Vous êtes sur la page 1sur 2

L 1 n m be 2 1 : e 0 ove r 01 u e m obls ton h sor q e !

n ii ai it i u

Id g ai j si i e ? n i n ton u tf
L c u e d su insd Qu b ce tl rp e tt n p rat q e a a s e tda t u e s a e rs nai afi u o e d n n e l mo v me td s idg ,d WalSte t Oa ln ,e o c e u e n e n in s e l re ka d n p s a t a l Qu b cd R i L b a me D ul r e telsr h s a s n p re e e gs a e u . s q ibe nr e i e i c lsmon n ni.L s9 % q i u is n,c s n e x c su insq i e is a t e 9 u rgs e t e o t u , e tda t u s cag e t q n h u s ao a t d s dot, tl q e l rin n uu e a s e g lp ne e ri s el u e e g u en me t eJ a Ch rs e ad cd , eve n c nrc re lu o v re n d e n ae t n i n in e o te arr e r dot u e u ains p r uea c s il. ri n d c t u i r c e sbe o e

Cetiscoe tq el g l e dot d s oai e tu ep st nto ran rin u e e d s ri e c lr s n o io rp s t i i l t e a p l n pu d rg t me . ecosa c nri q e d ai e t p el t ls e pa mai J ri u o tar u s e s e ce tagaut s oar q i o si eld a atidee q ece teg l s l rti c li u c n tu l t n r t u s l e e t i e d s dot d s oai q ic n tu l rp n e rg t u c t e ri e c lr u o si e a o s pa mai e s t t q e o jci Da s l Qu b c q e j s u at,l g u en me ta n n eat be t. n e e u e o h i e o v re n n o c ri f e u e b is s mb l u a n el du d l rd s dot d s oai .Ce n as e y oi e n u l n ol e ri e c lr q e a s t s ri u sg a cars rn te v ln d tatrlsju e d l m eat n in l li u or oo t e ri e e n s e a me e f n q e l rse d l s c Ce s ri u me s g fr s r a o u e e t e a o it. eat n s a e ot u lmp ra c q en u a c ro sl d c t n Ces ri u eiu tain otn e u o s c od n u ai . i o eat n l srt l o p is ned Qu b cq en u v uo sc n tur. us a t u e u o s o ln o sri e

L g ld s f a s d s olr t, e e e r i e c a i u obe tf i lse ? n jci d ai t

- T iry StCy, a ce d p t d J a n -e Be, txe her - r n in u e e n eL r et p bi d n L De orl 0 /12 1 . u l a s e v i e 91 /0 1

-Mai- d Ch un r, eDe or 0 /12 1 . r An re o iad L e v i 71 /0 1 ,

d nr u ec ac on e n h n e c a u ef n h q e n at
Co mmel s be r l p i s p eHa n hArn tn u co o sq e i in ci a hl o h n a e d, o s ry n u a t o ce ta e l d c t n u n u d cd n s n u amo s a s z n s s v c u ai q e o s io s i o s i n s e o o e fns p u n p s ls rjtrd n te mo d ,n ls a a d n e na t o r e a e eee e or n e ie b n o n r e xm s n lu e lv re r h n ede te rn r q eq ec o ed u - me , ie r ne e lu c a c nrpe de u lu h s e n u Or l h u s d s dot d s oai , p re q l e ta e e f. , a a s e e ri e c lr ac uel nrv s t e l c e sbl a x u e u iesti s e a cot sg ic t e n c s iit u td s nv ri r a i a e t c r inf ai me t i v l n etme t u in ( i otn) uv u p i n d t n tda t d j mp ra t, q ia t rcs me t e e a a d n e ls u ins d l ca s mo e n e d s mie x b n o n r e tda t e a ls e yne t e lu i d fv r . a oi s s

nv s sueid cte n cm e n ane O a e ovnr e et ane o m ue n o ls ens e ot eu dbu e cm e tn e jue s sn tns eot t o m at l n o o agg Syz i !ot uz [. ne n an !oe f r cni e !.] a e n . preqnal tt rm l depi du m ne ac uo a e e pi or n od e s m i er. du m ne l guenm n d ja e lu . n od o e ovre et e en l . caeticreu pse o nu, e jue, hrs nan n as t os ls ens sm e l vnr o m s ei! a
- i or d piet e a eq l m nfsaind 1 nvm r Ds us u rs n d l fc a ai tt u 0 oe be c d e o

pohiart l 8 e be rcan r :e dcm r

d n t ts ls r g on d Q e ! a s ou e e i s u u bc (cin pu sm oi r l niesie At s or y bl e ' nvrar o s a det nd Caet ' ci e hrs) l o


pu pu d dti , edzvu vteasc t n or ls e al Rne-os or soi i s ao uine tdat

- r n eDi o e poe s ued p i s p i a c g pd Mai n Crc , rfs e r e hl o he u e e a o StJ rme txep bi d n L Prs el 0 /12 1 . -o , e t u l a s a e s e 31 /0 1