Vous êtes sur la page 1sur 6

1

Sobakasu
Rurouni Kenshin

Piano

///

6
8

/ //

6
8

:: > / > > / > 2 >


>
>
>

/> = :
> > /> > > /> > 2> /> 2> >

/> = :
> > /> > > /> > 2> /> 2> >

::

> > /> > > /> > 2>

1.

///

2.

/> > : 2> : /> : 2> :


>
>
>
>
>
>
>
/
/
2
/
2
>
>
>
>

> =:
/> 2> >

> =:
/ //
/> 2> >

/> > : 2> : /> : 2> :


>
>
>
>
2
>
/
>
>
/
/
2
>
>
>
>

/// > : 2 > : :


"

(
>
>
>
>
> > > >
> > > > >
/> > > > > >

/ // > : 2 > : " :

>:

14

>:
Da- i-

21

///

> > > >

/ // > :

>:

shi- te ta- me
k-

at-

>:
ki-

Ko-

2> > > >2> :

ikte-

>:

i wo hiru

Ichigos Sheet Music http://www.ichios.com/

rawa-

>:

>:
i da- tta
shi-

>:

>:

so- ba- ka- su

wo cho- t-

te

o-

na-

>:

>:

shi-

to

>:

Hi- to- na- dete

wa-

> 2> > > > : > > > > > > > > > >

2> :

tono-

>:

tsu

>: >:

>:

>:

>:

Hebi

ik- ky-

u- u

ni

So- re

ga

no

koa-

>:

i wa mita-

2
27

///

>
>
> > :
(
> > >: ( > > > > > > >
> > > > > > >
> >:

/ // > :

>: >:

go- to ni

34

///

shi

>:

>:

Ka- ku- za-

no

se-

i-

>:

///

ki-

mo-

>:

ku

>:

>:
chi

da-

>: >:

>:

t-

>:

>:

>:

e-

ta

Ma- e yo-

ka-

ra

Mo-

2> > > >


> > > > >

> > >

to ya- se- ta mu- ne ni choshii

ka-

> > > >:


/> > > >
>:

>:

to- u to is- sho- ni to- k-

/ // > :

>:

>:

to Chi- ku

de

2> :

>:

>:

>:

ri mo mo- tdo-

ka-

> 2 > > >


2> :

>:

t- to sa- sa-

ru to- ge ga

it- a-

a-

fu- ya no ma-

ma de So-

ya-

>: >:

>: >:

>: >:

>: >:

(:

>: >:

>: >:

>: >: =:

/ // > : > :

>: >:

>: >:

>: >:

>:

>: >:

>: >:

>: >:

>: >:

>:
>: >:

40

49

///

=:

Ho-

shi-

re-

de- mo

=:

u-

ra- nai-

mo

>: (: (: >:

at-

ni

na-

ra-

na-

wa

ko-

wo shi-

te-

ki-

ta

>: >: >: :


>

>: > > =:

>: >: >: >:

>: >:

Mo-

t-

to

to-

u-

ku ma- de

O-

mo-

i-

ki-

ri

a-

2> : > : 2> :


/// >> :: >> ::
>: >: >: >: >: >:

ke- ta

=:

>:
>: >: >:

3
58

///

/ //

: :
>: ( ( >:

=:

///

>: >:
>: >: >: >:

>: >: >: >:

>: >:

s-

/ // > :
///

hi-da ri mi- mi

> > >:

(:

>
> =:
>> * ( >> == ::

>:

e-

e-

ni

yu-

ke-

t-

no

pi-

a-

su

ni wa

> > =:

(:

>
> =:
>> * ( >> == ::

== ::
=:

/ // > :

ra

a-

>:

>: >:

>>
> =:
> * ( >> == ::

== ::
=:

>: >:

ku-

te

so-

re

da-

ke-

Wa-

ra-

en-

a-

ep-

i-

so-

u-

Om- o-

de wa

do

So- ba-

ka-

su no

>> :: ( :

(: >:
>:

nn-

shi-

de

>:

>: >:
>: >:

re-

== ::
=:

/// >
> >> >> ::

84

>:

U-

>> :: >> :: >> :: >> >> >> ::

> >:
/ // > : > : > : > : > : > :
> >:
>: >: >: >: >: >

75

=:

>: >:

sho-

>:

>: >:

>:

>: > > =:

>: >: >: :


>

is-

67

( : > :: > >> >> :: > :: > : > :


> =:
> >

>: >:
=:

>> >> :: >> ::


>:
> >: >:
>: >: > > >: >: >: >

i-

tsu-

ka-

zu

mo

ki-re-i

da-

wo ka-zo-e-

te-

>> :: >> :: >> :: > ::


>

>> :: >> :: >> :: >> ::

>> :: >> ::

> > :: > ::


> > :: > ::
> > > > > : > >> >> :: >> :: > : > >> >> :: >> :: :
> > > > >

ke- do

So-

re

da-

ke

ja

o-

na-

ka

ga

su-

ku

mi- ru

Yo-

go-

re-

ta- nu-

gu-

ru-

mi

da-

i-

///

>> >> >> :: ( : > : > > > :


>
:
:
>
>
:
:
>
:

>: >
>: > > >:

> >: >:


> >: >:
> >:
/ // > : > > > : > :
>: > > >: >: >: > > >:

92

>> :: ( :

wa

Ho-

n-

to-

te

Mu- ne

wo

/// >
> >> >> ::

100

/ // 2 > :

>:

>:
> > /> :

>> ::
>:

tsu-

na-

yo-

ru

na-

sa- su

to-

ge

wa

ki-

e-

na-

> : > / > > > >


=:
=:

>> ::

>> ::

(:

>> : > >= : > 2 > >

> > :: > :: > : > >> >> ::


> : > /> > />

Do-

u- shi- te ka-

ke- do

Ka-

e-

>:
/= :

se-

no- ni

///

>> : >> / >>


>
/
/
:
// > > >

>:
>:

2 >= :: > :

wa

>> :: ( : ( : > : >> ::


>:
> > :: > ::
> > > > > : > >> >> ::

108

///

>> ::

ru-

:
>> :: >> :: >> :: >> >> >> : > :
>:
> :: > ::
> />
> >: >:
>: > > >: >:

ga-

mo

o-

mo-

mo

W-

a-

r-

at-

>:
>:

shi- ra?

A-no hi-

to no e-

n mo

us-

a- gi- cha-

cha-

1.

>: >: >: >: =:


>: >: >: >: =:

=:
=:

>: >: >: >:


> : > : > : > : > > /> > > / > > 2 >
da- se-

na-

te

re-

ru

2.

ku-

no

>> :: >> :: >> :: >> >> >> ::

> > : > : /> : > >> >> :: >> :: > : > :
> >:
/> = : :
/ //
: >: > > >: >:

>: > > >:


/> 2 > >
:
:
>
>

116

":

" : :: = :
=:

no

=:
=:

=:
=:

":

Om- o-

de wa

(:
>:
>:


/// > : > > > :

> : > > > : >> :: >= :: > :

125

> : > : >> >> >> ::


=:

>> >> :: >> :: > :


> >: >:
/ //
>: > > >: >: >: >

i-

///

tsu-

mo ki-re-i

da-

>> :: ( : ( : > : >> ::


>:
> > :: > ::
> > > > > : > >> >> ::

ke- do

So-

143

///

>> :: >> :: >> :: >> ::

:
>> :: >> :: >> :: (

o-

su- ku

na-

ka

ga

2 >= :: > : / >= ::

/// > : >> ::


i

yo-

>:

na-

Ho- n-

>> > > :


> >:

> : 2> :
> > /> :
ru

no

no- ni

/// :

>> : > >= : > 2 > > >> : >> / >>


>
/// > : > >> >> :: >> ::
> : > />

///

to no na- mi-

o wa

da

":

Do-

>> ::
> ::
>

ke

se-

o-

ja

>> ::

>> ::

tsu-

na-

> : > / > > > >


=:
=:

> > :: > ::


/
> : > > > />

u- shi- te ka-

>: >: >


>: >: >
>:
/> : > : >
mo

re da-

> >: >:


>: >:
>: >: >: > > >: >:

>> :: ( : ( : > : >> ::


>:
> > :: > ::
> > > > > : > >> >> ::

151

A-no hi-

to-

>>
>> ::
>: >

>> :: ( : > : > > > : > :


>: > > >: >:

>> :: >> :: >> :: >> >>

> >: >:


>
/// >> :: >> :: : >> >> :: >> :: > : > > > : > :
>
> >
>
:
>

134

>> :: >> :: > :


>:

shi- ra?

> >:
> > : >> :: >> :: >> :: >> :: >> ::
>> >> :: >> :: > : > : > : > :

>: >: >: >:


mo-

da- se-

na-

> : > > > : > : > : > : 2> : > >
> > :: > ::
:: >> ::
>
>
>> >> :: >> ::
:
:
>
>
>
>
>
>
>
>
:
2
>
:
>
/ //
>
>
/> : >

>: > > >: >:

159

=:
=:

no?

=:
=:

=:
=:

O- mo- i-

da-

se- na-

no

6
167

///

=:

=:

":

=:

>: >: =:

=:

>: >: =:

> >: >:


>
/// > : > >> >> :: >> ::
>> >> :: >> :: : >> >> :: >> :: > : > > > : > :
>
> >
>
:
/> : >
>

176

///

do

=:

/// >> :: >> ::

184

///

=:

(:

>:

>> >> :: >> ::


/> : >
da

=:

/// >> :: >> ::

=:

":

=:

>: > > >: >:

=:

> > :: > ::


> >: >:
> : > > > > 2> : > > > : > :

la

=:

la

la

>: >:

> > :: > ::


> > :: > :: :
/> : > > > > > > > > >

Do-

Engraved by LilyPond, 2.1.0

u-

shi-

=:

la

=:
>
>: > >

la

=:

=:
=:

> >:
> : > > > : > : == ::
=:

te-

na-

no?

=:
=:
== ::
=: