Vous êtes sur la page 1sur 73

Chng 1

0I0I hIE0 Phk0 NEN 8P88

MUC TIEU

Sau khi ket thuc Chng 1, ngi hoc co the:
1. Truy xuat tap tin d lieu co san dung phan mem SPSS trong Windows
2. Liet ke cac bien trong tap tin d lieu va cac nhan cua chung
3. Nhan biet thang o cua cac bien trong tap tin
4. Phan biet cac bien o lng theo thang nh tnh hay nh lng
5. Hieu s khac biet gia nhng gia tr khuyet c ngi s dung nh ngha va
nhng gia tr khuyet cua he thong.


NOI DUNG

Khi o ng chng trnh SPSS
Truy xuat tap tin d lieu co san
Nhan dien cac thang o
Ket thuc SPSS
Bai tap Chng 1


Thi lng: 1 tiet


1
kk0| 000y ck000y tr|0k 8P88
Trong Windows 95 hoac Windows 98, Start Program SPSS 7.5 for Windows
Hnh 1: Man hnh chnh cua SPSS
(a) (b)

2
(c)(d)(e) (f)
Hnh 2: Cac chc nang chnh cua SPSS
r0 x0zt tzp t|0 00 ||00 c0 sz0
[MENU] File Open Ca so Open File Quest92.sav OpenHnh 3: Ca so cac
tap tin d lieu
3


Hnh 4: Bang d lieu tap tin quest92.sav
Xem thong tin cac bien, [MENU] Utilities Variables employ
Hnh 5: Cac ac tnh cua bien employ
0kz0 0|00 czc tkz0y 004

Hnh 6: Thong tin ve cac bien pulse, relig, weight, trnsport, tvhours, va enjoy


k0t tk0c 8P88
[MENU] File Exit SPSS


8z| tzp 0k000y 1


Chng 2
khk0 8k Phk0 Ph0I 00k N0 8IE0 000

MUC TIEU

Sau khi hoan tat Chng 2, ngi hoc co the:
1. Quyet nh chon cac o th, bang thch hp hay cac thong ke tom lc cho bien
c ch nh, da tren ban chat cua bien (nh tnh hay nh lng)
2. Dung SPSS e tao
Bang tan suat
Bieu o thanh
Lc o tan suat
Bieu o than va la
Bieu o xac suat chuan
Thong ke tom lc
Bieu o hop

NOI DUNG

Bien nh tnh
Bien nh l ng
Lc o tan suat
Bieu o than & la
Bieu o thong ke tom lc & bieu o hop
Bieu o xac suat chuan
Bai tap Chng 2


THI LNG: 01 tiet

1Hnh 1: Man hnh chnh cua tap tin Quest92.sav
8|00 0|0k t|0k
Khao sat bien expext1 bang cach:
[MENU] Statistics
Summarize FrequencyHnh 2: Cach khao sat tan suat cho bien nh tnh

Sau khi nhap Frequencies, ca so man hnh xuat hien:


2
Hnh 3: Ca so tan suat

Trong o cha cac bien, nhap vao bien expect1 chuyen sang Variables
OKHnh 4: Ca so tan suat cho bien
expect1Hnh 5: Ket qua Output tom tat
bien expext13
Bar Chart
Expected performance in statistics exam
don't know
credit or above
pass comf ortably
just pass
F
r
e
q
u
e
n
c
y
100
80
60
40
20
0
Tao bieu o thanh di dang o th, chung ta co the:
[MENU] Statistics Summarize Frequency Charts Bar chart(s)
Continue OK

Hnh 6: Bieu o thanh
the hien ky vong vt
qua ky thi cua nhng
ngi ap ng


Hnh 7: Cay Carousel cho phe p
chon la cac phan Output khac
nhau


Co the huy bo bang cach anh dau phan muon bo roi nhan phm Delete


4
respondents age
50,0
47,5
45,0
42,5
40,0
37,5
35,0
32,5
30,0
27,5
25,0
22,5
20,0
17,5
Histogram
F
r
e
q
u
e
n
c
y
100
80
60
40
20
0
Std. Dev = 9,15
Mean = 27,6
N = 202,00
8|00 0|0k |000y
l00c 00 tz0 s0zt
Khao sat bien age bang cach: [MENU] Statistics Summarize Frequency
Trong o cha cac bien, nhap vao bien age chuyen sang Variables OK
Hnh 8: Ca so tan suat cho bien
age[MENU] Statistics Summarize Frequency Charts Histogram &
Normal curve Continue OK
Hnh 9: o th histogram
cuabien age

e sa oi tuy chon cho o th, nhap up vao vung bieu o thanh:


5

Hnh 10: Man hnh edit
cho bieu o thanh

[MENU] Chart Axis Interval OK

Hnh 11: La chon truc


Hnh 12: Hop thoai truc hoanh
[Interval Axis] Custom Define

Hnh 13: Hop thoai nh ngha lai khoang cho
truc hoanh


6
respondents age
50,0 46,0 42,0 38,0 34,0 30,0 26,0 22,0 18,0
Histogram
F
r
e
q
u
e
n
c
y
60
50
40
30
20
10
0
Std. Dev = 9,15
Mean = 27,6
N = 202,00
Sa lai o rong khoang (Interval
width) la 4, va Minimum la 16 &
Maximum 52. Sau o nhap ContinueHnh 14: o th histogram sa oi
cuabien age

8|00 00 tkz0 & |z
[MENU] Statistics
Explore chon bien age
nhap chuyen
age Dependent List
OK


Hnh 15: Hop thoai
Explore cho bien ageHnh 16: Bieu
o than & la
cho bien age


respondents age Stem-and-Leaf Plot

Frequency Stem & Leaf

45,00 1 . 9999999999999999999999&
57,00 2 . 000000000000011111222333344
29,00 2 . 555667788999
23,00 3 . 00111223334
17,00 3 . 5566889&
17,00 4 . 01123444
12,00 4 . 5566&
2,00 5 . &

Stem width: 10
Each leaf: 2 case(s)

7
8|00 00 tk00y k0 t0N |00c & 0|00 00 k0pHnh 17: Bieu o hop cho
bien age


8|00 00 xzc s0zt ck0z0

[MENU] Statistics Explore
chon bien age nhap
chuyen age Dependent List
Plots

Hnh 18: Hop thoai Plots


[Plots] Normality plots with tests Continue OK


8
Normal Q-Q Plot of respondents age
Observed Value
60 50 40 30 20 10 0
E
x
p
e
c
t
e
d

N
o
r
m
a
l
3
2
1
0
-1
-2
-3

Hnh 19: Bieu o xac suat chuan cua bien age


8z| tzp 0k000y Z

Chng 3
k0 kP I0 00 lIE0 IE00MUC TIEU

Sau khi hoan tat Chng 4, ngi hoc co the:
1. Nhap tap d lieu vao tap tin d lieu cua SPSS
2. Chon ten thch hp cho cac bien va nhap chung vao tap tin d lieu
3. Tao nhan cho bien va nhan cho gia tr
4. nh ngha gia tr khuyet cho moi bien
5. Lu tr tap tin d lieu tren a cha d lieuNOI DUNG

Ma hoa, tao va at ten bien
Tao kieu bien chung (Template)
Tao Template
S dung Template a c nh ngha
Bai tap Chng 3


THI LNG: 01 tiet

1
Nz k0z, tz0 vz 0zt t00 0|00
Bang 1: D lieu thc a
oi tng Gii tnh Tuoi Thu nhap hang thang
(1000)
Trnh o
van hoa
1 Nam 37 303 3
2 Nam 20 222 2
3 N 45 252 2
4 Nam - 141 1
5 N 60 352 2M tap tin d lieu
mi:
MENU File
New Data
Hnh 1: Man hnh
d lieu trong
SPSS

Nhap var00001, sau o:
MENU Data Define Variable

Trong o Variable Name go vao
Doituong


Hnh 2: nh ngha mot bien d lieu2

Tai hop thoai Define
Variable nhap vao Type


Hnh 3: nh ngha kieu
bienTai hop thoai Define
Variable nhap vao Labels

Value: 1
Value Label: Nam

Hnh 4: nh ngha nhan
bien

Tai hop thoai Define Variable nhap
vao Missing Values

Nhap vao Discrete missing values,
va go gia tr 9Hnh 5: nh ngha gia tr khuyet


z0 k|00 0|00 ck00y (0Np|zt0)

3Rat khong
ong y
Khong
ong y
Khong
y kien
ong
y
Rat
ong y
Ban co ngh rang quang cao lam
phien ngi xem?
1 2 3 4 5
Ban co cho rang quang cao cung
cap thong tin cho ngi xem?
1 2 3 4 5
Ban co cho rang quang cao cung
cap thong tin sai cho ngi xem?
1 2 3 4 5
z0 0Np|zt0
Trong SPSS, m [MENU] Data Template

Hnh 6: nh ngha mot
TenplateTrong hop thoai Template nhap
vao Define
Hnh 7: Hop thoai Template


Trong hop thoai Template nhap
vao TypeHnh 8: nh ngha kieu cho Template


4
Trong hop thoai Template nhap vao Value Labels

Value: 1
Value Label: rat khong dong y

Hnh 9: nh ngha cac gia tr nhan

Trong hop thoai Template nhap vao Missing Values

Nhap vao Discrete missing values, va go gia tr 9

Hnh 10: nh ngha gia tr khuyet


Trong hop thoai Template nhap vao Name go vao LIKERT AddHnh 11: at ten cho Template


80 000y 0Np|zt0 0z 000c 0|0k 0yk|z


[MENU] Data Template LIKERT


Hnh 12: Chon Template a nh ngha

Chon cot bien muon nh ngha, sau o:
[MENU] Data Template LIKERT OK
Hnh 13: Gan Template vao bien
8z| tzp 0k000y 8


Chng 4
000 Q0k0 N0I Q0k0 hE 0I0k 0k0 8IE0

MUC TIEU

Sau khi hoan tat chng nay, ngi hoc co the:
1. Quyet nh nhng o th, bang va nhng tr thong ke tom lc thch hp e khao
sat quan he gia hai bien, da tren ban chat cua cac bien (nh tch hay nh
lng)
2. S dung SPSS e tao ra
Bang cheo (crosstabulations)
Bieu o phan tan (scatter plots)
Bieu o hop cho cac nhom con (boxplots for subgroup)
Bang tr trung bnh va o lech chuan (table of means and standard deviations)
Thong ke
2

He so tng quan Pearsonr
Kiem nh t nhom oc lap va kiem nh t mau oi/lien quan
Phan tch phng sai mot yeu to (One-way ANOVA) va Phan tch phng sai
lap mot yeu to (Single Factor repeated measures ANOVA)
Phan tch phng sai nhan to (Factorial Analysis of Variance)
3. Viet bao cao ngan gon ve quan he gia hai bien trong mau, da tren s chon la
o th, bang, va nhng tr thong ke tng ng c liet ke tren.
4. Kiem nh y ngha cua mau va viet ket luan tng ng
5. Them vao bien nh tnh bo sung nh mot bien ieu khien, va thao luan nhng
quan he c tm thay trong mau.

NOI DUNG

Moi quan he gia cac bien nh tnh
Moi quan he gia cac bien nh l ng
Moi quan he gia bien nh lng va bien nh tnh
Phan tch phng sai co tha so
Bai tap chng 4

THI LNG: 01 tiet

1
N0| q0z0 k0 y|0z czc 0|00 0|0k t|0k
N0 tz N0| q0z0 k0 y|0z kz| 0|00 0|0k t|0k

M tap tin quest92.sav


MENU Statistics
Summarize CrosstabsHnh 1: Thc hien lenh
Crosstabs
Chon expext1 Chuyen vao
hop Row(s)
Chon sex Chuyen vao hop
Column
Nhap OK


Hnh 2: Hop thoai Crosstabs
Bang 1: Crosstabs gia bien expect1 va bien sex

2


Co the la chon % cho Total hoac cho tng dong (row) hay tng cot (column)

Trong hop thoai Crosstabs Cells
Chon Row hoac Column ContinueHnh 3: Hop thoai cells cua Crosstabs
Trong hop thoai Crosstabs
Statistics Chon Phi
and Cramers V Continue


Hnh 4: Hop thoai Statistics
cua CrosstabsBang 2: Cac tr thong ke cua Crosstabs
6 36 42
3,0% 18,3% 21,3%
19 75 94
9,6% 38,1% 47,7%
19 30 49
9,6% 15,2% 24,9%
12 12
6,1% 6,1%
44 153 197
22,3% 77,7% 100,0%
just pass
pass comfortably
credit or above
don't know
Expected
performance in
statistics exam
Total
male female
sex of respondent
Total
Expected performance in statistics exam * sex of respondent Crosstabulation

3
,25588 .00486
,25588 .00486
197
Phi
Cramer's V
Nominal by Nominal
N of Valid Cases
Value Approx. Sig.
Symmetric Measures
Not assuming the null hypothesis.
a.
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
b.


0r0sstz0s 0z 0|00 (kz 0r0sstz0s 0k|00 |0p)


MENU Statistics Summarize
Crosstabs

Chon expext1 Chuyen vao hop
Row(s)
Chon sex Chuyen vao hop
Column
Chon country Chuyen vao hop
Layer 1 of 1

Hnh 5: Crosstabs a bienBang 3: Kiem Chi-square cho cac bien nh tnh
12,899
a
3 ,005
14,744 3 ,002
1,579 1 ,209
197
Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Chi-Square Tests
1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,68.
a.
4
Bang 4: Crosstabs a bien
5 32 37
3,0% 19,5% 22,6%
17 63 80
10,4% 38,4% 48,8%
15 20 35
9,1% 12,2% 21,3%
12 12
7,3% 7,3%
37 127 164
22,6% 77,4% 100,0%
1 4 5
3,0% 12,1% 15,2%
2 12 14
6,1% 36,4% 42,4%
4 10 14
12,1% 30,3% 42,4%
7 26 33
21,2% 78,8% 100,0%
just pass
pass comfortably
credit or above
don't know
Expected
performance in
statistics exam
Total
just pass
pass comfortably
credit or above
Expected
performance in
statistics exam
Total
country of
birth
Australia
2
male female
sex of respondent
Total
Expected performance in statistics exam * sex of respondent * country of birth Crosstabulation


Bang 5: Thong ke Crosstabs a bien
,288 ,004
,288 ,004
164
,161 ,651
,161 ,651
33
Phi
Cramer's V
Nominal by Nominal
N of Valid Cases
Phi
Cramer's V
Nominal by Nominal
N of Valid Cases
country of
birth
Australia
2
Value
Approx.
Sig.
Symmetric Measures
Not assuming the null hypothesis.
a.
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
b.


k|0N 0|0k 0yk|z c0z N0| q0z0 k0 Nz0

Trong hop thoai Crosstabs Statistics Chon Chi-Square Continue
5
Hnh 6: Hop thoai Chi-square


Bang 6: Crosstabs va kiem Chi-square cho cac bien nh tnh
21 14 7 42
10,7% 7,1% 3,6% 21,3%
55 26 13 94
27,9% 13,2% 6,6% 47,7%
21 20 8 49
10,7% 10,2% 4,1% 24,9%
10 2 12
5,1% 1,0% 6,1%
107 62 28 197
54,3% 31,5% 14,2% 100,0%
just pass
pass comfortably
credit or above
don't know
Expected
performance in
statistics exam
Total
fulltime parttime
single
subj
enrolment status
Total
Expected performance in statistics exam * enrolment status Crosstabulation

8,216
a
6 ,223
9,806 6 ,133
,610 1 ,435
197
Pearson
Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Chi-Square Tests
2 cells (16,7%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is 1,71.
a.

N0| q0z0 k0 y|0z czc 0|00 0|0k |000y
N0 tz N0| q0z0 k0 y|0z kz| 0|00 0|0k |000y 0|00 00 pkz0 tz0


6

MENU Graph Scatter

Hnh 7: Hop thoai Scatter plotNhap Define chuyen Weight
sang Y Axis va Height sang X AxisHnh 8: Hop Simple Scatterplot

height in cm
200 190 180 170 160 150
w
e
i
g
h
t

i
n

k
g
110
100
90
80
70
60
50
40

Hnh 9: Bieu o phan tan gia chieu cao va can nang

7

Lu y: Hng (Direct), Dang (Form), va Mc o (Strength)
h000y
- Co mot moi quan he thuan gia chieu cao va can nang
- Chieu cao ln co lien he vi can nang
- Khi ngi ta cao hn ho se nang hn
- Ngi cao hn co xu hng nang hn

0z0y

Ve lai o th bang cach nhap up vao bieu o va dung thanh menu ve o th
Hnh 10: Thanh menu e sa oi o th

MENU Chart Option
Hnh 11: Hop thoai Scatter
OptionsNhap Total va Fit Options
Linear RegressionHnh 12: Hop thoai Fit line
(Gan ket ng cong vao
bieu o)Tiep tuc Continue OK, tren bieu o se xuat hien ng hoi qui tuyen tnh

8
height in cm
200 190 180 170 160 150
w
e
i
g
h
t

i
n

k
g
110
100
90
80
70
60
50
40

Hnh 13: Bieu o hoi qui tuyen tnh gia chieu cao va can nang

N0c 00

MENU Statistics
Regression Linear
Linear Regression

Hnh 14: Hop thoai
Linear Regression

Chuyen Weight vao hop Dependent va Height vao hop Independent, sau o nhap
Statistics va chon Descriptives (thong ke mo ta) va Model Fit9Hnh 15: Hop thoai
thong so thong ke cua
Linear Regression


61,69 11,58 192
167,95 9,25 192
weight in kg
height in cm
Mean
Std.
Deviation N
Descriptive Statistics

1,000 ,668
,668 1,000
, ,000
,000 ,
192 192
192 192
weight in kg
height in cm
weight in kg
height in cm
weight in kg
height in cm
Pearson
Correlation
Sig.
(1-tailed)
N
weight in
kg
height in
cm
Correlations


11421,743 1 11421,743 153,116 ,000
a
14173,127 190 74,595
25594,870 191
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
ANOVA
b
Predictors: (Constant), height in cm
a.
Dependent Variable: weight in kg
b.


10
,668
a
,446 ,443 8,64
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Model Summary
Predictors: (Constant), height in cm
a.


-78,656 11,359 -6,924 ,000
,836 ,068 ,668 12,374 ,000
(Constant)
height in cm
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Coefficients
a
Dependent Variable: weight in kg
a.

Hnh 16: Cac ket qua thong ke Linear Regression

k0N 0|00 0|00 kk|00 0|0k t|0k

MENU Graph Scatter
Define chuyen sex vao hop Set
Makers by OK

Hnh 17: Them bien ieu khien


Sau o vao Scatter Options e
a them ng hoi qui vao bieu
o

Hnh 18: Hop thoai Scatter
Options

11
height in cm
200 190 180 170 160 150
w
e
i
g
h
t

i
n

k
g
110
100
90
80
70
60
50
40
sex of respondent
female
Rsq = 0,1739
male
Rsq = 0,2214


Hnh 19: Bieu o phan tan gia Chieu cao va Can nang cho Nam va N

k|0N 0|0k 0yk|z c0z N0| q0z0 k0 Nz0
Phan tch cac ket qua co c t Hnh 16 chung ta co the rut ra mot vai ket luan:
Co mot quan he tuyen tnh dng gia chieu cao va can nang trong tong the
Nhng thong ke hoi qui cho thay he so R
2
= 0,446, tc 50% s bien thien cua can
nang c giai thch bi s bien thien cua chieu cao
Mc y ngha p < 0,0005 quan he tuyen tnh co y ngha thong ke

N0| q0z0 k0 y|0z 0|00 0|0k |000y vz 0|00 0|0k t|0k
N0 tz N0| q0z0 k0
MENU Statistics
Summarize Explore
Chuyen React vao hop
Dependent List va firstb
vao hop Factor List


Hnh 20: Hop thoai mo ta
moi quan he12
116 84 N =
is respondent first born?
no yes
d
o
m

h
a
n
d

r
e
a
c
t
i
o
n

t
i
m
e
30
20
10
0
102
108 86
105

Hnh 21: Bieu o hop mo ta anh hng cua firstb len react

MENU Statistics
Compare Means
MeansHnh 22: Hop thoai
Compare Means


dom hand reaction time
17,21
84
3,33
16,31
116
3,55
16,69
200
3,48
Mean
N
Std. Deviation
Mean
N
Std. Deviation
Mean
N
Std. Deviation
yes
no
Total

Hnh 23: Thong so thong ke mo ta anh hng cua firstb len react


13
k0N 0|00 0|00 kk|00 0|0k t|0k
MENU Statistics Compare Means Means
Chuyen React vao hop Dependent List va firstb vao
hop Factor List
Nhap Next va chuyen sex vao Layer 2 of 2 cua hop
Independent List
Hnh 24: Them bien ieu khien nh tnh
dom hand reaction time
16,20
20
2,59
17,53
64
3,49
17,21
84
3,33
16,64
25
3,23
16,20
90
3,66
16,30
115
3,56
Mean
N
Std. Deviation
Mean
N
Std. Deviation
Mean
N
Std. Deviation
Mean
N
Std. Deviation
Mean
N
Std. Deviation
Mean
N
Std. Deviation
male
female
Total
male
female
Total
yes
no

Hnh 25: Thong so thong ke mo ta a nh hng cua sex va first len react
k|0N 0|0k 0yk|z c0z N0| q0z0 k0 tr00y Nz0 I000p00000t-8zNp|0 t t0st
MENU Statistics Compare
Means Independent-Sample t
test
Chuyen react vao hop Test
Variable(s) va firstb vao hop
Grouping Variable

Hnh 26: Hop thoai Independent
Sample t test


14
Trong hop thoai Independent-Sample t test,
nhap Define Groups
Group 1: 1
Group 2: 2

Hnh 27: Hop thoai Define Groups

Tiep tuc nhap Continue va sau o bam OK
84 17,21 3,33 ,36
116 16,31 3,55 ,33
is respondent
first born?
yes
no
dom hand
reaction time
N Mean
Std.
Deviation
Std. Error
Mean
Group Statistics

,956 ,329 1,824 198 ,070 ,90 ,50 -7,33E-02 1,88
1,842 185,1 ,067 ,90 ,49 -6,40E-02 1,87
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
dom hand
reaction
time
F Sig.
Levene's Test for
Equality of Variances
t df
Sig.
(2-tailed)
Mean
Difference
Std. Error
Difference Lower Upper
95% Confidence
Interval of the Mean
t-test for Equality of Means
Independent Samples Test

Hnh 28: Thong so kiem nh

MENU Statistics
Summarize ExploreHnh 29: Hop thoai
Explore


Trong hop thoai Explore, nhap vao Plots Normality plots with tests Continue
OK, bieu o sau xuat hien:


15
Normal Q-Q Plot of dom hand reaction time
For FIRSTB= yes
Observed Value
30 20 10 0
E
x
p
e
c
t
e
d

N
o
r
m
a
l
3
2
1
0
-1
-2
-3


Normal Q-Q Plot of dom hand reaction time
For FIRSTB= no
Observed Value
30 20 10 0
E
x
p
e
c
t
e
d

N
o
r
m
a
l
3
2
1
0
-1
-2
-3


Hnh 30: Bieu o phan phoi chuan cua react theo firstb
k|0N 0|0k N0| q0z0 k0 Nz0 pkz0 t|ck pk000y sz| N0t 00 t0

MENU Statistics Compare
Means One-way ANOVA
Hnh 31: Hop thoai phng sai
mot yeu to

16

Hnh 32: Cac tuy chon mo ta cua phan
tch phng sai mot nhan to

36 75,89 8,10 1,35 73,15 78,63
24 72,04 7,90 1,61 68,70 75,38
30 71,10 8,32 1,52 67,99 74,21
57 70,58 10,79 1,43 67,72 73,44
147 72,22 9,41 ,78 70,69 73,76
rarely or never
once a fortnight
once a week
more than weekly
Total
pulse rate
(beats/min)
N Mean
Std.
Deviation Std. Error
Lower
Bound
Upper
Bound
95% Confidence
Interval for Mean
does subject participate in sport?

2,152 3 143 ,096
pulse rate
(beats/min)
Levene
Statistic df1 df2 Sig.
Test of Homogeneity of Variances

676,483 3 225,494 2,632 ,052
12251,109 143 85,672
12927,592 146
Between Groups
Within Groups
Total
pulse rate
(beats/min)
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
ANOVA

Hnh 33: Thong so thong ke cua phan tch phng sai mot yeu to

Cac gia nh trong phan tch phng sai mot yeu to giong nh trong kiem nh t test
1. Cac quan sat phai oc lap
2. Bien phu thuoc phai thang o khoang
3. Cac tong the c s phai phan bo chuan
4. Moi tong the c s phai co cung phng sai

k|0N 0|0k t tr00y czc Nz0 c0 ||00 q0z0
MENU Statistics Compare Means Paired-Sample T Test
Chon Pulse va Plusexer thanh Curent Selection

17
Chuyen cap bien nay vao
Paire Variable va OK
Hnh 34: Hop thoai kiem
nh t trong mau lien quan70,87 30 11,48 2,10
97,7667 30 12,3111 2,2477
pulse rate (beats/min)
pulse rate after exercise
Mean N
Std.
Deviation
Std. Error
Mean
Paired Samples Statistics

30 ,830 ,000
pulse rate (beats/min) &
pulse rate after exercise
N Correlation Sig.
Paired Samples Correlations


-26,90 6,9845 1,2752 -29,5080 -24,2920 ** 29 ,000
pulse rate (beats/min) -
pulse rate after exercise
Mean
Std.
Deviation
Std. Error
Mean Lower Upper
95% Confidence
nterval of the Difference
Paired Differences
t df
Sig.
(2-tailed)
Paired Samples Test
Hnh 35: Ket qua kiem nh t

Nhng gia thiet cho kiem nh t cho nhng mau lien quan nhau la tng t nhng
gia thiet oi vi kiem nh t nhng nhom oc lap:
1. Nhng oi tng oc lap vi nhau
2. Bien phu thuoc c o theo thang o khoang cach
3. So iem khac nhau c phan bo chuan trong tong the18
Pkz0 t|ck pk000y sz| Nz0 ||00 q0z0
MENU Statistics GLM Linear Model
Repeated Measures
Within-Subject Factor Name: exercise
Number of Levels: 3
Hnh 36: Hop thoai nh ngha Reapeted
Measures

Nhap Define
Chuyen ba ten bien
pulse, pulsexer,
pulsevig vao hop
Within-Subjects
VariablesHnh 37: Hop thoai
Reapeted MeasuresTrong hop thoai GLM,
nhap Options
Chon Estimates of effect
size
Hnh 38: Hop thoai
Options cua GLM

19
,985 912,415
b
2,000 28,000 ,000 ,985 1824,830 1,000
,015 912,415
b
2,000 28,000 ,000 ,985 1824,830 1,000
65,173 912,415
b
2,000 28,000 ,000 ,985 1824,830 1,000
65,173 912,415
b
2,000 28,000 ,000 ,985 1824,830 1,000
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Effect
EXERCISE
Value F
Hypothesis
df Error df Sig.
Eta
Squared
Noncent.
Parameter
Observed
Power
a
Multivariate Tests
c
Computed using alpha = ,05
a.
Exact statistic
b.
Design: Intercept
Within Subjects Design: EXERCISE
c.Measure: MEASURE_1
,842 4,801 2 ,091 ,864 ,914 ,500
Within
Subjects
Effect
EXERCISE
Mauchly's
W
Approx.
Chi-Square df Sig. Greenhouse-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound
Epsilon
a
Mauchly's Test of Sphericity
b
Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent
variables is proportional to an identity matrix.
May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests
are displayed in the layers (by default) of the Tests of Within Subjects Effects table.
a.
Design: Intercept
Within Subjects Design: EXERCISE
b.

Measure: MEASURE_1
Sphericity Assumed
47920,200 2 23960,1 1083 ,000 ,974 2166,082 1,000
1283,133 58 22,123
Source
EXERCISE
Error(EXERCISE)
Type III
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
Eta
Squared
Noncent.
Parameter
Observed
Power
a
Tests of Within-Subjects Effects
Computed using alpha = ,05
a.

Measure: MEASURE_1
47883,750 1 47883,7 1690 ,000 ,983 1689,843 1,000
36,450 1 36,450 2,291 ,141 ,073 2,291 ,310
821,750 29 28,336
461,383 29 15,910
Transformed
Variable
EXERCISE_1
EXERCISE_2
EXERCISE_1
EXERCISE_2
Source
EXERCISE
Error(EXERCISE)
Type III
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
Eta
Squared
Noncent.
Parameter
Observed
Power
a
Tests of Within-Subjects Contrasts
Computed using alpha = ,05
a.

20
Measure: MEASURE_1
Transformed Variable: Average
876160,0 1 876160,0 2109 ,000 ,986 2108,834 1,000
12048,667 29 415,471
Source
Intercept
Error
Type III
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
Eta
Squared
Noncent.
Parameter
Observed
Power
a
Tests of Between-Subjects Effects
Computed using alpha = ,05
a.

Hnh 39: Ket qua thong ke GLM ANOVA

Pkz0 t|ck pk000y sz| c0 tk0z s0
MENU Graph Line
Hnh 40: Hop thoai Line Charts
Sau o chon Multiple
Define
Chuyen React vao hop
Variable
Chuyen sex vao hop
Category Axis va
firstb vao Define
Lines by

Hnh 41: Hop thoai
Multiple Line
21
sex of respondent
female male
M
e
a
n

d
o
m

h
a
n
d

r
e
a
c
t
i
o
n

t
i
m
e
17,8
17,6
17,4
17,2
17,0
16,8
16,6
16,4
16,2
16,0
is respondent first
yes
no

Hnh 42: o th tac ong qua lai gia react va firstb theo sex


MENU Statistics General
Linear Model Simple Factorial
Chuyen react vao hop Dependent
Chuyen sex vao hop Factor
Thc hien tng t cho firstb
Hnh 43: Hop thoai Simple
Factorial ANOVA
Nhap Define Range
Min: 0
Max: 1
Nhap Continue
Hnh 44: Hop thoai khoang (max, min)

22
Sau o nhap Options
ExperimentalHnh 45: Hop thoai Options cua
phan tch ANOVA
44,882 2 22,441 1,874 ,156
3,918 1 3,918 ,327 ,568
41,562 1 41,562 3,470 ,064
26,875 1 26,875 2,244 ,136
71,758 3 23,919 1,997 ,116
2335,298 195 11,976
2407,055 198 12,157
(Combined)
sex of respondent
is respondent first
born?
Main Effects
sex of respondent * is
respondent first born?
2-Way Interactions
Model
Residual
Total
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
Experimental Method
dom hand reaction time
a
dom hand reaction time by sex of respondent, is respondent first born?
a.

Hnh 46: Ket qua phan tch ANOVA

8z| tzp ck000y 4


Chng 5
80z 00| vz 0k00 l0c 00 l|00MUC TIEU

Sau khi hoan tat chng nay, ngi hoc co the
1. Thay oi s ma hoa bien hien co
2. Tao nhng bien mi khong co ieu kien ngha la cac gia tr c tnh
theo cung mot cach cho tat ca cac oi tng
3. Tao bien mi ma nhng gia tr c cho vao bien mi phu thuoc vao mot
vai ieu kien


NOI DUNG

Chon d lieu
Mau ngau nhien
Chon nhng tap con ch nh
Ma hoa lai bien
Tao cac bien mi
Tao cac bien thoa ieu kien
Bai tap chng 5THI LNG: 01 tiet

1
0k00 00 ||00
Nz0 0yz0 0k|00


M tap tin d lieu quest92.sav, MENU Data Select Cases
Hnh 1: Hop thoai Select
Cases


Nhap vao Random sample of Cases
Sample Continue

Hnh 2: Hop thoai Random Sample2


Hnh 3: Cac trng hp a c la chon ngau nhien

0k00 0k00y tzp c00 ck| 0|0k

M tap tin d lieu quest92.sav
M tap tin d lieu quest92.sav,
MENU Data Select
Cases

Hnh 4: Hop thoai Select
Cases
3
Tiep tuc nhap
[If condition is
satified] va [If]Hnh 5: Hop
thoai IfSau o chuyen bien sex hop thoai If va
gan sex = 0 (ieu kien chon tat ca cac
trng hp la nam)

Tiep tuc nhap continue OK
Hnh 6: La chon tat ca cac trng hp
nam
Nz k0z |z| 0|00
M tap tin quest92.sav, MENU Transform Recode Into Different
Variables


4Hnh 7: Hop thoai
Recode into
Different
Variables

Chuyen enstat vao hop Input Variable Output Variable

Name: fulltime
Label: Is the subject full time?

Sau o nhap vao
Change

Va Old and New
Values

Missing Sysmis
1 1
2 thru 3 0
Hnh 8: Hop thoai ma
hoa lai bien


z0 czc 0|00 N0|
M tap tin quest92.sav, MENU Transform Compute


5

Target Variable: spare
Numeric Expression:
169 - tvhours emphrs

Hnh 9: Hop thoai tao
bien miHnh 10: S dung cac ham e bien
oi
Hnh 11: Hop thoai
bieu thc ieu kien
z0 czc 0|00 tk0z 0|00 k|00
Xem phan tren8z| tzp ck000y

Chng 6
K|tN l|| |1 l||tl rt t K|1t ||tl
|1 l| ||| t1 |1| l1 l|t


MUC TIEU

Trong chng nay, chung ta se xem xet ky hn viec kiem nh cac gia thiet ve s
phan biet. Sau khi khao sat xong chng nay, ngi hoc co the nam vng cac khai
niem lien quan en:
1. The nao la kiem nh gia thiet. Phan biet gia tong the va mau, cac thc o o
tap trung va o phan tan. Phan phoi cua mau.
2. Khao sat cac ac tnh cua mau oc lap va mau la quan sat cap
3. Cach kiem nh T vi cac mau oc lap (Independent-Sample T Test) va kiem
nh T vi cac mau la quan sat cap (Paired-sample T Test).

NOI DUNG

KIE M NH GIA THIET
Mau va tong the
Phan phoi mau
Phan phoi cua trung bnh mau
KIE M NH T HAI MAU
Kiem nh hai pha va mot pha
MAU OC LAP VA MAU LA QUAN SAT CAP
PHAN TCH D LIEU QUAN SAT CAP
TOM TAT KIEM NH GIA THIET
TAM QUAN TRO NG CUA CAC GIA NH
THC HIEN KIEM NH T VI CAC MAU OC LAP
BAI TAP CHNG 6


THI LNG: 01 tiet
kIEN 0|0h 0Ik hIE
MENU Statistics
Compare means
Independent-Sample T Test
Chuyen qc sang hop Test
Variables
Chuyen sex sang hop Grouping
Variable


Hnh 1: Kiem nh tren hai
tong the oc lap


Nhap Define Groups
Group 1: 0
Group 2: 1
Nhap Continue va OK
Hnh 2: nh ngha cac nhom


82 4,68 1,68 ,19
118 3,71 1,67 ,15
GIOI TINH
NU
NAM
Dependent
variables
QUANG
CAO
N Mean
Std.
Deviation
Std. Error
Mean
Group Statistics

198 ,000 ,97 ,24 ,50 1,45
174 ,000 ,97 ,24 ,49 1,45
Assumptions
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Dependent
variables
QUANG
CAO
df
Sig.
(2-tailed)
Mean
Difference
Std. Error
Difference Lower Upper
95% Confidence
Interval of the Mean
t-test for Equality of Means
Independent Samples Test

Hnh 3: anh gia tam quan trong cua quang cao bi hai nhom n va nam
Nz0 vz t00y tk0
Tong the la toan bo cac s vat hoac phan t can nghien cu ve mot thuoc tnh hay
ac trng nao o.
Mau la tap hp cac phan t c chon ra t tong the e nghien cu va phan tch
thuoc tnh hoac ac trng ang quan tam.
va : trung bnh va phng sai tong the
X va S
2
: trung bnh va phng sai mau

Pkz0 pk0| Nz0
Pkz0 pk0| c0z tr00y 0|0k Nz0
kIEN 0|0h hkI Nk0
M tap tin Pair-t.sav
Bien mlnam: mc lng nam
Bien mlnu: mc lng n
Hnh 4: Tap tin d lieu Pair-t.savMENU Statistics
Compare means
Paired-Sample T Test

Chuyen cap bien
mlnam & mlnu sang
hop Paired Variables

Hnh 5: Hop thoai
kiem nh T hai mau


264,38 8 26,80 9,48
249,63 8 29,68 10,49
Variables
muc luong nam
muc luong nu
Mean N
Std.
Deviation
Std. Error
Mean
Paired Samples Statistics14,75 18,63 -,82 30,32 2,239 7 ,060
Pairs
muc luong nam
- muc luong nu
Mean
Std.
Deviation Lower Upper
95% Confidence
Interval of the Difference
Paired Differences
t df
Sig.
(2-tailed)
Paired Samples Test

Hnh 6: Kiem nh thong ke hai mau (mc y ngha 95%)
k|0N 0|0k kz| pk|z vz N0t pk|z
Nk0 000 lkP k Nk0 lk Q0k0 8k 0kP
Mau tng cap (pair-samples designs): khi moi oi tng nhom nay co mot oi
tng tng tng xng nhom kia.
Mau oc lap (independent-samples designs): khong co quan sat theo tng cap, tat
ca cac quan sat la oc lap
Phk0 0h 00 lIE0 Q0k0 8k 0kP

MENU Statistics Compare means
Paired-Sample T Test
Chuyen cap bien mlnam & mlnu sang
hop Paired Variables
Mc y ngha: 90%

Hnh 7: Hop thoai Options cua kiem nh quan sat cap
264,38 8 26,80 9,48
249,63 8 29,68 10,49
Variables
muc luong nam
muc luong nu
Mean N
Std.
Deviation
Std. Error
Mean
Paired Samples Statistics

14,75 18,63 2,27 27,23 2,24 7 ,060
Pairs
muc luong nam -
muc luong nu
Mean
Std.
Deviation Lower Upper
90% Confidence
Interval of the Difference
Paired Differences
t df
Sig.
(2-tailed)
Paired Samples Test

Hnh 8: Kiem nh thong ke hai mau (mc y ngha 90%)

0N k kIEN 0|0h 0Ik hIE

Cac bc kiem nh co the c tom tat nh sau:
1. Thiet lap mot gia thiet khong (null hypothesis)
2. Chon mot kiem nh thong ke e anh gia gia thiet khong (T Test)
3. Tnh toan ai lng thong ke dung e kiem nh cua mau
4. Khi gia thiet khong c chap nhan xac suat tng ng
5. Neu mc y ngha nho bac bo gia thiet khong
kN Q0k0 000 00k 0k0 0Ik 0|0h

Gia nh can c a ra khi:
Kiem nh thong ke cho mot gia thiet nao o
Xac nh phan phoi mau
h00 hIE0 kIEN 0|0h 0I 0k0 Nk0 000 lkP


MENU Statistics Compare
Mean Independent-Sample T Test
Chuyen q4i sang hop Test Variable(s)
Chuyen sex sang hop Grouping
Variable


Hnh 9: Hop thoai kiem nh T vi
cac mau oc lap


Trong hop thoai Independent-Sample T Test, nhap
Define

Group 1: 0
Group 2: 1
Hnh 10: Hop thoai xac nh nhom cho bien so

Trong hop thoai Independent-Sample
T Test, nhap Options

Hnh 11: Hop thoai la chon cua
kiem nh t cac mau quan sat cap

,034 ,855 2,475 198 ,014 ,70 ,14 1,26
2,451 168,4 ,015 ,70 ,14 1,26
Assumptions
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Dependent
variables
word of
mouth
F Sig.
Test for Equality
of Variances
t df
Sig.
(2-tailed)
Mean
Difference Lower Upper
95% Confidence
Interval of the Mean
t-test for Equality of Means
Statistics
Independent Samples Test82 4,07 2,03 ,22
118 3,37 1,93 ,18
GIOI TINH
NU
NAM
Dependent
variables
word of
mouth
N Mean
Std.
Deviation
Std. Error
Mean
Group Statistics

Hnh 12: Ket qua kiem nh tho ng ke cac mau quan sat cap


8kI kP 0h0000 8

Chng 7
Phan Tch Phng Sai Mot Yeu To
One-Way ANOVA


MUC TIEU

Trong cac chng 4 va 6 khi thao luan ve moi quan he gia cac bien, chung ta a
khao sat s bo ve cac loai kiem nh n gian va phan tch phng sai mot yeu to.
Tuy vay, chung ta co the i sau hn tren mot vai kha canh khac cua loai phan tch
nay va chng 7 se giup chung ta tm hieu ieu o. Cac muc tieu co the nham ti:
- Tm hieu ve gia thiet H
0

- Y ngha cua kiem nh Levene
- Kiem nh thong ke F trong ANOVA
- ng dung cua cac thu tuc so sanh boi
- Ky thuat thc hien mot phan tch ANOVA


NOI DUNG

Tham do d lieu
Kiem nh gia thiet khong (Null Hypothesis)
Trung bnh mau va khoang tin cay
Kiem nh Levene
Phan tch mc o bien thien cua thong tin
Cac thu tuc so sanh boi
Thc hien phan tch phng sai mot yeu
Bai tap chng 7


THI LNG: 01 tiet
kzN 00 00 ||00
Gia s so lieu thu thap ve mc tieu thu xang nh Bang 1. Tap tin anova1.sav
Bang 1: D lieu mc tieu thu xang (km/l) cua 3 loai xe
Xe A Xe B Xe C
22,2 24,6 22,7
19,9 23,1 21,9
20,3 22 23,3
21,4 23,5 24,1
21,2 23,6 22,1
21 22,1 23,4
20,3 23,5


M tap tin anova1.sav

Hnh 1: Man hnh SPSS tap tin anova1.sav

MENU Statistics
Summarize Explore

Chuyen ttxang sang hop
Dependent List
Chuyen Loaixe sang hop
Factor List

Hnh 2: Hop thoai
Explore


k|0N 0|0k y|z tk|0t kk00y (00|| hp0tk0s|s)

H
0
: tr trung bnh cua cac tong the bang nhau
H
1
: co t nhat mot tr trung bnh khac vi nhng tr con lai

Cac gia nh can thiet e phan tch phng sai
- Moi nhom la mot mau ngau nhien oc lap c rut ra t cac tong the co phan
phoi chuan
- Phng sai cac tong the bang nhau
6 7 7 N =
loai xe
xe C xe B xe A
t
i
e
u

t
h
u

x
a
n
g

(
k
m

/

l
i
t
)
25
24
23
22
21
20
19

Hnh 3: Bieu o hop mc tieu thu xang cua ba loai xe

r00y 0|0k Nz0 vz kk0z0y t|0 cz
MENU Statistics Summarize Explore
7 20,90 ,792 ,299 20,168 21,632 19,9 22,2
7 23,20 ,909 ,344 22,359 24,041 22,0 24,6
6 22,92 ,840 ,343 22,035 23,798 21,9 24,1
20 22,31 1,336 ,299 21,685 22,935 19,9 24,6
Groups
xe A
xe B
xe C
Total
loai
xe
Dependent
Variable
tieu thu xang
(km / lit)
N Mean
Std.
Deviation Std. Error
Lower
Bound
Upper
Bound
95% Confidence
Interval for Mean
Minimum Maximum
Descriptives

Bang 2: Cac tr trung bnh cua mau va khoang tin cay

k|0N 0|0k l0v000
H
0
: cac quan sat c chon t tong the co phng sai bang nhau.
H
1
: co s khac biet ve phng sai cua cac tong the quan sat

MENU Statistics Compare means
One-way ANOVA Options
Nhap vao Homogenety-of-variance

Hnh 4: Chon la kiem nh Levene,036 2 17 ,965
Dependent Variables
tieu thu xang (km / lit)
Levene
Statistic df1 df2 Sig.
Test of Homogeneity of Variances

Hnh 5: Kiem nh phng sai bang nhau Levene

Pkz0 t|ck N0c 00 0|00 tk|00 c0z tk00y t|0
21,670 2 10,835 15,038 ,000
12,248 17 ,720
33,918 19
Source
Between Groups
Within Groups
Total
Dependent
Variable
tieu thu
xang (km /
lit)
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
ANOVA

Bang 3: Phan tch phng sai mot yeu to
(i) Mc o bien thien gia cac nhom
(ii) Mc o bien thien trong noi bo cac nhom
(iii) Kiem nh thong ke F
(iv) a thc, mc o, va cac he so.
(v) Cac kiem nh so sanh boi
0zc tk0 t0c s0 sz0k 00|

MENU Statistics
Compare Means
One-Way ANOVA
Trong hop thoai One-
Way ANOVA, nhap
Post Hoc
Hnh 6: Cac thu tuc so
sanh boi


Dependent Variable: tieu thu xang (km / lit)
Bonferroni
-2,300* ,454 ,000 -3,505 -1,095
-2,017* ,472 ,002 -3,270 -,763
2,300* ,454 ,000 1,095 3,505
,283 ,472 1,000 -,970 1,537
2,017* ,472 ,002 ,763 3,270
-,283 ,472 1,000 -1,537 ,970
(J) loai xe
xe B
xe C
xe A
xe C
xe A
xe B
(I) loai xe
xe A
xe B
xe C
Mean
Difference
(I-J) Std. Error Sig.
Lower
Bound
Upper
Bound
95% Confidence
Interval
Multiple Comparisons
The mean difference is significant at the .05 level.
*.

Bang 4: So sanh boi Bonferroni

k0c k|00 pkz0 t|ck pk000y sz| N0t 00
MENU Statistics General Linear
Models Simple Factorial ANOVA
Chuyen ttxang sang hop Dependent List
Chuyen loaixe sang hop Factor(s)

Trong hop Simple Fatorial ANOVA,
nhap Define Range


Hnh 7: Hop thoai Simple Factorial
ANOVA
Minimum: 1
Maximum: 3

Hnh 8: Hop thoai nh ngha cac nhom yeu to
8z| tzp ck000y 7

Chng 8
Phan Tch Phng Sai
Analysis Of Variance


MUC TIEU

Trong chng trc, chung ta a biet la thu tuc phan tch phng sai c dung e
kiem nh xem co s ton tai s khac nhau ve tr trung bnh cua mot bien nh lng
nao o gia cac nhom c phan theo mot bien nh tnh trong mot tong the hay
am ong ang nghien cu. Hay noi cach khac, bien nh lng ang xem xet co b
anh hng bi bien nh tnh dung e phan loai cac n v trong tong the. Sau khi
hoc xong chng nay, ngi hoc co the nam c cac kien thc nen tang ve phan
tch phng sai:
Da vao cac mo ta thong ke ve cac bien phu thuoc trong mau e d bao hanh vi
cua chung trong tong the
Giai thch y ngha kiem nh cua cac anh hng chnh
Giai thch y ngha kiem nh cac anh hng tac ong qua lai gia cac bien oc
lap va bien ngoai lai
Y ngha cua cac chon la


NOI DUNG

Cac Thong Ke Mo Ta
Phan tch phng sai
Xac nh pham vi trong ANOVA yeu to n gian
Cac la chon cho ANOVA nhieu yeu to n gian
Bai tap chng 8


THI LNG: 01 tiet

1
Gia s chung ta co bang d lieu nh Bang 1
Bang 1: Cac quan sat mau ve mc tieu thu xang cua 3 loai xe lai bi 45 ngi
thuoc 5 nhom lai xe khac nhau
Loai Loai xe
Ngi lai Xe X Xe Y Xe Z
1 25,0 25,4 25,2 24,0 24,4 23,9 25,9 25,8 25,4
2 24,8 24,8 24,5 23,5 23,8 23,8 25,2 25,0 25,4
3 26,1 26,3 26,2 24,6 24,9 24,9 25,7 25,9 25,5
4 24,1 24,4 24,4 23,9 24,0 23,8 24,0 23,6 23,5
5 24,0 23,6 24,1 24,4 24,4 24,1 25,1 25,2 25,3
0zc k00y k0 N0 z
Bang 2Thong ke tieu thu xang theo loai xe
Case Summaries
tieu thu xang (km/lit) Mean N
xe X 24,860 15
xe Y 24,160 15
xe Z 25,100 15
Total 24,707 45

Bang 3: Thong ke tieu thu xang theo nhom ngi lai
Case Summaries
tieu thu xang (km/lit) Mean N
1 25,000 9
2 24,533 9
3 25,567 9
4 23,967 9
5 24,467 9
Total 24,707 45
Bang 4: Thong ke tieu thu xang theo loai xe va theo nhom ngi
Case Summaries xe X xe Y xe Z Tong
tieu thu xang (km/lit) Mean N Mean N Mean N Mean N
1 25,200 3 24,100 3 25,700 3 25,000 9
2 24,700 3 23,700 3 25,200 3 24,533 9
3 26,200 3 24,800 3 25,700 3 25,567 9
4 24,300 3 23,900 3 23,700 3 23,967 9
5 23,900 3 24,300 3 25,200 3 24,467 9
Total 24,860 15 24,160 15 25,100 15 24,707 45

2
Pkz0 t|ck pk000y sz|
MENU Statistics General Linear
Models Simple Factorial ANOVA

Chuyen ttxang sang hop Dependent
Chuyen loaixe va nguoi sang hop
Factor(s)Hnh 1: Hop thoai phan tch phng sai
yeu to n gian


Izc 0|0k pkzN v| tr00y k00k 00 t0 000 y|z0
Pham vi bao gom 3 loai xe X, Y, Z
Minimum: 1
Maximum: 3

Hnh 2: Xac nh pham vi cho cac loai xe

Pham vi bao gom 5 nhom lai xe
Minimum: 1
Maximum: 5
Hnh 3: Xac nh pham vi cho cac nhom lai xe

0zc |0z ck00 ck0 k00k 0k|00
00 t0 000 y|z0

Phng phap (Method)
n nhat (Unique)
Th bac (Hierarchical)
Thc nghiem (Experimental)


Hnh 4: Chon la nhieu yeu to3

20,304 6 3,384 87,517 ,000
7,156 2 3,578 92,534 ,000
13,148 4 3,287 85,009 ,000
6,604 8 ,826 21,349 ,000
26,908 14 1,922 49,707 ,000
1,160 30 .039
28,068 44 ,638
Source
(Combined)
loaixe
loai nguoi lai
Main Effects
loaixe * loai
nguoi lai
2-Way Interactions
Model
Residual
Total
Dependent
variables
tieu thu
xang
(km/lit)
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
Unique Method
ANOVA
a,b
tieu thu xang (km/lit) by loaixe, loai nguoi lai
a.
All effects entered simultaneously
b.

Hnh 5: Ket qua phan tch ANOVA vi phng phap n nhat


Cac bien ngoai lai hay hiep bien (Enter Covariates)
Trc hieu ng (Before effects)
ong hieu ng (With effects)
Sau hieu ng (After effects)

Cac thong ke (Statistics)
Trung bnh va so trng hp (Mean and counts)
He so (Covariate coeffinients)
MCA (Multiple classification analysis)
Tng tac toi a (Maximum interaction)
5-way, 4-way, 3-way, 2-way, none8z| tzp ck000y 8

Chng 9&10
Hoi Qui Tuyen Tnh Boi
Multiple Linear Regression

MUC TIEU

Trong chng trc chung ta a xem xet cach thc s dung phan tch phng sai e
khao sat anh hng cua mot hay nhieu bien phan loai hay bien nh tnh oi vi s
thay oi cua mot bien nh lng he qua. Nhng trong thc te, chung ta thng gap
nhieu tnh huong phai o lng anh hng hay lien he gia mot hay nhieu bien nh
lng nay vi mot hay nhieu bien nh lng khac. Trong chng 9&10 chung ta se
khao sat moi lien he nay. Sau khi hoc xong chng nay, ngi hoc co the nam c
cac khai niem ve:
Moi quan he tuyen tnh gia hai hay nhieu bien
Y ngha he so tng quan tuyen tnh
Kiem nh gia thiet ve he so tng quan
Cach thc hien o lng tng quan tuyen tnh
Phan tch hoi qui tuyen tnh boi
Lap mo hnh tuyen tnh va la chon cac bien

NOI DUNG

o lng tng quan tuyen tnh
Tham do moi quan he
He so tng quan tuyen tnh
Kiem nh gia thiet ve he so tng quan
Hoi qui tuyen tnh boi
Hoi qui tuyen tnh
Ma tran tng quan
He so hoi qui tng phan
Xac nh cac bien quan trong
Xay dng mo hnh
Cac thu tuc chon bien
Ve o th hoi qui tuyen tnh
Bai tap chng 9 & 10

THI LNG: 02 tiet

1
00 |000y t000y q0z0 t000 t|0k
kzN 00 N0| q0z0 k0
MENU Graphs Scatter
Chon o Simple, sau o nhap Define
Hnh 1: nh ngha loai o th phan tanTrong hop thoai Simple Scatterplot

Chuyen doanhso sang hop Y Axis
Chuyen chaohang sang hop X Axis


Hnh 2: Hop thoai o th phan tan

Chi phi chao hang (trd)
180 160 140 120 100 80 60 40
D
o
a
n
h

s
o

b
a
n

(
t
r
d
)
2000
1800
1600
1400
1200
1000

Hnh 3: o th phan tan cua doanh so ban theo chi ph ban hang

h0 s0 t000y q0z0 t000 t|0k
1,000 ,782** ,905**
,782** 1,000 ,480
,905** ,480 1,000
Variables
Doanh so ban (trd)
Chi phi quang cao (trd)
Chi phi chao hang (trd)
Pearson
Correlation
Doanh so ban
(trd)
Chi phi quang
cao (trd)
Chi phi chao
hang (trd)
Correlations
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
**.2
MENU Statistics Correlate
Bivariate

Chuyen doanhso sang hop Variables
Chuyen quangcao sang hop Variables
Chuyen chaohang sang hop Variables

Chon Pearson trong Correlation
Coefficients

Hnh 4: Hop thoai he so tng quan


k|0N 0|0k y|z tk|0t v0 k0 s0 t000y q0z0
Trong hop thoai Bivariate Correlations, chon Spearman
1,000 ,814** ,822**
,814** 1,000 ,395
,822** ,395 1,000
, ,001 ,001
,001 , ,204
,001 ,204 ,
12
Spearman's
Doanh so ban (trd)
Chi phi quang cao (trd)
Chi phi chao hang (trd)
Doanh so ban (trd)
Chi phi quang cao (trd)
Chi phi chao hang (trd)
Doanh so ban (trd)
Correlation
Coefficient
Sig.
(2-tailed)
N
Doanh
so ban
Chi phi
quang cao
Chi phi
chao hang)
Correlations
Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).
**.

Hnh 5: Ket qua thong ke kiem nh gia thiet ve he so tng quan

h0| q0| t000 t|0k 00|
h0| q0| t000 t|0k
Xem lai chng 4
Nz trz0 t000y q0z0
M file mregress.sav

MENU Statistics Correlate
Chuyen maluc, may, nang, ttxang
sang hop Variables


3

1,000 ,752** ,786** -,788**
,752** 1,000 ,802** -,681**
,786** ,802** 1,000 -,858**
-,788** -,681** -,858** 1,000
Variables
cong suat dong co (HP)
so may (cylinder)
trong luong xe (kg)
muc tieu thu xang
(km/lit)
Pearson
Correlation
cong suat
dong co (HP)
so may
(cylinder)
trong luong
xe (kg)
tieu thu
xang (km/lit)
Correlations
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
**.

Hnh 6: Ma tran tng quan

h0 s0 k0| q0| t00y pkz0
MENU Statistics
Regression Linear

Chuyen bien phu thuoc ttxang
sang hop Dependent
Chuyen cac bien oc lap lit,
maluc, may, nang sang hop
Independent(s)

Hnh 7: Hop thoai hoi qui
tuyen tnh

491,837 4 122,959 39,078 ,000
a
141,592 45 3,146
633,429 49
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
ANOVA
b
Predictors: (Constant), trong luong xe (kg), cong suat dong co (HP), so may
(cylinder), dung tich dong co (lit)
a.
Dependent Variable: muc tieu thu xang (km/lit)
b.

Hnh 8: Cac thong so thong ke cua phng trnh va bang phan tch phng sai

4
26.23351 2.31905 11.312 .00000
-.04586 .88190 .06336 .20230 .84059
-.04586 .01648 -.34765 -2.783 .00784
.24400 .53627 .10020 .45499 .65130
-.00910 .00219 -.72244 -4.161 .00014
Variables
(Constant)
dung tich dong co (lit)
cong suat dong co (HP)
so may (cylinder)
trong luong xe (kg)
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Coefficients
a
Dependent Variable: muc tieu thu xang (km/lit)
a.

Hnh 9: Cac thong so thong ke cua tng bien trong phng trnh
Izc 0|0k czc 0|00 q0z0 tr00y
He so beta
He so tng quan tng phan va tng quan rieng
382,696 1 382,696 73,263 ,000
a
250,733 48 5,224
633,429 49
397,003 2 198,501 39,461 ,000
b
236,426 47 5,030
633,429 49
467,463 3 155,821 43,188 ,000
c
165,966 46 3,608
633,429 49
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Model
1
2
3
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
ANOVA
d
Predictors: (Constant), dung tich dong co (lit)
a.
Predictors: (Constant), dung tich dong co (lit), so may (cylinder)
b.
Predictors: (Constant), dung tich dong co (lit), so may (cylinder), trong luong xe (kg)
c.
Dependent Variable: muc tieu thu xang (km/lit)
d.

Hnh 10: Thay oi cua R
2

Iz 000y N0 k|0k
a vao va bo ra cac bien
Trong hop thoai Linear Regression
Chuyen bien phu thuoc ttxang sang hop Dependent
Chuyen cac bien oc lap lit sang hop Independent
Nhap Next chuyen sang Block 2 of 2
Chuyen cac bien oc lap may sang hop Independent

5
,777
a
,604 ,596 ,604 73,263 1 48 ,000
,858
b
,736 ,725 ,132 23,604 1 47 ,000
Model
step 1
step 2
R R Square
Adjusted
R Square
R Square
Change
F
Change df1 df2
Sig. F
Change
Change Statistics
Model Summary
Predictors: (Constant), dung tich dong co (lit)
a.
Predictors: (Constant), dung tich dong co (lit), trong luong xe (kg)
b.

Hnh 11: Them mot bien vao phng trnh
So lng bien oc lap toi u
,777
a
,604 ,596 ,604 73,263 1 48 ,000
,858
b
,736 ,725 ,132 23,604 1 47 ,000
,881
c
,775 ,761 ,039 7,977 1 46 ,007
,881
d
,776 ,757 ,001 ,207 1 45 ,651
Variables
Lit
Nang
Maluc
May
R R Square
Adjusted
R Square
R Square
Change
F
Change df1 df2
Sig. F
Change
Change Statistics
Model Summary
Predictors: (Constant), dung tich dong co (lit)
a.
Predictors: (Constant), dung tich dong co (lit), trong luong xe (kg)
b.
Predictors: (Constant), dung tich dong co (lit), trong luong xe (kg), cong suat dong co
(HP)
c.
Predictors: (Constant), dung tich dong co (lit), trong luong xe (kg), cong suat dong co
(HP), so may (cylinder)
d.

Hnh 12: Tat ca cac bien c a vao phng trnh
0zc tk0 t0c ck00 0|00
Phng phap a vao dan (forward selection)
,858 ,736 ,731 ,736 134,095 1 48 ,000
,878 ,770 ,761 ,034 6,939 1 47 ,011
,881 ,776 ,762 ,006 1,224 1 46 ,274
,881 ,776 ,757 ,000 ,041 1 45 ,841
Model
1
2
3
4
R R Square
Adjusted
R Square
R Square
Change
F
Change df1 df2
Sig. F
Change
Change Statistics
Model Summary


6
1,000 -,858 -,788 -,681 -,777
-,858 1,000 ,786 ,802 ,901
-,788 ,786 1,000 ,752 ,818
-,681 ,802 ,752 1,000 ,941
-,777 ,901 ,818 ,941 1,000
Pearson Correlation
muc tieu thu xang (km/lit)
trong luong xe (kg)
cong suat dong co (HP)
so may (cylinder)
dung tich dong co (lit)
muc tieu
thu xang
(km/lit)
trong
luong xe
(kg)
cong suat
dong co
(HP)
so may
(cylinder)
dung tich
dong
co (lit)
Correlations

Hnh 13: Cac thong ke tom tat trong la chon dan
25.8285 1,176 21,965 ,000
-.0108 ,001 -,858 -11,580 ,000
Variables
(Constant)
trong luong xe (kg)
Model
step 1
B Std. Error Beta t Sig.
Coefficients
a
Dependent Variable: muc tieu thu xang (km/lit)
a.

-.2977 -2.6341 .0114 -.3587
.0207 .1651 .8695 .0241
-.0228 -.1320 .8955 -.0193
cong suat dong co (HP)
so may (cylinder)
dung tich dong co (lit)
Model
step 1
Beta In t Sig.
Partial
Correlation
Excluded Variables

Hnh 14: Tnh trang cac bien bc th nhat
25.7783 1,109 23,235 ,000
-.0079 ,001 -,624 -5,523 ,000
-.0393 ,015 -,298 -2,634 ,011
Variables
(Constant)
trong luong xe (kg)
cong suat dong co (HP)
Model
step 2
B Std. Error Beta t Sig.
Coefficients
a
Dependent Variable: muc tieu thu xang (km/lit)
a.

.1369 1.1064 .2743 .1610
.1807 1.0250 .3107 .1494
so may (cylinder)
dung tich dong co (lit)
Model
step 2
Beta In t Sig.
Partial
Correlation
Excluded Variables

Hnh 15: Tnh trang cac bien bc th hai

7
Phng phap loai tr dan (Backward elimination)
26.2335 2.3191 11.3122 .0000
-.0459 .0165 -.3477 -2.7832 .0078
.2440 .5363 .1002 .4550 .6513
-.0091 .0022 -.7224 -4.1614 .0001
.1784 .8819 .0634 .2023 .8406
(Constant)
cong suat dong co (HP)
so may (cylinder)
trong luong xe (kg)
dung tich dong co (lit)
Model
step 1
B Std. Error Beta t Sig.
Coefficients
a
Dependent Variable: muc tieu thu xang (km/lit)
a.

Hnh 16: Tnh trang cac bien bc th nhat
25.8226 1.1075 23.3153 .0000
-.0450 .0157 -.3411 -2.8574 .0064
.3333 .3013 .1369 1.1064 .2743
-.0088 .0017 -.6999 -5.3069 .0000
(Constant)
cong suat dong co (HP)
so may (cylinder)
trong luong xe (kg)
Model
step 2
B Std. Error Beta t Sig.
Coefficients
a
Dependent Variable: muc tieu thu xang (km/lit)
a.

.0634
a
.2023 .8406 .0301 dung tich dong co (lit)
Model
step 2
Beta In t Sig.
Partial
Correlation
Excluded Variables
c
Predictors in the Model: (Constant), cong suat dong co (HP), trong luong xe
(kg), so may (cylinder)
a.
Dependent Variable: muc tieu thu xang (km/lit)
c.

Hnh 17: Tnh trang cac bien bc th hai
25.7783 1.1095 23.2351 .0000
-.0393 .0149 -.2977 -2.6341 .0114
-.0079 .0014 -.6242 -5.5233 .0000
(Constant)
cong suat dong co (HP)
trong luong xe (kg)
Model
3
B Std. Error Beta t Sig.
Coefficients
a
Dependent Variable: muc tieu thu xang (km/lit)
a.

Hnh 18: Tnh trang cac bien bc th ba8
.1807
b
1.0250 .3107 .1494
.1369
b
1.1064 .2743 .1610
dung tich dong co (lit)
so may (cylinder)
Model
step 3
Beta In t Sig.
Partial
Correlation
Excluded Variables
c
Predictors in the Model: (Constant), cong suat dong co (HP), trong luong xe (kg)
b.
Dependent Variable: muc tieu thu xang (km/lit)
c.

Phng phap chon tng bc (stepwise selection)
25.7783 1.1095 23.2351 .0000
-.0079 .0014 -.6242 -5.5233 .0000
-.0393 .0149 -.2977 -2.6341 .0114
(Constant)
trong luong xe (kg)
cong suat dong co (HP)
Model
step 2
B Std. Error Beta t Sig.
Coefficients
a
Dependent Variable: muc tieu thu xang (km/lit)
a.

.1369
b
1.1064 .2743 .1610 .3178
.1807
b
1.0250 .3107 .1494 .1571
so may (cylinder)
dung tich dong co (lit)
Model
step 2
Beta In t Sig.
Partial
Correlation Tolerance
Collinearit
y Statistics
Excluded Variables
c
Predictors in the Model: (Constant), trong luong xe (kg), cong suat dong co (HP)
b.
Dependent Variable: muc tieu thu xang (km/lit)
c.

Hnh 19: Ket qua cuoi cung cua phng phap cho n tng bc
o lng cong tuyen (collinearity)
Tao bien mi nang2 = nang
2
.

Target Variable: nang2
Numeric Expression: nang**2Hnh 20: Tao bien mi nang2 co
tng quan chat vi nang
9
Trong hop thoai Linear
Regression, nhap Statistics

Trong hop thoai Statistics,
Chon Collinearity
diagnostics

Hnh 21: o lng cong
tuyen
38.6310 3.9982 9.6622 .0000
-.0465 .0137 -.3529 -3.3956 .0014 .3728 2.6822
-.0283 .0063 -2.250 -4.4993 .0000 .0161 62.1069
.0000 .0000 1.6829 3.3218 .0018 .0157 63.7360
Variables
(Constant)
cong suat dong co (HP)
trong luong xe (kg)
NANG2
B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Coefficients
a
Dependent Variable: muc tieu thu xang (km/lit)
a.

Hnh 22: o lng hien tng cong tuyen

0 00 tk| k0| q0| t000 t|0k
ZPRED: gia tr d oan chuan hoa
ZRESID: phan d chuan hoa
DRESID: phan d loai bo quan sat ang xem xet
ADJPRED: gia tr d oan ieu chnh
SRESID: phan d student hoa
SDRESID: phan d loai bo quan sat ang xemet c student hoa8z| tzp ck000y 9 & 10