Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR XIII/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 28 wrzenia 2011 r.

w sprawie zmian w budecie Gminy Opatw na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami ), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pniejszymi zmianami ), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co nastpuje: 1. Zwiksza si plan dochodw budetowych w dziale 853 rozdzia 853 95 odpowiednio: - w paragrafie 2007 o kwot 179 381 z, - w paragrafie 2009 o kwot 31 656 z. 2. Zwiksza si plan wydatkw budetowych w dziale 853 rozdzia 853 95 odpowiednio: - w paragrafie 4117 o kwot 2 287 z, - w paragrafie 4119 o kwot 404 z, - w paragrafie 4127 o kwot 369 z, - w paragrafie 4129 o kwot 65 z, - w paragrafie 4177 o kwot 17 686 z, - w paragrafie 4179 o kwot 3 121 z, - w paragrafie 4217 o kwot 85 760 z, - w paragrafie 4219 o kwot 15 134 z, - w paragrafie 4247 o kwot 17 174 z, - w paragrafie 4249 o kwot 3 031 z, - w paragrafie 4267 o kwot 197 z, - w paragrafie 4269 o kwot 35 z, - w paragrafie 4307 o kwot 55 809 z, - w paragrafie 4309 o kwot 9 849 z, - w paragrafie 4377 o kwot 99 z, - w paragrafie 4379 o kwot 17 z. 3.

1.Zacznik Nr 3 Limity wydatkw na wieloletnie przedsiwzicia planowane do poniesienia w 2011 roku do uchway Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budetu Gminy Opatw na 2011 rok z pniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak zacznik Nr 1 do niniejszej uchway.

2. Zacznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2011 rok do uchway Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budetu Gminy Opatw na 2011 rok z pniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak zacznik Nr 2 do niniejszej uchway. 4. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatw. 5. Uchwaa podlega ogoszeniu na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego.

6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Opatowie mgr Tomasz Staniek