Vous êtes sur la page 1sur 1

TAREA PARA 3 A EJERCICIOS ORTOGRAFICOS USO DE LA V y B Escribe la V o la B segn corresponda en los espacios ___

Ob__iamente Suscri__ir O__tener E__itar Tu__o (tener) __ivencia ra__e Noci__o Masi__o __enevolencia __ienhechor __ilinge Ser__ir Conce__ir Prohi__ir Decisi__o Tu__o (conducto) Estu__imos Andu__ieron I__an O__struir Li__ertad Mara__illoso Impro__isar

Resol__er O__tuvo En__idia En__o Ad__enidizo Sostu__iera __oy Tu__iste And__amos Preca__idos Acti__o Con__encer Com__inacin Apro__echar Atre__erse En__ilecido Re__olucin Her__voro Ad__ersidad __ivo O__servar Mozra__e Na__e Octa__o

Her__olario V__ora Insect__oro Ha__a Sa__er Nue__o Escal Adver__io E__olucin A__undante __olver __aile Resol__er Inevita__le __eber Ser__idor __ez Favora__le __erso Ol__ido Ad__ertir Conser__ar No__edad Ad__ersario