Vous êtes sur la page 1sur 2

Ihere i: cne prcp IhcI l wi|| keep referring Ic curing Ihe mu:ic

vicec, Ihi: i: Ihe phcIc frcme. lI wi|| hcve c phcIc cf Ihe Iwc
ccIcr: in cnc wi|| :ymLc|i:e Ihe ccup|e cI Ihe hcppie:I pcinI
cf Ihere re|cIicn:hip cnc wi|| Le Ihe iIem IhcI pu||: Ihem LcIh
Ihrcugh c rcugh pcIch.
l cm c|:c gcing Ic u:e cifferenI cc|curec ccrc Ic :hcw Ihe
|yric:, fcr excmp|e Ihe cLcve picIure i: c :creen :hcI frcm
mu:ic vicec Gccc Life - Cne FepuL|ic. l cm gcing Ic hcve
Ihe |yric: wriIIen cn Ihe ccrc c: iI hc: prcvec c effecIive re:u|I
in :imi|cr vicec:.

Cc|cp|cy /|| /mericcn FejecI:
Fcrcci:e DirIy LiII|e SecreI
12,,087 14,525,543