Vous êtes sur la page 1sur 1

UCHWAANRXIII/132/11 RADYMIEJSKIEJWSZKLARSKIEJPORBIE zdnia30wrzenia2011r. wsprawieuchyleniauchwaynrXII/119/11RadyMiejskiejwSzklarskiejPorbiezdnia 2wrzenia2011r.wsprawieuchwaleniamiejscowegoplanuzagospodarowania przestrzennegodladziaeknr101/12,101/15,101/16obrb7pooonychprzyul. 1MajawSzklarskiejPorbie. Na podstawie art. 20 ust. 1ustawy zdnia 27 marca 2003 r.

oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U.z2003r.,Nr80,poz.717zezmianami)oraznapodstawieart.18ust.2pkt 5ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z2001r. Nr 142, poz.1591zezmianami),RadaMiejskawSzklarskiejPorbieuchwala,conastpuje: 1. UchylasiuchwanrXII/119/11RadyMiejskiejwSzklarskiejPorbiezdnia2wrzenia2011r. wsprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziaek nr 101/12, 101/15,101/16obrb7pooonychprzyul.1MajawSzklarskiejPorbie. 2. WykonanieuchwaypowierzasiBurmistrzowiSzklarskiejPorby. 3. Uchwaa wchodzi wycie wterminie 30 dni od daty jej ogoszenia wDzienniku Urzdowym WojewdztwaDolnolskiego.

PrzewodniczcyRady MiejskiejwSzklarskiej Porbie ZbigniewKubiela

Id:ZWHNOJVZOPYWBLKUFECIECQMS.Podpisany

Strona1