpHV WRXWHV GLVSRVLWLRQV DQWpULHXUHV

$57,&/( /H 'LUHFWHXU GHV 'RXDQHV HVW FKDUJp GH OH[pFXWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp TXL VHUD SXEOLp DX -RXUQDO 2IILFLHO HW DIILFKp j OD SRUWH GX EXUHDX GH FKDTXH SRVWH DGPLQLVWUDWLI GRQW OH WHUULWRLUH HVW HQ WRXW RX SDUWLH FRPSULV GDQV OH UD\RQ

)DLW j 2XDJDGRXJRX OH 'pFHPEUH 

- 60 $55(7( 1 0)' '8 '(&(0%5( 02',),( 3$5 /$55(7( 1 0)'*' '8 0$56 ),;$17 /(6 5287(6 /(*$/(6 $ /,03257$7,21 (7 $ /(;3257$7,21

/( 0,1,675( '(6 ),1$1&(6 9X OD &RQVWLWXWLRQ GX %85.,1$ )$62 SURPXOJXpH SDU GpFUHW Q 35(6 GX QRYHPEUH  9X OH GpFUHW Q35(6 GX GpFHPEUH IL[DQW OD FRPSRVLWLRQ GX JRXYHUQHPHQW 9X OH GpFUHW 35(6 GX 'pFHPEUH SRUWDQW GpILQLWLRQ GHV VHFWHXUV PLQLVWpULHOV LPSDUWLV DX 3UpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH HW DX[ PLQLVWUHV 9X OH FRGH GHV 'RXDQHV HW QRWDPPHQW OHV DUWLFOHV  HW  9X OH GpFUHW 35(673 GX HU $RW SRUWDQW FODVVHPHQW GHV URXWHV DX %85.,1$ )$62 9X ODUUrWp Q0)' GX PDL IL[DQW OD QRPHQFODWXUH GHV EXUHDX[ HW SRVWHV GH GRXDQHV HW OHV WH[WHV VXEVpTXHQWV TXL ORQW PRGLILp 9X OH GpFUHW 0)' GX MXLOOHW GpOLPLWDQW OH UD\RQ GHV 'RXDQHV VXU OHV IURQWLqUHV GH OD &{WH G,YRLUH GX 0DOL HW GX 1LJHU 9X ODUUrWp Q0)&,0' GX GpFHPEUH GpOLPLWDQW OH UD\RQ GHV 'RXDQHV VXU OHV IURQWLqUHV GX %85.,1$ )$62 6XU SURSRVLWLRQ GX 'LUHFWHXU GHV 'RXDQHV $55(7( $57,&/( 6DXI GDQV OH FDV SUpYX j ODUWLFOH FLDSUqV OH WUDQVSRUW GHV PDUFKDQGLVHV HQ SURYHQDQFH RX j GHVWLQDWLRQ GH OpWUDQJHU QH SHXW rWUH HIIHFWXp TXH SDU OHV URXWHV HW FKHPLQV FLGHVVRXV GpVLJQpV )5217,(5( '8 %(1,1

3267( '( 7$16$5*$ ,03257$7,21  5RXWH 5pJLRQDOH Q GH OD IURQWLqUH j 7DQVDUJD SDU .RPSRQJRX FKHPLQ UXUDO GH %RWWRX j 7DQVDUJD HQ SDVVDQW 0DGMDUH 7DSRDGMHUPD HW 'LDSDJD (;3257$7,21 SDV GH URXWHV OpJDOH j OH[SRUWDWLRQ %85($8 35,1&,3$/ '( qPH &$7(*25,( '( 1$',$*28 ,03257$7,21 URXWH QDWLRQDOH Q GH OD IURQWLqUH 3RUJD j 7LQGDQJRX (;3257$7,21 URXWH QDWLRQDOH Q GH <RELUL j 7LQGDQJRX SDU 7DPEDUJD 5RXWH QDWLRQDOH Q GH %LJRX j 7LQGDQJRX SDU 3DPD )5217,(5( '8 72*2

3267( '( 32*12$ ,03257$7,21 FKHPLQ UXUDO GH OD IURQWLqUH 7RJR j 'LDELJD HQ SDVVDQW SDU 3RJQRD (;3257$7,21  'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ MXVTXj 'LDELJD SDU OH FKHPLQ UXUDO &RPLQ<DQJD<RXQGH6RXGRXJXL 'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ MXVTXj 'LDELJD SDU OD URXWH QDWLRQDOH Q MXVTXj 3DPD HW OD URXWH UpJLRQDOH Q GH 3DPD j 'LDELJD 3267( '( 6$1*+$ ,03257$7,21 URXWH QDWLRQDOH Q GH OD IURQWLqUH GH 6DQJKD SDU 'DQEDQNRXP (;3257$7,21 URXWH QDWLRQDOH Q GH 0HQQH j 6DQJKD

- 61 -

%85($8 35,1&,3$/ GH qPH &$7(*25,( '( %,7728 ,03257$7,21 URXWH QDWLRQDOH Q GH OD IURQWLqUH GH %LWWRX (;3257$7,21 'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GH UD\RQ MXVTXj %LWWRX SDU OD URXWH QDWLRQDOH Q 7HQNRGRJR%LWWRX 3267( '( 628'28*8, ,03257$7,21 FKHPLQ UXUDO GH OD IURQWLqUH GX 7RJR j 6RXGRXJXL HQ SDVVDQW SDU =DPEHGp (;3257$7,21 'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ MXVTXj 6RXGRXJXL SDU OH FKHPLQ UXUDO &RPLQ<DQJD <RXQGp6RXGRXJXL

3267( '( <$5*$7(1*$ ,03257$7,21  URXWH UpJLRQDOH Q DOODQW GH )RWLJXp j <DUWHQJD &KHPLQ UXUDO GH OD IURQWLqUH j <DUJDWHQJD HQ SDVVDQW SDU &LQNDQVp (;3257$7,21 'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ MXVTXj <DUJDWHQJD SDU OD URXWH QDWLRQDOH Q MXVTXj <RXUJD HW OH FKHPLQ UXUDO GH <RXUJD j <DUJDWHQJD )5217,(5( '8 *+$1$

%85($8 35,1&,3$/ '( qPH &$7(*25,( '( %,7728 ,03257$7,21 URXWHV QDWLRQDOHV Q ELV HW GH OD IURQWLqUH j %LWWRX SDU 0RQWJRPQRUp HW %DGHPD (;3257$7,21 'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ MXVTXj OD URXWH QDWLRQDOH Q 7HQNRGRJR%LWWRX %85($8 6(&21'$,5( '( =$%5( ,03257$7,21 URXWH GpSDUWHPHQWDOH Q GH OD IURQWLqUH j =DEUp SDU =RDJD (;3257$7,21  'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ MXVTXj =DEUp SDU OD URXWH GpSDUWHPHQWDOH Q 0DQJD=DEUp FKHPLQ UXUDO DOODQW G,QWD\D j =DEUp

%85($8 6(&21'$,5( '( =(&&2 ,03257$7,21 FKHPLQ UXUDO DOODQW GH OD IURQWLqUH j =HFFR$URPELVVL HQ SDVVDQW SDU OH PDUFKp GH *XHOpZDQJR (;3257$7,21 'H OD OLPLWH LQWULHXUH GX UD\RQ MXVTXj =HFFR $URPELVVL HQ SDVVDQW VRLW SDU ,QGHQLD%DSQLD*RQRX 7LpEpOp %21*28=HFFR*RQUp 7RXW FKHPLQ UXUDO FRQGXLVDQW MXVTXj OD URXWH =LRX=HFFR$URPELVVL %85($8 35,1&,3$/ '( qPH &$7(*25,( '( '$.2/$ ,03257$7,21 'H OD IURQWLqUH j SUR[LPLWp GH 1DYURQJR j 'DNROD SDU OD URXWH QDWLRQDOH Q (;3257$7,21 'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ MXVTXj 3R SDU OD URXWH QDWLRQDOH Q 2XDJDGRXJRX 3R %85($8 6(&21'$,5( '( /(2 ,03257$7,21 'H OD IURQWLqUH j SUR[LPLWp GH 1DYURQJR j 3R SDU OD URXWH QDWLRQDOH Q (;3257$7,21 'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ MXVTXj /HR VRLW SDU  /D URXWH QDWLRQDOH Q 6DERX/HR OD URXWH GpSDUWHPHQWDOH Q 2XDJDGRXJRX3R OD URXWH UpJLRQDOH Q /DED /HR %85($8 35,1&,3$/ '( qPH &$7(*25,( '( 28(66$ ,03257$7,21 FKHPLQ UXUDO GH OD IURQWLqUH j SUR[LPLWp GH +DPHOp j 2XHVVD (;3257$7,21 'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ MXVTXj 2XHVVD VRLW SDU  OD URXWH QDWLRQDOH Q 'LpERXJRX2XHVVD WRXW FKHPLQ SHUPHWWDQW GH UHMRLQGUH OD URXWH QDWLRQDOH Q 

- 62 -

3267( '( 1$.2 ,03257$7,21  URXWH UpJLRQDOH Q DOODQW GH OD IURQWLqUH j SUR[LPLWp GH OD 9ROWD 1RLUH j 1DNR FKHPLQ UXUDO DOODQW GH OD IURQWLqUH j SUR[LPLWp GH %DELOp j 1DNR HQ SDVVDQW SDU 'DSROD (;3257$7,21  'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ MXVTXj 1DNR SDU OD URXWH UpJLRQDOH Q  'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ MXVTXj 1DNR SDU OH FKHPLQ UXUDO DOODQW GH 7LDQNRXUD j 1DNR

3267( '( %$7,( ,03257$7,21 'H OD IURQWLqUH j SUR[LPLWp GH :D j %DWLp SDU OD URXWH SDU OD UpJLRQDOH Q (;3257$7,21 'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ MXVTXj %DWLp 6RLW SDU OD URXWH *DRXD7RONDERXD%DWLp 6RLW SDU OH FKHPLQ UXUDO 3DQGLDR0LGHEGR HW OD URXWH UpJLRQDOH 0LGHEGR%DWLp )5217,(5( '( /$ &27( ',92,5(

3267( '( %$7,( ,03257$7,21 'H OD IURQWLqUH j SUR[LPLWp GH .DODPRQ j %DWLp SDU OD URXWH GpSDUWHPHQWDOH Q HQ SDVVDQW SDU %RXVVRXNRXOD (;3257$7,21 'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ MXVTXj %DWLp VRLW SDU OD URXWH *DRXD7RONDERXD%DWLp VRLW SDU OH FKHPLQ UXUDO 3DQGLDR0LGHEGR HW OD URXWH UpJLRQDOH 0LGHEGR%DWLp %85($8 35,1&,3$/ '( qPH &$7(*25,( '( .$037, ,03257$7,21 'H OD IURQWLpUH j .DPSWL SDU OD URXWH QDWLRQDOH Q *DOJRXOL%RGD (;3257$7,21 SDV GH URXWH OpJDOH %85($8 35,1&,3$/ qPH &$7(*25,( '( 1,$1*2/2.2 ,03257$7,21  'H OD IURQWLqUH /HUDED j 1LDQJRORNR SDU OD URXWH QDWLRQDOH Q  'H OD IURQWLqUH /HUDED j 1LDQJRORNR SDU OD YRLH IHUUpH (;3257$7,21 3DV GH URXWH OpJDOH )5217,(5( '8 0$/,

%85($8 35,1&,3$/ '( qPH &$7(*25,( GH .2/2.2 ,03257$7,21 'H OD IURQWLqUH j .RORNR SDU OD 5RXWH 1DWLRQDOH Q 2URGDUD 6LNDVVR (;3257$7,21 'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ j .RORNR SDU OD 5RXWH QDWLRQDOH Q 0DKRQ .RORNR %85($8 35,1&,3$/ '( '(8;,(0( &$7(*25,( '( )$5$0$1$ ,03257$7,21 'H OD IURQWLqUH GH ){ SDU OD 5RXWH 1DWLRQDOH Q SDVVDQW SDU )DUDPDQD 'RURQD (;3257$7,21 3DV GH URXWH OpJDOH

%5,*$'( 02%,/( '( 62,1 ,03257$7,21 'H OD IURQWLqUH j 6RLQ SDU OD 5RXWH QDWLRQDOH Q SDVVDQW SDU NRORNDQ 'MLEDVVR <DOOR 'H OD IURQWLqUH j 6RLQ SDU OH FKHPLQ UXUDO SDVVDQW SDU %RUPD %DUDQL HW OD 5RXWH 1DWLRQDOH Q 

- 63 -

(;3257$7,21 'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ MXVTXj VRLQ SDU OD 5RXWH 1DWLRQDOH Q 1RXQD 6RLQ RX SDU OD EUHWHOOH .RORQGRXUD6RLQ %5,*$'( 02%,/( '( 728*$1 ,03257$7,21 'H OD IURQWLqUH j 7RXJDQ SDU OD 5RXWH 5pJLRQDOH Q 0DOL /RXWD 'RXQNRX'LVVL.RX\ (;3257$7,21 3DV GH URXWH OpJDOH %85($8 6(&21'$,5( '( 7+,28 ,03257$7,21 'H OD IURQWLqUH j 7KLRX SDU OD 5RXWH 1DWLRQDOH Q SDVVDQW SDU 7RX (;3257$7,21 'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ j 7KLRX SDU OD 5RXWH 1DWLRQDOH Q 2XDKLJRX\D7KLRX 3267( '( '-,%2 ,03257$7,21 'H OD IURQWLqUH j 'MLER HQ SDVVDQW VRLW  3DU OH FKHPLQ UXUDO GH 'LRQRXJD j 'MLER 3DU OH FKHPLQ UXUDO SDVVDQW SDU 6DOED HW 6R (;3257$7,21 3DV GH URXWH OpJDOH

%5,*$'( 02%,/( '( '25, ,03257$7,21 'H OD IURQWLqUH j 'RUL SDU OD 5RXWH 'pSDUWHPHQWDOH Q SDVVDQW SDU 0DUNR\H 'H OD IURQWLqUH j 'RUL SDU OD 5RXWH 1DWLRQDOH Q SDVVDQW SDU 7DR.DWFKLUJD (;3257$7,21 3DV GH URXWH OpJDOH )5217,(5( '8 1,*(5

)5217,(5( 0$/,1,*(5

3267( '( 6(%%$ ,03257$7,21 'H OD IURQWLqUH j 6HEED HQ SDVVDQW VRLW D 3DU OH FKHPLQ UXUDO 1GLDED'HVVH6HEED E 3DU OH FKHPLQ UXUDO <DQWDUD6HEED (;3257$7,21 3DV GH URXWH OpJDOH

%85($8 35,1&,3$/ '( qPH &$7(*25,( '( .$17&+$5, ,03257$7,21 'H OD IURQWLqUH j .DQWFKDUL HQ SDVVDQW VRLW D 3DU OD 5RXWH 1DWLRQDOH Q )RHWFKDQJR.DQWFKDUL E 3DU OH FKHPLQ UXUDO %RWRX 0D\HQJD .DQWFKDUL (;3257$7,21 3DV GH URXWH OpJDOH 3267( '( %2728 ,03257$7,21 'H OD IURQWLqUH MXVTXj %RWRX SDU OH FKHPLQ UXUDO HQ SDVVDQW SDU %RXOHO

- 64 -

(;3257$7,21  'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ MXVTXj %RWRX SDU OH FKHPLQ UXUDO .DQWFKDUL6DPEDOJRX%RVVRQJDUL %RWRX 'H OD OLPLWH LQWpULHXUH GX UD\RQ MXVTXj %RWRX SDU OH FKHPLQ UXUDO 'LDSDJD7DSRDG\HUPD3RUL%RWRX 3267( '( 6(<7(1*$ ,03257$7,21 5RXWH 1DWLRQDOH Q GH OD IURQWLqUH j 6H\WHQJD HQ SDVVDQW SDU <DWDNR (;3257$7,21 3DV GH URXWH OpJDOH

$57,&/( 3RXU OHV PDUFKDQGLVHV FKDUJpHV GDQV OH UD\RQ HQ YXH GH OH[SRUWDWLRQ OD URXWH OpJDOH HVW OD URXWH OD SOXV GLUHFWH FRQGXLVDQW GX SRLQW GHQOqYHPHQW GHVGLWHV PDUFKDQGLVHV DX EXUHDX RX SRVWH GH 'RXDQH OH SOXV SURFKH $57,&/( 7RXWHV GLVSRVLWLRQV DQWpULHXUHV FRQWUDLUHV VRQW DEURJpHV

- 65 $55(7( 1 )' '8 -8,1 ),;$17 /(6 &21',7,216 '$/,(1$7,21 3$5 /( 6(59,&( '(6 '28$1(6 '(6 2%-(76 &21),648(6 28 $%$1'211(6 3$5 75$16$&7,21

/( 0,1,675( '(6 ),1$1&(6 98 OH FRGH GHV GRXDQHV HW QRWDPPHQW ODUWLFOH 

$57,&/( /DGPLQLVWUDWLRQ GHV GRXDQHV SURFqGH HOOHPrPH j ODOLpQDWLRQ DYHF SXEOLFLWp HW FRQFXUUHQFH GHV REMHWV FRQILVTXpV SRXU LQIUDFWLRQV DX[ ORLV HW UqJOHPHQWV GRQW HOOH DVVXUH ODSSOLFDWLRQ RX TXL OXL VRQW DEDQGRQQpV SDU WUDQVDFWLRQ $57,&/(  /DGMXGLFDWLRQ D OLHX HQ SULQFLSH DX[ HQFKqUHV YHUEDOHV HOOH SHXW rWUH pJDOHPHQW UpDOLVpH SDU YRLH GH VRXPLVVLRQV FDFKHWpHV RX SDU WRXW DXWUH SURFpGp FRPSRUWDQW OD FRQFXUUHQFH 7RXWH DGMXGLFDWLRQ HVW SUpFpGpH GXQH SXEOLFLWp HQ UDSSRUW DYHF OLPSRUWDQFH GHV REMHWV j DOLpQHU /HV DGMXGLFDWLRQV VRQW SRUWpHV j OD FRQQDLVVDQFH GX SXEOLF GL[ MRXUV DX PRLQV DYDQW OHXU GDWH SDU YRLH GDIILFKHV (OOHV SHXYHQW IDLUH OREMHW GDQQRQFHV GDQV OD SUHVVH RX GH FRPPXQLTXpV UDGLRGLIIXVpV

$55(7(

 3RXU OHV PRWLIV GH GpIHQVH QDWLRQDOH GXWLOLWp SXEOLTXH RX GRSSRUWXQLWp OD FRQFXUUHQFH SHXW rWUH OLPLWpH GDQV OHV FRQGLWLRQV GpWHUPLQpHV SDU OH 'LUHFWHXU *pQpUDO GHV 'RXDQHV $57,&/(  /DGPLQLVWUDWLRQ GHV GRXDQHV IL[H OH OLHX HW OD GDWH GH ODGMXGLFDWLRQ HQ WHQDQW FRPSWH QRWDPPHQW GH OD QDWXUH GHV TXDQWLWpV HW GH OHPSODFHPHQW GHV REMHWV j YHQGUH

 ,O HVW SURFpGp j ODGMXGLFDWLRQ VRLW DX OLHX R VRQW VLWXpV OHVGLWV REMHWV VRLW GDQV OHV FHQWUHV VSpFLDOHPHQW FKRLVLV SDU O$GPLQLVWUDWLRQ GHV GRXDQHV GDSUqV OD VLWXDWLRQ JpRJUDSKLTXH HW OLPSRUWDQFH pFRQRPLTXH GH OD UpJLRQ 'DQV FH GHUQLHU FDV REMHWV VRQW YHQGXV VRLW VDQV GpSODFHPHQW 6RLW DSUqV WUDQVSRUW HIIHFWLI VRLW VXU pFKDQWLOORQV /HV REMHWV j YHQGUH VRQW HQ SULQFLSH WULpV HW JURXSpV SDU FDWpJRULHV LGHQWLTXHV RX DQDORJXHV

$57,&/(  /DGMXGLFDWLRQ HVW HIIHFWXpH VRLW SDU OH FKHI GX EXUHDX GHV GRXDQHV GDQV OH UHVVRUW GXTXHO OD YHQWH D OLHX VRLW SDU OHV DJHQWV VSpFLDOHPHQW GpVLJQpV SDU OH GLUHFWHXU GHV GRXDQHV /H 'LUHFWHXU *pQpUDO GHV 'RXDQHV SHXW IDLUH DSSHO DX FRQFRXUV GRIILFLHUV PLQLVWpULHOV $57,&/(  $ GpIDXW GRIIUHV RX GHQFKqUHV VXIILVDQWHV OHV REMHWV VRQW UHWLUpV GH OD YHQWH

 )DXWH GH SDLHPHQW FRPSWDQW OHV REMHWV VRQW UHYHQGXV VXU OH FKDPS j OD IROOH HQFKqUH GH ODGMXGLFDWDLUH

- 66 -

 /HV ORWV DGMXJpV HW SD\pV GRQW OH SUHQHXU QDXUD SDV HIIHFWXp OHQOqYHPHQW GDQV OHV GpODLV LPSDUWLV VHURQW DSUqV XQH PLVH HQ GHPHXUH DGUHVVpH j OLQWpUHVVp VRLW SODFpV VRXV OH UpJLPH GX GpS{W GH GRXDQH VRLW HQ FDV GH GDQJHU GLQFHQGLH RX GH JrQH ODLVVpV j OD VHXOH DSSUpFLDWLRQ GX VHUYLFH GHV GRXDQHV GpWUXLWV RX HQYR\pV GDQV XQH GpFKDUJH SXEOLTXH DX[ IUDLV HW ULVTXHV GHV DGMXGLFDWDLUHV /HV DGMXGLFDWLRQV GRLYHQW rWUH FRQVWDWpHV SDU GHV SURFqVYHUEDX[

- 67 -

$57,&/(  /DGPLQLVWUDWLRQ GHV GRXDQHV HVW KDELOLWpH j FRQVHQWLU SRXU GHV FRQVLGpUDWLRQV GH GpIHQVH QDWLRQDOH GXWLOLWp SXEOLTXH RX GRSSRUWXQLWp GHV FHVVLRQV DPLDEOHV WDQW j GHV SDUWLFXOLHUV TXj GHV VHUYLFHV SXEOLFV /HV FHVVLRQV DPLDEOHV QH SHXYHQW rWUH UpDOLVpHV j WLWUH JUDWXLW RX j XQ SUL[ LQIpULHXU j OD YDOHXU GHV REMHWV

 /DGPLQLVWUDWLRQ GHV 'RXDQHV HVW WRXWHIRLV DXWRULVpH D j IDLUH GRQ j GHV K{SLWDX[ GHV PDUFKDQGLVHV GXQH YDOHXU LQIpULHXUH j  IUDQFV E j FpGHU DX[ PXVpHV QDWLRQDX[ JUDWXLWHPHQW RX j XQ SUL[ LQIpULHXU j OHXU YDOHXU YpQDOH OHV REMHWV GH FDUDFWqUH KLVWRULTXH DUWLVWLTXH RX GRFXPHQWDLUH VXVFHSWLEOHV GrWUH FODVVpV GDQV OH GRPDLQH SXEOLF /HV FHVVLRQV DPLDEOHV DXWUHV TXH FHOOHV YLVpHV j ODOLQpD D GX SDUDJUDSKH FLGHVVXV VRQW FRQVWDWpHV DX PR\HQV GH VRXPLVVLRQV RX GH SURFqVYHUEDX[ GH FHVVLRQ DSSURXYpV SDU OH GLUHFWHXU GHV GRXDQHV

$57,&/(  /HV PDUFKDQGLVHV VRQW DOLpQpHV OLEUHV GH WRXV GURLWV HW WD[HV SHUoXV SDU OD GRXDQH DYHF IDFXOWp SRXU ODGMXGLFDWDLUH RX OH FHVVLRQQDLUH GHQ GLVSRVHU SRXU WRXWHV OHV GHVWLQDWLRQV DXWRULVpHV SDU OD OpJLVODWLRQ HW OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU

 /HV PDUFKDQGLVHV YHQGXHV DSUqV H[SRVLWLRQ VRQW DFTXLVHV GDQV OpWDW R HOOHV VH WURXYHQW VDQV JDUDQWLH DXFXQH GH OD SDUW GH O$GPLQLVWUDWLRQ HW VDQV TXDXFXQH UpFODPDWLRQ QH SXLVVH rWUH DGPLVH SRXU TXHOTXH FDXVH TXH FH VRLW QRWDPPHQW SRXU GpIDXW GH TXDOLWp GH SRLGV GH PHVXUH GH QRPEUH RX GHUUHXUV GDQV OD GpQRPLQDWLRQ GH OD PDUFKDQGLVH GDQV VD FRQVLVWDQFH RX GDQV VD FRPSRVLWLRQ $57,&/(  /DGPLQLVWUDWLRQ GHV GRXDQHV SHXW IDLUH SURFpGHU j OD GHVWUXFWLRQ GHV GHQUpHV IDOVLILpHV RX LPSURSUHV j OD FRQVRPPDWLRQ GHV SURGXLWV QXLVLEOHV j OD VDQWp SXEOLTXH HW GHV REMHWV VXVFHSWLEOHV GH SRUWHU DWWHLQWH DX[ ERQQHV PXUV RX j ORUGUH SXEOLF /HV GHVWUXFWLRQV GRLYHQW rWUH FRQVWDWpHV SDU GHV SURFqVYHUEDX[

$57,&/( 6RXV OHV VDQFWLRQV pGLFWpHV SDU ODUWLFOH GH OD ORL $/ GX DRW OHV DJHQWV SUpSRVpV DX[ YHQWHV QH SHXYHQW VLPPLVFHU GLUHFWHPHQW RX LQGLUHFWHPHQW GDQV ODFKDW QL DFFHSWHU DXFXQH UpWURFHVVLRQ GHV REMHWV GRQW OD YHQWH OHXU HVW FRQILpH $57,&/( 6RQW HW GHPHXUHQW DEURJpHV WRXWHV GLVSRVLWLRQV DQWpULHXUHV $57,&/( /H 'LUHFWHXU *pQpUDO GHV 'RXDQHV HVW FKDUJp GH OH[pFXWLRQ GX SUpVHQW DUUrWp TXL VHUD HQUHJLVWUp SXEOLp HW FRPPXQLTXp SDUWRXW RX EHVRLQ VHUD