Vous êtes sur la page 1sur 1

ANEKS z dnia 5 grudnia 2008 r.

do porozumienia nr DOL/CW/15/2007 w sprawie powierzenia Gminie Legnica obowizku utrzymania grobw i cmentarzy wojennych pooonych na terenie Gminy Legnica, zawartego dnia 30 kwietnia 2007 r. we Wrocawiu pomidzy Wojewod Dolnolskim a Gmin Legnica. Strony porozumienia: Wojewoda Dolnolski Pan Rafa Jurkowlaniec i Gmina Legnica reprezentowana przez Pana Tadeusza Krzakowskiego Prezydenta Legnicy postanawiaj, co nastpuje: 1 Zgodnie z 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ /15/2007, Strony wprowadzaj nastpujce zmiany: 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowizek wynikajcy z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polegajcy na utrzymaniu Cmentarza onierzy Armii Radzieckiej znajdujcego si w Legnicy przy ul. Wrocawskiej. 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: przygotowanie uroczystego wygldu obiektu na: 9 maja Dzie Zwycistwa 1 listopada Wszystkich witych. 2 Pozostae postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ /15/2007 nie ulegaj zmianom. 3 Niniejszy aneks zosta sporzdzony w czterech jednobrzmicych egzemplarzach, po dwa dla kadej ze Stron.

PREZYDENT MIASTA TADEUSZ KRZAKOWSKI

WOJEWODA DOLNOLSKI RAFA JURKOWLANIEC