Vous êtes sur la page 1sur 33

l|NDAuuLuAN

koorowotoo lotro oorotlI orco|oo boloo uorl


tooooo |oorowotoo orloorotlI.
A|tlvltos ul rcoo oorosl oloo orowot ulIo|cs|oo ouo
osloo yoo oo|olool rosoucr obouoooo cotc|
orbol|oo, |oro|sl otoc ooolloo|oo osoloo-osoloo
Ilsl| yoo ooooc osloo.
A|oo coccl orosoloooo bol| Ilslolols occo
sl|olols ouo ulrl osloo. uotc| ltc |oorowotoo lotro
oorotlI tluo| oooyo borIo|cs ouo osoloo Ilslolols yoo
uloouol oloo osloo soloo oorosl, ooco |co oorcs
borIo|cs ouo osoloo sl|olols yoo uloouol oloo
osloo.
Dlorlc|oo toooo |osoootoo yoo |ootoo uoo |or|o
soo yoo sloorls ootoro oslo-oslo oooto tl.
8ocoro cc
Aooto tl uolo rosoucr obouoooo ouo tlo
|oloo| bosor, ollctl .
o. Aoll ooostosl uoo orowot ooostosl yoo bortcos
oborl|oo ooo ooolotl| uoo oborlo|oo osloo
uolo oslsl yoo toot ul o|o oorosl
b. Aoll bouoo uoo oslstoo yoo olo|c|oo scrcb uoo
obouoooo
c. lorowot lotro oorotlI.
lklN8ll-lklN8ll uVuV
o. lrlosl ososls rcoooo
Aotlsosls uoo ososls ouoloo scotc csooo cotc| oor ulcooloyo |oouooo
yoo oco|lo|oo toruootoyo |coo-|coo otoooo uoot ul|crool
otoc ultlouo|oo, bol| socoro |llowl, tlouo|oo o|ools otoc tlouo|oo Ilsl|.
Jorosc| uolo co|coo tlouo|oo ootlsosls ouoloo sololo olot-olot bouoo,
solcrco sorooo |oor oorosl, soco llootot, olot-olot yoo ulo|ol
orsoool oorosl (soouol, colooo, bo|c, os|or, tol uoo lolo-lolooyo} uoo
|co coro oborslo|oo,olo|c|oo uosloIo|sl uorl |cllt,toooo.
b. lrlosl ososls orsoool
o. 8crcbblo (cccl toooo storll},
b. Gowolo (to|ol| ocoooo oco oorosl}
c. Glovlo (to|ol| oo|oloo sorco toooo storll}.
uol lol ulorlc|oo cotc| oolouor|oo boooyo loIo|sl yoo coccl o|lbot
|ootoloosl soloo rosoucr obouoooo (loIo|sl ooso|olol}. Dlsolo
sobool coro oocooooo toroouo loIo|sl borbool ooyo|lt yoo
ultclor|oo ololcl colroo tcbco osloo (uoroo, colroo orltoooc, ull} soortl
ulv,AlD8, uootltls ull.
c. lrlosl ososls osloo
losloo yoo o|oo oo|olool obouoooo oorcs
ulososls|oo cotc| obcot ouoo oorosl storll. lrosoucr-
rosoucr ltc ootoro lolo ouoloo |oborslooo osloo,
uosloIo|sl looooo oorosl uoo tlouo|oo urolo.
u. lrlosl ososls lostrcoo
lostrcoo bouoo yoo ulcoo|oo cotc| obouoooo osloo
oorcs booor-booor borouo uolo |oouooo storll. Jlouo|oo
orowotoo uoo storlllsosl olot, oortoooo|oo |ostorlloo
olot ouo soot obouoooo uoooo oocoo|oo to|ol|
tooo sloco uoo oo|oo oor tluo| borslocooo
uoooo boouo-boouo ooo storll.
uNG8l k|l|kAWAJAN lNJkA
Ol|kAJl
8ololo sobool |oolo ouvo|ot osloo uolo
|oor oorosl yoo oo|olo |oloocoroo |oloooyo
oorosl uoo oo|olo |osolootoo osloo 8ocoro
cc Icosl orowot ul uolo |oor oorosl .
1. 8irkuIosi
2. 8crub (ins|rumen|o|or).
1. 8irkuIosi
Menqo|ur ruonq oerosi don meIindunqi
keseIomo|on
Memon|ou ok|ivi|os onqqo|o |im bedob don
memerikso kondisi di doIom ruonq oerosi
Memos|ikon kebersibon, subu yonq sesuoi,
keIemboon, encoboyoon, men|oqo eroIo|on
|e|o ber|unqsi don ke|ersedioon berboqoi mo|erioI
yonq dibu|ubkon sebeIum, seIomo don sesudob
oerosi.
Memon|ou kondisi osien seIomo rosedur oerosi
un|uk men|omin keseIomo|on osien.
2. 8CkU8
8crub nurse |ermosuk meIokukon desin|eksi Ioonqon
embedobon don droinq
Menqo|ur me|o s|eriI
Menyiokon oIo| |obi|, dio|ermi don eroIo|on kbusus
yonq dibu|ubkon un|uk embedobon.
Menqon|isiosi ins|rumen yonq dibu|ubkon, son, kosso,
droinoqe don eroIo|on Ioin ser|o |erus menqowosi
kondisi osien ke|iko osien dibowob enqorub onos|esi
8oo| Iuko di|u|u erowo| borus menqecek semuo
eroIo|on don mo|erioI un|uk memos|ikon bobwo semuo
|orum, kosso don ins|rumen sudob dibi|unq Ienqko.
AkJlvlJA8 k|l|kAWAJAN 8|CAkA
uVuV
1. 8o|e|y Monoqemen|
2. Moni|orinq IisioIoqis
8. Moni|orinq IsikoIoqis
4. Ienqo|uron don koordinosi Nursinq Core
1. 8o|e|y Monoqemen|
A. Ienqo|uron osisi osien
- Doerob oerosi
- Usio
- 8ero| bodon osien
- 1ie onos|esi
- Nyeri : normoInyo nyeri dioIomi oIeb osien yonq
menqoIomi qonqquon erqerokon, seer|i or|ri|is.
- Iosisi yonq diberikon |idok boIeb menqqonqqu sirkuIosi,
resirosi, |idok meIokukon enekonon yonq berIebibon
odo kuIi| don |idok menu|ui doerob o|ou medon oerosi.
uol-ool yoo ullo|c|oo oloo orowot tor|olt uoooo oootcroo oslsl
osloo
ollctl .
o. koso|o|oroo Icosloool
Vo|scuoyo ouoloo oborl|oo oslsl yoo toot soloo oorosl. Oorosl
yoo
borbouo o|oo obctco|oo oslsl yoo borbouo clo. Cootoo .
8cloo (uorsol roccboot} . oorolo, loorotoy, loorotoy o|slorosl,
oooul|tol, ostoctoy otoc co roso|sl cscs.
lrooosl . oorosl ouo uooroo coco uoo slool. Vlsol . Loolooctoy
Jroouoloobcr . uoooo oooot|oo boloo cscs ulotos obuooo, sorlo
ulcoo|oo cotc| oorosl ouo uooroo obuooo bowoo otoc olvls
Lltootoy . oslsl lol ooo|soso oroo orloool uoo roctol uoo blosooyo
ulcoo|oo cotc| oorosl voloo. Dllotosl uoo |crotoso uoo obouoooo
roctol soortl . uoolroluo|toy
Lotorol . ulcoo|oo cotc| oorosl lo|ol, uouo uoo locl
b. loo|oooo oroo obouoooo
-loo|oooo uooroo bouoo o|scuoyo ouoloo uooroo
ooo yoo o|oo ullo|c|oo tlouo|oo obouoooo.
Doooo oootoocoo tootoo ool lol orowot uoot
oorslo|oo uooroo oorosl uoooo to|ol|
urolo.
c. Voortoooo|oo oslsl sooo|oo rosoucr oorosl
loslsl osloo ul o|o oorosl soloo rosoucr
obouoooo oorcs ulortoooo|oo souol|loo rco.
uol lol sololo cotc| oorcuoo rosos obouoooo
|co oocooo tor|ouloyo lo|cry.
C. Memosonq oIo| qroundinq ke osien
D. Memberikon dukunqon |isik don sikoIoqis odo kIien
L. Memos|ikon bobwo semuo eroIo|on yonq dibu|ubkon
|eIob sio seer|i : coiron in|us, oksiqen, |umIob sonqs,
|orum don ins|rumen |eo|.
I. Moni|orinq IisioIoqis
} Volo|c|oo bolooco colroo
2} Voootoc |ooulsl corulocloool
loootocoo yoo ullo|c|oo ollctl Icosl orooIosoo,
ooul uoo to|oooo uoroo, sotcrosl o|sloo, oruoroooo ull.
3} loootocoo toroouo orcboooo vltol slo
Dukunqon IsikoIoqis (sebeIum induksi don biIo
osien sodor)
1. Memberikon dukunqon emosionoI odo osien
2. 8erdiri di deko| kIien don memberikon sen|ubon
seIomo rosedur induksi
8. Menqko|i s|o|us emosionoI kIien
4. Menqkomunikosikon s|o|us emosionoI kIien
keodo |im kesebo|on (|iko odo erubobon)
JlV Ol|kA8l
8torll .
o. Aoll bouoo
b. Aslstoo bouoo
c. lorowot lostrcoototor (8ccb ocrso}
Noo 8torll .
o. Aoll ooostosl
b. lorowot ooostosl
c. Clrcclotlo ocrso
u. Jo|olsl (oorotor olot, ooll otolol ull.}
8crlcol Joo
lorowot storll bortcos .
o. Voorslo|oo ooouooo olot uoo boooo yoo ulorlc|oo cotc| oorosl
b. Vobotc ooll bouoo uoo oslstoo soot rosoucr bouoo borloosco
c. Vobootc orslooo olo|sooooo olot yoo ulbctco|oo soortl |otrc,
lsoc bouoo, |osso uoo lostrcoo yoo ulbctco|oo cotc| oorosl.
lorowot slr|clor bortcos .
o. Voo|o|l, oroocooo|oo, oolloootosl|oo uoo ooovolcosl o|tlvltos
|oorowotoo yoo uoot ooocol |obctcooo osloo.
b. Voortoooo|oo llo|cooo yoo ooo uoo oyooo
c. Vooylo|oo bootcoo |oouo tlo oooto tl oocrct |obctcooo.
u. Voollooro |ocol|osl ootor oooto tl ul rcoo oorosl.
o. Vobootc oootosl osoloo yoo tor|oul
l|kAJukAN DA8Ak A8|l8l8 |DAu

. uc
lorc|ooo otoc boouo storll uoot borsootcooo uoooo orc|ooo otoc boouo
lolo yoo storll uoo toto storll, |ooto| uoooo boouo tluo| storll ouo
boboroo tltl| obcot oroo storll tor|ootoloosl
2. lorsoool
lorsoool yoo scrcb toto uolo oroo rosoucr bouoo, |l|o orsoool scrcb
oolool|oo rcoo oorosl, stotcs storlloyo olloo. uotc| |oboll |oouo
obouoooo, oroo lol oorcs ool|ctl lol rosoucr scrcb, oo|oloo owo
uoo sorco toooo
3. looctc,Drolo
8oloo ooctc o|o otoc osloo, ooctc storll ulooo uoooo bol| ul otos
orc|ooo yoo o|oo ultctc uoo uloslsl|oo uorl uooo |o bolo|oo.
=. loloyoooo lorolotoo 8torll
lo| orolotoo ulbco|cs otoc ul|oos souol|loo rco sooloo cuoo cotc|
ulbc|o tooo rosl|o oo|ootoloosl lolooyo lorolotoo storll, torosc| lorctoo,
ulsoroo|oo |o bluoo storll otoc ulborl|oo |o oroo yoo borscrcb souol|loo
rco sooloo |ostorlloo boouo otoc colroo toto tor|oo
5. Lorctoo
Lorctoo storll ultcoo|oo uorl toot yoo cc|c tlol cotc| oocooo sootcooo
yoo tluo| ulsooo|o ouo boslo otoc oo|c| wouoo storlL
lO8l8l lA8l|N Dl V|1A Ol|kA8l
. losloo oorcs uolo oslsl sooyooo co|lo, oo|oo lo tortlucr
otoc souor
2. Aroo oorotlI oorcs toro|oo socoro ouo|cot
3. loso|oo vos|clor tluo| boloo torboouco o|lbot oslsl yoo soloo
otoc to|oooo yoo tluo| toot ouo boloo
=. lorooosoo osloo oorcs bobos uorl oocoo to|oooo loooo
ouo uouo otoc |ootrl|sl ouo looor uoo uouo yoo ulsobob|oo
oloo oco
5. 8oroI oorcs ullloucol uorl to|oooo yoo tluo| orlc
. Jlouo| |owosouooo cotc| |osolootoo osloo oorcs ulobsorvosl,
torctoo ouo osloo yoo |crcs, looslo otoc obosltos
7. losloo obctco|oo rostrolo tluo| |oros sobolc louc|sl, cotc|
bor|oo-|oo bllo osloo olowoo.
Jyo Aoostosl
o. Gooorol Aoostosy yoltc olloooyo solcrco soososl
uoo |osouoroo torosc| roIlo| botc| uoo roIlo|
cotoo sooloo oorcs ul|oo uorl ouooyo
oslrosl. losooyo ulborl|oo socoro lotro vooo otoc
looolosl.
b. koloool Aoostosl yoltc oooobot |oloooyo
lcls soroI |o uoo uorlo oroo otoc boloo tcbco.
klloo |oolloooo soososl ouo soboloo tcbcooyo
totol toto souor.
Jo|ool| Aoostosl koloool
.Jol|ol (8crIoco} yoltc ooostosl loosco ouo |cllt uoo
obroo c|oso cotc| oobc|o boloo |cllt, lc|o uoo lc|o
bo|or. Vlsoloyo lluocoloo uoo boozocoloo, |ools lol blosooyo
coot ulsoro uoo boroo|sl coot.
2.Locol Agoostosl (loIlltrosl}, yoltc ooostosl yoo ulscotl|oo ouo
oroo tortootc uoo ulcoo|oo cotc| obouoooo loor,
lsoloyo lluocoloo otoc totrocoloo 0,
3.llc| Norvo (lor loc|}, obot ooostosl ulscotl|oo uluooroo
syoroI otoc |ccloo syoroI |ocll cotc| oooosll|oo sososl
ouo uooroo |ocll ouo tcbco.
=.Aoostosl 8lool, torosc| bll| ouo scbborrocoolu. oltc obot
ooostosl ulscotl|oo |ouooroo |o uooroo scrrocooolu sool |o
slool coru.
5.|lucrol Aoostosl, lo|o|sl ouo uooroo uolo slool totol
ullcor ucrootor.
8A1 IkLMLD|kA8|
o. 8uI|os o|roin 0,25 mq : An|ikoIinerqik
Atrolo uoot oocrool so|rosl uoo orco|oo obot lllooo ctoo cotc| oocrool oIo| broocolol
uoo |orulol yoo borosol uorl oroosoooo oroslotls, bol| o|lbot obot otoc ooostosl|c occo
tlouo|oo lolo uolo oorosl. Dlsolo ltc oIo| lolooyo ouoloo oloos|oo toocs otot olos oroo-oroo
uoo oocrco|oo soso ostrolotostlool. lorlc ulloot boowo obot lol tluo| oocooo tlbcloyo
lorloosoo yoo bor|oltoo uoooo ooostosl cc.
b. Hinoz 2 mq (MidozoIom) : obo| enenonq(|ronsquiIoizer)
Vluozolo ouoloo obot louc|sl tlucr |oo|o oouo| cotc| rooul|osl, louc|sl uoo oolloorooo
ooostosl. Dlbooulo|oo uoooo ulozoo, luozolo bo|or|o coot |orooo troosIorosl otobolltoyo
coot uoo loo |or|ooyo slo|ot. louo osloo oroo tco uoooo orcboooo orool| oto| otoc
oocoo Icosl |ootco uoo orooIosoo, uosls oorcs ultootc|oo socoro ootl-ootl. |Io| obot tlbcl uolo
2 oolt sotoloo ooycotl|oo.
Dosls rooul|osl uowoso 0,07-0,0 ,|, ulsoscol|oo uoooo ccr uoo |oouooo osloo. Dosls
lozl ouoloo 5 . ouo oroo tco uoo osloo looo uoslsoyo 0,025-0,05 ,|.
|Io| solooyo tor|oul orcboooo to|oooo uoroo ortorl, uooyct ooul uoo orooIosoo, ccoyo oooyo
soul|lt
c. Cedon|ron 4 mq (ndonsen|rone)
8cotc ootoools rosotor sorotoolo 5 uJ 3 solo|tlI. ol| cotc| oocooooo uoo ooobotoo col,
cotoo osco bouoo. |Io| solo borco lotoosl, broo|ososo, |oostlosl uoo soso| ooIos. Dosls
uowos 2-= .
8A1 |NDUk8|
o. 1rocrium 20 mq (A|rocurium) : nondeoIorisosi
lolcco otot ooouoolorlsosl (loolbltor |ootltlI, to|l|croro} borl|otoo uoooo rosotor
ol|otlol|-|olloorl|, totol tluo| ooyobob|oo uoolorlsosl, oooyo oooolool osotll|ollo
ooootloyo, sooloo osotll|ollo tluo| uoot bo|or|o.
Dosls owol 0,5-0, ,|, uosls rcotoo 0, ,|, ucrosloyo soloo 20-=5 oolt uoo
uoot oolo|ot oo|oul 2 |oll llot ouo scoc 25
0
C, |ocootoo oIo| |or|ooyo -2 oolt.
b. keco|oI 80 mq (Iro|o|oI)
lrooIol ouoloo obot ooostosl lotrovooo yoo bo|or|o coot uoooo |oro|tor rocovory
ooostosl yoo coot tooo roso cslo uoo col-col. lroIoIol orco|oo colroo oclsl
loyo|-olr yoo borworoo ctlo yoo borslIot lsotool| uoooo |oo|otoo (l=0 }
uoo cuoo lorct uolo loo|. lroIool oooobot trooslsl oocroo yoo uloootor|oo oloo
GAA. lrooIol ouoloo obot ooostosl cc yoo bo|or|o coot yoo oIo| |or|ooyo ulcool
uolo wo|tc 30 uotl|.
Dosls louc|sl -2 ,|. Dosls rcotoo 500c,|,oolt loIcso. Dosls souosl 25-
00c,|,oolt loIcso. louo osloo yoo borccr ulotos 55 tooco uosls cotc| louc|sl
occo olotooooco ooostosl ltc loblo |ocll uorl uosls yoo ulborl|oo cotc| osloo uowoso
ulbowoo ccr 55 tooco. Coro oborloo blso socoro scotl|oo bolcs lotrovooo otoc socoro
|ootloc ololcl loIcs, ooco |ocootoo oborloo oorcs loblo lobot uorlouo coro
oborloo ouo orooo uowoso ul bowoo ccr 55 tooco. louo osloo uoooo A8A lll-lv
uoslsoyo loblo roouoo uoo |ocootoo totosoo |co loblo lobot
MA|N1A|NANCL
o. N2
N2O (os olo|, locollo os, oltrocs oluo, uloltrooo ooo|sluo} uloroloo
uoooo oooos|oo ooolc oltrot sool 2=0C (Nu= NO3 2u2O - N2O}
N2O uolo rcoooo borbootc| os to| borworoo, boc ools, to| lrltosl, to|
torbo|or, uoo borotoyo ,5 |oll borot cuoro. loborloo ooostosl uoooo N2O oorcs
ulsortol O2 lolol 25. Gos lol borslIot ooostosl| looo, totol ooolosloyo |cot,
sooloo sorlo ulcoo|oo cotc| oocrool oyorl oo|oloo orsollooo. louo
ooostosl looolosl |oroo ulcoo|oo sooulrloo, totol ul|obloosl uoooo soloo sotc
ooostosl lolo soortl oolotoo uoo soboooloyo. louo o|olr ooostosl sotoloo N2O
uloootl|oo, o|o N2O o|oo coot |olcor oolsl olvooll, sooloo tor|oul
oooocoroo O2 uoo tor|oulloo olo|slo ulIcsl. uotc| ooolouorl tor|ouloyo
olo|slo ulIcsl, borl|oo O2 00 soloo 5-0 oolt.
b. HoIo|bone (IIuo|bone)
uolotoooo ouoloo obot ooostosl looolosl borbootc| colroo boolo to| borworooo
yoo cuoo ooco uoo borboc oorc. loborloo oolotoooo sobol|oyo borsoo
uoooo o|sloo otoc oltrocs o|sluo 70-o|sloo uoo sobol|oyo oocoo|oo
voorlzor yoo |ocscs ul|ollbrosl cotc| oolotoooo oor |oosootrosl co uloosll|oo ltc
o|crot uoo cuoo ul|oouoll|oo
|N1U8A8|
8otoloo ullo|c|oo louc|sl ooostoslo yoltc tlouo|oo cotc| obcot osloo uorl
souor oo|oul tluo| souor, o|o oco|lo|oo ulcloloyo ooostoslo uoo
obouoooo. louc|sl uoot ullo|c|oo socoro lotrvooo, lotrocs|clor, looolosl uoo
ro|tol. 8obolc ullo|c|oo louc|sl sobol|oyo ulslo|oo torloblo uooclc orolotoo
uoo obot-obotoo yoo ulorlc|oo. uotc| orslooo louc|sl sobol|oyo |lto loot
$%%$.
8 = 8coo 8totos|o cotc| oouooor|oo scoro orc uoo |ootco. Lorloo-8coo
J = Jcbos llo tro|oo. uslo <>5 tooco uoooo boloo
(ccIIou}
A = Alrwoy llo clct Iorlo (oroIorlo} uoo lo oluco Iorlo (oosoIorlo}
yoo ulcoo|oo
cotc| oooooo lluoo soot osloo tluo| souor oor lluoo tluo| ooybot |oloo
ooos
J = Joo llostor cotc| Il|sosl lo oor tluo| toruoroo otoc torcobct
l = lotro 8tllot otoc oourlo cotc| ooouc oor lo tro|oo cuoo ulosc||oo
C = Cooooc looyobco lo uoo orlotoo ooostoslo
8 = 8cctloo looyouot looulr uoo lcuoo
Ju1uAN lNJuA8l
Jc|coo ullo|c|oooyo tlouo|oo lotcbosl oouotro|ooo ouoloo cotc|
oborslo|oo solcroo tro|ooobroocolol, oortoooo|oo |oloo ooIos
oor toto otoo, oocooo oslrosl, sorto oorcuoo oborloo
vootllosl uoo o|slooosl bol osloo oorosl. louo uosoroyo, tc|coo
lotcbosl oouotro|oool (Aoool, } .
o. Voorcuoo oborloo ooostoslo.
b. Voortoooo|oo |oloo ooIos oor toto bobos sorto
oortoooo|oo |oloocoroo orooIosoo.
c. Voocooo |oco|looo tor|ouloyo oslrosl lsl lobco (ouo
|oouooo tluo| souor, lobco ooco uoo tluo| ouo roIlo|s botc|}.
u. Voorcuoo oolsooo so|rot tro|ooobroocolol.
o. loo|oloo vootllosl o|ools yoo loo.
I. Voootosl obstrc|sl lorlo o|ct.
. Obot.
lkO8|8 k|l|kAWAJAN DALAV A8|
lNJkA Ol|kAJl
l|NGkA1lAN
. Gcoo|oo uoto uorl osloo uoo cototoo osloo cotc|
ooluootlIl|osl vorlobol yoo uoot oooorcol orowotoo
luootlIl|osl osloo
- loIorou yoo booor uoooo toouo toooo osloo
- koloo|ooo cototoo rlwoyot |osoootoo uoo oorl|sooo Ilsl|
- uosll oorl|sooo ulooostl|
- koloo|ooo rlwoyot uoo oo|o|loo |osoootoo
- Cooc|llst ro-oorotlI
Loo|ol oo|o|loo |oorowotoo rooorotlI sooro
- 8totcs Ilslolol (ls . tlo|ot sooot-so|lt, tlo|ot |osouoroo}
- 8totcs sl|ososlol (ls . o|srosl |o|oowotlroo, tlo|ot ooslotos,
osoloo |ocol|osl vorbol, o|oolso |olo}
- 8totcs Ilsl| (ls . toot oorosl, |ooulsl |cllt uoo oIo|tlIltos
orslooo, oocc|croo, otoc obot ooolloo robct, sooul tluo|
bororo|}.
loroocooooo
. Voolotorrotosl vorlobol-vorlobol cc uoo ooobco|oo
vorlobol torsobct |o uolo roocooo oscooo,
uslo, c|croo, |ools |ololo, rosoucr bouoo, tlo ooostooslo, yoo
ulroocooo|oo, ooll bouoo, ooll ooostooslo, uoo oooto tl
kotorsoulooo orolotoo soslIl| yoo ulbctco|oo cotc| rosoucr
uoo ooll bouoo
kobctcooo oul|osl ooo rctlo, |ooooo uoroo, lostrcoo, ull
koslooo rcoooo cotc| osloo, |oloo|ooo oootcroo Ilsl|,
|oloo|ooo lostrcoo, orolotoo |oolt, uoo ooouooo bolctoo.
2. VooluootlIl|osl oso|-oso| llo|cooo rcoo oorosl yoo uoot
socoro oootlI ooroorcol osloo,
lsl|
- 8coc uoo |oloboboo rcoooo
- oooyo orolotoo llstrl|
- kootolooo otooslol (uobc, uoroo, uoo tcoooo ul lootol otoc
orc|ooo lolo, robct tluo| tortctc, |osoloooo oo|oloo bo|c
oorosl oloo orsoool, orolosoo yoo ul|ooo|oo orsoool, olos
|o|l yoo |otor}
- ulllr cul| yoo tluo| orlc.
lsl|ososlol
- koblslooo
- kcroo oooool sobool loulvluc
- koso ulobol|oo tooo ooootor ul rcoo tcoc
- orco|ooo yoo tluo| orlc
lNJ|kv|N8l
. orl|oo oscooo |oorowotoo boruosor|oo ouo rlorltos |obctcooo osloo
o. Atcr uoo |oo oor orolotoo scctloo borIcosl uoooo bol|
b. Atcr orolotoo oootocoo lovoslI
c. ootc soot oosoooo |olcr (ortorl, Cvl, lv}
u. Lo|c|oo tlouo|oo |ooyooooo Ilsl| yoo soscol bol osloo
o. loslsl|oo osloo uoooo toot cotc| rosoucr ooostooslo uoo obouoooo,
ortoooo|oo |olcrcsoo tcbco soscol Icosl
I. l|ctl tooooo uolo rosoucr bouoo
- Lo|c|oo scrcb,borslooo uoooo toroll
- orosoo toroouo |obctcooo osloo uoooo ooootlslosl orolotoo uoo boooo oo
yoo ulbctco|oo sobolc ulloto
o. lorowotoo uoo oo|oloo uoroo uoo |ooooo uoroo
b. lorowotoo uoo oooooooo sosloo, |orlooo uoo |cltcr
c. lorslooo |cllt ootlsotl|
u. loo|oloo owo oorosl sooulrl, obootc ooll bouoo oocoo|oo owo
o. Vobc|o uoo ooctc sorco toooo
I. Voooltco . |oso, lostrcoo, |orc, |ocscs
. Jo|ol| osotl|
o. loootolo|sooooo |ototor crloo
l. loootolo|sooooo urolooo,bolctoo
2. ortlouo| sobool ouvo|ot osloo
o. orl|oo rlvosl Ilsl|
b. 1oo |oroooslooo
c. orl|oo |osolootoo uoo |ooyooooo Ilsl|
3. loIorosl|oo osloo oooool ooolooo lotrooorotlI
1olos|oo soolo stlclosl soosorl yoo o|oo ulolol osloo
Gcoo|oo |otrolloo |ocol|osl yoo cc, oouosor
cotc| oocrco|oo ooslotos osloo sobool cootoo .
- sootcooo
- |ooto| oto
- toooo|oo osloo boowo oouo o|oo ooulr ul rcoo
oorosl
- oooooooo vorbol yoo roollstl|
=. kooruloosl|oo o|tlvltos bol orsoool lolo yoo torllbot uolo
orowotoo osloo,
x-roy, loborotorlc, colt orowotoo lotooslI, colt |oorowotoo
bouoo
Jo|olsl . ls, otcos loborotorlc, ull
5. Oorosloool|oo uoo otosl soco osoloo orolotoo yoo
ccoyo ulcoo|oo ul rcoo oorosl uoo tcos|oo loyoooo
|ocscs (torosc| octo|loI}
. l|ct sorto uolo |ooIoroosl orowotoo osloo
7. Do|cootosl|oo soco obsorvosl uoo tlouo|oo yoo soscol
uolo Iorot yoo ulbctco|oo, torosc| cototoo osloo
. kocol|osl|oo bol| vorbol uoo tortclls, uoooo stoI rcoo
ocllooo uoo stoI |oorowotoo bouoo rowot |oloo (yoo
tor|olt} oooool stotcs |osoootoo osloo soot olouoooo
uorl rcoo oorosl
|vALuA8l
. Vooovolcosl |ooulsl osloo uoooo coot sobolc ul|olcor|oo uorl
rcoo oorosl, sobool cootoo .
kooulsl roslrotorl . borooIos uoooo cuoo (ooulrl otoc ulbootc}
kooulsl |cllt . woroo bol|, tluo| ouo obrosl, lc|o bo|or, oor
cosl soloo lovoslI . lv, urolo, |ototor, NGJ tluo| ouo |o|o|coo otoc
obstrc|sl, borIcosl socoro oorol, ust
loto| bootoloo rocoulo . |ooulsl bol|
bolctoo . ouo|cot cotc| urolooo, torosoo uoooo bol|, tluo| torlolc
|otot, ust
2. l|ct sorto uolo ooluootlIl|osl ro|tl| orowotoo osloo yoo tluo|
ooo uoo ooooooloyo uoooo bol|
3. l|ct sorto uolo ooovolcosl |oooooo llo|cooo, cootoo .
orolotoo, |oborslooo
=. Voloor|oo uoo oouo|cootosl|oo soolo orllo|c uoo osoloo
yoo orcl|oo
5. Vooco|c||oo oooooo tootoo rlosl ososls uoo ro|tl|
|oorowotoo to|ols
. Voooooll tooco cot lool uorl |oorowotoo orloorotlI.