Vous êtes sur la page 1sur 7

172

Chæång 12: TÆÛ ÂÄÜNG ÂIÃÖU CHÈNH TÁÖN SÄÚ

I. KHAÏI NIÃM CHUNG:

Táön säú laì mäüt trong nhæîng tiãu chuáøn âãø âaïnh giaï cháút læåüng âiãûn nàng. Täúc âäü
quay vaì nàng suáút laìm viãûc cuía caïc âäüng cå âäöng bäü vaì khäng âäöng bäü phuû thuäüc vaìo táön
säú cuía doìng xoay chiãöu. Khi táön säú giaím thç nàng suáút cuía chuïng cuîng bë giaím tháúp. Táún
säú tàng cao dáùn âãún sæû tiãu hao nàng læåüng quaï mæïc. Do váûy vaì do mäüt säú nguyãn nhán
khaïc, táön säú luän âæåüc giæî åí âënh mæïc. Âäúi våïi hãû thäúng âiãûn Viãût nam, trë säú âënh mæïc
cuía táön säú âæåüc quy âënh laì 50Hz. Âäü lãûch cho pheïp khoíi trë säú âënh mæïc laì ± 0,1Hz.
Viãûc saín xuáút vaì tiãu thuû cäng suáút taïc duûng xaíy ra âäöng thåìi. Vç váûy trong chãú âäü
laìm viãûc bçnh thæåìng, cäng suáút PF do maïy phaït cuía caïc nhaì maïy âiãûn phaït ra phaíi bàòng
täøng cäng suáút do caïc phuû taíi tiãu thuû Ptt vaì cäng suáút täøn tháút Pth trãn âæåìng dáy truyãön
taíi vaì caïc pháön tæí khaïc cuía maûng âiãûn, nghéa laì tuán theo âiãöu kiãûn cán bàòng cäng suáút
taïc duûng :
PF = Ptt + Pth = PPT
våïi PPT - phuû taíi täøng cuía caïc maïy phaït.
Khi coï sæû cán bàòng cäng suáút thç táön säú âæåüc giæî khäng âäøi. Nhæng vaìo mäùi thåìi
âiãøm tuìy thuäüc säú læåüng häü tiãu thuû âæåüc näúi vaìo vaì taíi cuía chuïng, phuû taíi cuía hãû thäúng
âiãûn liãn tuûc thay âäøi laìm phaï huíy sæû cán bàòng cäng suáút vaì laìm táön säú luän biãún âäüng.
Âãø duy trç táön säú âënh mæïc trong hãû thäúng âiãûn yãu cáöu phaíi thay âäøi cäng suáút taïc duûng
mäüt caïch tæång æïng vaì këp thåìi.
Nhæ váûy váún âãö âiãöu chènh táön säú liãn quan chàût cheî våïi âiãöu chènh vaì phán phäúi
cäng suáút taïc duûng giæîa caïc täø maïy phaït vaì giæîa caïc nhaì maïy âiãûn. Táön säú âæåüc âiãöu
chènh bàòng caïch thay âäøi læåüng håi hoàûc næåïc âæa vaìo tuäúc-bin. Khi thay âäøi læåüng håi
hoàûc næåïc vaìo tuäúc-bin, cäng suáút taïc duûng cuía maïy phaït cuîng thay âäøi.

II. BÄÜ ÂIÃÖU CHÈNH TÄÚC ÂÄÜ QUAY TUÄÚC-BIN SÅ CÁÚP:

Vaìo thåìi kyì âáöu phaït triãøn hãû thäúng nàng læåüng, nhiãûm vuû duy trç táön säú âæåüc giao
cho bäü âiãöu chènh täúc âäü quay kiãøu ly tám âàût taûi tuäúc-bin cuía caïc nhaì maïy thuíy âiãûn vaì
nhaì maïy nhiãût âiãûn. Bäü âiãöu chènh naìy cuîng âæåüc goüi laì bäü âiãöu chènh så cáúp. Så âäö cáúu
truïc cuía mäüt trong nhæîng loaûi bäü âiãöu chènh så cáúp nhæ trãn hçnh 12.1.
Cå cáúu âo læåìng laì con làõc ly tám 1 quay cuìng våïi tuäúc-bin. Khi táön säú giaím, täúc âäü
quay cuía tuäúc-bin giaím, quaí cáöu cuía con làõc haû xuäúng vaì khåïp näúi cuía noï tæì vë trê A
chuyãøn âãún A1. Tay âoìn AC xoay quanh C laìm khåïp näúi B chuyãøn âãún vë trê B1, tay âoìn
GE quay quanh G laìm khåïp näúi E chuyãøn âãún vë trê E1 vaì piston bçnh 2 di chuyãøn xuäúng
dæåïi, dáöu aïp suáút cao âi vaìo phêa dæåïi piston bçnh 3, piston âæåüc náng lãn laìm tàng læåüng
håi (hoàûc næåïc) âi vaìo tuäúc-bin, khåïp näúi B chuyãøn âãún vë trê B1 vaì khi täúc âäü quay tàng
lãn, khåïp näúi tæì A1 chuyãøn âãún vë trê A2, âäöng thåìi tay âoìn AC xoay quanh C1 náng khåïp
näúi B vaì caïc âiãøm D, E vãö vë trê cuî laìm kên bçnh 3 vaì cháúm dæït quaï trçnh âiãöu chènh.
173

Hçnh 12.1: Så âäö nguyãn lê cáúu taûo vaì taïc âäüng


cuía bäü âiãöu chènh täúc âäü tuäúc-bin
Vë trê måïi cuía piston 3 vaì cuía khåïp näúi åí A2 tæång æïng våïi täúc âäü quay nhoí hån cuía
tuäúc-bin. Nhæ váûy táön säú khäng tråí vãö giaï trë ban âáöu. Bäü âiãöu chènh nhæ váûy goüi laì bäü
âiãöu chènh coï âàûc tênh phuû thuäüc.
Âãø khäi phuûc täúc âäü quay âënh mæïc, cuîng nhæ âãø âiãöu khiãøn tuäúc-bin bàòng tay
ngæåìi ta duìng cå cáúu 4, nhåì noï thay âäøi vë trê âiãøm G. Chàóng haûn nhæ khi dëch chuyãøn
âiãøm G lãn trãn, GE quay quanh D vaì haû piston 2 xuäúng, luïc naìy bçnh 3 tàng læåüng håi
(næåïc) vaìo tuäúc-bin vaì táön säú tàng lãn.
Coï thãø âiãöu khiãøn xa cå cáúu 4 nhåì âäüng cå 5.

III. ÂIÃÖU CHÈNH VAÌ PHÁN PHÄÚI CÄNG SUÁÚT TAÏC DUÛNG GIÆÎA CAÏC MAÏY
PHAÏT LAÌM VIÃÛC SONG SONG:

Bäü âiãöu chènh täúc âäü quay så cáúp, cuîng nhæ thiãút bë âiãöu chènh táön säú thæï cáúp (seî
xeït dæåïi âáy trong muûc IV) coï thãø coï 2 daûng âàûc tênh âiãöu chènh: âäüc láûp vaì phuû thuäüc.
Bäü âiãöu chènh coï âàûc tênh âäüc láûp duy trç täúc âäü quay n hay táön säú f cuía hãû thäúng
khäng âäøi khi phuû taíi cuía maïy phaït thay âäøi tæì khäng taíi âãún âënh mæïc. Nhæåüc âiãøm cuía
daûng âiãöu chènh naìy laì khäng thãø cho mäüt säú maïy phaït laìm viãûc song song vç sæû phán
phäúi phuû taíi giæîa chuïng khäng xaïc âënh. Nãúu 2 maïy phaït coï âàûc tênh âiãöu chènh âäüc láûp
laìm viãûc song song våïi nhau, thç åí táön säú âënh mæïc mäùi maïy seî coï mäüt phuû taíi nháút âënh
naìo âoï, coìn khi táön säú giaím xuäúng caí 2 bäü âiãöu chènh âãöu taïc âäüng tàng taíi cho maïy phaït
cuía mçnh nhàòm âãø khäi phuûc táön säú. Trong træåìng håüp naìy, caïc maïy phaït âæåüc tàng taíi
hoaìn toaìn tuìy tiãûn vaì tháûm chê mäüt maïy phaït coï bäü âiãöu chènh nhaûy hån seî nháûn hãút táút caí
pháön phuû taíi tàng thãm, coìn maïy phaït kia khäng âæåüc tàng taíi, hoàûc chè bàõt âáöu tàng taíi
174

khi naìo phuû taíi cuía maïy phaït thæï nháút âaût giaï trë cæûc âaûi maì táön säú váùn khäng âæåüc khäi
phuûc.
Viãûc aïp duûng bäü âiãöu chènh täúc âäü quay coï âàûc tênh phuû thuäüc cho caïc maïy phaït
laìm viãûc song song seî âaím baío sæû laìm viãûc äøn âënh cuía chuïng vaì sæû phán phäúi phuû taíi
âënh træåïc.
Hãû säú phuû thuäüc âàûc træng cho âäü däúc cuía âàûc tênh âiãöu chènh (hçnh 12.2):
∆f
s= = tgα (12.1)
∆P
biãøu diãùn hãû säú phuû thuäüc trong âån vë tæång âäúi (âäúi våïi táön säú âënh mæïc fâm vaì cäng
suáút âënh mæïc Pâm cuía maïy phaït), ta coï:
∆f
f âm ∆f Pâm
s∗ = = . (12.2)
∆P f âm ∆P
Pâm
∆f Pâm
hay : s% = . .100 (12.3)
f âm ∆P
Nãúu caïc maïy phaït laìm viãûc song song coï âàûc tênh âiãöu chènh phuû thuäüc thç âäü thay
âäøi cäng suáút taïc duûng täøng seî âæåüc phán phäúi giæîa chuïng tyí lãû nghëch våïi hãû säú phuû
thuäüc cuía mäùi maïy (hçnh 12.2).
Thay âäøi âäü däúc cuía âàûc tênh coï thãø âaím baío pháön âoïng goïp cáön thiãút cuía maïy phaït
trong viãûc âiãöu chènh phuû taíi cuía nhaì maïy âiãûn. Nhæåüc âiãøm cuía daûng âiãöu chènh theo
âàûc tênh phuû thuäüc laì khäng thãø duy trç khäng âäøi táön säú cuía hãû thäúng.

Hçnh 12.2 : Sæû phán phäúi cäng suáút taïc duûng giæîa caïc maïy phaït
laìm viãûc song song

IV. TÆÛ ÂÄÜNG GIAÍM TAÍI THEO TÁÖN SÄÚ (TGT):


IV.1. YÏ nghéa vaì caïc nguyãn tàõc chênh thæûc hiãûn TGT:
Khi xaíy ra sæû thiãúu huût cäng suáút taïc duûng laìm giaím tháúp táön säú trong hãû thäúng
âiãûn, nãúu coìn cäng suáút taïc duûng dæû træî thç hãû thäúng âiãöu chènh táön säú vaì cäng suáút âaî xeït
åí trãn seî hoaût âäüng âãø duy trç âæåüc mæïc táön säú âënh træåïc. Tuy nhiãn, sau khi huy âäüng
toaìn bäü cäng suáút taïc duûng dæû træî coï thãø coï trong hãû thäúng âiãûn nãúu táön säú váùn khäng
âæåüc khäi phuûc, thç biãûn phaïp duy nháút coï thãø aïp duûng luïc áúy laì càõt båït mäüt säú phuû taíi êt
175

quan troüng nháút. Thao taïc âoï âæåüc thæûc hiãûn nhåì mäüt thiãút bë tæû âäüng hoïa coï tãn goüi laì
THIÃÚT BË TÆÛ ÂÄÜNG GIAÍM TAÍI THEO TÁÖN SÄÚ (TGT). Cáön læu yï ràòng, taïc âäüng cuía TGT
luän luän liãn quan âãún nhæîng thiãût haûi vãö kinh tãú. Dáöu váûy, TGT váùn âæåüc aïp duûng räüng
raîi trong hãû thäúng âiãûn.
Mæïc âäü giaím tháúp táön säú khäng nhæîng phuû thuäüc vaìo læåüng cäng suáút thiãúu huût, maì
coìn phuû thuäüc vaìo tênh cháút cuía phuû taíi. Caïc duûng cuû chiãúu saïng vaì caïc thiãút bë khaïc coï
phuû taíi thuáön taïc duûng thuäüc vãö nhoïm caïc häü tiãu thuû coï cäng suáút tiãu thuû khäng phuû
thuäüc vaìo táön säú, khi táön säú giaím cäng suáút tiãu thuû váùn giæî khäng âäøi. Mäüt nhoïm caïc häü
tiãu thuû khaïc nhæ âäüng cå âiãûn xoay chiãöu coï cäng suáút tiãu thuû giaím khi táön säú giaím.
Phuû taíi cuía caïc häü tiãu thuû thuäüc nhoïm thæï 2 âæåüc coi laì coï khaí nàng tæû âiãöu chènh vç khi
táön säú giaím tháúp âäöng thåìi cäng suáút tiãu thuû cuía chuïng cuîng bë giaím xuäúng.
Khi thæûc hiãûn tæû âäüng giaím taíi theo táön säú cáön tênh âãún táút caí caïc træåìng håüp thæûc tãú
coï thãø dáùn âãún viãûc càõt sæû cäú cäng suáút phaït vaì phán chia hãû thäúng âiãûn thaình caïc pháön bë
thiãúu huût cäng suáút taïc duûng. Cäng suáút
thiãúu huût caìng låïn thç cäng suáút phuû taíi cáön
càõt ra caìng låïn. Âãø täøng cäng suáút phuû taíi
bë càõt ra do thiãút bë tæû âäüng giaím taíi theo
táön säú TGT gáön bàòng våïi cäng suáút taïc
duûng thiãúu huût, thiãút bë TGT cáön âæåüc thæûc
hiãûn âãø càõt taíi theo tæìng âåüt, táön säú khåíi
âäüng cuía mäùi âåüt càõt taíi laì khaïc nhau.
Hçnh 12.9 laì âæåìng cong biãùu diãùn
quaï trçnh thay âäøi táön säú khi âäüt ngäüt xuáút
hiãûn thiãúu huût cäng suáút taïc duûng. Nãúu
trong hãû thäúng khäng coï thiãút bë TGT, do
taïc duûng tæû âiãöu chènh cuía phuû taíi vaì taïc Hçnh 12.9 : Sæû thay âäøi táön säú
âäüng cuía bäü âiãöu chènh täúc âäü quay tuäúc- khi thiãúu huût cäng suáút taïc
bin nãn táön säú seî äøn âënh åí mäüt giaï trë xaïc duûng
láûp naìo âoï (âæåìng I). Âãø khäi phuûc táön säú I. khi khäng coï TGT II. khi coï TGT
vãö giaï trë âënh mæïc, cáön càõt taíi bàòng tay.
Quaï trçnh thay âäøi táön säú khi coï thiãút bë TGT seî diãùn ra theo âæåìng II. Giaí sæí thiãút
bë TGT coï 3 âåüt càõt taíi våïi táön säú khåíi âäüng cuía âåüt laì: 48; 47,5; 47 Hz. Khi táön säú
giaím xuäúng âãún 48Hz (âiãøm 1) thç âåüt 1 taïc âäüng càõt mäüt pháön phuû taíi, nhåì váûy giaím
âæåüc täúc âäü giaím tháúp táön säú. Khi táön säú tiãúp tuûc giaím xuäúng âãún 47,5Hz (âiãøm 2) thç âåüt
2 taïc âäüng càõt thãm mäüt säú phuû taíi, sæû thiãúu huût cäng suáút vaì täúc âäü giaím tháúp táön säú
âæåüc giaím nhiãöu hån. ÅÍ táön säú 47 Hz (âiãøm 3), âåüt 3 taïc âäüng càõt mäüt cäng suáút phuû taíi
khäng nhæîng âuí âãø cháúm dæït tçnh traûng giaím táön säú maì coìn âuí âãø khäi phuûc táön säú âãún
hay gáön âãún giaï trë âënh mæïc. Cáön læu yï laì nãúu læåüng cäng suáút thiãúu huût êt, thç coï thãø chè
coï âåüt 1 hoàûc chè coï âåüt 1 vaì âåüt 2 taïc âäüng.
Ngoaìi caïc âåüt taïc âäüng chênh, thiãút bë tæû âäüng giaím taíi theo táön säú cáön phaíi coï mäüt
âåüt taïc âäüng âàûc biãût âãø ngàn ngæìa hiãûn tæåüng “táön säú treo lå læíng”. Hiãûn tæåüng naìy coï
thãø sinh ra sau khi caïc âåüt chênh taïc âäüng nhæng táön säú váùn khäng tråí vãö giaï trë gáön âënh
mæïc maì duy trç åí mäüt giaï trë naìo âoï tháúp hån âënh mæïc. Táön säú khåíi âäüng cuía âåüt taïc
âäüng âàûc biãût vaìo khoaíng 47,5 âãún 48 Hz.
176

Taïc âäüng cuía thiãút bë TGT phaíi phäúi håüp våïi caïc loaûi thiãút bë tæû âäüng hoïa khaïc
trong hãû thäúng âiãûn. Vê duû nhæ, âãø thiãút bë TGT taïc âäüng coï kãút quaí, caïc häü tiãu thuû âaî bë
càõt ra khi táön säú giaím tháúp khäng âæåüc âoïng laûi båíi thiãút bë TÂL hoàûc TÂD.
IV.2. Ngàn ngæìa TGT taïc âäüng nháöm khi táön säú giaím ngàõn haûn:
Khi máút liãn laûc våïi hãû thäúng (càõt caí 2 âæåìng dáy näúi våïi hãû thäúng hoàûc càõt maïy
biãún aïp B1 trong så âäö hçnh 12.10), caïc häü tiãu thuû âiãûn näúi vaìo phán âoaûn I thanh goïp haû
aïp cuía traûm seî bë máút âiãûn. Sau mäüt thåìi gian ngàõn nhåì taïc âäüng cuía caïc thiãút bë tæû âäüng
hoïa nhæ TÂL âæåìng dáy hoàûc TÂD maïy càõt phán âoaûn, nguäön cung cáúp laûi âæåüc khäi
phuûc cho caïc häü tiãu thuû. Tuy nhiãn, trong khoaíng thåìi gian âoï caïc häü tiãu thuû cuía traûm
coï thãø bë càõt ra båíi taïc âäüng nháöm cuía thiãút bë TGT. Tçnh huäúng naìy xaíy ra laì do sau khi
máút nguäön cung cáúp, âiãûn aïp trãn thanh goïp traûm coï maïy buì âäöng bäü hoàûc âäüng cå khäng
bë máút ngay maì duy trç trong mäüt thåìi gian naìo âoï do quaïn tênh.
Caïc âäüng cå khäng âäöng bäü coï thãø duy
trç âiãûn aïp trãn thanh goïp traûm vaìo khoaíng
40 ÷ 50% âiãûn aïp âënh mæïc trong voìng 1
giáy, coìn maïy buì vaì âäüng cå âäöng bäü duy trç
âiãûn aïp cao hån trong khoaíng vaìi giáy. Täúc
âäü quay cuía caïc maïy buì vaì âäüng cå âäöng bäü
luïc naìy bë giaím tháúp, nãn táön säú cuía âiãûn aïp
duy trç cuîng bë giaím xuäúng vaì TGT näúi vaìo
âiãûn aïp âoï coï thãø taïc âäüng nháöm càõt caïc häü
tiãu thuû træåïc khi TÂL vaì TÂD këp taïc âäüng.
Thæûc tãú âãø ngàn ngæìa taïc âäüng nháöm
trong træåìng håüp naìy, ngæåìi ta âàût mäüt bäü
khoïa liãn âäüng vaìo så âäö thiãút bë TGT. Råle
táön säú Rf (hçnh 12.10) cuía thiãút bë TGT seî bë
khäúng chãú taïc âäüng båíi råle âënh hæåïng cäng
suáút taïc duûng RW (laìm nhiãûm vuû cuía bäü
khoïa liãn âäüng). Khi coìn liãn laûc våïi hãû
thäúng, traûm seî tiãu thuû cäng suáút taïc duûng vaì Hçnh 12.10 : Ngàn ngæìa taïc âäüng
råle RW cho pheïp thiãút bë TGT laìm viãûc khi nháö m cuía TGT khi caïc häü tiãu thuû
cáön thiãút. Sau khi máút nguäön cung cáúp, seî taûm thåìi bë máút âiãûn
khäng coï cäng suáút taïc duûng âi qua maïy
biãún aïp
hoàûc cäng suáút taïc duûng seî hæåïng vãö phêa thanh goïp cao aïp cuía traûm, råle RW khoïa råle
Rf vaì ngàn ngæìa taïc âäüng nháöm cuía thiãút bë TGT.
Khi khäng âàût bäü khoïa liãn âäüng, ngæåìi ta cuîng coï thãø sæía chæîa taïc âäüng nháöm cuía
thiãút bë TGT bàòng caïch aïp duûng biãûn phaïp TÂL sau taïc âäüng cuía TGT.

IV.3. Tæû âäüng âoïng tråí laûi sau TGT (TÂLT):

Thiãút bë tæû âäüng âoïng tråí laûi theo táön säú (TÂLT) laì thiãút bë tæû âäüng hoïa cáön thiãút âãø
tàng nhanh täúc âäü khäi phuûc nguäön cung cáúp cho caïc phuû taíi âaî bë càõt ra do thiãút bë TGT.
177

Thiãút bë TÂLT taïc âäüng åí táön säú 49,5 ÷ 50 Hz, cuîng âæåüc thæûc hiãûn bao gäöm mäüt säú
âåüt, thåìi gian taïc âäüng cuía âåüt âáöu tiãn khoaíng 10 âãún 20 sec. Khoaíng thåìi gian nhoí nháút
giæîa caïc âåüt kãö nhau laì 5 sec. Cäng suáút phuû taíi cuía caïc âåüt TÂLT thæåìng âæåüc phán chia
âäöng âãöu. Thæï tæû âoïng caïc phuû taíi bàòng thiãút bë TÂLT ngæåüc våïi thæï tæû càõt caïc phuû taíi do
taïc âäüng cuía thiãút bë TGT.
Âãø ngàn ngæìa khaí nàng táön säú giaím tháúp tråí laûi sau khi thiãút bë TÂLT laìm viãûc (coï
thãø laìm cho thiãút bë TGT khåíi âäüng mäüt láön næîa), trong så âäö TÂLT cáön phaíi âaím baío
chè taïc âäüng mäüt láön. Cuîng cáön phaíi loaûi træì khaí nàng chuyãøn maûch caïc häü tiãu thuû sang
mäüt nguäön cung cáúp khaïc nhåì thiãút bë TÂD sau khi chuïng âaî bë càõt ra båíi thiãút bë TGT,
âäöng thåìi khi táön säú khäi phuûc cáön phaíi âoïng tråí laûi nhæîng häü tiãu thuû âoï nhanh nháút coï
thãø âæåüc.
Hçnh 12.11 laì så âäö mäüt âåüt TGT coï keìm TÂLT. Trong så âäö sæí duûng mäüt råle táön
säú Rf coï táön säú khåíi âäüng tæû âäüng thay âäøi.

Hçnh 12.11 : Så âäö kãút håüp thiãút bë TGT vaì TÂLT

Khi táön säú f giaím âãún giaï trë táön säú khåíi âäüng cuía råle Rf (tæång æïng våïi trë säú âàût
cuía thiãút bë TGT), tiãúp âiãøm cuía Rf kheïp laûi, råle 1RT bàõt âáöu tênh thåìi gian, sau khoaíng
thåìi gian t1RT caïc råle 1RG, 2RG taïc âäüng càõt båït mäüt säú phuû taíi. Tiãúp âiãøm 1RG4 âoïng
laìm cho bäü pháûn âo læåìng cuía råle táön säú Rf coï giaï trë âàût tæång æïng våïi táön säú khåíi âäüng
cuía thiãút bë TÂLT. Luïc naìy tiãúp âiãøm cuía råle Rf chè måí ra khi táön säú cuía hãû thäúng khäi
phuûc âãún trë säú âàût måïi vaìo khoaíng 49,5 ÷ 50 Hz. Tiãúp âiãøm 1RG2 âoïng maûch cuäün dáy
råle 3RG, tiãúp âiãøm 3RG1 âoïng laûi âãø tæû giæî, tiãúp âiãøm 3RG2 âoïng laûi nhæng råle 2RT
luïc naìy chæa taïc âäüng âæåüc do tiãúp âiãøm 1RG3 âaî måí.
178

Khi táön säú khäi phuûc tråí laûi giaï trë âënh mæïc hoàûc gáön âënh mæïc, tiãúp âiãøm Rf vaì sau
âoï tiãúp âiãøm 1RT måíra. Caïc råle trung gian 1RG vaì 2RG tråí vãö, tiãúp âiãøm 1RG3 âoïng
laìm cho råle 2RT khåíi âäüng, sau mäüt thåìi gian tiãúp âiãøm 2RT2 âoïng maûch cuäün dáy råle
trung gian 4RG. Tiãúp âiãøm 4RG1 âoïng laûi âãø tæû giæî, tiãúp âiãøm 4RG2 vaì 4RG3 âoïng âæa
xung âi âoïng maïy càõt cuía caïc häü tiãu thuû âaî bë càõt ra båíi thiãút bë TGT.
Så âäö seî tråí vãö traûng thaïi ban âáöu sau khi tiãúp âiãøm 2RT3 âoïng laûi. Råle 3RG tråí vãö
vaì måí tiãúp âiãøm 3RG2 trong maûch cuäün dáy råle 2RT. Caïc råle tên hiãûu 1Th vaì 2Th âãø
baïo tên hiãûu vãö traûng thaïi khåíi âäüng cuía thiãút bë TGT vaì TÂLT.